olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr."

Transkript

1 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle sökülmesine iliþkin CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu nun soru önergesini yanýtladý. BirGün, Bakan Bayraktar ýn aile kabristaný için yapýlan tarih katliamýný belgeleriyle manþetten duyurmuþtu. Bayraktar aile kabristaný için Osmanlý dönemine ait mezar taþlarýnýn vinçlerle sökülmesini video kaydýyla belgelenmesine raðmen, Bakan Bayraktar, aile kabristanýn boþ bir alana yapýldýðýný savundu. Bayraktar, soru önergesine verdiði cevapta, Konu edilen mezar yeri, babamýn mezarýnýn yanýnda bulunan boþ alan olup, yasal prosedürlere uygun olarak, bedeli mukabilinde ilgili belediyenin mezarlýklar müdürlüðü tarafýndan tahsis edilmiþtir. Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) üyeleri; içeride yatan arkadaþlarýyla dayanýþmayý güçlendirmek, Aralýk 2013 tarihlerinde Silivri de ilk kez hakim karþýsýna çýkacak yönetici ve üyelerinin duruþmalarýna dönük toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve tutuklu meslektaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný birkez daha talep etmek amacýyla Ankara da eylem yaptýlar. ÇHD üyeleri her Cuma günü olduðu gibi 13 Aralýk günü de saat: 18:00 de, Kýzýlay Sakarya Meydaný nda buluþup buradan Ýnsan Haklarý Anýtý önüne yürüdüler. TUTUKLU AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN pankartýnýn açýldýðý, içerideki ÇHD yönetici ve üyelerinin fotoðraflarýnýn döviz olarak taþýndýðý eylem öncesi yapýlan çaðrýda þu görüþlere yer verildi; Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Öðrenci Konseyi Baþkanlýðý tarafýndan öðrencilere yönelik `Alkol ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý, Zararlarý ve Korunma Yollarý konulu konferans düzenlendi. Üniversitenin merkez yerleþke Tafana Tesisleri Kubbe Altýnda akademik ve idari personel ile öðrencilerin hazýr bulunduðu konferansa, Nevþehir Dr. Ý. Þevki Atasagun Nevþehir Devlet Hastanesi Doktoru Erkan Özduvan konuþmacý olarak katýldý. Dr. Erkan Özduvan, kiþilerin genelde alkol, uyuþturucu gibi zararlý ve baðýmlýlýk yapan maddelere; merak, arkadaþ baskýsý, sorunlarýna çözüm aramak ve uzaklaþmak, farklý gözükmek, beðeni toplamak, bir gruba ait olmak ve eðlenmek gibi sebeplerle bulaþtýðýna dikkat çekti. 13 Aralýk Erdal Eren in idam ediliþinin yýl dönümü. 33 yýl geçti. Bu yara 33 yýldýr kanýyor. Her yýl olduðu gibi yine Erdal ýn baþucunda olacaðýz. Devletin öldürme yaþý artýk 17 deðil,14 deðil, 13 ünde Uðurlara, 8 inde Ceylanlara kadar düþtü. Anton Çehov, 1892 yýlýnda yayýmcýsý Tikhonov a yazdýðý mektupta kendinden Düello romanýnýn yazarý diye söz eder, oysa bugün onun en az bilinen eseridir bu roman. Düello ve bir de Sibirya nýn kuzeyine yaptýðý gezi sonrasýnda yazdýðý seyahatname, artýk neredeyse unutulmuþtur. Anton Çehov önce bir tiyatro yazarý sonra da öykü yazarý olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. Gezi Parký protestolarýnda 1 Mayýs Mahallesi TEM otoyolunda aracýn çarpmasý sonucu yaþamýný yitiren Mehmet Ayvalýtaþ'ýn dün geçirdiði kalp krizi sonrasý yaþamýný yitiren annesi Fadime Ayvalýtaþ ý son yolculuðuna büyük bir kalabalýk uðurladý. Cenazesi, Ümraniye 1 Mayýs (Mustafa Kemal) Mahallesi ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Cemevinden kaldýrýldý. Cenazeye, Gezi eylemleri sýrasýnda hayatýný kaybeden Ali Ýsmail Korkmaz ýn, Ethem Sarýsülük ün ve Abdullah Cömert in ailesi de katýldý. Fadime Ayvalýtaþ ýn cenazesinde kadýnlar saf tutarken, cenaze dualarýn ardýndan yine kadýnlar tarafýndan omuzlanarak cenaze aracýna konuldu.

2 OLGU KUNDAKÇI Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle sökülmesine iliþkin CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu nun soru önergesini yanýtladý. BirGün, Bakan Bayraktar ýn aile Her yýl aralýk ayý geldiðinde gündemde bütçe ve asgari ücret olur. Aslýnda her ikisi de ülkedeki demokrasinin düzeyi konusunda önemli göstergedir; özellikle de hazýrlanýþ süreçleri itibariyle. Bütçe parlamentoda görüþülerek onaylanýr; asgari ücret de hükümet, iþveren ve iþçi sendikalarýndan oluþan üçlü heyet tarafýndan görüþülerek kabul edilir. Ýlk bakýþta süreç gayet demokratik iþlemektedir. Ülkenin bir yýllýk gelir gider, borç alacak durumunu belirleyen bütçe farklý toplum kesimlerinin temsilcilerinden oluþan parlamentoda onaylanmaktadýr. Çýkarlarý, ihtiyaçlarý, beklentileri farklý olan kesimlerin parlamentoda temsilcileri olduðunu düþündüðünüzde her þey en azýndan temsili demokrasiye uygundur. Bir yýllýk dönem içinde emekçilere verilebilecek en az ücret olan asgari ücretin belirlenmesinde de ücreti verecek olan iþverenlerin ve ücreti alacak olan iþçilerin temsilcileriyle hükümet yani devlet bir masa baþýna oturup, en az ücretin ne kadar olduðunu belirlemektedir. Bütçe gibi asgari ücretin belirlenmesi de ilk bakýþta temsili demokrasiye uygundur. Toplumun bütününün bir yýl içinde yaþamýný doðrudan belirleyecek olan bütçe ve asgari ücretin hangi toplum kesiminin taleplerini, ihtiyaçlarýný karþýlayýp karþýlamadýðý, toplumdaki farklý çýkarlar arasýnda bir denge oluþturup oluþturamadýðý o ülkedeki demokrasinin gerçek mi yoksa göstermelik mi olduðunun da göstergesi olacaktýr. Örneðin bütçe gelirlerinin yüzde 86.4 ünün vergi gelirlerinden oluþtuðu bir ülkede sermayeden doðrudan alýnan kurumlar vergisinin oraný sadece yüzde 8.9, toplumun ödediði dolaylý vergiler yüzde 70 ise ve iþletmelerin birçoðu yanlarýnda çalýþan asgari ücretli iþçi kadar bile gelir vergisi ödemiyorsa, bu bütçenin demokratik bir bütçe olduðu söylenemez. Ayný þekilde bütçe giderleri içinde kamu saðlýk hizmetleri için ayrýlan pay 18.4 milyar iken sadece emniyet teþkilatý, jandarma ve MÝT için ayrýlan pay 24 milyarý buluyorsa; Milli Savunma Bakanlýðý, cezaevleri gibi diðer kurumlarla birlikte güvenlik amaçlý harcamalara ayrýlan pay Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bütçesini aþýyorsa demokrasinin adýndan bile söz edilemez. Benzer durum asgari ücret için de geçerlidir. Genel tanýmý gereði ücret, emek gücünün üretim sürecinde yarattýðý deðerin kabristaný için yapýlan tarih katliamýný belgeleriyle manþetten duyurmuþtu. Bayraktar aile kabristaný için Osmanlý dönemine ait mezar taþlarýnýn vinçlerle sökülmesini video kaydýyla belgelenmesine raðmen, Bakan Bayraktar, aile kabristanýn boþ bir alana yapýldýðýný savundu. Bayraktar, soru önergesine verdiði cevapta, Konu edilen mezar yeri, babamýn mezarýnýn yanýnda bulunan boþ alan olup, yasal prosedürlere uygun olarak, bedeli karþýlýðýdýr; asgari ücret ise diðer ödemeler olmadan, iþçiye verilmesi gereken en az miktarý ifade eder. Oysa Türkiye de asgari ücret sadece belirlendiði dönemdeki en az ücret olmaktan çýkmýþ ortalama ücret haline gelmiþtir. Üniversite mezunlarý da dahil olmak üzere emekçilerin çok büyük bölümü asgari ücret veya asgari ücretin altýnda bir ücretle çalýþtýrýlmaktadýr. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlarýn ise önemli bölümünün sigorta primleri ve kýdem tazminatlarý asgari ücret üzerinden yatýrýlmaktadýr. Dolayýsýyla asgari ücreti Türkiye de milyonlarca emekçinin üretime katkýsý yok sayýlarak belirlenen bir asgari yaþam geliri olarak deðerlendirmek gerekir. Günde en az saat ter döken emekçinin emeðini yok sayan asgari ücret uygulamasý, tek kiþinin ihtiyaçlarý üzerinden belirlenmesi nedeniyle emekçiyi toplumsal bir varlýk yani insan olarak da görmemektedir. Kaldý ki asgari ücret olarak belirlenen miktar tek bir emekçinin bile insanca yaþayabileceði bir miktarýn çok uzaðýnda kalmaktadýr. Milyonlarca emekçinin emeðini, alýn terini yok sayan, emekçiyi insan yerine koymayan asgari ücret uygulamasýnýn da demokrasiyle uzaktan yakýndan ilgisi olamayacaðý aþikardýr. O halde sorulmasý gereken þudur: Bütçenin de asgari ücretin de belirlenme süreci temsili demokrasinin kurallarýna uygun ise toplumun çok geniþ kesimlerini görmezden gelen içeriðiyle demokrasiden neden bu kadar uzaktýr? Sorunun cevabý açýktýr: Siyasi Partiler Kanunu, seçim sistemi, Sendikalar Kanunu baþta olmak üzere hemen tüm mevzuat ve bu mevzuatý yaþama geçiren yürütme ve yargý organlarý, toplumu örgütsüzleþtirme, baský altýnda tutma ve hegemonyayý daha da güçlendirme anlayýþýna sahiptir. Dolayýsýyla demokrasinin gereði olarak kabul edilen tüm kurumlar, göstermelik olmanýn ötesine geç(e)memekte, karþýmýza toplumun çok geniþ kesimlerinin ezildiði sömürüldüðü son derece antidemokratik bir tablo çýkmaktadýr. Göstermelik demokrasinin gerçek demokrasi haline gelmesi için her türlü baskýya raðmen toplum güçlerinin partileriyle, sendikalarýyla ve diðer demokratik örgütlenmeleriyle yýlmadan ve güçlerini bir araya getirerek mücadele etmesinden baþka çare yoktur. (Evrensel) mukabilinde ilgili belediyenin mezarlýklar müdürlüðü tarafýndan tahsis edilmiþtir. Tahsisle ilgili hukuka aykýrý bir iþlem yapýldýðýnýn ispatý halinde, söz konusu yer tarafýmdan iade edilecektir dedi. KURUL ONAYI YOK Karacaahmet Mezarlýðý nda 5 No lu adada Bayraktar larýn aile kabristaný için önce mezarlar kazýlmýþ, ardýndan Osmanlý dönemine ait mezar taþlarý vinçlerle sökülerek tarihi mezar taþlarý parçalanmýþtý. Tarihi Sit Alaný olan Karacaahmet Mezarlýðý nda 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu na tabi olan tescilli mezar taþlarýnýn sökülmesi için 6 No lu Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu ndan izin alýnmamýþtý. Kurul tarafýndan numaralandýrýlmýþ, birçok tarihi taþýn kýrýlan parçalarý çöpe atýlmýþtý. Görgü tanýklarý mezarlýk alanýnýn kazýlmasý sýrasýnda çýkarýlan kemiklerin çuvallara doldurulup beyaz bir nakil aracýyla Gezi Parký protestolarýnda 1 Mayýs Mahallesi TEM otoyolunda aracýn çarpmasý sonucu yaþamýný yitiren Mehmet Ayvalýtaþ'ýn dün geçirdiði kalp krizi sonrasý yaþamýný yitiren annesi Fadime Ayvalýtaþ ý son yolculuðuna büyük bir kalabalýk uðurladý. Cenazesi, Ümraniye 1 Mayýs (Mustafa Kemal) Mahallesi ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Cemevinden kaldýrýldý. Cenazeye, Gezi eylemleri sýrasýnda hayatýný kaybeden Ali Ýsmail Korkmaz ýn, Ethem Sarýsülük ün ve Abdullah Cömert in ailesi de katýldý. Fadime Ayvalýtaþ ýn cenazesinde kadýnlar saf tutarken, cenaze dualarýn ardýndan yine kadýnlar tarafýndan omuzlanarak cenaze aracýna konuldu. 'ÜZÜNTÜDEN ÖLDÜ' Evrensel'e konuþan Mehmet Ayvalýtaþ ýn babasý, Fadime Ayvalýtaþ ýn eþi Ali Ayvalýtaþ Oðlumun ve eþimin katili Baþbakandýr dedi. Eþinin üzüntüden öldüðünü belirten baba Ayvalýtaþ, Ýki mahkemenin ikisinin de çuvallamasý. Üç hakim Türkiye yi rezil ettiler. Mahkemede gaz sýktýlar, katilleri býraktýlar. O anda Mehmet i bir daha kaybettik. Ýki gün sonra Ethem in davasýna girdik, orada bir kez daha þoke olduk. Benim hanýmýma sebep baþta Baþbakandýr. dedi. Mahkemedeki yargýç ve savcýlarýn da götürüldüðünü anlatmýþtý. BirGün ün konuyu gündeme getirmesinin ardýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Bakan Bayraktar ýn 7,92 metrekarelik aile kabri için 108 bin TL ödendiðini açýklamýþtý. BAKAN MEZARLIÐI ÝADE ETSÝN CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu ise Bakan Bayraktar ýn soru önergesine verdiði cevaba iliþkin, Bakan ýn bu dünyada elde ettiði imtiyaz yetmiyormuþ gibi diðer dünyada da imtiyaz elde etmeye çalýþmasý toplum vicdanýnda mahkûm olmuþtur. Ortada bir hukuksuzluk var. Bakan ýn yaptýðý yanlýþý kabul edip özür dilemesi ve mezarlýðý iade etmesi gerekir dedi. Kaynak:BirGün 15/12/2013 tutumlarýyla eþinin ölümünün sebebi olduðunu ifade eden baba Ayvalýtaþ þunlarý söyledi: Eðer, onlar Allah tan korkuyorlarsa, kafasýný yataða koyduðu zaman Allah a nasýl hesap veriyorlar. Ben bunlarý önce Allah a sonra bu halka þikayet ediyorum. Adalet herkes için olur. Benim evladýmý elimden aldýlar, sonra karýmý aldýlar. Hayatýmý bitirdiler. Ne istiyorlar? Biz ne yaptýk? Biz ne yaptýk? UZAK-YAKIN YOK Ali Ýsmail Korkmaz ýn babasý Þahap Korkmaz da cenaze törenindeydi. Evrensel'le duygularýný paylaþan Korkmaz, Biz, ailenin yanýnda durmaya geldik. Uzaklýk yakýnlýk kalmadý bizim için. Ne hak ne hukuk var. Adalet yok. Olan bize oluyor diye konuþtu. Cenazeye, HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmýcýsý Hatice Altunýþýk, HDK bileþeni siyasi partilerin temsilcileri, Taksim Dayanýþmasý bileþeni kitle örgütü ve meslek odalarýnýn temsilcileri, park forumlarýnýn yaný sýra yüzlerce yurttaþ katýldý. Cenaze töreninin yapýldýðý Cemevi bahçesine "Analarýn öfkesi katilleri boðacak" yazýlý pankart asýlýrken, dualarýn ardýndan Ayvalýtaþ'ýn üzerinde kýrmýzý karanfillerin bulunduðu tabutu kadýnlar tarafýndan omuzlandý. Törenin ardýndan katýlýmcýlar tarafýndan yürüyüþ düzenlendi. Cemevinin önünden cenaze arabasýyla beraber yürüyüþe geçen yaklaþýk bin kiþi Fadime Ayvalýtaþ'ýn evinin önüne kadar yürüdü. Katýlýmcýlar yol boyunca "Annelerin öfkesi katilleri boðacak", "Her yer Taksim her yer direniþ" ve "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" þeklinde slogan attý. Mustafa Kemal Köprüsü'nde Mehmet Ayvalýtaþ'ýn öldüðü yerde duran kalabalýk bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Yaklaþýk bir saat süren yürüyüþ boyunca yollardaki trafik akýþý cenaze yakýnlarý tarafýndan saðlandý. Ayvalýtaþ'ýn cenazesi, götürüldüðü evinin önünde helallik alýnmasýnýn ardýndan oðlu Mehmet Ayvalýtaþ'ýn yanýna defnedilmek üzere Çekmeköy Mezarlýðý'na götürüldü. (Ýstanbul/EVRENSEL) 14/12/2013

3 Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çavdar ekmeðine talebin, tüketimi 5 e katladýðýný bildirerek, "Son yýllarda çavdar ekmeðine talep, daha çok yemlik olarak kullanýlan çavdarda hem üretim hem de tüketim arttý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2011/2012 piyasa yýlýnda 127 bin 653 hektar alanda çavdar ekildiðini, 365 bin 750 ton çavdar üretildiðini, 4 bin 755 ton çavdarýn üretimde kaybedildiðini, 361 bin 93 ton ürünün piyasaya arz edildiðini, 98 ton ithalat, 1613 ton ihracat yapýldýðýný belirtti. Stoktaki 13 bin 792 ton çavdarla birlikte yurtiçi kullanýmýn 373 bin 272 tonu bulduðu bilgisini veren Bayraktar, 252 bin 765 ton çavdarýn yemlik olarak, 22 bin 978 ton çavdarýn tohumluk olarak kullanýldýðýný, kullanýmda kayýplarýn 10 bin 830 tonu bulduðunu, tüketime de 86 bin 700 ton gittiðini vurguladý. Bayraktar, Türkiye de aðýrlýklý olarak yem sanayinde tüketilen çavdarýn, son zamanlar da deðiþen beslenme alýþkanlýklarý sonucunda insan beslenmesinde de kullanýmýnýn artmaya baþladýðýný belirtti. Son yýllarda saðlýða faydalarý nedeniyle, sýkça adýný duyduðumuz çavdar ekmeðinin kökeni çok eski zamanlara dek uzandýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bütün olarak öðütülen çavdar ununa çeþitli oranlarda buðday unu eklenerek yapýlan çavdar ekmeði, lif, protein, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, mangan, B1 vitamini, folik asit, tiamin, niasin ve antioksidanlar açýsýndan zengin. Vitamin, mineral ve antioksidanlar açýsýndan da zengin olan çavdardan yapýlan ekmeðin, kötü kolesterolü düþürdüðü, kalp hastalýklarý riskini azalttýðý, sindirime iyi geldiði, hazýmsýzlýðý azalttýðý öne sürülüyor. Kanser ve diyabetli hastalara öneriliyor. Ancak kepeðinin çok olmasý nedeniyle çavdar ekmeði fazla kabarmýyor. Ekmek içi nem oraný fazla olmasý nedeniyle çabuk küfleniyor. Fakat, kolesterol ve doymuþ yað çok düþüktür. Manganez açýsýndan çok iyi bir kaynaktýr. Posa, fosfor, selenyum açýsýndan iyi bir kaynaktýr. Mineral maddenin vücut tarafýndan kullanýmýný artýrmak, ekmeðin kabarmasýný saðlamak kalitesini yükseltmek için çavdar ekmeðinde üçte iki oranýnda buðday unu kullanýlýr. Çavdar ekmeði içindeki yüksek lif oraný sayesinde uzun süre tok tutar. Bu nedenle, diyetisyenler daha saðlýklý zayýflamak için çavdar ekmeðini önermektedir. Ýþlenmiþ tahýllarda lifin büyük kýsmý ayrýldýðý için, beyaz ekmek kan þekerinde hýzlý bir yükselmeye yol açarak insülin düzeyini artýrýr ve vücudu yað depolamak için uyarýr. Daha az iþlenmiþ tahýl içeren çavdar ekmeði, kan þekerinin daha iyi seviyede kalmasýný ve vücudun daha az yað depolamasýný saðlar. Ayrýca tansiyonu düþürmede, etkilidir." Yemlik ve tohumluk kullanýmý hariç, çavdarda 2008/2009 piyasa yýlýnda 43 bin 576, 2009/2010 da 18 bin 201 ton olan tüketimin, 2010/2011 de 56 bin 956 tona, 2011/2012 de ise 86 bin 700 tona çýktýðýný belirten Bayraktar, þöyle devam etti: "Tüketim 2011/2012 piyasa yýlýnda 2009/2010 a göre 5 kata yakýn arttý ve kiþi baþýna tüketim 0,25 kilogramdan 1,2 kilograma yükseldi. Tüketim artýþý üretime de yansýdý döneminde 220 bin ile 271 bin ton arasýnda deðiþen üretim, 2009 da 343 bin 330, 2010 da 365 bin 560, 2011 de 365 bin 750, 2012 de ise 370 bin tona yükseldi yýlý için Bitkisel Üretim Ýkinci Tahmin verilere göre, yüzde 1,4 düþüþle üretimin 370 bin tondan 365 bin tona inecek." Çavdar ekilen alanýn 1991 yýlýnda 1 milyon 560 bin dekarken, 2008 yýlýnda 1 milyon 259 bin 620 dekara kadar indiðini belirten Bayraktar, 2009 yýlýnda 1 milyon 410 bin, 2010 da 1 milyon 276 bin 530, 2012 yýlýnda ise 1 milyon 432 bin 216 dekar alana çavdar ekildiðini bildirdi. Dekar baþýna verimin 1990 lý yýllarda kilogram arasýnda deðiþtiðini, verimin 2005 yýlýnda 209, 2009 da 248, 2010 da 259, 2011 yýlýnda 287 kilograma çýktýðý, 2012 yýlýnda 258 kilograma indiði bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çavdarýn büyük bölümü yemlik olarak kullanýlýyor. 2007/2008 piyasa yýlýnda 178 bin 180 ton olan yemlik kullanýmý, 2008/2009 döneminde 171 bin 996 tona indikten sonra, 2009/2010 da 237 bin 207, 2010/2011 de 252 bin 565, 2011/2012 sezonunda 252 bin 765 tona yükseldi. Ama asýl büyük artýþ yiyecek olarak tüketiminde görüldü. 2007/2008 piyasa yýlýnda 43 bin 213 ton, 2008/2009 döneminde 43 bin 576 ton olan tüketim, 2009/2010 da 18 bin 201 tona kadar geriledi. Tüketim, 2010/2011 de 56 bin 956, 2011/2012 sezonunda 86 bin 700 tona yükseldi. Tüketim, 2011/2012 piyasa yýlýnda, 2009/2010 dönemine göre yüzde 376,3 arttý. Tüketim 4,76 kata çýktý. 2007/2008 ve 2008/2009 döneminde kiþi baþýna 0,61 kilogram olan çavdar tüketimi, 2009/2010 döneminde 0,25 kilograma indikten sonra, 2010/2011 döneminde 0,77, 2011/2012 döneminde ise 1,2 kilogram ulaþtý. 2007/2008 döneminde 15 bin 563 ton olan ithalat, 2008/2009 döneminde 2 bin 393 tona indi. 2009/2010 ve 2010/2011 sezonlarýnda ithalat olmadý. 2011/2012 sezonunda 98 ton ithalat yapýldý. 2007/2008 döneminde 561, 2008/2009 da 164, 2009/2010 da 136, 2010/2011 de 82 ton olan ihracat,2011/2012 sezonunda 1613 tonu buldu." Çavdarda 2009/2010 döneminde 48 bin 177 ton olan stok artýþýnýn, 2010/2011 döneminde 15 bin ton olduðunu belirten Bayraktar, 2011/2012 sezonunda stoklardan 13 bin 792 ton çavdar kullanýldýðýný bildirdi. Ýller arasýnda çavdar üretiminde 56 bin 203 tonla Kayseri nin birinci sýrayý alýrken, Niðde nin 43 bin 154 tonla ikinci, Nevþehir in 39 bin 801 tonla üçüncü, Balýkesir in 33 bin 669 tonla dördüncü, Konya nýn 21 bin 333 tonla beþinci, Eskiþehir in 20 bin 824 tonla altýncý sýrayý aldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çavdar üretiminde Kayseri nin payý yüzde 15,19, Niðde nin payý yüzde 11,66, Nevþehir in payý yüzde 10,76, Balýkesir in payý yüzde 9,10, Konya nýn payý yüzde 5,77, Eskiþehir in payý yüzde 5,63 ü buldu. Bu illeri 17 bin 635 tonla Aksaray, 12 bin 146 tonla Ankara, 11 bin 950 tonla Erzurum, 10 bin 875 tonla Sivas, 10 bin 549 tonla Karaman, 10 bin 272 tonla Kýrþehir izledi. 53 ilde üretimin yapýldýðý çavdarda en az üretim ise 99 tonla Kastamonu, 75 tonla Giresun, 55 tonla Adýyaman, 23 tonla Malatya, 14 tonla Karabük, 11 tonla Kýrýkkale, 8 tonla Bingöl, 8 tonla Çankýrý, 4 tonla Artvin de oldu." Dünyada 2012 yýlýnda 60 ülkede 14 milyon 544 bin 170 ton çavdar üretildiðini, üretimin yüzde 61,2 sinin Almanya, Polonya ve Rusya da saðlandýðýný, çavdarýn yüzde 26,77 sinin Almanya dan, yüzde 19,77 sinin Polonya dan, yüzde 14,66 sýnýn Rusya dan, yüzde 7,44 ünün Belarus tan karþýlandýðýný bildiren Bayraktar, "2012 yýlýnda Almanya 3,9, Polonya 2,9, Rusya 2,1, Belarus 1,1 milyon ton çavdar üretti. Bu ülkeler 676 bin 800 tonla Ukrayna, 659 bin tonla Çin, 384 bin 400 tonla Danimarka izledi. Türkiye, 370 bin tonla Kanada nýn önünde 8 inci sýrada yer aldý. Dünya üretiminde Türkiye nin payý yüzde 2,54 oldu" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesinin yapmýþ olduðu doðru çalýþmalarý sonuç vermeye baþladý. Sportif planlamalarýný bir plan dahilin de bir bir gerçekleþmesi sonucu baþarýlarda gelmeye baþladý. Geçen haftalarda Futbol ve Hentbolda kupa ile dönen ayrýca Hentbol bayanlar takýmý olarak 1.lige çýkan Üniversite takýmlarýmýzdan sonra þimdi de Basketbol erkek takýmýmýz kupa ile dönerken 1.lige yükselme baþarýsý da göstermiþtir. Nevþehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü baþkaný Yrd. Doç.Dr. Özden Taþðýn, kulüpleþmenin önemi bir kez daha ortaya çýkarken, ayný zamanda bu yýl ilk defa öðrenci alan Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði bölümünün de sýnav sisteminin önemi ortaya çýkmýþtýr dedi. Bu doðrularýn yapýlmasýnda hep desteðini gördüðümüz Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kýlýç hocamýza, takýmlarda görev alan sporcu ve teknik ekiplerimize teþekkür ederim dedi. Hacýbektaþ Yenice Köyünden Veli YILDIRIM 13 Aralýk 2013 Cuma günü Hakka yürüdü. Tüm YILDIRIM Ailesine, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Basketbol Takýmý 8. Hafta müsabakasý için Alanya Belediye sporun misafiri oldu. Çekiþmeli geçen müsabaka Alanya Belediye sporun üstünlüðü ile tamamlandý. Nevþehir Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Özden Taþðýn, sporun skor anlamýnda 2 seçeneði var, galibiyet veya maðlubiyet, galip geldiðimizde durduðumuz yer nere ise, maðlubiyette de oradayýz. Günübirlik stratejilerle hareket etmeyeceðiz. Takýmýmýzýn oyuncularý maðlubiyeti tanýmlayabilecekleri kadar tecrübeli ve zekidirler. Taþðýn, 24 Aralýk Pazar günü saat 16 da Damat Ýbrahim Paþa spor salonunda oynayacaðýmýz ligin güçlü ve tecrübeli ekiplerinde As Osmaniye spor maçýna bütün sporseverleri davet ediyorum dedi.

4 Direniþin ve mücadelenin hikâyesini, devrimci bir duruþla 30 yýldýr sahnelerden, eylemlerden marþlarla, türkülerle haykýran Sevinç Eratalay, Muhalefet Þarkýlarý ile müzikseverleri selamlýyor. Bazýlarý daha çok para kazanmak için milyonlarca insan öldürmekten kaçýnmadýlar, bazýlarý ise insan yaþatmak için direndiler; açgözlü, kötü insanlara karþý savaþtýlar! Ve tarih açgözlü para, toprak, savaþ düþkünü insanlarý katil, bunlara karþý mücadele eden partizanlarý, devrimcileri kahraman, onurlu, yurtsever olarak yazdý diyen Eratalay ile sanat dünyasýndaki 30 yýlýný ve yeni albümünü konuþtuk.» Ardýndan yalnýzca rüzgârý önüne alýp gitti desinler, ardýndan yalnýzca saçlarýna militan mavisi tokalar... Dirençsin sen sýk yumruðunu, Yeniden Baþlamalý, Kalbin nerede? diyen Eratalay ý biraz tanýyabilir miyiz? Müzikle ilk tanýþmanýz nasýl oldu? Müziði seven, batý ve doðu müzik aletlerini çalýp söyleyen bir ailede büyüdüm. Bol bol þarký söylerdim. Öðrenim hayatým boyunca yýlsonu okul eðlencelerinde hep sahnede oldum. Ortaokulda Cem Karaca þarkýlarý söylemeye baþladým. Ývriz Ýlkokulu ndayken 68 kuþaðýna mensup öðretmenlerimin eline bakarak baðlama ve piyano çalmayý öðrendim. Ablam ayný okulda öðretmendi; uzun kýþ gecelerinde bir araya gelen ablamýn arkadaþlarýndan Ulaþ a Aðýt türküsünü, Zülfü Livaneli þarkýlarýný, Mahsuni Þerif ve Neþet Ertaþ türkülerini öðrendim. Þimdi geriye baktýðýmda, Yola saðlam çýkmýþým diyorum. Þarkýlarýmý inatla söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Adil olmayan, eþit olmayan her þeye karþý þarkýlarýmý söyledim.»ýnsanlar isimleriyle müsemmadýr derler. Sanatçý olacaðýnýz baþýndan itibaren belli miymiþ? Soyadýmýn sahneye uygun olmadýðýný düþünüyorum. Hep eksik ve hatalý söylediler. Sanat, baþlý baþýna bir iþtir. Kanýmca sanatçý doðulur. Sadece sesin güzelliði, müziðe ilgi, þarký söyleme cesareti, her þey olsa dahi herkesin seni dinlemesi zorla kabul ettirilecek bir þey deðil. Ayrýca öyle bir çabam da olmadý. Senin þarkýlarýnla büyüdük abla diyenlere ben de beni dinleyenlerle büyüdüðümü söylüyorum. Neysek hep birlikte bir þeyiz ya da deðiliz.»hangi aþamada sanatçý olmaya karar verdiniz Her þey tesadüf geliþti. Ben hep Anadolu da yaþadým fakat bu iþin baþlangýç ve ilerleme noktasý Ýstanbul dur. 12 Eylül den sonra öðretmenlikten atýldýðýmda, nerede nasýl yaþayacaðýmý bilmiyordum. Ailemin yanýna giderek çiftçilik yapmaya baþladým. Pancar, mýsýr, nohut üretiyorduk. Ayný zamanda esnaflýk da yaptým. O arada etraftaki arkadaþlarla sohbet eder, türküler söylerdik. O sohbetler kulaktan kulaða yayýldý yýllarýnda sendikal çalýþmalar yavaþ yavaþ baþlamýþtý. Ankara daki öðretmenlerin örgütlülüðü tekrardan baþlýyordu. Arkadaþlar o konserlere çýkmamý istediler. Sahneye yabancý deðildim. Daha önce Buca Eðitim Enstitüsü nde okurken panellerden sonra sahneye çýkardým. O zamana kadarki repertuvarým iþçi grevlerinde, yürüyüþlerde söylenen, söyletilen türküler, marþlardý; bu ise çok farklýydý. Kendi bestelerin, afiþte adýn yazýlý, yanýnda Sadýk Gürbüz gibi bir usta var. Sahteye çýktým ve türkü söylemeye baþladým. Çok beðenildi. Bir öðretmen arkadaþýn tanýdýðý yapýmcý Ali Bey o gün oradaymýþ ve beni dinlemiþ. Çok beðenmiþ ve bana albüm teklifiyle geldi. Ayný Türk filmleri gibi diyesi geliyor insanýn»müzik ile devrim yaptýramazsýn insanlara. Müzik heyecan, coþku verir, yaralarý sarar ve iyileþmenizi saðlar. Sadece devrim þarkýlarý için deðil, aþk þarkýlarý için de bu böyledir. Sizin hayatýnýzda müziðin yeri nedir? Yaralarýmýzý sarýyor. Bazen hasta ediyor, bazen iyileþtiriyor. Müzik benim dertlerimi anlayan, kalbimi bilen, yaparken hem mutlu hem de mutsuz olduðum bir þey. Devrim þarkýlarý da aþk þarkýlarý gibidir bazen. Ayrýlamazsýnýz. Eylem Güzeli, Militan Mavisi devrimin þarkýlarý deðil mi?»protest müzik eleþtirilirken, Gezi Direniþi nde bütün eleþtirilerin boþa çýktýðýný gördük. Gezi Direniþi nde bestelenen müzikler, þarkýlar size ne düþündürdü, neler hissettirdi? Sola sirayet eden liberal akýmlar protest müziði eleþtirdi. Yeter! Bu ölümleri hatýrlatýp durmayýn, kindar nesil yetiþtirmeyelim diye söylenenleri çok iyi hatýrlýyorum. O günlerde ölen arkadaþlarýmýzýn neden öldüðünü unutturmak için uðraþtýlar. Geçmiþi yok sayamazlardý... Gezi ile devletin yüzünü tekrar gördüler. Baþýmýz belada diye baðýrdý Ahmet. Çoðu bela istemedi, çoðu beladan kaçtý ya da belalara göz yumdu. Yeni bir kavga uðruna verilen kavganýn þarkýlarý, türküleri, marþlarý sürecekti. Direnenler þarkýlarýný ürettiler. Gezi Direniþi nde yapýlan besteler, çalýnan tencere-tavalar, Taksim Meydaný nda çalýnan piyano bunun daha baþlangýç olduðunu hepimize gösterdi.»çok genç yaþta beste yapmaya, þiir yazmaya baþladýðýnýzý biliyoruz. Ýlk bestenizi ve þiirinizi nasýl ortaya çýkarttýnýz? Birimize bir þey olursa ne yaparýz? diye sordular birbirlerine Kalanlar, ölenler için þiirler yazar denilmiþti. Öyle yapýyoruz. Evvelim sendin ahirim sensin... Benim için þarký söylemek, beste yapmak böyle bir þey. Ýlk bestemi cezaevinde yaptým. Beste yapmak çok farký bir þey; çalýþtýðýn bir ekip olmalý. Ben yazýlmýþ þeylerin üstüne yaptým bestemi. Zamanla kendim de yazdým. Okuduðumda veya duyduðumda yüreðime gelip oturan ve çýkmayan notalar halinde aðzýmdan havalandýlar.»bir kadýn olarak 30 yýldýr, bu kadar göz önünde olmak, sahnelerde devrim marþlarý söylemek neler hissettirdi size? Bugüne kadar 15 albüm çýkardým. Yýllarca þarký söylemek ve hâlâ söylemeye devam edecek olmak hep birlikte yaþamayý hissettiriyor bana. Kavganýn bitmediðini, sürdüðünü ve sürecek olduðunu hissettiriyor. Elimin hamuruyla, nasýrýyla, soðan kokusuyla çýktým yola, yurtiçi ve yurtdýþýnda konserler verdim. Virginia Woolf un da dediði gibi, Bir kadýn olarak ülkem yok. Bir kadýn olarak bir ülkem olsun istemiyorum. Bir kadýn olarak bütün dünya benim ülkem. Ben bu durumu seviyorum. 30 yýl boyunca keyifle söyledim þarkýlarýmý; bir 30 yýl daha söyleyebilirim. Ýnsanlýðýn, insanlarýn, ezilenlerin, yoksullarýn, yok sayýlanlarýn hayat hikâyesidir. Bu hikâye hiç bitmez. Her kuþaðýn anlatýlacak bir hikâyesi vardýr.»muhalefet Þarkýlarý albümünüz çýktý? Neler var bu albümde, nasýl oluþtu bu albüm? Muhalefet Þarkýlarý albümün son beþ yýlda yaptýðým konser kayýtlarýndan oluþuyor. Kendi þarkýlarým dýþýnda sahnede söylediðim, arkadaþlarýmýn þarkýlarýndan derlendi. Çýkýþý gecikti ama muhalefet þarkýlarýnýn modasý olmaz. Gezi direniþi öncesi baþlamýþtý bu çalýþma. Çok önemli ve kýymetli bir çalýþma bu, seyirciler ile birlikte söylediðimiz türkülerin, marþlarýn albümü oldu. Ahmet Kaya nýn Aðlama Bebeðim þarkýsýný seyirci ile söylemiþtik; o da var. Bu albümü bir þirketten çýkartmak istemedim. Çünkü geliri tamamen direnen, mücadele eden, sokaktaki gençlere kalsýn istedim. Direniþ ruhumuzda var. Albüm satýþý da albüm istemi üzerinden isteme adresi ile daðýtýlacak. Pop müziðinin efsane ismi Alpay, Ethem in Sessiz Çýðlýðý adlý þarkýsýnda Tamam tamam ben yenildim, siz yendiniz / Ama ben kazandým, siz kaybettiniz diyor. Direniþe þarký bestelemeyen, okumayan kalmadý. Daha ne olsun, müziðimiz en üretken devrinden geçiyor bence, daha çok þarký bestelenecek. Kürtlerin þarkýlarý, aðýtlarý yýllarca süren savaþ içinde o kadar çoktur ki, hepimizin bir muhalefet þarkýsý ve þarkýnýn içinde hikâyesi vardýr. Þarký dinlemeden gününüz geçmesin, kalbiniz sýzlar yoksa! Bazýlarý daha çok para kazanmak için milyonlarca insan öldürmekten kaçýnmadýlar, bazýlarý ise insan yaþatmak için direndi, açgözlü kötü insanlara karþý savaþtýlar! Ve tarih açgözlü para, toprak, savaþ düþkünü insanlarý katil, bunlara karþý mücadele eden partizanlarý, devrimcileri kahraman, onurlu, yurtsever olarak yazdý. 16 yaþýnda Taksim in ortasýnda devlete meydan okuyup o devlete galip gelmiþ, 15 gün de devletsiz, komün görmüþ insanlarý korkutmak kolay mý? Biz her yerdeyiz. Albüm satýþý da onlarýn direniþine armaðan olsun. *** Herkesin hâlâ devrimci olduðuna inanýyordum»devrimci bir kadýn olarak 30 yýldýr, kalanlar ölenler için þiir yazar þiarýný gerçekleþtiriyorsunuz. 30 yýllýk sahne hayatýnýzýn ana fikri nedir? 12 Eylül darbesinden sonra öldürülen, idam edilen, kaybolan, geri dönmemek üzere giden tüm arkadaþlarýmla devrimi yapmýþýz hayali ile þarký söyledim. Onlarý býrakmadým, onlar da beni yýlýnda Ýstanbul da okul arkadaþlarýmdan biriyle karþýlaþtým. Müzik bölümünden, Devrimci Yol un üyelerinden biriydi o da. Sarýldýk, sohbet ettik, birbirimize hayatlarýmýzý anlatmaya baþladýk. Onun yaptýklarýndan farklý olarak iki albüm çýkarmýþ, Mavi Radyo da çalýþan, mevcut devrimci yapýlarýn konserine giden, halkevleri, Ýþçilerin Sesi... Kýsacasý her yerde þarkýlarý ile konuþulan bir kadýn olmuþtum. Bana Aa, böyle þeyler devam ediyor mu? diye sorduðunda çok tuhaf oldum. Çok safça ve temiz kalpli ben, herkesin hâlâ devrimci olduðuna inanýyordum. Öyle deðilmiþ... Kimseyi sorgulamadým, yargýlamadým. Öfkelendim ve inat ettim. Þarkýlarýmý söyledim. Kaynak:BirGün

5 Anton Çehov, 1892 yýlýnda yayýmcýsý Tikhonov a yazdýðý mektupta kendinden Düello romanýnýn yazarý diye söz eder, oysa bugün onun en az bilinen eseridir bu roman. Düello ve bir de Sibirya nýn kuzeyine yaptýðý gezi sonrasýnda yazdýðý seyahatname, artýk neredeyse unutulmuþtur. Anton Çehov önce bir tiyatro yazarý sonra da öykü yazarý olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. Yine de Çehov, Tolstoy ve Dostoyevski ye benzemekten çok onlardan nasýl farklý bir neslin yazarý olduðu ile dikkat çeker. Sanki bir sonraki neslin yazarýdýr. Rus toplumundaki çöküþü, umutsuz bireyleri ve kaybolan aristokrat sýnýfý yansýtýr eserlerinde. Farklý bir dünya görüþü egemendir artýk; en önemlisi Tolstoy ya da Dostoyevski nin dini inançlarý ve spiritüel duygularý kalmamýþtýr Çehov da. Gerçekçi dünya görüþünün nedenlerinden biri deðiþen çað ise, bir diðeri de doktor olmasýydý. Boþ inanýþlara, metafiziðe ve Hýristiyanlýða þüpheci zihin yapýsý izin vermiyordu hatta akýllý bir insanýn Tanrý ya inanmasýnýn gerçek bir bilmece olduðunu yazacak kadar pozitivist biriydi. Bu düþünceleri onu Dostoyevski ve Tolstoy dan ayýrýr ve Avrupa daki çaðdaþlarýyla birlikte anýlmasýna neden olur. Yazý tekniði de Maupassant ve Flaubert gibi gerçekçi yazarlara yakýndýr. Onlar gibi nesnel ve mesafeli bir duruþa sahiptir. Doktorluðunun izini çok sayýda öyküde görürüz. Doktor Çehov dan Öyküler baþlýðý altýnda derlenmiþ öyküler özellikle onun mesleðinden bunaldýðý anlarý görme fýrsatý verir okura. Fakat sadece öykülerinde deðil, tiyatro yapýtlarýnda da hayal kýrýklýðýna uðramýþ doktor karakterleri yaratýr. Yazarýn bu duygularýný en iyi betimleyen Üç Kýzkardeþ teki askeri doktor Ývan Romanoviç Çebutýkin dir: Allah topunun belasýný versin! Benim hâlâ doktor olduðumu sanýyorlar. Bütün hastalýklarý iyileþtirmesini bilirmiþim. Oysa benim kesinlikle bir þey bildiðim yok. Bütün bildiklerimi unuttum. (...) Çarþamba günü ölümüne sebep olduðum þu kadýn geldi aklýma. Daha bunun gibi bir sürü þeyi anýmsadým. Kendimden tiksindim, iðrendim, öðüresim geldi... Gittim güzelce çektim kafayý. (çev.: Mehmet Özgül) Çehov un doktorlarý hayat tarafýndan bozguna uðramýþ olmalarýna raðmen hümanist yanlarýný kaybetmemiþlerdir. Çehov un anlattýðý Rusya, deðiþimin eþiðinde bir milleti yansýtýr. Toplumdaki çoðu deðerler yerinden oynamýþtýr. Aristokrat sýnýf sanki hiçbir þey deðiþmemiþ ve asla deðiþmeyecekmiþ gibi kendilerini maske arkasýnda saklamayý tercih ederler ama umutsuzluklarý hissedilir. Yüzeysel olduklarý gibi, bir kavganýn ortasýnda olduklarýný fark ederler. Direnç gösterecek güce sahip deðillerdir, bu karakterleri Çehov yorgun betimler. Çehov un eserlerindeki memur ve bürokratlar da dar görüþlü ve yaratýcýlýktan uzaktýr. Kilise ise yeniliðe kapalý ve gericidir. En sona entelektüeller kalýr, onlar da öylesine saçma detaylara takýlýp kalmýþlardýr ki, bütüncül olarak gerçekleri görmekten acizlerdir. Asýl sorun belki de bu sýnýflarýn birbirlerinden kopuk oluþudur. Dedesi serf (Rusya ya özgü köylü köleliði) olan Çehov, aslýnda sosyal sýçrama yapmýþ bir ailenin üyesidir fakat Rusya da yoksullar için hayat henüz deðiþmemiþtir, yazar sýnýflararasý eþitsizliðe çok kereler deðinir. Çehov alt metin yazý tekniðinin ustasý olarak bilinir. Hayatýn saçma ayrýntýlarýný konuþan karakterleri aslýnda satýrlar arasýnda felsefe yaparlar. Bir Çehov oyunu seyrederken sahne üzerinde diyaloglarý duyarýz ama sanki karakterlerin akýllarýndan bambaþka þeylerin geçtiðini de hissettirir yazar bize. Örneðin bir kadýn diðerine çok güzel olmuþsun derken kýskançlýðýný algýlarýz. Geride kalan, asýl dile getirilmeyenlerdir. Bir baþka özelliði de anlattýðý toplumsal hüzünlü olduðu kadar saçma ve komik olmasýdýr. Örneðin Üç Kýzkardeþ in sonunda birinin niþanlýsý düelloda öldürülmüþ, diðerinin sevgilisi kenti terk etmiþ, her biri en mutsuz anlarýnda olmalarýna raðmen, bir karakterin takma sakal takmasýyla gülmeye baþlarlar. Neþe yoktur gülüþlerinde ama hayatýn acýmasýz saçmalarýnýn farkýna varmýþlardýr. Belki de bu yüzden Çehov un hüznü rahatlatýcýdýr. Çehov çok güçlü kadýn kahramanlar yaratmýþtýr ama genelleme yaptýðýnda cinsiyet ayrýmý yapan birine dönüþür. Kadýnlar felsefe yapmaya kalkýþtýklarýnda dedikodu yaparlar gibi sözler aþýrý kaçsa da onun kadýnlar hakkýnda düþüncelerine ýþýk tutar. Ortak özellikler altýnda toplanabilir kadýn kahramanlarý. Korocu Kýz daki evli kadýn, Eþ deki ve Bayanlar daki memur eþleri de çýkarcý, bencil, kocasýný sömüren, kolayca aldatan kadýnlardýr. Bir de çok daha saf, zorla evlendirilen ya da parasýzlýktan erkeklere muhtaç olan genç kadýnlar var. Bunlar tam anlamýyla zýt karakterler deðil Çehov un eserlerinde. Saf ve iyi niyetli bir genç kýz evlendikten sonra kolaylýkla diðer tarafa geçebilir, Üç Kýzkardeþ deki Natalya Ývanovna gibi. Evlilik konusunda da iyimser deðildir Çehov. Bunun nedeni kendi evliliðinde aranabilir. Karýsý Olga ile mutluluk formülü olarak ayrý þehirlerde yaþamayý seçmiþlerdi. Olga Moskova da oyunculuk kariyerini sürdürürken Çehov Yalta da yaþýyordu. Ayrý yaþadýklarý yýllarda karýsýnýn hamile kalmasý ve Çehov un evli bir kadýnla tutkulu bir iliþki yaþamasý, evlilik baðlarýnýn sýký olmadýðý izlenimi verir! Yine de karý koca arasýndaki mektuplaþmalar, hem tiyatro ve oyunculuk üzerine çok önemli fikirlerle doludur hem de birbirlerine deðer verdiklerini gözler önüne serer. Anton Çehov çokyönlü bir insan ve yazardý ama onun eserlerini belki de bugün hâlâ bu denli güncel kýlan þey çevreye karþý aþýrý duyarlý olmasýydý. Viþne Bahçesi yazarýn doðal çevrenin yok edilmesine tepkisini en güzel gösterdiði eseridir. Oyunun sonunda buldozerler, bir zamanlarýn güzelliðini ve varsýllýðýný yansýtan meyve bahçesini dümdüz etmektedir. Hýzla sanayileþen toplumun temel deðerlerini ve geleneklerini böylesine þiddetle yok etmesini sadece Viþne Bahçesi nde deðil, çoðu eserinde dile getirir. Üç Kýzkardeþ te de oyunun en çýkarcý ve sevimsiz karakterinin en önemli eylemi aðaçlarý kesmektir: Her þeyden önce þu yolu çevreleyen köknarlarý keserim, sonra da þu akçaaðacý. Akþamlarý çok çirkin gözüküyor. Viþne Bahçesi gibi burada da yeni bir çaðýn baþladýðýný, eski güzelliklerin hýzla yok edildiðini anlatýr Çehov. Þu sýralar Çehov un tüm eserlerini piyasada bulmak çok kolay. Son yýllarda Bütün Eserleri adýyla Everest Yayýnlarý öykü ve oyunlarý yayýmladý. Diðer yayýnevleri de çok güzel çevirilerle yazarýn eserlerini yayýmlamayý sürdürüyor. Ölümü üzerinden yüz on yýl geçtikten sonra hâlâ en sevilen öykü yazarlarýnýn baþýnda geliyor Çehov. Ayrýca aralýk ayý boyunca Ýstanbul Devlet Tiyatrolarý nda Üç Kýzkardeþ in çok baþarýlý yorumunu da izlemek mümkün. Everest Yayýnlarý Anton Çehov un tüm öykü ve oyunlarýný yeniden yayýmlamaktadýr. Kaynak:Radikal Kitap Edip CANSEVER MENDÝLÝMDE KAN SESLERÝ Her yere yetiþilir Hiçbir þeye geç kalýnmaz ama Çocuðum beni baðýþla Ahmet Abi sen de baðýþla Boynu bükük duruyorsam eðer Ýçimden öyle geldiði için deðil Ama hiç deðil Ah güzel Ahmet abim benim Ýnsan yaþadýðý yere benzer O yerin suyuna, o yerin topraðýna benzer Suyunda yüzen balýða Topraðýný iten çiçeðe Daðlarýnýn, tepelerinin dumanlý eðimine Konyanýn beyaz Antebin kýrmýzý düzlüðüne benzer Göðüne benzer ki gözyaþlarý mavidir Denize benzer ki dalgalýdýr bakýþlarý Evlerine, sokaklarýna, köþebaþlarýna Öylesine benzer ki Ve avlularýna (Bir kuyu halkasýyla sýkýþtýrýlmýþtýr kalbi) Ve sözlerine (Yani bir cep aynasý alým-satýmýna belki) Ve bir gün birinin adres sormasýna benzer Sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne Camcýnýn cam kesmesine, dülgerin rende tutmasýna Öyle bir cýgara yakýmýna, birinin gazoz açmasýna Minibüslerine, gecekondularýna Hasretine, yalanýna benzer Anýsý iþsizliktir Acýsý bilincidir Býçaðý gözyaþlarýdýr kurumakta olan Gülemiyorsun ya, gülmek Bir halk gülüyorsa gülmektir Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet Abi. Bir güzel kadeh tutuþun vardý eskiden Dirseðin iskemleye dayalý -- Bir vakitler gökyüzüne dayalý, derdim ben -- Cýgara paketinde yazýlar resimler Resimler: cezaevleri Resimler: özlem Resimler: eskidenberi Ve bir kaþýn yukarý kalkýk Sevmen acele Dostluðun çabuk Bakýyorum da þimdi O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediðimiz nedir ki Ahmet Abi Biz eskiden seninle Ýstasyonlarý dolaþýrdýk bir bir O zamanlar Malatya kokardý istasyonlar Nazilli kokardý Ve yaðmurdan ýslandýkça Edirne postasý Kýl gibi ince Ýstanbul yaðmurunun altýnda Esmer bir kadýn sevmiþ gibi olurdun sen Kadýnýn ütülü patiskalardan bir teni Upuzun boynu Kirpikleri Ve sana Ahmet Abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki Sofraný kurardý Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardý Cezaevlerine düþsen cýgaraný getirirdi Çocuklar doðururdu Ve o çocuklarýn dünyayý düzeltecek ellerini iþlerdi bir dantel gibi O çocuklar büyüyecek O çocuklar büyüyecek O çocuklar... Bilmezlikten gelme Ahmet Abi Umudu dürt Umutsuzluðu yatýþtýr Diyeceðim þu ki Yok olan bir þeylere benzerdi o zaman trenler Oysa o kadar kullanýþlý ki þimdi Hayalsiz yaþýyoruz nerdeyse Çocuklar, kadýnlar, erkekler Trenler týklým týklým Trenler cepheye giden trenler gibi Ýþçiler Almanya yolcusu iþçiler Kadýnlar Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi Ellerinde bavullar, fileler Kolonyalar, su þiþeleri, paketler Onlar ki, hepsi Bir tutsak aðaç gibi yanlýþ yerlere büyüyenler Ah güzel Ahmet Abim benim Gördün mü bak Daðýlmýþ pazar yerlerine benziyor þimdi istasyonlar Ve daðýlmýþ pazar yerlerine memleket Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile Gelse de Öyle sürekli deðil Bir caz müziði gibi gelip geçiyor hüzün O kadar çabuk O kadar kýsa Ýþte o kadar. Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar Diþ deðil, týrnak deðil, bir mendil niye kanar Mendilimde kan sesleri.

6 Nevþehir'de aðýr kýþ þartlarý nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarý için doðaya yem ve sakatat býrakýldý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Nevþehir Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler, Acýgöl ilçesi Karapýnar mevkisine 250'þer kilogram arpa ve buðday ile 100 kilogram sakatat býraktý. Þube Müdürü Erol Aksoy, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, kar nedeniyle yaban hayvanlarýnýn yiyecek bulmakta zorlandýðýný belirterek, "Kar yaðýþýnýn yoðun ve av yapýlmasýnýn yasak olduðu bölgelere yiyecek býrakýyoruz" dedi. Ýl genelinde bu kýþ mevsiminde 12 bölgeye 5 ton buðday, 250 kilogram sakatat ve 1 ton yonca býrakýlacaðýný belirten Aksoy, "Bu ilde yaþayan herkese yaban hayatýnýn korunmasý adýna sorumluluk düþüyor" ifadesini kullandý. Çocuklara güzel bir doða býrakmak için Ulusal ve uluslararasý alanda, fotoðraf sanatýnýn geliþimine ve bu yönde çalýþan amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýnýn desteklenerek, daha özgün sanat eserlerinin ortaya çýkmasýna yardýmcý olunmasý amacý ile bu yýl 4. sü düzenlenen Nevþehir Belediyesi Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasýnda dereceye giren sanatçýlarýn fotoðraflarý Kapadokya Forum da oluþturulan sanat kulübü sergi salonunda sergilenmeye baþlandý. Merkezi Ýngiltere de bulunan Fotoðraf Sanatý Federasyonu nun yaný sýra Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu tarafýndan da desteklenen Nevþehir Belediyesi 4. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasýna Türkiye nin yaný sýra Romanya dan ülkeden 84 amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýsý 321 eserle yarýþmaya katýlmýþtý. TFSF Baþkaný Sami Türkay, Kapadokya Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði (KAFSÝD) Baþkaný Mustafa Karakaya ve fotoðraf sanatçýlarý Ahmet Özyurt, Tekin Ertuð ve Yücel Demir oluþan seçici kurulun deðerlendirmesi ile yarýþmada Kocaeli nden katýlan Ýsmail Ýkiz Altýn, Trabzon dan Sabri Altýn Gümüþ ve K. Maraþ dan Mehmet Kýrmýzýkaya Bronz madalyanýn sahibi olurken, herkesin çaba göstermesi gerektiðini vurgulayan Aksoy, "Avcý dernekleri üyelerine soðuk havalarda ellerine silah almalarý yerine, yaban hayatýn yaþatýlmasý adýna doðaya yiyecek býrakmalarýný tavsiye ediyorum" diye konuþtu. Kaynak:Sondakika Haber yarýþmada Kocaeli nden Süheyla Akýn ve Veysel Kaya, Ankara dan Mehmet Uçar, Sakarya dan A.Zeki Okur, Ýstanbul dan Halil Sarýkaya ve Bursa dan Ýsmail Hakký Timuçin in eserleri de mansiyona layýk görülmüþtü. Yarýþmada dereceye giren amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna ödülleri, Kapadokya Forum Sanat Kulübü sergi salonunda Nevþehir Vali Yardýmcýsý Ahmet Soley,Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya,Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Seyit Ýnce, Ýl Müftüsü Yakup Öztürk ile çok sayýda davetlinin katýldýðý bir tören ile verildi. Yarýþma sonucunda Kocaeli nden Ýsmail Ýkiz ve Trabzon dan Sabri Altýn, THY nýn elveriþsiz hava þartlarý nedeniyle Nevþehir uçuþunu iptal etmesinin ardýndan törene katýlamazken, ödülleri adreslerine gönderilirken, yarýþmada üçüncülüðü kazanan K.Maraþ dan Mehmet Kýrmýzýkaya nýn Bronz Madalyasý, Nevþehir Vali Yardýmcýsý Ahmet Soley tarafýndan takdim edildi. Daha sonra yarýþmada dereceye giren sanatçýlarýn eserlerinden oluþan sergi, seçkin davetli topluluðunun katýlýmý ile açýldý. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Etkinlik ve Organizasyon Komitesi tarafýndan üniversitede eðitim gören dar gelirli öðrenciler ve ailelerine yardým amaçlý olarak Giysi Baðýþ Kampanyasý baþlatýldý. Turizm Fakültesi Etkinlik ve Organizasyon Komitesi, baþlatýlan kampanya kapsamýnda öðrencilere ve ailelerine destek olmanýn yaný sýra yardýmseverler ile ihtiyaç sahibi insanlar arasýnda köprü kurularak, toplumsal dayanýþma duygusunun geliþimine de katkýda bulunmanýn amaçlandýðý belirtildi. Baþlatýlan kampanyaya destek olmak isteyenler, yeni veya kullanýlabilir durumda, her yaþ grubuna uygun giysileri ihtiyaç Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Öðrenci Konseyi Baþkanlýðý tarafýndan öðrencilere yönelik `Alkol ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý, Zararlarý ve Korunma Yollarý konulu konferans düzenlendi. Üniversitenin merkez yerleþke Tafana Tesisleri Kubbe Altýnda akademik ve idari personel ile öðrencilerin hazýr bulunduðu konferansa, Nevþehir Dr. Ý. Þevki Atasagun Nevþehir Devlet Hastanesi Doktoru Erkan Özduvan konuþmacý olarak katýldý. Dr. Erkan Özduvan, kiþilerin genelde alkol, uyuþturucu gibi zararlý ve baðýmlýlýk yapan maddelere; merak, arkadaþ baskýsý, sorunlarýna çözüm aramak ve uzaklaþmak, farklý gözükmek, beðeni toplamak, bir gruba ait olmak ve eðlenmek gibi sebeplerle bulaþtýðýna dikkat çekti. Dr. Erkan Özduvan madde kullanan kiþilerde belirtilerin ise; giysilerinde kullandýðý maddelerin kokusu, el, yüz ve giysilerde boya ve lekeler, kendisine gösterdiði özenin azalmasý, yeme alýþkanlýðýnýn bozulmasý ve zayýflama, bulantý, kusma, terleme ve gözlerde kanlanma, kas, eklem aðrýlarý ve kramplar, ciltte renk deðiþiklikleri ile iðne izleri, halsizlik, yorgunluk ve dikkat eksikliði, huzursuzluk, sýkýntý hissi ve depresyon, odasýnda yalnýz kalmayý tercih etme, evde daha az vakit geçirme, arkadaþ çevresinin deðiþmesi, daha fazla para harcama, okul sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere Turizm Fakültesinde açýlan Giysi Baðýþý Standý na 10 Ocak 2014 Cuma gününe kadar teslim edebilecekler. Teslimat Þartlarý -Giysilerin temiz, yýkanmýþ, ütülenmiþ ve katlanmýþ olmasý, -Yýrtýk, sökük veya tamir ihtiyacý bulunmamasý, -Giysilerin cinslerine göre gruplara ayrýlarak ayrý ayrý poþetlenmesi veya kolilenmesi gerekmekte olup, kiþinin özel giyimi (iç çamaþýrý, çorap v.b) hariç diðer bütün giysiler kabul edilmektedir. Giysilerin Teslim Edileceði Adres: Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi- Turizm Fakültesi Dekanlýðý Giriþ Kat Ýrtibat : Bünyamin ÇERÇÝ ( ) ve iþ yaþamýnda baþarýsýzlýk, bazen neþeli ve sakin, bazen de öfkeli olma, sinirlilik, aile ile iliþkilerinin azalmasý, yasa dýþý davranýþlarda bulunmasý olduðunu söyledi. Madde kullanýmý ile ilgili toplum ve kiþilerde yanlýþ bilinen inançlara deðinen Dr. Erkan Özduvan; `ben baðýmlý olmam, `bir kere denemekle bir þey olmaz, `esrar bir ottur, zararý yoktur, `esrar hafif bir maddedir, `ara sýra kullanmakla bir þey olmaz, `esrar, alkolden daha tehlikeli deðildir, `madde hakkýnda konuþabilmek için onu denemelidir, `herkes kullanýyor, bir þey olmuyor, `ben kontrol edebilirim, `madde, yaratýcýlýðý geliþtirir; konsantrasyon ve bilinci artýrýr ve `benim iradem güçlüdür gibi söylemlerin ve düþüncelerin yanlýþ olduðuna vurgu yaptý. Sigarayý deneyen her 4 kiþiden 3 ünün sigara baðýmlýsý olduðunu ve her yýl 4 milyon, günde 11 bin ve her 8 saniyede de 1 kiþinin sigaradan hayatýný kaybettiðini söyleyen Dr. Erkan Özduvan, sigaraya baþlama yaþýnýn ise 12 ye kadar düþtüðüne dikkat çekti. Alkol kullananlarda intihar olaylarýnýn içmeyenlere oranla 58 kat fazla olduðunu belirten Dr. Erkan Özduvan, alkolün birçok saðlýk sorunun yaný sýra beyni yüzde 17 oranýnda küçülttüðünü söyledi. Özduvan, ayrýca ülkemizde cinayetlerin yüzde 85, tecavüzlerin yüzde 50, þiddet olaylarýnýn yüzde 50, trafik kazalarýnýn yüzde 65, eþlerini dövenlerin yüzde 70 ve akýl hastalýklarýnýn yüzde 60 ýnýn baþlýca sebeplerinin altýnda alkolün bulunduðunu açýkladý. Uyuþturucu madde kullanan kiþilerin tedavilerinin mümkün olduðunu vurgulayan Dr. Erkan Özduvan, özellikle tedavi ilkelerini yerine getiren kiþilerde uyuþturucu maddeyi býrakma oranýnýn çok yüksek olduðunu söyledi. Konferans, soru cevap bölümü ile son buldu.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) üyeleri; içeride yatan arkadaþlarýyla Aralýk 2013 tarihlerinde Ýstanbul Aydýn Üniversitesi nde bir Alevilik çalýþtayý gerçekleþtirildi. Çalýþtay bir üniversite tarafýndan yapýlan ilk Alevilik çalýþtayý oldu. Üniversitelerin Alevilik konusunda çalýþtaylar yapmasý ve Aleviliði bir çalýþama alaný olarak görüp çeþitli akademik faliyetlerde bulunmalarý önemlidir. Bu çalýþtaylarýn hükümetin Alevi açýlýmýna zemin oluþturmaktan çok Alevilik konusunda üniversitelerin kendi yapacaklarý çalýþmalara zemin oluþturmasý daha önemlidir. Türkiye de üç üniversitede Alevilik konusunda araþtýrma merkezi bulunuyor. Bu araþtýrma merkezleri ne amaçla kurulursa kurulsun bir dokümantasyon merkezi, yazma eserlerin toplanmasýna ve evlerde sandýklarda saklanan, ulaþýlamayan bu belgelere araþtýrmacýlarýn ulaþmasýný saðlamasý açýsýndan önemli bir iþ yapýyor. Özel üniversiteler bu iþe el atar mý bilmiyorum ama çalýþtayda Alevi camiasýnýn bir özel üniversite kurmasý ve bu tür çalýþmalarý yapmasýnýn önemi dile getirildi. Bu çalýþtayda da, katýldýðým tüm diðer platformlarda karþýlaþtýðýmýz klasik bir soru var. Bu soru Aleviliðin ne olup ne olmadýðý, inanç esaslarý ve inançsal referanslarýnýn neler olduðudur. Belirli bir kesim bunu hiç Alevilere sormadan kendisi yapýyor. Aleviliði tanýmlayýp inanç esaslarýný da belirleyip Alevilerin önüne koyuyor. Daha ahlaki davrananlar ise bunu Alevilerden istiyor. Hele bir Aleviliði tanýmlayýn, siz kimsiniz, neye inanýrsýnýz, inanç esaslarýnýz nelerdir, siz buna karar verin biz de ne yapacaðýmýza karar verelim tarzý bir yaklaþým sergileniyor. Kendilerini devletin sahibi, her türlü hakkýn hukukunda sahibi ve belirleyicisi olarak gören egemen inanç mensuplarýnýn Alevileri bu yönde bir sýkýþtýrmaya maruz býrakmalarý ve illa da Aleviliði tanýma zorlamalarý Aleviliði belirli bir kalýba sokmaya zorlamaktýr. Alevilik bilinmez bir inanç deðildir. Kimilerine göre binlerce yýldýr ama tartýþmasýz yüzlerce yýldýr Anadolu da var olduðu bilinen Aleviliðin geldisi gittisi, tarihi ve inanç esaslarý da bilinmez deðildir. Burada sorun olan ve egemen inanç mensuplarýnýn bekledikleri kendilerince kabul edilebilir bir Alevilik tanýmýnýn yapýlmasýdýr. Aleviliðin yüzlerce yýldýrký yaþamý içindeki gerçeði egemen inanç mensuplarýnýn kabul edemediði bir tanýmdýr. Bu yapýlan çalýþtaylar anlamaya ve öðrenmeye yönelik olduðu sürece çok kýymetlidir. Ancak bu çalýþtaylarda iþin çok da böyle olmadýðý yönünde kuþkular ve verilen çokça mevcuttur. Aleviliði tanýma zorlamadan var olduðu gerçekliði ile kabul edip, Aleviliðin ve Alevilerin sorunlarýný demokratik bir ülke olmanýn gereði içerisinde çözüm hedeflenmelidir. dayanýþmayý güçlendirmek, Aralýk 2013 tarihlerinde Silivri de ilk kez hakim karþýsýna çýkacak yönetici ve üyelerinin duruþmalarýna dönük toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve tutuklu meslektaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný birkez daha talep etmek amacýyla Ankara da eylem yaptýlar. ÇHD üyeleri her Cuma günü olduðu gibi 13 Aralýk günü de saat: 18:00 de, Kýzýlay Sakarya Meydaný nda buluþup buradan Ýnsan Haklarý Anýtý önüne yürüdüler. TUTUKLU AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN pankartýnýn açýldýðý, içerideki ÇHD yönetici ve üyelerinin fotoðraflarýnýn döviz olarak taþýndýðý eylem öncesi yapýlan çaðrýda þu görüþlere yer verildi; ÇHD liler21 Kasým 2011 tarihinde KCK adý altýnda meslektaþlarýmýza yönelik bir operasyon gerçekleþtirilmiþ 45 avukat hakkýnda dava açýlmýþ halen 14 meslektaþýmýzý tutuklu olarak yargýlanmaktadýr. 18 Ocak 2013 tarihinde Derneðimize Fethiye Esentürk 13 Aralýk Erdal Eren in idam ediliþinin yýl dönümü. 33 yýl geçti. Bu yara 33 yýldýr kanýyor. Her yýl olduðu gibi yine Erdal ýn baþucunda olacaðýz. Devletin öldürme yaþý artýk 17 deðil,14 deðil, 13 ünde Uðurlara, 8 inde Ceylanlara kadar düþtü. Katiller hâlâ korunuyor, devlet kademelerinde ödüllendiriliyor, vali, müdür, müfettiþ yapýlýyor. Ýþkenceciler emniyet müdürü yapýlýyor. Darbeciler hâlâ eski cumhurbaþkaný olarak anýlýyor. 12 Eylül, Anayasa sý ile YÖK ü ile MGK si ile cinayet þebekeleri ile tüm kurum ve kuruluþlarý ile hâlâ devam ediyor. Sevgili Erdal Eren; Oðlum senin adýný taþýyor. Seni tanýdýðýmda ben 22 yaþýmdaydým. Sen 17 yaþýndaydýn. Ama bana önderlik edecek güçteydin. Senin çektiklerini ben biliyorum, tanýðýyým. Herkesin de bilmesi gerekir. Bizi o dönem yok etmek istediler. Seni bedenen yok ettiler ama düþüncelerini yok edemediler. Çünkü sen hâlâ yaþýyorsun. Gezide gördüm seni. Barikatlarýn arkasýndaydýn. Bütün gençler sanki birer Erdal, Necdet olmuþlardý. Polisin gazýna, copuna, TOMA sýna karþý direniyordun. ODTÜ de gördüm seni, Taksim de, Kýzýlay da gördüm. Sen hâlâ yaþýyorsun. Gazetede okudum. Mezar taþýný kýrmýþlar. Ne yaparlarsa yapsýnlar sen inadýna yaþýyorsun. Seni nasýl anlatayým bilemiyorum. Ben yeni öðretmendim.1978 yýlýnda 24 Aralýk Kahramanmaraþ Katliamý yapýlmýþtý. Katliamdan bir yýl sonra TÖB-DER olarak protesto kararý alýnmýþtý. Derslere girilmeyecek ve protesto edilecekti. Ben de protestolara katýldým. Deftere kýrmýzý kalemle Kahramanmaraþ katliamýný protesto ediyorum diye yazdým. Bizi yönelik olarak yapýlan operasyonda ise 22 üyemiz ve yöneticimiz hakkýnda soruþturma baþlatýlmýþ, operasyon sonucunda halen 9 yönetici ve üyemiz tutukludur. Baþta KESK yöneticileri olmak üzere Ankara Demokrasi güçlerinin de destek verdiði eylemde yazar Temel DEMÝRER ve akademisyen Sibel ÖZBUDUN da vardý. ÇHD Genel Baþkaný Selçuk KOZAÐAÇLI ile ÇHD Ýstanbul Þube Baþkaný Taylan TANAY ýn da aralarýnda bulunduðu 22 ÇHD li avukatýn DHKP- C ye üye olduklarý iddia edilerek tutuklandýðýný belirten ÇHD liler, arkadaþlarýnýn Aralýk tarihlerinde Silivri de Ýstanbul 23. Aðýr Ceza Mahkemesi nde yargýlanmaya baþlayacaklarýný, demokrasi güçlerinin onlarý davada yalnýz býrakmayacaklarýný söylediler. ÇHD üyesi avukatlar, ÇHD SUSMADI SUSMAYACAK BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR sloganlarýný haykýrdýlar. Ýnsan Haklarý Anýtý önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan ÇHD Genel Sekreter gözaltýna aldýlar ve Mamak Cezaevine götürdüler. Mamak Cezaevi o kadar kalabalýktý ki gece yatacak yatak bile bulamýyorduk. Kapýyý yere yatýrmýþlar o kapýnýn üstünde sabaha kadar nöbet tutuyorduk. Hamile kadýnlar vardý onlara tek yatak býrakýyor biz ayakta bekliyorduk. Kalan yataklarda da gece 3 e kadar bir grup yatýyor (enlemesine altýþar kiþi) üçten yediye kadar da baþka bir grup yatýyor. O kadar kalabalýktýk ki sýnýftaki öðretmenlerle birlikte öðrencileri de alýp gelmiþlerdi. Þubatta seni de Mamak a getirmiþler. Bilmiyordum. Gece çýðlýklar ve iniltiler geliyordu. Kapýlara vuruyorduk ne oluyor diye. Asker hasta var kriz geçiriyor diyordu. Meðerse Erdal a asker katili diye her gece iþkence yapýlýyormuþ. Sonradan öðrendik. Bir gün havalandýrmaya çýktým. Pencereden iki erkek arkadaþ bizimle konuþuyor. Biri, Erdal biri Necdet miþ. Ben kenarda duruyorum. Ýkisinin de renkleri sapsarý. Gözaltlarý mosmor. Erdal bir ara bana döndü Bacý nasýlsýn diye sordu. Ben de Ýyiyim Erdal sen nasýlsýn, bir ihtiyacýn var mý diye sordum. Erdal da gülümseyerek baþýný kaþýdý Ben iyiyim ama kafam üþüyor, bir þapka örer misin ben de Tabii örerim dedim. Oysa þapka örmeyi ya da örgü örmesini hiç bilmiyordum. Koðuþta arkadaþlarýn yardýmýyla sabaha kadar þapkayý bitirdim. Bir asker vasýtasýyla Erdal a ördüðüm þapkayý, arkadaþlarýn Necdet e ördüðü atkýyý gönderdik. Ertesi akþam ayný asker bize Mamak tatlýsý getirdi. Necdet le Erdal yapmýþ ve bize göndermiþti. Baþka bir gün birden düdükler çaldý. Emirler yaðdý Herkes alt ranzaya geçsin. Dýþarý bakmak yasak. ben ufak tefek olduðum için kýzlar beni üst ranzaya yatýrdý. Yardýmcýsý Duygu DEMÝREL, daha önce Genel Baþkanlarý Selçuk KOZAÐAÇLI nýn içeride uðradýðý saldýrý görüntülerinin sosyal medyaya düþtüðünü, bugün de Ýstanbul Þube Baþkaný Taylan TANAY ýn benzer saldýrýya maruz kaldýðýný kanýtlayan görüntülerin sosyal medyada yeraldýðýný belirterek bu saldýrýlar karþýsýnda tepki gösterdi. Egemenlerin kuruluþundan beri ÇHD örgütlülüðünden rahatsýz olduðunu, adalet ve özgürlük isteyen ÇHD örgütlülüðünü susturmaya çalýþtýklarýný belirten DEMÝREL, baský, tehdit ve iþkencelerin kendilerini yýldýramayacaðýný kaydetti. DEMÝREL konuþmasýnýn sonunda, tüm emek ve demokrasi güçlerine çaðrýda bulunarak ÇHD lilerle dayanýþmalarýnýn devamýný diledi. ÇHD Genel Sekreter Yardýmcýsý Duygu DEMÝREL den sonra söz alan Eðitim Sen üyesi eski bir kamu çalýþaný olan Acun KARADAÐ da yaptýðý konuþmada, sonuna kadar arkadaþlarýnýn yanýnda olacaklarýný, birlikte mutlaka kazanacaklarýný söyledi. Eylem basýn açýklamasýnýn ardýndan sona erdi. Kafama battaniyeyi örttüler. Olanlarý koðuþa anlatacaðým. Önce bir grup sol görüþlü tutuklu getirdiler. Eðitim yaptýrdýlar. Erdal o soðukta köþede bekletildi. Sonra yerlere bardak þiþe gibi cam kýrýklarý atýldý ve sýra Erdal a geldi. Erdal yalýnayakla koþturuldu, yat kalk yaptýrýldý. Tek baþýna yürüyüþ yaptýrýldý. Ama gýký çýkmadý. Bir meydan okuma vardý tavýrlarýnda. Sanki bizim onu izlediðimizi biliyordu. Eðitim eziyeti bittiðinde sol kolunu kaldýrarak bize selam gönderdi. Ben koðuþa aktardýðýmda koðuþtan slogan sesleri yükseldi. Evet, Erdal ý gördük, duyduk ve sloganlarla uðurladýk. Aradan 33 yýl geçti. Bu yara hâlâ kanýyor. Buna karþýn Erdal hâlâ aramýzda yaþýyor. Tarih Erdal ýn þahsýnda devrimcilerin haklý olduðunu ortaya koydu. Ancak bu hesap kapanmadý hâlâ. Devrimcilerin kapatmadýðý hiçbir hesap kapanmayacaktýr. Kaynak:Evrensel

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý tarafýndan Kasým 2013 tarihleri arasýnda Antalya da düzenlenen Türkiye 20. Uluslararasý Jeofizik Kongre ve Sergisi sonuç bildirgesi yayýmlandý. TÜRKÝYE 20. ULUSLARARASI JEOFÝZÝK KONGRE VE SERGÝSÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen Türkiye 20. Uluslararasý Jeofizik Kongre ve Sergisi Kasým 2013 tarihleri arasýnda Antalya da Rixos Lares Hotel salonlarýnda, meslektaþlarýmýzýn, yurtiçi ve yurtdýþýndan bilim insanlarý, araþtýrýcýlar, uzmanlar, bürokratlar, sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileri ve öðrencilerin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Dünyada ve Ülkemizde Jeofizik Mühendisliðinin yeri, önemi, bilimsel çalýþmalarý, teknolojik geliþmeler, mesleðimizi yakýndan ilgilendiren konular bilim insanlarý, siyasetçiler, bürokratlar ve konusunda uzmanlar tarafýndan tartýþýlarak çözüm önerileri sunulmuþtur. Kongremizde, Jeofizik yöntemler ile petrol-doðalgaz, maden, kömür ve jeotermal kaynaklar aranýp bulunmasý konusunda çalýþmalar, çevre jeofiziði, arkeoloji jeofiziði, yapý jeofiziði, hidrojeofizik, sismoloji, deniz jeofiziði, kuyu jeofiziði, paleomanyetizma, kentsel dönüþüm ve jeoteknik uygulamalar ile ilgili bildiriler ile Jeofizik yöntemlerde veri toplama, veri iþlem, modelleme, ters çözüm konularýndaki bilimsel geliþmeler, kongrenin bilimsel oturumlarýnda yer almýþtýr. Yukarda sayýlan Jeofizik mühendisliðinin geniþ uygulama konularý ile ilgili 33 adet oturumda, 106 sözlü ve 35 poster bildiri sunulmuþtur. Ayrýca kongremizde konusunda uzman beþ çaðrýlý konuþmacý (3 yabancý) yer almýþtýr. Ülkemizin gündeminde olan, Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi (Kentsel Dönüþüm) Kanunu ve Uygulama Yönetmeliðinin tartýþýldýðý "Kentsel Dönüþüm: Yasa, Uygulama, Güçlükler ve Öneriler" baþlýðý altýnda panel gerçekleþtirilmiþtir. Panelde Kentsel Dönüþüm uygulamalarý ve eksikleri, TBMM de grubu bulunan üç partinin temsilcileri; Ýlyas ÞEKER (AKP Kocaeli Milletvekili), Prof.Dr.Haluk EYÝDOÐAN (CHP Ýstanbul Milletvekili), Prof.Dr. Alim IÞIK (MHP Kütahya Milletvekili), Tamer ÝNAN (Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý), Prof. Dr. Murat BALAMÝR (ODTÜ) tarafýndan masaya yatýrýlmýþtýr. Kentsel Dönüþümün kamu yararýna nasýl olmasý gerektiði konusu tartýþýlmýþ, öneriler getirilmiþtir. Kongre kapsamýnda açýlan sergide firma ve kurumlar, teknolojideki yeniliklere baðlý olarak sürekli yenilenen Jeofizik çalýþmalarýnda kullanýlan cihaz, donaným, yazýlým ve hizmetlerini tanýtmýþlardýr. Ülkemizin yer altý kaynaklarý olan, madenlerin, petrol ve doðalgazýn, kömür yataklarýnýn, arkeolojik eserlerin, jeotermal kaynaklarýn, yeraltý sularýnýn aranmasý ve bulunmasý için tüm mühendislik disiplinleri ile birlikte ortak çalýþma yürütülmesi, Deprem Bölgeleri Haritasýna göre %92 si deprem bölgesi içerisinde olan ülkemizde, yeni yerleþim alanlarýnýn belirlenmesi ve depremde yýkýlacak riskli binalarýn taranýp tespit edilmesinde yapýyý tahrip etmeden inceleyen Yapý Jeofiziði çalýþmalarýnýn yapýlmasý, Deprem dinamik bir olaydýr. Binayý yýkan depremin dinamik parametreleridir. Bu parametreler Jeofizik Mühendisleri tarafýndan hesaplanmaktadýr. Ýnsanlarýn depreme dayanýklý binalarda yaþamasý, can ve mal kayýplarýnýn en aza indirilmesi için mutlaka, yapý tasarýmý jeofizik çalýþmalarýn yapýlmasý, Tüm mühendislik dallarýnda olduðu gibi Jeofizik Mühendisliðinde de iþsiz oranýnýn %45 gibi büyük bir orana ulaþtýðý süreçte, Jeofizik Mühendislerinin hak ettiði yeri yasa ve yönetmeliklerde mutlaka almasý, Belediyelerde ve kamu kuruluþlarýnda daha fazla Jeofizik Mühendisi istihdamýnýn saðlanmasý, Yapý Denetim firmalarýnda mutlaka Jeofizik Mühendisinin çalýþmasýnýn saðlanmasý, Üniversitelerimiz Jeofizik Mühendisliði Bölümlerinde eðitim gören öðrencilerimizin eðitim kalitelerinin yükseltilmesi, staj konusunda gerekli desteðin saðlanmasý, araþtýrma yapmalarý ve proje hazýrlamalarý için gerekli mesleðimiz konusunda Türkçe kaynak kitap sayýsýnýn artýrýlmasý, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu nun 8. Maddesine eklenen bir bentle Jeofizik Mühendisliði Hizmetlerinin mesleki, bilimsel ve teknik esaslar, kamu yararlarý doðrultusunda verilmesini engelleyici bir düzenleme getirilmiþtir. Kamu yararý, insanlarýmýzýn depremlerden ve diðer bütün afetlerden korunma, saðlýklý ve güvenli bir çevrede ve konutta yaþama hakký açýsýndan 3194 sayýlý Ýmar Kanunu na eklenen bu deðiþikliðin en kýsa sürede düzeltilmesi, Sonucu ile; Bu Kongrenin dünyanýn ve ülkemiz bilimsel çalýþmalarýna ve teknolojik geliþmelerine katký koyduðu inancýmýzla, Demokratik, Laik, Atatürk Ýlke ve Devrimlerine baðlý, Hukukun üstünlüðüne inanan, katýlýmcý, bilim ve teknolojiden yana bir meslek grubu ve oda olarak, ülkemiz ve dünya insanlarýnýn barýþ ve saðlýklý bir yaþam sürmesi dileklerimizle tüm ilgililere ve kamuoyuna sunarýz. Saygýlarýmýzla. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý XIV. Dönem Yönetim Kurulu Üretici, toptancý, perakendeci derken, 1 liralýk ürün sofrada 8 liraya yerini alýyor. Olan tüketiciye oluyor. Marketlerde; tarladan 13 kuruþa alýnan maydanozun demeti 1 liraya, 64 kuruþ olan elmanýn kilosu 4.95 liraya, 50 kuruþ olan ýspanaðýn kilosu 3.59 liraya, 39 kuruþ olan lahananýn kilosu 2.99 liraya, 52 kuruþ olan pýrasanýn kilosu 2.49 liraya, 1.75 lira olan brokolinin kilosu da 2.75 liraya sunuluyor. Üreticiden tüketiciye fiyat farkýnýn maydanozda yüzde 669, elmada yüzde 673, ýspanakta yüzde 618, karnabaharda yüzde 129, pýrasada yüzde 378, lahanada yüzde 666 olduðu görülüyor. Bu ürünlerin dýþýnda salatalýk, kabak, kuru soðan, portakal, mandalina, limon, armut ve kuru kayýsýda da üretici ile market fiyatlarý arasýnda yüzde 200'ün üzerinde fiyat farký bulunuyor. Üreticiden tüketiciye gelene kadar ürün fiyatlarýnda yaþanan uçurum, market ile pazar arasýnda da kendini gösteriyor. Pazarda 1 liraya satýlan ürün, markette 3 lirayý bulabiliyor. Öte yandan fiyatlar, þehirler arasýnda da farklýlýk gösteriyor. Anadolu da kurulan pazarlarda, sebze ve meyveler ucuzluklarý ile dikkat çekiyor. Anadolu daki pazar fiyatlarý, Ýstanbul toptancý fiyatlarýný dahi geride býrakabiliyor. Ege ve Akdeniz de kilosu 1 lira olan patates, havuç, pýrasa ve ýspanak Ýstanbul da 2-7 liraya markete çýkabiliyor. Sebze ve meyvede yaz-kýþ fark etmeksizin, market-pazar, üretici-tüketici arasýnda görülen fiyat farklarý pes dedirtiyor. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, geçtiðimiz hafta bir araþtýrma yayýnladý. Buna göre; Kasým ayýndaki üretici fiyatlarýna bakýldýðýnda 12 üründe fiyatlarýn, bir ay önceki fiyatlara göre deðiþmediði, 17 üründe azalma, 6 üründe ise artýþ olduðu görülüyor. Kasým da yeþil fasulye, maydanoz, kuru soðan, elma, armut, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fýstýðý, süt, marul ve lahana fiyatlarýnda deðiþim meydana gelmedi. En fazla fiyat düþüþü yüzde oran ile karnabaharda görüldü. Karnabaharý, yüzde ile kabak, yüzde ile domates, yüzde ile mandalina, yüzde ile yeþil soðan izledi. En fazla fiyat artýþý yüzde oran ile zeytinyaðýnda oldu. Zeytinyaðýndaki fiyat artýþýný yüzde ile patates, yüzde 7.50 ile nohut, yüzde 2.56 ile kuru fasulye izledi. Kaynak : Tacir.tv 12 Aralýk 2013

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı