ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK"

Transkript

1 Zincirler kýrýlsýn Ayasofya açýlsýn Ha be ri sayfa 16 da Binlerce Alman camilere akýn etti Ha be ri sayfa 16 da RÝSALE-Ý NUR EKSENLÝ BÝR SÝNEMA ELEÞTÝRÝSÝ GERÇEKTEN HABER VERiR ZÜBEÝR ERGENEKON UN AZI DÝZÝSÝ 13. SAFADA IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr TÜRK LÝRASI KARÞISINDA ENÝ REKOR Ser best pi ya sa da do lar, Türk Li ra sý kar þý sýn da en yük sek se vi ye si ne çý ka - rak ye ni bir re kor kýr dý. FO TOÐ RAF: A A Do lar 1.90 liraya da yan dý Ser best pi ya sa da do la rýn sa týþ fi ya tý 1,9000 li ra lýk se vi ye le ri de görürken, ay lýk de ðer ar tý þý yüz de 8,94 ol du. Ey lül a yý ba þýn da 1,7330 li ra dü ze yin de iþ lem gö ren do la rýn sa týþ fi ya tý bir ay i çin de yak la þýk yüz de 8,94 o ra nýn da ar ta rak dün Türk Li ra sý kar þý sýn da ki ta ri hî re ko ru nu ye ni ledi ve sa bah 1,8880 li ra dan a çýl dý. 11 de Avrupa da Londra, Frankfurt ve Paris borsalarý deðer kaybetti 11 de ELEKTRÝK VE DOÐALGAZ ZAMLARILA Maliyetler de yükselecek BTSO Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Ey lül a yý enf - las yon ve ri le ri ne i liþ kin o la rak, ka mu zam la rýy - la bir lik te ü re ti m ü ze rin de ki ma li yet bas ký sý nýn ar ta ca ðý gö rü þü nü di le ge ti rir ken, e lek trik ve do ðal gaz fi yat la rý na ya pý lan zam lar se be biy le sa na yi ci nin gir di ma li yet le ri ne ö nem li yük ler bin di ði ni i fa de et ti. Ha be ri say fa 11 de MERKEZ BANKASI: HEDEF AÞILACAK Enflasyonda artýþ sürecek Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan Ey lül a yý fi yat ge liþ me le ri ne i liþ kin ya yýn la nan de ðer len dir - me de, Enf las yo nun yý lýn ka lan ay la rýn da art - ma ya de vam e de ce ði ve yýl so nun da he de fin be lir gin o la rak ü ze rin de ger çek le þe ce ði tah - min e dil mek te dir de nil di. Ha be ri sayfa 11 de ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK ÝL KO KUL LA RA SEÇ ME LÝ A RAP ÇA DER SÝ O LUM LU KAR ÞI LA NIR - KEN, BU DERSTE DE ATATÜRK E ER VERÝLMESÝ ELEÞTÝRÝLÝOR. Libya nýn iþi zor Libya da Muammer Kaddafi ye karþý yaklaþýk 7 aydýr mücadele e- den muhalifleri, silâhlý mücadelenin ardýndan zorlu bir politik süreç bekliyor. Ortak düþman Kaddafi ye karþý birleþen muhalifler, iktidarýn paylaþýlmasýnda ayný birlikteliði gösteremiyor. 7 de DERS PROGRAMI AINLANDI Þu an da Tür ki ye'de ki o kul lar da Ýn gi liz ce, Al - man ca, Fran sýz ca, Ý tal yan ca, Ýs pan yol ca, Rus ça ve Çin ce dil le ri nin öð re til di ði ni be lir ten Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný Mer dan Tu fan, bu dil le re A rap ça'nýn da ek len di ði ni söy le di. Ýl köð re tim 4, 5, 6, 7 ve 8. sý nýf lar i çin ders prog ra mý nýn ta - mam la na rak ya yýn lan dý ðý ný bil di ren Tu fan, ders ki tap la rý nýn da Ha zi ran da bi te ce ði ni kay det ti. ATATÜRK'LE ÝLGÝLÝ KONULAR DA VAR Tu fan, A rap ça ders prog ra mýn da A ta türk' le il - gi li ko nu la rýn yer al ma dý ðý yö nün de ba zý e leþ ti ri - le rin gel di ði ni, an cak bun la rýn yan lýþ ol du ðu nu, prog ra mýn i çe ri ðin de dil an la tý lýr ken A ta türk' le il gi li ko nu la rýn da yer al dý ðý ný ifade etti. Bu der - sin or ta öð re tim 9, 10, 11 ve 12. sý nýf lar da da o ku - tu la ca ðý ný be lir ten Tu fan, or ta öð re ti min prog ra - mý ü ze rin de he nüz ça lý þýl dý ðý ný söy le di. 5 te üzde 50 nin sýrrý Kemalist oylarmýþ KÂZIM GÜLEÇÜZ ÜN AZISI 3. SAFADA Öðretmenlere verilecek olan bir maaþ ikramiye unutulmasýn 3 te BDP GENEL BAÞKANI TUTUKLAMALARLA ÝLGÝLÝ KONUÞTU: KCK buy sa baþ ka ný be nim KCK tutuklamalarý ile ilgili deðerlendirme yapan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Baþbakanýn siyasî tavrýndan, her gün ülkenin baþsavcýsý gibi talimatlar yaðdýrmasýndan kaygý duyduklarýný belirtirek, Eðer KCK buysa KCK genel baþkaný ben oluyorum. Çünkü tutukladýklarýnýn tamamý BDP li arkadaþlar dedi. 5 te MEVLÜT ÇAVUÞOÐLU: e ni a na ya sa yý Ve ne dik Ko mis yo nu i le birlikte ya pa lým Avru pa Kon se yi Par la men - ter ler Mec li si Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, Tür ki ye nin, ye ni a na ya sa ha zýr lýk la rýn da Ve ne - dik Ko mis yo nu i le bir lik te ça - lýþ ma sý ný is te di. Ça vu þoð lu, Tür ki ye nin da ha faz la re for - ma ih ti ya cý var. Türk hü kü me - ti ne her za man Ve ne dik Ko - mis yo nu i le ça lýþ ma sý ný tav si - ye et tim de di. 4 te BAROLAR BÝRLÝÐÝ Katkýya hazýrýz TBB Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, da ha ön ce i ki a na ya - sa tas la ðý ha zýr la dýk la rý ný, bu kez ha zýr la ma yý dü þün - me dik le ri ni, an cak ye ni a - na ya sa ha zýr lan ma sý ko nu - sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol - duk la rý ný kay det ti. 4 te Res mî tö ren so ruþ tur ma sý Ba ðým sýz Si irt Be le di ye Baþ ka - ný Se lim Sa dak, E ruh Be le di ye Baþ ka ný M. Me lih Ok tay ve BDP li Kur ta lan be le di ye baþ kan - ve kil le ri hak kýn da res mî tö ren le - re ka týl ma dýk la rý ge rek çe siy le so - ruþ tur ma a çýl dý. 5 te ISSN Polis aracý devrildi: 4 þehit 4 icralýk evden 1 i Ýstanbul da 11 AÝHM de yine mahkûm olduk 5 Filistin e yardýmý kesmek hata 3 7 ÇOCUÐUNUZ OKULA ALIÞTI MI? Ha be ri sayfa 15 te AVRASA MARATONU SINIF ATLIOR Ha be ri sayfa 14 te

2 2 LÂHÝKA Ýttifak âleminde yaþayalým [Kürtçe olarak neþredilen bu makalenin Türkçe tercümesi gazetenin 1 hafta sonraki sayýsýnda (29 Teþrinisani 1324 / 12 Aralýk 1908, sayý: 2, sayfa: 13.) yayýnlanmýþtýr.] Bediüzzaman Said Nursî nin Nasayihi 5 Aralýk Teþrinisani 1324 Kürt Teavün ve Terakki gazetesi, sayý: 1. Ýttifakta kuvvet, ittihatta hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var... Vasiyetim þudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sýký tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaþamak! a Ma þere l-ekrat! ttifakta kuvvet, ittihatta hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var. İ Ýttihadýn habl-i metînini, muhabbetin dayanýklý halatýný sýký tutun ki, sizi belâlardan kurtarsýn. Güzelce kulak veriniz, dinleyiniz. Size bir þey söyleyeyim: Biliniz ki; üç, evet üç cevherimiz vardýr ki, muhafazasýný bizden istiyorlar. Birincisi: Ýslâmiyet ki, milyonlarla þühedamýzýn kanýný ona paha vermiþiz. Ýkincisi: Cevher-i insaniyet ki, bizi heyet-i içtimaiye nazarýnda insan gösterecek odur. Üçüncüsü: Milliyet ki, piþevalarýmýzýn, seleflerimizin ruhlarýný mezarda þâd ettirecek bir tuhfemiz ve onlarla rabýta-i ezeliye ve ebediyemiz olacaktýr. Þu üç cevhere mukabil bir de üç düþmanýmýz vardýr ki, bizi mahvediyor: Birincisi: Fakr ki, Ýstanbul daki kýrk bin hamalýn vücudu o düþmanýmýzýn numune-i tasallutudur. Ýkincisi: Cehil ki, birinci düþmanýmýzýn istilâsýna büyük bir yardýmcýdýr. Zebun-i fakr olan o kýrk bin hamalýn içinde binde biri bir gazeteyi okuyamýyor ki, bir tarik-ý necat bulsun. Üçüncüsü: Ýhtilâf ve muadat-ý cahilânemizdir ki, biz birbirimizle boðuþtukça bir terbiyeye bihakkýn kesb-i istihkak ediyorduk. Hükûmet dahi terbiye-i vifakiye yerine tezyid-i nifaka çalýþýyor, hakkýmýzda her nev î zulüm ve itisaf icrasýna bizi lâyýk görerek insafsýzlýk ediyordu. Þimdi bilmeli ve anlamalýyýz ki, þu üç düþmanýmýzý kahretmek ve o üç cevherimizi onlarýn ellerinden kurtarmak için de elmastan masnu üç seyf-i sâtý-ý celâdet bize lâzýmdýr: Birinci kýlýcýmýz maarif, ikinci ittifak ve muhabbet-i millî, üçüncü de teþebbüs-i þahsî ve sa y-i nefsîdir. Herkes nefsine itimat etmelidir ki, haricin muavenet imtinanýndan, tezellülden, iftikardan istiðna hâsýl etsin, mezellet yükleri altýnda e- ðilmekten, her dest-i kahr-ý itisafa boyun eðmekten azade kalsýn. Son vasiyetim þudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sýký tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaþamak! Eski Said Dönemi Eserleri, Makalât, s. 24. LÛGATÇE: nasayih: Nasihatlar. a Ma þere l-ekrat!: Ey Kürt topluluðu. uhuvvet: Kardeþlik. habl-i metîn: Saðlam ip. þüheda: Þehidler. heyet-i içtimaiye: Sosyal hayat. piþeva: Önder. selef: Daha önce yaþamýþ olan, ata. tuhfe: Hediye, armaðan. rabýta-i ezeliye ve e- bediye: Geçmiþ ve geleceðin baðý. numune-i tasallut: Musallat olma örneði. cehil: Cehalet, eðitimsizlik. zebun-i fakr: Fakirlik, yoksulluk düþkünü. tarik-ý necat: Kurtuluþ yolu. muadat-ý cahilâne: Cahilce karþýlýklý düþmanlýk. kesb-i istihkak: Hak etme, hak kazanma. terbiye-i vifakiye: Uzlaþtýrýcý terbiye ve eðitim. tezyid-i nifak: Nifak ve parçalamayý arttýrma. itisaf: Haksýzlýk. masnu: apýlmýþ, san atla yapýlmýþ eþya. seyf-i sâtý-ý celâdet: Parlak yiðitlik kýlýcý. maarif: Eðitim. muhabbet-i millî: Millet sevgisi. teþebbüs-i þahsî: Þahsî teþebbüs, þahsî giriþim. sa y-i nefsî: Þahsî çaba ve gayret. muavenet: ardým, yardýmlaþma. imtinan: Minnet, baþa kakma. tezellül: Zillet, boyun eðme. iftikar: Muhtaç olma. istiðna: Ýhtiyaçsýzlýk, gerek duymazsýzlýk. mezellet: Alçalma, a- þaðýlýk. dest-i kahr-ý itisaf: Haksýzlýðýn kahredici eli. Mi'rac yolu açýk mý? 31. Söz de Mi'rac mu'cizesi ile ilgili mühim bir tesbit var. Þöyle ki: Ey müstemi [dinleyen]! Þu acîb kâinat-ý azîme, bir insanýn cüz î mahiyetinden halk olunmasýný istib âd etme! Bir nevi âlem gibi olan muazzam çam aðacýný, buðday tanesi kadar bir çekirdekten halk e- den Kadîr-i Zülcelâl, þu kâinatý nur-u Muhammedî den (Aleyhisselâtü Vesselâm) nasýl halk etmesin veya edemesin? Ýþte þecere-i kâinat, þecere-i Tûba gibi, gövdesi ve kökü yukarýda, dallarý aþaðýda olduðu için, aþaðýdaki meyve makamýndan, tâ çekirdek-i aslî makamýna kadar, nurânî bir hayt-ý münâsebet var. Ýþte Mi rac, o hayt-ý münâsebetin gýlâfý ve sûretidir ki, zât-ý Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmýþ; velâyetiyle gitmiþ, risâletiyle dönmüþ ve kapýyý da açýk býrakmýþ. Arkasýndaki evliyâ-i ümmeti, ruh ve kalb ile o cadde-i nurânîde, Mi rac-ý Nebevî nin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidadlarýna göre makamât-ý âliyeye çýkýyorlar. (sözler, s. 532) Ýfadede geçen mühim tesbit hiç kuþkusuz, Mi'rac yolunun açýk olduðu ve bu yoldan Ümmet-i Muhammediye (asm) içinde bulunan evliyalarýn derecelerine göre bazý makamlara çýktýðý görüþüdür. Evet, mühim sual bu: Mi'rac yolu açýk mýdýr? ani ifadede geçtiði gibi bazý evliyalar bu yoldan gidebilirler mi? Bu yol sadece evliyaya mý açýktýr? Baþka insanlar da bu yoldan gidebilirler mi? Gidiyorlarsa, hangi makamlara çýkabiliyorlar? Bu ve benzeri suallerin cevabý üzerinde fikir yürütmeden evvel daha önemli bir sualin cevaplandýrýlmasý gerekir. Çünkü o sual bir ölçüde yukarýdaki suallerin mukaddimesi hükmündedir. Suâl þu: Ýnsanlar Peygamberlerin mu'cizelerinin benzerlerini yapabilirler mi? Ýþte bu suâlin cevabý netleþirse bir ölçüde Mi'- racla ilgili mezkûr suâlin de cevabý netleþmiþ olur. Zira Mi'rac da bir mu'cizedir. Evet, insanlar peygamber mu'cizelerinin benzerlerini yapabilirler mi? aparlarsa nereye kadar yapabilirler? Bu noktada sýnýrlar nedir? Bu suale Nurlarda þöyle cevap verilir: Ýþte, Kur ân-ý Hakîm, enbiyâlarý, insanýn cemaatlerine terakkiyât-ý mâneviye cihetinde birer pîþdar ve imam gönderdiði gibi, yine insanlarýn terakkiyât-ý maddiye sûretinde dahi, o enbiyânýn herbirisinin eline bâzý hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaþý ve üstad etmiþtir. Onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor. Ýþte, enbiyâlarýn mânevî kemâlâtýný bahsetmekle insanlarý onlardan istifadeye teþvik ettiði gibi, mu cizâtlarýndan bahis dahi, onlarýn nazîrelerine yetiþmeye ve taklidlerini yapmaya bir teþviki iþmâm ediyor. (Sözler, s. 231) Bu ifadeye göre insanlar mu'cizelerin bir benzerlerini yapabilirler. Hatta ifadeye göre, Kur ân bu noktada teþvik ediyor, mu'cizelerin benzerlerinin yapýlmasýný istiyor. Öyle de olmuþ. Nuh Aleyhisselâmýn bir mu'cizesi olan gemi bugün çok rahat yapýlabilmekte. usuf Aleyhisselâmýn mu'cizesi olan saatin yüzlerce çeþit ve türü imal edilebilmekte. Ýnsanlar havanýn kaldýrma gücünden istifade ederek, uçak yolu ile, Süleyman Aleyhisselâm gibi havada uçabilmekte. Demirin eritilmesi, ateþte yanmayan elbise keþfi, yer altý zenginliklerden istifade edilmesi gibi günümüzdeki bir çok teknik ve teknolojik geliþme Peygamberlerin mu'- cizeleri taklit edilerek bulunmuþtur. Bundan sonra da yine mu'cizelerin iþareti ile daha bir çok teknik geliþmelere ulaþýlacaktýr. Ýþte Mi'rac mu'cizesi de bu noktada mühim sýrlarý ve iþaretleri içinde saklýyor. Ýnsanlar nasýl ki diðer mu'cizelerin benzerlerini yapmak için mühim bir gayret içindeler; öyle de Mi'rac mu'cizesinin bir benzerini yapmak için de çaba sarf edecekleri muhakkaktýr. Fýtrî meyil budur. Bu noktada yukarýdaki sualin cevabýna dönersek: Mi'rac yolu her insan için açýktýr. Bir mü min için açýktýr. Zira, her bir mü min namazda tekbir alarak, hayalen bu dünya hadiselerinden sýyrýlýp, huzur-u Ýlâhiye girer ve namaz yolu ile Rabbi ile konuþur. Bu sebeptendir ki Namaz mü minin mi'racýdýr denilmiþtir. Allah a yakýn bir evliya için kapý açýktýr. Hisleri ile, duygularý ile, ruhu ile bazý âlî ve yüksek makamlara çýkabilir. Hatta Ýmam-ý Rabbani, Ýmam-ý Gazali gibi müceddid seviyesindeki bazý mühim zatlar, hisleriyle, akýllarýyla, ruhlarýyla, cisimleri ile bazý âlî makamlara çýkýyorlar ve Resulullah ýn (asm) mi'racý gölgesinde gayb âlemlerini temaþa ediyorlar. Bu yol ayný zamanda fen ehli için de açýktýr. Zira fen ehli yeni keþifler yaparak görünmeyen âlemlere seyahat edebilir. Bu dünyanýn ve þehadet âlemlerinin sýnýrlarýndan ötelere gidebilir. Zamanda yolculuk yapabilir. Þu yakýn günlerde yapýlan bir keþif, tam da bu hususa iþaret ediyor. Bilindiði üzere son deneylerde ýþýk hýzýnýn üstüne çýkýlabileceði keþfedildi. Bu da ýþýk hýzýnýn üstünde hareket edebilen bazý vasýta ve araçlarýn yapýlabileceðine iþaret eder. Demek ki ýþýk hýzý altýnda hareket kabiliyeti olan þu dünyadan, ýþýk hýzý üstünde hareket kabiliyeti olan diðer âlemlere geçiþ mümkün olacaktýr. Zaten Peygamberimizin (asm) Burak ile Mekke den Kudüs e yapmýþ olduðu seyahatin benzerlerini insanlýk bugün yapmaktadýr. Refref ile ýþýk hýzý üstünde yapýlan Mi'rac seyahatinin de bir benzeri yapýlacak gibi gözüküyor. Bugün için bu durum en azýndan teorik olarak mümkün. Pratikte gerçekleþmesi ise yakýn bir gelecekte olabilir. Teknolojik geliþmeler bu yönde olumlu iþaretler veriyor. Demek ki, çýkmasýný bilen herkes için Mi'rac yolu açýktýr.

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Zilkade 1432 Rumî: 22 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Öðretmenlerin bir maaþ ikramiyesiunutulmasýn Kocaeli Halk Kütüphanesinde görme engelli ve az gören vatandaþlarýn kitap okumalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla gerekli donaným kuruldu. FOTOÐRAF: AA Görme engellilere kütüphane desteði KOCAELÝ Halk Kütüphanesinde görme engelli ve az gören vatandaþlarýn kitap okumalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla gerekli donaným kuruldu. Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üðüten, Kütüphaneler ve ayýmlar Genel Müdürlüðünce sürdürülen Bilgiye Eriþimde Engelli Deðilsiniz (BÝLED) Projesi nin görme engelli kiþilerin kütüphane hizmetlerinden azamî düzeyde faydalanmalarýna imkân saðlamak üzere hazýrlandýðýný söyledi. Kendilerinin de proje kapsamýnda çalýþma yaptýklarýný ifade eden Üðüten, görme engelliler için sesli ekran o- kuma programý, ekran büyütme programý ile masa üstü büyüteç sistemi ve kitap okuma makinesi aldýklarýný belirtti. Adil Üðüten, cihazlardan birinin, çok az görme yetisi olan kiþilerin kitap okuma ya da araþtýrma yapmasýna imkân tanýdýðýný, cihazýn yazýlarý 82 kata kadar büyüttüðünü ve harflerin rengini deðiþtirebildiðini bildirdi. Kocaeli / aa Kýzýltepe de 4 polis þehit oldu MARDÝNÝN Kýzýltepe ilçesinde polis aracýnýn devrilmesi sonucu meydana gelen kazada þehit olan polis memurlarýnýn sayýsý 4 e yükseldi. Edinilen bilgiye, Kýzýltepe Emniyet Müdürlüðüne ait zýrhlý aracýn ilçe çýkýþýnda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memurlarý Kuddusi Arýsoy ve Ünal Gürel, Mardin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesine sevk edildi. Burada polis memurlarýndan Kuddusi Arýsoy, bütün çabalara raðmen kurtarýlamadý. Diðer yaralý Ü- nal Gürel in tedavisi ise sürüyor. Kazada, polis memurlarý Mustafa A- car, Hasan Babacan ve Aytaç Usta da þehit olmuþtu. Kýzýltepe / aa 10 RECEP GÖREN ANKARA 5 EKÝM Dünya Öðretmenler Günü dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yapan Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Kasým 2010 da yapýlan 18. Millî Eðitim Þûrâsý nda, bütün öðretmenlere her 24 Kasým Öðretmenler Gününde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde bir karar çýktýðýný hatýrlatarak eðitimcilerin ikramiyelerinin Öðretmenler Günü ne yetiþtirilmesini beklediklerini söyledi. Türkiye nin öðretmen yetiþtirme ve atama politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gitmesi gerektiðini söyleyen Gürkan Avcý, Aksi takdirde 2015 yýlýnda iþsiz öðretmen sayýsý 700 bini bulacaktýr. Öte yandan yeni anayasada, yeni bir yükseköðretim yasasýna ve çaðdaþ Millî Eðitim Temel Kanunlarýna muhakkak yer verilmelidir dedi. Eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn iyileþtirilmesini ve öðretmen maaþýnýn 3 bin liraya yükseltilmesini istediklerini söyleyen Avcý, öðretmenlerin ekonomik, DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 18. Millî Eðitim Þûrâsý nda, bütün öðretmenlere her 24 Kasým Öðretmenler Gününde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde bir karar çýktýðýný hatýrlattý. meslekî ve demokratik sorunlarýnýn hýzla çözülmesi gerektiðini dile getirdi. Gürkan Avcý, Türkiye nin sürdürülebilir kalkýnmayý yakalamasýnda ve bilgi toplumu oluþturmasý noktasýnda baþarýlý, kaliteli ve dünya sýralamalarýna giren eðitim fakültelerine ve öðretmen yetiþtirme politikalarýna ihtiyaç duyulduðunu da söyledi. KPSS ÝLE ÖÐRETMENLÝK BECERÝSÝ ÖLÇÜLEMEZ ÖÐRETMEN adaylarýnýn kendilerini öðretmenlik mesleðine deðil, KPSS ye hazýrladýklarýna dikkat çeken Avcý þöyle konuþtu: Bu itibarla öðretmen yetiþtirme sisteminde bir týkanýklýða ve önemli bir bunalýma sürüklendiðimizi itiraf etmemiz gerekir. Özellikle Türkiye i- çin öðretmen yetiþtirmek çok önemli bir misyon olarak görülmelidir. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden ilerlemesinde, çok önemli bir görev üstlenmiþ olan öðretmenlerimizin yetiþtirilmesinde programlardan, görülen derslerin ve içeriklerinin belirlenmesine kadar, lisans ve lisansüstü programlarda görülen sorunlarýn tesbit ve çözümüne kadar çaðdaþ geliþmeler ve yönelimleri ortaya koymamýz gerekmektedir. üzde 50 nin sýrrý Kemalist oylarmýþ AKP nin 12 Haziran seçimlerinde aldýðý yüzde 49 küsurluk oyun hangi kesimlerden geldiðini tesbit etmek amacýyla yaptýrdýðý bir araþtýrmadan þu sonuçlar çýkmýþ: Muhafazakârlar yüzde 27. Türk milliyetçileri yüzde Atatürkçü-Kemalistler yüzde Sosyal demokratlar yüzde 7.2, Liberal-demokratlar yüzde 5.9, Ulusalcýlar yüzde 3, Kürt milliyetçileri yüzde 1.4. Konuyla ilgili haberini % 50 nin sýrrý: seküler kitle baþlýðýyla manþete taþýyan Sabah, 12 Haziran seçimlerinde 3.5 milyon Atatürkçü-Kemalist seçmen AK Parti ye oy verdi demiþ ( ). Araþtýrmayý koordine eden Baþbakan ardýmcýsý Beþir Atalay, sonuçlarý AK Parti ye azýmsanmayacak oranda seküler toplumsal gruplar oy verdi. Ýdeolojik kalýplar kýrýldý diye yorumlamýþ. Tabiî, araþtýrmada öne çýkan kimlik tanýmlarýnýn gerçek durumu ne ölçüde yansýttýðý, tartýþmaya açýk bir husus. Toplumun ne kadarý kendisini bu niteliklere göre tanýmlýyor? Meselâ muhafazakârlýkla kast edilen þey ne? Dindarlýk mý? Veya seküler kesim i tarif eden kelimeler Atatürkçü-Kemalist ifadeleri mi? Haberin detayýnda AKP ye oy veren Kemalistlerin, o kesimin asýl adresi olarak bilinen CHP nin aldýðý oylarýn üçte birine tekabül ettiði belirtiliyor. Ve toplam, milyona çýkýyor. O zaman þu sual gündeme geliyor: Türkiye de o kadar Kemalist var mý ki? Ve eðer muhafazakârlýktan kasýt dindarlýk ise, seküler denilen kesimlerde de dinin gereklerini yaþama gayreti içerisinde olan insanlar yok mu? a da muhafazakârlýða yüklenen anlamlardan birinin tutuculuk olduðu dikkate alýnýrsa, bu ülkedeki en tutucu ve statükocu kesimlerin baþýnda Kemalistlerin geldiði de bir vâkýa deðil mi? Peki, muhafazakârlýðý, Türk milliyetçiliðini ve ulusalcýlýðý ayýran kriterler neler? Atatürkçülükle ulusalcýlýk neden ayrý kategoriler olarak tasnif edilmiþ? Ve demokratik niçin sosyal ve liberal e- tiketlerine hapsedilmiþ? En azýndan AKP nin kendisini tanýmlarken çok kullandýðý muhafazakâr demokratlýk þýkkýna niye yer verilmemiþ? Keza Türk milliyetçilerinden gelen oy desteði hayli yüksek bir orana varýrken Kürt milliyetçilerinin en alt düzeyde kalmasý ne anlama geliyor ve pratikte ne sonuç verecek? AKP, Türk milliyetçiliðini daha çok öne çýkaran politikalarla mý yola devam edecek? Eðer öyle yaparsa, Kürt sorununu çözme iddiasýný nasýl gerçekleþtirecek? Velhasýl isabeti çok tartýþmalý ve þüpheli bir tasnif ve kategorizasyon söz konusu. Dolayýsýyla bu araþtýrmadan doðru sonuçlar çýkarmak zor. AKP yi böyle bir araþtýrmaya yönelten en ö- nemli saiklerden birinin, Sahillerden ve laik kesimden niye oy alamýyoruz? kompleksi olduðu, bilinen bir husus. Her fýrsatta tekrarlanan Kimsenin içkisine, eðlencesine, plajýna karýþmadýk söylemleri ve elhak bunlarý fazlasýyla doðrulayan dokuz senelik icraat bu kompleksin tezahürleri. Araþtýrma sonuçlarýndan en çok seküler, Atatürkçü-Kemalist kesimin oylarý nýn öne çýkarýlmasý da ayný kompleksin bir türevi olsa gerek. Böylece denilmek isteniyor ki: Bize baþýndan beri Atatürkçü ve laik cenah kuþkuyla bakýyordu, ama bu sonuç artýk onlarý da kazanmaya baþladýðýmýzý gösteriyor. Öyle olmasa, 3.5 milyon Kemalist seçmen CHP yerine niye bizi tercih etsin? Atalay bu sonuçlarý Ýdeolojik kalýplar kýrýldý diye yorumluyor. Ama söz konusu araþtýrmanýn toplumu tamamen ideolojik kriterlere göre tasnif ve kategorize eden bir mantýkla yapýlmýþ olmasý, hem bu yorumu zora sokuyor, hem de partisinin bundan sonra oluþturacaðý politikalarý. AKP bütün bu farklýlýklarý aþan ve çok deðiþik toplum kesimlerini buluþturan bir adres haline geliyor denilmek isteniyorsa, bu da çok zor. Çünkü ayný anda hem dindarlarý, hem Kemalistleri, hem sosyal ve liberal demokratlarý, hem ulusalcýlarý memnun edebilmek mümkün deðil. ANAP dört eðilimi birleþtirecekti, ne oldu?

4 4 HABER Ve ne dik Ko mis yo nu i le bir lik te ya pa lým Ýsraf ve iflâs Dünya, umumî bir kriz rüzgârýna kapýlmýþ görünüyor. Dünün en zengin leri, bugün batmama/ iflâs etmeme mücadelesi veriyor. Bu, hem þirketler arasýnda hem de ülkeler arasýnda yaþanan bir durum. Amerika merkezli bazý firmalarýn batamayacak kadar büyük olduðu söyleniyordu ve krizde en önce onlar battý. Týpký, Titanik yolcu gemisi gibi... Onun hakkýnda da sahipleri batmaz, batamaz derlermiþ... Zengin ve gösteriþli ülkelerin iflas noktasýna gelmesine sadece vatandaþ da anlam veremiyor. Nasýl olur da komþumuz unanistan bu hale düþer? Nasýl olur da Fransa ya da Almanya kriz rüzgârlarýna tutulur? diye soruyorlar. Doðrudur, ilk bakýþta böyle ülkelerin uçurumun kenarýna gelmesi pek mümkün görülmezdi. Ama gelip dayandýklarý nokta çok feci. Meselâ komþumuz unanistan namerde bile muhtaç hâle geldi. Avrupa Birliði ülkeleri yardým etse de, düþtükleri kötü durumdan kurtulmalarý zor görünüyor. Peki bu ülkeler ne etti de bu hallere düþtü? Elbette yüzlerce sebep sayýlabilir, ama temelde kazanmadýðýný harcama hastalýðý var. Bunu kýsaca israf olarak da isimlendirebiliriz. Ýsraf öyle bir hastalýk ki hem þahýslarý, hem de devletleri iflâsa sürüklüyor. Komþu ülkeler ve baþka bazý devletler iflâsa sürükleniyor da biz çok mu rahatýz? Görece bir rahatlýk var, ama bu rahatlýða aldanmamak gerekir. Kazanmadan harcama hastalýðýmýz ve ilâve olarak israf alýþkanlýðýmýz devam ederse, Allah muhafaza etsin biz de iflâs a sürüklenebiliriz. Bize bir þey olmaz anlayýþý hepimizi çýkmaz sokaklara sürükleyebilir. Hem þahýs hem de devlet olarak mutlak surette israf a karþý koymalýyýz. Geliyorum diyen tehlike þudur: Türkiye de yaþayanlar olarak, kazanmadýðýmýz halde toplamda 213 milyar TL yi harcamýþ durumdayýz! (Posta, 4 E- kim 2011) Bu rakam her halde hafife alýnacak bir rakam deðil. Düþünün ki devlet bile zaman zaman 3 ya da 5 milyar TL ye muhtaç olabiliyor. ani, bir iþ yapýlmasý istendiðinde apardýk, ama 10 milyar lâzým. O halde bu iþi erteleyelim denebiliyor. Tamam, bu borç bir kiþi nin deðil 70 milyon kiþi nindir; ama yine de tehlike zillerini duymak durumundayýz. Kredi kartlarý vasýtasýyla, kazanmadýðýmýz hayalî para larý harcama alýþkanlýðýndan vazgeçmesini bilmeliyiz. Ýsrafla harmanlanmýþ bu yanlýþ yolda yürümeye devam edersek, Bu hallere nasýl düþtüler? diye þaþtýðýmýz kiþi ve ülkelerin durumuna biz de düþebiliriz. Aslýnda ülkelerin iflasa sürüklenmesinde, yaptýklarý haksýzlýklarýn da payý vardýr. Maalesef, bugünün zengin ülkeleri bu zenginliklerini büyük ölçüde yaptýklarý haksýzlýklara, adaletsizliklere ve gasplara borçludurlar. Dünyada bir sömürme hadisesi varsa, sömüren ler de vardýr. En çarpýcý misâli, Afrika ülkelerinde yaþananlardýr. Zengin madenlere sahip olan bu ülkeler nedense en fakir ler arasýnda yer a- lýyor. Niçin? Avrupa nýn dessas zalimleri bu ülkelerin elindeki mal larý ya çalýp ya da gaspediyorlar. ýllardan beri devam eden bu haksýzlýk, ah larýn birikmesine sebep oldu. Ve nihayetinde ah lar Arþ-ý Alâ ya yükseldi ve krizler patlak verdi. Ekonomik krizler böyle açýklanmaz diyen uzman lar olabilir. Elbette tek sebep bu deðildir, ama ilgisiz olduðu da düþünülmesin. Unutmamamýz gereken nokta, israf ta ýsrarýn neticesinin iflâs olduðudur. Mutlaka bir sebep doðar ve batmasý mümkün olmayan lar da iflâs edebilir. En iyisi, Onda var, bende de olsun anlayýþýyla israf tuzaðýna sürüklenmemize hep beraber itiraz edelim... AKPM: Türkiye de yüzde 10 luk seçim barajý fazla AV RU PA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si nde (AKPM) Tür ki ye de ki 12 Ha zi ran se çim le riy le il gi li ha zýr la nan ra por da, se çim ba ra jý nýn yüz de 10 ol ma sý e leþ ti ril di. Ge nel ku ru lun o tu ru mun da tar tý þý lan ra - por da, AKPM nin da ha ön ce de gün de me ge tir di ði gi bi yüz de 10 luk ba ra jýn yük sek ol du ðu i fa de e dil di. BDP den a day gös te ri len Ha tip Dic le i le bir lik te, a - day lýk la rý na i zin ve ri le rek, se çim ya rý þý na gi ren ve ka - za nan CHP li ve BDP li tu tuk lu ba zý ü ye le rin tem sil hak la rý nýn el le rin den a lýn dý ðý ha týr la tý lan ra por da, Türk yet ki li ler den, kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si ni de göz ö - nü ne a la rak, i ler de bu tür ka rý þýk lýk la rýn ö nü ne geç - me le ri is ten di. Ra por da, mev cut i ler le me ye rað men ka dýn la rýn mec lis te tem sil o ra ný nýn ha la is te ni len dü - zey de ol ma dý ðý e leþ ti ri si ge ti ril di. Ra por da, en gel li ler i çin oy ver me iþ le mi ni ko lay laþ tý rýl ma sý i çin ge rek li dü zen le me le rin ya pýl ma sý tav si ye e dil di. Tür ki ye de se çim le rin i yi or ga ni ze e dil di ði ve ço ðul cu lu ðu yan - sýt tý ðý i fa de e di len ra por da, bu nun la bir lik te ba zý te - mel öz gür lük le rin i yi leþ ti ril me si ne ih ti yaç ol du ðu i fa - de e dil di. Ra po run so nun da, Türk yet ki li le rin se çim sis te mi ni ge cik me den re form dan ge çi re rek i yi leþ tir - me si ve bu ko nu da ge re kir se Ve ne dik Ko mis yo nun - dan yar dým is te me si tav si ye e dil di. Stras bo urg / ci han AVRUPA KONSEÝ PARLAMENTERLER MECLÝSÝ BAÞKANI MEVLÜT ÇAVUÞOÐLU, TÜRKÝE'DEN ENÝ ANAASA HAZIRLIKLARINDA VENEDÝK KOMÝSONU ÝLE BÝRLÝKTE ÇALIÞMASINI ÝSTEDÝ. AVRUPA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (AKPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, Tür - ki ye nin, ye ni a na ya sa ha zýr lýk la rýn da Ve ne - dik Ko mis yo nu i le bir lik te ça lýþ ma sý ný is te - di. AKPM ge nel ku ru lu ön ce ki gün Stras - bo urg da baþ la dý. Ça vu þoð lu, ge nel ku ru lun baþ la ma sý do la yý sýy la dü - zen le di ði ba sýn top lan tý - sýn da, Av ru pa Kon se - yi nin a na ya sa ha zýr lýk la rý ko nu sun da uz man ku ru - lu þu o lan Ve ne dik Ko mis - yo nu nun Tür ki ye i le bir - lik te ça lýþ ma ya ha zýr ol - du ðu nu söy le di. Ça vu þoð lu, Av ru pa Kon se yi stan dart la rý na u - la þa bil mek i çin, Tür ki - ye de ye ni a na ya sa ü ze rin - Mevlüt Çavuþoðlu de ça lý þýl ma sý ge re ki yor. Tür ki ye nin da ha faz la re for ma ih ti ya cý var. Ve ne dik Ko mis - yo nu bu ko nu da yar dým cý o la bi lir. Türk hü kü me ti ne her za man Ve ne dik Ko mis yo - nu i le ça lýþ ma sý ný tav si ye et tim de di. Tür - ki ye de ya ni a na ya sa ça lýþ ma la rý i çin mev - cut ik li min ol duk ça o lum lu ol du ðu nun al - tý ný çi zen Ça vu þoð lu, si vil top lum ku ru luþ - la rý ve si ya si par ti le rin hep bir lik te ye ni a na - ya sa ça lýþ ma la rý na des tek ver me si ni is te di. Ça vu þoð lu, Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si nin TBMM ye ge ri dön me si ni de o lum lu bir ge liþ me ol du ðu nu vur gu la dý. AKPM Baþ ka ný, bu nun la bir lik te, BDP yi PKK te rö rü nü ký na ma dý ðý i - çin e leþ tir di. Ça vu þoð lu, BDP, Av ru pa Kon se yi, ABD ve AB ta ra fýn dan te rö - rist ku ru luþ o la rak ta ný nan PKK i le a ra sýn da ke sin bir çiz gi koy mak zo run da de - di. AKPM Baþ ka ný Ça vu - þoð lu, bir so ru ü ze ri ne ver - di ði ce vap ta te rör suç la ma - sýy la tu tuk la nan la rýn, si ya si suç lu sa yý la ma ya ca ðý ný söy - le di. 12 Ha zi ran se çim le riy - le il gi li Tür ki ye yi zi ya ret e de rek bir ra por ha zýr la yan AKPM he ye ti nin gö rüþ le ri nin bü yük bir bö lü mü nü pay laþ tý ðý ný i fa de e den Ça vu þoð lu, yüz de 10 luk se çim ba ra jý nýn ger çek ten yük sek ol du ðu nu, an cak Türk hü kü me ti nin, A ÝHM nin bu ko nu da bir ih - lal ka ra rý ver me me si ni ge rek çe gös ter di ði ha týr lat tý. Stras bo urg / a a Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, Meclis'in yenilenen basýn toplantýsý salonunun açýlýþýný yaptý. FOTOÐRAF: AA TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa - nýn bi na yý ta mir et mek de ðil yep ye ni bir hu kuk in þa a et mek ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin ye ni le - nen ba sýn top lan tý sa lo nu a çýl dý. A çý lý þý ya - pan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Ön ce lik le ye ni den dü zen le nen sa lon la il gi li ül ke i çin i yi ve gü zel ha ber ler ya pýl ma sý te men ni sin de bu lu nan Çi çek, Mec lis in ön ce lik li ko nu la rý nýn ba þýn da ye - ni a na ya sa gel di ði ni, bu ko nu la rý ge nel ya - yýn yö net men le riy le gö rü þe ce ði ni söy le di. Si ya si par ti grup la rýn dan uz laþ ma ko mis - yo nu na ye ni a na ya sa yý ha zýr la mak ü ze re 3 er ü ye nin is mi nin bil di ril me si i le il gi li ya - zý yý im za la dý ðý ný be lir ten Çi çek, Geç miþ te uz laþ ma ko mis yo nu nun ü ye sa yý sý i kiy di. Bu ko mis yon da ha çok kýs mi a na ya sa de ði - þik lik le ri ni ha zýr la mak ü ze re o luþ muþ bir ko mis yon du. Sý nýr lý sa yý da mad de nin de - ðiþ me si ko nu sun da par ti le rin za ten mu ta - Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Vedat Ahsen Coþar, yeni anayasa için destek sözü verdi. Ba ro lar Bir li ði, ye ni a na ya sa i çin kat ký ya ha zýr TÜRKÝE Ba ro lar Bir li ði (TBB) Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, ye ni a na ya sa ha zýr - lan ma sý ko nu sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol duk la rý ný be lirt ti. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Baþ ka ný (TBMM) Ce mil Çi çek, TBB Baþ ka ný Co - þar a i a de-i zi ya ret te bu lun du. Zi ya re tin ar dýn dan a çýk la ma ya pan TBMM Baþ ka - ný Çi çek, bu zi ya re tin ö zel bir se be bi ol - du ðu na dik kat çe ke rek, 1982 A na ya sa - sý na ilk i ti raz e den ku ru mun Tür ki ye Ba - ro lar Bir li ði ol du ðu nu söy le di A na - ya sa sý na ha zýr lýk a þa ma sýn da ya pý lan i ti - raz la rýn a ra dan ge çen za man i çe ri sin de hak lý lý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e den Çi - çek, ye ni a na ya sa ha zýr lan ma sý sý ra sýn da en ak tif kat ký ve re cek ku rum la rýn ba þýn da da Ba ro lar Bir li ði nin gel di ði ne dik kat çek ti. Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði Baþ ka ný Ve - e ni a na ya sa bi na yý ta mir de ðil, ye ni den in þa a et mek ba ka tý var dý. Bu de fa 3 ol ma sý nýn se be bi, ye ni bir a na ya sa ya pý la cak. e ni bir a na ya - sa yap mak de mek bi na yý ta mir et mek de - ðil, yep ye ni bir hu kuk in þa a et mek de mek - tir. e ni a na ya sa çok de ði þik ko nu la rý i çe - re ce ði i çin, her par ti den 3 ki þi nin ol ma sý bu sü reç te iþ le rin da ha i yi gö tü rü le bil me si - ni, da ha çok ke sim le ir ti bat ku ru la bil me si - ni ve her ke sin bu sü re ce kat ký sý ný sað la ya - bil mek ba ký mýn dan ö nem li o la cak di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han E roð lu: Al man kre di le riy le faz la il gi len di ði miz yok ORMAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Al man ya nýn An ka ra Bü yü kel çi si E ber hard Pohl ün, Al man va kýf la rýn dan Tür ki ye de ba - zý be le di ye le re kul lan dý rý lan kre di le rin il gi li ba kan lýk lar ca tah sil e dil di ði id di a la rý na i liþ - kin, Bi zim Al man kre di le riy le faz la il gi len - di ði miz yok. I PA pro je le ri var, AB kay nak lý fon lar la Çev re ve Or man Ba kan lý ðý o la rak bi zim il gi len di ði miz doð ru dur de di. E roð lu, ük sel Ýn þa at A vi ze li Sa lon da dü zen le nen Su Ka li te si Ýz le me si ne Ý liþ kin Ka pa si te Ge - liþ tir me Pro je si nin a çý lýþ top lan tý sý na ka týl dý. E roð lu, top lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. E roð lu, Al man va kýf la - rýn Tür ki ye de ö zel lik le al týn çý ka rýl ma sý ný en gel le mek i çin ça lýþ ma lar yap tý ðý ný za ten bil dik le ri ni söy le di. Bü yü kel çi Pohl ün çev re kre di le riy le il gi li a çýk la ma sý ný ha týr la tan E - roð lu, þöy le ko nuþ tu: Sa yýn Bü yü kel çi, çev re kre di le ri nin Çev re ve Or man Ba kan lý ðýn dan tah sil e dil di ði ni söy le miþ. Bi zim Al man kre - Orman ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu. di le riy le faz la il gi len di ði miz yok. I PA pro je - le ri var, AB kay nak lý fon lar la Çev re ve Or - man Ba kan lý ðý o la rak bi zim il gi len di ði miz doð ru dur. A ma Baþ ba ka ný mý zýn kas tet ti ði o de ðil. On lar za ten sa de ce Al man ya nýn de ðil AB pro je le ri dir. Bu tür po le mik le re gir mek is te mi yo rum. A ma ö zel lik le te rör ko nu sun - da bü tün dün ya mil let le ri nin has sas ol ma sý lâ zým. Te rö rü des tek le yen ül ke ler var. Bu ko nu da bir ta výr koy maz lar sa te rör za man ge lir on la rý da vu rur. Tür ki ye nin ö nü nü kes me ye ça lý þan lar ol - du ðu nu kay de den E roð lu, ba zý ül ke le rin te - rör ör gü tü PKK ya her tür lü mad dî, si lâh, mü him mat des te ði ver di ði ni bil dik le ri ni söy - le di. Bu nun a çýk bir þe kil de ya pýl ma dý ðý ný di - le ge ti ren E roð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Tür ki ye nin ö nü nü kes mek i çin böy le kal - leþ çe bir ta kým ta výr lar i çe ri sin de o lu yor lar. Te rö re kar þý bü tün ül ke le rin tek bir yü rek ha lin de kar þý dur ma la rý ge re kir di ye dü þü nü - yo rum. Ül ke ler a ra sýn da bir lik, iþ bir li ði, kar þý - lýk lý i yi mü na se bet ler le in san lý ðýn re fah se vi - ye si ni ar týr mak da ha fay da lý dýr. An ka ra / a a dat Ah sen Co þar da Mec lis Baþ ka ný Çi - çek in i a de-i zi ya ret i çin gel di ði ni be lir te - rek, gö rüþ me de ye ni a na ya sa nýn da gün - de me gel di ði ni bil dir di. Ba ro lar Bir li ði nin 12 Ey lül A na ya sa sý nýn ha zýr lan ma sý sý ra - sýn da i ti raz lar da bu lun du ðu nu, bun la rýn da za man i çe ri sin de hak lý lý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný be lir ten Co þar, da ha ön ce i ki a - na ya sa tas la ðý ha zýr la dýk la rý ný an cak bu kez ha zýr la ma yý dü þün me dik le ri ni söy le - di. e ni a na ya sa nýn ne þe kil de o la ca ðý i le il gi li za man i çe ri sin de a çýk la ma lar da bu - la na cak la rý ný ak ta ran Co þar, ye ni a na ya sa ko nu sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol duk la rý ný i fa de et ti. Co þar, Mec lis te ye ni a na ya sa ko nu sun da an laþ - maz lýk çýk ma sý du ru mun da sað du yu nun se si o la rak gö rüþ le ri ni or ta ya ko ya cak la rý - ný söz le ri ne ek le di. An ka ra / ci han a kut: Fi kir bir li ði, i yi de ðer len di ril me li TBMM Baþ kan ve ki li Sa dýk a kut, ye ni a na ya - sa ya pýl ma sý ko nu sun da va rý lan fi kir bir li ði nin, Mec li sin ye ni dö ne min de i yi de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy le di. a kut, tüm si ya si par ti le rin se çim ön ce sin de hal ka ye ni a na ya sa sö zü ver - di ði ni, bu ne den le Mec lis te ye ni dö nem de e le a lý na cak en ö nem li ko nu lar dan bi ri nin, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý o la ca ðý ný söy le di. O luþ tu ru - la cak ha zýr lýk ko mis yo nun da, her par ti nin ye ni a na ya sa i le il gi li tek lif le ri ni or ta ya ko ya ca ðý ný kay de den a kut, ça lýþ ma lar da si vil top lum ku - ru luþ la rý, ü ni ver si te ler ve di ðer sos yal ke sim ler - den de fay da la ný la ca ðý ný i fa de et ti. Mev cut a na - ya sa nýn tüm par ti ler ta ra fýn dan ih ti lal a na ya - sa sý o la rak e leþ ti ril di ði ni an la tan a kut, bu ne - den le geç miþ ten be ri si ya si par ti le rin bu a na ya - sa yý de ðiþ tir me sö zü ver di ði ni be lirt ti. An cak ilk de fa bu dö nem de, ye ni bir a na ya sa o luþ tu - rul ma sý ko nu sun da cid di bir fi kir bir li ði sað lan - dý ðý na dik ka ti çe ken a kut, bu a van ta jýn ye ni dö nem de i yi de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy - le di. a kut, Mec lis o la rak, de mok ra si stan dar - dý nýn yük sel til me si i çin ge rek li dü zen le me le rin de ya pýl ma sý ge re ki yor. Bu kap sam da ye ni a na - ya sa ö nem li yer tu tu yor. As lýn da ge çen dö - nem de de ge rek AB u yum sü re cin de, ge rek in - san te mel hak ve öz gür lük le rin de a na ya sa de ði - þik li ði ve ya sal dü zen le me ler ya pýl dý. Bu dö nem i çin de de uz laþ ma i çin de ek sik le rin gi de ril me si ge re ki yor. TBMM bu tec rü be ye ve bi ri ki me sa - hip tir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Mec lis ten dün ya ya ya sa ma des te ði MECLÝS, ya sa ma a la nýn da 91 yýl da el de et ti ði bi ri ki mi di ðer ül ke le re de ak ta rý yor. A lý nan bil gi - ye gö re, Mec lis son yýl lar da çok sa yý da ül ke ye ya sa ma des te ði ver di. Bu ül ke ler a ra sýn da; A zer - bay can, Gür cis tan, Mo ðo lis tan, Af ga nis tan, Kýr gý zis tan, Bos na-her sek, Ar na vut luk, Ma ke - don ya ve Ce za yir bu lu nu yor. Mec lis ya sa ma uz - man la rý, ye ni dö nem de Türk dün ya sý, As ya, Bal kan lar, Or ta do ðu ve Af ri ka ül ke le ri a ðýr lýk lý o la rak çe þit li ül ke le re des te ði sür dü re cek. TBMM, ya sa ma des te ði prog ram la rý kap sa mýn - da bu gü ne ka dar çok sa yý da he ye ti a ðýr la dý. Ge - len he yet le re yo ðun bir e ði tim prog ra mý ve ri li - yor. TBMM teþ ki lat ve per so nel ya pý sý, u lus la ra - ra sý ko mis yon lar, dost luk grup la rý ve par la men - ter dip lo ma si nin yer al dý ðý TBMM nin dýþ i liþ ki - le ri an la tý lýr ken, A raþ týr ma Mer ke zi ve Kü tüp - ha ne nin ça lýþ ma la rý hak kýn da da bil gi ve ri li yor. Ay rý ca, ya sa ma i le il gi li te mel kav ram lar ve ku - rum lar, ge nel o la rak ka nun ya pým tek ni ði ve sü - re ci, ih ti sas ko mis yon la rý ve ko mis yon lar da ya - sa ma sü re ci nin ya ný sý ra Tu ta nak Mü dür lü ðü ve TBMM TV, Büt çe Ka nu nu ve Plan ve Büt çe Ko mis yo nu, Ge nel Ku rul Ça lýþ ma la rý ve Bil gi Ýþ - lem Mü dür lü ðü ta ný tý lý yor. Par la men ter De ne - tim baþ lý ðý al týn da so ru, ge nel gö rüþ me, Mec lis a raþ týr ma sý, Mec lis so ruþ tur ma sý ve gen so ru ö - ner ge ve gö rü þül me bi çi mi nin de an la týl dý ðý prog ram da, ay rý ca ta sa rý la rý Mec li se sevk e den Baþ ba kan lýk Ka nun lar ve Ka rar lar Ge nel Mü - dür lü ðü hak kýn da da bil gi ve ri li yor. a ban cý ül - ke ler den ge len he yet le re Mec lis gez di ri lir ken, ka tý lým cý la ra ser ti fi ka da ve ri li yor. An ka ra / a a

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı