KORUMA KANUNU KALKSIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUMA KANUNU KALKSIN"

Transkript

1 ÞEB-Ý ARUS UN YILDÖNÜMÜ MEVLÂNÂ IÇIN 738 ÝNCÝ VUSLAT GECESÝ HA BE RÝ SAY FA 4 TE ÝSLÂMIN GÜZELLÝK ANLAYIÞINA HAYRAN KALAN ÝNGÝLÝZ MODACI MÜSLÜMAN OLDU HA BE RÝ SAY FA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÝSTEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KORUMA KANUNU KALKSIN BASIN VE ÝFADE HÜRRÝYETÝNÝ KISITLAYAN 5816 SAYILI ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNUNUN KALDIRILMASI ÝLERLEME RAPORLARINDA DA YER ALIYOR. TOTALÝTER ZÝHNÝYETÝN ÜRÜNÜ u Bu gün Tür ki ye de çok par ti li de mok ra si den söz e di li yor. A ma ne ga rip tir ki, 73 yýl ön ce öl müþ o lan A ta türk ve ic ra a tý yi ne e leþ ti ri le mi yor. O na yö ne lik ten kit le ri ön le mek ve ce za lan dýr mak i çin çý ka rýl mýþ ö zel bir ka nun, 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu Tür ki ye nin ya kýn ta ri hi ne da ir a raþ týr ma ve yo rum la rýn ü ze rin de De mok les in ký lý cý gi bi sal la ný yor. BU KANUNU KÝMSE SAVUNAMIYOR u Ý þin ga ri bi, Hür ri yet gi bi, lo go su nun ya ný na A ta türk res mi ko ya cak ka dar A ta türk çü ve Cum hu ri yet gi bi A ta türk çü lük le ya þýt ga ze te le ri da hi vu ra bi len bu ka nu nu kim se sa vu na mý yor ve sa hip len mi yor. Ö nem li ko num lar da bu lun muþ o lan pek çok ki þi, dün ya nýn hiçbir de mok ra si sin de þa hýs la rý ko ru yan böy le bir ka nun ol ma dý ðý ný i fa de e di yor. Anayasa sürecine katýlým yok utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na da ir gö rüþ le ri ni a çýk lar ken, Ye ni bir a na ya sa ya pým sü re ci ne gir dik, her kes ye ni bir a na ya sa is te di, a ma fut bol ma çý sey re der gi bi... Kim se ka tý lým yap ma ni ye tin de de ðil i fa de si ni kul lan dý. Ha be ri say fa 8 de Ýstanbul Barosunun giriþ ve salonlarýna asýlan bildirilerle, baþörtülü avukatlarýn staj eðitim merkezlerine girmeleri yasaklandý. ÝSTANBUL BAROSU, BAÞÖRTÜLÜ AVUKATLARA STAJ YAPMA YASAÐI KOYDU Adý hukukçu, kendileri yasakçý u Ýs tan bul Ba ro su na Ba þör tü lü ler gi re mez ya zý sý nýn a sýl ma sý ka mu o yun da bü yük tep kiy le kar þý lan dý. Ýs tan bul Ba ro su es ki Baþ ka ný Yü cel Say man, bunun öz gür lük ler ve de mok ra siy le bað daþ ma yan bir an la yýþ ol du ðu nu vur gu la dý. Rey ting þüp he li le ri mah ke me de u Rey ting öl çüm ve ya pým þir - ket le ri ne yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 5 ki þi Üs kü dar Ad li ye si ne sevk e - dil di. Ha be ri say fa 9 da Samast a örgüt tahliyesi u A gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö - net me ni Hrant Dink in öl dü rül - me si ne i liþ kin yar gý la nan O gün Sa mast ýn te rör ör gü tü ne ü ye ol mak su çun dan tah li ye si ne ka rar ver di. Ha be ri say fa 9 da u A v. Os man Gök çe baþ, "Tür ki ye nin ge liþ ti ði gün ler de bu tarz yak la þým lar ül ke nin ge li þi mi ne bal ta vur ur" der ken, A v. Þeb nem Ta þan Kurt ise, Bu bir ay rým cý lýk týr. Bu, ka nun lar da ol ma yan bir þey, ya sal bir da ya na ðý bu lun ma mak ta dýr de di. Ha be ri 8 de ÝDDET MÜDDETÝNÝN KALDIRILMASINI ÝSTÝYORLAR CHP den kadýn fýtratýna aykýrý bir teklif uchp, ka dýn la rýn ye ni den ev li lik te, bek le me sü re si nin kal dý rýl ma sý na da ir, ka dýn la rýn fýt ra tý na ay ký rý o lan bir tek lif ver di. Ka nun da yer a lan bo þa nan ka dý nýn, 300 gün geç me dik çe ev le ne me ye ce ði hük mü nün kal dý rýl ma sý is te ni yor. Ha be ri say fa 8 de "AB istedi, hutbelerden Allah indinde tek din Ýslâmdýr mealindeki âyetin çýkartýldýðý iddiasý, AB sözcüleri tarafýndan yalanlandý. AB dinî inançlara müdahale etmez uab Ko mis yo nunun Ge niþ le me ve Kom þu luk Po li ti ka sýndan so rum lu Ko mi se ri Ste fan Fü le nin söz cü sü Pe ter Sta no, AB nin di nî i nanç la ra mü da ha le et me di ði gi bi; din, vic dan ve dü þün ce hür ri ye ti ni te mi nat al tý na al ma ya ça ba la dý ðý na i þa ret et ti. Ha be ri say fa 9 da Rakiplerimiz belli oldu Ha be ri Spor da ISSN Libya'nýn kýrk yýllýk diktatörü Muammer Kaddafi, sað yakalanýp öldürülmüþtü. ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESÝ BAÞSAVCISI: Kaddafi yi öldürenler savaþ suçu iþledi u U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si (UCM) Baþ sav cý sý Lu is Mo re no O cam po, Lib ya nýn dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi nin ö lü mü nün sa vaþ su çu ol du ðu ko nu sun da cid dî þüp he ler bu lun du ðu nu be lirt ti. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA Risâle-i Nur yedi Mesnevî kadar bâkî bir rehber olacak Risâle-i Nur þems-i Kur âniyenin ziyâsýndaki elvân-ý seb ayý ve o güneþteki renk renk, çeþit çeþit yedi nûru birden aynasýnda temessül ettirdiðinden inþâallah yedi cihetle þerîf ve kudsî ve yedi Mesnevî kadar ehl-i hakikate bâkî bir rehber ve bir mürþid olacak. Kar deþ le rim, al bi me ih târ e dil di ki; na sýl ki, K Mes ne vi-î Þe rif, þems-i Kur ân dan te zâ hür e den ye di ha ki kat tan bir ha ki ka týn ay na sý ol muþ, kud sî bir þe râ fet al mýþ; Mev le vî ler den baþ ka da ha çok ehl-i kal bin lâ ye mut bir mür þi di ol muþ. Öy le de, Ri sâ le-i Nur þems-i Kur â ni ye nin zi yâ sýn da ki el vân-ý seb a yý ve o gü neþ te ki renk renk, çe þit çe þit ye di nû ru bir den ay na sýn da te mes sül et tir di ðin den in þâ al lah ye di ci het le þe rîf ve kud sî ve ye di Mes ne vî ka dar ehl-i ha ki ka te bâ kî bir reh ber ve bir mür þid o la cak. Lem a lar, 28. Lem a, 14. Nük te, s. 353 BEK LÝ YOR DUM KÝ, MEV LE VÎ LER DEN NUR KAH RA MAN LA RI ÇIK SIN Üs tad la rým dan bi ri si o lan Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî nin (k.s.) men sup la rýn dan ol du ðu an la þý lan ec za cý Ha cý Ab dül la tif in mek tu bun dan an la þý lý yor ki, bi le rek, tam tak dir e de rek Nur la ra hiz met e de cek tir. Za ten ben bek li yor dum ki, Mev le vî ler den ba zý Nur kah ra man la rý çýk sýn. Ýn þâ al lah bi ri si bu o la cak. O na çok se lâm e de rim. Hu su si mek tup yaz ma ya ha lim mü sa a de et me di ði i çin gü cen me sin ler. O ra da, Sab ri ve mah dum la rý ve Nur þa kirt le ri ne ve baþ ta Ho ca Veh bi Haz ret le ri o la rak ho ca la rý na çok se lâm e der ve du â la rý ný bek le riz. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 187 ZER RE LER, MEV LE VÎ GÝ BÝ DÖ NÜYOR Mev le vî gi bi zer re yi dön dü ren kim i se, mü te sel si len mev cu da tý tah rik e dip, tâ þem si sey yâ râ týy la gez di ren ay ný Zât ol mak ge rek tir. Çün kü ka nun bir sil si le dir; ef âl o nun la bað lý dýr. Mek tu bat, s. 320 *** Mu vah hid-i ek ber ve tev hi din bür han-ý mu az za mý o lan kâ i nat, de ðil yal nýz er kân ve â zâ sý, bel ki bü tün hü cey ra tý, bel ki bü tün zer ra tý bi rer li san-ý zâ kir-i tev hid o la rak bu bü yük bür ha nýn sa dâ-yý bü len di ne iþ ti rak e de rek, hep bir den Lâ i lâ he il lal lah di ye mev le vî-vâ rî zik re di yor lar. Hut be-i Þa mi ye, s. 142 *** Hem han gi ka nun la zer re yi Mev le vî gi bi tah rik e der se, ay ný ka nun la kü re-i ar zý mec zup ve se mâ a kal kan Mev le vî gi bi dön dü rü yor. Ve o ka nun la â lem le ri böy le çe vi ri yor ve man zu me-i þem si ye yi gez di ri yor. Mek tu bat, s. 281 *** Gü neþ le rin de ve râ nýn dan ve se yir ve se ya hat le rin den tut, tâ zer re le rin mev le vî gi bi dev ret me le ri ne ve dön me le ri ne ve ih ti zaz la rý na ka dar kâ i nat ta ki bü tün sa y ve ha re ket, ka nun-u ka deri Ý lâ hî ü ze ri ne ce re yan e di yor ve dest-i kud ret-i Ý lâ hî den su dur e den ve i ra de ve e mir ve il mi ta zam mun e den emr-i tek vî nî i le zu hur e der. Lem'a lar, s. 129 MEV LÂ NÂ BE NÝM ZA MA NIM DA GEL SEY DÝ... Be di üz za man ý gö ren son þa hit ler den Ah met Gü müþ an la tý yor: Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri Hz. Mev lâ nâ be nim za ma ným da gel sey di, Ri sâ le-i Nur u ya zar dý. Ben de Hz. Mev lâ nâ za ma nýn da gel sey dim, Mes ne vî yi ya zar dým. O za man hiz met Mes ne vî tar zýn day dý, þim di Ri sâ le-i Nur tar zýn da dýr de miþ ti. Son Þa hit ler, 4. Cild, s. 152 LÜ GAT ÇE Mes ne vi-î Þe rif: Mev lâ nâ nýn her bey ti ken di a ra la rýn da ka fi ye li o lan, i çin de di nî ve ah - lâ kî na si hat lar bu lu nan Fars ça e se ri. þems-i Kur ân: Kur ân gü ne þi. te zâ hür: Or ta ya çýk - ma. þe râ fet: Þe ref li lik. lâ ye mut: Ö lüm süz. zi yâ: I þýk. el vân-ý seb a: Ye di renk. te mes sül: Yan sýt ma. Na maz mü mi nin kal ka ný dýr Ta ri fi im kân sýz bir haz a lý rým E zan ses le ri ni duy du ðum za man He men ke si li yor baþ að rý la rým Ba þý mý sec de ye koy du ðum za man A. Y. Sec de, in sa nýn Rab bi me en ya kýn ol du ðu me kân. Sec de, a þýk i le ma þu kun bu luþ tu ðu an. Sec de, bü tün dert le re de vâ, bü tün has ta lýk la ra þi fa dýr. Ýn san na ma za dur du ðu za man eþ ref-i mah lû kat o la rak ya ra týl dý ðý nýn far ký na va rýr. Çün kü Â lem le rin Rab bi, mah lû ka týn en þe ref li si o la rak ya rat tý ðý in sa ný mu ha tap al mýþ, hu zu ru na ça ðýr mýþ, o nun la mu ha tap o la rak soh bet et mek is te miþ tir. Dü þü nen bir in san i çin bun dan bü yük þe ref, bun dan yük sek ma kam mý o lur? Ýn san Rab bi nin hu zu run da i ken, gön lün de ke der, kal bin de ka sa vet mi ka lýr? Sev gi li Pey gam be ri miz (asm) Na maz mü mi nin mi ra cý dýr bu yur muþ. E zan se si ni duy du ðu za man, na sýl bir ma ka ma dâ vet e dil di ði ni, ne mü ba rek bir yol cu lu ða çý ka ca ðý ný dü þü nen bir in san, he ye can dan ve se vinç ten ken din den geç mez mi? Dâ vet za man la rý ný sa býr sýz lýk la bek le yip, ip le çek mez mi? Na ma za du ran bir in san a lây-ý il li yî - ne doð ru yol al ma ya baþ lar. Al la hu ek ber di ye tek bir a lýr ken e li ni kal dýr dý ðýn da, dün ya yý ve i çin de ki le ri ku lak ar ka sý na a tar. Nef si ni de, be de ni ni de o ra da bý ra kýr, mi rac yol cu lu ðu na çý kar. Rü kû ya e ðil dik çe yük se lir, sec de ye ka pan dýk ça yü ce lir. Her re kât ta bir mer te be kat e de rek yo lu na de vam e der. Hu zu ra doð ru yol al dýk ça, hu zur bu lur. Ýþ te o za man bü tün a cý la rý, að rý la rý, dü þün ce ve kay gý la rý ge ri de ka lýr. San ki ruh be den den ay rý lýr, vü cu du ne ka dar has ta ve ya ra lý da ol sa, hiç bir þey his set mez. Ö lü be den den bir par ça kes se niz hiç far kýn da o lur mu? Na maz la mi 'rac yol cu lu ðu na çý kan bir in san da, be de ni ni ge ri de bý rak tý ðý i çin a cý la rý ný, að rý la rý ný, ü zün tü ve ke der le ri ni his set mez. O baþ ka bir â lem de, ha ya týn baþ ka bir bo yu tun da dýr ar týk. Na maz, a cý la rý mý zý din di rir, sý kýn tý la rý mý zý gi de rir, kay gý la rý mý zý yok e der. Mü mi nin ru hu, na maz i çin per vâ ne o lur. Per va ne ken di ni a te þe at mak i çin can a tar. Bir an ön ce o a teþ le ku cak laþ mak, o po ta da e ri mek is ter. Yü re ðin de ki has ret lik a te þi ni mu mun a le vi i le sön dür mek i çin sa býr sýz la þýr. Rab bi ne a þýk o lan bir mü min de, O nun hu zu ru na çýk ma nýn se vin ci i le, dün ye vî dert ve ke der le ri ni, a cý ve ýz tý rap la rý ný u nu tur. Hz. A li E fen di mi zin (ra) a ya ðý na bir ok sap la nýr. Þid det li a cý çek mek te dir. O gün kü þart lar da a nes te zi di ye bir þey de yok tur. A ma o kun o ra dan çý kar týl ma sý ge rek mek te dir. Þid det li a cý his set ti ði i çin o ku o ra dan çe kip çý kar ta maz lar. Her der de de vâ o lan na ma za baþ vu rur. Ben na ma za baþ la yýn ca siz o ku çý ka rýr sý nýz di ye rek na ma za du rur. O na maz da i ken o ku çý ka rýr lar, far kýn da bi le ol maz. E li mi ze bir di ken bat tý ðýn da na maz da ki hu zu ru mu zu bo za cak ka dar bir a cý his se di yor sak, mi rac yol cu lu ðu na he nüz a dým a ta ma mý þýz de mek tir. Ka lý bý mýz ký yam da i ken kal bi miz fi rar da, ba þý mýz sec de de i ken, ru hu muz gez me de i se, o na maz la mi ra ca çýk mak müm kün de ðil dir. Biz na ma za ve fa gös ter mez sek, na maz da bi ze þi fa ol - ma ya cak týr. Na maz in sa ný kö tü lük ler den ko ru yan bir kal kan dýr. A ma, ön ce in san na ma zý ný ko ru ma sý ge re kir. Ya ni o nu dos doð ru kýl ma lý dýr. Na ma zý mý zý kýl dý ðý mýz hal de, kö tü huy la rý mýz dan vaz ge çe mi yor sak, kal bi miz de ha sed ve hu sû met, gön lü müz de gam ve ka sa vet, ru hu muz da ye is ve zul met ol du ðu gi bi du ru yor sa, na ma zý na sýl kýl dý ðý mý za bak ma lý yýz. Rab bi miz, (Re sû lüm!) Sa na vah ye di len Ki tab ý o ku ve na ma zý kýl. Mu hak kak ki, na maz, ha yâ sýz lýk tan ve kö tü lük ten a lý ko yar. Al lah ý an mak el bet te (i ba det le rin) en bü yü ðü dür. Al lah yap týk la rý ný zý bi lir bu yu ru yor. (An ke but Sû re si, 45). E ðer bi zim na ma zý mýz bi zi kö tü lük ler den a lý koy mu yor sa, dert le ri mi ze de va ol mu yor sa na ma zý mýz da bir ek sik lik, bir ku sur var de mek tir. Ha sar lý, in ce ve za yýf bir kal kan la düþ ma nýn ok la rýn dan ko run mak müm kün ol ma dý ðý gi bi, â det ye ri ne gel sin di ye ký lýn mýþ, hu zur dan u zak, hu þu dan mah rum, a ce le i le i fâ e dil miþ za yýf bir na maz la, ü ze ri mi ze sel gi bi ge len gü nah lar dan ko run mak müm kün de ðil dir. Biz na ma zý mý zý ko rur sak, na maz da bi zi ko ru ya cak týr in þa al lah. VE CÝ ZE Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiðfar eder. Ýstiðfar eden, istiâze eder. Ýstiâze eden, þeytanýn þerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlýktýr. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çýkar. Ýtiraf etse, affa müstehak olur. Be di üz za man Sa id Nur sî

3

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Eþref Edip'i anma top lan tý sýnda konuþan lar dan Be yan Ya yýn la rý yö ne ti ci si Fah ret tin Gün, Eþ ref E dip in Üs tad Be di üz za man ýn ilk Lâ tin ce bi yog ra fi si ni ka le me a lan ya zar ol du ðu nu kay det ti. FO TOÐ RAF: ÝSMAÝL TEZER Be di üz za man ýn Ý man hiz me tin de ar ka da þým de di ði Eþ ref E dip ha tý ra lar la yâd e dil di BEDÝÜZZAMAN'IN ARKADAÞI, GAZETECÝ-YAZAR EÞREF EDÝP FERGAN, VEFATININ 40. YILDÖNÜMÜNDE ESKADER'ÝN ÝSTANBUL-CAÐALOÐLU'NDA DÜZENLEDÝÐÝ BÝR TOPLANTIYLA ANILDI. ORHAN GÜLER ÝSTANBUL BEDÝÜZZAMAN'IN ar ka da þý, ga ze te ci-ya - zar Eþ ref E dip Fer gan, ve fa tý nýn 40. yýl dö - nü mün de Ýs tan bul/ca ða loð lu nda dü zen - le nen bir top lan týy la a nýl dý. An ma top lan tý - sý, ön ce ki ak þam Ti maþ Ki tap Kah ve de i ki yýl dýr haf ta lýk o la rak dü zen le ne ge len Ba bý - a li Soh bet le ri nde ger çek leþ ti. ES KA DER in (E de bi yat Sa nat Ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði) dü zen le di ði, ya zar Meh met Nu ri Yar dým ýn mo de ra tör lü ðün - de ya pý lan top lan tý da sý ra sýy la Dur sun Gür lek, Meh met Nu ri Gü leç (Fý rýn cý A ða - bey), Fah ret tin Gün, Meh met Þev ket Ey gi, Meh met Ce mal Çift çi gü ze li, Prof. Dr. Sü - ley man Yal çýn, Ha fýz Mür sel, Ab dul lah I - þýk lar, Mu sa Ça ðan (Sa at çi Mu sa) ve M. La tif Sa li hoð lu söz al dý lar. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin ta le - be le rin den Meh med Fý rýn cý, Eþ ref E dip in ken di si ne Be di üz za man la ar ka daþ týk. de - di ði ni ak ta rýr ken, Be di üz za man Sa id Nur - si nin Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nda yer a lan Eþ ref E dip le il gi li bir mek tu bu o ku du. EÞ REF E DÝP OL MA SAY DI,  KÝF Ý TA NI YA MAZ DIK Top lan tý da söz a lan lar dan Be yan Ya yýn - la rý yö ne ti ci si Fah ret tin Gün de, Eþ ref E - dip in Üs tad Be di üz za man ýn ilk Lâ tin ce bi yog ra fi si ni ka le me a lan ya zar ol du ðu nu kay det ti. Eþ ref E dip ol ma say dý Meh met  kif in (Er soy) Ýs tik lâl Har bi nde ki fa a li - BULMACA yet le ri ni öð re ne me ye cek tik. di yen Gün, Eþ ref E dip in bütün ki tap la rý ný ya yýn la ma - yý a maç la dýk la rý ný ve bu he def le ri ni bir kaç ki tap dý þýn da he men he men ger çek leþ tir - dik le ri ni de bil dir di. Eþ ref E dip in, Be di üz - za man ve e ser le ri hak kýn da bi li nen üç ki - ta bý nýn is mi þöy le: *Be di üz za man Sa id Nur ve Nur cu luk, *Ri sâ le-i Nur Mu a rý zý Ya zar la rýn Ýs nat la rý Hak kýn da Ýl mî Bir Tah lil, *Ri sâ le-i Nur Mü el li fi Sa id Nur sî (Ha ya tý, E ser le ri, Mes le ði) FEV ZÝ ÇAK MAK I FAZ LA SIY LA ÖV MÜÞ Son ko nuþ ma cý o lan ga ze te miz ya za rý M. La tif Sa li hoð lu i se, a raþ týr ma la rý ne ti - ce sin de, Eþ ref E dip in Üs tad Be di üz za - man la yap tý ðý mü lâ kat ta ki bir cüm le si - nin Be di üz za man ýn res mî ta rih çe sin de yer al ma dý ðý ný fark et ti ði ni söy le ye rek, ka tý lým cý lar la o cüm le yi pay laþ tý. Sa li hoð - lu ay rý ca, Eþ ref E dip in ya yým la dý ðý Se bi - lür re þad der gi si nin ba zý cilt le ri ni e di nip o ku du ðu nu, bun lar dan çok ça is ti fa de et - ti ði ni söy le ye rek, o cilt ler de ki Eþ ref E dip Fer gan im za lý ya zý lar da Ma re þal Fev zi Çak mak a a þý rý de ne bi le cek öl çü de öv - gü de bu lu nul du ðu nu da söz le ri ne ek le di. Eþ ref E dip le il gi li ba zý es pri li ha tý ra la rýn da di le ge ti ril di ði top lan tý, ha fýz Þa hin Sa va nýn Kur ân ti lâ ve ti ve i mam-ha tip Ah met Yü ter in du â sý i le son bul du. BA ZI Ö ZEL LÝK LE RÝY LE EÞ REF E DÝP Top lan tý da yer a lan di ðer ko nuþ ma cý lar da Eþ ref E dip in ba zý ö zel lik le ri ne vur gu yap tý lar. O ö zel lik ler i se þöy le: Dur sun Gür lek: Eþ ref E dip Fer gan, ki YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Özellikle süt çocuklarýnda D vitamini eksikliði ile kalsiyum, fosfor eksikliðinden veya dengesizliðinden ileri gelen, biçim bozukluðuna sebep olan kemik hastalýðý. 2. Analiz yöntemi kullananý, analiz ile ilgili. 3. Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan halk oyunu. - Latince tekrar anlamýna gelen ön ek. 4. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk. - Vaktinde yapýlan ibadet. - Arapçada su. 5. Uzaklýk belirtir bir nida. - Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takýmý. - Bir binek hayvaný. 6. Uyarma, uyarý, dikkat çekme. - Yaygýn mera bitkisi. - Müstehcen resim çalýþmasý. 7. Bilmekten emir. 8. Hâkimiyet altýnda bulunma. - Elemekten emir. 9. Yemiþ toplama zamaný. - Bir çokluk eki. 10. Hüzün verici, acýklý. 11. Bal mumundan yapýlan yumuþatýcý krem. - Ezel kelimesinde sessizler. - Öðrenci oturaðý. 12. Herhangi bir iþte, bir yarýþta, birbirini geçmeye çalýþan, ayný þeyi elde etmeye uðraþan kimse. - Doðru, sahih. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Yatak þekilli uzun kanepe, þezlong. - Granülsüz endoplazmik retikulum. 2. Baþlýklý, su geçirmeyen spor ceket. - Lahana, pazý ve üzüm yapraðýnýn hazýrlanan içle sarýlmasýyla yapýlan etli veya zeytinyaðlý yemek. 3. Eski dilde doðu. - Kastamonu'nun bir ilçesi. 4. Milletler arasý çalýþma örgütünün kýsasý. - Nicelik, nitelik, güç, süre, sayý bakýmýndan eksik. - Bir erkek adý. 5. Boyalarda kullanýlan bir inceltici kimyasal madde. - Demiri simgeleyen harfler. - Yiðit, kahraman. 6. Köpek, kelp. - Devlet Malzeme Ofisinin kýsasý. - Canlýlarýn besinlerdeki uçucu olmayan bileþikleri damak, boðaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktalarý aracýlýðýyla algýladýðý duyum. 7. Genel tarým iþleri. - Bir þart eki. 8. Makine Kimya Endüstrisi'nin kýsasý. - Sebe melikesi. 9. Halat yapýmýna elveriþli, boyu bir metreye kadar uzanabilen bitkisel lif. - Arjantin'in plaka iþareti. 10. Türk musýkîsinde mürekkeb bir makam tap gi bi bir a dam dý. Meh met Þev ket Ey gi: Eþ ref E dip sa býr hey ke liy di. Ge çim nok ta sýn da çok tu tum - luy du; fa kat ya zý la rý nýn te lif üc re ti ni is te me nok ta sýn da hiç pa ra cý de ðil di, ya ni ta lep et - mez di. Ya yým la dý ðý Ýs lâm-türk An sik lo pe - di si nin ba sý mý i çin, Ýs tan bul/sul tan ha - mam da ki mül kü nü bi le sat mýþ tý. Eþ ref E - dip, Be di üz za man ý çok des - tek le di. Eþ ref E dip i çin, ya - zý yaz mak, te nef füs et - mek gi bi bir þey di. Meh met Ce mal Çift çi gü ze li: Eþ ref E dip, ya zý la rý ný Os man lý ca ya - zar dý. (Ku ru cu - su, ya yým cý sý ve ya za rý ol du ðu) Se bi lür re þad d e r g i s i n d e n çok þey öð ren - dik. Eþ ref E dip, Mil lî Ni zam Par ti si nin i sim ba ba sý dýr. Eþ ref E - dip ten ge len kö tü bir ge le nek var ki, o da fah ri ya zar lýk týr! Ya - ni te lif üc re ti al mak sý zýn ga - ze te ve der gi le re ya zý yaz mak Ab dul lah I þýk lar: Ha san Bas ri Çan tay, Eþ ref E dip le ar ka daþ tý. Bir dost mec li sin de, Bil men in Eþ ref E dip i a yak ta kar þý la yýp a - yak ta teþ yi et ti ði ni (u ður la ma) hay ret le gör düm! Eþ ref E dip in son ya zý sý, Ý nö nü ye A çýk Mek tup baþ lýk lýy dý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI L A T A L E V E K A T E B Ý L O T E Y A H A Z A D Ý L A B A Ý N C E D H A M Ý T E T R Ý A U K M A L E T E T M E K F E B E A I R N A Ý M Ý L O R L A N K A L E M L Ý K P E N E M A A M Ý N T K N E R M Y B A E M E K Ý A L E M N O Z Ý A K Ý D E BE DÝ ÜZ ZA MAN IN EÞ REF E DÝP Ý LE ÝL GÝ LÝ MEK TU BU SA DIK, Ýb ra him, Zü be yir im za lý ve Zi ya ve Ab dul muh - sin e hi ta ben ka le me a lý nan mek tup ta Be di üz za man ýn þöy le de di ði ak ta rý lý yor: Eþ ref E dip kýrk se ne den be ri i man hiz me tin de be nim ar ka da þým ve Se bi lür re þad da ma ka le ya zan ve þim di ve fat e den çok kýy met li kar deþ le ri min mü - mes si li ve ha ki kî Ýs lâ mi yet mü ca hit le rin den bir kar - de þim dir. Ve Nur un bir ha mi si dir. Ben ve fat et - sem de, Eþ ref E dip Nur cu lar i çin de bu lun ma sýy - la bü yük bir te sel li bu lu yo rum. Fa kat Nur Ri - sâ le le ri nin ve Nur cu la rýn si ya set le a lâ ka la rý yok. Ve Ri sâ le-i Nur, rý za-i Ý lâ hî den baþ ka hiç bir þe ye a let e dil me di ðin den, müm kün ol du ðu ka dar Ri sâ le-i Nur un men sup la rý, iç ti maî ve si ya sî ce re yan la ra ka rýþ mak is - te mi yor lar. Yal nýz Se bi lür re þad, Do ðu gi bi mü ca hit ler i man ha ki kat le ri ni ehl-i da lâ le tin te ca vü za týn dan mu ha fa za ya ça lýþ týk la rý i çin, ruh u ca ný mýz la on la rý tak dir ve tah sin e dip on lar la dos tuz ve kar de þiz fa kat si ya set nok ta sýn da de ðil! Çün kü i man der si i çin ge len le re ta raf gir lik na za rýy la ba kýl maz. Dost-düþ man, ders te fark et mez. Hâl bu ki si ya set ta raf gir li ði, bu ma na yý ze de ler, ih lâs ký rý lýr. O nun i çin dir ki, Nur cu lar em sal siz iþ ken ce le re ve sý kýn tý la ra ta - ham mül e dip Nur u hiç bir þe ye â let et me di ler. Si - ya set to pu zu na el at ma dý lar. Hem Nur Ri sâ le le ri küfr-ü mut la ký kýr dý ðý i çin, küfr-ü mut la kýn al týn da ki a nar þi li ði ve üs tün de ki is tib dad-ý mut - la ký kýr dý ðý ci het le, bir ne vi si ya se te te ma sý var te veh hüm e dil miþ. Hâl bu ki Nur un ter cü ma ný, bir tek me se le-i i ma - ni ye yi dün ya sal ta na tý na de ðiþ me di ði ni mah ke me ler de dâ vâ e dip yir mi beþ se ne tarz-ý ha ya týy la ve e ma re ler le is - pat et miþ tir. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 281.) Mev lâ nâ i çin 738. vus lat MEV L N NIN 738. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý An ma Tö ren le ri nin son ge ce si o lan Þeb-i A rus (dü - ðün ge ce si) bu gün. Mev lâ nâ yý an ma tö ren le ri nin en ö - nem li faaliyet le rin den bi ri o lan 17 A ra lýk ta ki Þeb-i A rus, ö lü mü sev gi li ye (Al lah a) ka vuþ mak o la rak gö - ren Mev lâ nâ nýn ha ya ta göz le ri ni yum du ðu dü ðün ge - ce si o la rak gö rü lü yor. Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî nin yüz yýl lar ön ce sin den yap tý ðý Gel ne o lur san ol yi ne gel çað rý sý, gü nü müz de de et ki si ni sür dü rü yor. Türk ve Ýs lâm â le mi nin ye tiþ tir di ði en bü yük mu ta - sav výf lar dan Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî, 738. ö lüm yýl dö nü mün de þi ir, se ma ve mü zik le har man lan mýþ Þeb-i A rus tö re nin de, fark lý din, dil, ýrk ve mez hep - ten in san la rý bir a ra ya ge tir me ye de vam e di yor. Bu gün fark lý dil le re çev ril miþ bir çok e se ri bu lu nan Mev lâ nâ, her yýl A ra lýk a yýn da dü zen le nen prog ram lar da, çe þit li faaliyetler le a ný lý yor. Bu ak þam Þeb-i A rus prog ra - mý Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi nde Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý Ýs tan bul Ta ri hî Türk Mü zi ði Top lu lu ðu Ge nel Sa nat Yö net me ni Ah met Öz han ýn ve re ce ði Türk Ta - sav vuf Mü zi ði kon se ri i le baþ la ya cak. Ar dýn dan Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top - lu lu ðu ü ye le ri de se ma gös te ri si ger çek leþ ti re cek. Se ma gös te ri le ri ta sav vuf mü zi ði eþ li ðin de 4 bö lüm ha lin de ger çek leþ ti ri le cek. Bu gün ki tap la rý ve hak kýn da ya zý lan e - ser le ri bir çok di le çev ri len, ver di ði me saj la rý i le fark lý di ne men sup in san la rý bir a ra ya ge ti ren Mev lâ nâ, her yýl A ra - lýk a yýn da dü zen le nen an ma tö ren le rin de dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan ge len fark lý din, dil, ýrk ve mez hep te ki in - san lar ta ra fýn dan a ný lý yor. Mev lâ nâ, da ha çok tö ren ler de ger çek leþ ti ri len ve Mev lâ nâ is miy le a de ta öz deþ le þen se - ma tö ren le riy le bi li ni yor. Mev le vî lik de yin ce ilk ak la ge - len se ma, söz lük ma na sý i þit mek. Te rim o la rak, mu sý kî nað me le rin din ler ken vec de ge lip ha re ket et mek, ken - din den ge çip dön mek tir. Se ma, sem bo lik o la rak, kâ i na - týn o lu þu mu nu, in sa nýn â lem de di ri li þi ni, Yü ce Ya ra tý cý ya o lan aþk i le ha re ke te ge çi þi ni ve kul lu ðu nu id rak e dip Ýn - san-ý Kâ mil e doð ru yö ne li þi ni i fa de e di yor. An ka ra / a a "Al lah ýn Sa dýk Ku lu Bar la"nýn Al man ya ga la sý ya pýl dý ntürkýye'nýn Tür ki ye nin ilk u zun met raj a - ni mas yon fil mi Al lah ýn Sa dýk Ku lu: Bar la nýn Al man ya ga la sý ya pýl dý. Ül ke nin bir çok þehrin de 15 A ra lýk ta ya yý na gi ren film, baþ þehir Ber lin de de se yir ci ler le bu luþ tu. Ber lin-al ham bra si ne - ma sýn da dü zen le nen ga la da fil min se nar yo ya - za rý Rýd van Ký zýl te pe ve ya pým cý sý Fa tih Gök de ha zýr bu lun du. Ký zýl te pe, Film bü yük le ri he def kit le o la rak seç se de si ne ma ya gel me den ön ce zi hin ler de ço cuk fil mi al gý sý ta þý ya bi li yor. Bel ki bir ço ðu, ço cu ðuy la ge li yor, fa kat fil min kur gu - su nu fark e din ce ve ger çe ðe bu den li ya kýn ol - du ðu nu gö rün ce bir den ir ki li yor lar ve çok et ki - le ni yor lar de di. Ký zýl te pe, ge nel de a ni mas yon film le ri nin ger çek lik ten kaç mak i çin kul la nýl dý - ðý ný be lir te rek, Bu tür ya pým lar da fan tas tik ö - ge ler ve ger çek dý þý lýk var dýr. Bu film de i se tam ter si bir du rum var. Ger çek le ri da ha çok ya ka la - mak ü ze ri ne kur gu lan dý. Bu ö zel li ðiy le de bir ilk di ye ko nuþ tu. Ber lin / ci han Kýz Ku le si manzaralý, Þeb-i A rus programý nmevlânâ'nin 738. vus lat yýl dö nü mü o lan Þeb-i A rus prog ram la rýn dan bi ri Üs kü dar da ger çek le þe cek. Üs kü dar ýn ve Bo ða zi çi nin ta ri hî ve mis tik at mos fe ri Kýz Ku le si man za ra sýy la bü - tün le þe rek Þeb-i A rus a ev sa hip li ði ya pa cak. Bur sa Mev lâ nâ Kül tü rü nü Ta nýt ma ve Ya þat ma Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen se ma a yi ni Mev - lâ nâ nýn öð re ti le ri ne ve ö lüm ger çe ði nin as lýn da ki þi nin sev di ði ne, Rab bi ne ka vuþ ma sý na vur gu ya pa cak. Üs kü dar Be le di ye si nin kat ký la rýy la ya - pý la cak o lan prog ram 20 A ra lýk Sa lý gü nü sa at da baþ la ya cak. Sa la cak Sa hi li nde ki prog ra - mýn ar dýn dan sa at de Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde ay rý bir Þeb-i A rus prog ra mý ger - çek le þe cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Ýn ter net ten can lý ya yýn la se ma tö re ni nkonya Bü yük þe hir Be le di ye si nin in ter net si - te sin den her gün can lý o la rak ya yýn la dý ðý se ma tö ren le ri nin, fark lý sebepler den do la yý Kon ya ya ge le me yen yur ti çi ve yurt dý þýn dan bir çok ki þi ta - ra fýn dan iz len di ði bil di ril di. Kon ya da 7-17 A ra - lýk ta rih le ri a ra sýn da dü zen le nen 738. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý An ma Tö ren le ri, her gün dü zen le nen çe þit li faaliyet ler le kut lan ma ya de - vam e di yor. Tö ren ler kap sa mýn da, Kon ya Bü - yük þe hir Be le di ye si Mev lâ nâ Kül tür Mer ke - zi nde sa at ve de ol mak ü ze re gün de 2 de fa se ma a yi ni ic ra e di li yor. Bi let bu la ma dý ðý i çin ve ya fark lý sebep ler den do la yý Kon ya ya ge - le me yen tu rist ler i se se ma a yin le ri ni, Kon ya Bü - yük þe hir Be le di ye si nin in ter net si te sin den iz le - ye bi li yor. Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek, Kon ya ya ge le me yen ler i çin se - ma tö ren le ri ni in ter net ü ze rin den bütün dün ya - ya u laþ týr dýk la rý ný be lirt ti. Ak yü rek, - ya.bel.tr ad re si ü ze rin den, ger çek leþ ti ri len bütün se ma tö ren le ri nin can lý o la rak iz le ne bil di - ði ni di le ge ti re rek, si te de geç miþ yýl lar da ger çek - leþ ti ri len se ma tö ren le ri nin de ar þiv vi de o la rý nýn iz le ne bil di ði ni kay det ti. Kon ya / a a Sul tan Ve led U lus la ra ra sý Sem poz yu mu nkültür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, Türk Ka dýn la rý Kül tür Der ne ði (TÜRK KAD) Ýs tan bul Þu be si ve Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le - nen Sul tan Ve led U lus la ra ra sý Sem poz yu mu nun i kin ci a ya ðý Kon ya da baþ la dý. Kon ya Va li si Ay dýn Ne zih Do ðan, Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi Sul tan Ve led Sa lo nu nda dü zen le nen prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sýn da, A na do lu da bu lu nan ay dýn la rýn her za man ya þa dýk la rý dö ne mi ay dýn lat tý ðý ný söy le - di. Sul tan Ve led in Mev lâ nâ dan al dý ðý bil gi ler ý þý - ðýn da, Mev lâ nâ nýn öð re ti le ri ni bir son ra ki dö ne - me ak tar dý ðý ný bil di ren Do ðan, Mev lâ nâ nýn bü - tün in san la ra din, dil, cin si yet ay rý mý yap mak sý zýn hoþ gö rüy le yak laþ tý ðý ný vur gu la ya rak, Kon ya dan bu me sa jý dün ya ya du yur ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek i se Mev lâ nâ ve a i le si nin A na do lu ya Mo ðol is ti lâ sý nýn ol du ðu bir dö nem de gel di ði ni, Mev lâ nâ i le a i le si nin in san la ra u mut ve ce sa ret a þý la dý ðý ný di le ge tir di. Kon ya nýn, kut sal bir e ma - ne ti ta þý ma nýn gu ru ru nu ya þa dý ðý ný vur gu la yan Ak yü rek, Bu e ma ne tin ge re ði ni ye ri ne ge tir me so rum lu lu ðu muz var de di. TÜR KAD ü ye le ri ne te þek kür e den Ak yü rek, 738. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý An ma Tö ren le ri kap sa mýn da sa de - ce Mev lâ nâ nýn de ðil, O nun ço cuk la rý nýn da an - la týl ma sý nýn ö nem li ol du ðu nu"söyledi.kon ya /a a

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı