CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA] 19. International Salon of Cartoon Montreal Albume 1982 [Montreal - Canada] LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... ALÝ SHABANÝ[ÝRAN] Frist Prize International Tabriz Cartoon Contest 2009 [Tabriz - Ýran] The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat...

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 HUSEYIN CAKMAK Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... ARISTIDES ESTEBAN GUERRERO [CUBA] 7. International "Simavi" Cartoon Competition 1989 Album [Istanbul - Turkiye] BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür Sanatçýsý AHMET ERKANLI'nýn vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma Allah'tan rahmet, ERKANLI ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði VASIL AVRAMOV [RUSSIA] Special Prize International Zemun Cartoon Caricature 2004

4 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 TÜRK KARÝKATÜR SANATÇISI AHMET ERKANLI'YI SONSUZLUÐA UÐURLADIK...

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 AHMET ERKANLI VEFAT ETTÝ Uzunca bir süredir ciddi saðlýk sorunlarý içinde yaþamýný sürdürmeye çalýþan, karikatürcü arkadaþýmýz Ahmet Erkanlý, tedavi gördüðü Ýstanbul'daki Baþkent Hastanesi'nde, 26 Mart 2014 tarihinde yaþama veda etti doðumlu olan karikatürün dirençli yüreði Ahmet Erkanlý 61 yaþýndaydý. Ahmet Erkanlý'nýn cenazesi, 27 Mart 2014 tarihinde, Þakirin Camii'nde, öðlen namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazý ile topraða verildi... KARÝKATÜR YÜZÜNDEN 4.5 AY HAPÝS YATMIÞTI ve 1994 yýllarýnda çizdiði 3 karikatür nedeni ile, toplam 30 ay hapis cezasý alan Ahmet Erkanlý, 4.5 ay hapis yattýktan sonra, saðlýk sorunlarý nedeniyle ve bu anlamda gerçekleþen özel bir af giriþimi ile tahliye edildi. Mevcut saðlýk sorunlarý hapiste yattýðý süre içersinde daha da artmýþtý. Buna raðmen, inatla direndi ve yaþam mücadelesini sürdürdü. Sevgili Ahmet Erkanlý yaþamýný zorlaþtýran tüm fiziki sorunlara raðmen yaþam mücadelesine devam etti. Dik duran, onurlu, insandan, emekten yana yürekli bir çizerdi. Ruhu þad olsun. [Mizah Haber] AHMET ERKANLI'NIN ÖZGEÇMÝÞÝ 13 Kasým 1953 yýlýnda Ýstanbul'da (Pendik)doðdu. Babasýnýn asker olmasý nedeniyle, ilkokula Elazýð da baþladý, Ýstanbul da tamamladý yýlýnda, þimdiki adý M.Ü.-Güzel Sanatlar Fakültesi olan, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Y.O. nun Grafik Bölümünü kazandý ancak ekonomik yetersizliklerimden dolayý 2 yýl sonra üniversiteden ayrýlmak zorunda kaldý. Karikatür çizmeye, 1979 yýlýnda, Gýr - Gýr Mizah Dergisi nde baþladý. Çizgileri, Cumhuriyet Gazetesi nin "Ciddiyet" mizah sayfasý, Çarþaf Mizah Dergisi, Hürriyet Gazetesi "Dalga" Mizah Sayfasý, Genç Sosyal Demokrat Dergisi, Kültür ve Sanatta Tavýr Dergisi ve yurtdýþýnda birçok yayýn organlarýnda yayýnlandý. Ulusal ve uluslararasý karikatür yarýþmalarýndan 50 ye yakýn ödül kazandý ve 1994 yýllarýnda, çizdiði 4 karikatürüne dava açýldý. Çizdiði 1 karikatüründen beraat etti. Sözkonusu karikatür, Türkiye'nin Doðu'sunda vatandaþlara insan dýþkýsý yedirme konusu ile ilgiliydi ve Türk Hükümeti bu konudaki davada AÝHM de mahküm oldu. 3 karikatüründen 10 ar aydan 30 ay mahkumiyet cezasý aldý. Yargýtay 9. Ceza Dairesi, 1'er hafta arayla 3 mahkümiyeti onayladý. Metris, Þile ve Bayrampaþa cezaevlerinde 4,5 ay yattý. Karikatürcüler Derneði nin giriþimleriyle geriye kalan hapis cezasý kaldýrýldý. Daha sonra iki cezasý zamanaþýmýna uðradýðý için, son mahkümiyeti nedeni ile AÝHM de Türk Hükümeti aleyhine dava açtý. Türk Hükümeti suçlu bulundu ve Ahmet Erkanlý'ya Euro tazminat ödedi... CARTOONISTS RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 RUSSIAN MOTCHALOV AGAIN HAD AN EXHIBITION IN MADRID PETER ZAVACKI Virtuoso of Russian art - Vladimir Motchalov - the Full Academic of The Russian Academy Art - famous and popular russian artists - cartoonist virtuoso of portrait caricaturist again after a year exhibited his work in Spain. In Madrid (after the exhibition in the German cities of Dresden and Berlin) also presented his engraving work (along with two former colleagues - engravers. Before he was appointed Art- Chief(in the eighties - for more than two decades)in a former famous Russian cartoon magazine KROCODILE (appeared in the period ) he worked in the Factory for Stamps and Banknotes in Moscow. Vladimir - In the capital, in the center of art in the country - Iberian Peninsula - in addition to the presentation of their works also prepared a feast of unusual and artistic experience for some visitors - he drew their quick portraits. Vladimir, how was the exhibition? - Hilarious, artistic successful... And Spain visitors? - And visitors? Grateful, friendly and happy... And what was the city Madrid? - As always beautiful and attractive for the artist. I loved to visit the museum Prado, Museo Thyssen- Bornemisza in Palacio Villahermosa Paseol del Prado again... Real Madrid stadium... Also tour the entire city is an unforgettable experience... Thanks a lot, Vladimir KARÝKATÜR: KEZÝBAN ÖZKOL (TÜRKÝYE)

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Türkiye'den ve Dünya'nýn çeþitli ülkelerden karikatür ustalarýnýn katýldýðý Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali Nisan'da gerçekleþtirildi ANKARA KARÝKATÜR FESTÝVALÝ YAPILDI Bu yýl 20. gerçekleþtirilen "Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali", Nisan 2014 tarihleri arasýnda yapýldý. Karikatür Sanatçýsý Nezih Danyal, festival dolayýsýyla Ankara'daki "Nezih Danyal Karikatür Vakfý"nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Dünya'nýn birçok ülkesinden karikatürcüler getirdik ve Dünya'ya açýldýk, Türkiye'yi Dünya'ya tanýttýk. Japonya'dan Ýngiltere'ye kadar Karikatür Vakfý olarak sergiler açtýk. 50 civarýnda kitap yayýmladýk. 20 yýl az deðil ama elimizden geleni yapmak için hala çalýþýyoruz" dedi. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali, bu yýl 85. kez kutlann 23 Nisan Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþtirdiklerini bildiren Nezih Danyal, çocuklarýn çizdikleri karikatürlerden ve çocuklar için çizilmiþ karikatürlerden oluþan serginin açýldýðýný, karikatür çizim atölyeleri düzenlendiðini söyledi. Nezih Danyal, çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak amacýyla düzenlen "Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý"na 73 ülkeden toplam 922 karikatür gönderildiðini ve jürinin deðerlendirmeleri sonucu, yarýþmaya Ukrayna'dan katýlan Oleksy Kustovsky'nin karikatürünün ödüle deðer görüldüðünü açýkladý. Festival kapsamýnda, çocuklarýn katýldýðý "Güzel Doða Güzel Yaþa"' konulu Ulusal "7-17 Karikatür Yarýþmasý"na Türkiye'den 869 karikatür baþvurduðu belirten Danyal, jürinin Nehir Yüksel'in karikatürünü ödüle layýk bulduðunu duyurdu. Festival sýrasýnda açýlan "10. Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý" Sergisi, "12.Ulusal 7-17 Karikatür Yarýþmasý" Sergisi, Almanya'dan Marlene Pohle, Ýngiltere'den Stephen Mumberson, Ýran'dan Kiyarash Zandý, Ýtalya'dan Studyo Andromeda, yanýsýra Tan Oral, Muhammet Þengöz karikatür sergileri festival süresince Ankara da çeþitli galerilerde yer aldý. Yerli ve yabancý çok sayýda karikatür ustalarýnýn katýldýðý festivalin etkinlikleri yýl sonuna kadar yurt içi ve yurt dýþýnda çeþitli kentlerde tekrarlanacak.

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Anadolu Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Tarafýndan Belirlenen 2014 KARÝKATÜR HÝZMET ÖDÜLÜ H.ALÝ EKÝNCÝ'YE VERÝLDÝ [Anadolu Karikatürcüler Derneði] Anadolu Karikatürcüler Derneði, karikatür sanatýna hizmet eden kiþilere, yönetim kurulu kararý ile, 'Karikatür Hizmet Ödülü' vermektedir. Bu yýlki "Karikatüre Hizmet Ödülü", Burdur Müze Müdürü H. Ali Ekinci'ye verildi. Karikatüre Hizmet Ödülü plaketi ve belgesi, 17 Mart 2014 tarihinde, Balýkesir'de düzenlenen Anadolu Karikatürcüler Derneði'nin karma karikatür sergisi açýlýþýnda takdim edilmiþtir. H. ALÝ EKÝNCÝ'NÝN KISA ÖZGEÇMÝÞÝ 27 Temmuz 1953 yýlýnda Adýyaman Ýli, Gölbaþý Ýlçesi Harmanlý kasabasýnda dünyaya gelen Hacý Ali Ekinci, yýllarý arasýnda Harmanlý Ýlk Okulu'nu bitirdi, yýllarý arasýnda Adýyaman Besni Orta Okulu'nu, yýllarý arasýnda Kahramanmaraþ Lisesi'ni tamamladýktan sonra, yýllarý arasýnda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi - Eski Ön Asya Dilleri ve Arkeoloji Bölümü'nü tamamladý yýlýnda, TC Kültür Bakanlýðý nýn açtýðý Müze Asistanlýðý sýnavýný kazanarak Diyarbakýr Müzesi'ne atandý. Hacý Ali Ekinci, yaptýðý çalýþmalar nedeni ile, baþta TC Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve çeþitli valilikler tarafýndan taktir belgeleriyle ödüllendirilmenin yanýnda, Sagalassos Kazýsý'na yaptýðý katkýlar nedeni ile, 2002 yýlýnda Belçika Kralý II Albert tarafýndan ORDE DE LA COURONE Þövalye Madalyasý ile taltif edildi. Hacý Ali Ekinci, Burdur Müzesi Müdürü olarak, 1986 yýlýndan buyana 28 yýldýr "Müze Eski Eser ve Ýnsan Ýliþkileri" konulu ulusal karikatür yarýþmasý ve sergisinin düzenlenmesine ve bu etkinliðe gönderilen eserlerden oluþan 5 adet karikatür albümünün yayýnlanmasýna büyük katký ve emek saðladý. Hacý Ali Ekinci nin arkeoloji yaþamý içerisinde, 1993 yýlýndan itibaren, Karikatür ile Kültür Varlýklarý ayrý bir yeri tutmaya baþladý. Hacý Ali Ekinci, kültür varlýklarýnýn güzelliklerini, olumsuzluklarýný, karikatür sanatý aracýlýðý ile insanlarýn dikkatine sundu. Karikatürcüler "Müze Eski Eser ve Ýnsan Ýliþkileri" konulu ulusal karikatür yarýþmasý ve sergisini her yýl dört gözle bekler oldu. Burdur Müze Müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte olan H. Ali Ekinci, evli 3 çocuk babasýdýr. Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 LÜTFÜ ÇAKIN'DAN "YAZILI VE YAZISIZ" KARÝKATÜR SERGÝSÝ Ýzmir'deki Torbalý Belediyesi Kültür Müdürlüðü (BKM) Sorumlusu Duygu Yanbol ve Torbalý Belediyesi Kültür Müdürü Hatice Yaman'ýn daveti üzerine, Lütfü Çakýn'ýn "Yazýlý ve Yazýsýz" isimli karikatür sergisi, Torbalý Belediyesi "BKM" Salonu'nda 3-17 Mart 2014 tarihleri arasýnda yer aldý. 6-7 Mart 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen portre karikatür çizimine de yoðun ilgi oldu. "Yazýlý ve Yazýsýz" isimli karikatür sergisinde toplam 60 eser yer aldý. Mihail Zlatkovsky - CartoonColors CartoonColors KARÝKATÜR, MÝZAH VE SANATA DAÝR CARTOONAS - CWN CARTOON WORLD NEWS

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SEZER ODABAÞIOÐLU, KIRIKKALE'DE ÝDÝ 28 Nisan 2014 tarihinde Kýrýkkale Kültür Merkezi'nde, Karikatürcü, yazar, þair Sezer Odabaþýoðlu'nun "Çocuk Þiirleri Dinletisi - Söyleþi - Ýmza Günü" etkinliði ve karikatür sergisi gerçekleþtirildi. Çocuklara, þiiri sevdirmek, okuma alýþkanlýðý kazandýrmak ve bu alýþkanlýðýn sürekliliðini saðlamak, etkili ve saðlýklý iletiþim kurabilme becerisi kazandýrmak amacýyla, Kýrýkkale Özel Ýdaresi Bilim Sanat Merkezi ve Kýrýkkale Ýl Halk Kütüphanesi organizasyonu ile, 28 Nisan 2014 tarihinde Kýrýkkale Kültür Merkezi'nde, Karikatürcü, yazar, þair Sezer Odabaþýoðlu'nun "Çocuk Þiirleri Dinletisi - Söyleþi - Ýmza Günü" etkinliði ve karikatür sergisi gerçekleþtirildi. Çok zengin program akýþýyla dikkat çeken etkinlik, þair - yazar Ferda Balkaya Çetin'in sunumu ile gerçekleþti. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný, Kýrýkkale Özel Ýdaresi Bilim Sanat Merkezi Müdürü, Bekir Demirdöðen yaptý. Kýrýkkale Ýl Özel Ýdaresi Bilim Ve Sanat Merkezi öðrencilerinin, sanatçýnýn derleyip kitaplaþtýrdýðý "Bir Avuç Tekerleme" kitabýndan yaptýklarý seçki tekerlemeleri; "Kenar Süsüm Kuþ Aðaç Ve Ben" ve "Söðüt Dalý Düdük" çocuk þiir kitaplarýndan seçtikleri þiirleri, dramatize ederek seslendirmeleri büyük beðeni topladý. Öðrencileri gösterilerinden sonra sahnede yer alan Sezer Odabaþýoðlu, þiir dinletisi sundu. Etkinlik sonunda Kýrýkkale Özel Ýdaresi Bilim Sanat Merkezi Müdürü sayýn Bekir Demirdöðen ve Kýrýkkale Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Zeliha Atay, günün anýsýna hazýrlanan aný plaketleri Sezer Odabaþýoðlu'na takdim ettiler. Program, sanatçýnýn kitap imzalamsý ile sona erdi.

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ ÝZMÝR KÝTAP FUARI'NDA MÝZAH ETKÝNLÝKLERÝ Ýzmir 19. Kitap Fuarý'nda, mizah dergileri stantlarý yoðun ilgi gördü. Uykusuz, Leman, Penguen Mizah Dergisi çizerleri imza günleri düzenledi. Mustafa Yýldýz'ýn özel olarak hazýrladýðý "Ýþte Karnemiz" konulu karikatür panosu ÇYDD Standý'nda sergilendi. ÇOCUK FESTÝVALÝ'NDE KARÝKATÜR SEVGÝSÝ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Gündoðdu Meydaný'nda düzenlediði "Çocuk Þenliði" büyük ilgi gördü. Bayraklý Ord. Ekrem Akurgal Yaþam Parký'nda düzenlenen "Çocuk Festivali"ne de ilgi büyük oldu. Festivalde karikatür atölyesini yöneten Mustafa Yýldýz, çocuklarla karikatür çizmenin keyfini yaþadý. "KENT VE YAÞAM" KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Mayýs ayýnda gerçekleþtirilecek "Bahar Þenlikleri"nde Ýzmir Karikatürcüler Platformu üyelerinden Mustafa Yýldýz, Ömer Çam ve Sadýk Pala "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisi açacaklar. 25 karikatürün sergileneceði etkinlik, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Birol Çün'ün portre karikatür çizeceði etkinliðin son günü Mustafa Yýldýz söyleþi ve karikatür atölyesi düzenleyecek. AYDIN DOÐAN ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ÖZEL SERGÝSÝ Aydýn Doðan Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'nýn özel sergisi Swissotel - Büyük Efes'te açýldý. 30 yýlýn ödüllü karikatürlerinden oluþan sergi açýlýþýnda Ýzmirli çizerler Mehmet Aslan, Ömer Çam ve Mustafa Yýldýz hazýr bulundu. "MEMLEKET-Ý HARÝKA" MÝZAH ÖYKÜLERÝ Ýzmirli mizah yazarý Ahmet Zeki Yeþil'in, "Memleketi Harika" isimli mizah kitabý yayýnlandý. Favori Yayýnlarý tarafýndan hazýrlanan kitap, güldüren ve düþündüren kara mizah öykülerinden oluþuyor. Ahmet Zeki Yeþil, kitabýný tanýtýrken, "Edebiyat/ sanat ve mizah dergilerinde yayýnlanan öykülerimi bir kitapta topladým. Bu kitabý bir solukta okuyacak ve okuduktan sonra gülmekten öldüm diyeceksiniz" þeklinde konuþtu. "Memleket-i Harika"nýn kapak karikatürü Ýzmirli Çizer M. Ali Kaptý'ya ait. EGE ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ'NDEN MÝZAH SÖYLEÞÝSÝNE ENGELLEME! Sanatçý Müjdat Gezen ve gazeteci Uður Dündar'ýn Ege Üniversitesi'nde katýlacaklarý söyleþi, "Uður Dündar'ýn siyasi kimliði olmasý" nedeni ile üniversite rektörlüðü tarafýndan iptal edildi. Rektörlük yetkilileri, Müjdat Gezen'i arayarak Uður Dündar olmadan söyleþi yapýlmasýný teklif ettiler fakat Müjdat Gezen bu teklifi kabul etmeyince söyleþi iptal edildi. KARÝKATÜRDE RENK Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi Atölyesi, usta çizer Cemaletttin Güzeloðlu'nu konuk etti. Karikatürün renklendirilmesi konusunda ders veren Cemalettin Güzeloðlu, özellikle ekolin boya ile yaptýðý çalýþmalar öðrencileri hayran býraktý. Daha sonra kendi karikatürlerinden örnekler sunan Cemalettin Güzeloðlu, karikatürlerde esprilerin doðru anlaþýlmasý konusunda bilgiler verdi. "KAÐITTAN GEMÝLER YAPMAK" VE FOTOGOS SERGÝSÝ Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi iki sergiye birden ev sahipliði yapacak. Ýzmirli Karikatürist Murteza Albayrak "Kaðýttan Gemiler Yapmak" adýný verdiði karikatür sergisi açýldý. Daha öncede birçok kiþisel sergiler açan Murteza Albayrak, "temalý" sergilerine bir yenisini daha eklemiþ oldu. Fotogos, (Fotoðrafý Gediðine Oturtma Sanatý) üyelerinin "Fotomontaj" sergisi ise izleyicilerin beðenisine sunuldu. Göksel Çetin tarafýndan koordine edilen 40 eser komik olaylarý ele alýyor. 9 Nisan 2014 tarihinde açýlan sergiler, 10 Haziran 2014'de kadar görülebilir.

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE CARTOON& HUMOR NEWS Karcomic Magazine Cartoon Lessons INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- HZ. MUHAMMED KARÝKATÜRLERÝ, BARIÞ, HOÞGÖRÜ VE ATEÝST METÝN PEKER... DERVÝÞ KERÝMOÐLU Önceliklen aþaðýdaki haberi okuyalým: "Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker, Ýsveçli karikatürcülerin çizdiði Hz. Muhammed ile ilgili karikatürlerin barýþ ve hoþgörünün dýþýnda kavgaya yönelik, hakaret içerdiðini belirterek olayý kýnadý. Peker, yaptýðý yazýlý açýklamada böylesi karikatürleri üzülerek izlediklerini belirterek 'dernek olarak bu çalýþmalarýn arkasýnda emperyalizmin olduðuna inanýyoruz. Dünya halklarýný din ekseninde bir çatýþmaya sürükleyecek bu tür çabalarý kýnýyoruz.' dedi" Metin Peker biraderin sözkonusu demeci, 7 Eylül 2007 Cuma günkü Cumhuriyet gaztesinin arka sahifesinde neþrolundu. Bodrum'daki yaz tatilimi tamamlayýp, uzun ve yorucu bi otobüs yolculuðunun ardýndan, ayaðýmý Ýstanbul'a yeni basmýþtým. Ýlk rastladýðým gazte bayiinden Radikal, Evrensel ve Cumhuriyet gaztelerini almýþtým ve süratlen haber baþlýklarýný okumaya baþlamýþtým. Bi de ne göriyim, Metin Peker birader döktürmüþ yine. Döktürme ne kelime, meydaný boþ buluncak, demli poþet çay gibi bi güzel sallamýþ. Herþeyi bekliyodum ama Metin Peker biraderin böylesine ani bi deðiþime uðrayacaðýný beklemiyodum birader. Hani, Metin Peker birader evrim geçirtti desem Charles Darwin'e ayýp olcek. Hani, Metin Peker birader dini devrim yaptý desem, dincilere ayýp olcek. Günahlarý boynuna, Metin Peker birader verdiði demecin mübarek Cuma günü yayýnlanacaðýný bildiðinden mi ne, sevap kazanabilmek ve günahlarýnýn baðýþlanmasýný Allah'tan istirham etmek için mi böylesi bi yola baþvurdu acaba? Bu konuda var bi numara, var bi dümen, biþiyler var elbet. Var olmasýna var da bu kadar da olamaz. Bildiðim, tanýdýðým Metin Peker birader böylesi þeylere asla itibar etmez. Metin Peker biraderlen, geleneksel "1 Nisan Þaka Geceleri"nde biçok kez raký sofralarýnda bulundum. Çok yakýnýna oturmasam bile, menzilindeydim. Allah, Peygamber ve Din hususundaki görüþ ve düþüncelerini, sohbetlerini, beyanat ve mülakatlarýný çok iyi biliyom. Allah, Peygamber ve Din Metin Peker biraderden, Metin Peker birader Allah, Peygamber ve Din'den fersah fersah uzak ve biribirlerine zýt. Yýldýzlarý ne uyuþuyo ne barýþýyo. Çünkü ve çünkü Metin Peker birader sapýna kadar ateist. Hiç unutmuyom, yýllar öncesinin bi yaz mevsimiydi. Necmettin Erbakan'ýn Tansu Çiller bacýmýzlan iktidarda olduklarý yýllardý. Hayli kalabalýk karikatürcü grubu ile, önceden anlaþtýðýmýz üzre, boðaza nazýr meþhur bi lokantada buluþmuþtuk. Beyaz Peynir, Kavun, Salatalýk ve Yoðurt eþliðinde Yeni Raký içmek ve muhabbet etmek istemiþtik. Ama ne yazýk ki, lokantaya adým attýðýmýz zaman hevesimiz kursaðýmýzda kalmýþtý. Lokanta'nýn giriþ kapýsýnda "müessesemizde alkollü içki mevcut deðildir" yazmaktaydý. Lokantanýn sahibi yakýnlarda Camii var gerekçesiylen, alkollü içecekleri yasaklamýþtý. Ýþin doðrusu Camii falan deðildi, lokantanýn sahibi Necmettin Erbakan iktidarýna ve müritlerine þirin gözükmek istiyordu. Metin Peker biraderin o akþamki öfkesini görmeliydiniz. Kendisini ne kadar teselli etmek istedikse, teselli olmuyodu bi türlü. Ýlla ki mehtaba bakarak Yeni Raký içmek istiyordu. Ha keza, baþka zamanlarda da Metin Peker biraderin Allah, Peygamber ve Din hususunda herhangi bi olumlu ve sevap iþleyici konuþmasýný duymamýþtým. Metin Peker birader, Þeytan hazretleri býrakmadýðý için, beþ vakit namazýný kýlmýyodu, mübarek Ramazan aylarýnda orucunu tutmuyodu, Cuma günleri Camii'ye gitmiyodu, fitre vermiyodu, þükür etmiyodu, besmele ve tesbih çekmesini hiç bilmiyodu, tekbir getirmeyi hiç ama hiç bilmiyodu. Aptes almayý bi kenara býraktýk, sürekli cünüp dolaþýyordu. Þimdik, nasýl hasýl olmuþsa olmuþ, Metin Peker biraderimiz, Sultanahmet Þeyhülislamý Þeyh-ül Hacý Þemi Hoca hazretleri gibi, Hz. Muhammed karikatürleri konusunda fetva veriyo gaztelere. Hz. Muhammed ile ilgili karikatürlerin barýþ ve hoþgörüye aykýrý, kavgaya yönelik, hakaret içerdiðini belirterek kýnama açýklamalarý yapýyo. Noluyoruz birader? Þimdi mi aklýn baþýna geldi? Danimarkalý sözde çizerlerin Hz. Muhammed'e yönelik çizdikleri aþaðýlayýcý karikatür krizi patlak verdiði zaman nerelerdeydin? Yeni Raký'nýn rehavetini hangi meyhanelerde söndürtüyodun? AKP seçimlerden güçlenerek çýktý ya. Abdullah Gül Çankaya'ya Cumhurbaþkaný seçildi ya. Menfaatçi bazý gazte sahipleri gibi, elini ve ayaðýný denk alýyo Metin Peker birader. Neme lazým, Emin Çölaþan aðabey gibi iþine son verilebilir. Bekir Coþkun aðabey gibi ülke dýþýna postalanmakla tehdit edilebilir. Metin Peker birader, Karikatürcüler Derneði baþkanlýðý süresince, az muhaliflik etmedi AKP'ye. Ayaðý denk almak lazým. Mazzallah, ani bi operasyonla Karikatürcüler Derneði baþkanlýðý elden gidebilir. Türkiye burasý birader, akþamdan sabaha ne olcaðý belli deðil. Hey gidi menfaat hey, sen nelere kadirsin. Kimini kafir eyler dininden döndürürsün; kimini mümin eyler dine döndürürsün. Ýçerisinde bulunduðumuz ay mübarek üç aylar. Sahura kalkýp, oruç tutsan iyi olacak Metin Peker birader. Yol yakýnken Hac ziyaretini de yapmak lazýmdýr. "Dünya'da iman, ahrete inan." Allah taksiratlarýný affeylesin. Amin birader amiiin. (Yeni Akrep, Eylül 2007, Sayý: 61)

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE CARTOON NEWS CENTER M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 European Cartoon Gallery LUC DESCHEEMAEKER [BELGIUM] Personal Digital Cartoon Exhibition

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 ULUSLARARASI "DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ" KARÝKATÜR SERGÝSÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ... CEMAL TUNCERÝ NÝN KARÝKATÜRÜ SERGÝ AFÝÞÝ OLDU Uluslararasý "8 Mart Dünya Kadýn Haklarý Günü" Karikatür Sergisi Adana Çukurova'da gerçekleþtirildi... Türkiye de faaliyet gösteren Karcomics Web Magazin Dergisi yöneticisi ve karikatür sanatçýsý Ýsmail Kar ýn organize ettiði ve daha önce Antalya'da açýlan "Kadýn Haklarý" ve "Kadýna Þiddet" konulu uluslararasý karikatür sergisinin bu yýlki duraðý Adana - Çukurova oldu.. 38 ülkeden Uluslararasý 164 Karikatür sanatçýsýnýn 547 karikatür ile desteklediði "Kadýna Þiddet ve Kadýn Haklarý" konulu uluslararasý karikatür sergisi Adana Çukurova'daki "Abbas Sýdýka Çalýk Anadolu Lisesi"nde, Adana - Çukurova Kaymakamý Dr. Mehmet Ali Özkan tarafýndan açýldý. Çok yoðun ilginin olduðu gözlemlenen sergi açýlýþýnda, öðrencilerin hazýrladýðý canlý müzik dinletisi sunuldu. Sergi açýlýþýna, Çukurova Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Veysel Kamil Akman, Okul Müdürü Þeref Kösedað, Çukurova bölgesi Okul Müdürleri, öðrenci velileri, sanatseverler, öðretmen-öðrenciler, karikatür sanatçýlarý Ýsmail Kar, Eda Karaabdurrahmanoðlu, Serpil Kar ve Arzu Sandallýoðlu katýldý... [Türk Ajansý Kýbrýs] Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi nin Türkçe ve Ýngilizce afiþlerinde, Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýsý Cemal Tunceri nin karikatürü kullanýldý... Türkiye de faaliyet gösteren Karcomics Web Magazin Dergisi yöneticisi ve karikatür sanatçýsý Ýsmail Kar ýn organize ettiði Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi, Adana nýn Çukurova ilçesinde Mart tarihlerinde gerçekleþtirildi... Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi nin konusu Kadýn Haklarý ve Kadýna Þiddet þeklinde belirlenmiþti ülkeden, 164 karikatür sanatçýsýnýn 547 karikatür ile katýldýðý Uluslararasý "Dünya Kadýn Haklarý Günü Karikatür Sergisi, Adana nýn Çukurova ilçesindeki Abbas Sýdýka Çalýk Anadolu Lisesi Sergi Salonu nda yer aldý...

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 FREDDY PIBAQUE THE CRISIS OF WORLD PRESS CARTOON... The economic crisis that hit from some time ago to Europe, is also reflected in some cartoon contests. World Press Cartoon of Sintra, Portugal, downgraded drastically their prizes. The 5000 euros which gave the winner in each category, the downgraded to only 3000 euros. But other contests serious value more the work of cartoonists and have increased the amount of their awards: Portocartoon, also of Portugal, award with 7000 euros to the winner of first prize. But the crisis of World Press Cartoon is not only economic, but most of all a moral crisis. Since 2007 retains the stigma of not having paid the amount corresponding to the "prize" won by the signatory, Freddy Pibaque (Nacaro), in the category caricature. There are other competitions that also are not serious, like WPC, but none responded to the claims of payment with the falsehood and the arrogance of the organizers of World Press Cartoon, especially of the Mr Antonio Antunez, also cartoonist, who can believe it?! Subsequently, other Colombians cartoonists have also won the same award. WPC could have sent me the money of my not payed prize with any of them (a travel check is very expensive for WPC, as they say in an ), however did no it. These gentlemen prefer to continue in their goebbelian attitude to repeat the same lie to say that they paid my prize. But never show the proof of deposit of the bank, because they never paid. Finally, the moral crisis of World Press Cartoon is worse than his economic crisis. I thank the colleagues from Latin America (Argentina, Venezuela, Mexico, etc.) and some Europeans who not going to participate more in WPC, in important gesture of solidarity and also to avoid being cheated. Thanks to the webs of humor that publish my righteous claims. Also the other humor webs that censored me, thank you for showing your "level" of seriousness. Greetings... MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- texts related to the World Press Cartoon, written by Mr. Freddy Pibaqué, I therefore request that you also publish the text written by me "about the World Press Cartoon" expressing our view of the "case" Freddy Pibaqué/WPC, that was originally published on May 2011, issue #99, page #11, as per the attachment. Best Regards Dear Sir, As you have repeatedly published in your magazine the Antonio M.Antunes - President World Press Cartoon

18 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 18 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- ANTÓNIO ANTUNES (*) ABOUT THE WORLD PRESS CARTOON Now, that the 7th Annual World Press Cartoon edition is over, and that the this years' prize winning cartoonists have returned home with their prizes, the moment has come to answer the letters of Mr. Freddy Pibaqué ( Nacaró), that were published by your magazine in three consecutive issues (one of which repeated). Let us begin by introducing the World Press Cartoon: It is a Salon dedicated to the humorous drawings that are published in the press - Caricature, Gag Cartoon and Editorial Cartoon that quickly became a renowned world reference. During its seven years of existence, 64 prizes were attributed with absolutely no problem for the exception of Mr. Freddy Pibaqué. Amongst our prize winners include: Crist and Ippóliti (Argentina); Cau Gomez, Simanca, Samuca, Moa, Jarbas, Dalcio and Baptistâo (Brazil); Cristina Sampaio, Carrilho, Antonio Jorge Gonçalves, João Vaz de Carvalho e Santiagu (Portugal); David Rowe (Australia); Naranjo, Boligán, Alecus and Chubasco (Mexico); Riber (Sweden); Alfredo ( Uruguay); Achille Superbi, Sciammarella and Gióx (Italy); Hassan Karimzadeh (Iran); Carbajo and Tomás Serrano (Spain); Cristian Topan and Balaban (Romania); Bromley (United Kingdom); Willem and Tom (Holland); Kapusta and Pavel Kuczynski (Poland); Mackinnon (Canada); Tettamanti and Zu (Hungary); Druzhinin (Russia); Kontouris (Greece); Pov ( Madagascar); Vaclav Teichmann (Chec Republic); Toshow (Servia); TD (Indonesia); Rainer Ehrt (Germany); Orkan (Norway); Turcios (Colombia) and Agim Sulaj (Albania). The World Press Cartoon is a Salon that is endowed with a Grand Prix of euros (twenty thousand) and 3 prizes 5000euros ( five thousand ), 2500euros ( two thousand and five hundred) and 1000 euros ( one thousand) in each of the three categories - Caricature, Gag Cartoon and Editorial Cartoon. The WPC had always the privilege to have as juries of the annual event personalities of the Graphic Humour Press that are renowned worldwide: Steve Bodner and Ann Telanes (USA); of Plantu, Brito, Grandremy and Odile Conseil (France); of Anita Kunz, Bado and Aislin (Canada) of Chico Caruso and Loredano (Brazil); of Kichka (Israel) and Haddad (Lybia); of Morparia (India) Yamanoi (Japan) and Marlene Pohle (Argentina) of Hermenegildo Sábat (Uruguay) and Juan Cerrada (Spain); of Alessandro Gatto (Italy); and Cécile Bertrand (Belgium) and Ralph Steadman (United Kingdom). The World Press Cartoon had as its first Honorary President, the North American David Levine, being succeeded by the Uruguayan Hermenegildo Sábat. The World Press Cartoon - Salon has its headquarters in Sintra (Portugal), and held itinerancies in Macau (China), New Dehli, Goa and Mumbai (India), Barcelona, Madrid, Alicante and Alcalá de Henares (Spain), Paris and St.Just- Le-Martel (France), Knock (Belgium), Maputo (Mozambique), Rio de Janeiro (Brazil), this beyond Lisbon, Estoril and S.João da Madeira in Portugal. This is the portrayal of The World Press Cartoon and its high standards.the effort that Mr. Freddy Pibaqué has spent in the denigration of this Salon, is clearly doomed failure. But, let us look at the facts of Mr.Freddy Pibaqué s case - FP: 1 - FP won WPC nd prize for Editorial Cartoon, value of 2500euros. 2 - FP was invited to come to Portugal to receive his prize. He accepted the invitation and he was in agreement for the plane ticket be issued. 3 - FP decided not to travel to Portugal and he moved to Venezuela. Therefore, the ticket that had already been issued was a loss for The World Press Cartoon and it was the entire responsibility of FP. Consequently, The World Press Cartoon Management decided to deduct the amount of the plane ticket from the prize. (The allegations made by FP that the trips would be compliments of TAP - Portuguese Airline Company - shows the absolute ignorance in the best of chances, since the sponsorship of TAP never included airline tickets and specially to places that TAP never flew.(like Colombia). 4 - FP was informed that we would deduct the amount of the airfare from his prize money and would make a bank transfer of the difference. 5 - PF did not accept WPC s decision and advised that he did not have a bank account. 6 - FP provided us with a bank account belonging to a friend. Twice we tried the bank transfer (always with the deduction of our cost of the airfare) and both times the transfer was rejected. 7 - We suggested to FP that we would make payment by international cheque (always with the deducted airfare) FP did not accept, unless we would pay the whole amount, only under those circumstances would he let us know his new address. 8 - FP triggered a slanderous campaign in the internet against The World Press Cartoon that involving not only hundreds of cartoonists but also all our sponsors. 9 - FP insulted Marlene Pohle, President of the FECO at the time, since she refused to publish on the FECO site his version alone of the incidents, and taking the option instead of publishing both the FP and WPC versions FP insulted the Brazilian cartoonists Cau Gomez and Dalcio (both are prize winners of our Salon) and are knowledgeable on WPC, because they recommended FP some moderation FP threatened us with the Colombia Embassy in Lisbon legal services. Consequently, we decided to pass the "Case Freddy Pibaqué" to our legal department. We advised FP of our decision and provided him with all the information so as to establish contact FP chose not to contact our legal department, having preferred to use the internet to insult and misrepresent the reality. These are the resumed facts of this case, the inducement that FP made about our sponsors, sale of the originals, returns and despatches are merely delusional assertions without any foundation. (*) António Antunes - President World Press Cartoon

19 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 19 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 MUSTAFA TOZAKI'DAN KARÝKATÜR SÖYLEÞÝSÝ HOMURCUK'UN 7. SAYISI YAYINLANDI "Çýraklýk Eðitim Merkezi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamýnda karikatür sanatçýsý Mustafa Tozaký'nýn konuk olduðu bir söyleþi düzenlendi. [Türk Ajansý Kýbrýs] Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO) Çýraklýk Eðitim Merkezi'nde 21 Nisan 2014 tarihinde gerçekleþtirilen etkinlikte karikatür sanatý, karikatürde çizgi ve karikatürde dikkat edilmesi gereken diðer unsurlar üzerinde duruldu. Karikatür sanatçýsý Mustafa Tozaký söyleþide karikatürün sosyal ve toplumsal baðlamýna da dikkat çekerek, karikatürün toplumsal sorunlarýn ifadesindeki önemine deðindi. Berber ve kuaför meslek alanýndaki çýrak öðrencilerin katýldýðý ve beðeniyle takip ettikleri etkinlikte, Mustafa Tozaký'ya yönelttikleri sorularla öðrenciler, karikatür sanatý ile ilgili birçok konuda meraklarýný giderdi. Etkinlikte karikatürist Mustafa Tozaký farklý karikatür örneklerini öðrencilerle paylaþtý ve etkinliðin sonunda da öðrencilere bireysel karikatür çalýþmasý yaptýrdý. DÝSK Birleþik Metal - Ýþ ile Homur Mizah Grubu'nun iþçi ve emekçi sorunlarýný yansýtan HomurCUK Mizah Dergisi'nin 7. sayýsý 1 Mayýs gündemi ile ve "Okumuþ bir iþçi soruyor..." Bertolht Brecht kapak tasarýmý ile yayýnlandý. Serpil Kar Karikatür Blog CARTOONISTS RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL

20 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 20 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 "Dünya Basýn Karikatürleri Bienali 2014" Fransa'nýn Baþkenti Paris'te Gerçekleþtirildi... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLERÝN ESERLERÝ PARÝS'TE SERGÝLENDÝ [01 Nisan Türk Ajansý Kýbrýs] "2014 Dünya Basýn Karikatürleri Bienali" Fransa'nýn Baþkenti Paris'te bulunan Fransýz Ulusal Kütüphanesi Salonu'nda [BNF - Bibliothèque Nationale de France], 28 Mart - 15 Nisan 2014 tarihinde gerçekleþtirildi... "2014 Dünya Basýn Karikatürleri Bienali" çerçevesinde, Fransýz karikatür sanatçýsý, FECO Genel Sekreteri ve FECO - FRANCE Baþkaný Bernard Bouton tarafýndan düzenlenen, "FECO Uluslararasý Basýn Karikatürleri Sergisi" de yer aldý... "FECO Uluslararasý Basýn Karikatürleri Sergisi"nde birçok FECO üyesi ülke çizerlerinin yanýsýra, FECO - CYPRUS'u temsilen Arif A. Albayrak, Cemal Tunceri, Cengiz Beysoydan, Dolgun Dalgýçoðlu, Ezcan Özsoy, Hüseyin Çakmak, M. Serhan Gazioðlu, Mehmet Ulubatlý, Musa Kayra, Mustafa Azizoðlu ve Mustafa Tozaký isimli FECO - CYPRUS üyesi 12 Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýsýnýn, Kýbrýs Türk Basýný'nda çeþitli tarihlerde yayýnlanan karikatürleri de yer aldý... "2014 Dünya Basýn Karikatürleri Bienali" çerçevesinde, Fransa'da ve Dünya'nýn birçok ülkesinde faaliyet gösteren karikatür ve mizah kuruluþlarý ve üniversiteler tarafýndan, karma ve kiþisel karikatür sergileri, imza günleri, çizgi film gösterimleri, söyleþiler ve konferanslar gerçekleþtirildi... CARTOON BY: MUSA KAYRA CARTOON BY: DOLGUN DALGIÇOÐLU CARTOON BY: MUSTAFA AZÝZOÐLU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND]

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2012) YIL: 10 SAYI: 109 BERT WITTE DUTCH CARTOONIST PASSED AWAY Bert Witte was one of the most award-winning, published, prolific and versatile cartoonists

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES 2017 Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey Tomas Linkevicius Alain Romanos Marius Steigmann Hom-Lay Wang RIXOS SUNGATE 5-8 OCTOBER / EKIM, 2017 Registration

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler)

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler) ÖĞR. GÖR. DR. SELVİHAN KILIÇ ATEŞ Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Baskı Sanatları B. İLETİŞİM E- mail : selvihan@balikesir.edu.tr selvihankilic@gmail.com C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite,

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

ARTANKARA March 2016

ARTANKARA March 2016 ARTANKARA 9 13 March 2016 The second edition of ARTANKARA Contemporary Art Fair, one of the significant events in the cultural and social life of the capital, was held between March 9 13, 2016 at ATO Congresium

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR)

IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR) IMDS KURULUM KILAVUZU (AIOS TEDARİKÇİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR) Internet tarayıcınızın adres kutucuğuna; http://www.mdsystem.com/ yazdıktan sonra, klavyenizden «ENTER» düğmesine basınız. Yukarıdaki, kırmızı

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL 1. K12NET i İnternet Explorer 7, 8 ya da 9 sürümlerinde kullanınız. Firefox, Google Chrome vb. tarayıcılarda açmayınız. Use K12NET

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ www.pendik.bel.tr 444 81 80 2634 2 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen!

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Oben Yılmaz. Resim Sergisi. 9 Mart :30

Oben Yılmaz. Resim Sergisi. 9 Mart :30 Oben Yılmaz Resim Sergisi 9 Mart 2017 17:30 Oben Yılmaz 1977 yılında Almanya da dünyaya geldi Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı 2000 oldu. Bu tarihten itibaren Adana'da

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) CHARLIE CHAPLIN (3. SAYFADA) ULUS IRKAD (4. VE 5. SAYFADA) TOMISLAV DUSANIC (8. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (9.

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception)

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz

Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz TURKISH Çalışma gelirinizi beyan etmeyi kolaylaştırıyoruz Çalışma gelirinizi beyan etmenizi ve durumunuzdaki değişiklikleri bildirmenizi kolaylaştıracak iyileştirmeler yapıyoruz. Kendi kendine beyan yöntemi

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı