Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. - Kütahyalý Kadýn Giriþimciler Üniversitede Buluþtu - Türkiyedeki Ýlk Hilton Garden Inn Otel Kütahya da Açýldý Meslek Grubu Temsilcileri Müþterek Toplantýda Biraraya Geldi Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliði Konulu Seminer, Odamýzda Gerçekleþtirildi - Dr.Orhan Özatik; Neden Týp Fakültesi?

2

3 YÖNETÝMDEN GENÇLERLE... Mart ayý içerisinde Dumlupýnar Üniversitesi nde katýldýðým iki etkinliði sizlerle paylaþmak istedim. Ýlki Geliþim Akademisinin düzenlediði yaklaþýk 300 öðrencinin katýldýðý, katýlanlara eðitim sertifikasý verilen Akademik Gençlik Kariyer Günleri kapsamýnda benimle birlikte dört katýlýmcýnýn sunum yaptýðý sabah 10:00 da baþlayýp akþam 16:30 da biten son derece zevkli bir etkinlik olup, uzun zamandýr gençlerle birlikte paylaþým adýna bir þeyler yapmak istiyordum. Bana bu fýrsatý veren Geliþim Akademisi ne teþekkür ediyorum. Bu etkinlikte bence önemli bir yargýyý ve tek çizgi üzerindeki düþünce yanlýþlýðýný düzeltme olanaðýný buldum. Kütahya da sosyal yaþam, Kütahyalý, Sanayici, Ýþadamý ve patron konusundaki belki de þimdiye dek doðru anlatýlmamýþ veya doðru platformlarda konuþulmamýþ þeyleri konuþtuk. Sorular genelde bu konulardan geldi, ben de gençlere kafalarýndaki soru iþaretlerini kaldýracak yaklaþýmlarla cevap verdim, çok olumlu ve yararlý olduðu kanaatindeyim. Ýkinci katýldýðým etkinlik Dumlupýnar Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Topluluðunun düzenlediði Endüstri Mühendisleri Kariyer Günleri ydi. Burada yaklaþýk 100 kiþilik Endüstri Mühendisliði bölüm öðrencilerine hitap ettim. Özellikle staj, okul döneminde part time çalýþma olanaðý, sosyal etkinliklere katýlým, bir araya gelerek fikir üretme, aile þirketleri yapýsý ve de kendilerinin kiþisel geliþimi konusunda karþýlýklý fikir ve görüþ paylaþýmýnda bulunduk. Sözün özü þunu gördüm. Aslýnda bir araya gelme konusunda oldukça büyük eksikliðimiz var. Bizler önce ebeveyn sonra Ticaret ve Sanayi olarak onlara çok fazla doðrularý anlatma ve de onlarýn fikirlerine saygý duyup dinleme konusunda büyük eksikliðimiz varmýþ, en azýndan ben kendimde böyle bir eksikliði hissettim. Bundan sonra bunu kendime görev ad edeceðim, bu tür giriþimcileri teþvik edeceðim ve katýlacaðým. HASAN ÖNCEL KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý 1

4 KISA KISA 01 Mart 2010 Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Toplantýsý gerçekleþtirildi. 02 Mart 2010 Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ýnegöl Domaniçliler Derneði yetkilileri, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 03 Mart 2010 Defterdarlýk Makamýnda düzenlenen Takdir Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyelerimiz Hasan Baydar ve Göksel Özçýnar katýldý. 04 Mart 2010 Yurt iþletmesi sektöründeki sorunlarýn görüþülmesi, sorunlara çözüm önerileri geliþtirilmesi amacýyla, yurt iþletmeciliði yapan üyeler ve komite üyeleri ile odamýzda geniþ katýlýmlý toplantý yapýldý. 05 Mart 2010 Kuzey Ege Kalkýnma Ajansýndaki brifinge Genel Sekreterimiz katýldý. Ýsveç Büyükelçisi Sn. Christer Asp, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen i makamýnda ziyaret etti. 08 Mart 2010 Valilik Binasýnda gerçekleþtirilen Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atakan katýldý. 09 Mart 2010 Kütahya Porselen in 40. Yýlý nedeniyle, Yönetim Kurulumuz Kütahya Porselen Genel Müdürü Rüþtü Düver i ziyaret etti. 10 Mart 2010 Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Salonunda düzenlenen AB ye Uyum, Dayanýþma ve Yönlendirme Kurulu Toplantýsýna Genel Sekreterimiz katýldý. Ýl Özel Ýdaresi Toplantý Salonunda düzenlenecek olan Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel katýldý. 11 Mart 2010 Belediye Kültür Sarayý Encümen Salonunda düzenlenen yönetim alaný sýnýrlarýn bakanlýk uzmanlýk ile görüþüleceði koordinasyon kurulu toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Salih Çetiner katýldý. Ýzmir Kordon Otel de düzenlenen EGEV Yönetim Kurulu Toplantýsý na Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç katýldý. DPÜ Seramik Mühendisliði Fakültesinde Prof.Dr.Ýskender Iþýk Baþkanlýðýnda, Çini Sempozyumu ile ilgili olarak gerçekleþtirilen toplantýya Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Yükselener katýldý. Kütahya Adliyesinde düzenlenen Koruma Kurulu Mart ayý toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Sait Özakþehir katýldý. TARSÝM ve Odamýz iþbirliði ile Sigorta Acentesi üyelere yönelik Tarým Sigortalýlarý konulu seminer, Odamýzda gerçekleþtirildi. 15 Mart 2010 Valilik Kriz Merkezinde düzenlenen Kent Ýçi Trafik Akýþý ile ilgili Ýl Trafik Komisyonu toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Yýlmaz Durmaz katýldý. 16 Mart 2010 Salihli Lidya Sardes Otel de yapýlan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý 3.Yönetim Kurulu Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral katýldý. 17 Mart 2010 DPÜ Genç Giriþimciler Kulübü tarafýndan düzenlenen Üniversite Geliþim Programlarý etkinliklerine Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel konuþmacý olarak katýldý. 22 Mart 2010 Odamýz Müþterek Meslek Komiteleri Toplantýsý ile Olaðan Meclis Toplantýsý, Aizanoi Otel de gerçekleþtirildi. Valilik Binasýnda gerçekleþtirilen Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atakan katýldý. 23 Mart 2010 Valilik Kriz Merkezinde gerçekleþtirilen Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili toplantýya, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer katýldý. 25 Mart 2010 THY Satýþ ve Pazarlama Baþkaný H.Ýbrahim Polat, Ankara Satýþ Müdürü Ýbrahim Kiriþçi ve Eskiþehir Temsilcisi Pelin Irmaklar, Odamýz yönetim kurulunu ziyaret etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü heyeti, ÝSGÝP Projesi ile ilgili olarak, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Belediye Kültür Sarayý Meclis Salonunda roman vatandaþlarla ilgili olarak yapýlan toplantýya, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Ar katýldý. 26 Mart 2010 Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Ýnsan Haklarý Ýl Kurulu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Ahmet Y.Yazaroðlu katýldý. Valilik Kriz Merkezinde düzenlenen Ýl Trafik Komisyonu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Yýlmaz Durmaz katýldý. Odamýz ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Merkezi (ÇASGEM) iþbirliðinde, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin Genel Prensipleri ve Ýþ Saðlýðý Güvenliði Konusunda Devlet, Ýþçi ve Ýþverenlerin Görev ve Sorumluluklarý konulu seminer, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. 30 Mart 2010 Odamýz yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluþan heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti ve Bursa TSO ile Odamýz arasýnda Kardeþ Oda Protokolü imzalandý. KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan 2010 Yýl :13 Sayý : 163 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreter V. Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: E-posta : Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5

6 ODAMIZ MART AYI MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Odamýz Mart ayý meclis toplantýsý 22 Mart 2010 Pazartesi günü Meclis Baþkanýmýz Sayýn Nihat DELEN baþkanlýðýnda Aizonai Otel Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. 4 Açýlýþ ve Yoklama ile açýlan toplantýya, konuklarýmýz olan Hilton Garden Inn Kütahya Genel Müdürü Sayýn G.Serhan Dora ile Dr.Orhan Özatik in meclise hitabý ile baþlandý. SERHAN DORA; TÜRKÝYEDEKÝ ÝLK HÝLTON GARDEN INN OTEL KÜTAHYA DA AÇILDI Hilton Garden Inn Kütahya Genel Müdürü Sayýn G.Serhan Dora; Toplantýmýza davet edildiðinden dolayý Yönetim Kurulu ve Meclis Baþkanýmýza teþekkür ederek konuþmasýna baþladý. Daha sonra Hilton Ýnn Garden markasýnýn hizmete ilk defa Kütahya yla girmesinin kendileri için bir onur kaynaðý olduðunu, açýlýþ esnasýnda ve hazýrlýk döneminde, Odamýzýn kendilerine verdikleri destekten dolayý ayrýca teþekkürlerini sundu. 15 Mart tarihinde sade bir açýlýþla Kütahya Hilton Ýnn Garden otelin hizmet vermeye baþladýðýný, belki haziran ayýnda daha geniþ davetli ve katýlýmcý listesi ile açýlýþ yapýlacaðýný belirtti. Hilton Garden Ýnn markasýnýn, Hilton World Wide grubunun alt markalarýndan biri olduðunu belirterek, Hilton Garden Ýnn markasýnýn dünyada ve Türkiye deki izleyeceði hizmet þekilleri hakkýnda bilgiler verdi. Diðer Hilton otelleriyle bir takým farklýlýklar olduðunu, bu farklýlýklarýn Hilton Garden Ýnn zincirinin Amerika da aðýrlýklý olarak hizmet vermelerinden dolayý bir takým servislerinde bulunduðunu söyledi. Hilton Garden Ýnn lerin Amerika da aþaðý yukarý 600 ü bulan bir sayýda olduðunu, yavaþ yavaþ Amerika da, Avrupa da Uzakdoðu da açýlmaya baþladýðýný, Suudi Arabistan da bir tane açýldýðýný, ikincisinin de yine yakýnda hizmet vermeye baþlayacaðýný belirtti. Bu konseptteki otellerin yavaþ yavaþ dünyada sayýlarý artan bir þekilde karþýmýza çýktýðýný, Türkiye de çok yakýnda sayýlarýnýn hýzla artacaðýný, þu anda inþaatý devam eden dört tane daha Hilton Garden Ýnn Oteli olduðunu, bunlardan ilkinin Konya ilinde, daha sonra ise 2011 in ilk çeyreðinde Þanlýurfa ve Mardin de, daha sonra da Ýstanbul Bostancý da açýlacaðýný ifade etti. Hilton Garden Ýnn otelin birincisinin Kütahya da açýlmasýnýn, herkese ayrý bir gurur verdiðini sözlerine ekledi. Kütahya Hilton Garden Ýnn Otel in 121 odadan oluþtuðunu, bir restoran ve bir bar olduðunu, önemli özelliklerinden biri olarak, ücretsiz internet hizmetinin sunulduðunu, beþ adet toplantý salonunun yaklaþýk 250 kiþiye kadar hizmet verebildiðini ifade etti. G.SERHAN DORA; HEPÝMÝZ KÜTAHYALI OLDUK Hilton Garden Ýnn Kütahya Genel Müdürü G.Serhan DORA konuþmasýnýn sonunda; Bundan sonra yapýlacak çalýþmalarla ilgili olarak hepimiz Kütahyalý olduk, bundan sonrasý için Kütahya yý tanýtma konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceðiz. Sorunlarýn aþýlmasýnda eðer bizim üstümüze düþen bir þeyler varsa ki, eminim olacaktýr, zaman içinde paylaþacaðýz. Biz de üstümüze düþen yükü almaya hazýrýz diyerek, odamýz meclis toplantýsýna davet edilmesinden dolayý tekrar teþekkürlerini sundu.

7 DR.ORHAN ÖZATÝK; NEDEN TIP FAKÜLTESÝ? Odamýz Meclis Toplantýsýnýn konuðu olan Dr. Orhan Özatik ise; Kütahya da son dönemlerde gündemde olan týp fakültesi ile ilgili olarak açýklamalar yaptý. Kütahyalý olan ve þu anda Eskiþehir Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Dr. Orhan Özatik, Neden Týp Fakültesi konulu sunumunda; Kütahya da Dünyanýn Ýlk Antik Borsasýnýn Çavdarhisar Ýlçesindeki Aizanoi de kurulduðu, Dünyadaki Ýlk Toplu Ýþ Sözleþmesinin 13 Temmuz 1766 da Kütahya da imzalandýðý, Dünyanýn ilk merkezi ýsýtma sisteminin Kütahya Kalesinde uygulandýðý ile sözlerine baþlayarak, Kütahya nýn tarihte ilklerin þehri olduðunu ifade etti. Daha sonra saðlýk turizmi kapsamýnda medikal turizm ve kaplýca turizmi hakkýnda açýklamalar yaparak, Kütahya nýn termal kaynaklarýnýn zenginliðine dikkat çekti. Kütahya da saðlýk turizminin þehir ekonomisine katký saðlamasý açýsýndan yararlarý ve bu konuda neler yapýlabileceði hakkýnda bilgiler verdi. Yetiþmiþ bilim adamlarý, ileri teknoloji, mükemmel otelcilik hizmeti, ulaþým kolaylýðý, becerikli yönetim, inanmýþ kamuoyu saðlanmasýyla sektörde pay sahibi olunabileceðini ifade etti. Týp Fakültesinin Kütahya açýsýndan neden önemli olduðuna dair açýklamalarýnda; halk saðlýðý, saðlýk hizmetinin kalitesi, saðlýk hizmetine kolay ulaþým, 24 saat hizmet gerekliliði, yoðun bakým hizmetlerinin mutlaka verilmesinin gerekliliði, üst merkezlere sevkin büyük zaman kaybý olduðunu belirterek, týp eðitimi süreklidir, bilgisini yenilemeyen hekim yetersizdir dedi. Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesinde öðretim yýlýnda 123 profesör, 50 doçent, 41 yardýmcý doçent, 11 öðretim görevlisi, 2 uzman ve 367 araþtýrma görevlisi olmak üzere toplam 594 öðretim elemanýnýn görev yapmakta olduðunu, Afyonkarahisar Kocatepe üniversitesi Týp Fakültesi nde ise 119 Öðretim Üyesi, 123 Araþtýrma Görevlisi, 2 Uzman toplam 244 öðretim elemanýnýn görev yaptýðý bilgilerini aktardý. Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Týp Fakültesi ile ilgili olarak yaptýðý açýklamalarda, Kütahyalýlarýn sýkýntýlarýnýn, kaliteli hizmet alamama, kaliteli hizmete ulaþmakta zorluk, paranýn diðer illere gitmesi, Kütahya nýn geliþimine yapýlacak katkýdan mahrum kalma olduðunu belirtti. Týp Fakültesi nde toplam 310 öðretim üyesi ve öðretim görevlisi bulunduðunu, istenen kadro sayýsýnýn 41, istenen kadrolardan halen kadroda bulunanlarýn 19, gelecek öðretim üye sayýsýnýn ise 22 olduðunu ifade etti. Konuklarýn konuþmalarýndan sonra toplantý gündemlerinin görüþülmesine geçildi. Þubat ayý meclis toplantý tutanaðý ve Þubat ayý mizaný okundu. Þubat ayý yönetim kurulu faaliyet raporu sunulduktan sonra yönetim kurulu baþkanlýðýndan gelen kasaplar azami fiyat tarifesi hazirun tarafýndan tetkik edilip onaylandý. Daha sonra, 5174 sayýlý Kanunun 10.Maddesi gereðince askýya alýnmýþ olan üyelerimizin kayýtlarýnýn silinmesi konusu müzakere edilerek, vergi mükellefiyeti sona ermiþ olan üyelerin kayýtlarýnýn silinmesine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Atakan Ýlimizdeki Milli Parklar ile ilgili bilgilendirme sunumunda bulundu. Meclisten bir ses sunumunda ise Yönetim Kurulu Üyemiz Ýnþaat Yüksek Mühendisi Ahmet Baðýrgan Deprem konulu sunumunu haziruna aktardý. Yönetim Kurulu Üyemiz Enver Özer ise, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Anaokulu Yaptýrma Projesindeki geliþmeler hakkýnda haziruna bilgi verdi. Dilek ve temenniler gündem maddesinin ardýndan toplantý, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen tarafýndan kapatýldý. 5

8 MECLÝSTENBÝR SES DEPREM Dünyanýn oluþumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardýþýklý olarak oluþtuðu ve sonucundan da milyonlarca insanýn ve barýnaklarýn yok olduðu bilinmektedir. Bilindiði gibi yurdumuz dünyanýn en etkin deprem kuþaklarýndan birinin üzerinde bulunmaktadýr. Geçmiþte yurdumuzda birçok yýkýcý depremler olduðu gibi, gelecekte de sýk sýk oluþacak depremlerle büyük can ve mal kaybýna uðrayacaðýmýz bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritasý'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduðu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altýnda yaþadýðý ve ayrýca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarýmýzýn %93'ünün deprem bölgesinde bulunduðu bilinmektedir. Son 60 yýl içerisinde depremlerden, vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, kiþi yaralanmýþ ve yaklaþýk olarak bina yýkýlmýþ veya aðýr hasar görmüþtür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yýl ortalama vatandaþýmýz ölmekte ve bina yýkýlmaktadýr. DEPREM NEDÝR VE NASIL OLUÞUR Yerkabuðu içindeki kýrýlmalar nedeniyle ani olarak ortaya çýkan titreþimlerin, dalgalar halinde yayýlarak geçtikleri ortamlarý ve yer yüzeyini sarsma olayýna "DEPREM" denir. Deprem, insanýn hareketsiz kabul ettiði ve güvenle ayaðýný bastýðý topraðýn da oynayacaðýný ve üzerinde bulunan tüm yapýlarýnda hasar görüp, can kaybýna uðrayacak þekilde yýkýlabileceklerini gösteren bir doða olayýdýr. Depremler yeryüzünü þekillendiren jeolojik olaylardandýr. Fay dediðimiz kýrýklar boyunca yer kabuðunda meydana gelen hareketler depremleri oluþturur. Bunlardan bizim duyabileceðimiz kadar büyük þiddette olanlarýna deprem denir. Depremler, önce hafif bir sarsýntý ve yer içerisinden top seslerini andýran gürültüler ile baþlar, sarsýntý birden þiddetlenir en yüksek mertebeye çýkar ve en çok hasar yaptýktan sonra aniden yavaþlar, bir süre hafif sarsýntýlar biçiminde devam eder ve sonunda duyulmaz olur. Büyük depremler sonucunda yüzlerce kilometre uzunluðunda faylar ve bunlara baðlý olarak yarýklar ve çatlaklar meydana gelir. Depremin nasýl oluþtuðunu, deprem dalgalarýnýn yerkabuðu içinde ne þekilde yayýldýklarýný, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayýtlarýn deðerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diðer konularý inceleyen bilim dalýna "SÝSMOLOJÝ" denir. DEPREMÝN TÜRLERÝ Depremler oluþ nedenlerine göre deðiþik türlerde olabilmektedir. Bunlar: Tektonik Depremler: Yeryüzü levhalarýnýn hareketi sonucu oluþan depremler "TEKTONÝK" depremler olarak adlandýrýlýr ve bu depremler çoðunlukla levhalar sýnýrlarýnda oluþurlar. Yeryüzünde olan depremlerin %90'ý bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoðunlukla tektonik depremlerdir. Volkanik Depremler: Ýkinci tip depremler "VOLKANÝK" depremlerdir. Bunlar volkanlarýn püskürmesi sonucu oluþurlar. Yerin derinliklerinde ergimiþ maddenin yeryüzüne çýkýþý sýrasýndaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluþan gazlarýn yapmýþ olduklarý patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiði bilinmektedir. Bunlar da yanardaðlarla ilgili olduklarýndan yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve Ýtalya'da oluþan depremlerin bir kýsmý bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardað olmadýðý için bu tip depremler olmamaktadýr. Çöküntü Depremler: Bir baþka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altýndaki boþluklarýn (maðara), kömür ocaklarýnda galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluþan boþluklarýn tavan bloðunun çökmesi ile oluþurlar. Hissedilme alanlarý yerel olup enerjileri azdýr. Fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düþen meteorlarýn da küçük sarsýntýlara neden olduðu bilinmektedir. Odaðý deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kýyýlara kadar oluþan ve bazen kýyýlarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluþur ki bunlara da (Tsunami) denir. Örneðin Deniz depremlerinin çok görüldüðü Japonya'da Tsunami'den 1896 yýlýnda kiþi ölmüþtür. DEPREMÝN YAPILARDA MEYDANA GETÝRDÝÐÝ HASARLAR Depremin yapýlarda meydana getirdiði hasar beþ gruba ayrýlmýþtýr: Hafif Hasar: Ýnce sýva çatlaklarýnýn meydana gelmesi ve küçük sýva parçalarýnýn dökülmesiyle tanýmlanýr. Orta Hasar: Duvarlarda küçük çatlaklarýn meydana gelmesi, oldukça büyük sýva parçalarýnýn dökülmesi, kiremitlerin kaymasý, bacalarda çatlaklarýn oluþmasý ve bazý baca parçalarýnýn aþaðýya düþmesiyle tanýmlanýr. Aðýr Hasar: Duvarlarda büyük çatlaklarýn meydana gelmesi ve bacalarýn yýkýlmasýyla tanýmlanýr. Yýkýntý: Duvarlarýn yarýlmasý, binalarýn bazý kýsýmlarýnýn yýkýlmasý ve derzlerle ayrýlmýþ kýsýmlarýnýn baðlantýsýný kaybetmesiyle tanýmlanýr. Fazla Yýkýntý: Yapýlarýn tüm olarak yýkýlmasýyla tanýmlanýr. DEPREMÝN ÞÝDDETÝ Depremler deprem þiddet cetveline göre 12 gruba ayrýlýr. 1- Duyulmayan Depremler 2- Çok Hafif Depremler 3- Hafif Depremler 4- Orta Þiddetli Depremler 5- Þiddetli Depremler 6- Çok Þiddetli Depremler 7- Hasar Yapýcý Depremler 8- Yýkýcý Depremler 9- Çok Yýkýcý Depremler 10- Aðýr Yýkýcý Depremler 11- Çok Aðýr Yýkýcý Depremler 12- Yok Edici Depremler KAYDEDÝLMÝÞ BÜYÜK DEPREMLER Ýnsanoðlu, Japonya gibi deprem inþaatý teknolojisinde en ileri düzeydeki ülkelerde dahi halen doða karþýsýnda çaresiz kalýrken, bugüne kadar tarih boyunca meydana gelen depremlerde milyonlarca kiþi hayatýný kaybetmiþtir. Bazý depremler tarihte çok büyük yýkýmlara yol açarken, 1556 yýlýnda Çin'in Þançi eyaletinde meydana gelen büyük depremde 830 bin kiþi ölmüþ, bölgedeki kasaba ve köyler tamamen yok olmuþtur. Ülkemizde ise 1999 yýlýnda meydana gelen Marmara depreminde vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, vatandaþýmýzda yaralanmýþtýr. Çin, Japon, Sovyet ve Amerikan sismologlar, 1960'larýn ortalarýndan baþlayarak, depremin önceden öðrenilmesine yönelik çok sayýda araþtýrma yapmýþlardýr. Bu alanda çeþitli ilerlemeler saðlanmasýna raðmen, henüz depremlerin zaman, yer ve þiddetinin doðru ve kesin bir biçimde önceden kestirilmesine iliþkin bir yöntem geliþtirilememiþtir. DEPREM ESNASINDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER Deprem sýrasýnda hayatta kalmak için bazý kurallarýn bilinmesi ve uygulanmasý gerektiðini belirten uzmanlar, þu bilgilere yer vermiþlerdir: Deprem sýrasýnda sakin olup, paniðe kapýlmayýn, cesaretinizi 6

9 MECLÝSTENBÝR SES toplayýn, koþmayýn. Depremler genellikle hafif bir sarsýntý, gürültü ile baþlar ve birkaç saniye sonra daha yýkýcý sarsýntýlar gelir. Eðer bulunduðunuz noktadan kendinizi saniye içinde bina dýþýna çýkartacak pozisyonunuz varsa, bu yolu saptayýn. Deprem sýrasýnda ilk saniye binayý terk edebilmek açýsýndan çok önemlidir. Daha önce yaþanan depremlerden elde edilen istatistikî verilere göre, binalarda yýkýma yol açan unsur, hissettiðiniz ilk sarsýntý deðil, binanýn rezonansa girmesidir. Eðer binayý saniye içinde terk edemiyorsanýz, kesinlikle asansörden, merdivenlerden, merdiven boþluklarýndan uzak durunuz. Yýkýlan binalarda en yüksek oranda ölüm bu noktalarda meydana gelmektedir. Birinci kattan daha yüksekteyseniz, atlamayý denemeyiniz. Dýþarý çýkamayacaksanýz ev depremi planýný uygulayýn. Büyük bir depremde ayakta durmanýz, koþmanýz mümkün deðildir. Çömelin ya da döþemeye yatýn. Saðlam bir masa, sýra, mobilya veya kapý kasasýnýn altýna girin ve baþýnýzý koruyun. Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazýr olun. Pozisyonunuzu sallantý duruncaya kadar ya da hareket etmek güvenli oluncaya kadar deðiþtirmeyin. Çamaþýr makinesi, bulaþýk makinesi, mutfak tezgâhý, büfe ya da büyük kanepe gibi eþyalar çökme sonucu tavaný bir miktar tutarak küçük bir alan yaratýrlar. Bu alan bir insanýn yaþamasý için yeterli olabilmektedir. Yaþanan depremlerden elde edilen veriler, mutfak ve banyolarýn en uygun yerler olduðunu göstermektedir. Çünkü enkaz altýnda kalýndýðý takdirde, bu bölümlerde hem yaþam üçgeni yaratabileceðiniz unsurlar vardýr, hem de patlayan borulardan sýzan suyu içerek vücudunuzu koruyabilme olanaðý mevcuttur. Pencerelerden, þöminelerden, sobalardan veya kolayca devrilebilecek eþyalardan uzak durun. Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalýk yerlerdeyseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere koþmayýn. Unutmayýn ki bu yerler hasar görmese dahi, ayný anda yüzlerce kiþinin panik içerisinde koþarak çýkýþ yerlerinden binayý terk etmeleri mümkün deðildir. Kendinizi koltuk, sýra gibi yerlerde koruma altýna alýn, sakin olun ve baþkalarýný da ayný þekilde davranmaya davet edin. Deprem Esnasýnda Bina Dýþýndaysanýz Binalardan dökülebilecek yýkýntýlar ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta güvenli bir yerde depremin durmasýný bekleyin. Herhangi bir nesnenin (araba, balkon) altýna girmek çok sakýncalýdýr. Deprem bitene kadar açýk alanda beklenmelidir. Deprem Esnasýnda Araç Kullanýyorsanýz: Bulunduðunuz yer eðer güvenli ise durun ve araç içinde kalýn. Normal trafikten olabildiðince uzaklaþýn. Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. Eðer mümkünse aðaçlar, direkler ve enerji nakil hatlarýndan uzakta kalýn. Tünel içinde iseniz ve çýkýþa yakýn deðilseniz, aracýnýzý durdurup aþaðýya inin ve yanýna yan yatarak cenin pozisyonu alýn. Aracýnýzýn içinde durmayýn. Ayný yöntemi kapalý bir otoparkta iseniz aynen uygulayýn. hemen kullanabileceðiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilk yardým çantasý ve gerekli ilaçlarýnýzý, iþ eldivenini önceden bir çantaya koyup, kolayca ulaþabileceðiniz bir yerde bulundurun. Ailenin baðlantý kuracaðý þehir dýþýndan birilerini belirleyin. Depremden Sonra Bulunduðunuz yapý yýkýlmamýþsa, kontrollü, hýzlý ve dikkatli bir þekilde binayý terk edin. Hemen ardýndan gelebilecek bir artçý þok, o ana kadar yýkýlmamýþ, ancak taþýyýcý elemanlarýna zarar vermiþ olan binayý yýkabilir. Sarsýntý anýnda merdivenler baðlantý yerlerinden ayrýlmýþ, tavandan dökülebilecek sýva, beton parçasý olabilir. Binadan ayrýlýrken kapýlarý dikkatli bir þekilde açýn, bu gibi tehlikelerden sakýnýn ve baþýnýzý koruyun. Deprem durduðunda elektrik, gaz, su vanalarýný ve yanan ocaklarý hemen kapatýn. Kendinize güvenli bir çýkýþ yolu arayarak binayý terk edin. Olasý gaz sýzýntýlarý nedeniyle deprem sýrasýnda olduðu gibi deprem sonrasýnda da kesinlikle, kibrit, mum, çakmak yakmayýn. Parlamalara yol açabilirsiniz. Özellikle ilk üç gün içerisinde, yetkililer izin vermedikçe, saðlam evlerinize dahi girmeyin Bazý artçý sarsýntýlar zayýflamýþ yapýlarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir. Yerlere devrilmiþ elektrik direklerinden kesinlikle uzak durun ve bunlara temas eden cisimlere dokunmayýn. Depremden önce yapýlacak birkaç basit hazýrlýk depremden sonraki zor yaþantýmýzý çok kolaylaþtýrabilir. Örneðin aracýmýzýn bagajýnda; bir çadýr, uzun müddet bozulmayan yiyecek ve içecekler, fener, ilk yardým malzemesi, giysi, telsiz, battaniye, sýhhi malzemeler gibi eþyalarýn bulunmasý organize yardýmýn gelmesi için gerekli olan 3-4 gün boyunca bizi çok rahatlatacaktýr. Enkaz Altýnda Kýpýrdayacak durumunuz varsa ve kesin bir çýkýþ yolu görebiliyorsanýz hareketlenin. Aksi takdirde pozisyonunuzu koruyun ve sakin olun. Fazladan her çaba, size gelecekte gerekli olacak enerjiyi tüketecektir. Dýþarýdan bir müdahale sesi duyana kadar baðýrmaya çalýþmayýn. Bu enerjinizi zamansýz tüketmenize yol açacaktýr. Bir ses duyduðunuzda cevap verin ve pozisyonunuzu anlatmaya çalýþýn. Ýlerleyen saatlerde dýþarýya ses verebilecek bir ses kaynaðý yaratma yolu bulun. Tencere benzeri bir metale vurulacak býçak sapý, sert bir yüzeye vurabileceðiniz diðer sert bir cismin olup olmadýðýný kontrol edin. Çünkü saatler geçtikten sonra böyle bir þey edinme gücünü kaybetmiþ olabilirsiniz. Kurtarma ekipleri, olay yerine ulaþtýklarýnda bakacaklarý ilk yer enkaz üzerinde kabarmýþ bölgelerdir. Kabaran bu bölgeler muhtemel yaþam üçgenlerinin olduðu noktalardýr. Buzdolabý, bulaþýk ve çamaþýr makinesi, çelik para kasasý, demir dolap v.b. Böyle bir pozisyona sahipseniz, ilk ulaþýlacak kurtarma bölgesindesiniz demektir." Ahmet BAÐIRGAN Ýnþaat Yüksek Mühendisi KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi DEPREMDE HAYATTA KALABÝLMENÝN KURALLARI Depremden Önce Öncelikle yaþadýðýnýz yerleþim biriminin deprem tehlikesi hakkýnda doðru bilgileri ilgililerden öðrenin. Aile bireyleri arasýnda olaðanüstü bir durumda nasýl davranacaðýnýzý konuþun, bir ev depremi planý yapýn. Her odada üzerinize bir þeyin düþmeyeceði saðlam bir masa altý veya bir iç duvar yaný gibi güvenli bir yer seçin. Evinizin elektrik, gaz ve su þebekelerini kapatabilmek için ana þalter ve vanalarýn yerlerini ve nasýl kapatýlacaðýný öðrenin. Kitaplýk, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eþyalar ile aðýr eþyalarý duvarlara veya döþemeye sýkýca baðlayýn. Yatak odalarýnýzda, üstünüze kolayca devrilip yaralanmanýza neden olabilecek tablo, gardrop gibi eþyalarý sabitleyin ve üzerinize devrilmeyecek þekilde yerleþtirin Mutfak dolaplarý gibi kýrýlabilecek eþyalarýnýzý koyduðunuz dolaplarýnýza saðlam kilitler takýn. Olaðanüstü bir durumda 7

10 MESLEK GRUBU TEMSÝLCÝLERÝ, MÜÞTEREK TOPLANTIDA BÝR ARAYA GELDÝ 5174 sayýlý kanun ve ilgili yönetmelik gereði yýlda iki defa düzenlenmesi gerekli olan Müþterek Meslek Komiteleri Toplantýsý nýn bu yýl ki birinci toplantýsý, Yönetim Kurulu Ve Meclis Ýle Meslek Komitesi Üyelerinin katýlýmýyla Aizonai Otel Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantý Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ýn yaptýðý açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Baþkanýmýz Nafi Güral konuþmasýnda meslek komitelerimizin çalýþmalarýnýn önemine deðinerek, toplantýlara devamsýzlýk yapýlmamasý gerektiðinin altýný çizdi. Zaman zaman meslek komitelerini ziyaret ettiðini, kendilerine çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ettiðini söyledi. Daha sonra Odamýzda bulunan 16 meslek komitesini temsilen, komite baþkanlarý sunum yaptý. 8 GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI NAÝME GÖKER EKÝM; SEKTÖRÜ ÝLGÝLENDÝREN YASALAR HAKKINDA BÝLGÝ VERDÝ Odamýz birinci meslek komitesi olan Gýda Ticareti Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Naime Göker Ekim, AVM yasasýnýn gündemdeki yerini almaya devam ettiðini, yasa ile ilgili önerilerin bakanlýða yeniden sunulmasýnýn planlandýðýný söyledi. Ayrýca kabzýmal üyelerimizi yakýndan ilgilendiren yeni çýkan kanunun, detaylý olarak yeniden inceleneceðini ve bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimize yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný ifade etti.

11 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI FARUK IÞILDA; YAPILAN ÇALIÞMALARDAN OLUMLU GERÝ BÝLDÝRÝMLER ALDIK Odamýz ikinci meslek komitesi olan Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Faruk Iþýlda, yapýlan çalýþmalardan kýsa bilgiler vermek istediðini söyleyerek söze baþladý. Komite Baþkaný Iþýlda yapýlan çalýþmalarla ilgili þunlarý söyledi: Yeteri kadar fýndýk verilmiyordu, Türk Mahsulleri Ofisi ile görüþmelerimiz sonucunda, bu sorun çözüldü. Bursa ilinde bulunan Alara Fidan firmasýna yapýlan sektörel geziden sonra, müspet geri bildirimler aldýk. Ýlimizde düzenlenen Tarým Fuarý çalýþmalarýna destek verdik, fuara misafir olan Bakan Mehdi Eker ile yapýlan toplantýya katýldýk ve bu sayede Kütahya ile ilgili sorunlarýmýzý anlatma fýrsatý bulduk. Sektörümüzü ilgilendiren konularda, örneðin Çiftçi Mallarý Koruma kurulu Toplantýsýna katýldýk. Afyonkarahisar ilinde yapýlan Türkiye nin tarým haritasý hakkýndaki toplantýya katýldýk, burada Kütahya ile ilgili yapýlan tespitleri komitede ve meslek grubumuzda yer alan üyelere bilgi verdik. GDO hakkýnda araþtýrmalar yaparak, üyelere bu bilgileri aktardýk. Gýda, tarým, sera, hayvancýlýk sektörleri ile ilgili yurt içi fuarlara katýldýk ve oradaki tesis ve çiftçi uygulamalarýný inceledik. Projem Bölgem için konulu AB Eðitim Programýna katýldýk, Belediye Meclis Toplantýlarýna katýldýk ve ulaþým hakkýnda fikirlerimizi ilettik. Tüketici Memnuniyeti Ödülü hakkýnda komitemizden istenen görüþe cevaben, üyelerimizden Ceyda Gýda ile Kütahya Porselen firmalarýný aday olarak sunduk. %100 Eðitime Destek Kampanyasý çerçevesinde, çalýþmalarýmýza devam ediyoruz, bu kapsamda üyelerimizi ziyaret ederek, destek almaya çalýþacaðýz. Yapýlan komite toplantýlarýmýzda çeþitli konularda bilgiler paylaþmaktayýz. Birinci meslek komitesi ile müþterek yaptýðýmýz bir toplantýda yeterli katýlýmý saðlayamadýk. Bazen bu toplantýlara katýlýmýn az olmasý bizim için üzücü. Mart ayýnda Kýrsal Kalkýnma Projeleri Hibe Programlarý hakkýnda odamýz toplantý salonunda, üyelerimizden Genç Danýþmanlýk firmasýna plaket takdimi yaptýk. Bu firma tarafýndan hazýrlanan 6 proje kabul edildi. Bu konularda ilginin az olmasý sebebiyle, görüþmeler ve ziyaretler yapýyoruz. Bu görüþmelerde bize sorunlarýný ve taleplerini iletmede yeterli geri bildirim yapýlmadýðý zaman, çalýþma þevkimiz kýrýlýyor. Üyelerimizin sorun ve taleplerini komitemize iletmelerini bekliyoruz. YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKAN YARDIMCISI RECEP ÇAÐDAÞ; SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇÖZÜMLER ARADIK Odamýz üçüncü meslek komitesi olan Yapý ve Yaþam Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Recep Çaðdaþ; meslek komite toplantýlarýnda sektörü ve þehrimizi ilgilendiren çeþitli konularýn gündeme getirildiðini belirterek þunlarý söyledi: Kütahya da bulunan firmalardan alým yapýlmasý konusunu dile getirdik. Yapýlan bir toplantýmýza, Çinigaz A.Þ. Müdürü ile yetkilileri katýldý ve bilgiler alýndý. Yapýlan baþka bir toplantýmýza, Ýl Özel Ýdaresi, Bayýndýrlýk Müdürlüðü, DSÝ, DPÜ yetkilileri katýldý ve üyelerimize bilgiler verdi. Sektörde yaþanan sýkýntýlardan birisi olan hak ediþ konusundaki aksaklýklar, odamýz yönetim kuruluna iletildi. Burada iþ yapmaya aday müteahhit firmalarýn geriye dönük 15 yýllýk yaptýklarý inþaatlarýn incelenmesi önerisi Hasan Ertan önerisiyle sunuldu. Baþkanýmýz Nafi Güral tarafýndan sektörümüzle ilgili olarak arama konferansý yapýlabileceði belirtildi. TOKÝ tarafýndan yapýlan konutlarýn Kütahya ya zararlarýnýn müzakere edilmesi için yapý sektörü ve mühendislik sektörü komitelerimiz ile müþterek toplantý yapýldý. Üyelerimizin kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarý tespit edilerek, çözüm önerileri alýndý ve üyelerimize bilgi verildi. ÝNÞAAT SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI MUSTAFA KIZIKLIOÐLU; MERDÝVEN ALTI ÜRETÝLEN KALÝTESÝZ MALLARIN GÝRMESÝNÝ ENGELLEMELÝYÝZ Odamýz dördüncü meslek komitesi olan Ýnþaat Malzemeleri ve Tesisatý Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa Kýzýklýoðlu; Toplantýlarýmýzý düzenli olarak yapmaktayýz, Belediyenin Börekçiler Mahallesi Ahierbasan Sokaktaki eski evlerin restorasyonu projesi ile ilgili olarak, eski evlerin dýþ cephe boyalarýný komite olarak yaptýk. Yerel esnaftan alýþveriþ yapýlmamasý konusunda görüþmeler yaptýk. Ýþyeri açýlýþlarýnda yapýlan iþlemler hakkýndaki görüþ ve taleplerimizi yönetim kurulumuza sunduk. Yapý Fuarý, Cebit Fuarý, Unýcera Fuarý gibi, sektörel fuarlara katýldýk. Merdiven altý kalitesiz mallarýn girmesini engellemek amacýyla çalýþmalar baþlattýk dedi. 9

12 10 OTOMOTÝV VE ULAÞTIRMA SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI DERYA ERDEN ÇERKEÞ; BÝZÝM SEKTÖRDE YÜKSEK YATIRIMLAR YAPILIYOR Odamýz beþinci meslek komitesi olan Otomotiv, Ulaþtýrma ve Akaryakýt Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Derya Erden Çerkeþ; 12 faaliyet dalýnda, 273 üyemizle, Ticaret ve Sanayi Odasý içerisindeki belki de en fazla üyesi olan komiteyiz. Kayýt dýþý ekonomi hakkýnda çalýþmalarýmýz oldu, devletin getirdiði bir takým yaptýrýmlarla bu sektördeki üyelerde rahatlama oldu. Kütahya da Gümrük Müdürlüðü kurulmasýný talep ettik, Eskiþehir, Uþak gibi illerde var iken, neden Kütahya da olmadýðý üzerinde durmaya devam edeceðiz. Özellikle bizim sektörde yüksek yatýrýmlar gerektiðinden, bu tarzda yatýrýmlar yapmak isteyen firmalar oluyor. Odamýzýn ihracat-dýþ iliþkiler konusunda, bu firmalara yol gösterici olmasýna ihtiyaç var. Kütahya daki ihalelerin KUTSO internet sitesinde yayýnlanmasýný talep ediyoruz dedi MOBÝLYA VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ ÜYESÝ SELDA GÜNÇELÝK; ÝÞ DÜNYASINDAKÝ SÝNERJÝYÝ ARTIRMALIYIZ Odamýz altýncý meslek komitesi olan Mobilya, Deri ve Tekstil Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi Selda Günçelik; Sinerji hakkýnda açýklamalar yaptý ve buradan yola çýkýlarak diðer kuruluþlarla iþbirliðinin gerçekleþmesiyle, bu sinerjiyi ortaya koyduklarýný belirterek, oluþturulan bu platformun takdir topladýðýný belirtti. Ýlimize gelerek, kalitesiz ve garantisiz mobilya ürünleri satýþý yapan firma ile ilgili açýklamalar yaparak; bu firmanýn buradaki satýþý konusunda yerel yönetimler ikna edilememiþtir, belediye izin vermiþtir. Firma halkýmýza garantisiz, kalitesiz ürünler satmýþtýr. Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü tarafýndan idari para cezasý verildi. Bir diðer konu ise; kurulan iþporta pazarýnýn þehrimize yakýþmadýðý, bu konuda da hassasiyet gösterilmesini yerel yönetimden talep etmekteyiz. Teþekkürlerimizi sunuyoruz dedi. SERAMÝK-PORSELEN SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI MUSTAFA KIRATLI; KOMÝTELERÝMÝZDEN GELEN TALEPLERÝ ÝLETMEDE KÖPRÜ VAZÝFESÝ YAPIYORUZ Odamýz yedinci meslek komitesi olan Seramik-Porselen Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa Kýratlý: Baþkanýmýz Nafi Güral da bizim meslek komitemizde. Toplantýlara devamsýzlýðý baþkanýmýz hiç affetmez, atýlýrým korkusuyla devamsýzlýk yapýlmýyor. Komitelerimizden gelen talepleri iletmede köprü vazifesi yapýyoruz. Bu toplantýda þu ana kadar yapýlan konuþmalarda, ticaret kýsmý konuþuldu, bizim komite ise sanayi aðýrlýklý. Organize Sanayi Bölgesinde ilk yardým, itfaiye, cami vb. ihtiyaçlarý tespit edip bildirdik. 1.Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarýn görevlerini daha dikkatli ve düzenli yapmalarý için talepleri sunduk. Bizim faaliyetlerimiz ticaret ve sanayi odasý, il özel idaresi gibi kuruluþlarla birlikte, elbirliðiyle çözülebiliyor. Bundan sonra da bu elbirliðinin devamý ile sorunlarýn çözülebileceðini tahmin ediyorum dedi. DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI HÜSEYÝN MALTAÞ; MADENCÝLÝK YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR YAPTIK Odamýz sekizinci meslek komitesi olan Doðal Kaynaklar ve Enerji Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Hüseyin Maltaþ; Düzenli olarak toplantýlar yapmaktayýz. Mecliste olan maden yasasý hakkýndaki görüþ ve öneriler, Eskiþehir ile birlikte yapýlan toplantýdan sonra ilimiz milletvekillerine ve odamýza iletildi. Sektörümüzle ilgili olarak Eskiþehir de gerçekleþtirilen seminere katýlým yapýldý ve odamýza bilgi verildi. Madencilikle ilgili olarak yeni ocak açýlamamaktadýr. Bizim yakýnýmýzdaki, çevremizdeki illerde ÇED Raporu verilmesine raðmen, bizim ilimizde verilememektedir. Bu konuyu odamýza ilettik. Çok yakýn illerde çözülen konular, bizim ilimizde ise kanun karþýmýza çýkmaktadýr. Sorunlarýmýzý böyle ortamlarda anlatmanýn daha etkili olacaðýný düþünerek bunlarý anlatýyoruz dedi.

13 HÝZMET SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI AHMET ERATAR; ÇEÞÝTLÝ SEKTÖREL FUARLARA KATILDIK Odamýz onuncu meslek komitesi olan Hizmet Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Ahmet Eratar; Yurt iþletmeciliði konusunda yetkililerin de katýlýmýyla çeþitli toplantýlar yapýldý, sorunlara çözüm arandý. Üyelerin talepleri doðrultusunda fiyat tarifeleri ile ilgili çalýþmalar yaptýk. Ýlimizle ilgili olarak turizm sektöründe bulunanlarla toplantýlar yapýldý. TRAVEL TURKEY ve EMITT Fuarýna katýlým saðlandý diyerek, komite faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI MEHMET ÇETÝN; YEDEK ÜYELERÝMÝZ ÝLE BÝRLÝKTE TOPLANTI YAPIYORUZ Odamýz dokuzuncu meslek komitesi olan Ýletiþim ve Bilgi Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Mehmet Çetin; dokuzuncu meslek gurubunun kýrtasiye, bilgi iletiþim, iþtigal konularýnda 100 üyeden oluþtuðunu belirterek, þunlarý söyledi: Bu yýl en önemli etkinlik eðitim fuarýydý, çok þeyler öðrendik, sonraki seferlerde daha iyi þeyler yapýlacak. Toplantýlarýmýzý yedek üyelerle birlikte yapýyoruz, üyelerimizi ziyaret ediyor, onlarýn iþyerlerinde toplantýlarýmýzý yapýyoruz. Hilton Oteli nin açýlmasý ilimize prestij getirdi. Yerel gazetelerin tirajý az olduðundan, üyelerimizden bu yayýn organlarýna üye olmalarýný talep etmekteyiz. Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý nýn (KEKA) kurulmasý çok önemli bir geliþmedir, emeði geçenlere minnetlerimizi sunuyoruz dedi. SAÐLIK VE EÐÝTÝM SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKANI MUSTAFA AKTAÞ; EÐÝTÝM HAYATIN HER ALANINDA DEVAM EDÝYOR, SOKAKTA YÜRÜRKEN BÝLE HEM EÐÝTÝR, HEM DE EÐÝTÝLÝRSÝNÝZ Odamýz onbirinci meslek komitesi olan Saðlýk ve Eðitim Hizmetleri Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa AKTAÞ; Eðitime destek projesi kapsamýnda çalýþmalar yaptýk, odamýzýn katkýsý ile baþarýlý 50 öðrenciye burs desteði saðlandý. Ýlimizdeki hastanelerin baþhekimleri ziyaret edildi. Ýki devlet hastanesinin tek hastane olarak birleþtirilmesi konusunu, YÖK tarafýndan Týp Fakültesi ne kadro verilmemesi hakkýndaki görüþlerimizi, Ýl Genel Meclisi Baþkanýna ve Odamýz yetkililerine ilettik. Eðitim hayatýn her alanýnda devam ediyor, sokakta yürürken bile hem eðitir, hem de eðitilirsiniz. Yaþamýmýz boyunca birçok örnekleri gözlemleyerek eðitim yapabiliriz. Eðitimin en önemli kýsmý okul öncesi eðitimden oluþmaktadýr. Bundan hareketle; odamýz adýna anaokulu yaptýrma kampanyasý baþlatýldý. Valilik ile protokol imzalandý, odamýz önderliðinde bu proje gerçekleþtirilecek. Bu konuda duyarlýlýðýmýzý artýralým diyerek, kampanyaya desteklerin artýrýlmasý mesajýný yeniledi. FÝNANS, SÝGORTA, EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ BAÞKAN YARDIMCISI SÜBAT TREN; EKONOMÝK GELÝÞMELERÝ ARTIRACAK PROJELER YAPMAK ÝÇÝN TAKÝPTE OLALIM Odamýz onikinci meslek komitesi olan Finans, Sigorta, Emlak ve Kuyumculuk Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Sübat Tren; 12. meslek komitesi olarak tüm aylýk toplantýlarýmýzý düzenli yaptýk. Kasým ayýnda komitemiz ve 5.meslek komitesi iþbirliðiyle geniþletilmiþ toplantý yaptýk, toplantýya yönetim kurulu baþkanýmýz Nafi Güral, meclis baþkanýmýz Nihat Delen, yönetim kurulu üyemiz Harun Yurdagül ve Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkilisi Fatih Terzi katýldý. Fatih Terzi, trafikte yaþanan sýkýntýlarla ilgili bilgi sundu. DPÜ Sigortacýlýk bölümünü ziyaret ettik, Ali Kongu sigortacýlýk bölümü üçüncü sýnýf öðrencilerine ders veriyor. Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý(KEKA) Genel Sekreteri Hüsamettin Ýnanç ziyaret edildi ve Ýlimizi kapsayan proje destekleri, kalkýnma ajansýnýn görevleri hakkýnda bilgi alýndý. Bölgesel planlarda önemli görülen projeler, ekonomik geliþmeleri artýracak projeler yapmak için, 2010 yýlýnda hepimiz projelerden faydalanmak için, yakýndan takip edelim dedi. 11

14 DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ ÜYESÝ MAHMUT ÖZTAÞ; GELEN YATIRIMCILAR ÜYELERLE TANIÞTIRILMALI Odamýz onüçüncü meslek komitesi olan Dayanýklý Tüketim Mallarý ile Metal ve Makine Üretim Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi Mahmut Öztaþ; Toplantýlarýmýzý düzenli olarak yapýyoruz. Üyelerimizin genel katýlýmýný saðlayamadýk. Ýþ gezisi yapýlmasý yönündeki talepleri ilettiðimizde katýlamayacaklarýný belirttiler. Gelen yatýrýmcýlar üyelerle tanýþtýrýlmalý. Genel sýkýntý iþ potansiyelinin azalmasý. AVM ilimize geleceði zaman meslek komitesi üyeleri ile geniþ katýlýmlý toplantý yapýlabilir. Yönetim kurulumuz görev verdiðinde yapabiliriz dedi. ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ ÜYESÝ AYSEL YÜKSELENER; TANITIMA AÐIRLIK VEREN ETKÝNLÝKLER YAPMAK ÝSTÝYORUZ Odamýz ondördüncü meslek komitesi olan Çini, El Sanatlarý, Yöresel Sanat Faaliyetleri Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi Aysel Yükselener; Çini ve el sanatlarý gurubuyuz. Tanýtýma aðýrlýk veren etkinlikler yapmak istiyoruz. Çoklu katýlým yapýlacak toplantýlar için davetlerde bulunuyoruz. Geçen yýl Ýslam Eserleri Müzesinde Temmuz ayýnda bir sergi gerçekleþtirdik. Sergi basýn açýsýndan etkili olamadý. Rezervasyon çok önceden olmalý, 2010 yýlý için müzeler dolu, bu nedenle, bu yýl ara verdik. Yurtdýþý fuarlarla ilgili ÝGEME ile görüþtük. Katalog ve ürünler için ulusal katýlýmlarda fuarlarda yer ayrýldý. 6-8 Ekim 2010 tarihlerinde Kütahya 3.Çini Sempozyumu, ayrýca 1.Uluslararasý Çini Sempozyumu yapýlacak. Meslek komitesindeki arkadaþlarýmýzla bu konularda çalýþýyoruz. 200 kiþilik katýlým bekleniyor, sempozyum çok önemli, çininin tanýtýmý ve bilimsel platformlarda yer alacak. Yarýþma düzenlenecek, bildiri sunumlarý ve atölye ziyaretleri yapýlacak. Meslek komitesi olarak çok etkin yer alýyoruz. Diðer STK lardan destek almýyoruz ama onlara da bilgi veriyoruz.. 10 kiþilik çini ile ilgili büyüklerin ismini DPÜ ye verdik. Çini sempozyumu ile ilgili çalýþmalarýmýz ve ihracatçý birlikleri ile çalýþmalarýmýz devam ediyor dedi. MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ ÜYESÝ HASAN ERTAN; GELÝÞEN TÜRKÝYE ÞARTLARINDA, KÜTAHYA DA DA GELÝÞMELER OLACAK Odamýz onbeþinci meslek komitesi olan Mühendislik ve Teknik Hizmetler Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi Hasan Ertan; Meslek Komitesi toplantýmýz, her ayýn üçüncü haftasýnda yapýlýyor, komitemizde yer alan kooperatif üyelerin en büyük derdi, TOKÝ ye saðlanan imkanlarýn kendilerine saðlanmadýðý hakkýnda. Meslek komitemiz içinde belediye meclis üyesi var, sorunlarla ilgili görüþmeler yapýlýyor, yerel yönetimlerin hoþnutsuzluðu giderilememekte, en büyük sýkýntý ruhsat sorununda. Bu sorunlara çözüm önerileri oluþturulmaya çalýþýlýyor. Geliþen Türkiye þartlarýnda, Kütahya da da geliþmeler olacak dedi. TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ ÜYESÝ M.SELMAN HATÝPOÐLU; TOPLANTILARA KATILIMI ÇOÐALTMAK ÝÇÝN ÜYE ZÝYARETLERÝ YAPMAYI DÜÞÜNDÜK Odamýz onaltýncý meslek komitesi olan Toprak ve Aðaç Sanayi Sektörü adýna konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi M.Selman Hatipoðlu; Her ayýn son Salý günü toplantý yapýyoruz, katýlým çoðaltýlamýyor, bunun için her hafta üye ziyaretleri yapmayý düþündük. Dördüncü meslek komitemizin sunumunda da belirtildiði gibi merdiven altý çalýþmalar var. Sektörümüzle ilgili olarak, geçen ay Emet ilçesinde düzenlenen orman bölge müdürlüðü toplantýsýna katýldýk ve sýkýntýlar aktarýldý. Eskiþehir de yapýlan toplantýda ise, kiremit sektörünün sorunlarý aktarýldý. Çatý malzemelerine olan talep yükseldiði için Kütahya da üretilen kiremitlerde artýþ var. Ýki yýldýr Suriye de düzenlenen Bulteks Fuarýna gidiyorum. Çorum, Afyon ve Eskiþehir den 3-4 firma gelirken, Kütahya dan sadece ben katýldým, biraz üzüldüm dedi.

15 TSE TÜKETÝCÝLER GÜNÜNDE ÖNEMLÝ MESAJLAR VERDÝ - TSE KÜTAHYA TEMSÝLCÝSÝ ERHAN ÖZGER: - "CAN VE MAL GÜVENLÝÐÝMÝZ ÝÇÝN MUTLAKA TSE BELGELÝ ÜRÜNLERÝ TERCÝH ETMELÝYÝZ" Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Kütahya Temsilcisi Erhan Özger, Tüketiciler Günü sebebiyle yaptýðý açýklamada, "Can ve mal güvenliðimiz için TSE markalý ürünleri tercih etmeliyiz" dedi. "TSE Markalý ürünler, ürünlere ait standardlara göre istenen deðerler içerisinde doðru üretim süreçlerinden geçirilerek ve gerekli kontrolleri yapýlarak üretilmektedir" diyen Özger, "TSE belgesine sahip firmalara her yýl Enstitü tarafýndan denetimler gerçekleþtirilmektedir. Firmalara gidilerek ürünlerin standardlara uygun üretilip üretilmediðinin kontrolleri yapýlmaktadýr. Uygun üretim yapýlmadýðýnýn tespiti halinde gerekli uyarýlar yapýlmakta, uygunsuzluklarýn devamý halinde belge iptali yapýlmaktadýr. CE ve ISO kalite belgeleri TSE belgesi yerine geçmez. Bir ürün üzerinde mevcut olan CE iþareti o ürünün insan, hayvan ve çevre açýsýndan saðlýklý ve güvenli olduðunu gösteren Avrupa Birliði nin Yeni Yaklaþým Direktiflerine uygunluk iþaretidir. ISO kalite belgeleri de ürünlere ait bir belge olmayýp, kuruluþa ait bir belgedir" diye konuþtu. TSE Kütahya Temsilcisi Erhan Özger, Tüketiciler Günü münasebetiyle, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ye, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ya, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç a üçlü bayrak seti ile; Dünyanýn Bugünkü Manada Ýlk Standardý olan Kanunname-i Ýhtisab-ý Bursa yý yürürlüðe koymasý sebebiyle, Sultan II.Bayezid Rölyefi takdim etti. KAR EDEN FÝRMA HER YIL ORTAKLARINA KAR PAYI DAÐITMAKLA YÜKÜMLÜ MÜDÜR? Yok kesinlikle. Bu sadece sermaye piyasasý kuruluna tabi olanlar için var. Onun dýþýndakilerde mutlaka kar daðýtacaksýnýz diye bir durum söz konusu deðil. Karý siz daðýtýlacak karlar olarak da bekletebilirsiniz veya yedek akçeye de olaðanüstü yedek akçe olarak ekleyebilirsiniz. Fakat daðýtýlacak karlarýn 5 yýl içerisinde ortaklara daðýtýlmamasý halinde ortaklarýn altýncý yýlda benim kar payý alacaðým vardý diye bir hak talep etmeleri söz konusu olamýyor. Teb kobi tv den alýnmýþtýr. 13

16 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KONULU SEMÝNER, ÜYELERÝMÝZÝN YOÐUN ÝLGÝSÝ VE BEÐENÝSÝYLE ODAMIZDA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Ölümlü Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýklarý Sayýsýnýn Daðýlýmý / Ýþçide Odamýz ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eðitim ve Araþtýrma Merkezi (ÇASGEM) iþbirliði ile Odamýz Toplantý Salonunda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin Genel Prensipleri konulu seminer gerçekleþtirildi. Üyelerimizin genel katýlýmýna açýk ve ücretsiz olarak sunulan seminerde, ÇASGEM Merkez Baþkaný Abdullah Sertkaya, ÝSG Þube Müdürü Ýsmail Gültekin, ÝSG Uzmaný Ýsmail ÇELÝK tarafýndan, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kavramý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin Tarihsel Geliþimi, Dünyada ve Türkiye de ÝSG, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin Genel Ýlkeleri, ÝSG de Genel Konular, Devletin ÝSG Alanýnda Görev ve Sorumluluklarý, Ýþverenin-Ýþçilerin Hak ve Sorumluluklarý konularýnda detaylý bilgiler verilerek, katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin Amacýnýn; Çalýþma ortamlarýný saðlýklý ve güvenli hale getirmek Çalýþanlarý karþýlaþacaklarý risklere karþý korumak Çalýþma barýþýný saðlamak Ýþyerlerinde verimi artýrmak olduðu ifade edildi ve Ölümlü Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýklarý Sayýsý, Ýþ Kazalarýnýn Kaza Tiplerine Göre Daðýlýmý, Ýþ Kazalarýnýn Kaza Sebeplerine Göre Daðýlýmý konularýnda istatistik bilgileri sunuldu Yýlý SGK Ýstatistiklerine Göre Ýþ Kazalarýnýn Kaza Tiplerine Göre Daðýlýmý Diðer nedenler %12 Taþýt kazalarý % 3.5 Düþmeler %11.7 Makinelerin sebep ol. Kaza %14 Vücudun zorlanmasýndan ileri gelen incinmeler %2.03 Normal Sýnýrlar dýþýndaki ýsýlara maruz kalmak %1.98 Bir veya birden fazla cismin sýkýþtýrmasý, ezmesi, batmasý, kesmesi % 33 Düþen cisimlerin çarpýp devirmesi %18 14

17 ÝÞ KAZALARININ KAZA SEBEPLERÝNE GÖRE DAÐILIMI ÝSG Açýsýndan birincil ve ikincil mevzuat düzenlemeleri ile getirdiði yükümlülükler, iþverenin sorumluluðu ve haklarý, iþçilerin görev, sorumluluk ve haklarý konusunda da ayrýntýlý bilgiler verilerek, Ýþ Güvenliðinin Saðlayacaðý Yararlar þöyle sýralandý: Çalýþma barýþýný saðlar, Çalýþanlarýn yaþam kalitesi artar, Ýþ kazasý ve meslek hastalýklarýndan dolayý ortaya çýkan kayýplar azalýr, Ýþletmenin karlýlýðý artar. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Prensipleri konulu bölümde ise, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði nde Öncelikli Hedef; Ýþ Kazalarýný ve Meslek Hastalýklarýný Önlemektir denilerek, kazalarýn maliyeti; kazalarý önlemenin maliyetinin 5 katýdýr þeklinde ifade edildi. Önlemek tazmin etmekten 5 kat daha ucuzdur, Doðru Güvenlik Kültürü oluþturulmasý kazalarý %50 azaltýr, Kazalarýn % 98 i önlenebilir niteliktedir, Güvenlik Kültürünün ilk basamaðý Yönetimin Taahhüdü dür, 2007 yýlýnda iþ kazalarýnýn %83 ü KOBÝ lerde meydana gelmiþtir, Kiþisel korumadan ziyade Toplu Korumaya öncelik verilmeli, Ýþyerlerinde Risk Deðerlendirmesi yapýlmalýdýr. Sunumlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ÇASGEM Merkez Baþkaný Abdullah Sertkaya ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma Genel Müdür Yardýmcýsý Lütfi Ýnciroðlu na, Yönetim Kurulu Üyemiz Enver Özer tarafýndan Kütahyalý sanatçýmýz Ahmet Yakupoðlu nun eserlerinden oluþan Boðaziçi kitabý hediye edildi. Bir Veya Birden Fazla Cismin Sýkýþtýrmasý, Ezmesi, Batmasý, Kesmesi Düþen Cisimlerin Çarpýp Devirmesi Makinelerin Sebep Olduðu Kazalar Diðer Nedenler Kiþilerin Düþmesi Taþýt Kazalarý Herhangi Bir Þekilde Vücudun Zorlanmasýndan Ýleri Gelen Ýncinmeler Normal Sýnýrlar Dýþýndaki Isýlara Maruz Kalmak Veya Temas Etmek Vücudun Doðal Boþluklarýna Yabancý Bir Cisim Kaçmasý Patlama Sonucu Çýkan Kazalar Elektrik Akýmýndan Ýleri Gelen Kazalar Kaynak Yaparken Meydana Gelen Kazalar Öldürme Ve Yaralama Zararlý Maddelerle Veya Radyasyonla Temas Etmek Veya Maruz Kalmak Kaza Neticesi Zehirlenmeler Hayvanlarýn Isýrmasý, Hayvan Darbeleri, Zehirli Hayvanlarýn Sokmasý Toplam Kazalarýn Sebepleri ILO Standartlarýna Göre Düzenlenmiþtir. 15

18 BÖLGE ÇALIÞMA MÜDÜRÜ ÝLE ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI YETKÝLÝLERÝ ODAMIZI ZÝYARET ETTÝ TÜRKÝYE DE ÝÞYERLERÝNDE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KOÞULLARININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ PROJESÝ ÝSGÝP BAÞLADI. KÜTAHYA, MADEN-ÝNÞAAT VE METAL SEKTÖRÜ ÝLE PÝLOT ÝLLER ARASINDA. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Kütahya Bölge Müdürü Kemal Çevik ve beraberindeki Bakanlýk Heyeti, odamýzý ziyaret ederek Ýþyerlerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Koþullarýnýn Ýyileþtirilmesi Projesi hakkýnda bilgiler verdi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Kütahya Bölge Müdürü Kemal Çevik, Proje Yöneticisi Derek Barker, Tercüman Dilek Demirkol, Ýþ Saðlýðý Genel Müdürlüðü Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný Þengül Coþer, Projeyi yürüten ÝKADA Danýþmanlýk Ltd. Þirketi Yönetici Ortak Bahri Sanver Aydýn katýldý. Toplantýda, Türkiye de Ýþyerlerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Koþullarýnýn Ýyileþtirilmesi Projesi ÝSGÝP kapsamýnda, 29 Mart Nisan 2010 tarihleri arasýnda, belirlenen metal, inþaat ve maden sektörlerinde yer alan iþletmeler arasýndan seçilecek olan iþyerlerine ücretsiz sunulacak iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin tanýtýmý amacýyla pilot illerde toplantýlar düzenlendiði, bu pilot illerin, Zonguldak, Kocaeli, Ankara, Denizli, Kütahya olduðu hakkýnda bilgiler verildi. Tanýtým ve bilgilendirme toplantýsýna belirtilen illerdeki, Ticaret ve Sanayi Odalarý yöneticileri, Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri, iþverenler ve tüm Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) profesyonelleri ile basýn mensuplarýnýn davet edildiði bildirildi. Proje Kapsamý ile ilgili olarak verilen bilgilerde ise; 15 Ocak 2010 tarihinde baþlayan ve 2 yýl sürecek olan projenin; Ankara, Kütahya, Denizli, Kocaeli ve Zonguldak illerinde yürütülecek olduðu; bu illerde bulunan 100 iþyerine ÝSG yönetim sistemleri ile birlikte kayýt sisteminin kurulmasý ve uygulanmasýnýn gerçekleþtirileceði, Bu hedefe ulaþýlabilmek için ilk aþamada 12 iþyerinin iyi uygulama örneði olarak seçileceði ve bu iþyerlerinde gerçekleþtirilen faaliyetlerin ilk etapta 100, daha sonra ise 1500 iþyerine ücretsiz olarak yaygýnlaþtýrýlacaðý ifade edildi. PROJENÝN SONUNDA - Pilot illerde yer alan inþaat, maden ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren iþyerlerinde meydana gelen iþ kazalarý oranýnýn sýrasýyla % 5, % 7 ve % 10 azaltýlmasý, - ÝSG yönetim sistemlerinin en az 100 iþyerinde uygulanýyor olmasý, - Kayýt sisteminin en az 1500 iþyerinde kullanýlýyor olmasý, - Meslek hastalýklarýnýn tanýsý için en az 100 ÝSG profesyonelinin (iþyeri hekimi, iþ güvenliði uzmaný gibi) eðitici olarak çalýþabilecek duruma gelmesi, - En az 2000 sosyal taraf temsilcisinin sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri hakkýnda bilgi sahibi olmasý hedeflenmektedir. ÝYÝ UYGULAMA ÖRNEÐÝ SEÇÝMÝ ÝÇÝN BAÞVURU KRÝTERLERÝ Baþvuruda bulunan iþletmelerin; - Ýnþaat, maden, metal iþkollarýndan birinde faaliyet gösteriyor olmasý, - Ankara, Kütahya, Denizli, Kocaeli veya Zonguldak illerinden birinde bulunmasý, - Ýþçi sayýsýnýn arasýnda olmasý gerekmektedir. Yukarýda belirtilen kriterlere sahip iþletmeler, doldurulan baþvuru formundaki bilgiler dikkate alarak proje ekibi ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý yetkililerinden oluþan komisyon tarafýndan deðerlendirilecektir. (Baþvuru formuna adresinden ulaþýlabilir.) Belirlenen 20 aday iþletme, uzmanlar tarafýndan ziyaret edilecek ve bunlar arasýndan 12 iþletme pilot uygulama ve ücretsiz ÝSG hizmetleri verilmesi amacýyla seçilecektir. Uygulama için seçilen iþletmelerde yetkili ve uzman kiþilerle görüþmeler yapýlarak, verecekleri tavsiye ve destekler ile ÝSG alanýndaki ihtiyaçlarý belirlenecektir. Belirlenen ihtiyaçlar doðrultusunda; iþletmelere ücretsiz olarak eðitim ve danýþmanlýk hizmeti verilmesi, ÝSG yönetim sisteminin kurulmasý, saðlýk gözetimi yapýlmasý, Avrupa Birliði ülkelerinde bulunan iyi uygulama örneklerine çalýþma ziyaretleri düzenlenmesi gibi faaliyetler aracýlýðýyla, o iþyerlerinde çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik önemli geliþmeler saðlanmasý beklenmektedir. 16

19 Meslek komitelerimiz 22 Mart 2010 Pazartesi günü Müþterek Meslek Komiteleri Toplantýsýný gerçekleþtirdi. HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Meslek komitelerimiz 22 Mart 2010 Pazartesi günü müþterek meslek komiteleri toplantýsýný gerçekleþtirdi sayýlý kanun gereði yýlda iki kez yapýlmasý gereken müþterek meslek komiteleri toplantýmýz, yönetim kurulu, meclis, meslek komite üyelerimizin ve baþkanlarýmýzýn katýlýmýnda, % 70 oranýnda bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Bu toplantýlarda arzu edilen beklentimiz, tabiî ki 104 kiþilik tam katýlýmýn saðlanmasýydý. Ancak katýlamayan organ üyelerimizin, mutlaka katýlýmlarýna mani bir gerekçeleri olduðunu biliyoruz. Meslek komitelerimiz, belirlenen takvim dahilinde her ay düzenli olarak, toplantýlarýný gerçekleþtirmektedirler. Bu durum, odamýz adýna memnuniyet duyduðumuz bir konudur. Mart ayý içerisinde komitelerimizle ilgili öne çýkan, Kapatýyoruz ünvaný ile ilimize dýþarýdan gelerek satýþ yapan firmanýn haksýz rekabete konu olan faaliyetinin ilimizde önlenmesi ile ilgili Meclis Baþkanýmýz, Yönetim Kurulumuz, 6.Meslek Komitemiz ve hukuk müþavirliðimizin, büyük gayret sarf ettiklerini belirtmek isterim. Odamýz tarafýndan açýlan davalara ve hukuki müracaatlara raðmen, amaçlanan sonuca ulaþýlamadýðýný üzülerek belirtirken, bu konuda emek sarf eden herkese, yürekten teþekkür ettiðimi, buradan ifade etmeyi bir borç biliyorum. Müþterek Meslek Komiteleri toplantýmýzda, her komitemizden bir temsilci, yapýlan faaliyetlere iliþkin bilgiler verdi, kendi sektörleri ya da odamýzýn faaliyetleri ile ilgili görüþ ve önerilerini, hitap ettikleri kürsüden dile getirdiler. Burada ifade edilen öneriler, odamýzýn faaliyetlerini daha da zenginleþtirmesine katký saðlamak açýsýndan çok önemlidir. Bu nedenle, odamýzýn organlarýnda görev alan ya da almayan tüm üyelerimizden e-posta adresine, odamýz hizmetlerine katký saðlayacak görüþ ve önerilerini beklediðimizi belirtmek isterim. Ayrýca paylaþmak istediðim bir konu da, Türkiye Ýþ Kurumunun yeni bir uygulamasý olan iþyerlerinde stajyer çalýþtýrma imkanýdýr. 10 kiþi ve üzerinde istihdam saðlayan iþyerlerinin yararlanabileceði ve her 20 çalýþandan sonra bir stajyer çalýþtýrabilme hakkýnýn verildiði uygulamada, en az lise mezunu olmak kaydýyla, ön lisans, lisans, lisans üstü eðitim almýþ kiþileri, altý ay süre ile iþyerlerinde çalýþtýrma imkanýna sahip olunacaktýr. Günlük ücretleri ve iþ kazasý meslek hastalýðý sigortasý, Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan karþýlanacak bu uygulamanýn detaylarýnýn Türkiye Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðünden öðrenilebileceðini, müracaatlarýnýn da ayný müdürlüðe yapýlacaðýný buradan duyurmak isterim. Bu vesile ile çalýþmalarýnýzda baþarýlar ve iþlerinizde bol kazançlar dileriz. GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ, ÝL EMNÝYET MÜDÜRÜNÜ ZÝYARET ETTÝ. Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Mart ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; yapýlmýþ olan Müþterek Meslek Komiteleri Toplantýsýnda görüþülen konularýn deðerlendirmesi yapýldý. Komite üyeleri ayrýca Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu yu makamýnda ziyaret etti. Yapýlan ziyarette meslek komite üyeleri, kendi sektörleri ile ilgili olarak Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu ya bilgi aktardý. Komite Baþkaný Naime Göker Ekim, daha önce Bakkallar Odasý yetkilileri ile birlikte Ýl Emniyet Müdürü ne yapýlan ziyaret hakkýnda bilgi verdi. Kaçak tütün satýþý yapan firmalar ile ilgili ve sigara satýþý yapabilmek için alýnmasý gerekli olan tütün satýþ belgesini almada, satýþ yapan firmalarýn faaliyetleri ile ilgili bilgi aktardý. 17

20 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ, TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELERÝNE KANUNÝ HUSUSLAR HAKKINDA BÝLGÝ VERME KARARI ALDI Odamýz ikinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Mart ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, odamýz tarafýndan baþlatýlan anaokulu yaptýrma projesi hakkýndaki son durum müzakere edildi. Söz konusu proje ile ilgili olarak ziyaret edilecek olan üyeler tespit edilerek, planlama yapýldý. Yapýlan toplantýda ayrýca, Meslek Komite toplantýlarýna katýlmayan komite üyelerinin, geriye dönük katýlým durumlarý incelenerek, devamsýz durumda olanlara mevzuat gereklerinin uygulanacaðý hususunda kendilerinin sözlü olarak bilgilendirilmeleri kararý alýndý. YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ, MÜÞTEREK MESLEK KOMÝTESÝ TOPLANTISINI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer alan, yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Mart ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; yapýlmýþ olan Müþterek Meslek Komiteleri Toplantýsýnda görüþülen konularýn deðerlendirmesi yapýldý. ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ, ÝSTANBUL YAPI FUARI NA HAZIRLANIYOR Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Mart ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ýn da katýldýðý TUSCON 3.Genel Kurul Toplantýsý hakkýnda, toplantýya misafir olarak katýlan Kütahya Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Mehmet CEYLAN tarafýndan haziruna bilgi aktarýldý. Yapýlan toplantýda ayrýca, sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. 5-9 Mayýs 2010 tarihlerinde Tüyap Fuar Merkezi Büyükçekmece de gerçekleþtirilecek olan Ýstanbul Yapý Fuarý na katýlým saðlanmasý konusu görüþüldü. 18

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı