35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim Bekir Ödemiþ CHP 1. sýra Nevþehir Milletvekili Adayý Haber >2 DE >7 DE Solmaz Akalýn Yürekler yanmasýn 2 Temmuz 1993, sabahý kahvaltý masasýndayým,televizyonda sabah haberleri veriliyor,bir anda Sivas ta 37 canýn kör ateþlerde diri, diri yandýklarýný söylüyor, nede kolay söylüyor,bir deðil beþ deðil, on deðil tam 37 can, bir an donup kalýyorum çatal elimden düþüyor, gözlerim boþ bakýyor, kulaklarým uðulduyor, ama yüreðim kan aðlýyor? Neden, nasýl, niçin sorular doðuyor kafamda, beynimdeki düþünceler firarda, isyanlarým gökyüzüne savruluyor. >2 DE 'Eþini, vatandaþýmýzý korumak istemedik, bile bile suç iþledik'desinler... Kýzýlýrmak ta sinekle mücadele Kýzýlýrmak nehri üzerinde birçok noktadan eþ zamanlý ilaçlama yapýlacaðý bildirildi. Nevþehir Valisi M Asým Hacýmustafaoðlu, Kýzýlýrmak nehri üzerinde sinekle mücadele için 3,6 milyon YTL lik proje hazýrladýkla rýný söyledi. >6DA Filarmoni Orkestrasý Zelve Açýk Hava Müzesinde CHP Nevþehir'de miting düzenledi Geçtiðimiz Pazartesi günü CHP Nevþehir Ýl Örgütü secim çalýþmalarýna baðlý olarak yýllardan sonra Nevþehir de mitinð düzenledi. CHP Hacýbektaþ ve çevre ilçe örgütlerinin katýlýmýyla gerçekleþen mitingte ayrýca Edip Akbayram sahne aldý. TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME ÇABALARI (2) >7 DE >2 DE ÝLAN Hacýbektaþ Mal Müdürlüðü nden aldýðým 50 HA 155 plakalý araçýn vergi levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa KARAKAYA Tekfen Filarmoni Orkestrasý, peribacalarý ile ünlü Kapadokya Açýk Hava Müzesi nde Kapadokya da Yýldýzlý Bir Gece adlý konser verdi. >6 DA Giyim malzemelerini dernek merkezlerimize býrakabilirsiniz. Mobilya ve beyaz eþyalar için henüz depomuz olmadýðý için olanak sahibi ve ihtiyaç sahibini buluþturuyoruz. >4 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Solmaz Akalýn Yürekler yanmasýn 2 Temmuz 1993, sabahý kahvaltý masasýndayým,televizyonda sabah haberleri veriliyor,bir anda Sivas ta 37 canýn kör ateþlerde diri, diri yandýklarýný söylüyor, nede kolay söylüyor,bir deðil beþ deðil, on deðil tam 37 can, bir an donup kalýyorum çatal elimden düþüyor, gözlerim boþ bakýyor, kulaklarým uðulduyor, ama yüreðim kan aðlýyor? Neden, nasýl, niçin sorular doðuyor kafamda, beynimdeki düþünceler firarda, isyanlarým gökyüzüne savruluyor. 37 canýn neydi suçlarý, baðlamasýný çalýp türküler söylemedeki yoksa barýþa semahlar dönüp, þiirler okumak mý, yada insanlýðý yol seçip insanca yaþamak mý? Yoksa birileri gibi vatanýna hainlik yapmak mý, bir takým emperyalist ülkelerle iþ birliði yaparak, kirli paralar yiyerek ülkesini satmak mý, yoksa ordusunu, Cumhurbaþkaný ný yada halkýný önemsemeyip cephe almak mý, yoksa aydýn, ve çaðdaþ insanlarýmýzý katledip sonrada elini kolunu sallayarak aramýzda dolaþanlar mýydý?. Þimdi soruyorum sizlere (NEYDÝ 37 CANIN SUÇU)?... Nasýl unutulabilir bunlar nasýl unuturuz. Yaralar yüreðimizde nasýl tutmuþ, Maraþ ý bir yanda, Çorum u bir yanda, ya Gazi Mahallesi ve Sivas. Ey halkým ayný acýlarý taþýyoruz yüreklerinizde, ayný dava yollarýnda koþuyoruz. Hep ayný türküleri söylüyoruz hep bir aðýzdan, özgürlük kokan, barýþ kokan? Tikenli tellerle, hayin kurþunlarla ve idam sehpalarýyla doldurulmuþ mücadele yollarýnda. Artýk sen, ben ikiliði bitmeli diyorum, tek yumruk,tek yürek olmalý karanlýklarý, aydýnlýklarý yarýnlara hep birlikte taþýmalý geleceðin nesillerimize yetiþen gençlerimize, umut dolu sevgiye barýþ dolu bir vatan býrakalým. Bundan sonra canlar yanmasýn, gözler aðlamasýn güllerim solmasýn bir daha böylesi(acilar YAÞANMASIN YÜREKLER YANMASIN) UNUTMADIK UNUTULMAZKÝ Susturuldu yürekler Maraþ Ýlinde Biz onlarý unutmadýk unutulmaz ki Kan damladý açan gonca gülüme Biz onlarý unutmadýk, unutulmaz ki Gazi Mahallesi hedef birde Çorum da Takýldý kelepçeler ipler boyunda Ýdam sehpasýnda daraðacýnda Biz bunlarý unutmadýk unutulmaz ki Otuz yedi caným Sivas ta yandý Ýnsanlýk yokmudur sizde, onlarda candý Nice uður mumcularsa kana bulandý Biz bunlarý unutmadýk unutulmaz ki Kahpe kurþunlara hedef oldular Ýþkence altýnda bir bir soldular Suçumuz neydi ki caným aldýlar Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki Gerici yobazlar kýydýlar bize Gölge düþürmek isterler laikliðimize Prangalar takýlamaz bu dilimize Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki Asildir soyumuz Ali den geldik Hacýbektaþ Veli yi yolumuz birildik Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki Solmaz insanlýk yoluna koydu serini Dönmem ben bu yoldan yüzsen derimi Benden sonra gelen nesil alsýn yerimi Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki CHP Kadýn Kollarý Kurul Üyesi Bugün Ýstanbul (Beþiktaþ) 14. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ilki görülen 'Hrant Dink cinayeti' davasýnda, Dink'in eþi Rakel Dink'in mahkemede yaptýðý konuþmayý 'tarihsel bir belge' olarak aynen yayýnlýyoruz. Sayýn Baþkan, Sayýn Hakimler, Benim hikayem 1915 in artýklarýndan olan Ermeni Varto Aþireti nde baþlar da Mardin de, þimdi Þýrnak a baðlý olan Ermeni Varto Aþireti nde doðdum. Þimdi buraya Yolaðzý köyü denmekte. Varto Babamýn Büyükbabasý nýn adý Vartan dan geliyor. Aþiretten kalanlarýn tümü 1978 de Ýstanbul a geldiler. O güne kadar köy yaþamlarý boyunca ve o günden sonra da yan köylerin aðalarýnýn çýkardýklarý sahte tapularla açýlan mahkemelere git gelle uðraþtýlar. Yan köyler ki onlar da bizim topraklarýn üzerinde kurulmuþtur. Haklarýný aradýklarý için dayaklar, yaralanmalar, bir iki de mucizevi bir þekilde ölümden kurtulma olaylarý yaþadýlar. Babam, aslýný ve dinini inkâr etmeden onurlu bir yaþam sürdürdü, halen davasý süren topraklarda yüreði ve aklý kalarak, üç sene önce Brüksel de, çocuklarýndan ilgileneceðiz sözünü alarak gözlerini bu hayata kapadý. Asla korkak davranmadý, tembel olmadý, kimsenin emeðine gözünü dikmedi ve bizi asla kinle büyütmedi. Yatýlý okulda tanýþtýðým birlikte büyüdüðümüz, sevdiðim, Çutag diye seslendiðim, eþim Hrant Dink le evlendik. Bu arada bu yatýlý okul kampýmýzý da elimizden aldýlar. Ýsa Mesih in yardýmý ile her türlü zorluklarýn üstesinden geldik, ülkemizin sorunlarýna, söylemlerine birlikte üzüldük. Þimdi de acý acý aðlýyorum. Þimdiye kadarki yaþamýmýzda ya horlandýk ya hakarete uðradýk, veya Ermeni kelimesini küfür olarak duyduk. Bunlarý gazetelerde, televizyonlarda, nüfus dairelerinde memurlardan en yetkili aðýzlara kadar her yerde iþittik, iþitiyoruz. Bazen bu ülkenin vatandaþý deðilmiþiz gibi, sanki baþka yerden göç etmiþiz gibi davranýldý. Bunlarýn hepsi halen yapýlmakta ve bu yapýlanma bu anlayýþ, bu karanlýk, bebeklerden katil yaratmaya devam etmekte. Meseller 21:3 te der ki; "Rab kendisine kurban sunulmasýndan çok, doðruluðun ve adaletin yerine getirilmesini ister." Bugün burada bu katil olmuþ bebekler var, onlarý yaratan karanlýk nerede? Karanlýk dediðim belirsiz birileri deðil. Bu karanlýðýn parçalarýný Valilikte, Jandarmada, Silahlý Kuvvetler de, MÝT te, Emniyet te, Hükümet te, Muhalefet te, mecliste olmayan partilerde, hatta basýnda ve sivil toplum kuruluþlarýnda bulabilirsiniz. Bunlar adý saný belli insanlar, görevleri belli insanlar. Durmadan düþman yaratýp bebekleri katil yetiþtiriyorlar ve bunu Türkiye ye hizmet diye yapýyorlar. Bunlarý Agos un önünde Sabiha Gökçen haberinden sonra ve eþimin mahkemelerinin önünde de gördük. Ama nedense adalet ya da hukuk onlara ulaþmýyor, ulaþmak istemiyor. Çünkü biraz ileri giderse kendisinin içinde de bunlardan olduðunu görecek. O halde eðer; siz bu karanlýktan deðilseniz ve bu karanlýðý tasvip etmiyorsanýz, onlara katýlmýyorsanýz, üzerine gitmeye cesaret edin ve bu dosyalarda set çekilmiþ noktalarýn setlerini yýkýn. Sizin aracýlýðýnýz ile Tanrý nýn adaleti yerine gelsin ki bu davanýn sonunda biraz olsun Türkiye nin yüzü gülsün, aydýnlanmaya baþlama noktasý olsun. Sayýn Hakim, eþim yazdýðý, düþündüðü ve konuþtuðu için yargýlandý. Hiç suçu olmadýðý halde bu devlet anlayýþý sayesinde suçlu bulundu. Bana göre devletin çoðu söylemleri bölücülük, hakaret, aþaðýlama içeren, bunlar gibi katil bebekleri cesaretlendiren ve çoðaltan nitelikte. Velhasýl bu karanlýk pýnarýn baþý devlet aðzý ve anlayýþýdýr. Bu söylemlerden ve söyleyen kiþilerden þikayetçiyim. Ben, bildiðim Nuh tan beri bu topraklarda yaþayan bir halkýn artýðý olarak, bugün çocuklarýmla kendimi Türkiye li birer Ermeni ve eþit vatandaþ olarak görmek, hissetmek istiyorum. Atasözümüz der ki "aslýný inkâr eden haramzadedir". Aslýný inkâr edenden ya da saklayandan ne bekleyebilirsiniz? Yalan bir temelde nasýl iyi bir bina, iyi bir karakter kurabilirsiniz? Güvenilebilir mi size sormak isterim. Yani aslýmýzý inkâr etmediðimiz için düþman mýyýz? 4 Temmuz 2007 Çarþamba 'Eþini, vatandaþýmýzý korumak istemedik, bile bile suç iþledik'desinler... Sevgili eþim de tembellik ekmeðini yemedi, yalan solumadý, haksýzlýk yapmadý, hiçbir zaman ne ülke içinde ne ülke dýþýnda vatanýna karþý bir sözde veya davranýþta bulunmadý, her zaman gerçeðin yanýnda olduðu gibi, onun gerçek evladý ve gerçek vatandaþýnýn olmasý gerektiði gibi yaþadý, karþýlýðýnda kalleþ kurþunlar hak görüldü. Sonuç olarak adalet size göre ne olursa olsun eþimi geri getirmeyecek, hiçbir sonuç benim eþimi kaybetmemle eþdeðer olmayacaktýr. Fakat hiç olmazsa Türkiye nin ve vatandaþlarýnýn kazancý olsun. Adalet mülkün temeli ise; ben bu temeli arýyorum. Türkiye nin bu temele oturmasýný istiyorum. Ezberde deðil yaþamlarda, söylemlerde görmek istiyorum. Dolayýsý ile görevli ve sorumlu olanlarýn hepsinin eþini, vatandaþýmýzý koruyamadýk, korumak istemedik, bile bile suç iþledik, özür diliyoruz demelerini talep ediyorum. Devleti temsil etmekte olan sayýn mahkemeden bütün bu suçlularýn hakettiði cezalarý almalarýný talep ediyorum. Hiçbirine yüreðimde kin beslemiyorum, tam tersine hepsini zavallý görüyorum ve acýyorum. Onlar için, her þeyi bilen, herþeyi gören, gelmiþ ve gelecek olan Ýsa Mesih ten sevgisine ve adaletine göre merhamet diliyorum. Bu merhamete ihtiyaçlarý olduðunu, vicdanlarýnda Tanrý nýn Ruhu aracýlýðý ile hissetmelerini diliyorum. Sizden de sorumluluðunuzun gereðini talep ediyorum. Saygýlarýmla, Rakel Dink (sesonline.net) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts S.S 35 nolu Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 4 Temmuz 2007 Çarþamba pankartýmýzý 30 Haziran Cumartesi günü 2 Temmuz Sývas katliamý nedeniyle Hacýbektaþ Veli Kültür Derneði nin düzenlediði panelde, panelist Muzaffer Ýlhan Erdost ABD Emperyalizminin, ülkemiz üzerindeki tahhakkümünü devam ettirebilmek adýna, yerli iþbirlikçilerini ve tetikçilerini kullanarak, nasýl faili meçhul cinayetler iþlettiðini, toplu katliamlarý gerçekleþtirdiðini belgelere dayalý olarak anlattý. Paneli; Konu hakkýnda bilgi sahibi olan insanlarýn dýþýnda, hiçbir þey bilmeden oradan oraya savrulan, kimin neyin niçin peþine düþüldüðünü bilmeden, hareket halinde olan insanlarýnda, bu somut gerçekleri görmek, unuttuklarýný hatýrlamak için 500 kiþilik salonu doldurmalarýný ve dinlemelerini isterdim. Çünkü; Bu kültürden olan insanlarýn farklý düþüncesi farklý inanç biçimleri olsa da, ortak paydalarý 2 Temmuzdur. 14 Yýldýr 2 Temmuz da Sývas ta bir araya gelerek yürüyen, yurtiçi ve yurt dýþýndaki Alevi Bektaþi örgütleri, ilerici ve aydýnlar, madýmak otelinin et lokanta sý deðil, müze olmasý talep ediyorlar. 2 Yýl önce kurulan Hacýbektaþ Veli Kültür Derneði, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Sývas ta idi. 2 Temmuz sabahý 14 kiþilik bir gurupla düþtük Sývas ýn yollarýna. Þehrin giriþinde kimlik kontrolünden geçtikten sonra, yolu bilen arkadaþlarýn kýlavuzluðunda Alibaba Mahallesi ndeki Cem Evi ne yöneliyoruz, zira gelen katýlýmcýlarýn toplanacaðý ve yürüyüþün baþlayacaðý alan orasý. Yürüyüþ baþlamýþtý aracýmýzdan inerek MADIMAK MÜZE OLSUN SÝVAS UNUTULMASIN, HACIBEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ pankartýmýzý açýyoruz, alkýþlarla karþýlanýyoruz. Yürüyüþ kortejinin hemen baþýnda yerimizi alýyoruz. 5-6 bin kiþilik yürüyüþ korteji 1 Km den fazla yol güzergahýna yayýlýyor. Gündeme uygun sloganlar Yobazlar yaktý Devlet baktý, Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek, Madýmak müze olsun Sývas Suavi Cesur Madýmak Müze olsun unutulma-sýn, Almanya da dazlaklar Türkiye de yobazlar Sývas semalarýnda yankýlanýyor. Çok sýký güvenlik önlemleri var, buna raðmen yürüyüþ kolu Madýmak Oteli ne yöneldiðinde, 35 insaný diri diri yakan zihniyetin tosuncuklarý korteje saldýrma ya kalkýþýyor. Bu gözü dönmüþ ve kana susamýþ tosuncuklar güvenlik tarafýndan engellenmeseler, haklý taleplerini dile getiren barýþ ve kardeþlik sloganlarý atan 5-6 bin kiþinin içerisine yalýn kýlýç dalacaklar. Bu da gösteriyor ki; Bu zihniyet ( Irkçý Milliyetçi Dayatmacý) asla deðiþmez. Saldýrý girýþimini alkýþlarla ýslýklarla protesto ederek yolumuza devam ediyoruz. Bunlar için deðiþtiler, daha esnek daha hoþgörülüler gibi vs laf edenlerin, bay-raktarlýk yapanlarýn, kiþisel çýkarlarý için takla atanlarýn, aðababalarýna protokol ikram edenlerin kime, neye niçin hizmet ettiklerini, artýk bu toplumun görmesi lazým Madýmak Oteli levhasýný gördüðümde yukarýdan aþaðýya süzüyorum, alttaki Sebatibey Kebab yazýsýný görüyorum. Ýçim acýyor, tüylerim ayaða kalkýyor. Ýki gün önceki panelde, olayýn canlý tanýðý Ali Balkýz ýn anlattýklarý canlaný yor beynimde. Saldýrýlar karþýsýnda üst katlara çýkmak, savunma pozisyon larý, umutla kurtarýlmayý beklemek, zaman geçtikçe umutlarýn tükeniþi, bu umutsuzluk içerisinde dýþarýda salyalarý-ný akýtarak heykeli yerinden söken, kýran,tekmeleyen bununla da hýrsýný alamayan ve heykeli týrmalayan güruh. Avrupa da Ortaçað karanlýðýnda yaþananlar, 21. yüzyýla 7 kala benim ülkemde yaþanýyor. Valilik binasýnýn Emniyet Müdürlüðü nün ve askeri garnizonun Madýmak Oteli ne çok yakýn olduðunu öðreniyoruz arkadaþlarla de yakýlan canlarýn ( Yazar Þair Sanatçý) nasýl tezgahlanarak, nasýl planlanarak yakýldýðýný yok edildiðini daha iyi anlýyoruz. 80 e yakýn demokratik kitle ve sivil toplum örgütü nün, dernek ve vakýflarýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen yürüyüþün ortak talebi Madýmak ýn müze olmasý idi, ama hala öyle deðil. Almanya nýn Solingen kenti nde Alman faþistler tarafýndan yakýlan ev, devlet tarafýndan müzeye dönüþtürüldü. Almanya Cumhurbaþkaný yýldönümü nedeni ile müzeye yaptýðý ziyarette, ölenlerin anýsýna müze önünde diz çöktü ve tüm dünyadan, olanlar için Alman halký adýna özür diledi. Madýmak müze olana kadar her yýl 2 Temmuz da, duyarlýlýk gösterecek tüm insanlarla Sývas ta buluþmak dileðiyle. TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Baþsaðlýðý Bala Mahallesi sakinlerinden Bayram MERT Hakka yürümüþtür. Ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

4 4 Temmuz 2007 Çarþamba Giyim malzemelerini dernek merkezlerimize býrakabilirsiniz. Mobilya ve beyaz eþyalar için henüz depomuz olmadýðý için olanak sahibi ve ihtiyaç sahibini buluþturuyoruz. > Temel gýda, kömür konusunda toplu ve üretilen yerden alýma dayalý çalýþmamýz sürüyor. Zeytin, bal, zeytinyaðý, çay ve peynir kalemlerinde bir tecrübeye sahip olduk. Mantýðýmýz organik gýdalarý ucuza, gerek üreticiden alýp aradaki tüccar karýný ortadan kaldýrýp iþçi ve iþsizin saðlýk beslenme koþullarýna birazcýk katkýda bulunmak... Bu çalýþmaya katýlacak olanlar o ay ya da haftadaki ürün zincirine katýlýr, kendisinin ne kadar ya da kaç kilo alacaðýný beyan eder. Sonra da ürün tesliminde kendi payýna düþen ücreti öder. Bazý ürünlerde ürünün daha ucuz alýnabilmesinde ödemenin nakit yapýlmasý gerekebiliyor. O zaman tüm zincir üyelerinden kaporalar toplanýr, kendi zincir temsilcilerince... Yine yaptýðýmýz ve yaygýnlaþtýrdýðýmýz temel bir çalýþma da þu: "Toplu Pazarlýk Yoluyla Ýndirimli Alýþveriþ" Mesela bir iþ yerinde 100 kiþi çalýþýyorsunuz. Her biriniz aylýk mutfak masraflarýna belli bir harcama yapýyorsunuz ve bu harcamayý tek baþýnýza pahalý bir biçimde yapýyorsunuz. Oysa üç beþ marketi dolaþsanýz, "Biz 100 kiþi olarak sizden alýþveriþ yapacaðýz, ne kadar indirim yaparsýnýz?" diye sorsanýz, en fazla indirimi yapandan alýþveriþinizi yapsanýz bütçenize çoluðunuz çocuðunuz için bir parça katký yapmýþ olursunuz. Hayat suyunu bulmak Biz gelip geçici hevesler, tikleþmiþ reflekslerden biri olmak için deðil, tarihi ve bu lanet zengin yazgýsýný deðiþtirecek hayat suyunu bulmak ve sahipsiz kýlmak için uðraþýyoruz. Vicdan ve maneviyat vurgularý iþte bu zeminden, iklimden kendiliðinden türüyor... Ýlçemizdeki yeni toplumsal örgütlenme çabalan içinde önemli bir örnek teþkil eden Bir-Umut (Bir-\J likte Umut) Derneði üyeleri ile yaptýðýmýz söyleþiye devam ediyoruz. Bir-Umut Derneði üyeleri her tür ez-cjinlikmaðduriyet-yok sayýlma ve horlanma halini bütün insanlýk alemine ait bir trauma saydýklarýný ve dolayýsýyla dertlerini ve meramlarýný ifade etmeye çalýþtýklarý sözcüklerin her yerde ve herkesçe, her tarihte yerini, anlamýný bulmuþ olduðuna inandýklarýný söylüyorlar. Söylemlerindeki vicdan ve maneviyat vurgusu gibi: Çaðrýlarýnýzda, yazýlarýnýzda vicdan ve maneviyat vurgusu çokça geçiyor. Bu vurgu bu çalýþma için neyi ifade ediyor? Ezilme ve yok sayýlma halini idrak ediþimizin, kalbimizde ve zihnimizdeki etkisindendir. Bizi harekete geçiren duyarlýlýklarýmýzýn-farkýndalýklarýmý-zýn dayandýðý 'normatif bir düzeyi de anlatmaktadýr. Neticede hayata ve beþeri iliþkilere dair bir dünyanýn içinden konuþuyoruz. Bu vurgularýn bizi böyle TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME ÇABALARI (2) davranmaya-yaþamaya yönelten 'tinselliðimiz'! daha iyi ifade ettiðini düþünüyoruz. Dinsel deðil tinsel vurgular bunlar. Ýnsanýn kalbiyle rabýtasý olmadan ifade edilmiþ akli belagatten ne kadar korkarsak ve mesafeli olursak o kadar iyi. Her tür ezginlik-maðduriyet-yok sayýlma ve horlanma halini, aslýnda bütün insanlýk alemine ait bir 'travma' saymaktayýz, sadece yaþayanlara ve farkýnda olanlara ait deðil. Dolayýsýyla derdimizi, meramýmýzý ifade etmeye çalýþtýðýmýz sözcüklerin her yerde ve herkesçe, her tarihte yerini-anlamýný bulmuþ, ayýrt etmiþ olduðuna inandýðýmýz için. O yüzden; biz Sultanbeyli'de yoksul olandan kendini/çocuðunun sýnýfýný ayýran aileyi ve bunu yapan yöneticiyi anlýyoruz... Yine Tuzla'ya ya da diðer yoksul hanelerinin içine zehirli pisliklerini gizlice gömen zenginin düþüncesini de biliyoruz. Ne aðlanýp sýzlanýyoruz, þaþýrýyoruz ne de seviyoruz onlarý... "Her þeyin bedeli var zenginliðinin de", zaten biz bu idrak ediþler nedeniyle bencillikle aramýzdaki mesafenin yakýn olmasýný istemiyoruz, yakýnsa "insanlýðýmýz problemlidir" diyoruz. Ýnsanlýðýmýz problemli ise, yoksul evlerinde doðan çocuklarýn el mahkûm karbonhidratla beslenerek Boðaziçi Üniver-sitesi'nde okuyabilme ihtimali olduðunu düþünebiliriz. Ya da Ülker'in sahibi ile ayný cennette olabileceðimize inanmaya devam ederiz. Yoksulun aklýnda suni bir sis olduðunu biliyoruz, gözündeki suni pus gibi. Dünyada her þey zenginin istediði gibi, yazgýyý ve kaderi onlar belirliyorlar. Ölçüyü, kuralý, yasayý, adabý zenginler be-lirliyor. Ezilenin, garibanýn payý-naysa onaylamak, þaklabanlýk, dilencilik, yavþaklýk, yalakalýk ya da yapay olan her þeyi, her tür dengeyi kýrmak kalýyor. Çocuðunun okul önlüðü için ölümü, hapsi göze alýp hýrsýzlýk yapmak zorunda kalan annelerin, eþinin ve çocuklarýnýn bilgisinde fuhuþa yönelen anne kadýnlarýn var olduðunu, sayýlarýnýn oldukça yüksek olduðu- Eleþtirel bir muhabbet nu ve sýrf bedenleri hazza düþkün olduðu için bu "iþi" yapmadýklarýný biliyoruz. Yasanýn maðdur, dinin mazlum, hayýrseverin yardýma muhtaç, patronun ucuz emek, güçlerini iþtah açýcý olarak gördüðü insanlar aslýnda kendilerinin varlýk olma hallerini fark ettikleri an bambaþka bir güzellikte dünyanýn kurulduðunu idrak ederler. Biz o anlarý çoðaltýyoruz. Unutmayalým 20. asýrdan sonra evrensel bir aþk hikayesi yoktur. Çünkü henüz yoksullar ezilenler kendi tarihlerini yazmadýlar, bu sefer yazýyý bilmediklerinden deðil yazmamalarý, çünkü onlar yazgý deðiþtirince yazar. Ve yalnýz ezilene, yoksula aittir bu çaðda aþk. O yüzden her kim aþýk olmak isterse; bencillikten, paradan, mülkten, kariyerden, iktidardan ve bilcümle pislikten arýna, tez vakit yoksullarýn yurduna vara. Biz gelip geçici hevesler, tikleþmiþ reflekslerden biri olmak için deðil, tarihi ve bu lanet zengin yazgýsýný deðiþtirecek hayat suyunu bulmak ve sahipsiz kýlmak için uðraþýyoruz. Vicdan ve maneviyat vurgularý iþte bu zeminden, iklimden kendiliðinden türüyor.» Simge olarak neden kargayý seçtiniz? Sabahýn ilk ýþýklarýyla kentin sokaklarýna çýktýðýnýzda, çokluk halinde iki tür canlý görürsünüz. Biri iþlerine gitmeye çalýþan ya da iþlerinde çalýþan iþçiler diðeri kargalardýr. Çokluklarý ve halleri birbirine pek benzer. Ýkisi de kendi cinslerine ait toplam sayýmda yer bulurlar. Bunun dýþýnda yok sayýlmak 'kaderleriymiþ' gibidir. Karga, en dayanýþmacý canlýlardandýr. Kendisine karþý bir saldýrý olduðu zaman, birlik haliyle muhakkak cevabýný verir. Karganýn sesinin çirkin olma nedeninin hikâyesi; aslýnda gençken karganýn sesinin güzel olduðu, sevgilisine yüksek sesle þarkýlar söyleyerek, ses tellerini bu sevda için harap ettiði þeklindedir. Modern hayatta insanýn yaþadýðý her yerde yaþarlar ve asla bir kafeste karga düþünülemez. Kuþlar âleminde de bir kuþ gibi itibar görmezler, yok sayýlýrlar. Kargaya dair bilebildiðimiz bu halleri, biraz da duygusal kalýplarla, iþsizlerin, ezilenlerin haliyle örtüþtürdüðümüz için simge olarak kullandýk.» Ne tür insanlar çabalarýnýza ortak oluyor? Öncelikle belirtmekte yarar var ki, her kesimden her görüþten insan bize ihtiyaçlarý için baþvurmakta. Ýþ gücünün niteliði, yaþ ve cinsiyet bakýmýndan ise: Aðýrlýklý olarak vasýfsýz ve güvencesiz çalýþanlarýn oluþturduðu iþçi kesimlerinden insanlar, iþ bulmalarýna yardýmcý olunabileceði kaygýsýyla Bir- Umut'a baþvuruyorlar. Son zamanlarda, eðitimli-yüksekokul bitirmiþ insanlar da (özellikle sözel bölümlerden mezun olanlar daha aðýrlýklý) baþvuruyorlar. Düþük ücretli iþler bile olsa çalýþmak istediklerini beyan etmekteler. Vasýfsýz, eðitimsiz ya da az eðitimli kesimler daha çok iþ sorunu yaþýyorlar. Ev kadýnlarý ve emekliler yoðun olarak iþ arýyorlar ve genelde çok düþük iþlerde çok aðýr koþullarda bile olsa çalýþmayý göze alýyorlar. Bize baþvuranlar içinde aðýrlýklý bir yerleri var. Lise mezunu olmak, þayet meslek lisesi deðilse iþveren açýsýndan bir vasfa tekabül etmiyor artýk. Dolayýsýyla vasýfsýz kesimlere oldukça kalabalýk "düz lise" mezunlarýný da katmak gerekir.» Kadýnlarýn ve gençlerin çalýþmalarýnýza katýlým düzeyi nedir? devam edecek

5 4 Temmuz Çarþamba Barýþ AKARSU Barýþ Akarsu 29 Haziran 1979 da bir yaz çocuðu olarak Zonguldak ta dünyaya geldi. Annesi Hatice Hanim ve Babasý Selahattin Bey in ilk çocuðu olan Barýþ ýn birde 1982 doðumlu Nesrin adýnda kýzkardesi vardýr. Barýþ için ailesinin yeri çok farklýdýr özellikle Ali Dedesi nin yeri Barýþ için çok özeldir. Onun sayesinde küçük yaslarda denizciliði ve balýkçýlýðý öðrenmiþ ve bu ikisi de Barýþ in vazgeçilmezleri arasýna girmiþtir. Bu yüzdendir ki Balýðý ve deniz ürünleri çok sever hatta bu konuda da Denizden Babam Çýksa Yerim der ilk Orta Lise eðitimini küçük yaslarda yerleþtikleri Amasra da tamamlayan Barýþ, çocukluðu ve ilk gençliðini bu þirinmi þirin güzel mi güzel Karadeniz Kasabasýnýn kumsallarýnda deniz ile iç içe geçirmiþtir. Lisedeyken Yelken sporuna da gönül veren Barýþ bu sporu Amasra Yelken Kulübünde profesyonel olarak da yapmaya baþlamýþtýr. iyi bir çizer de olan Barýþ bu özelliðini de Yelken Klüpte yelkenlilerin üzerine yaptýðý amblemler ve çizimlerle de göstermiþtir. Barýþ in müzik yolculuðu ise çok küçük göründüðü ilk gün Barýþ ý çok sever. Barýþ ýn bu kadar sevilmesinin nedeni sesi ve karizmasý kadar insancýllýðý, duygusallýðý, yapýcý tavýrlarý arkadaþlýðý ve paylaþýmcý olmasý ve ortak bir görüþüde günden güne konserden konsere muhteþem bir performansa sahip olduðudur. Ayrýca katýldýðý hiç bir TV programýnda playback yapmamýþ her zaman canlý yaslara kadar dayanýr. ilkokuldayken içten tavýrlarýdýr. söylemeyi tercih etmiþtir. Bu konudaki elinde blok flüt sokakta öyle dolaþtýðýný Hayat felsefesi olarak tam bir rocker hassasiyetini 1 Eylül Dünya Barýþ söyler. Ama esas müzikle tanýþmasý olan ve bu þekilde yasayan Barýþ müzik gününde Bodrum Kalesinde göstermiþ Amasra ya gelen müzisyen tarzýný da buna göre þekillendirmiþtir. olup sahneye çýkan herkesin playback aðabeylerinden etkilenerek çalmayý Yarýþmaya girmesinden itibaren herkes yaptýðý bir organizasyon olmasýna öðrendiði klavye gitar ve mýzýkasý ile Barýþ a Barýþ Mançu ve Cem raðmen çýplak sesle enstrüman baslar. Barýþlarýn evinde ise Ruhi Su Karaca nýn veliahdý dese ve öyle görse olmadan GEL GÖR BENI AÞK Cem Karaca sürekli dinlenen de Barýþ konuyla ilgili her seferinde NEYLEDÝ yi söylemiþ ve kaleyi sanatçýlardýr ki Cem Karaca nýn Barýþ her iki ustayý da çok sevdiðini ve inletmiþtir. üzerindeki etkisi yadsýnamaz bir onlarýn yerlerinin asla Barýþ 14 Ocak 2005 te Seyhan Müzik gerçektir. Barýþ, o dönemlerde doldurulamayacaðýný ama bu dinlemeye baþladýðý 70 lerin 80 lerin söylenenlerden onur duysa da yine de ten Serdar Öztop un prodüktörlüðü ile rock, hard rock ve heavy metal grup kendi çizgisini ve tarzýný oluþturmak yaptýðý ilk albümü Islak Islak ý ve sanatçýlarýný hala dinlemeye devam istediðini ve büyük üstadlarýn da piyasaya çýkarmýþtýr.bu albümden ayni eder ve onlarýn yerinin bir baþka yasasalar kendisine ayni öðüdü yýl içerisinde Islak Islak, Kimdir O ve olduðunu her zaman dile getirir. vereceklerini hep dile getirmiþtir. Amasra parçalarýna klip çekmiþ ve Amasra kumsallarýnda çok sevdiði denizle ve müzikle iç içe geçen bir gençlikten sonra hayat kavgasýnýn içine girerek çeþitli isler yapan Barýþ Antalya da Animatörlük ve müzisyenlikten sonra Karadeniz Ereðlisine gelerek burada 4 yýl boyunca çeþitli Barlarda, Yerel televizyon ve radyolarda programlar Barýþ 2004 Temmuzda Akademi Türkiye Yarýþmasýný 1. olarak tamamlamasýna raðmen maalesef kazandýðý hiç bir ödülü yarýþmayý düzenleyen kuruluþlarýn aralarýndaki bir takým anlaþmazlýklardan dolayý alamamýþ ve bundan ötürüde bir ilke imza atmýþtýr. Yarýþma boyunca sürekli 1. olan Barýþ a Amasra ve Karadeniz bunlar televizyonlarda müzik kanallarýnda yayýnlanmýþtýr. içinde bulunduðumuz su sýralarda yani Ocak 2006 da Mavi parçasýnýn klibi TV kanallarýnda gösterilmeye baþlanacaktýr. Herkesin kliplenmesini en çok istediði parçalardan Gel Gör Beni Aþk Neyledi parçasýna 2. albümünü çýkardýktan sonra bile olsa yapar. Ve Karadeniz Ereðlisindeyken Ereðli halkýnýnda desteði yadsýnamaz. mutlaka klip çekmek istediðini de pek çok insanin dikkatini çektiði o Onlarýn kalbindeki yerinin her zaman söyleyen Barýþ in yarýþmanýn ilk dönemlerde de Ýstanbul a gelmek ve bir baþka olduðunu söyleyen Barýþ günlerinden beri oluþmuþ olan bir müzik yaþantýsýný burada devam Final gecesi canlý yayýnla Karadeniz fanclupi vardýr. Bu fanclup in adi ettirmek ve müzik adýna eðitim alarak Ereðlisine baðlanýldýðýnda kendisi için B.A.G olup açýlýmý Akademi kendini geliþtirme isteði gün geçtikse toplanan kalabalýðý görünce göz günlerinden kalmadýr Barýþ i artarken ve bir þekilde Ýstanbul a yaslarýný tutamamýþtýr. Yarýþma Anlayanlar Grubu dur. gelmeyi düþünürken televizyonda boyunca her hafta böyle güzel ve içinde bulunduðumuz su günlerde 2. gördüðü Akademi Türkiye unutulmaz anlar yasamýþlardýr Barýþ albümün hazýrlýklarýna baþlayan Barýþ yarýþmasýnýn tanýtým reklamlarý ve sevenleri. albüm için yoðun bir çalýþma dikkatini çeker, son dönemde tüm Yarýþmadan sonra uzun süredir televizyon kanallarýnda sýkça gelmeyi ve yasamayý düþündüðü dönemine girmiþtir. Bu albüme söz ve yayýnlanmakta olan yarýþmalara genel Ýstanbul a yerleþmiþ ve müzik müziði kendisine ait eserlerde koymayý olarak karþý olan Barýþ önceleri bu çalýþmalarýna burada devam etmiþtir. düþünen Barýþ bu konuda da yarýþmayla da ilgilenmez daha sonra Akademiden hemen sonra yurdun dört çalýþmalarýný devam ettirmektedir. Akademide verilecek olan eðitim bir yanýnda sayýsý 100 ü geçen çeþitli Biz B.A.G. olarak ona sonuna kadar fýrsatlarý dikkatini çeker ve 1. olmak ya da gündemde kalmak için deðil bu eðitimi alabilmek için Akademiye baþvurur ama Türk Halký 7 den 77 ye deðil 3 ten 99 a daha ekranlarda konserler vermiþtir. Her konserinde bir öncekinden daha da devleþtiði sahnede canlý performansýnýn muhteþemliði ile kendisini dinlemeye gelen herkesi büyülemiþtir. Herkesin inanýyoruz. Her geçen gün artan hayran kitlesi ve sevenleriyle 2006 yýlý Barýþ Akarsu yýlý olacaktýr yýlýn da Vurdum en dibine adlý albümünü çýkarmýþtýr Amerikan Baðýmsýzlýk günü; Amerikan Kongresi Britanya'dan baðýmsýzlýðýný ilan etti Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdýðý Komünist Manifesto yayýmlandý Ýçiþleri Bakaný Þükrü Kaya otomobiliyle Ankara'dan Ýstanbul'a giden ilk kiþi oldu Amerika Birleþik Devletleri Filipinler'in baðýmsýzlýðýný tanýdý Türkiye- Amerika Birleþik Devletleri Ýktisadi Ýþbirliði Anlaþmasý imzalandý Ýstanbul Dolmabahçe Stadý'nda kadýnlar arasý futbol maçý yapýldý Ýþçiler Ýstanbul Kazlýçeþme'deki Derby Lastik Fabrikasýný iþgal etti. Ýþgal 5 gün sürdü Ýsrail komandolarý, Filistinlilerin kaçýrdýðý uçaktaki 100 rehineyi Uganda'nýn Entebbe havaalanýnda bir operasyonla kurtardý Uluslararasý 9. Ýstanbul Film Festivali'ne katýlan Sovyet Bolþoy Bale Topluluðu'ndan balerin Galina Çursina Amerikan Konsolosluðu'ndan sýðýnma isteðinde bulundu Türkiye'nin Atina Büyükelçiliði Müsteþarý Ömer Haluk Sipahioðlu Atina'da uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldü. Suikastý 17 Kasým örgütü üstlendi Türk Silahlý Kuvvetleri PKK'ya karþý sýnýr ötesi "Ejder Operasyonu"nu baþlattý Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkýn Demokrasi Partisi, HADEP Genel Baþkaný Murat Bozlak ve 39 parti yöneticisini tutukladý. Bugün Doðanlar: Osmanlý Sultaný III. Murad, arasýnda hüküm sürdü Ýtalyan birliðini saðlamak için mücadele veren Giuseppe Garibaldi Ýtalyan sinema oyuncusu Gina Lollobrigida Fransýz romancý ve politikacý François Rene de Chateaubriand Radyum elementini keþfeden, 2 kez Nobel fizik ödülü sahibi Polonya kökenli Fransýz fizikçi Marie Curie. Curie Paris'te Pantheon'a gömülen tek kadýn oldu.

6 6 Bölge Haberleri 4 Temmuz 2007 Çarþamba Kýzýlýrmak ta sinekle mücadele NEVÞEHÝR Sulucakarahöyük Kýzýlýrmak nehri üzerinde birçok noktadan eþ zamanlý ilaçlama yapýlacaðý bildirildi. Nevþehir Valisi M Asým Hacýmustafaoðlu, Kýzýlýrmak nehri üzerinde sinekle mücadele için 3,6 milyon YTL lik proje hazýrladýklarýný söyledi. Nevþehir de sinekle mücadele çalýþmalarýný deðerlendirmek amacýyla Valilik Toplantý salonunda Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Vali Yardýmcýsý Ömer Faruk Ateþ, Avanos Kaymakamý Mehmet Ünlü, Avanos Belediye Baþkaný Mustafa Körükçü, DSÝ Kayseri Bölge Müdürü Sedat Özpýnar, Saðlýk Müdürü Salim Aytekin, Tarým Müdürü Muhlis Atay, Çevre ve Orman Müdürü Eren Bircan katýldý. Toplantýda konuþan Vali Hacýmustafaoðlu, sinekle mücadele için Kayseri ve Nevþehir bölgesini içine alacak 3,6 milyon YTL lik bir proje hazýrlandýðýný bildirdi. Proje kapsamýnda ilaçlama çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný belirten Vali Hacýmustafaoðlu, özellikle Kýzýlýrmak nehri üzerinde ayný anda birçok noktadan eþ zamanlý ilaçlama yapýlmasýnýn programlandýðý söyledi. Filarmoni Orkestrasý Zelve Açýk Hava Müzesinde Burcu Ceren ALTUÐ-NEVÞEHÝR- Tekfen Filarmoni Orkestrasý, peribacalarý ile ünlü Kapadokya Açýk Hava Müzesi nde Kapadokya da Yýldýzlý Bir Gece adlý konser verdi. Ýlginin oldukça fazla olduðu konserde orkestra rüzgar nedeniyle Tchaikovsky nin eserlerini seslendiremedi. Nevþehir in Avanos ilçesi sýnýrlarýndaki Zelve Açýk Hava Müzesi nde gerçekleþtirilen konsere yurdun dört bir yanýndan klasik müzik tutkun larý katýldý. Açýk Hava Müzesi içinde oluþturulan platformda konser veren Filarmni Orkestrasý, Sarasate, Kodalli ve Karayev'in ünlü eserlerini ve yerel çalgýlar eþliðinde yerel eserleri de seslen dirdi. Tekfen Filarmoni, dünyaca ünlü klasik bestecilerin eserlerinin yaný sýra, utta Yurdal Tokcan, neyde Ercan Irmak, kanunda Göksel Baktagir ve zarb ve defte Yinon Muallem eþliðinde 19. yy. bestekarlarýndan Kemani Sebuh ve Azeri kompozitörler Kara Karayev ile Adel Gerai nin eserlerini otantik bir yorumla seslendirdi yýlýnda Karadeniz Oda Orkestra sý adý ile kurulan ve Karadeniz Ekono mik Ýþbirliði ne üye ülkelerin sanatçý larýndan oluþmasý nedeniyle Üç De nizin Sesi olarak bilinen Tekfen Filarmoni Orkestrasý repertuvarý ve içlerinde Bulgaristan ýn Kaval ý, Rusya nýn Domra sý, Kazakistan ýn Kýlkobuz u, Azerbaycan ýn Kemança sý, Ukrayna nýn Bandura sý, Gürcistan ýn Salamuri si, Yunanistan ýn Buzuki si ve Türkiye nin Ut, Ney, Baðlama ve Kanun larý gibi yerel enstrümanlarla klasik müzik severlere unutulmaz bir gece yaþattý. Yerel enstrümanlarý klasik müzikle birleþtirerek büyüleyici bir müzikal zenginlik yakalayan Tekfen Filarmoni Orkestrasýný þef Saim Akçýl yönetti. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu ve eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu da konseri ilgiyle izleyenler arasýndaydý. Vali Hacýmustafaoðlu, konser sonunda orkestrayý yöneten Þef Saim Akçýl'ý tebrik ederek, çeþitli hediyeler verdi. Kickboks Federasyonu Baþkanýnýn ziyareti Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ihaleye çýkýyor NEVÞEHÝR Sulucakarahöyük Türkiye Kickboks Federasyonu Baþkaný Salim Kayýcý, beraberindeki heyetle Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu nu ziyaret etti. Federasyon As Baþkaný ve Avanos Kaymakamý Mehmet Ünlü, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Budak ýn da bulunduðu ziyarette konuþan Vali Hacýmustafaoðlu, Kickboks Türkiye Büyükler ve Yýldýzlar Þampiyonasýna Nevþehir olarak ev sahipliði yapmaktan mutluluk duyduklarýný ifade etti. Nevþehir in her türlü spor müsabakalarý için gerekli alt yapýya sahip olduðunu belirten Vali Hacýmustafaoðlu, iklimi nedeniyle son zamanlarda bir spor dalýndan takýmlarýn kamp için Nevþehir i tercih ettiklerini söyledi. Türkiye Kickboks Federasyonu Baþkaný Salim Kayýcý da Kickboks sporu hakkýnda bilgiler vererek, Türkiye de 50 bini linaslý sporcu olmak üzere yaklaþýk 130 bin sporcunun olduðunu söyledi. Kickboks sporuna 6 yaþýnda baþlanýp, 45 yaþýna kadar sürdürülebileceðini de kaydeden Kayýcý, bu spora bayanlarýn da ilgili duyduðunu, bayanlarýn takým halinde daha baþarýlý olduklarýný ifade etti. NEVÞEHÝR/Kozaklý Nevþehir in Kozaklý Ýlçesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi nin 20 Temmuz 2007 tarihinde ihaleye çýkarýlacaðý bildirildi. Nevþehir Valiliðinden yapýlan açýklamaya göre, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ihale edilecek olan Kozaklý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Nevþehir Devlet Hastanesi ne baðlý olarak vatandaþlara hizmet verecek. Hidrotermal Saðlýk Tesisinin, 7 8 milyon YTL ye mal olacaðý ve yýl içinde hizmete sunulmasý bekleniyor.

7 4 Temmuz 2007 Çarþamba CHP Nevþehir'de miting düzenledi Aydýn Þimþek HACIBEKTAÞ CHPNevþehir Ýl Örgütü secim çalýþmalarýna baðlý olarak yýllardan sonra Nevþehir de mitinð düzenledi. CHP Hacýbektaþ ve çevre ilçe örgütlerinin katýlýmýyla gerçekleþen mitingte ayrýca Edip Akbayram sahne aldý. Nevþehir'de Telekom Meydaný' nda düzenlenen mitinginde CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yaptý. Sivas'ta Katliamý nýn 14 yýl önce yaþanan acý olaylarýn yýl dönümü olduðunu hatýrlattý. Baykal yapmýþ olduðu konuþmada konuyla ilgili olarak "Acý olaylarý hep birlikte yaþadýk,yaþanan acýlardan düþmanlýk çýkarmak istemiyoruz ama yaþadýðýmýz acýlarý da unutmamamýz, böyle acý olaylarý bir daha yaþamamamýz lazým. Bizim tarihimizde Madýmaklar bir daha olmasýn, Yunus Emreler, Hacý Bektaþlar, Mevlanalar olsun" diye konuþtu. Baykal, yolsuzluklara son vermek gerektiðini ifade etti. Yoksullukla mücadelenin yolsuzlukla mücadele edilerek ortadan kaldýrýlabilecegini belirten Baykal mitinge katýlan kalabalýða hitaben "Türkiye'de yolsuzluk var mý?" diye sordu. Alanda bulunana kalabalýktan "Var" yanýtýný alan Baykal, "Yani diyorsunuz ki kazanýn dibi delik, içine ne kadar su koysan kazan su tutmuyor... Lehimleyelim mi bu kazaný? Ýktidara geldiðimizde ilk iþ, kazaný lehimlemek" diye konuþtu. Baykal, Sosyalist Enternasyonalin Cenevre'de yapýlan toplantýsýndan da söz etti. iktidar partisinden bu nedenle kendisine eleþtiri yöneltildiðini belirten Baykal, "Seçim meydanýný býrakýp sizin yapmadýðýnýz görevi yapýyorum. Býrakýn teþekkürü, susun bari. Sanki suç iþlemiþim gibi bana kýzýyor, beni suçluyorlar. Barzani'ye, Talabani'ye boyun eðiyor, Türkiye'nin hakkýna sahip çýkan Deniz Baykal'la çatýþmaya kalkýyor" dedi. Baykal, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli arasýnda Öcalan'ýn idamý ile ilgili olarak yaþanan tartýþmalar ve "ip" polemiðine deðinrek, terör konusunun idam tartýþmasýna indirgenmesinin çok yanlýþ olduðunu ifade etti. Baykal terörle mücadelede etkin bir politikaya olan ihtiyacý dile getirerek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde tutarlý, etkin bir politika uygulamamasýnýn terörün devam etmesine neden olduðunu belirtti. Konuyla ilgili olarak Baykal Terör örgütü elebaþýsý yakalanmýþtýr. Þimdi gereken, terörle kararlý bir mücadele yapýlmasýdýr, olmayan budur. Buna son vermenin bir yolunu bulmak zorundayýz. Bu yanlýþ bir tartýþma. Önemli olan her gün yeni þehitler vermemiz. Terörün geçmiþiyle deðil, bugünkü hali ve geleceðiyle meþgulüz. Terör konusunda yapacak þeyleri yok. Baþtan aþaðý gevþekler. Terörle mücadelenin ilk koþulu bu Hükümet'ten kurtulmak." þeklinde konuþtu. Bekir Ödemiþ CHP 1. sýra Nevþehir Milletvekili Adayý Aydýn Þimþek HACIBEKTAÞ Edinilen bilgilere göre Nevþehir CHP Ýl Örgütü bir süreden beri devam eden seçim çalýþmalarýna hýz verdi. 22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleþtirilecek olan seçimlerde partisinin bir oy patlamasý yaþayacaðýný öne süren Nevþehir CHP Ýl Baþkaný Çetin, "Bu seçimlerde Nevþehir tarihinde görülmemiþ bir oy alacaðýz. Buna inanýyoruz ve bunun için tüm teþkilatlarýmýzla iþbirliði içerisinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" þeklinde açýklamalarda bulundu. CHP Nevþehir 1. sýra milletvekili adayý ise Ürgüp ilçesinde 8 yýlý aþkýn bir süredir belediye baþkanlýðý yaptýðýný, Nevþehir'in sorunlarýný ve vatandaþlarýn isteklerini çok iyi bildiðini kaydetti. Milletvekili seçilmesi durumunda Nevþehir'e özlemi duyulan hizmetleri getirebilmek için gayret göstereceðini belirten Ödemiþ, "Bu seçimlere sosyal demokratlarýn yýllardýr özlemini çektiði bir ittifak ile giriyoruz. Bunun avantajýný kullanarak partimizin oy oranýný artýrmayý hedefliyoruz. Bilindiði üzere ülkemiz hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda gerçekten zor günler geçiriyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa manevi deðerlerimiz bu kadar tartýþýlýr hale geldi. Son 5 yýl içinde durumu iyi olan hiç kimseyi görmüyorum. Bunlarýn çözümü için biz bu çalýþmanýn içerisine girdik. Hepimizin ortak hedefi yaþayanýn daha iyi þartlarda yaþadýðý bir Nevþehir'i oluþturmak" diye konuþtu. Partinin 2. sýra milletvekili adayý Kani Atasever de, geçmiþ yýllarda 'nýn çeþitli Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim kademelerinde görev yaptýðýný ve eðitim alanýnda Nevþehir'in ve Türkiye'nin sorunlarýný çok iyi bildiðini vurguladý. Atasever, ülkenin en büyük sorunlarýndan birinin eðitim sorunu olduðunu kaydederek, "Eðitim, kalkýnmanýn temelini oluþturur. Bir ülke ekonomik, sosyal ve kültürel açýdan kalkýndý ise temelinde eðitim vardýr. Bu bakýmdan kendi alaným olan eðitimle ilgili hizmet verebilmek için CHP'den aday oldum" dedi.

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 27 En Düþük 0 C 10 Belediyeler susuzluk korkusuyla tehlikeli yollara mý sapýyor? Musluklardan týs sesi gelmesinden korkan Ýstanbul'da büyükþehir park ve bahçelerde kuyuyla su arýyor. Ankara'daysa 'Kýzýlýrmak'ýn suyu' tartýþma baþlattý Haber bültenlerinde, gazeelerde tekrar tekrar yer alan 'dibi görünmüþ' barajlar, büyük kentleri tedirgin ediyor. Bunlardan sonuncusu Alibeyköy Barajý'ydý. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'sa Alibeyköy Barajý'nýn dibinin görünmesinin o derece büyük bir alarm konusu olmadýðýný söyledi. Dün bir açýklama yapan Topbaþ, iki gündür su veremediði iddia edilen Alibeyköy Barajý'nýn, Ýstanbul'un toplam tüketiminde zaten çok cüzi bir orana denk geldiðini söyledi. Ýstanbul yazlarý günde 2.5 milyon metreküp su tüketiyor. Ýstanbul'da halen 317 milyon metreküp su rezervi olduðunu belirten Topbaþ, "Oradaki eksilme, düþüþ tabii ki Alibeyköy Barajý açýsýndan önemli ama Ýstanbul'un totali açýsýndan çok önemli deðil, o kadar büyük deðil. Suyumuzu dikkatli kullanýrsak yaðýþ sezonuna girinceye kadar bu bizi götürecek" dedi. ÝSKÝ yetkililerinin verdiði bilgiye göre de Alibeyköy'den perþembe günü 57 bin, çarþamba günü 92 bin metreküp su çekildi. Yeraltýna dönüþ Topbaþ, önceki gün de su sýkýntýsýný aþmak için sondaj baþlattýklarýný söylemiþti. Topbaþ, "Þu anda 12 noktada sondoajla park ve bahçelerde kuyu açma çalýþmalarýna baþladýk. 100'e yakýn noktayý tespit ettik. Yeraltý sularýndan istifade etmek istiyoruz. Deniz suyuyla ilgili çalýþmalar var, uzun soluklu. Melen çayýnýn ilk etabýný 20 Ekim 2007 için programladýk" demiþti. Ýstanbul Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ahmet Atalýk'sa bunu çok tehlikeli buluyor: "Kuraklýk yaþanan bölgelerde yeraltý sularý stratejik sulardýr. Sadece kurak olmayan dönemlerde kullanýlýrlar. Aþýrý kullaným sularýn kirlenmesine neden olur ve temizlenmesi de mümkün olmaz." Barajlarýn yüzde 36.73'ü dolu Ýstanbul'da dün itibarýyla 317 milyon metreküp su kaldý (toplam rezervin yüzde 36.73'ü). Kente dokuz barajdan su veriliyor. 36 milyon metreküplük Alibeyköy bunun küçük bir kýsmýný saðlýyor. 'Kýzýlýrmak'ýn tadý kötü ama, zararsýz' RADÝKAL - ANKARA - Kýzýlýrmak suyunun Ankaralýlarý kanser yapacaðýna yönelik iddialara yanýt veren Ankara Büyükþehir Belediyesi Basýn Müþaviri Avni Kavlak, "Birinci sýnýf su olduðunu kimse iddia etmiyor, sülfat oraný yüksek, tadý kötü ama saðlýða da hiçbir zararý yok. Kýrýkkale 20 yýldýr bu suyu kullanýyor, onlar insan deðil mi?" dedi. Kavlak, "Çaresiz bu su içilecek. Ýçimini kolaylaþtýrmak için gerekirse harmanlayacaðýz" diye konuþtu. DSÝ ve ASKÝ'nin ortak açýklamasýnda da "Kýzýlýrmak suyunun Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilgili yönetmeliðine uygun. TAEK deneyleriyle de radyoaktivite yönünden insan saðlýðýna zararlý maddelerin olmadýðý tespit edilmiþtir" denildi. Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri de tüm dünyada nehir sularýnýn arýtmadan geçirilirse içme suyu olarak kullanýldýðýný vurguladý. Yetkililer "Arýtma iþlemleri yapýlmadan nehir suyunu tahlil etmemizin hiç- bir anlamý yok" dedi. "Ne tanrý ne global ýsýnma, sorumlu Gökçek" diyen Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), tarýmsal ve kimyasal atýklarla kirlenen Kýzýlýrmak'ýn suyunun Ankaralýlarý kanser edeceðini savunuyordu. (Radikal) Elektrikte en sýcak rekor kýrýldý Türkiye'de sýcaklarla artan klima kullanýmý, elektrik tüketimini rekor düzeye MW'ye çýkardý. Bu tüketim geçen yýl en fazla MW'ydi. TEÝAÞ Genel Müdürü, 'Turizm bölgelerindeki tüketim artýþý yüzde 20' dedi ANKARA - Türkiye son 78 yýlýn en sýcak günlerini yaþarken, klima ve soðutucularýn sürekli çalýþmasýyla elektrik tüketimi de her gün rekor üstüne rekor kýrýyor. Daha önce en yüksek deðere 26 bin 648 megavat (MW) ile geçen yýlýn aralýk ayýnda ulaþan Türkiye'nin pik elektrik tüketimi (elektrik kullanýmýnýn bir anda ulaþtýðý en yüksek nokta), çarþamba günü rekor kýrarak 27 bin 469 MW'yi buldu. Çöl sýcaklarýnýn ertesi gün de devam etmesi üzerine perþembe günü elektrik tüketimi 28 bin 145 MW ile Türkiye tarihinin bugüne kadarki en yüksek noktasýna ulaþtý. Ýki gün üst üste pik yaptý Türkiye'nin pik elektrik tüketimi bu hafta iki gün üst üste rekor kýrdý. 27 Haziran Çarþamba günü saat 11:00'de anlýk elektrik tüketimi 27 bin 469 MW'yi buldu. Çarþamba günü saat 11:00-12:00 arasýndaki elektrik talebi ise ortalama 27 bin 349 MW seviyesindeki üretimle karþýlanabildi. Çarþamba günü Türkiye'nin günlük toplam elektrik üretimi milyon kilovat saati (kwh), tüketimi ise milyon kilovat saati buldu. Üretimin milyon kwh'ý kömür ve doðalgazla çalýþan termik santrallardan, milyon kwh'si ise hidroelektrik santrallarýndan (HES) karþýlandý. Türkiye'nin pik elektrik tüketimi daha önce en yüksek noktaya 26 bin 648 MW'yle 27 Aralýk 2006 tarihinde ulaþmýþtý. O gün üretimin tahminleri aþan tüketimi karþýlamakta yetersiz kalmasý nedeniyle elektrikte sistem marjinal fiyatý kuruþ seviyelerinden, bir anda sekiz kat artýþla 11 YTL seviyesine fýrlamýþtý. Tüketim yüzde 15 arttý Çarþamba günü Türkiye'de bir elektrik sýkýntýsý yaþanýp yaþanmadýðýný öðrenmek için aradýðýmýz Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. (TEÝAÞ) Genel Müdürü Ýlhami Özþahin, bu rekorun 28 Haziran Perþembe günü egale olduðu bilgisini verdi. "Her gün bir önceki günkü rekoru egale ediyoruz" diyen Özþahin, perþembe günü saat 11:20'de 28 bin 145 MW ile yýlýn en yüksek tüketiminin gerçekleþtiðini belirtti. Perþembe günü 587 milyon kwh'lik elektrik tüketildiðini kaydeden Özþahin, "Bu tüketimler geçen yýlýn ayný günlerine göre yüzde 15 oranýnda bir artýþý gösteriyor. Bazý bölgelerde bu artýþ, özellikle Antalya gibi turizm bölgelerinde yüzde 20'lere yakýn" diye konuþtu. iþe yaradý Hava sýcaklýklarýnýn artacaðý haberleri üzerine TEÝAÞ bir süredir alarma geçmiþti. Olasý talep artýþýný karþýlamak amacýyla da bazý termik santrallarda devam etmekte olan bakým-onarým çalýþmalarý durdurulmuþ ve gerektiðinde devreye sokulmak üzere emre amade hale getirilmiþti. TEÝAÞ Genel Müdürü Ýlhami Özþahin, tüketimin en yüksek noktaya ulaþtýðý çarþamba ve perþembe günleri ülke çapýnda genel bir sýkýntý olmadýðýný, ancak lokal bazý sýkýntýlar yaþandýðýný söyledi. Özþahin, bu sýkýntýlarýn bazý bölgelerde iletim hatlarýný etkileyen orman yangýnlarýndan, bazý bölgelerde ise gerilim düþüklüðünden kaynaklandýðýný ifade ederek, "Üretim yokluðundan kaynaklý bir elektrik kesintisi olmadý" görüþünü dile getirdi. 'Nazar deðmesin' "Ülke genelinde bir elektrik sýkýntýsý yaþanýp yaþanmadýðý" sorusuna Özþahin, "Saat þu an 11:47, inþallah nazar deðmez, çok iyiyiz" karþýlýðýný verdi. Özþahin, tüketimin neden 11:00-12:00 saatlerinde yoðunlaþtýðý sorusu üzerine, o saatlerin klima kullanýmýnýn yaný sýra sanayi tüketiminin ve büro çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýðý saat olduðunu, tüketimin bu saatlerde maksimum seviyeye ulaþtýðýný ifade etti. Ýlhami Özþahin, önümüzdeki günlerde elektrik tüketiminin ne olacaðý konusunda tahmin yapmanýn zor olduðunu, bunu büyük ölçüde hava sýcaklýklarýnýn belirleyeceðini kaydederek, "Olaðanüstü haller oluþuyor. Son 78 yýlýn en yüksek sýcaklarýný yaþýyoruz. Her sýcaklýk derecesinde bizim tüketimimiz biraz daha artýyor. Bu böyle sürüyor" dedi. Elektrik tüketimindeki olasý bir artýþý karþýlamak üzere ne kadarlýk üretim kapasitesinin "emre amade" olduðu sorusuna ise Özþahin, "Biz zaten bu kadarýný (28 bin MW seviyelerini) tahmin ediyoruz. Bu kadarýný karþýlarýz. Bundan fazla da olacaðýný tahmin etmiyorum. Üzerine çýkarsa sýkýntý olabilir" þeklinde konuþtu. Fiyatlara sýnýrlý yansýdý Elektrik tüketiminde yaþanan rekor artýþýn serbest piyasada belirlenen elektrik fiyatlarýna yansýmasý sýnýrlý oldu. Bu hafta salý günü itibariyle geçen haftaya göre yaklaþýk yüzde 6,6 ile yüzde 14,9 arasýnda artan sistem marjinal fiyatýndaki artýþ, tüketimin tepe yaptýðý çarþamba ve perþembe günlerinde salý gününe ilave olarak saat dilimleri itibarýyla 3-4 kuruþ seviyesinde oldu. Fiyat artýþýnýn sýnýrlý kalmasý, TEÝAÞ'ýn isabetli tüketim tahmininde bulunup özellikle kamuya ait elektrik üretim tesislerinin her an devreye girmek üzere emre amade tutulmasýyla saðlandý. Þanlýurfa'da kuþlara da klima Þanlýurfa'da sýcaktan bunalan güvercinler, kuþçu kahvelerinde klimalarla serinletiliyor. Kuþ meraklýlarýnýn, özellikle güvercin besleyenlerin yoðunlukta olduðu kentte, her biri binlerce YTL'den satýlan özel güvercinleri sýcaktan korumak amacýyla bazý önlemler alýndý. Kuþ meraklýlarýnýn buluþma yeri olan Kuþçular Kahvesi'nin bir köþesine içi su dolu bakýr leðen konuldu. Leðendeki suda yýkanan güvercinler, meraklýlarýn da ilgi odaðý oldu. Bunun yaný sýra, kuþlar bulunduklarý bölümde hortumla su tutularak serinletilmeye çalýþýldý. Bu da yetmeyince güvercinler klimalarýn üzerine tünedi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı