ELS. Your Guide to the Summit

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELS. Your Guide to the Summit"

Transkript

1 ELS Your Guide to the Summit

2 The key to success is ELS. ÜCRETSÝZ oan bu tanýtým broþürümüzden öðrenci sayýnýz kadar istekte buunabiirsiniz. Bunun için, teefona ya da e-mai ie bize uaþabieceðiniz gibi, adýnýzý soyadýnýzý, adresinizi, teefon numaranýzý ve kaç adet broþür istediðinizi nou faksýmýza da ietebiirsiniz.

3 Merhaba Yoðun ve yorucu bir öðretim yýýný daha geride býrakýyoruz. Geride kaan yanýzca yorgunukar ve sýkýntýar... Bir de, geride býrakmayýp 14. yýýmýza taþýdýkarýmýz var: deneyimimiz ve dostukarýmýz... ELS çaýþanarý oarak bizer, en küçük ayrýntýyý bie önemseyen titiziðimizin farkýnda oan ve bizi bu aanýn fark yaratan öznesi oarak deðerendiren dostarýmýz sayesinde bu baþarý grafiðini yakaadýðýmýzýn biincindeyiz. Gücümüzü, deðeri öðretmenerimizden, yöneticierimizden, öðrencierimizden ve veierimizden aarak bu günere gedik. Bu nedene her yý daha iyi ve daha niteiki ürüner vermeyi, yýardýr siz dostarýmýza oan vefa borcumuzu yerine getirmek oarak agýadýk. Geecek yý da sizere en iyiyi sunmak için koarýmýzý þimdiden sývadýk. Son yýarda, YDS-Ýngiizce hazýrýk aanýnda fark ettiðimiz bir tutumu sizere payaþmak istiyoruz. Bize geen taeperden anadýðýmýz üzere, öðrenci ne kadar çok test çözerse, sýnavda o kadar baþarýý our mantýðý giderek hakim omaktadýr. Bazý durumarda bu öye abartýmaktadýr ki, öðrencinin soru çözerek Ýngiizce öðrenmesi amaçanmakta, öðrencinin die hakimiyetini saðamanýn yegane you oan pasaj çaýþmaarý göz ardý edimektedir. Bunun sonucunda ortaya, durmadan soru tüketen robot gibi bir öðrenci tipi çýkmýþtýr. Oysa amaç soru tüketmek deði, sorunun vermek istediði bigiyi özümsemek omaýdýr. Sadece soru çözerek sýnava hazýranmak di öðrenimi açýsýndan doðru bir yöntem deðidir. Di bir bütündür ve sistemi bir biçimde edinimiþ bei bir birikim omadan test çözmek fazaca stres yaratýr, ama pek fayda saðamaz. Öðrencierimizi faza strese sokmadan sýnava hazýramak mümkün. Bunun için yapmamýz gereken, onarý soru çözmeye programanmýþ robotar gibi görmek yerine, düþünen beyiner oarak kabu etmek ve sýnava hazýranýrken Ýngiizce öðrenmekten zevk de amaarýný saðamaktýr. Deðeri Öðretmenerimiz ve Sevgii Öðrencier, dönemi hazýrýk dergimizin ik sayýsýnýn daðýtýmýna 31 Aðustos 2007 tarihinde baþanacak ve 23 Mayýs 2008 de 35. sayýmýzýn daðýtýmasýya setimiz tamamanacaktýr. Einizdeki Öze Tanýtým Sayýsý nýn içindeki açýkamaarýn, önümüzdeki dönemi panamanýz için sizere yardýmcý oacaðýný umuyoruz. Ayrýca, sizerin oumu katký ve eeþtirierinin bizer için çok deðeri oduðunu bimenizi istiyor ve bu çabaarýnýz için þimdiden teþekkür ediyoruz. Yeni dönemde görüþmek üzere, hepinize saðýk, esenik ve baþarýar diiyoruz. ELS Yayýncýýk

4 YAYINLARIMIZ NASIL BÝR SÝSTEM ÝÇERÝSÝNDE ÝZLENMELÝDÝR? ELS Yayýncýýk oarak YDS-Ýngiizce hazýrýk programýný üç aþamada grupandýrdýk Sýnýf Seti Sýnýf Seti 3 Hazýrýk Dergi Seti Bu seter düzey oarak birbirini takip eder niteiktedir ve bei bir sistem içerisinde izendiðinde öðrenciye, YDS-Ýngiizce sýnavýnýn gerektirdiði düzeyde Ýngiizce ve edindiði bigieri çoktan seçmei bir testte kuanma becerisi kazandýrmaktadýr. 9. Sýnýfar için: 9. sýnýf öðrencisi henüz ÖSS aan seçimi yapmadýðý için, 9. Sýnýf Seti, bütün öðrenciere hitap etmektedir. Ancak, 10. sýnýfta di böümünü seçmeyi düþünen öðrencier için bu set, sistemi bir teme ouþturmayý amaçamaktadýr. 4 yýýk ise sisteminde, di aanýný seçen düz ise öðrencisi eski sistemde oduðu gibi dezavantajý durumda deðidir çünkü sýnava hazýranmasý için önünde üç yý vardýr. Öðrenci bu üç yýý doðru kaynakara iyi deðerendirdiði takdirde, bir Anadou isesi mezunu ie eþit þansa sahip our. 10. Sýnýfar için: YDS-Ýngiizce öðrencisi için bu seter, norma oarak, 9. sýnýfta 9. Sýnýf Seti, 10. sýnýfta 10. Sýnýf Seti ve 11. ve 12. sýnýfta Hazýrýk Dergi Seti biçiminde kuanýabiir. Ancak, özeike düz iseerde, eðer öðrencier 9. sýnýfta 9. Sýnýf Seti ni çaýþmamýþsa, 10. sýnýfta hem 9. Sýnýf Seti hem de 10. Sýnýf Seti izenebiir. 11. Sýnýfar için: 10. Sýnýf Seti ni tamamamýþ oan YDS öðrencisi, 11. sýnýfta Hazýrýk Dergi Seti ne baþayabiir. Dergi seti, hem 11. sýnýfta hem de 12. sýnýfta yeteri oacak materyai içermektedir. 11. sýnýfta gramer ve pasaj çaýþmaarýna aðýrýk veriebiir. (Özeike ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT un ve ENGLISH THROUGH READING in Intermediate ve Upper-Intermediate böümerindeki pasajarýn yavaþ bir tempoya sindire sindire çaýþýmasý çok önemidir.) Ancak, öðrenci 10. sýnýfý okurken 10. Sýnýf Seti ni izememiþse, 11. sýnýfa bu set ie baþayabiir ve daha sonra Hazýrýk Dergi Seti ye devam edebiir. 12. Sýnýfar için: Yukarýda beirttiðimiz biçimde, 12. sýnýfa kadar ELS yayýnarýný izemiþ oan öðrenciere 12. sýnýfta dergier, TEST YOUR VOCABULARY kitabý ve okuma kitabýnýn kaan böümü (Advanced düzeydeki pasajar) izenerek program tamamanabiir. Ancak öðrenci, ELS yayýnarýya 12. sýnýfta tanýþýyorsa, programa doðrudan Hazýrýk Dergi Seti ye baþanabiir ve hýzý bir programa set tamamanabiir. Engish Language Studies - 4

5 YDS-ÝNGÝLÝZCE HAZIRLIK ALANINDA YAYINLARIMIZ 9. Sýnýf Seti ELS-WORKSHEETS (1) Freshman Freshman's Pictoria Teacher's Fie (1) ELS-WORKSHEETS (2) Sophomore Teacher's Fie (2) Di öðreniminin ik aþamaarýnda görseiðin önemi dikkate aýnarak, ELS-WORKSHEETS Freshman, kitaptaki konuara ve egzersizere bütüneþtirimiþ, kuþe kaðýda renki oarak basýmýþ 18 resim içeren Freshman's Pictoria ie destekenmiþtir. ELS-WORKSHEETS Sophomore için, yine kuþe kaðýda renki oarak basýmýþ resimer kitabýn sonuna ekenmiþtir. Her iki kitabýmýz da, öðretmenin einde materya zenginiði yaratmak amacýya, "Teacher's Fie" ie destekenmiþtir. Her bir "Teacher's Fie", "worksheets", "puzzes", "activities" ve her beþ ünitede bir kuanýmak üzere 4 "quiz" içermektedir. 10. Sýnýf Seti ELS-WORKSHEETS (3) Junior ELS-WORKSHEETS (4) Senior Teacher's Fie (3) Teacher's Fie (4) 20 Konu Testi 20 Konu Testi 8 Paragraf Çaýþmasý Testi 8 Paragraf Çaýþmasý Testi 10 Deneme Sýnavý ELS-WORKSHEETS Junior ve ELS-WORKSHEETS Senior, özeike 10. sýnýf di öðrencierinin ihtiyaçarý göz önüne aýnarak revize edimiþtir. Kuþe kaðýda renki oarak basýmýþ resimer yine her iki kitabýn sonunda yer amýþtýr. ELS-WORKSHEETS Junior ve ELS-WORKSHEETS Senior için hazýranmýþ Teacher's Fie 3 ve Teacher's Fie 4, yine "worksheets", "puzzes", "activities" ve her beþ ünitede bir kuanýmak üzere 4 "quiz" içermektedir. Ancak, di öðrencisini YDS soru tiperine hazýramak amacýya bu setere, her ünite sonunda kuanýmak üzere 35 sorudan ouþan 4 sayfaýk konu testeri ve 8 paragraf çaýþmasý testi ekenmiþtir. Bir paragraf çaýþmasý testi, 3 çoktan seçmei comprehension sorusu oan 4 pasaj içermektedir. Böyece, setin tamamýnda, 64 pasaj ve bu pasajara igii 192 comprehension sorusu yer amaktadýr. Bu materyaerin yaný sýra Teacher's Fie 4, öðrencinin Ýngiizce düzeyi dikkate aýnarak hazýranmýþ, YDS formatýnda 100 soruuk 10 deneme sýnavý da içermektedir. Bu kitaparýn Contents böümerini, bu sayýmýzýn 35, 36, 37 ve 38. sayfaarýnda buabiirsiniz. NOT: 9. Sýnýf ve 10. Sýnýf seteri için Teacher's Fie, 20 ve üzeri topu aýmarda gönderiecektir. Engish Language Studies - 5

6 HAZIRLIK TOPLU ABONE SETÝ 35 Dergi Her biri bei baþý gramer konuarýna ve YDS soru tiperinin inceenmesine ayrýmýþ dergi setimizdir. Birinci sayýdan itibaren, gramer bigisini test eden "Test Yoursef", okuma-anamayý geiþtiren "Reading Comprehension Passages", son on yýda ÖYS ve YDS'de çýkmýþ sözcükerin kuanýdýðý "Test Your Vocabuary", "Test Your Prepositions and Phrasa Verbs" böümerini ve, her sayýda bir sýnav omak üzere, 35 deneme sýnavý içerir. (Dergierin içeriðiye igii konu baþýkarý için, bu tanýtým sayýmýzýn 10. sayfasýna bakabiirsiniz.) Engish Grammar Inside and Out Dergideki egzersiz, test ve deneme sýnavarýnýn at yapýsýný ouþturan, Ýngiizce dibigisini ayrýntýý biçimde ee aan ve konu anatýmý, egzersiz ve test içeren 720 sayfaýk gramer kitabýmýzdýr. Engish Through Reading 75 Intermediate - 75 Upper Intermediate ve 50 Advanced omak üzere üç düzeyde 200 okuma parçasý ve bunara igii egzersizer içermektedir. Test Your Vocabuary 168 sayfadan ouþan bu kitabýmýz, sözcük öðrenmeyi koayaþtýran egzersizer ve 60'ar soruuk 25 test içermektedir. 35 Konu Testi sorudan ouþan 4 sayfaýk yaprak testerimiz, her dergide ee aýnan konuyu pekiþtirmek amacýya hazýranmýþtýr. 16 Ekstra Deneme Sýnavý Derginin içinde yer aan 35 deneme sýnavýnýn dýþýnda, 15 günde bir sadece topu aboneerimize gönderien 16 ekstra deneme sýnavý, oku, dershane ve kursarýn, öðrencierine daha faza deneme sýnavý sunabimeeri amacýya hazýranmýþtýr. Not: Konu testeri ve ekstra deneme sýnavarý, topu abone sayýsý kadar basýýr ve yanýzca topu aboneere gönderiir. Ücret karþýýðý satýmaz. HAZIRLIK TEK ABONE SETÝ 35 Dergi Engish Grammar Inside and Out HAZIRLIK tek abone setimiz, 35 dergi ve "Engish Grammar Inside and Out" adý gramer kitabýmýzý içermektedir. Engish Language Studies - 6 Topu abone omanýn ayrýcaýkarýndan yararanýnýz.

7 KÝTAPLARIMIZ ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT Bir Türk öðrencinin Ýngiizce öðrenirken karþýaþabieceði sýkýntýarý dikkate aarak hazýradýðýmýz ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT öðrencierimizin, YDS-Ýngiizce sýnavýna hazýranýrken, üniversitede okurken ya da mesek yaþamarýnda gerektikçe baþvurabiecekeri bir referans kitabýdýr. Kitabýn bütününde konuarý kavramaya yöneik pekiþtirici egzersizere ve öðrencierimizin dergide de karþýaþacaðý çoktan seçmei soruardan ouþan ve ÖSYM nin soru mantýðýný yansýtan "TEST YOURSELF" ere yer verimiþtir. ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT, ELS'nin on yýýk deneyim ve birikimiye, dergiye destek amacýya ELS aboneeri için hazýranmýþ oup tüm ELS aboneerine ücretsiz oarak gönderimektedir. ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT yanýzca gramer konuarý ie sýnýrýdýr. YDS- KPDS-ÜDS vb. sýnavardaki diðer soru tiperi, kitabýn amacý dýþýnda oduðu için, dýþarýda býrakýmýþtýr. Bu nedene, sýnavarda bütünükü verim ve üst düzeyde baþarý, dergi ie birikte deðerendiridiðinde saðanabiir. 720 sayfadan ouþan kitabýmýz I. hamur kaðýda basýmýþtýr. Kitabýn sýnýf içerisinde kuanýma uygun omasý amacýya, ANSWER KEY ayrý bir kitapçýk biçiminde basýmýþtýr. ELS aboneeri dýþýnda kitap satýþý, bu kitapçýðýn sonundaki fiyatandýrma üzerinden yapýmaktadýr. ENGLISH THROUGH READING 75 Intermediate, 75 Upper Intermediate ve 50 Advanced omak üzere 200 okuma parçasý ve bu parçaara igii "comprehension" ve "vocabuary" çaýþmaarýný içermektedir. I. hamur kaðýda basýmýþ oup 432 sayfadan ouþmaktadýr. ANSWER KEY kitabýn sonunda yer amaktadýr. Topu aboneere abone sayýsý kadar ücretsiz oarak gönderimektedir. Topu aboneik dýþýndaki istekerde, bu kitapçýðýn sonundaki fiyatandýrma geçeridir. TEST YOUR VOCABULARY TEST YOUR VOCABULARY, çeþiti egzersizere, sözcük öðrenmeyi koayaþtýrmayý ve eðencei kýmayý amaçamaktadýr. TEST YOUR VOCABULARY, egzersizerin yaný sýra, geçmiþ yýarda çýkan soruarýmýzdan derediðimiz 25 test içermektedir. Her bir test 60 sorudan ouþmaktadýr. Kitabýmýz 168 sayfadan ouþmaktadýr. ANSWER KEY kitabýn sonunda yer amaktadýr. Topu aboneere abone sayýsý kadar ücretsiz oarak gönderimektedir. Topu aboneik dýþýndaki istekerde, bu kitapçýðýn sonundaki fiyatandýrma geçeridir. Engish Language Studies - 7

8 Sevgii Öðrencier, yayýn dönemi hazýrýk dergimizin ik sayýsýnýn daðýtýmýna tarihinde baþanacak ve tarihinde 35. sayýmýzýn yayýmanmasýya birikte set tamamanacaktýr. 720 sayfadan ouþan gramer kitabýmýz ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT birinci sayýmýza birikte sizere uaþacaktýr. Hazýrýk Dergisi neeri içermektedir? VOCABULARY öðretimi, özeike üzerinde durduðumuz bir konudur çünkü YDS Ýngiizce sýnavýnda 8-10 soruda doðrudan sözcük bigisinin test edimesinin yaný sýra, sözcük bigisi sýnavýn bütününü etkiemektedir. O nedene, bu konu aðýrýký oarak iki öze sayýda veriecek, ancak, sözcükerin sindire sindire kavranmasýný saðamak amacýya birinci sayýdan baþayarak sistemi bir þekide bütün sayýarda "Vocabuary" çaýþmaarý yapýacaktýr. TEST YOUR VOCABULARY böümerinin yaný sýra, bu yý, son on yýda ÖSS-YDS de kuanýmýþ sözcükeri kuanarak ouþturduðumuz YDS-VOCABULARY testerimiz, 1. sayýdan itibaren dergierde yer aacaktýr. YDS-Ýngiizce sýnavýndaki soru yoðunuðunu dikkate aarak birinci sayýdan itibaren üzerinde öze oarak duruan diðer bir konu PHRASAL VERBS and PREPOSITIONS konusudur. YDS-Ýngiizce sýnavýnda teme oarak test edien, öðrencinin okuduðunu anamasý ve yorumamasýdýr. Bunu saðamak ve öðrencinin bu aandaki becerisini geiþtirmek için birinci sayýdan baþayarak her sayýda READING COMPREHENSION çaýþmaarýna yer verimiþtir. Böyeike öðrencierimiz edindikeri gramer bigierini bir bütün içerisinde görüp daha iyi kavrayabiecekerdir. READING COMPREHENSION böümünde yer aan pasajar, uzunuk, gramer ve sözcük düzeyi bakýmýndan YDS-Ýngiizce sýnavýndaki format göz önüne aýnarak hazýranmýþtýr. Coze test, paragrafýn eksik cümesini buma, paragrafýn uymayan cümesini buma gibi, YDS-Ýngiizce sýnavýnda kuanýan bazý soru tiperi, 1. sayýdan itibaren, pasaj çaýþmaarýya bütüneþtirierek verimiþtir. Önceki yýarda oduðu gibi, üzerinde çaýþýan konudan YDS-Ýngiizce sýnavýnda çýkabiecek çoktan seçmei soruardan ouþan TEST YOURSELF böümerine, bu yý da, her üniteden sonra, özgün ve konuyu kavramayý koayaþtýran örnekere zengineþtirierek yer verimiþtir. Deneme sýnavarý öðrencinin, edindiði bigier ýþýðýnda YDS-Ýngiizce sýnavýnda sergieyeceði performansý en iyi gösteren çaýþmaardýr. Dergimiz, her hafta bir deneme sýnavý uyguamasýya, öðrencinin sistematik oarak baþarý grafiðini kontro etmesini hedefemektedir. Bu amaça dergimizde, 1. sayýdan itibaren her sayýda bir deneme sýnavý omak üzere 35 PRACTICE EXAM yer amaktadýr. Derginin konu akýþýna ve içeriðine, 2007 YDS-Ýngiizce sýnavý soru formatýndaki oasý deðiþikiker yansýtýacaktýr. ELS oarak amacýmýz, öðrencierimize, sýnavda ne tür soruya karþýaþýrsa karþýaþsýn, her türden soruyu çözebiecek bigi ve beceriyi kazandýrmaktýr. Bu nedene, soru formatýnda herhangi bir deðiþikik ie karþýaþtýkarýnda, öðrencierimizin paniðe kapýmaarý için hiçbir neden yoktur. Çünkü biz sadece sýnav kazandýrmayý amaçamýyoruz; ÝNGÝLÝZCE ÖÐRETÝYORUZ. Engish Language Studies - 8 ELS Yayýn Kuruu

9 Sevgii Öðrencier, ELS'Ý NASIL ÇALIÞMALISINIZ? Bidiðiniz gibi, Hazýrýk dergisi sizere bir gramer kitabý ie birikte uaþýyor: ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT. ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT, dergierini tamamayýcý bir kaynaktýr ve kitabýn içinde yer aan üniteerin dergide karþýýðý vardýr. Kitapa dergi arasýndaki bu paraeiði, sayfa 10'daki Çaýþma Takvimi'nden yararanarak saðayabiirsiniz. ENGLISH GRAMMAR INSIDE and OUT, ayrýntýý konu anatýmý ve konuyu anamanýzý koayaþtýracak egzersiz ve testere sizi, dergiyi çaýþmaya hazýr hae getirecektir. Dergide ise yoðunuk, çaýþtýðýnýz konuyu pekiþtirmeye, sözcük daðarcýðýnýzý zengineþtirmeye ve gene oarak Reading Comprehension konusundaki becerinizi geiþtirmeye yöneik çoktan seçmei tester üzerinde oacaktýr. Bütün bu becerieri kazanýp YDS-Ýngiizce sýnavýna eksiksiz bigi ie girebimeniz ve sýnavda "fark" yaratabimeniz için, kitabý ve dergiyi hiçbir böüm atamadan düzeni oarak çaýþmak çok önemidir. Kitapta ve dergide karþýaþacaðýnýz egzersiz ve testere sizeri zaman zaman zorayabiiriz. Bu gibi durumarda hemen þu sözümüzü anýmsayýnýz: "On ay sürecek bir zoranma, güze bir geeceðin kapýarýný araýyorsa, KESÝNLÝKLE BUNA DEÐER." ELS SÝZE NASIL ULAÞACAK? ELS in daðýtýmý, geçen yýarda oduðu gibi, yine abone sistemiye yapýacaktýr. ELS den eksiksiz yararanabimeniz ve herhangi bir soruna karþýaþmamanýz için en güveniir yöntemin bu oduðuna inanýyoruz. ELS in bayi ve kitapçýardan edinimesi mümkün deðidir. Abone oabimek için, bu tanýtým sayýmýzýn sonunda buacaðýnýz abone formunu eksiksiz dodurmanýz ve ödeme tabosundan size uygun ödeme seçeneðini iþareteyip beirtien banka hesap numarasýna ödeme yapmanýz yeteridir. Bankadan aacaðýnýz dekontun bir fotokopisini ve abone formunu, aþaðýdaki adresimize eden tesim edebiir, postaayabiir ya da no u faksýmýza gönderebiirsiniz. Caferaða Mah. Moda Cad. No: 48/ Kadýköy/ÝSTANBUL Yukarýda beirttiðimiz yöntemerin dýþýnda, artýk ONLINE oarak abone omanýz da mümkündür. Bunun için adresinden web sitemizi ziyaret edebiirsiniz. Abone iþeminiz gerçekeþtikten sonra, 31 Aðustos Mayýs 2008 tariheri arasýnda yayýnanacak oan dergimiz haftaýk oarak einize uaþacaktýr. NOT: 1. Abone formunuzu bize postaya göndermek zorundaysanýz ütfen APS yi tercih ediniz. 2. Dergierinizin uaþmasýný istediðiniz adresi özene seçiniz ve mümkünse daðýtýcýnýn doðrudan size veya tanýdýðýnýz kiþiye eden tesim edebieceði bir adres beireyiniz ve abone formuna bu adresi yazýnýz. 3. Derginiz size uaþmasý gereken sürede einize geçmemiþse 5 gün daha bekeyiniz. Bu süre sonunda da derginiz gemezse derha bizi arayýnýz. 4. Abone formuna size en koay uaþabieceðimiz teefon numaranýzý mutaka yazýnýz. Engish Language Studies - 9

10 ÇALIÞMA TAKVÝMÝ Sayý 31 AÐUSTOS 2007 The Engish Verb Tenses (1) Practice Exam 1 2. Sayý 07 EYLÜL 2007 The Engish Verb Tenses (2) Practice Exam 2 3. Sayý 14 EYLÜL 2007 Modas and Simiar Expressions Practice Exam 3 4. Sayý 21 EYLÜL 2007 The Passive Practice Exam 4 5. Sayý 28 EYLÜL 2007 If and Wish Causes Practice Exam 5 6. Sayý 05 EKÝM 2007 Question Words and Noun Causes Practice Exam 6 12 EKÝM 2007 TATÝL 7. Sayý 19 EKÝM 2007 Reported Speech Practice Exam 7 8. Sayý 26 EKÝM 2007 Gerunds and Infinitives Practice Exam 8 9. Sayý 02 KASIM 2007 Adjectives and Adverbs Practice Exam Sayý 09 KASIM 2007 Reative Causes Practice Exam Sayý 16 KASIM 2007 Artices, Determiners and Quantifiers Practice Exam Sayý 23 KASIM 2007 Conjunctions and Transitions Practice Exam Sayý 30 KASIM 2007 Genera Revision of Grammar Through Mutipe Choice Questions (1) Practice Exam Sayý 07 ARALIK 2007 Prepositions and Prepositiona Phrases Practice Exam Sayý 14 ARALIK 2007 Phrasa Verbs Practice Exam ARALIK 2007 TATÝL 16. Sayý 28 ARALIK 2007 Transation Studies Practice Exam Sayý 04 OCAK 2008 Practice Exam Sayý 11 OCAK 2008 Vocabuary (1) Practice Exam 18 Engish Language Studies Sayý 18 OCAK 2008 Vocabuary (2) Practice Exam Sayý 25 OCAK 2008 Genera Revision of Grammar Through Mutipe Choice Questions (2) Practice Exam ÞUBAT 2008 TATÝL 21. Sayý 08 ÞUBAT 2008 Paragraph Studies (1) Practice Exam Sayý 15 ÞUBAT 2008 Paragraph Studies (2) Practice Exam Sayý 22 ÞUBAT 2008 Practice Exam Sayý 29 ÞUBAT 2008 YDS soru tiperi (1) Practice Exam Sayý 07 MART 2008 YDS soru tiperi (2) Practice Exam Sayý 14 MART 2008 YDS soru tiperi (3) Practice Exam Sayý 21 MART 2008 Genera Revision of Grammar Through Mutipe Choice Questions (3) Practice Exam Sayý 28 MART 2008 Further Study on Vocabuary Practice Exam Sayý 04 NÝSAN 2008 Practice Exam Sayý 11 NÝSAN 2008 Practice Exam Sayý 18 NÝSAN 2008 Genera Revision of Grammar Through Mutipe Choice Questions (4) Practice Exam NÝSAN 2008 TATÝL 32. Sayý 02 MAYIS 2008 Practice Exam Sayý 09 MAYIS 2008 Practice Exam Sayý 16 MAYIS 2008 Practice Exam Sayý 23 MAYIS 2008 Practice Exam 35

11 DÜZEY BELÝRLEME SINAVI Sevgii Öðrencier, 100 sorudan ouþan May / Leve Exam 11th and 12th Grades, 11. sýnýfar için düzey beireme, eski sistem ise 3 er için ise, 2007-YDS öncesi bir deneme sýnavý oacaktýr. Testin hazýranmasýnda, YDS'de bugüne kadar uyguanmýþ soru mantýðý ve soru daðýýmý teme aýnmýþtýr. Gerek dibigisini, gerekse dii kuanma yeteneðini öçen soruarýn aðýrýðý ve kuanýan sözcüker YDS düzeyine uygun oarak seçimiþtir. Bu nedene, doða oarak, 11. sýnýf öðrencieri bu testten düþük bir net sayýsý ede edebiir. Ancak bu sizi umutsuzuða sürükememeidir. Çünkü bu neter size, programýn baþýnda buunduðunuz düzey hakkýnda bigi verecektir. Gerçek sonucu, programýn sonunda geeceðiniz nokta beireyecektir. Bizer, size Ýngiizce'yi öðreteceðimize inanýyoruz. Paný ve disipini bir çaýþmaya bundan sonrasýnýn, yani sýnavda baþarýý omanýn, ne kadar koay oduðunu göreceksiniz. 40 sorudan ouþan May / Leve Exam 10th Grades, 10. sýnýfar için YDS formatýnda, ancak 10. sýnýf öðrencisinin Ýngiizce düzeyi teme aýnarak hazýranmýþtýr.. Baþarý diekerimize ELS Yayýn Kuruu Engish Language Studies - 11

12 May / Leve Exam ( 11th & 12th Grades) Bu testte 100 soru vardýr. Cevapama süreniz 150 dakikadýr soruarda, cümede boþ býrakýan yerere uygun düþen sözcük ya da ifadeyi buunuz. 1. After the death of John A. Roebing, the architect of the Brookyn Bridge, the of competing the work was undertaken by his son. A) edition B) trade C) contrast D) height E) task 2. Recent research and excavation have shown that human in Kýrþehir started as far back as 3000 BC. A) settement B) proposa C) discount D) ruin E) witness 3. Friendships can great emotiona hep during stressfu times. A) interfere B) stretch C) regard D) trust E) provide ELS 4. Passages recenty found in Mexico s Yucatán peninsua the word s ongest underwater cave system. A) wave B) dive C) constitute D) investigate E) foat 5. Penéope Cruz, one of the fim stars today, has been in severa movies by Spanish director Pedro Amodóvar. A) dense B) random C) eading D) fertie E) spare 6. Few recipes survive from the Ottoman Empire, as the cooks of the time were not about etting others earn their recipes. A) jeaous B) generous C) traditiona D) tasteess E) conceaed 7. With new probems arising in the factory every day, the reations between the management and the workers are becoming strained. A) hardy B) suddeny C) increasingy D) enviousy E) arroganty 8. The pyramids at Giza in Egypt are under threat because modern Cairo is expanding. A) rapidy B) consideratey C) merey D) equay E) simiary 9. Researchers in Sweden caim that patterns in the iris of your eye can information about your personaity. A) set up B) give away C) turn off D) take in E) run over 10. Every year in Chie, scientists studies to discover the environmenta impact of visitors on the nationa parks. A) take for B) give off C) bow up D) carry out E) break in Engish Language Studies - 12

13 11. The crocodie Sean to the midde of the river by the time he the danger. A) wi have dragged / woud reaize B) dragged / has reaized C) had dragged / reaized D) drags / wi reaize E) was dragging / reaizes 17. Much of Jakarta remained the water severa days of heavy rains and overfowing rivers in Indonesia. A) with / on B) under / after C) in / since D) down / for E) upon / in 12. Tokyo, which the capita of Japan for 400 years, as the centre of modern Japanese cuture. A) had been / to be known B) is / has been known C) wi be / was known D) woud be / being known E) has been / is known 13. Scientists in China eectrodes into the brain of a pigeon the bird s fight. A) have paced / to contro B) paced / had controed C) had been paced / controed D) are pacing / contro E) were paced / controing ELS 14. It is caimed that at east 300,000 peope if the Vesuvius vocano again. A) wi be kied / had erupted B) were kied / woud erupt C) woud be kied / erupted D) have been kied / wi erupt E) had been kied / woud have erupted 15. James Pok, the eeventh President of the US, was the first president to his photograph whie in office. A) get / taking B) et / to take C) make / take D) have / taken E) get / took 16. You have to wak a bamboo forest to reach Waimoku Fas the isand of Maui in Hawai i. A) across / during B) up / with C) into / about D) above / to E) through / on 18. being forced to work, many chidren in Rwanda are aso used as sodiers. A) In addition to B) Therefore C) Whereas D) So as to E) For fear that 19. Aice had been very scared she earned that her chidren were safe. A) because B) despite C) unti D) whereas E) once 20. You ve now finished the essay that you were working on over the weekend,? A) were you B) didn t you C) haven t you D) have you E) weren t you 21. Can and Cem are reuctant to go to the fim, so I guess I just go aone. A) such B) whether C) either D) both E) what 22. It has been caimed that an ant s brain has processing power a Macintosh II computer. A) rather / as B) much / than C) so much / that D) the most / of E) the same / as Engish Language Studies - 13

14 soruarda, aþaðýdaki parçada numaraanmýþ yerere uygun düþen sözcük ya da ifadeyi buunuz soruarda, aþaðýdaki parçada numaraanmýþ yerere uygun düþen sözcük ya da ifadeyi buunuz. Things didn t go according to pan for a hijacker on a fight from Mauritania to the Canary Isands. The piot reaized that the hijacker unike (23) of the passengers didn t speak French. The piot then announced, (24) French, that he was going to make a hard anding. He tod the passengers to be ready to jump on the hijacker. (25) the pane anded, the hijacker immediatey (26) his baance. The poice, (27) quicky boarded the pane, then arrested the hijacker A) every B) whoe C) neither D) most E) much A) at B) in C) by D) on E) to ELS A) So B) When C) During D) How E) What A) ost B) oses C) has ost D) had ost E) was osing The Japanese eectrica and eectronics company Toshiba has (28) a new type of printer: (29) paper, this printer uses pastic. Caed the B-SX8R, it is designed to hep businesses reduce the amount of paper they use. (30), the printer wi be (31) friendy towards the environment than those aready in use. What is more, the new pastic paper (32) severa times A) expired B) composed C) resembed D) invented E) separated A) on behaf of B) instead of C) as far as D) except for E) in ight of A) Even if B) In case C) Whereas D) Thus E) Because A) so B) much C) most D) such a E) more A) whose B) that C) who D) whom E) when A) can be used B) must use C) might be using D) had to be used E) was used Engish Language Studies - 14

15 soruarda, verien cümeyi uygun þekide tamamayan ifadeyi buunuz. 36. The young man asked the shop assistant. 33. Dusky eaf monkeys hide in the treetops,. A) that they are cooured bright orange at birth B) when they saw the cameras nearby C) which prefers dense forests with ta trees D) but it may aso be found in China E) so it takes patience and ski to photograph them 34. In 1994, Safranbou was added to UNESCO s Word Heritage ist. A) as it ies about 100 kiometres south of there B) ever since saffron was grown there C) due to its we-preserved Ottoman-era architecture D) when it was founded in the 13th century E) that its houses are typicay separated by high was ELS 35. Princess Aexandra of Denmark ost her tite. A) since she is sti caed by the term Her Exceency B) as the Danish monarchy is the second odest in the word C) who is of Chinese, British, Poish, and Austrian ancestry D) as we as for her fashion sense and charity work E) when she married a man who was not a member of royaty A) if he can try on the jacket B) how much the brown suit cost C) whether there wi be a sae soon D) what size did he usuay wear E) that he quite iked the bue shirt 37., we probaby won t be abe to sove your probem. A) Uness you expain everything in detai B) Whenever you fet depressed C) Ony if you give us some hep D) Because you need assistance E) If you hadn t refused to tak to any of us 38. The Kýzýýrmak gets its coour from the vocanic soi. A) when it was used for hydroeectric power B) which is the ongest in Turkey C) that joins its waters at Avanos D) who aso ca it the Hays River E) in order to continue doing research in the area 39. Having done we on a of her fina exams,. A) Merve was proud of hersef B) everybody envied such success C) it was not much of a surprise D) who aways studied hard E) Eda s parents were deighted Engish Language Studies - 15

16 40. Some of Domabahçe Paace s furnishings were made in Turkey,. A) yet it is aso the pace where Mustafa Kema Atatürk spent his ast days B) which is the third argest Ottoman paace in Istanbu C) that has a tota area of 45,000 m² D) though the bay had been made into a garden in the 18th century E) whie others were sent as gifts from various countries 41. Dieticians are agreed in order to strengthen metaboism and the immune system. A) as serotonin has been caed the happiness hormone B) the fact that the body needs energy in the morning C) that eating vegetabes and fruits rich in vitamins is necessary D) though Omega-3 is found very effective against fatigue E) due to a sudden increase in bood sugar eves ELS 42. In the year 805, Morocco gained a sutan soruarda, verien cümenin hangi sorunun cevabý oduðunu buunuz. 43. Yes, but it might be a bit difficut. A) Have you done the maths test? B) Do you think you can persuade Janet? C) When did you start earning Dutch? D) Is Josh a hard person to work with? E) What woud you ike to drink? 44. I woudn t do that if I were you. A) Sha I give her the bad news now? B) Has he agreed to end us the money? C) What s your excuse for being ate this time? D) Why on earth did you get so angry? E) Coud you pease do me a favour? 45. Yes, but ony once. A) Do you have any brothers or sisters? B) Has Canan been iving here for ong? C) Who did you stay with in Dubin? D) Have you ever eaten Mexican food? E) How often do you brush your teeth? 46. Of course I didn t. A) that was a tasty dish of the time B) who was just thirteen years od C) how it came to be caed Morocco D) which was North Africa s first mosque E) though he founded Mouay Idriss A) Has your medicine got any side effects? B) Do you know what Hae tod her? C) Did you give her my phone number? D) Where shoud we hide the keys? E) Why was Ai shouting at you so angriy? Engish Language Studies - 16

17 soruarda, verien Ýngiizce cümeye anamca en yakýn Türkçe cümeyi buunuz ,300 years ago, the peope of what is now Peru tracked the movement of the Sun by means of thirteen stone towers buit on a ow hi. 47. The historic Uþak train station wi be converted into a museum where od trains wi be exhibited. A) Tarihi Uþak tren istasyonu, eski trenerin sergiendiði bir müzeye dönüþtürüecektir. B) Müzeye dönüþtürüen tarihi Uþak tren istasyonunda eski trener sergienmektedir. C) Tarihi Uþak tren istasyonu, eski trenerin sergiendiði bir müzeye dönüþtürümüþtür. D) Tarihi Uþak tren istasyonu müzeye dönüþtürüünce burada, eski trener sergienecektir. E) Eski trenerin sergiendiði bir müzeye dönüþtürüecek oan Uþak tren istasyonu, tarihi bir binadýr. 48. Emore Leonard has been caed the Dickens of Detroit due to his abiity to depict bizarre characters in an intimate way. ELS A) Emore Leonard ýn Detroit in Dickens ý diye adandýrýmasýnýn nedeni, tuhaf karaktereri betimerken son derece samimi omasýdýr. B) Tuhaf karaktereri samimi bir biçimde betimeme yeteneðinden doayý Emore Leonard a, Detroit in Dickens ý denimektedir. C) Tuhaf karaktereri samimi bir biçimde betimeyen Emore Leonard, bu özeiðinden doayý Detroit in Dickens ý diye anýmaktadýr. D) Emore Leonard Detroit in Dickens ý diye anýmaktadýr çünkü tuhaf karaktereri betimerken son derece samimi davranmaktadýr. E) Detroit in Dickens ý diye tanýnan Emore Leonard, tuhaf karaktereri son derece samimi bir biçimde betimeme yeteneðine sahiptir. A) 2,300 yý önce, güneþin hareketini izemek için açak bir tepe üzerine inþa edimiþ oan on üç taþ kue, þu an Peru sýnýrarý içinde yer amaktadýr. B) Bugün Peru nun oduðu yerde insanar, 2,300 yý önce açak bir tepe üzerine on üç taþ kue inþa etmiþ ve buradan güneþin hareketini izemiþtir. C) Ýnsanar güneþin hareketini izemeye 2,300 yý önce, þu an Peru oan yerde açak bir tepe üzerine inþa edimiþ on üç taþ kue yardýmýya baþamýþtýr. D) 2,300 yý önce, bugün Peru nun oduðu yerde açak bir tepe üzerinde yapýmýþ oan on üç taþ kue, güneþin hareketini izemek için kuanýmýþtýr. E) 2,300 yý önce, þu an Peru oan yerdeki insanar, açak bir tepe üzerine inþa edimiþ on üç taþ kue aracýýðýya güneþin hareketini izemiþtir. 50. China s government encourages speaking Standard Mandarin so as to promote socia cohesion among the regions that use different anguages. A) Çin hükümeti, Standart Mandarin konuþumasýný teþvik ederek farký dierin kuanýdýðý bögeerde sosya uyumu saðamayý amaçamaktadýr. B) Çin de bögeer arasýnda sosya uyum saðanmasý amacýya hükümet, farký dier yerine Standart Mandarin konuþumasýný destekemektedir. C) Çin hükümeti, farký dier kuanan bögeer arasýnda sosya uyumu saðamak için Standart Mandarin konuþumasýný teþvik etmektedir. D) Çin de deðiþik dier kuanýdýðý için hükümet, bögeer arasýnda sosya uyumu saðamak amacýya Standart Mandarin konuþumasýný önermektedir. E) Farký dierin kuanýdýðý Çin de sosya uyumun saðanmasý, hükümetin de destek verdiði Standart Mandarin konuþumasýya mümkün our. Engish Language Studies - 17

18 soruarda, verien Türkçe cümeye anamca en yakýn Ýngiizce cümeyi buunuz. 51. Aþýrý avanma, kiriik ve ikim deðiþikiði, pek çok bitki ve hayvan türünü barýndýran mercan resiferini tehdit etmektedir. A) Cora reefs harbour many pant and anima species which are under threat from excessive hunting, poution, and cimate change. B) The cora reefs that harbour many pant and anima species are threatened by excessive hunting, poution, and cimate change. C) Excessive hunting, poution, and cimate change pose a threat to the many pant and anima species iving in cora reefs. D) Excessive hunting, poution, and cimate change threaten cora reefs, which harbour many pant and anima species. E) Many pant and anima species iving in cora reefs are being threatened by excessive hunting, poution, and cimate change. ELS 52. Pau Auster ýn son kitabý Yazý Odasýnda Yocuukar, gizemi metineri ve deðiþen kimikeriye beki de yazarýn en tuhaf romanýdýr. A) Traves in the Scriptorium, written by Pau Auster, may be considered his strangest recent nove due to its mysterious texts and fuid identities. B) Traves in the Scriptorium, Pau Auster s atest book, may be the author s strangest nove, because it is fu of mysterious texts and fuid identities. C) Traves in the Scriptorium has been caed Pau Auster s strangest recent nove owing to the mysterious texts and fuid identities in it. D) Pau Auster s atest book, Traves in the Scriptorium, is perhaps the author s strangest nove, with its mysterious texts and fuid identities. E) Pau Auster recenty wrote Traves in the Scriptorium, which is his strangest nove, as it has many mysterious texts and fuid identities. Engish Language Studies UNESCO tarafýndan Uusararasý Mevana Yýý ian edidiði için, Mevana nýn fesefesini daha çok tanýtmak amacýya çeþiti etkiniker düzenenecektir. A) Many activities wi be organized in 2007, decared by UNESCO to be Internationa Rumi Year, so that Rumi s thought can become better known. B) Due to the fact that UNESCO decared 2007 Internationa Rumi Year, Rumi s thought shoud soon become more widey known. C) As 2007 has been decared Internationa Rumi Year by UNESCO, various activities wi be organized to make Rumi s thought more widey known. D) As a resut of certain activities in 2007, which has been decared Internationa Rumi Year by UNESCO, Rumi s thought wi become better known. E) Rumi s thought wi become more widey known thanks to a series of activities in 2007, which has been decared Internationa Rumi Year by UNESCO. 54. Makrobiyotik besenmede kuanýan piþirme yöntemeri yiyecekerin besin deðerini korur ve ezzetini artýrýr. A) Cooking methods that preserve the nutritiona vaue of foods and add to their favour are used in a macrobiotic diet. B) Foods have more nutritiona vaue and greater favour when macrobiotic cooking methods are used. C) A macrobiotic diet uses specia cooking methods to preserve the nutritiona vaue of foods and add to their favour. D) It is macrobiotic cooking methods that can make foods more nutritious, as we as giving them a richer favour. E) The cooking methods used in a macrobiotic diet preserve the nutritiona vaue of foods and add to their favour.

19 soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. The Louvre Abu Dhabi, a branch of the famous Paris museum, is expected to open in It is panned as a universa museum that wi exhibit art from a eras and regions. The buiding wi be situated on Sa adiyat Isand, which wi aso become home to a branch of New York s Guggenheim Museum in The Paris Louvre wi hep manage the museum, as we as oaning it works of art. The Louvre Abu Dhabi can expect about 300 works during its first year; as the museum acquires its own pieces, this number wi decrease. The agreement has been highy controversia in the art word. In France, some say that the government is seing its nationa egacy. A petition against the dea, signed by museum experts, archaeoogists, and art historians, has insisted that museums are not for sae. 55. It is stated in the passage that the Louvre Abu Dhabi s exhibits wi. A) come from many paces and times B) incude the most vauabe French paintings C) never number more than 300 D) sometimes be on oan from the Guggenheim Museum E) be copies of those in the Paris Louvre ELS 56. It is cear from the passage that the Louvre Abu Dhabi is expected to. A) draw more peope than the Paris Louvre B) borrow 300 works from Paris every year C) buid its own coection in time D) be the first museum on Sa adiyat Isand E) be more popuar than the Guggenheim branch 57. As is obvious from the passage, some peope in France. A) do not want the French government to spend money on the arts B) strongy oppose the Louvre Abu Dhabi project C) have appied for jobs in the Louvre Abu Dhabi D) bame the government for cosing the Paris Louvre E) wi oan portraits of themseves to the Louvre Abu Dhabi Gabrie García Márquez s 80th birthday was ceebrated with a parade and fireworks in Aracataca, Coombia. The residents hoped the author, who was born there and ived there ti the age of 8, woud come but instead, he quiety ceebrated his birthday at his home in Mexico City. Aracataca is recognized as the mode for Macondo, the fictiona viage in García Márquez s masterpiece, One Hundred Years of Soitude. The author s home, where he istened to his grandmother s taes of Aracataca s history, is now a museum. Officias tried to change the town s name to Aracataca-Macondo so as to attract tourists, but did not succeed, as not enough peope voted for it. However, a sign just outside the town sti wecomes visitors to the wonderfu word of Macondo. 58. We understand from the passage that Aracataca. A) is where Gabrie García Márquez now ives B) was originay founded 100 years ago C) inspired the setting of One Hundred Years of Soitude D) is a viage that exists ony in fiction E) ceebrates Gabrie García Márquez s birthday every year 59. It is stated in the passage that Gabrie García Márquez. A) did not vote to change Aracataca s name B) turned his chidhood home into a museum C) does not enjoy oud ceebrations D) wrote One Hundred Years of Soitude in Aracataca E) did not return to Aracataca for his birthday 60. We earn from the passage that officias in Aracataca. A) faied to get the town s name changed B) pan to have another vote soon C) expect the author to visit Aracataca soon D) want to expand the museum E) do not ike the name Aracataca Engish Language Studies - 19

20 soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz soruarý aþaðýdaki parçaya göre cevapayýnýz. Sherock Homes and Dr. Watson go on a camping trip. After a good dinner and a bit of wine, they go to seep. Some hours ater, in the midde of the night, Homes wakes up and says to his faithfu friend, Watson, ook up at the sky and te me what you see. I see miions and miions of stars, Homes, Watson repies. And what do you deduce from that? Watson thinks for a moment. We, astronomicay, it tes me that there are miions of gaaxies and potentiay biions of panets. Astroogicay, I observe that Saturn is in Leo. Meteoroogicay, such a cear night eads me to suspect there wi be a beautifu day tomorrow. I can aso see that we are a sma and unimportant part of the universe. What does it te you, Homes? Homes is sient for a moment. Watson, you foo! he says. Someone has stoen our tent! 61. It is cear from the passage that Sherock Homes and Dr. Watson. A) prefer camping hoidays to other types B) are currenty away from home C) have finished a of the wine D) wonder why it is so cod outside E) think the same thing at the same time ELS 62. We can concude from the passage that. A) Homes often has troube seeping B) the two friends are awoken by a noise C) it is not a coudy night D) it is neary morning E) Watson was once an astronomer 63. As is understood from the passage, Watson is not aware that. Workers at Tama Zoo in Tokyo hed a training exercise. They wanted to practise capturing animas that may attempt to escape. The staff used the atest make-up methods and technoogy to make the dri more reaistic. A zoo worker in a costume payed the part of a runaway orangutan. As he adapted himsef more and more to his roe, he raced around the zoo, foowed by staff and scattering the crowds. He even pretended to attack a zoo worker. Zoo workers surrounded the escapee before pretending to shoot it with a tranquiizer dart. The runaway orangutan was then returned to its encosure. The whoe show was a bit too convincing: severa chidren were so terrified that they burst into tears. 64. As is cear from the passage, the training exercise was hed. A) to entertain a group of chidren B) because animas had escaped before C) so that the staff coud reax and have some fun D) in the midde of the night E) whie there were visitors at the zoo 65. We earn from the passage that the orangutan. A) attacked crowds at the zoo B) was a zoo worker in disguise C) was too fast to be caught D) was the zoo s biggest anima E) frightened a the workers 66. We can concude from the passage that the chidren. A) Homes is feeing extremey tired B) the sun has aready risen C) he is in a dangerous area D) the tent is no onger there E) Homes is more important than him A) were at the zoo for the first time B) enjoyed the orangutan s performance C) have not gone back to the zoo ever since D) thought the orangutan was a rea one E) were attacked by the orangutan Engish Language Studies - 20

Herkes ELS yayýnlarýný orijinalinden çalýþabilsin diye, Bu sene böyle...

Herkes ELS yayýnlarýný orijinalinden çalýþabilsin diye, Bu sene böyle... Herkes LS yayýnarýný orijinainden çaýþabisin diye, u sene böye... Zam yok, daha faza materya var... Zam yok, % 40'a varan indirimer var... Zam yok, onus ard'a 8 aya varan taksit var... ÜRTSÝZ oan bu tanýtým

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Asthma is a common in which the airways lining the lung become inflamed. A) diagnosis B) disease C) fury D) patient

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 3 Mayıs 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

1993 KASIM KPDS SORULARI

1993 KASIM KPDS SORULARI 1993 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The topics included in the conference programme are not as as one might have hoped. A)

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz.

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the likely extent of growth

Detaylı

1999 KASIM KPDS SORULARI

1999 KASIM KPDS SORULARI 1999 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the

Detaylı

www.justenglishcenter.com

www.justenglishcenter.com 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun 7. Today the United States, still by far prosperous düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. country in the world, is increasing its working hours creating

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

2002 MAYIS KPDS SORULARI

2002 MAYIS KPDS SORULARI 2002 MAYIS KPDS SORULARI 1.-24. sorularda, cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Now that formal ----- has been given by the government, the project team can be recruited.

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office CONTENTS Alumni Association News Arnavutköy and the Robert College Alumni Association members say, "No" to a third Bosphorus Bridge. Page 2 Fund Raising Page 6 Cover The first student produced RC CD-ROM

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) (İlkbahar Dönemi) İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ TESTİ 18 MART 2012 T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI İNGİLİZCE

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI İNGİLİZCE YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI İNGİLİZCE YDS Derleme 1 1. Bu testte 80 soru vardır. 2. Her soru 1,25 puan değer taşımaktadır. 3. Yanlış cevap doğru seçeneği götürmeyecektir. 4. Sınavın toplam süresini

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories...

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories... About Us British Life Folk Dance Club Book Reviews New Releases Golden Orange Poems Stories... İçindekiler / Contents File of the Month: ATATÜRK 2 10th Year Address From The Editor Dear Readers, I am very

Detaylı

DERSHANE NO. : SIRA NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

DERSHANE NO. : SIRA NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir. 12. SINIF GENEL DENEME SINVI LYS-5 İNGİLİZCE T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : DERSHNE NO. : SIR NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya

Detaylı

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 5 ARALIK 2010

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 5 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI G E N E L A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI 1. Bu soru kitapçığındaki

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

The Robert College Trustees have a practice of going on

The Robert College Trustees have a practice of going on CONTENTS I Alumni Association News I Bizim Tepe Page 4 Page 6 I Faculty Former Headmaster Neil Bull talks to Ferda Tarzi ACG 71, about education and his past years at RC. Page 8 I Söyleşi Page 16 I Cover

Detaylı

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 3. YETERLİK SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 01.07.2015 SINIF & NUMARA : Süre: 70 (50 * 2 = 100 PUAN) 1-8. sorularda, boşluğa uygun

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 10 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 10 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı