YOGA S MURG Sayı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOGA S MURG Sayı 4 2012"

Transkript

1 YOGA S MURG Sayı

2

3

4

5

6 BABAJÝ

7

8

9

10

11 SWAMÝ SRÝ YUKTESWAR DAN BABAJÝ Ocak 1894'te Allahabad kentindeki Kumbha Mela'yý (Hinduizm'de Ganj nehrine yapýlan toplu hac) ziyaretim sýrasýnda Ganj nehri kýyýsýnda yürürken bir adam bana bir aziz tarafýndan çaðýrýldýðýmý söyledi. Bu çaðrýyý yapan Kutsal Kiþi, gurum Varanasi'li Lahiri Mahayasa'nýn da gurusu olan Babaji idi. Böylece Kumbha Mela'da benim paramguru maharajým (ruhsal öðrencinin gurusunun gurusu) ile bir görüþme yapma onuruna eriþtim. Babaji ile sohbetimizde bu tür hac yerlerine sýklýkla gelen ziyaretçilerin özelliklerinden bahsettik. Ben alçakgönüllülükle, dünyanýn uzak köþelerinde, Avrupa ve Amerika'da, bambaþka iþler yapan ve Kumbha Mela'nýn gerçek öneminden habersiz olan, ancak buradaki katýlýmcýlarýn çoðundan çok daha akýllý kiþiler bulunduðunu söyledim. Akýl söz konusu olduðunda, Avrupa ve Amerika'da yaþayan bu kiþiler ruhsal yola adanmýþlarla bir tutulabilirdi, ancak uzak diyarlardaki bu akýllý kiþiler çoðu zaman statüye ya da maddeye baðlanmýþ durumdaydýlar. Bunlardan bazýlarý bilim ve felsefe alanlarýndaki incelemeleriyle ünlü olsalar da dinin birleþtiriciliðinin farkýnda deðillerdi. Ýman edilen dinler ve inanýþlar insanlýðý sonsuza dek birbirinden ayýran aþýlmasý neredeyse imkânsýz engeller haline gelmiþlerdi. Görüyorum ki Doðu'yla olduðu kadar, Batý'yla da ilgileniyorsun. Babaji'nin ýþýldayan yüzünden bana katýldýðý belliydi. Tüm insanlýðý alacak kadar geniþ olan kalbindeki sancýlarý hissettim. Bu yüzden seni buraya çaðýrdým. Doðu ve Batý, eylem ve ruhsallýðýn birleþtirildiði altýn bir ara yol oluþturmalýdýr, diye devam etti. Hindistan'ýn, maddi geliþme konusunda Batý'dan öðreneceði çok þey vardýr; ayný þekilde Hindistan, Batý'nýn dini inançlarýný yoga biliminin sarsýlmaz temellerine oturtabilmesi için, ona evrensel yöntemleri öðretebilir. Paramgurum maharaj Babaji gülümsedi ve bana Swami unvanýný vererek, beni Atmajnanam (Kutsal Bilim) kitabýný yazmakla görevlendirdi. Nedenini bilmiyorum, fakat engelleri kaldýrmak ve tüm dinlerdeki temel gerçekleri bir araya getirmek için seçilmiþtim. Sen Svamji, Doðu'yla Batý arasýnda, gelecekteki uyumlu alýþ veriþte oynanacak bir role sahipsin. Bundan birkaç sene sonra sana, yoganýn Batý'da yayýlmasý için eðitebileceðin bir mürit göndereceðim. Batý'da ruhsal açýdan arayýþ içinde bulunan birçok ruhun titreþimleri, bana bir sel gibi ulaþýyor. Amerika ve Avrupa'da, uyandýrýlmayý bekleyen muhtemel azizler fark ediyorum.

12

13

14

15

16 1

17

18

19

20

21

22

23

24 1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Hareket, deðiþim, akýþ; iþte hayat bundan ibarettir. sf.11 Her þey ebediyen hareket halindedir ve titreþir; hem de inanýlmaz bir hýzla. sf.58 Ýnsan da titreþimdir ve her birey kendi benzersiz frekansýnda titreþir. Hepimizde bir baþkasýnýn titreþimlerini duyumsamamýz için gerekli algý becerisi vardýr. sf.58 Her þeyin denge halinde olduðu doðanýn olaðanüstü tasarýmýnda bütün frekanslarý duyabilen usta bir dinleyici vardýr: Su. sf yýlýnda, Amerikan 21.yy. Bilim ve Teknik dergisinin Mart-Nisan sayýsýnda Warren J.Hammerman, insan varlýðýný oluþturan organik malzemenin, do notasýnýn üzerinde yaklaþýk olarak kýrk iki oktavlýk bir frekans çizdiðini belirtiyordu. Do notasý için modern standart yaklaþýk olarak 262 Hertz olarak belirlenmiþti; bu da söz konusu sesin kabaca 570 trilyon Hertz'e ulaþtýðý anlamýna gelir. Hertz, saniyedeki titreþim sayýsýný gösteren birim olduðuna göre, bu çýkarsama insan denen varlýðýn saniyede 570 trilyon kez titreþtiði anlamýna gelmektedir ki bu, havsalanýn alamayacaðý, hayal gücünün de ötesinde muazzam bir sayýdýr ve mucizevî bir potansiyele iþaret eder. Kýrk iki oktavý idrak etmek zordur; ancak insan varlýðýnýn frekansýnýn adamakýllý farklý ve emsalsiz olduðu ortadadýr. Ýnsan varlýðý, evreni içinde barýndýrýr; üst üste bindirmeli frekanslarla doludur ve sonuçta ortaya çýkan kozmik orantýlarýn senfonisidir. sf.62 Doðada bulunan diðer bütün varlýklarla ve nesnelerle rezonansa girme kapasitesi olan tek canlý insandýr. Bizler evrende var olan her þeyle konuþabiliriz. Bizler dýþarýya enerji verebilir ve karþýlýðýnda da dýþarýdan enerji alabiliriz. Ne ki bu beceri iki ucu keskin bir býçak gibidir. Ýnsan salt kendi açgözlülüðünün peþinden gidip, sýrf oburca hýrslarýný beslemek üzere hareket ettiðinde doðadaki uyumu yakýp yýkan bir enerji yayar. sf.65 Ýnsan bedeni esasen þuurdur ve þuurda ruhtur. Suyun bedende yumuþak biçimde akýþýný saðlayan yöntemler, gelmiþ geçmiþ bütün týbbi yöntemlerden daha üstün bir konumdadýr. Bütün mesele ruhu kirlenmemiþ halde tutabilmektedir. Bedeninizde sirkülasyonda olan suyun harikulade güzel kristaller oluþturma becerisine sahip olduðunu bir düþünün. Siz izin verdiðiniz takdirde bu mucize gerçekleþecektir. sf.84 Artýk baðýþýklýk sistemini güçlendirenin sadece sevgi olmadýðýný, sevginin yanýsýra þükran duygusunun da elzem olduðunu biliyorum. sf.84 Su basitçe dan ibaret deðildir.ýçtiðiniz suyun ne kadar doðal yada saf olduðunun hiçbir önemi yoktur; ruhunuz katýþýksýz olmadýkça içtiðiniz suyun tadýný alamazsýnýz. sf.87 MASARU EMOTO

35

36

37

38 Bu örneðe bakarak, bizler acaba 3000 yýl sonrasýný hayal edebilir miyiz? Abartýnýn abartýsýný bile hayal etsek, bu gelecekteki zamanýn gerçekliðini kavramamýza yetmeyecektir. Daha öz bir ifadeyle, hayallerimizin ötesinde bir þeyler gerçek olacaktýr. Bu hükmü biraz açarsak þöyle diyebiliriz: Ýnsanlýk tarihi boyunca, insan neyi hayal ettiyse bunlar aynen gerçek olmuþtur ve olacaktýr. Bu olgu bilimsel bir kuraldýr ve bilim insanlarý bunu hedefleyerek buluþlarýn peþinden korkmadan giderler. Günümüzde yapýlan bilimsel deneyler, tümüyle bu gerçeðin peþine düþüldüðünü göstermektedir: Büyük Hadron Çarpýþtýrýcýsý ile ýþýktan hýzlý giden atom altý parçacýklarý nýn keþfi, beynimizin çalýþma düzeneðinin görüntülenmesi, parapsikolojik olaylarýn anlaþýlmasý, varlýðý kabul edilen 9 boyutun adým adým peþine düþülmesi (þu anda ancak üçünü biliyoruz), bu boyutlar arasýndaki paralel yaþamlarýn ve geçiþlerin araþtýrýlmasý, ýþýnlanma, görünmezlik kumaþý, hayalet uçaklar gibi keþifler, bizleri gelecekte ne gibi mucizelerin beklediðini haberlemektedir. *Antandros kazýlarýnda ele geçen Kazlý Kýz figürinleri, Sarýkýz inancýnýn eskiye.giden köklerini bizlere sunmaktadýr. Bu bilgiler, mucize dediðimiz olgularýn gerçekliðini bize göstermektedir ve bunun örneðini yaþadýðým yöreden vermek isterim. Kazdaðý/Ýda'ya Romalýlar Mater Deum Magna Ýdaea demiþlerdir, yani Tanrýlarýn Büyük Anasý. Bu sýfatýn sahibi ise Kybele Ana dýr ve Roma'da Cubaba adýyla kutsanmýþtýr. Yöremizin Türkmenleri, Kazdaðý/Ýda'nýn zirvesinde bir Yeþimtaþ ýn var olduðuna inanýrlar ve daðýn zirvesini bu Yeþimtaþ ýn sahibi olan Sarýkýzana adýna kutsarlar. Daðýn zirvesinin adý Karataþ dýr ve bu, Kybeleana nýn simgesi olan yontulmamýþ, el deðmemiþ göktaþý olan Baityl un adýdýr. Bu adý, yine Kybel/Hybel in evi olan Kâbe'de Beytullah ve Kudüs'de Beytullahm olarak bulmaktayýz. Binlerce yýl önce, Olympos'dan havalanan üç güzel tanrýça, þimþek hýzýyla ýþýnlanarak Kazdaðý/Ýda'nýn zirvesinde ve çoban Paris'in yanýnda zuhur etmiþlerdir. Ayný zirve 1000 yýl boyunca Meryemana mekâný olarak kutsanmýþ ve bu tanrýsallýðý ardýndan gelen Sarýkýzana ya býrakmýþtýr. Bunlar gösterdikleri mucizeler ile insanoðluna hizmet etmiþler, onlara huzur vermiþlerdir. Her iki Tanrýsal Varlýðý buluþturan olay ise, Portekiz'in Fatima kentinde meydana gelmiþtir yýlýnda, üç genç çoban Hz.Meryem'i 6 kez gördüklerini ve burada doðaüstü olaylara tanýk olduklarýný söylemiþlerdir. Hz.Meryem'in 5. görünüþünde yanlarýna kiþi toplanmýþ, 6. görünüþünde bu sayý olmuþtur. 13 Ekim 1917 günü vuku bulan 6. görünüþte, Güneþ döne döne Dünya'ya doðru inmiþtir. O zamandan günümüze bu kentin yanýndaki Fatima Tapýnaðý, dini bir ziyaret yeri olmuþ, Papa VI.Paulus 1967'de burayý ziyaret ederek anma törenine baþkanlýk etmiþtir.

39 Hz.Muhammed'in kýzý Hz.Fatýma'nýn pek çok meziyeti olduðu anlatýlýr. Amcaoðlu Hz.Ali ile evlenmiþ, ancak Hz.Muhammed'in hemen ardýndan ve yaklaþýk 24 yaþýnda ölmüþtür. Onun kültü adýna Fatýmîler devleti kurulmuþ ve Mýsýr'da 250 yýl hüküm sürmüþtür. Hýristiyan ile Musevi dünyasý da onu kutsamýþ ve Hz.Meryem'den sonra ikinci kadýn olduðunu kabul etmiþtir. *Davut Yýdýzý içinde Fatmaana Eli Sarýkýzana öyküsünde, onun Hz.Fatýma olduðu gerçeði kabul görmektedir. Hz.Muhammed'in yakýn danýþmaný olan Selman-I Farisî ile birlikte uçarak, Ýda'nýn tanrýsal doruðu Karataþ a konuþlanmýþ, kýsa yaþamý içinde sayýsýz mucize yaratarak, buranýn Kybele, Meryemana ile süren kutsallýðýný devralmýþtýr. Görüldüðü gibi, Tanrýsal Varlýklar arasýnda halef-selef iliþkisi daima vardýr ve olacaktýr. Ýnsanoðlu, boyutlar arasýndaki paralel yaþamlar kavramý ile yeni yeni tanýþmaktadýr. Eski öyküler; Çeþme/Urla Yarýmadasý'nda bir maðarada yaþayan Erythreia Kâhinesi'nin, her biri 110 yýl süren 9 insan ömrü boyunca yaþadýðýný anlatýr ve insanlar da buna inanýrdý. Ancak inanç yoluyla kabul edebileceðimiz bu bilgiyi, günümüzde bilim ele almakta ve Doða/Evren Yasalarý ný keþfederek doðrulamaya çalýþmaktadýr. Tüm bu yazýlanlarý toparlarsak bana göre; - Mucize olarak nitelenen olgular, aslýnda Doða/Evren Yasalarý nýn bir sonucudur. - Bu olgularý, inanç dediðimiz ve beynimiz ile tüm bedenimizin ortak faaliyeti olan tanrýsal güç ile algýlayabilir, anlayabiliriz. - Ýnanç, insanlarý boyutlar arasýnda gezdirebilen bir karadelik olmalýdýr. Bu yetimiz sayesinde yüzlerce/binlerce yýl öncesine/sonrasýna giden yolu kestirmeden bulabiliriz. Çünkü Doða/Evren Yasalarý aslýnca çok basit ve yalýn olmalýdýrlar. Bu kestirme yolu inancýyla keþfeden Sevgili Büyük Guru Mahavatar Babaji de, diðer tüm selefleri gibi bizlerle paralel bir yaþam sürdürmekte, çok sevdiði dünya insanlarýyla baðýný koparmamaktadýr. Bizler de inanarak, onu daima yanýmýzda hissedebiliriz. Ayrýca, bu gücümüzü sýnýrsýz anlamda çoðaltmalý, diðer boyutlara geçmenin ve sonunda Büyük Varlýða ermenin yollarýný geliþtirmeliyiz. Sevgiyle kalýn. Ýskender Azatoðlu

40

41

42

43

44

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Çiðdem Çalkýlýç Özlem Denli Nursel Duruel Can Eryümlü Levent Gönenç Murat Gülsoy Ömer Ýzgeç Adnan Kurt Hande Öðüt Nazlý Ökten Çaðkan Sayýn Akýn Sevinç

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Louis Bonaparte ýn 18 Brumaire i

KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Louis Bonaparte ýn 18 Brumaire i KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý KARL MARKS Karl Marks,, Aralýk 1851-Mart 1852 de yazýlmýþ ve 1852 de New-York ta Die Revolution,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi YIL:8 Patriotlar, tartýþmalar eþliðinde Türkiye sýnýrýna girdi. Almanya 'nýn Lübeck kentine baðlý Travemünde Limaný'ndan 8 Ocak'ta yola çýkan gemi, dün Ýskenderun Limaný'na geldi. Geminin Ýskenderun Limaný'nda

Detaylı