Kulsgr Kesih. tiftet? wloi. SaaZ'r6zZ* Ein tohr noch Mtilln. '-.. r lli. ^!,1,J'.'"-, ;'iiri\ r.1., i r '(1tt,/ :.- l)\l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kulsgr Kesih. tiftet? wloi. SaaZ'r6zZ* Ein tohr noch Mtilln. '-.. r lli. ^!,1,J'.'"-, ;'iiri\ r.1., i r '(1tt,/ :.- l)\l"

Transkript

1 '-!-R SaaZ'r6zZ* '-.. r lli.!; '-'-\ Kulsgr Kesih ^!,1,J'.'"-, ;'iiri\,1 i\ r^-,ir-ri:) r.1., i r '(1tt,/ l)t zt rrrlrcr.llrrrlir llli 1l-1 \rrrrnrcr' ll-12 :.- l)\l Ein tohr noch Mtilln wloi tiftet?

2 L)""si,ni,i" loqo,u.,",.rilr "K,l.q, K..il" C.Lit C"lil"lt"".f,.J". q;il-qti". iqlndekller / JATHALT Impressum - Kiinye Seite 2 Merhaba Seite 3 Kim cumhurbaqkanr olabilir? Seite 4 - Antirassislisch s Telefon Seite 5 Schlefes Bild auf dem Arbeitsmarkt Was geschah am g.nov mber? Dii$ten dngnnceye, delilikten delilite Ein politisches Urteil Der gute Ruf der Deutschen Schlitzohr Fragebogenaktion Sen mutlulusun resmini yapabilir misin Abidin? Bulmaca S ite 5-7 Seite 8 S it 9 Seite 10 Seite Seite Seite Seite 1617.D a) Ft!-1_ N) rf $ S \ N Kiteyi kim kaph? 9iirler Seite Genelik S it 20 Insan, dogamn bir pargasrdrr Seite 21 Suda yrizen ceket Seite 22 Oku''ucu mektuplan Haberler Seite Seite 24 ct) d $ ss. Einladung Seite 25 Geliebt- Gelobt- Verlassen S ite 26 Seit 27 Schlitzohteam S ite 28 NJ f --. Sahibi I Henuqebet : schhzahr e.v. Ayllk genel& dergisi - Die Zeilschlift erccheht it1 zluei Spnchen Bu saylyakithdabuluna lal Le1:i,Necla,veein, Seugi, Alha, Miibeccel,fihani, Ahmet Cihan, Oya, M sti, Fetu, Mdek, Holil,Ilasi, Cdlqn, Setddr, SeLjtla, Derya Adtesse : T rkisch Deutschel gend westend e.v. willlbaldsi.3a,80687 M nchen Redaktbn: Kuky Kesik Heflnann Litlgg Str.12,80336 M nchetl Bankn he$p No I Konto: , BLZ: Eigendruck im selbstutlag, v.i.s.d.p.: Leldt Asknr Schlitzahr, Dezmbt 93

3 Merhaba Merhaba, Kaum sind die Mtilln Tiiter verurtejlt, haben einige Diese positive Realtion der Leser ermutigt unsere Politiker uns signalisiert, was im neuen Absichten, nicht nur Rassisnus in diesem Land zu Superwahljahr uns bli.ihen kann. CSU-Chef kritisieren und Biirgerrechte zu verlangen, sondem Waigel sagt, sie wollen "das Ausliinderthema" fiir auch uns selbst, unsere Eltern, die Minderheiten die Wahlkampagne instrumentalisieren. Er rait dem selbst zur Aktivitlit rufen zu wollen. Wir spiiren groben Bruder CDU, dab er Mitte-Rechts-Politik mehr denn je, wir brauchen eigene Stiirke und treiben solle. Hamburger BiirgermeisterVoscherauSelbstorganisationen, wenn wirtatsachlichals Biirger (SPD) spricht von einer mcjglichen Zugansspenefiir dieses Landes gleichberechtigt leben wollen. Im "Ausllinder" zu bestimmten Stadtviertel. Diese Superrvahljahr 1994 werden wir wieder mal spiiren Absichten wurden sogar von CDU-Mann GeiBler und erleben, dab es unbedingt notwendig ist, dab als "verheerend" bezeichnet. auch wir die Nicht-Deutschen oder Deutsch-Ttirken, Wir sind empdrt tiber diesen AuBerungen. Das Deutsch Kurden wfilen miissen. beweibt, wieder einmal mehr, dab die rassistischc Liebe Leser, in dieser Ausgabe starten wrr elne Tater sich, wie von Mdlln, von Politikern ermutigt Leserbetragung. Ihrkiinnt uns sehrhelfen, wenn Ihr sehen. Solche Aussagen bereiten erst diepolitische mitmacht. Schreibt uns, was Euch an unsere Atmosphare vor, in der spiiterneonmistische TeITor Zeitschrift gelaillt und was nicht, oder was Ihr gern gedeiht. in der Zeitschrili sehen miichtet. Wir habenach der letzten Schlitzohr-Nunmer sehr positive Reaktionen bekornmen. Der Grund daliir Zum SchluR wollen wir Euch schaine Feiertage war die Artikeln tiber Morde an Esin und Mehmet wiinschen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Miilln-Katilleri cezalarrmn belli olmastntn hemen Bugiin her zamankinden daha faz la giice ve aktiviteye ardrndan bazr politikactlar yeni yrldabizleri nelerin ihtiyacr mrz var. Ozellikle 1994 segimler dolu bir yrl bekledieinin haberini verdiler. Waigel (CSU) segim olacak. Bizleryine seqemeyece!iz. Irkgt politikacrlar kampanyalartna ) irbancrlart konu yapacaelnlpropagandalan nr yapacaklar. EEer bu topl umda e$it sdyleyerek, CDU ya da "ofia n sagr politikasl" vatandallar olarak yalamak lrkqlllea kariir koymak yapmasrnr iineriyor. Hamburg Belediye-Baqkanli.ti)orral, bizleri. ailelerimi/i Cevremi/i Voscherau bazr semtlere yabancllarln allnmayabileceeini sityliiyor. Bizce bu aqlklamalarla rrkql Sevgili okurlarrrmz bu saylda bir okuyucu-anket drgiitlemekten baqka bir segeneeimiz yok. sr[dnlann ijnii aq lyor. GeiBler tanindan felaket ballalyoruz. Bu anketekatllarakbizleri elestirebilir olarak nitelendirilen bu agrklamalarl lanetliyoruz. ve deliqtirebilirsiniz. Sizlerin yardrnn ile daha giizel bir dergi qrkartmamrz miinkiin olacak. Bize bu Son sayrmrzla ilgili oldukga pozitif eleqtiri anketi doldurarak gdndermeniz bizleri mutlu edicek. aldlk. Esin ve Mehmet adll genqlerin iildiiriilmeleriyle ilgili yazllargeniq ilgi uyandrrdr. Bu ilgi bizleri Hepinize mutlu yrllar dileriz, yeni yrlda giiriismek gtiglendiriyor. Amacrmrz olan, sadece rkqrhea karsl iizere holca kaln. yazmak Alman Toplumunu eleltirmek deeil aym zaman kendimizle, buradaki azrnl*lann kendileriyle tartlqmak ve eleqtirmek diifiincesine destek bulduk '. Kulalr Kesik S chli t zohr, D e zemb er 1 I 93

4 orum Kim Cumhurbagkam Olabilir? Ya7! yazmanrr en koli] yinrtcnr lerindcn hiri, batlkta soru tiinellntektir. Bcn dc itin lolaytna kararak, aok tanrirlan Cumhurba$kanlrli konusunda. iizcllikle de bu koltueun en popiiler rdayrna iliikin izlenimlerinn. gijriitle rini vc knyrrlafln. qok deeerli bu sayfrya akta.mak. ilgjnize su nltk Yedi ay ijnce. ig de qrhqan eeitinrcilerle gef Cekleien bir sdyle,rinin konusu Cumhurba:jkanlrEr koousunda yolunlr$mrtt'. I ofkrye ninclrmhurbrl kdr Ozal itlmuttiit Ozal tnyerine kimin seqilecc!i!n(rtr Iyordu. Dennrel. lndnii, Cindornk. Soysall Olasrlrklar dr aym srralamryla sonuclanryordu. Konu ansrzrn. 23 Mayls 1994'te Alnranya da yatr lacak Cumnurbaiklnlr!r scaidine slqra ttr. zuchard von Weizncker'den bolalacak koltuea kim sc!jlccckti l Daha do-irusu ilinlili ko11ug.r h.tngi Almrn layrk olabiljrdj l Schmir. Genscher, Rru, Diepgen, Siissnruth? Aklnn' za gelmeyer ey batrnnza geldi I HiE trnrnudrl lxz birii krsa hratr ve clindcki piposuyla enlel(lekriiel) bir insan giidiniimii sergileyen Sachscn Adrlet Bakdnr Sayrn Heirnann rn, 23 Mryrs 1994'te sonullanac* Cunhur bltkrnlr!r se9imjne. Federal Ortak yitnelimin bnln k kanad tarai ndan aday gijsrerilcccli irrklandr. Ulke genelinde pck trnmmayan bir "devlet idam"mn tbroerafl an t'asr nda boy gdsterdi: heniiz iia yrld,tn bcri li. Alnranya mn seqneni!e dcvlct adamr" olan ada. ekant.trdan bo\rlarak en kuytu yerlere Ulkedc cn bnyiik yapnnm erkid alfin kalemiylc imzalad! adrnda odaklatrrran Federal Batbakan Helmut Kohl. ilinlili onuruna neden Heitmann r yeeiedikle rini atrkhrkcn. Ulkede DoEu-B r kavnn)lann, s.dece coeraflk anlanda kullantlrr krlm* anucrnda olduklan, bunu ise rncak Dolu'dan bir "devler adann"mn Cumhurbatkanr olm:rsryllt gerqekletlirebile.cklcrinj iled siirmiii bunun ge.cei olarak da Heitmann rn uygun bir kitilik ohcalrn' benzer sijtcnklerle aerklarnttr. Helmut Kohl'iin tutumn birazlarmai da olsa. Kohl ii ve Heitmrrr n'r desteklemek eeilimindeki scekinlef (bijyiik reg'nenler denle]t i stiyorum), aqrklanan gerek!elerden tdunabilecek heft angi bir Ulkenin 'rrvru" (Do!u) yoresinden briyiik, bjrlerik!arana Curnhurbatkaru I (-rlkenin Bat srndlt ya$yrn yrfniarca insan tdrafindan Ossi" diye kugiinnenen, d\talanan Dogn insanrnrn. Barr')a bir Cumhurbaikanrlh yanr! lerlnesj anlaml olscakn. i(lcnliklcn uzak ols:r bile, mikro-nasyc'nltlizmc rurulacak bir Sachsen Adalet Blkrnr Steften Heitmann yavrulugu" sindjfeinedi. KendrsnrebiEilen'misyonerliEin aksine. unulmad* alr klanralarda bulundul DuyunfsuzluEunu siinrtr!rna,ia!urdu. ilini nreydadara serdi. Adrlc! Bakanr oldueunu unuttul ''Ben dedi. ''Kadrn e*ek cirtliii ne kartryrm" diye scjylendi. Aylludo -Mat. gijnlerded ''8 olnadrer iqin olmal. Heilmann'ur arrklannsrn! gcrekl j tepki gelnedi. Piposundnn tijten dun1ltnla. Solingen'dc yxkrlan insanlard!n savnrlan dunranr bifbj.jne kanttrrdr. ''Ben dcdi. ''Yrbancrlara da karlr)'nn ' dcdi. ''Ulkede gereeinden fa,la yabnncr val' diye lijziinil srirdiirdu. Ulkede hiqbir kimre kendisini iazl,tdrn srymadrel ndan. Snynr Heinnann kulakvcrdiei kesimder beklcdi!i tepkiyle ki\rl.rtmadr. Daha dolrusu. adam ne derse dcsin ciddiye nl'nnradr I Sorunda, irinde oldueu tcvrcn i n tepkrsiyle boautmrya batladr. Brkan, oldulu Sichsen Eyaleti ndeki partisinjn lideri, Heitmann'rn ailkeyi birlcttirici cjgelerden yoksun. hatta eyalctir istencini bile yanihmktr uzrk oldueunu aqrkladr. Heitmrnn a oy vernrclcceklerjni duyurdu. Bunun nzcrinc Heitmann rn ada) olnraktan vugceebi leceli s0ylendi. Acaha. bu botlulu Kaplan Hocn doldunmaz rx? Ulkede biraz y:rbancr diirmanl'!r var da I Krtlan Hoca Cunhurbn$kanr seailse dc, iilkedek ru yrbancr diitmanhernr silip siipnrse dryorurnl HaIiI AKINCI Nol: Bu\'rzr Heitmann tnadryolmaktan vazgeetieini aerklamasrndxn itnce yazrllrn$rr. Nevfel Cumart Das lachen bewahren Gedi(hte aus den lahren 1983 bis GrupeloVerag Dusredod Kulair Kesik, Araltk 1993

5 Bericht Antirassistisches Telefon (ART)- Pressekonferenz Am um 10U})r stellten wir. die ART-Mitnrbeiter auf einer Pressekonferenz in der IG unsere Dokumentrtion "Diskiminierung und Rassismus in Miinchen" vor. Zu der Pressekonferenz, die zum Jahrestag der Miinchener Lichterkette stattfand, kamen yiele Jour nalisien von Zeitungen und Rundfunk- Wir haben sehr viel Zeit und Miihe investiert, um die Broschtire zu diesem Zeitpunl( verijffentlichen zu ki,nnen. ln derbroschtrehaben wiralles Wichtrge. die uns w:ihrend unserer einjahrigen Arbeit begegnele, zusanrmengetragen. In der Dokumentation sind einerseits diskrirninierende oder rassistische Textausschnitte und Anz igen aus den Medien enlhalten. Andererseils haben wir Bcschwerden iiber Diskriminierung in Behijrden oder allgenein in der Offenrlichkeit sowie Bcschwerden iiber diskriminierendes Verhahen von Privatpersonen, z.b. Nachbam gesanmelt. Nach der Erijftnungsrede von ART-Miiarbeiler Manfred Bosl. gab eine andere Mitarbeiterin eined Uberblick iiber den geschichtlichen Hinter gund des Rassismus in Mnnchen. AuBerden infomiene sie iiber dre Arbeitsw ise des Andrassistischen Telefons. Ein Anwalt berichtete daraufhin nber den konketen Fall eines Rum:inen. der trolz eines gerichdichen Beschlusses. der i hrn Bleiberecht zusagte, von einen Sachbearbeiter der AuslAnderbehiirde in Miinchen. abgeschoben $urde. Als lelzler Punkt wurde die Stadt Mrinchen aufgefordet, Diskriminierung und Rassismus zu bekilmpfen. AuBerdem wurde der Vorschlagelnacht. eineantinsslstrsche Anlauf- und Schlichtungsstelle nach Vorbild der Niederlande, einzurichten. Ausfiihrliche lnformationen sind in der Dokumentation zu lesen, die liir 10.' DM bei fblgenden Adressen zu erhalten ist: Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldslr Dritre Welt Cafe. Daiserstr. 9 - Buchhandlung in Sz-Gebriude. Sendlinger Str. 80 Buchhandlung Fremdc Welten. Mnllerslr. 43 ' lnformationsstand im Gasteig utkii Stipenwahljahr 1994: Wahlrecht I:dlr alle! Kommunales Wahlrecht Jetzt! S.hlittuh. D e zenber 7993

6 ]\y'{";nung Schiefes Bild auf dem Arbeitsmarkt: Qualifikation versus Herkunft Fiir Auslander mit einer befristelen Arbeitserlaubnis wird es ktinftig schwieriger sein. den Arbeirgeber zu wechseln oder den bisherigen Arbei$platz nxch Ablauf der Arbeilserhubnis erteilt werden nlub, bedeulet fiir den Arb itgeber bei erfolgreicher Vernittlung erneute tii nafbei rungszeiten. die er in Kaut nehnen mun. Allein die Pflichl zur Erteilung von Vermittlungsautt iigen. Deuische. Nicht-EG-Biirgef stellt sich die Frage: Wie lange lassen wir uns noch als Reservermee der Deuischen Arbeitnoch zu behalten. Denn die Neu.egelung des Arbeitserlaubnisvedahrens sieht vof, stellt einen b hijrdlichen Eingriff in die betriebliche Personalpolitik dar. Wie l:lngc lnssen wir uns je nach wirtschlfrlichcr Lage herummanovrieren l bei der E eilung lon Arbeitserlaub' den der Arbeitgeber dulden mub, wenn nissen, jede liireinen Aushndervorgesehene er unbedingt ejnen Ausliinder beschafti Srelle zunachst den Deulschen oder gen will. Fiir den auslandischen Arbeit- diesen gleichgesrellien Arbeimehmem nehmerebneterden Wegindie Arb itslosigkeit oder zu den noch weniger anzubieten- Ersl nach d n erfolglosen INTERVIEW Vermildungsbemrihungen, welche vier anspmchsvollen T:iti gkeitet. Findet ein bis sechs Wochen dauern kiinnen, kann Ausliinder eine frcie Stelle. so mub er einem Ausliinder die Arbeitserlaubnis dic vicr bis sc.hswitchige Prufung der wirhabenmitmehm t gesprochen,dcr Zuliissigkeit scincr Beschiiftjgung vo'r diesen Neuregelungen im abwarten und damit zwangsweise Ar Arbeitserlaubnisverlahren Eine derart verschitfte Pnilung von Aushnderbeschef beitsk)sengcld beziehcn. Bci Ablehnun! iigungnacharbeitsmarkt-mub cr liingerc Suchzeiten in Kaufneh- gesichrspunkren nag rechtlicheinwandfiei tnen. Insbesondcre die Erschwernisse Schlitzohr: Hallo. sein. verursacht jedoch sowohl bei b i der ershlligcn Arbcitsrufnahme Mehmet: Hallo. willkommen. den Arb itgebem als auchbei den ausliindischen eines Aushnders (z.b.als nachgezogene Schlitzohr: Danle, dan Du b reit w,rst, Arbeitnehmern eine grofie Unsiche.heil hinsichtlich def Fortdauel Ehega(en oder Kinder) Iegen den SchluR nahe, da$ diese fiir alle Betroffenen iibcrdcine PrcblenlemitdemArbeitsamt von Beschaftigungsverhaltnissen. Wie aus den lnformationsbhuern des Arbeitsamtes hervorgeht. wird der Arbeitsplatz eines Auslanders mit einer befristeten Arbeitserlaubnis als potentielles. an die Deutschen oder EG Bnrger abzugeben des Stellenangebot angesehen. lm Klartext: Nicht die be.ufliche Qualiiikation eines Arbeitsnehners, sondern nur seine Herkunft soll dariiber kost naufwendigen Regelungen nicht auf eine Verbesserungder Auslanderbe schaftigung und danit auch der Ausliin derinlegmtion, sondem auf eine totale Verdr:ingung von Auslandem aus dern deutschen Arbeitsmark abziel n. Um alle Beschaf tigungsmoglichkeiten inlandischerarbeiiskraft e auszuschiifen, soll die ohnehin schon existierende Dsklimi nierung von auslindischen Arbeihehmeln Mehmet: Das war doch selbslvcrstiind lich. Schlitzohr: Kdnntest Du kurz von Dir erzahlen. wiealtdubist,seitwann Duin Deutschland lebsl und so weitcr? M hmer: Also. ich heibc Mehmet Ali Crilciik. bin 28 Jahre ak. Bis vor drci Jahren war ich noch in der Tiirkei. lch habe dort Volkswirlschaft studiel1, bis zum 5. Semesler- Dann habe ich's auf dem Arb itsnarkt ungerchtet abgehochen. Ich konnte es mjr nicht entscheiden. ob er den Arbeitgeber 'rechseln darf: Nicht die langj:ihrige Erhhrung der Qualifikalion und der wirtschaftlichen mehr leisten zu studieren. NotwendigleiivonAuslanderbe-Schlitzohr: Dann bist Du also nach eines Auslanders am Arbeitsplatz, sondern seine fechtliche Stellung soll schiiftigung jetzt auch noch duch das Deulschland gegangen? dariiber entscheiden. ob er weiterhin Afbeitsamt unterstiitzt werden. Unler M hmel: Ich hrbe geheiratei. Meine seinen Arbeitsplatz behall. Unabhangig diesen neuen Bedingungen mu0 laitisch Frau hat in Bochum gelebt. Also binich davon, welche Ziele Init djesen Regel gefragt werden. welcher Arbeitgeber auch dorthin gegangen. Sie hat ungen eneicht werden sollen, stellen sje noch bereit wiire. einen Ausliinder zu gearbeilet. und ich habe auch eine Srelle fiir uns den Versuch einerineffitenten, beschiiftigen oder einen auslandische bekomnen, bci cinem befreunderen ungerechten und total von ausliinder Mitarbeiter frir zukiinftige Einsaize fortzubilden, wenn er injedem Jahr danit schwanger geworden- Die Stel le bei dem Tiirken. Kurz darauf is! meine Frau feindlichem Gedankengnt gepriigten Umverteilung der noch vorhandenen rechnen mub, dab das Arbeitsamt unter Tiirken habe ich gekiindigt. Ich wollte Arbeitsplitze dar. Ein Vermitdungsauf die Arbeitsgenehnj gung fiir diesen Mitarb iter ve.wejgem l(ann. Fiiruns, Nicht- Geld bekomme, um meine Flmitie eine Arbeit linden, wo ich geniigend tragandasarbeitsamt,der jn jedenrfall zu K Ia&' Keeik, Arahk 1993

7 Interview emihren. Aberin Bochum giht es sogut Mcine Eltem lebten in Miinchen, alv) wollte ich dort menr Gluck versuchcn. Schlitzohr: Wnnn bist Du nach Miinchcn gekortunen? Nlehm t: Vor einem Jahr etwa. lm Winr$91 murte ichf iir2monatewieder ln dic Trirkei. lch habe dort meinen Militardienst abgeleistet. Dann wieder in Milnchen. habe ich einen Aushillsjob bei der t-ufthanla gcfnnden. Diehaben nnraber bald iedcr gckiindigl. Danach habe ich ' bei der Fima Hiinmnn als Spengler' helfer.tngefangen. Ich hatte so eine Arbehnoch nie genachi, aberda schjen meinen ijsterreichischen Vorgesetzten iiberhinpr nichl zu interessieren. Br hal nrir nbcrhrupt nichts beigebracht, aber auf dcr xnderen Seite wollte er, dag ich allcs pertekt erledige. Nach 3 Wochcn habe ich es dort nicht mehr ausgchalten. Scblitzohr: Aber nit der Arbeitserlaub nis ftr dicse Stellen hast Du keine I'roblemc Schabt, oder? Itehmet: Also, j cdcs Mal, wenn ich die Firnla wechslc, mub ich eine neue Arbeitscrlaubnis beanrragen. Diese gil! dann nur fiir die eine Firma und ist auf Schlitzohr: lch hnbcgehitrr. dall Du vor kurzem eine Arbejt gcfunden has(. aber das Arbeitsaml hritte Dir dic Arbeitserlaubnis datiir verwcigen. NI hmet: welljtdu. mein Vrtcrrrbcilet seit 20 Jahren bei einer Baufinna. Die sind sehr zufrieden mit i hm. Mcin Vater hrl don gefirgt, ob sje njcht auch eine Arbeit frir seinen Sohn hitten. Dic haben mich dann prompt genommen. Ich war gliicklich.endlich eine gute Arbcit gcfunden zu hab n. Die Baufirm! h.tl dmn einearbeitserlaubnis fiirmich beanragt, neine jetzige Arbeiiserhubnis gdl ja nur fiir die Finna Hitrmann. Das Arbeirsamt har dann zuriickgclnlwortet. ich wilrde keine Arbeitserlaubnis bekom' men. Sie wollten die Arbeit einenr Deutschen oder EG Biirgcr geben. Dis nruble mirdie FirmaloD meinemvater Schlitzohri Hast Du Dich danrnit Mehmet: Natiirlich nicht. Wif sind dann gleich zumarb i6anrt in der Ceyerstr!3! gelauien. Die haben gemeint, ich soll zuln Arbeilsamt in der KapuzineAlraBe und dort einen widefspruch gegen die Entscheidung des Arbeitsarntes einlegcn. Das habe ich ddnn auch gemacht, abcr ich hatte wiederlejnen Brnng. Schlitzohr: Du hast aiso wieder keinc Arbeitserlaubnis bekonmen l M hmel: Jn. lch habe nnch daon an eine Berxlungsstelle iiirtijrken gewandt. Die h.rben mich dann aufgekl:ln tiber diese ne en Gesetze. Sie haben gesag!. ich harc keine Chxnce. Darau rin habe ich nit einem Anwalt gesprochen. l)er hat gesagt, er konne njcht viel mehr fiir nich tun. lch hiitte j a scho,r von meinem Widerspruchsrecht Gebruuch gemacht. AuBerdenr wiirde mich ein Ved{hrcn iiber l0(u Mark koslen. r, r[$cil0$ M $$[IT Woher hatte ich das Celd drfnf henehnren sollen. ohne Arbcit? Schlitzohri Deine I'-rau arbciic! luch DRIUS$Hl B1ilBItrl Mehm t: Sieistim Muiterschaft surlaub, sie kann nicht arbeiten. Zur Zeil wohncn wir in elner 30 qm'wohnung zu dr;tt. Diekostetunsschon90oMa*imMonat. wir liegen schon die gantc Zcit mcincn Eltern auf der'las.hc. Mcinc Muttcr mubte jettt in Friihrcntc gchcn. Also, die machen das nich! mchr hdgc mit. Schlitzohr: Hast Du da! den Lcutcn vom Arbcitsann crziihh? Nlehmet: Glaubst Du. dic knnnncrl drs? I-linmal war ich hei einenr Vorgcsetzten dor!. I)er wollte mich gleich rausschmci Ben. obwdrl ich noch nicht mnl den Mund aufgenucht hrtte. Ich will einc Arbejtierlnuhnis und cr srgt, ich soll Sozialhilfe benntragcn. Da habc i.h ihn "lch bir gesund. ich lann arbeiten. Ich will keine Sozialhilfe. gr hrt dann gemeint Das is! Dejn Prcblem". Natiirlich ist das nrein Proble'nl wenn es so wejtergeht. habe ich nc{h Schlitzohr: lnwielernl' Mehmet: IlJl M:lrz lauft meine Aulinlhdlserlaubnis ab. Die vor der Ausllinderbehorde werden mich tiagen. wlts ich bis dahin verdient habe. Was soll ich da aotworten. ''Garnichts habe ich vediena l'deshalb habe ich auch Angst. Sozialhilfe zu beanlragen. lch habe gehort, man wird dann sowieso Schlitzohr: was willst Du N{ehm t: Ich war letztens wieder beim Arbeirsanl. Ich hibe geliagl Ftir welche Slelle kiinnt Ihrmirdenn eine Arbcitscrlxubnis geben?" Die hiben dann gesagl "Finde Du ers( einnal eine Slelle, dinn sagen wir Dir. ob wir Dir eine Arbeirserlaubnis d.rliir geben kitnnen. ' Eine Vollzeilirbeir hauen sie nichl liir nich. Sie mcinten, ich sollte mich um einen Teilzeiliob bewerbe. Schlitzohr: Hrsr Du das genncht? Mehm t: Ncin. ich will einc Vollzeitarheit. Ich mur mcinc Familic unterhalten. Ich wcrdc wicd$cincaft.it fi nden. unddann gchtdrs ganzccczctcr Schlitzohr:Wir wiins.hcn Dir, dlb Du einc Arbcit bckommst udd die dazugc hijrigc ArbcitscrhubDis nrrrirlich. Schl itzoh,, Dezenbe, 1993

8 M"ir',rrng Was geschah am 9. November? er9. Novemblr h.tl in der Deut schen GelchichLe viele Nanen. Am 9. Noven$er l9l8 wurde nich dem M rosenaufstand dcf Kaiserlichen Mrrine in Kiel, die crsle Deutsche Rcpublik ausgeruten. Am9. November 1923 hathiilerdcn 5. Jahfestag der Criindung der Weimnrer Repuhlik!ls AnlaB genommen. um einen Puisch zu \'ersuchen. Er wollle gewrhsrrn die Macht ergrciltn. Es ist jhn abcr nicht gelungcn. Der Putschvcrsuch an der Ftldhcnnhalle in Miinchcn wurde blutig nicdcrgeschlagen. Hitler wurde verhaftct und verschwand fiir 5 Jahre in Landsberg hinter Giuer. ln def Haft s.hrieb er setu Buch -Mcin Kampf'. Dies sollrc tiir die Masscn die Bibel scincr ldeologle wcden. In der Haft cntschied er sich ruch fiir der legalen Wcg der Machtcrgre'lung wu es sowei!. Hidcrs Nadonalsozialirrische Deutsche Arbciterpartei (NSDAP) latn durch die WiihleNtinxnen an die Machl. Es war kernegewaltsame ''Machtcrgreifung sondern die Mehfhcit der Biirger jn Deulschland wolltcn ihn als Fiihrer hrl'.n. Er! erstand cs gur, die Not der Mcnsch n (hohe Arbcitslosigleit,stej gendc Intlationeic.) auszuniitzen- Er ve$pmchiedem Arbeit und Brot. Was er au.h cinhiell. Die Kricgsindusrie bliihte. Lr wollte. dais Dcutschland nach der Nicderlage des l. Wcltkiegs wiedereine Wcl1machtwird. Die Menschen produzicrten Wallen uod Natiirlich brauchte er fiir die herrschenden M igsriindc Siindenbrjcke. Deswcgen wurde die HeLpropaganda gcgeniiber Juden, Sind und Ronu ( Zigeunel') vers.hiirfl. Laut nadonalsozinlistischer ldeologie wiren die Juden und andere Mindcrheiten Parasiten. die aul Kosten der dctrlschen Nation lebten. Sic waren Untermcnschen. denn sie hrttcn kein rrisches Blut in den Adcm. Der Arier, der Ubermensch, sollle blaue Augen. blonde Haare habcn, grob und k:iftig gehut sejn. tsehindcne durfte es auch nicht geben. DieNNzis gingenz.b.indte Rastplalze der Sinti Lrnd fiihrten ''wissenschafdjche" Unrersuchungen durch. Sie nahmcn Kopl- und Kctpefma$e aller l,amilienmitglieder auf. um lestzustellen. dab sie keine Arier wai en, und so'nit nichl lebenswed. I'liitzlich wdren die Judcn. die sogarim LWeltkrjeg tiir das Deuls.hc Reich gekiimplt hatten, Nach und nach nahm ihnen Hiiler alle Rechtei sie dudten nicht mehr nit oflbntlichen Verkehrsmit eln falren. kulturelle Einrichtungenicht belreten, nnfiten die Nanen Sarah oder Israel lragen. ihre Geschafte wurdcn boykottiert. ln der Nachl des 9. November l93lt, rach langen und gul organisierten Vorberei tungen. schlugen Hitlers M:imer. allen 250 Synagogen wurden!erbrannt, jiidische Geschlifte wurdcn verwtistet und gepliimert Juden wurden verhattet und zum Tcil umgebrachl. Drruuftin munten viele Juden und oppositionelle Deutsche drs Land verlassen. Sie flohen ft Mdere Lander, unter anderem in die L;inder aus den heure die Fliichtlinge komnen, z.b. P.tlasrina, Tiirkei. ls42 wurde die ''cndgiilligelajsung des Judenproblens" entschieden. Juden und Hrlbjuden wurden massenweise in die Konzentralionslager depotjex und ungebracht. Die Vertreibungen und M.rssenvemichrungen dauerten bi! Ende des 2. Wcltkrieges an. ln djeser Zcit gab es Meschen die ihre Nrchbarn und Verwandte denunzicrtcn, zunl Teil aus nalionalistischem BewuBlsein ond zum Teil aus Habgier. Dcnn viele Juden waren reich und mubten. wcnn sie lliichteten oder lerhafiet wurden ihr gesamres Hab und Gut zuriicklasscn. Auf die Frage. wrnm sie dannls so viele ihrer iiidischen Nachbarn und Frcundc vcniercn, bekommlmanofldie Antwoft i aus Neid. denn viele der Juden warcn unler anderen, gute Geschaftsleule. erfolgreiche lirzte und lch liage nich, woraufdic Brandsrifrer undihrc Drahtzieherheute neidisch sind. wenn lje nnchtungsheine und Heuser dermjgranten anzrinden. Vielleicht auf die inneren mcnschlichen Werte und der Lebensfreude, die diese Menschen b sitzen, not7 so schwieriger t bens- Kurz nach den tsrnnden in Hoyers\'erda hatte eine der mitklatschenden Frauen erzahlt, die Schwarzen seicn inmer so gut draul. dies kijnne sic nichr haben. Wie mub ein Mensch innerlich ausgehohlt und leer sein. dcr so "denkl. Nein, ich will rucht zwanghaft mch Griinder dieser unmenschlichen Trlen suchen. um den Titcm ihre Schrldunfahigkeit zu bestritigen. Ich stclle nur mit Entsetzen fest. wie erscb.eckend ahndc heute und damals sind. Mm will es nicht wahrhaben, rberdie Tatsxchen Seir der Reichspogronnach! sind iiber 50 Jdre vergangen und es hat sjch so viel veranderl auf der Welt. Wieder am 9- Novenber (1989) ist die Maucr, die die beidendeutschen Staalen voncinrnder lrennte. gefallen. Dje lx)litischenmachte sindmitdem Vedall dcr Sowjerunion aus dem Gleichgewicht gekommen. Wlihrend aul der sndlcher Hnlfte der Weil die Apariheid abgelchaft wird (Siidafrika) wird sie auf der nitrdlichen Haifte zum zweitennal eingefiihrt (BRD). Wiederholt sich die Geschichle vielleichl d({h? ulkii K'Iab Kesik, Anllk 799j

9 Otd"n b,r"du. "Dtigten Diigiinceye Delilikten Deliliie" Eskiden kendine ak'lh diyenler qimdi da ya ya a,l(armasl ve bu arada Mnada kendine deli diyor. Deliler eogaldr I bula)trrdrklan bereket sonucu bu yazr Delilik moda oldu. Entelektuelikten ortaya qrkr. Bu yazr ile ben iitopik geger oldu. Diktat: Delilik tehlikededir diinyam ile gerqek arasrnda bir kitprii Eiinld kolaylaqryor. Ucuzla$tyor. Burada aklllarin qevirdili bir dolap soz konusudur. Deiligi alaya diiiiirmek Biz diitiincelennizi yantnrnayiz Eabasr gijsteriyorlar.ben yani (cem) taz gibi satmayrzda opordar gibi kendi adrma deliliejn ortasmdaylm Bizim diiiiincelerimiz insandrr diyebilirim. DeliliEin ucu bucu buluffnaz Belki bir giin buluauruz bi-ruh denn[f ta$dremada inaflyorum. Denizin kyrvdda Bundan bir siire once eilglnl* ve delilik eocueun diislennde arasrndarynmyapmryordumama timdt Biz diiiiincelerimizi tsmarlamayrz erlgrnl,k ve deliliei aynr kefeye giyisi gbi koyuyorum. Yalmz onlan kaqlkhktan Biz diitiincelerinizi pazarlamay'z ayrflyorum. Deljnin akll erer. deterjan gibi Ele$dnr.Citrrir. Kafl k yapmaz bunlan Belki bjr gnn bulu$ruz cerqeejn kuytusunda Delinjn en biiyiik dii$mam Entelektuellerdir kitap okur ve deliyiz derler. Ve ozellike onlafi Sivasta katledi len 37 Yeqiljn tohumunda onlar iein delilik iistiinuktiir, seekin bir cana selam olsun diyorum ve onlara konumdur. Delilik, gnlnnq olmak deniz kokusu getidyom ana utulrnasmki zorunda degildir AElatabilir de. GerEeEe katiller Halkrn adaletindekunulamayacaklardrrl Bir danaki sayda bulutrnal "farkh" balmakla ilgilidir. Bir delj kendini tekar ediyorsa ya akllanmr!tu iizere DostEa kalln diyorun.selarn olsunpir Sultinlara,Bedrettinlerc,Karaca yada kagrknr art*. Tiikenmit insan deli olamaz. Bir kasrgadr o. Devirir, Earpar. oelana Bitrkliicelere Nazlmlara ve Earpn,r. Bozar. Y*ar. Yeniden ffenr. nicelerine s larn olsun. Yaraticr deeilsernz deli olamazsrmz.. *l5.kaslm 93 ahnhlar yapllruit,r. Bana Miinih'te oturacaerin bir taq pareasl Aydrnlk Bilim ve Utopyadan sayfa 3 verirsenjz nasrl bir deli oldueumu CinHoca dan teknolojiye Ahmei lnam. anlarsruz. Beni her zaman dr$ayabilirsiniz veya (Haidhausen) ara zdan "KulaEr Kesik" yayrmlanan "Ezginin Diizeltrne: atabilirsiniz "senin gibi deliyi Gnnliigii" "Istavrif' yazrsrnrn bir istemjyoruz diyenleride rahatslz biiliimiinii kiiltijr ve sanat dergjsi "Tavf' etmeyecek bir deliyim. dan, say 28 aldrm ve esinlendin (Bazl Hem doeru sitllemek gerekirse kim d di dostlara gijrede qalnxtrml). Kaynak kidelilieinkotay oldueunu? Deliolmak gostermedigim iqin tiin okurlardan itziir igin deij olmak gerekir. Biz kendi dilerjn. Beni bu hatamdan dolay uyaran eaprnnzda gitriineceaiz dnquncelerinizle. Vjncent ve Toker yoldatlara tefkkijrii degitmenjn ararlunin elektriei ile kirni bor9 bjlirim. kaialan cjn qsrpnnthale gelireceeiz. ELBETTE YTIMUSAK, ELBETTE cem eolpdn kartrl!h konusarak... Dostum. yoldatlm ber $eyirni payla9herm tabii yann gayn yanagtndan Not:Ru yazrda redaks on tarufindon ismini vennek istenedieim deeerli Cen'iniskEi kenne het hangi bt tekiue "Hocalannxn" Kolayca di\iiniip buntan.liizeltrc lap nmmltttr Duyuru: Anadolu UnjYersitesi AC ( O&etin Faknl1esi BatAvrupaPrograrnt Miinih Dam$manlk Merkezi bel dersle oerencilere hizmet verecek. Gelen yrl verilen dersler yarunda Bilgisayar- Basic Programlama ile Tnrkiye Ekonomisi'nde de yiizyiize it$enim olanagr saelanacak. Ludwig-. Maximillians-Univenitesi, Veterin,ir Stun 1 de Cumartesi Cilnii ba!layacak Danl!manhk Hizneded Cumartesileii alabdaki programa gdre siirdiiriilecek: Saat Ogreten ilknu Y maz Slnlf G18.00Serpjl Aydn Slnlf Srmf l0l 11.0G.13.00Hasan Turhal Sr f 102 Ders Genel Muhasebe Genel Matematik lkisadi Analiz Tiirkiye Ekonomisi Murar qataloelu Smtf 102 Bilgisayar-Basic Ifusan S chut zrhr, D. zemb er 7993

10 M"ir',.rng Ein politisches Urteil? Entlli.h: Dtts U't.i!. 10 Jahrc und Ich freue drich. ils ichdie Nachrichtinr Ridio hdre. Ich hatte so gehofti. gebangt. gezillefl. Als sie das Uneil am Montag nichl lerknndelen, dltch e ich schon: "Jetzl in dles auslsie werden esinnler wieder und wieder verschieben. bis es niemanden mehjinteressiert. Dochanl Mittwoch verkiindet Richter Hernunn Ehrichdas Urteil: l0jahrehafil0rde 20 jahrigen Lnrs Christiansen und lebenslinglich fijr den z6jahrigen Michael Peters. lch sehe ihre Gesichter vor nir. Christiansen, der wie ein unschuldlges r'ind aussieht und Pelers. dessenfrisurnnchan jernandenerinnert, ltn wen $ohl? Bliidsinn. denke ich. Sic sind anders, sie sind keine Nazis. Dic Nazis sind rusgestorben. Do.hnicht!usseslorben ihre Ideologien. warum greift das rechte Feuer wieder um sich? Was ist los in Deutschland? Warum tut man nichts dagegen:) Diejenigen. die etwas tun mitchten. die l:int man nicht. Und djejenigen. die die Macht haben. die wollen nichts tun. So cinfach ist das. Da kann es schon mal vorkommen. dab nuneinen Peters nr.h cincm tsrandanschl. auf ein Arylbewer bcrhcim wieder l.rufen l;illt. DerPeterr. derdann das Haus anziindet. in demeine liirkische Frau und zwei iufkische Kinder Die Tater halen beide eine schwere Kindheit gehabt. Das will ich gern glauben. lch glaube. ich habe noch nie von einem Morder gehijrt. der eine glijckliche Kindheil gehrbt hiille. Die Vcneidigef haben Frejspruch ftr die Mijrder bcantrag!. Freispmchl Als ich das gchijft habe, bin i.h fast durch gedrch!. Si hatlen doch al les zugegeben. Petcrs' Ccrtlindnjs war 40 Seitenlan-g. 40 Sciten lang hat er erziihh. ddb er es gewesen ist. l)ann plotzlich wollte er mit dem tsrandanschlaf nichts zu tun gchaht haben. Und dic Vcrtcidigcr glaubtcn ihm. Und sie wolltcn, dab dic Richtcr es ruch glaubcn. Doch tuchter Hermann Ehrjch glaubte einen Heinen M:ldchen. Sie war zur ZeitderBnndnacht 8 Jahre alt. Siehatte &s Auto von Chrl stiansen gesehen und konne den ganzen Tathergang sclxldem. l)anke, ft lei nes Mridchen. Danle. Richter Flhrich. Ich bin iiberzeugt, dalj das Urteil kein polirisches Urteil jsr. Man har zwei Miirder verur eilt. die drei Menschen gelolel hib n und weitere 39 emrorden wollten. Das Tatmotiv war menschenverachtcnd. Warum wird dxs Urteil politisch. wenn Tii.kcn die Opler sind? Weil wir zu einen Gegensland der hiesigen Polirik geworden sind. L.tztens hat Theo Waigel angekiindigt, er werde im Sul'crwl]hljrh 94 die Auslnndcr problematik" instrumcntllisiercn. Wir wissen. wls passicn ist, als dic "Asyl rntcnfl ut" instrunrcntalisiel1 wurde. De jugendlichen Brandstifter werden nach und nach djngfest gemacht. Doch dje politilchen Brandanschlage auf unser Leben hiiren nicht auf. Yeii]n h*nll Der gute Ruf der Deutschen enn irgendwo in diesen Land die braunen Horden wieder einrnai iiber "Auslander" heriallen. wenn sie Mensch n zu Tode prijgeln, $'enn sie Hiiuser und deren Bewohner anziinden. wenn sie Fliichtlingsunterkiinlte stiirmen oder jiidische Friedhitfe mit Hakenkeuzen beschmieren. immer dinn verfaller deutsche Politikerlnnen in grobes Wehklagen. Gilt ihre Sorge der Opfern dieser Verbrecherl Nein. Gilt jhre Sorge denl -vor ihnen selbst herbeigeliihllen' Klimaindieseml,and? lh-re grobe und einzige Sorge giltdem mijglichen Verlust des deutschen Ansehens in aller Welt. Denn, wenn der gute Ruf der Deutschen auf dem Spiel sleht, werden sog die Biederm?inner ungemiitl jch unddjedeutsche wi11schaft so.gisich ulnauftriigeaus denlausland. Mi! Bildern von deutscher Hand ve bmnnter' tiirkscherm:idchen autden Titelseilen der weltpresse. libt sjch das Miirchen vom ncucn, friedlichcn. toleranten und weltoffenen CroB dcutschlnnd nlimlich schldhtvcrkaufcn. Wiirden sich die Henschaften jedoch in ersler I-inie unl die Zustande hierzulande kiimmern und weniger unr das Bild. welches diese im Ausland vennitteln. wiren sie ausreichend beschafligt. Strltdessen liefern sie N{hrung fnr die dumpfdeutschen Gchime von Rostolk. Mitlln, Soljngen l. Die slandige Verscharfung der sogenannten Auslandergesetze, die prakiische Abschaffung des Rechts auf Asyl unddazu dds unetrigliche Gerede von der stejgenden Ausliinderkininalrtit istdiepnssende Munition fiir die rechten Schliger und Mijrderbanden. Kulab Kesik, Atolrk 7993

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Göçmen anne babalar meslek

Detaylı

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER Hallo Herr Minister 4 Merhaba Sayın Bakan! Mein Beruf, meine Heimat, mein Ziel

Detaylı

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Ich hätte nie gedacht hier alt zu werden! Burada yaşlanacağımı hiç düşünmemiştim! Inhalt

Detaylı

Wir sind Hamburger. razs. razs. razs

Wir sind Hamburger. razs. razs. razs Nachdem er 1993 in der Türkei ein Studium an der Fakultät für Volkswirtschaft und Verwaltungswissenschaften absolviert hatte, kam Muhammet Demiröz nach Hamburg, um zu promovieren. Hier konnte er sich jedoch

Detaylı

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD İçindekiler... Sf. 2 Sf. 3/4 Sf 5 Sf. 6 Sf. 7 Sf. 8 Sf. 9 Sf. 10 Sf. 11 Sf. 12 Sf. 13/14 Sf. 15/18 Sf. 19/20 Sf. 21/23 Sf. 24 Sf. 25/27 Sf. 28 Sf. 29/30 Sf. 31/33 Sf. 34 Sf. 35 Sf. 36 Editör den 16. YEK-KOM

Detaylı

LIEBE VERDIENT RESPEKT. . SEVGI SAYGIYA DEGER cinsellik hakkında bilgiler. Informationen zur Homosexualität. Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule

LIEBE VERDIENT RESPEKT. . SEVGI SAYGIYA DEGER cinsellik hakkında bilgiler. Informationen zur Homosexualität. Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule LSVD Berlin-Brandenburg e.v. (Hg.): LIEBE VERDIENT RESPEKT Informationen zur Homosexualität. SEVGI SAYGIYA DEGER Eş cinsellik hakkında bilgiler Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule 2Inhalt Vorwort:

Detaylı

GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 2002/2003 TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER: DIE ELTERN

GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR 2002/2003 TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER: DIE ELTERN GELECEK EÆÏTÏMDEDÏR TÜRK ANNE BABALAR ÏÇÏN MESLEK SEÇÏMÏNE ÏLÏØKÏN ÖNERÏLER Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für türkische Eltern 2002/2003 DEÆERLÏ KILAVUZ: ANNE VE BABALAR WERTVOLLE WEGWEISER:

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern Ausgabe 2008/2009 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Ein SErvice-Magazin der Berufswahl begleiten

Detaylı

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung elecek Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ausgabe 2007 2008 Hangi meslek size uyar? Welcher Beruf ist der richtige? Anne babalar yol göstericidir Eltern

Detaylı

zur Oy vermek bir ayrıcalıktır. O halde oy vermeye gidin! SAYFA 3 Ö S C H I

zur Oy vermek bir ayrıcalıktır. O halde oy vermeye gidin! SAYFA 3 Ö S C H I Wir sagen JA UNABHÄNGG MONALCH ZUNG FÜR WRCHAF, NGRAON UND BLDUNG HABR VRUP A A NN AYLK BAĞMZ KONOMİ, NGRAYON V ĞİİM GAZİ zur Yeşiller Partisi Milletvekili Adayı Aygül Berivan Aslan: Oy vermek bir ayrıcalıktır.

Detaylı

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10 ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10 Die islamische Gegenrevolution Von Joseph Croitoru FAZ, 11.04.2015 Sein Weg in die Moderne folgt einem anderen Kurs: Mit Koranunterricht, Moscheebau, Alkoholverboten

Detaylı

Film M ANNHEIM 23. Rosengarten Mannheim OKT. NOV. DEZ. 2014. www.turkfilmfest-mannheim.de. Kino im Stamitzsaal Cinema Quadrat

Film M ANNHEIM 23. Rosengarten Mannheim OKT. NOV. DEZ. 2014. www.turkfilmfest-mannheim.de. Kino im Stamitzsaal Cinema Quadrat Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Generalkonsul Serhat Aksen 23. Film M ANNHEIM Rosengarten Mannheim Kino im Stamitzsaal Cinema Quadrat OKT. NOV. DEZ. 2014 www.turkfilmfest-mannheim.de

Detaylı

Bir sektör, sayısız fırsatlar... Handelsbranche: 267 Offene Ausbildungsplätze. Volkan Kuru Bir başarı hikayesi

Bir sektör, sayısız fırsatlar... Handelsbranche: 267 Offene Ausbildungsplätze. Volkan Kuru Bir başarı hikayesi Heft 13 Ausgabe Juni 2015 Erstes Deutsch-Türkisches Magazin rund um Berufsorientierung und Ausbildung Meslek seçimi ve eğitimi konulu ilk Almanca-Türkçe bülten Tel.: 0800 5555 440 www.f ibo-nrw.de Buradan

Detaylı

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular,

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular, Ankara Newsletter Inhalt dieser Ausgabe Ausgabe II Januar 2010 Über uns Hakkımızda 1 Neue Kollegen Yeni meslektaşlarımız 2 Neues aus Ankara Ankara dan haberler 6 Vergangene Veranstaltungen Son etkinlikler

Detaylı

Cuntacılar hesap veriyor

Cuntacılar hesap veriyor AZB 4057 BASEL NEWROZ PiROZ BE! NEWROZ KUTLU OLSUN! Bu yıl bahar daha bir güzel geldi. Dağlarda kardelenler ve birbirinden güzel çiçekler daha güzel açtılar. Irmaklar daha bir gür ve neşe ile aktılar yataklarında.

Detaylı

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Über uns Hakkımızda Über uns Seite 1 Personalia Seite 2 Aktuelles Seite 3 Unsere Stipendiaten Berichten

Detaylı

Gelsenkirchen e. Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler. Willkommen. in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte

Gelsenkirchen e. Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler. Willkommen. in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte Gelsenkirchen e Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler Willkommen in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte Willkommen in Gelsenkirchen Willkommen in Gelsenkirchen! Eine

Detaylı

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2014/01

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2014/01 ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2014/01 Türkische Zentralbank erhöht Zinssätze drastisch die Zeit, 29.01. 2014 Um den Kurssturz der türkischen Lira zu stoppen, hat die Notenbank wichtige Zinssätze

Detaylı

Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge I AY ABE S EL USG Z Ö RA E D N SO 0800-12 45 444 www.istebilgi.de Nr. 22 Juni Juli August 2013 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Kendi patronunuz olmanın bir başka

Detaylı

INTEGRATION IN ISERLOHN

INTEGRATION IN ISERLOHN INTEGRATION IN ISERLOHN Integrationswegweiser Entegrasyon rehberi Inhaltsverzeichnis İçindekiler GruSSwort des Bürgermeisters 3 5 7 Grußwort des Bürgermeisters Iserlohner Integrationsbegleiterinnen und

Detaylı

Hamile misiniz?! TÜRKÇE ALMANCA. Göçmenler için Danışma. ve Yardım Hakkında Bilgiler

Hamile misiniz?! TÜRKÇE ALMANCA. Göçmenler için Danışma. ve Yardım Hakkında Bilgiler Hamile misiniz?! Göçmenler için Danışma ve Yardım Hakkında Bilgiler ALMANCA TÜRKÇE Informationen für Migrantinnen in Deutschland zu Beratung und Hilfen bei Schwangerschaft in Deutsch/Türkisch IMPRESSUM

Detaylı

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Türkei (IC Ankara/İstanbul), Ausgabe 2 Juli 2012 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Interview mit Herrn Gebhard Reul Literarisches Dreiländereck in Izmir Projekt Deutsch- Türkischer Kulturtransfer

Detaylı

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye

Mobil in Europa. I n format i o n e n f ü r Rückkehrer. Türkei Türkiye Mobil in Europa I n format i o n e n f ü r Rückkehrer Türkei Türkiye IMPRESSUM Herausgeber Bundesagentur für Arbeit (BA) Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Text und Recherche Angelika Fritsche

Detaylı

Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch

Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch Benim evde her sey baska Bei mir zu Hause ist vieles anders 2 Bizim evde kriz var Bazen annem başka türlü oluyor. Annem başkalaşınca her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum,

Detaylı

DURCHBLICK. Nr. 181 - Februar 2015. 9. Bremer Kongress für Palliativmedizin

DURCHBLICK. Nr. 181 - Februar 2015. 9. Bremer Kongress für Palliativmedizin DURCHBLICK Nr. 181 - Februar 2015 Nachrichten der Landesseniorenvertretung Bremen für die Seniorinnen und Senioren in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven 9. Bremer Kongress für Palliativmedizin Eine

Detaylı

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRKISCH-DEUTSCHES HANDBUCH FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMER Gefördert durch: Künye Impressum KÜNYE IMPRESSUM Yayınlayan Herausgeber: ATİAD e.v. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri

Detaylı

Marc Landau Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi

Marc Landau Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi EDITORIAL ED TÖRDEN Die gute Nachricht zuerst: Die deutschen Türkeiexporte sind im ersten Quartal um 20 % gestiegen und haben ein Volumen von 3,5 Milliarden USD erreicht. Die weniger erfreuliche Nachricht:

Detaylı

TUR ZM Ç N ALMANCA-I

TUR ZM Ç N ALMANCA-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2454 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1426 TUR ZM Ç N ALMANCA-I DEUTSCH FÜR TOURISMUS-I Yazar Prof.Dr. Mustafa ÇAKIR Editör Prof.Dr. Mustafa ÇAKIR ANADOLU ÜN VERS TES

Detaylı

MAYIS AYI ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2010/24

MAYIS AYI ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2010/24 MAYIS AYI ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2010/24 Lernen vom ungeliebten Nachbarn Die Welt, 08.05.2010 Die Griechen sollten sich ein Vorbild nehmen, fordert man in Ankara - mit leichter Häme Istanbul

Detaylı

Scharfschützen wachen auf den Dächern, und Hubschrauber. Keskin nişancılar çatılarda bekliyor, büyük bir kitlenin, ay

Scharfschützen wachen auf den Dächern, und Hubschrauber. Keskin nişancılar çatılarda bekliyor, büyük bir kitlenin, ay Titel Diese Titelgeschichte erscheint auch auf Türkisch wie schon jene zu den Protesten in Istanbul vor einem Jahr. Nicht etwa, weil es den fast drei Millionen Deutschtürken an Sprachkenntnissen fehlen

Detaylı