Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi."

Transkript

1 Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný artýrmasýný istedi Anadolujet, yakaladýðý baþarýda büyük rolü olan birincil derecedeki iþ ortaklarýný unutmadý. Anadolujet hýzlý ve pratik þekilde ulaþmasýný saðlayan acenteleri için sektöre ivme katacak yeniliklerini Ankara yaptýðý bir basýn toplantýsý ile duyurdu. SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Pegasus Merzifon Kutlu Doðum Haftasý öncesi muhtarlarla istiþare 6 DA uçuþlarýna baþlýyor Pegasus Hava Yollarý, 8 Nisan'dan itibaren Merzifon'u uçuþ aðýna katýyor. Bilet fiyatlarý 49.99TL'den baþlayan Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalaný uçuþlarý, Pazartesi günleri Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan Merzifon'a saat 15.55'te ve Merzifon'dan saat 17.30'da, Salý ve Cumartesi günleri ise Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan saat 08.00'de ve Denizli 'den saat 09.35'te olmak üzere haftanýn 3 günü gerçekleþ tirilecek. SAYFA 5 TE Pegasus, Merzifon'u yurt içinde 15 yurt dýþýnda 19 noktaya baðlýyor. Kutlu Doðum Haftasý hazýrlýklarý baþladý. Hazýrlýklarýn deðerlendirilmesi amacýyla Ýl Müftülüðü kütüphane salonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda Mahalle Muhtarlarý ile toplantý yapýldý. Toplantýya Müftü Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri Kýsým Þefleri Müftülük Saymaný ile birlikte Mimar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker, Çöplü Mahalle Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Gülabibey Mahalle Muhtarý Hikmet Durgun, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray katýldý. Gýda Ýþleme Teknolojileri Fuarýna Çorum ilgisi 7 DE Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Gýda ve Yem Þube Müdürü Cevdet Akyüz ve Gýda ve Yem Þubesinde çalýþan resmi kontrol görevlileri Ýstanbul'da açýlan 11. Gýda Ýþleme Teknolojileri Uluslar arasý Ýhtisas Fuarýný gezdiler. "Kurtuluþ Savaþý mücadelesi Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþmiþtir" "Sigara ve alkol"e hayýr dediler Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ile ilgili yaptýðý açýklamada "Kurtuluþ Savaþý'nda Türk milleti tarihe geçen büyük bir mücadele vermiþ, en zor þartlarda bile yýlmamýþ, her þeyini ortaya koyarak vatanýna sahip çýkmýþtýr. Bu eþsiz mücadele vatan þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþtirilmiþtir" SAYFA 5 TE Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi öðrencileri Yeþilay Haftasý dolaysýyla düzenledikleri etkinlikle velilere "Sigara ve Alkole Hayýr" çaðrýsýnda bulundular.belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen programda, þiir, mizah ve gösterilerle içki ve sigaranýn zararlarýný anlatmaya çalýþan öðrenciler, sigara ve uyuþturucu maddelere dikkat çekerek, bunlardan uzak durmanýn faydalarýný anlatmaya çalýþtýlar. SAYFA 10 DA Ödüller sahiplerini buldu Ýstiklal Marþý'nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 92. yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yarýþmalarda dereceye girenlerin ödülleri daðýtýldý. 3 TE Milletvekili Köse'den yazýlý soru önergesi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý talebiyle TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. SAYFA 4 TE Hastane de çocuklara özel illüzyon gösterisi 6 2 ÇED'den 5 ödüllü kitap okuma yarýþmasý SAYFA SAYFA SAYFA Samanyolu Koleji'nden ödüllü sýnav DA TE DE

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. 2 HABER Samanyolu Koleji'nden ödüllü sýnav Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu 3, 4, 5, 6 ve 7'inci sýnýflar için Matematik- Fen Teknoloji yarýþmasý düzenleyecek. Öðrencilere evrensel bir dil olan matematiðin yaþadýklarý çaðdaki yükselen deðerinin sezdirilmesi, günlük hayatla iç içe geliþen Fen ve teknolojinin sevdirilmesi, bu alanlarda daha ileri çalýþmalar yapabilecek öðrencilerin tanýþarak, bilgi ve tecrübelerin paylaþmalarýna imkân hazýrlanmasý, bu tür çalýþmalara, öðrencilerin teþvik edilerek cesaretlendirilmesi, tanýþýp kaynaþmalarýna fýrsat verilmesi amacýyla düzenlenen sýnav 24 Mart 2013 Pazar günü Çorum, Osmancýk, Alaca ve Ýskilip'te gerçekleþtirilecek. Sýnav saatleri 3. sýnýflar saat 09.30, 4. sýnýflar saat 11.30, 5. sýnýflar saat 13.30, 6. sýnýflar saat 15.30, 7. sýnýflar saat 17.30'dýr. Sýnav içeriðiyle ilgili detaylý bilgiye okulun internet sitesinden ulaþýlabilir. Baþvurularýn ücretsiz olduðu yarýþmaya il genelindeki tüm ilköðretim okullarýnýn 3, 4, 5, 6 ve 7'inci sýnýflara devam eden öðrenciler katýlabilecek. Sýnava katýlmak isteyen öðrenciler baþvurularýný en geç 22 Mart'a kadar sitesinden veya nolu telefondan yapabilirler. Özel Çorum Samanyolu Koleji Müdürü Erdal Öðülmüþ yaptýðý açýklamada "Matematik-Fen Teknoloji sýnavý ile hedefimiz geleceðin bilim insaný olacak öðrencilerimizi teþvik etmek ve cesaretlendirmektir" Ýmsâk :4:08 Güneþ :5:47 Ýþrak :6:37 Öðle :12:01 Ýkindi :15:21 Akþam :17:53 Yatsý :19:22 Gayrýdýr her milletten Bu bizim milletimiz Hiç dinde bulunmadý Din ü diyanetimiz Bu din ü diyanette Yetmiþ iki millette Bu dünya ol ahrette Ayrýdýr âyâtýmýz Zahir suya banmadan El ayak deprenmeden Baþ sücuda ermeden Kýlýnýz taatýmýz 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 11. Hafta Size üç þeyden sakýnmanýzý tavsiye ederim: Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaþtan ve bir de kendini beðenmekten. Vehb bin Münebbih Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GAYRIDIR HER MÝLLETTEN BU BÝZÝM MÝLLETÝMÝZ Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Aile ve Sosyal Müdürlüðü projelerini OKA'ya teslim etti Engelliler, kadýnlar, yaþlýlar, suça bulaþmýþ ya da suç riski altýndaki çocuklar ve gençler gibi dezavantajlý gruplarýn, kentsel ve kýrsal alanlarda yararlandýklarý mevcut, sosyo-kültürel alt yapýnýn geliþtirilmesi, kamu hizmetlerine eriþimlerinin kolaylaþtýrýlmasý veya istihdam olanaklarýnýn artýrýlmasý amacýyla Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü toplam 5 proje hazýrlayarak Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sundu. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer OKA'ya sunduklarý projeler hakkýnda verdiði bilgide "Ýl Müdürlüðümüz adýna, baðýl kuruluþumuz Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðünde kalmakta olan yaþlýlarýmýzýn daha rahat bir ortamda yaþamlarýnýn devam ettirebilmeleri için 'Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Mali Destek Programý' dâhilinde 'Ýkinci Bahardaki Adýmlar' adý ile 138 bin lira tutarýnda bütçesi olan proje, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü'nde kalan çocuk ve gençlerimizin topluma daha iyi adapte olmalarý için 'Zirve Artýk Gözlerimin Önünde' adlý 93 bin lira bütçeli proje, Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü'nde kalan gençler için eðitim, saðlýk alanlarýnýn iyileþtirilmesi, sosyo-kültürel hayata Yýl: 8 Sayý: 2423 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : katýlýmlarýnýn artýrýlmasý amacýyla 'Gösteri Sanatlarý' adýnda 75 bin lira bütçesi olan projeyi hazýrlayarak OKA 'ya teslim ettik" Ayrýca Hitit Üniversitesi, Ýlahiyat Fakültesi ve Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðünün birlikte hazýrladýklarý iki projeye de ortak olduklarýný dile getiren Dinçer, "Bu projeler ise Hitit Üniversitesi ile ortaklaþa hazýrlanan "Risksiz Hayat: Hepimiz Ýçin" adlý proje Baðlý Kuruluþumuz Çocuk ve Gençlik Merkezine kayýtlý çocuklarla ilgili olarak "suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenmiþ çocuk vardýr" ön kabulü ile Çorum ili merkezinde ikamet eden ve suça sürüklenme riski taþýyan yas arasý 50 çocuk ve gencin rehabilitasyonu gerçekleþtirilecektir. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü bünyesinde hazýrlanan 'Çorum Engelli Veri tabaný Hazýrlanmasý, Yönetilmesi' adýndaki projeye Ýl Müdürlüðümüz ortak olmuþtur. Proje ile Çorum il merkezi ve ilçelerinde engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir þekilde yürütülmesini temin etmek için; engelliler ile ilgili yerel politikanýn oluþmasýna yardýmcý olmak, engellilerin problemlerini tespit etmek ve bunlarýn çözüm yollarýný araþtýrmayý öngörmek ve veri tabaný oluþturulmasý hedeflenmektedir" ifadelerini kullandý. "Çin-Türkiye ekonomik iliþkileri" toplantýsý yarýn Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO), Çorum KOS- GEB Müdürlüðü ve Türk-Çin Ýpek Yolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TUÇÝDER) organizasyonu ile Çorum'da "Çin-Türkiye ekonomik iliþkileri" konulu bir toplantý düzenlenecek.14 Mart Perþembe günü TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan 'Çin- Türkiye Ekonomik Ýliþkiler' konulu toplantý saat 14.00'te baþlayacak. Çin ekonomisinin geliþim süreci, Çinli firmalarla iþbirliði fýrsatlarý, Çin'e ihracatýn ipuçlarý ve Çin'de önemli fuarlar gibi konularýn deðerlendirileceði toplantýya; TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkaný, Çin Devlet Konseyi Kongresi 11. Dönem Onursal Milletvekili ve TRT Kazak Masasý Mütercim Spikeri Zeyneþ Ýsmail, TÜ- ÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demokan Eren, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþarý ZHU Guangyao, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþar Yardýmcýsý GUO Fang katýlacak. Toplantýda, TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkaný Zeyneþ Ýsmal, Çin'in genel özellikleri ve karþýlaþtýrmasý, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþarý ZHU Guangyao da Çin ekonomisinin geliþim süreci ve Türk-Çin ekonomik iliþkileri konularýnda birer konuþma yapacaklar. Çorum iþ dünyasýnýn yoðun katýlým göstermesinin beklendiði toplantý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erecek. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ne Kâbe ne de mescid Ne rükû ne de sücud Hak ile daim becid Olur münacatýmýz Ger Kâbe'ye varalým Ger mescide girelim Ger suyuyla yunalým Çün bile illetimiz Kimin sözün kim bile Akýl ermez bu hâle Yarýn anda bell'ola Müslüman mürtedimiz Yunus canýn yenile Kim dostluðun anýla Aþk ile dinlerisen Bilesin kudretimiz HAVA DURUMU Yunus Emre Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,797 1,807 EUR 2,341 2,356 STERLiN 2,67 2,71 JPY YENi 0,0187 0,019 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Merkez Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüðü ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan program Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Ýstiklal Marþý'nýn hangi þartlar altýnda yazýldýðýnýn, marþýn TBMM'de kabul ediliþ sürecinin ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'un hayatýnýn anlatýldýðý program, beðeni toplandý. Anma programýna Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný J. Kýd. Alb. Hakan Saraç, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda ilgili katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan yaptý. Mehmet Akif Ersoy'un hayatý ve kiþiliði ile ilgili slayt gösterisi ile Ýstiklal Marþý Oratoryosunun da sunulduðu programda, þiirler okundu, Türk Halk Müziði konseri de düzenledi. Fatih Anadolu Lisesi öðrencisi Suna Þeyma Demirkan, Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" isimli þiirini okurken, ayný okuldan Yasin Fiþkin, Arif Nihat Asya'nýn "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor", Cahit Kaya, Yahya Kemal Beyatlý'nýn "Akýncýlar", Furkan Boyraz ise "Mohaç Türküsü" adlý þiiri okudu. Program sonunda ise kompozisyon, resim, þiir ve afiþ yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilerin ödülleri verildi. Mehmet Akif sergisi beðeni topladý ÝSMAÝL ADANIR UNUTULMADI 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamýnda Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program sýrasýnda sunulan "Ýstik- Ödüller sahiplerini buldu Ýstiklal Marþý'nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 92. yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yarýþmalarda dereceye girenlerin ödülleri daðýtýldý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþen tören Merkez Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüðü ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan programýn sonunda ödüllerin daðýtýmýna geçildi. Þiir dalýnda Fatih Anadolu Lisesi'nden Þirin Çaðlar, kompozisyon dalýnda Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Erdenay Eker, afiþ dalýnda Fatih Anadolu Lisesi'nden Sema Sol, resim dalýnda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Beyzanur Dinçay birinci oldu. Birinci olan öðrencilerin ödüllerini Vali Sabri Baþköy verdi. Þiir dalýnda Çorum Fen Lisesi'nden Mehmet Çelik, kompozisyon dalýnda Ýnkýlap Ortaokulu'ndan Ahsen Poyraz, afiþ dalýnda Fatih Anadolu Lisesi'nden Rabia Çürük, resim dalýnda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Tuðçe Yandým ikinci oldu. Ýkinci olan öðrencilerin ödüllerini Garnizon Komutaný J. Kýd. Alb. Hakan Saraç takdim etti. Þiir dalýnda Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi'nden Edanur Laik, kompozisyon dalýnda Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Senanur Alparslan, afiþ dalýnda Anadolu Lisesi'nden Orhan Özcan, resim dalýnda Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Ahmet Berkay Güney üçüncü oldu. Üçüncü olan öðrencilerin ödüllerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan verdi. lal Destaný" adlý oratoryo, beðeniyle izlendi. Ýsmail Adanýr tarafýndan yazýlan ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan sahnelenen oratoryo, katýlýmcýlarýn taktirini toplarken, duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Öðrencilerin sahne performansý ise ayakta alkýþlardý. Protokol mensuplarý oratoryoyu sunan öðrencileri tebrik etti. Ýstiklal Destaný adlý oratoryonun yazarý Ýsmail Adanýr'a da Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu tarafýndan plaket verildi. 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma programý kapsamýnda Devlet Tiyatro Salonu Fuayesinde bir sergi açýldý. Fatih Anadolu Lisesi ve Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlükleri ile birlikte Devlet Tiyatro Salonu Fuayesinde M. Akif Ersoy'un eserleri ve hakkýnda yazýlan yazýlardan oluþan kitap sergisi açýldý. Sergiyi, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný J. Kýd. Alb. Hakan Saraç, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve diðer protokol üyeleri ile katýlýmcýlar gezdi. "Ýstiklâl Marþýný sevmek, ülkemizi sevmektir" Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan, "Ýstiklâl Marþýný sevmek, ülkemizi sevmektir, Ýstiklal Marþýný coþkuyla söylemek, ülkemize, baðýmsýzlýðýmýza ve onurumuza sahip çýkmaktýr. Bu bakýmdan bayrak törenlerine karþý her zamankinden daha duyarlý olmak, baðýmsýzlýk sevdasý ile bu topraða düþmüþ þehitlerimize karþý boynumuzun borcu olmalýdýr" Þükrü Eyüp Kaplan, Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda yaptýðý konuþmada, Ýstiklal Marþý'nýn yazýldýðý ortam hakkýnda bilgiler aktararak, Ýstiklal Marþý'ný anlamak için onun hangi þartlarda yazýldýðýný bilmek ve bu çerçevede deðerlendirmek gerektiðinin altýný çizdi. Okul Müdürü Kaplan, konuþmasýnda þu ifadelerini kullandý: "Milletlerin hayatýnda geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taþý niteliðinde abidevi þahsiyetler vardýr. Genç nesillerin iyi yetiþmeleri, geleceðe güvenle bakabilmeleri, millet hayatýnda yeni deðerlerin ortaya çýkabilmesi ve milli þuurun ayakta tutulabilmesi için bunlarý hatýrlamak gerekir. Ýþte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlýk destanýmýz, heybetli kimliðimiz, vatan sevgisi ve baðýmsýzlýk aþkýmýz Ýstiklal Marþý ile milletimizin sinesinden çýkarak onun acýlarýný, umutlarýný kararlýlýðýný, "hayal ile yoktur alýþ veriþim, her ne demiþsem görüp de söylemiþim" diyerek abideleþtiren Mehmet Akif Ersoy, bunlardan ikisidir. Ýstiklal Marþý'ný anlamak için onun hangi þartlarda yazýldýðýný bilmemiz ve bu çerçevede deðerlendirmemiz gerekir."

4 HABER 4 Türk Eðitim Sen mesleki eðitimi masaya yatýrdý Türk Eðitim Sen Türkiye genelinde Teknik ve Mesleki Eðitim okullarýnda görev yapan öðretmen ve idarecilerin katýlýmýyla "Türkiye'de Teknik Eðitimin Problemleri, Yapýsal ve Ýþlevsel Deðiþim Ýhtiyaçlarý" konulu çalýþtay düzenledi. Ankara'da yapýlan çalýþtaya Çorum'dan Türk Eðitim Sen Mali Ýþler Sekreteri Uður Yaþar katýldý yýlýnda 28 Þubat süreciyle baþlayan Meslek Liselerinin sorunlarýnýn artarak devam ettiðini dile getiren Yaþar, "Bu süreçte 'Ýmam Hatip Liselerini nasýl kapatýrýz' anlayýþýyla 8 yýllýk kesintisiz eðitimi dayatan zihniyet, Meslek Liselerinin de bugüne gelmesinde büyük pay sahibidir. Katsayý adaletsizliði ile baþlayan, gelecek vaat etmeyen Eðitim Kurumlarý haline dönüþtürülen Meslek Liseleri eðitimden uzak, amaçsýz öðrencilerin boþta kalmamak, bir lise bitireyim amacýyla geldikleri okullara dönüþmüþtür. Daha önceleri Anadolu Teknik Liselerine öðrenci kaydettirmek için aileler torpil ararken, bu liseleri baþarýlý öðrenciler tercih ederken, sonradan bu liselere diploma notu daha düþük öðrenciler gelmeye baþladý. Fen Liseleri, Anadolu Lisesi gibi sýnavla öðrenci alan okullarýmýz, üniversitede yetiþen mühendis, Teknik öðretmen, Tekniker gibi kalifiye insan gücünün yetiþtirildiði, mezun olduðunda iþsiz kalma korkusu olmadan insanlarýn tercih ettiði eðitim kurumlarýydý. Geçen onca seneye raðmen gelen siyasi iktidarlarýn aðýzlarýndan düþürmedikleri "Mesleki Eðitime önem vereceðiz" açýklamalarý sadece sözde kalmýþ, iyileþtirme olacaðýna daha da kötüye gitmiþtir" AK Parti iktidarýnýn Meslek Liselerinin iyileþtirilmesi sürecinde yapmýþ olduðu katsayý eþitliðinin olumlu bir yaklaþým olduðunu dile getiren Yaþar, "Fakat bu katsayý eþitliðinin eðitim sistemi ile sadece Ýmam Hatip Liselerinin önündeki engelleri kaldýrmaktan öteye gitmediði görülmüþtür. 28 Þubat'taki zihniyet nasýl ki Ýmam Hatip Liselerinin önünü týkamak için dayattýðý 8 yýllýk kesintisiz bir eðitim sisteminde Teknik ve Mesleki Liseleri nasýl hiçe saymýþsa, þimdi de getirilen eðitim sisteminde Ýmam Hatip Liselerinin önündeki engeli kaldýrmaktan ileri gitmemiþtir. Sadece Ýmam Hatip Liselerinin orta kýsýmlarýnýn açýlmasýna olanak veren sistem Teknik ve Mesleki Liselerin orta kýsýmlarýna neden imkan vermemiþtir. Yine Meslek Liselerinde okuyan öðrencilerin üniversitede kendi alanlarýnda yüksek öðrenim görmek istemeleri halinde verilen ek puanlar kaldýrýlmýþtýr. Anadolu Liselerinde okuyan öðrencilerle eþit olmayan þartlarda ayný katsayý ile sýnava giren Meslek Lisesi öðrencilerinin üniversitede iyi bir okul tutturma þansý ortadan kalkmýþtýr. Daha lise döneminde Teknik ve Mesleki bilgi-beceriye sahip olan öðrencilerin üniversitede kendi alanlarýnda daha da baþarýlý olacaðý unutulmamalýdýr. Bütün bu olumsuzluklar düþünüldüðünde baþarýlý öðrencilerin Meslek Liselerini tercih etmeleri de beklenemez" ifadelerini kullandý. Çalýþtay da sadece sorunlarýn deðil çözüm önerilerinin de tartýþýldýðýný kaydeden Yaþar, "Mesleki Teknik Eðitimin önündeki en büyük engelin istihdam olduðu, gelecek kaygýsý ile ailelerin ve öðrencilerin üniversiteye giriþte diðer liseleri tercih ettiði görülmektedir. Mesleki Teknik Eðitimin istihdama yönelik kaygýlarý ortadan kaldýracak düzenlemelere ihtiyacý vardýr. Özellikle üniversite giriþ sýnavlarýnda önceki yýllarda olduðu gibi alan tercihinde bulunan öðrencilere ek puan uygulamasýnýn devam ettirilmesi gerekmektedir. Sanayinin ihtiyacý olan ara insan gücünün yetiþtirildiði Teknik ve Mesleki Eðitim kurumlarýndan mezun öðrencilerin yeterli bilgi ve beceriye sahip donanýmda öðrenim görecekleri müfredat programlarýnýn yeniden düzenlenmesi gereklidir. Küçük ve orta ölçekli sanayinin ihtiyacý olan çýraklarýn yetiþtiði Mesleki Eðitim Merkezleri 8 yýllýk kesintisiz eðitimden sonra bir darbeyi de eðitim sistemi ile almýþtýr. 12 Yýllýk zorunlu eðitimden dolayý sanayiye çýrak gelmemeye baþlamýþ, dolayýsýyla Mesleki Eðitim Merkezleri de öðrenci kaydedemez olmuþtur. Gelecekte birkaç meslekte yeterli usta yetiþemez hale gelecektir. Bu nedenler göz önünde bulundurulduðunda Mesleki Eðitim Merkezlerinin de 12 yýllýk zorunlu eðitime dahil edilerek sanayinin ihtiyacý çýraklar yetiþtirilmelidir. Hatta "aðaç yaþken eðilir" atasözünden de yola çýkýlarak ilkokulu bitirip yönlendirme eðitimi ile ikinci ve üçüncü 4 yýlýný bu kurumlarda tamamlama olanaðý verilmelidir" þeklinde belirtti. Yaþar, çalýþtayýn geniþ kapsamlý raporunun Türk Eðitim Sen genel merkezi tarafýndan MEB'e sunularak kamuoyu ile paylaþýlacaðýný dile getirdi. Milletvekili Köse'den yazýlý soru önergesi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý talebiyle TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. Sor önergesinde 2003 yýlýndan beri hükümet tarafýndan yürütülmekte olan Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn temelini aile hekimliði, genel saðlýk sigortasý ve sosyal güvenlik kurumlarýnýn tek elde birleþtirilmesinin oluþturduðunu kaydeden Tufan Köse, "Ancak, bu sosyal güvenlik kurumlarýnýn birleþtirilmesinden sonra vatandaþlarýn saðlýk hizmeti almak için ödedikleri payda artýþ olmuþtur, eczanelerde muayene ve ilaç ücreti adýyla ve aylýktan kesinti yoluyla üç farklý þekilde toplanmaya baþlanmýþtýr. Halbuki sosyal devlet olmanýn en büyük gereklerinden biri saðlýk hizmetlerinin devlet eliyle bir kamu hizmeti olarak verilmesidir" diyerek Bakan Müezzinoðlu'na þu sorularý sordu: "Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn ilk dört yýlýnda vatandaþ tarafýndan yapýlan ödemelerin %91 oranýnda arttýðý iddia edilmektedir. Bu artýþýn nedenleri nelerdir? yýllarý arasýnda, saðlýk için yapýlan toplam harcamalarýn yüzde kaçý vatandaþ tarafýndan ve yüzde kaçý devlet tarafýndan yapýlmýþtýr? Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn beklenen getirilerinden biri de, özel hastanelerin vatandaþlar tarafýndan eþit olarak kullanýlabilecek ve herkesin istediði doktor tarafýndan muayene edilebilecek olmasýdýr. Fakat, özel hastanelerin vatandaþlardan aldýklarý ilave ücretler hastaneden hastaneye deðiþiklik göstermektedir. Bu farklýlýk neye göre belirlenmektedir? Ve bu farklýlýða raðmen, özel hastanelerde eþit saðlýk hizmetinden söz edilebilir mi? yýllarý arasýnda saðlýk için ayrýlan ödeneðin ne kadarý kamusal saðlýk yatýrýmlarýna ne kadarý özel saðlýk kuruluþlarýna hizmet karþýlýðý ödenmiþtir? Bu veriler, saðlýk kurumlarýnýn tek elde ve eþit koþullar altýnda birleþtirildiðini kanýtlar nitelikte midir?" EML'de Mehmet Akif sergisi Ýstiklâl Marþý'nýn kabulünün 92. yýl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftasý nedeniyle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde anma programý düzenlendi. Müdür Yardýmcýsý Ramazan Yiðitoðlu'nun organize ettiði programda Mehmet Akif Ersoy fotoðraf ve kitap sergisi açýldý. Açýlýþa emekli öðretim görevlisi Mehmet Tatlýsu, Okul Müdürü Erhan Özsaray, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müdürü Erhan Özsaray, sergide Mehmet Akif Ersoy'la ilgili orijinaline yakýn 36 adet fotoðraf ve belge bulunduðunu, resim altý kýsa açýklamalarla milli þairin hayatýnýn özetlendiðini ifade etti. Özsaray, serginin cuma gününe kadar öðrenci, veli ve ziyaretçilere açýk olduðunu söyledi. Okulun seminer salonunda Celal Bayar Üniversitesi emekli öðretim görevlisi Mehmet Talýsu, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir söyleþi gerçekleþtirildi. Tatlýsu söyleþide Ýstiklal Marþýnýn yazýldýðý þartlar üzerinde durdu.

5 HABER 5 Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi yönetim kurulu, iþyeri temsilcileri ile Cevher Sofrada yemekli toplantýda biraraya geldi. Toplantý da konuþan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, iþyeri temsilcilerinin sendikanýn yetkili sendika olmasýnda büyük pay sahibi olduklarýný belirtti. Pegasus Merzifon uçuþlarýna baþlýyor Eðitim Bir Sen 18 Mart'tan sonra okullara serbest kýyafetle girecek Ýþyerinde sendikanýn var olmasýnýn, yayýnlarýn iþyerinde olmasý ve panolarýn güncel olmasýndan geçtiðini dile getiren Eþkil, "Yayýnlarýmýzý iþyerlerine ulaþtýralým ve panolarý güncelleyelim. Sendikada nicelik kadar nitelik de önemlidir. Önümüzdeki süreyi iyi deðerlendirerek, üye sayýsýný artýrmak için sizlerden yoðun bir çaba bekliyoruz" Eþkil, Eðitim Bir Sen'in vizyonundan ve medeniyet inþasýndaki rolünden bahsederek, 10 milyon imza kampanyasýnda Çorum'dan 95 bin imza toplandýðýný, bu kampanyada iþyeri temsilcilerinin büyük destek ve gayretlerinin takdire þayan olduðunu belirtti ve çalýþmalarýndan dolayý iþyeri temsilcilerine teþekkür etti. Kampanyanýn 12 milyon 300 bin gibi Türkiye tarihinde rekor bir sayýya ulaþtýðýný ve bunun milletin özgürlük dilekçesi olduðunu ifade eden Eþkil, dilekçelerin hükümete teslim edildiðini ve 15 Mart'a kadar bir çözüm sunulmamasý halinde genel merkezin aldýðý karar doðrultusunda 18 Mart'tan itibaren iþyerlerine serbest kýyafetle gideceklerini, bu eylemlerinin soruna kalýcý bir çözüm saðlanýncaya kadar devam edeceðini söyledi. Eþkil, re'sen ve özür grubu atamalarýnda yaþanan sýkýntýlarda üyelerin özlük haklarýný korumak için çaba sarfettiklerini ve maðdur olan üyelere hukuki destek saðladýklarýný dile getirerek, maðduriyetlerin giderilmesi için dava açtýklarýný belirtti. Ýþyeri temsilcilerinin kurumlarýnda yaþanan olumsuzluklardan sendikayý hýzlý bir þekilde bilgilendirmelerinin önemine deðinen Eþkil, bu sayede olumsuzluðun bir an önce giderilmesi adýna sendika olarak gerekenleri yapacaklarýný ifade etti. Toplantýya katýlan iþyeri temsilcileri de üyelerin ve kendilerinin iþyerlerinde karþýlaþtýklarý sorunlarý dile getirdiler. Söz alan temsilciler özellikle Bakanlýðýn yaptýðý atamalarla çalýþanlarýn maðdur edildiklerinin altýný çizdiler. Þube yönetim kurulu üyelerinin kendi görev alanlarýyla ilgili bilgiler vermelerinin ardýndan toplantý sona erdi. Bem-Bir-Sen'den Ýl Özel Ýdaresi bayan personeline jest Pegasus Hava Yollarý, 8 Nisan'dan itibaren Merzifon'u uçuþ aðýna katýyor. Bilet fiyatlarý 49.99TL'den baþlayan Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalaný uçuþlarý, Pazartesi günleri Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan Merzifon'a saat 15.55'te ve Merzifon'dan saat 17.30'da, Salý ve Cumartesi günleri ise Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan saat 08.00'de ve Denizli 'den saat 09.35'te olmak üzere haftanýn 3 günü gerçekleþtirilecek. Pegasus, Merzifon'u yurt içinde 15 yurt dýþýnda 19 noktaya baðlýyor. Pegasus misafirleri, 67. Uçuþ noktasý olan Merzifon'dan yurt içinde Adana, Ýzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Diyarbakýr, Dalaman, Ankara, Elazýð, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya Zafer, Malatya, Trabzon olmak üzere 15, yurtdýþýnda Almati, Belgrad, Beyrut, Bologna, Kuzey Kýbrýs, Roma, Kharkiv, Omsk, Paris, Bükreþ, Londra, Tel Aviv, Viyana, Köln, Dubai, Tahran, Krasnodar, Tiflis, Biþkek olmak üzere 19, toplam 34 noktaya baðlantýlý olarak uçabilecekler. "Kurtuluþ Savaþý mücadelesi Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþmiþtir" Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ile ilgili yaptýðý açýklamada "Kurtuluþ Savaþý'nda Türk milleti tarihe geçen büyük bir mücadele vermiþ, en zor þartlarda bile yýlmamýþ, her þeyini ortaya koyarak vatanýna sahip çýkmýþtýr. Bu eþsiz mücadele vatan þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýyla ölümsüzleþtirilmiþtir" "Bizler bugün bu topraklar üzerinde hür ve müstakil yaþýyorsak, büyük hedeflerimize doðru yürüyorsak, bunu Ýstiklal Marþý'ný yazdýran ruha, caný pahasýna bu topraklarý vatan yapan ve koruyan atalarýmýza borçluyuz" diyen Salim Uslu, "Ýnanýyorum ki bizi biz yapan, bizi bir millet kýlan vazgeçilmez deðerlerimizin en veciz ifadesi olan Ýstiklal Marþýmýz, ilelebet vatan semalarýnda yankýlanacaktýr. Bu düþüncelerle, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 92. yýl dönümünü bir kez daha kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy baþta olmak üzere, bu büyük eseri aziz milletimizin Milli Marþý olarak bizlere armaðan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütün üyelerini ve bütün istiklal kahramanlarýmýzý rahmetle, þükranla anýyorum" ifadelerini kullandý. ÇED'den ödüllü kitap okuma yarýþmasý Bem-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Ýl Özel Ýdaresinde görev yapan bayan personelinin Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý Þube Baþkaný Burhan Þahin ve Bem-Bir-Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Veli Singer, Dünya Kadýnlar Günü'nde Ýl Özel Ýdaresi bayan personeline çiçek hediye etti. Özel Ýdare'de görevli bayan personeli ziyaret ederek Kadýnlar Günü'nü kutlayan Þube Baþkaný Burhan Þahin, "Tek dileðimiz kadýnlarýmýzýn kendi deðerlerine sahip çýkarak iþ hayatýnda ve sendikal örgütlenmemizde hak ettiði yerlerini almalarýdýr. Tüm kadýnlarýmýzýn toplum içinde daha aktif görevlerde olmalarý- Çorum Eðitim Derneði (ÇED) "Ufka Yolculuk- Kültür Yarýþmasý"ný Çorum'da organize etti. ÇED yetkilileri, Türkiye genelinde düzenlenen "Ufka Yolculuk- Kültür Yarýþmasý"ný Çorum'da da organize ettiklerini belirttiler. ÇED'de yapýlan yazýlý açýklamada, eski Diyanet Ýþleri Baþkaný merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Ýslam Ýlmihali üzerinden yapýlacak olan sýnavla, kitap okuma alýþkanlýðýnýn gençler arasýnda yaygýnlaþmasý ve Ýslam dininin temel bilgilerinin öðrenilmesinin hedeflendiði belirtildi. "oku/anla, ufkunu geniþlet, yarýþ ve kazan" sloganýyla baþlatýlan yarýþma 61 ilde 18 Mayýs 2013 tarihinde gerçekleþtirilecek. Zinde Gençlik Spor ve Ýzcilik Kulübü tarafýndan Türkiye genelinde 61 ilde gençlik kulübüyle birlikte gerçekleþtirilecek yarýþma 18 Mayýs 2013'te, tüm Türkiye'de, merkezi sýnav þeklinde yapýlacak. Sýnava son baþvuru tarihi 12 Nisan 2013 Cuma. Sýnavýn baþvurusu üzerinden yapýlacaktýr. Sýnava giriþ belgeleri de bu siteden elde edilecek. Yarýþmada dereceye gireceklere verilecek ödüller ise þunlar: Türkiye geneli ödüller. 2 Umre, 2 Laptop Bilgisayar, 2 Netbook Bilgisayar, 2 Akýllý Telefon, 2 Tablet Bilgisayar, 30 kitap seti. Çorum ödülleri: 1. Yarým Altýn, 2. Çeyrek Altýn, 3. Gram Altýn Sýnavda Türkiye il derecelerine girenlere "umre ödülü" baþta olmak üzere çeþitli hediyelerin verileceði ifade edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Okuma alýþkanlýðýnýn istenilen düzeyde olmadýðý günümüzde; okuyan, düþünen ve okuduklarýyla hayatýna yön veren bireylerin yetiþmesine katký saðlamayý, halkýmýzýn ve özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluþmasýný arzu etmekteyiz. Gençleri okumaya, anlamaya ve yarýþmaya teþvik edecek bu yarýþma ile ve fýkýh alanýnda önemli bir kaynak olan Ýlmihalin okunmasýyla hurafelerden uzak ve dinimizin temel bilgilerini asli kaynaklarýndan öðrenen bir gençliðin yetiþeceðini düþünüyoruz. Bilginin önemini kavrayan tüm gençlerimizi önce okumaya ve anlamaya sonra da katýlýmcýlara hem "bilgi" hem de "ödül" kazandýracak bu yarýþmaya katýlmaya davet ediyoruz. Yarýþma Çorum'da, 18 Mayýs 2013 Cumartesi günü saat 11.00'de, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde yazýlý olarak yapýlacaktýr. 18 yaþ altý ile 18 yaþ üstü olarak iki kategoride gerçekleþtirilecektir. Türkiye ve il düzeyinde dereceye girenlerin ayrý ayrý ödüllendirileceði yarýþmada 100 çoktan seçmeli soru sorulacak. Yarýþmaya sadece fýkýh alanýnda uzman olanlar ile ilahiyat fakültesi ve dengi okul mezunlarý, din görevlileri, Soru Hazýrlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakýnlarý, Yarýþma Sýnav Merkezi Kurulu üyeleri ve birinci derece yakýnlarý katýlamayacaklar. Kitaplar 5 TL karþýlýðýnda, il ödüllerine katkýda bulunan Çataltepe Su (Çorum ÝHL karþýsý)'dan temin edilebilir. "

6 HABER TEK 6 Kafkas Derneðinden Vali Baþköy'e ziyaret Kutlu Doðum Haftasý öncesi muhtarlarla istiþare Kutlu Doðum Haftasý hazýrlýklarý baþladý. Hazýrlýklarýn deðerlendirilmesi amacýyla Ýl Müftülüðü kütüphane salonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda Mahalle Muhtarlarý ile toplantý yapýldý. Toplantýya Müftü Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri Kýsým Þefleri Müftülük Saymaný ile birlikte Mimar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker, Çöplü Mahalle Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Gülabibey Mahalle Muhtarý Hikmet Durgun, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk toplantýya katýlan muhtarlara teþekkür etti. Mehmet Aþýk, her yýl olduðu gibi bu yýlda Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan Kutlu Doðum Haftasýnda çeþitli etkinlikler düzenleneceðini belirterek bu konuda muhtarlarýn da katkýlarýný ve önerilerini alacaklarýný söyledi. 14 Nisan Pazar günü Saat Kulesi önünde açýlýþ programý ile baþlayacak olan etkinliklerin Kutlu Ahmet Fidan 12 Mart'ý anlatacak Çaðrý Eðitim Vakfý haftalýk konferanslarýna devam ediyor. Vakfýn bugün düzenleyeceði konferansa konuþmacý olarak Yazarlar Birliði Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Fidan olacak. Turgut Özal konferans salonunda saat 20.00'da yapýlacak olan konferansta Ahmet Fidan "Tarihimizde 12 Mart" konusunda konuþacak. Kafkas Baþbakan Erdoðan'la hastane açýlýþýna katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte Siirt Kurtalan da gerçekleþtirilen toplu açýlýþ törenlerine katýldý. Kafkas, toplu açýlýþ da hizmete açýlan 100 yataklý Kurtalan Devlet Hastanesi ne Baþbakanla birlikte incelmelerde bulundu. Kafkas Kurtalan Devlet Hastanesi ve toplu açýlýþta açýlan diðer saðlýk tesisleri ile ilgili Baþbakan Erdoðan'a bilgi verdi ve daha sonra hastaneyi birlikte gezerek hasta ve hasta yakýnlarý ile görüþtüler. Doðum Sergi ve ziyaret evinin açýlmasý ile devam edeceðini dile getiren Aþýk, hafta boyunca þehrin tüm mahallelerinde ve köylerinde Kutlu Doðum Haftasýnýn dolu dolu yaþanacaðýný kaydetti. Aþýk, 20 Nisan 2013 tarihinde Fuar alanýnda IT- RÝ konseri verileceðini de belirtti. Üçtutlar Mahalle Muhtarý Mehmet Bölükbaþ ise Çorum'da özlü ve dindar bir geleneðin olduðunu, son iki yýldýr da çok etkili faaliyetlerin olduðunu ifade ederek, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a teþekkür etti.mehmet Bölükbaþ Kutlu Doðum Haftasýnda Hýdýrlýk ta bulunan Ssahabelerin yanýnda bir program yapýlmasýný da teklif etti. Müftü Aþýk ise Peygamber Efendimizin "Bir hayra vesile olan o hayrý yapmýþ gibidir" hadisini söyleyerek, böyle bir teklifin çok yerinde olduðunu ve Mahallerden otobüslerle vatandaþlarýn Hýdýrlýðý ziyaret etmelerini saylayacaklarýný belirtti. Mehmet Bölükbaþ eskiden Ulu Caminin etrafýnda manevi bir atmosfer olduðunu ancak þimdi o deðerlerin kaybolduðunu söyleyerek tekrar o havayý yaþamak istediklerini kaydetti. Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ise bu toplantýnýn kendileri için çok önemli olduðunu ve Ramazan öncesinde de yapýlmasý gerektiðini hatta toplantý saatlerinin deðiþtirilmesinin katýlýmý artýracaðýný ifade etti. Hikmet Durgun, muhtarlar olarak Kur'an-ý Kerim Meali ve Ýlmihal temin edilmesi durumunda mahallelerinde evlenen çiftlere ve ihtiyacý olanlara ücretsiz verebileceklerini söyledi. Mehmet Aþýk'da bu konuda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan söz konusu kitaplarý temin edip tüm mahalle muhtarlarýný verebileceklerini söyledi. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker de ise mahallerde bulunan merkezi camilerde sakal-ý þerif programlarý yapýlmasýný teklif etti. Müftü Mehmet Aþýk bu tekliflerin çok önemli olduðunu dile getirerek hemen çalýþmalara baþlayýp camileri belirleyip, faaliyet alanlarýný bu tür tekliflerle çoðaltacaklarýný anlattý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk bu toplantýnýn çok verimli geçtiðini belirterek, köy muhtarlarý ile de 20 Mart Çarþamba günü saat 10.00'da toplantý yapacaklarýný ifade etti. Hastane de çocuklara özel illüzyon gösterisi Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi gören çocuklara yönelik Ýllüzyonist Hüseyin Üzüm tarafýndan gösteri yapýldý.staz Ortez Protez yapým ve uygulama merkezinin katkýlarýyla gerçekleþen programda çocuklar illüzyon gösterisini meraklý bakýþlarla takip ettiler. Programýn baþýnda bir açýklama yapan hemþerimiz Ýllisyonist Hüseyin Üzüm eðitimci kimliði ile eðitici illüzyon oyunlarýný çocuklarýn psiko-motor ve bilinçsel geliþimlerini desteklemek amacýyla yaptýðýný söyledi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Çocuk Geliþim Uzmaný Afife Yüktaþýr ve Derya Daðdelen de çocuklarýn rahatsýzlýklarýný bir nebzede olsa hafifletmeye çalýþtýklarýný ve yüzlerinde bir tebessüm oluþturabilmek amacýyla böyle bir program düzenlediklerini kaydetti. Siyaset Akademisinde Hüseyin Aykut konuþtu AK Parti Ýl Teþkilatý'nýn 2 Mart 2013 de baþlattýðý Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler 2 Programý devam ediyor. Programýn Dil Edebiyat Derneði'nde 10 Mart Pazar Günü yapýlan bölümüne Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Aykut konuþmacý olarak katýldý. Aykut "Siyasal Kavramlar", "Ahlak ve Etik" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. Programa Ýl Baþkan Yardýmcýlarý, Rumi Bekiroðlu, Osman Tüzün, Gülbin Torun ve Ahmet Akýn ile birlikte Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Kadýn Kollarý da katýldý. Çorum Kafkas Kültür Derneði yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz günlerde yapýlan seçimlerde Çorum Kafkas Kültür Derneði Baþkanlýðýna seçilen Mustafa Dalamanlý ve diðer yönetim kurulu üyeleri Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek, derneðin faaliyetleri, çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Çorum Kafkas Kültür Derneði Baþkanlýðý'na yeniden seçilen Mustafa Dalamanlý ve diðer yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu Okul Müdürü Selçuk Köse, Türkiye'de müsbet bilimlerde araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerini ülke kalkýnmasýndaki önceliklere göre geliþtirmek, özendirmek ve mevcut bilimsel ve teknik bilgilere eriþmek amacýyla öðrencileri Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatlarý sýnavlarýna hazýrlamak için üstün baþarýlý 10 öðrenciyi eðitim kampýna aldýklarýný belirtti. Öðretmenlerin bir ay boyunca bu öðrencileri proje matematik sorularý ile eðiteceklerini ve Nisan 2013 tarihinde 2 aþamalý olan sýnavlara katýlacaklarýný dile getiren Köse, "Sýnavlarýn sonuçlarý 30 Mayýs 2013 tarihinde açýklanacak. Öðrencilerimizin herhangi birisi 1. aþama sýnavýnda baþarýlý olursa SBS sýnavlarýnda aldýðý puana yüzde 7 oranýnda etki edecektir. Ayný zamanda baþarýlý olan öðrencilerin öðretmeni de TÜBÝTAK tarafýndan takdirle ödüllendirilecektir. Ayrýca okulumuz TUBÝTAK tarafýndan pilot okul olarak tespit edildi. 1 Nisan -19 Mayýs tarihleri arasýnda en az 20 proje Baþköy, sosyal sorumluluk projeleri beklediklerini ifade ederek, yeni dönemde ki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. TÜBÝTAK Salim Akaydýn'ý pilot okul seçti ile bilim fuarý okulumuz tarafýndan organize edilecektir. Bu organizasyon gideri TUBÝ- TAK tarafýndan karþýlanacak" Köse okulda ki iklimin çok güzel olduðunu öðretmenlerin arý gibi çalýþtýklarýný da belirtti. Çalýk YEDAÞ'ta, sürdürülebilir kadýn emeði 'rol model' oldu Çalýk YEDAÞ, ev kadýnlarýný ekonomiye kazandýrmak adýna 'kadýn emeði pazarýný' hayata geçirirken, bünyesindeki bayan çalýþan sayýsýný 2 yýlda 15'den 160'a yükseltti. Kadýnlarý destekleyen KSS projeleriyle 'rol model' olan Çalýk YEDAÞ, enerji haným projesiyle de ev kadýnlarýný eðitiyor. Özelleþme kapsamýnda Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtýmý üstlenen Çalýk YEDAÞ, iki yýl gibi kýsa bir sürede 'kadýn istihdamýna ve ekonomisine' verdiði destekle de dikkati çekiyor. Örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle 'Ev kadýnlarýna da destek veren' Çalýk YEDAÞ, özelleþtirme öncesi 15 olan bayan çalýþan sayýsýný 2013 yýlýnda 160 yükselterek, örnek bir iþletme bakýþý ortaya koydu. Bayanlarý KSS projeleriyle destekleyen ve kadýnlarýn el ürünlerini 'kadýn emeði pazarýnda' internet ortamýnda sanal satýþla deðerlendiren þirket, ev ekonomisinde söz sahibi yaptýðý kadýnlara ayrýca 'elektrik kullanýmýnda tasarruf eðitimleri de vererek, hem ülke ekonomisine katkýda bulunuyor hem de 'enerji verimliliðinde' aile bütçesinde 'kadýnýn önemine vurgu' yapmayý hedefliyor. Kadýnlara yaptýðý 'pozitif ayrýmcýlýk' ile örnek bir çalýþma üstlenen ve rol model uygulamalarýyla dikkat çeken Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, kadýnýn toplumdaki yerinin ve istihdamýnýn önemli olduðunun altýný çizdi. -"ÇALIÞAN BAYAN SAYIMIZDA ARTIÞ YÜZDE 400"- Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya il koordinatörlüklerinde özelleþmesinin ardýndan kadýn çalýþanlarýnýn sayýsýnýn her geçen yýl büyük oranda arttýðýný söyleyen Türkoðlu, " 29 Aralýk 2010 yýlýnda göreve baþladýðýmýzda toplam çalýþan bayan sayýsý 15 iken, bu rakamý 2012 yýlý itibariyle 70'e yükselttik. Yani yüzde 400'lük bir artýþ saðlandý yýlý ve 2013 yýlýnýn ilk üç aylýk döneminde ise yüzde 100'ün üstünde bir artýþla bu rakamý 160'a çýkardýk. Çalýk YEDAÞ, bayan istihdamýnda üstüne düþen görevi yerine fazlasýyla getiriyor ve kadýnlarýn toplamdaki yerinin önemini biliyor. Bir toplumun refahýnda kadýnlarýmýza çok büyük görevler düþtüðüne inanýyoruz" -KSS PROJELERÝMÝZDE BAYANLARIN YERÝ BÜYÜK- Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) projeleri ile bayanlarýn ev ekonomisinde yer alabilmesi için desteklendiðini belirten Türkoðlu "Kadýn Emeði Pazarý projemizle, ev hanýmlarýný yaptýklarý oyalar, danteller ve örgüler gibi el emeði, göz nuru ürünlerini ekonomiye çevirecek bir e-ticaret portalý hazýrladýk. Bir nevi çalýþamayan bayanlarýmýzýn ev ekonomisine katkýda bulunmasýný saðlýyoruz. Kadýnlarýmýz sitesini ziyaret ederek, ürünlerini sergileyebilir ve satýþa sunabilirler" ifadelerini kullandý. 'Enerjimizi Verimli Kullanalým' projesi çerçevesinde de verdikleri eðitimlerle bölgedeki tüm ev hanýmlarýna ulaþmayý hedeflediklerini belirten Türkoðlu, "Kadýnlarýmýz, evlerimizin ekonomisinde her anlamda yer almalýdýr. Verdiðimiz eðitimlerle bayanlarýmýza enerjiyi verimli kullanmayý öðretiyoruz. Bu eðitimlerdeki amaç, 'mesken tipi elektrik tüketiminde' enerji kayýplarýný minimize etmek, oradan gelecek olan her birim kazancý üretime kaydýrmak. Hem ev ekonomisine, hem Türkiye'nin enerji sektörüne katký saðlamýþ oluyoruz" ifadelerini kullandý.

7 HABER 7 Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný artýrmasýný istedi Gülsüm Mert "Sarý Basýn Kartý" aldý Gazetemiz köþe yazarlarýndan Gülsüm Mert "Sarý Basýn Kartý" aldý. Sarý Basýn Kartýna baþvuran Gülsüm Mert'in bekleme süresinin dolmasýnýn ardýndan Baþbakanlýk Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü kartý Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðüne gönderdi. Yazarýmýz Gülsüm Mert Sarý Basýn Kartýný Valilik Basýn ve Halka Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik'in elinden aldý. Anadolujet, yakaladýðý baþarýda büyük rolü olan birincil derecedeki iþ ortaklarýný unutmadý. Anadolujet hýzlý ve pratik þekilde ulaþmasýný saðlayan acenteleri için sektöre ivme katacak yeniliklerini Ankara yaptýðý bir basýn toplantýsý ile duyurdu. Acentelerin, Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu, Anadolujet Ýcradan Sorumlu Bölgesel Uçuþlar Baþkan Vekili Ýbrahim Doðan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaran Ulusoy'un katýlýmýyla gerçekleþen toplantý, Anadolujet tanýtým filmi ile baþladý. Filmin ardýndan açýlýþ konuþmasýný Anadolujet Ýcradan Sorumlu Bölgesel Uçuþlar Baþkan Vekili Ýbrahim Doðan yaptý. Doðan, konuþmasýnda Anadolujet'in baþarýsýnýn bir ekip iþi olduðuna dikkat çekti ve "Bugün yeni sunduðumuz kazan-kazan sisteminden bahsetmek için buradayýz. THY bütün dünyaya makro olarak hitap ederken, Anadolujet ise mikro olarak Anadolu'yu hedef alýyor. THY tüm dünyayý doðusunu, batýsýný, kuzeyini, güneyini birbirine baðlýyorsa Anadolujet 'te Ankara merkezli olarak Anadolu'nun doðusunu, batýsýný, kuzeyini, güneyini birbirine baðlýyor. Özetle kýsýtlý kaynaklarla, sýnýrsýz ihtiyaçlarý karþýlama sanatýný icra etmeye çalýþýyoruz. Çünkü Mardin'i Trabzon'u, Çorumu görmeden Paris'e gitmenin bir esprisi yok. Geçtiðimiz 10 yýlda Türk halkýnýn ekonomik çýtasý yükseldi. Bununla birlikte iç turizmi hareketlendirme çabasýnda ve bilincindeyiz" Toplantýda Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu, yaptýðý "Beþinci Yýlýnda Anadolujet'ten Karlý Bir Ýþ Ortaklýðý Açýklamasý" ile sektörü deðiþtirecek yenilikleri katýlýmcýlarla paylaþtý. Toplantýda Türk Hava Yollarý Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin de Çorum bölgesindeki havayolunun gerek bölgesel turizmin canlanmasýnda gerekse ekonomi çevrelerindeki büyümede elzem bir faktör olduðunu dile getirerek hali hazýrda yüksek doluluk oranýyla çalýþan Merzifon - Ýstanbul Atatürk Havalimanýna olan uçuþlarýn yanýnda, Sabiha Gökçen Havalimanýna da seferlerin eklenmesine dikkate çekerek, þirket olarak bu konuda talep de bulunduklarýný ve THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu'dan gerekli destek sözünü aldýklarýný ifade etti. Çorum ve bölgesi turizm ve sanayi açýsýndan çok önemli ve gelecek vadeden bir þehir olduðunu dile getiren Ýnaltekin, "THY Merzifon hattýna ikinci ilave sefer koymasý iþ adamlarýmýzý esnafýmýzý çok memnun eder ve iþlerini halletmek için sabah gidip konaklama yapmadan akþam dönülmesi herkese zaman kazandýrmaktadýr" Kýþ mevsimi olmasýna raðmen Merzifon Havaalanýna pazartesi, salý, çarþamba, perþembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada yedi gün uçuþ yapýldýðýný anýmsatan Ýnaltekin, "THY doluluk oraný þuan yüzde seviyelerinde. Kýþ mevsimi olmasýna raðmen talepler iyi derecede. Seferlerin gidiþin sabah saatlerine alýnmasý ve dönüsün aksam saatlerine alýnmasýnýn bizi çok sevindirdi. Ayrýca Çorum halkýnýn da beðenisini topladý. THY, bu pazarda Çorumun çok büyük payý var" þeklinde kaydetti. Amasya Merzifon Havaalanýnýn bölgede önemli bir eksikliði giderdiðinin altýný çizen Ýnaltekin, "Bölge insanýnýn uçaðý tercih ettikleri görülüyor. Bu sebepten THY Merzifon seferlerinin yaz tarifesinde en az haftada dört gün ilave sefer konmalý bu ilave seferlerin konmasý biz turizmcileri ve bölge THY yolcularýný memnun edecektir" diyerek seferlerin artýrýlmasýný istedi. ÝÞKUR ve BÝM'den "Ýþbaþý Eðitim Programý" ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve BÝM Birleþik Maðazalar AÞ Çorum Bölge Müdürlüðü iþbirliði ile Depo Sorumlusu mesleðinde Ýþbaþý Eðitim Programý düzenlenecek. Programdan faydalanacak katýlýmcý sayýsýnýn 5 olduðu belirtildi. Katýlýmcýlar BÝM Çorum Bölge Müdürlüðünün Ankara Yolu 17.km'sinde ki adresinde çalýþtýrýlacak. 6 ay süreyle uygulanacak program süresince, katýlýmcýlara ÝÞKUR tarafýndan günlük 25 TL üzerinden ücret ödenecek ve katýlýmcýlarýn Genel Saðlýk Sigortalarý ÝÞ- KUR tarafýndan karþýlanacak. Program sonunda, BÝM tarafýndan uygun bulunan katýlýmcýlar iþe baþlatýlacak. Ýþbaþý Eðitim Programýna baþvuru þartlarý þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, aktif sigortalý olmamak, erkek olmak, askerliðini yapmýþ yada askerlikten muaf olmak, yaþlarý arasýnda olmak, son 6 ay içerisinde ÝÞKUR'un Kurs, TYÇP veya Giriþimcilik eðitimine katýlmamýþ olmak, ason 2 yýl içerisinde ( 'den itibaren) ÝÞKUR'un Ýþbaþý Eðitim (Staj) Programýndan faydalanmamýþ olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim hariç), son 3 ay içerisinde BÝM'de çalýþmamýþ olmak. Durumu þartlara uyan ve çalýþmak isteyenlerin 14 Mart 2013-Perþembe günü saat 10.00'da ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünde BÝM yetkililerince yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekiyor. Ýþveren tarafýndan belirlenen katýlýmcýlarla sözleþme imzalanacak ve program baþlatýlacak. Hamza Er "Sorumluluk Bilincini" anlattý Çorum'da faaliyet gösteren Ýlke-Der'in, aylýk seminerleri devam ediyor. Yazar Hamza Er'in konuþmacý olarak katýldýðý "Sorumluluk Bilinci ve Öncüler" adlý seminer dernek binasýnda gerçekleþtirildi. Hamza Er, Çorum'da muvahhid kardeþleriyle buluþmuþ olmanýn memnuniyetini dile getirdi. Bugünün Müslümanlarýn olarak sorumluluk almama, yükün altýna girmeme gibi zaaflar taþýdýðýný kaydeden Hamza Er, mevcut durumda iki tür yaklaþýmýn yaygýnlaþtýðýný belirterek, "Birinci hal, içine kapanan, bireysel ibadetlerle yetinen, kurtarýcý bekleyen, bir gün uyandýðýnda her þeyin deðiþmiþ olabileceði beklentisiyle ömrünü tüketenler, ikincisi ise, bu çaðda artýk yetinilmesi gerekenin, olmasý gerekenin, mevcut durum olduðuna kanaat getirenlerdir. Esasýnda ikinci hal daha tehlikeli sonuçlar doðurmaktadýr. Kapitalist tüketim kültürü, liberal, Demokratik hayat tarzýnýn yaygýnlaþmasýndan rahatsýzlýk duyulmamasý hatta kanýksanmasý, bu batýlý modelle yetinen, onda karar kýlan Ýslamcýlarýn görülmesi, adeta yeni bir itikat oluþturmaktadýr. Günümüzün Ýslamcýlarý 'biz bugüne kadar yanlýþ okumuþuz, bakýn ne güzel herkes özgürce her istediðini yerine getirebiliyor, tüm özgürlük alanlarýnýn önü açýk, daha ne istiyoruz, Ýslam'ýn bir devlet talebi yok ki, bunun ötesini talep etmenin bir anlamý yok ki' sözlerini birbirlerine fýsýldamaya baþlamýþlardýr. Bu iki problemli yaklaþým, rahat ve konforundan taviz vermeyen, sorumluluk almaya, fedakârlýk göstermeye ve bedel ödemeye razý olmayan fertleri ortaya çýkarmýþtýr. Allah'ýn dinine yardým eden, fedakâr, cesur örneklikler görülmemektedir. Sâbikûn olarak adlandýrdýðýmýz öncüler, dava adamlarý çýkmamaktadýr" Konuþmanýn son bölümünde, Kur'an'ýn bildirdiði sabikun örneklerini tanýtan Hamza Er, Ashab-ý Kehf, Havariler, Yasin suresindeki þehrin en uzak noktasýndan gelen adam, Hz. Musa'nýn davetine icabet eden Firavun'un sihirbazlarý ve Hz. Muhammed'e zor zamanda tabi olan ashabýn seçkin insanlarýnýn öncülüðü hak eden yönlerini dinleyenlere aktardý. Hamza Er ve beraberindekiler Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini de ziyaret ettiler. CHP'li gençler Ýstiklal Marþý daðýttý Gýda Ýþleme Teknolojileri Fuarýna Çorum ilgisi Eren Ecevit CHP Ýl Gençlik Kollarý Ýstiklal Marþýnýn kabulünün 92. yýldönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Parti binasý önünde yapýlan programda konuþan CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit, "Maneviyatýmýzý, benliðimizi, kimliðimizi kaybettirmeye çalýþanlara inat bugün burada CHP Çorum Ýl Gençlik Kollarý olarak Ýstiklal Marþý ve Gençliðe Hitap daðýtmak için toplandýk. Hevesimizin her kýrýldýðýnda Ýstiklal Marþýmýzý ve Gençliðe Hitabýmýzý bir defa okumamýz yeterlidir. Nerden nereye diye devam etmek istiyorum. Bir devrin bittiði bütün imkansýzlýklara bütün olmazlýklara raðmen kazanýlan savaþlar. O gün Türklük uðruna onikisinde, onüçünde kýz çocuðunun eline silah alýp onbaþý rütbesiyle alayda cephede görev aldýðý þimdilerde ise Türklüðünden gurur duyacaðýna Türklük nedir, sen Türküm dersen o da Kürdüm der diyen bir iktidar Alman baþbakanýna bakýyorum biz Almanýz, Ýngilizlerin baþbakanýna bakýyorum biz Ýngiliziz, Türkiye'nin baþbakanýna bakýyorum etnik milliyetçiliðe karþýyýz. Bu nedir Allah aþkýna, bu neyin korkusudur. Yeri geliyor Mevlanacý kesiliyorlar fakat mevlananýn Türklüðe hizmetlerinden bir haberler, yeri geliyor Mehmet Akifçi kesiliyorlar, Ýstiklal Marþýný gençliðe hitabý andýmýzý kaldýrma çabasýndalar. Mehmet Akif'in ne kadar güçlü duygularla Türklüðe baðlý olduðundan bir haberler" Konuþmanýn ardýndan CHP'li gençler üzerinde Ýstiklal Marþý ve gençliðe hitabenin yer aldýðý broþürleri vatandaþlara daðýttýlar. Programa CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'a katýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Gýda ve Yem Þube Müdürü Cevdet Akyüz ve Gýda ve Yem Þubesinde çalýþan resmi kontrol görevlileri Ýstanbul'da açýlan 11. Gýda Ýþleme Teknolojileri Uluslar arasý Ýhtisas Fuarýný gezdiler. Fuarda özellikle 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ve bu kanuna göre çýkarýlan yönetmelikler kapsamýnda, iþyerlerinde bulunmasý gereken hijyen ekipmanlarý, iþyeri duvar kaplamalarý, zemin malzemeleri ve giderler, süt ekipmanlarý, frigofrik taþýyýcý sistemler, kasap ve mezbaha alet ve ekipmanlarý konularýnda inceleme yapan ve detaylý bilgi alan Erkan Elfaz Ermiþ ve kontrol görevlileri bu sektördeki yenilikleri de yakýndan takip etme fýrsatý buldular. Fuarda Çorum'dan birçok firma temsilcisiyle de karþýlaþýlan Ermiþ Ýl üreticilerinin bu konuda ne kadar ilgili olduklarýný ve teknolojiye ilgi duymalarýndan dolayý teþekkür etti. Fuarýn oldukça verimli geçtiðini belirten Ermiþ, bundan sonrada bu tür fuarlara Çorum'da firmalarla beraber katýlým için organizasyonlar yapýlacaðýný ayrýca fuarda yerli firmalarýn ürettiði teknolojik ürünlerinin yoðun olarak görülmesinin de sevindirici olduðunu belirtti.

8 YAÞAM 8 Çocuk doðduktan 6 ay Temel ve Dursun avlanmaya çýkarlar.o tepe senin,bu tepe benim gezerlerken bir de bakarlar ki tam karþýlarýnda bir deve kuþu. Temel hemen tüfeðine el atar. Bu sýrada bizimkilerigören deve kuþu her zaman ki gibi kafasýný kuma gömer. Temel þaþkýn þaþkýn etrefýna bakmaktadýr. Dursun'a seslenir. -Ula Tursun,temun burda bir deve kuþu vardý, nereye citmiþtur? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü sonra odasý ayrýlmalý Uzmanlara göre uzun süre anne-babasýyla birlikte uyuyan çocuklarda kiþisel geliþim geç tamamlanýyor. Ergenlik dönemi sonrasýnda cinsiyet kaymasý yaþayabilen bu çocuklarýn; eðitim, sosyal hayat ve aile içerisinde sýkýntýlarý oluyor, psikolojik geliþimlerindeyse baðýmlýlýkla karþýlaþabiliyor.çocuk eðitiminde en önemli konulardan biri anne-babasýyla birlikte uyuyan çocuðun yataðýný ayýrmak. Neredeyse ilkokul çaðýna gelene kadar ebeveynin yanýnda uyumak isteyen çocuklar, kiþisel geliþimlerini geç tamamlýyor. Uzmanlar ise birlikte uyumanýn ileride cinsiyet kaymasý oluþturacaðýna dikkat çekiyor. Aile Danýþmaný Fatma Taþ, akýllý beyinin (korteks) uyuyuncaya kadar her þeyin tam farkýnda olduðunu ancak çocuk uykuya geçtiði andan itibaren kontrolün artýk bilinçaltýna geçtiðini belirtiyor. Taþ, çocuklarýn 6 aylýkken anne ve babasýnýn yanýnda yatýrýlmasýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini söylüyor. Pedagog Yasemin Eyüpoðlu ise çocukluðunda babasýyla saðlýklý rol model iliþkisini geliþtirememiþ ve annesine baðýmlý büyümüþ bir erkek çocuðun ergenlik sonunda erkekliði reddedebildiðini ve kýzsal bir cinsiyet tutumu sergileyebildiðini söylüyor. Eyüpoðlu na göre uzun süre anne ya da baba ile birlikte yatan kiþiler de ileriki dönem eðitim hayatýnda, sosyal hayatta ve aile hayatýnda problemler yaþayabiliyor. Aileler bebeklerinin ihtiyaçlarýný anýnda karþýlamak ve kontrollü büyütmek için bebekleri kendi odalarýnda uyutuyor. Ancak zaman içinde bu durum alýþkanlýk haline geliyor. Bebek büyüyor ve 5-6 yaþýný geçmesine karþýn anne-babasýyla uyumaya devam ediyor. Genellikle de anneler çocuðu yanýnda yatýrýyor ya da çocuðun odasýnda kalýyor. Bazen bu durum babalarda da görülebiliyor. Ancak birlikte uyumanýn birçok sakýncasý olduðunu kaydeden Fatma Taþ, akýllý beyinin uykuya geçmesiyle kontrolün bilinçaltýna geçtiðini, bilinçaltýnýn ise herkeste 5-6 yaþ mantýðýnda olduðunu ifade ediyor. Taþ, ebeveyni ile birlikte uyuyan çocuklarda özgüvenin saðlýklý bir þekilde oluþmadýðýný, cinsel dürtüleriyle birlikte ruhsal boyutta deðiþmeler olduðunu ve çocuðun bir ömür anne rahmindeymiþ gibi yaþadýðýný dile getiriyor. Taþ, ebeveyn ile uyuyan çocuklarla ilgili þu örnekleri veriyor: 18 yaþýna gelmiþ genç bir erkek annesiyle ayný yatak odasýnda yatýyor ve oradan ayrýlmak istemiyordu. Sonuçlara bakýldýðýnda hiç platonik duygu yaþamamýþ ve karþý cinse karþý duygusal idolü annesi olmuþ. Çünkü annesi onun merkezinde kalmýþtý. 5. sýnýfa giden ve hâlâ annesi ile yatmak isteyen bir baþka danýþaným ise ayrýlmamak için okula dört aydýr gitmiyordu. Anneye o kadar çok alýþmýþtý ki, okula gittiðinde annesini kaybetme korkusu yaþýyo r d u. Danýþanlarýmdan bir erkek çocuðu ise annesini o kadar içselleþtirmiþ ki sürekli annesiyle birlikte yaþadýðý için konuþmasýyla, tarzýyla onun gibi davranýyordu. Bebekliðinde uzun süre annesi ile birlikte yatan bu çocuk, kendi kimliðini hiç kuramadan anne modelini tercih ediyor. Taþ; bazý ailelerde boþanmalarýn ve büyük sorunlar yaþanmasýnýn temelinde eþinin çocuðuyla sürekli ayný odada yatmasý, babanýn yalnýzlaþmasý gibi sebepler olduðuna da dikkat çekiyor. Ailelerin saðlýklý, özgüvenli ve huzurlu insan yetiþtirebilmeleri için bebeklerini ilk günlerden itibaren odasýnda yatýrmaya baþlamalarýnýn önemli olduðunu söyleyen Aile Danýþmaný Taþ, Merhamet, þefkat duygularý aðýr basýyorsa altý ayla bir yýl içinde kesin odalarýný ayýrmalarý gerekiyor. diye konuþuyor. Psikolog Yasemin Eyüpoðlu da anne-babasýyla yatan çocuklarýn özellikle 4-6 yaþ arasýndaki özdeþim dönemlerinde çeþitli sorunlarla karþýlaþabildiðini kaydediyor. Yani dýþlanmýþ anne ve babacý bir kýz çocuðu ile dýþlanmýþ baba ve anneci hassas bir erkek çocuðu meydana geliyor. Eyüpoðlu, Bu 4-6 yaþtaki rol model süreciyle baþlayan tercih, eðer sonrasýnda da güçlü bir model bulunmazsa cinsiyet seçiminde sorunlara dönüþebiliyor. ifadelerini kullanýyor. Çocuklarda doðru psikolojik geliþim nasýl anlaþýlýr? 5-6 yaþlarýnda çocuk kendi cinsleriyle de oyun kurmalý. Bir erkek çocuk rekabetten, futbol gibi erkeksi oyunlardan kaçýnmamalý. Her iki cinsin de oyuncak seçimlerine dikkat edilmeli. Çocuklarýn çizdiði resimlerde cinsiyet farklýlýklarý görülmeli. Çocuklarýn odasýný ayýrýrken bunlara dikkat! Yürümeye baþlayan, memeden uzaklaþmaya baþlayan çocuk, ayrý odaya geçebilir. Önce bir süre çocuðun odasýnda o uyuyana kadar onun yataðýnda eþlik etmek. Sonra bir süre odada baþka bir yatakta çocuk uyuyana kadar eþlik etmek. Bir müddet sonra örneðin 3 hikâye okuduktan sonra gideceðim demek. Daha sonra 1 hikâyeden sonra gitmek. Son olarak da yataðýna yatýrýp ayrýlmak. 19:50 Osman, Halis, Metin, Vedat ve Fatih özel bir operasyon için sivil olarak görevlendirilirler. Örgütten kaçan bir terörist Osmanlara ulaþmak için bir köye sýðýnmýþtýr. Ama ayný adamýn peþinde Miro, Jiyan ve Teo da vardýr. Köyde Osman'ýn timi Miro'nun adamlarý tarafýndan çembere alýnýr. Bu çemberden çýkamayan Halis ve Metin ölümle burun buruna gelir. Osman adamlarýný teröristlerin elinden almak için çok riskli bir plan yapar. Diðer taraftan Ercü'ye gelen bir ziyaretçi Çeliktepe Karakolu'nu karýþtýrýr. Fýrat bankadan ayrýlmayý düþünürken, babasý Hikmet duruma el koyar ve ondan beklemesini ister. Hikmet in, Sermet le yýllardýr sürdürdüðü gizli iliþkisi, Sermet in öfkesini frenlemeye yetecek midir? Irmak ýn, Fýrat ve Narin hakkýnda gittikçe büyüyen þüpheleri, onlarý takip etmesi için tuttuðu dedektif Ayhan ýn getirdiði yeni bir bilgiyle yön deðiþtirir. Sakarya Fýrat 20:00 Merhamet 20:00 Alemin Kýralý Aslan, çocukluk arkadaþý Dündar'ýn petshopa gelmesiyle gerilir. Dündar, çocukluk ve gençlik yýllarýnda her alanda Aslan'ý geçmiþ ve Aslan hep ikinci planda kalmýþtýr. Ayný çarþýda büyük bir petshop açacaðýný söyleyen Dündar, Aslan'ýn iyice moralini bozar. Bu dükkanýn açýlmasýný engellemek için Aslan elinden gelen her þeyi yapmaya baþlar. Jülide'nin uçaðýnda bulunan þüpheli paket yolcularý ve Jülide'yi büyük bir paniðe sokar. Ancak bu þüpheli paketin her yerde Jülide'nin karþýsýna çýkmasý onu iyice çileden çýkarýr... Yusuf Akçora Yusuf Akçora, Kazanlý Yusuf Akçora (Tatarca: Yosýf Aqçura; d. 2 Aralýk 1879[1] Ulyanovsk, Simbir - ö. 11 Mart 1935 Ýstanbul), Türkçülük akýmýnýn önde gelen temsilcilerinden olan Tatar yazar ve siyaset adamý.türk Tarih Kurumu nun kurucu üyelerindendir. TBMM'de 2, 3 ve 4. dönem Ýstanbul milletvekili, 5. dönemde 1935'te Kars milletvekili olarak mecliste yer almýþtýr yýlýnda yayýmladýðý Üç Tarzý Siyaset adlý makalesi Türkçülük akýmýnýn manifestosu kabul edilir.akçora nýn Türkçü düþünce tarihindeki yeri, çaðdaþý olan Ziya Gökalp'in gölgesinde kalmýþtýr fakat Mustafa Kemal Atatürk ün çalýþma arkadaþý olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel yapýsýnýn oluþmasýnda katkýlarý olmuþtur.yusuf Akçora'nýn Türkçü fikirleri, Sovyetlerin çökmesi ve Orta Asya'daki Türk Devletleri'nin baðýmsýzlýklarýna kavuþmalarýyla yeniden güncellik kazanmýþtýr.2 Aralýk 1876 da Moskova nýn doðusundaki Ulyanovsk ta (eski adýyla Simbir) dünyaya geldi. Kazan a göç etmiþ Kýrým Türkleri nden aristokrat bir ailenin mensubu idi. Babasý çuha fabrikasý sahibi fabrikatör Hasan Bey, annesi Yunusoðullarý ndan Bibi Kamer Banu Haným idi. 2 yaþýnda iken babasýný kaybetti ve annesi ile birlikte yedi yaþýna gelmeden Ýstanbul'a göç ettiler. Annesi, Ýstanbul da Daðýstanlý Osman Bey ile evlendi. Osman Bey, Yusuf un eðitimi ile yakýndan ilgilendi, onu asker olmaya teþvik etti.kuleli Askeri Lisesi'nde öðrenim gördükten sonra 1895 yýlýnda Harbiye Mektebi ne girdi. Harbiye yýllarýnda Necip Asým Yazýksýz'ýn, Veled Çelebi'nin, Bursalý Tahir Bey'in Türkçülüðe ait yazýlarý ile Ýsmail Gaspýralý nýn Bahçesaray da yayýmlanan ve bir ara Ýstanbul da da daðýtýlan Tercüman Gazetesi Türkçülük fikirlerinin oluþmasýný etkiledi de Malumat Dergisi nde yayýmladýðý Þehabettin Hazret adlý ilk makalesini Rusya Türkleri ile Osmanlý Türkleri ni tanýþtýrma amacýyla kaleme aldý. ÞAKÞUKA Malzemeler 1 adet Patlýcan Kýzartmak için Sývýyað 1 adet Kabak 2 adet (Sos için) Domates 1 adet Patates 1 adet Soðan 1 kahve fincaný Zeytinyaðý 2 adet Biber 1 diþ Sarmýsak Tuz 1 çay kaþýðý Sirke Nerede etkili bir hükümet varsa, orada diktatörlük vardýr. Harry S Truman Yemeðin Tarifi Kabak, patlýcan ve patatesin kabuklarýný soyup, küp biçiminde doðrayýn. Patlýcanlarý tuzlayýp, yarým saat bekletin. Yýkayýp suyunu süzün. Tavaya sývý yaðý alýp kýzdýrýn. Önce patatesi sonra kabak ve patlýcaný kýzartýn. Servis tabaðýna alýn. Sosu için, domateslerin kabuklarýný soyup çekirdeklerini alýn. Küçük küçük doðrayýn. Zeytinyaðýný tavaya alýp yemeklik doðradýðýnýz soðanlarý kavurun. Domatesleri ilave edin. Domates suyunu çekene kadar bekletin. Ezilmiþ sarmýsak ve sirkeyi ekleyin. Tuzunu ayarlayýn. Biberleri küp biçiminde doðrayýp, sývý yaðda kýzartýn. Yemeðin üzerine koyup servis yapýn. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber Haberler 20:00 Karadayý 22:30 Tozlu Yollar Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin 23:45 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Yalan Dünya 21:30 Kayýp Þehir Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:50 Beni Böyle Sev 22:30 Leyla Ýle Mecnun Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna

9 HABER 9 Öðrenciler okullarý tanýdý Osmancýk'ta Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif'i anma etkinliði Osmancýk Belediyesi Kültür Merkezinde Ýstiklal Marþýnýn kabulünün 92. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý yapýldý. Osmangazi Ýlkokulunun koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen anma programýna Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Jandarma Komutan Vekili Erdal Kaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok Ýlçe Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Mal Müdürü Hüseyin Zengin ve sivil toplum örgütü liderleri ile birlikte öðrenci, öðretmenler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Okul Müdürü Mustafa Alparslan'ýn açýlýþ konuþmasý ve kurtuluþ mücadelesini anlatan öðrenci þiirleri okundu. Öðrencilerin canlandýrdýðý Ýstiklal Marþý oratoryosundan sonra ilçe gelenlinde ilkokul, ortaokul Ýstiklal marþýný ezbere okuma yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra lise kategorisinde baðýmsýzlýk konulu þiir ve kompozisyon dalýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri takdim edildi. Ýstiklal Marþýný okuma yarýþmasýnda duygu dolu anlar Ýstiklal Marþýnýn kabulünün yýl dönümü nedeni ile Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün düzenlediði etkinlikler devam ediyor.kutlamalar çerçevesinde liseler arasýnda "Baðýmsýzlýk" konulu þiir ve kompozisyon yarýþmalarý düzenlenirken ilkokullar ve ortaokullar kategorisinde de "Ýstiklal Marþýný Ezbere Okuma" yarýþmasý yapýldý.yarýþma heyecaný ile Osmancýk Kültür Merkezini dolduran minikler öðretmenlerine duygu dolu anlar yaþattýlar. Ýlkokullar kategorisinde birincilik ödülüne layýk görülen Daniþment Ýlkokulu 4A sýnýfý öðrencisi Salih Taþkeser Ýstiklal Marþýný okurken beden dili ve mimikleri ile jüriyi etkiledi. Ses tonu ve vurgulamalarda oldukça baþarýlý olan minik Salih'i yarýþmaya katýlan bütün arkadaþlarý ayakta alkýþladý. Ýlkokullar kategorisinde ikinciliði ise Gemici Ýlkokulundan Rümeysa Gül ve üçüncülüðü ise Koyunbaba ilkokulundan Alptuð Üçer aldý. Ortaokullar kategorisinde Damatoðlu Ortaokulundan Nagihan Seyrek, ikinci 75. yýl Cumhuriyet Ýlkokulundan M. Bilge Gül ve üçüncü Yaylabaþý Ortaokulundan Elif Mumcu aldý. Liseler arasý þiir dalýnda Ömer Derindere Anadolu Öðretmen lisesinden Zeynep Bengisu Demir ve yine ikinci ayný okuldan Yunus Emre Soyinan ve üçüncü ise ÝMKB Metem'den Hakan Top oldu. Liselerarasý kompozisyon dalýnda Osmancýk Lisesinden Dilara Karataþ, kinci Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesinden Hümeyra Çetin ve üçüncü Osmancýk Ýmam Hatip Lisesinden Merve Nur Demir oldu.öðrenciler ödüllerinin Osmancýk Kültür Merkezinde Osmangazi Ýlkokulunun koordinatörlüðünde dün gerçekleþtirilen Mehmet Akif Ersoy'u anma programýnda aldýlar. Daniþment Ortaokulu 8. sýnýf öðrencilerinin bir üst öðrenim kurumlarýný tanýmlarý için gezi düzenledi. Müdür Yardýmcýsý Murat Potuk'un organize ettiði gezide öðrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Recep Uysal ve Türkçe Öðretmeni Eren Serinci'de eþlik ettiler. 30 öðrencinin katýldýðý gezide Osmancýk Metem, Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi, Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi ile birlikte Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi gezildi. Osmancýk Metem'in bütün bölümlerini gezen öðrenciler atölyelerdeki uygulamalarý yerinde gördüler. Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesinde uygulamalý derslere giren öðrencilere Okul Müdürü Aþkýn Liman ve Müdür Baþyardýmcýsý Ünsal Karaman bilgi verdiler. Öðrenciler daha sonra Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi, Ýmam Hatip Lisesini gezerek bilgi aldýlar. Ýskilip tarihinin en büyük alt yapý projesi hayata geçiyor Ýskilip'in kanalizasyon ve yaðmur suyu þebekesi yapýmý için Belediye Baþkaný Numan Sezer geçtiðimiz yýl Ýller Bankasý nezdinde giriþim baþlatmýþtý. Müracaat kýsa sürede kabul edilerek 2012 yýlý içinde etüt ve proje çalýþmalarý tamamlandý. Tarihi bir adým olan altyapý projeleri 2012 yýlýnda ihale edilerek bitirilmiþti yýlý içinde yapým ihale çalýþmalarý baþlarken, Ýller Bankasýnca bu hafta içinde uygulamada çýkabilecek aksaklýklarýn asgariye indirilmesi için uygulama projelerinin son kontrolleri tamamlandý. Önümüzdeki günlerde tarihinde ilk defa Ýskilip'in kanalizasyon ve yaðmur Suyu þebeke uygulama ihalesi yapýlacak ve çalýþmalara baþlanacak. Belediye Baþkaný Numan Sezer Belediye Meclisinin Mart 2013 ayý toplantýsýnda konu hakkýnda Belediye Meclis Üyelerini de bilgilendirdi. Sezer, yapýlacak olan altyapý çalýþmasýyla kapsam olarak Ýskilip tarihinin en büyük projesinin gerçekleþtirileceðini belirterek Ýskilip'e hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. Ýmaret Cami bahçesinde bulunan mezar taþlarýnýn sýrrý çözülüyor Osmancýk'ta tarihi Ýmaret Cami'nin bahçesinde bulunan mezar taþlarýnda yazýlý olanlar yazar Ethem Erkoç tarafýndan okunularak tercüme yapýlmaya baþlandý. Ýl Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru ile yazar Ethem Erkoç, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Osmancýk'ta tarihi Ýmaret Cami'nin bahçesinde bulunan mezar taþlarýnda yazýlý olanlarýn çevirisinin yapýlmasý için Ýl Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü tarafýndan çalýþma baþlatýldý. Çalýþmayla ilgili olarak yazar Ethem Erkoç ile birlikte ilçeye gelen Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Osmancýk'ýn önemli bir tarih mirasýna sahip olduðunun altýný çizen Özüdoðru, "Osmancýk'ta bulunan Ýmaret Cami bahçesindeki Ýller Bankasý Ankara Bölge Müdürü Ensar Aktaþ, Osmancýk'ta gerçekleþtirilen alt yapý çalýþmalarýný yerinde inceledi. Aktaþ, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte çalýþma yapýlan alanlarý gezdi. Ýller Bankasý tarafýndan ihale edilen büyük alt yapý projesi kapsamýnda Osmancýk'taki çalýþmalar hakkýnda bilgi almak üzere ilçeye gelen Ýller Bankasý Bölge Müdürü Ensar Aktaþ, ilçede sürdürülen kanalizasyon hatlarý döþeme çalýþmalarý yerinde inceledi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve yüklenici firma Bakýr Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Dursun Bakýr ile çalýþmalar alanlarýný gezen Aktaþ, Osmancýk'ta büyük bir alt yapý projesinin hayata geçirileceðini ve bu noktada çalýþmalarýn hýzla devam ettiðine vurgu yaptý. Ýlçede bulunan kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu gibi hatlarýn deðiþtirileceði ve uzun yýllardýr kullanýmlarýndan doðan sorunlarýn çözüme kavuþturulacaðýna dikkat çeken Aktaþ, ayrýca Arýtma Tesisi yatýrýmýnýn da ilçeye kazandýrýlacaðýný bildirdi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçenin 38 yýldýr kullandýðý alt yapý þebekesinin deðiþtirilmesinin büyük önem arz ettiðini dile getirerek, gerek proje aþamasýnda ve gerekse ihale sürecinde kendilerine ve Osmancýk'a büyük ilgi Sivil Savunma ve Deprem'den Korunma Haftasý nedeniyle 80. Yýl Cumhuriyet Ýlkokulu ve Ortaokulunda deprem ve yangýn tatbikatý yapýldý. Rehber öðretmenler Mürsel Þimþek ve Ecevit Akyüz'ün koordinesinde, Çorum Ýtfaiye Müdürlüðü ve 112 Acil servisinin de destekleriyle yapýlan tatbikat baþarýlý bir þekilde Okul Müdürü Turgut Çaðlayan tatbikat sonrasýnda yaptýðý konuþmada bu tatbikatlarýn gerçeðine yakýn olarak yapýlmasýnýn öðrenciler üzerinde daha iki tane mezar taþýnýn tercümesinin yapýlarak yazýlanlarýn aydýnlatýlmasý için çalýþma baþlattýk. Bu kapsamda yazar Ethem Erkoç hocamýz ile incelemelerde bulunduk. Hocamýz kýsa sürede bu çalýþmasýný tamamlayarak bir tarihi aydýnlýða kavuþturacak" Ýmar Cami bahçesindeki mezar taþlarýndaki yazýlarýn gün yüzüne çýkartýlmasýnýn önemli bir konu olduðuna dikkat çeken Baþkan Yazýcý ise, "Ýlçemiz büyük bir tarih mirasýna sahiptir. Bu tarih mirasýnýn gerek korunmasý ve gerekse kamuoyuna duyurulmasý konusunda yapýlacak ve yapýlan bütün çalýþmalara desteðe hazýrýz. Bu konuda da üstümüze düþen bütün görevlere hazýrýz" ifadelerini kullandý. Erkoç, ziyarette Baþkan Yazýcý'ya kendi kitaplarýný hediye etti. Ýller Bankasý Bölge Müdürü Aktaþ'tan inceleme göstererek destek saðlayan Ýller Bankasý Bölge Müdürü Ensar Aktaþ'a teþekkür ettiklerini dile getirdi. Çalýþma bölgelerinde incelemeler yapan ve teknik bilgiler alan Aktaþ, daha sonra ilçeden ayrýldý. 80. Yýl'da deprem ve yangýn tatbikatý büyük etki yapacaðýný ve olayý daha da ciddiye alacaklarýný belirtti. Çaðlayan, tatbikatta görev alan tüm öðretmen, öðrenci ve diðer destek birimlerine teþekkür etti.

10 HABER 10 U16'da program deðiþikliði 19 Mayýs Ýlköðretimokulu'nda Taekwondo çalýþmalarý baþladý 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu'nda Taekwondo çalýþmalarý baþlatýldý. Okulun spor salonunda yapýlan çalýþmalar 3 grup halinde devam ederken sporcular Taekwondo Antrenörü Bekir Bolat gözetiminde çalýþmalarýný yürütüyor. Yapýlan çalýþmalara okul öðrencilerinden yaklaþýk 200 kiþi katýlýyor. Öte yandan sporcularýn ailelerinin de çalýþmalara büyük ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Okul idarecileri yaptýklarý açýklamada bu etkinlikte amaçlarýnýn öðrencilerini spora yönlendirerek kötü alýþkýnlýklardan uzak tutmak olduðunu belirttiler. Okul yönetimi Okul spor kulübü ve aile üçgeninde öðrencileri her alanda yetiþtirmek ve geliþtirmek amaçlarýnýn olduðunu dile getirerek. "Öðrencilerimizi sosyal hayatta bekleyen kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak amacý ile bu tür çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. Milli ve manevi deðerlerine baðlý milletini bayraðýný seven inancý ve idealleri uðruna fedakarlýk yapabilen nesillerin yetiþmesi en büyük gayemizdir. 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu ailesi olarak bu güçlü yapýya Taekwondocularýmýzý da dahil ettiðimizden dolayý çok mutluyuz. Bu güçlü yapýda çalýþmalarýna devam eden idareci, öðretmen, antrenör, sporcu ve tüm velilerimizi tebrik ediyor, saygýlar sunuyoruz." Ýl Futbol Tertip Kurulu Mart 2013 tarihlerinde oynanacak olan U-16 Ligi 4. Hafta müsabakalarýnda tarih saat ve saha deðiþikliði yaptý. Yapýlan deðiþikliðe göre,çimentospor-çorumspor müsabakasý 16 Mart 2013 cumartesi günü saat da 1 nolu sahada oynanýrken, H.E. Kültürspor, Ýskilip Belediyespor müsabakasý yine 16 Mart 2013 Cumartesi günü saat de 1 nolu sahada oynanacak. 17 Mart 2013 Pazar günü 1907 Gençlikspor'un Gençlerbirliði müsabakasýna çýkmayacak olmasý nedeni ile Ulukavakspor-Alaca Belediyespor müsabakasý 17 Mart 2013 Pazar günü saat de 1 nolu sahada oynarken ayný tarihte oynanacak diðer bir karþýlaþma ise Gençlik Çepnispor, Çorum Belediyespor arasýnda oynanacak. Gençlik Çepnispor-Çorum Belediyespor müsabakasý ise 17 mart 2013 Pazar günü saat da 2 nolu sahada oynanacak. Mehmet Akif Ersoy'un torunu dedesini anlatacak Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun, Çorum'da "Dedem Mehmet Akif" konferansý ile Mehmet Akif Ersoy'u anlatacak. Çorum Belediyesi, Ýstiklâl Marþý'nýn TBMM'de kabulünün 92. yýl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý çerçevesinde düzenleyeceði "Dedem Mehmet Akif" konferansý 14 Mart 2013 Perþembe tarihinde gerçekleþtirilecek. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun'un konuþmacý olarak katýlacaðý "Dedem Mehmet Akif" konferansý 14 Mart 2013 Perþembe günü saat 14.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Çorum Belediyesi, programda ayrýca Mehmet Akif Ersoy'un eseri olan Safahat katýlýmcýlara hediye edilecek. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi öðrencileri Yeþilay Haftasý dolaysýyla düzenledikleri etkinlikle velilere "Sigara ve Alkole Hayýr" çaðrýsýnda bulundular. Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen programda, þiir, mizah ve gösterilerle içki ve sigaranýn zararlarýný anlatmaya çalýþan öðrenciler, sigara ve uyuþturucu maddelere dikkat çekerek, bunlardan uzak durmanýn faydalarýný anlatmaya çalýþtýlar. Öðrenciler, yaptýklarý gösterilerde tüm velileri, gelecekte saðlýklý bir toplumun Alkolsüz ve dumansýz bir yaþamda olacaðýný ifade ederek, "Sigara, Alkol ve Uyuþturucu 'ya Hayýr" dediler. Program sonunda öðrenciler velilerden topladýklarý sigaralarý hep birlikte kýrarak, "Biz çocuklarýnýz sizi uyarýyoruz. Sigara ve alkol ile bize yaklaþmayýn. Biz saðlýklý anne ve babalar istiyoruz. Bu bizim hakkýmýz" diyerek velilerin sigara ve alkolden uzak durmalarýný istediler. "Sigara ve alkol"e hayýr dediler Belediye, kan vermeye devam ediyor Belediye Safahat hediye etti Çorum Belediyesi, Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma haftasý nedeniyle bastýrdýðý Safahat'ý öðrenciler ve halka daðýttý. Ýstiklâl Marþý'nýn TBMM'de kabulünün 92. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenirken, program öncesi Çorum Belediyesi tarafýndan katýlýmcýlara Safahat kitabý daðýtýldý. Mehmet Akif Ersoy'u anlamak ve anlatmak için Çorum Belediyesi olarak bir çalýþma yaptýklarýnýn altýný çizen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Milli þairimiz ve milli marþýmýzýn yazarý olan Mehmet Akif Ersoy'un eserini, gelecekteki nesillerimizin buna itibar etmesi ve kendi devletini, varlýðýný, her þeyini anlamasý bakýmýndan Safahat bastýrarak ilgililerine daðýttýklarýný kaydetti. Candan, "Milli Þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ý ülkemizin en çok okunan kitaplarýnýn baþýnda gelmektedir. Bu deðerli eseri her Türk vatandaþýnýn özellikle de gençlerimizin okuyup iyi anlamasý gerekmektedir" Çorum Belediyesi ile Kýzýlay Çorum Þubesi Kan Merkezi tarafýndan yapýlan iþbirliði ile Belediye çalýþanlarý kan baðýþlamaya devam ediyor. Daha önce Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Temizlik Ýþleri Müdürlüðü çalýþanlarý kan baðýþýnda bulunurken, son olarak Belediye Merkez binasýnda bulunan personeller kan baðýþýnda bulundular. Belediye'nin daha sonra Park Bahçeler Müdürlüðü ile Ýtfaiye Müdürlüðü'nde de kan baðýþý kampanyasý yapýlacaðý belirtilirken, Çorum Belediyesi bünyesinde yapýlan kan baðýþlarýnda istenilen miktarda kan baðýþýnda bulunulmasý Kýzýlay tarafýndan takdirle karþýlandý. Çorum halkýnýn kan baðýþý konusunda duyarlý olduðunun altýnýz çizen, Kýzýlay Çorum Þubesi Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Yeþim Yýlmaz, "Özellikle kurumlarda toplu olarak yapýlan kan baðýþlarý baþarýlý oluyoruz. Çorum Belediyesi, bu kapsamda Kýzýlay'a ciddi miktarda kan baðýþý yapýlmasýný saðladý. Bizleri yalnýz býrakmayan baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere tüm belediye yetkililerine ve kan baðýþýnda bulunan çalýþanlara teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Belediye olarak çalýþanlarýmýzdan gönüllü olarak kan baðýþý yapýlmasýný saðlamaya çalýþtýk ve çalýþanlarýmýz gönüllü olarak kan baðýþýnda bulundular, Müdürlüklerimiz kan baðýþý konusunda duyarlý davranýyor. Arkadaþlarýmýzdan durumu iyi olan ve herhangi bir rahatsýzlýðý olmayanlar kan verebiliyorlar. Kan baðýþý sonucunda kan ihtiyacý olan hastalarýmýzýn kan ihtiyacýný giderilmesi için çok önemli olduðunu hepimiz biliyoruz. Organ nakli olsun, organ baðýþý olsun, kan baðýþý olsun bunlar çok önemli o nedenle her hangi bir rahatsýzlýðý olmayan herkesin kan vermesi gerekiyor. Saðlýk açýsýndan da kan baðýþý çok önemli kan vermek güzel bir davranýþtýr''

11 SPOR 11 Çorum Basketbol Ýhtisas Yozgat'ta 'Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi' hizmete baþladý Mart 2012 tarihleri arasýnda Yozgat'ta yapýlacak olan Kulüplerarasý Yýldýz Erkekler Basketbol Bölge Þampiyonasý'nda Çorum'u Basketbol Ýhtisas takýmý temsil edecek. Basketbol Ýhtisas takýmý müsabakalara katýlmak üzere bugün saat de hareket edecek ve saat de yapýlacak olan teknik toplantýda kura çekiminin ardýndan rakipleri belli olacak. Turnuvaya iyi hazýrlandýklarýný belirten antrenör Yaþar Yýlmaz gruptaki bir çok takýmý tanýdýklarýný söyledi. Yýlmaz, "Oyuncularýmýzýn tamamý uzun zamandýr okul-kulüp ve spor okulunda beraber oynuyorlar. Hedefimiz bu gruptan çýkýp Anadolu þampiyonasýna katýlmak olacaktýr." Turnuvaya katýlacak takýmlar ve Basketbol Ýhtisas takýmýnýn olasý rakipleri þunlar: Amasya, Bolu, Bartýn, Çankýrý, Eskiþehir, Kýrýkkale, Kastamonu, Kýrþehir, Karabük, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak il birincileri. Eker "Spor merkezimizde Haber: Yasin Yücel bayan üyeler için step 'Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi' aerobik, pilates, fitness Bahçelievler Mahallesi Þenyurt Caddesi uygulamalarý, sýkýlaþtýrma adresinde hizmete baþladý. Can Dostu Spor ve programlarý, kilo verme, Saðlýk Merkezi danýþmaný Beden Eðitimi ve Spor kilo alma ve bölgesel kas Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker merkezde verilen hizmetler hakkýnda þu bilgileri verdi. geliþim programlarý uygulanmaktadýr. Ayrýca erkek Eker "Spor merkezimizde bayan üyeler için üyelere yönelik vücut geliþtirme, bölgesel zayýflalaþtýrma programlarý, kilo verme, kilo alma ve step-aerobik, pilates, fitness uygulamalarý, sýkýma, fitness ve kiþiye özel bölgesel kas geliþim programlarý uygulanmaktadýr.ayrýca erkek üyelere yönelik vücut geliþtirme, antrenman programlarý bölgesel zayýflama, fitness ve kiþiye özel antrenman programlarý uygulanmaktadýr. Spor merke- uygulanmaktadýr. zinde uygulanan bütün programlar uzman antrenörler kontrolünde takip edilmekte ve uygulatýlmaktadýr. Kilo verme programlarýnda üyelerimize çok özel fýrsatlarla diyetisyen yardýmý da sunulmaktadýr. Spor merkezimizin geniþ ferah iç dizayný, bütün aletlerin yeni ve son sistemle kurulu olmasý, sürekli duþ alma imkanlarý ve güler yüzlü personelimizle bütün Çorum'lu hemþerilerimizi spor yapmaya davet ediyoruz. 'Canýnýn kýymetinin bilenlere' sloganýyla insan ve saðlýk odaklý bir yaklaþýmý kendisine rehber edinen merkezimiz kadýn erkek her yaþtan Hasan Eker insanýmýza kaliteli hizmet verme prensipleriyle yola çýkmýþtýr.aylýk, üç aylýk, altý aylýk ve yýllýk üyelik seçeneklerimiz ve ayrýca öðrenci indirimleri ile çok uygun fiyatlarla üyelik imkanlarý bulunmaktadýr" Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi Danýþmaný Hasan Eker, yakýn zamanda çocuklara ve yetiþkinlere yönelik etkinliklerle merkezlerinin adýndan sýkça söz ettireceklerini belirterek þunlarý söyledi. Eker "Çorum'a spor yapma imkanlarý açýsýndan farklý bir bakýþ açýsý oluþturma hedefleri bulunan Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi akademik kadrosundan aldýðý güçle çocuklara yönelik jimnastik, yüzme ve deðiþik spor branþlarýnda kurslar verme, bunun dýþýnda yetiþkinlere yönelik deðiþik (doða yürüyüþleri, kayak vs.) sportif organizasyonlar yapma gibi faaliyetlerle de bundan sonra kendisinden sýkça söz ettirecektir" Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi'ne kayýt yaptýrmak isteyenler detaylý bilgi için þu telefon numarasýný arayabilir: Gençlikspor Gençlerbirliði maçýna çýkmýyor 1907 Gençlikspor kulübü yöneticisi Neþet Servet Çetin 17 Mart 2013 Pazar günü saat da Mimar Sinan sahasýnda oynamalarý gereken Gençlerbirliðispor-1907 Gençlilspor müsabakasýna sporcularýnýn cezalý, sakat, hasta ve dershane problemlerini gerekçe göstererek çýkmayacaklarýný Ýl Futbol tertip kuruluna dilekçe ile bildirdi. 11 Aralýk 2013 pazartesi günü olaðan toplantýsýný yapan Ýl Futbol Tertip Kurulu bu müsabakanýn oynanmadan hükmen Gençlerbirliðispor ( 3), 1907 Gençlikspor ( 0 ) olarak tescil edilmesine karar verdi. Kulüplerarasý Genç Erkekler Basketbol Ýl Birinciliði H.E KÜLTÜRS.: 37 D.S.Ý: 68 PERÝYODLAR: 14-15, 7-22, 6-17, HAKEMLER: Hakan Kaya, Furkan Alagöz H.E KÜLTÜRS- POR: Erdem, Onur, Ufukcan, Mehmet, Serkan, Oðuzcan, Ýsmail, Serhat, Oytun D.S.Ý:Yusuf, Ali, Burak, Alperen, Ertuðrul, Kemal, Gökalp, Oðuzhan, Batuhan Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Samsun'da düzenlenen yaþ grubu güreþ müsabakalarýnda Çorum'u temsil ettiler.bu müsabakalarda serbest stilde 58 kg'da Özgür Yiðit ikinci, Grekoromen stilde 46 kg' da Ýsa Arslan ikinci, 42 kg'da ise Zekeriya Sinan Ýpek üçüncü oldu. Çorum takýmý sporcularý serbest stilde birincilik elde ederken, Grekoromen stilde ikinci oldular. Derece yapan sporcular Nisan tarihlerinde Edirne'de yapýlacak olan yaþ grubu Türkiye þampiyonasýnda ilimizi temsil edecekler. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi güreþçilerinin büyük baþarýsý ÝL ÖZEL ÝDARE: 92 GENÇLÝKSPOR: 50 PERÝYODLAR: 26-19, 27-11, 12-8, HAKEMLER: Haluk Yakýn, Furkan Alagöz ÝL ÖZEL ÝDARE: Muhammed, Kubilay, Çaðrý, Batuhan, Burak, Tahaberk, Abdullatif, Cafer, Erencem, Ömer, Onur, Ataberk GENÇLÝKSPOR: Emir, Eren, Burak, Furkan, Abdülsamet, Taha, Oktay, Buðra, Necati, Veysel, Erinç, Ýlkay 10 Nisan Polis Haftasý Kutlamalarý kapsamýnda her yýl düzenlenen ve bu yýl 4.'sü gerçekleþtirilen Kurumlar ve Müesseseler arasý Voleybol Turnuvasý pazartesi günü oynanan 2 karþýlaþmayla devam etti. Pazartesi günü oynanan ilk karþýlaþmada Emniyetspor ile TEMAD takýmlarý karþý karþýya gelirken, Emniyetspor rakibini 25-7, ve 25-10'luk setlerle 3-0 gibi rahat bir skorla geçmeyi baþardý. Günün ikinci maçýnda ise Voleybol Okulu rahat bir Emniyet ve Voleybol Okulu kazandý mücadele çýkardýðý karþýlaþmada Türk Telekom'u 25-12, ve 25-11'lik setlerle yendi. Turnuvaya bugün ise Ýtfaiyespor ile Uður Makine ve Cezaevispor ile Eðitim Yöneticileri takýmlarý karþý karþýya gelecekler.

12 Kültür-Düvenci maçý 1 Nolu'da oynanacak Çorum 2. Amatör Küme'de bir maçýn sahasý deðiþti. Ýl Futbol Tertip Kurulu 17 Mart 2013 tarihinde Mimar Sinan Sahasý'nda saat da oynanmasý gereken 2. Amatör Küme Büyükler Ligi 3. hafta karþýlaþmalarýndan olan H.E. Kültürspor-Düvenci Belediyespor müsabakasýnýn 1 nolu sahada ve ayný saatte oynatýlmasýna karar verdi. Çorumspor Diyarbakýr'a gidemeyebilir Belediye Elazýð'a gözünü çevirdi Ligin 27. Haftasýnda Diyarbakýr'da Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile lig mücadelesi yapmasý gereken kýrmýzý siyahlý takýmýn bu karþýlaþmaya gitmeme ihtimalinin olduðu ortaya çýktý. Maddi sýkýntýlar nedeniyle oldukça zorlu günler geçiren Çorumspor yönetimi kanadýndan bu konuda bir açýklama yapmazken, yönetimindeplasman masraflarýný karþýlayacak kaynak arayýþý içinde olduðu ancak bu kaynaðýn þimdilik saðlanamadýðý iddia edildi. Kaynaðýn saðlanamamasý durumunda kýrmýzý siyahlý yönetimin Diyarbakýr deplasmanýna gitmeme yönünde bir karar alacaðý ileri sürüldü.kýrmýzý siyahlý kulüp baþkan Rumi Ispanak'ýn yapacaðý basýn toplantýsý ile bu konuya bir açýklama getirmesi bekleniliyor.son haftalarda ligde hakemlerin kötü yönetimi ile ardý ardýna maçlar kaybeden Çorumspor'un sahipsizliði bir kez daha su yüzüne çýkarken, kýrmýzý siyahlý takýmýn Diyarbakýr deplasmanýna gidememesi durumunda tüm þehrin ileri gelenlerinin ve siyasilerinin bu kötü imaj karþýsýnda nasýl bir duruþ sergileyeceði þimdiden merak konusu oldu. Kýrmýzý siyahlýlar lidere hazýrlanýyor TÜFAD'da görev deðiþikliði Hafta sonunda Diyarbakýr deplasmanýnda grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla start verdi. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmana kasýðýndan sakat olan Metehan ile belindeki aðrýlar nedeniyle Osman Bodur katýlmazken diðer futbolcular çalýþmaya katýldýlar. Yetgin Özbey ve Nurettin Kabalak yönetiminde yapýlan antrenman ýsýnma hareketlerinin ardýndan 15 dakikalýk tempolu düz koþu ile baþladý. Tempolu koþu ile antrenmanýn ilk bölümünü tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar antrenmanýn ikinci bölümünde ise 20 dakikalýk 5'e 2çalýþmasý gerçekleþtirdi. Kýrmýzý siyahlýlar haftanýn ilk çalýþmasýnýn yarý sahada yapýlan çift kale ile sona erdirdi. Çift kalede futbolcularýn hýrsý dikkat çekti. MERZÝFONSPOR ÝLE MAÇ GÖRÜÞMESÝ Lider Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile oynanacak maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek olan kýrmýzý siyahlýlarýn Perþembe günü Merzifonspor ile bir antrenman maçý yapmak için görüþme yaptýðý öðrenildi. Perþembe günü Merzifonspor ile yapýlmasý beklenen antrenman maçýnýn Çorum'da veya Merzifon'da yapýlacaðý bugün yapýlacak görüþmelerin sonucunda belirlenecek. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði Çorum Þubesi'nde daha önce çeþitli nedenlerle görevlerinden ayrýlan iki ismin yerine atanan isimler belli oldu. Konuyla ilgili olarak dün yazýlý bir açýklama yapan TÜFAD çorum Þube Baþkaný Nihat Armutçu, 11 Mart Pazartesi günü yaptýklarý toplantý sonrasýnda daha önce yönetim kurulu yedek listesinde görev yapan Fuat Bozdemir'in asil üyeliðe Muhasipliðe de Bilal Gökmen'in getirildiðini ifade etti. Armutçu ayrýca, 8-10 Nisan tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlacak olan TÜFAD Genel Merkez toplantýsýna kendisinin yaný sýra Genel Sekreter Arif Ceylan ile Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Aksoy'un katýlacaðýný da sözlerine ekledi. Hüseyin Karakuþ yeniden Satranç Ýl Temsilcisi Satranç Ýl Temsilcileri Toplantýsý Ýl temsilcisinin katýlýmýyla 09 Mart 2013 Cumartesi günü Ankara- Angora Otel'de gerçekleþtirildi. Yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda federasyonun genel yapýsý, bakýþ açýsý ve politikalarýný il temsilcileriyle paylaþan Türkiye Satranç federasyonu Baþkaný GülkýzTulay, illerde küçük birer TSF modeli oluþturulmasý üzerinde durdu. Baþkan Tulay'ýn konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla Yönetim Kurulu Üyesi Halil Hilmi Darý, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Baþkaný Uður Tülüce, Eðitim Kurulu Baþkaný Aþkýn Taþan, MHK Baþkaný Olgun Kulaç, Antrenörler Kurulu Baþkaný Yakup Bayram, Teknik Kurul Asbaþkaný Fuat Ergür temsilcileri ilgili olduklarý konular hakkýnda detaylýca bilgilendirerek görüþlerini paylaþtýlar. Asbaþkan Aþkýn Keleþ biliþim ile ilgili yeni yapýlanma ve gelecekte kullanýlacak sistemler hakkýnda bilgiler verdi. Ýlk bölümün kapanýþ konuþmasýný yapan Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Erman Üsküdarlý, etkili bir iletiþimin nasýl olmasý gerektiði üzerinde durarak, federasyon personelini temsilcilere tanýttý. Öðle yemeðinin ardýndan il temsilcilerimizin sorunlarý ve çözüm önerileri paylaþýldý. Oldukça verimli ve olumlu geçen soru - cevap bölümünün ardýndan il temsilcilerimiz mazbatalarýný Baþkan Tülay'ýn elinden aldýlar. Çorum Ýl Temsilciliðine yeniden atanan Hüseyin Karakuþ'un Ýl Temsilciliði Mazbatasýný Türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Gülkýz Tülay verdi. Çorum Belediyespor, hafta sonu kendi sahasýnda konuk edeceði Elazýð Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Diyarbakýrspor maçýnda kaybedilen 2 puanýn moral bozukluðu yaþanan Çorum BelediyesporElazýð Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yapýlan haftanýn ilk çalýþmasýna tüm futbolcular katýldý. Düz koþu ile baþlayan antrenman daha sonra yapýlan topla teknik ve taktik aðýrlýklý çalýþmayla devam etti. Antrenman boyunca saha ortasýnda futbolcularýna direktiflerde bulunan Halit Kýlýç çalýþmasý kýsa süreli çabukluk çalýþmasýyla sona erdirdi.antrenmanýn sonlarýna doðru kaleci Emrah ayaðýna aldýðý darbe nedeni ile antrenmaný yarýda býraktý. Emrah'ýn durumunun ciddi olmadýðý açýklandý. Mavi-Beyazlýlar, Elazýð Belediyespor ile oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýna bugün de öðleden sonra yapacaðý tek antrenmanla devam edecek. Gözübüyüklü kendisine yapýlan eleþtiriyi kabul etmedi Çorumspor Taraftar Derneði Baþkaný Hasan GözübüyüklüÇorumspor'un içinde bulunduðu duruma en çok üzülen insanlar içinde bulunduðunu belirterek kendisine yönelik yapýlan eleþtiriyi kabul etmediðini söyledi. Yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda Hasan Gözübüyüklü yerel bir gazetede çýkan köþe yazýsýnda da kendisine yapýlan eleþtirileri hak etmediðini söyledi. Gözübüyüklü" Günlerdir konuþmak istiyoruz ama kamuoyunu þu çalkantýlý dönemde meþgul etmek istemedik. Dün ilimizde yayým yapan bir yerel gazetede bir spor yönetmenimizin yazdýðý köþe yazýsý içerisinde "Çorumspor'un ipini Amigo Hasan çekmiþtir"cümlesini nefretle kýnýyorum. Bu þehirde herkes Çorumspor'a verdiðim emek ve zamanýn yarýsýný verseydi Çorumspor þimdi farklý yerlerde olurdu Bin TL'leri çöpe atanlar deðeri 20 Bin TL olan futbolculara 100 Bin TL sözleþme imzalatan yöneticiler. Bunlarý bir kenara býrakarak bütün oklarý þahsýma yöneltmek bir basýn mensubuna yakýþmayan bir harekettir. Ben Amigo Hasan olarak bana yapýlan bu iftirayý kesinlikle kabul etmiyorum. Ben ilerleyen günlerde sözle deðil belgelerle bir basýn toplantýsý düzenleyip köþe yazan spor yönetmeninin yazmaya cesaret edemediði þahýslarý ve olaylarý açýklayacaðým." ifadelerini kullandý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

MAHÇİÇEK UFKA YOLCULUK HEYETİNİ KABUL ETTİ

MAHÇİÇEK UFKA YOLCULUK HEYETİNİ KABUL ETTİ MAHÇİÇEK UFKA YOLCULUK HEYETİNİ KABUL ETTİ Türkiye Geneli Ödüllü Kitap Okuma Yarışmaları düzenleyen Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

UFKA YOLCULUK HEYETİ BAŞKAN OKAY I ZİYARET ETTİ

UFKA YOLCULUK HEYETİ BAŞKAN OKAY I ZİYARET ETTİ UFKA YOLCULUK HEYETİ BAŞKAN OKAY I ZİYARET ETTİ Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Türkiye genelinde bu yıl beşincisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının Kahramanmaraş

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı