8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna"

Transkript

1 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRKÇE, MATEMATÝK, FEN ve TEKNOLOJÝ, SOSYAL BÝLGÝLER ve ÝNGÝLÝZCE testleri için beþ ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 23, MATEMATÝK testinde 20, FEN ve TEKNOLOJÝ testinde 20, SOSYAL BÝLGÝLER testinde 20 ve ÝNGÝLÝZCE testinde 17 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikadýr. 2. Her sorunun dört seçeneði vardýr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doðru cevaptýr. Doðru bulduðunuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn üçte biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilcektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ.

2

3 TÜRKÇE TESTÝ 1. A l ilk B l konuk 4. Ama hayat dedikleri Güçleþmekte günden güne l vakit l iyi l son l kötü Altý çizili sözcüðün mýsralara kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? l misafir l zaman Yukarýdaki kümelere bakýlarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) B kümesindeki konuk kelimesinin anlamdaþý C kümesinde verilmiþtir. B) C kümesindeki zaman kelimesinin sesteþi A kümesinde verilmiþtir. C) A kümesindeki ilk kelimesinin zýddý B kümesinde verilmiþtir. D) B kümesindeki kötü kelimesinin zýddý A kümesinde verilmiþtir. C A) Bu soru aklýný daha da karýþtýrdý. B) Motorun gücü arabayý çekmeye yetmiyordu. C) Bugünlerde meyve fiyatlarý çok arttý. D) Fen lisesini kazanmak iyice zorlaþtý. 5. Ýz sözcüðü aþaðýdakilerin hangisinde soyut anlamda kullanýlmýþtýr? A) Yüzünün sað tarafýnda yara izi vardý. B) Maðarada eski uygarlýklara ait izlere rastlandý. C) Biz atalarýmýzýn izinden yürüyoruz. D) Hýrsýzý parmak izi ele verdi. 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmamýþtýr? A) Bu kütüphane bir madendir, deðerini bilin. B) Yardýmsever maskesiyle kendi çýkarýný düþünüyor. C) Ney üflemesini kursta öðrenmiþ. D) Önüne gelen bu fýrsatý tepeceðini hiç sanmam. 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ikileme yansýma yoluyla oluþmuþtur? A) Çýtýr çýtýr simitleri afiyetle yedik. B) Alnýnda boncuk boncuk terler birikmiþti. C) Her tarafa renk renk balonlar asýlmýþtý. D) Hava soðuk olunca çocuklar kat kat giyinmiþti. Türkçe Testi 6. Yeliz Haným, mutfakta yemek yapmaktadýr. Bir yandan da küçük çocuðunu kucaðýna alýr ve: Gel çocuðum gel! Bir elimde sen bir elimde yemek... Marifet ve fedakârlýk buna denir herhâlde. diyerek söylenir. Bunu duyan büyük çocuðu: Anneciðim dikkat et, yemeðin kýzgýn yaðý kardeþime sýçramasýn, der. Bunun üzerine annesi: Haklýsýn oðlum,... anlamý yok, diye karþýlýk verir. Paragrafýn anlam bütünlüðü dikkate alýndýðýnda boþluða aþaðýdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? A) kaþýkla verip kepçeyle almanýn B) kaþ yapayým derken göz çýkarmanýn C) pire için yorgan yakmanýn D) baltayý taþa vurmanýn 3

4 7. Atla gezinti yapmak oldukça keyiflidir. Bence at çok asil bir hayvandýr. 9. Kuzey Kutbu na yakýn olduðu için Kanada çok soðuk bir ülkedir. Kanada Ahmet Bâde Ülkemizde futbol, çok sevilen bir spor dalýdýr. Ýspanya Ortadoðu da barýþý saðlamak için temaslarýmýz devam ediyor. Suriye Selim Atalarýmýz atlarý yýllarca ulaþým aracý olarak kullanmýþtýr. Bu atýn yeleleri ne kadar da güzel! Hande Ülkemizdeki salgýn hastalýklar bitmek bilmiyor. Kamerun Bu çocuklardan hangisi at hakkýnda duygu ve düþüncelerini ifade etmemiþtir? A) Ahmet B) Bâde C) Selim D) Hande Abdullah, sýnýrlarý içinde amaç- sonuç cümlesi yazan ülkenin vatandaþýdýr. Abdullah, hangi ülkenin vatandaþýdýr? A) Kanada B) Ýspanya C) Suriye D) Kamerun 8. Hiç kimse, sizin izniniz olmadan kendinizi deðersiz hissettiremez. 10. Onur Betül Ýlker Mehmet Ayþe Aþaðýdakilerden hangisi yukarýda anlatýlmak istenene en uygundur? olacaktýr durmadan hiç gelecek çalýþanlarýn A) Bazý insanlar sebepsiz yere kendilerinin önemsiz olduðunu düþünür. B) Ýnsanlarý deðersiz görmek onlara yapýlan büyük bir haksýzlýktýr. C) Baþkalarýný deðersiz olarak gören insanlar kendi deðerlerini artýramaz. D) Ýnsan, kendini deðersiz olarak görüyorsa sebebi kendisidir. 4 Yukarýdaki sözcüklerle anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulmak istense öðrenciler nasýl sýralanmalýdýr? A) Mehmet - Ayþe - Onur - Ýlker - Betül B) Mehmet - Ýlker - Betül - Ayþe - Onur C) Ýlker - Betül - Ayþe - Onur - Mehmet D) Ýlker - Betül - Mehmet - Ayþe - Onur Türkçe Testi

5 11. Ýnsan hiçbir zaman ümidini kaybetmemeli... Yukarýdaki cümle aþaðýdakilerden hangisiyle devam ettirilirse bir çeliþki ortaya çýkar? A) yaptýðý iþten vazgeçmelidir. B) karamsarlýða düþmemelidir. C) hayatta sürprizlerin olabileceðine inanmalýdýr. D) hayata dört elle sarýlmalýdýr. 13. Anadolu nun geleneksel seyirlik oyunlarý arasýnda cirit oyununun yeri büyüktür. Cirit oyunu, bir eðlence, bir yiðitlik ve çeviklik gösterisi, ayný zamanda bir atlý spordur. Türkler, bu sporu binlerce yýl önce Orta Asya da baþlatmýþ ve yüzyýllar boyunca bu geleneði sürdürerek Selçuklularla birlikte Anadolu ya getirmiþlerdir. Parçaya göre, cirit oyunu ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Millî oyunlarýmýzdan biridir. B) Anadolu da hâlâ en çok oynanan oyundur. C) Binlerce yýl önce Orta Asya da oynanmaya baþlanmýþtýr. D) Cesaret ve hýz gerektiren bir oyundur. 12. Baþkalarý konuþurken sözlerini kesmemelisin. Hastalanmadan saðlýðýnýzýn kýymetini bilmelisiniz. Asým Dilara Acýlarýnýzý dostlarýnýzla paylaþarak azaltabilirsiniz. Rýdvan Plansýz hareket edenlerin sonu hüsrandýr. Reyhan 14. Edebiyatýmýzda Yahya Kemal in mühim bir yeri vardýr. O; sohbetleri, konferanslarý, hocalýðý ve yazýlarýyla edebiyat ve fikir hayatýmýza damgasýný vurmuþ bir þairimizdir. Batý dan aldýklarýný milletimizin öz deðerleriyle birleþtirmiþtir. Paragraftan Yahya Kemal le ilgili hangi bilgiye ulaþýlamaz? Yukarýdaki çocuklardan hangisi bir öneride bulunmamýþtýr? A) Asým B) Dilara C) Rýdvan D) Reyhan Türkçe Testi A) Edebiyat alanýnda farklý çalýþmalarla karþýmýza çýkmýþtýr. B) Edebiyat ve fikir yaþamýmýzda iz býrakmýþ bir kiþidir. C) Batý dan aldýklarýný ulusal özelliklerle harmanlamýþtýr. D) Eserleriyle diðer þairleri etkilemiþtir. 5

6 15. Bileði taþý keskin deðildir ama sert demiri keskinleþtirir. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi, profesörün verdiði cevapla örtüþmektedir? A) On parmakla daktilo yazmayý beceremem ama tüm öðrencilerime öðretmiþimdir. B) Çok iyi futbol oynarým ama kursunu vermek daha güzel. C) Ýyi yemek yapamam ama yemeðin iyisinden anlarým. D) Çok bilgiliyim ama bunlarý bir türlü anlatamýyorum. 16. Ahmet, sabah erkenden ormana gelip kayýk yapan ustayý buldu. Kayýk ustasý o gün iþine yeni baþlýyordu. Usta, önce büyük bir aðaç kesti. Aðacýn dallarýný testereyle budadýktan sonra iki yanýna iki takoz yerleþtirdi. Ahmet, eþikte oturmuþ hayran hayran onu izliyordu. Parçadaki olay, yer, zaman ve kiþiler aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? A) Yazarýn kayýk yapýmýný anlatmasý Olay Yer Zaman Kiþiler B) Ahmet in kayýk yapan ustayý gözlemlemesi Eþik Orman Sabah vakti Yazar, usta Ahmet, usta C) Ustanýn kayýk yapmasý Atölye Hafta sonu Ahmet, usta D) Ahmet in ormana gelmesi 6 Sayýn Profesör, herkese güzel konuþma dersleri verdiðiniz hâlde niçin siz de çýkýp bir konuþma yapmýyorsunuz? Orman Öðle vakti Sabah vakti Ahmet, yazar Bu kuruluþlardan herhangi biriyle baðlantýya geçerek bu spor hakkýnda bilgi alabilirsiniz. 2. Bu sporu yapmak için bir tekne sahibi olmanýz da gerekmiyor. 3. Yelken sporu ülkemizde sanýldýðýndan daha köklü ve sevilen bir spordur. 4. Üstelik birçok þehrimizde yelkencilikle ilgili okul, dernek, vakýf ve kulüp bulunuyor. 5. Dilerseniz ilgili internet sitelerinden de bu bilgilere ulaþabilirsiniz. 18. Yukarýdaki cümlelerle bir paragraf oluþturulmak istense sýralama nasýl olur? A) B) C) D) Net Türkçe Matematik Fen ve Tek. Sosyal Bil. Ýngilizce 1. sýnav Ders Net Türkçe Matematik Fen ve Tek. Sosyal Bil. Ýngilizce 2. sýnav Ders Yukarýdaki grafiklerde Semra nýn sýnavlarda yaptýðý netler verilmiþtir. Bu grafiklerden aþaðýdakilerin hangisi çýkarýlamaz? A) 2. sýnavda sosyal bilgiler ve Ýngilizce derslerinde netleri yükselmiþtir. B) 2. sýnavda Ýngilizce neti, 1. sýnavdaki matematik netinden daha fazladýr. C) 2. sýnavda fen ve teknoloji dersinde netlerini artýrmýþtýr. D) 2. sýnavda matematik ve Türkçe netleri düþmüþtür. Türkçe Testi

7 19. A Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayýcýsý (dolaylý tümleç) kullanýlmamýþtýr? B x Deniz, yukarýdaki üçgenin B açýsýný bulmak için þu iþlemi yapmýþtýr: x = x = 180 x = x = Deniz, bulduðu sayýnýn doðru yazýldýðý seçeneði iþaretleyecektir. Deniz, hangi seçeneði iþaretlemelidir? A) Yüz kýrkbeþ B) Yüz kýrk beþ C) Yüzkýrkbeþ D) Yüzkýrk beþ C A) Yere düþünce çocuðun dizi kanadý. B) Not defterimi evde unutmuþum. C) Bugün kahvaltýyý dýþarýda yapacaðýz. D) Seni evimizin önündeki durakta bekliyorum. 22. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçiþsiz bir eylemdir? A) Kimseye haber vermeden Erzurum a gitmiþ. B) Ne kadar uðraþtýysa da notlarýný bir türlü yükseltemedi. C) Yaptýðý yardýmlarla birçok yoksulu sevindirmiþti. D) Onun bu sert çýkýþý karþýsýnda hemen konuyu kapattým. 20. A gelmek 23. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanýmýndan kaynaklanan bir anlatým bozukluðu vardýr? B C D çýkýþ yüzen bakýnca Amiral Battý oyunu oynayan Furkan, üzerinde zarf- fiilin yazýlý olduðu gemiyi vuracaktýr. A) Onlarý son defa parký gezerken görmüþtüm. B) Kitabý okurken roman kahramaný benmiþim hissine kapýlýyorum. C) Sessiz bir ortam arayan yazar bunu bulamadýðýndan yakýnýyordu. D) Yýllardan beri oturduðu bu yýkýk dökük, harabe evden kurtulmak istiyordu. Hangi kareyi vurmalýdýr? A) A - 3 B) B - 2 C) C - 4 D) D - 1 Türkçe Testi TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ DÝÐER TESTE GEÇÝNÝZ. 7

8 MATEMATÝK TESTÝ 1. Yanda ilk adýmý verilen fraktalýn sonraki adýmlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir? Ýnek sayýsý A) B) Süt miktarý (L) Çiftçi Ali Baba, ineklerinin günlük süt verimine göre yukarýdaki histogramý oluþturmuþtur. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? C) D) A) Ali Baba nýn 25 ineði vardýr. B) Günlük 15 litreden fazla süt veren 15 inek vardýr. C) Günlük 10 litre ve altýnda süt veren 9 inek vardýr. D) Günlük süt verimi en iyi olan grupta 3 inek vardýr. 4. Aþaðýda verilen simetri çeþitlerinden hangisi yanlýþ ifade edilmiþtir? 2. Merkür : 0, kg A) y B) y Venüs : 4, kg Dünya : 5, kg Mars : 6, kg O x Yansýma Dönme O x Bir bilim dergisinde Güneþ e en yakýn dört gezegenin kütleleri yukarýdaki gibi verilmiþtir. C) y D) y Buna göre, hangi gezegenin kütlesi bilimsel gösterime uygun verilmemiþtir? Öteleme Yansýma A) Merkür B) Venüs O x O x C) Dünya D) Mars 8 Matematik Testi

9 5. 12 puan 10 puan 8 puan 7. Bir markette çalýþan dört kasiyerin beþ gün boyunca teslim etmeleri gereken günlük para miktarý ile teslim ettikleri para miktarý arasýndaki fark kuruþ cinsinden aþaðýdaki gibidir. Gün Kasiyer Zeynep l ll lll lv V Nurþen Kemal Emir Yukarýdaki 25 br 2 lik hedef tahtasýnda; 12 puanlýk bölgenin alaný 1 br 2, 10 puanlýk bölgenin alaný 8 br 2 ve 8 puanlýk bölgenin alaný 16 br 2 dir. Süeda ve Zeynep, bu hedef tahtasýna rastgele üçer isabetli atýþ yapýyorlar. Tahsilatlarda en baþarýlý olan kasiyer haftanýn elemaný seçileceðine göre, hangi kasiyer haftanýn elemaný olmaya en yakýndýr? A) Zeynep B) Nurþen C) Kemal D) Emir Süeda nýn atýþlarý þekilde verildiði gibi olduðuna göre, Zeynep in atýþlarýndan aldýðý puanlarla Süeda nýn gerisinde kalma olasýlýðý kaçtýr? A) B) C) D) Gülsen, 27 nin karekökünün yaklaþýk deðerini aþaðýdaki þekilde buluyor: 8. Öðretmeni Bilal e elindeki çubuðu göstererek: Bunu öyle iki noktadan kes ki, oluþan parçalarý uç uca eklediðimde bir üçgen oluþturabileyim. dediðine göre, Bilal çubuðu aþaðýdakilerden hangisindeki gibi kesebilir? l. adým : 25 < 27 < 36 ll. adým : = 2 A) " " lll. adým : = 11 lv. adým : ò25 = 5 V. adým : ò B) " " Gülsen, ayný yöntemi kullanarak ò82 nin yaklaþýk deðerini kaç olarak bulur? C) " " A)9 B)9 C)9 D) D) " " Matematik Testi 9

10 cm ,,,, Yukarýda ilk beþ terimi verilen geometrik dizinin genel terimi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (n 4) 4 B) n cm C) 3 2n D) 3 n 5 Yukarýdaki merdiven 110 cm 120 cm yüksekliðe ulaþýyor. açýldýðýnda Buna göre, merdivenin eþit uzunluktaki iki ayaðýnýn her biri kaçar cm dir? A) 110 B) 120 C) 130 D) Aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde verilen cebirsel ifadeler özdeþ deðildir? A) x 2 4x 5 ile (x 5). (x + 1) B) x 2 4x + 4 ile (x 2) 2 C) 25x x + 1 ile (x + 5) 2 D) x x ile x.(x + 10) 10. D E C G Yukarýda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesi hangi iki noktadan geçen bir doðru boyunca kesilirse oluþan çokgensel bölgelerin çevre uzunluklarý toplamý en büyük olur? A) E ve B B) E ve G C) D ve B D) E ve F 10 A F B 13. Yukarýdaki eþitlikte yerine aþaðýdakilerden hangisi gelebilir? 2 2 a 9 : = 1 2 a + 3a a A) B) 2 a + 3a 2a 6 2a a 3 3 C) D) a a Matematik Testi

11 kiþilik bir sýnýftan bir yarýþma için 4 kiþilik bir ekip seçilecektir. Bu 4 kiþi içinde Mert ve Kerem de bulunacaðýna göre, seçim kaç farklý þekilde yapýlabilir? A) 208 B) 216 C) 224 D) a = 3b 1 2a + b = 12 Yukarýda verilen denklem sisteminin çözümü olan (a, b) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (2, 5) B) (5, 2) C) (7, 2) D) (2, 7) 17. Operatör ANASEL PAPSÝM HER YÖNÜ AYNI ÜCRETE ARA Tarife Tüm vergiler dahil sabit ücret 10 TL 20 TL Her yöne dakika ücreti 50 Kr 25 Kr Ergin, Anasel den; Akýn ise Papsim den Her yönü ayný ücrete ara kampanyalý birer hat almýþtýr. Ay sonuna kadar konuþtuklarý süre ayný olan bu iki arkadaþýn, fatura tutarlarý da ayný gelmiþtir. Buna göre aþaðýdaki doðrusal denklem sistemlerinden hangisi, Ergin ve Akýn ýn kaçar dakika konuþtuklarýný ve fatura tutarlarýný bulmak için kullanýlýr? x A) y = 10 + B) y = x y = 30 + y = C) 4y + x = 10 D) 2y + x = 10 2y + x = 20 4y + x = 20 x 2 x D 8 cm 22 cm C M 11 cm 18. Aþaðýdakilerden hangisi, bir kare dik piramidin açýk þekli olabilir? A) B) N K A 24 cm B Yukarýda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesi, birbirine paralel MN ve KL doðrularý ile üç bölgeye ayrýlmýþtýr. Verilenlere göre, AN kaç cm dir? L 9 cm C) D) A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 Matematik Testi 11

12 19. Önden ve yandan görünümü verilen aþaðýdaki binalardan hangisinin çatýsý üçgen dik prizma biçimindedir? 20. Önden Yandan A) Yukarýda eþ iki binanýn perspektif çizimi verilmiþtir. B) Bu binalarýn yan orta hizasýndan ve ok yönünde bakan bir kiþi, binalarý aþaðýdakilerden hangisindeki gibi görür? A) C) D) B) C) D) MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ DÝÐER TESTE GEÇÝNÝZ. 12 Matematik Testi

13 FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1. Aþaðýdaki þemada, bir bölgedeki besin aðý gösterilmiþ ve besin aðýndaki canlýlar harflerle ifade edilmiþtir. 2. L hücresi kendisiyle ilgili aþaðýdaki ifadeyi söylemiþtir. Güneþ Iþýk Y R L hücresi Ben bir vücut hücresiyim. 4 tane kromozoma sahibim. Sitoplazmam boðumlanarak bölünür. X M T Leyla, L hücresinin þeklini çizmek istemektedir. L Buna göre Leyla, aþaðýdaki hangi þekli çizerse çizimi doðru olur? K Z A) B) N Selim, bu þemadaki canlýlarý kullanarak farklý enerji piramitleri çizmek istemektedir. Buna göre Selim in çizdiði aþaðýdaki enerji piramitlerinden hangisi doðrudur? C) D) A) B) X K L T X Y L T 3. Aþaðýdaki soyaðacýnda, bir ailedeki bazý bireylerin kendi saç þekilleri hakkýnda söyledikleri bilgiler verilmiþtir. C) D) T Z K X Z L M X Kývýrcýk saçlýyým. Ali Eda Zeki Ayþe Cem Düz saçlýyým. Buna göre, bu ailedeki bireyler için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? (Ýnsanlarda kývýrcýk saç geni düz saç genine baskýndýr.) Fen ve Teknoloji Testi A) Ali kývýrcýk saçlýdýr. B) Zeki saf döl genotipe sahiptir. C) Ayþe düz saçlý olamaz. D) Ali, Eda ve Cem melez genotipe sahiptir. 13

14 4. Kadir, fotosentez ve oksijenli solunum olaylarýnýn bazý özelliklerini aþaðýda verilen tablodaki gibi karþýlaþtýrmýþtýr. Olay Oksijenli Fotosentez Özellik solunum Meydana geldiði 1 2 canlý örneði Siyanobakteri Bitki Gün içerisinde 3 Gece 4 gerçekleþtiði zaman aralýðý + Gündüz Gündüz 5 6 Kullanýlan maddeler CO 2 + H 2 O Besin + O Üretilen maddeler O 2 + Glikoz CO 2 + H 2 O Kadir tabloyu oluþtururken hata yapmýþtýr. Buna göre hangi numaralý bölümlerin yerleri deðiþtirilirse tablodaki hata düzeltilmiþ olur? A) 1 ile 2 B) 3 ile 4 C) 5 ile 6 D) 7 ile 8 5. Aþaðýdaki þema, bir bölgedeki bazý beslenme iliþkilerini göstermektedir. Iþýk Atmosferdeki karbon dioksit gazý 6. Aþaðýdaki tabloda, canlýlarýn genetik özelliklerini belirlemede etkili olan 1, 2, 3 ve 4 nolu yapýlarýn özellikleri verilmiþtir. 1 2 DNA nýn görev birimleridir. Canlýlara ait saç rengi, göz rengi gibi karakterleri ortaya çýkarýr. Ayrýca bu karakterlerin kuþaktan kuþaða kalýtýmýný saðlar. 3 4 Ýkili sarmal yapýdadýr. Çok sayýda gen içerir. Hücre yönetimi, üreme, kalýtým gibi görevleri gerçekleþtirir. Her bir canlý türünde belli bir sayýda bulunur. DNA ve proteinlerin birleþiminden oluþur. DNA nýn yapý birimleridir. Dört farklý çeþidi vardýr. Organik baz, deoksiriboz þekeri ve fosfattan oluþur. Ýçerdiði organik bazýn ismiyle isimlendirilir. Tabloyu inceleyen Mehmet, bu yapýlarý isimlendirerek þekillerini çizmek istemektedir. Buna göre Mehmet in aþaðýda verilen isimlendirme veya çizimlerinden hangisi yanlýþtýr? Yapý no Yapýnýn ismi Yapýnýn þekli Þahin A) 1 Gen A C G T C A G T G C A G T C Bitki Çekirge Fare Buna göre bu beslenme iliþkileriyle ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? B) 2 Kromozom A) Bitkiler; çekirge, fare ve þahinin atmosfere verdiði karbon dioksidi, fotosentez olayýnda kullanarak ihtiyaç duyduklarý besinleri üretir. B) Çekirge, bitkiden aldýðý besinlerin bir kýsmýný kendi kimyasal yapýsýný oluþturmada kullanýr. C) Bitkilerden çekirgelere aktarýlan enerji miktarý, farelerden þahinlere aktarýlan enerji miktarýndan daha azdýr. D) Fare sayýsýnýn artýþý, bitki ve þahinleri olumlu, çekirgeleri ise olumsuz etkiler. C) D) 3 4 DNA Nükleotit 14 Fen ve Teknoloji Testi

15 7. Ali, Y canlýsýnýn üremesiyle ilgili aþaðýdaki ifadeyi söylemiþtir. 9. Ali Y canlýsýný çoðaltarak, DNA parmak izleri birbirinin aynýsý olan yavru canlýlar elde ettim. Buna göre, Y canlýsý ve Y canlýsýnýn üreme çeþidi aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olamaz? Y canlýsý Üreme çeþidi A) Bakteri Bölünerek üreme B) Kedi Eþeyli üreme C) Bitki Vejetatif üreme D) Deniz yýldýzý Yenilenerek üreme su K l su K cismi içlerinde farklý miktarda su bulunan I, II ve III kaplarýnda þekildeki gibi dengededir. Buna göre K cisminin I, II ve III kaplarýnýn tabanlarýna uyguladýðý basýnçlar arasýndaki iliþki hangisindeki gibidir? A) I > II > III B) I = II = III C) III > II > I D) II > III > I K ll su K lll 8. Aþaðýdaki deney düzeneklerini hazýrlayan Yavuz, Ömer ve Ayþe den hangileri cisme etki eden kaldýrma kuvvetini bulamaz? Yavuz un deneyi su Bir cismin hava ve su içindeki aðýrlýklarý ölçülüyor. su A) Yalnýz Yavuz B) Yavuz ve Ömer C) Yalnýz Ayþe D) Ömer ve Ayþe Fen ve Teknoloji Testi Ayþe nin deneyi Ayný cismin iki farklý sývýda aðýrlýklarý ölçülüyor. Taþýrma kabýna býrakýlan cismin taþýrdýðý sývýnýn aðýrlýðý ölçülüyor. alkol Ömer in deneyi sývý 10. Eren, deniz seviyesinde cýva kullanarak Toriçelli deneyini h yapýp cam borudaki sývý yüksekliðini ölçüyor. Daha sonra cýva Eren aþaðýdaki deðiþiklikleri yaparak deneyi tekrarlýyor. 1. deðiþiklik: Deneyi deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde cýva kullanarak ayný cam boru ile yapýyor. 2. deðiþiklik: Deneyi deniz seviyesinde yoðunluðu cývanýnkinden daha az olan sývý kullanarak ayný cam boru ile yapýyor. Buna göre, 1. ve 2. deðiþikliklerde cam borudaki sývý yüksekliði ilk duruma göre nasýl deðiþir? 1. deðiþiklik 2. deðiþiklik A) Azalýr Artar B) Azalýr Azalýr C) Artar Azalýr D) Artar Artar 15

16 11. I. X elementinin son katmanýnda 8 elektron bulunmaktadýr. II. Y tel ve levha haline getirilebiliyor. III. Z elektron vererek kararlý hale geçiyor. 13. Feyza X elementi ýsý ve elektriði iyi iletir. Z elementi iyon oluþturmaz. 12. Bazý özellikleri yukarýda verilen X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki gruplarý aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olabilir? X Y Z A) 1A 2A 3A B) 8A 2A 7A C) 8A 4A 2A D) 2A 2A 6A K K, Mg, O ve Ar elementlerinin periyodik tablodaki yerleri þekildeki gibidir. Buna göre aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) B) Mg Ahmet Tuðba C) Hüseyin D) K elementi 1. periyot 4A grubundadýr. Mg elementi bileþiklerinde (2+) yüklü iyon oluþturur. O elementinin atomlarý element molekülü oluþturabilir. Ar elementi kararlý yapýya sahiptir. O Ar 14. Feyza, Hayri ve Melike nin özelliklerini söylediði elementler için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) X ve Z arasýnda bileþik oluþurken Z elektron alýr. B) X ve Y arasýnda iyonik baðlý bileþik oluþur. C) Y ve Z arasýnda bileþik oluþurken Y oktete ulaþýr. D) X ve Y arasýnda elektron ortaklaþmasý ile bileþik oluþur. Yanda bazý iyonlar verilmiþtir. Bu iyonlardan oluþabilecek aþaðýdaki bileþiklerden hangisinin formülü yanlýþ yazýlmýþtýr? A) C) Melike PO 3 4 NH + 4 Al 3+ SO 2 4 (NH 4 ) 3 PO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 B) D) AlPO 4 Hayri Y elementi elektron almaya yatkýndýr. NH 4 (SO 4 ) 2 Esra 16 Fen ve Teknoloji Testi

17 15. HCI suda H + + CI 16. Farklý kaynaklarýn ayný süre içinde ürettikleri ses dalgalarý aþaðýdaki gibidir. Mg(OH) 2 suda Mg OH NaOH suda Na + + OH I II HCI, Mg(OH) ve NaOH nin suda iyonlaþmasý yukarýdaki gibidir. Asit ve bazlarýn bazý ayýraçlarla etkileþimi ise aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Asit Baz K L M HCI çözeltisi HCI çözeltisine mavi turnusol kaðýdý batýrýlýyor. Turnusol kaðýdý Kýrmýzý Mavi Metil oranj Kýrmýzý Sarý Mg(OH) 2 çözeltisi Mg(OH) 2 çözeltisine metil oranj damlatýlýyor. Buna göre K kabýna batýrýlan turnusol kaðýdýnýn rengiyle L ve M kaplarýndaki çözeltilerin rengi nasýl olur? K L M Fenolftalein A) Kýrmýzý Sarý Kýrmýzý Renksiz Kýrmýzý NaOH çözeltisi NaOH çözeltisine fenolftalein damlatýlýyor. Yukarýdaki gibi numaralandýrýlmýþ kaynaklardan çýkan seslere ait dalga grafiklerine göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) I. kaynaktan çýkan sesin frekansý en büyüktür. B) III ve IV. kaynaklardan çýkan seslerin genlikleri aynýdýr. C) II. kaynaktan çýkan sesin frekansý, lv. kaynaktan çýkan sesin frekansýndan küçüktür. D) I ve III. kaynaklardan çýkan seslerin þiddetleri birbirine eþittir. 17. Özdeþ K ve L kaplarýndaki sularla ilgili aþaðýdaki bilgiler veriliyor. K ve L kaplarýndaki su taneciklerinin ortalama hareket enerjileri eþittir. L kabýndaki suyu oluþturan taneciklerin toplam hareket enerjisi, K kabýndaki suya göre daha fazladýr. Buna göre K ve L kaplarý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) lll B) lv B) Kýrmýzý Sarý Renksiz C) Mavi Kýrmýzý Kýrmýzý D) Mavi Kýrmýzý Renksiz 20 C 30 C K L 30 C 50 C K L C) D) 40 C 40 C 20 C 20 C K L K L Fen ve Teknoloji Testi 17

18 Madde Erime sýcaklýðý ( C) Kaynama sýcaklýðý ( C) kýsa tel uzun tel X Y Z X, Y ve Z maddelerinin bulunduðu ortamýn sýcaklýðý 50 C tan 120 C a çýkarýlýrsa hangi maddeler hâl deðiþtirir? A) Yalnýz Y B) Yalnýz Z C) X ve Y D) Y ve Z Trampete daha büyük kuvvetle vurduðumda daha þiddetli ses oluþur. 20. Sýcaklýk ( C) Rana Nazlý Telleri eþit kuvvetle çekip býraktýðýmda, kýsa telden çýkan ses daha ince olur Zaman Ýrem Jet uçaðýnýn çýkardýðý sesin þiddeti helikopterin çýkardýðý sesin þiddetinden daha büyüktür. Yukarýdaki öðrencilerden hangilerinin verdiði bilgiler doðrudur? A) B) C) D) Düzgün olarak ýsýtýlan bir kaptaki suya ait sýcaklýk-zaman grafiði yukarýda verilmiþtir. Grafiðe göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) 2 ve 4 aralýðýnda suya verilen ýsý su tanecikleri arasýndaki baðlarý zayýflatmak için harcanýr. B) 3 aralýðýnda su taneciklerinin hareket enerjisi artmaktadýr. C) 1 aralýðýnda su katý haldedir. D) 5 aralýðýnda su tanecikleri sadece titreþim hareketi yapmaktadýr. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ DÝÐER TESTE GEÇÝNÝZ. 18 Fen ve Teknoloji Testi

19 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ 1. Trablusgarp a gizlice giderek yerli halkýn Ýtalyanlara karþý mücadele etmesini saðladýk. Böylece Ýtalyanlarýn Trablusgarp ýn içlerine girmelerini engelledik. 2. Doðup büyüdüðü Selânik in Batýyla daha çok baðlantýsýnýn bulunmasý sebebiyle olacak, dikkat çeken fikirleri vardý. Etrafýna topladýðý arkadaþlarýyla cesaretle konuþuyor ve onlarý konuþmalarýyla tesiri altýna alýyordu... Bizler vatan, millet, Türklük fikirlerini çok defa Harp Akademisi sýralarýnda ondan duymuþtuk. Akþam sýnýfta kapýlar kapandýktan sonra kürsüye çýkýyor, bir konferansçý gibi Paris ten gelen Türkçe ve Fransýzca gazetelerden öðrendiklerini bize aktarýyordu. Size taarruzu deðil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla sulanmadýkça düþmana terk olunamaz. General Asým Gündüz Sýnýf arkadaþý General Asým Gündüz ün sözlerinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Fikirlerinin oluþmasýnda yaþadýðý ortam etkili olmuþtur. B) Öðrencilik yýllarýnda bile liderlik özellikleri ön plana çýkmýþtýr. C) Çevresindeki insanlara milliyetçilik ve vatanseverlik fikirlerini aþýlamýþtýr. D) Mustafa Kemal in fikir dünyasýna yön veren en önemli geliþmeler Fransa da meydana gelmiþtir. Atatürk ün yukarýda verilen sözlerine bakýlarak onun askerî kiþiliði ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? 3. Bu savaþa girmemiz kaçýnýlmazdý. Çünkü Ruslar Boðazlardan ve Kafkaslardan güneye inmek isterken, Ýngilizler de petrol bölgelerini ele geçirmek istiyordu.eðer Almanya savaþý kazanýrsa biz de bu sayede yeniden güçlenir ve Ruslar ile Ýngilizlerin isteklerini engelleyebilirdik. Ayný zamanda daha önce kaybettiðimiz Mýsýr ve Trablusgarp gibi yerleri de geri alabilirdik. A) Teþkilatçý bir komutan olduðu B) Duruma göre strateji belirleyen bir komutan olduðu C) Katýldýðý savaþlarda daima taarruzu düþünen bir komutan olduðu D) Vatan topraklarýnýn savunulmasý için gerekirse kendisini ve askerlerini feda edebilecek bir komutan olduðu Enver Paþa Osmanlý Devleti nin l. Dünya Savaþý na girmesinde en etkili kiþilerden biri olan Enver Paþa nýn konuþmasýndan hareketle aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Osmanlý Devleti, l. Dünya Savaþý na niçin girmiþtir? B) Almanya neden Osmanlý Devleti ni kendi yanýnda savaþa sokmak istemiþtir? C) Ýngiliz ve Ruslarýn Osmanlý Devleti üzerindeki emelleri nelerdir? D) Osmanlý Devleti, neden Almanya tarafýnda yer almýþtýr? Sosyal Bilgiler Testi 19

20 4. Ýtilaf Devletleri yapacaklarý iþgallere zemin hazýrlamak ve Türk halkýnýn birbiriyle olan irtibatýný keserek iþgallere karþý organize bir þekilde hareket etmesini engellemek için Mondros Ateþkes Antlaþmasý na bazý maddeler koymuþlardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu amaca yönelik maddelerden biri deðildir? 6. Vatanýn bütünlüðü, milletin geleceði Samsun tehlikededir. Amasya Ankara TBMM nin üstünde hiçbir güç yoktur. Sivas Manda ve himaye asla kabul edilemez. Millî sýnýrlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Erzurum 5. A) Osmanlý Devleti, Ýttifak Devletleri ile tüm iliþkilerini kesecektir. B) Doðudaki altý ilde karýþýklýk çýkarsa Ýtilaf Devletleri bu illeri iþgal edebilecektir. C) Ýtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çýkarsa gerekli gördükleri yerleri iþgal edebilecektir. D) Toros tünelleri, limanlar ve haberleþme araçlarý Ýtilaf Devletlerinin denetimine verilecektir. Yukarýdaki haritada Atatürk ün Millî Mücadele döneminde bazý yerlerde aldýðý kararlar verilmiþtir. Alýnan kararlara göre, Mustafa Kemal in amaçlarý arasýnda aþaðýdakilerden hangisi gösterilemez? A) Türk halkýný iþgallere karþý bilinçlendirmek B) Ülke bütünlüðünün korunmasýný saðlamak C) Ülkenin baðýmsýzlýðýný saðlamak D) Ülkede yaþayan azýnlýklara kendi devletlerini kurma hakkýný tanýmak 7. Osmanlý Mebusan Meclisi nin toplanmasý (12 Ocak 1920) Misakýmilli nin ilaný (28 Ocak 1920) 20 Sultanahmet Mitingi (17 Mayýs 1919) Anadolu da iþgallerin baþlamasý ve özellikle de Ýzmir in iþgali üzerine ülkenin deðiþik yerlerinde protesto mitingleri yapýlmýþ ve Türk halký iþgallere karþý ilk tepkisini bu þekilde ortaya koymuþtur. Mustafa Kemal de Havza da yayýnladýðý genelgede bu mitinglerin daha fazla yapýlmasýný istemiþtir. Aþaðýdakilerden hangisi, iþgallere karþý mitinglerin düzenlenmesinin amaçlarýndan biri deðildir? A) Halkýn birlik ve beraberliðini güçlendirmek B) Halkýn iþgallere karþý tepki göstermesini saðlamak C) Kuvayýmilliye ruhunun güçlenmesini saðlamak D) Yapýlacak mücadelede Ýstanbul Hükümeti nin desteðini saðlamak Ýtilaf Devletlerinin, Ýstanbul u resmen iþgali (16 Mart 1920) Tarihî olaylar arasýndaki neden-sonuç iliþkisi düþünüldüðünde diyagramda soru iþareti (?) ile boþ býrakýlan kutuya aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sevr Barýþ Antlaþmasý nýn imzalanmasý (10 Aðustos 1920) B) Ankara da TBMM nin açýlmasý (23 Nisan 1920) C) Gümrü Antlaþmasý nýn imzalanmasý (3 Aralýk 1920) D) Teþkilat-ý Esasiye nin kabulü (20 Ocak 1921)? Sosyal Bilgiler Testi

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı