Kentpark a kredi izni çýktý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentpark a kredi izni çýktý"

Transkript

1 Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu bir panel düzenlendi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi panel düzenle- Bölgede istihdam oraný % 47 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de iþsizlik oraný %9,9 seviyesinde gerçekleþti. Bölgede Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan iþsizlik oraný 6,2, istihdam oraný 46,7 oldu. * HABERÝ 5 DE Serginin açýlýþýný Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara ile Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yaptý. Tarihe Ýz Býrakan Kadýnlar' bu sergide Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle hazýrladýðý Tarihe Ýz Býrakan Kadýnlar' konulu fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 6 DA ÇORUM 7 MART 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Mahmut Genç Rekâbeti farklýlýk yaratan kazanýr Tofaþ Satýþ Sonrasý Bölge Müdürü Mahmut Genç, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri ile Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri bölümü öðrencileri ile bir araya geldi. * HABERÝ 15 DE Kentpark a kredi izni çýktý Muzaffer Külcü CHP liler Cemevi nin ibadethane olmasýný istedi Þamlý nýn yerine Kellerbaðý geldi Belediye Meclis üyeliðinden istifa eden Ayhan Þamlý'nýn yerine Kenan Kellerbaðý, CHP'nin yeni meclis üyesi oldu. * HABERÝ 3 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kentpark için Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan kredi baþvurusu için izin çýktýðýný söyledi. 33 milyon 176 bin TL'lik kredi müracaatý için Meclis Baþkan Külcü'ye yetki verdi. * HABERÝ 3 DE CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, Cemevleri'nin ibadethane olarak tanýnmasýný istedi. Camilere uygulanan hükümlerin cemevleri için de varsayýlmasýný dile getiren CHP'li Meclis Üyeleri'nin talebi gündem maddesi olarak görüþülürken, konunun TBMM yetkisinde olduðunu ifade edildi. * HABERÝ 3 DE Kenan Kellerbaðý AK Parti de Çorum 34 milletvekili aday adayý, Ankara'ya giderek mülakata girdi. AK Parti adaylarý mülakata girdi AK Parti'de 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi aday adayý belirleme sürecinin önemli kriterlerinden biri olan mülakat çalýþmasý genel merkezde yapýldý. * HABERÝ 18 DE Mehmet Dalyan MHP den aday adayý MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olarak ilk müracaatýný yapan Mehmet Dalyan, 7 Haziran seçimlerinin ülke için dönüm noktasý olduðunu belirterek, "Bu ülkede PKK ile yapamadýklarýný, AKP ile yapmaya çalýþýyorlar." dedi. MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Mehmet Dalyan, parti binasýnda basýn adaylýk açýklamasý * HABERÝ 3 DE Çorum bölgenin yýldýzý olacak Hasan Pakkan ve Murat Yitmen in ortaklýðýnda gerçekleþtirilen yeni yatýrým, sektöre Çorum ve bölge iller dahil olmak üzere 5 renkli ilk ve tek baský makinesini Çorum a kazandýrdý. * HABERÝ 9 DA Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, DSÝ nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi Sülüklü Deresi ýslah edilecek Sülüklü Deresi nin Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan ýslah edileceði belirtildi. * HABERÝ 5 DE 18 farklý ilde 32 maðazasý ile hizmet veren Dastini, Çorum da yatýrýmcý arýy- Dastini, Çorum da yatýrýmcý arýyor 2004 yýlýnda kurulan, anne ve bebek ürünleri sektörünün öncü firmalarýndan Dastini Bebe Market, bayilik aðýný büyütmeye devam ediyor. 18 farklý ilde 32 maðazasý ile hizmet veren Dastini, Çorum da yatýrýmcý arýyor. * HABERÝ 4 DE Yetim Projesi ne destek istediler ÝHH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde imzalanan protokol gereðince ÝHH nýn yetim sponsorluðu projesi Kur an kursu hocalarýna tanýtýldý. * HABERÝ 5 DE Simpaþ Sigorta hizmette * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMARTESÝ 7 MART Kadýn Olmak Zor Zanaat Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu bir panel düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu nda düzenlenen panele Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir, Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, akademisyenler ve davetliler katýldý. Panelde açýlýþ konuþmasý yapan Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜ- KAM) Müdür Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Tuðba Gülen, toplumdaki her türlü þiddet olayýnýn sevgiyle çözümleneceðini söyledi. Kadýna yönelik þiddet olaylarýnýn Mersin de vahþi bir cinayete kurban giden üniversite öðrencisi Özgecan Aslan ýn ölümünün ardýndan yoðun bir þekilde gündeme geldiðini dile getiren Gülen, bu vahim olay karþýsýnda toplumun büyük bir üzüntü duyduðunu ve bu acý olaydan sonra kadýna yönelik þiddet olaylarýnýn üzerine eðilimin arttýðýna dikkat çekti. Her sorunun sevgiyle çözümleneceðine inandýðýný vurgulayan Gülen, Kadýna yönelik þiddet, erkeðe yönelik þiddet her türlü þiddet olayý sevgiyle çözümlenir. Her sorunun sevgiyle çözümleneceðine inanýyorum. Kadýna veya erkeðe deðil, bireye saygý duyulmalý. Bizi sevgi deðiþtirecek dedi. Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi panel düzenledi. Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. KADINLAR TOPLUMUN ÇÝMENTOSU Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara ise, kadýnlarýn sevgide, nezakette, el becerilerinde, çocuk yetiþtirme de, fedakarlýkta ve zorluklara göðüs germede erkeklerden daha ileri olduðunu belirterek, Bu özelliklerimiz ile toplumun çimentosu biziz. Bundan dolayý bizlere çok iþ düþmektedir diye konuþtu. Kara, toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn artýk her alanda görev aldýðýný belirtti. Ýnanç yapýsýnda hiçbir ayrým yapýlmamasýna raðmen yanlýþ örg ve geleneklerle hanýmlarýn yeterli eðitim almamalarý ve erkek egemen kurallar nedeniyle evlerine hapsolduðunu dile getiren Kara, Eðitime katýlmak isteyen kýz çocuklarýmýz ve kadýnlarýmýzýn önüne bir sürü engel çýkarýlýyordu. Bu engeller aþýldý. Ve bizde hayatýn bir çok alanýnda varýz. Ama tam olarak hayatýn tüm alanlarýndayýz diyemiyoruz.daha kat etmemiz gereken mesafeler var. Kara, kadýnlarýn gayretli ve titiz çalýþmalarýnýn topluma denge getirerek, toplumu ileriye götürecek ve toplum refahýný yükselteceðini sözlerine ekledi. KADINLAR NEDEN KÜÇÜMSENÝYOR HEPÝMÝZ ÝNSANIZ SONUÇTA Ortaköy ilçesinde bir dönem minibüs þoförlüðü yapan Hürü Çatalbaþ ise, minibüs þoförlüðü yapmaya baþladýðýmda ilk baþta hor görüldüðünü belirterek, Bayan olduðum için kabullenemiyorlardý. Zaman zaman sen bir bayansýn, nasýl çalýþýrsýn, ne yaparsýn diye konuþanlar oldu. Bayanlar neden küçümseniyor. Cinsiyet farký olabilir ancak herkes insan ifadelerini kullandý. Yaþadýðý zorluklarý örnek vererek anlatan Çatalbaþ, yaþanan onca zorluða göðüs gererek mücadele ederek bugünlere geldiðini ifade etti. Moda tasarýmcýsý Behiye Karakaya ise, kadýn ve gençlere seslenerek, Kadýn ve gençlerimiz kendi yeteneklerini ortaya çýkarmalý. Sevdiði iþi yapmalý. Çalýþtýðým için çocuklarýmýzýn, küçüklüðünde zorlandým. Onlarý atölyeye getirip orada uyutup büyüttüm. Ailemde büyük bir destek verdi. Ýþinizi severse- Baþarýlý öðrencilere sertifika Çorum Hitit Üniversitesi iktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü nde giriþimcilik dersini baþarýyla tamamlayan öðrencilere düzenlenen törenle sertifikalarý daðýtýldý. Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KOS- GEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, KO- BÝ Uzmaný Gökhan Yürürer, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, üniversiteli gençlerin giriþimciliðe yönlendirilmesi noktasýnda giriþimcilik dersinin büyük önem taþýdýðýný söyledi. KOSGEB olarak giriþimcilik eðitimlerinin ve giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý için birçok faaliyeti, eðitimi ve destek programýný hayata geçirdiklerini dile getiren Dursunoðlu, Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaþabilmesi için giriþimciliði teþvik etmeye devam edeceðiz. Giriþimcilik dersini baþarý ile tamamlayan öðrencilerimiz iþ hayatýna atýlmak istediklerinde, Türkiye nin neresinde olursa olsun, iþ planlarýný hazýrlayarak toplamda 100 bin TL yi bulan KOSGEB Yeni Giriþimci desteðine baþvuru yapabilecekler. Hitit Üniversitesi öðrencilerine söz konusu imkanýn saðlanmasý konusunda Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a teþekkürlerimi sunuyorum. KOSGEB ile sürekli iþbirliði içersinde oldular. Giriþimcilik eðitimini önerilerimiz çerçevesinde hýzla müfredata dahil ederek hayata geçirdiler. Hitit Üniversitesi birçok alanda olduðu gibi bu alanda da yenilikçi ve öncü olma yanýný sergilemiþtir. dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, üniversitede öðrenci odaklý yönetim anlayýþýný benimsediklerini, öðrencilerin kendi projelerini üretmelerine ve bu projeleri hayata geçirmelerine her zaman destek verdiklerini belirterek, öðrencilere giriþimci ve inovatif düþünce yapýsýnýn kazandýrýlmasýna yönelik program ve projelerin hazýrlanarak uygulanmasýnýn geleceðe yapýlmýþ en büyük yatýrým olacaðýný söyledi. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde kamu sektörünün istihdam kaynaðý olarak görülmediðini ve özel sektörün daha fazla alanda yer aldýðý bir modelin ortaya çýktýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Dünya Öðrencilere düzenlenen törenle sertifikalarý daðýtýldý. ve ülke nüfusumuz hýzla artýyor ve istihdam saðlamak adýna yeni projeler gerçekleþtirmemiz lazým. Bu konuda da yüksek teknoloji kullanan ve yüksek istihdam üretme potansiyeli olan giriþimcilerin kuracaklarý þirketler büyük önem arz ediyor. Giriþimcilik noktasýnda üniversiteler en önemli merkezlerdir diye konuþtu. Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilere giriþimcilik ruhunu aþýlamak, bu konuda kendilerinde farkýndalýk oluþturmak adýna büyük bir çaba sarf edildiðini ifade etti. Günümüz dünyasýnda üniversitelerin misyonlarýnýn deðiþtiðini ve eðitim veren kurumlar olmanýn ötesine çýkarak sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu topluma aktaran, katma deðeri yüksek ürünler elde ederek topluma ekonomik katký saðlamasýnýn zorunlu hale geldiðini belirten Alkan, bu üniversite anlayýþýna 3. kuþak üniversite yani giriþimci üniversite modeli adý verildiðinin altýný çizdi. Bu baðlamda üniversite-sanayi, üniversite-sektör iþbirliðinin önemine deðinerek bilgi çaðýnýn yaþandýðý günümüzde bilimsel ve teknolojik geliþmelerin yakýndan takip edilerek bunlarýn üretime dönüþtürülmesi gerektiðini ifade eden Alkan, 1998 yýlýnda kurulan, 32 bin kiþinin çalýþtýðý ve biliþim alanýnda hizmet veren Google un net geliri 13,9 milyar dolar iken 1916 yýlýnda kurulan, uçak üretimi yapan Boeing firmasýnda 164 bin kiþi çalýþýyor ve net geliri 2,2 milyar dolar. Google, Boeing firmasýna göre yaklaþýk 7 kat daha fazla bir net gelire sahip. Gerçek anlamda giriþimcilik bu þekilde olur diyerek ülkemizde büyük þans ve fýrsatlara sahip olduðumuzu ve bunun en iyi þekilde deðerlendirilmesi gerektiðini vurguladý.(ýha) (Ç.HAK:2502) MÜSÝAD) Çorum Þubesi yönetimi ektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Üniversite-MÜSÝAD iþbirliði Hitit öðrencilerine kalite sertifikasý Hitit Üniversitesi Öðrenci Konseyi, Akademik Araþtýrmalar Topluluðu ve Portvizyon Grubu tarafýndan üniversite öðrencilerine yönelik organize edilen Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi tamamlandý. Yapýlan açýklamaya göre, Kamu Danýþmanlýk Eðitim firmasý tarafýndan verilen ve eðitime katýlan 200 kiþi arasýndan seçilen 25 öðrenciye ücretsiz 2 günlük 12 saat süren kalite yönetim sistemleri ve uygulamalý dokümantasyon eðitimi de verildi. Hitit Üniversitesi Öðrenci Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Koca, Hitit Üniversitesi öðrencilerine saðladýklarý katký ve eðitim nedeniyle þükranlarýný belirterek, Kamu Danýþmanlýk Eðitim firmasý Genel Koordinatörü Bekir Özsaçmacý ya teþekkür plaketi verdi. KAMU Danýþmanlýk & Eðitim Genel Koordinatör Bekir Özsaçmacý, Alýnan eðitim öðrencilerin iþ hayatýnda katký saðlayacaktýr. Þöyle ki kalite üzerine temellenen ve ticari faaliyetlerin her geçen zamanda standart üzerine geliþmesi kalite sistemlerinin gerekliliðini ve bunun piyasa þartlarýnda uygulamaya yönelik eðitimin alýnmasýyla alt Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Mücahid Ahmed Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. MÜSÝAD Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri Hayri Þamlý, Mahmut Öztemiz, Adnan Týðlý, Engin Býyýkoðlu, Lemzi Çöplü ve Necdet Marým ýn yer aldýðý görüþmede, Baþkan Mücahid Ahmed Köksal, üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek Sizin Üniversitemiz ve þehrimiz için gayretli çalýþmalarýnýzý görüyor ve çalýþmalarýnýzý takdirle karþýlýyoruz. Bizler de üniversite için elimizden gelen desteði saðlamaya hazýrýz dedi. MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak gerçekleþtirmeyi planladýklarý projeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak yapacaklarý çalýþmalarda üniversitenin görüþlerini çok önemsediklerini belirten Köksal, iþ dünyasý olarak her zaman üniversitenin yanýnda olduklarýný belirtti. Toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarý, üniversitenin önemli paydaþlarýndan biri olarak gördüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin eðitim faaliyetlerinin yaný sýra yürüttüðü AR-GE çalýþmalarý ile STK, özel sektör ve kamuyla çok daha yakýn iþ birliðine geçmesi gerektiðine dikkat çekerek, bu baðlamda MÜSÝ- AD ile de her alanda her türlü iþ birliklerine açýk olduklarýný kaydetti. Üniversite sanayi iþ birliðini çok önemsiyoruz. Üniversite olarak tüm paydaþlarýmýzla sinerji saðlanmasý için üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz diyen Alkan, üniversitenin yürüttüðü AR-GE çalýþmalarýný somut projelere çevirmeye hazýr olduðunu ifade etti. Göreve geldikleri günden bugüne kadar tüm paydaþlarla koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný ve birlikte yapýlan çalýþmalar sonucunda kurumlarýn somut sonuçlar aldýðýný ve almaya devam edeceðine inandýðýnývurgulayan Alkan, üniversite-sanayi iþ birliðini saðlama konusunda dünyada en baþarýlý modellerden birisi olan Çorum TGB-Teknokent te iþ adamlarýný yer almaya davet ederek, sektörel taleplerin üniversitez bünyesinde var olan Merkez Laboratuvarý nda karþýlanabileceðini sözlerine ekledi.(haber Merkezi) Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi tamamlandý. Eðitim Kamu Danýþmanlýk Eðitim firmasý tarafýndan verildi. yapýsýnýn oluþturulmasýný ortaya çýkarmýþtýr. Nasýl ki yabancý dil ve program bilgisi aranan bir özellik olmaktan çýkma noktasýna gelmiþ ise standartlarýn kalite yönetim sistemleri bilgiside ayný seviye de deðerlendirilmelidir. dedi.

3 Bakanlýk tan Kentpark için kredi izni çýktý CHP liler Cemevi nin ibadethane olmasýný istedi CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, Cemevleri'nin ibadethane olarak tanýnmasýný istedi. Camilere uygulanan hükümlerin cemevleri için de varsayýlmasýný dile getiren CHP'li Meclis Üyeleri'nin talebi gündem maddesi olarak görüþülürken, konunun TBMM yetkisinde olduðunu ifade edildi. Gündemin son maddesi olarak görüþülen konu ile ilgili konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti hükümetinin dini inanç ve özgürlüklerin önündeki engelleri aþmaya dönük önemli adýmlar attýðýný belirterek, þu açýklamayý yaptý; "AK Parti hükümetimiz özgürlükler ve dini inançlarýn yaþanmasý konularýnda son derece radikal kararlar alarak insanlarýmýzýn inandýklarý gibi yaþayabilmeleri hususunda ülkemizin çok büyük yol kat etmesini saðlamýþtýr. Bunlardan biriside Alevi vatandaþlarýmýzla alakalý konulardýr. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu Alevi vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümleri konusunda toplantýlar düzenlemiþ, sorunlarý bizzat birinci aðýzdan dinleme inceliðini göstermiþtir. Hükümetimiz, Alevi çalýþtaylarý düzenleyip istiþareler yaparak ilk aðýzdan sorun ve görüþlerini almak, Dersim konusunda tarihi bir adým atýp Alevi vatandaþlarýmýzdan devlet adýna özür dileyerek alevi vatandaþlarýmýzý onore etmek. Okullarýmýzda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarýna Alevilik, Bektaþilik, Caferilik konularýný ilave ederek, Alevilere ve alevi kültürüne deðer verdiðini ispatlamaktadýr. Ýnsanlýk tarihinin birçok evresinde dindarlar zulüm görmüþ inançlarýný istediði gibi yaþayamamýþtýr. Biz her zaman insanlarýmýzýn inançlarýný özgürce yaþamasýný savunduk ve savunuyoruz. Zaman zaman aþýrýya kaçan ve din adýna zulüm edenler çýkabiliyor. Ancak bazý kesimlerin bu tür aþýrýlýklarý tüm dindar insanlara mal edilemez. Ýslam dinimiz inançlarýn serbestçe yaþanmasý konusunda her zaman müsamahakâr olmuþ hatta garanti altýna almýþtýr. Müslümanlar dinlerini yaþamak için meþreplerine uygun insanlarla bir araya gelmiþ, bu vesile ile çeþitli ekoller, Mezhepler, Tarikatlar, kültürler ortaya çýkmýþtýr. Ve Bu birlikteliklerin sürdürülebilmesi için de Dergah, Tekke, Zaviye, Cemevi gibi isimler alan mekanlar ortaya Þiddetin karþýsýnda biz de varýz Özgecan dan bu yana 10 kadýn cinayeti daha yaþadýk CHP Belediye Meclis üyesi Semrin Kaleli, Özgecan cinayetinden bu yana Türkiye de 10 kadýn cinayeti daha yaþandýðýna dikkat çekerek, gecikmeye devam edildiðini söyledi. Kahrolduk, yüreklerimiz daðlandý, 3-4 gün kendimize gelemedik. sözleriyle yaþanan acýdan duyduðu üzüntüyü ifade eden Kaleli, Özgecan cinayetinden sonra, herkesin kendisini o anne-babanýn yerine koyduðunu, herkesin baþýna gelebilecek bu felaketin anneve babalarýn içini titrettiðini söyledi. Kaleli, þiirle tamamladýðý konuþmasýnda þunlarý vurguladý; Aðladýk, öfkelendik, isyan ettik. Özgecan Aslan ve diðer tüm kadýn kurbanlar için çok geç kaldýk. Kimi aileler, þu an bilinçsizce gelecekteki "kadýna þiddet" vakalarýnýn ön hazýrlýðýný yaparken, biz baþka Özgecanlar için gecikmeye devam ediyoruz. 14 Þubat tan bugüne 10 kadýn cinayeti daha iþlenmiþ. 2 gün sonra Dünya Kadýnlar Günü. Yine pek çok kurum, kuruluþ ve stk lar tarafýndan kadýn konulu bildiriler, seminerler, paneller yapýlacak, duyarlýlýk saðlanmaya çalýþýlacak. Kadýna þiddetin ve kadýn cinayetlerinin tek sorumlusu, kadýnlarmýþ gibi. Çoðunlukla bu etkinliklere kadýnlar katýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kentpark için Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan kredi baþvurusu için izin çýktýðýný söyledi. 33 milyon 176 bin TL'lik kredi müracaatý için Meclis Baþkan Külcü'ye yetki verdi. Baþkan Külcü, Mart ayý sonu itibariyle ihale duyurusunu yapacaklarýný, ardýndan Kentpark inþaatýnýn Mayýs ya da Haziran aylarýnda inþaat çalýþmasýnýn baþlatýlarak, 2 yýl içinde tamamlanacaðýný bildirdi. Esas olan bataklýðýn kurutulmasýdýr Semrin Kaleli Ahmet Yabacýoðlu Zeki Gül Özgecan cinayetinin sebep ve sonuçlarýna iliþkin konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Özgecan cinayetini insanlýðýn geldiði son nokta olarak deðerlendirdi. Sonucun önemli olduðu kadar, bugüne gelen sebeplere dikkat çeken Külcü, "Esas olan bataklýðýn kurutulmasýdýr." dedi. "Bu ülkenin tüm kesimlerinin, bu noktaya nasýl gelindiðini iyi sorgulayýp, sebepler zincirine iyi bakmak gerekir." sözleriyle konuyu deðerlendiren Baþkan Külcü, Özgecan olayýnýn bir sonuç olarak ortaya çýktýðýný ifade etti. Toplumu bu noktaya taþýyan unsurlarýn ortadan kaldýrýlmasýnýn gerekliðini söyleyen Baþkan Külcü, "Bizim medeniyetimiz de inancýmýz da Müslüman'ýn elinden ve dilinden bir baþkalarýnýn emin olduðu kimse olarak tarif ederken, bu sonuca nasýl olup ta ulaþýldýðýný irdelemeli ve bataklýðý kurutmanýn yollarýný aramalýyýz." diye konuþtu. çýkmýþtýr. Bu yerler, Ýlmin ve Güzel ahlakýn, birlik ve beraberliðin, muhabbetin insanlar arasýnda yaygýnlaþmasýnda önemli görevler üstlenmiþtir. Neticede bu farklý uygulamalarýn hepsi de Ýslam dinine mensup insanlarýn birliktelikleri ve inançlarýný yaþama biçimindeki tercihleridir. Tek dinimiz vardýr oda Ýslam'dýr. Ýslam dininin ibadethanesi de Camilerdir. CHP nin vermiþ olduðu teklif, Cemevlerinin ibadethane olarak sayýlmasý ve 5393 sayýlý Belediye kanununda ibadethaneler için belediyelere tanýnan yetkilerin buralar içinde kullanýlmasýdýr. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasamýz, Kanun yapýcý TBMM'miz ve Din iþlerinde söz sahibi Diyanet iþleri Baþkanlýðýmýz vardýr. Bir yasal düzenleme yapýlacaksa ilgili kurumlarýn görüþleri alýnarak TBMM tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bana göre talep edilen bu karar siyasi bir karar olup TBMM tarafýndan alýnmasý gerekli bir karardýr. Belediyelerin görev ve yetkilerini düzenleyen 5393 Sayýlý Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere baktýðýmýzda, Belediye Kanunun 14. Maddesi Belediye sýnýrlarý içerisinde, mahalli müþterek nitelikte olmak þartýyla Belediyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarýný, 15. Maddesi Belediyenin Yetki ve imtiyazlarýný, 18. Maddesi de Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Ayrýca, Belediye Kanunun 30. Maddesinde de meclisin feshini gerektirecek hususlar zikredilmiþ ve "b" bendinde "Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar almasý, durumunda Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bildirimi üzerine Danýþtayýn kararý ile feshedilir." denilmektedir. Belediyemiz, þehrimizde yapýlan Cami, Cemevi, Kuran Kursu gibi yerlere yapmýþ olduðu ayni yardýmlar, her türlü imkâný ile sivil toplum kuruluþlarýnýn kültür faaliyetlerine vermiþ olduðu destekler, Neredeyse her mahallede açmýþ olduðu ve açmayý planladýðý kültür merkezleri ile bu konudaki hassasiyetini göstermektedir. Halkýmýz tarafýndan geçmiþ 5 yýlda yapmýþ olduðumuz icraatlarýn beðenildiði 2014 yýlýnda yapýlan seçimlerdeki destekle ve son yapýlan ankette Belediye Baþkanýmýzýn %70 oranýnda baþarýlý bulunuyor olmasý, Belediyemizin doðru yolda olduðunu ve doðru iþler yaptýðýnýn ispatýdýr." EROL TAÞKAN Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Zeki Gül, kadýna yönelik þiddeti kýnadýðý konuþmasýnda, kadýna yönelik her türlü þiddetin karþýsýnda olduklarýný ve mücadelede kararlý olduklarýný söyledi. Meclis toplantýsýnda gündem dýþý söz alarak, kadýna karþý uygulanan þiddet karþýsýnda herkesin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini dile getiren Zeki Gül, açýklamasýnda þunlarý ifade etti; "Kadýna yönelik her türlü þiddetin, acý ve ýzdýrap veren, yaþam hakkýný tehdit eden, temel bir insan hakký ihlali olduðuna, toplumu derinden yaralayýp zayýflattýðýna, aile birliðini zedeleyip, anne ve çocuk saðlýðýný bozan son derece önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðuna, kadýna yönelik þiddetin katý töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meþrulaþtýrýlamayacaðýna inanýyoruz. Hayat arkadaþlarýmýz, kardeþlerimiz, annemiz, geleceðimizi emanet ettiðimiz evlatlarýmýz, kadýnlar, bu toplumun yarýsýný oluþturan erkeklerle ayný haklara sahip bireylerdir. Bu nedenle, kadýna yönelik þiddete ortak olmayacaðýz, seyirci kalmayacaðýz. Kadýna yönelik þiddete son vermek için el ele verelim. Kadýna karþý þiddetle mücadelede, toplumun bütün bireyleri olarak üzerimize düþen görevi yapmak üzere kararlýyýz, biz de varýz." Þamlý nýn yerine Kellerbaðý geldi Meclis üyeliðinden istifa eden Ayhan Þamlý'nýn yerine Kenan Kellerbaðý, CHP'nin yeni meclis üyesi oldu. CHP Grup Baþkanlýðý görevinde de yapýlan deðiþiklikle, Hasan Levent Çöphüseyinoðlu CHP Gurup Baþkaný olarak görev aldý. Kenan Kellerbaðý CUMARTESÝ 7 MART MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Mehmet Dalyan, parti binasýnda basýn adaylýk açýklamasý Mehmet Dalyan MHP nin ilk Milletvekili Aday Adayý olarak açýklamasýný yaptý. PKK ile yapamadýklarýný AKP ile yapýyorlar EROL TAÞKAN MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olarak ilk müracaatýný yapan Mehmet Dalyan, 7 Haziran seçimlerinin ülke için dönüm noktasý olduðunu belirterek, "Bu ülkede PKK ile yapamadýklarýný, AKP ile yapmaya çalýþýyorlar." dedi. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Fatih Göktuð ve Ýlçe Baþkanlýðý Sekreteri Þükrü Demiray'la birlikte partililerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda aday adaylýðýný açýklayan Mehmet Dalyan, Baþkanlýk sistemi ile birlikte Türkiye'nin eyaletlere bölünerek, parçalanmak istendiðini kaydetti. Vatan için canýný dahi feda edebileceðini belirterek sözlerini sürdüren MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Mehmet Dalyan, þunlarý söyledi; "7 Haziran seçimleri ülkemiz açýsýndan bir dönüm noktasýdýr. Þu anki düzene dur denilmediði zaman, Türk kimliðini yok etmek için yüzyýllardýr haçlý seferleri ile birinci dünya savaþý ile çeþitli örgütlerle, saðcý solcu olaylarý ile Kürt Türk kavgasý çýkartmak için PKK ile baþaramadýklarýný AKP eliyle baþarmaya yaklaþmýþlardýr. AKP'nin en büyük plan ortaðý HDP baraj altýnda kalarak çýkaracaðý milletvekili adayýný, AKP hanesine yazdýracaktýr. 7 Haziran milat olacak Milliyetçi Hareket Partisi, merkez ilçeye baðlý köylerde teþkilatlanma çalýþmalarýna hýz verdi. Ýl ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðý nýn koordineli yürüttüðü teþkilatlanma çalýþmalarý kapsamýnda Çalkýþla, Mühürler ve Türkayþe köylerinde teþkilatlanarak temsilcilerini atadý. MHPMerkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Sinan Eryücel, Murat Ceyhan, Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Hakan Seyrek, Ercan Fýndýkçý ve bir grup partiliyle köylere çýkarma yaptýlar. Partiden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Çalkýþla Köyü Temsilciliðine Bilal Uçar, Mühürler Köyü temsilciliðine Hüseyin Bekçi ve Türkayþe Köyü temsilciliðine Fatih Kaya getirildi. Ziyaretlerde konuþan MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, mahalle ve köy teþkilatlanma çalýþmalarýnda MHP Ankara Milletvekili Yeniçeri konferans verecek Kýsa adý TÜRKAV olan Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý nca düzenlenen konferansa konuþacý olarak MHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri katýlacak. AKP de Anayasa'yý deðiþtirecek güce gelince, baþkanlýk sistemi ile ülkeyi eyaletlere bölecektir. Eyaletlere bölünen ülkede, eyalet meclislerinin aldýðý kararlara uymak zorunda kalacaktýr. Bu da her eyaletin ayrý bir anayasasý olacak demektir. Böylelikle özerklik tanýmýþ olduðunuz bölge, uluslararasý güçlerin desteðiyle baðýmsýzlýðýný ilan edecektir. Onun içindir ki, hepimiz yani kendini Türk hisseden herkes, bu taþýn altýna elini koyacaktýr. Çorum haklý buna dur diyecektir. Çorum'dan MHP'nin en az bir milletvekilliði ile temsil edilmesi, bu planlana darbe vuracaktýr. Tarih böyle dönemlerde ülkücü hareketi haklý çýkarmýþtýr. Þu an ülkücüler üzerinde çok büyük baskýlar vardýr. Korkmuyoruz, çünkü Baþbuðumuz bize korkak olanlar, bizimle çýkmasýnlar demiþtir. Söz konusu vatan ise, canýmýz, malýmýz, ailemiz bizim için teferruattýr. Vazgeçemeyeceðimiz hiç bir þey yoktur. Bu can bu davaya helaldir. Bu yolda bizim de fikirlerimiz var. Birileri elini kaldýr, elini indir komutunun veremeyeceði b ir adayým. Memleketim ve ülkem için hayýr gördüðüm her þeyde kim olursa olsun, desteðim tam olacaktýr. Memleketim ve ülkem adýna þer gördüðüm her þeyde babam da olsa karþýsýnda duracaðým- büyük bir ivme kat ettiklerini belirterek, Tüm vatandaþlarýmýza ulaþarak dertleriyle hemhal olup, sevdamýzý davamýzý ilmek ilmek, nakýþ nakýþ, motif motif gönüllere dokuyacaðýz. Üç hilalin mührünün vurulmadýðý mahalle ve köy kalmayacak. dedi. Köylerin ve çiftçilerin yaþadýðý sorunlarý tespit ettiklerini belirten Özcan, AK Parti iktidarý döneminde çiftçilerin artan mazot ve gübre fiyatlarý nedeniyle üretim yapamaz, yaptýðý üretimden de para kazanamaz hale geldiðini söyledi. Çiftçinin, esnafýn, memurun ve asgari ücretle çalýþan iþçinin sorunlarýna duyarsýz kalan ve kendi ikbalinin derdine düþen AK Parti iktidarýna en güzel cevabýn sandýkta verileceðini kaydeden Özcan, 7 Haziran bir milat olacak ve Allah ýn izni ile bu karanlýk gidiþat sona ererek Milliyetçi Hareket in iktidarý ile sadece köylü ve çiftçiler deðil herkes hak ettiðini alacak. dedi. Ortadoðu daki Son Geliþmeler ve Türkiye konulu konferans 9 Mart Pazartesi günü saat da Afra Düðün Salonu nda gerçekleþtirilecek. Konferansa tüm Çorumlular davet edildi.

4 4 CUMARTESÝ 7 MART Dastini, Çorum da yatýrýmcý arýyor 2004 yýlýnda kurulan, anne ve bebek ürünleri sektörünün öncü firmalarýndan Dastini Bebe Market, bayilik aðýný büyütmeye devam ediyor. 18 farklý ilde 32 maðazasý ile hizmet veren Dastini, Çorum da yatýrýmcý arýyor. Firmadan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, anne ve bebeklerin ihtiyaçlarý için kaliteli, saðlýklý ve her bütçeye uygun ürünler, kalitesini ispatlamýþ uzman kadrosu, geniþ ürün yelpazesi ve bayilik aðýyla karlýlýðý en üst düzeye çýkarmayý hedefliyor yýlýndan itibaren deneyimlerini giriþimcilerle paylaþma, franchise sistemi ile büyüyerek tercih edilen bir marka olabilme amacý ile bayilikler vermeye baþlayan Dastini, belirlemiþ olduðu bu hedefe emin adýmlarla yürüyor. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, mahalle ziyaretlerine devam etti. Mutaflar da sorun dinledi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu hafta Mutaflar Mahallesi'nde vatandaþlarla buluþtu. Cuma Namazý çýkýþý cemaat ile bir araya gelen Baþkan Çatma, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Baþkan Çatma, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde inceleyerek görüþ alýþ veriþinde bulundu. Havalarýn ýsýnmaya baþladýðýný belirten Baþkan Çatma, þehir þebeke suyu ve doðalgaz alt yapý çalýþmalarýnýn yakýn bir tarihte baþlayacaðýnýn altýný çizdi. Kent merkezinde 5 ayrý alanda alt yapý Araþtýrma merkezinde yeni birimler Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi ve Araþtýrma Merkezi bünyesinde yeni masalar kuruluyor. Bu kapsamda her yönden Ýskilip'i araþtýrmaya ve geliþtirmeye yönelik çalýþmalar yapmak üzere Tarih Masasý, Dil ve Edebiyat Masasý, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Masasý, Ýlahiyat Masasý, Müzik ve Folklor Masasý ile Doða, Turizm ve Spor Masasý kuruluyor. Oluþumun alt yapýsý hazýrlandý. Masalarda çalýþacak isimler uzman gönüllülerden belirleniyor. Her masa kendi alanýnda Ýskilip'in mevcut durum raporunu çýkararak, ileriye dönük yapýlabilecek çalýþmalarý belirleyecek ve uygulamaya geçilecek. Hazýrlanan çalýþmalarýn tamamý iki kapak altýnda toplanacak. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip içinde ve dýþýnda yaþayan Ýskilipliler'in Kent Arþivi'ne önemli katkýlarda bulunduklarýný belirterek mevcut belge ve bilgilerin üzerinde çalýþýlýp geliþtirilmek üzere iþ bölümü yapýldýðýný, söz konusu masalarda görev yapmak isteyenlere kapýlarýnýn her zaman açýk olduðunu bildirdi. (Ýskilip Belediye Basýn) Ýskilip te kalkýnma projelerine destek çalýþmasý yapýldýðýný, bu çalýþmalardan yaðmur suyu ve kanalizasyon hattýnýn döþenme iþinin bittiðini, þehir þebeke suyu hattýnýn yenilenmesi ve doðalgaz borularýnýn döþenmesi çalýþmasýnýn da en kýsa sürede baþlanarak tamamlanacaðýný belirten Çatma, elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasýnýn da bu çalýþmalarla eþ zamanlý olarak devam edeceðini dile getirdi. Alt yapýnýn tamamlanmasý için kararlý ve ýsrarlý bir çalýþma yürüttüklerini anlatan Baþkan Çatma, sabýr ve cesaret isteyen yatýrýmlarda en büyük desteði Ýskilip halkýndan aldýðýný kaydetti. (Ýskilip Belediye Basýn) Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi ve Araþtýrma Merkezi nde yeni birimler açýlýyor. 18 farklý ilde 32 maðazasý ile hizmet veren Dastini, Çorum da yatýrýmcý arýyor. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn IPARD programý kapsamýnda 'Lider Projesi' uygulamasý için kurulan Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði (ÝSYEKAD) Yerel Eylem Grubu, Çorum TKDK yetkilileriyle istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. ÝSKEYAD'dan yapýlan açýklamaya göre, TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve beraberindeki heyet, önce Kaymakam Gürsoy'u makamýnda ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði (ÝSYEKAD), Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Ýskilip Kaymakamlýðý Proje Ofisi ile Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi'nde bir toplantý gerçekleþtirdiler. Toplantýda TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve ekibi tarafýndan dernek olarak yapýlacak faaliyetler ve IPARD programý hakkýnda bilgi verildi. Pilot bölge seçilen Ýskilip'te Lider Projesi'ni yürütmek amacýyla kamu ve sivil toplum temsilcileri ile sivillerden oluþa ÝSYEKAD, kalkýnma ajansý gibi çalýþacak. Derneðin önümüzdeki aylarda Avrupa Birliði tarafýndan akredite edilmesinden sonra Kalkýnma Ajansý statüsünde çalýþmaya baþlayacak. Dernek, Ýskilip Kalkýnma Stratejisine uygun olarak hazýrlanan ön proje baþvurularýný deðerlendirerek Avro arasýndaki projelere destek verebilecek. Verilecek hibe miktarlarý ilerleyen dönemlerde artýrýlabilecek. Ayný zamanda dernek proje yazýmý konusunda da danýþmanlýk hizmeti vererek proje hazýrlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanlara rehberlik hizmeti sunacak. Ayrýca IPARD programlarýna proje hazýrlayacaklara uygun görülmesi halinde vereceði Tavsiye Mektubu ise projenin onaylanmasýnda önemli rol oynayacak ve öncelik hakkýna da kavuþma imkaný saðlayacak. Yerel Eylem Planý ve kalkýnma anlamýnda stratejik plan doðrultusunda yapýlacak projeler için ise %100 hibe destek imkaný ile ilçenin kalkýnmasý ve küçük projelerin hýzla hayata geçirilmesinin yolu açýlmýþ olacak. Dastini Franchise Müdürü Murat Acer, 2004 yýlýnda Ýstanbul Sahrayýcedid de açtýklarý maðaza ile yolculuða baþladýklarýný, bugün 18 farklý ilde 32 maðazaya ulaþtýklarýný ve 2015 sonuna kadar 60 maðazaya ulaþmayý hedeflediklerini belirtti. Dastini Bebe Market bayilerine saðladýðý stoksuz çalýþma rahatlýðý, dünya markasý bebek ürünlerini tek çatý altýnda toplama imkâný, reklam ve teknoloji desteði gibi birçok konularda destek veriyor. Risksiz bir sektörde orta ölçekli bir yatýrým miktarýyla ticaret yapmak isteyenler için büyük fýrsatlar sunan ve 82 ilde maðazalaþmayý hedefleyen Dastini, bayilik için yatýrýmcýlarýný bekliyor. ÇDF den nezaket ziyareti Çorum Hitit Dernekler Federasyonu ve Konfederasyonu Baþkaný Av. Cemal Emir ve yönetim kurulu üyeleri, Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül ü makamýnda ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette federasyon çalýþmalarý hakkýnda Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül e bilgi veren Av. Cemal Emir, 16 Mayýs ta Ankara Arena Spor Salonu nda yapmayý planladýklarý Çorumlular gecesine de davet etti. Baþkan Akgül, Sivil toplum kuruluþlarýný yönelik verdiðimiz destek ve çalýþmalarýmýzý göreve geldiðimiz ilk günden beri sürdürüyoruz. Memleketinden uzakta yaþayan insanlarýn eþ, dost ve akraba baðlarý her geçen gün zayýflýyor. Sivil toplum kuruluþlarýnýn çalýþmalarý güçlü bir toplum için ön plana çýkýyor ve önem kazanýyor. Saðlam bir toplum için insanlarýn, akrabalarýn arasýndaki baðýn korunmasý ve güçlendirmesi gerekiyor dedi. Çorum Hitit Dernekler Federasyonu ve Konfederasyonu Baþkaný Emir ise, Ankara da yaþayan 20 bin Çorumlu'yu buluþturmayý hedefliyoruz. Düzenlediðimiz programýn sloganý Bir ýþýkta sen yak. Programdan elde edeceðimiz gelirle fakir ailelere eðitim yardýmý yapacaðýz. Mamak ta her kesimden destek alýyorsunuz. Bu desteðin arkasýnda yaptýðýnýz baþarýlý çalýþmalarýnýz bulunuyor. Federasyonumuza baðlý 70 ten fazla dernek bulunuyor. Bu derneklerin büyük bir çoðunluðu da Mamak ta bulunan derneklerden oluþuyor. STK lara verdiðiniz destekten ötürü sizlere özel olarak teþekkür ediyorum dedi. (ÝHA) ÇFD yöneticileri Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül ü makamýnda ziyaret etti. Saðlýk Bakanlýðý nda taþeronlaþmaya karþýyýz Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk Bakanlýðý'nýn taþeronlaþma ýsrarýndan vazgeçmesi gerektiðini söyledi. Sendikadan yapýlan açýklamaya göre Lafcý, Saðlýk-Sen olarak kamuda tek tip istihdamý savunduklarýný ve sözleþmeli kamu görevlilerinin kadroya geçmesine öncülük ettiklerini belirterek, Vekil ebe hemþireler, kamu dýþý aile saðlýðý merkezi çalýþanlarý ve 4/C'liler kadro beklerken, Saðlýk Bakanlýðý'nýn acil saðlýk hizmetleri için taþeron üzerinden hizmet alýmý yapacak olmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Kamu hizmetleri, kadrolu kamu görevlisi tarafýndan verilmelidir. Saðlýk gibi hayati bir konunun bu temel ilkeden uzak görülerek taþeron üzerinden hizmet alýmýna gitmesi, emek sömürüsünü teþvik etmektedir. Ayrýca ayný ambulanstaki ayný okul mezunu iki çalýþandan birinin taþeron diðerinin kadrolu olmasý iþ barýþýný olumsuz yönde etkileyecek önemli bir faktördür. Bozulan iþ barýþý ise saðlýk hizmetlerinin kalitesinin düþmesine veya hasta-çalýþan arasýndaki iliþkinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecektir. Saðlýk Bakanlýðý'nda yýllýk her branþtaki toplam istihdamýn 12 binlerde olmasý farklý branþlardaki açýðý karþýlamakta yetersiz kalmaktadýr. Saðlýk hizmetlerinde, personel açýðý taþeron eliyle deðil, kadrolu istihdam yapýlarak sorun çözülmelidir. Devlet eliyle kayýt dýþýlýðý ve emek sömürücülüðü yapýlmasý kararýndan en kýsa sürede vazgeçilmelidir. Saðlýk-Sen olarak Saðlýk Bakanlýðý'na çaðrýmýz; taþeron eliyle hizmet alýmýndan vazgeçmesi, kadrolu kamu görevlisi alarak, hem iþsizliðin azaltýlmasýna katký sunmak, hem de hizmet sunumunda kaliteyi yükseltmesi gerekmektedir. Bir kamu görevlisinin görevi baþýndaki sorumluluklarý yasayla belirlenmiþ iken, taþeron üzerinden bu hizmeti görenlere yüklenebilecek sorumluluklar ne kadar yerine getirilecektir? diye konuþtu. Yandaþ ideolojinin borazanlýðý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, basýnda yer alan bir haberle ilgili yaptýðý açýklamada, Kin, nefret ve öfke söylemleriyle, toptancý zihniyetle, her icraatý eleþtirmek, kötülemek, hakaret etmek ve çözüm üretememekten öte gidemeyen muhalefet anlayýþýyla sendikacýlýk olmaz. Olsa olsa kafatasçýlýk olur, buram buram yandaþ ideolojinin borazanlýðý olur. dedi. Sendikamýza karþý yapýlan sataþma, hakaret ve iftiralara karþý Saðlýk- Sen olarak her zaman ilkemiz; Önce lafa bakarým laf mý diye sonra adama bakarým adam mý diye, Ayinesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz düsturlarýdýr. diyen Lafcý, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Bu düsturlar çerçevesinde gayemiz akýtýlan salyalara cevap vermeden ziyade sadece hafýzalarýmýzda geçmiþi biraz canlandýrmak ve bazý hatýrlatmalarda bulunmaktýr. Genelde Memur-Sen özelde ise Saðlýk-Sen bu ülkenin harcýdýr. Barýþ, kardeþlik, huzur ve kazanýmlarýn deðiþmez adresi ve limanýdýr. Bünyesinde her görüþten en çok insaný bünyesinde barýndýran sendika Saðlýk-Sen dir. Bu zenginliði baþka sendikalarda aramak ve bulmak hayaldir. Türkiye 80 lerin, 90 larýn, 2000 lerin Türkiye si deðildir. Maymuna bak diyerek þapkayý alýp kaçma zamanlarý çoktan geçmiþtir. Öncelikle üyelerimize deðil, tüm çalýþanlara saygýlý olmak, onlara deðer vermek zorundayýz. Üyelerimizi baþ tacý yapýp, kahraman gibi göstermeye çalýþýrken, diðer sendikalarýn üyelerine karþý her türlü saygýsýzlýðý, hakareti yapanlar, hangi yüzle aþaðýladýklarý insanlardan kendilerine üye olmalarýný talep edebilmekteler? Bunlar çalýþanlarý saf ve salak mý zannediyorlar? Niye insanlar her geçen gün kendilerinden uzaklaþmakta ve kaçmakta neden düþünmezler? Üyeleri iken dürüst, dirayetli, baskýlara boyun eðmeyen kahraman gibi gördükleri çok üyelerinin menfaatleri, çýkarlarý sözkonusu olduklarýnda kapý kapý gezerek ne kadar el ayak öpmeye hazýr olduklarýný bilmiyor olamazlar. Hayrettin Karaman Kimlik ve yerinden yönetim Ýslâm ýn mensuplarýný dâvet ettiði câmia (ümmet) gerçekleþtiði takdirde hiçbir Müslüman fert ve grup bu câmianýn dýþýnda kalmayacak, ona dahil olacaktýr. Milliyet ve milliyetçilik bu câmianýn dýþýnda kalmaya ittiði ve sebep olduðu zaman -Ýslâm yönünden- meþruiyetini kaybeder. Böyle bir câmia fiilen gerçekleþmemiþ veya bozulmuþ olursa Müslümanlarýn gruplar (bu arada kavimler, bu mânâda uluslar) halinde birlikler, toplum yapýlarý oluþturmalarý birlik ve deðerlerini korumak için gerekli tedbirleri almalarý tabiî ve zaruridir. Bu zaruretle karþý karþýya bulunan grup (topluluk, toplum) bugün anlaþýlan mânada bir ulus/millet ise milliyetin temel unsuru (kimliðin belirleyici öðesi) Ýslâm olacaktýr. Toplum, mevcut yapýsýný tarihi bir zaruret ve ârýza olarak görecek, imkânlarýn elverdiði ölçüde ümmet yapýsýna geçmeyi, bu yapýda birleþmeyi amaç edinecektir. Bu mâna, kayýt ve þartlar içinde -Müslüman olmayan ötekine nispetle- bir milliyet ve milliyetçilik günümüzde zaruri olarak meþrudur. Bugün dünyada elliden fazla Ýslâm ülkesi vardýr ve Müslümanlarýn kimlikleri üç unsurdan oluþmaktadýr: Dini, kavmiyeti ve ülkesi. Günümüzde bir Müslüman T. C. vatandaþý, Müslüman, Türk, Ýran Ý. C. vatandaþý, Müslüman, Farsî, A.B.D. vatandaþý, Müslüman, zenci...þeklinde tanýmlanmaktadýr. Müslüman hangi ülkenin vatandaþý ve hangi kavmin, etnik grubun mensubu olursa olsun her þeyden önce Müslümandýr, sonra bir ülkenin vatandaþýdýr, sonra da bir etnik grubun mensûbudur. Bu sýra bozulmadýðý, her bir unsurun hakký verildiði, amaç bölünme deðil, bütünleþme olduðu müddetçe Müslümanlar arasýnda kimlik farký kýsmen tabiî ve kýsmen zaruri olarak meþrûdur, zararsýzdýr, zenginliktir, faydalýdýr, Kur an da yer alan tanýþmanýz, tanýmlanabilmeniz için sizi gruplara ayýrdýk buyruðuna uygundur. Yerinden yönetim talebinin iki gerekçesi olabilir: Daha iyi hizmet, Bölünmenin ilk adýmý. Bu iki gerekçenin birincisi meþru ve gerekli, ikincisi ise gayr-i meþrudur. Bir yerleþim bölgesinin, bir þehrin halký kendi ihtiyaçlarýný, problemlerinin çözümü için alýnmasý gereken tedbirleri uzaktakilerden (merkezden) daha iyi bilir ve daha yakýndan takip edebilir, daha hýzlý sonuç alabilirler. Bu halkýn seçeceði yöneticiler de ayný nitelikte olurlar. Yerinden yönetilen birimler bir bütünün (ülkenin, devletin) ayrýlmaz parçalarý (mütemmim cüzleri) olarak kalýrlar, ama merkezin verdiði yetkileri kullanarak bölgeye ve halka daha iyi hizmet edebilirler. Adým adým ayrýlmayý, ülkeyi bölmeyi, ümmetten ve milletten ayrýlarak kendi baþlarýna (daha doðrusu farklý bir bloka sýrtlarýný dayamak suretiyle) ayrý bir devlet olmayý hedefleyenler varsa bunlarýn niyetleri ve hedefleri meþru deðildir. Ýster ulus devletler olsun, ister Ýslam devleti olsun bölünmeyi kabullenmezler ve bölücülüðe karþý mücadele ederler. Eþyanýn tabiatý da böyledir. Irkçý, etnikçi, bölgeci, belli bir ideolojiye angaje olmuþ... gruplarýn ayrýlýk talepleri bu sayýlan saiklere dayandýðý sürece bütünü temsil edenlerin mücadele hedefi olurlar ve Ýslami bakýmdan da -eðer mazlum deðil iseler- talepleri meþru görülmez. Aslýnda Ýslam ülkesi olan bir coðrafyada din özgürlüðünden mahrum býrakýlan Müslümanlar, mahrum býrakanlarý siyaset yoluyla yola getiremezlerse ya yönetimi deðiþtirmek, ya hicret etmek ya da bir bölgeyi kurtararak orada kendi yönetimlerini kurmak durumunda kalabilirler. Ama bu yollardan birine girebilmek için en az zarar ile baþarý þansý ve ihtimalinin bulunmasý, pirinci elde edelim derken bulguru da kaybetme tehlikesinin bulunmamasý gerekir. Fukaha, uygulamada Ýslam dan ayrýlan yöneticilere isyan ve onlarý iyileri ile deðiþtirme teþebbüsünü tartýþýrken bu son noktaya titizlikle iþaret etmiþlerdir. Gazi Þimþek in acý HURÞÝT BOZKURT Gümüþhane, Kütahya ve Denizli eski Valisi Türk Ýdareciler Vakfý Genel Sekreteri hemþehrimiz Gazi Þimþek in annesi Elmas Þimþek (82) dün Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde vefat etti. Merhumenin cenazesi dün Cuma Namazý na müteakip Ankara Karþýyaka Mezarlýðý nda topraða verildi.

5 Yetim Projesi ne destek istediler ÝHH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde imzalanan protokol gereðince ÝHH nýn yetim sponsorluðu projesi Kur an kursu hocalarýna tanýtýldý. ÝHH dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Çorum Müftülüðü Toplantý Salonunda, Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen in de katýlýmýyla yapýlan program, Kur an Kurslarýndan Sorumlu Þube Müdürü Abdullah Salman'ýn, ÝHH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda imzalanan ortak çalýþma protokolünün içeriði hakkýnda bilgilendirme yapmasýnýn ardýndan baþladý. ÝHH tanýtýmý ve Her Kalbe Bir Yetim sinevizyonu izlendikten sonra kürsüye gelen Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) ve Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý, dünyada yetim gerçeðini ve ÝHH nýn yetim sponsorluðu projesini anlattý. Özkabakçý, dünyada 400 milyondan fazla yetim bulunduðunu ve bu yavrularýn her türlü tehlikeye açýk durumda olduðunu, organ mafyalarýnýn, fuhuþ sektörünün ve misyonerlerin insafýna terkedilemeyeceðinin ayýca yetimlerin bizlere Allah ýn emanetleri olduðunu ve onlara sahip çýkmak zorunda olduðumuzun altýný çizdi ve ÝHH nýn yetim sponsorluk projesi kuran kurslarýmýzýn ve camilerimizin sahip çýkmasýyla daha da güçlenecektir dedi. Çorum halkýnýn da kendi çevrelerinde bulunan yetimlerini Çorum ÝHH ya bildirdikleri takdirde onlarý da yetim sponsorluk havuzuna dahil ettiklerini Çorum da bulunan yetimlere de sahip çýktýklarýný söyledi. Özkabakçý, ÝHH Türkiye de ve dünyada 150 civarýnda ülkede ve bölgede faaliyetleri olan yetim çalýþmalarýndan, su kuyularýna, katarakt ÝHH nýn yetim sponsorluðu projesi Kur an kursu hocalarýna tanýtýldý. Hanýmlara özel Kur an programý Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu, her hafta Cuma günleri saatleri arasýnda Kur an Programý gerçekleþtirecek. Program Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu seminer salonunda yalnýzca hanýmlara özel düzenlenecek. ÝHH ve Ýlke-Der den yapýlana açýklamada, Kur an vahyi, murad-ý ilahiyi içinde barýndýran ilahi kelâmdýr. Varlýðýn ilk yasasý amaçlýlýk ve anlamlýlýktýr. Bu yasa ilahi kelâm için de geçerlidir. Kur an kendi indiriliþ amacýný, muhataplarýný manen diriltmek, karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak, rehberlik etmek, ebedi kurtuluþun yollarýna ulaþtýrmak, sonsuz mutluluk ve huzur diyarýna davet etmek gibi ifadelerle insanlýðý dirilmenin aydýnlýðýna doðru yönlendirmektedir. Bu amaç ile gerçekleþtireceðimiz kuran programlarýnýn hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyoruz. denildi. ameliyatlarýndan, okullara, hastanelere kadar birçok alanda faaliyet yapmaktadýr. Bu faaliyetler genellikle savaþ bölgelerinde, doðal afetlerde ve kýtlýk olan yerlerde gerçekleþmektedir. ÝHH Savaþ bölgelerinde mazlum halka, yetim çocuklara Ýnsani Yardým ulaþtýrýr. Dikkat ederseniz savaþlar ve akan kanlar genellikle Ýslam coðrafyalarýnda gerçekleþmektedir. ÝHH literatürümüze Ýnsani Diplomasiyi katmýþtýr, ikinci dünya savaþýndan sonraki en büyük esir kurtarma operasyonunu ÝHH gerçekleþtirmiþtir. Suriye de katil Esat rejiminin esir aldýðý iki bin üç yüzden fazla, içinde kadýn ve çocuklarýnda bulunduðu esirleri insani diplomasi giriþimleri ile kurtarmýþtýr. Biz silahlarýn susturulmasýný da insani yardým kapsamýnda deðerlendiriyoruz. ÝHH Türkiye ve dünyanýn neresinde bir doðal afet ve kýtlýk gerçekleþirse acil yardým ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye ulaþarak gerekli yardým çalýþmalarýný baþlatmaktadýr. Patani deki yetimhaneye destek istedi En çok önem verdiðimiz konularýn baþýnda yetimlerimiz gelmektedir. Çünkü onlar bizlere Allah ýn emanetidir. Bizler de Çorum ÝHH olarak Patani de 125 bin dolar maliyetli bir kýz yetimhanesi yaptýrýyoruz. Burada Müslümanlar ýn yetimleri güvenli bir þekilde büyüsün istiyoruz. Patani, Tayland da Müslümanlar ýn yaþadýðý bir bölgenin adýdýr. Hanýmlarla bir araya gelerek yetimhanemiz yararýna el iþleri yapýyoruz, sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Yetimhanemize de Çorumumuzun gururu olan Alim Ýskilipli Atýf Hocamýzýn adýný verdik. Ayrýca Atýf Hoca yazýp 3072 ye SMS gönderirseniz yetimhanemize 5 TL baðýþlayabilirsiniz. Suriye de ayrý bir kanayan yaramýzdýr. Suriye de çocuklar soðuktan ve açlýktan ölüyorlar. Kadýnlarýn, yaþlýlarýn sýðýnacak bir yerleri yok. Asýl sorunun Suriye tarafýnda yaþanmaktadýr. Oradaki savaþ maðduru kardeþlerimizin çevrelerinde yardým isteyeceði hiç kimseleri yok. ÝHH olarak Suriye yardýmlarýmýz sürekli devam ediyor. Her türlü yardýma ihtiyaç var. Açýlýþta yardým týrlarý gönderilecek 30 Nisan da Genel Baþkanýmýz Bülent Yýldýrým ýn da katýlýmý ile Çorum ÝHH ofisimizin açýlýþýný yapacaðýz. Ayný gün Suriye için hazýrladýðýmýz insani yardým týrlarýmýzýn da uðurlamasýný yapacaðýz. Sizlerden bu yardým týrlarýmýz için de destek bekliyoruz inþallah. Konuþmamý yetimlerle ilgili beklentilerimiz ile sonlandýracaðým; Her Müslümanýn Bir Yetimi Olsun. Her Caminin, Her Kuran Kursunun ve Tüm Hocalarýmýzýn Birer Yetimi Olsun. Ýnþallah Türkiye de ve sizlerin sayesinde Çorum da her evde yetimler konuþulacak ve farkýndalýk artacaktýr. Sloganýmýz: YETÝM GÜLER- SE, DÜNYA GÜLER Programýn sonunda Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Aslý Terziöz, ÝHH nýn Yetim Sponsorluk sisteminin nasýl iþleyeceði hakkýnda bilgi verdi. Bölgede istihdam oraný % 47 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de iþsizlik oraný %9,9 seviyesinde gerçekleþti. Bölgede Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan iþsizlik oraný 6,2, istihdam oraný 46,7 oldu. TÜÝK ten yapýlan açýklamaya göre, iþgücü araþtýrmasýnda, 2014 Þubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliði standartlarýna tam uyumun saðlanmasýna yönelik yeni düzenlemelere geçilmiþtir. Yapýlan bu düzenlemeler, elde edilen göstergelerin önceki seri ile farklýlaþmasýna yol açmýþ ve karþýlaþtýrýlabilirliðini ortadan kaldýrmýþtýr. Bundan dolayý haber bülteninde sadece 2014 yýllýk sonuçlarýna yer verilmiþtir. Ýþsizlik oraný %9,9 seviyesinde gerçekleþti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2014 yýlýnda 2 milyon 853 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný ise %9,9 seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný erkeklerde %9 kadýnlarda ise %11,9 oldu. Ayný yýlda tarým dýþý iþsizlik oraný %12 olarak tahmin edildi yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný %17,9 iken, yaþ grubunda bu oran %10,1 olarak gerçekleþti. Ýstihdam oraný %45,5 oldu Ýstihdam edilenlerin sayýsý, 25 milyon 933 bin kiþi, istihdam oraný ise %45,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,8, kadýnlarda ise %26,7 olarak gerçekleþti. Tarým sektöründe çalýþan sayýsý 5 milyon 470 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý ise 20 milyon 462 bin kiþi olarak gerçekleþti. Ýstihdam edilenlerin %21,1'i tarým, %27,9'u sanayi, %51'i ise hizmetler sektöründe yer aldý. Ýþgücüne katýlma oraný %50,5 olarak gerçekleþti Ýþgücü 2014 yýlýnda 28 milyon 786 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise %50,5 olarak gerçekleþti. Ýþgücüne katýlma oraný erkeklerde %71,3 kadýnlarda ise %30,3 oldu. En yüksek iþsizlik oraný TRC Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleþti Ýþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu bölge %15,6 ile TRC Güneydoðu Anadolu Bölgesi iken, en düþük olduðu bölge %5,3 ile TRA Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi oldu. Erkeklerde iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu bölge %16,4 ile TRC Güneydoðu Anadolu Bölgesi iken, kadýnlarda %15,6 ile TR1 Ýstanbul Bölgesi oldu. En yüksek istihdam oraný TRA Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleþti En yüksek istihdam oraný %49,8 ile TRA Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleþti. Buna karþýlýk en düþük istihdam oraný %34,8 ile TRC Güneydoðu Anadolu Bölgesinde görüldü. Erkeklerde istihdam oranýnýn en yüksek olduðu bölge %67,3 ile TR4 Doðu Marmara Bölgesi iken, kadýnlarda %35,8 ile TR9 Doðu Karadeniz Bölgesi oldu. Bölgelerdeki istihdamýn sektörel daðýlýmýna bakýldýðýnda, tarým sektörü payýnýn en yüksek olduðu bölge %55,5 ile TRA Kuzeydoðu Anadolu, sanayi sektörü payýnýn en yüksek olduðu bölge %39,9 ile TR4 Doðu Marmara, hizmet sektörü payýnýn en yüksek olduðu bölge ise %63,4 ile TR5 Batý Anadolu oldu. En yüksek iþgücüne katýlma oraný TR3 Ege Bölgesi'nde oldu En yüksek iþgücüne katýlma oraný %53,3 ile TR3 Ege Bölgesi'nde gerçekleþti. Erkeklerde iþgücüne katýlma oranýnýn en yüksek olduðu bölge %74 ile TR1 Ýstanbul Bölgesi, kadýnlarda ise %38,2 ile TR9 Doðu Karadeniz Bölgesi oldu. En yüksek iþsizlik oraný TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu Ýþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu bölge %24 ile TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt) olurken, bunu %17,4 ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) takip etti. Ýþsizlik oranýnýn en düþük olduðu bölge ise %3,4 ile TRA2 (Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan) Bölgesi oldu. Ýstihdam edilenlerin %19,7'si TR10 (Ýstanbul) Bölgesi'nde yer aldý Kurumsal olmayan çalýþma çaðýndaki nüfusun %19,3'ünü barýndýran TR10 (Ýstanbul), toplam istihdamýn da %19,7'sine sahip olduðu görüldü. Çalýþma çaðýndaki nüfus içindeki payý %6,8 olan TR51 (Ankara) bölgesi toplam istihdamýn %6,9'una sahip oldu. TR31 (Ýzmir) bölgesinin çalýþma çaðýndaki nüfus içindeki payý %5,7 iken, toplam istihdamýn %5,8'ine sahip oldu. Buna karþýlýk, çalýþma çaðýndaki nüfusun %1'ine sahip olan TR82 (Kastamonu, Çankýrý, Sinop) bölgesinin toplam istihdam içindeki payý %1,1 gerçekleþti. Ýþgücüne katýlma oranýnýn en yüksek olduðu bölge TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) Bölgesi En yüksek iþgücüne katýlma oraný %56,3 ile TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) Bölgesi'nde gerçekleþti. Bunu %56,1 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesi izledi. En düþük iþgücüne katýlma oraný ise %37,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt) ve %42,3 ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) bölgelerinde oldu. Sülüklü Deresi ýslah edilecek Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, DSÝ nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Sülüklü Deresi nin Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan ýslah edileceði belirtildi. Konu hakkýnda bilgi veren Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, DSÝ tarafýndan derenin ýslahý konusunda çalýþmalar baþlatýldýðýný ifade ederek, çalýþmalarýn 2015 yýlýnda tamamlanacaðýný söyledi. Derenin ýslah edilmeden önce içerisinde toprak ve aðaçlarýn yaný sýra vatandaþlar tarafýndan atýlan molozlar ile eþyalarýn da bulunduðunu ve bunlarýn kýsa sürede temizleneceðini kaydeden Kýzýltepe, geçte kalýnsa DSÝ yetkililerinin dere ýslahýnýn yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný söylemelerinin kendilerini mutlu ettiðini dile getirdi. Bu çalýþmanýn Mahsuni Þerif Parký yanýndan baþlayýp Kadife Çeþmesi yanýna kadar devam edeceðini anlatan Kýzýltepe, Sülüklü Çeþmesi'nin bulunduðu alanda da bölgeye hizmet edecek bir park yapýlacaðýný duyurdu. CUMARTESÝ 7 MART Mavi Marmara Gemisi Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý anmalarý için Çanakkale'ye hareket edecek. Mavi Marmara yola çýktý Gazze de yaþanan insanlýk dýþý ambargoyu delmek için yola çýkan ve uluslararasý sularda baskýna uðrayan Mavi Marmara Gemisi tüm dünyada insanlýk vicdanýnýn sembollerinden birisi haline geldi. Mavi Marmara Gemisi üstlendiði bu misyon gereði þimdi yeni limanlara yelken açmaya hazýrlanýyor. Mavi Marmara Gemisi ilk olarak hem yüklendiði misyonu anlatmak için hem de mazlum coðrafyalarda yaþanan sýkýntýlar hakkýnda duyarlýlýk geliþtirmek için Samsun Canik Belediyesi ve ÝHH nýn ortak çalýþmasý ile Samsun'a ve sonrasýnda Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý anmalarý için Çanakkale'ye hareket edecek. Dün Ýstanbul dan hareket eden Mavi Marmara Gemisi, yarýn Samsun a ulaþacak. Mavi Marmara içerisinde oluþturulan ve mazlum coðrafyalardaki sýkýntýlarý anlatan sergi 10 gün boyunca Samsunlular ýn ziyaretine açýk olacak. Ýsrail den Mavi Marmara teklifi Zaferin 100. yýlýnda Çanakkale yolunda 10 gün boyunca Samsun halkýnýn ziyaretine açýk olacak gemi 17 Mart tarihinde Samsunport dan Çanakkale Zaferi nin 100. Yýlýnda bir milletin var olma mücadelesi olan Çanakkale Savaþý'nýn ruhunun daha iyi anlaþýlmasý için yolcularýyla birlikte Çanakkale ye hareket edecek. Samsun'dan Çanakkale ye hareket edecek gemiye üniversite ve orta öðretim öðrencileri, akademisyenler, STK temsilcileri ile farklý coðrafyalardan Samsun a gelen yabancý üniversite öðrencileri binecek. Yolculuk sýrasýnda gemi içerisinde fotoðraf sergisi, belgesel film gösterimleri ve panel ile konferanslar gerçekleþtirilecek. Samsun Canik Belediyesi nin üstlendiði bu proje ile özellikle gençlere Mavi Marmara ve mazlum coðrafyalarda yaþananlar anlatýlacak. (Haber Merkezi) Mavi Marmara konusunda köþeye sýkýþan Ýsrail, Musevi bir iþadamý aracýlýðýyla ulaþtýðý maðdur avukatlarýna, sürpriz bir teklifte bulundu. Ýsrail, bir aracý vasýtasý ile Mavi Marmara maðdurlarýnýn avukatlarýna, Gazze deki ablukayý gevþetecek Yeþil Hat (greenline) ve katliam maðdurlarýna 1 milyar dolarlýk tazminat ödeme teklifinde bulundu. Mersin limanýnda kurulmasý teklif edilen Yeþil Hat týn Türkiye den Gazze ye giden mallarýn Ýsrail gümrüklerine takýlmadan ve ambalajlarý yýrtýlmadan yerine ulaþmasýný saðlayacaðý da taahhüt edildi. Mavi Marmara maðdurlarý için 1 milyar dolar tazminat teklifinde de bulunan aracý, avukatlarýn Mavi Marmara üzerinden pazarlýk yapmayacaklarýný beyan etmeleri üzerine, Ýsrail in bu bedel karþýlýðýnda ne talep ettiðini açýklamadý. AMAÇ DAVADAN VAZGE- ÇÝRMEK Ýsrail in bu teklifle amacýnýn davadan vazgeçirmek olduðunu vurgulayan Mavi Marmara katýlýmcýsý ve ÝHH Çorum Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, Ýsrail in teklifi yaklaþýk 3 ay kadar önce Türkiye de yaþayan Musevi asýllý önemli bir iþadamý vasýtasýyla Mavi Marmara maðdurlarýnýn avukatlarý aracýlýðýyla ÝHH ya iletildi. Görüþme önerisinin Gazze ye yönelik abluka ve ticari öneri adý altýnda getirildiðini belirten Avukat Cihat Gökdemir, gelen aracýnýn Gazze üzerindeki ablukanýn gevþetilmesini kendilerine ilettiðini, kendilerininse Gazze ablukasý pazarlýk konusu yapýlamaz. Kayýtsýz þartsýz abluka kaldýrýlmalýdýr dediðini söyledi. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Söyleþiye Genç Giriþimciler Komisyonu üyeleri Sinan Özdilli ve Fahrettin Öztemiz katýldý. Bilge Kaðan gençleriyle söyleþi Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giriþimcilik Haftasý nedeniyle söyleþi düzenledi. Söyleþiye konuþmacý olarak Ticaret ve Sanayi Odasý Genç Giriþimciler Komisyonu üyeleri Sinan Özdilli ile Fahrettin Öztemiz katýldý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, TSO Genç Giriþimciler Komisyonu tarafýndan düzenlenen Ben Genç Giriþimciyim projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen söyleþiye Genç Giriþimciler Komisyonu Baþkaný Can Çabuk, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Fatih Þenöz de katýldý. Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleþtirilen etkinlikte Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür Yardýmcýlarý Yusuf Renkli, Ýsmail Hançer ile birlikte öðretmenler ve öðrenciler hazýr bulundu. Genç Giriþimciler Komisyonu üyeleri Sinan Özdilli ve Fahrettin Öztemiz yaptýklarý konuþmalarda, hedef belirlemenin önemini vurgulayarak, giriþimcilik ruhunun önemine dikkat çektiler. Özdilli ve Öztemiz daha sonra öðrencilerin sorularýný yanýtladýlar. Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Komisyon Baþkan ve üyelerine katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giriþimcilik Haftasý nedeniyle söyleþi düzenledi.

6 6 CUMARTESÝ 7 MART Artýbir Mühendislik-Mimarlýk açýldý Artýbir Mühendislik-Mimarlýk Cuma Namazý sonrasýnda dualarla açýldý. Kadýnlar her alanda etkin olmalý Vali Ahmet Kara, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle gönderdiði mesajýnda tüm kadýnlarý kutladý. Valilik ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, bugün kadýnlarýn düne göre ekonomik, sosyal ve kültürel hayatýn içerisinde daha fazla rol aldýðýný ve her geçen gün de hak ettiði yeri bulduðunu belirten Vali Kara, mesajýnda þunlarý söyledi; "Özellikle son dönemde yapýlan yenilikler ile ülkemizde kadýnlarýn eðitim olanaklarý, çalýþma ve sosyal yaþamýn içinde yer alma olanaklarý ve nitelikleri geliþtirilmektedir. Çünkü kadýnýn eðitimden, üretimden, iþ gücünden, toplumdan dýþlanmasý toplumun gücünün yarýsýný yok etmektir. Kadýnlar, sadece nüfusumuzun yarýsý olmasý itibariyle deðil, anne olarak da son derece önemli bir konumda bulunmaktadýr. Kadýnlar çeþitli alanlardaki baþarýlarý kadar yetiþtirdikleri nesillerle de ülkenin geleceðinin þekillenmesine herkesten daha çok katkýda bulunmaktadýrlar. Kadýn haklarý konusunda yasal düzeyde önemli adýmlar atýlmýþ olmakla birlikte zaman zaman kadýna yönelik þiddet konusunda üzücü olaylar yaþamaktayýz. Öncelikle kadýna yönelik þiddetin bir insanlýk suçu olduðu unutulmamalýdýr. Kadýna yönelik þiddetin ve sonuçlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik kurumlarýmýz sivil toplum kuruluþlarýmýz ve tüm vatandaþlarýmýzýn iþbirliði ve koordineli çalýþmasý ile kadýnýn güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet sunumunun yanýnda farkýndalýk oluþturma ve zihniyet dönüþümünün saðlanmasý son derece önemlidir. Bu düþüncelerle, yaþamýmýzýn doðumdan ölüme her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz olduðunda desteklerini esirgemeyen, eðiten, yetiþtiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren fedakâr kadýnlarýmýzýn bilimde, kültürde, sanatta, sporda, iþ yaþamýnda, kýsacasý hayatýn her alanýnda daha etkin olmalarý dileðiyle, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum." Kadýnlar yol gösterici Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, Saðlýklý ve mutlu bir yaþamýn öncüleri olan kadýnlarýmýzýn; gösterdikleri sevgi, hoþgörü ve fedakârlýklarýyla hayatýmýzýn her alanýnda yer aldýklarýný bildirdi. Yücel, "Kadýnlarýmýz, yetiþtirdikleri nesillerle geleceðimizi þekillendirmekte, saðlýklý ve huzurlu bir çevrede yaþamak için yol gösterici olmaktadýrlar. Çalýþma hayatý ile aile hayatýný mutlu bir þekilde bütünleþtirmiþ kadýnlarýmýz, Ülkemizi de aydýnlýk günlere taþýmaktadýrlar. Son günlerde sýklýkla yaþanan Artýbir Mühendislik-Mimarlýk Çöplü Mahallesi Uç 1. Sokak numara 9/D'de hizmete girdi. Kadýnlar 8 Mart ta yürüyecek Çorum Kadýn Platformu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde kadýna þiddeti protesto edecek. Platform üyesi kadýnlar yarýn (8 Mart Pazar günü) saat 15.00'de Hacý Bektaþ-ý Veli Parký'nda toplanarak Saat Kulesi'ne kadar yürüyecek. Platform daha sonra Hacý Bektaþ-ý Veli Parký'nda forum düzenleyecek. Platformdan konuya iliþkin yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: "Biz kadýnlar, kadýna yönelik þiddete, yoksulluða, yolsuzluða, gericiliðe, güvencesizliðe, emeðimizin ve bedenimizin sömürülmesine, Kadýn cinayetlerine karþý mücadeleyi büyütmekten baþka yol olmadýðýný biliyoruz. Yatak odamýzdan, eteðimizin boyuna, kürtaj hakkýmýzdan, kaç çocuk doðuracaðýmýza kadar tüm yaþam tarzýmýza müdahale eden AKP hükümetinin 13 yýllýk kesintisiz ve ýsrarlý cinsiyetçi politikalarýný reddediyoruz. Kadýnlarý esnek, güvencesiz, düþük statülü, düþük verimli çalýþma biçimlerini,kadýn-erkek eþitsizliðini yaratan politikalarý reddediyoruz. Kadýnlar ev,çalýþma yaþamý,okul, sokak gibi her türlü alanda kendilerini var ettikçe,kendi hayatlarýna dair kararlar aldýkça,türlü þiddeti kabul etmeyerek boþanmak istedikçe erkek þiddetiyle karþý karþýya kalýyor. Bu öyle bir þiddet ekonomik, fiziksel ve psikolojik boyutlarý bir yana, kadýnlar göz önünde, sokak ortasýnda katlediliyor. Bunun en vahþi örneklerinden birisini, Þubat ayýnda yaþadýk. 20 yaþýndaki üniversite öðrencisi Özgecan Aslan, Tarsus'tan Mersin'deki evine dönerken,bir erkek Vali Ahmet Kara Dr. Ýsmail Yücel M. ALÝ. CEY- LAN Artýbir Mühendislik-Mimarlýk Çöplü Mahallesi Uç 1. Sokak numara 9/D'de hizmete girdi. Meslekte deneyimli Makine Mühendisi Mesut Çelik ile niþanlýsý Mimar Ayþenur Durmuþ'un sahibi olduðu Artýbir Mühendislik-Mimarlýk Cuma Namazý sonrasýnda dualarla açýldý. Açýlýþa Mesut Çelik ile Ayþenur Durmuþ'un yakýnlarý, çevre esnafý ile çok sayýda davetli katýldý. Makine Mühendisi Mesut Çelik, Artýbir Mühendislik-Mimarlýk'ta mekanik tesisat, doðalgaz tesisat, projelendirme, mimarlýk, proje tasarýmý, doðalgaz taahhüt gibi hizmetler verdiklerini söyledi. Açýlýþta katýlýmcýlara çeþitli ikramlarda da bulunuldu. 'Kadýna Yönelik Þiddet Olaylarý'nýn, kadýnlarýmýzda; zihinsel, duygusal ve fiziksel saðlýk sorunlarýna yol açtýðýný görüyor ve büyük üzüntü duyuyoruz. Bu olaylarýn son bulmasý en büyük dileðimizdir. 'Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr' sözü ile deðeri anlaþýlan kadýnlarýmýzýn hak ettikleri deðeri toplumda görmesi toplum saðlýðý ve huzuru açýsýndan, mutlu nesiller yetiþmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Ýçlerindeki sevgiyi, huzuru ve merhameti hiçbir karþýlýk beklemeden bizlere sunan, doðumdan ölüme kadar hayatýn her anýnda bizi biz yapan deðerli kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlar, saðlýk ve esenlikler dilerim." tarafýndan kaçýrýlarak tecavüze uðradý,hunharca öldürüldü ve sonra yakýlarak dere kenarýna atýldý. Her gün onlarca örneðiyle karþýlaþtýðýmýz kadýn katliamlarýna karþý isyandayýz. Kürt, Ezidi, Türkmen kadýnlarý savaþta vahþice katleden,tecavüz eden,esir alan,cariye pazarlarýnda satan IÞÝD zihniyeti ile Türkiye'de fýtrat açýklamalarý yapan AKP zihniyeti aynýdýr. Artýk AKP sussun kadýnlar konuþsun. Bizler, direniþ kararlýlýðýyla; bugün her yanýyla çürümüþ bu düzende, biz kadýnlara sömürüden ve ölümden baþka bir yaþam sunmayan; Emeðimiz ve bedenimiz üzerinde söz, karar yetkisini kendisinde gören bu erkek egemen, kapitalist sisteme karþý þimdi daha güçlü bir mücadeleyi ve dayanýþmayý örüyoruz. Biz kadýnlar, bugüne kadar bizlerden çaldýklarýyla ayakkabý kutularýný dolduranlardan, özgürlüðümüzü, emeðimizi, ekmeðimizi, yaþam güvencemizi, ayakkabý kutularýna sýðdýrmaya çalýþanlardan hesabýný soracaðýz. Bugün tüm Dünya'daki kýz kardeþlerimizle, yýllar önce kadýnlarýn yaktýklarý isyan ateþini, kadýn dayanýþmasýyla sokaklara taþýyacaðýz. Bu kararlýlýkla, emeðimize, kimliðimize ve bedenimize el koyanlara hayýr diyoruz.. Bizler biliyoruz ki; þiddet, yoksulluk, yolsuzluk ve sömürü düzenini deðiþtirmek mümkün. Þiddettin, yoksulluðun, yolsuzluðun, sömürünün ve savaþýn olmadýðý, eþitlikçi ve özgürlükçü yeni bir dünyanýn ve Türkiye'nin inþasý için direniþimizi büyüteceðiz." 'Tarihe Ýz Býrakan Kadýnlar' bu sergide Tarihe Ýz Býrakan Kadýnlar konulu fotoðraf sergisi açýldý. Kadýnlar Günü etkinliklerle kutlanacak 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenecek çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar; saðlýklý yaþam yürüyüþü ve kahvaltý ile baþlayacak. Halk Saðlýðý Müdürlüðü koordinesinde yarýn saat de Yunus Emre Parký nda yapýlacak yürüyüþün ardýndan Ziraat Odasý Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþerek karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek seçimlerde tekrar oda baþkaný olan Mehmet Sayan ve yönetimine görevinde baþarýlar diledi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle hazýrladýðý Tarihe Ýz Býrakan Kadýnlar' konulu fotoðraf sergisi açýldý. Okul salonunda açýlan sergiye Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri ile öðretmen ve öðrenciler katýldý. Serginin açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Sabriye Esen, " Buharaevler MTAL olarak Dünya Kadýnlar Günü'nü her yýl farklý konferanslarla, öðrencilerimizin hazýrladýðý etkinliklerle kutlamaya çalýþýyoruz. Bu yýlda tarihimizde iz býrakmýþ, bizlerin bu günlere gelmesinde bize örnek olmuþ kadýnlarýmýzdan bir kesit hazýrlamaya çalýþtýk. Onlarý fotoðraflarýyla hatýrlayarak bugün ki genç öðrencilerimize hatýrlatalým istedik. Bizleri bugünde yalnýz býrakmadýðýnýz için hepinize teþekkür ediyorum." Dedi. Serginin açýlýþ kurdelesini Mesude Kara, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve Okul Müdürü Sabriye Esen birlikte yaptý. Ýlk kadýn baþbakan, ilk kadýn bakan, ilk kadýn heykeltraþ, ilk kadýn büyükelçi, ilk kadýn hekim, ilk kadýn kimyagerin ye fotoðraflarýnýn yer aldýðý sergi 9 Mart'a kadar açýk kalacak. Serginin açýlýþýný Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara ile Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yaptý. saat da Öðretmenevi nde bayanlara yönelik kahvaltý gerçekleþecek. Yine yarýn saat da Atatürk Anýtý nda yapýlacak çelenk töreninin ardýndan Devlet Tiyatro Salonu nda Biz Kadýnlar adlý program baþlayacak, te yapýlacak kokteylle birlikte sona erecek. Sayan dan borsaya ziyaret Mehmet Sayan, ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ tan bilgi aldý. Bektaþ, Ziraat Odasý ve borsanýn kardeþ kurum olduðunu ikisinin de hedef kitlesinin çiftçiler olduðunu belirterek, Çorum da tarým ve hayvancýlýðýn geliþmesi noktasýnda her zaman ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný söyledi.(ýha) YGS adaylarýna önemli uyarý ÖSYM, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýna (YGS) baþvuranlardan, þifrelerini kaybeden veya unutan adaylarýn, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebileceðini bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart'ta yapýlacak olan YGS'ye baþvuran adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren giriþ belgesini, T.C. kimlik numaralarý ve þifreleriyle "ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebiliyor. Ancak þifrelerini kaybeden veya unutan adaylar, bu belgelerini edinemiyor. Þifrelerini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilecek. Bunun için adayýn, belirtilen internet adresinden "Þifremi Unuttum" alanýna girmeleri, burada kendilerine sorulan sorularý doðru cevaplandýrmalarý (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde þifre deðiþikliði yapýlýrken verilen bilgilerle ayný olmalýdýr) gerekiyor. Sorulara doðru cevap veremediði için internet eriþim þifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylarýn, yeni þifre edinmek için ÖSYM sýnav koordinatörlüklerine veya YGS'de baþvuru merkezi olarak görev yapan yetkilendirilmiþ baþvuru merkezlerine geçerli nüfus cüzdaný veya pasaportlarýyla þahsen baþvurarak, 5 lira karþýlýðý yeni þifrelerini edinmeleri gerekiyor. ÖSYM sýnav koordinatörlükleri ve yetkilendirilmiþ baþvuru merkezlerinin adreslerine ÖSYM'nin internet sayfasý üzerinden eriþilecek. Adayýn kendisinden baþka hiç kimse aday adýna þifre edinemeyecek.(aa)

7 Sandýða Sahip Çýkýyoruz Ülke kalkýnmasýnda kadýnýn payý büyük AK Parti nin kuruluþundan bu yana tüm reklam ve tanýtým iþlerini yapan, seçim kampanyalarýný organize eden ve Cumhurbaþkaný Erdoðan a yakýn isimlerden olan hemþehrimiz Erol Olçak ýn aday adaylýðý yaygýn basýnda da yanký uyandýrdý. Olçak la ilgili haber Star Gazetesi ve internet gazetelerinde yayýmlandý. Star dan Þerife Güzel in haberinde, Olçak ýn Ýstanbul 1. bölgeden milletvekili aday adaylýðý için baþvurusunun ardýndan yapýlan temayül yoklamasýna da katýldýðý öðrenildi. AK Parti nin kuruluþ organizasyonundan baþlayarak, bugüne kadarki tüm seçim kampanyalarýný organize eden Olçak, kampanyada kullanýlacak strateji ve ana sloganlarý ortaya koymasýyla dikkat çekti. denildi. AK Parti, 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Parti, bu baðlamda Sandýða Sahip Çýkýyoruz adý altýnda sandýk yönetim kurulu toplantýsý düzenleyecek. AK Parti Ýl Baþkanlýðý ndan yapýlan açýklamaya göre, ülke genelinde her sandýk bölgesinde ayrý ayrý olmasý kaydýyla 3 ana kademe, 3 kadýn kollarý ve 3 gençlik kollarý olmak üzere 9 kiþilik sandýk yönetim kurullarýnýn oluþturularak aktif hak getirilmesi amacýyla bugün saat 14.00'de Sandýða Sahip Çýkýyoruz toplantýlarý yapýlacak. Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Yaklaþan genel seçimler öncesinde AK Parti'nin tüm ilgili organlarýnýn birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir uyum örneði gösterilmiþtir. 7 Mart 2015 Cumartesi günü AK Parti'nin 81 il teþkilatýnda ayný anda Sandýða Sahip Çýkýyoruz sloganý ile ortak bir çalýþma yürütülerek seçimlerde partinin her bir kademesinde görev alan insanlarýn bilgilendirilmesi hedeflenmiþtir. AK Parti'nin önümüzdeki hedefi 2015 seçimlerinden baþarýyla çýkmak milletimize söz verdiðimiz gibi Cumhuriyetimizin 100. yýlý olan 2023 yýlýna büyük hedef ve projelere istikrarla, huzurla ve selametle ulaþmaktýr. dedi. Kadýný her alanda güçlü kýlmaya çalýþýyoruz AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Hayatýmýzýn her alanýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren fedakar kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Günü nü kutluyorum. dedi. AK Parti Ýl Baþkanlýðý ndan yapýlan açýklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle mesaj yayýmlayan Bekiroðlu, þunlarý söyledi; Hayatýn her alanýnda kadýnlara yeteri kadar yer vermeyen toplumlar akýllarýnýn yarýsýný kaybetmiþ demektirler. Bizim medeniyetimiz kadýna büyük deðer veren bir medeniyettir. Toplumlardaki cinsiyetler arasý adaletsizlikler tarih kadar eski ve evrensel bir sorundur. Bu sorunu çözmek toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn hak ettikleri gibi konumlanmalarýný saðlamak AK Parti iktidarý olarak önceliklerimiz arasýndadýr. AK Parti iktidarý her türlü ayrýmcýlýða karþý olduðu gibi cinsiyet ayrýmcýlýðýna da karþýdýr. Biz kadýnýmýzý her alanda güçlü kýlmaya çalýþýyoruz. Kadýn politikalarýmýzla dünyanýn bir çok geliþmiþ ülkesine model sunacak durumdayýz. AK Parti kuruluþundan bu yana gerek siyasi faaliyetlerinde gerekse doðrudan halka hizmet noktasýnda kadýn katýlýmýna büyük önem vermiþtir. AK Parti kadýnlarýmýzýn toplumsal hayatýn her alanýna katýlmasýný desteklediði gibi istihdama katýlmasýný da Türkiye'nin kalkýnmasýnýn ve refahýnýn olmazsa olmaz koþullarýndan Rumi Bekiroðlu Prof. Dr. Arif Ersoy biri olarak görmektedir. Kadýnlar sadece toplumumuzun yarýsýný oluþturduklarý için deðil, her þeyden önce birey ve saðlýklý nesillerin yetiþtirilmesinde birinci derecede etkin olduklarý için yýllarýn ihmali sonucu biriken her türlü sorunlarýyla ilgilenilmesi partimiz önem verdiði konulardan biri olmuþtur. Kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn tanýndýðý 1934 yýlýndan bu yana Mecliste en yüksek kadýn katýlýmý bizim dönemimizde gerçekleþmiþtir yýlýnda anayasada kadýn erkek eþitliðinde devletin sorumluluðu ilk kez AK Parti iktidarýnda tanýndý. AK Parti hükümeti olarak iktidara geldiðimiz günden beri kadýn haklarý konusunda, Ýþ Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi kadýnlarýmýz için bir çok yasal düzenlemeler yapmýþtýr sayýlý ailenin korunmasý ve kadýna yönelik þiddetin önlenmesine dair kanun ile korunan kiþi ile þiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunan kiþi hakkýndaki alýnabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ayrýntýlarý ile düzenlendi. Bu yöndeki çalýþmalar devam etmektedir. Hayatýmýzýn yarýsý hatta çok daha fazla deðerlerimizi ifade eden Türkiye Cumhuriyetinin odak noktasýnda yer alan kadýnlarýmýzýn toplumsal, ekonomik ve üretici güçleriyle ülkemizi her bakýmdan güçlendireceklerine inanýyor, bu duygu ve düþüncelerle tekrar kadýnlarýmýzýn bu özel günlerini kutluyor sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Devlet yönetimi ve milletin temsilinde kadýnlara büyük görevler düþtüðünü belirten Ersoy, açýklamasýnda þöyle dedi: "Kadýnlarýmýz toplumsal yaþamýn her kademesinde üstlendikleri eþiz roller ile insan hayatýnýn en etkin bireyleri konumunda yer almaktadýrlar. Varlýklarýný insanlýk adýna büyük deðer olarak kabul ettiðimiz kadýnlarýmýz ortaya koymuþ olduklarý fedakâr duygular içerisinde görev üstlendikleri her çalýþmada, hem ailelerinin etkin birer bireyleri olduklarýný hem de ülke kalkýnmasýnda pay sahibi olduklarýný açýkça göstermektedirler. Toplumsal geliþmiþlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birisi olan kadýna saygý, kadýna verilen deðer, kadýnýn hak ve sorumluluklarý çaðdaþlýk seviyesinin en çarpýcý kriterleridir. Toplumlar geliþmiþlik yolunda hýzla ilerlemek istiyorlarsa, toplumsal yapýsýný insan üzerine kurmalýdýr. Ýnsan üzerine kurulan toplumsal yapýnýn merkezine de kadýný koymalýdýr. Özellikle devlet yönetimi ve milletin temsili anlamýnda kadýnlarýmýza çok büyük görevler düþmektedir. Kadýnsýz bir devlet yönetimi ve millet temsili düþünülemez. Kadýnsýz siyaset aksak ilerleyen bir demokrasinin göstergesidir ki, bu durum toplumsal yapýmýz açýsýndan ciddi bir eksikliði ifade etmektedir. Bu anlamlý gün vesilesiyle, þehrimize, milletimize, ülkemize ve tüm dünya halklarýna, kadýn eli deðmiþ, kadýn ruhunun zengin ýrmaðýndan beslenmiþ, sevgi, saygý ve þefkatle var olan bir dünya diliyorum. Kadýnlarýmýza vereceðimiz deðer ölçüsünde güzel yarýnlar diliyorum. Tüm dünya kadýnlarýnýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum. Hastalara geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melek Pehlivan ve Baþkan Yardýmcýlarý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yatan bayan hastalarý ziyaret ettiler. AK Parti den yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü de hastanede tedavisi süren Ahmet Dede yi ziyaret etti. Ziyarette Baþhekim Uzm. Dr. Sinan Zehir le de görüþülerek hastalarýn durumu ve hastane ile ilgili bilgiler alýndý. AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melek Pehlivan ile baþkan yardýmcýlarý hasta ziyaretinde bulundu. Erol Olçak ýn aday adaylýðý yaygýn basýnda Hemþehrimiz Erol Olçak ýn aday adaylýðý yaygýn basýnda da yanký uyandýrdý. YÜKSEL BASAR AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ýnþaat Mühendisi Erol Çýtak, 20 yýlý aþkýn süredir Almanya da enerj isektöründe hizmet verdiðini belirterek, Ýþadamý veya bürokrat deðilim. Herhangi bir yerden iþ almak veya bürokraside yükselmek için aday adayý olmadým. Davama hizmet etmek için yola çýktým. dedi. Hakimiyet i ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulunan Çýtak, 20 yýlý aþkýn süredir Almanya da enerji sektöründe çalýþtýðýný belirterek, Türkiye ve Çorum için proje üretmeye, çalýþmaya hazýr olduðunu söyledi. Türkiye ekonomisinin en büyük probleminin cari açýk olduguna inandýðýný belirten Çýtak, Cari açýðý düþürmenin formülünün enerji sektöründe yattýðý kanaatindeyim. Eðer kullandýðýmýz enerjinin bir kýsmýný kendimiz üretebilirsek, enerjideki dýþa baðýmlýlýðý azaltmýþ oluruz. Bu alanda yurtdýþýnda yýllarca çalýþtým. Tecrübelerimi milletimin hizmetine sunmak istiyorum. Rabbim nasip ederse millete hizmet için geldim. dedi. Enerji sektöründe iddialý olduðunu belirten Çýtak, güneþ, rüzgar ve nükleer enerjinin Türkiye için önemine deðindi. Çýtak, projelerini ülke ve memleketin istifadesine sunacaðýný kaydetti. Çýtak, konuþmasýnda AK Parti den aday adayý oldum. Ýþadamý ve bürokrat deðilim. Ýþ takibi yapmaya veya bürokraside yükselmek için aday olmadým. Hizmet için buraya geldim Aralýk operasyonundan sonra Avrupa da ülkemizin çýkarlarý için ne yapýlmasý gerekiyorsa yaptýk. Görev verilirse bu ülke, memleketimiz için çalýþmaya devam ederiz. Nasip CUMARTESÝ 7 MART Davam için aday oldum Bozkurt tan Tarancý ya ziyaret AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, Emniyet Müdürü Erkan Tarancý yý ziyaret etti. AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, Çorum un Türkiye nin en huzurlu illerinden birisi olduðunu belirterek, toplumda huzur ve asayiþin saðlanmasýnda özverili çalýþmalarýndan dolayý polis teþkilatýna teþekkür etti. Emniyet Müdürü Erkan Tarancý da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) Býçak, aday adaylarýný kutladý AK Parti Ankara Milletvekili aday adayý hemþehrimiz Av. Prof. Dr. Vahit Býçak'ýn, partisinden Çorum Milletvekili aday adayý olan isimleri telefonla AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ýnþaat Mühendisi Erol Çýtak, Hakimiyet i ziyaret etti. olmazsa Almanya ya döner yine ülkemizin çýkarlarý için ayný mücadelemiz devam ederiz. ifadelerine yer verdi. EROL ÇITAK 1972 Ýskilip doðumlu Temel eðitimimi Çorum da tamamladým. Atatürk Lisesi mezunu yýllarý arasýnda Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði bölümünden mezun oldu. Ýstanbul da dört yýl Ýlim Yayma Cemiyeti Vefa Yurdu nda kaldý yýlýnda bir yýl Almanya da dil eðitimi aldý yýllarý arasýnda Dortmund Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði bölümünde yüksek lisans yaptým. Ayrýca Mimar.. Yüksek yapýlarýn enerji ihtiyaçlarý, ýsý yalýtýmý ve ses yalýtýmý hesaplarý konusunda Alman resmi makamlarýnýn tanýdýðý bilirkiþi. Kuzey Ruhr Akademisyenler Birliði (Dortmund) Baþkanlýðý yaptý. Özel sektörden gelen teklifler üzerine 1999 yýlýndan beri Köln de inþaat mühendisi/ mimar (yönetici) olarak çalýþýyor. Uzmanlýk alanlarý: Enerji sektörü (yenilenebilir temiz enerji) Güneþ enerjisinden faydalanan, yapýlarýn çatýlarýna yerleþtirilen, ýsý ve elektrik enerjisi üreten solar paneller, Photovoltajpanelleri hesaplarý ve projelendirme çalýþmalarý yapýyor. Rüzgar enerjisinden faydalanarak elektrik üreten yeldeðirmeni kuleleri üzerine uzmanlýk derecesinde çalýþmalarý bulunuyor. Yine enerji sektöründe Nükleer enerji tesislerinin deney üniteleri, test labaratuvar binalarýnýn projelendirme ve yapým çalýþmalarý üzerine gerek, Aachen þehrinde gerekse Jülich þehrinde çalýþmalarý bulunuyor. Orhan Bozkurt, Emniyet Müdürü Erkan Tarancý yý ziyaret etti. Prof. Dr. Vahit Býçak, partisinden aday adayý olan hemþehrilerini tebrik etti. arayarak hayýrlý olsun dileklerini ilettiði bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, Ankara'da yoðun seçim kampanyasý yürütmesine raðmen Çorum'u da ihmal etmeyen Vahit Býçak'ýn; Arif Ersoy, Faruk Özkader, Recep Kaymakcan, Fatih Maden, Orhan Bozkurt, Ahmet Ölçer, Esat Furkan Büyükçýnar, Yaþar Uðurlu, Ahmet Sami Ceylan, Ali Osman Kýyak, Nurettin Kulalý, Berat Uzun, Necip Uygur, Þakir Þahin ve Fatma Çöpür'ü arayarak hayýrlý olsun dileklerini ilettiði; diðer aday adaylarýna da sekreteryasý tarafýndan iletiþim kurmaya çalýþtýðý ifade edildi. Vahit Býçak'ýn bu nazik davranýþýnýn aday adaylarý tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðý belirtilirken, Ankara ve Ýstanbul'dan Çorumlu vekillerin çýkmasýnýn önemi dile getirildi.

8 8 CUMARTESÝ 7 MART Her geçen yýl artýþ gösteren ilaç tüketiminin 2014 yýlýnda da hýz kesmediði ortaya çýktý. Adeta leblebi gibi tüketilmeye baþlayan ilaçlarýn tüketim oranlarý ürkütücü boyutlara ulaþtý. Saðlýk Bakanlýðý nýn açýklamasýna göre 2014 yýlýnda tüketilen ilaç kutu sayýsý 1 milyar 970 milyona ulaþtý. Artýþ 2002 ye göre yüzde 182 olarak belirlendi. Tek sevindirici haber ise kamu ilaç harcamasý sadece yüzde 10 arttý. Fransa'da grip salgýný, 8 binden fazla can aldý. Fransa Halk Saðlýðý Gözlem Enstitüsü, ocak ayý ortasýndan bu yana 8 bin 500 kiþinin grip vakalarý nedeniyle hayatýný kaybettiðini açýkladý. Bu yýlki salgýnda ölüm oranýn son 8 yýla oranla yüzde 19 arttýðýna iþaret edilen açýklamada hayatýný kaybedenlerin büyük bir kýsmýnýn 65 yaþ üzeri olduðu belirtildi. Salgýna en çok H3N2 virüsünün yol açtýðý, ancak baþka virüslerin de grip vakalarýna neden olduðu kaydedildi. Grip salgýný nedeniyle geçen ay hastanelerin acil servisleri doluluk oranýný aþmýþ ve kýrmýzý alarm verilmiþti. Kasým ayýnda baþlayan salgýndan ülke çapýnda yaklaþýk 2,7 milyon kiþi etkilendi. (AA) Adý: Okul fobisi Geçen hafta, ilköðretim okullarýmýzýn birinden telefon geldi. Okul rehberlik servisinden arayan F. Haným, okul fobisi olan, A. isminde bir öðrencisinden bahsediyordu. Daha öncesinde, A., doktora yönlendirilmiþ, "Okul Fobisi" tanýsý konmuþ ve iki tane ilaç verilmiþ (Selectra, Risperdal), fakat olumlu bir sonuç alýnamamýþtý. Aile, çaresizliðini ifade ederek, "Ankara'ya gitmeyi bile göze alýrýz" deyince de, F.Haným ailenin buna maddi-manevi güç yetiremeyeceðini bildiðinden, bizi önermiþti. Aile, ayrýntýlý deðerlendirme için randevu talebinde bulundu. Deðerlendirmeye; A.,babaanne, anne ve küçük kardeþi geldiler. Yaþadýklarý zorlu süreci, dilleri döndüðünce anlatmaya çalýþtýlar. Gerekli deðerlendirme uygulandýktan sonra, A.'nýn zihinsel bir problemi olmadýðý gibi, okula ve okumaya istekli bir çocuk olduðunu fark ettim. Sene baþýndan beri kavgalý, gürültülü ve kesintili bir okul sürecine raðmen, A., evde yazýp, çizmeye devam ediyor, "Ben evde okuyorum" derken, gözlerinin içi gülüyordu. 1.,2. ve 3. grup sesleri tanýyor, "Ela, ele.." gibi basit kelimeleri baðýmsýz yazýp, okuyabiliyordu. Alýcý ve ifade edici dili "iyi" düzeydeydi. Eylül ayýnda, 20 gün kadar annesi ve babaannesi, öðlen okula býrakmýþ, akþam almýþlardý. Sýnýf arkadaþýnýn annesi birkaç gün sýnýfta, çocuðunun yanýnda oturunca, A. için tabir-i caizse "Dananýn kuyruðu kopmuþtu". A., "Ben de babaannemi istiyorum" diye tutturmuþtu. Bunun üzerine babaanne, ay kadar bir süre sýnýfta oturmuþ, kademeli olarak sýnýf dýþýna çýkarýlmaya çalýþýlmýþtý. Ancak bu süreçte de, - aile, sýnýf öðretmeni ve okul rehberlik servisinden aldýðým bilgiye göreokuldan kaçmalarý, babaanneye sarýlýp, ayrýlmak istemeyiþi, sýnýfta çýðlýk çýðlýða aðlamalarý devam etmiþ. Son iki aydýr da okula hiç gitmemiþ..! PEKÝ, NEDÝR BU 'OKUL FOBÝSÝ'? Çocuklarda okula gitmek istememe ve gitmeme durumu; okul reddi ya da okul korkusu olarak isimlendirilmektedir. Çocuk, bir gün birdenbire okula gitmek istemez, zorlamalar karþýsýnda endiþe duyar, paniðe kapýlýr, midesi bulanýr, kusar, baþý döner, aðlar, gitmemekte direnir. Bazýlarý zorlamalara dayanamayýp yola çýkar, yarý yoldan döner ya da sýnýftan çýkar eve gelir. Baþlangýç bazen sinsidir. Ön belirtiler günlerce sürebilir. Çocuk neþesizdir, uykuya dalmakta güçlük çeker, iþtahý kesilir, ödevlere karþý ilgisi azalýr. Her sabah bedensel bir yakýnmayla uyanýr. Baþý, karný aðrýr. Midesi bulanýr ve sonunda bir gün "okula gitmeyeceðini" söyleyiverir. Neden olarak, öðretmenden korktuðunu ya da arkadaþýnýn kendisini rahatsýz ettiðini söyleyebilir. Bazý çocuklar ise tanýyamadýklarý bir korkudan söz eder. Çoðu zaman evde rahattýr ancak þiddetli vakalarda evde de huzursuzluk gözlenir. Baðlý ve baðýmlý olduðu aile bireyini (bu genelde annedir), bir yere býrakmaz, peþinde dolaþýr. Kronik Firdevs KARACA EREN Aile Danýþmaný Avustralyalý bilim adamlarý ilginç bir araþtýrmaya imza attý. 205 farklý örümcek türünden 82'sinin zehrinde kronik aðrýlara þifa olabilecek moleküller saptandý. Bilim adamlarý, örümcek zehrinin kronik aðrýlara iyi gelebileceðini belirledi. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden araþtýrmacýlar, 205 farklý örümcek türünün zehrini inceledi ve 82'sinin zehrinde acýnýn beyne iletilmesinde rol oynayan Nav1.7 kanallarýný etkileyen moleküllere rastladý. Araþtýrmayý yürüten Prof. Glenn King, daha önce yapýlan araþtýrmalarda, Nav1.7 kanallarýný etkileyen bir genetik Ýki milyar kutu hapý yuttuk! Avrupa da gripten ölüm Bilinçsiz ilaç tüketiminin neden olduðu zararlara dikkat çeken uzmanlar ise ilaçlarýn birbirleriyle etkileþim yapabildiðini ve ölüme yol açabildiðini ifade ediyor. Ýlaçlarýn var olan hastalýðý da tetikleyebildiðini veya þiddetini artýrabildiðini belirten uzmanlar, hastalýklarýn bilinçsizce kullanýlan antibiyotikler yüzünden kronikleþtiðini ve antibiyotiklerin bu süreçte etkisiz kaldýðýný söyledi. Diðer taraftan ilaç fiyatlarýndaki azalmanýn ve kamu ilaç harcamalarýnda çok büyük bir artýþ olmadýðýný kaydeden Bakanlýk yetkilileri, ilaç fiyatlarýný düþüren reformlarýn hikâyesini þöyle anlattý: 2004 yýlýnda referans fiyat uygulamasý ile ilaç fiyatlarý yüzde 80 e varan oranlarda düþürülürken, Maliye Bakanlýðý baþkanlýðýnda geri ödeme komisyonu kuruldu ve ayný yýl ilaçta KDV oraný yüzde 8 e çekildi yýlýnda SGK ilaç alýmlarý için iskontolar saðlanýrken, ilaç ruhsatlandýrma süreçleri Avrupa Birliði ile uyumlu hale getirildi. (Haber7) Bu ay sonuna kadar grip aþýsý yaptýrýlabilir Saðlýk Bakanlýðý, grip aþýsýnýn Türkiye'de eylül-aralýk aylarý arasýnda yapýlmasýnýn önerildiðini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayýna kadar devam ettiði için mart ayýnýn sonuna kadar aþý yapýlabileceðini bildirdi. Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Grip Bilimsel Danýþma Kurulunun, bugün toplanarak yaþanan grip vakalarýný deðerlendirdiði belirtildi. Gribin, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygýn görülebildiðine iþaret edilen açýklamada, her yýl bu aylarda Kuzey Yarým Küre ülkelerinde grip aktivitesinin arttýðý anýmsatýldý. Avrupa'da artýþ gösteren grip vaka sayýlarýnýn yýlýn ikinci haftasýndan sonra düþüþe baþladýðý ifade edilen açýklamada, halen herhangi bir bölgede salgýn bulunmadýðý bildirildi. Türkiye'de grip vakalarýnýn daðýlýmý ve sayýlarýnda önceki yýllara göre belirgin bir artýþ olmadýðý kaydedilen açýklamada, "Ülkemizde vaka sayýlarý ve yatýþ hýzlarýnda artýþ gözlenmemektedir. Tüm ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de olasý grip salgýný durumunda uygulanacak bir salgýn eylem planý bulunmaktadýr. Bu durumda gerekebilecek ilaç ve malzeme yeterli miktarda mevcuttur. Sadece ülkemizde deðil, tüm ülkelerde grip sýkça ölüme yol açabilmektedir" deðerlendirmesinde bulunuldu. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aþý olduðu bildirilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Grip aþýsýnýn etkinliði, her sene dolaþan virüsle aþý içeriði ayný olduðunda artmaktadýr. Ülkemizin bilimsel verileri deðerlendirildiðinde grip aþýsýnýn eylül-aralýk aylarý arasýnda yapýlmasý önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayýna kadar devam ettiði için mart ayýnýn sonuna kadar aþý yapýlabilir. Gripten korunmak için aþýlanmanýn yaný sýra sýk sýk su ve sabunla eller yýkanmalý, öksürük ve hapþýrýk esnasýnda aðýz ve burun tek kullanýmlýk kâðýt mendille kapatýlmalý ve mendil çöp kutusuna atýlmalýdýr. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapþýrýlmalý, içinde bulunulan mekanlar havalandýrýlmalý, grip belirtileri olan kiþilerin evde istirahat etmeleri saðlanmalýdýr."(aa) Örümcek zehrinden þifa çýktý mutasyonun aðrýlarý yok ettiðinin tespit edildiðini dolayýsýyla bu kanallarý týkayarak aðrýnýn giderilebileceðini vurguladý. Piyasadaki ilaçlarýn bile dindiremediði kronik aðrýlarýn vücudun bir bölgesindeki sinirlerin, aðrýlarýn oluþtuðu bölgelerdeki kanallar aracýlýðýyla beyne sürekli sinyal göndermesinden kaynaklandýðýný belirten King, dünya genelinde kadýnlarýn yüzde 50'sinin, erkeklerin ise yüzde 10'unun korkulu rüyasý olan örümceðin zehrinin ilerde aðrý kesici olarak kullanýlabileceðine dikkati çekti. Araþtýrmanýn sonuçlarý, "British Journal of Pharmacology" dergisinde yayýmlandý.(aa) anksiyete (sürekli kaygý) içindedir, hiçbir þeyle oyalanamaz. Belirtiler genelde okula gitme vaktinde yoðunlaþýr, okuldan ayrýlma vaktinde azalýr. Daha çok Eylül, Ekim aylarýnda ortaya çýkar. Vaka örneðine dönecek olursak, bu belirtilerin hemen hemen hepsi, A.'da görülmüþ. Peki ya görülmeyen kýsým? Asýl kördüðüm, bu soruda saklý. Tabii çözüm de.. Aile için bir hafta sonrasýna randevu verdim. Seansa; anne, baba, babaanne ve dedenin gelmesi gerektiðini söyledim. Anneden gelen bir telefon üzerine, randevuyu seans gününden dört gün öncesine aldýk. Seansa baba gelmemiþti. Sorunlardan biri de buydu. Babanýn çocuðu ve ailesi üzerinde bir otoritesi görünmüyordu. Ailenin maddi-manevi desteðiyle(!), dede ilgileniyordu. Görünen o ki, anne çocuðuna disiplin uygulamaya kalkýþtýðýnda "Sen ne zamandan beri çocuk sahibi oldun" diye, çocuðun gözünden düþürülüyordu. Baba da, "Sýrtýný ya aða ver ya daða" mantýðýyla babasýna dayanmýþ, eþini, çocuklarýný, evini umursamaz hâle gelmiþti. Babaanne, "Ben þu kadar çocuk büyüttüm, böyle bir olay yaþamadým. A., bizi tüketti. Babaannemi býrakmam diyor, baþka birþey demiyor" þeklinde durumu ifade etse de, býyýk altýndan bu duruma gülüyordu. Çünkü; eþinden, gelininden, oðlundan ve çevresinden görmediði ilgiyi torunundan görmek hoþuna gidiyordu. Annesi A.'yý okula göndermek istediðinde A., yaygarayý basýyor, babaanne ve dede "Býrak çocuðu aðlatma, gitmek istemiyorsa gönderme!" diyorlardý. Dede "Ne dediyse yapýyoruz. Markete girer, TL. deðerinde ne isterse alýp çýkarýz", diye durumu aþikâr ifade ediyordu. Sorun da bu deðil miydi? Okul çaðýna kadar evde" bir dediði iki edilmeyen" A., öðretmen otoritesini dinler mi? Yoksa, öðretmen dersle ilgili bir yönerge verdiðinde, "Babaannemi istiyorum" diye yaygarayý basamaz mý? Anne ise eþine, kayýnvalide ve kayýnpederine öfkeli. Olur olmadýk zamanlarda bu öfkesini çocuklarýna þiddet olarak yansýtmaktan çekinmiyor. Dahasý var!!! A., 3.5 yaþýndayken ayný avlu içinde büyüdükleri, ablasýnýn(amca kýzý) intiharýna tanýklýk ediyor ve intihar, ölümle sonuçlanýyor. Bitmedi! 2 yýl sonra, gözünün önünde amcasýnýn diðer kýzý, intihara teþebbüs ediyor. A. da bir gün, intihara teþebbüs ederken annesine yakalanýyor. "Ne yaptýðý" sorulduðunda, "Ablam da yapýyor ya" diye cevap veriyor. O dönemde herhangi bir destek alýnmýyor ve A.'nýn bu travmayý "kendi kendine" atlatmasý bekleniyor. Anasýnýfý çaðý gelince bu senenin benzeri, geçen yýl da yaþanýyor ve aile sorunu çözmek yerine A.'yý okuldan almayý tercih ediyor. "Tarih, tekerrürden ibaret", bu sene çözüm yoluna gidilmezse, seneye ayný durumun yaþanmasý kaçýnýlmaz. Benim aklým ermez. Siz verin cevabý! A., en suçlu mu, yoksa en masum mu? 50 bin kiþi kalp hastalýklarýndan ölüyor Prof. Dr. Kürþat Bozkurt, dünyada ölüm nedenlerinin ilk sýrasýnda yer alan kalp-damar hastalýklarý sebebiyle Türkiye de yýlda bin kiþinin hayatýný kaybettiðini söyledi. Dünyada Mart ayýnýn Damar Hastalýklarý ve Farkýndalýk Ayý olarak kabul edilmesi sebebiyle Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneði Üyesi Prof. Dr. Kürþat Bozkurt ve Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Cengiz Köksal basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Kalp ve damar hastalýklarý konusunda medya mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Prof. Dr. Bozkur ve Doç. Dr. Köksal, damar hastalýklarýnýn Türkiye de yýlda bin dolayýndaki insanýn ölümüne yol açtýðýna dikkat çekti. ATARDAMAR TIKANIKLIÐININ SEBEBÝ SÝGARA Damar hastalýklarý konusunda sorumlu olarak çalýþan ulusal vasküler cerrahi derneði olarak bu toplantýlarý her yýl yapacaklarýný ifade eden Prof. Dr. Bozkurt, Türkiye de çok fazla kalp krizi, þeker hastalýðý var. Bu sebeple problemler doruk noktasýnda. Saðlýk harcamalarýnýn yüzde 8 buçuk civarý buralara gidiyor. Atardamar týkanýklýðý Türkiye de çok sýk bir problem. Bunun en önemli nedenlerinden biride yaygýn sigara kullanýmý. Akdeniz ülkesiyiz ama bu þekilde beslenmiyoruz. Bol miktar tereyaðlý pilavlar, hayvansal yaðlar tüketiyoruz. Bundan dolayý Türkiye de atardamar hastalýklarý çok sýk görülüyor diye konuþtu. SÝGARA KULLANIMI AZALTIL- MALI Her þeyden önce sigaranýn azaltýlmasý gerektiðine dikkat çeken Bozkurt, Bakanlýðýn bu konudaki çok büyük gayretleri sayesinde son yýllarda Türkiye deki sigara kullanýmý azalmaya baþladý. Bunu görebiliyoruz ama hala çok yüksek. Japonya da dýþarýda sigara içen hiçbir insan göremezsiniz. Burada güzel güzel ofis gökdelenlerinin altýnda kapýnýn önünde onlarca kiþi sürekli sigara tüketiyor. Artýk buna biraz dikkat edelim. Hayvansal yaðlardan uzaklaþalým þeklinde konuþtu.

9 CUMARTESÝ 7 MART 2015 Genç matbaacýlar, bölgenin ilk ve tek 5 renkli 9 Çorum matbaada da bölgenin yýldýzý olacak EROL TAÞKAN Hasan Pakkan ve Murat Yitmen in ortaklýðýnda gerçekleþtirilen yeni yatýrým, sektöre Çorum ve bölge iller dahil olmak üzere 5 renkli ilk ve tek baský makinesini Çorum a kazandýrdý. Çorum Ofset markasýyla hizmet verecek olan yeni tesiste, Ýsveç ten ithal edilen Roland 305 model 5 renkli baský makinesi ve tüm ünitelerinin montaj çalýþmalarý tamamlanma aþamasýna geldi. Hummalý bir çalýþmanýn yürütüldüðü tesis, matbaa sektörünün Ankara ya olan baðýmlýlýðýný önlemenin yanýsýra, bölge illere de verdiði hizmetle, Çorum u matbaa sektöründe de marka haline getirecek. Çorum Ankara ya mecbur kalmaktan kurtulacak Ç orum Ofset ortaklarýndan Hasan Pakkan, bir kaç gün içeresinde baský çalýþmasýna baþlayacak olan Çorum Ofset in, Çorumlular ý Ankara ya mecbur kalmaktan kurtaracak donaným ve büyüklüðe sahip olduðunu anlatarak, Tek seferde 5 renk baský yapabilen teknolojiye sahip makinemiz, Çorum un ihtiyaçlarýný yerinde karþýlamanýn yanýsýra, Tokat, Amasya, Yozgat ve Sivas olmak üzere Matbaa deðil adeta baský fabrikasý gibi Murat Yitmen bölgemize de hizmet edecek. dedi. Bölgede çift renk baský makinalarýnýn bulunduðunu hatýrlatan Pakkan, tamamý dijital sistemler tarafýndan yönetilen makinenin, tüm renkli baskýlarý tek seferde ve yüksek kalitede basarak, müþterilerini yüksek kaliteyle kýsa sürede buluþturacaklarýný ifade etti. Adem Baran tarafýndan yurt dýþýndan Çorum Ofset adýna getirilen makina ve ekipmanlar, Halil Özay, Mustafa Bekdaþ ve Vedat Yazýcý dan oluþan uzman teknik ekip tarafýndan makinalarýn montaj çalýþmasý gerçekleþtirildi. Ç epni Mahallesi Aynalý Sokak No: 7 de eski Baðkur binasýnýn bulunduðu sokakta 800 metrekarelik kapalý alana sahip üç katlý iþyerinde hizmet verecek olan matbaa, standart bir matbaadan öte adeta baský fabrikasý niteliðinde. Çorum un ve bölge illerin ilk ve tek 5 renkli baský makinasýna sahip olan Çorum Ofset in makina parkuru da göz dolduruyor. Dergi, insört, afiþ, el ilaný, gazete ve kitap baþta olmak üzere tüm baskýlarý yapabilen entegre tesisin makine parkurunda, Roland 305 baský makinasý, Heidelberg çift renk baský makinasý, Roland tek renk baský makinasý, Müller Martini Robot Ünitesi, otomatik iplik dikiþ makinasý, selefon kaplama ünitesi, otomatik spiral takma makinasý, Heidelberg kesim katlama makinasý, otomatik kuþ gözü makinasý, paketleme makinasý, Polar giyotin, kapak takma makinasý yer alýyor. Adem Baran tarafýndan yurt dýþýndan Çorum Ofset adýna getirilen makina ve ekipmanlar, Halil Özay, Mustafa Bekdaþ ve Vedat Yazýcý dan oluþan uzman teknik ekip tarafýndan makinalarýn montaj çalýþmasý gerçekleþtirildi. Firma ortaklarýndan Murat Yitmen, matbaa sektöründe attýklarý bu büyük adýmla birlikte, Çorum un tüm baský ihtiyaçlarýný Çorum da karþýlamayý hedeflediklerini, bir tesiste olmasý gereken tüm makinalarý Çorum Ofset çatýsý altýnda Çorum ve bölge illerin hizmetine sunduklarýný aktardý. Kaliteli baský, müþteri memnuniyeti ve hýzlý çözüm kabiliyetleri ile Çorum un baský sektöründe bölgenin lideri ve yýldýzý yapmaya kararlý olduklarýný söyleyen Yitmen, alanýnda uzman kadro ile yollarýna devam ettiklerini dile getirdi.

10 10 CUMARTESÝ 7 MART Simpaþ Sigorta hizmette RECEP MEBET Simpaþ Sigorta Çorum Þubesi, Gazi Caddesi Vergi Dairesi karþýsý Rýza Þahin Ýþ Merkezi numara 49/3 te hizmete girdi. Acýrlar Tavukçuluk sahibi Arif Acýr ýn kurucusu olduðu firmayý tanýtan Simpaþ Sigorta Þube Müdürü Nilgün Demirdalýç, sigorta aracýlýk iþlemleriyle Çorum halkýnýn hizmetinde olduklarýný söyledi. Sektörde güven ve çaðdaþ teknoloji ile hizmet kalitesini hep önde tutan Simpaþ Sigorta artýk Çorum da diyen Nilgün Demirdalýç, Türkiye nin seçkin sigorta þirketlerinin acenteliðini üstlendiklerini Acýrlar Tavukçuluk sahibi Arif Acýr ýn kurucusu olduðu Simpaþ Sigorta hizmette. Sungurlu da TEOG toplantýsý Çorum un Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ (TEOG) Sýnavý nda baþarýyý artýrmak için branþ öðretmenlerine zümre toplantýsý düzenledi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürleri Yýlmaz Karaalp, Þaban Atlý ve branþ öðretmenleri katýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu yaptýðý açýklamada, "Ýlçede eðitim kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliðinin saðlanmasý için TEOG sýnavlarýna hazýrlýk yapýlmasý, her okulun branþ bazlý hedeflerinin alýnmasý ve sýnavlara kadar yapýlacak çalýþmalarýn planlanmasý için Müdürlüðümüz bünyesinde görev yapan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Ýngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenleriyle ayrý günlerde toplantýlar yapýyoruz" dedi. (ÝHA) kaydetti. Sigortacýlýk alanýnda 40 yýla yakýn tecrübeye sahip olan Simpaþ ýn müþterilerini rakip deðil iþ ortaðý olarak gördüðünü anlatan Demirdalýç, hizmet kalitesine verdikleri deðerle saðlýklý büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Simpaþ ýn hizmet anlayýþýndan bahseden Demirdalýç, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Simpaþ Sigorta olarak ev ve iþyeri yangýn, hýrsýzlýk, deprem, kasko, trafik, nakliyat, inþaat, montaj, saðlýk, hayat ve bireysel emeklilik sigortalarý konusunda güven, istikrar ve kaliteli hizmetiyle köklü bir geçmiþe dayanan bilgi ve deneyimlere sahibiz. Sigortalýlarýmýza güvenilir ve tutarlý bir hizmet sunuyoruz. Yaptýðýmýz her iþte dürüstlük ve þeffaflýðýmýzla gurur duyuyoruz. Ýþimizin özündeki takým ruhu rekabet gücümüzü sürekli kýlýyor. Güçlü bir takým çalýþmasýnýn iþ yaþantýsýnda baþarý için tek yol olduðunu biliyoruz. Müþterilerimize en iyi þekilde hizmet etmenin yolunun, onlarýn tarafýnda olmak olduðunu biliyoruz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Vergi Dairesi karþýsý Rýza Þahin Ýþ Merkezi numara 49/3 te faaliyet gösteren firmamýza bekliyoruz. Simpaþ Sigorta Çorum Þubesi, Gazi Caddesi Vergi Dairesi karþýsý Rýza Þahin Ýþ Merkezi nde hizmet veriyor. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan toplantý düzenlendi. Toplantýda Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ Sýnavý hazýrlýklarý deðerlendirildi. Büro Memur-Sen, Kadýnlar Günü nedeniyle bayan üyelerini ziyaret ederek þal ve fular hediye etti. Büro Memur-Sen kadýnlarý unutmadý Büro Memurlarý Sendikasý (Büro Memur- Sen) Çorum Þubesi, bayan üyelerini ziyaret ederek þal ve fular hediye etti. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle yapýlan ziyaretlerde bayan üyelerin gününü kutlayan Büro Memur-Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, günün anlam ve önemine iliþkin açýklamalarda bulundu. Cengiz, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Batý Avrupa merkezli Sanayi Devrimi sonrasýnda kadýnýn çalýþma hayatýnda yer almasý ucuz iþgücü peþindeki kapitalist anlayýþ tarafýndan adeta teþvik edilmiþtir. Bugün ise, bir kýsmý toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklansa bile bir kýsmýnýn sosyal pek çok sorunu da beraberinde getirdiði bir kadýn iþgücü konusu ile karþý karþýyayýz. Kadýnýn çalýþma yaþamýna giriþinin kadýn iþgücüne yönelik kapitalist bakýþtan kaynaklanan olumsuz yönleri nedeniyle, bugün yasal düzenlemeler ve pozitif ayrýmcýlýk vb. uygulamalarla eþitsizliklerin giderilmesine gayret ediliyor. Toplumun tüm fertlerinin ücretli hale getirilmesinin toplumsal dokuda yol açacaðý tahripler yakýn zamanda Doðu Bloku ülkelerinde gözlemlenmiþtir. Özellikle çocuðun geliþim evrelerinde ihtiyaç duyduðu anne sýcaklýðýnýn ona verilmemesi, bunun bakýcýlar ya da kreþler gibi soðuk, ruhsuz bazý uygulamalar ile telafi edilmeye çalýþýlmasý, uzun vadede toplumsal pek çok soruna neden olacaktýr. Nitekim daðýlan aileler, boþanma oranlarýnýn yükselmesi, çocuklarýn ana baba sevgisinden mahrum ortamlarda büyümek zorunda kalmalarý, toplum olarak ileride ödeyeceðimiz faturanýn konu baþlýklarýný oluþturuyor. Elbette bu durum kadýnýn çalýþma hayatýnda yeri olmadýðý anlamýna gelmiyor. Ancak karþýlaþtýðýmýz sorunlar, toplumun geleceðinin ruh mimarlarý olan kadýnlarýn kendileri için en ideal ortamlarda çalýþmalarýnýn saðlanmasý yönünden herkese çok önemli görevler düþtüðünü gösteriyor. KADINLAR MAÐDURÝYETE ÝTÝLÝYOR Erkek egemen bir toplumsal düzende, kadýnýn eþitsiz ve rekabetçi bir ortamda ne kadar yýpranacaðý, ne kadar maðdur olacaðý hiç kimseye meçhul deðildir. Nitekim iþyerlerinde mobbing gibi olumsuz pek çok olayýn maðdurlarýnýn kadýn aðýrlýklý olmasý bunun bir göstergesidir. Bir toplumun en temel kültürel kodlarýnýn anne rolü üzerinden yeni nesillere aktarýldýðý gerçeði de, özellikle bizim toplumumuzda kadýnýn ne kadar belirleyici olduðunu ortaya koymaktadýr. Hal böyle olunca kadýnlarýn erkeklerle eþitsiz ve rekabetçi bir ortama adeta terk edilmesinin ne kadar haksýz ve yanlýþ olduðu ortadadýr. Toplumun yarýsýný oluþturan kadýn nüfusun bir yandan geleneksel rolü ve bir yandan da çalýþma hayatýnýn gerektirdikleri nedeniyle yaþamýþ olduðu sýkýntýnýn erkeklere nazaran daha fazla olduðunu tahmin etmek güç deðil. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nün asýl amacý, kadýnlarýn hayatýn her anýnda karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümü ile ilgili olarak neler yapýlabileceðinin topluca tartýþýlmasýdýr. Gerçekten de bugün, kadýnlar için insanca bir yaþam ve standart saðlanmasý amaçlanacaksa bu gerçekten anlamlý bir çaba olacaktýr. Ama hemen her konuda olduðu gibi kadýnlar söz konusu olduðunda ideolojilerin o acýmasýz diþlileri çalýþmakta ve korunmasý gereken kadýn, kapitalist çarkýn diþlileri arasýna itilmektedir. TEMEL SORUN ÝNSANA BAKIÞTA Kadýndan ve kadýnlarýn haklarýndan bahsedenlerin bir kýsmý maalesef onu toplumsal yaþama katýlma adýna aileden uzaklaþtýrmakta, aile deðerlerinin yok olmasýna neden olmaktadýr. Bizler kadýn ve erkeðin birbirini tamamlayan iki asli parça olduðuna ve ailenin toplumun temel taþý olduðuna inanýyoruz. Bu durumda bu inançtaki insanlarýn aileyi asli konumundan uzaklaþtýracak hiçbir çabaya katký saðlamasý söz konusu dahi olamaz. O halde temel sorun sistemin insana bakýþý ile alakalýdýr. Temel sorun tüketim alýþkanlýklarýnýn dayattýðý suni yaþam tarzlarýdýr. Temel sorun kadýn ve erkeðin birbirine rakip olarak konuþlandýrýlmasý suretiyle kapitalist çarklarýn dönmesinin saðlanmasýdýr. Ki bu çarklar kadýn erkek ayrýmý yapmaksýzýn insanlýðý öðütmeyi amaçlamaktadýr. Bu baðlamda kadýnlarýn gerek ailenin teþekkülü anlamýnda ve gerekse de saðlýklý bir toplum oluþturulmasýnda erkeklerden çok daha önemli bir konumda bulunmalarý nedeniyle, çalýþma hayatýnýn onlarýn bu asýl ve asli konumlarýna halel getirmeyecek, zarar vermeyecek þekilde tanzimi gerekmektedir. Bu tanzim gerekirse çalýþma saatlerinin yeniden kadýn lehine ayarlanmasý þeklinde de olabilir, kadýnlarýn kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri mesleklerde istihdamý þeklinde de olabilir, iþyerlerinde inançlardan kaynaklanan engellerin kaldýrýlmasý þeklinde de olabilir. Devletlerin, hükümetlerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve çalýþma hayatýnýn olmazsa olmazý sendikalarýn meseleyi bu þekilde ele almalarý gerektiði kanaatiyle, çalýþma hayatýndaki kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Gününü kutluyoruz. Hitit Üniversitesi maratona katýlacak Hollanda'nýn Rotterdam kentinde mayýs ayýnda 30'uncusu düzenlenecek Shell Eco-marathon Avrupa'ya Türkiye'den geleceðin mühendis ve bilim insanlarýndan oluþan 22 takým katýlacak. Çorum Hitit Üniversitesi Pithana Hidromobil ile maratonda yer alacak. Shell'den yapýlan açýklamaya göre, Türkiye dünya çapýnda binlerce öðrencinin daha az enerjiyle daha fazla yol gitmek için araçlar tasarlayýp ürettikleri Shell Eco-marathon Avrupa'ya katýlýmýnýn 10. yýlýný kutluyor. En az yakýtla en uzak mesafeyi kat etmek hedefiyle bu sene 30. yýldönümünü kutlayan Shell Eco-marathon Avrupa heyecaný Türkiye'den yarýþmaya 17 farklý üniversite ve 3 liseden katýlacak 22 takýmýn Ýstanbul'da buluþmasýyla baþladý Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Hollanda'nýn Rotterdam þehrinde düzenlenecek olan ve Avrupa genelinde 30 ülkeden 230 öðrenci takýmýnýn katýlacaðý Shell Eco-marathon Avrupa'da bu yýl en yüksek sayýda takýmla katýlan ikinci ülke Türkiye oldu. Açýklamada görüþlerine yer verilen Shell Türkiye Ülke Baþkaný Ahmet Erdem, Shell'in, dünyanýn enerji ihtiyacýný sorumlu bir þekilde karþýlamayý hedeflediðini, bu anlamda Shell Eco-marathon'un Shell açýsýndan çok önemli bir yeri olduðunu belirterek þu deðerlendirmelerde bulundu: "Shell, Türkiye'de kurulduðu ilk günden bu yana hem ürün ve hizmetleriyle, hem de yürüttüðü sosyal projeler ile toplumsal fayda yaratma hedefini titizlikle uyguluyor. Türkiye'nin sadece ekonomisine deðil, sosyal ve kültürel geliþimine de katkýda bulunuyor. Shell Eco-marathon bu kapsamdaki en önemli sosyal yatýrýmlarýndan biri olma niteliðinde. Yarýþmayla öðrencileri inovasyon ve teknoloji alanlarýnda geliþtirerek Türkiye'nin enerji geleceðine de katkýda bulunmayý hedefliyoruz. Son on yýldýr Türkiye'nin birçok farklý ilinden katýlan takýmlarýn Shell Eco-marathon'da giderek artan baþarýsý, Türkiye'de yeni yetiþecek mühendislerin otomotiv teknolojileri ve yakýt tasarrufu alanýnda elde edecekleri baþarýlarýn habercisi yýlýnda da Ýstanbul, Ankara, Kocaeli, Ýzmir, Çorum, Kayseri, Manisa, Isparta, Kýrýkkale ve Eskiþehir'den katýlacak 22 takým Türkiye'yi Shell Eco-marathon'da temsil edecek. Takýmlarýmýza güveniyor ve baþarýlar diliyorum." Açýklamada yer alan bilgilere göre, bu sene Türkiye'den katýlan takýmlara bilgi vermek amacýyla Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Teknik Müdürü Gilles Vanier, toplantýya katýlan öðrencilere Shell Eco-marathon'un amacý, özellikleri ve teknik kurallarý ile ilgili bilgiler verdi. Vanier, Shell Eco-marathon'a Türkiye'den katýlan takýmlarla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "2005'ten beri katýlan takýmlarýn sayýsýnda inanýlmaz hýzlý bir artýþ gerçekleþti. Fransa'dan sonra en çok takýmla katýlan ülke Türkiye" ifadelerini kullandý yýlýnda Shell Eco-marathon Avrupa'ya Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden Facilis Electric Vehicle Group, Ýzmir Gediz Üniversitesi'nden G-TECH, Hacettepe Üniversitesi'nden Optimus, Hitit Üniversitesi'nden Pithana Hidromobil, Anadolu Üniversitesi'nden Hidroana, Marmara Üniversitesi'nden Hydro Marmara, Kýrýkkale Üniversitesi'nden Hidrokale, Ankara Üniversitesi'nden High-Tech Community, Ankara Üniversitesi'nden Hitit Güneþi, Kalaba Anadolu Lisesi'nden Hidroket Jr, Yýldýz Teknik Üniversitesi'nden AE2 Project Team, Boðaziçi Üniversitesi'nden BuAlert, Erciyes Üniversitesi'nden Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý, Sakýp Sabancý Anadolu Lisesi'nden SSAL Mechanic Team, Ankara Üniversitesi'nden Hidroket takýmý, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden HidroSafir, Ýstanbul Üniversitesi'nden Hidroist, Yeditepe Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi Eco-marathon takýmý, Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden Electric Vehicle Team ve Terakki Vakfi Özel Þiþli Terakki Fen Lisesi'nden Team TERAKKÝ katýlýyor.(aa)

11 CUMARTESÝ 7 MART Özel Turizm den Turizm den umre organizasyonu RECEP MEBET Özel Turizm Çorum Þubesi 2015 yýlý umre organizasyonlarýný sürdürüyorrarasý kuruluþlarla iþbirliði gerçekleþtiren firmamýz bu baðlamda 2010 yýlýnda IA- TA üyesi olmakla faaliyette bulunduðu konularda yetkili acenta unvanýný alarak Hizmetleri hakkýnda adýný sektörün öncü fýrmalarý arasýna yazdýrdý. bilgi veren Özel Turizm Çorum Bölge Müdürü Bahri Öztuna, Mayýs ayýna özel indirimli umre kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý. Turizm Bakanlýðý A Grubu Seyahat Acentasý Ýþletme Belgesi ne sahip firmamýz, Özel Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Þirke- Cazip fiyat ve ödeme seçenekleri içeren kampanyadan bahseden Bahri Özti kuruluþu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. tuna, Her yýl olduðu gibi bu sene de Çorum halký için benzersiz bir umre programý hazýrladýk dedi. Profesyonel ve kaliteli hizmet anlayýþý ile faaliyet gösterdiklerini belirten Öztuna, kampanyanýn 15 Nisan Özel Turizm Bölge Müdürü Bahri Öztuna KUTSAL TOPRAK- LARA DAVET Özel Turizm'in bize verdiði yetkiyle Çorum ve ilçelerinin yaný sýra Ankara bölgesinin sorumluluðuyla, halka hizmetin Hakk a hizmet 2015 tarihine kadar devam edeceðini kaydetti. HAC SEZONUNA DA HAZIRIZ olduðu anlayýþýyla bu görevi en mükemmel þekil- de yerine getirmeye çalýþýyoruz günlük programlarýmýza katýlan herkesi Hac kuralarýnýn 12 Mart 2015 tarihinde çekileceðini hatýrlatan Öztuna, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nca umre ziyareti için kutsal topraklara götürüyoruz. O manevi havayý Mekke ve Medine de ziyaret yerlerinde beraberce ümmeti Muhammed e dua ederek yaþa- çekilecek hac kur alarýnýn ardýndan kesin kayýt iþlemleri Mart 2015 tarihlerinde yapýlacak. Kesin maya gayret ediyoruz. kayýt hakký kazanan hacý adaylarý detaylý bilgi için Osmancýk Caddesi Ulucamii karþýsýnda hizmet veren Özel Turizm e bekliyoruz diye konuþtu. Mekke-i Mükerreme de Arafat, Cebeli Nur, Cebeli Sevr, Cin Mescidi, Cennetül Mualla, Peygamberimiz in doðduðu ev; Medine-i Münevvere de ise Kuba Hac ve umre organizasyonlarýnýn yaný sýra yurt Mescidi, Kýbleteyn Mescidi, Cennetül Baki, Uhud içi ve yurt dýþý kültür turlarý da düzenleyen Özel Turizm in bilet ve vize iþlemleriyle Çorum halkýnýn hiz- Daðý, Hz. Hamza nýn Kabri, Hendek Savaþý Mahalli gibi yerleri ziyaret ederek o manevi havayý birlikte soluyoruz. Ýrþad görevlileri ve rehberler eþliðinde en metinde olduðunu dile getiren Öztuna, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: mükemmel þekilde bizlere teveccüh gösteren umreci 1991 yýlýnda Ýstanbul Taksim'de sektöre giren kardeþlerimize hizmet ediyoruz. firmamýz, 2005 yýlýndan beri Özel Turizm Seyahat Umre için Hz. Peygamberimiz þöyle buyuruyor, Acentasý ismiyle Ýstanbul Fatih'te faaliyetlerine devam ediyor. Umre, diðer bir umre ile arasýndaki günahlarý siler. Yine Peygamberimiz (S.A.V.), Hacýlar ve umre yapanlar Hizmetlerimiz arasýnda hac ve umre baþta olmak üzere yurt içi-yurt dýþý kültür turlarý, bilet, vize, yurt içi-yurt dýþý eðitim programlarý, alternatif tatil programlarý ve otel rezervasyon iþlemleri bulunuyor. Seçkin rehber ve irþad kadrosuyla faaliyetlerine devam eden firmamýz, Çorum Merkez, Sungurlu, Bolu ve Adapazarý ile birçok ildeki temsilcilikleri ile hizmetlerini sürdürüyor. Müþteri portföyünü geniþletmek amacýyla ulusla- Allah'ýn elçileridir. Dua ederlerse dualarý kabul olunur, tövbe ederlerse maðfiret olunurlar buyurmuþlardýr. Cenab-ý Allah þimdiden umreye giden tüm kardeþlerimizin dualarýný kabul, tövbelerini maðfiret eylesin. Hac ve umre kayýtlarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Osmancýk Caddesi Ulucamii karþýsý numara 8/1 de faaliyet gösteren Özel Turizm e davet ediyoruz. Halklarýn Demokratik Bektaþ tan Kadýnlar Günü mesajý Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Kadýn erkek eþitliðinin çaðdaþ toplumlar için vazgeçilmez bir unsur olduðunu dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Kadýnlar, eþ ve anne olmanýn gerektirdiði sorumluluklarý fedakarca yerine getirmelerinin yanýnda, yaþamýn her alanýnda baþarýlý çalýþmalara imza atmaktadýrlar. Onlarýn yaþama bakýþlarýndaki hassasiyet, saðduyu ve zekâlarý, hayatý her zaman kolaylaþtýrmaktadýr. Tüm kadýnlarýmýzýn, kadýn üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum" dedi. (ÝHA) Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ Dizmanlar Fidancýlýk yarýn açýlýyor RECEP MEBET Ziraat Mühendisleri Murat Kirtil ve Firdevs Keser tarafýndan kurulan Dizmanlar Fidancýlýk ve Tohum Bayii yarýn saat da hizmete açýlacak. Her çeþit sertifikalý tohum, gübre, fidan ve fidenin satýþa sunulacaðý tesis, Ýskilip Yolu 10 kilometre Altýnbaþ Köyü giriþinde hizmete girecek. Eski Tarým Kredi Kooperatifi nin bulunduðu yerde faaliyet gösterecek olan tesis hakkýnda bilgi veren Murat Kirtil, açýlýþ nedeniyle meyve fidanlarýnda cazip indirimler uyguladýklarýný açýkladý. Firdevs Keser le birlikte açýklamalarda bulunan Kirtil, sebze ve hububat tohumlarýnýn da satýþa sunulacaðý tesisin açýlýþýna tüm Çorum Partisi (HDP) Çorum Eþ Baþkanlarý Ali Akkaya ve Özlem Tunç, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutladýlar. Kadýnlar Günü nün tarihçesinden bahseden Ali Akkaya, kadýnlarýn yaþadýðý problemlerin son yýllarda büyük oranda arttýðýna iþaret etti. Akkaya, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Dünyada Emekçi Kadýnlar Günü olarak ilan edilen 8 Mart'ýn tarihsel olarak bir Özel Turizm Çorum Þubesi 2015 yýlý umre organizasyonlarýný sürdürüyor. Ziraat Mühendisleri Murat Kirtil ve Firdevs Keser halkýný davet etti. HDP den Kadýnlar Günü mesajý Ali Akkaya geçmiþi ve sosyalist emekçi kadýnlarýn mücadeleleri sonucu bugünün nasýl kazanýlmýþ bir gün olduðunu artýk biraz okuryazar olan insanlarýn bilmesi gerekiyor. Bilmeyenlerde lütfen bilgisayarlarýnda arama motoruna girip baksýnlar. Dünyada hiçbir hak genel olarak insanlara kendiliðinden verilmedi. Gerek toplumlarýn gerekse siyasi hareketlerin elde etmiþ olduklarý haklara bakýldýðýnda bunlarýn belli mücadele ve ödenen bedeller sonucu elde edilmiþ haklar olduklarý görülür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nün tarihi geçmiþi de tamamen böyle. Durup dururken kimseye bir hak verilmedi. Bu nedenle kadýnlarýn kurtuluþu veya hak alma mücadelesi, toplumsa ve siyasal mücadeleden baðýmsýz deðil. Elbette kadýnlarýn erkeklerden farklý olarak bir takým sorunlarý var. Ama bizim ülkemizde eþit iþe eþit ücretin yanýnda bugün için en yakýcý sorun olarak kadýn cinayetleri öne çýkýyor. Bu sorun her ne kadar bireysel gibi görünse de temelinde siyasi ve ayný bir zamanda da ahlaki bir sorun. Çünkü ülkemizde erkeðin kadýna nasýl baktýðý belli. Bunun için çok aðýr yasalar çýkarýlsa dahi sorunu çözmek için bu yasalar yeterli olmayacak. Önce erkeðin ve toplumun kadýna bakýþý ve ahlaki anlayýþýný deðiþtirmek gerek. Bunlar ancak demokratik bir sistem ve iyi bir eðitimle çözülebilinir. Yoksa bu sorunun çözümü AKP'nin hükümet olduðu günden bugüne uygulamýþ olduðu eðitimle mümkün olmayacaðý kendini gösterdi. Geçmiþte de var olan bu sorun AKP hükümeti döneminde daha kötüye gitti. Diðer bir önemli konu ise 8 Mart Emekçi Kadýnlar Günü nü, Dünya Kadýnlar Günü Özlem Tunç olarak deðiþtirerek topluma bu düþünceyi dayatmak isteyen egemenlerin sinsi anlayýþýdýr. Kapitalist üretim biçiminin ortaya çýkýþýyla beraber, kadýnlarýnda içinde yer almýþ olduðu iþçi sýnýfý aðýr sömürü koþullarýna karþý birlikte önemli bir mücadele yürüttü. Gelinen nokta ülkemizdeki siyasetin temsilcileri olan partilerin iþleyiþ ve yapýsýna bakýldýðýnda HDP'nin dýþýnda bütün partilerin kadýn haklarý konusunda nasýl geride bir politika izledikleri görülüyor. HDP kadýn ve erkek eþitliði konusunda eþ baþkalýk sistemi uygulamasýyla ne kadar demokratik ve diðer düzen partilerinden farklý olarak ne yapmak istediðini ortaya koyuyor. Kadýna yönelik þiddet olaylarýndan örnekler veren Özlem Tunç ise, Ezilen ve yok sayýlan kadýnlar için isyanlardayýz dedi. Tunç, tüm Çorumlu hanýmlarý yarýn saat da eski Cumartesi Pazarý nda düzenlenecek kadýn dayanýþmasýna davet etti.

12 12 CUMARTESÝ 7 MART Yazar Yaþar Kemal'i geçen hafta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Türk Edebiyatýnýn önemli yazarlarýndan biriydi. Çalýþkandý ve üretken bir kalemin sahibiydi. Eserleriyle Türkçemize deðerli hizmetler eden bir yazý ustasýydý. Eserlerinin kýrk dile çevrilmiþ olmasý edebiyat kültürümüzü, kendi dilimizin verileriyle dünyaya sunulmasý baðlamýnda büyük bir kazançtýr. Yaþar Kemal, sözlü kültürün yazýya aktarýlmasýnda güzel çalýþmalar yapmýþ bir yazarýmýzdý. Dünyada sözlü kültürün alanýnýn daraldýðý bir çaðda halkýn dilindeki söylenceleri yazýya aktararak, yazýlý kültür sahasýna taþýmasý, geniþ okur kitlelerine bunlarý edebi form dahilinde sunmasý modern dönemin kýymetli çalýþmalarý arasýnda sayýlacaktýr. Yaþar Kemal'in hangi eserini elime alsam, Yaþar Kemal in tarzý DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Ýþsizlik maaþý baþvurularý arttý ABD'de geçen hafta ilk kez iþsizlik maaþý talebinde bulunanlarýn sayýsý 320 binle beklentilerin üzerine çýktý. ABD Çalýþma Bakanlýðý'nýn açýklanan verilerine göre, geçen hafta ilk kez iþsizlik maaþý talebinde bulunanlarýn sayýsý önceki haftaya oranla 7 bin kiþi artarak 320 bin oldu. Bu sonuçla, Mayýs 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinde kaydedilen baþvurulara yönelik beklenti 300 bin olarak belirlenmiþti. Ýþsizlik maaþý baþvurularý geçen mayýs ayýnýn ilk haftasýnda ise 345 bin düzeyinde gerçekleþmiþti. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart'ta yapýlacak YGS'ye baþvuran adaylarýn sýnavlara girecekleri bina veya salonlara atanma iþlemleri tamamlandý. Üniversite adaylarý için Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) giriþ belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden eriþime açýldý. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart'da yapýlacak YGS'ye baþvuran adaylarýn, sýnavlara girecekleri bina veya salonlara atanma iþlemleri tamamlandý. Adaylara, giriþ belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren 2015-YGS sýnav giriþ belgesine, itibarýyla T.C. kimlik numaralarý ve aday þifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden eriþebiliyor. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacak. Belge üzerinde adayýn fotoðrafýnýn bulunmasý, adaylarýn, bu belgelerinin yazýcýdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoðraflarýnýn görünür olmasýna özen göstermesi ve bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný sýnav günü yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaret bulunmamasý zorunlu olacak. Giriþ belgesini, fotoðraf görünür þekilde yanýnda bulundurmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Adaylarýn sýnava girebilmeleri için giriþ belgesinden baþka fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor.(aa) Haftalýk rakamlara oranla daha az deðiþkenlik gösteren son 4 haftalýk ortalama iþsizlik maaþý baþvurularý da 294 bin 500 kiþiden 304 bin 750'ye yükseldi. Süregelen iþsizlik baþvurularý önceki haftaya kýyasla 20 bin kiþi artarak, 2 milyon 421 bin oldu. Bu arada, bir önceki haftaya iliþkin baþvuru rakamlarý revize edilmeyerek, 313 binde sabit býrakýldý. Ekonomistler, son 2 haftadýr beklentilerin üzerinde açýklanan baþvurularý, istihdam sektöründeki ivmenin yavaþladýðý þeklinde deðerlendirirken, ABD Çalýþma Bakanlýðý'nýn yarýn açýklayacaðý þubat ayý tarým Siber güvenli firmasý Labris Networks'un Üst Düzey Teknik Yöneticisi Oðuz Yýlmaz, bu yýl siber silahlanmanýn hýzlý baþladýðýný ve artarak devam edeceðini söyledi. ABD Ulusal Ýstihbarat Direktörü James Clapper'ýn, þubat sonunda Amerikan kongre üyelerine "siber savaþýn sýklýk derecesi ve karmaþýklýðýnýn giderek arttýðý, Rusya'nýn en geliþmiþ siber savaþ devletleri arasýnda yer aldýðý" yönündeki deðerlerdirmesi siber saldýrýlarý tekrar gündeme taþýdý. Yýlmaz, teröristlerin de siber silah teknolojisini elde ettiklerini anlattý. Son dönemlerde Suriye Elektronik Ordusu ve ISIS gibi gruplarýn bazý siber saldýrýlarýn sorumluluðunu aldýklarýný hatýrlatan Yýlmaz, bu siber saldýrýlarýn bazý web sayfalarý ve Twitter hesaplarýnýn kontrolünü ele geçirme düzeyinde olduðunu, buna benzer diðer gruplarýn, saldýrýlarýn derinliðini artýrabileceðini kaydetti. Özel olarak kötü amaçlý hazýrlanmýþ casusluk yazýlýmlarý ve bu yazýlým tabanlý gözetim operasyonlarýnýn ABD, Ýngiltere, Çin ve Rusya dýþýndaki ülkelerde de baþladýðýna dikkati çeken Yýlmaz, "Siber casusluðun savaþta olmayan devletler arasýnda standart bir uygulama olacaðýný bekliyoruz. Ülkelerin jeopolitik konumuna siber saldýrýlarla daha çok müdahale edilecek" diye konuþtu. Siber güvenlik konusunda Türkiye'nin kendi ürününü üretebilen bir noktada olduðunu anlatan Yýlmaz, þöyle devam etti: "Ar-Ge üretimleri ürüne dönüþerek, pazarda yer bulmaya baþladý. Devletin bu anlamda farkýndanlýðý yükseltmesiyle beraber, siber güvenlik ürünlerinde daha çok iyiye gidiyoruz. Önceden bu alandaki mühendislerimizi yurtdýþýna gönderiyorduk fakat þimdi ya geri getiriyoruz veya göndermiyoruz. Son yýllarda ele geçirilmiþ bilgisayar aðýný ifade eden 'botnet' denen bir kavram var. Bu aðdaki bilgisayarlarýn her birine 'zombi' deniliyor. Bu bilgisayarlar uzakta bir ülkedeki biri tarafýndan kullanýlabiliyor olabilir. Kullanýlan yazýlýmlarýn orijinal ve güncel olmasý önemli. Her e-postayý açmamak gerekir. Kullandýðýmýz anti-virüs programlarýna her zaman güvenemeyiz. Çünkü her gün yeni bir virüs ortaya çýkarýlýyor. Cep telefonlarýnda anti-virus programlarýný kullanmak gerekir. Akýllý telefonlarýn da kullaným pratiði çok önemli. Merak ederek her akýllý telefonlar için yapýlan uygulamayý yüklemek onun usta bir "anlatýcý" olduðunu görüp, dil zenginliðine hayran olmuþumdur. Ýnsana ve tabiata bakýþýndaki özgün noktalar, onun þiirsel üslubunu besleyen ana damarlardan biriydi. Yaþar Kemal, edebiyatýmýzda Ahmet Mithat Efendi ile baþlayan hikaye - roman geleneðinin temsilcileri arasýnda sayýlabilir. Hüseyin Rahmi Gürpýnar romancýlýðý ile iliþkili görünen Ýnce Memed üslubunu sözü edilen yazarlardan ayýran en önemli fark, Yaþar Kemal'in Türk Edebiyatýný da derinden etkileyen toplumcu gerçekçilik anlayýþýna baðlý kalarak bakýþ açýsýný bu izlekte geliþtirmesidir. Yazar bunu yaparken, kendi tarih ve coðrafyamýzýn sosyokültürel derinliðini ele veren hayatýn her alanýndaki üretim, tüketim ve zihniyet baðlamlý deðiþim ve dönüþümleri sebep-sonuç iliþkileri çercevesinde çözümlemeyi tercih etmiþtir. Onun bu tercihi, ona hýzla deðiþen yirminci yüzyýl kültür sanat ortamýnda yeni ve ilgi çekici olma imkaný kazandýrmýþtýr. Modernleþme dönemi yazarlarýndan olan Yaþar Kemal, iki dünya savaþýný yaþamýþ, Cumhuriyet Türkiyesinin kuruluþuna tanýk olmuþ, çok partili siyasal hayata geçiþ dönemini görmüþ, þehirleþme ve sanayileþme süreçlerini idrak etmiþtir. Eserlerinin önemli bir kýsmýnýn konusunu aldýðý, anlatma mekaný-coðrafyasý olarak seçtiði dýþý istihdam verisinin sektördeki geliþmeleri daha iyi yansýtacaðýný belirtiyor. Tarým dýþý istihdam ocak ayýnda 257 bin kiþi artmýþ, iþsizlik oraný ise yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleþmiþti. Ýþ gücü piyasasýndaki geliþmeler ABD Merkez Bankasý'nýn (Fed) para politikasýnda önemli rol oynuyor. Fed'in para politikalarýný belirleyen Federal Açýk Piyasalar Komitesi'nin bir sonraki toplantýsý Mart 2015'te yapýlacak. Yellen, söz konusu toplantýnýn ardýndan basýn konferansý düzenleyerek, alýnan kararlarý deðerlendirecek.(aa) Merkez Bankasý 'ondan' çekiniyor 2015 YGS giriþ belgesi eriþime açýldý Türkiye'de gýda fiyatlarýnýn artmasý enflasyonun yukarýda olmasýný saðlýyor. Buna baðlý olarak Merkez faiz indirimine gidemiyor. Dünya gýda fiyatlarý, Þubat ayýndaki düþüþ ile birlikte son 55 aylýk dönemin en düþük düzeyine geriledi. Öte yandan Merkez Bankasý'nýn da belirttiði gibi Türkiye'de gýda fiyatlarýnýn artmasý enflasyonun yukarýda olmasýný saðlýyor. Ve buna baðlý olarak banka siyasilerin beklediði kadar faiz indirimine gidemiyor. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) Gýda Fiyatlarý Endeksi, Þubat ayýnda yüzde 1.0 düþüþle puana geriledi. Böylece, endeksteki yýllýk düþüþ de yüzde 14.0 ü buldu. SÜT VE BÝTKÝSEL YAÐLAR- DA ARTIÞ FAO dan yapýlan açýklamada, "Tahýl ve et ve özelikle de þeker fiyatlarý gerilerken, süt ve bitkisel yað fiyatlarý yükseldi" denildi. FAO Süt ve Et Ürünleri Piyasalarý Uzmaný Michael Griffin, küresel gýda fiyatlarýnýn 2010 Temmuz ayýndan bu yana en düþük düzeye inmesindeki etkenleri arasýnda güçlü üretim koþullarý ve dolarýn güç kazanmasýný gösterdi ve bu koþullarýn devam edeceðinin öngörüldüðünü vurguladý. Griffin, "Fiyatlardaki gerilemeye baðlý olarak vurgulanmasý gereken ilk konu üretim artýþý tahminlerinin iyi olmasýdýr; ayrýca, stoklar da çok güçlü" dedi.(haber7) Siber savaþ tehdidi artýyor doðru deðil. Uygulamalarý yüklerken detaylara bakýn. Örneðin, oyun yüklerken program sizden adres defterine ulaþmak istiyorsa buna þüpheyle yaklaþýn. Unutmayýn bedava olan hiçbirþey bedava deðildir. O firma mutlaka parayý bir yerden kazanýyordur. Örneðin, adres defterinizi satabiliyor, bilgisayarýnýza virus bulaþtýrýyor olabilir." Labris Networks'un "2014 Siber Güvenlik Raporu ve 2015 Öngörüleri" çalýþmasýna göre, geçen yýl casusluk ve fidye amaçlý kullanýlan yazýlýmlarýn arttýðýný belirten Yýlmaz, spam e-posta miktarýnýn bir önceki yýla göre yüzde 140 artýþ gösterdiðini kaydetti. Ýstenmeyen e-postalarda online ürün satýþlarýný sýrasýyla, kötü amaçlý yazýlým taþýyan iletiler, kurumsal teklifler, arkadaþlýk aðlarý ve cinsel içerikli e-postalarýn takip ettiðini aktaran Yýlmaz, yeni yürürlüðe giren e-ticaret Kanunu ile spam e-posta miktarýnýn azalabileceði tespitinin de raporda yer aldýðýný ifade etti. Bu yýla iliþkin öngörülerin de paylaþýldýðý raporda, 2015'te kötü amaçlý yazýlým hazýrlamanýn çok daha kolay hale geleceði yönünde uyarýlarda bulunulduðunu vurgulayan Yýlmaz, siber suçlularýn kötü amaçlý yazýlýmlar için yapým kitleri ve kýlavuzlarý çýkarmaya baþladýðýný ve artýk temel bazý bilgilere sahip olan birçok kiþinin rahatlýkla spesifik amaçlara yönelik saldýrýlar yapabileceðine iþaret etti. Yýlmaz, bu yýl mobil cihazlara yönelik þantaj amaçlý kullanýlan yazýlýmlarla daha sýk karþýlaþýlacaðýný dile getirdi. SÝBER ORTAM 5. SAVAÞ ALANI Siber ataklar sýrasýnda karþý tarafý etkisiz býrakmak, zarar vermek ve veri çalmak için kullanýlan siber ortam araçlarýna siber silah deniyor. Uzmanlara göre, siber silah insanlarý öldürmek veya yaralamak ve mala zarar vermek için tasarlanmýþ kötü niyetli bir kod. Birleþmiþ Milletler'e ve uluslararasý forumlara siber silahlarýn kontrolü ve düzenlenmesi konusunda birçok teklif verildi. Uzmanlar, siber ortamý kara, deniz hava ve uzaydan sonra 5. savaþ alaný olarak tanýmlýyor. Son zamanlarda Amerika'ya ve Amerikalý þirketlere yönelik yapýlan saldýrýlardan sonra ABD hükümeti, FBI ve CIAgibi kurumlarýn dijital dünya savaþlarý konusunda birbirleri ile iletiþiminin oldukça zayýf kalmasýný sebep göstererek, siber saldýrýlara karþý US Cyber Threat Intelligence Integration adlý büro kurdu. Büro ile FBI, NSA ve CIA gibi kurumlarýn güvenliðini tehdit edecek saldýrýlarýn önceden önlem alýnarak bertaraf edilmesi hedefleniyor.(aa) Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, NTV de katýldýðý programda gündeme iliþkin açýklamalardan bulundu. Bakan Ala, Anayasayý tanýmýyorum ifadesiyle ilgili soru üzerine þunlarý söyledi: Tutanaklar incelendiðinde son derece doðru bir deðerlendirme. Anayasanýn ruhunu irdeleyen, anayasanýn oturduðu zemini sorgulayan ve yapanlarýn meþruiyetine dair tereddütleri anlatan bir konuþma. Tutanaklardan bunu izah için okumuyorum; Anayasaya evet yemin ediyoruz, uyuyoruz ama bu anayasanýn kötü bir anayasa olduðunu söylemememize engel bir durum yok. Olsa da tanýmýyoruz. Çukurova her modern romancýnýn ihtiyaç duyduðu konu çeþitliliðine fazlasýyla sahip bir çalýþmaüretme ve yaþama sahasýdýr ekonomik ve sosyal yapýsýyla. Yazarýmýz bu çoðul etkilerin, deðiþimlerin yaþandýðý dönemin bir sanatçýsý olarak eser verirken estetik bakýþýnýn merkezine "insaný" almýþtýr diyebiliriz. Genelde, bakýþ açýsýný iþlediði konuya göre farklýlaþtýrma gereði duymamýþ, ayný estetik tavrýný her tematik izleðinde kullanmýþtýr. Yaþar Kemal hikâye ve romanlarýyla yazarlýk alanýný geliþtirmiþtir. Modern edebiyatýn estetiik özelliklerini bu türdeki eserlerinin içeriði ve üslubu sözlü kültüre dayansa da, kendi okur kitlesini yazýlý kültürün verileriyle buluþturmuþtur. Böylece, ülkemizde hem edebi eser okuyucusunun artýþýna katký saðlamýþ, hem de sözlü kültür ürünlerinin o okurlara ulaþmasýna zemin hazýrlamýþtýr.. TÜÝK iþsizlik rakamlarýný açýkladý TÜÝK, Türkiye'de iþgücü istatistik sonuçlarýný açýkladý Türkiye'de iþsizlik oraný, 2014'te bir önceki yýla göre 0,2 puan artarak yüzde 9,9 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜ- ÝK) "Ýþgücü Ýstatistikleri, 2014" verilerine göre, Türkiye genelinde iþsiz sayýsý bir önceki yýla göre 106 bin kiþi artarak 2 milyon 853 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný, geçen yýl bir önceki yýla göre 0,2 puanlýk artýþla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleþti. 2013'te iþsizlik oraný yüzde 9,7, iþsiz sayýsý ise 2 milyon 747 bin olarak açýklanmýþtý.(aa) Ala sözlerinden geri dönmedi Dünyanýn uydusu Ay, 4.5 milyar yýl içinde Dünya dan 18 kat uzaklaþtý. Uzmanlar, kaygý duyacak bir durumun söz konusu olmadýðýný, çünkü farkýn insan ömrü içinde hissedilemeyecek kadar küçük olduðunu belirtiyor. Dolunay, mehtap ve ay ýþýðýnda geçirilen geceler Her gece gökyüzüne doðru baktýðýnýzda sizi karþýlan Ay, 4.5 milyar yýl içinde Dünya dan 18 kat uzaklaþtý. BBC Türkçe nin haberine göre bu uzaklaþmada kaygý duyulabilecek bir durumun söz konusu olmadýðý, çünkü uzaklaþmanýn insan ömrü içinde hissedilemeyecek kadar küçük olduðu belirtiliyor. Millet bu egemenliðini devletin anayasal kurumlarý eliyle kullanýr diyor anayasa. Hiçbir anayasal kurum, Millet Meclisi hariç, millet egemenliðini kullanamaz. Bunlarýn altýnda imzam eksik onu da atýyorum. Ay Dünya dan uzaklaþýyor AY ADIM ADIM TAKÝP EDÝ- LÝYOR Dünya ile Ay arasýnda uzaklýk tam olarak ölçülebiliyor yýlýnda Apollo 15 projesiyle Ay a inen astronotlarýn býraktýðý yansýtýcýlar, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Apache Point Rasathanesi'nden lazer ýþýnlarý gönderiliyor. Bu ýþýnlar yansýtýcýlardan geri dönüyor. Dünya'nýn yüzeyiyle üzerinde bulunan dev su kütlesi arasýndaki sürtünme Dünya'nýn dönüþ hýzýný zaman içinde yavaþlatýyor. Newton'un 3'üncü Hareket Yasasý'na göre her etkiye karþýlýk eþit ve zýt bir tepki oluþuyor. Dünya ile Ay arasýndaki yerçekimi iliþkisi nedeniyle Dünya yavaþladýkça, Ay hýzlanýyor.(trttürk)

13 CUMARTESÝ 7 MART :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:16 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:22 Þubat 1430 Kasým: MART Her geceyi Kadir, her gördüðünü Hýzýr bil! (Süleymân Ata Rahmetullahi Aleyh) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Aðaçlara su yürüme zamaný - Artvin, Ardanuç ve Kadirli'nin kurtuluþlarý (1918) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 NÖBETÇÝ ECZANELER Ýslam tarihine baktýðýmýzda çocuklarýn, yaþlýlarýn, kadýnlarýn ayrý bir yerinin olduðunu görüyoruz. Öyle ki, savaþlarda bile bu sayýlan gruba dokunulmamasý tavsiye ediliyor. Ecdadýmýz Çanakkale savaþýnda yaralanan bir düþman askerinin cebinden çýkardýðý fotoðrafa hasretle baktýðýný görünce yanýna yaklaþýyor ve resmin kim olduðunu sorduðunda tek baþýna yaþayan yaþlý annem deyince elindeki son yiyeceðini ona veriyor. Bu davranýþa hayretle bakan askere 'dini dili ne olursa olsun anne annedir. Ben ölürsem geride kimsem yok, ama sen ölürsen yaþlý annen var' diye tarihi bir ders veriyor. Günümüzün modern dünyasýný baktýðýmýzda þiddet gören kadýnlar, savaþlarda aðlayan kadýnlar, doðal afetlerde yine en çok sýkýntýyý çeken kadýnlar. Özellikle olasý doðal âfetlere, yangýnlara karþý kadýnlarýn eðitimini önemsemek zorundayýz. Bir milletin zirveye çýkmasýnda da, hezimete uðramasýnda da kadýnýn rolü büyüktür. Kadýn dünyaya getirdikleri çocuklarý sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eðitim kaynaðý, onlarý her türlü sýkýntýya ve kedere dayandýrdýklarýndan sabýr kaynaðý, iþlerini en güzel ve doðru þekilde yapmalarý için örnek olduklarýndan ve öðüt verdiklerinden dürüstlük kaynaðý; dertlilere, hastalara yardýma koþtuklarýndan merhamet ve ümit kaynaðýdýr. Kadýn her þeyden önce gelecek nesillerin þekillenmesinde en önemli mihenk taþýdýr. Bu mihenk taþýna gereken deðerin verilmesi ve her þeyden önemlisi sorunlu deðil, sorumluluðunun farkýnda olacak bir neslin yetiþmesi için saðlam zemine oturmasý elzemdir. ''Kadýn erkeðin esiri deðil, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamýyla ortaðýdýr'' (M.Gandhi) Öyleyse bu ortaklýkta sevgi, saygý, hoþgörü esas olmalý. Zaman zaman basýndan üzülerek izlediðimiz zalimane davranýþlar eþler arasýnda asla yaþanmamalýdýr. Yaþandýðýnda bunun en büyük bedelini kadýn öder, çocuklar öder velhasýl toplum öder. Bu baðlamda bir düþünür der ki; ''Havayý geldiði gibi, rüzgârý estiði gibi, kadýnlar da olduðu gibi kabul edilmeli'' Bu baðlamda tüm annelerimizin, bacýlarýmýzýn kadýnlar gününü en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, bir gün deðil her gün olsun temennisiyle saðlýk sýhhat ve afiyetler diliyorum. 8 Mart Kadýnlar Günü Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný * 8 MART BÝR GÜN SANA YETMEZ KADIN ÖZE DÖNMEYÝNCE DERDÝN BÝTMEZ KADIN Dünyada günler, haftalar paylaþýlmýþ Herkes kendine düþen bir hisse almýþ Sözde kutlanmýþ, özde içi boþ kalmýþ 8 Mart bir gün sana yetmez kadýn Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn Ana olarak, eþ olarak aðlayan kadýn Bir hiç uðruna harcanan yine kadýn Çözülebilir mi derdin adým adým? 8 Mart bir gün sana yetmez kadýn Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn Ailenin ve toplumun temeli kadýn, Allah katýnda her daim yücedir adýn Buna raðmen arka planda sen kaldýn 8 Mart bir gün sana yetmez kadýn Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn Kime iyilik edeyim diye sordu bir Sahabi Annene, annene diye söyledi üç kez Nebi Kadýna hak, hukuk asrý saadette verildi Ýnsanlýk bunu iþine geldiði gibi çevirdi 8 Mart bir gün sana yetmez kadýn Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn Bir yandan kadýnlar günü kutlanýr Diðer yandan yine þiddet uygulanýr Kimi ölür, kimi aðýr yaralý kalýr 8 Mart bir gün sana yetmez kadýn Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn MAHÝR ne söylerse doðru söyler Kýrýlýr kadýna kalkan o hain eller Ah bunu bir anlayabilse dinleyenler 8 Mart bir gün sana yetmez kadýn SAÐLIK ECZANESÝ MERAL ÖZTÜRK (TEL: ) YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B - ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ALBAYRAK ECZANESÝ E.ÞEFKAT GÜLER (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI VEFA ECZANESÝ MUSTAFA GÖBELEK (TEL: ) GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI METEOROLOJÝ CUMARTESÝ MURAT ECZANESÝ TURGUT OVA (TEL: ) OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI UÐUR ECZANESÝ AHMET TERZÝ (TEL: ) BAHABEY CAD. 17/A - AÐIZ VE DÝÞ HASTALIK- LARI HASTANESÝ KARÞISI PAZAR SÖNMEZ ECZANESÝ SÖNMEZ ÇALIÞKAN (TEL: ) DOÐUM EVÝ KARÞISI - HÝTÝT ÜNÝV. EÐT. VE ARAÞT. HAST. YANI VEFAT EDENLER 1-Palabýyýk Köyü' nden gelme, Taksici Esnafýndan Bekir ÇARK' ýn babasý, Rýza ÇARK' ýn kardeþi, Þahin ÇARK' ýn amcasý; Hamdi ÇARK. 2-Merhum Vedat DAMAR' ýn eþi, Çorum Belediyesi' nden emekli Sedat DAMAR, Öðretmen Mehmet ve Taner DAMAR' ýn yengesi, Özel Ýdare çalýþaný Mustafa KOCAMAN' ýn kayýnvalidesi, Serdar ve Selçuk DAMAR' ýn annesi; Sultan DAMAR. 3-Ertuðrul Köyü' nden gelme, Eski Þoförlerden Merhum Salih ALTIN' ýn eþi, Ýlyas ve Osman ALTIN' ýn annesi; Hasibe ALTIN. 4-Beydili Köyü' nden gelme, Ayakkabýcý Esnafýndan Murat ve Mustafa YERLÝKAYA' nýn annesi; Asiye YERLÝKAYA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Davranýþ biçimleri Ýnsan asýrlarca keþfedilmeyi bekledi. Bu Tefekkür Ayette "siz onlarý simalarýndan tanýrsýnýz" buyurulmaz mý? düðümü Peygamberimiz(s.a.v) çözdü. Ýnsan Dünyamýz önce kendisini bilemiyordu. Ve þöyle seslendisümünden, sýcak davranýþýndan, vefasýndan, Onlarý davranýþlarýndan tanýrýz. Tebes- "Sizden biri, kendi nefsi için istediði bir þeyi mümin kardeþi içimde istemedikçe gerçek mü'min olamaz" Ýþte gerçek insanlýk bu. Nice davranýþ biçimlerine sahne oldu hayatlarýmýz. Kimi insanlar gönülden, mimi ise sahte tebessümler ile insaný arkadan vurdu. Raþit Yücel yiðitliðinden ve bazýlarýný yine simalarýndan tanýrýz. Her halinden riya ve gösteriþler kokar. Ýðrenirsiniz, simasý sanki turþu satar. Kibri baþýnýn üstünden bile görünür. Saymakla bitmez bu davranýþ biçimleri. Ziya Paþa yý dinleriz: Hazreti Ali efendimiz bunu þöyle tarif etmiþti: corumhakimiyet. net "Ýncinmemek istersen eðer mülkü fenada, "Ýnsanlar ile öyle geçinin ki, öldüðünüz zaman Bir kimseyi incitmemeðe has-i meram et." aðlasýnlar size; sað kaldýnýz mý sevgi ile kaynaþsýnlar Karacoðlan da geri kalmayarak söyle seslenir: sizinle." "Elinden geldikçe sen iyilik eyle, hatýra dokunup kýrýcý olma." Hazreti Ömer Efendimiz de þöyle selsenir: "Ben size sözlerimle deðil, davranýþlarýmla örnek olmak isterim." budur ve insan önce kendisi ile barýþýk olmalýdýr. Zordur kötü davranýþlara katlanmak. Ama, insan Yeni tabir ile toplum mühendisliðinin anlamý Kendi dünyasýnda fýrtýnalar kopan kimselerin, bu baþkalarýna vereceði fazla bir þeyi yoktur. Ýnsan davranýþlarý ile insandýr. Zaten insanýn Buda ise þu misali verir: kýymeti himmeti nisbetindedir. Koca Sultan Fatih bunu þu þekilde dillendiriyor "Dil yumuþak olduðu için ömür boyu kalýr. "Yerinde hareket etmesini bilmeyen, özür dilemek zorunda kalýr." Þair Sabri Efendi de þu þekilde cevap verir bize: "Huzur bulmaz gayriyi huzursuz eden, Hüsnü muaþerettir insana huzur veren" Diþ ise sert olduðu için dökülür" Ama "Gören güzel düþünür, güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr" dedi Asrýn Sultaný. Bizler ise her þeyin güzel cihetine baktýk. Menfi hareketi dünyamýza sokmadýk. Davranýþlarýmýzý böyle güzelleþtirdik. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 100, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 100,14 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 7 MART Serik te tarým ve turizm incelemesi Yaklaþýk 17 yýldýr Antalya tarýmý üzerine araþtýrma projeleri yapan, yaklaþýk yüz kadar Antalya ve Akdeniz Üniversitesi adresli makale yazan, konferanslar sunan Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Antalya nýn Serik ilçesinde incelemelerde bulundu. Özçatalbaþ, Serik Belediye Baþkaný Prof. Dr. Ramazan Çalýk ile görüþtü. Çiftçinin en önemli sorununun pazarlama olduðu ve çiftçinin emeðinin karþýlýðýný alabileceði ürün fiyatýnýn oluþamamasý olduðunu belirten Prof. Dr. Çalýk, bu sorunun çözümüne yönelik çalýþtýklarýný ve katký beklediklerini söyledi. Özçatalbaþ, tarýmsal pazarlama konusunun çalýþma alanlarý içinde olduðunu, üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi yanýnda, tarým danýþmanlýðý ile piyasa bilgilerinin üreticilere aktarýlmasýnýn ve çiftçiye rekabet edecek donanýmýn kazandýrýlmasýnýn mümkün olduðunu belirtti. Konuyla ilgili hazýrladýðý Büyükþehir kapsamýnda semt pazarlarý ile ilgili projeden bahsederek ortaklaþa bu alanda çalýþmaktan memnun olacagýný belirtti. Daha sonra AK Parti Ýlçe Baþkaný Hasan Kozan ý ziyaret etmek üzere Ýlçe Baþkanlýðýna geçen Özçatalbaþ, Baþkan Yardýmcýsý Ali Ay, Gençlik Kollarý Baþkaný Ümit Ünal ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Doðan ile birlikte Serik ilçesinin tarým aðýrlýklý sorunlarý, yapýlabilecek çalýþmalar üzerinde görüþmeler yaptý. Serik Ziraat Odasý Fidanlýðý ný da ziyaret eden Özçatalbaþ, Ziraat Mühendisi Hasan Yýldýz ve Tarým Danýþmaný Zehra Arýkan ve ayný zamanda çiftçi olan Nazif Koç ile görüþerek, Odanýn faaliyetlerini ve faaliyetlerin geliþtirilmesine yönelik katký saðlanabilecek alanlar üzerinde görüþtüler. Son olarak bir çilek üreticisi çiftçi ailesini de ziyaret eden Özçatalbaþ, Kuþkusuz Serik tarým ve turizm bakýmýndan bir dünya kenti, bu özelliklerinin geliþtirilmesi insane kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, kalite ve doðru teknoloji kullanýmý ile sürdürülebilir olacaktýr. Çiftçinin pazarda güçsüz kalmasýnýn ortadan kaldýrýlmasý uygulanacak politikalarla iliþkilidir. Bu alandaki bilgi birikimimizi Serik ve tüm Antalya'ya sunmak istiyorum. Özellikle nar ve turunçgillerde yaþanan ürün fiyatlarýnda üretici aleyhine geliþen istikrarsýzlýk üreticinin ürününü dalýnda býrakmasýna hatta nar bahçelerinin sökülmesine yol açmaktadýr. Ancak bunlarýn çözümü bulunmaktadýr, ilk akla gelen öneriler olarak; semt pazarlarýnda yapýlacak düzenlemeler yapýlmalý, ürün depolama ve ürün iþleme tesislerinin üretici örgütlerince kurulmasý saðlanmalý ve bu iþletmelerin piyasada rekabet edebilecek þekilde profesyonel olarak iþletilmesine ortam hazýrlanmalýdýr. Yine turizm konusunda deniz, güneþ ve kum turizminde müþteri kitlesinde kalite artýrýcý hedeflere yönelmek yanýnda, özellikle turizmi 12 aya yayacak olan alternative turizm (ekoturizm, saglýk, kongre, golf, doða, kültür ve tarým turizmi gibi) üzerinde durmamýz gerekmektedir. Özellikle uzmanlýk alanýmýza giren kýrsal turizm alanýnda; baþta Amerika olmak üzere tüm geliþmiþ ülkelerde çiftçilere alternative geçim kaynaðý sunmak bakýmýndan önemli bir araç olarak kullanýlan kýrsal turizmin yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Bununla ilgili önemli çalýþmalarýmýz var, inþallah önümüzdeki günlerde bu birikimimizi uygulamaya aktarmakta mümkün olacaktýr. Topografik ve iklimsel özellikleriyle ve kadim medeniyetimizin sunduðu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle; Antalya her metre karesi bir altýn iþçiliði titizliðiyle iþlenmesi gereken eþsiz bir mücevher. Bu cevher özellikle yeni ve yenilik kavramýný özümsemiþ ama ayný zamanda "Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn!" ilkesini benimsemiþ bir anlayýþla hak ettiði gibi deðerlendirilebilir. Yeni Büyükþehir Kanunundan sonra yerel yönetimler çok daha önemli hale gelmiþtir. Bu bakýmdan 30 Mart 2014 seçimlerinde Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin Partimize geçmiþ olmasý, Antalya için son derece büyük bir þanstýr. Yine Kepez Belediyemiz bir önceki dönemde aldýðý bayraðý kalite ve vizyonuyla Antalya'nýn merkezinde bulunan bir büyük gecekondu alanýný, modern bir kente dönüþtürerek, adeta yerel yönetimde bir fenomen haline gelmiþtir. Yine diðer ilçelerimizde 30 Mart ta yereli yönetmeye baþlayan Serik, Aksu, Akseki, Demre, Elmalý Finike, Gazipaþa, Gündoðmuþ ve Kaþ Belediyelerimizin deðerli baþkanlarýyla ve Kumluca gibi ustalýk dönemine bulunan yöneticilerimizle ve AK Parti Ýl Baþkanlýðý önderliðinde ilçe teþkilatlarýmýzla birlikte hizmet yoluna çýkmýþtýr. 30 Mart ta Antalya daha büyük hizmetleri almak yönünde kararlýlýk göstermiþtir. Tüm Antalyalý kardeþlerimizin 7 Haziran seçimlerinde de Antalya'ya gönül vermiþ Yeni Türkiye'yi inþa etmek yönünde Antalya'yý öncü güç olarak öne çýkaracaðýna yürekten inanýyorum. Biz de bu davaya katký vermek ve hizmet etmek üzere arkadaþlarýmýzýn yanýnda olacaðýz ve her koþulda destek vereceðiz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Antalya nýn Serik ilçesinde incelemelerde bulundu. Antalya daha büyük hizmetler alacak AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, seçim gezilerini sürdürüyor. Yaklaþýk 17 yýldan beri Antalya tarýmý üzerine araþtýrma projeleri yapan, makale yazan, kongreler düzenleyen, projeler hazýrlayan ve konferanslar sunan AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, sürekli ziyaret ettiði Konyaaltý ilçesinin Aþaðý Karaman köyünde sera üreticileri, turunçgil yetiþtiricileri ve besi hayvancýlýðý yapan çiftçilerle, kýrsal alanda yaþayan ailelerle görüþmeler yaparak incelemelerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Aþaðý Karaman'da Muhtar Mesut Pöze tarafýndan karþýlanan Orhan Özçatalbaþ, Pöze ile köyün genel durumu, öncelikleri, sorunlarý ve özellikle Büyükþehir Belediyesine baðlanmalarýyla elde ettikleri yararlardan bahsetti. Pöze, Antalya ve köy için çok önemsediði konulardan biri olan ve köy içinden geçen 25 km'lik yolu 8 km'ye düþüren Konyaaltý Döþemealtý karayolu çalýþmasýnýn sonuna gelinmiþ olmasýndan büyük mutluluk duyduðunu belirtti. Özçatalbaþ ile birlikte sýcak asfalt kaplamasý aþamasýna gelen karayolunu gezen Muhtar Pöze, Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Menderes Türel e minnettar olduðunu söyledi. Özçatalbaþ ise 25 km'lik yolu 8 km.ye düþüren yeni yolun yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu belirterek, yeni yol güzergahýnýn saðladýðý panoromanýn etkileyici olduðunu, yakýn gelecekte bu alanlarýn cazibe merkezi olmasý kaçýnýlmaz olduðunu ve doðanýn sürdürülebilirliðinin saðlanarak korunmasý yönünde duyarlý olunmasý gerektiðini belirtti. Özçatalbaþ ve Pöze, köye dönüþte 3 dönüm cam serada domates yetiþtiriciliði yapan çiftçi Seyfullah Ýlen ile görüþtüler. Serada inceleme yapan Özçatalbaþ, sera konstrüksüyonu ve teknolojisinin yetersiz olmasýna raðmen üreticinin 18 ton/da domates almasýnýn baþarýlý olduðunu belirterek, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn eski Sera Teknolojisini yenilemek isteyen çiftçilere yönelik olarak hibe ve kredi desteði vermesinin; verimliliðin artmasý ve kaliteli ürün elde edilmesine katkýda bulunacaðýný ve bu konuda çalýþýlmasýnýn Türkiye'nin örtü altý sebze ihracat üssü Antalya için gerekli ve önemli olduðunu belirtti. Çiftçi Seyfullah Ýlen ise, domates fiyatlarýnýn bu üretim sezonunda tatminkar olduðunu ve sera teknolojisini yenilemek için yüzde elli hibe destekli kredi verilmesi halinde seralarýný yenileyebileceðini söyledi. Daha sonra muhtar Pöze yle birlikte bir grup üreticiyle de biraraya gelen Prof. Özçatalbaþ, Aþaðý Karaman'ýn aslýnda saklý bir cennet olduðunu, Döþemealtý yolunun tamamlanmasýyla yörenin cazibe merkezi olmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu, bu durumda tarým ile orman iliþkisinin, turizm ve yerleþim alaný baskýsýnýn planlanmasý gerektiðini, köyün özgün deðerlerinin korunmasý gerektiðini vurguladý. Özçatalbaþ, Çiftçinin pazardaki güçsüzlüðünün ortadan kaldýrýlmasý için tüm paydaþlarýn ortak akýlla ve güçbirliði içinde çalýþmasý gereklidir. Nar ve turunçgil fiyatlarýndaki üretici aleyhine geliþen istikrarsýz fiyatlarýn üreticinin ürününü dalýnda býrakmasýna hatta bazý nar bahçelerinin sökülmesine yol açtýðý görülmektedir. Tabiki; bu sorunlarýn çözümü bulunmaktadýr. Ýlk akla gelen öneriler olarak semt pazarlarýnda düzenlemeler yapýlmasý, ürün depolama ve ürün iþleme tesislerinin üretici örgütlerince kurulmasýnýn saðlanmasý ve bu iþletmelerin piyasa ile rekabet edebilecek þekilde profesyonel olarak iþletilmesine ortam hazýrlanmalýdýr. Yine turizm konusunda Aþaðý Karaman'da günübirlik faaliyet gösterecek turizm tesisleri yanýnda; ekolojik, kýrsal ve çiftlik turizmi gibi uygulamalarýn çiftçi ailesi gelirlerinin artmasýna ve turizmin 12 aya yayýlmasýna ortam hazýrlayacaktýr. Bu konuda uzmanlýk alanýmýza giren özellikle kýrsal turizm konusunda yardýmcý olmaktan mutluluk duyarým. dedi. Antalya için uygun tarýmsal yatýrým alanlarý üzerinde çalýþýldýðýný, bunu da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaþacaðýný belirterek bazý deðerlendirmelerde bulunan Özçatalbaþ, Topografik ve iklimsel özellikleriyle ve kadim medeniyetimizin sunduðu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Aþaðý Karaman da Antalya'nýn her metre karesi gibi bir altýn iþçiliði titizliðiyle iþlenmelidir. Bu eþþiz mücevher ancak yeni ve yenilik kavramýný özümsemiþ ama ayný zamanda "Ýnsaný yaþat ki, Devlet yaþasýn!" ilkesini benimsemiþ bir anlayýþla hak ettiði gibi deðerlendirilebilir. Yeni Büyükþehir Kanunundan sonra yerel yönetimler çok daha önemli hale gelmiþtir. Bu bakýmdan 30 Mart 2014 seçimlerinde Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin partimize geçmiþ olmasý, Antalya için son derece büyük bir þanstýr. Yine Kepez Belediyemiz bir önceki dönemde aldýðý bayraðý kalite ve vizyonuyla Antalya'nýn merkezinde bulunan bir büyük gecekondu alanýný, modern bir kente dönüþtürerek adeta yerel yönetimde bir fenomen haline gelmiþtir. Yine diðer ilçelerimizde 30 Mart ta yereli yönetmeye baþlayan Aksu, Akseki, Demre, Elmalý Finike, Gazipaþa, Gündoðmuþ, Kaþ ve Serik Belediyelerimizin deðerli baþkanlarýyla ve Kumluca gibi ustalýk döneminde bulunan yöneticilerimizle ve AK Parti Ýl Baþkanlýðý önderliðinde ilçe teþkilatlarýmýzla birlikte hizmet yoluna çýkmýþtýr. 30 Mart ta Antalya daha büyük hizmetleri almak yönünde kararlýlýk göstermiþtir. Tüm Antalyalý kardeþlerimiz gibi, Aþaðý Karamanlý dostlarýmýzýn da 7 Haziran Seçimlerinde Yeni Türkiye'yi inþa etmek yönünde Antalya'yý öncü güç olarak öne çýkaracaðýna yürekten inanýyorum. Biz de bu davaya katký vermek ve hizmet etmek üzere siz arkadaþlarýmýzla birlikte çalýþacaðýz ve inþallah her koþulda destek vereceðiz. diye konuþtu. Milletvekili Aday Adayý Ali Osman Kýyak, ilçe teþkilatý ile görüþmelerini sürdürüyor. Kýyak a tam destek Traktör devrildi Fuhuþ çetesi çökertildi Çorum'da,girdikleri bir evden ziynet eþyasý çaldýklarý iddiasýyla yakalanan 3 kadýn tutuklandý. Bahçelievler Mahallesinde girdikleri bir evden yaklaþýk bin lira deðerindeki ziynet eþyasýný çaldýklarý iddiasýyla Geçtiðimiz haftasonu Çorum'da yapýlan temayül yoklamasýnda üst sýralarda yer aldýðý iddia edilen Milletvekili Aday Adayý Ali Osman Kýyak, Ýlçe Teþkilatý, Sivil Toplum Örgütleri ve Sungurlulu hemþehrilerinden tam destek aldý. Gün içerisinde Ýlçe Teþkilatý eþliðinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Kýyak ilgiyle karþýlandý. Yapýlan açýklamaya göre, esnaf baþta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sorunlarýnýn çözümü için elinden gelen tüm çalýþmalarý sergileyeceðini belirten Ali Osman Kýyak, esnafýn gösterdiði ilgiden memnun olduðunu ifade ederek, bu ilgiyi karþýlýksýz býrakmayacaðýný vurguladý. Ziyaretlerde esnaf, özellikle Sungurlu dan milletvekili çýkarmak istediklerini dile getirerek, Sungurlu nun listede yer almasý isteklerini söylediler. Ali Osman Kýyak, esnafýn gösterdiði ilgiden memnun olduðunu belirtti. Uslu dan 8 Mart mesajý Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutladý. Uslu, "Dünya Kadýnlar Günü, bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de, kadýn sorunlarýnýn gündeme getirilmesi, tartýþýlmasý ve bu sorunlara çözüm aranmasý için bir zemin saðlamaktadýr. Yeni Türkiye'nin kurulmasýnda, yarýna inanç ve güvenle bakýlmasýnda, Türk kadýný geçmiþte olduðu gibi günümüzde de önemli bir misyon üstlenmiþtir. Kadýn; annedir, eþtir, eðitmendir. Ancak bütün bu rollerinin ötesinde, duygularý, düþünceleri, ümitleri, hayalleriyle kadýn bir bireydir. Hazreti Ali, "Kadýnlara saygý gösteriniz. Çünkü onlar insanlýðýn anasýdýr" demiþtir. Ülkemizde kadýn-erkek fýrsat eþitliðinin pekiþtirilmesi ve kadýn haklarýnýn geliþtirilmesi konusunda atýlan adýmlar, ülkemizin uluslararasý insan haklarý standartlarýna eriþmesini saðlamýþtýr. Bu özelliðiyle de bölgemizdeki birçok ülkeye örnek teþkil edebilecek niteliklere sahip olmamýza da imkân tanýmýþtýr. Hükümetimiz döneminde yapýlan bazý çalýþmalar; Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine dair kanunu 8 Mart 2012 tarihinde çýkarttýk. Aile Mahkemelerini kurduk ve Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanunu etkin hale getirdik. 12 Eylül 2010 referandumunda muhalefet partileri hayýr oyu kullanýrken AK Parti olarak kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk öngören Anayasa deðiþikliðini getirdik ve toplum evet dedi. 2003'te yürürlüðe giren 4857 Sayýlý Ýþ Kanunumuz, iþçi-iþveren iliþkilerinde 'cinsiyet ayrýmý' ve diðer ayrýmcýlýklarý ortadan kaldýran bir felsefeyle hazýrlanmýþtýr. Bu vesile ile Kadýnlar Günü nü kutlar, kendi deðerlerimize uygun olarak evrensel yeni ve ileri haklar elde etmenizi dilerim. dedi. Merkez e baðlý Türkler Köyü nde traktörün devrilmesi sonucu bir kiþi yaralandý. M.T.(67) traktör ile tarlada çalýþýrken dikkatsizlik sonucu traktör devrildi. Kazayý hafif atlatan M.T. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Ýl Emniyet Müdürlüðü Ahlak Büro ekiplerince yapýlan operasyonda fuhuþ çetesi çökertildi. 3'ü kadýn toplam 9 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý talimatý doðrultusunda, geçtiðimiz Salý günü 4 adreste eþ zamanlý baþlatýlan operasyonda 3'ü bayan olmak üzere toplam 9 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan F.D., B.Y., S.B., H.T., D.B., E.A., S.Ç., H.A., M.M., haklarýnda tanzim edilen tahkikat evraký ile birlikte bugün adli mercilere sevk edildiler. Baskýn yapýlan adreslerde yapýlan aramalarda 1 adet pompalý tüfek, 4 adet dolu 12'li fiþek, 6 adet boþ fiþek ele geçirilerek, kriminal inceleme yapýlmasý için polis laboratuvarýna gönderildi. (Valilik Basýn) Ziynet eþyasý çalan 3 kadýn tutuklandý yakalanan Gül B. (24), Necla K. (20) ve Damla T. (20) gözaltýna alýndý. Emniyet müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen zanlýlar, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý.(aa)

15 Rekâbeti farklýlýk yaratan kazanýr Tofaþ Satýþ Sonrasý Bölge Müdürü Mahmut Genç, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri ile Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri bölümü öðrencileri ile bir araya geldi. MYO Konferans Salonu nunda düzenlenen etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Teknik Bilimler MYO Müdür Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Barýþ Ayar, Öðr. Gör. Nevzat Koçak, Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Özgür Özdilli, Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Derviþ Erol, Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý, Karakaþlar Grup Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve Karakaþlar Grup Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ da katýldý. Otomotiv sektöründeki yeni teknolojilerle istihdâmýn konu alýndýðý söyleþide Mahmut Genç, Sungurlu Kent Konseyi oluþtu Çorum'un Sungurlu ilçesi Kent Konseyi yeni yönetimi belirlendi. Baþkanlýða Eczacý M. Emir Emralioðlu seçildi. Sungurlu Belediyesi Kültür Merkezinde yapýlan Kent Konseyi genel kuruluna Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, sivil toplum kuruluþlarý, muhtarlar, sendika temsilcileri ve serbest meslek sahiplerinden temsilciler katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan toplantýda Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner bir konuþma yaptý. Baþkan Þahiner kent konseyinin amacýnýn, "Kent yaþamýnda, kent vizyonunu ve hemþerilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevre duyarlýlýðý, Teknolojinin getirdiði beklenti ve bakýþ açýsý bizleri daha farklý bir dünyaya iletiyor. Hangi kuþakta olursak olalým yarýna kalmayý ve yarýný görmeyi istiyorsak yarýnlarýmýz için üretmeliyiz diye konuþtu. Ýnsan kaynaklarýnda yaþanan rekabete dikkat çeken Genç, Bu rekabeti farklýlýk yaratan kazanýr. Farklýlýkta mesleki yetkinlik öne çýkmasý lazým. Bunu da en iyi bu sýralardayken elde edebilirsiniz dedi. Elde ettiðimiz veya edemediðimiz bütün sonuçlarýn sorumlusu biziz diyerek, öðrencilere gerekçelerin arkasýna sýðýnmamalarý gerektiðine dikkat çekerek baþarýlar diledi. Soru cevap kýsmý ile sonlanan söyleþide Rektör Yardýmýz Prof. Dr. Mustafa Býyýk, etkinliðe katýlýmýndan dolayý Tofaþ Satýþ Sonrasý Bölge Müdürü Mahmut Genç e teþekkür etti. Program sonunda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atölyesi de gezildi. (Hitit Üniversitesi Basýn Birimi) Anvatar dan kadýnlara özel indirim Anvatar Termal Otel, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne özel indirim kampanyasý düzenliyor Mart tarihleri arasýnda 6 gün boyunca havuz, hamam, fitness center ve saðlýklý yaþam merkezinde kadýnlara özel yüzde 20 indirim uygulanacak. Termal hizmetler, kadýn ve erkeklere özel havuzlar, saðlýklý yaþam merkezi, konaklama, düðün salonu, restoran ve diðer imkânlarýyla Çorum ve bölgeye hizmet veren Anvatar Termal Otel, 8 Mart ta kadýn müþterilerini unutmadý. Tofaþ Satýþ Sonrasý Bölge Müdürü Mahmut Genç, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nun konuðu oldu Mart tarihleri arasýnda Anvatar Otel'e gelen kadýn müþterilere havuz, fitness center ve saðlýklý yaþam merkezinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Müþteriler, tek fiyat ile termal havuz, aqua park, çocuk havuzu, Türk hamamý, sauna, Fin hamamý ve SPA'dan yararlanabilecek. Fitness center ve özel diyetisyen desteðiyle hizmet veren saðlýklý yaþam merkezinde de yüzde 20 indirim yapýlacak. 8 Mart'ta baþlayacak indirim kampanyasý 13 Mart 2015 Cuma gününe kadar geçerli olacak. (Advertorial haber) Program MYO Konferans Salonu nunda gerçekleþtirildi. Anvatar Termal Otel, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne özel indirim kampanyasý düzenliyor. sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek" olarak açýkladý. Yapýlan seçimde Eczacý M. Emir Emralioðlu baþkanlýðýnda asil üyeler þu isimlerden oluþtu; "Alaadin Kayaer, Adnan Çaðlýoðlu, Ali Karslý,Alaadin Akel, Hacý Arslan Tök, Mustafa Sarýyüce ve Yeþim Ýtmeç"(ÝHA) Çorum'un Sungurlu ilçesinde çeþitli güzergahlarda taþýmalý eðitim okul servis araçlarýný denetledi. Yapýlan denetimde, servis araçlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý Taþýmalý Ýlköðretim Yönetmeliði ve Okul Servis Araçlarý Yönetmeliðine uyup uymadýðýna bakýldý. Servisler teker teker durdurulurken, durdurulan hiçbir araçta trafikte can güvenliði açýsýndan oldukça öneme sahip olan, emniyet kemerinin sürücü ve öðrenciler tarafýndan takmadýðý tespit edildi. Þube Müdürü Þaban Atlý, denetlenen her araçta teker teker sürücü ve öðrencilere emniyet kemerlerini taktýrdýktan sonra CUMARTESÝ 7 MART Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, ilçeye baðlý Kavþut ve Çadýrhöyük köylerini ziyaret etti. Kaymakam dan köy ziyareti Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, ilçeye baðlý Kavþut ve Çadýrhöyük köylerini ziyaret etti. Köy ziyaretlerinde muhtar ve köy sakinlerinden köy sorunlarý hakkýnda bilgi alan Kaymakam Beyazyýldýz, Kavþut köyünde eski köy okulunun köy konaðý olarak kullanýlmasý için yapýlan talebi deðerlendirdi. Kaymakam Beyazyýldýz, Çadýrhöyük köyünde ise yapýlan yeni köy konaðý ve misafirhanesinde incelemelerde bulundu.(ýha) Sungurlu ilçesi Fen Lisesinin eðitim kalitesini artýrmak için toplantý düzenlendi. Fen Lisesi nde toplantý Çorum'un Sungurlu ilçesi Fen Lisesinin eðitim kalitesini artýrmak için toplantý düzenlendi. Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ýn baþkanlýðýnda Fen Lisesinde düzenlenen toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Okul Müdürü, okul yönetici ve öðretmenleri katýldý Eðitim Öðretim yýlýnda açýlan Fen Lisesinin eðitim kalitesini artýrmak için yapýlan toplantýda öðrencilerin daha baþarýlý olmalarý için karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulunuldu.(ýha) Sungurlu ilçesinde çeþitli güzergahlarda taþýmalý eðitim okul servis araçlarýný denetledi. Okul servisleri denetlendi servislerin hareket etmesine izin verdi. Öðrencilere emniyet kemerinin faydalarýný anlatan Atlý, bundan sonra araca biner binmez kemerlerini takacaklarý ve evlerine ulaþýncaya kadar çýkartmayacaklarý konusunda her bir öðrenciden söz aldý. Denetimde ayrýca servislerin yangýn söndürme tüplerine dikkat edildi. Araçlarýn çoðunluðunda yangýn tüplerinin ulaþýlmasý en zor yer olan bagajda ve sabitlenmiþ þekilde olduðunu gören Þube Müdürü Atlý, yangýn söndürme tüplerini söktürüp aracýn içinde kolay eriþilebilecek bir yere almalarýný söyledi.(ýha) Vergi Dairesi ne ziyaret Sungurlu ilçesi Kent Konseyi yeni yönetimi belirlendi. aþkanlýða Eczacý M. Emir Emralioðlu seçildi. Öðrenciler Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vergi Dairesi ni ziyaret etti. Çorum un Sungurlu ilçesinde Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, Hürriyet Ýlkokulu, fatih Ortaokulu ve Fen Lisesi öðrencileri Vergi Dairesi'ni ziyaret ettiler. Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn'ý makamýnda ziyaret eden öðrenciler daha sonra Vergi dairesi içerisinde bulunan birimleri gezerek memurlardan bilgi aldý. Öðrenciler, gezi sýrasýnda görevlileri soru yaðmuruna tuttu. Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn daha sonra Vergi Haftasý dolayýsýyla öðrencilere hediye paketleri daðýtarak, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.(ýha) Araçlarýn Okul Servis Araçlarý Yönetmeliðine uyup uymadýðýna bakýldý.

16 16 CUMARTESÝ 7 MART Solmaz dan çiftçiye vaat Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Dinçer Solmaz, Çorum merkeze baðlý köylere ziyaretlerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, 7 Haziran'da gerçekleþtirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi ziyaretlerini sürdüren Solmaz, tarým ve hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlarla sohbet ederek sorunlarýný dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnda tarým ve çiftçinin destekleneceðini, mazotta ÖTV'nin Bozdoðan destek istedi CHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, Atatürk'ün liderliðinde, toplumsal hayatta yer bulan ve siyasi haklarýný birçok Avrupa ülkesinden önce alan kadýnlarýmýzýn özgürlüðü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnda saðlanacak. dedi. Bozdoðan, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla CHP üyesi kadýnlarla bir araya geldi. CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn ýn da hazýr bulunduðu toplantýya yaklaþýk 600 CHP üyesi kadýn katýldý. Sýla Düðün Salonu nu dolduran CHP'li kadýnlar Bozdoðan'ýn konuþmalarýný büyük bir coþkuyla dinlediler. kaldýrýlacaðýný ve mazot fiyatýnýn yarýya indirileceðini belirten Solmaz, Yapýlan yazýlý açýklamaya göre Bozdoðan, Çaðdaþ, demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnda kadýnlarýn her alanda eþit olarak mücadele etmesinin önü açýlacak ve milletvekili olmam halinde kadýn haklarýnýn en büyük savunucusu olacaðým. diyerek, 29 Mart'ta yapýlacak olan milletvekilliði ön seçiminde tüm CHP'li kadýnlardan destek beklediðini dile getirdi. 11 Mart Çarþamba günü partisinde düzenleyeceði bir basýn toplantýsý ile adaylýk açýklamasýnda bulunacaðýný ve o gün de tüm kadýnlarý partiye beklediðini kaydeden Bozdoðan, 29 Mart çiftçinin vergi yükünün de hafifletileceðini söyledi. CHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, partililerle bir araya geldi. Solmaz, "Çiftçinin ürün ve prim bedelleri ekim öncesi açýklanacak, ödemeler ise zamanýnda yapýlacak. Aracýnýn çiftçiyi soymasýna son verilecek. Faiz ve tefeci, çiftçinin korkulu rüyasý olmaktan çýkarýlacak" dedi. Tarýmsal üretimde kullanýlan tohum, gübre, mazot, tarým ilacý, elektrik gibi girdilerin yüksek maliyetinin de aþaðý çekileceðini ifade eden Solmaz, "Çiftçilerimizin vergi yükünü de hafifleteceðiz. Ýnsafsýzca vergilendiren bu düzen deðiþtirilecek, çiftçimiz güçlü bir þekilde desteklenecek" diye konuþtu. Seçim çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdüren CHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, partililerle bir araya geldi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre uzun bir süredir seçim çalýþmalarýný ilçe ve köylerde sürdüren CHP Milletvekili Aday adayý Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýna kent merkezinde düzenlediði toplantýlarla devam ediyor. Önceki akþam CHP eski Milletvekilleri Þükrü Bütün, Ferudun Ayvazoðlu, CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat, Çorum Mimarlar Odasý eski Baþkaný ve CHP eski Belediye Baþkan aday adaylarýndan Turan Damar, CHP eski Milletvekili aday adaylarýndan Cemal Çetinyýlmaz, CHP Belediye Meclis Üyeleri Levent Çöphüseyinoðlu, Özgür Kýlýç, Mehmet Tahtasýz, Kahveciler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Bahçelievler eski Muhtarý Hasan Kaya, bazý köy derneði baþkanlarý ile bir grup partili arkadaþýyla bir araya gelen CHPMilletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, tüm katýlýmcýlardan destek istedi seçimlerinde þehir merkezinde en yakýn rakibine 300 fark attýðýný ancak daha sonra ilçelerden gelen oylarla az bir farkla 2 sýraya düþtüðünü kaydeden Bozdoðan, "Sizlerin de desteðiyle 29 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerden bu kez birinci olarak çýkmak istiyorum. Atatürk'ün kurduðu Cumhuriyeti ve Çorum'u seven tüm üyelerden destek bekliyorum" dedi. Bundan sonraki seçim çalýþmalarýna yoðun olarak kent merkezinde devam edeceðini kaydeden Bozdoðan, diðer CHP aday adaylarýna da baþarýlar diledi. Bir önceki seçim çalýþmalarýnda olduðu gibi seviyeli ve kimseyi kýrmadan bir seçim çalýþmasý yürüttüðünü vurgulayan Bozdoðan, yaptýðý konuþmalarda þunlarý söyledi; " Bu bir demokrasi yarýþýdýr. Partimiz çok çaðdaþ ve demokratik bir karar vererek aralarýnda Çorum'un da bulunduðu birçok ilde adaylarýný ön seçimle belirleyecek. Bu küçümsenecek bir kar deðildir. Yani bizim partimizde milletvekili olacak kiþiler parti liderinin iki dudaðý arasýnda deðildir. Adayýnýzý sizler belirleyeceksiniz. Sizlere nutuk atmak, solculuk dersi vermek haddime deðil. Sizler benden daha iyi solcusunuz, bedeller ödeyen kiþilersiniz. O nedenle sizler kimlere oy verileceðini, kimlere verilmeyeceðini çok iyi biliyorsunuz. Cumhuriyetin nasýl yok edildiðine içiniz kan aðlayarak þahit oluyorsunuz. Ama bu düzen böyle gitmez. Buna dur demek lazým. Karanlýðý aydýnlýða çýkartmak hepimizin görevi. Burada bulunan hepiniz beni tanýyorsunuz. Þimdiye kadar eðilmeden, bükülmeden, kimsenin adamý olmadan siyasi bir mücadele yürüttüm. Bundan sonrada ayný çizgide olacaðýmdan kimsenin þüphesi olmasýn. Sizi mecliste en iyi þekilde temsil edeceðime inancým tamdýr. Bu yürek, bu bilek çaðdaþ bir Türkiye ve Cumhuriyet'i koruyup kollamak için hep çalýþacaktýr. Þimdiden vereceðiniz destekler için hepinize teþekkür ediyorum" ADAYLIK AÇIKLAMASI 11 MART'TA Öte yandan Bozdoðan, partisinde bir basýn toplantýsý düzenleyerek adaylýðýný kamuoyuna duyuracak. Bozdoðan'ýn parti binasýnda düzenleyeceði basýn toplantýsý 11 Mart Çarþamba günü saat 13.00'de gerçekleþecek. Kadýn haklarýnýn savunucusu olacaðým EMEP Genel Baþkaný Emek Partisi (EMEP) Genel Baþkaný Selma Gürkan, Çorum da. Gürkan, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle EMEP Çorum Ýl Örgütü tarafýndan düzenlenen etkinliðe katýlacak. EMEP Çorum Ýl Örgütü, emekçi kadýnlarýn birlik-mücadele ve dayanýþma günü olan 8 Mart etkinlikleri kapsamýnda bugün saat de Rüyam Düðün Salonu nda bir etkinlik düzenliyor. Çeþitli yerel sanatçýlarýn sahne alacaðý etkinlikte EMEP Genel Baþkaný Selma Gürkan da bir konuþma yapacak. CHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, Kadýnlar Günü nü kutladý. ve 7 Haziran'da yapýlacak di. Gözde Özsoy'un okuduðu olan seçimlerin önedi. mine de dikkat çekti. BOZDOÐAN HA- LAYA DURDU türkülerle sona erdi. Bozdoðan, Kadýnlar Yapýlan toplantýdan anadýr. Analar kolay kolay hata yapmazlar. Doð- bir hayli menmun kalan Bozdoðan, CHP'li üyelerle birlikte halay çekti. runun, güzelin en iyisine onlar karar verir. Analarý Toplantý Ercan Aygün ve CHP Çorum aðlatanlar namerttir de- Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Can Çalýkuþu ile Gençlik Kollarý Üyesi Selma Gürkan Sanayi esnafýnýn sorunlarýný dinledi CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, sanayi esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi ve kendisine destek istedi. Ziyarette Ýlgü'ye partililer eþlik etti. Partiden yapýlan açýklamaya göre, CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, sanayi esnafýný ziyaret ederek destek turlarýna devam etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan Ýlgü, Esnafýmýz iþ yapamýyor, derinleþen bir ekonomik kriz söz konusu. Ekonomide pembe tablolar çizenler esnafýmýzýn halini görmezden gelerek yorum yapýyorlar. Vergisini aksatmadan ödeyen esnaflarýmýzýn derdine kimse bakmýyor kimse çözüm aramýyor. AKP döneminde esnafýmýz borç bataðýna saplandý. Ekonomimiz hýzla kötüye gidiyor birilerinin inadý uðruna ülkemizin ve vatandaþýmýzýn menfaati gözetilmeden ekonomik kriz derinleþtiriliyor. Ýktidarýn halký kandýrmasýna sömürmesine izin vermeyeceðiz. CHP olarak esnafýmýzýn derdine derman olmak için geliyoruz. Bizim iktidarýmýzda esnafýmýz ekonomik olarak rahatlayacak onlarýn belini büken ailesini geçindirmesini engelleyen tüm sebepleri ortadan kaldýracaðýz. diye konuþtu. CHP den suç duyurusu gençler, Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundular. CHP den yapýlan açýklamaya göre, Av. Sadýk Eral eþliðinde Adliye Sarayý'na giden partili gençler, Aralýk operasyonlarýnýn ardýndan Türk milletine hakaret ettiði iddiasýyla Ýstanbul'da yaþayan M.C. adlý þahýs hakkýnda Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý na suç duyurusunda bulundu. Köse sorun dinledi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, geçtiðimiz hafta merkez, ilçe ve köylerde çalýþmalarda bulundu. Yapýlan açýklamaya göre ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi nin politikalarýna deðinen Milletvekili CHP'li gençlerin þikâyet dilekçesinde, "2014 yýlý Aralýk yolsuzluk operasyonlarýmýzýn ardýndan ulusal basýnda yer alan haberlerde ve internet ortamýnda yayýnlanan ses kasetlerinden anlaþýldýðý gibi þüpheli M.C., bir ferdi ol- CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, merkez, ilçe ve köylerde çalýþmalarda bulundu. Köse, halkýn problemlerine kulak verdi. Vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen Köse, parti olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Turgut Ýlgü, sanayi esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi ve kendisine destek istedi. Atlas dan Kargý ve Laçin ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, 29 Mart ta yapýlacak olan ön seçim çalýþmasý kapsamýnda Kargý ve Laçin i ziyaret etti. Ýlk olarak Kargý da CHP Ýlçe Teþkilatý ný ziyaret eden Atlas, partililerle bir araya geldi. Daha sonra esnaflarý ziyaret eden Atlas, hal hatýr sorarak, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Buradan Laçin e geçen Atlas, ilçe halkýnýn sorunlarýný kendi aðýzlarýndan dinleme fýrsatý bulurken, Atlas ýn ziyaretleri akþamýn saatlerinde de devam etti. Vatandaþlarla sohbet eden Atlas, milletvekili olmasý halinde tarým, sosyal ve ekonomik projelerinin olduðunu belirterek, ön seçimde tüm partililerden destek beklediðini kaydetti. Atlas, CHP nin bu seçimde patlama yapacaðýný savunarak, konuþmasýný þöyle sürdürdü: CHP yi adým adým iktidara getirmenin gayreti içerisindeyiz. Halkýmýz bunu bekliyor. 7 Haziran genel seçimleri bu yolda çok ciddi bir adým olacak. Ýnanýyorum ki halkýmýz CHP ye gereken desteði verecek ve iktidara taþýyacaktýr. Burada amacýmýz iktidara gelecek olan partimizin içinde bir nefer olmak. Bunun için sizleri ziyaret ediyoruz. Bu kardeþinize gereken desteði vereceðinize inancým tamdýr. Ýnsanlarýn üretimde olmasý ve özellikle kadýnlarýmýzýn üretimde olmasý kadar güzel bir þey yok. Üretim olmadan ve üreten olmadan bir þey olmaz. Üreten insanlarýn desteklenmesinden yanayýz. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlükçü devleti, sosyal adaletin tesisi ile saðlayacaktýr. Hedefimiz eþit yurttaþlar yaratmaktýr. Özgürlük ve umudun ülkesi herkesin Türkiye sini oluþturmaktýr. CHP Gençlik Kollarý üyeleri savcýlýða suç duyurusunda bulundu. maktan onur duyduðunun liðimizdir. Þüpheli kurduðu kutsal bütün bu fiiliyle yetiþtirdi- Cumhuriyetin emaliðimizdir. Türk Milletini kastederek, tüm milletin namusuna, anasýna ði evlatlarýmý kutsal vatan topraklarýna adayan Türk analanetçileri olan gençler olarak þüpheliyi nefretle kýnýyor ve sövmek ve harýna küfretmiþtir. Cumhuriyetimizin karet suçunu iþlemiþtir. Bizler için ana kavramý týpký Ne bu millete, ne de bu milletin anasýna baþta þüpheli olmak Savcýlarý'ndan þüphelinin cezalandýrýlmasý için gerekli vatan gibi, týpký üzere hiç kimsenin kamu davasýnýn millet gibi en kutsal hakaret etmek kimsenin açýlmasýný talep kavramlardan biridir ve namus öncedir. haddi deðil- Biz Atatürk'ün ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

17 Osmancýkspor þampiyonluk yolunda kritik virajda Eti Lisesi karþýsýnda galibiyet arayacak en kritik virajda 1. Küme lideri Osmancýkspor ligin kalan beþ haftasýndaki en kritik maçýnda yarýn Eti Lisesi Gençlikspor deplasmanýnda galibiyet arayacak. Takipçisi Çimentospor ise Kültürspor önünde üç puan arayacak. Murat KARASU 1. Amatör Küme Büyükler Liginde 17. hafta maçlarý yarýn oynanacak. Lider Osmancýkspor kalan beþ haftadaki en zorlu maçýnda yarýn Eti Lisesi Gençlikspor deplasmanýnda galibiyet Yüksel BASAR 1. Amatör Küme de lider Osmancýkspor un þampiyonluk yolunda büyük önem taþýyan maçta yarýn Eti Lisesi Gençlikspor ile oynayacaðý maçý Bölgesel Hakem Serhat Sarkandý yönetecek. Ýl Hakem Komitesi Çorum amatör futbolunda bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Buna görev haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: U 13 LÝGÝ: Çorum Belediyespor - Çimentospor: Vuslat Ay. Mimar Sinan Gençlikspor Gençlik: Emre Uðurcan. HE Kültürspor - Osmancýkspor: Abdulselam Koçak. Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor: Harun Tecimer. Ulukavakspor - Ýl Özel Ýdarespor: Onur Alagöz. arayacak. Ligde maç fazlasý ve dört puan farkla lider durumda bulunan Osmancýkspor ligde 28 puanla üçüncü sýrada bulunan Eti Lisesi ile yarýn saat de 1 nolu sahada puan mücadelesi verecek. Osmancýkspor kazanarak liderliðini devam ettirmek isterken Eti Lisesi ise bu maçý alarak sýralamada yükseliþe geçmek amacýndý. Bu maçtan önce ise ayný sahada saat da lig ikincisi Çimentospor Eti-Osmancýk maçý Serhat Sarkandý nýn Serhat Sarkandý U 16 LÝGÝ: Gençlerbirliði - Çimentospor: Yunus Dursun, Kadir Berkay Damar, Erkan Akyol. Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkspor: Furkan Alagöz, Berkant Arman, Müjde Arça. HE Kültürspor - Ýskilipgücüspor: Abdullah Akkoyun, Baran Avcý, Fatih Derviþoðlu. 2. AMATÖR KÜME: Sungurluspor - Ortaköy Belediye Þapinuvaspor: Özkan Kaya, Ercan Davarcýoðlu, Tarýk Bozkurt. Bayat Belediyespor- Osmancýkgücüspor: Barýþ Karakuþ, Mehmet Zeki Sevim, Erdoðan Yandým. Uðurludað Belediyespor- Kargýgücüspor: Mehmet Zeki Sevim, Barýþ Karakuþ, Erdoðan Yandým. Oðuzlar Belediyespor - Mecitözüspor: Hakan Kaya, Baran Avcý, Ýbrahim Çaðýl. ligde kalma mücadelesi veren He Kültürspor önünde üç puan arayacak. Yeþil beyazlýlar bu maçý kazanarak lider Osmancýkspor un Eti Lisesi önünde puan kaybetmesini bekleyecek. Haftanýn diðer maçlarýnda ise Ýl Özel Ýdarespor ve Ýskilipgücüspor sýralamada kendilerine üst sýralarda yer bulmak için karþýlaþacak. Haftanýn diðer kritik maçýnda ise ligde kalmak için þiddetle puana ihtiyacý olan Çorumspor ligden düþmesi büyük oranda kesinleþen Ýskilipspor karþýsýnda üç puan arayacak. Samsunspor la dört maç Halil ÖZTÜRK Geliþim Liginde Çorum Belediyespor hafta sonu Samsunspor ile dört kategoride Pazarspor ile bir kategoride puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlýlar Çorum da iki Samsun da ise üç kategoride mücadele edecekler. Bugün U 16 kategorisinde Çorum Belediyespor ile Samsunspor takýmlarý saat de Nazmi Avluca sahasýnda karþýlaþacaklar. Grupta 37 puanla ikinci sýrada bulunan Çorum Belediyespor yerini korumak için 29 puanla beþinci sýrada bulunan rakibi önünde bu maçý kazanarak haftayý üç puanla kapatmak amacýnda. Karþýlaþmayý Barýþ Karakuþ; Onur Alagöz ve Tarýk Bozkurt hakem üçlüsü yönetecek. Yarýn ise Samsun da üç kategoride iki takým ayný sahada karþýlaþacak. Ýlk maçta saat da Doðupark Haluk Ulusoy Tesislerinde Çorum Belediyespor ve Samsunspor U 14 kadrolarý karþýlaþacak. Samsunspor 46 puanla ikinci sýrada bulunurken Çorum Belediyespor 25 puanla beþinci sýrada yer alýyor. Maçýn hakemleri ise Gökhan Ömür Özsoy, Eray Pýnar ve Mustafa Özçelik. Ayný sahada saat de baþlayacak maçta iki takým U 15 kadrolarý karþýlaþacak. Samsunspor 44 puanla ikinci sýrada yer alýrken Çorum Belediyespor ise 34 puanla dördüncü sýrada bulunuyor. Maçýn hakemleri ise Sinan Dibooðlu, Muhammet Çalýk ve Muhammet Çolak. Saat de baþlayacak son maçta ise iki takým U 17 kategorisinde karþýlaþacaklar. Bu kategoride de Samsunspor 42 puanla ikinci sýrada yer alýrken Çorum Belediyespor 28 puanla dördüncü sýrada bulunuyor. Maçý Mehmet Can Çelik yönetecek, yardýmcýlarý ise Sezgin Yýldýrým, Serhat Ersan, Dördüncü hakem Abdullah Altýntaþ gözlemci ise Kadir Akturan. U 19 sezonu Samsunspor ile sezonu kapatýyor Geliþim Liginde Çorum Belediyespor sezonu yarýn sahasýnda oynayacaðý Pazarspor maçý ile sezonu kapatacak. Beþ takýmýn mücadele ettiði ligde bu ligde son haftayý bay geçecek olan Çorum Belediyespor yarýn saat de Mimar Sinan sahasýnda Pazarspor u konuk edecek. Maçýn hakemleri Emre Alagöz, Mehmet Tuðluk ve Kadir Berkay Damar. Dördüncü hakem Berkant Arman gözlemci ise Nizamettin Alagöz. Çorumspor U 17 takýmý yarýn Samsunspor deplasmanýnda galibiyet mücadelesi verecek Halil ÖZTÜRK Okullu Yýldýzlar futsal grup birinciliðinde erkeklerde Cumhuriyet Ortaokulu ikinci maçýnýda farklý kazanarak yarý final grubuna yükseldi. Ortaköy Cumhuriyet kýz takýmý ise ikinci maçýnýda kazanarak yarý final grubu yolunda ümitlerini son maça taþýdý. Ýlk maçýnda Sinop Boyabat Çattepe Ortaokulu nu 2-1 yenen Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu dün ikinçi maçýnda Kastamonu 23 Aðustos Ortaokulu ile karþýlaþtý. Ev sahibi rakibi önünde oldukça zorlu geçen maçý tek golle 1-0 kazanan Ortaköy Cumhuriyet bugün Samsun temsilcisi önüne yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþacak. Bugün saat da baþlayacak maçta temsilcimiz Samsun Çarþamba Kabaceviz Yenimahalle Ortaokulu önünde kazanarak grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselmeyi amaçlýyor. Erkeklerdeki temsilcimiz Cumhuriyet Ortaokulu ise ilk maçýnda Kastamonu Azdavay Ortaokulu önünde aldýðý 5-1 lik galibiyetin ardýndan dün ikinci maçýnda Çankýrý Mehmetcik Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde 7-0 lýk skorla galip ayrýlan Cumhuriyet Ortaokulu grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselmeyi garantiledi. Genç Erkekler Hentbol grup heyecaný Çorum da Kulüplü Genç Erkekler hentbol grup birinciliði heyecaný 9-11 Mart ta Çorum da yapýlacak. 12 grup merkezi ile birlikte Çorum da yapýlacak olan grup birinciliðinde Çorum þampiyonu Çorum Yýldýzlarý ile birlikte Kayseri ve Kýrþehir þampiyonlarý ile Ankara beþincisi takým mücadele edecek. 9 Mart pazartesi günü yapýlacak teknik toplantýda fikstür çekimi yapýlacak ve 10 Mart ta baþlayacak müsabakalar 11 Mart çarþamba günü sona erecek. Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda birinci Murat KARASU Kulüplü Küçükler Basketbol Ýl birinciliði baþlýyor. Küçük erkeklerde dört, küçük kýzlarda ise beþ kulübün mücadele edeceði il birinciliðinde erkeklerde mücadele 9 Mart ta kýzlarda ise 12 Mart ta baþlayacak. Küçük erkeklerde Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas A, Beden Eðitimi Öðretmenlerispor ve Basketbol Ýhtisasspor takýmlarý mücadele edecek. Küçük kýzlarda ise Gençlikspor A, Bayat Belediyespor, Basketbol Ýhtisas, Beden Eðitimi Öðretmenlerispor ve Gençlikspor B takýmlarý mücadele edecek. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen küçük erkekler ve küçük kýzlarda il birinciliði müsabakalarýnýn tek grupta Demet Gökmen ve tek devreli lig sisteminde oynanacaðýný söyledi. Çorum Amatör futbolunda U 13 ve U 16 kategorilerindeki mücadele bugün oynanacak maçlarla baþlýyor. U 13 liginde 10 takým mücadele edecek. Tek grupta oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alacak olan takýmlar gruplarda ilimizi temsil edecek. Bugün Mimar Sinan sahasýnda oynanacak beþ maçla baþlayacak U 13 liginde ilk haftanýn programý þöyle: Saat Çorum Belediyespor - Çimentospor. Saat Mimar Sinanspor Gençlikspor. Saat HE Kültürspor - Osmancýkspor. Saat Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor. Saat Ulukavakspor - Ýl Özel Ýdarespor. U 16 üç maçla baþlýyor Bugün oynanacak maçlarla baþlayacak U 16 liginde ise ilk hafta üç karþýlaþma oynanacak. CUMARTESÝ 7 MART Cumhuriyetlerden çifte galibiyete devam Merkez Cumhuriyet erkek takýmý ikinci maçýnda Çankýrý yý 7-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarý final grubunu garantiledi. Küçükler Basketbol baþlýyor Ortaköy Cumhuriyet kýz takýmý ikinci maçýnýda kazanarak bugün Samsun Çarþamba Kabaceviz Yenimahalle Ortaokulu önünde grup birinciliði için çýkacak. Grup birinciliði selfisi: Kastamonu da devam eden Okullu Yýldýzlar futsal grup birinciliðinde erkeklerdeki temsilcimiz merkez Cumhuriyet Ortaokulu dün ikinci maçýnýda farklý kazanarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Geçen yýlda bu baþarýyý tekrarlayan Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý maçýn ardýndan soyunma odasýnda Beden Eðitimi Öðretmenleri Mustafa Doðan ve Zafer Kýroðlu ile birlikte galibiyet selfisi çekindiler. Ortaköy Cumhuriyet ikinci maçýnýda kazanarak iddiasýný devam ettirdi U 13 ve U 16 da heyecan bugün Sekiz takýmýn tek grupta tek devreli lig statüsünde mücadele edeceði maçlar sonunda birinci olan takým gruplarda Çorum u temsil edecek. Ligde ilk hafta oynanmasý gereken Mimar Sinan Gençlik - Gençlik Çepnispor maçý 18 Mart a ertelenmiþti. Bugün 1 nolu sahada oynanacak maçlarýn programý ise þöyle: Saat Gençlerbirliði - Çimentospor. Saat Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkspor. Saat HE Kültürspor - Ýskilipgücüspor. YBO nun Hapkido baþarýsý Hapkido da madalya kazanan Merkez YBO öðrencileri Federasyon Baþkaný ile birlikte Harun AKKAYA Geçtiðimiz hafta sonu Çorum da yapýlan Türkiye Hapkido Þampiyonasý nda Merkez YBO dan katýlan dört sporcu kürsüye çýktý. Genç erkeklerde mücadele eden 45 Kg da Volkan Sönmez, Yýldýz Bayanlar 55 Kg da Mediha Gül Gökgüney, yýldýz bayanlar 43 Kg da Yasemin Demir birinci olurken yýldýz erkekler 41 Kg da Yakup Uysal ise ikinci olarak gümüþ madalya kazandýlar. Antrenör Mustafa Güven sporcularýnýn elde ettiði derecelerden son derece memnun olduðunu belirterek hedeflerinin bu yýl Mayýs ayý içinde Ýstanbul da yapýlacak olan Balkan Þampiyonasý na katýlarak bu baþarýlarýný artýrmak istediklerini söyledi. Güven, bu imkanlarý kendilerini saðlayan Vali Ahmet Kara, Milli Eðitim Müdürü Ali Büyük, Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Halk Eðitim Müdürü Yasin Yetim, Müdür Yardýmcýsý Erhan Baldan, Okul Müdürü Rýdvan Çiçek, Baþ Yardýmcý Cihat Erdemli ve Baþkan Kenan Biçer ile Kulüp Baþkaný Aydýn Asar a teþekkür etti.

18 18 CUMARTESÝ 7 MART AK Parti adaylarý mülakata girdi Genel Merkez tarafýndan yapýlan mülakatta aday adaylarý alfabetik sýraya göre içeri alýndý. GENEL KURUL ÝLANI Çorum Ýli Yumurta Üreticileri Birliði'nin 2014 yýlma ait Olaðan Genel Kurulu toplantýsý, 28 MART 2015 Cumartesi günü saat 12:00'da birlik merkezinin bulunduðu Ankara Asfaltý 4.Km.'deki adresinde aþaðýdaki gündem maddelerim görüþmek üzere yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 04 Nisan 2015 Cumartesi günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Üyelerimizin bizzat kendilerinin belirtilen gün ve saatte toplantýya teþrifleri rica olunur. Çorum Ýli Yumurta Üreticileri Birliði GÜNDEM : 1 - Açýlýþ ve yoklama 2- Divan Heyetinin teþekkülü, Divan Heyetine genel kurul tutanaklarýný imzalama yetkisi verilmesi ve saygý duruþu, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarýnýn okunmasý ve müzakeresi, yýlý Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarýnýn okunmasý, müzakeresi ve ibraya sunulmasý, 5- Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn ayrý ayrý ibraya sunulmasý, 6- Giriþ aidatý ile yýllýk üyelik aidatýnýn tespiti, Yýlý Tahmini bütçenin görüþülmesi ve karara baðlanmasý, 8- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüþülmesi, 9- Yönetim ve Denetim kuruluna verilecek huzur hakkýnýn görüþülmesi 10- Dilek ve Temenniler. I1-Kapanýþ Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 37598) GENEL KURUL ÝLANI Þirketimizin 2014 yýlý olaðan genel kurul toplantýsý, 28 MART 2015 Cumartesi günü saat 10.00' da þirket merkezinin bulunduðu Ankara Asfaltý 4.Km. deki adresinde aþaðýdaki gündemi görüþmek üzere yapýlacaktýr. Ortaklarýmýzýn bizzat, temsilcilerinin ise vekaletname ile belirtilen gün ve saatte toplantýya teþrifleri rica olunur. ÇORUM YUMURTA ÜRETÝM PAZARLAMA A.Þ. GÜNDEM : 1- Açýlýþ ve Toplantý Baþkanlýðýnýn oluþturulmasý ve toplantý tutanaðý ve diðer evraký imzalamak hususunda yetki verilmesi, Yönetim Kurulu yýllýk faaliyet raporunun okunmasý ve müzakeresi Finansal Tablolarýn okunmasý, müzakeresi, tasdiki 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasý, yýlý Kârýnýn kullaným þeklinin, daðýtýlacak kâr ve kazanç paylarý oranlarýnýn belirlenmesi 6- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti 7- Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 yýllýðýna seçilmesi 8- Dilek ve temenniler. 9- Kapanýþ VEKALETNAME ÖRNEÐÝ Sahibi olduðum TL toplam itibarý deðerde paya iliþkin olarak Çorum Yumurta Üretim Pazarlama Anonim Þirketinin 28 Mart 2015 tarihinde Ankara Asfaltý 4.Km. ÇORUM adresinde saat 10:00'da yapýlacak 2014 yýlýna ait olaðan/olaðanüstü genel kurul toplantýsýnda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara baðlanmasý için oy kullanmaya...'yi vekil tayin ettim. VEKALETÝ VEREN Adý Soyadý/Ünvaný Tarih ve Ýmza NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olmasý halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 37556) AK Parti'de 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi aday adayý belirleme sürecinin önemli kriterlerinden biri olan mülakat çalýþmasý genel merkezde yapýldý. AK Parti den yapýlan açýklamaya göre, AK Parti'de 34 milletvekili aday adayý, Ankara'ya giderek mülakata girdi. Genel Merkez tarafýndan yapýlan mülakatta aday adaylarý alfabetik sýraya göre içeri alýndý. Çorum Milletvekili aday adayý olanlar da bugün saat 14.00'de Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem'in baþkanlýk ettiði komisyon tarafýndan görüþmeye alýndý. 5 kiþilik komisyonda ayrýca Kastamonu Milletvekili Hakký Köylü ile Elazýð Milletvekili Þuay Alpay, MKYK üyeleri Zeynep Karahan Uslu ve Semra Kýrcý görev aldý. Komisyon, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'ndan da adaylarla ilgili görüþ aldý. Ýlk Ahmet Ölçer ile baþlandý Komisyon aday adaylarýndan ilk olarak Ahmet Ölçer ile görüþtü. Aday adaylarý hýzla komisyon odasýna alýnarak sorular soruldu. Aday adaylarýný genel merkezde yalnýz býrakmayan Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, adaylarýn mülakata alýnacaðý salonun önünde aday Merkez Partisi eleþtirdi Merkez Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Umur Bahar, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn Yeni Þafak Gazetesi'nde yer alan 'Müslümanýn Vataný' baþlýklý köþe yazýsýný eleþtirdi. Partisinden yapýlan açýklamaya göre, Umur, 6 Mart 2015 tarihinde bir gazetenin köþe yazarlarýndan Prof. Hayretttin Karaman'ýn yazmýþ olduðu yazýyý okuduðum zaman adeta þoke oldum. Böyle bir yazý yazdýðý için Hayrettin Karaman'ý esefle kýnýyorum. Yazýsýný okuyan sanýrým benim gibi (bizim gibi) düþünen vatandaþlarýmýz da ayný duygularý yaþamýþlardýr. Çünkü bizler aldýðýmýz eðitimlerde vatan nedir, ne deðildir öðretildiði ve öðrendiðimiz kadarý ile çok iyi biliyoruz. Hayrettin Karaman, 'bir karýþ toprak yüzünden toz koparanlar' diye baþladýðý ve 'yalnýzca bir karýþ Umur Bahar AK Parti de Çorum 34 milletvekili aday adayý, Ankara'ya giderek mülakata girdi. yarým yamalak ülke topraðý için' diye devam eden yazýsýndan dolayý Merkez Partisi olarak kýnýyoruz, söyleyecek bir kelime bulamýyorum. Deðerli halkýmýza, deðerlerimize ve manevi düþüncelerimize biraz daha saygýlý ve seviyeli bilgiler vermesini temenni ediyorum." dedi. Kadýnlar Günü'nü kutladý Merkez Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Umur Bahar, Kadýnlar Günü nedeniyle gönderdiði mesajda ise, "Tüm dünyadaki kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü parti teþkilâtýmýz olarak kutlar, kadýnlarýmýzýn önümüzdeki dönemde daha da fazla deðerli, kýymetli, canlarýna kýyýlmayan, horlanmayan, hak ettikleri insani deðerlere kavuþan, saygý, sevgi ve muhabbet görmeleri temennisiyle kutlar, saðlýklý, huzurlu ve daha güzel günler görmelerini temenni ederiz." ifadelerine yer verdi. ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYOR! Muhasebe Sorumlusu Olarak; * Genel muhasebe Ýþlemleri ve dönem sonu iþlemlerini hazýrlayacak, * Vergisel yükümlülüklerin doðru ve zamanýnda yerine getirilmesinin saðlayacak, * Ay sonlarýnda mizan alarak muhasebe hesaplarýný kontrol edecek, * KDV beyannamesi konusuna girecek tüm satýþ, alýþ ve gider faturalarý ile diðer dokümanlara ait iþ ve iþlemlerintakibini ve raporlanmasýný yapacak, * Þirket alacak ve borç hesaplarýnýn en doðru ve en düzgün þekilde kayýt altýna alýnmasý ve takibi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini saðlayacak, * Dönem sonu mali tablolarý, vergi beyannameleri, SGK tahakkuklarý ve tüm mali iþlerin muhasebe kayýtlarýný kontrol edecek, * Tüm tedarikçi hesaplarýna ait bakiye mutabakat iþlemlerinin yürütülmesini ve ödeme takibini yapacak, * Yönetim Muhasebesi çerçevesinde birim maliyet analizleri, bütçe/gerçekleþen maliyet karþýlaþtýrmasý süreçlerini gerçekleþtirecek, * Fiili ve bütçe deðerleri arasýndaki varyans analizlerini yaparak raporlayacak, Aranan Nitelikler * Muhasebe konusunda en az 5 yýl deneyimli, * Muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat konusuna hakim, * Tek düzen hesap planýna ve Dýþ Ticaret muhasebesine hakim, * Tercihen ERP bilgisine sahip, * Analitik, ekip çalýþmasýna yatkýn, dikkatli ve motivasyonu yüksek, * MS Office programlarýna hakim, * Tercihen SMMM belgesi olan * Yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek, * Tercihen Ýngilizce bilen * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, Finansman Sorumlusu Olarak; * Günlük nakit akýþý programlamasýný yapabilecek, * Etkin kaynak kullanýmýný saðlayabilecek, * Kasa, banka ve çek hareketlerini yönetebilecek, * Alýcý ve satýcý hesaplarýna hakim, tahsilat becerisi yüksek, * Ödeme programlarýný yapabilecek, * Günlük, haftalýk ve aylýk olarak finansman raporlarýný çýkarabilecek, adaylarý ile birlikte bekledi. Komisyon 34 aday adayýný tek tek mülakata alarak görüþme yaptý. Aday adaylarý ile ilgili süreci anlatan Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, "Bu mülakattan sonra aday adaylarýmýz bir daha Ankara'ya gelmeyecek. Burada yapýlan mülakatýn ardýndan komisyonumuz raporunu bir üst komisyona verecek. 20 Mart'a kadar kamuoyu yoklamalarýnýn bitirilmesini bekliyoruz. Daha sonra temayül, mülakat raporu ve kamuoyu yoklamalarýnýn sonuçlarý toplanarak en üst komisyona rapor halinde verilecek. Bundan sonrasý artýk üst komisyonun çalýþmasýna kaldý" dedi. Aranan Nitelikler * Üniversitelerin Ýþletme, Ekonomi, Ekonometri vb. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler bölümlerinden mezun, * Bütçe ve raporlama konusunda en az 5 yýl deneyimli, * Finansal risk analizi yapabilen, * Tercihen iyi derecede ingilizce bilen, * Planlama ve takip yönü kuvvetli, * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, Görev yapacak çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. NOT : Resimli CV'lerin adresine gönderilmesi rica olunur.

19 CUMARTESÝ 7 MART MART Orman Ýþletme Müdürlüðü - Çorum Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Orman Genel Müdürlüðü 2 adet akaryakýtsýz þoförlü 4*4 arazili Pick-Up kiralama iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: *** 11 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Kal-Yak (fuel oil) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: *** 12 MART Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Araç yakýtý (motorin ve 95 oktan kurþunsuz benzin) alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü (Ç.HAK:540) (Ç.HAK:532) (Ç.HAK:568) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAK ve METAL BOYACISI USTA-KALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. K.S.S. 69. Sk. No: 6/A Saat: *** 17 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum merkez Saat: *** 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: *** ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM Eleman Aranýyor Mevresim dikim atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kesim iþinden anlayan askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz Zambak Anadolu Yaný) Mür. Tel: (Ç.HAK:572) YÝTÝK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Genel Müdürlüðünden almýþ olduðumuz numaralý sanayi sicil belgemizi kaybettik. Hükümsüzdür. Sema Toprak Sanayi ve Ticaret A.Þ. Adres: Çiftlikler Mah. Toprak Sanayii Sokak No: 10/A Osmancýk/Çorum VN: (Ç.HAK:570) YÝTÝK Mersin Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayhan DÝNLEMEZ Abdullah oðlu 1961 Mersin Doðumlu (Ç.HAK:573) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Büþra EKER Dursun kýzý Doðumlu Nergiz EKER Osman kýzý Doðumlu Hüseyin EKER Dursun oðlu Doðumlu (Ç.HAK:565) 2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: *** T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: *** 19 TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum (Ç.HAK:534) ÝDEAL HOME Elemanlar Alýnacaktýr Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere * yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel * yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan personeller * yaþ arasý haftasonu satýþ için part time personeller alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:529) (Ç.HAK:554) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM Trans Mikser Þoför Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri alýnacaktýr. (Ç.HAK:557) (Ç.HAK:571) Eleman Aranýyor Atlas Otoparkta çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli oto yýkamacý elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Yemek Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden anlayan yaþlarýnda elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak Sanayi (Ç.HAK:555) Saat: *** 16 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 22 EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Deðeri: TL Serra Hazýr Beton ELEMAN ARANIYOR Karpuz ve sebze reyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay tezgahtarlar alýnacaktýr. Son Baþvuru Tarihi: 24 Mart 2015 Ýrtibat No: Karpuzcu Karaoðlan Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 9 ÇORUM Ýskilip Yolu 3. Km. Tel: (Ç.HAK:560) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk % 75 Sanayi Ýmarlý m2 ARSA Ankara yolu Çorumbeyi Un Fabrikasý yaný yola cepheli 6500 m2 kapalý alanlý arsa satýlýktýr. (Ç.HAK:564) ÇÝFTLÝÐÝMÝZE KAHYA ALINACAKTIR TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE FAALÝYETTE BULUNAN ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE DEVAMLI ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, ZÝRAAT, TARIM ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN ZÝRAAÝ ALET VE EKÝPMANLARINI, BALYA MAKÝNASINI KULLANABÝLEN, TARLA SULAMA,YONCA VE SLAJDAN ANLAYAN DÝÐER MAHSÜL EKÝMÝNDE TECRÜBELÝ ASKERLÝKLE SORUNU OLMAYIP, 40 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI ÇÝFTLÝÐÝMÝZÝN TARIMSAL FAALÝYETLERÝNÝ ORGANÝZE EDEBÝLECEK ÇÝFTLÝK KAHYASI ALINACAKTIR Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Selhas Maden Kimya A.Þ. yeni takým arkadaþlarý arýyor: Muhasebe Sorumlusu - Tek düzen hesap planýna hakim - Personel ve sigorta iþlemlerinin yönetimi, - Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn yapýlmasý, - Ýmalat muhasebesi tutulmasý, - Grup merkezi ile konsolidasyonun saðlanmasý. Makina veya Endüstri Mühendisi - Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma temposuna uyum saðlayabilecek - Üretim süreçlerini planlayacak ve kontrol edecek - Üretim personelinin yönetimi ve çalýþma planlamasýný yapacak Bakým-Onarým Elemaný, Þoför, Ýþçi Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9, (Ç.HAK:568) ELEMANLAR ALINACAKTIR YENÝ KURULAN BOYA ÝMALATHANESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; KÝMYAGER veya KÝMYA MÜHENDÝSÝ ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 35 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN - EN AZ B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN ÜRETÝM SORUMLUSU ÝÇÝN; - BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL DENEYÝMÝ OLAN - 45 YAÞINI AÞMAMIÞ - ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN ELEMANLAR ALINCAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 3.KM MERKEZ/ÇORUM (Ç.HAK:567) TEL : (0364 ) TEL : Mobil: (533) PERSONEL ALINACAKTIR Çay ve Temizlik Servisinde görevlendirilecek Tecrübeli BAY & BAYAN Personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:520) (Ç.HAK:566) (Ç.HAK:457) (Ç.HAK:2702) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM (0364) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK DAÝRE Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi yanýnda 120 m2, 3. kat, 3+1, (Ç.HAK:380) Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr Þirketler Grubumuza * Ofis içerisinde çalýþacak * Eðitime açýk * Kariyer Hedefleyen * Prezantabl * En az Lise mezunu * yaþ aralýðýnda * Yetiþtirilmek üzere Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr. * Sabit maaþ * Yol * Yemek * Sgk Not : Görüþmeler randevu alýnarak yüzyüze gerçekleþtirilecektir. Tlf. : Fax : içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel:

20 Kazanmak boynunuzun borcu artýk Ligde son dört maçýndan golsüz berabere ayrýlan ve zirveden kopan play-off u zora sokan Çorum Belediyespor bugün saat da sahasýnda Ýstanbulspor önünde galibiyet arayacak. Ligde son dört maçýndan galibiyetle ayrýlan Ýstanbulspor önünde kýrmýzý siyahlý takýmýn kazanmaktan baþka düþüncesi yok. 4. Ýstanbulspor 5. Çorum Bele. Halil ÖZTÜRK O G B M A Y P Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý altý maçta beþ beraberlik alan tek galibiyetini oynamadan Sebatspor deplasmanýnda alan Çorum Belediyespor çýkýþa geçmek için bugün sahasýnda oynayacaðý Ýstanbulspor maçýný kazanmaktan baþka düþüncesi yok. Bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Ýstanbulspor ile karþýlaþacak kýrmýzý siyahlý takýmda tüm hesaplar galibiyet üzerine. Ligde son dört maçta gol atamayan ve 360 dakikadýr gol sevinci yaþayamayan Çorum Belediyespor hem gol hemde üç puan hasretine son vermek istiyor. Kýrmýzý Siyahlýlarda bugün oynanacak Ýstanbulspor maçý öncesinde kart cezalýsý A. Buðra dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Konuk Ýstanbulspor ise son haftalardaki çýkýþýný devam ettirmek için Çorum Belediyespor önünde üç puan mücadelesi verecek. Ýstanbulspor ligde son dört maçýndan galibiyetle ayrýlarak play-off için iddialý konuma geldi. Sarý siyahlýlar bu iddialarýný devam ettirmek ve rakipleri konumundaki Çorum Belediyespor önünde alacaklarý üç puanla avantajlarýný artýrmak amacýndalar. Ýki takýmýnda kazanmak isteyeceði bu zorlu maçta Çorum Belediyespor saha ve seyirci avantajýný iyi kullanarak kazanmak amacýnda. Karþýlaþmayý Ýzmir bölgesi genç hakemlerinden Aykor Karaca yönetecek. Dün çalýþtýlar Çorum Belediyespor bugün oynayacaðý Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yap- týðý ter idmaný ile hazýrladý. Kýrmýzý Siyahlýlarýn bu çalýþmasýnda Ýstanbulspor maçýnýn taktik provasý yapýldý. Belediyespor bu çalýþmanýn ardýndan lojmanda kampa devam etti. CUMARTESÝ 7 MART 2015 Artýk kazanmak zorundayýz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavz Ýncedal artýk iç sahada puan kaybýna tahammülleri olmadýðýný bugün oynayacaklarý Ýstanbulspor maçýný kazanarak hasret kaldýklarý üç puan sevincini taraftarlarýyla birlikte yaþamak istediklerini söyledi. yaptýk ve takým olarak maça hazýrýz. Bugün oynayacaðýmýz maçta taraftarlarýmýzýnda vereceði destekle sahadan üç puanla ayrýlmak ve haftalardýr hasret kaldýðýmýz galibiyet sevincini yaþamak istiyoruz. Bu sevinci bizi destekleyen taraftarlarýmýzla paylaþmak amacýndayýz. Kazanmaktan baþka bir düþüncemizin olmadýðý bu maçta sahada mücadele edecek futbolcularýma güveniyorum dedi. Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih Akýn Ýmam Sefa Furkan Nedim Burak Berat Recep Berk Turgay Osman 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün: Çorum Bele. - Ýstanbulspor: Aykor Karaca (Ýzmir) Battman-Niðde Bel: Meliz Özçiðdem (Ýzmir) Zonguldak- Darýca: Sarper Barýþ Saka (Antalya) Gaziosmanpaþa-Adliye: Oktay Taþ (Eskiþehir), Kýzýlcabölük-Kýrýkhan: Gökmen Karataþ (Sivas) Þekerspor - Tuzlaspor: Ali Þükrü Beldüz (Trabzon) Nilüfer-Manavgat: Þahin Berker (Gümüþhane) Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, bugün oynayacaklarý Ýstanbulspor maçýný kazanarak çýkýþa geçmek istediklerini söyledi. Ýncedal, maçýn zor geçeceðini ancak saha ve seyirci avantajýný iyi kullanarak kazanan taraf olmak istediklerini belirtti. Grupta play-off için mücadele eden iki takýmýn maçýnýn zorlu geçeceðini ve zevkli bir maç Sporda þiddet bir hastalýktýr Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu bugünki Ýstanbulspor maçý öncesinde yapacaðý etkinliklerle bu konuya dikkat çekecek. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 'Sporda þiddet bir hastalýktýr' konusuna dikkat çekmek için bugün oynanacak Ýstanbulspor maçý öncesinde bir dizi etkinlik yapacak. Okul Müdürü Haydar Deveci, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum Belediyespor ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenledikleri bu etkinlik kapsamýnda bugün ki maç öncesi öðrencilerin taraftarlara el broþürü daðýtacaðýný söyledi. Deveci, ayrýca öðrencilerin futbolcularla birlikte sahaya çýkarak kaptanlara çiçek vereceðini ayrýca 'Sporda þiddete hayýr' pankartý açacaðýný söyledi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci taraftarlardan 12.30'da stad önünde olmalarýný istedi. olacaðýný belirten Ýncedal Rakipte kazanmak istiyor bizde kazanmak istiyoruz. Takým olarak son haftalarda futbolun gereklerini yapýyoruz ancak golü bulamadýðýmýz içinde istediðimiz puanlarý alamýyoruz. Ligde sona gelindikçe her maç birbirinden zorlu hale geliyor. Bizde evimizde artýk puan kaybý yaþamak istemiyoruz. Tüm hesaplarýmýzý üç puan üzerine 2 nolu saha yeniden yeþilleniyor Çorum'un ilk sentetik yüzeyli çim sahasý olan 2 nolu saha yeniden yeþilleniyor. 10 yýllýk ömrünü dolduran sahanýn zemin yenileme iþleminde sona gelindi. Yakla- þýk bir aydýr devam eden zemin düzenleme çalýþmalarý sona erdi. Yapýmcý firma zemine halý serimine baþladý. Çorum futbolunun en büyük yükünü çeken 2 nolu sahada devam eden yenileme çalýþmalarýnda dün baþlanan halý saha serme iþlemine geçildi. Halý serme iþleminin hava þartlarýnýn el vermesi durumunda iki hafta içinde tamamlanacaðý belirtildi. Halý seriminin ardýndan Avrupa'dan gelecek uzman ekibin incelemesi sonunda zemine uygunluk kararý verilecek ve ardýndan da saha futbola hizmet vermeye kaldýðý yerden devam edecek. Ulukavakspor yarýn saat da Yeni Amasyaspor deplasmanýnda geçen hafta evinde kaybettiði puanlarý telafi etmek istiyor. Avantajýný kaybeden Ulukavakspor bu hafta kadar gelecek hafta evinde oynayacaðý Turhalspor maçýna önem veriyor. Bölgesel Amatör Lig'de temsilcimiz Ulukavakspor geçen hafta evinde aldýðý maðlubiyeti yarýn Yeni Amasyaspor deplasmanýnda alacaðý puanlarla telafi etmek amacýnda. Ligden direk düþmemek adýna eline geçirdiði büyük avantajý geçen hafta Fatsa Belediyespor önünde evinde aldýðý 3-1'lik maðlubiyetle büyük oranda kaybeden Ulukavakspor yarýn grupta þampiyonluk için azda olsa umutlanan Yeni Amasyaspor deplasmanýnda puan arayacak. Saat 13.30'da 12 Haziran Stadý'nda Yeni Amasyaspor ile karþýlaþacak olan Ulukavakspor'da Fatsa Belediyespor maçýndan sonra çýkan olaylarda rapor edilen Serdar Bilal forma giyemeyecek. Siyah beyazlý takýmda hafif sakatlýklarý bulunan Sefa, Onur ve Tuncay'ýn yarýnki maçta forma giyebileceði belirtildi. Ev sahibi Yeni Amasyaspor ise geçen hafta lider Kastamonuspor'un sahasýnda Ladik Belediyespor'a maðlup olmasý ve aradaki puan farkýnýn 6'ya düþmesi üzenine þampiyonluk yolunda yeniden umutlandý. Yeþil beyazlýlar evlerinde oynayacaklarý bu maçý kazanarak rakipleri ile arasýndaki puan farkýný kapatmayý amaçlýyor. Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, zorlu bir maça çýkacaklarýný amaçlarýnýn rakipleri önünde puan için mücadele edeceklerini söyledi. Aydemir, öncelikli hedeflerinin ise sonra sonraki hafta evlerinde oynayacaklarý Turhalspor maçýný düþünerek maçý cezasýz ve sakatlýksýz bitirmek olduðunu belirtti. Amasya-Ulukavak maçýnýn hakemi Ömer Kocabey BAL 5. grupta temsilcimiz Ulukavakspor un yarýn Yeni Amasyaspor deplasmanýnda oynayacaðý zorlu maçý Zonguldak bölgesi hakemlerinden Ömer Kocabey yönetecek. Amasya 12 Haziran Stadý ndaki maçta Kocabey in yardýmcýlýklarýný ise Sakarya dan Serhat Alkan ve Zonguldak tan Hakan Kýran yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Zonguldak tan Yýlmaz Karaçengel. Ömer Kocabey

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

AKP milleti tedirgin ediyor

AKP milleti tedirgin ediyor MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin; AKP milleti tedirgin ediyor Özgür Öztekin MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin, AK Parti Hükümeti'nin toplumla konsensus saðlamaksýzýn torba yasa

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı