BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye"

Transkript

1 ISSN Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ÖZET : Bayndrlk ve skan Bakanl Birim Fiyatlarndan halen özel sektör ve kamu sektöründe yaygn olarak yararlanlmaktadr. Bu fiyatlara esas tekil eden analizlerin sk güncellenmemesi nedeniyle, söz konusu birim fiyatlarn piyasada teekkül eden fiyatlar yanstmad yönündeki kukular skça dile getirilmektedir. Belirtilen nedenle bu çalmada, Bayndrlk ve skan Bakanl Birim Fiyat Analizinde yer alan igücü sürelerinin, uygulamadaki süreler ile karlatrlarak sapma düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmitir. EXAMINATION OF LABOR FORCE PRODUCTIVITY IN UNIT PRICE ANALYSIS OF PUBLIC WORKS ABSTRACT : Unit prices of the Ministry of Public Works and Settlements (UPMPWS)are presently used in public and private sector. It was usually argued that the unit prices (UPMPWS) do not reflected the market prices as they are not updated frequently. Thus, the aim of this study was to compare the labor output rates in the Ministry of Public Works and Settlements with the output rates in practice durations, and to determine the level of deviation between these durations 207

2 ÖCAL, TAT ve ERD8 1. GR Ülkemizde Bayndrlk ve skan Bakanlnca her yl hazrlanp yaynlanmakta olan birim fiyatlar, ilgili kamu kurulu"larnca ön ke"if ve bütçe hazrlama çal"malarnda youn olarak kullanlmaktadr. Bu birim fiyatlar, ayn bakanla ait fiyat analizlerinde yer alan i"çilik, makine gücü ve malzeme miktarlar baz alnarak belirlenmektedir. Belirli periyotlarda güncellenmeyen Bakanlk analizlerinin pek çou, yllar öncesinin deerlendirmelerini yanstmaktadr. Bu nedenle, analizlerde yer alan birim fiyat girdi miktarlar ve bunlar baz alnarak belirlenen birim fiyatlarn, gerçek piyasa deerlerini yanstmad yönünde yaygn bir kanaat vardr. Bu durum, çou kez, birim fiyatlara dayanlarak hazrlanan bütçelerin gerçekle"me düzeyinin dü"ük olmas veya kamu ihalelerindeki tenzilat oranlarnn yüksek olmasna bahane ya da dayanak olarak gösterilmektedir. Ayrca, in"aat sektöründe salkl bir kaynak ve süre planlamas yapabilmek için üretim sürecinde kullanlacak kaynaklarn miktar ve niteliinin bilinmesi önem arz etmektedir. Kaynak miktarlar belirlenirken bu konuda referans kabul edilen önemli dokümanlardan birisi de birim fiyat analizleridir. Dolaysyla, analiz verilerinin gerçekçi olup olmamas, bunlarn referans alnd her türlü çal"mann güvenirlik düzeyini de etkileyecektir. Bu çal"mada, bayndrlk birim fiyat analizlerinde yer alan kaynak miktarlarnn mevcut piyasa deerlerini ne ölçüde yanstt ve "ayet bir sapma varsa bunun düzeyinin ne olduu konusunda deerlendirmeye olanak salayacak veri olu"turulmas hedeflenmi"tir. Bu balamda, bayndrlk analizlerinde yer alan 18 adet i" kaleminin, gerçek uygulama ko"ullarn yanstan "antiyelerde i" ölçümleri yaplm" ve bulunan sonuçlar bayndrlk analizleri ile kyaslanarak yorumlanm"tr. 2. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLI2I BRM FYAT SSTEM Bayndrlk ve skan Bakanlnca olu"turulmu" bulunan birim fiyatlar, birbiriyle ilintili çe"itli dokümanlarda yer alan bilgilere dayanmaktadr. Dolaysyla, birim fiyatlar ile ilgili deerlendirme yapabilmek için, konunun dayanaklaryla birlikte ve bir sistem bütünlüü içinde ele alnmas gerekmektedir (1). Birim fiyat sistemi içinde yer alan en önemli dokümanlar ve bunlarn içerikleri a"adaki gibi özetlenebilir: Teknik artname: Yap üretiminde yer alabilecek her türlü imalatn, teknik salk ve estetik gereklilikler göz önünde bulundurularak niteliklerinin tanmlanm" bulunduu dokümandr (2). Birim Fiyat Analizi: Kalite standartlar teknik "artnamede belirlenmi" bulunan imalatlarn bir biriminin üretilmesi için gerekli olan kaynaklarn (malzeme, i"çilik ve makine olmak üzere), cins, miktar ve niteliklerinin ayrntl olarak belirlenmi" olduu (analiz edildii) dokümandr. Analizde yer alan kaynak miktarlar ve/veya kullanm süreleri belirlenirken, bunlarn "antiyede hazr bulundurulduklar ve i"lerin normal ko"ullarda gerçekle"tirilecei kabul edilmi"tir. Fiyat analizleri periyodik olarak güncellenmemekte, yap üretimine yeni giren imalatlar olduunda bunlarn analizleri yaplarak söz konusu dokümana ilave edilmektedir (3). Rayiç Listesi: Birim fiyat analizinde tanmlanm" bulunan i"çilik, makine ve malzemelerin birim fiyatlarnn yer ald dokümandr. Rayiç fiyatlar ülke genelinden 208

3 BAYINDIRLIK 8LER BRM FYAT ANALZLERNDEK 8GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES toplanan verilere göre belirlenmekte ve bir takvim yl süresice ülke genelinde geçerli olmaktadr (4). Birim Fiyat Listesi: Birim fiyat analizinde belirlenen kaynak miktarlar ile, rayiç listesindeki ayn kaynaklara ait fiyatlar kullanlarak yap üretiminde yer alan imalatlarn birim fiyatlar olu"turulmaktadr. Bu fiyatlar ülke genelinde ve bir takvim yl süresince geçerli olmaktadr (5). Birim Fiyat Tarifleri: Yaplacak imalatn birimi için ödenecek fiyatn hakedilebilmesi için, i"in hangi kapsamda yaplmas gerektiinin tarif edildii dokümandr. Bu doküman periyodik olarak güncellenmemekte, yap üretimine yeni giren imalatlara yönelik birim fiyatlar olu"turulduunda, bunlarn tarifleri de hazrlanmaktadr (6). Anla"laca gibi, bayndrlk fiyatlarn etkileyen dört ayr dei"ken bulunmaktadr. Teknik "artname ve birim fiyat tariflerinde yer alan tanm ve ko"ullarn her durumda salanmas gerektii, dier bir ifadeyle bunlarn birer sabit girdi olarak kabul edilecei varsayldnda, birim fiyatn olu"masnda çarpan etkisine sahip iki dei"kenden birisi rayiç fiyatlar, dieri ise, analizlerde yar alan kaynak miktarlar olmaktadr. Rayiç fiyatlarn, ülke genelindeki ortalama bir deerleri yanstmalar nedeniyle, yöreye ve yerel ko"ullara bal olarak belirli ölçülerde dei"kenlik göstermeleri kaçnlmazdr. Bu durumda, birim fiyatlarn düzeyini dorudan etkileyen ve standardize edilebilecek dei"kenler, birim fiyat analizinde yer alan kaynak miktarlar olmaktadr. 3. MATERYAL VE METOT 3.1. : Ölçümü Yap,lacak : Kalemlerinin Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulan Kriterler Bayndrlk ve skan Bakanlnn bina yaplarna yönelik 1200 adetten fazla analizi bulunmaktadr (3). Ancak bunlardan bazlar (duvar, sva, dorama yapm gibi) bina elemanlarnn dorudan üretimi ile ilgili i"lere ait, bir bölümü ise, (iskele yapm, harç hazrlanmas gibi) yardmc i"lere ait analizlerdir. Dorudan üretimle ilgili analizlerin says 70 düzeyindedir. Birim fiyat analizlerinde kaynaklar i"gücü, makine gücü ve malzeme olmak üzere üç grup altnda toplanm"tr. Malzeme miktarlar, fiziki boyutlar bilinen yap elemanlar esas alnarak ve somut ölçüm yöntemleriyle belirlenmi" bulunduundan bunlarla ilgili metrajlarda hata olasl oldukça dü"üktür. Özellikle ülkemizde in"aat sektöründe emek youn bir üretim yaplmakta olduundan bünyesinde makine kullanlan i" kalemi says oldukça snrldr. Belirtilen nedenler ve "antiye ortamnda i" ölçümü yapmann zorluklar göz önünde bulunmaktadr, bayndrlk analizleri ile kyaslanmak üzere i" ölçümü yaplacak i" kalemleri seçilirken, i" gücü ile gerçekle"tirilen, dorudan yap üretimine giren, fazla karma"k olmayan ve izlenmesi kolay i"lere öncelik verilmi"tir. Bu kapsamda, Tablo- 1 de görülen 18 kalem i"in i" ölçümünün yaplmas öngörülmü"tür (3). 209

4 ÖCAL, TAT ve ERD8 Tablo 1. " Ölçümü Yaplacak " Kalemleri Ve Tanmlar : Kalemi Poz No lgili OlduCu malat doz demirsiz beton /1 Demirli BS 14 (B160) betonu Ocak ta" ile blokaj /1 Yatay delikli 19*19*8.5 tula duvar yaplmas /2 Yatay delikli 19*19*13.5 tula duvar yaplmas /6 Yatay delikli 19*29*13.5 tula duvar yaplmas Düz yüzeyli betonarme kalb Ah"ap kalp iskelesi nce betonarme demiri kat yal boya yaplmas kat kireç badana yaplmas /1 3 kat plastik badana yaplmas Beyaz karo fayansla dö"eme kaplamas yaplmas /1 Seramik dö"eme kaplamas yaplmas Karo dö"eme kaplamas yaplmas D" sva yaplmas ç sva yaplmas Tavan svas yaplmas 3.2. : Ölçümü le lgili Kabul ve K,s,tlar " ölçümünde çe"itli yöntemler kullanlmakta olup, bunlarn bir bölümü dorudan ölçüme, bir bölümü de teorik kabullere dayanmaktadr (7). Bu çal"ma kapsamnda yaplan i" ölçümlerinde dorudan ölçüm yöntemi benimsenmi"tir. Dorudan i" ölçümünde, ölçümü yaplacak i"lerin, gerçek uygulanma ko"ullarnda izlenerek i"lem sürelerinin kronometrik olarak ölçülmesi ve ölçüm sonucu bulunan deerlerin standart zamanlara dönü"türülmesi öngörülmektedir. " sürelerinin kronometrik olarak "antiye ortamnda ölçülmesi, imalat sanayinde olduu gibi kolay ve pratik olamayaca ku"kusuzdur Ayrca, in"aat i"leri, nitelikleri gerei bir ekip çal"mas ile gerçekle"tirildikleri için, ortaya çkan her i", ekip performansn yanstmaktadr. Dolaysyla, ekip üyelerinin her birinin aktif olarak i"e katlm sürelerinin ölçülmesinin pratik bir yarar bulunmamaktadr. Ekiple gerçekle"tirilen i"lerde önemli olan husus, ekibi olu"turan elemanlarn nitelik ve saylarnn, ekip verimini maksimum düzeye çkaracak "ekilde belirlenmesidir. Burada yaplan ölçümün amac, uygulama ko"ullarndaki performansn saptanmas olduundan, "antiyelerde yüklenici ve ta"eronlarn deneyim ve sezgilerine dayanarak olu"turduklar ekiplerin nitelik ve nicelik olarak kompozisyonun uygun yapda olduu kabul edilmi"tir. 210

5 BAYINDIRLIK 8LER BRM FYAT ANALZLERNDEK 8GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES 3.3. Ölçüm Say,lar,n,n Saptanmas, Yaplacak i" ölçüm sonuçlar Bayndrlk ve skan Bakanl analiz sonuçlar ile kyaslanaca için, i" ölçümlerinin, Bayndrlk Birim Fiyat Tariflerinde öngörülen kapsamda yapld "antiye ve ortamlarda gerçekle"tirilmesi hedeflenmi"tir. " ölçümü yaplacak 18 i" kaleminden her birinin yapm süreci, belirtilen nitelikteki 30 ayr "antiyede izlenerek elde edilen bulgular kaydedilmi"tir. Ayrca farkl i"yeri ko"ullarnn ekip verimliliklerine yansmalarn daha etkin biçimde dikkate alarak ölçüm sonuçlarnn güvenirlik ve temsil gücünü artrmak amacyla, deneyimlerine güvenilen 18 ta"eronun (uzman ekibin) söz konusu i" kalemlerine yönelik ekip kompozisyonu ve performans konusundaki öngörüleri alnm"tr. Böylece, her bir i"in biriminin gerçekle"tirilmesi için gerekli olan i" gücü miktar ile ilgili 48 adet veri elde edilmi"tir : Ölçümünün Gerçekle:tirilmesi Standart Zaman,n Hesaplanmas, " ölçümü sonucu ula"lmak istenen ve genellenebilir nitelikteki kaynak kulanm süresi Standart Zaman (ST) olarak adlandrlmakta ve a"adaki e"itlikte yer alan dei"kenlere bal olarak belirlenmektedir (7) NZ = ÖZ x R (1) ST = NZ ( 1+ ) (2) Burada, ST = Standart Zaman, ÖZ = Ölçülen Zaman, R = Tempoyu, = Toleranslar ifade etmektedir. Iantiyelerde gözlem sonucu belirlenen ve deneyime dayal olarak ta"eronlardan alnan bilgilere göre i" süreleri, Ölçülen Zaman (ÖZ) olarak tanmlanm"tr. " ölçümlerinde, izlenen i"in gerçekle"tirilme hznn, olmas gerekene ne düzeye yakla"tnn bilinmesi önem ta"maktadr. Ancak, çal"ma ko"ullarna, çal"anlarn gücüne, gayretine ve i"i örenme düzeylerine bal olarak i" veriminde önemli dei"iklikler olabilmektedir. Ölçümü yaplan i"in gözlemlenen gerçekle"tirilme süresinin, normal gerçekle"me süresine oranna Tempo denilmektedir. n"aat i"lerinin özellii gerei, i"lerin normal gerçekle"tirilme sürelerinin tespitinin çe"itli güçlükleri bulunmas nedeniyle ve ta"eronlarn benzer i"leri defalarca yapmalar sonucu örenme sürecini tamamlam" olacaklar dü"ünülerek, bu çal"mada, Ölçülen Zaman,n (ÖZ) Normal Zamana (NZ) e:it olduu kabul edilmi", dier bir ifadeyle tempo 1 olarak alnm"tr. Ölçümü yaplan i"lerin gerçekle"tirilme ko"ullarndaki küçük dei"iklikler ve çal"anlarn yorulmasna bal tempo dü"melerini dikkate alabilmek için, Normal zaman (NZ) deerlerinin, Tolerans olarak ifade edilen baz düzeltme katsaylaryla çarplmas gerekmektedir. Toleranslar genelde, Ki"isel htiyaç Toleranslar, Yorulma 211

6 ÖCAL, TAT ve ERD8 Toleranslar ve Gecikme Toleranslar olarak gruplandrlmaktadrlar. Literatürde, ki"isel ihtiyaç toleranslar % 2 ile %5 arasnda dei"tii; yorulma toleranslar, i"in nitelii ve gerçekle"tirilme ko"ullar dikkate alnarak Tablo-2 de görülen snr deerleri arasnda olabilecei; gecikme toleranslar ise, i"in yapm sürecinde beklenen ya da beklenmeyen nedenlere dayal olarak bir gecikme toleransnn öngörülebilecei ifade edilmektedir (7). Bu çal"mada, yaplan i"lerin nitelikleri ve çal"ma ko"ullar dikkate alnarak, Tablo-3 de görülen toleranslar uygulanm"tr. Yorulma Toleranslar, Grubu 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5.Grp. 6. Grup Bedensel Çaba Yorgunluu ve Beceri Dü"ünsel Çaba Yorgunluu Çal"ma Esnasndaki Duru" Tablo 2. Yorulma Toleranslar Tan,m, DeCeri (%) Çok hafif 2 Hafif ve ustalk isteyen 4 Orta arlkta ve ustalk isteyen 8 Ar 16 Çok ar 24 %30-40 younluk için 1 %41-50 younluk için 2 %51-75 younluk için 4 %76 dan fazla 8 Oturma 1 Ayakta 2 Eilme veya uzanma 3 Pozisyonu Yürüme 10 Normal sesle konu"mak mümkünse tolerans verilmez - Gürültü Göz Yorgunluu Çevre Iartlar Konu"mak için ses yükseltmek gerekiyorsa 1 Ancak bararak konu"ulabiliyorsa 2 Gürültü konu"may engelliyorsa 4 Düzensiz sürekli normal gürültü varsa 1 Çplak gözle yaplan i"ler için tolerans verilmez - Gözlük vb. aletler kullanlyorsa 4 Mikroskop vb. aletler kullanlyorsa 6 Büro vb yerler için tolerans verilmez - Duman, ya kokusu vb. ye maruz yerlerde 3 A"r rahatszlk veren unsurlar varsa 6 A"r scak ve soua maruz yerler 6 Zararl kimyasal maddelerin bulunduu yerler 6 212

7 BAYINDIRLIK 8LER BRM FYAT ANALZLERNDEK 8GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES Tablo 3. " Gücü Sürelerinde Kullanlan Toleranslar Tolerans Grubu Öngörülen Tolerans (%) Usta :çi-yrd. Ki"isel htiyaçlar Tolerans Grup 8 8 Yorulma Toleranslar 2. Grup Grup Grup Grup Grup 6 6 Gecikme Tolerans - - Toplam Verilerin Toplanmas, ve :lenmesi " ölçümüne esas olacak verilerin toplanmas amacyla iki form geli"tirtmi"tir (Tablo-4 ve Tablo-5). Bunlardan birsine, Tablo-1 de görülen i"lerin her birinin, 30 ayr "antiyede i" süreçleri izlenerek yaplan ölçüm sonuçlar; dierine ise, gene ayn i"lere ait 18 ta"erondan alnan performans bilgileri i"lenmi"tir Formlar olu"turulurken, i" ekiplerinin nitelii ve kompozisyonu ile her ekibinin 8 saatlik günlük çal"ma süresinde yapt i" miktarnn belirlenmesi hedeflenmi"tir. Önce her i" kaleminin, gözlem ve ta"eron deneyimine dayal i" verimi sonuçlar dikkate alnarak ortalama Ölçülen Zaman (ÖZ) bulunmu", sonra, (1) ve (2) formüller uygulanmak suretiyle Standart Zaman (ST) saptanm"tr (Tablo-6 ve Tablo-7). Daha sonra da, her bir i"in gözlem ve ta"eron verilerine dayal standart zamanlarnn ortalamas alnarak, bu i"lere ait i"gücü kullanmna esas Standart Zamanlar (SZ), Tablo-8 de görüldüü "ekilde bulunmu"tur (8). Tablo 4. Gözleme Dayal " Gücü Süre Ölçüm Formu S,ra No Ölçümün Al,nd,C, n:aat Gerçekle:tirilen malat Miktar, Birimi Ekip Eleman, Say,s, Usta Yrd. :çi Süre (Gün) 213

8 ÖCAL, TAT ve ERD8 Tablo 5. Ta"eron Performansna " Gücü Süre Ölçüm Formu S,ra No Poz No Tan,m Bir Günde Gerçekle:tirilen malat Miktar, Birimi Günlük Üretimde stihdam Edilen Elemanlar,n Say,s, ve NiteliCi Tablo 6. Gözleme Dayal Ölçüm Sonuçlar Deerlendirme Formu malat,n Tan,m,:... S,ra No Ölçümün Yap,ld,C, n:aat DeCerlendirme Ekip Elemanlar, ve Say,s, Usta Yrd. :çi Süre (Gün) malat Miktar, TOPLAM SÜRE (SAAT) Birim malatta Kullan,lan : Gücü Gün*8 saat*:çilik Usta Yrd. :çi (Adet) (Adet) (Adet) ORTALAMA NORMAL ZAMAN=TOPLAM SÜRE/ÖLÇÜM ADED STANDART ZAMAN=NORMAL ZAMAN*(1+TOLERANS DE2ER) Birim malat,n Gerçekle:tirilme Süresi Usta Yrd. :çi Tablo 7. Ta"eron Performanslarna Dayal Sonuçlarn Deerlendirme Formu malat,n Tan,m,:... S,ra No Performans,n Ait OlduCu ta:eron DeCerlendirme Ekip Elemanlar, ve Say,s, Usta Yrd. :çi Süre (Gün) malat Miktar, TOPLAM SÜRE (SAAT) Birim malatta Kullan,lan : Gücü Gün*8 saat*:çilik Usta Yrd. :çi (Adet) (Adet) (Adet) ORTALAMA NORMAL ZAMAN=TOPLAM SÜRE/ÖLÇÜM ADED STANDART ZAMAN=NORMAL ZAMAN*(1+TOLERANS DE2ER) Birim malat,n Gerçekle:tirilme Süresi Usta Yrd. :çi 214

9 BAYINDIRLIK 8LER BRM FYAT ANALZLERNDEK 8GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES Tablo 8. ncelenen Pozlara Ait Ölçüm Sonuçlar cmali ncelenen Pozlara Ait Ölçüm Sonuçlar, No Poz No malat,n Tan,m, Usta Yrd. :çi (Saat) (Saat) (Saat) doz demirsiz beton dökülmesi /1 Demirli BS 14 (B160) betonu dökülmesi Ocak ta" ile blokaj yaplmas /1 Yatay delikli 19*19*8.5 tula duvar yaplmas /2 Yatay delikli 19*19*13.5 tula duvar yaplmas /6 Yatay delikli 19*29*13.5 tula duvar yaplmas Düz yüzeyli betonarme kalb yaplmas Ah"ap kalp iskelesi yaplmas : nce betonarme demirlerinin i"lenmesi kat yal boya yaplmas kat kireç badana yaplmas /1 3 kat plastik badana yaplmas Beyaz karo fayansla dö"eme kaplamas yaplmas /1 Seramik dö"eme kaplamas yaplmas Karo dö"eme kaplamas yaplmas D" sva yaplmas ç sva yaplmas Tavan svas yaplmas BULGULAR Belirtilen kabuller dorultusunda yaplan i" ölçümü ile bulunan 18 i" kalemine ait kaynak kullanm süreleri ile Bayndrlk ve skan Bakanl Birim Fiyat Analizindeki ayn i"lere ait kaynak kullanm süreleri, kyaslanmalarna olanak verecek "ekilde Tablo- 9 da verilmi"tir. 18 i" kaleminden, usta mesaisi gerektiren 3 i", çrak mesaisi gerektiren 1 i" d"nda kalan ve düz i"çi mesaisi gerektiren i"lerin tümünde Bayndrlk ve skan Bakanl Analizlerinde öngörülen kaynak kullanm sürelerinin, gerçek uygulama ko"ullarnda harcanan kaynak kullanm sürelerinden daha fazla olduu anla"lmaktadr. Özellikle 9,13,14 sra nolu i"lerin usta mesaisinde, 9 1, 2, sra nolu i"in çrak mesaisinde, 1,2,3 ve 9 sra nolu i"lerin düz i"çi mesaisindeki farklar oldukça büyük boyutlardadr. 9 sra nolu i"in d"ndaki i"lerde, usta, çrak ve düz i"çi kullanm sürelerindeki dei"im rastgele dalm" durumda; ancak, 9 nolu nce Betonarme Demirlerinin "lenmesi i"ine ait usta, çrak ve düz i"çi-saat sürelerinin hepsinde ve oldukça büyük boyutlarda sapma olduu görülmektedir. 215

10 ÖCAL, TAT ve ERD8 Tablo 9. Bayndrlk Fiyat Analizler le " Ölçümü Sonuçlarnn Kyaslanmas Analiz Verileri ve Ölçüm Sonucu Bulunan : Gücü kullan,m Süreleri ve Aralar,ndaki Fark Usta-Saat Yard,mc, (Ç,rak)-Saat Düz :çi-saat No Poz No B.F.A. 1) (a) Ölçüm 2) (b) Fark (a-b) B.F.A 1) (a) Ölçüm 2) (b) Fark (a-b) B.F.A 1) (a) Ölçüm 2) (b) Fark (a-b) / / / / : / / ) Bayndrlk ve skan Bakanl Genel Fiyat Analiz Verileri 2) Uygulama Ko"ullarnda Yaplan Ölçüm sonucu Bulunan Deerler 5. SONUÇ VE ÖNERLER Genelde in"aat sektörü i" gücü-youn bir sektördür. Sektörün bu özellii ülkemizde çok daha belirgindir. " gücü kaynann gerçekçi saptanmad analizlere dayal olarak olu"turulan fiyatlarn baz alnd bütçe, ke"if ve i" programlarnda uygulama a"amasnda önemli sapmalarn meydana gelmesi kaçnlmazdr. Bu durum, gerçekçi bir kaynak planlamas ve yönetimi için önemli bir engeldir. Bu çal"ma kapsamnda yaplan i" ölçümleri sonunda bulunan i"gücü kullanm süreleri ile Bayndrlk ve skan Bakanl Analizlerinde öngörülen süreler arasnda önemli farkllklar olduu saptanm"tr. Bu farklarn imalatlarn bir birimi için söz konusu olduu, sradan bir in"aatta bile örneklenen imalatlarn büyük miktarlarda üretildii dü"ünülürse, bu analiz farkllklarndan kaynaklanacak maliyet sapmalarnn büyük miktarlara ula"aca malumdur. Zamanla, i"gücünün eitim düzeyindeki geli"meler, yüklenicilerin eitim düzeyi ve yönetim formasyonlarnda meydana gelen iyile"meler ve i"lerin uygulanmasnda kazanlan pratiklik, in"aat i"lerinde i"gücü kayna kullanm sürelerinde ksalmaya 216

11 BAYINDIRLIK 8LER BRM FYAT ANALZLERNDEK 8GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES neden olmas doaldr. Dolaysyla, uzun süreden beri güncellenmemi" olan bayndrlk analizlerinin, gözden geçirilerek gerçekçi bir zemine oturtulmas ve belirli aralklarla güncellenmeleri gerekmektedir. Aksi halde, kamu sektörü yannda özel sektör tarafndan da çe"itli amaçlarla kullanlmakta olan bayndrlk birim fiyatlarn dayanaklarnn gerçekçi olmamas, bunlarn baz alnd deerlendirmelerin hata pay gittikçe artacaktr. 6. KAYNAKLAR 1. Pancarc,A., Öcal,M.E., Yap letmesi ve Malolu Hesaplar, Birsen Yaynevi, stanbul, Bayndrlk ve skân Bakanl, Genel Teknik 8artname, Bayndrlk ve skân Bakanl, Genel Fiyat Analizleri, Bayndrlk ve skân Bakanl, naat Birim Fiyatlarna Esas Rayiç Listesi Bayndrlk ve skân Bakanl, naat Birim Fiyatlar, Bayndrlk ve skân Bakanl, naat Birim Fiyatlar Eki Birim Fiyat Tarifleri, Kabu,B., Üretim Yönetimi, Avcol Basm-yayn, stanbul, Tat,A., Bayndrlk leri Birim Fiyat Analizlerindeki gücü ve Makine Gücü Verimliliklerinin rdelenmesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 152 s., Adana,

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

References. 2 Sistem Kavram. 2.1 Tanmlar. Ders Kitab

References. 2 Sistem Kavram. 2.1 Tanmlar. Ders Kitab Yçerik Contents 1 Ders Tantm 1 1.1 Ders çeri i.............................. 1 2 Sistem Kavram 2 2.1 Tanmlar................................ 2 2.2 Sistem Dü³üncesi........................... 7 2.3 Bile³enler...............................

Detaylı

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Kanun No: 4688 Kabul Tarihi : 25.6.2001 KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amac, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü

PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s. 249-254, 2005 Vol: 8 No: 3 pp. 249-254, 2005 PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü Mehmet

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç Ğ ü İ İ ş Ö Ö ü ç ş ü ü ç ç ü ü ü ç ç ş ç ş ü ü ç ş ü ü ç ç ü ü Ö ç Ğ ç ü ş ş ş ş ü ü ş ü ü ü ç Ö Ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU Balkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yrd. Ahmet SOLEY bakanlnda, 01.06.2004 tarihinde saat 14.00 de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aada belirtilen kararlar almtr. Madde 1 : Telekomünikasyon Kurumu

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral)k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS M. Emin ÖCAL ve lker GÖNEN Ç.Ü.,

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Tarih. İlgi: Dışişleri Bakanlığı'nın / sayı ve tarihli yazısı

Tarih. İlgi: Dışişleri Bakanlığı'nın / sayı ve tarihli yazısı 12 /05 2017 18:50 FAX TOBB EVRAK 001/005 1 7 E.NE-L- ' "" p SE.t.. ete. t-16 t \\\Ç TOBB TÜRKYE ODALAR VE BORSALAR BIRLGI Tarih 12.05.2017 7818 Say 0431/ Konu INKSNA kapsamnda ABD D1şişleri Bakanl tarafndan

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yaplarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsz Deneyler - Geri Sçrama De%erinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçalar - Lifli Çimento ile 0mal Edilmi1

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Says: 25/06/2015-27007 T.C. NAMIK KEMAL ÜNVERSTES REKTÖRLÜĞÜ Örenci şleri Daire Başkanl *BEL5AC8K* Say : 63477709-301.06- Konu : Yatay Geiş lkeleri ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Melik³ah Üniversitesi Ders -2: Metod ve Veri Analizi çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR?

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR? HAKEDİŞ NEDİR? TANIMI:Bir yüklenici yapacağı inşaatı belirli bir fiyat üzerinden gerçekleştirmektedir.inşaat işleri uzun süre ve fazla para gerektirir.inşaat bedeli olan paranın tamamının işin başında

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Davran bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme i lemi; bir psikolojik

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü TAHS S NDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü TAHS S NDE UYULACAK USUL VE ESASLAR StratejiGelitirmeDaireBakanl TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜÜ TOPLULATIRILMI PROJELERDE ALT PROJE SEÇM VE ÖDENEK TAHSSNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BRNC BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm)

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Birdal eno lu ükrü Acta³ çindekiler 1 Giri³ Giri³ 2 3 4 LS Tahmin Edicilerinin Özellikleri 5 Genel Kareler Toplamnn Parçalan³ ndirgenmi³ Model-Tam Model Yakla³m

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (53-60) TÜRK DENZ KUVVETLER DENZALTILARININ SEÇN AHP LE DEERLENDLMES Dz.Ütm. Hakan PALAZ Hava Harp Okulu Havack ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı