Kulsgr Kesih. tiftet? wloi. SaaZ'r6zZ* Ein tohr noch Mtilln. '-.. r lli. ^!,1,J'.'"-, ;'iiri\ r.1., i r '(1tt,/ :.- l)\l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kulsgr Kesih. tiftet? wloi. SaaZ'r6zZ* Ein tohr noch Mtilln. '-.. r lli. ^!,1,J'.'"-, ;'iiri\ r.1., i r '(1tt,/ :.- l)\l"

Transkript

1 '-!-R SaaZ'r6zZ* '-.. r lli.!; '-'-\ Kulsgr Kesih ^!,1,J'.'"-, ;'iiri\,1 i\ r^-,ir-ri:) r.1., i r '(1tt,/ l)t zt rrrlrcr.llrrrlir llli 1l-1 \rrrrnrcr' ll-12 :.- l)\l Ein tohr noch Mtilln wloi tiftet?

2 L)""si,ni,i" loqo,u.,",.rilr "K,l.q, K..il" C.Lit C"lil"lt"".f,.J". q;il-qti". iqlndekller / JATHALT Impressum - Kiinye Seite 2 Merhaba Seite 3 Kim cumhurbaqkanr olabilir? Seite 4 - Antirassislisch s Telefon Seite 5 Schlefes Bild auf dem Arbeitsmarkt Was geschah am g.nov mber? Dii$ten dngnnceye, delilikten delilite Ein politisches Urteil Der gute Ruf der Deutschen Schlitzohr Fragebogenaktion Sen mutlulusun resmini yapabilir misin Abidin? Bulmaca S ite 5-7 Seite 8 S it 9 Seite 10 Seite Seite Seite Seite 1617.D a) Ft!-1_ N) rf $ S \ N Kiteyi kim kaph? 9iirler Seite Genelik S it 20 Insan, dogamn bir pargasrdrr Seite 21 Suda yrizen ceket Seite 22 Oku''ucu mektuplan Haberler Seite Seite 24 ct) d $ ss. Einladung Seite 25 Geliebt- Gelobt- Verlassen S ite 26 Seit 27 Schlitzohteam S ite 28 NJ f --. Sahibi I Henuqebet : schhzahr e.v. Ayllk genel& dergisi - Die Zeilschlift erccheht it1 zluei Spnchen Bu saylyakithdabuluna lal Le1:i,Necla,veein, Seugi, Alha, Miibeccel,fihani, Ahmet Cihan, Oya, M sti, Fetu, Mdek, Holil,Ilasi, Cdlqn, Setddr, SeLjtla, Derya Adtesse : T rkisch Deutschel gend westend e.v. willlbaldsi.3a,80687 M nchen Redaktbn: Kuky Kesik Heflnann Litlgg Str.12,80336 M nchetl Bankn he$p No I Konto: , BLZ: Eigendruck im selbstutlag, v.i.s.d.p.: Leldt Asknr Schlitzahr, Dezmbt 93

3 Merhaba Merhaba, Kaum sind die Mtilln Tiiter verurtejlt, haben einige Diese positive Realtion der Leser ermutigt unsere Politiker uns signalisiert, was im neuen Absichten, nicht nur Rassisnus in diesem Land zu Superwahljahr uns bli.ihen kann. CSU-Chef kritisieren und Biirgerrechte zu verlangen, sondem Waigel sagt, sie wollen "das Ausliinderthema" fiir auch uns selbst, unsere Eltern, die Minderheiten die Wahlkampagne instrumentalisieren. Er rait dem selbst zur Aktivitlit rufen zu wollen. Wir spiiren groben Bruder CDU, dab er Mitte-Rechts-Politik mehr denn je, wir brauchen eigene Stiirke und treiben solle. Hamburger BiirgermeisterVoscherauSelbstorganisationen, wenn wirtatsachlichals Biirger (SPD) spricht von einer mcjglichen Zugansspenefiir dieses Landes gleichberechtigt leben wollen. Im "Ausllinder" zu bestimmten Stadtviertel. Diese Superrvahljahr 1994 werden wir wieder mal spiiren Absichten wurden sogar von CDU-Mann GeiBler und erleben, dab es unbedingt notwendig ist, dab als "verheerend" bezeichnet. auch wir die Nicht-Deutschen oder Deutsch-Ttirken, Wir sind empdrt tiber diesen AuBerungen. Das Deutsch Kurden wfilen miissen. beweibt, wieder einmal mehr, dab die rassistischc Liebe Leser, in dieser Ausgabe starten wrr elne Tater sich, wie von Mdlln, von Politikern ermutigt Leserbetragung. Ihrkiinnt uns sehrhelfen, wenn Ihr sehen. Solche Aussagen bereiten erst diepolitische mitmacht. Schreibt uns, was Euch an unsere Atmosphare vor, in der spiiterneonmistische TeITor Zeitschrift gelaillt und was nicht, oder was Ihr gern gedeiht. in der Zeitschrili sehen miichtet. Wir habenach der letzten Schlitzohr-Nunmer sehr positive Reaktionen bekornmen. Der Grund daliir Zum SchluR wollen wir Euch schaine Feiertage war die Artikeln tiber Morde an Esin und Mehmet wiinschen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Miilln-Katilleri cezalarrmn belli olmastntn hemen Bugiin her zamankinden daha faz la giice ve aktiviteye ardrndan bazr politikactlar yeni yrldabizleri nelerin ihtiyacr mrz var. Ozellikle 1994 segimler dolu bir yrl bekledieinin haberini verdiler. Waigel (CSU) segim olacak. Bizleryine seqemeyece!iz. Irkgt politikacrlar kampanyalartna ) irbancrlart konu yapacaelnlpropagandalan nr yapacaklar. EEer bu topl umda e$it sdyleyerek, CDU ya da "ofia n sagr politikasl" vatandallar olarak yalamak lrkqlllea kariir koymak yapmasrnr iineriyor. Hamburg Belediye-Baqkanli.ti)orral, bizleri. ailelerimi/i Cevremi/i Voscherau bazr semtlere yabancllarln allnmayabileceeini sityliiyor. Bizce bu aqlklamalarla rrkql Sevgili okurlarrrmz bu saylda bir okuyucu-anket drgiitlemekten baqka bir segeneeimiz yok. sr[dnlann ijnii aq lyor. GeiBler tanindan felaket ballalyoruz. Bu anketekatllarakbizleri elestirebilir olarak nitelendirilen bu agrklamalarl lanetliyoruz. ve deliqtirebilirsiniz. Sizlerin yardrnn ile daha giizel bir dergi qrkartmamrz miinkiin olacak. Bize bu Son sayrmrzla ilgili oldukga pozitif eleqtiri anketi doldurarak gdndermeniz bizleri mutlu edicek. aldlk. Esin ve Mehmet adll genqlerin iildiiriilmeleriyle ilgili yazllargeniq ilgi uyandrrdr. Bu ilgi bizleri Hepinize mutlu yrllar dileriz, yeni yrlda giiriismek gtiglendiriyor. Amacrmrz olan, sadece rkqrhea karsl iizere holca kaln. yazmak Alman Toplumunu eleltirmek deeil aym zaman kendimizle, buradaki azrnl*lann kendileriyle tartlqmak ve eleqtirmek diifiincesine destek bulduk '. Kulalr Kesik S chli t zohr, D e zemb er 1 I 93

4 orum Kim Cumhurbagkam Olabilir? Ya7! yazmanrr en koli] yinrtcnr lerindcn hiri, batlkta soru tiinellntektir. Bcn dc itin lolaytna kararak, aok tanrirlan Cumhurba$kanlrli konusunda. iizcllikle de bu koltueun en popiiler rdayrna iliikin izlenimlerinn. gijriitle rini vc knyrrlafln. qok deeerli bu sayfrya akta.mak. ilgjnize su nltk Yedi ay ijnce. ig de qrhqan eeitinrcilerle gef Cekleien bir sdyle,rinin konusu Cumhurba:jkanlrEr koousunda yolunlr$mrtt'. I ofkrye ninclrmhurbrl kdr Ozal itlmuttiit Ozal tnyerine kimin seqilecc!i!n(rtr Iyordu. Dennrel. lndnii, Cindornk. Soysall Olasrlrklar dr aym srralamryla sonuclanryordu. Konu ansrzrn. 23 Mayls 1994'te Alnranya da yatr lacak Cumnurbaiklnlr!r scaidine slqra ttr. zuchard von Weizncker'den bolalacak koltuea kim sc!jlccckti l Daha do-irusu ilinlili ko11ug.r h.tngi Almrn layrk olabiljrdj l Schmir. Genscher, Rru, Diepgen, Siissnruth? Aklnn' za gelmeyer ey batrnnza geldi I HiE trnrnudrl lxz birii krsa hratr ve clindcki piposuyla enlel(lekriiel) bir insan giidiniimii sergileyen Sachscn Adrlet Bakdnr Sayrn Heirnann rn, 23 Mryrs 1994'te sonullanac* Cunhur bltkrnlr!r se9imjne. Federal Ortak yitnelimin bnln k kanad tarai ndan aday gijsrerilcccli irrklandr. Ulke genelinde pck trnmmayan bir "devlet idam"mn tbroerafl an t'asr nda boy gdsterdi: heniiz iia yrld,tn bcri li. Alnranya mn seqneni!e dcvlct adamr" olan ada. ekant.trdan bo\rlarak en kuytu yerlere Ulkedc cn bnyiik yapnnm erkid alfin kalemiylc imzalad! adrnda odaklatrrran Federal Batbakan Helmut Kohl. ilinlili onuruna neden Heitmann r yeeiedikle rini atrkhrkcn. Ulkede DoEu-B r kavnn)lann, s.dece coeraflk anlanda kullantlrr krlm* anucrnda olduklan, bunu ise rncak Dolu'dan bir "devler adann"mn Cumhurbatkanr olm:rsryllt gerqekletlirebile.cklcrinj iled siirmiii bunun ge.cei olarak da Heitmann rn uygun bir kitilik ohcalrn' benzer sijtcnklerle aerklarnttr. Helmut Kohl'iin tutumn birazlarmai da olsa. Kohl ii ve Heitmrrr n'r desteklemek eeilimindeki scekinlef (bijyiik reg'nenler denle]t i stiyorum), aqrklanan gerek!elerden tdunabilecek heft angi bir Ulkenin 'rrvru" (Do!u) yoresinden briyiik, bjrlerik!arana Curnhurbatkaru I (-rlkenin Bat srndlt ya$yrn yrfniarca insan tdrafindan Ossi" diye kugiinnenen, d\talanan Dogn insanrnrn. Barr')a bir Cumhurbaikanrlh yanr! lerlnesj anlaml olscakn. i(lcnliklcn uzak ols:r bile, mikro-nasyc'nltlizmc rurulacak bir Sachsen Adalet Blkrnr Steften Heitmann yavrulugu" sindjfeinedi. KendrsnrebiEilen'misyonerliEin aksine. unulmad* alr klanralarda bulundul DuyunfsuzluEunu siinrtr!rna,ia!urdu. ilini nreydadara serdi. Adrlc! Bakanr oldueunu unuttul ''Ben dedi. ''Kadrn e*ek cirtliii ne kartryrm" diye scjylendi. Aylludo -Mat. gijnlerded ''8 olnadrer iqin olmal. Heilmann'ur arrklannsrn! gcrekl j tepki gelnedi. Piposundnn tijten dun1ltnla. Solingen'dc yxkrlan insanlard!n savnrlan dunranr bifbj.jne kanttrrdr. ''Ben dcdi. ''Yrbancrlara da karlr)'nn ' dcdi. ''Ulkede gereeinden fa,la yabnncr val' diye lijziinil srirdiirdu. Ulkede hiqbir kimre kendisini iazl,tdrn srymadrel ndan. Snynr Heinnann kulakvcrdiei kesimder beklcdi!i tepkiyle ki\rl.rtmadr. Daha dolrusu. adam ne derse dcsin ciddiye nl'nnradr I Sorunda, irinde oldueu tcvrcn i n tepkrsiyle boautmrya batladr. Brkan, oldulu Sichsen Eyaleti ndeki partisinjn lideri, Heitmann'rn ailkeyi birlcttirici cjgelerden yoksun. hatta eyalctir istencini bile yanihmktr uzrk oldueunu aqrkladr. Heitmrnn a oy vernrclcceklerjni duyurdu. Bunun nzcrinc Heitmann rn ada) olnraktan vugceebi leceli s0ylendi. Acaha. bu botlulu Kaplan Hocn doldunmaz rx? Ulkede biraz y:rbancr diirmanl'!r var da I Krtlan Hoca Cunhurbn$kanr seailse dc, iilkedek ru yrbancr diitmanhernr silip siipnrse dryorurnl HaIiI AKINCI Nol: Bu\'rzr Heitmann tnadryolmaktan vazgeetieini aerklamasrndxn itnce yazrllrn$rr. Nevfel Cumart Das lachen bewahren Gedi(hte aus den lahren 1983 bis GrupeloVerag Dusredod Kulair Kesik, Araltk 1993

5 Bericht Antirassistisches Telefon (ART)- Pressekonferenz Am um 10U})r stellten wir. die ART-Mitnrbeiter auf einer Pressekonferenz in der IG unsere Dokumentrtion "Diskiminierung und Rassismus in Miinchen" vor. Zu der Pressekonferenz, die zum Jahrestag der Miinchener Lichterkette stattfand, kamen yiele Jour nalisien von Zeitungen und Rundfunk- Wir haben sehr viel Zeit und Miihe investiert, um die Broschtire zu diesem Zeitpunl( verijffentlichen zu ki,nnen. ln derbroschtrehaben wiralles Wichtrge. die uns w:ihrend unserer einjahrigen Arbeit begegnele, zusanrmengetragen. In der Dokumentation sind einerseits diskrirninierende oder rassistische Textausschnitte und Anz igen aus den Medien enlhalten. Andererseils haben wir Bcschwerden iiber Diskriminierung in Behijrden oder allgenein in der Offenrlichkeit sowie Bcschwerden iiber diskriminierendes Verhahen von Privatpersonen, z.b. Nachbam gesanmelt. Nach der Erijftnungsrede von ART-Miiarbeiler Manfred Bosl. gab eine andere Mitarbeiterin eined Uberblick iiber den geschichtlichen Hinter gund des Rassismus in Mnnchen. AuBerden infomiene sie iiber dre Arbeitsw ise des Andrassistischen Telefons. Ein Anwalt berichtete daraufhin nber den konketen Fall eines Rum:inen. der trolz eines gerichdichen Beschlusses. der i hrn Bleiberecht zusagte, von einen Sachbearbeiter der AuslAnderbehiirde in Miinchen. abgeschoben $urde. Als lelzler Punkt wurde die Stadt Mrinchen aufgefordet, Diskriminierung und Rassismus zu bekilmpfen. AuBerdem wurde der Vorschlagelnacht. eineantinsslstrsche Anlauf- und Schlichtungsstelle nach Vorbild der Niederlande, einzurichten. Ausfiihrliche lnformationen sind in der Dokumentation zu lesen, die liir 10.' DM bei fblgenden Adressen zu erhalten ist: Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldslr Dritre Welt Cafe. Daiserstr. 9 - Buchhandlung in Sz-Gebriude. Sendlinger Str. 80 Buchhandlung Fremdc Welten. Mnllerslr. 43 ' lnformationsstand im Gasteig utkii Stipenwahljahr 1994: Wahlrecht I:dlr alle! Kommunales Wahlrecht Jetzt! S.hlittuh. D e zenber 7993

6 ]\y'{";nung Schiefes Bild auf dem Arbeitsmarkt: Qualifikation versus Herkunft Fiir Auslander mit einer befristelen Arbeitserlaubnis wird es ktinftig schwieriger sein. den Arbeirgeber zu wechseln oder den bisherigen Arbei$platz nxch Ablauf der Arbeilserhubnis erteilt werden nlub, bedeulet fiir den Arb itgeber bei erfolgreicher Vernittlung erneute tii nafbei rungszeiten. die er in Kaut nehnen mun. Allein die Pflichl zur Erteilung von Vermittlungsautt iigen. Deuische. Nicht-EG-Biirgef stellt sich die Frage: Wie lange lassen wir uns noch als Reservermee der Deuischen Arbeitnoch zu behalten. Denn die Neu.egelung des Arbeitserlaubnisvedahrens sieht vof, stellt einen b hijrdlichen Eingriff in die betriebliche Personalpolitik dar. Wie l:lngc lnssen wir uns je nach wirtschlfrlichcr Lage herummanovrieren l bei der E eilung lon Arbeitserlaub' den der Arbeitgeber dulden mub, wenn nissen, jede liireinen Aushndervorgesehene er unbedingt ejnen Ausliinder beschafti Srelle zunachst den Deulschen oder gen will. Fiir den auslandischen Arbeit- diesen gleichgesrellien Arbeimehmem nehmerebneterden Wegindie Arb itslosigkeit oder zu den noch weniger anzubieten- Ersl nach d n erfolglosen INTERVIEW Vermildungsbemrihungen, welche vier anspmchsvollen T:iti gkeitet. Findet ein bis sechs Wochen dauern kiinnen, kann Ausliinder eine frcie Stelle. so mub er einem Ausliinder die Arbeitserlaubnis dic vicr bis sc.hswitchige Prufung der wirhabenmitmehm t gesprochen,dcr Zuliissigkeit scincr Beschiiftjgung vo'r diesen Neuregelungen im abwarten und damit zwangsweise Ar Arbeitserlaubnisverlahren Eine derart verschitfte Pnilung von Aushnderbeschef beitsk)sengcld beziehcn. Bci Ablehnun! iigungnacharbeitsmarkt-mub cr liingerc Suchzeiten in Kaufneh- gesichrspunkren nag rechtlicheinwandfiei tnen. Insbesondcre die Erschwernisse Schlitzohr: Hallo. sein. verursacht jedoch sowohl bei b i der ershlligcn Arbcitsrufnahme Mehmet: Hallo. willkommen. den Arb itgebem als auchbei den ausliindischen eines Aushnders (z.b.als nachgezogene Schlitzohr: Danle, dan Du b reit w,rst, Arbeitnehmern eine grofie Unsiche.heil hinsichtlich def Fortdauel Ehega(en oder Kinder) Iegen den SchluR nahe, da$ diese fiir alle Betroffenen iibcrdcine PrcblenlemitdemArbeitsamt von Beschaftigungsverhaltnissen. Wie aus den lnformationsbhuern des Arbeitsamtes hervorgeht. wird der Arbeitsplatz eines Auslanders mit einer befristeten Arbeitserlaubnis als potentielles. an die Deutschen oder EG Bnrger abzugeben des Stellenangebot angesehen. lm Klartext: Nicht die be.ufliche Qualiiikation eines Arbeitsnehners, sondern nur seine Herkunft soll dariiber kost naufwendigen Regelungen nicht auf eine Verbesserungder Auslanderbe schaftigung und danit auch der Ausliin derinlegmtion, sondem auf eine totale Verdr:ingung von Auslandem aus dern deutschen Arbeitsmark abziel n. Um alle Beschaf tigungsmoglichkeiten inlandischerarbeiiskraft e auszuschiifen, soll die ohnehin schon existierende Dsklimi nierung von auslindischen Arbeihehmeln Mehmet: Das war doch selbslvcrstiind lich. Schlitzohr: Kdnntest Du kurz von Dir erzahlen. wiealtdubist,seitwann Duin Deutschland lebsl und so weitcr? M hmer: Also. ich heibc Mehmet Ali Crilciik. bin 28 Jahre ak. Bis vor drci Jahren war ich noch in der Tiirkei. lch habe dort Volkswirlschaft studiel1, bis zum 5. Semesler- Dann habe ich's auf dem Arb itsnarkt ungerchtet abgehochen. Ich konnte es mjr nicht entscheiden. ob er den Arbeitgeber 'rechseln darf: Nicht die langj:ihrige Erhhrung der Qualifikalion und der wirtschaftlichen mehr leisten zu studieren. NotwendigleiivonAuslanderbe-Schlitzohr: Dann bist Du also nach eines Auslanders am Arbeitsplatz, sondern seine fechtliche Stellung soll schiiftigung jetzt auch noch duch das Deulschland gegangen? dariiber entscheiden. ob er weiterhin Afbeitsamt unterstiitzt werden. Unler M hmel: Ich hrbe geheiratei. Meine seinen Arbeitsplatz behall. Unabhangig diesen neuen Bedingungen mu0 laitisch Frau hat in Bochum gelebt. Also binich davon, welche Ziele Init djesen Regel gefragt werden. welcher Arbeitgeber auch dorthin gegangen. Sie hat ungen eneicht werden sollen, stellen sje noch bereit wiire. einen Ausliinder zu gearbeilet. und ich habe auch eine Srelle fiir uns den Versuch einerineffitenten, beschiiftigen oder einen auslandische bekomnen, bci cinem befreunderen ungerechten und total von ausliinder Mitarbeiter frir zukiinftige Einsaize fortzubilden, wenn er injedem Jahr danit schwanger geworden- Die Stel le bei dem Tiirken. Kurz darauf is! meine Frau feindlichem Gedankengnt gepriigten Umverteilung der noch vorhandenen rechnen mub, dab das Arbeitsamt unter Tiirken habe ich gekiindigt. Ich wollte Arbeitsplitze dar. Ein Vermitdungsauf die Arbeitsgenehnj gung fiir diesen Mitarb iter ve.wejgem l(ann. Fiiruns, Nicht- Geld bekomme, um meine Flmitie eine Arbeit linden, wo ich geniigend tragandasarbeitsamt,der jn jedenrfall zu K Ia&' Keeik, Arahk 1993

7 Interview emihren. Aberin Bochum giht es sogut Mcine Eltem lebten in Miinchen, alv) wollte ich dort menr Gluck versuchcn. Schlitzohr: Wnnn bist Du nach Miinchcn gekortunen? Nlehm t: Vor einem Jahr etwa. lm Winr$91 murte ichf iir2monatewieder ln dic Trirkei. lch habe dort meinen Militardienst abgeleistet. Dann wieder in Milnchen. habe ich einen Aushillsjob bei der t-ufthanla gcfnnden. Diehaben nnraber bald iedcr gckiindigl. Danach habe ich ' bei der Fima Hiinmnn als Spengler' helfer.tngefangen. Ich hatte so eine Arbehnoch nie genachi, aberda schjen meinen ijsterreichischen Vorgesetzten iiberhinpr nichl zu interessieren. Br hal nrir nbcrhrupt nichts beigebracht, aber auf dcr xnderen Seite wollte er, dag ich allcs pertekt erledige. Nach 3 Wochcn habe ich es dort nicht mehr ausgchalten. Scblitzohr: Aber nit der Arbeitserlaub nis ftr dicse Stellen hast Du keine I'roblemc Schabt, oder? Itehmet: Also, j cdcs Mal, wenn ich die Firnla wechslc, mub ich eine neue Arbeitscrlaubnis beanrragen. Diese gil! dann nur fiir die eine Firma und ist auf Schlitzohr: lch hnbcgehitrr. dall Du vor kurzem eine Arbejt gcfunden has(. aber das Arbeitsaml hritte Dir dic Arbeitserlaubnis datiir verwcigen. NI hmet: welljtdu. mein Vrtcrrrbcilet seit 20 Jahren bei einer Baufinna. Die sind sehr zufrieden mit i hm. Mcin Vater hrl don gefirgt, ob sje njcht auch eine Arbeit frir seinen Sohn hitten. Dic haben mich dann prompt genommen. Ich war gliicklich.endlich eine gute Arbcit gcfunden zu hab n. Die Baufirm! h.tl dmn einearbeitserlaubnis fiirmich beanragt, neine jetzige Arbeiiserhubnis gdl ja nur fiir die Finna Hitrmann. Das Arbeirsamt har dann zuriickgclnlwortet. ich wilrde keine Arbeitserlaubnis bekom' men. Sie wollten die Arbeit einenr Deutschen oder EG Biirgcr geben. Dis nruble mirdie FirmaloD meinemvater Schlitzohri Hast Du Dich danrnit Mehmet: Natiirlich nicht. Wif sind dann gleich zumarb i6anrt in der Ceyerstr!3! gelauien. Die haben gemeint, ich soll zuln Arbeilsamt in der KapuzineAlraBe und dort einen widefspruch gegen die Entscheidung des Arbeitsarntes einlegcn. Das habe ich ddnn auch gemacht, abcr ich hatte wiederlejnen Brnng. Schlitzohr: Du hast aiso wieder keinc Arbeitserlaubnis bekonmen l M hmel: Jn. lch habe nnch daon an eine Berxlungsstelle iiirtijrken gewandt. Die h.rben mich dann aufgekl:ln tiber diese ne en Gesetze. Sie haben gesag!. ich harc keine Chxnce. Darau rin habe ich nit einem Anwalt gesprochen. l)er hat gesagt, er konne njcht viel mehr fiir nich tun. lch hiitte j a scho,r von meinem Widerspruchsrecht Gebruuch gemacht. AuBerdenr wiirde mich ein Ved{hrcn iiber l0(u Mark koslen. r, r[$cil0$ M $$[IT Woher hatte ich das Celd drfnf henehnren sollen. ohne Arbcit? Schlitzohri Deine I'-rau arbciic! luch DRIUS$Hl B1ilBItrl Mehm t: Sieistim Muiterschaft surlaub, sie kann nicht arbeiten. Zur Zeil wohncn wir in elner 30 qm'wohnung zu dr;tt. Diekostetunsschon90oMa*imMonat. wir liegen schon die gantc Zcit mcincn Eltern auf der'las.hc. Mcinc Muttcr mubte jettt in Friihrcntc gchcn. Also, die machen das nich! mchr hdgc mit. Schlitzohr: Hast Du da! den Lcutcn vom Arbcitsann crziihh? Nlehmet: Glaubst Du. dic knnnncrl drs? I-linmal war ich hei einenr Vorgcsetzten dor!. I)er wollte mich gleich rausschmci Ben. obwdrl ich noch nicht mnl den Mund aufgenucht hrtte. Ich will einc Arbejtierlnuhnis und cr srgt, ich soll Sozialhilfe benntragcn. Da habc i.h ihn "lch bir gesund. ich lann arbeiten. Ich will keine Sozialhilfe. gr hrt dann gemeint Das is! Dejn Prcblem". Natiirlich ist das nrein Proble'nl wenn es so wejtergeht. habe ich nc{h Schlitzohr: lnwielernl' Mehmet: IlJl M:lrz lauft meine Aulinlhdlserlaubnis ab. Die vor der Ausllinderbehorde werden mich tiagen. wlts ich bis dahin verdient habe. Was soll ich da aotworten. ''Garnichts habe ich vediena l'deshalb habe ich auch Angst. Sozialhilfe zu beanlragen. lch habe gehort, man wird dann sowieso Schlitzohr: was willst Du N{ehm t: Ich war letztens wieder beim Arbeirsanl. Ich hibe geliagl Ftir welche Slelle kiinnt Ihrmirdenn eine Arbcitscrlxubnis geben?" Die hiben dann gesagl "Finde Du ers( einnal eine Slelle, dinn sagen wir Dir. ob wir Dir eine Arbeirserlaubnis d.rliir geben kitnnen. ' Eine Vollzeilirbeir hauen sie nichl liir nich. Sie mcinten, ich sollte mich um einen Teilzeiliob bewerbe. Schlitzohr: Hrsr Du das genncht? Mehm t: Ncin. ich will einc Vollzeitarheit. Ich mur mcinc Familic unterhalten. Ich wcrdc wicd$cincaft.it fi nden. unddann gchtdrs ganzccczctcr Schlitzohr:Wir wiins.hcn Dir, dlb Du einc Arbcit bckommst udd die dazugc hijrigc ArbcitscrhubDis nrrrirlich. Schl itzoh,, Dezenbe, 1993

8 M"ir',rrng Was geschah am 9. November? er9. Novemblr h.tl in der Deut schen GelchichLe viele Nanen. Am 9. Noven$er l9l8 wurde nich dem M rosenaufstand dcf Kaiserlichen Mrrine in Kiel, die crsle Deutsche Rcpublik ausgeruten. Am9. November 1923 hathiilerdcn 5. Jahfestag der Criindung der Weimnrer Repuhlik!ls AnlaB genommen. um einen Puisch zu \'ersuchen. Er wollle gewrhsrrn die Macht ergrciltn. Es ist jhn abcr nicht gelungcn. Der Putschvcrsuch an der Ftldhcnnhalle in Miinchcn wurde blutig nicdcrgeschlagen. Hitler wurde verhaftct und verschwand fiir 5 Jahre in Landsberg hinter Giuer. ln def Haft s.hrieb er setu Buch -Mcin Kampf'. Dies sollrc tiir die Masscn die Bibel scincr ldeologle wcden. In der Haft cntschied er sich ruch fiir der legalen Wcg der Machtcrgre'lung wu es sowei!. Hidcrs Nadonalsozialirrische Deutsche Arbciterpartei (NSDAP) latn durch die WiihleNtinxnen an die Machl. Es war kernegewaltsame ''Machtcrgreifung sondern die Mehfhcit der Biirger jn Deulschland wolltcn ihn als Fiihrer hrl'.n. Er! erstand cs gur, die Not der Mcnsch n (hohe Arbcitslosigleit,stej gendc Intlationeic.) auszuniitzen- Er ve$pmchiedem Arbeit und Brot. Was er au.h cinhiell. Die Kricgsindusrie bliihte. Lr wollte. dais Dcutschland nach der Nicderlage des l. Wcltkiegs wiedereine Wcl1machtwird. Die Menschen produzicrten Wallen uod Natiirlich brauchte er fiir die herrschenden M igsriindc Siindenbrjcke. Deswcgen wurde die HeLpropaganda gcgeniiber Juden, Sind und Ronu ( Zigeunel') vers.hiirfl. Laut nadonalsozinlistischer ldeologie wiren die Juden und andere Mindcrheiten Parasiten. die aul Kosten der dctrlschen Nation lebten. Sic waren Untermcnschen. denn sie hrttcn kein rrisches Blut in den Adcm. Der Arier, der Ubermensch, sollle blaue Augen. blonde Haare habcn, grob und k:iftig gehut sejn. tsehindcne durfte es auch nicht geben. DieNNzis gingenz.b.indte Rastplalze der Sinti Lrnd fiihrten ''wissenschafdjche" Unrersuchungen durch. Sie nahmcn Kopl- und Kctpefma$e aller l,amilienmitglieder auf. um lestzustellen. dab sie keine Arier wai en, und so'nit nichl lebenswed. I'liitzlich wdren die Judcn. die sogarim LWeltkrjeg tiir das Deuls.hc Reich gekiimplt hatten, Nach und nach nahm ihnen Hiiler alle Rechtei sie dudten nicht mehr nit oflbntlichen Verkehrsmit eln falren. kulturelle Einrichtungenicht belreten, nnfiten die Nanen Sarah oder Israel lragen. ihre Geschafte wurdcn boykottiert. ln der Nachl des 9. November l93lt, rach langen und gul organisierten Vorberei tungen. schlugen Hitlers M:imer. allen 250 Synagogen wurden!erbrannt, jiidische Geschlifte wurdcn verwtistet und gepliimert Juden wurden verhattet und zum Tcil umgebrachl. Drruuftin munten viele Juden und oppositionelle Deutsche drs Land verlassen. Sie flohen ft Mdere Lander, unter anderem in die L;inder aus den heure die Fliichtlinge komnen, z.b. P.tlasrina, Tiirkei. ls42 wurde die ''cndgiilligelajsung des Judenproblens" entschieden. Juden und Hrlbjuden wurden massenweise in die Konzentralionslager depotjex und ungebracht. Die Vertreibungen und M.rssenvemichrungen dauerten bi! Ende des 2. Wcltkrieges an. ln djeser Zcit gab es Meschen die ihre Nrchbarn und Verwandte denunzicrtcn, zunl Teil aus nalionalistischem BewuBlsein ond zum Teil aus Habgier. Dcnn viele Juden waren reich und mubten. wcnn sie lliichteten oder lerhafiet wurden ihr gesamres Hab und Gut zuriicklasscn. Auf die Frage. wrnm sie dannls so viele ihrer iiidischen Nachbarn und Frcundc vcniercn, bekommlmanofldie Antwoft i aus Neid. denn viele der Juden warcn unler anderen, gute Geschaftsleule. erfolgreiche lirzte und lch liage nich, woraufdic Brandsrifrer undihrc Drahtzieherheute neidisch sind. wenn lje nnchtungsheine und Heuser dermjgranten anzrinden. Vielleicht auf die inneren mcnschlichen Werte und der Lebensfreude, die diese Menschen b sitzen, not7 so schwieriger t bens- Kurz nach den tsrnnden in Hoyers\'erda hatte eine der mitklatschenden Frauen erzahlt, die Schwarzen seicn inmer so gut draul. dies kijnne sic nichr haben. Wie mub ein Mensch innerlich ausgehohlt und leer sein. dcr so "denkl. Nein, ich will rucht zwanghaft mch Griinder dieser unmenschlichen Trlen suchen. um den Titcm ihre Schrldunfahigkeit zu bestritigen. Ich stclle nur mit Entsetzen fest. wie erscb.eckend ahndc heute und damals sind. Mm will es nicht wahrhaben, rberdie Tatsxchen Seir der Reichspogronnach! sind iiber 50 Jdre vergangen und es hat sjch so viel veranderl auf der Welt. Wieder am 9- Novenber (1989) ist die Maucr, die die beidendeutschen Staalen voncinrnder lrennte. gefallen. Dje lx)litischenmachte sindmitdem Vedall dcr Sowjerunion aus dem Gleichgewicht gekommen. Wlihrend aul der sndlcher Hnlfte der Weil die Apariheid abgelchaft wird (Siidafrika) wird sie auf der nitrdlichen Haifte zum zweitennal eingefiihrt (BRD). Wiederholt sich die Geschichle vielleichl d({h? ulkii K'Iab Kesik, Anllk 799j

9 Otd"n b,r"du. "Dtigten Diigiinceye Delilikten Deliliie" Eskiden kendine ak'lh diyenler qimdi da ya ya a,l(armasl ve bu arada Mnada kendine deli diyor. Deliler eogaldr I bula)trrdrklan bereket sonucu bu yazr Delilik moda oldu. Entelektuelikten ortaya qrkr. Bu yazr ile ben iitopik geger oldu. Diktat: Delilik tehlikededir diinyam ile gerqek arasrnda bir kitprii Eiinld kolaylaqryor. Ucuzla$tyor. Burada aklllarin qevirdili bir dolap soz konusudur. Deiligi alaya diiiiirmek Biz diitiincelennizi yantnrnayiz Eabasr gijsteriyorlar.ben yani (cem) taz gibi satmayrzda opordar gibi kendi adrma deliliejn ortasmdaylm Bizim diiiiincelerimiz insandrr diyebilirim. DeliliEin ucu bucu buluffnaz Belki bir giin buluauruz bi-ruh denn[f ta$dremada inaflyorum. Denizin kyrvdda Bundan bir siire once eilglnl* ve delilik eocueun diislennde arasrndarynmyapmryordumama timdt Biz diiiiincelerimizi tsmarlamayrz erlgrnl,k ve deliliei aynr kefeye giyisi gbi koyuyorum. Yalmz onlan kaqlkhktan Biz diitiincelerinizi pazarlamay'z ayrflyorum. Deljnin akll erer. deterjan gibi Ele$dnr.Citrrir. Kafl k yapmaz bunlan Belki bjr gnn bulu$ruz cerqeejn kuytusunda Delinjn en biiyiik dii$mam Entelektuellerdir kitap okur ve deliyiz derler. Ve ozellike onlafi Sivasta katledi len 37 Yeqiljn tohumunda onlar iein delilik iistiinuktiir, seekin bir cana selam olsun diyorum ve onlara konumdur. Delilik, gnlnnq olmak deniz kokusu getidyom ana utulrnasmki zorunda degildir AElatabilir de. GerEeEe katiller Halkrn adaletindekunulamayacaklardrrl Bir danaki sayda bulutrnal "farkh" balmakla ilgilidir. Bir delj kendini tekar ediyorsa ya akllanmr!tu iizere DostEa kalln diyorun.selarn olsunpir Sultinlara,Bedrettinlerc,Karaca yada kagrknr art*. Tiikenmit insan deli olamaz. Bir kasrgadr o. Devirir, Earpar. oelana Bitrkliicelere Nazlmlara ve Earpn,r. Bozar. Y*ar. Yeniden ffenr. nicelerine s larn olsun. Yaraticr deeilsernz deli olamazsrmz.. *l5.kaslm 93 ahnhlar yapllruit,r. Bana Miinih'te oturacaerin bir taq pareasl Aydrnlk Bilim ve Utopyadan sayfa 3 verirsenjz nasrl bir deli oldueumu CinHoca dan teknolojiye Ahmei lnam. anlarsruz. Beni her zaman dr$ayabilirsiniz veya (Haidhausen) ara zdan "KulaEr Kesik" yayrmlanan "Ezginin Diizeltrne: atabilirsiniz "senin gibi deliyi Gnnliigii" "Istavrif' yazrsrnrn bir istemjyoruz diyenleride rahatslz biiliimiinii kiiltijr ve sanat dergjsi "Tavf' etmeyecek bir deliyim. dan, say 28 aldrm ve esinlendin (Bazl Hem doeru sitllemek gerekirse kim d di dostlara gijrede qalnxtrml). Kaynak kidelilieinkotay oldueunu? Deliolmak gostermedigim iqin tiin okurlardan itziir igin deij olmak gerekir. Biz kendi dilerjn. Beni bu hatamdan dolay uyaran eaprnnzda gitriineceaiz dnquncelerinizle. Vjncent ve Toker yoldatlara tefkkijrii degitmenjn ararlunin elektriei ile kirni bor9 bjlirim. kaialan cjn qsrpnnthale gelireceeiz. ELBETTE YTIMUSAK, ELBETTE cem eolpdn kartrl!h konusarak... Dostum. yoldatlm ber $eyirni payla9herm tabii yann gayn yanagtndan Not:Ru yazrda redaks on tarufindon ismini vennek istenedieim deeerli Cen'iniskEi kenne het hangi bt tekiue "Hocalannxn" Kolayca di\iiniip buntan.liizeltrc lap nmmltttr Duyuru: Anadolu UnjYersitesi AC ( O&etin Faknl1esi BatAvrupaPrograrnt Miinih Dam$manlk Merkezi bel dersle oerencilere hizmet verecek. Gelen yrl verilen dersler yarunda Bilgisayar- Basic Programlama ile Tnrkiye Ekonomisi'nde de yiizyiize it$enim olanagr saelanacak. Ludwig-. Maximillians-Univenitesi, Veterin,ir Stun 1 de Cumartesi Cilnii ba!layacak Danl!manhk Hizneded Cumartesileii alabdaki programa gdre siirdiiriilecek: Saat Ogreten ilknu Y maz Slnlf G18.00Serpjl Aydn Slnlf Srmf l0l 11.0G.13.00Hasan Turhal Sr f 102 Ders Genel Muhasebe Genel Matematik lkisadi Analiz Tiirkiye Ekonomisi Murar qataloelu Smtf 102 Bilgisayar-Basic Ifusan S chut zrhr, D. zemb er 7993

10 M"ir',.rng Ein politisches Urteil? Entlli.h: Dtts U't.i!. 10 Jahrc und Ich freue drich. ils ichdie Nachrichtinr Ridio hdre. Ich hatte so gehofti. gebangt. gezillefl. Als sie das Uneil am Montag nichl lerknndelen, dltch e ich schon: "Jetzl in dles auslsie werden esinnler wieder und wieder verschieben. bis es niemanden mehjinteressiert. Dochanl Mittwoch verkiindet Richter Hernunn Ehrichdas Urteil: l0jahrehafil0rde 20 jahrigen Lnrs Christiansen und lebenslinglich fijr den z6jahrigen Michael Peters. lch sehe ihre Gesichter vor nir. Christiansen, der wie ein unschuldlges r'ind aussieht und Pelers. dessenfrisurnnchan jernandenerinnert, ltn wen $ohl? Bliidsinn. denke ich. Sic sind anders, sie sind keine Nazis. Dic Nazis sind rusgestorben. Do.hnicht!usseslorben ihre Ideologien. warum greift das rechte Feuer wieder um sich? Was ist los in Deutschland? Warum tut man nichts dagegen:) Diejenigen. die etwas tun mitchten. die l:int man nicht. Und djejenigen. die die Macht haben. die wollen nichts tun. So cinfach ist das. Da kann es schon mal vorkommen. dab nuneinen Peters nr.h cincm tsrandanschl. auf ein Arylbewer bcrhcim wieder l.rufen l;illt. DerPeterr. derdann das Haus anziindet. in demeine liirkische Frau und zwei iufkische Kinder Die Tater halen beide eine schwere Kindheit gehabt. Das will ich gern glauben. lch glaube. ich habe noch nie von einem Morder gehijrt. der eine glijckliche Kindheil gehrbt hiille. Die Vcneidigef haben Frejspruch ftr die Mijrder bcantrag!. Freispmchl Als ich das gchijft habe, bin i.h fast durch gedrch!. Si hatlen doch al les zugegeben. Petcrs' Ccrtlindnjs war 40 Seitenlan-g. 40 Sciten lang hat er erziihh. ddb er es gewesen ist. l)ann plotzlich wollte er mit dem tsrandanschlaf nichts zu tun gchaht haben. Und dic Vcrtcidigcr glaubtcn ihm. Und sie wolltcn, dab dic Richtcr es ruch glaubcn. Doch tuchter Hermann Ehrjch glaubte einen Heinen M:ldchen. Sie war zur ZeitderBnndnacht 8 Jahre alt. Siehatte &s Auto von Chrl stiansen gesehen und konne den ganzen Tathergang sclxldem. l)anke, ft lei nes Mridchen. Danle. Richter Flhrich. Ich bin iiberzeugt, dalj das Urteil kein polirisches Urteil jsr. Man har zwei Miirder verur eilt. die drei Menschen gelolel hib n und weitere 39 emrorden wollten. Das Tatmotiv war menschenverachtcnd. Warum wird dxs Urteil politisch. wenn Tii.kcn die Opler sind? Weil wir zu einen Gegensland der hiesigen Polirik geworden sind. L.tztens hat Theo Waigel angekiindigt, er werde im Sul'crwl]hljrh 94 die Auslnndcr problematik" instrumcntllisiercn. Wir wissen. wls passicn ist, als dic "Asyl rntcnfl ut" instrunrcntalisiel1 wurde. De jugendlichen Brandstifter werden nach und nach djngfest gemacht. Doch dje politilchen Brandanschlage auf unser Leben hiiren nicht auf. Yeii]n h*nll Der gute Ruf der Deutschen enn irgendwo in diesen Land die braunen Horden wieder einrnai iiber "Auslander" heriallen. wenn sie Mensch n zu Tode prijgeln, $'enn sie Hiiuser und deren Bewohner anziinden. wenn sie Fliichtlingsunterkiinlte stiirmen oder jiidische Friedhitfe mit Hakenkeuzen beschmieren. immer dinn verfaller deutsche Politikerlnnen in grobes Wehklagen. Gilt ihre Sorge der Opfern dieser Verbrecherl Nein. Gilt jhre Sorge denl -vor ihnen selbst herbeigeliihllen' Klimaindieseml,and? lh-re grobe und einzige Sorge giltdem mijglichen Verlust des deutschen Ansehens in aller Welt. Denn, wenn der gute Ruf der Deutschen auf dem Spiel sleht, werden sog die Biederm?inner ungemiitl jch unddjedeutsche wi11schaft so.gisich ulnauftriigeaus denlausland. Mi! Bildern von deutscher Hand ve bmnnter' tiirkscherm:idchen autden Titelseilen der weltpresse. libt sjch das Miirchen vom ncucn, friedlichcn. toleranten und weltoffenen CroB dcutschlnnd nlimlich schldhtvcrkaufcn. Wiirden sich die Henschaften jedoch in ersler I-inie unl die Zustande hierzulande kiimmern und weniger unr das Bild. welches diese im Ausland vennitteln. wiren sie ausreichend beschafligt. Strltdessen liefern sie N{hrung fnr die dumpfdeutschen Gchime von Rostolk. Mitlln, Soljngen l. Die slandige Verscharfung der sogenannten Auslandergesetze, die prakiische Abschaffung des Rechts auf Asyl unddazu dds unetrigliche Gerede von der stejgenden Ausliinderkininalrtit istdiepnssende Munition fiir die rechten Schliger und Mijrderbanden. Kulab Kesik, Atolrk 7993

11 M"inrng Die Tatsach, dab Deutsche gegen Ausl,indergesetze gar nichl verstoben kijnnen, selbst wenn sie wollten, wird unter den Tisch gekehrt, um dje Stimmung am Kochen zu halten. 2. wenn Herr Riedel (CSU) eine "asylantenfreie Zone" im Miinchner Norden fordert, wenn Herr Streibl (CSU) vor einer "MuldkriminelleD Cesellschaft" und Herr Stoiber (CSU) vor iner "Durchrassien Cesellschafc' wamen, dann brauchi sich doch nienund zu wundem, daa sich die Ndzihorden am nachsten Tag ihre Stiefel schniir n um die Politikerworte in Taten umrusetzen. Erstaunlichist nur. dab sichnochkeiner dieser Gestdten vor Ge.icht auf die Ano.dnung aus der Bayerischen Staatskanzlei oder aus Bonn berufen hat. 3. Es gibt in keinern Land dieser Erde ein real(rioniireres Staatsbiirgerschafisrechts wie hier. Eigentlich sollte nan gltuben, un deutscher Staatsangehdriger zu werden. gennge es, dem deutschen Staat anzugehijren. Aberneini es reicht noch lange nicht, seit Jahren oder Jrnrzehnten hier zu arbeiten und zu leben, j a es reicht nicht einmal, hier geboren zu sein. Es mub scbon deutsches Blut sein, das in den Adern fliebi. um die Ehre zu erlangen, deutscher Staatsangehatriger zu sein und Herm Kohl wablen zu diirfbn. Eventuell einwandfteierl benswandei vorausgesetzt- reicht auch noch die Aufgabe der eig nen ldentitat und das rtickhaltlose Bekenntnis zum Deuischtum(schweinshaxeund Sauerkraur). zur deutschen Kul(ur (Heino) und zu deutschen Traditionen (Auschwitz?). Solche Deinitionen vermitteln bewullt den Eindruck, deuisches Blut sei etwas Besonderes und provozieren selbst' verstindlich die Reaktionen derjenigen. die auber diesem deutschen Blut nichis vorzuweisen haben. zwei welten zwischen zwel welten inmitten unendlicher einsamkeit mdchte ich eine briicke sein doch kann ich kaum fub fassen an dem einen ufer vom anderen liise ich mich immer mehr die brticke bricht droht mich zu zerreiben in der mitte Nevfel Cumart Kurz gesag!, das Ausland hat gurc Griinde. mibtrauisch aufdieses Land zu blicken und di jenigen. die dieses MiBaauen bellagen, haben es selbst in der Hand. daran elwas zu andem. Manfrcd Eschentohr S.hlitzohb Dezaflbd 7993

12 Auno. SCHLITZOHR-Fra gebogenaktion Frage l: wie gefallr Euch Schljuok bisher?,nx cug besonders:. nicht so gut" besonders: Frage 2: Wie gefbllt Euch der Name "SchlitzoM'? Nicht \o gu{. Be\\er ware Frage 3:Fiir wen sottte Schlitzohr gemacht werden? frir Jugendliche nur fiir Erwachsene ftr alle interessierten Jugenalliche und Erwachsene fiir Intellektuelle flir Schiiler Sonstige: I nin I Fmge 4: In *elcher Sprache sollte Schlitzohr erscheinen? in D utsch in Tiirkisch in Tiirkisch und Deutsch Sonsrige sprachen... T tr n frage 5: wa\ dari SchliL/ohr ko'ren I I 20 Seiren j 2 DM isr in Ordnung 2,50 DM ist in Ordnung 3 DM ist in O{dnung ich wxrde auch lnehr zahlen ( bis DM..-.J tr n T K'Iait Kesik, Arabk 7993

13 At.,o^ Frage 6i Was sollte unb dingt in Schlitzohr stehen? Politische Afiikel und Kornmentare (z.b. "Ausl,inderpolirik") Anikel iiber Kunst und Kiinstler Berichte nber verschiedene Arbeitsgruppen in MUnchen aktuelle Infonnationen zur l,age der Mnderheiten Be.ichte iiberverschiedene Kulturen Raitsel Cedichte in verschiedenen Spmchen Kurzgeschichten Leserbriefe Tips zu Theater Veranstaltungsprogarun Flohrrark (Gesucht - Gefunden) Berichte liber andere Jugendgruppen in Miinchen.onstiges... Btichem n T n n I n I n Frage 7: Wie findet Ihr die Aufmachung von Schlitzohr? gut so mehr Zeichnungen, Karikaturen: I I I Fmg 8: Welche vorschliige habl IhI sonst noch: Schlitmhr, D e zenber 1993

14 Sunu, "Sen mutlulufun resmini yapabilir misin Abidin?" Olen bir kiti (istine iistliik o kj ij eeerdiinyaca tanrnmrl. iinlii oldueunu ve her kitinin harcl olmadrarnl bu yaz'yr yazmaya bailadrgrnda anladim. A'n.r her ieye raenen AbidinDino gibi bir sanatrlmn iizerine bizim dergjmizde de bir ka9 sanr da olsa yaynlannasrd istedik. Ve itte Abidin Dino: eaeda$ Tiirkresminin en biiynk uslrlaflndan biri olanabidin dino 7 Aralrk ta 80 yatrnda PMs'te ijldii.l9l3 yrhnda istanbul' da doean ressan rcsim ufuna ortaitercdirnini yanda brrakarak liirir yasamrnr sanaia adadr. ilk olarak jndeyaynlandl.!izimlcri'artist"dergis Sovyeller Birli!j' nde slnema deko.atdrlrilii eeitimi gitrdii. Leningrad' da "Trirkiye' nin Kalbi Ankara 'filmini n yitnetrneni Sergey Yutkevig ile Calutr. "Madcncilef filminj Eeken Dino' nun ''Diiny.r Futbol Kupasi' adh itdiillii bir belgeseli de var. Unln $irnaam Hjkmct' in kitaplar,na kapaklar hazrrlamrt oian A. Djno gerqekten Tiirk resjm tarihinde taflirlmaz bir yeri bulunan "D Grubu diye adlandtrdrklarr yenj bir grubu digeressam ve heykeltral arkada,sljnyla birlikte kurdu (1931). D Crubunun sanatsal yajnden temel grke noktasr, enpresyonisr eeilimlerj reddetnek ve kompozisyonu kiibist ve konsrriikrivisit akinlnrdan esinlenen saelam bn desen ve inea temeljnj Paris'!e Prblo Picasso gjbi bir Eok tinlii sanatlrlarla ta San Dino 1952 yrlndan sonra bir ka! ziyaret d $r nda Tiirkiye ye ddnmedi. Paris e a)rk olan Dino. bir siiyletisinde "lki ge.gek askn var dernitti" "Paris ve istanbul". Daha bir Eok dcrgilerde de yazt ve Eiznnler' yayrnlanmtttr (1939. qizinlerinden dolayl bir Eok kez ba$r belaya giren Di no iein kendi iilkesinde yaiamak gok gijlleemj$i. Pfis e yerlestikten sonra kendini sana! Eevresinde Cok kolay bif iekilde kabul ettircndino. orada bir Eok sergilere ka! ld,. Escrlen arasnda "Eller" temasma da genit yer veren Dino batta tijm desen Sizimleri olmak iizere suluboya. sut',j, yaellboya ve benzeri birrok teknikle y.rprl vermiq Eok kere ilerici harekctlcri lamnda yer alllllt ve dinamj k yapl h bir ressam olarak tanr ndr. Unlii qalr$malan araslnda Nazrm Hikmet' in 'Kulayi Milliye Destanf iqjn EizdiEi tarana desenlerjle yine N. Hilnef in Sovyetler BjrliEi ndc yay,nlatuln sekiz ciltlik biitiin eserlerini battnd baia siisleyen frrla ilc tini Abidin Dino'nun yiirtiyiiq adll bir tablosu iizerine siiylenmiltir Bu odinlat Dino, e ll e rinde t t t k parcalan, hu katunhkta Dino, bu ulamlu nercye sider? Sen de, ben de, Di,lo onluf n aftl,u a\"1.' bi. tk, bi.de, Dina, gi)ftliik aftk mariyi. Parjs. l3 Mryrs 1958 Nazm Hikmel Abjdin Dno nun yun dtrndadnz nlcnen elkinliklerde bijyiik katklair olmu$lur, ulusldrfisr dijzeylerde Tiirk Soatr'nr baianyia temsil etmiq olan smatq'n'n yazrlm ve Cizgileri bireok dergilerde yayrnl.lnrtu$h. Irkenceler" ve "Atom Korkusu" Emall resinterj Pdris'tc birgok salondi s rgileflniti. 2. Diinya Sa!a$nr konu rlan eserlerinj larde\i Arif Dino' nun da kalkllafryla gcrleklettirmiiti. Sanatrnr ustaca sergileyen Dino. eserlerinde Anadolu'yu ve Amdolu yn$alnm kendine ijzgiin bir tekilde yansrtrr, ijzellikle iteileri Eizerek onlal ijliimsiizletlirmitlir. Sen mutlulugun rcsmini taprbilir misin Abidin?" diyc soruyor Nazrn, O na mutlululun resmini ' v)rmuyoruz. O. zarcn mutlulu Eu Eocuklann, annelerin. jreilerin, insanlarin yijziinde bulmaya. gitstermeye CalUnnEfi r bize, ara'n'zdan murlu bir iekilde ayflldrernr ii'nit Her zanan oldueu gibi ijlrimiinden sonra Abjdin Dino ha-khnda da Eok Seyler yaz rp soylendi, ama biznn dearzunuz insa n deeerinin yaladr$ esnada layrk oldulu yeri bulmardr. Picasso gibi, Nazrm gibi ve sayrsrz dieer sanaltrlar gibi. O dainsanbkvednnyrvar oldukca hep bizimle y.uayacakl'r. Kaynakqalar: eaedas Tiirk Sanah- Sez r TansuE, Sosyalist Kiiltiir Ansiklopedisi-Cilt 6, Cumhuriyet Gazet si Aralk 93 I< la* K.sile Atabk1993

15 Sunu, s.hl it zoht, D e Mb6 79!t3

16 Brrl*u.u Demokratik SOLDAN SACA: l) Catalca dogumlu. Bir Ciin Mudaka", Kzrma Mekluplar" v.b. ;iir. "Muslafa Suphi Desrani', " iyj Bjr Yufttai Aramyol' adlr sahne yaprlr. "Yatayan Bir siir" adlr incelerne ve hirgok qeviri krtabl olan,lotus Biiynk EdcbiyatOdiilij nii (r98r) alan Tiirkiycli )rzrncr. 2) Obiektif - Avrupa Ekonontik TopluluEu'nun nnj - Halkrn dinlennresi. celcnnesi. gezinmesi iqin hu,rl,rnmi. genelde oyun gercqleriylc donalhlljn! 3) Tiirkiye'nin lrafik imi - Bir rrlgr 4) Dolay olffl]k anlatma ' tsjr leyin bir parya yiiiminc ueramar - Kolun bilektcn atalr k'sm' 5) Eichstatt'in pl.&ainn - Yabancr. garip Bildirnrc 6)Mangan rnimi Trikenme. sonaeme -Zail olma, sona crnre 7) I(lslm. par9a Endonezya run trafik ini l_ YaTrm ' Mnnih'te bir semt 8) Ulus erk ve egemenlieine :t) dayanani demokratik Ballanlan diiiiincc? 9) Notada duraklana zanranr!e bunu giisteren rnl - 4 Genelde molorlu tatrtlarn orunsil kijnyelerld gosteren < lelha - Blr ieyin barlangrcr - ile sonundar avru uzaklrkt!, o bulunan yer l0) Bir yerden baika bir yere 7 sidilnekre olin )erir sona cmcsi(iki sijzciik) - R TaibnLkta ileri gitmek I l) Bir hab.r kurununun imi a Rirhirikrini r!n'!nl!!.n iki r.\,lln hiri,,lnr:r durunru r n Krri En k\., /JmJn l2) Bir ba k tiirii I I Kasaplarda satrlan besjn maddesi 1) 13) Iridyum un imj - Gummersbich rn plaka imj I Temel nitelieinde olan Bu '" " Yer t4 l4) E\ki bir su l3trir - Trsr. kr,rcr '' Ri,n(\ans un \onrj - l) - AvrupN sanatrnda. cjzellikle dc mim.lr- Lkta gdriinen giisteritj, abrrtrl sana( 15) Argo'da, birinin yanalrd ortr ve itarelparmnf arasrnalrp srkrgt'rnr Kantrk renkli. YUKARIDAN A$ACI: 1)Yayrlmcrhk siyasasroa kar!r olan 2) Otobiis, ulak gibi tattllrnn yolcu alrp braktrklafr yer Orkeslra etlieinde iarkrlar, diiolar, triyolar, korola a $rnulan miizikli sahne oyunu 3) Bir hayvan Geraek Limburg'un plaka imi,l) "O" adrl nn -e hali Plaka imi EBE ohn ilae merkezinin adl 5) Lckcsi olan - SidiEi drfn brnkm.rk 6) ts ir pdq.rdan ol usan biiyiik. aerf knde - Ciimriik kapr lanndan vergj itdenedcn gegici bir siire iein geeirilen raglara verilcn belge - Miizikte bir notr 7) Remscheid'in plaka imi ' UluJ'al Dingil I 8) Olay - Breksel 9) Gcrtek Once - Mesafe 10) A&m.uluk Iplikgibi ince ll) Se!ineli, ljen Birinin olan- Baryun un rml 12) Opus un ksa yazrlrtr Camdan ya da ropriktan. iezl genit, all krsmr genellikle silxrdir biejmindrki kap - Banberg'in plaka imi l3)ycrkabueunun Qrkrntrlr, ynksck. elinli yamrglanyla yiiresine egemcn ve oldukgr genit alana yay'lan krsm(tcrs) - Radyunlun imj Gemidc direklere lakrh halatlan baelamak igin kiipe$enin ie mrafinda bulunan delikli 14) Lahr',n plala inn - hi la'ohn elementin xdr Bir oyunda oyuncunun oynad,er kitilik 15) Bilgiqlik tashyan'bir hava tatrtr Ondr F'uat olan, Ilamburg dayatamtnr s0rdiiren bntrnh bi nozisyenjnritin 9 10 ll t Kular Kesik, Aralrk 7993

17 I(ut*. GEqEN SAYININ cozuuu KOSEYI KIM KAPTI? Soldan SaEa: l) Mazha-rFuarozkan 2) Araerkil Analiz 3) Camcr-Katran 4) Eksiklik 'U)K-Ey 5) ln-ar-et-ansr 6) Arz-Ir- Asrk-Bel7) Po-Emirber-La 8) Enir- Ne-Rm-Os g)raketqi-akbal l0) Eneklcap-Aalen I 1) Son-lehuzurAlal2)Tl- Ede-Srrt l3) Lot-AErrlalnlak r4)ig Eril An Oz 15) Ale- lrkerlrk YUKARTDAN AqACr: l) Maleraperestlit z)arrk Romanolok 3) Z.rms,z jken 4) Hecin- Erek- El 5) Ark lnr ldare 6) RK'tntineiEeEi 7) Fjkir Reich ih 8) Uldk- Ab- Au 9) Eser P7 Lak l0) Taftrmak- Usrnq ll) Onad Kant 12) Z-al*a- Soba Rnr l3) KL Nb S.Llnta 14) Ailesel Lef Kitt l5)nz Yrlan Na.. t(rklsche SpezlsllrSr n und,,"#h8f, IIr vr'jus 1ne Pariser StraBe g 8OOO Mtnchen 80 Nahe Flosenheimer PfaE feli tiislich Uhr durchgehend geoffnet E!lenceyediiikrinbirtoplum oldu!umu7 iein olsa gerek. uzun zrmandrl gtjfiitenredi!imiz insanlarla hep eelencelerde kar!rla$rnz. Eh. bu sonbahafda da Tiirkiye den gclcn rurkrcrlann lionserleri sayesinde srk srk gitrii$ebjldi jnsanlaflnxz. Bunun yanr sra, tehdmlzdeki bir kar dernek de sosyal anuqlarla (?l ellence geceleri (bol gitbekl) diizeoledj ve bizleri cglcndi.di. B!lence her re kadrr kiiltiiriimiiznn bi. parea$ olsa di. resin\ cdchiynt, tjyatro gibi unsurlan dr unutmanuk gerek. Ne yazrk ki bu d.rllara )eterincc ilgi gostedlmemekte. Zrmln zanrn yine lnfkjye den tairler!e liyrl(rtrlrr gclmekte. FakatT0rkiye'den kiilliir ilh{l cnnck huradaki insanlafln kendilerini gcli\tirmeleri iqin yererti olmamrktadrf. inisiyarilin buradan Siifckli takrnrp dururuz. Miinih'tc insanlff ncdcn bu dcn li pasifdiye. Birile.i birieylerdcncmcye knlktr!rndaise burun kyrrrr. beecnmcyiz. GerEekten de sayrsr az da olsa, kendi qrtlarnda birteyler iiretmeye qrl' rn insanlar. guruplar vir. BLrnlardan biri de Hoyrop gurubu. Hoytop'dr hrlk oyunlarrrun yanl sra tiyrtro qa \snralan dnyaprlryor. Tiyatro ekibi bu sczon Hidayet Sayln xr "r4e K1pnnru" adh oyununu sahneledi ve bizde izledik. $imdi bu gitsleri hnkk nda ne yaznrrlr d'ye d0:j0niiyorun. UrelkenliEin k,s,r oldu!u i!in ve ilretenled iirkntmenretr iqirr, yurtdr trnda kr Tiirk basr nr nr n her zaman yaptrg gibi. pohpohlfi nxh mr? Yok!n. aerkga (yrkcr ol umak r.rrrrlla) ele\!irnreli ni? Sanrnn yrnuncu{ drha dii.iist olur. Yiinetmcnli!ini Cumhur Atalan rn yaptr$ K.'f? rq,l.r(? ' bir giildtjrii ve kclintcnin tanl anlamryla seyirciyi giildiirdii. Gcrri. Kemal Sunal rn harnnoilu hd\tah demesiyle yerlere yrkrlan bir totluluiu gaildlinnek okadar zor olmlrsr gcrck. Yalnrz gdfdiilom kadanyh Miinih'tc ki liyarfo ekipleri {oeunlukla scvil esi l)ek yliksek olmayan. lal kthbrll$ndan olu;an. giildiinilef oynu) orlar. Acrbr. daha talitelj iekdieri ve trajedileri anhmrynca!'rnlzr!er:r sevmeyecegnnizi mi dri$iinuyorlar:, Tekrar oyumdiinclim. Ba;d oyuncul,m brr ke ar.i brrrkrrsak. oyun oldukqa acemice oldandr. Ancak bard riplerden Lokonn roliindcki Tafef ftbair gerek riveslyle. gerck nrimiklefiyle oldukra jnandr crydr. Orcllikle oyunun bif sahnesinde ki ) erc diiiiitune sahre de ek yiirek ister. Ne yurk ki bu. oylroun aqr klafl ln ijnnel, e )ctnilor. ote yandan Qalrtma hr)rrt'nrn rrnr srr:r. bol zamanlafl iirelkcnliicryrflnrnlanl l kartr lizla sefl olmrk dr do!ru deeil. Amalorkiiilertarafrndrn. seyredilebilir hiroyun sergileniyorsa, bunu itvmek de gcrekir. Ama bu. onlara. ycrlerinde srynralan igin bahane ohnrml. Hele hcle. seyjrci nasrl ols:r gelif hu k.ldlr onlarn yeter diitii ccsi kcsinlikle S ahnelerecekicri hcf oyun la kendi lerini geli$inneleri dilceillc... Schlit zohl, D e zmbq 7993

18 $,,.t", +) ilintili yerde seqcncksiz olarak intihar" sitzciiliioii delerlendimiilim. $iiri. ijzellikle dc sitzkonusu ditcyi birkae kez*udueurdda. lnrihar" sozii!undcn hoyrutsuzluk duldlrm Bu sozciienn anlann nr kd-r\tlayabilccek bz Tiirkec bir siizctik irayr!rna yijneldim. EcDde bulunan sitzliiklerj larad'm: ihde gelen ozaniil'rn yaprtlanna bailurdum. Olumlu bir sonut AlrtEa silyleleyinr. An duruma bimz da la$lidrm. Toplurunru/dr azr Nananrayacrk obndr "intihar" ya\an'nl ve yiian ryor olnasr oa ka\m, bu eyle m i rd hndrracak hir si)rciigii tiiretmek kinlsenjn usuna gelmemi,\l S0zai ulatnrak istemiyorum. Arapga'drn dilinrjze dohnnx! dan intihar" sijzciilii ycrine "iizktja"r-t rjoefiyorum. DilimiTde. benzer yaprda yr!r nlarca s07cnk (iizsevi. 07 gn!en, ozeleltifi. itzezim otde!im. ozerk v.b) bulunduiu vc krja'hn aldiirn)e va da bcjylesinc aerr sue ilslcme (Almancr'drki NIORD) anhnnnda de!erlcndirildiei gitrilniinde tululn$4, "itzk'ya' da, dz 'l iirkq 'yi selen hcrkes tarafrnd.tn benjnrs.n..(:krir Bu ba!lanrdr batka lcri ve seqcnck \arsa. 3i'riillerinjzj Devl Sorusu olnrayan yrnrtlarda srda yalrne tanrlar buldum. ya$'n boyu perjndc buhar oldumr damla oldu'ni oldum sanr "rmk yitncldim. l-.fitcmedim. Flrimcdnn. Tokenmcdirlr Seni bnlkr ycrlerde. halj ka yiireklefdc )cdidenbuldum Kuru oldumi y$ oldurn: alevleriririndekvrlcrmoldumyandrm Kiilolnrad'm S!!rulup yilmcdi Yeniden doldunr. Azitnce"Vatlrk"diyeseslenildiAinidu]-dum Bu,brnayabanc' bir stizciik deeil.li. Bu sij,ciieiin adrm oldugunu ve Sencldc ilgiini uyarmrk eregiyle kulhmldrfm bi I ir-ordum Duydu!um sijzcueiin, ht\ka bir ljeyc }ijnelik sitylcnmediejni isc bcueenndeki Vuhk silylcnnerine benrcrlieinden kolay.r rnhnn$rnr Kusku$rz. bu sijrciieii daha inrccki ylliamlarr mdr dr umulmadrk an!e yerlerde sr k s* duyardrnr' Ancal duydugum bu'varlrk sitylcni,belleeindebulunanyre'nlircaelanl nl' lfdan sr yfrld.tk ijne geqnritti. Bildrklerimden kokten dciilikti Cok derinden vc iqren sryfl larak y iireenne sunl $ oliimlerden az itnce sijylencn herhangi bir son sijt oramnda tqten vc Yoksd. duldulum scsinkmden vcnereden geldieine bilseme bile duy raz, volunra delam cdcrdim. I)uraksrdtm Beni. gijkliiziiniin cnsin!e bengi dernrliklerinden. rhk nravj denitlere damran sesi bekledim. Beni. nrura uiurlayacak!e u!.und! bh yr 1 yaianabilecek oke sevgiliyi bcklerneye kotuldum. Gekli: eritilmczlili de hirlikte geiirdir rhp baerrmr t'rst'm Bak Igte Scni sevnrek, bir atclsti anslzln yanan. Giinler aylafl kovalcrken aylar yrllan derkcn gittikee tutuqan. O klvlrclk saglannl oklarken, duydu!urn heyccan, bir gtjnahtr i!lenmcsi scvap samlan. Bis ses uyuhnazdr beni. "Gtinesin doemasrnr bekle derdi bir daha gdrcyim diye o gijzel gdzlerini. Ve devam cderdi: Giinelin doedulu yerde bir qiqek btiyiir sevgi tohumundan. Yaqar gtinbatrmrna dek" Anlamak zor delil ca rrrr aq giizlcrini, belki de karanlrk sandrlrn giindc gdrlirsiin aydrnher ve anlarsr n beni- Bu liirimi bir atclin klvllclnx soncrken parlayr,sr gibi son bir kez sana yazryorum. Bugiin zaman geqniyor Biitiin gcce, Seoi dtittindiieijm haldc. Iqimdcki ses asla susmayacak ama artlk o giqek biiyiimeyccck dogmayacak glinel. Bak i$te. saatlerdir saat bel. Mnnih, , Halil URAN Halil AKINCI, Miinih, I Kasm 1993 Schlitzohr, D e zmbq 1993

19 orum GENqLIK Bundan I I,5 yll ctnce bir gurup arkadat Birlikte miicadele etmenin ve birlikte bir araya gelerek. Mtinih ve Qevresinde sevinmenin yolu, yijntemi nelerdir? yatayan atzellikle Tiirkiye kdkenli genglerles (l bir bae kurnak, gen9liein Yrlldr itnce koyiinden - kenrinden ieinde bulundueu durumu, seqrnitinj kopan hp Avrupa'ya ta$nm4 ve L ku$dk ara$trrmak, kendi sorunlanm, sevinq, diyeadlandr ankesimkendikonununa lerini, geleceej ni kendisi belirlemesigin salip ErkanadF gibi. zorlu bn yaqam onu eabtmalara yijneltmek istedjk. silrrnektedir. Ne iilkesinden kopabilnii Bunun nedeni geneligiry ail sinin, siyasi ne de geldjei yere alliabilmi$tir. Farklr eevreierin. eeitimcilerin ve eeitim kurumlannrn, mesleki kuruluslmn, Tabi ki bu.lar sadece kendi hatalal devlet politikasnn dayatmalan drtrnda kendi yijnelimjni kendisinin belirlemesine katloda bulunmaktl. Tartrtrnalann sonucunda bu iie bir yayrnla ba$lanabileceej ortaya Erktr. Oyle de yapt*. Ne derece ilerledieimiz aynca ialtrima konusudur. GenCliEin alternalif bir yijneljnini (bafmslz demokatik miicadelesini) saelamak iiniimiizde dnemli bir sorun. Bu sorun, rkel]tba ve fa$itt terdrc karer, elitsizliee. uyuilurucula, fanatikliee kary qok iinemlidir. Cenelde gengliein toplum ieindeki yennid, her yitniiyle aralnnllp onaya konma!,nn ijnenli bir giirev oldueunu dti$iiniyofum. Bu Tiirkiye kdkenli genelik igin can ahcl bir sorundur. Cenglik 9aEl ndaki yijnelimler bizi biitiin hayadnnz boluncaeikileyecekenijnenni faktairlerdir. Spor, kiiltiir ve eelence alanlannda Ce$itli faaliyetler ytirtiien gengler var. Bu gen9ler genellikle buralarda enerjilerini harcamayr yegliyor, bu liir qal, tmalar siirdiidiltirken insan gelecegini yijnlendjrneye ve diizenlemeye dogrudan katrlabilir. Birinci kuqaen durunu, 2. ye 3. kusael etkilenekedir. 2. ve 3. ku$al{ hem bu etkinin altmda kalrnakta, hemde yasal dnzenleneler. rkrl* ve fa{ist terijdin Diinya da olup biten e\rensel konular etkjsi altrndadr. Kayna$rru$ iki ktiltti{i bizi hir mi ilgilendirmiyor? Giinliik benlieinde tasrdrf gibj, onu ethleyen ya$amdzda k toplumsal. siyasal ve olaylardan sl]rllabilrnek iein bir arayg ajlevi baskrlar neierdir? Aynncthdr iqerisindedir. Bu arayrg farkh sekillerde hangi alanlarda ve nasrl yalryoruz? kendini g0sterrnektedir. Kimileri EEitim deretimnasllsorgulanabilir? i'gnrlenntekle. soslal, ki)ltiircl, politik itte, okulda, evde ve sokakia insanlarla Calr;nalara ldnelruke k;mileri de qete aramvda hangi iliikiler var? Sosyal, kurmdkta, lrklr. fanatik, gerici yap ara kiiltiirel, poliljk qahtmalara nasrl ve en kitriisii de uyuqturucu, kumar, ydnelinebilir? rnafyatipi alanlarayitnelrnektedir, bunun yanlsir aklmca hayatrn radln (rka.an; krz tavlamak, erkek ayarlamak bir erde'nmii gibi kendi gemberinde d6nenler de EoEunluktadr. Kimsenin sevjp sevilmeye, atkr yatamaya bir diyeceei olamaz, ama hayat sadece cinsellik deeildir. Bir gember diitiinelim, loplunun biiyiik bir kesimi o Eemberin iqjnde atomize olmui. farklr guruplar olmalanna ragmen ayln sorunlai olan bu kesimdeki insanlar birbirinden ayn kiiltiirel durunukavrayabilrniqdeeildir. durmaktadr. Mekdnik ilitkiler d$nda, birbiriyle insani ilitkileri yok denecek degildir. Bunun toplumsal, ekonomjk kadar azdr. Giinliik yalam, bireyi ijyle ve siyasal boyutlan vardrr. bir bash alhna ahyor ki bunun altrndan tek baqlna yiizeye Qrkabilme kolay bir it deei1. Tarihsel, toplumsal, ekononik ve kiiltiirel devlel obriteleriyle Eemben r, rr$gn0$ MU$$ilI istedikleri gibi yijnlendimekedirler. Bu durundan balta genglik kesimidir. O, toplum iqinde gelitmeye DRilt$$rrl a9lk en dinamik kesimi olu$turur. Dogasr geregi eqitlikten, itzgiirliikten BtTIBEtI yanadlr. Onemli olan uygar yijneli, rm kavrayabilmesi uyarlayabilmesidir. Uygarca yatamak i{j n de; bi$irini sevip sayan, anlamaya!ah$an, olaylarl sorgulayan, araqtran, bilen, bildieini uygulayan, ittsenen, ittseten, yeniden iterenen, sorunlannl, sevinqlerini ba*alanyla payla$an biri olabilmekrir. Kulab Kesil, kabk 19!Xt

20 orum INSAN, DOGANIN BIR PARqASIDIR DoEa+ ijzdeftsel bir varl*tr. o itzdeksel ieinde yetiitiei toplumsal ve doeal {evre teylenn bjr biitiiniidtir. Ozdek siirekli bieimlendirir. Ekonomik ve loplunrsal hareket halindedir. bu harekel kendi baskllar altrnda ezilen bireyler. ieindeki eyti$insel biiliinliik ve dieer jclennden gelen giiqh d0rtiilerle hareket ieylerle etkile$imdir. DoEa, ciznndeu ederler. Airnyazrlarrru belirliyebilme larklr elenenllerin birbiriyle e*ile giiciinden uzal(rru )drrlar? t(allhm ile tininde kendjni degitiirip yeniler. jnsan, iarihsel bilgi ve yeieneklerini genler yoluyla dieer kuqaklara aknnr. Galalsjler arasrndali ili$ki, bir giineq Arle iei iliikiler, beslenme, baflnr*, sistemindeki, gijnetin, yrldrzlarln, eejtr m -iierelin. i!, ya$mlan kent, tilke gezegenlerjn kendi aralanndakj ve yitnetim iekillen v.s. toplunsal ve etkiletim canll cansrz btitiin v.rlklau dolal qevre ilirkilendir. etkilemektedir. En yakrmrtuzda ya$arnmzr en qok etkiliyen rsr! havaj sul Ekonomik ve topluinsal basklar altrn topraktrr. Bunlar iklim koiullarrrun ol'rqrnasrndaki etkenlerdir. iklim kotullan, d0nyamzdaki canl cansrz Kdr iizerine kurulu varlrklann deeitip yenilenmesinin eikenidir. insan doeaez ya$yanaz, deler yargrsr, birbirinin doeainsansrz davadr. insamn d{rnda gortintiisii olan insam, bn doea vfidtr. insan her Eeyiyle doermn ieindedir, onun bir pareasrdr, biitnn kargrhkh sevgiye dayah dieer canllar gibi. insanrn, dieer insani iligkilerden canlrlardan frrkri doeada bulunan, canl relnt siirdiimesi iein gerekli uzaklagtrrmakladrr Eeyleri isleyerek (deeiqtirip. ditnijitijrerek) ya$nnnt sijrdiirnesidir. da ez-ilen bireyler, o toplunun deeer Yatamru itleyerek siirdiirmesi, insana. yargrianmn ajzelliklerini tair. Toplum, sosyal oldueu kadar kiiltijrel bir vdr k iqcrisjndeki fhrkl ekonomik, slnfsal, srfahnr da kazandrrmrsfir. DoEanrn ctnjk, kiilriir l guruplafln elkar nesnel yasalrnlxn zorunlulueu, insani geli,jkjlerjni ieinde tai,r. insarud doea sosyal bir topluluk halinde yaftmak ile iliglisi ve ioplumsrl mijcadelesi tadrr.insanlarn birbirlerine zorunlu iiretim araelannn deei$mesjne. bu da ihliyacr vard,r. Topluluklar bireylerden var olan iliqkilerin deei$ip ddnii$nesine olutur, bireyler de toplulugu olu$iurur. neden olur. Ekonornit ve toplumsal DoEamn i$lenmesi, belnli, zo.rnlu it ili$kiler deeieip. ddniittiieiinde toplumun ve bneylerin de dee r yargrlan bolii!iimnnii gerektirir. Toplumsal Uredmin ve TiiketinjnpaylaQrlln da her deeitir. Felsefedeki, bilirn ve teknolojideki deljiiklikler de, ku,rdlar arasl hangi bir ilitkille saelanrr. Burada ttnemli olan, hangj deeer yarglsryla ijre {atrtmayr daraltlp yoeuniaritur. insan timin yaprld,& (doeanln islenmesi). Zanam daha fazla komrolii ahua allr. hangi deger yargrslyla tiikelimin Ins:ln, sadece ekonomik bir $ey oiarak b0liittimii saelandrgrdlr. Toplurnsal gijrtilemez, o. aym zamanda roplumsal yaeannn her alrmndai ekonomilq sosyalkliltiirel, politikolarakbireylerin/bireyin kuftulnasr, onun toplumsal, ekonomik ve siyasal varhktrr. Bireyin bash lardan katklsl ve yetkisi, etkisi nedir? ve siyasi sting1e.e doerudan karlmas,nr Bugiin, iqinde yatadle r)lz amanda bir bireyi ele alahn. Bireyi. kahlm. gerekdnr. Bireyin tam ozgiirleenesi. toplunun itzgnrieimesine bael,dlr. lnsamn dolasrna yabancrlainas,nrn cinlenmcs i. onun toplumsal itzeiirliieiine baehdr. Toplun-birey. birey toplumili$kilen, yitneten- yonetilen ili$kjleriyie bugnn tam bir merkezden ydnlendiriliyonnu grbi yiikselen deeer bireyciliktir. Giin lnk ya$amda izafi bir gijriintii sergileyen bu deeer yarglsr. diizensizce daha fazla iiretim, daha fazla tiiketim ve kir denektir. ToplumlannallkalmanlanrDn ililigim saelannaslnda doerudankatkrsr olrnadrer gibj. tek taraflr verilerin gijnderildiei medya rekeliennin de deger yargrl:nn olu$masrnda biiyiik etkisi vardrr. KAr nz rine kurulu deeer yarslsr, birbirinin gitriintiisii olan insanr, kartllrkh sevgiye dayalr insani iliikilerden uzaklaitrnnaktadrr Bunun laturasr da doeadn dengesinid bozul, masr, yetcrsjz beslenme ve aglktan milyonlann ijlmesi. savaliff, diinyada zaten var olan yolsulluk ajrgrdrr. Toplum bj.ey, birey- roplum, insaninsan ilitkjsi, kendini qeyler (yaeam iein gereku) den ayran; rma Fyleri yaqam iein kullanan, orak kullanan, birbinni anlayan. sevgiye dayal insan iliikileri kuranaz nn? DoEan'n ieinde. onun bir po9asr olan insan, doeann dogal dengesjnj koruyan. kendi tilriiniin stireklilieini saelayan bir deecr yar$sr geiitlirencz mi? Ah Et Uzun DoEar (ad). insan erkinueinin drsmda kendi kendim siirekli oldrak yedden yarat,tn ve deeieriren giigj canl ve cansz maddelerden olu$an varlrern tiinii, DeEer: (ad). Birtey jqjnbieilentrymet, p$a. Yar$:(ad). Bir $ey ya da kirnse hakkrnda bir kamya vlma, hiiktim. -Tiirkee sitzliik ve yazrm krlavuzu- Hazrlryan, Kemal D miray- Milliyet yaymrarr. S.hIi t z o h, D e zmb er 7993

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI LMNC 2017 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 27 NİSN 2017 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe Dilekler : Evlilik Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

ALMAN-TÜRK-1. Burada yaşadıklarım. Was ich hier erlebt habe. Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung

ALMAN-TÜRK-1. Burada yaşadıklarım. Was ich hier erlebt habe. Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung ALMAN-TÜRK-1 Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung Alman-Türk gençlik buluşmasının proje gazetesi Burada yaşadıklarım Ahmet (2. v. rechts) spielt mit seinen neuen Freunden. / Ahmet (Sağdan

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Yeni evli bir

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle.

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle. Çalısma Yönergeleri Antworte auf die Fragen! Bilde Komposita! Bilde Nomen und Verben! Bilde Sätze! Bilde W-Fragen! Dein Partner liest- du schreibst ins Heft. Du hörst die Wörter / den Text zweimal. Ergänze

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana Bölüm 20 Zamandan Zamana Anna bilmecenin çözümüne hala yaklaşamamıştır. RATAVA hangi olayı engellemek istiyordur? Oyuncu Anna nın 2006 yılına döndükten sonra 1989 yılına gitmesini ister. Ama bu zaman yolculukları

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Nereden bulabilirim?... ein Zimmer zu vermieten? kiralamak için... oda? Art der... ein Hostel?... bir hostel? Art der... ein Hotel?... bir otel? Art

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç ve limandaki sözde köpek balığı bilmecesini çözer ve bir sahtekarlığı daha ortaya çıkarırlar. Baykuş dan ise beklemedikleri bir yardım alırlar. ve kaybolan sörfçüyü ararken

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi Ders 18 Gece takibi ve esrarengiz şekillerin gerçek nedenini araştırmaya karar verir ve tarlayı gözetlerler. Buldukları şey, bunun uzaylıların işi olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz tarla sahibi gündüz

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu Bölüm 18 - Saklı Kutu Anna kırmızılı kadının RATAVA nın lideri olduğunu öğrenir. Sadece 45 dakika vardır. Anna nın elindeki en önemli ipucu kırmızılı kadının sakladığı bir kutudur. Anna o kutuyu bulabilecek

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar Lolita lernt Marie kennen Lolita schwirrt über den Teich und taucht kurz ins Wasser ein. Sie taucht wieder auf und schüttelt sich die Wassertropfen ab und fliegt zurück zu ihrem Bruder Nicki. Da fällt

Detaylı

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti)

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti) Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı Vornamen

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) LMNC 217 SORU SYISI : 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 21 MYIS 217 Saat: 11.2 dı ve Soyadı :...

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus Ders 16 Đkarus Đki gazeteci Yunan mitlojisinin trajik kahramanı Đkarus un hikayesinden çok etkilenir. Ama dinleyiciler Đkarus un kim olduğunu biliyorlar mı? Muhabirler dinleyicileri aydınlatmak için Đkarus

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2016 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 11.20

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj Ders 10 Kral Ludwig le röportaj müzikalde Kral Ludwig i canlandıran oyuncuyla karşılaşır ve kendisiyle bir röportaj yapmak ister. Oyuncunun sesi e tanıdık gelir. Bu arada Radio D bürosuna da sürpriz bir

Detaylı

Açıklamalar ve Alıştırmalar. Almanca Temel Grameri

Açıklamalar ve Alıştırmalar. Almanca Temel Grameri Açıklamalar ve Alıştırmalar Almanca Temel Grameri İçindekiler Fiiller 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Fiiller 10 sein haben werden 10 ich bin, ich habe, ich werde können dürfen müssen 12 ich kann, ich muss,

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 24 Hamburg Gazetesi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 24 Hamburg Gazetesi Ders 24 Hamburg Gazetesi Baykuş Eulalia, muhabirlerin dikkatini doğru yöne çeker. ve olayın i- çinde Hamburg Gazetesi ndeki meslektaşlarının parmağı olduğunu ortaya çıkarırlar. in kullandığı bir kelime

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 13 Rosenmontag

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 13 Rosenmontag Ders 13 Rosenmontag Radio D bürosunda karnaval coşkusunu herkes aynı ölçüde paylaşmaz. Compu nun verdiği araştırma görevi muhabirleri karnavalın coşkuyla kutlandığı Karaormanlar a götürür. buna sevinmez.

Detaylı

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Önbildiri: Karsilastirma sadece iki bölgede ayni sekilde sorulan sorulari icermekdedir.

Detaylı

Hallo Manni! Merhaba Medo!

Hallo Manni! Merhaba Medo! 1 Hallo Manni! Merhaba Medo! Vorwort Vorerst möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie sich entschieden haben, unser Buch im Unterricht zu verwenden. Das vorliegende Lehrwerk soll eine wertvolle Unterstützung

Detaylı

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Generiert am 09 Oktober 2015 18:53 PM Der Wert ist 76/100 SEO Inhalte Seitentitel Kredi Kartı Borç Sorgulama Ve Öğrenme Länge : 37 Perfekt, denn Ihr Seitentitel

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı 2. Vornamen Adı 3.

Detaylı

Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel. - Fragebögen deutsch-türkisch -

Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel. - Fragebögen deutsch-türkisch - ZA5083 Regulation of biographical transitions in second generation immigrants in Germany and Israel [Regulation biographischer Übergänge bei Migranten der zweiten Generation in Deutschland und Israel]

Detaylı

Sevgili Türk ve Alman-Türk Okuyucular, Liebe türkische und deutsch-türkische Leserinnen und Leser, Bu broºür, vatandaºl a geçmek ve çifte vatandaºl k konusunda sorunlarla karº laºabilecek herkese yöneliktir

Detaylı

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler.

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Ders 25 Gemilerin selamlanması Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Willkomm-Höft limanında tüm gemiler

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

Okul öncesi Almanca dil gelişimi

Okul öncesi Almanca dil gelişimi TÜRKÇE TÜRKISCH Okul öncesi Almanca dil gelişimi Deutschkenntnisse von Vorschulkindern Veliler için anket (soru) formu Elternfragebogen Wünschen Sie den Fragebogen in einer anderen Sprache, können Sie

Detaylı

COPĐE DE & DĐPTEKĐ BEN. 2.ĐÇ/ AKŞAM/ MERVENĐN MAKYAJ SAHNESĐ Merve

COPĐE DE & DĐPTEKĐ BEN. 2.ĐÇ/ AKŞAM/ MERVENĐN MAKYAJ SAHNESĐ Merve COPĐE DE & DĐPTEKĐ BEN. 1.ĐÇ/AKŞAM/EV SALON Mehmet Mehmet tuvaletle kusmaktadır Tuvaletten çıkıp odasına doğru ağır adımlarla kusmanın vermiş olduğu rahatlık ve bıkkınlıkla yürümeye başlar Odaya girer

Detaylı

Atatürk bugün yaşıyor olsaydı eğer, mutlaka gaz maskesini. Wenn der türkische Staatsgründer Atatürk noch lebte,

Atatürk bugün yaşıyor olsaydı eğer, mutlaka gaz maskesini. Wenn der türkische Staatsgründer Atatürk noch lebte, Titel Für ihn oder gegen ihn Ya ondan yana, ya da ona karşı Deutschtürken Der Hannoveraner Ilhami Oğuz verehrt Premierminister Erdoğan, Alp Kale in Castrop- Rauxel bekämpft ihn. Eine Reise durch den sechstgrößten

Detaylı

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır.

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. ' Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM (1949 - ) / SERİ CİLT SAYI SERIES a VOLÜME *q NUMBER ^ -jq q q SERIE M BAND HEFT 1, y y y SERIE TOME FASCICULE

Detaylı

Auszug aus dem Türkisch-Deutschen Lukasevangelium by Peter J. Ischka 73099 Adelberg, 07166-91930, peter@ischka.de. Hagia Sophia, Ayasofya, Istanbul

Auszug aus dem Türkisch-Deutschen Lukasevangelium by Peter J. Ischka 73099 Adelberg, 07166-91930, peter@ischka.de. Hagia Sophia, Ayasofya, Istanbul Auszug aus dem Türkisch-Deutschen Lukasevangelium by Peter J. Ischka 73099 Adelberg, 07166-91930, peter@ischka.de Hagia Sophia, Ayasofya, Istanbul 126 127 Türkiye, ilk Hıristiyan topluluklar için en önemli

Detaylı

"Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar"

Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar "Keine Gewalt im Namen Gottes! Christen und Muslime als Anwälte für den Frieden" Erklärung des Gesprächskreises "Christen und Muslime" beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken "Allah Adına Şiddete

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek PRÄSENS ŞİMDİKİ VE GENİŞ ZAMAN MANCHE VERBEN BAZI FİİLLER Machen yapmak Spielen oynamak - çalmak Lernen öğrenmek Wohnen oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek Studieren yüksek öğr. görmek Holen (gidip)

Detaylı

Daran erkenne ich eine Einstein-Kita

Daran erkenne ich eine Einstein-Kita Daran erkenne ich eine Einstein-Kita Bir Einstein-Kita (Einstein Anaokulu) şu özelliklerinden anlaşılır Stuttgarter Einstein-Kita kuruluşunun 10 kalite standartı türkisch Warum Einstein? Neden Einstein?

Detaylı