BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK Sıla Ozan Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2011

2 BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK Sıla Ozan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2011

3 ı ı ü ğ Ş ö ş ı ı ç ış ı ı ş ı ü ü ıı ığı ş ş ı Ğ ç Ç Ç İ Ş ç Ö ış ı ı ç öğ ü ğ ı İ Ç ü ü ü

4 ı ı ı ığı ç ış ğ ı ı ö ğ ü İğı ı ı ü ü ü ş ş ğı ğ ş ı ğ ı ı ş çı Ü ş ş çı ı ı ü şi çı ı ı ü ç ş ığı ı ş çı ı

5 ÖZET Ozan, Sıla, Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Şiirlerinde Görsellik, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Şiirlerinde Görsellik isimli çalışmamızda amaç Bedri Rahmi nin şiirlerinde yer alan görsel kullanımların ne şekilde oluşturulduğunu ortaya koymaktır. Eyüboğlu nun Dol Karabakır Dol Bütün Şiirleri isimli şiir kitabında yer alan tüm şiirler ve Yaşasın Renk, Mavi Yolculuk Defterleri, Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru, Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu resim kataloglarıyla Eczacıbaşı Sanal Müze de yer alan Bedri Rahmi Eyüboğlu resimleri incelenmiştir. Eyüboğlu nun üslup özelliklerini belirleyebilmek amacıyla deyişbilim yöntemlerinden yararlanılmıştır. Böylece şairin görsellik etkisini ne şekilde oluşturduğu belirlenmiştir. Birinci bölümde şiirlerde yer alan renkler üzerinde durulmuş ve şiirlerde birden fazla rengin bir arada kullanılması ile görsel etkinin sağlandığını görülmüştür. İkinci bölümde şiirler Wölfflin in sanat formlarına göre değerlendirilmiş ve şiirlerle resimler arasında yöntem birliğine ulaşılmıştır. Üçüncü bölümde şairin şiirlerinde çizdiği resimlere ulaşılarak görselliğin resim ile kesiştiği noktalar belirlenmiştir. Dördüncü bölümde Eyüboğlu nun içine şiir yazdığı tablolar üzerinde durulmuş, şiirlerle resimler arasındaki ortak noktalar belirlenmiştir. Beşinci bölümde şiirler sinematografik sunum açısından ele alınarak, şiirlerde görselliğin yalnızca resmin olanaklarıyla sağlanmadığı anlaşılmıştır. Son bölümde ise Eyüboğlu nun şiirleri ve düzyazılarında adı geçen ressam ve edebiyatçılar belirlenerek, şairin/ressamın şiirlerinde oluşturduğu görsellik üzerinde etkili olup olmadıkları belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Modern Türk Şiiri, Modern Türk Resmi, görsellik, deyişbilim, Wölfflin.

6 ABSTRACT Ozan, Sıla, Visuality on Poems of Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Our study entitled Visuality on Poems of Bedri Rahmi Eyüboğlu, purpose to how visuality is ocur on his poems. In this context all the poems in Bedri Rahmi Eyüboğlu s Dol Karabakır Dol Bütün Şiirleri and paintings in Yaşasın Renk, Mavi Yolculuk Defterleri, Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru, Bedri Rahmi Eyüboğlu- Eren Eyüboğlu painting catalog and Eczacıbaşı Virtual Museum are viewed. Method of stylistics are used to identfy Bedri Rahmi Eyüboğlu s characteristic of style. In this way purposing how to effect of visuality is ocur on poems. In the first part colours are viewed and specified that visuality effects are occured using more than one colour. In the second part Wölfflin s art forms are applied on poems and reach unity of methods between poems and paintings. In the third part, paintings in poems are identified and the way that paintings and poems are crossed is occured. In the fourth part, paintings are viewed which poems are written in. So how to paintings and poems are in common, is reached. In fifth part, cinematographic statements are identified. In this way poems seen gaining visuality not only painting methods but also cinematographic resources. In the last part of study, painters and men of letters who occurs Eyüboğlu s writings and poems are identified purposing how to affect visuality of poems. Key Words Bedri Rahmi Eyüboğlu, Modern Turkish Poetry, Modern Turkish Painting, visuality, stylistics, Wölfflin.

7 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY..i BİLDİRİM ii ÖZET..iii ABSTRACT..iv İÇİNDEKİLER...v ÖNSÖZ... viii GİRİŞ: RESİM EDEBİYAT İLİŞKİSİ BÖLÜM : RENKLER Açık Kullanımlar Şiirlerin Başlıklarında Renkler Şiirlerde Renkler Kapalı Kullanımlar Şiirlerin Başlıklarında Renkler Şiirlerde Renkler BÖLÜM : GÖRSEL DÜZENLEME Çizgisellik Gölgesellik Düzlem Derinlik Kapalı Form Açık Form Çokluk Birlik..142

8 2.9.Belirlilik Belirsizlik BÖLÜM: ŞİİRLE ÇİZİLMİŞ RESİMLER Portreler Otoportreler Manzara Resimleri Dış Mekân İç Mekân Doğanın Öğeleri Nesne Natürmort Nü BÖLÜM: ŞİİRLERLE RESİMLER ARASINDAKİ KESİŞMELER Şiirli Resimler Düzyazılı Resimler Eski Harfli Türkçe Yazılı Resimler Aynı Adı Taşıyan Şiirler ve Resimler BÖLÜM: SİNEMATOGRAFİK ANLATIM BÖLÜM: SANATÇILARA DAİR Düzyazılarda Adı Geçen Ressamlar Şiirlerde Adı Geçen Ressamlar Düzyazılarda ve Şiirlerde Adı Geçen Yazar ve Şairler 334 SONUÇ 361 KAYNAKÇA 366 EKLER EK 1 Nâzım Hikmet in 1. Mektubu EK 2 Nazım Hikmet in 2. Mektubu

9 EK 3 Nazım Hikmet in 3. Mektubu EK 4 Bedri Rahmi Eyüboğlu nun El Yazısıyla Şiirleri.385

10 ÖNSÖZ Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Şiirlerinde Görsellik isimli çalışmamızın konusu, şiirresim ilişkisi bağlamında Eyüboğlu nun şiirlerinde görsel kullanımların ne şekilde düzenlendiğini belirlemektir. Eyüboğlu, hem ressam hem şair kimliği ile bu konuda zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Çalışmamızın odağında şiirler yer alsa da Bedri Rahmi nin resimleri ve düzyazıları da şiirleri kadar çalışmanın sonuca ulaşması açısından önemlidir. Çalışma giriş, sonuç ve kaynakça dışında altı bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında şiir-resim ilişkisi, Türk edebiyatında şiir-resim ilişkisi ve Eyüboğlu nun renk-biçim algısı üzerinde durularak çalışmanın bütünü için uygun zemin hazırlamıştır. Birinci bölümde Bedri Rahmi nin şiirlerindeki renkler açık kullanımlar ve kapalı kullanımlar alt başlıklarında değerlendirilmiş, renklerin şiirlerde kazandığı farklı anlamlar ve yüklendikleri farklı görüntülere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde şiirleri incelenirken deyişbilim yöntemleri kullanılmıştır. İkinci bölümde ise Eyüboğlu nun şiirleri Heinrich Wölfflin in Sanat Tarihi nin Temel Kavramları kitabında belirlediği beş temel üslup özelliği açısından incelenmiş ve Wölfflin in resim alanında belirlediği formlar şiirler üzerinde uygulanmıştır. Üçüncü bölümde Eyüboğlu nun şiirlerinde çizdiği resimler üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde B. Rahmi nin şiirli resimler tabirinden yola çıkarak içinde şiir yazan tablolar üzerinde durulmuş; resimler ile şiirler arasındaki bağlantılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma boyunca Eyüboğlu nun toplam 84 resmi üzerinde durulmuştur. Bu resimlerden 20 si şiirli, şiirlilerden 10 u eski yazılı 10 u yeni yazılıdır. Beşinci bölümde Eyüboğlu nun hareket içeren şiirleri sinematografik anlatım başlığı altında incelenmiştir. Tüm çalışma boyunca Eyüboğlu nun 149 şiiri üzerinde durulmuştur. Altıncı bölümde ise şiirlerde ve düzyazılarda yer alan sanatçılar belirlenmiş ve Eyüboğlu nun yaratılarına etkileri üzerinde durulmuştur. Ekler kısmında ise Nâzım Hikmet in, Bedri Rahmi nin şiirleri üzerine yazdığı farklı tarihli üç mektup ile Bedri Rahmi Eyüboğlu nun el yazısı ile şiirlerin taslakları yer almaktadır. Çalışmada şiirleri değerlendirirken deyişbilim yöntemlerinden yararlanılmıştır. Böylece şairin üslubunda görsel kullanımların etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Eyüboğlu nun Dol Karabakır Dol (Bütün Şiirleri) isimli kitabında yer alan

11 şiirlerin tümü incelenmiş, gerektiği noktalarda şiir kitaplarının ilk baskılarına başvurulmuştur. Resimler için Mavi Yolculuk Defterleri, Yaşasın Renk kitapları ile Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru, Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu resim katalogları ve Eczacıbaşı Sanal Müze kaynak olarak kullanılmıştır. Bedri Rahmi Eyüboğlu nun şiirleri üzerine yapılmış iki çalışma belirlenmiştir. Bunlardan ilki Abdullah Çelik in hazırladığı Eyüboğlu nun şiirleri için genel bir değerlendirme yaptığı çalışma (Çelik, 1996); ikincisi ise Ramazan Melih Erzen in, Eyüboğlu nun şiirlerinde tematik inceleme yaptığı ve doktora tezi olarak hazırladığı çalışmadır (Erzen, 2007). Hülya Vurnal ın (Vurnal, 1993), Dilek Kesek in (Kesek, 2000), Vildan Işık ın (Işık, 2007), Emel Sevin in (Sevin, 1996), İbrahim Kesek in (Kesek, 2000) ve Nadide Özbek in (Özbek, 1994) çalışmaları Eyüboğlu nun sanat anlayışına yöneliktir. Ece Kıvrak ın hazırladığı Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Türkiye deki Sanat Eğitimine Resim-Şiir İlişkisi Bağlamında Katkıları (Kıvrak, 2009) isimli çalışma Eyüboğlu nun resim ve şiirlerini birlikte ele alır. Resim ve şiir ilişkisini konu eden başka bir çalışma da Hüdai Morsünbül ün hazırladığı Resim-Şiir İlişkisi Işığında İlhan Berk Sanatı (Morsünbül, 2006) isimli çalışmadır. Bizim çalışmamız ise Eyüboğlu nun hem şiirlerini hem resimlerini konu eden bir çalışmadır. Şiirler odak noktada olsa da resimler olmadan çalışmanın yarım kalacağı muhakkaktır. Dolayısıyla çalışmamızda resimlerden önemli ölçüde yararlanılmıştır. Şiirler ve resimler birlikte değerlendirilirken hem şiirlerin hem de resimlerden bazılarının kesin olarak yazım ve çizim tarihleri bilinmediği için şiirlerin ilk olarak hangi yıl hangi kitapta basıldıkları dikkate alınarak sorun bir parça da olsa giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan tüm şiirler Eyüboğlu nun Dol Karabakır Dol Bütün Şiirleri kitabında yer alan yazımlarına sadık kalınarak alıntılanmıştır. Resimler içinde yazan şiirlerde de aynı şekilde şairin yazım tercihleri esas alınmıştır. Çalışmada resimlerin değerlendirilmesi sırasında bazı zorluklar yaşanmıştır. Bunun nedeni resimlerin, kaynaklardan fotoğraf yolu ile çoğaltmak zorunda kalınmasıdır. Ancak resimlerin kalitesindeki sorunlar en aza indirilmeye çalışılarak çalışmamıza dâhil edilmiştir. Tezin ortaya çıkış süresince bütün titizliği ve hoşgörüsüyle yanımda olan, yüksek lisansa başladığım ilk günden itibaren bana inanan tez danışmanım sevgili Doç. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan a özel bir teşekkürü borç bilirim.

12 Bedri Rahmi Eyüboğlu nun resimleri için kapısını çaldığımda beni geri çevirmeyen ve yol gösteren çok değerli sanatçı Fikret Otyam a; yine beni kapısından geri döndürmeyerek, Bedri Rahmi Eyüboğlu nun yayınlanmamış şiirlerini, Nazım Hikmet in Bedri Rahmi nin şiirleri üzerine yazdığı mektupları ve Yaşasın Renk- Long Live Color ( ) kitabını güvenerek bana teslim eden Sayın Hughette Eyüboğlu ve Eser Eyüboğlu na çok teşekkür ederim. Eski yazılı şiirlerin okunmasında yardımını esirgemeyen sevgili hocam Doç.Dr. Fatma S. Kutlar Oğuz a teşekkür ederim. Çalışmamın her aşamasında bana sabırla yardım eden sevgili arkadaşım Gülşah a ve kaynaklara ulaşmamı sağlayan kuzenim Can a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve aileme. Ve Selim e. Hep yanımda oldukları için. Çalışmamın B. Rahmi nin doğumunun 100. yılına denk gelmesi çalışmama özel bir anlam yüklüyor. Sıla Ozan Mayıs, 2011

13 1 GĠRĠġ: RESĠM EDEBĠYAT ĠLĠġKĠSĠ Şairin sözü, doğru yere dokunduğu için, varlığımızın derin katmanlarını sarsar. Gaston Bachelard Edebiyat ile resim arasındaki ilişki Platon dan bu yana tartışılan bir konudur. Tartışmalar özellikle şiir ve resim arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşır. Deniz Şengel, şiir ile resmin, yazı ile görsel temsilin ilişkisinin izine Yunan dan iki bin yıl öncesine, Gılgamış Destanı nda rastlandığını belirtir. Bu nedenledir ki resim olgunlaşmak için Rönesans ı beklerken şiir ondan çok önce görsellikle bağını kurmuştur. Ancak ressam ve şairleri meşgul eden mesele, şiirin ve resmin tarihsel önceliğinden çok hangisinin ifade gücünün daha yüksek olduğudur. Şairler resim ile şiir arasındaki ifade farkını sorgulamaya ressamlardan önce başlamışlardır: Ressamlar Rönesans tan itibaren resim sanatının (veya tüm görsel sanatların) gerçeğin doruk noktasını sunduğunu ileri sürmüşlerse de şairler şiiri resimle kıyaslamaya çok daha önceden, Homeros un zamanında başlamışlar ve şiirin betimleme gücünün üstünlüğünü tekrar tekrar vurgulamışlardır (Eraslan, 2002, s. 79). Şairler şiirin betimleme gücü üzerinde Homeros tan beri ısrarla dursalar da ressam Leonardo Da Vinci resmin üstünlüğünü savunmuştur: Ozanın elinin altında ressamlar kadar geniş bir konu seçeneği bulunsa bile, yarattığı şeyler insanlığı resimler kadar doyurmayı başaramaz, zira şiir nesneleri, eylemleri, olayları sözcüklerle göstermeye çabalarken ressam onları şekillendirmek için, o şekillerin doğru görüntülerini kullanmaktadır. Artık insan için önemli olan hangisidir sen karar ver, adı mı görüntüsü mü? Ad, bir ülkeden bir ülkeye değişir; biçimse ölüm işe karışana kadar hiç değişmez (Şengel, 2002, s. 16).

14 2 Leonardo nun resimde şekillerin doğru görüntüleri ile kastettiği biçim, Rönesans resimleri için geçerli olsa da resmin tarih içindeki değişimiyle birlikte Leonardo nun bahsettiği şeklinden uzaklaşmıştır. Resim, nesnenin gerçek şeklini olduğu gibi vermekten göründüğü gibi vermeye; göründüğü gibi vermekten de soyut şekilde vermeye dönüşmüştür; yani nesne ya da kişi göründüğünden farklı şekilde çizilmeye başlanmıştır. Bu nedenle Leonardo nun bahsettiği görüntüler bozulmuş, şekil değiştirmiştir. Şiirde olduğu gibi resimde de imgeler ve soyutlamalar ortaya çıkmıştır. Şiirin resme olan üstünlüğünü savunan düşünürler de vardır. Bunlardan biri 18. yüzyıl düşünürü Gotthold Ephraim Lessing dir. Lessing in görüşlerine Özlem Uzundemir, İmgeyi Konuşturmak isimli kitabında şu şekilde yer verir: Lessing e göre görsel imge sessiz, durağan ve uzamsaldır, yani resim belli bir anı dondurarak yansıtır. Oysa dil; sesli, devingen ve zamana dayalıdır çünkü dilde var olan eylemler zaman öğesi içerir. Bu nedenle de Şair, bize gösterdiği tabloyu bir anda toplamak mecburiyetinde değildir. Başka bir deyişle, gözün ilk bakışta algıladığını şair sözcükleri kullanarak yavaş yavaş aktarır (Alıntılayan Uzundemir, 2010, s. 21). Şiirin ifade gücünü zamansallığa dayandırır Lessing. Zamana yayılan anlatımın daha güçlü olacağını savunur. Shakespeare ise şiirin üstünlüğünü sürekliliğine bağlar. Ona göre resim ve heykeller sağlam malzemelerle yapılsalar bile zaman akışı içinde yok olur ama şiir çok daha uzun süre yaşar (Alıntılayan Eraslan, 2002, s. 79). 20. yüzyıl sanat kuramcılarından Rudolf Arnheim, görsel ortamın nesnelerin, olayların ve ilişkilerin özellikleriyle eş değer yapılar sunduğu için üstün olduğunu savunur (Arnheim, 2009, s. 259). Bu bakış açısı resmin çizgiselliği ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü ancak çizgisel resim nesnelerin, kişilerin ve ilişkilerin dış dünyadaki değerlerine eş değer görüntüler sunar. Arnheim, şiirin yarattığı görsel durumda ise okurun, şairin amaçladığı imgeyi tamamlayamayabileceğini söyler (Arnheim, 2009, s. 276). Çünkü şiirde görsellik parçalı şekilde oluşur, okur parçaları birleştirerek imgeye ulaşır. Resimde ise izleyici bir defada bütün görüntüye ulaşır ve imgeye ulaşmak için birleştirme işlemine gerek yoktur.

15 3 Resimsel bir imge kendisini, eşzamanlılık içinde bir bütün halinde sunar 1. Şiir ve resmin karşılaştırılmaması gerektiğini düşünenler de vardır. Bunlardan biri 19. yüzyıl sanat eleştirmeni John Ruskin dir: Ruskin resim ve şiir sanatlarının birbiriyle karşılaştırılamayacağını, resim sanatının şiire değil, konuşma ve yazıya karşı olduğunu şu sözlerle savunur: Hem resim hem de konuşma ifade yöntemleridir. Şiir ise bu yöntemlerden birini yüce bir amaç için kullanır (Alıntılayan Uzundemir, 2010, s. 23). 20. yüzyılda kübizm, gerçeküstücülük ve yapıbozumculuğa doğru giden süreçte Michel Foucault, dilin nedensizlik ilkesiyle sözcükler ve nesneler arasındaki rastlantısal ilişkiyi vurgulayarak dil ile resim arasındaki ilişkiden bahseder: Gördüğümüz şeyleri istediğimiz kadar anlatalım, gördüğümüz şey hiçbir zaman söylenen şeyin içine sığmaz ve söylenmekte olan imgeler, eğretilemeler, kıyaslamalar aracılığıyla istendiği kadar gösterilmeye çalışılsın, bunların ışıklarını saçtıkları yer gözlerin gördüğü değil de sentaksın ardışıklığının tanımladığı yerdir (Alıntılayan Uzundemir, 2010, s. 28). Böylece iki sanatın da farklı yöntemlerle kendini ifade ettikleri ve birinin diğerinden daha üstün olmadığı görüşü oluşur. Her iki sanatın kendini ifade aracı farklıdır. Şiirin görselliği zihinde canlanan bir görselliktir (Altıok, 2006, s. 31). Her iki sanatın görsellik değerleri farklıdır ancak ortak noktaları da vardır. Her iki sanat alanında ortaya çıkan eserler belli bir kurgunun ürünüdür ve ortaya çıkmak için belli bir sürece ihtiyaçları vardır. Şair de ressam da bu süreç sonunda olmayan bir şeyi var ederler (Altıok, 2006, s. 31). Warren ve Wellek Yazın Kuramı isimli kitaplarında her sanatın kendine özgü bir iç yapısı olduğunu; sanatların birbirleriyle mutlaka ilişki içinde olduklarını ancak bu ilişkilerle bir sanattan yola çıkarak diğer sanatların evrimini belirlemenin mümkün olmadığını belirtirler (Warren ve Wellek, 2001, s. 157). Resim- edebiyat ilişkisinin kilit noktasında imge durur. Resmin görsel imgesine karşın şiirin sözsel imgesinin görsel sunum yetisi tartışılır. Bir imge yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür 2. Bu görünümün resimde şiirden 1 Arnheim, 2009, s Berger, 2009, s.10.

16 4 daha önde tutulmasının nedeni resmin imgesinin doğrudan göze, görmeye yönelik olmasıdır. Bazı şiirlerin fotoğraf kesinliği taşıdığı, bazılarınınsa hareketli sahneler içerdiği bilinir. Böylece şiirin görselliğinin resmin görselliğinden daha aşağıda tutulmaması gerektiği de görülür. Resimde sunulan görsel imgenin algısı görüldüğü andan itibaren zihinde oluşur. Şiirin sözsel imgesinin algısı için okuyucunun düşünsel bir süreç geçirmesi gerekir. Duyduğu sözcüklerin yarattığı ve belki daha önce hiç yan yana gelmemiş sözcüklerle yaratılan imgeyi canlandırması için geçen süre resme oranla daha uzundur. Ancak süreç sonunda oluşan görselliğin etkisinin resme göre daha az olduğunu söylemek mümkün değildir. Her imgede bir görme biçimi yatsa da bir imgeyi algılayışımız ya da değerlendirişimiz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır 3. Böylece hem resimde hem şiirde izleyicinin/ okuyucunun bireysel özellikleri devreye girer. Sözsel imgenin de görsel imgenin de anlam kazanması ona bakan onu okuyan kişiye bağlıdır. Bu noktada sözsel imgenin görsel gücü de resimle aynı noktaya okuyucunun görme biçimi ve yorum zenginliği ile gelebilir. Resim ile şiir arasındaki görsel sunum çekişmesinin başında Horatius un Ut pictura poesis sözlerinin, Deniz Şengel in Horatius un buradaki sentaksı devingendir; ut kelimesi, karşı karşıya getirdiği iki varlığın arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmasını engellemekte, denklemin iki yanından birine öncelik tanımamaktadır (Şengel, 2002, s. 2) şeklinde açıklamasıyla aslında son bulur. Ne resim şiirden, ne de şiir resimden üstündür. TÜRK EDEBĠYATINDA RESĠM-EDEBĠYAT ĠLĠġKĠSĠ Dünya edebiyatında Homeros la başlayan resim edebiyat ilişkisi üzerinde düşünen ilk Türk edebiyatçı Recaizade Mahmut Ekrem dir. Ekrem resim ile şiir arasındaki ortaklıklar ve ayrılıklar üzerinde durur: 3 Berger, 2009, s. 10.

17 5 Edebiyatın resim ile yakınlığı ve ayrılan yanları üzerinde dururken Ekrem, her iki sanatın unsurlarını karşılaştırmaktan geri kalmaz. Şiir resim gibidir derken resmin edebiyata olan yakınlığını anlatmak ister. Resmin en belirgin unsuru olan renk e karşılık, edebiyatta hayal gücü ve edebi sanatlar ı gösterir. Edebi sanatlar ona göre resimde rengin yerini tutmaktadır (Parlatır, 2004, s. 25). Recaizade, Tanzimat şiirinde tabiata dikkat çeker. Bir kere edebiyat ve özellikle şiir, güzel sanatların bir kolu olduğuna göre sanatı yaratacak ilham perisini tabiatta aramaya yönelmelidir 4. Ekrem resmin ve diğer görsel sanatların tabiat ile ilişkisinden yola çıkarak şiirin de aynı malzemeyle beslenmesi gerektiğini söylemiştir. Recaizade Nağme-i Seher ve Zemzemelerde tabiatın karşısındaki hayranlığıyla yazdığı şiirler yer alır. Özellikle yeni tarzda kaleme aldığı Çoban, Çiçek gibi şiirlerinde tabiatı acemi bir sanatçı gibi seyreden şair, III. Zemzeme deki Bu da Bir Şi r-i Muhzin-i Diger, Hilal-i Seher, Nevbahar gibi şiirlerinde, zengin bir tabiat tablosu çizmeye çalışır (Büyük Türk Klasikleri, 2002, s. 321). Tablo-şiir tarzının ilk örneğini Recaizade verir. Hoşuna giden bir resim veya bir kartpostala bakarak şiir yazma denemesini o başlatır. 5 Recaizade nin şiirlerindeki tabiat tabloları Servet- i Fünun sanatçılarını etkileyerek, tablo altına şiir yazma özelliğinin ortaya çıkmasına neden olur. Abdülhak Hamid in şiirlerinde de görsel anlatımlarla birlikte şiir-resim ilişkisi görülür. Enginün, Hamid in şiirlerindeki görsellik ile ilgili şunları söyler: Bunlar O dur da Hamit in özellikle Hindistan da pencereden pencereye koşarak anlık sahneleri tespit çabası görülür. Gördüklerini resmetmek isteyen, fakat başaramadıklarına inanarak kırılan Servet-i Fünun şairlerini etkilediği açık olan Hindistan daki Odam da, çok sayıdaki penceresinden cennet benzeri manzaralar görünen evinde, kendisini yeşil karanlığı, semanın lacivert nuru içinde bulan şair bu manzarayı aynen yazmaya çalışır ve manzaranın resme benzer şiirini yazdığına inanır (Enginün, 2006, s. 512). Hamid in şiirindeki görsellik tabiatın tasviri ile oluşan bir durumdur. Enginün, Külbe-yi İştiyak ve Kürsi-i İstigrak şiirlerindeki tasvirlerin zengin bir tabiat izlenimi vermesi bakımından izlenimci tabloları hatırlattığını söyler (Enginün, 2006, s. 513). 4 Büyük Türk Klasikleri, 2002, s Büyük Türk Klasikleri, 2002, s. 321.

18 6 Türk edebiyatında resim-edebiyat ilişkisinin ilk örnekleri ise Sami Paşazade Sezai nin eserlerinde görülür. Tevfik Fikret in içinde doğa manzarası görülen ilk şiiri ise Ocak-Şubat 1896 tarihli Servet-i Fünun da çıkan Bir Levha için şiiridir 6. Fikret bu şiiri dergide basılan Hayran isimli resmin altına yazmıştır: Sahil yeşil, eşcar yeşil Sanki tabiat Vermek dilemiş mevkie şâyân-ı perestiş Bir reng-i behiştî. Göl, sâhilin aksiyle nümâyişgeh-i cennet; Sâri bu yeşil gölgeliğe bir mütevahhiş Âheng-i behiştî. (Kaplan, 2006, s. 116). Kaplan, dergide basılan tablonun renkli olmadığını şiirdeki renklerin Fikret e ait olduğunu söyler aynı zamanda dış âleme bakış, renkleri, şekilleri seçiş ve ifade ediş bakımından resimle uğraşmasının Fikret üzerinde etkili olduğunu söyler (Kaplan, 2006, s.116). Şiirde sahnenin renklendirmesini yaparken Fikret in ressam bakışının etkisi muhtemeldir. Bu nedenle şiirin görselliğini tablodaki olayların dışında, şair oluşturmuştur. Fikret in şiirlerinde şiir-resim ilişkisi yalnızca tablo altına yazdığı şiirlerde ortaya çıkmaz. Örneğin Yeşil Yurt şiirinde de görsel özellikler görülür: Bahâra benzetilir bir yeşil saâdetdir Gülümseyen ovanın vech-i pür-gubârında Köyün uyur gibi, müstağrak-ı sükûnetdir Bütün hayatı ufak bir çayın kenârında. Uzak yakın bütün âfâka neşr eder safvet Tabîatın o samîmî tevekkül-i sâfı Şu yanda bir meşe dalgın, vakûr, pür-şefkat Kucaklıyor gibidir kollarıyla etrafı (Fikret, 2006, s. 197). Şiirin başlığında yer alan yeşil sözcüğü görsellik için önemli bir göstergedir. Şiirde, şairin perspektifi kullandığı da görülür. Çayın kenarında, uzak yakın bütün âfâk ve şu yanda bir meşe söz öbekleriyle şiirde figürleri birbirleriyle uzaklık-yakınlık ilişkisine sokar. Bu da şiirdeki resim özelliklerinden biridir. Fikret yalnızca tablo altına şiir yazmamış, tablo gibi şiirler de yazmıştır. Kayahan Özgül, Fikret in tablo şiirleri ile ilgili, ressamlığının ve mantığının şiirlerini donuk 6 Kaplan, 2006, s. 53.

19 7 bir tarama resmine dönüştürdüğünü, tasvirdeki başarısı arttıkça resme yaklaşıp şiirden uzaklaştığı yorumunu yapar (Özgül, 1997, s. 31). Tabiatın şiirine yansıdığı ilk şair ise Cenab Şehabettin dir. Cenab, Tayin-i Metalib şiirinin 5 Aralık 1895 te, Benim Kalbim şiirini de 19 Aralık 1895 te yazmıştır 7. Cenab Şehabettin de Servet-i Fünuncular arasında güzellik meselesi üzerinde durur; Ona göre güzelliğin gayesi yalnız sanat güzelliklerine erişmektir (Ercilasun, 2004, s. 96). Ressam bakışını eserlerine yansıtan bir başka isim Halid Ziya dır. Halid Ziya nın eserlerinde ışık, renk ve gölge unsurları önemli ifade araçlarıdır. Halid Ziya nın romanları ressam gözüyle görülerek yapılmış dekor, eşya ve tabiat tasvirleriyle doludur; insanları, eşyayı adeta fotografik bir şekilde tasvir eder, onları tıpkı resimde olduğu gbibi perspektif içinde verir (Buğra, 2000, s. 62). Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünun dönemi arasında kalan ve Mehmet Kaplan ın ara nesil olarak tanımladığı neslin, günlük basit meseleleri dile getirme çabası, tablo gibi şiir yazma veya tabloların altına şiir yazma merakı dikkat çeker (Enginün, 2006, s. 529). Bu dönem şairlerinde Mehmet Celal Adada Söylediklerim şiir kitabının önsözünde resmin şiire ilham verdiğini söyler (Enginün, 2006, s. 528). Enginün, Mehmet Celal in ve Nabizade nin de tablo altına şiir yazmaktan hoşlandığını belirtir. Enginün, Servet-i Fünun şairlerinin Hamid den etkilendiklerini ve gördüklerini resmetmek isteğinde olduklarını ancak bunu başaramadıklarını düşündüklerini söyler. Mehmet Kaplan a göre ise Servet-i Fünuncuların şiirlerinde resim özellikleri şairlerin tabiata bakışıyla şekillenir. Tabiata bakış tarzı Servet-i Fünuncularda zengin, vâzıh, canlı, renkli ve kokulu bir dış âlem idraki şekline girdi (Kaplan, 2006, s. 53). Servet-i Fünun edebiyatçıları arasında Recaizade gibi güzellik üzerinde yoğun şekilde duran isim Hüseyin Cahid dir. Cahid, güzelin ne olduğu üzerine araştırmalar yapar 8 ; Ona göre estetiğin esası; 7 Kaplan, 2006, s Ercilasun, 2004, s. 93.

20 8 güzelin tarifini yapmak, kavram ve mahiyetini araştırmak değil, sanatkâr ve eserle bunları yaratan şartları araştırmak olmalı dır. (Ercilasun, 2004, s. 96). Servet-i Fünun döneminden sonra ise şiir-resim ilişkisi Ahmet Haşim in şiirlerinde yoğun şekilde görülür. Enginün, Haşim in şiirlerinde renk ve resim unsurlarının çok olduğunu, şairin zengin çağrışımlarıyla güzel tablolar oluşturduğunu belirtir (Enginün, 2006, s. 611). Haşim in şiirlerindeki görsel değer, şiirlerinin tablo gibi değerlendirilmesine neden olmuştur. Göl Kuşları ve Göl Saatleri isimli şiir kitaplarında tek bir anı veya tek bir kuşu tasvir etmiştir. Göl Kuşları kitabında yer alan Siyah Kuşlar şiirini örnek vermek mümkündür: Gurûb-u hûn olan perverde-rûh olan kuşlar Kızıl kamışlara yâkût aba konmuşlar; Ufukta bir ser-i maktû u andıran güneşi Sükût u gamla yemişler ve şimdi doymuşlar (Bezirci, 1983, s. 132). Şiirin tablo olarak değerlendirilmesinin en önemli nedeni tasvir edilen kuşların hareketsiz durmalarıdır. Şair kuşları, kesik bir başa benzeyen batmakta olan güneşi yiyen ve ruhla beslenen canlılar olarak betimler. Kuşların güneşi yemesiyle oluşan karanlık da şiirin görselliği açısından önemlidir. Çünkü hem şiiri hem de kuşları siyah renge boyar. Ancak siyahtan önce kızıl renk şiirde etkilidir. Siyah renk güneşin batışıyla şiire girer. Şiirin temel figürü kuşlardır. Şairin yarattığı kuş imgesi dış dünyadaki varlığından oldukça farklıdır. Dış gerçeklikte kuşlar, hareketli ve sevimli canlılarken şiirde ölüm ve karanlıkla ilişkilendirilirler. Bu açıklamalardan sonra ortaya çıkan tabloda akşam karanlığında kamışların üzerinde duran büyük siyah kuşlar görülür. Bu Haşim in şiir ile resim arasında kurduğu bağı örnekleyen önemli bir şiirdir. Haşim, Güzel Sanatlar Fakültesi nde Bedri Rahmi nin hocasıdır: Haşim in bilhassa estetik dersleri bize şair ve güzel konuşan adam tarafını tanıtıyor ve dersleri dar bir çerçeve içerisinde bunalıp kalmıyor. Hiç umulmadık bir taraftan Haşim in bütün zekâsını taşıyor, dersini daha demin akademiye gelirken yolda gördüğü bir Amerikalı kadının Bir papağan kadar güzel giyinmiş oluşuna yüklüyor ve bizi birkaç cümle ile çok uzaktan memleketlerin, renk, ışık ve hayat kaynaşan ormanlarına kadar götürüyordu (Eyüboğlu, 2004, s.228).

21 9 Cumhuriyet döneminde şiir-resim ilişkisi Servet-i Fünun ve Tanzimat tan biraz daha farklıdır. Her iki dönemde de şiir resim ilişkisinin tablo altı şiirlerin çevresinde yoğunlaşması, cumhuriyet döneminde şiirin kendi içinde değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Şiirde imgeler, betimlemeler ve şairlerin diğer sanatlar ile kurdukları ilişki, dönemin şiir-resim bağlantısını belirler. Bu dönemde Yedi Meşalecilerden Sabri Esat Siyavuşgil in şiirlerinde resim etkisi görülür. Siyavuşgil in şiirlerinde renk ve ışık bütünlüğü en temel özelliktir. Garip akımı ise şiirdeki imgeyi reddeder ve anlam açıklığını savunur. Orhan Veli, Garip önsözünde sanatların birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunur: Ben sanatlarda tedahüle taraftar değilim, şiiri şiir, resmi resim, musikiyi musiki olarak kabul etmeli. Her san atın kendine ait hususiyetleri kendine ait ifade vasıtaları var (Orhan Veli, 1999, s. 28). Kayahan Özgül, Garipçilerin şiirde tasvire karşı çıksalar bile arada bir onların da tasvirden kaçamadıklarını belirtir (Özgül, 1997, s. 19). Garip şairleri şiirsel dil, biçim ve imge sistemini sorgularlar ve nesneyi ön plana çıkaran, somut görüntüler içeren şiir anlayışına yönelirler (Korkmaz ve Özcan, 2007, s. 63). İkinci Yeni şiirinde imge ve ses, entelektüel bir derinlik kazanır ve nesne gerçeküstü bir dönüştürümle imgeleşirken; bilinçaltı otomatizmi yeni görme biçimleri oluşturmayı dener (Korkmaz ve Özcan, 2007, s. 66). İkinci Yeni, gerçeküstücü bir yaklaşımla nesnelerin görüntülerini soyutlaştırır. Gerçeküstü bir tablo gibi eşyalararası sınırları kaldırarak biçimsel farklılıkları aşmayı dener (Korkmaz ve Özcan, 2007, s. 68). Garip şiirinin üç şairinden biri olan Oktay Rifat bir süre sonra Garip hareketinden ayrılarak İkinci Yeni hareketine katılır. Yeni görme biçimlerini zorunlu kılan imgesel anlatım Oktay Rifat ın şiirlerinde yoğun şekilde kendini gösterir. İkinci Yeninin şiir anlayışı şiiri ve diğer sanatları birbirinden ayrı tutmaz. Dolayısıyla musiki ve özellikle de resme ait görsel imgelerin hazır imge rezervlerinden yararlanırlar (Korkmaz ve diğerleri, 2006, s. 271). Oktay Rifat ın İkinci Yeni ye yaklaşmasının nedeni de diğer sanatlarla ilişkisini kesmemesi gibi görünür:

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1 Problem

1. GİRİŞ. 1.1 Problem 1 1. GİRİŞ 1.1 Problem Gerçekçi sanatçılar, yeni oluşan ile yok olup gitmekte olan durumları vurgularlar. Gerçekçi sanatçılar, insanların ve insanlar arası ilişkilerin içindeki çelişkileri sergilerler.

Detaylı

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI IV T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM

Detaylı

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK Adıyaman Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi. Kasım - Aralık 2011. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi. Kasım - Aralık 2011. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Kasım - Aralık 2011 26 Fotograf Dergisi ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. İçindekiler 3 f/64 1Bizden Biri Aynur Ülker İmece Fotoğrafta Çekim Merkezi İlker Maga 2 Zerzevat Heykellerinin Olağanüstü

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi, Türk romanı, Namık Kemal, İntibâh, Mekân

Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi, Türk romanı, Namık Kemal, İntibâh, Mekân Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 2012 İNTİBÂH ROMANINDA MEKÂN KULLANIMI Safiye AKDENİZ ÖZET Edebiyatta mekân, zaman ve diğer anlatım unsurlarıyla birlikte hikayenin kurgulanmasında

Detaylı

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 Afsad ın ücretsiz yayınıdır. Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 2 Foto-Haber 5 İMece İlker Maga 6 Soyut Fotoğraf Gökhan Bulut 7 f/64özcan Yurdalan 8 Söyleşi Nayef Hashlamoun 13 Yorum

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR TUHAFLIK

Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR TUHAFLIK Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 651-685 Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 01 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ Meher BAYRAMOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bayramoglu.m@hotmail.com

Detaylı

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ ÖZET Kadir Can DİLBER * Nilay ÇAĞLAYAN ** Ahmet Mithat Efendi nin kaleme aldığı Karı Koca Masalı isimli eser, bir masaldan

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Hazırlayanlar: İbrahim Gökpınar İbrahim Çetiner Mustafa Orhan Haziran 2007 http://www.ege-edebiyat.org PEYAMİ SAFA a) HAYATI: (1899-1961 ) Türk edebiyatında psikolojik

Detaylı

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ T.C. SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan Ahmet YILDIRIM VAN 2011

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

STANBUL: YAHYA KEMAL, ORHAN VEL

STANBUL: YAHYA KEMAL, ORHAN VEL ÜÇ İSTANBUL: YAHYA KEMAL, ORHAN VELİ VE İLHAN BERK İN ŞİİRLERİNDE İSTANBUL Three Istanbul: Istanbul in the Poems of Yahya Kemal, Orhan Veli and Ilhan Berk algısı ÖZ Mehmet NARLI * Araştırmanın Temelleri:

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı