Karar No : 1001 Karar Tarihi : 23/05/2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar No : 1001 Karar Tarihi : 23/05/2015"

Transkript

1 Karar No : 1001 Karar Tarihi : 23/05/ Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, radyo ve televizyonda propaganda konuşması ve görüntülü propaganda yapacak siyasi partiler Kurulumuzun 05/05/2015 tarihli ve 798 sayılı kararıyla belirlenmiş, bu karar uyarınca radyo ve televizyonda propaganda konuşması yapmak için başvuran siyasi partilerin, 298 sayılı Kanun'un 52. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre radyo ve televizyonda propagandanın başlayacağı 31 Mayıs 2015 Pazar günü ile son günü olan 6 Haziran 2015 Cumartesi günü yapacakları 10 ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları siyasi parti ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) temsilcilerinin önünde Kurulumuzca 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü ad çekme suretiyle saptanarak, karara ekli (I ve II) No.lu çizelgelerde gösterilmiştir. Siyasi partilerin televizyonda yapacakları görüntülü propagandaların gün ve yayın saatleri de, partilerin istekleri ve TRT olanakları göz önünde tutularak saptanmış, buna ilişkin (III) No.lu çizelge düzenlenerek karara eklenmiştir. 298 sayılı Kanun'un 52. maddesine göre, radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılmasını sağlamak, Yüksek Seçim Kurulu ve TRT nin görevidir. Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun bu yasal görevlerini düzenli ve amaca uygun biçimde yerine getirebilmeleri için uygulamaya ilişkin usul ve esasların önceden saptanarak ilgililere duyurulması zorunlu görülmüştür. Propaganda konuşmalarının kayıt saatleri, kayıtta teknik zorunlulukların gerektirdiği zaman aralıkları, gerek önceden kayıt gerekse (Oto-q) cihazından yararlanmak isteyen siyasi partilerin konuşma metinleri ile görüntülü propaganda kayıtlarının TRT ye teslim zamanı, konuşmasını kaydettirmeden canlı yayın yapmak isteyen konuşmacının başvurma zamanı ve benzeri konunun teknik yönlerine ilişkin usul ve kurallar saptanırken TRT yetkilileri ile yapılan ön görüşmeler ve önceki uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. Sözü edilen 52. maddenin son fıkrasında yer alan; Özel radyo ve televizyonlarda siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT de uygulanan usul ve esaslara göre yapılır hükmü uyarınca, siyasi partilerin TRT dışında ayrıca özel radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmaları yapıp yapamayacakları üzerinde durulmuş, böyle bir olanağın sağlanması halinde, aynı maddede siyasi partilere tanınan konuşma sürelerinin aşılacağı ve bunun kanuna aykırılık oluşturacağı sonucuna varılmıştır. Bu durumda, TRT de yapılacak propaganda konuşmalarının aynı zamanda özel radyo ve televizyonlarda da yayınlanmasının gerekip gerekmediği değerlendirilmiş, bunların özel statü ve nitelikleri ile kanunlarda bu konuda yayın zorunluluğunu öngören açık bir hükmün yer almaması göz önüne alınarak özel radyo ve televizyonlar bakımından böyle bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, özel radyo ve televizyonların istedikleri takdirde TRT ye başvurmak ve aşağıda belirtilen ilkelere uymak kaydıyla TRT de yapılacak propaganda konuşmalarını yayınlamaları uygun görülmüştür. Ancak; TRT de yayınlanacak propaganda konuşmalarını yayınlamayan özel radyo ve televizyonlarda, yayın süresince aynı nitelik ve içerikte yayın yapılmasının, Anayasa ve yasalarda belirlenen seçimlerin dürüstlük, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleriyle bağdaşmayacağı kuşkusuzdur. Bu bakımdan, TRT de yapılacak propaganda konuşmaları süresince özel radyo ve televizyonlarda yapılacak yayınlara yukarıda değinilen ilkeler çerçevesinde bazı sınırlamalara gidilmesi zorunlu görülmüştür. 1 / 9

2 Ulusal nitelikte olan radyo ve televizyonlarla ilgili bu ilkelerin yerel nitelikteki özel radyo ve televizyonlar hakkında da uygulanması benimsenmiştir. Siyasi partiler adına radyo ve televizyonda yapılacak konuşmaların Yüksek Seçim Kurulunun görevlendireceği bir Kurul üyesi huzurunda yapılması 298 sayılı Kanun'un 55. maddesi gereğidir. Bu konuşmalar siyasi partinin isteğine uygun olarak yayından önce ses ve görüntü cihazı ile tespit edilebilecek, siyasi partiler propaganda konuşmalarının ses ve görüntü tespiti sırasında isterlerse (Oto-q) cihazından da yararlanabileceklerdir. O bakımdan, gerek önceden kayıt gerekse (Oto-q) cihazından yararlanmak isteyenlerin konuşma metinlerini belli bir zamanda teslim etmeleri zorunlu bulunduğundan, metinlerin teslim saatleri teknik gerekler göz önünde tutularak belirlenmiş ve ilişik (I ve II) No.lu çizelgelerde gösterilmiştir. Ayrıca konuşmasını canlı yayın olarak yapmak isteyenlerin yayın saatinden en az 15 dakika önce TRT de Yüksek Seçim Kurulu adına görevli üyeye başvurmak zorunda olduğu, hangi sebeple olursa olsun bu süreye uymayanların o günkü konuşma haklarını kaybetmiş sayılacakları kabul edilmiştir. Öte yandan, 298 sayılı Kanun'un 52. maddesindeki, televizyonda siyasi partiler adına yayınlanacak propaganda konuşmalarında Türk Bayrağı ile parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyeceğine; parti bayrağının büyüklüğü ile asılacağı yerin Yüksek Seçim Kurulunca belirleneceğine ilişkin hüküm uyarınca, önceki uygulamalar da göz önünde tutularak, siyasi parti bayrağının (18 x 24 cm) büyüklüğünde olması, Türk Bayrağı ile siyasi parti bayrağının konuşmacının arkasındaki panoya net olarak görülebilecek biçimde asılması veya ekrana verilmesinin uygun olacağı kabul edilmiş, konuşmaların yapılacağı setin, renk ve şekil yönünden Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından hazırlanması kararlaştırılmıştır. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; A- PROPAGANDA KONUŞMALARI: 1- Siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının kura ile saptanan ve karara ekli (I ve II) No.lu çizelgelerde gösterilen saatlerde ve sıraya göre yapılması gerektiğine, 2- Siyasi parti adına konuşma yapacak temsilcinin (kimlik ve unvanı bilinse bile), banda aldıracağı ya da yayın sırasında doğrudan yapacağı konuşma için temsilci tayin edildiğini gösterir, o siyasi partinin merkez karar ve yönetim kurulu kararına dayalı olarak genel başkan yahut ondan sonra gelen bir yetkili tarafından düzenlenmiş bir belgeyi konuşma gününden önce Yüksek Seçim Kuruluna veya konuşmanın yapılacağı gün TRT de Kurulumuz adına görevli üyeye vermesi gerektiğine, 3- a) Siyasi parti temsilcilerinin propaganda konuşmalarını banda aldırmak üzere hangi gün ve saatlerde, TRT de Kurulumuz adına görevli üyeye başvuracakları ve (Oto-q) cihazından yararlanmak isteyenlerin konuşma metinlerini TRT ye teslim saatleri bu kararın eki (I ve II) No.lu çizelgelerde gösterildiğinden, bu konuda ayrıca düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığına, çizelgelerde belirtilen saatlerden sonra başvuranların ses ve görüntülerini banda aldırmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına ve o günkü konuşmalarını canlı yayın olarak yapabileceklerine, b) Bant kaydı için öngörülen süresinin başlangıç saatinde, konuşmacının kaydın yapılacağı stüdyoda çekime başlanabilecek şekilde hazır bulunması gerektiğine, propaganda konuşmalarının her birinin banda kaydı için bu karara ekli (I ve II) No.lu çizelgelerde gösterilen sürede çekimi tamamlayamayan konuşmacının o günkü konuşmasını canlı yayın olarak yapmak zorunda olduğuna, c) Oto-q cihazına kayıt için öngörülen saatte hem kâğıt, hem de DVD/CD de ve hem de flash disk te Word ortamında hazırlanarak teslim edilen konuşma metninin cihaza noksansız 2 / 9

3 biçimde ve süresine uygun olarak geçirilmesinin TRT tarafından sağlanması gerektiğine, istediği takdirde ilgili siyasi partinin bir temsilcisinin de bu işlem sırasında hazır bulunabileceğine, 4- Canlı yayın yapacak konuşmacıların, yayın saatinden en geç 15 dakika önce TRT deki Kurulumuz üyesine başvurmak zorunda olduklarına, hangi nedenlerle olursa olsun bu süreye uymayanların o günkü hakkını kaybetmiş sayılacaklarına, 5- a) Radyo ve televizyon konuşmalarının TRT-1 ve TRT Haber Televizyonu ile Radyo 1; Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon ve Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanmasına, radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti adına yapılacağının Türkiye radyo ve televizyonları tarafından haber yayınları sırasında önceden duyurulması gerektiğine, b) TRT ye başvurmak suretiyle TRT de yapılacak propaganda konuşmalarını yayınlamak isteyen özel radyo ve televizyonlarının, seçime katılan siyasi partilerin 31 Mayıs 2015 (I No.lu Çizelge) ve 6 Haziran 2015 (II No.lu Çizelge) tarihleri ile 1-5 Haziran 2015 (III No.lu Çizelge) tarihleri arasında yapacakları o çizelgedeki konuşmaların tamamını aynı saat ve sürelere bağlı kalınarak eksiksiz ve kesintisiz olarak yayınlamaları gerektiğine, aynı çizelgede yer alan konuşmalardan sadece bir veya birkaçının yayınlanamayacağına, c) TRT de yapılacak propaganda konuşmalarını yayınlamayan özel radyo ve televizyonların, yayın süresince aynı nitelik ve içerikte yayın yapamayacaklarına, 6- Radyo ve televizyonda propaganda konuşmalarının 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapılan ad çekme ile belirlenen ve karara ekli (I ve II) No.lu çizelgelerde gösterilen zaman ve sıraya göre yapılması gerektiğine, sayılı Kanun'un 52. maddesi uyarınca televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarında siyasi parti bayraklarının (18 x 24 cm) büyüklüğünde olmasına, Türk Bayrağı ve siyasi parti bayraklarının konuşmacının arkasındaki panoya ve net olarak görülebilecek biçimde asılmasına veya ekrana verilmesine, konuşmanın yapılacağı setin, biçim ve renk yönünden Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından hazırlanmasına, sayılı Kanun'un 52. maddesi gereğince, televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarında, konuşmacıların baş ve yüz açık olmak üzere erkek konuşmacıların ceket giyme ve kravat takma, bayan konuşmacıların ise tayyör giyme zorunda olduklarına, 9- Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca, önceden yapılan günlük konuşmalarla ilgili bantlar ile canlı yayın bantlarının tüm konuşmalar bitinceye kadar ayrı ayrı, tüm konuşmalar bittikten sonra da tek bir banda alınarak saklanıp korunmasına, B- GÖRÜNTÜLÜ PROPAGANDA: 1- Görüntülü propaganda yapma hakkına sahip siyasi partilerin çeşitli günlerde yayınlanacak bantlarının tümünü, mümkün olduğu takdirde ilk yayın gününden en az iki gün önce saat da, ayrı ayrı teslim öngörüldüğü takdirde yine yayın gününden en az iki gün önce saat da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslimi gerektiğine, saptanan bu sürede görüntülü propaganda bandını teslim etmeyen siyasi partilerin görüntü verme hakkından vazgeçmiş sayılacaklarına ve bu durumda görüntülü sürenin, yukarıda (A) bölümünde yer alan esaslara uyulmak koşulu ile konuşma olarak kullanılabileceğine, 2- Görüntülü propaganda bantlarının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına tesliminden sonra aynı gün ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek saatte TRT Kurumunda denetlenmesine, denetleme sırasında ilgili siyasi partinin yetkili temsilcisinin hazır bulunması gerektiğine, bunun için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ilgili siyasi partiye haber verilmesine, temsilci gönderilmemesinin denetleme işini durdurmayacağına, 3- Görüntülü propaganda süresinin Kurulumuzun 05/05/2015 tarihli ve 798 sayılı kararıyla belirlenen süreden uzun olduğunun saptanması halinde, ilgili siyasi parti yetkilisinin muvafakat etmesi ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun imkânlarının elvermesi durumunda, bandın bütünlüğü bozulmadan TRT de önceden tespit edilen süreye uygun biçimde 3 / 9

4 kısaltılabileceğine, aksi halde bunun sağlanması için ilgili siyasi partiye süre verileceğine, sürenin geçirilmesi halinde (B-1) inci maddedeki kuralın uygulanacağına, 4- Bu kararla belirlenen ve (III) No.lu çizelgede gösterilen konuşma ve görüntülü propaganda sıralarının, ilgili siyasi partilerin anlaşması ve TRT imkânlarının elvermesi halinde değiştirilebileceğine, C- SON HÜKÜMLER: 1- Yayınlanmasına izin verilen görüntülü propaganda bantlarının mühürlenerek yayın saatine kadar muhafaza edilmesine, 2- ve görüntülü propaganda olarak siyasi partilere ayrılan süreler arasındaki bir dakikalık ara süreler içinde vokalsiz müzik çalınmasına, 3- Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ana haber bültenlerine bu günlerde de yer verilmesi gerektiğine, 4- Görevli Kurulumuz üyelerinin bu karar kapsamına giren konularda gerekli görecekleri önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Kurulumuz adına yetkili olduklarına, 5- Kararın bir örneğinin radyo ve televizyonda propaganda hakkından yararlanan siyasi parti genel başkanlıkları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına ve TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 23/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Mehmet KÜRTÜL Nilgün İPEK Üye Üye Üye Ünal DEMİRCİ Ali KAYA İbrahim ZENGİN Üye Ahmet TUNCAY Üye Haluk KIRCA 4 / 9

5 Ç İ Z E L G E (I) Siyasi Partilerin 31 Mayıs 2015 Pazar günü Radyo ve Televizyonda Yapacakları, Bu ların Banda Kayıt Gün ve Saatleri ile Oto-q Cihazından Yararlanmak İsteyenlerin Metinlerini TRT ye Teslim Edecekleri Saatleri Gösterir Çizelge Sırası Konuşacak Siyasi Parti Saat ve Süreleri Kayda Alınacağı Günler Birinci A /05/2015 (Perşembe) Kayda Alınacağı Saat ve Stüdyo Oto-q için Metinlerin TRT ye Teslim Saatleri S İkinci B " S Üçüncü C " S Dördüncü D " S Beşinci E " S Altıncı F " S Yedinci G " S Sekizinci H " S Dokuzuncu I " S Onuncu J " S ANA HABER BÜLTENİ ( ) Onbirinci K /05/2015 (Cuma) S Onikinci L " S Onüçüncü M " S Ondördüncü N " S Onbeşinci O " S Onaltıncı P " S Onyedinci R " S Onsekizinci Ondokuzuncu S " S T " S Yirminci U " S / 9

6 Ç İ Z E L G E (I) EKİ AD ÇEKMEDEKİ HARFLER SİYASİ PARTİLER A (BİRİNCİ KONUŞMA) B (İKİNCİ KONUŞMA) C (ÜÇÜNCÜ KONUŞMA) D (DÖRDÜNCÜ KONUŞMA) E (BEŞİNCİ KONUŞMA) F (ALTINCI KONUŞMA) G (YEDİNCİ KONUŞMA) H (SEKİZİNCİ KONUŞMA) I (DOKUZUNCU KONUŞMA) J (ONUNCU KONUŞMA) K (ONBİRİNCİ KONUŞMA) L (ONİKİNCİ KONUŞMA) M (ONÜÇÜNCÜ KONUŞMA) N (ONDÖRDÜNCÜ KONUŞMA) O (ONBEŞİNCİ KONUŞMA) P (ONALTINCI KONUŞMA) R (ONYEDİNCİ KONUŞMA) S (ONSEKİZİNCİ KONUŞMA) T (ONDOKUZUNCU KONUŞMA) U (YİRMİNCİ KONUŞMA) Millet Partisi Komünist Parti Vatan Partisi Merkez Parti Bağımsız Türkiye Partisi Liberal Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi Demokratik Sol Parti Doğru Yol Partisi Yurt Partisi Anadolu Partisi Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi Saadet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Halkın Kurtuluş Partisi Hak ve Özgürlükler Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Halkların Demokratik Partisi Hak ve Adalet Partisi Demokrat Parti 6 / 9

7 Ç İ Z E L G E (II) Siyasi Partilerin 6 Haziran 2015 Cumartesi günü Radyo ve Televizyonda Yapacakları, Bu ların Banda Kayıt Gün ve Saatleri ile Oto-q Cihazından Yararlanmak İsteyenlerin Metinlerini TRT ye Teslim Edecekleri Saatleri Gösterir Çizelge Sırası Konuşacak Siyasi Parti Saat ve Süreleri Kayda Alınacağı Günler Birinci A /06/2015 (Perşembe) Kayda Alınacağı Saat ve Stüdyo Oto-q için Metinlerin TRT ye Teslim Saatleri S İkinci B S Üçüncü C S Dördüncü D S Beşinci E S Altıncı F S Yedinci G S Sekizinci H S Dokuzuncu I S Onuncu J S Onbirinci K /06/2015 (Cuma) S Onikinci L S Onüçüncü M S Ondördüncü N S Onbeşinci O S Onaltıncı P S Onyedinci R S Onsekizinci Ondokuzuncu S S T S Yirminci U S / 9

8 Ç İ Z E L G E (II) EKİ AD ÇEKMEDEKİ HARFLER SİYASİ PARTİLER A (BİRİNCİ KONUŞMA) B (İKİNCİ KONUŞMA) C (ÜÇÜNCÜ KONUŞMA) D (DÖRDÜNCÜ KONUŞMA) E (BEŞİNCİ KONUŞMA) F (ALTINCI KONUŞMA) G (YEDİNCİ KONUŞMA) H (SEKİZİNCİ KONUŞMA) I (DOKUZUNCU KONUŞMA) J (ONUNCU KONUŞMA) K (ONBİRİNCİ KONUŞMA) L (ONİKİNCİ KONUŞMA) M (ONÜÇÜNCÜ KONUŞMA) N (ONDÖRDÜNCÜ KONUŞMA) O (ONBEŞİNCİ KONUŞMA) P (ONALTINCI KONUŞMA) R (ONYEDİNCİ KONUŞMA) S (ONSEKİZİNCİ KONUŞMA) T (ONDOKUZUNCU KONUŞMA) U (YİRMİNCİ KONUŞMA) Demokrat Parti Millet Partisi Hak ve Adalet Partisi Halkın Kurtuluş Partisi Doğru Yol Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Parti Demokratik Sol Parti Anadolu Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Bağımsız Türkiye Partisi Halkların Demokratik Partisi Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi Liberal Demokrat Parti Komünist Parti Hak ve Özgürlükler Partisi Vatan Partisi Yurt Partisi 8 / 9

9 Ç İ Z E L G E (III) Siyasi Partilerin ve 5 Haziran 2015 Günleri Yapacakları Görüntülü Propaganda ve Sırası ve Yayın Saatlerini Gösterir Çizelge Günü Konuşacak Siyasi Parti Saat ve Süreleri Görüntülü Propaganda Film Yayın Saati nın Kayda Alınacağı Saatler ve Stüdyo Oto-q için Metinlerin TRT ye Teslim Saatleri 02/06/2015 CHP S /06/2015 HDP S /06/2015 AK PARTİ S /06/2015 CHP S /06/2015 MHP S /06/2015 AK PARTİ S / 9

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015. 28 Mayıs 2015

ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015. 28 Mayıs 2015 AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimi, 7 Haziran 2015 I. YÖNETİCİ ÖZETİ ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015 28 Mayıs 2015 5 Ocak

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI*

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334 Belediyede veya il özel idaresinde çalışan daimi işçinin, aynı belediyede meclis üyesi veya aynı il özel idaresinde il genel meclisi üyesi olarak görev yapıp yapamayacağı hususunda düşülen duraksamanın

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER M.Rasih ALTINKÜLÇE Sayıştay Uzman Denetçisi Giriş Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı