ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK"

Transkript

1 Zincirler kýrýlsýn Ayasofya açýlsýn Ha be ri sayfa 16 da Binlerce Alman camilere akýn etti Ha be ri sayfa 16 da RÝSALE-Ý NUR EKSENLÝ BÝR SÝNEMA ELEÞTÝRÝSÝ GERÇEKTEN HABER VERiR ZÜBEÝR ERGENEKON UN AZI DÝZÝSÝ 13. SAFADA IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr TÜRK LÝRASI KARÞISINDA ENÝ REKOR Ser best pi ya sa da do lar, Türk Li ra sý kar þý sýn da en yük sek se vi ye si ne çý ka - rak ye ni bir re kor kýr dý. FO TOÐ RAF: A A Do lar 1.90 liraya da yan dý Ser best pi ya sa da do la rýn sa týþ fi ya tý 1,9000 li ra lýk se vi ye le ri de görürken, ay lýk de ðer ar tý þý yüz de 8,94 ol du. Ey lül a yý ba þýn da 1,7330 li ra dü ze yin de iþ lem gö ren do la rýn sa týþ fi ya tý bir ay i çin de yak la þýk yüz de 8,94 o ra nýn da ar ta rak dün Türk Li ra sý kar þý sýn da ki ta ri hî re ko ru nu ye ni ledi ve sa bah 1,8880 li ra dan a çýl dý. 11 de Avrupa da Londra, Frankfurt ve Paris borsalarý deðer kaybetti 11 de ELEKTRÝK VE DOÐALGAZ ZAMLARILA Maliyetler de yükselecek BTSO Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Ey lül a yý enf - las yon ve ri le ri ne i liþ kin o la rak, ka mu zam la rýy - la bir lik te ü re ti m ü ze rin de ki ma li yet bas ký sý nýn ar ta ca ðý gö rü þü nü di le ge ti rir ken, e lek trik ve do ðal gaz fi yat la rý na ya pý lan zam lar se be biy le sa na yi ci nin gir di ma li yet le ri ne ö nem li yük ler bin di ði ni i fa de et ti. Ha be ri say fa 11 de MERKEZ BANKASI: HEDEF AÞILACAK Enflasyonda artýþ sürecek Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan Ey lül a yý fi yat ge liþ me le ri ne i liþ kin ya yýn la nan de ðer len dir - me de, Enf las yo nun yý lýn ka lan ay la rýn da art - ma ya de vam e de ce ði ve yýl so nun da he de fin be lir gin o la rak ü ze rin de ger çek le þe ce ði tah - min e dil mek te dir de nil di. Ha be ri sayfa 11 de ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK ÝL KO KUL LA RA SEÇ ME LÝ A RAP ÇA DER SÝ O LUM LU KAR ÞI LA NIR - KEN, BU DERSTE DE ATATÜRK E ER VERÝLMESÝ ELEÞTÝRÝLÝOR. Libya nýn iþi zor Libya da Muammer Kaddafi ye karþý yaklaþýk 7 aydýr mücadele e- den muhalifleri, silâhlý mücadelenin ardýndan zorlu bir politik süreç bekliyor. Ortak düþman Kaddafi ye karþý birleþen muhalifler, iktidarýn paylaþýlmasýnda ayný birlikteliði gösteremiyor. 7 de DERS PROGRAMI AINLANDI Þu an da Tür ki ye'de ki o kul lar da Ýn gi liz ce, Al - man ca, Fran sýz ca, Ý tal yan ca, Ýs pan yol ca, Rus ça ve Çin ce dil le ri nin öð re til di ði ni be lir ten Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný Mer dan Tu fan, bu dil le re A rap ça'nýn da ek len di ði ni söy le di. Ýl köð re tim 4, 5, 6, 7 ve 8. sý nýf lar i çin ders prog ra mý nýn ta - mam la na rak ya yýn lan dý ðý ný bil di ren Tu fan, ders ki tap la rý nýn da Ha zi ran da bi te ce ði ni kay det ti. ATATÜRK'LE ÝLGÝLÝ KONULAR DA VAR Tu fan, A rap ça ders prog ra mýn da A ta türk' le il - gi li ko nu la rýn yer al ma dý ðý yö nün de ba zý e leþ ti ri - le rin gel di ði ni, an cak bun la rýn yan lýþ ol du ðu nu, prog ra mýn i çe ri ðin de dil an la tý lýr ken A ta türk' le il gi li ko nu la rýn da yer al dý ðý ný ifade etti. Bu der - sin or ta öð re tim 9, 10, 11 ve 12. sý nýf lar da da o ku - tu la ca ðý ný be lir ten Tu fan, or ta öð re ti min prog ra - mý ü ze rin de he nüz ça lý þýl dý ðý ný söy le di. 5 te üzde 50 nin sýrrý Kemalist oylarmýþ KÂZIM GÜLEÇÜZ ÜN AZISI 3. SAFADA Öðretmenlere verilecek olan bir maaþ ikramiye unutulmasýn 3 te BDP GENEL BAÞKANI TUTUKLAMALARLA ÝLGÝLÝ KONUÞTU: KCK buy sa baþ ka ný be nim KCK tutuklamalarý ile ilgili deðerlendirme yapan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Baþbakanýn siyasî tavrýndan, her gün ülkenin baþsavcýsý gibi talimatlar yaðdýrmasýndan kaygý duyduklarýný belirtirek, Eðer KCK buysa KCK genel baþkaný ben oluyorum. Çünkü tutukladýklarýnýn tamamý BDP li arkadaþlar dedi. 5 te MEVLÜT ÇAVUÞOÐLU: e ni a na ya sa yý Ve ne dik Ko mis yo nu i le birlikte ya pa lým Avru pa Kon se yi Par la men - ter ler Mec li si Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, Tür ki ye nin, ye ni a na ya sa ha zýr lýk la rýn da Ve ne - dik Ko mis yo nu i le bir lik te ça - lýþ ma sý ný is te di. Ça vu þoð lu, Tür ki ye nin da ha faz la re for - ma ih ti ya cý var. Türk hü kü me - ti ne her za man Ve ne dik Ko - mis yo nu i le ça lýþ ma sý ný tav si - ye et tim de di. 4 te BAROLAR BÝRLÝÐÝ Katkýya hazýrýz TBB Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, da ha ön ce i ki a na ya - sa tas la ðý ha zýr la dýk la rý ný, bu kez ha zýr la ma yý dü þün - me dik le ri ni, an cak ye ni a - na ya sa ha zýr lan ma sý ko nu - sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol - duk la rý ný kay det ti. 4 te Res mî tö ren so ruþ tur ma sý Ba ðým sýz Si irt Be le di ye Baþ ka - ný Se lim Sa dak, E ruh Be le di ye Baþ ka ný M. Me lih Ok tay ve BDP li Kur ta lan be le di ye baþ kan - ve kil le ri hak kýn da res mî tö ren le - re ka týl ma dýk la rý ge rek çe siy le so - ruþ tur ma a çýl dý. 5 te ISSN Polis aracý devrildi: 4 þehit 4 icralýk evden 1 i Ýstanbul da 11 AÝHM de yine mahkûm olduk 5 Filistin e yardýmý kesmek hata 3 7 ÇOCUÐUNUZ OKULA ALIÞTI MI? Ha be ri sayfa 15 te AVRASA MARATONU SINIF ATLIOR Ha be ri sayfa 14 te

2 2 LÂHÝKA Ýttifak âleminde yaþayalým [Kürtçe olarak neþredilen bu makalenin Türkçe tercümesi gazetenin 1 hafta sonraki sayýsýnda (29 Teþrinisani 1324 / 12 Aralýk 1908, sayý: 2, sayfa: 13.) yayýnlanmýþtýr.] Bediüzzaman Said Nursî nin Nasayihi 5 Aralýk Teþrinisani 1324 Kürt Teavün ve Terakki gazetesi, sayý: 1. Ýttifakta kuvvet, ittihatta hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var... Vasiyetim þudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sýký tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaþamak! a Ma þere l-ekrat! ttifakta kuvvet, ittihatta hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var. İ Ýttihadýn habl-i metînini, muhabbetin dayanýklý halatýný sýký tutun ki, sizi belâlardan kurtarsýn. Güzelce kulak veriniz, dinleyiniz. Size bir þey söyleyeyim: Biliniz ki; üç, evet üç cevherimiz vardýr ki, muhafazasýný bizden istiyorlar. Birincisi: Ýslâmiyet ki, milyonlarla þühedamýzýn kanýný ona paha vermiþiz. Ýkincisi: Cevher-i insaniyet ki, bizi heyet-i içtimaiye nazarýnda insan gösterecek odur. Üçüncüsü: Milliyet ki, piþevalarýmýzýn, seleflerimizin ruhlarýný mezarda þâd ettirecek bir tuhfemiz ve onlarla rabýta-i ezeliye ve ebediyemiz olacaktýr. Þu üç cevhere mukabil bir de üç düþmanýmýz vardýr ki, bizi mahvediyor: Birincisi: Fakr ki, Ýstanbul daki kýrk bin hamalýn vücudu o düþmanýmýzýn numune-i tasallutudur. Ýkincisi: Cehil ki, birinci düþmanýmýzýn istilâsýna büyük bir yardýmcýdýr. Zebun-i fakr olan o kýrk bin hamalýn içinde binde biri bir gazeteyi okuyamýyor ki, bir tarik-ý necat bulsun. Üçüncüsü: Ýhtilâf ve muadat-ý cahilânemizdir ki, biz birbirimizle boðuþtukça bir terbiyeye bihakkýn kesb-i istihkak ediyorduk. Hükûmet dahi terbiye-i vifakiye yerine tezyid-i nifaka çalýþýyor, hakkýmýzda her nev î zulüm ve itisaf icrasýna bizi lâyýk görerek insafsýzlýk ediyordu. Þimdi bilmeli ve anlamalýyýz ki, þu üç düþmanýmýzý kahretmek ve o üç cevherimizi onlarýn ellerinden kurtarmak için de elmastan masnu üç seyf-i sâtý-ý celâdet bize lâzýmdýr: Birinci kýlýcýmýz maarif, ikinci ittifak ve muhabbet-i millî, üçüncü de teþebbüs-i þahsî ve sa y-i nefsîdir. Herkes nefsine itimat etmelidir ki, haricin muavenet imtinanýndan, tezellülden, iftikardan istiðna hâsýl etsin, mezellet yükleri altýnda e- ðilmekten, her dest-i kahr-ý itisafa boyun eðmekten azade kalsýn. Son vasiyetim þudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sýký tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaþamak! Eski Said Dönemi Eserleri, Makalât, s. 24. LÛGATÇE: nasayih: Nasihatlar. a Ma þere l-ekrat!: Ey Kürt topluluðu. uhuvvet: Kardeþlik. habl-i metîn: Saðlam ip. þüheda: Þehidler. heyet-i içtimaiye: Sosyal hayat. piþeva: Önder. selef: Daha önce yaþamýþ olan, ata. tuhfe: Hediye, armaðan. rabýta-i ezeliye ve e- bediye: Geçmiþ ve geleceðin baðý. numune-i tasallut: Musallat olma örneði. cehil: Cehalet, eðitimsizlik. zebun-i fakr: Fakirlik, yoksulluk düþkünü. tarik-ý necat: Kurtuluþ yolu. muadat-ý cahilâne: Cahilce karþýlýklý düþmanlýk. kesb-i istihkak: Hak etme, hak kazanma. terbiye-i vifakiye: Uzlaþtýrýcý terbiye ve eðitim. tezyid-i nifak: Nifak ve parçalamayý arttýrma. itisaf: Haksýzlýk. masnu: apýlmýþ, san atla yapýlmýþ eþya. seyf-i sâtý-ý celâdet: Parlak yiðitlik kýlýcý. maarif: Eðitim. muhabbet-i millî: Millet sevgisi. teþebbüs-i þahsî: Þahsî teþebbüs, þahsî giriþim. sa y-i nefsî: Þahsî çaba ve gayret. muavenet: ardým, yardýmlaþma. imtinan: Minnet, baþa kakma. tezellül: Zillet, boyun eðme. iftikar: Muhtaç olma. istiðna: Ýhtiyaçsýzlýk, gerek duymazsýzlýk. mezellet: Alçalma, a- þaðýlýk. dest-i kahr-ý itisaf: Haksýzlýðýn kahredici eli. Mi'rac yolu açýk mý? 31. Söz de Mi'rac mu'cizesi ile ilgili mühim bir tesbit var. Þöyle ki: Ey müstemi [dinleyen]! Þu acîb kâinat-ý azîme, bir insanýn cüz î mahiyetinden halk olunmasýný istib âd etme! Bir nevi âlem gibi olan muazzam çam aðacýný, buðday tanesi kadar bir çekirdekten halk e- den Kadîr-i Zülcelâl, þu kâinatý nur-u Muhammedî den (Aleyhisselâtü Vesselâm) nasýl halk etmesin veya edemesin? Ýþte þecere-i kâinat, þecere-i Tûba gibi, gövdesi ve kökü yukarýda, dallarý aþaðýda olduðu için, aþaðýdaki meyve makamýndan, tâ çekirdek-i aslî makamýna kadar, nurânî bir hayt-ý münâsebet var. Ýþte Mi rac, o hayt-ý münâsebetin gýlâfý ve sûretidir ki, zât-ý Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmýþ; velâyetiyle gitmiþ, risâletiyle dönmüþ ve kapýyý da açýk býrakmýþ. Arkasýndaki evliyâ-i ümmeti, ruh ve kalb ile o cadde-i nurânîde, Mi rac-ý Nebevî nin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidadlarýna göre makamât-ý âliyeye çýkýyorlar. (sözler, s. 532) Ýfadede geçen mühim tesbit hiç kuþkusuz, Mi'rac yolunun açýk olduðu ve bu yoldan Ümmet-i Muhammediye (asm) içinde bulunan evliyalarýn derecelerine göre bazý makamlara çýktýðý görüþüdür. Evet, mühim sual bu: Mi'rac yolu açýk mýdýr? ani ifadede geçtiði gibi bazý evliyalar bu yoldan gidebilirler mi? Bu yol sadece evliyaya mý açýktýr? Baþka insanlar da bu yoldan gidebilirler mi? Gidiyorlarsa, hangi makamlara çýkabiliyorlar? Bu ve benzeri suallerin cevabý üzerinde fikir yürütmeden evvel daha önemli bir sualin cevaplandýrýlmasý gerekir. Çünkü o sual bir ölçüde yukarýdaki suallerin mukaddimesi hükmündedir. Suâl þu: Ýnsanlar Peygamberlerin mu'cizelerinin benzerlerini yapabilirler mi? Ýþte bu suâlin cevabý netleþirse bir ölçüde Mi'- racla ilgili mezkûr suâlin de cevabý netleþmiþ olur. Zira Mi'rac da bir mu'cizedir. Evet, insanlar peygamber mu'cizelerinin benzerlerini yapabilirler mi? aparlarsa nereye kadar yapabilirler? Bu noktada sýnýrlar nedir? Bu suale Nurlarda þöyle cevap verilir: Ýþte, Kur ân-ý Hakîm, enbiyâlarý, insanýn cemaatlerine terakkiyât-ý mâneviye cihetinde birer pîþdar ve imam gönderdiði gibi, yine insanlarýn terakkiyât-ý maddiye sûretinde dahi, o enbiyânýn herbirisinin eline bâzý hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaþý ve üstad etmiþtir. Onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor. Ýþte, enbiyâlarýn mânevî kemâlâtýný bahsetmekle insanlarý onlardan istifadeye teþvik ettiði gibi, mu cizâtlarýndan bahis dahi, onlarýn nazîrelerine yetiþmeye ve taklidlerini yapmaya bir teþviki iþmâm ediyor. (Sözler, s. 231) Bu ifadeye göre insanlar mu'cizelerin bir benzerlerini yapabilirler. Hatta ifadeye göre, Kur ân bu noktada teþvik ediyor, mu'cizelerin benzerlerinin yapýlmasýný istiyor. Öyle de olmuþ. Nuh Aleyhisselâmýn bir mu'cizesi olan gemi bugün çok rahat yapýlabilmekte. usuf Aleyhisselâmýn mu'cizesi olan saatin yüzlerce çeþit ve türü imal edilebilmekte. Ýnsanlar havanýn kaldýrma gücünden istifade ederek, uçak yolu ile, Süleyman Aleyhisselâm gibi havada uçabilmekte. Demirin eritilmesi, ateþte yanmayan elbise keþfi, yer altý zenginliklerden istifade edilmesi gibi günümüzdeki bir çok teknik ve teknolojik geliþme Peygamberlerin mu'- cizeleri taklit edilerek bulunmuþtur. Bundan sonra da yine mu'cizelerin iþareti ile daha bir çok teknik geliþmelere ulaþýlacaktýr. Ýþte Mi'rac mu'cizesi de bu noktada mühim sýrlarý ve iþaretleri içinde saklýyor. Ýnsanlar nasýl ki diðer mu'cizelerin benzerlerini yapmak için mühim bir gayret içindeler; öyle de Mi'rac mu'cizesinin bir benzerini yapmak için de çaba sarf edecekleri muhakkaktýr. Fýtrî meyil budur. Bu noktada yukarýdaki sualin cevabýna dönersek: Mi'rac yolu her insan için açýktýr. Bir mü min için açýktýr. Zira, her bir mü min namazda tekbir alarak, hayalen bu dünya hadiselerinden sýyrýlýp, huzur-u Ýlâhiye girer ve namaz yolu ile Rabbi ile konuþur. Bu sebeptendir ki Namaz mü minin mi'racýdýr denilmiþtir. Allah a yakýn bir evliya için kapý açýktýr. Hisleri ile, duygularý ile, ruhu ile bazý âlî ve yüksek makamlara çýkabilir. Hatta Ýmam-ý Rabbani, Ýmam-ý Gazali gibi müceddid seviyesindeki bazý mühim zatlar, hisleriyle, akýllarýyla, ruhlarýyla, cisimleri ile bazý âlî makamlara çýkýyorlar ve Resulullah ýn (asm) mi'racý gölgesinde gayb âlemlerini temaþa ediyorlar. Bu yol ayný zamanda fen ehli için de açýktýr. Zira fen ehli yeni keþifler yaparak görünmeyen âlemlere seyahat edebilir. Bu dünyanýn ve þehadet âlemlerinin sýnýrlarýndan ötelere gidebilir. Zamanda yolculuk yapabilir. Þu yakýn günlerde yapýlan bir keþif, tam da bu hususa iþaret ediyor. Bilindiði üzere son deneylerde ýþýk hýzýnýn üstüne çýkýlabileceði keþfedildi. Bu da ýþýk hýzýnýn üstünde hareket edebilen bazý vasýta ve araçlarýn yapýlabileceðine iþaret eder. Demek ki ýþýk hýzý altýnda hareket kabiliyeti olan þu dünyadan, ýþýk hýzý üstünde hareket kabiliyeti olan diðer âlemlere geçiþ mümkün olacaktýr. Zaten Peygamberimizin (asm) Burak ile Mekke den Kudüs e yapmýþ olduðu seyahatin benzerlerini insanlýk bugün yapmaktadýr. Refref ile ýþýk hýzý üstünde yapýlan Mi'rac seyahatinin de bir benzeri yapýlacak gibi gözüküyor. Bugün için bu durum en azýndan teorik olarak mümkün. Pratikte gerçekleþmesi ise yakýn bir gelecekte olabilir. Teknolojik geliþmeler bu yönde olumlu iþaretler veriyor. Demek ki, çýkmasýný bilen herkes için Mi'rac yolu açýktýr.

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Zilkade 1432 Rumî: 22 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Öðretmenlerin bir maaþ ikramiyesiunutulmasýn Kocaeli Halk Kütüphanesinde görme engelli ve az gören vatandaþlarýn kitap okumalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla gerekli donaným kuruldu. FOTOÐRAF: AA Görme engellilere kütüphane desteði KOCAELÝ Halk Kütüphanesinde görme engelli ve az gören vatandaþlarýn kitap okumalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla gerekli donaným kuruldu. Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üðüten, Kütüphaneler ve ayýmlar Genel Müdürlüðünce sürdürülen Bilgiye Eriþimde Engelli Deðilsiniz (BÝLED) Projesi nin görme engelli kiþilerin kütüphane hizmetlerinden azamî düzeyde faydalanmalarýna imkân saðlamak üzere hazýrlandýðýný söyledi. Kendilerinin de proje kapsamýnda çalýþma yaptýklarýný ifade eden Üðüten, görme engelliler için sesli ekran o- kuma programý, ekran büyütme programý ile masa üstü büyüteç sistemi ve kitap okuma makinesi aldýklarýný belirtti. Adil Üðüten, cihazlardan birinin, çok az görme yetisi olan kiþilerin kitap okuma ya da araþtýrma yapmasýna imkân tanýdýðýný, cihazýn yazýlarý 82 kata kadar büyüttüðünü ve harflerin rengini deðiþtirebildiðini bildirdi. Kocaeli / aa Kýzýltepe de 4 polis þehit oldu MARDÝNÝN Kýzýltepe ilçesinde polis aracýnýn devrilmesi sonucu meydana gelen kazada þehit olan polis memurlarýnýn sayýsý 4 e yükseldi. Edinilen bilgiye, Kýzýltepe Emniyet Müdürlüðüne ait zýrhlý aracýn ilçe çýkýþýnda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memurlarý Kuddusi Arýsoy ve Ünal Gürel, Mardin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesine sevk edildi. Burada polis memurlarýndan Kuddusi Arýsoy, bütün çabalara raðmen kurtarýlamadý. Diðer yaralý Ü- nal Gürel in tedavisi ise sürüyor. Kazada, polis memurlarý Mustafa A- car, Hasan Babacan ve Aytaç Usta da þehit olmuþtu. Kýzýltepe / aa 10 RECEP GÖREN ANKARA 5 EKÝM Dünya Öðretmenler Günü dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yapan Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Kasým 2010 da yapýlan 18. Millî Eðitim Þûrâsý nda, bütün öðretmenlere her 24 Kasým Öðretmenler Gününde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde bir karar çýktýðýný hatýrlatarak eðitimcilerin ikramiyelerinin Öðretmenler Günü ne yetiþtirilmesini beklediklerini söyledi. Türkiye nin öðretmen yetiþtirme ve atama politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gitmesi gerektiðini söyleyen Gürkan Avcý, Aksi takdirde 2015 yýlýnda iþsiz öðretmen sayýsý 700 bini bulacaktýr. Öte yandan yeni anayasada, yeni bir yükseköðretim yasasýna ve çaðdaþ Millî Eðitim Temel Kanunlarýna muhakkak yer verilmelidir dedi. Eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn iyileþtirilmesini ve öðretmen maaþýnýn 3 bin liraya yükseltilmesini istediklerini söyleyen Avcý, öðretmenlerin ekonomik, DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 18. Millî Eðitim Þûrâsý nda, bütün öðretmenlere her 24 Kasým Öðretmenler Gününde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde bir karar çýktýðýný hatýrlattý. meslekî ve demokratik sorunlarýnýn hýzla çözülmesi gerektiðini dile getirdi. Gürkan Avcý, Türkiye nin sürdürülebilir kalkýnmayý yakalamasýnda ve bilgi toplumu oluþturmasý noktasýnda baþarýlý, kaliteli ve dünya sýralamalarýna giren eðitim fakültelerine ve öðretmen yetiþtirme politikalarýna ihtiyaç duyulduðunu da söyledi. KPSS ÝLE ÖÐRETMENLÝK BECERÝSÝ ÖLÇÜLEMEZ ÖÐRETMEN adaylarýnýn kendilerini öðretmenlik mesleðine deðil, KPSS ye hazýrladýklarýna dikkat çeken Avcý þöyle konuþtu: Bu itibarla öðretmen yetiþtirme sisteminde bir týkanýklýða ve önemli bir bunalýma sürüklendiðimizi itiraf etmemiz gerekir. Özellikle Türkiye i- çin öðretmen yetiþtirmek çok önemli bir misyon olarak görülmelidir. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden ilerlemesinde, çok önemli bir görev üstlenmiþ olan öðretmenlerimizin yetiþtirilmesinde programlardan, görülen derslerin ve içeriklerinin belirlenmesine kadar, lisans ve lisansüstü programlarda görülen sorunlarýn tesbit ve çözümüne kadar çaðdaþ geliþmeler ve yönelimleri ortaya koymamýz gerekmektedir. üzde 50 nin sýrrý Kemalist oylarmýþ AKP nin 12 Haziran seçimlerinde aldýðý yüzde 49 küsurluk oyun hangi kesimlerden geldiðini tesbit etmek amacýyla yaptýrdýðý bir araþtýrmadan þu sonuçlar çýkmýþ: Muhafazakârlar yüzde 27. Türk milliyetçileri yüzde Atatürkçü-Kemalistler yüzde Sosyal demokratlar yüzde 7.2, Liberal-demokratlar yüzde 5.9, Ulusalcýlar yüzde 3, Kürt milliyetçileri yüzde 1.4. Konuyla ilgili haberini % 50 nin sýrrý: seküler kitle baþlýðýyla manþete taþýyan Sabah, 12 Haziran seçimlerinde 3.5 milyon Atatürkçü-Kemalist seçmen AK Parti ye oy verdi demiþ ( ). Araþtýrmayý koordine eden Baþbakan ardýmcýsý Beþir Atalay, sonuçlarý AK Parti ye azýmsanmayacak oranda seküler toplumsal gruplar oy verdi. Ýdeolojik kalýplar kýrýldý diye yorumlamýþ. Tabiî, araþtýrmada öne çýkan kimlik tanýmlarýnýn gerçek durumu ne ölçüde yansýttýðý, tartýþmaya açýk bir husus. Toplumun ne kadarý kendisini bu niteliklere göre tanýmlýyor? Meselâ muhafazakârlýkla kast edilen þey ne? Dindarlýk mý? Veya seküler kesim i tarif eden kelimeler Atatürkçü-Kemalist ifadeleri mi? Haberin detayýnda AKP ye oy veren Kemalistlerin, o kesimin asýl adresi olarak bilinen CHP nin aldýðý oylarýn üçte birine tekabül ettiði belirtiliyor. Ve toplam, milyona çýkýyor. O zaman þu sual gündeme geliyor: Türkiye de o kadar Kemalist var mý ki? Ve eðer muhafazakârlýktan kasýt dindarlýk ise, seküler denilen kesimlerde de dinin gereklerini yaþama gayreti içerisinde olan insanlar yok mu? a da muhafazakârlýða yüklenen anlamlardan birinin tutuculuk olduðu dikkate alýnýrsa, bu ülkedeki en tutucu ve statükocu kesimlerin baþýnda Kemalistlerin geldiði de bir vâkýa deðil mi? Peki, muhafazakârlýðý, Türk milliyetçiliðini ve ulusalcýlýðý ayýran kriterler neler? Atatürkçülükle ulusalcýlýk neden ayrý kategoriler olarak tasnif edilmiþ? Ve demokratik niçin sosyal ve liberal e- tiketlerine hapsedilmiþ? En azýndan AKP nin kendisini tanýmlarken çok kullandýðý muhafazakâr demokratlýk þýkkýna niye yer verilmemiþ? Keza Türk milliyetçilerinden gelen oy desteði hayli yüksek bir orana varýrken Kürt milliyetçilerinin en alt düzeyde kalmasý ne anlama geliyor ve pratikte ne sonuç verecek? AKP, Türk milliyetçiliðini daha çok öne çýkaran politikalarla mý yola devam edecek? Eðer öyle yaparsa, Kürt sorununu çözme iddiasýný nasýl gerçekleþtirecek? Velhasýl isabeti çok tartýþmalý ve þüpheli bir tasnif ve kategorizasyon söz konusu. Dolayýsýyla bu araþtýrmadan doðru sonuçlar çýkarmak zor. AKP yi böyle bir araþtýrmaya yönelten en ö- nemli saiklerden birinin, Sahillerden ve laik kesimden niye oy alamýyoruz? kompleksi olduðu, bilinen bir husus. Her fýrsatta tekrarlanan Kimsenin içkisine, eðlencesine, plajýna karýþmadýk söylemleri ve elhak bunlarý fazlasýyla doðrulayan dokuz senelik icraat bu kompleksin tezahürleri. Araþtýrma sonuçlarýndan en çok seküler, Atatürkçü-Kemalist kesimin oylarý nýn öne çýkarýlmasý da ayný kompleksin bir türevi olsa gerek. Böylece denilmek isteniyor ki: Bize baþýndan beri Atatürkçü ve laik cenah kuþkuyla bakýyordu, ama bu sonuç artýk onlarý da kazanmaya baþladýðýmýzý gösteriyor. Öyle olmasa, 3.5 milyon Kemalist seçmen CHP yerine niye bizi tercih etsin? Atalay bu sonuçlarý Ýdeolojik kalýplar kýrýldý diye yorumluyor. Ama söz konusu araþtýrmanýn toplumu tamamen ideolojik kriterlere göre tasnif ve kategorize eden bir mantýkla yapýlmýþ olmasý, hem bu yorumu zora sokuyor, hem de partisinin bundan sonra oluþturacaðý politikalarý. AKP bütün bu farklýlýklarý aþan ve çok deðiþik toplum kesimlerini buluþturan bir adres haline geliyor denilmek isteniyorsa, bu da çok zor. Çünkü ayný anda hem dindarlarý, hem Kemalistleri, hem sosyal ve liberal demokratlarý, hem ulusalcýlarý memnun edebilmek mümkün deðil. ANAP dört eðilimi birleþtirecekti, ne oldu?

4 4 HABER Ve ne dik Ko mis yo nu i le bir lik te ya pa lým Ýsraf ve iflâs Dünya, umumî bir kriz rüzgârýna kapýlmýþ görünüyor. Dünün en zengin leri, bugün batmama/ iflâs etmeme mücadelesi veriyor. Bu, hem þirketler arasýnda hem de ülkeler arasýnda yaþanan bir durum. Amerika merkezli bazý firmalarýn batamayacak kadar büyük olduðu söyleniyordu ve krizde en önce onlar battý. Týpký, Titanik yolcu gemisi gibi... Onun hakkýnda da sahipleri batmaz, batamaz derlermiþ... Zengin ve gösteriþli ülkelerin iflas noktasýna gelmesine sadece vatandaþ da anlam veremiyor. Nasýl olur da komþumuz unanistan bu hale düþer? Nasýl olur da Fransa ya da Almanya kriz rüzgârlarýna tutulur? diye soruyorlar. Doðrudur, ilk bakýþta böyle ülkelerin uçurumun kenarýna gelmesi pek mümkün görülmezdi. Ama gelip dayandýklarý nokta çok feci. Meselâ komþumuz unanistan namerde bile muhtaç hâle geldi. Avrupa Birliði ülkeleri yardým etse de, düþtükleri kötü durumdan kurtulmalarý zor görünüyor. Peki bu ülkeler ne etti de bu hallere düþtü? Elbette yüzlerce sebep sayýlabilir, ama temelde kazanmadýðýný harcama hastalýðý var. Bunu kýsaca israf olarak da isimlendirebiliriz. Ýsraf öyle bir hastalýk ki hem þahýslarý, hem de devletleri iflâsa sürüklüyor. Komþu ülkeler ve baþka bazý devletler iflâsa sürükleniyor da biz çok mu rahatýz? Görece bir rahatlýk var, ama bu rahatlýða aldanmamak gerekir. Kazanmadan harcama hastalýðýmýz ve ilâve olarak israf alýþkanlýðýmýz devam ederse, Allah muhafaza etsin biz de iflâs a sürüklenebiliriz. Bize bir þey olmaz anlayýþý hepimizi çýkmaz sokaklara sürükleyebilir. Hem þahýs hem de devlet olarak mutlak surette israf a karþý koymalýyýz. Geliyorum diyen tehlike þudur: Türkiye de yaþayanlar olarak, kazanmadýðýmýz halde toplamda 213 milyar TL yi harcamýþ durumdayýz! (Posta, 4 E- kim 2011) Bu rakam her halde hafife alýnacak bir rakam deðil. Düþünün ki devlet bile zaman zaman 3 ya da 5 milyar TL ye muhtaç olabiliyor. ani, bir iþ yapýlmasý istendiðinde apardýk, ama 10 milyar lâzým. O halde bu iþi erteleyelim denebiliyor. Tamam, bu borç bir kiþi nin deðil 70 milyon kiþi nindir; ama yine de tehlike zillerini duymak durumundayýz. Kredi kartlarý vasýtasýyla, kazanmadýðýmýz hayalî para larý harcama alýþkanlýðýndan vazgeçmesini bilmeliyiz. Ýsrafla harmanlanmýþ bu yanlýþ yolda yürümeye devam edersek, Bu hallere nasýl düþtüler? diye þaþtýðýmýz kiþi ve ülkelerin durumuna biz de düþebiliriz. Aslýnda ülkelerin iflasa sürüklenmesinde, yaptýklarý haksýzlýklarýn da payý vardýr. Maalesef, bugünün zengin ülkeleri bu zenginliklerini büyük ölçüde yaptýklarý haksýzlýklara, adaletsizliklere ve gasplara borçludurlar. Dünyada bir sömürme hadisesi varsa, sömüren ler de vardýr. En çarpýcý misâli, Afrika ülkelerinde yaþananlardýr. Zengin madenlere sahip olan bu ülkeler nedense en fakir ler arasýnda yer a- lýyor. Niçin? Avrupa nýn dessas zalimleri bu ülkelerin elindeki mal larý ya çalýp ya da gaspediyorlar. ýllardan beri devam eden bu haksýzlýk, ah larýn birikmesine sebep oldu. Ve nihayetinde ah lar Arþ-ý Alâ ya yükseldi ve krizler patlak verdi. Ekonomik krizler böyle açýklanmaz diyen uzman lar olabilir. Elbette tek sebep bu deðildir, ama ilgisiz olduðu da düþünülmesin. Unutmamamýz gereken nokta, israf ta ýsrarýn neticesinin iflâs olduðudur. Mutlaka bir sebep doðar ve batmasý mümkün olmayan lar da iflâs edebilir. En iyisi, Onda var, bende de olsun anlayýþýyla israf tuzaðýna sürüklenmemize hep beraber itiraz edelim... AKPM: Türkiye de yüzde 10 luk seçim barajý fazla AV RU PA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si nde (AKPM) Tür ki ye de ki 12 Ha zi ran se çim le riy le il gi li ha zýr la nan ra por da, se çim ba ra jý nýn yüz de 10 ol ma sý e leþ ti ril di. Ge nel ku ru lun o tu ru mun da tar tý þý lan ra - por da, AKPM nin da ha ön ce de gün de me ge tir di ði gi bi yüz de 10 luk ba ra jýn yük sek ol du ðu i fa de e dil di. BDP den a day gös te ri len Ha tip Dic le i le bir lik te, a - day lýk la rý na i zin ve ri le rek, se çim ya rý þý na gi ren ve ka - za nan CHP li ve BDP li tu tuk lu ba zý ü ye le rin tem sil hak la rý nýn el le rin den a lýn dý ðý ha týr la tý lan ra por da, Türk yet ki li ler den, kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si ni de göz ö - nü ne a la rak, i ler de bu tür ka rý þýk lýk la rýn ö nü ne geç - me le ri is ten di. Ra por da, mev cut i ler le me ye rað men ka dýn la rýn mec lis te tem sil o ra ný nýn ha la is te ni len dü - zey de ol ma dý ðý e leþ ti ri si ge ti ril di. Ra por da, en gel li ler i çin oy ver me iþ le mi ni ko lay laþ tý rýl ma sý i çin ge rek li dü zen le me le rin ya pýl ma sý tav si ye e dil di. Tür ki ye de se çim le rin i yi or ga ni ze e dil di ði ve ço ðul cu lu ðu yan - sýt tý ðý i fa de e di len ra por da, bu nun la bir lik te ba zý te - mel öz gür lük le rin i yi leþ ti ril me si ne ih ti yaç ol du ðu i fa - de e dil di. Ra po run so nun da, Türk yet ki li le rin se çim sis te mi ni ge cik me den re form dan ge çi re rek i yi leþ tir - me si ve bu ko nu da ge re kir se Ve ne dik Ko mis yo nun - dan yar dým is te me si tav si ye e dil di. Stras bo urg / ci han AVRUPA KONSEÝ PARLAMENTERLER MECLÝSÝ BAÞKANI MEVLÜT ÇAVUÞOÐLU, TÜRKÝE'DEN ENÝ ANAASA HAZIRLIKLARINDA VENEDÝK KOMÝSONU ÝLE BÝRLÝKTE ÇALIÞMASINI ÝSTEDÝ. AVRUPA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (AKPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, Tür - ki ye nin, ye ni a na ya sa ha zýr lýk la rýn da Ve ne - dik Ko mis yo nu i le bir lik te ça lýþ ma sý ný is te - di. AKPM ge nel ku ru lu ön ce ki gün Stras - bo urg da baþ la dý. Ça vu þoð lu, ge nel ku ru lun baþ la ma sý do la yý sýy la dü - zen le di ði ba sýn top lan tý - sýn da, Av ru pa Kon se - yi nin a na ya sa ha zýr lýk la rý ko nu sun da uz man ku ru - lu þu o lan Ve ne dik Ko mis - yo nu nun Tür ki ye i le bir - lik te ça lýþ ma ya ha zýr ol - du ðu nu söy le di. Ça vu þoð lu, Av ru pa Kon se yi stan dart la rý na u - la þa bil mek i çin, Tür ki - ye de ye ni a na ya sa ü ze rin - Mevlüt Çavuþoðlu de ça lý þýl ma sý ge re ki yor. Tür ki ye nin da ha faz la re for ma ih ti ya cý var. Ve ne dik Ko mis - yo nu bu ko nu da yar dým cý o la bi lir. Türk hü kü me ti ne her za man Ve ne dik Ko mis yo - nu i le ça lýþ ma sý ný tav si ye et tim de di. Tür - ki ye de ya ni a na ya sa ça lýþ ma la rý i çin mev - cut ik li min ol duk ça o lum lu ol du ðu nun al - tý ný çi zen Ça vu þoð lu, si vil top lum ku ru luþ - la rý ve si ya si par ti le rin hep bir lik te ye ni a na - ya sa ça lýþ ma la rý na des tek ver me si ni is te di. Ça vu þoð lu, Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si nin TBMM ye ge ri dön me si ni de o lum lu bir ge liþ me ol du ðu nu vur gu la dý. AKPM Baþ ka ný, bu nun la bir lik te, BDP yi PKK te rö rü nü ký na ma dý ðý i - çin e leþ tir di. Ça vu þoð lu, BDP, Av ru pa Kon se yi, ABD ve AB ta ra fýn dan te rö - rist ku ru luþ o la rak ta ný nan PKK i le a ra sýn da ke sin bir çiz gi koy mak zo run da de - di. AKPM Baþ ka ný Ça vu - þoð lu, bir so ru ü ze ri ne ver - di ði ce vap ta te rör suç la ma - sýy la tu tuk la nan la rýn, si ya si suç lu sa yý la ma ya ca ðý ný söy - le di. 12 Ha zi ran se çim le riy - le il gi li Tür ki ye yi zi ya ret e de rek bir ra por ha zýr la yan AKPM he ye ti nin gö rüþ le ri nin bü yük bir bö lü mü nü pay laþ tý ðý ný i fa de e den Ça vu þoð lu, yüz de 10 luk se çim ba ra jý nýn ger çek ten yük sek ol du ðu nu, an cak Türk hü kü me ti nin, A ÝHM nin bu ko nu da bir ih - lal ka ra rý ver me me si ni ge rek çe gös ter di ði ha týr lat tý. Stras bo urg / a a Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, Meclis'in yenilenen basýn toplantýsý salonunun açýlýþýný yaptý. FOTOÐRAF: AA TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa - nýn bi na yý ta mir et mek de ðil yep ye ni bir hu kuk in þa a et mek ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin ye ni le - nen ba sýn top lan tý sa lo nu a çýl dý. A çý lý þý ya - pan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Ön ce lik le ye ni den dü zen le nen sa lon la il gi li ül ke i çin i yi ve gü zel ha ber ler ya pýl ma sý te men ni sin de bu lu nan Çi çek, Mec lis in ön ce lik li ko nu la rý nýn ba þýn da ye - ni a na ya sa gel di ði ni, bu ko nu la rý ge nel ya - yýn yö net men le riy le gö rü þe ce ði ni söy le di. Si ya si par ti grup la rýn dan uz laþ ma ko mis - yo nu na ye ni a na ya sa yý ha zýr la mak ü ze re 3 er ü ye nin is mi nin bil di ril me si i le il gi li ya - zý yý im za la dý ðý ný be lir ten Çi çek, Geç miþ te uz laþ ma ko mis yo nu nun ü ye sa yý sý i kiy di. Bu ko mis yon da ha çok kýs mi a na ya sa de ði - þik lik le ri ni ha zýr la mak ü ze re o luþ muþ bir ko mis yon du. Sý nýr lý sa yý da mad de nin de - ðiþ me si ko nu sun da par ti le rin za ten mu ta - Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Vedat Ahsen Coþar, yeni anayasa için destek sözü verdi. Ba ro lar Bir li ði, ye ni a na ya sa i çin kat ký ya ha zýr TÜRKÝE Ba ro lar Bir li ði (TBB) Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, ye ni a na ya sa ha zýr - lan ma sý ko nu sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol duk la rý ný be lirt ti. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Baþ ka ný (TBMM) Ce mil Çi çek, TBB Baþ ka ný Co - þar a i a de-i zi ya ret te bu lun du. Zi ya re tin ar dýn dan a çýk la ma ya pan TBMM Baþ ka - ný Çi çek, bu zi ya re tin ö zel bir se be bi ol - du ðu na dik kat çe ke rek, 1982 A na ya sa - sý na ilk i ti raz e den ku ru mun Tür ki ye Ba - ro lar Bir li ði ol du ðu nu söy le di A na - ya sa sý na ha zýr lýk a þa ma sýn da ya pý lan i ti - raz la rýn a ra dan ge çen za man i çe ri sin de hak lý lý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e den Çi - çek, ye ni a na ya sa ha zýr lan ma sý sý ra sýn da en ak tif kat ký ve re cek ku rum la rýn ba þýn da da Ba ro lar Bir li ði nin gel di ði ne dik kat çek ti. Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði Baþ ka ný Ve - e ni a na ya sa bi na yý ta mir de ðil, ye ni den in þa a et mek ba ka tý var dý. Bu de fa 3 ol ma sý nýn se be bi, ye ni bir a na ya sa ya pý la cak. e ni bir a na ya - sa yap mak de mek bi na yý ta mir et mek de - ðil, yep ye ni bir hu kuk in þa a et mek de mek - tir. e ni a na ya sa çok de ði þik ko nu la rý i çe - re ce ði i çin, her par ti den 3 ki þi nin ol ma sý bu sü reç te iþ le rin da ha i yi gö tü rü le bil me si - ni, da ha çok ke sim le ir ti bat ku ru la bil me si - ni ve her ke sin bu sü re ce kat ký sý ný sað la ya - bil mek ba ký mýn dan ö nem li o la cak di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han E roð lu: Al man kre di le riy le faz la il gi len di ði miz yok ORMAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Al man ya nýn An ka ra Bü yü kel çi si E ber hard Pohl ün, Al man va kýf la rýn dan Tür ki ye de ba - zý be le di ye le re kul lan dý rý lan kre di le rin il gi li ba kan lýk lar ca tah sil e dil di ði id di a la rý na i liþ - kin, Bi zim Al man kre di le riy le faz la il gi len - di ði miz yok. I PA pro je le ri var, AB kay nak lý fon lar la Çev re ve Or man Ba kan lý ðý o la rak bi zim il gi len di ði miz doð ru dur de di. E roð lu, ük sel Ýn þa at A vi ze li Sa lon da dü zen le nen Su Ka li te si Ýz le me si ne Ý liþ kin Ka pa si te Ge - liþ tir me Pro je si nin a çý lýþ top lan tý sý na ka týl dý. E roð lu, top lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. E roð lu, Al man va kýf la - rýn Tür ki ye de ö zel lik le al týn çý ka rýl ma sý ný en gel le mek i çin ça lýþ ma lar yap tý ðý ný za ten bil dik le ri ni söy le di. Bü yü kel çi Pohl ün çev re kre di le riy le il gi li a çýk la ma sý ný ha týr la tan E - roð lu, þöy le ko nuþ tu: Sa yýn Bü yü kel çi, çev re kre di le ri nin Çev re ve Or man Ba kan lý ðýn dan tah sil e dil di ði ni söy le miþ. Bi zim Al man kre - Orman ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu. di le riy le faz la il gi len di ði miz yok. I PA pro je - le ri var, AB kay nak lý fon lar la Çev re ve Or - man Ba kan lý ðý o la rak bi zim il gi len di ði miz doð ru dur. A ma Baþ ba ka ný mý zýn kas tet ti ði o de ðil. On lar za ten sa de ce Al man ya nýn de ðil AB pro je le ri dir. Bu tür po le mik le re gir mek is te mi yo rum. A ma ö zel lik le te rör ko nu sun - da bü tün dün ya mil let le ri nin has sas ol ma sý lâ zým. Te rö rü des tek le yen ül ke ler var. Bu ko nu da bir ta výr koy maz lar sa te rör za man ge lir on la rý da vu rur. Tür ki ye nin ö nü nü kes me ye ça lý þan lar ol - du ðu nu kay de den E roð lu, ba zý ül ke le rin te - rör ör gü tü PKK ya her tür lü mad dî, si lâh, mü him mat des te ði ver di ði ni bil dik le ri ni söy - le di. Bu nun a çýk bir þe kil de ya pýl ma dý ðý ný di - le ge ti ren E roð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Tür ki ye nin ö nü nü kes mek i çin böy le kal - leþ çe bir ta kým ta výr lar i çe ri sin de o lu yor lar. Te rö re kar þý bü tün ül ke le rin tek bir yü rek ha lin de kar þý dur ma la rý ge re kir di ye dü þü nü - yo rum. Ül ke ler a ra sýn da bir lik, iþ bir li ði, kar þý - lýk lý i yi mü na se bet ler le in san lý ðýn re fah se vi - ye si ni ar týr mak da ha fay da lý dýr. An ka ra / a a dat Ah sen Co þar da Mec lis Baþ ka ný Çi - çek in i a de-i zi ya ret i çin gel di ði ni be lir te - rek, gö rüþ me de ye ni a na ya sa nýn da gün - de me gel di ði ni bil dir di. Ba ro lar Bir li ði nin 12 Ey lül A na ya sa sý nýn ha zýr lan ma sý sý ra - sýn da i ti raz lar da bu lun du ðu nu, bun la rýn da za man i çe ri sin de hak lý lý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný be lir ten Co þar, da ha ön ce i ki a - na ya sa tas la ðý ha zýr la dýk la rý ný an cak bu kez ha zýr la ma yý dü þün me dik le ri ni söy le - di. e ni a na ya sa nýn ne þe kil de o la ca ðý i le il gi li za man i çe ri sin de a çýk la ma lar da bu - la na cak la rý ný ak ta ran Co þar, ye ni a na ya sa ko nu sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol duk la rý ný i fa de et ti. Co þar, Mec lis te ye ni a na ya sa ko nu sun da an laþ - maz lýk çýk ma sý du ru mun da sað du yu nun se si o la rak gö rüþ le ri ni or ta ya ko ya cak la rý - ný söz le ri ne ek le di. An ka ra / ci han a kut: Fi kir bir li ði, i yi de ðer len di ril me li TBMM Baþ kan ve ki li Sa dýk a kut, ye ni a na ya - sa ya pýl ma sý ko nu sun da va rý lan fi kir bir li ði nin, Mec li sin ye ni dö ne min de i yi de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy le di. a kut, tüm si ya si par ti le rin se çim ön ce sin de hal ka ye ni a na ya sa sö zü ver - di ði ni, bu ne den le Mec lis te ye ni dö nem de e le a lý na cak en ö nem li ko nu lar dan bi ri nin, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý o la ca ðý ný söy le di. O luþ tu ru - la cak ha zýr lýk ko mis yo nun da, her par ti nin ye ni a na ya sa i le il gi li tek lif le ri ni or ta ya ko ya ca ðý ný kay de den a kut, ça lýþ ma lar da si vil top lum ku - ru luþ la rý, ü ni ver si te ler ve di ðer sos yal ke sim ler - den de fay da la ný la ca ðý ný i fa de et ti. Mev cut a na - ya sa nýn tüm par ti ler ta ra fýn dan ih ti lal a na ya - sa sý o la rak e leþ ti ril di ði ni an la tan a kut, bu ne - den le geç miþ ten be ri si ya si par ti le rin bu a na ya - sa yý de ðiþ tir me sö zü ver di ði ni be lirt ti. An cak ilk de fa bu dö nem de, ye ni bir a na ya sa o luþ tu - rul ma sý ko nu sun da cid di bir fi kir bir li ði sað lan - dý ðý na dik ka ti çe ken a kut, bu a van ta jýn ye ni dö nem de i yi de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy - le di. a kut, Mec lis o la rak, de mok ra si stan dar - dý nýn yük sel til me si i çin ge rek li dü zen le me le rin de ya pýl ma sý ge re ki yor. Bu kap sam da ye ni a na - ya sa ö nem li yer tu tu yor. As lýn da ge çen dö - nem de de ge rek AB u yum sü re cin de, ge rek in - san te mel hak ve öz gür lük le rin de a na ya sa de ði - þik li ði ve ya sal dü zen le me ler ya pýl dý. Bu dö nem i çin de de uz laþ ma i çin de ek sik le rin gi de ril me si ge re ki yor. TBMM bu tec rü be ye ve bi ri ki me sa - hip tir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Mec lis ten dün ya ya ya sa ma des te ði MECLÝS, ya sa ma a la nýn da 91 yýl da el de et ti ði bi ri ki mi di ðer ül ke le re de ak ta rý yor. A lý nan bil gi - ye gö re, Mec lis son yýl lar da çok sa yý da ül ke ye ya sa ma des te ði ver di. Bu ül ke ler a ra sýn da; A zer - bay can, Gür cis tan, Mo ðo lis tan, Af ga nis tan, Kýr gý zis tan, Bos na-her sek, Ar na vut luk, Ma ke - don ya ve Ce za yir bu lu nu yor. Mec lis ya sa ma uz - man la rý, ye ni dö nem de Türk dün ya sý, As ya, Bal kan lar, Or ta do ðu ve Af ri ka ül ke le ri a ðýr lýk lý o la rak çe þit li ül ke le re des te ði sür dü re cek. TBMM, ya sa ma des te ði prog ram la rý kap sa mýn - da bu gü ne ka dar çok sa yý da he ye ti a ðýr la dý. Ge - len he yet le re yo ðun bir e ði tim prog ra mý ve ri li - yor. TBMM teþ ki lat ve per so nel ya pý sý, u lus la ra - ra sý ko mis yon lar, dost luk grup la rý ve par la men - ter dip lo ma si nin yer al dý ðý TBMM nin dýþ i liþ ki - le ri an la tý lýr ken, A raþ týr ma Mer ke zi ve Kü tüp - ha ne nin ça lýþ ma la rý hak kýn da da bil gi ve ri li yor. Ay rý ca, ya sa ma i le il gi li te mel kav ram lar ve ku - rum lar, ge nel o la rak ka nun ya pým tek ni ði ve sü - re ci, ih ti sas ko mis yon la rý ve ko mis yon lar da ya - sa ma sü re ci nin ya ný sý ra Tu ta nak Mü dür lü ðü ve TBMM TV, Büt çe Ka nu nu ve Plan ve Büt çe Ko mis yo nu, Ge nel Ku rul Ça lýþ ma la rý ve Bil gi Ýþ - lem Mü dür lü ðü ta ný tý lý yor. Par la men ter De ne - tim baþ lý ðý al týn da so ru, ge nel gö rüþ me, Mec lis a raþ týr ma sý, Mec lis so ruþ tur ma sý ve gen so ru ö - ner ge ve gö rü þül me bi çi mi nin de an la týl dý ðý prog ram da, ay rý ca ta sa rý la rý Mec li se sevk e den Baþ ba kan lýk Ka nun lar ve Ka rar lar Ge nel Mü - dür lü ðü hak kýn da da bil gi ve ri li yor. a ban cý ül - ke ler den ge len he yet le re Mec lis gez di ri lir ken, ka tý lým cý la ra ser ti fi ka da ve ri li yor. An ka ra / a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU GER ÇEK TEN H BER VE RiR KÂZIM GÜLEÇYÜZ YZDI BUGÜN BÞLDIK Y YIL: 42 S YI: 14.963 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2011 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ýsrailli askere karþýlýk

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

ÝDEOLOJÝK EÐÝTÝM AB SÜRECÝNE ENGEL

ÝDEOLOJÝK EÐÝTÝM AB SÜRECÝNE ENGEL HELÂL GID KONFERNSI BÞLDI ürkiye helâl gýdada öncülük edecek u16 GER ÇEK EN H BER VE RiR IL: 42 S I: 14.958 S NIN BH I NIN MÝF HI, MEÞ VE RE VE ÞÛ RÂ DIR 14 EKÝM 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr. As ga rî üc ret. bile al týn da

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr. As ga rî üc ret. bile al týn da SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜRESÝ DOLANLAR YENÝSÝYLE DEÐÝÞTÝRÝLECEK ESKÝ PASAPORTLARA SINIRLAMA GELÝYOR Ha be ri say fa 3 te Erzurum u heyecan sardý/ 6 DA DÖRT YAÞINDA, BÝR YILDIR SEMA YAPIYOR DÜNYANIN EN KÜÇÜK

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı