Adil yargılanma hakkı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adil yargılanma hakkı"

Transkript

1 Adil yargılanma hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 6. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Nuala Mole ve Catharina Harby nsan hakları kitapçıkları, No.3

2 Bu yayında belirtilen görüler yazara ait olup bu görülerden ötürü Avrupa Konseyi sorumlu tutulamaz. Bu görülerin, bu yayında dile getirilen hukukî enstrümanlar üzerinde ve üye devletleri, Avrupa Konseyi nin yasal organlarını ya da Avrupa nsan Hakları Sözlemesi çerçevesinde kurulmu dier organları balayıcı resmi yorumlar içerdii varsayılamaz. Directorate General of Human Rights Council of Europe F Strasbourg Cedex Council of Europe, 2001 Birinci baskı, Ekim 2001 Almanya da basılmıtır 2

3 çindekiler 1. Giri Madde... 7 Adil yargılanma hakkı Yargıcın sorumluluu nedir? Yargılamanın hangi aamasında 6. Madde uygulanır? Medeni hak ve yükümlülükler nelerdir? Medeni hak ve yükümlülükler Medeni hak ve yükümlülük kapsamına girmeyenler Bir suçla itham edilmek ne demektir? tham ne demektir Suç ne demektir ç hukuktaki sınıflandırma

4 Suçun türü A-hlal edilen normun kapsamı B-Cezanın amacı Cezanın türü ve aırlıı Açık duruma hakkı nelerden oluur? Hükmün açık oturumda verilmesi ne demektir? Makul bir süre garantisinin anlamı nedir? Davanın karmaıklıı Bavurucunun davranıı Yetkililerin davranıı Bavurucu neleri yitirebilir? Bir mahkemenin (1) baımsız (2) tarafsız olması için ne gerekir? Baımsızlık Oluum ve atama Görünüm Dier yetkililere itaat

5 Tarafsızlık Yargıcın deiik görevleri Tekrar yargılama Uzman mahkemeler Jüriler Feragat Yasayla oluturulmu Adil yargılama kavramının içinde neler bulunur? Mahkemeye eriim Durumada bulunmak Kendi aleyhine tanıklık etmemek Silahların eitlii ve nizalı dava hakkı Gerekçeli karar hakkı Reit olmayanlara ne gibi özel haklar uygulanır? Kanıtların kabul edilebilirliine ilikin durum nedir? Masumiyet karinesini ihlâl edebilecek hareketler nelerdir?

6 14. 6.Madde(3) a kapsamında yöneltilen suçlamalardan en kısa zamanda, ve anlaılır bir dille haberdar edilmek ne demektir? Madde (3) b uyarınca yeterli zaman ve kolaylık ne demektir? Madde (3) c kapsamındaki avukat tutma ya da avukat yardımı alma hakkına neler dahildir? Madde (3) d kapsamındaki tanık bulundurmak ve sorgulamak hakkı nasıl yorumlanmalıdır? Madde (3) e kapsamındaki tercüman hakkı neleri içerir? Üst denetime ilikin sorunlar nelerdir?

7 1. Giri Bu kitapçık, her seviyedeki yargıcın baktıı davalarda Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 6. Maddesinde yer alan yükümlülüklere uyulmasını salamaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Bölümlerden oluan bu kitapta her bölüm söz konusu maddede bulunan garantilerden birini ele alır. lk bölümde 6. Maddede bulunan ve zaten çou ulusal hukuk ve yasalara yansıtılmı olan ilkeler genel olarak tanıtılmaktadır; ancak yargıçlar adaletin yönetiminin tüm boyutlarının Sözleme standartlarına uygunluunu salamakla sorumludur. 6.Madde Adil yargılanma hakkı 1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasala kurulmu, baımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf 7

8 olanların özel hayatlarının gizlilii gerektirdiinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebilecei bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu görecei ölçüde, durumalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 3. Her sanık en azından aaıdaki haklara sahiptir: a. Kendisine yöneltilen suçlamanın nitelii ve nedeninden en kısa zamanda, anladıı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b. Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; c. Kendi kendini savunmak veya kendi seçecei bir avukatın yardımından yararlanmak ve eer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek; d. ddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koullar altında çaırılmasının ve dinlenmesinin salanmasını istemek; 8

9 e. Durumada kullanılan dili anlamadıı veya konuamadıı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak. Yukarıdakilerden görülebildii gibi, bireyin medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi veya suçlanması durumunda 6. Madde açık ve adil yargılama hakkını teminat altına alır. AHM ve daha önceleri Komisyon bu hükmü, demokrasinin ileyiinde temel öneme sahip olmasına dayanarak geni anlamıyla yorumlamılardır. Delcourt Belçika ya karı davasında, AHM nin kararında öyle denmitir: Demokratik bir toplumda, Sözleme anlamı kapsamında, adil bir adalet idaresi hakkı o denli önemli bir yere sahiptir ki 6. Madde (1)in kısıtlayıcı bir ekilde yorumlanması bu hükmün amaç ve hedefine uygun dümez Maddenin birinci paragrafı hem medeni hem de ceza yargılamalarına uygulanır, ancak ikinci ve üçüncü paragrafların sadece ceza davalarına uygulanabilecei belirtilmitir. Ancak, bu kitapçıkta daha sonra açıklanacaı gibi, belirli artlarda bu paragraflar medeni yargılamalara da uygulanabilir. Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin tüm maddelerinde olduu gibi, 6. Madde Avrupa nsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarında 2 1 Delcourt Belçika ya karı 17 Ocak paragraf 2 Bu kitapçıkta Avrupa nsan Hakları Komisyonunun bazı kararlarına atıfta bulunulmutur. Bavurularda ilk basmak süzgeci görevini gören Komisyon 1998 yılında 11 No.lu Protokol yürürlüe girince ilga edilmitir. Artık tüm 9

10 yorumlanmıtır. Bu içtihatlarda Sözlemede tanınan hakların içerii tanımlanır; ve bu kitapçıkta Komisyon ile AHM nin kararları tartıılmakta ve incelenmektedir. Bu aamada 6. Maddenin içtihatlarına ilikin bir uyarıda bulunalım. Tüm iç hukuk yolları tüketilmeden AHM hiçbir bavuruyu kabul edilir bulmadıına göre 3, 6. Maddenin ihlâli iddiasındaki tüm davalar Strazburg a ulamadan önce en yüksek ulusal mahkemeye varmı olacaktır. AHM sıkça 6. Maddeye ilikin hiçbir ihlâl bulmaz, çünkü yargılamanın bir bütün olarak adil olduu kanaatine varır, zira yüksek mahkeme zaten daha alt seviyedeki mahkemenin hatalarını düzeltmitir. Dolayısıyla, daha alt mahkemelerdeki yargıçlar da yanlı bir kanıya kapılarak, belli bir yargılama hatasının Strazburg daki organlar tarafından, bir yüksek mahkemece düzeltildii için, Sözleme ihlâli olarak nitelendirilmemesini Sözleme standartlarına uygun davranıldıı gibi algılayabilirler. Oysa, alt mahkemedeki görevli yargıç baktıı davalarda 6. Maddeye uygunluu salamakla yükümlüdür ve hataların bir üst mahkeme tarafından düzeltilebilecei ihtimaline güvenmemelidir. kararlar Avrupa nsan Hakları Mahkemesi tarafından alınmaktadır. 3 Bakınız 35. Madde. 10

11 2. Yargıcın sorumluluu nedir? Aaıdaki ema durumaya bakanlık eden tüm yargıçların 6. Madde kapsamındaki bütün garantilerin salanmasını temin etmelerinde yararlı olacaktır. Tüm yargıçlar durumanın baında bu garantilerin korunmasını salamaktan sorumlu olduklarını kendilerine hatırlatmalı ve sonuçta bu görevi yerine getirip getirmediini kontrol etmelidir. Aaıda yargıcın sorumluluklarına bazı örnekler bulunmaktadır, bunların ayrıntıları daha sonra ele alınacaktır. Ancak, bu konu tüm kitapçık okunurken daima akılda bulundurulmalıdır, zira yargıçlar burada söz konusu edilen tüm konulardan sorumludur. Özellikle ceza davalarında, yargıç sanıın vekillerince yeterli ekilde temsil edilmesini salamakla sorumludur. Yargıcın bir sorumluluu da muhtaç sanıklar için doru hükümleri uygulamaktır. Yargıç eer yasal temsilciye gerek olduu halde, dava vekili bulunmadıını düünürse davanın görülmesine devam etmeyi reddedebilir (bakınız 16. bölüm). Yargıç silahların eitlii ilkesinin uygulanmasını salamakla sorumludur, bunun anlamı da tüm taraflara savlarını sunmak için makul imkânlar verilmesi, bir tarafın dieri karısında önemli bir dezavantaj yaamasının önlenmesidir. Krcmàr ve dierleri Çek Cumhuriyetine karı davasında AHM öyle demitir: 11

12 Yargılamanın tarafına mahkeme önünde kanıtlara ainalık kazanacak, mevcudiyetlerie,, içeriklerine ve hakikiliklerine ilikin görüünü gerektii takdirde yazılı ve önceden bildirebilecek olanak, ekil ve zaman açısından uygun bir biçimde salanmalıdır. 4 (Silahların eitlii konusunda 10. bölümde bakınız.) Bir dier konu da savcılık makamı durumaya gelmezse yargıcın sorumluluunun ne olduudur. Eer yargıç davada sadece savcılıın dosyasındaki bilgilere dayanarak bir karara varırsa, bu dorudan Sözlemenin ihlâli olmaz, ancak 4 Krcmàr ve dierleri Çek Cumhuriyetine karı, 3 Mart 200. yetersiz bir uygulamadır ve aaıdaki sorunlara yol açabilir: Örnein, savunmaya dosyanın tüm bölümlerini görme fırsatı tanındı mı? Yargıç, sanıın hakkındaki tüm suçlamalardan ayrıntılı olarak bilgilendirilmesini temin etmek zorundadır. Yargıç ayrıca savunmaya savcılık dosyasından hangi sonuçlara vardıını da bildirmelidir. 5 Özellikle 5 Bakınız örnek F.K., T.M. ve C.H. Avusturya ya karı, Bv. No /91 Komisyon bavurucuların 5. Madde (3) kapsamında davalarına bakacak yeterlilikte bir yargıcın önüne zamanında çıkarılmadıkları ikayetini haklı bularak bavuruyu kabul etmitir. Davada sonra dostane çözüme gidilmitir. 5.Madde (3) öyle der: Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yetkili kılınmı dier bir görevli önüne çıkarılmalıdır; kiinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverme, ilgilinin durumada bulunmasını salayacak bir teminata balanabilir. 12

13 bunlar kararlatırmada önem taıyorlarsa, bu çıkarsamalara ilikin iddiaların sunulması için fırsat tanınması açısından mutlaka bildirilmelidirler. Pélissier ve Sassi Fransa ya karı 6 davası buna örnektir. Bu davada bavurucular hileli iflas suçunu ilemekle suçlanıyordu. Ceza mahkemesindeki iddialar bu suçla sınırlıydı ve savcılıın Temyiz Mahkemesine yaptıı bavuruda, hiçbir adli yetkili bavurucuları hileli iflasa yardım ve yataklık ile suçlamamıtı. Avrupa nsan Hakları Mahkemesi bavurucuların hileli iflasa yardım ve yataklık kararının Temyiz Mahkemesi tarafından bozulabileceini bilmediklerini tespit etti. Ayrıca, hileli iflasa yardım ve yataklık suçunun, hileli iflas suçu ile arasındaki farkın hükümet tarafından öne sürüldüü gibi 6 Pélissier ve Sassi Fransa ya karı, 2 Mart katılım derecesinden ibaret olmadıına, aralarında daha fazla farklılık bulunduuna dikkati çekti. AHM vardıı sonuçta, yetkisi kapsamında tartımasız hakkını kullanarak gerçekleri tekrar tanımlayan Temyiz Mahkemesinin, bavuruculara bu konuda etkin ve pratik bir ekilde ve özellikle yeterli süre zarfında savunma hakkı imkânını kullandırması gerektiini belirtmitir. Dolayısıyla, AHM Sözlemenin 6. Madde (3) a ve b fıkralarının (suçlama hakkında yeterli ekilde bilgilendirilmek hakkı ve savunma hazırlamak için yeterli zaman ve olanaa sahip olma hakkı) ihlâl edildiini bulmu, bunu da 6. Madde (1) kapsamında tanımlanan genel adil yargılanma hakkı ile badatırmıtır. Yargıcın sorumluluklarına ilikin olarak doabilecek bir baka mesele duruma öncesi tutuklu 13

14 bulunan bir sanık kötü muamele görmü gibi görünüyorsa yapılması gerekenlerdir. AHM tarafından belirtildii üzere bir birey polis veya devletin dier güçleri tarafından ciddi ekilde kötü muameleye tabi tutulduuna dair bir iddiada bulunursa, 1. Madde kapsamındaki Devletin yetki sahasında bulunan herkesin Sözlemeden doan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak genel görevi ile badatırılarak okunan 3. Madde uyarınca etkin bir resmi soruturma gerektii görülür. Bu soruturma, sonucunda sorumluların belirlenebilecei ve cezalandırılabilecei nitelikte olmalıdır. Böyle yapılmadıı takdirde, temel önemi haiz bir konu olan ikencenin yasaklanması uygulamada etkisiz kalacak ve Devlet güçleri kendi kontrollerindekilerin haklarını zımni bir dokunulmazlıkla ihlâl edebileceklerdir. 7 Ayrıca, Selmouni Fransa ya karı 8, davasında, AHM bir bireyin gözaltına alınırken salıklı olduu ancak salıverildiinde yaralı bulunduu durumda, Devletin bu yaraların nasıl olutuuna ilikin inandırıcı bir açıklama getirme sorumluluu olduunu belirtmitir. Böylesine bir açıklama yapılmadıı takdirde, 3. Madde kapsamına giren sarih bir konu doar. Bu konu çerçevesinde, kence ve dier Zalimce, nsanlık Dıı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalara Karı Birlemi Milletler Sözlemesi gibi dier uluslararası araçlar da akılda bulundurulmalıdır. Sözleme uyarınca, dier yükümlülüklerin yanı sıra her bir 7 Assenov ve dierleri Bulgaristan a karı, 28 Ekim 1998, 102. paragraf 8 Selmouni Fransa ya karı, 28 Temmuz 1999, 87. paragraf 14

15 Devlet kendi yetki sahasındaki topraklarda ikence uygulamalarını önlemek için gereken tüm etkin yasal, idari, adli ve sair önlemleri almalıdır. Bu madde hiçbir zaman askıya alınamaz. Yargıç kanıtların kabul edilebilirliine karar verme sorumluluuna sahiptir. Bu noktada yargıç, Ceza Muhakemesi Usulü Kanununu Sözlemenin içtihadı ile tutarlı bir ekilde uygulamalıdır. Polis muhbirlerinin ya da kıkırtıcıların kullanımına olduu kadar devlet güvenlii adına bilginin gizlenmesi gibi konulara da özenle yaklaılmalıdır. Yargıç çeviri için yeterli koulların salanmasından sorumludur (bakınız 18. bölüm). Yargıç masumiyet karinesini korumak görevini yerine getirmek amacıyla basında aksine yayınları önlemek için uygun bir emir çıkarabilir. Ancak, basını tamamen yasaklamak yerine, yargıç basının neyi haber yapıp neyi yapamayacaını açıklıa kavuturmalıdır (bu konuda daha fazla bilgi için bakınız 6. bölüm). Son olarak, yargıcın kararın uygulanmasına ilikin sorumluluu da olabilir. Devlet kararların uygulanmasını salamakla sorumludur. Eer adli sistemde baka bir yetkiliye bu sorumluluk verilmemise, bu yargıcın sorumluluuna girer. 15

16 3. Yargılamanın hangi aamasında 6. Madde uygulanır? 6. Madde kapsamındaki garantiler sadece mahkemedeki yargılama sürecine uygulanmaz, bu süreçten önce ve sonraki aamalarda da uygulanır. Ceza davalarında, garantiler polis tarafından gerçekletirilen duruma öncesi soruturmaları da kapsar. AHM mbroscia sviçre ye karı 9 davasında makul süre garantisinin bir itham olutuu 10 anda baladıına, dolayısıyla da bir dava duruma aamasına getirilmeden önce, 9 Imbroscia sviçre ye karı, 24 Kasım 1993, 36. paragraf. 10 tham teriminin açıklanması için aaıda 5. bölüme bakınız. özellikle de bunlara uymaktaki ilk eksiklik nedeniyle yargılanmanın adilliine ciddi bir önyargı oluabilecekse 6. Maddenin özellikle 3. paragrafının artlarının geçerli olacaını belirtmitir. AHM de Sözlemenin 8. Maddesine ilikin davalarda aile hayatı hakkı yargılamanın idari aamalarında da 6. Maddenin uygulanacaını kararlatırmıtır Madde temyiz hakkı salamaz. Ancak, bu hak ceza davalarında Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 7 No.lu Protokolünün 2. Maddesi ile tanınmıtır. Her ne kadar 6. Madde temyiz hakkı salamasa da, AHM içtihadında bir Devlet eer kendi iç hukukunda böylesine bir temyiz hakkı tanırsa, bu 11 (Örnein bkz.) Bakınız örnek Johansen Norveç e karı, 27 Temmuz

17 yargılamaların 6. Maddede bulunan garantilerin kapsamında olduu belirtilir. 12 Ancak, garantilerin nasıl uygulanacaı bu tür yargılamaların özelliklerine göre düzenlenmelidir. AHM nin içtihadına göre, iç hukukun yasal sıralaması uyarınca yürütülen yargılamalar bir bütün olarak ele alınırken, temyiz merciinin yasal görevleri ve uygulamaları ile yetkileri ve ilgili tarafların menfaatlerinin ne kadar temsil edildii ve korunduu göz önünde bulundurulmalıdır. 13 Dolayısıyla, belirli türde bir temyiz veya itirazların ele alını ekliyle ilgili bir hak bulunmamaktadır. AHM ayrıca 6. Maddenin anayasa mahkemesinde görülen davalara da, eer dava sonucu 12 Delcourt Belçika ya karı, 17 Ocak 1970, 25. paragraf. 13 Monnell ve Morris Birleik Krallıa karı, 2 Mart 1987, 57. paragraf. dorudan bir medeni hak ya da yükümlülük konusunda belirleyici özellik taıyorsa, uygulanacaını belirtmitir Madde ayrıca bir kararın infazı gibi duruma sonrası uygulamaları da kapsar. AHM Hornsby Yunanistan a karı 15 davasında, eer Sözlemeye taraf Devletin yasal sistemi nihai, balayıcı bir kararın taraflardan birinin aleyhine iletilmeden kalmasına müsaade ediyorsa 6. Madde kapsamındaki mahkeme hakkının hayali olmaktan öteye geçemeyecei belirtilmitir. 6. Maddenin yargılamayı bir bütün olarak kapsadıı kesindir. Yasa 14 Kraska sviçre ye karı, 19 Nisan 1993, 26. paragraf. 15 Hornsby Yunanistan a karı, 19 Mart 1997,40. paragraf. 17

18 koyucu tarafından yargılamanın sonucunu deitirecek nitelikte bir yasanın yürürlüe koyulmasıyla yapılan müdahalenin silahların eitlii ilkesini ihlâl edebilecei AHM tarafından belirtilmitir Stran Yunan Rafinerisi Yunanistan a karı, 9 Aralık 1994, paragraflar. Silahların eitlii ilkesiyle ilgili daha fazla bilgi için bakınız 10. bölüm. 18

19 4. Medeni hak ve yükümlülükler nelerdir? 6.Madde medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde herkesin adil duruma hakkını garanti eder. Bu maddenin yazılıından açıkça anlaılacaı üzere, bu madde bireyin taraf olabilecei tüm yargılamaları kapsamaz, sadece medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili olanlarla sınırlıdır. Dolayısıyla, bu tümcenin anlamının belirlenmesi önem taır. Medeni hak ve yükümlülüklerin neler olduuna ilikin AHM ve Komisyon tarafından oluturulmu yüklü bir içtihat vardır. Bu tümcenin Sözleme organlarınca yorumlanması ilerici özelliktedir. Eskiden 6. Madde kapsamı dıında düünülen sosyal güvenlik hakkı gibi konular artık genel anlamıyla medeni hak ve yükümlülükler olarak nitelendirilen kapsamın içine alınmıtır. AHM medeni haklar ve yükümlülükler kavramının özerk olduunu ve sadece davalı Devletin iç hukukuna gönderme yaparak yorumlanamayacaını açıklıa kavuturmutur. 17 Ancak, AHM özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki farkın dıında bu tümce için bir soyut tanım oluturmaktan kaçınmıtır. Bunun yerine, AHM her davayı kendi içindeki gerçeklere göre deerlendirmitir. Gene de, AHM nin içtihadından çıkarılabilecek bazı genel kurallar vardır. 17 (Örnein bkz.) Bakınız örnek Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz 1971, 94. paragraf ve König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 88. paragraf. 19

20 Öncelikle, bir davanın bir medeni hakkın belirlenmesine ilikin olup olmadıının deerlendirilmesinde, sadece söz konusu hakkın özellikleri ele alınır. 18 AHM nin Ringeisen Avusturya ya karı davasında belirttii gibi: Konunun kararlatırılmasında belirleyici olan yasanın türü (medeni, ticari, idari hukuk, vs.) ve konunun çözümlenmesinde yetkili kılınan merciin (normal mahkeme, idari kurul, vs) özellikleri pek de belirleyici sayılmaz. 19 Bundan hareketle, söz konusu hak ya da yükümlülüün iç hukuktaki özellikleri belirleyici deildir. Bu kural 18 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 90. paragraf. 19 Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz 1971, 94. paragraf özellikle bir birey ile devlet arasındaki ilikileri konu alan davalarda önem kazanır. Böyle bir durumda, AHM söz konusu yetkili kamu merciinin özel bir ahıs olarak mı hareket ettiinin yoksa egemen yetkisini mi kullandıının sonucu etkilemeyeceini belirtmitir Maddenin uygulanabilirliinin belirlenmesindeki kilit nokta yargılama sonucunun özel hukuk hak ve yükümlülükleri için belirleyici olup olmadııdır. 21 kinci olarak, hakkın doasına ilikin Avrupa da aynı olan bir kavram göz önünde bulundurulmalıdır. 22 Üçüncü olarak, AHM bu medeni haklar ve yükümlülükler kavramının özerk olduunu belirtse de, 20 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 90. paragraf 21 H Fransa'ya karı, 24 Ekim 1989, 47. paragraf. 22 Feldbrugge Hollanda ya karı, 29 Mayıs 1986, 29. paragraf. 20

21 ilgili Devletin yasaları önemsiz deildir. AHM König Federal Almanya Cumhuriyeti ne karı davasında öyle demitir: 21

22 Bir hakkın Sözlemede ifade edildii anlamıyla medeni olarak görülüp görülmeyecei, söz konusu hakkın ilgili Devletin iç hukukundaki yasal sınıflandırılmasına göre deil, esasa ilikin içerii ve etkilerine göndermeyle belirlenmelidir. 23 AHM, Osman Birleik Krallıa karı 24 davasında ulusal hukukta genel bir hak mevcut ise, mahkemeler bu hakkı belirli bir davada tanımayı reddettiinde, Sözleme tarafı Devletin 6. Maddedeki adil yargılama garantilerinin uygulanmasından kaçınamayacaını belirtir. 23 König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978, 89. paragraf. 24 Osman Birleik Krallıa karı, 28 Ekim Yukarıda belirtildii üzere, AHM her bir davaya kendine özgü artları içinde yaklamaya karar vermitir. AHM nin medeni hak ve yükümlülüklere ilikin bulduu davalardan örnekler aaıdadır. Medeni hak ve yükümlülükler AHM öncelikle, özel ahısların kendi aralarındaki ilikileriyle ilgili hak ve yükümlülüklerini tüm davalarda medeni hak ve yükümlülükler kapsamında deerlendirmitir. Özel ahısların kendi aralarındaki ilikilerinde hakları, örnein sözleme hukuku, 25 ticaret 25 Ringeisen Avusturya ya karı, 16 Temmuz

23 hukuku, 26 tazminat hukuku, 27 aile hukuku, 28 çalıma hukuku 29 ve mülkiyet hukuku 30 çerçevesinde daima medeni haklar kapsamında ele almıtır. Bir davada özel bir ahıs ile devlet arasındaki ilikilerle ilgili bir durum söz konusu olduunda daha sorunsal bir alan oluur. AHM bu hak ve yükümlülüklerden birçounu medeni kapsamında tanımıtır. Mülkiyet, AHM tarafından 6. Maddenin uygulama kapsamındaki alanlardan biri 26 Edificaciones March Gallego S.A. spanya ya karı, 19 ubat Axen Almanya ya karı, 8 aralık 1983, ve Golder Birleik Krallıa karı, 21 ubat Airey ralanda ya karı, 9 Ekim 1979 ve Rasmussen Danimarka ya karı, 28 Kasım Buchholz Federal Almanya Cumhuriyeti ne karı, 6 Mayıs Pretto talya ya karı, 8 Aralık olarak deerlendirilmitir. stimlak, konsolidasyon ve planlama davaları ile imar izinleri ve dier emlak izinlerinin ilgili mülke ilikin mülkiyet haklarını dorudan etkileyen aamaları 31 ve ayrıca sonucu mülkün kullanımı ve faydalanılma durumunu etkileyen daha genel kapsamlı davalarda 32 adil yargı garantileri uygulanır. 6. Madde ayrıca ticari faaliyette bulunma hakkını içerir. Bu 31 Bkz. Ör. Sporrong ve Lönnroth sveç e karı, 23 Eylül 1982, Poiss Avusturya ya karı, 23 Nisan 1987, Bodén sveç e karı, 27 Ekim 1987, Håkansson ve Sturesson sveç e karı, 21 ubat 1990, Mats Jacobsson sveç e karı, 28 Temmuz 1990, ve Ruiz-Mateos spanya ya karı, 12 Eylül Ör. Oerlamans Hollanda ya karı, 27 Kasım 1991 ve De Geoffre de la Pradelle Fransa ya karı, 16 Aralık

24 alandaki davalarda, bir restoranın alkol ruhsatının iptali, 33 salık klinii iletme ruhsatı 34 ve özel okul iletme izinlerinin 35 verilmesi gibi konularda davalar bulunmaktadır. Tıp veya hukuk gibi bir meslei icra hakkı da 6. Madde kapsamına alınmıtır. 36 AHM ayrıca aile hukukuna ilikin hak ve yükümlülüklerin söz konusu olduu davalarda 6. Maddenin uygulanacaını kararlatırmıtır. Bu alandaki örnekler arasında çocukların 33 Tre Traktörer sveç e karı, 7 Temmuz König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran Jordebro Vakfı sveç e karı, 6 Mart 1987, Komisyon Raporu, 51 DR König Federal Almanya Cumhuriyetine karı, 28 Haziran 1978 ve H. Belçika ya karı, 30 Kasım koruma altına alınması, 37 anne babanın çocukla görütürülmesi, 38 evlat edinmek 39 veya bakımını üstlenmek 40 ile ilgili kararlar bulunur. Yukarıda belirtildii üzere, daha önceki içtihadında, AHM sosyal yardımı kapsayan yargılamaların 6. madde kapsamına girmediini belirtmitir. Ancak, sonuçta bir sosyal sigorta kurumu salık sigortasından faydalanma 41, sosyal yardım (malullük) 42 ve Devletten emeklilik durumu Olsson sveç e karı, 24 Mart W. Birleik Krallıa karı, 8 Temmuz Keegan rlanda ya karı, 26 Mayıs Eriksson sveç e karı, 22 Haziran Feldbrugge Hollanda ya karı, 29 Mayıs Salesi talya ya karı, 26 ubat Lombardo talya ya karı, 26 Kasım

25 gibi kararlar alınıyor ise yargılamanın 6. Madde kapsamına girecei AHM tarafından artık açıklıa kavuturulmutur. Malulen emeklilik hakkındaki Schuler- Zgraggen sviçre ye karı davasında AHM genel anlamıyla:...hukuktaki gelimeler...ve muamelenin eitlii ilkesi uyarınca 6. Madde (1)in günümüzde sosyal yardım dahil olmak üzere sosyal sigortanın tüm alanlarına uygulanacaı görüünü benimsemek gerekir. 44 Sosyal sigorta planı kapsamında katkı paylarını ödeme yükümlülüünü yerine 44 Schuler-Zgraggen sviçre ye karı, 24 Haziran 1993, 46. paragraf. getirmeye ilikin davalar da 6. Madde kapsamına girer Maddedeki garanti sözlemeler, 46 idari yargılamalar 47 veya ceza yargılamalarından 48 doan zararlara ilikin kamu idaresine açılan davaları kapsar. Ceza yargılamasında beraatın ardından 5. Madde (5) kapsamında hukuka aykırı alıkoyma için tazminat talebinde bulunulan davalarda 6. Madde uygulanır. 49 Vergi olarak ödenen paraların geri 45 Schouten ve Meldrum Hollanda ya karı, 9 Aralık Philis Yunanistan a karı, 27 Austos Bkz. Ör. Editions Périscope Fransa ya karı, 26 Mart 1992, Barraona Portekiz e karı, 8 Temmuz 1987, ve X Fransa ya karı, 3 Mart Moreira de Azevedo Portekiz e karı, 23 Ekim Georgiadis Yunanistan a karı, 29 Mayıs

26 alınması hakkı da 6. Madde kapsamındadır. 50 Ayrıca, özel bir ahıs tarafından bireyin itibarına saygı gösterilmesi hakkı da medeni hak olarak deerlendirilir. 51 Son olarak, AHM anayasa veya kamu hukukuna ilikin davaların sonuçlarında medeni hak ve yükümlülüklere ilikin belirleyici bir nitelik bulunuyorsa, bunların da 6. Madde kapsamındaki adil yargılama teminatları kapsamına gireceini belirtmitir National & Provincial Building Society ve dierleri Birleik Krallıa karı, 23 Ekim Bkz. Ör. Fayed Birleik Krallıa karı, 21 Eylül Ruiz-Mateos spanya ya karı, 12 Eylül Medeni hak ve yükümlülük kapsamına girmeyenler Komisyon ve AHM nin her bir davayı kendine özgü koulları içinde karara balama yaklaımı uyarınca, Strazburg organları hukukun bazı alanlarının 6. Madde (1) kapsamında olmadıını belirtmitir. Yani, Sözleme kapsamındaki bir hakka ilikin ihtilâflar otomatik olarak 6. maddenin korumasında deerlendirilmeyecektir. Ancak 13. Madde (etkili bavuru hakkı) uygulanacak ve bu kapsamda 6. Madde (1) de bulunanlara benzer bavurusal veya yargısal önlemler gerekebilecektir. Aaıda medeni hak ve yükümlülük olarak görülmeyen konulara örnekler bulunmaktadır. 26

27 Genel vergilendirme konuları ve vergi deerlendirmeleri. 53 Göç ve milliyet konuları. 54 Askerlik yükümlülüü. 55 AHM zabıtlarının bildirimiyle ilgili davalar. Buna örnek olarak Atkinson Crook ve the Independent Birleik Krallıa karı Bkz. Ör. X Fransa ya karı, Bv. No. 9908/82 (1983), 32 DR 266. Ayrıca bkz. yukarıda 32. dipnot. 54 P. Birleik Krallıa karı, Bv. No /87 (1987), 54 DR 211 ve S. sviçre ye karı, Bv. No /87 (1988), 59 DR Nicolussi Avusturya ya karı, Bv. No /85 (1987), 52 DR Atkinson Crook ve The Independent Birleik Krallıa karı, Bv. No /87 (1990), 67 DR 244. davası gösterilebilir, bu davada iki gazeteci ve bir gazete 6. Madde kapsamındaki mahkemeye eriim hakkının ihlâl edildii ikayetinde bulunmulardı çünkü haber yapmak istedikleri bir davanın hüküm durumasının kapalı oturumda yapılma kararına itiraz edememilerdi. Komisyon bavurucuların hüküm durumasıyla ilgili haber yapmasının iç hukuk kapsamında bir medeni hak dourduuna ilikin ibare olmadıına ve dolayısıyla da bavurucuların ikayetlerinin 6. Madde 27

28 manası kapsamında bir medeni hak tekil etmediine karar vermitir. Kamu görevine seçilme hakkı. 57 Eitimin Devlet tarafından karılanması hakkı. 58 Pasaport vermeyi reddetmek. 59 Medeni hukuk kapsamındaki davalarda yasal yardıma ilikin konular. 60 Tıbbi tedavinin devlet tarafından karılanması hakkı. 61 Doal afet kurbanlarına tek taraflı bir kararla Devlet tarafından yardım edilmesi. 62 Patent bavuruları. 63 dari makamlarla kamu hukuku kapsamında tanınan yetkilerin kullanıldıı görevlerde bulunan çalıanlar arasındaki ihtilâflar, ör. 57 Habsburg-Lothringen Avusturya ya karı, Bv. No /89 (1989), 64 DR Simpson Birleik Krallıa karı, Bv. No /89 (1989), 64 DR Peltonen Finlandiya ya karı, Bv. No /92 (1995), 80-A DR X Federal Almanya Cumhuriyetine karı, Bv. No. 3925/69 (1974), 32 CD L sveç e karı, Bv. No /84 (1978), 61 DR Nordh ve dierleri sveç e karı, Bv. No /88 (1990), 69 DR X Avusturya ya karı, Bv. No. 7830/77 (1978), 14 DR 200. Ancak patent haklarının mülkiyeti anlamazlıkları medeni haklar kapsamında deerlendirilmitir. (British American Tobacco Hollanda ya karı, Bv. No /92, 20 Kasım 1995). 28

29 Silahlı Kuvvetler veya Polis Bir suçla itham edilmek ne demektir? tham ne demektir 6.Madde ayrıca bir ahısla ilgili olan suç isnadının kararlatırılmasında adil yargılamayı garanti eder. Peki, suçla itham ne demektir? tham Sözleme kapsamında özerk bir kavramdır ve iç hukuktaki itham tanımından baımsız olarak uygulanır. Deweer Belçika ya karı davasında AHM itham sözcüünün ekil deil öz açısından deerlendirilmesi gerektiini belirterek görünenin ötesine bakarak söz konusu 64 Pellegrin Fransa ya karı, 8 Aralık davanın gerçeklerini soruturma zorunluluu hissetmitir. Daha sonra AHM itham konusunda aaıdaki tanımları getirmitir: bir yetkili makam tarafından bir bireye suç ilediine dair bir iddianın bildirilmesi, veya [üphelinin] büyük ölçüde etkilendii bir durum. 65 Yukarıdaki davada, bavurucunun bazı fiyatlandırma yönetmeliklerini ihlâl ettiine dair bir ihbar üzerine savcı, dükkanının geçici olarak kapatılmasını kararlatırmıtı. Belçika hukuku kapsamında, ceza davası balatılmadı çünkü bavurucu dostane çözüm önerisini kabul etti. 65 Deweer Belçika ya karı, 27 ubat 1980, 42, 44 ve 46. paragraflar. 29

Adil yargılanma hakkı

Adil yargılanma hakkı Adil yargılanma hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 6. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Nuala Mole ve Catharina Harby nsan hakları kitapçıkları, No.3 Bu yayında belirtilen görüler yazara ait

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no. 25324/02) KARAR STRAZBURG 2 Şubat 2006 Bu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen şartlarda

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. Önsöz Uluslararası Savcılar Birliği, 1995

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği Ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesince, Bakan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE NUSRET ERDEM -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:34490/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 30 Kasım 2010 Đşbu karar kesindir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98)

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98) ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI (Bavuru No. 44787/98) KARAR STRAZBURG 25 Eylül 2001 P.G. ve J.H. Birleik Krallık Davası, 2 Aaıdaki isimlerden oluan Avrupa nsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no. 15259/02) KARAR STRAZBURG 12 Nisan 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES KNC BÖLÜM KYPRANOU-KIBRIS DAVASI (bavuru No. 73797/01) KARAR STRASBOURG 27 Ocak 2004 Bu karar Sözlemenin 44. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koullar çerçevesinde kesinleecektir.

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ OLAYLAR Başvuran Hasan Celal Güzel,

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 307 Savcıların Rolüne Dair İlkeler SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba'nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2007

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2007 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG 15 Şubat 2007 Bu karar, AİHS nin 44 2 Maddesi nde belirtilen

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 319/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 03/12 Başvurucular Kastriot Gerbeshi Yüksek Mahkeme nin PKL. Nr. 88/2011 sayı ve 21 Eylül 2011 tarihli kararı hakkında

Detaylı