Curuki ir Dr, lv1 xai i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Curuki ir Dr, lv1 xai i"

Transkript

1 Qerd stranön dilan ü y6n gel6ri Curuki ir Dr, lv1 xai i Kulu KürXeri It"4. rnda Celikan As ireti [4uzafter Ozgür Küd Femz ile röportaj Dr. Ilikaill V. Duran Mohke nin Mektuplanrda OnaAnadolu Kürtien [,'lehmet Bayrak "Deli Qocugun hlkayes" Em n Salman abano bi r arasti rmacr n r n kalemiy4e Cihanbeyli, Yunak ve Haymana Kürtleri Nuh Ate OdaAnadaolu Küdled "Kimlik ve Aidiyel" Hac Erdooan KurdÖn Säxbizini ' N4ahmüd Lewendi

2 Sö mehan carc detdikeve Lla ayda bir a kar. Tdskriflen uikonrmer 4 numnrer per är Utges av Apec-Förlag Ans. Lilg,vare:A i Clftcr Adress / Navnisan: Box SE Späoga / Sverige Te efaks E-[,la : Redaksiyon: Nuh Ate, Dr. I"l kaili. N4uzaffer Özqür, Haci Erdoöan, Mehmet Bayrak, Vah t Duran, Eekir Daa, I,,4ahmul Ouran, Sefoyö As6. A Ciftc Navnisana lialmanyaye Yazrima adresi: Kan str. 2, WZ Almanya TErefaks: E-[4ai]: b Fiyatr: Europ3:7 Dl,4 N,lsnrleket tc eder r 400 b n TL Abone yrllrk bedeli: lsveg: 200 SEK.Almanya 30 Dt!,I lsves hesap numarasr: {Birnebün) postglro: Almanya hesap numarasr: E Yildiz Slichwort Birnebün COM[,4ERZBANK Hamborn - Drisb!rg Konlo: BLZ: Almanya Belavkirin / Dadrtrm: Ankara: Toplum Kilabevi/ Remzi inanq Bay nd r sokak 2211, 0642 Yen sehir Ie: Po atl : Medya Kitapevi ve Krrtasiye Cumhu.iyet Mahalles A tay Caddesi No:41/C-11. Te: K rgehlr: Gül Kitapevi L se cad. Zaler Qarsrsr No 23/a Frransa: H.2 Rue R cher 2 euse Elage Bureu Parls qap / Baskr: Apec-Tryck & Fönag tssn H",,"fak", l*rprryrro 'i"ir" --" ye. l\,lafc redaksiyone heye klr niviscn lr Birnebünö re t6n, serrast 0 kud b ke. Nivisaren ku ji Birnebüne re ten. ger gap nebin li ll xwedi nayön vegerand n. +e#v*t<37t :.1 i.'...!.t:l f :.f::-.\_-41.t_-1.-t..r'.4 J Nameyön ji xvr,endevanan/ Okuyuor mektuplan 8 Bimebun'dan I 0 Nave nexraragiyan Curuki ü Dr. Mibiti I I qeno st'anön Oilan ü yon geleri Curuki ü Dr. Mikaili I 2 Destek Nifr Slnrovä Hed.srd I 3 cotinen l,te.inan Fantk Kanoöht l4 orrncikä krrrikan Simove Hers;d i Curuk;. Dr i4ihaiti I 6 Yareni.rHenLk Mem ü Hem. lhsan Türkrnen I Z XUtUret Oegellerimizi yok olmaklan kurtaralm M. Siin Dao 20 yci,reterimli tanryjhm Kogesi L2erine bir kaq not Vahit Duran 22 YorelerimLi tanry,a m...kulu Kürüeri M. Sirin Dao 26 Cen,an n+ireti Muzaffer Özqür 53 guayrflr Ne Ayrbr Varsa? Bekir Dart 35 tctarnen oitanffibmen ine Ve Küft Renzi Bekir Dart 4 N,4old<e'nrn MeKuplannda Orta Anaddu Kürueri Mehmet Bavrak 48 "Oeti goo4un niuyesi" Emin Salman 55 yaoanc, bir arastrnnacr'nrn kalemiyle... Nuh Ates 59 gil-tli*."rri un gözrjy4e Hay,rnana Kürteri Haci Erdadan 66 Ora nnroud, Xiirfleri agrsrnda ldmlikveaidiyet"... Haci Erdoaan ZZ Siir ve toplumsal;üdbri Htisevin Kalavct Z5 Ne,.vroz QiEekleri / iahkanrm Feridün 77 rerya o isyan Emel.ci Z8 Kurd6n S6xbizini Mahmüd Lewendi 2 H'meb&t 3, pay z 1997

3 ,ai ;i re *:y* :': j i x wa * rl erva tt a nl* k uy u * u rt.t * kt il p: i * ir SEVciLi BiRNEBÜNCULAR! Ankara'da üniversite okuyan geng bir krzrrn. Bir arkada;:rn Toplum Kitapevinden Bimebirn u almr;. ilk gördü ümde gok qaqrdrm. Bizleri kendine dert edinen bir yayrnu öteden beri ihtiyag oldu unu hep diisünüyordum. Yazllan okuduktan sonra hcyecanlandrn- Ne ladar güzel ve zengjn ohnug.(...) ikinci sayrda dikkatirri bir qey gekti. Belitmeden edemiyecegim. Yazarlannr-21n hcrrcn irernen hepsi erkek. Bunu biraz garipsedirn desern yalan olnraz. "Kadrnlar yazdr da bizmi yayrnlamadrk" dedi inizi duiargibiyirn. Böyle bir yanrt veriyoriseniz ayet yeterli olmadlgrnr belirtmem gerekiyor- Kadrnlarrmrzr yazrraya teqvik etrnede sizlerede (erkekler) bazr görevlerin düstügünü unutmamanrz gerekiyor Siz de iyi bilirsiniz ki; Kültürel ve edebi (ninni, masal, agrt, türkü vs.) ürünlerin üreten ve yaratanlarr biz kadrnlanz. (...) Neyse lafi uzatmamayaynr, ben yalnrzca bir eksikliginize dikkatleri gekrnek istemistirn. Yeni sayrlarrnrzr i lgiyle bekliyorlz. Hoqga kaln. Brst Ytt-v,rz / A:rxen,q BiRNEBÜN KÜLTÜR VE EDEBIYAI-TA START! Mektubuma soksa rastladrgnr ve sanlnm hepinizin defalarca yaqadr r bir diyalogla baqlamak istiyorum. clrirler arasr bir otobüs yolculcu u : -Merhaba arkadag nerelisin? Konyahyrm. -Qok Konyal tanryorum; ama onlara hig benzemiyorsun. -Ben Kürd ürn. -Halla halla! Konya'da Kürt var mr? -Daha önce hiq duyr.namretrn.r. Peki Konyaya nereden gejdiniz'l Hcr il,imizinde kalasrnda soru igareti. Yinede yanrt vennek gerek diyerek: -Biz asjcn Achyamanhyrz. Yavuz Sultan Selim (veya Abdülhamid) zamanrnda Konya ya sürgün edilnrisiz. Bu sorular, sadccc Türkler taraltndan sorulmuyor Son zamanlara kadal Künler de Türkler kadar;agryorlardr. Ve cevap hep aynrydr. Bimebün'u gecikn.riqte olsa Orta Anadolu Kürtlerinin, -bölgeye iskan edildikten sonra- kültür ve edebiyat alanrnda atrlmrg en büyük adrm olarak görüyorum. Cünkü Osamanh irrparatorlu!undan bu yana uygulanan yo un asirniliasyon politikalanndan dolayr Kürtler; kültürlerini birnebze de olsa korumugsalar da sanat ve edebiyat alanrnda büyük bir duraksama yaqarnrelardrr Bu durum kendisini toplrrm üzerinde dalta belirgin bir biqimdc göstcriyor, Qok delil göyleyüz yrl gerirnize baktrgrmrzda nuglak bir durum kar5rmrza qrkryor. C<cmisrmiz hakkrnda gok fazla bir bilgiye sahip de!iliz. Bildiklerimizin sogu da rivayetten jbaret. Bunun baqlrca nedeni de yukanda bahsettigirniz gibi asimilasyoncu, baskrcr politikal:rve bunun kaernrlmaz sonucu olan geqmie üzerine Eekilen kara perdclcrdir Bu kara perde 80'li ytllardan sonrayavae yavae delinmeyc baglandr. Önce türküler derlendi kasetler gtktr; qeqitli dergr ve gazetelerde makaleler yazr)dr, kitaplar bastldt. Ktsacast bölge insanr gcamiyini daha gok merak etmeye aragtrrmaya baeladt. Yine de kaynaklar sorulan sorulara qogu zaman cevap veremiyordu. Baztlart: "Biz Adryaman Besni'dcn geldik" diyorlardr. Buna gerekee olarakta kullantlan Iehgelerin hemen hemen aynr olmalarrnr gösteriyorlardr. Bazrlar ise: "1800'lü yrllann baslartnda buralara yerle;miqiz." gcrekqe o)arakta yaglrlar gösteriliyordu. Bütün bu söylenenleri kabul etmedi- imiz gibi, tarihi belgc cksikliginden dolayr kesin birbelirleme qansrmrz da yok. Böylesi bir durumda anlatrlanlar dahil olmak üzcre tüm bilgi ve verileri de erlendirmek zorundayrz. Öte yandan Kürdistanll, tarihqi, hinemn 3, payiz

4 arastrrmacr ve aydrnlarda Orta Anadolu Küdlerine ve onlann tarihlerine ilgisizkaltp ilunal etrni5lerdir. Onlar taqaron bir gü9 olarak görülrnü9 vc ancak siyaset sahnesinde kitle gücü olarakl gör'ülrü - lerdir irstc ta[r burada Orta Anadolu Kürt aydrirlaünln, arastlrmactlanntn ve konuyla ilgilenenlerin birleqip daha sail rklr galrqmalar yapacalr bir dergiye ihtiyag vardr. Ta ki, Birnebün grkrncaya kadar. Bimebün trimdilik bu misyonu üstlenmig durulnda. Bütün bunlardan dolayr Birnebün'un qrkmasrnda emegi olan, yazrlarr ile destekleyen ve tüm okurlannt selamlarken baqanlar diliyiorurn. irrs.qx TünrvrN / Arverre tsirn EBüN YAZr Kr.rRULr-rNA! Kürdistan ulusal kurtulug nücadelesine yapmrs oldugunuz böylesi bir katktdan dolayr sizleri kutluyoruz. Cerqekten önernli bir boelugu doldurmanrn yanrnda, ulusal de erlerimize de ayrr bir renk kattrnrz. Dilelirn bu güzel qahsmaun uzun ön']ürlü olmasr ve amacrna rrlagmasrdrr Birnebürr tesadüi'en elimizc gegti. Daha önoe gazeteden tanltll'l'l yazrsrnl okudulumdan merakla inceledim. ilk sayr olrrraslna ra men be endi imizi ve igerikli buldlr[umuzu söyleyebiliriz. Var olan eksiklerinizi gedercccginizc olan inancrnr/ t rrndrr. (ilinci sayrdon bahsetti imizi be lirtrreliyim,) Ancak gözün.re Qarpan bir eksikligi dile getirmek istiyorum. Derginizin 2. sayrstntn 12. saytäsrnda yer alan Srmoyö Hergid taralrndan düzenlene:o "Orta Anadolunun il ve ilqe bannda tespit ed;lebilen Kürt ye esin yörelei" hirirasl,rda qarkrryr görcmcdirr. unu bclinnrcliyin*i; qnnkrnda önc,nli orandr Kürt yaiamaktadrr Özclhklc mcrkcz köylcrdc yogunlaym fazladlr(errz 20 Kürt köyü vard[). Kendim yrllar arasrnda bölgede ögretmenlik yaptr rm yrllarda go-eu ile tanr5trrr, (...) dilerim derginiz bu bölgedeki Kürtlcrin varlr rnr göz önünde bulundurur(...) (lalrgmalarrnrzda üstün baganlar diljyorum. Heser Özcüri / Arhr,q BiRNEBÜN DERGISINE EME6I GECEN BÜTÜN 4NSANLARA sat.ct vf sttrtul/tx! Bir arkada; sayesindc derginiz elime geqti. BöyJe yürekli, do ru ve aydrnlattct dergi okumadrrn hayatrnrda. On yedi ya;rndayrm ve on beg aydu da Almanyadayrrn. Alevi Küftlerindenin. (...) On yrlhk okul yagamrm olmasrna kar;rn Türkiyc gibi bir ü1kede Kürtqe okurna- yazmayr brmkrn, konuqmayr bile öfrenemedim. Kürt alfabesini, Kürtqe yazmasrnr ye konugrna:rnr rahfatga. qrkarmrs oldugunuz dergi sayesinde ö renebiliyorurn ve bunuda gunrrla söyleyebiliyorurr. igindeki bilgiler ile de dilimi tanryor ve kendimi daha iyi aydrnlarabiliyorum. hirnebün dergisini hazrrlayan ve eme i geqen helkese selamlanmr iletirken bagarrlar dilcrim. DEGERLT BiRNEBaN q,rrr,qxr,\el! ASUMAN. / ALMANYA Qrkarmakta oldugunuz derginin ilk sayrsr elimize ulaetr. Cezaevinde bulunan Konyalr birküft olarak her seyden önceböylesi ilk olma anlamrnda- gahgmayr baqlatmanrz oldukga sevindirici bir geliqmedir (...) (...) Derginin ileride grkacak sayrlan elime ulashkga düsürce öneri ve eleetirilerimi daha genigge yazrrayr düqünüyorum. Bundan sonra qrkacak sayrlar düzenli bir b ig imde elimize gcgcrse seriniriz. Calrsmalannrzda basanlar diler srlav ve saygrlanmr sunanm. Y!sul. TAsITNAR s lrni^a[.nn cfz^e!l r lrr^nful Srlavlcn! Birnebün uzun bir süreden beri gerek Kürdistanda gerekse Avrupanrn bir gok ülkesinde ya;ayan demokrat ve yurtsever gevreler tarafrndan konueulan bir dergi idi. Dofrusunu söylernek gerekirse bazr qevreler derginin araetrmraya ve iganadolu Kiirt kiiltürüne vönelik hir derlli rrlacatrnr lahmin etmiyordu.iakat ilk iki sayr deliqik gevrelerin bu olumsu z düeünceletini ortadan kaldrrdr. Derginin yüz yrllardrr anavatanlannda11 ayrr yagayaqan iq Anadolu Kürtlerinin tüm hasrct vc üzlemlerini tahnin mnebür 3, payir 1997

5 "Birnebün"un ikinci sayw gtktt I XilrüF5on.t 5.riri -s"di-lr-"d"1,r" Ku".ydnrd'n 9'trid'lL v. 3.n fevehrc.,ls1yl. lrs,lman i.r. kolrur t! poririki dd gni "Bin,ebün", ikin.i sa,' nyla D[uyucusuyla huluro tls iyllt p iyodl-l, y& y,d rn vcbu ],'l'tr h. l n- da yatin h.y!un! bäshyin ''Em.b,ln'un y.ni syßi d1 bn'nci $yri sibi özenlc h* M";a Ura. Muz:ft r Ö. qi,r. Nuh Ak, T.m.li, Mcroyi Drra, M.hi,.r B,y Hevi gazetesi, 9-15 Agustos 1997, sa4 38 edecel bir galrqrna olaragrndan enrinirn. Siinürgeci güglerin asimijasyoncu ve imhaya yönelik politikalarinr etkisiz kr1rp, kültürcl de erleri bu güne tasryabilmek önemsenrnesi gereken bir bagarrdrr. Birnebün un en tinenli foksiyonu "bu günkü degerleri yaflna tagrmaktrr" bu isc okuyucu ve aragtrrmacrlarrn gabasr ile olacakhr. Yayrn hayattnrzda ba5anlar dile i ile. Nrrr,r, Tu. trrl.u,rn,'derrv.\}(rx isv iqrcde yaqayan Haymanalr bir Kürdürn. Temrnuz ayrnda rnerlelekete izinc gittim. Ne göreyim Bimcbün diye bir dergi qrkmr5. Avrupa da gtkryor dediklerinde ne yalan söyleyeyjtr utandrm. Soranlarada haberirn varmr5 gibi davrandrrn. ikinci sr1 r elimde rlr. Birincisryryl da gönt.ierirscniz sevinirim. Abonc de olnak istiyorurl. (...) BiRNrrBüN YöNnriMiNE! Mrsro; isti( Rt K ry metli Kalde5lerlrn Uirnebün un grkmasr inanrnki gözlerirr.ri yasarttr. Bir' kiillürün bir rrredeniletin pisr pisinc cahillikle yok ohramasr isin gösterdigirir bu gaba kargrsrnda saygryja e i1irim. Bir' gün tarih kitaplau Anadolu Kürllerini yazdr[r zaruan Bimebünu görecektir. Bu abanrz tarjhte yer alacaktrr. Dergin in yalnrzca ikinci savtsrnr bulabildim. Bence biraz eksik olsada tnükemmel olmu;. IliE bir koraplckse kaprlmadan konustugumuz Kiirtqe ile yazrlmasr gok olumlu. Siyasi görüelerirnlzi bir tarafa brrakalrn. Dergi kültürel a rrhkh olmal. Kaybolan bir halkrn kültürünü yeniden gün rqrgrna grkardrnrz. Biz de burada bir abone sistelt'ti kuracagrz ineallah. Burada bir kag öneride buluumak istiyolurn. a.)anadolu Kürtlerinin sanalqrlanyla Birnebün a destck igin konser hazlrlanabilir Kültüre hizmet edenlere bir gilt, madalya gibi iidülcndirici hediyeler velilebilir. ilk ödiillün Kürt Remzi ve Scrbrhnd Kanat'a vcrilmcsini diledm. b.) Kaset dagrtrna isi, c.)ilcrde Anadoluyu kapsayacak bir radyo galgmasr Deryinin Kürtse ve Türkge grknrasl Qok olumlu. Sizlelle gumr duyuyorum. I'Hl.Lrr O^r.cxr ' Isv.c Cüne,s! Alesl ak sül! elleri krnal gclin! altrn baqakl san toprukl memcdcki cocrrk! universitclil duydunuz mu? da dan kopan ytldtztn nai sesini. gördünüz mü? topr.a rmrzrn bereketi BinNrtüN dergisini. I3öylesine scvinmcmisti Canbcgli Re;vanlr ve xbrzrnlr böylesine gürlememisti Anadolu ovasrnda bahar. artrk, bizitnde se simiz solu!umuz var. Rast gele DOSTLARI I,'ERiDüN btuffn 3, payiz 1997

6 I.r sr,t< Ntvisa Dn. Hncinnll,t Mrxnir.i Ji kovara Bimebün0 re Beri ku ez dest bi rexneyeke xwe ya piqük bikinr, ez we piroz dikim ku we kovarekc rveha derristiye ku bibe deng6 Kurdön Anadoliya Navin. Di Bimebün. no:2 (199?). r de bi navö "Polallt Küfllei 2" niviseke Dr. Hec-ibram NIikrili derket. Dr. Mikaili di vä nivisa xwe de cav u ku Kunnanciya KLrrclistan ü ya Anadoliya Navin dide hember hev. hin tir qiyet di rvarö hrn gotrnan!l( t<.bit Nirrne. B. y.r rntn rr ferqiyetän ku Dr. i\{ikaili dide diyar kirin. numkun e ku li gor her rn an gundeki Kurdön Anadoliya Navin an yö Kurdistan0 wcha bin. L0 ne bi giqti. (imki ew gotin6n ku Dr. Mikaili dib0jc di Kurmanciya Anadoliya Navin de hene. ji 7c95'ä wan di Kurmanciya Kurdistanö de ji hene. Mcsela ew diböje lerqcke mezin a K.K ü ya K.A.N erv e ku di hin t-iilan de herfa B dibe W ü nimineyön wi ji ev in: K.K. Ez dib jinr Ez dibininr Ez dibim K,A,N, Ez diw6jirn Lz diwininr Ez diwim.hariwd: hatibü ü hwd. Hin gotinön ku wi nivisine ev jn: (Ten peyvön x urr;/bertar (italik) ü bi stila rcs haline nivisin y n Dr. Mikaili ne. Min ji li btr her peyrekä;er1ra fjerklirni) \ ä ni\i.i)e.) K-K- K, A. N. aratin sofüin.dengkidn.qis*iin:di Kurnmnciya Kurdistand de rrali» tenö li her ma Hekariyö ü Bchdinan hcyc, le li hcrömen din yön Kurdistanö lwek: Erzincan. Serlsär, Diyarbekir, NIördin, Siert. Ruha. Elcziz. Müi;. Bcdlis. Erzer0rn, Dörsim ü hwd.) di süna axafüit de bi pirani:,srrr,(irin (Ruha), den-q kirin. qise kirin (Qerejdax). peyivin (M rdin). ga/ga/ kirln tön bikaranin. rizgabln xela An:. Di K.K. de ev gotin ber6 tunebü. v6 prqiyöji Sorani hat ginin 0 nuha di war0 nivis ü axattin6 de t bi karanin. L hema hema gi bigre Ii henü her6män Kurdistanö xelasbün i xelaskirin zedetir bi kur t. jfu qqtrk'dik.k. de et heldu cntin ji tön bi kar anin..hir wekl ku Dr. Mikaili nivisiye z-ehii.e. I-ä gotik nekuyafire. c0reyek nexwe;i ye. Li gelek her n n Kurdistane ji bo nexweqiya ko/erayö diböjin qotrk. Di nav Kur mancnn de weha diböjinr "Bi qotiki ketiye. Bi q{)tikd kel, rrir" ü hwd. htblr Di K.K.yO de di eyri frtbln maney0 de hobiir ü iok.inn heye. kctckiin äarl<r'nr; Herdu gotin ji di K.K. de hene, L barkirin herna hema gi bigre 1i hem0 Kurdi-rtmö ü di hemü leheelan de he),e. Li herdma Qerejdax. Diyarbekir. M rdin, Ruhay6 raketln, li hin hcröman xcw kilr. li hin hcröman.ji nivr.rl/n tö gotln.,rjt, el: Di K,K, de ji bi pirani eyd. e_ydi id tö bikaranin. Di nav xelkö dc köm kes Botina cejre bi kar marge Herdu gotin ji tcn bikaranin. Bi tay bcti hcrenön Ruha, Diyarbekir, Ev lbrmajr.rrin aku cji Kumranciya Anadoliya Qerejdaxä gotina rnargey6 bi kat tinin. Yeki navin de heye, di Kumranciya Erxeni (qezayeke Qerejdaxi nizane 96./ek Ei ye. Dr,varbekir6l. Agri ülli lresirrkiq.rn ilikurd-!-e *uc, kucik Herdu gotinjidi K. istana Suriy6) de heyc. Ew ji ve furma jorin bi vi K. de hene. l, bi pir ari peyva kügrl tö bi karanin. awayi dib jin; diwi-aawi:drbe nabe, ez diu,ön/ egir 8l: Li hcmü heremen Kurdiscz Llit tn: ez dib jim, ez dis'i,r/n: ez dibinirn, tan6 herdu gotin hene. { arl: Di K. K. de ard. ar, arvan hene,lö bi gisti ardt6 bi karanin. hz& &11s: Di K. K. de garr's di mancya "darr"ya Tirki de ü li hin her6man ji /azüt di maneya '-mlsrr"a tirki dc te bikarunin. Her woha di hin devok n Dinili de ii gotina lazijr di manel r 'inrsri a tirki Jr 1e. Di.'u li hin heri'rnin Kurdistan ji bo "nrsrr"'a tirki "garls6 mlsri", 'lrarisd,iamd". garisi -renirri"ji diböjin. tul foigln Di X. K. de herdu 6otin ji hene ü maneya wan ji her weki ku Dr. Mikaili nivisiye. gil: mavi. hdlilli,rrl-lnbrin: yegermek e. ll lr celek heremirnl' ho \ebre) e drbejrn feiinq i &pztiujr Di K, K. de herdu gotin ji hene: xenzir- berat

7 }pytosk kergu: Di K. K. dc herdu gotin ji hene. Bi taybeti Li hin her men Diyarbekir, Qcrejdax, Swerek, Ruha, Sentsür. Entab ü hwil kergufi,,ter3o. kerlra, kwdr-si tc bikaranin. Li h er6rndn d in ji ke lro,sk. kir o,s,(, kero;k.,te ivnr,sk, kiuo,!k te bikaranir. kln &ia: Di K. K. de herdu ji hene. di nav xeikd de bi pirani peyva,(il tö bikar-anin. bke LC di ware nivisin6 de peyva kurt b tir bi kar tö. guk. huik Di K. K. de ev gotin hene ü bi gelek awayan tön telafüzkirin: grik. EüEik. bi1ük, pigük, bi9ü91k, nür: hdrlk ü hwd. Epr som, mezel: Di K. K, de gor., gom, mezel. nezet gpp gir. Scmar Di. K.K, de kem kes diböjin qop. yan ji kesön ku li bajör mezin bübin diböjin gop. Lö li gundan ü di nav piraniya Kurnanciax0tan de peytön gemar, zibil, gcncj A -ser?arten bikaranin.!94!:ev herdu awajiciik.k. de bo6 hene. 16 bori tli maneya '-sefmi,s. -gefer "n tirki de tö bikaranin. Berd ji di maneya bnce. l1k estiden'h tirki de t0 bi karanin. qyfa nuha. nika: Di K. K. de nuha. niha. anuht, nu*t. nika.:tnuäa ü hin gelck r*.ry6tt rvä hene. rnllglv mcrl; Di K.K. de gotinr mrrnr.t köm rrcs bi Lrl tinin, l6 bätir mui. meriv. nirot. tön bi karanin. gj ssii; Di K.K. de herdu ji hene: ci cr,rr ä,sün. pwi,'t. pj lqj Di K. K. de di maneya ':sürers, grr'h tirki de ev herdu Sotin ten bi kar anin. Li hin her0man di rnaneya'güac;'h tirki de tavji dibciin. blitc ry;dik.k. de herdu peyv jit n bikarrnin. nistiffnn lzellae Gotina ni;tunan ber di K.K. de tuncbü, vö paqiy ji Sorani ket nav Kurmanci, Di süna wä de beit $,elat, weten/ wetan. memlcket. war. tö bi kannin. gadu gas. croas' wegas; Di K. K de lorin. qedrr linr ke bi I'rI1inin. lä di -iün.i wt dc weki ya K.A.N peyv0n qirr, qar-i(9i gas. we qrs. helv ga ) lön bikrra in. zatuk zanx Di K.K. dc herdu gotin.ii t6n bi karaninr zarc. zarü. zar. zarok, zarük deßfilele:di K.K. Jc JayeJi dzye xilabkirin6 de t6 gotin 1öji bo "anrre-baba )ö dd ü bav tö gotin. Disa di xitabe de ej,i ii te gotin. Peyva eti di rastiya xwe dc di rnaneya xrry-fta mezrn (abla) de ye 16 carna c1i dewsa da,vö de tö sol. mens, Di K.K. de kdm kes diböjin pdl:rw, 16 [i her0nta Behdinan ü Botan qismek j0 dibäiin p6kv. piraniya herönt n din dib6jin sol ik.k,:kunluciya KttrLlirtani K.AN: Kufl nrnciya Anadoliya Nilnr Mahmüd Lewendi MpRH,re,{ Bintrnüs ilk iki sayrnrzr gururla okudun. Sayfalar rnlzda kendimi buldum. halkrrnrn yasantrsrnr buldum. Bir iqanadolu Kür'dü olarak biiylc bir yayrn qok duy-uuianclrdr beni.21. yüzyr1a girerken, hala kimlik rrücadelcsi vcren halktmtz iein, bölgc:nizde son yrllalda kinli ini sorgulayan ve de kimlik bunalrmr yaqayan insanlarrmrz i9in. iyi bir sallsma vc iyi bir trrsnt olarak degerlcndiriyorurn. Bir bütün olarak dcrgi igerigini olusturan y.rzrlar trk lelirrre ile rnülemmel. Hclc hcptnttzin günlük y.lyamjr: bireok det.r klrltlrltrgtmrz: "Memleket neresi hem,scrim?" sorusunun irdelenrjilio nefis yazr iqin, a[zrna, diline sa!ltk sayrn Vahit Duran. Ben üniversite nezunu bir Kürt krzlylm. Ancak Kürtge okuma-yazma bilmiyorum. Dergide Kürtqe yayrnlanan yaztlarr bilen nrkadaslara okuttu-üumda aldr-(rm hazr larif edemem. Böylece cksikliiin ve kendimdeki bo5lilun farkrna rardrn. Bi)lgcmizdc dergi qevresinden arkadaglara baqvut'dugumda bu konuda bana yardrmcr olabileceklerini ve dil eksikliiimi giderment iqin kaynak yayrn verebileceklerini siiylcdiler. Bu konuda yardrmlannr esir;re meyen Mern Xelikan'a derginiz vasrtasryla tesckklir ediyorum. De-tcrli dostlar. bundan höyle gclecck 5.,! rl rd.r elinrden gcldieince. giicütrt-n ),etliiincc bu )'irlrnro ) rlsittrln'txsr iqin. kcndi bölgemde her türlü destck ve yardtma hrztr oldu!umu bilmenizi isterim. Bu onurlu gahgmalarrnrzda siz1erc basrnlar diliyorunt. Kegek Kurd - Kulu /Konya

8 ä*#,**fu**'*e*x lrzn bn sayr i1e krrtrlrrrzdryrz. I Brhar rc Hrr,in savrlerrrrrzrn bir arada grktrgrnl biliyorsunuz. izin dönernine denk gejmesi bizleli böylesi bir segime zorjadr. i)giyle oku:lduiunu gelen lepkilcrden yola qrkarak söylernek mümkün- Sag olsunlar dostlarunlz, gönüllü dagrturcl ve okuyucularrrlrz ulaqrmadrlrmrz yer lere Bimebün'u fedakärlrk örncei göstererek ula trrtnrqiar. Bu arada bizlcrde bo6 dumuyor, elimizden geldigi kadar delgirnizi en ücra köqelere bile iletrneye gajrsryoruz- Ulaq irn kanallarrnda bazr aksaklrklarla karrirlaqryor olsakta menlekeneki okuyuculacmrza yüzlerce adet iletebildigirnizi gönül rahatlgl iie siiyleyebiliriz. Iledelledi!imiz okuyucu kitlesi ile tam anlarruyla bulueamadr rmrztn farkrndayrz. Zamanla aramtzdaki mesafeyi parea parsa daraltacagrmrza inanryoruz. Bu arada oldukga yolun bir abonc olma istesi var. Bu istcklere yanrl \ e eye basladtrltnl./t belifielim. Sizlerinde dikkatini gekrniqtir; bir önceki sayrmuda teknik hatalanmlz tan'l ol1'lasa da iincrnli oranda azaldr. Iluna seviniyoruz. Görsel aqrdan daha iyi bir dergi glkaracaglmrztn sözünü vcmriqtik. Bu tarz devam edecek. Senneh düfümü il irrc r s:ry:rrrzja Muzlffer özgür arkadagrrrrrzrn kalelne aldrgl Tevn i k1i ba;;1rklr yazrda Kürt d[igtinü tcknik bir hatadan dolayr grkntadr. Bu sayrda yayrnlarnayr gerekli gördük. Bu sayrmrz yine farklr ve zengin bir igeri e sahip. Dereiyc yazr yazanlaln sayrsr gogallyor. Okuyucu mektuplarndan da görcbileceginiz gibi Bimebün gok geniq bir cogralya vc yclpazede okunuyor. Bizlcri en gok sevindiren dc okuyucu larr mrztn alrsrlnrsligrn ötesinde tepkilerini bizlere iletmesi. Her sayrda karqrlaqaca rnrz Yüelerimizi Thru.yalm köysinde bu defa Kulu Kürtleri ycr aldr- M. itin Da imzasrnr taslyan bu yazr. biilge Kürt flüfusu iqerisinde hattrr sayrlrr bir ilgeyi ele alryor. i)giyle okunaca rnr biliyoruz ama katkrlaflnrzr da bekliyoruz. Vahit Duran arkadaqrmrztn Yör:\t'rinrizi Ta ryaln Kö$si üzerine bi. lagzol baglrklr l,azrsrnda belirttigi gibi bu yörejer farklr yönleri ile ele alrnnrayr bekliyor. KrLlu sakinlerine duyurulur, Brr cergerede brr lcvler rrzrn:rl r.rerip henren kalerrre slr llanlxra Muz.rffer'Özgür arkadaqunrzrn Ce likan A S ire ti bas) tklt arastrnrla yaztslnl örnek gösterebiliriz. Kendi kiiyü ve aqirerinden yola qrkarak Celikanlann bu günkü yelle;irn alanlanna Hirrffn 3. payiz 1997

9 da!rlrmrnt. geldikleri yörede kalan akra bl ll r rn rn dulutuunu. ya;unr biqim- )erini, sosyll konunrlanrllartntn resmini gekrneye gajr;mrq Muzaffer Ozgür arkadaermrz. Dikkatleri en gok gekende her halde gayet tart;mall olan ve bir sok kisi tarafrndan merakta edilen Atkafax kdy jsminin nereden geldi ine ili;kin yaprlan rqrklan-ular ojacaktrr, Orta Anadolu Kilrtlerinin güzel sanatlann bir kolu olan edebiyatla ilgilenmeleri ve bu alanda ürünlel vermeleri arzu edilen bir Eeydi. Kuqkusuz ilk elde ana dilimizde üriilller vemek bu oftak azulann basrnda gelnlektedir. Bu say:nrn da kapak resmini Birnebün igin gizen Ressam Bekir Dan arkdaqtmtztn Türkse yazdler Anr Dencme türü hikayesi ile bu azuya yanrt venneye galeryor Bekir Dart $uaytplt Ne ayrfu varsa? isrrnli hikayesinde Krrgehirin uaytplt köyünde )asanrnrs bir oluyr yürcye özgü espiri anlayrqrnr katrk ederek insan iligkilerindeki rahatlgr ye sabrt betimletneye galtgmre. Sivas katliamrnda yitirdigimiz Orta Anadolu Kürtlerinden Karikatürist Asaf Kogak rn enrsrnr rrze)eyen bir denemeyi Emin Salrnan kalcme almtq. Okurken karlianrrn ne Ladar boyutlu oldu!unu hatrrlayacak, fanatizmin ne denli tehlikeli oldu unu bir daha göreceksiniz. Qocukluk ve genqlik yrllarrmtzrn ilk Künsc söyleyen. sesiyle istisnasrz hepimizi dulgulandrran Kün Remzi ile ylpugrmrz röporrajr hcyccanla okuyacc tntzr umuyorut. Röponaj istegirnizi kabul ermesi rc brr goguu':uz iqin bilinnreyen bir dtincme agrklrk getimesi bizleri sevindirdi. Geng kuqaklar pek bilmeyebilir. Kürt Retnzi yetmisli yrl)arrn ba5rnda söyledigi yörcye özgü türküleri yöre insanrnr, kiurli!i üzerinde dü9ünmeye tesvik etmi. En önemlisi de Küd ismini kullannantn tabu oldu u bir dönemde ontln bu isirnle kaset basmasr olmu;tur. Adem Gürdere ktrkl ytllarda Hal'mena Kürt kiiylerinde memur olatak gahemr5 bir saghkqr. Anrlannr kitap olarak yayrnlamrg. Arkadaqrmrz I laci Erdogan yazdlgr bir ön yazryla bu kitabtan bir bölümü bu sayrda sizlere sunuyor. Moltkenin Mektuplannda Orta Anadolu Kürtleri Mehmet Bayrak derlcdi. BLt belgenin yaktn tarihin az bi)incn yönlerine rqrk tutmasr ve resmi süylernin etkilerini krnnasr aqrsrndan ünernii oldugtl inanctnt ta ryoruz. Bayrak belcnilen bir üslupla ylzdrgr yazrdr gerccklcri tartr5rna götürttrez bil biqimde onaya koyuyor. Nuh Ate, Alman kültür cografyactst Hennann Wcnzel in litrblrdirn birbölümünu Almancadan Bimebun iqin qevildi. Kinlik Sorunu üzerinde Haci F.rdoEan bir makalesi yer alryor. HatLrl saylllr arastlnnacllann Ukirlerinc bag vuran Haci Erdogan, bu iizgülde bir tartrsmanrn gereklili inin altrnt giziyor. Srmoy6 HerEid'ir Ciroka Kege masah Mern ü Hem ve ihsan Türkmen in frkralart bölge Kürtgesinin tadrnt farklt bir bigimde yansrtlyorlar Bu gün bir qolu unurulmug ama tarihi sürcg igerisinde hep kullanrlagelmiq hastaltk adlarrnr Curiki derledi. Dr. Hecihram Mikaili arkadagunrzda düzenledi. Bir 9ok isirn gibi hastahk isimlerinin de unr,ltulnaya yü7 tu ugu brr dönemde bu delletrrenin önemi yadsrnamaz. Okuyucularrmrzr teqvik etrnesi önemli dilcklerimizin ba5tnda geliyor Mahmut Leweildi nin $äxbrzini Küft eri üzerine yazrst, Hüseyin kalaycr arkadasrnrrzrn bir iiri ve iir ve lbplunsal Etkileri baqhkh yazrsr, Curiki nid derledifii türküleq Sanatqr Emekqinin ;iirinden bir böiüm, Feridün alkada;rn tiirlcri. laruk Kanoplunun derledi i Gotincn Mezinanve Bodtk halay türküsü, Srmoy llerqid in Mtrr lar derlcrresi di er yazrlartn basilglnr olustunryor, Dihx /engin ve kalitcli bir Bimebün i{in okuyucularrzrn katktlarr gerekli. Bize yerel motilleri iseren resim (.verelgiysiler.,santtl ve kiiltür yö t:j ag ' bnsan). rnasal, hikaye, mizah ve benzeri yazrlan yiirc kürtgesiyie bize ijetilntesini rica ediyoruz. Birnebün siz okuyuculanmrzrn katktlart ile yoluna dcvam edecek. Bir dahaki sayrmrzda buluqmak dile i ile hoqga kaltnbinehn 3, payiz 1997

10 hi*ve :'tcx tv;isiyan Va navanajl h la nrviskar n me Curuki ü Dr. Mrkaili va lt Polathye hatrne berhevkrru'r ü nrvisandrn. Ern br vi kari birbün ü u,endabüyira va navanaji jr navber radrkrn. Drwe ku doktoreki kurd krtebekj tebabete, prjrjkiy. xrvegrtry brnrvisine, jr vana feydd bru,ine. AI Kan basma Avrsmayin: Gebelik hali. Daha gok hayvanlar itin Au/tanilir. in.stnlu igin Brzaromayin, Brbarbün gibi kavrzunlar kullanrlrr QefiJandrn, Qefrlin: o;fu* almak, igiitnek. Bingöl gibi baz bölgelcrde Qefilandrn yorulnak anlamtnda kullan trken, Orta Anadoluda yorulmantn kar;tltlt olan westin, wcstandrn da üsütmek, iisiinlek anlanuda kullantlu 'Itlstnt. Nezle, grip Qay<1aSt: loculun gtdastz kalnast Erg:ugk: Badenciklerin ;isnes i IJaxe, kula xeraw. Kanser Balluk:.9r;j/ BeqoSki: Mide eksimesi Btrov: Ienre Btrtn Yara Brrindarbün: Yaralanmak B erav Ern: D ü S ük yapnt ak BenagOn: DüSük yaprnak Blristan- Munstan: Z?zelra Buktk. Arpaak Baket\ Rotlatizna Qav E:. liahoma Q,or: Veba, st tr vebast,,qor hatlye ga, vrqinr keti seya. (kugrka)" P ateyk: Da lak S iskinlr i EE: Sanu a n Ztk S: Kann sanctsr, Tt: Ani katln alus4 kolik Dle : Kalp Hastaltgl Dorrat Apandisit Dorranteqin: :1pazr1r.r i tin patlarnast Deve kopan: lelarus Grhreptk.Kabakula* Cr'.Uyuz Gur rbür'r, Kegelbün: Sa9 dökülmesi, kellesmek Ha1:Tilö Ilari. I{arbün: Kuduz, Kudumak Hefttuzrk: Yediytl gtbant Mercz. HastallklL zaytf dii t e Megelt Verem Mirkutrk: Krzrl Mirkutparze:,4t1 Nrqrsin. Ayak burkulmasr Nqrxtn: Mide SiSnesi Lertzin. istnek Pergrfin: rgrzelr P qtkx,lat i'. Ak ciler kanseri Pistrk: l(/s, Rttvtptgtkin: Barsak dolaunasr, ileus Rehje. Nahzrn hzlt atnas4 tasikardi Sap\lca'. Zatüre, Pnömo i Sorrk:. Kuan* Ser ;: ^9arz, tnigren, sinir krizi Seqawl Rua hastahe1 At nezle-gi SerxwegiLn: Bayt/mak, kendi den geqnek QlaröS: Mide ülseri ewpotrk: Bel so uklugu $elmrzi'. Pro s tat b üy ü tn es i l(crlk Bel ve Sfi alrlst KejokhetC r J-4,ark Kullekr: Topall* Kepenek: Koyu n k e I e b e-! i Kolan. arbon Kt-rl Qrban, iltihaplt yaru K\in*: Abse, kl kökü iltihabt Kuxtk. Bopnaca, öksünik ktizi Xeneqotrk: Bo1naca Xwingrrtrn: Kan tutnnst Kula xuaw: Bo az kanseri Qotrk: Dercl, zehir Kitbin: FelC olnak, yatalakltk Zravtk: Salia kesesi iltihabt Zertk: San hk ZeriS: Atyit Zerrka reg: Kara sanhk, siroza, kataciler kanserine ha-!h sanlft Zrfs: Ktl kurdu Ztrt: Solucan Siprk: Katarakt 10 ffirrebfm3,pay2 rss7

11 Qf l'.rü stäaniri! n!r ijli- Ai'i tj \"/i- 1 r'\ f'\ l_r-tt I i-. i\ Lr L_ i,: '.1: BESA PEME Ez hrlkrgrm srla tern6, Mrn bang klrj, goti Besa Perne, u9aj rrn tev yörükrn tcn8 mame Mrn br xwe goti, xwe grriyame. Devi xwes quma kanryö, Srnga gewr do y miy. Diya cazr qü beny, Mrn pag krriye p sira bt xi ye. Here 16 lö Besa PemC Ez sewrtandlm te melhemc. usa Jenn ketlm ceme ar dayi do16 herdern Here prsmami mrno qehternano Xwe dayi gazö p69 malano H1nd0 xelk goti here, geley sa no Ten were, cani Bestk dotmame xwe qurbano. Ji gundd Smayi u 6 t JBc tcvkar. Curuki Rastruwsina: Dr Mtkaili KLaver rr Guruoe MtrsEre (A. I ültksioglu) Drli mrn baxge h l pr16, emok zcrre rzebe5l le da büne grre. Ez terku cani te jj nakun, Heta ku stilyi mrn nere ber k6ndtr6. HELIMXAN Here 16 l Helirnxan6, Sing gervr, rnernrk dükan6. Mrn ra büye bazara Canbegliyan6, B0 xana seri riyan0. Jor da t6ye, gokek rakrr IIevalC dorc qe cteng nekrr. Ez zrki xrve da prrr ga büm, ue6 v0 car rnaqallah krr. Brhar hati, te nawinlm, Cul sosrna naqetinrur. HerQrk siyarek rawrrtiya, Ez kori xwed. nahawinrm. Va klana h gundi Sflrctk hati stmndtn. Krnvn Evgar're Gozr<r Cuode Heconrera Warda warda heyran u'arda Hcr gar mal herrya gewr da Xort cam6r dest x,*,e ber da Xwe gil, me h gund o walda. BerjEr mere. ber.jer gem e Qame were eza te me. Dcrdi rnrno tu neyi derd e, Kevrri urermer wayne (bine) ser dc. Yari xwe yi heft salan berde Hcrc xwe meli, zekatcn warde. Beri taxa beri taxa XewC xwes e cem ba laxa E ku yari mrn nasnake, Le ra (J ra) drw n Omel axa. l. $ar: Kadrnlann basrna balladrgr tülbend 2. Herdcm: Gcns krzlann bas örtüsü. 3. Srla tcmör Nave gazekö ye. Va strana xalirrrrni Hec Abdurahman L sct dotmama xwc, Besa Pcmi strandi.1927 ValiyiQonyE Cemal Bardakgl )örük anioe u a Jöfln ü br zore dane rünr$tandln. [w mesele ji dr stranö tja dcrbas dtbe. bfuffn 3, payiz

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

' ~-ı. ıı 1, 1. l' ı. Sal : 26.5.1982. Wext Hejmar : 41 : 1 DM. Bıha HEP. FASiZMi BiRLiKTE YENECEGiz

' ~-ı. ıı 1, 1. l' ı. Sal : 26.5.1982. Wext Hejmar : 41 : 1 DM. Bıha HEP. FASiZMi BiRLiKTE YENECEGiz 'ı, r ıı 1, 1 ' ~-ı l' ı 1 d. o rg :4 Sal : 26.5.1982 Wext Hejmar : 41 : 1 DM Bıha ak ur HEP FASiZMi w w w.a rs iv BiRLiKTE YENECEGiz uenge KOMKAH. 2 NAMEYEN XWENDEVANAN.A KüRDISTAN'DA KÖLE "KUNDA- KiNTE"

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn zivistan/2008 36 Em HÊvî dikin Sala 2008aN ji bo Gelê me û hemû gelên dunyayê, bibe saleka aram ISSN 1402-7488 Tidskriften utkommer 4 nummer per

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Yazınca. kovara werger, lêkolîn û edebiyatê çeviri, araştırma ve edebiyat dergisi ZANÎNGEHA BOĞAZİÇİ KLÛBA EDEBIYATÊ

Yazınca. kovara werger, lêkolîn û edebiyatê çeviri, araştırma ve edebiyat dergisi ZANÎNGEHA BOĞAZİÇİ KLÛBA EDEBIYATÊ Yazınca kovara werger, lêkolîn û edebiyatê çeviri, araştırma ve edebiyat dergisi ZANÎNGEHA BOĞAZİÇİ KLÛBA EDEBIYATÊ 10 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT KULÜBÜ Yazınca bihar/bahar, 2009 hejmar/sayı: 10 büed

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

RIZGARiYA. www.arsivakurd.org. KOVARA KOMİTA PISTGIRiYA KURDİSTAN LI AVUSTIRYt. Hejmar 1-2, Avdar-Nesan 1986, Bıha

RIZGARiYA. www.arsivakurd.org. KOVARA KOMİTA PISTGIRiYA KURDİSTAN LI AVUSTIRYt. Hejmar 1-2, Avdar-Nesan 1986, Bıha RIZGARiYA L. KOVARA KOMİTA PISTGIRiYA KURDİSTAN LI AVUSTIRYt Hejmar 1-2, Avdar-Nesan 1986, Bıha 10,-0ş. Rızgariya WELAT Rup e ı 2 I~WELATJ Sal Wext Hejmar Xwedi: ı Adar - Nesan 1986 ı - 2 Komita Pıştgıriya

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

BIHA / FİYAT : W.GERMANY 2.5 DM»FRANCE 10 FF«BELGIUM 60BF»HOLLAND 3G«SWİSS

BIHA / FİYAT : W.GERMANY 2.5 DM»FRANCE 10 FF«BELGIUM 60BF»HOLLAND 3G«SWİSS BIHA / FİYAT : W.GERMANY 2.5 DM»FRANCE 10 FF«BELGIUM 60BF»HOLLAND 3G«SWİSS 2.5Sfr»AUSTRİA 20S»SKANDINAVIEN 10Kr»ENGLAND 1 *USA,AUSTRALIA 1.5$»GREECE 120 D; KURDNO! GER HUN NAXWAZIN DERBEDER Û WINDA BİN

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı