Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi."

Transkript

1 Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný artýrmasýný istedi Anadolujet, yakaladýðý baþarýda büyük rolü olan birincil derecedeki iþ ortaklarýný unutmadý. Anadolujet hýzlý ve pratik þekilde ulaþmasýný saðlayan acenteleri için sektöre ivme katacak yeniliklerini Ankara yaptýðý bir basýn toplantýsý ile duyurdu. SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Pegasus Merzifon Kutlu Doðum Haftasý öncesi muhtarlarla istiþare 6 DA uçuþlarýna baþlýyor Pegasus Hava Yollarý, 8 Nisan'dan itibaren Merzifon'u uçuþ aðýna katýyor. Bilet fiyatlarý 49.99TL'den baþlayan Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalaný uçuþlarý, Pazartesi günleri Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan Merzifon'a saat 15.55'te ve Merzifon'dan saat 17.30'da, Salý ve Cumartesi günleri ise Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan saat 08.00'de ve Denizli 'den saat 09.35'te olmak üzere haftanýn 3 günü gerçekleþ tirilecek. SAYFA 5 TE Pegasus, Merzifon'u yurt içinde 15 yurt dýþýnda 19 noktaya baðlýyor. Kutlu Doðum Haftasý hazýrlýklarý baþladý. Hazýrlýklarýn deðerlendirilmesi amacýyla Ýl Müftülüðü kütüphane salonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda Mahalle Muhtarlarý ile toplantý yapýldý. Toplantýya Müftü Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri Kýsým Þefleri Müftülük Saymaný ile birlikte Mimar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker, Çöplü Mahalle Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Gülabibey Mahalle Muhtarý Hikmet Durgun, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray katýldý. Gýda Ýþleme Teknolojileri Fuarýna Çorum ilgisi 7 DE Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Gýda ve Yem Þube Müdürü Cevdet Akyüz ve Gýda ve Yem Þubesinde çalýþan resmi kontrol görevlileri Ýstanbul'da açýlan 11. Gýda Ýþleme Teknolojileri Uluslar arasý Ýhtisas Fuarýný gezdiler. "Kurtuluþ Savaþý mücadelesi Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþmiþtir" "Sigara ve alkol"e hayýr dediler Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ile ilgili yaptýðý açýklamada "Kurtuluþ Savaþý'nda Türk milleti tarihe geçen büyük bir mücadele vermiþ, en zor þartlarda bile yýlmamýþ, her þeyini ortaya koyarak vatanýna sahip çýkmýþtýr. Bu eþsiz mücadele vatan þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþtirilmiþtir" SAYFA 5 TE Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi öðrencileri Yeþilay Haftasý dolaysýyla düzenledikleri etkinlikle velilere "Sigara ve Alkole Hayýr" çaðrýsýnda bulundular.belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen programda, þiir, mizah ve gösterilerle içki ve sigaranýn zararlarýný anlatmaya çalýþan öðrenciler, sigara ve uyuþturucu maddelere dikkat çekerek, bunlardan uzak durmanýn faydalarýný anlatmaya çalýþtýlar. SAYFA 10 DA Ödüller sahiplerini buldu Ýstiklal Marþý'nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 92. yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yarýþmalarda dereceye girenlerin ödülleri daðýtýldý. 3 TE Milletvekili Köse'den yazýlý soru önergesi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý talebiyle TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. SAYFA 4 TE Hastane de çocuklara özel illüzyon gösterisi 6 2 ÇED'den 5 ödüllü kitap okuma yarýþmasý SAYFA SAYFA SAYFA Samanyolu Koleji'nden ödüllü sýnav DA TE DE

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. 2 HABER Samanyolu Koleji'nden ödüllü sýnav Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu 3, 4, 5, 6 ve 7'inci sýnýflar için Matematik- Fen Teknoloji yarýþmasý düzenleyecek. Öðrencilere evrensel bir dil olan matematiðin yaþadýklarý çaðdaki yükselen deðerinin sezdirilmesi, günlük hayatla iç içe geliþen Fen ve teknolojinin sevdirilmesi, bu alanlarda daha ileri çalýþmalar yapabilecek öðrencilerin tanýþarak, bilgi ve tecrübelerin paylaþmalarýna imkân hazýrlanmasý, bu tür çalýþmalara, öðrencilerin teþvik edilerek cesaretlendirilmesi, tanýþýp kaynaþmalarýna fýrsat verilmesi amacýyla düzenlenen sýnav 24 Mart 2013 Pazar günü Çorum, Osmancýk, Alaca ve Ýskilip'te gerçekleþtirilecek. Sýnav saatleri 3. sýnýflar saat 09.30, 4. sýnýflar saat 11.30, 5. sýnýflar saat 13.30, 6. sýnýflar saat 15.30, 7. sýnýflar saat 17.30'dýr. Sýnav içeriðiyle ilgili detaylý bilgiye okulun internet sitesinden ulaþýlabilir. Baþvurularýn ücretsiz olduðu yarýþmaya il genelindeki tüm ilköðretim okullarýnýn 3, 4, 5, 6 ve 7'inci sýnýflara devam eden öðrenciler katýlabilecek. Sýnava katýlmak isteyen öðrenciler baþvurularýný en geç 22 Mart'a kadar sitesinden veya nolu telefondan yapabilirler. Özel Çorum Samanyolu Koleji Müdürü Erdal Öðülmüþ yaptýðý açýklamada "Matematik-Fen Teknoloji sýnavý ile hedefimiz geleceðin bilim insaný olacak öðrencilerimizi teþvik etmek ve cesaretlendirmektir" Ýmsâk :4:08 Güneþ :5:47 Ýþrak :6:37 Öðle :12:01 Ýkindi :15:21 Akþam :17:53 Yatsý :19:22 Gayrýdýr her milletten Bu bizim milletimiz Hiç dinde bulunmadý Din ü diyanetimiz Bu din ü diyanette Yetmiþ iki millette Bu dünya ol ahrette Ayrýdýr âyâtýmýz Zahir suya banmadan El ayak deprenmeden Baþ sücuda ermeden Kýlýnýz taatýmýz 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 11. Hafta Size üç þeyden sakýnmanýzý tavsiye ederim: Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaþtan ve bir de kendini beðenmekten. Vehb bin Münebbih Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GAYRIDIR HER MÝLLETTEN BU BÝZÝM MÝLLETÝMÝZ Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Aile ve Sosyal Müdürlüðü projelerini OKA'ya teslim etti Engelliler, kadýnlar, yaþlýlar, suça bulaþmýþ ya da suç riski altýndaki çocuklar ve gençler gibi dezavantajlý gruplarýn, kentsel ve kýrsal alanlarda yararlandýklarý mevcut, sosyo-kültürel alt yapýnýn geliþtirilmesi, kamu hizmetlerine eriþimlerinin kolaylaþtýrýlmasý veya istihdam olanaklarýnýn artýrýlmasý amacýyla Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü toplam 5 proje hazýrlayarak Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sundu. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer OKA'ya sunduklarý projeler hakkýnda verdiði bilgide "Ýl Müdürlüðümüz adýna, baðýl kuruluþumuz Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðünde kalmakta olan yaþlýlarýmýzýn daha rahat bir ortamda yaþamlarýnýn devam ettirebilmeleri için 'Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Mali Destek Programý' dâhilinde 'Ýkinci Bahardaki Adýmlar' adý ile 138 bin lira tutarýnda bütçesi olan proje, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü'nde kalan çocuk ve gençlerimizin topluma daha iyi adapte olmalarý için 'Zirve Artýk Gözlerimin Önünde' adlý 93 bin lira bütçeli proje, Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü'nde kalan gençler için eðitim, saðlýk alanlarýnýn iyileþtirilmesi, sosyo-kültürel hayata Yýl: 8 Sayý: 2423 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : katýlýmlarýnýn artýrýlmasý amacýyla 'Gösteri Sanatlarý' adýnda 75 bin lira bütçesi olan projeyi hazýrlayarak OKA 'ya teslim ettik" Ayrýca Hitit Üniversitesi, Ýlahiyat Fakültesi ve Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðünün birlikte hazýrladýklarý iki projeye de ortak olduklarýný dile getiren Dinçer, "Bu projeler ise Hitit Üniversitesi ile ortaklaþa hazýrlanan "Risksiz Hayat: Hepimiz Ýçin" adlý proje Baðlý Kuruluþumuz Çocuk ve Gençlik Merkezine kayýtlý çocuklarla ilgili olarak "suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenmiþ çocuk vardýr" ön kabulü ile Çorum ili merkezinde ikamet eden ve suça sürüklenme riski taþýyan yas arasý 50 çocuk ve gencin rehabilitasyonu gerçekleþtirilecektir. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü bünyesinde hazýrlanan 'Çorum Engelli Veri tabaný Hazýrlanmasý, Yönetilmesi' adýndaki projeye Ýl Müdürlüðümüz ortak olmuþtur. Proje ile Çorum il merkezi ve ilçelerinde engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir þekilde yürütülmesini temin etmek için; engelliler ile ilgili yerel politikanýn oluþmasýna yardýmcý olmak, engellilerin problemlerini tespit etmek ve bunlarýn çözüm yollarýný araþtýrmayý öngörmek ve veri tabaný oluþturulmasý hedeflenmektedir" ifadelerini kullandý. "Çin-Türkiye ekonomik iliþkileri" toplantýsý yarýn Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO), Çorum KOS- GEB Müdürlüðü ve Türk-Çin Ýpek Yolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TUÇÝDER) organizasyonu ile Çorum'da "Çin-Türkiye ekonomik iliþkileri" konulu bir toplantý düzenlenecek.14 Mart Perþembe günü TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan 'Çin- Türkiye Ekonomik Ýliþkiler' konulu toplantý saat 14.00'te baþlayacak. Çin ekonomisinin geliþim süreci, Çinli firmalarla iþbirliði fýrsatlarý, Çin'e ihracatýn ipuçlarý ve Çin'de önemli fuarlar gibi konularýn deðerlendirileceði toplantýya; TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkaný, Çin Devlet Konseyi Kongresi 11. Dönem Onursal Milletvekili ve TRT Kazak Masasý Mütercim Spikeri Zeyneþ Ýsmail, TÜ- ÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demokan Eren, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþarý ZHU Guangyao, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþar Yardýmcýsý GUO Fang katýlacak. Toplantýda, TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkaný Zeyneþ Ýsmal, Çin'in genel özellikleri ve karþýlaþtýrmasý, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþarý ZHU Guangyao da Çin ekonomisinin geliþim süreci ve Türk-Çin ekonomik iliþkileri konularýnda birer konuþma yapacaklar. Çorum iþ dünyasýnýn yoðun katýlým göstermesinin beklendiði toplantý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erecek. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ne Kâbe ne de mescid Ne rükû ne de sücud Hak ile daim becid Olur münacatýmýz Ger Kâbe'ye varalým Ger mescide girelim Ger suyuyla yunalým Çün bile illetimiz Kimin sözün kim bile Akýl ermez bu hâle Yarýn anda bell'ola Müslüman mürtedimiz Yunus canýn yenile Kim dostluðun anýla Aþk ile dinlerisen Bilesin kudretimiz HAVA DURUMU Yunus Emre Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,797 1,807 EUR 2,341 2,356 STERLiN 2,67 2,71 JPY YENi 0,0187 0,019 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Merkez Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüðü ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan program Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Ýstiklal Marþý'nýn hangi þartlar altýnda yazýldýðýnýn, marþýn TBMM'de kabul ediliþ sürecinin ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'un hayatýnýn anlatýldýðý program, beðeni toplandý. Anma programýna Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný J. Kýd. Alb. Hakan Saraç, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda ilgili katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan yaptý. Mehmet Akif Ersoy'un hayatý ve kiþiliði ile ilgili slayt gösterisi ile Ýstiklal Marþý Oratoryosunun da sunulduðu programda, þiirler okundu, Türk Halk Müziði konseri de düzenledi. Fatih Anadolu Lisesi öðrencisi Suna Þeyma Demirkan, Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" isimli þiirini okurken, ayný okuldan Yasin Fiþkin, Arif Nihat Asya'nýn "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor", Cahit Kaya, Yahya Kemal Beyatlý'nýn "Akýncýlar", Furkan Boyraz ise "Mohaç Türküsü" adlý þiiri okudu. Program sonunda ise kompozisyon, resim, þiir ve afiþ yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilerin ödülleri verildi. Mehmet Akif sergisi beðeni topladý ÝSMAÝL ADANIR UNUTULMADI 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamýnda Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program sýrasýnda sunulan "Ýstik- Ödüller sahiplerini buldu Ýstiklal Marþý'nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 92. yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yarýþmalarda dereceye girenlerin ödülleri daðýtýldý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþen tören Merkez Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüðü ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan programýn sonunda ödüllerin daðýtýmýna geçildi. Þiir dalýnda Fatih Anadolu Lisesi'nden Þirin Çaðlar, kompozisyon dalýnda Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Erdenay Eker, afiþ dalýnda Fatih Anadolu Lisesi'nden Sema Sol, resim dalýnda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Beyzanur Dinçay birinci oldu. Birinci olan öðrencilerin ödüllerini Vali Sabri Baþköy verdi. Þiir dalýnda Çorum Fen Lisesi'nden Mehmet Çelik, kompozisyon dalýnda Ýnkýlap Ortaokulu'ndan Ahsen Poyraz, afiþ dalýnda Fatih Anadolu Lisesi'nden Rabia Çürük, resim dalýnda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Tuðçe Yandým ikinci oldu. Ýkinci olan öðrencilerin ödüllerini Garnizon Komutaný J. Kýd. Alb. Hakan Saraç takdim etti. Þiir dalýnda Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi'nden Edanur Laik, kompozisyon dalýnda Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Senanur Alparslan, afiþ dalýnda Anadolu Lisesi'nden Orhan Özcan, resim dalýnda Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Ahmet Berkay Güney üçüncü oldu. Üçüncü olan öðrencilerin ödüllerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan verdi. lal Destaný" adlý oratoryo, beðeniyle izlendi. Ýsmail Adanýr tarafýndan yazýlan ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan sahnelenen oratoryo, katýlýmcýlarýn taktirini toplarken, duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Öðrencilerin sahne performansý ise ayakta alkýþlardý. Protokol mensuplarý oratoryoyu sunan öðrencileri tebrik etti. Ýstiklal Destaný adlý oratoryonun yazarý Ýsmail Adanýr'a da Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu tarafýndan plaket verildi. 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma programý kapsamýnda Devlet Tiyatro Salonu Fuayesinde bir sergi açýldý. Fatih Anadolu Lisesi ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlükleri ile birlikte Devlet Tiyatro Salonu Fuayesinde M. Akif Ersoy'un eserleri ve hakkýnda yazýlan yazýlardan oluþan kitap sergisi açýldý. Sergiyi, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný J. Kýd. Alb. Hakan Saraç, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve diðer protokol üyeleri ile katýlýmcýlar gezdi. "Ýstiklâl Marþýný sevmek, ülkemizi sevmektir" Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan, "Ýstiklâl Marþýný sevmek, ülkemizi sevmektir, Ýstiklal Marþýný coþkuyla söylemek, ülkemize, baðýmsýzlýðýmýza ve onurumuza sahip çýkmaktýr. Bu bakýmdan bayrak törenlerine karþý her zamankinden daha duyarlý olmak, baðýmsýzlýk sevdasý ile bu topraða düþmüþ þehitlerimize karþý boynumuzun borcu olmalýdýr" Þükrü Eyüp Kaplan, Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda yaptýðý konuþmada, Ýstiklal Marþý'nýn yazýldýðý ortam hakkýnda bilgiler aktararak, Ýstiklal Marþý'ný anlamak için onun hangi þartlarda yazýldýðýný bilmek ve bu çerçevede deðerlendirmek gerektiðinin altýný çizdi. Okul Müdürü Kaplan, konuþmasýnda þu ifadelerini kullandý: "Milletlerin hayatýnda geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taþý niteliðinde abidevi þahsiyetler vardýr. Genç nesillerin iyi yetiþmeleri, geleceðe güvenle bakabilmeleri, millet hayatýnda yeni deðerlerin ortaya çýkabilmesi ve milli þuurun ayakta tutulabilmesi için bunlarý hatýrlamak gerekir. Ýþte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlýk destanýmýz, heybetli kimliðimiz, vatan sevgisi ve baðýmsýzlýk aþkýmýz Ýstiklal Marþý ile milletimizin sinesinden çýkarak onun acýlarýný, umutlarýný kararlýlýðýný, "hayal ile yoktur alýþ veriþim, her ne demiþsem görüp de söylemiþim" diyerek abideleþtiren Mehmet Akif Ersoy, bunlardan ikisidir. Ýstiklal Marþý'ný anlamak için onun hangi þartlarda yazýldýðýný bilmemiz ve bu çerçevede deðerlendirmemiz gerekir."

4 HABER 4 Türk Eðitim Sen mesleki eðitimi masaya yatýrdý Türk Eðitim Sen Türkiye genelinde Teknik ve Mesleki Eðitim okullarýnda görev yapan öðretmen ve idarecilerin katýlýmýyla "Türkiye'de Teknik Eðitimin Problemleri, Yapýsal ve Ýþlevsel Deðiþim Ýhtiyaçlarý" konulu çalýþtay düzenledi. Ankara'da yapýlan çalýþtaya Çorum'dan Türk Eðitim Sen Mali Ýþler Sekreteri Uður Yaþar katýldý yýlýnda 28 Þubat süreciyle baþlayan Meslek Liselerinin sorunlarýnýn artarak devam ettiðini dile getiren Yaþar, "Bu süreçte 'Ýmam Hatip Liselerini nasýl kapatýrýz' anlayýþýyla 8 yýllýk kesintisiz eðitimi dayatan zihniyet, Meslek Liselerinin de bugüne gelmesinde büyük pay sahibidir. Katsayý adaletsizliði ile baþlayan, gelecek vaat etmeyen Eðitim Kurumlarý haline dönüþtürülen Meslek Liseleri eðitimden uzak, amaçsýz öðrencilerin boþta kalmamak, bir lise bitireyim amacýyla geldikleri okullara dönüþmüþtür. Daha önceleri Anadolu Teknik Liselerine öðrenci kaydettirmek için aileler torpil ararken, bu liseleri baþarýlý öðrenciler tercih ederken, sonradan bu liselere diploma notu daha düþük öðrenciler gelmeye baþladý. Fen Liseleri, Anadolu Lisesi gibi sýnavla öðrenci alan okullarýmýz, üniversitede yetiþen mühendis, Teknik öðretmen, Tekniker gibi kalifiye insan gücünün yetiþtirildiði, mezun olduðunda iþsiz kalma korkusu olmadan insanlarýn tercih ettiði eðitim kurumlarýydý. Geçen onca seneye raðmen gelen siyasi iktidarlarýn aðýzlarýndan düþürmedikleri "Mesleki Eðitime önem vereceðiz" açýklamalarý sadece sözde kalmýþ, iyileþtirme olacaðýna daha da kötüye gitmiþtir" AK Parti iktidarýnýn Meslek Liselerinin iyileþtirilmesi sürecinde yapmýþ olduðu katsayý eþitliðinin olumlu bir yaklaþým olduðunu dile getiren Yaþar, "Fakat bu katsayý eþitliðinin eðitim sistemi ile sadece Ýmam Hatip Liselerinin önündeki engelleri kaldýrmaktan öteye gitmediði görülmüþtür. 28 Þubat'taki zihniyet nasýl ki Ýmam Hatip Liselerinin önünü týkamak için dayattýðý 8 yýllýk kesintisiz bir eðitim sisteminde Teknik ve Mesleki Liseleri nasýl hiçe saymýþsa, þimdi de getirilen eðitim sisteminde Ýmam Hatip Liselerinin önündeki engeli kaldýrmaktan ileri gitmemiþtir. Sadece Ýmam Hatip Liselerinin orta kýsýmlarýnýn açýlmasýna olanak veren sistem Teknik ve Mesleki Liselerin orta kýsýmlarýna neden imkan vermemiþtir. Yine Meslek Liselerinde okuyan öðrencilerin üniversitede kendi alanlarýnda yüksek öðrenim görmek istemeleri halinde verilen ek puanlar kaldýrýlmýþtýr. Anadolu Liselerinde okuyan öðrencilerle eþit olmayan þartlarda ayný katsayý ile sýnava giren Meslek Lisesi öðrencilerinin üniversitede iyi bir okul tutturma þansý ortadan kalkmýþtýr. Daha lise döneminde Teknik ve Mesleki bilgi-beceriye sahip olan öðrencilerin üniversitede kendi alanlarýnda daha da baþarýlý olacaðý unutulmamalýdýr. Bütün bu olumsuzluklar düþünüldüðünde baþarýlý öðrencilerin Meslek Liselerini tercih etmeleri de beklenemez" ifadelerini kullandý. Çalýþtay da sadece sorunlarýn deðil çözüm önerilerinin de tartýþýldýðýný kaydeden Yaþar, "Mesleki Teknik Eðitimin önündeki en büyük engelin istihdam olduðu, gelecek kaygýsý ile ailelerin ve öðrencilerin üniversiteye giriþte diðer liseleri tercih ettiði görülmektedir. Mesleki Teknik Eðitimin istihdama yönelik kaygýlarý ortadan kaldýracak düzenlemelere ihtiyacý vardýr. Özellikle üniversite giriþ sýnavlarýnda önceki yýllarda olduðu gibi alan tercihinde bulunan öðrencilere ek puan uygulamasýnýn devam ettirilmesi gerekmektedir. Sanayinin ihtiyacý olan ara insan gücünün yetiþtirildiði Teknik ve Mesleki Eðitim kurumlarýndan mezun öðrencilerin yeterli bilgi ve beceriye sahip donanýmda öðrenim görecekleri müfredat programlarýnýn yeniden düzenlenmesi gereklidir. Küçük ve orta ölçekli sanayinin ihtiyacý olan çýraklarýn yetiþtiði Mesleki Eðitim Merkezleri 8 yýllýk kesintisiz eðitimden sonra bir darbeyi de eðitim sistemi ile almýþtýr. 12 Yýllýk zorunlu eðitimden dolayý sanayiye çýrak gelmemeye baþlamýþ, dolayýsýyla Mesleki Eðitim Merkezleri de öðrenci kaydedemez olmuþtur. Gelecekte birkaç meslekte yeterli usta yetiþemez hale gelecektir. Bu nedenler göz önünde bulundurulduðunda Mesleki Eðitim Merkezlerinin de 12 yýllýk zorunlu eðitime dahil edilerek sanayinin ihtiyacý çýraklar yetiþtirilmelidir. Hatta "aðaç yaþken eðilir" atasözünden de yola çýkýlarak ilkokulu bitirip yönlendirme eðitimi ile ikinci ve üçüncü 4 yýlýný bu kurumlarda tamamlama olanaðý verilmelidir" þeklinde belirtti. Yaþar, çalýþtayýn geniþ kapsamlý raporunun Türk Eðitim Sen genel merkezi tarafýndan MEB'e sunularak kamuoyu ile paylaþýlacaðýný dile getirdi. Milletvekili Köse'den yazýlý soru önergesi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý talebiyle TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. Sor önergesinde 2003 yýlýndan beri hükümet tarafýndan yürütülmekte olan Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn temelini aile hekimliði, genel saðlýk sigortasý ve sosyal güvenlik kurumlarýnýn tek elde birleþtirilmesinin oluþturduðunu kaydeden Tufan Köse, "Ancak, bu sosyal güvenlik kurumlarýnýn birleþtirilmesinden sonra vatandaþlarýn saðlýk hizmeti almak için ödedikleri payda artýþ olmuþtur, eczanelerde muayene ve ilaç ücreti adýyla ve aylýktan kesinti yoluyla üç farklý þekilde toplanmaya baþlanmýþtýr. Halbuki sosyal devlet olmanýn en büyük gereklerinden biri saðlýk hizmetlerinin devlet eliyle bir kamu hizmeti olarak verilmesidir" diyerek Bakan Müezzinoðlu'na þu sorularý sordu: "Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn ilk dört yýlýnda vatandaþ tarafýndan yapýlan ödemelerin %91 oranýnda arttýðý iddia edilmektedir. Bu artýþýn nedenleri nelerdir? yýllarý arasýnda, saðlýk için yapýlan toplam harcamalarýn yüzde kaçý vatandaþ tarafýndan ve yüzde kaçý devlet tarafýndan yapýlmýþtýr? Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn beklenen getirilerinden biri de, özel hastanelerin vatandaþlar tarafýndan eþit olarak kullanýlabilecek ve herkesin istediði doktor tarafýndan muayene edilebilecek olmasýdýr. Fakat, özel hastanelerin vatandaþlardan aldýklarý ilave ücretler hastaneden hastaneye deðiþiklik göstermektedir. Bu farklýlýk neye göre belirlenmektedir? Ve bu farklýlýða raðmen, özel hastanelerde eþit saðlýk hizmetinden söz edilebilir mi? yýllarý arasýnda saðlýk için ayrýlan ödeneðin ne kadarý kamusal saðlýk yatýrýmlarýna ne kadarý özel saðlýk kuruluþlarýna hizmet karþýlýðý ödenmiþtir? Bu veriler, saðlýk kurumlarýnýn tek elde ve eþit koþullar altýnda birleþtirildiðini kanýtlar nitelikte midir?" EML'de Mehmet Akif sergisi Ýstiklâl Marþý'nýn kabulünün 92. yýl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftasý nedeniyle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde anma programý düzenlendi. Müdür Yardýmcýsý Ramazan Yiðitoðlu'nun organize ettiði programda Mehmet Akif Ersoy fotoðraf ve kitap sergisi açýldý. Açýlýþa emekli öðretim görevlisi Mehmet Tatlýsu, Okul Müdürü Erhan Özsaray, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müdürü Erhan Özsaray, sergide Mehmet Akif Ersoy'la ilgili orijinaline yakýn 36 adet fotoðraf ve belge bulunduðunu, resim altý kýsa açýklamalarla milli þairin hayatýnýn özetlendiðini ifade etti. Özsaray, serginin cuma gününe kadar öðrenci, veli ve ziyaretçilere açýk olduðunu söyledi. Okulun seminer salonunda Celal Bayar Üniversitesi emekli öðretim görevlisi Mehmet Talýsu, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir söyleþi gerçekleþtirildi. Tatlýsu söyleþide Ýstiklal Marþýnýn yazýldýðý þartlar üzerinde durdu.

5 HABER 5 Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi yönetim kurulu, iþyeri temsilcileri ile Cevher Sofrada yemekli toplantýda biraraya geldi. Toplantý da konuþan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, iþyeri temsilcilerinin sendikanýn yetkili sendika olmasýnda büyük pay sahibi olduklarýný belirtti. Pegasus Merzifon uçuþlarýna baþlýyor Eðitim Bir Sen 18 Mart'tan sonra okullara serbest kýyafetle girecek Ýþyerinde sendikanýn var olmasýnýn, yayýnlarýn iþyerinde olmasý ve panolarýn güncel olmasýndan geçtiðini dile getiren Eþkil, "Yayýnlarýmýzý iþyerlerine ulaþtýralým ve panolarý güncelleyelim. Sendikada nicelik kadar nitelik de önemlidir. Önümüzdeki süreyi iyi deðerlendirerek, üye sayýsýný artýrmak için sizlerden yoðun bir çaba bekliyoruz" Eþkil, Eðitim Bir Sen'in vizyonundan ve medeniyet inþasýndaki rolünden bahsederek, 10 milyon imza kampanyasýnda Çorum'dan 95 bin imza toplandýðýný, bu kampanyada iþyeri temsilcilerinin büyük destek ve gayretlerinin takdire þayan olduðunu belirtti ve çalýþmalarýndan dolayý iþyeri temsilcilerine teþekkür etti. Kampanyanýn 12 milyon 300 bin gibi Türkiye tarihinde rekor bir sayýya ulaþtýðýný ve bunun milletin özgürlük dilekçesi olduðunu ifade eden Eþkil, dilekçelerin hükümete teslim edildiðini ve 15 Mart'a kadar bir çözüm sunulmamasý halinde genel merkezin aldýðý karar doðrultusunda 18 Mart'tan itibaren iþyerlerine serbest kýyafetle gideceklerini, bu eylemlerinin soruna kalýcý bir çözüm saðlanýncaya kadar devam edeceðini söyledi. Eþkil, re'sen ve özür grubu atamalarýnda yaþanan sýkýntýlarda üyelerin özlük haklarýný korumak için çaba sarfettiklerini ve maðdur olan üyelere hukuki destek saðladýklarýný dile getirerek, maðduriyetlerin giderilmesi için dava açtýklarýný belirtti. Ýþyeri temsilcilerinin kurumlarýnda yaþanan olumsuzluklardan sendikayý hýzlý bir þekilde bilgilendirmelerinin önemine deðinen Eþkil, bu sayede olumsuzluðun bir an önce giderilmesi adýna sendika olarak gerekenleri yapacaklarýný ifade etti. Toplantýya katýlan iþyeri temsilcileri de üyelerin ve kendilerinin iþyerlerinde karþýlaþtýklarý sorunlarý dile getirdiler. Söz alan temsilciler özellikle Bakanlýðýn yaptýðý atamalarla çalýþanlarýn maðdur edildiklerinin altýný çizdiler. Þube yönetim kurulu üyelerinin kendi görev alanlarýyla ilgili bilgiler vermelerinin ardýndan toplantý sona erdi. Bem-Bir-Sen'den Ýl Özel Ýdaresi bayan personeline jest Pegasus Hava Yollarý, 8 Nisan'dan itibaren Merzifon'u uçuþ aðýna katýyor. Bilet fiyatlarý 49.99TL'den baþlayan Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalaný uçuþlarý, Pazartesi günleri Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan Merzifon'a saat 15.55'te ve Merzifon'dan saat 17.30'da, Salý ve Cumartesi günleri ise Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan saat 08.00'de ve Denizli 'den saat 09.35'te olmak üzere haftanýn 3 günü gerçekleþtirilecek. Pegasus, Merzifon'u yurt içinde 15 yurt dýþýnda 19 noktaya baðlýyor. Pegasus misafirleri, 67. Uçuþ noktasý olan Merzifon'dan yurt içinde Adana, Ýzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Diyarbakýr, Dalaman, Ankara, Elazýð, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya Zafer, Malatya, Trabzon olmak üzere 15, yurtdýþýnda Almati, Belgrad, Beyrut, Bologna, Kuzey Kýbrýs, Roma, Kharkiv, Omsk, Paris, Bükreþ, Londra, Tel Aviv, Viyana, Köln, Dubai, Tahran, Krasnodar, Tiflis, Biþkek olmak üzere 19, toplam 34 noktaya baðlantýlý olarak uçabilecekler. "Kurtuluþ Savaþý mücadelesi Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþmiþtir" Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ile ilgili yaptýðý açýklamada "Kurtuluþ Savaþý'nda Türk milleti tarihe geçen büyük bir mücadele vermiþ, en zor þartlarda bile yýlmamýþ, her þeyini ortaya koyarak vatanýna sahip çýkmýþtýr. Bu eþsiz mücadele vatan þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþtirilmiþtir" "Bizler bugün bu topraklar üzerinde hür ve müstakil yaþýyorsak, büyük hedeflerimize doðru yürüyorsak, bunu Ýstiklal Marþý'ný yazdýran ruha, caný pahasýna bu topraklarý vatan yapan ve koruyan atalarýmýza borçluyuz" diyen Salim Uslu, "Ýnanýyorum ki bizi biz yapan, bizi bir millet kýlan vazgeçilmez deðerlerimizin en veciz ifadesi olan Ýstiklal Marþýmýz, ilelebet vatan semalarýnda yankýlanacaktýr. Bu düþüncelerle, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 92. yýl dönümünü bir kez daha kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy baþta olmak üzere, bu büyük eseri aziz milletimizin Milli Marþý olarak bizlere armaðan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütün üyelerini ve bütün istiklal kahramanlarýmýzý rahmetle, þükranla anýyorum" ifadelerini kullandý. ÇED'den ödüllü kitap okuma yarýþmasý Bem-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Ýl Özel Ýdaresinde görev yapan bayan personelinin Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý Þube Baþkaný Burhan Þahin ve Bem-Bir-Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Veli Singer, Dünya Kadýnlar Günü'nde Ýl Özel Ýdaresi bayan personeline çiçek hediye etti. Özel Ýdare'de görevli bayan personeli ziyaret ederek Kadýnlar Günü'nü kutlayan Þube Baþkaný Burhan Þahin, "Tek dileðimiz kadýnlarýmýzýn kendi deðerlerine sahip çýkarak iþ hayatýnda ve sendikal örgütlenmemizde hak ettiði yerlerini almalarýdýr. Tüm kadýnlarýmýzýn toplum içinde daha aktif görevlerde olmalarý- Çorum Eðitim Derneði (ÇED) "Ufka Yolculuk- Kültür Yarýþmasý"ný Çorum'da organize etti. ÇED yetkilileri, Türkiye genelinde düzenlenen "Ufka Yolculuk- Kültür Yarýþmasý"ný Çorum'da da organize ettiklerini belirttiler. ÇED'de yapýlan yazýlý açýklamada, eski Diyanet Ýþleri Baþkaný merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Ýslam Ýlmihali üzerinden yapýlacak olan sýnavla, kitap okuma alýþkanlýðýnýn gençler arasýnda yaygýnlaþmasý ve Ýslam dininin temel bilgilerinin öðrenilmesinin hedeflendiði belirtildi. "oku/anla, ufkunu geniþlet, yarýþ ve kazan" sloganýyla baþlatýlan yarýþma 61 ilde 18 Mayýs 2013 tarihinde gerçekleþtirilecek. Zinde Gençlik Spor ve Ýzcilik Kulübü tarafýndan Türkiye genelinde 61 ilde gençlik kulübüyle birlikte gerçekleþtirilecek yarýþma 18 Mayýs 2013'te, tüm Türkiye'de, merkezi sýnav þeklinde yapýlacak. Sýnava son baþvuru tarihi 12 Nisan 2013 Cuma. Sýnavýn baþvurusu üzerinden yapýlacaktýr. Sýnava giriþ belgeleri de bu siteden elde edilecek. Yarýþmada dereceye gireceklere verilecek ödüller ise þunlar: Türkiye geneli ödüller. 2 Umre, 2 Laptop Bilgisayar, 2 Netbook Bilgisayar, 2 Akýllý Telefon, 2 Tablet Bilgisayar, 30 kitap seti. Çorum ödülleri: 1. Yarým Altýn, 2. Çeyrek Altýn, 3. Gram Altýn Sýnavda Türkiye il derecelerine girenlere "umre ödülü" baþta olmak üzere çeþitli hediyelerin verileceði ifade edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Okuma alýþkanlýðýnýn istenilen düzeyde olmadýðý günümüzde; okuyan, düþünen ve okuduklarýyla hayatýna yön veren bireylerin yetiþmesine katký saðlamayý, halkýmýzýn ve özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluþmasýný arzu etmekteyiz. Gençleri okumaya, anlamaya ve yarýþmaya teþvik edecek bu yarýþma ile ve fýkýh alanýnda önemli bir kaynak olan Ýlmihalin okunmasýyla hurafelerden uzak ve dinimizin temel bilgilerini asli kaynaklarýndan öðrenen bir gençliðin yetiþeceðini düþünüyoruz. Bilginin önemini kavrayan tüm gençlerimizi önce okumaya ve anlamaya sonra da katýlýmcýlara hem "bilgi" hem de "ödül" kazandýracak bu yarýþmaya katýlmaya davet ediyoruz. Yarýþma Çorum'da, 18 Mayýs 2013 Cumartesi günü saat 11.00'de, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde yazýlý olarak yapýlacaktýr. 18 yaþ altý ile 18 yaþ üstü olarak iki kategoride gerçekleþtirilecektir. Türkiye ve il düzeyinde dereceye girenlerin ayrý ayrý ödüllendirileceði yarýþmada 100 çoktan seçmeli soru sorulacak. Yarýþmaya sadece fýkýh alanýnda uzman olanlar ile ilahiyat fakültesi ve dengi okul mezunlarý, din görevlileri, Soru Hazýrlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakýnlarý, Yarýþma Sýnav Merkezi Kurulu üyeleri ve birinci derece yakýnlarý katýlamayacaklar. Kitaplar 5 TL karþýlýðýnda, il ödüllerine katkýda bulunan Çataltepe Su (Çorum ÝHL karþýsý)'dan temin edilebilir. "

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı