bir kuþ çarpýyor cama aldanarak. Varlýðýný duyumsatan kem bir gölge çekiliyor üzerimden, bir aðýrlýk git gide katmerleþiyor gece.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bir kuþ çarpýyor cama aldanarak. Varlýðýný duyumsatan kem bir gölge çekiliyor üzerimden, bir aðýrlýk git gide katmerleþiyor gece."

Transkript

1 «G Ý T M E K BÝR UZUN ÖYKÜ» KÝTABINDAN ALINTI E X T R A I T DE «PARTIR EST UNE LONGUE HISTOIRE» T R A D U I T DU TURC PAR MEHMET BAÐIÞ Bu öykü gitmek fiilinin kendisiyle Tanýmlanabilen sahici bir serüvendir «gerçek yolcu yalnýz gitmek için gidendir» Düþ sahnesi detay: Gök bulutsuzdu. Yaðmur yaðýyordu. Mavi bir yaðmuru yaslamýþtý baþýný dað. Yaðmur dursa sað devrilecekti. Göðün görünmez derinliklerinden dünyanýn bütün ýrmaklarýný yanýltan kanatlý bir nehir akýyordu þehrin uykularýna; gümüþ telli ay düþmüþtü. Þehir ýþýklarý ve yýldýzlarýn kavuþtuðu yerde yaðmur sonrasý aydýnlýðý içinde güneþi gördüm. Mevsim a-yazdý ve denizi kar tutmuþtu. Sen uyurken yataðýný deðiþtirdi ýrmak Ne sen uyuduðunun farkýndaydýn Ne ýrmak akýþýnýn Ben düþü öyküleyen. Atlaslarda görünmez topraklarýn sularýn kayýp yolcusu ; düþ özne. Yolculuklarla tükenen bir ömrün yollara daðýlan düþüyüm ben. Görülmemiþ þehirler koleksiyoncusu Uyku ile uyanýklýðý ayýran çizgiye düþe aralanan ana vardým. Düþtü göz kapaklarým bedenim yitti. Varoloþuma kanýt düþ beni im kuþ kanadýndan hafif. Uykudayken bilinç hâlâ uyanýk durur mu durur. Trenin ritmik homurtularýný duymuyorum artýk. Sesler yitti. Benzeþen seslerden sessizliðe çýkan bir yol olmalý; seslerin öte yüzündeki sessizliðe. Çýkmaza eviriliyor düþ kabusa. Öte kompartýmana aralýyor biri kapýyý. Çarpan kapý sesi cama düþüyor baþým. Paralel zamanda bir kuþ çarpýyor cama aldanarak. Varlýðýný duyumsatan kem bir gölge çekiliyor üzerimden bir aðýrlýk git gide katmerleþiyor gece. Bir tünele akýyor tren; zifiri bir karanlýða. Bütün renklerin sonuna uyanýyorum tünelin öbür ucundan bir baþka iklime çýkýyor ten. Ay çekilmiþ buluttan. Ovada menderesle çizen gümüþ bir ýrmaða dökülüyor ay aydýnlýðý. Git gide tükeniyor ova. Birbiri ardýna devrilen gölgeler ormanýndan geçiyorum uyur uyanýk. yol yolcu (luk) ve düþ ansýzýn düþ -uçurum çavlana düþen dalgýn bir nehre akýyor tren ve nehir mavi nehir belki dindirebilirdi kanayýþýný çekilebilirdi su uykusuna dingin bir gölüne yayýlarak nehir yoruldu çekildi sular derin dingin uykulara bir dalýp bir çýkýyor yataðýný yadýrgayan bir çocuk yiten uykusunu çaðýrýyor. O benim düþteki çocuðu düþleyen! Sisler içinde bir istasyonun ýssýzlýðýna varýyor tren. Bozkýrýn bir ucunda varlýðýna bir 18

2 Cette histoire est une véritable aventure qui ne peut être définie que par le verbe «partir». Car les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent / Pour partir... Une scène de rêve le détail : le ciel était sans nuage. Il pleuvait. La montagne avait posé sa tête contre une pluie bleue. Si la pluie s arrêtait la montagne s écroulerait. Des profondeurs invisibles du ciel coulait vers les sommeils de la cité une rivière ailée qui trompait les autres rivières du monde. La lune aux fils d argent est tombée au confluent des étoiles et des villes. J ai vu le soleil dans la clarté d après la pluie. C était la saison de grand froid et la neige s était emparée de la mer. La rivière a changé son lit pendant que tu dormais. Ni toi tu ne savais que tu dormais. Et ni la rivière ne savait qu elle s écoulait. Moi je suis celui qui te raconte le rêve. Je suis le voyageur perdu des eaux des terres invisibles des atlas ; le rêve est le sujet. Je suis le rêve qui se répand sur les chemins d une vie agrémentée de voyages. Un collectionneur de villes imaginaires. Je suis arrivé à la frontière qui sépare le réveil et le sommeil au moment qui s ouvre à la rêverie ; mes paupières sont tombées mon corps s est perdu ; la preuve de mon existence est le rêve qui est le «moi» plus léger qu une aile d oiseau. Lorsqu on est en sommeil la conscience reste-t-elle éveillée? Oui elle le reste. Je n entends plus le grognement rythmique du train. Les voix se sont évanouies. Cela doit être un chemin qui va vers le silence d où il naît des sons semblables vers le silence de l autre face des sons. Le rêve se transforme en une impasse en cauchemar. Quelqu un entr ouvre la porte qui va vers l autre compartiment ; le bruit d une porte qui claque. Ma tête tombe contre la vitre et simultanément un oiseau se cogne sur cette même vitre par erreur. Une ombre funeste qui se répandait sur moi se retire une lourdeur la nuit s épaissit de plus en plus. Le train coule vers un tunnel vers une obscurité absolue. Je me réveille là où disparaissent les couleurs. Le train sort vers un autre climat à l autre bout du tunnel. La lune est sortie des nuages. Sa clarté tombe dans une rivière d argent qui dessine des méandres sur la plaine. La plaine s épuise de plus en plus. Je traverse des forêts d ombres qui défilent les unes après les autres. Je suis dans le rêve. Le voyage Le voyageur voyager Et le rêve Un rêve précipité Le précipice Le train coule vers une rivière distraite Qui tombe dans une chute d eau Et la rivière La rivière bleue N 87 OLUSUM/GENESE 19

3 gerekçe arayan!.. Belli ki nicedir hiçbir yolcunun inip binmediði her trenin transit geçtiði kimsesiz istasyon evinin saçaklarýnda dem çeken simsiyah güvercinlerin apansýz ayaklanýþlarýndan geçiyorum. Sürusünü yitirmiþ bir karacanýn hayaline eklenen bir çakalýn suretinden geçiyorum. Makas deðiþtiriyor tren aheste dönüyor. Sabaha doðru akýyor dolu dizgin. Öte yöne ayrýlan raylar daha ýssýz bir istasyona iþaret ediyor. Issýzlýk gitmediðimiz o yer belki terk edilmiþ insansýz kasabalara karþýlýk gelir bir hakikat o ýssýz kýyýda. Herkesin kayýp bir adresi vardýr. Uzakta; gidilemez o yerde. Aradýðýnýz telefon çalar da yankýsý döner ya eskimiþ adreslerin boþluðundan. Ýþte öyle bir þey: hem var hem yok! Terminal uðultularýna yaslanýp beklediðiniz o düþ þehirden kimseler gelmese de dolup boþalan kalabalýklar arasýnda çoðalan yalnýzlýklarda peronlarda bekler kalacak düþ kýrýklýðýyla birilerimiz. Yüzyýlýna gecikmiþ bir þehrin yamaçlarýnda döküldü dökülecek varoþlarýn eðreti duruþlarýndan ölgün sabah ýþýklarýna aðan ipince yaðmurlardan geçiyorum; akasyalarda bir esimlik yele kalmýþ yapraklar titriyor dallarda birikmiþ sabah kuþlarý. Çalar ssatlerin ivecen tik-taklarýndan ve dönen tekerleklerin geride býraktýðý þehrin uyanan kalabalýðýndan geçiyorum. Günün baþlangýç yerinde çoðalan bir telaþtan... Bardaklarda yarým býrakarak sabah çaylarýnýzý telaþla çýkýyorsunuz evlerinizden. Ýpince bir yaðmur sokaðýnýzda. Yaðmuru görmüyorsunuz. Unuttuðunuz þemsiyenizdir boyun atkýnýz ve veya çantanýz abonman kartýnýz... unuttuðunuz bir þey var ama nedir anýmsamýyorsunuz. Ýþte son yapraðý da düºüyor sokaðýnýzdaki akasya aðacýnýn. Hüznünü duymuyorsunuz güz bitti geçip gidiyorsnuz ivecen her sabah ayný kulvarlarda baþlayan bir yarýþý en önde karþýlamak ister gibi! Sizi iþyerinize taþýyacak otobüsün ayakta kalan tek yolcusu siz olmalýsýnýz. Yaslandýðýnýz koltukta bir adama (belki bir kadýn) oturmuþ kitap okuyor; göz ucuyla iliþtiðiniz bu satýrlarda sizden söz edildiðini ayrýmsamýyorsunuz. Sayfa çevriliyor kitap kapanýyor. Sürüp giden hikayenin dýþýnda kalan hikayenin kendisi mi siz mi? Hiç bir soruya yanýt biriktirecek zamanýnýz yok her þey belleðe tutunmaz bir hýzla akýyor yaðmur kara dönüyor öbür ucunda þehrin... Kar denizi baþlýyor. Kar tanelerince hafif dökülüyor düþ içimde çalkalanýp duran denize. Sulara tutunmak istercesine. Hangi dalgaya tutunsa eriyip sulara ekleniyor kar. Yine de uslanýr gibi deðil yekpare bulutuyla dönüp onu doðuran denize abanýyor kar. Git gide soðuyor sular. Ve denizi kar... Tutmuyor uyku kaçtý nereye bilmiyorum. Gördüðünü düþüne ekleyen bir çocuk gibi avunacak bir þeyler arýyorum. Düþ nerede bitiyor nerede baþlýyor hakikat suflesini düþlerden almaz mý? Bir hakikat deðil mi düþün kendisi? Düþlerden almaz mý hakikat uykularla bölünen belleðimizi koptuðu yerden teyelleyen düþler deðilse nedir. Anýmsamak öngörmek sezmek görebilmek görünmezi duyabilmek duyulmaz olaný her þey düþe dair. Bellekten dökülen bu renk kýyameti bu kar saðanaðý yýldýz aðmasý meteor yaðmuru... Hiçbir þey o sonsuz muammayý tarif etmeye yetmiyor. Düþkýrýldý saçýldý uzamsýz bir boþluða. Kavuþtu ýþýk hýzýna. Yýldýzý yýldýza ulayan bir döngüde sýkýþma daralma yoðunlaþma maddesel direnç ve büyük patlama yeniden amansýz savruluþ!.. Beynimde krematoryumcular engizisyon kýyýcýlarý düþ avcýlarý. Düþ Bitti. Mavi tren Gece Seferi 25 Haziran

4 Peut être aurait-elle arrêtée son saignement. L eau aurait pu se retirer dans son sommeil. En se déversant dans un lac reposé. Les eaux se sont retirées. Un enfant qui cherche son propre lit Et qui se replonge vers des sommeils profonds et calmes Se réveille en sursaut. Et appelle son sommeil perdu. Celui qui rêve l enfant et qui est dans le rêve C est moi! Le train arrive au désert d une gare dans le brouillard. Une gare qui cherche une réponse à son existence ; à l autre bout de la steppe!... Je traverse dans le déploiement soudain des pigeons noirs qui se reposaient sur les bordures des toits des maisons inhabitées. La gare où apparemment depuis longtemps aucun voyageur n a débarqué ou s est embarqué où chaque train passe en transit Je traverse l ombre vagabonde d une gazelle perdue au milieu du désert et l image d un chacal qui s ajoute à celle de la gazelle. Le train change d aiguillage tourne lentement. Il coule à toute allure vers le matin. Les rails qui se séparent vers d autres directions montrent une gare plus désertique. Le désert est peut être cet endroit où nous ne sommes pas allés c est une réponse comme une vérité dans cette bordure désertique dans ces petites villes inhabitées abandonnées. D anciens ont eu une adresse perdue. Au loin. On ne peut pas s y rendre c est comme lorsque le numéro que vous faites sonne et son écho vous revient du vide des adresses anciennes. C est quelque chose comme ça : à la fois il existe et il n existe pas! Je traverse les postures de travers des bidonvilles prêts à tomber posés sur les flancs d une ville en retard sur son siècle. Je traverse une pluie qui file de sa lumière pâle les branches des acacias. Les feuilles restantes tremblent telle une crinière ; où les oiseaux du matin se sont rassemblés. Je traverse les tics tacs actifs d un réveil et la foule qui se réveille la foule d une cité tracée par les ornières. Je traverse une précipitation qui s intensifie à l endroit où le jour commence Vous quittez votre maison à la hâte en laissant votre thé à moitié bu. Dans votre rue une pluie fine. Vous ne le voyez pas. Vous avez peut être oublié votre parapluie votre cache-col ou bien votre sac votre carte d abonnement Vous avez oublié quelque chose mais vous ne savez pas ce que c est. Et voilà la dernière feuille de l acacia de votre rue tombe. Vous n entendez pas sa tristesse. L automne est fini. Vous passez activement tous les matins dans les mêmes couloirs comme si vous vouliez être le premier d une course qui commence! Vous devez être le seul voyageur qui restera debout dans le bus qui vous conduira à votre lieu de réveil. Sur le fauteuil contre lequel vous vous appuyez un homme (ou peut être une femme) est assis et lit un livre. Dans ces lignes que vous regardez d un bout de l œil vous ne pouvez pas distinguer qu on parle de vous. On tourne la page et le livre se ferme. Ce qui reste en dehors du récit qui continue est-ce le récit même ou vous-même? Vous n avez pas de temps pour recueillir des réponses à toute question posée tout est insaisissable. La pluie tourne en neige à l autre bout de la ville. Une mer de neige commence en graine de neige le rêve tombe doucement dans la mer qui tangue en moi comme si elle voulait s agripper à l eau. A chaque mouvement elle fond et s ajoute à l eau. Mais elle ne semble pas vouloir s assagir et avec son nuage en bloc la neige se retourne et s enfonce dans la mer qui l a engendrée. L eau refroidit de plus en plus et la neige et la mer Je n arrive pas à trouver le sommeil où s est-il sauvé? Je ne sais pas. Je cherche quelque chose pour me consoler comme un enfant qui ajoute ce qu il a vu à son rêve. Où finit le rêve? Où commence le réel? Ne se nourrit-il pas des rêves? Le rêve même n est-il pas le réel? Le réel ne tire-t-il pas du rêve notre mémoire à l endroit où elle a été N 87 OLUSUM/GENESE 21

5 arrêtée par le sommeil? Si ce n est pas le rêve qui le faufile c est quoi alors? Se souvenir prévoir pressentir pouvoir voir l invisible entendre ce qui ne peut pas être entendu tout est en rapport avec le rêve. Une multitude de couleurs qui tombent de la mémoire un orage de neige étoiles filantes une pluie de météores Rien ne peut définir ce mystère infini. Le rêve s est brisé s est dispersé dans un vide sans limite. La lumière a retrouvé sa vitesse une pression dans le cercle qui attache une étoile à l autre le rétrécissement l in- tensité la résistance matérielle et la grande explosion et à nouveau elle se lève en tourbillons sans merci. Dans ma tête les crematorium les inquisiteurs les chasseurs de rêve. Le rêve est fini. Le train bleu Courrier de nuit 25 juin yýlýnda Tunceli de doðdu. Ankara da Pedogoji eðitimi aldý. Paris VIII Üniversite sinde modern yazýn ve karþýlaþtýrmalý edebiyat dersleri aldý. Yazýn-sanat dergilerine deðiþik türde ürünler gazetelere telif yazýlar verdi. Yayýnlanmýþ dört þiir kitabý bir þiir albümü ve kitaplaþmýþ çeviri çalýþmasý bulunuyor. Þarkýlar Ülkesi adlý kitabýyla 1990 yýlýnda Cahit Sýtký Tarancý þiir ödülüne deðer görüldü. Fransa ve Avrupa nýn pek çok kentinde sanatsal etkinliklere katýldý. Türkiye de yayýmlanan Ütopya dergisinin Avrupa merkezli olarak bir kaç dilde yeniden biçimlenmesine katký sundu. Kitaplarýndan ikisi Gül Ýlbay Leclerc ve Mehmet Baðýþ tarafýndan fransýzcaya çevrildi. Ýlk Kitabý Urmiye Mavisi Zeynel Abidinhan tarafýndan Kürtçeye çevrildi. Halen Paris te yaþýyor. Né à Tunceli en 1958 il a fait des études de pédagogie. Ýl collabora et écrivit dans beaucoup de revues de littérature et de quotidiens. À ce jour il a publié quatre recueils de poésie traduit un recueil de poésie enregistré un CD de poésie. Ýl s est vu décerné le prix de Cahit Sýtký Tarancý en 1990 avec son recueil intitulé Þarkýlar Ülkesi -Le pays des chansons- vit depuis huit ans à Paris où il a fait des études de Lettres modernes à l Université Paris VIII. Il a contribué à la reformulation de la revue Utopya en format multilingue et a participé aux activités artistiques et littéraires dans plusieurs pays d Europe et en France. Deux de ses recueils ont été traduits en français par Gül Ýlbay Leclerc et Mehmet Baðýþ. Son premier livre intitulé Urmiye mavisi a été traduit en kurde par Zeynel Abidinhan. Il vit actuellement à Paris. 22

Cela nous arrive à tous : certaines personnes. Hepimizin baþýna gelmiþtir : Kimi tip. Sisyphe à huit pattes. A Z i Z N E S Ý N

Cela nous arrive à tous : certaines personnes. Hepimizin baþýna gelmiþtir : Kimi tip. Sisyphe à huit pattes. A Z i Z N E S Ý N E x t r a i t s A L I N T I S e k i z a y a k l ý S i s i p h u s Sisyphe à huit pattes A Z i Z N E S Ý N I N «U N F O U S U R L E T O I T» L E S É D I T E U R S F R A N Ç A I S R É U N I S 1 9 6 9 T R

Detaylı

Carnet de plumes françaises Fransa dan Edebiyat Defterleri

Carnet de plumes françaises Fransa dan Edebiyat Defterleri Carnet de plumes françaises Fransa dan Edebiyat Defterleri La Littérature française est souvent caractérisée par sa période classique et l élan du Nouveau Roman des années 1950. Aujourd hui sa définition

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (Fransızca) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

En Juin Un numéro aussi exceptionnel

En Juin Un numéro aussi exceptionnel En avant première de la Saison turque en France Un numéro exceptionnel d Aujourd hui la Turquie de 52 pages! Un événement sans précédent Pour le 50ème numéro d Aujourd hui la Turquie, nous vous offrons

Detaylı

DICTIONNAIRE DE LA VIE AMOUREUSE FRANÇAIS TURC AŞK-I HAYAT SÖZLÜĞÜ FRANSIZCA TÜRKÇE

DICTIONNAIRE DE LA VIE AMOUREUSE FRANÇAIS TURC AŞK-I HAYAT SÖZLÜĞÜ FRANSIZCA TÜRKÇE DICTIONNAIRE DE LA VIE AMOUREUSE FRANÇAIS TURC AŞK-I HAYAT SÖZLÜĞÜ FRANSIZCA TÜRKÇE J ai souvent entendu dire, depuis mon arrivée à Istanbul, que les Français sont amoureux de leur langue, et que le français

Detaylı

La Capitale Européenne de la Culture 2010 : Istanbul, ville majestueuse et envoutante

La Capitale Européenne de la Culture 2010 : Istanbul, ville majestueuse et envoutante Le Consul général de France à Istanbul, Hervé Magro, visite la rédaction d Aujourd hui la Turquie (lire la suite page 5) Hervé Magro L économie turque en 2009 Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir

Detaylı

aşk amour Je t aıme APPRENEZ LE FRANÇAIS, LA LANGUE DU CŒUR! AŞKIN DILI FRANSIZCAYI ÖĞRENIN! duygu cazibe jardin secret

aşk amour Je t aıme APPRENEZ LE FRANÇAIS, LA LANGUE DU CŒUR! AŞKIN DILI FRANSIZCAYI ÖĞRENIN! duygu cazibe jardin secret APPRENEZ LE FRANÇAIS, LA LANGUE DU CŒUR! AŞKIN DILI FRANSIZCAYI ÖĞRENIN! Institut français de Turquie / Türkiye Fransız Kültür Merkezi DICTIONNAIRE DE LA VIE AMOUREUSE FRANÇAIS TURC AŞK-I HAYAT SÖZLÜĞÜ

Detaylı

INSTITUT URD DE PARIS

INSTITUT URD DE PARIS INSTITUT URD DE PARIS Bulletin de liaison et d'information I W 40-41 I JUILLET - AOUT 1988 Ce bulletin paraît en français, allemand, anglais, kurde, italien, espagnol et turc. Prix au numéro: (France)

Detaylı

L INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA LITTERATURE DU TANZİMAT ET DU SERVET-İ FÜNUN TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA FRANSIZCANIN ETKİSİ

L INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA LITTERATURE DU TANZİMAT ET DU SERVET-İ FÜNUN TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA FRANSIZCANIN ETKİSİ L INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA LITTERATURE DU TANZİMAT ET DU SERVET-İ FÜNUN TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA FRANSIZCANIN ETKİSİ Ali YAĞLI * Özet : 17. yüzyılda başlayan Türk-Fransız

Detaylı

www.axtercume.com Frans zca günlük konu malar Bonjur Bonjur Bonjur Bonjur Bonsuar Bonnüi Mersi Dörien Bien, mersi Merhaba Tünayd n

www.axtercume.com Frans zca günlük konu malar Bonjur Bonjur Bonjur Bonjur Bonsuar Bonnüi Mersi Dörien Bien, mersi Merhaba Tünayd n ÇEV VE D L H ZMETLER www.axtercume.com Frans zca günlük konu malar Türkçe Frans zca Yaz Frans zca Okunu u Merhaba Günayd n Tünayd n yi günler yi ak amlar yi geceler Te ekkür ederim Bir ey de il Sa olun,

Detaylı

DE PARIS. Bulletin de liaison et d'information N 37-38-39

DE PARIS. Bulletin de liaison et d'information N 37-38-39 DE PARIS Bulletin de liaison et d'information N 37-38-39 AVRIL-MAI-JUIN 1988 Ce bulletin paraît en français, allemand, anglais, kurde, italien, espagnol et turc. Prix au numéro: (France) 25 FF, (Etranger)

Detaylı

Les chevaliers du commerce turc à Paris

Les chevaliers du commerce turc à Paris Francophonie Découvrez en détail les activités de l Institut Français d Istanbul dans le supplément dédié à ce centre culturel. (Supplément Francophonie) La musique baroque se fait de plus en plus entendre

Detaylı

Oghuz Nâme destani Jean Paul Roux

Oghuz Nâme destani Jean Paul Roux Oghuz Nâme destani Jean Paul Roux Les origines mythologiques et déscription de la légende d'oghuz Khan. L'insurrection des T'ou-kiu: Très affaiblis par les campagnes qu'ont menées contre eux les Wei en

Detaylı

Fransızca Pratik Cümleler ve Türkçe Anlamları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Fransızca Pratik Cümleler ve Türkçe Anlamları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Merhaba. Bonjour. Bonjur. Günaydın. Bonjour. Bonjur. Tünaydın. Bonjour. Bonjur. İyi günler. Bonjour. Bonjur. İyi akşamlar. Bonsoir. Bonsuar. İyi geceler. Bonne nuit. Bonnüi. Teşekkür ederim. Merci. Mersi.

Detaylı

Rapport de Stage. Derya Ozel

Rapport de Stage. Derya Ozel Rapport de Stage POLITIQUES URBAINES ET PATRIMONIALISATION : QUELLE REPRESENTATION DE L HERITAGE ARCHITECTURAL? L EXEMPLE DE LA PENINSULE HISTORIQUE EMINÖNÜ - FATIH, ISTANBUL Derya Ozel Octobre 2004 SOMMAIRE

Detaylı

DEMANDE D ADMISSION AU SEJOUR AU TITRE DE L ASILE SIĞINMA GEREKÇESİYLE OTURMA İZNİ TALEBİ

DEMANDE D ADMISSION AU SEJOUR AU TITRE DE L ASILE SIĞINMA GEREKÇESİYLE OTURMA İZNİ TALEBİ Liberté. Égalité. Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PRÉFECTURE du LOIRET Ce formulaire ne garantit pas l authenticité de l identité du demandeur

Detaylı

AN ANALYSIS OF THE TURKISH TRANSLATIONS OF DAUDET S LETTERS FROM MY WINDMILL

AN ANALYSIS OF THE TURKISH TRANSLATIONS OF DAUDET S LETTERS FROM MY WINDMILL ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 266/285 AN ANALYSIS OF THE TURKISH TRANSLATIONS OF DAUDET S LETTERS FROM MY WINDMILL Değirmenimden Mektuplar Adlı Eserin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

Detaylı

YERYÜZÜNE İNDİ. YERYÜZÜNE İNDİ.

YERYÜZÜNE İNDİ. YERYÜZÜNE İNDİ. Yeni BMW 4 Serisi Yeni BMW 4 Serisi www.ozgorkeyotomotiv.com Sheer Driving Pleasure www.ozgorkeyotomotiv.com Sheer Driving Ple YERYÜZÜNE İNDİ. YERYÜZÜNE İNDİ. Duygularınızı harekete geçirecek sürüş keyfiyle

Detaylı

PEUGEOT DAN YENİ BİR CROSSOVER LE CROSSOVER DE PEUGEOT RÖPORTAJ INTERVIEW MÜHENDİSLİKTE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

PEUGEOT DAN YENİ BİR CROSSOVER LE CROSSOVER DE PEUGEOT RÖPORTAJ INTERVIEW MÜHENDİSLİKTE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR 4 4 PEUGEOT DAN YENİ BİR CROSSOVER LE CROSSOVER DE PEUGEOT 10 RÖPORTAJ INTERVIEW 36 Türkiye sezonu Saison de la Turquie Kapak fotoğrafları Les photos de couverture 1- Konya / 2- Adıyaman 3- Trabzon / 4-

Detaylı

Osmanlı Sahasında Yer Alan Bazı Süsleme Motiflerinin Dolaşımı Hakkında Notlar

Osmanlı Sahasında Yer Alan Bazı Süsleme Motiflerinin Dolaşımı Hakkında Notlar Osmanlı Sahasında Yer Alan Bazı Süsleme Motiflerinin Dolaşımı Hakkında Notlar Jean-Louis Bacqué-Grammont CNRS 1995 yılında, Paris de Hôtel des Invalides in önünde sergilenen ve önünden onu farketmeden

Detaylı

encylopædiabachibouzouck 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-etc.

encylopædiabachibouzouck 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-etc. encylopædiabachibouzouck 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-etc. by Jean Léon Gérôme Tuğrul Asi Balkar * Thiresia Choremi * Mehmet Çilek * Duygu Güles * Bekir Gür * Alpertunga Kara * Samed Karagöz * Osman Konuk * Aline

Detaylı

EXCURSION URBAINE - 26 novembre 2012 HAYDARPAŞA. Du pôle de transports au pôle touristique : genèse d'une mutation. Charlotte Horny, urbaniste

EXCURSION URBAINE - 26 novembre 2012 HAYDARPAŞA. Du pôle de transports au pôle touristique : genèse d'une mutation. Charlotte Horny, urbaniste EXCURSION URBAINE - 26 novembre 2012 HAYDARPAŞA Du pôle de transports au pôle touristique : genèse d'une mutation, urbaniste Le premier pôle touristique d'envergure de la rive anatolienne pourrait se nommer

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/2 Hakemli Dergi II Galatasaray Üniversitesi Yay n No : 49 Galatasaray Hukuk Fakültesi No : 32 III Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Detaylı

(A remplir par la préfecture Valilik tarafından doldurulacaktır) PRÉFECTURE DE. N DOSSIER : DOSYA NO:

(A remplir par la préfecture Valilik tarafından doldurulacaktır) PRÉFECTURE DE. N DOSSIER : DOSYA NO: N ETRANGER : YABANCI KAYIT NO: (A remplir par la préfecture Valilik tarafından doldurulacaktır) PRÉFECTURE DE. N DOSSIER : DOSYA NO: Date dépôt de la demande : Başvuru tarihi: 1 ère demande İlk başvuru

Detaylı

Jean-Louis Mattei den Örneklerle Çeviride Kültürel Unsurlar Sorunu

Jean-Louis Mattei den Örneklerle Çeviride Kültürel Unsurlar Sorunu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 47-58 Jean-Louis Mattei den Örneklerle Çeviride Kültürel Unsurlar Sorunu The problem in translating culture-specific items in by example from Jean-Louis

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

COMPÉTENCES DE COMMUNICATION EN LANGUES MATERNELLE ET ÉTRANGÈRE * ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ

COMPÉTENCES DE COMMUNICATION EN LANGUES MATERNELLE ET ÉTRANGÈRE * ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 28(1), 41-52 [2013] COMPÉTENCES DE COMMUNICATION EN LANGUES MATERNELLE ET ÉTRANGÈRE * ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ

Detaylı

YOUTH VOLUNTEERING IN A CHANGING EUROPE

YOUTH VOLUNTEERING IN A CHANGING EUROPE 1 FOREWORD Marko Paunovic Youth for Exchange and Understanding International Secretary General ÖNSÖZ Marko Paunovic Youth for Exchange and Understanding International Secretary General FOREWORD YOUTH VOLUNTEERING

Detaylı

Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri

Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri Yrd. Doç. Dr. Bayram KÖSE Kırıkkale Üniversitesi Özet Fransızca ve Türkçeyi; sözcük, anlam, sözdizim, sesbilimsel ve yapısal açıdan karşılaştırdığımızda benzerlikten

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı