Adil yargılanma hakkı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adil yargılanma hakkı"

Transkript

1 Adil yargılanma hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 6. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Nuala Mole ve Catharina Harby nsan hakları kitapçıkları, No.3

2 Bu yayında belirtilen görüler yazara ait olup bu görülerden ötürü Avrupa Konseyi sorumlu tutulamaz. Bu görülerin, bu yayında dile getirilen hukukî enstrümanlar üzerinde ve üye devletleri, Avrupa Konseyi nin yasal organlarını ya da Avrupa nsan Hakları Sözlemesi çerçevesinde kurulmu dier organları balayıcı resmi yorumlar içerdii varsayılamaz. Directorate General of Human Rights Council of Europe F Strasbourg Cedex Council of Europe, 2001 Birinci baskı, Ekim 2001 Almanya da basılmıtır 2

3 çindekiler 1. Giri Madde... 7 Adil yargılanma hakkı Yargıcın sorumluluu nedir? Yargılamanın hangi aamasında 6. Madde uygulanır? Medeni hak ve yükümlülükler nelerdir? Medeni hak ve yükümlülükler Medeni hak ve yükümlülük kapsamına girmeyenler Bir suçla itham edilmek ne demektir? tham ne demektir Suç ne demektir ç hukuktaki sınıflandırma

4 Suçun türü A-hlal edilen normun kapsamı B-Cezanın amacı Cezanın türü ve aırlıı Açık duruma hakkı nelerden oluur? Hükmün açık oturumda verilmesi ne demektir? Makul bir süre garantisinin anlamı nedir? Davanın karmaıklıı Bavurucunun davranıı Yetkililerin davranıı Bavurucu neleri yitirebilir? Bir mahkemenin (1) baımsız (2) tarafsız olması için ne gerekir? Baımsızlık Oluum ve atama Görünüm Dier yetkililere itaat

5 Tarafsızlık Yargıcın deiik görevleri Tekrar yargılama Uzman mahkemeler Jüriler Feragat Yasayla oluturulmu Adil yargılama kavramının içinde neler bulunur? Mahkemeye eriim Durumada bulunmak Kendi aleyhine tanıklık etmemek Silahların eitlii ve nizalı dava hakkı Gerekçeli karar hakkı Reit olmayanlara ne gibi özel haklar uygulanır? Kanıtların kabul edilebilirliine ilikin durum nedir? Masumiyet karinesini ihlâl edebilecek hareketler nelerdir?

6 14. 6.Madde(3) a kapsamında yöneltilen suçlamalardan en kısa zamanda, ve anlaılır bir dille haberdar edilmek ne demektir? Madde (3) b uyarınca yeterli zaman ve kolaylık ne demektir? Madde (3) c kapsamındaki avukat tutma ya da avukat yardımı alma hakkına neler dahildir? Madde (3) d kapsamındaki tanık bulundurmak ve sorgulamak hakkı nasıl yorumlanmalıdır? Madde (3) e kapsamındaki tercüman hakkı neleri içerir? Üst denetime ilikin sorunlar nelerdir?

7 1. Giri Bu kitapçık, her seviyedeki yargıcın baktıı davalarda Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 6. Maddesinde yer alan yükümlülüklere uyulmasını salamaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Bölümlerden oluan bu kitapta her bölüm söz konusu maddede bulunan garantilerden birini ele alır. lk bölümde 6. Maddede bulunan ve zaten çou ulusal hukuk ve yasalara yansıtılmı olan ilkeler genel olarak tanıtılmaktadır; ancak yargıçlar adaletin yönetiminin tüm boyutlarının Sözleme standartlarına uygunluunu salamakla sorumludur. 6.Madde Adil yargılanma hakkı 1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasala kurulmu, baımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf 7

8 olanların özel hayatlarının gizlilii gerektirdiinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebilecei bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu görecei ölçüde, durumalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 3. Her sanık en azından aaıdaki haklara sahiptir: a. Kendisine yöneltilen suçlamanın nitelii ve nedeninden en kısa zamanda, anladıı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b. Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; c. Kendi kendini savunmak veya kendi seçecei bir avukatın yardımından yararlanmak ve eer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek; d. ddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koullar altında çaırılmasının ve dinlenmesinin salanmasını istemek; 8

9 e. Durumada kullanılan dili anlamadıı veya konuamadıı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak. Yukarıdakilerden görülebildii gibi, bireyin medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi veya suçlanması durumunda 6. Madde açık ve adil yargılama hakkını teminat altına alır. AHM ve daha önceleri Komisyon bu hükmü, demokrasinin ileyiinde temel öneme sahip olmasına dayanarak geni anlamıyla yorumlamılardır. Delcourt Belçika ya karı davasında, AHM nin kararında öyle denmitir: Demokratik bir toplumda, Sözleme anlamı kapsamında, adil bir adalet idaresi hakkı o denli önemli bir yere sahiptir ki 6. Madde (1)in kısıtlayıcı bir ekilde yorumlanması bu hükmün amaç ve hedefine uygun dümez Maddenin birinci paragrafı hem medeni hem de ceza yargılamalarına uygulanır, ancak ikinci ve üçüncü paragrafların sadece ceza davalarına uygulanabilecei belirtilmitir. Ancak, bu kitapçıkta daha sonra açıklanacaı gibi, belirli artlarda bu paragraflar medeni yargılamalara da uygulanabilir. Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin tüm maddelerinde olduu gibi, 6. Madde Avrupa nsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarında 2 1 Delcourt Belçika ya karı 17 Ocak paragraf 2 Bu kitapçıkta Avrupa nsan Hakları Komisyonunun bazı kararlarına atıfta bulunulmutur. Bavurularda ilk basmak süzgeci görevini gören Komisyon 1998 yılında 11 No.lu Protokol yürürlüe girince ilga edilmitir. Artık tüm 9

10 yorumlanmıtır. Bu içtihatlarda Sözlemede tanınan hakların içerii tanımlanır; ve bu kitapçıkta Komisyon ile AHM nin kararları tartıılmakta ve incelenmektedir. Bu aamada 6. Maddenin içtihatlarına ilikin bir uyarıda bulunalım. Tüm iç hukuk yolları tüketilmeden AHM hiçbir bavuruyu kabul edilir bulmadıına göre 3, 6. Maddenin ihlâli iddiasındaki tüm davalar Strazburg a ulamadan önce en yüksek ulusal mahkemeye varmı olacaktır. AHM sıkça 6. Maddeye ilikin hiçbir ihlâl bulmaz, çünkü yargılamanın bir bütün olarak adil olduu kanaatine varır, zira yüksek mahkeme zaten daha alt seviyedeki mahkemenin hatalarını düzeltmitir. Dolayısıyla, daha alt mahkemelerdeki yargıçlar da yanlı bir kanıya kapılarak, belli bir yargılama hatasının Strazburg daki organlar tarafından, bir yüksek mahkemece düzeltildii için, Sözleme ihlâli olarak nitelendirilmemesini Sözleme standartlarına uygun davranıldıı gibi algılayabilirler. Oysa, alt mahkemedeki görevli yargıç baktıı davalarda 6. Maddeye uygunluu salamakla yükümlüdür ve hataların bir üst mahkeme tarafından düzeltilebilecei ihtimaline güvenmemelidir. kararlar Avrupa nsan Hakları Mahkemesi tarafından alınmaktadır. 3 Bakınız 35. Madde. 10

11 2. Yargıcın sorumluluu nedir? Aaıdaki ema durumaya bakanlık eden tüm yargıçların 6. Madde kapsamındaki bütün garantilerin salanmasını temin etmelerinde yararlı olacaktır. Tüm yargıçlar durumanın baında bu garantilerin korunmasını salamaktan sorumlu olduklarını kendilerine hatırlatmalı ve sonuçta bu görevi yerine getirip getirmediini kontrol etmelidir. Aaıda yargıcın sorumluluklarına bazı örnekler bulunmaktadır, bunların ayrıntıları daha sonra ele alınacaktır. Ancak, bu konu tüm kitapçık okunurken daima akılda bulundurulmalıdır, zira yargıçlar burada söz konusu edilen tüm konulardan sorumludur. Özellikle ceza davalarında, yargıç sanıın vekillerince yeterli ekilde temsil edilmesini salamakla sorumludur. Yargıcın bir sorumluluu da muhtaç sanıklar için doru hükümleri uygulamaktır. Yargıç eer yasal temsilciye gerek olduu halde, dava vekili bulunmadıını düünürse davanın görülmesine devam etmeyi reddedebilir (bakınız 16. bölüm). Yargıç silahların eitlii ilkesinin uygulanmasını salamakla sorumludur, bunun anlamı da tüm taraflara savlarını sunmak için makul imkânlar verilmesi, bir tarafın dieri karısında önemli bir dezavantaj yaamasının önlenmesidir. Krcmàr ve dierleri Çek Cumhuriyetine karı davasında AHM öyle demitir: 11

12 Yargılamanın tarafına mahkeme önünde kanıtlara ainalık kazanacak, mevcudiyetlerie,, içeriklerine ve hakikiliklerine ilikin görüünü gerektii takdirde yazılı ve önceden bildirebilecek olanak, ekil ve zaman açısından uygun bir biçimde salanmalıdır. 4 (Silahların eitlii konusunda 10. bölümde bakınız.) Bir dier konu da savcılık makamı durumaya gelmezse yargıcın sorumluluunun ne olduudur. Eer yargıç davada sadece savcılıın dosyasındaki bilgilere dayanarak bir karara varırsa, bu dorudan Sözlemenin ihlâli olmaz, ancak 4 Krcmàr ve dierleri Çek Cumhuriyetine karı, 3 Mart 200. yetersiz bir uygulamadır ve aaıdaki sorunlara yol açabilir: Örnein, savunmaya dosyanın tüm bölümlerini görme fırsatı tanındı mı? Yargıç, sanıın hakkındaki tüm suçlamalardan ayrıntılı olarak bilgilendirilmesini temin etmek zorundadır. Yargıç ayrıca savunmaya savcılık dosyasından hangi sonuçlara vardıını da bildirmelidir. 5 Özellikle 5 Bakınız örnek F.K., T.M. ve C.H. Avusturya ya karı, Bv. No /91 Komisyon bavurucuların 5. Madde (3) kapsamında davalarına bakacak yeterlilikte bir yargıcın önüne zamanında çıkarılmadıkları ikayetini haklı bularak bavuruyu kabul etmitir. Davada sonra dostane çözüme gidilmitir. 5.Madde (3) öyle der: Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yetkili kılınmı dier bir görevli önüne çıkarılmalıdır; kiinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverme, ilgilinin durumada bulunmasını salayacak bir teminata balanabilir. 12

13 bunlar kararlatırmada önem taıyorlarsa, bu çıkarsamalara ilikin iddiaların sunulması için fırsat tanınması açısından mutlaka bildirilmelidirler. Pélissier ve Sassi Fransa ya karı 6 davası buna örnektir. Bu davada bavurucular hileli iflas suçunu ilemekle suçlanıyordu. Ceza mahkemesindeki iddialar bu suçla sınırlıydı ve savcılıın Temyiz Mahkemesine yaptıı bavuruda, hiçbir adli yetkili bavurucuları hileli iflasa yardım ve yataklık ile suçlamamıtı. Avrupa nsan Hakları Mahkemesi bavurucuların hileli iflasa yardım ve yataklık kararının Temyiz Mahkemesi tarafından bozulabileceini bilmediklerini tespit etti. Ayrıca, hileli iflasa yardım ve yataklık suçunun, hileli iflas suçu ile arasındaki farkın hükümet tarafından öne sürüldüü gibi 6 Pélissier ve Sassi Fransa ya karı, 2 Mart katılım derecesinden ibaret olmadıına, aralarında daha fazla farklılık bulunduuna dikkati çekti. AHM vardıı sonuçta, yetkisi kapsamında tartımasız hakkını kullanarak gerçekleri tekrar tanımlayan Temyiz Mahkemesinin, bavuruculara bu konuda etkin ve pratik bir ekilde ve özellikle yeterli süre zarfında savunma hakkı imkânını kullandırması gerektiini belirtmitir. Dolayısıyla, AHM Sözlemenin 6. Madde (3) a ve b fıkralarının (suçlama hakkında yeterli ekilde bilgilendirilmek hakkı ve savunma hazırlamak için yeterli zaman ve olanaa sahip olma hakkı) ihlâl edildiini bulmu, bunu da 6. Madde (1) kapsamında tanımlanan genel adil yargılanma hakkı ile badatırmıtır. Yargıcın sorumluluklarına ilikin olarak doabilecek bir baka mesele duruma öncesi tutuklu 13

14 bulunan bir sanık kötü muamele görmü gibi görünüyorsa yapılması gerekenlerdir. AHM tarafından belirtildii üzere bir birey polis veya devletin dier güçleri tarafından ciddi ekilde kötü muameleye tabi tutulduuna dair bir iddiada bulunursa, 1. Madde kapsamındaki Devletin yetki sahasında bulunan herkesin Sözlemeden doan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak genel görevi ile badatırılarak okunan 3. Madde uyarınca etkin bir resmi soruturma gerektii görülür. Bu soruturma, sonucunda sorumluların belirlenebilecei ve cezalandırılabilecei nitelikte olmalıdır. Böyle yapılmadıı takdirde, temel önemi haiz bir konu olan ikencenin yasaklanması uygulamada etkisiz kalacak ve Devlet güçleri kendi kontrollerindekilerin haklarını zımni bir dokunulmazlıkla ihlâl edebileceklerdir. 7 Ayrıca, Selmouni Fransa ya karı 8, davasında, AHM bir bireyin gözaltına alınırken salıklı olduu ancak salıverildiinde yaralı bulunduu durumda, Devletin bu yaraların nasıl olutuuna ilikin inandırıcı bir açıklama getirme sorumluluu olduunu belirtmitir. Böylesine bir açıklama yapılmadıı takdirde, 3. Madde kapsamına giren sarih bir konu doar. Bu konu çerçevesinde, kence ve dier Zalimce, nsanlık Dıı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalara Karı Birlemi Milletler Sözlemesi gibi dier uluslararası araçlar da akılda bulundurulmalıdır. Sözleme uyarınca, dier yükümlülüklerin yanı sıra her bir 7 Assenov ve dierleri Bulgaristan a karı, 28 Ekim 1998, 102. paragraf 8 Selmouni Fransa ya karı, 28 Temmuz 1999, 87. paragraf 14

15 Devlet kendi yetki sahasındaki topraklarda ikence uygulamalarını önlemek için gereken tüm etkin yasal, idari, adli ve sair önlemleri almalıdır. Bu madde hiçbir zaman askıya alınamaz. Yargıç kanıtların kabul edilebilirliine karar verme sorumluluuna sahiptir. Bu noktada yargıç, Ceza Muhakemesi Usulü Kanununu Sözlemenin içtihadı ile tutarlı bir ekilde uygulamalıdır. Polis muhbirlerinin ya da kıkırtıcıların kullanımına olduu kadar devlet güvenlii adına bilginin gizlenmesi gibi konulara da özenle yaklaılmalıdır. Yargıç çeviri için yeterli koulların salanmasından sorumludur (bakınız 18. bölüm). Yargıç masumiyet karinesini korumak görevini yerine getirmek amacıyla basında aksine yayınları önlemek için uygun bir emir çıkarabilir. Ancak, basını tamamen yasaklamak yerine, yargıç basının neyi haber yapıp neyi yapamayacaını açıklıa kavuturmalıdır (bu konuda daha fazla bilgi için bakınız 6. bölüm). Son olarak, yargıcın kararın uygulanmasına ilikin sorumluluu da olabilir. Devlet kararların uygulanmasını salamakla sorumludur. Eer adli sistemde baka bir yetkiliye bu sorumluluk verilmemise, bu yargıcın sorumluluuna girer. 15

16 3. Yargılamanın hangi aamasında 6. Madde uygulanır? 6. Madde kapsamındaki garantiler sadece mahkemedeki yargılama sürecine uygulanmaz, bu süreçten önce ve sonraki aamalarda da uygulanır. Ceza davalarında, garantiler polis tarafından gerçekletirilen duruma öncesi soruturmaları da kapsar. AHM mbroscia sviçre ye karı 9 davasında makul süre garantisinin bir itham olutuu 10 anda baladıına, dolayısıyla da bir dava duruma aamasına getirilmeden önce, 9 Imbroscia sviçre ye karı, 24 Kasım 1993, 36. paragraf. 10 tham teriminin açıklanması için aaıda 5. bölüme bakınız. özellikle de bunlara uymaktaki ilk eksiklik nedeniyle yargılanmanın adilliine ciddi bir önyargı oluabilecekse 6. Maddenin özellikle 3. paragrafının artlarının geçerli olacaını belirtmitir. AHM de Sözlemenin 8. Maddesine ilikin davalarda aile hayatı hakkı yargılamanın idari aamalarında da 6. Maddenin uygulanacaını kararlatırmıtır Madde temyiz hakkı salamaz. Ancak, bu hak ceza davalarında Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 7 No.lu Protokolünün 2. Maddesi ile tanınmıtır. Her ne kadar 6. Madde temyiz hakkı salamasa da, AHM içtihadında bir Devlet eer kendi iç hukukunda böylesine bir temyiz hakkı tanırsa, bu 11 (Örnein bkz.) Bakınız örnek Johansen Norveç e karı, 27 Temmuz

17 yargılamaların 6. Maddede bulunan garantilerin kapsamında olduu belirtilir. 12 Ancak, garantilerin nasıl uygulanacaı bu tür yargılamaların özelliklerine göre düzenlenmelidir. AHM nin içtihadına göre, iç hukukun yasal sıralaması uyarınca yürütülen yargılamalar bir bütün olarak ele alınırken, temyiz merciinin yasal görevleri ve uygulamaları ile yetkileri ve ilgili tarafların menfaatlerinin ne kadar temsil edildii ve korunduu göz önünde bulundurulmalıdır. 13 Dolayısıyla, belirli türde bir temyiz veya itirazların ele alını ekliyle ilgili bir hak bulunmamaktadır. AHM ayrıca 6. Maddenin anayasa mahkemesinde görülen davalara da, eer dava sonucu 12 Delcourt Belçika ya karı, 17 Ocak 1970, 25. paragraf. 13 Monnell ve Morris Birleik Krallıa karı, 2 Mart 1987, 57. paragraf. dorudan bir medeni hak ya da yükümlülük konusunda belirleyici özellik taıyorsa, uygulanacaını belirtmitir Madde ayrıca bir kararın infazı gibi duruma sonrası uygulamaları da kapsar. AHM Hornsby Yunanistan a karı 15 davasında, eer Sözlemeye taraf Devletin yasal sistemi nihai, balayıcı bir kararın taraflardan birinin aleyhine iletilmeden kalmasına müsaade ediyorsa 6. Madde kapsamındaki mahkeme hakkının hayali olmaktan öteye geçemeyecei belirtilmitir. 6. Maddenin yargılamayı bir bütün olarak kapsadıı kesindir. Yasa 14 Kraska sviçre ye karı, 19 Nisan 1993, 26. paragraf. 15 Hornsby Yunanistan a karı, 19 Mart 1997,40. paragraf. 17

18 koyucu tarafından yargılamanın sonucunu deitirecek nitelikte bir yasanın yürürlüe koyulmasıyla yapılan müdahalenin silahların eitlii ilkesini ihlâl edebilecei AHM tarafından belirtilmitir Stran Yunan Rafinerisi Yunanistan a karı, 9 Aralık 1994, paragraflar. Silahların eitlii ilkesiyle ilgili daha fazla bilgi için bakınız 10. bölüm. 18

19 4. Medeni hak ve yükümlülükler nelerdir? 6.Madde medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde herkesin adil duruma hakkını garanti eder. Bu maddenin yazılıından açıkça anlaılacaı üzere, bu madde bireyin taraf olabilecei tüm yargılamaları kapsamaz, sadece medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili olanlarla sınırlıdır. Dolayısıyla, bu tümcenin anlamının belirlenmesi önem taır. Medeni hak ve yükümlülüklerin neler olduuna ilikin AHM ve Komisyon tarafından oluturulmu yüklü bir içtihat vardır. Bu tümcenin Sözleme organlarınca yorumlanması ilerici özelliktedir. Eskiden 6. Madde kapsamı dıında düünülen sosyal güvenlik hakkı gibi konular artık genel anlamıyla medeni hak ve yükümlülükler olarak nitelendirilen kapsamın içine alınmıtır. AHM medeni haklar ve yükümlülükler kavramının özerk olduunu ve sadece davalı Devletin iç hukukuna gönderme yaparak yorumlanamayacaını açıklıa kavuturmutur. 17 Ancak, AHM özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki farkın dıında bu tümce için bir soyut tanım oluturmaktan kaçınmıtır. Bunun yerine, AHM her davayı kendi içindeki gerçeklere göre deerlendirmitir. Gene de, AHM nin içtihadından çıkarılabilecek bazı genel kurallar vardır. 17 (Örnein bkz.) Bakınız örnek Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz 1971, 94. paragraf ve König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 88. paragraf. 19

20 Öncelikle, bir davanın bir medeni hakkın belirlenmesine ilikin olup olmadıının deerlendirilmesinde, sadece söz konusu hakkın özellikleri ele alınır. 18 AHM nin Ringeisen Avusturya ya karı davasında belirttii gibi: Konunun kararlatırılmasında belirleyici olan yasanın türü (medeni, ticari, idari hukuk, vs.) ve konunun çözümlenmesinde yetkili kılınan merciin (normal mahkeme, idari kurul, vs) özellikleri pek de belirleyici sayılmaz. 19 Bundan hareketle, söz konusu hak ya da yükümlülüün iç hukuktaki özellikleri belirleyici deildir. Bu kural 18 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 90. paragraf. 19 Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz 1971, 94. paragraf özellikle bir birey ile devlet arasındaki ilikileri konu alan davalarda önem kazanır. Böyle bir durumda, AHM söz konusu yetkili kamu merciinin özel bir ahıs olarak mı hareket ettiinin yoksa egemen yetkisini mi kullandıının sonucu etkilemeyeceini belirtmitir Maddenin uygulanabilirliinin belirlenmesindeki kilit nokta yargılama sonucunun özel hukuk hak ve yükümlülükleri için belirleyici olup olmadııdır. 21 kinci olarak, hakkın doasına ilikin Avrupa da aynı olan bir kavram göz önünde bulundurulmalıdır. 22 Üçüncü olarak, AHM bu medeni haklar ve yükümlülükler kavramının özerk olduunu belirtse de, 20 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 90. paragraf 21 H Fransa'ya karı, 24 Ekim 1989, 47. paragraf. 22 Feldbrugge Hollanda ya karı, 29 Mayıs 1986, 29. paragraf. 20

21 ilgili Devletin yasaları önemsiz deildir. AHM König Federal Almanya Cumhuriyeti ne karı davasında öyle demitir: 21

22 Bir hakkın Sözlemede ifade edildii anlamıyla medeni olarak görülüp görülmeyecei, söz konusu hakkın ilgili Devletin iç hukukundaki yasal sınıflandırılmasına göre deil, esasa ilikin içerii ve etkilerine göndermeyle belirlenmelidir. 23 AHM, Osman Birleik Krallıa karı 24 davasında ulusal hukukta genel bir hak mevcut ise, mahkemeler bu hakkı belirli bir davada tanımayı reddettiinde, Sözleme tarafı Devletin 6. Maddedeki adil yargılama garantilerinin uygulanmasından kaçınamayacaını belirtir. 23 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 89. paragraf. 24 Osman Birleik Krallıa karı, 28 Ekim Yukarıda belirtildii üzere, AHM her bir davaya kendine özgü artları içinde yaklamaya karar vermitir. AHM nin medeni hak ve yükümlülüklere ilikin bulduu davalardan örnekler aaıdadır. Medeni hak ve yükümlülükler AHM öncelikle, özel ahısların kendi aralarındaki ilikileriyle ilgili hak ve yükümlülüklerini tüm davalarda medeni hak ve yükümlülükler kapsamında deerlendirmitir. Özel ahısların kendi aralarındaki ilikilerinde hakları, örnein sözleme hukuku, 25 ticaret 25 Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz

23 hukuku, 26 tazminat hukuku, 27 aile hukuku, 28 çalıma hukuku 29 ve mülkiyet hukuku 30 çerçevesinde daima medeni haklar kapsamında ele almıtır. Bir davada özel bir ahıs ile devlet arasındaki ilikilerle ilgili bir durum söz konusu olduunda daha sorunsal bir alan oluur. AHM bu hak ve yükümlülüklerden birçounu medeni kapsamında tanımıtır. Mülkiyet, AHM tarafından 6. Maddenin uygulama kapsamındaki alanlardan biri 26 Edificaciones March Gallego S.A. spanya ya karı, 19 ubat Axen Almanya ya karı, 8 aralık 1983, ve Golder Birleik Krallıa karı, 21 ubat Airey ralanda ya karı, 9 Ekim 1979 ve Rasmussen Danimarka ya karı, 28 Kasım Buchholz Federal Almanya Cumhuriyeti ne karı, 6 Mayıs Pretto talya ya karı, 8 Aralık olarak deerlendirilmitir. stimlak, konsolidasyon ve planlama davaları ile imar izinleri ve dier emlak izinlerinin ilgili mülke ilikin mülkiyet haklarını dorudan etkileyen aamaları 31 ve ayrıca sonucu mülkün kullanımı ve faydalanılma durumunu etkileyen daha genel kapsamlı davalarda 32 adil yargı garantileri uygulanır. 6. Madde ayrıca ticari faaliyette bulunma hakkını içerir. Bu 31 Bkz. Ör. Sporrong ve Lönnroth sveç e karı, 23 Eylül 1982, Poiss Avusturya ya karı, 23 Nisan 1987, Bodén sveç e karı, 27 Ekim 1987, Håkansson ve Sturesson sveç e karı, 21 ubat 1990, Mats Jacobsson sveç e karı, 28 Temmuz 1990, ve Ruiz-Mateos spanya ya karı, 12 Eylül Ör. Oerlamans Hollanda ya karı, 27 Kasım 1991 ve De Geoffre de la Pradelle Fransa ya karı, 16 Aralık

24 alandaki davalarda, bir restoranın alkol ruhsatının iptali, 33 salık klinii iletme ruhsatı 34 ve özel okul iletme izinlerinin 35 verilmesi gibi konularda davalar bulunmaktadır. Tıp veya hukuk gibi bir meslei icra hakkı da 6. Madde kapsamına alınmıtır. 36 AHM ayrıca aile hukukuna ilikin hak ve yükümlülüklerin söz konusu olduu davalarda 6. Maddenin uygulanacaını kararlatırmıtır. Bu alandaki örnekler arasında çocukların 33 Tre Traktörer sveç e karı, 7 Temmuz König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran Jordebro Vakfı sveç e karı, 6 Mart 1987, Komisyon Raporu, 51 DR König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978 ve H. Belçika ya karı, 30 Kasım koruma altına alınması, 37 anne babanın çocukla görütürülmesi, 38 evlat edinmek 39 veya bakımını üstlenmek 40 ile ilgili kararlar bulunur. Yukarıda belirtildii üzere, daha önceki içtihadında, AHM sosyal yardımı kapsayan yargılamaların 6. madde kapsamına girmediini belirtmitir. Ancak, sonuçta bir sosyal sigorta kurumu salık sigortasından faydalanma 41, sosyal yardım (malullük) 42 ve Devletten emeklilik durumu Olsson sveç e karı, 24 Mart W. Birleik Krallıa karı, 8 Temmuz Keegan rlanda ya karı, 26 Mayıs Eriksson sveç e karı, 22 Haziran Feldbrugge Hollanda ya karı, 29 Mayıs Salesi talya ya karı, 26 ubat Lombardo talya ya karı, 26 Kasım

25 gibi kararlar alınıyor ise yargılamanın 6. Madde kapsamına girecei AHM tarafından artık açıklıa kavuturulmutur. Malulen emeklilik hakkındaki Schuler- Zgraggen sviçre ye karı davasında AHM genel anlamıyla:...hukuktaki gelimeler...ve muamelenin eitlii ilkesi uyarınca 6. Madde (1)in günümüzde sosyal yardım dahil olmak üzere sosyal sigortanın tüm alanlarına uygulanacaı görüünü benimsemek gerekir. 44 Sosyal sigorta planı kapsamında katkı paylarını ödeme yükümlülüünü yerine 44 Schuler-Zgraggen sviçre ye karı, 24 Haziran 1993, 46. paragraf. getirmeye ilikin davalar da 6. Madde kapsamına girer Maddedeki garanti sözlemeler, 46 idari yargılamalar 47 veya ceza yargılamalarından 48 doan zararlara ilikin kamu idaresine açılan davaları kapsar. Ceza yargılamasında beraatın ardından 5. Madde (5) kapsamında hukuka aykırı alıkoyma için tazminat talebinde bulunulan davalarda 6. Madde uygulanır. 49 Vergi olarak ödenen paraların geri 45 Schouten ve Meldrum Hollanda ya karı, 9 Aralık Philis Yunanistan a karı, 27 Austos Bkz. Ör. Editions Périscope Fransa ya karı, 26 Mart 1992, Barraona Portekiz e karı, 8 Temmuz 1987, ve X Fransa ya karı, 3 Mart Moreira de Azevedo Portekiz e karı, 23 Ekim Georgiadis Yunanistan a karı, 29 Mayıs

26 alınması hakkı da 6. Madde kapsamındadır. 50 Ayrıca, özel bir ahıs tarafından bireyin itibarına saygı gösterilmesi hakkı da medeni hak olarak deerlendirilir. 51 Son olarak, AHM anayasa veya kamu hukukuna ilikin davaların sonuçlarında medeni hak ve yükümlülüklere ilikin belirleyici bir nitelik bulunuyorsa, bunların da 6. Madde kapsamındaki adil yargılama teminatları kapsamına gireceini belirtmitir National & Provincial Building Society ve dierleri Birleik Krallıa karı, 23 Ekim Bkz. Ör. Fayed Birleik Krallıa karı, 21 Eylül Ruiz-Mateos spanya ya karı, 12 Eylül Medeni hak ve yükümlülük kapsamına girmeyenler Komisyon ve AHM nin her bir davayı kendine özgü koulları içinde karara balama yaklaımı uyarınca, Strazburg organları hukukun bazı alanlarının 6. Madde (1) kapsamında olmadıını belirtmitir. Yani, Sözleme kapsamındaki bir hakka ilikin ihtilâflar otomatik olarak 6. maddenin korumasında deerlendirilmeyecektir. Ancak 13. Madde (etkili bavuru hakkı) uygulanacak ve bu kapsamda 6. Madde (1) de bulunanlara benzer bavurusal veya yargısal önlemler gerekebilecektir. Aaıda medeni hak ve yükümlülük olarak görülmeyen konulara örnekler bulunmaktadır. 26

27 Genel vergilendirme konuları ve vergi deerlendirmeleri. 53 Göç ve milliyet konuları. 54 Askerlik yükümlülüü. 55 AHM zabıtlarının bildirimiyle ilgili davalar. Buna örnek olarak Atkinson Crook ve the Independent Birleik Krallıa karı Bkz. Ör. X Fransa ya karı, Bv. No. 9908/82 (1983), 32 DR 266. Ayrıca bkz. yukarıda 32. dipnot. 54 P. Birleik Krallıa karı, Bv. No /87 (1987), 54 DR 211 ve S. sviçre ye karı, Bv. No /87 (1988), 59 DR Nicolussi Avusturya ya karı, Bv. No /85 (1987), 52 DR Atkinson Crook ve The Independent Birleik Krallıa karı, Bv. No /87 (1990), 67 DR 244. davası gösterilebilir, bu davada iki gazeteci ve bir gazete 6. Madde kapsamındaki mahkemeye eriim hakkının ihlâl edildii ikayetinde bulunmulardı çünkü haber yapmak istedikleri bir davanın hüküm durumasının kapalı oturumda yapılma kararına itiraz edememilerdi. Komisyon bavurucuların hüküm durumasıyla ilgili haber yapmasının iç hukuk kapsamında bir medeni hak dourduuna ilikin ibare olmadıına ve dolayısıyla da bavurucuların ikayetlerinin 6. Madde 27

28 manası kapsamında bir medeni hak tekil etmediine karar vermitir. Kamu görevine seçilme hakkı. 57 Eitimin Devlet tarafından karılanması hakkı. 58 Pasaport vermeyi reddetmek. 59 Medeni hukuk kapsamındaki davalarda yasal yardıma ilikin konular. 60 Tıbbi tedavinin devlet tarafından karılanması hakkı. 61 Doal afet kurbanlarına tek taraflı bir kararla Devlet tarafından yardım edilmesi. 62 Patent bavuruları. 63 dari makamlarla kamu hukuku kapsamında tanınan yetkilerin kullanıldıı görevlerde bulunan çalıanlar arasındaki ihtilâflar, ör. 57 Habsburg-Lothringen Avusturya ya karı, Bv. No /89 (1989), 64 DR Simpson Birleik Krallıa karı, Bv. No /89 (1989), 64 DR Peltonen Finlandiya ya karı, Bv. No /92 (1995), 80-A DR X Federal Almanya Cumhuriyetine karı, Bv. No. 3925/69 (1974), 32 CD L sveç e karı, Bv. No /84 (1978), 61 DR Nordh ve dierleri sveç e karı, Bv. No /88 (1990), 69 DR X Avusturya ya karı, Bv. No. 7830/77 (1978), 14 DR 200. Ancak patent haklarının mülkiyeti anlamazlıkları medeni haklar kapsamında deerlendirilmitir. (British American Tobacco Hollanda ya karı, Bv. No /92, 20 Kasım 1995). 28

29 Silahlı Kuvvetler veya Polis Bir suçla itham edilmek ne demektir? tham ne demektir 6.Madde ayrıca bir ahısla ilgili olan suç isnadının kararlatırılmasında adil yargılamayı garanti eder. Peki, suçla itham ne demektir? tham Sözleme kapsamında özerk bir kavramdır ve iç hukuktaki itham tanımından baımsız olarak uygulanır. Deweer Belçika ya karı davasında AHM itham sözcüünün ekil deil öz açısından deerlendirilmesi gerektiini belirterek görünenin ötesine bakarak söz konusu 64 Pellegrin Fransa ya karı, 8 Aralık davanın gerçeklerini soruturma zorunluluu hissetmitir. Daha sonra AHM itham konusunda aaıdaki tanımları getirmitir: bir yetkili makam tarafından bir bireye suç ilediine dair bir iddianın bildirilmesi, veya [üphelinin] büyük ölçüde etkilendii bir durum. 65 Yukarıdaki davada, bavurucunun bazı fiyatlandırma yönetmeliklerini ihlâl ettiine dair bir ihbar üzerine savcı, dükkanının geçici olarak kapatılmasını kararlatırmıtı. Belçika hukuku kapsamında, ceza davası balatılmadı çünkü bavurucu dostane çözüm önerisini kabul etti. 65 Deweer Belçika ya karı, 27 ubat 1980, 42, 44 ve 46. paragraflar. 29

Adil yargılanma hakkı

Adil yargılanma hakkı Adil yargılanma hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 6. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Nuala Mole ve Catharina Harby nsan hakları kitapçıkları, No.3 Bu yayında belirtilen görüler yazara ait

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98)

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98) ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI (Bavuru No. 44787/98) KARAR STRAZBURG 25 Eylül 2001 P.G. ve J.H. Birleik Krallık Davası, 2 Aaıdaki isimlerden oluan Avrupa nsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES KNC BÖLÜM KYPRANOU-KIBRIS DAVASI (bavuru No. 73797/01) KARAR STRASBOURG 27 Ocak 2004 Bu karar Sözlemenin 44. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koullar çerçevesinde kesinleecektir.

Detaylı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözle şmesi'nin 6. Maddesinin uygulanmasına ilişkin kıla vuz. İ nsan haklar ı el kitaplar ı, No. 3. Nuala Mole ve Catharina Harby

Avrupa İnsan Hakları Sözle şmesi'nin 6. Maddesinin uygulanmasına ilişkin kıla vuz. İ nsan haklar ı el kitaplar ı, No. 3. Nuala Mole ve Catharina Harby Avrupa İnsan Hakları Sözle şmesi'nin 6. Maddesinin uygulanmasına ilişkin kıla vuz Nuala Mole ve Catharina Harby lu İ nsan haklar ı el kitaplar ı, No. 3 (T Adil yargılanma 00000, COUNCIL CONSE İ L OF EUROPE

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı

Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 8. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Ursula Kilkelly nsan hakları el kitapları, No. 1 Bu yayında belirtilen

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

20 Aralık 2009 PAZAR Sayı : 27438 KANUN

20 Aralık 2009 PAZAR Sayı : 27438 KANUN 20 Aralık 2009 PAZAR Sayı : 27438 KANUN ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına,

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Mülkiyet hakkı. Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 1 No lu Protokolünün 1. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz. Monica Carss-Frisk

Mülkiyet hakkı. Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 1 No lu Protokolünün 1. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz. Monica Carss-Frisk Mülkiyet hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 1 No lu Protokolünün 1. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Carss-Frisk nsan hakları el kitapları, No. 4 çindekiler 1 Genel Bakı...4 Giri...4

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) KARAR STRAZBURG - 30 Kasım 2004 Bu karar Sözleşme'nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ

ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ 299 ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulun 18 Aralık 1992 tarih ve 47/133 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Genel Kurul BM Şartı'nda ve diğer uluslararası

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 9 Aralık 2008 İşbu karar

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE Hasan BAK* 1.Giriş Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı