KORUMA KANUNU KALKSIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUMA KANUNU KALKSIN"

Transkript

1 ÞEB-Ý ARUS UN YILDÖNÜMÜ MEVLÂNÂ IÇIN 738 ÝNCÝ VUSLAT GECESÝ HA BE RÝ SAY FA 4 TE ÝSLÂMIN GÜZELLÝK ANLAYIÞINA HAYRAN KALAN ÝNGÝLÝZ MODACI MÜSLÜMAN OLDU HA BE RÝ SAY FA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÝSTEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KORUMA KANUNU KALKSIN BASIN VE ÝFADE HÜRRÝYETÝNÝ KISITLAYAN 5816 SAYILI ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNUNUN KALDIRILMASI ÝLERLEME RAPORLARINDA DA YER ALIYOR. TOTALÝTER ZÝHNÝYETÝN ÜRÜNÜ u Bu gün Tür ki ye de çok par ti li de mok ra si den söz e di li yor. A ma ne ga rip tir ki, 73 yýl ön ce öl müþ o lan A ta türk ve ic ra a tý yi ne e leþ ti ri le mi yor. O na yö ne lik ten kit le ri ön le mek ve ce za lan dýr mak i çin çý ka rýl mýþ ö zel bir ka nun, 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu Tür ki ye nin ya kýn ta ri hi ne da ir a raþ týr ma ve yo rum la rýn ü ze rin de De mok les in ký lý cý gi bi sal la ný yor. BU KANUNU KÝMSE SAVUNAMIYOR u Ý þin ga ri bi, Hür ri yet gi bi, lo go su nun ya ný na A ta türk res mi ko ya cak ka dar A ta türk çü ve Cum hu ri yet gi bi A ta türk çü lük le ya þýt ga ze te le ri da hi vu ra bi len bu ka nu nu kim se sa vu na mý yor ve sa hip len mi yor. Ö nem li ko num lar da bu lun muþ o lan pek çok ki þi, dün ya nýn hiçbir de mok ra si sin de þa hýs la rý ko ru yan böy le bir ka nun ol ma dý ðý ný i fa de e di yor. Anayasa sürecine katýlým yok utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na da ir gö rüþ le ri ni a çýk lar ken, Ye ni bir a na ya sa ya pým sü re ci ne gir dik, her kes ye ni bir a na ya sa is te di, a ma fut bol ma çý sey re der gi bi... Kim se ka tý lým yap ma ni ye tin de de ðil i fa de si ni kul lan dý. Ha be ri say fa 8 de Ýstanbul Barosunun giriþ ve salonlarýna asýlan bildirilerle, baþörtülü avukatlarýn staj eðitim merkezlerine girmeleri yasaklandý. ÝSTANBUL BAROSU, BAÞÖRTÜLÜ AVUKATLARA STAJ YAPMA YASAÐI KOYDU Adý hukukçu, kendileri yasakçý u Ýs tan bul Ba ro su na Ba þör tü lü ler gi re mez ya zý sý nýn a sýl ma sý ka mu o yun da bü yük tep kiy le kar þý lan dý. Ýs tan bul Ba ro su es ki Baþ ka ný Yü cel Say man, bunun öz gür lük ler ve de mok ra siy le bað daþ ma yan bir an la yýþ ol du ðu nu vur gu la dý. Rey ting þüp he li le ri mah ke me de u Rey ting öl çüm ve ya pým þir - ket le ri ne yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 5 ki þi Üs kü dar Ad li ye si ne sevk e - dil di. Ha be ri say fa 9 da Samast a örgüt tahliyesi u A gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö - net me ni Hrant Dink in öl dü rül - me si ne i liþ kin yar gý la nan O gün Sa mast ýn te rör ör gü tü ne ü ye ol mak su çun dan tah li ye si ne ka rar ver di. Ha be ri say fa 9 da u A v. Os man Gök çe baþ, "Tür ki ye nin ge liþ ti ði gün ler de bu tarz yak la þým lar ül ke nin ge li þi mi ne bal ta vur ur" der ken, A v. Þeb nem Ta þan Kurt ise, Bu bir ay rým cý lýk týr. Bu, ka nun lar da ol ma yan bir þey, ya sal bir da ya na ðý bu lun ma mak ta dýr de di. Ha be ri 8 de ÝDDET MÜDDETÝNÝN KALDIRILMASINI ÝSTÝYORLAR CHP den kadýn fýtratýna aykýrý bir teklif uchp, ka dýn la rýn ye ni den ev li lik te, bek le me sü re si nin kal dý rýl ma sý na da ir, ka dýn la rýn fýt ra tý na ay ký rý o lan bir tek lif ver di. Ka nun da yer a lan bo þa nan ka dý nýn, 300 gün geç me dik çe ev le ne me ye ce ði hük mü nün kal dý rýl ma sý is te ni yor. Ha be ri say fa 8 de "AB istedi, hutbelerden Allah indinde tek din Ýslâmdýr mealindeki âyetin çýkartýldýðý iddiasý, AB sözcüleri tarafýndan yalanlandý. AB dinî inançlara müdahale etmez uab Ko mis yo nunun Ge niþ le me ve Kom þu luk Po li ti ka sýndan so rum lu Ko mi se ri Ste fan Fü le nin söz cü sü Pe ter Sta no, AB nin di nî i nanç la ra mü da ha le et me di ði gi bi; din, vic dan ve dü þün ce hür ri ye ti ni te mi nat al tý na al ma ya ça ba la dý ðý na i þa ret et ti. Ha be ri say fa 9 da Rakiplerimiz belli oldu Ha be ri Spor da ISSN Libya'nýn kýrk yýllýk diktatörü Muammer Kaddafi, sað yakalanýp öldürülmüþtü. ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESÝ BAÞSAVCISI: Kaddafi yi öldürenler savaþ suçu iþledi u U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si (UCM) Baþ sav cý sý Lu is Mo re no O cam po, Lib ya nýn dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi nin ö lü mü nün sa vaþ su çu ol du ðu ko nu sun da cid dî þüp he ler bu lun du ðu nu be lirt ti. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA Risâle-i Nur yedi Mesnevî kadar bâkî bir rehber olacak Risâle-i Nur þems-i Kur âniyenin ziyâsýndaki elvân-ý seb ayý ve o güneþteki renk renk, çeþit çeþit yedi nûru birden aynasýnda temessül ettirdiðinden inþâallah yedi cihetle þerîf ve kudsî ve yedi Mesnevî kadar ehl-i hakikate bâkî bir rehber ve bir mürþid olacak. Kar deþ le rim, al bi me ih târ e dil di ki; na sýl ki, K Mes ne vi-î Þe rif, þems-i Kur ân dan te zâ hür e den ye di ha ki kat tan bir ha ki ka týn ay na sý ol muþ, kud sî bir þe râ fet al mýþ; Mev le vî ler den baþ ka da ha çok ehl-i kal bin lâ ye mut bir mür þi di ol muþ. Öy le de, Ri sâ le-i Nur þems-i Kur â ni ye nin zi yâ sýn da ki el vân-ý seb a yý ve o gü neþ te ki renk renk, çe þit çe þit ye di nû ru bir den ay na sýn da te mes sül et tir di ðin den in þâ al lah ye di ci het le þe rîf ve kud sî ve ye di Mes ne vî ka dar ehl-i ha ki ka te bâ kî bir reh ber ve bir mür þid o la cak. Lem a lar, 28. Lem a, 14. Nük te, s. 353 BEK LÝ YOR DUM KÝ, MEV LE VÎ LER DEN NUR KAH RA MAN LA RI ÇIK SIN Üs tad la rým dan bi ri si o lan Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî nin (k.s.) men sup la rýn dan ol du ðu an la þý lan ec za cý Ha cý Ab dül la tif in mek tu bun dan an la þý lý yor ki, bi le rek, tam tak dir e de rek Nur la ra hiz met e de cek tir. Za ten ben bek li yor dum ki, Mev le vî ler den ba zý Nur kah ra man la rý çýk sýn. Ýn þâ al lah bi ri si bu o la cak. O na çok se lâm e de rim. Hu su si mek tup yaz ma ya ha lim mü sa a de et me di ði i çin gü cen me sin ler. O ra da, Sab ri ve mah dum la rý ve Nur þa kirt le ri ne ve baþ ta Ho ca Veh bi Haz ret le ri o la rak ho ca la rý na çok se lâm e der ve du â la rý ný bek le riz. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 187 ZER RE LER, MEV LE VÎ GÝ BÝ DÖ NÜYOR Mev le vî gi bi zer re yi dön dü ren kim i se, mü te sel si len mev cu da tý tah rik e dip, tâ þem si sey yâ râ týy la gez di ren ay ný Zât ol mak ge rek tir. Çün kü ka nun bir sil si le dir; ef âl o nun la bað lý dýr. Mek tu bat, s. 320 *** Mu vah hid-i ek ber ve tev hi din bür han-ý mu az za mý o lan kâ i nat, de ðil yal nýz er kân ve â zâ sý, bel ki bü tün hü cey ra tý, bel ki bü tün zer ra tý bi rer li san-ý zâ kir-i tev hid o la rak bu bü yük bür ha nýn sa dâ-yý bü len di ne iþ ti rak e de rek, hep bir den Lâ i lâ he il lal lah di ye mev le vî-vâ rî zik re di yor lar. Hut be-i Þa mi ye, s. 142 *** Hem han gi ka nun la zer re yi Mev le vî gi bi tah rik e der se, ay ný ka nun la kü re-i ar zý mec zup ve se mâ a kal kan Mev le vî gi bi dön dü rü yor. Ve o ka nun la â lem le ri böy le çe vi ri yor ve man zu me-i þem si ye yi gez di ri yor. Mek tu bat, s. 281 *** Gü neþ le rin de ve râ nýn dan ve se yir ve se ya hat le rin den tut, tâ zer re le rin mev le vî gi bi dev ret me le ri ne ve dön me le ri ne ve ih ti zaz la rý na ka dar kâ i nat ta ki bü tün sa y ve ha re ket, ka nun-u ka deri Ý lâ hî ü ze ri ne ce re yan e di yor ve dest-i kud ret-i Ý lâ hî den su dur e den ve i ra de ve e mir ve il mi ta zam mun e den emr-i tek vî nî i le zu hur e der. Lem'a lar, s. 129 MEV LÂ NÂ BE NÝM ZA MA NIM DA GEL SEY DÝ... Be di üz za man ý gö ren son þa hit ler den Ah met Gü müþ an la tý yor: Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri Hz. Mev lâ nâ be nim za ma ným da gel sey di, Ri sâ le-i Nur u ya zar dý. Ben de Hz. Mev lâ nâ za ma nýn da gel sey dim, Mes ne vî yi ya zar dým. O za man hiz met Mes ne vî tar zýn day dý, þim di Ri sâ le-i Nur tar zýn da dýr de miþ ti. Son Þa hit ler, 4. Cild, s. 152 LÜ GAT ÇE Mes ne vi-î Þe rif: Mev lâ nâ nýn her bey ti ken di a ra la rýn da ka fi ye li o lan, i çin de di nî ve ah - lâ kî na si hat lar bu lu nan Fars ça e se ri. þems-i Kur ân: Kur ân gü ne þi. te zâ hür: Or ta ya çýk - ma. þe râ fet: Þe ref li lik. lâ ye mut: Ö lüm süz. zi yâ: I þýk. el vân-ý seb a: Ye di renk. te mes sül: Yan sýt ma. Na maz mü mi nin kal ka ný dýr Ta ri fi im kân sýz bir haz a lý rým E zan ses le ri ni duy du ðum za man He men ke si li yor baþ að rý la rým Ba þý mý sec de ye koy du ðum za man A. Y. Sec de, in sa nýn Rab bi me en ya kýn ol du ðu me kân. Sec de, a þýk i le ma þu kun bu luþ tu ðu an. Sec de, bü tün dert le re de vâ, bü tün has ta lýk la ra þi fa dýr. Ýn san na ma za dur du ðu za man eþ ref-i mah lû kat o la rak ya ra týl dý ðý nýn far ký na va rýr. Çün kü Â lem le rin Rab bi, mah lû ka týn en þe ref li si o la rak ya rat tý ðý in sa ný mu ha tap al mýþ, hu zu ru na ça ðýr mýþ, o nun la mu ha tap o la rak soh bet et mek is te miþ tir. Dü þü nen bir in san i çin bun dan bü yük þe ref, bun dan yük sek ma kam mý o lur? Ýn san Rab bi nin hu zu run da i ken, gön lün de ke der, kal bin de ka sa vet mi ka lýr? Sev gi li Pey gam be ri miz (asm) Na maz mü mi nin mi ra cý dýr bu yur muþ. E zan se si ni duy du ðu za man, na sýl bir ma ka ma dâ vet e dil di ði ni, ne mü ba rek bir yol cu lu ða çý ka ca ðý ný dü þü nen bir in san, he ye can dan ve se vinç ten ken din den geç mez mi? Dâ vet za man la rý ný sa býr sýz lýk la bek le yip, ip le çek mez mi? Na ma za du ran bir in san a lây-ý il li yî - ne doð ru yol al ma ya baþ lar. Al la hu ek ber di ye tek bir a lýr ken e li ni kal dýr dý ðýn da, dün ya yý ve i çin de ki le ri ku lak ar ka sý na a tar. Nef si ni de, be de ni ni de o ra da bý ra kýr, mi rac yol cu lu ðu na çý kar. Rü kû ya e ðil dik çe yük se lir, sec de ye ka pan dýk ça yü ce lir. Her re kât ta bir mer te be kat e de rek yo lu na de vam e der. Hu zu ra doð ru yol al dýk ça, hu zur bu lur. Ýþ te o za man bü tün a cý la rý, að rý la rý, dü þün ce ve kay gý la rý ge ri de ka lýr. San ki ruh be den den ay rý lýr, vü cu du ne ka dar has ta ve ya ra lý da ol sa, hiç bir þey his set mez. Ö lü be den den bir par ça kes se niz hiç far kýn da o lur mu? Na maz la mi 'rac yol cu lu ðu na çý kan bir in san da, be de ni ni ge ri de bý rak tý ðý i çin a cý la rý ný, að rý la rý ný, ü zün tü ve ke der le ri ni his set mez. O baþ ka bir â lem de, ha ya týn baþ ka bir bo yu tun da dýr ar týk. Na maz, a cý la rý mý zý din di rir, sý kýn tý la rý mý zý gi de rir, kay gý la rý mý zý yok e der. Mü mi nin ru hu, na maz i çin per vâ ne o lur. Per va ne ken di ni a te þe at mak i çin can a tar. Bir an ön ce o a teþ le ku cak laþ mak, o po ta da e ri mek is ter. Yü re ðin de ki has ret lik a te þi ni mu mun a le vi i le sön dür mek i çin sa býr sýz la þýr. Rab bi ne a þýk o lan bir mü min de, O nun hu zu ru na çýk ma nýn se vin ci i le, dün ye vî dert ve ke der le ri ni, a cý ve ýz tý rap la rý ný u nu tur. Hz. A li E fen di mi zin (ra) a ya ðý na bir ok sap la nýr. Þid det li a cý çek mek te dir. O gün kü þart lar da a nes te zi di ye bir þey de yok tur. A ma o kun o ra dan çý kar týl ma sý ge rek mek te dir. Þid det li a cý his set ti ði i çin o ku o ra dan çe kip çý kar ta maz lar. Her der de de vâ o lan na ma za baþ vu rur. Ben na ma za baþ la yýn ca siz o ku çý ka rýr sý nýz di ye rek na ma za du rur. O na maz da i ken o ku çý ka rýr lar, far kýn da bi le ol maz. E li mi ze bir di ken bat tý ðýn da na maz da ki hu zu ru mu zu bo za cak ka dar bir a cý his se di yor sak, mi rac yol cu lu ðu na he nüz a dým a ta ma mý þýz de mek tir. Ka lý bý mýz ký yam da i ken kal bi miz fi rar da, ba þý mýz sec de de i ken, ru hu muz gez me de i se, o na maz la mi ra ca çýk mak müm kün de ðil dir. Biz na ma za ve fa gös ter mez sek, na maz da bi ze þi fa ol - ma ya cak týr. Na maz in sa ný kö tü lük ler den ko ru yan bir kal kan dýr. A ma, ön ce in san na ma zý ný ko ru ma sý ge re kir. Ya ni o nu dos doð ru kýl ma lý dýr. Na ma zý mý zý kýl dý ðý mýz hal de, kö tü huy la rý mýz dan vaz ge çe mi yor sak, kal bi miz de ha sed ve hu sû met, gön lü müz de gam ve ka sa vet, ru hu muz da ye is ve zul met ol du ðu gi bi du ru yor sa, na ma zý na sýl kýl dý ðý mý za bak ma lý yýz. Rab bi miz, (Re sû lüm!) Sa na vah ye di len Ki tab ý o ku ve na ma zý kýl. Mu hak kak ki, na maz, ha yâ sýz lýk tan ve kö tü lük ten a lý ko yar. Al lah ý an mak el bet te (i ba det le rin) en bü yü ðü dür. Al lah yap týk la rý ný zý bi lir bu yu ru yor. (An ke but Sû re si, 45). E ðer bi zim na ma zý mýz bi zi kö tü lük ler den a lý koy mu yor sa, dert le ri mi ze de va ol mu yor sa na ma zý mýz da bir ek sik lik, bir ku sur var de mek tir. Ha sar lý, in ce ve za yýf bir kal kan la düþ ma nýn ok la rýn dan ko run mak müm kün ol ma dý ðý gi bi, â det ye ri ne gel sin di ye ký lýn mýþ, hu zur dan u zak, hu þu dan mah rum, a ce le i le i fâ e dil miþ za yýf bir na maz la, ü ze ri mi ze sel gi bi ge len gü nah lar dan ko run mak müm kün de ðil dir. Biz na ma zý mý zý ko rur sak, na maz da bi zi ko ru ya cak týr in þa al lah. VE CÝ ZE Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiðfar eder. Ýstiðfar eden, istiâze eder. Ýstiâze eden, þeytanýn þerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlýktýr. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çýkar. Ýtiraf etse, affa müstehak olur. Be di üz za man Sa id Nur sî

3

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Eþref Edip'i anma top lan tý sýnda konuþan lar dan Be yan Ya yýn la rý yö ne ti ci si Fah ret tin Gün, Eþ ref E dip in Üs tad Be di üz za man ýn ilk Lâ tin ce bi yog ra fi si ni ka le me a lan ya zar ol du ðu nu kay det ti. FO TOÐ RAF: ÝSMAÝL TEZER Be di üz za man ýn Ý man hiz me tin de ar ka da þým de di ði Eþ ref E dip ha tý ra lar la yâd e dil di BEDÝÜZZAMAN'IN ARKADAÞI, GAZETECÝ-YAZAR EÞREF EDÝP FERGAN, VEFATININ 40. YILDÖNÜMÜNDE ESKADER'ÝN ÝSTANBUL-CAÐALOÐLU'NDA DÜZENLEDÝÐÝ BÝR TOPLANTIYLA ANILDI. ORHAN GÜLER ÝSTANBUL BEDÝÜZZAMAN'IN ar ka da þý, ga ze te ci-ya - zar Eþ ref E dip Fer gan, ve fa tý nýn 40. yýl dö - nü mün de Ýs tan bul/ca ða loð lu nda dü zen - le nen bir top lan týy la a nýl dý. An ma top lan tý - sý, ön ce ki ak þam Ti maþ Ki tap Kah ve de i ki yýl dýr haf ta lýk o la rak dü zen le ne ge len Ba bý - a li Soh bet le ri nde ger çek leþ ti. ES KA DER in (E de bi yat Sa nat Ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði) dü zen le di ði, ya zar Meh met Nu ri Yar dým ýn mo de ra tör lü ðün - de ya pý lan top lan tý da sý ra sýy la Dur sun Gür lek, Meh met Nu ri Gü leç (Fý rýn cý A ða - bey), Fah ret tin Gün, Meh met Þev ket Ey gi, Meh met Ce mal Çift çi gü ze li, Prof. Dr. Sü - ley man Yal çýn, Ha fýz Mür sel, Ab dul lah I - þýk lar, Mu sa Ça ðan (Sa at çi Mu sa) ve M. La tif Sa li hoð lu söz al dý lar. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin ta le - be le rin den Meh med Fý rýn cý, Eþ ref E dip in ken di si ne Be di üz za man la ar ka daþ týk. de - di ði ni ak ta rýr ken, Be di üz za man Sa id Nur - si nin Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nda yer a lan Eþ ref E dip le il gi li bir mek tu bu o ku du. EÞ REF E DÝP OL MA SAY DI,  KÝF Ý TA NI YA MAZ DIK Top lan tý da söz a lan lar dan Be yan Ya yýn - la rý yö ne ti ci si Fah ret tin Gün de, Eþ ref E - dip in Üs tad Be di üz za man ýn ilk Lâ tin ce bi yog ra fi si ni ka le me a lan ya zar ol du ðu nu kay det ti. Eþ ref E dip ol ma say dý Meh met  kif in (Er soy) Ýs tik lâl Har bi nde ki fa a li - BULMACA yet le ri ni öð re ne me ye cek tik. di yen Gün, Eþ ref E dip in bütün ki tap la rý ný ya yýn la ma - yý a maç la dýk la rý ný ve bu he def le ri ni bir kaç ki tap dý þýn da he men he men ger çek leþ tir - dik le ri ni de bil dir di. Eþ ref E dip in, Be di üz - za man ve e ser le ri hak kýn da bi li nen üç ki - ta bý nýn is mi þöy le: *Be di üz za man Sa id Nur ve Nur cu luk, *Ri sâ le-i Nur Mu a rý zý Ya zar la rýn Ýs nat la rý Hak kýn da Ýl mî Bir Tah lil, *Ri sâ le-i Nur Mü el li fi Sa id Nur sî (Ha ya tý, E ser le ri, Mes le ði) FEV ZÝ ÇAK MAK I FAZ LA SIY LA ÖV MÜÞ Son ko nuþ ma cý o lan ga ze te miz ya za rý M. La tif Sa li hoð lu i se, a raþ týr ma la rý ne ti - ce sin de, Eþ ref E dip in Üs tad Be di üz za - man la yap tý ðý mü lâ kat ta ki bir cüm le si - nin Be di üz za man ýn res mî ta rih çe sin de yer al ma dý ðý ný fark et ti ði ni söy le ye rek, ka tý lým cý lar la o cüm le yi pay laþ tý. Sa li hoð - lu ay rý ca, Eþ ref E dip in ya yým la dý ðý Se bi - lür re þad der gi si nin ba zý cilt le ri ni e di nip o ku du ðu nu, bun lar dan çok ça is ti fa de et - ti ði ni söy le ye rek, o cilt ler de ki Eþ ref E dip Fer gan im za lý ya zý lar da Ma re þal Fev zi Çak mak a a þý rý de ne bi le cek öl çü de öv - gü de bu lu nul du ðu nu da söz le ri ne ek le di. Eþ ref E dip le il gi li ba zý es pri li ha tý ra la rýn da di le ge ti ril di ði top lan tý, ha fýz Þa hin Sa va nýn Kur ân ti lâ ve ti ve i mam-ha tip Ah met Yü ter in du â sý i le son bul du. BA ZI Ö ZEL LÝK LE RÝY LE EÞ REF E DÝP Top lan tý da yer a lan di ðer ko nuþ ma cý lar da Eþ ref E dip in ba zý ö zel lik le ri ne vur gu yap tý lar. O ö zel lik ler i se þöy le: Dur sun Gür lek: Eþ ref E dip Fer gan, ki YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Özellikle süt çocuklarýnda D vitamini eksikliði ile kalsiyum, fosfor eksikliðinden veya dengesizliðinden ileri gelen, biçim bozukluðuna sebep olan kemik hastalýðý. 2. Analiz yöntemi kullananý, analiz ile ilgili. 3. Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan halk oyunu. - Latince tekrar anlamýna gelen ön ek. 4. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk. - Vaktinde yapýlan ibadet. - Arapçada su. 5. Uzaklýk belirtir bir nida. - Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takýmý. - Bir binek hayvaný. 6. Uyarma, uyarý, dikkat çekme. - Yaygýn mera bitkisi. - Müstehcen resim çalýþmasý. 7. Bilmekten emir. 8. Hâkimiyet altýnda bulunma. - Elemekten emir. 9. Yemiþ toplama zamaný. - Bir çokluk eki. 10. Hüzün verici, acýklý. 11. Bal mumundan yapýlan yumuþatýcý krem. - Ezel kelimesinde sessizler. - Öðrenci oturaðý. 12. Herhangi bir iþte, bir yarýþta, birbirini geçmeye çalýþan, ayný þeyi elde etmeye uðraþan kimse. - Doðru, sahih. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Yatak þekilli uzun kanepe, þezlong. - Granülsüz endoplazmik retikulum. 2. Baþlýklý, su geçirmeyen spor ceket. - Lahana, pazý ve üzüm yapraðýnýn hazýrlanan içle sarýlmasýyla yapýlan etli veya zeytinyaðlý yemek. 3. Eski dilde doðu. - Kastamonu'nun bir ilçesi. 4. Milletler arasý çalýþma örgütünün kýsasý. - Nicelik, nitelik, güç, süre, sayý bakýmýndan eksik. - Bir erkek adý. 5. Boyalarda kullanýlan bir inceltici kimyasal madde. - Demiri simgeleyen harfler. - Yiðit, kahraman. 6. Köpek, kelp. - Devlet Malzeme Ofisinin kýsasý. - Canlýlarýn besinlerdeki uçucu olmayan bileþikleri damak, boðaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktalarý aracýlýðýyla algýladýðý duyum. 7. Genel tarým iþleri. - Bir þart eki. 8. Makine Kimya Endüstrisi'nin kýsasý. - Sebe melikesi. 9. Halat yapýmýna elveriþli, boyu bir metreye kadar uzanabilen bitkisel lif. - Arjantin'in plaka iþareti. 10. Türk musýkîsinde mürekkeb bir makam tap gi bi bir a dam dý. Meh met Þev ket Ey gi: Eþ ref E dip sa býr hey ke liy di. Ge çim nok ta sýn da çok tu tum - luy du; fa kat ya zý la rý nýn te lif üc re ti ni is te me nok ta sýn da hiç pa ra cý de ðil di, ya ni ta lep et - mez di. Ya yým la dý ðý Ýs lâm-türk An sik lo pe - di si nin ba sý mý i çin, Ýs tan bul/sul tan ha - mam da ki mül kü nü bi le sat mýþ tý. Eþ ref E - dip, Be di üz za man ý çok des - tek le di. Eþ ref E dip i çin, ya - zý yaz mak, te nef füs et - mek gi bi bir þey di. Meh met Ce mal Çift çi gü ze li: Eþ ref E dip, ya zý la rý ný Os man lý ca ya - zar dý. (Ku ru cu - su, ya yým cý sý ve ya za rý ol du ðu) Se bi lür re þad d e r g i s i n d e n çok þey öð ren - dik. Eþ ref E dip, Mil lî Ni zam Par ti si nin i sim ba ba sý dýr. Eþ ref E - dip ten ge len kö tü bir ge le nek var ki, o da fah ri ya zar lýk týr! Ya - ni te lif üc re ti al mak sý zýn ga - ze te ve der gi le re ya zý yaz mak Ab dul lah I þýk lar: Ha san Bas ri Çan tay, Eþ ref E dip le ar ka daþ tý. Bir dost mec li sin de, Bil men in Eþ ref E dip i a yak ta kar þý la yýp a - yak ta teþ yi et ti ði ni (u ður la ma) hay ret le gör düm! Eþ ref E dip in son ya zý sý, Ý nö nü ye A çýk Mek tup baþ lýk lýy dý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI L A T A L E V E K A T E B Ý L O T E Y A H A Z A D Ý L A B A Ý N C E D H A M Ý T E T R Ý A U K M A L E T E T M E K F E B E A I R N A Ý M Ý L O R L A N K A L E M L Ý K P E N E M A A M Ý N T K N E R M Y B A E M E K Ý A L E M N O Z Ý A K Ý D E BE DÝ ÜZ ZA MAN IN EÞ REF E DÝP Ý LE ÝL GÝ LÝ MEK TU BU SA DIK, Ýb ra him, Zü be yir im za lý ve Zi ya ve Ab dul muh - sin e hi ta ben ka le me a lý nan mek tup ta Be di üz za man ýn þöy le de di ði ak ta rý lý yor: Eþ ref E dip kýrk se ne den be ri i man hiz me tin de be nim ar ka da þým ve Se bi lür re þad da ma ka le ya zan ve þim di ve fat e den çok kýy met li kar deþ le ri min mü - mes si li ve ha ki kî Ýs lâ mi yet mü ca hit le rin den bir kar - de þim dir. Ve Nur un bir ha mi si dir. Ben ve fat et - sem de, Eþ ref E dip Nur cu lar i çin de bu lun ma sýy - la bü yük bir te sel li bu lu yo rum. Fa kat Nur Ri - sâ le le ri nin ve Nur cu la rýn si ya set le a lâ ka la rý yok. Ve Ri sâ le-i Nur, rý za-i Ý lâ hî den baþ ka hiç bir þe ye a let e dil me di ðin den, müm kün ol du ðu ka dar Ri sâ le-i Nur un men sup la rý, iç ti maî ve si ya sî ce re yan la ra ka rýþ mak is - te mi yor lar. Yal nýz Se bi lür re þad, Do ðu gi bi mü ca hit ler i man ha ki kat le ri ni ehl-i da lâ le tin te ca vü za týn dan mu ha fa za ya ça lýþ týk la rý i çin, ruh u ca ný mýz la on la rý tak dir ve tah sin e dip on lar la dos tuz ve kar de þiz fa kat si ya set nok ta sýn da de ðil! Çün kü i man der si i çin ge len le re ta raf gir lik na za rýy la ba kýl maz. Dost-düþ man, ders te fark et mez. Hâl bu ki si ya set ta raf gir li ði, bu ma na yý ze de ler, ih lâs ký rý lýr. O nun i çin dir ki, Nur cu lar em sal siz iþ ken ce le re ve sý kýn tý la ra ta - ham mül e dip Nur u hiç bir þe ye â let et me di ler. Si - ya set to pu zu na el at ma dý lar. Hem Nur Ri sâ le le ri küfr-ü mut la ký kýr dý ðý i çin, küfr-ü mut la kýn al týn da ki a nar þi li ði ve üs tün de ki is tib dad-ý mut - la ký kýr dý ðý ci het le, bir ne vi si ya se te te ma sý var te veh hüm e dil miþ. Hâl bu ki Nur un ter cü ma ný, bir tek me se le-i i ma - ni ye yi dün ya sal ta na tý na de ðiþ me di ði ni mah ke me ler de dâ vâ e dip yir mi beþ se ne tarz-ý ha ya týy la ve e ma re ler le is - pat et miþ tir. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 281.) Mev lâ nâ i çin 738. vus lat MEV L N NIN 738. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý An ma Tö ren le ri nin son ge ce si o lan Þeb-i A rus (dü - ðün ge ce si) bu gün. Mev lâ nâ yý an ma tö ren le ri nin en ö - nem li faaliyet le rin den bi ri o lan 17 A ra lýk ta ki Þeb-i A rus, ö lü mü sev gi li ye (Al lah a) ka vuþ mak o la rak gö - ren Mev lâ nâ nýn ha ya ta göz le ri ni yum du ðu dü ðün ge - ce si o la rak gö rü lü yor. Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî nin yüz yýl lar ön ce sin den yap tý ðý Gel ne o lur san ol yi ne gel çað rý sý, gü nü müz de de et ki si ni sür dü rü yor. Türk ve Ýs lâm â le mi nin ye tiþ tir di ði en bü yük mu ta - sav výf lar dan Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî, 738. ö lüm yýl dö nü mün de þi ir, se ma ve mü zik le har man lan mýþ Þeb-i A rus tö re nin de, fark lý din, dil, ýrk ve mez hep - ten in san la rý bir a ra ya ge tir me ye de vam e di yor. Bu gün fark lý dil le re çev ril miþ bir çok e se ri bu lu nan Mev lâ nâ, her yýl A ra lýk a yýn da dü zen le nen prog ram lar da, çe þit li faaliyetler le a ný lý yor. Bu ak þam Þeb-i A rus prog ra - mý Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi nde Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý Ýs tan bul Ta ri hî Türk Mü zi ði Top lu lu ðu Ge nel Sa nat Yö net me ni Ah met Öz han ýn ve re ce ði Türk Ta - sav vuf Mü zi ði kon se ri i le baþ la ya cak. Ar dýn dan Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top - lu lu ðu ü ye le ri de se ma gös te ri si ger çek leþ ti re cek. Se ma gös te ri le ri ta sav vuf mü zi ði eþ li ðin de 4 bö lüm ha lin de ger çek leþ ti ri le cek. Bu gün ki tap la rý ve hak kýn da ya zý lan e - ser le ri bir çok di le çev ri len, ver di ði me saj la rý i le fark lý di ne men sup in san la rý bir a ra ya ge ti ren Mev lâ nâ, her yýl A ra - lýk a yýn da dü zen le nen an ma tö ren le rin de dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan ge len fark lý din, dil, ýrk ve mez hep te ki in - san lar ta ra fýn dan a ný lý yor. Mev lâ nâ, da ha çok tö ren ler de ger çek leþ ti ri len ve Mev lâ nâ is miy le a de ta öz deþ le þen se - ma tö ren le riy le bi li ni yor. Mev le vî lik de yin ce ilk ak la ge - len se ma, söz lük ma na sý i þit mek. Te rim o la rak, mu sý kî nað me le rin din ler ken vec de ge lip ha re ket et mek, ken - din den ge çip dön mek tir. Se ma, sem bo lik o la rak, kâ i na - týn o lu þu mu nu, in sa nýn â lem de di ri li þi ni, Yü ce Ya ra tý cý ya o lan aþk i le ha re ke te ge çi þi ni ve kul lu ðu nu id rak e dip Ýn - san-ý Kâ mil e doð ru yö ne li þi ni i fa de e di yor. An ka ra / a a "Al lah ýn Sa dýk Ku lu Bar la"nýn Al man ya ga la sý ya pýl dý ntürkýye'nýn Tür ki ye nin ilk u zun met raj a - ni mas yon fil mi Al lah ýn Sa dýk Ku lu: Bar la nýn Al man ya ga la sý ya pýl dý. Ül ke nin bir çok þehrin de 15 A ra lýk ta ya yý na gi ren film, baþ þehir Ber lin de de se yir ci ler le bu luþ tu. Ber lin-al ham bra si ne - ma sýn da dü zen le nen ga la da fil min se nar yo ya - za rý Rýd van Ký zýl te pe ve ya pým cý sý Fa tih Gök de ha zýr bu lun du. Ký zýl te pe, Film bü yük le ri he def kit le o la rak seç se de si ne ma ya gel me den ön ce zi hin ler de ço cuk fil mi al gý sý ta þý ya bi li yor. Bel ki bir ço ðu, ço cu ðuy la ge li yor, fa kat fil min kur gu - su nu fark e din ce ve ger çe ðe bu den li ya kýn ol - du ðu nu gö rün ce bir den ir ki li yor lar ve çok et ki - le ni yor lar de di. Ký zýl te pe, ge nel de a ni mas yon film le ri nin ger çek lik ten kaç mak i çin kul la nýl dý - ðý ný be lir te rek, Bu tür ya pým lar da fan tas tik ö - ge ler ve ger çek dý þý lýk var dýr. Bu film de i se tam ter si bir du rum var. Ger çek le ri da ha çok ya ka la - mak ü ze ri ne kur gu lan dý. Bu ö zel li ðiy le de bir ilk di ye ko nuþ tu. Ber lin / ci han Kýz Ku le si manzaralý, Þeb-i A rus programý nmevlânâ'nin 738. vus lat yýl dö nü mü o lan Þeb-i A rus prog ram la rýn dan bi ri Üs kü dar da ger çek le þe cek. Üs kü dar ýn ve Bo ða zi çi nin ta ri hî ve mis tik at mos fe ri Kýz Ku le si man za ra sýy la bü - tün le þe rek Þeb-i A rus a ev sa hip li ði ya pa cak. Bur sa Mev lâ nâ Kül tü rü nü Ta nýt ma ve Ya þat ma Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen se ma a yi ni Mev - lâ nâ nýn öð re ti le ri ne ve ö lüm ger çe ði nin as lýn da ki þi nin sev di ði ne, Rab bi ne ka vuþ ma sý na vur gu ya pa cak. Üs kü dar Be le di ye si nin kat ký la rýy la ya - pý la cak o lan prog ram 20 A ra lýk Sa lý gü nü sa at da baþ la ya cak. Sa la cak Sa hi li nde ki prog ra - mýn ar dýn dan sa at de Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde ay rý bir Þeb-i A rus prog ra mý ger - çek le þe cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Ýn ter net ten can lý ya yýn la se ma tö re ni nkonya Bü yük þe hir Be le di ye si nin in ter net si - te sin den her gün can lý o la rak ya yýn la dý ðý se ma tö ren le ri nin, fark lý sebepler den do la yý Kon ya ya ge le me yen yur ti çi ve yurt dý þýn dan bir çok ki þi ta - ra fýn dan iz len di ði bil di ril di. Kon ya da 7-17 A ra - lýk ta rih le ri a ra sýn da dü zen le nen 738. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý An ma Tö ren le ri, her gün dü zen le nen çe þit li faaliyet ler le kut lan ma ya de - vam e di yor. Tö ren ler kap sa mýn da, Kon ya Bü - yük þe hir Be le di ye si Mev lâ nâ Kül tür Mer ke - zi nde sa at ve de ol mak ü ze re gün de 2 de fa se ma a yi ni ic ra e di li yor. Bi let bu la ma dý ðý i çin ve ya fark lý sebep ler den do la yý Kon ya ya ge - le me yen tu rist ler i se se ma a yin le ri ni, Kon ya Bü - yük þe hir Be le di ye si nin in ter net si te sin den iz le - ye bi li yor. Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek, Kon ya ya ge le me yen ler i çin se - ma tö ren le ri ni in ter net ü ze rin den bütün dün ya - ya u laþ týr dýk la rý ný be lirt ti. Ak yü rek, - ya.bel.tr ad re si ü ze rin den, ger çek leþ ti ri len bütün se ma tö ren le ri nin can lý o la rak iz le ne bil di - ði ni di le ge ti re rek, si te de geç miþ yýl lar da ger çek - leþ ti ri len se ma tö ren le ri nin de ar þiv vi de o la rý nýn iz le ne bil di ði ni kay det ti. Kon ya / a a Sul tan Ve led U lus la ra ra sý Sem poz yu mu nkültür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, Türk Ka dýn la rý Kül tür Der ne ði (TÜRK KAD) Ýs tan bul Þu be si ve Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le - nen Sul tan Ve led U lus la ra ra sý Sem poz yu mu nun i kin ci a ya ðý Kon ya da baþ la dý. Kon ya Va li si Ay dýn Ne zih Do ðan, Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi Sul tan Ve led Sa lo nu nda dü zen le nen prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sýn da, A na do lu da bu lu nan ay dýn la rýn her za man ya þa dýk la rý dö ne mi ay dýn lat tý ðý ný söy le - di. Sul tan Ve led in Mev lâ nâ dan al dý ðý bil gi ler ý þý - ðýn da, Mev lâ nâ nýn öð re ti le ri ni bir son ra ki dö ne - me ak tar dý ðý ný bil di ren Do ðan, Mev lâ nâ nýn bü - tün in san la ra din, dil, cin si yet ay rý mý yap mak sý zýn hoþ gö rüy le yak laþ tý ðý ný vur gu la ya rak, Kon ya dan bu me sa jý dün ya ya du yur ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek i se Mev lâ nâ ve a i le si nin A na do lu ya Mo ðol is ti lâ sý nýn ol du ðu bir dö nem de gel di ði ni, Mev lâ nâ i le a i le si nin in san la ra u mut ve ce sa ret a þý la dý ðý ný di le ge tir di. Kon ya nýn, kut sal bir e ma - ne ti ta þý ma nýn gu ru ru nu ya þa dý ðý ný vur gu la yan Ak yü rek, Bu e ma ne tin ge re ði ni ye ri ne ge tir me so rum lu lu ðu muz var de di. TÜR KAD ü ye le ri ne te þek kür e den Ak yü rek, 738. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý An ma Tö ren le ri kap sa mýn da sa de - ce Mev lâ nâ nýn de ðil, O nun ço cuk la rý nýn da an - la týl ma sý nýn ö nem li ol du ðu nu"söyledi.kon ya /a a

5 Y MAKALE 5 Ýs lâ mýn ke li me an la ma, ba rýþ týr, em ni yet tir, se lâ met te ol mak týr, her tür lü o lum suz luk tan e mîn ol mak týr. Do la yý sýy la da hi lî ve mil let le r a ra sý i liþ ki ler de as lo lan ba rýþ týr. Müs lü man lar hem ken di a ra la rýn da ki, hem de gay ri müs lim ler le o lan mü nâ se bet le rin de ki prob lem le ri kav ga sýz-gü rül tü süz, an la þa rak ve her ke sin hak ký na ri â yet e de rek çöz mek le mü kel lef tir. VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Ye me di ðin ek me ði ba na ve rir mi sin? Ge çen ler de Ye ni As ya nýn ( ) bi rin ci say fa sýn da, he men lo go nun ya nýn da ki bir ha ber dik ka ti mi çek ti. Her gün 5 mil yon ek mek çö pe a tý lý yor baþ lýk lý o ha be ri o ku yun ca, za ten bu iþ ler den bî zar o lan bi ri o la rak Bu ko nu yu ya za lým de dik. Geç ti ði miz gün ler de bir ar ka da þým la Kü tah ya, Es ki þe hir vi lâ yet le ri ne git miþ tik. Ar ka da þýn i þi i ca bý git ti ði miz bir si te de, o i þi ne gi din ce, ben de a ra ba dan in me den sa ðý so lu in ce li yor dum. Va kit de ak þam, or ta lýk ka ran lýk tý. Bak tým yan ta raf ta si te nin bah çe du var la rý na boy dan bo ya el bi se as ký sý gi bi, sý ray la bir çok as ký yap mýþ lar ve bir ço ðun da da po þet le bir þey a sý lý. Dik kat ke sil dim A ca ba ne dir? di ye. Bak tým ki her po þet te ek mek, þa þýr dým. Al lah Al lah! De mek ar týk bu ek mek is ra fý res mî leþ miþ ve dü zen li bir ha le ge tir miþ ler! de dim. Ya ni, ger çek ten þa þý la cak bir þey. Ha ni ö zel lik le bü yük þe hir ler de bir çok a part man ve e vin ö nün de böy le þey le ri tek tük gö rü rüz de, a ma böy le top lu o la rak bu iþ i çin tah sis e dil miþ kýs mý gör me miþ tik. Ni me tin kýy me ti ni bil me yen, hâs sa ten bü yük þe hir in san la rý, bu ek mek is raf çý la rý nýn ba þýn da ge li yor. Þe hir ler de ki ma hal le ler, fa kir den zen gi ne doð ru git tik çe, da ha da faz la la þýr bu is raf. Ya ni, ma a le sef bu nu ba zý fa kir ma hal le ler de de mü þa he de e di yo ruz. Bo þa git mi yor, süt çü ye ve ri yo ruz de se ler de, yi ne de ya pý lan ek mek is ra fý dýr. Hal bu ki ni met þü kür is ter, is raf i se ni me te kar þý bir ne vî ha ka ret ol du ðun dan hoþ kar þý la nan bir du rum de ðil dir. Ec da dý mýz i ki þe ye hür met e der, ö per ba þý nýn üs tü ne ko yar dý. Bun lar dan bi ri, ke lâm-ý Ý lâ hî o lan Kur ân-ý Ke rîm; di ðe ri de ni met-i Ý lâ hî o lan ek mek ti. Yer de Kur ân a a it bir par ça da gör se, bir par ça ek mek de gör se he men yer den a la rak, on la ra hür met e der di. A ma þim di öy le mi? Ýþ te bu hür met kalk tý ðý ve ya za yýf la dý ðý i çin çe þit li sý kýn tý lar çek mek te yiz mil let o la rak. Al lah mu ha fa za, bu ek me ði ve ren Rab bi miz, e li miz den al ma sý ný da bi lir. Öy le bir du rum ol sa ne ya pa rýz, bir dü þü nün? Ge rek mem le ke ti mi zin ba zý yer le rin de ol sun, ge rek dün ya nýn bir çok mem le ke tin de (Af ri ka kýt'a sý baþ ta ol mak ü ze re) ol sun, bir di lim ek me ðe muh taç in san lar var ken, ek me ði böy le hür met siz ce is raf et mek ne ka dar a yýp, ne ka dar gü nah, ne ka dar hür met siz lik tir de ðil mi? Hal bu ki o in san lar mâ nen bu is raf eh li ne þu nu söy lü yor lar: Lüt fen, ye me di ðin ek me ði ba na ve rir mi sin? E vet, is raf et me ye lim. Yi ye lim, i çe lim, a ma is raf et me ye lim. Dü þü nün, gün de beþ mil yon ek mek, bu gün kü pa ra sýy la beþ mil yon TL de mek tir. Es ki pa ray la beþ tril yon. Bu ne de mek tir Al lah aþ ký na? An ne min, rah met li an ne min, ek me ði is raf et ti ði ni hiç ha týr la mam. Bi zim e vi miz ek me ðin çö pe dö kül me di ði bir ev di. Ba yat ek mek le ri bir þe kil de; tat lý, tuz lu, yu mur ta lý o la rak de ðer len di rir, yi ne çö pe at maz dý a na cý ðým, Al lah rah met ey le sin. O kadar karýþýk, süratli, kesretli, hakiki perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardýr ki, her þey yerli yerine konuluyor. Hayalî sinema perdeleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Bediüzzaman, Sözler, 1o. Söz, s. 58 Kur ân ve Sünnet-i Seniyye barýþý emreder! Bu hu sus þöy le de ö zet le ne bi lir: Dost la rý na kar þý mü rüv vet kâ râ ne mu â þe ret ve düþ man la rý na sulh kâ râ ne mu â me le et mek tir. 1 Kur ân mü min le ri, ken di a ra la rýn da yu mu þak ve mer ha met li ol ma ya, Mu ham med, Al lah ýn el çi si dir. O nun la be ra ber o lan mü min ler i se ken di a ra la rýn da mer ha met li, in kâr cý la ra kar þý sert tir ler 2 â ye tiy le dâ vet e der. Do la yý sýy la, kat î su ret te ken di a ra la rýn da ki em ni yet ve ba rý þý boz ma ya yet ki li de ðil dir ler. Çün kü: Müs lü man lar bir bir le ri nin kar deþ le ri dir. A ra la rýn da ba rý þýn ka lý cý ol ma sý ný te min e di niz 3 di ye fer man ve rir. Mü min ler den i ki grup bir bir le riy le sa va þýr lar sa, a ra la rýn da ki an laþ maz lýk ko nu su nu ba rýþ yo luy la çö zü nüz 4 â ye ti de Müs lü man - lar a ra sýn da ni za ve kav ga nýn ka bul e di le me ye ce ði ni a çýk ça i fâ de e der. Müs lü man lar a ra sýn da ki i liþ ki ler de ba rý þýn e sas ol du ðu nu be lir ten yü ze ya kýn â yet le Ce nâb-ý Hak bir ta raf tan fert le re sulh ve ba rýþ i çin de ol ma yý em re der ken, di ðer ta raf tan da top lu ma ki þi ler ve grup lar a ra sýn da ba rý þý sað la mak i çin ak tif o la rak rol oy na ma gö re vi ni yük le mek te dir. 5 Ýn san ha ya tý söz ko nu su ol du ðun da, þu ke sin lik le bi li nir, bi lin me li: Ki þi an cak ca ný ný, ma lý ný ve na mu su nu fi i lî bir sal dý rý dan kur tar mak i çin sal dýr ga na kar þý ken di ni sa vun ma, ken di ni mü da fa a i çin sal dýr ga ný öl dür mek ten baþ ka ça re si kal ma mýþ sa, öl dür me hak ký na sa hip o la bi lir. Baþ ka hiç bir se bep le bir ki þi nin bir in sa ný öl dür me ye hak ký o la maz. Sal dý rý so na er dik ten son ra suç lu yu biz zat (Rab be nâ Mü ta lâ a la rý - 7) Ba ka ra Sû re si nin, Kül li yat ta ge çen â yet le rin den 32. â ye ti 151 a det geç mek le bi rin ci sý ra yý al mak ta. Ders le ri mi zin so nun da o ku du ðu muz ve me lek le rin ne da me ti ni i fa de e den bu â yet ten son ra 255. â yet o lan  ye te l-kür sî 99 a det geç mek le i kin ci sý ra yý a lýr â yet te ge çen Lâ i lâ he il lâ hu i se, 54 tek rar i le ü çün cü sý ra yý a lýr. Ya zý mý zýn ko nu su o lan 286. â yet i se, 37 tek rar la 4. sý ra yý al mak ta dýr. Bu â yet te ki ilk Rab be nâ lý du â cüm le si Kül li yat ta u mu mî o la rak 32. â ye tin ö nün de ve so nun da zik re dil mek te. He men u mu mî o la rak bu du â cüm le si sa de ce du â o la rak geç mek te i ken, Se ki zin ci Þu â da bi raz da ha fark lý ge çer. Bu ra da Üs tad Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur un kýy met ve e hem mi ye ti ni be yan e der ken þu i fa de le ri söy ler: Ben ka sem le te min e de rim ki, Ri sâ le-i Nur u se na dan mak sa dým, Kur ân ýn ha ki kat la rý ný ve î ma nýn rü kün le ri ni te yid ve is bat ve ne þir dir. Hâ lýk-ý Ra hî mi me yüz bin ler þük rol sun ki; ken di mi ken di me be ðen dir me miþ, nef si min a yýb la rý ný ve ku sur la rý ný ba na gös ter miþ ve o nefs-i em ma re yi, baþ ka la ra be ðen dir mek ar zu su kal ma mýþ. 1 Bu ra da rah met li Üs ta dým, Ri sâ le-i Nur a ya pý lan me dih ve mu hab be tin he de fi nin Kur ân ve i man ha ki kat la rý ný i lân et mek mak sa dý ol du ðu nu, i man za af ve þüp he si ne dü þen le ri dâ vet e de rek, dik kat le ri ni çe kip, ce sa ret len di re rek ha ki kat la rý gös ter mek ol du ðu nu i fa de e der. Ni ha yet ni ye ti nin i fa de si nin ar dýn dan Ey Rab bi miz! U nu tur ve ya ha ta ya dü þer de bir ku sur iþ ler sek bi zi o nun la he sa ba çek me. 2 di ye rek, du â sý ný e der. Bu â yet te dört çe þit duâ ge çer. Ýlk üç du â nýn ba þýn da Rab be nâ hi ta bý var dýr. Dör dün cü du â da i se beþ ay rý ni dâ mýz var dýr. Ýlk du â mýz da U nu tur ve ya ha ta ya dü þer de bir ku sur iþ ler sek þek lin de u nut ma ve ha ta ya düþ me ko nu su na dik kat ler çe kil mek te. Üm me tim den ha ta nýn, u nut ma nýn ve ceb ren ken di le ri ne yap tý rýl mýþ o lan þey le rin hük mü kal dý rýl dý, af fe dil di. 3 ha di sin de ki müj de i le u nut mak kat î o la rak af fýn ko nu su i ken mü min le rin du â la rýn da u nut tuk la rý þey ler den do la yý Ce nâb-ý Hak tan af ta le bin de bu lun ma sý nýn hik me ti ne dir? U nut mak ba zan ma zur gö rü le bi le ce ði gi bi ba zan da ma zur gö rü le me mek te. Tek rar et me yen ve mü ta lâ a da bu lun ma ya rak Kur ân ý o ku ma yý u nu tan in san ma zur sa yýl maz. An cak de vam lý o ku du ðu hal de ol ma dýk yer de u nu tan in san ma zur sa yý lýr. Ýþ te bu nev i u nut ma lar da mes u li yet yok. An cak, ma zur sa yý la ma yan u nut ma lar da ki þi, tek rar tek rar ha týr la ma yý terk e dip, ha týr la tý cý ve si le le ri yap ma - ken di si ce za lan dýr ma ya kal ký þa maz. Suç lu yu biz zat ce za lan dýr ma ya kal ký þan ki þi, suç iþ le miþ o lur. Ne fis mü da fa a sý dý þýn da i le ri sür dü ðü se bep ne o lur sa ol sun, in san öl dü ren ki þi ka til dir ve ca ni dir. 6 Ger çek bu i ken, Ýs lâ mi ye ti þid de tin kay na ðý, Müs lü man la rý da þid det yan lý sý gi bi gös ter mek, ce ha le tin, ah mak lý ðýn ve bað naz lý ðýn en uç nok ta sý de ðil mi? Dip not lar: 1- Mek tû bât, s Fe tih Sû re si, Hu cu rat Sû re si, Ags, Prof. Ak tan, 6- Ak tan, a ge. Rab bi miz, u nut tuk la rý mýz la bi zi hesaba çekme! Onlar Allah ý unuttular, Allah da onlarý unuttu. (Tevbe: 67) mânâsýndaki tehlikeli unutulmaktan Allah a iltica ederek yine duâya sarýlmalýyýz. Zira acz, fakr sahibi olan insanýn tek sýðýnaðý duâdýr. mak la ha ta yap mýþ o lur, bu nun i çin Rabb in den af ta le bin de bu lun ma sý doð ru o lur. Ri va yet ler de, u nut ma mak ve ha týr la mak i çin E fen di mi zin (asm) par ma ðý na ip bað la dý ðý an la tý lýr. Al lah a i na nan, se ven ve kor kan kul, ya sak la nan ha re ket le ri, u nut ma ve ha ta dan do la yý ya pa bi li yor. Ýþ te böy le si du rum lar da i ra de si ni ve tak di ri ni kul la na rak du â e der. Ya ni a de ta kul þöy le der: E ðer u nut ma se be bi i le he sa ba çe kil mem söz ko nu su i se ey Rab bim, be ni o nun la mu a he ze et me. Bu nun i çin de kul duâ sý ný yap ma lý. Her du â da bir þey is te nil me ye bi lir. Rab bi mi ze ta zar ru ve ni yaz dýr sa de ce. Hat ta bu du â lar da Rab bi mi zin va det ti ði þey ler de tek rar la na rak e di lir. E fen di mi zin li sa ný i le va det ti ðin mah þer gü nü yü zü mü ka ra çý kar ma, Sen en gü zel hü küm ko yu cu ve af fe di ci sin. þek lin de ki du â lar i le u nut ma nýn af fe di le ce ði ni bi lip a ma yi ne de mað fi ret i çin af di le mek ye rin de bir ha re ket tir. He sa ba çe ki le ce ði kor ku su i le u nut ma ma sý i çin, in san ha fý za sý ný di ri tu tar. Bu da nef se zor ge lir. Bu nun i çin de du â et me li. U nut mak bir ma na da ter k et mek tir. Yap ma mýz ge re ke ni ter k et mek, ya ni u nut mak. Bu nis yan i çin de du â e dip Ey Rab bi miz! U nu tur ve ya ha ta ya dü þer de bir ku sur iþ ler sek bi zi o nun la he sa ba çek me. du â sý ný yap ma lý yýz. 4 On lar Al lah ý u nut tu lar, Al lah da on la rý u nut tu. 5 mâ nâ sýn da ki teh li ke li u nu tul mak tan Al lah a il ti ca e de rek yi ne du â ya sa rýl ma lý yýz. Zi ra acz, fakr sa hi bi o lan in sa nýn tek sý ðý na ðý du â dýr, ves se lâm. Dip not lar: 1- Þu â lar, Ba ka ra: Fah red din Râ zî, Tef sir-i Ke bîr, c.6 sh Fah red din Râ zî, Tef sir-i Ke bîr, c.6 sh Tev be, 67. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ýn san lýk duy gu lar da bel li o lur Ýn san, za man za man duy gu la rý ný diz gin le ye me di ði, ak lý ve man tý ðý sus tur du ðu hal ler ya þar. Hýrs la ha re ke te ge çip, her þey ya týþ týk tan son ra piþ man lýk du yu lan du rum la rý var dýr. Ýþ te bu tür fev rî duy gu la rýn, a ki be ti gör me yen kör his si ya týn ak la ve kal be üs tün gel di ði an lar in sa nýn mad dî ve ma ne vî ka yýp la rý nýn baþ la dý ðý an lar dýr. Duy gu sal ha ta la rýn te me lin de, duy gu nun dü þün ce den ön ce gel me si ya tar. Ýn san, i ra de kon tro lü ya pa maz i se, bu kör his le ri ve fev rî duy gu la rý in sa ný e sir e der. Son gün ler de sýk ça du yu lan cin net ge çir me, öf ke nö bet le ri gi bi ha ber ler duy gu kon tro lü ya pa ma yan ve duy gu nun dü þün ce den ön ce gel di ði ni gös te ren so mut ör nek ler dir. Bir duy gu u ya rýl dý ðýn da ya rar-za rar he sa bý ný ya pa rak en i yi tep ki ver me ye in san ba si re ti sa ye sin de ka rar ve rir. Ba si ret i se, a kýl la be ra ber kal bin de ar ka daþ lý ðýn dan do ðan, fay da lý yý za rar lý dan a yýrt e den o nay dýr. Fa kat cin net hal le ri, öf ke nö bet le ri, kon trol den çýk mýþ þe he vî ve ga da bî his ler in sa nýn a kýl ve kal bi nin o na yý ný al ma dan, â cil ger çek le þen his ler dir. Bu da in sa ný yan lý þa sü rük le ye bi len, man týk sýz dav ra nýþ lar yap tý ran, ah lâ kî su kut lar ya þa tan bir du rum dur. Ýn sa nýn duy gu sal o la rak alt-üst ol du ðu za man lar doð ru dü þü ne me di ði an lar dýr. Zi ra duy gu la rýn sað lýk lý dü þün me yi en gel le yen bir gü cü var dýr. Ýn san, a kýl ve kal bi dev re ye so ka bi le cek bir i ra de gös te rir se, yan lýþ ya pa bi le cek ken, o yan lýþ tan dö ne bi lir. Ýþ te bu nu ya pa bil mek i çin, a kýl ve kal bi güç len dir mek þart týr. Salt man týk da in sa na ha ta yap tý ra bi lir. Çün kü duy gu lar man týk lý ol mak i çin de ge rek li dir. Ýþ te in sa nýn hem a kýl cý, hem de duy gu sal ol mak ü ze re i ki zih ni bu lun mak ta ve ha ya tý na sýl ya þa dý ðý her i ki si ta ra fýn dan be lir len mek te dir. Duy gu la rýn ye ri ne ak lý koy mak ve ya ak lýn ye ri ne duy gu la rý koy mak, her i ki si de in sa na ha ta la rýn ka pý sý ný a çan ve den ge siz lik le re se bep o lan bir du rum dur. Duy gu la rýn mer ke zi kalp tir. E ðer, tas fi ye ol muþ bir kalp hâ kim se, o za man duy gu lar ve a kýl be ra ber ha re ket e de cek, bu da den ge li in sa ný o luþ tu ra cak týr. Ya ni kal bin yö nelt ti ði duy gu lar ve a kýl cý zi hin be ra ber li ði þart týr. Bir çok in san a kýl lý ol du ðu hal de, ap tal ca iþ ler yap mak ta, duy gu la rý ný kon trol e de me mek te dir. Çün kü a ka de mik ze kâ nýn duy gu sal hayatla pek il gi si yok tur. Ni te kim en ze ki in san lar, gem vu ra ma dýk la rý tut ku la rýn, söz ge çi re me dik le ri dür tü le rin e si ri o la bil mek te ve ha yat la rý ný çok kö tü yö net mek te dir ler. De mek, yük sek ze kâ ba þa rý lý ol mak an la mý na gel me mek te dir. Ya pý lan a raþ týr ma lar, a ka de mik ze kâ nýn ha yat ta ki ba þa rý ya kat ký sý ný, en faz la yüz de yir mi o la rak be lir le miþ tir. Ge ri ka lan yüz de sek sen ba þa rý yý et ki le yen baþ ka et ken ler dir. Bu gün e ði tim sis te mi, bu nok ta da ek sik ve ba þa rý sýz dýr. Çok yük sek pu an a lan bir ta le be nin ba þa rý lý ka bul e dil di ði bir sis te min ço cuk la rý, ma a le sef ze ki a ma do lan dý rý cý, ze ki a ma te rö rist, ze ki a ma ah lâk sýz, za lim vs. o la bil mek te, ve ba zen de yük sek ma kam la rýn, kü çük in san la rý o la rak ha yat la rý ný de vam et tir mek te dir ler. Oy sa, ger çek ba þa rý a ka de mik ze kâ i le be ra ber, ki þi nin ken di ni ha re ke te ge çi re bil me si, ak si lik le re rað men de vam e de bil me si, ü mit vâr ol ma sý, di ðer gam lýk ve i yim ser lik his le ri, dür tü le ri ni kon trol e de bil mek, ruh hâ li ni dü zen le ye bil mek, hik met o ku ma sý ya pa bil mek, ken di ni baþ ka la rý nýn ye ri ne ko ya bil mek, sý kýn tý la rýn dü þün ce si ni en gel le me si ne i zin ver me mek gi bi bir çok duy gu sal ye ter li lik ler ka zan ma sý i le müm kün o la cak týr. Bu va sýf la rýn çýk tý ðý e sas ve mer kez duy gu i se, þef kat tir. An cak kal bin de þef kat his si o lan bir in san ha ya tý ný gü zel ve doð ru yö net me yi öð re ne bi le cek tir. Ýþ te, in sa nýn bu e ði ti mi, ya ni þef kat ders le ri ni da ha ço cuk ken an ne sin den al ma sý bu nun i çin ö nem li dir. Zi ra kü çük yaþ lar da a lý nan mâ ne vî tel kin ler, i le ri ki ha ya tý nýn a ka de mik bi ri kim le ri ni de doð ru yö net me yi sað la ya cak týr. Ýþ te, in sa nýn, duy gu sal ye te nek le ri ço cuk ken öð re ti lip ge liþ ti ril me si þart týr. Ak si hal de, ze ki a ma dün ya yý ka na bu la yan za lim ler ve ah lâk sýz lar mey dan a la cak týr. De mek, yük sek ze kâ, zen gin li ðin, say gý nýn, mut lu lu ðun, ba þa rý nýn bir ga ran ti si de ðil dir. Zi ra sa de ce a ka de mik ze kâ, ha ya týn ge ti re bi le ce ði sür priz le re, ka za ným ve ka yýp la ra, im kân ve im kân sýz lýk la ra, ha zýr lýk lý ol ma yý sað la ya maz. E þit ze kâ ya sa hip i ki ki þi den bi ri si, ha yat ta ba þa rý lý o lur ken, di ðe ri, müt hiþ bir çýk ma za gi re bil mek te dir. O hal de in san lýk ze kâ sýn da de ðil, en çok duy gu la rýn da ve duy gu la rý ný na sýl yö net ti ði i le bel li o lur.

6 6 17 ARALIK 2011 CUMARTESÝ YURT HABER Y Uþak'taki bir firma yanmayan kýl çadýr üretti. Dep rem ze de ler i çin yan ma yan kýl ça dýr n U ÞAK TA ça dýr ü re ti mi ya pan fir ma, Van dep re mi nin ar dýn dan ku ru lan mey da na ge len ça dýr o lay la rý na kar þý ko lay yan ma yan kýl ça dýr ü ret ti. U þak Kar ma Or ga ni ze Sa na yi Böl ge sin de fa a li yet gös te ren As ya Ça dýr fir ma sý ta ra fýn dan ke çi ký lý kul la ný la rak ü re ti len tabiî kýl ça dýr la rýn, do ðal a fet ler son ra sý, a cil ba rýn ma ih ti ya cý nýn gi de ril me sin de, bez ça dýr la ra gö re da ha gü ven li ve sað lýk lý bir çö züm ol du ðu id di a e dil di. As ya Ça dýr Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný U mut Ka ra ka ya ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, yak la þýk 20 yýl dýr kýl ça dýr i ma la tý i þiy le uð raþ týk la rý ný ve gün lük 5 bin met re ka re ü re tim ka pa si te le ri ol du ðu nu be lirt ti. Ü ret tik le ri ça dýr la rýn yüz de 90 ý ný ö zel lik le baþ ta Su u di A ra bis tan ve Ür dün ol mak ü ze re A rap ül ke le ri ne ih raç e ttik le ri ni di le ge ti ren Ka ra ka ya, kýl ça dý rýn, dýþ ik lim kþart la rý ný i çe ri ye yan sýt ma dý ðý ve yað mur ge çir me di ði i çin çok kul la nýþ lý ol du ðu nu söy le di. Ka ra ka ya, nor mal de yap týk la rý kýl ça dýr ü re ti min de yüz de 70 o ra nýn da ke çi ký lý, yüz de 30 o ra nýn da da pol yes ter ve pa muk kul lan dýk la rý ný, an cak Van dep re mi nin ar dýn dan mey da na ge len ça dýr yan gý ný o lay la rý na çö züm ge ti re bil mek a ma cýy la yap týk la rý ça lýþ may la ke çi ký lý o ra ný ný ar ttý ra rak ko lay yan ma yan ça dýr ü ret tik le ri ni id di a et ti. U þak / a a Ta rih, kon tey ner kent ler de ya þa ya cak n VAN DA ku ru lan kon tey ner kent le re böl ge nin kül tü rü ve ta ri hi ni ya þa ta cak i sim ler ve ril di ði bil di ril di. Van Va li Yar dým cý sý A tay Us lu, yap tý ðý a çýk la ma da, Van da ku rul ma ça lýþ ma la rý de vam e den 14 kon tey ner ken te, Van Va li li ðin ce a lý nan ka rar la böl ge nin ta ri hî, kül tü rel de ðer le ri ni yan sý tan i sim ler ve ril di ði ni söy le di. Van mer kez de kon tey ner yer leþ tir me le ri nin hýz la de vam et ti ði ni vur gu la yan Us lu, bin kon tey ne rin bu lu na ca ðý en bü yük ken te A na do lu a dý ný ver dik le ri ni i fa de et ti. Us lu, kon tey ner kent ler le il gi li þu bil gi le ri ver di: Bu kent te 8 bin ki þi ya þa ya cak. Kon tey ner kent le ri bir bi rin den a yýrt et mek, ad res le ri ni be lirt mek i çin i sim ler ver dik. Bu i sim ler A na do lu, Ha cý Meh met, Ser hat, Ka le, Ta hir Pa þa, Þam pi yon, Van Gö lü, U rar tu, Tuþ ba, E rek, Hüs rev Pa þa, Ka ya Çe le bi, Fa ki Tey ran, Ah me di Ha ni, Þe ma me... Þe ma me hem bir tür ha lay hem de kü çük ko ku lu ka vun la ra da Þe ma me is mi ve ri li yor. Böl ge ye de has bir tarz. Hem böl ge yi yan sý tan hem de böl ge nin ta ri hî e ser le riy le il gi li i sim ler ver dik. Me se lâ U rar tu is mi ver dik. Bu böl ge de ir fa ný i le ön pla na çýk mýþ Fa ki Tey ran ve Ah me di Ha ni gi bi i sim ler de ver dik. Yi ne ö bür ta raf tan Hüs rev Pa þa, Ka ya Çe le bi gi bi böl ge nin ta ri hî i sim le ri ni kul lan dýk. Þim di lik be lir le nen il mer ke zin de 14 kon tey ner ken tin ol du ðu nu, a ma ih ti yaç da hi lin de bu sa yý nýn ar ta ca ðý ný be lir ten Us lu, Yer tesbit, ki ra la ma, sa týn al ma, ma li ye ha zi ne si be lir le me ça lýþ ma la rý mýz de vam e di yor. Ýh ti yaç ha lin de ye ni kent ler de ku ru la cak ve ye ni i sim ler de ko nu la cak þek lin de ko nuþ tu. Van / a a Tren o to mo bi le çarp tý: 2 ya ra lý n AY DIN IN Sö ke il çe sin de tre nin o to mo bi le çarp ma sý so nu cu mey da na ge len ka za da, i ki ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, ma ki nist Ser kan Ka sap i da re sin de ki se fer sa yý lý yol cu tre ni, Ýz mir-sö ke se fe ri sý ra sýn da Sö ke Tren Ga rý na 100 met re me sa fe de ki hem ze min ge çit te, Fev zi Öz de mir yö ne ti min de ki 09 BG 942 plâ ka lý o to mo bi le çarp tý. Tre nin ö nün de yak la þýk 50 met re sü rük le nen o to mo bil den, sü rü cü Fev zi Öz de mir ve a raç ta yol cu o la rak bu lu nan kar de þi Ha lis Öz de mir ya ra lý o la rak kur ta rýl dý. Ya ra lý lar, Sö ke Fe hi me Fa ik Ko ca göz Dev let Has ta ne si ne kal dý rý la rak te da vi al tý na a lýn dý. Ya ra lý lar dan Ha lis Öz de mir in ha ya tî teh li ke si nin bu lun du ðu öð re nil di. O lay la il gi li so ruþ tur ma de vam e di yor. Sö ke / a a BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Ege Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen yerde ve tarihte yapýlacaktýr. Bütün temsilcilerimiz dâvetlidir. Adres : Aybey Mah. Ateþ Sok. No: 7 Ulu Cami Karþý Aralýðý- Yýlancýoðlu Ýþ Haný Zemin Kat / UÞAK Yardým alýnabilecek adres: Saadet Kitapevi Tarih : PAZAR Saat: ÝRTÝBAT TEL: (0 505) Cemil Arýkan SEMÝNERE DÂVET Konu : Bediüzzaman'a göre Cihad Kavramý ve Müsbet Hareket Konuþmacý : Sami Cebeci (Yazar) Tarih : Saat : 20:00 Yer : Yeni Asya Seminer Salonu Adres : Merkez Büyük Camii Yaný Yýlmaz Ocak Ýþhaný. Kat: 1 / Düzce Din, sa de ce ca mi de na maz kýl mak de ðil BÜYÜK PÝYALEPAÞA CAMÝÝ ÝMAMI HÝLMÝ EMEKLÝ, ''DÝN, SADECE CAMÝDE NAMAZ KILMAK DEÐÝL, HAYATIN HER NOKTASINDA BÝZÝ AYDINLATAN BÝR DEÐERLER MANZUMESÝDÝR. DÝNÝMÝZ, SANAT VE SPORLA ÝLGÝLENMEYÝ MEÞRÛ ÖLÇÜLERDE TEÞVÝK VE TAVSÝYE EDÝYOR'' DEDÝ. KA SIM PA ÞA DA KÝ Bü yük Pi ya le pa þa Ca mii i ma mý Hil mi E mek li, di nin, sa de ce ca mi de na maz kýl mak ol ma dý ðý ný, ha ya týn her nok ta sýn da bi zi ay dýn la tan bir de ðer ler man zu me si ol du ðu nu kay det ti. De re ce le ri o lan bir Kung-Fu cu, dal gýç, ok çu ve se def kâr o lan E mek li, se def a töl ye sin de ki ça lý þan la rýy la bir lik te, res to ras yo nu de vam e den Lâ le li Ca mi i nin ka pý la rý nýn ve kür sü sü nün o na rý mý ný üst len di. Bü yük Pi ya le pa þa Ca mii i ma mý E mek li, öð ren ci lik yýl la rýn dan be ri el sa nat la rý na il gi si nin ol du ðu nu an la ta rak, yak la þýk 20 yýl dýr se def sa na tý i le uð raþ tý ðý ný söy le di. E mek li, Do ha da ki bir mü ze den gön de ri len ta ri hî e ser le rin o na rý mý ný da ger çek leþ tir dik le ri ni i fa de e de rek, res to ras yon ça lýþ ma la rý de vam e den Lâ le li Ca mi i nin ka pý la rý nýn ve kür sü sü nün o na rý mý ný üst len dik le ri ni kay det ti. E mek li, ça lýþ ma lar kap sa mýn da 1 yýl i çe ri sin de 9 ka pý ve bir kür sü nün o na rý mý nýn ya pý la ca ðý ný ak tar dý. Hil mi E mek li, ta ri hî e ser le re sa hip çý kýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Ec dat ya di gâ rý e ma net le ri mi ze sa hip çý ka maz sak, mil let ol ma þu u ru nu ya ka la yama yýz. Çin den it hal e di len e ser ler le bir kül tür, ta rih ve me de ni yet o luþ tu ra maz sý nýz di ye ko nuþ tu. Hil mi E mek li, 26 yýl dýr i mam-ha tip o la rak gö rev yap tý ðý ný söy le di. Hil mi E mek li, di nin spo ra ve sa na ta ba ký þý na da de ði ne rek, þun la rý kay det ti: Yü ce Rab bim Kur ân-ý Ke rim de Ben han gi ni zin da ha gü zel ya þa ya ca ðý ný de ne mek i çin yok lu ðu ve var lý ðý ya rat tým bu yu ru yor. Biz de ka li te li ya þa mak zo run da yýz. Bu nun i çin de sa nat ol sun, spor ol sun di ni miz ce meþ rû gö rül müþ ve teþ vik e dil miþ tir. Ö zel lik le spor ko nu sun da Pey gam be ri miz (asm) çok cid dî tav si ye ler de bu lun muþ tur. Din, sa de ce ca mi de na maz kýl mak de ðil, ha ya týn her nok ta sýn da bi zi ay dýn la tan bir de ðer ler man zu me si dir. Bu nu çok i yi al gý la ma mýz lâ zým. Di ni miz sa nat ve spor la il gi len me yi meþ rû öl çü ler de teþ vik ve tav si ye e di yor. Spo run di ni mi zin bir tav si ye si ol du ðu nu, sa na týn bu an lam da ha ya tý gü zel leþ ti ren bir de ðer ol du ðu nu ve di ni mi zin tav si ye et ti ði ni ço cuk la rý mý za an la ta rak sev dir me miz ge re ki yor. E mek li, her ke sin ka pa si te si öl çü sün de spor la il gi len me si ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Ýn sa noð lu nun mut lu lu ðu i çin üç te mel un sur þart; sað lýk lý vü cut, sað lýk lý ve he lâl gý da i le sað lýk lý dü þün ce. Bun lar ol du ðun da sað lýk lý top lum o lur di ye ko nuþ tu. ÝMAM TOP LU MA ÖR NEK OL MA LI BÜ YÜK Pi ya le pa þa Ca mi i nde yak la þýk 4 yýl dýr gö rev de bu lun du ðu nu be lir ten E mek li, ta ri hî bir ca mi de gö rev yap ma sý dolayýsýyla geç mi þe il gi duy du ðu nu, bu sebeple yak - la þýk 3 yýl ön ce bir ar ka da þý va sý ta sýy la a ta spo ru o lan ok çu lu ða me rak sal dý ðý ný an lat - tý. E mek li, li sans lý spor cu o la rak An tal ya ve Es ki þe hir de mü sa ba ka la ra ka týl dý ðý ný, i le - ri de fýr sat bu lur sa yurt dý þý na git me yi dü þün dü ðü nü söy le di. Ok çu lu ðun ken di si i çin çok þey i fa de et ti ði ni di le ge ti ren E mek li, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ok çu luk spo - ru, ço cuk la rýn ve ye tiþ kin le rin, ruh, vü cut ve kon san tras yon ya pý sýn da o lum lu bir et ki ya pý yor. Ço cuk la rý mýz da dik kat ek sik li ði var, bu spor la bu nu gi de re bi li yor su nuz. Kar þý - sýn da bir he def var, o he de fe a týþ ya pý lý yor. Bu nu ya par ken de en i yi a týþ ya pýl mak zo - run da. Ok çu luk spo ru, ço cuk lar da da ye tiþ kin ler de de hem stre si a tý yor hem de güç - len me yi sað lý yor. Ý mam Hil mi E mek li, ce ma at ten o lum lu tep ki al dý ðý ný be lir te rek, Ken di iç le rin den bi ri nin, gü zel þey ler yap tý ðý ný gö rün ce mut lu o lu yor lar. Bu yap tý ðý - mý zý sos yal ha ya týn i çin de her kes ya pý yor. Di nî li der le ri bu spor la il gi le nin ce on la rýn da - ha çok dik ka ti ni çe ki yor. Yap ma dý ðý nýz bir þe yi on la ra tav si ye et me nin bir an la mý yok. Ý ma mý na ö ze nen bir top lu mun o luþ ma sý lâ zým ar týk. Top lu mun ö nün de o lan ki þi le rin ar týk ör nek a lýn ma sý ge re ki yor i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / a a Pa za ra ka dar köy ler de ça dýr ha ya tý bi ti yor BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Er ciþ il çe si ve Van ýn köy le rin de ça dýr ha ya tý nýn A ra lýk a yý i çin de so na e re ce ði ni, Van mer kez de i se o cak a yý ný bu la ca ðý ný söy le di. Dep rem Da nýþ ma Ku ru lu top lan tý sý na ka tý lan A ta lay, Van da ki dep re me i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Van da ki dep rem den son ra yak la þýk 35 bin va tan da þýn baþ ka il le re nak le dil di ði ni be lir ten A ta lay, böl ge de ka lan va tan daþ la rýn ký þý da ha ra hat ge çi re bil me le ri i çin 20 bin 700 kon tey ner si pa ri þi ve ril di ði ni, bun la rýn 10 bin den faz la sý nýn böl ge ye u laþ tý rýl dý ðý ný söy le di. Van mer kez de 19, Er ciþ te 3 yer le þim ye ri ni kon tey ner a la ný o la rak be lir le dik le ri ni i fa - Ja pon dok to run a dý par ka ve ril di JA PON tu rist le rin yo ðun il gi gös ter di ði ta ri hî ko nak la rýy la ün lü Ka ra bük ün Saf ran bo lu il çe sin de, va tan daþ la rýn ter ci hi so nu cu ye ni ya pý lan par ka Van da ki dep rem de ö len Ja pon dok tor At sus hi Mi ya za ki nin is - de e den A ta lay, Van mer kez köy le rin de kon tey ner da ðý tým ve ku ru lu mu nun 19 A ra lýk a ka dar ta mam la na ca ðý ný kay det ti. A ta lay, Van mer kez de ke sin ha sar tesbit ça - mi ve ril di. Be le di ye Baþ ka ný Nec det Ak soy, yap tý ðý a çýk la ma da, il çe de ye ni yap týk la rý 5 par ka i sim ve ril me si i çin sos yal pay la þým si te le rin de ö zel say fa aç týk la rý ný, so kak la ra va tan daþ la rýn is te di ði is mi ya zýp at ma la rý i çin ku tu lar yer leþ tir dik le ri ni söy le di. Va tan daþ la rýn par ka Van da ki dep rem de ölen Ja pon dok tor At sus hi Mi ya za ki nin a dý nýn ve ril me si ni is te di ði ni lýþ ma la rý nýn þid det li art çý sar sýn tý lar dolayýsýyla u za dý ðý ný di le ge ti re rek, Van dep re mi i çin a cil yar dým ö de nek le ri da hil ol mak ü ze re böl ge ye gön de ri len in sa nî yar dým mal ze me le ri nin top lam ma li ye ti nin 411 mil yon TL ol du ðu nu söy le di. Van mer kez ve Er ciþ il çe sin de ku ru lan 14 ça dýr kent te yak la þýk 18 bin ki þi nin ba rýn dý ðý na i þa ret e den A ta lay, Van da ki ça dýr ha ya tý nýn ký sa bir sü re son ra ta ma men bi te ce ði ni vur gu la dý. Be þir A ta lay, Köy ler de, 19 A ra lýk Pa zar gü nü ta ma men bi ti yor. Er ciþ te A ra lýk so nu o la rak tah min e di yo ruz. Van bi raz da ha ge ci ke cek. O ca ða ta þa cak di ye ko nuþ tu. An kara / a a an la tan Ak soy, þöy le ko nuþ tu: Yap tý ðý mýz oy la ma da bin ler ce ki þi par ka Ja pon dok to run a dý nýn ve ril me si ni is te di. Biz de Ca mii Ke bir Ma hal le si nde ki par ka At sus hi Mi ya za ki Par ký a dý ný mec lis ka ra rýy la ver dik. Par ký mý zý ö nü müz de ki gün ler de res mî bir tö ren le a ça ca ðýz. A çý lýþ tö re nin de Ja pon ya bü yü kel çi si ni da vet et tim." Safranbolu / a a FO TOÐ RAF: A A GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli aðabeyimiz Muzaffer Durak'ýn eþi Emine Durak'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Erol Toros, Emine Toros MERSÝN As ke rî bü rok ra si i ta at al tý na al ýnmalý Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Di yar ba kýr 2. Ha va Kuv ve ti Ko mu ta ný Kor ge ne ral Meh met Vey si A ðar ýn pro to kol le ri ih mal e de rek ken di si ni kar þý la ma dý ðý id di a la rýy la il gi li a çýk la ma ya pa rak, Ýd di a la rýn doð ru ol ma dý ðý ný, söz ko nu su Kor ge ne ral in Di yar ba kýr da gö rev yap tý ðý ný be lir te rek, Bat man a gel me si ni ken di si nin is te me ye ce ði, her ke sin bu lun du ðu yer de gö rev yap ma sý nýn en i yi yap ma sý ge re ken e sas ol du ðu nu söy le di. Söz le ri ni, Kal dý ki, mev cut pro to kol ge re ði ken di si nin Di yar ba kýr dan ge le rek be nim Bat man da ki ge zi me ka týl ma sý gi bi bir yü küm lülü ðü bu lun ma mak ta dýr. Da ha ön ce ki uy gu la ma lar da bu yön de dir di ye tu haf bir ce vap la sür dür dü. Tam da çe vir ka zý yan ma sýn be yâ nâ tý. Mil lî Sa vun ma Ba ka ný mýz ken di ko nu mu nu ve gö re vi i le il gi li me se le le ri na sýl an la dý ðý ný çok a çýk bir þe kil de i fa de et miþ. Fa kat ka zýn a ya ðý öy le de ðil. Ba kýn ne ler ol du. Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Bat man Ha va Üs sü ne git miþ ti. Pro to kol ku ral la rý ge re ði ken di si ni en üst dü zey de ki ko mu ta nýn kar þý la ma sý ge re ki yor du. Fa kat Di yar ba kýr 2. Ha va Kuv ve ti Ko mu ta ný Kor ge ne ral Meh met Vey si A ðar, ba ka ný kar þý la ma dý ðý gi bi, o da sýn dan bi le çýk ma mýþ tý. E mir su ba yý a ra cý lý ðý i le Ko mu tan ra hat sýz, kriz ge çir di o da sýn da din le ni yor de dirt ti ði i fa de e di len bu o lay da ne am bu lans çað rýl mýþ tý, ne de hem þi re. Ay rý ca ön ce ki Sa lý gü nü hem Ka ra, hem de Ha va Kuv vet le ri ko mu tan la rý na üst dü zey kar þý la ma yap mýþ tý. As ker li ðe ya kýþ ma yan bu ne za ket siz lik ve i ta at siz li ðin bo yu tu çok de rin. Ýþ sa de ce bu ka dar bir say gý sýz lýk o la yý de ðil. Ba kýn da ha ne ler ol du. Ba kan Yýl maz, i le a ra sý üs te kal dý. Bri fin gi de 2. Ha va Kuv ve ti Mah ke me si nde, ev rak ta sah te ci lik id di a sýy la yar gý la nan Al bay Fi dan Yük sel ver di. Bu es na da en te re san bir ge liþ me da ha ya þan dý. Ba kan es ki ta rih li ya da can lý bir Ý HA (Ýn san sýz Ha va A ra cý) gö rün tü sü iz le mek is te di ði za man ha yýr ce va bý ný al mýþ tý. Du yum la ra gö re Kor ge ne ral A ðar, Her han gi bir þey iz let me yin ta li ma tý ver miþ ti. Keþ ke her þey bu ka dar ol say dý, a ma ma a le sef kor ge ne ra lin yap mýþ ol du ðu ha ka ret ve ne za ket siz lik ler bu ka dar de ðil ki. Zi ra em rin de ki bir lik ler Ku zey I rak ta o pe ras yon day ken o ken di ne bir CA SA u ça ðý a yar la yýp mal ze me nak li a dý al týn da Si liv ri de ki Bal yoz sa nýk la rý ný zi ya re te gi den bu ki þi, 15 bin li ra lýk ma li ye ti dev le te ö det miþ üs tü ne bir de gö rev taz mi na tý al mýþ tý. Bi raz da ha ge ri ye gi der sek, Kor ge ne ral A ðar ýn Liz bon da Cum hur baþ ka ný ný da kar þý la ma dý ðý ný ha týr la ya bi li riz. Brük sel de gö rev liy ken, NA TO top lan tý sý na gi den Gül ü kar þý la ma mýþ, ay ný za man da u ður la ma mýþ tý da... Bir ba ký ma, Gül ü Cum hur baþ ka ný o la rak gör me me yi a maç lý yor du. Bü tün bu o lay lar, Tür ki ye nin ih ti ya cý ol du ðu de mok ra si nin ku rum sal laþ ma sý i le a lâ ka lý dýr. Bu nun sebebi i se, Tay yip Er do ðan Baþ ba kan lý ðýn da ki hü kü me tin as ke rî bü rok rat la ra hük met me si ni bi le me me sin den kay nak lan mak ta dýr. Bun dan 15 yýl ön ce, bir tuð ge ne ral za ma nýn baþ ba ka ný na ve Su u di A ra bis tan Kra lý na a le nen kü für et miþ ti. Baþ ba kan hiç bir þey yap ma mýþ, bi lâ kis o nun tüm ge ne ral li ðe ter fi et ti ði a ta ma yý o nay la mýþ tý. Son ra da 28 Þu bat 1997 dar be si or ta ya çýk mýþ tý. Baþ ba kan Er do ðan, son bir kaç yýl da as ke ri ye i le o lan i liþ ki ler de da ha o nur lu ve dik dur ma sý ný bil miþ kuv vet ko mu tan la rý nýn is ti fa sý o la yý ný kri ze çe vir me den de mok ra tik il ke ler den ta viz ver me den ge çiþ tir me yi bil miþ ti. Fa kat bir has ta lan ma ya gör sün, ne ka het dö ne mi nin de vam et ti ði bir kaç gün i çin de hü kü met ben ze ri o lay lar i le zor du rum la ra düþ tü. Ger çi bu nun en bü yük se be bi Baþ ba ka nýn yi ne ken di si dir. Zi ra, bü tün hü kü met ve par ti teþ ki lâ tý ný ken di e lin de top la mýþ, fark lý dü þün ce ve ya gö rüþ le re fýr sat ver me miþ tir. De mok ra si yi ken di i çin de uy gu la ma yan bir par ti ve hü kü met yö ne ti mi ni be nim se miþ, i ta at kül tü rü nün hâ lâ kö rü kö rü ne de vam et me si ni sað la ma ya ça lýþ mýþ týr. Baþ ba kan böy le o lur sa, ba ka ný da o na gö re o lur. Bu ka dar say gý sýz bir ge ne ra le diþ ge çi re me yen bir hü kü me tin, de mok ra si yi ku rum sal laþ týr mak ve ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn da ba þa rý lý ol ma sý dü þü nü le mez. Lâ kin Baþ ba ka ný mý zýn en ký sa za man da sað lý ðý na ka vu þup dev le ti mi ze ya pý lan bu ha ka ret le ri gör mez den gel me ye rek had di ni bil di re ce ði ni u mut e di yo ruz, ves se lâm ZAYÝ n34 TEC 42 Plâkalý Ticarî Taksi Aracýmýn Arasý Son Fiþ Koçaným Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Hacer Özata

7 Y DÜN YA 7 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Muharrem 1433 Ru mî: 4 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Rus ya dan þa þýr tan gi ri þim BM GÜVENLÝK KONSEYÝ'NDE SURÝYE'DEKÝ REJÝMÝ KINAYAN KARAR TASARISINI VETO EDEN RUSYA, GÜVENLÝK KONSEYÝ'NE SURÝYE'DE ÞÝDDETÝN SONA ERMESÝ ÇAÐRISINDA BULUNAN BÝR TASARI SUNDU. RUS YA, Gü ven lik Kon se yi ne Su ri ye de þid de tin so na er me si çað rý sýn da bu lu nan ta sa rý sun du. BM Gü ven lik Kon se yi nin dö nem baþ ka ný Rus ya nýn BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Vi ta li Çur kin ko nu ya i liþ kin a çýk la ma sýn da, Kon sey e, BM nin yak la þýk 5 bin in sa nýn öl dü ðü nü tah min et ti ði Su ri ye de ki þid de tin so na er me si çað rý sýn da bu lu nan bir ta sa rý sun du ðu nu bil dir di. Rus ya nýn tas lak met nin de, Su ri ye de ki tüm ta raf la ra der hal þid de ti bý rak ma la rý, Su ri ye hü kü me ti ne i fa de öz gür lü ðü, ba rýþ çýl top lan ma ve ör güt len me hak ký ný ih lâl et me yi bý rak ma sý çað rý sýn da bu lun du ðu ve o lay lar da ö len si vil ler i le gü ven lik gö rev li le riy le il gi li so ruþ tur ma a çýl ma sý nýn is te nil di ði öð re nil di. BM Gü ven lik Kon se yi nde Su ri ye de re ji mi ký na yan bir ka rar ta sa rý sý, Rus ya ve Çin in ve to su na ta ký la rak E kim a yýn da ka bul e di le me miþ ti. BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay bu haf ta ba þýn da Kon sey e ver di ði bri fing te, Su ri ye de 5 bin den faz la ki þi nin öl dü ðü ne ve in san lý ða kar þý suç iþ len miþ o la bi le ce ði ne i nan dýk la rý ný be lir te rek BM Gü ven lik Kon se yi nin, Su ri ye de ki in san hak la rý ih lal le ri ni, U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne (UCM) ha va le et me si ge rek ti ði ni söy le miþ ti. Rus ya nýn sun du ðu me tin de, Su ri ye de ki re ji me her han gi bir yap tý rým ge ti ril me di ði, ay rý ca Kon sey in, Su ri ye ye yö ne lik as ke rî mü da he le de bu lu nul ma sý nýn yo lu nu a ça cak yet ki ver me si ne kar þý o lun du ðu da bil di ril di. BA TI LI DÝP LO MAT LAR, ÞAÞ KIN, A MA MEM NUN Rus ya ta ra fýn dan Su ri ye ye kar þý ka rar ta sa rý sý su nul ma sý ný bi raz þaþ kýn lýk la, a ma mem nu ni yet le kar þý la yan Ba tý lý dip lo mat lar, me tin de Su ri ye de ki re ji me yö ne lik yap tý rým la rý nýn bu lun ma ma sýn dan ra hat sýz lýk duy duk la rý ný, bu yüz den me tin ü ze rin de de ði þik lik ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti ler. BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay ýn Su ri ye de ki in san hak la rý ko nu sun da bu haf ta ba þýn da Kon sey de bri fing ver me si ko nu sun da gi ri þim de bu lu nan Fran sa nýn BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Ge rard A ra ud, Rus ya nýn, Pil lay ýn þok e di ci bri fin gi nin ar dýn dan u lus la r a ra sý top lu mun bas ký sý ný ü ze rin de his se de rek bu tas la ðý Kon sey e sun du ðu na i nan dý ðý ný söy le di. A ra ud, Fran sa nýn tas lak me tin ü ze rin de Rus ya i le be ra ber ça lýþ ma ya ha zýr ol du ðu nu, an cak met ni den ge li bul ma dýk la rý ný be lirt ti. Al man ya nýn BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Pe ter Wit tig de yap tý ðý a çýk la ma da, met nin ye ter siz ol du ðu nu be lir te rek ay rý ca Su ri ye de ki re jim le, gös te ri ci le rin ay ný ke fe ye kon ma sý na i ti raz e de cek le ri ni, bu þid det o lay la rý nýn çý ký þýn dan Su ri ye li yet ki li le rin so rum lu ol du ðu nun me tin de a çýk ça vur gu lan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ýn gil te re nin BM Da i mî Tem sil ci li ði Si ya sî Ko or di na tö rü Mic ha el Tat ham da met nin BM nin Su ri ye de ki in san hak la rý en di þe le ri ni ta ma men yan sýt ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Bir leþ miþ Mill let ler / a a Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Suudi Arabistan yönetiminden Kâbe'deki Osmanlý revaklarýný koruma sözü aldýklarýný açýkladý. Re vak la ra do ku nul ma ya cak DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Kâ be de, Os man lý e se ri o lan re vak la rýn kal dý rýl ma sý na i liþ kin du yum la rý ti tiz lik le ta kip et tik le ri ni, Su u di A ra bis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný Prens Sa ud Al Fay sal ýn, söz ko nu su re vak la ra hiç bir þe kil de do ku nul ma ya ca ðý ný be lirt ti ði ni bil dir di. MHP An ka ra Mil let ve ki li Öz can Ye ni çe ri nin ya zý lý so ru ö ner ge si ni ce vap la yan Da vu toð lu, Kâ be de ki re vak la rýn, Ec yad Ka le si nin 2001 yý lý A ra lýk a yýn da yý kýl ma sý nýn ar dýn dan Kâ be de ka lan ve mi ma rî bir þa he ser o lan ye gâ ne Türk- Os man lý e se ri ol du ðu nu be lirt ti. Kâ be nin et ra fýn da ki ta vaf a la ný nýn ge niþ le til me si ne i liþ kin pro je nin geç mi þi nin 1988 yý lý na ka dar u zan dý ðý ný i fa de e den Da vu toð lu, Tür ki ye nin, re vak la rýn kal dý rýl ma sý so ru nu i le il gi li 1992 yý lýn dan bu ya na ge rek li gi ri þim ler de bu lun du ðu nu kay det ti yý lý Ka sým a yýn da, re vak la rýn yý ký la ca ðý yö nün de ye ni du yum lar a lýn dý ðý ný be lir ten Ba - kan Da vu toð lu, þun la rý kay det ti: Bu nun ü ze ri ne Sa yýn Baþ ba ka ný mýz ve ta ra fým dan A ra lýk 2009 ve O cak 2010 ta ri hin de Dý þiþ le ri Ba ka ný Prens Sa ud Al Fay sal ve Kral Ab du lah bin Ab du la ziz nez din de gi ri þim ler de bu lu nul muþ tur. Kral Ab du lah, re vak la rýn a sýl þe kil le ri ko ru na rak ge ri ye çe ki le ce ði ya ný tý ný ver miþ, da ha son ra bu ko nu da o lum suz bir ge liþ me kay de dil me miþ tir. Ar dýn dan ko nu, Hü kü me ti miz ta ra fýn dan Su u di A ra bis tan ma kam la rý ve en üst dü zey yet ki li ler nez din de ýs rar la ta kip e dil miþ tir. Son o la rak ko nu nun ye ni den gün de me gel me si ü ze ri ne gi ri þim le ri miz yo ðun laþ tý rýl mýþ, bu kap sam da 15 Ka sým 2011 ta ri hin de Ra bat ta gö rüþ tü ðüm Su u di A ra bis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný Prens Sa ud Al Fay sal, ge niþ le me pro je si kap sa mýn da ek lip tik bir so run bu lun mak la bir lik te Kâ be re vak la rý na hiç bir su ret te do ku nul ma ya ca ðý ný be lirt miþ tir. Ko nu Hü kü me ti miz ve Ba kan lý ðý mýz ca ti tiz lik le iz len mek te dir. An ka ra /a a Kad da fi yi öl dü ren ler sa vaþ su çu iþ le di I rak ve Lib ya gi bi ol ma sýn ÝÝT GENEL SEKRETERÝ ÝHSANOÐLU, SURÝYE REJÝMÝNE, ''ÇOK AÇIK, NET VE GÜÇLÜ BÝR MESAJ'' GÖNDERDÝKLERÝNÝ BELÝRTEREK, IRAK'TA VE LÝBYA'DA YAPILDIÐI GÝBÝ, ASKERÎ DIÞ MÜDAHALENÝN SORUNLARI ÇÖZMEYECEÐÝNÝ KAYDETTÝ. ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, teþ ki lât o la rak Su ri ye ye yö ne lik bir as ke rî dýþ mü da ha le ye kar þý ol duk la rý ný vur gu la dý. Ýh sa noð lu, Lib ya da ki ye ni den ya pý lan ma sü re ci ni ve Su ri ye de ki ge liþ me le ri, ye ni hü kü me te ha yýr lý ol sun zi ya re tin de bu lun mak ü ze re gel di ði Baþ þehir Trab lus ta, de ðer len dir di. Ýh sa noð lu, Teþ ki lâ tý mýz, dün ya da ilk o la rak Lib ya hal ký nýn meþ rû ta lep le ri ni des tek le yen u lus la r a ra sý ku ru luþ ol du de di. Ý - ÝT nin, 22 Þu bat tan i ti ba ren Lib ya hal ký nýn ya nýn da dur du ðu nu ha týr la tan Ýh sa noð lu, Bin ga zi de ki ilk ha re ket le rin baþ la dý ðý 17 Þu bat tan 4-5 gün son ra bu des te ði or ta ya koy ma ya baþ la dýk la rý ný be lirt ti. Ek me led din Ýh sa noð lu, Su ri ye i le il gi li dü þün ce le ri bi raz da ha net leþ tir mek i çin ne yin El Ba ra dey, Mý sýr da ilk de fa oy kul lan dý MISIR mu ha le fe ti nin ö nem li i sim le rin den U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) es ki baþ ka ný ve cum hur baþ ka ný a da yý Mu ham med El Ba ra dey, Mý sýr da ilk de fa bir se çim de oy kul lan dý. Halk Mec li si se çim le ri nin i kin ci a þa ma sý nýn i kin ci gü nün de Gi za böl ge sin de ki Ce mal Ab dül na sýr Li se si ne oy ver mek ü ze re ge len Ba ra dey, Mý sýr da ilk de fa oy kul la ný yo rum de di. Ba ra dey, Mü ba rek dö ne min de ya pý lan se çim ler de, yurt dý þýn da ya þa yan lar oy kul la na ma dý ðý i çin san dý ða git me miþ ti. Ka hi re / a a ya pý la bi le ce ði ni, ne yin ya pý la ma ya ca ðý ný dü þün mek ge rek ti ði ni be lir te rek, Ben ce ya pýl ma ma sý lâ zým ge len dý þar dan as ke rî mü da ha le de di. Teþ ki lâ týn ya kýn za man da dý þiþ le ri ba kan la rý ný top la yýp, bu ko nu da çok net bir me saj ver di ði ni hatýrla tan Ýh sa noð lu, söz ko nu su top lan tý ya Su ri ye Dý þiþ le ri Ba ka ný Ve lid Mu al lim in de ka týl dý ðý ný be lirt ti. Top lan tý da, Su ri ye re ji mi ne 57 ül ke a dý na, çok a çýk, net ve güç lü bir me saj gön der dik le ri ne de ði nen Ýh sa noð lu, Su ri ye re ji mi ne, kan a kýt ma sý ný dur dur ma sý, hal kýn zor ba lýk la ten kit e dil me si nin ön len me si ve hal kýn meþ rû tem sil ci le ri ya ni mu ha le fet le mü za ke re le rin der hal baþ la ma sý hu su sun da net me saj ver dik. Ay rý ca biz in sa nî yar dým e kip le ri nin gön de ril me si hu su sun da ka rar al dýk. Bu na Su ri ye Hü kü me ti ni tem si len sa - Mu ham med El Ba ra dey yýn Mu al lim top lan tý da i ti raz et me di, ka bul et ti. Bu nun ö te sin de biz A rap Li gi nin al dý ðý ted bir le ri des tek li yo ruz. Su ri ye i le il gi li dü þün ce le ri bi raz da ha net leþ tir mek i çin ne yin ya pý la bi le ce ði ni, ne yin ya pý la ma ya ca ðý ný dü þün mek ge re ki yor. Ben ce ya pýl ma ma sý lâ zým ge len dý þar dan as ke rî mü da ha le. Çün kü dý þa rý dan as ke rî mü da ha le, me se lâ Lib ya da ya pýl dý ðý gi bi, I rak da da ha ön ce 2003 yý lýn da ya pýl dý ðý gi bi o lur sa bu prob le min çö zü mü ma na sý na gel me ye cek tir. Bu prob le min da ha bü yük bo yut la ra gel me si, iç sa va þa ve böl ge de bü yük pat la ma la ra yol a ça cak týr. Bun dan her kes za rar gö re bi lir, o ba kým dan biz bu nu uy gun gör mü yo ruz. Bu çiz gi yi çiz dik ten son ra bu nun ö te sin de, al týn da ki her tür lü ted bi rin a lýn ma sý hu su sun da biz des tek ve re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Trab lus / a a Su ri ye U lu sal Kon se yi Tu nus ta top la ný yor SU RÝYE U lu sal Kon se yi nin, da ha i yi ya pý lan ma ve Su ri ye re ji mi nin dev ril me si ni hýz lan dýr mak i çin Tu nus ta üç gün sü re cek bir top lan tý ya pa ca ðý bil di ril di. Tu nus a yak la þýk 200 kon sey ü ye si nin gel me si bek le ni yor. Kon se y li de ri Bur han Gal yun kon gre ön ce sin de AFP ye yap tý ðý a çýk la ma da, Beþ þar E sad ýn bit ti ði ni, be de li ne o lur sa ol sun Su ri ye nin de mok ra tik le þe ce ði ni ve hal kýn öz gür o la ca ðý ný be lirt ti. Gal yun, da ha güç lü ol mak i çin mu ha le fe ti bir leþ tir mek ge rek ti ði ni söy le di. Kongrenin so nun da Pa zar te si gü nü ba sýn top lan tý sýnda açýklanmasý bekleniyor. Tu nus / a a U LUS LA RA RA SI Ce za Mah ke me si (UCM) Baþ sav cý sý Lu is Mo re no O cam po, Lib ya nýn dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi nin ö lü mü nün sa vaþ su çu ol du ðu ko nu sun da cid dî þüp he ler bu lun du ðu nu be lirt ti. O cam po, New York ta BM Gü ven lik Kon se yi ni bil gi len dir me sin den son ra ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Lib ya da ki U lu sal Ge çiþ Kon se yi ne mek tup gön de re rek, hü kü me te, ül ke de ki iç sa vaþ sý ra sýn da, es ki mu ha lif ler de da hil bütün ta raf la rýn iþ le di ði id di a e di len sa vaþ suç la rýy la il gi li so ruþ tur ma aç ma plan la rý ný sor du ðu nu be lirt ti. Lib ya da 42 yýl lýk Kad da fi re ji mi ne kar þý a yak lan ma, Kad da fi nin 20 E kim de ya ka lan dýk tan son ra öl dü rül me siy le so na er miþ ti. Kad da fi nin ki min ta ra fýn dan öl dü rül dü ðü hâ lâ bi lin mi yor. Kad da fi nin A ðus tos a yýn da Ce za yir e ka çan ký zý Ay þe Kad da fi de O cam po ya yaz dý ðý mek tup la ba ba sý nýn ö lü müy le il gi li so ruþ tur ma baþ la týp baþ lat ma dý ðý ný sor gu la mýþ tý. New York / a a NA TO ya, Lib ya da si vil ö lüm le ri so ruþ tur ça ð rý sý ÝN SAN Hak la rý Ýz le me (HRW) ör gü tü, NA TO dan, Lib ya da 8 ay sü ren as ke ri o pe ras yon lar da si vil le rin ö lü müy le il gi li so ruþ tur ma baþ lat ma sý ný is te di. Mer ke zi New York ta bu lu nan ör gü tün yet ki li si Fred Ab ra hams, Lib ya da NA TO sal dý rý la rýn da si vil le rin öl dü ðü id di a e di len böl ge le ri zi ya ret et ti ði ni be lirt ti. Ab ra hams, Mart a yýn da baþ la yan O cak ta so na e ren NA TO o pe ras yon la rýn da kaç si vi lin öl müþ o la bi le ce ði ni be lir le me ye ça lýþ tý ðý ný kay det ti. HRW yet ki li si, Re u ters a yap tý ðý a çýk la ma da, ken di sa yým la rý na gö re 50 ka dar si vi lin öl dü ðü nü, bu sa yý - nýn da ha faz la o la bi le ce ði ni söy le di. Bu o lay la rý so ruþ tur ma nýn, doð ru nun or ta ya çýk ma sý ve yan lýþ la rýn dü zel til me si i çin NA TO nun gö re vi ol du ðu nu dü þün dük le ri ni i fa de e den Ab ra hams, NA TO nun taz mi nat ö de me ko nu su nu da de ðer len dir me si ge rek ti ði ni kay det ti. NA TO ü ye si ül ke le rin Ba tý lý dip lo mat la rý, it ti fa kýn hiç bir za man si vil le ri he def al ma dý ðý ný be lir ti yor. NA TO söz cü sü O a na Lun ges cu da o pe ras yon lar sý ra sýn da ö len si vil ler ko nu sun da it ti fa kýn e lin de sa yý bu lun ma dý ðý ný, an cak bu dö nem de si vil ka yýp la rý nýn ön len me si i - Devrik lider Muammer Kaddafi, yakalandýktan sonra muhaliflerce linç edilmiþti. çin her tür lü ted bi ri al dýk la rý ný bil dir di. Lib ya nýn BM tem sil ci si Ýb ra him Dab ba þi Re u ters a yap tý ðý a çýk la ma da, Lib ya sa va þý sý ra sýn da 40 bin den faz la Lib ya lý nýn öl dü ðü nü tah min et tik le ri ni be lir te rek, bu ö lüm ler den dev rik li der Mu am mer Kad da fi nin so rum lu ol du ðu nu söy le di. Dab ba þi, Lib ya hü kü me ti nin, NA TO dan si vil ö lüm le ri ne i liþ kin so ruþ tur ma ta le bin de bu lun ma dý ðý ný, bu na ge rek ol ma dý ðý ný be lirt ti. Lib ya lý yet ki li, yan lýþ lýk la ba zý si vil le rin öl dü rül me si nin muh te mel ve ka bul e di le bi lir ol du ðu nu da i fa de et ti. New York / a a

8 8 HABER Y ca ni as ya.com.tr Sa nal â lem ne ka dar gü ven li? Kü çük ten bü yü ðe he pi mi zi teh dit e den cid dî bir teh li ke i le kar þý kar þý ya yýz, a ma bu teh li ke nin çok da far kýn da de ði liz. Or ta ya koy du ðu muz ta výr, Düþ ma ný ný se ven maz lûm u ha týr la tý yor. Sa nal â lem de di ði miz in ter net â le mi, or ta ya koy du ðu ca zi be siy le he pi mi zi te si ri al tý na al mýþ du rum da. Öy le bir hâ le ge lin di ki, in ter net siz ha yat müm kün de ðil ka na a ti yer leþ ti. Ger çek ten de sa nal â lem bi ze çok bü yük ko lay lýk lar su nu yor. Pek çok i þi mi zi bir tuþ me sa fe si yle hal le de bi li yor. Ýn ter net dün ya sý, bu yö nüy le þü kür is te yen bir ni met ay ný za man da... Â let o la rak is ti fa de e dil me si müm kün o lan bu hiz met, kö tü le rin e li ne geç ti ðin de; ya ra la yý cý ve hat ta öl dü rü cü bi le o la bi li yor. Ge li nen nok ta da in ter ne tin fay da la rý ný ko nuþ mak tan zi ya de, za rar la rý ný ko nuþ ma ya ve ken di mi zi on dan ko ru ma yol la rý ný tar týþ ma ya baþ la dýk. Hak lý yýz, çün kü in ter net dün ya sý ço cuk la rý mý zý tam an la mýy la tes lim al mýþ du rum da. U lus la ra ra sý Tek no lo jik, E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Vak fý (U TE SAV) ta ra fýn dan dü zen le nen Ha liç Bu luþ ma la rý nda gü ven li in ter net ko nu su ma sa ya ya tý rýl dý. MÜ SÝ AD ýn Ýs tan bul Süt lü ce de ki mer kez bi na sýn da ger çek le þen top lan tý da bir su num ya pan Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu (BTK) Baþ ka ný Tay fun A ca rer, uy gu la ma ya baþ la nan gü ven li in ter net ko nu sun da bil gi ler ver di. A ca rer, Ya yap tý ðý mýz ça lýþ ma la rý tam an la ta mý yo ruz, ya da bir ký sým med ya bi zi ka sýt lý o la rak yan lýþ an lý yor di ye rek þi kâ yet çi ol du. Gü ven li ir ter net ko nu su sa de ce Tür ki ye de de ðil, bü tün dün ya da tar tý þý lý yor. An cak bu tar týþ ma da bir fark var. Av ru pa da in san lar ken di le ri ni ve ço cuk la rý ný in ter ne tin za rar la rý ndan ko ru mak i çin ya pý lan ça lýþ ma la ra des tek o lur ken, Tür ki ye de tam ak si ya pý lý yor ve bu yön de ki gay ret ler san sür id di a la rý ný gün de me ge ti ri yor. Uy gu la ma ya baþ la yan gü ven li in ter net te i se ki þi is te di ði pa ket i hiç bir üc ret ö de me den se çe bi li yor ve yi ne is te di ði an bu pa ket ler den çý ka bi li yor. Bu yö nüy le bu uy gu la ma yý san sür o la rak yo rum la mak ve de ðer len dir mek müm kün de ðil. Çün kü, is te ðe bað lý bir du rum. U TE SAV ýn top lan tý sý na ka tý lan ve ço ðu med ya dün ya sý nýn tem sil ci le ri o lan ko nuþ ma cý lar, Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu nu (BTK) ken di si ni ta ný ta ma ma sý se be biy le e leþ tir di. Çün kü BTK, dün ya i le de en teg re o la rak pek çok ça lýþ ma yap mýþ, bu ko nu da in ter net si te le ri hiz me te sun muþ, a ma bu ça lýþ ma lar med ya da yer al ma mýþ, a la ma mýþ. Ha liy le ça lýþ ma lar bi lin me di ðin den tar týþ ma da müs bet yön de i ler le me miþ. Tar týþ ma ya kat ký ol ma sý ba ký mýn dan biz de gö rü þü mü zü be yan et tik, bu ra da da tek rar la mak is te riz: Za rar lý ol du ðu tar týþ ma gö tür mez si te ya da ya yýn la rýn ya sak lan ma sý san sür ol maz. El bet te, in ter ne tin za rar la rý ný en gel le mek sa de ce ya sak la mak la da müm kün ol maz. Ýs tik rar lý bir e ði tim sis te miy le in san la rý kö tü den u zak tut mak i çin ça lýþ ma lar yap mak lâ zým. Fa kat ma dem BTK ya bu gö rev ve ril miþ, o hal de il men, týb ben ve di nen za rar lý ol du ðu tes bit e di len ya yýn lar en gel len me li, en gel len me si de ce sa ret le sa vu nu la bil me li. Çün kü, me se lâ genç le ri za rar lý a lýþ kan lýk lar dan ko ru mak A na ya sa nýn dev le te ver di ði bir gö rev dir. Öy le ol ma sa bi le, na sýl ki ci na yet iþ le mek ser best o la maz ve sa vu nu la maz; ay ný þe kil de za rar lý si te le rin genç le ri ve a i le le ri öl dür me si ne de ses siz ka lý na maz. Bu na kim ve ne ye gö re ka rar ve re cek? in ce va bý, Prof. Dr. Hü se yin Ha te mi Ho ca mý zýn sýk lýk la tek rar la dý ðý Ý lâ hî ta biî hu kuk tur. Ve ya Be di üz za man ýn i fa de siy le, in san lý ðýn fýt rî di ni ve in sa ni yet-i küb ra (en bü yük in san lýk) o lan Ýs lâ mýn e sas la rý dýr. TA ZÝ YE Kýy met li kar de þi miz Prof. Dr. Nu ret tin A but un muh te reme an ne si; Fat ma A but'un ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu me ye Ce nâb-ý Hak tan rah met ve mað fi ret di ler. Ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sabr-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Y A na ya sa sü re ci ne ka tý lým yok TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa ha zýr la ma sü re cin de si vil top lum ku ru luþ la rý ve mes lek ör güt le ri da hil top lu mun her ke si min den gö rüþ ve ö ne ri bek le dik le ri ni be lir tir ken, Ye ni bir a na ya sa sü re ci ne gir dik, her kes ye ni bir a na ya sa is te di, a ma fut bol ma çý sey re der gi bi... Kim se ka tý lým yap ma ni ye tin de de ðil de di. U lus la ra ra sý Ya tý rým cý lar Der ne ði (YA - SED) ta ra fýn dan dü zen le nen An ka ra pro to kol re sep si yo nun da ko nu þan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ya tý rým cý a çý sýn dan ö nem li ko nu lar dan bi ri nin si ya si is tik rar ol du ðu nu vur gu la ya rak, Tür ki ye ye ba kýl dý ðý za man, çok par ti li ha ya týn ku ral la rý nýn uy gu lan dý ðý a ra sýn da ki 61 yý lýn ya rý sýn da is tik rar bu lun du ðu nu, ya rý sýn da i se A dý hu kuk çu, ken di le ri ya sak çý ÝS TAN BUL BA RO SU'NUN STAJ E ÐÝ TÝM MER KE ZÝN DE KÝ DERS LÝK LE RÝN KA PI SI NA BA - ÞÖR TÜ LÜ LER GÝ RE MEZ YA ZI LI A FÝÞ A SIL MA SI HU KUK ÇU LA RIN TEP KÝ SÝ NÝ ÇEK TÝ. Ýs tan bul Ü ni ver si te si (Ý Ü) Hu kuk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. A dem Sö zü er, ki þi le rin, ba þör tü lü ol ma la rý se be biy le Ýs tan bul Ba ro su nda ki ders le re a lýn ma ma sý nýn in san hak la rý ih la li ol du ðu nu, Ba ro nun böy le bir ya sak koy ma yet ki si ol ma dý ðý ný söy le di. Sö zü er, Ýs tan bul Ba ro su nun staj e ði tim mer ke zin de ki ders lik le rin ka pý sý na Ba þör tü lü ler gi re mez ya zý lý a fiþ a sýl ma sý na i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, bu þe kil de ki bir ya sak la ki þi le rin staj dan mah rum e dil me si nin TCK nýn 257. mad de sin de ki gö re vi kö tü ye kul lan ma su çu nu o luþ tur du ðu nu kay det ti. De kan Sö zü er, Ki þi le rin, ba þör tü lü ol ma la rý ne de niy le ba ro da ki ders le re a lýn ma ma sý in san hak la rý ih la li dir. Ba ro nun böy le bir ya sak koy ma yet ki si yok tur i fa de si ni kul lan dý. GA ZE TE CÝ-YA ZAR AK TAR: A LI ÞIK OL DU ÐU MUZ TÝ PÝK BÝR AY RIM CI LIK Ga ze te ci-ya zar Cen giz Ak tar da ka ra rýn ti pik bir ay rým cý lýk ol du ðu gö rü þü nü di le ge ti re rek, þun la rý kay det ti: Bu ka rar, bu gü ne ka dar gör mek te a lý þýk ol du ðu muz ti pik bir ay rým cý lýk týr. Ba ro yö ne ti mi nin kim ler den o luþ tu ðu nu bi li yo ruz. Bu nun i çin þa þýr tý cý de ðil bu ka rar. Si ya set a la ný bu ka dar bü yü müþ o lan Tür ki ye de bu uy gu la ma la rý gör mek hiç hoþ ol ma dý ðý gi bi, ke sin lik le ya dýr ga na cak bir du rum. Ka ra rý hay ret le iz le me ye de vam e di yo ruz. ES KÝ BA RO BAÞ KA NI: KA BUL E DE BÝ LE CE ÐÝM BÝR AN LA YIÞ DE ÐÝL Ýs tan bul Ba ro su es ki Baþ ka ný Yü cel Say man da Ýs tan bul Ba ro su nun Staj E ði tim Mer ke zin de ki ders lik le rin ka pý sý na Ba þör tü lü ler gi re mez ya zý sý a sýl ma sý be nim ka bul e de bi le ce ðim bir an la yýþ de ðil. Bu öz gür lük ler ve de mok ra siy le bað daþ ma yan bir an la yýþ. An cak de mek ki ba ro a vu kat la rý nýn bü yük ço ðun lu ðu des tek li yor ki bu ka rar çýk mýþ di ye ko nuþ tu. GÖK ÇE BAÞ: BU TARZ YAK - LA ÞIM LAR ÜL KE NÝN GE LÝ - ÞÝ MÝ NE BAL TA VU RU YOR A vu kat Os man Gök çe baþ i se hu ku kun ko nu þul du ðu bir yer de bu tarz bir o la yýn ger çek leþ me si nin hoþ ol ma dý ðý ný vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: Kim se kim se nin ký lýk ký ya fe ti ne ka rý þa maz. Hak ve hu kuk tan bah se di yor sak bu ba his le ri so nu na ka dar sa vun ma mýz la zým. Tür ki ye nin ge liþ ti ði gün ler de bu tarz yak la þým lar ül ke nin ge li þi mi ne bal ta vur mak týr. Böy le bü yük bir ku rum da bu tarz bir id di a nýn or ta ya çýk ma sý top lum ta ra fýn dan da hoþ kar þý lan ma ya cak, gü ven ko nu sun da sý kýn tý lar ya ra ta cak bir du rum dur. Bir an ön ce Tür ki ye nin i ler le me si ne yö ne lik bu uy gu la ma dan hak ve öz gür lük le rin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý na yö ne lik a dým a týl ma lý dýr. SGK, en çok i lâç ya zan la rý ta ki be a lý yor bu lun ma dý ðý ný söy le di. 88 yýl ü ze rin den he sap e dil di ði za man, bu gü ne ka dar 61 hü kü me tin gel di ði ni an la tan Çi çek, 88 bö lü 61 der sek de mek ki çok da is tik rar lý bir si ya si ya pý mýz yok. Bu nun ne an la mý gel di ði ni ya tý rým cý çok da ha i yi bi le cek tir ra kam la ra ba ka rak de di. Ya ban cý ya tý rým cý i çin en ö nem li hu sus lar dan bi ri nin de hu ku kî is tik rar ol du ðu nu kay de den Çi çek, hu ku ki is tik ra nýn ön þar tý nýn i se a na ya sal is tik rar ol du ðu nu bil dir di. Bu gün kü a na ya sa nýn 7 Ka sým i ti ba riy le 30 un cu yý lý na gir di ði ne dik ka ti çe ken Çi çek, a na ya sa nýn 30 yýl da 17 de fa de ðiþ ti ði ni i fa de et ti. Çi çek, Bu bi na nýn te me lin de her 12 ay da, her 13 ay da, her 14 ay da bir, hat ta ba zen bir ay i çe ri sin de ol mak ü ze re 17 de ði þik lik SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK), en çok i laç ya zan he ki mi, ec za cý yý ve fir ma yý ta ki be a lý yor. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. Mu rat Ka ra þen, yap tý ðý a çýk la ma da, ge rek siz i laç sar fi ya tý nýn ö nü ne ge çe bil mek ve su i is ti mal le mü ca de le e de bil mek i çin de ne tim le re a ðýr lýk ve ri le ce ði ni i fa de et ti. Da ta Ma den ci li ði i le Risk O dak lý De net le me Sis te mi ne yö ne lik ya pý lan ça lýþ ma la rýn ar týk son a þa ma ya gel di ði ni be lir ten Ka ra þen, Sis tem sa ye sin de, risk be lir le nen ve su i is ti ma le a çýk ol du ðu tes bit e di len ve ri ler den yo la çý ka rak, bu risk li ve ri ler le i liþ ki li he kim le ri, sað lýk hiz me ti su nan ku rum la rý ve ec za ne le ri de net le ye ce ðiz de di. Ka ra þen, söz ko nu su sis tem kul la ný la rak bel li kri ter ler be lir len di ði ni i fa de e de rek, 18 kri ter sap ta dýk ve sor gu la ma sis te mi o luþ tur duk. Bu sis tem so nu cun da or ta ya çý kan risk li a lan lar da de net le me ya pý la cak. Ör ne ðin, en çok ya zý lan 10 i lâç, bu i lâç la rýn en çok ya zan ilk 10 dok tor ve bu i lâç la rý ve ren ilk 10 ec za ne gi bi in ce le me ya pý la cak. El de e di len a na liz so nu cun da risk sap tan dý ðýn da de net le me o ra ya yön len di ri le cek di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a yap mýþ sý nýz. E ðer en te mel ya sa da hu kuk is tik ra rý yok sa, o na da ya lý çý ka rý lan ya sa lar da da o ka dar is tik rar ol maz. O nun i çin Tür ki ye doð ru bir ka rar la ye ni bir a na ya sa ya pým sü re ci ne gir miþ tir de di. Þim di söy le ye cek le ri mi sa de ce ken di a dý ma de ðil, Uz laþ ma Ko mis yo nun da ki 12 ar ka da þý mýz ve on la rýn tem sil et ti ði par ti ler a dý na bu ra da i fa de e de ce ðim di yen Çi çek, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Ye ni bir a na ya sa ya pým sü re ci ne gir dik. Her kes ye ni bir a na ya sa is te di, a ma fut bol ma çý sey re der gi bi... Kim se ka tý lým yap ma ni ye tin de de ðil. Bu nu is ter bir þi ka yet o la rak ka bul e din, is ter ser ze niþ o la rak ka bul e din. YA SED o la rak si zi de bek li yo ruz. TESK Baþ ka ný bu ra da, sa yýn baþ ka ným si zi de bek li yo ruz. Ge nel ku rul lar da ye ni a na ya sa is ti yo ruz de di niz. Ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ne gir dik, kim se bi zim ha tý rý mý zý sor mu yor. Ýs tan bul Ba ro su'nda a vu katl la rýn staj e ði ti mi sý ra sýn da gi ye cek le ri ký ya fe te i liþ kin u ya rý ya zý sý tep kiy le kar þý lan dý. BU BÝR AY RIM CI LIK TIR A VU KAT Þeb nem Ta þan Kurt i se ken - di si nin de ba þör tü sü tak tý ðý ný be lir te - rek, söz ko nu su uy gu la may la Ba - ro nun çif te stan dart uy gu la dý ðý nýn gö - rül dü ðü nü i fa de et ti. Kurt, þun la rý kay det ti: Her ne ka dar bu nu A vu kat lýk Ka nu - nu na, gi yim ve ký ya fe te bað lý yor gi bi gö zük se ler de, her tür lü ký ya - fet gi yen ler gi re bi li yor, sa de ce ba þör tü süy le a - la ka lý böy le bir tu tum iz le mek te dir ler. Þu an da ka nu nen muh - te lif bir sý nýr la ma mev cut de ðil. Hiç bir ka nu ni da ya na ðý yok bu nun. Ba ro nun bu uy - gu la ma la rý ye ni de ðil, ma a le sef es ki den be ri böy le bir uy gu la ma i çe re sin de ler. Ye ni ba ro baþ ka ný nýn bu yan lýþ tan dön me si - ni is ter dik, an cak mev cut du rum ve tu - tum la rý gös te ri yor ki, ay ný sta tü ko cu ta výr da de vam e de cek ler. Ba ro nun Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu se mi ner le ri dü zen le di ði ni ak ta ran Kurt, Bu se mi ner le ri ha ki me vin de yap týk la rý hal de ba þör tü lü a vu kat ka bul et mi yor - lar. Bu ne den le o se mi ne re ka tý la ma - dýk di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Reform Ýzleme Grubu Kon ya da top la na cak RE FORM Ýz le me Gru bu nun (RÝG) 24. Top lan tý sý, bu haf ta so nu Kon ya da ya pý la cak. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, top lan tý nýn Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun ev sa hip li ðin de, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ ve Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin in ka tý lým la rýy la ya rýn Kon ya da dü zen le ne ce ði bil di ril di. A çýk la ma da, 2003 yý lýn da te sis e dil miþ o lan RÝG in, Tür ki ye nin AB ye ka tý lým sü re ci nin en ö nem li veç he le rin den bi ri si ni o luþ tu ran si ya sî kri ter ler a la nýn da ger çek leþ ti ri len ça lýþ ma la rý iz le mek te, bu kap sam da ö nü müz de ki dö nem de va tan daþ la ra en yük sek norm ve stan dart la rý sun mak a ma cýy la a tý la bi le cek a dým la rý e le al mak ta ol du ðu da be lir til di. Tür ki ye, AB ye ü ye lik sü re cin de i ler le me kay det mek ko nu sun da ki ka rar lý lý ðý ný ko ru mak ta dýr de ni len a çýk la ma da, 61. hü kü me tin te si si nin ar dýn dan ger çek leþ ti ri le cek bu ilk RÝG top lan tý sý nýn, bu ka rar lý lý ðýn te yi di ba ký mýn dan ö nem li bir ve si le o la ca ðý bil di ril di. An ka ra / a a Son ra da ne za ke ten ya si zin bu ça lýþ ma lar na sýl gi di yor der se niz, ben þim di si ze so ru yo rum, si zin ça lýþ ma la rý nýz na sýl gi di yor? Ya ni 30 yýl dýr bu a na ya sa çok i yiy di de boþ ye re mi þi kâ yet et ti niz. Bak þim di dev ran de ðiþ ti, kar þý lýk lý he sap laþ ma baþ la dý. Es ki den siz biz den he sap so ru yor du nuz, ben þim di si vil top lum dan ve mes lek ör güt le rin den þi kâ yet e di yo rum. Di yo rum ki gün bu gün, o ça tý ku ru luþ la rýn dan da ha bir ta ne sin den þu a na ka dar gö rüþ gel di. Di ðer le ri 30 yýl dýr þi kâ yet e di len ko nuy la il gi li 30 say fa lýk bir gö rüþ yok i se o za man bu a na ya sa me se le sin de biz yan lýþ þey ler mi söy lü yo ruz, yan lýþ iþ ler mi ya pý yo ruz. Ye ni a na ya sa ko nu sun da YA SED da hil her ke sin, en ký sa sü re de söy le ye cek le ri ni söy le me le ri ge rek ti ði ni vur gu la yan Çi çek, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný 2012 nin so nun da bi tir me yi he def le dik le ri ni kay det ti. An ka ra / a a CHP den ga rip tek lif nchp Ýs tan bul Mil let ve ki li Er do ðan Top rak, bo þa nan ka dý nýn 300 gün geç me dik te ye ni den ev le ne me ye ce ði ne i liþ kin dü zen le me nin kal dý rýl ma sý i çin ka nun tek li fi ver di. Top rak ýn TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu ka nun tek li fi, Türk Me de ni Ka nu nu nda de ði þik lik ya pý yor. Tek lif, Ka dýn i çin bek le me sü re si baþ lýk lý mad de nin kal dý rýl ma sý ön gö rü lü yor. Tek lif le, ha mi le ol ma dý ðý na da ir dok tor ra po run dan son ra ka dý nýn bo þa na bil me si ne i liþ kin hü küm de kal dý rý lý yor. Böy le ce ka dýn lar, bu ra po ra ih ti yaç duy ma dan ve 300 gün bek le me den ye ni den ev le ne bil me si nin ö nü a çý lý yor. An kara / a a Zin cir bo zan tarih oldu nsü LEY MAN De mi rel, De niz Bay kal ve Hü sa met tin Cin do ruk un da a ra la rýn da bu lun du ðu si ya set ve dev let a dam la rý nýn, 12 Ey lül dar be sin den son ra zo run lu i ka me te ta bi tu tul duk la rý, Ça nak ka le nin Lap se ki il çe si Çar dak bel de sin de ki Zin cir bo zan mev ki sin de yer a lan as ke ri te sis ler bo þal týl dý. Der le nen bil gi le re gö re, Mil lî Gü ven lik Kon se yi nin 31 Ma yýs 1983 ta rih li ka ra rýy la, A da let Par ti si nden Sü ley man De mi rel, A li Na i li Er dem, Ek rem Cey hun, Sa a det tin Bil giç, Na hit Men te þe, Ýh san Sab ri Çað la yan gil, Yi ðit Kö ker, Cum hu ri yet Halk Par ti si nden De niz Bay kal, Ce lal Do ðan, Sýr rý A ta lay, Me tin Tü zün, Fer hat As lan taþ, Sü ley man Genç, Yük sel Çak mur, Bü yük Tür ki ye Par ti si nden Hü sa met tin Cin do ruk ve Meh met Göl han, Zin cir bo zan da ki as ke ri üs te zo run lu i ka me te ta bi tu tul muþ tu. Bir sü re ön ce bo þal tý lan as ke ri te sis le rin ka pý sý na zin cir sa rý lýp ki lit vu rul du. Lap se ki-bi ga ka ra yo lun dan ay rý lan bir yol la u la þý lan te sis ler, de niz ký yý sýn da bu lu nu yor. Et ra fý tel le çev ri li te sis le rin bun dan son ra ne a maç la kul la ný la ca ðý na i liþ kin her han gi bir a çýk la ma ya pýl ma dý. Ça nak ka le / a a Van dan 61 bin öð ren ci göç tü nvan Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü A li Ýh san Sa yý lýr, dep rem dolayýsýyla 61 bin öð ren ci nin il dý þý na git ti ði ni, bun lar dan 10 bi ne ya ký ný nýn mi sa fir öð ren ci o la rak o kul la ra ka yýt yap týr dý ðý ný söy le di. Sa yý lýr, yap tý ðý a çýk la ma da, Van da dep rem ler son ra sý o kul la rýn ha sar gör me si ve dep rem psi ko lo jisi dolayýsýyla a i le le rin ço cuk la rý ný baþ ka il le re gön der di ði ni be lirt ti. 61 bin öð ren ci miz il dý þý na git miþ tir. Bun la rýn 10 bi ne ya ký ný mi sa fir dir di yen Sa yý lýr, di ðe ri öð ren ci le rin i se baþ ka il ler de ki o kul la ra ka lý cý o la rak ka yýt yap týr dýk la rý ný söy le di. Ýl mer ke zin de öð ren ci sa yý sý nýn a zal dý ðý na dik ka ti çe ken Sa yý lýr, Bir çok o kul sö zü al dýk. Ba kan lý ðý mý zýn ya pa ca ðý o kul la rý mýz bi tin ce ço cuk la rý mýz ken di ev le ri ne, ken di il le ri ne dö ne cek ler di ye ko nuþ tu. A li Ýh san Sa yý lýr, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn da ha ön ce Van a a ta dý ðý 800 öð ret me nin þeh re gel di ði ni ve çev re u yum se mi ne ri ne baþ la ya cak la rý ný söy le di. Van / a a GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Fatih - Eyüp Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Yunus Huyut ile Dilâra Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý

9 Y HA BER 9 Son dö nem de uy gu la ma lar la ka mu vic da ný ný ya ra la yan bir baþ ka tar týþ ma, AB Ý ler le me Ra po run da da dik kat çe ki len, ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri i le u zun tu tuk lu luk sü re le ri. Es ki nin Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri ni an dý ran ö zel yet ki li mah ke me ler in yar gý la ma u sûl ve bi çim le ri nin u lus la r a ra sý yar gý la ma stan dart la rý na ve AB yar gý kri ter le ri ne uy ma yýp bir tür o pe ras yon mah ke me le ri ve si vil sý ký yö ne tim mah ke me le ri iz le ni mi ni ver di ði ne da ir yo ðun e leþ ti ri ler var. Â dil yar gý la ma il ke le ri ne ay ký rý ol du ðu be lir ti len bu mah ke me le rin yet ki ve gö rev le riy le ö zel ih ti sas mah ke me le ri nin ö te si ne geç ti ði ve si ya sî o to ri te nin em rin de ol du ðu id di a la rý na, ne ga rip ki si ya sî ik ti dar dan her han gi bir tâ dil te þeb bü sü yok. Ne var ki si ya sî ik ti dar, çe þit li mü lâ ha za lar la Tür ki ye nin im za koy du ðu ve iç hu ku ku da bað la yan A na ya sa nýn te mel hak ve öz gür lük le re i liþ kin mil let le r a ra sý an laþ ma lar ý e sas a lan 90. mad de siy le yü küm lü ol du ðu Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ne (A ÝHS) ay ký rý ol du ðu nu be lirt ti ði bu mah ke me le ri tâ di le ya naþ mý yor. Dev le tin va tan daþ i çin ol du ðu de mok ra tik sis tem de, mah ke me le rin dev le ti ko ru mak gi bi bir gö rev le ri ol ma dý ðý ve mah ke me le rin, â dil yar gý lan ma il ke si çer çe ve sin de mad dî ger çe ði bul mak ve hu ku kî so ru nu çöz mek le yü küm lü ol duk la rý, hu kuk sis te ma ti ði i çin de fark lý yet ki le re sa hip mah ke me le rin yar gý bir li ði ni ze de le - AB den hut be a çýk la ma sý cev ni as ya.com.tr navrupa Bir li ði (AB), AB is te di, hut be ler den a yet çý ka rýl dý yö nün de ki id di a la rý net bir dil le ya lan la dý. AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me ve Kom þu luk Po li ti ka sý ndan so rum lu Ko mi se ri Ste fan Fü le nin söz cü sü Pe ter Sta no, AB nin di nî i nanç la ra mü da ha le et me di ði gi bi; din, vic dan ve dü þün ce hür ri ye ti ni te mi nat al tý na al ma ya ça ba la dý ðý na i þa ret et ti. Sta no nýn a çýk la ma þu þe kil de: Söz ko nu su ha ber ler ta ma men ger çek dý þý dýr. AB di nî i nanç la ra mü da ha le et mez. Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si iç ti hat la rý çer çe ve sin de dü þün ce, vic dan ve di ni hür ri yet le ri te mi nat al tý na al ma ya ça ba lar. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li ve Üs kü dar es ki Müf tü sü Ýh san Öz kes, Cu ma hut be le rin de o ku nan Al lah ka týn da ge çer li din Ýs lam dýr a ye ti nin AB nin ta lep le ri çer çe ve sin de me tin ler den çý ka rýl dý ðý ný id di a et miþ ti. Brük sel / ci han Be le di yeye þa fak bas ký ný nbat MAN Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, Bat man Be le di ye si Kül tür, Em lak ve Ý mar mü dür lük le rin de a ra ma yap tý, 10 ki þi nin gö zal tý na al dý. E di ni len bil gi ye gö re, Bat man Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, dün sa bah sa at sý ra la rýn da ba zý be le di ye gö rev li le ri ni ev le rin den a la rak be le di ye hiz met bi na sý na ge tir di. Po lis hiz met bi na sýn da yer a lan em lak, kül tür ve i mar mü dür lük le rin de a ra ma yap tý. Ay rý ca i ki em lak ta kip bü ro sun da da a ra ma ya pýl dý. A ra ma lar sür dü rü lür ken, 2 em lak ta kip bü ro su ça lý þa ný nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 10 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý öð re nil di. Bu a ra da, o pe ras yon kap sa mýn da Di yar ba kýr da da 10 ay rý ad re se o pe ras yon dü zen len di. A ra ma lar so nu cunda gö zal tý na a lý nan 7 kiþi so ruþ tur ma nýn yü rü tül dü ðü Bat man a gö tü rül dü. Bat man / a a Rey ting þüp he li le ri mah ke me de nýs TAN BUL DA ba zý te le viz yon ka nal la rý nýn iz len me o ran la rý nýn be lir len me sin de u sul süz lük ya pýl dý ðý id di a sý na i liþ kin rey ting öl çüm ve ya pým þir ket le ri ne yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 5 ki þi Üs kü dar Ad li ye si ne sevk e dil di. Ýs tan bul Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðün de ki iþ lem le ri ta mam la nan 5 ki þi, Üs kü dar Ad li ye si ne sevk e dil di. Þüp he li le rin, so ruþ tur ma yý yü rü ten Üs kü dar Cum hu ri yet Sav cý sý A kif Öz gün ta ra fýn dan i fa de le ri nin a lýn dý ðý be lir til di. Ýs tan bul / a a 500 po lis le o pe ras yo n nmer SÝN DE he li kop ter des tek li 500 po li sin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len u yuþ tu ru cu o pe ras yo nun da 40 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Mer sin Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be si e kip le ri, bir sü re dir tek nik ta ki be al dýk la rý so kak sa tý cý la rý na yö ne lik o pe ras yon baþ lat tý. Ö zel Ha re kât, TEM ve A sa yiþ e kip le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 500 po lis le sa ba hýn ilk ý þýk la rýn da þe hir mer ke zin de ki 55 ad re se eþ za man lý o pe ras yon ger çek leþ ti ril di. Be lir le nen ev ve iþ yer le rin de a ra ma ya pan e kip ler, 40 ki þi yi gö zal tý na al dý. He li kop ter des te ði nin de a lýn dý ðý o pe ras yon kap sa mýn da ya pý lan a ra ma da, sa tý þa ha zýr ha le ge ti ril miþ u yuþ tu ru cu mad de ler le bir mik tar mo lo tof kok tey li nin e le ge çi ril di ði öð re nil di. Mer sin / a a Yargýnýn baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý di ði u ya rý la rý ný ö nem se mi yor. Baþ ta AB ol mak ü ze re iç te ve dýþ ta çe þit li mer ci ler den ge len çað rý la rý ku lak ar dý e di li yor. U ZUN TU TUK LU LUK SÜ RE LE RÝ Ke za Cum hur baþ ka nýn dan Mec lis Baþ ka ný na ka dar her kes, kaç ma ve de lil le ri ka rart ma ih ti ma li ve im kâ ný ol ma dý ðý hal de, uy gu la ma da ki u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin ce zâ lan dýr ma ya dö nüþ tü ðün den þi kâ yet çi. Bu sü re nin de mok ra tik ül ke ler de ki ne ben zer mâ kul se vi ye ye çe kil me si nin ge re ði ni be lir ti yor lar. A da let Ba ka ný Mec lis kür sü sün de, yar gý da ki en ö nem li prob lem ler den bi ri nin u zun yar gý la ma lar ve tu tuk la ma lar ol du ðu nu söy lü yor. Lâ kin iþ cid di ye bi nip sý ra dü zelt me ye ge lin ce, pe þi nen Bir þey yap mak müm kün de ðil di ye ko nu þu yor. Ba kan, sâ de ce u zun tu tuk lu lu ðu kal dý rýl ma sýy la te rör su çu iþ le yen, as ker-po lis öl dü ren, ço cuk la ra tâ ciz de bu lu nan lar gi bi top lu mu i ri te e di ci çok sa yý da sa nýk tah li ye o la ca ðý ný, 2 bin 427 tu tuk lu çý ka ca ðý ný i le ri sü rü yor. Hiz bul lah sa nýk la rý nýn tah li ye si ni ör nek gös te ri yor. Pe þin den de a çýk a çýk, U zun yar gý la ma lar de vam et ti ði sü re ce bu u zun tu tuk lu luk so ru nu da bi zim le be ra ber yü rü ye cek tir di yor. Ad lî sis te mi felç e den prob le mi yü züs tü bý ra ký yor... Oy sa hu kuk çu lar, te rö rist le rin tah li ye e di le ce ði ge rek çe si nin bir ya nýlt ma dan i bâ ret ol du ðu na, te câ vüz cü le rin en faz la i ki yý la ka dar tu tuk lu luk sü re si var ken, si ya sî dâ vâ lar da ö zel yet ki li mah ke me ler e liy le bu sü re nin 10 yý la çý ka rýl dý ðý ný na za ra ve ri yor lar. Sav cý la rýn ve yar gýç la rýn tu tuk lu luk i le il gi li fark lý dü þün ce le ri nin hak sýz lýk la ra ve mað du ri yet le re se be bi yet ver me me si ve De niz Fe ne ri dâ vâ sý nda ol du ðu ya sal dü zen le me ye ih ti yaç ol mak sý zýn uy gu la ma nýn di ðer dâ vâ lar da uy gu lan ma ma sý çar pýk lý ðý na kar þý, â ci len â dil ya sal dü zen le me ye ih ti yaç ol du ðu nu bil di ri yor lar. Top tan dü zen le me ye ri ne su çun mâ hi ye ti ne gö re ba zý sý nýr la ma lar ve ka te go ri ler ge ti ri le bi le ce ði ni i fâ de e di yor lar. Zi ra bu gün ye rel mah ke me ler de bir dâ vâ nýn gö rül me sü re si nin 347 gün ol ma sý na kar þý, ö zel lik le ö zel yet ki li mah ke me ler de sa nýk la rýn bin ler ce gün tu tuk lu kal dý ðý ný na za ra ve rip, u zun tu tuk la ma sü re le ri ni ka til ler le ve tâ ciz ci ler le i liþ ki len di ril me yi u cuz po pü list bir al dat ma ca gö rü yor lar. Di ðer yan dan Tür ki ye de suç iþ le me o ran la rý a la bil di ði ne art mýþ. Ce za ev le ri taþ mýþ; mah pus la rýn son bir kaç yýl da bir kaç ka tý ný bul muþ, al tý ay ön ce ki ra kam lar la 124 bi ni aþ mýþ. Da ha da il gin ci mah pus la rýn 53 bin 796 sý tu tuk lu, 70 bin 278 i hü küm lü. Ye tiþ kin mah pus lar da tu tuk lu o ra ný yüz de 42,4 i ken, ço cuk mah pus lar da tu tuk lu o ra ný yüz de 90,4 e var mýþ. 2 bin 290 o lan ço cuk mah pu sun 2 bin 72 si tu tuk lu, 218 i an cak hü küm lü. Her þey bir ya na; 2011 yý lýn da 322 ki þi nin i fâ de öz gür lü ðü kap sa mýn da top lam 673 ce za ve ril me si; bü tün dün ya da ce za e vin de ki 645 ga ze te ci den 70 i nin Tür ki ye de ol ma sý, i fâ de ve ba sýn öz gür lü ðü nün va zi ye ti ni e le ve ri yor. Bun dan dýr ki, ö zel yet ki li mah ke me le ri nin, hu kuk dev le ti il ke si nin ev ren sel hu kuk de ðer le ri e sas la rý na gö re, A ÝHS ve A ÝHM iç ti had la rý na gö re yar gý nýn iþ lev siz li ði ve ve rim li li ði te me lin de dü zel til me si; u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin â ci len tâ di li ge rek mek te. MAH KE ME Â ZÂ DE VE BÎ TA RA FÂ NE OL MA LI Be di üz za man, Hü kû me tin (dev le tin) da i re le ri i çin de en zi yâ de hür ri ye ti ni mu hâ fa za ya et me ye ve te si ta rât-ý hâ ri ci ye den (dýþ et ki ler den, da yat ma lar dan) en zi yâ de bî ta ra fâ ne (ta raf sýz), his si yat sýz bak mak la mü kel lef o lan, el bet te mah ke me ler dir hük mü nü ö zet ler. Yar gý nýn, hür ri yet-i tam me de di ði tam ba ðým sýz lýk la ve hür ri yet le an cak hu kuk-u hür ri yet i mü da fa a hak ký ný ve re ce ði ni a çýk lar. Ad li ye me mur la rý (yar gýç lar), his si yât tan ve te si rât-ý hâ ri ci ye den bü tün bü tün â zâ de (hür ve ba ðým sýz) ol maz sa, sû re ten (gö rü nür de) a dâ let i çin de müt hiþ gü nâh la ra gir mek ih ti ma li var di ye, yar gý nýn hak sýz lý ða ve zul me â let e di le bi le ce ði ni i kaz e der. Yar gý nýn ta raf sýz lý ðý nýn ve ba ðým sýz lý ðý nýn bü tün dün ya da baþ ta ge len hu ku kî bir mü te â ri fe (bi li nen te mel bir hu kuk ku ra lý) ol du ðu na dik kat çe ker. Yar gý nýn ta raf gir li ðin a dâ let fik ri ni zul me çe vir di ði u ya rý sý ný ya pýp, hâ kim ve mah ke me nin ta raf gir lik þâ i be sin den mü ber râ (a rýn mýþ) ve ga yet bî ta ra fâ ne (ta raf sýz) bak ma sý nýn a dâ le tin bi rin ci þar tý ol du ðu nu kay de der. (Ta rih çe-i Ha yat, ) Yar gý re for mu er te len se de, en a zýn dan her ke sin þi kâ yet çi ol du ðu ve top lu mun vic da ný na sýð ma yan tu tuk lu luk sü re le ri nin de mok ra tik ül ke ler de ki ne ben zer mâ kul se vi ye çe kil me si nin za rû re ti var. A ðýr ak sak yü rü yen ve ne za man çý ka ca ðý ya da ye ni den bir baþ ka ba ha ra bý ra ký la ca ðý bel li ol ma yan ye ni A na ya sa yý bek le me den Si ya set, hiç bir po li tik he sap ve si ya sî rant he ve si ve kor ku su na ka pýl ma dan bu prob le mi â ci len çöz me li Sa mast'a ör güt ü ye li ðin den tah li ye A GOS Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Hrant Dink in öl dü rül me si ne i liþ kin O gün Sa mast ýn te rör ör gü tü ne ü ye ol mak su çun dan yar gý lan ma sý na de vam e dil di. Mah ke me he ye ti, su ça sü rük le nen ço cuk O gün Sa mast ýn te rör ör gü tü ne ü ye ol mak su çun dan tah li ye si ne ka rar ver di. Çað la yan da ki Ýs tan bul 2. Ço cuk A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma ya, su ça sü rük le nen ço cuk O gün Sa mast ka týl maz ken, ta raf a vu kat la rý ha zýr bu - BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ye ta ri hi u ya rý ni te li ðin de bir mek tup ya za rak, i ki li i liþ ki ler de sað du yu nun si ya sî he sap la ra üs tün gel me si ge rek ti ði ne de ðin di. Baþ ba kan Er do ðan, Fran sa Cum hur baþ ka ný Sar kozy ye Fran sa mec li sin de ki, 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red de dil me si ni suç sa yan ya sa tek li fi gi ri þi miy le il gi li bir mek tup gön der di. Er do ðan, Fran sa da 1915 o lay la rýy la il gi li ya sa tek li fiy le il gi li sü re cin Tür ki ye ta ra fýn dan dik kat le iz len di ði ni de ha týr lat tý ðý mek tu bun da, þu u - lun du. Mah ke me Baþ ka ný Ce lal Ü nal, bir ön ce ki cel se de O gun Sa mast ýn a vu ka tý ta ra fýn dan red di ha kim ta le bi nin, üst mah ke me o lan Ýs tan bul 1. Ço cuk A ðýr Ce za Mah ke me sin ce red de dil di ði ni tu ta na ða yaz dýr dý. Sa mast ýn a vu ka tý Le vent Yýl dý rým, Dink a i le si nin a vu ka tý nýn ta le bi ne i liþ kin bu mah ke me dos ya sý na ge len her han gi bir ka yýt ol ma dý ðý ný do la sýy la bu dos ya da bir ted bir ka ra rý ver me nin uy gun ol ma dý ðý ný dü þün dük le ri ni be lirt ti. A vu kat Le vent Yýl dý rým, ya rý lar da bu lun du: Bu tür a dým la rýn i le ri nok ta la ra var ma sý nýn, Tür ki ye i le Fran sa a ra sýn da ki si ya sî, e ko no mik, kül tü rel tüm a lan lar da ki çok yön lü i liþ ki le ri ba ký mýn dan so nuç la rý va him o la ca ðý gi bi so rum lu lu ðu da gi ri þim sa hip le ri ne a it o la cak týr. Ar týk Tür ki ye-fran sa i liþ ki le ri ü çün cü ta raf la rýn ta lep le ri ne tut sak e dil me me li dir. Bu ko nu has sas týr, cid di dir. Sað du yu nun si ya si he sap la ra üs tün gel me si ö nem li dir. Tüm bu ne den ler ý þý ðýn da, bu tür mev zu at ça lýþ ma la rý nýn so nuç lan dý rýl ma ya ca ðý yö nün de ver di ði niz sö zü tu ta ca ðý ný zý ve te lâ fi si mü vek ki li nin 4 yýl 11 ay dýr tu tuk lu bu lun du ðu nu, ör güt ü ye li ði su çun dan ce za ve ril se da hi ya ta ca ðý sü re nin tu tuk lu luk sü re sin den faz la ol ma ya ca ðý ný ö ne sü re rek, bu ne den le mü vek ki li nin bu suç tan tu tuk lu luk ha li nin kal dý rýl ma sý ný ta lep et ti. Mah ke me he ye ti, Sa mast hak kýn da suç iþ le mek a ma cýy la ör gü te ü ye ol ma su çu nun ni te li ði ne, yar gý la ma nýn gel miþ ol du ðu a þa ma ya, bu suç yö nün den Ýs tan bul 14. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki dos ya nýn yar gý la ma sü re ci nin bek le ni yor ol ma sý na, ta sar la ya rak in san öl dür me su çun dan hü küm i le bir lik te tu tuk lu luk ha li nin de va mý na ka rar ve ri le rek hük men tu tuk lu hal de bu lun ma sý na, tu tuk lu luk ta ge çen sü re ye, 6008 sa yý lý ya sa i le ço cuk lar hak kýn da ya pý lan de ði þik lik hü küm le ri ne gö re ör gü te ü ye ol ma su çun dan tu tuk lu luk ha li nin kal dý rýl ma sý na ka rar ver di. Mah ke me he ye ti, O gün Sa mast ýn bu lun du ðu ce za e vi ne ya zý ya zý la rak, du ruþ ma la ra ka týl mak is te yip is te me di ði nin ken di sin den so ru lup mah ke me ye bil gi ve ril me si nin is ten me si ne hük me de rek, du ruþ ma yý er te le di. Ýs tan bul / a a Sar kozy ye u yarý Par la men to lar ta rih ya za maz FRAN SIZ par la men to su nun gün de min de bu lu nan Fran sýz ya sa la rý ta ra fýn dan ta ný nan soy ký rým la rýn in ka rý, bir yýl ha pis i le 45 bin Av ro pa ra ce za sý na çarp tý rý lýr hük mü nü ön gö ren ya sa ta sa rý sý, Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) i le Türk Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði ni (TÜ SÝ AD) ha re ke te ge çir di. TOBB ve TÜ SÝ AD, söz ko nu su ya sa ta sa rý sý nýn Türk-Fran sýz iþ or ta mý na o lum suz et ki le ri ko nu sun da 19 A ra lýk Pa zar te si gü nü Fran sa da bir di zi te mas ger çek leþ ti re cek. Ü mit Boy ner, yap tý ðý a çýk la ma da, TOBB i le yap týk la rý or tak ba sýn a çýk la ma sýn da da de ðin dik le ri gi bi, Fran sa da ö ne ri len ya sa ta sa rý sý nýn Fran sa nýn da par ça sý ol du ðu Av ru pa de ðer le ri i le cid di an lam da çe liþ ti ði ni i fa de e de rek, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Zi ra Fran sa par la men to su si ya sî po pü lizm uð ru na, dü þün ce ve a raþ týr ma öz gür lü ðü nü ký sýt la yý cý e ði lim ler ta þý yan bu ta sa rý yý se çim dö ne min de gün de me ge tir mek ten be is duy mu yor. TÜ SÝ AD o la rak i na ný yo ruz ki, de mok ra tik hu kuk dev let le rin de par la men to lar yar gý nýn ye ri ne ge çe mez, ta rih ya za maz, si ya set çi ler yar gýç o la rak dav ra na maz. Av ru pa de ðer le ri ne ters düþ tü ðü ne i nan dý ðý mýz bu ta sa rýy la il gi li en di þe le ri mi zi Fran sýz iþ dün ya sý ör güt le ri ka na lýy la, Fran sýz si ya se ti ne i let mek is ti yo ruz. Ýs tan bul / a a müm kün ol ma ya cak a dým la rýn a týl ma sý ný en gel le ye ce ði ni zi sa mi mi yet le u mu yo rum. Bu ya sa tek li fi Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ni, Türk U lu su nu ve Fran sa da ya þa yan Türk top lu mu nu doð ru dan he def al mak ta ve has ma ne bu lun mak ta dýr. Bu nok ta da a çýk ça i fa de et mek is ti yo rum ki, bu tür a dým la rýn i le ri nok ta la ra var ma sý nýn Tür ki ye i le Fran sa a ra sýn da ki si ya si, e ko no mik, kül tü rel bütün a lan lar da ki çok yön lü i liþ ki le ri ba ký mýn dan so nuç la rý va him o la ca ðý gi bi, so rum lu lu ðu da gi ri þim sa hip le ri ne a it o la cak týr. An ka ra / a a Ý liþ ki le ri mi zi teh li ke ye at ma yýn TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka - ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Fran sa nýn An ka ra Bü yü - kel çi si La u rent Bi li yi zi ya ret et ti. Bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Fran sa mec li sin de ki 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red de dil me si ni suç sa yan ya sa ta sa rý sý i le il gi li kay gý la rý ný di le ge ti ren Hi sar - cýk lý oð lu, ta sa rý nýn Türk-Fran sýz i liþ ki le ri ni de rin - den sar sa bi le cek çok cid dî bir me se le ol du ðu nu be lirt ti. Hi sar cýk lý oð lu, Ký sa va de li si ya si bek len ti - ler le u zun va de li i liþ ki le ri mi zin teh li ke ye a týl ma sý son de re ce kö tü. Ya sa ta sa rý sý te mel le ri a çý sýn dan da son de re ce yan lýþ. Ý fa de öz gür lü ðü nün te mel - le ri nin a týl dý ðý bir ül ke de bu tür bir a dým a týl ma sý biz le ri hay re te dü þü rü yor de di. An ka ra / a a mka ni as ya.com.tr Ö nü müz de ki gün le rin sý cak gün de mi 26 Ka sým da ge çir di ði sin di rim sis te mi a me li ya tý nýn ar dýn dan Ýs tan bul da e vin de din le nen ve bu sü re zar fýn da e vin de ve baþ ba kan lýk ça lýþ ma o fi sin de ka bul ler ya pan Baþ ba kan Er do ðan, 21 gün son ra An ka ra ya dön dü. Yük sek As ke rî Þû râ i le ça lýþ ma me sa i si ne baþ la dý. Dün de Ba kan lar Ku ru lu nu top la dý. Baþ ba ka nýn ra hat sýz lý ðý ne de niy le pek çok þey söy len di an cak hü kü met ve AKP yet ki li le ri Er do ðan ýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu a çýk la dý lar. Er do ðan ýn ra hat sýz lý ðý sý ra sýn da en il ginç ve AKP li le ri en çok mut lu e den a çýk la ma (!) þüp he siz ki, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li den gel di. Bah çe li nin, AK Par ti de çý ka bi le cek bir ka os ül ke ye bü yük za rar ve rir. Baþ ba kan in þal lah ký sa sü re de sað lý ðý na ka vu þur, par ti de çat la ða i zin ver mez a çýk la ma sý þi ke ka nu nu ne de niy le çat lak o lu þan AKP li le ri mut lu et miþ ti. Bu mut lu luk la rý ný da de ði þik þe kil ler de i fa de et miþ ler di. Hat ta çat lak gö rün tü sü ver di ren Bü lent A rýnç, o a þa ma da söy le di ði söz ler den çark et miþ ve Bir da ha TBMM ye ge tir me ye ce sa ret e de mez ler söz le ri nin af fe di le mez bir ha ta ol du ðu nu söy le miþ ti. *** AKP li le ri söz le ri i le ra hat la tan Bah çe li, 8 yýl dýr dü zen le di ði ge le nek sel kah val tý lý soh bet top lan tý sý ný ön ce ki gün She ra ton Ho tel de yap tý. Ga ze te ve te le viz yon la rýn An ka ra tem sil ci le ri ve yö ne ti ci le ri nin dâ vet li ol du ðu top lan tý da Bah çe li, yak la þýk bir bu çuk sa at bo yun ca, gün dem le il gi li ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Bah çe li, so ru lar ü ze ri ne ken di si ne yö ne lik su i kast id di a la rý ný cid di ye al ma dý ðý ný söy le di. AKP de ki çat la ma i le il gi li söz le ri ha týr la tý lýn ca da Þu a þa ma da AKP de çat la ma, par ça lan ma nýn ül ke mi ze fay da sý ol maz. Su ri ye i le ya kýn sa vaþ teh di di nin tar tý þýl dý ðý sü reç te si ya sî ik ti dar ü ze rin de ka os ya rat mak fay da ge tir mez gö rü þü nü tek rar la dý. Yi ne gün dem de o lan fut bol da þi ke ka nu nu, tu tuk lu luk sü re le ri nin u zun ol ma sý, yar gý da mi li tan tar týþ ma sý, se çim ler ön ce sin de par ti sin de ya þa nan ka set skan da lý, ye ni a na ya sa, dýþ po li ti ka, e ko no mi, te rör le mü ca de le, Be þik taþ ýn ga li bi ye ti gi bi ko nu lar la ve bin di ði klâ sik a ra ba la ra ka dar pek çok fark lý so ru ya ce vap ver di. Sert ve kes kin a çýk la ma la rý ve yük sek ses to nuy la ko nuþ ma sý i le ta ný nan Bah çe li nin bu tür top lan tý lar da ki es pri li ta výr la rý bu top lan tý da da ken di ni gös ter di. *** Top lan tý nýn bel ki de en ö nem li ko nu su ö nü müz de ki dö ne min en çok tar tý þý la cak ko nu su o lan Cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si i le il gi li o lan bö lüm dü. AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li nin, Cum hur baþ kan lý ðý se çim sü re ci ne i liþ kin dü zen le me nin ö nü müz de ki haf ta lar da TBMM ye ge ti ri le ce ði ni a çýk la ma sý i le tek rar ko nu gün de me gel di. Muh te mel dir ki, ye ni yý lýn baþ la rýn da Mec lis gün de mi ne ge ti ri le cek ko nuy la il gi li ik ti dar la mu ha le fet a ra sýn da bir uz laþ maz lýk var. AKP cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si nin 7, MHP ve CHP de 5 yýl ol du ðu nu sa vu nu yor. AKP, böy le bir ça lýþ ma nýn an cak di ðer si ya sî par ti ler le gö rü þül dük ten ve mu ta ba kat sað lan dýk tan son ra ya pý la bi le ce ði ni söy lü yor. An cak gö rü nen o ki or ta da bir mu ta ba kat yok. Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Cum hur baþ ka ný se çim u su lü ne i liþ kin ya sa nýn çýk ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor. Dev le tin en üst ma ka mýy la il gi li YSK nýn iç ti hat la rý i le se çi me gi dil me si nin sað lýk lý ol ma ya ca ðý nýn al tý ný çi zi yor. Bu ka ra rý ba kan lýk lar ve ya hü kü me tin de ðil, Par la men to nun ve re ce ði nin al tý ný çi zi yor. Pe ki tar týþ ma ve be lir siz lik ne re den kay nak la ný yor? Yüz de 69 a yak la þan halk o yu i le ka bul e di len 21 E kim 2007 ta rih li a na ya sa de ði þik li ði ne gö re Cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si 5 yýl. Fa kat Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül bun dan 2 ay dan da ha az bir sü re ön ce TBMM ta ra fýn dan 11. Cum hur baþ ka ný o la rak 7 yýl i çin se çil miþ ti. An cak ay ný re fe ran dum la mil let ve ki li se çim le ri 5 yýl dan 4 yý la in di ril di. Son se çim de de 4 yýl o la rak ya pýl dý. Mu ha le fet par ti le ri mil let ve ki li se çi mi gi bi cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ko nu su nun da re fe ran dum da be lir len di ði ni, do la yý sýy la Cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si nin 5 yýl ol du ðu nu söy lü yor. Bah çe li so ru lar ü ze ri ne de bu gö rü þü nü tek rar e der ken bir i kaz da bu lun du, Cum hur baþ kan lý ðý tar týþ ma la rý na zik tir, bu yüz den dik kat et mek lâ zým Ay rý ca A ðus tos a yý na ka dar bir ka rar ve ril me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bah çe li, ken di si ne yö nel ti len Cum hur baþ kan lý ðý i çin a day o lup ol ma ya ca ðý so ru su na i se, Bi zim a yak la rý mý zý yer den kes me yin ce va bý ný ver di. As lýn da bü tün tar týþ ma lar de ði þik lik met ni ne böy le bir ge çiþ hük mü nün ko nul ma ma sýn dan kay nak la ný yor. Bu gü ne ka dar da il gi li dü zen le me Mec lis e gel miþ de ðil. Bu a ra da, hem bu çer çe ve i çin de hem de ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý sý ra sýn da gün de me ge le cek bir ko nu da baþ kan lýk ya da ya rý baþ kan lýk sis te mi o la cak gi bi. Bah çe li bu ko nu da da ken di le ri nin baþ kan lýk sis te mi ni par ti prog ra mý na a lan ilk par ti ol du ðu nu, an cak ge li þen þart lar çer çe ve sin de bu fi kir le rin den vaz ge çip par la men ter sis te mi sa vun duk la rý ný söy le di. Ne ti ce i ti ba riy le par ti le rin bir mu ta ba ka ta va rýp, en ký sa za man da, bu ko nu yu net li ðe ka vuþ tur ma sý ge re ki yor.

10 10 EKONOMÝ Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 15 ARALIK A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8780 ÖN CE KÝ GÜN 1,8780 p p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4540 ÖN CE KÝ GÜN 2,4460 p DÜN 96,65 ÖN CE KÝ GÜN 96,45 p DÜN 653 ÖN CE KÝ GÜN 648 p Hiç bir ül ke do ku nul maz de ðil Marka Ödülü'nü Yýldýz Holding adýna Ali Ülker aldý Mar ka Ö dü lü Ül ker in n YÜ REK LÝ Da nýþ man lýk ta ra fýn dan bu yýl 12 nci si dü zen le nen Mar ka Kon fe ran sý nda yý lýn Mar ka Ö dü lü Ül ker e ve ril di. U lus la r a ra sý ba þa rý la ra im za at mýþ, ken di a lan la rýn da bi rer mar ka o lan ki þi ve ku rum la ra ve ri len Mar ka Ö dü lü nü Ül ker in ye ni ku þak tem sil ci si Yýl dýz Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý A li Ül ker al dý. 67 yýl lýk yol cu lu ðun da gý da a la nýn da pek çok il ke im za a tan, pek çok mar ka ya il ham ve ren Ül ker, bün ye sin den ken di si ka dar güç lü mar ka la rýn doð ma sý na da ve si le ol du. Ö dül Tö re ni nde ko nu þan A li Ül ker, Bu ö dü lü Ül ker a dý na, mar ka mý zý bu gün le re ta þý yan gel miþ geç miþ tüm ça lý þan la rý mýz, mil yon lar ca müþ te ri miz ve en ö nem li si Ül ker i ku ran ve bu gün le re ge ti ren de dem Sab ri Ül ker a dý na a lý yo rum þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Mo to rin de 7 ku ruþ in di rim ntür KÝ YE Pet rol Ra fi ne ri le ri A no nim Þir ke ti nin (TÜP RAÞ) önceki ak þam yap tý ðý dü zen le me nin ar dýn dan a kar ya kýt ü rün le rin den mo to rin fi yat la rý na 3-7 ku ruþ a ra sýn da in di rim ya pýl dý. An ka ra ve Ýs tan bul da PO AÞ ba yi le rin de lit re si 3,92 li ra dan sa tý lan mo to rin 10 ü rü nü 3,85 li ra ya, Ýz mir de 3,89 li ra dan 3,82 li ra ya ge ri le di. Mo to rin pro di zel is miy le sa tý lan ü rün i se An ka ra da lit re si 3,83 li ra dan 3,76 li ra ya, Ýs tan bul da 3,84 li ra dan 3,77 li ra ya, Ýz mir de i se 3,81 li ra dan 3,74 li ra ya düþ tü. O PET ba yi le rin de An ka ra da lit re si 3,87 li ra dan sa tý lan mo to rin 3,80 li ra ya, Ýs tan bul da 3,85 li ra dan 3,79 li ra ya, Ýz mir de i se 3,84 li ra dan 3,78 li ra ya in di. KÜTAHYA / SÝMAV ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/428 TLM. Örnek No: Tapu Kaydý: KÜTAHYA ÝLÝ SÝMAV ÝLÇESÝ 4 EYLÜL MH. TEVFÝK FÝKRET C. MEVKÝÝ 50 ADA 67 PARSEL 7 CÝLT 693 SAYFA SAYILI 346,35 METREKARE YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA VASFIN- DA TAÞINMAZININ 1/4 ARSA PAYLI 3. KATIN MESKEN NÝTELÝÐÝNDEKÝ TAM HÝSSELÝ 4. BAÐIMSIZ BÖLÜMÜ Hali Hazýr Durumu : TAÞINMAZ SÝMAV BELEDÝYESÝ UYGULAMA ÝMAR PLANI SINIRLARI ÝÇERÝSÝNDE BÝTÝÞÝK YAPI NÝZAMLIDIR. ANA TAÞINMAZIN 1. VE 2. KATI DAÝRE 3. KATI ÇATI KATI MAHÝYETÝNDEDÝR. YAPI 35 YILLIK OLUP BETONARME VE ÖN CEPHESÝ YOLA SIFIRDIR. ARKA CEPHEDE GENÝÞ BÝR BAHÇE OLUP 3-4 MEY VE A ÐA CI VE SÜS BÝT KÝ LE RÝ VAR DIR. SA TI ÞA ÇI KA RI LAN MES KE NÝN ÖN YO LA CEP HE SÝ YOK TUR, A MA AR KA BAH ÇE YE CEP - HE SÝ VAR DIR. BA ÐIM SIZ BÖ LÜ MÜN ÖN YO LA BA KAN CEP HE SÝN DE E ÐÝM LÝ ÇA TI BU - LUN MAK TA DIR. ÇA TI AL TIN DA BA ÐIM SIZ BÖ LÜ ME A ÝT AR DÝ YE VE DE PO VAR DIR. BA - ÐIM SIZ BÖ LÜM DE AR KA BAH ÇE YE BA KAN 2 O DA, ÇA TI A RA SI NA BA KAN MUT FAK A - RA DA BAN YO WC VE KO RÝ DOR VAR DIR. DA Ý RE NÝN O DA VE KO RÝ DOR TA VA NI VER NÝK - LÝ AH ÞAP LAM BÝ RÝ DÝR. BAN YO TA VA NI BE TON DUR. DA Ý RE GÝ RÝÞ KA PI SI A ME RÝ KAN PA NEL DÝR. MUT FAK TEZ GÂ HI FA YANS TA BA NI Ý SE KA RO MO ZA ÝK TÝR. VE Ý ÇÝN DE O - CAK BA ÞI VAR DIR. MUT FA ÐIN AY DIN LAN MA SI ÇA TI DÜZ LE MÝN DE DÝR. DA Ý RE NÝN KA PI VE PEN CE RE LE RÝ AH ÞAP TIR. BÝR O DA Ý ÇE RÝ SÝN DE BOY DAN DO LAP VAR DIR. O DA TA - BAN LA RI VER NÝK LÝ AH ÞAP RA BI TA DIR. DA Ý RE NÝN E LEK TRÝK SU VE KA NA LÝ ZAS YON BAÐ LAN TI SI MEV CUT TUR. JE O TER MAL E NER JÝY LE I SI TIL MAK TA DIR. DÖ KÜM RAD YA - TÖR LÜ DÜR. 80,00 MET RE KA RE KUL LA NIM A LA NI VAR DIR. AR KA CEP HE DE BAH ÇE YE BA KAN TA BA NI MO ZA ÝK Ü ZE RÝ ON DO LÝN ÖR TÜ LÜ TE RAS VAR DIR. TA ÞIN MAZ Ü ZE - RÝN DE 2 A KIN TI LI AH ÞAP ÇA TI VAR DIR. ÇA TI ÖR TÜ SÜ MAR SÝL YA KÝ RE MÝT KAP LI DIR. AN TRE YE A ÇI LAN BAN YO Ý ÇÝN DE KLO ZET YI KAN MA KUR NA SI VE A YAK LI LA VA BO VAR DIR. BAN YO NUN TA BAN VE DU VAR LA RI SE RA MÝK TÝR. TA ÞIN MA ZIN ALT KA TIN - DA 19/05/2011 TA RÝH LÝ DEP REM DEN KAY NAK LA NAN SI VA ÇAT LAK LA RI VAR DIR. Ýmar Durumu: YUKARIDA BELÝRTÝLDÝÐÝ GÝBÝ Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:00-15:05 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ad li ye si Ö nü (A na Gi riþ Ka - pý sý) SÝ MAV/KÜ TAH YA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ad li ye si Ö nü (A na Gi riþ Ka pý sý) SÝ - MAV/KÜ TAH YA ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy - le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bilgi almak isteyenlerin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m.126) B: IMF BAÞKANI CHRÝSTÝNE LAGARDE, NE YÜKSELEN PÝYASALARIN, NE ORTA GELÝRLÝ ÜLKELERÝN NE DE ÇOK GELÝÞMÝÞ EKONOMÝLERÝN, BÜYÜYEN BU KRÝZÝN KARÞISINDA DOKUNULMAZ OLMAYACAÐINI VURGULADI. U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, hiç bir ül ke nin ar tan e ko no mik risk kar þý sýn da do ku nul maz ol ma dý ðý ný söy le di. IMF Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nda yap tý ðý a çýk la ma da, dün ya nýn e ko no mik gö rü nü mü nün, ol duk ça kas vet li ol du ðu nu, kü re sel dur gun luk risk le ri ta þý yan ve bü yü yen kri zin ö nü ne ge çil me si i çin Av ru pa da ki ler den baþ la ya rak bütün ül ke le rin ic ra a tý na ih ti yaç du yu la ca ðý ný kay det ti. La gar de, Dün ya da hýz la týr ma nan kri ze kar þý ko ru nak lý o lan bir e ko no mi yok. Ne dü þük ge lir li ül ke ler, ne ge li þen e ko no mi ler ne de sü per ge liþ miþ ler et ki a la ný dý þýn da de ðil de di. Hiçbir ül ke nin bü yü yen bu kri zin kar þý sýn da do ku nul maz ol ma ya ca ðý ný kay de den La gar de, Bu, bir grup ül ke ta ra fýn dan çö zü le bi le cek bir kriz de ðil. Bütün ül ke le rin, böl ge le rin, her ka te go ri den dev le tin ha re ket geç me si ge re ki yor i fa de si ni kul lan dý. IMF Baþ ka ný, kü re sel e ko no mi nin, e ko no mik ge ri le me, ar tan ko ru ma cý lýk ve i zo las yon lar i le 1930 lu yýl lar da ya þa nan dep res yo nu ya þa ma ris kiy le kar þý kar þý ya ol du ðu na da dik kat çek ti. Was hing ton / a a Yýlýn ilk 11 ayýnda 53 milyar dolar ihracat yapan Ýs tan bul, Ko ca - e li ve Bur sa i le bir lik te Tür ki ye nin top lam ih ra ca tý nýn yüz de 63 ü nü kar þý lý yor. En az ihracat yapan il ise Gümüþhane oldu. TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Dr. Habib Akbulut, Mustafa Köleoðlu ve Orhan Yýldýrým'ýn kayýnpederi, muhterem aðabeyimiz Reþat Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demetevler Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA Fitch, 8 bü yük ban ka nýn kre di no tu nu dü þür dü U LUS LA R A RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu - þu Fitch, dün ya nýn en bü yük 8 ban ka sý nýn kre - di no tu nu dü þür dü. Ku ru luþ, za yýf kü re sel e ko - no mik bü yü me dolayýsýyla ban ka cý lýk sek tö rü - nün kar þý kar þý ya bu lun du ðu güç lük le rin art tý - ðý na dik kat çe ke rek, Bank of A me ri ca, Barc lays PLC, BNP Pa ri bas, Cre dit Su is se AG, De uts che Bank AG, The Gold man Sachs Gro up, Mor gan Stan ley ve So ci e te Ge ne ra le ban ka la rý nýn kre di not la rý ný in dir di ði ni a çýk la dý. A me ri ka lý ve Av ru - pa lý ban ka la rýn fi nan sal pi ya sa la rýn kar þý kar þý - ya ol du ðu ar tan güç lük ler ko nu sun da ö zel lik le ký rýl gan ol du ðu na i þa ret e den Fitch, kre di not - la rý in di ri mi nin, du ru ma öz gü as li kre di bi li te de o lum suz ge liþ me ler den zi ya de ban ka cý lýk sek - tö rü nün bü tü nüy le kar þý kar þý ya bu lun du ðu güç lük le ri yan sýt tý ðý ný vur gu la dý. U lus lar a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s (S&P) da, 10 Ýs pan yol ban ka sý nýn kre di no tu nu dü þür dü. New York / Mad rid / a a TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Dr. Habib Akbulut, Mustafa Köleoðlu ve Orhan Yýldýrým'ýn kayýnpederi, muhterem aðabeyimiz Reþat Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Durmuþ Irkýlata ve Ailesi / ANKARA Fran sa da re ses yo n bek len ti si FRAN SA e ko no mi si nin, bu yý lýn son çey re ðin de ve ge le cek yý lýn ilk çey re ðin de da ra la ca ðý ön gö rü lü yor. Fran sa Ýs ta tis tik Ens ti tü sü nün (In se e) tah min le ri ne gö re, ül ke e ko no mi si bu yý lýn son çey re ðin de yüz de 0,2 ve ge le cek yý lýn ilk çey re ðin de de yüz de 0,1 da ra la cak. In se e ye gö re, Fran sýz e ko no mi si tek rar bü yü me ye i se yüz de 0,1 le ge le cek yý lýn i kin ci çey re ðin - de ge çe cek. E u ro Böl ge si nin en bü yük i - kin ci e ko no mi si Fran sa da ya tý rým ve tü - ke ti ci har ca ma la rý nýn dur ma sý nýn re ses - yon be lir ti si ol du ðu na dik kat çe ken In se - e, Fran sýz e ko no mi si nin yý lýn dör dün cü çey re ðin de ve 2012 ilk çey re ðin de da ral - ma sý nýn bek len di ði ni vur gu la dý. In se e, borç kri zi ne i liþ kin fi nan sal pi ya sa lar da ki de ðiþ ken lik dolayýsýyla tah min le ri ü ze - rin de a lý þýl ma mýþ dü zey de be lir siz lik ol - du ðu na dik ka ti çek ti. Pa ris / a a Tür ki ye yi ih ra cat ta 3 il sýrt lý yor- Yý lýn ilk 11 a yýn da, 53 mil yar do la rý a - þan ih ra ca týy la a çýk a ra bi rin ci sý ra da yer a lan Ýs tan bul, Ko ca e li ve Bur sa i le bir lik te Tür ki ye nin top lam ih ra ca tý nýn yüz de 63 ü nü kar þý lý yor. Bu dö nem de, bir mil yar do la rýn ü ze rin de ih ra cat yap ma ba þa rý sý gös te ren il sa yý sý 15 i bu lur - ken, en dü þük ih ra cat ra ka mý na sa hip il, 232 bin do lar i le Gü müþ ha ne ol du. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si nin (TÝM) ka - yýt la rýn dan der le nen bil gi ye gö re, O cak-ka sým dö ne min de, Ýs tan bul un 53 mil yar 910 mil yon 537 bin do lar dýþ sa tým - la bi rin ci ih ra cat sý ra la ma sýn da, Ko ca e li 11 mil yar 635 mil yon 265 bin do lar i le i kin ci, Bur sa 11 mil yar 501 mil yon 98 bin do lar i le ü çün cü sý ra da yer al dý. Sa de ce bu üç i lin 11 ay lýk ih ra ca tý 77 mil yar 46 mil yon 900 bin do la rý bu lur ken, Tür ki ye nin ay ný dö nem de ki 122 mil yar 155 mil yon 702 bin do lar lýk top lam ih ra ca tý nýn da yüz de 63 ü nü kar þý la dý. Bu dö nem de, Ýs tan bul, Ko ca e li ve Bur sa i le bir lik te Ýz mir, An ka ra, Ga zi an tep, Ma ni sa, Mer sin, Sa kar ya, Trab zon, A da - na, De niz li, Ha tay, Kon ya ve Kay se ri, bir mil yar do la rýn ü ze rin de ih ra cat yap ma ba þa rý sý gös te rir ken, en dü þük ih ra - cat ra ka mý na sa hip il, 232 bin do lar i le Gü müþ ha ne ol du. Bur sa / a a Ö zel sek tö rün yurt dý þý bor cu 126 mil yar do lar Ö ZEL sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bo ru cu, E kim a yý so nu i ti ba riy le 126 mil yar 119 mil yon 995 bin 590 do lar ol du. Mer kez Ban ka sý verilerine gö re, u zun va de li bor cun 41,8 mil yar do la rý fi nan sal ku ru luþ la rýn, 84,3 mil yar do la rý da fi nan sal ol ma yan ku ru luþ - la rýn borç la rýn dan o luþ tu. Bor cun a la cak lý ya gö re da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da, söz ko nu su bor cun, 12 mil yar do la rý hü kü met ku ru luþ la rý, u lus la r a ra sý ku ru luþ lardan sað lan dý. 3,5 mil yar do la rý tah vil a la cak lý la rýn dan, ge ri ka lan 110,6 mil yar do la rý da ö zel a la cak lý lar dan o luþ tu. Ö zel sek- tör, ya ban cý ti ca rî ban ka lar dan 68,4 mil yar do lar, yer le þik ban ka la rýn yurt dý þý þu be ve iþ ti rak le rin den 25,5 mil yar do lar, ban ka cý lýk dý þý fi nan sal ku ru luþ lar dan 5,5 mil yar do lar, fi nan sal ol ma yan ku ru luþ lar dan da 11,2 mil yar do lar u zun va de li kre di te min et ti. An ka ra / a a ECB: Kre di sý ký þýk lý ðýn dan en di þe du yu yo ruz AV RU PA Mer kez Ban ka sý (ECB) Yö ne - tim ku ru lu Ü ye si Yves Mersch, E u ro Böl - ge si nde kre di sý ký þýk lý ðýn dan en di þe duy duk la rý ný bil dir di. Mersch, Al man ZDF te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, a ðýr borç kri ziy le mü ca de le e den E u ro Böl ge si nde kre di sý ký þýk lý ðý ya þan ma sýn - dan duy duk la rý en di þe yi di le ge ti re rek, bu du ru mun, bü tün e ko no mi le ri re ses - yo na sü rük le ye bi le ce ði u ya rý sýn da bu - lun du. Ay ný za man da Lük sem burg Mer - kez Ban ka sý Baþ ka ný da o lan Mersch, Bi zim i çin söz ko nu su o lan ban ka la rýn kâr el de et me le ri de ðil, kre di ler le e ko no - mi nin bes len me ye de vam et me si de di ve E u ro Böl ge si nde þir ket le rin fi nans - ma ný nýn yüz de 75 i nin ban ka lar dan gel - di ði ne dik kat çek ti. Ber lin / a a Pe ra ken dede de KDV yüz de 1 e in di ril sin GI DA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker in, et ten son ra di ðer ba zý te mel gý da mad de le rin de de KDV in di ri mi i çin ça lýþ ma baþ la týl dý ðý yö nün de ki a çýk la ma la rý ný de ðer len di ren pe ra ken de sek tö rü tem sil ci le ri, ya pý la cak dü zen le me nin pe ra ken de sa týþ la rý da kap sa ma sý ge rek ti ði ni be lir ti yor. Di ðer ba zý te mel gý da mad de le rin de ki KDV in di ri mi nin et te ol du ðu gi bi sa de ce top tan sa týþ lar da de ðil, pe ra ken de sa týþ lar da da uy gu lan ma sý ha lin de va tan daþ la rýn bu ü rün le ri da ha u cu za tü ke te ce ði ni kay de den pe ra ken de ci ler, böy le ce ka yýt dý þý nýn a za la ca ðý ný da di le ge ti ri yor. Ki ler Hol ding Pe ra ken de Grup Baþ ka ný Ü mit Ki ler, Ye ni KDV dü zen le me si pe ra ken de sa tý þý da kap sar sa, ka yýt dý þý lý ðýn a zal týl ma sý i çin o lum lu et ki ya pa bi lir. Çün kü sis te min dý þýn da o lan lar dü þük KDV den do la yý sis te min i çi ne gi re cek ler dir. Yüz de 1 KDV hiç kim se nin ca ný ný yak ma ya cak, do la yý sýy la her kes sis te min i çi ne gir miþ o la cak gö rü þü nü di le ge tir di. Tür ki ye Pe ra ken de ci ler Fe de ras yo nu (TPF) Baþ ka ný Se la met Ay gün de, Ýn di ri min va tan da þa yan sý ma sý is te ni yor sa, pe ra ken de de de KDV o ra ný nýn yüz de 1 e in di ril me si lâ zým di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Kriz yý lýn da 6 mil yar do lar o yu na git ti DÝ JÝ TAL Pa zar la ma Uz ma ný Mi ke Berry, bu yýl sos yal að lar ü ze rin den oy na nan o yun lar da 6 mil yar do lar lýk sa nal ü rün sa týn a lýn dý ðý ný bil dir di. Ko nu ya i liþ kin ya zý lý a çýk la ma ya gö re, In te rac ti ve Ad ver ti sing Bu re a u (I AB) Tür ki ye nin TTNET Pla za da dü zen le di ði Best Of Di ji tal Kon fe ran sý nda ko nu þan Berry, 17 a det di ji tal kam pan ya yý he def le ri ve so nuç la rýy la bir lik te ir de le ye rek, kam pan ya la rýn ba þa rý la rý nýn ar ka sýn da ya tan stra te ji le ri ken di de ne yim le ri ve göz lem le riy le de ðer len dir di. Dün ya da ki Fa ce bo ok kul la ný cý la rý nýn bir a ra ya gel me si nin, ge ze ge nin ü çün cü bü yük ül ke si ni o luþ tu ra ca ðý ný söy le yen Berry, 2011 de sos yal að lar ü ze rin den oy na nan o yun lar da 6 mil yar do lar lýk sa nal ü rün sa týn a lýn dý ðý ný ak tar dý. Ýs tan bul / a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Osman Ertop un kardeþi ve Zafer Ertop un aðabeyi, muhterem kardeþlerimiz Sema, Sevgi ve Rýza Ertop un babasý, muhterem kardeþlerimiz Hamdi, Ahmet, Mustafa, Orhan ve Hamdi Ertop un amcasý, muhterem aðabeyimiz Mehmet Ertop un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk tan rahmet ve maðfiret diler. Ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz Ankara Yeni Asya Okuyucularý

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 BAY RAK ÝN DÝ, O YUN BÝT TÝ: PE KÝ YA BU ÇIÐ LIK LAR? SON as ker de çe kil di, bay rak in di... ABD I rak tan çe kil di.. Ba rack O ba ma sa va þýn/iþ ga lin bit ti ði ni a çýk la dý. Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta Bað dat ta çe kil me tö re ni yap tý. Ýþ bit ti, I rak öz gür lü ðü ne ka vuþ tu. Öy le mi? De ðil, bi li yo ruz... Bil di ði miz an lam da I rak tan çe kil me di ler. Ge rek li bü tün un sur la rý o ra da bý rak tý lar. Bað dat ý de net le me ye de vam e de cek ler. A ma öy le ka bul e de lim, çe kil dik le ri ni dü þü ne lim yý lýn dan bu ya na bu ül ke de ne ler ya þan dý? Böy le bir iþ gal ge rek li miy di? I rak ne ka zan dý, ne kay bet ti? Ba zý la rý i çin ar týk bir ö ne mi yok bu nun a ma bi zim i çin var. Dün Bað dat tan, I rak ýn de ði þik böl ge le rin de ABD nin çe kil me si do la yý sýy la kut la ma la rýn ya pýl dý ðý ha ber le ri gel di. Bir Sad dam var dý di yor du bi ri, Bi zi Sad dam dan kur tar mak i çin gel di ler. Bin ler ce Sad dam ya ra týp git ti ler. Es ki den kim Þii kim Sün ni bil mez dik. Mez hep far ký gö zet me den bir lik te ya þý yor duk di yor. Ar týk þe hir ler, ma hal le ler, so kak lar ay rýl dý. Ev ler, a i le ler ay rýl dý. Yüz ler ce yýl bir lik te ya þa yan la rýn bir bi ri ni bo ðaz la dý ðý ný ta nýk ol du. Ar týk ay ný ev de, ay ný so kak ta ya þa ma ya cak lar. De rin bir düþ man lýk top lu mun bü tün ke sim le rin de. Her grup, her ce ma at, her et nik ya pý ay rý bir dev let. Hep si ni ken di ne gö re düþ ma ný, he de fi, dos tu var. Tek bir I rak tan söz et mek ne zor. Sad dam re zil ol du, i dam e dil di, git ti. A ma böl ge nin en zen gin ül ke si, Me zo po tam ya nýn kal bi ha ra be ye dön dü. Dü þü nün; sa de ce ü ni ver si te ho ca la rýn dan, bi lim a dam la rýn dan, sa vaþ son ra sý su i kas te uð ra yan la rýn sa yý sý yüz ler ce... Bir ül ke nin ha fý za sý yok e dil di, bi ri ki mi yok e dil di. Kay nak la rý, kül tü rel var lýk la rý yað ma lan dý. Þe hir ler ye ni den ku ru lur bel ki, an cak bu ka yýp la rýn te la fi e dil me si ne ka dar za man a la cak? Bu bir za fer mi? Ne yin za fe ri? A ME RÝ KAN as ker le ri I rak ý terk et ti dün; Was hing ton ar ka da yal nýz ca dört bin as ker bý ra kýl dý ðý ný, ge ri ka lan la rýn ge ri çe kil di ði ni res men a çýk la dý. Dev let a dý na ko nu þan lar, a ðýz la rý ný aç týk la rýn da ba þa rý, za fer gi bi söz cük ler eþ li ðin de ge ri de de mok ra tik bir I rak bý rak týk la rýn dan söz e di yor lar... I rak ta i se ye rel halk A me ri kan bay rak la rý ný ya ký yor. Se kiz yýl lýk iþ gal sý ra sýn da bir mil yon dan faz la I rak lý ha ya tý ný kay bet ti; dört mil yo na ya kýn I rak lý ge le ce ði ni baþ ka ül ke ler de a ra mak ü ze re I rak ý terk et ti. I rak ta ha yat hiç þim di ki ka dar gü ven siz ol ma mýþ tý; es ki den I rak lý lar re jim den ve re ji min a dam la rýn dan kor kar dý, þim di her kes yek di ðe rin den kor ku yor. Türkiye uzun vadeli düþünmek ve ona uygun davranmak ile çýkacak Top lum et nik ve di ni a çý lar dan bö lün dü ðü gi bi, a þi ret bað la rý ye ni den ön pla na çýk ma ya baþ la dý. Ül ke de ni ce ba di re ler den son ra ku ru la bil miþ bir hü kü met var, a ma hü kü me tin va tan daþ a çý sýn dan faz la bir an la mý yok. Pet rol ü re ti ci si I rak ta ben zin kýt ka na at bu lu nu yor, e lek trik ke sin ti le ri de vam da, so ka ða çýk mak bü yük ce sa ret i þi... Ba rack O ba ma nýn söz ver di ði gi bi yýl so nu gel me den as ker le ri ni çe ken ABD beþ bi ne ya kýn ken di in sa ný ný kay bet ti I rak ta; 1 tril yon do la ra ya kýn bir meb lâð har ca mak zo run da kal dý. I rak ý iþ gal e de ne ka dar da faz la se vil mi yor du böl ge de, a ma iþ gal den son ra A me ri ka yý se ven kal ma dý. Yi ne dün, Fel lu ce hal ký, el le rin de I rak bay rak la rýy la kut la ma lar ya pý yor du. Ar týk öz gü rüz, Fel lu ce di re ni þin mer ke zi slo gan la rý a tý yor du. Ýþ gal den bir yýl son ra sý na dö ne lim de Fel lu ce de ya þa nan lar, in san lýk ta ri hi nin en a yýp lý say fa la rýn da ye ri ni bul du. Sa de ce bu þe hir de, bu böl ge de ya þa nan lar bi le se kiz yýl lýk iþ ga lin na sýl bir be del ö det ti ði ni gös ter me ye ye ti yor. A ma biz u nu tu yo ruz.. Bir yýl ön ce si ni hat ta al tý ay ön ce si ni u nu tu yo ruz. Bi zim u nut kan lýk la rý mýz ü ze ri ne o yun ku ru lu yor bu coð raf ya da. O za man ge lin bu iþ ga lin sa de ce bir say fa sý ný ha týr la ya lým. En a zýn dan ha ya tý ný kay be den yüz bin le rin a ný sý na... Mart 2004 te I rak ta dört ABD pa ra lý as ke ri öl dü rü lüp ce set le ri Fel lu ce de bir köp rü ye a sýl mýþ tý. (I rak ta ki pis iþ le ri yü rü ten Black wa ter þir ke ti nin men sup la rýy dý bun lar.) Ür per ten gö rün tü ler di... Ar dýn dan ABD yö ne ti mi Fel lu ce ye kar þý ta ri hin an a cý ma sýz sal dý rý la rýn dan bi ri ni baþ lat tý. Ta ma men si vil le ri he def a lan þid det li bir in ti kam sa va þý baþ la týl dý. Ö len le rin yüz de 90 ýn dan faz la sý si vil di. Ce set ler top lu me zar la ra gö mül dü. Med ya nýn Fel lu ce ye gir me si ne i zin ve ril me di. So kak lar da par ça lan mýþ ce set ler var. Ýn san lar ya kýn la rý ný top ra ða ve re mi yor. Ba zý la rý kes kin ni þan cý lar ne de niy le ce set le ri ev le ri nin i çi ne gö mü yor di yor du o gün ler de Fel lu ce den ge len bir me saj. Sal dý rý nýn ü çün cü gü nü ABD u çak la rý bir kaç kez ken te kim ya sal si lah ve toz at tý. Bað dat ta ki dok tor lar, Fel lu ce den ya ra lý ge lip ö len le rin be den le rin de kim ya sal si lah iz le ri ol du ðu nu be lir te rek, bü tün dün ya yý bu nu gör me ye ça ðýr dý lar. A ma kim se den ses çýk ma dý. Haf ta lar ca dün ya ya ka pa tý lan kent i çin de ki ler le bir lik te im ha e dil di. Sal dý rý la rýn ilk gün le - A me ri kan as ker le ri ar ka la rý na bak ma dan gi der ken... her soruna hemen müdahale çaðrýlarýna muhatap olmak tercihleri arasýnda kalabilir. Ken di le ri de ve ril miþ söz le re rað men I rak ý bu yýl so nu na ka dar terk e de cek le ri ne i nan ma mýþ ol ma lý lar ki, ABD as ker le ri, ü ze rin de giz li dam ga sý bu lu nan bel ge le ri ar ka la rýn da bý rak mýþ lar. New York Ti mes ýn Bað dat mu ha bir le ri, öy le si ne bý ra kýl mýþ bin ler ce bel ge bu lun ca bü yük bir þaþ kýn lýk ya þa dýk la rý ný an la tý yor du dün... Da ha bü yük bir þaþ kýn lý ðý bel ge le ri o ku duk la rýn da ya þa mýþ lar: Fý rat ýn ký yý sýn da ki Ha di se ka sa ba sýn da bo ðaz la rý ke sil miþ, baþ la rý ko pa rýl mýþ I rak lý si vil le rin ce set le ri bu lun muþ tu 2005 te; iç le rin de ka dýn lar, ço cuk lar ve 76 ya þýn da ki bir ih ti yar var dý ö len le rin... So ruþ tur ma ra por la rý ný i çe ren 400 say fa lýk bel ge ler, bu vah þe ti ir ti kâp e den as ker le rin yap týk la rý ný ru tin iþ o la rak gör dük le ri ni e le ve ri yor. Ö len beþ bi ne ya kýn as ke ri ne ek o la rak, ye ni den top lu ma ka rýþ mak ü ze re ül ke ye dö nen le rin psi ko lo jik bo zuk luk la rý nýn se bep o la ca ðý so run lar la baþ et mek de ay rý bir fa tu ra su na cak ABD ye... Yo la çý ka cak la rýn da, Tür ki ye ye, Si ze kom þu ol ma ya ge li yo ruz me sa jý ný ver miþ ti A me ri ka lý lar ve biz den ken di le ri ne yar dým cý ol ma mý zý ta lep et miþ ler di. 1 Mart (2003) tez ke re si geç sey di, o a yýn so nun da baþ la yan I rak iþ ga li nin fa al or ta ðý o la cak týk. TBMM tez ke re yi red det mek le ABD yi ken di ma ce ra sýy la baþ ba þa bý rak mak la kal ma dý Tür ki ye, Ýs lâm Dün ya sý nda gýp tay la ba ký lan bir ül ke ye de dö nüþ tü. Bu gün A rap so kak la rýn da kit le ler Er do gan, Er do gan di ye ba ðý rý yor sa, Tür ki ye baþ ba ka ný nýn po pü la ri te si, bü yük çap ta 1 Mart tez ke re sin den ge li yor. O yun, hem de bü yük bir o yun bo zul du 1 Mart tez ke re siy le... A me ri kan as ker le ri nin I rak ý terk et me si son ra sýn da or ta ya çý kan ye ni du rum da Tür ki ye yi ya kýn dan il gi len di ri yor. Tür ki ye u zun va de li dü þün mek ve o na uy gun dav ran mak i le çý ka cak her so ru na he men mü da ha le çað rý la rý na mu ha tap ol mak ter cih le ri a ra sýn da ka la bi lir. Böy le du rum lar da se rin kan lý lýk i þe ya rar. Feh mi Ko ru, Star, 16 A ra lýk 2011 rin den i ti ba ren kim ya sal si lah lar ve ze hir li gaz lar kul la na rak yüz ler ce in sa nýn ö lü mü ne ne den o lan ABD, ya sak si lah la rýn ka nýt la rý ný, bu si lah lar dan ö len le rin ce set le ri ni giz le mek i çin ken te kim se yi sok ma dý. O gün ler de, dün ya ya ka pa tý lan kent ten u la þan þu me saj la rý ya yýn la mýþ týk: 16 Ka sým 2004:... A me ri ka, Fel lu ce de ta ma men si vil le ri he def a lan ve siz le rin ha ber ler de gör dü ðü nüz den çok da ha þid det li bir in ti kam sa va þý yü rü tü yor. A me ri ka lý lar sa de ce ken tin ba tý böl ge sin de ha kim. O ra yý da sal dý rý la rýn ilk gü nü e le ge çir di ler. Cav lan, En-Ne zar, eþ-þü he da ve En düs tri böl ge le ri ne gi re me di ler. E le ge çir dik le ri böl ge de ki bü tün ev le ri, a part man la rý ve ca mi le ri ha va ya u çur du lar. Ka yýp la rýn yüz de 90 ýn dan faz la sý ný si vil ler o luþ tu ru yor. Ö len le rin ce set le ri top lu me zar la ra gö mü lü yor. A me ri ka nýn ve söz de I rak or du su nun ka yýp la rý, a çýk la dýk la rýn dan kat kat faz la. Bu ne den le med ya nýn Fel lu ce ye gir me si ne i zin ver mi yor lar. Al la vi as ker le ri e le ge çi ri len böl ge de yað ma ya pý yor. Ta þý ya bil dik le ri her þe yi a lýp a ra ba la ra yük le yip Fel lu ce dý þý na çý kar dý lar. On lar sa de ce a na cad de yi, has ta ne çev re si ni ve Ra ma di yo lu nu kon trol al týn da tu tu yor lar. Al lah a þü kür, me ta ne ti mi zi ko ru yo ruz A me ri kan kes kin ni þan cý la rý, ken tin ba tý ke si min de ki Tar tar Cad de si nde ve Fý rat Neh ri ký yý sýn da ki yük sek bi na lar da ye di nok ta da po zis yon al dý. On lar ca kes kin ni þan cý iç me su yu ve yi ye cek te min et mek i çin dý þa rý çý kan her ke se a teþ a çý yor. So kak lar da par ça lan mýþ ce set ler var. Ýn san lar ya kýn la rý ný top ra ða ve re mi yor. Ba zý la rý kes kin ni þan cý lar ne de niy le ce set le ri ev le ri nin i çi ne gö mü yor. Di re niþ çi ler sü rek li po zis yon la rý ný de ðiþ ti ri yor. Fark lý di re niþ grup la rý fark lý semt le re gi di yor, sü rek li ha - Savaþtan sonra... AV RU PA Bir li ði i le i liþ ki ler de sý kýn tý lý bir dö nem den ge çi yo ruz. Tür ki ye nin e ko no mi ve kal kýn ma da ki ba þa rý sý, ba zý çev re ler de, AB ye ar týk ge rek yok gi bi sin den bir ha va da es ti ri yor. Av ru pa Bir li ði nin ha len ta ri hi nin en bü yük kriz le rin den bi ri ni ya þý yor ol ma sý bu ha va yý des tek li yor. Ön gö rü le me yen bu kriz Yu na nis tan, Ý tal ya ve Ýs pan ya baþ ta ol mak ü ze re AB bün ye si ni sar sý yor. Geç ti ði miz haf ta Brük sel de 8-9 A ra lýk 2011 Zir ve si ya pýl dý. Ye ni ted bir ler ve ka rar a lýn dý. Kri zi aþ ma ya ça lý þý yor lar. An la þý lýr mil li yet çi his ler le, ay rý ca kül tür ve i nanç fark lý lýk la rý ge rek çe siy le, hem Tür ki ye de, hem de Av ru pa da, bi zim ü ye li ði miz le il gi li tep ki le ri bi li yo ruz. Her i ki ta raf ta da kuv vet li Tür ki ye nin ü ye li ði ne ha yýr lo bi le ri de var. Av ru pa da et ki li ba zý güç mer kez le ri, Tür ki ye nin Müs lü man lý ðý ný ge rek çe re ket e di li yor. ABD as ke ri nin sal dýr dý ðý böl ge ye he men yar dý ma gi di li yor. Kes kin ni þan cý la rý dev re dý þý bý rak mak i çin kar þý bi na la ra yer le þen di re niþ çi ler A pac he le rin yo ðun sal dý rý sý na uð ru yor Ka sým 2004:... Ha ra be ye dö nen kent te tra je di ya þa ný yor. So kak lar da çok sa yý da ce set var. Kö pek ler ce set le ri yi yor. Dün ve ön ce ki gün ABD kes kin ni þan cý la rý ta ra fýn dan öl dü rü len ço cuk la rýn ce set le ri hâ lâ so kak ta. Kö pek ler ta ra fýn dan o ra dan o ra ya sü rük le ni yor lar. Ne a i le le ri ne de di re niþ çi ler, kes kin ni þan cý la rý ne de niy le ce set le ri top la ya mý yor. A me ri kan güç le ri bi na la rý i çin de ki ler le bir lik te a te þe ve ri yor Ýþ gal güç le ri ka dýn ve ço cuk la rý di re niþ çi le re kar þý can lý kal kan o la rak kul la ný yor. Sa lý gü nü da ha ön ce hiç gör me di ði miz bir man za ra i le kar þý laþ týk. A me ri kan as ker le ri bir ka dý ný ve ço cuk la rý tan ka kal kan yap mýþ lar. Tank bu hal de Tar tar Cad de si ne gir di. Ka dý nýn ve ço cuk la rý nýn im dat çýð lýk la rý ný he pi miz duy duk. Ba zý di re niþ çi ler a cý i çin de göz le ri ni ka pa týp að la ma ya baþ la dý. Þe hir ta ri hin gör me di ði bir vah þe te sah ne o lu yor... Ýþ ga lin ilk gün le rin de kýz gýn çöl or ta sý na ku ru lan e sir kamp la rý, ka fa la rý na çu val ge çi ril miþ in san lar, iþ ken ce mer kez le rin den biz le re u la þan çýð lýk lar, ka dýn la ra re va gö rü len ler ve da ha ni ce le ri... ABD bu nu za fer o la rak kay da geç ti. Si ze de za fer gi bi mi ge li yor? Biz bu iþ gal den; 21. Yüz yýl a dam ga sý ný vu ran la rý, in san ýr ký ný en ba ya ðý uy gu la ma la ra ma ruz bý ra kan la rý, kim lik le ri ni ve i nanç la rý ný a þa ðý la yan la rý, bu nu bir Haç lý ru hu i le ya pan la rý ha týr la ya ca ðýz. Bi zim i çin I rak bu an la ma ge li yor. Bun la rý u nu ta bi lir mi yiz? U nu ta cak mý yýz? Ýb ra him Ka ra gül, Ye ni Þa fak, 16 A ra lýk 2011 gös te re rek ü ye li ði mi ze di renç gös te ri yor lar. Ýs lam ve Türk düþ man lý ðý nýn kö rük len di ði ni de gö rü yo ruz. Al man ya da or ta ya çý kan Ne o na zi ci na yet le ri nin, ar tan ýrk çý lý ðýn ha fi fe a lýn ma ma sý ge re kir. Ay rý ca Tür ki ye nin, ya kýn ge le cek te Av ru pa nýn en bü yük ve en di na mik nü fu su na sa hip o la ca ðý ger çe ði, böl ge sin de gi de rek güç len me si de bu güç mer kez le ri ni ra hat sýz e di yor. Fa kat on lar dan da ha ö nem li si, Tür ki ye de ki ve sa yet çi re ji min AB ü ye li ði miz ko nu sun da ki di ren ci ni ve en gel le me le ri ni gö re bil mek tir. Ve sa yet sis te mi, Tür ki ye yi i çi ne ka pa lý bir re jim le yö net me ta raf ta rý dýr. Çün kü im kân la rý, et ki le ri ve güç lü ko num la rý, bu ra dan ge li yor. (...) Tür ki ye nin ve sa yet sis te min den kur tul ma sýn da Av ru pa Bir li ði nin des te ði ne ih ti ya cý var. Çün kü ve sa yet çi sta tü ko nun ö nün de ki en bü yük en gel Av ru pa Bir li - Dave Granlund / Politicalcartoons.com Askerî vesayetin bittiðini zanneden varsa, yanýlýr. ði dir... AB ü ye li ði, Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me si nin, en ö nem li te mi nat la rýn dan bi ri dir. As ke rî ve sa ye tin bit ti ði ni zan ne den var sa, ya ný lýr. Da ha ge çen ler de Ýn ter net An dý cý da va sý nýn en ö nem li sa nýk la rýn dan bir ge ne ral yurt dý þý na kaç tý. Ya ni ka çý rýl dý. Ve sa yet ten kur tul ma, de mok ra si ye geç me sü re ci nin en kri tik, en ha ya tî dö ne min den ge çi yo ruz. A na ya sal, ka lý cý ve e sas lý ted bir ler a lýn maz sa -Al lah ko ru sun- kin, nef ret ve a cý ma sýz lýk do lu bir As ke rî ve sa yet PA ZAR TE SÝ gü nü bu kö þe de Ba kan gel miþ ne yi me baþ lý ðýn da bir zih ni yet sor gu la ma sý yap mýþ, ör nek o la rak da geç ti ði miz cu ma gü nü Mil li Sa vun ma Ba ka ný nýn ma ruz kal dý ðý uy gu la ma yý an lat mýþ tým. Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz bir ya zý lý a çýk la ma i le an la tý lan la rýn ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný söy le di. Bi raz da faz la a lýn gan lýk gös ter miþ o la cak ki ya zý lý a çýk la ma yý Mec lis te ve git ti ði re sep si yon da med ya ya da ðýt tý. Oy sa an lat tý ðým o lay da yan lý þý ya pan ba kan de ðil, ko mu tan dý. Ba ka na ce va bý ma geç me den tar týþ ma ko nu su o lan ya zý yý ký sa ca ö zet le ye lim: Di yar ba kýr 2. Tak tik Ha va Üs Ko mu ta ný Korg. Meh met Vey si A ðar ýn cu ma gü nü Bat man da ki Ý HA üs sü ne gi den Ba kan Ýs met Yýl maz ý kar þý la ma dý ðý ný, bri fing de de gö rün tü iz let me di ði ni an lat mýþ tým. Ya zý da ay rý ca A ðar ýn Cum hur baþ ka ný Gül ü de NA TO top lan tý sý i çin git ti ði Liz bon da kar þý la ma dý ðý ný, re fa kat et me di ði ni; em rin de ki u çak lar PKK ya kar þý o pe ras yon da i ken A ðar ýn mal ze me nak li gös te ri len ö zel bir u çuþ la Bal yoz sa nýk la rý ný zi ya re te git ti ði ni ak tar mýþ tým. Ba kan Yýl maz, Korg. Vey si A ðar ýn ken di ni kar þý la ma zo run lu lu ðu ol ma dý ðý ný söy lü yor. Oy sa bi zim dev let ge le ne ði miz de tam ter si o lu yor du. Üs te lik gi di len yer doð ru dan A ðar a bað lý. Da ha i yi an la þýl ma sý i çin ge çen haf ta bo yun ca ne ler ya þan dý ðý ný da ha de tay lý ak ta ra yým. Ba kan Yýl maz, cu ma gü nü Bat man a git ti. Öð le sa at le rin de baþ la yan zi ya ret yak la þýk da bit ti. Zi ya re tin ne de ni Bat man da ko nuþ lu Ý HA üs sü nü ya kýn dan ta ný mak tý. Bu üs le bir lik te A da na, Mer zi fon, Ma lat ya, Di yar ba kýr, Muþ, Er zu rum ve Bat man da bu lu nan bir lik ler den de Korg. Vey si A ðar so rum lu. A ma ka rar mer ci in de ki ba ka nýn zi ya re tin de ko mu tan yok! Di yar ba kýr i le Bat man a ra sýn da me sa fe u çak la 15 dk. Üs te lik Korg. A ðar ýn em rin de tah sis li ma kam u ça ðý var. Pe ki ba ka ný kar þý la ma yan, bri fin ge ka týl ma yan ve ba ka na Ý HA gö rün tü le ri iz let tir me yen Korg. A ðar ne ya pý yor du? Ger çek ten has ta mýy dý? Gö rev yap tý ðý yer de ki her kes has ta ol ma dý ðý ný, ge çer li bir ma ze re ti nin de bu lun ma dý ðý ný te yit e di yor. Üs te lik Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Org. Meh met Er ten e geç ti ði miz haf ta bo yun ca re fa kat et ti. Org. Er ten, 6 A ra lýk ta Yük se ko va ve Bat man da, 7 A ra lýk ta i se A da na day dý. Korg. A ðar bu zi ya ret ler de HKK i le bir lik tey di. Ev sa hip li ði yap tý, ya kýn dan il gi len di. Cu ma gü nü ba kan gel di ðin de i se ra hat sýz ol du ðu nu, o da sýn da is ti ra hat et ti ði ni söy le te rek Bat man a git me di. Da ha ön ce de yaz dý ðým gi bi ne am bu lans çað rýl dý ne de dok tor. Ba kan Yýl maz, bri fin gi ev rak ta sah te ci lik ten yar gý la nan Al bay Fi dan Yük sel den al dý. Er te si gün i se Korg. Vey si A ðar em rin de ki tüm ge ne ral le ri i ki gün sü re cek bir top lan tý i çin Di yar ba kýr a ça ðýr dý. Ya ni sað lý ðý ye rin dey di. Bri fing de gö rün tü iz len me me si i se ba kan lýk a çýk la ma sýn da za ma nýn dar lý ðý na bað la ný yor. Ma a le sef o ra da da iþ ler baþ ka tür lü dön dü. Þöy le ki: Ba kan Yýl maz; Ka ra Ý HA Ta bu ru nda gö rün tü iz le mek is te yin ce Al bay Yük sel o lum suz ce vap ver di. A ma Ha va He ron gö rün tü sü iz le te lim de yip ba ka ný ha va bir lik le ri nin ol du ðu böl ge ye yön len dir di. Bu es na da Korg. A ðar ý a ra yýp i zin is te di. Fa kat A ðar dan yi ne ha yýr ce va bý gel di. Ken di si git me di ði gi bi Üs Ko mu ta ný Al bay Fi dan Yük sel e gö rün tü ler ko nu sun da ge rek li iz ni ver me di. Oy sa ba ka nýn Bat man a gi di þi nin e sas a ma cý Ý HA sis te mi nin iþ le yi þi i le il gi liy di. A ma bri fing sa de ce ka ðýt ü ze rin den ya pýl mýþ ol du. Ha di se nin med ya ya yan sý ma sýn dan son ra iþ ler bi raz da ha ka rýþ tý. Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Org. Meh met Er ten ko nu nun a raþ tý rýl ma sý ta li ma tý ný ver di. Üs ko mu ta ný Al bay Yük sel den de ya zý lan la rý te yit e den bil gi ler ge lin ce cid di ra hat sýz lýk o luþ tu. Ka rar gâh ta sý kýn tý lar çýk tý. Keþ ke her þey Ba kan Yýl maz ýn a çýk la ma sýn da ki ka dar ba sit ol say dý. Oy sa bu o lay bir zih ni ye tin yan sý ma sý. Ve o zih ni yet tüm i yi leþ me le re rað men hâ lâ cid di bir di renç nok ta sý. Bu a ra da; Mec lis ten ge çen þi ke ya sa sýn dan son ra Si liv ri sa kin le ri ka le me ka ðý da sa rý lýp di lek çe le ri dol dur du lar. Hep si þi ke ci le re var da bi ze yok mu de me ye ha zýr la ný yor lar. A dem Ya vuz Ars lan, Bu gün, 16 A ra lýk 2011 AB ye gir me di ði miz i yi mi ol du? rö vanþ i çin pu su da bek le yen ler ge ri dö ner ler... Tür ki ye nin AB ü ye li ði, stra te jik bir ka rar dýr. Ken di miz ka la rak dün ya i le en teg re ol ma ve kü re sel bir ba rýþ i çin, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ö nem li bir ki lo met re ta þý dýr. Bir leþ miþ Mil let ler in Me de ni yet ler Ýt ti fa ký pro je si nin en ö nem li mer ha le si de Tür ki ye nin AB ü ye li ði dir. AB nin ya þa dý ðý son bü yük kriz, cay ma ge rek çe si ye ri ne, Tür ki ye i çin ta ri hî bir fýr sat sun mak ta dýr. AB ka rar mer kez le ri, Tür ki ye nin ö ne mi ni da ha i yi an la ma ya baþ la mýþ lar dýr. Tür ki ye siz bir AB nin kü re sel ak tör o la ma ya ca ðý ko nu þul ma ya baþ lan mýþ týr. Bu bi zi bö bür len dir me me li, kas ma ma lý dýr. Ýç si ya se tin e si ri o lup ge niþ u fuk la rý terk et me ye lim... Hü se yin Gü ler ce, Za man, 16 A ra lýk 2011

12 12 Y AÝLE - SAÐLIK Gü ven li in ter net tü ke ti ci hak ký BTK BAÞ KA NI A CA RER, "GÜ VEN LÝ ÝN TER NET"ÝN TÜ KE TÝ CÝ HAK KI OL DU ÐU NU BE LÝR TE - REK, "GÜ VEN LÝ ÝN TER NET, TÜ KE TÝ CÝ HAK LA RI YÖ NET MEN LÝ ÐÝ Ý LE OR TA YA ÇIK TI" DE DÝ. AHMET TURAN SÖYLER ÝSTANBUL BÝLGÝ Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK) Baþkaný Tayfun Acarer, güvenli internet kavramanýn tüketici hakký olduðunu belirterek, Güvenli internet kavramý, tüketici haklarý yönetmeliði ile ortaya çýkmýþtýr. Bunu isteyen seçer, isteyen seçmez dedi. Uluslararasý Tek no lo jik, E ko no mik ve Sos - yal A raþ týr ma lar Vak fý (U TE SAV) ta ra fýn dan dü zen le nen Ha liç Bu luþ ma la rý nda 22 Ka - sým da yü rür lü ðe gi ren ve ba zý ke sim ler ce in - ter net san sü rü o la rak de ðer len di ri len Gü - ven li Ýn ter net Hiz me ti ve Di ji tal Ya yýn cý lýk ko nu su e le a lýn dý. U TE SAV Baþ ka ný Ýs ra fil Ku - ra lay, in ter net te ki kir li bil gi le rin hýz lý bir þe kil - de ya yýl dý ðý ný, bü yük le rin ken di ni ko ru ya bil di - ði ni an cak kü çük ler i çin bu nu söy le me nin zor ol du ðu nu söy le di. Kon trol süz dün ya da ya þa - mý nýn güç ol du ðu nu be lir ten Ku ra lay, öz gür - lük le rin de sý ný rý ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ku ra lay, BTK nýn gü ven li in ter net ko nu sun da cid dî ve ö nem li bir at tý ðý ný be lir te rek, sek tör - de ki ba zý güç o dak la rý nýn öz gür lük ve san sü rü ba ha ne e de rek, yay ga ra ko par dýk la rý ný i fa de et - ti. Bu nun ar dýn da cid dî e ko no mi ol du ðu nu di - le ge ti ren Ku ra lay, gü ven li in ter ne tin da ha ge - niþ ke sim le re an la týl ma sý ve des tek len me si ge - rek ti ði ni vur gu la dý. Ku ra lay, a tý lan a dým la rýn ö nem li an cak ye ter siz ol du ðu na dik kat çek ti. CÝD DÎ MA NA DA BÝL GÝ KÝR LÝ LÝ ÐÝ YA ÞA NI YOR BTK Baþ ka ný Tay fun A ca rer de gü ven li in - ter net uy gu la ma sý nýn 3 haf ta ön ce baþ la dý ðý ný ha týr la ta rak, uy gu la ma ya cid di it ham lar ol du - ðu nu, hâ lâ ka mu o yu na an lat ma ya de vam et - tik le ri ni söy le di. Tür ki ye de cid dî ma na da bil gi kir li li ði ya þan dý ðý ný be lir ten A ca rer, i le ti þim siz - lik ten þi kâ yet et ti. A ca rer, Biz ku rum o la rak ba zý þey le ri söy lü yo ruz, fa kat i nan dýr mak ta mý yok sa an lat mak ta mý zor la ný yo ruz pek an la mý - yo rum. Bi zim Ý le ti þim Baþ kan lý ðý var, de dik ki bu ra sý din le me yap mý yor. Din le me yap ma yet ki si ka nu nen ve ril miþ 3 ku rum var. Bu ra sý sa de ce o la yýn hu kuk sal de ðer len dir me si ni ya - pý yor, fa kat bu nu an la ta ma dýk di ye ko nuþ tu. Yo u tu be u ken di le ri nin ka pat ma dý ðý ný, bu - nun mah ke me ka ra rý ol du ðu nu, bu i þin hep sa vun ma ta ra fýn da kal dýk la rý ný ve sa de ce al dýk - la rý ka ra rý sa vun mak la meþ gul ol duk la rý ný i fa - de e den A ca rer, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Tür ki ye de bi li þim sek tö rü, ger çek ten lo ko - mo tif bir sek tör... Tür ki ye, hýz la bü yü yor. Ü - çün cü çey rek so nuç la rý da a çýk lan dý. Bi li þim sek tö rü i se da ha hýz lý bü yü yor. Bi li þim sek tö - rün de o nun ba zý alt et men le ri da ha da hýz lý bü yü yor. Ör ne ðin, çað rý mer ke zi sek tö rü ge - çen yýl yüz de 19 bü yü dü. Bu se ne yüz de 25 bek li yo ruz. Ge çen se ne mo bil ge niþ bant a bo - ne si Ey lül a yýn da 1,2 mil yon, bu se ne 5,5 mil - yon o la rak ger çek leþ ti. Bu sek tör, di ðer sek tör - le ri de et ki li yor, on la ra i ti ci bir güç o lu yor. Sek - tö rün, Tür ki ye nin 2023 he def le rin de ö nem li bir a raç ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Nu ma ra ta - þýn ma sýy la bir lik te Tür ki ye de 65 mil yon ha ki - ki a bo ne var. Ge niþ bant sa yý sý, yak la þýk 13 mil - yon. Bu, mil yon luk bir kul la ný ma i þa ret e di yor Tür ki ye nin ay lýk or ta la ma 261 da ki ka ko nuþ ma sü re siy le Av ru pa da ilk sý ra lar da yer al dý ðý ný vur gu la yan A ca rer, SMS sa yý sýn da i se Av ru pa da bi rin ci yiz. Ay lýk 201 a det SMS a tý - yo ruz. Sek tör de da ta tra fi ði i na nýl maz ar tý yor. Ge çen se ney le bu yýl a ra sýn da tam yüz de ar týþ ol muþ, ya ni 15 kat art mýþ de di. MO BÝL ÞE BE KE TI KA NA BÝ LÝR Sek tö rün ge niþ le yen po tan si ye li ne pa ra lel o la rak alt ya pý ko nu sun da da ö nü nün a çýl - ma sý ge rek ti ði ne de ði nen BTK Baþ ka ný A ca - rer, Bi zim hýz la sa bit mo bil þe be ke yi ge liþ - tir me miz ge rek li. Ö nü müz de ki 2-3 yýl i çe ri - sin de þe be ke tý ka na bi lir. Bu nun la il gi li ö zel - lik le ma hal li i da re le rin, be le di ye le rin ger çek - ten bu ko nu da kü çük he sap lar dan kur tu lup, ge rek fi ber kaz ma ko nu sun da ge rek baz is - tas yo nu ko nu sun da Tür ki ye nin ö nü nü aç - ma la rý lâ zým. Çün kü Tür ki ye, 2023 he de fi ne u la þa cak sa bi li þim sek tö rü bu ra da çok ö - nem li bir et ken dir di ye ko nuþ tu. ÇE KÝR DEK A Ý LE YE ÝN TER NET DE GÝR DÝ A ca rer, in ter ne tin ha ya tý mý za gir me siy le çe - kir dek a i le kav ra mý nýn de ðiþ ti ði ni, an ne, ba ba ve ço cuk tan o lu þan a i le ye in ter ne tin de da hil ol du ðu nu söy le di. A ca rer, ba zý kav ram la rýn ka rýþ tý rýl dý ðý ný be lir te rek, gü ven li in ter net i le in ter ne tin gü ven li ði nin ay ný þey ol ma dý ðý ný kay det ti. A ca rer, Gü ven li in ter net kav ra mý, tü ke ti ci hak la rý yö net me li ði i le or ta ya çýk mýþ - týr. Bu nu is te yen se çer, is te yen seç mez. Gü - ven li in ter net üc ret siz, is te ðe bað lý dýr, pro fil ler a ra sý ge çiþ ser best tir ve kul la ný cý is te di ðin de gü ven li in ter net ten çý ka bi li yor di ye ko nuþ tu. SEÇ MEK ÖZ GÜR LÜK TÜR A ca rer, gü ven li in ter net kav ra mý nýn ye ni ol - ma dý ðý ný bu hiz me ti su nan ser vis sað la yý cý la rý - nýn ol du ðu nu ha týr lat tý. A ca rer, 13 mil yon in - ter net kul la ný cý sý o lan Tür ki ye de BTK nýn uy - gu la ma sýn dan ön ce bu hiz me ti üc ret li a lan la - rýn sa yý sý nýn sa de ce 22 bin 500 kul la ný cý ol du - ðu nu söy le di. Gü ven li in ter net uy gu la ma sýn da seç mek öz gür lük tür slo ga ný kul lan dýk la rý ný an la tan A ca rer, uy gu la ma nýn 4 ö zel li ði ni þu þe kil de sý ra la dý: Üc ret siz dir, is te ðe bað lý dýr, pro fil ler a ra sý ge çiþ ser best tir, kul la ný cý is ter se gü ven li in ter net ten çý ka bi lir. A ca rer, Tür ki ye nin 81 i lin den gü ven li in ter - net pro fil le ri ni ter cih e den ler ol du ðu nu be lir - te rek, Türk hal ký nýn in ter net kul la ný mý ko nu - sun da has sas ol du ðu nu söy le di. Her yýl ku - rum la rý na 200 bin i çe rik hak kýn da þi kâ yet gel - di ði ni be lir ten A ca rer, Av ru pa da en faz la þi - kâ yet 40 bin baþ vu ru i le Ýn gil te re de. Bu ül ke, en faz la in ter net kul la nan ül ke. Biz de i se Ýn gil - te re nin 5 ka tý þi kâ yet ge li yor di ye ko nuþ tu. ATEÞLÝ ÇOCUÐA BOL SIVI TÜKETTÝRÝN ÇO CUK LAR DA gö rü len yük sek a teþ, an ne ba ba la rý en çok kor ku - tan sað lýk prob lem ler den bi ri dir. A te þin gö rül me siy - le bir lik te pa ni ðe ka pý lan e be veyn ler, ço cu ða a - teþ dü þü rü cü i lâç lar i çir mek ve ya ka lýn ký ya fet ler giy dir mek gi bi bi linç siz yak la þým - lar da bu lu nu yor. An cak bu du rum, a teþ tab lo su nun da ha a ðýr sey ret me si ne sebep o la bi li yor. Hi sar In ter con ti nen tal Ço cuk Sað lý - ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. E ce Þu le As lan, ço cuk lar da yük sek a teþ du ru mun da ya pýl ma sý ge re ken ler hak kýn da bil gi ve re rek a i le le re ö ne - ri ler de bu lun du. Yük sek a teþ, vü cut ý sý sý nýn gün lük oy na ma la rý nýn ü ze ri - ne çýk ma sý dýr. Ken di ba þý na bir has - ta lýk de ðil dir, ço cuk has ta lýk la rýn da ö zel lik le de en fek si yon lar da gö rü - len bir bul gu dur ve vü cu dun has ta - lýk la mü ca de le et ti ði nin gös ter ge si - dir di yen Dr. E ce Þu le As lan söz le - ri ne þöy le de vam et ti. Dr. As lan En fek si yon lar a te þin en sýk ne den - le rin den bi ri si ol mak la bir lik te en - fek si yon dý þý çe þit li du rum lar da da (inf la ma tu ar, ne op las tik ve ba ðý þýk lýk sis te mi has ta lýk la rý) a teþ yük se le bi lir. 2-5 yaþ a ra sý kreþ ço cuk la rýn da da ha çok ol mak ü ze re her yaþ gru bun da gö rü len a te þe en sýk vi rüs le rin sebep ol du ðu gri bal en fek si yon - lar, Ro ta vi rüs, strep to kok la rýn bo ðaz da yap tý ðý (halk a ra sýn da be ta o la rak bi li nen) en fek si yon ne - den o lur de di. Dr. As lan Ço cu ðu nuz si ze her za - man kin den fark lý o la rak da ha sý cak ge li yor sa, a te - þi ni öl çe rek e min ol ma lý sý nýz. A ðýz dan 37.5, ma - kat tan 38.5, ku lak tan 38 de re ce nin üs tün de ki de - ðer le ri a teþ o la rak ka bul e di yo ruz. An cak u nut - ma ma nýz ge re ken bir þey da ha var. Ço cu ðu nu zun cil di nin sý cak ol ma sý her za man a te þi ol du ðu an la - mý na gel mez þek lin de ko nuþ tu. Ço cuk lar da vü - cut ý sý sý e riþ kin ler den da ha yük - sek tir. Her ço cu ðun vü cut ý sý sý ken di ne öz gü dür; yaþ, has - ta lýk lar, ak ti vi te, gü nün de ði þik za man la rý na gö re de ðiþ ken lik gös te rir. Bu ne den le a te þi doð ru de ðer len - dir mek i çin ço cu - ðu nu zun ken di ne has vü cut sý cak lý ðý ný bil me li si niz. Ço cu ðun vü cut ý sý sý; yaþ, has ta lýk - lar, ak ti vi te, gü nün de ði þik za man - la rý, çev re ý sý sý ve giy si le ri ne bað lý o la rak de ði þik lik gös te rir. An cak has ta lýk ta gör dü ðü müz a teþ se vi ye - si ne e riþ mez. DOK TO RA GÝT ME DEN ÖN CE YA PI LA BÝ LE CEK LER Ön ce lik le, a te þin vü cu dun en fek - si yon la sa vaþ tý ðý nýn bir gös ter ge si ol du ðu nu bi le rek ha re ket et me li si - niz. Ço cu ðun a te þi ni dü þür me niz en fek si yo nu nu te da vi et ti ði niz an - la mý na gel mez. Sa de ce ço cu ðun da ha i yi his set me si ni ve e ðer a - teþ li ha va le ye yat kýn lý ðý var sa ha - va le ge çir me si ni en gel le ye bi lir si niz. Bu du rum da, Dok to ru nu zun ö ne re ce ði a teþ dü þü rü cü le ri kul - la nýn. Ço cu ðu nu zun nor mal den faz la sý vý al ma sý na, su suz kal ma ma sý na dik kat e din. E ðer a teþ çok yük sek de ðil se ve ço cu ðu nuz ken di ni kö tü his set mi yor sa, i lâç ver me den ön ce ý lýk bir duþ (29-32 C) al dý rýn. Bu lun du ðu o da yý se rin tu tun (21-22 C ci va rýn - da ol ma lý), müm kün ol du ðun ca in ce ve pa muk lu giy si ler giy di rin. Ü ze ri ni so yup; el ve a yak la rý ný sý cak tu tun. Yay gýn o la rak a teþ dü þü rü cü ler ve ri lir. As pi rin i - se vi ral en fek si yon dý þýn da ki sebep ler le o lu þan a - teþ ler de kul la ný la bi lir. Ýs tan bul / Ye ni As ya So ba ze hir len me le ri ne dik kat! MER SÝN Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. K. Çað lar Ça tak, va tan daþ la rý so ba ve þof ben ze hir len me le ri ne kar þý u yar dý. Ça tak, Kýþ mev si mi ne gir di ði miz bu ay lar da ý sýn ma a ma cýy la kul la ný lan so ba, ba ca ve þof - ben ler den kay nak la nan ze hir len me ler de ar týþ gö rül mek te dir. Bu tür ze hir len me o lay la rý nýn ö nü ne geç mek i çin ge rek li ted bir le rin a lýn ma sý ö nem arz et mek te dir. de di. U yul ma sý ge re ken ku ral lar hak kýn da bil gi ve ren Ça tak, A þý rý dol du ru lan so ba nýn du man yo lu da ra la ca ðý, so ba i çin de dü zen siz ý sý da ðý lý mý ne de niy le de ba ca çe ki þi za yýf la ya ca ðý i çin so ba ya ký lýr ken a þý rý dol du rul ma ma sý na dik - kat e dil me li, sön mek te o lan so ba ya as la tu tuþ ma sý güç ya kýt lar ko nul ma ma lý, ya kýt ya vaþ ya vaþ i lâ ve e dil me li, yat ma dan ön ce so ba ya ke sin lik le ya kýt ko nul ma ma lý. de di. A da na / ci han Er ken yaþ ta sün net, id rar yo lu en fek si yo nu nu a zal tý yor ÇO CUK LA RIN 1 ya þý na ka dar sün net et ti ril me si nin id rar yo lu en fek si yo nu ge çir me ris ki ni ö nem li öl çü - de a zalt tý ðý bil di ril di. Ko ca e li Ü ni ver si te si (KO Ü) Týp Fa kül te si Ço cuk Cer ra hi si A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Me lih Tu gay, Tür ki ye de sün ne tin çok ö nem li bir ko nu ol du ðu nu, sün ne tin ge nel lik le ço cu ðun sün net tö re ni ni ha týr la ya bi le ce ði bir dö nem de ya pýl dý ðý - ný be lirt ti. 1 ya þýn da sün net et ti ri len ço cuk la rýn sa yý sý nýn çok az ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Tu gay, a i le le re sün ne tin ço cuk 1 ya þý na ge le ne ka dar ya pýl ma sý ö ne ri sin de bu lun du. Tu gay, þun la rý söy le di: Bir ya þý na ka dar er kek ço cuk - lar da id rar yol la rýn da il ti hap lan ma ih ti ma li kýz ço cuk la rý na gö re da ha yük sek. Ço cuk la rýn 1 ya þý - na ka dar sün net et ti ril me si id rar yol la rý en fek si - yo nu ge çir me ris ki ni ö nem li öl çü de a zal tý yor. Bir çok has ta mýz me se la id rar yol la rý dý þýn da sün net de ri si nin il ti ha býy la da kar þý mý za ge le bi - li yor. Bu sa ye de sün net o la rak bu so run lar dan da kur tul muþ o lu yor. Kü çük yaþ lar da ge çi ri len id rar yo lu en fek si yon la rý ya da sün net de ri si nin il ti hap lan ma la rý ço cu ðu çok faz la hýr pa lý yor, has ta ne lik e de bi li yor. Sün net de ri si dar o lup er - ken sün net ol ma yan ço cuk lar sün net o lun ca ya ka dar bir kaç de fa id rar yo lu en fek si yo nu ge çi re - bi li yor. Sün net o la ma yan ço cuk la rýn ge çir di ði en fek si yon lar ço cu ðun ge li þi mi nin en hýz lý ol du - ðu dö nem ler de ye me si ni, iç me si ni bo zu yor, vü - cu du nun di ren ci ni ký rý yor. Ko ca e li / a a

13 Y HABER 13 Ýngiliz moda tasarýmcýsý Müslüman oldu ÝNGÝLÝZ SHARAN ASKHEW, "ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNÝ GÖRDÜM VE ÇOK ETKÝLENDÝM. BU YÜZDEN KENDÝ ÝSTEÐÝMLE ÝSLÂM DÝNÝNÝ TERCÝH ETTÝM. MÜSLÜMAN OLDUÐUM ÝÇÝN ÇOK MUTLU OLDUM'' DEDÝ. AN TAL YA NIN Kaþ il çe si ne bað lý Kal kan bel de sin de bir Türk i le ev len me ka ra rý a lan Ýn gi liz mo da ta sa rým cý sý Müs lü man ol du. Kal kan a, 2 yýl ön ce ta ti le ge len Sha ron As kew (37), bel de de gar son luk ya pan Ha san Ký zýl ka ya (28) i le ta nýþ tý. Ta nýþ ma nýn ar dýn dan sýk sýk Tür ki ye ye ge len Sha ran Ask hew i le Ký zýl ka ya, ev li lik ka ra rý al dý. Ký zýl ka ya i le ta nýþ týk tan son ra Ýs lâm di ni ni de a raþ tý ran Sha ran As kew, Kaþ Ýl çe Müf tü lü ðü ne baþ vu ra rak Müs lü man ol mak is te di ði ni be lirt ti. As kew, Ýl çe Müf tü lü ðün de dü zen le nen ih ti da tö re niy le Müs lü man ol du. Ýl çe Müf tü sü Ya sir A taþ, Þer min a dý ný a lan ka dý na, ih ti da bel ge si ni ver di. Müf tü lük te Ke li me-i Þe ha det ge ti ren As kew e, Ýn gi liz ce me al li Kur ân-ý Ke rim he di ye e dil di. Müs lü man la rýn ya þan tý sýn dan çok et ki len di ði i çin Ýs lâ mi yet i seç ti ði ni be lir ten As kew, Ha san i le 2 yýl ön ce Kal kan da ta - Çay cý sý bi le Ý tal yan ca bi li yor! Form Düð me or tak la rýn dan Mus ta fa Ok tay Sha ron As kew nýþ týk ve ev len me ka ra rý al dýk. Yak la þýk bir yýl dýr in ter net ten Ýs lâm di ni ni a raþ týr dým ve Müs lü man ol mak is te dim. Ha san dan bu ko nu da hiç bas ký gör me dim. Ýs lâm di ni nin gü zel lik le ri ni gör düm ve çok et ki len dim. Bu yüz den ken di is te ðim le Ýs lâm di ni ni ter cih et tim. Müs lü man ol du ðum i çin çok mut lu ol dum. Ýs lâm da çok gü zel þey ler bul dum, i çim hu zur la dol du di ye ko nuþ tu. An talya / a a UZUN ARAÞTIRMALAR SONUCU ÝSLÂM DÝNÝNÝ KABUL ETTÝ HA SAN Ký zýl ka ya i se 2 yýl ön ce ça lýþ tý ðý res to ra na müþ te ri o la rak ge len Sha ron As kew i le ký sa sü re de ar ka daþ ol duk la rý ný ve ev len me ka ra rý al dýk la rý ný i fa de e de - rek, 2 yýl sü ren bir ar ka daþ lýk son ra sý ö - nü müz de ki Ni san a yýn da ev len me ye ka - rar ver dik de di. As kew e Müs lü man ol - ma sý i çin her han gi bir bas ký da bu lun ma - dý ðý ný kay de den Ký zýl ka ya, Ken di si ne tek lif te bu lun ma dý ðým hal de u zun a raþ - týr ma la rý so nu cu Ýs lâm di ni ni ka bul e dip, hi da ye te er di di ye ko nuþ tu. Ýl çe Müf tü - sü Ya sir A taþ i se Kur ân-ý Ke rim in in san - la rýn ha ya tý na gü zel lik ler kat tý ðý ný be lir - te rek, þöy le ko nuþ tu: Bu gü zel lik le ri ha - ya tý nýz da tat tý ðý nýz za man her in sa nýn Ýs lâm ý se ve ce ði ni de gö re cek si niz. Bu kar de þi miz de ken di rý za sý ve is te ðiy le mü ra ca at ta bu lu na rak Müs lü man ol mak is te di. Biz de is te ði ü ze ri ne yar dým cý ol - duk. Ýh ti da tö re ni dü zen le dik. Sý ðýr cýk kuþ la rýn dan gör sel þö len KON YA DA sý ðýr cýk sü rü le ri nin gök yü zü nde bir bi rin den il ginç ha re ket le - riy le o lu þan gö rün tü iz le yen le ri bü yü le di. DÜN YA NIN en bü yük beþ düð me fab ri ka sýn dan bi ri o lan Ý tal yan Bot to ni fi ci o Fos sa ne se yi sa týn a la rak ü re tim ka pa si te si ni i ki bu çuk kat art tý ran ve dün ya nýn ak se su ar dev le ri nin a ra sý na gi ren, Ýs tan bul E sen yurt ta ki m 2 ka pa lý a la na sa hip o lan Form Düð me, ü re tim ve ka li te a la nýn da ki bu dev ya tý rý mýn dan son ra ma vi-be yaz ya ka ça lý þan a yýr mak sý zýn bütün ça lý þan la rý na fab ri ka sýn da kur du ðu ders lik ler de Ý tal yan ca öð re ti yor. Form Düð me or tak la rýn dan Mus ta fa Ok tay, Bu ya tý rým hem ül ke miz, hem de Form Düð me a i le si i çin gu rur ve ri ci dir de di ve ek le di: Ma vi-be yaz ya ka a yýr mak sý zýn tüm ça lý þan la rý mý zýn bu hýz lý ge li þim sü re ci ne da ha ra hat a dap te o la bil me si ve mo da da ö nem li bir ye re sa hip o lan Ý tal yan kül tü rü nü ö züm se ye bil me le ri i çin fab ri ka mýz da ders lik ler ku rup, Ý tal yan ho ca lar eþ li ðin de Ý tal yan ca kurs ve re me ye baþ la dýk. Pra tik yap mak ve Ý tal yan ca yý da ha hýz lý öð ren mek i çin gün lük ça lýþ ma or ta mýn da da Ý tal yan ca ko nuþ ma ya ça lý þý yo ruz. Çay cý mýz ça ya ar týk Té di yor, di ye rek, bu e ði ti min hem ça lý þan lar a ra sýn da ki i le ti þim a çý sýn dan, hem de sos yal bir ça ba yý pay laþ ma a çý sýn dan ken di le ri i çin çok gü zel bir de ne yim ve mo ti vas yon un su ru ol du. Form Düð me Za ra, Man go, Bur bery, Hu go Boss, Marks Spen cer, Mar co Po lo, Ted Be a ker gi bi dün ya de vi nin düð me le ri ni ta sar lý yor. Ýstanbul / Recep Bozdað Ev den çýk ma dan mar ket ten a lýþ ve riþ im kâ ný ntum mar ket ler.com, müþ te ri le ri - ne ev den çýk ma dan en ya kýn da ki mar ket ten ay ný fi yat la, ay rý ca bir ek üc ret de is te me den a lýþ ve riþ im kâ ný sað lý yor. Þim di lik bu hiz me - ti Ýs tan bul ve Ko ca e li'de ve ren si te da ha son ra hiz met a ðý ný ge niþ le te - cek. mar ket ler.com, kul - la ný cý la rý nýn o tur duk la rý ma hal le ve - ya böl ge de bu lu nan a lýþ ve riþ yap - týk la rý mar ket le ri ev le ri ne ge ti ri yor. Þir ket yet ki li le ri, ö zel lik le ev ha - ným la rýn il gi si ni çe ke cek uy gu la ma sa ye sin de o cak ta ki ye me ðin al tý ka pa týl ma dan in ter net ü ze rin den ge rek li ih ti yaç lis te si nin si pa riþ e di - lip, ka pý dan a lý na bi le ce ði ne dik kat çe ki yor. Sis te min 24 sa at si pa riþ ka bul e de ce ði, an cak ge ce ve ri len si pa riþ le rin gün düz is te ni len za - man a ra lý ðýn da tes lim e di le ce ði ni be lir ten yet ki li ler, ö de me le rin ka pý - da na kit ya da kre di kar tý i le ya pý la - bi le ce ði ni, ay rý ca müþ te ri le ri nin, mar ket le rin yap týk la rý bü tün kam - pan ya la rý sis tem ü ze rin den ta kip e de bi le ce ði ni i fa de e di yor. Sis te - min ö zel lik le kü çük öl çek li mar ket - ler i çin de ö nem li a van taj sað la dý - ðý ný be lir ten yet ki li ler, is te yen mar - ke tin bu uy gu la ma ya her han gi bir üc ret ö de me den da hil o la bil di ði ni kay de di yor. Ýs tan bul / ci han Yük sek e lek trik fa tu ra sý na gü neþ tar la sý çö zü mü n BUR DUR UN mer ke ze bað lý Büð düz bel de sin de su la ma pom - pa la rý i çin be le di ye ye 200 bin li ra e lek trik fa tu ra sý ge lin ce, be le di ye yö ne ti mi 280 bin li ra lýk pro je ha - zýr la yýp, bel de ye gü neþ tar la sý kur - ma yý ka rar laþ týr dý. Büð düz Be le di - ye Baþ ka ný A li Er do ðan, yap tý ðý a - çýk la ma da, ge çen yýl su la ma dö - ne min de su pom pa la rý i çin be le di - ye ye ge len 200 bin li ra e lek trik fa - tu ra sý dolayýsýyla gü neþ e ner ji sin - den e lek trik ü ret me ye yö nel dik le - ri ni kay det ti nü fus lu bel de - nin gü neþ e ner ji sin den e lek tri ði ni sað la ma sý i çin Ba tý Ak de niz Kal - kýn ma A jan sý na 280 bin li ra ma li - yet li bir pro je ha zýr la yýp sun duk la - rý ný kay det ti. ntvmsnbc.com Su u di A ra bis tan lý an ne ler de Ül ker de di! nyil DIZ Hol ding in yurt dý þýn da ki fa a li yet le ri ni yü rü ten Ül ker In ter na - ti o nal, Or ta Do ðu da ki en bü yük 360 de re ce kam pan ya sý nýn di ji tal a ya ðý o lan Fa ce bo ok say fa sýn da ö - dül len dir di ði A rap ta lih li le ri ni, Ýs - tan bul da muh te þem bir prog ram la a ðýr la dý. Yü rüt tü ðü duy gu yük lü Te þek kür ler An ne! Thank yo u Mom va sý ta sýy la genç A rap an ne - le ri nin de kal bi ni ka za nan kam pan - ya da ço cuk lar ken di i fa de le riy le an - ne le ri nin tat lý ta rif le ri ni an lat tý lar ve ta ri fin is mi ni sor du lar. Tat lý ta ri fi ne doð ru ce vap ve ren hay ran lar a ra - sýn da ya pý lan çe ki liþ le 2 çift Ýs tan - bul se ya ha ti ka zan dý. Ý kin ci faz da ka tý lým cý lar ken di tat lý ta rif le ri ni fa - ce bo ok ta Ül ker A ra bi a say fa sýn da pay laþ tý lar. En çok be ðe ni len (en çok li ke a lan) 2 ta ri fin sa hi bi ni de Ýs - tan bul ta ti li i le ö dül len di ril di. Ül ker ta lih li le ri ni Ka sým ta rih le rin de Ýs tan bul da he ye can ve ri ci bir prog - ram la a ðýr la dý. Þans lý an ne ler ve a i - le le ri Ýs tan bul dan çok gü zel duy gu - lar la ay rýl dý lar. Ül ker kam pan ya son ra sý Su u di A ra bis tan ýn en çok bi li nen bis kü vi mar ka sý ol du.(tns Brand He alth Trac king Re se arch So nuç la rý, Ey lül 2011) Pey gam be ri miz (asm) ko ru yu cu he kim li ði 1400 yýl ön ce tav si ye et ti DO KUZ Ey lül Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ýr fan Yýl maz, Hz. Mu ham med'in (asm) in san sað lý ðý na bü yük ö nem ver di ði ni, bu nu ya þan tý sý ve ha dis le riy le or ta ya koy du ðu nu söy le di. Ka ra ma noð lu Meh met Ü ni ver si te si (KMÜ) Öð ren ci Kon sey Baþ kan lý ðý ve Ka ra man E ði tim Gö nül lü le ri Der ne ði nin (KA REG DER) or tak la þa dü zen le di ði Týb bý Ne be vi-ko ru yu cu He kim lik ad lý kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan Prof. Dr. Ýr fan Yýl maz, ön ce lik le ö nem li o la nýn, has ta ol ma mak ol du ðu nu i fa de e de rek, Pey gam be ri miz (asm) ko ru cu he kim li ði bin 400 se ne ön ce tav si ye et miþ tir. O (asm) has ta ol ma dan, sað lý ðýn kýy me ti nin bi lin me si ni ve o na gö re ya þan ma sý ný tav si ye e di yor. Ýn san la rýn sað lý ðý ný teh li ke ye a ta cak dav ra nýþ lar dan da u zak du rul ma sý ný is ti yor. O nun (asm) Kim bil gi si ol ma dý ðý hal de he kim lik yap ma ya kal ký þýr sa za ra rý ný ö der ha di si bu na en gü zel ör nek." di ye ko nuþ tu. Hz. Pey gam berin (asm) sað lý ða çok ö nem ver di ði ni ve bin 400 se ne ön ce yap tý ðý tav si ye le ri, bu gün mo dern týb býn ö ner di ði ni vur gu la yan VAN DA, yak la þýk 14 bin ki þi nin ba rýn dý ðý 7 ça dýr kent a la nýn da o luþ tu ru lan ça dýr mes cit ler de 780 ki þi ye di ni e ði tim ve ri le rek, Kur ân-ý Ke rim öð re ti li yor. Van Müf tü sü Ni me tul lah Ar vas, 75. Yýl Ça dýr Ken tin de ki Kur ân kur su nu zi ya ret e de rek, ka dýn lar ve ço cuk lar la gö rüþ tü. Kur si yer le rin Ku r'ân-ý Ke rim, sec ca de, sý ra ve ma sa ta lep le ri nin ye ri ne ge ti ri le ce ði ni be lir ten Ar vas, kurs o la rak kul la ný lan ça dýr la rýn bü yü tü le ce ði ni söy le di. Ar vas, zi ya re ti nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, ça dýr kent ler de yak la þýk 14 bin ki þi nin ba rýn dý ðý ný an lat tý. Ça dýr kent ler de o luþ tu ru lan Kur ân kurs la rý na, Mev lâ nâ Ev le ri ve sað lam bi na lar da ka lan la rýn da de vam et ti ði ni di le ge ti ren Ar vas, þöy le ko nuþ tu: Din hiz me ti hu su sun da va tan daþ la rý mý za hiz met et mek i çin ba zý pro je ler ge liþ tir dik. Va tan daþ la rý mýz biz den Kur ân kur su a çýl ma sý ný ta lep et ti. Bu nu ye ri ne ge ti re bil mek i çin Ça dýr Kent Mül ki Ý da re A mir li ði ne ta lep le ri mi zi bil dir dik. On lar da bi ze yar dým cý ol du. Þu an da 7 ça dýr kent te 7 Kur ân kur su muz de vam e di yor. Bü tün ça dýr kent le ri miz de ba yan, er kek ve ço cuk ol mak ü ze re top lam 780 ka yýt lý öð ren ci miz var. Kurs lar da Din SAM SUN Ýl Müf tü lü ðü ne a ta nan Yrd. Doç. Dr. Hay ret tin Öz türk; ev, so kak, köy de me den do la þa rak din hiz me ti ni u laþ týr ma ya ça lý þa cak la rý ný ve her e ve bir Kur ân öð re ti ci si pro je si ni ha ya ta ge çi re cek le ri ni söy le di. Ka ra de niz Mü der ri soð lu E ði tim Vak fý Baþ ka ný Nec det Se miz ve Va kýf E ði tim Da nýþ ma ný Ha mi Yýl maz, Sam sun Müf tü sü Yrd. Doç. Dr. Hay ret tin Öz türk ü zi ya ret et ti. Müf tü Öz türk ü teb rik e de rek, ye ni gö re vin de ba þa rý lar di le yen Va kýf Baþ ka ný Se miz ve E ði tim Da nýþ ma ný Yýl maz, a ka de mis yen bir ki þi nin müf tü lük ma ka mý na ge ti ril me sin den do la yý mem nu ni yet le ri ni di le ge tir di ler. Müf tü Hay ret tin Öz türk de zi ya ret ten do la yý duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti re rek, Prof. Dr. Ýr fan Yýl maz Yýl maz, Pey gam be ri mizin (asm) tav si ye le ri ne u yan lar sað lýk lý bir ö mür sü rer. i fa de le ri ni kul lan dý. Ý ki ni met var dýr ki in san la rýn ço ðu bu ni met le ri kul lan mak ta al dan mýþ týr. Sað lýk ve boþ va kit ha di si ni ha týr la tan Prof. Yýl maz, Hz. Mu ham med'in (asm) bu ha di siy le sað lý ðýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nun al tý ný çiz di. Karaman / ci han Van Müftüsü Nimetullah Arvas, çadýr mescitlerde Kur'ân-ý Kerim öðrenen öðrenci ve ailelerini ziyaret etti. Dep rem ze de ler Kur ân öð re ni yor Öð re ti mi Ge nel Mü dür lü ðü mü zün müf re da tý ný uy gu lu yo ruz. Ar vas, 7 ça dýr kent te bi rer ça dýr mes cit bu lun du ðu nu, bu ra lar da va kit ve cu ma na maz la rý ký lý na rak, va az, ir þat, soh bet prog ram la rý gi bi di ni faaliyet ler ya pýl dý ðý ný kay det ti. Van / a a Her ev de bir Kur ân mu al li mi o la cak Sam sun da ha ya ta ge çi re ce ði çok sa yý da ki pro je hak kýn da bil gi ver di. Sam sun da ev, so kak, köy, o kul ay rý mý yap ma dan do la þa rak din hiz me ti ni u laþ tý ra cak la rý ný be lir ten Müf tü Öz türk, Her ev bir Kur ân mu al li mi o la cak. Sa de ce ca mi e ði ti mi de ðil, so kak e ði ti mi, kah ve e ði ti mi, stad yu mun ka pý la rýn da her yer de bi zi bun dan son ra gö re bi lir si niz. Bir de a raþ týr ma ge liþ tir me teþ ki lâ tý mýz da o la cak in þal lah. Ca mi ler de pa ket prog ram la rý ya pa ca ðýz. Sa de ce di ni i çe rik li de ðil sos yal i çe rik li prog ram la ra da yer ve re ce ðiz. Me se lâ bir çay e vin de diþ te miz li ði na sýl ya pý la bi lir, ce ma at çay i çer ken ko nuy la il gi li vi de o yu iz le ye cek, bu na ben zer pa ket prog ram ça lýþ ma la rý mýz o la cak. de di. Samsun / ci han

14 14 SPOR Y UEFA'DA ZORLU RAKÝPLER HABERLER UEFA AVRUPA LÝGÝ'NDE ÝKÝNCÝ TURDA BEÞÝKTAÞ PORTEKÝZ'ÝN BRAGA, TRABZONSPOR ÝSE HOLLANDA'NIN PSV EINDHOVEN TAKIMIYLA EÞLEÞTÝ. ÝLK MAÇLAR 16 ÞUBAT, RÖVANÞLAR 23 ÞUBAT 2012'DE OYNANACAK. U E FA Av ru pa Li gi'nde i kin ci tur eþ leþ me le ri bel li ol du. Ýs viç re'nin Nyon ken tin de ya pý lan ku ra çe ki - min de Be þik taþ, Por te kiz'in Bra ga, Trab zons por i - se Hol lan da'nýn PSV E ind ho ven ta ký mýy la eþ leþ ti. Be þik taþ ilk ma çý ný dep las man da, Trab zons por i se e vin de oy na ya cak. Ýlk maç lar 16 Þu bat 2012, rö - vanþ kar þý laþ ma la rý i se 23 Þu bat 2012'de ya pý la cak. Be þik taþ, Bra ga'yý e le me si ha lin de ü çün cü tur da, La zi o (Ý tal ya)-at le ti co Mad rid (Ýs pan ya) eþ leþ me - si nin ga li biy le kar þý la þa cak. Trab zons por i se PSV'yi e le me si du ru mun da ü çün cü tur da Sto ke City (Ýn - gil te re)-va len ci a (Ýs pan ya) eþ leþ me si nin ga li biy le Mourinho'dan Mesut'a uyarý ÝSPANYOL basýný, Real Madrid'deki Türk futbolculara yönelik eleþtirilerini sürdürürken, Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in son haftalardaki düþük performansý da ön plana çýkarýldý. Ýspanyol basýnýna göre, istikrarsýz ve geçtiðimiz sezondan uzak bir futbol oynayan Mesut'a, teknik direktör Jose Mourinho tarafýndan ''ilk uyarý'' geldi. Marca gazetesi, Mourinho'nun, Mesut ile konuþarak, ''tavýrlarýný deðiþtir ve sahadaki verimini daha artýr'' dediðini ileri sürdü. Portekizli teknik adamýn, Mesut'tan gerek topla oynarken, gerekse topsuz alanda daha agresif olmasýný istediði kaydedildi. Mesut'un ayrýca son dönemlerde takým içinde çok soðuk davrandýðý, bunun da hoþ karþýlanmadýðý öne sürüldü.real Madrid'in 17 Aralýk Cumartesi günü deplasmanda Sevilla'ya karþý oynayacaðý maçta büyük olasýlýkla Mesut'un yerine Kaka'nýn ilk 11'de sahaya çýkacaðý belirtildi. REAL MADRÝD'DEN NURÝ ÞAHÝN'E MORAL Real Madrid'de bu sezonun en iyi transferi olarak anýlmasýna karþýn þimdiye kadar beklentileri karþýlayamadýðý için eleþtirilen Nuri Þahin'e kulüp içinden destek geldi. Real Madrid teknik heyetinin, ''Nuri Þahin'e güvenimiz tam, sadece zamana ihtiyacý var'' ifadelerine Ýspanyol basýnýnda yer verilirken, Türk futbolcunun kalitesi ve kýsa zamanda Madrid'e uyum saðlamasý hakkýnda kimsenin þüphesinin olmadýðý da vurgulandý. mü ca de le e de cek. Ü çün cü tur da ilk maç lar 8 Mart 2012, rö vanþ la rý i se 15 Mart 2012'de oy na - na cak. U E FA Av ru pa Li gi'nin fi na li i se Bük reþ'te ki U lu sal Stat'ta, 9 Ma yýs 2012'de ya pý la cak. ÞE NOL GÜ NEÞ'ÝN YO RU MU Trab zons por Tek nik Di rek tö rü Þe nol Gü neþ, bor do-ma vi li ta ký mýn U E FA Av ru pa Li gi 2. tu - run da Hol lan da'nýn PSV E ind ho ven ta ký mýy la eþ leþ me si ni de ðer len dir di. Gü neþ, ku ra nýn ha yýr lý ol ma sý ný di le di. ''Þam pi yon lar Li gi'nde oy na ya ca - ðý mýz bir ta kým la, bir alt lig de oy na ya ca ðýz'' di yen Þe nol Gü neþ, ''Çok fark et mez. Biz Manc hes ter i - le de oy na ya bi lir dik. Þim di CSKA'ya da Re al Mad rid düþ müþ. Keþ ke o nun la düþ sey dik, da ha i yi o lur du a ma... O ra da ol mak, o at mos fer de, o am bi ans ta ol mak da ha i yi o la cak tý'' de di. Þam pi - yon lar Li gi'ni ya þa yan bir ta kým o la rak PSV E ind - ho ven i le maç ya pa cak la rý ný di le ge ti ren Gü neþ, þun la rý kay det ti: ''Hol lan da'da ol ma sý bi zim i çin da ha i yi se yir ci a çý sýn dan. Da ha ta ný ya ca ðý mýz bir ta kým. Þam pi yon lar Li gi'nde oy na dý ðý mýz o yun an la yý þý ný, da ha üs tü ne ko ya rak tur at la mak i çin oy na ya ca ðýz. Bi zim o gü cü müz ol du ðu nu dü þü - nü yo rum. Bir Re al Mad rid, bir Bar ce lo na'ya kar þý bu nu bel ki söy le ye mez dik a ma PSV de bi zi ay ný gö rü yor ta bi. On lar da bi zi e le ye bi le ce ði ni dü þü - nü yor. Ýn þal lah e le yip bir üst tu ra çý ka rýz.'' ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ EÞLEÞMELERÝ Ö te yan dan Þam pi yon lar Li gi'nde son 16'ya ka - lan ta kým la rýn i kin ci tur da ki ra kip le ri bel li ol du. Çift maç lý e le mi nas yon sis te mi ne gö re oy na na cak i kin ci tur da, ilk kar þý laþ ma lar Þu bat ve Þu bat'ta ya pý la cak. Eþ leþ me ler þöy le: Lyon - A po el, Na po li - Chel se a, AC Mi lan - Ar se nal, Ba sel - Ba - yern Mü nih, Ba yer Le ver ku sen - Bar ce lo na, CSKA Mos ko va - Re al Mad rid, Ze nit - Ben fi ca. KADIKÖY'DEN ÇIKIÞ YOK LÝGDE PAZAR GÜNÜ TRABZONSPOR'U AÐIRLAYACAK F.BAHÇE SAHASINDA 22 AYDIR YENÝLMÝYOR. AYKUT KOCAMAN, LÝGDE TAKIMIYLA KADIKÖY'DE YENÝLGÝ YÜZÜ YAÞAMADI. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda son maðlubiyetini sezonunun 22. haftasýnda, 22 Þubat 2010'da Bursaspor'a karþý alan sarý-lacivertli ekip, daha sonraki 30 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik elde etti, rakiplerinden 3 puan yüzü göstermedi. FOTOÐRAF: A.A SPOR Sü per Lig'in 16. haf ta - sýn da sa ha sýn da 18 A ra lýk Pa zar gü nü Trab zons por'u ko nuk e de cek Fe ner bah çe, yak la þýk 2 yýl lýk sü reç te lig de Ka dý köy'de ki maç lar da or ta - ya koy du ðu per for mans la ra ki bi ne göz da ðý ve ri yor. Fe - ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda ta raf ta rý nýn des te - ðiy le per for man sý ný i ki ye kat la yan sa rý-la ci vert li e kip, Sü per Lig'de 22 ay lýk bir sü - re dir ye nil gi yü zü gör me di. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'na ki son mað lu bi ye ti ni se zo nu nun 22. haf ta sýn da, 22 Þu bat 2010'da Bur sas por'a kar þý 3-2'lik skor la a lan sa rý-la ci vert li e - kip, bu ta rih ten i ti ba ren ye - nil gi yi u nu tup, çýk tý ðý 30 ma - çýn 24'ü nü ka zan dý, 6 da be - ra ber lik al dý. 30 maç lýk pe ri - yot ta 78 pu an a lýp 12 pu an yi ti ren sa rý-la ci vert li ler, ö zel - lik le sa ha sýn da or ta ya koy - du ðu bu ba þa rý lý per for - mans la lig de üst sý ra lar da ki ye ri ni ko ru yor. Sa rý-la ci vert li e kip 30 maç ta ra kip fi le le ri 61 kez ha va lan dý rýr ken, ka le sin de i se 14 gol gör dü. Bu sü re de Ka dý köy'de en fark lý ga li bi - ye ti ni ge çen se zo nun 33. haf ta sýn da An ka ra gü cü'nü 6-0 ye ne rek a lan Fe ner bah - çe, yi ne ge çen se zon ilk haf ta ma çýn da Me di cal Park An tal yas por'u 4-0, 13. haf ta sýn da da Bu cas - por'u 5-2'lik fark lý skor lar la mað lup et ti. Sa rý-la ci vert li fi le le re 22 ay lýk pe ri yot ta Ma ni sas por 3, Es ki þe hirs - por, Bu cas por, Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di yes por ve An ka ra gü cü 2'þer, Be þik taþ ve Trab zons por da 1'er gol at tý. Fe ner bah çe Tek nik Di rek tör lü ðü gö re vin de 2. se zo nu nu ge çi ren Ay kut Ko ca man, ta ký mýy la Ka dý - köy'de lig de ye nil gi ya þa - ma dý. Sa rý-la ci vert li ta kým, Ko ca man yö ne ti min de Ka - dý köy'de 24 lig mü ca de le si - ne çý kar ken, 19 ga li bi yet ve 5 be ra ber lik al dý. Trabzon'dan Zokora tepkisi TRABZONSPOR Ku lü bü'nden ya pý - lan a çýk la ma da, Tür ki ye Fut bol Fe - de ras yo nu Di sip lin Ku ru lu'nun Ga - la ta sa ray i le oy na nan mü sa ba ka da kýr mý zý kart gö ren bor do-ma vi li fut - bol cu Di der Zo ko ra'ya 3 maç ce za ver me si nin a da let li bir ka rar ol ma dý - ðý be lir til di. Bor do-ma vi li ku lü bü - nün in ter net si te sin den ya yým la nan a çýk la ma da, fa ul ol du ðu bi le tar tý þý - lan bir po zis yo nun ar dýn dan o yun - dan a tý lan ve Genç ler bir li ði ma çýn da gö rev al ma yan Zo ko ra'nýn ö zel lik le Fe ner bah çe mü sa ba ka sý ön ce sin de böy le si ne a ðýr bir ce za ya çap tý rýl ma - sý nýn ma ni dar ol du ðu belirtilerek, þu i fa de ler kul la nýl dý: ''Böy le si bir ka ra rý ve ren he ye te an cak Fe ner bah çe ge nel ku rul ü ye si o lan ve ce bin de bu ku lü bün kar tý ný ta þý yan bir baþ kan li der lik e de bi lir. Da ha ya kýn ta rih te, Fe ner bah çe li A - lex i le Ga la ta sa ray lý i ki o yun cu El - man der ve En gin Bay tar ör ne ði or ta - da du rur ken, bu o yun cu la rýn iþ le dik - le ri ha ta la ra rað men a de ta Trab - zons por ma çý na ye tiþ ti ril me si ne ö - zen gös te ri lir ken, son Zo ko ra ka ra rý is ter is te mez ka fa mýz da ki so ru i þa - ret le ri ni ar týr mýþ týr. Türk fut bo lu bu gü ne ka dar ka rar lar an la mýn da ne çek tiy se sa ha i çi ve dý þýn da ki çif te stan dart tan çek miþ tir. O yun cu muz - la il gi li ve ri len PFDK ka ra rý da bu çif te stan dar dýn dik a la sý dýr. Türk fut bo lu di sip lin an la mýn da cid di ka - rar la rýn e þi ðin de dir, an cak ar týk a pa - çýk gö rül mek te dir ki bu ka rar lar mev cut Di sip lin Ku ru lu'yla a lýn dý ðý tak dir de is ter is te mez her za man tar týþ ma lý o la cak ve ka mu o yu nu tat - min et me ye cek tir.'' Futbol yorumcusu Erman Toroðlu'nun bir televizyon programýndaki, Bursaspor'la ilgili sözlerine tepki gösterildi. Bursa'da Erman Toroðlu'na büyük tepki var nbursasporlu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (BURSÝAD) Baþkaný Turgut Topçu, futbol yorumcusu Erman Toroðlu'nun bir televizyon programýndaki, Bursaspor'la ilgili sözlerine tepki gösterdi. Topçu, Toroðlu'nun Bursaspor-Fenerbahçe karþýlaþmasýnýn ardýndan katýldýðý televizyon programýnda Bursaspor'la ilgili sözlerine iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Toroðlu'nun sarf ettiði sözleri ''son derece yakýþýksýz'' olarak nitelendiren Topçu, ''Toroðlu'nun milyonlara yansýyan sözlerinin, ne futbol yorumculuðuyla, ne de spor ahlakýyla bir ilgisi var. Televizyon yöneticilerinin artýk bu derece seviyesizleþen kiþilere prim vermemelerini istiyoruz'' ifadesini kullandý. Topçu, þunlarý kaydetti: ''Erman Toroðlu'nun sözleri bir futbol yorumu olmadýðý gibi kullandýðý dil ve benzetmelerle de haddini aþmýþtýr. Sözleri bir maçý ve oyunu yorumlamanýn ötesinde þov adýna seviyesizleþmedir. Kullandýðý dilin ne futbol yorumculuðuyla ne de spor ahlakýyla bir ilgisi var. Ne acýdýr ki Türk futbolunun kaostan geçtiði bu günlerde bu örneklerle futbol yorumcularýnýn kalitesi ve seviyesi de gözler önüne seriliyor.'' Güreþ Milli Takýmý Antrenörü Fevzi Þeker topraða verildi nkalp krizi sonucu hayatýný kaybeden Güreþ Milli Takýmý Antrenörü Fevzi Þeker, son yolculuðuna uðurlandý. Kocatepe Camii'nde ikindi namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýna Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, eski bakanlardan Murat Baþesgioðlu, ailesi, yakýnlarý, öðrencileri ve spor camiasýndan çok sayýda kiþi katýldý. Fevzi Þeker'in eþi ve annesi, cenaze namazý öncesi Türk bayraðýna sarýlý tabuta sarýlarak uzun süre gözyaþý döktü. Fevzi Þeker'in annesi tabutu okþarken "Oðlum kimse sýrtýný yere getiremedi ama kalbine yenildin." dedi. Þeker, cenaze namazýnýn ardýndan Karþýyaka Mezarlýðý'nda topraða verildi. Türk hakemler Avrupa'da 5,5 ayda 43 maç yönetti ntürkýye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada Türk hakemlerin, son 5.5 ayda 43 uluslararasý maç yönettiði belirtildi. Açýklamada, ''FIFA kokartlý hakemlerimiz, 30 Haziran - 15 Aralýk 2011 arasýndaki son 5.5 aylýk dönemde 43 uluslararasý karþýlaþma yöneterek büyük bir baþarý gösterdi.'' denildi. 7 FIFA kokartlý hakem 37 maça çýkarken, FIFA kokartlý 3 kadýn hakemden Dilan Deniz Gökçek (3), Kadriye Gökçek (2) ve Hilal Tuba Tosun Ayer (1) olmak üzere toplamda 6 karþýlaþma yönettiði belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: ''Bu 37 maçýn 19 u UEFA Þampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarý olurken, resmi ve hazýrlýk milli maçlarýnýn sayýsý da 18 i buldu. 14 milli maçýn 5 tanesini ise Kolombiya da yapýlan 20 Yaþ Altý Dünya Kupasý nda Cüneyt Çakýr ýn yönettiði maçlar oluþturdu. Voleybolda Beþiktaþ- F.Bahçe derbisi bugün nbeþýktaþ Kadýn Voleybol Takýmý oyuncusu Yeliz Baþa, baþarýya aç bir takým olduklarýný kaydederek bugünkü karþýlaþmada Fenerbahçe Universal'ý yenmek istediklerini söyledi. Yeliz Baþa, siyah-beyazlý kulübün internet sitesine yaptýðý açýklamada, Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde bugün saat 17.30'da baþlayacak karþýlaþmada, Fenerbahçe Universal'ý yenmek istediklerini söyledi.

15 Y SPOR 15 Bakan Kýlýç'tan salon inþaatýna ikinci baskýn Ataköy'de inþa edilen Dünya Salon Atletizm Þampiyonasý'nýn, ilk etapta Sinan Erdem Spor Salonu nda yapýlmasý planlanmýþ, salonun Dünya Güreþ Þampiyonasý ve Dünya Tenis Þampiyonasý (WTA) na tahsis edilmesi üzerine yeni bir salon inþaatýna baþlanmýþtý. FOTOÐRAF: CÝHAN GENÇLÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, 9-11 Mart ta rih le ri a ra sýn da Dün ya Sa lon At le tizm Þam pi yo na sý nýn ya pý - la ca ðý A ta köy de ki sa lon in þa a tý na i - kin ci bir bas kýn dü zen le di. 27 Ka - sým da med ya ya ve yük le ni ci fir ma ya ha ber ver me den sa lon in þa a tý na gi de - rek in ce le me ler de bu lu nan Ba kan Ký - lýç, 18 gün lük bir a ra dan son ra i kin ci kez sa lon in þa a tý ný de net le di. Ba kan Ký lýç, i kin ci de net le me yi Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý Müs te þa rý Doç. Dr. Ha kan Hak ye mez, Spor Ge nel Mü dü - rü Meh met Bay kan, Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ta mer Taþ pý nar, Tür ki ye Mil li O lim pi yat Ko mi te si Baþ ka ný Prof. Dr U ður Er de ner ve Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu i le bir lik te ger çek leþ tir di. 18 gün lük a ra dan son - ra ya pý lan i kin ci de ne tim so nun da sa - lon in þa a týn da ki de ði þim her ke sin dik - ka ti ni çek ti. Ba kan Ký lýç, sa lo nun O - cak so nu na ka dar tes lim e di le ce ði müj de si ni ver di. Böy le ce sa lo nun þam pi yo na ön ce si test ya rýþ la rý na bi le ye tiþ me si o la nak lý ha le gel di. A ta - köy de in þa a tý de vam e den sa lo nun Dün ya At le tizm Þam pi yo na sý na ye - tiþ me ye ce ði ne i liþ kin ba sýn da çý kan ha ber ler ü ze ri ne 27 Ka sým da sa lon in þa a tý ný ha ber ver me den de net le yen ve yük le ni ci fir ma yý u ya ra rak i þi ta ah - hüt e di len sü re de bi tir me le ri ni is te yen Ba kan Ký lýç, 18 gün lük bir a ra dan son ra i kin ci kez sa lon in þa a tý na bas kýn gi bi ye ni bir de net le me de bu lun du. Mü te ah hit fir ma dan sa lon in þa a tý i le bil gi a lan Ba kan Ký lýç, fir ma yet ki li le - rin ver di ði bil gi le rin ar dýn dan sa lo nu - nun þam pi yo na ya ye ti þe ce ði ni söy le di. Gün de 300 iþ çi nin 18 sa at ça lýþ tý ðý te - sis bi tim a þa ma sý na gel di. Böy le ce, sa - lo nun 9-11 Mart ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak Dün ya Sa lon At le tizm Þam - pi yo na sý na ev sa hip li ði yap ma sý nýn ö - nün de en gel kal ma dý ðý i le ri sü rül dü. F.BAHÇE ÜLKER ÜZDÜ THY AVRUPA BASKETBOL LÝGÝ'NDE 9. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI. ANADOLU EFES'ÝN ARDINDAN GALATASARAY MEDÝCAL PARK DA TOP 16 VÝZESÝ ALIRKEN, FENERBAHÇE ÜLKER TOP 16 FIRSATINI SON MAÇA BIRAKTI. THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçlarý tamamlandý. Anadolu Efes'in ardýndan, 9. hafta maçýnda Union Olimpija'yý yenen Galatasaray Medical Park da Top 16 vizesi alýrken, Fenerbahçe Ülker, Top 16 þansýný son A GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1.Bennet Cantu Fenerbahçe Ülker Olympiakos Caja Laboral Gescrap BB Nancy Caja Laboral: 90 - SLUC Nancy: 55 Fenerbahçe Ülker: 70 - Gescrap BB: 80 Olimpiakos: 86 - Bennet Cantu: 61 B GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1.CSKA Moskova Panathinakos Unicaja Brose Baskets Zalgiris Kaunas KK Zagreb CSKA Moskova: 91 - Panathinaikos: 75 KK Zagreb: 67 - Unicaja: 82 Brose Baskets: - Zalgiris Kaunas: maça býraktý. Sarý-lacivertli ekip, A Grubu'ndaki 9. hafta maçýnda, sahasýnda Ýspanya temsilcisi Gescrap Bizkaia Bilbao Basket'e yenilerek, grubunda 14 puan ve averajla 2. sýrada yer aldý ve tur atlama þansýný son haftaya erteledi. C GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1.Real Madrid Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes Partizan Emporio Armani Belgacom Spirou Emporio Armani: 88 - Belgacom Spirou: 53 Real Madrid: Partizan: 83 Maccabi Electra:96 - Anadolu Efes:57 D GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P AV. 1.Barcelona Regal Montepaschi Siena Unics Kazan Galatasaray M. Park Aseco Prokom Union Olimpija Galatasaray M Park: 80 - Union Olimpija: 59 Unics: 68 - Asseco Prokom: 41 Montepaschi Siena: 77 - Barcelona Regal: 74 SÜPER LÝG'DE BU HAFTA Bugün: Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayýs) Karabükspor-Mersin Ýd. (Necmettin Þeyhoðlu) Eskiþehirspor-Kayserispor (Eskiþehir Atatürk) Bursaspor-MPAntalyaspor (Bursa Atatürk) 18 Aralýk Pazar: Ýstanbul B.Bel.-Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) Manisaspor-Gençlerbirliði (Manisa 19 Mayýs) Samsunspor-Beþiktaþ (Samsun 19 Mayýs) Fenerbahçe-Trabzonspor (FB Þükrü Saracoðlu) BANK ASYA 1. LÝG'DE PROGRAM Bugün: Kartalspor-Adanaspor (Kartal) Denizlispor-Gaziantep B. Belediye (Denizli Atatürk) 18 Aralýk Pazar: Karþýyaka-Akhisar Belediyespor (Alsancak) Tavþanlý Linyitspor-Kasýmpaþa (Tavþanlý Ada) Ýstanbul Güngörenspor-Giresunspor (Yahya Baþ) Konyaspor-Göztepe (Konya Atatürk) Sakaryaspor-Kayseri Erciyesspor (Sakarya Atatürk) Bucaspor-Elazýðspor (Yeni Buca) 19 Aralýk Pazartesi: Çaykur Rizespor-Boluspor (Yeni Rize Þehir) BEKO BASKETBOL LÝGÝ'NDE BU HAFTA Bugün: Fenerbahçe Ülker-Olin Edirne (Sinan Erdem) Mersin B.Belediyesi-Aliaða Petkim (Edip Buran) Trabzonspor-TOFAÞ (Hayri Gür) Türk Telekom-Banvit (Ankara) Pýnar Karþýyaka-Erdemir (Karþýyaka) Beþiktaþ Milangaz-Galatasaray MP (Sinan Erdem) 18 Aralýk Pazar: Bandýrma Kýrmýzý-Hacettepe Üni. (Kara Ali Acar) Antalya B. Bel.Anadolu Efes (Antalya Atatürk) EKRANDA BUGÜN Ankaragücü-Gaziantepspor Lig TV Eskiþehirspor-Kayserispor Lig TV Kartalspor-Adanaspor TRT Freiburg-Borussia Dortmund TRT HD Mallorca-Getafe NTV Spor Denizlispor-G.Antep B. B. TRT Anadolu Bursaspor-Antalyaspor Lig TV Schalke 04-Werder Bremen TRT HD Atletic Bilbao-Zaragoza NTV Spor Sevilla-Real Madrid NTV Spor POTADA BEÞÝKTAÞ-G.SARAY DERBÝSÝ BEKO Basketbol Lig 10. haftasý ezeli rakipler Beþiktaþ Milangaz ile Galatasaray Medical Park arasýndaki derbi maça sahne olacak. Siyah-beyazlý kulübün isteðiyle Sinan Erdem Spor Salonu'na alýnan dev maç bugün saat 19.30'da baþlayacak.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı