Adil yargılanma hakkı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adil yargılanma hakkı"

Transkript

1 Adil yargılanma hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 6. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Nuala Mole ve Catharina Harby nsan hakları kitapçıkları, No.3

2 Bu yayında belirtilen görüler yazara ait olup bu görülerden ötürü Avrupa Konseyi sorumlu tutulamaz. Bu görülerin, bu yayında dile getirilen hukukî enstrümanlar üzerinde ve üye devletleri, Avrupa Konseyi nin yasal organlarını ya da Avrupa nsan Hakları Sözlemesi çerçevesinde kurulmu dier organları balayıcı resmi yorumlar içerdii varsayılamaz. Directorate General of Human Rights Council of Europe F Strasbourg Cedex Council of Europe, 2001 Birinci baskı, Ekim 2001 Almanya da basılmıtır 2

3 çindekiler 1. Giri Madde... 7 Adil yargılanma hakkı Yargıcın sorumluluu nedir? Yargılamanın hangi aamasında 6. Madde uygulanır? Medeni hak ve yükümlülükler nelerdir? Medeni hak ve yükümlülükler Medeni hak ve yükümlülük kapsamına girmeyenler Bir suçla itham edilmek ne demektir? tham ne demektir Suç ne demektir ç hukuktaki sınıflandırma

4 Suçun türü A-hlal edilen normun kapsamı B-Cezanın amacı Cezanın türü ve aırlıı Açık duruma hakkı nelerden oluur? Hükmün açık oturumda verilmesi ne demektir? Makul bir süre garantisinin anlamı nedir? Davanın karmaıklıı Bavurucunun davranıı Yetkililerin davranıı Bavurucu neleri yitirebilir? Bir mahkemenin (1) baımsız (2) tarafsız olması için ne gerekir? Baımsızlık Oluum ve atama Görünüm Dier yetkililere itaat

5 Tarafsızlık Yargıcın deiik görevleri Tekrar yargılama Uzman mahkemeler Jüriler Feragat Yasayla oluturulmu Adil yargılama kavramının içinde neler bulunur? Mahkemeye eriim Durumada bulunmak Kendi aleyhine tanıklık etmemek Silahların eitlii ve nizalı dava hakkı Gerekçeli karar hakkı Reit olmayanlara ne gibi özel haklar uygulanır? Kanıtların kabul edilebilirliine ilikin durum nedir? Masumiyet karinesini ihlâl edebilecek hareketler nelerdir?

6 14. 6.Madde(3) a kapsamında yöneltilen suçlamalardan en kısa zamanda, ve anlaılır bir dille haberdar edilmek ne demektir? Madde (3) b uyarınca yeterli zaman ve kolaylık ne demektir? Madde (3) c kapsamındaki avukat tutma ya da avukat yardımı alma hakkına neler dahildir? Madde (3) d kapsamındaki tanık bulundurmak ve sorgulamak hakkı nasıl yorumlanmalıdır? Madde (3) e kapsamındaki tercüman hakkı neleri içerir? Üst denetime ilikin sorunlar nelerdir?

7 1. Giri Bu kitapçık, her seviyedeki yargıcın baktıı davalarda Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 6. Maddesinde yer alan yükümlülüklere uyulmasını salamaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Bölümlerden oluan bu kitapta her bölüm söz konusu maddede bulunan garantilerden birini ele alır. lk bölümde 6. Maddede bulunan ve zaten çou ulusal hukuk ve yasalara yansıtılmı olan ilkeler genel olarak tanıtılmaktadır; ancak yargıçlar adaletin yönetiminin tüm boyutlarının Sözleme standartlarına uygunluunu salamakla sorumludur. 6.Madde Adil yargılanma hakkı 1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasala kurulmu, baımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf 7

8 olanların özel hayatlarının gizlilii gerektirdiinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebilecei bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu görecei ölçüde, durumalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 3. Her sanık en azından aaıdaki haklara sahiptir: a. Kendisine yöneltilen suçlamanın nitelii ve nedeninden en kısa zamanda, anladıı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b. Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; c. Kendi kendini savunmak veya kendi seçecei bir avukatın yardımından yararlanmak ve eer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek; d. ddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koullar altında çaırılmasının ve dinlenmesinin salanmasını istemek; 8

9 e. Durumada kullanılan dili anlamadıı veya konuamadıı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak. Yukarıdakilerden görülebildii gibi, bireyin medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi veya suçlanması durumunda 6. Madde açık ve adil yargılama hakkını teminat altına alır. AHM ve daha önceleri Komisyon bu hükmü, demokrasinin ileyiinde temel öneme sahip olmasına dayanarak geni anlamıyla yorumlamılardır. Delcourt Belçika ya karı davasında, AHM nin kararında öyle denmitir: Demokratik bir toplumda, Sözleme anlamı kapsamında, adil bir adalet idaresi hakkı o denli önemli bir yere sahiptir ki 6. Madde (1)in kısıtlayıcı bir ekilde yorumlanması bu hükmün amaç ve hedefine uygun dümez Maddenin birinci paragrafı hem medeni hem de ceza yargılamalarına uygulanır, ancak ikinci ve üçüncü paragrafların sadece ceza davalarına uygulanabilecei belirtilmitir. Ancak, bu kitapçıkta daha sonra açıklanacaı gibi, belirli artlarda bu paragraflar medeni yargılamalara da uygulanabilir. Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin tüm maddelerinde olduu gibi, 6. Madde Avrupa nsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarında 2 1 Delcourt Belçika ya karı 17 Ocak paragraf 2 Bu kitapçıkta Avrupa nsan Hakları Komisyonunun bazı kararlarına atıfta bulunulmutur. Bavurularda ilk basmak süzgeci görevini gören Komisyon 1998 yılında 11 No.lu Protokol yürürlüe girince ilga edilmitir. Artık tüm 9

10 yorumlanmıtır. Bu içtihatlarda Sözlemede tanınan hakların içerii tanımlanır; ve bu kitapçıkta Komisyon ile AHM nin kararları tartıılmakta ve incelenmektedir. Bu aamada 6. Maddenin içtihatlarına ilikin bir uyarıda bulunalım. Tüm iç hukuk yolları tüketilmeden AHM hiçbir bavuruyu kabul edilir bulmadıına göre 3, 6. Maddenin ihlâli iddiasındaki tüm davalar Strazburg a ulamadan önce en yüksek ulusal mahkemeye varmı olacaktır. AHM sıkça 6. Maddeye ilikin hiçbir ihlâl bulmaz, çünkü yargılamanın bir bütün olarak adil olduu kanaatine varır, zira yüksek mahkeme zaten daha alt seviyedeki mahkemenin hatalarını düzeltmitir. Dolayısıyla, daha alt mahkemelerdeki yargıçlar da yanlı bir kanıya kapılarak, belli bir yargılama hatasının Strazburg daki organlar tarafından, bir yüksek mahkemece düzeltildii için, Sözleme ihlâli olarak nitelendirilmemesini Sözleme standartlarına uygun davranıldıı gibi algılayabilirler. Oysa, alt mahkemedeki görevli yargıç baktıı davalarda 6. Maddeye uygunluu salamakla yükümlüdür ve hataların bir üst mahkeme tarafından düzeltilebilecei ihtimaline güvenmemelidir. kararlar Avrupa nsan Hakları Mahkemesi tarafından alınmaktadır. 3 Bakınız 35. Madde. 10

11 2. Yargıcın sorumluluu nedir? Aaıdaki ema durumaya bakanlık eden tüm yargıçların 6. Madde kapsamındaki bütün garantilerin salanmasını temin etmelerinde yararlı olacaktır. Tüm yargıçlar durumanın baında bu garantilerin korunmasını salamaktan sorumlu olduklarını kendilerine hatırlatmalı ve sonuçta bu görevi yerine getirip getirmediini kontrol etmelidir. Aaıda yargıcın sorumluluklarına bazı örnekler bulunmaktadır, bunların ayrıntıları daha sonra ele alınacaktır. Ancak, bu konu tüm kitapçık okunurken daima akılda bulundurulmalıdır, zira yargıçlar burada söz konusu edilen tüm konulardan sorumludur. Özellikle ceza davalarında, yargıç sanıın vekillerince yeterli ekilde temsil edilmesini salamakla sorumludur. Yargıcın bir sorumluluu da muhtaç sanıklar için doru hükümleri uygulamaktır. Yargıç eer yasal temsilciye gerek olduu halde, dava vekili bulunmadıını düünürse davanın görülmesine devam etmeyi reddedebilir (bakınız 16. bölüm). Yargıç silahların eitlii ilkesinin uygulanmasını salamakla sorumludur, bunun anlamı da tüm taraflara savlarını sunmak için makul imkânlar verilmesi, bir tarafın dieri karısında önemli bir dezavantaj yaamasının önlenmesidir. Krcmàr ve dierleri Çek Cumhuriyetine karı davasında AHM öyle demitir: 11

12 Yargılamanın tarafına mahkeme önünde kanıtlara ainalık kazanacak, mevcudiyetlerie,, içeriklerine ve hakikiliklerine ilikin görüünü gerektii takdirde yazılı ve önceden bildirebilecek olanak, ekil ve zaman açısından uygun bir biçimde salanmalıdır. 4 (Silahların eitlii konusunda 10. bölümde bakınız.) Bir dier konu da savcılık makamı durumaya gelmezse yargıcın sorumluluunun ne olduudur. Eer yargıç davada sadece savcılıın dosyasındaki bilgilere dayanarak bir karara varırsa, bu dorudan Sözlemenin ihlâli olmaz, ancak 4 Krcmàr ve dierleri Çek Cumhuriyetine karı, 3 Mart 200. yetersiz bir uygulamadır ve aaıdaki sorunlara yol açabilir: Örnein, savunmaya dosyanın tüm bölümlerini görme fırsatı tanındı mı? Yargıç, sanıın hakkındaki tüm suçlamalardan ayrıntılı olarak bilgilendirilmesini temin etmek zorundadır. Yargıç ayrıca savunmaya savcılık dosyasından hangi sonuçlara vardıını da bildirmelidir. 5 Özellikle 5 Bakınız örnek F.K., T.M. ve C.H. Avusturya ya karı, Bv. No /91 Komisyon bavurucuların 5. Madde (3) kapsamında davalarına bakacak yeterlilikte bir yargıcın önüne zamanında çıkarılmadıkları ikayetini haklı bularak bavuruyu kabul etmitir. Davada sonra dostane çözüme gidilmitir. 5.Madde (3) öyle der: Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yetkili kılınmı dier bir görevli önüne çıkarılmalıdır; kiinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverme, ilgilinin durumada bulunmasını salayacak bir teminata balanabilir. 12

13 bunlar kararlatırmada önem taıyorlarsa, bu çıkarsamalara ilikin iddiaların sunulması için fırsat tanınması açısından mutlaka bildirilmelidirler. Pélissier ve Sassi Fransa ya karı 6 davası buna örnektir. Bu davada bavurucular hileli iflas suçunu ilemekle suçlanıyordu. Ceza mahkemesindeki iddialar bu suçla sınırlıydı ve savcılıın Temyiz Mahkemesine yaptıı bavuruda, hiçbir adli yetkili bavurucuları hileli iflasa yardım ve yataklık ile suçlamamıtı. Avrupa nsan Hakları Mahkemesi bavurucuların hileli iflasa yardım ve yataklık kararının Temyiz Mahkemesi tarafından bozulabileceini bilmediklerini tespit etti. Ayrıca, hileli iflasa yardım ve yataklık suçunun, hileli iflas suçu ile arasındaki farkın hükümet tarafından öne sürüldüü gibi 6 Pélissier ve Sassi Fransa ya karı, 2 Mart katılım derecesinden ibaret olmadıına, aralarında daha fazla farklılık bulunduuna dikkati çekti. AHM vardıı sonuçta, yetkisi kapsamında tartımasız hakkını kullanarak gerçekleri tekrar tanımlayan Temyiz Mahkemesinin, bavuruculara bu konuda etkin ve pratik bir ekilde ve özellikle yeterli süre zarfında savunma hakkı imkânını kullandırması gerektiini belirtmitir. Dolayısıyla, AHM Sözlemenin 6. Madde (3) a ve b fıkralarının (suçlama hakkında yeterli ekilde bilgilendirilmek hakkı ve savunma hazırlamak için yeterli zaman ve olanaa sahip olma hakkı) ihlâl edildiini bulmu, bunu da 6. Madde (1) kapsamında tanımlanan genel adil yargılanma hakkı ile badatırmıtır. Yargıcın sorumluluklarına ilikin olarak doabilecek bir baka mesele duruma öncesi tutuklu 13

14 bulunan bir sanık kötü muamele görmü gibi görünüyorsa yapılması gerekenlerdir. AHM tarafından belirtildii üzere bir birey polis veya devletin dier güçleri tarafından ciddi ekilde kötü muameleye tabi tutulduuna dair bir iddiada bulunursa, 1. Madde kapsamındaki Devletin yetki sahasında bulunan herkesin Sözlemeden doan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak genel görevi ile badatırılarak okunan 3. Madde uyarınca etkin bir resmi soruturma gerektii görülür. Bu soruturma, sonucunda sorumluların belirlenebilecei ve cezalandırılabilecei nitelikte olmalıdır. Böyle yapılmadıı takdirde, temel önemi haiz bir konu olan ikencenin yasaklanması uygulamada etkisiz kalacak ve Devlet güçleri kendi kontrollerindekilerin haklarını zımni bir dokunulmazlıkla ihlâl edebileceklerdir. 7 Ayrıca, Selmouni Fransa ya karı 8, davasında, AHM bir bireyin gözaltına alınırken salıklı olduu ancak salıverildiinde yaralı bulunduu durumda, Devletin bu yaraların nasıl olutuuna ilikin inandırıcı bir açıklama getirme sorumluluu olduunu belirtmitir. Böylesine bir açıklama yapılmadıı takdirde, 3. Madde kapsamına giren sarih bir konu doar. Bu konu çerçevesinde, kence ve dier Zalimce, nsanlık Dıı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalara Karı Birlemi Milletler Sözlemesi gibi dier uluslararası araçlar da akılda bulundurulmalıdır. Sözleme uyarınca, dier yükümlülüklerin yanı sıra her bir 7 Assenov ve dierleri Bulgaristan a karı, 28 Ekim 1998, 102. paragraf 8 Selmouni Fransa ya karı, 28 Temmuz 1999, 87. paragraf 14

15 Devlet kendi yetki sahasındaki topraklarda ikence uygulamalarını önlemek için gereken tüm etkin yasal, idari, adli ve sair önlemleri almalıdır. Bu madde hiçbir zaman askıya alınamaz. Yargıç kanıtların kabul edilebilirliine karar verme sorumluluuna sahiptir. Bu noktada yargıç, Ceza Muhakemesi Usulü Kanununu Sözlemenin içtihadı ile tutarlı bir ekilde uygulamalıdır. Polis muhbirlerinin ya da kıkırtıcıların kullanımına olduu kadar devlet güvenlii adına bilginin gizlenmesi gibi konulara da özenle yaklaılmalıdır. Yargıç çeviri için yeterli koulların salanmasından sorumludur (bakınız 18. bölüm). Yargıç masumiyet karinesini korumak görevini yerine getirmek amacıyla basında aksine yayınları önlemek için uygun bir emir çıkarabilir. Ancak, basını tamamen yasaklamak yerine, yargıç basının neyi haber yapıp neyi yapamayacaını açıklıa kavuturmalıdır (bu konuda daha fazla bilgi için bakınız 6. bölüm). Son olarak, yargıcın kararın uygulanmasına ilikin sorumluluu da olabilir. Devlet kararların uygulanmasını salamakla sorumludur. Eer adli sistemde baka bir yetkiliye bu sorumluluk verilmemise, bu yargıcın sorumluluuna girer. 15

16 3. Yargılamanın hangi aamasında 6. Madde uygulanır? 6. Madde kapsamındaki garantiler sadece mahkemedeki yargılama sürecine uygulanmaz, bu süreçten önce ve sonraki aamalarda da uygulanır. Ceza davalarında, garantiler polis tarafından gerçekletirilen duruma öncesi soruturmaları da kapsar. AHM mbroscia sviçre ye karı 9 davasında makul süre garantisinin bir itham olutuu 10 anda baladıına, dolayısıyla da bir dava duruma aamasına getirilmeden önce, 9 Imbroscia sviçre ye karı, 24 Kasım 1993, 36. paragraf. 10 tham teriminin açıklanması için aaıda 5. bölüme bakınız. özellikle de bunlara uymaktaki ilk eksiklik nedeniyle yargılanmanın adilliine ciddi bir önyargı oluabilecekse 6. Maddenin özellikle 3. paragrafının artlarının geçerli olacaını belirtmitir. AHM de Sözlemenin 8. Maddesine ilikin davalarda aile hayatı hakkı yargılamanın idari aamalarında da 6. Maddenin uygulanacaını kararlatırmıtır Madde temyiz hakkı salamaz. Ancak, bu hak ceza davalarında Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 7 No.lu Protokolünün 2. Maddesi ile tanınmıtır. Her ne kadar 6. Madde temyiz hakkı salamasa da, AHM içtihadında bir Devlet eer kendi iç hukukunda böylesine bir temyiz hakkı tanırsa, bu 11 (Örnein bkz.) Bakınız örnek Johansen Norveç e karı, 27 Temmuz

17 yargılamaların 6. Maddede bulunan garantilerin kapsamında olduu belirtilir. 12 Ancak, garantilerin nasıl uygulanacaı bu tür yargılamaların özelliklerine göre düzenlenmelidir. AHM nin içtihadına göre, iç hukukun yasal sıralaması uyarınca yürütülen yargılamalar bir bütün olarak ele alınırken, temyiz merciinin yasal görevleri ve uygulamaları ile yetkileri ve ilgili tarafların menfaatlerinin ne kadar temsil edildii ve korunduu göz önünde bulundurulmalıdır. 13 Dolayısıyla, belirli türde bir temyiz veya itirazların ele alını ekliyle ilgili bir hak bulunmamaktadır. AHM ayrıca 6. Maddenin anayasa mahkemesinde görülen davalara da, eer dava sonucu 12 Delcourt Belçika ya karı, 17 Ocak 1970, 25. paragraf. 13 Monnell ve Morris Birleik Krallıa karı, 2 Mart 1987, 57. paragraf. dorudan bir medeni hak ya da yükümlülük konusunda belirleyici özellik taıyorsa, uygulanacaını belirtmitir Madde ayrıca bir kararın infazı gibi duruma sonrası uygulamaları da kapsar. AHM Hornsby Yunanistan a karı 15 davasında, eer Sözlemeye taraf Devletin yasal sistemi nihai, balayıcı bir kararın taraflardan birinin aleyhine iletilmeden kalmasına müsaade ediyorsa 6. Madde kapsamındaki mahkeme hakkının hayali olmaktan öteye geçemeyecei belirtilmitir. 6. Maddenin yargılamayı bir bütün olarak kapsadıı kesindir. Yasa 14 Kraska sviçre ye karı, 19 Nisan 1993, 26. paragraf. 15 Hornsby Yunanistan a karı, 19 Mart 1997,40. paragraf. 17

18 koyucu tarafından yargılamanın sonucunu deitirecek nitelikte bir yasanın yürürlüe koyulmasıyla yapılan müdahalenin silahların eitlii ilkesini ihlâl edebilecei AHM tarafından belirtilmitir Stran Yunan Rafinerisi Yunanistan a karı, 9 Aralık 1994, paragraflar. Silahların eitlii ilkesiyle ilgili daha fazla bilgi için bakınız 10. bölüm. 18

19 4. Medeni hak ve yükümlülükler nelerdir? 6.Madde medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde herkesin adil duruma hakkını garanti eder. Bu maddenin yazılıından açıkça anlaılacaı üzere, bu madde bireyin taraf olabilecei tüm yargılamaları kapsamaz, sadece medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili olanlarla sınırlıdır. Dolayısıyla, bu tümcenin anlamının belirlenmesi önem taır. Medeni hak ve yükümlülüklerin neler olduuna ilikin AHM ve Komisyon tarafından oluturulmu yüklü bir içtihat vardır. Bu tümcenin Sözleme organlarınca yorumlanması ilerici özelliktedir. Eskiden 6. Madde kapsamı dıında düünülen sosyal güvenlik hakkı gibi konular artık genel anlamıyla medeni hak ve yükümlülükler olarak nitelendirilen kapsamın içine alınmıtır. AHM medeni haklar ve yükümlülükler kavramının özerk olduunu ve sadece davalı Devletin iç hukukuna gönderme yaparak yorumlanamayacaını açıklıa kavuturmutur. 17 Ancak, AHM özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki farkın dıında bu tümce için bir soyut tanım oluturmaktan kaçınmıtır. Bunun yerine, AHM her davayı kendi içindeki gerçeklere göre deerlendirmitir. Gene de, AHM nin içtihadından çıkarılabilecek bazı genel kurallar vardır. 17 (Örnein bkz.) Bakınız örnek Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz 1971, 94. paragraf ve König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 88. paragraf. 19

20 Öncelikle, bir davanın bir medeni hakkın belirlenmesine ilikin olup olmadıının deerlendirilmesinde, sadece söz konusu hakkın özellikleri ele alınır. 18 AHM nin Ringeisen Avusturya ya karı davasında belirttii gibi: Konunun kararlatırılmasında belirleyici olan yasanın türü (medeni, ticari, idari hukuk, vs.) ve konunun çözümlenmesinde yetkili kılınan merciin (normal mahkeme, idari kurul, vs) özellikleri pek de belirleyici sayılmaz. 19 Bundan hareketle, söz konusu hak ya da yükümlülüün iç hukuktaki özellikleri belirleyici deildir. Bu kural 18 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 90. paragraf. 19 Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz 1971, 94. paragraf özellikle bir birey ile devlet arasındaki ilikileri konu alan davalarda önem kazanır. Böyle bir durumda, AHM söz konusu yetkili kamu merciinin özel bir ahıs olarak mı hareket ettiinin yoksa egemen yetkisini mi kullandıının sonucu etkilemeyeceini belirtmitir Maddenin uygulanabilirliinin belirlenmesindeki kilit nokta yargılama sonucunun özel hukuk hak ve yükümlülükleri için belirleyici olup olmadııdır. 21 kinci olarak, hakkın doasına ilikin Avrupa da aynı olan bir kavram göz önünde bulundurulmalıdır. 22 Üçüncü olarak, AHM bu medeni haklar ve yükümlülükler kavramının özerk olduunu belirtse de, 20 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 90. paragraf 21 H Fransa'ya karı, 24 Ekim 1989, 47. paragraf. 22 Feldbrugge Hollanda ya karı, 29 Mayıs 1986, 29. paragraf. 20

21 ilgili Devletin yasaları önemsiz deildir. AHM König Federal Almanya Cumhuriyeti ne karı davasında öyle demitir: 21

22 Bir hakkın Sözlemede ifade edildii anlamıyla medeni olarak görülüp görülmeyecei, söz konusu hakkın ilgili Devletin iç hukukundaki yasal sınıflandırılmasına göre deil, esasa ilikin içerii ve etkilerine göndermeyle belirlenmelidir. 23 AHM, Osman Birleik Krallıa karı 24 davasında ulusal hukukta genel bir hak mevcut ise, mahkemeler bu hakkı belirli bir davada tanımayı reddettiinde, Sözleme tarafı Devletin 6. Maddedeki adil yargılama garantilerinin uygulanmasından kaçınamayacaını belirtir. 23 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 89. paragraf. 24 Osman Birleik Krallıa karı, 28 Ekim Yukarıda belirtildii üzere, AHM her bir davaya kendine özgü artları içinde yaklamaya karar vermitir. AHM nin medeni hak ve yükümlülüklere ilikin bulduu davalardan örnekler aaıdadır. Medeni hak ve yükümlülükler AHM öncelikle, özel ahısların kendi aralarındaki ilikileriyle ilgili hak ve yükümlülüklerini tüm davalarda medeni hak ve yükümlülükler kapsamında deerlendirmitir. Özel ahısların kendi aralarındaki ilikilerinde hakları, örnein sözleme hukuku, 25 ticaret 25 Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz

23 hukuku, 26 tazminat hukuku, 27 aile hukuku, 28 çalıma hukuku 29 ve mülkiyet hukuku 30 çerçevesinde daima medeni haklar kapsamında ele almıtır. Bir davada özel bir ahıs ile devlet arasındaki ilikilerle ilgili bir durum söz konusu olduunda daha sorunsal bir alan oluur. AHM bu hak ve yükümlülüklerden birçounu medeni kapsamında tanımıtır. Mülkiyet, AHM tarafından 6. Maddenin uygulama kapsamındaki alanlardan biri 26 Edificaciones March Gallego S.A. spanya ya karı, 19 ubat Axen Almanya ya karı, 8 aralık 1983, ve Golder Birleik Krallıa karı, 21 ubat Airey ralanda ya karı, 9 Ekim 1979 ve Rasmussen Danimarka ya karı, 28 Kasım Buchholz Federal Almanya Cumhuriyeti ne karı, 6 Mayıs Pretto talya ya karı, 8 Aralık olarak deerlendirilmitir. stimlak, konsolidasyon ve planlama davaları ile imar izinleri ve dier emlak izinlerinin ilgili mülke ilikin mülkiyet haklarını dorudan etkileyen aamaları 31 ve ayrıca sonucu mülkün kullanımı ve faydalanılma durumunu etkileyen daha genel kapsamlı davalarda 32 adil yargı garantileri uygulanır. 6. Madde ayrıca ticari faaliyette bulunma hakkını içerir. Bu 31 Bkz. Ör. Sporrong ve Lönnroth sveç e karı, 23 Eylül 1982, Poiss Avusturya ya karı, 23 Nisan 1987, Bodén sveç e karı, 27 Ekim 1987, Håkansson ve Sturesson sveç e karı, 21 ubat 1990, Mats Jacobsson sveç e karı, 28 Temmuz 1990, ve Ruiz-Mateos spanya ya karı, 12 Eylül Ör. Oerlamans Hollanda ya karı, 27 Kasım 1991 ve De Geoffre de la Pradelle Fransa ya karı, 16 Aralık

24 alandaki davalarda, bir restoranın alkol ruhsatının iptali, 33 salık klinii iletme ruhsatı 34 ve özel okul iletme izinlerinin 35 verilmesi gibi konularda davalar bulunmaktadır. Tıp veya hukuk gibi bir meslei icra hakkı da 6. Madde kapsamına alınmıtır. 36 AHM ayrıca aile hukukuna ilikin hak ve yükümlülüklerin söz konusu olduu davalarda 6. Maddenin uygulanacaını kararlatırmıtır. Bu alandaki örnekler arasında çocukların 33 Tre Traktörer sveç e karı, 7 Temmuz König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran Jordebro Vakfı sveç e karı, 6 Mart 1987, Komisyon Raporu, 51 DR König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978 ve H. Belçika ya karı, 30 Kasım koruma altına alınması, 37 anne babanın çocukla görütürülmesi, 38 evlat edinmek 39 veya bakımını üstlenmek 40 ile ilgili kararlar bulunur. Yukarıda belirtildii üzere, daha önceki içtihadında, AHM sosyal yardımı kapsayan yargılamaların 6. madde kapsamına girmediini belirtmitir. Ancak, sonuçta bir sosyal sigorta kurumu salık sigortasından faydalanma 41, sosyal yardım (malullük) 42 ve Devletten emeklilik durumu Olsson sveç e karı, 24 Mart W. Birleik Krallıa karı, 8 Temmuz Keegan rlanda ya karı, 26 Mayıs Eriksson sveç e karı, 22 Haziran Feldbrugge Hollanda ya karı, 29 Mayıs Salesi talya ya karı, 26 ubat Lombardo talya ya karı, 26 Kasım

25 gibi kararlar alınıyor ise yargılamanın 6. Madde kapsamına girecei AHM tarafından artık açıklıa kavuturulmutur. Malulen emeklilik hakkındaki Schuler- Zgraggen sviçre ye karı davasında AHM genel anlamıyla:...hukuktaki gelimeler...ve muamelenin eitlii ilkesi uyarınca 6. Madde (1)in günümüzde sosyal yardım dahil olmak üzere sosyal sigortanın tüm alanlarına uygulanacaı görüünü benimsemek gerekir. 44 Sosyal sigorta planı kapsamında katkı paylarını ödeme yükümlülüünü yerine 44 Schuler-Zgraggen sviçre ye karı, 24 Haziran 1993, 46. paragraf. getirmeye ilikin davalar da 6. Madde kapsamına girer Maddedeki garanti sözlemeler, 46 idari yargılamalar 47 veya ceza yargılamalarından 48 doan zararlara ilikin kamu idaresine açılan davaları kapsar. Ceza yargılamasında beraatın ardından 5. Madde (5) kapsamında hukuka aykırı alıkoyma için tazminat talebinde bulunulan davalarda 6. Madde uygulanır. 49 Vergi olarak ödenen paraların geri 45 Schouten ve Meldrum Hollanda ya karı, 9 Aralık Philis Yunanistan a karı, 27 Austos Bkz. Ör. Editions Périscope Fransa ya karı, 26 Mart 1992, Barraona Portekiz e karı, 8 Temmuz 1987, ve X Fransa ya karı, 3 Mart Moreira de Azevedo Portekiz e karı, 23 Ekim Georgiadis Yunanistan a karı, 29 Mayıs

26 alınması hakkı da 6. Madde kapsamındadır. 50 Ayrıca, özel bir ahıs tarafından bireyin itibarına saygı gösterilmesi hakkı da medeni hak olarak deerlendirilir. 51 Son olarak, AHM anayasa veya kamu hukukuna ilikin davaların sonuçlarında medeni hak ve yükümlülüklere ilikin belirleyici bir nitelik bulunuyorsa, bunların da 6. Madde kapsamındaki adil yargılama teminatları kapsamına gireceini belirtmitir National & Provincial Building Society ve dierleri Birleik Krallıa karı, 23 Ekim Bkz. Ör. Fayed Birleik Krallıa karı, 21 Eylül Ruiz-Mateos spanya ya karı, 12 Eylül Medeni hak ve yükümlülük kapsamına girmeyenler Komisyon ve AHM nin her bir davayı kendine özgü koulları içinde karara balama yaklaımı uyarınca, Strazburg organları hukukun bazı alanlarının 6. Madde (1) kapsamında olmadıını belirtmitir. Yani, Sözleme kapsamındaki bir hakka ilikin ihtilâflar otomatik olarak 6. maddenin korumasında deerlendirilmeyecektir. Ancak 13. Madde (etkili bavuru hakkı) uygulanacak ve bu kapsamda 6. Madde (1) de bulunanlara benzer bavurusal veya yargısal önlemler gerekebilecektir. Aaıda medeni hak ve yükümlülük olarak görülmeyen konulara örnekler bulunmaktadır. 26

27 Genel vergilendirme konuları ve vergi deerlendirmeleri. 53 Göç ve milliyet konuları. 54 Askerlik yükümlülüü. 55 AHM zabıtlarının bildirimiyle ilgili davalar. Buna örnek olarak Atkinson Crook ve the Independent Birleik Krallıa karı Bkz. Ör. X Fransa ya karı, Bv. No. 9908/82 (1983), 32 DR 266. Ayrıca bkz. yukarıda 32. dipnot. 54 P. Birleik Krallıa karı, Bv. No /87 (1987), 54 DR 211 ve S. sviçre ye karı, Bv. No /87 (1988), 59 DR Nicolussi Avusturya ya karı, Bv. No /85 (1987), 52 DR Atkinson Crook ve The Independent Birleik Krallıa karı, Bv. No /87 (1990), 67 DR 244. davası gösterilebilir, bu davada iki gazeteci ve bir gazete 6. Madde kapsamındaki mahkemeye eriim hakkının ihlâl edildii ikayetinde bulunmulardı çünkü haber yapmak istedikleri bir davanın hüküm durumasının kapalı oturumda yapılma kararına itiraz edememilerdi. Komisyon bavurucuların hüküm durumasıyla ilgili haber yapmasının iç hukuk kapsamında bir medeni hak dourduuna ilikin ibare olmadıına ve dolayısıyla da bavurucuların ikayetlerinin 6. Madde 27

28 manası kapsamında bir medeni hak tekil etmediine karar vermitir. Kamu görevine seçilme hakkı. 57 Eitimin Devlet tarafından karılanması hakkı. 58 Pasaport vermeyi reddetmek. 59 Medeni hukuk kapsamındaki davalarda yasal yardıma ilikin konular. 60 Tıbbi tedavinin devlet tarafından karılanması hakkı. 61 Doal afet kurbanlarına tek taraflı bir kararla Devlet tarafından yardım edilmesi. 62 Patent bavuruları. 63 dari makamlarla kamu hukuku kapsamında tanınan yetkilerin kullanıldıı görevlerde bulunan çalıanlar arasındaki ihtilâflar, ör. 57 Habsburg-Lothringen Avusturya ya karı, Bv. No /89 (1989), 64 DR Simpson Birleik Krallıa karı, Bv. No /89 (1989), 64 DR Peltonen Finlandiya ya karı, Bv. No /92 (1995), 80-A DR X Federal Almanya Cumhuriyetine karı, Bv. No. 3925/69 (1974), 32 CD L sveç e karı, Bv. No /84 (1978), 61 DR Nordh ve dierleri sveç e karı, Bv. No /88 (1990), 69 DR X Avusturya ya karı, Bv. No. 7830/77 (1978), 14 DR 200. Ancak patent haklarının mülkiyeti anlamazlıkları medeni haklar kapsamında deerlendirilmitir. (British American Tobacco Hollanda ya karı, Bv. No /92, 20 Kasım 1995). 28

29 Silahlı Kuvvetler veya Polis Bir suçla itham edilmek ne demektir? tham ne demektir 6.Madde ayrıca bir ahısla ilgili olan suç isnadının kararlatırılmasında adil yargılamayı garanti eder. Peki, suçla itham ne demektir? tham Sözleme kapsamında özerk bir kavramdır ve iç hukuktaki itham tanımından baımsız olarak uygulanır. Deweer Belçika ya karı davasında AHM itham sözcüünün ekil deil öz açısından deerlendirilmesi gerektiini belirterek görünenin ötesine bakarak söz konusu 64 Pellegrin Fransa ya karı, 8 Aralık davanın gerçeklerini soruturma zorunluluu hissetmitir. Daha sonra AHM itham konusunda aaıdaki tanımları getirmitir: bir yetkili makam tarafından bir bireye suç ilediine dair bir iddianın bildirilmesi, veya [üphelinin] büyük ölçüde etkilendii bir durum. 65 Yukarıdaki davada, bavurucunun bazı fiyatlandırma yönetmeliklerini ihlâl ettiine dair bir ihbar üzerine savcı, dükkanının geçici olarak kapatılmasını kararlatırmıtı. Belçika hukuku kapsamında, ceza davası balatılmadı çünkü bavurucu dostane çözüm önerisini kabul etti. 65 Deweer Belçika ya karı, 27 ubat 1980, 42, 44 ve 46. paragraflar. 29

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98)

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98) ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI (Bavuru No. 44787/98) KARAR STRAZBURG 25 Eylül 2001 P.G. ve J.H. Birleik Krallık Davası, 2 Aaıdaki isimlerden oluan Avrupa nsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılama Hakkının Korunması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılama Hakkının Korunması Dovydas Vitkauskas Grigoriy Dikov Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılama Hakkının Korunması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları ADİL YARGILAMA HAKKININ KORUNMASI Dovydas Vitkauskas

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L.

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. Wildhaber, G. Bonello, V. Stráznická, M. M. Fischbach, M. Tsatsa-Nikolovska,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl**

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İDARİ YARGI* Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** Özet: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin idari yargı ile ilgili kararları adli yargıyla ilgili olanlar kadar bilinmemektedir.

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Kapsamında Mülkiyet Hakkı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Kapsamında Mülkiyet Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap Aida Grgić, Zvonimir Mataga, Matija Longar ve Ana Vilfan

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI makaleler Mehmet KAYHAN İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI Mehmet KAYHAN Giriş Yargıya ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, yargılama sürecinin

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı