TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: DÖNEMİ 1 EXCHANGE RATE CHANNEL IN TURKEY: PERIOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ 1 EXCHANGE RATE CHANNEL IN TURKEY: 2002-2008 PERIOD"

Transkript

1 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013 TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: DÖNEMİ 1 Yrd. Doç. Dr. Özer ARABACI Uludağ Üniversiesi İİBF Ekonomeri Bölümü ÖZET Arş. Gör. Dr. Meryem FİLİZ BAŞTÜRK Uludağ Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Bu çalışmada son iki IMF anlaşmasının geçerli olduğu dönemde döviz kuru kanalının işleyişi incelenmekedir. Bu amaçla, ilk olarak bir poliika şoku içinde döviz kuru ağırlığı ahmin edilmiş, ardından ele alınan dönem içerisinde bir yapısal farklılık olup olmadığı es edilmişir. Elde eiğimiz bulgulara dayanarak, bir poliika şoku içerisinde döviz kurunun ağırlığının, üm dönem için sabi olmadığı, döneminde yaklaşık olarak 0.30, döneminde yaklaşık olarak 0.18 ve döneminde ise yaklaşık olarak 0.10 olduğu söylenebilir. Ayrıca, VAR modelinin paramerelerin ele alınan dönem boyunca isikrarlı olmadığı ve 2006 yılı öncesi ve sonrası dönemlerin yapısal olarak farklılık göserdiği belirlenmişir. Geçiş ekisinin, döneminde yüksek, döneminde ise göreceli olarak daha düşük olduğu, dönemindeyse oldukça azaldığı, bunlara ek olarak, anımlama probleminin çözülmüş olmasına rağmen, mali baskınlığın ekisiyle döneminde kapsanmamış faiz oranı pariesinin beklendiği şekilde çalışmadığı, döviz kuru paradoksuna yol açığı, 2006 sonrası dönemde ise döviz kuru paradoksunun oradan kalkığı gözlemlenmişir. Anahar Sözcükler: Tanımlama Problemi, Ayrık Örneklem Chow Tesi, Mali Baskınlık, Geçiş Ekisi, VAR Analizi EXCHANGE RATE CHANNEL IN TURKEY: PERIOD ABSTRACT In his sudy, he funcioning of he exchange rae channel is analyzed wihin he erm ha he las wo IMF agreemens were valid. For his purpose, he weigh of he exchange rae wihin a policy shock is esimaed in he firs place and afer ha i is esed wheher here is a srucural difference during he erm analyzed. Based on he findings gained, i can be saed ha he weigh of he exchange rae wihin a policy shock is no sable for he whole erm; i is approximaely equal o 0.30 for he erm, 0.18 for he erm and 0.10 for he erm. In addiion, i is deeced ha he parameers of he VAR model are no sable during he erm analyzed and here is a srucural differences beween pre and pos 2006 era. Moreover, i is observed ha he exchange rae pass hrough is high wihin he erm whereas relaively lower wihin he erm and disincly low in he erm; besides, in spie of he fac ha he idenificaion problem has been solved, he uncovered ineres rae pariy didn work as expeced wih he effec of fiscal dominaion and caused exchange rae puzzle and ha he exchange rae puzzle is suppressed in he pos 2006 erm. Keywords: Idenificaion Problem, Sample Spli Chow Tes, Fiscal Dominance, Exchange Rae Pass Through, VAR Analysis. 1 Bu çalışmada Türkiye de Parasal Geçiş Mekanizmalarının Ekinliği Üzerine Teorik ve Ampirik Bir İnceleme başlıklı dokora ezinden yararlanılmışır. ISSN: E-ISSN: hp://dx.doi.org/ /ijmeb

2 112 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK 1. Giriş Para poliikası oplam alep ve enflasyonu parasal akarım kanalları vasıasıyla ekiler. Lieraürde akarım kanaları faiz oranı, döviz kuru, varlık fiyaları ve kredi kanalı başlıkları alında incelenmekedir. Para poliikasının ekonomiyi hangi kanallar aracılığı ile ne kadar süre ekilediği poliika yapıcılar açısından büyük önem aşır. Zira oluşurdukları poliikalar bu çerçevede şekillenir. Küreselleşme ve sermaye harekelerinin serbesleşmesiyle birlike, ekonomiler arasındaki ekileşim büyük oranda armışır. Ayrıca esnek döviz kurlarının ülkeler arasında yaygın olarak kullanılmaya başlanması, para poliikasının döviz kurları üzerinden oplam alep ve enflasyonu ekileme sürecinin incelenmesini gerekli kılar (Mishkin, 1995:5). Açık bir ekonomide ve enflasyon hedeflemesi rejimi alında, döviz kurunun enflasyon ve oplam alep üzerindeki ekisi farklı sonuçlar oraya çıkarabilir. Geleneksel faiz oranı kanalından farklı olarak, döviz kuru kanalının ekisine de dikka edilmesi gereklidir (Smes & Wouers, 1999:489). Bu doğruluda döviz kuru kanalının akarım mekanizmasında önemli bir rol üslendiği söylenebilir yılından iibaren konrollü döviz kuru rejimi uygulanan Türkiye ekonomisinde, döviz kurunun enflasyonu konrol emek için kullanıldığı ve ikisadi birimlerin bekleyişlerini döviz kurundaki değişikliklere göre şekillendirdiği rejim, Şuba 2001 de yaşanan krizden sonra esnek döviz kuru sisemine geçilmesiyle son bulmuşur. Ardından 2002 başında örük enflasyon hedeflemesi uygulanmaya başlanmışır. Bu yeni rejimde kısa vadeli faiz oranları emel para poliikası aracı olarak kullanılmış ve bunun yanında parasal performans krierleri ile göserge nieliğindeki hedefler de gözeilmişir (TCMB, 2004a:25). Döviz kurları ise bu rejimde poliika aracı olmakan çıkıp dalgalanmaya bırakılmış ve fiyaı da piyasadaki arz ve alebe göre belirlenmeye başlamışır. Bu durumda, döviz kurlarının volailiesi arar ve ekonomik akörlerin kararlarını yönlendirerek enflasyonu belirleme gücü azalır (Başcı vd., 2007:2). Ayrıca, Merkez Bankası na sağlanan araç bağımsızlığı, dalgalı döviz kuruna geçilmesi ve Mayıs 2001 de uygulanmaya başlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı gibi gelişmeler de ikisadi birimlerin fiyalama davranışında değişikliğe yol açarak zamanla geçmiş enflasyon yerine bugünkü enflasyona göre davranışlarını oluşurmalarına yol açmışır. Yaşanan bu gelişmeler döviz kurlarının enflasyon üzerindeki belirleyiciliğini de önemli ölçüde ekilemiş ve değişirmişir (TCMB, 2004b:7-8). Döviz kurlarındaki arışın yuriçi enflasyonu ekilemesi olarak ifade edilen döviz kurundan fiyalara geçiş ekisinin de bu gelişmeler doğrulusunda azalması beklenir (TCMB, 2003:14). Örneğin, Kara vd. (2005) ve Kara ve Öğünç (2008), enflasyon hedeflemesi rejimine geçildiken sonra geçiş ekisinin zayıfladığını belirmişler ve geçiş ekisinin azalmasını da, merkez bankasının uyguladığı poliikanın kredibiliesinin arması, bireylerin endeksleme davranışlarının değişmesi ve döviz kurunun ahmin edilmesinin zorlaşması gibi çeşili fakörlere bağlayarak açıklamışlardır. Benzer şekilde, Volkan vd. (2007), aralığını kapsayan çalışmalarında, 2003 yılı başından iibaren, geçiş ekisinin azaldığını ifade emişlerdir. Bu çalışmalar geçiş ekisinin dalgalı döviz kuru rejimine geçildiken sonra azaldığını vurgulasalar da hala önemini korumaya devam eiği sonucuna da ulaşmışlardır. Söz konusu durum ekonomik akörlerin endeksleme davranışının değişiği ama döviz kurunun ara mallarının oluşurduğu maliyeler yoluyla ve ihal fiyalarıyla ekisini sürdürdüğü şeklinde yorumlanabilir (TCMB, 2004a:11-12).

3 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp Lieraürde döviz kuru kanalını inceleyen çalışmalar, diğer akarım kanallarını inceleyen çalışmalara oranla daha az sayıdadır. Bunun bir nedeni gelişmiş ekonomilerde bu kanalın ekisinin düşük olmasıdır. Smes ve Wouers (1999) arafından Almanya için döviz kuru kanalı dönemi bazında ele alınmışır. Yapılan çalışmada para poliikası şokunu anımlamada döviz kurunun rolü dikkae alınmış ve döviz kuru akarım mekanizmasının çıkı ve fiyalar üzerindeki ekisi incelenmişir. Bu doğruluda sıkı para poliikası sonucu yerli paranın değerlendiği, bunun da ihal edilebilir malların fiyaları üzerinde doğrudan ekiye sahip olduğu, ayrıca göreli fiya ekisi yoluyla ne ihraca üzerinde güçlü ekisi olduğu belirilmişir. Smes (1997) arafından Almanya, Fransa ve İalya için yapılan çalışmada, üç ülke için de sıkı para poliikası sonucu açık faiz oranı pariesine uygun sonuçlar elde edildiği ifade edilmişir. Barran vd.(1996) arafından dokuz Avrupa Birliği üyesi ülkede (Avusurya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İalya, Hollanda, İspanya, İngilere) para poliikasının ekileri incelenmişir. Döviz kuru kanalının çalışması iki koşulun varlığına dayandırılmışır. İlk koşul sıkı para poliikası ile yerli paranın değerlenmesi arasında bir ilişki vardır, ikincisi de bu değerlenme çıkı ve fiyaları azalmakadır. Bu doğruluda döviz kuru kanalının sadece İspanya da işlediği, diğer ülkelerde çalışmadığı belirilmişir. Nagayasu (2007) arafından yapılan çalışmada Japonya nın resesyondan çıkması için döviz kuru kanalının bir rolünün olmadığı ifade edilmişir. Cushman ve Zha (1997) arafından, Kanada için yapılan çalışmada, sıkı para poliikası sonucu, nominal ve reel faiz oranlarının yükseldiği ve yerli paranın değerlendiği belirilmişir. Buna paralel olarak döviz kuru ve faiz oranı paradokslarının geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmışır. Boughrara (2009), arafından yapılan çalışmada Fas ve Tunus a akarım kanalları incelenmişir. Her iki ülkede de döviz kuru kanalının ekin bir şekilde işlemediği belirilmişir. Döviz kuru kanalının işlememesinde iki ülke arasındaki yapısal farklılıkların ekili olduğu ve bu doğruluda Tunus a sürünen parie rejiminin akip edilmesine karşın Fas a döviz kurunun çok dar bir ban erafında dalgalanmaya bırakılmasının belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmışır. Türkiye özelinde de yalnızca döviz kuru kanalını inceleyen çalışmaların sayısı kısılıdır. Bu kanalı inceleyen çalışmalara örnek olarak Büyükakın vd.(2009) ve Erdoğan ve Yıldırım (2008) verilebilir. Büyükakın vd.(2009) çalışmalarında 1990:1-2007:9 döneminde döviz kuru kanalını incelemişlerdir. Eki-epki fonksiyonları ve varyans ayrışırması sonuçlarına göre, Türkiye de döviz kuru kanalının çalışığını belirmişlerdir. Erdoğan ve Yıldırım (2008) 1995:1-2006:12 dönemini ele almışlar ve ayrıca ele aldıkları dönemde yapısal kırılmanın söz konusu olup olmadığını incelemek için de Chow esi kullanmışlardır. Bu esin sonucuna göre, 1995: :10 ve 2001: :12 dönemleri arasında farklılık olduğunu ancak üm örneklem için döviz kuru kanalının çalışığını ifade emişlerdir. Ele aldığımız çalışma bu anlamda lieraürdeki diğer çalışmalardan bazı farklılıklara sahipir. İlk olarak, çalışmamızın ele aldığı dönem, IMF ile yapılan son iki sand by anlaşmasının geçerli olduğu 2002: :05 dönemini incelemekedir. Bu anlamda, Türkiye ekonomisinde ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemi kapsamakadır. İkinci olarak, incelenen dönem içerisinde yapısal bir değişimin olup olmadığı, ahmin edilen VAR modelinde, özçıkarım (Boosrap) meoduyla uygulanan Ayrık Örneklem (Sample Spli) Chow esi kullanılarak espi edilmeke ve VAR sisemi buna uygun olarak ekrar ahmin edilip, dönemler arasında eki epki

4 114 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK fonksiyonlarındaki farklılaşma oraya konulmakadır. Üçüncü olarak ise anımlama problemi bir poliika şoku içerisinde döviz kurunun ağırlığı ahmin edilerek çözülmeke ve böylece bu problemden kaynaklanan, bir daralıcı para poliikası şoku sonucunda değer kazanması beklenen yerli paranın aksine değer kaybemesi ve lieraürde de döviz kuru paradoksu olarak adlandırılan durumun gözlemlenme olasılığı oradan kaldırılmakadır. Elde edilen sonuçlara dayanarak, şu çıkarsamaları yapmak mümkündür. Bir poliika şoku içerisinde döviz kurunun ağırlığı, ele aldığımız üm dönem için sabi değildir. Döviz kuru ağırlığının döneminde daha yüksek (yaklaşık 0.30), döneminde görece daha düşük (yaklaşık olarak 0.18) ve döneminde ise daha da düşük düzeye gerilediği (yaklaşık olarak 0.10) görülmekedir. Ayrıca, Ayrık Örneklem Chow esinin sonucuna göre, döviz kuru kanalı için ahmin edilen VAR modelinin paramerelerinin ele alınan dönem boyunca isikrarlı olduğu boş hipoezi reddedilmiş ve 2006 yılının öncesi ve sonrası dönemlerin yapısal olarak farklılık göserdiği sonucuna ulaşılmışır. Bu doğruluda, bir poliika şoku içerisinde döviz kuru ağırlığı üç farklı oranda ve iki al örneklemde ele alınmış ve döneminde döviz kuru geçişkenliği göreceli olarak daha fazla, döneminde daha düşük olduğu, dönemi için ise, geçiş ekisinin oldukça azaldığı sonucuna ulaşılmışır. Bu ekilerin gözlemlendiği dönemler, Türkiye ekonomisinde mali baskınlığın seyri ile yüksek düzeyde bir paralellik gösermekedir. Ayrıca, mali baskınlığın yüksek olduğu dönmede, kapsanmamış faiz oranı pariesi beklenenin ersi yönünde sonuç vermişir. Diğer bir ifade ile anımlanma problemi çözülmüş olmasına rağmen, mali baskınlığın yüksek olduğu dönemde döviz paradoksu gözlemlenmiş, mali baskınlığın düşmesiyle birlike bu eki oradan kalkmışır. Çalışmanın geri kalan kısmı şu şekilde düzenlenmişir. İkinci bölümde döviz kuru kanalının çalışma mekanizması ele alınmış, 3. bölümde çalışmanın meodolojisi sunulmuş, 4. bölümde uygulama sonuçlarına yer verilmiş ve son bölümde genel bir değerlendirmeye ayrılmışır. 2. Döviz Kuru Kanalı Teorik Çerçeve Hem oplam alep, hem oplam arz ekilerini kapsayan döviz kuru kanalının işleyiş şekli aşağıdaki gibi göserilebilir (Mishkin, 2001:7; Mishkin, 1996:5; Mishkin, 1995:5; Loayza & Hebbel, 2002:5). Para Arzı Gecelik Faiz Oranları Nominal Döviz Kuru Ne İhraca GSYİH Daralıcı bir para poliikası sonucu yur içi faiz oranları yur dışı faiz oranlarına göre yükselir ve ülkeye sermaye girişi olur. Bu durumda ülke parası değerlenerek ne ihracaı ve oplam alebi düşürür (de Bond, 1997:5). Kapsanmamış faiz oranı pariesine göre, faiz oranı farklılıkları nominal döviz kurundaki değişim beklenisi oplamına eşiir. Bu durumda sıkı para poliikası sonucu yerli paranın değer kazanması gerekir (Sekmen, 2012:153). Bu mekanizma döviz kurunun oplam alebi ekileme sürecini izah eder. Arz arafında ise, ihal girdi maliyelerinin ekisi söz konusudur. Poliikanın yaraığı değerlenme, ihal ükeim mallarının fiyaını düşürerek doğrudan, ihal girdi maliyelerini azalarak dolaylı yoldan enflasyonu düşürür. Ayrıca ihal girdi maliyelerindeki azalma ekonomiye arz edilen mal mikarının armasına yol açar

5 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp (Loayza & Hebbel, 2002:5). Bu durum da oplam alep üzerinde arırıcı bir ekiye yol açabilir. Ancak bir ekonomide mali baskınlık yüksek olduğunda kapsanmamış faiz oranı pariesi yukarıda ifade edildiği şekilde çalışmaz (Akaş vd., 2005:7-9). Faiz oranları arışı, ilk olarak işlerin yolunda gimediğine dair işare olarak algılanır. Bu durumda risk primi yükselir, risk primindeki arış reel faiz oranı ve döviz kurunu arırır. İkinci olarak borcun maliyei arığı için borcun sürdürülebilirliği ile ilgili şüpheler arar. Sonuça, yabancı varlıklara alep arar ve yerli para değer kaybeder. Bu durum, döviz kurundan fiyalara geçiş ekisi belirgin olduğunda da enflasyona yol açar (Blanchard, 2004:32 ; Ersel & Özaay, 2008:41 ; Özaay, 2011:162). Döviz kuru üzerindeki nihai ekiyi hangi kanalın daha baskın olduğu belirler. Normal ekonomi koşullarında kapsanmamış faiz oranı pariesi koşulları geçerli iken, mali baskınlık yüksek olduğunda risk primi belirleyici olabilmekedir (Akaş vd., 2005:9). Bu kanal esnek döviz kuru rejimi alında ve küçük açık ekonomilerde ekisini daha belirgin bir şekilde göserir (Boivin vd., 2010:15; Cushman & Zha, 1997: ). Mohany ve Turner, (2008:15) arafından bu durumun sebepleri şu şekilde ifade edilmişir. İlk olarak küçük açık ekonomilerde döviz kurunun alep üzerindeki belirleyici ekisi fazladır. İkinci olarak döviz kuru bu ülkelerde firma ve hane halkının enflasyon beklenilerini oluşururken dikkae aldığı emel değişkenlerden birini oluşurur. Çünkü bu ülkelerin yaşadıkları krizler firmaların döviz kuru değişikliklerine odaklanmasına yol açmışır. Zira enflasyon ahminlerini ve yaırımlarını kendi ülke paralarına göre yapıklarında bundan büyük ölçüde zarar görebilirler. Son olarak da yine yaşanan krizlerle bağlanılı olarak insanlar kendi paralarına güven duymadıkları için, değer saklama ve yaırım aracı olarak yabancı paraları ercih emelerinden dolayı varlıkların büyük kısmı yabancı para cinsinden uulduğu için, döviz kuru değişiklikleri bilançolar üzerinde de büyük ekiye sahipir. 3. Meodoloji Ampirik çalışmalarda makroekonomik değişkenlerin para poliikasına epkileri VAR analizi kullanılarak değerlendirilmekedir. Bu analizle, parasal şoklara ilgili değişkenlerin epkisi dinamik bir şekilde ele alınabilmekedir. Sims (1980), ekonomik modelde kullanılacak değişkenler arasında eş zamanlılık söz konusuysa bu değişkenlerin içsel mi dışsal mı olduğu konusunda ayrışırma yapılmaması gerekiğini belirmeke ve modelde kullanılacak üm değişkenlerin içsel olarak ele alınması gerekiğini ileri sürmekedir. Değişkenlerin amamının içsel olarak ele alınabilmesi ve yönemin uygulamasının basi olması VAR modellerinin en önemli avanajı olmakadır (Gujarai, 2006:749). Öe yandan VAR modelinde ele alınacak değişkenlerin hepsinin durağan olması ve modelin ahmininden önce doğru gecikme yapısına karar verilmesi gerekmekedir. Ayrıca, analizde elde edilen kasayıları yorumlama güçlüğünden dolayı, değişkenler arasındaki dinamik yapıyı açık bir şekilde göseren ve değişkenin kendisindeki ve diğer üm içsel değişkenlerdeki şoklara karşı epkisini oraya koyan eki epki fonksiyonlarının yorumlanması önem kazanmışır.

6 116 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK x, k sayıdaki içsel değişkenin bir vekörü ve A ahmin edilen kasayılar marisini, L gecikme operaörünü ve u haa erimleri vekörünü gösermek üzere, bir VAR modeli, x A( L) x u (1) 1 şeklinde göserilebilir. Eşiliğin sağ arafında içsel değişkenlerin gecikmeli değerleri yer aldığından her bir eşiliğin ahmininde en küçük kareler yöneminin kullanılması uarlı sonuçlar verecekir. Diğer arafan, ele alınan dönem içerisinde VAR modelinin yapısal bir isikrara sahip olup olmadığı da çalışmada es edilmişir. Bu amaçla, Ayrık Örneklem Chow esi kullanılmışır. Diebold ve Chen (1996) dinamik modellerde ve özellikle de ufak 2 örneklemlerde Chow esi isaisiğinin dağılımının varsayılan dağılımından ciddi boyularda farklı olduğunu belirmişlerdir. Candelon ve Lükepohl (2001) arafından özellikle VAR modelleri için önerilen Ayrık Örneklem Chow esi her bir eşiliğe ayrı ayrı değil üm siseme uygulanır. Bu es, kalınıların kovaryans marisinin ele alınan dönem boyunca sabi olduğu varsayımını, VAR modelindeki kasayıların ele alınan dönem içerisinde değişkenlik göserebileceği alernaifine karşı es eder (Candelon & Lükepohl, 2001:156). Tes isaisiği, ss ˆ ˆ ˆ ss ( T1 T2 )log 1,2 T1 log 1 T2 log 2 (2) 2 şeklinde elde edilip, k serbeslik derecesiyle dağılımına uyar. T gözlem sayısı, T B kırılma dönemi, T 1 ilk gözlemden kırılma dönemine kadar ve T 2 kırılma döneminden (1) (2) son gözleme kadar olan al örneklemleri u ˆ, û ve u sırasıyla T gözlem, ilk T 1 ve ikinci T 2 gözlem üzerinden ahmin edilen modellerin kalınılarını gösermek üzere, T1 T ˆ 1 1,2 T ˆ ˆ ˆ ˆ 1 T2 uu uu 1 T T2 1 (3) ( ) ( ) T1 1 (1) (1) 1 T 1 u u 1 ˆ ( ˆ ˆ ) (4) T 1 (2) (2) 2 T 2 u u T T2 1 ˆ ( ˆ ˆ ) (5) elde edilir. k serbeslik derecesi ise, T 1 ve T 2 gözlemler üzerinden elde edilen modellerin oplam paramere sayısının, T gözlem üzerinden elde edilen modelin paramere sayısından farkı olarak belirlenir. Spesifik bir nokanın bir kırılma nokası olup olmadığı ek başına es edilebileceği gibi, belirli bir zaman aralığındaki üm nokaların birer kırılma arihi olabileceği yaklaşımıyla da es uygulanabilir (Weber vd.,

7 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp :3). ss es isaisiği, merkezileşirilmiş kalınılar kullanılarak elde edilmiş * özçıkarım kalınıları emel alınarak oluşurulan kriik değer ss ile karşılaşırılır. Tes için p değerleri, orijinal örneklemden elde edilmiş es isaisiğini aşan özçıkarım isaisik değerlerinin sayısının, o noka için hesaplanmış üm özçıkarım isaisik değerlerinin sayısına oranı olarak hesaplanır (Candelon & Lükepohl, 2001:157). Öe yandan, Türkiye ekonomisi açık küçük bir ekonomi özelliği gösermeke ve bu nedenle dünyadaki gelişmelerin belirleyiciliği söz konusu olmakadır (Leigh & Rossi 2002:3 ; Kara & Öğünç, 2005:12 ; Kara vd., 2005:23 ; TCMB, 2006:18). Bu yüzden döviz kuru kanalı analizinde bir para poliikası şokunun bu ekileri de dikkae alan şekilde anımlanması gerekmekedir. Aksi durumda, poliika şokunun bu şekilde anımlanmaması, döviz kuru paradoksuna yol açmakadır. Bu durum, sıkı para poliikası sonucu yerel paranın değer kazanması gerekirken, değer kaybemesini ifade eder (Cushman & Zha, 1997:434). Niekim Grilli ve Roubini (1995) arafından G-7 ülkelerini kapsayan ve para poliikası şoku olarak kısa vadeli faiz oranlarına bir şok uygulanmasını içeren çalışmada, Amerika Birleşik Devleleri dışındaki ülkelerde döviz kuru paradoksunun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmışır. Lieraürde döviz kuru paradoksuna yol açan bu anımlama problemini çözmek için farklı yaklaşımları görmek mümkündür. Cushman ve Zha (1997) Kanada için yapıkları çalışmada para poliikasını yapısal bir model kullanarak ele almışır. Benzer şekilde, Kim ve Roubini (2000), Sims ve Zha (1995) nın yapısal VAR modelini açık ekonomi için uyarlama yoluyla döviz kuru paradoksuna çözüm geirmişlerdir. Bjørnland (2008, 2009) arafından yapılan çalışmalarda da anımlama problemi, para poliikası şokunun reel döviz kuru üzerinde uzun dönemde dikkae değer ekiler yaraamayacağı varsayımla aşılmışır. Smes (1996) arafından yapılan çalışmada ise anımlama problemi poliika şoku içerisinde döviz kuruna belirli bir ağırlık verilerek çözülmekedir. Bu yaklaşım, Smes (1997) ve Smes ve Wouers (1999) da da aynı şekilde kullanılmışır. Yönem aslında parasal koşul endeksinin hesaplanması ve bu doğruluda poliika şokunun biçimlendirilmesi üzerine kuruludur. Daha açık bir ifade ile Smes (1996), Smes (1997) ve Smes ve Wouers (1999) arafından kullanılan yaklaşım, Türkiye ekonomisi için bir VAR denklemi olarak aşağıdaki gibi yazılabilir: ve f f x [ y, i, y, p, i, s, nx, mpi, xp ] (6) x A( L) x u 1 Burada, f y, ABD Gayri Safi Yuriçi Hasılasını; y, Türkiye nin Gayri Safi Yuriçi Hasılasını; (7) f i, ABD federal faiz oranı; i, Türkiye p, Türkiye nin TÜFE sini; için Gecelik Faiz Oranlarını; s, Türkiye için reel efekif döviz kurunu; nx, Türkiye

8 118 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK için ne ihracaı; fiya endeksini gösermekedir. mpi, Türkiye için ihala fiya endeksini ve xp, Türkiye için ihraca Bu VAR modeline döviz kurunun dahil edilmesi faiz oranı ve döviz kuru i s yeniliklerinin ayrışırılmasını zorlaşırır (Smes, 1997:1). Çünkü, u ve u sırasıyla, yukarıdaki VAR sisemi içerisinde Gecelik Faiz Oranı denkleminin ve Reel Efekif Döviz Kuru denkleminin kalınılarını gösermek üzere, u a a (8) i p x 1 2 u (9) s p x 1 2 p x her iki denklemde, poliika yeniliklerini ve, döviz kuru yeniliklerini içermekedir. Daha açık bir ifade ile (8) numaralı denklem merkez bankasının kısa p dönemli faiz oranlarını konrol ederken, bu faiz oranının, poliika yeniliklerine ve x de döviz kurundaki yeniliklere göre ayarlandığını ifade eder. Benzer şekilde, (9) numaralı denklem de, döviz kurunun, poliika yeniliklerine ve döviz kuru yeniliklerine bağlı olduğunu göserir (Smes, 1997:4). Bu durumda, Smes (1996) arafından önerilen çözüm, ilk olarak poliika şokunun, (8) ve (9) numaralı denklemlerden harekele, parasal koşul endeksine bağlı olarak, p (1 w) u i wu s (10) şeklinde ifade edilmesidir. Bu durumda, eğer w değeri biliniyorsa (örneğin, parasal koşul endeksinin uygulandığı Kanada ve Yeni Zellenda da) anımlama problemi çözülebilir. Ancak, Türkiye ekonomisi için w değeri ya da diğer bir ifade ile parasal koşul endeksi bilinmediğinden dolayı, w nin hesaplanması gerekmekedir. Bu nedenle Smes (1997) akip edilerek, aşağıdaki (11) numaralı denklem Genelleşirilmiş Momenler Meodu (GMM) kullanılarak ahmin edilip, w değeri ahmin edilen paramere üzerinden hesaplanabilir. GMM, ek eşilikli modellerde haa erimi ve regresörler arasında orhogonalie koşulu varsayımı yerine gelmediğinde, olağan en küçük kareler (OLS) ahmin yöneminin ahmincilerinin uarsız olması nedeniyle kullanılır ve bu anlamda da en çok olabilirlik ahmin (MLE) yönemine alernaif bir yönem olup, veri seinin dağılımı üzerinde herhangi bir varsayımda bulunmaz. Öe yandan, GMM ahmin yönemi ensrüman değişkene gerek duyan bir ahmin yönemi olduğundan dolayı, Smes (1997) akip edilerek Türkiye ekonomisi için, Euro/Dolar kuru pariesi ensrüman değişken olarak kullanılmışır. u w u (1 w) i s (11)

9 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp Son olarak, ele alınan üm örneklem boyunca w nin sabi olduğunu düşünmek pek gerçekçi olamayacağından dolayı, (11) numaralı denklemin ahmininin ardışık olarak elde edilmesi daha uygun olacakır. 4. Uygulama Çalışmada 2002: :05 döneminde döviz kuru kanalının ekinliği VAR analizi kullanılarak araşırılmakadır. Meodoloji bölümünde de belirildiği gibi, öncelikle anımlama probleminin çözülmesi gerekmekedir. Bu amaçla, öncelikle (6) numaralı VAR sisemine ilişkin ahmin edilen, Gecelik Faiz Oranları ve Reel Efekif Döviz Kuru denklemlerinin kalınılarının grafikleri aşağıda şekil 1 de sunulmuşur. Şekil 1: Gecelik Faiz Oranları ve Reel Efekif Döviz Kuru Denklemlerinin Kalınıları i u Serisi s u Serisi Aşağıda bu iki seri ele alınarak GMM ile ahmin edilen (11) numaralı denklemin ahmin sonucu verilmişir. Paranez içindeki değer sandar haayı gösermekedir ve ahmin edilen paramere %1 anlamlılık düzeyinde isaisiksel olarak anlamlıdır. i s u u (0.04) Tahmin edilen değeri üzerinden hesaplanan w ya da diğer bir ifade ile parasal koşul endeksi değeri de yaklaşık olarak 0.13 değerine eşiir 2. Ayrıca aşırı belirlenme kısıı için yapılan J esi es isaisiği 6.17x10-6 olarak hesaplanmış olup, bu 2 değer %1 anlamlılık düzeyinde, 1 serbeslik dereceli ablo değeri olan 6.64 değerinden ufak olduğundan dolayı, modelin geçerli olduğu boş hipoezi reddedilmemişir. Öe yandan daha öncede belirildiği gibi, Türkiye ekonomisi özelinde ele alınan dönem boyunca parasal koşul endeksinin sabi kaldığını düşünmek pek gerçekçi olmayacakır. Bu nedenle ahmin ardışık olarak ekrar elde edilmiş ve aşağıda şekil 2 de sunulmuşur. 2 w (1 w) = ise w 0.13

10 120 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK Şekil 2: Reel Döviz Kurunun Ağırlığının Ardışık Tahmini Bu doğruluda döneminde bir poliika şoku içerisinde döviz kuru ağırlığının (yaklaşık olarak 0.30) değeriyle daha belirgin, döneminde görece daha düşük (yaklaşık olarak 0.18) ve döneminde ise, ele alınan periyodun en düşük düzeye gerilediği (yaklaşık olarak 0.10) görülmekedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye ekonomisi özelinde döviz kurunun ağırlığının farklı değerler almasında, enflasyon rejimleri ve mali baskınlık krierinin beraber düşünülmesi gereğini oraya çıkarmışır döneminde örük enflasyon hedeflemesi rejimi geçerli olmuşur. Ancak bu dönem içerisinde özellikle 2004 yılının oralarına kadar mali baskınlık yüksek düzeyde seyremişir. Söz konusu durum (şekil 3) de ne bir şekilde görülmekedir. Şekil 3: Mali Baskınlık (Ne Kamu Borcu / GSYİH) Örük enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulandığı dönemi içerisinde döneminde döviz kurunun ağırlığı daha yüksek, mali baskınlığın azalmaya başladığı döneminde ise döviz kurunun ağırlığının daha düşük olduğu gözlenmekedir döneminde ise döviz kurunun ağırlığının daha da düşük düzeye gerilemesi, Başçı vd. (2007) de de belirildiği gibi, mali baskınlığının önemli oranda gerilemesine ve bu doğruluda ülkenin kredibiliesinin armasına, dolarizasyonun azalmasına, açık enflasyon hedeflemesine geçilmesine, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde yaşanan olumlu gelişmelere dayanmakadır.

11 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp Çalışmada bu aşamadan sonra, döviz kuru kanalının işleyişi, ayrı bir VAR modeli kurularak ilgili poliika şokuna söz konusu değişkenlerin epkisi ile incelenmişir 3. Bu amaçla ele alınan model, ve x LGSYİH, LTUFE, REDK, IFE, DTH, R (12) x A( L) x u 1 şeklindedir. Aşağıda ablo 1 de analizde kullanılan değişkenlere ilişkin kısalmalar ve nereden elde edildikleri yer almakadır 4. Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler (13) LRGSYİH LTUFE R REDK IFE DTH Gayri Safi Yuriçi Hasıla (Logarimik Reel) Merkez Bankası Tükeici Fiya Endeksi (Logarimik, 2003=100) Merkez Bankası Gecelik Faiz Oranı (%) Merkez Bankası Reel Efekif Döviz Kuru, (Logarimik), Merkez Bankası İhala Fiya Endeksi, (Logarimik), Merkez Bankası Dış Ticare Hadleri, (Logarimik), Merkez Bankası VAR modelinde yer alan üm değişkenlerin durağan olması gerekir. Bu nedenle değişkenlerin durağanlığının es edilmesinde Genişleilmiş Dickey-Fuller (ADF) esi ve Phillips Peron esi kullanılmışır. Tes için uygun gecikme yapısının belirlenmesinde Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) bilgi krierlerine başvurulmuşur. Tablo 2 de ADF birim kök esi sonuçları verilmekedir. Tablo 2: ADF Birim Kök Tes Sonuçları SERİLER GECİKME UZUNLUĞU TEST İSTATİSTİĞİ KRİTİK DEĞER (%5) LRGSYİH LTUFE R REDK IFE DTH Chrisiano e all. (1996), Smes (1996), Smes (1997) ve Smes ve Wouers (1999) benzer bir sraeji ile ilk olarak anımlama problemini çözmek için bir VAR modeli kullanmaka, daha sonra da poliika şokuna epkilerin ölçüldüğü ikinci bir VAR modeli ahmin edilmekedir. 4 Gecelik Faiz Oranları dışındaki değişkenlerde mevsimsel eki söz konusudur ve bu değişkenlerdeki mevsimsel eki X12 yönemiyle arındırılmışır.

12 122 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK Tablo 3: Phillips Perron Birim Kök Tes Sonuçları SERİLER TEST İSTATİSTİĞİ KRİTİK DEĞER (%5) LRGSYİH LTUFE R REDK IFE DTH Tablo 2 ve Tablo 3 de, ADF ve PP esleri birbirlerini desekler şekilde üm değişkenlerin seviyede durağan olduğu yönünde sonuç vermişlerdir. VAR modelinde ayrıca doğru gecikme yapısının belirlenmesi gerekir. Bunun için Son Tahmin Haası (FPE), AIC, SIC ve Hannan-Quinn (HQ) krierlerinden yararlanılmışır. Bu krierlere göre ulaşılan sonuçlar Tablo 4 de göserilmişir. Tablo 4: Model İçin Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi GECİKME FPE AIC SIC HQ e e e-17* * * e e e e e * 1.23e e e e e

13 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp Tablo 4 de de görüldüğü şekilde AIC, SIC ve Hannan-Quinn (HQ) krierlerinin orak olarak işare eiği 2 gecikme uzunluğu modelin uygun gecikme yapısı olarak belirlenmişir. Söz konusu modelin haa erimlerinin ookorelasyonlu olup olmadığının espii için Lagrange Çarpanları (Lagrange Muliplier -LM) esi uygulanmışır. LM esi sonuçları, Tablo 5 e sunulmakadır. Gecikme uzunluğu 2 olarak belirlenen model için LM esi için marjinal anlamlılık düzeyi (Prob.) değerlerinin ikinci gecikme için 0.05 en büyük olması sebebiyle ookorelasyonun olmadığı varsayımı üzerine kurulu H 0 hipoezi reddedilememekedir. Sonuç olarak, LM es sonuçları haa erimlerinin ookorelasyonlu olmadığını gösermekedir. Tablo 5: Ookorelasyon Tes Sonuçları Gecikme Uzunluğu LMF isaisiği Marjinal Anlamlılık Düzeyi Haa erimlerinde serisel korelasyon sorunu olup olmadığının espii için hesaplanan Breucsh Godfrey esi sonuçları da ablo 6 da sunulmuşur. Haa erimlerinde serisel korelasyon olmadığı varsayımı üzerine kurulu H 0 reddedilememekedir. Tablo 6: Breusch- Godfrey Serisel Korelasyon LM Tes Sonuçları T*R 2 Marjinal Anlamlılık Düzeyi 2 (2) Haa erimlerinin kendi geçmiş değerlerinin değişen varyansa, ya da diğer bir ifade ile kalınıların varyansının ardışık ookorelasyona (bağımlılık) yol açıp açmadığının espii için, ARCH LM esi uygulanmışır. Aşağıda ablo 7 de ARCH LM esi sonuçlarına göre ARCH yapısı olmadığını göseren H 0 hipoezi reddedilmemekedir. Tablo 7: ARCH LM Tesi Sonuçları T*R 2 Marjinal Anlamlılık Düzeyi 2 (2) Bu aşamadan sonra model, 2 gecikme uzunluğunda ahmin edilerek eki epki fonksiyonları yardımıyla poliika şoklarının ekisi gözlenecekir. Ancak eki epki fonksiyonları elde edilmeden önce ele alınan dönemin yapısal bir değişiklik içerip içermediğini görmek için Chow esinin özçıkarım versiyonu olan Ayrık Örneklem Chow esi uygulanmışır.

14 124 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK Şekil: 4 Bin(1000) Tekrara Dayalı Ayrık Örneklem Chow Tesi p Değerleri Şekil 3 de bin özçıkarım değeri üzerinden hesaplanan p değerlerinin 2006 yılına kadar %5 in alında değer aldığı, ardından da ciddi şekilde yükseldiği görülmekedir. Sonuça, ayrık örneklem Chow esi, VAR modelinin paramerelerin ele alınan dönem boyunca isikrarlı olduğu boş hipoezinin red edilmesi gerekiğini işare emekedir. Bu nedenle, ve dönemlerinin ayrı ayrı ele alınması gerekir. Bu doğruluda ele alınan dönem VAR yönemi ve aynı gecikme uzunluğu kullanılarak, faka bu sefer iki kukla değişken içerecek şekilde ahmin edilmişir. Kukla değişkenler; d 1 ve d 2, d 1 1 < şeklinde olup, ahmin edilen VAR modeli, Y A L d Y B L d Y e ( ) 1 1 ( ) 2 1 olarak ifade edilmekedir. d <2006 Burada, gecikmeli içsel değişkenlerin dönemi için kasayıları A(L), dönemi için ise B(L) olarak elde edilir. A(L)+B(L) ise üm örneklem için gecikmeli içsel değişkenlerin kasayılarını ifade ediyor olup, kukla değişkenlerin eklenmesinden önceki modelde elde edilen sonuçları verecekir 5. Ayrık örneklem Chow esi ile dönemlerin ayırımı yapılmış ve sonrasında poliika şokuna reel efekif döviz kurunun, ihala fiyalarının, dış icare hadlerinin, GSYİH, TÜFE ve faiz oranının göserdiği epkiler incelenmişir. İlk olarak dönemi için poliika şokunda döviz kurunun ağırlığı, w = 0.30 olacak şekilde, ardından da poliika şokunda döviz kurunun ağırlığı w = 0.18 olacak şekilde eki epki fonksiyonları elde edilmişir. 5 Benzer bir yaklaşım Weber vd. (2010) da aynı şekilde kullanılmakadır.

15 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp Şekil 5: Dönemi Eki Tepki Fonksiyonları (w = 0.30) Daha öncede belirildiği gibi, kapsanmamış faiz oranı pariesine göre, sıkı para poliikası sonucu, yerli paranın değer kazanması gerekir. Ancak bir ekonomide mali baskınlık yüksek olduğunda kapsanmamış faiz oranı pariesi beklenildiği gibi çalışmaz. Zira para poliikasının işleyişinde, para poliikasının sadece kendi başına uarlı olması yeerli olmayabilmeke, bu durumun uarlı mali poliikalarla da deseklenmesi gerekmekedir (Woodford, 2001:3). Ayrıca, böyle bir durum borcun sürdürülebilirliği ile ilgili şüpheleri arırarak, ülkenin risk priminin yükselmesiyle sonuçlanır. Bu doğruluda sermaye dışarı çıkar ve yerli para değer kaybeder. Risk primi arışı aynı zamanda reel faiz oranlarını ve döviz kurunu yükselir (Akaş vd., 2005:7 ; Ersel & Özaay, 2008:41). Söz konusu durum çalışmamızda Türkiye ekonomisinde mali baskınlığın yüksek olduğu dönemde de gözlemişir. (şekil 5) de yer alan eki-epki fonksiyonlarında da görüldüğü gibi, sıkı para poliikası sonucu düşmesi beklenen reel efekif döviz kuru başlangıça ersi yönünde epki vermişir. Burada gözlenen döviz kuru paradoksu, anımlama probleminden değil, söz konusu dönemde mali baskınlığın yüksek düzeylerde seyremesinden kaynaklanmakadır. Zira anımlama problemi denklem 11 in ahmini ve bu doğruluda bir poliika şoku içerisinde döviz kurunun ağırlığının anımlanmasıyla çözülmüşür. Poliika şokuna ihala fiyaları başlangıça ararak epki vermiş, üçüncü ayda maksimuma ulaşıkan sonra azalmaya başlamışır. Enflasyonun da poliika şokuna başlangıça ararak epki verdiği görülmekedir. Burada döviz kuru ihala fiyaları üzerinden enflasyonu arırmakadır. Sıkı para poliikası sonucu enflasyonun ararak epki vermesi lieraürde fiya paradoksu olarak bilinmekedir. Akaş vd., (2005:2) arafından da ifade edildiği gibi fiya paradoksu

16 126 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK gelişmiş ülkelerde VAR modellerinin eksik anımlanmasından kaynaklanmakadır. Ancak bu durum mali baskınlığın yüksek olduğu gelişmeke olan ülkelerin yapısal bir özelliğini oluşurmakadır. Daralıcı para poliikası şokunun ardından icare hadlerinin de azaldığı gözlenmekedir. Ticare hadlerindeki azalışın dördüncü dönemde maksimuma ulaşığı görülmeke ve sonrasında bu eki azalmakadır. GSYİH da poliika şokuna azalarak epki vermişir. Dördüncü ayda epki maksimuma ulaşmış ardından azalarak on dördüncü ayda ekisi kaybemişir. Poliika şokunda döviz kurunun ağırlığı w = 0.18 değeri baz alınarak ahmin edildiğinde ise döviz kurundan fiyalara geçiş ekisinin düşük mikarda olmakla birlike, azaldığı görülmekedir. Aynı yönde bir sonuç Smes ve Wouers (1999) arafından Almanya için yapılan çalışmada da bulunmuşur. Diğer değişkenlerin poliika şokuna göserdiği epkiler ele alındığında, reel efekif döviz kuru mali baskınlığın ekisinin ekrar gözlemlenmesiyle, beklenenin ersi yönde epki vermiş ve yine döviz kuru paradoksuna raslanılmışır. Poliika şokuna icare hadlerindeki azalma bu kez üçüncü ayda maksimum değerine ulaşmış ve ardından azalışa geçmişir. GSYİH nın da poliika şokuna azalarak epki verdiği görülmüşür. Şekil 6: Dönemi Eki Tepki Fonksiyonları (w=18) Son olarak w = 0.10 değeri baz alınarak ahmin edilen dönemine ai eki-epki fonksiyonları değerlendirildiğinde, döviz kurunun poliika şokuna azalarak epki verdiği gözlemlenmişir. Bu sonuç, ekonomide mali baskınlığın önemli ölçüde azaldığı ve poliika şokunun da döviz kurunun belirli bir ağırlığını içerecek şekilde anımlandığı durumda döviz kuru paradoksunun oluşmadığı yönünde değerlendirilebilir. Bu dönemde ihala fiyaları da poliika şokuna azalarak epki vermişir. Ticare hadleri

17 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp başlangıça armış beşinci ayda maksimum değerine ulaşmış ve hemen ardından azalış yönünde bir rende sahip olmuşur. Ticare hadlerinde görülen bu arışların, ihala fiyalarının düşmesiyle ilgili olduğu düşünülebilir. İhala fiyalarındaki düşüşlerin ekisi, Türkiye gibi ara malı ihalaının yüksek düzeyde olduğu ekonomilerde, üreim maliyelerini düşürerek GSYİH üzerinde arırıcı esirlerde bulunabilir. Burada poliika şokuna azalarak epki vermesi gereken GSYİH, eki-epki fonksiyonlarında da görülebileceği şekilde, başlangıça çok az azalmış, ardından ararak dördüncü ayda maksimum değerine ulaşmışır. Söz konusu değerin yedinci aydan iibaren de ekisini kaybeiği görülmüşür. Aynı dönemde enflasyonun ise poliika şokuna azalarak epki verdiği, ancak bu epkinin çok kısa süreli olduğu sonucu elde edilmişir. Şekil 7: Dönemi Eki Tepki Fonksiyonları (w=10) 5. Sonuç Bu çalışma son iki IMF anlaşmasının geçerli olduğu dönem içerisinde, Türkiye ekonomisi için döviz kuru kanalının işleyişini ele almakadır. Bu amaçla, ilk olarak bir poliika şoku içinde döviz kuru ağırlığı Smes (1996), Smes (1997) ve Smes & Wouers (1999) arafından kullanılan yaklaşım ile ahmin edilmiş, ardından döviz kuru kanalının işleyişine ilişkin ele alınan dönem içerisinde bir yapısal farklılık olup olmadığı Ayrık Örneklem Chow esi kullanılarak es edilmişir. Elde eiğimiz bulgulara dayanarak, bir poliika şoku içerisinde döviz kurunun ağırlığının, ele aldığımız üm dönem için sabi olmadığı, döneminde yaklaşık olarak 0.30, döneminde yaklaşık olarak 0.18 ve

18 128 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK döneminde ise yaklaşık olarak 0.10 olduğu söylenebilir. Ayrıca, Ayrık Örneklem Chow esinin sonucuna göre de, döviz kuru kanalının işleyişine ilişkin ahmin edilen VAR modelinin paramerelerin ele alınan dönem boyunca isikrarlı olmadığı ve 2006 yılının öncesi ve sonrası dönemlerin yapısal olarak farklılık göserdiği sonucuna ulaşılmışır. Bu sonuçan harekele, bir poliika şoku içerisinde döviz kuru ağırlığı yukarıda belirildiği gibi üç farklı oranda ve Ayrık Örneklem Chow esinin sonucuna göre de iki al örneklemde ele alınarak elde edilen eki epki fonksiyonlarının incelenmesi sonucunda i) döneminde döviz kuru geçişkenliğinin göreceli olarak daha fazla ii) döneminde ise daha düşük olduğu, iii) dönemindeyse, geçiş ekisinin oldukça azaldığı, bunlara ek olarak, iv) anımlama probleminin çözülmüş olmasına rağmen, döneminde kapsanmamış faiz oranı pariesinin beklenenin ersi yönünde sonuç verdiği, diğer bir ifade ile döviz kuru paradoksunun oraya çıkığı v) 2006 sonrası dönemde ise döviz kuru paradoksunun oradan kalkığı gözlemlenmişir. Bu elde eiğimiz sonuçlar, mali baskınlığın yüksek düzeyde seyreiği dönem boyunca döviz kuru paradoksunun oradan kalkmadığını gösermekedir. Geçiş ekisinin azalmasının ise mali baskınlık probleminin oradan kalkmasıyla başladığı sonucuna ulaşılmaka ve Woodford (2001) de de belirildiği şekilde, uarlı mali poliikalarla deseklenen bir para poliikasının önemine işare emekedir. Mali baskınlığının önemli oranda gerilemesinin yanında buna bağlı olarak dolarizasyonun oradan kalkığı ve ayrıca açık enflasyon hedeflemesine geçilip, AB üyelik sürecinde olumlu gelişmelerin yaşandığı dönemde geçiş ekisi oldukça zayıflamış, döviz kuru paradoksu da oradan kalkmışır. Kaynakça Akaş, Z., Kaya, N., & Özlale, Ü. (2005). The price puzzle in emerging markes: evidence from he Turkish economy using Model Based risk premium derived from domesic fundamenals. The Cenral Bank of he Republic of Turkey Research Deparmen Working Paper, 05/02. Barran, F., Couder, V., & Mojon, B. (1996). The ransmission of moneary policy in European counries. CEPII, Documen de ravail, Başçı, E., Özel, Ö., & Sarıkaya, Ç. (2007). The moneary ransmission mechanism in Turkey: new developmens. The Cenral Bank of he Republic of Turkey Research and Moneary Policy Deparmen Working Paper, 07/04. Bjørnland, H. C. (2008). Moneary policy and exchange rae ineracions in a small open economy. The Scandinavian Journal of Economics, 110(1), Bjørnland, H. C. (2009). Moneary policy and exchange rae overshooing: Dornbusch was righ afer all. Journal of Inernaional Economics, 79(1), Blanchard, O. (2004). Fiscal dominance and inflaion argeing: Lessons from Brazil. NBER Working Paper, Rerieved 16 Ocober, 2010, from, hp://

19 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp Boivin, J., Kiley, M. T., & Mishkin, F. S. (2010). How has he moneary ransmission mechanism evolved over ime. NBER Working Paper, Rerieved 12 Ocober, 2010, from, hp:// Boughrara, A. (2009). Moneary ransmission mechanisms in Morocco and Tunusia. Economic Research Forum Working Paper Series, 460. Büyükakın, F., Cengiz, V., & Türk, A. (2009). Parasal akarım mekanizması: Türkiye de döviz kuru kanalının VAR Analizi. Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 24(1), Candelon B., & Lükepohl, H. (2001). On he reliabiliy of chow-ype ess for parameer consancy in mulivariae dynamic models. Economics Leers, 73(2), Chrisiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (1996). The effecs of moneary policy shocks: evidence from he flow of funds. The Review of Economics and Saisics, 78, Cushman, O. D., & Zha, T. (1997). Idenifying moneary policy in a small open economy under flexible exchange raes. Journal of Moneary Economics, 39, De Bond, G. J. (1997). Moneary ransmission in six EU-Counries: An inroducion and overview. Research Memorandum WO&E, nr, 527/9742. Rerieved 5 May, hp://ideas.repec.org/p/dnb/wormem/527.hml Diebold F. X., & Chen C. (1996). Tesing srucural sabiliy wih endogenous breakpoin: A size comparison of analyic and boosrap procedures. Journal of Economerics, 70(1) Erdoğan, S., & Yıldırım, D. Ç. (2008). Türkiye de döviz kuru kanalının işleyişi: VAR modeli ile bir analiz. İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi, 39, Ersel, H., & Özaay, F. (2008). Fiscal dominance and inflaion argeing: Lessons from Turkey. Emerging Markes Finance & Trade, 44(6), Grilli, V., & Roubini, N. (1995). Liquidiy and exchange raes: Puzzling evidence from he G-7 counries. Yale Universiy, CT Working paper. Gujarai, D. N. (2006). Temel Ekonomeri, (Çev. U. Senesen ve G. Gunluk Senesen). İsanbul: Lieraur Yayıncılık. Kara, H., Küçük, H., Özlale, Ü., Tuğer, B., Yavuz, D., & Yücel, M. E. (2005). Exchange rae pass-hrough in Turkey: Has i changed and o wha exend? The Cenral Bank of he Republic of Turkey Research Deparmen Working Paper, 05/04. Kara, H., & Öğünç, F. (2005). Exchange rae pass-hrouhg in Turkey: I is slow bu is i really low?, The Cenral Bank of he Republic of Turkey Research Deparmen Working Paper, 05/10. Kara, H., & Öğünç, F. (2008). Inflaion argeing and exchange rae pass-hrough: The Turkish experience. Emerging Markes Finance & Trade, 44(6),

20 130 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK Kim, S., & Nouriel, R. (2000). Exchange rae anomalies in he indusrial counries: A soluion wih a srucural VAR approach. Journal of Moneary Economics, 45(3), Leigh, D., & Rossi, M. (2002). Exchange rae pass-hrough in Turkey. IMF Working Paper, WP/02/204. Rerieved 06 Novewmber, 2010, from, hp:// Loayza, N., & Schmid-Hebbel, K. (2002). Moneary policy funcions and ransmission mechanisms: An overview. Rerieved: 03 November, 2009, from, hp://bcenral.cl/esudios/banca-cenral/pdf/v4/001_020gallego.pdf Mishkin, F. S. (1995). Symposium on he moneary ransmission mechanism. The Journal of Economic Perspecives, 9(4), Mishkin, F. S. (1996). The channels of moneary ransmission: Lessons for moneary policy. NBER Working Paper, Rerieved 16 Ocober, 2009, from, hp:// Mishkin, F. S. (2001). The ransmission mechanism and he role of asse prices in moneary policy. NBER Working Paper, Rerieved 23 Ocober, 2009, from, hp:// Mohany, M. S., & Turner, P. (2008). Moneary policy ransmission in emerging marke economies: Wha is new? Transmission mechanisms for moneary policy in emerging marke economies. Bank for Inernaional Selemens BIS Papers, 35. Nagayasu, J. (2007). Empirical analysis of he exchange rae channel in Japan. Journal of Inernaional Money and Finance, 26, Özaay, F. (2011). Parasal ikisa kuram ve poliika, Ankara: Efil Yayınevi. Sekmen, F. (2012), Para eorisi. Ankara: Seçkin Yayınevi. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and realiy. Economerica, 48(1), Sims, C. A., & Zha, T. (1995). Does moneary policy generae recessions? Yale Universiy Working paper. Smes, F. (1996). Measuring moneary policy in he G7 counries: Ineres raes versus exchange raes. Mimeo. Smes, F. (1997). Measuring moneary policy shocks in France, Germany and Ialy: The role of he exchange rae. Bank for Inernaional Selemens Working Papers, 42. Smes, F., & Wouers, R. (1999). The exchange rae and he moneary ransmission mechanism in Germany. De Economis, 147(4), TCMB (2003), Para poliikası raporu: 2003 Nisan. TCMB (2004a), Para poliikası raporu: 2004-I. TCMB (2004b), Para poliikası raporu: 2004-IV.

21 Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013, ss In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013, pp TCMB (2006), Enflasyon raporu: 2006-I. Weber A., Gerke R., & Worms, A. (2010). Changes in euro area moneary ransmission?, Applied Financial Economics, 21(3), Woodford, M. (2001). Fiscal requiremens for price sabiliy. NBER Working Paper Rerieved 18 March, 2010, from, hp:// Volkan, A., Saaçioğlu, C., & Korap, L. (2007). Impac of exchange rae changes on domesic inflaion: he Turkish experience. Turkish Economic Associaion Discussion Paper 2007/6. Rerieved 09 Ocober, 2010, from, hp://

22 132 Özer ARABACI- Meryem FİLİZ BAŞTÜRK

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008 Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Faiz Oranı Kanalının 200 2008 Döneminde Türkiye de Ekinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluaion of Ineres Rae Channel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008)

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 10 / 2 (2008). 25-45 DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Nezir KÖSE Ahme AY Nurgün TOPALLI Öz: Bu çalışmada reel

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

tepav Nisan2013 N201319 POLİTİKANOTU Türkiye için Finansal Baskı Endeksi Oluşturulması 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2013 N201319 POLİTİKANOTU Türkiye için Finansal Baskı Endeksi Oluşturulması 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Nisan2013 N201319 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Harun Öztürkler, Öğretim Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Türkmen Göksel,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE NİN İTHALAT FONKSİYONUNUN EKONOMETRİK TAHMİNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE NİN İTHALAT FONKSİYONUNUN EKONOMETRİK TAHMİNİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE NİN İTHALAT FONKSİYONUNUN EKONOMETRİK TAHMİNİ Fama İdil KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2011 TÜRKİYE

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Politika Notu 12 08. Ekim 2012. Küresel Kriz ve Maliye Politikası. Sumru Öz

Politika Notu 12 08. Ekim 2012. Küresel Kriz ve Maliye Politikası. Sumru Öz Dünya ekonomisinin bugün geldiği noktada bu iki farklı tezin farklı ülkelerde olmak kaydıyla gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Küresel krize yakalandıklarında geçmişe kıyasla görece sağlam makroekonomik

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006)

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) Ahme AY * Şerife ŞAYLAN ** İsmail KOÇAK *** Öze Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıkı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) (12.04.2015 T. 29324 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) (12.04.2015 T. 29324 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) (12.04.2015 T. 29324 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler:

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 2000) 1.Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: Euro Bölgesi ekonomisi güçlü bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Eurostat ın ilk tahminlerine

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Sayı: 2012-13 / 13 Haziran 2012 EKONOMİ NOTLARI. Belirsizlik Altında Yatırım Planları

Sayı: 2012-13 / 13 Haziran 2012 EKONOMİ NOTLARI. Belirsizlik Altında Yatırım Planları EKONOMİ NOTLARI Belirsizlik Altında Yatırım Planları Yavuz Arslan Aslıhan Atabek Demirhan Timur Hülagü Saygın Şahinöz Özet: Bu notta belirsizlik ile firmaların yatırım beklentileri arasındaki ilişki İktisadi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı