8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna"

Transkript

1 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRKÇE, MATEMATÝK, FEN ve TEKNOLOJÝ, SOSYAL BÝLGÝLER ve ÝNGÝLÝZCE testleri için beþ ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 23, MATEMATÝK testinde 20, FEN ve TEKNOLOJÝ testinde 20, SOSYAL BÝLGÝLER testinde 20 ve ÝNGÝLÝZCE testinde 17 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikadýr. 2. Her sorunun dört seçeneði vardýr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doðru cevaptýr. Doðru bulduðunuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn üçte biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilcektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ.

2

3 TÜRKÇE TESTÝ 1. A l ilk B l konuk 4. Ama hayat dedikleri Güçleþmekte günden güne l vakit l iyi l son l kötü Altý çizili sözcüðün mýsralara kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? l misafir l zaman Yukarýdaki kümelere bakýlarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) B kümesindeki konuk kelimesinin anlamdaþý C kümesinde verilmiþtir. B) C kümesindeki zaman kelimesinin sesteþi A kümesinde verilmiþtir. C) A kümesindeki ilk kelimesinin zýddý B kümesinde verilmiþtir. D) B kümesindeki kötü kelimesinin zýddý A kümesinde verilmiþtir. C A) Bu soru aklýný daha da karýþtýrdý. B) Motorun gücü arabayý çekmeye yetmiyordu. C) Bugünlerde meyve fiyatlarý çok arttý. D) Fen lisesini kazanmak iyice zorlaþtý. 5. Ýz sözcüðü aþaðýdakilerin hangisinde soyut anlamda kullanýlmýþtýr? A) Yüzünün sað tarafýnda yara izi vardý. B) Maðarada eski uygarlýklara ait izlere rastlandý. C) Biz atalarýmýzýn izinden yürüyoruz. D) Hýrsýzý parmak izi ele verdi. 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmamýþtýr? A) Bu kütüphane bir madendir, deðerini bilin. B) Yardýmsever maskesiyle kendi çýkarýný düþünüyor. C) Ney üflemesini kursta öðrenmiþ. D) Önüne gelen bu fýrsatý tepeceðini hiç sanmam. 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ikileme yansýma yoluyla oluþmuþtur? A) Çýtýr çýtýr simitleri afiyetle yedik. B) Alnýnda boncuk boncuk terler birikmiþti. C) Her tarafa renk renk balonlar asýlmýþtý. D) Hava soðuk olunca çocuklar kat kat giyinmiþti. Türkçe Testi 6. Yeliz Haným, mutfakta yemek yapmaktadýr. Bir yandan da küçük çocuðunu kucaðýna alýr ve: Gel çocuðum gel! Bir elimde sen bir elimde yemek... Marifet ve fedakârlýk buna denir herhâlde. diyerek söylenir. Bunu duyan büyük çocuðu: Anneciðim dikkat et, yemeðin kýzgýn yaðý kardeþime sýçramasýn, der. Bunun üzerine annesi: Haklýsýn oðlum,... anlamý yok, diye karþýlýk verir. Paragrafýn anlam bütünlüðü dikkate alýndýðýnda boþluða aþaðýdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? A) kaþýkla verip kepçeyle almanýn B) kaþ yapayým derken göz çýkarmanýn C) pire için yorgan yakmanýn D) baltayý taþa vurmanýn 3

4 7. Atla gezinti yapmak oldukça keyiflidir. Bence at çok asil bir hayvandýr. 9. Kuzey Kutbu na yakýn olduðu için Kanada çok soðuk bir ülkedir. Kanada Ahmet Bâde Ülkemizde futbol, çok sevilen bir spor dalýdýr. Ýspanya Ortadoðu da barýþý saðlamak için temaslarýmýz devam ediyor. Suriye Selim Atalarýmýz atlarý yýllarca ulaþým aracý olarak kullanmýþtýr. Bu atýn yeleleri ne kadar da güzel! Hande Ülkemizdeki salgýn hastalýklar bitmek bilmiyor. Kamerun Bu çocuklardan hangisi at hakkýnda duygu ve düþüncelerini ifade etmemiþtir? A) Ahmet B) Bâde C) Selim D) Hande Abdullah, sýnýrlarý içinde amaç- sonuç cümlesi yazan ülkenin vatandaþýdýr. Abdullah, hangi ülkenin vatandaþýdýr? A) Kanada B) Ýspanya C) Suriye D) Kamerun 8. Hiç kimse, sizin izniniz olmadan kendinizi deðersiz hissettiremez. 10. Onur Betül Ýlker Mehmet Ayþe Aþaðýdakilerden hangisi yukarýda anlatýlmak istenene en uygundur? olacaktýr durmadan hiç gelecek çalýþanlarýn A) Bazý insanlar sebepsiz yere kendilerinin önemsiz olduðunu düþünür. B) Ýnsanlarý deðersiz görmek onlara yapýlan büyük bir haksýzlýktýr. C) Baþkalarýný deðersiz olarak gören insanlar kendi deðerlerini artýramaz. D) Ýnsan, kendini deðersiz olarak görüyorsa sebebi kendisidir. 4 Yukarýdaki sözcüklerle anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulmak istense öðrenciler nasýl sýralanmalýdýr? A) Mehmet - Ayþe - Onur - Ýlker - Betül B) Mehmet - Ýlker - Betül - Ayþe - Onur C) Ýlker - Betül - Ayþe - Onur - Mehmet D) Ýlker - Betül - Mehmet - Ayþe - Onur Türkçe Testi

5 11. Ýnsan hiçbir zaman ümidini kaybetmemeli... Yukarýdaki cümle aþaðýdakilerden hangisiyle devam ettirilirse bir çeliþki ortaya çýkar? A) yaptýðý iþten vazgeçmelidir. B) karamsarlýða düþmemelidir. C) hayatta sürprizlerin olabileceðine inanmalýdýr. D) hayata dört elle sarýlmalýdýr. 13. Anadolu nun geleneksel seyirlik oyunlarý arasýnda cirit oyununun yeri büyüktür. Cirit oyunu, bir eðlence, bir yiðitlik ve çeviklik gösterisi, ayný zamanda bir atlý spordur. Türkler, bu sporu binlerce yýl önce Orta Asya da baþlatmýþ ve yüzyýllar boyunca bu geleneði sürdürerek Selçuklularla birlikte Anadolu ya getirmiþlerdir. Parçaya göre, cirit oyunu ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Millî oyunlarýmýzdan biridir. B) Anadolu da hâlâ en çok oynanan oyundur. C) Binlerce yýl önce Orta Asya da oynanmaya baþlanmýþtýr. D) Cesaret ve hýz gerektiren bir oyundur. 12. Baþkalarý konuþurken sözlerini kesmemelisin. Hastalanmadan saðlýðýnýzýn kýymetini bilmelisiniz. Asým Dilara Acýlarýnýzý dostlarýnýzla paylaþarak azaltabilirsiniz. Rýdvan Plansýz hareket edenlerin sonu hüsrandýr. Reyhan 14. Edebiyatýmýzda Yahya Kemal in mühim bir yeri vardýr. O; sohbetleri, konferanslarý, hocalýðý ve yazýlarýyla edebiyat ve fikir hayatýmýza damgasýný vurmuþ bir þairimizdir. Batý dan aldýklarýný milletimizin öz deðerleriyle birleþtirmiþtir. Paragraftan Yahya Kemal le ilgili hangi bilgiye ulaþýlamaz? Yukarýdaki çocuklardan hangisi bir öneride bulunmamýþtýr? A) Asým B) Dilara C) Rýdvan D) Reyhan Türkçe Testi A) Edebiyat alanýnda farklý çalýþmalarla karþýmýza çýkmýþtýr. B) Edebiyat ve fikir yaþamýmýzda iz býrakmýþ bir kiþidir. C) Batý dan aldýklarýný ulusal özelliklerle harmanlamýþtýr. D) Eserleriyle diðer þairleri etkilemiþtir. 5

6 15. Bileði taþý keskin deðildir ama sert demiri keskinleþtirir. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi, profesörün verdiði cevapla örtüþmektedir? A) On parmakla daktilo yazmayý beceremem ama tüm öðrencilerime öðretmiþimdir. B) Çok iyi futbol oynarým ama kursunu vermek daha güzel. C) Ýyi yemek yapamam ama yemeðin iyisinden anlarým. D) Çok bilgiliyim ama bunlarý bir türlü anlatamýyorum. 16. Ahmet, sabah erkenden ormana gelip kayýk yapan ustayý buldu. Kayýk ustasý o gün iþine yeni baþlýyordu. Usta, önce büyük bir aðaç kesti. Aðacýn dallarýný testereyle budadýktan sonra iki yanýna iki takoz yerleþtirdi. Ahmet, eþikte oturmuþ hayran hayran onu izliyordu. Parçadaki olay, yer, zaman ve kiþiler aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? A) Yazarýn kayýk yapýmýný anlatmasý Olay Yer Zaman Kiþiler B) Ahmet in kayýk yapan ustayý gözlemlemesi Eþik Orman Sabah vakti Yazar, usta Ahmet, usta C) Ustanýn kayýk yapmasý Atölye Hafta sonu Ahmet, usta D) Ahmet in ormana gelmesi 6 Sayýn Profesör, herkese güzel konuþma dersleri verdiðiniz hâlde niçin siz de çýkýp bir konuþma yapmýyorsunuz? Orman Öðle vakti Sabah vakti Ahmet, yazar Bu kuruluþlardan herhangi biriyle baðlantýya geçerek bu spor hakkýnda bilgi alabilirsiniz. 2. Bu sporu yapmak için bir tekne sahibi olmanýz da gerekmiyor. 3. Yelken sporu ülkemizde sanýldýðýndan daha köklü ve sevilen bir spordur. 4. Üstelik birçok þehrimizde yelkencilikle ilgili okul, dernek, vakýf ve kulüp bulunuyor. 5. Dilerseniz ilgili internet sitelerinden de bu bilgilere ulaþabilirsiniz. 18. Yukarýdaki cümlelerle bir paragraf oluþturulmak istense sýralama nasýl olur? A) B) C) D) Net Türkçe Matematik Fen ve Tek. Sosyal Bil. Ýngilizce 1. sýnav Ders Net Türkçe Matematik Fen ve Tek. Sosyal Bil. Ýngilizce 2. sýnav Ders Yukarýdaki grafiklerde Semra nýn sýnavlarda yaptýðý netler verilmiþtir. Bu grafiklerden aþaðýdakilerin hangisi çýkarýlamaz? A) 2. sýnavda sosyal bilgiler ve Ýngilizce derslerinde netleri yükselmiþtir. B) 2. sýnavda Ýngilizce neti, 1. sýnavdaki matematik netinden daha fazladýr. C) 2. sýnavda fen ve teknoloji dersinde netlerini artýrmýþtýr. D) 2. sýnavda matematik ve Türkçe netleri düþmüþtür. Türkçe Testi

7 19. A Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayýcýsý (dolaylý tümleç) kullanýlmamýþtýr? B x Deniz, yukarýdaki üçgenin B açýsýný bulmak için þu iþlemi yapmýþtýr: x = x = 180 x = x = Deniz, bulduðu sayýnýn doðru yazýldýðý seçeneði iþaretleyecektir. Deniz, hangi seçeneði iþaretlemelidir? A) Yüz kýrkbeþ B) Yüz kýrk beþ C) Yüzkýrkbeþ D) Yüzkýrk beþ C A) Yere düþünce çocuðun dizi kanadý. B) Not defterimi evde unutmuþum. C) Bugün kahvaltýyý dýþarýda yapacaðýz. D) Seni evimizin önündeki durakta bekliyorum. 22. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçiþsiz bir eylemdir? A) Kimseye haber vermeden Erzurum a gitmiþ. B) Ne kadar uðraþtýysa da notlarýný bir türlü yükseltemedi. C) Yaptýðý yardýmlarla birçok yoksulu sevindirmiþti. D) Onun bu sert çýkýþý karþýsýnda hemen konuyu kapattým. 20. A gelmek 23. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanýmýndan kaynaklanan bir anlatým bozukluðu vardýr? B C D çýkýþ yüzen bakýnca Amiral Battý oyunu oynayan Furkan, üzerinde zarf- fiilin yazýlý olduðu gemiyi vuracaktýr. A) Onlarý son defa parký gezerken görmüþtüm. B) Kitabý okurken roman kahramaný benmiþim hissine kapýlýyorum. C) Sessiz bir ortam arayan yazar bunu bulamadýðýndan yakýnýyordu. D) Yýllardan beri oturduðu bu yýkýk dökük, harabe evden kurtulmak istiyordu. Hangi kareyi vurmalýdýr? A) A - 3 B) B - 2 C) C - 4 D) D - 1 Türkçe Testi TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ DÝÐER TESTE GEÇÝNÝZ. 7

8 MATEMATÝK TESTÝ 1. Yanda ilk adýmý verilen fraktalýn sonraki adýmlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir? Ýnek sayýsý A) B) Süt miktarý (L) Çiftçi Ali Baba, ineklerinin günlük süt verimine göre yukarýdaki histogramý oluþturmuþtur. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? C) D) A) Ali Baba nýn 25 ineði vardýr. B) Günlük 15 litreden fazla süt veren 15 inek vardýr. C) Günlük 10 litre ve altýnda süt veren 9 inek vardýr. D) Günlük süt verimi en iyi olan grupta 3 inek vardýr. 4. Aþaðýda verilen simetri çeþitlerinden hangisi yanlýþ ifade edilmiþtir? 2. Merkür : 0, kg A) y B) y Venüs : 4, kg Dünya : 5, kg Mars : 6, kg O x Yansýma Dönme O x Bir bilim dergisinde Güneþ e en yakýn dört gezegenin kütleleri yukarýdaki gibi verilmiþtir. C) y D) y Buna göre, hangi gezegenin kütlesi bilimsel gösterime uygun verilmemiþtir? Öteleme Yansýma A) Merkür B) Venüs O x O x C) Dünya D) Mars 8 Matematik Testi

9 5. 12 puan 10 puan 8 puan 7. Bir markette çalýþan dört kasiyerin beþ gün boyunca teslim etmeleri gereken günlük para miktarý ile teslim ettikleri para miktarý arasýndaki fark kuruþ cinsinden aþaðýdaki gibidir. Gün Kasiyer Zeynep l ll lll lv V Nurþen Kemal Emir Yukarýdaki 25 br 2 lik hedef tahtasýnda; 12 puanlýk bölgenin alaný 1 br 2, 10 puanlýk bölgenin alaný 8 br 2 ve 8 puanlýk bölgenin alaný 16 br 2 dir. Süeda ve Zeynep, bu hedef tahtasýna rastgele üçer isabetli atýþ yapýyorlar. Tahsilatlarda en baþarýlý olan kasiyer haftanýn elemaný seçileceðine göre, hangi kasiyer haftanýn elemaný olmaya en yakýndýr? A) Zeynep B) Nurþen C) Kemal D) Emir Süeda nýn atýþlarý þekilde verildiði gibi olduðuna göre, Zeynep in atýþlarýndan aldýðý puanlarla Süeda nýn gerisinde kalma olasýlýðý kaçtýr? A) B) C) D) Gülsen, 27 nin karekökünün yaklaþýk deðerini aþaðýdaki þekilde buluyor: 8. Öðretmeni Bilal e elindeki çubuðu göstererek: Bunu öyle iki noktadan kes ki, oluþan parçalarý uç uca eklediðimde bir üçgen oluþturabileyim. dediðine göre, Bilal çubuðu aþaðýdakilerden hangisindeki gibi kesebilir? l. adým : 25 < 27 < 36 ll. adým : = 2 A) " " lll. adým : = 11 lv. adým : ò25 = 5 V. adým : ò B) " " Gülsen, ayný yöntemi kullanarak ò82 nin yaklaþýk deðerini kaç olarak bulur? C) " " A)9 B)9 C)9 D) D) " " Matematik Testi 9

10 cm ,,,, Yukarýda ilk beþ terimi verilen geometrik dizinin genel terimi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (n 4) 4 B) n cm C) 3 2n D) 3 n 5 Yukarýdaki merdiven 110 cm 120 cm yüksekliðe ulaþýyor. açýldýðýnda Buna göre, merdivenin eþit uzunluktaki iki ayaðýnýn her biri kaçar cm dir? A) 110 B) 120 C) 130 D) Aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde verilen cebirsel ifadeler özdeþ deðildir? A) x 2 4x 5 ile (x 5). (x + 1) B) x 2 4x + 4 ile (x 2) 2 C) 25x x + 1 ile (x + 5) 2 D) x x ile x.(x + 10) 10. D E C G Yukarýda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesi hangi iki noktadan geçen bir doðru boyunca kesilirse oluþan çokgensel bölgelerin çevre uzunluklarý toplamý en büyük olur? A) E ve B B) E ve G C) D ve B D) E ve F 10 A F B 13. Yukarýdaki eþitlikte yerine aþaðýdakilerden hangisi gelebilir? 2 2 a 9 : = 1 2 a + 3a a A) B) 2 a + 3a 2a 6 2a a 3 3 C) D) a a Matematik Testi

11 kiþilik bir sýnýftan bir yarýþma için 4 kiþilik bir ekip seçilecektir. Bu 4 kiþi içinde Mert ve Kerem de bulunacaðýna göre, seçim kaç farklý þekilde yapýlabilir? A) 208 B) 216 C) 224 D) a = 3b 1 2a + b = 12 Yukarýda verilen denklem sisteminin çözümü olan (a, b) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (2, 5) B) (5, 2) C) (7, 2) D) (2, 7) 17. Operatör ANASEL PAPSÝM HER YÖNÜ AYNI ÜCRETE ARA Tarife Tüm vergiler dahil sabit ücret 10 TL 20 TL Her yöne dakika ücreti 50 Kr 25 Kr Ergin, Anasel den; Akýn ise Papsim den Her yönü ayný ücrete ara kampanyalý birer hat almýþtýr. Ay sonuna kadar konuþtuklarý süre ayný olan bu iki arkadaþýn, fatura tutarlarý da ayný gelmiþtir. Buna göre aþaðýdaki doðrusal denklem sistemlerinden hangisi, Ergin ve Akýn ýn kaçar dakika konuþtuklarýný ve fatura tutarlarýný bulmak için kullanýlýr? x A) y = 10 + B) y = x y = 30 + y = C) 4y + x = 10 D) 2y + x = 10 2y + x = 20 4y + x = 20 x 2 x D 8 cm 22 cm C M 11 cm 18. Aþaðýdakilerden hangisi, bir kare dik piramidin açýk þekli olabilir? A) B) N K A 24 cm B Yukarýda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesi, birbirine paralel MN ve KL doðrularý ile üç bölgeye ayrýlmýþtýr. Verilenlere göre, AN kaç cm dir? L 9 cm C) D) A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 Matematik Testi 11

12 19. Önden ve yandan görünümü verilen aþaðýdaki binalardan hangisinin çatýsý üçgen dik prizma biçimindedir? 20. Önden Yandan A) Yukarýda eþ iki binanýn perspektif çizimi verilmiþtir. B) Bu binalarýn yan orta hizasýndan ve ok yönünde bakan bir kiþi, binalarý aþaðýdakilerden hangisindeki gibi görür? A) C) D) B) C) D) MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ DÝÐER TESTE GEÇÝNÝZ. 12 Matematik Testi

13 FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1. Aþaðýdaki þemada, bir bölgedeki besin aðý gösterilmiþ ve besin aðýndaki canlýlar harflerle ifade edilmiþtir. 2. L hücresi kendisiyle ilgili aþaðýdaki ifadeyi söylemiþtir. Güneþ Iþýk Y R L hücresi Ben bir vücut hücresiyim. 4 tane kromozoma sahibim. Sitoplazmam boðumlanarak bölünür. X M T Leyla, L hücresinin þeklini çizmek istemektedir. L Buna göre Leyla, aþaðýdaki hangi þekli çizerse çizimi doðru olur? K Z A) B) N Selim, bu þemadaki canlýlarý kullanarak farklý enerji piramitleri çizmek istemektedir. Buna göre Selim in çizdiði aþaðýdaki enerji piramitlerinden hangisi doðrudur? C) D) A) B) X K L T X Y L T 3. Aþaðýdaki soyaðacýnda, bir ailedeki bazý bireylerin kendi saç þekilleri hakkýnda söyledikleri bilgiler verilmiþtir. C) D) T Z K X Z L M X Kývýrcýk saçlýyým. Ali Eda Zeki Ayþe Cem Düz saçlýyým. Buna göre, bu ailedeki bireyler için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? (Ýnsanlarda kývýrcýk saç geni düz saç genine baskýndýr.) Fen ve Teknoloji Testi A) Ali kývýrcýk saçlýdýr. B) Zeki saf döl genotipe sahiptir. C) Ayþe düz saçlý olamaz. D) Ali, Eda ve Cem melez genotipe sahiptir. 13

14 4. Kadir, fotosentez ve oksijenli solunum olaylarýnýn bazý özelliklerini aþaðýda verilen tablodaki gibi karþýlaþtýrmýþtýr. Olay Oksijenli Fotosentez Özellik solunum Meydana geldiði 1 2 canlý örneði Siyanobakteri Bitki Gün içerisinde 3 Gece 4 gerçekleþtiði zaman aralýðý + Gündüz Gündüz 5 6 Kullanýlan maddeler CO 2 + H 2 O Besin + O Üretilen maddeler O 2 + Glikoz CO 2 + H 2 O Kadir tabloyu oluþtururken hata yapmýþtýr. Buna göre hangi numaralý bölümlerin yerleri deðiþtirilirse tablodaki hata düzeltilmiþ olur? A) 1 ile 2 B) 3 ile 4 C) 5 ile 6 D) 7 ile 8 5. Aþaðýdaki þema, bir bölgedeki bazý beslenme iliþkilerini göstermektedir. Iþýk Atmosferdeki karbon dioksit gazý 6. Aþaðýdaki tabloda, canlýlarýn genetik özelliklerini belirlemede etkili olan 1, 2, 3 ve 4 nolu yapýlarýn özellikleri verilmiþtir. 1 2 DNA nýn görev birimleridir. Canlýlara ait saç rengi, göz rengi gibi karakterleri ortaya çýkarýr. Ayrýca bu karakterlerin kuþaktan kuþaða kalýtýmýný saðlar. 3 4 Ýkili sarmal yapýdadýr. Çok sayýda gen içerir. Hücre yönetimi, üreme, kalýtým gibi görevleri gerçekleþtirir. Her bir canlý türünde belli bir sayýda bulunur. DNA ve proteinlerin birleþiminden oluþur. DNA nýn yapý birimleridir. Dört farklý çeþidi vardýr. Organik baz, deoksiriboz þekeri ve fosfattan oluþur. Ýçerdiði organik bazýn ismiyle isimlendirilir. Tabloyu inceleyen Mehmet, bu yapýlarý isimlendirerek þekillerini çizmek istemektedir. Buna göre Mehmet in aþaðýda verilen isimlendirme veya çizimlerinden hangisi yanlýþtýr? Yapý no Yapýnýn ismi Yapýnýn þekli Þahin A) 1 Gen A C G T C A G T G C A G T C Bitki Çekirge Fare Buna göre bu beslenme iliþkileriyle ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? B) 2 Kromozom A) Bitkiler; çekirge, fare ve þahinin atmosfere verdiði karbon dioksidi, fotosentez olayýnda kullanarak ihtiyaç duyduklarý besinleri üretir. B) Çekirge, bitkiden aldýðý besinlerin bir kýsmýný kendi kimyasal yapýsýný oluþturmada kullanýr. C) Bitkilerden çekirgelere aktarýlan enerji miktarý, farelerden þahinlere aktarýlan enerji miktarýndan daha azdýr. D) Fare sayýsýnýn artýþý, bitki ve þahinleri olumlu, çekirgeleri ise olumsuz etkiler. C) D) 3 4 DNA Nükleotit 14 Fen ve Teknoloji Testi

15 7. Ali, Y canlýsýnýn üremesiyle ilgili aþaðýdaki ifadeyi söylemiþtir. 9. Ali Y canlýsýný çoðaltarak, DNA parmak izleri birbirinin aynýsý olan yavru canlýlar elde ettim. Buna göre, Y canlýsý ve Y canlýsýnýn üreme çeþidi aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olamaz? Y canlýsý Üreme çeþidi A) Bakteri Bölünerek üreme B) Kedi Eþeyli üreme C) Bitki Vejetatif üreme D) Deniz yýldýzý Yenilenerek üreme su K l su K cismi içlerinde farklý miktarda su bulunan I, II ve III kaplarýnda þekildeki gibi dengededir. Buna göre K cisminin I, II ve III kaplarýnýn tabanlarýna uyguladýðý basýnçlar arasýndaki iliþki hangisindeki gibidir? A) I > II > III B) I = II = III C) III > II > I D) II > III > I K ll su K lll 8. Aþaðýdaki deney düzeneklerini hazýrlayan Yavuz, Ömer ve Ayþe den hangileri cisme etki eden kaldýrma kuvvetini bulamaz? Yavuz un deneyi su Bir cismin hava ve su içindeki aðýrlýklarý ölçülüyor. su A) Yalnýz Yavuz B) Yavuz ve Ömer C) Yalnýz Ayþe D) Ömer ve Ayþe Fen ve Teknoloji Testi Ayþe nin deneyi Ayný cismin iki farklý sývýda aðýrlýklarý ölçülüyor. Taþýrma kabýna býrakýlan cismin taþýrdýðý sývýnýn aðýrlýðý ölçülüyor. alkol Ömer in deneyi sývý 10. Eren, deniz seviyesinde cýva kullanarak Toriçelli deneyini h yapýp cam borudaki sývý yüksekliðini ölçüyor. Daha sonra cýva Eren aþaðýdaki deðiþiklikleri yaparak deneyi tekrarlýyor. 1. deðiþiklik: Deneyi deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde cýva kullanarak ayný cam boru ile yapýyor. 2. deðiþiklik: Deneyi deniz seviyesinde yoðunluðu cývanýnkinden daha az olan sývý kullanarak ayný cam boru ile yapýyor. Buna göre, 1. ve 2. deðiþikliklerde cam borudaki sývý yüksekliði ilk duruma göre nasýl deðiþir? 1. deðiþiklik 2. deðiþiklik A) Azalýr Artar B) Azalýr Azalýr C) Artar Azalýr D) Artar Artar 15

16 11. I. X elementinin son katmanýnda 8 elektron bulunmaktadýr. II. Y tel ve levha haline getirilebiliyor. III. Z elektron vererek kararlý hale geçiyor. 13. Feyza X elementi ýsý ve elektriði iyi iletir. Z elementi iyon oluþturmaz. 12. Bazý özellikleri yukarýda verilen X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki gruplarý aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olabilir? X Y Z A) 1A 2A 3A B) 8A 2A 7A C) 8A 4A 2A D) 2A 2A 6A K K, Mg, O ve Ar elementlerinin periyodik tablodaki yerleri þekildeki gibidir. Buna göre aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) B) Mg Ahmet Tuðba C) Hüseyin D) K elementi 1. periyot 4A grubundadýr. Mg elementi bileþiklerinde (2+) yüklü iyon oluþturur. O elementinin atomlarý element molekülü oluþturabilir. Ar elementi kararlý yapýya sahiptir. O Ar 14. Feyza, Hayri ve Melike nin özelliklerini söylediði elementler için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) X ve Z arasýnda bileþik oluþurken Z elektron alýr. B) X ve Y arasýnda iyonik baðlý bileþik oluþur. C) Y ve Z arasýnda bileþik oluþurken Y oktete ulaþýr. D) X ve Y arasýnda elektron ortaklaþmasý ile bileþik oluþur. Yanda bazý iyonlar verilmiþtir. Bu iyonlardan oluþabilecek aþaðýdaki bileþiklerden hangisinin formülü yanlýþ yazýlmýþtýr? A) C) Melike PO 3 4 NH + 4 Al 3+ SO 2 4 (NH 4 ) 3 PO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 B) D) AlPO 4 Hayri Y elementi elektron almaya yatkýndýr. NH 4 (SO 4 ) 2 Esra 16 Fen ve Teknoloji Testi

17 15. HCI suda H + + CI 16. Farklý kaynaklarýn ayný süre içinde ürettikleri ses dalgalarý aþaðýdaki gibidir. Mg(OH) 2 suda Mg OH NaOH suda Na + + OH I II HCI, Mg(OH) ve NaOH nin suda iyonlaþmasý yukarýdaki gibidir. Asit ve bazlarýn bazý ayýraçlarla etkileþimi ise aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Asit Baz K L M HCI çözeltisi HCI çözeltisine mavi turnusol kaðýdý batýrýlýyor. Turnusol kaðýdý Kýrmýzý Mavi Metil oranj Kýrmýzý Sarý Mg(OH) 2 çözeltisi Mg(OH) 2 çözeltisine metil oranj damlatýlýyor. Buna göre K kabýna batýrýlan turnusol kaðýdýnýn rengiyle L ve M kaplarýndaki çözeltilerin rengi nasýl olur? K L M Fenolftalein A) Kýrmýzý Sarý Kýrmýzý Renksiz Kýrmýzý NaOH çözeltisi NaOH çözeltisine fenolftalein damlatýlýyor. Yukarýdaki gibi numaralandýrýlmýþ kaynaklardan çýkan seslere ait dalga grafiklerine göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) I. kaynaktan çýkan sesin frekansý en büyüktür. B) III ve IV. kaynaklardan çýkan seslerin genlikleri aynýdýr. C) II. kaynaktan çýkan sesin frekansý, lv. kaynaktan çýkan sesin frekansýndan küçüktür. D) I ve III. kaynaklardan çýkan seslerin þiddetleri birbirine eþittir. 17. Özdeþ K ve L kaplarýndaki sularla ilgili aþaðýdaki bilgiler veriliyor. K ve L kaplarýndaki su taneciklerinin ortalama hareket enerjileri eþittir. L kabýndaki suyu oluþturan taneciklerin toplam hareket enerjisi, K kabýndaki suya göre daha fazladýr. Buna göre K ve L kaplarý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) lll B) lv B) Kýrmýzý Sarý Renksiz C) Mavi Kýrmýzý Kýrmýzý D) Mavi Kýrmýzý Renksiz 20 C 30 C K L 30 C 50 C K L C) D) 40 C 40 C 20 C 20 C K L K L Fen ve Teknoloji Testi 17

18 Madde Erime sýcaklýðý ( C) Kaynama sýcaklýðý ( C) kýsa tel uzun tel X Y Z X, Y ve Z maddelerinin bulunduðu ortamýn sýcaklýðý 50 C tan 120 C a çýkarýlýrsa hangi maddeler hâl deðiþtirir? A) Yalnýz Y B) Yalnýz Z C) X ve Y D) Y ve Z Trampete daha büyük kuvvetle vurduðumda daha þiddetli ses oluþur. 20. Sýcaklýk ( C) Rana Nazlý Telleri eþit kuvvetle çekip býraktýðýmda, kýsa telden çýkan ses daha ince olur Zaman Ýrem Jet uçaðýnýn çýkardýðý sesin þiddeti helikopterin çýkardýðý sesin þiddetinden daha büyüktür. Yukarýdaki öðrencilerden hangilerinin verdiði bilgiler doðrudur? A) B) C) D) Düzgün olarak ýsýtýlan bir kaptaki suya ait sýcaklýk-zaman grafiði yukarýda verilmiþtir. Grafiðe göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) 2 ve 4 aralýðýnda suya verilen ýsý su tanecikleri arasýndaki baðlarý zayýflatmak için harcanýr. B) 3 aralýðýnda su taneciklerinin hareket enerjisi artmaktadýr. C) 1 aralýðýnda su katý haldedir. D) 5 aralýðýnda su tanecikleri sadece titreþim hareketi yapmaktadýr. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ DÝÐER TESTE GEÇÝNÝZ. 18 Fen ve Teknoloji Testi

19 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ 1. Trablusgarp a gizlice giderek yerli halkýn Ýtalyanlara karþý mücadele etmesini saðladýk. Böylece Ýtalyanlarýn Trablusgarp ýn içlerine girmelerini engelledik. 2. Doðup büyüdüðü Selânik in Batýyla daha çok baðlantýsýnýn bulunmasý sebebiyle olacak, dikkat çeken fikirleri vardý. Etrafýna topladýðý arkadaþlarýyla cesaretle konuþuyor ve onlarý konuþmalarýyla tesiri altýna alýyordu... Bizler vatan, millet, Türklük fikirlerini çok defa Harp Akademisi sýralarýnda ondan duymuþtuk. Akþam sýnýfta kapýlar kapandýktan sonra kürsüye çýkýyor, bir konferansçý gibi Paris ten gelen Türkçe ve Fransýzca gazetelerden öðrendiklerini bize aktarýyordu. Size taarruzu deðil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr. O satýh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla sulanmadýkça düþmana terk olunamaz. General Asým Gündüz Sýnýf arkadaþý General Asým Gündüz ün sözlerinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Fikirlerinin oluþmasýnda yaþadýðý ortam etkili olmuþtur. B) Öðrencilik yýllarýnda bile liderlik özellikleri ön plana çýkmýþtýr. C) Çevresindeki insanlara milliyetçilik ve vatanseverlik fikirlerini aþýlamýþtýr. D) Mustafa Kemal in fikir dünyasýna yön veren en önemli geliþmeler Fransa da meydana gelmiþtir. Atatürk ün yukarýda verilen sözlerine bakýlarak onun askerî kiþiliði ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? 3. Bu savaþa girmemiz kaçýnýlmazdý. Çünkü Ruslar Boðazlardan ve Kafkaslardan güneye inmek isterken, Ýngilizler de petrol bölgelerini ele geçirmek istiyordu.eðer Almanya savaþý kazanýrsa biz de bu sayede yeniden güçlenir ve Ruslar ile Ýngilizlerin isteklerini engelleyebilirdik. Ayný zamanda daha önce kaybettiðimiz Mýsýr ve Trablusgarp gibi yerleri de geri alabilirdik. A) Teþkilatçý bir komutan olduðu B) Duruma göre strateji belirleyen bir komutan olduðu C) Katýldýðý savaþlarda daima taarruzu düþünen bir komutan olduðu D) Vatan topraklarýnýn savunulmasý için gerekirse kendisini ve askerlerini feda edebilecek bir komutan olduðu Enver Paþa Osmanlý Devleti nin l. Dünya Savaþý na girmesinde en etkili kiþilerden biri olan Enver Paþa nýn konuþmasýndan hareketle aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Osmanlý Devleti, l. Dünya Savaþý na niçin girmiþtir? B) Almanya neden Osmanlý Devleti ni kendi yanýnda savaþa sokmak istemiþtir? C) Ýngiliz ve Ruslarýn Osmanlý Devleti üzerindeki emelleri nelerdir? D) Osmanlý Devleti, neden Almanya tarafýnda yer almýþtýr? Sosyal Bilgiler Testi 19

20 4. Ýtilaf Devletleri yapacaklarý iþgallere zemin hazýrlamak ve Türk halkýnýn birbiriyle olan irtibatýný keserek iþgallere karþý organize bir þekilde hareket etmesini engellemek için Mondros Ateþkes Antlaþmasý na bazý maddeler koymuþlardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu amaca yönelik maddelerden biri deðildir? 6. Vatanýn bütünlüðü, milletin geleceði Samsun tehlikededir. Amasya Ankara TBMM nin üstünde hiçbir güç yoktur. Sivas Manda ve himaye asla kabul edilemez. Millî sýnýrlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Erzurum 5. A) Osmanlý Devleti, Ýttifak Devletleri ile tüm iliþkilerini kesecektir. B) Doðudaki altý ilde karýþýklýk çýkarsa Ýtilaf Devletleri bu illeri iþgal edebilecektir. C) Ýtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çýkarsa gerekli gördükleri yerleri iþgal edebilecektir. D) Toros tünelleri, limanlar ve haberleþme araçlarý Ýtilaf Devletlerinin denetimine verilecektir. Yukarýdaki haritada Atatürk ün Millî Mücadele döneminde bazý yerlerde aldýðý kararlar verilmiþtir. Alýnan kararlara göre, Mustafa Kemal in amaçlarý arasýnda aþaðýdakilerden hangisi gösterilemez? A) Türk halkýný iþgallere karþý bilinçlendirmek B) Ülke bütünlüðünün korunmasýný saðlamak C) Ülkenin baðýmsýzlýðýný saðlamak D) Ülkede yaþayan azýnlýklara kendi devletlerini kurma hakkýný tanýmak 7. Osmanlý Mebusan Meclisi nin toplanmasý (12 Ocak 1920) Misakýmilli nin ilaný (28 Ocak 1920) 20 Sultanahmet Mitingi (17 Mayýs 1919) Anadolu da iþgallerin baþlamasý ve özellikle de Ýzmir in iþgali üzerine ülkenin deðiþik yerlerinde protesto mitingleri yapýlmýþ ve Türk halký iþgallere karþý ilk tepkisini bu þekilde ortaya koymuþtur. Mustafa Kemal de Havza da yayýnladýðý genelgede bu mitinglerin daha fazla yapýlmasýný istemiþtir. Aþaðýdakilerden hangisi, iþgallere karþý mitinglerin düzenlenmesinin amaçlarýndan biri deðildir? A) Halkýn birlik ve beraberliðini güçlendirmek B) Halkýn iþgallere karþý tepki göstermesini saðlamak C) Kuvayýmilliye ruhunun güçlenmesini saðlamak D) Yapýlacak mücadelede Ýstanbul Hükümeti nin desteðini saðlamak Ýtilaf Devletlerinin, Ýstanbul u resmen iþgali (16 Mart 1920) Tarihî olaylar arasýndaki neden-sonuç iliþkisi düþünüldüðünde diyagramda soru iþareti (?) ile boþ býrakýlan kutuya aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sevr Barýþ Antlaþmasý nýn imzalanmasý (10 Aðustos 1920) B) Ankara da TBMM nin açýlmasý (23 Nisan 1920) C) Gümrü Antlaþmasý nýn imzalanmasý (3 Aralýk 1920) D) Teþkilat-ý Esasiye nin kabulü (20 Ocak 1921)? Sosyal Bilgiler Testi

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 18. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Dayanmak sözcüðü; 1. cümlede cümlede kullanýþý uzun sürmek, 2. cümlede varmak, ulaþmak, 3. cümlede, bütün gücünü kullanarak

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı

8. SINIF FEN B L MLER

8. SINIF FEN B L MLER 8. SINIF FEN B L MLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr.

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. TÜRKÇE TESTÝ 1. 3. Bavulunu kendin götürebilirsin. Didem Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. 1. Apartmanýmýzýn önünde duran araba kimin? 2. Ön görüþme yapmadan

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı