BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK Sıla Ozan Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2011

2 BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK Sıla Ozan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2011

3 ı ı ü ğ Ş ö ş ı ı ç ış ı ı ş ı ü ü ıı ığı ş ş ı Ğ ç Ç Ç İ Ş ç Ö ış ı ı ç öğ ü ğ ı İ Ç ü ü ü

4 ı ı ı ığı ç ış ğ ı ı ö ğ ü İğı ı ı ü ü ü ş ş ğı ğ ş ı ğ ı ı ş çı Ü ş ş çı ı ı ü şi çı ı ı ü ç ş ığı ı ş çı ı

5 ÖZET Ozan, Sıla, Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Şiirlerinde Görsellik, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Şiirlerinde Görsellik isimli çalışmamızda amaç Bedri Rahmi nin şiirlerinde yer alan görsel kullanımların ne şekilde oluşturulduğunu ortaya koymaktır. Eyüboğlu nun Dol Karabakır Dol Bütün Şiirleri isimli şiir kitabında yer alan tüm şiirler ve Yaşasın Renk, Mavi Yolculuk Defterleri, Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru, Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu resim kataloglarıyla Eczacıbaşı Sanal Müze de yer alan Bedri Rahmi Eyüboğlu resimleri incelenmiştir. Eyüboğlu nun üslup özelliklerini belirleyebilmek amacıyla deyişbilim yöntemlerinden yararlanılmıştır. Böylece şairin görsellik etkisini ne şekilde oluşturduğu belirlenmiştir. Birinci bölümde şiirlerde yer alan renkler üzerinde durulmuş ve şiirlerde birden fazla rengin bir arada kullanılması ile görsel etkinin sağlandığını görülmüştür. İkinci bölümde şiirler Wölfflin in sanat formlarına göre değerlendirilmiş ve şiirlerle resimler arasında yöntem birliğine ulaşılmıştır. Üçüncü bölümde şairin şiirlerinde çizdiği resimlere ulaşılarak görselliğin resim ile kesiştiği noktalar belirlenmiştir. Dördüncü bölümde Eyüboğlu nun içine şiir yazdığı tablolar üzerinde durulmuş, şiirlerle resimler arasındaki ortak noktalar belirlenmiştir. Beşinci bölümde şiirler sinematografik sunum açısından ele alınarak, şiirlerde görselliğin yalnızca resmin olanaklarıyla sağlanmadığı anlaşılmıştır. Son bölümde ise Eyüboğlu nun şiirleri ve düzyazılarında adı geçen ressam ve edebiyatçılar belirlenerek, şairin/ressamın şiirlerinde oluşturduğu görsellik üzerinde etkili olup olmadıkları belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Modern Türk Şiiri, Modern Türk Resmi, görsellik, deyişbilim, Wölfflin.

6 ABSTRACT Ozan, Sıla, Visuality on Poems of Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Our study entitled Visuality on Poems of Bedri Rahmi Eyüboğlu, purpose to how visuality is ocur on his poems. In this context all the poems in Bedri Rahmi Eyüboğlu s Dol Karabakır Dol Bütün Şiirleri and paintings in Yaşasın Renk, Mavi Yolculuk Defterleri, Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru, Bedri Rahmi Eyüboğlu- Eren Eyüboğlu painting catalog and Eczacıbaşı Virtual Museum are viewed. Method of stylistics are used to identfy Bedri Rahmi Eyüboğlu s characteristic of style. In this way purposing how to effect of visuality is ocur on poems. In the first part colours are viewed and specified that visuality effects are occured using more than one colour. In the second part Wölfflin s art forms are applied on poems and reach unity of methods between poems and paintings. In the third part, paintings in poems are identified and the way that paintings and poems are crossed is occured. In the fourth part, paintings are viewed which poems are written in. So how to paintings and poems are in common, is reached. In fifth part, cinematographic statements are identified. In this way poems seen gaining visuality not only painting methods but also cinematographic resources. In the last part of study, painters and men of letters who occurs Eyüboğlu s writings and poems are identified purposing how to affect visuality of poems. Key Words Bedri Rahmi Eyüboğlu, Modern Turkish Poetry, Modern Turkish Painting, visuality, stylistics, Wölfflin.

7 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY..i BİLDİRİM ii ÖZET..iii ABSTRACT..iv İÇİNDEKİLER...v ÖNSÖZ... viii GİRİŞ: RESİM EDEBİYAT İLİŞKİSİ BÖLÜM : RENKLER Açık Kullanımlar Şiirlerin Başlıklarında Renkler Şiirlerde Renkler Kapalı Kullanımlar Şiirlerin Başlıklarında Renkler Şiirlerde Renkler BÖLÜM : GÖRSEL DÜZENLEME Çizgisellik Gölgesellik Düzlem Derinlik Kapalı Form Açık Form Çokluk Birlik..142

8 2.9.Belirlilik Belirsizlik BÖLÜM: ŞİİRLE ÇİZİLMİŞ RESİMLER Portreler Otoportreler Manzara Resimleri Dış Mekân İç Mekân Doğanın Öğeleri Nesne Natürmort Nü BÖLÜM: ŞİİRLERLE RESİMLER ARASINDAKİ KESİŞMELER Şiirli Resimler Düzyazılı Resimler Eski Harfli Türkçe Yazılı Resimler Aynı Adı Taşıyan Şiirler ve Resimler BÖLÜM: SİNEMATOGRAFİK ANLATIM BÖLÜM: SANATÇILARA DAİR Düzyazılarda Adı Geçen Ressamlar Şiirlerde Adı Geçen Ressamlar Düzyazılarda ve Şiirlerde Adı Geçen Yazar ve Şairler 334 SONUÇ 361 KAYNAKÇA 366 EKLER EK 1 Nâzım Hikmet in 1. Mektubu EK 2 Nazım Hikmet in 2. Mektubu

9 EK 3 Nazım Hikmet in 3. Mektubu EK 4 Bedri Rahmi Eyüboğlu nun El Yazısıyla Şiirleri.385

10 ÖNSÖZ Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Şiirlerinde Görsellik isimli çalışmamızın konusu, şiirresim ilişkisi bağlamında Eyüboğlu nun şiirlerinde görsel kullanımların ne şekilde düzenlendiğini belirlemektir. Eyüboğlu, hem ressam hem şair kimliği ile bu konuda zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Çalışmamızın odağında şiirler yer alsa da Bedri Rahmi nin resimleri ve düzyazıları da şiirleri kadar çalışmanın sonuca ulaşması açısından önemlidir. Çalışma giriş, sonuç ve kaynakça dışında altı bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında şiir-resim ilişkisi, Türk edebiyatında şiir-resim ilişkisi ve Eyüboğlu nun renk-biçim algısı üzerinde durularak çalışmanın bütünü için uygun zemin hazırlamıştır. Birinci bölümde Bedri Rahmi nin şiirlerindeki renkler açık kullanımlar ve kapalı kullanımlar alt başlıklarında değerlendirilmiş, renklerin şiirlerde kazandığı farklı anlamlar ve yüklendikleri farklı görüntülere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde şiirleri incelenirken deyişbilim yöntemleri kullanılmıştır. İkinci bölümde ise Eyüboğlu nun şiirleri Heinrich Wölfflin in Sanat Tarihi nin Temel Kavramları kitabında belirlediği beş temel üslup özelliği açısından incelenmiş ve Wölfflin in resim alanında belirlediği formlar şiirler üzerinde uygulanmıştır. Üçüncü bölümde Eyüboğlu nun şiirlerinde çizdiği resimler üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde B. Rahmi nin şiirli resimler tabirinden yola çıkarak içinde şiir yazan tablolar üzerinde durulmuş; resimler ile şiirler arasındaki bağlantılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma boyunca Eyüboğlu nun toplam 84 resmi üzerinde durulmuştur. Bu resimlerden 20 si şiirli, şiirlilerden 10 u eski yazılı 10 u yeni yazılıdır. Beşinci bölümde Eyüboğlu nun hareket içeren şiirleri sinematografik anlatım başlığı altında incelenmiştir. Tüm çalışma boyunca Eyüboğlu nun 149 şiiri üzerinde durulmuştur. Altıncı bölümde ise şiirlerde ve düzyazılarda yer alan sanatçılar belirlenmiş ve Eyüboğlu nun yaratılarına etkileri üzerinde durulmuştur. Ekler kısmında ise Nâzım Hikmet in, Bedri Rahmi nin şiirleri üzerine yazdığı farklı tarihli üç mektup ile Bedri Rahmi Eyüboğlu nun el yazısı ile şiirlerin taslakları yer almaktadır. Çalışmada şiirleri değerlendirirken deyişbilim yöntemlerinden yararlanılmıştır. Böylece şairin üslubunda görsel kullanımların etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Eyüboğlu nun Dol Karabakır Dol (Bütün Şiirleri) isimli kitabında yer alan

11 şiirlerin tümü incelenmiş, gerektiği noktalarda şiir kitaplarının ilk baskılarına başvurulmuştur. Resimler için Mavi Yolculuk Defterleri, Yaşasın Renk kitapları ile Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru, Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu resim katalogları ve Eczacıbaşı Sanal Müze kaynak olarak kullanılmıştır. Bedri Rahmi Eyüboğlu nun şiirleri üzerine yapılmış iki çalışma belirlenmiştir. Bunlardan ilki Abdullah Çelik in hazırladığı Eyüboğlu nun şiirleri için genel bir değerlendirme yaptığı çalışma (Çelik, 1996); ikincisi ise Ramazan Melih Erzen in, Eyüboğlu nun şiirlerinde tematik inceleme yaptığı ve doktora tezi olarak hazırladığı çalışmadır (Erzen, 2007). Hülya Vurnal ın (Vurnal, 1993), Dilek Kesek in (Kesek, 2000), Vildan Işık ın (Işık, 2007), Emel Sevin in (Sevin, 1996), İbrahim Kesek in (Kesek, 2000) ve Nadide Özbek in (Özbek, 1994) çalışmaları Eyüboğlu nun sanat anlayışına yöneliktir. Ece Kıvrak ın hazırladığı Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Türkiye deki Sanat Eğitimine Resim-Şiir İlişkisi Bağlamında Katkıları (Kıvrak, 2009) isimli çalışma Eyüboğlu nun resim ve şiirlerini birlikte ele alır. Resim ve şiir ilişkisini konu eden başka bir çalışma da Hüdai Morsünbül ün hazırladığı Resim-Şiir İlişkisi Işığında İlhan Berk Sanatı (Morsünbül, 2006) isimli çalışmadır. Bizim çalışmamız ise Eyüboğlu nun hem şiirlerini hem resimlerini konu eden bir çalışmadır. Şiirler odak noktada olsa da resimler olmadan çalışmanın yarım kalacağı muhakkaktır. Dolayısıyla çalışmamızda resimlerden önemli ölçüde yararlanılmıştır. Şiirler ve resimler birlikte değerlendirilirken hem şiirlerin hem de resimlerden bazılarının kesin olarak yazım ve çizim tarihleri bilinmediği için şiirlerin ilk olarak hangi yıl hangi kitapta basıldıkları dikkate alınarak sorun bir parça da olsa giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan tüm şiirler Eyüboğlu nun Dol Karabakır Dol Bütün Şiirleri kitabında yer alan yazımlarına sadık kalınarak alıntılanmıştır. Resimler içinde yazan şiirlerde de aynı şekilde şairin yazım tercihleri esas alınmıştır. Çalışmada resimlerin değerlendirilmesi sırasında bazı zorluklar yaşanmıştır. Bunun nedeni resimlerin, kaynaklardan fotoğraf yolu ile çoğaltmak zorunda kalınmasıdır. Ancak resimlerin kalitesindeki sorunlar en aza indirilmeye çalışılarak çalışmamıza dâhil edilmiştir. Tezin ortaya çıkış süresince bütün titizliği ve hoşgörüsüyle yanımda olan, yüksek lisansa başladığım ilk günden itibaren bana inanan tez danışmanım sevgili Doç. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan a özel bir teşekkürü borç bilirim.

12 Bedri Rahmi Eyüboğlu nun resimleri için kapısını çaldığımda beni geri çevirmeyen ve yol gösteren çok değerli sanatçı Fikret Otyam a; yine beni kapısından geri döndürmeyerek, Bedri Rahmi Eyüboğlu nun yayınlanmamış şiirlerini, Nazım Hikmet in Bedri Rahmi nin şiirleri üzerine yazdığı mektupları ve Yaşasın Renk- Long Live Color ( ) kitabını güvenerek bana teslim eden Sayın Hughette Eyüboğlu ve Eser Eyüboğlu na çok teşekkür ederim. Eski yazılı şiirlerin okunmasında yardımını esirgemeyen sevgili hocam Doç.Dr. Fatma S. Kutlar Oğuz a teşekkür ederim. Çalışmamın her aşamasında bana sabırla yardım eden sevgili arkadaşım Gülşah a ve kaynaklara ulaşmamı sağlayan kuzenim Can a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve aileme. Ve Selim e. Hep yanımda oldukları için. Çalışmamın B. Rahmi nin doğumunun 100. yılına denk gelmesi çalışmama özel bir anlam yüklüyor. Sıla Ozan Mayıs, 2011

13 1 GĠRĠġ: RESĠM EDEBĠYAT ĠLĠġKĠSĠ Şairin sözü, doğru yere dokunduğu için, varlığımızın derin katmanlarını sarsar. Gaston Bachelard Edebiyat ile resim arasındaki ilişki Platon dan bu yana tartışılan bir konudur. Tartışmalar özellikle şiir ve resim arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşır. Deniz Şengel, şiir ile resmin, yazı ile görsel temsilin ilişkisinin izine Yunan dan iki bin yıl öncesine, Gılgamış Destanı nda rastlandığını belirtir. Bu nedenledir ki resim olgunlaşmak için Rönesans ı beklerken şiir ondan çok önce görsellikle bağını kurmuştur. Ancak ressam ve şairleri meşgul eden mesele, şiirin ve resmin tarihsel önceliğinden çok hangisinin ifade gücünün daha yüksek olduğudur. Şairler resim ile şiir arasındaki ifade farkını sorgulamaya ressamlardan önce başlamışlardır: Ressamlar Rönesans tan itibaren resim sanatının (veya tüm görsel sanatların) gerçeğin doruk noktasını sunduğunu ileri sürmüşlerse de şairler şiiri resimle kıyaslamaya çok daha önceden, Homeros un zamanında başlamışlar ve şiirin betimleme gücünün üstünlüğünü tekrar tekrar vurgulamışlardır (Eraslan, 2002, s. 79). Şairler şiirin betimleme gücü üzerinde Homeros tan beri ısrarla dursalar da ressam Leonardo Da Vinci resmin üstünlüğünü savunmuştur: Ozanın elinin altında ressamlar kadar geniş bir konu seçeneği bulunsa bile, yarattığı şeyler insanlığı resimler kadar doyurmayı başaramaz, zira şiir nesneleri, eylemleri, olayları sözcüklerle göstermeye çabalarken ressam onları şekillendirmek için, o şekillerin doğru görüntülerini kullanmaktadır. Artık insan için önemli olan hangisidir sen karar ver, adı mı görüntüsü mü? Ad, bir ülkeden bir ülkeye değişir; biçimse ölüm işe karışana kadar hiç değişmez (Şengel, 2002, s. 16).

14 2 Leonardo nun resimde şekillerin doğru görüntüleri ile kastettiği biçim, Rönesans resimleri için geçerli olsa da resmin tarih içindeki değişimiyle birlikte Leonardo nun bahsettiği şeklinden uzaklaşmıştır. Resim, nesnenin gerçek şeklini olduğu gibi vermekten göründüğü gibi vermeye; göründüğü gibi vermekten de soyut şekilde vermeye dönüşmüştür; yani nesne ya da kişi göründüğünden farklı şekilde çizilmeye başlanmıştır. Bu nedenle Leonardo nun bahsettiği görüntüler bozulmuş, şekil değiştirmiştir. Şiirde olduğu gibi resimde de imgeler ve soyutlamalar ortaya çıkmıştır. Şiirin resme olan üstünlüğünü savunan düşünürler de vardır. Bunlardan biri 18. yüzyıl düşünürü Gotthold Ephraim Lessing dir. Lessing in görüşlerine Özlem Uzundemir, İmgeyi Konuşturmak isimli kitabında şu şekilde yer verir: Lessing e göre görsel imge sessiz, durağan ve uzamsaldır, yani resim belli bir anı dondurarak yansıtır. Oysa dil; sesli, devingen ve zamana dayalıdır çünkü dilde var olan eylemler zaman öğesi içerir. Bu nedenle de Şair, bize gösterdiği tabloyu bir anda toplamak mecburiyetinde değildir. Başka bir deyişle, gözün ilk bakışta algıladığını şair sözcükleri kullanarak yavaş yavaş aktarır (Alıntılayan Uzundemir, 2010, s. 21). Şiirin ifade gücünü zamansallığa dayandırır Lessing. Zamana yayılan anlatımın daha güçlü olacağını savunur. Shakespeare ise şiirin üstünlüğünü sürekliliğine bağlar. Ona göre resim ve heykeller sağlam malzemelerle yapılsalar bile zaman akışı içinde yok olur ama şiir çok daha uzun süre yaşar (Alıntılayan Eraslan, 2002, s. 79). 20. yüzyıl sanat kuramcılarından Rudolf Arnheim, görsel ortamın nesnelerin, olayların ve ilişkilerin özellikleriyle eş değer yapılar sunduğu için üstün olduğunu savunur (Arnheim, 2009, s. 259). Bu bakış açısı resmin çizgiselliği ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü ancak çizgisel resim nesnelerin, kişilerin ve ilişkilerin dış dünyadaki değerlerine eş değer görüntüler sunar. Arnheim, şiirin yarattığı görsel durumda ise okurun, şairin amaçladığı imgeyi tamamlayamayabileceğini söyler (Arnheim, 2009, s. 276). Çünkü şiirde görsellik parçalı şekilde oluşur, okur parçaları birleştirerek imgeye ulaşır. Resimde ise izleyici bir defada bütün görüntüye ulaşır ve imgeye ulaşmak için birleştirme işlemine gerek yoktur.

15 3 Resimsel bir imge kendisini, eşzamanlılık içinde bir bütün halinde sunar 1. Şiir ve resmin karşılaştırılmaması gerektiğini düşünenler de vardır. Bunlardan biri 19. yüzyıl sanat eleştirmeni John Ruskin dir: Ruskin resim ve şiir sanatlarının birbiriyle karşılaştırılamayacağını, resim sanatının şiire değil, konuşma ve yazıya karşı olduğunu şu sözlerle savunur: Hem resim hem de konuşma ifade yöntemleridir. Şiir ise bu yöntemlerden birini yüce bir amaç için kullanır (Alıntılayan Uzundemir, 2010, s. 23). 20. yüzyılda kübizm, gerçeküstücülük ve yapıbozumculuğa doğru giden süreçte Michel Foucault, dilin nedensizlik ilkesiyle sözcükler ve nesneler arasındaki rastlantısal ilişkiyi vurgulayarak dil ile resim arasındaki ilişkiden bahseder: Gördüğümüz şeyleri istediğimiz kadar anlatalım, gördüğümüz şey hiçbir zaman söylenen şeyin içine sığmaz ve söylenmekte olan imgeler, eğretilemeler, kıyaslamalar aracılığıyla istendiği kadar gösterilmeye çalışılsın, bunların ışıklarını saçtıkları yer gözlerin gördüğü değil de sentaksın ardışıklığının tanımladığı yerdir (Alıntılayan Uzundemir, 2010, s. 28). Böylece iki sanatın da farklı yöntemlerle kendini ifade ettikleri ve birinin diğerinden daha üstün olmadığı görüşü oluşur. Her iki sanatın kendini ifade aracı farklıdır. Şiirin görselliği zihinde canlanan bir görselliktir (Altıok, 2006, s. 31). Her iki sanatın görsellik değerleri farklıdır ancak ortak noktaları da vardır. Her iki sanat alanında ortaya çıkan eserler belli bir kurgunun ürünüdür ve ortaya çıkmak için belli bir sürece ihtiyaçları vardır. Şair de ressam da bu süreç sonunda olmayan bir şeyi var ederler (Altıok, 2006, s. 31). Warren ve Wellek Yazın Kuramı isimli kitaplarında her sanatın kendine özgü bir iç yapısı olduğunu; sanatların birbirleriyle mutlaka ilişki içinde olduklarını ancak bu ilişkilerle bir sanattan yola çıkarak diğer sanatların evrimini belirlemenin mümkün olmadığını belirtirler (Warren ve Wellek, 2001, s. 157). Resim- edebiyat ilişkisinin kilit noktasında imge durur. Resmin görsel imgesine karşın şiirin sözsel imgesinin görsel sunum yetisi tartışılır. Bir imge yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür 2. Bu görünümün resimde şiirden 1 Arnheim, 2009, s Berger, 2009, s.10.

16 4 daha önde tutulmasının nedeni resmin imgesinin doğrudan göze, görmeye yönelik olmasıdır. Bazı şiirlerin fotoğraf kesinliği taşıdığı, bazılarınınsa hareketli sahneler içerdiği bilinir. Böylece şiirin görselliğinin resmin görselliğinden daha aşağıda tutulmaması gerektiği de görülür. Resimde sunulan görsel imgenin algısı görüldüğü andan itibaren zihinde oluşur. Şiirin sözsel imgesinin algısı için okuyucunun düşünsel bir süreç geçirmesi gerekir. Duyduğu sözcüklerin yarattığı ve belki daha önce hiç yan yana gelmemiş sözcüklerle yaratılan imgeyi canlandırması için geçen süre resme oranla daha uzundur. Ancak süreç sonunda oluşan görselliğin etkisinin resme göre daha az olduğunu söylemek mümkün değildir. Her imgede bir görme biçimi yatsa da bir imgeyi algılayışımız ya da değerlendirişimiz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır 3. Böylece hem resimde hem şiirde izleyicinin/ okuyucunun bireysel özellikleri devreye girer. Sözsel imgenin de görsel imgenin de anlam kazanması ona bakan onu okuyan kişiye bağlıdır. Bu noktada sözsel imgenin görsel gücü de resimle aynı noktaya okuyucunun görme biçimi ve yorum zenginliği ile gelebilir. Resim ile şiir arasındaki görsel sunum çekişmesinin başında Horatius un Ut pictura poesis sözlerinin, Deniz Şengel in Horatius un buradaki sentaksı devingendir; ut kelimesi, karşı karşıya getirdiği iki varlığın arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmasını engellemekte, denklemin iki yanından birine öncelik tanımamaktadır (Şengel, 2002, s. 2) şeklinde açıklamasıyla aslında son bulur. Ne resim şiirden, ne de şiir resimden üstündür. TÜRK EDEBĠYATINDA RESĠM-EDEBĠYAT ĠLĠġKĠSĠ Dünya edebiyatında Homeros la başlayan resim edebiyat ilişkisi üzerinde düşünen ilk Türk edebiyatçı Recaizade Mahmut Ekrem dir. Ekrem resim ile şiir arasındaki ortaklıklar ve ayrılıklar üzerinde durur: 3 Berger, 2009, s. 10.

17 5 Edebiyatın resim ile yakınlığı ve ayrılan yanları üzerinde dururken Ekrem, her iki sanatın unsurlarını karşılaştırmaktan geri kalmaz. Şiir resim gibidir derken resmin edebiyata olan yakınlığını anlatmak ister. Resmin en belirgin unsuru olan renk e karşılık, edebiyatta hayal gücü ve edebi sanatlar ı gösterir. Edebi sanatlar ona göre resimde rengin yerini tutmaktadır (Parlatır, 2004, s. 25). Recaizade, Tanzimat şiirinde tabiata dikkat çeker. Bir kere edebiyat ve özellikle şiir, güzel sanatların bir kolu olduğuna göre sanatı yaratacak ilham perisini tabiatta aramaya yönelmelidir 4. Ekrem resmin ve diğer görsel sanatların tabiat ile ilişkisinden yola çıkarak şiirin de aynı malzemeyle beslenmesi gerektiğini söylemiştir. Recaizade Nağme-i Seher ve Zemzemelerde tabiatın karşısındaki hayranlığıyla yazdığı şiirler yer alır. Özellikle yeni tarzda kaleme aldığı Çoban, Çiçek gibi şiirlerinde tabiatı acemi bir sanatçı gibi seyreden şair, III. Zemzeme deki Bu da Bir Şi r-i Muhzin-i Diger, Hilal-i Seher, Nevbahar gibi şiirlerinde, zengin bir tabiat tablosu çizmeye çalışır (Büyük Türk Klasikleri, 2002, s. 321). Tablo-şiir tarzının ilk örneğini Recaizade verir. Hoşuna giden bir resim veya bir kartpostala bakarak şiir yazma denemesini o başlatır. 5 Recaizade nin şiirlerindeki tabiat tabloları Servet- i Fünun sanatçılarını etkileyerek, tablo altına şiir yazma özelliğinin ortaya çıkmasına neden olur. Abdülhak Hamid in şiirlerinde de görsel anlatımlarla birlikte şiir-resim ilişkisi görülür. Enginün, Hamid in şiirlerindeki görsellik ile ilgili şunları söyler: Bunlar O dur da Hamit in özellikle Hindistan da pencereden pencereye koşarak anlık sahneleri tespit çabası görülür. Gördüklerini resmetmek isteyen, fakat başaramadıklarına inanarak kırılan Servet-i Fünun şairlerini etkilediği açık olan Hindistan daki Odam da, çok sayıdaki penceresinden cennet benzeri manzaralar görünen evinde, kendisini yeşil karanlığı, semanın lacivert nuru içinde bulan şair bu manzarayı aynen yazmaya çalışır ve manzaranın resme benzer şiirini yazdığına inanır (Enginün, 2006, s. 512). Hamid in şiirindeki görsellik tabiatın tasviri ile oluşan bir durumdur. Enginün, Külbe-yi İştiyak ve Kürsi-i İstigrak şiirlerindeki tasvirlerin zengin bir tabiat izlenimi vermesi bakımından izlenimci tabloları hatırlattığını söyler (Enginün, 2006, s. 513). 4 Büyük Türk Klasikleri, 2002, s Büyük Türk Klasikleri, 2002, s. 321.

18 6 Türk edebiyatında resim-edebiyat ilişkisinin ilk örnekleri ise Sami Paşazade Sezai nin eserlerinde görülür. Tevfik Fikret in içinde doğa manzarası görülen ilk şiiri ise Ocak-Şubat 1896 tarihli Servet-i Fünun da çıkan Bir Levha için şiiridir 6. Fikret bu şiiri dergide basılan Hayran isimli resmin altına yazmıştır: Sahil yeşil, eşcar yeşil Sanki tabiat Vermek dilemiş mevkie şâyân-ı perestiş Bir reng-i behiştî. Göl, sâhilin aksiyle nümâyişgeh-i cennet; Sâri bu yeşil gölgeliğe bir mütevahhiş Âheng-i behiştî. (Kaplan, 2006, s. 116). Kaplan, dergide basılan tablonun renkli olmadığını şiirdeki renklerin Fikret e ait olduğunu söyler aynı zamanda dış âleme bakış, renkleri, şekilleri seçiş ve ifade ediş bakımından resimle uğraşmasının Fikret üzerinde etkili olduğunu söyler (Kaplan, 2006, s.116). Şiirde sahnenin renklendirmesini yaparken Fikret in ressam bakışının etkisi muhtemeldir. Bu nedenle şiirin görselliğini tablodaki olayların dışında, şair oluşturmuştur. Fikret in şiirlerinde şiir-resim ilişkisi yalnızca tablo altına yazdığı şiirlerde ortaya çıkmaz. Örneğin Yeşil Yurt şiirinde de görsel özellikler görülür: Bahâra benzetilir bir yeşil saâdetdir Gülümseyen ovanın vech-i pür-gubârında Köyün uyur gibi, müstağrak-ı sükûnetdir Bütün hayatı ufak bir çayın kenârında. Uzak yakın bütün âfâka neşr eder safvet Tabîatın o samîmî tevekkül-i sâfı Şu yanda bir meşe dalgın, vakûr, pür-şefkat Kucaklıyor gibidir kollarıyla etrafı (Fikret, 2006, s. 197). Şiirin başlığında yer alan yeşil sözcüğü görsellik için önemli bir göstergedir. Şiirde, şairin perspektifi kullandığı da görülür. Çayın kenarında, uzak yakın bütün âfâk ve şu yanda bir meşe söz öbekleriyle şiirde figürleri birbirleriyle uzaklık-yakınlık ilişkisine sokar. Bu da şiirdeki resim özelliklerinden biridir. Fikret yalnızca tablo altına şiir yazmamış, tablo gibi şiirler de yazmıştır. Kayahan Özgül, Fikret in tablo şiirleri ile ilgili, ressamlığının ve mantığının şiirlerini donuk 6 Kaplan, 2006, s. 53.

19 7 bir tarama resmine dönüştürdüğünü, tasvirdeki başarısı arttıkça resme yaklaşıp şiirden uzaklaştığı yorumunu yapar (Özgül, 1997, s. 31). Tabiatın şiirine yansıdığı ilk şair ise Cenab Şehabettin dir. Cenab, Tayin-i Metalib şiirinin 5 Aralık 1895 te, Benim Kalbim şiirini de 19 Aralık 1895 te yazmıştır 7. Cenab Şehabettin de Servet-i Fünuncular arasında güzellik meselesi üzerinde durur; Ona göre güzelliğin gayesi yalnız sanat güzelliklerine erişmektir (Ercilasun, 2004, s. 96). Ressam bakışını eserlerine yansıtan bir başka isim Halid Ziya dır. Halid Ziya nın eserlerinde ışık, renk ve gölge unsurları önemli ifade araçlarıdır. Halid Ziya nın romanları ressam gözüyle görülerek yapılmış dekor, eşya ve tabiat tasvirleriyle doludur; insanları, eşyayı adeta fotografik bir şekilde tasvir eder, onları tıpkı resimde olduğu gbibi perspektif içinde verir (Buğra, 2000, s. 62). Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünun dönemi arasında kalan ve Mehmet Kaplan ın ara nesil olarak tanımladığı neslin, günlük basit meseleleri dile getirme çabası, tablo gibi şiir yazma veya tabloların altına şiir yazma merakı dikkat çeker (Enginün, 2006, s. 529). Bu dönem şairlerinde Mehmet Celal Adada Söylediklerim şiir kitabının önsözünde resmin şiire ilham verdiğini söyler (Enginün, 2006, s. 528). Enginün, Mehmet Celal in ve Nabizade nin de tablo altına şiir yazmaktan hoşlandığını belirtir. Enginün, Servet-i Fünun şairlerinin Hamid den etkilendiklerini ve gördüklerini resmetmek isteğinde olduklarını ancak bunu başaramadıklarını düşündüklerini söyler. Mehmet Kaplan a göre ise Servet-i Fünuncuların şiirlerinde resim özellikleri şairlerin tabiata bakışıyla şekillenir. Tabiata bakış tarzı Servet-i Fünuncularda zengin, vâzıh, canlı, renkli ve kokulu bir dış âlem idraki şekline girdi (Kaplan, 2006, s. 53). Servet-i Fünun edebiyatçıları arasında Recaizade gibi güzellik üzerinde yoğun şekilde duran isim Hüseyin Cahid dir. Cahid, güzelin ne olduğu üzerine araştırmalar yapar 8 ; Ona göre estetiğin esası; 7 Kaplan, 2006, s Ercilasun, 2004, s. 93.

20 8 güzelin tarifini yapmak, kavram ve mahiyetini araştırmak değil, sanatkâr ve eserle bunları yaratan şartları araştırmak olmalı dır. (Ercilasun, 2004, s. 96). Servet-i Fünun döneminden sonra ise şiir-resim ilişkisi Ahmet Haşim in şiirlerinde yoğun şekilde görülür. Enginün, Haşim in şiirlerinde renk ve resim unsurlarının çok olduğunu, şairin zengin çağrışımlarıyla güzel tablolar oluşturduğunu belirtir (Enginün, 2006, s. 611). Haşim in şiirlerindeki görsel değer, şiirlerinin tablo gibi değerlendirilmesine neden olmuştur. Göl Kuşları ve Göl Saatleri isimli şiir kitaplarında tek bir anı veya tek bir kuşu tasvir etmiştir. Göl Kuşları kitabında yer alan Siyah Kuşlar şiirini örnek vermek mümkündür: Gurûb-u hûn olan perverde-rûh olan kuşlar Kızıl kamışlara yâkût aba konmuşlar; Ufukta bir ser-i maktû u andıran güneşi Sükût u gamla yemişler ve şimdi doymuşlar (Bezirci, 1983, s. 132). Şiirin tablo olarak değerlendirilmesinin en önemli nedeni tasvir edilen kuşların hareketsiz durmalarıdır. Şair kuşları, kesik bir başa benzeyen batmakta olan güneşi yiyen ve ruhla beslenen canlılar olarak betimler. Kuşların güneşi yemesiyle oluşan karanlık da şiirin görselliği açısından önemlidir. Çünkü hem şiiri hem de kuşları siyah renge boyar. Ancak siyahtan önce kızıl renk şiirde etkilidir. Siyah renk güneşin batışıyla şiire girer. Şiirin temel figürü kuşlardır. Şairin yarattığı kuş imgesi dış dünyadaki varlığından oldukça farklıdır. Dış gerçeklikte kuşlar, hareketli ve sevimli canlılarken şiirde ölüm ve karanlıkla ilişkilendirilirler. Bu açıklamalardan sonra ortaya çıkan tabloda akşam karanlığında kamışların üzerinde duran büyük siyah kuşlar görülür. Bu Haşim in şiir ile resim arasında kurduğu bağı örnekleyen önemli bir şiirdir. Haşim, Güzel Sanatlar Fakültesi nde Bedri Rahmi nin hocasıdır: Haşim in bilhassa estetik dersleri bize şair ve güzel konuşan adam tarafını tanıtıyor ve dersleri dar bir çerçeve içerisinde bunalıp kalmıyor. Hiç umulmadık bir taraftan Haşim in bütün zekâsını taşıyor, dersini daha demin akademiye gelirken yolda gördüğü bir Amerikalı kadının Bir papağan kadar güzel giyinmiş oluşuna yüklüyor ve bizi birkaç cümle ile çok uzaktan memleketlerin, renk, ışık ve hayat kaynaşan ormanlarına kadar götürüyordu (Eyüboğlu, 2004, s.228).

21 9 Cumhuriyet döneminde şiir-resim ilişkisi Servet-i Fünun ve Tanzimat tan biraz daha farklıdır. Her iki dönemde de şiir resim ilişkisinin tablo altı şiirlerin çevresinde yoğunlaşması, cumhuriyet döneminde şiirin kendi içinde değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Şiirde imgeler, betimlemeler ve şairlerin diğer sanatlar ile kurdukları ilişki, dönemin şiir-resim bağlantısını belirler. Bu dönemde Yedi Meşalecilerden Sabri Esat Siyavuşgil in şiirlerinde resim etkisi görülür. Siyavuşgil in şiirlerinde renk ve ışık bütünlüğü en temel özelliktir. Garip akımı ise şiirdeki imgeyi reddeder ve anlam açıklığını savunur. Orhan Veli, Garip önsözünde sanatların birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunur: Ben sanatlarda tedahüle taraftar değilim, şiiri şiir, resmi resim, musikiyi musiki olarak kabul etmeli. Her san atın kendine ait hususiyetleri kendine ait ifade vasıtaları var (Orhan Veli, 1999, s. 28). Kayahan Özgül, Garipçilerin şiirde tasvire karşı çıksalar bile arada bir onların da tasvirden kaçamadıklarını belirtir (Özgül, 1997, s. 19). Garip şairleri şiirsel dil, biçim ve imge sistemini sorgularlar ve nesneyi ön plana çıkaran, somut görüntüler içeren şiir anlayışına yönelirler (Korkmaz ve Özcan, 2007, s. 63). İkinci Yeni şiirinde imge ve ses, entelektüel bir derinlik kazanır ve nesne gerçeküstü bir dönüştürümle imgeleşirken; bilinçaltı otomatizmi yeni görme biçimleri oluşturmayı dener (Korkmaz ve Özcan, 2007, s. 66). İkinci Yeni, gerçeküstücü bir yaklaşımla nesnelerin görüntülerini soyutlaştırır. Gerçeküstü bir tablo gibi eşyalararası sınırları kaldırarak biçimsel farklılıkları aşmayı dener (Korkmaz ve Özcan, 2007, s. 68). Garip şiirinin üç şairinden biri olan Oktay Rifat bir süre sonra Garip hareketinden ayrılarak İkinci Yeni hareketine katılır. Yeni görme biçimlerini zorunlu kılan imgesel anlatım Oktay Rifat ın şiirlerinde yoğun şekilde kendini gösterir. İkinci Yeninin şiir anlayışı şiiri ve diğer sanatları birbirinden ayrı tutmaz. Dolayısıyla musiki ve özellikle de resme ait görsel imgelerin hazır imge rezervlerinden yararlanırlar (Korkmaz ve diğerleri, 2006, s. 271). Oktay Rifat ın İkinci Yeni ye yaklaşmasının nedeni de diğer sanatlarla ilişkisini kesmemesi gibi görünür:

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 ŞİİR VE GÖRSELLİK Şiir, Fotoğraf ve Gerçeklik...15 Şiir, Fotoğraf ve Görme...25 Şiirin ve Fotoğrafın İşlevleri...29 Şiir, Fotoğraf ve İmge...32 Çoklu Okuma...38 Çözümleme Kılavuzu...50

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar On5yirmi5.com Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar Akıl Fikir Yayınlarından çocuk kitapları ve hikaye kitapları. Yayın Tarihi : 24 Şubat 2016 Çarşamba (oluşturma : 1/5/2017) Akıl Fikir yayınları yeni

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü-

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü- YAŞAYAN ŞAİRLERİMİZ SADIK DOĞAN Dede Aramızda yaşayan, güncel deyimiyle medyanın objektifine girmeyen, girmek içinde özel çaba harcamayan ozanlarını araştırmak, bulmak ve tanıtmak bizim için çok önemli

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır Berk Yaman Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR Evveel zaman içinde yaşayan iki âşık varmış. Kara sevdaları

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61 VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT) 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri... 5 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi... 7 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi...

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu Bilgin 1 Latife Sena Bilgin 21301075 TURK 102-021 Serbest1 Gönenç Tuzcu 26.09.2014 Tanrı Bin birinci gece şairi yarattı, Bin ikinci gece cemal'i, Bin üçüncü gece şiir okudu tanrı, Başa döndü sonra, Kadını

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayatın kendisi müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZMA YOLCULUĞUNDA FARKLI YÖNTEM VE TEKNİKLER Gülsemin Ergün Kucba Türkçe Koordinatörü gulseminkucba@terakki.org.tr B.Aslı P.Şener Türkçe Öğretmeni basakpacaci@terakki.org.tr Yazar olmak istiyorsanız,

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

Fotoğrafta Kompozisyon. örnek. Sunum : Servet Sezgin

Fotoğrafta Kompozisyon. örnek. Sunum : Servet Sezgin Fotoğrafta Kompozisyon örnek Sunum : Servet Sezgin Resim sanatı ve fotoğraf arasında zaman zaman kıyaslamalar yapılır. Ortak yönleri ve birbirlerinden ayrıldıkları durumlar tartışılır. Çok doğal olarak

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Alfabemizdeki... harfi F harfinden sonra Ğ harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çalışma Testi 13 Alfabetik Sıralama 1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) E B) G C) H 2. Görseli

Detaylı

3) TÜRK EDEBİYATINDA YAHYA KEMAL ALGISI

3) TÜRK EDEBİYATINDA YAHYA KEMAL ALGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...11 1) KURAMSAL ÇERÇEVE: ETKİLENME ENDİŞESİ KAVRAMI...31 2) ETKİLENME ENDİŞESİ KAVRAMI MERKEZİNDE YAHYA KEMAL İN ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR İNCELEMELER...55 2.1) Düşman

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com de Misafir Yazarlık Eylül 2012 de Misafir Yazarlık Nedir? Misafir yazarlık, de yazar olmayan takipçilerimizin yazdıkları herhangi bir yazılarının de yayınlanması anlamına gelir. Kendi bloğunuz olsun ya

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

Devrim Erbil: Ritmin Resmi

Devrim Erbil: Ritmin Resmi Devrim Erbil 2 Devrim Erbil: Ritmin Resmi Tuvalden baskıya, ahşaba, seramiğe, vitraya, mozaiğe, halıya kadar çok çeşitli malzeme üzerinde çalışan Devrim Erbil, hangi tema üzerine yoğunlaşırsa yoğunlaşsın,

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

KİMİMİZ İÇİN AKIL YOLUYLA, BAZEN DUYGULARIMIZLA, BAZILARIMIZ İÇİN YETENEKLERİN MARİFETİYLE, BİR KISMIMIZ İÇİN BİLGİNİN LİDERLİĞİNDE,

KİMİMİZ İÇİN AKIL YOLUYLA, BAZEN DUYGULARIMIZLA, BAZILARIMIZ İÇİN YETENEKLERİN MARİFETİYLE, BİR KISMIMIZ İÇİN BİLGİNİN LİDERLİĞİNDE, KİMİMİZ İÇİN AKIL YOLUYLA, BAZEN DUYGULARIMIZLA, BAZILARIMIZ İÇİN YETENEKLERİN MARİFETİYLE, BİR KISMIMIZ İÇİN BİLGİNİN LİDERLİĞİNDE, KİMİLERİMİZ İÇİN İLKELERİN IŞIĞINDA, KİMİ ZAMAN YARATICILIĞIN KANATLARINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

İnsanoğlu, Merak ve İllüzyon

İnsanoğlu, Merak ve İllüzyon Bengi Kolay İnsanoğlu, Merak ve İllüzyon Merak, Bizim hayatımızda birinci saniyeden beri var olan ve her zaman var olacak, insanlığın varlığın gelişme büyüme sebebi varsa o da meraktır. Neredeyse her şeyde

Detaylı

Yüksek Topuk Gölgesinde Hayatlar

Yüksek Topuk Gölgesinde Hayatlar Yüksek Topuk Gölgesinde Hayatlar Kadın ve erkek yaratılıştan bu yana birbirinin yarısı olarak kabul edilir. Bu elmanın birbirine hiç de benzemeyen iki yarısı, her anlamda birbirlerinden oldukça farklıdır.

Detaylı

Abidin Dino'nun İngiltere'deki Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği Gol! (Goal! World Cup 1966), Türkiye belgeselcilik tarihinde çığır açan bir yapını.

Abidin Dino'nun İngiltere'deki Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği Gol! (Goal! World Cup 1966), Türkiye belgeselcilik tarihinde çığır açan bir yapını. Abidin Dino'nun İngiltere'deki Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği Gol! (Goal! World Cup 1966), Türkiye belgeselcilik tarihinde çığır açan bir yapını. Ece Şakarer'in yazısını paylaşıyoruz. 1966 yılında,

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. "dipnot

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. dipnot Ece Ayhan Kardeşim Akif Akif Kurtuluş'a Mektuplar Hazırlayan Eren Barış sı "dipnot Akif Kurtuluş: 1959, Ankara. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1981 yılında bitirdi. İlk şiiri, 1980 yılında Türkiye

Detaylı

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 )

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.7.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı