olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr."

Transkript

1 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle sökülmesine iliþkin CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu nun soru önergesini yanýtladý. BirGün, Bakan Bayraktar ýn aile kabristaný için yapýlan tarih katliamýný belgeleriyle manþetten duyurmuþtu. Bayraktar aile kabristaný için Osmanlý dönemine ait mezar taþlarýnýn vinçlerle sökülmesini video kaydýyla belgelenmesine raðmen, Bakan Bayraktar, aile kabristanýn boþ bir alana yapýldýðýný savundu. Bayraktar, soru önergesine verdiði cevapta, Konu edilen mezar yeri, babamýn mezarýnýn yanýnda bulunan boþ alan olup, yasal prosedürlere uygun olarak, bedeli mukabilinde ilgili belediyenin mezarlýklar müdürlüðü tarafýndan tahsis edilmiþtir. Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) üyeleri; içeride yatan arkadaþlarýyla dayanýþmayý güçlendirmek, Aralýk 2013 tarihlerinde Silivri de ilk kez hakim karþýsýna çýkacak yönetici ve üyelerinin duruþmalarýna dönük toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve tutuklu meslektaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný birkez daha talep etmek amacýyla Ankara da eylem yaptýlar. ÇHD üyeleri her Cuma günü olduðu gibi 13 Aralýk günü de saat: 18:00 de, Kýzýlay Sakarya Meydaný nda buluþup buradan Ýnsan Haklarý Anýtý önüne yürüdüler. TUTUKLU AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN pankartýnýn açýldýðý, içerideki ÇHD yönetici ve üyelerinin fotoðraflarýnýn döviz olarak taþýndýðý eylem öncesi yapýlan çaðrýda þu görüþlere yer verildi; Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Öðrenci Konseyi Baþkanlýðý tarafýndan öðrencilere yönelik `Alkol ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý, Zararlarý ve Korunma Yollarý konulu konferans düzenlendi. Üniversitenin merkez yerleþke Tafana Tesisleri Kubbe Altýnda akademik ve idari personel ile öðrencilerin hazýr bulunduðu konferansa, Nevþehir Dr. Ý. Þevki Atasagun Nevþehir Devlet Hastanesi Doktoru Erkan Özduvan konuþmacý olarak katýldý. Dr. Erkan Özduvan, kiþilerin genelde alkol, uyuþturucu gibi zararlý ve baðýmlýlýk yapan maddelere; merak, arkadaþ baskýsý, sorunlarýna çözüm aramak ve uzaklaþmak, farklý gözükmek, beðeni toplamak, bir gruba ait olmak ve eðlenmek gibi sebeplerle bulaþtýðýna dikkat çekti. 13 Aralýk Erdal Eren in idam ediliþinin yýl dönümü. 33 yýl geçti. Bu yara 33 yýldýr kanýyor. Her yýl olduðu gibi yine Erdal ýn baþucunda olacaðýz. Devletin öldürme yaþý artýk 17 deðil,14 deðil, 13 ünde Uðurlara, 8 inde Ceylanlara kadar düþtü. Anton Çehov, 1892 yýlýnda yayýmcýsý Tikhonov a yazdýðý mektupta kendinden Düello romanýnýn yazarý diye söz eder, oysa bugün onun en az bilinen eseridir bu roman. Düello ve bir de Sibirya nýn kuzeyine yaptýðý gezi sonrasýnda yazdýðý seyahatname, artýk neredeyse unutulmuþtur. Anton Çehov önce bir tiyatro yazarý sonra da öykü yazarý olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. Gezi Parký protestolarýnda 1 Mayýs Mahallesi TEM otoyolunda aracýn çarpmasý sonucu yaþamýný yitiren Mehmet Ayvalýtaþ'ýn dün geçirdiði kalp krizi sonrasý yaþamýný yitiren annesi Fadime Ayvalýtaþ ý son yolculuðuna büyük bir kalabalýk uðurladý. Cenazesi, Ümraniye 1 Mayýs (Mustafa Kemal) Mahallesi ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Cemevinden kaldýrýldý. Cenazeye, Gezi eylemleri sýrasýnda hayatýný kaybeden Ali Ýsmail Korkmaz ýn, Ethem Sarýsülük ün ve Abdullah Cömert in ailesi de katýldý. Fadime Ayvalýtaþ ýn cenazesinde kadýnlar saf tutarken, cenaze dualarýn ardýndan yine kadýnlar tarafýndan omuzlanarak cenaze aracýna konuldu.

2 OLGU KUNDAKÇI Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle sökülmesine iliþkin CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu nun soru önergesini yanýtladý. BirGün, Bakan Bayraktar ýn aile Her yýl aralýk ayý geldiðinde gündemde bütçe ve asgari ücret olur. Aslýnda her ikisi de ülkedeki demokrasinin düzeyi konusunda önemli göstergedir; özellikle de hazýrlanýþ süreçleri itibariyle. Bütçe parlamentoda görüþülerek onaylanýr; asgari ücret de hükümet, iþveren ve iþçi sendikalarýndan oluþan üçlü heyet tarafýndan görüþülerek kabul edilir. Ýlk bakýþta süreç gayet demokratik iþlemektedir. Ülkenin bir yýllýk gelir gider, borç alacak durumunu belirleyen bütçe farklý toplum kesimlerinin temsilcilerinden oluþan parlamentoda onaylanmaktadýr. Çýkarlarý, ihtiyaçlarý, beklentileri farklý olan kesimlerin parlamentoda temsilcileri olduðunu düþündüðünüzde her þey en azýndan temsili demokrasiye uygundur. Bir yýllýk dönem içinde emekçilere verilebilecek en az ücret olan asgari ücretin belirlenmesinde de ücreti verecek olan iþverenlerin ve ücreti alacak olan iþçilerin temsilcileriyle hükümet yani devlet bir masa baþýna oturup, en az ücretin ne kadar olduðunu belirlemektedir. Bütçe gibi asgari ücretin belirlenmesi de ilk bakýþta temsili demokrasiye uygundur. Toplumun bütününün bir yýl içinde yaþamýný doðrudan belirleyecek olan bütçe ve asgari ücretin hangi toplum kesiminin taleplerini, ihtiyaçlarýný karþýlayýp karþýlamadýðý, toplumdaki farklý çýkarlar arasýnda bir denge oluþturup oluþturamadýðý o ülkedeki demokrasinin gerçek mi yoksa göstermelik mi olduðunun da göstergesi olacaktýr. Örneðin bütçe gelirlerinin yüzde 86.4 ünün vergi gelirlerinden oluþtuðu bir ülkede sermayeden doðrudan alýnan kurumlar vergisinin oraný sadece yüzde 8.9, toplumun ödediði dolaylý vergiler yüzde 70 ise ve iþletmelerin birçoðu yanlarýnda çalýþan asgari ücretli iþçi kadar bile gelir vergisi ödemiyorsa, bu bütçenin demokratik bir bütçe olduðu söylenemez. Ayný þekilde bütçe giderleri içinde kamu saðlýk hizmetleri için ayrýlan pay 18.4 milyar iken sadece emniyet teþkilatý, jandarma ve MÝT için ayrýlan pay 24 milyarý buluyorsa; Milli Savunma Bakanlýðý, cezaevleri gibi diðer kurumlarla birlikte güvenlik amaçlý harcamalara ayrýlan pay Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bütçesini aþýyorsa demokrasinin adýndan bile söz edilemez. Benzer durum asgari ücret için de geçerlidir. Genel tanýmý gereði ücret, emek gücünün üretim sürecinde yarattýðý deðerin kabristaný için yapýlan tarih katliamýný belgeleriyle manþetten duyurmuþtu. Bayraktar aile kabristaný için Osmanlý dönemine ait mezar taþlarýnýn vinçlerle sökülmesini video kaydýyla belgelenmesine raðmen, Bakan Bayraktar, aile kabristanýn boþ bir alana yapýldýðýný savundu. Bayraktar, soru önergesine verdiði cevapta, Konu edilen mezar yeri, babamýn mezarýnýn yanýnda bulunan boþ alan olup, yasal prosedürlere uygun olarak, bedeli karþýlýðýdýr; asgari ücret ise diðer ödemeler olmadan, iþçiye verilmesi gereken en az miktarý ifade eder. Oysa Türkiye de asgari ücret sadece belirlendiði dönemdeki en az ücret olmaktan çýkmýþ ortalama ücret haline gelmiþtir. Üniversite mezunlarý da dahil olmak üzere emekçilerin çok büyük bölümü asgari ücret veya asgari ücretin altýnda bir ücretle çalýþtýrýlmaktadýr. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlarýn ise önemli bölümünün sigorta primleri ve kýdem tazminatlarý asgari ücret üzerinden yatýrýlmaktadýr. Dolayýsýyla asgari ücreti Türkiye de milyonlarca emekçinin üretime katkýsý yok sayýlarak belirlenen bir asgari yaþam geliri olarak deðerlendirmek gerekir. Günde en az saat ter döken emekçinin emeðini yok sayan asgari ücret uygulamasý, tek kiþinin ihtiyaçlarý üzerinden belirlenmesi nedeniyle emekçiyi toplumsal bir varlýk yani insan olarak da görmemektedir. Kaldý ki asgari ücret olarak belirlenen miktar tek bir emekçinin bile insanca yaþayabileceði bir miktarýn çok uzaðýnda kalmaktadýr. Milyonlarca emekçinin emeðini, alýn terini yok sayan, emekçiyi insan yerine koymayan asgari ücret uygulamasýnýn da demokrasiyle uzaktan yakýndan ilgisi olamayacaðý aþikardýr. O halde sorulmasý gereken þudur: Bütçenin de asgari ücretin de belirlenme süreci temsili demokrasinin kurallarýna uygun ise toplumun çok geniþ kesimlerini görmezden gelen içeriðiyle demokrasiden neden bu kadar uzaktýr? Sorunun cevabý açýktýr: Siyasi Partiler Kanunu, seçim sistemi, Sendikalar Kanunu baþta olmak üzere hemen tüm mevzuat ve bu mevzuatý yaþama geçiren yürütme ve yargý organlarý, toplumu örgütsüzleþtirme, baský altýnda tutma ve hegemonyayý daha da güçlendirme anlayýþýna sahiptir. Dolayýsýyla demokrasinin gereði olarak kabul edilen tüm kurumlar, göstermelik olmanýn ötesine geç(e)memekte, karþýmýza toplumun çok geniþ kesimlerinin ezildiði sömürüldüðü son derece antidemokratik bir tablo çýkmaktadýr. Göstermelik demokrasinin gerçek demokrasi haline gelmesi için her türlü baskýya raðmen toplum güçlerinin partileriyle, sendikalarýyla ve diðer demokratik örgütlenmeleriyle yýlmadan ve güçlerini bir araya getirerek mücadele etmesinden baþka çare yoktur. (Evrensel) mukabilinde ilgili belediyenin mezarlýklar müdürlüðü tarafýndan tahsis edilmiþtir. Tahsisle ilgili hukuka aykýrý bir iþlem yapýldýðýnýn ispatý halinde, söz konusu yer tarafýmdan iade edilecektir dedi. KURUL ONAYI YOK Karacaahmet Mezarlýðý nda 5 No lu adada Bayraktar larýn aile kabristaný için önce mezarlar kazýlmýþ, ardýndan Osmanlý dönemine ait mezar taþlarý vinçlerle sökülerek tarihi mezar taþlarý parçalanmýþtý. Tarihi Sit Alaný olan Karacaahmet Mezarlýðý nda 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu na tabi olan tescilli mezar taþlarýnýn sökülmesi için 6 No lu Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu ndan izin alýnmamýþtý. Kurul tarafýndan numaralandýrýlmýþ, birçok tarihi taþýn kýrýlan parçalarý çöpe atýlmýþtý. Görgü tanýklarý mezarlýk alanýnýn kazýlmasý sýrasýnda çýkarýlan kemiklerin çuvallara doldurulup beyaz bir nakil aracýyla Gezi Parký protestolarýnda 1 Mayýs Mahallesi TEM otoyolunda aracýn çarpmasý sonucu yaþamýný yitiren Mehmet Ayvalýtaþ'ýn dün geçirdiði kalp krizi sonrasý yaþamýný yitiren annesi Fadime Ayvalýtaþ ý son yolculuðuna büyük bir kalabalýk uðurladý. Cenazesi, Ümraniye 1 Mayýs (Mustafa Kemal) Mahallesi ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Cemevinden kaldýrýldý. Cenazeye, Gezi eylemleri sýrasýnda hayatýný kaybeden Ali Ýsmail Korkmaz ýn, Ethem Sarýsülük ün ve Abdullah Cömert in ailesi de katýldý. Fadime Ayvalýtaþ ýn cenazesinde kadýnlar saf tutarken, cenaze dualarýn ardýndan yine kadýnlar tarafýndan omuzlanarak cenaze aracýna konuldu. 'ÜZÜNTÜDEN ÖLDÜ' Evrensel'e konuþan Mehmet Ayvalýtaþ ýn babasý, Fadime Ayvalýtaþ ýn eþi Ali Ayvalýtaþ Oðlumun ve eþimin katili Baþbakandýr dedi. Eþinin üzüntüden öldüðünü belirten baba Ayvalýtaþ, Ýki mahkemenin ikisinin de çuvallamasý. Üç hakim Türkiye yi rezil ettiler. Mahkemede gaz sýktýlar, katilleri býraktýlar. O anda Mehmet i bir daha kaybettik. Ýki gün sonra Ethem in davasýna girdik, orada bir kez daha þoke olduk. Benim hanýmýma sebep baþta Baþbakandýr. dedi. Mahkemedeki yargýç ve savcýlarýn da götürüldüðünü anlatmýþtý. BirGün ün konuyu gündeme getirmesinin ardýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Bakan Bayraktar ýn 7,92 metrekarelik aile kabri için 108 bin TL ödendiðini açýklamýþtý. BAKAN MEZARLIÐI ÝADE ETSÝN CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu ise Bakan Bayraktar ýn soru önergesine verdiði cevaba iliþkin, Bakan ýn bu dünyada elde ettiði imtiyaz yetmiyormuþ gibi diðer dünyada da imtiyaz elde etmeye çalýþmasý toplum vicdanýnda mahkûm olmuþtur. Ortada bir hukuksuzluk var. Bakan ýn yaptýðý yanlýþý kabul edip özür dilemesi ve mezarlýðý iade etmesi gerekir dedi. Kaynak:BirGün 15/12/2013 tutumlarýyla eþinin ölümünün sebebi olduðunu ifade eden baba Ayvalýtaþ þunlarý söyledi: Eðer, onlar Allah tan korkuyorlarsa, kafasýný yataða koyduðu zaman Allah a nasýl hesap veriyorlar. Ben bunlarý önce Allah a sonra bu halka þikayet ediyorum. Adalet herkes için olur. Benim evladýmý elimden aldýlar, sonra karýmý aldýlar. Hayatýmý bitirdiler. Ne istiyorlar? Biz ne yaptýk? Biz ne yaptýk? UZAK-YAKIN YOK Ali Ýsmail Korkmaz ýn babasý Þahap Korkmaz da cenaze törenindeydi. Evrensel'le duygularýný paylaþan Korkmaz, Biz, ailenin yanýnda durmaya geldik. Uzaklýk yakýnlýk kalmadý bizim için. Ne hak ne hukuk var. Adalet yok. Olan bize oluyor diye konuþtu. Cenazeye, HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmýcýsý Hatice Altunýþýk, HDK bileþeni siyasi partilerin temsilcileri, Taksim Dayanýþmasý bileþeni kitle örgütü ve meslek odalarýnýn temsilcileri, park forumlarýnýn yaný sýra yüzlerce yurttaþ katýldý. Cenaze töreninin yapýldýðý Cemevi bahçesine "Analarýn öfkesi katilleri boðacak" yazýlý pankart asýlýrken, dualarýn ardýndan Ayvalýtaþ'ýn üzerinde kýrmýzý karanfillerin bulunduðu tabutu kadýnlar tarafýndan omuzlandý. Törenin ardýndan katýlýmcýlar tarafýndan yürüyüþ düzenlendi. Cemevinin önünden cenaze arabasýyla beraber yürüyüþe geçen yaklaþýk bin kiþi Fadime Ayvalýtaþ'ýn evinin önüne kadar yürüdü. Katýlýmcýlar yol boyunca "Annelerin öfkesi katilleri boðacak", "Her yer Taksim her yer direniþ" ve "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" þeklinde slogan attý. Mustafa Kemal Köprüsü'nde Mehmet Ayvalýtaþ'ýn öldüðü yerde duran kalabalýk bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Yaklaþýk bir saat süren yürüyüþ boyunca yollardaki trafik akýþý cenaze yakýnlarý tarafýndan saðlandý. Ayvalýtaþ'ýn cenazesi, götürüldüðü evinin önünde helallik alýnmasýnýn ardýndan oðlu Mehmet Ayvalýtaþ'ýn yanýna defnedilmek üzere Çekmeköy Mezarlýðý'na götürüldü. (Ýstanbul/EVRENSEL) 14/12/2013

3 Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çavdar ekmeðine talebin, tüketimi 5 e katladýðýný bildirerek, "Son yýllarda çavdar ekmeðine talep, daha çok yemlik olarak kullanýlan çavdarda hem üretim hem de tüketim arttý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2011/2012 piyasa yýlýnda 127 bin 653 hektar alanda çavdar ekildiðini, 365 bin 750 ton çavdar üretildiðini, 4 bin 755 ton çavdarýn üretimde kaybedildiðini, 361 bin 93 ton ürünün piyasaya arz edildiðini, 98 ton ithalat, 1613 ton ihracat yapýldýðýný belirtti. Stoktaki 13 bin 792 ton çavdarla birlikte yurtiçi kullanýmýn 373 bin 272 tonu bulduðu bilgisini veren Bayraktar, 252 bin 765 ton çavdarýn yemlik olarak, 22 bin 978 ton çavdarýn tohumluk olarak kullanýldýðýný, kullanýmda kayýplarýn 10 bin 830 tonu bulduðunu, tüketime de 86 bin 700 ton gittiðini vurguladý. Bayraktar, Türkiye de aðýrlýklý olarak yem sanayinde tüketilen çavdarýn, son zamanlar da deðiþen beslenme alýþkanlýklarý sonucunda insan beslenmesinde de kullanýmýnýn artmaya baþladýðýný belirtti. Son yýllarda saðlýða faydalarý nedeniyle, sýkça adýný duyduðumuz çavdar ekmeðinin kökeni çok eski zamanlara dek uzandýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bütün olarak öðütülen çavdar ununa çeþitli oranlarda buðday unu eklenerek yapýlan çavdar ekmeði, lif, protein, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, mangan, B1 vitamini, folik asit, tiamin, niasin ve antioksidanlar açýsýndan zengin. Vitamin, mineral ve antioksidanlar açýsýndan da zengin olan çavdardan yapýlan ekmeðin, kötü kolesterolü düþürdüðü, kalp hastalýklarý riskini azalttýðý, sindirime iyi geldiði, hazýmsýzlýðý azalttýðý öne sürülüyor. Kanser ve diyabetli hastalara öneriliyor. Ancak kepeðinin çok olmasý nedeniyle çavdar ekmeði fazla kabarmýyor. Ekmek içi nem oraný fazla olmasý nedeniyle çabuk küfleniyor. Fakat, kolesterol ve doymuþ yað çok düþüktür. Manganez açýsýndan çok iyi bir kaynaktýr. Posa, fosfor, selenyum açýsýndan iyi bir kaynaktýr. Mineral maddenin vücut tarafýndan kullanýmýný artýrmak, ekmeðin kabarmasýný saðlamak kalitesini yükseltmek için çavdar ekmeðinde üçte iki oranýnda buðday unu kullanýlýr. Çavdar ekmeði içindeki yüksek lif oraný sayesinde uzun süre tok tutar. Bu nedenle, diyetisyenler daha saðlýklý zayýflamak için çavdar ekmeðini önermektedir. Ýþlenmiþ tahýllarda lifin büyük kýsmý ayrýldýðý için, beyaz ekmek kan þekerinde hýzlý bir yükselmeye yol açarak insülin düzeyini artýrýr ve vücudu yað depolamak için uyarýr. Daha az iþlenmiþ tahýl içeren çavdar ekmeði, kan þekerinin daha iyi seviyede kalmasýný ve vücudun daha az yað depolamasýný saðlar. Ayrýca tansiyonu düþürmede, etkilidir." Yemlik ve tohumluk kullanýmý hariç, çavdarda 2008/2009 piyasa yýlýnda 43 bin 576, 2009/2010 da 18 bin 201 ton olan tüketimin, 2010/2011 de 56 bin 956 tona, 2011/2012 de ise 86 bin 700 tona çýktýðýný belirten Bayraktar, þöyle devam etti: "Tüketim 2011/2012 piyasa yýlýnda 2009/2010 a göre 5 kata yakýn arttý ve kiþi baþýna tüketim 0,25 kilogramdan 1,2 kilograma yükseldi. Tüketim artýþý üretime de yansýdý döneminde 220 bin ile 271 bin ton arasýnda deðiþen üretim, 2009 da 343 bin 330, 2010 da 365 bin 560, 2011 de 365 bin 750, 2012 de ise 370 bin tona yükseldi yýlý için Bitkisel Üretim Ýkinci Tahmin verilere göre, yüzde 1,4 düþüþle üretimin 370 bin tondan 365 bin tona inecek." Çavdar ekilen alanýn 1991 yýlýnda 1 milyon 560 bin dekarken, 2008 yýlýnda 1 milyon 259 bin 620 dekara kadar indiðini belirten Bayraktar, 2009 yýlýnda 1 milyon 410 bin, 2010 da 1 milyon 276 bin 530, 2012 yýlýnda ise 1 milyon 432 bin 216 dekar alana çavdar ekildiðini bildirdi. Dekar baþýna verimin 1990 lý yýllarda kilogram arasýnda deðiþtiðini, verimin 2005 yýlýnda 209, 2009 da 248, 2010 da 259, 2011 yýlýnda 287 kilograma çýktýðý, 2012 yýlýnda 258 kilograma indiði bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çavdarýn büyük bölümü yemlik olarak kullanýlýyor. 2007/2008 piyasa yýlýnda 178 bin 180 ton olan yemlik kullanýmý, 2008/2009 döneminde 171 bin 996 tona indikten sonra, 2009/2010 da 237 bin 207, 2010/2011 de 252 bin 565, 2011/2012 sezonunda 252 bin 765 tona yükseldi. Ama asýl büyük artýþ yiyecek olarak tüketiminde görüldü. 2007/2008 piyasa yýlýnda 43 bin 213 ton, 2008/2009 döneminde 43 bin 576 ton olan tüketim, 2009/2010 da 18 bin 201 tona kadar geriledi. Tüketim, 2010/2011 de 56 bin 956, 2011/2012 sezonunda 86 bin 700 tona yükseldi. Tüketim, 2011/2012 piyasa yýlýnda, 2009/2010 dönemine göre yüzde 376,3 arttý. Tüketim 4,76 kata çýktý. 2007/2008 ve 2008/2009 döneminde kiþi baþýna 0,61 kilogram olan çavdar tüketimi, 2009/2010 döneminde 0,25 kilograma indikten sonra, 2010/2011 döneminde 0,77, 2011/2012 döneminde ise 1,2 kilogram ulaþtý. 2007/2008 döneminde 15 bin 563 ton olan ithalat, 2008/2009 döneminde 2 bin 393 tona indi. 2009/2010 ve 2010/2011 sezonlarýnda ithalat olmadý. 2011/2012 sezonunda 98 ton ithalat yapýldý. 2007/2008 döneminde 561, 2008/2009 da 164, 2009/2010 da 136, 2010/2011 de 82 ton olan ihracat,2011/2012 sezonunda 1613 tonu buldu." Çavdarda 2009/2010 döneminde 48 bin 177 ton olan stok artýþýnýn, 2010/2011 döneminde 15 bin ton olduðunu belirten Bayraktar, 2011/2012 sezonunda stoklardan 13 bin 792 ton çavdar kullanýldýðýný bildirdi. Ýller arasýnda çavdar üretiminde 56 bin 203 tonla Kayseri nin birinci sýrayý alýrken, Niðde nin 43 bin 154 tonla ikinci, Nevþehir in 39 bin 801 tonla üçüncü, Balýkesir in 33 bin 669 tonla dördüncü, Konya nýn 21 bin 333 tonla beþinci, Eskiþehir in 20 bin 824 tonla altýncý sýrayý aldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çavdar üretiminde Kayseri nin payý yüzde 15,19, Niðde nin payý yüzde 11,66, Nevþehir in payý yüzde 10,76, Balýkesir in payý yüzde 9,10, Konya nýn payý yüzde 5,77, Eskiþehir in payý yüzde 5,63 ü buldu. Bu illeri 17 bin 635 tonla Aksaray, 12 bin 146 tonla Ankara, 11 bin 950 tonla Erzurum, 10 bin 875 tonla Sivas, 10 bin 549 tonla Karaman, 10 bin 272 tonla Kýrþehir izledi. 53 ilde üretimin yapýldýðý çavdarda en az üretim ise 99 tonla Kastamonu, 75 tonla Giresun, 55 tonla Adýyaman, 23 tonla Malatya, 14 tonla Karabük, 11 tonla Kýrýkkale, 8 tonla Bingöl, 8 tonla Çankýrý, 4 tonla Artvin de oldu." Dünyada 2012 yýlýnda 60 ülkede 14 milyon 544 bin 170 ton çavdar üretildiðini, üretimin yüzde 61,2 sinin Almanya, Polonya ve Rusya da saðlandýðýný, çavdarýn yüzde 26,77 sinin Almanya dan, yüzde 19,77 sinin Polonya dan, yüzde 14,66 sýnýn Rusya dan, yüzde 7,44 ünün Belarus tan karþýlandýðýný bildiren Bayraktar, "2012 yýlýnda Almanya 3,9, Polonya 2,9, Rusya 2,1, Belarus 1,1 milyon ton çavdar üretti. Bu ülkeler 676 bin 800 tonla Ukrayna, 659 bin tonla Çin, 384 bin 400 tonla Danimarka izledi. Türkiye, 370 bin tonla Kanada nýn önünde 8 inci sýrada yer aldý. Dünya üretiminde Türkiye nin payý yüzde 2,54 oldu" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinin yapmýþ olduðu doðru çalýþmalarý sonuç vermeye baþladý. Sportif planlamalarýný bir plan dahilin de bir bir gerçekleþmesi sonucu baþarýlarda gelmeye baþladý. Geçen haftalarda Futbol ve Hentbolda kupa ile dönen ayrýca Hentbol bayanlar takýmý olarak 1.lige çýkan Üniversite takýmlarýmýzdan sonra þimdi de Basketbol erkek takýmýmýz kupa ile dönerken 1.lige yükselme baþarýsý da göstermiþtir. Nevþehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü baþkaný Yrd. Doç.Dr. Özden Taþðýn, kulüpleþmenin önemi bir kez daha ortaya çýkarken, ayný zamanda bu yýl ilk defa öðrenci alan Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði bölümünün de sýnav sisteminin önemi ortaya çýkmýþtýr dedi. Bu doðrularýn yapýlmasýnda hep desteðini gördüðümüz Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kýlýç hocamýza, takýmlarda görev alan sporcu ve teknik ekiplerimize teþekkür ederim dedi. Hacýbektaþ Yenice Köyünden Veli YILDIRIM 13 Aralýk 2013 Cuma günü Hakka yürüdü. Tüm YILDIRIM Ailesine, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Basketbol Takýmý 8. Hafta müsabakasý için Alanya Belediye sporun misafiri oldu. Çekiþmeli geçen müsabaka Alanya Belediye sporun üstünlüðü ile tamamlandý. Nevþehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Özden Taþðýn, sporun skor anlamýnda 2 seçeneði var, galibiyet veya maðlubiyet, galip geldiðimizde durduðumuz yer nere ise, maðlubiyette de oradayýz. Günübirlik stratejilerle hareket etmeyeceðiz. Takýmýmýzýn oyuncularý maðlubiyeti tanýmlayabilecekleri kadar tecrübeli ve zekidirler. Taþðýn, 24 Aralýk Pazar günü saat 16 da Damat Ýbrahim Paþa spor salonunda oynayacaðýmýz ligin güçlü ve tecrübeli ekiplerinde As Osmaniye spor maçýna bütün sporseverleri davet ediyorum dedi.

4 Direniþin ve mücadelenin hikâyesini, devrimci bir duruþla 30 yýldýr sahnelerden, eylemlerden marþlarla, türkülerle haykýran Sevinç Eratalay, Muhalefet Þarkýlarý ile müzikseverleri selamlýyor. Bazýlarý daha çok para kazanmak için milyonlarca insan öldürmekten kaçýnmadýlar, bazýlarý ise insan yaþatmak için direndiler; açgözlü, kötü insanlara karþý savaþtýlar! Ve tarih açgözlü para, toprak, savaþ düþkünü insanlarý katil, bunlara karþý mücadele eden partizanlarý, devrimcileri kahraman, onurlu, yurtsever olarak yazdý diyen Eratalay ile sanat dünyasýndaki 30 yýlýný ve yeni albümünü konuþtuk.» Ardýndan yalnýzca rüzgârý önüne alýp gitti desinler, ardýndan yalnýzca saçlarýna militan mavisi tokalar... Dirençsin sen sýk yumruðunu, Yeniden Baþlamalý, Kalbin nerede? diyen Eratalay ý biraz tanýyabilir miyiz? Müzikle ilk tanýþmanýz nasýl oldu? Müziði seven, batý ve doðu müzik aletlerini çalýp söyleyen bir ailede büyüdüm. Bol bol þarký söylerdim. Öðrenim hayatým boyunca yýlsonu okul eðlencelerinde hep sahnede oldum. Ortaokulda Cem Karaca þarkýlarý söylemeye baþladým. Ývriz Ýlkokulu ndayken 68 kuþaðýna mensup öðretmenlerimin eline bakarak baðlama ve piyano çalmayý öðrendim. Ablam ayný okulda öðretmendi; uzun kýþ gecelerinde bir araya gelen ablamýn arkadaþlarýndan Ulaþ a Aðýt türküsünü, Zülfü Livaneli þarkýlarýný, Mahsuni Þerif ve Neþet Ertaþ türkülerini öðrendim. Þimdi geriye baktýðýmda, Yola saðlam çýkmýþým diyorum. Þarkýlarýmý inatla söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Adil olmayan, eþit olmayan her þeye karþý þarkýlarýmý söyledim.»ýnsanlar isimleriyle müsemmadýr derler. Sanatçý olacaðýnýz baþýndan itibaren belli miymiþ? Soyadýmýn sahneye uygun olmadýðýný düþünüyorum. Hep eksik ve hatalý söylediler. Sanat, baþlý baþýna bir iþtir. Kanýmca sanatçý doðulur. Sadece sesin güzelliði, müziðe ilgi, þarký söyleme cesareti, her þey olsa dahi herkesin seni dinlemesi zorla kabul ettirilecek bir þey deðil. Ayrýca öyle bir çabam da olmadý. Senin þarkýlarýnla büyüdük abla diyenlere ben de beni dinleyenlerle büyüdüðümü söylüyorum. Neysek hep birlikte bir þeyiz ya da deðiliz.»hangi aþamada sanatçý olmaya karar verdiniz Her þey tesadüf geliþti. Ben hep Anadolu da yaþadým fakat bu iþin baþlangýç ve ilerleme noktasý Ýstanbul dur. 12 Eylül den sonra öðretmenlikten atýldýðýmda, nerede nasýl yaþayacaðýmý bilmiyordum. Ailemin yanýna giderek çiftçilik yapmaya baþladým. Pancar, mýsýr, nohut üretiyorduk. Ayný zamanda esnaflýk da yaptým. O arada etraftaki arkadaþlarla sohbet eder, türküler söylerdik. O sohbetler kulaktan kulaða yayýldý yýllarýnda sendikal çalýþmalar yavaþ yavaþ baþlamýþtý. Ankara daki öðretmenlerin örgütlülüðü tekrardan baþlýyordu. Arkadaþlar o konserlere çýkmamý istediler. Sahneye yabancý deðildim. Daha önce Buca Eðitim Enstitüsü nde okurken panellerden sonra sahneye çýkardým. O zamana kadarki repertuvarým iþçi grevlerinde, yürüyüþlerde söylenen, söyletilen türküler, marþlardý; bu ise çok farklýydý. Kendi bestelerin, afiþte adýn yazýlý, yanýnda Sadýk Gürbüz gibi bir usta var. Sahteye çýktým ve türkü söylemeye baþladým. Çok beðenildi. Bir öðretmen arkadaþýn tanýdýðý yapýmcý Ali Bey o gün oradaymýþ ve beni dinlemiþ. Çok beðenmiþ ve bana albüm teklifiyle geldi. Ayný Türk filmleri gibi diyesi geliyor insanýn»müzik ile devrim yaptýramazsýn insanlara. Müzik heyecan, coþku verir, yaralarý sarar ve iyileþmenizi saðlar. Sadece devrim þarkýlarý için deðil, aþk þarkýlarý için de bu böyledir. Sizin hayatýnýzda müziðin yeri nedir? Yaralarýmýzý sarýyor. Bazen hasta ediyor, bazen iyileþtiriyor. Müzik benim dertlerimi anlayan, kalbimi bilen, yaparken hem mutlu hem de mutsuz olduðum bir þey. Devrim þarkýlarý da aþk þarkýlarý gibidir bazen. Ayrýlamazsýnýz. Eylem Güzeli, Militan Mavisi devrimin þarkýlarý deðil mi?»protest müzik eleþtirilirken, Gezi Direniþi nde bütün eleþtirilerin boþa çýktýðýný gördük. Gezi Direniþi nde bestelenen müzikler, þarkýlar size ne düþündürdü, neler hissettirdi? Sola sirayet eden liberal akýmlar protest müziði eleþtirdi. Yeter! Bu ölümleri hatýrlatýp durmayýn, kindar nesil yetiþtirmeyelim diye söylenenleri çok iyi hatýrlýyorum. O günlerde ölen arkadaþlarýmýzýn neden öldüðünü unutturmak için uðraþtýlar. Geçmiþi yok sayamazlardý... Gezi ile devletin yüzünü tekrar gördüler. Baþýmýz belada diye baðýrdý Ahmet. Çoðu bela istemedi, çoðu beladan kaçtý ya da belalara göz yumdu. Yeni bir kavga uðruna verilen kavganýn þarkýlarý, türküleri, marþlarý sürecekti. Direnenler þarkýlarýný ürettiler. Gezi Direniþi nde yapýlan besteler, çalýnan tencere-tavalar, Taksim Meydaný nda çalýnan piyano bunun daha baþlangýç olduðunu hepimize gösterdi.»çok genç yaþta beste yapmaya, þiir yazmaya baþladýðýnýzý biliyoruz. Ýlk bestenizi ve þiirinizi nasýl ortaya çýkarttýnýz? Birimize bir þey olursa ne yaparýz? diye sordular birbirlerine Kalanlar, ölenler için þiirler yazar denilmiþti. Öyle yapýyoruz. Evvelim sendin ahirim sensin... Benim için þarký söylemek, beste yapmak böyle bir þey. Ýlk bestemi cezaevinde yaptým. Beste yapmak çok farký bir þey; çalýþtýðýn bir ekip olmalý. Ben yazýlmýþ þeylerin üstüne yaptým bestemi. Zamanla kendim de yazdým. Okuduðumda veya duyduðumda yüreðime gelip oturan ve çýkmayan notalar halinde aðzýmdan havalandýlar.»bir kadýn olarak 30 yýldýr, bu kadar göz önünde olmak, sahnelerde devrim marþlarý söylemek neler hissettirdi size? Bugüne kadar 15 albüm çýkardým. Yýllarca þarký söylemek ve hâlâ söylemeye devam edecek olmak hep birlikte yaþamayý hissettiriyor bana. Kavganýn bitmediðini, sürdüðünü ve sürecek olduðunu hissettiriyor. Elimin hamuruyla, nasýrýyla, soðan kokusuyla çýktým yola, yurtiçi ve yurtdýþýnda konserler verdim. Virginia Woolf un da dediði gibi, Bir kadýn olarak ülkem yok. Bir kadýn olarak bir ülkem olsun istemiyorum. Bir kadýn olarak bütün dünya benim ülkem. Ben bu durumu seviyorum. 30 yýl boyunca keyifle söyledim þarkýlarýmý; bir 30 yýl daha söyleyebilirim. Ýnsanlýðýn, insanlarýn, ezilenlerin, yoksullarýn, yok sayýlanlarýn hayat hikâyesidir. Bu hikâye hiç bitmez. Her kuþaðýn anlatýlacak bir hikâyesi vardýr.»muhalefet Þarkýlarý albümünüz çýktý? Neler var bu albümde, nasýl oluþtu bu albüm? Muhalefet Þarkýlarý albümün son beþ yýlda yaptýðým konser kayýtlarýndan oluþuyor. Kendi þarkýlarým dýþýnda sahnede söylediðim, arkadaþlarýmýn þarkýlarýndan derlendi. Çýkýþý gecikti ama muhalefet þarkýlarýnýn modasý olmaz. Gezi direniþi öncesi baþlamýþtý bu çalýþma. Çok önemli ve kýymetli bir çalýþma bu, seyirciler ile birlikte söylediðimiz türkülerin, marþlarýn albümü oldu. Ahmet Kaya nýn Aðlama Bebeðim þarkýsýný seyirci ile söylemiþtik; o da var. Bu albümü bir þirketten çýkartmak istemedim. Çünkü geliri tamamen direnen, mücadele eden, sokaktaki gençlere kalsýn istedim. Direniþ ruhumuzda var. Albüm satýþý da albüm istemi üzerinden isteme adresi ile daðýtýlacak. Pop müziðinin efsane ismi Alpay, Ethem in Sessiz Çýðlýðý adlý þarkýsýnda Tamam tamam ben yenildim, siz yendiniz / Ama ben kazandým, siz kaybettiniz diyor. Direniþe þarký bestelemeyen, okumayan kalmadý. Daha ne olsun, müziðimiz en üretken devrinden geçiyor bence, daha çok þarký bestelenecek. Kürtlerin þarkýlarý, aðýtlarý yýllarca süren savaþ içinde o kadar çoktur ki, hepimizin bir muhalefet þarkýsý ve þarkýnýn içinde hikâyesi vardýr. Þarký dinlemeden gününüz geçmesin, kalbiniz sýzlar yoksa! Bazýlarý daha çok para kazanmak için milyonlarca insan öldürmekten kaçýnmadýlar, bazýlarý ise insan yaþatmak için direndi, açgözlü kötü insanlara karþý savaþtýlar! Ve tarih açgözlü para, toprak, savaþ düþkünü insanlarý katil, bunlara karþý mücadele eden partizanlarý, devrimcileri kahraman, onurlu, yurtsever olarak yazdý. 16 yaþýnda Taksim in ortasýnda devlete meydan okuyup o devlete galip gelmiþ, 15 gün de devletsiz, komün görmüþ insanlarý korkutmak kolay mý? Biz her yerdeyiz. Albüm satýþý da onlarýn direniþine armaðan olsun. *** Herkesin hâlâ devrimci olduðuna inanýyordum»devrimci bir kadýn olarak 30 yýldýr, kalanlar ölenler için þiir yazar þiarýný gerçekleþtiriyorsunuz. 30 yýllýk sahne hayatýnýzýn ana fikri nedir? 12 Eylül darbesinden sonra öldürülen, idam edilen, kaybolan, geri dönmemek üzere giden tüm arkadaþlarýmla devrimi yapmýþýz hayali ile þarký söyledim. Onlarý býrakmadým, onlar da beni yýlýnda Ýstanbul da okul arkadaþlarýmdan biriyle karþýlaþtým. Müzik bölümünden, Devrimci Yol un üyelerinden biriydi o da. Sarýldýk, sohbet ettik, birbirimize hayatlarýmýzý anlatmaya baþladýk. Onun yaptýklarýndan farklý olarak iki albüm çýkarmýþ, Mavi Radyo da çalýþan, mevcut devrimci yapýlarýn konserine giden, halkevleri, Ýþçilerin Sesi... Kýsacasý her yerde þarkýlarý ile konuþulan bir kadýn olmuþtum. Bana Aa, böyle þeyler devam ediyor mu? diye sorduðunda çok tuhaf oldum. Çok safça ve temiz kalpli ben, herkesin hâlâ devrimci olduðuna inanýyordum. Öyle deðilmiþ... Kimseyi sorgulamadým, yargýlamadým. Öfkelendim ve inat ettim. Þarkýlarýmý söyledim. Kaynak:BirGün

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı