35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim Bekir Ödemiþ CHP 1. sýra Nevþehir Milletvekili Adayý Haber >2 DE >7 DE Solmaz Akalýn Yürekler yanmasýn 2 Temmuz 1993, sabahý kahvaltý masasýndayým,televizyonda sabah haberleri veriliyor,bir anda Sivas ta 37 canýn kör ateþlerde diri, diri yandýklarýný söylüyor, nede kolay söylüyor,bir deðil beþ deðil, on deðil tam 37 can, bir an donup kalýyorum çatal elimden düþüyor, gözlerim boþ bakýyor, kulaklarým uðulduyor, ama yüreðim kan aðlýyor? Neden, nasýl, niçin sorular doðuyor kafamda, beynimdeki düþünceler firarda, isyanlarým gökyüzüne savruluyor. >2 DE 'Eþini, vatandaþýmýzý korumak istemedik, bile bile suç iþledik'desinler... Kýzýlýrmak ta sinekle mücadele Kýzýlýrmak nehri üzerinde birçok noktadan eþ zamanlý ilaçlama yapýlacaðý bildirildi. Nevþehir Valisi M Asým Hacýmustafaoðlu, Kýzýlýrmak nehri üzerinde sinekle mücadele için 3,6 milyon YTL lik proje hazýrladýkla rýný söyledi. >6DA Filarmoni Orkestrasý Zelve Açýk Hava Müzesinde CHP Nevþehir'de miting düzenledi Geçtiðimiz Pazartesi günü CHP Nevþehir Ýl Örgütü secim çalýþmalarýna baðlý olarak yýllardan sonra Nevþehir de mitinð düzenledi. CHP Hacýbektaþ ve çevre ilçe örgütlerinin katýlýmýyla gerçekleþen mitingte ayrýca Edip Akbayram sahne aldý. TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME ÇABALARI (2) >7 DE >2 DE ÝLAN Hacýbektaþ Mal Müdürlüðü nden aldýðým 50 HA 155 plakalý araçýn vergi levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa KARAKAYA Tekfen Filarmoni Orkestrasý, peribacalarý ile ünlü Kapadokya Açýk Hava Müzesi nde Kapadokya da Yýldýzlý Bir Gece adlý konser verdi. >6 DA Giyim malzemelerini dernek merkezlerimize býrakabilirsiniz. Mobilya ve beyaz eþyalar için henüz depomuz olmadýðý için olanak sahibi ve ihtiyaç sahibini buluþturuyoruz. >4 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Solmaz Akalýn Yürekler yanmasýn 2 Temmuz 1993, sabahý kahvaltý masasýndayým,televizyonda sabah haberleri veriliyor,bir anda Sivas ta 37 canýn kör ateþlerde diri, diri yandýklarýný söylüyor, nede kolay söylüyor,bir deðil beþ deðil, on deðil tam 37 can, bir an donup kalýyorum çatal elimden düþüyor, gözlerim boþ bakýyor, kulaklarým uðulduyor, ama yüreðim kan aðlýyor? Neden, nasýl, niçin sorular doðuyor kafamda, beynimdeki düþünceler firarda, isyanlarým gökyüzüne savruluyor. 37 canýn neydi suçlarý, baðlamasýný çalýp türküler söylemedeki yoksa barýþa semahlar dönüp, þiirler okumak mý, yada insanlýðý yol seçip insanca yaþamak mý? Yoksa birileri gibi vatanýna hainlik yapmak mý, bir takým emperyalist ülkelerle iþ birliði yaparak, kirli paralar yiyerek ülkesini satmak mý, yoksa ordusunu, Cumhurbaþkaný ný yada halkýný önemsemeyip cephe almak mý, yoksa aydýn, ve çaðdaþ insanlarýmýzý katledip sonrada elini kolunu sallayarak aramýzda dolaþanlar mýydý?. Þimdi soruyorum sizlere (NEYDÝ 37 CANIN SUÇU)?... Nasýl unutulabilir bunlar nasýl unuturuz. Yaralar yüreðimizde nasýl tutmuþ, Maraþ ý bir yanda, Çorum u bir yanda, ya Gazi Mahallesi ve Sivas. Ey halkým ayný acýlarý taþýyoruz yüreklerinizde, ayný dava yollarýnda koþuyoruz. Hep ayný türküleri söylüyoruz hep bir aðýzdan, özgürlük kokan, barýþ kokan? Tikenli tellerle, hayin kurþunlarla ve idam sehpalarýyla doldurulmuþ mücadele yollarýnda. Artýk sen, ben ikiliði bitmeli diyorum, tek yumruk,tek yürek olmalý karanlýklarý, aydýnlýklarý yarýnlara hep birlikte taþýmalý geleceðin nesillerimize yetiþen gençlerimize, umut dolu sevgiye barýþ dolu bir vatan býrakalým. Bundan sonra canlar yanmasýn, gözler aðlamasýn güllerim solmasýn bir daha böylesi(acilar YAÞANMASIN YÜREKLER YANMASIN) UNUTMADIK UNUTULMAZKÝ Susturuldu yürekler Maraþ Ýlinde Biz onlarý unutmadýk unutulmaz ki Kan damladý açan gonca gülüme Biz onlarý unutmadýk, unutulmaz ki Gazi Mahallesi hedef birde Çorum da Takýldý kelepçeler ipler boyunda Ýdam sehpasýnda daraðacýnda Biz bunlarý unutmadýk unutulmaz ki Otuz yedi caným Sivas ta yandý Ýnsanlýk yokmudur sizde, onlarda candý Nice uður mumcularsa kana bulandý Biz bunlarý unutmadýk unutulmaz ki Kahpe kurþunlara hedef oldular Ýþkence altýnda bir bir soldular Suçumuz neydi ki caným aldýlar Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki Gerici yobazlar kýydýlar bize Gölge düþürmek isterler laikliðimize Prangalar takýlamaz bu dilimize Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki Asildir soyumuz Ali den geldik Hacýbektaþ Veli yi yolumuz birildik Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki Solmaz insanlýk yoluna koydu serini Dönmem ben bu yoldan yüzsen derimi Benden sonra gelen nesil alsýn yerimi Biz bunlarý unutmadýk, unutulmaz ki CHP Kadýn Kollarý Kurul Üyesi Bugün Ýstanbul (Beþiktaþ) 14. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ilki görülen 'Hrant Dink cinayeti' davasýnda, Dink'in eþi Rakel Dink'in mahkemede yaptýðý konuþmayý 'tarihsel bir belge' olarak aynen yayýnlýyoruz. Sayýn Baþkan, Sayýn Hakimler, Benim hikayem 1915 in artýklarýndan olan Ermeni Varto Aþireti nde baþlar da Mardin de, þimdi Þýrnak a baðlý olan Ermeni Varto Aþireti nde doðdum. Þimdi buraya Yolaðzý köyü denmekte. Varto Babamýn Büyükbabasý nýn adý Vartan dan geliyor. Aþiretten kalanlarýn tümü 1978 de Ýstanbul a geldiler. O güne kadar köy yaþamlarý boyunca ve o günden sonra da yan köylerin aðalarýnýn çýkardýklarý sahte tapularla açýlan mahkemelere git gelle uðraþtýlar. Yan köyler ki onlar da bizim topraklarýn üzerinde kurulmuþtur. Haklarýný aradýklarý için dayaklar, yaralanmalar, bir iki de mucizevi bir þekilde ölümden kurtulma olaylarý yaþadýlar. Babam, aslýný ve dinini inkâr etmeden onurlu bir yaþam sürdürdü, halen davasý süren topraklarda yüreði ve aklý kalarak, üç sene önce Brüksel de, çocuklarýndan ilgileneceðiz sözünü alarak gözlerini bu hayata kapadý. Asla korkak davranmadý, tembel olmadý, kimsenin emeðine gözünü dikmedi ve bizi asla kinle büyütmedi. Yatýlý okulda tanýþtýðým birlikte büyüdüðümüz, sevdiðim, Çutag diye seslendiðim, eþim Hrant Dink le evlendik. Bu arada bu yatýlý okul kampýmýzý da elimizden aldýlar. Ýsa Mesih in yardýmý ile her türlü zorluklarýn üstesinden geldik, ülkemizin sorunlarýna, söylemlerine birlikte üzüldük. Þimdi de acý acý aðlýyorum. Þimdiye kadarki yaþamýmýzda ya horlandýk ya hakarete uðradýk, veya Ermeni kelimesini küfür olarak duyduk. Bunlarý gazetelerde, televizyonlarda, nüfus dairelerinde memurlardan en yetkili aðýzlara kadar her yerde iþittik, iþitiyoruz. Bazen bu ülkenin vatandaþý deðilmiþiz gibi, sanki baþka yerden göç etmiþiz gibi davranýldý. Bunlarýn hepsi halen yapýlmakta ve bu yapýlanma bu anlayýþ, bu karanlýk, bebeklerden katil yaratmaya devam etmekte. Meseller 21:3 te der ki; "Rab kendisine kurban sunulmasýndan çok, doðruluðun ve adaletin yerine getirilmesini ister." Bugün burada bu katil olmuþ bebekler var, onlarý yaratan karanlýk nerede? Karanlýk dediðim belirsiz birileri deðil. Bu karanlýðýn parçalarýný Valilikte, Jandarmada, Silahlý Kuvvetler de, MÝT te, Emniyet te, Hükümet te, Muhalefet te, mecliste olmayan partilerde, hatta basýnda ve sivil toplum kuruluþlarýnda bulabilirsiniz. Bunlar adý saný belli insanlar, görevleri belli insanlar. Durmadan düþman yaratýp bebekleri katil yetiþtiriyorlar ve bunu Türkiye ye hizmet diye yapýyorlar. Bunlarý Agos un önünde Sabiha Gökçen haberinden sonra ve eþimin mahkemelerinin önünde de gördük. Ama nedense adalet ya da hukuk onlara ulaþmýyor, ulaþmak istemiyor. Çünkü biraz ileri giderse kendisinin içinde de bunlardan olduðunu görecek. O halde eðer; siz bu karanlýktan deðilseniz ve bu karanlýðý tasvip etmiyorsanýz, onlara katýlmýyorsanýz, üzerine gitmeye cesaret edin ve bu dosyalarda set çekilmiþ noktalarýn setlerini yýkýn. Sizin aracýlýðýnýz ile Tanrý nýn adaleti yerine gelsin ki bu davanýn sonunda biraz olsun Türkiye nin yüzü gülsün, aydýnlanmaya baþlama noktasý olsun. Sayýn Hakim, eþim yazdýðý, düþündüðü ve konuþtuðu için yargýlandý. Hiç suçu olmadýðý halde bu devlet anlayýþý sayesinde suçlu bulundu. Bana göre devletin çoðu söylemleri bölücülük, hakaret, aþaðýlama içeren, bunlar gibi katil bebekleri cesaretlendiren ve çoðaltan nitelikte. Velhasýl bu karanlýk pýnarýn baþý devlet aðzý ve anlayýþýdýr. Bu söylemlerden ve söyleyen kiþilerden þikayetçiyim. Ben, bildiðim Nuh tan beri bu topraklarda yaþayan bir halkýn artýðý olarak, bugün çocuklarýmla kendimi Türkiye li birer Ermeni ve eþit vatandaþ olarak görmek, hissetmek istiyorum. Atasözümüz der ki "aslýný inkâr eden haramzadedir". Aslýný inkâr edenden ya da saklayandan ne bekleyebilirsiniz? Yalan bir temelde nasýl iyi bir bina, iyi bir karakter kurabilirsiniz? Güvenilebilir mi size sormak isterim. Yani aslýmýzý inkâr etmediðimiz için düþman mýyýz? 4 Temmuz 2007 Çarþamba 'Eþini, vatandaþýmýzý korumak istemedik, bile bile suç iþledik'desinler... Sevgili eþim de tembellik ekmeðini yemedi, yalan solumadý, haksýzlýk yapmadý, hiçbir zaman ne ülke içinde ne ülke dýþýnda vatanýna karþý bir sözde veya davranýþta bulunmadý, her zaman gerçeðin yanýnda olduðu gibi, onun gerçek evladý ve gerçek vatandaþýnýn olmasý gerektiði gibi yaþadý, karþýlýðýnda kalleþ kurþunlar hak görüldü. Sonuç olarak adalet size göre ne olursa olsun eþimi geri getirmeyecek, hiçbir sonuç benim eþimi kaybetmemle eþdeðer olmayacaktýr. Fakat hiç olmazsa Türkiye nin ve vatandaþlarýnýn kazancý olsun. Adalet mülkün temeli ise; ben bu temeli arýyorum. Türkiye nin bu temele oturmasýný istiyorum. Ezberde deðil yaþamlarda, söylemlerde görmek istiyorum. Dolayýsý ile görevli ve sorumlu olanlarýn hepsinin eþini, vatandaþýmýzý koruyamadýk, korumak istemedik, bile bile suç iþledik, özür diliyoruz demelerini talep ediyorum. Devleti temsil etmekte olan sayýn mahkemeden bütün bu suçlularýn hakettiði cezalarý almalarýný talep ediyorum. Hiçbirine yüreðimde kin beslemiyorum, tam tersine hepsini zavallý görüyorum ve acýyorum. Onlar için, her þeyi bilen, herþeyi gören, gelmiþ ve gelecek olan Ýsa Mesih ten sevgisine ve adaletine göre merhamet diliyorum. Bu merhamete ihtiyaçlarý olduðunu, vicdanlarýnda Tanrý nýn Ruhu aracýlýðý ile hissetmelerini diliyorum. Sizden de sorumluluðunuzun gereðini talep ediyorum. Saygýlarýmla, Rakel Dink (sesonline.net) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts S.S 35 nolu Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 4 Temmuz 2007 Çarþamba pankartýmýzý 30 Haziran Cumartesi günü 2 Temmuz Sývas katliamý nedeniyle Hacýbektaþ Veli Kültür Derneði nin düzenlediði panelde, panelist Muzaffer Ýlhan Erdost ABD Emperyalizminin, ülkemiz üzerindeki tahhakkümünü devam ettirebilmek adýna, yerli iþbirlikçilerini ve tetikçilerini kullanarak, nasýl faili meçhul cinayetler iþlettiðini, toplu katliamlarý gerçekleþtirdiðini belgelere dayalý olarak anlattý. Paneli; Konu hakkýnda bilgi sahibi olan insanlarýn dýþýnda, hiçbir þey bilmeden oradan oraya savrulan, kimin neyin niçin peþine düþüldüðünü bilmeden, hareket halinde olan insanlarýnda, bu somut gerçekleri görmek, unuttuklarýný hatýrlamak için 500 kiþilik salonu doldurmalarýný ve dinlemelerini isterdim. Çünkü; Bu kültürden olan insanlarýn farklý düþüncesi farklý inanç biçimleri olsa da, ortak paydalarý 2 Temmuzdur. 14 Yýldýr 2 Temmuz da Sývas ta bir araya gelerek yürüyen, yurtiçi ve yurt dýþýndaki Alevi Bektaþi örgütleri, ilerici ve aydýnlar, madýmak otelinin et lokanta sý deðil, müze olmasý talep ediyorlar. 2 Yýl önce kurulan Hacýbektaþ Veli Kültür Derneði, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Sývas ta idi. 2 Temmuz sabahý 14 kiþilik bir gurupla düþtük Sývas ýn yollarýna. Þehrin giriþinde kimlik kontrolünden geçtikten sonra, yolu bilen arkadaþlarýn kýlavuzluðunda Alibaba Mahallesi ndeki Cem Evi ne yöneliyoruz, zira gelen katýlýmcýlarýn toplanacaðý ve yürüyüþün baþlayacaðý alan orasý. Yürüyüþ baþlamýþtý aracýmýzdan inerek MADIMAK MÜZE OLSUN SÝVAS UNUTULMASIN, HACIBEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ pankartýmýzý açýyoruz, alkýþlarla karþýlanýyoruz. Yürüyüþ kortejinin hemen baþýnda yerimizi alýyoruz. 5-6 bin kiþilik yürüyüþ korteji 1 Km den fazla yol güzergahýna yayýlýyor. Gündeme uygun sloganlar Yobazlar yaktý Devlet baktý, Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek, Madýmak müze olsun Sývas Suavi Cesur Madýmak Müze olsun unutulma-sýn, Almanya da dazlaklar Türkiye de yobazlar Sývas semalarýnda yankýlanýyor. Çok sýký güvenlik önlemleri var, buna raðmen yürüyüþ kolu Madýmak Oteli ne yöneldiðinde, 35 insaný diri diri yakan zihniyetin tosuncuklarý korteje saldýrma ya kalkýþýyor. Bu gözü dönmüþ ve kana susamýþ tosuncuklar güvenlik tarafýndan engellenmeseler, haklý taleplerini dile getiren barýþ ve kardeþlik sloganlarý atan 5-6 bin kiþinin içerisine yalýn kýlýç dalacaklar. Bu da gösteriyor ki; Bu zihniyet ( Irkçý Milliyetçi Dayatmacý) asla deðiþmez. Saldýrý girýþimini alkýþlarla ýslýklarla protesto ederek yolumuza devam ediyoruz. Bunlar için deðiþtiler, daha esnek daha hoþgörülüler gibi vs laf edenlerin, bay-raktarlýk yapanlarýn, kiþisel çýkarlarý için takla atanlarýn, aðababalarýna protokol ikram edenlerin kime, neye niçin hizmet ettiklerini, artýk bu toplumun görmesi lazým Madýmak Oteli levhasýný gördüðümde yukarýdan aþaðýya süzüyorum, alttaki Sebatibey Kebab yazýsýný görüyorum. Ýçim acýyor, tüylerim ayaða kalkýyor. Ýki gün önceki panelde, olayýn canlý tanýðý Ali Balkýz ýn anlattýklarý canlaný yor beynimde. Saldýrýlar karþýsýnda üst katlara çýkmak, savunma pozisyon larý, umutla kurtarýlmayý beklemek, zaman geçtikçe umutlarýn tükeniþi, bu umutsuzluk içerisinde dýþarýda salyalarý-ný akýtarak heykeli yerinden söken, kýran,tekmeleyen bununla da hýrsýný alamayan ve heykeli týrmalayan güruh. Avrupa da Ortaçað karanlýðýnda yaþananlar, 21. yüzyýla 7 kala benim ülkemde yaþanýyor. Valilik binasýnýn Emniyet Müdürlüðü nün ve askeri garnizonun Madýmak Oteli ne çok yakýn olduðunu öðreniyoruz arkadaþlarla de yakýlan canlarýn ( Yazar Þair Sanatçý) nasýl tezgahlanarak, nasýl planlanarak yakýldýðýný yok edildiðini daha iyi anlýyoruz. 80 e yakýn demokratik kitle ve sivil toplum örgütü nün, dernek ve vakýflarýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen yürüyüþün ortak talebi Madýmak ýn müze olmasý idi, ama hala öyle deðil. Almanya nýn Solingen kenti nde Alman faþistler tarafýndan yakýlan ev, devlet tarafýndan müzeye dönüþtürüldü. Almanya Cumhurbaþkaný yýldönümü nedeni ile müzeye yaptýðý ziyarette, ölenlerin anýsýna müze önünde diz çöktü ve tüm dünyadan, olanlar için Alman halký adýna özür diledi. Madýmak müze olana kadar her yýl 2 Temmuz da, duyarlýlýk gösterecek tüm insanlarla Sývas ta buluþmak dileðiyle. TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Baþsaðlýðý Bala Mahallesi sakinlerinden Bayram MERT Hakka yürümüþtür. Ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

4 4 Temmuz 2007 Çarþamba Giyim malzemelerini dernek merkezlerimize býrakabilirsiniz. Mobilya ve beyaz eþyalar için henüz depomuz olmadýðý için olanak sahibi ve ihtiyaç sahibini buluþturuyoruz. > Temel gýda, kömür konusunda toplu ve üretilen yerden alýma dayalý çalýþmamýz sürüyor. Zeytin, bal, zeytinyaðý, çay ve peynir kalemlerinde bir tecrübeye sahip olduk. Mantýðýmýz organik gýdalarý ucuza, gerek üreticiden alýp aradaki tüccar karýný ortadan kaldýrýp iþçi ve iþsizin saðlýk beslenme koþullarýna birazcýk katkýda bulunmak... Bu çalýþmaya katýlacak olanlar o ay ya da haftadaki ürün zincirine katýlýr, kendisinin ne kadar ya da kaç kilo alacaðýný beyan eder. Sonra da ürün tesliminde kendi payýna düþen ücreti öder. Bazý ürünlerde ürünün daha ucuz alýnabilmesinde ödemenin nakit yapýlmasý gerekebiliyor. O zaman tüm zincir üyelerinden kaporalar toplanýr, kendi zincir temsilcilerince... Yine yaptýðýmýz ve yaygýnlaþtýrdýðýmýz temel bir çalýþma da þu: "Toplu Pazarlýk Yoluyla Ýndirimli Alýþveriþ" Mesela bir iþ yerinde 100 kiþi çalýþýyorsunuz. Her biriniz aylýk mutfak masraflarýna belli bir harcama yapýyorsunuz ve bu harcamayý tek baþýnýza pahalý bir biçimde yapýyorsunuz. Oysa üç beþ marketi dolaþsanýz, "Biz 100 kiþi olarak sizden alýþveriþ yapacaðýz, ne kadar indirim yaparsýnýz?" diye sorsanýz, en fazla indirimi yapandan alýþveriþinizi yapsanýz bütçenize çoluðunuz çocuðunuz için bir parça katký yapmýþ olursunuz. Hayat suyunu bulmak Biz gelip geçici hevesler, tikleþmiþ reflekslerden biri olmak için deðil, tarihi ve bu lanet zengin yazgýsýný deðiþtirecek hayat suyunu bulmak ve sahipsiz kýlmak için uðraþýyoruz. Vicdan ve maneviyat vurgularý iþte bu zeminden, iklimden kendiliðinden türüyor... Ýlçemizdeki yeni toplumsal örgütlenme çabalan içinde önemli bir örnek teþkil eden Bir-Umut (Bir-\J likte Umut) Derneði üyeleri ile yaptýðýmýz söyleþiye devam ediyoruz. Bir-Umut Derneði üyeleri her tür ez-cjinlikmaðduriyet-yok sayýlma ve horlanma halini bütün insanlýk alemine ait bir trauma saydýklarýný ve dolayýsýyla dertlerini ve meramlarýný ifade etmeye çalýþtýklarý sözcüklerin her yerde ve herkesçe, her tarihte yerini, anlamýný bulmuþ olduðuna inandýklarýný söylüyorlar. Söylemlerindeki vicdan ve maneviyat vurgusu gibi: Çaðrýlarýnýzda, yazýlarýnýzda vicdan ve maneviyat vurgusu çokça geçiyor. Bu vurgu bu çalýþma için neyi ifade ediyor? Ezilme ve yok sayýlma halini idrak ediþimizin, kalbimizde ve zihnimizdeki etkisindendir. Bizi harekete geçiren duyarlýlýklarýmýzýn-farkýndalýklarýmý-zýn dayandýðý 'normatif bir düzeyi de anlatmaktadýr. Neticede hayata ve beþeri iliþkilere dair bir dünyanýn içinden konuþuyoruz. Bu vurgularýn bizi böyle TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME ÇABALARI (2) davranmaya-yaþamaya yönelten 'tinselliðimiz'! daha iyi ifade ettiðini düþünüyoruz. Dinsel deðil tinsel vurgular bunlar. Ýnsanýn kalbiyle rabýtasý olmadan ifade edilmiþ akli belagatten ne kadar korkarsak ve mesafeli olursak o kadar iyi. Her tür ezginlik-maðduriyet-yok sayýlma ve horlanma halini, aslýnda bütün insanlýk alemine ait bir 'travma' saymaktayýz, sadece yaþayanlara ve farkýnda olanlara ait deðil. Dolayýsýyla derdimizi, meramýmýzý ifade etmeye çalýþtýðýmýz sözcüklerin her yerde ve herkesçe, her tarihte yerini-anlamýný bulmuþ, ayýrt etmiþ olduðuna inandýðýmýz için. O yüzden; biz Sultanbeyli'de yoksul olandan kendini/çocuðunun sýnýfýný ayýran aileyi ve bunu yapan yöneticiyi anlýyoruz... Yine Tuzla'ya ya da diðer yoksul hanelerinin içine zehirli pisliklerini gizlice gömen zenginin düþüncesini de biliyoruz. Ne aðlanýp sýzlanýyoruz, þaþýrýyoruz ne de seviyoruz onlarý... "Her þeyin bedeli var zenginliðinin de", zaten biz bu idrak ediþler nedeniyle bencillikle aramýzdaki mesafenin yakýn olmasýný istemiyoruz, yakýnsa "insanlýðýmýz problemlidir" diyoruz. Ýnsanlýðýmýz problemli ise, yoksul evlerinde doðan çocuklarýn el mahkûm karbonhidratla beslenerek Boðaziçi Üniver-sitesi'nde okuyabilme ihtimali olduðunu düþünebiliriz. Ya da Ülker'in sahibi ile ayný cennette olabileceðimize inanmaya devam ederiz. Yoksulun aklýnda suni bir sis olduðunu biliyoruz, gözündeki suni pus gibi. Dünyada her þey zenginin istediði gibi, yazgýyý ve kaderi onlar belirliyorlar. Ölçüyü, kuralý, yasayý, adabý zenginler be-lirliyor. Ezilenin, garibanýn payý-naysa onaylamak, þaklabanlýk, dilencilik, yavþaklýk, yalakalýk ya da yapay olan her þeyi, her tür dengeyi kýrmak kalýyor. Çocuðunun okul önlüðü için ölümü, hapsi göze alýp hýrsýzlýk yapmak zorunda kalan annelerin, eþinin ve çocuklarýnýn bilgisinde fuhuþa yönelen anne kadýnlarýn var olduðunu, sayýlarýnýn oldukça yüksek olduðu- Eleþtirel bir muhabbet nu ve sýrf bedenleri hazza düþkün olduðu için bu "iþi" yapmadýklarýný biliyoruz. Yasanýn maðdur, dinin mazlum, hayýrseverin yardýma muhtaç, patronun ucuz emek, güçlerini iþtah açýcý olarak gördüðü insanlar aslýnda kendilerinin varlýk olma hallerini fark ettikleri an bambaþka bir güzellikte dünyanýn kurulduðunu idrak ederler. Biz o anlarý çoðaltýyoruz. Unutmayalým 20. asýrdan sonra evrensel bir aþk hikayesi yoktur. Çünkü henüz yoksullar ezilenler kendi tarihlerini yazmadýlar, bu sefer yazýyý bilmediklerinden deðil yazmamalarý, çünkü onlar yazgý deðiþtirince yazar. Ve yalnýz ezilene, yoksula aittir bu çaðda aþk. O yüzden her kim aþýk olmak isterse; bencillikten, paradan, mülkten, kariyerden, iktidardan ve bilcümle pislikten arýna, tez vakit yoksullarýn yurduna vara. Biz gelip geçici hevesler, tikleþmiþ reflekslerden biri olmak için deðil, tarihi ve bu lanet zengin yazgýsýný deðiþtirecek hayat suyunu bulmak ve sahipsiz kýlmak için uðraþýyoruz. Vicdan ve maneviyat vurgularý iþte bu zeminden, iklimden kendiliðinden türüyor.» Simge olarak neden kargayý seçtiniz? Sabahýn ilk ýþýklarýyla kentin sokaklarýna çýktýðýnýzda, çokluk halinde iki tür canlý görürsünüz. Biri iþlerine gitmeye çalýþan ya da iþlerinde çalýþan iþçiler diðeri kargalardýr. Çokluklarý ve halleri birbirine pek benzer. Ýkisi de kendi cinslerine ait toplam sayýmda yer bulurlar. Bunun dýþýnda yok sayýlmak 'kaderleriymiþ' gibidir. Karga, en dayanýþmacý canlýlardandýr. Kendisine karþý bir saldýrý olduðu zaman, birlik haliyle muhakkak cevabýný verir. Karganýn sesinin çirkin olma nedeninin hikâyesi; aslýnda gençken karganýn sesinin güzel olduðu, sevgilisine yüksek sesle þarkýlar söyleyerek, ses tellerini bu sevda için harap ettiði þeklindedir. Modern hayatta insanýn yaþadýðý her yerde yaþarlar ve asla bir kafeste karga düþünülemez. Kuþlar âleminde de bir kuþ gibi itibar görmezler, yok sayýlýrlar. Kargaya dair bilebildiðimiz bu halleri, biraz da duygusal kalýplarla, iþsizlerin, ezilenlerin haliyle örtüþtürdüðümüz için simge olarak kullandýk.» Ne tür insanlar çabalarýnýza ortak oluyor? Öncelikle belirtmekte yarar var ki, her kesimden her görüþten insan bize ihtiyaçlarý için baþvurmakta. Ýþ gücünün niteliði, yaþ ve cinsiyet bakýmýndan ise: Aðýrlýklý olarak vasýfsýz ve güvencesiz çalýþanlarýn oluþturduðu iþçi kesimlerinden insanlar, iþ bulmalarýna yardýmcý olunabileceði kaygýsýyla Bir- Umut'a baþvuruyorlar. Son zamanlarda, eðitimli-yüksekokul bitirmiþ insanlar da (özellikle sözel bölümlerden mezun olanlar daha aðýrlýklý) baþvuruyorlar. Düþük ücretli iþler bile olsa çalýþmak istediklerini beyan etmekteler. Vasýfsýz, eðitimsiz ya da az eðitimli kesimler daha çok iþ sorunu yaþýyorlar. Ev kadýnlarý ve emekliler yoðun olarak iþ arýyorlar ve genelde çok düþük iþlerde çok aðýr koþullarda bile olsa çalýþmayý göze alýyorlar. Bize baþvuranlar içinde aðýrlýklý bir yerleri var. Lise mezunu olmak, þayet meslek lisesi deðilse iþveren açýsýndan bir vasfa tekabül etmiyor artýk. Dolayýsýyla vasýfsýz kesimlere oldukça kalabalýk "düz lise" mezunlarýný da katmak gerekir.» Kadýnlarýn ve gençlerin çalýþmalarýnýza katýlým düzeyi nedir? devam edecek

5 4 Temmuz Çarþamba Barýþ AKARSU Barýþ Akarsu 29 Haziran 1979 da bir yaz çocuðu olarak Zonguldak ta dünyaya geldi. Annesi Hatice Hanim ve Babasý Selahattin Bey in ilk çocuðu olan Barýþ ýn birde 1982 doðumlu Nesrin adýnda kýzkardesi vardýr. Barýþ için ailesinin yeri çok farklýdýr özellikle Ali Dedesi nin yeri Barýþ için çok özeldir. Onun sayesinde küçük yaslarda denizciliði ve balýkçýlýðý öðrenmiþ ve bu ikisi de Barýþ in vazgeçilmezleri arasýna girmiþtir. Bu yüzdendir ki Balýðý ve deniz ürünleri çok sever hatta bu konuda da Denizden Babam Çýksa Yerim der ilk Orta Lise eðitimini küçük yaslarda yerleþtikleri Amasra da tamamlayan Barýþ, çocukluðu ve ilk gençliðini bu þirinmi þirin güzel mi güzel Karadeniz Kasabasýnýn kumsallarýnda deniz ile iç içe geçirmiþtir. Lisedeyken Yelken sporuna da gönül veren Barýþ bu sporu Amasra Yelken Kulübünde profesyonel olarak da yapmaya baþlamýþtýr. iyi bir çizer de olan Barýþ bu özelliðini de Yelken Klüpte yelkenlilerin üzerine yaptýðý amblemler ve çizimlerle de göstermiþtir. Barýþ in müzik yolculuðu ise çok küçük göründüðü ilk gün Barýþ ý çok sever. Barýþ ýn bu kadar sevilmesinin nedeni sesi ve karizmasý kadar insancýllýðý, duygusallýðý, yapýcý tavýrlarý arkadaþlýðý ve paylaþýmcý olmasý ve ortak bir görüþüde günden güne konserden konsere muhteþem bir performansa sahip olduðudur. Ayrýca katýldýðý hiç bir TV programýnda playback yapmamýþ her zaman canlý yaslara kadar dayanýr. ilkokuldayken içten tavýrlarýdýr. söylemeyi tercih etmiþtir. Bu konudaki elinde blok flüt sokakta öyle dolaþtýðýný Hayat felsefesi olarak tam bir rocker hassasiyetini 1 Eylül Dünya Barýþ söyler. Ama esas müzikle tanýþmasý olan ve bu þekilde yasayan Barýþ müzik gününde Bodrum Kalesinde göstermiþ Amasra ya gelen müzisyen tarzýný da buna göre þekillendirmiþtir. olup sahneye çýkan herkesin playback aðabeylerinden etkilenerek çalmayý Yarýþmaya girmesinden itibaren herkes yaptýðý bir organizasyon olmasýna öðrendiði klavye gitar ve mýzýkasý ile Barýþ a Barýþ Mançu ve Cem raðmen çýplak sesle enstrüman baslar. Barýþlarýn evinde ise Ruhi Su Karaca nýn veliahdý dese ve öyle görse olmadan GEL GÖR BENI AÞK Cem Karaca sürekli dinlenen de Barýþ konuyla ilgili her seferinde NEYLEDÝ yi söylemiþ ve kaleyi sanatçýlardýr ki Cem Karaca nýn Barýþ her iki ustayý da çok sevdiðini ve inletmiþtir. üzerindeki etkisi yadsýnamaz bir onlarýn yerlerinin asla Barýþ 14 Ocak 2005 te Seyhan Müzik gerçektir. Barýþ, o dönemlerde doldurulamayacaðýný ama bu dinlemeye baþladýðý 70 lerin 80 lerin söylenenlerden onur duysa da yine de ten Serdar Öztop un prodüktörlüðü ile rock, hard rock ve heavy metal grup kendi çizgisini ve tarzýný oluþturmak yaptýðý ilk albümü Islak Islak ý ve sanatçýlarýný hala dinlemeye devam istediðini ve büyük üstadlarýn da piyasaya çýkarmýþtýr.bu albümden ayni eder ve onlarýn yerinin bir baþka yasasalar kendisine ayni öðüdü yýl içerisinde Islak Islak, Kimdir O ve olduðunu her zaman dile getirir. vereceklerini hep dile getirmiþtir. Amasra parçalarýna klip çekmiþ ve Amasra kumsallarýnda çok sevdiði denizle ve müzikle iç içe geçen bir gençlikten sonra hayat kavgasýnýn içine girerek çeþitli isler yapan Barýþ Antalya da Animatörlük ve müzisyenlikten sonra Karadeniz Ereðlisine gelerek burada 4 yýl boyunca çeþitli Barlarda, Yerel televizyon ve radyolarda programlar Barýþ 2004 Temmuzda Akademi Türkiye Yarýþmasýný 1. olarak tamamlamasýna raðmen maalesef kazandýðý hiç bir ödülü yarýþmayý düzenleyen kuruluþlarýn aralarýndaki bir takým anlaþmazlýklardan dolayý alamamýþ ve bundan ötürüde bir ilke imza atmýþtýr. Yarýþma boyunca sürekli 1. olan Barýþ a Amasra ve Karadeniz bunlar televizyonlarda müzik kanallarýnda yayýnlanmýþtýr. içinde bulunduðumuz su sýralarda yani Ocak 2006 da Mavi parçasýnýn klibi TV kanallarýnda gösterilmeye baþlanacaktýr. Herkesin kliplenmesini en çok istediði parçalardan Gel Gör Beni Aþk Neyledi parçasýna 2. albümünü çýkardýktan sonra bile olsa yapar. Ve Karadeniz Ereðlisindeyken Ereðli halkýnýnda desteði yadsýnamaz. mutlaka klip çekmek istediðini de pek çok insanin dikkatini çektiði o Onlarýn kalbindeki yerinin her zaman söyleyen Barýþ in yarýþmanýn ilk dönemlerde de Ýstanbul a gelmek ve bir baþka olduðunu söyleyen Barýþ günlerinden beri oluþmuþ olan bir müzik yaþantýsýný burada devam Final gecesi canlý yayýnla Karadeniz fanclupi vardýr. Bu fanclup in adi ettirmek ve müzik adýna eðitim alarak Ereðlisine baðlanýldýðýnda kendisi için B.A.G olup açýlýmý Akademi kendini geliþtirme isteði gün geçtikse toplanan kalabalýðý görünce göz günlerinden kalmadýr Barýþ i artarken ve bir þekilde Ýstanbul a yaslarýný tutamamýþtýr. Yarýþma Anlayanlar Grubu dur. gelmeyi düþünürken televizyonda boyunca her hafta böyle güzel ve içinde bulunduðumuz su günlerde 2. gördüðü Akademi Türkiye unutulmaz anlar yasamýþlardýr Barýþ albümün hazýrlýklarýna baþlayan Barýþ yarýþmasýnýn tanýtým reklamlarý ve sevenleri. albüm için yoðun bir çalýþma dikkatini çeker, son dönemde tüm Yarýþmadan sonra uzun süredir televizyon kanallarýnda sýkça gelmeyi ve yasamayý düþündüðü dönemine girmiþtir. Bu albüme söz ve yayýnlanmakta olan yarýþmalara genel Ýstanbul a yerleþmiþ ve müzik müziði kendisine ait eserlerde koymayý olarak karþý olan Barýþ önceleri bu çalýþmalarýna burada devam etmiþtir. düþünen Barýþ bu konuda da yarýþmayla da ilgilenmez daha sonra Akademiden hemen sonra yurdun dört çalýþmalarýný devam ettirmektedir. Akademide verilecek olan eðitim bir yanýnda sayýsý 100 ü geçen çeþitli Biz B.A.G. olarak ona sonuna kadar fýrsatlarý dikkatini çeker ve 1. olmak ya da gündemde kalmak için deðil bu eðitimi alabilmek için Akademiye baþvurur ama Türk Halký 7 den 77 ye deðil 3 ten 99 a daha ekranlarda konserler vermiþtir. Her konserinde bir öncekinden daha da devleþtiði sahnede canlý performansýnýn muhteþemliði ile kendisini dinlemeye gelen herkesi büyülemiþtir. Herkesin inanýyoruz. Her geçen gün artan hayran kitlesi ve sevenleriyle 2006 yýlý Barýþ Akarsu yýlý olacaktýr yýlýn da Vurdum en dibine adlý albümünü çýkarmýþtýr Amerikan Baðýmsýzlýk günü; Amerikan Kongresi Britanya'dan baðýmsýzlýðýný ilan etti Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdýðý Komünist Manifesto yayýmlandý Ýçiþleri Bakaný Þükrü Kaya otomobiliyle Ankara'dan Ýstanbul'a giden ilk kiþi oldu Amerika Birleþik Devletleri Filipinler'in baðýmsýzlýðýný tanýdý Türkiye- Amerika Birleþik Devletleri Ýktisadi Ýþbirliði Anlaþmasý imzalandý Ýstanbul Dolmabahçe Stadý'nda kadýnlar arasý futbol maçý yapýldý Ýþçiler Ýstanbul Kazlýçeþme'deki Derby Lastik Fabrikasýný iþgal etti. Ýþgal 5 gün sürdü Ýsrail komandolarý, Filistinlilerin kaçýrdýðý uçaktaki 100 rehineyi Uganda'nýn Entebbe havaalanýnda bir operasyonla kurtardý Uluslararasý 9. Ýstanbul Film Festivali'ne katýlan Sovyet Bolþoy Bale Topluluðu'ndan balerin Galina Çursina Amerikan Konsolosluðu'ndan sýðýnma isteðinde bulundu Türkiye'nin Atina Büyükelçiliði Müsteþarý Ömer Haluk Sipahioðlu Atina'da uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldü. Suikastý 17 Kasým örgütü üstlendi Türk Silahlý Kuvvetleri PKK'ya karþý sýnýr ötesi "Ejder Operasyonu"nu baþlattý Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkýn Demokrasi Partisi, HADEP Genel Baþkaný Murat Bozlak ve 39 parti yöneticisini tutukladý. Bugün Doðanlar: Osmanlý Sultaný III. Murad, arasýnda hüküm sürdü Ýtalyan birliðini saðlamak için mücadele veren Giuseppe Garibaldi Ýtalyan sinema oyuncusu Gina Lollobrigida Fransýz romancý ve politikacý François Rene de Chateaubriand Radyum elementini keþfeden, 2 kez Nobel fizik ödülü sahibi Polonya kökenli Fransýz fizikçi Marie Curie. Curie Paris'te Pantheon'a gömülen tek kadýn oldu.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı