CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel köy çal flmalar n n üçüncüsü Hopa da devam ediyor Sayfa 7 Avrupa Yüksük Ö retim Pazar na Do ru Sayfa stanbul YDG toplant lar deneyimlerinden Sayfa 27

2 10 A ustos ta Mehmet Nezir Çirik, arkadafl Arif K l nç la birlikte saat civar nda Demirbafl Sokak ta resmi ve sivil polislerce durdurulup aran r. ki arkadafl n üzerinden çak ç k nca Taksim Polis Merkezine götürülür. ki arkadafl n önüne getirilen tutanakta kimli- ini göstermemek ve direnmek yazar. Tutana imzalamayan iki arkadafl, bir de nezarette sigara içince dayak yerler. ki arkadafl n, kendi istedikleri gibi tutanak haz rlanmas ndan sonra hastaneye götürülmeden serbest b rak l rlar. Karakol ç k - fl nda kendini yere at p ba ran K l nç ve arkadafl devriye gezen polislerce dövülür. Hastaneye götürme bahanesiyle araca konularak Dolapdere de bir yol kenar na b - rak l rlar. Kendi olanaklar yla Taksim lk Yard m Hastanesi ne giden iki arkadafl, polislerin hastaneye gelmesiyle zorla d flar ç kar l rlar. Bir gün sonra iki arkadafl stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi nde muayene olur. Burada verilen geçici raporda, okspital bölgede (kafa) hassasiyet, sol hemitoraksta (sol gö üs alt ) üç santimetrelik ekimoz (morart ), yayg n bat n (kar n) hassasiyeti saptan r. leri tetkik ve tedavi için yat r lan Çirik in dala patlad için ameliyatla dala al n r. Yukar da anlatt m z olay, ne bir sinema filminin bir karesi ne de herhangi bir roman n sayfalar ndan aktarmad r. Bu anlatt klar m z yaflad m z ülkenin bir gerçekli idir. Ve sadece tekil bir olay da de- ildir. Biliyoruz ülkemizi yönetenler her zaman için bu tür olaylar münferit olarak ele alm fl ya da kolluk kuvvetlerine iftira olarak yorumlam fllard r. Ancak gerçeklik, ülkemizi yönetenleri hep yalanlamaktad r. Belki hat rlars n z, AB ye üyelik sürecinde ç kart lan uyum yasalar n n birini teflkil eden Polis Vazife ve Salahiyetleri kanunu kolluk kuvvetlerinin hareket alan - n görece k s tlam flt. Hatta o dönem baz burjuva ayd nlar ç kart lan kanunlar demokratik devrim diye nitelendirmiflti. Kolluk kuvvetleri, hareket alanlar n k s tlayan yasalar n her seferinde, ellerini kollar n ba lad n, suçlulara! karfl bir fley yapamad klar n dillendirip duruyorlard. Egemenlik alanlar na yönelik bu ufak ad m dahi kabullenemiyorlard. Televizyon kameralar eflli inde eve giren h rs zlar nas l yakalayamad klar n! izletiyorlard bizlere. Bu gösteride sahibinin sesi olan burjuva medya da üzerine düflen gösterim rolünü yerine getirmekte zorlanm - yordu. Nitekim kolluk kuvvetlerinin bu çabas sonuçsuz kalmam fl, polis-burjuva bas n ablukas nda 1 Haziran 2007 de Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu de ifltirilerek, kolluk kuvvetleri özledi i, hasret kald hareket serbestli ine sahip oldu. Elleri kollar serbest kalan polis de tüm h z yla, serbestli in gere ini yerine getirmektedir. 1 Haziran dan bu yana kolluk kuvvetlerinin halka yönelik sald r lar da artm flt r. Kald ki, iflkenceler sadece 1 Haziran dan bu yana artmamaktad r. flkence bu topraklarda bir devlet politikas olarak var olmufltur. AB uyum yasalar ndan sonra da bu topraklarda iflkence ve kötü muamele var olmufltur. Sadece o dönem yaflanan var olan iflkencelere bir k l f bulma çabas yken, flu anki daha pervas zca yapma, hesaps z kitaps z halka sald rma giriflimidir. flkence bu topraklar üzerinde ülkemiz egemenlerinden farkl düflünen insanlar yola getirme yöntemidir. flkence, ülkemizdeki e itim sisteminde ö rencileri yola getirmek için verilen dayak cezalar - n n, eti senin kemi i benim anlay fl n n evrimleflmifl ve di er halk s n f ve katmanlar na uygulan fl biçimidir. flkence ve kötü muameleyle mücadele, ülkemizdeki Yeni Demokrasi mücadelesinin bir yönünü oluflturmaktad r. Faflizmin hüküm sürdü ü ülkemizde, iflkence ve kötü muamelenin son bulmas imkâns zd r. Ancak bu, devran n tersine dönmesiyle mümkündür. Bu bir genel do ru olarak anlaml d r. Ancak buna karfl mücadelenin sadece devrime ba lanmas eksik bir yaklafl m olacakt r. Bu yüzden 1 Haziran 2007 de de ifltirilen Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu de ifltirilmeli, iflkence ve kötü muamele edenler süratle cezaland - r lmal d r. Elbette bu bir taleptir, bu talebi daha gür sesle hayk rmak, ne kadar örgütlü oldu umuzla birebir ilgilidir. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu na hay r! stanbul dan bir YDG li Dipnot: 1 Sadece son üç ayda stanbul da savc l a giden flikâyetler flöyle: 29 Temmuz da Avukat Muammer Öz, Moda da oturdu u s rada kimlik soran polislerce tartakland. Muammer Öz ün burnu k r ld. 26 Temmuz da gazeteci Serkan Tekpetek fiiflhane de zorla sokuldu u polis arac nda 10 u aflk n polis taraf ndan dövüldü. 14 Haziran da, Ümraniye de h rs zl k iddias yla gözalt na al nan Mustafa Kükçe, 5 Haziran da Çakmak Karakolu ndan yürüyemeyecek halde Ümraniye Adliyesi ne ç kar ld. Cezaevine konulan Kükçe, kald - r ld hastanede öldü. 10 Haziran da transseksüel Öznur Da, Tarlabafl nda sivil polislerden dayak yedi. 8 Haziran da ifladam Sezai Yakar, trafik polislerince durduruldu. Taksim Polis Merkezi nde dövülen Yakar n burnu k r ld. 5 Haziran da transseksüel Esmeray Beyo lu Emniyet Müdürlü ü önündeki iki polisçe dövüldü. 2 Veriler Radikal gazetesinden al nm flt r. GÜZEL ve DAH B ZE NEY FADE ED YOR? Emperyalist kapitalist sistemin yaratt burjuva yoz kültürle toplumun temel dinami i olan gençlerin giderek bilinçsizlefltirildi ini, kendi kimliklerinden ar nd r ld n ve gelece ini düflünmeyen beyinleri uyufluk varl klar haline getirildiklerini görüyoruz. Gerici sistem, yoz kültürünü gençlere empoze etmeye çal flmakta, böylece onlar toplumun gerçeklerinden ve sorunlar ndan uzaklaflt rarak, çark na hizmet ettirecek bireyler haline getirmektedir. Bunun d fl nda cinsiyet ayr mc l ve kad nlar n metalaflt r lmas da bu çürük sistemin ürünüdür. Öyle ki bunlar TV programlar nda bile görmekteyiz. Özellikle Show TV de yay nlanan ve geçti imiz süreçte yay ndan kald r lan GÜZEL ve DAH adl yar flma program nda bunu aç kça görmekteyiz. Kad n n afla lanmas ndan ve kad n n metalaflt r lmas ndan tutun da cinsel bir obje olarak sunulmas na kadar birçok konuda kad n n ön plana ç kar ld bir program. Erkeklerin ak ll ve yarat c, kad nlar n ise aptal olarak sunuldu u bir program. Sorular do ru yan tlayamayan kad nlar n masaya ç kart l p dans ettirilmeleri ise kad n n afla lanmas ndan ve nesne olarak görülmesinden baflka ne ifade edebilir? Tabii ki bu durum ülkemizde egemen olan sistemin burjuva feodal kültürüyle karfl m za ç kard ilk örnek de ildir. Bununla birlikte çeflitli magazin program yla insanlar televizyon bafl nda yozlaflt r lmakta, bireysellefltirilerek kendisine tehlike olmaktan ç kar lmaya çal fl lmakta. Tabii ki biz kad n sorununun sonuçlar ndan olan afla lanmay, cinsel bir meta olarak görülmeyi yaln zca GÜZEL ve DAH de ya da kad n meta olarak gösteren programlarda görerek yan lg ya düflmemeliyiz. Bu sorunu sistem sorunu olarak görmeli ve savafl m z do rudan sisteme, onun burjuva yoz karargâhlar na karfl vermeli ve teflhirimizi yapmal y z. Kendi kurtuluflumuz için edilgenlikten s yr lmal, s n f mücadelesi içinde özne olarak halk kültürümüzü sahiplenerek sisteme karfl tehlikeli olmaya devam etmeliyiz. Yani kurtuluflun devrimde oldu unu görmeliyiz. Mu la YDG SORUN VARSA ÇÖZÜM B Z Z! Oldukça hareketli ve bir o kadar da çat flmal bir dönemden geçiyoruz. 22 Temmuz genel seçimleri ve sonras ndaki geliflmeler, büyük bunal mlara gebe TC nin kendini yenileme çabas yla örtüflüyor. Böylece daha a r ve sanc l bir süreç öncesinde halk n onay n alan egemenler ve onlar n sözcüsü durumundaki siyasi partiler, kendilerince yenilenerek, güvenoyu alarak bask ve hak gasplar na devam edecekler. % 46 oy oran yla birinci olan AKP, neredeyse oy kullanan her iki kifliden birinin oyunu alm flt r y l nda yaflan lan a r krizin ard ndan hükümet kuran AKP, icraat dönemi boyunca öncellerinden hiçbir fark olmaks z n son h zla özellefltirmelere, emperyalist patentli yasalara sar lm fl, halka yönelik bask konusunda baflkalar n aratmam flt r. Yaflam kalitesinin her geçen sene düfltü ü, açl k ve yoksulluk s n r n n her sene artt, özellefltirmelerin ara vermeksizin devam etti i bu süreçte ne olmufltu da AKP, yine birinci parti olarak 2007 genel seçimlerinden ç kabilmiflti? 2002 y l nda yaflanan a r ekonomik ve siyasal kriz sonras nda egemenler yeni bir partiye ihtiyaç duymufllard krizinin halkta yaflatt öfkeyi dindirmek ve yenilenmek için düzenlenen seçimlerde iflte bu yeni ve y pranmam fl parti AKP olarak belirlenmiflti. Liderinin, ald cezalar nedeniyle seçimlere giremedi i, mazlumun yan nda görünen ve dini oldukça etkin olarak kullanan AKP, 2002 de ald oylarla tek bafl na hükümeti kurabilmifl, 2002 öncesi hükümeti oluflturan partiler ise meclise dahi girememifllerdi. Bu dönemde de AKP, özellikle cumhurbaflkanl seçimleri, laiklik tart flmalar ve emperyalizm ile onun yerli uflaklar n n tam deste i ile girdi i seçimlerden birinci parti olarak ç kabilmifltir. Laiklik söylemini dilini pelesenk eden CHP ve ordunun yürüttü ü karfl propaganda da AKP ye sempati olarak geri dönmüfltür. Çeflitli kurulufllar n yapt anketlere bak ld nda AKP ye oy verenler de dahil olmak üzere asl nda büyük bir kesim kötünün iyisi anlay fl yla oy vermifltir. Buradan ç kar labilecek en net sonuç, halk m z n gerçekten de kendisi için do ru olan halen arad olmaktad r. Bu nedenle büyük bir kesim yeni bir siyasi partiye ihtiyaç vard r dahi demektedir. Halk m z n oluflturulan rekabet durumu içerisinde kendisine en yak n gördü ü partiye oy verdi i anlafl l r olmakla beraber büyük bir kesimin bir fley de iflmeyecek fleklinde görüfl bildirmesi devrimcilere verilebilecek en net mesajd r. Bu seçimlerde öne ç kan bir di er konu da tüm çabalara ra men baz suni gündemlerin halk n gündemine fazlas yla girmemifl olmas d r. Cumhuriyet elden gidiyor yaygaras n n yeri gö- ü sard, laiklik mesajlar n n arka arkaya savruldu u, milliyetçili in pohpohland bu dönemde CHP ve MHP nin kopar lan yaygaraya de ecek kadar oy alamam fl olmas dikkate de erdir. Emperyalistlerin yüzünü AKP ye dönmüfl olmas n n elbette ki bu oran n düflük olmas nda önemli bir pay bulunmaktad r. Naml katil, siyasetin de iflen yüzü Mehmet A ar n ise meclise girifl vizesi alamam fl olmas, h zl ca de iflen görüfllere halk n inanmad n n aç k bir kan t olmufltur. Seçimlerden aylar önce ulusal harekete yönelik yapt aç klamalarla demokratl n kan tlayan A ar, ulusal hareketin gerçeklefltirdi i taktik sald r lar n ard ndan maskesini ç karm fl ve ben terörü alt ayda bitiririm demifltir. Yine Saadet Partisi ve vaatleriyle seçim sürecini renklendiren Genç Parti ise oldukça önemsiz oranlarda oy alarak seçim sand na gömülmüfllerdir. Bu seçimlerin belki de en s ra d fl olay, DTP nin ba ms z adaylar ç kararak meclise girmesi hatta grup kurabilecek duruma gelmifl olmas d r. Buna ra men özellikle seçimlerden sonra DTP li vekillere yönelik d fllama siyaseti h z n kaybetmeden devam etmektedir. Seçimlerden önce yaflanan tüm engellemelere ve seçimlerden sonra da devam eden d fllama siyasetine ra men DTP nin ilginç uzlaflma çabas da dikkat çekici durumdad r. Son olarak 30 A ustos resepsiyonuna da davet edilmeyen DTP li vekillerin makul s n rlar içinde görülmedi i bir kere daha anlafl lm flt r seçimlerine göre seçimlere kat l m oran artmas na ra men kat lmama tavr gelifltirenlerin daha dikkat çekici bir durum oluflturdu unu söyleyebiliriz. Özellikle ülkenin çeflitli yerlerinden köylülerin topluca gerçeklefltirdi i boykot tavr ve flikayetlerinin seçimlere giren partilerce giderilemeyece ini söylemeleri bu duruma örnek olarak verilebilir. Seçimlere kat lma oran bu sene % 84 le s n rl kalm flt r. %16 l k kat lmama oran n n yan s ra 1 milyonun üzerinde de geçersiz oy ç km flt r. Elbette ki bu seçimler özellikle baz köylerin gelifltirdi i boykot tavr vesilesiyle bizler aç s ndan da umut verici ayr nt lar tafl maktad r. Halka ve halk gençli ine yönelik sald r - lar konusunda de iflen bir fley olmad /olmayaca aç kt r. Bu nedenle önümüzdeki dönemde örgütlenme çal flmalar nda daha fazla olana n karfl m za ç kaca n söyleyebiliriz. Faflizmin kadrosu: Hallaço lu TTK Baflkan Yusuf Hallaço lu nun yapt bilimsel (!) araflt rmalara dayanarak Kürtlerin % 30 unun Türkmen, Kürt Alevilerin bir k sm n n da maalesef Ermeni oldu unu iddia etmesi, geçti imiz ay n en çok tart fl lan konular ndan birisi oldu. Kafatasç l n modern ve son örne ini gösteren Hallaço lu na MHP d fl nda kimse de destek vermedi ten beri TTK Baflkan olan Hallaço lu nun görevini lay k yla yerine getirdi i, bu son araflt rmada da bir kere daha kan tland. Elinde Dönme Ermenilerin listesinin de oldu unu söyleyen Hallaço lu, TTK baflkan ndan çok adeta bir istihbaratç ya benziyor. Sadece bu aç klamaya bakarak dahi y llard r faaliyetini sürdüren TTK adl kurumun ne kadar bilimsel ve objektif oldu u bir kere kan tlanm fl durumdad r. Kap daki ekonomik kriz Cumhurbaflkanl seçimleri tart flmalar yla su yüzüne ç kan baz anlaflmazl klar n gelinen aflamada durulmufl gibi görünmesinin, sistemin rahat bir nefes almas na neden oldu unu söyleyebiliriz. Buna ra men geçti imiz ay içerisinde Amerika borsas nda yaflanan düflüfl Türkiye den yüksek miktarda s cak paran n çekilmesine neden oldu. Sadece bir iki gün içerisinde yaflanan bu geliflmelerin ard ndan TC ekonomisinin darmada n olmas düflündürücüdür. Tarihindeki en yüksek düzeyde s cak para stokuna sahip olan TC nin özellikle önümüzdeki dönemde kayna yabanc olan bu paran n çekilmesiyle çok daha kötü günler yaflayaca aç kt r. Aç kça görülece i üzere ekonomideki her dalgalanma ve kriz, emekçilerin aleyhinedir. Halk m z n daha fazla hak gasp ve daha fazla fakirleflmeyle yüz yüze kalaca n görmek için ekonomist olmaya gerek yok. Geliflen krizin sistem içerisinde nas l yank bulaca n ise önümüzdeki günlerde görece iz. Son aylarda emek cephesinde de yeni hareketlenmeler yaflanmakta. Hava fl ile THY yönetimi aras ndaki anlaflmazl k da patronlar n tüm bask s na ve gördükleri kabuslara ra men sendikan n kararl durufluyla görece makul bir anlaflma ile sonuçland. Yine tekstil sektöründe haz rl klar bafllayan grev ve kamu emekçilerinin son noktada ücret üzerinden hükümetle anlaflamam fl olmas emek cephesindeki hareketlili in aç k iflaretleridir. Bütçede kamu emekçilerine ayr lan pay n, insani yaflam standartlar n n oldukça alt nda olmas, görüflmeleri sürdüren Kamu Sen ve Memur Sen i bile zor durumda b rakm flt r. KESK ise sürece yürüyüfllerle ve bas n aç klamalar yla bafllam flt r. flçilerin ve kamu emekçilerinin hakl mücadelelerini takip ederek geliflen eylemliliklerde yer almak sürecin bize yükledi i görevlerden birisidir. Ö rencilerin de il sistemin notu s f r Geçti imiz aylarda yap lan ÖSS, OKS ve KPSS s navlar n n sonuçlar, ortaya geçti imiz senelerden çok farkl bir tablo ç karmam flt r. ÖSS de tam puan alanlar n say s artm fl olsa da as l dikkat çekici olan s navdan s f r alanlar n say s n n neredeyse ikiye katlanm fl olmas d r. Ayn durum, OKS için de geçerlidir. Bu s navlarla zaten halk gençli inin gelece ine kota koyanlar n bir de üst üste teknik hatalar yapmas, s navlara girenleri ve ailelerini ç ld rtm flt r. Her geçen sene daha fazla umutsuzluk nedeni olan ÖSS, OKS ve KPSS nin seçim döneminde verimli bir vaat konusu oldu unu gördük. ÖSS nin kalkaca n söyleyen tüm partilerin, yerine nas l bir sistem getireceklerini aç klamamalar, adeta halk gençli iyle alay edildi inin göstergesi olmufltu. Yine AKP nin seçimlerden önce KPSS sonucuna göre 30 bin ö retmen atayaca z vaadinin de bir kand rmaca oldu u ortaya ç kt. KPSS sonucunda 20 bin ö retmen atanm fl ve di- er 10 bin ö retmenin sene içerisinde atanaca duyurulmufltur. Oysaki her sene dönem ortas nda atanan ö retmenler daha sonra aç klan rken tamamen seçim yat r m düflünülerek yüz binlerce gencin duygular yla, umutlar yla ve gelecekleriyle oynanmaktan çekinilmemifltir. Böylesi manevralarla k sa dönemli kârlar elde etmenin derdinde olanlara en güzel cevab halk m z ve halk gençli i mutlaka verecektir. Nitekim KPPS ma duru gençlerin kendili- inden tepkileri de bunun habercilerindendir. Tar m iflçilerine reva görülen s k nt lar n hesab n soraca z Halk m z n yaflad s k nt lar gösteren bir di- er veri de tar m iflçili i say s ndaki art flt r. Kurakl k ve tar m n tasfiyesi sonucu zaten ürünün azald bu dönemde tar m iflçili- indeki art fl, birçok kiflinin ifl umuduyla gitti i yerlerden eli bofl dönmesine neden olmufltur. Özellikle f nd k toplama ifline bu sene geçen seneye oranla çok daha fazla kiflinin gelmesi, mevsimlik iflçilerin daha fazla ma dur olmas na neden olmufltur. Her sene kamyonlara doldurularak tafl nan mevsimlik iflçilerin hiçbir sosyal güvenceleri olmadan kar n toklu una çal flmalar, sosyal adaletsizli in belirgin örneklerindendir. Bu sene de kamyon kasalar nda can veren onlarca tar m iflçisinin bir iki gazete haberi olmaktan öte bir de- eri olmam flt r. Egemen sistemin kolayca vazgeçti i mevsimlik iflçilerinin biriken canlar asla akl - m zdan ç kmamal d r. Ö renci gençlik içinde YDG yi güçlendirelim Her sene oldu u gibi bu sene de tüm aksi söylemlere ra men zorunlu ba fllar toplanmaya devam etti. Örgütümüzün bu konuya yeterince de inmemesi, bu alanda yaflanan soyguna göz yummas kabul edilebilir de ildir. Halk m z n ve halk gençli inin bu kadar birikmifl s k nt s na eklenen her konunun daha fazla öfkeye yol açaca ortadad r. Halk n biriken öfkesini örgütlü bir güce dönüfltürmek ise bizlerin ellerindedir. Bu nedenle liselerde ve üniversitelerde okullar n aç ld bu dönemi hareketli ve disiplinli geçirmemiz gerekmektedir. Özellikle YDG anlay fl n tekrar tart flt m z bu dönemde, anti-faflist anti-emperyalist kitlelerin kendilerini ifade edebilecekleri bir örgüt olarak YDG nin anlat lmas, halk gençli- ine tafl nmas ve halk gençli inin YDG toplant lar na srarla davet edilmesi gerekmektedir. fiabloncu olmadan, birim çal flmas n n önemini unutmadan her okulun, her s n f n, her kampüs bahçesinin YDG toplant lar için verimli bir mekan olarak kullan lmas, yerelde ortaya ç kan sorunlara bu toplant larda kitle ile birlikte çözümler üretilmesi, çeflitli pratikler örgütlenmesi gerekmektedir. Üniversitelerde, liselerde, semtlerde, fabrikalarda, atölyelerde, bahçe ve tarlalarda kaç kifliden olufltu una bak lmaks z n oluflturulan her YDG biriminin, kendi toplant - lar yla, kendi gündemleriyle kurumsallaflaca ve kurumsallaflm fl birimlerin merkezileflmesiyle gerçekten iflleyen ve kitle inisiyatifine dayanan bir YDG ye kavuflulaca ortadad r. Önümüzdeki dönemin YDG aç s ndan yeni fleylere gebe oldu u aç kt r. O halde çal flmalar m z h zland ral m ve kitlelerin hareketlili- ini kendili inden s n rlara hapsetmeyelim. Eylül Eylül 2007

3 Merhabalar, SUNU Aflk ve Kavga Bu ulu namlular n ucunda genç ömürlerini kavgaya sunan savaflç lar; geride b rakt klar sevgililerin ekflimsi nar kokular n da tafl rlar kütüklüklerinde Ve her zaman mavzerin kabzas ndaki orak-çekicin yan bafl nda sevgililerin isimleri de olur çünkü; kavga aflkla do ar, Aflkla büyür! karanl k gecelere bir kibrit çak m gibi düflen savaflç lar yan bafllar nda ölümü tafl salar da k z lc k flerbetini bin kere içseler de yine de yüreklerindeki sevda kandilinin fitilini söndürmezler ve her zaman secdegahlar olur; bilim-felsefe-tarih ve sevgilileri Çünkü; inanc n içindeki öz aflk n kendisidir! Kand ra 2 Nolu F Tipi Hapishanesi den tutsak bir Partizan UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Numan BOZER Bask : Ezgi matbaa Tel: (0212) Da t m: YAY-SAT ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: Bafl Sa l Tar m iflçileri onlar Nas rl elleri, yan k esmer yüzleriyle, k raç kül y n na benzeyen topraktan bir lokma ekmek almak içindir tüm u rafllar. Umut neredeyse ekmek oradad r onlar için. Ya da ekmek neredeyse umut orada. Kamyon kasalar nda, traktörlerin üzerinde ya da flehirleraras otobüslerle geçici ve daha çok zorunlu bir göç onlar n ki. Tabii ki ekme in oldu u yere Yol kenarlar ndaki tarlalarda, bahçelerde gördü ümüz tar m iflçileri... Birkaç ayl na evlerinden ayr l p, para kazanmak için kendilerine geçici ev ler kuran mevsimlik iflçiler... Göçebe hayatlar. Zor hayatlar n, zorlu koflullar n bizden uzak dünyalar n o siyah-beyaz resmi... 9 A ustos günü yine düflmüfllerdi ekmek yoluna. Memleketlerinde ifl ve afl bulamad klar için Ad yaman dan Karadeniz eydi yolculuklar bu defa Daha Karadeniz e ulaflamadan Sival-Kangal Karayolu üzerinde son buldu 22 tar m iflçisinin yaflam. Aralar nda arkadafl m z Ahmet Kurt un 11 akrabas n n bulundu u bu kazada yitirdi imiz tar m iflçilerinin yak nlar na baflsa l diliyoruz. Yeni Demokrat Gençlik BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT:3 DA RE:32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAHALLES, BOZTEPE CAD., BABACAN fihani NO: 9 KAT:1/16 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: Yeni bir say m zla daha birlikteyiz. Dergimizin son süreçte de iflen yay n periyoduna bir düzen getirmek ve dergimizi ay n bafl nda ç karabilmek aç s ndan A ustos say m z yay nlayamad k. Bu nedenle okurlar m zdan özür dileyerek sunuya bafllamak istiyoruz. Bundan sonra dergimizin periyoduna daha fazla özen göstermeyi planl yoruz. Aç kt r ki dergimiz ülkenin dört bir yan ndan onlarca gencin ortak ürünü olarak yay nlanmaktad r. Zengin bir pratik deneyimin de erlendirmesi ve iletilmesi ifllevinin yan s ra ülke ve dünya gündemleri ve devrimci gençlik hareketini yükseltme amaçl örgütsel-politik tart flmalar n da yer ald dergimizin okurlar m zca daha fazla sahiplenilmesi ve daha çok gence ulaflt r lmas faaliyetimizin düzeyinin yükselmesi aç s ndan oldukça önemlidir. Bu nedenle dergimize yaz göndermekten da t m - na her konuda okurlar m z n kolektif bir çaba içerisinde olmas n talep ediyoruz. Bu say m zda okullar n aç lmas na paralel çeflitli araflt rma yaz lar na yer veriyoruz. Bologna süreci, YÖK Stratejisi, OKS üzerine yay nlad m z yaz lar n ilgi çekece ini düflünüyoruz. Daha önceki yay nlar m zda da benzer konulara de inmemize ra men sürecin ciddiyeti ve güncelli i nedeniyle daha derinlemesine bilgiye ihtiyac m z bulunmaktad r. Halk gençli- ine emperyalizmin kötü niyetli planlar n daha net ve daha somut flekilde anlatabilmek, karfl s nda mücadele etti imiz gerici s n flar n planlar n daha derinlemesine anlamak için bu konuyu ifllemeye devam edece iz. Bu say m zda ayr ca bir süredir dergi sayfalar m zda tart flt m z YDG nin kitle çizgisinde s çrama yaratma amaçl yaz lara yer vermeye devam ediyoruz. Bu say m z n özelli i flu ana kadarki tart flmalar ve pratikleri daha detayl ve genel flekilde ele alan ve somut ça r ve önerilerde bulunan bir muhtevaya sahip olmas d r. Bu tart flma aç kt r ki yaln zca YDG nin iç tart flmas de ildir. Kitleye kapal yanlar m z aflmak, kitleleri bizlerden uzaklaflt - ran yönlerimizi, zaaflar m z deflifre etmek ve gençli in gerçek sorunlar üzerinden bir hareketlilik yaratmak aç s ndan sürecin mümkün olan, ulaflabildi imiz en genifl kesimle birlikte de erlendirilmesi, farkl görüfl ve düflüncelerden gençlerin yorumlar n n al nmas, herkesin katk sunmas n n sa lanmas, kitle denetimi ve zaafl yönlerimizin sert bir devrimci elefltirisinin gerçeklefltirilmesi aç s ndan önemli bir yerde durmaktad r. Alanlarda devam eden ve çeflitli özgünlüklerin de ortaya ç kt tart flmalar n merkezi bir YDG konferans ile birlikte ele al nmas, deneyimlerin aktar lmas ve bu konferans n demokratik bir ifllevle ele al narak önümüzdeki dönemin kararlaflt r lmas fikri birçok alan m zda yank bulmaktad r. Okullar n aç lmas na paralel birçok alan m z n da toparlanmas yla bu tart flmalar n bir evreye gelmesi ve bu fikrin somutlanmas aç s ndan yerellerdeki talep ve beklentilerin netleflmesi oldukça önemlidir. Bunun bir parças da alanlardaki tart flmalar n deneyim yaz lar halinde dergimize yans t larak birikimin ülke çap nda paylafl lmas d r. Bu nedenle dergimize alanlardaki canl l aktarmaya ihtiyaç bulunmaktad r. Seçim çal flmalar nedeniyle bu y l gecikmeyle örgütledi imiz köy çal flmalar n n üçüncüsü dergimiz yay na haz rlan rken Hopa da devam etmektedir. Yo un çal flma flartlar alt nda f rsatlar zorlayarak dergimize yaz ve foto raf yollayan arkadafllar m za teflekkür ediyoruz. Bizler aç s ndan yaz süreci tatil anlam na gelmemektedir. Yaz sürecini genç devrimcilerin her olana kullanarak emekçilerle iç içe geçirmesi, emekçilerden ö renmesi, üretimi kavramas, emekçi gençlerle ba lar n gelifltirmesi, politik-teorik aç dan yetkinleflmesi ve örgütün maddi s k nt lar na çare üretecek flekilde geçirmesi oldukça de erlidir. Seçim öncesinde Amed - den Dersim e, Erzincan dan Mersin e, stanbul dan Tarsus a kadar köylerde ve semtlerde arkadafllar m z yo un bir flekilde seçim sürecini de erlendirmeye çal flt lar. Bu çal flmalar sayesinde genifl bir kesimle ba kurulabilmifl, gücümüze oranla az msanamayacak bir kitleye boykot politikam z anlat lm fl ve bu çal flma içinde gerçekli imiz daha net ortaya ç km flt r. Bu birikimin üstüne örgütledi imiz bu köy çal flmalar yaz sürecinin verimini pekifltirecektir. Köy çal flmalar ile ilgili daha genifl bir de erlendirmeye önümüzdeki say m zda yer verece iz. Egemenlerin seçim ve cumhurbaflkanl seçimi sürecini atlatmalar na paralel halka yönelik sald r paketlerine a rl k verecekleri aç kt r. Dünya genelinde geliflen ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkemizde s n f mücadelesinin daha da yükselece ini öngörmek mümkündür. Kitleye daha aç k, kitlenin sorun ve taleplerine daha duyarl bir örgütsel yap yla etkili çal flmalar yapmam z n koflullar müsaittir. Bu bilinçle tüm arkadafllar m za örgütlü faaliyete sar lma ça r s nda bulunuyoruz. E itim ve mesleki hak gasplar na karfl YDG nin web sitesi yay nda Yeni Demokrat Gençli in gençli e yönelik emperyalist patentli yasalara karfl yapt çal flmalar n, yay nlad yaz ve bildirilerin yer ald web sitesi yay nda. Bu site konu hakk nda dergimizde ç kar araflt rma ve de erlendirmelerin bulunabilece i ve konu hakk nda detayl bilgiye sahip olmak isteyenler için önemli bir baflvuru kayna niteli- inde olacakt r. Sitede Bologna Süreci nden YÖK Strateji Raporuna, yetkin mühendislikten mesleki yeterlili e, aile hekimli- inden sözleflmeli ö retmenli e, ÖSS den liselere getirilen yeni s navlara kadar çok çeflitli konularda yaz lar yer almaktad r. Bununla birlikte YDG nin de örgütlenmesine destek verdi i Meslekler Nereye Sempozyumu yla ilgili yay nlanan yaz - lara da sitemizde yer veriyoruz. Sitemizde karfl ç kt m z yasalar okumak da mümkün. Böylece daha genel bir bak fl sahibi olunabilir. Sitemizde ayr ca YDG nin tan t m aç s ndan YDG Program - na ve ö renci eylemlerinden çeflitli resimlere de yer veriyoruz. Sitemizin faaliyetlerimizde kaynak olarak yararlanmada yararl olaca n düflünüyoruz. Ne kadar çok gence sitemizi duyurur, ne kadar çok kiflinin ziyaret etmesini sa larsak çal flmalar - m z n etkisi de o kadar fazla olacakt r. BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Euro Hesab Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab : B E L L E K Bu ilk zafer, nihaî zafer de il henüz. (...) Biz bafllang c yapt k. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna vard r rlar, bunun önemi yok. Önemli olan buzun k r lm fl, yolun aç lm fl ve gösterilmifl olmas d r. diyordu Lenin, Ekim Devrimi ezilen emekçi halklara umut oldu unda. Dünyay derinden sarsan varl yla 72 gün süren 1871 Paris Komünü proletarya ve ezilen s n flar n hayali oluyordu. Y llarca bu u urda kan ve can bedeli savafl m veren ezilen s n flar Rusya da Ekim Devrimi ile yeni bir ça n bafllad n hayk r yorlard tüm dünyaya. Ekim Devrimi Avrupa da ve tüm sömürge, yar sömürge ülkelerde bir devrimci dalgalanma, kurtulufl iste i ve umudu yaratm fl, do um sanc lar çeken komünist örgütlenmeleri canland rm flt. Türkiye komünist hareketinin do uflu da bu hareketli y llarda do rudan Ekim Devrimi nin ba r nda olufltu. Türkiye topraklar nda ilk komünist gruplar, küçük örgütler olarak 1917 de ortaya ç kmaya bafllam flt r lü y llar n bafllar nda ülkemizden iflçi olarak Almanya ya giden gençler Almanya da devrim için Spartakistlere kat lm fl, Hamburg da, Berlin de barikatlarda, ellerinde silahlarla dövüflmüfller ve bir araya gelerek sosyalist çizgide yay nlanan Kurtulufl gazetesini ç karm fllard r ve 1920 senesinin bafllar nda stanbul da Sosyalist Partisi (Bu parti ngilizlerin elindeydi), Beynelmilel flçi ttifak Partisi (Rum iflçilerinden ibaretti) ve kurucular aras nda Ethem Nejat n da bulundu- u, daha sonra bunun içinden komünist bir örgütün do du u flçi ve Çiftçi Partisi kurulmufltu. Bu partinin yay n organ da Ayd nl k t. stanbul örgütlenmelerinin yan s ra, Mustafa Suphi nin devretti i bayrak ellerimizde! Onlar n mücadeleleri ülkemiz topraklar nda bir bafllang çt. Büyük bir resimse devrim, onlar ilk f rça darbesini atanlard, flimdi yar m kalan bu resmin say s z usta ele ihtiyac var. Biz geride kalanlar, önemli bir mirasa sahip oldu umuz için flansl y z. Öyleyse üzerimize düflen görev belli, tarihimizden daha fazla ö renmek, onlardan güç almak ve bu gücü devrim inanc - m zla büyütmek. Anadolu da da komünistlerin çal flmalar sonucunda çeflitli örgütler oluflturuldu. Eskiflehir de Yeni Dünya, K rflehir de de flçi gazeteleri yay mlanmaya bafllam flt. K sa bir zaman sonra Yeni Dünya gazetesinin Ankara ya getirilmesiyle birlikte Eskiflehir komünist grubunun Ankara komünist grubuyla birleflmesiyle Yeflil Ordu Partisi kuruldu. Bu örgütün merkezi yay n organ da Emek gazetesi olarak ç kmaya bafllad. Yeflil Ordu TBMM taraf ndan muhalif olarak karfl land. Kemalistler bu partiye karfl bar - fl lmaz mücadeleye girdiler. Yeflil Ordu nun TBMM de ömrü k sa da olsa bu zaman içinde birçok komünist grubu etraf nda birlefltirmeyi baflarm flt. Kemalistler o dönemde, halk aras nda h zla yay - lan komünizm ülküsünü engellemek, iflçi s - n f n aldatmak, kendisinin Sovyet dostu oldu unu göstermek çabas yla sahte bir komünist partisi kurdu. Parti kuruculu- unda, Yunus Nadi, Tevfik Rüfltü Aras gibi birtak m burjuva politikac lar ndan yararland. M. Kemal de bu partinin üyesi oldu. Ama bu parti daha ilk gününden gerçek yüzünü gösterdi. Bu yalanc komünist partisinden ayr lmak için 14 Temmuz 1920 de Türkiye Halk fltirakiyun Partisi kuruldu. Türkiye Halk Komünist Partisi, Anadolu daki 12 komünist örgütünün birli i ile oluflturuldu. Halk Komünist Partisi kurulduktan hemen sonra, iflçilere, köylülere, askerlere, flehir halk na bir ça r da bulundu. Bu amaçla ç kar lan duyuruda, komünist partisinin program, görevleri, amac halka anlat l yordu. Ülkeyi iflgal eden emperyalistlere, düflmanlarla iflbirli i yapan hainlere karfl, halife ordusuna, Aznavurculara karfl Türkiye halk n n yi it o ullar, k zlar savafla ça r l yorlard. Parti, bir halk ordusu kurulmas n istiyor ve bu savafl elde silah desteklemek gerekti ini söylüyordu. Partinin kuruldu u gün, TKP nin yaln zca Anadolu da, aktif 500 üyesi vard. Ankara da, yaln zca silah fabrikalar nda 85 üyeli bir örgütü, komitesi vard. Beklemeye gerek yoktu. Art k Türkiye de sosyalizmin tohumlar n serpmenin zaman gelmiflti. Bu amaçla Sovyet devrimine kat lan Türkiyeli komünistlerle Türkiye den gelen delegeler; Mustafa Suphi nin önderli inde TKP nin Kurulufl Kongresi ni gerçeklefltirmek için Bakü ye geçti. Ve kongre 10 Eylül 1920 de Bakü de gerçeklefltirildi. Bu kongreye 15 örgütten 75 delege kat ld. Mustafa Suphi, kongre öncesinde 1. Emperyalist Paylafl m Savafl y l nda cephede Rusya ya esir düflen ve Ekim Devrimi yle kurtulan Türkiyeli emekçiler aras nda örgütlenme çal flmas yaparak, iflgale karfl Anadolu daki direnifli büyütmek için K z l Ordu kurmaya çal flmaktayd. Bunun sonucunda bir birlik oluflmufl ve çeflitli çat flmalar aflarak Kars a ulaflm flt. Türkiye Komünist Partisi nin 1. Kongresi Türkiye iflçilerinin ve köylülerinin 1. Kongresi, dünya proletaryas na kat ld klar n, devrim için mücadele yolunda olduklar n göstermektedir. III. Enternasyonal in çat s alt nda yetiflen Türkiye komünist örgütleri, bundan böyle halk n partisi oluyorlar. Komünist Partisi, devrim yolunda zafere ulaflmak için büyük fedakârl klara haz r durumdad r. Bu yolda, üstüne düflen tarihsel görevi gururla yerine getirecektir. * TKP nin 1. Kongresi çok kritik bir dönemde toplan yordu. Ülke savafl içindeydi. Her yanda iflgalci emperyalist güçlere karfl k ran k rana bir savafl sürüyordu. Bu ortamda kongrenin sorumlulu u büyüktü. Parti, halk uyand rmak, gericili e ve emperyalizme karfl savafla yöneltmek durumundayd. Kendili inden oluflan hareketleri, emperyalizme karfl bilinçli ve örgütlü savafla yöneltmek gerekiyordu. Mustafa Suphi, kongre aç l fl konuflmas nda flöyle diyordu: Türkiye Komünist Partisi nin kuruluflu yaln z Türkiye için de il, bütün do u halklar için önem tafl yor. Düflmana karfl zafer kazanmak için komünist hareketin saflar n n birli i flartt r. Dünyan n bütün komünist hareketlerinin tek bir merkeze ba lanmas zorunludur. Bizce bu merkez Rusya Komünist Partisidir. TKP nin yapmas gereken ilk görev, memleketimizde komünizm ülküsünü iflçi s n f ve yoksul köylüler aras nda h zla yaymakt r. Halk n kendi yazg s n kendisinin belirlemesi için gerekli durumu haz rlamak gerekiyor. Bugün nesnel durumun da gösterdi i, ilk yap lmas gereken, emperyalistleri ve iflgalci güçleri yurttan kovmakt r. Amac - m z, halk sömürerek onun s rt ndan geçinen haz r yiyicileri yok etmektedir. Tarihsel öneme sahip TKP 1. Kongresi, parti program n onaylad. Stratejik do rultuyu ve takti i çizdi. Türkiye deki tüm komünist gruplar tek partide birlefltirdi. Bas n-yay n Bürosu ve D fl Büro kurularak, Parti nin genel baflkanl na Mustafa Suphi ve Genel Sekreterli ine Ethem Nejat getirildi. Böylece 1. Kongre, Türkiye Komünist Partisi ni düzenli bir örgüt olarak ortaya ç - kard. Partinin yönetici savafl organ Merkez Komitesi, bütün yetkileriyle çal flmaya bafllad. flte bu tarihten itibaren de geliflen örgütlülükler üzerinde bask ve sald r dönemi h z kazand. Kurulufl Kongre sinden dört ay sonra Mustafa Suphi ve 14 yoldafl Kars dan Trabzon a geçti inde Ankara daki gerici yönetimin hain pususuyla karfl laflt lar. Trabzon yak nlar ndaki bir iskeleden bindirildikleri takayla denize aç ld lar. Mustafa Kemal in emriyle arkalar ndan yetiflen Yahya Kaptan n adamlar 28 Ocak 29 una ba layan gece, Mustafa Suphi ve 14 yoldafl n süngü ve kurflunlarla katletti. Mustafa Suphi ve yoldafllar bu topraklarda bir gelene in bafllat c s oldular. Onlar çetin koflullarda verdikleri mücadeleyle, gösterdikleri cüretle bugünün genç kuflaklar na örnek olmaktalar. Bugün devrimci hareketin üzerinde yükseldi i temel onlar n b rakt klar mirast r. Onlar n mücadeleleri ülkemiz topraklar nda bir bafllang çt. Büyük bir resimse devrim, onlar ilk f rça darbesini atanlard, flimdi yar m kalan bu resmin say s z usta ele ihtiyac var. Biz geride kalanlar, önemli bir mirasa sahip oldu umuz için flansl y z. Öyleyse üzerimize düflen görev belli, tarihimizden daha fazla ö renmek, onlardan güç almak ve bu gücü devrim inanc m zla büyütmek. *Kongre nin, Lenin e gönderdi i telgraf Eylül Eylül 2007

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N 5 Temmuz'dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar! Kürt Sorunu www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 195 25 Ekim 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DAMINA KARAR VER LM fit R! KARAR

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı