GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ"

Transkript

1 dan G ÇK H B V i I: 42 I: I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK CVBI DI. GKUM BU PI MÜDH MO u kin ci ''r ge ne kon'' dâ vâ sý na ba kan s an bul 13. ðýr Ce za Mah ke me si he ye i ü ye si ha kim e da a mi Ha þý loð lu, ''90'lý yýl lar da ba sýn da K'da 'r ge ne kon' ad lý il le gal bir ya pý lan ma ol du ðu, Ge nel kur may'ýn bu ya pý lan ma ya mü da ha le e me di ði'' id di a larý için Genelkurmay'a yazý yazdýklarýný söyledi. DÞF MK G V uha þý loð lu, bu ya pý yý de þif re e mek is e yen bir a kým üs dü zey ge ne ral ve a mi ral le rin ol du ðu nun da ö ne sü rül dü ðü söz ko nu su id di a lar hak kýn da bir i da rî ah ki ka baþ la ý lýp baþ la ýl ma dý ðý ný,'' mah ke me o la rak gön der dik le ri bir ya zýy la Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na sor duk la rý ný ha ýr la ý. OUÞUM KII KOMU KDM V uge nel kur may'ýn ce vabýnda ''Bu ha ber ler le il gi li her han gi bir so ruþ ur ma baþ la ýl ma mýþ ýr'' de nil di ði ni be li ren Ha þý loð lu'nun, 'Ba sýn da K ve men sup la rýy la il gi li cid dî id di a lar çýk ý ðýn da ne ya par sý nýz?'' di ye sor du ðu sa nýk Hur þi o lon, Ka ra rý ko mu a ka de me si ve rir dedi. nha be ri say fa 8 de BÜÜ DÜ BK MJI VD Müs lü man Kar deþ ler o el a yi nin e kaýldý u Mý sýr da Hýris i yan Kýp i le rin o el Bay ra mý ku la ma la rý na Müs lü man Kar deþ ler eþ ki lâ ý i le Hür ri ye ve da le Par i si ye ki li le ri ge niþ bir kad ro i le ka ýl dý. Hür ri ye ve da le Par i si Ge nel ek re e ri Mu ham med a ad l Ka a ni, Bu ra ya gel mek i le üm dün ya ya bir lik me sa jý ver dik. Müs lü ma ný i le Hýris i ya ný i le he pi miz bu va a nýn or a ðý yýz di ye ko nuþ u. n7 de F BM MC D MU: BM üyeliðinden vazgeçmeyeceðiz ufi lis in in BM em sil ci si Bü yü kel çi i yad Man sur, Fi lis in in, BM ye ü ye lik he de fin den vaz geç me di ði ni söy le di. Man sur, Bu ko nu ya Gü ven lik Kon se yi nin ka rýþ ma ma sý ge rek i ði ni söy le yen Kon seyin ve o hak ký na sa hip güç lü ül ke si var di ye ü ye lik he de fi miz den vaz ge çe cek de ði liz þek lin de ko nuþ u. nha be ri say fa 7 de dir ne de yi ne sel u rak ya ve Bal kan lar 'da son gün ler de e ki li o lan yað mu r, dir ne den ge çen ne hir le rin su se vi ye si ni yük sel i. Dün a þan un ca neh ri dir ne nin ba ý ke sim le rin de se le se bep ol du. nha be ri say fa 9 da D Þ BÞKI MHM GÖMZ: limsiz dindarlýk aassup geirir u Di ya ne in Ma ni sa ði im Mer ke zinin a çý lýþ ö re nin de ko nu þan Di ya ne þ le ri Baþ ka ný Meh me Gör mez, Din dar lýk, mü min ol mak yer yü zün de en yü ce pa ye dir. n cak i lim siz ol du ðu za man, fi kir siz ve dü þün ce siz ol du ðu za man, din dar lýk an sa de ce a as sup or a ya çý kar i fa de le ri ni kul lan dý. n8 de MUH: 35 KÞ ÖM KÇKÇIIÐI DUDUMCK i ne gi de cek ler u Þýr nak ýn U lu de re il çe si ne bað lý Or a su kö yü nün Muh a rý Ha þim n cü, F-16 bom bar dý ma nýn da 35 ki þi nin ha ya ý ný kay be me si nin ka çak çý lý ðý dur dur ma ya ca ðý ný, çün kü köy lü le rin ek ge çim kay na ðý nýn bu ol du ðu nu söy le di. n cü, nsanlarýn baþka bir geçim kaynaðý olsaydý zaen 60 lira için hayalarýný ehlikeye amazlardý. 15 gün son ra yi ne baþ la ya cak lar, bu na mec bur lar dedi. n9 da F ga ze e mi zin say fa la rýn da DPMD 3 M DOIK MÂÎ KIP V Van 30 saniyede üçe bir fakirleþi I FO OÐ F: u Bo ða zi çi Ü ni ver si e si Kan dil li a sa ha ne si ve Dep rem raþ ýr ma ns i ü sü Mü dü rü Prof. Dr. Mus a fa r dik, Van dep re mi nin yol açýðý mâ lî kay býn 3 mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu be lir e rek, Bu da gay ri sa fi mil lî ha sý la sý nýn yüz de 30 u an la mý na ge li yor. a ni Van, 30 sa ni ye lik sü re de ü re i mi nin yüz de 30 u nu kay be i de di.nha be ri say fa 9 da

2 2 8 OCK 2012 PZ ÂHK Gönül gözü görmeyince can gözü neylesin? Þimdiki siyasein büyük zulmü Velâ ezirû vaziraun vizra uhrâ âye-i kerîmesinin hakikaýdýr ki, Birisinin cinayeiyle [suçuyla] baþkalarý, akraba ve doslarý mesul olamaz. Halbuki, þimdiki siyase-i hâzýrada paricilik arafarlýðýyla, bir câninin yüzünden pek çok mâsumlarýn zararýna rýza göseriliyor. vvelâ, imkânâ baþkadýr, vukuâ baþkadýr. Herbir fer, çok adamlarý öldürebilmesi mümkündür. Bu imkân-ý kail ciheiyle mahkemeye verilir mi? Herbir kibri, bir haneyi yakmasý mümkündür. Bu yangýn imkânýyla kibriler imha edilir mi? arihçe-i Haya, s. 193 ***..binler ihimalden ancak bir ek ihimalle bir imkâna, ka î vukuâ nazarýyla bakýyor. Halbuki iki üç ihimalden bir ihimal olsa, eseri görülmezse, hiçbir suç olmaz. Hem binler ihimalden bir ihimal deðil, belki her adam, hem aleyhime hücum eden müddeî çok adamlarý öldürebilir, anarþis ve komünis hesabýna emniyei, âsâyiþi bozabilir, emniyei ihlâl edebilir. Demek böyle pek acip ve ifrakârâne imkânaý vukuâ yerinde isimal emek, adliyeye ve kanuna karþý ihaneir. Þuâlar, On Dördüncü Þuâ, s. 336 *** Biz ur mekeb-i irfâný þâkirlerinin Kur ân-ý Hakîm den aldýðýmýz hakîka dersi þudur ki: vde yâhu bir gemide, bir mâsum, on câni bulunsa, adâle-i Kur âniye o mâsumun hakkýna zarar vermemek için o haneyi, o gemiyi yakmayý meneiði halde, on mâsumu birek câni yüzünden mahv için, o hâne, o gemi yakýlýr mý? akýlýrsa en büyük zulüm, en büyük hýyâne ve gadir olmaz mý? arihçe-i Haya, s. 565 *** Ben çok hasa olduðum ve siyasele alâkasýz bulunduðum halde, dnan Menderes gibi bir slâm kahramaný ile bir sohbe emek iserdim. Hâl ve vaziyeim görüþmeye müsaade emediði için, o surî konuþmak yerine, bu mekup benim bedelime konuþsun diye yazdým. Gaye kýsa birkaç esasý, slâmiyein bir kahramaný olan dnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum. Birincisi: slâmiyein pek çok kanun-u esasîsinden birisi, Velâ ezirû vaziraun vizra uhrâ [n âm ûresi: 6:164] âye-i kerîmesinin hakikaýdýr ki, Birisinin cinayeiyle baþkalarý, akraba ve doslarý mesul olamaz. Halbuki, þimdiki siyase-i hâzýrada paricilik arafarlýðýyla, bir câninin yüzünden pek çok mâsumlarýn zararýna rýza göseriliyor. Bir câninin cinayei yüzünden arafarlarý veyahu akrabalarý dahi þenî gýybeler ve ezyifler edilip, birek cinaye yüz cinayee çevrildiðinden, gaye dehþeli bir kin ve adavei damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, haya-ý içimâiyeyi amamen zîr ü zeber eden bir zehirdir. Ve hariçeki düþmanlarýn parmak karýþýrmalarýna am bir zemin hazýrlamakýr. ran ve Mýsýr daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esasan ileri geldiði anlaþýlýyor. Faka onlar burasý gibi deðil; bize nisbeen pek hafif, yüzde bir nisbeindedir. llah emesin, bu hal bizde olsa pek dehþeli olur. Bu ehlikeye karþý çare-i yegâne: Uhuvve-i slâmiyeyi ve esas slâmiye milliyeini o kuvvein emel aþý yapýp, mâsumlarý himaye için, cânilerin cinayelerini kendilerine münhasýr býrakmak lâzýmdýr. Hem, emniyein ve âsâyiþin emel aþý yine bu kanun-u esâsîden geliyor. Meselâ, bir hanede veya bir gemide bir mâsum ile on câni bulunsa, hakikî adalele ve emniye ve âsâyiþ düsur-u esasîsi ile, o mâsumu kurarýp ehlikeye amamak için, gemiye ve haneye iliþmemek lâzým â ki mâsum çýkýncaya kadar. þe bu kanun-u esasî-i Kur ânî hükmünce âsâyiþ ve emniye-i dahiliyeye iliþmek, on câni yüzünden doksan mâsumu ehlikeye amak, gazab-ý lâhînin celbine vesile olur. Madem Cenâb-ý Hak, bu ehlikeli zamanda bir kýsým hakikî dindarlarýn baþa geçmesine yol açmýþ, Kur ân-ý Hakîm in bu kanunu esasîsini kendilerine bir noka-i isinad ve onlara garazkârlýk edenlere karþý siper yapmak lâzým geldiðini, zaman ihar ediyor. mirdað âhikasý, s. 394 M GÜ DÜ ZP se lim gun du ma il.com (Ko nuþ ma lar) Bun ca sa yý sýz ni me i çin de yüz me mi ze rað men, gö zü müz hep baþ ka sýn da, hep e li miz de ol ma yan da... e ye sa hip o lur sak o la lým, nef si miz ye mez di yor. h i ras kam çý sýy la bi zi dür ü yor. Da ha! Da ha! di yor. Hal bu ki Da ha nýn so nu yok... n san du ra ca ðý ye ri bil me li. ç göz lü lü ðe, hýr sa fren yap ma - lý, hýz kes me li. Þöy le bir ge ri ye doð ru ha ya ý na dö nüp bak ma - lý. Bu, bir e vin o da sýn da da o lur, bir a ða cýn al ýn da da. a hip ol du ðu ni me le ri ek ek kay de den o ih i ya rýn yap ý ðý gi bi de o la bi lir. Gün le, gü neþ le, ha vay la, op rak la, suy la, hâ sý lý her bir þey le he sap laþ ma lý, he lâl leþ me li in san. Mü ba rek bir ih i yar sa yý yor du: l, par mak, a yak, kol, ba cak, göz, ku lak, kaþ, kir pik, bel, bo yun, baþ, o muz, diz, be yin, saç, sa kal, ýr nak, bu run... is e ye ek le dik le ri ni sa yý yor, o ku yor du. ah sil li a dam, gün - gör müþ a dam ne ye sa hip ol du ðu nu bil mez mi? ma o nun ki bir baþ ka. Ben de ol ma yan, be nim men fa a i me dir. ab bim be ni ben - den da ha i yi bi lir. Be nim gö re vim, ben de o lan ni me le rin sa - yý mý ný dö kü mü nü yap mak. Her bi ri i çin bir þü kür des e si ya - pýp bir gül de me i gi bi ab bi me ak dim e me li yim... Öy le dü þü nü yor du ih i yar. O mis ko ku lu ih i yar. ü zü yüz - ler den bi ri yüz de ðil, cen ne i ha ýr la an bir yüz. Her Pa zar e si ve Per þem be gü nü park a ki bu a ða cýn al ýn da ki ban ka ge lir, o - u rur, ce bin den çý kar dý ðý bir kâ ðý a ki i sim le ri o kur du. Bu o nun bir du â sýy dý san ki. Ha ya ý nýn ay rýl maz par ça sýy dý. Her bi ri dün - ya lar de ðe rin de ni me ler di. Hiç bir ez gâh an sa ýn al ma mýþ ý on la rý. Göz lük çü ye pa ra ver miþ i, a ma gö ze ver me miþ i. yak - ka bý cý ya pa ra ver miþ i, a ma a yak la rý i çin bir þey ö de me miþ i. Þük ran do lu göz ler le uf ka da lar, ab bi ni dü þü nür dü. O gün ya ný na bir genç gel di. e lâm ve rip bank a ki boþ ye re o ur du. h i ya rýn sa kin hâ li gen ci de e ki le miþ o la cak, da yan - ma yýp sor du: m ca cý ðým, me rak e im. e dir o e li niz de ki kâ ðý? Bir mek up mu? Bir lis e ev lâ dým. e lis e si? Þü kür lis e si....?! Þü kür lis e si. U za yýp gi den bir lis e. Bel li ki ih i yar, gen cin ko nu ya gir - me si i çin bir yer a çý yor du. Genç a çý - lan ka pý dan gir mek e ge cik me di: Me rak e im, bak mam da bir mah sur var mý? ok ev lâ dým, bu yur. Genç, lis e yi o ku ma ya baþ la - dý. is e de ki da ha ilk cüm le dik - ka i ni çek i: Ce nâb-ý Hak se ni a dem den vü cu da ve vü cu dun pek çok eþ kal ve va zi ye le rin den en yük - se ði Müs lim sý fa ýy la in san su re i - ne ge ir miþ ir. Meb de-i ha re ke in le son al dý ðýn su re a ra sýn da mü e ad di va zi ye le rin, men zil le rin ve e var ve ah - vâ lin her bi ri si sa na â i ni me ler def e ri ne kay - de dil miþ ir. Bu i i bar la, se nin ge çir miþ ol du ðun za man þe ri di ne el mas gi bi ni me ler di zil miþ, am bir ger dan lýk ve ya ni me le rin en vâ ý na bir fih ris e þek li ni ve ri yor. Bi na - e na leyh, ge çir miþ ol du ðun vü cu dun her men zi lin de ve va zi ye in de, e va rýn da, ah vâ lin de, a sýl bu ni me e vâ sýl ol dun? ey le müs a hak ol dun? Ve þük rün de bu lun dun mu? di ye su a le çe ki le cek sin. (Mes ne vî-i u ri ye, 116) Bu gü zel sö zün he men al ýn da or gan la rýn ve ni me le rin u - za yýp gi den bir lis e si var dý. h i ya ra bir þey ler sor ma ih i ya cý duy du: m ca cý ðým, bu lis e ye ba kýp ne ya pý yor sun bu ra da? ab bi me du â e di yo rum, þük re di yo rum. Çok u zun bir þü kür ol mu yor mu bu? Ben ce bu bi le ký sa. e den? a hip ol du ðu muz ni me le rin far kýn da de ði liz de on dan." ma bun lar dan he pi miz de, her kes e var? Her kes e ol ma sý bi zim o ni me le re o lan ih i ya cý mý zý a zal - mý yor ki... Me se lâ be nim a ra bam yok, a ma kom þu mun var. Ol ma sa da o lur bi ri le ri i çin. ma bu lis e de ki ni me ler i çin ay ný þey söz ko nu su de ðil. Be nim gö züm, a ya ðým var ken, sen - de o ni me ol ma sa, hem se nin i çin, hem de be nim i çin bir ü - zün ü se be bi o la bi lir di. a sýl ya ni? Me se lâ a cý a cý mi yav la yan bir ke di nin se si ni duy sak yar dý - mý na koþ maz mý yýz he men? Hem de na sýl? Ha, bak iþ e, bir ke di nin mi yav la ma se si bi le biz de ki þef ka duy gu su nu he men ha re ke e ge çi ri yor, öy le de ðil mi? Bil mem, pek dü þün me dim. ma her hal de öy le o lu yor - dur. Dü þün sen hak ve re cek - sin. Bu mad de ci çað, in san - lar da ki in ce dü þün ce yi sus - ur du. Dü þün ce can çe ki þi - yor ev lâ dým, can... Duy gu lu yan la rý mýz ek ek ko pu yor gi di yor biz den. Dü þün ce le ri - miz, dün ya da ki ih i yaç la rý mý zýn ö e si ne ge çe mez ol du. h i yar bu min val ü ze re bir hay li ko nuþ u da ko nuþ u. Gen cin is ek li din - le yi þi o nu da coþ ur du. Genç: Ben bu lis e ye a kýl dým. Ger çek en ne ya pý yor sun o nun la? Þü kür e di yo rum ev lâ dým. O nu de miþ in az ön ce. Doð ru... Bir da ha söy le ye yim, bir da ha þük re de yim. Doð - ru su nu is er sen, ben de se nin gi bi bu nu pek ö nem se mi yor - dum, a ma bir kaç gün has a ne de ka lýn ca, dü þün düm ve an la - dým ki her bir or ga ným i çin ab bi me þük re me li yim... Çün kü ben de o lan bu ni me le re sa hip ol ma yan ni ce has a lar gör - düm. On la rýn ne ler çek ik le ri ni de a bi. ab bi me ne ler borç lu ol du ðu mu ek ek dü þün düm. þ yer le rin de yýl so nu en van e ri çý ka rý lýr. Bi lir sin her hal de. Bi li rim. Ba bam es naf ýr, ma ni fa u ra cý. Hem de i yi bi li rim yýl so nu sa yým iþ le ri ni. Pes i li miz çý kar... h, iþ e ben de bun ca öm rün bir en van e ri ni çý ka ra yým de dim o gün. þ e bu lis e çýk ý kar þý ma. Da ha lis e ye gir me - yen ler de var. k lý ma gel dik çe bir bir ek li yo rum. Ha ya zor be am ca Ha ya zor, a ma þü kür ko lay ev lâ dým. Ka fam ka rý þýk. de di genç. n san la rýn ka fa sý çok ka rý þýk. He pi mi zin öy le... Ki min de ðil ki? ma bir yer den dü zel me ye ve dü zel me ye baþ la ma lý yýz ha ya ý. n van er ya par ken so rum lu ol du ðu muz bir ku rum var. Bir gün Ge ir ba ka lým def e ri den di ðin de, he sa ba çe ki lip ce za al ma mak i çin bin bir gay re gös e ri yor in san. Oy sa ö mür de bi zim de ðil, ha ya da, þu lis e de ki or gan la rý mý zýn her bi ri de. Ve ren, bir gün ver di ði ni ge ri a la cak. Ha ya la bu ni me le ri ve ren, ö lüm le de bir gün ge ri a la cak ver di ði e ma ne le ri. lýr - ken de her bi ri nin he sa bý ný ek ek so ra cak el be Bun la rý ne - re de, na sýl kul lan dýn? di ye. Genç dal gýn ve sa fi ya ne bir hâl de de di: o ra cak, de ðil mi am ca? or maz mý be ev lâ dým Be nim bu gü ne ka dar bun la rý dü þü ne cek vak im hiç ol - ma dý... Oy sa söy le dik le rin ne ka dar doð ru be am ca... l be nim mi? Göz be nim mi? De ðil. or ma lý yýz ev lâ dým. Bi zim ol say dý, ö lür ken ya ný mýz da gö ü rür dük. De mek ki de - ðil. Ge çi ci o la rak ve ri li yor bi ze. l da kul lan di ye. Hep en cik de ðil, ge çi ci o la rak... Þim di da ha i yi an la dým. v lâ dým, bak mak an bak ma ya fark var. a þa mak an ya þa - ma ya da fark var. Göz lü ðün ca mý yok sa ne gö re cek sin? Öy le de, gö nül gö zü gör me yin ce, can gö zü ney le sin? Gör se de za - en pek bir þey de ðiþ mi yor. Par kýn i çin den ge çen bir sa ý cýnýn a lep çi i ii sa lep çi i i i... di ye sesi ko nuþ ma yý böl dü. Genç a ýl dý: Bi rer sa lep i çe lim mi? çe lim ev lâ dým. Bu son ba har sa ba hýn da i çi miz ý sý nýr. ma ben ýs mar la ya ca ðým. ok yok, ol maz. Ben ses len dim, ek lif ben den gel di. a mam, ses len mek ve ek lif sen den ol sun, ýs mar la mak da ben den. e va bý ný bö lü þü rüz, ol maz mý? Pe ki, öy le ol sun Hay re duy gu su gi din ce ye ri boþ kal dý, ev lâ dým. O lur ol - maz þey le re faz la sýy la de ðer ve ri yo ruz. Öm rü boþ ve fay da sýz bir þey miþ gi bi ü ke ip du ru yo ruz. Ha ýr la an da pek kal ma dý gi bi be am ca Öy le... Bu de vir de insanlar birbirine bir þey söy le me ye çe - ki ni yor ev lâ dým. e lâ mý bi le si ma la rý se çe rek ve rir ol duk Öy le val la Bu a ra da sa lep ler gel di. Bir müd de i ki si de öy le ses siz ce dur du lar. Genç, sa le bi ni yu dum la ma ya baþ lar ken, ih i yar: Dik ka e, al kýs mý çok sý cak ýr. n üs en ha fif çe bir yu - dum al, du dak la rý ný yak ma sýn. ar çý nýn ko ku su nu da i yi ce his se. O da bir ni me. a de ce iç mek de ðil, ko ku su nu i çi ne çek mek bi le ay rý bir ni me. e di yor dum? Ha, þu has a ne gün le ri... O ra da kal mýþ ýk, de ðil mi? Çok mu kal dý nýz,? Çok de ðil, bir kaç gün kal dým, a ma hýz lan dý rýl mýþ bir e ði im gi bi gel di ba na. Bir kaç gün bi le as lýn da az de ðil. Has a ne de çok u zun ge li yor gün ler in sa na. O ra ya ge len le rin pek ço ðu far kýn - da de ðil ler, a ma on la rý göz lem le me ye kal kan in san lar i çin çok ib re li sah ne ler var. Þi fa yý, der ma ný bul duk an son ra in san da - ha da has sas la þý yor ha ya a kar þý ve de l lah a kar þý. Ha ya ý da - ha þu ur lu bir þe kil de yaþama mýz ge rek i ði ne i nan dým o ra da. ma ma a le sef bir ço ðu muz da gaf le e di yo ruz. Bu nu his se i - ðim an, bir lis e yap ma ya ka rar ver dim. Bu lis e i þi o za man baþ la dý iþ e. Bu kâ ðý dý her e li me al dý ðým da ve o na her bak ý - ðým da, l lah a kar þý þü kür duy gu mu ar ý rý yor bu lis e... h i yar la gen cin ko nuþ ma la rý böy le de vam e de dur sun, biz yi ne bir gün bir fýr sa ý ný bu lur, on la rýn soh be i ne kom þu o lu - ruz in þal lah...

3 HB 8 OCK 2012 PZ 3 e ni s ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve a yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KU U Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ Ç ÜZ Ge nel Mü dür e cep Þ CI a yýn Ko or di na ö rü b dul lah ÇIK BÞ a zý þ le ri Mü dü rü (orumlu) Mus a fa DÖ KÜ s ih ba ra Þe fi Musafa GÖKM por di ö rü rol DO U Ha ber Mü dü rü ecep BOZDÐ n ka ra em sil ci si Meh me K ek lam Koordinaörü Mesu ÇOB Görsel önemen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: (0212) K M C Ð: Meþ ru i ye Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: M M C Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: , Fax: KKC M C Ð: v ni fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li I MZ V K Hic rî: 14 afer 1433 u mî: 26 K. vvel 1427 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý Ke sin i li e ði i me des ek bü yü yor MÎ ÐM BKIÐI'I ÜZD ÇIÞIDIÐII ÇIKDIÐI ÞKD UGUMI P K ÐM POJ V OPUM KUUUÞID DK ÐIO. FH KGÖZ K D MOK ði im ci ler en di ka sý (D) mec bu ri e ði i min þek lin de ke sin i li ve ka de me li o la rak 12 yý la çý ka rýl ma sý na yö ne lik ça lýþ ma la rý des ek le dik le ri ni söy le ye rek, ði im de uy gu la ma sý pe da go jik ve bi lim sel bir ka rar dýr de di. 14 yýl dýr ýs rar la sür dü rü len 8 yýl lýk ke sin i siz e ði im uy gu la ma sý nýn mes le kî e ði i mi yok ol ma nok a sý na ge ir di ði ni kay de den D Baþ ka ný Gür kan v cý, Mev cu sis em de mes le kî e ði i me ya þýn da baþ la ný la bi li yor. Bu yaþ lar da mes lek öð ren mek zor dur. Oy sa mes le kî e ði im de er ken yaþ e sas ýr. Genç le ri mi zin mes lek öð ren me de da ha ba þa rý lý ol ma sý i çin, se çim le ri ni öz gür ce ya pa bil me le ri i çin, mes lek li se le ri nin ge liþ me si i çin ve e ko no mik a çý dan iþ le me le rin ni e lik li e le man bul ma sý ný ko lay laþ ýr mak i çin mec bu rî e ði im de ke sin i li ve ka de me li sis e me bi ran ön ce ge çil me li dir de di. 8 yýl lýk ke sin i siz e ði i min, öð ren ci le rin sos yal, duy - gu sal, psi ko lo jik ge li þim le ri ne za rar ver di ði gi bi ye e nek ve ki þi lik ge li þim le ri ya ný sý ra a ka de mik ve mes le kî e ði im le ri ni de o lum suz e ki le di ði ni kay de den Gür kan v cý, Be den sel o la rak ge liþ miþ 15 ya þýn da ki ço cuk lar, 6-7 ya þýn da ki ço cuk la ra ko ri dor lar da, bah çe de, kan in de þid de uy gu la ya bi li yor. Des e ði miz de ki ge rek çe ler den bi ri si de a ra la rýn da bü yük be den sel ve bi liþ sel fark lý lýk lar bu lu nan bu ço cuk la rý bir bi rin den a yýr mak ýr di ye ko nuþ u. l ko kul da 4 yýl o ku ya cak o lan öð ren ci nin ar zu e i ðin de or a o kul da mes le kî e ði i me yö ne le bi le ce ði ni ve böy le ce ür ki ye nin mes lek e a ra e le man ih i ya cý da kar þý la na ca ðý gi bi li se ler a ra sý ge çiþ le rin de ko lay la þa ca ðý ný söy le yen Gür kan v cý, 12 ýl lýk zo run lu e ði i me bi r an da ge çil me me si ge rek i ði ni, pi lo uy gu la ma lar ya pý la rak ka de me li þe kil de ge çil me si ge rek i ði ni kay de i. Dün ya or a la ma sý na ba kýl dý ðýn da zo run lu e ði im sü re si nin 10 i la 11 yýl a ra sýn da ol du ðu nu bil di ren v cý, 12 yýl lýk zo run lu e ði im i çin ge rek li al ya pý ha zýr lýk ça lýþ ma la rý nýn hýz lan dý rýl ma sý ve sra e ji si nin o luþ u rul ma sý ge rek i ði ni be lir i. snaf da desekliyor 12 yýl lýk ke sin i li e ði i me bir des ek de s naf ve a na kâr lar Der ne ði nden ( D) gel di. D Ge nel Baþ ka ný Mah mu Çe li kus, ka mu o yun da u zun yýl lar dýr e leþ i ri len ke sin i siz e ði im ye ri ne, ol mak ü ze re ke sin i li bir e ði i min ge i ril me si nin da ha fay da lý o la ca ðý ný i fa de e i. Ke sin i li e ði i min mes lek li se le ri ve ü ni ver si e - ye al ya pý o luþ u ra ca ðý ný ve çý rak-kal fa-us a sil si le sin de çok ö nem li bir ye ri o lan çý rak ve kal fa ye iþ i ril me si ne ze min ha zýr la ya ca ðý ný söy le yen Çe li kus, Ke sin i li e ði im D Ge nel Baþ ka ný Mah mu Çe li kus es naf lar, sa na kâr lar ve sa na yi ci ler i çin a ra e le man ih i ya cý ný da kar þý la ya cak ve ni e lik li e le man ye iþ i ri le rek çark la rýn dön me si ni de sað la ya cak ýr de di. Çe li kus, 28 Þu ba da ya ma sý o lan ve her han gi bir bi lim sel ve ya pe do go jik e me li ol ma yan 8 yýl lýk ke sin i siz e ði im mes le kî e ði i min ö nü nü bü yük öl çü de kes miþ ve es naf ve sa na kâr lar i çin ol duk ça ö nem li o lan çý rak lý ða bü yük bir dar be in dir miþ ir. Bir yan dan da i mam ha ip o kul la rý nýn or a kýs mý ka pa ý la rak genç le rin ma ne vî ge li þi mi en gel len mek is en miþ ir di ye ko nuþ u. Mah mu Çe li kus, baþ a genç ler ol mak ü ze re ül ke nin e lâ fi si zor mad dî ve ma ne vî za ra ra uð ra dý ðý ný be lir e rek, Ke sin i li e ði i min dev re ye so kul ma sýy la bu ka yýp la rýn ö nü ne ge çi le ce ði ni ü mi e di yo ruz di ye ko nuþ u. nkara / ecep Gören arýkamýþ Þehilerine 3 bin 200 haim IKMIÞ Þehilerinin 97. yýlý dolayýsýyla ürkiye Þehileriyle ürüyor programý kapsamýnda arýkamýþ þehileri için okunan 3 bin 200 hamin duâsý yapýldý. nma faaliyelerinin akþam bölümünde, ilçe Müfülüðü arafýndan arýkamýþ Þehileri anýsýna Mevlid programý düzenlendi. Gençlik ve por lçe Müdürlüðü por alonunda düzenlenen mevlid programýnda, ürkiye nin deðiþik illerinden gelen müezzin ile hafýzlar Kur'ân-ý Kerim ve ilâhiler okudu. Kars l Müfüsü lyas Gümüþ, programýn sonunda arýkamýþ Þehileri için okuulan 3 bin 200 haim için, hami þerif duâsý yapýrdý. Mevlid programýnýn ardýndan ürkiye nin büün illerinden gelen ürk Kýzýlayý emsilcileri ve vaandaþlar meþaleli yürüyüþ yapý. lçe merkezinden baþlaýlan ve eksi 10 derecede yaklaþýk 3 kilomere süren yürüyüþ, ukarý arýkamýþ Þehileri nýý nda amamlandý. Kaýlýmcýlar buradaki anýa karanfil býrakarak Faiha okudu. arýkamýþ / aa ir i ni as ya.com.r Me di ne mü na fýk la rýn dan a hir za ma na u za nan çiz gi me li ya i çin has a ne de bu lun du ðum gün - ler de a mam la dý ðým þâ râ ü l- caz ý bu son o ku yu þum da dik ka i mi çe ken bir ko nu yu o ku yu cu la rý mýz la pay laþ mak is i yo rum. Bun lar dan bi ri, e se rin he men ba þý na gi riþ ma hi ye in de ko nu lan em bih bö lü mün den son ra Ha þi ye baþ lý ðýy la yer a lan ba his e ki þu cüm le: Bi da ye-i zu hur-u s lâ mi ye e (s lâ mýn or a ya çý ký þý nýn baþ lan gý cýn da) mu an nid (i na çý) ve ki ap sýz kâ fir le rin ve ni fa ka gi ren es ki din le rin mü na fýk la rý gi bi, ay nen bu za man-ý a hir de bir na zi re si (ben ze ri) çý ka ca ðý ný, ders-i Kur â nî den ge len bir sü nû ha la (kal bi ne do ðan bir mâ nâ i le) s ki a id his se miþ; mü na fýk lar hak kýn da ki â ye le ri i zah la en in ce nük e le ri be yan e miþ. (s. 16) De mek ki, sr-ý a a de le a hir za man a ra sýn da ki pa ra lel lik ve ben zer lik ler den bi ri de bu ra da. sr-ý a a de e na sýl Pey gam be ri miz (asm) ve saff-ý ev vel a ha be ler i le, on la ra mu ka bil Mek ke müþ rik le ri ve Me di ne mü na fýk la rý var i diy se... hir za man da da, Pey gam ber yo lu nu ve a ha be mes le ði ni a kip e den i man mü ca hi le ri i le, in kâr, kü für, þirk ve ni fak çiz gi sin de yü rü yüp on la ra kar þý ký ya sý ya mü ca de le e den bi ri le ri var. Bu bað lam da i sa le-i ur hiz me i nin, i man ha ki ka le ri ni mu ha fa za ve i zah nok a sýn da Hz. Ha san ýn (r.a.) al ý ay lýk hi lâ fe i ile e zid in is ib da dý na kar þý Hz. Hü se yin in (r.a.) hür ri ye-i þer i ye ký lý cý ný çe ke rek ver di ði mü ca de le nin de va mý ol du ðu yö nün de ki yo rum lar, bir bi ri ni a mam la ya rak bi zi çok ma ni dar bir ye re ge i ri yor. man hiz me i ve hür ri ye mü ca de le si iç i çe. Ve her i ki si de Âl-i Bey mis yo nun ge rek le ri. Hz. li (r.a.) i le i sa le-i ur a ra sýn da bil has sa Cel ce lû i ye i le ku ru lan ma ne vî bað ve köp rü ler de, bu mâ nâ nýn bir di ðer bo yu u nu i fa de e di yor. Kül li ya ý bu na zar la o kur sak, i sa le-i ur hiz me i nin Pey gam ber fen di miz (a.s.m.) baþ a ol mak ü ze re ön de ge len a ha be ler le o lan sý ký ir i ba ý na da ir çok il ginç ke þif ler de bu lu na bi li riz. Ve bu ay rý ve çok ö zel bir ça lýþ ma ko nu su. y ný þey, a hir za man la sr-ý a a de a ra sýn da i sa le-i ur ü ze rin den ku ru la cak ir i ba ýn kar þý cep he de ki iz dü þüm le ri a çý sýn dan da söz ko nu su. þâ râ ü l- caz dan ak ar dý ðým cüm le, bu nok a da ö nem li i puç la rý ve ren bir a nah ar ni e li ðin de. On dör küsur a sýr ön ce Pey gam ber fen di miz (a.s.m.) ve a ha be le ri i le uð ra þan, e sû lul la hý ön ce ca zip ek lif ler le dâ vâ sýn dan vaz ge çir me ye ça lý þýp, bu yol la ne i ce a la ma yýn ca o nu ve ar ka daþ la rý ný sus ur mak, yýl dýr mak, im ha e mek i çin her yo la baþ vu ran la rýn a hir za man da ki a kip çi le ri de, bu çað da ki Pey gam ber vâ ris le ri nin en ö nem li em sil ci le rin den o lan Be di üz za man a ve a le be le ri ne kar þý ben zer yön em le ri kul lan dý lar. a id ur sî ye n ka ra gö rüþ me le rin de ya pý lan cö mer ek lif le rin o nun a ra fýn dan red de dil me si ü ze ri ne baþ la ý lan sür gün, ec ri, zin dan, e zi ye, iþ ken ce sü reç le rini ve bir ür lü ne i ce ye u la þa ma yan i dam ve su i kas plan la rý ný na sýl o ku ma lý yýz? Ve ay ný þe kil de saff-ý ev vel ur a le be le ri nin ma ruz bý ra kýl dýk la rý a man sýz bas ký ve az yik le ri? Bu ko nu yu, mü na fýk lar la il gi li â ye le re Üs a dýn yap ý ðý ef sir den i ki fas lý ak a ra rak bi i re lim: Düþ man meç hul kal dý ðý za man da ha za rar lý o lur, kan dý rý cý o lur sa da ha ha bis o lur, al da ý cý o lur sa fe sa dý da ha þe di (þid de li) o lur, da hi lî o lur sa za ra rý da ha a zîm (bü yük) o lur. Çün kü da hi lî düþ man kuv ve i da ðý ýr, ce sa re i a zal ýr; ha ri cî düþ man i se bi lâ kis a sa bi ye i (a raf ar lý ðý) þid de len di rir, sa lâ be i (se ba ve me a ne i) ar ý rýr. Mü na fýk o lan, mü min ler le ih i lâ e de e de (iç li dýþ lý o la ola), ya vaþ ya vaþ ün si ye (dos luk) kes be der, i man la ül fe pey da e der; ge rek Kur ân dan, ge rek mü min ler den ni fa kýn kö ü lü ðü hak kýn da ki söz le ri i þi e i þi e, pis ha le en nef re e der. n ni ha ye, li sa nýn dan ke li me-i ev hi din kal bi ne dam la ma sý na ze min ha zýr la mak i çin i nap (il gi li â ye ler de u zun i zah lar) ya pýl mýþ ýr. (a ge, s. 137) þ e, a hir za ma nýn söz ko nu su ki þi le ri ne kar þý iz len me si ge re ken Kur â nî me o dun öl çü le ri, Üs a dýn bu ve di ðer il gi li ef sir le rin de ve ri li yor.

4 4 8 OCK 2012 PZ KÜÜ H KOÇ ev gi ev gi dün ya sý na doð ru yü rü yor a yak la - rým. Kim den ge lir yar dým di ye ba ký ný - yor göz le rim. c zi min ve fak rý mýn ver di ði kuv ve le il i ca e de rim zen gin o la na ve ben de ol ma yan her þe yin a hi bi ne. Çok luk i çin de ne den yok luk ya þa mak - a yým a ca ba? Zor la an lar ken ruh ha li mi bel ki ye ni den ken dim ol ma ya mý baþ la - mak a yým? De ði þen ben mi yim yok sa in san lar mý? Bir ye i min göz ya þýnda mý dýr yok sa ha ya ýn giz li ve gül gon ca sý gi bi i çi çe sa rý lý ha ki ka le - ri? Za ma nýn ru hu nu ya ka la mak sa ye ni ol - mak, ben han gi vak in a ðý ý ný u mak a yým? Her ye ni bir gün bir â lem ken ben a ca ba â - lem de her ye ni bir gün gi bi ye ni mi yim? s rýn id ra ki mi fark lý yok sa ben ga rip bir kim lik buh ra ný i çin de yim? Za man düz bir ze min ü ze rin de ha re ke e me di ði ne gö re, ne den be nim kýþ la rým ba har ol ma - sýn, ne den gün düz le rim hep ge ce kal sýn? de mek e yim. ok sa bir ve him mi sar mýþ be ni ya da ha ya li ha ki ka mi gör mek e yim? a lan la doð ru, gü zel le çir kin ay ný çar þý da sa ýl dý ðý za man da a ca ba ben han gi çar þý nýn müþ e - ri si yim? e bep ler de mi a ký lý kal dý a yak la rým? On dan mý hýz lý yü rü ye me mek e yim? Kâ i - na mu hab be i çin ya ra ýl mýþ ken ben han gi nok a da, han gi a da ve le ri mi öl dür mek e - yim? a a in çark la rý bir bi ri ni a kip e de rek hâ lâ ay ný nok a da na sýl ben bek le mek e - yim? Ma dem her þey ke ma li ne doð ru a kar, ben de sa a de sa ray la rý na var mak i çin bü - ün ke ma li mi ke mal siz lik e bil me li yim. Ö mür bir ser ma yey miþ ba na. Kim bi lir ne re ler de çar çur e mek e yim. Va ki yak la - þýr ken öm rün öð le vak i ne, ne ça buk a ge lir öm rün i kin di vak i, de mek e yim. Ha ya fe da e di le cek bir ha ki ka is er. Pe ki, ben ha ya ý mý ne ye fe da e mek e yim? ok sa him me i mi nef si me has re dip ka bu ðu mun i - çin de çü rü mek mi is e mek e yim? Gö rü yor sun yað mur i çin sevk e dil di bu - lu lar. en ýs lan ma mak i çin kaç mak a sýn. ok, bel ki de sen her bir me le ðin a za me in - den kork mak a sýn. ef sim is er doð ru san - dý ðý ný ya þa ar ýk. a da sus kâ i na mes cid-i ke bi rin de Kur ân kâ i na ý... o ru lar so ru i çin - de de vam e mek ey ken Kur ân ýn mu' ci ze si i sâ le-i ur un ru hum da aç ý ðý pen ce re ler - den da ha ra ha, da ha ge niþ ne fes a lý yo rum ar ýk. Bu ab bi mi zin faz lýn dan dýr. Herkesin kendisiyle yürüyüþe çýkmaya ihiyacý var ÐMC-Z BH Þ, I KD ÜÜÜÞ ÇIKMII, DC B ÜÜÜÞ DÐ, KÞ KD IM, KD ÜZÞM, KD KÞFM V KD GÇKÞM GB ÞMII ODUÐUU ÖD. H Ü ni ver si e si Be den ði i mi ve por ük se ko ku lu (B O) hiz me uy gu la ma la rý ders - le ri kap sa mýn da Bes yo bi na sýn da bir çok faa li ye dü zen le di. ek ör, a ka de mis yen ler ve öð ren ci le rin ka ýl dý ðý fa li ye e, e ba ha in a þar, ken di niz le yü - rü yü þe çý kýn ad lý bir kon fe rans ver di. ði im ci-ya - zar e ba ha in a þar, kon fe rans ko nuþ ma sýn da, en gü zel ken di siy le yü rü yüþ ya pan la rýn, bil gi zen - gin li ði ne sa hip o lan lar ol du ðu nu, bil gi si ol ma yan - la rýn i se ken di le riy le yü rü yüþ le ri nin de pek müm - kün ol ma dý ðý ný, ha a bil gi siz yal nýz lý ðýn çýl gýn lýk, bil gi li yal nýz lý ðýn ol gun luk o la ca ðý na dik ka le ri çek i. a þar, ko nuþ ma sýn da; n gü zel ken di siy le yü rü yüþ ya pan lar, en yo ðun sað lýk lý bil gi ye sa hip o lan lar dýr. On lar da he pi mi zin ya kýn dan a ný dý ðý, u nus m re ler, Mevlânâ lar, Be di üz za man lar dýr. On lar yal nýz laþ ma yý fýr sa o la rak de ðer len dir miþ - ler ve yal nýz lý ðý ab le ri ne ka vuþ ma, O nun la ko - nuþ ma ve si le si say mýþ lar dýr. i e kim böy le bir ha - ya ha li ge liþ ir miþ ler ve a dý na da in zi va de miþ ler - dir. ma gü nü müz in sa ný a de a yal nýz laþ mak an kork mak a dýr. Çün kü ken di siy le kar þý laþ mak an, ken di ger çe ði i le yüz leþ mek en çe kin mek e dir. Bu kor ku nun da se be bi, ken di ni a ný ma mak ýr. Oy sa bü yük ler ken di ni na sýl a ný mýþ lar sa, di ðer le ri i çin de bu bir ör nek ir. n sa nýn ma hi ye i ni a ný an ger - çek ler, sa de ce i lâ hî ki ap lar da ve on dan bes len miþ e ser ler de var dýr. Bu nun dý þýn da ki e ser ler de, fel se - fe de in sa nýn bu ger çe ði hep göz ar dý e dil miþ ve e - dil mek e dir. Bu bir ih mal man za ra sý dýr. Bu ür ih - mal ler i se, ken di ni im ha e me yi so nuç ver mek e - dir. de di. a þar, genç le rin o ku ma da, ki ap lar la mu ha ap ol ma da öð re men le ri ni, an ne ba ba la rý ný geç me le ri ge rek i ði ne dik ka le ri çe ke rek, Mev lâ - nâ nýn an ne si nin oð lu na o lan na si ha ý ný ha ýr la ý; Mev lâ nâ nýn an ne si Mü mi ne ha un, oð lu na na - si ha a bu lu nur, Oð lum, ba ba la rýn dan da ha çok o ku ma yan op lum la rýn çök me si ka çý nýl maz dýr. en de ba ban dan çok o ku ma lý sýn. der. a bi bu na si ha ý an ne sin den din le yen Mevlânâ, i lim ha zi - ne si ne da lar. Ba ba sý da Ba ha ed din Ve led i se a þýl - ma sý, u la þýl ma sý güç, bü yük bir ha zi ne dir. ma an - ebahain aþar, rekör, akademisyen ve öðrencilerin kaýldýðý konferansa konuþu. ne nin güç lü na si ha ý a de a Mevlânâ yý a eþ ler. Ve za man la Mevlânâ, bil gi sa hi bi ol ma da ba ba yý ge - çer. Ha a Mevlânâ i le ba ba be ra ber ce yü rü dük le - rin de, a bi ba ba ön de Mevlânâ ar ka sýn da, in san lar, de ni zin ar ka sýn dan ok ya nus ge li yor der ol muþ lar - dýr. O nun i çin genç le ri miz de öð re men le ri ni, an - ne ba ba la rý ný i lim el de e me de aþ ma lý dýr lar. a bi an ne ba ba lar ve öð re men ler de, ken di le ri ni ge çil - mez, a þýl maz o la rak gör me me li ve gös er me me li - dir ler. di ye rek ko nuþ ma sý ný sür dür dü. Ken di niz le yü rü yü þe çý kýn ger çe ði nin, sa de ce bir yü rü yüþ de ðil, ki þi nin ken di si ni a ný ma, ken di - siy le yüz leþ me, ken di si ni keþ fe me ve ken di si ni ger çek leþ ir me gi bi a þa ma la rý nýn ol du ðu nu an la - an a þar; Bu yü rü yü þü yap ma yan in san lar, e ve bel li ba þa rý lar el de e de bi lir ler, bel li ma kam la ra ge le bi lir ler, a ma ke sin lik le mu lu o la maz lar. Mu lu luk, in sa nýn ma hi ye i ni bil me si ne yar dým - cý o lan, ne ci sin, ne re den ge li yor ve ne re ye gi di - yor sun so ru la rý na ma kul ce vap lar bu la bil me sin - de dir. O nun i çin bel li di sip lin le rin zir ve sin de o - lan ki þi ler, e ðer bu yü rü yü þü ih mal e miþ ler se, a - cý ki ken di le ri ni im ha e di yor lar. de di. n sa nýn ken di siy le yü rü yü þü nün sað lýk lý o la bil - me si i çin, sað lýk lý bil gi i le bes len me si ge rek - mek e dir. di yen a þar, Ö zel lik le genç le re ses - le ni yo rum. Ke sin lik le genç le rin ak if bir be de - ne sa hip ol ma la rý ge re ki yor. Çün kü genç lik, ak if bir be den le an lam lý dýr. k si hal de, sa de ce genç lik yýl la rýn dan ge çi yor ol ma nýz si zi genç yap ma ya cak ýr. Genç lik, gü zel fa a li ye ler de dir, genç lik, ak if bir be den a þý mak a dýr. k if ol - ma yan bir be den den ak if bir dü þün ce çýk maz. ýl bir be den ak if bir dü þün ce ü re e mez. O - nun i çin fiz yo lo jik o la rak be de nin sað lýk lý o lu - þu, sað lýk lý dü þün ce le ri ü re me ye de ha zýr de - mek ir. Ha ni iþ le yen de miþ ý þýl dar de nir. di ye - rek söz le ri ni a mam la dý. Þan lý ur fa / e ni s ya a rý ka mýþ yö re si a çýk bir þe hi lik ni e li ðin de dir ÜK Ü ni ver si e si de bi ya Fa kül e - si a rih Bö lü mü Öð re im Ü ye si rd. Doç. Dr. Gür soy ol maz, l la hu ek ber Dað la rý nýn a rý ka mýþ þe hi le ri ni ol du ðu gi bi, a rý Ge lin ve Þeyh e na ni'nin ra jik hi kâ ye le ri ni de bað rýn da ya þa ý ðý ný söy le - di. Kül ür Mer ke zi nde ki a rý ka mýþ Þe - hi le ri ko nu lu kon fe rans a ko nu þan rd. Doç. Dr. Gür soy ol maz, a rý ka mýþ yö re - si nin ve l la hu k ber Dað la rý nýn a çýk bir þe hi lik ol du ðu nu söy le di. ö re hal ký nýn o dö ne me a i il ginç þe hi a ný la rý ný din le yi ci - ler le pay la þan ol maz, ko nuþ ma sý ný slây gös e ri si i le zen gin leþ ir di. a rý ka mýþ a þe hi o lan lar i çe ri sin de Ça ye li li le rin ö - nem li bir ço ðun luk u u ðu nu da an la an Gür soy, o ðan lý Dað la rý Di ken li ab ya, Bar dýz, l la hu ek ber, Di vik Kö yü ve Ha - mam lý böl ge le rin de ki þe hi lik le ri a ný ý. a rý ka mýþ Ha re kâ ý nýn ürk a ri hi nin son dö nem de ki çok ö nem li ve dra ma ik ha di se le rin den bi ri ol du ðu nun al ý ný çi - zen ol maz, a rý ka mýþ yö re si ve l la hu k ber Dað la rý a çýk bir þe hi lik ni e li ðin de - dir de di. Prog ram da, Kâ zým Ka ra be kir ði im Fa kül e si'nden Mer ve Kul, Ba ý - han r han ve e lim kin ci çe þi li mü zik e ser le ri ni ses len dir di. r zu rum / ci han aþ ya ran Va di si keþ fe dil me yi bek li yor UÞK I e ni þe hir Kö yü ya kýn la rýn da bu lu nan aþ ya ran Va di si, su yun ka ya lar - da o luþ ur du ðu eþ siz þe kil le riy le keþ fe dil - me yi bek li yor. U þak-z mir Ka ra yo lu e - ni þe hir mev ki in de aþ ya ran o la rak ad - lan dý rý lan va di, de re den a kan ça yýn ka ya - lar ü ze rin de o luþ ur du ðu þe kil ler le dik ka i çe ki yor. ko u riz me ka zan dý rýl ma sý plan - la nan ve yak la þýk bir ki lo me re u zun - luðun da ki va di, a bi a u kun la rý i çin eþ siz gü zel lik ler su nu yor. Ba sýn men sup la rýy la bir lik e va di ye bir ge zi dü zen le yen ür ki - ye por if Ol a Baþ lýk çý lý ðý ve u Ha ya ý ný Ko ru ma Der ne ði Baþ ka ný s ma il a lay, va di de bin ler ce yýl dýr a kan ça yýn, böl ge - de ki kars ik ka ya lar ü ze rin de o luþ ur du ðu þe kil le rin, gö rül me ye de ðer gü zel lik e ol - du ðu nu i fa de e i. Böl ge nin a ný ý la rak, e - ko u riz me ka zan dý rýl ma sý ný is e dik le ri ni di le ge i ren a lay, þun la rý kay de i: U - þak, e ko u rizm i çin ö nem li zen gin lik le re sa hip. aþ ya ran Va di si de bu zen gin lik le - ri miz den bir a ne si du ru mun da. aþ ya - ran Va di si, keþ fe dil me yi bek le yen eþ siz bir a bi a ha zi ne sidir. Bu böl ge yi U þak a ya þa yan va an daþ la rý mý zýn da hi bir ço ðu bil mi yor. Bu va di fo oð raf u kun la rý i çin de i na nýl maz gü zel lik e bir böl ge. Ge rek li ö nem ve ri lir se, U þak ýn a ný ý mý na ve e ko u riz min ge liþ me si ne ka ký sað la ya ca ðý ný dü þü nü yo ruz. U þak / a a BUMC 1 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da O D Ð 1. Bel li bir a - maç gö ze i le rek bir as ke rî bir li - ðe yap ý rý lan ma nev ra. - el - 1 ken le rin ke nar ve kö þe le ri. 2. Mü na se be i o lan, il gi li. - k ci - 2 ðer se si. 3. Ge nel o na rým iþ le ri. - Gü ney me ri ka ül ke si o lan 3 Pe ru'nun baþþehri. 4. s lâm di - ni ni ka bul e me. - Ü re im de 4 bir mal el de e di lin ce ye de ðin har ca nan de ðer le rin op la mý Üç ya þý na gir miþ ko yun. - us im pa ra or la rý na ve Bul gar 6 kral la rý na ve ri len un van. - Hay - van la rý o la ma ya el ve riþ li, abiî 7 ve ya sun'î bir bi ki ör ü sü bu lu - nan, o la rý sey rek ve ký sa boy lu, 8 bi çil me ye uy gun ol ma yan en ge - be li a ra zi. 6. a ra ýl mýþ bü ün 9 can lý lar. - la rýn al nýn dan al çe ne si ne u za nan be yaz lýk av ru ye iþ i re cek du ru ma gel - miþ o lan hay van. - a rih ön ce sin den gü nü mü ze ka dar de ði þik çað la rýn ve uy gar lýk la rýn kül ür de ðer le ri ni em sil e den e ser ve ya ka lýn ý. 8. O mur ga lý ve ya o mur ga sýz hay van lar da bo yun dan kuy ruk so ku mu na ka dar u za nan üs bö lüm. - er bes mes lek a dam la rý ný i çin de op la yan res mî bir lik. 9. ý ðýr, ko yun gi bi e i ye ne - cek hay van la rý ke sen ve ya dük kâ nýn da pe ra ken de o la rak sa an kim se. - Ger çek me kâ ný mýz, dar-ý be ka. 10. me ri kan pa mu ðu. - Ben zer þey le ri a yýr e mek i çin her bi ri nin ü ze ri ne i þa re o la rak ya zý lan sa yý. Za man / i me in ur key ki a bý ya yým lan dý ZM Ga ze e si nin 25. ku ru luþ yýl dö - nü mü kap sa mýn da ür ki ye de Za man ko nu lu fo oð raf pro je si nin ki a bý ya yým - lan dý. s an bul Mo dern de ger çek le þen ki a býn a ný ým op lan ý sýn da ko nu þan Za man Ga ze e si Ge nel a yýn di ör le - rin den li k kuþ, ür ki ye de Za man pro je si nin ür ki ye i çin pres ij pro je si ol du ðu nu be lir i. Za man Ga ze e si Fo - oð raf di ö rü e la ha in e vi i se Zor - lu ça lýþ ma mý zýn ka lý cý e se ri bu ki ap o - la cak ýr de di. Za man Ga ze e si nin 25. ku ru luþ yýl dö nü mü kap sa mýn da ür - ki ye de Za man ko nu lu fo oð raf pro je - si nin ki a bý ya yým lan dý. Pro je kap sa - mýn da dün ya ca ün lü 25 fo oð raf çý ür ki ye yi fo oð raf la dý. s an bul ve n ka ra da ser gi le nen bu fo oð raf lar dan o lu þan 420 say fa lýk ki ap a, ay ný za man - da fo oð raf çý la rýn öz geç miþ le ri ve ça lýþ - ýk la rý ko nuy la il gi li su nuþ me in le ri de yer a lý yor. Kül ür a na er vi si Gönenli Mehme fendi için mevlidi þerif GÖ Mehme fendi lim ve Hizme vakfýnýn her yýl düzenlediði mevlidi þerif programý bu yýl üç farklý ilde gerçekleþecek. Gönenli Mehme fendi'nin, vefaýnýn 21. seneyi devriyesi münasebeiyle gerçekleþecek olan mevlidi þerif programýný ilki bugün; ulan hme Camii'nde öðlen namazýna müeakip gerçekleþecek. 29 Ocak Pazar günü Hacý Bayram Veli Camii nkara da. Üçüncü ve son program ise ilivri Piri Mehme Paþa Camii'nde, 5 Þuba Pazar günü öðlen namazýný müeakip gerçekleþirilecekir. sanbul / agehan Bayram U K I D Þ ÐI 1. Bi ir me, son ver me. - us ya'da bir ne hir. 2. Her ku zu ya sü ve ren ko yun. - Bir renk. 3. Hic rî ay la rýn do ku zun cu su. - s ki bir hu bu ba öl çe ði. 4. kil miþ a hý lýn fi liz ver miþ bi çi mi. - O la ða nüs ü ki þi ler ve o lay lar la ge liþ i ri len hi kâ ye. 5. Bir kýþ ya ðý þý. - Ge mi le rin dal ga la ra, a kýn ý la ra ka pý - la rak yer de ðiþ ir me me si i çin su ya a ý lan, zin cir le ge - mi ye bað lý bu lu nan, u cu çen gel li a ðýr de mir a raç. 6. dak a bu lun mak. 7. us ya Fe de ras yo nu i çe ri sin de ya þa yan ürk hal ký. 8. Bir ya pým e ki. - Der viþ se lâ mý. 9. ý nýr. - þa re, a lâ me. 10. Va de siz ve ri len borç. - O yer ma na sýn da bir ke li me. 11. rap ça da ay. - Fi - ya, de ðer. 12. z av lý, ya rý yaþ ya rý ku ru o lan (op - rak). - De de ler den ve bü yük ba ba lar dan her bi ri B ÖCK BUMCI CVBI P O K O M U P K F K B B P G D K K M K M F B G M K Ç H Z M B B K B C M O K F M V K D K O K

5 DÜ 8 OCK 2012 PZ 5 H B Z nüfus Cüzdanýmýzý kaybeik. Hükümsüzdür. Behice Özen, srin Özen MII'D Hris i yan Kýp i le rin o el Bay ra - mý ku la ma la rý na Müs lü man Kar deþ ler eþ ki la ý i le Hür ri ye ve da le Par i si ye - ki li le ri ge niþ bir kad ro i le ka ýl dý. Baþ ken Ka hi re nin b ba si ye böl ge sin - de bu lu nan Mý sýr Or o doks Kýp i Pa rik ha - ne si nde dü zen le nen o el ö ren le ri ni, Kýp - i Pa ri ði Ba ba 3. Þe nu da yö ne i. o el Bay ra mý ku la ma la rý na, Müs lü man Kar - deþ ler den eh ber ar dým cý sý Dr. Mah mud z ze,eh ber lik Mec li si ü ye si Dr. Mah mud bu Zeyd, Hür ri ye ve da le Par i si Ge nel Baþ ka ný Mu ham med l Mur si ve par i Ge - nel ek re e ri Mu ham med a ad l Ka a ni ka ýl dý. ö ren le re ük sek s ke rî Kon sey i em si len Ge nel kur may Baþ ka ný a mi n - nan, cum hur baþ ka ný a day la rý mr Mu sa, Ham din ab ba hi ve h me Þe fik in ya ný sý ra baþ a BD nin Ka hi re Bü yü kel çi si Wo - ods Pa er son ol mak ü ze re bir çok ba ý lý ül ke nin bü yü kel çi le ri de ka ý la rak Hris i yan Kýp i ler in o el Bay ra mý ný ku la dý. Müs lü - man Kar deþ ler in ge niþ bir he ye i le o el ku la ma la rý na ka ýl ma sý, Müs lü man Kar - deþ ler in Hýris i yan Kýp i le re yö ne lik bir jes i o la rak de ðer len di ril di. Hür ri ye ve - da le Par i si Ge nel ek re e ri Mu ham med a ad l Ka a ni, ö ren le re ka ýl ma la rý nýn ken di le ri i çin bir ilk ol du ðu nu söy le ye rek, Bu ra ya gel mek i le üm dün ya ya bir lik me sa jý ver dik. He pi miz Mý sýr va an da þý yýz ve ba rýþ i çe ri sin de ya þý yo ruz. Müs lü ma ný i - le Hris i ya ný i le he pi miz bu va a nýn or a ðý - yýz de di. Müs lü man Kar deþ ler eþ ki lâ ý, 2 haf a ön ce o el Bay ra mý sý ra sýn da s ken - de ri ye de ge çen yý lýn ilk gü nün de ya þa nan sal dý rý nýn bir ben ze ri nin ol ma ma sý i çin ki li - se le rin ko run ma sý ek li fin de bu lun muþ u yý lý nýn ilk gü nü s ken de ri ye þehrin de mey da na ge len sal dý rý dan do la yý gü ven lik kuv ve le ri, o el ö ren le ri bo yun ca ül ke ge - ne lin de ki ki li se le rin a ma mýn da ge niþ ön - lem ler al dý. Mý sýr da 85 mil yon luk nü fu sun yüz de 6 i le 10 u nu Hýris i yan a zýn lýk o luþ - u ru yor. Mý sýr lý Hris i yan Kýp i ler, di ðer do - ðu ki li se le ri gi bi o el Bay ra mý ný, Jül yen ak vi min de 25 ra lýk a denk ge len 6 O cak a ri hin de ku lu yor. Ka hi re / a a F, BM em sil ci si Bü yü kel çi i yad Man sur, Fi lis in in, BM ye ü ye lik he de fin den vaz geç me di ði ni söy le di. BM de ga ze e ci le re a çýk la ma lar da bu lu - nan Man sur, BD nin a dý ný ver me den, Fi lis in in BM ye ü ye li ði ne kar þý çý kan güç lü Kon sey ü ye si ne rað men BM ye ü ye lik he def le rin den vaz geç me dik le ri ni be lir i. Man sur, Bu ko nu ya Gü ven lik Kon se yi nin ka rýþ ma ma sý ge rek i ði ni söy le yen Kon sey in ve o hak ký na sa hip güç lü ül ke si var di ye ü ye lik he de fi miz - den vaz ge çe cek de ði liz di ye ko nuþ u. BM ye ü ye li ði mi zi el de e mek i çin ye ni fark lý fi kir ler le or a ya çý ka ca ðýz di yen Man sur, Fi lis in yö ne i mi nin bun dan son ra a ý la cak a dým ko nu sun da he nüz ka - rar ver me di ði ni söy le di, an cak 193 ü ye li BM Ge nel Ku ru lu na baþ vu ra bi le cek le ri ni de i ma e i. Man sur, bu nun dý þýn da U - CO ü ye si ol duk la rý ný a ným sa a rak U - CO gi bi baþ ka BM ku rum la rý na da baþ vu ra bi le cek le ri ni di le ge ir di. Fi lis in þu a na ka dar 15 ü ye li BM Gü - ven lik Kon se yi nde BD dý þýn da ki di ðer 14 ü ye den de ye er li des e ði a la ma dý. Fi lis in, 193 ü ye li BM Ge nel Ku ru lu na gi dip o ra dan des ek al ma yo lu nu seç - me si ha lin de i se, þu an BM de ki göz - lem ci sa ü sü nü, Va i kan gi bi ü ye ol - ma yan göz lem ci dev le sa ü sü ne yük - sel e bi lir, an cak BM ye (dev le o la rak) am ü ye o la maz. Fi lis in in BM ye dev le o la rak am ü ye o la bil me si i çin BM Gü - ven lik Kon se yi nin o na yý ný mu la ka al - ma sý ge re ki yor. Fi lis in Dev le Baþ ka ný Mah mud b bas, 23 y lül 2011 de BM Ge nel Ku ru lu na hi ap e de rek BM ye am ü ye lik baþ vu ru sun da bu lun duk la rý - ný a çýk la mýþ ý. Bir leþ miþ Mil le ler / a a us sa vaþ ge mi le ri u ri ye ye ge li yor U sa vaþ ge mi le ri nin bu gün u ri ye ye u laþ ma sý bek le ni yor. es mî us I ar-ass a jan sý nýn ha be - rin de, mi ral Ça ba nen ko des ro ye ri ve a ros lav Mud ri fir ka ey ni nin ya rýn u ri ye nin ar us li ma ný - na var ma sý nýn plan lan dý ðý be lir il di. us Do nan ma Ko mu a ný nýn a dý a çýk lan ma yan bir em sil ci si ne da yan dý rý lan ha ber de, ha len k de niz de ki us ge mi le ri nin bir bö lü mü nün, us ya nýn yur dý þýn da ki bir kaç e si sin den bi ri nin bu lun du ðu ar us li ma nýn da bir kaç gün ka la ca ðý kay de dil di.e u ers a jan sý, us ge mi le ri nin zi ya re i nin, u ri ye Dev le Baþ ka ný Beþ þar sad yö ne i mi ne des ek ve güç gös e ri si o - la rak al gý la na bi le ce ði yo ru mu nu yap ý. us ya, u ri ye de yak la þýk 10 ay dýr sü ren yö ne im kar þý ý gös - e ri ler de sad a des ek ver miþ i. us ya, e kim a yýn da da sad yö ne i mi nin ký nan dý ðý bir ka rar a sa rý - sý nýn BM Gü ven lik Kon se yi nden geç me si ni Çin le bir lik e en gel le miþ i. Mos ko va / a a Fi lis inliler, BM ye ü ye lik he de fin den vaz geç me ye cek F' BM MC BÜÜKÇ D MU, F', BM' ÜK HDF KOUUD "KO' VO HKKI HP GÜÇÜ ÜK V D ÜK HDFMZD VZGÇCK DÐZ'' DD. Ban, Or a do ðu u ru na çý ký yor BM Ge nel ek re e ri Ban Ki-mun, ge le cek haf a üb nan a ve Ka ar a gi de ce ði ni bil dir di. Ge nel ek - re er Ban, BM de ga ze e ci le re yap ý ðý a çýk la ma da, s ra il ve Fi lis in baþ mü za ke re ce le ri a ra sýn da Ür - dün de ya pý lan gö rüþ me den bü yük ce sa re al dý ðý ný be lir e rek, bu kap sam da Or a do ðu böl ge sin de ba zý ül ke le ri ya kýn za man da zi ya re e de ce ði ni be lir e rek, ilk o la rak ge le cek haf a üb nan a ve Ka ar a gi de ce - ði ni söy le di. BM ye ki li le ri a ra fýn dan ve ri len bil gi ye gö re Ban, üb nan a ya pa ca ðý 3 gün lük zi ya re e üb nan Dev le Baþ ka ný ve Baþ ba ka ný i le gö rü þe cek. Gö rüþ me ler de s ra il-fi lis in a ra sýn da ki ba rýþ sü re ci - nin ve u ri ye de ki du ru mun da gün de me ge le ce ði bil di ril di. Bu a ra da Fi lis in in BM em sil ci si Bü yü kel - çi i yad Man sur da ga ze e ci le re yap ý ðý a çýk la ma da, Ge nel ek re er Ban ýn bu a yýn so nun da a mal lah a gi me si nin bek len di ði ni söy le di. Bu a ra da Gü ven lik Kon se yi nin a lý gü nü u ri ye de ki du ru mu e le a la - rak rap Bir li ði göz lem ci he ye i nin ra po ru nu de ðer - len dir me si bek le ni yor. Bir leþ miþ Mil le ler / a a Ö mer l Be þir, ib ya da U U I Ce za Mah ke me si nin Mar 2009 da hak kýn da soy ký rým, in san lý ða kar þý suç ve Dar fur da sa - vaþ su çu iþ le di ði ge rek çe le riy le u uk la ma em ri çý kar dý ðý u dan Dev le Baþ ka ný Ö mer l Be þir rab lus a gel di. Mu am mer Kad da fi nin dev ril me sin den son ra ilk kez ib ya ya ge len Be þir i rab lus ha va a la nýn da ib ya U lu sal Ge çiþ Kon se yi Baþ ka ný Mus a fa b dül ce lil ve ba zý ge çiþ hü kü me i ü ye le ri kar þý la dý. Kad da fi nin des ek ver di ði Be þir, bir çok kez ib ya ya gel mek i çin u uk la ma em ri ni hi çe say mýþ ve çok sa yý da zir ve ye ka ýl mýþ ý. Bu a ra da, Be þir in ib ya ya gel me si in san hak la rý ör gü le ri nin ep - ki si ne ne den ol du. n san Hak la rý z le me Ör gü ü nün a - da le bi ri mi nin baþ ka ný ic hard Dic ker, Be þir in ib ya ya gel me si nin in san hak la rý ve hu ku kun üs ün lü ðü ko nu - sun da U lu sal Ge çiþ Kon se yi i le il gi li þüp he le ri ar ýr dý ðý ný be lir i. Dic ker, ib ya da on lar ca yýl dýr sü ren a cý ma sýz yö ne i min so na er me sin den son ra rab lus un, hak kýn da u uk la ma em ri çý ka rý lan dev le baþ ka ný ný a ðýr la ma sý nýn ra ha sýz e di ci ol du ðu nu i fa de e i. rab lus / a a Kral b dul lah an rüþ ve e kar þý ser u ya rý UUD ra bis an da Kral b dul lah ýn baþ la ý ðý re form ça lýþ ma la rý ve ül ke si ni dýþ dün ya ya aç ma ça ba la rý çer çe - ve sin de a lý nan ye ni ka rar la rýn uy gu la na bil me si i çin yö - ne im ha re ke e geç i. U lu sal ol suz luk la Mü ca de le Ko - mis yo nu, rüþ ve e kar þý baþ la ý lan ça lýþ ma lar i çin Kral b dul lah ýn ser u ya rý lar da bu lun du ðu nu a çýk la dý. rab - news ga ze e si ne gö re, Ko mis yon Baþ ka ný Mu ham med Bin b dul lah l Þe rif, ba zý ku rum la rýn rüþ ve e kar þý baþ - la ý lan mü ca de le ye des ek ver mek is e me dik le ri yö nün - de ki ha ber ler ü ze ri ne Kral b dul lah ýn ke sin a li ma ý bu - lun du ðu nu bil di re rek Des ek ver me yen ler Kra lý mý zýn a li ma ý i le ce za lan dý rý la cak lar. Bu ko nu da hiç bir ma ze - re ka bul e dil me ye cek ir di ye ko nuþ u. Þe rif, 30 gün i çe - ri sin de ko mis yo nun ça lýþ ma la rý na ce vap ver me yen le rin ce za lan dý rý la cak la rý ný söy le di. Ko mis yon Baþ ka ný Þe rif, ay rý ca med ya em sil ci le ri ve ö zel þir ke le re de rüþ ve e kar þý mü ca de le i çin çað rý da bu lun du. Cid de / a a Pa rik Ki rill den hü kü me e çað rý U hü kü me i ne di ya log çað rý sýn da bu lu nan us Or o - doks ki li se nin ba þý Pa rik Ki rill, hü kü me en öz gür se çim - ler ya pýl ma sý a le biy le gös e ri ler dü zen le yen pro es o cu la rý din le me si ni is e di. us lar ve Or o doks mez he bin den Hýris i yan la rýn o el o la rak ku la dýk la rý bu gün do la yý sýy la ken di siy le ya pý lan bir e le viz yon söy le þi sin de ko nu þan Pa - rik Ki rill, us ya nýn ye ni bir dev ri mi da ha kal dý ra bi le cek du rum da ol ma dý ðý ný söy le ye rek, Hü kü me, di ya log yo luy - la ve op lu mu din le ye rek gi di þa ý dü zel me li, o za man her - þey i yi o la cak di ye ko nuþ u. us ya da ge çen ay ya pý lan par - la men o se çim le ri ne hi le ka rýþ ý rýl dý ðý ge rek çe siy le dü zen le - nen, on bin ler ce ki þi nin ka ýl dý ðý 2 pro es o gös e ri sin de, Baþ ba kan Vla di mir Pu in ik i da rý na son ve ril me si çað rý sýn - da bu lu nul muþ u. Gös e ri ci le rin, Pu in in de a day lar a ra - sýn da bu lun du ðu, us ya da ya pý la cak dev le baþ kan lý ðý se - çim le rin den bir ay ön ce si ne denk ge len 4 Þu ba gü nü ü - çün cü bir gös e ri dü zen le me si bek le ni yor. Mos ko va / a a Müs lü man Kar deþ ler den pa rik ha ne de bir lik me sa jý srail'in Filisin opraklarýnda yürüüðü yerleþim faaliyelerini bir bildiri ile kýnayan Dýþiþleri Bakanlýðý, srail'in bu uumuyla uluslar arasý hukuku hiçe saymaya devam eiðine dikka çeki. DIÞÞ Ba kan lý ðý, s ra il in iþ gal al ýn da ki Fi lis in op rak la - rýn da yü rü ü ðü yer le þim fa a li ye le ri ni ký na dý. Di þiþ le ri Ba kan lý - ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da þun lar kay de dil di: s ra il ma kam la - rý nýn, iþ gal al ýn da ki Fi lis in op rak la rýn da yü rü ü ðü yer le þim fa a li ye le ri ni son dö nem de da ha da ar ýr ma sý ný, son o la rak, Do ðu Ku düs e bu lu nan Pis ga Ze ev ve Har Ho ma a hu di yer - le þim le rin de 300 i lâ ve bi rim in þa e dil me si i çin i ha le aç ma sý ný ve yi ne Do ðu Ku düs ün Va di Coz sem in de yer le þim ci le re yö - ne lik al ya pý ça lýþ ma la rý çer çe - ve sin de Fi lis in li le re a i 13 dö nüm a ra zi yi is im lak e me ka ra rý al ma sý ný þid de le ký ný yo ruz. s ra il in Fi lis in op rak la rýn da u lus - lar a ra sý ca mi a a ra fýn dan ya pý lan ký na ma la ra rað men ýs rar la sür dür dü ðü yer le þim fa a li ye le ri u lus la ra ra sý hu ku kun a çýk bir ih la li dir. s ra il in bu u u mu a raf lar a ra sýn da ka lý cý çö zü me yö - ne lik mü za ke re sü re ci ne ma ni ol mak a ve i ki dev le li çö züm viz yo nu nu cid dî bi çim de eh li ke ye a mak a dýr. s ra il i bir kez da ha u lus la ra ra sý hu kuk an kay nak la nan so rum lu luk la rý na uy - gun ha re ke e me ye ve ba rýþ ze mi ni ni ah rip e den fa a li ye le ri - ne son ver me ye ça ðý rý yo ruz. n ka ra / a a s ra il in yer le þim fa a li ye le ri u lus la r a ra sý hu ku kun ih lâ li Filisin'in, BM em sil ci si i yad Man sur Gös e ri ci le re gü ven lik güç le ri a eþ aç ý n U' 2 ay rý böl ge sin de o ur ma ey le mi ya - pan gös e ri ci le re gü ven lik güç le ri nin a eþ aç ý ðý, 1 ki - þi nin öl dü ðü, 20 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. u ri ye e rel Ko or di nas yon Ko mi e si, Cu ma gü nü geç sa a - ler de ku zey de ki a ra kep ka sa ba sý mer kez mey da - nýn da 8 gün dür ça dýr da ka lan pro es o cu la ra a eþ a - çýl dý ðý ný i fa de e i. n gi liz mer kez li u ri ye n san Hak la rý Göz le me vi de sal dý rý da 20 ki þi nin ya ra lan dý - ðý ný a çýk la dý. Hu zur suz lu ðun de vam e i ði Hu mus a da baþ ka bir o ur ma ey le mi ya pan gru ba a eþ a çýl dý - ðý, sal dý rý da en az 1 ki þi nin öl dü rül dü ðü be lir il di. u ri ye çiþ le ri Ba kan lý ðý, Cu ma gü nü baþ þehir Þam da dü zen le nen ve 25 ki þi nin öl dü ðü pa la ma nýn ar dýn dan, gü ven lik eh di le ri ne kar þý de mir yum - ruk la kar þý lýk ve re cek le ri ni a çýk la mýþ ý. Bey ru / a a l manya, u ri ye de ki þid de in dur ma sý ný is e di n M hü kü me i Þam da 20 den faz la ki þi nin vefa e i ði sal dý rý yý ký na ya rak u ri ye de ki þid de in dur ma sý ný is e di. l man ya Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý a ra fýn - dan ya pý lan a çýk la ma da, u ri ye re ji mi nin ken di hal ký - na kar þý þid de i dur dur ma sý ge rek i ði be lir il di. u ri - ye de ki þid de in bi me si i çin rap Bir li ði nin ça ba la rý - ný des ek le dik le ri i fa de e di len a çýk la ma da, ay ný za - man da BM Gü ven lik Kon se yi nden de bu yön de a çýk bir sin yal ve ril me si i çin ça ba la rýn sür dü rü le ce ði kay - de dil di. Ber lin / a a ran, ka ra a bi ka ý baþ la ý n 'I ül ke nin do ðu sun da ka ra a bi ka ý baþ la - ý ðý bil di ril di. Fars ha ber a jan sý nýn Dev rim Mu ha fýz - la rý Halk la liþ ki ler Bi ri mi ne da yan dýr dý ðý ha be re gö - re, a ðýr kýþ þar la rý nýn sür dü ðü ül ke nin do ðu sun da ka ra a bi ka ý nýn ha zýr lýk saf ha sý baþ la dý.a bi ka a i - liþ kin a çýk la ma sý na yer ve ri len Dev rim Mu ha fýz la rý Ka ra Kuv ve le ri Ko mu a ný uð ge ne ral Mu ham med Pak pur, ha zýr lýk an son ra a sýl a bi ka ýn Pa zar e si ya - pý la ca ðý ný söy le di. Pak pur, sý nýr gü ven li ði ve ka ra bir lik le ri nin ha zýr lýk dü zey le ri nin güç len di ril me si ni a maç la yan a bi ka a, ec rü be ve bi ri kim le rin ye ni nes le ak a rýl ma sý na ça lý þý la ca ðý ný bil dir di. Pak pur, a bi ka ýn ek si 15 i la 20 de re ce de ki a ðýr kýþ þar la rýn - da ya pý la ca ðý ný be lir i. Pak pur, a bi ka a o pe ras yo - nel bir lik le rin de gö rev a la ca ðý ný söy le di. ahran / a a Mü þer ref, ül ke si ne dön me ye ha zýr la ný yor n PK'I, dör yýl dýr n gil e re de ya þa yan es ki Dev le Baþ ka ný Per vez Mü þer ref in ül ke si ne dö ne ce ði i le ri sü rül dü. Pa kis an u lu sal med ya sýn da yer a lan ha - ber le re gö re, Mü þer ref bu a yýn so nun da ül ke si ne dö - ne rek 2010 yý lýn da kur du ðu üm Pa kis an s lâm Bir - li ði Par i si nin (PM) ba þý na ge çe cek. Hak kýn da yük sek mah ke me de bir çok dos ya bu lu nan Mü þer - ref in ül ke si ne dön dük en son ra hu kuk mü ca de le si ver mek zo run da ka la ca ðý be lir i li yor. Pa kis an ýn as - ker kö ken li es ki dev le baþ ka ný nýn ül ke si ne dön me - den ön ce, u u di ra bis an, Ür dün, Bir le þik rap - mir lik le ri ve BD li li der ler le gö rü þe ce ði bil di ril di. Mü þer ref in dön me ka ra rý ver me si ni ül ke de son za - man lar da sýk ça ko nu þu lan er ken se çim ih i ma li ne bað laný yor yý lýn da or du ko mu a nýy ken as ke rî dar bey le yö ne i mi e le ge çi ren Mü þer ref, 2008 yý lýn da gö re vin den ay rýl mak zo run da kal mýþ ve n gil e re ye yer leþ miþ i. s la ma bad / a a zer bay can dan BM ye þi kâ ye mek u bu n ZBC BM Da i mi em sil ci si Bü yü kel çi g þin Meh di yev in, BM Ge nel ek re e ri ve Gü - ven lik Kon se yi ne, r me ni i lah lý Kuv ve le ri nin - ze ri-r me ni cep he ha ýn da yap ý ðý a eþ kes ih lâl le - ri ni þi kâ ye e den bir mek up ver di ði bil di ril di. - P ha ber a jan sý nýn BM Ba sýn Mer ke zi ne da yan - dý ra rak ver di ði ha be re gö re, mek up a, r me ni i - lâh lý Kuv ve le ri nin ze ri-r me ni cep he ha ýn da Ka sým ve ra lýk ay la rý i çe ri sin de 102 de fa a eþ kes ih lâ li ni boz du ðu i fa de e di le rek, zer bay can i lâh lý Kuv ve le ri nin 5 as ke ri nin öl dü ðü, 1 ze rî va an - da þý nýn i se ya ra lan dý ðý be lir il di. Mek up a, r me - nis an a ra fý nýn BM de, zer bay can or du su nun a - eþ kes ih lâ li yap ý ðý yö nün de ya lan ha ber ler yay - ma sýn dan do la yý zer bay can a ra fý nýn en di þe li ol - du ðu be lir il di. r me nis an hü kü me i nin yü rü ü - ðü iþ gal ci si ya se e son ve re ce ði ne zer bay can a - ra fý nýn i nan dý ðý na da i þa re e di ldi. Ba kü / a a i jer ya da yüz ler ce ki þi e vi ni erk e i n J'I ku zey do ðu sun da, gü ven lik güç le - ri ve Bo ko Ha ram ör gü ü ü ye le ri a ra sýn da ki ça ýþ - ma lar dan son ra yüz ler ce ki þi nin ev le ri ni erk e i ði bil di ril di. Po lis, Po kis kum þehrin de, ge ce çý kan ça - ýþ ma lar dan son ra yüz ler ce ki þi nin þehirden kaç ý - ðý ný be lir i. Ça ýþ ma lar da ö len ve ya ra la nan lar ol - du ðu nu be lir en po lis, kaç ki þi nin öl dü ðü ne ya da ya ra lan dý ðý na i liþ kin he nüz bil gi le ri nin ol ma dý ðý ný söy le di. Po is kum böl ge sin de, si lâh lý ki þi ler dün bir ka ra ko la sal dýr mýþ ý. Ka no / a a

6 6 8 OCK 2012 PZ HB Bilimsiz dindarlýk, aassup geirir ca ni as ya.com.r Keþ ke her kes i þi ni yap sa De mok ra si, bir ba ký ma da (yan lýþ) ya pa nýn, yap - ý ðý nýn ya ný na kâr kal ma dý ðý sis e min a dý dýr. Bir as ra ya kýn dýr, yan lýþ ya pa nýn, yap ý ðý bu yan lýþ, yan la rý na kâr kal dý ðý i çin ül ke miz bir ür lü ar zu e di len hür ve de mok ra bir ül ke o la ma dý. He sap sor ma, sis em li bir þe kil de iþ le se muh e mel dir ki, bu gün ar ýþ ý ðý mýz pek çok ko nu yu ar ý þý yor ol maz dýk. s ki (ken di i fa de si ne gö re 26. baþ kan) Ge nel kur may Baþ kan la rýn dan l ker Baþ buð, hak kýn da ki a ðýr id di a lar do la yý sýy la i fa de si a lýn dý ðý mah ke me ce u uk lan dý ve i liv ri Ce za e vi ne ko nul du. Bun dan son ra sü re cin na sýl iþ le ye ce ði ni hep be ra ber gö re ce ðiz. Ga ze e ler, bu u uk la ma ve si le siy le bir ilk i ha ýr la ý lar. Bu na gö re cum hu ri ye a ri hin de u uk la nan ilk Ge nel kur may Baþ ka ný, mer hum d nan Men de res in gö re ve ge ir di ði üþ ü r del hun ol muþ. Fa ka, o nun suç u çok ga rip: Dar be ye kar þý çýk mýþ! þ e ür ki ye yi yan lý þa sü rük le yen de bu an la yýþ ýr. þ i ni ya pa ný suç la yan, o nun u uk lan ma sý ný ne i ce ve ren bir an la yýþ, ge le ge le ne re dey se e lin de si lâh bu lun du ran her ke si baþ ka iþ ler yap ma ya sevk e miþ. i vil ik i dar la ra kar þý her za man i i raz e den, ken di le ri ni sa hip, ik i dar la rý i se ki ra cý o la rak gö ren bu an la yýþ sa hip le ri ne i ce de he sap ve rir du ru ma gel di. Dün ya da ki ik li min de ðiþ me si de el be e bu ha di se ler de rol oy nu yor. Ha ber ler doð ru i se, u uk la nýp ce za e vi ne gön de ri len es ki ge nel kur may baþ ka ný, Be nim i çin en a ðýr ce za bu suç la ma dýr. (...) Kö ü a ma cým ol sa 700 bin ki þi lik gü cü e lin de u an bir ko mu an o la rak baþ ka yol la rý de ner dim de miþ. (Ha ber urk, 6 O cak 2012) s lýn da, e lin de si lâh bu lun du ran ki þi ler den Ha yýr, biz bü rok ra ýz ve si vil yö ne i me â bi yiz de me si ni bek ler dik. ok sa, lim de im kân var dý, dar be ya pa bi lir dim, a ma yap ma dým an la mý na ge len bir yak la þým; hür ve de mok ra bir ül ke de i fa de e dil me me liy di. Da ha ön ce de ben zer ha di se ler ya þan dý ve ok, bu müm kün de ðil. O ki þi bu nu yap maz. Ko ca ko mu a na bu ya pý lýr mý? þek lin de be yan lar sarf e dil di. on ra gö rül dü ki, ih i mal ve ril me yen ba zý ha di se ler ya þa na bi li yor muþ. Bu ar ýþ ma da da en baþ a im za lar in kâr e dil di. Bel ge ler or a ya çý kýn ca bu se fer baþ ka ba ha ne ler i le ri sü rül dü. Pe ki, ne e dip de dar be ci le ri dar be sev da sýn dan vaz ge çi re bi li riz? Bir de fa, ür ki ye nin en ö nem li me se le le rin den bi ri nin bu sev da ol du ðu nu bil me li yiz. De va mýn da da, e lin de si lâh u an la rý bu yo la sevk e den e ði im sis e mi ni mu lak su re e de ðiþ ir me li yiz. z çok þu nu he pi miz bi li yo ruz ki, as ke rî o kul lar da ki e ði im sis e mi gü nün þar la rý na uy gun bir sis em de ðil dir. a biî ki uy gun ol ma yan yön, ek nik al ya pý de ðil. Bel ki mad dî al ya pý ba ký mýn dan en i yi e ði im bu o kul lar da ve ri li yor. ma ay ný þe yi, o kul lar da an la ý lan bil gi ler i çin de söy le ye bi lir mi yiz? ok sa hâ lâ Her þe yin sa hi bi bi ziz. i vil ler bu i þi bil mez, be ce re mez. On lar en ce re yi kir le ir, e miz le mek bi zim i þi miz an la yý þý mý dik e e di li yor? Ma lûm, en ce re yi pis le i ler de yi mi 12 y lül dar be si ne im za a an la rýn id di a sýy dý. ra dan yýl lar geç i ve her kö ü lü ðün al ýn dan dar be ve ih i lâl an la yý þý çýk mak su re iy le a sýl en ce re yi pis le en le rin dar be ci ler ol du ðu an la þýl dý ve an la þý lý yor. sim ler den ba ðým sýz o la rak, si vil si ya se e mü da ha le e den ve e mek i çin plan ya pan her kes mu lak su re e he sap ver me li dir. Ki þi le ri ce za lan dý rýp, bu an la yýþ a ki ki þi le ri ye iþ i ren bo zuk e ði im sis e mi ni dü zel me yi ak lý mý za ge ir mez sek ka lý cý ça re ye u la þa ma yýz. e ya pýp e de lim, kö ü sis e mi dü zel e lim ve bu nun ilk i þi miz ol du ðu nu da hiç u nu ma ya lým... kif nan is mi Gaz ze de has a ne ye ve ri le cek n KU DÜ Þa i ri Meh me kif nan, ve fa ý nýn 12. yýl dö nü mü do la yý sýy la mem le ke i Þan lý ur fa da çe þi li e kin li ler le a nýl dý. Bu çer çe ve de Be le di ye i kâh ve Kon fe rans a lo nu nda nan ýn a ný sý na i vil op lu mun Ö ne mi ko nu lu bir pa nel dü zen len di. Me mur-en Ge nel Baþ ka ný h me Gün doð du, pa nel de, þu ur lu bir da va a da mý o la rak ni e len dir di ði kif nan ýn, þi ir le rin de di le ge ir di ði ya þam an la yý þý ný, ha ya ay ken ey lem le ri ne de yan sý ý ðý nýn gö rül dü ðü nü be lir i. Gün doð du, Ku düs Þa i ri o la rak a ný nan Me mur-en in ku ru cu ge nel baþ ka ný, þa ir ve ya zar Meh me kif nan ýn is mi ni Gaz ze de in þa a ý de vam e den bir has a ne ye ver me ye ha zýr lan dýk la rý ný söy le di. Hak-þ Ge nel Baþ ka ný Mah mu rs lan da ko nuþ ma sýn da sen di ka la rýn ö ne mi ne de ðin di. o run la rýn çö zü mü i çin sen di ka la rýn bir lik e ha re ke e de rek, or ak ça lýþ ma lar yap ma sý ge rek i ði ni vur gu la yan s lan, þun la rý kay de i: Bi ze ne za man bir lik e lik la zým o lu yor. o pa sýr ý mý za in me ye baþ la yýn ca 12 y lül, 28 Þu ba so pa sý ve baþ ka so pa lar... e za man gün de me ge lir se bun lar, biz ih i yaç o lu yo ruz. O za man Hak-iþ, Me mur-en e gel... Ben bir ö ze leþ i ri yap mak zo run da ol du ðu mu zu dü þü nü yo rum. Ça lý þan la rýn da sü en çýk mýþ ak ka þýk ol du ðu nu id di a e mi yo rum an cak bu, bir sis em me se le si. Bir sen di ka cý o la rak mo dern za man lar da ça re o luþ u ra maz sak, so run la ra mo del ge liþ i re mez sek, bu sis e min o yun ca ðý ve par ça sý o la ca ðýz, en di þe ve kor ku bu. Þan lý ur fa / a a D þ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh me Gör mez, din dar ol ma nýn, mü min ol ma nýn, yer yü zün de en bü yük pa ye ol du ðu nu, an cak bu nun i lim den yok sun ol ma sý du ru mun da a as su bun or a ya çýk ý ðý ný ve in san la rý bir leþ ir me ye ge len di nin ay rýþ ý rý cý bir un su ra dö nüþ ü ðü nü söy le di. Gör mez, Ma ni sa da ha yýr se ver le rin ka ký la rýy la yap ý rý lan Di ya ne þ le ri Baþ kan lý ðý Ma ni sa ði im Mer ke zi nin a çý lýþ ö re nin de, di ðer üm din ler i çin söy le ye bi le ce ði gi bi ö zel lik le s lam di ni nin, ken di si ni bil giy le ö deþ ir miþ ve ken di sin den ön ce ki dö nem le bil giy le ay rýl mýþ bir din ol du ðu nu i fa de e i. s la mi ye ön ce si ne ca hi li ye dö ne mi de nil di ði ne i þa re e den Gör mez, þun la rý kay de i: Din dar lýk, mü min ol mak yer yü zün de en yü ce pa ye dir. n cak i lim siz ol du ðu za man, fi kir siz ve dü þün ce siz ol du ðu za man, din dar lýk an sa de ce a as sup or a ya çý kar ve o a as sup, bi zi bir leþ ir me ye ge len di ni ay rýþ ý rý cý un su ra dö nüþ ü rür. kin ci r ge ne kon da va sý na ba kan s an bul 13. ðýr Ce za Mah ke me si he ye i ü ye si ha kim e da a mi Ha þý loð lu, 1990 lý yýl lar da ba sýn da K da r ge ne kon ad lý il le gal bir ya pý lan ma ol du ðu, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn bu ya pý lan ma ya mü da ha le e me di ði þek lin de ki id di a lar la il gi li Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn ca her han gi bir so ruþ ur ma baþ la ýl ma dý ðý nýn bil dir di ði ni kay de i. Çap raz sor gu su sü ren e mek li Or ge ne ral Hur þi o lon, ü ye ha kim e da a mi Ha þý loð lu nun so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Bi rin ci r ge ne kon da va sý nýn u uk suz sa nýk la rýn dan e mih u fan Gü lal ay ýn kýn Bir dal su i kas ýn dan mah kû mi ye i ol du ðu nu ha ýr la an Ha þý loð lu, Gü lal ay ýn 100 ü aþ kýn sa bý ka sý nýn bu lun du ðu nu söy le di. Ha þý loð lu, Gü lal ay ýn s an bul 12. ðýr Ce za Mah ke me sin de ki da va sýn da bu lu nan i le i þim esbi u a nak la rýn da o lon un da a dý nýn geç i ði ni ha ýr la ma sý ü ze ri ne o lon Ger çek dý þý, ol ma mýþ bir þey. Gü lal ay i le gö rüþ mem ras ge le kar þý laþ mam dan i ba re ir. z mir de bir par i ça lýþ ma sý bil mi yo rum kar þý lý ðý ný ver di. Ha þý loð lu, u uk suz sa nýk lar dan es ki Jan dar ma Ge nel Ko mu a ný e mek li Or ge ne ral Þe ner ruy gur i le e mih u fan Gü lal ay a ra sýn da yo ðun bir e mas ol du ðu nun esbi e dil di ði ni be lir e rek, Bu ko nu yu Þe ner ruy gur gel di ðin de ken di si ne de so ra ca ðýz. n cak si zin bu i liþ ki ko nu sun da bil gi niz var mý? di ye sor du. Bu ko nu da bir bil gi si ol ma dý ðý ný i fa de e den o lon, Þe ner ruy gur i le bir sa mi mi ye i miz yok. 5-6 de fa bir lik e li ði niz dý þýn da bir gö rüþ me yok. Ken di si e mek li bir as ker. a ürk çü Dü þün ce Der ne ði gi bi bü yük bir si vil op lum ku ru lu þu nun baþ ka ný. ra mýz da bir ne za ke var di ye ce vap ver di. Bu gün çev re miz de baþ la yan mez hep kav ga la rý ný çok bü yük e es süf le iz li yo ruz. Ge çen haf a I rak a 72 in san öl dü, dün 60 in san öl dü ve sa de ce s lam ýn o a rih sel bö lün me si ni ak ü el leþ ir mek is e yen ba zý la rý nýn e mel le ri ne hiz me e mek en baþ ka bir þey de ðil bu. Pe ki bu nun se be bi ne dir? Bir ek se be bi var dýr, ce ha le. Ce ha le ar ýk ça, in san lar mü min de ol sa al dü þün ce le riy le bir bir le riy le kav ga ya gi rer ler. de o lo jik ça ýþ ma lar o lur, mez hep kav ga la rý o lu þur. ''F KÜ M ZU U D GÖ V I I ÜZ D 60'I Þ I'' ma nýn, bi lim le i lim le yü cel dik çe, bil giy le bes len dik çe yü rek le ri bir leþ i re ce ði ne i þa re e den Gör mez, Di ya ne þ le ri Baþ kan lý ðý o la rak bu ne den le bil gi ye çok ö nem ver dik le ri ni be lir i. Bu çer çe ve de di ya ne eþ ki la ýn da gö rev ya pan din gö rev li le ri nin e ði im se vi ye si nin her ge çen gün yük sel di ði ni i fa de e den Gör mez, eþ ki lâ a 2004 Ge nel kur may r ge ne kon u ör bas e miþ K C G KO DÂ VÂ I B K MH K M "G KU M'D G KO D I G B PI V" D D I G O UÞ U M ÇIP Ç M DI ÐI I O DU; "Ç M DIK" C V BI DI. Ha þý loð lu, 1990 lý yýl lar da ba sýn da K da r ge ne kon ad lý il le gal bir ya pý lan ma ol du ðu, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn bu ya pý lan ma ya mü da ha le e me di ði, bu ya pý yý de þif re e mek is e yen bir a kým üs dü zey ge ne ral ve a mi ral le rin ol du ðu þek lin de ki id di a lar la il gi li bir i da ri ah ki ka baþ la ý lýp baþ la ýl ma dý ðý na i liþ kin Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na ya zý yaz dýk la rý ný ha ýr la ý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn dan ge len ce vap a i se Bu ha ber ler le il gi li her han gi bir so ruþ ur ma baþ la ýl ma mýþ ýr de nil di ði ni i fa de e den Ha þý loð lu'nun, 'Ba sýn da K ve men sup la rýy la il gi li cid dî id di a lar çýk ý ðýn da ne ya par sý nýz?'' di ye sor du ðu sa nýk Hur þi o lon, Ka ra rý ko mu a ka de me si ve rir de di. Ha þý loð lu, o lon a, r ge ne kon i le il gi li Can Dün dar, rol Mü er cim ler ki ap yaz dý. U ður Mum cu nun öl dü rül me siy le il gi li r ge ne kon un yap ý ðý na i liþ kin a çýk la ma lar ol du. Bun lar la il gi li ar zý nýz ol du mu? di ye sor du. U ður Mum cu nun öl dü rül dü ðü za man da Ge nel ek re er o la rak gö rev yap ý ðý ný di le ge i ren o lon, Do ðan Gü reþ, o dö nem Ge nel kur may Baþ ka ný i di. Do ðan Gü reþ, U ður Mum cu i çin Ku ca ðým da o ur muþ in san dý der di ve çok se ver di. Ben de rah me li yi çok i yi a ný rým. Ken di si nin ba na ga ze e ci ler i le i liþ ki le rim ko nu sun da ir þa la rý ol muþ ur. Hal ka a çý lýn gi bi. U ður Mum cu su i kas ý i le si lah lý kuv ve ler a ra sýn da bir ir i ba bu lun du ðu na i liþ kin ba sýn da ha ber yer al ma dý þek lin de ko nuþ u. Ha þý loð lu, dos ya da ki bir be yan da (Ge ne ral, a mi ral se vi ye sin de ki in san la rýn öl dü rül me siy le il gi li bir þey yap ma dýk) de ni li yor. Bu yön de ki id di a lar si zin dö ne mi niz de gün de me gel di mi? so ru su na o lon, Ha yýr gel me di de di. s an bul / a a Meclis Baþkaný nýn 87 danýþmaný var MC Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 87 a ne da - nýþ ma ný ol ma sý na rað men 8 ay dýr hiç bi ri - ne ek bir ke li me da hi da nýþ ma dý ðý ný söy - le di. Mil li ye in ha be ri ne gö re, BMM Baþ - kan lý ðý, ön ce ki gün Baþ kan lýk Di va ný ný sür priz bir þe kil de s an bul Dol ma bah çe a ra yý nda op la dý. op lan ý ön ce sin de Dol ma bah çe a ra yý yer leþ ke si i çin de bu lu - nan ve Mi mar i nan Ü ni ver si e si Gü zel a na lar ka de mi si, Çev re Ba kan lý ðý ve Ka ra de niz li ler Vak fý na ah sis e di len bi na - la ra a ni zi ya re ya pan Baþ kan lýk Di va ný, bu ra lar da ki man za ra kar þý sýn da þo ka uð - ra dý. ah sis e di len bi na nýn mez be le ye dön dü ðü nü gö ren Baþ kan lýk Di va ný ü ye le - ri, ah sis ka ra rý ný ip al e i. Bu a ra la rýn res - o ra e dil me si ne ka rar ve ril di. op lan ý da, 5 bin ye ka dar va ran ma aþ la rýy la gün - de me ge len mil le ve ki li da nýþ man la rý, yar - dým cý da nýþ man ve yar dým cý per so nel le rin a bi o la cak la rý söz leþ me le rin o na yý ö nü - müz de ki op lan ý ya bý ra kýl dý. BMM Baþ - ka ný Ce mil Çi çek op lan ý da, Mec lis per so - ne li nin ka li e siz li ðin den ya ký na rak, Her dö nem mil le ve kil le ri nin ya kýn la rý ge li yor. Ka li e siz bir per so nel var. Her kes bi ri nin ak ra ba sý. Bir sü re son ra biz bun la ra ça lý þý - yo ruz. orm kad ro ça lýþ ma sý yü rü ü yo ruz. Bu ko nu da des ek is i yo rum de di. 87 a - ne da nýþ ma ný ol ma sý na rað men 8 ay dýr hiç bi ri ne ek bir ke li me da hi da nýþ ma dý ðý - ný be lir en Çi çek, Ge rek var mý bu ka dar da nýþ ma ný di ye ya kýn dý. mek li o la bi le - cek du rum da ki 1832 per so nel den çok a zý - nýn e mek li lik di lek çe si ver di ði ni di le ge i - ren Çi çek, bu sa yý nýn ar ý rýl ma sý i çin e mek - li o la bi le cek du rum da ki per so nel le gö rüþ - me ya pý la ca ðý ný kay de i. s an bul yý lýn da yüz de 6 se vi ye sin de o lan ü ni ver si e me zu nu din gö rev li si o ra ný nýn, a çýk öð re im i la hi ya fa kül e si ma ri fe iy le bu gün yüz de 60 ý aþ ý ðý ný kay de i. B CI Ü K Ç D D DM I Þ O Di ya ne þ le ri Baþ kan lý ðý o la rak, di nin i lim le bu luþ ma sý nok a sýn da sa de ce ken di din gö rev li le ri ni de ðil, ya ban cý ül ke le rin din gö rev li le ri ne de e ði im ver dik le ri ni be lir en Gör mez, þun la rý kay de i: Di ya ne þ le ri eþ ki lâ ý, sa de ce ken di gö rev li le ri ni e ði mi yor, gö nül coð raf ya mýz da ki bü ün din gö rev li le ri, din a dam la rý ný e ði i yo ruz. Þu an da ür ki ye de 3 bin 680 ya ban cý öð ren ci miz var. Bu çer çe ve de o ma li den 500 öð ren ci miz ge le cek. 5 bi ni aþ kýn mü ra ca a ol du. On la rýn i çin den se çe rek be lir le dik. He de fi miz, o ma li nin kö ü a li hi ni de ðiþ i re cek bil ge þah si ye ler ye iþ i re rek ül ke le ri ne gön der - KÜ aydýn Orhan Miroðlu, kiapçý raflarýnda yerini alan ilahlarý Gömmek adlý kiabýnda PKK daki deðiþim arzularýnýn kanla basýrýldýðýný beliri. veres yayýnlarýndan çýkan ilâhlarý Gömmek adlý kiapa Miroðlu, PKK daki deðiþim arzularýnýn kanla basýrýldýðýný belirerek, Benim Diyarbakýr Cezaevi nden anýdýðým ve PKK ya büyük bir inançla baðlý olduðundan þüphe dahi duyulmayacak olan Mehme Þener uriye de, 2004 yýlýnda gün yüzüne çýkan Osman Öcalan grubuna baðlý çalýþan Hikme Fidan Diyarbakýr da, yine ayný grupan Kâni ýlmaz bir grup arkadaþýyla beraber Güney Kürdisan da öldürüldü dedi. ilvan dan sonra PKK nýn yeni bir savaþý denemeye çalýþýðýný ve barýþa hazýr olmadýðýný anlaan Miroðlu, linde silah uanlarýn, müzakere masasýný alep emeden önce anlamasý gereken gerçek þudur: Kür sorununda þiddele belirlenen arihin sonu yaþanýyor. çinde bulunduðumuz dönem, silâhlarýn gücünü müzakere masasýnda pazarlýk emenin zamaný deðildir. ilâhlarý gömmenin zamanýdýr görüþünü dile geiriyor. mek. Mo ða lis an dan Ka za kis an a Ha i i ye ka dar dün ya nýn muh e lif yer le rin den din a dam la rý, ar ýk ür ki ye ye ge li yor ve ür ki ye de hiz me i çi e ði im gö rü yor lar. Ma ni sa / a a ýlmaz: ürkiye hukuk devlei M Î a vun ma Ba ka ný s me ýl maz, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný l ker Baþ buð un u uk lan ma sý na i liþ kin, Hu kuk dev le i i çe ri sin de bu sü re ci en ký sa za man da ne i ce len dir mek ür ki ye nin le hi ne dir de di. ýl maz, rab zon Va li li ði ni zi ya re in de bir ga ze e ci nin s ki Ge nel kur may Baþ ka ný Baþ buð un u uk lan ma sýy la il gi li so ru su ü ze ri ne þun la rý söy le di: ür ki ye bir hu kuk dev le i. Hu kuk dev le in de bir çok il ke le ri var a ma bu il ke le rin den bir a ne si de ma su mi ye ka ri ne si. Ma su mi ye ka ri ne si, her ke si ak si mah ke me ka ra rýy la is pa e di le ne ka dar ma sum ka bul e mek ge re kir. Hu kuk dev le i i çe ri sin de bu sü re ci en ký sa za man da ne i ce len dir mek ür ki ye nin le hi ne dir. U za ýl dý ðý za man si zin de yap mýþ ol du ðu nuz yo rum lar gi bi bu Ü K h ra ca çý lar Mec li si (M), Mar ma ra Ü ni ver si e si Öð re im Ü ye si ve na ya sa Mah ke me si es ki ra por ö rü Doç. Dr. Os man Can mo de ra ör lü ðün de iþ dün ya sý nýn gö rüþ le ri ni, ka ký la rý ný ve bek len i le ri ni yan sý a cak ye ni a na ya sa sü re ci i le il gi li ça lýþ ma la ra baþ la dý. M den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 50 bin ü ye si ne ak if bir þe kil de ye ni a - yo rum la rýn hiç bi ri si nin ür ki ye ye ka ký ge ir me ye ce ði ni dü þü nü yo rum. e ka dar ký sa sü re de hu kuk dev le i nin ge re ði o la rak ma su mi ye ka ri ne si de göz ö nü ne a lý na rak bir ka ra ra bað la nýr sa bu ür ki ye nin le hi ne o lur. Ba kan ýl maz, I rak sý ný rýn da ya þa nan o lay la ra i liþ kin so ru ü ze ri ne i se þun la rý kay de i: Hem bir sav cý lýk ya sak koy du. Bu nun la il gi li o la rak da hem Ge nel kur may Baþ kan lý ðý mý zýn ad li ve ya sal so ruþ ur ma sý, yar gý sal so ruþ ur ma sý de vam e di yor. Hem çiþ le ri Ba kan lý ðý mý zýn va li lik ü ze rin den de vam e di yor. Hem Þýr nak av cý lý ðý nýn var. a ni 4-5 yer den in ce le me ler var. Bu in ce le me ler le in þal lah or a ya çý ka rý la cak. n þal lah hiç bir ha ki ka giz len me den hep si ne i ce le nip mil le i mi ze su nu la cak ýr. rab zon / a a Mi roð lu, ye ni çý kan "i lâh la rý Göm mek" ad lý ki a býn da "Kür si ya se i mað du ri ye si ya se i yap ma ya de vam e di yor" di yor. Miroðlu: PKK, deðiþim arzularýný kanla basýrýyor MÐDU MOÐU, kiapa þu ifadelere yer veriyor: Kür siyasei maðduriye siyasei yapmaya devam ediyor. Kür silâhlý harekeinin geçmiþinde var olan iç infaz ve oplu kaliamlarla hesaplaþýlmadýðý için, bu suçlar devle adýna harekee sýzmýþ birakým insanlarýn kabahai olarak görülüyor ve göseriliyor. Oysa bu ür suçlar, arihin göserdiði gibi, her zaman kolekif bir suç olarak meydana gelir. Zalimlik ve gaddarlýk, kolekif amaçlar için mücadele eiðine inanan grup içindeki dayanýþmadan güç alýr. Ve hiç bimeyecek gibi devam eden savaþlar, insanlara birlike öldürme ecrübesi kazandýrýr. Bu ecrübe kiþisel yalnýzlýk korkusunu ve suçluluk psikolojisini daðýýr. Bir zamanlar, sömürge Kürdisanýn PKK eliyle kurarýlmasý bir ihimaldi. Þimdiki arihsel zemin bu ihimalin bir hayalden ibare olduðunu göseriyor. PKK nýn ve Öcalan ýn bu hayalden uyanmasý, silâhlý mücadeleyi ve silâhlarý arihe gömmesi gerekir. Kür harekeinin merkezinde yer alan PKK nýn hakikale buluþmasý ve arih içindeki yolculuðuna hakika içinde devam emesi için baþka yol yokur. nkara M, ihracaçýya yeni anayasayý soracak na ya sa ko nu sun da gö rüþ le ri ni be lir me si i çin web si e sin den ge niþ kap sam lý bir an ke a çan M Baþ ka ný Meh me Bü yü kek þi, 10 O cak sa lý gü nü ko nuy la il gi li s an bul da ba sýn op lan ý sý dü zen le ye cek. op lan ý da, Doç. Dr. Os man Can da ye ni a na ya sa sü re ci ne yö ne lik an ke uy gu la ma sý i le il gi li bil gi ve re cek. s an bul / e ni s ya

7 Da nýþ ay sal dý rý sýn da 7 O K lý u uk lan dý DIÞ sal dý rý sýn da ki de lil le rin ka rar ýl dý ðý id di a sýy la il gi li yü rü ü len so ruþ ur ma kap sa - mýn da gö zal ý na a lý nan, O K ge nel mü dür yar dým cý la rý i le ek nis yen le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu 9 ki þi den 7 si, u uk la na rak ce za e vi - ne gön de ril di. Be þik aþ a ki s an bul d li ye sin - de, so ruþ ur ma yý yü rü en ö zel ye ki li s an bul Cum hu ri ye av cý sý Mu am mer k kaþ a ra fýn - dan i fa de le ri a lý nan 9 ki þi den, 8 i u uk la ma a - le biy le s an bul ö be çi 12. ðýr Ce za Mah ke - me si ne gön de ril di. Mah ke me ye çý ka rý lan 8 ki - þi den bi ri mah ke me ce ser bes bý ra ký lýr ken, 7 si u uk la na rak Me ris Ce za e vi ne gön de ril di. Bu a ra da ad li ye dý þýn da bek le yen sa nýk ya kýn la rý, u uk la nan 7 ki þi ce za e vi ne gön de ri lir ken göz - yaþ la rý ný u a ma dý. s an bul / a a O o mo bil re fü je çarp ý: 4 ö lü KOC z mi il çe sin de re fü je çar pan o - o mo bil de bu lu nan a ða bey ve kýz kar de þi i le 2 ar ka da þý vefa e i. lý nan bil gi ye gö re, z - mi en De rin ce yö nü ne gi den Mu ra k çe - lik (35) yö ne i min de ki 41 FK 298 plâ ka lý o - o mo bil, e ka Bü yük ü ne li nde sü rü cü sü - nün di rek si yon ha ki mi ye i ni kay be me si so - nu cu re fü je çarp ý. Çarp ma nýn e ki siy le sav - ru lan o o mo bi lin sü rü cü sü Mu ra k çe lik i - le ya nýn da bu lu nan kýz kar de þi uð ba k çe - lik (28), ar ka daþ la rý Zey nep Meh me oð lu (23) ve Mu har rem r do ðan (23) o lay ye rin - de vefa e i. Ka za da vefa e den ki þi le rin ce - na ze le ri, z mi e ka Dev le Has a ne si mor - gu na kal dý rýl dý. ü rü cü k çe lik in ev li ve bir ço cuk ba ba sý ol du ðu öð re nil di. Ka zay la il gi li so ruþ ur ma nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Ko ca e - li / a a KCK ya 15 u uk la ma BU D e rör ör gü ü PKK nýn þe hir ya - pý lan ma sý KCK ya yö ne lik o pe ras yon da 30 ay rý o la ya ka rýþ ýk la rý id di a sýy la gö zal ý na a lý nan 15 ki þi den 13 ü u uk lan dý. Be þik aþ a ki s - an bul d li ye sin de sav cý lýk sor gu la rý ya pý lan 15 ki þi den 14 ü, u uk lan ma la rý is e miy le nö be çi mah ke me ye sevk e di lir ken, bir ki þi ser bes kal dý. ö be çi mah ke me de ha kim kar þý sý na çý kan 14 ki þi den 13 ü u uk la na rak ce za e vi ne gön de ril di. Bir ki þi i se ser bes bý - ra kýl dý. Bu a ra da, ad li ye ö nün de bek le yen þüp he li le rin ya kýn la rý, slo gan lar a a rak o pe - ras yo nu pro es o e i. s an bul / a a o dos de niz u la þý mý ný vur du ODO, Mar ma ra De ni zi nde u la þý mý o lum suz e ki le di. Bo ðaz lar da geç mek ü ze re Mar ma ra De ni zi nde sey re den 33 yer li ve ya ban cý ban dý ra lý þi lep ve an ker, sa a e ki hý zý za - man za man 80 ki lo me re ye u la þan lo dos dolayýsýyla yol la rý na de vam e de me yin ce, ro a la rý ný e kir dað ýn Þar köy sa hil le ri ne çe vi re rek, de mir le di. Per so nel, yer yer 3 me re yi a þan dal ga lar dolayýsýyla ka ra ya çý - ka ma yýn ca, ge mi ler de ge ce le mek zo run da kal dý. o do sun dün sa bah sa a le rin de e ki - si ni a zal ma sý ar dýn dan 22 yer li ve ya ban cý ban dý ra lý þi lep ve an ker sa a sý ra la - rýn da Þar köy den de mir a la rak, Bo ðaz lar - dan geç mek ü ze re ro a la rý na gö re ha re ke e i. o dos, Mar ma ra De ni zi nde ba lýk a o - lan ek ne le ri de o lum suz e ki le di. Ba zý ba - lýk çý ek ne le ri de ni ze a çý la maz ken, de niz de ki ba lýk çý lar da, Þar köy, Mü ref e ve Hoþ köy ba lýk çý ba rý nak la rý na sý ðýn dý. e kir dað / a a H B 7 8 OCK 2012 PZ H B e ni bir yý la gir dik. Bu yýl si ya se e çok sürp - riz ge liþ me le rin ya þa na ca ðý bir yýl o la ca ðý þim di den bel li. e ni yýl da ür ki ye ye ni bir a na ya sa ya ka vu þa bi le cek mi, yok sa de mok ra ik ve si vil a na ya sa i çin bek le me ye de vam mý e de ce - ðiz, bun la rý ya þa ya rak gö re ce ðiz. Hiç þüp he yok ki, ye ni a na ya sa nýn o lup ol ma - ya ca ðý par i le rin kýr mý zý çiz gi le rin den vaz ge çip geç me ye ce ði i le uz laþ ma ko mis yo nu nun be lir le - di ði ak vi me gö re gö rüþ op la ma son a ri hi o lan 30 i san dan son ra uz laþ ma nýn de vam e dip e - me ye ce ði ne bað lý o la cak e ni a na ya sa ür ki ye i çin bir he di ye o la cak ýr. a bi î, i ra de gös e ri le bi lir se Bu gün bah se de ce ði miz he di ye i se bu de ðil. ak la þýk bir bu çuk ay son ra 43 ün cü hiz me ya þý na gi re cek o lan ga ze e miz ye ni yý la muh e - þem bir he di ye i le gi ri yor. U zun za man dýr ga ze - e miz de du yu ru lan Ha ya ü s-a ha be kam pan - ya sý nýn ku pon la rý ö nü müz de ki Cu ma gü nü ya - yýn lan ma ya baþ la ya cak. O ku yu cu la rý mýz bu e se - re 45 ku pon la ka vu þa cak lar ve is i fa de e de cek ler. B BO D Z D... Muh e þem bir e ser o lan bu he di ye miz i çin pa ro la mýz Bir a bo ne de siz den... o la cak. Bu pa - ro la i le he de fi miz i ra jý mý zý en az i ki ye ka la - mak. Biz n ka ra da yo ðun bir þe kil de bu nun þevk ve gay re i i çe ri sin de yiz. Bu muh e þem he - di ye yi ve rir ken, e ni s ya nýn i sa be li yo rum la - rý ný da ha faz la kim se le re u laþ ýr mak dü þün ce sin - de ha re ke e di yo ruz. ser le il gi li ga ze e miz de hem ya zar la rý mýz hem da ðý ým mü dü rü müz e fer ru a lý bil gi ver - dik le ri i çin o na gir me ye ce ðiz. O ku ma nýn bu ka - dar a zal dý ðý bir dö nem de, böy le muh e þem bir e ser le, sa ha be le rin ör nek ha ya la rý ný öð ren me ve a bik e me im kâ ný sun ma a çý sýn dan bu hiz me i son de re ce ö nem li o la rak gö rü yo ruz. Bu ra da þu bil gi le ri pay la þa lým: O ri ji nal di li Ur - du ca o lan ve u zun yýl lar ön ce ürk çe ye ka zan - dý rýl mýþ bu lu nan bu e se rin mü el lif le ri, Hind- Pa kis an s lâm ka de mi si er kâ nýn dan ve e â - zým-ý u le ma dan Þah Mu î nüd din h med ed - vî ve a id a hib n sa rî. se rin ya yý na ha zýr la - ma i þi ni, a rih çe-i Ha ya a ki ya zý sýn dan a ný - dý ðý mýz mer hum þ ref dip üs len miþ. Ki ap i - ki bö lüm den o lu þu yor. ser de, Pey gam be ri mi - zin (asm) Ha ya ý nýn ya ný sý ra hic re e den sa ha - be le rin ha ya la rý da an la ý lý yor. 456 say fa lý e ser, cil li o la rak o ku yu cu la rý mý za he di ye e di le cek. * * * Ö K Ç IÞ M n ka ra da yap ý ðý mýz ça lýþ ma la rý da þevk ve ör nek ol ma sý e men ni siy le ak ar mak is i yo rum. Kam pan ya mý zýn sar ý ný Ge nel Mü dü rü müz e cep aþ cý nýn n ka ra bü ro mu zu zi ya re in de genç ler le yap ý ðý mýz op lan ý i le ver dik. He men er e si gün, þevk ve ri ci bir op lan ý da ha ger çek - leþ ir dik. n ka ra em sil ci li ðin de, ço ðun lu ðu genç ler den o lu þan n ka ra ve il çe le ri eþ ri ya Ko mis yo nu ü ye le ri i le bir bil gi len dir me op lan - ý sý yap ýk. Bü yük bir þevk ve mo i vas yo na me - dar o lan op lan ý da genç ler de ki bü yük gay re bi zi de da ha faz la ça lýþ ma ya i i. r e si gün n - ka ra böl ge em sil ci le ri i le ay ný min val ü ze ri ne bir op lan ý yap ýk. Ve Bir a bo ne de siz den pa ro la mý zý o ra da da ak ar dýk. Bun dan ön ce a bo ne o lup da bir þe kil de a bo - ne li ði ni ip al e den o ku yu cu la rý mý zý ek ek a ra - ya rak bu kam pan ya dan fay da lan ma la rý ný is e dik. y rý ca ba zý mev cu a bo ne le ri mi ze u la þýp her a - bo ne nin bir ya ký ný ný ve kom þu su nu a bo ne yap - ma sý ko nu sun da e men ni de bu lun duk. kip ler ku rup ö zel lik le iþ yer le ri nin yo ðun ol du ðu böl ge - ler de ek ek ge zip, he di ye mi zi gös er dik ve a bo - ne ol ma la rý ný av si ye e ik, e di yo ruz.. Ba zý böl ge le re gi dip o ku yu cu la rý mýz la bu lu - þup, ör nek he di ye le ri mi zi ken di le ri ne a ný ýk. Ga ze e da ðý ý cý la rý mý za he di ye ki ap la rý mýz - dan bi rer nu mu ne ve re rek, ye ni a bo ne ve ip al e den a bo ne le ri mi ze u laþ ma la rý ný av si ye e ik. Böl ge le rin neþ ri ya ko mis yo nu ü ye le ri ni a ra - ya rak, kam pan ya da ne ler ya pýl ma sý ge rek i ði ni is i þa re e ik. Bü ün bu ça lýþ ma la rý mýz da he di ye - mi zin çok bü yük il gi gör dü ðü nü ve be ðe nil di ði ni mü þa he de e ik. Bu he di ye le ri mi zin da ha çok ki þi ye u laþ ý rýl - ma sý i çin her ke sin e lin den ge len ça lýþ ma yý yap - ma sý ge rek i ði ve her o ku yu cu nun ye ni bir o ku - yu cu bul ma sý ko nu sun da e men ni ler de bu lu - nul du. Pey gam ber fen di miz (asm), sa ha be le ri ni an - la ýr ken, a ha be le rim yýl dýz lar gi bi dir; han gi si ne u yar sa nýz yo lu nu zu bu lur su nuz müj de si ne dik - ka çe ken þu a non su muz i le ya zý ya son ve re lim: Hay di sen de yýl dý zý ný seç * * * O: Ga ze e mi ze a bo ne o la rak bu muh e - þem he di ye miz den al mak is e yen le rin n ka - ra da 0(312) nu ma ra lý e - le fon la rý a ra ma la rý du ru mun da ga ze e le ri ni her sa bah er ken sa a ler de pos a ku u la rý na mem - nu ni ye le bý rak ý ra bi le ce ði mi zi ha ýr la mýþ o la lým y rý ca, ga ze e mer ke zi mi zin 0(212) ve no lu e le fon la rý i le il ve il çe ler - de bu lu nan bü ro la rý mý zýn e le fon la rý ný (ga ze e - miz de ya yýn la ný yor) a ra mak su re iy le a bo ne kay dý yap ý ra bi lir si niz eni yýl hediyesi mka ni as ya.com.r Kurulmuþ: konomi deðil, uy gar lýk kri zi nh Par i Ge nel Baþ ka ný u man Kur ul muþ, dün ya - nýn her ye rin de çok cid dî sý kýn ý, kriz ve ka os ya þan dý ðý - ný be lir e rek, mo dern Ba ý uy gar lý ðý nýn bu kri zin den, bu de ðer ler i çin de ka lý na rak kur u luþ im kâ ný ol ma dý ðý ný kay de i. Kur ul muþ, s an bul y dýn Ü ni ver si e si ür - ki ye raþ ýr ma la rý Mer ke zi nin bu yýl ü çün cü sü nü dü - zen le di ði, i ya se ka de mi si prog ra mý kap sa mýn da, Me de ni ye ler Kri zi ve Çý kýþ ol la rý baþ lýk lý o u rum da ko nuþ u. Kon fe ran sýn, ür ki ye ye ve dün ya ya i liþ kin gö rüþ le ri ni ak ar mak i çin ö nem li bir im kân ol du ðu nu söy le yen u man Kur ul muþ, þöy le de vam e i: Ko nu, kü re sel uy gar lýk kri zi ve çý kýþ yo lu. Bu gün dün ya nýn her ye rin de çok cid dî sý kýn ý lar, kriz ler, ka os lar var. Bu kriz - le rin hiç bi ri si sa de ce ek bo yu lu, sa de ce bir e ko no mik, fi nan sal, si ya sal kriz de ðil dir. Bu kriz, sa de ce bir ül ke ya - da böl ge i le il gi li de de ðil dir, kü re sel bir kriz dir. Dün ya - nýn her ye rin de, her kes po li ik e ko no mik kül ü rel si ya sî bir a kým gös e ri ler i çe ri sin de, bir bü yük de vi nim, bir bü yük mü ca de le sü rü yor. u man Kur ul muþ, ya þa - nan la rýn bir uy gar lýk kri zi ol du ðu nu vur gu la ya rak, þun - la rý kay de i: Bu kriz, son üç a sýr dýr, de ðer le riy le, ku - rum la rýy la ku ru luþ la rýy la bü ün dün ya yý yö ne en mo - dern Ba ý uy gar lý ðý nýn kri zi dir ve bun dan son ra da bu kriz den kur u lu þun, bu de ðer ler i çin de ka lý na rak im kâ - ný yok ur. Do la yý sýy la ye ni bir me de ni ye e, ye ni bir an - la yý þa, ye ni bir ba kýþ a çý sý na, in san mer kez li ye ni bir mef ku re ye ih i yaç var dýr. s an bul / a a 35 ö lüm ka çak çý lý ðý bi ir mez nþik I U lu de re il çe si ne bað lý Or a su Kö yü nün Muh a rý Ha þim n cü, F-16 bom bar dý ma nýn da 35 ki þi - nin öl me si nin ka çak çý lý ðý dur dur ma ya ca ðý ný, çün kü köy lü le rin ek ge çim kay na ðý nýn bu ol du ðu nu söy le di. Ken di si de ka li âm da ak ra ba la rý ölen n cü Baþ ka ge lir le - ri ol sa, 60 li ra i çin ha ya la rý ný eh li ke ye a ar lar mýy dý? di - ye sor du. 28 ra lýk a U lu de re il çe sin de ki Gül ya zý ve Or - a su köy le rin den 35 ki þi sý ný rý ge çer ken ha va bom bar dý - ma nýy la öl dü rül müþ ü. Or a su Kö yü Muh a rý n cü, bi a - ne e yap ý ðý a çýk la ma da, kö yün ha ya þar la rý ný þöy le a - çýk la dý: n san la rýn baþ ka bir ge çim kay na ðý ol say dý za en 60 li ra i çin ha ya la rý ný eh li ke ye a maz lar dý. Köy de 140 ha ne var. 40 a i le ko ru cu luk ya pý yor. Bir ko ru cu nun ma a - þý 800 li ra. mek li ol duk la rýn bu ma aþ yak la þýk ya rý ya dü - þü yor. Her a i le de en az 10 ki þi var, bu pa ray la ge çi ne mi - yor lar. n cü, böl ge de baþ ka bir ge çim kay na ðý o lup ol - ma dý ðý so ru su ü ze ri ne de Köy de i ca re yok, me mu ri - ye yok, ka çak çý lýk an baþ ka ge lir kay na ðý yok. ra zi þar la rý hay van cý lý ða mü sa i de ðil. Hay van la rý bes le ye - cek düz lük a ra zi yok, ço rak op rak ço ðu yer. n çok ya - pa bi len 10 ke çi bes le ye bi li yor de di. n cü, ka çak çý lýk an dö ner ken ha va bom bar dý ma nýn da öl dü rü len genç le ri - nin ço ðu nun ya o ku la gi de bil mek i çin pa ra bi rik ir di ði - ni ya da o kul mas ra fý ný kar þý la mak i çin bu yo la düþ ü - ðü nü söy le di. Ka çak çý lý ðýn ha ya i eh li ke si nin ya ný sý ra fi zi kî o la rak da zor la yý cý ol du ðu nu söy le yen n cü, sarp ka ya lar dan yük ler le geç mek, he le ki kýþ þar la rýn da, mec bur ka lýn ma dan ya pý la cak bir þey de ðil. 35 ki þi öl - dü. bu ka pa na cak bir ya ra de ðil. ma 15 gün son ra ek - rar sý ný rý ge çip ma zo al ma ya gi de cek ler. Çün kü baþ ka se çe nek yok de di. Þýr nak 2B Meclis'e geliyor nm Ba ka ný Meh me Þim þek, 2B a ra zi le riy le il gi li as la ðýn ne re dey se ha zýr ol du ðu nu be lir e rek, a kýn da Mec li se sevk e dil miþ o la cak de di. Ba kan Þim þek, 2B a - ra zi le ri ne i liþ kin as lak a 6 ay sü re ön gö rül dü ðü nü be lir - e rek, def er dar lýk la ra ha zýr lýk la rý ný zý a mam la yýn a li - ma ý ver di. Ba kan Þim þek, a pan ca da dü zen le nen Def - er dar lar op lan ý sýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, or man vas - fý ný yi ir miþ ha zi ne a ra zi le ri i le il gi li 2-B a sa rý sý na yö ne - lik ça lýþ ma nýn bu lun du ðu nu ha ýr la ý.2b a ra zi le ri nin 2012 yý lýn da ha ki ka en çok ö nem li bir ko nu o la ca ðý ný be lir en Þim þek, a sa rýy la dev le le va an daþ a ra sýn da ki ih i lâf la rý gi der me si nin he def len di ði ni söy le di. Þim þek, Bu gün s an bul da öy le sem ler, öy le il çe ler var ki ne re - dey se a ma mý 2B a ra zi le rin de ya pýl mýþ. Bu ya sa i le dev - le le va an daþ a ra sýn da, yýl dýr de vam e den ih i lâf - la rýn çö zül me si ni a maç lý yo ruz de di. 2B kap sa mýn da ken sel dö nü þüm he de fi nin de çok ö nem li ol du ðu nu be lir en Þim þek, 2B a sa rý sý i le ken sel dö nü þü mü müm kün kýl ma nýn ve ken sel dö nü þü me ge lir ü re me - nin de he def len di ði ni bil dir di. a ýþ iþ lem le ri ne Ma li ye Ba kan lý ðý nýn ba ka ca ðý ný be lir en Ba kan Þim þek, 2B a sa - rý sý na a rým a ra zi le ri ni de sok uk la rý ný be lir e rek, mü ca - vir a lan dý þýn da ki a rým a ra zi le ri ni çif çi le re sa a rak, öl - çek bü yü me le ri ne im kân sað la na ca ðý ný bil dir di. Ba kan Þim þek, þöy le ko nuþ u: er cih le ri nin bu ür a lan la rýn ki ra lan ma sý müm kün ol du ðun ca ec ri mi si li doð ru bul - mu yo ruz, a ma so nuç i i ba riy le bel ki bu dü zen le me ö - nem li öl çü de bu so run la rý çöz me mi ze yar dým cý o lur. 2B a ra zi le ri ne i liþ kin as lak a 6 ay sü re ön gö rü lü yor. 6 ay ol - duk ça ký sa bir sü re dir. O ne den le ha zýr lýk la rý ný a mam - la ma mýþ yer ler var sa mu la ka ya rýn dan i i ba ren bu yön - de ge rek in san kay na ðý an la mýn da, ge rek se za man an la - mýn da mu la ka da ha faz la yo ðun laþ ma mýz ge rek li has - sa si ye le ri gös er me miz ge re ki yor. a pan ca / a a uman Kurulmuþ, s an bul y dýn Ü ni ver si e si ür ki ye raþ ýr - ma la rý Mer ke zi nin bu yýl ü çün cü sü nü dü zen le di ði, i ya se ka - de mi si prog ra mý kap sa mýn da, Me de ni ye ler Kri zi ve Çý kýþ ol la - rý baþ lýk lý o u rum da ko nuþ u. FO OÐ F: BOÐZÇ Ü ni ver si e si Kan dil li a sa ha ne si ve Dep rem raþ ýr ma ns i ü sü Mü dü rü Prof. Dr. Mus a fa r dik, Van dep re mi nin se bep ol du ðu ma lî kay býn 3 mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu be lir e rek, Bu da gay ri sa fi mil lî ha sý la sý nýn yüz de 30 u an la mý na ge li yor. a ni Van, 30 sa ni ye lik sü re de ü re i mi nin yüz de 30 u nu kay be i de di. ü zün cü ýl, Bo ða zi çi, Or a do ðu ek nik ve s an bul ek nik ü ni ver si e le ri nin iþ bir li ðiy le dü zen le nen Van Dep re mi Ça lýþ a yý Ü nün Ze ve er leþ ke si nde bu lu nan i la - hi ya fa kül e si op lan ý sa lo nun da ya pýl dý. Bo ða zi çi Ü ni ver si e si Kan dil li a sa ha ne - si ve Dep rem raþ ýr ma ns i ü sü Mü dü rü Prof. Dr. Mus a fa r dik de Van dep re mi nin son 100 yýl da mey da na ge len ilk 10 dep rem a ra sýn da bu lun du ðu nu, se bep ol du ðu ha sa - rýn da o öl çü de bü yük ol du ðu nu bil dir di. Ha sar es bi so nuç la rý na gö re, 30 bi ne ya - kýn ko nu un yý kýk ve a ðýr ha sar lý ol du ðu na i þa re e den r dik, dep re min yap ý ðý ma lî kay býn 3 mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu söy le di. Bu ra ka mýn Van ýn gay ri sa fi mil lî ha sý la sý nýn yüz de 30 u an la mý na gel di ði ni ha ýr la an r dik, þun la rý kay de i: Van 30 sa ni ye lik sü re de ken di ü re i mi nin yüz de 30 u nu kay be i. sa de ce si gor a lý ka yýp lar yak la þýk 300 mil yon li ra dýr. Dep rem si gor - a sý nýn ö de me si de 60 mil yon li ra se vi ye le - rin de dir. Bu, op lam kay býn yüz de 10 u de mek ir. Ge liþ miþ ül ke ler de bu ra kam yüz de 80 se vi ye le rin de dir. a pý lar da ki ha - sa rýn bü yük so rum lu lu ðu ma a le sef kul la - nýl mýþ du var ip le rin den ol du. ür ki ye de - ki bü ün dep rem ler i çin bu du rum ge çer li - dir. Dep rem de en za yýf ya pý la rý mýz 5 ve 7 ka lý ya pý lar dýr ve bun la rýn göz den ge çi ril - me si ge re kir. Van / a a V ÖZ: ÖMMZ DIK dir ne Va li si Gök han ö zer, yap ý ðý a çýk la ma da, Bul ga ris an da ki ba raj lar dan ge len su ve a þý rý ya ðýþ lar se be biy le un ca eh ri nin aþ ý ðý ný, Me riç eh ri nde de su se vi ye si nin yük sel di ði ni söy le di. un ca ve Me riç ne hir le ri nin bir leþ i ði nok a da ne hir de bi si nin 1000 me re küp/sa ni ye ol du ðu nu i fa de e den Va li ö zer, Me riç neh ri nin aþ ma sý i çin su se vi ye si nin 1350 me re küp/sa ni ye ye u laþ - ma sý ge rek i ði ni bil dir di. aþ kýn o lan böl ge ler de ön lem le rin al dý ðý ný be lir en Va li ö zer, Ön lem le ri mi zi al dýk, þu an ö nem li bir du - rum yok, sa de ce neh rin dar o lan ya ak la rýn dan su çý kýþ yap ý. aþ kýn sa de ce a ra yi çi böl ge sin de yer yer göz le ni yor. Ö nü müz de ki 24 sa a i çe ri sin de ya ðýþ ger çek leþ mez se su se vi ye si nin dü þe ce ði ni ah min e di yo ruz de di. dir ne / a a D D D D un ca eh ri aþ ý, Me riç eh ri nin se vi ye si yük se li yor. un ca eh ri, hem Bul ga ris an a ra fýn da hem de ür ki ye a ra fýn da ki e ki li sa ða nak la rýn e ki siy le sa bah sa a le rin de ya a ðýn dan a þa rak, çev re ye ya yýl ma ya baþ la dý. u la rýn ne hir ya a ðýn dan çýk ma sý dolayýsýyla a ri hî Kýrk pý nar að lý Gü reþ le ri nin de ya pýl dý ðý r Mey da ný nýn bu lun du ðu a lan, a ri hî da le Kas rý yer yer su lar al ýn da kal dý. dir ne m ni ye Mü dür lü ðü e kip le ri, su la rýn böl ge ye si ra ye e me si ni ni ar dýn dan böl ge de ki gü ven lik edbirle ri ni ar ýr dý. a ra yi çi ne u la þý mý sað la - yan Ka nu nî ve Fa ih köp rü le ri ni a raç ve ya ya ra fi ði ne ka pa dý. Ö e yan dan, dün sa bah ya pý lan de bi öl çüm le ri ne gö re, un ca eh ri nin ve Me riç eh ri nin de bi si nin ar ý ðý göz len di. Ön ce ki gün kü öl çüm ler de de bi si 15 me re küp/sa ni ye o lan un ca eh ri nin de bi si 172 me re - küp/sa ni ye, Me riç eh ri nin de bi si i se ön ce ki gün 119 me re küp/sa ni ye den 375 me re küp/sa ni ye ye çýk ý. FO OÐ F: K D MÜ DÜ Ü POF. D. DK: V, 30 K Ü D Ü M ÜZ D 30'U U K B Van, 30 saniyede üç e bir fa kir leþ i MÎ ði im Ba kan lý ðý, Van da ya þa nan dep - rem dolayýsýyla e ði i me ve ri len a ra nýn e lâ fi si i - çin bu böl ge de ya rý yýl a i lin de ki iþ gün le rin de de e ði i me de vam e di le ce ði ni bil dir di. Mil lî ði - im Ba kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Van da 23 kim 2011 ve 9 Ka sým 2011 a rih le - rin de ki dep rem ler dolayýsýyla Van mer kez ve r ciþ il - çe sin de 10 haf a, di ðer il çe ler de de 5 haf a sü - rey le e ði i me a ra ve ril di ði ha ýr la ý la rak, öð ren ci - le re bu sü re i çin de e ði im-öð re im ve ri le me di ði be lir il di. Mil lî ði im Ba kan lý ðý l köð re im Ku - rum la rý ö ne me li ði nin 50. mad de sin de ve Or - a Öð re im Ku rum la rý ý nýf Geç me ve ý nav ö ne me li ði nin 37. mad de sin de ders yý lý i çin de öð re - men siz lik, abiî a fe, sal gýn has a lýk ve o la ða nüs - ü hal ve ben ze ri du rum lar dan do la yý ya pý la ma - yan ders ler i çin yo ðun laþ ý rýl mýþ ye iþ ir me prog ra mý uy gu la na ca ðý i fa de e di le rek, bu prog - ram la rýn, ça lýþ ma sa a le ri i çin de ve dý þýn da öð - re im ya pý la rak a mam la na ca ðý ve o kul mü dür - lük le ri i le il, il çe mil lî e ði im mü dür lük le ri a ra - fýn dan dü zen le ne ce ði bil di ril di. n ka ra / a a Van da ki o kul lar da ya rý yýl a i li ya pýl ma ya cak

8 MD POK 8 8 OCK 2012 PZ Ö C Dur sun Çi çek, son ra en ya ký nýn da ki ko mu an - lar suç la nýr ken, Baþ buð un suç lan ma ma sý u haf ý. Ön - ce Çi çek, son ra di ðer le ri bu nu be lir i. Hep si e mir-ko - mu a ya dik ka çek i. Fa ka bu ra sý ür ki ye. Man za ra þöy le: yý la ya kýn dýr e rör le mü ca de le e i ði söy le - nen K en üs ka de me le ri de e rör ör gü ü sa ný ðý. 2. Böy le ce e rör ün sa de ce e rör ol ma dý ðý bir yar gý an la yý þý res mi leþ i. Za en baþ ka a raf lar da da çok sa yý da e rör süz fa a li ye de e rör kap sa mý na gi ri - yor du; a ma Ge nel kur may baþ kan la rý bu nu as la a nor - mal bul mu yor du. 3. Ge nel kur may Baþ ka ný ný a a yan, gö rev den al ma - yan, dev le in koz mik sýr la rý ný e ma ne e den, e rör le mü ca de le nin ba þý ya pan hü kü me i le dev le ye ki li le - ri de; e rör ör gü ü o luþ u ran bi ri ne ya ak lýk su çu iþ le miþ gi bi ol du! Gi bi de dim a ma! 4. Ge ce ya rý sý üm ka nal lar da ay ný laf var dý. Cum - hu ri ye a ri hin de u ukla nan ilk (es ki) Ge nel kur may Baþ ka ný. a ni ga rip o lan buy du! Oy sa üç as ke ri dar - be, çok sa yý da as ke ri mü da ha le, sa yý sýz as ke ri da ya ma o lan bir a rih e, bu nun ilk kez ol ma sýy dý e sas ga rip o - lan! Çok sa yý da es ki Ge nel kur may baþ ka ný nýn, fi i len dar be ci i ken hiç yar gý lan ma ma la rýy dý. 5. Ben ce (bil di ði miz ka dar) i fa de si ve mah ke me çý - ký þý söy le dik le ri va kur o lan Baþ buð hep C nin 26 ncý Ge nelkur may Baþ ka ný nýn suç lan ma sý üs ün - de dur du: ma bu ra sý ür ki ye i di. s ik lal Ma dal ya lý 13 ün cü baþ ba ka ný i dam e dil miþ i. Mus a fa Ke mal dö ne mi nin baþ ba ka ný, son ra ki cum hur baþ ka ný; i dam - dan dö nüp mü eb be de ya ý rýl mýþ ý. s ik lal a va þý nýn çok sa yý da ö nem li is mi ya in faz e dil miþ ya sür gü ne gi miþ ya i i bar sýz laþ ý rýl mýþ ý. 6. Baþ buð fi i len bir bel ge den a ma fi i len ol ma mýþ dar be den u uk lan dý. Oy sa fi i len dar be ci ol muþ es ki bir pa þa baþ ba kan ye ni zýrh lý a ra ba sý na ka vuþ u. 28 Þu ba a fi i len hü kü me de vir miþ o lan la rýn si ze se la mý var. 27 i san Muh ý ra sý ný ve rip þim di Muh ý ra de - ðil di di yen de Dol ma bah çe den Fe ner bah çe ye koþ u! u sur luk dö ne mi Ge nel kur may Baþ ka ný i se san ki hiç var ol ma dý! 7. Bu ra sý pa ran ez: C nin sa de ce 27 Ge nel kur may Baþ ka ný; am 61 hü kü me i ol muþ u. Bkz. Fev zi Çak - mak ýn son suz baþ kan lý ðý. 8. Gö rev dey ken çok sýk be yan ve ren Baþ buð un u - uk lan ma sý; ye ni Ge nel kur may Baþ ka ný nýn da ilk kez ay rýn ý lý be yan la si ya se yap ý ðý, Mec lis in gö re vi de se de, yü rü me ve ya sa ma üs ü ne e pey göl ge dü þür - dü ðü gü ne denk gel di. *** Hep si bir ya na; mi li er so run un ö zü kal dýk ça, ki - mi zýrh lý da ka la cak, ki mi par mak lýk a bel ki. Çün kü; 1. Bu ül ke de as ke ri e ði im, su ba yýn üs ün lü ðü üs - ün de þe kil le ni yor. 2. a de ce as ke ri e ði im de ðil; üm e ði im öy le. 3. O kul da e zi le rek ez me yi öð re nen; or a hal li, yok - sul a i le ler den ge lip üs ün ol ma yý bel le yen le rin kib ri, ön ce al ýn da ki ni, son ra mil le i, em sil ci le ri ni kü çüm - se me ye va rý yor. 4. a ri hin, Ke ma lizm in, dev le in a rif ve öðre i liþ bi çim le ri; ek ip dü þün ce, hep si ni de ðil a ma su bay la - rýn ço ðu nu dev le in (ve mil le in) a sýl sa hi bi, ha mi si, va si si gi bi ref leks le do na ý yor. 5. ü be i le ha ya bo yu ka za ný lýp mad di, ma ne vi ço ðal ý lan im i yaz ; hep o o ri e, o o ri er ol ma yý, do - ku nul maz lý ðý do ðal say dý rý yor. Mil le in ço ðun lu ðu da bu nu böy le ka bul e di yor. 6. Mil li a vun ma Ba kaný ný Ge nel kur may Baþ ka - ný nýn ba ga jýn da u an; ba kan lý ðý as ker le re es lim e - den, gü ven li ði, a ri hi, ge le ce ði hep as ke ri e rim ler le i - fa de e den söz de si vil leþ me var. 7. De mok ra ik leþ me ve hu kuk sü re ci de nen; ki mi as ke re çarp sa da, mi li a riz me, si vil le rin mi li er coþ ku - su na, dev le in hâ ki ren gi ne i liþ mi yor. 8. s ke ri hu kuk ve iç ku ral lar öy le an i de mok ra ik ki, o ra da key fi o o ri e ye a lý þan bir üs ün; im i yaz sýz, e þi, sý nýr lar çi zen þar la ra u yu mu zor. Bel ki her as ke ri ref leks dar be, çe e, e rör ol ma ya - bi lir. a hu öy le sa ya cak sa nýz; so run ek ek ki þi den zi ya de, da ha de rin de, bir sis em de! Bir de, dev le, hâ - ki mi ye sa vaþ la rý ný da ha i yi an la mak i çin he pi miz ak - lý mý zý, yü re ði mi zi da ha faz la yo ra ca ðýz! Umur alu/ Haberürk, OUP bi en le re ba kýn ca is er is e mez e - mek li s ke ri Ha kim Ü mi Kar daþ ýn söz le ri ni ha ýr lý yo rum: Üç beþ ge ne ra li i çe ri ýk mak la as ke ri ve sa ye bi mez. Doð ru... Ge ne ral le rin, ha a Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý yap mýþ bi ri si nin u uk la - na bi li yor ol ma sý as ke ri ve sa ye e kar þý me sa fe a lýn dý ðý ný gös e rir. ma as la as - ke ri ve sa ye in bi i ril di ði an la mý na gel - mez. s ke ri ve sa ye i e mel len di ren ya sal ve a na ya sal me in ler de ðiþ i ril me dik çe as ke ri ve sa ye in ye ni den hor la ma ih i ma li her za man var dýr ve ür ki ye de bu ih i mal her za man 50 nin ü ze rin de dir. a þa nan la rý sa de ce kon jonk ü rel o la rak gör mek e fay da var. a rýn kon jonk ür de ðiþ i ðin de fil mi ge - ri ye sar mak pe kâ lâ müm kün. s ke ri li e - ra ür de Du rum dan va zi fe çý kar mak sö - zü am da bu an la ma ge li yor: Kon jonk ü - re gö re dav ran mak! Hiç öy le a bar ma ya lým. s ke ri ve sa ye fa lan bi mi yor. a de ce si nek le re a e ro sol sý - ký lý yor. Ba ak lýk ku ru ul mu yor. Dar be kar þý lý ðý i le suç la nan Ge nel kur - may Baþ ka ný üþ ü r del hun dan dar be ci - lik en ve si lah lý e rör ör gü ün den u uk la - nan l ker Baþ buð a ka dar ya þa nan bu i ki zý o lay bi le du ru mun ne ka dar kon jonk ü rel ol du ðu nu gös er me ye ye er. Dün dar be ci ler u uk la ma ya pý yor du, bu gün dar be kar þý la rý u uk la ma ya pý yor. ma dar be ci li ðe ya ak lýk e den ya sa la ra do ku nul mu yor! ah me li ur gu Ö zal e ko no mi de ya - pa bil di ði li be ra li zas yo nu si ya se e de ger - çek leþ i re me di ði i çin ür ki ye 28 Þu ba ý gör dü. (...) s ke ri ve sa ye çi le rin e lin de si lah var. Ka ran lýk iþ le re bu laþ ma la rý, ül ke si ya - se i ni ve hal kýn e ði lim le ri ni de ðiþ ir mek ko nu sun da uz man laþ mýþ ol ma la rý, üs ü - ne üs lük bir de ya sal ze mi nin on lar dan ya na ol ma sý... Kan dök mek, mil le i bir bi ri ne dü þü re - rek as ke ri dar be ye ze min ha zýr la mak, si - vil o o ri e yi ken di le ri kar þý sýn da sa de ce bir i a þe me mu ru ha li ne dö nüþ ür mek ko nu sun da ec rü be li ol ma la rý... uh Gö nül aþ / Bu gün, s ke rî ve sa ye bi i yor mu? Garip, ama gerçek! orun ek ek kiþiden ziyade, daha derinde, bir sisemde. Kemalizmin öðreiliþ biçimi, subaylarýn çoðunu devlein (ve millein) asýl sahibi, hamisi, vasisi gibi refleksle donaýyor. Dayandýðý ya sal ve a na ya - sal me in ler de ðiþ me dik çe as ke rî ve sa ye in hor la ma ih i ma li her za man var. Dosya o: 2011/3517 sas. Örnek o: 27 aýlmasýna karar verilen ipoekli aþýnmazýn cinsi, nieliði, kýymei, adedi ve önemli özellikleri: PU KDI : sanbul ili senyur ilçesi þýrý Çeþme Köy Kenarý Mevkii, 212 ada, 12 parselde kayýlý, apu kaydýnda arsa vasýflý aþýnmazýn amamý açýkarýrma sureiyle saýþa çýkarýlmýþýr. ÖZK : Bilirkiþi raporuna göre saýþa konu aþýnmaz: sanbul ili, senyur ilçesi, eniken Mahallesinde kain 679. sokak ile iribalý 677. sokak üzerinde yer almakadýr. aþýnmaz apu kaydý iibariyle arsa nielikli ise de yerinde yapýlan incelemede, ana aþýnmaz üzerinde ön cephesi cam mozaik kaplý, zemin, 1 ade normal, eras ka ile çaý arasýndan oluþan yapýnýn bulunduðu, yapýnýn kapalý garajýnýn bulunduðu belirlenmiþir. apý zemine 95,75 m 2 mikarýnda ourmakadýr. Zemin ka avanýndan iibaren yapýlan konsollar ile normal ka 114,84m 2 ye ulaþmakadýr. erinde yapý lan in ce le me de, ze min ka i le nor mal ka ýn ay rý bi rer mes ken ha lin de, e ras ka i le ça ý a ra sý nýn i se ça ý pi yes li mes ken þek lin de ay rý bir mes ken o la rak kul la nýl dý ðý be lir len miþ ir. a pý da ki op lam ya pý a la ný ka pa lý a lan lar i i ba riy le (95, ,84+ 86,16+86,16) 382,80 m 2 'dir. e rin de ya pý lan in ce le me de, ze min ka a yer a - lan mes ke nin hol, 3 a de o da, mu fak, ban yo+wc+la va bo bö lüm le rin den o luþ u ðu, nor mal ka a yer a lan mes ken, hol, 3 a de o da, mu fak, ban yo+wc+la va bo ve 2 a de bal kon bö lü - mün den o luþ mak a dýr. Ça ý pi yes li mes ken þek lin de kul la ný lan e ras ka a ki mes ke nin al bö lü mün de; hol 2 a de o da, mu fak, ban yo+wc+la va bo ve e ras bö lüm le rin den o luþ mak a - dýr. na a þýn maz u la þý mý ko lay bir böl ge de yer al mak a dýr. na a þýn maz sen yur il çe si ni boy dan bo ya ka e den Do ðan ras lý bul va rý na yü rü me me sa fe sin de dir. op lu a þým a raç du - rak la rý na, çar þý pa za ra, a lýþ ve riþ yer le ri ne, o kul ve i ba de a lan la rý na ya kýn ko num da dýr. Böl - ge ye ka mu ve be le di ye hiz me le ri ve ril mek e dir. Çev re sin de ko nu i pi ya pý laþ ma lar bu lun - mak a dýr. a þýn ma za Bü yük çek me ce 2.c ra Hu kuk Mah ke me sinin 2011/1124 sas, 2011/834 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le ,00 ak dir e dil miþ ir. M DUUMU : senyur Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik Müdürlüðünün arih ve sayýlý cevabi yazýsýnda saýþa konu parselin sanbul Büyükþehir Belediye Meclisinin arih ve 2574 sayýlý kararý ile onaylanan senyur 3.ap 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda konu alanýnda kalmaka olduðu bildirilmiþir. IÞ : 10:30-10:40 saaleri arasýnda MUHMM BD : ,00- IÞ ÞI: 1- aýþ gü nü yu ka rý da be lir i len sa a ler a ra sýn da BÜ ÜK ÇK M C D K B D BU U BÜ ÜK ÇK M C 1.C MÜ DÜ Ü ÐÜ D a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bur ar ýr ma da ah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý op la mý ný ve sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la gü nü ay ný yer ve sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý op la mý ný, sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si ve, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le dam ga ver gi si, a pu a lým har cý ve a þýn ma zýn ah li ye mas raf la rý i le ya sal o ran da K.D.V. a lý cý ya a i ir. Bi rik - miþ ver gi ler, a pu sa ým har cý ve el la li ye sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu a þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir - me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ýr ma dan ha riç bý - ra ký la cak ýr. 4- aýþ bedeli hemen veya verilen mühle içinde ödenmezse cra flas Kanununun 133'üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. ki ihale arasýndaki farkan ve % 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul uulacak ve hiç bir hükme hace kalmadan kendilerinden ahsil edilecekir. 5- Þarname, ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- aýþa iþirak edenlerin þarnameyi görmüþ ve münderecaýný kabul emiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. þ bu ilan ebliga yapýlamayan ilgililere ebliga yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (K m.126) 27/12/2011 (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. B: C. BÜÜKÇKMC 1. C MÜDÜÜÐÜ (ÞIMZI ÇIK IM I) 2011/2760. Bir borç an do la yý a þa ðý da cins, va sýf ve mu am men de ðe ri ya zý lý a þýn maz a çýk ar ýr ma su - re iy le sa ý la rak pa ra ya ah vil e di le cek ir. PU KDI san bul i li Çek me köy l çe si, Meh me kif Mah. Gün ya maç Cad de si, z gi o - ka ðý, F22d 24c 1c Paf a, 395 da, 11 Par sel sa yý lý m 2 mik ar lý ka ir i fak lý ar sa da 2. Ka - a 63/434 ar sa pay lý ça ý da o da sý o lan 9 no lu ba ðým sýz bö lü mün a ma mý sa ýþ su re i i le pa ra - ya çev ri le cek ir. M DUUMU : Çekme köy Be le di ye mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün a rih ve 1482/7547 sa yý lý ya zý sýn dan: Çek me köy l çe si, Çek me köy- Meh me kif Ma hal le si F22d 24c 1c paf a, 395 a da 11 par sel sa yý lý yer 'li 1/1000 öl çek li Çek me köy e viz yon la ve Uy - gu la ma mar Pla ný a di la ýn da 4 ka ir i fak lý "Ko nu la ný'nda kal mak a ol du ðu an la þýl mýþ ýr. GMKUÜ C V VFI : aý þý is e nen gay ri men kul, Çek me köy l çe si. Meh - me kif Mah. Gün ya maç Cad de si, z gi o ka ðý, F22d 24c 1c Paf a, 395 da, 11 Par sel sa yý lý 434,57 m 2 mik ar lý ka ir i fak lý ar sa ü ze rin de ku rul muþ o lan 4 (es ki no:6) so kak ka pý no lu Os - man lý par ma ný i sim li be o nar me kar kas a par man da 2. Ka a 63/434 ar sa pay lý ça ý da o - da sý o lan 9 no lu ba ðým sýz bö lü mün a ma mý dýr. Bahse konu ana bina Bodrum + Zemin + 2 ormal kaan ibare 4 kalý, ayrýk nizamda bahçeli beonarme karkas aparman olup dýþ cephesi ýsý izolasyonlu sývalý - boya lý, ü ze ri ça ý üs ü PVC kap lý dýr. Bi na ya yol dan 9 ba sa mak çý ký la rak ze min ka an de mir doð ra ma lý ca me - kan lý ka pý dan gi ril mek e o lup ka lar a ra sý mer mer ba sa mak lý ve a lü min yum kor ku luk lu mer - di ven le ri var dýr. Bi na ze min ka an son ra yol cep he sin de 1.50 m., di ðer cep he ler de i se 1.00 m. Ka dar çýk ma lý dýr. Bi na nýn her ka ýn da mes ken o la rak kul la ný lan i ki þer da i re o lup ça ý a ra sýn da mer di ven sa han lý ðýn dan ir i ba lý ba ðým sýz bö lüm le ri var dýr. Bi na da e lek rik, su, do ðal gaz gi ri þi ve a san sör eþ ki la ý mev cu ur. Dos ya sýn da ki Çek me köy Be le di ye Baþ kan lý ðý mar Mü dür lü ðü nün 'li pro je ye gö re: 9 no lu da i re nin nor mal ka ýn da gi riþ ho lü, ko ri dor, sa lon + a çýk mu fak, ban yo, WC ve bi - ri ban yo lu üç o da, ça ý a ra sýn da i se ek ha cim li ge niþ sa lon ve e ras kýs mý var dýr. Ma hal lin de ya pý lan in ce le me de i se ça ý a ra lý 9 no lu da i re nin nor mal ka ýn gi riþ ho lün den ça - ý a ra sý na ge çiþ ye ri o lup mer di ven sa han lý ðýn dan ça ý a ra sý na ir i ba lý ba ðým sýz bö lüm de gi riþ ho lü, sa lon + a çýk mu fak, ban yo, i ki o da ve e ra sý var dýr. Mevcu binanýn hali hazýr durumu ile dosyasýndaki asdikli projenin uyuþmadýðý görülmekedir. Mahallinde 8 nolu dairenin alaný, halen fiili olarak 7 ve 9 nolu dairelerin kullanýmýn da kal mak a o lup, 9 no lu da i re nin nor mal ka ýn da ki mu fak i le ça ý a ra sýn da ki a çýk mu fak kýs mý 8 no lu da i re nin i çin de kal mak a dýr. Pro je si ne gö re ha li ha zýr du rum da ki ça ý a ra lý da i re nin gi riþ ho lü ve ko ri dor ze min le ri se ra - mik, du var la rý bo ya lý, WC i le ban yo la rýn ze min le ri se ra mik, du var la rý fa yans kap lý o lup nor mal ka ban yo da du þa ka bin li kü ve, klo ze, la va bo, ya ak o da sýn da duþ, la va bo, çaý a ra sýn da du - þa ka bin, klo ze, la va bo, WC'de a la ur ka u va le a þý ve la va bo var dýr. a lon ve o da la rýn ze - min le ri la mi nan par ke, du var la rý bo ya lý o lup nor mal ka ýn a van la rý kar yon pi yer li, ça ý a ra sý nýn a van la rý al çý pan i le kap lý dýr. Da i re nin ka pý la rý a me ri kan pa nel ka pý, cüm le gi riþ ka pý la rý çe lik ka pý, pen ce re le ri PVC doð ra ma lý dýr. or mal ka ýn sa lon ö nün de ze min se ra mik kap lý, e ra fý du var ü ze ri a lü min yum kor ku luk lu bal ko nu ve ça ý a ra sý sa lon ö nün de e ra sý var dýr. Da i re de e - lek rik, su ve do ðal gaz ka lo ri fe ri e si sa ý mev cu ur. MUMM DÐ : Dairenin amamýna (yüzkýrkbin ürk irasý). kýyme akdir edilmiþir. aýþ Þarlarý: 1- aýþ günü saa 14:40-14:50 saaleri arasýnda Ümraniye 3. cra Müdürlüðünde: açýk arýrma sureiyle yapýlacakýr. Bu arýrmada ahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý oplamýný ve saýþ giderlerini geçmek þarý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok arýranýn aahhüdü saklý kalmak þarýyla günü 14:40-14:50 sa a le ri a ra sýn da ay ný yer de i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç me si þar ýy la en çok ar ý ra - na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa saýþ alebi düþecekir. 2- rýrma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve - ya bu mik ar ka dar ban ka e mi na mek u bu ver me le ri lâ zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý - cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. el la li ye res mi, dam ga ver gi si, a pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- poek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi akdirde haklarý apu sicil ile sabi olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacakýr. 4- ha le ye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li nin ya ýr ma mak su re i i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik en be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak lar dýr. - ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. 5- Þarname, ilân arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- aý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin 2011/2760. a yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ - vur ma la rý i lân o lu nur ( K m.126) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu ö ne me lik en ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64"e kar þý lýk gel mek e dir. B: C.ÜM 3. C MÜDÜÜÐÜ (ÞIMZI ÇIK IM I) Dosya o: 2010/ 7 zale-i Þüyu. þ bu saýþ ilaný K' nun 127. maddesine göre, apuda adresi bulunmayan ilgililere ve ebliga yapýla ma yan il gi li le re eb li ga ye ri ne ka im o lu na ca ðý i lan o lu nur. Ka dý köy 2. ulh Hu kuk Mah ke me si Ha kim li ði nin 2008/ 1469 e sas, 2010/830 ka rar sa yý lý ka rar a rih li ke sin leþ me a rih li ka ra rý na gö re, Or ak lý ðýn Gi de ril me si ne (Mi ras e de ni i le) ka rar ve ril di ðin den, s an bul i li, Ka dý köy il çe si, a sim pa þa Ma hal le si, Düz o kak da ka in 52 Paf a, 207 da, 30 Par sel sa yý lý, 208,50 me re 2 mik ar lý ka mül ki ye li, 10/80 ar sa pay lý 1. Ka 4 no lu ba ðým sýz bö lüm h me oð lu Mus a fa Va rol a dý na ka yý lý o lup, sa ý la rak pa ra ya çev ri le cek ir. M DUUMU: Kadýköy Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik Müdürlüðünün arih M.34.6.KD sayýlý i mar du ru mu ya zý sýn da söz ko nu su 30 sa yý lý par se lin as dik a rih li 1/1000 öl çek li i mar pla nýn da, bi na yük sek li ði, 15,50 m. r i fa lý, bi i þik ni zam "Ko nu +i - ca re" a la nýn da kal dý ðý, ay rý ca Kül ür ve a bi a Var lýk la rý ný Ko ru ma Ku ru lun dan gö rüþ a lýn ma sý ge rek - i ði bil di ril miþ ir. HHZI DUUMU ve VFI : öz ko nu su gay ri men kul, s an bul i li, Ka dý köy il çe si, a sim pa - þa Ma hal le si, es ki Düz o kak, e ni Prof. Dr. Ma ci r bu dak so ka ðýn dan ma hal len 62 Ka pý no lu, be o - nar me kar kas sis em de bir bod rum, bir ze min, üç nor mal ka lý in þa e dil miþ a par ma nýn bi rin ci nor - mal ka 4 no lu da i re si dir. Da i re gi riþ e an re, kar þý da mu fak, sol da an re ye a çý lan sa lon, bir ko ri dor da i ki ya ak o da sý ve ban - yo -u va le ma hal le ri mev cu ur. Dö þe me ler ýs lak ze min ler de se ra mik le, sa lon ve o da lar mi nef lo i le kap lý dýr. Mu fak a ez gah al ý üs ü do lap la rý, ban yo da kü ve, klo ze ve la va bo var dýr. Da i re ak ri ben 70,00 me re 2 sa ha lý o lup, da i re so ba i le ý sý ýl mak a dýr. Bi na va sa mal ze me ve iþ çi lik le in þa e dil miþ o lup, bi na da su, e lek rik, do ðal gaz e si sa la rý bu lun mak a dýr. Bina Kadýköy 'ün merkezine yürüme mesafede olup, her ürlü belediye hizmelerinden isifade eder konumdadýr. PU KDID V MÜKFHerhangi bir mükellefiye yokur. KD OU KIM: Gayrimenkulun bulunduðu sem, sem içindeki yeri, imar durumu, inþa arzý, halihazýr vaziyei, bu civardaki dairenin alým saým rayiçleri, kullanýlan malzeme ve iþçilik kaliesi, binanýn yýpranma payý, kýymeine eki eden diðer hususlar ile günün ikisadi koþullarý da göz önünde bulundurularak dairenin amamýnýn ,00 (ÜZKIKB) ürk irasý kýyme akdir edilmiþir. IÞ ÞI: Birinci aýþý 02/03/2012 günü, saa 'akadar Kadýköy 8.cra Müdürlüðü'nde açýk arýrma sureiyle yapýlacakýr. Bu arýrmada ahmin edilen kýymein % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý oplamýný ve saýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ýy la, gü nü, ay ný yer ve sa a e i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý - ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa - ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. a-rýrma ya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn "þar sýz, ke sin ve sü re siz" e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" e mi na o la rak ka bul e dil mez. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le pu lu, a pu harç ve mas raf la rý i le, KDV, a lý cý ya a i ir. el la li ye, Bi rik miþ em lak ver gi si, el la li ye ve a pu sa ým har cý sa ýþ be de lin den müþ - e ri ye i a de e di lir. b-po ek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin ( * ) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak - dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. c-ha le ye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re iy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel sil sen me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ve ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a - lý na cak ýr. d-þarname, ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup ebliga pul masrafý verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. e-a ý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak la rý, baþ ka - ca bil gi al mak is e yen le rin 2010/ 7 Z. ÞU U sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. * ö ne me lik Ör nek o: 27 06/01/2012 *( K m. 126) *(*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: C. KDIKÖ 8. C MÜDÜÜÐÜ'D (GMKU IÞ I) DO O: 2011/2782 al. aýlmasýna Karar verilen aþýnmazýn Cinsi ve özellikleri PU KDI : s an bul i li, Gazi os man pa þa il çe si, ýl dýz ab ya ma hal le si, 1807 a da, 9 Par sel, 309 m 2 yü zöl çüm lü a rsa da 25/309 ar sa pay lý, Ka ir i fa ký ku ru lu, i kin ci bod rum ka (1) no lu ba ðým sýz bö lüm da i re borç lu a dý na ka yý lý dýr. K. : Gazi os man pa þa il çe si, ýl dýz ab ya ma hal le si, 120 Paf a, 1807 a da, 9 Par sel, Ba ha dýr sk. (s ki 3.ok.) o: 25 ka pý sa yý lý yer o lup, par se lin ü ze rin de B..K. is em de in þa e dil miþ bir bi na ol du ðu, i ki bod rum, ze min, i ki nor mal ka lý bi na nýn cep he si nin kap la ma lý ol du ðu, ça ý lý bi na nýn gi riþ a na ka pý sý nýn de mir doð ra ma ol du ðu an la þýl mýþ ýr. Par se lin a ma mý - nýn op lam 309 m 2 ol du ðu, borç lu ya a i da i re i kin ci bod rum ka (1) no lu ba ðým sýz bö lüm da i re o lup, bi na ya cep he den ba kýl dý ðýn da sað a raf a ka lan da i re ol du ðu, da i re nin bir sa lon, i ki o da, mu fak, ban yo ve WC'den i ba re ol du ðu, da i re gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re le ri PVC doð ra ma ve de mir kor ku luk lu, iç doð ra ma la rý ah þap ol du ðu, sý va lý, ba - da na lý, o da lar ah þap la mi na par ke kap la ma lý, ýs lak ha cim le ri nin se ra- mik kap lý ol du ðu, do ðal gaz kom bi sis e mi ka lo ri fer le ý sý ýl dý ðý, ne kul - la ným in þa a a la ný nýn 80 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ ýr. M DUUMU : Gazi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün 14/09/2011 a rih ve sa yý lý ya zý la rý na gö re; Ga zi os man pa þa il - çe si, ýl dýz ab ya mah., 120 Paf a, 1807 a da, 9 Par sel, 07/08/2006 as- dik a rih li ve 1/1000 öl çek li, M Gü ne yi e viz yon Uy gu la ma mar pla nýnda yrýk-kiz izam 3 Kalý (H:9.50 m) konu alanýnda kalmaka olduðu belirilmiþir. KIM : ,00 Birinci aýþ günü : aaleri arasýnda kinci aýþ günü : aaleri arasýnda Gaziosmanpaþa 4. cra Müdürlüðü dresinde çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ýy la u ka rý da ya zý lý yer ve sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2)- rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de na ki pey ak çe si ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. a ýþ an Mü e vel li Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 a pu harç ve mas raf la rý lý cý ya, 100,00 i çin üz de 0,02 a þan ký sým i çin üz de 0,01 el la li ye res mi sa ý cý (borç lu ya) a i o la cak ýr. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3)- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak ir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ýr ma dan ha - riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- hale ye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re iy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di - ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. 5)- Þarna me, i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak ir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- aýþa iþ i rak e den le rin Þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c. fl. K. 126) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö ne me lik Ör nek o: 27 d la rý na eb li ga ya pý la ma yan il gi li le re ga ze e i la ný eb li ga ye ri ne ge çer li dir. 20/12/ B: 1313 GZOMPÞ 4. C MÜDÜÜÐÜD (ÞIMZ M ÇIK IM I)

9 KOOM 8 OCK 2012 PZ 9 HB Þ Ç ma aþ la rý ban ka la ra ya ýn ca ka yý dý þý ça - lý þan 1 mil yon ki þi dev le e ya ka lan dý. Ça lý - þan la rý nýn ma aþ la rý ný el den ö den mek ye ri ne ban ka la ra ak a ran 60 bin pa ron da ver gi ö - de me ye baþ la dý. Ka yý dý þý is ih dam la mü ca - de le de a lý nan ed bir ler mey ve le ri ni ver me ye baþ la dý. Ça lýþ ma ve os yal Gü ven lik Ba kan lý - ðý nýn lo 170 ka yý dý þý ça lýþ ý rý lý yo rum ha - ý na ge len þi kâ ye ler çer çe ve sin de 290 bin ki - þi ye ya kýn ki þi si gor a lý ya pýl dý. os yal Gü ven - lik Ku ru mu bün ye sin de ku ru lan Ka yý Dý þý s ih dam i le Mü ca de le ser vis le ri si gor a sýz ça lýþ ý rý lan ki þi le ri mü fe iþ ler ye rin de es bi e i. Ka yý dý þý ça lý þan la rý es bi a ma cýy la 3 yýl ön ce 15 ay rý ku rum ve ku ru luþ la yü rü ü len ko or di nas yon da si gor a sýz ça lý þan la rý GK si gor a ha vu zu na a nýn da dü þür dü. að lýk l Mü dür lük le rin ce dü zen le nen mu a ye ne lis e - le ri GK ya gön de ril me siy le ka yý dý þý ça lý - þan lar sis e me gi ril di. Ma li ye Ba kan lý ðý ver gi da i re le rin ce dü zen le nen yok la ma fiþ le ri nin bi rer ör nek le ri nin ay lýk pe ri yo lar la Ku rum a bil di ril me si de si gor a sýz iþ çi le rin es ci li ni ko - lay laþ ýr dý. Kim lik Bil dir me Ka nu nu na gö re form la rýn 2008 yý lý em muz a yýn dan i i ba ren GK ya gön de ril me si de ka yý dý þýn da bu lu - nan pa ron la rý ve iþ çi le ri kay da geç i. m za la - nan pro o kol ler çer çe ve sin de ku rum la rýn bil - gi pay la þý mý sa ye sin de 3 yýl gi bi bir sü re de ka - yý sýz ça lý þan 1 mil yon ki þi si gor a lý ya pýl dý. 60 bin iþ ye ri de ver gi ö de me ye baþ la dý. K I DI ÞI I BP Öz p lik þ en di ka sý nýn ka yý dý þý is ih - dam la mü ca de le kap sa mýn da ha zýr la dý ðý a - ným fil mi de so ru nun bo yu u nu or a ya koy - du. en di ka nýn ka me ra sý na ko nu þan pa ron ve iþ çi nin að zýn dan si gor a sýz ça lýþ ma ve ça - lýþ ýr ma ge rek çe le ri þöy le: Bir iþ ve ren: i gor - a lý e le man ça lýþ ýr mak bi zi yo ru yor. Dev le in ver gi le ri çok a ðýr. i gor a mas ra fý i çin bir iþ - çi ye 320 li ra ö dü yo ruz. Ka yý dý þý ön len sin, a - ma bi zim de ver gi le ri mi zin in di ril sin. ðer ben ay da 100 li ra si gor a ve re bi lir sem 17 ki þi - ye ö de sem ay da 17 bin li ra pa ra ö de miþ o lu - rum. e ni çý kan ça lýþ ma ya sa sý bi zim gi bi kü - çük iþ le me ler i çin de ðil bü yük iþ le me i çin bü yük iþ le me de ka yý dý þý ça lýþ maz. Kü çük iþ le me de o lur. i gor a lý ol mak is i yo rum di - yor ben o za man o nu ça lýþ ý ra mam, çün kü yü küm çok a ðýr la þý yor. Biz is e mi yo ruz ki in - san lar za rar gör sün ler sý kýn ý ya düþ sün ler. Bir iþ çi: Pa ron, ma a þýn 1.200, a ma sa na si gor a ya ýr dým o yüz den 600 li ra ve ri yor. Bu 600 li ra i le e vi mi ge çin di re cek sin yol pa - ra sý na mý ba ka cak sýn. Ken di ih i yaç la rý ný mý kar þý la ya cak sýn. i gor a ný ya ýr dýk di yor lar 3 ay ya ýr mýþ 3 ay son ra çýk ý gös er miþ. on ra bir da ha gir di gös er miþ yi ne ya rar la na mý - yor sun. Dev le sa ðol sun bi ze ye þil kar ver di. Has a ne ye gi i ði miz de sý kýn ý çek mi yo ruz. s lýn da ben is e me dim pa ron dan si gor a lý ça lýþ ma yý n ka ra / ci han 1 milyon kiþi sigoralý yapýldý K I DI ÞI H DM MÜ C D KP MI D I D B 3 I D K I IZ Ç I Þ 1 M O K Þ GO I PI I K, 60 B Þ D V G Ö D M BÞ DI. Çalýþma ve osyal Güvenlik Bakanlýðý nýn lo 170 kayý dýþý çalýþýrýlýyorum haýna gelen þikâyeler çerçevesinde 290 bin kiþiye yakýn kiþi sigoralý yapýldý. M MU-en in ra lýk a yý na yö ne lik yap - ý ðý aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a raþ ýr ma sý - nýn so nuç la rý na gö re, aç lýk sý ný rý bir ön - ce ki a ya gö re li ra ar a rak bin 26,34 li ra ya çýk ý. ok sul luk sý ný rý i se 175,13 li - ra lýk ar ýþ la 2 bin 637,970 o la rak he - sap lan dý. Gý da da ki fi ya ar ý þý or a la ma yüz de 2,16 o lur ken, seb ze ve mey ve fi - ya la rýn da en yük sek o ran da ki ar ýþ yüz - de 40,16 lýk o ran la pa lý can fi ya ýn da ya - þan dý. ra lýk a yýn da Ka sým a yý na gö re gý da mad de fi ya la rýn da or a la ma yüz de 2,16 lýk bir ar ýþ ya þan dý. Gý da mad de fi - ya la rýn da Ka sým a yý na gö re en gö ze çar pan fi ya ar ý þý yüz de 40,16 i le pa lý - can, yüz de 38,41 ar ýþ la sa la a lýk, yüz de 36,42 ar ýþ la ye þil so ðan, yüz de 23,64 ar - ýþ la ka bak, yüz de 17,52 ar ýþ la ma rul ve yüz de 10,94 ar ýþ la do ma es fi ya la rýn da ol du ðu göz len di. Bu nun la bir lik e gý da mad de fi ya la rýn da Ka sým a yý na li mon, a vuk yu mur a sý, ve ku ru sa rým sak fi ya - la rýn da dü þüþ ya þan dý. ra lýk a yýn da Ka - sým a yý na gö re gi yim mad de fi ya la rýn da or a la ma yüz de 1,20 lik bir a za lýþ ya þa - nýr ken, ý sýn ma mad de fi ya la rýn da or a - la ma yüz de 1,34 lýk bir ar ýþ es bi e dil di. y dýn lan ma mad de fi ya ýn da her han gi bir de ði þi min göz len me di ði ra lýk a yýn - da, ba rýn ma mad de fi ya la rýn da or a la - ma yüz de 0,14 lük bir ar ýþ be lir len di. að lýk mad de fi ya la rýn da or a la ma de ði - þim yüz de 0,08 lik bir a za lý þýn ya þan dý ðý ra lýk a yýn da, u la þým mad de fi ya la rýn da or a la ma yüz de 0,51 lik bir ar ýþ he sap - lan dý. n ka ra / ci han Memur-en: çlýk sýnýrý 75 lira arý nç uz man la rý a ra fýn dan ge liþ i ri len O ba çay Ka ra de niz e ri si, i de al ürk ça yý lez ze i ni ü ke i ci - le ri ne su nu yor. Ka ra de niz in yük sek ya maç la rýn da i i nay la ye iþ i ri len kör pe üs yap rak la rý, ö zen le op la yýp har man la yan O ba çay; Ka ra de niz e ri si ni ü ke i ci le rin be ðe ni si ne sun du. i iz ü ke i ci a raþ - ýr ma la rý nýn ar dýn dan pi ya sa ya sü rü len Ka ra de niz e ri si i çin, Ka ra de niz de ki 15 ü re i ci den 45 fark lý çay a lý nýp iþ le ni yor ve her gün 30 a dým ya pý lý yor. a, ko ku, renk ve ber rak lýk a çý sýn dan ka li e de dör e dör dü ya ka la yan O ba çay Ka ra de niz e ri - si'nin dök me, dem lik po þe ve fin can po þe çe þi le ri bu lu nu yor. s an bul / e ni s ya a rým ka lan me ro la ra 1,6 mil yar li ra kay nak n K ve s an bul da ki me ro ha la rý nýn a - mam lan ma sý i çin 1,6 mil yar li ra kay nak ay rýl dý. Bir ür lü bi i ri le me yen me ro pro je le ri be le di ye le rin kay nak bu la ma ma sý yü zün den U laþ ýr ma, De niz ci - lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý na dev re dil miþ i. Dev - rin ar dýn dan s an bul ve n ka ka da ki ya rým ka lan me ro pro je le ri i çin 1,6 mil yar li ra lýk kay nak ay rýl - dý. öz ko nu su kay nak n ka ra da ya pý mý ya rý da ka lan 3 me ro pro je si ve s an bul da ek pro je i çin kul la ný la cak. 2 yýl i çin de yol cu a þý ma ya baþ la ma sý bek le nen an do ðan Ke çi ö ren, Ký zý lay Çay yo lu ve Ba ý ken in can me ro la rý nýn op lam u zun lu ðu 44 ki lo me re yi bu lu yor. n ka ra / ci han Kar þý lýk sýz çek ya sa a sa rý sý iþ dün ya sý ný i ki ye böl dü nk ÞI IK IZ çek ler de ha pis ce za sý ný kal dýr ma yý a - maç la yan ya sa a sa rý sý iþ dün ya sýn da ar ýþ ma la ra se - bep ol du. Çek ka nu nun da de ði þik lik ön gö ren ya sa a - sa rý sý i le kar þý lýk sýz çek ve ren le rin hap se gir me le ri or a - dan kal dý rý lý yor. Bu nun ye ri ne çek def er le ri ne el ko - nu lup ban ka he sap la rý nýn 10 se ne sü rey le sý nýr lan - dý rýl ma sý ön gö rü lü yor. Çek le ri ni i a de e me yen ler de do lan dý rý cý gi bi yar gý la na cak. Bi rey le rin o lum suz si cil le ri nin ya nýn da o lum lu si cil le ri de göz ö nün de bu lun du ru la cak. Ki þi nin i ca rî ha ya ý nýn a ma mý na ba ký la cak, bir ha a dan do la yý bü yük mü ey yi de le re mu ha ap ol ma sý na im kân ve ril me ye cek. Ko nuy la il gi li ça lýþ ma yý a mam la yan da le Ba kan lý ðý nýn a - sa rý yý ya kýn bir za man da BMM ye gön der me si bek le ni yor. Dü zen le me ye des ek ve ren ler ka dar kar þý çý kan lar da var. ür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (OBB) Baþ kan ar dým cý sý Ha lim Me e i le Müs a kil a na yi ci ve þa dam la rý Der ne ði (MÜ - D) Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan, ha pis ce za la rý ný kal dý ra cak a dým la rý ye rin de bu lur ken, ür ki ye þa - dam la rý ve a na yi ci ler Kon fe de ras yo nu (U KO) Baþ ka ný ý za nur Me ral i se bu na kar þý çýk ý. Me ral, ha - pis ce za la rý sa ye sin de kar þý lýk sýz çek kul la ný mý nýn ge ri - le di ði ni ve mað du ri ye le rin a zal dý ðý ný söy le di. s an bul i ca re O da sý ö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Mu ra al çýn - aþ da kar þý lýk sýz çe ke mu ha ap bi rey ve fir ma la rýn mað du ri ye i ne dik ka çe ke rek, ha pis ce za sý ye ri ne yap - ý rým gü cü faz la ye ni me ka niz ma lar o luþ u rul ma sý ge - rek i ði ni vur gu la dý. s an bul / ci han Obaçay Karadeniz serisini ükeicinin beðenisine sundu ÜK s naf ve a na kâr la rý Kon fe de ras yo nu (K) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, is - ih dam da kay da de ðer ar ýþ sað la na bil me si i çin eþ vik le rin bü yük iþ le me le re de ðil kü çük iþ le - me le re ve ril me si ge rek i ði ni sa vun du. Pa lan dö - ken yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ye ni eþ vik sis e mi - nin ya ý rým da ve is ih dam da bek le nen ar ý þý sað - la ma dý ðý ný id di a e i. s ih dam da kay da de ðer ar - ýþ sað la na bil me si i çin eþ vik le rin bü yük iþ le me - le re de ðil kü çük iþ le me le re ve ril me si ge rek i ði ni be lir en Pa lan dö ken, þun la rý kay de i: ''ür ki - ye'de ki iþ le me le rin yüz de 99,2'si KO B'dir. Ma a - le sef eþ vik ler yüz de 99,2'ye de ðil, bin de 8'e ve ri - li yor. Bu da ol duk ça sý nýr lý bir is ih dam ar ý þý sað lý yor. i e kim ye ni eþ vik sis e mi uy gu la ma ya gi re li 2 yýl ol ma sý na rað men sa bi ser ma ye ya ý - rým la rýn da da is ih dam da da bek le nen pa la ma ger çek leþ me di. KO B'le rin de yüz de 95'i mik ro iþ le me ya ni es naf ve sa na kâr. s ih dam sra e ji si be lir le nir ken es naf ve sa na kâr i le KO B'ler göz ar dý e di lir se bu prog ram dan bir so nuç a lý na maz. Do la yý sýy la is ih dam eþ vik le ri nin sað lýk lý ve ka lý - cý so nuç ve re bil me si i çin sa na yi leþ miþ ü re im ya - pan bin de 8 de ðil e me ðe da ya lý mal ve hiz me ü - re en yüz de 95 des ek len me li dir. DV PM KKII PMI þ ve ren le rin a ma mý i çin ge i ri len yüz de 5 o - ra nýn da ki prim des e ði çok o lum lu bir ge liþ me. n cak ne var ki bu des ek en es naf ve sa na kâ - rýn çok az bir kýs mý ya rar la na bi li yor. Çün kü bu des ek en ya rar la na bil mek i çin GK'ya prim bor cu nun bu lun ma ma sý ge re ki yor. a nýn da ça - lý þan kal fa ve çý ra ðýn pri mi ni ö de ye bil mek i çin fe da kâr lýk a bu lu na rak ken di Bað-Kur pri mi ni ö de ye me yen es naf, kal fa ve çý rak ça lýþ ýr ma sý i - çin ge i ri len bu des ek en de ya rar la na mý yor. Bu sý kýn ý dan kur ul mak i çin kal fa ve çý rak la rýn prim le ri ne dev le ka ký koy ma lý.'' n ka ra / a a K: sihdamda arýþ için eþvikler KOB'lere verilmeli V op lum ve Di ya log Mer ke zi Ge nel Ko or - di na ö rü e vim Mu ra, CHP z mir Mil le ve ki li la a in ük sel in ban ka la rýn kar a i da ý ve he - sap iþ le im be de li a dý al ýn da al dý ðý üc re le ri a - lep e de me me si i çin ha zýr la dý ðý ka nun ek li fi ni des ek le dik le ri ni söy le di. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Mu ra, ar gý ay ka rar la rý na rað men ban - ka lar ca hak sýz ve hu kuk suz o la rak a lýn ma ya de - vam e den kre di kar a i da ý ve he sap iþ le im üc - re i hak sýz lýk la rý na bu gü ne ka dar en gel o lun - ma dý ðý ný be lir i. Ban ka cý lýk sek ö rü nün kâr la - rýn yak la þýk yüz de o ra nýn da ki bö lü mü nün kre di kar ý üc re le rin den sað lan dý ðý ný vur gu la - yan Mu ra, þun la rý kay de i: "Ban ka cý lýk Dü zen - le me ve De ne le me Ku ru mu (BDDK) ve ri le ri ne gö re ban ka la rýn, kre di kar ý üc re ve ko mis yon - la rý a dý al ýn da 2009 yý lýn da 4 mil yar 542 mil - yon 294 bin, 2010'da 4 mil yar 368 mil yon 138 bin ve 2011 yý lý nýn ilk 6 a yýn da 2 mil yar 485 mil yon 255 bin ge lir el de e i ði dü þü nül - dü ðün de ü ke i ci den ban ka la rýn ban ka cý lýk fa a - li ye i dý þýn da ki iþ ler den el de e i ði hak sýz ka zan - cýn bü yük lü ðü da ha i yi an la þý la cak ýr. CHP z - mir Mil le ve ki li la a in ük sel a ra fýn dan ha - zýr la nan ve so nu na ka dar des ek le di ði miz ban - ka la rýn söz leþ me de yer al sa da hi kar a i da ý ve yýl lýk he sap iþ le im üc re i a lep e me me si i çin ha zýr la dý ðý ka nun ek li fi nin ya sa laþ ma sý i çin üm si ya sî par i le rin bu ek li fe sa hip çý ka rak des ek ver me si ni is i yo ruz." s an bul / e ni s ya Kredi kar aidaýna son verilmeli G Bölgesi'nde arým ürünleri ihracaýnýn 2011 yýlýnda 3 milyar 442 milyon dolara ulaþýðý bildirildi. ge hracaçý Birlikleri'nden yapýlan açýklamaya göre, 7 arým ihracaçý birliðinin 2010 yýlýnda 3 milyar 124 milyon dolar olan oplam ihracaý, 2011 yýlýnda yüzde 10 oranýnda yükselerek 3 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleþi. arým ürünleri sekörlerinde faaliye göseren birliklerin 2011 yýlý performanslarý ele alýndýðýnda, ürkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayýsý ihracaýnýn kayda alýndýðý ge Kuru Meyve ve Mamulleri hracaçýlarý Birliði, 880 milyon dolarlýk ihracala arým ürünleri ihracaýndan en büyük payý aldý. zmir / aa ge'nin arým ürünleri ihracaý 3,5 milyar dolar Dosya o: 2011/82 al. Maçka cra Dairesinden Bir borçan dolayý ipoekli bulunan aþaðýda cinsi, kýymei, adedi, evsafý ile saýþ gün ve saaleri belirilen aþýnmaz açýk arýrma sureiyle saýlarak paraya çevrilecekir. aýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymei, adedi, evsafý: rabzon li, Maçka ilçesi, Iþýklar Köyü, eni Mahalle Mevkii 543 parselde kayýlý 252,47 m 2 yüzölçümlü aþýnmaz, apudaki vasfý olak olup, saýþa çýkarýlan aþýnmazýn borçlulara ai olan 62/63 hisselerinin muhammen bedeli ,80 rabzon li, Maçka lçesi, Iþýklar Köyü, eni Mahalle Mevkii 544 parselde kayýlý 1.468,91 m 2 yüzölçümlü, apudaki vasfý Beonarme Bina ve rsasý olmakla aþýnmazýn muhammen bedeli aýþ arihleri: parselde kayýlý aþýnmaz; 1. aýþ 17/02/2012 saa 10:00-10:10 2. aýþ 27/02/2012 saa 10:00-10: parselde kayýlý aþýnmaz; 1. aýþ 17/02/2012 saa 10:20-10:30 2. aýþ 27/02/2012 saa 10:20-10:30 ÖZK : rabzon li, Maçka ilçesi, Iþýklar Köyü, eni Mahalle Mevkii 543 parselde kayýlý 252,47 m 2 yüzölçümlü aþýnmaz; apudaki vasfý olak olup arsa olarak deðerlendirilmekedir. % eðimli, % 3 aþlý, kinli-ýnlý oprak ya pý sýn da o lup op rak a ba ka sý cm ka lýn lý ðýn da dýr. Par sel e lek rik im kân la rýn dan ya rar lan ma mak a dýr. Be le di ye i mar pla ný i çin de yer al mak a o lup, borç lu la ra a i o lan 62/63 his se le ri nin mu ham men be de li ,80 'dir rabzon li, Maçka lçesi, Iþýklar Köyü, eni Mahalle Mevkii 544 parselde kayýlý 1.468,91 m 2 yüzölçümlü aþýnmaz; apudaki vasfý Beonarme Bina ve rsa olup ve ayný þekilde deðerlendirilmekedir. % eðimli, % 3 aþlý, killi-ýnlý oprak yapýsýnda olup oprak abakasý cm kalýnlýðýndadýr. Ulaþým ve e lek rik im kân la rýn dan ya rar la na ma mak a dýr. mar pla ný i çin de yer al mak a dýr. Par sel ü ze rin de yer a lan fab ri ka bi na sý pre fab rik ya pým sis - e min de ek ka lý o lup, a þý yý cý ko lon ve ki riþ ler, pre fab rik ön ge ril me li is ke le sis em o la rak in þa e dil miþ ir. Bi na dýþ cep he si pre fab rik pa nel i le kap lan mýþ ýr. Bi na nýn ça ý sý pre fab rik ön ge ril me li ki riþ ler ü ze rin de a lü min yum ra pez ça ý kap la ma lý dýr. Fab ri ka bi na sý i çe ri sin de dö - þe me ler, per dah lý þap þek lin de ya pýl mýþ ýr. Bi na dýþ du var la rý uð la o lup sý va sýz ve bo ya sýz dýr. a þýn ma zýn mu ham men be de li ,20 aýþ Þarlarý : 1- aýþ 17/02/2012 günü yukarýda belirilen saaler arasýnda Maçka Hüküme Konaðý cra Müdürlüðü önü Maçka - rabzon ad re sin de a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý - la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý - cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la 27/02/2012 gü nü ay ný yer ve sa - a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý op la mý ný, sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si ve ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy - me i nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, KDV, a pu harç ve mas raf la rýn ½'si a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler ve el la li ye sa ýþ be de lin den ö - de nir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re iy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di - ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. 5- Þarname, ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- aýþa iþi rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak la - rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin 2011/82 al. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. ( K m. 126) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. 19/12/ B: C. MÇK C MÜDÜÜÐÜD (ÞIMZI ÇIK IM I) Z Üsad Bediüzzaman aid ursî Hazrelerinin avukalarýndan. Þeref aç'ýn muhereme hanýmý Fama abie aç'ýn vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý llah'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Z Muherem kardeþimiz Celâleddin Çelebi'nin babasý; Musafa Çelebi'nin vefaýný eessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý lla'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Faih - yüp eni sya Okuyucularý

10 10 8 OCK 2012 PZ PO M' ÇOK DI VUM HZIIO MHP DI MVK UZUIMK, ZZ IDIIM'I CZVD Z. UZU- IMK, "ZZ B KID GÖÜCK DV Ç ÇOK DI B VUM HZIDIÐII, IC PI HKIZIKI KM DÖKÜÐÜÜ ÖÐDM" DD. 58. MDD KI: Fenerbahçe Kulübü Baþkaný ziz ýl dý rým'ýn, ''Fu bol Di sip lin a li ma - ý'nýn 58. mad de si nin ay nen kal ma sý ve de ðiþ me me si ge rek i ði'' yö nün de gö rüþ be lir i ði bildirildi. ÜK Fu bol Fe de ras yo nu (FF) ö - ne im Ku ru lu, Hu ku ki ku rul lar da ka rar ver me ye ki si ni FF Hu kuk Ku rul la rý'na dev re i.ür ki ye Fu bol Fe de ras yo nu ö ne im Ku ru lu, hu ku ki ko nu la ra i liþ kin ve ri le cek ka rar la rýn, i da ri ka rar or ga ný o - lan FF ö ne im Ku ru lu ye ri ne, 5894 sa - yý lý Ka nun'da be lir i len FF Hu kuk Ku - rul la rý a ra fýn dan ve ril me si ni be nim se di. ÜP G'D BUGÜ Karabükspor-Gençlerbirliði ( ecmein Þeyhoðlu) Manisaspor-Orduspor (Manisa 19 Mayýs) skiþehirspor-ivasspor (skiþehir aürk) MP nalyaspor-kayserispor (Mardan ) nkaragücü-beþikaþ (nkara 19 Mayýs) 9 Ocak Pazaresi: Fenerbahçe-Gazianepspor (Þükrü araçoðlu) FF ö ne im Ku ru lu U F, FI F ve fu - bol da söz sa hi bi di ðer ül ke fe de ras yon la - rý nýn dü zen le me le ri ni de göz ö nün de bu - lun du ra rak a li ma la rýn da çe þi li de ði þik - lik ler yap ý. Fu bol Fe de ras yo nu'ndan ya - pý lan a çýk la ma da, ''2008'den bu ya na fark lý za man di lim le rin de ya pý lan de ði þik - lik le rin a mam la yý cý sý ol mak ü ze re ger - çek leþ i ri len son a li ma de ði þik lik le riy le; MÇ Ha re ke Par i si y dýn Mil le ve ki li li U zu nýr mak, Me ris Ce za e vi'nde u uk lu bu lu nan Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný ziz ýl - dý rým'ý zi ya re e i ði ni ve ýl dý rým'ýn, ''Fu bol Di sip lin a li ma ý'nýn 58. mad de si nin ay nen kal ma sý ve de ðiþ me me si ge rek i ði'' yö nün de gö rüþ be lir i ði ni bil dir di. U zu nýr mak, yap ý ðý a çýk la ma da, fu bol da þi ke da va sý kap sa mýn da u uk lu bu lu nan ziz ýl dý rým'ý ve Fe ner bah çe Ku lü bü ma ör Þu be ler Ko or di na ö rü Ce mil u ran'ý Me ris Ce za e vi'nde zi ya re e i ði ni kay - de i. ýl dý rým ve u ran'ýn du ru mu nun i yi ol - du ðu nu gör dü ðü nü i fa de e den li U zu nýr mak, ziz ýl dý rým'ýn gö rül me ye baþ la na cak da va i - çin çok de ay lý bir sa vun ma ha zýr la dý ðý ný, ay rý - ca ya pý lan hak sýz lýk la rý ka le me dök ü ðü nü öð - ren di ði ni di le ge ir di. U zu nýr mak, ýl dý rým i le yap ý ðý gö rüþ me de, Fu bol Di sip lin a li ma - ý'nýn de ðiþ i ril me si ne i liþ kin ar ýþ ma la rý da e le al dýk la rý ný be lir e rek, '' ziz Bey, '58. mad de nin ay nen kal ma sý ve de ðiþ me me si ge rek i ði ni' söy - le di'' de di. Ce mil u ran'ýn, ay ný za man da MHP'nin 1989 yý lýn da s an bul'da ki bir il çe den be le di ye baþ kan a da yý ol du ðu nu ha ýr la an li U zu nýr mak, ''Çok i yi bir dos lu ðu muz var. n - þal lah a da le ye ri ni bu lur'' i fa de le ri ni kul lan dý. FF küme düþürme yekisini devrei G.Birliði Onur, rgün eber ve rsen Marin'le anlaþý nüp ig'in ilk devresinde aldýðý sonuçlarla dikkai çeken Gençlerbirliði, play-off hedefi için kadrosunu güçlendiriyor. Baþken emsilcisi ara ransfer döneminin ikinci gününde Beþikaþ'an Onur Bayramoðlu ve amsunspor'dan rgün eber'in ardýndan Kasýmpaþa'dan rsen Marin'i de kadrosuna kaý. igin ilk yarýsýnda aldýðý baþarýlý sonuçlarýn ardýndan play-off'a kalma planlarý yapmaya baþlayan eknik direkör Fua Çapa, daha önce birlike çalýþýðý oyuncularý ransfer emeye devam ediyor. Kasýmpaþa'yý çalýþýrdýðý dönemde birlike çalýþýðý rgün eber'i G.Birliði'ne geiren Çapa, bir baþka ecrübeli golcü rsen Marin'i de kadroya dahil ei. Kýrmýzý-siyahlý kulüp, Kasýmpaþa'da Çapa ile birlike baþarýlý bir dönem geçiren 1979 doðumlu rsen Marin ile sezon sonuna kadar sözleþme imzaladý. G.nepspor iddialý geliyor GZPPO eknik Direkörü bdullah rcan, nalyaspor karþýsýnda aldýklarý galibiyeen dolayý moral kazandýklarýný belirerek, çýkýþý Fenerbahçe maçý ile sürdürmek isediklerini söyledi. rcan, on maçlarda disiplinli bir þekilde oynamamýz da ayrý bir sevincimiz dedi. ÜP ig'in 19. haf a sýn da bu gün dep las man da n ka ra gü cü i le kar þý kar þý ya ge le cek o lan Be þik aþ, res - mi kar þý laþ ma lar da ki 10 maç lýk ye - nil mez lik se ri si ni sür dür me yi a - maç lý yor. ü per ig ve U F v - ru pa i gi'nde oy na dý ðý son 10 maç a ye nil gi yü zü gör me yen si - yah-be yaz lý lar, baþ ken dep las ma - nýn da da bu se ri yi sür dür me ye ça - FF ö ne im Ku ru lu'nun ye ki sin de bu - lu nan ce za ni e li ðin de ki hük men mað lu - bi ye ka ra rý, ih raç, pu an en zi li ve kü me dü þür me ce za la rý ný ge rek i ren fi il le re i liþ - kin ka rar ye ki si, ev ren sel hu kuk norm la - rý i le FI F ve U F dü zen le me le ri nin ya ný sý ra FF Ka nun ve a ü sü hü küm le - ri de göz ö nün de bu lun du ru la rak Di sip - lin Ku rul la rý na dev re dil di.'' de nil di. enilmezlik serisini sürdürmek iseyen Beþikaþ bugün deplasmanda nkaragücü ile karþýlaþacak. 10 maçýr yenilgi yüzü görmeyen Beþikaþ, nkara'da 3 puan arýyor lý þa cak. n ka ra 19 Ma yýs a dý'nda sa a 19.00'da baþ la ya cak kar þý laþ - ma yý Kud du si Müf ü oð lu yö ne e - cek. Kar þý laþ ma da Müf ü oð lu'nun yar dým cý lýk la rý ný er kan kar ca ve li ay gýn Ö gel ya pa cak. ki a kým a ra sýn da li gin ilk ya rý sýn da s an - bul'da oy na nan kar þý laþ ma yý Be þik - aþ id nei (2) ve Mus a fa Pek e - mek'in gol le riy le 3-1 ka zan mýþ ý. vinde Chi ca go Bulls'u a ðýr la yan Hidaye'li Or lan do Ma gic, maç an mað lup ay rýl dý HD ÜZÜDÜ B'D m way Cen er'da Chi ca - go Bulls'u a ðýr la yan Or lan do Ma - gic, maç an mað lup ay rýl dý ve bu se zon oy na dý ðý 8 maç a 3'ün - cü ye nil gi si ni al dý. Ma gic'e Dwigh Ho ward 28 sa yý ve 15 ri ba und i le gö ze çar pan i sim ol du. Ja son ic - hard son 17 sa yý i le oy nar ken, Hi - da ye ür koð lu i se ma çý 12 sa yý, 3 a sis ve 1 ri ba und i le a mam la dý. Chi ca go Bulls'da i se Der rick o se i le u ol Deng, kay de ik le ri 21'er sa yý i le a kým la rý nýn en sko rer i - sim le ri ol du. 8 da ki ka 37 sa ni ye sü - re a lan Ö mer þýk i se ma çý sa yý a - Kýrýk koluna raðmen ürkiye Þampiyonasý'na hazýrlanýyor ZCI a ek won do mil li a kým spor cu su 21 ya þýn da ki Mu ham med e vinç, ký rýk ko lu na rað men Þu ba a - yýn da dü zen le ne cek ür ki ye Þam pi - yo na sý'na ha zýr la ný yor. Mil li spor cu az mi i le di ðer spor cu ar ka daþ la rý ný da mo ral ve ri yor. 6 ya þýn dan i i ba ren a ek won do spo ru i le uð ra þan Mu - ham med e vinç (21), 15 yýl lýk spor ya þa mý sü re sin ce bir çok de fa bü yük ba þa rý la ra im za a ý. 2010'da 54 ki lo da ür ki ye Þam pi yo nu ve 2011 yý lýn da da ür ki ye i kin ci si o lan Mu ham med e vinç, 2006 ve 2010 yýl la rýn da mil li a kým for ma sý i le ür ki ye'yi em sil e - i. 11 ül ke den 800 spor cu nun ka ýl dý - ðý ve i ze de dü zen le nen u lus la ra ra sý þam pi yo na lar da bi rin ci ol ma yý ba þa - ran e vinç, 7 Þu ba 2012'de dü zen le - ne cek v ru pa Þam pi yo na sý seç me le - ri ne ha zýr la ný yor. a ma dan 2 ri ba und i le a mam la - dý.ge ce nin bir di ðer kar þý laþ ma sý, o ron o ap ors i le ew Jer sey es a ra sýn da oy nan dý. Ma çý es ka za nýr ken, ilk 5'in de sa ha ya çý kan ürk bas ke bol cu Meh me O kur, 3'ün cü da ki ka da sa ka lan dý ve ma çý er ke mek zo run da kal dý. ýr ýn da ka sýl ma o lan bas ke bol cu, sa yý kay de de me den er ke i ði ma çý bir ri ba und la a mam la dý. es'e De ron Wil li ams i le n hony Mo - row 24'er sa yý i le oy na dý. Kris Hump hri es i se ga li bi ye e 16 ri ba - und ve 6 sa yý i le ka ký sað la dý. ýl ba þý gü nü an ren man da dü þe rek ko lu nu ký - ran ve 13 Þu ba por a lo nu'nda her gün an - ren man ya pan millî sporcu Muhammed e - vinç, az min den hiç bir þey kay be me di. G.aray'dan ucescu'ya geçmiþ olsun mesajý G Ku lü - bü, Uk ray na'nýn hakh - ar Do nesk a ký mý ný ça - lýþ ý ran es ki ek nik di - rek ö rü Mir ce a u ces cu i çin, ge çir di ði ra fik ka - za sý ne de niy le geç miþ ol sun me sa jý ya yým la - dý.a rý kýr mý zý lý ku lü bün in er ne si e sin de ya - yým la nan me saj da, ''s ki ek nik di rek ör le ri miz - den Mir ce a u ces - cu'nunn ra fik ka za sý ge - çir di ði ni ü zün üy le öð - ren miþ bu lu nu yo ruz. Ken di si ne geç miþ ol sun di le ði mi zi i le i yor ve en ký sa za man da sað lý ðý na ka vuþ ma sý ný e men ni e - di yo ruz'' de nil di. rzurum'da kayak þöleni ZU UM'D i ki gün sü - re cek o lan FI Ku zey Kom - bi ne Ký a Ku pa sý ya rýþ la rý, ka yak la a la ma mü ca de le le - riy le baþ la dý. ürk e le kom la ma Ku le le ri'nde ger - çek leþ i ri len a la yýþ lar da 14 ül ke den 49 spor cu mü ca - de le e der ken, ya rýþ lar da ür ki ye'yi Mus a fa Öz aþ - yo nar em sil e i. lk gün a - la yýþ la rýn da 129 pu an la or veç'en s pen n der - sen ilk sý ra da yer a lýr ken, Fin lan di ya'dan Mik ke e i - no nedn 123,5 pu an la i kin ci, or veç'en o mas Kjel - bon i se 122,5 pu an la ü çün - cü sý ra da yer al dý. Mus a fa Öz aþ yo nar i se 62,5 pu an la 47'nci ol du. a rýþ la rýn i kin ci bö lü mün de i se öð le den son ra Kan dil li Ka yak Mer - ke zi'nde ka yak lý ko þu mü - ca de le si ya pý la cak. a rýþ lar - da, spor cu la rýn ka yak la a la - ma da al dý ðý de re ce ye gö re sar a la ca ðý be lir il di. a rýþ - la rý Ka yak Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ö zer yýk i le Buz Ho ke yi Fe de ras yo nu Baþ - ka ný Fa ih Çin i mar'ýn da iz le dik le ri gö rül dü. ngilere'de derbi günü G ' - Manc hes er ken i, bu gün Pre mi er e a - gu e'in en bü yük i ki þam pi yon luk a da yý - nýn kar þý kar þý ya ge le - ce ði ku pa ma çý na ev sa hip li ði ya pa cak. Manc hes er Ciy ö - nün de Old raf - ford'da oy na dý ðý lig ma çý ný 6-1 kay be den ve bu nun a cý sý ný ha - len his se den Manc - hes er U ni ed, ma ça hem bu he zi me in, hem de ge çen yýl F Cup'ýn ya rý fi na lin de e len miþ ol ma nýn ver - di ði ''rö van þý al ma'' duy gu suy la çý ka cak.

11 HZI: Hayreddin kmen BUMC 8 OCK 2012 PZ 11 ÇG BUMC siðfar sözü Doðru yol, yön Haccýn þarlarýndan biri mda O(llah) 'daki böcek Faka'nýn sessizleri esim Bir vâsýanýn hareke saainin gecikmesi ise'nin sessizleri Meyyi Unsur B Daha az zararlý, daha kolay Kur'an'da bir harf raf, yakýn çevre Bir sülü alý Balýk avlama filesi Bir baðlama edaý dibler Ced, dede amaz sýrasý, dizi hiþam, Moorda bir cihaz dâle güneþi þehîd halife Oruc, Kur'- ân, rahme ayý Madenî sicim Ders veren, ibreli frika'da bir nehir öz Birbirine âþýk olma amazan sadakasý 6 Mayýs günü Garib þeyler Helâk edilen bir kavim Bir iç uzuv lahlýk dâvâ eden Bez parçasý ývý n umumî Kur'ân'ýn ilk sûresi Bir sayý ranlý, fars ezze araýcý, yaraan Doðum yapýran Bir renk B'deki daðýn bir adý þaafa Büyük balýk ýnýr aþý Iþýk, mum Büyük bir efsir ve kelâm âlimi sim Gelecek Çoban alebeye verilen vazife bâdeler Parça, dilim Vücuda su serpme kvaoru dik olarak kesen farazî çember Peygamberimizin bir hanýmý Baba Bir çalgý ablo çizim levhasý Bir baðlaç Îmânýn kemâl nokasý Bir göz rengi ýn ayaðýna çakýlýr Maðara Milli sihbara eþkilaý (kýsa) avýr, cilve u, âb Bir noa ski bir ahýl ölçeði ýkýca baðlama Birdenbire ize'de balýyla meþhur yayla Uzay KM HZ an da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. Ke si - þen harf ler de o la bi lir. KM: FK, M, Þ, B, KZ, Ü, OOB, KVÞK, GÖBK, BK, B, VH, IÞIK, KIMIZI, I, Þ, KM, OM, D, PO, KZ, CZ, HMZM, DÖO, MD. D Ð Þ MOZK BUMC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? FH Þ lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. H O K F K M C Z U B O F M Z M D B U B K M Ü Þ O Þ I Þ I K M H U K M O I M V F P K O B M Z M D Ü F B B Þ I M M O Ö D V Z P G Z I H D Ö O K Ü D D O U M C P KUU BUMC U K M G andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. F K ÞK andaki þekillerden ikisi birbirinin aynýsýdýr. Bulabilir misiniz? F B G C H D I K F M D K H M P K C P O M U D H H V D O U O H D C F O D F M M B nokasýndan girip B nokasýndan çýkabilir misiniz? Z H H P V M K M K O V H F K B D O Z M U I F P O O F P P Z I K B U P O KM: Harf ku u la rýn - da bazý sebze isimleri ka rý þýk ya zýl mýþ. Doðrusunu allarýna yazar mý sý nýz? 9 FK: Kapan Memiþ, uzun yýllar düþman elinde esir kaldýkan sonra, nihaye adaya gelen Osmanlý gemisi arafýndan kurarýlmýþ. Faka bu güzel aný göseren iki resim arasýnda dokuz ane fark vardýr. Bulabilir misiniz? CVP: ÞK: ve H birbirinin aynýsýdýr. KM: PZI, UP,, OK. KM HZ 3 Harfli: K,, UU, F, O,, DÜÞ,, Z. 4 Harfli: IF, H, Ü, ÜV, C, DOU, DM, KB, BB, M,, M, P, ÜF, Z,, CVP: ÇG: oldan aða: 1-d 2- sikame 3- avaf- Bir 4- Havar- d 5- Uður böceði 6- Fk- Üdeba- Ki 7- igar- Meridyen 8- öar- be- Ma 9- uða- Paçavra 10- s- Ömer- la 11- Ölü- amazan- n 12- ð- breamiz 13- hven- am- ime 14- lif- ad- ar 15- af- Hu 16- aaþþuk 17- Fire- iþe 18- Hýdrellez 19- Garaib- da. ukarýdan þaðýya: 1- Hu- Öðe 2- saðfirullah 3- avuk göðsü- Ve 4- Civar- a- el 5- Karbüraör- il 6- af- Öd- Mai- Faiha 7- cem- Pembe- Faýr 8- Debdebe- rara- rda 9- i- ðareç- Zemahþeri 10-, HCI, HF, ÞK. 5 Harfli: PO, OF,, HÞ, M, FZ,, OMK, DM, UUF, KM, BB, BD, U, CM, IK, M, KUUB, K, KDM, DÜU, ÜMM, UUK, Þ. ai- bada- Duþ- b 11- Ödev- al- ual 12- e- M- Kile 13- Kimali iman- Þed 14- in- nzer- Feza. KUU BUMC: oldan: DOK, UUM. ukarýdan: DOGU, M. DÐÞ: FH, FH, FÞ, Þ, M, ÞM, Þ.

12 ar suyu kalbi koruyor! UZM nar suyunun kalbi koruduðunu, damar ýkanýklýðýný önlediðini ve kansere karþý insan vücudunu koruduðunu beliriyor. apýklarý açýklamalarda narýn ve nar suyunun insan vücuduna büyük kaký saðladýðýný beliren uzmanlar, ar suyuyla beslenme sonrasýnda damar plaklarý ve ýkanýklýklarýnda gerilemeye sebep oluyor. 2 hafa boyunca günde 50 miligram nar suyunun, ansiyonu arýran enzimi yüzde 36 düþürüyor. Bu sayede ansiyon yüzde 5 düþürülüyor diye konuþular. arda, kansere karþý koruyucu anioksidanlar bulunduðunu ifade eden uzmanlar, ar suyundaki anioksidan mikarý, yeþil çay, kýzýlcýk ve porakal suyuna göre 3 ka daha fazla. Bir bardak nar suyu, 10 bardak yeþil çay ve 4 bardak kýzýlcýk suyu ile ayný seviyede anioksidan madde içeriyor. arda ayrýca C viamini, demir ve poasyum bulunuyor dediler. Ü M VÂ O U UZ: ÞU K B KI Â BI Ç D ÜK K GÜ DÂ ÂMI DÂ I O CK I 8 OCK 2012 PZ lmanya nýn yüp HB ulan ý ibadee açýldý D Þ ÜK ÂM B Ð' BÐ I ÜP U C M, M 'I FK FU ÞH KI I D K D CH K B I D, CU M M ZI Ö C B D ÇI DI. M'I Frankfur þehri yakýnlarýndaki Dreieich kasabasýnda, Diyane þleri ürk slâm Birliði ne (DB) baðlý yüp ulan Camii ibadee açýldý. Cuma namazý öncesinde yapýlan açýlýþa Frankfur Din Hizmeleri aþesi aþar eracein Bayar ve çok sayýda vaandaþ kaýldý. aþar eracein Bayar, açýlýþa yapýðý konuþmada, bir ibadehanenin bin bir emekle ve zorlukla yapýldýðýna dikkai çekerek, þöyle dedi: meði geçen herkese eþekkür ediyorum. sýl arzumuz camilerimizin sadece ibade maksalý deðil; külürümüzü oluþuran millî ve manevî deðerlerimizin gelecek kuþaklara akarýlabileceði bir isasyon þeklinde kullanýlmasýdýr. Zaen yöneimlerimiz, din görevlilerimiz ve cemaaimiz lmanya daki camilerin ne gibi bir misyon için inþa edildiklerinin bilincindeler. Biz de bu konuda üzerimize düþen ve elimizden gelen her þeyi yapýyoruz. yüp ulan Camii Dernek Baþkaný efa Þahin ise caminin minareli olmasýný çok arzu eiklerini ifade ederek, abi bunun için birakým izinlerin alýnmasý gerekiyor. Biz de bu izinleri alabilmek için gerekli yerlere baþvurularýmýzý yapýk ve görüþmelerimiz devam ediyor dedi. Cuma namazýný ibadee yeni açýlan camide kýlan uncer ýlmaz (27) eni açýlan camimizde ilk Cuma namazýmýzý kýldýk. llah emeði geçenlerden razý olsun. lmanya'da bu þekilde camilerin çoðalmasýný isiyoruz. Dinimizi ve külürümüzü en iyi þekilde yaþayabilmemiz için camilerimizin önemi çok büyük dedi mere karelik alan üzerine yapýlan camide ayný anda yaklaþýk 500 kiþi ibade edebilecek. yrýca, cami alanýnda sosyal ve külürel faaliyelerin de gerçekleþirilebileceði bir sosyal hizmeler binasý yer alýyor. Dreieich / aa Dünyanýn en yüksek asma köprüsü MKK D dünyanýn en yüksek asma köprüsünün açýlýþý yapýldý. Meksika Devle Baþkaný Felipe Calderon arafýndan açýlýþý yapýlan l Puene Baluare köprüsünün yerden yüksekliði 403 mere. Meksika nýn inaloa eyaleini Durango eyaleine baðlayan ooyolu ve Þeyan omurgasý geçidinin üzerinde geniþliði 20 mere ve uzunluðu 1124 mere olan 4 þerili köprü, alýna Fransa nýn ünlü yfel Kulesi sýðacak kadar yüksek. Devle Baþkaný Calderon, asma köprünün, uzmanlar arafýndan bu ürdeki en yüksek köprü olduðunun escil edildiðini ve Guinesse ekorlar Kiabý na girmeye hak kazandýðýný söyledi. Dünyanýn en yüksek asma köprüsü unvanýný eline geçiren l Puene Baluare nin yapýmýna 2008 yýlýnda baþlanýldý ve 4 yýldan az bir sürede amamlandý. Köprünün oplam maliyei milyon dolar. oick Peyron, dünyayý 45 gün, 13 saa, 42 dakika ve 53 saniyede dolaþarak rekorun yeni sahibi oldu. Ge miy le dün ya yý do laþ ma re ko ru nun ye ni sa hi bi n FIZ ge mi kap a ný o ick Pey ron, dün ya yý 45 gün, 13 sa a, 42, da ki ka 53 sa ni ye de do la þa rak, dün ya yý ge miy le do laþ ma re ko ru nun ye ni sa hi bi ol du. Ban qu e Po pu la i re V ad lý ge mi siy le Fran sa nýn Bre as li ma ný na ön ce ki ak þam ge len Pey ron ve mü re e ba ý, 48 gün, 7 sa a, 44 da ki ka 52 sa ni ye lik es ki re ko run sa hi bi Fran sýz ge mi kap a ný Franck Cam mas ýn re ko ru nu 3 gün fark la ký ra rak dün ya yý ge miy le en hýz lý do la þan ge mi kap an la rý na ve ri len Ju les Ver ne Ö dü lü nü ka zan dý. Pey ron un ken di si gi bi a nýn mýþ bir ge mi kap a ný o lan kar de þi Bru no Pey ron da ba þa rý lý kap an lýk ka ri ye ri bo yun ca 3 kez Ju les Ver ne ö dü lü nü ka zan mýþ ý. Bres / a a Kuraklýk baþladý, Fas lý lar yað mur duâ sý na çýk ý n FI 2007 yý lýn dan bu ya na ilk kez ül ke ge ne lin de yað mur du â sý na çýk ý. Ku rak lýk yü zün den a hýl am bar la rýn da ki ü rün ih i ya cýn dör e bi ri nin de al ý na dü þün ce halk yað mur du â sý e i. s lâ mî þ ler Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Fas a ki büün ca mi ve mes ci ler de Kral Mu ham med in a li ma la rý çer çe ve sin de du â e dil di ði be lir il di. Dün ya nýn en bü yük a hýl i ha la çý la rýn dan Fas a a rým, il kel þar lar da ya pýl dý ðý i çin bü yük o ran da yað mu ra da ya ný yor. Ül ke de y lül a yýn dan kim a yý nýn or a sý na ka dar ya ðýþ mik a rý nýn nor mal se vi ye ler den yüz de 74, ge çen yýl ay ný dö ne me o ran la da yüz de 89 da ha az ol du ðu kay de dil di. a ba / a a Kö pek ler, ni ye i ni zi gö zü nüz den an lý yor n KÖPK i le i þim sin yal le ri ni, kü çük ço cuk la rýn yap ý ðý gi bi de ðer len di ri yor. es li ko mu un ya ný sý ra göz e ma sý kö pek le rin ko mu u an la ma sýn da e ki li o lu yor. o nuç la rý Cur ren Bi o logy der gi sin de ya yým la nan a raþ ýr ma da, Ma ca ris an Bi lim ler ka de mi si bi lim a dam la rý Joz sef o pal ve r nö eg las, kü çük ço cuk lar ü ze rin de a raþ ýr ma lar da kul la ný lan bir yön e mi kö pek ler de uy gu la dý. Kö pek le re gös e ri len vi de o lar da bir ka dýn kö pe ðe ses le ne rek, hay va nýn gö zü nün i çi ne bak ý. Bun dan son ra ka dýn ba kýþ la rý ný ö nün de du ran fark lý ob je ler den bi ri ne çe vir di. es li ko mu ve göz e ma sý nýn ar dýn dan kö pek le rin de ka dý nýn bak ý ðý ob je ye yö nel dik le ri gö rül dü. kin ci bir vi de o da i se ka dýn ký sýk ses le kö pe ðe ses len di ve göz e ma sý kur ma dan ob je ler den bi ri ne bak ý. Bu du rum da i se kö pek le rin ay ný ob je ye yö nel me di ði esbi e dil di. Bi lim a dam la rý, kö pek le rin, ay ný 6 ay i le 2 yaþ a ra sý ço cuk lar da ol du ðu gi bi ses ve göz e ma sý nýn ar dýn dan i le i len me sa jý da ha i yi al gý la dý ðý ný bil dir di. ren ler, 235 mil yon yol cu a þý ya cak n Ç' u la þým da en yo ðun dö ne mi o lan ve 40 gün sü ren Çin ye ni yý lýn da (ba har bay ra mý) ren ler le 235 mil yon yol cu a þý na cak. Çin De mir yol la rý Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, bu sa yý nýn ge çen yý la o ran la yüz de 6,1 o ra nýn da ar ý ðý kay de di lir ken, 8 O cak ve 16 Þu ba a ra sýn da de mir yol la rý nýn gün de or a la ma 5,88 mil yon yol cu a þý ya ca ðý be lir il di. Çin in e ko no mi mer kez le ri ve bü yük þe hir le rin den o lan Pe kin, Þang hay, Gu ang co u ve Hang co u gi bi þe hir le re göç men iþ çi o la rak ge len mil yon lar ca ki þi iç bö lüm ler de bu lu nan ý çu an, Hu bey, Ci ang þi, n hui ve Hu nan gi bi e ya le le re gi de cek. Dev le, hal kýn a i li a i le le riy le ge çir mek i çin mem le ke le ri ne gi i ði bu yo ðun dö nem de ek ren ve o o büs se fer le ri koy ma sý na rað men her yýl cid dî bir yo ðun luk la kar þý la þý yor. Çin ba har bay ra mý bu yýl ay ak vi mi ne gö re 23 O cak an i i ba ren baþ la ya cak. Þang hay / a a

13 8 8 OCK 2012 PZ 8 OCK 2012 PZ l I: 42 GZ ÜCZ VD ur lu pa zar la ra bek le riz e fen dim! Ce ha le in ma ze re i ol maz BD IDIIM POZF PC P BH Þ sya ho o.com a zar gün le ri niz na sýl ge çi yor bil mi yo rum. Pa zar gün le ri ni sal din len me o la rak ge çi ren le re ve bu gö rü þü sa vu nan la ra ka ýl ma dý ðý mý da ha baþ an be lir mek is i yo rum. Haf a i çi za en do lu o lan in san lar, haf a so nu, han gi i þi ne re ye ka a cak lar? a biî ken di e vi ne, ço cuk la rý na za man a yý ran la rý an la rým, eb rik de e de rim, a ma ger çek en bun la rýn dý þýn da o ka dar ma la ya ni ve ya dün ye vî di ye bi le ce ði miz za man di lim le ri sað da sol da ü ke i li yor ki, sor ma yýn gi sin. Ken di le ri ne, Bu Pa zar sa bah kah val ý sý ný sem i mi ze ye ni a çý lan med re se miz de ya pa lým. kas ýy la aç ý ðý mýz e le fon lar da ki kar deþ ve dos ses ler bi raz san ki uy ku mah mur lu ðu nu i çe ri yor. a ni, san ki, Bu sa a e bu e le fon da ne re den çýk ý? ka bi lin den ce vap lar ge li yor. ma son ra son ra bi raz cüm le ler i ler le yin ce, ab lo de ði þi yor. a biî ra ha ý ný bo zup kah val ý ya ve soh be e ka ý lan lar a ýk la rý bu a dý mýn a dý ný mad dî ve ma ne vî o la rak çý ka rý yor lar. l be e gel me yen ler i çin böy le bir þey yok. a ni a dým a ma mak, bir iþ de ðil dir. dým a mak bir iþ ir ve her ha yýr lý i þin ken di i çin de bir a dý, lez ze i var dýr. Bu haf a ki der si miz de, ya þý en kü çük o lan öð ren ci mi zin, der si miz de ge çen bir cüm le yi ez ber le yip, bu ðu lan mýþ o lan pen ce re nin ca mý na yaz ma sý ko nu yu ö ze ler ni e lik e i di. a ha ý ný boz ma ya ný, ra ha ý bo zar. *** Biz, sem i mi ze a çýl mýþ o lan ye ni med re se ve si le siy le, Pa zar sa bah kah val ý la rý ný fen li se si ve na do lu li se si öð ren ci le riy le ya pý yo ruz. Kah val ý son ra sý ur der si miz o lu yor. i sâ le-i ur o ku yo ruz. O nun ye ri ni bir baþ ka soh be in u ma sý müm kün de ðil. O, Kur ân a da yan dý ðý i çin, o nun soh be i Kur â nî le þi yor. O nun i çin de müm kün mer e be i sâ le-i ur ders üs lû bu nun bo zul ma ma sý çok ö nem li dir. a ni ur la rý, nur lar dan ör nek ler le an la ma ya ça lýþ mak çok da ha sað lýk lý dýr. lk kez i sâ le soh be i ne ka ý lan bir genç bi le, on da ki ca zi be ye, ak la ve kal be hi ap e i ði i çin ken di ni kap ý rý yor. k len bes len me ler, kal bî bes len me ler den da ha ö nem li dir. kýl yo luy la ge len so ru la ra man ýk lý ce vap lar bul mak çok da ha ö nem li dir. Oy sa i sâ le-i ur ak len, kal ben, his sen bir bes len me ya pý yor. Kal bi miz de, ak lý mýz da ri sâ le ler le do yu yor. Ha a in san da ki di ðer lâ i fe-i ab ba ni ler de; ne, ne i le bes le ni yor bil me sek da hi o bes len me ler ger çek le þi yor. n san da ki sa yý sýz his ler, bir bir er bi ye e di li yor. dý kon ma mýþ bir ne fis er bi ye si e ði i mi ya pý lý yor. He lâ le o lan mey li miz ar ar ken, ha ra ma o lan mey li miz ke si li yor. þ e bun lar ur soh be le ri nin i çin de giz len miþ o lan sýr lar dýr. *** Pa zar gün le ri mi zin, on yýl lar dýr de vam e den ge ce soh be i i se yo ðun il giy le de vam e di yor. a ni o ar ýk bir mar ka ol du. Pa zar soh be le ri de nin ce ak la çok gü zel þey ler ge li yor. i zin le pay laþ ma yý u nu u ðu muz çok ö nem li bir þey var. O da, Pa zar gru bu muz ar ýk çok an dýr, fark lý fark lý þe hir ler de ki ü ni ver si e le re öð ren ci ler Mulaka sizin oralarda da vardýr nurlandýrýlmayý bekleyen pazarlar. eminizdeki medreseye bir uðrayýn ve bir pazarý da siz aeþleyin! Olur deðil mi? gön der di. O öð ren ci le ri mi zin pek ço ðu da gi ik le ri yer ler de med re se mi ze yer leþ i ler. On lar, a il de þeh ri mi ze gel dik le rin de mu la ka der si mi ze ge li yor lar. On lar la ur ders le ri miz a ra mýz da güç lü bir bað var. Þü kür. O nun i çin de ar ýk a ra mýz da bir hu kuk o luþ u. r ýk bir bi ri miz le gö rüþ me hak ký mýz var. e i ce de ay ný as an çor ba ka þýk la dýk ve bir lik e soh be le ri miz ka yý la ra geç i. Bu u nu u la sý bir ha ý ra de ðil dir. Bu ka yý lar çok sað lam a ýl dý ve e be di ye pen ce re si o lan bir ha ý ra al bü mü müz ol du. O da iþ e Pa zar soh be le ri. Her yýl ye ni ye ni kar deþ le ri miz le ha ý ra o luþ ur ma ya de vam e di yo ruz. Biz on lar i çin, on lar biz ler i çin çok an lam lý dýr. Bi ri miz he pi miz, he pi miz bi ri miz i çi niz. sö zü, am ce ma a i ya pý lan - ma yý an la ý yor. Þahs-ý ma ne vî i çin de ol mak ka dar gü zel bir þey o la bi lir mi? Þim di ler de pa za rý mýz en muh e þem gün le ri ni o luþ u ru yor. a ba hý da ak þa mý da an lam yük lü fa a li ye ler le do lu. a ba hý da nur lan dý, pa zar la rý mý zýn ak þam la rý da. Hay din si ze bir de ay bil gi da ha ve re yim: Pa zar genç le ri miz le o lan ur ders le ri miz de 30 dk. i ma nî ders, a ra da ik ram lar, 15 da ki ka da her soh be i mi ze ge len ar ka da þý mýz e li ne bir ur i sâ le si a lý yor ve her bir lik e o ku ma ya pý yo ruz. a ni hiç de ðil se is is na sýz her haf a her gen ci miz e li ne i sâ le yi a lýp bir on beþ da ki ka o ku muþ o lu yor. Za en bu on beþ da ki ka o la rak da kal mý yor. Ba zen yir mi beþ, o uz da ki ka la ra u la þý yor. Ö zel lik le o ses siz yü rü yüþ gö rül me ye de ðer. o lu nuz dü þer se Pa zar sa bah ve ak þam la rý nur lu o u rum la ra bek le riz e fen dim. Mu la ka si zin de o ra lar da var dýr ay dýn lan ma yý bek le yen pa zar lar. em i niz de ki med re se ye bir uð ra yýn ve bir pa za rý da siz a eþ le yin, o lur de ðil mi? em i niz de ur men zil le ri yok sa o da ha ay rý bir du rum. O za man ya pýl ma sý ge re ken he men o sem e bir ur me kâ ný o luþ ur mak ýr. Du â mýz o ki, ab bi miz bu u râ nî yü rü yüþ en biz le ri a yýr ma sýn. GÖÜ PII Câ hil in san de yin ce ge nel lik le, o ku ma yaz ma bil me yen in san ak la ge lir. Hal bu ki, o ku ma yaz ma bil me di ði hal de çok o ku muþ lar dan da ha çok bil gi si o lan in san lar var dýr. a ni ce hâ le, ah sil den zi ya de ah lil e me ye e ne ði i le il gi li bir du rum dur. Bir in san, bak ý ðý ný gör mü yor, din le di ði ni duy mu yor, duy du ðu nu da an la mý yor sa, o na câ hil den ö e, ka ra câ hil de mek ge re kir. Böy le le ri yük sek ah si lin en yük sek ba sa ma ðýn da bi le bu lun sa lar, yi ne de ce hâ le ba ak lý ðýn dan baþ la rý ný kur a ra maz lar. Ce ha le öy le bir has a lýk ýr ki, in sa na bil me di ði ni de bil dir mez. a ni ca hil in san, ce ha le in den ha ber siz dir. O nun i çin il min en bü yük fay da sý, in sa nýn ce ha le i ni keþ fe me si ni sað la ma sý dýr. Öð ren di ði bil gi sa ye sin de bil me di ði çok þey le rin ol du ðu nu fark e den in san, on la rý da öð ren mek i çin gay re e der. Böy le ce ce ha le en kur u lur. Ce ha le en kur ul mak i çin o ku mak ge re kir. O ku mak de yin ce i se, sa de ce o kul lar ak la gel mez. Kâ i na bir o kul, yer yü zü bir ders ha ne, gö zü mü zün gör dü ðü her var lýk bir ib re lev ha sý ve ya kud re ka le mi i le ya zýl mýþ bir mek up ur. Bun la rý o ku mak i çin harf le re ve ses le re de ih i yaç yok ur. kýl gö zü i le ba kan lar, bu mek up la rý kal bin li sa ný i le o ku ya bi lir ler. Ha a in san ken di si de l lah ýn bir mek u bu dur. Do la yý sýy la in san, ay ný za man da ken di ni o ku yan bir mek up ur. Bi lin di ði gi bi, Pey gam ber fen di mi ze (asm) ge len ilk â ye, O ku em ri dir. l lah e sû lü (asm), bu e mir kar þý sýn da Ben o ku ma bil mem di ye rek ma ze re bil dir miþ i se de, Ceb ra il ley his se lâm ýn i kin ci de fa eb lið e i ði O ku em ri ni a lýn ca, e o ku ya yým? di ye so ru yor. Ken di si ne, a ra an ab bi nin is mi i le o ku. O, in sa ný bir kan pýh ý sýn dan ya ra ý. O ku. ab bin son suz ke rem sa hi bi dir. O, in sa na ka lem le yaz ma yý öð re en dir. O, in sa na bil me di ði ni öð re en dir. ( lak û re si: 1-5) di ye e mir ve ri li yor. Kâ i na ýn fen di si de(asm) o ku ma yaz ma bil mi yor du, a ma l lah ýn a dýy la o ku ma ya baþ la dý. Hem de kâ i na ý bir ki ap gi bi ö nü ne koy du, sa ýr sa ýr o ku du. on ra da bü ün in san lý ða, cin le re ve ru ha ni le re kâ i na ki a bý ný ders ver di. Ken di si i le çok ký sa bir sü re de n sa ný i lim de i le ri gö ü ren, cil ler ce ki ap o ku mak de ðil dir. Kâ i na ki a býn dan bir say fa yý mâ na-yý har fî i le o ku mak, dün ya nýn bü ün kü üp ha ne le rin de ki ki ap lar dan da ha faz la bir i lim el de e me yi sað la ya bi lir. ol sa gö rü þen, soh be e den, ders a lan bir in san, he men ce ha le en kur u lu yor, ak lý ve kal bi il min ve me de ni ye in ý þý ðý i le nur la ný yor du. O nun i çin ce ha le as rý, ký sa bir za man da a a de s rý ha li ne gel di. n vah þî ve ca hil ka vim ler, l lah ýn a dý i le o ku duk la rý i çin me de nî mil le le re üs ad ol du lar. n sa ný i lim de i le ri gö ü ren, cil ler le ki ap o ku mak de ðil dir. Kâ i na ki a býn dan bir say fa yý mâ na-yý har fî i le o ku mak, dün ya nýn bü ün kü üp ha ne le rin de ki ki ap lar dan da ha faz la bir i lim el de e me yi sað la ya bi lir. Çün kü bir har fin i þa re e i ði mâ nâ yý ba zen ki ap lar i zah e de mez. Üs e lik mâ na-yý har fi i le o ku mak i çin mek ep med re se le re de ih i yaç yok ur. Dað ba þýn da bir ço ban, bir kar de len çi çe ði ne ba kar, o çi çe ðin gü zel li ði nin baþ ka bir gü zel den gel di ði ni an lar, e gü zel ya pýl mýþ der se, ne ba a il - min den bir le â fe say fa sý ný o ku muþ o lur. Bo a nik il mi nin zir ve sin de ki bir in san da, ay ný çi çe ðe ba kar, hüc re le ri nin ma hi ye i ni, kök ve da mar la rý nýn ma ha re i ni keþ fe der, a ma e gü zel bir çi çek der de bu gü zel li ðin ar ka sýn da ki a na kâ rý gör mez se, o da ce ha le i ni ser gi le miþ o lur. Kâ i na bir o kul, in san da bu dün ya da bir a le be ol du ðu i çin, Ce nâb-ý Hakk ýn gön der di ði mek up la rý o ku mak la yü küm lü dür. k lý o lan, kal bi ve vic da ný bu lu nan her in san bu ab ba nî mek up la rý o ku ya bi lir. Bu nun i çin kam püs le re, an fi le re ve ders lik le re ih i yaç yok ur. man gö züy le ba kan, kalp ku la ðý i le din le yen, l lah ýn a dý i le baþ la yan her kes her þe yi o ku ya bi lir. n san ken di ni o ku mak la baþ lar sa, o ku ma yý da ha ça buk sö ker.

14 2 8 OCK 2012 PZ 8 OCK 2012 PZ 7 H ZP ÇKI zey nep ca ma il.com Fý ra i ca bý in san; e vi ni, yu va sý ný, bah çe si ni bu lun du ðu þeh ri se ver. On lar la ün si ye e der, a þýy la op ra ðýy la ak ra ba-i a al lu ka ýy la hem hâl o lur, a cý sý ný, se vin ci ni, þu u ru u yan dý ðýn dan be ri ha ya a ða cý na a ký lan bü ün his si yâ ý ný mu hi i þe kil len di rir, ken di ni o bel de nin bir par ça sý bil mek en ge len â i di ye duy gu suy la am bir bað lý lýk la bað la nýr, mu hab be bes ler. Bu yüz den is er ken di is e ðiy le ol sun, is er ha ri cî bir ic bar i le; her göç, her me kân de ði þik li ði ha zin dir, hü zün ve rir. Hz. Pey gam ber (asm) sevk-i lâ hî e cel li si, eb li ðe ve i nanç hür ri ye i ne ze min ha zýr la yan hic re yol cu lu ðu na çý kar ken do ðup bü yü dü ðü mu kad des bel de ye (Mek ke) ba kýp sev gi si ni ve mah zu ni ye i ni þu söz ler le i fa de e mek en ken di ni a la ma mýþ ý: Val la hi sen l lah ýn ya ra ý ðý yer le rin en ha yýr lý sý, l lah ka ýn da en se vim li o la ný sýn. Ba na sen den da ha sev gi li, da ha gü zel yur yok ur. Çý ka rýl ma ya zor lan ma mýþ ol say dým, sen den baþ ka yer de yur yu va u maz dým. Ce nâb-ý Hak i se Ha bi bi ni þu â ye le e sel li e de cek i: Kur ân o ku ma yý, eb lið e me yi ve o na uy ma yý sa na farz ký lan l lah mu hak kak ki se ni ek rar Mek ke ye dön dü re cek, a hi re e de ö vül müþ bir ma kam o lan en bü yük þe fa a ma ka mý na ka vuþ u ra cak ýr. 1 Be di üz za man a id ur sî Haz re le ri i se Bi rin ci Dün ya a va þý sý ra sýn da va an dan ko puþ ve e sa re e dü þü þün hü zün ve e es sü ra ý ný; Ço cuk la rý ih i yar la an gün [Ký ya me Gü nü]. (Müz zem mil û re si: 17.) â ye-i ce lî le si ne müs e ni den gen ci ih i yar la an sa vaþ a ken di ni sek sen ya þýn da his se i ði ni be lir ip de vam la; O ka ran lýk lý u zun ge ce ve ha zin gur be, ha zin va zi ye i çin de ha ya an, va an dan bir mey u si ye gel di. c zi me yal nýz lý ðý ma bak ým ü mi dim ke sil di. O hâ le e i ken Kur ân-ý Ha kim den im da gel di, di lim: Has bü nal la hü ve ni me l-ve kil de di. Kal bim de að la ya rak de di: Ga ri bem, bî ke sem za î fem nâ ü vâ nem, el a man gû yem, afv-u cû yem, me ded hâ hem zi der gâh e lâ hî! u hum da hi es ki dos la rý dü þü nüp o gur be e ve fa ý mý a hay yül e de rek i ya zi-i Mýs rî gi bi de dim: Dün ya ga mýn dan ge çip,/ ok lu ða ka na a çýp / Þevk i le her dem u çup/ Ça ðý rý rým dos dos! söz le riy le di le ge ir miþ i. Böy le de mek le be ra ber bu za af ve ac zi nin der gâh-ý lâ hî de þe fa a ve i na ye ve si le si ol du ðu nu iz har e den Üs ad, bu i na ye in e cel li si ni þu söz ler le na za ra ve ri yor du: Çün kü bir kaç gün son ra ga ye hi lâf-ý me mul bir su re e ya yan gi dil se bir se ne lik me sa fe de ek ba þým la, us ça bil me di ðim hal de fi rar e im... 2 Os man lý nýn son yýl la rýn da kay be i ði her bir sa vaþ, ha ri a ü ze rin de ye ni sý nýr la rý çi zip, s lâm bel de le ri nin ü çer be þer gayr-ý müs lim dev le le re er ki ni ne i ce Ha zin bir göç hi kâ ye si ve rir ken, böl ge nin çe þi li iþ ken ce le re ve ha ka re le re ma ruz kal mýþ, ca ný, ma lý, ýr zý, na mu su na ha lel ge i ril miþ, Müs lü man a ha li si ni de ki le ler ha lin de me þak ka li bir göç yol cu lu ðu nun kol la rý na a ý yor du. Be nim ço cuk lu ðum da bu göç hi kâ ye le riy le þe kil len di. 93 Har bi de nen Os man lý-us a va þý nýn so nun da Kars, r zu rum ve Ba um un us lar e li ne geç me siy le baþ la yan sür gün ka fi le sin de a a la rý mýn ye ni yur du a lo va ve çev re si o la cak ý. Bu bel de de da ha son ra u nan Me za li mi ni de gör me le ri ne ve ha a di na mi len mek ü ze re op la ýl dýk la rý ca mi den ku ca ðýn da be be ði ve e e ðin de kü çü cük bir kýz ço cu ðu o lan ba ba an nem le kaç ma nýn yo lu nu l lah ýn iz niy le bu lup kur u lu þa çý kan ba ba mýn an ne an ne si nin hi kâ ye si bi le, mu ha cir lik e çe ki len se fa le in iz le ri ni bas ý ra cak güç e de ðil di. þ e yi ne bu sa vaþ yýl la rýn da bi zim ki le rin ki ne çok ben zer bir göç hi kâ ye si ne yýl lar son ra a mi ha y ver di nin o gü zel üs lû buy la an la ý ðý Ku yu baþ lýk lý ma ka le sin de ras la ya cak ým: Gü ve ni lir mu hi e men sup bir genç kýz a nýr dým. O gün den bu gü ne yir mi kü sûr se ne geç i. Za ra fe i, ki bar lý ðý, er bi ye si ve bil has sa sað lam ka rak e ri i le e ra fýn dik ka i ni çe ken ler cüm le sin den di. Hâ lâ halk a ra sýn da 93 har bi de nen 1878 ürk-us mu ha re be si baþ la dý ðý za man an ne an ne si kýrk gün lük be bek i miþ. sýr lar dan be ri us zul mü nün a dý ný a mýþ si vil halk i çin i se ek ça re o cak la rý ný sön dü rüp ma lý mül kü, va rý yo ðu bý ra ka rak bu â fe in ö nün den kaç mak ý. Genç lo ðu sa da a i le siy le be ra ber bir mu ha cir ka fi le si ne ka ý lýp bir ko lu na be be ði ni, ö e ki ne de ek a þý ya bi le ce ði yük o la rak mü cev her çý ký ný ný a lýp yol la ra düþ müþ ü bi le þ e ka dýn, ço cuk, a lil, sa ka Mos kof ký lý cýn dan ka çan mu ha cir ler ka fi le ka fi le gün ler dir yü rü yor yü rü yor, yü rü yor lar. Ça la mýþ a ban la rýn dan kan sý zý yor, a ma on lar ge ne yü rü yor lar. e za man dýr a ðýz la rý na na fa ka gir me miþ, yal nýz ras la dýk la rý ku yu baþ la rýn da du rup çek ik le ri su yu hem i çi yor, hem de el le ri ni yüz le ri ni yý ka yýp kuv ve a ze le me ye ça lý þý yor lar. Kýrk gün lük lo ðu sa yor gun luk an öy le si ne ü ken miþ ve pe ri þan ki yi ne bir ku yu ba þý mo la sýn da hem ço cu ðu nu, hem de mü cev her çý ký ný ný a þý ya ma ya ca ðý na ve mu la ka bi ri ni fe da e - mek zo run da ol du ðu na ka rar ve re rek yü zük ler, bi le zik ler, broþ lar, ger dan lýk lar do lu ce va hir boh ça sý ný ku yu ya a a rak ka fi ley le be ra ber yü rü me ye baþ lý yor. ol lar... Bi ip ü ken me yen yol lar. Ge ne sa a ler ge çi yor. Bir an rü ya dan u ya nýr gi bi o lan genç ka dý nýn deh þe sa çan fer ya dý ka fi le yi a de a ol du ðu ye re mýh lý yor. Genç an ne çýð lýk çýð lý ða hay kýr mak a hak lý. Zi ra çý kýn ku ca ðýn da, ço cuk i se yok. u yu nu iç ik le ri ku yu ya mü cev her le ri ye ri ne be be ði ni a mýþ ýr Ken di ne ge lir gel mez aþ ýk la rý yol la ra ge ri dö ne rek ço cu ðu nu bul mak i çin koþ ma ya baþ lý yor. ma ka fi le ar ka daþ la rý bu yü re ði dað la nan ka dý nýn yo lu nu ke si yor, ya rý sa býr ya rý eh di ka rý þýk bir e sel li di liy le o nu, a i le si ni ve yol ar ka daþ la rý ný erk e me me ye zor lu yor lar. Der li a na ya ar ýk að la ya að la ya yü rü mek en baþ ka ya pa cak iþ kal ma mýþ ýr. Ge ne bi ip ü ken mez yol la rý, dað la rý ba yýr la rý aþ ma ya baþ lý yor lar. þ e yi ne bir ku yu ba þý. Ka fi le du ru yor n ne nin göz le ri hep yaþ lý. Bir kaç sa a ev vel ki gi bi fer ya e mi yor, a ma o çýð lýk lar, o fi gan lar du ma ný ü ken miþ a lev gi bi bu der li yü re ðin i çi ne a ký yor Kal ka lým di yor lar. On la ra þu beþ on da ki ka is i ra ha bi le ha ram. Zi ra düþ man a lý, on lar ya ya. am doð ru lup ek rar yol la ra dü þe cek le ri sý ra da va di nin ar ka sýn dan bir baþ ka mu ha cir ka fi le si gö rü nü yor Bek li yor lar ya vaþ da ol sa þe kil ler se çil me ye, a þi na yüz ler be lir me ye baþ lý yor. Kýrk gün lük lo hu sa nýn er kek kar de þi de bu ca ný bo ða zý na gel miþ yer yur düþ kün le ri a ra sýn da. Genç lo ðu sa dað lar da se ke se ke bü yü yen bir çýð lýk a ý yor. ma bu de fa ki hay ký rýþ yal nýz kar de þi ni gör dü ðü i çin de ðil. Genç a da mýn ku ca ðýn da bir kaç sa a ev vel ku yu ya a ý ðý ken di ço cu ðu nu gör dü ðü i çin... 3 þ e be þe rin zah me, mih ne e lâk ki e i ði her bir þe yin ar ka sýn da e cel li e den rah me. Her hic re ders al ma sý ný bi le ne bir fe ih. Bir vus la im i ha ný. ýp ký Mek ke nin fe hi gi bi, ýp ký Kos ur ma e sa re i nin s an bul a vus la a kal bol ma sý gi bi, ýp ký Bar la ür gü nü i le ge len i sâ le-i ur un e li fi ve fü u ha ý gi bi. Müs lü man kim li ði ni küf far a yak la rý al ýn da ez dir me yip ken di ni e min bel de le re a mak i çin ko þan dü nün mu ha cir le ri gi bi. n be an ben lik ku yu la rý na düþ mek en ka çan her bir Müs lü ma nýn ab bi ne hic re i gi bi. Bu nu ya pan, böy le gö ren i çin hü zün, hü sün e kal bo lu yor Za en her ne re ye gi dil se mül kün ger çek sa hi bi O. Bü ün di yar lar O nun. Ku la dü þen ha yýr ner dey se o ra yý di le mek, o ra yý mes ken u mak. Pey gam ber-i Zi þan fen di miz de(asm) böy le fer man e miþ: Mem le ke ler, l lah ýn mül kü, kul lar l la hýn kul la rý dýr. Öy le i se ne re de hay rý bu lur san o ra ya yer leþ. 4 Dip no lar: 1- Pey gam be ri mi zin Ha ya ý-2, a rih çe-i Ha ya,..., s Ha ý ra lar la Baþ ba þa a mi ha y - ver di. 4- Câ mi ü s-a ðir-2, 206. Hiç lu na par ka gi i niz mi? Hiç el ma kur dun da hýz la nan yer de çýð lýk a ýp, çar pý þan lar da al dý ðý nýz dar be le re kah ka ha a ý nýz mý? Pe ki, ya þý nýz gi ik çe bü yü se de hâ lâ bi ni yor mu su nuz? Ben bi ni yo rum. Çar pý þan la ra ba bam la bi ni yo rum ve ar ýk kol uk la ra zor sý ðý yo rum, çün kü on lar ço cuk lar i çin, a ma i çim de ki ço cuk bir ür lü bü yü mü yor sa Ku zey Ko re li de ri nin ge çen ay ve yýl i çe ri sin de ö lü mü nü duy muþ su nuz dur. u na park ve Ku zey Ko re nin ne il gi si var? der se niz as lýn da çok de rin bir il gi si var ve bu nu du yun ca, yi ki s lâm ko ku lu bir yer de ya þý yo rum de dim. Ku zey Ko re, a e iz mi i çe ri sin de dal lan dý rýp bu dak lan dý ran ve din siz li ðin ko ku su i le de sev gi siz li ðin ye þer di ði bir ül ke. Öy le ki ken di le ri ni fer ya du fi gân yer le re a an halk ü zün ü sün den de ðil kor ku la rýn dan að lý yor lar. s ki baþ ba kan Kim ong l in res mî va ri si o lan üç oð lu var ve bü yük oð lu nun ak si ne ül ke yi kü çük oð lu Kim Jong Un a bý rak ý. Bu nun se be bi ni hiç dü þün dü nüz mü? aþ ça bü yük o lan a ða be yi Kim Jong am ül ke de ve li ah o la rak ke sin göz le ba ký lýr ken, bir den ba ba sý a ra fýn dan bir ke na ra a ýl mýþ. Bu nun se be bi i se Ja pon ya da bu lu nan Dis ney land a gi der ken sah e pa sa por i le ya ka lan ma sý.* Ko ca a dam ha ya ýn da hiç o yun ca ða bin me miþ ve ka ý ku ral la rý ken din ce yýk ý ðý ný zan ne der ken ha ya ý nýn dar be si ni ya þa mýþ. Ba ba sý a ra fýn dan Þ ÇKIOÐU MV I man ma il.com Ç o c u k s u ruh lar dýþ lan mýþ. Bu nun se be bi i se ço cuk su ru hu nu bir ke na ra bý rak ma ma sý ve yü re ði nin se si ni din le me si e izm, in san la rý sev gi siz li ðe, mer ha me siz li ðe, psi ko lo jik buh ran la ra i er ken; s lâm dan u zak laþ ma ya ça lýþ ý rýl mak ne ka dar doð ru dur bil mi yo rum. Be - þir Fu a ýn, ma er ya liz min ür ki ye de ki ku ru cu su sa yý lýr ken in i har e me si, da mak kan se ri i ken ö e na zi i le da ha faz la a cý çek mek is e me yen a kým la rýn li der le ri; ha ya la rýn dan l lah ý ne ka dar çý ka rýr lar sa bir o ka dar yal nýz lý ða mah kûm o lu yor lar. e iz min ge ir di ði kin i le Gü ney Ko re em sil ci le ri ni ce na ze ö re ni ne al ma yan Ku zey Ko re li der le ri, sa va þý ken di le ri ne mer ha me o la rak se çer ken; e zi len ap rak la rýn e kâ mül ka nu nu na u ya rak neþv-ü ne ma bu lup yer le rin den bi rer bi rer dü þü rül dü ðü bir ha zan mev si miy di yi ne. O za man lar da â hir za man dý. Â hir za man da ya þa yan, a ma â hir za ma nýn deh þe li ca zi be dâr fi ne le rin den bî ha ber, i ki ke re i ki nin ma e ma ik e dör e i ði ni bi lip bu so nu cu ha yâ-ý iç i mâ î de de bek le mek du ru mun da o lan saf de run, din de has sas, mu hâ ke me-i ak lî ye de nâ kýs ef kâr-ý am me nin i çin de bu lu nup, Hz. Â dem den (ra) gü nü mü ze ka dar ge çen za man i çe ri - her za man halk o lu yor. u na park gi bi yer le re gi di lin ce en bü yük suç iþ le yen bir ve li ah dýn ül ke si ne ka dar ya þa ný la bi lir o la bi lir ki? Ku zey Ko re, la ik mi? ve la ik, a ma mu suz. Çün kü ka ý ku ral lar in san la rý fer ya du fi gân að la ma ya ça lý þý yor. Çün kü a e izm in san la rýn sev gi ka re le ri ni sön dü rü yor. Çün kü in san lar her an sa va þýn e þi ðin de ya þý yor. Çün kü in san lar kar deþ mil le Gü ney Ko re ye en bü yük düþ man o la rak ba ký yor. Bu gün biz ler de bi ri le ri a ra fýn dan bu þe kil de bir u çu ru ma sü rük len mek is en mi yor mu yuz? Ben ül ke min her za man bu sý nýr lar da kal ma sý ný is i yo rum. Ben u ka rý Bak fil min de ki yaþ lý a dam gi bi renk li kü çük ba lon lar la uç mak is i yo rum. Ben Med re se üz zeh râ ol ma sý ný is i yo rum. Her ke sin öz gür ce ya þa ma sý ný ve hiç bir þe kil de ay rým ya pýl ma ma sý ný is i yo rum. O gün oð lu na ar ka daþ lýk ya pan bir ba ba ol say dý, bu gün Ku zey Ko re çok fark lý o lur du. ve dev le a dam la rý ve baþ kan lar va kar sa hi bi ol ma lý dýr, a ma ye ri gel di ðin de að la ma lý ve ye ri gel di ðin de gül me li dir. e ri gel di ðin de he pi miz kü çük ak ra ba la rý mýz la, ço cuk la rý mýz la ah e re val li ye bin me li ve sa lýn cak a sal lan ma lý yýz. Çok sev di ðim bir e ker le me var dýr. al la nýn sa lýn cak a, ka yýn kay dý rak a ve dü þün ye re, a ma yü zü nüz de ki e bes süm i le Bu gün as lýn da hâ lâ ço cuk ruh la rý mý zý öl dür me di ði mi zi gö re bi li yo rum. Za en mer ha me in sim ge si in sa nýn ço cuk su ru hu nun ve i ma nýn o hum la rý dýr. çi miz de ki ço cu ðun her za man ço cuk o la rak kal ma sý e men ni le ri i le * k þi öz lük H a z a n v e b a h a r sin de ya þa ný lan en deh þe li fi ne nin mü nâ fý kâ ne al da ma sýy la al da nan lar dan o lan bir þa hýs ý. Bah çe ye ba kýp sa de ce di ken le ri ni gör mek de bir ba kýþ ýr. ma bah çe ye ba kýp bah çe de ki gü zel lik le ri gör mek de bir ba kýþ ýr. por cu lar mü sâ ba ka la ra ka ýl ma dan ön ce id mân, kon dis yon ça lýþ ma sý yap maz lar sa; mü sâ ba ka za ma ný sa ha da dö kül me le ri her za man im kân da hi lin de dir. Ce nâb- ý r ha mür ra hi min mer ha me i nin ge re ði i sâ le-i ur ge mi si nin ha de me le rin den bir mu hab be fe dâ î si ni ö nü mü ze çý kar dý. r ýk hak kýn ba ýl dan ay rýl dý ðý ný söy lü yor du ul an-ý Ke bîr. ma bu nu gö re bil mek i çin be bek le rin dün ya ya doð du ðu an da ki göz le ri nin yu muk du ru mu gi bi bak mak ye mi yor du. Ba sî re gö zü nün a çýk ol ma sý ge re ki yor du. þ e ar ýk ha ya ma ra o nun da î mân-kü für mü sâ ba ka sýn da i sâ lei ur gi bi bir kon dis yon la e be de doð ru yol cu luk de vam e di yor du. Ce nâb-ý Hak ken di si ne kul, â ver-i k rem i ne (asm) üm me, Be dî üz za mân a a le be e sin. Â min

15 6 8 OCK 2012 PZ 8 OCK 2012 PZ 3 ZU KO a ha be le ri a ný ma yol cu lu ðu - mu za, da ha ön ce yer yü zü ne a yak bas ma mýþ 70 bin me le ðin ken di si i çin in di ði bir sa ha bey le, a d bin Mu az (ra) i le de vam e di yo ruz. Buy run iþ i rak e din... *** Ký sa dün ya ha ya ý nýn sa de ce 6 yý lý ný Müs lü man o la rak ge çir me si ne rað men, bü yük hiz me le re ve si le o lan ve Pey gam be ri mi zin (asm) di lin de n sar i çin de en sev gi li ol ma þe re fi ni ka za nan bah i yar bir sa ha be a d bin Mu az (ra). a d bin Mu az (ra), vs ka bi le si nin re i siy di. Mus ab bin U meyr (ra) va sý a sýy la kal bin de kud sî s lâm dâ vâ sý kök leþ miþ ve on dan son ra da bü ün vs ka bi le si nin hi da ye i ne ve si le ol muþ ur. Müs lü man o lur ol maz i ki re kâ na maz kýl dý ve kav mi ni op la ý. Ö ze ni len v ru pa 70 bin meleðin kendisi için indiði sahabe: Ço ðu ki þi nin ö zen di ði bir yer de yim v ru pa nýn or a sý Zü rih e yim ra fý ma ba kýn ca her a raf ye þil lik e þil li ðin or a sýn da a kýl al maz re zil lik v lâ dý na sev gi yi çok gö ren Frenk ler Hay van la ra da ha çok de ðer ve rir ler Kö pek le ri o u rur baþ kö þe de Ço cuk la rý dol du rul maz boþ luk a Ba þý boþ ge zen hay van yok ur so kak a v ru pa nýn genç le ri sa bah lý yor bank lar da a al ko lik ir ya da e ro in man v ru pa nýn genç le ri pe ri þan mý pe ri þan Bu mu ö zen di ði niz me de ni ye Öz gür lük de ðil bu zil le a þan ma sý ge re ken s lâ mi ye n bü yük fa zi le On la ra þun la rý söy le di: y þ he lo ðul la rý! Be ni na sýl a nýr sý nýz? en bi zim e fen di miz, en i le ri gö rüþ lü müz ve en gü ve ni lir a da mý mýz sýn de di ler. Ben de si ze söy lü yo rum ki, siz ler de be nim gi bi l lah a ve e sû lü ne (asm) i man e din ce ye ka dar, ben i çi niz den er kek ve ya ka dýn, hiç bir kim sey le ko nuþ ma ya ca ðým. Bu min val de ki ko nuþ ma dan son ra ka bi le de ak þa ma ka dar Müs lü man ol ma yan kal ma mýþ ý. Hic re in 5. se ne sin de Ku reyþ müþ rik le ri Me di ne yi mu ha sa ra e miþ ler di. Müs lü man lar çi le ve mah ru mi ye ler i çin dey di. b nü l- ra ka de ni len bir müþ rik de e lin de ya yý i le ad bin Mu az ý (ra) göz le mek ey di. i e kim ok la kol da mar la rýn dan bi ri ni par ça - Þ B H a d b. Mu az (ra) ur lar kur a ra cak! la dý. Hz. a d a ðýr ya ra lan dý ðý ný gör mek ey di ve þöy le du â e i: a ab bi! ðer Ku reyþ le a ra mýz da ki harp de vam e de cek se ben ha ya a ka la yým. e nin Pey gam be ri ne e zi ye e den, o nu ya lan la yan bu a dam lar la harp e mek en hoþ lan dý ðým ka dar baþ ka bir þey den hoþ lan mý yo rum. ðer a ra mýz da ki harp so na e ri yor sa, be ni þe ha de mer e be si ne yük sel. a ab bi! Bir de, Be nî Ku rey za nýn a ký be i ni ba na gös er me den ca ný mý al ma.. e sû lul lah (asm) ça dýr kur du rup a d bin Mu az ý (ra) o ra ya yer leþ ir miþ i. Be nî Ku rey za a hu di le ri da ha ön ce Müs lü man lar la a hi yap ýk la rý hal de, Hen dek Har bi sý ra sýn da müþ rik ler le iþ bir li ði yap mýþ lar ve ah di boz muþ lar dý. e sû lul lah (asm) ha kem lik yap mak i çin a d ý dâ ve e i, son ra da o na hük mü nü ver me si ni söy le di. a d hük mü be lir ik en son ra ça dý ra dön dü. a ra sý a çýl mýþ ý, a ma bu na al dýr mý yor du Hz. a d (ra). Çün kü Ce nâb-ý Hak o na Be nî Ku rey za nýn pe ri þan lý ðý ný ve müþ rik le rin he zi me i ni gös er miþ i. n be an þe ha de e yak la þý yor du. e sû lul lah (asm) üz gün dü, Hz. bû be kir (ra) ve Hz. Ö mer (ra) að la mak lýy dý. l ý se ne lik bir s lâ mî ha ya an son ra þe hi o la rak ve fa e i Hz. a d (ra). Ve fa ý ü ze ri ne Pey gam be ri miz (asm); a d ýn ce na ze si ü ze ri ne ah man ýn rþ ý i re miþ ir. a d bin Mu az i çin, da ha ön ce yer yü zü ne a yak bas ma mýþ 70 bin me lek in miþ ir. bu yur du. Ký sa bir za man da bu ka dar gü zel mer e be ye u laþ mak... e bü yük sa a de. Þe fa a le ri ne na il ol mak du â sýy la.. ah me ul la hi a leyh Kay nak: a ha be ler n sik lo pe di si. ur a le be le ri bir a ra ya ge lip ur la rý o ku yo ruz! Geç miþ e Üs a dýn a le be le rin den Ders ler o ku nu yor He ye can, zevk le din li yo ruz an ki Üs ad la hi re in so kak la rýn dan ge zi yo ruz! Ö lüm bir gün ge le cek! u hu mu zu a la cak, ur la rý o ku yan lar Hem dün ya, hem a hi re Me su, bah i yar o la cak! ur lar la bir ol mak ur la rý o ku yup, yaz mak ur la rýn ders le rin de Ol mak! hi re in so kak la rýn da ur lu a ða bey ler le, kol ko la Gez mek!.. Geç miþ e o a ða bey ler le ur un ders le rin de Be ra ber o lu yor duk ur lar dan o ku yor duk Bu a ciz ve fa kir in sa ný Hem dün ya, hem a hi re i ni sýr la ra hük me den ur lar kur a ra cak! C Â ÇI Gö nen li Meh med fen di kim dir? Gö nen li Meh med (Ö ðü çü) fen di, 1903 yý lýn da Ba lý ke sir in Gö nen l - çe si nde dün ya ya gel miþ ir. l köð - re ni mi ni a mam la dýk an son ra 1920 li yýl lar da s an bul a ge len Gö nen li Ho ca Fa ih Ca mii der si am la rýn dan e rez li h - me Þük rü fen di den ders al mýþ ýr. Hýf - zý ný ve as hi hi hu ruf ders le ri ni a mam - la dýk an son ra, ký ra a il mi ni de ay ný ho - ca da o ku ya rak 1925 yý lýn da i ca ze al dý. Da ha son ra 1927 yý lýn da i mam-ha ip mek e bin den me zun ol du yý lýn da 2 O cak 1991 de ve fa e den Gö nen li Meh med fen di i çin Be di üz za man a id ur sî þu nu söy lü yor du: Biz Kur ân ýn mâ nâ sý na ça lý þý yo ruz, Gö nen li Meh med fen di i se lâf zý na ça lý þý yor. O nun a le be le ri ni ken di a le be le rim gi bi ur a le be si ka bul e di yo rum. Ve fa ý nýn 21. yý lýn da Gö nen li Meh med fen di yi rah me le a ný yo ruz Gö nen Mer kez Ca mii i mam ha i bi o la - rak hiz me i ne baþ la dý. Üç yýl son ra va - a nî gö re vi ni yap mak ü ze re gö re vin den ay rý la rak s an bul a ge len Gö nen li Meh - med fen di as ker li ði ni ye dek su bay o - la rak yap mýþ ýr. s ker li ðin den son ra bir da ha mem le ke i ne dön me yip, i mam ha ip lik gö re vi ne s an bul da de vam e - miþ ir. s an bul da sý ra sýy la Ha cý Bay - ram Kaf a ni, Dül ger za de, Ha cý Ha san, ul a nah me Ca mii i mam ha ip lik le rin - de bu lun du. n u zun sü re ul a nah me Ca mi i nde gö rev yap ý. ( ). mek li ol duk an son ra ve fa ý na ka - dar ha yýr ve ir þa hiz me le ri ne de vam e i. o rul mak bil me den Hak an al dý ðý - ný hal ka ver di. Fa kir ve muh aç la ra yö - Biz Kur ân ýn mâ nâ sý na, Gö nen li i se lâf zý na ça lý þý yor ne lik hiz me le ri ni Ký zý lay ve e þi lay gi bi ha yýr ku rum la rýn da da sür dür müþ o lan bu va kýf in san, kim se den bir þey a lep e me yip, ken di si ne ve ri le ni de hal ka ve öð ren ci le re da ðý ý. 90 yýl lýk öm rü nü Kur ân ve hiz me yo lun da har ca yan Gö - nen li Meh med fen di 2 O cak 1991 Çar - þam ba gü nü Hak kýn rah me i ne ka vuþ - muþ ur. Ce na ze na ma zý Fa ih Ca mi - i nde e is-ül Kur ra b dur rah man Gür - ses a ra fýn dan kýl dý rýl mýþ ýr. Kab ri dir - ne ka pý a ký za ða cý Þe hi li ðin de dir. Gö nen li Meh med fen di, 1943 de ey yid Þe fik fen di i le De niz li de Be di - üz za man ýn çok sev di ði ve il i fa lar da bu lun du ðu bir za ýr. Be di üz za man la ge çen gün le rim... Be di üz za man la ge çen gün le rim ha ya ý mýn en a lý, en gü zel ve en mes u za man la rý dýr di yen Gö nen li Meh med fen di, Be di üz za man la il gi li ha ý ra la rýn da þun la rý an la ýr: Üs ad baþ an a þa ðý ya fev ka lâ de bir in san dý. Baþ an a þa ðý mü kem mel, mi ne l-bâb i lel-mih râb... Ha re ke le ri, ký ya fe i, ga rib ve mi sil siz di. s ki den be ri bu za a fev ka lâ de hür me im var dý. ser le ri ni o ku yor, ve ci ze le ri ni ez ber le me ye ça lý þý yor dum. Gi ik çe iþ i ya kým ar ý yor du. a ný dýk la ra de vam lý o la rak so ru yor dum de ki De niz li hap si nin a re fe sin de bir rü ya gör düm. þ e po lis le rin gel me si bu rü ya nýn a ka bin de i di. mir böy le. Fa ka yan lýþ an la ma yýn. Be nim di ne kar þý say gým var. ki gün si ze mü sa a de. on ra ge lip es lim o lun de di ler. De niz li Ha pis ha ne si ne gi di þim böy le ol du. Üs a dýn ya ný na gi din ce, ba na Hoþ gel din Mu ham med fen di, hoþ gel din. en bu ra da lâ zým dýn. Kork ma! Kork ma! de di. Kor kum yok e fen dim de dim. Ha pis ha ne ye gi ren le re so rar lar mý bil mi yo rum. Ba na e re si ni is i yor sun? di ye sor du lar. dam lýk lar ne re de i se, o ra sý ný di ye ce vap ver dim. Ka il le rin a ra sýn da ya þa dýk. Üs ad la gö rüþ ük. Mah ke me ye gi dip gel dik, be ra ber ke lep çe len dik. Ba zen Üs ad a Kur ân o ku dum. þ e böy le, el ham dü lil lâh, a lý lan dýk, lez ze len dik. Üs ad la na maz De niz li Ha pis ha ne sin den ah li ye ol duk an son ra, i çim de Üs ad la be ra ber bir na maz kýl ma ar zu su be lir di. Bir müd de son ra Üs ad, kal bî ar zu ma mu va fýk o la rak, Be ra ber na maz ký la lým di ye be ni ça ðýr ý. O e lin ö nün de de, ka la ba lýk bir ce ma a, s an bul lu ho ca va az ve re cek miþ di ye bek li yor du. Ben o sý ra da ger çek en mü e red di kal mýþ ým. on ra Üs ad dan be ni ra ha la an ha ber gel di: Va zi fe si ni yap sýn. on ra gel sin, na maz ký la rýz. ah li ye den son ra De niz li de bir haf a ka dar kal mýþ ým. Müf ü en han gi ca mii is er sen o ra da va az ver, hu be o ku di ye rek ba na mü sa a de ver miþ i. ra dan yýl lar geç i. s an bul a gel di ði ni ha ber al dým. Fa ih Ca mi i ne dâ ve e im. Baþ ka la rý na ha ber ver mez ve be ni hal ka gös er mez se ge li rim de miþ. Der hal Hün kâr mah fi li ni ha zýr la ým. on ra ca mi ye gel di. Hün kâr mah fi lin de, i mam lý ðýn da na maz kýl dýk. l lah a þü kür, ar ka sýn da na maz kýl mak da na sip ol du. Cesare ve kuvvei Bediüzzaman dan aldým Bir hu sus da ha var dý. â ab bi! Bu zâ ýn ben de hiç kýs me i yok mu? di ye dü þü nür düm. vi me dâ ve e di yor dum, gel mi yor du. De vam lý o la rak öy le yin Ha fýz Meh med e, a kýn sa kýn ya ný ma gel me sin di ye ho ca lar la ha ber gön de ri yor du. Bir Kur ban bay ra mýn day dý. a bah na ma zýn dan son ra ka pý ça lýn dý. Mu ham med kar da þým! Mu ham med kar da þým! di ye bir ses ça ðý rý yor du. Ka pý ya çýk ým. Bak ým ki Üs ad. Boy nu ma sa rýl dý ve en Kur ân a çok hiz me e di yor sun. Be nim ya ný ma ge len le ri çok â ciz e di yor lar. e ni â ciz e me me le ri i çin, be nim ya ný ma gel me sin, di ye ha ber gön der dim de di. (...) Bir Müs lü man bir bel de de bu lun du ðu sý ra da bay ram ol sa, o ra nýn din bü yü ðü nü zi ya re e mek o na vâ cib dir. Ma dem ki bu kar da þý mýz Haz re-i Kur ân a hiz me i çin or a ya çýk mýþ. Ben de o nu bu bel de nin þey hü lis lâ mý ka bul e de rek zi ya re e gel dim de di. þ e böy le geç i a ra mýz da ki ko nuþ ma lar. l ham dü lil lâh. l lah þe fa a i ne na il ey le sin. O na çok þey borç lu yum. Ce sa re ve kuv ve i ken di sin den al dým. Biz Kur ân ýn mâ nâ sý na ça lý þý yo ruz, Gö nen li Meh med fen di i se lâf zý na ça lý þý yor. O nun a le be le ri ni ken di a le be le rim gi bi ur a le be si ka bul e di yo rum di yor du. Ha a Üs ad bu nu söy le di ði va ki bir a le be si i çin den, Üs a dým on lar i sâ le-i ur o ku mu yor de yin ce, Cid den a le bem o la rak ka bul e di yo rum di yor. (on Þa hi ler, 2. Cild, s. 261)

16 4 8 OCK 2012 PZ 8 OCK 2012 PZ 5 HMD I Gü zel bir s an bul se ya ha i OM ZG e hik me se, Öz be kis an ve Mý sýr se ya ha le ri mi zin no la rý ný kay de mi þiz, a ma bir ür lü bu se ya ha ya zý la rý ný ya za mý yo ruz. Hik me-i lâ hî ye ba kýn ki, yur dý þý se ya ha le rin den bi ze, sa de ce Hac ha ý ra la rý ný yaz ma yý na sip e miþ i. ki de fa se ya ha e i ði miz Mý sýr da op lam üç ay ka dar bu lun duk. a za cak, an la a cak, siz le re ak a rý la cak çok þey ler var, a ma bir ür lü ya za mý yor ken, Ba lý ke sir den bir kar de þi miz bir-i ki gün lü ðü ne Mý sýr a gi miþ, fa ka do lu do lu ya þa mýþ ki, ha ý ra la rý ný he men yaz mýþ ý. Doð ru su o na gýp a e miþ im o za man. Pe ki, ur i çin de ki se ya ha le ri mi zin va zi ye i na sýl? di ye cek o lur sak, on la rý za en gi i ði miz yer le ri siz le re ak a ra rak ya zý yo ruz. Bun lar dan en gü ze li o lan son s an bul se ya ha i mi zi de ya za lým is e dik. Geç i ði miz kim a yý nýn son la rýn da Bur sa dan s an bul a, do lu do lu ve her gü nü hiz me e mü e âl lik beþ gün lük bir se ya ha i miz ol du. Hem gi dip, ga ze e de ki ve di ðer yer ler de ki ar ka daþ la rý mý zý zi ya re e der; hem de müf ri a ne ir i ba ýn bir e za hü rü nü da ha ya þa rýz, gö rü rüz de dik. ma yal nýz de ðil de, bir yol ar ka da þýy la bu i þi yap ma lýy dýk. Hiz me en deks li bir çok se ya ha e be ra ber ol du ðu muz, ga ze e mi zin na do lu nun i ne si kö þe si ya za rý a þi ü cel i a ra dým. n laþ ýk ve Bis mil lah di ye rek kim a yý nýn son Çar þam ba sýn da yo la ko yul duk. Bu se fer ka fa ya koy muþ um, hiz me me kân la rý mýz da mi sa fir o la cak, ak ra ba la rý ma pek gi me ye cek im. a ni, da ha ve rim li ve do lu do lu ge çi re cek ik beþ gün lük se ya ha i mi zi. ýp ký bun dan se ne ön ce ki n ka ra-s an bul a ra sý se ya ha le ri miz de, ders ha ne le ri miz de mi sa fir ol du ðu muz gi bi. O za man da, rah me li Hü sa med din Ca nan ve e lâ had din (s lâm) a þar ýn be ra ber kal dýk la rý ders ha ne ler de ka lýr dýk. O a lý gün ler ak lý ma gel di. Genç li ði mi zin en gü zel gün le riy di o gün ler. e ni s ya Vak fý nda ki kar deþ le ri mi zi a ra dýk ve o ra ya gi ik. Ma þa al lah, vak fýn fe da kâr la rý o ra day dý ve bi zi hüsn-ü ka bul i le kar þý la dý lar. Beþ gün bo yun ca bir a ra da bu lu na ca ðý mýz a lip Çi çek, Ce lâ led din Çe le bi ve s ma il Kar al ýn mih man dar lý ðý ve mi sa fir per ver li ði al ýn da o ak þam he men ilk zi ya re i mi zi, Þi ri nev ler de fa a li ye e ge çen ye ni hiz me mer ke zi mi ze ya pa rak, es naf soh be i ne iþ i rak e ik. a biî o ra da ka dim dos la rý mý zý da gör dük. He le e lâ had din (s lâm) a þar ý gör mek bi ze ay rý bir se vinç ver di. Kýrk yý la ya kýn bir hu ku ku muz o lan ka dim bir kar de þi miz di o. y rý ca him me i ni hiz me ler den e sir ge me yen e lâ me kar de þi miz de, bi ze ma zi de ki ha ý ra lar dan bah se i. Þi ri nev ler de ki soh be e ka ýl dýk an son ra vak fý mý za dön dük. Vak fý mýz da bu lu nan genç kar deþ le ri miz den Fa ih, Bu rak ve n gin in hiz me le ri ni de u nu muþ de ði liz a bi. Üsad ýn arýyer'deki evinde slâm aþar la birlike... Per þem be sa ba hý na maz dan son ra ya ma dýk. O gün ga ze e ye gi de cek ik. a þid kar de þe, Ben bir b dul lah ra çýk baþ kar de þi (ga ze e miz ge nel ya yýn ko or di na ö rü) a ra ya yým de dim ve sa a gi bi e le fon e im. On lar da ða bey ha zýr o lun, ge lip si zi a la lým de di. a bi çok mem nun ve mü e has sis ol duk. Ga ze e bi na mý za gel di ði miz de, a þid kar de þe de dim ki: Bak, bu se fer vak i miz mü sa i. k þa ma ka dar bu ra da yýz in þa al lah. Bu gün en üs ka an baþ la yýp, a þa ðý ya ka dar bü ün bi rim le ri mi zi, ça lý þan kar deþ le ri mi zi zi ya re e de ce ðiz. Çün kü bun dan ön ce ki zi ya re le ri mi zin ço ðun da ge nel lik le ya zý iþ le rin de ki ar ka daþ la rý mý zý zi ya re e der dik. Bu se fer ge ze bi le ce ði miz ka dar her ke si ge zip zi ya re e de cek ik. Gez me ye en üs ka an baþ la yýp, he men he men her a ra fý do laþ ýk, her ke si zi ya re e dip, soh be e ik. Ga ze e miz de ki bu zi ya re en son ra ki in i ba ve no la rý mýz þöy ley di: Ga ze e mi zin se ya ha u rizm so rum lu su s ma il Bey çok mem nun ol muþ u ken di si ni zi ya re i miz den. Ba zý bi rim ler de ki kar deþ le ri miz mem nu ni ye i ni bil di rip, ða bey, si zin gi bi a ða bey le ri miz den biz le ri zi ya re e den pek ol maz dý, si zin biz le ri zi ya re e gel me niz den çok mem nun ol duk de miþ ler di. He men he men her kes le, her bi rim le re sim çek ir dik. Da ha ön ce a þi ü cel in de bu se ya ha i miz le il gi li yaz mýþ ol du ðu ký sým la rý bu ra da ek rar e mi yo rum. Ga ze e zi ya re i miz bi in ce ak þam ek rar vak fa gel dik ve bu ra da ki fi nans çý lar soh be i ne iþ i rak e ik. Cu ma sa ba hý, na maz dan son ra yi ne ya ma dýk. Kah val ý yý ya pýp, sa a ci va rýn da çý ka rak, Cu ma na ma zý ný ü ley ma ni ye Ca mi i nde ký la ca ðý mýz dan, o vak e ka dar ya kýn çev re yi bir ge ze lim de dik. Þeh za de ba þý ndan ge çip, Ba ye zid Mey da ný na mü e vec cih ol duk. Üs ad ýn Di van-ý Harb Mah ke me si nin bu lun du ðu ye ri, in san la rýn a sýl dý ðý bah çe yi (Hur þid Pa þa nýn, Üs ad a i þa re e i ði ye ri) gör dük. O ra dan Ba ye zid Ca mi i ne gir me ye baþ la dýk. k lý ma Üs a dýn, s an bul un Ba ye zid Ca mi-i mü ba re ki ne, a ma zan-ý Þe rif e ih lâs lý ha fýz la rý din le me ye gi im. söz le ri gel di. Ca mi ye gir di ði miz de þa þýr dýk. Mih rap a i ki yaþ lý zâ, Kur ân hýf zý na ça lý þý yor du. ük sek ses le bi ri o ku yor, di ðe ri din li yor du. e va fu ða bak de dik. Ca mi nin i çi ni bi raz ge zip, i ki re kâ a hiy ya ü l-mes cid na ma zý ký lýp ulanahme Camii minberinin önünde rap gençlerle... Kur ân o ku yan za la rýn ya ný na gi ik. an la rý na gel di ði mi zi gö rün ce o ku ma yý ke sip, bi ze bak ý lar. Ben de l lah ka bul e sin. iz o kur ken ak lý ma yýl lar ön ce Be di üz za man Haz re le ri nin bu ra da ki sö zü gel di di ye on la ra an la ým. Bi li yor su nuz bu mev zu yu de ðil mi? de di ðim de, ve de di ler. þ e o ih lâs lý ha fýz la ra ben ze im si zi de yin ce, mem nu ni ye le ri ni iz har e dip, n þa al lah biz de o ih lâs lý ha fýz lar dan o lu ruz de di ler. Ký sa bir Ka pa lý Çar þý u run dan son ra ur-u Os ma ni ye ka pý sýn dan çý kýp, ul a nah me ve ya sof ya Ca mi le ri ne doð ru gi ik. pey ka la ba lýk bir zi ya re çi a ra sýn da ul a nah me Ca mi i ni ge zer ken, a þid Be ye min ber al ýn da ki mer mer ler le il gi li en e re san bir a nek do u an la ým. ýl lar ön ce bir ga ze e de o ku muþ um. 1. Dün ya a va þý sý ra sýn da mü e fi ki miz o lan l man mü hen dis su bay la rý bu ra yý ge zer ken, mer mer ler ü ze rin de ki de se ni çok be ðe ni yor ve o nu kop ya la yýp, mem le ke le ri ne gö ü rü yor lar. e i ce de o nu Mer ce des mar ka o o mo bil le rin amb le mi o la rak kul la ný yor lar. Ben bun la rý an la ýr ken, ya ný mý za ci va rýn da, rap ol duk la rý ný ah min e i ðim genç ler le, bir i ki de ürk gel di. n la ýk la rý mýz dik ka le ri ni çek miþ. Bir se fer de on la ra ek rar e ik, çok ga rip le ri ne gi i, o yýl dýz þek lin res mi ni çek i ler. Me ðer bir Kur ân kur su nun mi sa fi riy miþ o rap genç ler. Baþ la rýn da ki ürk ler le a ný þýr ken, e ni s ya ga ze e si ya za rý ol du ðu mu zu öð ren dik le rin de, bi zim le re sim çe kil mek is e dik le ri ni söy le di ler. Biz de ka bul e ik ve on lar la da bir ka re a mam la dýk. ya sof ya dan Ca ða loð lu a ra fý na geç ik. Bu gün bi le ha fý za la rý mýz da o lan Mol la Fe na ri k. o: 40 i le Kâ zým. Gür kan Cad. o: 6 ad res le rin de ki e ni s ya ga ze e mi zin es ki bi na la rý na has re ve hü zün le bak ýk. e ni s ya nýn o ci var da ki sa ýþ bü ro su na gi ik. Cu ma vak i ya kýn ol du ðun dan, va zi fe li ar ka da þý bu la ma dýk. Cu ma na ma zý ný ký la ca ðý mýz ve e lâ had din a þar i le bu lu þa ca ðý mýz ü ley ma ni ye Ca mi i ne doð ru ha re ke e ik. ü ley ma ni ye de bay ram na ma zý kýl mak bi ze na sip ol ma mýþ sa da, bir kaç se fer dir Cu ma na ma zý kýl mak na sip o lu yor du þü kür. a ma zý ký lýp dý þa rý çýk ýk. ü ley ma ni ye Ca mi i ne mün ha sýr ba zý hu su si ye ler var dý. Bun la rý ko nuþ uk a þid Bey le. Bi raz son ra e la had din a þar i le bu luþ uk ve bi zi ca mi nin ar ka sý na gö ü re rek Bah çe den Ha liç i sey re de lim de di. ma, bah çe ye em ni ye þe ri di çe kil miþ hal de bul duk. Bi raz ka çak sey re ik en son ra Ha liç e, Ga la a Köp rü sü ne doð ru i ne rek, o ra dan Ka ra köy e geç ik. e la had din Bey, ay ný za man da i yi de bir s an bul mih man da rý ol du ðun dan o ra ya gi de ne ka dar ba zý a ri hî bil gi ler an la ý. kin di na ma zý na ka dar sü ren soh be en son ra mi nö nü ne ka dar yi ne e la had din Bey le gel dik ve o ra dan ay rý la rak biz vak fý mý za geç ik. Dur mak yok, hiz me e de vam pren si biy le ye ni den yo la re van o lup, Fa ih Þe ker ci han da ki soh be e gi ik. O ra da da gý ya ben a ný þýp e le fon ve in er ne en soh be e i ði miz ya za rý mýz Veh bi Ka ra (Ho ra san lý) kar de þi miz le vi câ hî gö rüþ me mi zi yap ýk. oh be son ra sý ge ce o ra dan ay rý lýp vak fa dö ner ken; a þid Bey, e la had din a þar i le gö rüþ ü ðü nü ve ya rýn bi zi Üs a dýn s ki a id den e ni a id e geç i ði e ve, a rý yer e gö ü re ce ði ni söy le di. Cu mar e si sa bah söz leþ i ði miz sa a e; e la had din ve Mus a fa Bey ler le bu lu þa rak, bo ðaz ke na rýn dan yi ne e la had din Bey in gü zel mih man dar lý ðý ve an la ý mý i le a rý yer e vâ sýl ol duk. O ra da, ders ha ne o la rak da kul la ný lan e vin a nah a rý ný Mu rad Bey kar de þi miz den a lýp, Üs a dýn kal dý ðý e ve gi ik. i ne o ra sý i le a lâ ka lý gü zel ha ý ra lar an la ý e la had din Bey. O ra sýy la a lâ ka lý 10. i ca yý o ku duk. Mu ra kar de þin a rý yer bö re ði zi ya fe i ve na maz fas lýn dan son ra, a lý bir ha ý ra bý ra ka rak o ra dan ay rýl dýk. r e si gün (Pa zar) ak þa ma doð ru, Þi ri nev ler de ki ye ni hiz me mer ke zi mi zin a çý lý þý ya pý la ca ðýn dan o ra ya gi ik. e ni me kân ger çek en çok i yi ol muþ u. Kar deþ le ri miz o ra da gü zel bir prog ram ha zýr la mýþ lar dý. O ra da da bir çok es ki dos u gör dük. n se vin di ðim hu sus, o uz se ne ka dar ön ce bi zim hiz me ar - Üsad ýn ski aid den eni aid'e geçiði arýyer deki evin önündeyiz. zý mý zýn ilk ders ha ne si ni aç ý ðý mýz r zu rum da ki o za man a le be, þim di uz man dok or o lan Ha kan Ke kül lü oð lu kar de þi mi zi gör me miz ol du. O za man dan be ri gö rüþ me miþ ik. s ki ler den bah se ik, his len dik. Bi zim genç li ði mi zin son za man la rýy dý o yýl lar. Ve her þe yin bir so nu ol du ðu gi bi, gü zel s an bul se ya ha i mi zin de son gü nü ne gel miþ ik. Pa zar e si sa ba hý, kah val ý son ra sý, va kýf a ki kar deþ le ri miz le ve da la þa rak k sa ray da ki bir-i ki es naf ar ka da þý mý zý da zi yâ re e dip, e ni ka pý s ke le si ne ge le rek Bur sa ya ha re ke e ik. Böy le ce de u nu ul maz ve gü zel ha ý ra lar la do lu, gü zel bir s an bul se ya ha i yap mýþ ol duk. ÞK KÖÞ C KO Þ -en de yýl dý z ý ný seç- MUF ÖZÜKÇÜ m.oz ur koz urk ma il.com Ce nâb-ý Hakk ýn fazl-ý ke re miy le þe ref le ne rek þe kil le nen Cen ne de ni len u râ ni â le me ko þan lar dýr sa ha be (r.a.) de di ði miz ur yýl dýz la rý e sul-i k rem (asm) fen di mi zin mü ba rek e ra fýn da ur dan bir hal ka o lan ve her bi ri si bi rer hi da ye me þa le si bu za-ý mü ba re ke ler den bah se der ken his se di len le rin mad dî â le me yan sý ma sý nýn a dý ek ke li mey le ac zi ye o la rak þe kil le nir dün ya mýz da. On la rý bil mek ve öð ren me ye ça lýþ mak la ma ri fe ul lah a a ra la nan yol da yü rü me nin sa a de i hüz me le nir in san ru hun da a ha be de di ði miz nu râ nî ve gü zi de zâ-ý muh e rem le rin key fi ye i ni fen di miz (asm) mü ba rek ve ne zih ke li me-i mü ba re ke le riy le þöy le i fa de bu yu rur: s ha bým yýl dýz lar gi bi dir. Han gi si nin ar ka sýn da gi der se niz gi din hi da ye i bu lur su nuz Ga ze e miz on la rýn ar ka sýn dan gi me yi e sas a lan yol la rý a ra lar ken, o mü ba rek yýl dýz lar la þu þa ha de â le min de mu ha ap ol ma yý Ha ya ü s-a ha be ad lý e ser le pro je len dir me gay re i ne gi miþ ir. ýl lar ön ce ka le me al dý ðý mýz Cen ne e ko þan lar ve s hab-ý Be dir i sim li na kýs bir ki ap ça lýþ ma mýz da ol duk ça çok fay da lan mý þým dýr bu kýy me li e ser den a ri fi ni ve e hem mi ye i ni yaz mak ve kav ra mak an a ciz ol du ðu muz bu gü zi de za-ý mü ba rek le rin ma hi ye le ri ni ne zih üs lûp ve ul vî söz le riy le Be di üz za man Haz re le ri en gü zel bir bi çim de þöy le i fa de bu yu rur: n bi ya dan son ra nev-i be þe rin en ef da li sa ha be ol du ðu ehl-i sün ne ve l-ce ma a in ic ma ý, bir hüc ce-i ka ý a dýr. a ha be ler Kur ân â ye le ri nin hýf zýn dan son ra, en zi ya de e sûl-i k rem in ef al ve ah va li nin mu ha fa za sý na, ba hu sus ah kâ ma ve mu ci za a da ir ah vâ li ne bü ün kuv ve le riy le ça lýþ ýk la rý na pek dik ka e ik le ri ne a rih ve si yer þa ha de e di yor. n bü yük ve li ler sa ha be de re ce si ne çý ka mý yor lar (öz ler, s. 453) Pey gam ber fen di mi zin (asm) pey gam ber li ði es na sýn da o nu gö ren, o nun la gö rü þen ve o na i - man e de rek Müs lü man o la rak ve fa e den mü ba rek in san lar o lan sa ha be e fen di le ri mi zi (r.an hüm) doð ru bir þe kil de an la an bü ün e ser ler kýy me li dir. Ha ya ü s-a ha be i sim li e ser i se bu sa ha da baþ â cý ko nu mun da o lan bir e ser-i þa ha ne dir. Bu kýy me li e ser de o yýl dýz la rýn ö zel lik le ri an la ý lýr. a ha be le re Kur ân, Ha dis ve ur i sâ le le ri nin pen ce re le rin den ký sa ca bir göz a a lým is er se niz: KU Â D H B s lâm ön ce li ði o lan mu ha cir ler ve en sar i le on la rý gü zel lik le a kip e de rek ör nek a lan lar ve on la rý ha yýr la yâd e den le re ge lin ce, l lah on lar dan ra zý dýr, on lar da l lah an ra zý dýr. l lah on la ra, i çin de e be dî o la rak kal mak ü ze re, al ýn dan ýr mak lar a kan Cen ne ha zýr la mýþ ýr. Bu i se en bü yük kur u luþ ur. (ev be: 9) H D D H B l Üm me i min en ha yýr lý la rý be nim sa ha be le rim dir. on ra on la rý a kip e den ler, da ha son ra on la rý a kip e den ler dir. (ir mi zî, Me na kib: 58) l ef sim kud re e lin de o lan l lah a ye min e de rim ki, U hud Da ðý ka dar al ý ný sa da ka o la rak ver se niz, sa ha be le rim den bi ri nin i ki a vuç hur ma sa da ka sý na ha a bu nun ya rý sý na bi le ye i þe mez si niz. (Müs lim, Fe za il-i a ha be: 221) l Hz. bû Mu sa ra dý yal la hu anh an la ý yor: e sû lul lah ley his se lâ u Ves se lâm i le be ra ber ak þam na ma zý kýl mýþ ýk. ra mýz da Bu ra da o u rup ya sý yý da o nun la bir lik e kýl sak de dik ve o ur duk. Der ken ya ný mý za gel di ve: Hâ lâ bu ra da mý sý nýz? bu yur du lar. ve de dik. yi yap mýþ sý nýz! bu yur du ve ba þý ný se ma ya kal dýr dý. Ba þý ný sýk ça se ma ya kal dý rýr dý ve þöy le bu yur du: ýl dýz lar se ma nýn em ni ye i dir. ýl dýz lar gi i mi, va ad e di len þey se ma ya ge lir. Ben de as ha bým i çin bir em ni ye im. Ben gi im mi, on la ra va ad e di len þey ge le cek ir. s ha bým da üm me im i çin bir em ni ye ir. s ha bým gi i mi üm me i me va ad e di len þey ge lir. (Müs lim, Fe za il-i a ha be: 207) * Bü rey de ra dý yal la hu anh an la ý yor: e su lul lah ley his sa lâ ü Ves se lâm bu yur du lar ki: Bir yer de ö len as ha bým dan hiç bi ri si yok ur ki, ký ya me gü nü o ra nýn a ha li si ne bir nur ve on la ra (cen ne e sevk e) bir reh ber ol ma sýn. (ir mi zî, Me na kib: 3864) Â - U D H B l n bi yâ dan son ra, nev-i be þe rin en ef da li a ha be ol du ðu hl-i ün ne ve Ce ma a in ic mâ ý, bir hüc ce-i kâ ý a dýr ki; o ri vâ ye le rin sa hih kýs mý fa zî le-i cüz i ye hak kýn da dýr. Çün kü, cü zî fa zî le e ve hu su sî bir ke mâl de, mer cuh, râ ci he e rec cüh e de bi lir. ok sa, û re-i Feh in â hi rin de, si â yiþ kâ râ ne av si fâ-ý ab bâ ni ye ye maz har ve ev ra ve n cil ve Kur ân ýn me dih ve se nâ sý na maz har o lan a ha be le re fa zî le-i kül li ye nok a-i na za rýn da ye i þi le mez. (öz ler, 451) l a ha be ler, Kur ân ýn ve â ye le rin hýf zýn dan son ra, en zi ya de e sul-i k rem ley his sa lâ ü Ves se lâ mýn ef al ve ak vâ li nin mu ha fa za sý na, ba hu sus ah kâ ma ve mu ci zâ a da ir ah vâ li ne bü ün kuv ve le riy le ça lýþ ýk la rý ný ve sýh ha le ri ne pek çok dik ka e ik le ri ni, a rih ve si yer þe ha de e di yor. e sul-i k rem ley his sa lâ ü Ves se lâ ma a i en kü çük bir ha re ke i, bir sî re i, bir ha li ih mal e me miþ ler. Ve e me dik le ri ni ve kay de ik le ri ni, kü üb-ü e hâ di si ye þe ha de e di yor. (Mek u ba, s. 113) l n bü yük ve lî ler a ha be de re ce si ne çý ka mý yor lar. Ha â, Ce lâ led din-i ü yû î gi bi u ya nýk i ken, çok de fa soh be-i e be vi ye ye maz har o lan ve lî ler, e sûl-i k rem (asm) i le ya ka za en [u ya nýk, þu ur lu ve dik ka li bir va zi ye e] gö rüþ se ler ve þu â lem de soh be i ne mü þer ref ol sa lar, yi ne a ha be ye ye i þe mi yor lar. Çün kü, a ha be le rin soh be i, nü büv ve-i h me di ye (a.s.m.) nu ruy la, ya ni ne bî o la rak o nun la soh be e di yor lar. v li yâ lar i se, ve fâ-ý ne be vî den son ra e sûl-i k rem ley his sa lâ ü Ves se lâ mý gör me le ri, ve lâ ye-i h me di ye (a.s.m.) nu ruy la soh be ir. (öz ler, s. 489) Ce nâb-ý Hak, Cen ne e ko þan lar ýn þe fa a le ri ne nâ il ey le sin he pi mi zi in þa al lah. l lah a e ma ne o lu nuz.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı