CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA] 19. International Salon of Cartoon Montreal Albume 1982 [Montreal - Canada] LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... ALÝ SHABANÝ[ÝRAN] Frist Prize International Tabriz Cartoon Contest 2009 [Tabriz - Ýran] The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat...

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 HUSEYIN CAKMAK Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... ARISTIDES ESTEBAN GUERRERO [CUBA] 7. International "Simavi" Cartoon Competition 1989 Album [Istanbul - Turkiye] BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür Sanatçýsý AHMET ERKANLI'nýn vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma Allah'tan rahmet, ERKANLI ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði VASIL AVRAMOV [RUSSIA] Special Prize International Zemun Cartoon Caricature 2004

4 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 TÜRK KARÝKATÜR SANATÇISI AHMET ERKANLI'YI SONSUZLUÐA UÐURLADIK...

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 AHMET ERKANLI VEFAT ETTÝ Uzunca bir süredir ciddi saðlýk sorunlarý içinde yaþamýný sürdürmeye çalýþan, karikatürcü arkadaþýmýz Ahmet Erkanlý, tedavi gördüðü Ýstanbul'daki Baþkent Hastanesi'nde, 26 Mart 2014 tarihinde yaþama veda etti doðumlu olan karikatürün dirençli yüreði Ahmet Erkanlý 61 yaþýndaydý. Ahmet Erkanlý'nýn cenazesi, 27 Mart 2014 tarihinde, Þakirin Camii'nde, öðlen namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazý ile topraða verildi... KARÝKATÜR YÜZÜNDEN 4.5 AY HAPÝS YATMIÞTI ve 1994 yýllarýnda çizdiði 3 karikatür nedeni ile, toplam 30 ay hapis cezasý alan Ahmet Erkanlý, 4.5 ay hapis yattýktan sonra, saðlýk sorunlarý nedeniyle ve bu anlamda gerçekleþen özel bir af giriþimi ile tahliye edildi. Mevcut saðlýk sorunlarý hapiste yattýðý süre içersinde daha da artmýþtý. Buna raðmen, inatla direndi ve yaþam mücadelesini sürdürdü. Sevgili Ahmet Erkanlý yaþamýný zorlaþtýran tüm fiziki sorunlara raðmen yaþam mücadelesine devam etti. Dik duran, onurlu, insandan, emekten yana yürekli bir çizerdi. Ruhu þad olsun. [Mizah Haber] AHMET ERKANLI'NIN ÖZGEÇMÝÞÝ 13 Kasým 1953 yýlýnda Ýstanbul'da (Pendik)doðdu. Babasýnýn asker olmasý nedeniyle, ilkokula Elazýð da baþladý, Ýstanbul da tamamladý yýlýnda, þimdiki adý M.Ü.-Güzel Sanatlar Fakültesi olan, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Y.O. nun Grafik Bölümünü kazandý ancak ekonomik yetersizliklerimden dolayý 2 yýl sonra üniversiteden ayrýlmak zorunda kaldý. Karikatür çizmeye, 1979 yýlýnda, Gýr - Gýr Mizah Dergisi nde baþladý. Çizgileri, Cumhuriyet Gazetesi nin "Ciddiyet" mizah sayfasý, Çarþaf Mizah Dergisi, Hürriyet Gazetesi "Dalga" Mizah Sayfasý, Genç Sosyal Demokrat Dergisi, Kültür ve Sanatta Tavýr Dergisi ve yurtdýþýnda birçok yayýn organlarýnda yayýnlandý. Ulusal ve uluslararasý karikatür yarýþmalarýndan 50 ye yakýn ödül kazandý ve 1994 yýllarýnda, çizdiði 4 karikatürüne dava açýldý. Çizdiði 1 karikatüründen beraat etti. Sözkonusu karikatür, Türkiye'nin Doðu'sunda vatandaþlara insan dýþkýsý yedirme konusu ile ilgiliydi ve Türk Hükümeti bu konudaki davada AÝHM de mahküm oldu. 3 karikatüründen 10 ar aydan 30 ay mahkumiyet cezasý aldý. Yargýtay 9. Ceza Dairesi, 1'er hafta arayla 3 mahkümiyeti onayladý. Metris, Þile ve Bayrampaþa cezaevlerinde 4,5 ay yattý. Karikatürcüler Derneði nin giriþimleriyle geriye kalan hapis cezasý kaldýrýldý. Daha sonra iki cezasý zamanaþýmýna uðradýðý için, son mahkümiyeti nedeni ile AÝHM de Türk Hükümeti aleyhine dava açtý. Türk Hükümeti suçlu bulundu ve Ahmet Erkanlý'ya Euro tazminat ödedi... CARTOONISTS RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 RUSSIAN MOTCHALOV AGAIN HAD AN EXHIBITION IN MADRID PETER ZAVACKI Virtuoso of Russian art - Vladimir Motchalov - the Full Academic of The Russian Academy Art - famous and popular russian artists - cartoonist virtuoso of portrait caricaturist again after a year exhibited his work in Spain. In Madrid (after the exhibition in the German cities of Dresden and Berlin) also presented his engraving work (along with two former colleagues - engravers. Before he was appointed Art- Chief(in the eighties - for more than two decades)in a former famous Russian cartoon magazine KROCODILE (appeared in the period ) he worked in the Factory for Stamps and Banknotes in Moscow. Vladimir - In the capital, in the center of art in the country - Iberian Peninsula - in addition to the presentation of their works also prepared a feast of unusual and artistic experience for some visitors - he drew their quick portraits. Vladimir, how was the exhibition? - Hilarious, artistic successful... And Spain visitors? - And visitors? Grateful, friendly and happy... And what was the city Madrid? - As always beautiful and attractive for the artist. I loved to visit the museum Prado, Museo Thyssen- Bornemisza in Palacio Villahermosa Paseol del Prado again... Real Madrid stadium... Also tour the entire city is an unforgettable experience... Thanks a lot, Vladimir KARÝKATÜR: KEZÝBAN ÖZKOL (TÜRKÝYE)

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Türkiye'den ve Dünya'nýn çeþitli ülkelerden karikatür ustalarýnýn katýldýðý Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali Nisan'da gerçekleþtirildi ANKARA KARÝKATÜR FESTÝVALÝ YAPILDI Bu yýl 20. gerçekleþtirilen "Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali", Nisan 2014 tarihleri arasýnda yapýldý. Karikatür Sanatçýsý Nezih Danyal, festival dolayýsýyla Ankara'daki "Nezih Danyal Karikatür Vakfý"nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Dünya'nýn birçok ülkesinden karikatürcüler getirdik ve Dünya'ya açýldýk, Türkiye'yi Dünya'ya tanýttýk. Japonya'dan Ýngiltere'ye kadar Karikatür Vakfý olarak sergiler açtýk. 50 civarýnda kitap yayýmladýk. 20 yýl az deðil ama elimizden geleni yapmak için hala çalýþýyoruz" dedi. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali, bu yýl 85. kez kutlann 23 Nisan Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþtirdiklerini bildiren Nezih Danyal, çocuklarýn çizdikleri karikatürlerden ve çocuklar için çizilmiþ karikatürlerden oluþan serginin açýldýðýný, karikatür çizim atölyeleri düzenlendiðini söyledi. Nezih Danyal, çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak amacýyla düzenlen "Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý"na 73 ülkeden toplam 922 karikatür gönderildiðini ve jürinin deðerlendirmeleri sonucu, yarýþmaya Ukrayna'dan katýlan Oleksy Kustovsky'nin karikatürünün ödüle deðer görüldüðünü açýkladý. Festival kapsamýnda, çocuklarýn katýldýðý "Güzel Doða Güzel Yaþa"' konulu Ulusal "7-17 Karikatür Yarýþmasý"na Türkiye'den 869 karikatür baþvurduðu belirten Danyal, jürinin Nehir Yüksel'in karikatürünü ödüle layýk bulduðunu duyurdu. Festival sýrasýnda açýlan "10. Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý" Sergisi, "12.Ulusal 7-17 Karikatür Yarýþmasý" Sergisi, Almanya'dan Marlene Pohle, Ýngiltere'den Stephen Mumberson, Ýran'dan Kiyarash Zandý, Ýtalya'dan Studyo Andromeda, yanýsýra Tan Oral, Muhammet Þengöz karikatür sergileri festival süresince Ankara da çeþitli galerilerde yer aldý. Yerli ve yabancý çok sayýda karikatür ustalarýnýn katýldýðý festivalin etkinlikleri yýl sonuna kadar yurt içi ve yurt dýþýnda çeþitli kentlerde tekrarlanacak.

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Anadolu Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Tarafýndan Belirlenen 2014 KARÝKATÜR HÝZMET ÖDÜLÜ H.ALÝ EKÝNCÝ'YE VERÝLDÝ [Anadolu Karikatürcüler Derneði] Anadolu Karikatürcüler Derneði, karikatür sanatýna hizmet eden kiþilere, yönetim kurulu kararý ile, 'Karikatür Hizmet Ödülü' vermektedir. Bu yýlki "Karikatüre Hizmet Ödülü", Burdur Müze Müdürü H. Ali Ekinci'ye verildi. Karikatüre Hizmet Ödülü plaketi ve belgesi, 17 Mart 2014 tarihinde, Balýkesir'de düzenlenen Anadolu Karikatürcüler Derneði'nin karma karikatür sergisi açýlýþýnda takdim edilmiþtir. H. ALÝ EKÝNCÝ'NÝN KISA ÖZGEÇMÝÞÝ 27 Temmuz 1953 yýlýnda Adýyaman Ýli, Gölbaþý Ýlçesi Harmanlý kasabasýnda dünyaya gelen Hacý Ali Ekinci, yýllarý arasýnda Harmanlý Ýlk Okulu'nu bitirdi, yýllarý arasýnda Adýyaman Besni Orta Okulu'nu, yýllarý arasýnda Kahramanmaraþ Lisesi'ni tamamladýktan sonra, yýllarý arasýnda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi - Eski Ön Asya Dilleri ve Arkeoloji Bölümü'nü tamamladý yýlýnda, TC Kültür Bakanlýðý nýn açtýðý Müze Asistanlýðý sýnavýný kazanarak Diyarbakýr Müzesi'ne atandý. Hacý Ali Ekinci, yaptýðý çalýþmalar nedeni ile, baþta TC Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve çeþitli valilikler tarafýndan taktir belgeleriyle ödüllendirilmenin yanýnda, Sagalassos Kazýsý'na yaptýðý katkýlar nedeni ile, 2002 yýlýnda Belçika Kralý II Albert tarafýndan ORDE DE LA COURONE Þövalye Madalyasý ile taltif edildi. Hacý Ali Ekinci, Burdur Müzesi Müdürü olarak, 1986 yýlýndan buyana 28 yýldýr "Müze Eski Eser ve Ýnsan Ýliþkileri" konulu ulusal karikatür yarýþmasý ve sergisinin düzenlenmesine ve bu etkinliðe gönderilen eserlerden oluþan 5 adet karikatür albümünün yayýnlanmasýna büyük katký ve emek saðladý. Hacý Ali Ekinci nin arkeoloji yaþamý içerisinde, 1993 yýlýndan itibaren, Karikatür ile Kültür Varlýklarý ayrý bir yeri tutmaya baþladý. Hacý Ali Ekinci, kültür varlýklarýnýn güzelliklerini, olumsuzluklarýný, karikatür sanatý aracýlýðý ile insanlarýn dikkatine sundu. Karikatürcüler "Müze Eski Eser ve Ýnsan Ýliþkileri" konulu ulusal karikatür yarýþmasý ve sergisini her yýl dört gözle bekler oldu. Burdur Müze Müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte olan H. Ali Ekinci, evli 3 çocuk babasýdýr. Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 LÜTFÜ ÇAKIN'DAN "YAZILI VE YAZISIZ" KARÝKATÜR SERGÝSÝ Ýzmir'deki Torbalý Belediyesi Kültür Müdürlüðü (BKM) Sorumlusu Duygu Yanbol ve Torbalý Belediyesi Kültür Müdürü Hatice Yaman'ýn daveti üzerine, Lütfü Çakýn'ýn "Yazýlý ve Yazýsýz" isimli karikatür sergisi, Torbalý Belediyesi "BKM" Salonu'nda 3-17 Mart 2014 tarihleri arasýnda yer aldý. 6-7 Mart 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen portre karikatür çizimine de yoðun ilgi oldu. "Yazýlý ve Yazýsýz" isimli karikatür sergisinde toplam 60 eser yer aldý. Mihail Zlatkovsky - CartoonColors CartoonColors KARÝKATÜR, MÝZAH VE SANATA DAÝR CARTOONAS - CWN CARTOON WORLD NEWS

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SEZER ODABAÞIOÐLU, KIRIKKALE'DE ÝDÝ 28 Nisan 2014 tarihinde Kýrýkkale Kültür Merkezi'nde, Karikatürcü, yazar, þair Sezer Odabaþýoðlu'nun "Çocuk Þiirleri Dinletisi - Söyleþi - Ýmza Günü" etkinliði ve karikatür sergisi gerçekleþtirildi. Çocuklara, þiiri sevdirmek, okuma alýþkanlýðý kazandýrmak ve bu alýþkanlýðýn sürekliliðini saðlamak, etkili ve saðlýklý iletiþim kurabilme becerisi kazandýrmak amacýyla, Kýrýkkale Özel Ýdaresi Bilim Sanat Merkezi ve Kýrýkkale Ýl Halk Kütüphanesi organizasyonu ile, 28 Nisan 2014 tarihinde Kýrýkkale Kültür Merkezi'nde, Karikatürcü, yazar, þair Sezer Odabaþýoðlu'nun "Çocuk Þiirleri Dinletisi - Söyleþi - Ýmza Günü" etkinliði ve karikatür sergisi gerçekleþtirildi. Çok zengin program akýþýyla dikkat çeken etkinlik, þair - yazar Ferda Balkaya Çetin'in sunumu ile gerçekleþti. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný, Kýrýkkale Özel Ýdaresi Bilim Sanat Merkezi Müdürü, Bekir Demirdöðen yaptý. Kýrýkkale Ýl Özel Ýdaresi Bilim Ve Sanat Merkezi öðrencilerinin, sanatçýnýn derleyip kitaplaþtýrdýðý "Bir Avuç Tekerleme" kitabýndan yaptýklarý seçki tekerlemeleri; "Kenar Süsüm Kuþ Aðaç Ve Ben" ve "Söðüt Dalý Düdük" çocuk þiir kitaplarýndan seçtikleri þiirleri, dramatize ederek seslendirmeleri büyük beðeni topladý. Öðrencileri gösterilerinden sonra sahnede yer alan Sezer Odabaþýoðlu, þiir dinletisi sundu. Etkinlik sonunda Kýrýkkale Özel Ýdaresi Bilim Sanat Merkezi Müdürü sayýn Bekir Demirdöðen ve Kýrýkkale Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Zeliha Atay, günün anýsýna hazýrlanan aný plaketleri Sezer Odabaþýoðlu'na takdim ettiler. Program, sanatçýnýn kitap imzalamsý ile sona erdi.

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ ÝZMÝR KÝTAP FUARI'NDA MÝZAH ETKÝNLÝKLERÝ Ýzmir 19. Kitap Fuarý'nda, mizah dergileri stantlarý yoðun ilgi gördü. Uykusuz, Leman, Penguen Mizah Dergisi çizerleri imza günleri düzenledi. Mustafa Yýldýz'ýn özel olarak hazýrladýðý "Ýþte Karnemiz" konulu karikatür panosu ÇYDD Standý'nda sergilendi. ÇOCUK FESTÝVALÝ'NDE KARÝKATÜR SEVGÝSÝ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Gündoðdu Meydaný'nda düzenlediði "Çocuk Þenliði" büyük ilgi gördü. Bayraklý Ord. Ekrem Akurgal Yaþam Parký'nda düzenlenen "Çocuk Festivali"ne de ilgi büyük oldu. Festivalde karikatür atölyesini yöneten Mustafa Yýldýz, çocuklarla karikatür çizmenin keyfini yaþadý. "KENT VE YAÞAM" KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Mayýs ayýnda gerçekleþtirilecek "Bahar Þenlikleri"nde Ýzmir Karikatürcüler Platformu üyelerinden Mustafa Yýldýz, Ömer Çam ve Sadýk Pala "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisi açacaklar. 25 karikatürün sergileneceði etkinlik, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Birol Çün'ün portre karikatür çizeceði etkinliðin son günü Mustafa Yýldýz söyleþi ve karikatür atölyesi düzenleyecek. AYDIN DOÐAN ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ÖZEL SERGÝSÝ Aydýn Doðan Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'nýn özel sergisi Swissotel - Büyük Efes'te açýldý. 30 yýlýn ödüllü karikatürlerinden oluþan sergi açýlýþýnda Ýzmirli çizerler Mehmet Aslan, Ömer Çam ve Mustafa Yýldýz hazýr bulundu. "MEMLEKET-Ý HARÝKA" MÝZAH ÖYKÜLERÝ Ýzmirli mizah yazarý Ahmet Zeki Yeþil'in, "Memleketi Harika" isimli mizah kitabý yayýnlandý. Favori Yayýnlarý tarafýndan hazýrlanan kitap, güldüren ve düþündüren kara mizah öykülerinden oluþuyor. Ahmet Zeki Yeþil, kitabýný tanýtýrken, "Edebiyat/ sanat ve mizah dergilerinde yayýnlanan öykülerimi bir kitapta topladým. Bu kitabý bir solukta okuyacak ve okuduktan sonra gülmekten öldüm diyeceksiniz" þeklinde konuþtu. "Memleket-i Harika"nýn kapak karikatürü Ýzmirli Çizer M. Ali Kaptý'ya ait. EGE ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ'NDEN MÝZAH SÖYLEÞÝSÝNE ENGELLEME! Sanatçý Müjdat Gezen ve gazeteci Uður Dündar'ýn Ege Üniversitesi'nde katýlacaklarý söyleþi, "Uður Dündar'ýn siyasi kimliði olmasý" nedeni ile üniversite rektörlüðü tarafýndan iptal edildi. Rektörlük yetkilileri, Müjdat Gezen'i arayarak Uður Dündar olmadan söyleþi yapýlmasýný teklif ettiler fakat Müjdat Gezen bu teklifi kabul etmeyince söyleþi iptal edildi. KARÝKATÜRDE RENK Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi Atölyesi, usta çizer Cemaletttin Güzeloðlu'nu konuk etti. Karikatürün renklendirilmesi konusunda ders veren Cemalettin Güzeloðlu, özellikle ekolin boya ile yaptýðý çalýþmalar öðrencileri hayran býraktý. Daha sonra kendi karikatürlerinden örnekler sunan Cemalettin Güzeloðlu, karikatürlerde esprilerin doðru anlaþýlmasý konusunda bilgiler verdi. "KAÐITTAN GEMÝLER YAPMAK" VE FOTOGOS SERGÝSÝ Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi iki sergiye birden ev sahipliði yapacak. Ýzmirli Karikatürist Murteza Albayrak "Kaðýttan Gemiler Yapmak" adýný verdiði karikatür sergisi açýldý. Daha öncede birçok kiþisel sergiler açan Murteza Albayrak, "temalý" sergilerine bir yenisini daha eklemiþ oldu. Fotogos, (Fotoðrafý Gediðine Oturtma Sanatý) üyelerinin "Fotomontaj" sergisi ise izleyicilerin beðenisine sunuldu. Göksel Çetin tarafýndan koordine edilen 40 eser komik olaylarý ele alýyor. 9 Nisan 2014 tarihinde açýlan sergiler, 10 Haziran 2014'de kadar görülebilir.

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE CARTOON& HUMOR NEWS Karcomic Magazine Cartoon Lessons INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- HZ. MUHAMMED KARÝKATÜRLERÝ, BARIÞ, HOÞGÖRÜ VE ATEÝST METÝN PEKER... DERVÝÞ KERÝMOÐLU Önceliklen aþaðýdaki haberi okuyalým: "Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker, Ýsveçli karikatürcülerin çizdiði Hz. Muhammed ile ilgili karikatürlerin barýþ ve hoþgörünün dýþýnda kavgaya yönelik, hakaret içerdiðini belirterek olayý kýnadý. Peker, yaptýðý yazýlý açýklamada böylesi karikatürleri üzülerek izlediklerini belirterek 'dernek olarak bu çalýþmalarýn arkasýnda emperyalizmin olduðuna inanýyoruz. Dünya halklarýný din ekseninde bir çatýþmaya sürükleyecek bu tür çabalarý kýnýyoruz.' dedi" Metin Peker biraderin sözkonusu demeci, 7 Eylül 2007 Cuma günkü Cumhuriyet gaztesinin arka sahifesinde neþrolundu. Bodrum'daki yaz tatilimi tamamlayýp, uzun ve yorucu bi otobüs yolculuðunun ardýndan, ayaðýmý Ýstanbul'a yeni basmýþtým. Ýlk rastladýðým gazte bayiinden Radikal, Evrensel ve Cumhuriyet gaztelerini almýþtým ve süratlen haber baþlýklarýný okumaya baþlamýþtým. Bi de ne göriyim, Metin Peker birader döktürmüþ yine. Döktürme ne kelime, meydaný boþ buluncak, demli poþet çay gibi bi güzel sallamýþ. Herþeyi bekliyodum ama Metin Peker biraderin böylesine ani bi deðiþime uðrayacaðýný beklemiyodum birader. Hani, Metin Peker birader evrim geçirtti desem Charles Darwin'e ayýp olcek. Hani, Metin Peker birader dini devrim yaptý desem, dincilere ayýp olcek. Günahlarý boynuna, Metin Peker birader verdiði demecin mübarek Cuma günü yayýnlanacaðýný bildiðinden mi ne, sevap kazanabilmek ve günahlarýnýn baðýþlanmasýný Allah'tan istirham etmek için mi böylesi bi yola baþvurdu acaba? Bu konuda var bi numara, var bi dümen, biþiyler var elbet. Var olmasýna var da bu kadar da olamaz. Bildiðim, tanýdýðým Metin Peker birader böylesi þeylere asla itibar etmez. Metin Peker biraderlen, geleneksel "1 Nisan Þaka Geceleri"nde biçok kez raký sofralarýnda bulundum. Çok yakýnýna oturmasam bile, menzilindeydim. Allah, Peygamber ve Din hususundaki görüþ ve düþüncelerini, sohbetlerini, beyanat ve mülakatlarýný çok iyi biliyom. Allah, Peygamber ve Din Metin Peker biraderden, Metin Peker birader Allah, Peygamber ve Din'den fersah fersah uzak ve biribirlerine zýt. Yýldýzlarý ne uyuþuyo ne barýþýyo. Çünkü ve çünkü Metin Peker birader sapýna kadar ateist. Hiç unutmuyom, yýllar öncesinin bi yaz mevsimiydi. Necmettin Erbakan'ýn Tansu Çiller bacýmýzlan iktidarda olduklarý yýllardý. Hayli kalabalýk karikatürcü grubu ile, önceden anlaþtýðýmýz üzre, boðaza nazýr meþhur bi lokantada buluþmuþtuk. Beyaz Peynir, Kavun, Salatalýk ve Yoðurt eþliðinde Yeni Raký içmek ve muhabbet etmek istemiþtik. Ama ne yazýk ki, lokantaya adým attýðýmýz zaman hevesimiz kursaðýmýzda kalmýþtý. Lokanta'nýn giriþ kapýsýnda "müessesemizde alkollü içki mevcut deðildir" yazmaktaydý. Lokantanýn sahibi yakýnlarda Camii var gerekçesiylen, alkollü içecekleri yasaklamýþtý. Ýþin doðrusu Camii falan deðildi, lokantanýn sahibi Necmettin Erbakan iktidarýna ve müritlerine þirin gözükmek istiyordu. Metin Peker biraderin o akþamki öfkesini görmeliydiniz. Kendisini ne kadar teselli etmek istedikse, teselli olmuyodu bi türlü. Ýlla ki mehtaba bakarak Yeni Raký içmek istiyordu. Ha keza, baþka zamanlarda da Metin Peker biraderin Allah, Peygamber ve Din hususunda herhangi bi olumlu ve sevap iþleyici konuþmasýný duymamýþtým. Metin Peker birader, Þeytan hazretleri býrakmadýðý için, beþ vakit namazýný kýlmýyodu, mübarek Ramazan aylarýnda orucunu tutmuyodu, Cuma günleri Camii'ye gitmiyodu, fitre vermiyodu, þükür etmiyodu, besmele ve tesbih çekmesini hiç bilmiyodu, tekbir getirmeyi hiç ama hiç bilmiyodu. Aptes almayý bi kenara býraktýk, sürekli cünüp dolaþýyordu. Þimdik, nasýl hasýl olmuþsa olmuþ, Metin Peker biraderimiz, Sultanahmet Þeyhülislamý Þeyh-ül Hacý Þemi Hoca hazretleri gibi, Hz. Muhammed karikatürleri konusunda fetva veriyo gaztelere. Hz. Muhammed ile ilgili karikatürlerin barýþ ve hoþgörüye aykýrý, kavgaya yönelik, hakaret içerdiðini belirterek kýnama açýklamalarý yapýyo. Noluyoruz birader? Þimdi mi aklýn baþýna geldi? Danimarkalý sözde çizerlerin Hz. Muhammed'e yönelik çizdikleri aþaðýlayýcý karikatür krizi patlak verdiði zaman nerelerdeydin? Yeni Raký'nýn rehavetini hangi meyhanelerde söndürtüyodun? AKP seçimlerden güçlenerek çýktý ya. Abdullah Gül Çankaya'ya Cumhurbaþkaný seçildi ya. Menfaatçi bazý gazte sahipleri gibi, elini ve ayaðýný denk alýyo Metin Peker birader. Neme lazým, Emin Çölaþan aðabey gibi iþine son verilebilir. Bekir Coþkun aðabey gibi ülke dýþýna postalanmakla tehdit edilebilir. Metin Peker birader, Karikatürcüler Derneði baþkanlýðý süresince, az muhaliflik etmedi AKP'ye. Ayaðý denk almak lazým. Mazzallah, ani bi operasyonla Karikatürcüler Derneði baþkanlýðý elden gidebilir. Türkiye burasý birader, akþamdan sabaha ne olcaðý belli deðil. Hey gidi menfaat hey, sen nelere kadirsin. Kimini kafir eyler dininden döndürürsün; kimini mümin eyler dine döndürürsün. Ýçerisinde bulunduðumuz ay mübarek üç aylar. Sahura kalkýp, oruç tutsan iyi olacak Metin Peker birader. Yol yakýnken Hac ziyaretini de yapmak lazýmdýr. "Dünya'da iman, ahrete inan." Allah taksiratlarýný affeylesin. Amin birader amiiin. (Yeni Akrep, Eylül 2007, Sayý: 61)

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE CARTOON NEWS CENTER M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 European Cartoon Gallery LUC DESCHEEMAEKER [BELGIUM] Personal Digital Cartoon Exhibition

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 ULUSLARARASI "DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ" KARÝKATÜR SERGÝSÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ... CEMAL TUNCERÝ NÝN KARÝKATÜRÜ SERGÝ AFÝÞÝ OLDU Uluslararasý "8 Mart Dünya Kadýn Haklarý Günü" Karikatür Sergisi Adana Çukurova'da gerçekleþtirildi... Türkiye de faaliyet gösteren Karcomics Web Magazin Dergisi yöneticisi ve karikatür sanatçýsý Ýsmail Kar ýn organize ettiði ve daha önce Antalya'da açýlan "Kadýn Haklarý" ve "Kadýna Þiddet" konulu uluslararasý karikatür sergisinin bu yýlki duraðý Adana - Çukurova oldu.. 38 ülkeden Uluslararasý 164 Karikatür sanatçýsýnýn 547 karikatür ile desteklediði "Kadýna Þiddet ve Kadýn Haklarý" konulu uluslararasý karikatür sergisi Adana Çukurova'daki "Abbas Sýdýka Çalýk Anadolu Lisesi"nde, Adana - Çukurova Kaymakamý Dr. Mehmet Ali Özkan tarafýndan açýldý. Çok yoðun ilginin olduðu gözlemlenen sergi açýlýþýnda, öðrencilerin hazýrladýðý canlý müzik dinletisi sunuldu. Sergi açýlýþýna, Çukurova Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Veysel Kamil Akman, Okul Müdürü Þeref Kösedað, Çukurova bölgesi Okul Müdürleri, öðrenci velileri, sanatseverler, öðretmen-öðrenciler, karikatür sanatçýlarý Ýsmail Kar, Eda Karaabdurrahmanoðlu, Serpil Kar ve Arzu Sandallýoðlu katýldý... [Türk Ajansý Kýbrýs] Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi nin Türkçe ve Ýngilizce afiþlerinde, Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýsý Cemal Tunceri nin karikatürü kullanýldý... Türkiye de faaliyet gösteren Karcomics Web Magazin Dergisi yöneticisi ve karikatür sanatçýsý Ýsmail Kar ýn organize ettiði Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi, Adana nýn Çukurova ilçesinde Mart tarihlerinde gerçekleþtirildi... Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi nin konusu Kadýn Haklarý ve Kadýna Þiddet þeklinde belirlenmiþti ülkeden, 164 karikatür sanatçýsýnýn 547 karikatür ile katýldýðý Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi, Adana nýn Çukurova ilçesindeki Abbas Sýdýka Çalýk Anadolu Lisesi Sergi Salonu nda yer aldý...

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 FREDDY PIBAQUE THE CRISIS OF WORLD PRESS CARTOON... The economic crisis that hit from some time ago to Europe, is also reflected in some cartoon contests. World Press Cartoon of Sintra, Portugal, downgraded drastically their prizes. The 5000 euros which gave the winner in each category, the downgraded to only 3000 euros. But other contests serious value more the work of cartoonists and have increased the amount of their awards: Portocartoon, also of Portugal, award with 7000 euros to the winner of first prize. But the crisis of World Press Cartoon is not only economic, but most of all a moral crisis. Since 2007 retains the stigma of not having paid the amount corresponding to the "prize" won by the signatory, Freddy Pibaque (Nacaro), in the category caricature. There are other competitions that also are not serious, like WPC, but none responded to the claims of payment with the falsehood and the arrogance of the organizers of World Press Cartoon, especially of the Mr Antonio Antunez, also cartoonist, who can believe it?! Subsequently, other Colombians cartoonists have also won the same award. WPC could have sent me the money of my not payed prize with any of them (a travel check is very expensive for WPC, as they say in an ), however did no it. These gentlemen prefer to continue in their goebbelian attitude to repeat the same lie to say that they paid my prize. But never show the proof of deposit of the bank, because they never paid. Finally, the moral crisis of World Press Cartoon is worse than his economic crisis. I thank the colleagues from Latin America (Argentina, Venezuela, Mexico, etc.) and some Europeans who not going to participate more in WPC, in important gesture of solidarity and also to avoid being cheated. Thanks to the webs of humor that publish my righteous claims. Also the other humor webs that censored me, thank you for showing your "level" of seriousness. Greetings... MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- texts related to the World Press Cartoon, written by Mr. Freddy Pibaqué, I therefore request that you also publish the text written by me "about the World Press Cartoon" expressing our view of the "case" Freddy Pibaqué/WPC, that was originally published on May 2011, issue #99, page #11, as per the attachment. Best Regards Dear Sir, As you have repeatedly published in your magazine the Antonio M.Antunes - President World Press Cartoon

18 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 18 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- ANTÓNIO ANTUNES (*) ABOUT THE WORLD PRESS CARTOON Now, that the 7th Annual World Press Cartoon edition is over, and that the this years' prize winning cartoonists have returned home with their prizes, the moment has come to answer the letters of Mr. Freddy Pibaqué ( Nacaró), that were published by your magazine in three consecutive issues (one of which repeated). Let us begin by introducing the World Press Cartoon: It is a Salon dedicated to the humorous drawings that are published in the press - Caricature, Gag Cartoon and Editorial Cartoon that quickly became a renowned world reference. During its seven years of existence, 64 prizes were attributed with absolutely no problem for the exception of Mr. Freddy Pibaqué. Amongst our prize winners include: Crist and Ippóliti (Argentina); Cau Gomez, Simanca, Samuca, Moa, Jarbas, Dalcio and Baptistâo (Brazil); Cristina Sampaio, Carrilho, Antonio Jorge Gonçalves, João Vaz de Carvalho e Santiagu (Portugal); David Rowe (Australia); Naranjo, Boligán, Alecus and Chubasco (Mexico); Riber (Sweden); Alfredo ( Uruguay); Achille Superbi, Sciammarella and Gióx (Italy); Hassan Karimzadeh (Iran); Carbajo and Tomás Serrano (Spain); Cristian Topan and Balaban (Romania); Bromley (United Kingdom); Willem and Tom (Holland); Kapusta and Pavel Kuczynski (Poland); Mackinnon (Canada); Tettamanti and Zu (Hungary); Druzhinin (Russia); Kontouris (Greece); Pov ( Madagascar); Vaclav Teichmann (Chec Republic); Toshow (Servia); TD (Indonesia); Rainer Ehrt (Germany); Orkan (Norway); Turcios (Colombia) and Agim Sulaj (Albania). The World Press Cartoon is a Salon that is endowed with a Grand Prix of euros (twenty thousand) and 3 prizes 5000euros ( five thousand ), 2500euros ( two thousand and five hundred) and 1000 euros ( one thousand) in each of the three categories - Caricature, Gag Cartoon and Editorial Cartoon. The WPC had always the privilege to have as juries of the annual event personalities of the Graphic Humour Press that are renowned worldwide: Steve Bodner and Ann Telanes (USA); of Plantu, Brito, Grandremy and Odile Conseil (France); of Anita Kunz, Bado and Aislin (Canada) of Chico Caruso and Loredano (Brazil); of Kichka (Israel) and Haddad (Lybia); of Morparia (India) Yamanoi (Japan) and Marlene Pohle (Argentina) of Hermenegildo Sábat (Uruguay) and Juan Cerrada (Spain); of Alessandro Gatto (Italy); and Cécile Bertrand (Belgium) and Ralph Steadman (United Kingdom). The World Press Cartoon had as its first Honorary President, the North American David Levine, being succeeded by the Uruguayan Hermenegildo Sábat. The World Press Cartoon - Salon has its headquarters in Sintra (Portugal), and held itinerancies in Macau (China), New Dehli, Goa and Mumbai (India), Barcelona, Madrid, Alicante and Alcalá de Henares (Spain), Paris and St.Just- Le-Martel (France), Knock (Belgium), Maputo (Mozambique), Rio de Janeiro (Brazil), this beyond Lisbon, Estoril and S.João da Madeira in Portugal. This is the portrayal of The World Press Cartoon and its high standards.the effort that Mr. Freddy Pibaqué has spent in the denigration of this Salon, is clearly doomed failure. But, let us look at the facts of Mr.Freddy Pibaqué s case - FP: 1 - FP won WPC nd prize for Editorial Cartoon, value of 2500euros. 2 - FP was invited to come to Portugal to receive his prize. He accepted the invitation and he was in agreement for the plane ticket be issued. 3 - FP decided not to travel to Portugal and he moved to Venezuela. Therefore, the ticket that had already been issued was a loss for The World Press Cartoon and it was the entire responsibility of FP. Consequently, The World Press Cartoon Management decided to deduct the amount of the plane ticket from the prize. (The allegations made by FP that the trips would be compliments of TAP - Portuguese Airline Company - shows the absolute ignorance in the best of chances, since the sponsorship of TAP never included airline tickets and specially to places that TAP never flew.(like Colombia). 4 - FP was informed that we would deduct the amount of the airfare from his prize money and would make a bank transfer of the difference. 5 - PF did not accept WPC s decision and advised that he did not have a bank account. 6 - FP provided us with a bank account belonging to a friend. Twice we tried the bank transfer (always with the deduction of our cost of the airfare) and both times the transfer was rejected. 7 - We suggested to FP that we would make payment by international cheque (always with the deducted airfare) FP did not accept, unless we would pay the whole amount, only under those circumstances would he let us know his new address. 8 - FP triggered a slanderous campaign in the internet against The World Press Cartoon that involving not only hundreds of cartoonists but also all our sponsors. 9 - FP insulted Marlene Pohle, President of the FECO at the time, since she refused to publish on the FECO site his version alone of the incidents, and taking the option instead of publishing both the FP and WPC versions FP insulted the Brazilian cartoonists Cau Gomez and Dalcio (both are prize winners of our Salon) and are knowledgeable on WPC, because they recommended FP some moderation FP threatened us with the Colombia Embassy in Lisbon legal services. Consequently, we decided to pass the "Case Freddy Pibaqué" to our legal department. We advised FP of our decision and provided him with all the information so as to establish contact FP chose not to contact our legal department, having preferred to use the internet to insult and misrepresent the reality. These are the resumed facts of this case, the inducement that FP made about our sponsors, sale of the originals, returns and despatches are merely delusional assertions without any foundation. (*) António Antunes - President World Press Cartoon

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL]

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2013) YIL: 11 SAYI: 116 CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (APRIL - MAY 2013) SAYI - ISSUE: 116 PAVEL

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (JUNE - JULY 2013) SAYI

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE]

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2013) YIL: 11 SAYI: 115 CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (MART - MARCH 2013) SAYI - ISSUE: 115 THIRTIETH ANNIVERSARY

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Olimpiyat Dünyası. Olympic World. Serena Williams. İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book

Olimpiyat Dünyası. Olympic World. Serena Williams. İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book Olimpiyat Dünyası Ocak January 2013 Sayı Issue 48 Olympic World İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book WTA İstanbul un Şampiyonu WTA Istanbul Champion is Serena

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

Jan-feb 2012 ıssue o1! WWW.PROMOTURK.ORG. ocak - şubat 2012 sayı 01

Jan-feb 2012 ıssue o1! WWW.PROMOTURK.ORG. ocak - şubat 2012 sayı 01 Jan-feb 2012 ıssue o1! WWW.PROMOTURK.ORG ocak - şubat 2012 sayı 01 1 Teknoloji INTERNET web design / social media / e-marketing CREATIVE graphic design / publishing / 3D modeling PIC & MOTION photography

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

BASKETBOLDA TÜRKİYE RÜZGARI TURKISH WIND IN BASKETBALL TMOK STRATEJİK GELİŞİM HAREKETİ NOCT STRATEGIC DEVELOPMENT MOVEMENT

BASKETBOLDA TÜRKİYE RÜZGARI TURKISH WIND IN BASKETBALL TMOK STRATEJİK GELİŞİM HAREKETİ NOCT STRATEGIC DEVELOPMENT MOVEMENT OLYMPIC WORLD KASIM / NOVEMBER 2010 SAYI:43 OLİMPİYAT DÜNYASI BASKETBOLDA TÜRKİYE RÜZGARI TURKISH WIND IN BASKETBALL TMOK STRATEJİK GELİŞİM HAREKETİ NOCT STRATEGIC DEVELOPMENT MOVEMENT OLİMPİK GÜN 9 İLDE

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı