ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK"

Transkript

1 Zincirler kýrýlsýn Ayasofya açýlsýn Ha be ri sayfa 16 da Binlerce Alman camilere akýn etti Ha be ri sayfa 16 da RÝSALE-Ý NUR EKSENLÝ BÝR SÝNEMA ELEÞTÝRÝSÝ GERÇEKTEN HABER VERiR ZÜBEÝR ERGENEKON UN AZI DÝZÝSÝ 13. SAFADA IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr TÜRK LÝRASI KARÞISINDA ENÝ REKOR Ser best pi ya sa da do lar, Türk Li ra sý kar þý sýn da en yük sek se vi ye si ne çý ka - rak ye ni bir re kor kýr dý. FO TOÐ RAF: A A Do lar 1.90 liraya da yan dý Ser best pi ya sa da do la rýn sa týþ fi ya tý 1,9000 li ra lýk se vi ye le ri de görürken, ay lýk de ðer ar tý þý yüz de 8,94 ol du. Ey lül a yý ba þýn da 1,7330 li ra dü ze yin de iþ lem gö ren do la rýn sa týþ fi ya tý bir ay i çin de yak la þýk yüz de 8,94 o ra nýn da ar ta rak dün Türk Li ra sý kar þý sýn da ki ta ri hî re ko ru nu ye ni ledi ve sa bah 1,8880 li ra dan a çýl dý. 11 de Avrupa da Londra, Frankfurt ve Paris borsalarý deðer kaybetti 11 de ELEKTRÝK VE DOÐALGAZ ZAMLARILA Maliyetler de yükselecek BTSO Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Ey lül a yý enf - las yon ve ri le ri ne i liþ kin o la rak, ka mu zam la rýy - la bir lik te ü re ti m ü ze rin de ki ma li yet bas ký sý nýn ar ta ca ðý gö rü þü nü di le ge ti rir ken, e lek trik ve do ðal gaz fi yat la rý na ya pý lan zam lar se be biy le sa na yi ci nin gir di ma li yet le ri ne ö nem li yük ler bin di ði ni i fa de et ti. Ha be ri say fa 11 de MERKEZ BANKASI: HEDEF AÞILACAK Enflasyonda artýþ sürecek Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan Ey lül a yý fi yat ge liþ me le ri ne i liþ kin ya yýn la nan de ðer len dir - me de, Enf las yo nun yý lýn ka lan ay la rýn da art - ma ya de vam e de ce ði ve yýl so nun da he de fin be lir gin o la rak ü ze rin de ger çek le þe ce ði tah - min e dil mek te dir de nil di. Ha be ri sayfa 11 de ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK ÝL KO KUL LA RA SEÇ ME LÝ A RAP ÇA DER SÝ O LUM LU KAR ÞI LA NIR - KEN, BU DERSTE DE ATATÜRK E ER VERÝLMESÝ ELEÞTÝRÝLÝOR. Libya nýn iþi zor Libya da Muammer Kaddafi ye karþý yaklaþýk 7 aydýr mücadele e- den muhalifleri, silâhlý mücadelenin ardýndan zorlu bir politik süreç bekliyor. Ortak düþman Kaddafi ye karþý birleþen muhalifler, iktidarýn paylaþýlmasýnda ayný birlikteliði gösteremiyor. 7 de DERS PROGRAMI AINLANDI Þu an da Tür ki ye'de ki o kul lar da Ýn gi liz ce, Al - man ca, Fran sýz ca, Ý tal yan ca, Ýs pan yol ca, Rus ça ve Çin ce dil le ri nin öð re til di ði ni be lir ten Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný Mer dan Tu fan, bu dil le re A rap ça'nýn da ek len di ði ni söy le di. Ýl köð re tim 4, 5, 6, 7 ve 8. sý nýf lar i çin ders prog ra mý nýn ta - mam la na rak ya yýn lan dý ðý ný bil di ren Tu fan, ders ki tap la rý nýn da Ha zi ran da bi te ce ði ni kay det ti. ATATÜRK'LE ÝLGÝLÝ KONULAR DA VAR Tu fan, A rap ça ders prog ra mýn da A ta türk' le il - gi li ko nu la rýn yer al ma dý ðý yö nün de ba zý e leþ ti ri - le rin gel di ði ni, an cak bun la rýn yan lýþ ol du ðu nu, prog ra mýn i çe ri ðin de dil an la tý lýr ken A ta türk' le il gi li ko nu la rýn da yer al dý ðý ný ifade etti. Bu der - sin or ta öð re tim 9, 10, 11 ve 12. sý nýf lar da da o ku - tu la ca ðý ný be lir ten Tu fan, or ta öð re ti min prog ra - mý ü ze rin de he nüz ça lý þýl dý ðý ný söy le di. 5 te üzde 50 nin sýrrý Kemalist oylarmýþ KÂZIM GÜLEÇÜZ ÜN AZISI 3. SAFADA Öðretmenlere verilecek olan bir maaþ ikramiye unutulmasýn 3 te BDP GENEL BAÞKANI TUTUKLAMALARLA ÝLGÝLÝ KONUÞTU: KCK buy sa baþ ka ný be nim KCK tutuklamalarý ile ilgili deðerlendirme yapan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Baþbakanýn siyasî tavrýndan, her gün ülkenin baþsavcýsý gibi talimatlar yaðdýrmasýndan kaygý duyduklarýný belirtirek, Eðer KCK buysa KCK genel baþkaný ben oluyorum. Çünkü tutukladýklarýnýn tamamý BDP li arkadaþlar dedi. 5 te MEVLÜT ÇAVUÞOÐLU: e ni a na ya sa yý Ve ne dik Ko mis yo nu i le birlikte ya pa lým Avru pa Kon se yi Par la men - ter ler Mec li si Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, Tür ki ye nin, ye ni a na ya sa ha zýr lýk la rýn da Ve ne - dik Ko mis yo nu i le bir lik te ça - lýþ ma sý ný is te di. Ça vu þoð lu, Tür ki ye nin da ha faz la re for - ma ih ti ya cý var. Türk hü kü me - ti ne her za man Ve ne dik Ko - mis yo nu i le ça lýþ ma sý ný tav si - ye et tim de di. 4 te BAROLAR BÝRLÝÐÝ Katkýya hazýrýz TBB Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, da ha ön ce i ki a na ya - sa tas la ðý ha zýr la dýk la rý ný, bu kez ha zýr la ma yý dü þün - me dik le ri ni, an cak ye ni a - na ya sa ha zýr lan ma sý ko nu - sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol - duk la rý ný kay det ti. 4 te Res mî tö ren so ruþ tur ma sý Ba ðým sýz Si irt Be le di ye Baþ ka - ný Se lim Sa dak, E ruh Be le di ye Baþ ka ný M. Me lih Ok tay ve BDP li Kur ta lan be le di ye baþ kan - ve kil le ri hak kýn da res mî tö ren le - re ka týl ma dýk la rý ge rek çe siy le so - ruþ tur ma a çýl dý. 5 te ISSN Polis aracý devrildi: 4 þehit 4 icralýk evden 1 i Ýstanbul da 11 AÝHM de yine mahkûm olduk 5 Filistin e yardýmý kesmek hata 3 7 ÇOCUÐUNUZ OKULA ALIÞTI MI? Ha be ri sayfa 15 te AVRASA MARATONU SINIF ATLIOR Ha be ri sayfa 14 te

2 2 LÂHÝKA Ýttifak âleminde yaþayalým [Kürtçe olarak neþredilen bu makalenin Türkçe tercümesi gazetenin 1 hafta sonraki sayýsýnda (29 Teþrinisani 1324 / 12 Aralýk 1908, sayý: 2, sayfa: 13.) yayýnlanmýþtýr.] Bediüzzaman Said Nursî nin Nasayihi 5 Aralýk Teþrinisani 1324 Kürt Teavün ve Terakki gazetesi, sayý: 1. Ýttifakta kuvvet, ittihatta hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var... Vasiyetim þudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sýký tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaþamak! a Ma þere l-ekrat! ttifakta kuvvet, ittihatta hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var. İ Ýttihadýn habl-i metînini, muhabbetin dayanýklý halatýný sýký tutun ki, sizi belâlardan kurtarsýn. Güzelce kulak veriniz, dinleyiniz. Size bir þey söyleyeyim: Biliniz ki; üç, evet üç cevherimiz vardýr ki, muhafazasýný bizden istiyorlar. Birincisi: Ýslâmiyet ki, milyonlarla þühedamýzýn kanýný ona paha vermiþiz. Ýkincisi: Cevher-i insaniyet ki, bizi heyet-i içtimaiye nazarýnda insan gösterecek odur. Üçüncüsü: Milliyet ki, piþevalarýmýzýn, seleflerimizin ruhlarýný mezarda þâd ettirecek bir tuhfemiz ve onlarla rabýta-i ezeliye ve ebediyemiz olacaktýr. Þu üç cevhere mukabil bir de üç düþmanýmýz vardýr ki, bizi mahvediyor: Birincisi: Fakr ki, Ýstanbul daki kýrk bin hamalýn vücudu o düþmanýmýzýn numune-i tasallutudur. Ýkincisi: Cehil ki, birinci düþmanýmýzýn istilâsýna büyük bir yardýmcýdýr. Zebun-i fakr olan o kýrk bin hamalýn içinde binde biri bir gazeteyi okuyamýyor ki, bir tarik-ý necat bulsun. Üçüncüsü: Ýhtilâf ve muadat-ý cahilânemizdir ki, biz birbirimizle boðuþtukça bir terbiyeye bihakkýn kesb-i istihkak ediyorduk. Hükûmet dahi terbiye-i vifakiye yerine tezyid-i nifaka çalýþýyor, hakkýmýzda her nev î zulüm ve itisaf icrasýna bizi lâyýk görerek insafsýzlýk ediyordu. Þimdi bilmeli ve anlamalýyýz ki, þu üç düþmanýmýzý kahretmek ve o üç cevherimizi onlarýn ellerinden kurtarmak için de elmastan masnu üç seyf-i sâtý-ý celâdet bize lâzýmdýr: Birinci kýlýcýmýz maarif, ikinci ittifak ve muhabbet-i millî, üçüncü de teþebbüs-i þahsî ve sa y-i nefsîdir. Herkes nefsine itimat etmelidir ki, haricin muavenet imtinanýndan, tezellülden, iftikardan istiðna hâsýl etsin, mezellet yükleri altýnda e- ðilmekten, her dest-i kahr-ý itisafa boyun eðmekten azade kalsýn. Son vasiyetim þudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sýký tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaþamak! Eski Said Dönemi Eserleri, Makalât, s. 24. LÛGATÇE: nasayih: Nasihatlar. a Ma þere l-ekrat!: Ey Kürt topluluðu. uhuvvet: Kardeþlik. habl-i metîn: Saðlam ip. þüheda: Þehidler. heyet-i içtimaiye: Sosyal hayat. piþeva: Önder. selef: Daha önce yaþamýþ olan, ata. tuhfe: Hediye, armaðan. rabýta-i ezeliye ve e- bediye: Geçmiþ ve geleceðin baðý. numune-i tasallut: Musallat olma örneði. cehil: Cehalet, eðitimsizlik. zebun-i fakr: Fakirlik, yoksulluk düþkünü. tarik-ý necat: Kurtuluþ yolu. muadat-ý cahilâne: Cahilce karþýlýklý düþmanlýk. kesb-i istihkak: Hak etme, hak kazanma. terbiye-i vifakiye: Uzlaþtýrýcý terbiye ve eðitim. tezyid-i nifak: Nifak ve parçalamayý arttýrma. itisaf: Haksýzlýk. masnu: apýlmýþ, san atla yapýlmýþ eþya. seyf-i sâtý-ý celâdet: Parlak yiðitlik kýlýcý. maarif: Eðitim. muhabbet-i millî: Millet sevgisi. teþebbüs-i þahsî: Þahsî teþebbüs, þahsî giriþim. sa y-i nefsî: Þahsî çaba ve gayret. muavenet: ardým, yardýmlaþma. imtinan: Minnet, baþa kakma. tezellül: Zillet, boyun eðme. iftikar: Muhtaç olma. istiðna: Ýhtiyaçsýzlýk, gerek duymazsýzlýk. mezellet: Alçalma, a- þaðýlýk. dest-i kahr-ý itisaf: Haksýzlýðýn kahredici eli. Mi'rac yolu açýk mý? 31. Söz de Mi'rac mu'cizesi ile ilgili mühim bir tesbit var. Þöyle ki: Ey müstemi [dinleyen]! Þu acîb kâinat-ý azîme, bir insanýn cüz î mahiyetinden halk olunmasýný istib âd etme! Bir nevi âlem gibi olan muazzam çam aðacýný, buðday tanesi kadar bir çekirdekten halk e- den Kadîr-i Zülcelâl, þu kâinatý nur-u Muhammedî den (Aleyhisselâtü Vesselâm) nasýl halk etmesin veya edemesin? Ýþte þecere-i kâinat, þecere-i Tûba gibi, gövdesi ve kökü yukarýda, dallarý aþaðýda olduðu için, aþaðýdaki meyve makamýndan, tâ çekirdek-i aslî makamýna kadar, nurânî bir hayt-ý münâsebet var. Ýþte Mi rac, o hayt-ý münâsebetin gýlâfý ve sûretidir ki, zât-ý Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmýþ; velâyetiyle gitmiþ, risâletiyle dönmüþ ve kapýyý da açýk býrakmýþ. Arkasýndaki evliyâ-i ümmeti, ruh ve kalb ile o cadde-i nurânîde, Mi rac-ý Nebevî nin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidadlarýna göre makamât-ý âliyeye çýkýyorlar. (sözler, s. 532) Ýfadede geçen mühim tesbit hiç kuþkusuz, Mi'rac yolunun açýk olduðu ve bu yoldan Ümmet-i Muhammediye (asm) içinde bulunan evliyalarýn derecelerine göre bazý makamlara çýktýðý görüþüdür. Evet, mühim sual bu: Mi'rac yolu açýk mýdýr? ani ifadede geçtiði gibi bazý evliyalar bu yoldan gidebilirler mi? Bu yol sadece evliyaya mý açýktýr? Baþka insanlar da bu yoldan gidebilirler mi? Gidiyorlarsa, hangi makamlara çýkabiliyorlar? Bu ve benzeri suallerin cevabý üzerinde fikir yürütmeden evvel daha önemli bir sualin cevaplandýrýlmasý gerekir. Çünkü o sual bir ölçüde yukarýdaki suallerin mukaddimesi hükmündedir. Suâl þu: Ýnsanlar Peygamberlerin mu'cizelerinin benzerlerini yapabilirler mi? Ýþte bu suâlin cevabý netleþirse bir ölçüde Mi'- racla ilgili mezkûr suâlin de cevabý netleþmiþ olur. Zira Mi'rac da bir mu'cizedir. Evet, insanlar peygamber mu'cizelerinin benzerlerini yapabilirler mi? aparlarsa nereye kadar yapabilirler? Bu noktada sýnýrlar nedir? Bu suale Nurlarda þöyle cevap verilir: Ýþte, Kur ân-ý Hakîm, enbiyâlarý, insanýn cemaatlerine terakkiyât-ý mâneviye cihetinde birer pîþdar ve imam gönderdiði gibi, yine insanlarýn terakkiyât-ý maddiye sûretinde dahi, o enbiyânýn herbirisinin eline bâzý hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaþý ve üstad etmiþtir. Onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor. Ýþte, enbiyâlarýn mânevî kemâlâtýný bahsetmekle insanlarý onlardan istifadeye teþvik ettiði gibi, mu cizâtlarýndan bahis dahi, onlarýn nazîrelerine yetiþmeye ve taklidlerini yapmaya bir teþviki iþmâm ediyor. (Sözler, s. 231) Bu ifadeye göre insanlar mu'cizelerin bir benzerlerini yapabilirler. Hatta ifadeye göre, Kur ân bu noktada teþvik ediyor, mu'cizelerin benzerlerinin yapýlmasýný istiyor. Öyle de olmuþ. Nuh Aleyhisselâmýn bir mu'cizesi olan gemi bugün çok rahat yapýlabilmekte. usuf Aleyhisselâmýn mu'cizesi olan saatin yüzlerce çeþit ve türü imal edilebilmekte. Ýnsanlar havanýn kaldýrma gücünden istifade ederek, uçak yolu ile, Süleyman Aleyhisselâm gibi havada uçabilmekte. Demirin eritilmesi, ateþte yanmayan elbise keþfi, yer altý zenginliklerden istifade edilmesi gibi günümüzdeki bir çok teknik ve teknolojik geliþme Peygamberlerin mu'- cizeleri taklit edilerek bulunmuþtur. Bundan sonra da yine mu'cizelerin iþareti ile daha bir çok teknik geliþmelere ulaþýlacaktýr. Ýþte Mi'rac mu'cizesi de bu noktada mühim sýrlarý ve iþaretleri içinde saklýyor. Ýnsanlar nasýl ki diðer mu'cizelerin benzerlerini yapmak için mühim bir gayret içindeler; öyle de Mi'rac mu'cizesinin bir benzerini yapmak için de çaba sarf edecekleri muhakkaktýr. Fýtrî meyil budur. Bu noktada yukarýdaki sualin cevabýna dönersek: Mi'rac yolu her insan için açýktýr. Bir mü min için açýktýr. Zira, her bir mü min namazda tekbir alarak, hayalen bu dünya hadiselerinden sýyrýlýp, huzur-u Ýlâhiye girer ve namaz yolu ile Rabbi ile konuþur. Bu sebeptendir ki Namaz mü minin mi'racýdýr denilmiþtir. Allah a yakýn bir evliya için kapý açýktýr. Hisleri ile, duygularý ile, ruhu ile bazý âlî ve yüksek makamlara çýkabilir. Hatta Ýmam-ý Rabbani, Ýmam-ý Gazali gibi müceddid seviyesindeki bazý mühim zatlar, hisleriyle, akýllarýyla, ruhlarýyla, cisimleri ile bazý âlî makamlara çýkýyorlar ve Resulullah ýn (asm) mi'racý gölgesinde gayb âlemlerini temaþa ediyorlar. Bu yol ayný zamanda fen ehli için de açýktýr. Zira fen ehli yeni keþifler yaparak görünmeyen âlemlere seyahat edebilir. Bu dünyanýn ve þehadet âlemlerinin sýnýrlarýndan ötelere gidebilir. Zamanda yolculuk yapabilir. Þu yakýn günlerde yapýlan bir keþif, tam da bu hususa iþaret ediyor. Bilindiði üzere son deneylerde ýþýk hýzýnýn üstüne çýkýlabileceði keþfedildi. Bu da ýþýk hýzýnýn üstünde hareket edebilen bazý vasýta ve araçlarýn yapýlabileceðine iþaret eder. Demek ki ýþýk hýzý altýnda hareket kabiliyeti olan þu dünyadan, ýþýk hýzý üstünde hareket kabiliyeti olan diðer âlemlere geçiþ mümkün olacaktýr. Zaten Peygamberimizin (asm) Burak ile Mekke den Kudüs e yapmýþ olduðu seyahatin benzerlerini insanlýk bugün yapmaktadýr. Refref ile ýþýk hýzý üstünde yapýlan Mi'rac seyahatinin de bir benzeri yapýlacak gibi gözüküyor. Bugün için bu durum en azýndan teorik olarak mümkün. Pratikte gerçekleþmesi ise yakýn bir gelecekte olabilir. Teknolojik geliþmeler bu yönde olumlu iþaretler veriyor. Demek ki, çýkmasýný bilen herkes için Mi'rac yolu açýktýr.

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Zilkade 1432 Rumî: 22 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Öðretmenlerin bir maaþ ikramiyesiunutulmasýn Kocaeli Halk Kütüphanesinde görme engelli ve az gören vatandaþlarýn kitap okumalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla gerekli donaným kuruldu. FOTOÐRAF: AA Görme engellilere kütüphane desteði KOCAELÝ Halk Kütüphanesinde görme engelli ve az gören vatandaþlarýn kitap okumalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla gerekli donaným kuruldu. Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üðüten, Kütüphaneler ve ayýmlar Genel Müdürlüðünce sürdürülen Bilgiye Eriþimde Engelli Deðilsiniz (BÝLED) Projesi nin görme engelli kiþilerin kütüphane hizmetlerinden azamî düzeyde faydalanmalarýna imkân saðlamak üzere hazýrlandýðýný söyledi. Kendilerinin de proje kapsamýnda çalýþma yaptýklarýný ifade eden Üðüten, görme engelliler için sesli ekran o- kuma programý, ekran büyütme programý ile masa üstü büyüteç sistemi ve kitap okuma makinesi aldýklarýný belirtti. Adil Üðüten, cihazlardan birinin, çok az görme yetisi olan kiþilerin kitap okuma ya da araþtýrma yapmasýna imkân tanýdýðýný, cihazýn yazýlarý 82 kata kadar büyüttüðünü ve harflerin rengini deðiþtirebildiðini bildirdi. Kocaeli / aa Kýzýltepe de 4 polis þehit oldu MARDÝNÝN Kýzýltepe ilçesinde polis aracýnýn devrilmesi sonucu meydana gelen kazada þehit olan polis memurlarýnýn sayýsý 4 e yükseldi. Edinilen bilgiye, Kýzýltepe Emniyet Müdürlüðüne ait zýrhlý aracýn ilçe çýkýþýnda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memurlarý Kuddusi Arýsoy ve Ünal Gürel, Mardin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesine sevk edildi. Burada polis memurlarýndan Kuddusi Arýsoy, bütün çabalara raðmen kurtarýlamadý. Diðer yaralý Ü- nal Gürel in tedavisi ise sürüyor. Kazada, polis memurlarý Mustafa A- car, Hasan Babacan ve Aytaç Usta da þehit olmuþtu. Kýzýltepe / aa 10 RECEP GÖREN ANKARA 5 EKÝM Dünya Öðretmenler Günü dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yapan Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Kasým 2010 da yapýlan 18. Millî Eðitim Þûrâsý nda, bütün öðretmenlere her 24 Kasým Öðretmenler Gününde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde bir karar çýktýðýný hatýrlatarak eðitimcilerin ikramiyelerinin Öðretmenler Günü ne yetiþtirilmesini beklediklerini söyledi. Türkiye nin öðretmen yetiþtirme ve atama politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gitmesi gerektiðini söyleyen Gürkan Avcý, Aksi takdirde 2015 yýlýnda iþsiz öðretmen sayýsý 700 bini bulacaktýr. Öte yandan yeni anayasada, yeni bir yükseköðretim yasasýna ve çaðdaþ Millî Eðitim Temel Kanunlarýna muhakkak yer verilmelidir dedi. Eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn iyileþtirilmesini ve öðretmen maaþýnýn 3 bin liraya yükseltilmesini istediklerini söyleyen Avcý, öðretmenlerin ekonomik, DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 18. Millî Eðitim Þûrâsý nda, bütün öðretmenlere her 24 Kasým Öðretmenler Gününde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde bir karar çýktýðýný hatýrlattý. meslekî ve demokratik sorunlarýnýn hýzla çözülmesi gerektiðini dile getirdi. Gürkan Avcý, Türkiye nin sürdürülebilir kalkýnmayý yakalamasýnda ve bilgi toplumu oluþturmasý noktasýnda baþarýlý, kaliteli ve dünya sýralamalarýna giren eðitim fakültelerine ve öðretmen yetiþtirme politikalarýna ihtiyaç duyulduðunu da söyledi. KPSS ÝLE ÖÐRETMENLÝK BECERÝSÝ ÖLÇÜLEMEZ ÖÐRETMEN adaylarýnýn kendilerini öðretmenlik mesleðine deðil, KPSS ye hazýrladýklarýna dikkat çeken Avcý þöyle konuþtu: Bu itibarla öðretmen yetiþtirme sisteminde bir týkanýklýða ve önemli bir bunalýma sürüklendiðimizi itiraf etmemiz gerekir. Özellikle Türkiye i- çin öðretmen yetiþtirmek çok önemli bir misyon olarak görülmelidir. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden ilerlemesinde, çok önemli bir görev üstlenmiþ olan öðretmenlerimizin yetiþtirilmesinde programlardan, görülen derslerin ve içeriklerinin belirlenmesine kadar, lisans ve lisansüstü programlarda görülen sorunlarýn tesbit ve çözümüne kadar çaðdaþ geliþmeler ve yönelimleri ortaya koymamýz gerekmektedir. üzde 50 nin sýrrý Kemalist oylarmýþ AKP nin 12 Haziran seçimlerinde aldýðý yüzde 49 küsurluk oyun hangi kesimlerden geldiðini tesbit etmek amacýyla yaptýrdýðý bir araþtýrmadan þu sonuçlar çýkmýþ: Muhafazakârlar yüzde 27. Türk milliyetçileri yüzde Atatürkçü-Kemalistler yüzde Sosyal demokratlar yüzde 7.2, Liberal-demokratlar yüzde 5.9, Ulusalcýlar yüzde 3, Kürt milliyetçileri yüzde 1.4. Konuyla ilgili haberini % 50 nin sýrrý: seküler kitle baþlýðýyla manþete taþýyan Sabah, 12 Haziran seçimlerinde 3.5 milyon Atatürkçü-Kemalist seçmen AK Parti ye oy verdi demiþ ( ). Araþtýrmayý koordine eden Baþbakan ardýmcýsý Beþir Atalay, sonuçlarý AK Parti ye azýmsanmayacak oranda seküler toplumsal gruplar oy verdi. Ýdeolojik kalýplar kýrýldý diye yorumlamýþ. Tabiî, araþtýrmada öne çýkan kimlik tanýmlarýnýn gerçek durumu ne ölçüde yansýttýðý, tartýþmaya açýk bir husus. Toplumun ne kadarý kendisini bu niteliklere göre tanýmlýyor? Meselâ muhafazakârlýkla kast edilen þey ne? Dindarlýk mý? Veya seküler kesim i tarif eden kelimeler Atatürkçü-Kemalist ifadeleri mi? Haberin detayýnda AKP ye oy veren Kemalistlerin, o kesimin asýl adresi olarak bilinen CHP nin aldýðý oylarýn üçte birine tekabül ettiði belirtiliyor. Ve toplam, milyona çýkýyor. O zaman þu sual gündeme geliyor: Türkiye de o kadar Kemalist var mý ki? Ve eðer muhafazakârlýktan kasýt dindarlýk ise, seküler denilen kesimlerde de dinin gereklerini yaþama gayreti içerisinde olan insanlar yok mu? a da muhafazakârlýða yüklenen anlamlardan birinin tutuculuk olduðu dikkate alýnýrsa, bu ülkedeki en tutucu ve statükocu kesimlerin baþýnda Kemalistlerin geldiði de bir vâkýa deðil mi? Peki, muhafazakârlýðý, Türk milliyetçiliðini ve ulusalcýlýðý ayýran kriterler neler? Atatürkçülükle ulusalcýlýk neden ayrý kategoriler olarak tasnif edilmiþ? Ve demokratik niçin sosyal ve liberal e- tiketlerine hapsedilmiþ? En azýndan AKP nin kendisini tanýmlarken çok kullandýðý muhafazakâr demokratlýk þýkkýna niye yer verilmemiþ? Keza Türk milliyetçilerinden gelen oy desteði hayli yüksek bir orana varýrken Kürt milliyetçilerinin en alt düzeyde kalmasý ne anlama geliyor ve pratikte ne sonuç verecek? AKP, Türk milliyetçiliðini daha çok öne çýkaran politikalarla mý yola devam edecek? Eðer öyle yaparsa, Kürt sorununu çözme iddiasýný nasýl gerçekleþtirecek? Velhasýl isabeti çok tartýþmalý ve þüpheli bir tasnif ve kategorizasyon söz konusu. Dolayýsýyla bu araþtýrmadan doðru sonuçlar çýkarmak zor. AKP yi böyle bir araþtýrmaya yönelten en ö- nemli saiklerden birinin, Sahillerden ve laik kesimden niye oy alamýyoruz? kompleksi olduðu, bilinen bir husus. Her fýrsatta tekrarlanan Kimsenin içkisine, eðlencesine, plajýna karýþmadýk söylemleri ve elhak bunlarý fazlasýyla doðrulayan dokuz senelik icraat bu kompleksin tezahürleri. Araþtýrma sonuçlarýndan en çok seküler, Atatürkçü-Kemalist kesimin oylarý nýn öne çýkarýlmasý da ayný kompleksin bir türevi olsa gerek. Böylece denilmek isteniyor ki: Bize baþýndan beri Atatürkçü ve laik cenah kuþkuyla bakýyordu, ama bu sonuç artýk onlarý da kazanmaya baþladýðýmýzý gösteriyor. Öyle olmasa, 3.5 milyon Kemalist seçmen CHP yerine niye bizi tercih etsin? Atalay bu sonuçlarý Ýdeolojik kalýplar kýrýldý diye yorumluyor. Ama söz konusu araþtýrmanýn toplumu tamamen ideolojik kriterlere göre tasnif ve kategorize eden bir mantýkla yapýlmýþ olmasý, hem bu yorumu zora sokuyor, hem de partisinin bundan sonra oluþturacaðý politikalarý. AKP bütün bu farklýlýklarý aþan ve çok deðiþik toplum kesimlerini buluþturan bir adres haline geliyor denilmek isteniyorsa, bu da çok zor. Çünkü ayný anda hem dindarlarý, hem Kemalistleri, hem sosyal ve liberal demokratlarý, hem ulusalcýlarý memnun edebilmek mümkün deðil. ANAP dört eðilimi birleþtirecekti, ne oldu?

4 4 HABER Ve ne dik Ko mis yo nu i le bir lik te ya pa lým Ýsraf ve iflâs Dünya, umumî bir kriz rüzgârýna kapýlmýþ görünüyor. Dünün en zengin leri, bugün batmama/ iflâs etmeme mücadelesi veriyor. Bu, hem þirketler arasýnda hem de ülkeler arasýnda yaþanan bir durum. Amerika merkezli bazý firmalarýn batamayacak kadar büyük olduðu söyleniyordu ve krizde en önce onlar battý. Týpký, Titanik yolcu gemisi gibi... Onun hakkýnda da sahipleri batmaz, batamaz derlermiþ... Zengin ve gösteriþli ülkelerin iflas noktasýna gelmesine sadece vatandaþ da anlam veremiyor. Nasýl olur da komþumuz unanistan bu hale düþer? Nasýl olur da Fransa ya da Almanya kriz rüzgârlarýna tutulur? diye soruyorlar. Doðrudur, ilk bakýþta böyle ülkelerin uçurumun kenarýna gelmesi pek mümkün görülmezdi. Ama gelip dayandýklarý nokta çok feci. Meselâ komþumuz unanistan namerde bile muhtaç hâle geldi. Avrupa Birliði ülkeleri yardým etse de, düþtükleri kötü durumdan kurtulmalarý zor görünüyor. Peki bu ülkeler ne etti de bu hallere düþtü? Elbette yüzlerce sebep sayýlabilir, ama temelde kazanmadýðýný harcama hastalýðý var. Bunu kýsaca israf olarak da isimlendirebiliriz. Ýsraf öyle bir hastalýk ki hem þahýslarý, hem de devletleri iflâsa sürüklüyor. Komþu ülkeler ve baþka bazý devletler iflâsa sürükleniyor da biz çok mu rahatýz? Görece bir rahatlýk var, ama bu rahatlýða aldanmamak gerekir. Kazanmadan harcama hastalýðýmýz ve ilâve olarak israf alýþkanlýðýmýz devam ederse, Allah muhafaza etsin biz de iflâs a sürüklenebiliriz. Bize bir þey olmaz anlayýþý hepimizi çýkmaz sokaklara sürükleyebilir. Hem þahýs hem de devlet olarak mutlak surette israf a karþý koymalýyýz. Geliyorum diyen tehlike þudur: Türkiye de yaþayanlar olarak, kazanmadýðýmýz halde toplamda 213 milyar TL yi harcamýþ durumdayýz! (Posta, 4 E- kim 2011) Bu rakam her halde hafife alýnacak bir rakam deðil. Düþünün ki devlet bile zaman zaman 3 ya da 5 milyar TL ye muhtaç olabiliyor. ani, bir iþ yapýlmasý istendiðinde apardýk, ama 10 milyar lâzým. O halde bu iþi erteleyelim denebiliyor. Tamam, bu borç bir kiþi nin deðil 70 milyon kiþi nindir; ama yine de tehlike zillerini duymak durumundayýz. Kredi kartlarý vasýtasýyla, kazanmadýðýmýz hayalî para larý harcama alýþkanlýðýndan vazgeçmesini bilmeliyiz. Ýsrafla harmanlanmýþ bu yanlýþ yolda yürümeye devam edersek, Bu hallere nasýl düþtüler? diye þaþtýðýmýz kiþi ve ülkelerin durumuna biz de düþebiliriz. Aslýnda ülkelerin iflasa sürüklenmesinde, yaptýklarý haksýzlýklarýn da payý vardýr. Maalesef, bugünün zengin ülkeleri bu zenginliklerini büyük ölçüde yaptýklarý haksýzlýklara, adaletsizliklere ve gasplara borçludurlar. Dünyada bir sömürme hadisesi varsa, sömüren ler de vardýr. En çarpýcý misâli, Afrika ülkelerinde yaþananlardýr. Zengin madenlere sahip olan bu ülkeler nedense en fakir ler arasýnda yer a- lýyor. Niçin? Avrupa nýn dessas zalimleri bu ülkelerin elindeki mal larý ya çalýp ya da gaspediyorlar. ýllardan beri devam eden bu haksýzlýk, ah larýn birikmesine sebep oldu. Ve nihayetinde ah lar Arþ-ý Alâ ya yükseldi ve krizler patlak verdi. Ekonomik krizler böyle açýklanmaz diyen uzman lar olabilir. Elbette tek sebep bu deðildir, ama ilgisiz olduðu da düþünülmesin. Unutmamamýz gereken nokta, israf ta ýsrarýn neticesinin iflâs olduðudur. Mutlaka bir sebep doðar ve batmasý mümkün olmayan lar da iflâs edebilir. En iyisi, Onda var, bende de olsun anlayýþýyla israf tuzaðýna sürüklenmemize hep beraber itiraz edelim... AKPM: Türkiye de yüzde 10 luk seçim barajý fazla AV RU PA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si nde (AKPM) Tür ki ye de ki 12 Ha zi ran se çim le riy le il gi li ha zýr la nan ra por da, se çim ba ra jý nýn yüz de 10 ol ma sý e leþ ti ril di. Ge nel ku ru lun o tu ru mun da tar tý þý lan ra - por da, AKPM nin da ha ön ce de gün de me ge tir di ði gi bi yüz de 10 luk ba ra jýn yük sek ol du ðu i fa de e dil di. BDP den a day gös te ri len Ha tip Dic le i le bir lik te, a - day lýk la rý na i zin ve ri le rek, se çim ya rý þý na gi ren ve ka - za nan CHP li ve BDP li tu tuk lu ba zý ü ye le rin tem sil hak la rý nýn el le rin den a lýn dý ðý ha týr la tý lan ra por da, Türk yet ki li ler den, kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si ni de göz ö - nü ne a la rak, i ler de bu tür ka rý þýk lýk la rýn ö nü ne geç - me le ri is ten di. Ra por da, mev cut i ler le me ye rað men ka dýn la rýn mec lis te tem sil o ra ný nýn ha la is te ni len dü - zey de ol ma dý ðý e leþ ti ri si ge ti ril di. Ra por da, en gel li ler i çin oy ver me iþ le mi ni ko lay laþ tý rýl ma sý i çin ge rek li dü zen le me le rin ya pýl ma sý tav si ye e dil di. Tür ki ye de se çim le rin i yi or ga ni ze e dil di ði ve ço ðul cu lu ðu yan - sýt tý ðý i fa de e di len ra por da, bu nun la bir lik te ba zý te - mel öz gür lük le rin i yi leþ ti ril me si ne ih ti yaç ol du ðu i fa - de e dil di. Ra po run so nun da, Türk yet ki li le rin se çim sis te mi ni ge cik me den re form dan ge çi re rek i yi leþ tir - me si ve bu ko nu da ge re kir se Ve ne dik Ko mis yo nun - dan yar dým is te me si tav si ye e dil di. Stras bo urg / ci han AVRUPA KONSEÝ PARLAMENTERLER MECLÝSÝ BAÞKANI MEVLÜT ÇAVUÞOÐLU, TÜRKÝE'DEN ENÝ ANAASA HAZIRLIKLARINDA VENEDÝK KOMÝSONU ÝLE BÝRLÝKTE ÇALIÞMASINI ÝSTEDÝ. AVRUPA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (AKPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, Tür - ki ye nin, ye ni a na ya sa ha zýr lýk la rýn da Ve ne - dik Ko mis yo nu i le bir lik te ça lýþ ma sý ný is te - di. AKPM ge nel ku ru lu ön ce ki gün Stras - bo urg da baþ la dý. Ça vu þoð lu, ge nel ku ru lun baþ la ma sý do la yý sýy la dü - zen le di ði ba sýn top lan tý - sýn da, Av ru pa Kon se - yi nin a na ya sa ha zýr lýk la rý ko nu sun da uz man ku ru - lu þu o lan Ve ne dik Ko mis - yo nu nun Tür ki ye i le bir - lik te ça lýþ ma ya ha zýr ol - du ðu nu söy le di. Ça vu þoð lu, Av ru pa Kon se yi stan dart la rý na u - la þa bil mek i çin, Tür ki - ye de ye ni a na ya sa ü ze rin - Mevlüt Çavuþoðlu de ça lý þýl ma sý ge re ki yor. Tür ki ye nin da ha faz la re for ma ih ti ya cý var. Ve ne dik Ko mis - yo nu bu ko nu da yar dým cý o la bi lir. Türk hü kü me ti ne her za man Ve ne dik Ko mis yo - nu i le ça lýþ ma sý ný tav si ye et tim de di. Tür - ki ye de ya ni a na ya sa ça lýþ ma la rý i çin mev - cut ik li min ol duk ça o lum lu ol du ðu nun al - tý ný çi zen Ça vu þoð lu, si vil top lum ku ru luþ - la rý ve si ya si par ti le rin hep bir lik te ye ni a na - ya sa ça lýþ ma la rý na des tek ver me si ni is te di. Ça vu þoð lu, Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si nin TBMM ye ge ri dön me si ni de o lum lu bir ge liþ me ol du ðu nu vur gu la dý. AKPM Baþ ka ný, bu nun la bir lik te, BDP yi PKK te rö rü nü ký na ma dý ðý i - çin e leþ tir di. Ça vu þoð lu, BDP, Av ru pa Kon se yi, ABD ve AB ta ra fýn dan te rö - rist ku ru luþ o la rak ta ný nan PKK i le a ra sýn da ke sin bir çiz gi koy mak zo run da de - di. AKPM Baþ ka ný Ça vu - þoð lu, bir so ru ü ze ri ne ver - di ði ce vap ta te rör suç la ma - sýy la tu tuk la nan la rýn, si ya si suç lu sa yý la ma ya ca ðý ný söy - le di. 12 Ha zi ran se çim le riy - le il gi li Tür ki ye yi zi ya ret e de rek bir ra por ha zýr la yan AKPM he ye ti nin gö rüþ le ri nin bü yük bir bö lü mü nü pay laþ tý ðý ný i fa de e den Ça vu þoð lu, yüz de 10 luk se çim ba ra jý nýn ger çek ten yük sek ol du ðu nu, an cak Türk hü kü me ti nin, A ÝHM nin bu ko nu da bir ih - lal ka ra rý ver me me si ni ge rek çe gös ter di ði ha týr lat tý. Stras bo urg / a a Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, Meclis'in yenilenen basýn toplantýsý salonunun açýlýþýný yaptý. FOTOÐRAF: AA TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa - nýn bi na yý ta mir et mek de ðil yep ye ni bir hu kuk in þa a et mek ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin ye ni le - nen ba sýn top lan tý sa lo nu a çýl dý. A çý lý þý ya - pan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Ön ce lik le ye ni den dü zen le nen sa lon la il gi li ül ke i çin i yi ve gü zel ha ber ler ya pýl ma sý te men ni sin de bu lu nan Çi çek, Mec lis in ön ce lik li ko nu la rý nýn ba þýn da ye - ni a na ya sa gel di ði ni, bu ko nu la rý ge nel ya - yýn yö net men le riy le gö rü þe ce ði ni söy le di. Si ya si par ti grup la rýn dan uz laþ ma ko mis - yo nu na ye ni a na ya sa yý ha zýr la mak ü ze re 3 er ü ye nin is mi nin bil di ril me si i le il gi li ya - zý yý im za la dý ðý ný be lir ten Çi çek, Geç miþ te uz laþ ma ko mis yo nu nun ü ye sa yý sý i kiy di. Bu ko mis yon da ha çok kýs mi a na ya sa de ði - þik lik le ri ni ha zýr la mak ü ze re o luþ muþ bir ko mis yon du. Sý nýr lý sa yý da mad de nin de - ðiþ me si ko nu sun da par ti le rin za ten mu ta - Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Vedat Ahsen Coþar, yeni anayasa için destek sözü verdi. Ba ro lar Bir li ði, ye ni a na ya sa i çin kat ký ya ha zýr TÜRKÝE Ba ro lar Bir li ði (TBB) Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, ye ni a na ya sa ha zýr - lan ma sý ko nu sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol duk la rý ný be lirt ti. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Baþ ka ný (TBMM) Ce mil Çi çek, TBB Baþ ka ný Co - þar a i a de-i zi ya ret te bu lun du. Zi ya re tin ar dýn dan a çýk la ma ya pan TBMM Baþ ka - ný Çi çek, bu zi ya re tin ö zel bir se be bi ol - du ðu na dik kat çe ke rek, 1982 A na ya sa - sý na ilk i ti raz e den ku ru mun Tür ki ye Ba - ro lar Bir li ði ol du ðu nu söy le di A na - ya sa sý na ha zýr lýk a þa ma sýn da ya pý lan i ti - raz la rýn a ra dan ge çen za man i çe ri sin de hak lý lý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e den Çi - çek, ye ni a na ya sa ha zýr lan ma sý sý ra sýn da en ak tif kat ký ve re cek ku rum la rýn ba þýn da da Ba ro lar Bir li ði nin gel di ði ne dik kat çek ti. Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði Baþ ka ný Ve - e ni a na ya sa bi na yý ta mir de ðil, ye ni den in þa a et mek ba ka tý var dý. Bu de fa 3 ol ma sý nýn se be bi, ye ni bir a na ya sa ya pý la cak. e ni bir a na ya - sa yap mak de mek bi na yý ta mir et mek de - ðil, yep ye ni bir hu kuk in þa a et mek de mek - tir. e ni a na ya sa çok de ði þik ko nu la rý i çe - re ce ði i çin, her par ti den 3 ki þi nin ol ma sý bu sü reç te iþ le rin da ha i yi gö tü rü le bil me si - ni, da ha çok ke sim le ir ti bat ku ru la bil me si - ni ve her ke sin bu sü re ce kat ký sý ný sað la ya - bil mek ba ký mýn dan ö nem li o la cak di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han E roð lu: Al man kre di le riy le faz la il gi len di ði miz yok ORMAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Al man ya nýn An ka ra Bü yü kel çi si E ber hard Pohl ün, Al man va kýf la rýn dan Tür ki ye de ba - zý be le di ye le re kul lan dý rý lan kre di le rin il gi li ba kan lýk lar ca tah sil e dil di ði id di a la rý na i liþ - kin, Bi zim Al man kre di le riy le faz la il gi len - di ði miz yok. I PA pro je le ri var, AB kay nak lý fon lar la Çev re ve Or man Ba kan lý ðý o la rak bi zim il gi len di ði miz doð ru dur de di. E roð lu, ük sel Ýn þa at A vi ze li Sa lon da dü zen le nen Su Ka li te si Ýz le me si ne Ý liþ kin Ka pa si te Ge - liþ tir me Pro je si nin a çý lýþ top lan tý sý na ka týl dý. E roð lu, top lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. E roð lu, Al man va kýf la - rýn Tür ki ye de ö zel lik le al týn çý ka rýl ma sý ný en gel le mek i çin ça lýþ ma lar yap tý ðý ný za ten bil dik le ri ni söy le di. Bü yü kel çi Pohl ün çev re kre di le riy le il gi li a çýk la ma sý ný ha týr la tan E - roð lu, þöy le ko nuþ tu: Sa yýn Bü yü kel çi, çev re kre di le ri nin Çev re ve Or man Ba kan lý ðýn dan tah sil e dil di ði ni söy le miþ. Bi zim Al man kre - Orman ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu. di le riy le faz la il gi len di ði miz yok. I PA pro je - le ri var, AB kay nak lý fon lar la Çev re ve Or - man Ba kan lý ðý o la rak bi zim il gi len di ði miz doð ru dur. A ma Baþ ba ka ný mý zýn kas tet ti ði o de ðil. On lar za ten sa de ce Al man ya nýn de ðil AB pro je le ri dir. Bu tür po le mik le re gir mek is te mi yo rum. A ma ö zel lik le te rör ko nu sun - da bü tün dün ya mil let le ri nin has sas ol ma sý lâ zým. Te rö rü des tek le yen ül ke ler var. Bu ko nu da bir ta výr koy maz lar sa te rör za man ge lir on la rý da vu rur. Tür ki ye nin ö nü nü kes me ye ça lý þan lar ol - du ðu nu kay de den E roð lu, ba zý ül ke le rin te - rör ör gü tü PKK ya her tür lü mad dî, si lâh, mü him mat des te ði ver di ði ni bil dik le ri ni söy - le di. Bu nun a çýk bir þe kil de ya pýl ma dý ðý ný di - le ge ti ren E roð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Tür ki ye nin ö nü nü kes mek i çin böy le kal - leþ çe bir ta kým ta výr lar i çe ri sin de o lu yor lar. Te rö re kar þý bü tün ül ke le rin tek bir yü rek ha lin de kar þý dur ma la rý ge re kir di ye dü þü nü - yo rum. Ül ke ler a ra sýn da bir lik, iþ bir li ði, kar þý - lýk lý i yi mü na se bet ler le in san lý ðýn re fah se vi - ye si ni ar týr mak da ha fay da lý dýr. An ka ra / a a dat Ah sen Co þar da Mec lis Baþ ka ný Çi - çek in i a de-i zi ya ret i çin gel di ði ni be lir te - rek, gö rüþ me de ye ni a na ya sa nýn da gün - de me gel di ði ni bil dir di. Ba ro lar Bir li ði nin 12 Ey lül A na ya sa sý nýn ha zýr lan ma sý sý ra - sýn da i ti raz lar da bu lun du ðu nu, bun la rýn da za man i çe ri sin de hak lý lý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný be lir ten Co þar, da ha ön ce i ki a - na ya sa tas la ðý ha zýr la dýk la rý ný an cak bu kez ha zýr la ma yý dü þün me dik le ri ni söy le - di. e ni a na ya sa nýn ne þe kil de o la ca ðý i le il gi li za man i çe ri sin de a çýk la ma lar da bu - la na cak la rý ný ak ta ran Co þar, ye ni a na ya sa ko nu sun da si ya set ku ru mu na yar dým cý ol ma ya ha zýr ol duk la rý ný i fa de et ti. Co þar, Mec lis te ye ni a na ya sa ko nu sun da an laþ - maz lýk çýk ma sý du ru mun da sað du yu nun se si o la rak gö rüþ le ri ni or ta ya ko ya cak la rý - ný söz le ri ne ek le di. An ka ra / ci han a kut: Fi kir bir li ði, i yi de ðer len di ril me li TBMM Baþ kan ve ki li Sa dýk a kut, ye ni a na ya - sa ya pýl ma sý ko nu sun da va rý lan fi kir bir li ði nin, Mec li sin ye ni dö ne min de i yi de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy le di. a kut, tüm si ya si par ti le rin se çim ön ce sin de hal ka ye ni a na ya sa sö zü ver - di ði ni, bu ne den le Mec lis te ye ni dö nem de e le a lý na cak en ö nem li ko nu lar dan bi ri nin, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý o la ca ðý ný söy le di. O luþ tu ru - la cak ha zýr lýk ko mis yo nun da, her par ti nin ye ni a na ya sa i le il gi li tek lif le ri ni or ta ya ko ya ca ðý ný kay de den a kut, ça lýþ ma lar da si vil top lum ku - ru luþ la rý, ü ni ver si te ler ve di ðer sos yal ke sim ler - den de fay da la ný la ca ðý ný i fa de et ti. Mev cut a na - ya sa nýn tüm par ti ler ta ra fýn dan ih ti lal a na ya - sa sý o la rak e leþ ti ril di ði ni an la tan a kut, bu ne - den le geç miþ ten be ri si ya si par ti le rin bu a na ya - sa yý de ðiþ tir me sö zü ver di ði ni be lirt ti. An cak ilk de fa bu dö nem de, ye ni bir a na ya sa o luþ tu - rul ma sý ko nu sun da cid di bir fi kir bir li ði sað lan - dý ðý na dik ka ti çe ken a kut, bu a van ta jýn ye ni dö nem de i yi de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy - le di. a kut, Mec lis o la rak, de mok ra si stan dar - dý nýn yük sel til me si i çin ge rek li dü zen le me le rin de ya pýl ma sý ge re ki yor. Bu kap sam da ye ni a na - ya sa ö nem li yer tu tu yor. As lýn da ge çen dö - nem de de ge rek AB u yum sü re cin de, ge rek in - san te mel hak ve öz gür lük le rin de a na ya sa de ði - þik li ði ve ya sal dü zen le me ler ya pýl dý. Bu dö nem i çin de de uz laþ ma i çin de ek sik le rin gi de ril me si ge re ki yor. TBMM bu tec rü be ye ve bi ri ki me sa - hip tir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Mec lis ten dün ya ya ya sa ma des te ði MECLÝS, ya sa ma a la nýn da 91 yýl da el de et ti ði bi ri ki mi di ðer ül ke le re de ak ta rý yor. A lý nan bil gi - ye gö re, Mec lis son yýl lar da çok sa yý da ül ke ye ya sa ma des te ði ver di. Bu ül ke ler a ra sýn da; A zer - bay can, Gür cis tan, Mo ðo lis tan, Af ga nis tan, Kýr gý zis tan, Bos na-her sek, Ar na vut luk, Ma ke - don ya ve Ce za yir bu lu nu yor. Mec lis ya sa ma uz - man la rý, ye ni dö nem de Türk dün ya sý, As ya, Bal kan lar, Or ta do ðu ve Af ri ka ül ke le ri a ðýr lýk lý o la rak çe þit li ül ke le re des te ði sür dü re cek. TBMM, ya sa ma des te ði prog ram la rý kap sa mýn - da bu gü ne ka dar çok sa yý da he ye ti a ðýr la dý. Ge - len he yet le re yo ðun bir e ði tim prog ra mý ve ri li - yor. TBMM teþ ki lat ve per so nel ya pý sý, u lus la ra - ra sý ko mis yon lar, dost luk grup la rý ve par la men - ter dip lo ma si nin yer al dý ðý TBMM nin dýþ i liþ ki - le ri an la tý lýr ken, A raþ týr ma Mer ke zi ve Kü tüp - ha ne nin ça lýþ ma la rý hak kýn da da bil gi ve ri li yor. Ay rý ca, ya sa ma i le il gi li te mel kav ram lar ve ku - rum lar, ge nel o la rak ka nun ya pým tek ni ði ve sü - re ci, ih ti sas ko mis yon la rý ve ko mis yon lar da ya - sa ma sü re ci nin ya ný sý ra Tu ta nak Mü dür lü ðü ve TBMM TV, Büt çe Ka nu nu ve Plan ve Büt çe Ko mis yo nu, Ge nel Ku rul Ça lýþ ma la rý ve Bil gi Ýþ - lem Mü dür lü ðü ta ný tý lý yor. Par la men ter De ne - tim baþ lý ðý al týn da so ru, ge nel gö rüþ me, Mec lis a raþ týr ma sý, Mec lis so ruþ tur ma sý ve gen so ru ö - ner ge ve gö rü þül me bi çi mi nin de an la týl dý ðý prog ram da, ay rý ca ta sa rý la rý Mec li se sevk e den Baþ ba kan lýk Ka nun lar ve Ka rar lar Ge nel Mü - dür lü ðü hak kýn da da bil gi ve ri li yor. a ban cý ül - ke ler den ge len he yet le re Mec lis gez di ri lir ken, ka tý lým cý la ra ser ti fi ka da ve ri li yor. An ka ra / a a

5 HABER 5 Füze Kalkaný beklentileri karþýlandý mý? HABERLER kalkaný muammasý ve kýrýlganlýðý devam ediyor. Tartýþmanýn sebebi, Baþbakan ýn, hükûmet ve ikti- Füze dar partisinin sözcülerinin iddialarýnýn aksine Türkiye nin itirazlarýnýn ve çekinceleri nin dikkate alýnmamasý. Ve birçok hususun hâlâ kamuoyundan gizlenmesi Bunlarýn baþýnda her fýrsatta Füze kalkaný nýn bir NATO projesi olduðu söylemi geliyor. Halbuki üç yýl önce Çek Cumhuriyeti ve Polonya da kurulmasý giriþiminde bulunulan, bu ülkelerin halklarýnýn ülkelerinin güvenliðini tehlikeye atacaðý tepkisiyle ve Rusya nýn da karþý çýkmasýyla Türkiye ye konuþlandýrýlacak Füze Savunma Sistemi NATO nun deðil, Pentagon un hazýrladýðý bir Amerikan projesi. Ýlk evvel Obama bunu teyid etti. Keza eski Amerikan Savunma Bakaný Robert Gates ile NATO Genel Sekreteri Rasmussen, bunun bir Amerikan projesi olduðunu açýkça ikrar ettiler. Ve konu Amerikan Savunma Bakanlýðý nýn öteden beri Beyaz Saray a sunduðu bilgi notlarý nda ayrýntýlarýyla yer almakta. En son Füze Kalkaný radarýnýn Malatya Kürecik te konuþlanmasýna dair mutabakat Elektrik ve doðalgaz zamlarý adil deðil DEMOKRATÝK Sendikalar Konfederasyonuna (DESK) baðlý Emekli Bir-Sen Genel Baþkaný Ýsrafil Odabaþ, yýllýk enflasyonun yüzde 6,5 olarak açýklandýðý bir zamanda elektriðe yüzde 10, doðalgaza yüzde 13 zam yapýlmasýnýn adil olmadýðýný bildirdi. Odabaþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, geçmiþ iktidarlarýn, yaptýðý zammý çalýþanlara da yansýtýrken, bu iktidarýn bunu yapmadýðýný ileri sürdü. O- dabaþ, þunlarý kaydetti: ýllýk enflasyonun yüzde 6,5 olarak açýklandýðý bir zamanda elektriðe yüzde 10, doðalgaza yüzde 13 zam yapýlmasý adil deðil. Bugün iþe baþlayan bir memura bin 500 lira maaþ verilirken yýl hizmet eden bir memur emeklisi 870 lira emekli maaþý ile adeta açlýk ve yokluluða mahkum edilmektedir. Bugün lira maaþ alan emekli, bir de kiracýysa evine ekmekten baþka bir þey alamayacak duruma getirilerek, açlýk ve yoksulluk sýnýrý altýnda yaþamýný sürdürmeye mahkum býrakýlmýþtýr. Ankara / aa Tezkere, bugün Genel Kurul görüþülecek SINIR ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkiyi 1 yýl daha uzatan tezkere, bugün TBMM Genel Kurulunda görüþülecek. TBMM Genel Kurulunun, yeni yasama yýlýndaki ilk gündemi, sýnýr ötesi operasyon tezkeresi olacak. Genel Kurul, Hükümete verilen yetkiyi 1 yýl daha uzatan tezkereyi yarýn ele alacak. Genel Kurulda tezkere üzerinde bakanýn konuþmasýnýn ardýndan, gruplar ve iki milletvekili þahýslarý adýna konuþma yapacak. Tezkerenin süresi, 17 Ekim de doluyor. Derlemelere göre, hükümetler, 1950 den bu yana yurtdýþýna asker gönderme konusunda TBMM den 32 kez izin aldý. Sýnýr ötesi operasyon konusundaki tezkerenin yarýn kabulüyle, 33. kez i- zin verilmiþ olacak. Ankara / aa Belediye baþkanlarýna resmî tören soruþturmasý BAÐIMSIZ Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Eruh Belediye Baþkaný M. Melih Oktay ve BDP li Kurtalan belediye baþkanvekilleri hakkýnda resmi törenlere katýlmadýklarý gerekçesiyle soruþturma açýldýðý bildirildi. Siirt Belediyesinden yapýlan yazýlý açýklamada, belediye baþkanlarý Selim Sadak, Kurtalan Belediye Baþkanvekilleri, E- ruh Belediye Baþkaný M. Melih Oktay ile baþkan vekilliði yapanlar hakkýnda, resmi törenlere katýlmadýklarý gerekçesiyle Ýçiþleri Bakanlýðýnca soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. Siirt / aa zaptý nýn NATO yetkilileri ile deðil, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Sinirlioðlu ile ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone arasýnda imzalanmasý, bunun en bâriz belgesi. Dýþiþleri nin Füze kalkaný radarýnýn konuþlandýrýlacaðý askerî üssün daha önce Amerika tarafýndan benzer amaçlarla kullanýldýðýný açýklamasý i- se iþin bir baþka ciheti. olacak þartýnýn yaný sýra, Baþbakan ýn, Füze kalkanýnda kesinlikle buton bizim elimizde Ýsrail de kurulu benzeriyle eþgüdüm içinde çalýþacak Füze Kalkaný na dair Ankara nýn beklentilerinin hiçbirinin karþýlanmadýðý açýkça görülmekte TÜRKÝE NÝN ÞARTLARI NA NE OLDU? Bir diðer saptýrma, Füze Kalkaný nýn hedefinin Ýran ve Suriye olmadýðý çarpýtmasý. Oysa hedefin Ýran olduðu, Obama ve Gates in onayladýðý, Amerikan Genelkurmay Baþkanlýðý nýn 17 Eylül 2010 tarihli Beyaz Saray damgalý genel bilgiler inde açýkça belirtilmekte. Füze savunma sistemi, Ýran tehdidi algýlamasý temeline dayalýdýr denilmekte. (Ferai Týnç, Hürriyet, ) Kaldý ki Amerikan Savunma Bakanlýðý nýn Avrupa ve NATO politikalarýndan sorumlu üst düzey yetkilisi Jim Townsend, Türkiye ye yerleþtirilecek Füze Kalkaný için Ankara i- le derin ve gizli görüþmeler de amacýn ABD ve Güney Avrupa yý Ýran ýn füze tehdidinden korumak olduðunu itiraf etmiþ; ABD nin plânladýðý yeni stratejik konsept çerçevesindeki hava savunma kompleksi nin hedefini yüksünmeden bildirmiþti. Bunun içindir ki anlaþma öncesi Baþbakan Erdoðan, Bunun NATO çerçevesinde olmasý halinde bu adýmý atabileceðiz demiþ ve herhangi bir ülkenin isminin kaydedilemeyeceðini þart koþmuþtu. Kraliyet ödülü almak için Ýngiltere ye giden Cumhurbaþkaný Gül de, Londra da herhangi bir ülkenin hedef olmamasý üzere anlaþtýklarýný söylemiþ; Ýran veya baþka bir ülkenin hedef gösterilmesini asla kabul etmeyiz ifadesini kullanmýþtý. Cumhurbaþkaný nýn Türkiye nin ilkesel bazý dediði bu önþart, ayrýca dönemin Millî Savunma Bakaný tarafýndan da dile getirilmiþ; Kasým da Lizbon daki NATO zirvesinde alýnacak kararla Karadeniz, Doðu ve Kuzeydoðu Anadolu ya SM-3 ve Patriot PAC 3 füzelerinin konuþlandýrýlacaðýný duyuran Bakan Gönül, Türkiye nin ise iki noktada çekincesi var, birincisi, Proje Türkiye yle sýnýrlý kalmamalý, tüm NATO topraklarýna yayýlmalý; ikincisi, Türkiye, NATO belgelerinde Ýran ve Suriye nin tehdit olarak geçmemeli diye konuþmuþtu MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, ilköðretim 4. 5., 6., 7. ve 8. sýnýf öðrencilerinin yabancý dil dersinde bu yýl seçebileceði Arapça ders öðretim programýný hazýrladý. Arapça denince akýla sadece Arap alfabesinin geldiðini belirten Konuya iliþkin açýklama yapan Talim ve Terbiye Kurulu Baþkaný Merdan Tufan, Arapça neticede bir dil, sadece alfabe demek deðil. Çocuklara sadece alfabe öðretiliyor, gibi düþünmemek lâzým dedi. Günlük iletiþimin gerektirdiði basit konuþmalarýn öðretileceðini anlatan Tufan, programda A- tatürk ile ilgili konularýn yer almadýðý yönünde bazý eleþtirilerin geldiðini, ancak bunlarýn yanlýþ olduðunu, programýn içeriðinde dili anlatýrken Atatürk ile ilgili konularýn da yer aldýðýný söyledi. Merdan Tufan, Türkiye de okutulacak yabancý dillerin Bakanlar Kurulu kararý i- le belirlendiðini söyledi. Þu anda Türkiye deki okullarda Ýngilizce, Almanca, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Rusça ve Çince dillerinde eðitim verildiðini anýmsatan Tufan, bu dillere Arapça nýn da eklendiðini belirtti. Bu kararýn Bakanlar Kurulu nca geçen yýl alýndýðýný hatýrlatan Tufan, Geçen yýl bu karar alýndýðýnda e- ðitim öðretim baþlamýþ olduðu için okullarýmýzda okutulma þansý pek yoktu. Biz o tarihte bu dersin komisyonlarýný kurduk. Ders programýnýn hazýrlanmasýna baþladýk diye konuþtu. Program hazýrlamanýn zaman aldýðýný ifade eden Tufan, ilköðretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sýnýflar için A- rapça ders programýnýn tamamlanarak yayýnlandýðýný bildirdi. Tufan, Bu sene ilköðretimde eðer Arapça dersini seçen varsa, bu programa göre Arapça yý dil o- larak alýp okuyabilir dedi. Bu sýnýflar için Arapça ders kitabý çalýþmalarýnýn baþladýðýný belirten Tufan, Haziran ayý sonuna kadar ders kitabý bitecek. Önümüzdeki öðretim yýlý ders kitabý da olacak diye konuþtu. Arapça dersinin zorunlu yabancý dil dersi ile seçmeli ders için ayrý ayrý seçilebileceðini ifade eden Tufan, bu yýl öðrencilerin bu dersi seçebileceðini, dersin programý hazýrlandýðý için ders kitabý olmadan da bu dersin okutulabileceðini kaydetti. Tufan, öðretmenlerin belirledikleri kaynaklardan yararlanarak bu dersi verebileceklerini belirterek, bir ders için asýl unsurun program olduðunu ifade etti. Ýlköðretim 4. ve 5. sýnýflarda 3 saat; 6., 7. ve 8. sýnýflarda ise 4 saat yabancý dil dersi verildiðini söyleyen Tufan, bu dersin zorunlu olduðunu kaydetti. Ders programýnýn Gazi Üniversitesi öðretim üyelerince ve alanýnda uzman öðretmenlerce hazýrlandýðýný belirten Tufan, dünyada Ýngilizce nin 1 milyar 800 milyon, Çince nin 1 milyar 300 milyon, Ýspanyolca nýn 620 milyon, Fransýzca nýn 500 milyon ve Arapça nýn da 350 milyon kiþi tarafýndan konuþulduðu bilgisini aktardý. Ankara / aa BEKLENTÝLER KARÞILANMADI Gelinen noktada, evvela Füze kalkaný nýn NATO projesi olduðu propaganda edildi. Erdoðan, Buton elbette NATO nun elinde olacak diye önceki þartý na dair sözlerini revize etti. Bununla da kalýnmadý, Türkiye nin bütün beklentilerinin karþýlandýðý; dahasý Dýþiþleri ve hükûmet cânibinden, Ýran ýn da bu konuda ikna edildiði ve Füze kalkaný na karþý herhangi bir tepkisinin bulunmadýðý havasý verildi. Oysa Türkiye nin radar sistemine ev sahipliði yapacaðý NATO füze kalkanýna tepki gösteren Savunma Bakaný Ahmed Vahidi nin, NATO nun füze kalkanýnýn bölgede güvensizliðe yol açtýðýný belirtip, Irak, Afganistan, Filistin ve son olarak da Libya örneklerine deðinerek Biz, Amerika nýn ve Batýlýlarýn herhangi bir ülkedeki askerî varlýðýnýn özellikle de Ýslâm ülkelerindeki askerî varlýðýnýn o ülkeleri çýkarlarýna olmadýðýna inanýyoruz demeci, Ýran ýn ve diðer Müslüman komþu ülkelerin fevkalâde rahatsýz olduðunu ortaya koyuyor. Sonuçta geçen yýl Bakan Gönül ün, Kanaatlerimizi yazýyla gönderdik; doðrusu beklentimiz bunlarýn hepsinin kabul göreceði çerçevesi içerisindedir temennisinin aksine, Türkiye nin bu iki þartýnýn da nazara alýnmadýðý mutâbakat la ortaya çýkan tablodan anlaþýlmakta. Böylece Baþbakan ýn, Füze kalkanýnda kesinlikle buton bizim elimizde olacak þartýnýn yaný sýra, Ýsrail de kurulu benzeriyle eþgüdüm içinde çalýþacak Füze Kalkaný na dair Ankara nýn beklentilerinin hiçbirinin karþýlanmadýðý açýkça görülmekte MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baþkaný Merdan Tufan, bu yýl ilköðretim okullarýnda baþlatýlan seçmeli Arapça dersine iliþkin bilgiler verdi. Arapça dersinde Atatürk de var ARAPÇA DERSÝNÝN BU IL ÝLKÖÐRETÝMDE SEÇÝLEBÝLECEÐÝNÝ BÝLDÝREN MEB TALÝM VE TERBÝE KURULU BAÞKANI TUFAN, PROGRAMIN MUHTEVASINDA DÝLÝ ANLATIRKEN ATATÜRK ÝLE ÝLGÝLÝ KONULARIN DA ER ALDIÐINI BÝLDÝRDÝ. ORTAÖÐRETÝMDE DE OKUTULACAK BU dersin sadece ilköðretimde deðil, ortaöðretim 9., 10., 11. ve 12. sýnýflarda da okutulacaðýný belirten Tufan, ortaöðretimin programý üzerinde henüz çalýþýldýðýný söyledi. Tufan, þunlarý kaydetti: Bu sene liselerde de öðrenciler isterlerse alabilirler bu dersi. Programý kendileri belirleyerek okutabilirler. Çünkü bizim imam hatip liselerimizde öteden beri mesleki Arapça adý altýnda Arapça dersi var. Bu dersi okutan öðretmenlerimiz de var. Ýngilizce, Almanca öðretmeni gibi, Arapça öðretmeni yetiþtiren bölümler var. Bu yeni programa göre günlük hayatta lazým olacak þekilde Arapça öðretilecek. Ancak bu öðretmenlerimiz her ikisini de okutabilirler. ARZ TALEP DENGESÝNÝ ALMAK LÂZIM BU dilin neden kabul edildiði konusuna da deðinen Tufan, dünyada 26 ülkede 350 milyon kiþinin Arapça konuþtuðunu, Birleþmiþ Milletler in dünyada en çok konuþulan 6 dilden birisinin Arapça olduðunu belirlediði bilgisini verdi. Tufan, Bizim çevremizdeki komþularýmýzdan neredeyse yarýsý Arapça konuþan devletlerden oluþuyor. Bunlarla bizim ticari, turistik iliþkilerimiz var. Burada arz talep dengesini de dikkate almak lazým. Arapça da bu amaçla seçildi. Belki baþlangýçta tam anlaþýlamadý ama gereken yerlerde bunu öðrencilerimiz seçebilirler diye konuþtu. abancý dil programlarýný bu sene yenilediklerini anýmsatan Tufan, Avrupa dil eðitiminde esas alýnan A1,A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeyleri bulunduðunu, dili öðrencinin seviyesine göre öðretmeyi amaçladýklarýný belirtti. Selahattin Demirtaþ, KCK operasyonlarýný eleþtirdi. Demirtaþ: Eðer KCK buysa genel baþkaný ben oluyorum BA RIÞ ve De mok ra si Par ti si (BDP) Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, te rör ör gü tü nün þe hir ya pý lan - ma sý KCK ya yö ne lik o pe ras yon lar da gö zal tý na a lý - nan la rýn BDP li ol du ðu nu i le ri sür dü. De mir taþ, E ðer KCK buy sa ge nel baþ ka ný ben o lu yo rum. Böy le bir or tam da ol gun, uz laþ ma cý ve çö zü me da ya lý tar týþ ma - lar yü rü te bi lir mi yiz ken di i çi miz de tar tý þý yo ruz de di. Par ti si nin Mec lis grup top lan tý sý son ra sý ga ze te ci le rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la yan De mir taþ, ye ni a na ya say la il gi li AK Par ti nin ran de vu ta le bi ko nu sun - da A na ya sa Ko mis yo nu nun ka ra rý ný a çýk la ma sý ný bek le dik le ri ni i fa de et ti. De mir taþ, Baþ ba kan ýn si ya si tav rý, a na ya sa tar týþ ma la rý na, uz laþ ma a ra yýþ la rý na güç ver mek ten ö te i þi zo ra sok ma, yo ku þa gö tür me, uz laþ - ma ze min le ri ni tah rip et me ye dö nük bir an la yýþ týr. Doð ru su Baþ ba kan ýn bu an la yý þýn dan bü yük kay gý du yu yo ruz. Her gün ül ke nin baþ sav cý sý gi bi ta li mat lar yað dý rý yor, he def gös te ri yor ve her gün ar ka daþ la rý mýz tu tuk la ný yor. KCK o pe ras yon la rý a dý al týn da Par ti Mec lis ü ye miz, be le di ye baþ ka ný mýz, bü tün par ti ça lý - þan la rý mýz tu tuk la ný yor. E ðer KCK buy sa, KCK ge nel baþ ka ný ben o lu yo rum. Çün kü, tu tuk la dýk la rý nýn ta - ma mý BDP li ar ka daþ lar. Do la yý sýy la böy le bir or tam - da na sýl ol gun, uz laþ ma cý, çö zü me da ir si ya sî tar týþ - ma lar yü rü te bi li riz, biz bu nu da ken di i çi miz de tar tý - þý yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han Tan rý ku lu: Ýk ti dar par ti si va tan da þý ih bar cý ya pa cak CHP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Sez gin Tan rý ku lu, AKP nin a çý lý mýn da son nok ta va tan da þýn ih bar cý ya - pýl ma sý dýr de di. Tan rý ku lu, ya zý lý a çýk la ma sýn da, ik ti - dar par ti si nin son a çý lý mý nýn va tan da þýn ih bar cý ya - pýl ma sý ol du ðu nu sa vun du. Tür ki ye nin 30 yýl dýr ça - týþ ma la rý son lan dýr mak i çin her yo lu de ne di ði ni a ma ba rý þa hiç þans ver me di ði ni i le ri sü ren Tan rý ku lu, DGM ler, TM ler, ö zel yet ki li mah ke me ler le yýl lar - ca ce za lar, iþ ken ce ler, fa i li meç hul ler le yol a lýn ma dý. Þim di AKP þan sý ný ken di va tan da þý ný ih bar cý ya pa - rak de ne mek is ti yor. Böy le bir de mok ra si an la yý þý, böy le bir yö ne tim an la yý þý 21. yüz yýl da da o lur mu? Ken di va tan da þý na gü ven me yen AKP, ih bar la ra na - sýl gü ve ne cek? de ðer len dir me sin de bu lun du. Bü - tün bu ça ba la rýn ik ti da rýn, Tür ki ye nin te mel me se - le le ri ko nu sun da bir po li ti ka sý nýn ol ma dý ðý ný or ta ya koy du ðu nu id di a e den Tan rý ku lu, þun la rý kay det - ti: Ken di va tan da þý na ih bar cý lý ðý da ya tan bir zih ni - yet han gi de ðer ü ze rin den si ya set ya pa bi lir? Tür ki ye bu zih ni yet le hiç bir ye re va ra maz. A ma çok þey kay - be der. Ýn san la rýn bir bi ri ni ih bar et ti ði, gü ven bu na lý - mý nýn ol du ðu bir top lum da ne hu zur, ba rýþ, ne de öz - gür lük ka lýr. AKP de Mccarthy has ta lý ðý baþ gös ter - miþ tir. Mccarthy ABD de ko mü nist suç la ma sýy la in - san la rýn ha ya tý ný ze hir et miþ ti. Þim di AKP Tür ki ye de böy le bir dö nem baþ la tý yor. An ka ra / aa Emek li ye ma aþ müj de si yok HÜ KÜ ME TÝN yü rüt tü ðü 2,5 mil yon e mek li ye ma aþ dü zen le me sin de, Bað-Kur ve E mek li San dý ðý e mek li le ri yer al mý yor yý lý ön ce sin de 5 de ði þik ay lýk bað la ma sis te mi se be biy le ay ný yýl ça lý þan, ay ný pri mi ya tý ran e - mek li le rin ma aþ la rýn da ki u çu rum sa de ce iþ çi ler i çin ge - çer li o la cak. Ýþ çi e mek li le ri a ra sýn da ki far kýn gi de ril me si i çin ba zý ay lýk la ra 500 li ra zam ya pýl ma sý gün dem de. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik in in ti - bat ya sa sý a çýk la ma sýy la baþ la yan e mek li ma a þý dü zen - le me si 9 mil yon 703 bin e mek li yi kap sa mý yor. Tür ki ye E mek li ler Der ne ði Baþ ka ný Ka zým Er gün, dü zen le me - nin sa de ce 2,5 mil yon SSK e mek li le ri ni kap sa dý ðý ný be - lirt ti. Dü zen le me ye i liþ ki na çýk la ma lar ya pan Er gün, e - mek li ma aþ la rý a ra sýn da ki far kýn fark lý sis tem ler den kay nak lan dý ðý ný ak tar dý. Er gün, ma aþ bað la ma sis tem le - ri ni þöy le a çýk la dý: 1980 ön ce si, 1980 son ra sý, 1987 yý - lýn da sü per e mek li sis te mi, 1987 son ra sý sis te mi ve 1999 sis te mi. Er gün, 1987 yý lýn da ki sü per e mek li le rin en çok mað dur o lan ke sim ol du ðu nu söy le di. An ka ra / ci han Kö tü mu a me le den A ÝHM de mah kûm ol duk AV RU PA Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM), Ýs - tan bul da ki NA TO zir ve sin de dü zen le nen gös te ri - ler de po lis ta ra fýn dan kö tü mu a me le gör dük le ri ni id di a e den i ki va tan da þýn yap tý ðý þi ka yet baþ vu ru - sun da Tür ki ye yi hak sýz bul du. A ÝHM, Tür ki - ye nin, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin iþ ken - ce ve kö tü mu a me le nin ya sak lan ma sýy la il gi li 3. mad de yi ih lal et ti ði ne hük met ti. Tür ki ye, A ÝHM ka ra rý ge re ði, Ser dar Gü ler ve Sa vaþ Kur tu luþ a ki þi ba þý na 9 bin av ro mad dî taz mi nat ö de ye cek. Ay rý - ca bu i ki ki þi ye mah ke me mas ra fý o la rak 3 bin av ro ö de ne cek. Þi kâ yet baþ vu ru sun da bu lu nan lar, 29 Ha zi ran 2004 ta ri hin de ki zir ve de, po lis ta ra fýn dan hak sýz ye re gö zal tý na a lý na rak, kö tü mu a me le ye ma ruz kal dýk la rý ný id di a et miþ ler di. Strasbourg/ aa

6 6 5 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA URT HABER HABERLER Ba dem ler bü yü dü, e ði ti me fon ol du AN KA RA Te mel li de ki A na do lu Or ga ni ze Sa - na yi Böl ge si nin (OSB) 1. e tap alt ya pý in þa a tý ön - ce sin de, e ko no mik ge ti ri siy le e ði ti me kat ký sað la - ma sý i çin di ki len ba dem a ðaç la rý ha sat e dil di. Ba - dem a ðaç la rýn dan bu yýl 1 to na ya kýn ü rün a lýn dý - ðý, bu ra ka mýn bir kaç yýl son ra 16 to na ka dar çý - ka bi le ce ði kay de dil di. Bü yük Ta ar ruz un baþ lan - gýç ye ri o lan top rak lar da 29 E kim 2008 de te me li a tý lan A na do lu OSB de 1. e tap alt ya pý in þa a tý ön - ce sin de, yük sek ge ri lim hat la rý nýn al tý na ge len 60 hek tar lýk a lan da top lam 1800 ba dem a ða cý di kil - miþ ti. Ba dem ler ge çen yýl az da ol sa mey ve ver - miþ ti. Bu yýl ba dem ler ha sat e dil di. Ha sat ça lýþ - ma la rý na Ba tý kent Li se si Kül tür Spor Ku lü bü spor cu la rý da ka týl dý. Ba tý kent Li se si Be den E ði ti - mi öð ret me ni Nus ret Sul ka lar, ba dem ler den bu yýl 1 to na ya kýn ü rün a lý na ca ðý ný be lir ten yet ki li - ler, top la nan ba dem mik ta rý nýn her yýl ge o met rik o la rak ar ta ca ðý ný, a lý nan ü rü nün bir kaç yýl son ra 16 to na ka dar çý ka ca ðý ný, ba dem li ðin ge li ri nin e - ði tim fo nun da bi rik ti ri le rek mes le ki e ði tim ya ra - rý na kul la ný la ca ðý ný ak tar dý lar. An ka ra / a a að mur su yu nu ký þýn bi rik ti rip, ya zýn kul la ný yor AN TAL A NIN Ak se ki il çe si ne bað lý Sa rý ha lil - ler Kö yün de ya þa yan Mus ta fa Sýt ký Öz kan, e vi - nin i çi ne top lam 200 ton luk i ki su de po su yap - týr dý. E vin ça tý sýn da o luþ tur du ðu o luk lar la yað - mur su yu nu de po lar da bi rik tir me yi ba þa ran Öz kan, yaz ay la rýn da gün lük ih ti yaç la rý ve bah - çe su la ma sýn da bu su yu kul la ný yor. U zun yýl lar mem le ke tin den u zak ya þa dýk tan son ra Ak se - ki ye dö ne rek Sa rý ha lil ler Kö yü ne yer le þen 57 ya þýn da ki Mus ta fa Sýt ký Öz kan, köy de yaz ay la - rýn da su so ru nu ya þan ma sý ü ze ri ne, e vi nin ön ve ar ka cep he le ri ne 50 ve 150 ton luk i ki su de po su yap týr dý. Öz kan, e vin ça tý sýn da o luþ tur du ðu o - luk lar dan yað mur su yu nun bu de po lar da bi rik - me si ni sað la dý. Ü ze ri ni bal kon o la rak kul lan dý ðý i çin, e vin dýþ cep he sin den ba kýl dý ðýn da gö rün - me yen de po la rý ký þýn ya ðan yað mur lar la dol dur - ma yý ba þa ran Öz kan, ya zýn su so ru nu ya þa nan ay lar da su yu gün lük ih ti yaç la rýn da ve bah çe su - la ma sýn da kul la ný yor. An tal ya / a a Ter mal te sis le re il gi ar tý yor TÜR KÝ E DE son yýl lar da sa yý la rý ar tan ter - mal te sis ler has ta lýk la rýn te da vi sin de al ter na tif o luþ tur ma nýn ya ný sý ra hu zur lu bir ta til fýr sa tý da su nu yor. O de on To urs Ýç Pa zar Mü dü rü A - kýn A kar Ak su, Tür ki ye de hiz met le ri ni çe þit - len dir miþ çok sa yý da ter mal te sis bu lun du ðu nu söy le di.ter mal tu rizm de nil di ðin de ak la al ter - na tif te da vi gel di ði ni di le ge ti ren Ak su, Bu ne - den le genç ler den da ha çok or ta yaþ ü ze ri bir kit le ter mal te sis le re da ha çok il gi gös te ri yor du. Ter mal te sis le rin hiz met le rin dün ya stan dart la - rýn da ge liþ tir me le ri ve da ha et kin bir þe kil de ta - nýt ma la rýy la son yýl lar da ço cuk lu genç çift le rin ve ba la yý ko nak la ma la rý da ger çek leþ me ye baþ - la dý de di. o ðun bir tem po da ça lý þan ki þi le rin i zin le ri ni i ki ye bö le rek ký þýn yo ðun ve stres li tem po su na ha zýr lýk yap mak, i çin ter mal te sis - le ri ter cih et me ye baþ la dýk la rý ný an la tan Ak su, Bu te sis le rin sun duk la rý hiz met le rin bol lu ðu da ek le nin ce ter mal tu riz min her ge çen yýl da - ha da bü yü dü ðü nü göz lem le ye bi li yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Abdülbasir ile Nurayþe Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç, Said Eski TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Abdülbasir ile Nurayþe Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Necdet Þimþek, Ýsmail Eren, Erol Ýnce, Memduh Duymuþ, Zübeyir Ünlü, Gökhan Cuna, Göksenin Ok, ýlmaz Çelik, Ýsmail Dinçer, Ömer Durgut, Ali Eski, Nuri Akyol, Feyyaz Doðruel, M. Ali Hacýnebioðlu, Salih Zernekli, Ýlhan Kandiya, Ýzmir eþilyurt eni Asya Okuyucularý ZAÝ 34 TJD 01 Plakalý Aracýmýn Nolu Fiþ Sayfasý Kaybolmuþtur. Mehmet Þen Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Esma Özbey Bu üniversite, sadece öðretmen yetiþtirecek TÜRKÝE'NÝN NÝTELÝKLÝ ÖÐRETMEN ETÝÞTÝRECEK ÝLK ÝHTÝSAS ÜNÝVERSÝTESÝNÝN MÝLLÎ EÐÝTÝM VAKFI TARAFINDAN BAÞÞEHÝRDE KURULMASI PLANLANIOR. MEV EÐÝTÝM ÜNÝVERSÝTESÝNÝN ÖNCELÝÐÝ ÖÐRETMEN ETÝÞTÝRMEK OLACAK. TÜRKÝE DE nitelikli öðretmen yetiþtirmeyi amaçlayan ve bir ilk olan ihtisas üniversitesi Millî Eðitim Vakfý (MEV) tarafýndan, MEV Eðitim Üniversitesi adýyla Baþkentte kurulacak. MEV Merkez önetim Kurulu Baþkaný Ýhsan Özçukurlu, yaptýðý açýklamada, eðitimde kalite konusunun önemine deðinerek, bu anlamda da öðretmenlerin nitelikli bir þekilde eðitilmesi gerektiðini belirtti. Özçukurlu, Türkiye de bir ilk olacak, nitelikli öðretmen yetiþtirmek üzere çaðdaþ düzeyde bir ihtisas üniversitesi kurmak istiyoruz. Bunun adý da MEV Eðitim Üniversitesi olacak dedi. Üniversitenin merkezinin Ankara da ve bir þubesinin de Ýstanbul da olacaðýnýn ifade eden Özçukurlu, Burasý, anaokulundan üniversiteye kadar pek çok alanda öðretmen yetiþtirecek. Öðretmenler, lisansüstü eðitimini de bu üniversitede yapabilecek diye konuþtu. Mevcut öðretmenlerin oryantasyon eðitimlerinin de bu üniversitede yapýlmasýnýn planlandýðýný anlatan Özçukurlu, Þu anda üniversiteye iliþkin fizibilite raporumuz hazýrlandý. Bunu ÖK e sunduk. Her türlü iþlemleri tamam. Parlamentoya yasalaþmaya gidecek, ama bütün uðraþýmýz arsa, yer temini. er çok, çok para istiyorlar. Arazi tahsisi i- le uðraþýyoruz dedi. Üniversitenin Eskiþehir yolu üzerinde olmasýný istediklerini belirten Özçukurlu, Üniversitede, teknoloji fakültesi, sosyal bilimler fakültesi, eðitim bilimleri fakültesi ve enstitüler olacak. Öncelikli olarak öðretmen yetiþtirecek. Bu Türkiye de yok dedi. Birkaç yýldýr bu proje üzerinde çalýþtýklarýný dile getiren Özçukurlu, þöyle konuþtu: Arsa iþini çözer çözmez temelini atacaðýz. Para problemimiz yok. Bazý hayýrseverlerden de söz aldýk. Kiþiler çok varlýklý, bunlar bazý fakülteleri ya finanse edecek, ya yapacak veya yaptýracak. Biz de o kiþilerin isimlerini fakülteye vereceðiz. Bu hayýrsever kiþilerin arasýnda iþ adamlarý da öðretmenlik yapmýþ olanlar da var. eni açýlacak üniversite konusuyla ilgili Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer ve ÖK Baþkaný Prof. Dr. usuf Ziya Özcan ile görüþtüðünü aktaran Özçukurlu, bu isimlerin projeye yakýndan ilgi gösterdiðini söyledi. ÝSTÝHDAM GARANTÝLÝ OLACAK ÖK, arsanýn yeri þura, dememizi bekliyor diyen Özçukurlu, önemli olan bu üniversitenin açýlmasý kararýnýn yasalaþmasý olduðunu, üniversiteyi 3 yýldan önce faaliyete geçireceklerini vurguladý. Ýlk yýlda alacaklarý öðrenci sayýsýnýn 500 civarýnda olacaðýný belirten Özçukurlu, beþinci yýlýn sonunda bu sayýnýn 2 bine ulaþmasýný planladýklarýný kaydetti. Alacaklarý öðrencilerin en az yüzde 30 unun burslu olacaðýný bildiren Özçukurlu, bunun için de Millî Eðitim Bakanlýðý ve ÖK ile sürekli temas halinde olacaklarýný söyledi. Ýhsan Özçukurlu, Ýstihdam garantili o- lacak. Millî Eðitim Bakanlýðý hangi alanda öðretmen ihtiyacý varsa o alana aðýrlýk vereceðiz. Dolayýsýyla Bakanlýk, bu üniversiteden mezun olanlarý aldýklarý eðitime göre belki de direkt tayin yapacak diye konuþtu. Ankara / aa Altýn çileðe zayýflama hapý darbesi NÝÐDE'DE 150 TON ALTIN ÇÝLEK ÜRETEN FARUK GÜRBÜZ,''BAZI VATANDAÞLARIMIZIN ALTIN ÇÝLEK ÝÇERDÝÐÝ ÝDDÝA EDÝLEN ZA- IFLAMA HAPLARI NEDENÝLE ÖLMESÝ ÜRÜNÜN ELÝMÝZDE KAL- MASINA NEDEN OLDU. DESTEK ÝSTÝORUZ'' DEDÝ. ZAIFLAMA haplarýyla gelen ölüm haberlerinin altýn çileðe olan talebi düþürdüðü, üreticilerin pazarlama konusunda sýkýntýlar yaþadýðý belirtildi. Türkiye nin en büyük altýn çilek üreticilerinden biri olan Faruk Gürbüz, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn bir kuruyemiþçiden satýn almasýyla, altýn çileðe olan talebin biranda arttýðýný söyledi. Kýsa sürede çok hýzlý bir pazar oluþtuðunu ifade eden Gürbüz, bu nedenle kendilerinin de Niðde nin Ovacýk Köyü ndeki 150 dönümlük taþlý bir araziyi ýslah ederek 145 bin adet altýn çilek fidesi diktiklerini kaydetti. TEBRÝK Gazetemiz personelinden Zafer Gökçe ve eþi Gül Gökçe Hanýmýn Eren Ýsmini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'dan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Gürbüz, bir süre önce de hasada baþladýklarýný belirterek, þöyle devam etti: Pazar konusunda ciddi sýkýntýlar yaþýyoruz, ürün a- yaklar altýnda ve alýcý bulamýyoruz. Geçen yýllarda bu ürün adeta yok sattý. urtiçi üretim, talebi karþýlamadýðý için yurtdýþýndan ithal edildi. Biz de bu yýl büyük üretim alanýnda ekim yaptýk ve 150 bin ton ürün aldýk. Ancak, bazý vatandaþlarýmýzýn altýn çilek i- çerdiði iddia edilen zayýflama haplarý nedeniyle ölmesi ürünün elimizde kalmasýna neden oldu. etkililer de ölümlerle ilgili bugüne dek gerçekçi bir açýklama yapmadý. Saðlýk Bakanlýðý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ndan ölümlerle ilgili net bir açýklama bekliyoruz. Gýda ve bitki uzmanlarýnýn açýklamalarýna bakacak olursak ö- lümlerin altýn çilekten kaynaklandýðý haberleri tamamen asýlsýz. Altýn çileðin saðlýk açýsýndan bir çok faydasý olduðunu vurgulayan Gürbüz, özellikle þeker hastalýðýna son derece faydalý olduðunu anlattý. BU ÜLKEDE TARIMI BÝR TÜRLÜ SANAÝE KAZANDIRAMADIK üksek Ziraat Mühendisi Ýsmiazam Baþyazýcý ise Türk müteþebbislerin yatýrým yaparken son derece cesur davrandýklarýný söyledi. Giriþimcilerin kendilerini yönlendirecek kurumlardan yeterli desteði göremediklerini savunan Baþyazýcý, þöyle dedi: Ürettiðimiz ü- rünlere pazar bulmakta çok sýkýntý çekiyoruz. Bu yatýrým yapýlýrken, toprak ve iklim araþtýrmalarý dahil her türlü araþtýrma yapýldý. Bugün altýn çilek ürettiðimiz arazi daha önce tarým arazisi olarak kullanýlmayan, hiçbir þey yetiþtirilmez denilen bir araziydi. Bugün altýn çilek hasadýna baþladýk. Türkiye de her þey yapýlýyor ancak üzülerek söylüyorum, biz bu ülkede tarýmý bir türlü sanayiye kazandýramadýk. ani kafamýzda hep pazarda çuval mantýðýný besledik. Bu ülkeye patates gireli 250 yýl oluyor ve hâlâ patatesi çuvalýn dýþýna çýkartamadýk. Elma, Etiler döneminden beri üretiliyor, keza onu da sandýðýn dýþýna çýkartamadýk. Tarým ürünleri sanayiye kazandýrýlmadýðý zaman bir iþe yaramýyor. Bugün ayný durum altýn çileðin baþýna geldi. Bir çok faydasý olduðuna, Kýzýlderililerin yara iyileþtirmede kullandýklarýna yönelik bir çok araþtýrma olmasýna raðmen sadece yaþ meyve gözüyle bakýyoruz. Bu ürünün ithalatçýsý ABD ve AB ülkeleri. Her yönden geliþmiþ olan bu ülkeler altýn çileði bulduklarý yerde ithal ediyorlar. Þayet bu ürün tehlikeli olsa, adam öldürse bu ülkeler altýn çileði neden alýr. Ýþte bu hassas konuyu yetkililerin çýkýp ekran karþýsýnda açýklamalarýný istiyoruz. Niðde / aa HABERLER Platform kurma sýrasý HES yatýrýmcýsýnda HES kar þý tý ey lem ler den ra hat sýz o lan ya tý rým - cý lar, bir plat form ça tý sý al týn da top la na rak, HES ya tý rým la rý nýn ge rek li lik le ri ni ka mu o yu na an lat - ma yý a maç lý yor. HES kar þý tý plat form la rýn ger - çek leþ tir dik le ri ey lem ler den ra hat sýz o lan HES ya tý rým cý la rý, ko nuy la il gi li de tay lý bil gi ver mek, yan lýþ an la þýl ma la rý gi der mek ve ka mu o yu nu bil gi len dir mek i çin bir plat form ça tý sý al týn da mü ca de le et me ka ra rý al dý. Tür ki ye Ýn þa at Sa na - yi ci le ri Ýþ ve ren Sen di ka sý (ÝN TES) Baþ ka ný Þük - rü Ko çoð lu, o lay la rýn böl ge de ya þa ma yan lar ta - ra fýn dan çý ka rýl dý ðýn sa vun du. HES kar þý tý ey - lem le rin ge nel de Ýs tan bul da or ga ni ze e dil di ði ni be lir ten Ko çoð lu, bu ki þi le rin, çev re za rar gör - me sin ge rek çe siy le ka mu o yu o luþ tur ma ya ça - lýþ týk la rý ný söy le di. Ko çoð lu, HES e kar þý lar, rüz - ga ra kar þý lar, je o ter ma le kar þý lar. Ne den, Tür ki - ye ken di ye rel kay nak la rý ný kul lan ma sýn. Di ðer yan dan, iþ do ðal gaz ve pet rol i le e lek trik ü ret me - ye ge lin ce kar þý de ðil ler. Çün kü o ra da dý þa ba - ðým lý yýz. Bi lin di ði ü ze re geç ti ði miz gün ler de e - lek tri ðe yak la þýk yüz de 9, do ðal ga za i se yüz de 14 zam da ha gel di. HES ler ya pýl maz sa e lek trik fi - yat la rý nýn da ha da art ma sý ka çý nýl maz o lur di ye ko nuþ tu. Ko çoð lu, HES ler sa ye sin de de ni ze a - kan de re den e ner ji ü re til me si nin ya nýn da, taþ - kýn la rý da ön len di ði ni i fa de e belirterek, Tür ki - ye nin da ha da ge li þe bil me si i çin e ner ji ih ti ya cýn - da dý þa ba ðým lý lýk tan kur tul ma sý ge rek ti ði nin al - tý ný çiz di. Ýs tan bul / a a Har ran Ü ni ver si te sinin gö zü ta rih te ki ye rinde HAR RAN Ü ni ver si te si (HRÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Ýb ra him Ha lil Mut lu, ü ni ver si te le ri nin ba zý alt ya pý so run la rý ný da çöz dük ten son ra ü ni ver - si te ye de a dý ný ve ren ta rih te ki dün ya nýn ilk ü ni - ver si te le rin den Har ran Ü ni ver si te si nin ye ri ni a la ca ðý ný bil dir di. HRÜ Rek tö rü Prof. Dr. Ýb ra - him Ha lil Mut lu, ü ni ver si te nin böl ge hal ký na, baþ ta ta rým ve sað lýk ol mak ü ze re di ðer a lan lar - da yü rüt tü ðü ça lýþ ma lar la ön cü lük et me ye ça - lýþ tý ðý ný be lirt ti. He def le ri nin dün ya ü ni ver si te - le ri a ra sý na gir mek ol du ðu nu i fa de e den Mut lu, þun la rý kay det ti: Þan lý ur fa nýn ön ce lik li o lan so run la rý na çö züm ü ret mek, ta rým, sað lýk, e ði - tim gi bi te mel prob lem le ri ni gi der mek is ti yo - ruz. GAP ýn mer ke zin de ol du ðu muz i çin ta rý - ma da ya lý ba zý ö nem li ça lýþ ma la rý mýz da var. Kur du ðu muz mey ve bah çe le riy le böl ge de ye ti - þe bi le cek fark lý ü rün çe þit le ri de ne yip, ye ti þe bi - le cek ü rün le ri çift çi mi ze ö ne ri yo ruz. Sað lýk ko - nu sun da, kent te cid dî bir nü fus ar tý þý var, biz de týp fa kül te miz le bu nü fu sun te da vi si ne yö - ne lik kat ký sað lý yo ruz. E ði tim a la nýn da i se sü - rek li e ði tim mer ke zi ku ra rak, va sýf sýz va tan daþ - la rý mý zý va sýf lý ha le ge tir mek i çin bu ra da fa a li - yet gös te ri yo ruz. Þan lý ur fa / a a Gör me en ge lli le re na vi gas yon ci ha zý AÝ LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý i le U laþ - týr ma Ba kan lý ðý ta ra fýn dan baþ la tý lan Gö ren göz ci haz la rý pro je si kap sa mýn da Ýs tan bul da 3 bin gör me en gel li ye na vi gas yon sis te mi i le ses li yön ta ri fi ya pan ci haz da ðý tý la cak. Ýs tan bul Sos - yal Hiz met ler Mü dü rü Ö nal Ý nal te kin, gör me en gel li ler le il gi li bir çok pro je ger çek leþ tir dik le - ri ni kay det ti. Al tý Nok ta Kör ler Der ne ði i le bir - çok e ði tim ve mes lek e din dir me ser ti fi ka prog - ram la rý ný ha ya ta ge çir dik le ri ni i fa de e den Ý nal - te kin, þun la rý söy le di: Ken di le ri nin sý kýn tý la rý ný din le di ði miz de hep in san o dak lý yar dým lar al - dýk la rý ný, baþ ka va tan daþ la rýn yön len dir me le ri ve yar dým la rýy la ya þam la rý ný sür dür dük le ri ni i - fa de et ti ler. Bu kap sam da ba kan lýk la rý mý zýn or - tak ça lýþ ma la rý so nu cu gör me en gel li le rin top - lum sal ya þa ma ka týl ma la rý ný sað la mak, sos yal hiz met le ri ni or ga ni ze et mek, ge liþ tir mek ve ad - res bul ma la rý na yar dým sað la mak i çin Gö ren göz ci ha zý pro je si ha zýr lan dý. Bu an lam lý pro je - de Ýs tan bul pi lot uy gu la ma da 3 bin a det ci haz la ilk sý ra da yer a lý yor. Pro je nin ilk a þa ma sýn da An ka ra da 2 bin, Ýs tan bul da 3 bin ol mak ü ze re Tür ki ye ge ne lin de 5 bin va tan da þý mý za bu ci - haz ve ri le cek. Ýs tan bul/a a TAZÝE Muhterem kardeþimiz Orhan Tan'ýn annesi Nebahat Tan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Eryaman eni Asya Okuyucularý ANKARA Not: Cenaze 05/10/2011 öðle namazýný müteakip Sincan Cimþit Mezarlýðýna defnedilecektir.

7 DÜNA 7 Libya nýn geleceði sýkýntýlý LÝBA'DA MUAMMER KADDAFÝ'E KARÞI AKLAÞIK 7 ADIR MÜCADELE EDEN MUHALÝFLERÝ, SÝLÂHLI MÜCADELENÝN ARDINDAN ZORLU BÝR POLÝTÝK SÜREÇ BEKLÝOR. LÝB A DA Mu am mer Kad da fi nin 40 yý lý aþ kýn yö ne ti mi ne kar þý þu bat a yýn da baþ la - yan halk a yak lan ma sý NA TO nun des te ðiy - le so nu ca u laþ mak ü ze re. U lu sal Ge çiþ Kon se yi ne (UGK) bað lý güç ler, Be ni Ve lid, Sir te ve Seb ha da Kad da fi ye bað lý as ker ler - le sa vaþ ma ya de vam e di yor. UGK yet ki li le - ri nin ver di ði ra kam la ra gö re 25 bin ki þi ha - ya tý ný kay bet ti, 50 bin ki þi i se ya ra lan dý. Sir - te ve Be ni Ve lid de sü ren ça týþ ma lar da bu sa yý nýn çok da ha art ma sýn dan kor ku lu yor. Si lah lý mü ca de le nin ta mam lan ma sý nýn ar - dýn dan Lib ya yý çok da ha zor lu bir sü reç bek li yor. Or tak düþ man Kad da fi ye kar þý bir le þen mu ha lif ler, ik ti da rýn pay la þýl ma - sýn da ay ný bir lik te li ði gös te re mi yor. Ý de o lo - jik fark lý lýk lar ve ka bi le ler a ra sý re ka bet bu ay rý lý ðý bü yü ten hu sus lar. An laþ ma nýn sað - la na ma ma sý dolayýsýyla ge çi ci hü kü me tin ku ru lu þu i ki kez er te len di. Hü kü me tin ne za man ku ru la ca ðý na i liþ kin ha len ke sin bir ta rih ve ril mi yor. Bingazi - Ankara / a a U LU SAL GE ÇÝÞ KON SE Ý KAD DA FÝ E kar þý Bin ga zi mer kez li baþ la tý lan halk a yak - lan ma sý, Mart a yýn da U lu sal Ge çiþ Kon se yi ça tý sý al týn da bir leþ ti ril di. Kon sey, a dýn da da be lir til di ði ü ze re Lib ya yý ye ni dö ne me ha zýr la mak i çin ku rul du. BM ve bir çok ül ke ta ra fýn - dan Lib ya nýn meþ rû yö ne ti mi o la rak ka bul e di len UGK nýn, þid det so na e re ne ve Lib ya nýn dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi i le o nun bas ký cý re ji mi or ta dan kal dý rý la na ve ik ti - da rýn ser best se çim le iþ ba þý na gel miþ, ül ke yi, baþ þehrin Trab lus ol du ðu tam an la mýy la de mok ra tik bir A na ya sa ya gö re yö ne te cek bir hü kü me te bý ra ka na ka dar ge çe cek ge - çi ci bir dö nem i çin gö rev ya pa ca ðý vur gu lan dý. UGK nýn Baþ - ka ný Mus ta fa Ab dül ce lil, ne re dey se tüm Lib ya hal ký nýn ü ze - rin de it ti fak et ti ði bir i sim. Hu kuk çu o lan Ab dül ce lil, Bin ga - zi nin yak la þýk 200 ki lo met re do ðu sun da ki El Bay da þehrin - den. Kad da fi yö ne ti min de 4 yýl A da let ba kan lý ðý ya pan Ab - dül ce lil, a yak lan ma nýn ba þýn da is yan cý la rý ya týþ týr ma gö re - viy le gön de ril di ði Bin ga zi de a yak lan ma nýn ba þý na geç ti. UGK ça tý sý al týn da ku ru la cak yö ne ti me gir me ko nu sun da i - se tar týþ ma lar ya þa ný yor. A yak lan ma da ön sý ra lar da yer a - lan bir çok ki þi ku ru la cak hü kü met te de yer al mak is ti yor. Bu sebep le mü za ke re ler bir tür lü ta mam la na mý yor. Fi lis tin e yar dý mýn don dur ulma sý ha ta Libya nüfusunun yaklaþýk yüzde 5 ini oluþturan Berberiler, Þehitler Meydaný nda ellerinde bayraklarýyla kendi dillerinde özgürlük þarkýlarý söyledi. FOTOÐRAFLAR: AA Þe hit ler Mey da ný kut la ma mer ke zi ol du LÝBA'DA MUAMMER KADDAFÝ ÖNETÝMÝNÝN SONA ERMESÝLE ÞEHÝTLER MEDANI, ÖZEL- LÝKLE KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜK KUTLAMALARINA EV SAHÝPLÝÐÝ APIOR. LÝBA DA Muammer Kaddafi yönetiminin sona ermesiyle Þehitler Meydaný, özellikle kadýnlarýn ve çocuklarýn özgürlük kutlamalarýna ev sahipliði yapýyor. Kaddafi yönetiminin devrilmesi ve Ulusal Geçiþ Konseyi nin (UGK) daha fazla özgürlük mesajlarý vermesi dolayýsýyla Libyalý kadýnlar ve çocuklar sokaklarda sýk sýk gösteri yapmaya baþladý. UGK nýn yönetiminde olan baþþehir Trablus ta çocuklar, günün her saatinde, ellerinde yeni Libya bayraklarýyla þehir turu atýyor. Gruplar halinde yollarda yürüyen çocuklarýn toplanma merkezi Þehitler Meydaný oluyor. Trablus / aa EL LER DE ÖZ GÜR LÜK KINA SI ÜL KE DE KÝ fark lý ka bi le ler de Þe hit ler Mey da ný nda kül tür le ri ni ta ný tý cý faaliyet ler yap ma ya baþ la dý. Lib ya nü fu su nun yak la þýk yüz de 5 i ni o luþ tu ran Ber be ri ler, UGK as ker le ri nin çev re sin de nö bet tut tu ðu Þe hit ler Mey da ný nda el le rin de bay rak la rýy la ken di dil le rin de öz gür lük þar ký la rý söy le di. Ber be ri le rin kut la ma sýn da ço cuk la rýn ve ka dýn la rýn çok ol ma sý dik ka ti çek ti. Kad - da fi nin Lib ya ta ri hi ni de ðiþ ti re rek ken di le hin de ye ni - den yaz ma ya kalk tý ðý ný i le ri sü ren Lib ya lý ka dýn Ýn ti zar El Je be ri, Ka dýn lar Kad da fi nin git me sin den çok mem nun. Bü tün ka dýn lar öz gür lü ðü el le ri ne yak týk la rý ký na lar la kut lu yor de di. Ber be ri le rin ay rý bay ra ðý bu - lun du ðu, a ma Lib ya nýn bir li ðin den ya na ol duk la rý ný i - fa de e den Ay þe Ber gu ri de Kad da fi nin git me si nin ken di le ri i çin bay ram ol du ðu nu, ar týk ken di kül tür le ri ni da ha ra hat ya þa ya cak la rý ný ve ya þa ta cak la rý ný söy le di. Ber gu ri, Kad da fi dö ne min - de bu mey dan da top lan ma mýz im kân sýz dý. Her za man Ber be ri le re a it o lan sa rý, ma vi, ye þil renk li bay ra ðý mý zý öz gür ce sal la mak is ti yor duk, o gün iþ te bu gün di ye ko nuþ tu. OR TA do ðu ül ke le ri tu ru - na Ýs ra il den baþ la yan ABD Sa vun ma Ba ka ný Le - on Pa net ta, ABD Kon gre - si nin Fi lis tin li ler e 200 mil yon do lar lýk yar dý mý don dur ma ka ra rý ný bir ha - ta o la rak gör dü ðü nü söy le - di. Pa net ta, Tel A viv de, Ýs - ra il Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak la yap tý ðý gö rüþ me - nin ar dýn dan Ba rak la bir - lik te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, kri tik bir dö nem o la rak ta ným la dý ðý bu dö nem de, Fi lis tin ö - ne ti mi nin fon la rý nýn ke sil - me si nin za ma ný nýn ol ma - dý ðý ný i fa de et ti. Pa net ta, bu nun ABD Baþ ka ný Ba - rack O ba ma yö ne ti mi nin de tu tu mu na kar þý ol du ðu - nu di le ge tir di. Bu fon la rýn Fi lis tin ö - ne ti mi nin da ha i yi bir gü - ven lik or ta mý o luþ tur ma sý - na yar dým cý ol du ðu nu be - lir ten ABD Sa vun ma Ba - ka ný, bu nun da hem Fi lis - tin li ler in hem de Ýs ra il li - lerin ya ra rý na ol du ðu nu kay det ti. Ba sýn top lan tý sýn da, Ý ran nük le er teh di di ne de de ði - nen ABD Sa vun ma Ba ka - ný, ül ke si nin bu ko nu da en di þe le ri ni di le ge ti rir ken, Ý ran ýn nük le er prog ra mý - nýn dur du rul ma sý na yö ne - lik her han gi bir ey le min, u lus la ra ra sý top lum la iþ bir - li ði ve kon sen sus i çin de ger çek leþ ti ril me si ge rek ti - ði ni, dün ya ül ke le ri nin, Ý - ran lý lar a u lus la r a ra sý top lu mun bir par ça sý ol - ma sý i çin nük le er prog ra - mý ný ve te rör grup la rý ný fi - nan se et me yi dur dur ma - sý nýn zo run lu ol du ðu nu an lat ma la rý ge rek ti ði ni de i fa de et ti. Tel Aviv / aa TANINMA ÝÇÝN ÇABALARI SÜRECEK ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek - re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, res mî zi - ya ret i çin gel di ði Mý sýr ýn baþ ken ti Ka hi - re de Mý sýr Dý þiþ le ri Ba ka ný Mu ham med Ka mil Amr i le gö rüþ tü. Mý sýr Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nda ger çek le þen gö rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu nan Ýh sa noð lu, BM ye tam ü ye lik baþ vu ru sun da bu lu nan Fi lis tin in ta nýn - ma ça ba la rý na Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ - tý nýn da des tek ver di ði ni söy le di. Ni jer - ya nýn Fi lis tin dâ vâ sý ný des tek le di ði ni a - çýk tan be yan et ti ði ni an la tan Ýh sa noð - lu, Ga bon ve Bos na Her sek in BM de ya pý la cak oy la ma da Fi lis tin i des tek le - me si i çin ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü nü i fa - de et ti. Ýh sa noð lu bu ül ke ler i le de vam lý gö rüþ me ha lin de ol duk la rý ný vur gu la ya - rak U ma rým bu ül ke ler ta ri hin a ký þý na kar þý dur maz lar. Ta ri hin ya nýn da yer a - lýr lar þek lin de ko nuþ tu. Kahire / aa Mogadiþu da bombalý saldýrý: 65 ölü SO MA LÝ NÝN baþ þehri Mo ga di þu da hü kü met bi na la rý nýn ö nün de pat la yan bom ba 65 ki þi nin ö lü mü ne, 50 ki þi nin ya ra lan ma sý na sebep ol du. Eþ þe bab te rör ör gü tü nün üst len di ði sal dý rý dan son ra a çýk la ma da bu lu nan Mo ga di þu am bu lans hiz me ti yet ki li si A li Mu se, Çok ki þi de ya nýk var de di. Ö len ler a ra sýn da öð ren ci ler, as ker ler ve si vil ler bu lu nu yor. Mogadiþu / aa Ke mer sýk ma tedbir le ri u nan lý la rý so ka ða dök tü U NA NÝS TAN DA hü kü me tin, 30 Bin ka - mu ça lý þa ný nýn ký za ða a lýn ma sý ný da i çe ren ek ke mer sýk ma tedbir le ri ne git me yi plan la ma sý - na kar þý pro tes to ey lem le ri ger çek leþ ti ri li yor. u nan Med ya sý, Baþ kent A ti na da dün sa bah er ken sa at ler den i ti ba ren yol la ra dö kü len pro tes to cu grup la rýn çe þit li ba kan lýk bi na la rý - ný iþ gal et tik le ri ni du yur du. E ko no mi, Kal kýn - ma, Ta rým, Sað lýk, A da let ve Kül tür Ba kan lýk - la rý nýn iþ gal al týn da ol duk la rý be lir ti len ha - ber ler de, ü ni ver si te öð ren ci le ri nin de E ði tim Ba kan lý ðý nda gös te ri le ri ni sür dür dük le ri kay - de dil di. u na nis tan Ka mu Ça lý þan la rý Kon fe - de ras yo nu (A DED), bu gün dev let da i re le - rin de çe þit li ey lem ler ger çek leþ ti ri le ce ði ni, ya rýn i se 24 sa at lik ge nel gre ve gi di le ce ði ni a - çýk la mýþ tý. Söz ko nu su gre ve, u na nis tan Ýþ çi Sen di ka la rý Fe de ras yo nu nun (GSE E) da ka tý - la ca ðý bil di ril miþ ti. Atina / aa Ço cuk lar kit le ler ha lin de ö le bi lir BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler Ço cuk la ra ar dým Fo nu (U NI - CEF), do ðu Af ri ka da ço cuk la rýn kit le ler ha lin de ö le bi - le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. U NI CEF Baþ ka ný Ant hony La ke, Al man ha ber a jan sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Af ri ka Boy nu zu nda yüz bin ler ce ço cuk a kut ye ter siz bes len - mey le kar þý kar þý ya de di. Bu ço cuk la rýn yar dým gel - mez se ge le cek haf ta lar da ö le bi le ce ði ni be lir ten La ke, þu an dün ya da ki en kor kunç in sa ni fe lâ ke tin bu ol du ðu nu kay det ti. Ço cuk la ra gý da yar dý mý u laþ týr ma ko nu sun da za man la ya rýþ týk la rý ný i fa de e den La ke, ya ðýþ la rýn baþ la - ma sýy la ký za mýk ve ko le ra gi bi en fek si yon has ta lýk la rý - nýn sal gý na dö nüþ tü ðü nü, ö zel lik le ký za mý ðýn bu ra da ki ço cuk lar i çin ö lüm fer ma ný an la mý na gel di ði ni bil dir di. BM nin tah min le ri ne gö re do ðu Af ri ka da ki aç lýk 13 mil yo nun ü ze rin de in sa ný et ki li yor. Sa de ce So ma li de 200 bi ni ö lü mün e þi ðin de ol mak ü ze re 450 bin ço cuk ye ter siz bes le ni yor. Ge çen ay lar da ya rý sý ço cuk ol mak ü ze re on bin ler ce ki þi vefat et ti. Berlin / aa Ca mi kun dak lan ma sýný Ýsrailli liderler de ký nadý Ýs ra il Cum hur baþ ka ný Þi mon Pe res, Ýs ra il in ku ze yin de ki A rap köy le rin den Tu ba-zan ge riy ye Kö yü Ca mi i nin kun dak lan ma sý na bü yük tep ki gös te re - rek, kor kunç bir sal dý rý o la rak ni te len dir di ði o la yýn, ken di sin de de rin bir þok oluþturduðunu söy le di. Pe res, ya nýn da Müs lü man, Hris ti yan, a hu di ve Dür zi top lum la rý nýn di nî li der le riy le bir lik te, ca mi si ya ký lan kö yü zi ya ret et ti. Böy le bir ha re ke tin ya sa dý þý, ah lâk dý þý ol du ðu nu, a hu di li ðin de ðer - le riy le bað daþ ma dý ðý ný söy le yen Ýs ra il Cum hur baþ ka ný, sal dý rý nýn ü zer le ri - ne bü yük bir u tanç yük le di ði ni de di le ge tir di. Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu da sal dý rý yý ký na ya rak, suç lu la rýn bir an ön ce ya ka lan ma sý ta li - ma tý ný ver miþ ti. Ne tan ya hu, þok e di ci o la rak ni te len dir di ði sal dý rý nýn Ýs - ra il dev le tin de ye ri ol ma dý ðý ný da kay det miþ ti. Ýs ra il Sa vun ma Ba ka ný E - hud Ba rak da bu sal dý rý nýn Ýs ra il dev le ti ne za rar ver di ði ni vur gu la mýþ tý. Ö - te yan dan, Ýs ra il po li si nin Ýs la ma a it kut sal me kân la rýn bu lun du ðu yer ler - de gü ven lik tedbir le ri ni yo ðun laþ týr dý ðý bil di ril di. Tel Aviv / aa Pa kis tan i ki li oy na mak la suç la ndý AF GA NÝS TAN Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar - za i, Pa kis tan ýn ül ke sin de ki si lâh lý grup lar la mü ca de le de iþ bir li ði yap ma dý ðý ný be lir te rek, Ýs la ma bad yö ne ti mi ni i ki li oy na mak la suç la - dý. Te le viz yon dan hal ka ses le nen Kar za i, sý nýr ö te si a þý rý din ci teh dit ler le mü ca de le et mek u - mu du nu ta þý ya rak Pa kis tan i le her za man dost luk i liþ ki si is te di ði ni, an cak kom þu ül ke Pa kis tan ýn te rö riz mi bir a raç o la rak kul lan ma - ya de vam e de rek u mu du nu kýr dý ðý ný söy le di. Pa kis tan, ba rýþ ve gü ven li ði te sis et mek i çin bi zim le iþ bir li ði yap ma dý di ye ko nu þan Kar za - i, ül ke si nin Ta li ban i le ba rýþ plan la rý ný göz den ge çi re ce ði ni ve bun dan böy le Ta li ban a bað lý grup lar ye ri ne hü kü met ler le gö rü þe ce ði ni be - lirt ti. Kar za i, ba rýþ ça ba la rý nýn ba þa rý sýz ol du - ðu nu da ka bul et ti ve ö ne ri le ri nin da ha faz la þid det ve ci na yet ler le kar þý lýk gör dü ðü nü i fa de et ti. Kar za i, Ba rýþ i çin tek ta raf lý ar zu çö züm ge tir mez. Ba rýþ, sa de ce o na i na nan lar sa ye sin - de el de e di le bi lir de di. Ankara / aa

8 GEZÝ 8 Uzun bir yolculuktan sonra tekrar yuvamýza dönmüþ olduk. Nereye gitsem içimdeki özlem duygusunu tatmin e- demediðimi söylemeliyim. ani hem ABD deyken ailemi, arkadaþlarýmý vs. özlemem, onlara kavuþunca da buralardaki hallerimi özlemem bir kez daha gösterdi ki, benim özlem duygumu varlýðýn bu hali ile tatmin etmem imkânsýz. Rabbi Rahim bu özlem duygusu ile benim yüzümü ebediyete çeviriyor. Vatan-i aslim neresi ise oraya yönelmemi söylüyor. Ýþte bu düþüncelerle ABD nin Alabama eyaletindeki günlerimiz tekrar baþlamýþ oldu. Bir-iki günlük geçiþ süresinden sonra, Ramazan ýn da yardýmý ile, alýþma sürecini hýzlýca geçirdim. Kur ân la daha çok muhatap olma gayreti ve bu gayrete çok uygun düþen oruçlu halimizle, sahur ve iftar birliktelikleri yaþadýk/yaþýyoruz. Ramazan ayýný bir eðitim ayý diye görmek insanýn odaklanmasýný kolaylaþtýrýyor. Sair þeyler bir anda önemini kaybediyor veyahut yolunda olmayan hiçbir þey yok ruh hali ile donatýlýyorsunuz. Meselenin özüne odaklanmak diðer her þeyi de o öze uygun yorumlatýyor insana. Tersi durumda ise, yani özü kaçýrmak, diðerlerini de kaçýrmaya; her þeyi omuzunda taþýdýðýn aðýr bir yük haline getiriyor. Meselemiz iman olunca, diðer her þey güzelleþiyor. Kahrýn da hoþ, lütfun da hoþ misali Burada öyle þehirler var ki, tarihteki rolü itibari ile büyük dönüþümlere vesile olmuþlar. Montgomery bunlardan birisi: Rosa Parks in baþlattýðý meþhur Otobüs Boykotu nun gerçekleþtiði þehir. Bu özelliðinden haberdar olmadýðýmýz halde, kaderin sevki ile bu þehirde öðrenci oldum. Martin Luther King in ve Rosa Parks in þehrinde öðrenci olmak çok heyecan verici birþey. Bazen bu heyecanýmýn sebebini sorarým kendime. Hele ayný kültürde yetiþmiþ olduðum arkadaþlarýmýn bu heyecanýma mânâ verememesi kendimi sorgulamam için çok yerinde bir sebep olur. Ulaþtýðým sonuç þudur: Hürriyetin insaný insan yapma özelliðini birazcýk olsun anlamýþsam, bu heyecaným ondandýr. Ýman ile hürriyet arasýndaki çok kuvvetli baðý fark etmek bu heyecanýn temelinde yatan sebeptir. Ulaþtýðým bu sonuçlar, hissettiðim heyecanýmýn da hamd edilesi olduðunu anlatýr bana Bu yazý hürriyetin temsilcisi konumunda olan bir þehirle ilk kez karþýlaþma heyecanýnýn yansýmasýdýr Alabama eyaletinin baþþehri olan Montgomery þehrine yaklaþýk 85 km. uzaklýktaki Selma þehrinin tarihî açýdan önemli bir þehir olduðunu öðrendiðim an ilk fýrsatta oraya gitmek istedim. Þehrin bulunduðu konum, geçerken uðramaya uygun olmadýðýndan dolayý, vaktimin bir kýsmýný özellikle Selma yý ziyarete teksif etmeliydim. Ve sonunda hem ziyaret hem ticaret düþüncesi ile Selma ya gitmek nasip oldu. Selma, Montgomery nin 85 km. batýsýnda yer alýyor. Bildiðiniz gibi, Montgomery Alabama eyaletinin baþþehri ve Alabama ABD nin güneyinde yer alýyor. Alabama Nehri üzerine kurulu küçük bir þehir olan Selma, 1965 yýlý Mart ayýnda sahne olduðu yürüyüþlerle a- dýný tarih sahnesine geçirdi. Bu yürüyüþler Selma Voting Rights Movement/Selma Oy Hakký Hareketi diye biliniyor. Bu yürüyüþler için özel olarak oluþturulmuþ müzeyi ziyaret ettik ve müze görevlisi Kevin Hollis in anlattýklarýný not almaya çalýþtýk. Ýþte bazý ayrýntýlar: 1965 yýlýnýn Mart ayýnda Selma da üç önemli yürüyüþ gerçekleþtirildi. Bu üç yürüyüþün baþlangýç yeri Selma, varýlmak istenen hedef ise Alabama eyaletinin baþþehri olan Montgomery dir. ürüyüþü gerçekleþtirenlerin iki temel hedefi vardý. Birincisi; seçimlerde oy kullanmak için siyahîlerin kayýt yaptýrmasýna çeþitli yollardan engel olmaya çalýþan sivil ve devlet görevlilerine bir tepki, ikincisi ise siyahilere karþý çok çeþitli þekillerde kendini gösteren ayrýmcýlýk. ürüyüþlerle ilgili elimizdeki kayýtlara baktýðýmýzda (fotoðraflar ve halen hayatta olan þahitler) bu tepkiye sadece siyahilerin destek vermediðini rahatça görebiliyoruz. Beyazlar da bu insaniyet yürüyüþüne destek vermiþlerdir. Alabama da ve özellikle Selma da yapýlan ayrýmcýlýklara karþý daha etkin bir þekilde ses çýkarabilmek için, tertip komitesinin, Martin Luther King i (MLK) Selma ya dâvet ettiklerini biliyoruz. MLK nin Selma ya geliþi ile çok kuvvetli bir sevk meydana gelmiþ ve insanlýða aykýrý bu ayrýmcýlýða karþý, büyük bir kesim tepkisini göstermiþtir yýlý Mart ayýnda üç yürüyüþ gerçekleþtirildi. Bunlardan ilk ikisi hedefine varamadý. Polisin þiddetle karþý koymasý sonucu yürüyüþçüler hedeflerini gerçekleþtiremediler. En son 1965 yýlý 21 Mart ýnda yaklaþýk 3200 kiþi Selma dan yola çýktý. Dördüncü günün sonunda Montgomery ye ulaþan kalabalýðýn sayýsý ise civarýndaydý. Alabama topraklarýna bereket taþýyan Alabama nehri. Rahmetin büyük bir tecessümü. Selma þehir merkezi: Afrikalý Amerikalýlarýn eþit oy hakký için yürüyüþ yaptýklarý þehir. SELMA DANSELÂM Alabama Nehri üzerine kurulu küçük bir þehir olan Selma, 1965 yýlý Mart ayýnda sahne olduðu yürüyüþlerle adýný tarih sahnesine geçirdi. Bu yürüyüþler için özel olarak oluþturulmuþ müzeyi ziyaret ettik. Hürriyet ve imaný birlikte vurgulayan bir kiþiyi ne zaman görsem aklýma hemen Bediüzzaman geliyor. Bu iki kelimeyi birlikte kullanmayý ilk defa onda gördüm. Ýþte Selma yý ziyaretimizde de onu hatýrlamýþ olduk. Obama Gallery diye isimlendirilmiþ, Obama nýn fotoðraflarýnýn yer aldýðý bölüm. GEORGE WALLACE IN BURADA NE ÝÞÝ VAR? Müzeyi gezerken ilginç bölümlere de þahit olduk. Meselâ bunlardan birisi; 1968 yýlý ABD Baþkanlýk seçimlerinde de a- day olan Alabama valisi George Wallace in seçim afiþlerinin bulunduðu kýsým. Wallace in bu müzede yer almasýnýn ilginçliði nerden mi geliyor? 1963 yýlýnda, Alabama eyalet valisi seçildiðinde yaptýðý konuþmada þu cümleler onun aðzýndan dökülmüþtü: Ayaklarýmýn altýnda bulunan topraðý benden önce adýmlamýþ o büyük insanlarýn adýna diyorum ki, topraða bir çizgi çiziyorum ve karþýmdaki zorbalýða meydan okuyorum. Bugün de, yarýn da ve ilelebet tecrit isteyeceðiz. (Afrikalý Amerikalýlara karþý ayrýmcýlýk istediðini ifade diyor. Wallace in ilk katýldýðý seçim ile ikincisindeki söylem farký, siyasetin kaygan zeminini çok açýk ortaya koymasý bakýmýndan ilgi çekicidir.) Ayrýmcýlýðý (tecrit) siyasetinin merkezine koymuþ bir politikacýnýn seçim afiþlerinin böyle bir müzede yer almasýnýn önemi iþte buradan geliyor. (Video paylaþým sitesi outube da da yer a- lan o konuþmayý segregation now segregation tomorrow segregation forever yazarak arayýp izleyebilirsiniz.) MÜZEDE OBAMA A ÖZEL BÖLÜM Müzede çok ilginç koleksiyonlar da var. Bahsi geçen yürüyüþlere katýlmýþ bazý kiþilerin özel eþyalarýnýn yer aldýðý cam fanuslar meselâ. Bu özel eþyalara bakarken -ayakkabýlar, çoraplar, montlar, pankartlar vs.- fark etmeden bir baþka bölüme geçtiðimizi anladým. Baþkan Obama ya ithaf edilmiþ bir bölüm. Temsili mânâsý olarak oldukça manidar olan bu durum, nedense aklýma kemiyet/keyfiyet türü bir karþýlaþtýrmayý getirdi. Veya iþte bak eskiden Afrikalý Amerikalýlara ayrýmcýlýk Özel teþebbüsle oluþturulmuþ müzenin içinden bir görünüm. yapýlýyordu. Bugün baþkan Afrikalý Amerikalý. Ayrýmcýlýk bitti. Mücadele kazanýldý diyemiyorum. (Farklý renkteki bir insan geldi her þey iyi oldu anlayýþý zaten mantýksýz) O mücadelenin temelinde insaniyete yakýþýr haklara sahip olmak vardý. Baþkasýnýn kölesi olmak durumundan kurtulduk, peki ama bütün insaniyetimizi yutan nefsimizin köleliði ne olacak? Martin Luther King in temel mücadelesini böyle anlamlandýrmak þahsen çok daha manidar geliyor. Onun mücadelesini verdiði hürriyet ile bugün onun þehirlerindeki hürriyet ve tutsaklýk tekrar düþünülmeli bence. Nefsin kölesi olmak hürriyet diye tanýmlanýrsa, Martin Luther Kinglerin hayallerinin gerçekleþeceðini hiç zannetmiyoruz. Bu toplum bunun sancýlarýný çok derinlerde yaþýyor. Özellikle Afrikalý Amerikalýlar Bu liderlerin ortak noktalarý nelerdir? Birinci madde Ýman temelli din. Diðer köþedeki ise Martin Luther King. RAHÝBE TERESA, MARTÝN LUTHER KING, MAHATMA GANDÎ VE SAÝD NURSÎ Dediðim gibi, hürriyet kahramanlarýna özel bir ilgim var. Onlarýn yürüdükleri topraklara ayak basmak beni heyecanlandýrýyor. Gücün deðil haklýnýn yanýnda olmayý temsil ettiði için olsa gerek, böyle insanlara derin bir saygý duyuyorum. Hakk ve Adl isminin tecellisi insana ne kadar çok yakýþýyor. Hürriyet ve imaný birlikte vurgulayan bir kiþiyi ne zaman görsem aklýma hemen Bediüzzaman geliyor. Bu iki kelimeyi birlikte kullanmayý ilk defa onda gördüm. Kur ân ýn insanýn hürriyeti seven yönüne sesleniþini onun eserleri ile bildim. Ve bu tarz bir ifadelendirmeyi çok güzel ifade ettiði için, sevdim. O yüzden ne zaman bir hürriyet aþýðý görsem aklýma hemen o geliveriyor. Ýþte Selma yý ziyaretimizde de onu hatýrlamýþ olduk. Müze içerisinde nonviolence movements (þiddet içermeyen hareketler) diye bir bölüm yer alýyor. Duvarlarda Mother Teresa (Teresa Anne veya Rahibe Teresa), Martin Luther King ve Mahatma Gandi nin fotoðraflarý var. Müze görevlisi Kevin Hollis bu odayý neden tertip ettiklerini anlatýrken ben de dikkatle dinliyorum. Bir taraftan da duvarlardaki yazýlarý okumaya çalýþýyorum. O yazýlardan birinde þu ifadeyi gördüm: Bu liderlerin ortak noktalarý nelerdir? ve cevaplar alt alta maddeler halinde yazýlmýþ. Birinci madde: Faith-based religion (Ýman temelli din.) Bunu görünce Kevin a müze için yeni fikirlere açýk olup olmadýklarýný sordum. eni fikirlerin kendilerini çok sevindireceðini söyleyince ben de Bediüzzaman ýn hayatýndan bahsettim. Ýman ve hürriyet kavramlarýný birlikte ele aldýðýný ve eserlerinin Kur ân ýn bir tefsiri olduðunu ifade ettim. Ýman temelli bir din anlayýþý eksikliðini en büyük hastalýk olarak gören ve bütün mesaisini bu hastalýðý ortadan kaldýrmaya teksif eden bir kiþilik olduðunu ifade ettim. Hakkýnda daha çok bilgi öðrenmek için elektronik posta adresini verdi. Eðer mümkünse hakkýnda yazýlmýþ kitaplardan da okumak istediðini ifade etti. Ben de ona söz verdim. Alabama nýn komþu eyaleti olan Georgia da doðan iki nehrin birleþmesi ile meydana gelen Alabama Nehri, Alabama yý çapraz bir þekilde baþtansona geçerek Meksika Körfezine dökülüyor ve geçtiði yerlerde rahmete ayinedarlýk ediyor. TARÝHÎ ROTA DA EVE DÖNÜÞ Selma da geçirdiðim saatlerin ardýndan, nerede bulunduðunu bilmenin insanýn dünyasýný çok daha mânâlý kýldýðýný fark ettim. Artýk bu þehirde nereye baksam bir þeyler ifade ediyor benim için. epyeni mânâlarýn peþinde koþmak için, elimde bir ipin ucu var artýk. Geri dönüþ yolunda Selma dan Montgomery ye yürüyenlerin takip ettikleri yoldan gidecek olmam, bambaþka bir mânâ. Ruhlarýna selâm göndererek yolu katediyoruz. Bu yol Tarihî Rota diye isimlendirilmiþ. Biz de tarihî rotamýzda ilerleyerek evimize dönüyoruz. Allah a emanet olun. (Genç aklaþým, Eylül 2011 sayýsýndan alýnmýþtýr)

9 MAKALE 9 GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Meþveret prensipleri Isparta dan Abdullah Tola: Saðlýklý bir meþveret için takip edilmesi gereken ö- nemli ilkeler nelerdir? Ýzmir den Seyfettin Öner: Meþveret kararlarýna uymamak uhrevî mesuliyet getirir mi? Kur ân ýn bir sûresinin ismi olan þûrâ, yani meþveret, istiþâre ve danýþma; Kur ân ýn bazen hadiseler içinde 1, ba zen de a çýk ça em ret ti ði 2 ö nem li bir sos yal ka rar me ka niz ma sý - dýr. Meþ ve ret, bun dan do la yý, son suz lu ða doð ru þe ref le a kýp gi den î man hiz me tin de can da ma - rýn dan da ö te bir or gan hü vi ye tin de dir. Be dî üz - za man Haz ret le ri, bu nun sebebi ni, Za man þa - hýs za ma ný de ðil; þahs-ý mâ ne vî za ma ný dýr. Ri sâ - le-i Nûr da þa hýs yok; þahs-ý mâ ne vî var! sö züy le a çýk la ya rak 3, bü tün so rum lu lu ðu ve bü tün hay rý þahs-ý mâ ne vî ye ve ri yor. Þahs-ý mâ ne vî nin, ya ni ha yýr lý bir mes lek te bir a ra da bu lu nan kim se le rin her ko nu da or tak ha - re ket et me le ri, or tak a dým at ma la rý, or tak ka rar al ma la rý çok ö nem li dir. Or tak a lý nan ka rar lar da ya nýl ma pa yý ne re dey se yok tur. Be dî üz za man Haz ret le ri bu za man da i man hiz me ti nin de bir fi kir ve gö nül or tak lý ðý pren si biy le yü rü tül me si ni bun dan do la yý is ter. Der ki: Bu za man ehl-i ha - kî kat i çin, þah si yet ve e nâ ni yet za ma ný de ðil; za - man, ce ma at za ma ný dýr. Ce ma at ten çý kan bir þahs-i mâ ne vî hük me der ve da ya na bi lir. Bü yük bir ha vu za sa hip ol mak i çin bir buz par ça sý hük - mün de ki e nâ ni yet ve þah si ye ti ni, o ha vu za at - mak týr ve e rit mek ge rek tir. ok sa o buz par ça sý e rir, zâ yi o lur; o ha vuz dan da is ti fâ de e dil mez. 4 Ve rim li bir meþ ve ret i çin iz len me si ge re ken te mel il ke le ri þöy le sý ra la ya bi li riz: 1- Haz ret-i Üs tad ýn, Bun dan son ra her me - se le miz de e mir, Ri sâ le-i Nûr un þahs-ý mâ ne vî si - ni tem sil e den has þâ kirt le rin ve siz le rin dir. Be - nim de þim di bir re yim var. 5 þek lin de çiz di ði çer çe ve i le ör tü þe cek bi çim de, me se le ler et raf-ý er ba a sýy la mü za ke re e di le bil me li, gö rüþ ay rý lýk la - rý ný ta biî gör me li, fark lý gö rüþ le re i fâ de im kâ ný ve ril me li dir. Çün kü her kes ay ný ta bî at ta ya ra týl - mýþ de ðil dir. Her ke sin ra hat ça gö rü þü nü or ta ya koy ma sý na ve ka rar al ma sü re ci ne kat ký da bu - lun ma sý na mü sa a de e dil me li dir. Her kes ko nuþ - tu rul ma lý dýr. E min o lun ma lý dýr ki, doð ru ka rar al ma da ya pý cý ol mak þar týy la fark lý gö rüþ ler yar - dým cý o la cak týr. 2- Gö rüþ me ler es na sýn da, in saf ve hak ký bul ma ni ye ti ön plân da ol ma lý dýr. Fi kir ler be - yan e dil me li, kar þý gö rüþ le re ha yat hak ký ta - nýn ma lý ve kar þý gö rü þün de doð ru o la bi le ce - ði a kýl dan ve in saf tan u zak tu tul ma ma lý dýr. Kar þý gö rü þün hak lý lý ðýn dan mem nun o lun - ma lý ve tes lim e dil me li; ken di gö rü þü u mû mî ka bul gör me di ðin de bun dan râ zý o lun ma lý, ü ze rin de uz la þý lan ka rar lar i çin Ce nâb-ý Hak tan ha yýr u mul ma lý; kar þý gö rüþ le re ta výr a lýn ma ma lý ve kýr gýn lýk ol ma ma lý dýr Gö rüþ me ler de hep ken di gö rüþ le ri ni tar týþ - ma ko nu su yap mak tan ve hep ken di hak lý lý ðý ný sa vun mak tan ka çýn ma lý dýr. Ken di fi kir le ri ni müm kün mer te be a çýk, an la þý lýr, va kur, man týk lý ve say gý lý bir üs lûp i çin de or ta ya koy ma lý, da ha son ra di ðer gö rüþ sa hip le ri nin fi kir le ri ne ku lak ver me li dir. Ken di fi kir le rin de ýs rar et me den ön - ce, kar þý gö rüþ ler ü ze rin de de dü þün me li dir. Bu es nâ da fe nâ fi l-ih vân ve te fâ nî düs tur la rý (kar deþ ler de fâ ni ol mak) her za man kin den da ha çok ya þan ma lý; kar þý gö rüþ sa hip le ri ne o la bil di - ðin ce na zik ve say gý lý dav ran ma lý; hür fi kir le rin or ta ya çýk ma sý na ze min ha zýr lan ma lý ve yar dým - cý o lun ma lý dýr. Kar þý gö rüþ ü ze rin de it ti fak e dil - di ðin de, bu na u yul ma lý dýr. 4- Sa de ce ken di gö rüþ le rin de de ðil; u huv vet düs tu ru çer çe ve sin de, gö rüþ le ri ka bul gö ren kar - deþ le rin gö rüþ le rin de de me zi yet a ran ma lý; kar þý ta ra fýn fa zî le ti ve me zi ye ti, ken di me zi ye ti sa yýl - ma lý dýr E leþ ti ri ler po zi tif bir çer çe ve de, u huv vet düs tur la rý ný ve te fa ni sýr rý ný in cit me yen rýfk ve hilm üs lû bu i çin de di le ge ti ril me li. Þevk ký rý cý ta - výr lar dan ka çý nýl ma lý dýr. 6- Meþ ve ret es na sýn da be þe ri yet ha li ký rý cý o - lun muþ sa he lâl leþ me li dir. 7- Meþ ve re tin hak ký ge re ði if þa e di len ba zý sýr - lar var sa, bu sýr lar meþ ve ret ü ye le rin de sak lý kal - ma lý, dý þa rý ya ta þýn ma ma lý dýr. 8- Meþ ve ret te oy çok lu ðu i le ve ya müm - kün se oy bir li ði i le a lý nan ka rar la rý uy gu la - ma ya de ðer, i sa bet de ðe ri yük sek ka rar lar o - la rak ka bul et me li dir. 9- Ken di ka na a ti miz den fark lý bir ka rar çýk mýþ o lur sa, bu ka ra ra kar þý du ruþ ser gi le mek ten u - zak dur ma lý, ka ra ra uy ma lý. En a zýn dan bu ka ra - ra u yul ma sý na say gý gös ter me li dir. Ak si tak dir de bu ka ra ra u yul ma ma sý, bu ka ra ra u yan la rýn in ci - til me si, bu ka rar dolayýsýyla þahs-ý ma ne vi nin te - sa nü dü nü bo zu cu ta výr lar ser gi len me si, ce ma at i çi ne i ki lik so kul ma sý uh re vî me su li ye ti mu cip tir. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si, 2/ Þû râ Sû re si, 42/38; Âl-i Ým rân Sû re si, 3/ Ta rih çe-i Ha yat, s Hiz met Reh be ri, s E mir dað Lâ hi ka sý, s Mek tû bât, s Lem a lar, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s (0 505) Sý ra dan va tan daþ lar bi le bi lir ki, ka nun yap ma yet ki si a vu kat la rýn, a na ya sa pro fe sör le ri nin, ba ro la rýn, hu kuk fa kül te le ri nin, Da nýþ ta yýn, Sa yýþ ta yýn, A na ya sa Mah ke me si nin, ad lî mer ci le - rin de ðil, Mil let Mec li si nin dir. Bah si ge çen ku - rum la rýn i þi i se, a na ya sa mad de le ri ni ve ka nun la rý yo rum la mak, öð ren mek, öð ret mek, an la mak, an - lat mak, uy gu la mak, de net le mek, mi hen ge vur - mak týr týr. Ke zâ, mu a ye ne, te da vi et me ve re çe te yaz ma yet ki si dok to run dur. Hat ta, her has ta lý ða her dok - tor bak maz; branþ laþ ma ya gi dil miþ tir. Sað lý ðý mýz söz ko nu su ol du ðun da, dün ya ça pýn da i lim a dam - la rý da ol sa on la ra de ðil, de re ce si dü þük de ol sa uz - man o lan dok to ra mü ra ca at e de riz. O na gü ve nir, yaz dý ðý re çe te yi uy gu la rýz. Dok tor, týb býn ve ri le ri ne gö re mu a ye ne e der, re - çe te ya zar. Ka la ba lýk la rýn dü þün ce le ri ne gö re de ðil. Bir va iz, Kur ân ha ki kat le ri ni an la týr. Ka la ba lýk lar din le mi yor di ye, bun dan vaz ge çip, o da on la ra uy - maz. Dört iþ le mi i yi bil me yen, ma te ma tik prob lem le - ri ni çö ze mez. Dört iþ le mi çok i yi bi len ler de ce bir denk lem le ri, tri go no met ri ve ya mo dern ma te ma - tik ten an la ma ya bi lir... Her i þi yap týr mak i çin us ta sý na, her me se le yi o - to ri te si ne, her ci ha zý ta mir-ba kým i çin ser vi si ne gö tü rü rüz. Bü tün bu ör nek le ri ni ye ver dik? Ýþ te, ehl-i i lim ve ehl-i in saf da bi lir ki, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin za ma na a it hiz met me to du - nu, fer dî, iç ti mâî ve si ya sî ha ya ta ge tir di ði öl çü le ri be lir le me yet ki si mü ced did le rin dir. Geç miþ mü ced did le rin dö nem le rin de de â lim ler var dý. A ma, fet va va zi fe si, Ýs lâ mýn fer dî, iç ti mâî ve si ya sî ha ya ta ba kan stra te ji si ni be lir le me yet ki si on la rýn de ðil, mü ced did le rin di. Za ma ný mý zýn i man hiz me ti stra te ji si ni, du ru þu - nu or ta ya ko ya bi le cek zât da, üst se vi ye de i lim sa - hi bi, Kur ân ýn i fa de siy le i lim de râ sih, ya ni de rin - lik sa hi bi ol ma lý. Þu hal de za ma ný mýz da ki i man, i ba det, ah lâk ko - nu la rýn da ol du ðu gi bi, Kur ân ve Ha dis-i Þe rif in (Sün net-i Se niy ye nin) iç ti mâî ve si ya sî ha ya ta ba - kan öl çü le ri ni de, el bet te mü ced did-müç te hid be - lir le ye cek tir. Çün kü, sa ha nýn uz ma ný o, fet va va zi - fe si de o nun dur. Mü ced di dî çiz gi de de ði þim, baþ ka la þým, sap ma ol maz. Do la yý sýy la bu çiz gi yi ta kip e den, de ði þi me uð ra yýp kul var dan kul va ra zýp la maz, bu ka le mun - laþ maz. Ýç ti mâ î-si ya sî o lay la ra kon jonk tü rel yak laþ maz. Pren sip le re da ya lý bir ro ta ta kip e der. Güç lü den de ðil, hak tan ya na o lur! Ýç ti mâî ve si ya sî me se le ler de de þu psi ko-sos yal öl çü yü na za ra a lýr: Nev-i in sa nýn yüz de sek se ni ehl-i tah kik de ðil - dir ki, ha kî ka te nü fûz et sin ve ha kî ka ti ha kî kat ta - ný yýp ka bul et sin. Bel ki, sû re te, hüsn-ü zan na bi nâ - en, mak bul ve mû te met in san lar dan i þit tik le ri me - sâ i li tak lî den ka bul e der ler. Hat tâ, kuv vet li bir ha - kî ka ti za if bir a da mýn e lin de za if gö rür ve kýy met siz bir me se le yi kýy met tar bir a da mýn e lin de gör se, kýy met tar te lâk ki e der. 1 Bu öl çü ye gö re, hak ký, doð ru yu öl çü al ma lý dýr; si ya sî ge ve ze lik ler le ak lý ný, kal bi ni da ðýt mýþ, ka fa sý ka rýþ mýþ ka la ba lýk la rý de ðil! Dip not: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat, AN, 2005, s Beþerin yüzde sekseni ehl-i tahkik deðil fer sa dog ni as ya.com.tr VECÝZE Bütün hayatýmda, hayat-ý içtimaiye-i beþeriyeden kat'î bildiðim ve tahkikatlarýn bana verdiði netice þudur ki: Muhabbete en lâyýk þey muhabbettir; ve husûmete en lâyýk sýfat husûmettir. ani, hayat-ý içtimaiye-i beþeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sýfatý, en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyýktýr. Hutbe-i Þamiye, s. 56 U nu tu lan lar Ýn sa nýz A ta la rý mýz; Ha fý za-i be þer nis yan i le ma lül dür de miþ. U nut mak Bir çok tü rü var dýr. En kö tü sü de, Al lah ý u nut mak týr. Bu du rum da nef sin si zi ne re le re gö tü re - ce ði bel li ol maz. U nut mak, e hem mi yet ver me mek tir. de miþ ti Zü be yir Gün dü zalp. Not a lan la ra ö nem ve ri riz. O i þi cid di ye a lan kim se dir. Ba ka rýz di ye nin a ký be ti bel li de ðil dir. Al lah ý u nu tan ve bu yüz den Al lah ýn on la ra ken di a ký bet le ri ni u nut tur du ðu kim se ler gi bi ol ma yýn. On lar yol dan çýk - mýþ kim se ler dir. (Haþr Sû re si: 19) Haz ret-i Os man (ra) E fen di miz ba kýn ne söy ler: Al lah ý u nut ma yýn. Son ra si ze Rah met na za rýy la bak maz. Kul Sa di de þöy le ses le nir: Ka bu ða ba kýp da ö zü u nut ma, Kýz gýn sa ca ba kýp kö zü u nut ma, E lest za ma nýn da Be lâ de miþ tin, Al lah a ver di ðin sö zü u nut ma. Þey hü lis lâm ah ya E fen di i se þöy le söy - le miþ: Kim a nar yo lu na can ver di ði ni ey ah - ya, U nu tur lar se ni bî ça re, he men öl me ye gör. Lok man He kim i se: Ý ki þe yi u nut: Et ti ðin i yi li ði, gör dü ðün fe na lý ðý. Ý ki þe yi u nut ma: Al lah ý ve ö lü - mü. Ha yat in sa ný hal laç pa mu ðu na dön dü - rür. Ha ya tý mýz hep söz ler i le ge lip ge çer. Dev ran bu dev ran dýr. U nut ma yan lar ba þa rýr. U nu tan lar i se hep kay bet miþ ler dir. He le ver di ði sö zü tut ma yan lar, Sö zü ze de le yen ler, Kar deþ le ri ne i ha net e den ler u nu tu lur mu? U nut mak, bir baþ lan gýç nok ta sý dýr. Va kit na maz la rý nýn sa at le ri ni sa kýn u - nut ma Dün ya mýz da bir mi henk nok ta sý dýr. Ý þin kö tü sü dost la rý u nut mak týr. Ne se lâm, ne ke lâm. U nu tur sa nýz siz de u nu tu lur su nuz. Ýn san bu U nu tu la cak bir þey de ðil dir. Kâ i na týn bü tün çark la rý o nun i çin dö - ner. Çün kü, her þey ka yýt al týn da dýr. Siz ler ve biz ler u nut sak da, ya þa nan va - ký a lar ke sin lik le u nu tu la maz. Zer re si de, kül lü de. e ter ki biz ken di mi zi u nut ma ya lým. Med ya da "Er ge ne kon cu lar" hak kýn - da ki ça lýþ ma la rýy la þöh ret ka zan - dýk tan son ra si ya se te a tý lan Ga zi - an tep Mil let ve ki li Þa mil Tay yar, ka týl dý ðý bir tv prog ra mýn da PKK hak kýn da da çar - pý cý a çýk la ma lar da bu lun du. Tay yar Þa mil bu a çýk la ma la rý, bi zim de za man za man yaz dý ðý mýz ve ö zel lik le bun - dan 17 se ne ev vel i ki ay müd det le ga ze te de ya yýn la dý ðý mýz "PKK'nýn O nun cu ý lý" baþ - lýk lý di zi ya zý mý zýn ni ren gi nok ta la rýy la bü - yük çap ta pa ra lel lik arz e di yor. Bu se bep le, sa yýn Tay yar'ýn ko nuy la il gi li yap mýþ ol du ðu bu son a çýk la ma sý ný ký sal - ta rak da ol sa siz ler le pay laþ mak is ti yo rum. Þa mil Tay yar, ö zet le þun la rý söy lü yor: * PKK bel li bir mis yon la yo la çýk mýþ týr. * PKK, MÝT i çe ri sin de ki bir gru bun kur - dur du ðu ve da ha son ra kon trol al tý na a la - ma dý ðý bir ör güt tür. A maç, Kürt o ri jin li di - ðer ör güt le ri bu nun la or ta dan kal dýr mak týr. Fa kat, he sap lar 12 Ey lül Dar be si i le bo zul - muþ, hat ta ter si ne dön müþ tür. * Geç miþ ten gü nü mü ze ka dar te rör ör gü - tü i le dev let a ra sýn da sü rek li o la rak bir i liþ ki ku rul muþ tur. De þif re e di len Nor veç'te ki gö - rüþ me, ye ni bir þey de ðil dir. * Ge li nen nok ta da, PKK nýn Kürt so ru nu yok tur, Kürt le rin PKK so ru nu var dýr. * Bu gün i ti ba riy le, Ö ca lan da, Mu rat Ka - ra yý lan da Si lâh la rý bý ra ka lým, dev let le an la - þa lým de se, te rör yi ne de vam e der. * Za man la bü yü ye rek 36 ül ke de ör güt le - nen PKK, bu gün çok u lus lu bir þir ket ha li ni al mýþ týr. Ö ca lan, i fa de sin de bu ül ke ler le i liþ - ki le ri ni an la tý yor za ten. * Tür ki ye, te rö re kar þý ver di ði mü ca de le - si ni, PKK nýn ar ka sýn da ki güç le ri de he sa ba ka ta rak sür dür me li. * * * E vet, bu tes bit ler, bi zim de te rör ör gü tüy - le il gi li dü þün ce ve ka na a ti mi zi bü yük öl çü - de yan sý tý yor: Bu ör güt, cid den en bü yük za ra rý Kürt le re ver mek i çin kur du rul du. An cak, dün ya da ki di ðer ben zer le rin de ol - du ðu gi bi, te rör ör gü tü bü yü yüp pa laz lan - dýk ça, dev re ye baþ ka o dak lar da gi ri yor ve za man la ku ru luþ mis yo nu nu fer sah fer sah a þan bir nok ta ya ge li yor. Hem öy le bir nok ta ki... O ör gü tü ku ran lar, ar týk is te se ler de ka - pa ta maz lar. O ör gü tün li der le ri, ar týk is te se ler de o nu dur du ra maz lar. O ör gü tü ta þe ron o la rak kul la nan la rý, ar - týk se fer ber lik de i lân et se niz, on la rý bu iþ - ten ko lay ko lay vaz ge çi re mez si niz. O ör gü tün a kýt tý ðý kan der ya sýn da ek mek tek ne si ni gez di ren le ri, bu kâr lý a lýþ kan lýk la - rýn dan ko lay ca cay dý ra maz sý nýz. Bu du rum da, en et ki li mü ca de le me to du þöy le ol sa ge rek tir: 1) Te rör ör gü tü nün fik ren ve his sen bes - len di ði ýrk çý lýk has ta lý ðý ný (fren gî il le ti) te dâ - vi et mek, Ke ma list Türk çü lük ce re ya ný ný ta rih me zar lý ðý na göm mek. 2) PKK'nýn, ger çek te Kürt hal ký nýn te mel in sa nî hak la rý, on la rýn hu zu ru, re fa hý ve mil lî men fa at le ri ni sað la mak mak sa dýy la ku rul ma dý ðý ný ve bu mak sa dý ta hak kuk i çin mü ca de le et me di ði ni i lân ve is pat et mek. 3) Ör gü tün ba þý na mon te e di len le rin, ger çek te "sa hih Kürt" ol ma dý ðý ný i lân ve is pat et mek. 4) Kürt ler le Türk le rin bin yýl müd det le din kar de þi, ci had ar ka da þý ve u yum lu va tan daþ - lar o la rak, hu zur ve ba rýþ i çin de bir a ra da ya þa dýk la rý ger çe ði ni ön plâ na çý kar mak. 5) Ay ný be ra ber lik ru hu i çin de (a) Ýt ti had ý Ýs lâ mýn ta hak ku ku na ve si le ol duk la rý ný ye ni ne sil le re an lat mak ve (b) þim di ki sun'î ça týþ - ma nýn per de ar ka sýn da ya tan men hus ni ye tin de, o mu kad des it ti ha dýn ye ni den te sis e dil - me si ni en gel le me ye ma tuf ol du ðu ger çe ði ni þu ur sa hip le ri nin na za rý na ver mek. 6) Kürt nü fu su nun yo ðun luk ta ol du ðu Þark vi lâ yet le rin de, din ve fen i lim le ri nin bir lik te o - ku tul du ðu, bir in san lýk a yý bý o lan ýrk çý lý ðýn mey dan bu la ma dý ðý, her tür lü þid de tin da hil - de men'e dil di ði, müf re da týn da i se A ra bî'nin vâ cip, Tür kî'nin lâ zým, Kür dî'nin i se câ iz (seç - me li ders) de re ce de ka bul ve tat bik e dil di ði Med re se tüz zeh râ pro je si ni ha ya ta ge çir mek. 7) Hür ri yet ve meþ rû ti ye tin (öz gür lük, de - mok ra si) ha ki ki mâ nâ sýy la tam mü te na sip, her tür lü ta bu dan a rýn dý rýl mýþ bir a na ya sa yý yü rür lü ðe koy mak. Bu me yan da ki lis te yi, þüp he siz da ha da u - zat mak müm kün. Bu ra da a sýl na za ra ver mek is te di ði miz hu sus, te rör ör gü tü ne e le man/mi li tan a ký þý - ný dur dur mak, ta ba na yö ne lik kur muþ ol du - ðu "ka na en deks li" bað la rý ko par mak týr. Þu na e mi niz ki, in san la rý mýz ve bil has sa genç le ri miz þu ur lan dýk ça, te rör ör gü tüy le a ra sý na me sa fe ko ya cak, de ðil ka týl mak, o na sem pa ti da hi duy ma ya cak týr. Zi ra, þu ur la nan genç le ri miz so nun da bi le - cek ve sa rih o la rak gö re cek tir ki, o nu ö lü me ve öl dür me cen de re si ne sü rük le yen bu te - rör ör gü tü, o nun dos tu fa lan de ðil, tam ak - si ne o nun ka ný ný e men, can da ma rý ný ko pa - ran en bü yük has mý dýr. E vet, bu ma hi yet te ki has mý ný hak kýy la bi - len ve ta ný yan bir kim se, el bet te ki o nun â - le ti ve ma þa sý du ru mu na düþ me ye cek. Ne ti ce de, in san un su ru nu har ca mak ve tü ket mek le an cak a yak ta du ra bi len te rör ör gü tü de, hiç þüp he siz güç süz, ta kat siz, me câl siz ka la rak e ri me ve tü ken me sü re ci - ne gi re cek tir. Bu bü yük be lâ dan, an cak bu sû ret le müm kün o lur. Ve il lâ, zor gö rü nü yor. Þamil Tayyar'ýn tesbitleri B ü yük Fran sýz Ýh ti - lâ lin den (1789) ön - ce, bu ül ke Kral lýk la i - da re e di li yor du. He men ar dýn dan, Cum hu ri yet i lân e dil - di. I I I. Na pol yon dev - rin de, bir a ra da Ým pa - ra tor lu ða ge çil di. An cak, bi lâ ha re Ý - kin ci, Ü çün cü, Dör - dün cü ve bu gün kü ya rý baþ kan lýk sis te - mi ne uy gun hal de ki Be þin ci Cum hu ri yet'e ge çil miþ ol du. Tür ki ye Cum hu ri ye ti i se, bir as ra ya kýn sü re dir, bu ci - het te ye rin de say ma ya de - vam e di yor. Ba ka lým ne za man "Ý le ri i i marþ!" ko mu tu ve ri le cek... e ni A na ya sa, ye ni Cum hu ri yet Fran sa'da ha len yü rür lük te o lan a na ya sa, 28 Ey lül 1950'de ya pý lan re fe ran dum la ka bul e dil di. 4 E kim'den i ti ba - ren yü rür lü ðe ko nul du. Bir gün son ra da, "ya rý baþ kan lýk" sis te mi ni ön gö ren Be þin ci Cum hu ri yet i lân e dil di. Ý kin ci Dün ya Sa va þý dö ne mi nin ef sa ne ko mu ta ný ve dev let a da mý Ge ne ral De Ga ul le (Dö Gol), ye ni dö - ne min ilk cum - hur baþ ka ný se çil - di ve on yýl müd - det le iç ve dýþ sý - kýn tý la rýn san cý - la rýy la kýv ra nan Fran sa'yý ba þa - rýy la yö net ti. Fran sa, þa yet de ði þi me ka pa lý o lup Bi rin ci Cum hu ri yet'te ýs rar et miþ ol say dý, bu gün Av ru pa'nýn en ge ri ül ke le rin - den bi ri o lur du. Tür ki ye'nin du ru mu Tür ki ye'de i se, 88 yýl dýr des po tik ka rak ter li "Bi rin ci Cum hu ri yet"e do kun dur ma - yan la rýn bo ru su ö tü yor. Bun dan do la yý dýr ki, bu gü - ne ka dar ya pý lan bü tün a na - ya sa de ði þik lik le ri ne rað men, Tür ki ye'de "tam de mok ra tik bir cum hu ri yet"e bir tür lü ge - çi le mi yor. e ni Mec lis'te o ku nan son mil let ve ki li ye mi ni met nin de - ki "...la ik Cum hu ri ye te ve A ta - türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý ka la ca ðý ma,...nâ mu sum ve þe re fim ü ze ri ne and i çe rim'' söz le ri, as lýn da bah si ni et ti ði - miz ha ta lý, ku sur lu, gü nah kâr des po tik ve an ti de mok ra tik bir re ji min var lý ðý ný gös te ri yor. Dü þü nün ki, ye min met nin - de bu zik re di len le re kal ben hiç i nan ma dý ðý, fik ren red det - ti ði ve vic dâ nen as la ka bul et - me di ði hal de, din dar ya da Türk ol ma yan lar dan (Kürt, A - rap, hat ta gayr ý müs lim) pek çok mil let ve ki li, "Türk mil - le ti" ö nün de bun la ra bað lý ka - la ca ðý na "nâ mus ve þe ref"i ü - ze ri ne ye min e di yor. Al lah i çin söy le yin, "De - mok ra tik Cum hu ri yet" ger çe - ði bu nun ne re sin de? Ba ka lým, ha zýr lýk ça lýþ ma la - rý ya pý lan "ye ni a na ya sa"nýn ka rak te ri na sýl o la cak? Des po tik mi, yok sa de mok - ra tik mi? En ö nem li kri ter, bu ol sa ge rek tir. 5 Ekim 1958 TARÝHTE BUGÜN Ý kin ci Dün ya Sa va þý dö ne - mi ef sa ne ko mu tan la rýn - dan Fran sýz dev let a da mý Ge ne ral De Ga ul le. (Ka sým 1890 Ka sým 1970) Despotikten Demokratik Cumhuriyete

10 10 KÜLTÜR SANAT alnýzlýktan þiddet doðar Gün geçmiyor ki bir þiddet haberi ile sarsýlmayalým. Ve neredeyse gazetelerle televizyonlarýn olmazsa olmaz konularý arasýnda. Özellikle de kadýna þiddet konusu ki, magazin haberi tarzýnda verme furyasý içinde, hayatýmýzýn iðreti bir parçasý gibi duruyor. Ýþin magazin yaný bir tarafa, son on yýldýr giderek artan bu hâlin altýnda yatan gerçek sebeplerdir asýl ö- nemli olan. Sahi, nedir bu gerçek sebepler? Her televizyon kanalýna çýkýldýðýnda, yüksek perdeden ifade e- dilen kuru ve hayatýn gerçekliðine uzak bilimsel açýklamalar ve devamýnda da sorunu ucu açýk medeni o- lamamaya baðlamalar mýdýr? Sebep her ne olursa olsun, þu bir gerçek ki; kadýna þiddet geçmiþten günümüze hayatýmýzda çýð gibi büyüyen bir toplumsal yaradýr... Bu seferlik, kuru bilgilerden ziyade gözlemlerimden yola çýkarak karakter tahlili üzerinden deðerlendirme yapmak galiba daha saðlýklý olacak. Zira þiddet uygulayan kiþilerin sadece eþlerine karþý deðil, çevrelerinde bulunan herkese karþý tepkili olmalarý, çok þüpheci ve sürekli kontrol etme güdüsü yanýnda, basit olaylara bile çok sert tepkiler göstermeleri gibi yüzeysel deðerlendirmeler hayatýn derinliðine dalmaktan uzak geliyor. Hatta maç izlerken, haber seyrederken bu kiþilerin verdiði tepkilerin yüksek ve sert olmasý da bana gerçekçi gelmiyor. Dahasý, sebepsiz yere emek neden geç piþti?, Ev neden þimdi temizleniyor?, Bu çocuk neden aðlýyor?, Mavi gömleðim neden ütülenmemiþ? gibi çok basit tepkiler þiddetin asýl sebepleri olamaz. Olsa olsa her yeri ateþe vermek için kývýlcým mahiyetinde bahaneler olabilir. Nitekim bilinçaltlarý deþilse, bahanelerin asýl sebebi ortaya çýkacak. Eve gelirken yaþanýlan bir gerilim, trafiðin yoðunluðu, bir arkadaþýn kendisini alçaltýcý davranýþta bulunmasý, yetiþtirilmesi gereken bir iþ ve ödenemeyen borçlar gibi insaný tedirgin eden etkenler olabilir. Maslow un ihtiyaçlar hiyerarþisinde yer alan fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçlarý, kendini güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetmek, ait olma ve sevgi ihtiyaçlarý, baþkalarý ile iliþki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak, deðer ihtiyaçlarý, kendini gerçekleþtirme ihtiyaçlarý türünden basamaklar da bunu ifade etmiyor mu? Bunlarýn yoksunluðunda, tarifi imkânsýz tahammülsüzlük ve sonucunda hiçbir þeye yetememe, özgüven eksikliði ki, devamýnda çaresizliðin getirdiði þiddet ortaya çýkar. Ýþin tuhaf yaný, kadýna þiddete kýrsal kesime has bir olay diye bakýlýr. Oysa bu durum kültürlü dediðimiz eðitimli ailelerde de yaþanmakta. Ancak bu eðitimli erkekler kaba kuvvetin yanýnda, sözlü taciz denen psikolojik þiddeti daha çok yeðler. Nasýl mý? Meselâ toplum içinde küçük düþürmeye çalýþmak Giyim ya da saç modeliyle ilgili eleþtiriler, çok kilolu olduðu gerekçesiyle eleþtirilip baþka kadýnlarla kýyaslamalar yapmak. Ve ev sorumluluklarýný yerine getirmemek için türlü hakaretler Açýkçasý bu tarz þiddetin daha fazla olduðunu düþünüyorum. Çok fazla dillendirilmemesi belki de kadýnlarýn bu durumu kendilerine yakýþtýramadýklarý i- çin en yakýnlarýna dahi söylememeleri olabilir. Sahi, hayat þartlarý iyileþtikçe, mutlu olmalarý ve þikâyetleri azalmasý gereken bayanlarýn mutsuz ve her þeyden þikâyetçi olmalarýnýn altýnda yatan sýr bu söyleyememe yalnýzlýðý olmasýn? Belki de kadýn kadýnýn kurdudur ifadesinin gerçekliðinin acýmasýzlýðýndandýr bu kadar yalnýzlýk ve huzursuzluk. Belki de çoðu kadýn yaþadýðý üzücü olaylarý gizlemek adýna mutluluk maskeleri takýyor. Oysa bu durum, kadýnlarý yalnýzlaþtýrýrken daha çok ezilmelerine ve baþkasýný beðenmeyerek kendilerini içten içe çökertmelerine zemin hazýrlamaktan baþka bir iþe yaramaz. Söz gelimi, kýrsal diye adlandýrýlan kesimde, þiddet gitgide artmasýna ve geçim sýkýntýsý da had safhada olmasýna raðmen, kadýnlar mutlu olmayý becerebiliyor. Belki de bunun sebebi paylaþmanýn dayanýlmaz hafifliðidir. Çünkü komþu dediðimiz kiþi, bu kadýnlarýn can yoldaþý. Öyle ki sabah uyanýr uyanmaz kapýsýný çaldýðý, iki lâfýn belini kýrýp rahatladýðý, hayatýn her hâlini ti ye alýp kahkahalarýný havada uçuþturduðu bir nevi terapi sahasý Dertleþmek adý altýnda birbirine terapi uygulayan bu hanýmlar, farkýnda olmadan deþarj oluyorlar ki, bence terapinin aslý astarý da budur. Bað Bozumu Þenliði sona erdi 3. ULUSLARARASI Kýrklareli ayla Bolluk Bereket Hasat ve Bað Bozumu Þenliði sona erdi. Þenlik kapsamýnda vatandaþlar teleskop ile ayý gözlemledi. Uluslararasý Kýrklareli ayla Bolluk Bereket Hasat ve Bað Bozumu Þenliði sona erdi. Þenlik kapsamýnda Ýstasyon Mahallesi Festival alanýnda kurulan el yapýmý teleskoplar ile vatandaþlar ayý gözlemledi. Çok sayýda vatandaþýn katýldýðý faaliyete en çok çocuklar ilgi gösterdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Ethem Derman, Kýrklareli Belediyesinin yaptýðý faaliyetin çok güzel olduðunu belirtti. Derman, vatandaþlarýn el yapýmý teleskoplar ile ayý gözlemlediðini, özellikle çocuklar için çok faydalý bir faaliyet olduðunu kaydetti. Derman, gökyüzünün bu tür faaliyetlerle tanýnacaðýný söyledi. Kýrklareli / aa BULMACA 1 Âkif Ersoy Fotoðraf ve Hatýralarý Sergisi Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi nde görülebilir. FOTOÐRAF: AA MehmetÂkif içinâkifdedesergisi KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TARAFINDAN AÇILAN SERGÝDE, MÝLLÎ ÞAÝRÝMÝZE AÝT FOTOÐRAFLAR, ÞÝÝRLERÝNDEN ALINTILAR, NOTLARI VE HATIRALARI ER ALIOR. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Tarihîkonaklarýnmaketideilgigörüyor UNESCO NUN Dünya Kültür Mirasý Listesi ndeki Karabük ün Safranbolu ilçesinde, turistlerin büyük ilgisini çeken tarihî konaklarýn maketleri, bölgede en fazla tercih edilen hediyelik eþyalar arasýnda yer alýyor. Dünya Kültür Mirasý Listesine 1994 te alýnan ve yüzlerce yýllýk süreçte oluþan Türk kent kültürünün günümüzde yaþayan en önemli yapý taþlarýndan biri o- larak gösterilen Safranbolu, ilçe merkezinde 18. ve 19. yüzyýl ile 20. yüzyýl baþlarýnda inþa edilmiþ geleneksel Türk evlerinin maketleri, el sanatý ustalarýna geçim kaynaðý oldu. Bahçe içinde çoðunlukla 3 katlý, 6-8 odalý, geniþ hacimli, insan ihtiyaçlarýna uygun tasarlanmýþ ve estetik biçimde þekillendirilmiþ büyük konaklarýn maketlerini yapan çok sayýda usta, ilçeye gelen yerli ve yabancý turistlere günde ortalama 500 adet maket satýyor. Mini konaklarý geçmiþteki inþaat ustalarýnýn özeniyle hazýrlayan Cemile Eren, Safranbolu yu ziyaret eden turistlerin konak figürlerinin yer aldýðý el sanatý ürünlerine büyük ilgi gösterdiðini, hediyelik olarak da satýn aldýklarýný söyledi. Ýlçede 13 yýldýr maket evler yaparak sattýðýný, bölgenin turizm potansiyeli arttýkça iþlerinin de Hasan Nail Canat fazlalaþtýðýný anlatan Eren, Maket yapmayý ev hanýmlarýna öðrettim. Atölyemdeki personelin yaný sýra evlerine malzeme gönderdiðim kadýnlar maket evleri yapýyorlar. 17 kiþi günde 100 maket evi adeta yýllar önce orijinallerini yapan ustalarýn titizliðiyle hazýrlýyoruz dedi. Safranbolu da 7 maket ustasýnýn ürünlerinin ilgi gördüðünü vurgulayan Eren, þunlarý kaydetti: Pazarlama sýkýntýmýz yok. Tarihî evlerin maketlerinin yanýnda ev þeklinde peçetelik, anahtarlýk ve diðer hediyelik eþyalar da üretiyoruz. Ýlçemize gelen turistler, maketleri evlerinin bir köþesine koymak ve yakýnlarýna hediye vermek için satýn alýyorlar. Tarihî evlerimizin maketlerini genelde gece lambasý þeklinde kullanýlmasý için tasarlýyoruz. Ýlçemize gelen tüm üst düzey ziyaretçilere de muhakkak maket Safranbolu konaðý armaðan ediliyor. Maket evlerinin boyutlarýna göre fiyatlarý 3 liradan 100 liraya kadar deðiþiyor. Safranbolu / aa FOTOÐRAF: AA Hasan Nail Canat vefatýnýn 7. yýlýnda anýlacak 2004 yýlýnda vefat eden merhum þair, yazar ve tiyatrocu Hasan Nail Canat, 20 Ekim 2011 tarihinde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi nde Perþembe günü saat 19:30 da anýlacak. Hasan Nail Canat ýn tiyatroculuðunun, sinema oyunculuðunun, sanatçý kiþiliðinin, eserlerinin konuþulacaðý, basýn, sanat, ekonomi ve siyaset camiasýndan da yoðun katýlýmýn gerçekleþeceði anma programýna þair, yazar ve ressam Recep Garip, yönetmen Ýsmail Güneþ, þair ve yazar Ýbrahim Sadri, gazeteci-yazar Salih Tuna ve gazeteci-yazar Sibel Eraslan konuþmacý olarak katýlacak. eniasya / Ýstanbul SOLDAN SAÐA 1. Ortalama. - Hayvanlarýn su içtikleri taþ veya aðaçtan oyma kap. 2. Maraþ aðzýnda ata sözü. - urdumuzun milletler arasý trafik iþareti. 3. Olgun kimse. - Bir taþýnýr veya taþýnmazýn kullaným hakkýnýn belli bir süre için ve belli bir kira karþýlýðýnda kiracýya verilmesi. 4. (Tersi) Cahil. - Bir iþte baþta gelen (kimse veya þey). - Kýzýl geyik. 5. Övücü þiir. - Güneydoðu Asya'da yaþayan kuyruklu bir maymun. 6. Bir besin maddesi. - (Tersi) Aleyhis selâmýn kýsasý. 7. Bir ihtiyacý karþýlamak. 8. Bir çekime baþlanýrken, yönetmenin alýcýyý çalýþtýrmalarý için verdiði buyruk. - Bir dað ismi. 9. Kabýzlýðý gidermede kullanýlan bir bitki. - Suriye'nin baþþehri. 10. Akdeniz'e dökülen bir akarsuyumuz. - Ünlü Osmanlý tarihçisi. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Doðum sýrasýnda yavrunun belirli bir noktasýyla apertura pelvis kranyalisin belirli noktalarý arasýndaki iliþki, pozisyon. - Eskiden kullanýlan bir hacim ölçüsü. 2. Birkaç türü birleþtiðinde çeþitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ö- geyi oluþturan parçacýk. - Kelimelerin sayýca birden fazla bir þey anlatmýyan þekilleri. 3. Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrýldýktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmýþ saplarý. - Tohumluk hýyar. 4. Aktinyum elementinin simgesi. - Dinin emir ve yasaklarýný yaþamada gösterilen titizlik. 5. Tarla, bahçe veya mandýra kapýsý. - Büyüme, geliþme, çoðalma. 6. Saydam tabaka ile göz merceði arasýnda bulunan, ince, kasýlabilen bir zardan oluþan, gözün renkli bölümü. - Sebze ve meyvelerin yetiþtirildiði ve hava þartlarýna karþý korunduðu cam ve naylonla kaplý yer. 7. Hücrelerin aþýrý çoðalmasýyla insan, hayvan veya bitki dokularýnda oluþan ve büyüme eðilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma. - Ýyi olmayan kimse, ya da mal. 8. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz. - Karst bölgelerinde yeraltý sularýnýn eritme etkisiyle oluþmuþ, türlü büyüklüklerde yeraltý boþluklarý. 9. Ýþsiz, boþ gezen, avare (kimse). - Ýyileþtirme inancýyla, yatýrlardan getirilerek, hastalara dokundurulan aðýrlýk. 10. Kiþilerin veya topluluklarýn birbirine karþý olan durumu veya ilgisi. - Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuþan, dinleyen, sözü edilen varlýk, þahýs. 11. Bir cismi bir yöne doðru fýrlatmak. - Ad, þöhret. 12. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. - Sanýðýn yakalanmasý veya suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iþ yerinde, üzerinde veya eþyasýnda yapýlan araþtýrma iþlemi. MEHMET Âkif Ersoy ýlý dolayýsýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca hazýrlanan Mehmet Âkif Ersoy Fotoðraf ve Hatýralarý Sergisi Bursa da açýldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ndeki serginin açýlýþýnda, baðýmsýzlýðýn simgesi Ýstiklâl Marþý nýn þairi, cumhuriyet dönemi fikir ve sanat öncülerinden edebiyatçý, þair, eðitimci, gazeteci, veteriner hekim ve milletvekili olan Mehmet Âkif Ersoy un, çok yönlü bir kiþiliðe sahip olduðunu belirtti. Toplumsal verimliliði ve topluma katkýlarýný en üst düzeye çýkarmýþ Ersoy un oluþturduðu etkilerin, kendi çaðýný aþarak þimdilerde bile hissedildiðini dile getiren Gedik, þunlarý kaydetti: Dünyada baðýmsýzlýk marþlarý yazarlarý içinde, hem milletin var olma mücadelesine katýlýþ hem baðýmsýzlýk marþýný talep eden meclisin üyesi bir milletvekili, hem de milletinin dilini bu kadar iyi kullanan bir yazar olan Mehmet Âkif Ersoy, çaðýnýn tanýðý, toplumun deðerlerini kiþisel yetenekleriyle bütünleþtirmiþ bir ahlâk adamý olarak tanýnmaktadýr. Mehmet Âkif Ersoy un bu özellikleriyle tanýnan baþka biri yoktur. Konuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþý gerçekleþtirildi. Açýlýþa, Bursa Vali ardýmcýsý Feridun Cemal Özdemir ve Belediye Baþkan Vekili Abdullah Karadað ile çok sayýda dâvetli katýldý. Sergide, Ersoy a ait fotoðraflar, þiirlerinden alýntýlar, notlarý ve hatýralarý yer alýyor. Bursa / aa Sokaktan Sanata Sanattan Hayata Sergisi GAZÝANTEP Büyükþehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Þube Müdürlüðü ne baðlý Oya Bahadýr üksel Madde Baðýmlýlýðý Tedavi Merkezi nde tedavi gören çocuklarýn yaptýðý el sanatlarý, resim, bakýr iþleme ve mozaikler büyük ilgi görüyor. Sokaktan Sanata Sanattan Hayata Sergisi Zeugma Mozaik Müzesi nde açýldý. Sergi, yerli ve yabancý konuklardan tam not alýyor. Oya Bahadýr üksel Madde Baðýmlýlýðý Tedavi Merkezi nde tedavi gören çocuklarýn yaptýðý 90 resim, 10 mozaik, 10 mozaik eser, bakýr ve taký tasarým ürünlerinden oluþan baþarýlý sergi kardeþ þehir Lefkoþa da da sergilenecek. Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkaný Muhtar Akyol proje ile ilgili yaptýðý açýklamada, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, Oya Bahadýr üksel Madde Baðýmlýlýðý Tedavi Merkezinde tedavi gören çocuklarýmýzýn yaptýðý el sanatlarý, resim, bakýr iþleme ve mozaiklerden oluþan sergi açýldýðýndan bu yana yerli ve yabancý ziyaretçilerin ilgi odaðý oldu. El e- meði göz nuru sergimizin bir devamýný kardeþ þehrimiz olan Kýbrýs Lefkoþa da da sergilemeyi amaçlýyoruz. dedi. Gaziantep / cihan Ölüdeniz Edebiyat Günleri baþlýyor ÖLÜDENÝZ Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak gerçekleþtirilen Ölüdeniz Edebiyat Günleri nin üçüncüsü Ekim tarihleri arasýnda Muðla nýn Fethiye ilçesinde yapýlacak. Faaliyet kapsamýnda ulusal ve yerel yazar ve þairler Türkiye buluþmasý yaparken, þair ve yazarlar yayýnevi sahipleri ile buluþturulacak. Türkiye nin farklý bölgelerinden 30 yazar ve þair, Üçüncü Ölüdeniz Edebiyat Günleri kapsamýnda Fethiye de buluþuyor. Ýmza günleri, þiir dinletileri ve halk sohbetlerine katýlacak yazarlar, Nasýl yazýyorlar neden yazýyorlar, azarlar- Kitaplar- ayýnevleri, Þiir azmak Kolay Deðil baþlýklarý altýnda söyleþiler gerçekleþtirecek. Bu yýl ilk defa yayýnevi sahiplerinin de dâvet edildiði edebiyat günlerinde, kitap çýkarmak isteyen yazar ve þairlere bu fýrsat da verilmiþ olacak. Ölüdeniz Belediyesi Sanatevi Müdürü Coþkun Karabulut, Ölüdeniz Edebiyat Günleri ile Türkiye nin pek çok tanýnmýþ þair ve yazarýnýn Fethiye ye geleceðini söyledi. Muðla / cihan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A L A C A T E K U H A M L A H A N A A A S A B Ý A H U A Ý L A H Ý A T B U A A O A N Ý M A T O A R A Z R N A R A Ý K Þ Ý R A N L A E S E T O R U L E M A A A M A N T A A M S T D A D A N T A S L A N A A A Ý N Ý R B A S K E T B O L N N Ý

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Do lar bir ay da yüz de 9 de ðer ka zan dý nser BEST pi ya sa da do la rýn sa týþ fi ya tý 1,9000 li ra lýk se vi ye le re yak la þýr ken, ay lýk de ðer ar tý þý yüz de 8,94 ol du. Ey lül a yý ba þýn da 1,7330 li ra dü ze yin de iþ lem gö ren do la rýn sa týþ fi ya tý 1 ay i çin de yak la þýk yüz de 8,94 o ra nýn da ar ta rak bu gün Türk Li ra sý kar þý sýn da ki ta ri hi re ko ru nu ye ni le ye rek sa bah 1,8880 li ra dan a çýl dý. Do lar 26 Ey lül Pa zar te si gü nü ne gö re, 1,8560 li ra lýk se vi ye ler den yük se liþ e ði li mi ni sür dü re rek, bir haf ta da yüz de 1,72 o ra nýn da de ðer ka zan dý. Ýstanbul / aa Lon dra, Frank furt ve Pa ris bor sa la rý de ðer kay bet ti nav RU PA DA Lon dra, Frank furt ve Pa ris bor sa la rý a çý lýþ ta de ðer kay bet ti. Lon dra Bor sa sýn da FTSE- 100 En dek si dün yüz de 1,40 (70,99 pu an) de ðer kay be de rek 5.004,51 pu a na ge ri le di. Frank furt Bor sa sýn da Dax En dek si yüz de 1,76 a za la rak 5.281,86 pu a na ve Pa ris Bor sa sýn da Cac 40 En dek si yüz de 1,49 a za la rak 2.883,29 pu a na in di. Lon dra Bor sa sý nda FTSE-100 En dek si ön ce ki gün de 1,03 (52,98 pu an) a za la rak 5.075,50 pu a na, Frank furt Bor sa sý nda Dax En dek si yüz de 2,28 (125,32 pu an) de ðer kay be de rek 5.376,70 pu a na ve Pa ris Bor sa sý nda Cac 40 En dek si yüz de 1,85 (55,13 pu an) dü þe rek 2.926,83 pu a na in miþ ti. Londra / aa AB li tu rist sa yý sý a za la bi lir n 2011 yý lý Mý sýr Tu nus gi bi ül ke ler de ki po li tik ne den ler be lir li öl çü de u cuz Av ru pa lý tu ris tin Tür ki ye ye gel me si ne se bep ol muþ tur di yen Türk Al man E ði tim ve Bi lim sel A raþ týr ma lar Vak fý (TA - VAK) Baþ ka ný Fa ruk Þen, A rap ül ke le rin den ge len ler ve Rus tu rist ler Türk tu riz mi ne ne fes al dýr mýþ týr. Bu na kar þý lýk 2012 yý lýn da güç lük ler bi zi bek li yor þek lin de ko nuþ tu. Þen, Tür ki ye tu riz mi nin ge le ce ði i le il gi liþ þu tah min ler de bu lun du: Av ru pa Bir li ði ül ke le rin de ki sa tý nal ma gü cü nün düþ me si, fa kir leþ me o ra ný nýn art ma sý, baþ ta Al man ya ol mak ü ze re Av ru pa lý tu rist le rin yurt dý þý ge zi le ri ni be lir li öl çü de sý nýr lý yor. Bu a çý dan ö nü müz de ki yýl da ha az Av ru pa lý yurt dý þý na çý ka bi le cek. Tür ki ye ye ge len ve sa yý la rý her yýl ar tan Rus tu rist le ri ar týk Tür ki ye nin dý þýn da baþ ka mer kez le ri de ta ný mak is ti yor. Bu a çý dan Rus tu rist le rin de a zal ma bek le ye bi li riz. Av ru pa da ki ra kip le ri miz 2012 i çin ye ni stra te ji ler o luþ tu ru yor. Tür ki ye nin Ý tal ya, Fran sa, u na nis tan gi bi ra kip le ri ö zel lik le AB li tu rist le ri ve Rus la rý 2012 de ken di Ak de niz ký yý la rýn da tut mak is ti yor. Ýs tan bul / e ni As ya 4 ic ra lýk ev den 1 i Ýs tan bul da ntür KÝ E ge ne lin de 4 ic ra lýk mes ken den bi ri nin a lý cý bul du ðu Ýs tan bul da ay lýk or ta la ma ko nut ic ra dan a lý cý bu lu yor. Ýc ra lýk.com un der le me si ne ve A ðus tos-ey lül 2011 de 3 bin 244 ü ye si nin cevap la dý ðý an ke te gö re, Ýs tan bul da i ha le ye çý kan ko nut lar, Tür ki ye de ic ra dan sa tý þa çý kan ko nut la rýn yüz de 25 i ni o luþ tu ru yor. Ýs tan bul da ay lýk or ta la ma ko nut ic ra dan sa tý lýr ken, ko nut la rýn eks per tiz de ðe ri, pi ya sa nýn yüz de 20 al týn da be lir le ni yor. Ýlk i ha le de ko nut la rýn fi ya tý, pi ya sa be de li nin yüz de 52, i kin ci i ha le de yüz de 68 al týn da o lu þu yor. En faz la i ha le ye çý kan da i re ler ge liþ mek te o lan böl ge ler de bu lu nur ken, Bü yük çek me ce, Üm ra ni ye, A ta þe hir, Ba þak þe hir bu il çe le rin ba þýn da ge li yor. An ke te ka tý lan, i ha le le re gi ren ki þi le rin yüz de 82 si ti ca ri a maç lý a lým sað lar ken, ka tý lým cý la rýn ta ma mý, ad li ye le ri gü ven li bul du ðu nu be lir ti yor. Ýc ra i ha le le ri ne gi ren le rin yüz de 78 i er kek ler den yüz de 22 si ka dýn lar dan o lu þu yor. Ý ha le le re gi ren le rin yüz de 70 i da ha ön ce le ri að la ya nýn ma lý gü le ne ha yýr et mez gö rü þü ne sa hip ken, ko nuy la il gi li a raþ týr ma ya pýn ca i ha le le re gir me nin borç lu nun men fa a ti ne ol du ðu na ka rar ver di ði ni söy lü yor. Ýstanbul / aa TO KÝ nin ev kur a la rý çe ki li yor nbaþ BA KAN LIK Top lu Ko nut Ý da re si nin (TO - KÝ), dar ge lir li va tan daþ la rýn ev ha ya li ni ger çe ðe dö nüþ tür mek a ma cýy la 7 il de sa tý þa su nu lan ve re kor baþ vu ru nun ya pýl dý ðý ko nu tun ku ra la rý e kim a yýn da çe ki le cek. 51 bin baþ vu ru nun ya pýl dý ðý ko nut lar i çin ilk ku ra 6 E kim per þem be gü nü E dir ne de ya pý la cak. Ko nut ha ya li ni ger çe ðe dö nüþ tür mek is te yen va tan daþ lar il ler de va li lik ler, il çe ler de i se kay ma kam lýk lar ö nün de u zun kuy ruk lar o luþ tu ra rak, TO KÝ nin ay lýk tak sit le ri 173 li ra i le baþ la ya cak 180 ay (15 yýl) va de li ko nut la rý na sa hip o la bil mek i çin baþ vu ru da bu lun muþ tu. Be lir le nen baþ vu ru sü re si i çin de alt ge lir gru bu i çin ya pý la cak ko nut la ra 51 bin 265 baþ vu ru ger çek leþ ti. 7 il de sa tý þa su nu lan ko nut lar i çin ilk ku ra çe ki li þi 6 E kim de, E dir ne-mer kez Fý rýn lar sýr tý nda ki 318 ko nut i çin ya pý la cak. Fý rýn lar sýr tý Pro je si i çin baþ vu ran ki þi Trak ya Ü ni ver si te si Bal kan er leþ ke si Kon gre Mer ke zi nde ku ra he ye ca ný ya þa ya cak. Ko ca e li-ýz mit A rýz lý da ki 516 ko nut i çin de 8 E kim de tö ren dü zen le ne cek. Ko nut baþ vu ru sun da bu lu nan ki þi Ýs met Pa þa Stad yu mu nda ku ra la rý ný çe ke cek. Alt ge lir gru bu na dö nük ko nut lar i çin no ter hu zu run da ya pý la cak. Çe ki li þin ar dýn dan hak sa hip le ri 4 bin li ra pe þi nat ö de ye cek ler. Ýlk tak sit ö de me si ni i se ko nut la rý ný tes lim al dýk tan son ra ya pa cak lar. Ay lýk tak sit le ri 173 li ra i le baþ la ya cak ko nut lar, 180 ay (15yýl) va de li sa tý la cak. Ankara / aa DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ TOBB önetim Kurulu Baþkan ardýmcýsý Murat alçýntaþ DÖ VÝZ E FEK TÝF 3 EKÝM A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ TÜRKÝE ÖNEMLÝ BÝR AKTÖR TOBB ö ne tim Ku ru lu Baþ kan ar dým cý sý al çýn taþ, Tür ki ye nin, bu gün kü re sel e ko - no mi nin ö nem li bir ak tö rü ol du ðu nu be lir te rek, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: An - cak bu dö nü þüm sü re ci ko lay ol ma mýþ týr. Ö zel lik le 1980 de ti ca re tin ser best leþ ti ril - me siy le baþ la yan sü reç Tür ki ye de gi ri þim ci bir sý ný fýn ge liþ me si ni sað la mýþ, dev le tin e ko no mi de ki ro lü nü a zalt mýþ týr. Tür ki ye, bu sa ye de dün ya nýn 16., Av ru pa nýn 6. bü - yük e ko no mi si ha li ne gel miþ tir. Þu an da Tür ki ye de 26 bin ya ban cý þir ket fa a li yet gös ter mek te dir. 50 bin Türk ih ra cat çý sý da kü re sel ti ca ret te ak tif du rum da dýr. As ta na da Av ras ya E ner ji Fo ru mu AV RAS A E NER JÝ FO RU MU'NUN A NA KO NU - SU ''SÜR DÜ RÜ LE BÝ LÝR KAL KIN MA VE E NÝ - LE NE BÝ LÝR E NER JÝ KA NAK LA RI'' OL DU. Ko nuþ ma larda e ner ji nin kul la ný mý ko nu sun da her ke sin da ha dik kat li dav ran ma sý ve ta sar ru fa ri a yet et me si istendi. KA ZA KÝS TAN IN baþ þehri As ta na da dü zen le nen 6 ncý Av ras ya E ner ji fo ru mu baþ la dý. Av ras ya E ner ji Fo ru mu nun a na ko nu su Sür dü rü le bi lir Kal kýn ma ve ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý ol du. CNN de Larry King Show Prog ra mý ný su nan dün ya ca ün lü Larry King in mo de ra tör lük yap tý ðý Av ras ya E ner ji Fo ru mu na 20 ül ke den u lus la ra ra sý e ner ji, pet rol ve gaz þir ke ti tem sil ci si, bü rok rat ve a ka de mis yen ka týl dý. Tür ki ye nin AB Da i mi Tem sil ci si Se lim Ku ne ralp i se E ner ji Þar tý Kon fe ran sý Baþ ka ný o la rak fo rum da ha zýr bu lun du. Fo rum da Av ru pa Ko mis yo nu nun e ner ji den so rum lu ü ye si Gunt he er O et tin ger de bir ko nuþ ma yap tý. Ka za kis tan Baþ ba ka ný Ka rim Mas si mov, fo ru mun a çý lý þý ne de niy le yap tý ðý ko nuþ ma da, dün ya da kul la ný lan e ner ji kay nak la rý nýn gi de rek a zal ma ya baþ la dý ðý ný bu ne den le ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý ko nu sun da u lus la r a ra sý iþ bir li ði ne ih ti yaç du yul du ðu na vur gu yap tý. Ka za kis tan ýn Se mi pa la tinsk Nük le er De ne me a la ný ný ka pa - ta rak, nük le er e ner ji nin ba rýþ çý a maç lar la kul la ný mý ko nu sun da ö nem li bir a dým at tý ðý ný i fa de e den Mas si mov, Nük le er e ner ji nin ba rýþ çý a maç lar la kul la ný mý ve gü ven li ði ko nu sun da da bil gi ve tec rü be pay la þý mý na ih ti yaç var de di. Av ru pa Ko mis yo nu nun e ner ji den so rum lu ü ye si Gunt he er O et tin ger de ko nuþ ma sýn da e ner ji nin kul la ný mý ko nu sun da her ke sin da ha dik kat li dav ran ma sý ve ta sar ru fa ri a yet et me si ge rek ti ði ni söy le di. Top lan tý ya ve ri len a ra da Türk ga ze te ci le rin so ru la rýn ce vap lan dý ran Se lim Ku ne ralp i se E ner ji Þar tý Kon fe ran sý baþ ka ný o la rak bu ra da bu lun du ðu nu, Ka za kis tan ýn E ner ji Þar tý Kon fe ran sý nýn ça lýþ ma la rý na ö nem ver di ði ni söy le di. Ku ne ralp, NA BU CO pro je si nin de Or ta As ya ga zý nýn AB ül ke le ri ne ta þýn ma sý ba ký mýn dan ö nem li bir pro je ol du ðu nu, þu an da bu ko nu da i ki pro je ü ze rin de tar týþ ma la rýn ya pýl dý ðý ný an cak NA BU CO nun da ha e ko no mik ve ran tabl ol du ðu nu vur gu la dý. As ta na / a a A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8990 ÖN CE KÝ GÜN 1,8650 u S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,5040 ÖN CE KÝ GÜN 2,4910 u DÜN 100,95 ÖN CE KÝ GÜN 99,55 u DÜN 687,28 ÖN CE KÝ GÜN 678,03 u D-8 ül ke le ri, ca zi be mer ke zi TOBB ÖNETÝM KURULU BAÞKAN ARDIMCISI MURAT ALÇINTAÞ, D-8 ÜLKELERÝNÝN, DÜNANIN CAZÝBE ODAKLARINI OLUÞTURDUÐUNU ÝFADE ETTÝ. TÜR KÝ E O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) ö ne tim Ku ru lu Baþ kan ar dým cý sý Mu rat al çýn taþ, ge niþ kay nak la ra ve po tan si ye le sa hip o lan D-8 ül ke le ri a ra sýn da e ko no mik po tan si ye lin or tak men fa at ler doð rul tu sun da da ha et kin kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. al çýn taþ, D-8 Sa na yi Ba kan la rý Zir ve si nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, As ya, Af ri ka ve Av ru pa ya ya yýl mýþ bir mil ya rý aþ kýn di na mik nü fu su nun ya ný sý ra, zen gin do ðal ve e ner ji kay nak la rý na sa hip o lan, baþ ta ta rým ve tu rizm a lan la rý ol mak ü ze re çok ge niþ bir yel pa ze de bir çok sek tör de yük sek iþ po tan si ye li arz e den D-8 ül ke le ri nin, dün ya nýn ca zi be o dak la rý ný o luþ tur du ðu nu i fa de et ti. Ka mu zam la rý ma li yet bas ký sý ný art tý ra cak nbur SA Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (BTSO) Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Ey lül a yý enf las yon ve ri le ri ne i liþ kin o la rak, Enf las yon da kur et ki si be lir gin leþ ti. Ka mu zam la rýy la bir lik te ü re ti min ü ze rin de ki ma li yet bas ký sý ar ta cak gö rü þü nü di le ge tir di. Ü re ti ci fi yat la rýy la tü ke ti ci fi yat la rý a ra sýn da ki ma ka sýn son bir yýl da i yi ce a çýl dý ðý ný vur gu la yan Sön mez, þöy le de vam et ti: Enf las yon da kur et ki si be lir gin leþ ti. Ka mu zam la rýy la bir lik te ü re ti min ü ze rin de ki ma li yet bas ký sý ar ta cak. Ma li yet bas ký sý dolayýsýyla bu du ru mun de va mý, ü re ti ci nin bi lan ço su nu o lum suz et ki le ye cek. Üs te lik do ðal gaz ve e lek tri ðe ya pý lan zam la rýn et ki si ni, E kim a yý enf las yo nun da gö re ce ðiz. Gö rü nen o ki, bu kýþ pek ko lay geç me ye cek. Bursa / aa Çö züm zam de ðil, ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý nme MUR-SEN Ge nel Mev zu at ve Top lu Söz leþ me Sek re te ri ve E ner ji Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Ha cý Bay ram Ton bul, e lek trik ve do ðal gaz zam mý ný e leþ tir di. Kýþ a yý na gir di ði miz þu gün ler de böy le bir zam mýn gün de me gel me si nin hiç de a dil ol ma dý ðý ný söy le yen Ton bul, çö zü mün zam yap mak la de ðil, ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý ný bir an ön ce ha ya ta ge çir mek ol du ðu nu söy le di. Ton bul, e ner ji ko nu sun da da da ha u zun va de li ve a kýl cý ka rar lar a lýn ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ö zel lik le rüz gâr i le gü neþ e ner ji si nin hü kü met ta ra fýn dan teþ vik e dil me si ni is te dik le ri ni söy le yen Ton bul Biz sen di ka o la rak hü kü me tin ve il gi li Ba kan lý ðýn bu tür pro je le ri ha ya ta ge çir me nok ta sýn da so nu na ka dar ya nýn da ol ma ya ka rar lý yýz. Bi zim ü ze ri mi ze ne dü þü yor sa bir si vil top lum ör gü tü o la rak o nu da yap mak tan as la çe kin me yiz di ye ko nuþ tu. An ka ra / Ah met Ter zi Ge niþ kay nak la ra ve po tan si ye le sa hip o lan D-8 ül ke le ri a ra sýn da e ko no mik po tan si ye lin or tak men fa at ler doð rul tu sun da da ha et kin kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni be lir ten al çýn taþ, þun la rý kay det ti: Bu nun i çin se, da ha faz la kar þý lýk lý ti ca ret yap mak, genç le ri mi zin ye te nek ve be ce ri le ri ni ge liþ ti rip dün ya pa za rýn da re ka bet gü cü mü zü art týr mak, gi ri þim ci li ði mi zi güç len dir mek zo run da yýz. E ko no mik i liþ ki le ri mi zi de rin leþ tir me li ve çe þit len di ril miþ e ko no mik or tak lýk lar te sis et me li yiz. Bu nun i çin de kar þý lýk lý ya tý rým i liþ ki le ri mi zi, iþ dün ya sý di na miz mi ni da ha üst se vi ye le re çý kar ma lý yýz. D-8 ül ke le ri a ra sýn da ki e ko no mik ve ti ca ri i liþ ki le rin ge liþ me si; halk la rý mý zýn bir bi ri ne ya kýn laþ ma sý ný sað la ya ca ðý gi bi, do ðal bir gü ven lik ve is tik rar or ta mý nýn o luþ ma sý na da te mel teþ kil e de cek tir. Biz Türk ö zel sek tö rü o la rak ti ca re tin, hu zur ve re fah ge tir di ði ne i na ný yo ruz. Bu yüz den dün ya nýn her böl ge siy le e ko no mik i liþ ki le ri mi zi art týr mak is ti yo ruz. U nut ma ya lým ki bir lik ten kuv vet do ðar. D-8 ül ke le ri o la rak bir bi ri ne ra kip e ko no mi ler de ðil, bir bi ri ni ta mam la yan e ko no mi ler ha lin de, yan ya na dur mak ta yýz. Ö nü müz de ki dö nem de ön ce lik le ri miz, e ko no mi po li ti ka la rý nýn u yum lu ha le ge ti ril me si, ya tý rým or ta mý nýn i yi leþ ti ril me si ve i liþ ki le ri mi zin çok bo yut lu or tak lýk la ra im kân ve re cek þe kil de ge liþ ti ril me si ol ma lý dýr. Ýstanbul / aa Enf las yon art ma ya de vam e de cek MER KEZ Ban ka sý ta ra fýn dan ey lül a yý fi yat ge liþ me le ri ne i liþ kin ya yým la nan de ðer len dir me de, ge çen ay tü ke ti ci fi yat la rý nýn yüz de 0,75 o ra nýn da a zal dý ðý, yýl lýk enf las yo nun da yüz de 6,15 o la rak he sap lan dý ðý be lir ti le rek, enf las yo nun yý lýn ka lan ay la rýn da art ma ya de vam e de ce ði ve yýl so nun da he de fin be lir gin o la rak ü ze rin de ger çek leþ tik ten son ra tek rar dü þüþ e ði li mi ne gi re ce ði tah min e dil mek te dir de nil di. Mer kez Ban ka sý nýn de ðer len dir me sin de, Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu nun ey lül a yý de ðer len dir me sin de de ön gö rül dü ðü gi bi te mel fi yat gös ter ge le ri nin yýl lýk ar týþ o ra ný nýn dö viz ku ru ha re ket le ri ne bað lý o la rak yük se li - þi ni sür dür dü ðü, hiz met gru bu fi yat la rý nýn a na e ði li mi nin i se u laþ týr ma dý þýn da ki ka lem ler de ý lým lý sey ri ni ko ru du ðu i fa de e dil di. Enf las yo nun yý lýn ka lan ay la rýn da art ma ya de vam e de ce ði ve yýl so nun da he de fin tek rar dü þüþ e ði li mi ne gi re ce ði nin tah min e dil di ði bil di ril di. e mek hiz met le ri fi yat la rý nýn i se baþ ta et ol mak ü ze re, iþ len miþ gý da fi yat la rýn da ki ar týþ la ra bað lý o la rak yük sel me ye de vam et ti ði, be lir til di. Bu çer çe ve de Ey lül a yýn da hiz met alt grup la rý nýn tü mün de yýl lýk enf las yon yük se lir ken, mev sim sel lik ten a rýn dý rýl mýþ ve ri le rin gö re ce da ha ý lým lý bir sey re i þa ret et tik le ri vur gu lan dý. Ankara / aa Sobhy: Tür ki ye ye ya tý rým ya pýn AK DE NÝZ A TI RIM A JAN SI BAÞ KA NI WA FA A SOBH, A TI RIM CI LA RI TÜR KÝ E'DE A TI - RIM Ý ÇÝN TEÞ VÝK E DE CEK LE RÝ NÝ BÝL DÝR DÝ. AK DE NÝZ a tý rým A jan sý (A - NI MA) Baþ ka ný Wa fa a Sobhy, Tür ki ye nin e ko no mi si nin dün ya e ko no mi si i çin de ö nem li bir ye re sa hip ol du ðu nu be lir te rek, ya tý rým cý la rý Tür ki ye ye ya tý rým yap ma la rý i çin des tek le ye cek le ri ni ve teþ vik e de cek le ri ni bil dir di. Ak de niz Ti ca ret ve Sa na yi O da la rý Bir li ði (AS CA ME) ta ra fýn dan Mer sin de dü zen le nen Ak de niz Sa na yi a tý rým la rý Zir ve si ne ka tý lan ve ay ný za man da Mý sýr a tý rým ve Ser best Böl ge ler Ge nel Ý da re si (GA FI) Baþ kan ar dým cý sý o lan Sobhy, zir ve ve Tür ki ye hak kýn da de ðer len dir me ler de bu lun du. AS CA ME nin baþ kan lý ðý nýn Tür ki ye de ol ma sý dolayýsýyla ilk zir ve nin Mer sin de ya pýl dý ðý na dik ka ti çe ken Sobhy, bu tür or ga ni zas yon la rýn çok ya rar lý ol du ðu nu be lir te rek, Zir ve i þ a dam la rý ný bir a ra ya ge tir me si a çý sýn dan da ö nem ta þý yor. a tý rým cý lar, ya tý rým yap ma yý dü þün dük le ri ye ri ta ný mýþ o lu yor lar de di. Zir ve sý ra sýn da AS CA ME i le Dün ya Ser best Böl ge ler Fe de ras yo nu (FE MO ZA) a ra sýn da im za la nan iþ bir li ði an laþ ma sý ný A NI MA o la rak des tek le dik le ri ni i fa de e den Sobhy, A NI MA ya tý rým cý la rý bi ra ra ya ge ti ren bir bir lik. Bu ra da a ma cý mýz, Ak de niz Böl ge si ne ya tý rým cý la rýn il gi si ni çek mek. Tür ki ye nin e ko no mi si dün ya e ko no mi si i çin de ö nem li bir ye re sa hip, Bu ne den le ya tý rým cý la rý Tür ki ye ye ya tý rým yap ma la rý i çin des tek le ye cek ve teþ vik e de ce ðiz di ye ko nuþ tu. Mersin / aa

12 12 ÝLAN TOPLANTIA DÂVET eni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Bütün üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih : 8 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 11:00 er : Akýncýlar sokak. No: 21 Maltepe / Ankara DOSA NO: 2009/946 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri TAPU KADI : Kýrklareli merkez Karakaþ mahallesi Ýstasyon Caddesi 283 Ada, 7 Parsel sayýlý (590 M 2 ) 50/700 arsa paylý 3. kat (7) Nolu baðýmsýz bölüm. NÝTELÝKLERÝ : Taþýnmaz üzerinde 7 katlý betonarme karkas bir bina (Ülgen Apt) mevcuttur. Normal 3. kat 7 Nolu baðýmsýz bölüm: 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon (3 Adet) bölümlerinden ibarettir. Salon ve odalarýn zeminleri ahþap parke ile döþelidir. Mutfak, antre, banyo, tuvalet ve balkonlarýn zeminleri ise seramik ile döþelidir. Giriþ kapýsý iç kapýlarý ahþap dýþ pencereler Plastik doðramadýr. Isýnma þekli Kaloriferlidir. Binada asansör mevcuttur ýlýnda yapý kullaným izin belgesi alýnan meskenin alaný 158 M 2 dir. ÝMAR DURUMU : Ýmar Planý içinde iskan sahasýnda kalmaktadýr. Ayrýk nizam 7 katlý inþaat adasý içindedir. (Ön bahçe: 5,00 m - an Bahçe: 4,50 m) KIMETÝ : ,00 TL, Birinci Satýþ günü: 15/11/ :00-14:10 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 25/11/ :00-14:10 Saatleri arasýnda Kýrklareli Adliyesi Giriþ kat zemin salonunda Adresinde 1) A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la u ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve - ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin üz de 2 a þan ký sým i çin üz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de Ýs te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat verine geçerlidir. B: KIRKLARELÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Mül ki ye ti Ma ni sa Be le di ye si ne a it Ma ni sa Mer kez Ke çi li köy Ma hal le si 20K-4B Paf ta, 3238 A da 6 Par sel de ka yýt lý m 2 'lik Ar sa nýn yol, ye þil a lan lar ve Be le di ye kul la - ný mý na ay rý lan ký sým dý þýn da ka lan bö lü mü yak la þýk m 2 'lik kýs mý ü ze ri ne in þa a e di len Kam yon - Týr par ký ve Sos yal Te sis le ri nin 3 (Üç) yýl sü re i le Ýþ let ti ril me si (Ki ra lan - ma sý) i þi; 2886 sa yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu nun 45'inci mad de si hük mü u ya rýn ca a çýk tek lif al ma u su lü i le i ha le e di le cek tir. KAMON - TIR PARKI VE SOSAL TESÝSLERÝ Taþýnmaz Bilgileri: Ada / Parsel : 3238 Ada 6 Parsel Parsel / m 2 : m 2 Kullanýlacak Alan / m 2 : ,74 m 2 Sosyal Tesisi m 2 : 2.535,00 2 Park Alaný m 2 : ,00 m 2 Tesis Giriþ Kýsmý : 1.000,00 m 2 Nevi : 500 Adet Kamyon - Týr Kapasiteli Otopark Sos yal Te si si Ý çe ri ði: Söz ko nu su te sis te; 19 O fis, 4 Bü ro, 2 a det Bay Ba yan WC, E lek - trik çi, Las tik çi ve Ber ber o la rak ay rý lan 3 iþ ye ri, 2 A det top lan tý sa lo nu, 1 a det Ka fe ter ya Bü fe, 1 A det Res to rant, A çýk te ras ye ri ve 6 o da lý O tel bö lü mü bu lun mak ta dýr. 3 ýllýk Ýþletme Bedeli : ,00 TL X 36 (Ay ) ,00 TL. Geçici Teminat Tutarý (%3) : ,00-TL. Ýhale Günü : 19 Ekim 2011 Çarþamba Ýhale Saati : 14:00 Ýhale eri : 1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 2. Kat Encümen Salonu Söz konusu, Kamyon - Týr parký ve Sosyal Tesislerinin idari þartnamesi hükümleri uyarýnca ihale edilecek olup, idari þartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Emlak Akar Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. Ýhaleye Katýlmak Ýçin Ýstenilen Belgeler; a- Ticaret ve/veya Sanayi Odasý Belgesini, b- Ýstekli Þirketin kanýtlayýcý belgeleri, c- Or tak Gi ri þim ol ma sý ha lin de, No ter Tas dik li Or tak Gi ri þim be yan na me si i le or tak - lar ca im za lan mýþ or tak lýk söz leþ me si ni (Pi lot Fir ma nýn en çok his se ye sa hip ol ma sý zo - run lu dur. Ortaklarýn hisse oranlarý ortaklýk sözleþmesinde açýkça belirtilecektir.) d- Noter Tasdikli Ýmza Sirküleri, e- Ýs tek li ler a dý na ve kâ le ten iþ ti rak e di li yor i se, Ýs tek li a dý na tek lif te bu lu na cak kim - se le rin ve kâ let na me le ri i le ve k3a le ten iþ ti rak e de nin no ter tas dik li im za sir kü le ri, f- Ma ni sa Be le di ye Baþ kan lý ðý a dý na a lýn mýþ (27.000,00 ) TL. Tu ta rýn da ge çi ci te mi - na ta a it a lýn dý ve ya ban ka te mi nat mek tu bu, g Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa Göre Ýhalelerden asaklý Olmadýðýna dair Taahhütname h- Kanuni Ýkamet Adres beyaný Talip li le rin i ha le gü nü en geç sa at 12:00'da is te ni len bel ge ler ve ge çi ci te mi nat mak - bu zu i le bir lik te Be le di ye miz a zý Ýþ le ri Mü dür lü ðü En cü men Ser vi si ne mü ra ca at la rý Ý - LAN o lu nur. B: MANÝSA BELEDÝE BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN Esas No: 2011/8 Esas. KAMULAÞTIRMA ÝLANI KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU ER : OSMANÝE ÝLÝ KADÝRLÝ ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : KARATEPE KÖÜ SARIDÜZ MEVKÝÝ PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : 542 VASFI : TARLA ÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOADI : KERÝM KAA VE ARKADAÞLARI KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARENÝN ADI : ENERJÝ PÝASASI DÜZENLEME KURUMU ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : m 2 ' LÝK KISMIN m 2 ' LÝK KISMI Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2011/8 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup duruþma 24/11/2011 günü saat 14:00'a býrakýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma asasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2011 B: T. C. KADÝRLÝ 2. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Esas No: 2011/9 Esas. KAMULAÞTIRMA ÝLANI KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU ER : OSMANÝE ÝLÝ KADÝRLÝ ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : KARATEPE KÖÜ SARIDÜZ MEVKÝÝ PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : 543 VASFI : TARLA ÜZÖLÇÜMÜ : m 2 MALÝKÝN ADI VE SOADI : HACI ALÝ KAA VE ARKADAÞLARI KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARENÝN ADI : ENERJÝ PÝASASI DÜZENLEME KURUMU ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : m 2 'LÝK KISMIN m 2 ' LÝK KISMI Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2011/9 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup duruþma 24/11/2011 günü saat 14:05'e býrakýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma asasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2011 B: T. C. KADÝRLÝ 2. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Dos ya No: 2011/579 E sas. Da va cý Me ram Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan Da va lý Ab dus se lam Sa - vaþ a ley hi ne Mah ke me miz'in 2011/579 e sas sa yý lý da va dos ya sý i le Me ram Be le diye Baþ kan lý ðý 20/07/2011 ta rih ve 858 sa yý lý ka ra rý i le ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len da - va ko nu su Me ram il çe si, Me lih þah Ma hal le si a da, 13 no lu Par sel de ka yýt lý bu lu - nan ta þýn ma zýn 4650 sa yý lý ya sa nýn de ði þik 2942 sa yý lý ka nu nun 8. mad de si ne gö re ka - mu laþ týr ma iþ lem le ri ne baþ la nýl ma sý na kýy met tak dir ko mis yo nu baþ kan lý ðýn ca ar sa i - çin tes pit e di len mik ta rýn ,00 TL ol du ðu, da va lý ta þýn maz sa hi bi Ab dül se lam Sa vaþ'a 28/07/2011 ta rih ve 2313 sa yý lý sa yý lý ya zý la rý i le ya pý lan ya zýþ ma ne ti ce sin de ve bu nu mü te a kip di ðer ya pý lan ya zýþ ma lar so nu cun da da an laþ ma sað la na ma ma sý ne de - ni i le da va cý Me ram Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ka mu laþ týr ma ya sa sý nýn 10. mad de si ne is ti na den bu da va a çýl mýþ o lup du ruþ ma gü nü 23/11/2011 sa at 09:40 ol - du ðu Ý LAN o lu nur. B: KONA 2. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2010/216 TALÝMAT. Satýlmasýna karar verilen gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KADI : 1. Kýrklareli Ýli, Pýnarhisar Ýlçesi, Orta Mahallesi, Vize Caddesi Mevkii, 120 Ada, 10 Parselde kayýtlý 256,00 m 2 miktarlý Altýnda 2 Maðaza Olan 5 Katlý 8 Daireli Kargir Apartmanda 3/32 arsa paylý 1. kat 4 nolu baðýmsýz bölüm II. Kýrklareli Ýli, Pýnarhisar Ýlçesi, Orta Mahallesi, Vize Caddesi Mevkii, 120 Ada, 10 Parselde kayýtlý 256,00 m 2 miktarlý Altýnda 2 Maðaza Olan 5 Katlý 8 Daireli Kargir Apartmanda 3/32 arsa paylý 2. kat 6 nolu baðýmsýz bölüm. ÝMAR DURUMU : Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý'nýn tarihli yazýsýna göre satýþa konu her iki taþýnmazýn imar durumunun bitiþik nizam 5 kat olduðu bildirilmiþtir. GARÝMENKULLERÝN NÝTELÝÐÝ : Pýnarhisar Belediye Baþkanlýðý'ndan edinilen bilgiye göre satýþa konu 4 ve 6 nolu baðýmsýz bölüm niteliðindeki dairelerin tarihinde inþaat ruhsatý, tarihinde oturma ruhsatý alýnmýþtýr. Daireler 31 yýldýr kullanýmdadýr. Buna göre % 5 yýpranma payý hesap edilmelidir. I. Satýþa konu 4 nolu baðýmsýz bölüm 1. katta banyo ve mutfaktan ibarettir. Odalar marley, ýslak hacimler, mutfak, banyo, antre ve balkon seramik kaplýdýr. Mutfak tezgâhý dolap arasý fayans kaplý olup mutfak tezgâh üstü ve altý dolaplar yenilenmiþtir. Banyo duvarlarý tavana kadar fayans kaplý, duþa kabin ve klozet ile dolaplý lavabo yenilenmiþtir. II. Satýþa konu 6 nolu baðýmsýz bölüm banyo ve mutfaktan ibaret olup, odalar laminat parke döþenmiþ, ýslak hacimler mutfak, banyo, antre ve balkon seramik kaplýdýr. Mutfak tezgâhý, dolap arasý fayans kaplý olup, mutfak tezgâh üstü ve altý dolaplar yenilenmiþtir. Banyo duvarlarý tavana kadar fayans kaplý, duþa kabin ve klozet ile dolaplý lavabo yenilenmiþtir. KIMETÝ : Pýnarhisar Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin tarih 2011/16 E., 2011/25 K. Sayýlý kararý ile; I. Kýrklareli Ýli, Pýnarhisar Ýlçesi, Orta Mahallesi, Vize Caddesi Mevkii, 120 Ada, 10 Parselde kayýtlý 256,00 m 2 miktarlý Altýnda 2 Maðaza Olan 5 Katlý 8 Daireli Kargir Apartmanda 3/32 arsa paylý 1. kat 4 nolu baðýmsýz bölüme ,80 TL, II. Kýrklareli Ýli, Pýnarhisar Ýlçesi, Orta Mahallesi, Vize Caddesi Mevkii, 120 Ada, 10 Parselde kayýtlý 256,00 m 2 miktarlý Altýnda 2 Maðaza Olan 5 Katlý 8 Daireli Kargir Apartmanda 3/32 arsa paylý 2. kat 6 nolu baðýmsýz bölüme ,80 TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ 18/11/2011 Cuma günü I. 4 nolu baðýmsýz bölüm Saat arasý II. 6 nolu baðýmsýz bölüm Saat arasý PINARHÝSAR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla 28/11/2011 Pazartesi günü I. 4 nolu baðýmsýz bölüm Saat arasý II. 6 nolu baðýmsýz bölüm Saat arasý PINARHÝSAR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ adresinde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilmemiþ ise gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu Kadar ki; artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ve ya bu mik tar kar þý lý - ðýn da dö viz ve ya mil li bir ban ka nýn te yi di ya pýl mýþ blo ke çek'i ni ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu a lým harç, tah li ye ve mas raf la rý a lý cý ya a it o la cak týr. Tel la li ye res mi, bi rik miþ ver gi - ler, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. KDV yö nün den "Kat ma De ðer Ver gi si Ka nu nun 17/4-L mad de si ne gö re, ta rih ve 4743 sa yý lý ka nun hü küm le ri ne gö re, ku ru lan var lýk yö ne tim þir ket le ri nin, ban - ka lar, ö zel fý nans ku rum la rý ve di ðer ma li ku rum lar dan dev ral dý ðý a la cak la rýn tah si li a - ma cýy la bu a la cak la rýn te mi na tý ný o luþ tu ran mal ve hak la rýn (MÜ ZA E DE HA LÝN DE SA - TI ÞI DA HÝL) tes li mi i le ay ný ka nu na gö re fi nan sal ye ni den ya pý lan dýr ma çer çe ve an laþ - ma la rý hü küm le ri kap sa mýn da ye ni den ya pý lan dý rý lan borç la rýn ö den me me si ne de niy le bu borç la rýn te mi na tý ný o luþ tu ran mal ve hak la rýn (MÜ ZA E DE HA LÝN DE SA TI ÞI DA HÝL) tes li mi kat ma de ðer ver gi sin den is tis na dýr" hük mü uy gu la na cak týr. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir) bu gayri menkul üzerindeki haklarý hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarýný tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Taþýnmazý satýn alanlar, ihaleye alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydýyla, ihalenin feshi talep edilmiþ olsa bile, satýþ bedelini derhal veya ÝÝK. 130'uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadýr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayý vermezse ihale kararý kaldýrýlarak ÝÝK. 133'üncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiþ olduðu bedelle almaya razý olursa ona, razý olmaz veya bulunmazsa hemen artýrmaya çýkarýlýr. Bu arttýrma ilgililere teblið edilmeyip yalnýzca satýþtan en az yedi gün önce yapýlacak ilanla yetinilir. Bu arttýrmada teklifin ÝÝK. 129'uncu maddedeki hükümlere uymasý þartýyla taþýnmaz en çok artýrana ihale edilir. Ýhalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme gerek kalmaksýzýn Ýcra Müdürlüðünce tahsil olunur. 6- ÝÝK maddesi gereðince, iþbu satýþ ilaný, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapýlamayan ilgililere ilanen teblið yerine kaim olacaktýr. 7- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilecektir. 8- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve DOSA münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur B: T. C. PINARHÝSAR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/659 ESAS. Örnek No: 27* Borç tan do la yý i po tek li bu lu nan ve sa tý þý na ka rar ve ri len, ta pu kay dý, ev sa fý, de ðe ri ö - nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý a þa ðý da be lir ti len ta þýn maz Mü dür lü ðü müz de a çýk art - týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAPU KADI: Ýs tan bul Ý li, E yüp Ýl çe si, A li bey köy Ma hal le si, Sa ya Mev ki i, 247DVIVD Paf ta, 386 A da, 7 par sel, m 2 yü zöl çüm lü Kat ir ti fak lý ar sa da ka yýt lý, 30/285 ar sa pay lý Ze min Kat, 2 Ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý de po lu dük kân va sýf lý ta þýn maz. ÝMAR DURUMU: Dos ya sýn da mev cut E yüp Be le di ye si Plan ve Pro je Mü dür lü ðü'nün ta rih ve M.34.6.E Ü.0.65-/ sa yý lý ya zý sýn da, E yüp il çe si, A li bey köy Ma hal le si 386 A da, 7 par sel T.T.li 1/1000 öl çek li A li bey köy Uy gu la ma Ý mar Plan'da Taks=0.44, H:15.50 ya pý lan ma lý Ko nut A lanýn da kal dý ðý be lir til miþ tir. HALÝ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Kýy met tak di ri ne ko nu ta þýn maz; ta pu nun E yüp Ýl çe si, A li bey köy Ma hal le si, 247DVIVD Paf ta, 386 a da, 7 par sel de ka yýt lý, o lup, ad res o - la rak Gü lüm So kak 6 ka pý nu ma ra lý ad res te yer al mak ta dýr. Ma hal len ya pý lan in ce le me - de; 285,00 m 2 a lan lý par sel ü ze rin de bod rum kat + ze min kat + 4 nor mal kat tan o lu þan be to nar me kar kas tarz da in þa e dil miþ bi na nýn yer al dý ðý gö rül müþ tür. Par se lin bi na dan ar ta ka lan bö lü mü i se bah çe si o la rak kul la nýl mak ta dýr. Bi na nýn ar ka bö lü mün de o luþ - tu ru lan a çýk a lan o to park a la ný o la rak kul la nýl mak ta dýr. Bi na nýn dýþ cep he si mo za ik kap la ma lý o lup ze min ka týn da dük kân la rý yer a lýr ken nor mal kat la rý mes ken a maç lý dýr. Ze min kat ta ki bö lü mü yak la þýk 60 m 2 a lan lý dük kâ nýn ön cep he si ca me kân lý doð ra ma lý o lup, ö nün de a lü min yum stor ke penk le ri yer al mak ta dýr. So kak tan i ki ba sa mak mer di - ven çý ký la rak dük kâ na gi riþ ve ril miþ tir. Ta þýn ma zýn iç cep he du var la rý sý va lý ve ba da na lý ze mi ni plak kap la ma lý o lup dâ hi li mer di ven le bod rum kat ta ki de po su na i nil mek te dir. e ni bir ya pý da yer a lan ta þýn maz ba kým lý ve i yi du rum da dýr. Ta þýn maz da e lek trik te si - sa tý mev cut tur. Ta þýn maz yo ðun is kân böl ge sin de ve so kak ü ze rin de ko num lan mýþ týr. Ad nan Men de res Cad de si ne çok ký sa me sa fe li dir. ö re ka mu hiz met le rin den ya rar la - nýr ken, u la þým im kân la rý da mü sa it tir. MUHAMMEN KIMETÝ: Ta þýn maz ke sin le þen kýy met tak dir le ri ne gö re TL mu ham men be del le sa tý þa arz e di le cek tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- u kar da a çýk ta pu kay dý, i mar ve ha li ha zýr du ru mu ve kýy me ti be lir ti len ta þýn ma zýn; 1. Sa tý þý 03/01/2012 gü nü sa at 13:00-13:10 a ra sýn da; Ýs tan bul Ad - li ye si 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e - di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra - nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 13/01/2012 gü nü ay ný sa a tte ve yer de i kin ci ar týr ma - ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar - tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde pey akçesi (abancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý ve 805 SK'nun 1. Maddesine göre " döviz teminat olarak kabul edilemeyeceðinden nakit Türk Parasý alýnacaktýr.) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn "þartsýz-kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lâzýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. KDV, eðitime katký payý, ihale damga pulu, tapu harç ve masraflarý, tahliye ve teslim masraflarý alýcýya aittir. Satýþ tarihi itibariyle varsa gayrimenkulün aynýna iliþkin birikmiþ emlak ve vergi borçlarý, tellaliye ve tapu satým harcý borçluya ait olup, satýþ bedelinden iade olunur. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas rafa da ir o lan id di a la rý - ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- A lý cý i ha le ye a la ca ða mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i le i ha le nin fes hi ta - lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de si ne gö re ve ri len sü re i çe ri - sin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez i se i ha le ka ra rý fes ho lu na rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol - du ðu be del i le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men 7 gün müd - det le ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu art týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az 7 gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. 6- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 7- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 8- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu kar da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 9- Sa týþ i la ný il gi li le rin dos ya ve ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad re se teb li gat ya pýl ma ma sý ha lin de il gi li ler ve ad res le ri bi lin me yen i çin de iþ bu sa týþ i la nýnýn, i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ad re si ta pu da ka yýt lý ol - ma yan a la ka dar lar i çin ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr. 30 Ey lül B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TEBRÝK Kardeþimiz Mustafa Aðaryýlmaz'ýn oðlu ve Muhammet Aðaryýlmaz'ýn kardeþi Münir ve Emine Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ernail Kantar ve Ailesi TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ahmet Akbaþ ile Kudret Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Afyonkarahisar eni Asya Okuyucularý

13 13 DÝZÝ Risâle-i Nur Külliyatýný, Kur'ân dan ilhamen yazýlmýþ bir eser olarak hayat rehberi kabul edenler için meselelerin Risâle-i Nur eksenine göre çözümlenmesi önemli bir meseledir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri nin Risâle-i Nur eserlerinde beyan ettiði fikirler doðru anlaþýlmalý ve doðru aktarýlmalýdýr. Bu çalýþmada günümüzün en etkili kültür ögesi haline gelmiþ sinemaya, Risâle-i Nur un beyan ettiði düsturlar çerçevesinde bakýlarak bir çözüme ulaþýlmaya çalýþýlacaktýr. Öte yandan Bediüzzaman Hazretlerinin ibret için sinemaya gittiðini ifade etmesi, hem Risâle-i Nur okuyan kesimlerce, hem de Risâle-i Nur a uzaktan muhatap olan kesimlerce sýklýkla kullanýlmaktadýr. Bediüzzaman Hazretleri niye sinemaya gitmiþtir? Risâle-i Nur eserlerini okuyanlarýn sinemaya yaklaþýmlarý nasýl olmalýdýr? Bu sorularýn cevabýný Bediüzzaman ýn hayatýnýn semeresi olan Risâle-i Nur eserlerinden bulmaya çalýþacaðýz. Bediüzzaman, geniþ kesimler tarafýndan tanýndýkça Bediüzzaman ve Film konusunu daha sýk beraber görmeye baþladýk. Ayrýca Risâle-i Nur eserlerinden istifade edenlerin de Risâle-i Nur un dustur ve prensiplerine uymadýðýný düþündüðümüz fikirlerine þahit olabiliyoruz. Bu konuyu inceleyerek doðru bir yaklaþým içerisinde aktarmaya çalýþacaðýz. Çalýþmamýzýn baþýnda hemen ifade edelim. Bediüzzaman Hazretleri kendisine ahiret cihetiyle muhatap olanlarýn Dost, kardeþ ve talebe olmak üzere üç kýsma ayrýldýklarýný söyler. Her birisinin özelliklerini ve þartlarýný beyan eder. 1 Bu ça lýþ ma Ri sâ le-i Nur a ta le be ol ma ar zu sun da bu lu nan la rýn film me se le si ne na sýl yak la þa ca ðý ný a raþ týr - mak ü ze re ka le me a lýn mýþ týr. Böy le bir me se le si ol ma yan in san la rýn ve ya Ri sâ le-i Nur a sa de ce mu hab bet le ba kan la - rýn bu ko nu da ay rý kri ter le ri o la bi lir. 1.) Ba tý me de ni ye ti ve film Film ve si ne ma kav ra mý ný in ce le mek i çin ilk ön ce Ba tý kav ra mý ný in ce le me miz ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Zi ra bu - gün film ve si ne ma dün ya sýn da en et ki li ak tör o lan Ba tý nýn ha yat an la yý þý ný öð re ne mez sek, bu an la yý þýn ü rün le ri ni de an - la ya ma yýz. Di ðer bir de yiþ le Ba tý, ha ya ta ba ký þý nýn bü tün i - puç la rý ný film le ri ne yan sýt mýþ týr. Bu ra da Ay þe Þa sa nýn gö rü þü ne yer ve re lim: Si ne ma Ba - tý da ha ya lin buy ru ðu na gir di ði o ran da tü ke ti mi, por nog ra fi yi, þid de ti, put pe rest li ði kýþ kýr tan bir iç kin lik a ra cý ol muþ tur. 2 Be di üz za man Haz ret le ri e ser le ri nin bir çok ye rin de Kur ân me de ni ye ti i le Av ru pa me de ni ye ti ni ký yas la mýþ týr. Her i ki me de ni ye tin ta le be le ri ne ver di ði der si de be yan et miþ tir. Bu a çýk la ma la ra gö re Av ru pa Me de ni ye ti a þa ðý da ve ri len ö - zel lik le ri i çer mek te dir. 1) Ha yat-ý iç ti mâ i ye de (sos yal ha yat ta) nok ta-i is ti nâ dý (da - ya nak nok ta sý ný) kuv vet ka bul e der. 2) He de fi men fa at bi lir. 3) Düs tur-u ha ya tý ci dâl (çar pýþ ma, mü ca de le) ta nýr. 4) Ce ma at le rin râ bý ta sý ný un su ri yet, men fî mil li ye ti tu tar. 5) Se me râ tý i se, he ve sât-ý nef sâ ni ye yi tat min ve hâ cât-ý be þe ri ye yi tez yid dir. 3 Bu me de ni yet ten ders a lan in san la rýn gà ye-i him me ti nefs ve bat nýn ve fer cin he ve sâ tý ný tat min dir. 4 Bu ra da nefs ke li me si ni: be de nin his si ha re ket le ri ve þeh vet ve ga da býn meb dei o lan nef sa ni kuv vet þek lin de an la ma lý yýz. 5 Batn ke li me si ni in sa nýn i çi, kar ný, ferc ke li me si ni i se Di þi ler - de te nâ sül â le ti, av ret, e dep ye ri. þek lin de an la ma lý yýz. 6 Bu ke li me le rin ma na la rý ný ver dik ten son ra bu cüm le den þu nu çý ký yo ruz. Av ru pa me de ni ye ti nin ça lýþ ma la rý nef se hi - tap et mek te dir. Ýn sa nýn mad di o la rak lez zet ve zevk al ma sý - na hiz met e den bu me de ni ye tin e ser le ri ni de i yi o ku ma mýz ge re kir. al nýz Be di üz za man ýn Av ru pa hak kýn da ki gö rü - þü bu nun la sý nýr lý de ðil dir. Be di üz za man Haz ret le ri 17. Le ma nýn 5. No ta sýn da i se Av ru pa yý i ki ye a yýr dý ðý ný i fa de e der. Bu na gö re; Bi rin ci Av ru pa: Ý se vî lik din-i ha ki kî sin den al dý ðý fe yiz le ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye nâ fi san at la rý ve a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü nun la rý ta kip e den Av ru - pa dýr. Ý kin ci Av ru pa i se fel se fe-i ta bi i ye nin zul me tiy le, me de ni - ye tin sey yi â tý ný me hâ sin zan ne de rek be þe ri se fâ he te ve da lâ - le te sevk e den Av ru pa dýr. 7 Ý kin ci Av ru pa be þe ri ye te ver miþ ol du ðu fe na lýk la ra mu ka bil i lâç o la rak mu vak ka ten ip tal-i his hiz me ti gö ren ca zi be dar o yun cak la rý ve u yu tu cu he ve sat ve fan ta zi ye le ri sun mak ta dýr. As rý mýz da eð len ce en bü yük sek tör ler den bi ri ha li ne gel - miþ tir. Bu eð len ce tar zý nýn ö nem li bir kýs mý ný teþ kil e den bö - lüm ler den bi ri de si ne ma ve film ler dir. Oy sa Ý se vi di nin den u zak laþ mýþ Av ru pa nýn in san lý ða he di ye o la rak sun du ðu film - ler in san lý ðýn va ro luþ i le il gi li so ru la rý ný ce vap la mak tan çok u - zak týr. Film le rin ve si ne ma nýn bu ö zel li ði ne dik kat e dil me si ge re ki yor. Bu gün en bü yük a ma cý viz yo na gi ren film le ri ve ar dý ar ka sý gel me yen di zi le ri iz le mek o lan bir çok in san bu - lun mak ta dýr. Cin sî ar zu la rýn tat mi ni yö nü i se, Av ru pa Me de ni ye tin den ders a lan in san la rýn he de fi ol ma sý nok ta sýn dan film ler de bol - ca yer al ma sý ol duk ça dü þün dü rü cü dür. Her film de gayr-i meþ ru i liþ ki le re sýk ça rast lan mak ta dýr. Öy le ki Pi xar ya pý mý, Walt Dis ney ta ra fýn dan da ðý tý mý ger - çek leþ ti ri len, 2006 da ya yým la nan A me ri kan gül dü rü ve a ni - mas yon fil mi o lan A ra ba lar (Cars) da da hi in sa na öz gü o lan bir ta kým gayr-i meþ ru hal ler a ra ba lar a ra sýn da gös te ril miþ tir. Ay ný þe kil de hay van la rýn yer al dý ðý a ni mas yon film le rin de de cin sel i çe rik li bir çok ko nuþ ma ya rast lan mak ta dýr. a ni ba tý kay nak lý film ler de he va her yö nüy le his se dil mek te dir. Be di üz za man Haz ret le ri Ma i de Sû re si nin 52. A ye ti ni tef sir e der ken Bir mâ su mun hak ký, bü tün halk i çin da hi ip tal e dil - mez. Bir fert da hi, u mu mun se lâ me ti i çin fe da e dil mez. Ce - nâb-ý Hak kýn na zar-ý mer ha me tin de hak hak týr, kü çü ðü ne bü yü ðü ne ba kýl maz. de mek te dir. 8 Oy sa bu gün iz le di ði miz film le rin ço ðun da bir se vi len ve ya ma sum i çin bin ler ce in - san öl dü rül mek te ve bir ma su mu kur tar mak i çin bir çok in sa - na ký yýl mak ta dýr. Bu ga ra be ti his set me yen iz le yi ci le re de fil - min so nun da kah ra man lýk ve za fer mü zik le ri din le til mek te - dir. Bu tür sah ne le rin bol ca yer al dý ðý film le rin bu lun ma sý, film le rin Av ru pa me de ni ye tin den ne de re ce et ki len di ði ni gös ter mek te dir. Bu se nar yo la rýn ve bu ay rýn tý la rýn ha ya ta ba - kýþ a çý sýn da de rin iz le ri yan sýt tý ðý ný dü þü nü yo rum. Film le rin Ri sâ le-i Nur a gö re di ðer yan lýþ o lan bir yö nü i se ba tý lý tas vir et me le ri dir. Be di üz za man Haz ret le ri Bâ týl þey - le ri i yi ce tas vir, sâ fi zi hin le ri id lal dir. de miþ tir. 9 Bu gün he - men her film de kö tü yü an lat mak i çin kö tü sah ne le rin film de bol bir þe kil de yer al dý ðý ný gö rü yo ruz. Kö tü yü, ba tý lý, yan lý þý ve a yý bý de tay la rýy la an lat mak i se Ri sa le-i Nur a zýt ol du ðu gi - bi, in sa ni ye te de zýt týr. Film le rin bu yö nü de ha ki kat mes le ði - ne mü na fi dir, ters tir. Bu ra da Se nai De mir ci nin gö rüþ le ri ne yer ver mek is ti yo rum: Her ka me ra ar ka sý as lýn da baþ ka bir ka me ra ö nü dür. Var lý ðýn ü ze ri ne ba kýþ lar dü þü ren vi zö rü - mü zün, vi zö re ba kýþ lar dü þü ren mis yo nu mu zun da as lýn da a - sýl ö net me nin na za rýn da bir viz yon\gö rün tü ol du ðu nu ha - týr la mak du ru mun da yýz. 10 Ne ya zýk ki bir çok film de oy na yan lar, a sýl film - de oy na dýk la rý nýn far kýn da de ðil ler. Bu yüz den yu ka rý da bah set ti ði miz ha ki kat siz ve gayr-i ah lâ kî sah ne ler film le rin vaz ge çil mez bir par ça sý ha li ne gel di. Bu du ru mun te - me lin de as lýn da i ma nî bir ek sik lik ol du ðu nu gö rü yo ruz. Bu du - rum Ha þir a ki de si nin bi - lin me me sin den ve an la - þýl ma ma sýn dan kay - nak la ný yor. Hiç bir se bep E be di si - ne ma i çin gü zel li ði ya ka la ma nýn ö nü ne geç me me li dir. Hiç bir yö net - men A sýl ö net me nin hu zu ru na çý ka ca ðý ný u nut ma ma lý dýr. Bu ra da yi ne Ay þe Þa sa nýn gö rü þü ne yer ve re lim: Si ne ma, ba tý da baþ lan gý cýn dan gü nü mü ze mad de yi ve in sa ný put laþ tý - ran, mad de i le ma na a ra sýn da ki u çu ru mu bü yü ten bir ha yat an la yý þý nýn em rin de ol muþ tur. 11 Kur ân ve o nun tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur var lýk la ra ma na-i har fi i le bak mak ta dýr. Oy sa Ba tý Me de ni ye ti var lýk la ra ma - na-i is mi i le bak mak ta dýr. Bu an la yý þý yap týk la rý film ler de gö - rü rüz. Bu ha ki ka ti Se nai De mir ci bir ya zý sýn da þu þe kil de i fa - de e der: Gör dük le ri mi zin göl ge ler den i ba ret ol du ðu bir dün - ya da ya þý yo ruz. Göl ge i se ken di a dý na var de ðil. Bir ý þýk tan ha - ber ve ri yor ve ý þý ðýn i þa ret çi si o la rak var. Var lý ðý sa de ce ken di yü zün de don du ran, eþ ya yý ya lýn kat ve ö te siz bir ger çek li ðe mah kum e den Dar vi nist ve ni hi list fel se fe nin, baþ tan so na bir gön der me sa na tý o lan, bir im ge le me sü re ci o lan si ne ma nýn hak ký ný ver me si müm kün de ðil. 12 Ba tý an la yý þý nýn ör nek le ri ni a çýk ça gör dü ðü müz film le rin bi zi ür kü ten di ðer bir yö nü i se is raf bo yu tu dur. Ör nek o la rak Ka ra - yip Kor san la rý Se ri si nin 3. Fil mi o lan Dün ya nýn So nu fil mi ne göz a ta lým. Bu film i çin 300,000,000 $ har can mýþ týr. Bir çok film de, bir çok in sa nýn ö mür bo yu ça lý þýp a la ma ya ca ðý eþ ya lar, sa ni ye ler i çe ri sin de yý ký lýp ya kýl mak ta dýr. Bu film den $ ka za nýl dý ðý i fa de e dil mek te dir $ ko - yup 961,000,000 $ ka zan mak bu iþ ten pa ra ka za nan la ra nor mal ge le bi lir, pe ki var o lan is raf so ru nu nu or ta dan kal dý rýr mý? Be di üz za man Haz ret le ri 19. Le ma o lan Ýkti sat Ri sa le si nde ik ti sat i le il gi li çok ö nem li i puç la rý ver mek te dir. Kur an ýn i - yi niz, i çi niz fa kat is raf et me yi niz a ye ti i le ik ti sa dý em ret ti ði ni ve is ra fý da nehy-i sa rih þek lin de red det ti ði ni i fa de et miþ tir. Film - ler is raf yö nüy le de ga yet sý kýn tý lý bir tab lo çiz mek te dir ler. Film le rin di ðer sa kýn ca lý bir yö nü i se bel li ha ki kat le ri da ralt ma - sý ve ha ki ka ti bel li bir ka lý ba sok ma sý dýr. Çað rý fil min de yer a lan ba tý lý tas vir e den sah ne ler hep dik ka ti mi çek miþ tir. Nü büv vet ha ki ka ti mu az zam bir ha ki kat tir ve si ne ma i le sý nýr lan ma ma lý - dýr. Zih nim de ki Nü büv vet-i Ah me di ye (asm) ha ki ka ti, Çað rý fil - mi ni iz le me den ön ce çok da ha ge niþ ti. Bu yö nüy le ba zý film le - rin ha ki ka te göl ge ol ma sýn dan en di þe e di yo rum. Sa dýk al sý zu çan lar Biz ler ya þam i çin de ço ðu za man güç - süz, ö lüm kar þý sýn da ça re si ziz. Bun dan dýr ki ya þa mý da ha ko - lay kýl mak ve ö lü me kar þý da ha zýr ha le gel mek i çin öy kü ya - zar, film çe ke riz. Bu ça re siz li ðin a ðýr lý ðýn dan kur tul mak i çin ya þa mý da ha eð len ce li ve bir per de den i ki sa at te iz le ne bi lir, tü müy le gö rü ne bi lir kýl ma ya ça lý þý rýz. de mek te dir. 13 Ýlk o la rak; ça re siz ve güç süz ol du ðu mu zu ka bul e di yo ruz pe ki bu ça re siz li ði mi zi si ne ma ve film i le mi gi de re ce ðiz? Ý kin ci si, film ler le ö lü me na sýl ha zýr ha le ge li riz? Da ha ön ce i fa de et ti ði miz gi bi, Kur an ýn der si ni din le me yen ba tý me - de ni ye ti in sa na ne su na bi lir? Sun du ðun dan me det um mak Ku r ân dan ders a lan bir ta le be ye ya ký þýr mý? Ýn sa na ac zi - ni his set ti ren a ma ça re su na ma yan film le rin, in sa na i - lâç o la rak gös te ril me si ni çok yan lýþ bu lu yo rum. Ri sâ le-i Nur, Kur ân dan al dý ðý ders le ha yat gi bi ö lü mün de ni met ol du ðu nu ders ve rir. Ö lü mün yok luk ol ma dý ðý ný, bir sön mek ol ma dý ðý ný, bir bi tiþ ol ma dý ðý ný i fa de e der. Ne ci sin? Ner - den ge li yor sun? Ne re ye gi di yor sun? so - ru la rý na ce vap ve re me yen Ba tý me de - ni ye ti nin film le rin den me det um - mak, gün dü zün or ta sýn da gü ne þi a ra mak gi bi bir di va ne lik tir. Uhrevî nur sinemada mý? RÝ SÂ LE-Ý NUR DA FÝLM VE SÝ NE MA A BA KIÞ A ÇI SI, BE DÝ ÜZ ZA MAN HAZ RET LE RÝ NÝN FÝLM Ü ZE RÝ NE DÜ ÞÜN CE LE RÝ, MED A DA ER A LAN BE DÝ ÜZ ZA MAN VE FÝLM KO NU LA RI NA E LEÞ TÝ REL BÝR BA KIÞ. Ön ce lik le Ri sâ le-i Nur da si ne ma i le il gi li yer le ri na za ra ve re lim. Be di üz za man Haz ret le ri nin si ne - ma ya git ti ði ni söy le di ði yer 26. Le m a nýn 10. Ri - ca sýn da geç mek te dir. Be di üz za man Haz ret le ri bu ra da e - sa ret ten dön dük ten son ra Ýs tan bul da ya þa dý ðý ru hi ha - let le ri an lat mak ta dýr. Ý gi li ye ri bu ra ya a lý yo ruz. A ra sý ra si ne ma ya ib ret i çin git ti ðim den, ba na, Ýs tan bul i çin de ki in san lar, o da ki ka da, si ne ma da geç miþ za ma nýn göl ge le - ri ni ha zýr za ma na ge tir mek ci he tiy le, öl müþ o lan la rý a - yak ta ge zer su re tin de gös ter dik le ri gi bi, ay nen ben de, o va kit gör dü ðüm in san la rý, a yak ta ge zen ce na ze ler va zi - ye tin de gör düm. Ha ya lim de di ki: Ma dem bu kab ris - tan da o lan lar dan bir kýs mý, si ne ma da, ge zer gi bi gö rü - lü yor; i le ri de ka ti yen bu kab ris ta na gi re cek le ri, gir miþ gi bi gör. On lar da ce na ze ler dir, ge zi yor lar. 14 Be di üz za man Haz ret le ri nin si ne ma ya git ti ðin - den bah se den le rin, da ya nak nok ta sý ný bu par ça teþ kil et mek te dir. Be di üz za man Haz ret le ri a ra sý ra ib ret i çin si ne ma ya git ti ði ni bu ra da a çýk ça i fa de et miþ tir. Med ya da bu ko nu i le a la ka lý sýk - ça kul la ný lan ha tý ra yý da bu ra ya a la lým: 1921 yý lý nýn ba har dan kal ma bir gü nüy dü. Be - di üz za man, ta le be le rin den Mol la Sü ley man la bir lik te, A ya sof ya da ce ma at le na maz kýl mýþ, ya - kýn da bir çay ha ne ye o tur muþ lar dý. Za ma nýn meþ hur bir kaç â li mi de o ra da, il mî bir ko nu ü - ze rin de tar tý þý yor lar dý. Be di üz za man ýn gel me - siy le hep si nin yü zü ay dýn lan dý. O nun il mi ne ve mu ha ke me gü cü ne gü ve nir ler di. So ru yu Be di üz za man a da sor du lar. Ce vap la mak o nun i çin zor ol ma dý, ký - sa bir i zah la me se le yi bir an da çö zü ver - di. Her kes mem nun ve mü te þek kir ol - muþ tu. Bir çay da o na ýs mar la mak is - te di ler. Ka bul et ti. Ça yý ný iç tik ten son ra, mü sa a de is te yip kalk tý. Sü ley - man a da, Gi de lim an la mýn da bir i - þa ret yap tý. Dý þa rý çýk tý lar. Za man za man si ne ma ya git mek â de tiy di. Sü ley man a: Sü ley man, hay di si - ne ma ya gi de lim. de di. Sü ley man O lur de di, a ma þa þýr ma dan da e de me di. Si ne - ma mý di ye i çin den ge çir di. Üs tad bu nu na sýl der di? Be - di üz za man, Sü ley man ýn i - çin den ge çen le ri o ku du san ki: Ben si ne ma ya baþ - ka la rý nýn git ti ði gi bi git - mem. Ben ib ret i çin, ders çý kar mak i çin si - ne ma ya gi de rim. de di. O za man ki film ler ses siz di ve ha re ket li film ler de ðil di. er li film de he - nüz yok tu. Be ra - ber ce A lem dar Si ne ma sý - na git ti ler. Bi rin ci mev ki - den i ki bi let al dý. Her za man i yi ve gü zel ye ri ter cih e - der di. Bir sü re fil mi sey ret tik ten son ra ar ka - sýn da o tu ran Mol la Sü ley - man a dö ne rek: Sü ley man, ne an la dýn bu film den? de di. Sü ley man ýn ce - va bý ký sa ol du: Hi i iç! Be di üz za man: Ýþ te dün ya da böy le dir. Ken di si sa bit ol ma dý ðý gi - bi, i çin de ki ler de öy le dir. Fa ni dir, dur mu yor, gi di yor. O nun i çin dün ya ya gü ven me, bu film ka dar ký sa dýr. Si ne ma per de le ri gi bi a kýp gi di yor, göz a çýp ka pa - yýn ca ya ka dar ge çip gi di yor. 15 Be di üz za man Haz ret le ri nin kro no lo ji si ne bak tý ðý mýz za man Rus ya dan e sa ret ten dön - dük ten son ra Ýs tan bul da 17 Ha zi ran 1918 ve 9 Ka sým 1922 ta rih le ri a ra sýn da kal mýþ týr. Ba his te ge çen 1921 i fa de si bu yö nüy le doð ru dur. Bu ha tý ra nýn yer al dý ðý Be di üz za man la a þa - yan Öy kü ler ki ta bý, ta ri hi kay nak la ra da ya ný la rak ya za rýn að zýn dan ya zýl mýþ týr. Bu ha tý ra, ya zar að zýn - dan ya zýl mýþ ol sa da Ri sâ le-i Nur da ki bil gi ler le çe liþ - me mek te dir. (Ö mer Fa ruk Pak su ya u la þa rak bu ha tý - ra nýn kay na ðý ný sor duk. Ab dul ka dir Ba dýl lý nýn ha zýr la - mýþ ol du ðu Mu fas sal Ta rih çe de ve Bi lin me yen ön le - riy le Sa id Nur sî ad lý e ser de yer al dý ðý ný söy le di.) Be di üz za man Haz ret le ri nin i fa de le rin den si ne ma mev - zu su nun a maç de ðil a raç ol du ðu nu ra hat ça gö re bi li yo ruz. Ha ki kat le rin an la týl ma sýn da si ne ma tek ni ði na za ra ve ril miþ ve tem sil ler i le ha ki ka ti ak la ya kýn laþ týr ma me to du kul la nýl mýþ - týr. Be di üz za man Haz ret le ri nin Ri sa le-i Nur un muh te lif yer le - rin de si ne ma per de si ta bi ri ni kul lan dý ðý ný gör mek te yiz ) Be di üz za man Haz ret le ri ve film ZÜBEÝR ERGENEKON 1 DÝP NOT LAR: 1- Mek tu bat, say fa: Ay þe Þa sa,dün ya nýn Or ta e ri Si - ne ma, say fa Söz ler, say fa A.g.e, say fa Os man lý ca-tür çe e ni Lü gat, Ab - dul lah e ðin, say fa sa le i nu rens ti tu su.org Lü gat 7- Lem'a lar, say fa Mek tu bat, say fa Mek tu bat, Se nai De mir ci, Dün ya nýn or ta ye ri si ne ma, say fa Ay þe Þa sa, dün ya nýn or ta ye ri si - ne ma, say fa Se nai De mir ci, Dün ya nýn or ta ye ri si ne ma, say fa Dün ya nýn Or ta ye ri si ne ma, say fa Le ma lar, say fa Ö mer Fa ruk Pak su, Be di üz za - man la a þa yan Öy kü ler Cilt: Söz ler 61, 133 ve Lem a lar, s. 214, 248 gi bi. DEVAM EDECEK { {

14 14 SPOR ALTIN KATEGORÝDE KOÞULACAK: Avrasya Maratonu bu yýl altýn kategori olmak için bütün þartlarý yerine getirdi yýlýnda Avrupa Spor Baþkenti olan Ýstanbul, bu ünvaný ile dünyanýn en iyi 10 maratonundan birine sahip bir þehir olmayý hedefliyor. AVRASA MARATONU BU IL SINIF ATLIOR 16 EKÝM'DE APILACAK 33. AVRASA MARATONU BU IL ALTIN KATEGORÝ DE KOÞULACAK. SPOR A.Þ. GENELMÜDÜRÜALPASLANBAKÝERTEKÝN,"BUILÝÞÝSIKITUTACAÐIZ.KÖPRÜDE20-25BÝNKÝÞÝLÝKGRUPLAR HALÝNDE GEÇÝÞLERE ÝZÝN VERECEÐÝZ. ANI ANDA BÝN KÝÞÝ KÖPRÜDE OLMAACAK" DEDÝ. EROL DOURAN Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi iþtiraklarýndan Spor A.Þ. Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin, bu yýl 16 Ekim Pazar günü gerçekleþtirilecek 33. Kýtalararasý Avrasya Maratonu'ndaki halk yürüyüþünde, Boðaziçi Köprüsü'nden en çok bin kiþilik gruplar halinde geçiþlere izin vereceklerini, ayný anda bin kiþinin köprünün üzerinde olmayacaðýný söyledi. Ertekin, 1979 yýlýndan bu yana yapýlan Avrasya Maratonu'na getirdikleri yenilikler konusunda þu açýklamalarda bulundu: Ýlk olarak maraton güzergâhý ile ilgili bilgi verir misiniz? 33. Avrasya Maratonu, Boðaziçi Köprüsü giþelerinin 300 metre gerisinden baþlayacak ve Beþiktaþ, Eyüp ve Bakýrköy güzergahlarýný takip ederek Sultanahmet At Meydaný'nda son bulacak. Maraton ile ayný yerden start alacak 15 kilometrelik koþu ise Beþiktaþ ve Unkapaný'nýn ardýndan yine At Meydaný'nda sona e- recek. 8 kilometrelik halk koþusu ise maraton startýnýn 300 metre gerisinden baþlayacak. Koþu, Fýndýklý'da son bulacak. Halk yürüyüþü ise Altunizade Köprüsü'nün 400 metre gerisinden baþlayacak. Maraton ve koþularýn startý saat 09.00'da, halk yürüyüþünün startý ise 09.30'da verilecek. Avrasya bu yýl daha disiplinli koþulacak. Öncelikle yeni yenilikler neler? Geçen yýl organizasyona katýldýðý tesbit e- dilen 230 bin kiþiden ancak 110 bini kayýt yaptýrdý. Bu yýl kaydý 120 bin kiþiyle sýnýrlandýracaðýz. Kayýt olmayan hiç kimseyi koþturmayacaðýz. ani, Avrasya Maratonu'nda koþmak, dünyanýn en güzel manzarasýný görmek için, 42 kayýt noktasýndan birine gidip kayýt olmak gerekecek. Geçen yýl bu konuda biraz gevþek davranmýþtýk, ama bu yýl iþi sýký tutacaðýz. Göðüs numarasý olmayan insanlar, köprüye gelseler dahi yürüyemeyecekler. Eðer talep 120 binin üzerine çýkarsa, Karayollarý Genel Müdürlüðü ile görüþüp bu rakamý arttýrabiliriz. Ayrýca bu yýl Halk ürüyüþü'nün startýný, bir seferde vermeyeceðiz bin kiþilik gruplar halinde çýkýþlar vereceðiz. Ayný anda 100 bin kiþi, 120 bin kiþi köprü üstünde olmayacak. Köprü üzerinde hoþ olmayan görüntülere de kýsýtlama getirecek misiniz? Bu yýl üst aramalarý çok titiz ve düzenli þekilde yapýlacak. Maratonda sosyal mesaj vermek isteyen gruplara izin verilmeyecek. Geçen yýl köprü üzerinde gördüðümüz, bu olayý sportif faaliyetin ve yönünün önüne geçen, köprü üzerine hasýr sermek, mangal yapýp çay demlemek gibi görüntülere izin vermeyeceðiz. Ýnsanlar en fazla bir iki dakika köprü üzerinde resim çektirmek için vakit bulacaklar. Bunun dýþýnda hasýr sermek, kitap okumak, bir sosyal mesaj vermek için Avrasya Maratonu'nu kullanamayacaklar. Çünkü bu organizasyon Ýstanbul'un en önemli markalarýndan birisi. Tüm Ýstanbullularýn sahip çýktýðý bir marka ve bu markanýn konuþuluyor olmasý, yer bulabiliyor olmasý lazým. Baþka hiçbir þeyin bu markanýn üzerine geçmesine izin vermeyeceðiz. Maraton bu yýl "Altýn" kategorisinde mi koþulacak? Dünyadaki maraton koþularý arasýnda ''gümüþ'' kategoride deðerlendirilen Avrasya Maratonu'nun ''altýn'' kategoriye yükseltilmesi için gerekli baþvurularý yaptýk.bunun i- çin erkekler ve bayanlarda belli dereceleri elde eden 5 farklý ülkeden 5 atletin getirilmesi gerekiyordu. Bu yýl sözleþmesini yaptýðýmýz, yarýþa ayak bastý parasý alarak katýlacak atletlerle sözleþmeler imzaladýk. Ancak bunlarýn kim olduðunu þimdi deðil, yarýþtan önce a- çýklayacaðýz. Baþvurumuzu Uluslararasý Atletizm Federasyonu kabul ederse gelecek yýl koþu 'altýn' kategoride koþulacak'' dedi. Düzenlenecek spor fuarýnda neler göreceðiz? Spor fuarýný bu yýl Feshane'den Ýstanbul Kongre Merkezi'ne taþýdýk Ekim'de gerçekleþecek fuarda, uluslararasý organizasyon yapacak federasyonlarýn standlarý olacak. Ayrýca ünlü kiþileri fuarda aðýrlayacaðýz. Fuarýmýz, Londra, New ork maratonlarýnda gördüðümüz fuarlarýn standartlarýnda olacak.'' Fenerbahçe taraftarlarýn maratona toplu halde katýlýp, protesto hazýrlýðý i- çinde olacaðý ileri sürülüyor. Fenerbahçeli taraftarlarýn kendi vakur duruþlarýna yakýþýr hareket edeceklerine inanýyorum. Kulüple de görüþüyoruz. Þu anda provokatif bir þeyler görünmüyor. Sadece seslerini duyurabilmek, formalarýyla sessiz sedasýz bir yürüyüþ yapma arzularý içinde olduklarýný biliyorum. Spor A.Þ. Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin Millî Takým da 10 lejyoner 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý elemelerinde, gruptaki son iki maçýnda, Ýstanbul da 7 Ekim Cuma günü Almanya, 11 Ekim Salý günü de Azerbaycan i- le karþýlaþacak (A) Millî Takým ýn aday kadrosunda 10 gurbetçi bulunuyor. Teknik direktör Guus Hiddink in belirlediði aday kadroya, Almanya Birinci Futbol Ligi nden (Bundesliga) 4, Ýspanya Birinci Futbol Ligi nden (La Liga) 3, Fransa Birinci Futbol Ligi nden (Ligue 1) 2 ve Belçika Birinci Futbol ligi nden 1 futbolcu çaðrýldý. Aday kadrodaki gurbetçi futbolcular þöyle: Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Gökhan Töre (Hamburg), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin), Hamit Altýntop (Real Madrid), Mehmet Topal (Valencia), Arda Turan (Atletico Madrid), Mevlüt Erdinç (Paris Saint Germain), Umut Bulut (Toulouse) ve Sinan Bolat (Standard Liege). Millî basketbolcu Ersan Ýlyasova: NBA den gelen oyuncular burada baþarýlý olamaz ANADOLU Efes Basketbol Takýmý nýn millî oyuncusu Ersan Ýlyasova, NBA den gelen oyuncularýn Türkiye de kolay kolay baþarýlý olamayacaklarýný söyledi. NBA deki basketbol anlayýþý ile Avrupa daki basketbol anlayýþýnýn çok farklý olduðunu dile getiren Ersan, Avrupa basketbolunda savunmanýn daha ön planda olduðunu kaydetti. Ersan Ýlyasova, NBA ile Avrupa basketbolunun teknik olarak bazý farklýlýklarý var. NBA den gelen oyuncular burada kolay oynayamaz. Çünkü daha çok savunma ve sert bir oyun var burada. Dolayýsýyla Avrupa da skor genelde düþük olur dedi. 1 puana sevindi Beþiktaþ ýn Teknik Direktörü Carlos Carvalhal GAZÝANTEP maçý sonrasý spor otoriteleri tarafýndan aðýr e- leþtriler alan Beþiktaþ ýn Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, eleþtrileri cevaplarken, Bizim amacýmýz maçý kazanmaktý. Sonuçta 1 puaný kazandýk. 2 puan kaybetmediðimizi söylüyorum. Ýyi bir takým organizasyonu içindeydik ve takým olgusu içinde kuvvetliydik. Biz iyi oynadýk demiyoruz. Biz takým gibi oynadýk diyoruz. Bazen de takým gibi oynamak çok önemli. Bugün takým gibi oynamasaydýk bu maçý kaybederdik dedi. 24 gün içinde 7 maç oynadýklarýný hatýrlatan Carvalhal, Tekrar hatýrlatmak istiyorum. 7 maçýn sahadaki oyunculara verdiði yorgunluk göz önündeydi. Ancak ne kadar yorgun olsalar da takým birlikteliðinden kopmadýlar. Bu da puaný bize getirdi diye konuþtu. BEÞÝKTAÞ A DURMAK OK Beþiktaþ, Gaziantep maçýnýn ardýndan izin yapmaksýzýn 6. haftada oynayacaðý Kayserispor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri nde basýna kapalý olarak gerçekleþtirilen antrenmana millî takýmlara giden Tomas Sivok, Filip Holosko, Ricardo Quaresma, Ekrem Dað, Veli Kavlak, Egemen Korkmaz, Ýsmail Köybaþý, Mehmet Aurelio, Necip Uysal ve Burak Kaplan ile tedavilerine devam edilen Hugo Almeida ve Guti Hernandez in katýlmadýðý bildirildi. Sakatlýðý süren Ersan Gülüm ün program dahilinde yürüyüþ ve koþu çalýþmasý yaptýðý, Ýbrahim Toraman ýn da takýmdan ayrý fizyoterapist eþliðinde çalýþtýðý kaydedildi.

15 AÝLE - SAÐLIK 15 Çocuðunuz okula alýþtý mý? OKULLAR AÇILDI. PEKÝ, OKULA ENÝ BAÞLAAN ÇOCUÐUNUZ, HAATINDA BÜÜK BÝR DEÐÝÞÝMÝN BAÞLADIÐI BU DÖNEME ALIÞTI MI? EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM yaþantýsý ister okul öncesi dönemde olsun ister ilköðretime baþlarken olsun büyük bir deðiþimi beraberinde getirir. Artýk hiçbir þey eski gibi olmayacaktýr. Bu deðiþim sadece okula gidecek olan çocuðun hayatýnda deðil ayný zamanda en yakýnlarýnýn yaþantýsýnda da bazý önemli deðiþimleri beraberinde getirecektir. Okul ile baþlayan yeni dönemde, daha fazla beklenti, daha fazla disiplin, daha fazla sorumluluk, büyümenin ve baðýmsýzlaþmanýn verdiði birçok yeni sorun bütün aileyi bekler. Kýsaca sadece okula gidecek çocuðun deðil bütün ailenin bu yeni duruma hazýr olmasý önemlidir. Konuyla ilgili olarak Özel Alev Ýlköðretim Okulu Rehberlik Servisi þu açýklamalarda bulundu: ÇOCUKLAR OKULA GÝTMEÝ REDDEDERSE NELER APABÝLÝRSÝNÝZ? Çocuðunuzu günün birinde okula gideceði gerçeði hakkýnda uzun zaman öncesinde bilgilendirmek önemli ve atlanmamasý gereken bir basamaktýr. Okul nasýl bir yerdir? Çocuklar orada neler yaparlar? Niçin okula gitmek gereklidir? Bütün bunlar okul zamaný gelmeden çok önce anlatýlmalýdýr. Asla okulla ilgili, öðretmenlerle ilgili çocuðu tedirgin edebilecek cümleler kullanýlmamalýdýr. Güvendiðiniz okul seçimi diðer önemli bir noktadýr. Herhangi bir okula deðil sizin beklentilerinizle uyumlu bir okula kayýt yaptýrmanýz iyi bir baþlangýç için gereklidir. Okul ortamýnda yaþanan sorunlarýn çözümünde en büyük destekçi eðitimciler olacaktýr, onlarýn önerilerine ve sizi yönlendirmelerine açýk olabilmeniz i- çin güven duymanýz gerekir. Bütün bunlarý yapmýþ olsanýz da çocuðunuz okulun ilk günü sizden ayrýlmayý istemeyebilir. Korktuðunu söyleyebilir. Eðer böyle bir tablo ile karþýlaþýrsanýz unutmayýn, eðer bir çocuk annesinden ayrýlmakta zorlanýyorsa, korkuyorum diyorsa gerçekten korkuyordur ve kaygý yaþýyordur. Ýlk defa anne babadan ayrýlmak, tanýmadýðý bir ortamda tek baþýna kalmak birçok çocuk için endiþe vericidir. Muhtemelen aklýnda birçok soru vardýr, Ben burada ne yapacaðým? Ne zaman annem gelip beni alacak? Annem gelip almazsa, eve nasýl gideceðim? Buradaki yetiþkinler beni sevecekler mi? Tuvalet, yemek gibi ihtiyaçlarýmý nasýl karþýlayacaðým? v.s. çocuðunuz tüm bu duygularla size sarýlmýþken sizin hayal kýrýklýðýna uðramanýz, ona kýzmanýz her þeyi daha da zorlaþtýracaktýr. apýlacak en önemli þey çocuðu anlamak, anladýðýnýzý hissettirmektir. Önce ona tekrar tekrar neler olacaðýný anlatmanýz gerekir. Biliyorum endiþeleniyorsun, ama ben burada okul bahçesinde olacaðým, sen öðretmeninle birlikte içeride biraz oyun oynayacaksýn, arkadaþlarýnla tanýþacaksýn sonra yanýma geleceksin eve gideceðiz, yarýn sabah tekrar geleceðiz. Ben burada bahçede seni bekliyor olacaðým. gibi bir açýklama uygun olabilir. Açýklama nasýl olursa olsun, çocuða söylenen her þeyin yapýlmasý gerekeceðinden verilen sözler yapýlabileceklerden seçilmelidir. Önceleri bütün açýklamalarý yetersiz buluyor ve anlamak istemiyor görünse de tekrar tekrar ayný cevaplarý alan çocuk rahatlar, güveni artar. Çocuk okulun daha ilk gününden uzun saatler kalýr ve sýkýlýrsa sonraki günler okula gitmeyi istemeyebilir. Bu sebeple ilk hafta sistematik olarak süreyi uzatmak iyi bir yaklaþým olacaktýr. Uzun süre geçmesine raðmen kimsenin gelip kendisini almadýðýný düþünen çocuk, bir de kendinden önce giden çocuklarý gördüðünde kaygýlarý daha da artar. Bütün bunlarýn yersiz kaygýlar olduðunu anlamasý için zamana ihtiyacý olan çocuðunuzu ilk günlerde erken saatlerde alýn. Günün hangi saatinde alacaðýnýza mutlaka öðretmeni ile birlikte karar verin. Çeþitli sebeplerle okula gidilmeyeceðini gören çocuk ýsrarcý davranarak devamsýzlýðý arttýrmak isteyebilir. BÝR A SONRA... Eðer bir ayýn sonunda hâlâ aðlamalar devam ediyorsa, bu tabloyu her çocuðun yaþayabileceði adaptasyon sorunundan ayrý tutmak gerekir. Uzun zaman geçmesine raðmen hâlâ okula gitmek istemiyorsa bunun çeþitli sebepleri olabilir. Tutarsýz ve kararsýz e- beveyn tutumu, bir gün okula gidip iki gün gitmemesi ya da ebeveynlerden birinin istemiyorsa gitmesin yaklaþýmý, çocuk bundan güç alarak ýsrarcý davranabilir. Evdeki küçük kardeþin varlýðý, kardeþ kýskançlýðý, evdeki kuralsýz ortamdan kurallý ortama girmenin zorluðu, evde herkes için biricikken okulda diðer çocuklarla eþit olmak, daha fazla bireysel ilgi isteði özel sebepler olabilir. Böyle bir durumda çocuðun okul fobisi yaþadýðýný düþünebiliriz. Buna yol açan sebeplerin anlaþýlmasý i- çin ve doðru yaklaþýmlar sergileyebilmek i- çin uzman desteði almak gereklidir. Kansere karþý Süperbrokoli BAZI kanser türleri ile kalp ve damar hastalýklarýyla daha iyi savaþabilen süperbrokoli geliþtirildi. Ýngiltere deki John Innes Merkezi ve Norwich Gýda Araþtýrmalarý Enstitüsü nden bilim adamlarý brokolinin içindeki, saðlýða yararlý olduðu bilinen tabiî maddeleri arttýrmayý baþardý te tabiî olarak yüksek seviyede glükofaranin maddesini içeren yabanî brokolinin bulunmasýndan yola çýkan bilim adamlarý, normal brokoliye benzeyen, ancak bu maddeyi 2-3 kat fazla içeren süperbrokoli ye Beneforte adýný verdi. Araþtýrmacýlar Beneforte nin sülforafan seviyesini normal brokoliden 2-4 kat arttýrdýðýný belirtti. Ýngiltere de satýþa sunulmaya baþlayan bu brokolinin suda az haþlanarak ya da hafif ateþte az piþirilerek yenmesi tavsiye ediliyor. Glükofaranin, brokoli ve ayný gruptaki sebzelerde bulunan sülforafan maddesini, baðýrsak florasýyla birleþtiðinde aktif hale getirme özelliðine sahip. Daha önce yapýlan birçok araþtýrma sülforafanýn kronik iltihaplarý azalttýðýný ve bazý kanser türleriyle savaþtýðýný göstermiþti. Londra / aa Thalia dan çeþit çeþit sabun ve þampuan AKTEN Kozmetik 25 yýllýk tecrübesi ve portföyündeki çok çeþitli sabun tipleri ile Türkiye nin butik sabun üretiminde öncü firmalarýndan biri olarak biliniyor. Thalia markalý tabiî sabunlar buðday, nar, yasemin, çikolata, sarýmsak ve ceviz özlü olarak ü- retiliyor. Cilt için olanlar ise, salyangoz, jojoba, bal, yýlan yaðlý, ardýç katranlý, býttým, yosun, kükürtlü, zeytin yaðlý o- larak sunuluyor. Tahtalý olarak isimlendirilen tabiî sabunlar da defneli, okaliptüslü, anasonlu, ýsýrganlý, kekikli, papatyalý olarak beðeniye sunuluyor. Ayrýca saç dökülmesine ve bakýmýna destek veren Thalia þampuaný ýsýrgan, lavanta, buðday, ardýç katranlý özlü olarak üretiliyor. geniþ bilgi adresinden öðrenilebilir. Bülent Tokmak / Ýstanbul Þeker düþürücü bitki çayý eczanelerde ASIRLARDIR kullanýlan bitkilerin karýþýmýndan oluþan bir bitki çayý Ecz. Muzaffer Gürbüz tarafýndan formüle edilerek Tisan bitki çaylarý firmasý adýyla piyasaya sunuldu. Tienti çayý tarçýn, bamya çiçeði, kekik, ýsýrgan, zeytin yapraðý ve kuþburnu isimli bitkilerin karýþýmýndan oluþmuþ tabiî bir bitki çayýdýr. Bir poþet tienti çayýnýn 30 mg/dl þekeri düþürdüðünü belirten eczacý Gürbüz, kullananlarýn içmesi gereken miktarlarý þöyle belirtti: Bir hastanýn açlýk kan þekeri (AKÞ) 130 ise Ecz. Muzaffer Gürbüz her sabah 1 poþet Tienti çayý içmelidir. Bir hastanýn açlýk kan þekeri (AKÞ) 160 ise her sabah ve akþam 1 er poþet Tienti çayý içmelidir. Bir hastanýn açlýk kan þekeri (AKÞ) 200 ise sabah öðle akþam 1 er poþet Tienti çayý içmelidir. Geniþ bilgi için: 0 (216) Model aldýðý ünlü kiþinin kullandýðý markalarý almayý kendine hedef olarak benimseyen gençler marka baðýmlýlýðýna kapýlýyor. Marka meraký özgüven eksikliði ERGENLÝK döneminin en büyük özelliklerinden biri de gençlerin üzerindeki aile etkisinin azalmasý ve çevrenin etkisinin artmasý. Ergenler ve çevrelerindeki yetiþkinler arasýndaki iletiþim duvarý kalýnlaþtýkça yaþýt kültürü daha çekici hale gelirken gençler, destek ve kimlik için yaþýt grubuna daha çok yöneliyor. Burç Okullarý Psikolojik Danýþmaný Þenol iðit, ergenin kendini yaþýtlarýna kabullendirmek için olduðundan daha güçlü, daha iyi olduðu imajý çizmeye baþladýðýný, bunu saðlamak için de ailesinin yerine toplumda ön plana çýkan ve kendisine yeni özdeþim kuracaðý kiþileri seçtiðini aktardý. Bu kiþilerin de genellikle sporcular, mankenler ve þarkýcýlar olduðunu aktaran iðit, gençlerin bu kiþilere duyulan özdeþimle birlikte onlar gibi olma, onlar gibi yaþamaya ait tutkularla beraber kimlik bunalýmý yaþadýðýný aktardý. iðit, bunun sonucunda yaþýtlarýna farklý ve üstün olduðunu göstermek için model aldýðý kiþinin giyim tarzýný ve kullandýðý markalarý almayý kendine hedef olarak benimseyen gencin marka baðýmlýlýðýna kapýldýðýný vurguladý. aþýtlarý tarafýndan beðenilmemek, benimsenmemek, yanlýþ anlaþýlmak gençlerin yaþayabileceði sýkýntýlarýn baþýnda geldiðine dikkat çeken iðit, Bu duygu ve düþüncelerden kurtulmak için yaþýtlarýna kendini kabul ettirebileceði o- lumlu kabuller yerine en kolay ve görsel yöntem olan marka meraký bir tutkuya dönüþmesin asýl nedeni ise ergenlerdeki özgüven eksikliðinden kaynaklanýyor dedi. AÝLELER ÇOCUKLARILA DÝALOG HALÝNDE OLMALI ÝÐÝT, ergenlerde oluþabilecek bu durumun çözümü adýna þunlarýn yapýlmasýný öneriyor: Marka tutkunu haline gelen gençlerin kiþilikleri analiz edilip zayýf ve kuvvetli yönlerini dikkate alarak kendilerine yeni hedefler koymalarý saðlanmalý. Çocuðu ile açýk, güvenli ve dürüst bir iliþki i- çinde olan anne baba aksaklýklarý çok daha iyi fark edebilecektir. Böylelikle sorunlar büyümeden baþ edilebilecek, bu da hem anne babaya hem de gence yeni bir güç ve dayanýklýlýk kazandýracaktýr. Anne ve baba, ergene güven vermeli ve aralarýndaki diyaloðu en iyi biçimde sürdürmeye dikkat etmeli. Anne ve babalar model olduklarýný akýldan çýkarmayýp kararsýz ve tutarsýz davranýmlarýndan kaçýnýlmalýdýrlar. Anne ve babalar aile içi konuþmalarýnda þiddet, haz ve çýkar dünyasýna ait kiþiler yerine toplumun olumlu örnekleri olan bilim öncüleri, sanatçýlara yer vermeli. Adana / cihan

16 Nobel alana kadar sýk diþini! BU yýlki Nobel Týp Ödülüne lâyýk görülen Kanadalý bilim adamý Ralph Steinman ýn kýzý Alexis, babasýnýn, ölümünden hemen önce Nobel ile ilgili þaka yaptýðýný söyledi. Ýstisnai þekilde Nobel ödülünü ölümünden üç gün sonra kazanan Steinman ýn 34 yaþýndaki kýzý, babasýnýn, Nobel adaylarý arasýnda olduðunu tahmin ettiðini belirtti. Uzun yýllardýr kanserle mücadele eden babasýnýn 25 Eylül de hastaneye yatýrýldýðýný anlatan Alexis Steinman, doktorlarýn, babasýnýn durumunun çok kötü olduðunu söylediðini kaydetti. Biz de kendisine Baba, Nobel Týp Ödülünün açýklanacaðý Pazartesi gününe kadar sýk diþini dedik diye konuþan Alexis, babasýnýn ise Aralýk ayýnda Nobel i almaya gidebilecek kadar yaþayacaðýný tahmin etmediðini söylediðini belirtti. New ork / aa ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN ÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Moldovalý kadýn Ýslâm ý seçti MOLDOVA vatandaþý olan kadýn, Denizli nin Acýpayam ilçesinde Müslüman oldu. Ýstanbul da tekstil atölyesinde çalýþýrken tanýþtýðý niþanlýsý Hasan Tekin ile Acýpayam Müftülüðüne müracaat eden Moldova vatandaþý Natalia Nacioglo, Ýlçe Müftülüðünde düzenlenen ihtida merasiminde Müftü Latif Kesmeci ve þahitlerin huzurunda Kelime-i Þehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Kesmeci, Elif ismini alan Natalia Nacioglo ya Kur ân-ý Kerim, dinî kitaplar hediye etti ve ihtida belgesi verdi. Denizli / aa 4 yaþýndan sonra anne diyebildiler ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Halil Avcý Duyma Engeliler Merkezi nde 500 çocuðun ameliyatla biyonik kulak takýlmasýnýn ardýndan verilen eðitimle önce anne demeyi ardýndan da konuþmayý öðrendi. ÇÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi ve Duyma Engelliler Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ülkü Tuncer, Adana ve bölge illerden gelen iþitme engellilere hizmet veren merkezin, 1997 yýlýnda kurulduðunu 2000 yýlýndan itibaren de biyonik kulak ameliyatlarýna baþlandýðýný söyledi. Biyonik kulaðýn en fazla 4 yaþýna kadar takýlabildiðini anlatan Tuncer, Ses alýndýðýnda beynin iþitme merkezinde geliþiyor. Hiç ses alýnmadýðýnda 5 yaþýndan sonra beyinde hiç geliþme olmuyor. Çocuða 5 yaþýndan sonra bu cihazý taksanýz da duymuyor artýk dedi. Adana / aa Baþkan Akçay, Fatih in vasiyetindeki bedduâsýna muhatap olmamak için Ayasofya nýn en kýsa sürede cami olarak ibadete açýlmasýný istiyoruz. Ayasofya nýn cami olarak ibadete açýldýðý gün bayram olacaktýr dedi. ZÝNCÝRLER KIRILSIN, AASOFA CAMÝ OLARAK AÇILSIN ANADOLU GENÇLÝK DERNEÐÝ (AGD) AASOFA'NIN ÝBADETE AÇILMASI ÝÇÝN KAMPANA BAÞLATTI. FATÝH Sultan Mehmed in Cami olarak vakfettiði Ayasofya nýn yeniden cami olarak açýlmasý için bir dizi faaliyet baþlatan AGD Ýstanbul Þubesi, ilk eyleminin dün Ayasofya önünde geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirdi. Program Mücahit Altunç un okuduðu Kur ân-ý Kerim tilâvetiyle baþladý. Fetih Sûresi nin okunmasýnýn ardýndan AGD Ýstanbul Þube Baþkaný Serhat Akçay AGD Ýstanbul Þubesi Üniversite Komisyonu tiyatral bir gösteriyle Ayasofya nýn tekrar ibadete açýlmasý gerektiðini vurguladý. Ardýndan yapýlan kitlesel basýn açýklamasýnda konuþan AGD Ýstanbul Þube Baþkaný Serhat Akçay da, Artýk bu ayrýlýk son bulmalý. Fatih in mezarýnda kemiklerini sýzlatmamak ve Fatih in vasiyetindeki bedduâsýna muhatap olmamak için Ayasofya nýn en kýsa sürede cami olarak ibadete açýlmasýný istiyoruz. Ayasofya nýn kapalý olduðu her gün iþkence, yeniden cami olarak ibadete a- çýldýðý gün ise bayram olacaktýr dedi. Basýn açýklamasýna çok sayýda AGD mensubu katýlýrken, turistler de programý dikkatle takip etti. Tekbirler getiren grup, Zincirler kýrýlsýn Ayasofya açýlsýn, Hükümet uyuma mirasýna sahip çýk sloganlarý attý. Polisin çevrede geniþ güvenlik tedbirleri aldýðý eylemde Fatih in Ayasofya Vakfiyesi Ýngilizce olarak çevredeki turistlere daðýtýldý. Ýstanbul / eni Asya Programýnbuyýlkikonusu: ÞefkatPeygamberiHz.Muhammed(asm) oldu. Almanlar, camilere akýn etti Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. er: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ve ENÝ ASA GAZETESÝ ISPARTA TEMSÝLCÝLÝÐÝNÝN katkýlarýyla. NOT: Cumartesi gelenler için kalacak yerimiz vardýr. ALMANA DA her yýl 3 Ekim günü düzenlenen A- çýk Kapý gününde binlerce Alman ilk defa bir camiyi içerden görüyor. Ýslâm çatý kuruluþlarý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen faaliyet Alman kamuoyunda da büyük kabul görüyor. Bu yýl ilk defa camiyi ziyaret eden din dersi öðretmeni Sabrina Klos, Bir dahaki sefere öðrencilerimle geleceðim dedi. Bu yýlki Açýk Cami Günü kapsamýnda Berlin Þehitlik Camii ni ziyaret eden ilköðretim din dersi öðretmen, Sabrina Klos bir dahaki cami ziyaretini öðrencileri ile birlikte yapacaðýný söyledi. Bir camiyi ilk defa ziyaret ettiðini belirten din dersi öðretmeni Klos ziyareti amacýnýn Ýslâm hakkýnda daha ayrýntýlý ve doðru bilgi edinmek olduðunu belirterek, Ben farklýlýklara açýk bir insaným. Bu ziyaretimde din dersinde deðerlendirmek üzere üç kitap aldým dedi. Almanya genelinde her yýl 3 Ekim tarihinde yapýlan Açýk Cami gününde ziyaretçiler özel eðitimli bir rehber eþliðinde camiyi geziyor ve Ýslâm hakkýnda bilgi a- lýyor. Her yýl farklý slogan altýnda yapýlan programýn bu yýl ki konusu: Þefkat Peygamberi Hz. Muhammed (asm). Bu yýl ziyaretçiler seminer ve video gösterilerinde Hz. Muhammed i (asm) tanýma imkâný buldu. Berlin doðumlu Chalid Durmuþ ziyaretçileri gezdiren rehberlerden biri. Gönüllü olarak rehberlik yapan Durmuþ, amacýnýn Ýslâm dininin güzel bir þekilde tanýtmak olduðunu ifade etti ve camilerin sadece senede bir gün deðil, her gün ziyarete a- çýk olduðunu ekledi. Ýslâm ve cami hakkýnda bilgilerin verildiði yabancý ziyaretçilere ayrýca Türk mutfaðýnýn lezzetli yiyecekleri ikram edildi. Açýk Kapý günü 1997 den bu yana her yýl iki Almanya nýn birleþme bayramý olan 3 Ekim tarihinde düzenleniyor. Bu gün vesilesiyle toplumun farklý kesimlerinden insanlar Müslümanlarla fikir alýþ veriþinde bulunma imkâný buluyor. Berlin / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU GER ÇEK TEN H BER VE RiR KÂZIM GÜLEÇYÜZ YZDI BUGÜN BÞLDIK Y YIL: 42 S YI: 14.963 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2011 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ýsrailli askere karþýlýk

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı