Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. - Kütahyalý Kadýn Giriþimciler Üniversitede Buluþtu - Türkiyedeki Ýlk Hilton Garden Inn Otel Kütahya da Açýldý Meslek Grubu Temsilcileri Müþterek Toplantýda Biraraya Geldi Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliði Konulu Seminer, Odamýzda Gerçekleþtirildi - Dr.Orhan Özatik; Neden Týp Fakültesi?

2

3 YÖNETÝMDEN GENÇLERLE... Mart ayý içerisinde Dumlupýnar Üniversitesi nde katýldýðým iki etkinliði sizlerle paylaþmak istedim. Ýlki Geliþim Akademisinin düzenlediði yaklaþýk 300 öðrencinin katýldýðý, katýlanlara eðitim sertifikasý verilen Akademik Gençlik Kariyer Günleri kapsamýnda benimle birlikte dört katýlýmcýnýn sunum yaptýðý sabah 10:00 da baþlayýp akþam 16:30 da biten son derece zevkli bir etkinlik olup, uzun zamandýr gençlerle birlikte paylaþým adýna bir þeyler yapmak istiyordum. Bana bu fýrsatý veren Geliþim Akademisi ne teþekkür ediyorum. Bu etkinlikte bence önemli bir yargýyý ve tek çizgi üzerindeki düþünce yanlýþlýðýný düzeltme olanaðýný buldum. Kütahya da sosyal yaþam, Kütahyalý, Sanayici, Ýþadamý ve patron konusundaki belki de þimdiye dek doðru anlatýlmamýþ veya doðru platformlarda konuþulmamýþ þeyleri konuþtuk. Sorular genelde bu konulardan geldi, ben de gençlere kafalarýndaki soru iþaretlerini kaldýracak yaklaþýmlarla cevap verdim, çok olumlu ve yararlý olduðu kanaatindeyim. Ýkinci katýldýðým etkinlik Dumlupýnar Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Topluluðunun düzenlediði Endüstri Mühendisleri Kariyer Günleri ydi. Burada yaklaþýk 100 kiþilik Endüstri Mühendisliði bölüm öðrencilerine hitap ettim. Özellikle staj, okul döneminde part time çalýþma olanaðý, sosyal etkinliklere katýlým, bir araya gelerek fikir üretme, aile þirketleri yapýsý ve de kendilerinin kiþisel geliþimi konusunda karþýlýklý fikir ve görüþ paylaþýmýnda bulunduk. Sözün özü þunu gördüm. Aslýnda bir araya gelme konusunda oldukça büyük eksikliðimiz var. Bizler önce ebeveyn sonra Ticaret ve Sanayi olarak onlara çok fazla doðrularý anlatma ve de onlarýn fikirlerine saygý duyup dinleme konusunda büyük eksikliðimiz varmýþ, en azýndan ben kendimde böyle bir eksikliði hissettim. Bundan sonra bunu kendime görev ad edeceðim, bu tür giriþimcileri teþvik edeceðim ve katýlacaðým. HASAN ÖNCEL KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý 1

4 KISA KISA 01 Mart 2010 Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Toplantýsý gerçekleþtirildi. 02 Mart 2010 Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ýnegöl Domaniçliler Derneði yetkilileri, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 03 Mart 2010 Defterdarlýk Makamýnda düzenlenen Takdir Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyelerimiz Hasan Baydar ve Göksel Özçýnar katýldý. 04 Mart 2010 Yurt iþletmesi sektöründeki sorunlarýn görüþülmesi, sorunlara çözüm önerileri geliþtirilmesi amacýyla, yurt iþletmeciliði yapan üyeler ve komite üyeleri ile odamýzda geniþ katýlýmlý toplantý yapýldý. 05 Mart 2010 Kuzey Ege Kalkýnma Ajansýndaki brifinge Genel Sekreterimiz katýldý. Ýsveç Büyükelçisi Sn. Christer Asp, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen i makamýnda ziyaret etti. 08 Mart 2010 Valilik Binasýnda gerçekleþtirilen Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atakan katýldý. 09 Mart 2010 Kütahya Porselen in 40. Yýlý nedeniyle, Yönetim Kurulumuz Kütahya Porselen Genel Müdürü Rüþtü Düver i ziyaret etti. 10 Mart 2010 Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Salonunda düzenlenen AB ye Uyum, Dayanýþma ve Yönlendirme Kurulu Toplantýsýna Genel Sekreterimiz katýldý. Ýl Özel Ýdaresi Toplantý Salonunda düzenlenecek olan Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel katýldý. 11 Mart 2010 Belediye Kültür Sarayý Encümen Salonunda düzenlenen yönetim alaný sýnýrlarýn bakanlýk uzmanlýk ile görüþüleceði koordinasyon kurulu toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Salih Çetiner katýldý. Ýzmir Kordon Otel de düzenlenen EGEV Yönetim Kurulu Toplantýsý na Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç katýldý. DPÜ Seramik Mühendisliði Fakültesinde Prof.Dr.Ýskender Iþýk Baþkanlýðýnda, Çini Sempozyumu ile ilgili olarak gerçekleþtirilen toplantýya Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Yükselener katýldý. Kütahya Adliyesinde düzenlenen Koruma Kurulu Mart ayý toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Sait Özakþehir katýldý. TARSÝM ve Odamýz iþbirliði ile Sigorta Acentesi üyelere yönelik Tarým Sigortalýlarý konulu seminer, Odamýzda gerçekleþtirildi. 15 Mart 2010 Valilik Kriz Merkezinde düzenlenen Kent Ýçi Trafik Akýþý ile ilgili Ýl Trafik Komisyonu toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Yýlmaz Durmaz katýldý. 16 Mart 2010 Salihli Lidya Sardes Otel de yapýlan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý 3.Yönetim Kurulu Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral katýldý. 17 Mart 2010 DPÜ Genç Giriþimciler Kulübü tarafýndan düzenlenen Üniversite Geliþim Programlarý etkinliklerine Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel konuþmacý olarak katýldý. 22 Mart 2010 Odamýz Müþterek Meslek Komiteleri Toplantýsý ile Olaðan Meclis Toplantýsý, Aizanoi Otel de gerçekleþtirildi. Valilik Binasýnda gerçekleþtirilen Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atakan katýldý. 23 Mart 2010 Valilik Kriz Merkezinde gerçekleþtirilen Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili toplantýya, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer katýldý. 25 Mart 2010 THY Satýþ ve Pazarlama Baþkaný H.Ýbrahim Polat, Ankara Satýþ Müdürü Ýbrahim Kiriþçi ve Eskiþehir Temsilcisi Pelin Irmaklar, Odamýz yönetim kurulunu ziyaret etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü heyeti, ÝSGÝP Projesi ile ilgili olarak, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Belediye Kültür Sarayý Meclis Salonunda roman vatandaþlarla ilgili olarak yapýlan toplantýya, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Ar katýldý. 26 Mart 2010 Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Ýnsan Haklarý Ýl Kurulu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Ahmet Y.Yazaroðlu katýldý. Valilik Kriz Merkezinde düzenlenen Ýl Trafik Komisyonu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Yýlmaz Durmaz katýldý. Odamýz ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Merkezi (ÇASGEM) iþbirliðinde, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin Genel Prensipleri ve Ýþ Saðlýðý Güvenliði Konusunda Devlet, Ýþçi ve Ýþverenlerin Görev ve Sorumluluklarý konulu seminer, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. 30 Mart 2010 Odamýz yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluþan heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti ve Bursa TSO ile Odamýz arasýnda Kardeþ Oda Protokolü imzalandý. KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan 2010 Yýl :13 Sayý : 163 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreter V. Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: E-posta : Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5

6 ODAMIZ MART AYI MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Odamýz Mart ayý meclis toplantýsý 22 Mart 2010 Pazartesi günü Meclis Baþkanýmýz Sayýn Nihat DELEN baþkanlýðýnda Aizonai Otel Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. 4 Açýlýþ ve Yoklama ile açýlan toplantýya, konuklarýmýz olan Hilton Garden Inn Kütahya Genel Müdürü Sayýn G.Serhan Dora ile Dr.Orhan Özatik in meclise hitabý ile baþlandý. SERHAN DORA; TÜRKÝYEDEKÝ ÝLK HÝLTON GARDEN INN OTEL KÜTAHYA DA AÇILDI Hilton Garden Inn Kütahya Genel Müdürü Sayýn G.Serhan Dora; Toplantýmýza davet edildiðinden dolayý Yönetim Kurulu ve Meclis Baþkanýmýza teþekkür ederek konuþmasýna baþladý. Daha sonra Hilton Ýnn Garden markasýnýn hizmete ilk defa Kütahya yla girmesinin kendileri için bir onur kaynaðý olduðunu, açýlýþ esnasýnda ve hazýrlýk döneminde, Odamýzýn kendilerine verdikleri destekten dolayý ayrýca teþekkürlerini sundu. 15 Mart tarihinde sade bir açýlýþla Kütahya Hilton Ýnn Garden otelin hizmet vermeye baþladýðýný, belki haziran ayýnda daha geniþ davetli ve katýlýmcý listesi ile açýlýþ yapýlacaðýný belirtti. Hilton Garden Ýnn markasýnýn, Hilton World Wide grubunun alt markalarýndan biri olduðunu belirterek, Hilton Garden Ýnn markasýnýn dünyada ve Türkiye deki izleyeceði hizmet þekilleri hakkýnda bilgiler verdi. Diðer Hilton otelleriyle bir takým farklýlýklar olduðunu, bu farklýlýklarýn Hilton Garden Ýnn zincirinin Amerika da aðýrlýklý olarak hizmet vermelerinden dolayý bir takým servislerinde bulunduðunu söyledi. Hilton Garden Ýnn lerin Amerika da aþaðý yukarý 600 ü bulan bir sayýda olduðunu, yavaþ yavaþ Amerika da, Avrupa da Uzakdoðu da açýlmaya baþladýðýný, Suudi Arabistan da bir tane açýldýðýný, ikincisinin de yine yakýnda hizmet vermeye baþlayacaðýný belirtti. Bu konseptteki otellerin yavaþ yavaþ dünyada sayýlarý artan bir þekilde karþýmýza çýktýðýný, Türkiye de çok yakýnda sayýlarýnýn hýzla artacaðýný, þu anda inþaatý devam eden dört tane daha Hilton Garden Ýnn Oteli olduðunu, bunlardan ilkinin Konya ilinde, daha sonra ise 2011 in ilk çeyreðinde Þanlýurfa ve Mardin de, daha sonra da Ýstanbul Bostancý da açýlacaðýný ifade etti. Hilton Garden Ýnn otelin birincisinin Kütahya da açýlmasýnýn, herkese ayrý bir gurur verdiðini sözlerine ekledi. Kütahya Hilton Garden Ýnn Otel in 121 odadan oluþtuðunu, bir restoran ve bir bar olduðunu, önemli özelliklerinden biri olarak, ücretsiz internet hizmetinin sunulduðunu, beþ adet toplantý salonunun yaklaþýk 250 kiþiye kadar hizmet verebildiðini ifade etti. G.SERHAN DORA; HEPÝMÝZ KÜTAHYALI OLDUK Hilton Garden Ýnn Kütahya Genel Müdürü G.Serhan DORA konuþmasýnýn sonunda; Bundan sonra yapýlacak çalýþmalarla ilgili olarak hepimiz Kütahyalý olduk, bundan sonrasý için Kütahya yý tanýtma konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceðiz. Sorunlarýn aþýlmasýnda eðer bizim üstümüze düþen bir þeyler varsa ki, eminim olacaktýr, zaman içinde paylaþacaðýz. Biz de üstümüze düþen yükü almaya hazýrýz diyerek, odamýz meclis toplantýsýna davet edilmesinden dolayý tekrar teþekkürlerini sundu.

7 DR.ORHAN ÖZATÝK; NEDEN TIP FAKÜLTESÝ? Odamýz Meclis Toplantýsýnýn konuðu olan Dr. Orhan Özatik ise; Kütahya da son dönemlerde gündemde olan týp fakültesi ile ilgili olarak açýklamalar yaptý. Kütahyalý olan ve þu anda Eskiþehir Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Dr. Orhan Özatik, Neden Týp Fakültesi konulu sunumunda; Kütahya da Dünyanýn Ýlk Antik Borsasýnýn Çavdarhisar Ýlçesindeki Aizanoi de kurulduðu, Dünyadaki Ýlk Toplu Ýþ Sözleþmesinin 13 Temmuz 1766 da Kütahya da imzalandýðý, Dünyanýn ilk merkezi ýsýtma sisteminin Kütahya Kalesinde uygulandýðý ile sözlerine baþlayarak, Kütahya nýn tarihte ilklerin þehri olduðunu ifade etti. Daha sonra saðlýk turizmi kapsamýnda medikal turizm ve kaplýca turizmi hakkýnda açýklamalar yaparak, Kütahya nýn termal kaynaklarýnýn zenginliðine dikkat çekti. Kütahya da saðlýk turizminin þehir ekonomisine katký saðlamasý açýsýndan yararlarý ve bu konuda neler yapýlabileceði hakkýnda bilgiler verdi. Yetiþmiþ bilim adamlarý, ileri teknoloji, mükemmel otelcilik hizmeti, ulaþým kolaylýðý, becerikli yönetim, inanmýþ kamuoyu saðlanmasýyla sektörde pay sahibi olunabileceðini ifade etti. Týp Fakültesinin Kütahya açýsýndan neden önemli olduðuna dair açýklamalarýnda; halk saðlýðý, saðlýk hizmetinin kalitesi, saðlýk hizmetine kolay ulaþým, 24 saat hizmet gerekliliði, yoðun bakým hizmetlerinin mutlaka verilmesinin gerekliliði, üst merkezlere sevkin büyük zaman kaybý olduðunu belirterek, týp eðitimi süreklidir, bilgisini yenilemeyen hekim yetersizdir dedi. Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesinde öðretim yýlýnda 123 profesör, 50 doçent, 41 yardýmcý doçent, 11 öðretim görevlisi, 2 uzman ve 367 araþtýrma görevlisi olmak üzere toplam 594 öðretim elemanýnýn görev yapmakta olduðunu, Afyonkarahisar Kocatepe üniversitesi Týp Fakültesi nde ise 119 Öðretim Üyesi, 123 Araþtýrma Görevlisi, 2 Uzman toplam 244 öðretim elemanýnýn görev yaptýðý bilgilerini aktardý. Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Týp Fakültesi ile ilgili olarak yaptýðý açýklamalarda, Kütahyalýlarýn sýkýntýlarýnýn, kaliteli hizmet alamama, kaliteli hizmete ulaþmakta zorluk, paranýn diðer illere gitmesi, Kütahya nýn geliþimine yapýlacak katkýdan mahrum kalma olduðunu belirtti. Týp Fakültesi nde toplam 310 öðretim üyesi ve öðretim görevlisi bulunduðunu, istenen kadro sayýsýnýn 41, istenen kadrolardan halen kadroda bulunanlarýn 19, gelecek öðretim üye sayýsýnýn ise 22 olduðunu ifade etti. Konuklarýn konuþmalarýndan sonra toplantý gündemlerinin görüþülmesine geçildi. Þubat ayý meclis toplantý tutanaðý ve Þubat ayý mizaný okundu. Þubat ayý yönetim kurulu faaliyet raporu sunulduktan sonra yönetim kurulu baþkanlýðýndan gelen kasaplar azami fiyat tarifesi hazirun tarafýndan tetkik edilip onaylandý. Daha sonra, 5174 sayýlý Kanunun 10.Maddesi gereðince askýya alýnmýþ olan üyelerimizin kayýtlarýnýn silinmesi konusu müzakere edilerek, vergi mükellefiyeti sona ermiþ olan üyelerin kayýtlarýnýn silinmesine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Atakan Ýlimizdeki Milli Parklar ile ilgili bilgilendirme sunumunda bulundu. Meclisten bir ses sunumunda ise Yönetim Kurulu Üyemiz Ýnþaat Yüksek Mühendisi Ahmet Baðýrgan Deprem konulu sunumunu haziruna aktardý. Yönetim Kurulu Üyemiz Enver Özer ise, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Anaokulu Yaptýrma Projesindeki geliþmeler hakkýnda haziruna bilgi verdi. Dilek ve temenniler gündem maddesinin ardýndan toplantý, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen tarafýndan kapatýldý. 5

8 MECLÝSTENBÝR SES DEPREM Dünyanýn oluþumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardýþýklý olarak oluþtuðu ve sonucundan da milyonlarca insanýn ve barýnaklarýn yok olduðu bilinmektedir. Bilindiði gibi yurdumuz dünyanýn en etkin deprem kuþaklarýndan birinin üzerinde bulunmaktadýr. Geçmiþte yurdumuzda birçok yýkýcý depremler olduðu gibi, gelecekte de sýk sýk oluþacak depremlerle büyük can ve mal kaybýna uðrayacaðýmýz bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritasý'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduðu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altýnda yaþadýðý ve ayrýca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarýmýzýn %93'ünün deprem bölgesinde bulunduðu bilinmektedir. Son 60 yýl içerisinde depremlerden, vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, kiþi yaralanmýþ ve yaklaþýk olarak bina yýkýlmýþ veya aðýr hasar görmüþtür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yýl ortalama vatandaþýmýz ölmekte ve bina yýkýlmaktadýr. DEPREM NEDÝR VE NASIL OLUÞUR Yerkabuðu içindeki kýrýlmalar nedeniyle ani olarak ortaya çýkan titreþimlerin, dalgalar halinde yayýlarak geçtikleri ortamlarý ve yer yüzeyini sarsma olayýna "DEPREM" denir. Deprem, insanýn hareketsiz kabul ettiði ve güvenle ayaðýný bastýðý topraðýn da oynayacaðýný ve üzerinde bulunan tüm yapýlarýnda hasar görüp, can kaybýna uðrayacak þekilde yýkýlabileceklerini gösteren bir doða olayýdýr. Depremler yeryüzünü þekillendiren jeolojik olaylardandýr. Fay dediðimiz kýrýklar boyunca yer kabuðunda meydana gelen hareketler depremleri oluþturur. Bunlardan bizim duyabileceðimiz kadar büyük þiddette olanlarýna deprem denir. Depremler, önce hafif bir sarsýntý ve yer içerisinden top seslerini andýran gürültüler ile baþlar, sarsýntý birden þiddetlenir en yüksek mertebeye çýkar ve en çok hasar yaptýktan sonra aniden yavaþlar, bir süre hafif sarsýntýlar biçiminde devam eder ve sonunda duyulmaz olur. Büyük depremler sonucunda yüzlerce kilometre uzunluðunda faylar ve bunlara baðlý olarak yarýklar ve çatlaklar meydana gelir. Depremin nasýl oluþtuðunu, deprem dalgalarýnýn yerkabuðu içinde ne þekilde yayýldýklarýný, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayýtlarýn deðerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diðer konularý inceleyen bilim dalýna "SÝSMOLOJÝ" denir. DEPREMÝN TÜRLERÝ Depremler oluþ nedenlerine göre deðiþik türlerde olabilmektedir. Bunlar: Tektonik Depremler: Yeryüzü levhalarýnýn hareketi sonucu oluþan depremler "TEKTONÝK" depremler olarak adlandýrýlýr ve bu depremler çoðunlukla levhalar sýnýrlarýnda oluþurlar. Yeryüzünde olan depremlerin %90'ý bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoðunlukla tektonik depremlerdir. Volkanik Depremler: Ýkinci tip depremler "VOLKANÝK" depremlerdir. Bunlar volkanlarýn püskürmesi sonucu oluþurlar. Yerin derinliklerinde ergimiþ maddenin yeryüzüne çýkýþý sýrasýndaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluþan gazlarýn yapmýþ olduklarý patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiði bilinmektedir. Bunlar da yanardaðlarla ilgili olduklarýndan yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve Ýtalya'da oluþan depremlerin bir kýsmý bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardað olmadýðý için bu tip depremler olmamaktadýr. Çöküntü Depremler: Bir baþka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altýndaki boþluklarýn (maðara), kömür ocaklarýnda galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluþan boþluklarýn tavan bloðunun çökmesi ile oluþurlar. Hissedilme alanlarý yerel olup enerjileri azdýr. Fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düþen meteorlarýn da küçük sarsýntýlara neden olduðu bilinmektedir. Odaðý deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kýyýlara kadar oluþan ve bazen kýyýlarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluþur ki bunlara da (Tsunami) denir. Örneðin Deniz depremlerinin çok görüldüðü Japonya'da Tsunami'den 1896 yýlýnda kiþi ölmüþtür. DEPREMÝN YAPILARDA MEYDANA GETÝRDÝÐÝ HASARLAR Depremin yapýlarda meydana getirdiði hasar beþ gruba ayrýlmýþtýr: Hafif Hasar: Ýnce sýva çatlaklarýnýn meydana gelmesi ve küçük sýva parçalarýnýn dökülmesiyle tanýmlanýr. Orta Hasar: Duvarlarda küçük çatlaklarýn meydana gelmesi, oldukça büyük sýva parçalarýnýn dökülmesi, kiremitlerin kaymasý, bacalarda çatlaklarýn oluþmasý ve bazý baca parçalarýnýn aþaðýya düþmesiyle tanýmlanýr. Aðýr Hasar: Duvarlarda büyük çatlaklarýn meydana gelmesi ve bacalarýn yýkýlmasýyla tanýmlanýr. Yýkýntý: Duvarlarýn yarýlmasý, binalarýn bazý kýsýmlarýnýn yýkýlmasý ve derzlerle ayrýlmýþ kýsýmlarýnýn baðlantýsýný kaybetmesiyle tanýmlanýr. Fazla Yýkýntý: Yapýlarýn tüm olarak yýkýlmasýyla tanýmlanýr. DEPREMÝN ÞÝDDETÝ Depremler deprem þiddet cetveline göre 12 gruba ayrýlýr. 1- Duyulmayan Depremler 2- Çok Hafif Depremler 3- Hafif Depremler 4- Orta Þiddetli Depremler 5- Þiddetli Depremler 6- Çok Þiddetli Depremler 7- Hasar Yapýcý Depremler 8- Yýkýcý Depremler 9- Çok Yýkýcý Depremler 10- Aðýr Yýkýcý Depremler 11- Çok Aðýr Yýkýcý Depremler 12- Yok Edici Depremler KAYDEDÝLMÝÞ BÜYÜK DEPREMLER Ýnsanoðlu, Japonya gibi deprem inþaatý teknolojisinde en ileri düzeydeki ülkelerde dahi halen doða karþýsýnda çaresiz kalýrken, bugüne kadar tarih boyunca meydana gelen depremlerde milyonlarca kiþi hayatýný kaybetmiþtir. Bazý depremler tarihte çok büyük yýkýmlara yol açarken, 1556 yýlýnda Çin'in Þançi eyaletinde meydana gelen büyük depremde 830 bin kiþi ölmüþ, bölgedeki kasaba ve köyler tamamen yok olmuþtur. Ülkemizde ise 1999 yýlýnda meydana gelen Marmara depreminde vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, vatandaþýmýzda yaralanmýþtýr. Çin, Japon, Sovyet ve Amerikan sismologlar, 1960'larýn ortalarýndan baþlayarak, depremin önceden öðrenilmesine yönelik çok sayýda araþtýrma yapmýþlardýr. Bu alanda çeþitli ilerlemeler saðlanmasýna raðmen, henüz depremlerin zaman, yer ve þiddetinin doðru ve kesin bir biçimde önceden kestirilmesine iliþkin bir yöntem geliþtirilememiþtir. DEPREM ESNASINDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER Deprem sýrasýnda hayatta kalmak için bazý kurallarýn bilinmesi ve uygulanmasý gerektiðini belirten uzmanlar, þu bilgilere yer vermiþlerdir: Deprem sýrasýnda sakin olup, paniðe kapýlmayýn, cesaretinizi 6

9 MECLÝSTENBÝR SES toplayýn, koþmayýn. Depremler genellikle hafif bir sarsýntý, gürültü ile baþlar ve birkaç saniye sonra daha yýkýcý sarsýntýlar gelir. Eðer bulunduðunuz noktadan kendinizi saniye içinde bina dýþýna çýkartacak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptayýn. Deprem sýrasýnda ilk saniye binayý terk edebilmek açýsýndan çok önemlidir. Daha önce yaþanan depremlerden elde edilen istatistikî verilere göre, binalarda yýkýma yol açan unsur, hissettiðiniz ilk sarsýntý deðil, binanýn rezonansa girmesidir. Eðer binayý saniye içinde terk edemiyorsanýz, kesinlikle asansörden, merdivenlerden, merdiven boþluklarýndan uzak durunuz. Yýkýlan binalarda en yüksek oranda ölüm bu noktalarda meydana gelmektedir. Birinci kattan daha yüksekteyseniz, atlamayý denemeyiniz. Dýþarý çýkamayacaksanýz ev depremi planýný uygulayýn. Büyük bir depremde ayakta durmanýz, koþmanýz mümkün deðildir. Çömelin ya da döþemeye yatýn. Saðlam bir masa, sýra, mobilya veya kapý kasasýnýn altýna girin ve baþýnýzý koruyun. Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazýr olun. Pozisyonunuzu sallantý duruncaya kadar ya da hareket etmek güvenli oluncaya kadar deðiþtirmeyin. Çamaþýr makinesi, bulaþýk makinesi, mutfak tezgâhý, büfe ya da büyük kanepe gibi eþyalar çökme sonucu tavaný bir miktar tutarak küçük bir alan yaratýrlar. Bu alan bir insanýn yaþamasý için yeterli olabilmektedir. Yaþanan depremlerden elde edilen veriler, mutfak ve banyolarýn en uygun yerler olduðunu göstermektedir. Çünkü enkaz altýnda kalýndýðý takdirde, bu bölümlerde hem yaþam üçgeni yaratabileceðiniz unsurlar vardýr, hem de patlayan borulardan sýzan suyu içerek vücudunuzu koruyabilme olanaðý mevcuttur. Pencerelerden, þöminelerden, sobalardan veya kolayca devrilebilecek eþyalardan uzak durun. Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalýk yerlerdeyseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere koþmayýn. Unutmayýn ki bu yerler hasar görmese dahi, ayný anda yüzlerce kiþinin panik içerisinde koþarak çýkýþ yerlerinden binayý terk etmeleri mümkün deðildir. Kendinizi koltuk, sýra gibi yerlerde koruma altýna alýn, sakin olun ve baþkalarýný da ayný þekilde davranmaya davet edin. Deprem Esnasýnda Bina Dýþýndaysanýz Binalardan dökülebilecek yýkýntýlar ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta güvenli bir yerde depremin durmasýný bekleyin. Herhangi bir nesnenin (araba, balkon) altýna girmek çok sakýncalýdýr. Deprem bitene kadar açýk alanda beklenmelidir. Deprem Esnasýnda Araç Kullanýyorsanýz: Bulunduðunuz yer eðer güvenli ise durun ve araç içinde kalýn. Normal trafikten olabildiðince uzaklaþýn. Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. Eðer mümkünse aðaçlar, direkler ve enerji nakil hatlarýndan uzakta kalýn. Tünel içinde iseniz ve çýkýþa yakýn deðilseniz, aracýnýzý durdurup aþaðýya inin ve yanýna yan yatarak cenin pozisyonu alýn. Aracýnýzýn içinde durmayýn. Ayný yöntemi kapalý bir otoparkta iseniz aynen uygulayýn. hemen kullanabileceðiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilk yardým çantasý ve gerekli ilaçlarýnýzý, iþ eldivenini önceden bir çantaya koyup, kolayca ulaþabileceðiniz bir yerde bulundurun. Ailenin baðlantý kuracaðý þehir dýþýndan birilerini belirleyin. Depremden Sonra Bulunduðunuz yapý yýkýlmamýþsa, kontrollü, hýzlý ve dikkatli bir þekilde binayý terk edin. Hemen ardýndan gelebilecek bir artçý þok, o ana kadar yýkýlmamýþ, ancak taþýyýcý elemanlarýna zarar vermiþ olan binayý yýkabilir. Sarsýntý anýnda merdivenler baðlantý yerlerinden ayrýlmýþ, tavandan dökülebilecek sýva, beton parçasý olabilir. Binadan ayrýlýrken kapýlarý dikkatli bir þekilde açýn, bu gibi tehlikelerden sakýnýn ve baþýnýzý koruyun. Deprem durduðunda elektrik, gaz, su vanalarýný ve yanan ocaklarý hemen kapatýn. Kendinize güvenli bir çýkýþ yolu arayarak binayý terk edin. Olasý gaz sýzýntýlarý nedeniyle deprem sýrasýnda olduðu gibi deprem sonrasýnda da kesinlikle, kibrit, mum, çakmak yakmayýn. Parlamalara yol açabilirsiniz. Özellikle ilk üç gün içerisinde, yetkililer izin vermedikçe, saðlam evlerinize dahi girmeyin Bazý artçý sarsýntýlar zayýflamýþ yapýlarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir. Yerlere devrilmiþ elektrik direklerinden kesinlikle uzak durun ve bunlara temas eden cisimlere dokunmayýn. Depremden önce yapýlacak birkaç basit hazýrlýk depremden sonraki zor yaþantýmýzý çok kolaylaþtýrabilir. Örneðin aracýmýzýn bagajýnda; bir çadýr, uzun müddet bozulmayan yiyecek ve içecekler, fener, ilk yardým malzemesi, giysi, telsiz, battaniye, sýhhi malzemeler gibi eþyalarýn bulunmasý organize yardýmýn gelmesi için gerekli olan 3-4 gün boyunca bizi çok rahatlatacaktýr. Enkaz Altýnda Kýpýrdayacak durumunuz varsa ve kesin bir çýkýþ yolu görebiliyorsanýz hareketlenin. Aksi takdirde pozisyonunuzu koruyun ve sakin olun. Fazladan her çaba, size gelecekte gerekli olacak enerjiyi tüketecektir. Dýþarýdan bir müdahale sesi duyana kadar baðýrmaya çalýþmayýn. Bu enerjinizi zamansýz tüketmenize yol açacaktýr. Bir ses duyduðunuzda cevap verin ve pozisyonunuzu anlatmaya çalýþýn. Ýlerleyen saatlerde dýþarýya ses verebilecek bir ses kaynaðý yaratma yolu bulun. Tencere benzeri bir metale vurulacak býçak sapý, sert bir yüzeye vurabileceðiniz diðer sert bir cismin olup olmadýðýný kontrol edin. Çünkü saatler geçtikten sonra böyle bir þey edinme gücünü kaybetmiþ olabilirsiniz. Kurtarma ekipleri, olay yerine ulaþtýklarýnda bakacaklarý ilk yer enkaz üzerinde kabarmýþ bölgelerdir. Kabaran bu bölgeler muhtemel yaþam üçgenlerinin olduðu noktalardýr. Buzdolabý, bulaþýk ve çamaþýr makinesi, çelik para kasasý, demir dolap v.b. Böyle bir pozisyona sahipseniz, ilk ulaþýlacak kurtarma bölgesindesiniz demektir." Ahmet BAÐIRGAN Ýnþaat Yüksek Mühendisi KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi DEPREMDE HAYATTA KALABÝLMENÝN KURALLARI Depremden Önce Öncelikle yaþadýðýnýz yerleþim biriminin deprem tehlikesi hakkýnda doðru bilgileri ilgililerden öðrenin. Aile bireyleri arasýnda olaðanüstü bir durumda nasýl davranacaðýnýzý konuþun, bir ev depremi planý yapýn. Her odada üzerinize bir þeyin düþmeyeceði saðlam bir masa altý veya bir iç duvar yaný gibi güvenli bir yer seçin. Evinizin elektrik, gaz ve su þebekelerini kapatabilmek için ana þalter ve vanalarýn yerlerini ve nasýl kapatýlacaðýný öðrenin. Kitaplýk, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eþyalar ile aðýr eþyalarý duvarlara veya döþemeye sýkýca baðlayýn. Yatak odalarýnýzda, üstünüze kolayca devrilip yaralanmanýza neden olabilecek tablo, gardrop gibi eþyalarý sabitleyin ve üzerinize devrilmeyecek þekilde yerleþtirin Mutfak dolaplarý gibi kýrýlabilecek eþyalarýnýzý koyduðunuz dolaplarýnýza saðlam kilitler takýn. Olaðanüstü bir durumda 7

10 MESLEK GRUBU TEMSÝLCÝLERÝ, MÜÞTEREK TOPLANTIDA BÝR ARAYA GELDÝ 5174 sayýlý kanun ve ilgili yönetmelik gereði yýlda iki defa düzenlenmesi gerekli olan Müþterek Meslek Komiteleri Toplantýsý nýn bu yýl ki birinci toplantýsý, Yönetim Kurulu Ve Meclis Ýle Meslek Komitesi Üyelerinin katýlýmýyla Aizonai Otel Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantý Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ýn yaptýðý açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Baþkanýmýz Nafi Güral konuþmasýnda meslek komitelerimizin çalýþmalarýnýn önemine deðinerek, toplantýlara devamsýzlýk yapýlmamasý gerektiðinin altýný çizdi. Zaman zaman meslek komitelerini ziyaret ettiðini, kendilerine çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ettiðini söyledi. Daha sonra Odamýzda bulunan 16 meslek komitesini temsilen, komite baþkanlarý sunum yaptý. 8 GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI NAÝME GÖKER EKÝM; SEKTÖRÜ ÝLGÝLENDÝREN YASALAR HAKKINDA BÝLGÝ VERDÝ Odamýz birinci meslek komitesi olan Gýda Ticareti Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Naime Göker Ekim, AVM yasasýnýn gündemdeki yerini almaya devam ettiðini, yasa ile ilgili önerilerin bakanlýða yeniden sunulmasýnýn planlandýðýný söyledi. Ayrýca kabzýmal üyelerimizi yakýndan ilgilendiren yeni çýkan kanunun, detaylý olarak yeniden inceleneceðini ve bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimize yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný ifade etti.

11 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI FARUK IÞILDA; YAPILAN ÇALIÞMALARDAN OLUMLU GERÝ BÝLDÝRÝMLER ALDIK Odamýz ikinci meslek komitesi olan Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Faruk Iþýlda, yapýlan çalýþmalardan kýsa bilgiler vermek istediðini söyleyerek söze baþladý. Komite Baþkaný Iþýlda yapýlan çalýþmalarla ilgili þunlarý söyledi: Yeteri kadar fýndýk verilmiyordu, Türk Mahsulleri Ofisi ile görüþmelerimiz sonucunda, bu sorun çözüldü. Bursa ilinde bulunan Alara Fidan firmasýna yapýlan sektörel geziden sonra, müspet geri bildirimler aldýk. Ýlimizde düzenlenen Tarým Fuarý çalýþmalarýna destek verdik, fuara misafir olan Bakan Mehdi Eker ile yapýlan toplantýya katýldýk ve bu sayede Kütahya ile ilgili sorunlarýmýzý anlatma fýrsatý bulduk. Sektörümüzü ilgilendiren konularda, örneðin Çiftçi Mallarý Koruma kurulu Toplantýsýna katýldýk. Afyonkarahisar ilinde yapýlan Türkiye nin tarým haritasý hakkýndaki toplantýya katýldýk, burada Kütahya ile ilgili yapýlan tespitleri komitede ve meslek grubumuzda yer alan üyelere bilgi verdik. GDO hakkýnda araþtýrmalar yaparak, üyelere bu bilgileri aktardýk. Gýda, tarým, sera, hayvancýlýk sektörleri ile ilgili yurt içi fuarlara katýldýk ve oradaki tesis ve çiftçi uygulamalarýný inceledik. Projem Bölgem için konulu AB Eðitim Programýna katýldýk, Belediye Meclis Toplantýlarýna katýldýk ve ulaþým hakkýnda fikirlerimizi ilettik. Tüketici Memnuniyeti Ödülü hakkýnda komitemizden istenen görüþe cevaben, üyelerimizden Ceyda Gýda ile Kütahya Porselen firmalarýný aday olarak sunduk. %100 Eðitime Destek Kampanyasý çerçevesinde, çalýþmalarýmýza devam ediyoruz, bu kapsamda üyelerimizi ziyaret ederek, destek almaya çalýþacaðýz. Yapýlan komite toplantýlarýmýzda çeþitli konularda bilgiler paylaþmaktayýz. Birinci meslek komitesi ile müþterek yaptýðýmýz bir toplantýda yeterli katýlýmý saðlayamadýk. Bazen bu toplantýlara katýlýmýn az olmasý bizim için üzücü. Mart ayýnda Kýrsal Kalkýnma Projeleri Hibe Programlarý hakkýnda odamýz toplantý salonunda, üyelerimizden Genç Danýþmanlýk firmasýna plaket takdimi yaptýk. Bu firma tarafýndan hazýrlanan 6 proje kabul edildi. Bu konularda ilginin az olmasý sebebiyle, görüþmeler ve ziyaretler yapýyoruz. Bu görüþmelerde bize sorunlarýný ve taleplerini iletmede yeterli geri bildirim yapýlmadýðý zaman, çalýþma þevkimiz kýrýlýyor. Üyelerimizin sorun ve taleplerini komitemize iletmelerini bekliyoruz. YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKAN YARDIMCISI RECEP ÇAÐDAÞ; SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇÖZÜMLER ARADIK Odamýz üçüncü meslek komitesi olan Yapý ve Yaþam Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Recep Çaðdaþ; meslek komite toplantýlarýnda sektörü ve þehrimizi ilgilendiren çeþitli konularýn gündeme getirildiðini belirterek þunlarý söyledi: Kütahya da bulunan firmalardan alým yapýlmasý konusunu dile getirdik. Yapýlan bir toplantýmýza, Çinigaz A.Þ. Müdürü ile yetkilileri katýldý ve bilgiler alýndý. Yapýlan baþka bir toplantýmýza, Ýl Özel Ýdaresi, Bayýndýrlýk Müdürlüðü, DSÝ, DPÜ yetkilileri katýldý ve üyelerimize bilgiler verdi. Sektörde yaþanan sýkýntýlardan birisi olan hak ediþ konusundaki aksaklýklar, odamýz yönetim kuruluna iletildi. Burada iþ yapmaya aday müteahhit firmalarýn geriye dönük 15 yýllýk yaptýklarý inþaatlarýn incelenmesi önerisi Hasan Ertan önerisiyle sunuldu. Baþkanýmýz Nafi Güral tarafýndan sektörümüzle ilgili olarak arama konferansý yapýlabileceði belirtildi. TOKÝ tarafýndan yapýlan konutlarýn Kütahya ya zararlarýnýn müzakere edilmesi için yapý sektörü ve mühendislik sektörü komitelerimiz ile müþterek toplantý yapýldý. Üyelerimizin kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarý tespit edilerek, çözüm önerileri alýndý ve üyelerimize bilgi verildi. ÝNÞAAT SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI MUSTAFA KIZIKLIOÐLU; MERDÝVEN ALTI ÜRETÝLEN KALÝTESÝZ MALLARIN GÝRMESÝNÝ ENGELLEMELÝYÝZ Odamýz dördüncü meslek komitesi olan Ýnþaat Malzemeleri ve Tesisatý Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa Kýzýklýoðlu; Toplantýlarýmýzý düzenli olarak yapmaktayýz, Belediyenin Börekçiler Mahallesi Ahierbasan Sokaktaki eski evlerin restorasyonu projesi ile ilgili olarak, eski evlerin dýþ cephe boyalarýný komite olarak yaptýk. Yerel esnaftan alýþveriþ yapýlmamasý konusunda görüþmeler yaptýk. Ýþyeri açýlýþlarýnda yapýlan iþlemler hakkýndaki görüþ ve taleplerimizi yönetim kurulumuza sunduk. Yapý Fuarý, Cebit Fuarý, Unýcera Fuarý gibi, sektörel fuarlara katýldýk. Merdiven altý kalitesiz mallarýn girmesini engellemek amacýyla çalýþmalar baþlattýk dedi. 9

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı