GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com."

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski bü yü kel çi Ý nal Ba tu "SOLUN ÖNÜNÜ TIKIYOR" CHP, Türk si ya se ti ne el ve da de me li u ha berx in ter net si te si ne ko nu þan CHP es ki Ge nel Yar dým cý sý ve es ki bü yü kel çi Ý nal Ba tu, CHP, so lun ö nü nü tý ký yor. Halk sol de yin ce bun la rý gö rü yor ve sol dan ka çý yor. Türk si ya se ti ne çok ö nem li kat ký lar da bu lun muþ, çok ö nem li par ti ler, de vir le ri ni ta mam la mýþ lar... Ben ce ar týk CHP de, Türk si ya se ti ne El ve da de me li þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da TARTIÞMALARA RAÐMEN MÝT Ka nu nunda de ði þik lik ya sa laþ tý u TBMM Ge nel Ku ru lun da, Dev let Ýs tih ba rat Hiz met le ri ve Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý Ka nu nun da de ði þik lik ya pan tek lif, 12,5 sa at sü ren gö rüþ me le rin ar dýn dan 63 ret o yu na kar þý lýk, 266 oy la ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Ya sa, Cum hur baþ ka ný nýn in ce le me si ne su nuldu. nha be ri say fa 8 de 127 MÝLYAR DOLARI AÞTI Ö zel sek tör de borç kýs ka cýn da u Ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, 2011 yý lý A ra lýk a yý so nu i ti ba riy le, 2010 yýl so nu na gö re 7,6 mil yar do lar ar týþ la, 127,5 mil yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. nha be ri say fa 10 da ALMANYA'DAKÝ GURBETÇÝLER ÜZGÜN u Al man ya Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff, do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý is teðiy le hak kýn da fez le ke ha zýr lan ma sý ü ze ri ne is ti fa et ti. Müs lü man dos tu o la rak bi li nen Cum hur baþ ka ný Wulff, Ýs lâm Al man ya nýn ay rýl maz bir par ça sý dýr söz le riy le bir lik te, Müs lü man lar ve Hý ris ti yan lar ça týþ ma ye ri ne bir lik te li ði he def al ma lý dýr lar" þek lin de ki be yan la rýy la or tak bir dün ya ve kültürel çeþitlilik fik ri ne vur gu ya pý yor du. nha be ri say fa 7 de istemiyoruz DARBEYÝ AKLINDAN GEÇÝRENLER TIMARHANEYE Müslüman dostu Wulff u istifa ettirdiler Chris ti an Wulff NÝSAN TARÝHLERÝ ARASINDA KUTLANACAK Kut lu Do ðum da kar deþ lik ko nu þa cak u Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan 2012 yý lý Kut lu Do ðum Haf ta sýnýn a na te ma sý Hz. Pey gam ber ve Kar deþ lik Hu ku ku o la rak be lir len di. Bu ko nu nun, en ö nem li in sa nî de ðer ler den bi ri ol ma sý sebebiy le se çil di ði bil di ril di. n9 DA PEK ÇOK KRÝTÝK KANUNUN DARBE DÖNEMÝ ÜRÜNÜ OLMASI, VESAYET REJÝMÝNÝ DEVAM ETTÝRÝYOR. ANAYASA DEÐÝÞMEDEN VESAYET BÝTMEZ u MÝT ka nu nu ü ze ri ne ko pan fýr tý na lar dan yo la çý kan E ser Ka ra kaþ, Star'da ki kö þe sin de yü rür lük te ki pek çok te mel ka nu nun dar be dö ne mi ü rü nü ol du ðu nu yaz dý. YÖK'ten YAÞ'a, Ýç Hiz met Ka nu nun dan Si ya sî Par ti ler Ka nu nu na ka dar pek çok ya sa nýn ve sa yet re ji mi ni de vam et tir me de ö nem li fonk si yon ic ra et ti ði ni be lir ten Ka ra kaþ, "Dar be dö ne mi ka nun la rýy la yö ne til mek is te mi yo rum. Tam de mok ra si i çin par ça par ça de ðil, a na ya sa nýn tü müy le de ðiþ me si ni is ti yo rum" de di KÝÞÝ HASTANEDE Ukrayna da þiddetli soðuklardan 151 kiþi öldü u Do ðu Av ru pa yý et ki si ne a lan þid det li so ðuk lar sebebiyle Uk ray na da ö len le rin sa yý sý nýn 151 e yük sel di ði bil di ril di. Don ma o lay la rý yü zün den de yak la þýk 4 bin ki þi has ta ne ye kal dý rýl dý. TEMEL KANUNLAR DARBE DÖNEMÝ ÜRÜNÜ u Eser Karakaþ þunlarý yazdý: "Türkiye nin yürürlükteki yaklaþýk tüm kilit kanunlarý askerî darbe dönemlerinde çýkarýlmýþ; vesayet rejiminin özünü de bu askerî darbe kanunlarý oluþturuyor. Bu yasalar normal dönemlerde tümüyle yeniden yapýlmadýkça da vesayet rejiminin kalýcý bir biçimde geriletilmesi imkânsýz. Ülkemizde iki temel vesayet kurumu mevcut: askeriye ve eðitim. Bu iki temel vesayet kurumunun temel yasalarý da hep darbe dönemlerinden kalma." nmedya POLÝTÝK SAYFA 11 DE ISSN u8 KADDAFÝ'SÝZ GÜNLERE ALIÞTILAR Libya da bir gün erken kutlama u Lib ya da, 42 yýl lýk Mu am mer Kad da fi re ji mi nin so na er di ði dev ri min bi rin ci yýl dö nü mü o lan 17 Þu bat kut la ma la rý na halk, bir gün ön ce sin den baþ la dý.ha be ri say fa 7 de Sarkozy ye sahtekârlýk suçlamasý u7

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ýman eden ve güzel iþler yapanlarý, daimî kalmak üzere, Cennette altýndan ýrmaklar akan yüksek makamlarayerleþtireceðiz. Ýyi iþler yapanlarýn mükâfatý ne güzeldir. Ankebut Sû re si: 58 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Sizin için ölüm kesin olarak takdir edilmiþtir; ya azap getirir, ya da saadet. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 54/ Ha di s-i Þe rif Me â li hayatýn mahdud, ömrünün günleri maduddur Senin Senin iktidarýn kýsa, bekan az, hayatýn mahdud, ömrünün günleri madud ve herþeyin fanidir. Öyleyse, þu kýsa, fani ömrünü fani þeylere sarf etme ki, fani olmasýn. Bakî þeylere sarf et ki, bakî kalsýn. Ý lem eyyühe l-aziz! S enin iktidarýn kýsa, bekan az, hayatýn mahdud, ömrünün günleri madud ve herþeyin fanidir. Öyleyse, þu kýsa, fani ömrünü fani þeylere sarf etme ki, fani olmasýn. Bakî þeylere sarf et ki, bakî kalsýn. Evet, yaþadýðýn ömürden dünyada göreceðin istifade ancak yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü yüz tane hurma çekirdeði farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse, ilâ-maþaallah semere verecek yüz tane aðaç olur. Aksi takdirde, ateþe atýp yakmaktan baþka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik, senin o yüz senelik ömrün de, þeriat suyuyla iska ve ahirete sarf edilirse, âlem-i bekada ilelebed semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh, semeredar yüz tane hurma aðacýný terk ve yüz tane çekirdeklerine kanaatla aldanýrsa, o adam, hutameye (Cehenneme) hatab olmaya lâyýktýr. Mesnevi-i Nuriye, Zerre, s. 153 *** Evet, insan bir çekirdeðe benzer. Nasýl ki, o çekirdeðe Kudretten mânevî ve ehemmiyetli cihazât ve kaderden ince ve kýymetli program verilmiþ. Tâ ki, toprak altýnda çalýþýp, tâ o dar âlemden çýkýp, geniþ olan hava âlemine girip, Hâlýkýndan istidad lisâniyle bir aðaç olmasýný isteyip, kendine lâyýk bir kemâl bulsun. Eðer o çekirdek, sû-i mizâcýndan dolayý, ona verilen cihazât-ý mâneviyeyi, toprak altýnda bâzý mevaddý muzýrrayý celbine sarf etse, o dar yerde, kýsa bir zamanda, faydasýz tefessüh edip çürüyecektir. Eðer o çekirdek, o mânevî cihazâtýný, Fâliku l-habbi ve nnevâ nýn* emr-i tekvinîsini imtisâl edip, hüsn-ü istimâl etse, o dar âlemden çýkacak meyvedar koca bir aðaç olmakla, küçücük cüz î hakikati ve ruh-u mânevîsi, büyük bir hakikat-i külliye sûretini alacaktýr. Ýþte, aynen onun gibi, insanýn mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazât ve kaderden kýymetli programlar tevdî edilmiþ. Eðer insan, þu dar âlem-i arzîde, hayat-ý dünyeviye topraðý altýnda, o cihazât-ý mâneviyesini nefsin hevesâtýna sarf etse, bozulan çekirdek gibi, bir cüz î telezzüz için, kýsa bir ömürde, dar bir yerde ve sýkýntýlý bir halde çürüyüp tefessüh ederek, mesuliyet-i mâneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, þu dünyadan göçüp gidecektir. Eðer o istidad çekirdeðini Ýslâmiyet suyu ile, imânýn ziyâsýyla, ubûdiyet topraðý altýnda terbiye ederek evâmir-i Kur âniyeyi imtisâl edip, cihazât-ý mâneviyesini hakiki gâyelerine tevcih etse, elbette âlem-i misâl ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i âhiret ve Cennette hadsiz kemâlât ve nimetlere medâr olacak bir þecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-i dâimenin cihazâtýna câmi kýymettar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu þecere-i kâinatýn mübârek ve münevver bir meyvesi olacaktýr. * Dâneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah. (En âm Sûresi: 95.) Sözler, 23. Söz, s. 291 LÛ GAT ÇE: mahdud: Sýnýrlanmýþ, çevrilmiþ. Az sayýlý. Hududlanmýþ. madud: sayýlý. ilâ-maþaallah: Allah dilemiþ ne güzel yaratmýþ, Allah nazardan saklasýn denilecek kadar. mevadd-ý muzýrra: Zararlý maddeler. revnaktar: Zinetli, göz alýcý bir parlaklýk ve güzellikte. SÜLEYMAN AKKUÞ in da rýn ik ti dar la im ti ha ný en çe tin D sý nav lar dan bi ri dir. Ýs lâm ta ri hi, bu zor lu im ti ha nýn ör nek le ri a çý sýn dan son de re ce zen gin bir mal ze me su nar bi ze. Ýlk ký rýl ma Hz. Re su lul lah ýn (asm) ve fa tý i le baþ lar. Ve fat þo ku nu ü zer le rin den ye ni ye ni a tan bir grup En sar ýn da ha ilk gün de Be ni Sa i de göl ge li ðin de ha ra ret li bir ik ti dar tar týþ ma sý na gir dik le ri ni gö rü yo ruz. Ýlk e ta bý Evs ve Haz reç a ra sýn da ge çen bu tar týþ ma ya mu ha cir le rin i le ri ge len le ri nin de dâ hil ol ma sýy la he men o ra cýk ta ha li fe se çi le rek i þin bu na zik dö nem de bü yük bir so ru na yol aç ma sý en gel len miþ tir. Re su lul lah ýn (asm) de fin iþ le ri i le meþ gul o lan Âl-i Beyt ve Ha þi mo ðul la rý i se ay rý bir hi zip o la rak dur du ðu nu ve hat ta ken di le ri ne da ný þýl ma dý ðý i çin kýr gýn ol duk la rý ný ta rih kay nak la rýn dan öð re ni yo ruz. Bun la rý söy ler ken sa ha be nin hâ þâ ik ti dar pe þin de ko þan ki þi ler an la mýn da an la þýl ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la mam ge re kir. Ýlk dört ha li fe nin se çim le ri es na sýn da o lu þan tat lý re ka be tin son ra ki dö nem ler de güç lü bir ik ti dar hýr sý na dö nüþ tü ðü ve bu u ður da Ýs lâm â le mi nin çok za rar gör dü ðü ma lum dur. Müs lü man lar a ra sýn da si ya sî ne den ler le or ta ya çý kan çe kiþ me le rin gün geç tik çe kö tü ye git ti ði ne i þa ret e den Be di üz za man Haz ret le ri; Ce mel Va ka sý ný a da let-i mah za - a da let-i i za fi ye sa va þý, Hz. Mu a vi ye - Hz A li a ra sýn da ki çe kiþ me yi hi la fet-sal ta nat mü ca de le si, Haz ret-i Ha san ve Hü se yin in E me vî le re kar þý mü ca de le le ri ni i se, din i le mil li yet sa va þý o la rak ni te len di rir. E me vi hâ ki mi ye ti i le i yi ce zý va na dan çý kan ik ti dar sa hip le ri nin, bu dö nem de ik ti dar uð ru na iþ le dik le ri ci na yet le rin ve zu lüm le rin had di he sa bý yok tur. Ö zel lik le ken di ik ti dar la rý na mu ha lif ve teh li ke o la rak gör dük le ri her ke si te red düt et me den or ta dan kal dýr ma la rý ta ri hî bir ger çek tir. Bu u ður da Hz. Pey gam be rin (asm) öz to run la rý ný bi le hun har ca þe hit et me le ri, si ya set ve ik ti dar hýr sý nýn in sa nýn gö zü nü na sýl dön dür dü ðü nün en a çýk bel ge si dir. Hz. Ýb ra him (as) za ma nýn dan be ri A rap lar ca kut sal ka bul e di lip say gý du yu lan Kâ be nin, Eb re he nin fil des tek li or du sun dan son ra i kin ci kez Ab dul lah bin Zü be yir in bi at et me me si ba ha ne siy le sal dý rý ya uð ra yýp man cý nýk lar la dö vül me si yi ne E me vî ik ti da rý dö ne mi ne denk ge lir. Bu du rum ik ti dar hýr sý nýn hiç bir kut sa lý ik ti da rýn dan da ha kut sal gör me di ði nin de ka ný tý dýr. Dev let fel se fe si ni A rap mil li yet çi li ði ve u lus çu lu ðu ü ze ri ne bi na e den E me vi le rin bu an lam da dün ya ta ri hi nin bel ki de ilk u lus dev le ti ol du ðu nu söy le ye bi li riz. Mil li yet çi lik il ke si ü ze ri ne ku ru lan E me vi ik ti da rý nýn þah sýn da tüm mil li yet çi-u lus çu yö ne tim le ri Be di üz za man þöy le ta rif e der: Un su ri yet ve mil li yet e sas la rý, a da le ti ve hak ký ta kip et me di ðin den, zul me der, a da let ü ze ri ne git mez. Çün kü un su ri yet per ver bir hâ kim (yö ne ti ci), mil let ta þý ný ter cih e der, a da let e de mez. Bu a ra da þu nu da söy le ye lim ki, Ýs lâm ta ri hi nin ne re dey se bü tün dö nem le rin de ik ti dar da ki ler za li ma ne ic ra at la rý ný meþ ru laþ týr mak i çin ik ti da rýn gü dü mün de ken di - Müs lü manýn ik ti dar la im ti ha ný tartýþmasýna Ýlk kýrýlma Hz. Resulullah ýn (asm) vefatý ile baþlar. Vefat þokunu üzerlerinden yeni yeni atan bir grup Ensar ýn daha ilk günde Beni Saide gölgeliðinde hararetli bir iktidar girdiklerini görüyoruz. le ri ne fet va cý Bel am tar zý u le ma-i sû (kö tü â lim le ri) bul mak ta hiç zor lan ma mýþ lar. Za ten ik ti dar la rý ný u zat mak i çin ic ra at la rý ný hal kýn gö zün de meþ rû laþ týr mak tan baþ ka ça re le ri yok tu. Bu iþ i çin de ip le ri ni el le rin de tut tuk la rý, sa ra yýn tüm ni met le rin den fay da lan dý rý lan ve si pa riþ ü ze re fet va ve ren söz de â lim le ri bul muþ lar dý. E me vi le ri yý kýp ik ti da rý dev ra lan Ab ba si ler, ge len gi de ni a ra týr cüm le si ni hak lý çý ka rýr ca sý na E me vi le rin ki ne ben zer zu lüm ler le ik ti dar uð ru na mu ha lif le ri ne çok çek tir di ler. Bü tün bun la rý söy ler ken ehl-i Ýs lâm na za rýn da mev ki le ri ni mu ha fa za et mek i çin bi le ol sa din i çin yap týk la rý hiz met ler el bet te çok tur. Sal ta nat-ý dün ye vi ye al da tý cý dýr di yen Üs tad Be di üz za man, Ýs lâm ta ri hin de sa de ce ilk dört ha li fe, Ö mer ib ni Ab dü la ziz ve Meh dî-i Ab ba sî yi ha ri ku lâ de bir zühd-ü kalp ta þý dýk la rý i çin is tis na tut muþ tur. Ay rý ca Üs tad, Âl-i Beyt in ik ti da ra ge lip si ya sî dev let ler te þek kül et tik le ri za man bu i þin on la ra ya ra ma dý ðý ný, sal ta na tý terk et tik le ri za man, par lak ve yük sek bir su ret te Ýs lâ mi ye te ve Kur ân a hiz met et tik le ri ni ta ri hi de lil le ri i le is pat e di yor. Be di üz za man, E me vi-ab ba si ik ti dar la rý nýn bü tün bü tün çý ðýr dan çýk ma la rý ný en gel le yen du ru mu yi ne Âl-i Bey tin ga yet kuv vet li ve lâ yet ve di ya net ve ke mâ lâ tý ve ta bii ki mu ha le fet te ol ma nýn a van ta jý i le sað lan dý ðý ný Mek tu bat ýn On do kuz un cu mek tu bun da ha ri ka bir tarz da ta ri hî ve sos yo lo jik ger çek li ði i le i zah e di yor. Hi la fe tin sal ta na dö nüþ me si i le baþ la yan ik ti dar mü ca de le si ve bu pa ra lel de þeh za de ler a ra sý ya þa nan taht kav ga la rý i se ko nu muz a çý sýn dan son de re ce ö nem li dir. Ri sa le-i Nur da sev di ði kar deþ le ri ni mer ha met siz ce kes miþ ler (30. Lem a, s. 905) ve mâ sum ev lât - la rý ný kat let me le ri þek lin de ge çen i fa de ler, bu du ru mun ta rih te ya þan dý ðý nýn ka nýt la rý dýr. O pa di þah la ra kar deþ le ri ni ve ma sum ço cuk la rý ný gö zü nü kýrp ma dan kes ti ren fet va, si ya si ik ti da rýn de va mý ve ya sö züm o na dev le tin be ka sý, mil le tin se lâ me ti i çin ve ril me miþ miy di? E vet, ik ti dar sa hip le ri nin gö zün de sal ta nat la rý na za rar lý ol ma ih ti ma li o lan her þey ar týk te rör dür, baðy dir, hu ruç tur, is yan dýr, a nar þi dir. Ve mut la ka yok e dil me li dir. Bu du ru ma za hi rî ge rek çe her ne ka dar mil le tin se lâ me ti ol sa da ken di þah sî men fa at le ri ol ma sý kuv vet le muh te mel dir. Gaf let ve re cek ve dün ya ya boð du ra cak ve ha ki ki va zi fe-i in sa ni ye ti ve a hi re ti u nut tu ra cak o lan en ge niþ da i re i se si ya set da i re si dir di yen Be di üz za man; si ya set çi, ek ser ce tam müt ta kî din dar o la maz. Tam ve ha ki ki din dar, müt ta ki o lan lar, si ya set çi ol maz lar. Ya ni, mak sad-ý as li si ya se ti ni ya pan lar da din, i kin ci de re ce de ka lýr, te bei hük mü ne ge çer di ye rek son de re ce ha ya ti bir u ya rý da bu lu nur. Müs lü man lar ta ri hin her dö ne min de mut la ka si ya si bir ik ti dar kur ma lý mý? tar týþ ma sý ný, bu i þin ger çek uz man la rý na (var sa) bý rak mak ge re kir. Fa kat þu da bir ger çek tir ki ik ti dar ol mak, yö net mek, hâ kim ol mak, ger çek an la mýy la a teþ ten göm lek tir. Zi ra i þin u cun da ta ðut laþ mak, az gýn laþ mak da var dýr. Çün kü ik ti dar be ra be rin de zen gin leþ me yi, mal bi rik tir me yi, ser ma ye yi de ge ti rir. Bu mad di re fah, Hey hat! Ýn san ken di si ni ih ti yaç tan u zak gö rün ce az gýn la þý ve rir. (A lak, 6 7) â ye tin de be lir til di ði gi bi ik ti dar sa hi bi ni yol dan çý ka ra bi lir. A ca ba ik ti da rý ný ko ru mak i çin ya pý lan zu lüm le rin al týn da ya tan ger çek se bep bu mad di re fah ve deb de be yi kay bet me en di þe si mi dir bi lin mez a ma hiç bir ge rek çe zul mü ve za li mi te mi ze çý kar maz. Ah met Tu ran Al kan, Ak si yon der gi sin de ki bir ya zý sýn da ik ti dar ol ma nýn mo dern za man lar da da ay ný teh li ke le ri i çin de ba rýn dýr dý ðý ný þu þe kil de an la týr: Gü nü müz de ken di ni al týn la tart tý ran, son de re ce pa ha lý yat ve u çak lar da te nez züh e den, ilk fýr sat ta þa ta fat lý ha rem ler ku ran, ya kýn la rý ný dün ya ni met le riy le ih ya e den, hâ sý lý ser vet, va ri yet ve ik ti dar ni met le ri ni e le ge çi rin ce gör me mi þin oð lu gi bi dav ra nan li der le rin ço ðu, ne den se hep Ýs lâm top lu luk la rý nýn yö ne ti ci le ri dir. Kur ân-ý Ha kî min hiz me ti, be ni þid det li bir su ret te si ya set â le min den men et ti di yen As rýn Mü ced di di Be di üz za man Sa id Nur sî, si ya set le ve ya ik ti dar yo luy la di ne hiz met et me nin ge çer li bir yol ol ma dý ðý ný hem söz le ri hem de hiz met tar zý i le gös ter miþ tir. Üs ta dýn ge rek çe si i se þu sa týr lar da: Bü tün si ya set ce re yan la rý nýn ve ta raf gir lik le rin çok fev kin de ve on la rýn ga raz kâ râ ne te lâk ki yat la rýn dan mü ber râ ve sâ fi o lan bir ma kam da ve ri len ders-i Kur ân ve gös te ri len en vâr-ý Kur â ni ye den hiç bir ta raf ve hiç bir ký sým çe kin me mek ve it ham et me mek ge rek tir, si yâ set-i hâ zý ra, o ka dar çok ya lan ve hi le ve þey tâ nât, i çi ne gir miþ ki, ves ve se-i þe yâ tîn hük mü ne geç miþ tir. Ce nab-ý Hak meþ ve ret-i þer i ye i le iþ ba þý na gel miþ, a da let li, mer ha met li, eh li yet li, ha ri ku lâ de bir zühd-ü kalp ta þý yan, fe ra set li, ma ka mý ken di þah sî çý kar la rý na â let et me yen yö ne ti ci le ri na sip et sin.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 5 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý U la þý m ve 8 ÝLDE OKULLAR TATÝL EDÝLDÝ YURT ge ne lin de et ki li o lan kar ya ðý þý ne de niy le Kon ya, Nið de, Ka ra man, Kü tah ya, Bur sa, Si vas, Çan ký rý ve Is par ta nýn ba zý il çe le - rin de o kul lar dün ta til e dil di. Kon ya Mil li E ði tim Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, yo ðun kar ya ðý þý ne de niy le Hýf zýs sýh ha Ku ru lu ka ra rýy la Bey þe hir ve Do ðan hi sar il çe mer kez, bel de ve köy le rin de ki ilk ve or ta de re ce li o kul lar da dün e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Ka ra man da da et ki li o lan kar ya ðý þý, ne de niy le Baþ yay la il - çe sin de ilk ve or ta de re ce li o kul lar bir gün ta til e dil di. Kü tah ya da da et ki li o lan yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi ne de niy le, Si mav, Pa zar lar ve Þap ha ne il çe le rin de ilk ve or ta de re ce li o kul lar i le o kul ön ce si ve yay gýn e ði tim ku rum la rýn da e ði ti me dün a ra ve ril di. E met il çe sin - de i se ta þý ma lý sis tem kap sa mýn da ki öð ren ci ler i çin o kul lar dün i - çin ta til e dil di. Is par ta nýn Yal vaç il çe sin de de o lum suz ha va þart - la rý ne de niy le o kul lar dün ta til e dil di. Nið de de yo ðun kar ya ðý þý ne de niy le o kul lar da e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Bur sa nýn Bü yü - kor han, Ke les ve Or ha ne li il çe le rin de, o lum suz ha va þart la rý yü - zün den o kul lar bir gün sü rey le ta til e dil di. Çan ký rý mer kez ve köy - le rin de de o kul lar dün ta til e dil di. Si vas mer ke ze bað lý bel de ve köy ler de de e ði ti me 1 gün a ra ve ril di. Malatya nýn Hekimhan ve Sivas ýn Yýldýzeli ilçelerinde, yoðun kar yaðýþý nedeniyle eðitime 1 gün ara verildi. a a-ci han Ýs tan bul ha zýr lýk lýy dý Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si A fet Ko or di nas - yon Mer ke zi (A KOM), Ýs tan bul u et ki si al - tý na a lan kar ya ðý þý nýn ö zel lik le Ha - dým köy, Ze ke ri ya köy, Bey koz, Þi le, Kar tal ve Üm ra ni ye nin yük sek yer le rin de et ki li ol du - ðu nu be lirt ti. A KOM dan ya - pý lan a çýk la ma da, þu bil gi le re de yer ve ril di: Kar ya ðý þý ne de - niy le a na ar ter ler ve a ra so kak lar da her han gi bir o lum suz luk ya þan ma dý. Köp rü yol la rýn da i se ru tin tra fik sey ri ha kim ol du. 2 bin 406 per so nel, 870 a raç i le tüm e kip ler a na ar ter - ler ve ka tý lým nok ta la rýn da o lum suz luk la ra kar þý ha zýr bek le ti lir ken, ön ce ki gün sa bah tan bu sa ba - ha ka dar 2 bin 760 ton tuz, 59 ton so lüs yon kul - la nýl dý. Me tin Ok tay Spor Sa lo nu nda 385 va tan - daþ mi sa fir e di li yor. Ýs tan bul/a a ir ti ni as ya.com.tr Sa id Nur sî ve A le vî ler Der sim çý ký þýy la par ti si i çin den de e pey ce tep ki a lan CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün, bir grup par ti li mil let ve ki li nin dek la ras yon ya yýn la ya rak ken di si ni he def al dý ðý ve Ký lýç da roð lu na da do kun dur du ðu gün ler de Söz le ri min ar ka sýn da yým di ye rek tak dir top la mýþ tý. A ma o lay za ma na ve so ðu ma ya bý ra ký la rak u nut tu rul duk tan son ra ne den se fark lý tel ler den çal ma ya baþ la mýþ. Ýs lâm cý la rýn A ta türk le he sap la rý ný A le vî ler ü ze rin den gör mek is te dik le ri gi bi söz ler söy le miþ ve bu nun la da ye tin me yip, hiç ilgisi de yok ken sö zü Bediüzzaman'a ge ti re rek þöy le de miþ: A ta türk ye ri ne ki mi ku ru cu gör mek is ti yor lar? Sa id Nur sî yi mi? (Þe nay Yýl dýz, Ak þam, ) Bir de fa kim miþ böy le ya pan Ýs lâm cý lar? Ý kin ci si, me se le ye A ta türk le he sap laþ mak ve bu nu A le vi ler ü ze rin den yap mak gi bi provokatif bir man týk la yak laþ ma nýn i ler tu tar ta ra fý var mý? E vet, Tür ki ye nin bil has sa ya kýn ta ri hiy le mut la ka yüz leþ me si ge re ki yor. Ay gün ün gün de me ge tir di ði Der sim fa ci a sý da yüz leþil me yi bek le yen tra jik olaylardan bi ri. Ve bu yüz leþ me A le vî-sün nî, Türk-Kürt... ay rý mý yap ma dan, top lu mun bü tün ke sim le ri nin ka tý lý mýy la ya pýl ma lý. Me se le yi mün ha sý ran Ýs lâm cý la rýn A ta türk le he sap laþ ma sý ek se nin de e le a lýp, bu bað lam da la ik-an ti la ik, Ke ma list-an ti Ke ma list düz le mi ne çek me ye ça lý þan bir yak la þým, hem baþ lan gýç ta ki Sö zü mün ar ka sýn da yým tav rý ný su lan dý rýp boþ luk ta bý ra kýr, hem baþ ka ge ri lim le ri te tik ler, hem de Der sim yüz leþ me si ni a ka me te uð ra týr. A ta türk ye ri ne ki mi ku ru cu gör mek is ti yor lar? su a li nin pe þin den Sa id Nur sî yi mi? di ye de vam et mek i se, tam Dam üs tün de sak sa ðan de yi þi ne denk dü þen ti pik bir de ma go ji ör ne ði. Çün kü Sa id Nur sî nin de, M. Ke mal in ta rih te ki yer le ri ve yap týk la rý or ta da. Be di üz za man bir si ya set a da mý de ðil ki, o na dev let ku ru cu su sý fa tý i za fe e dil sin. Böy le bir þe yi ta lep e dip pe þi ne dü þen bir kim se de yok. Dahasý, ta rih te ya þan mýþ ve o lup bit miþ o lay la rý re vi ze et mek müm kün mü? An cak þu var: Ge rek Der sim fa ci a sý i le, ge rek se ön ce si ve son ra sýn da ay ný zih ni yet le ya pý lan uy gu la ma larýn top lum bün ye sin de a çtýðý de rin ya ra la rýn re çe te si Be di üz za man ýn e ser le rin de. Ay gün den bek le nen ta výr, o na hiç bir da ya na ðý ol ma yan bað naz ca ön yar gý lar la yak laþ mak de ðil, me se lâ þu söz le ri ne ku lak ver mek ol ma lý: Ey ehl-i hak o lan Ehl-i Sün net ve Ce ma at! Ve ey Âl-i Bey tin mu hab be ti ni e sas it ti haz e den A le vîler! Ça buk bu mâ nâ sýz ve ha ki kat sýz, hak sýz, za rar lý o lan ni zaý (çe kiþ me yi) a ra nýz dan kal dý rý nýz. (...) Siz ehl-i tev hid ol du ðu nuz dan, u huv ve ti ve it ti ha dý (kar deþ lik ve bir li ði) em re den yü zer e sas lý ra bý ta-ý kud si ye (mu kad des bað) ma bey ni niz de (a ra nýz da) var ken, if ti ra ký (ay rý lý ðý) ik ti za e den (ge rek ti ren) cüz î me se le le ri bý rak mak el zem dir. (Lem a lar, 4. Lem a, s. 52) *** CHP, ö ze leþ ti ri ye de vam et me li CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu tek par ti dev ri ne da ir ö ze leþ ti ri ya par ken, Na zým Hik met i kim hap se at tý? Sa ba hat tin A li yi kim öl dürt tü? di ye so rup de vam et miþ: Tek par ti dö ne min de pek çok ha ta lar, yan lýþ lar ol du... O dö ne me toz kon dur ma ma tav rýn dan böy le bir ö ze leþ ti ri nok ta sý na ge lin me si el bet te ki tak di re þa yan bir ge liþ me. A ma ye ni ve baþ ka so ru lar la da ha da ol gun laþ tý rýl ma sý na ih ti yaç var. Bir kaç ör nek le kat ký da bu lu na cak o lur sak: * Sa id Nur sî ye ta le be le riy le bir lik te çey rek a sýr bo yun ca zin dan lar da, sür gün ler de, tec rit ler de e zi yet e den ler ve çi le çek ti ren ler kim ler di? * Þap ka ka nu nu na mu ha le fet et tik le ri ge rek çe siy le Ýs ki lip li A týf Ho ca yý ve Er zu rum da Þal cý Ba cý yý kim ler da ra ða cý na çý ka rýp i dam et tir di? * Ýs tik lâl þa i ri miz Meh met A kif i Mý sýr a göç e dip senelerce va tan has re tiy le ya þa tan lar ve öm rü nün son de min de bu has ret le dö nüp kýr gýn bir ha let-i ru hi ye i çin de 1936 da ve fat et ti ði za man ce na ze si ni de sa hip siz bý ra kan lar kim ler di? Da ha çok su al var, a ma þim di lik bun lar ye ter. e ði ti me kar en ge li YURDU ETKÝSÝ ALTINA YOÐUN KAR YAÐIÞI VE BAZI YERLERDE DE ETKÝLÝ OLAN TÝPÝ SEBEBÝYLE ÞEHÝRLERARASI ULAÞIMDA AKSAMALAR OLURKEN, BAZI ÝLLERDE EÐÝTÝME BÝR GÜN ARA VERÝLDÝ. BOLU Da ðý nda et ki li kar ya ðý þý u la þý mý o lum suz et ki li yor. Bo lu Da ðý nda ön ce ki ak þam baþ la yan ve a ra lýk lar la de vam e den kar ya ðý þý ne de niy le ka ra yo lu nun yük sek ke sim le rin de kar ka lýn lý ðý 30 san ti met re ye u laþ tý. Kay naþ lý, Ba ka cak, Ka ran lýk de re ve Sa rý yay la mev ki sin de et ki li o lan kar ya ðý þý ne de niy le u la þým da ak sa ma lar mey da na ge li yor. Ka ra yol la rý e kip le ri yol aç ma tuz la ma ça lýþ ma la rý ný sür dü rür ken, kay gan la þan ze min de çok sa yý da mad di ha sar lý tra fik ka za sý mey da na gel di. Tra fik e kip le ri de sü rü cü le ri a þý rý hýz yap ma ma la rý ve ta kip me sa fe si ni ko ru ma la rý yö nün de u ya rý yor. Düz ce/bo lu/a a ÝDO BAZI SEFERLERÝNÝ ÝPTAL ETTÝ ÝSTANBUL De niz O to büs le ri AÞ (Ý DO), ha va mu ha le fe ti ne de niy le ba zý se fer le ri ip tal et ti. Ý DO dan a lý nan bil gi ye gö re, Ý - DO nun, da ki Bur sa-ye ni ka pý-ka - dý köy, sa at de ki Ka dý köy-ye ni ka pý- Bur sa ve te ki Bos tan cý-ye ni ka pý/ar - mut lutk-ar mut lu de niz o to bü sü se fer - le ri ip tal e dil di. Ý DO nun sa at da ki Ban dýr ma/ye ni ka pý-bos tan cý ve de ki Ar mut lu-ar mut lutk/ye ni ka - pý-bos tan cý de niz o to bü sü se fer le ri de ha va mu ha le fe ti ne de niy le ya pý la ma - mýþ tý. Bu a ra da ha va þartlarý ne de niy le Av cý lar-ba kýr köy de niz o to bü sü iç hat se - fer le ri nin ya pý la ma dý ðý öð re nil di. THY DEN 40 SEFERE ÝPTAL TÜRK Ha va Yol la rý (THY), o lum suz ha va þart la rý se be biy le bu gün ya pýl ma sý ge re - ken 40 iç ve dýþ hat se fe ri ni ip tal et ti. THY, yurt ge ne li ni et ki si al tý na a lan a ðýr kýþ þart la rý se be biy le ha va yo lu u la þý mýn - da ak sa ma lar ol du ðu du yu rul du. Yol cu la - rýn ha va li ma ný na gel me den ön ce bil gi al - ma sý ný is te yen THY, A ta türk Ha va li ma - ný ndan yurt dý þý na ya pý la cak Han no ver, Ba kü, Ce nev re, A ti na, Ham burg, Ni ce ve Ba tum se fer le ri i le iç hat lar da De niz li, An ka ra, Ma lat ya, Di yar ba kýr, Ga zi an tep, Ýz mir, Muð la, Si vas, Er zin can ve Si nop a ya pý la cak ba zý se fer le rin kar þý lýk lý o la rak ip tal e dil di ði ni du yur du. Ýs tan bul/ci han Fu at Ok yö ne ti min de ki 06 HA 1560 pla ka lý yol cu o to bü sü, ön ce ki ge ce An ka ra - Ýs tan bul TEM ka ra yo lu A kýn cý lar gi - þe le ri ne gel me den ön ce yol dan çý ka rak þa ram po le uç tu. Kupon No: 37 An ka ra da o to büs ka za sý: 1 ö lü, 34 ya ra lý ÞANLIURFA'DAN Ýs tan bul a gi den yol cu o to bü sü, An ka ra - Ýs tan bul TEM ka ra yo lu A kýn cý lar gi þe le ri mev ki in de buz lan ma se be biy le yol dan çý ka rak þa ram po le uç tu. Ka za da 1 ki þi öl dü, 27 si a ðýr 34 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, i çin de 40 ki þi bu lu nan Fu at Ok yö ne ti min de ki 06 HA 1560 pla ka lý yol cu o to bü sü, ön ce ki ge ce An ka ra - Ýs tan bul TEM ka ra yo lu A kýn cý lar gi þe le ri ne gel me den ön ce yol dan çý ka rak þa ram po le uç tu. Ters dö nen o to bü sün al týn da ka lan 1 ki þi öl dü, a ra la rýn da ço cuk la rýn da ol du ðu 27 si a ðýr 34 ki þi ya ra lan dý. Yo ðun kar ya ðý þý nýn ar dýn dan yol da o lu þan buz lan ma se be biy le Fu at Ok un di rek si yon ha ki mi ye ti ni yi tir di ði öð re nil di. Ka za dan ya ra al ma dan kur tu lan Ok, po lis e kip le ri ta ra fýn dan ka ra ko la gö tü rül dü. Yol cu la rýn bir kýs mý o to büs i çe ri sin de sý ký þýr ken ba zý la rý ken di im kân la rýy la pen ce re ler den çýk tý. O lay ye ri ne çok sa yý da am bu lans ve it fa i ye e ki bi sevk e dil di. Ya ra lý lar An ka ra da ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. Þan lý ur fa - Ýs tan bul se fe ri ni ya pan baþ ka bir o to büs 3 gün ön ce An ka ra Çel tik çi mev ki in de ka za yap mýþ, 5 ki þi öl müþ tü. An ka ra/ci han

4 4 Y KÜLTÜR SANAT EN SEVGÝLÝ ANILDI ÝLÂHÝYATÇI Ya zar Ýb ra him Ko ca bý yýk, di li ýr ký ay rý ol sa da bin yýl dýr A na do lu in sa ný nýn Pey gam ber E fen di mi zin sev - gi si et ra fýn da bir lik, be ra ber lik ve kar - deþ lik i çin de ya þa dý ðý ný söy le di. A da na ge ne lin de bir çok et kin lik le re im za a tan A da na E ði tim Gö nül lü le ri Der ne ði En sev gi li yi an ma ge ce si dü zen le di. Ad nan Men de res Spor Sa lo nun da dü zen le nen prog ra ma A da na lý lar bü yük il gi gös te - rir ken A da na Va li Yar dým cý sý Mus ta fa Ka ra dað, Mil li E ði tim Mü dü rü Meh - met A li Se la met, Der nek ler Ýl Mü dü rü Re cep Kur toð lu da ka týl dý. Spor sa lo nu - nun tri bün le ri týk lým týk lým do lar ken i - la hi ler eþ li ðin de Kon ya dan ge len se ma - zen e ki bi nin se ma gös te ri si bü yük be - ðe ni top la dý. Bu an lam lý ge ce de E fen di - mi zin in san lý ðý na sýl sev di ði ni, in san la - rýn bir bir le ri ni na sýl sev me si ge rek ti ði ni an la tan Ý lâ hi yat çý Ya zar Ýb ra him Ko ca - bý yýk, sev gi siz hiç bir þe yin ol ma dý ðý ný be lir te rek, E fen di miz ya kýn la rý sev gi si - ni dav ra nýþ la rýy la his set tir di ði gi bi bu nu söz le de di le ge ti rir di. Siz de sev dik le ri - ni ze sev di ði ni zi söy le yin. de di. E fen di - mi zin sev gi si nin et ra fýn da top la nan Müs lü man la rýn as la hüs ra na uð ra ma - ya ca ðý ný söy le yen Ko ca bý yýk, O nun di li sev gi di li dir. O nun yo lu sev gi yo lu dur, Al lah yo lu dur. Biz ler bin yýl dýr A na do - lu da bir lik te ya þar ken o nun sev gi sin - den u zak laþ týk ve ay rýþ ma ya baþ la dýk. Al la ha þü kür ki bu ne cip mil let ye ni den o nun sev gi si et ra fýn da top la ný yor di ye ko nuþ tu. A da na / ci han Tu tuk lu lar Hz. Mu ham med in ha ya tý ný öð re ni yor KARAMAN E ði tim Gö nül lü le ri Der ne ði (KA REG DER) i le Ka ra man Ýl Müf tü lü ðü nün il ge ne lin de Hz. Mu ham med (asm) ha ya tý ný an la tan ki tap lar dan ger çek leþ ti re ce ði sý na va tu tuk lu ve hü küm lü ler de ka tý la cak. 4 ay rý ka te go ri de ya pý la cak ve 11 bin öð ren ci nin ka - tý la ca ðý sý na va Ka ra man Ce za Ýn faz Ku ru mu nda ki hü küm lü ve tu tuk lu la rýn da dâ hil e - dil me si i çin pro to kol im za lan dý. Ka ra man Ýl Müf tü lü ðü nde ya pý lan pro to kol im za tö re ni ön ce si ko nu þan KA REG DER Baþ ka ný Yah ya Ok çu, Mart ta rih le rin de ya pý la ca ðý ný ve 250 ye ya kýn tu tuk lu ve hü küm lü nün sý na va gir me si nin bek len di ði ni be lirt ti. Ok çu, sý nav ye ri nin Ka ra man Ce za Ýn faz Ku ru mu nun be lir le di ði ve uy gun gör dü ðü þe kil de o la - ca ðý ný söy le di. Ka ra man Ýl Müf tü sü Nu ri De ðir men ci de yap tý ðý ko nuþ ma da 11 öð ren ci - nin ka tý la ca ðý sý na va ce za e vin den de ka tý lým ol ma sý nýn çok ö nem li ol du ðu na dik kat le ri çe ke rek KA REG DER i le bir lik te yü rü tü len kam pan ya nýn Tür ki ye de bir ilk ol du ðu nu söy - le di. Ay ný kam pan ya kap sa mýn da Sa ha be E fen di le ri miz a dý na 10 bin fi da nýn di ki le ce ði - ni de söz le ri ne ek le yen De ðir men ci, bu et kin li ðin i çin de yer a lan la rýn ve a la cak la rýn çok an lam lý bir sü re cin i çin den geç ti ði ni be lirt ti. Ka ra man / ci han E de bi yat e ser le ri ne 3 bo yut lu ba kýþ KAY SE RÝ Ö zel Yel ke noð lu Li se le - ri nde ger çek leþ ti ri len E de bi yat Gün - le ri kap sa mýn da, öð ren ci ler Türk ve dün ya e de bi ya týn dan se çi len 64 e se ri kib rit, pa muk, a týk mad de ler ve kar - ton lar la 3 bo yut lu ha le ge ti re rek ser gi aç tý lar. Ö zel Yel ke noð lu Li se si Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len ser gi de çok o ku nan hi ka ye ve ro man la rýn ya - ný sý ra Türk des tan la rý da ma ket ha li - ne ge ti ril di. Öð ren ci ler yýl i çin de o ku - duk la rý e ser le ri i çe ri ði ne uy gun o la - rak þe kil len di re rek hem o ku ma ya o - lan il gi yi ar týr ma yý a maç la dý hem de gör sel ha fý za la rý ný kul la na rak bu e ser - le re ye ni bir yo rum ge tir di. Ser gi de, Tü re yiþ, Göç, Ma nas gi bi des tan lar la A cý mak, Ka yýp Gül, Sol A ya ðým, Se - fil ler, Suç ve Ce za, Do ku zun cu Ha ri - ci ye Ko ðu þu, Di yet, De de Kor kut, Mes ne vi gi bi ö nem li e ser ler de yer al - dý. Öð ren ci ve li le ri nin de bü yük il gi gös ter di ði ser gi i ki haf ta sü rey le a çýk ka la cak ve Kay se ri de ki il köð re tim o - kul la rý öð ren ci le ri de ge ze bi le cek. Ser giy le il gi li bil gi ve ren Ö zel Yel ke - noð lu Li se le ri Mü dü rü Ha lil Yýl dýz, Öð ren ci le ri miz yýl i çe ri sin de o ku - duk la rý e ser le ri e de bi yat züm re si nin de des te ðiy le pro je ha li ne ge ti ri yor lar, bu ça lýþ ma yý ge çen yýl lar da da ger - çek leþ tir miþ tik, bu yýl 62 e se rin ma - ke ti fi na le kal dý, jü ri ü ye le ri mi zin de - ðer len dir me sin den son ra ilk 3 e se ri ö dül len di re ce ðiz. de di. Yýl dýz, ya rýþ - ma yý ön ce il ge ne li da ha son ra da Tür ki ye ge ne li yap ma yý plan la dýk la rý - ný da i fa de et ti. Kay se ri / ci han Aþk Ka pý sý nda top lan dý BURSA'DA dü zen le nen Li se - ler A ra sý Mev la na Þi ir Ya rýþ - ma sý nda jü ri ta ra fýn dan ya - yým lan ma ya la yýk gö rü len þi ir - le rin bir a ra ya ge ti ril me siy le o luþ tu ru lan Aþk Ka pý sý i sim - li ki ta býn ta ný tý mý ya pýl dý. Ka - ra baþ-i Ve li Kül tür Mer ke - zi nde dü zen le nen tö ren de ko - nu þan mer kez Os man ga zi Be - le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Dün - dar, kül tü rel de ðer le ri mi zin ve bu top rak lar da ye ti þen ö - nem li þah si yet ler le sa hip ol du - ðu muz gü cün far ký na var ma - mýz ge re ki yor i fa de si ni kul - lan dý. Kül tü rü müz de de rin - lik, hoþ gö rü, sev gi var di yen Dün dar, þöy le de vam et ti: Biz ler de is te dik ki, fel se fe siy - le gel miþ geç miþ en bü yük a - lim ler den bi ri o lan Mev la na yý genç le ri miz me rak et sin, öð - ren sin a raþ týr sýn. Ö nem li o lan, genç le ri mi zi o ku ma ya ve öð - ren me ye sevk et mek ti. Bu nu da ba þar dý ðý mý zý dü þü nü yo - rum. Genç ler den ye ni fi kir ler bek li yo ruz. Bur sa / ci han Türkiye Yayýncýlar Birliði nin iþ birliðinde TÜYAP Tüm Fuarcýlýk A.Þ. tarafýndan bu yýl Antalya da ilk kez düzenlenen Antalya Kitap Fuarý açýldý. FOTOÐRAF: AA Antalya Kitap fuarý açýldý TÜR KÝ YE Ya yýn cý lar Bir li ði nin iþ bir li ðin - de TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk A.Þ. ta ra fýn - dan bu yýl An tal ya da ilk kez dü zen le nen An tal ya Ki tap Fu a rý a çýl dý. An tal ya Va li - li ði, An tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (AT SO), Bü yük þe hir Be le di ye si ve Ak de - niz Tu ris tik O tel ci ler ve Ýþ let me ci ler Bir - li ði nin des te ðiy le dü zen le nen An tal ya Ki - tap Fu a rý, Cam Pi ra mit Sa ban cý Fu ar ve Kon gre Mer ke zi nde ki tap se ver le re ka pý - la rý ný aç tý. A çý lýþ tö re ni ne, Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü Os man Nu ri Gü nay, TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk A.Þ. Ge nel Ko or di na tö rü De niz Ka vut çu oð lu, Ya yýn cý lar Bir li ði Baþ ka ný Me tin Ce lal, AT SO Baþ ka ný Çe - tin Os man Bu dak ve va tan daþ lar ka týl dý. Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü Os man Nu ri Gü nay, a çý lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ - ma da, An tal ya Ki tap Fu a rý nýn bü yük bir ek sik li ði gi der di ði ni söy le di. An tal - ya nýn e ði ti min baþ ken ti ol du ðu nu be - lir ten Gü nay, An tal ya da her yýl bin ci va rýn da öð ren ci ar tý þý o lu yor. Böy - le bir ken tin en bü yük ek sik li ði, An tal ya Ki tap Fu a rý i le gi de ril miþ ol du. Öð ren ci - le ri mi zin ve ve li le ri mi zin bu fu a ra il gi gös te re ce ði ne i na ný yo rum. Fu a rýn her yýl dü zen len me si ni di li yo rum de di. TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk A.Þ. Kül tür Fu - ar la rý Ge nel Ko or di na tö rü De niz Ka - vut çu oð lu da a lan dar lý ðý ne de niy le sa - de ce 75 ya yý ne vi nin fu a ra ka tý la bil di ði ni bil dir di. Ýs tan bul da dü zen le nen ki tap fu a rý na 550, Ýz mir de 200, di ðer þe hir - ler de de yak la þýk 150 ya yý ne vi nin ka týl - dý ðý na i þa ret e den Ka vut çu oð lu, Bun - dan son ra dü zen le ne cek fu ar la rýn da ha bü yük bir a lan da ya pýl ma sý ný u mu yo - ruz. 200 ya za rýn ka tý la ca ðý, çe þit li kül tü - rel et kin lik le rin dü zen le ne ce ði fu a ra, yak la þýk 100 bin a ra sýn da zi ya ret çi bek - li yo ruz di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a Ba rýþ i çin Sa nat BÝRLEÞMÝÞ Mil let ler, nük le er si lâh lar dan a rýn mýþ, kor ku lar dan u zak bir dün ya ha yal e - den ço cuk la rý ö dül lü re sim ya rýþ ma sý na ka týl ma ya da vet et ti. Bir leþ miþ Mil let ler Si lâh - sýz lan ma O fi si ve Ba rýþ i çin Har mo ni Vak fý ta ra fýn dan des tek le nen Ba rýþ i çin Sa nat 2012 ö dül lü re sim ya rýþ ma sý na tüm dün ya dan ço cuk lar ka tý la bi le ce ði duy rul du. Ya rýþ - ma ya ka týl mak is te yen 5-17 yaþ la rý a ra sýn da ki ço cuk lar 30 Ni san a ka dar baþ vu ru yap - ma la rý ge re ki yor. Ya rýþ ma ya ka týl mak is te yen ler den in ter net ü ze rin den ký sa bir film sey ret me le ri ve da ha son ra fil min ve ya rýþ ma nýn ko nu su nu e sas o la rak re sim le ri ni yap ma la rý is te ni yor. Fark lý yaþ grup la rý na gö re fark lý film ler bu lu nu yor. nart for - pe a ce.org ad re sin den film le re u la þý lý yor. Ya rýþ ma ya ka týl ma sý is te nen re sim ay ný web si te si ne fo toð raf ya da ta ran mýþ dos ya o la rak yük le ne bi li yor. Yük le nen re sim ler da ha son ra sos yal pay la þým si te si fa ce bo ok ta pay la þý la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Mi mar Si nan'ýn þa he ser le rin den bi ri si.- Ya pý la rý dýþ et ki - ler den ko ru mak a ma cýy la ü zer le ri ne ya pý lan ço ðu ki re mit kap lý bö lüm. 2. Be - lir li fa a li yet ve iþ lem ler so nu cu ye ni bir mal ve ya hiz met mey da na ge tir me, is - tih sal, tü ke tim kar þý tý.- Ye mek, zi ya fet. 3. Sa lat.- Ýþ gör me yi, ça lýþ ma yý sev me - yen, ça ba gös ter mek ten, sý kýn tý dan ka çan (kim se). 4. Cü da ke li me si nin or ta - sý.- Kan, Ký zýl ve ko yu u yu þuk kan. 5. Bit lis i li ne bað lý il çe ler den bi ri.- A raç ke - li me si nin ses siz le ri. 6. Ye miþ ve re cek du rum da ki a ðaç.-100 m² de ðe rin de yü - zey öl çü bi ri mi.- Ýlk i ki ses li har fi miz. 7. A rab ça da bir harf.- Re sim de bir ça lýþ - ma. 8. Bir tö ren sý ra sýn da, as ker le ri bir a ra ya top la mak, tö re nin baþ la dý ðý ný bil dir mek vb. a maç lar la ça lý nan bo ra za nýn çý kar dý ðý tiz ses.- Bal lý ba ba gil ler - den, yap rak la rý sap sýz, çi çek le ri be yaz ve ya me nek þe ren gin de, gü zel ko ku lu, yap rak la rý ba ha rat o la rak kul la ný lan, çok yýl lýk ve ot su bir kül tür bit ki si.- A - çýk lýk, a çýk ve ke sin yar gý. 9. Ör dek.- Bir ya pý nýn ko nut o la rak kul la ný lan bö - lüm le rin den her bi ri, kat. 10 Yok luk.- A raþ týr mak tan e mir. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Kal be ge len il ham lar mâ nâsýn da Üs ta dý mý zýn bir e se ri.- Bar yum e le men ti nin sim ge si. 2. Arz lar.- Di lin his set ti ði. 3. Bir ku r'ân har fi.-di nin buy ruk la rý ný ye ri ne ge ti ren, ha ram dan ka çý nan kim se, so fu mânâ sýn da bir ba yan is mi. 4. Ver me, ö de me.- Bir bi ri ni ke sen i ki yü - zey ve ya ay ný nok ta dan çý kan i ki ya rým doð ru nun o luþ tur du ðu ge o met rik bi çim, za vi ye.- Ý þa ret. 5. Te ra zi. 6. Ým za ke li me si nin ilk he ce si.- Ýl gi. 7. Ý - ran'ýn baþ þehri. 8. Bir i - þin ya pýl ma sý i çin har ca - nan be den ve ka fa gü - cü.- Ay rý lýr ken bir bi ri ne se lâm ve e sen lik di le me. 9. A me rik yum e le men - ti nin sim ge si.- Ço ban - lar.- Ye mek. 10. Ki tap - la rýn süs lü ilk sa hi fe le - ri.- Nit rat ke li me si nin ilk he ce si. 11. Sa yý.-ye - þil i le tu run cu a ra sýn da bir renk, li mon ka bu ðu ren gi. 12. Tek rar la ma so nu cu ka za ný lan yat - kýn lýk, a lýþ kan lýk.- Baþ, ka fa BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B A Z U K A T S A M E D Ý L E R Ý L S A M Ý M Ý R A H A T E A R A S A N A B Ý M A Y K E N A N Ý D A R O B A A T E F E R E M A M E T R E A Ý T A R A M A N B Ý A Ý R A Y U R E N K A N A L A S Ý Y A S A M A M T A L Ý H M Ý T Ý L D Þ A M A M A

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur la il gi li o ri ji nal tes bit ler ya pan Yu suf Kap lan, Bi ze e sas lý bir ruh üf le miþ ve Ýs lâm dü þün ce ge le ne ði nin son hal ka sý o lan bü yük bir dü þü nü rün dü þün ce si ü ze ri ne Nur Ta le be le ri, di ðer Ýs lâ mî ke sim ler ve ay dýn lar, çý ðýr a çý cý ça lýþ ma lar ya pa ma mýþ lar dýr. di ye üç se bep ten, ü çün cü sü nü þöy le a çýk la ma ya ça lý þýr: Nur Ta le be le ri nin Be di üz za man ýn ü ze ri ne ka pan ma la rý ve böy le lik le hem ken di le ri ni, hem de Be di üz za man ý ken di le ri dý þýn da ki dün ya ya ka pat ma la rý dýr. (Yu suf Kap lan, Me de ni yet Buh ra ný, Be di üz za man ve Dil i: Bir Mî lat ve Üst dil Ku ru cu Dü þü nür Ka dîr-i Mut lak ýn kud re ti zâ tî dir (2) Al lâh ýn sý fat la rý- 2 Al lâh ýn kud re ti mer te be siz dir, zi ra O nun kud re ti, mut lak ke mâl de bir kud ret tir. Mer te be ler, mah lû kat i çin söz ko nu su dur. Üst mer te be alt mer te be i le ký yas la na rak an la þý lýr. Bun lar nis bî de ðer ler dir ve ta ma men mah lû ka a it sý fat lar dýr. O hal de Al lâh ýn kud re ti ni az-çok, bü yük, da ha bü yük ve en bü yük vs. gi bi ký yas la ma lar dan müs tað nî tu tup, an la ya bil di ði miz ka da rýy la mut lak kâ mil mâ nâda bir kud ret o la rak i fa de e dip ka bul len me li yiz. Ýþ te bu mânâ da ki kud ret, o nun zâ tî bir ö zel li ði dir. Kâ mil mâ nâ da o lan da de ði þik lik, mer te be, a zal ma, ço ðal ma vs. söz ko nu su o la maz. Son ra dan ya ra tý lan a rî zî hal ler O nun i çin söz ko nu su o la maz. Al lah, cev her de ðil dir, sû ret ve ri le mez, ci sim de ðil dir, e ner ji vs. gi bi son ra dan ha dis o lan, ya ra tý lan hiç bir ö zel li ði o la maz, ben ze ye mez, ký yas la na maz. Ký yas la na ma yan, yük sek ve ni ha yet ta ný ma yan, mer te be i le i fa de e di le me yen sý fat, es mâ sa hi bi o lan Al lâh ýn kud re ti nin nu ra nî te cel li le ri var dýr. Bun lar nu ra ni yet, þef fa fi yet, in ti zam, im ti sal, mu va ze ne sýr la rýy la, en bü yük þey en kü çük þe ye mü sa vî o lur. Nu ra ni yet sýr rýy la, Gü ne þin cil ve si ken di ih ti ya rýy la ol sa, bir zer re ye ko lay lýk la ver di ði cil ve yi, ay ný sü hu let le had siz þef fa fa ta da ve rir. Hem þef fa fi yet sýr rýy la, bir þef faf zer re nin ve ya bir kü çük göz be be ði nin, Gü ne þin ak si ni al ma sý i le de ni zin ge niþ yü zün de ki þef faf la rý da al ma sý mü sa vî dir, ma ni de ðil dir. Hem in ti zam sýr rýy la, bir ço cuk par ma ðýy la ge mi sû re tin de ki o yun ca ðý ný çe vir di ði gi bi, ko ca man bir de ni zal tý ný da çe vi rir. Hem im ti sal sýr rýy la, bir ku man dan bir tek ne fe ri bir arþ em riy le tah rik et ti ði gi bi, bir ko ca or du yu da ay ný ke li me i le tah rik e der. Hem mu va ze ne sýr rýy la, fe za da bir te ra zi ki, öy le ha ki kî has sas ve o de re ce bü yük far ze de lim ki, i ki ce viz te ra zi nin i ki gö zü ne ko nul sa his se der ve i ki gü ne þi de is ti âb e dip tar tar. O i ki ke fe sin de bu lu nan i ki ce vi zi bi ri ni se ma va ta, bi ri ni ye re in di ren ay ný kuv vet le, i ki þems bu lun sa; bi ri ni ar þa, di ðe ri ni fer þe kal dý rýr, in di rir. Þim di ký sa ca an la tý lan bu sýr la rýn* dür bü nü i le bü tün in san la rýn hal ko lun ma sý ve haþ re dil me si, kud ret-i Ý lâ hi ye ye nis be ten bir tek in sa nýn hal ký ve haþ ri gi bi â san ol du ðu an la þý lýr. Ma dem þu â di, nok san, fâ ni, müm kin o lan mah lû kat ta, nu ra ni yet, þef fa fi yet, in ti zam, im ti sal ve mu va ze ne sýr la rýy la, en bü yük þey en kü çük þe ye mü sa vi o lur. Had siz he sab sýz þey ler bir tek þe ye mü sa vî gö rü nür. El bet te Ka dîr-i Mut lak ýn zâ tî ve ni ha yet siz ve ga yet ke mal de o lan kud re ti ne az çok, bü yük kü çük gi bi zýd dý yet mü da ha le e de mez. Az çok, bü yük kü çük O na mü sa vi ol du ðu gi bi, bü tün in san la rý bir tek in san gi bi bir say ha i le haþ re ge ti re bi lir. Hem bir þe yin kuv vet ve za af ça mer te be le ri nin ol ma sý, o þe yin i çi ne zýd dý nýn mü da ha le siy le dir. Me se lâ ha ra re tin de re ce le ri, so ðu ðun mü da ha le siy le dir. Gü zel li ðin me ra ti bi, çir kin li ðin mü da ha le siy le dir. Zi ya nýn (ý þý ðýn) ta ba ka tý, ka ran lý ðýn mü da ha le siy dir. Bu mi sal ler i le eþ ya da ki mer te be le rin son ra dan o luþ tu ðu, ký yas la ma lar, mü da ha le ler i le mer te be ka za nýl dý ðý ya ni mah lûk ol du ðu, a ciz ol du ðu an la þý lýr. Fa kat bir þey zâ tî ol sa, ya ni on da ki ö zel lik le rin son ra dan ol ma ma sý, za tý i le ol ma sý du ru mun da du rum de ði þir. Bu du rum da, zýd dý gi bi mah lû ka a it þey ler ken di si ne te si ri o la ma ya ca ðý i çin o na mü da ha le e de mez. E ðer o la ca ðý söz ko nu su e di lir se, o za man zýt la rýn bir a ra da ol ma sý lâ zým ge lir ki, bu da man týk dý þý dýr, müm kün de ðil dir, mu hal dir. Me se lâ Al lah hem son suz kud ret sa hi bi o la cak, hem de hâ þâ a ciz o la cak. Bu im kân sýz ve mu hal dir. Dik kat is te yen bu ko nu ya ö nü müz de ki haf ta da de vam et mek ni ye tin de yiz, in þâ al lah. Dip not: * Ri sa le-i Nur da ge çen bu sýr la rýn i za hý say fa lar is ter, ye ri mi zin dar lý ðý bu na mü sa it de ðil. Al lâh na sib e der se za man za man o sýr lar i le a lâ ka lý mü ta lâ a la rý mýz o la cak, in þa al lah. Nur Talebeleri ve çýðýr açýcý çalýþmalar O la rak Be di üz za man/köp rü: Ba har/2008.) Di ðer Ýs lâm ke sim ler ve ay dýn lar ýn du ru mu a pa çýk za ten. An cak, Be di üz za man ýn ü ze ri ne ka pan ma la rý tam o la rak ger çe ði yan sý tý yor mu? E ðer bu tes bi ti doð ru i se, Ri sa le-i Nur ha re ke ti ve ül ke miz bu se vi ye ye ge le bi lir miy di? Bir ký sým mar ji nal grup la rýn Ri sa le-i Nur ü ze ri ne ka pan ma la rý doð ru dur. An cak, bü yük bir kit le nin, hem Ri sa le-i Nur u, hem ders ha ne le ri, hem de gö nül le ri ni in san lý ða aç týk la rý ný, hem de bir çok ko nu da çý ðýr a çý cý ça lýþ ma lar yap týk la rý ný söy le mek müm kün. Bun la rý mad de ler ha lin de sý ra la ma ya ça lý þa ca ðýz. Bu ra da þu ka da rý ný söy le ye lim: Müs te bit re ji min ka nun, as ker, po lis, ha kim, sav cý, med ya, ü ni ver si te v.s. gi bi bü tün or gan la rý ve gü cüy le Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur a yýl lar dýr sal dýr ma la rý na kar þý lýk Nur Ta le be le ri nin des ta ným sý bir mü ca de le i çi ne gir me le ri baþ lý ba þý na bir çý ðýr dýr. Nur Ta le be le ri ve ö zel lik le Nur ha re ke ti nin a na göv de si Ye ni As ya, bir mis yon ve bir dâ vâ yý üst len miþ: As rý mý zýn en bü yük â lim, mü ced did, mü te fek kir ve mü ca de le a da mý Be di üz za man Sa id Nur sî nin ge rek fer dî, ge rek a i le vî, ge rek sos yal, ge rek si ya sî, ge rek se ah lâ kî, ge rek Ýs lâm â le mi ve ge rek se in san lý ðý a lâ ka dar e den me se le le re ge tir di ði çö züm le ri baþ ta Tür ki ye ve son ra bü tün dün ya ya i lân et ti ler ve e de ge li yor lar. Za ma nýn geç me si ve ha di se le rin tas di kiy le te za hür et miþ ki, e ðer Be di üz za man Sa id Nur sî nin or ta ya koy du ðu Kur â nî ve Ne be vî teþ his ve ted bir ler, i lim a da mý, i da re ci ve sa ir yet ki li ler ce tat bik e dil sey di, bu gün ge rek Tür ki ye nin ge rek se Ýs lâm â le mi nin i çin de bu lun du ðu tab lo çok da ha fark lý o lur du. Ýþ te Nur Ta le be le ri, ö zel lik le Ye ni As ya e ko lü, al tý bin kü sür sa hi fe yi a þan ve bü tün Ýs lâm ta ri hi ni de ih ti va e den bir kül tür bi ri ki mi ni hâ iz Ri sa le-i Nur u en üc ra yer le re ka dar u laþ týr ma nýn mü ca de le si ni ver miþ. Ýn ký raz la ra, ih ti lâl le re, ka pat ma la ra, ya sak la ma la ra, am bar go la ra, da hi lî ve ha ri cî bas ký la ra rað men, i man ve ir fan ha ya tý mý za bü yük e ser ler ka zan dýr mýþ. Aç tý ðý çý ðýr lar la i lim ve fi kir a dam la rý na reh ber ol muþ. Tüm en gel le re, sý kýn tý la ra, teh dit le re beþ pa ra e hem mi yet ver me den, fi kir ve dü þün ce le rin den ta viz ver me miþ. Üs lûp ve te fer ru at ha ri cin de, te mel me se le ler de ve pren sip le rin de da i ma is tik ra rý ný mu ha fa za et miþ. Neþ ret ti ði il mî, ah lâ kî, e de bî, ta ri hî, fik rî ve sos yal muh te va lý yüz ler ce e ser i le, mu az zam bir nes lin ye tiþ me si ne ve si le ol du ðu nu kül tür ha ya tý mýz la a lâ ka dar o lan he men her kes tas dik ve tak dir e di yor. Bu a ra da, ge rek iç ve ge rek se dýþ mih rak la rýn, Tür ki ye ve Ýs lâm â ley hin de çe vir miþ ol duk la rý do lap la rý im kân la rý nis be tin de de þif re e de rek o yun la rý ný boz muþ, si yâ sî ha ya tý mý za is ti ka met li ve is tik rar lý bir çiz gi ka zan dýr mýþ ol du ðu bir va ký a. Neþ ri yat ve ba sýn dün ya sýn da bir mek tep, bir e kol ol muþ. Ye tiþ tir di ði gü zî de e le man lar, yi ne ir fan dün ya mý zýn mü es se se le rin de, et ki li mev ki ler de hiz met le ri ni ver me ye de vam e di yor lar. Bir sonraki yazýmýzda, Nur ha re ke ti ve bil has sa Ye ni As ya e ko lü nün aç tý ðý çý ðýr la ra a na hat la rýy la te mas e de lim. Bir has ta nýn ter cü me-i ha li Es ki ler Þam þeh ri ne Di meþk de miþ ler. An la týl dý ðý na gö re Di meþk ke li me si dem ve eþk ke li me le rin den mey da na ge li yor. Bi rin ci ke li me kan de mek, i kin ci si kar deþ. Ya ni kar deþ ka ný mâ nâ sýn da bir ter kip. Ka bil in, kar de þi Ha bil i bu þe hir de bu lu nan Ka si yun Da ðýn da öl dür dü ðü ne i na nýl dý ðý i çin þe hir bu i sim le tes mi ye e dil miþ. E vet, Ta rih te ker rür den i ba ret tir der ler, ga li ba bu doð ru. Ni te kim, bu gün ler de de Su ri ye de kar deþ kar de þi a cý ma sýz ca kat le di yor. De mek Ka bil in iþ le di ði ci na yet ten hiç ib ret a lýn ma mýþ o la cak ki, Ha bil ler öl me ye, Ka bil ler i se öl dür me ye de vam e di yor. Mer hum A kif in de di ði gi bi ta rih Hiç ib ret a lýn say dý te ker rür mü e der di? Þam-ý Þe rif, da ha Hz. Ö mer in (ra) hi la fe ti za ma nýn da fet he di le rek Ýs lâm þe hir le ri i çi ne da hil ol muþ ve bu gü ne ka dar ye tiþ tir di ði bin ler ce as fi ya ve ev li ya i le din-i mü bin-i Ýs lâm a hiz met et miþ mü ba rek bir bel de. Ha ni Tan pý nar ýn Beþ Þe hir i sim li ki ta býn da ta ri hi ve ken di ne mah sus kül tü rüy le ün yap mýþ beþ A na do lu þeh rin den bah se di lir ya, ay nen o nun gi bi Ýs lâm ýn beþ þeh ri han gi si dir? di ye so rul sa Mek ke, Me di ne, Ku düs ve Bað dat i le bir lik te Þam ke sin lik le zik re di lir. Bir de bun la ra al týn cý þe hir o la rak Ýs tan bul i lâ ve e di lir se her hal de yan lýþ ol maz. Ba zý ha dis-i þe rif ri va yet le ri ne bi na en Þam-ý Þe rif kýt a sý ha þir mey da nýn bir çe kir de ði hük mün de ol du ðun - SERDAR AKTAÞ dan, top ra ðýn da med fun bu lu nan bin ler ce sa ha be nin haþ ri in ti zar et ti ði bir di yar dýr ay ný za man da. Ya ni bi lâd-ý Þam de ni len bu gün kü Su ri ye mem le ke ti Ýs lâm Di ni nin in ti þa rýn da oy na dý ðý rol le ve ta ri hî, kül tü rel mah su la týy la fev ka la de ö ne mi ha iz dir. Oy sa Su ri ye bu gün ler de o ta ri hî mis yo nu na hiç ya kýþ ma yan, hü kü met güç le riy le mu ha lif ler a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar i le gün de me ge li yor. E vet, kurt göv de nin i çi ne gir miþ va zi yet te. Zi ra ül ke nin bu pe ri þan hâ li baþ ka bir ül key le harp et me sin den i le ri gel mi yor. Yüz se ne ev vel teþ hi si ko nu lan sâ rî bir has ta lý ðý sü rek li gör mez den ge le rek te da vi si ne ça lý þýl ma ma sýn dan mü te vel lid ma ra zýn tüm vü cu du sar ma sýn dan i le ri ge li yor. Tem bel lik le, ne me lâ zým cý lýk la, him me ti ni yal nýz nef si ne has ret mek le kay be di len bun ca za man so nun da bý çak ke mi ðe da yan dý ðý i çin halk ar týk tep ki si ni gös ter mek zo run da ka lý yor. Þah sî men fa at le rin, mil lî men fa at le rin ye ri ne i ka me e dil me ye ça lý þýl ma sý so nu cun da bel ki bin a dam ka dar ken bir tek a dam de re ce si ne su kut e dil me si ve bu du ru ma hal kýn ar týk ta ham mül gös ter me me siy le men fa a ti sar sý lan müs te - bit yö ne tim þid det kul la na rak hal ký sin dir me ye ve hâ ki mi ye ti ni tek rar mu ha fa za et me ye ça lý þý yor. Bu ya pý lýr ken de had siz ci na yet ler iþ le ni yor. Ço cuk, ka dýn ve yaþ lý de me den ma sum hal ký per va sýz ca kat let mek her fi ra vu na na sip ol ma yan bir ca na var lýk ol sa ge rek. Bir hal kýn e fen di si o na hiz met e den dir ha di si nin sýr rýn ca e ðer bir ül ke nin re i si hal ký na ger çek ten li der ol mak is ti yor sa bu nu bas kýy la, zor ba lýk la de ðil ha ki ki mil li ye te ha yat ve ren de mok ra tik kri ter le ri te sis e de rek ve him me ti ni yal nýz mil le ti ne has re de rek ger çek leþ ti re bi lir. El hâ sýl týp il min de bir ka i de var dýr ki; has ta lý ðýn teþ hi si ne ka dar er ken ko nu lur ve te da vi si ne ka dar ça buk dü zen le nir se has ta o nis pet te ça buk i yi le þir. Ma dem öy le, bir a sýr ön ce sin de, Þam da bu lu nan E me vi Ca mi i nde za ma nýn en ha zýk he ki mi Müs lü man top lum la rýn ya ka lan dý ðý has ta lýk la rý yüz de yüz i sa bet le teþ his e dip, o has ta lýk la ra tam de va o la bi le cek iç ti maî re çe te le ri de ver di ði hal de ne den bu i laç lar þim di ye ka dar tat bik e dil me di ve ne den has ta lý ðýn bu ka dar i ler le me si ne göz yu mul du? Ý lâ cýn za ma nýn da ve ril me siy le ha fif bir þe kil de at la tý la bi le cek o lan has ta lýk, geç ka lýn ma sýy la has ta nýn ya ta ða dü þe rek muz da rip ol ma sý na se bep ol du. Bun dan son ra bi ze dü þen i se Þâ fî o lan Al lah tan bu has ta ya a cil þi fa ver me si ni di le mek tir. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Nef sin ýs lâh ol maz ha li Hü se yin Bey: Ri sa le-i Nur da Söz ler de ge çen þu ve ciz cüm le yi a çýk la ya bi lir mi si niz: Hem de me ki ben maz ha rým. Gü ze le maz har i se gü zel le þir. Zi ra te mes sül et me di ðin den, maz har de ðil, me merr o lur sun. 1 Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, bu sö zün de ne fis le sa vaþ ta en fes bir tarz gös te ri yor. Al lah ýn in sa na bir ta kým ik ram la rý, he di ye le ri, fe yiz le ri, be re ket le ri, nur la rý ge lir. Çün kü Al lah gök le rin ve ye rin Nur u dur. 2 Pey gam ber le ri ne va hiy gön de rir. Kul la rý na il ham la yol gös te rir. Kul la rý na i lim lüt fe der, hik met lüt fe der, ay dýn la týr. Fa kat in san Al lah tan ge len ve ken di si nin sa de ce maz har ol du ðu fey zi, be re ke ti, ik ra mý, lüt fu, nu ru, hi da ye ti, rah me ti, il mi, hik me ti sa hip le ne mez. Be nim ma lým di ye mez. Bu nun la gu rur la na maz, ö vü ne mez, if ti har e de mez. Ak si tak dir de pu su da bek le yen nef sin has ta lý ðý nük se der ve in sa ný var ta ya yu var lan dý rýr. Ýn sa ný u çu ru ma a tar. Ne fis ko lay ter bi ye e di le mi yor. Nef se kar þý in sa nýn kal bi u ya nýk ol ma lý ve nef si bir ya ra maz ço cuk sa ya rak o nun em re di ci is tek le ri kar þý sýn da o nun la a lay e dip eð len me si ni ve o nu kan dýr ma sý ný bil me li. Be di üz za man Haz ret le ri, Ben nef sim i le mu sa la ha et me mi þim. Çün kü ter bi ye et me mi þim. 3 sö züy le nef sin ýs lâh e dil mez teh li ke bo yu tu na dik kat çe ker. Ke za Yu suf A ley his se lâm ýn bi le Ben nef si mi te mi ze çý kar mam. Çün kü ne fis da i ma kö tü lü ðe sevk e der. 4 de di ði ni ha týr la tan Be di üz za man, Ben nef si mi teb ri e et mi yo rum. Nef sim her fe na lý ðý is ter. 5 sö züy le, nef siy le sa vaþ mak dâ vâ sýn da o lan la ra nef sin ha ki ka ti ni öð re tir. Öy ley se sulh ol ma yan, ter bi ye e dil me yen, bi zim i çin ö lün ce ye ka dar tam bir gü nah ma ki ne si gi bi ça lý þan ve kü çük bir za fi ye ti miz de bi zi ye re ser me ye kol la rý sý va mýþ bu lu nan bir ne fis i le ya þý yor sak, Ýs lam bü yük le ri nin bu u ya rý la rý na ku lak ver mek ve nef si mi zi ta ný mak zo run da yýz. Ni te kim Þah-ý Nak þi bend haz ret le ri de Terk-i dün ya, terk-i uk ba, terk-i hes tî, terk-i terk sö zü nü, ken di mes le ðin de nefs-i em ma re yi ta ma men dev re dý þý bý rak ma nýn yo lu nu aç mak ve öð ret mek i çin söy le miþ ti. Bu sö ze gö re ne fis dün ya yý terk e de cek, a hi re ti terk e de cek, ne fis a hi ret te ki mü kâ fa tý dü þün me ye cek, ne fis var lý ðý ný terk e de cek, ken di si ni terk e de cek ve ni ha yet ne fis bü tün böy le ö nem li ni met le ri terk et me nin haz zý ný da tat ma ya cak, Ni ce þey le ri terk et tim de er dim, ol dum de me ye cek, terk et ti ði ni de terk e de cek. Ne fis sa de ce Al lah a kul o la cak. Al lah a tes lim o la cak. As lýn da in san Al lah ýn bir çok ni me ti ne, lüt fu na, rah me ti ne, be re ke ti ne, fey zi ne, nu ru na maz har o lu yor. Ri sa le-i Nur, el bet te Be di üz za man Haz ret le ri nin o pak di ma ðý na ge len ve i çin de be þe ri ye tin kur tu luþ re çe te le ri sý ra lan mýþ bu lu nan bir hik met ve nur der ya sý dýr ve bu der ya ya Be di üz za man el bet te be þe ri yet a dý na maz har ol muþ tur. Fa kat o, ne fis le sa vaþ ta bi ze çe tin bir yol gös te ri yor. Biz bir þey le re maz har ol du ðu mu zu his set ti ði miz de, Maz har ol dum de me ye ce ðiz. Çün kü bun da ne fis ten ya na bi zi bek le yen kor kunç teh li ke ler var dýr. Ter bi ye e dil me yen ne fis bu gün maz har ol dum der se, ya rýn kim bi lir ne ler söy ler Üs tad haz ret le ri di yor ki, Ey ne fis, sen sa de ce me merr ol dun! Ya ni bu bü yük nur lar sa na uð ra dý ve geç ti. Sen ge ne na si bi ni al ma dýn. Sen ge ne ter bi ye ye diz çök me din. U nut ma mak ge re kir ki, kalp ay rý, ne fis ay rý dýr. Bir in san bu ci het le i ki ki þi sa yý lý yor: Bi ri ne fis, bi ri kalp. Ba zen bun lar i çi miz de öy le bir çe kiþ me ye o tu rur lar ki, ço ðu za man i çi miz de ki o bir bi ri nin yo lu na gel me yen i ki ki þi nin var lý ðý ný çok net gö re bi li yor, his se de bi li yo ruz. Nef si miz le kal bi mi zin yük sek ses li tar týþ ma la rý na ve sür tüþ me le ri ne ço ðu za man he pi miz þa hit o la bi li yo ruz. Ýþ te Be di üz za man Haz ret le ri bu sö zün de bi ze kal bin sa lih yo lu nu gös ter miþ, nef se de had di ni bil dir me nin u su lü nü öð ret miþ bu lun mak ta dýr. Ya ni maz ha ri yet kalp i çin söz ko nu su ol sa da, sa hip le nen ne fis ol du ðun dan, nef se had di ni bil dir mek i çin o nun maz har de ðil, me merr ol du ðu nu; ya ni nef sin üs tün den ge çi len bir ge çit ten, bir bi nek ten baþ ka bir þey ol ma dý ðý ný to kat gi bi yü zün de þak lat mýþ, nef si ne düþ kün be þe ri ye te ders ver miþ, reh ber ol muþ tur. Al lah on dan ra zý ol sun. Dip not lar: 1- Söz ler, s. 210, 2- Nur Su re si: 35, 3- Mek tu - bat, s. 67, 4- Yu suf Sû re si: 53, 5- Mek tu bat, s. 71

6 HABERLER Y 6 YURT HABER Eþ du ru mu ta ri hi ne i ti raz var MÝL LÝ E ÐÝ TÝM BA KAN LI ÐI, ÖÐ RET MEN LE RÝN "EÞ DU RU MU A TA MA LA RI"NIN YIL DA BÝR KEZ YA PIL - MA SI NI KA RAR LAÞ TIR DI. BA KAN LIK HER YIL A ÐUS TOS'TA DU YU RU YA PIP EY LÜL'ÜN ÝLK HAF TA SI A TA MA YA PA CAK. ÖÐ RET MEN LER Ý SE "A TA MA LAR 15 EY LÜL'DE YA PIL SIN" DÝ YOR. MÝLLÝ E ði tim Ba kan lý ðý yak la þýk 750 bin öð - ret men ve eþ le ri ni ya kýn dan il gi len di ren ö - nem li bir ka rar al dý. E ði tim ve öð re tim de - vam e der ken yýl i çin de ya pý lan ö zür gru bu a - ta ma la rý nýn o kul la rý öð ret men siz bý rak ma sý ü ze ri ne Ba kan lýk, öð ret men yer de ðiþ tir me le - ri nin yýl da bir kez ya pýl ma sý ný ka rar laþ týr dý. Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, e ði tim ve öð re tim de vam et ti ði sü re i çin de han gi se - bep le o lur sa ol sun öð ret men le rin yer de ðiþ - tir me le ri nin so nu cu o lu þan öð ret men ih ti ya - cý ný yýl i çin de kar þa la ma nýn müm kün ol ma - dý ðý ný kay det ti. Ba kan Din çer, bun dan böy le her yýl A ðus tos a yýn da du yu ru ya pý la ca ðý ný ve Ey lül a yý nýn ilk haf ta sýn da i se a ta ma la rýn ya - pý la ca ðý ný a çýk la dý. Din çer in bu a çýk la ma sý ba zý ye ni öð ret men le ri ra hat sýz et ti. Ge çen yýl yaz ay la rýn da çe þit li il le rin de öð - ret men li ðe a ta nan öð ret men ler, Eþ Du ru mu A ta ma la rý i çin Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan 31 A ðus tos o la rak dü þü nü len ta ri hin 15 Ey lül o la rak de ðiþ ti ril me si ni is ti yor. Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer e bir mek tup ya - zan söz ko nu su öð ret men ler, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Biz ler Ha zi ran, Tem muz ve A ðus tos 2011 de Tür ki ye nin çe þit li il le rin de öð ret - men li ðe a ta nýp, bay ra mýn da a ra ya gir me si i le 5-15 Ey lül 2011 de gö re ve baþ la ya bi len öð ret - men le riz. E þi mi zin bu lun du ðu i le a ta ma mý zý is te ye bil me miz i çin 1 yý lý dol dur ma mýz ge - rek mek te. 1 yý lý dol dur du ðu muz ta rih de yi ne 5-15 Ey lül. 31 A ðus tos ta ri hi baz a lý nýr sa 5-15 Ey lül de a ta nan lar sa de ce 5 gün i le a tan - ma hak ký ný ka çýr mýþ o la cak lar. Bu da 1 se ne da ha bek le yip top lam da 2 se ne son ra eþ le ri - mi ze ve ço cuk la rý na ka vu þa bi le ce ði miz an la - mý na ge li yor. Eþ Du ru mu A ta ma la rý i çin 31 A ðus tos o la rak dü þü nü len ta ri hi 15 Ey lül o la - rak de ðiþ ti re bi lir. Bu ko nu dan mað dur o lan yüz ler ce öð ret me ne des tek o la ca ðý ný zý ü mit e di yo ruz. Say gý la rý mýz la. Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, a i le bü - tün lü ðü nün sað lan ma sý mak sa dýy la il ve il çe mil li e ði tim mü dür lük le ri em ri ne ya pý lan a ta - ma lar ne ti ce sin de öð ret men ih ti ya cý o luþ ma - ma sý se be biy le öð ret men le rin a týl kal dý ðý ný be lir te rek, ö zür gru bu na bað lý a ta ma la rýn norm kad ro a çý ðý bu lu nan kad ro la ra ya pý la - ca ðý ný vur gu la dý. Din çer il ve il çe mil li e ði tim mü dür lük le ri em ri ne bun dan son ra a ta ma ya pýl may ca ðý ný bil di di. Mil li E ði tim de her yýl or ta la ma 30 bin öð ret men yer de ðiþ ti ri yor. Yer de ðiþ tir me so nu cu ya pý lan a ta ma la rýn ya sa yý sýn yüz de 90 ý ný i se eþ du ru mun dan a - ta ma lar o luþ tu ru yor. A KA DE MÝK ÇA LIÞ MA YA PAN LAR DA ÜZ GÜN Yük sek li sans ve dok to ra öð ren ci si o lan bir grup öð ret men, Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in öð re nim öz rü ta yi ni ko nu sun da ki söy lem le ri nin ken di le ri a çý sýn dan da ol duk ça ü zün tü ve ri ci ol du ðu nu a çýk la dý. Yük sek li - sans ve dok to ra öð ren ci si öð ret men ler yap - týk la rý ya zý lý a çýk la ma da þu gö rüþ le ri di le ge - tir di: Ken di mi zi ge liþ ti re bil me miz i çin tez - li/tez siz prog ram la ra baþ vur muþ ve ka bul e - dil miþ bu lun mak ta yýz. Fa kat öð re nim öz rü ta yi ni nin kal dý rý la cak ol ma sý biz le rin e ði tim hak ký mýz dan vaz geç me ye mec bur bý ra kýl ma - sý an la mý ta þý mak ta dýr. Ay rý ca ge çen yýl Ha zi - ran, Tem muz ve A ðus tos ta a ta ma sý ya pýl mýþ staj yer öð ret men le rin 3-5 gün lük he sap lar la bu ko nu da mað dur e dil me me si ni ve öð re nim öz rü ta yi ni nin 30 Ey lül baz a lý na rak mut la ka ya pýl ma sý ný is ti yo ruz. MUSTAFA GÖKMEN ÝSTANBUL Genç le re ser ti fi ka lý bil gi sa yar e ði ti mi fýrsatý n A LÝ A ÐA Be le di ye si, A li a ða da ki genç le re Mil li E ði tim Ba kan lý ðý o nay lý Ser ti fi ka lý Bil gi sa yar E ði ti mi ve re cek. Genç le ri ser ti fi ka lan dý ra rak mes lek e din me le ri ni sað la - mak a ma cýy la e ði tim prog ram la rý dü zen le yen A li a ða Be le di ye si, bu se zon 3. Kez MEB o nay lý Ser ti fi ka lý Bil gi - sa yar iþ let men li ði e ði ti mi dü zen le ye cek. 160 sa at lik e ði ti - me baþ vu ru lar; Þu bat ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. Çe þit li te mel bil gi sa yar prog ram la rý ve iþ le tim sis tem le ri - ni kap sa yan Ser ti fi ka lý e ði tim prog ra mý haf ta i çi her gün sa at le ri a ra sýn da A li a ða Be le di ye si Ýn ter net E vi nde ve ri le cek. E ði ti mi ba þa rýy la ta mam la yan kur si - yer le re Mil li E ði tim Ba kan lý ðý o nay lý Bil gi sa yar Kul la ný - mý (Bil gi sa yar Ýþ let men li ði- O pe ra tör) bel ge si ve ri le cek. A li a ða Be le di ye Baþ ka ný Tur gut O ðuz iþ ya þa mýn da bil - gi sa yar kul la ný mý nýn ö ne mi ne i þa ret e de rek Bil gi sa ya rý et kin kul la na bi len genç le rin ça lýþ týk la rý iþ te ba þa rý lý ol ma, ye ni iþ bul ma þans la rý ar tý yor. Bu se zon ü çün cü kez bil - gi sa yar iþ let men li ði kur su dü zen li yo ruz. Ýlk i ki kur su mu - za çok yo ðun baþ vu ru ol du. Bu nun dý þýn da bil gi sa yar des tek li mu ha se be kurs la rý mýz sü rü yor. A li a ða Be le di - ye si o la rak genç le ri mi zin ser ti fi ka lý e ði tim le re ka týl ma sý - ný ve bu e ði tim le rin on la rýn iþ ya þa mý na kat ký sað la ma sý - ný is ti yo ruz. Genç le ri mi zin bu kurs fýr sa tý ný ka çýr ma ma - sý ný di li yo rum de di. Ýz mir / Ye ni As ya Gök sun yo lu na çýð düþ tü n KAH RA MAN MA RAÞ-GÖK SUN ka ra yo lu, Pü ren Tü - ne li mev ki si ne çýð düþ me si so nu cu bir sü re u la þý ma ka - pan dý. Ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu yol u la þý ma a çýl dý. Yo - ðun kar ya ðý þý ne de niy le Gök sun-kah ra man ma raþ ka ra - yo lu Pü ren Tü ne li mev ki si ne dü þen çýð so nu cu u la þým ya pý la ma dý. Ka ra yol la rý e kip le ri nin 3 sa at lik ça lýþ ma sý so - nu cun da yol u la þý ma a çýl dý. Ka ra yo lun da u la þým kon trol - lü o la rak sað la ný yor. Bu a ra da böl ge de et ki li o lan kar ya ðý þý ne de niy le An dý rýn-kah ra man ma raþ ka ra yo lu da u la þý ma ka pan dý. Ö zel Ý da re e kip le ri nin ça lýþ ma sý sü rü yor. An dý - rýn dan Kah ra man ma raþ a u la þý mýn Ka dir li-os ma ni ye ü - ze rin den sað lan dý ðý bil di ril di. Kah ra man ma raþ / a a Að rý da ü ni ver si te bir haf ta geç a çý la cak n AÐ RI Ýb ra him Çe çen Ü ni ver si te si nde i kin ci ya rý yýl baþ lan gý cý, o lum suz ha va þart la rý ne de niy le bir haf ta geç baþ la ya cak. Ü ni ver si te Rek tör lü ðün den ya pý lan ya - zý lý a çýk la ma ya gö re, ü ni ver si te se na to sun ca a lý nan ka - rar la, o lum suz ha va þart la rý ne de niy le Að rý Ýb ra him Çe çen Ü ni ver si te si nde 20 Þu bat 2012 ta ri hin de baþ la - ma sý ge re ken ba har dö ne mi ya rý yýl a ka de - mik a çý lý þý, 27 Þu bat 2012 ta ri hi ne er te len di. A çýk la ma - da, a ka de mik ya rý yý lýn 8 Ha zi ran 2012 ye ri ne, 15 Ha zi - ran 2012 ta ri hin de son lan dý rýl ma sý na, ay rý ca dö nem i - çin de ya pý la cak sý nav la rýn bi rer haf ta er te len me si ne ka rar ve ril di ði du yu rul du. Að rý / a a Ý ki ma hal le na kil e di le cek n AN KA RA Va li li ði nin, bir sü re dir top rak kay ma sý ya - þa nan Çan ka ya 50. Yýl Ma hal le si ve Ma mak Cen giz To pel Ma hal le si i le il gi li o la rak Ge nel Ha ya ta Et ki li lik Ka ra rý al dý ðý bil di ril di. Va li lik ten ya pý lan a çýk la ma da, söz ko nu su i ki ma hal le de ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Ýl A - fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü uz man la rý nýn ha zýr la dý - ðý ra po ra gö re, ma hal le ler de 236 ko nu tun top rak kay - ma sýn dan et ki len di ði ve nak li nin ge rek ti ði be lir len di. Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü, va li lik ma ka mý na sun du ðu ra por da, il gi li ya sa ve yö net me lik ler ge re ði, i ki ma hal le de de Ge nel Ha ya ta Et ki li lik ka ra rý ve ril me si ni is te di. An ka ra Va li li ði nin de Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü je o lo jik e tüt ra po ru u ya rýn ca, 50. Yýl ve Cen giz To pel ma hal le le rin de Ge nel Ha ya ta Et ki li lik ka ra rý ný o nay la ya rak, ge rek li ya sal iþ lem le rin der hal baþ la týl ma sý ta li ma tý ný ver di ði be lir til di. Va li lik ay rý ca, söz ko nu su ka ra rýn Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý na gön de ri le rek en ký sa sü re de A - fe te Ma ruz Böl ge ka ra rý nýn i lan e di le ce ði ni de a çýk la dý. A fe te Ma ruz Böl ge ka ra rý, a fet ze de le re ki ra yar dým la - rý ya pýl ma sý, hak sa hip li ði ça lýþ ma la rý, yer se çi mi ça lýþ - ma la rý ve hak sa hi bi ka bul e di le cek le re borç lan dýr ma yön te mi i le ko nut ya pýl ma sý ve tes lim e dil me si sü re ci ni baþ la tý yor. An ka ra / a a 5 ay rý il de 37 ad res te hýr sýz la ra o pe ras yon n ÝS TAN BUL UN da a ra la rýn da bu lun du ðu 5 ay rý il de 37 ad re se dü zen le nen o pe ras yon da 28 a det o to mo bil ve kam yon hýr sýz lý ðý na ka rýþ týk la rý be lir le nen 2 si ka - dýn 24 ki þi ya ka lan dý. Ýs tan bul A sa yiþ Þu be Mü dür lü - ðü O to Hýr sýz lýk Bü ro A mir li ði e kip le ri, Ýs tan bul, Ko - ca e li, Bur sa, Sa kar ya ve Ba lý ke sir de o to mo bil ve kam yon hýr sýz lý ðý yap týk la rý be lir le nen 2 fark lý suç ör - gü tü ne yö ne lik 4 ay sü ren tek nik ve fi zi ki ça lýþ ma yü - rüt tü. Ça lýþ ma lar so nu cun da, e le ba þý lý ðý ný A li Ka ya Ö. nün (41) yap tý ðý 14 ki þi lik bir suç ör gü tü gru bu i le e le ba þý lý ðý ný Nur do ðan A. nýn yap tý ðý 10 ki þi lik di ðer bir suç ör gü tü gru bu da, söz ko nu su il ler de 37 ay rý ad re se dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon lar da gö zal - tý na a lýn dý. Þüp he li le rin Ýs tan bul dan çal dýk la rý o to - mo bil ve kam yon la rý Sa kar ya da par ça la ya rak, A na - do lu nun de ði þik il le rin de pi ya sa ya de ðe ri nin al týn da sür dük le ri be lir len di. O pe ras yon da gö zal tý na a lý nan ka dýn þüp he li ler Ka der Ç. (35) i le Ze ki ye Ö nün (31) hýr sýz lýk sý ra sýn da e le ba þý A li Ka ya Ö. nün ya nýn da a - i le gö rü nü mü ver di ði ve e le ba þý nýn ta li mat la rý ný gru - bun di ðer ü ye le ri ne ak tar dýk la rý tes pit e dil di. Þüp he - li le rin po li sin ta ki bi sý ra sýn da çal dýk la rý be lir le nen 28 a raç tan 24 ü nün o pe ras yon da e le ge çi ril di ði be lir til di. Em ni yet te e le ba þý Ö. nün ben zer suç lar dan 16, di ðer e le ba þý A. nýn da 28 kay dý nýn bu lun du ðu bil di ril di. Em ni yet te iþ lem le ri ta mam la nan þüp he li ler da ha son ra Üm ra ni ye Ad li ye si ne sev e dil di. Ýs tan bul / a a Ya ðýþ lar art tý, Yu va cýk dol du KO CA E LÝ DE et ki li o lan ya ðýþ lar so nu cu su se vi ye si nin 37 mil yon met re kü pü geç ti ði Yu va cýk ba ra jýn dan Ýz mit Kör fe zi ne su de þar jý ya pýl ma ya baþ lan dý. Ko ca e li Su ve Ka na li zas yon Ý da re si Ge nel Mü dü rü Ýl han Bay ram, yap tý ðý a çýk la ma da, son dö nem de böl ge de et ki li o lan ya ðýþ la rýn ar - dýn dan þu an da Kar te pe de 90 san ti met re ci va rýn da kar ol du ðu nu ha týr lat tý. Ka rýn a ni, hýz lý e ri me ye kar þý ba raj da mil yon met re küp ci - va rýn da boþ luk bý ra kýl dý ðý ný i fa de e den Bay ram, 50 mil yon met re küp ak tif hac mi bu lu nan Yu va cýk ba ra jýn da ki su se vi ye si 37 mil yon met re - kü pü geç ti. Ba raj hav za sýn da ki kar la rýn a ni den e ri me si ih ti ma li ne kar þý ka pak la rýn a çý la rak Ýz mit Kör fe zi ne su de þar jý ya pý lý yor de di. Kar la rýn e ri me ye baþ la ma sýy la ya vaþ ya vaþ ka pak la rý ka pa týp ba ra jý do lu tu ta cak la rý ný vur gu la yan Bay ram, þöy le de vam et ti: Tür ki ye bu se ne hid ro lik a çý dan, su a çý sýn dan þans lý bir dö nem ge çi ri yor. Ta bi sa de ce ba ra ja su gel mi yor, göl le ri mi ze, za man za man su al dý ðý mýz Sa pan ca Gö lü ne de su gi ri þi ö nem li mik tar da art tý. Sa pan ca Gö lü nde ki su se vi ye si de yük sek ol du ðu i çin Çark de re si ne de þarj ka pak la rý a çýl mýþ. Biz de su de þar jý - ný Sa pan ca Gö lü nün ih ti ya cý ol ma dý ðý i çin Ýz mit Kör fe zi ne ya pý yo ruz, Ni san ya da Ma yýs a yýn da ih ti yaç ol ma sý ha lin de de þar jý gö le ya pa rýz. Yu va cýk Ba ra jý nda ki su mik ta rý nýn a zal ma sý ne de niy le 12 A ra lýk 2011 de Sa pan ca Gö lü nden Yu va cýk ba ra jý na su tak vi ye si ya pýl mýþ, göl den a lý - nan 450 bin met re küp su, Ba la ban Ter fi Ýs tas yo nu ndan Kul lar Ma hal le si nde ki Ýz mit A rýt ma Te si si ne u laþ tý rýl mýþ tý. Ko ca e li / a a Yan gýn da mah sur ka lan 2 ki þiyi it fa i ye kur tar dý FA TÝH TE 6 kat lý a part man da çý kan yan gýn da bir da i re de mah sur ka lan 2 ki þi it fa i ye e kip le rin ce kur ta rýl dý. Top ka pý Ma hal le si Pa zar tek ke A ra - lý ðý So kak ü ze rin de bu lu nan 6 kat lý a part ma nýn 5. ka týn da he nüz be lir - le ne me yen bir ne den den do la yý yan gýn çýk tý. Yan gýn ký sa sü re de bü - yü ye rek bü tün da i re yi sar dý. A part - man sa kin le ri nin yan gýn da mey da - na ge len kü çük çap lý pat la ma la rý duy ma sý ve yo ðun du ma ný fark et - me si so nu cu bi na bo þal tý la rak it fa i - ye e kip le ri ne ha ber ve ril di. O lay ye - ri ne ge len e kip ler, yan gý na mü da ha - le e de rek sön dür dü. Bu sý ra da yan - gý nýn mey da na gel di ði da i re de i ka - met e den Fe rit A. ve is mi öð re ni le - me yen bir ka dýn, yan gýn sý ra sýn da pen ce re den yan bi na nýn ça tý sý na ge çe rek, bu ra da it fa i ye e kip le rin ce kur ta rýl ma yý bek le di. Di ðer bi na nýn ça tý sýn da bek le yen 2 ki þi, it fa i ye e - kip le rin ce kur ta rýl dý. Bu a ra da, Fe - rit A nýn o tur du ðu da i re nin e lek - trik sa a ti nin ký sa bir sü re ön ce yet - ki li ler ce sö kül dü ðü ve Fe rit A nýn e lek tri ði ka çak o la rak kul lan ma ya de vam et ti ði ni id di a e den a part - man sa kin le ri, yan gý nýn bu ne den le çýk mýþ o la bi le ce ði ni i le ri sür dü ler. Yan gý nýn çýk tý ðý da i re kul la ný la maz ha le ge lir ken, po lis yan gýn la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Ýs tan bul / a a MUÐ LA NIN yük sek ke sim le rin de kar ka - lýn lý ðý 10 san ti met re ye u la þýr ken, al çak - lar da i se ba zý ba dem a ðaç la rý nýn çi çek aç - tý ðý gö rül dü. Muð la da ön ce ki ge ce baþ la - yan ve a ra lýk lar la de vam e den kar ya ðý þý so nu cu Öz lü ce, Yý lan lý ve Gök te pe mev - ki le rin de kar ka lýn lý ðý 10 san ti me u laþ tý. Ýl Ö zel Ý da re si e kip le ri, böl ge de ki köy le re u la þým da ak sa ma ya þan ma ma sý i çin kar te miz le me ça lýþ ma sý yap tý. Muð la Tra fik Böl ge Mü dür lü ðü e kip le ri de a ra lýk lar la kar ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu Ya ta ðan-mi las ve Muð la-de niz li ka ra yo lun da sü rü cü le ri buz lan ma ya kar þý u yar dý. Muð la nýn Or - ta köy mev ki sin de i se ba zý ba dem a ðaç la - rý nýn çi çek aç tý ðý gö rül dü. Muð la Me te o - ro lo ji Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ha va sý cak lý - ðý nýn 2 de re ce o la rak öl çül dü ðü Muð - la nýn yük sek ke sim le rin den kar ya ðý þý nýn gün bo yun ca sü re ce ði ni ve böl ge de bu - gün den i ti ba ren ha va sý cak lý ðý nýn 5 de re - ce ar ta ca ðý ný i fa de et ti. Muð la / a a Güney Ege de iki mevsim bir arada Van da hasarsýz dep rem VAN DA 4.5 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sün den a lý nan bil gi ye gö - re, mer kez üs sü Van ýn A ðar tý Kö yü o lan ve sa at de ger çek le þen dep re min bü yük lü ðü 4.5 o la - rak öl çül dü. Dep rem de her han gi bir ha sa rýn mey - da na gel me di ði bil di ril di. Van Va li li ði A fet A cil Du - rum Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi le re gö - re, Van mer kez, Er ciþ ve çev re köy ler de his se di len dep rem de, ký sa sü re li bir pa ni ðin o luþ tu ðu kay de dil - di. A ðar tý Kö yü Muh ta rý Rah yet tin Ka ra koç, dep re - me köy ca mi sin de ya ka lan dýk la rý ný söy le di. Ka ra koç, Köy lü ler o la rak Cu ma Na ma zý i çin ca mi dey dik. Ho ca mýz va az ver di ði sý ra da dep rem ol du. He pi miz dý þa rý kaç týk. Sal lan tý nýn dur ma sýy la ca mi ye gi re rek Cu ma na ma zý mý zý kýl dýk. Köy de her han gi bir ha sar mey da na gel me di de di. Van / a a A mik O va sý nda alt ya pý çök tü HA TAY DA dün den bu ya na de vam e den sa ða nak so nu cu, met re ka re ye or ta la ma 56,4 ki log ram ya ðýþ düþ tü. Kent mer ke zi ve il çe ler de i ki gün den bu ya na et ki li o lan sa ða nak, ha ya tý o lum suz et ki le di. 19 Þu ba - ta ka dar ha va tra fi ði ne ka pa tý lan Ha tay Ha va a la - ný nýn da i çin de bu lun du ðu A mik O va sý nda ki bin - ler ce dö nüm lük a ra zi, ye ni den su al týn da kal dý. Zi ra - at Mü hen dis le ri O da sý Ha tay Þu be Baþ ka ný Ah met Se ver, yap tý ðý a çýk la ma da, kent te za man za man þid - de ti ni ar tý ran ya ðýþ la rýn et ki siy le A mik O va sý nda yak la þýk 150 i le 200 bin de kar lýk a ra zi nin su al týn da kal dý ðý ný söy le di. Ya ðýþ lar ne de niy le An tak ya baþ ta ol mak ü ze re Kum lu, Rey han lý, Ký rýk han il çe le rin de ve ba zý köy ler de bir çok ta rým a ra zi si nin kul la ný la maz ha le gel di ði ni i fa de e den Se ver, A mik O va sý nda yak - la þýk 80 bin de kar lýk a la na e ki li buð da yýn ya ðýþ lar dan o lum suz et ki len di ði ni i fa de et ti. Yað mu run de vam et me si ne de niy le o va da ki su yun tah li ye si nin ge cik ti - ði ne dik ka ti çe ken Se ver, þun la rý kay det ti: Þu an Ha - tay Ha va a la ný nýn da bu lun du ðu A mik O va sý nda buð day e ki li a lan lar ha la su lar al týn da. Ya ðýþ lar ne de - niy le, A mik O va sý nda alt ya pý çök tü, buð da yýn ya ný sý ra bun dan son ra e ki le cek ü rün ler de de za rar o lu þa - bi lir. E ki li o lan buð day da, ba zý böl ge ler de yüz de 100 e va ran za rar lar o la bi le ce ði ni tah min e di yo ruz. Sa ða na - ðýn de vam et me si ne de niy le mý sýr ve pa muk i çin dü - zen le nen a ra zi ler de kö tü du rum da. Ha tay / a a Sel bas kýn la rý na kar þý ha zýr lýk lý ol ma mýz lâ zým OR MAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, bu yýl ya ðýþ la rýn ön ce ki yýl la ra gö re faz la ol du ðu nu be lir - te rek, Sel bas kýn la rý na kar þý ha zýr lýk lý ol ma mýz la - zým de di. Ba kan E roð lu, Or man Ge nel Mü dür lü - ðü i le Çöl leþ me ve E roz yon la Mü ca de le Ge nel Mü dür lü ðü nün 2012 yý lý pro je le ri nin de ðer len di - ril me si a ma cýy la Af yon ka ra hi sar da ki bir o tel de dü zen le nen top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu yýl ya ðýþ la rý Al lah a çok þü kür i yi. Kar ya ðý þý geç miþ yýl la ra gö re çok faz la. 1,5-2 met re kar ya ðý þý o lan yer ler var di ye ko nuþ tu. E roð lu, þöy le de vam et - ti: gün son ra bun lar e ri me ye baþ la ya cak bir de ay ný an da sý cak lýk la be ra ber yað mur gel di - ði za man Al lah ko ru sun bü yük sel bas kýn la rý o - la bi lir. Do la yý sýy la bü tün bi rim le ri mi ze, va li le re ge nel ge gön de re ce ðiz. Sel bas kýn la rý na kar þý ha - zýr lýk lý ol ma mýz la zým. Ba kan E roð lu, bir ga ze - te ci nin, An tal ya nýn Ke mer il çe si ne Bað lý U lu - pý nar kö yü Çý ra lý sa hi lin de 18 bin met re ka re lik a la nýn spon sor luk kar þý lý ðýn da ö zel bir þir ke te ki - ra lan ma sý na i liþ kin so ru su ü ze ri ne, þun la rý söy le - di: Ar ka daþ la rý mýz ça lý þý yor. Çý ra lý da ki me se le ne dir, o nu in ce le ye ce ðiz. Ben Çý ra lý i çin de mi yo - rum, ge nel o la rak Tür ki ye de tu riz min ge liþ me si a - çý sýn dan ba zý a lan la rý tu rizm böl ge si o la rak i lan et - me miz ge re kir. Bu, or man var lý ðý a za lý yor ma na sý - na gel mez. Tu riz me uy gun o lan a lan la rý ve re ce ðiz. Yay la tu riz mi ge liþ sin di ye, ta bi a tý, or man la rý tah - rip et me den yay la tu riz mi ni ge liþ tir mek i çin bü - yük bir pla ný mýz var. Af yon ka ra hi sar / a a

7 Y DÜN YA 7 Lib ya da dev ri min bi rin ci yýl dö nü mü n LÝB YA DA, 42 yýl lýk Mu am mer Kad da fi re ji mi nin so na er di ði dev ri min bi rin ci yýl dö nü mü o lan 17 Þu bat ta ki kut la ma la ra halk, bir gün ön ce sin den baþ la dý. Lib ya nýn Trab lus tan son ra ki en bü yük kent le rin den o lan Bin ga zi de ya pý la cak res mi kut la ma lar ön ce sin de çok sa yý da Lib ya lý el le rin de bay rak lar la so kak la ra çý ka rak eð len di. A raç la rýy la þe hir mer ke zin de do la þan Lib ya lý lar, Öz gür Lib ya, Ya þa sýn Lib ya slo gan la rý at tý. Kent mer ke zin de ki mey dan da top la nan ka la ba lýk grup, geç sa at le re ka dar eð len di. Mey dan da ki ha vai fi þek gös te ri si de bü yük be ðe ni top la dý. Kut la ma la ra ço cuk la rýy la ka tý lan A su ma Hat tad, dev ri min bi rin ci yý lý ný dol dur ma nýn se vin ci ni ya þa dýk la rý ný be lir te rek, Bun dan son ra da ha öz gür bir Lib ya gör mek he pi mi zin ha ya li de di. Ah med El Za hid de Lib ya nýn öz gür lü ðü uð run da çok sa yý da ki þi nin þe hit ol du ðu nu di le ge ti re rek, Lib ya nýn bun dan böy le da ha öz gür ve de mok ra tik o la ca ðý ný kay det ti. Bingazi / a a Hol lan de den Sar kozy ye sah te kâr lýk suç la ma sý n FRAN SA DA Ni san ve Ma yýs ay la rýn da dü zen le ne cek i ki tur lu cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ön ce si sür dü rü len kam pan ya gi de rek ký zý þý yor. Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy nin ilk se çim ge zi sin de en ö nem li ra ki bi Sos ya list a day Fran co is Hol lan de ý, sa bah ak þam ö zel lik le ma li ko nu lar da Fran sýz la ra ya lan söy le mek le suç la dý. Hol lan de i se bu sal dý rý ü ze ri ne Sar kozy yi sah te ci lik ve ma ni pü las yon la suç la ya rak ce vap ver di. Hol lan de, ken di si nin Fran sýz seç me ni ni ma li kriz den kur ta ra cak tek si ya si li der o la rak ta ným la dý. Paris / a a Pulitzer ödül lü mu ha bir Sahadid, Su ri ye de öl dü n ABD DE ya yým la nan New York Ti mes ga ze te si nin Pu lit zer Ö dül lü mu ha bi ri Ant hony Sha did, Su ri ye de öl dü. Lib ya dan I rak a ka dar Or ta do ðu da ki me se le le ri ya kýn dan iz le yen i ki Pu lit zer ö dül lü Sha did in, ül ke nin do ðu sun da ki Ýd lib de as tým a ta ðýn dan öl dü ðü be lir til di. New York Ti mes, öl dü ðü sý ra da Sha did in ya nýn da fo to mu ha bi ri Tyler Hick in bu lun du ðu nu bil dir di yý lýn da Ba tý Þe ri a da vu ru lan Sha did, ge çen yýl Lib ya da ka çý rýl mýþ ve Tür ki ye nin ça ba la rýy la kur ta rýl mýþ tý. Sha did, Lib ya nýn do ðu sun da mu ha lif ler le hü kü met güç le ri a ra sýn da ki o lay la rý iz ler ken 4 mes lek ta þýy la bir lik te ka çý rýl mýþ, ga ze te ci ler 6 gün son ra Tür ki ye nin ça ba la rýy la ser best bý ra ký la rak Tu nus a geç miþ ti. Sha did in ce na ze si ar ka da þý ta ra fýn dan Tür ki ye ye ge ti ril di. Mü hür lü bir ta but i çin de ki Sha did in ce na ze si o top si i çin A da na Ad li Týp Ku ru mu na a lýn dý. Adana / a a TÜRKLERE YAKIN, ÝSLÂM'A SAYGILIYDI TA VAK Vak fý Baþ ka ný Prof. Dr. Fa ruk Þen, Chris ti an Wulff un is ti fa sý An ge la Mer kel i de çok zor du ru ma sok tu ðu nu be lirt ti. Prof. Dr. Fa ruk Þen, þun la rý kay det ti: An - ge la Mer kel ta ra fýn dan Al man Cum hur baþ kan lý ðý na a day gös te ri len ve Mer kel in bü yük et ki siy le se çi len Chris ti an Wulff, Al man ya da çok say gýn bir ki þi o la rak or ta ya çýk mýþ tý ve Chris ti an Wulff ilk de fa bir Al man Cum hur baþ ka ný o la rak Müs lü man lar da Al man ya nýn bir par ça sý dýr. de miþ ti fa kat, da ha son ra u cuz fi ya ta al dý ðý ev kre - di si ve ba zý iþ a dam la rý nýn mi sa fi ri o la rak baþ ka ül ke le re git me si o nu zor du ru ma sok tu. An ge la Mer kel bu sü reç zar fýn da her za man Chris ti an Wulff un is ti fa et me - me si i çin o na sa hip çýk tý. An ge la Mer kel þim di ye ni bir Cum hur baþ ka ný a da yý bu la cak. Chris ti an Wulff Han no ver de Baþ ba kan lý ðý sü re cin de Türk le re ya kýn lý ðý, Ýs lâm a say gý sý o lan bir ki þiy di. Böy le bir ki þi nin kü çük ba zý o lay lar la Cum hur baþ kan lý ðý ný kay bet me si ha ki ka ten Al man ya i çin de o ül ke de ya þa yan Türk kö ken li göç men ler i çin de ü zün tü ve ri ci dir. Al man ya da bir çok Türk si vil top lum ör gü tü bu sü reç zar fýn da Chris ti an Wulff le da ya nýþ ma sý ný gös ter miþ tir. Dýþ Haberler Servisi MÜSLÜMAN DOSTU WULFF, ÝSTÝFA ETTÝ "MÜS LÜ MAN LAR DA AL MAN YA'NIN BÝR PAR ÇA SI DIR" SÖ ZÜY LE DÝK KAT LE RÝ Ü ZE RÝ - NE ÇE KEN AL MAN YA CUM HUR BAÞ KA NI CHRÝS TÝ AN WULFF, DO KU NUL MAZ LI ÐI NIN KAL DI RIL MA SI TALEBÝY LE HAK KIN DA FEZ LE KE HA ZIR LAN MA SI Ü ZE RÝ NE ÝS TÝ FA ET TÝ. AL MAN YA Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff, do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý is te miy le hak kýn da fez le ke ha zýr lan ma sý ü ze ri ne is ti fa et ti. A þa ðý Sak son ya E ya le ti Baþ ba ka ný ol du ðu dö nem de gö re vi ni kö tü ye kul lan dý ðý þek lin de ki ha ber ler ne de niy le yo ðun bas ký al týn da bu lu nan Al man ya Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff gö re vin den is ti fa et ti. Wulff, dün cum hur baþ kan lý ðý ko nu tu o lan Bel le vu e Sa ra yý nda yap tý ðý a çýk la ma da, gö re vi ni en i yi þe kil de yap tý ðý ný ve ül ke de ya þa yan in san la rýn kö ken le ri ne o lur sa ol sun bir lik te li ði i çin ça ba har ca dý ðý ný be lir te rek, ül ke de ki u yu mun ba þa rý lý o la bil me si i çin Al man ya nýn hal kýn bü yük ço ðun lu ðu nun gü ve ni ne sa hip bir cum hur baþ ka ný na sa hip ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Wulff, ken di si hak kýn da yü rü tü le cek so ruþ tur ma lar so nu cun da da tü müy le ak la na ca ðý na i nan dý ðý ný söy le di. Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, gö re vin den is ti fa et ti ði ni a çýk la yan Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff un, mo dern ve a çýk bir Al man ya i çin ça ba har ca dý ðý ný söy le di. Mer kel, baþ ba kan lýk ta yap tý ðý a çýk la ma da, Wulff un is ti fa et me si ka ra rý na bü yük say gý duy du ðu nu ve ki þi sel o la rak bu ka ra ra çok ü zül dü ðü nü be lirt ti. Wulff ve e þi Bet ti na Wulff un Al man ya yý yurt dý þýn da her za man la yý kýy la tem sil et ti ði ni ve bun dan do la yý ken di le ri ne mü te þek kir ol duk la rý ný i fa de e den Mer kel, hu kuk dev le ti nin güç lü ya ný nýn, hiç kim se nin po zis yo nu na bak ma dan her ke se e þit dav ran ma sý ol du ðu nu söy le di. YE NÝ CUM HUR BA ÞA KIN 30 GÜN Ý ÇÝN DE SE ÇÝ LE CEK Ye ni cum hur baþ ka ný se çi le ne ka dar E ya let Tem sil ci le ri Mec li si Dö nem Baþ ka ný Horst Se e ho fer bu gö re ve ve ka let e de cek. Ye ni cum hur baþ ka ný nýn 30 gün i çe ri sin de se çil me si ge re ki yor. Hü kü met or tak la rý nýn bu gün bir a ra ya ge le rek ye ni cum hur baþ ka ný a da yý ný be lir le me si bek le ni yor. Chris ti an Wulff cum hur baþ ka ný se çil di ði gün den be ri ba rý þa ve ba rýþ çý Ýs lâm a vur gu da bu lu nu yor du. 11 Ey lül ün Ýs lâ mi yet ü ze ri ne bo ca et ti ði te rör, dik ta tör lük, a da let siz lik ve çev re kir li li ði ni be yan la rýy la te miz le me ye ça lý þan Eski Al man ya Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff Wulff un he de fin de yal nýz ca Al man ya, AB ve ya Ba tý dün ya sý bu lun mu yor du. O dün ya ba rý þý ol ma dan sa ir kýt a ve dev let ler de de ba rý þýn tam te sis e di le me di ði nin far kýn day dý. 11 A ra lýk ta Müs lü man lar la bir a ra ya gel di ði top lan tý da ki be ya na tý o ka dar a çýk tý. Ko nuþ ma sý na Es se lâ mu a ley kum di ye rek baþ la yan Chris ti an Wulff, Müs lü man lar ve Hris ti yan lar ça týþ ma ye ri ne bir lik te li ði he def al ma lý dýr lar. Baþ ka i nan ca sa hip in san la ra say gý ve di ni is tis mar e den le re i ti raz e dil di ðin de, ya ra tý lýþ mu ha fa za ve in san hay si ye ti sa vu nul du ðun da dün ya din le ri tek rar an laþ ma a ra cý o lur lar. Bu da or tak in sa ni ye te ve se ma vî din le re da ya lý or tak ah lâ ký o luþ tu ra bi lir. Or tak bir dün ya nýn ve or tak bir ka de rin top lu lu ðu ol du ðu mu zu an lat ma ya ça lý þý yo rum. Va zi fe miz de va sa. Ba rý þý te min, te rör le mü ca de le, fi nans pa za rý na ye ni dü zen le me ler ve ik li mi ko ru mak di ye ko nuþ muþ tu. Dýþ Haberler Servisi ÝLK KEZ BÝR TÜRK Ü BA KAN YAP MIÞ TI A ÞA ÐI Sak son ya E ya le ti Baþ ba ka ný ol du ðu dö nem - de, Al man ya da bir il ki ger çek leþ ti re rek, Türk kö - ken li Ay gül Öz kan ý e ya let te ba kan ya pan ve ka bi - ne si ne a lan Wulff, bir ko nuþ ma sýn da, Ýs la mi yet in Al man ya ya a it ol du ðu nu söy le ye rek ül ke ça pýn da bir tar týþ ma baþ lat mýþ tý. Wulff, a þý rý sað cý lar ta ra - fýn dan öl dü rü len 8 Türk i le 1 Yu na nýn ya kýn la rý ný da Bel le vu e Sa ra yýn da a ðýr la ya rak baþ sað lý ðý di le miþ ti. Cum hur baþ ka ný a da yý o la rak Al man ya Sa vun ma Ba ka ný Tho mas de Ma i zi e re, Ma li ye Ba ka ný Wolf - gang Scha e ub le, Ça lýþ ma Ba ka ný Ur su la von der Le - yen, Fe de ral Mec lis Baþ ka ný Nor bert Lam mert, es - ki Çev re Ba ka ný Kla us Töp fer, da ha ön ce Wulff a kar þý cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ni kay bet miþ o lan Jo ac him Ga uck ve Fe de ral A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný An do re as Voss kuh le nin de a dý ge çi yor. Ý MAM LA RIN YE TÝÞ ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ SA VUN MUÞ TU GA ZE TE MÝZ DE 22 E kim 2010 ta ri hin de ya yýn lan Al - man ya Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff i le il gi li bir ha - ber de Ý mam la rýn ye tiþ ti ri le bil me si i çin so mut a dým lar at mýþ bu lu nu yo ruz de di ði yer a lý yor du. Ha be rin de va - mýn da Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff, Al man ya da Müs lü man ço cuk la rýn din e ði ti mi a la bil me le ri i çin i - mam ye tiþ ti ril me si i çin uy gun e ði tim ku rum la rý ku rul - ma sý ko nu sun da so mut a dým lar at týk la rý ný söy le di. St. Pa ul Ki li se si nde ki a yi ne ka tý lan Wulff, a yin son ra sýn - da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Al man hü kü me ti o la rak Müs lü man la rýn din le ri ni ya þa ya bil - me le ri i çin el le rin den ge le ni yap týk la rý ný vur gu la yan Wulff, Bu öz gür lü ðü ta ný mak i çin bü tün ted bir le ri a lý - yo ruz. Din öz gür lü ðü nün bir te mel hak ol du ðu na i na - ný yo ruz de di. Al man la rýn Türk le ri çok sev dik le ri ni vur - gu la mak is te di ði ni be lir ten Wulff, Türk le rin de Al - man la ra kar þý bü yük bir sev gi bes le di ði ni i fa de e de rek, Bu ne den le bu ko nu la rýn bir lik i çin de ger çek le þe - ce ði ne i na ný yo rum. Her ke sin ken di di ni ni her yer de lâ yý kýy la ye ri ne ge ti re bil me si ne i na ný yo rum de di. Su ri ye ve Fi lis tin so ru nu Tür ki ye, da ha ön ce Tu nus, Mý sýr ve Lib ya da ya þa nan A rap Ba ha rý sü re cin de, bas ký cý yö ne tim ler kar þý sýn da bu ül ke halk la rý nýn meþ ru ve öz gür lük çü ta lep le ri nin ya nýn da yer al dý. Mart 2011 den i ti ba ren Su ri ye de hal kýn yo ðun bir þe kil de yö ne ti me baþ kal dýr ma sý i le bir lik te, ar tan bas ký ve þid de te kar þý Tür ki ye, Su ri ye Mu ha le fe ti ne des tek ver di. Tür ki ye, A rap Bir li ði ta ra fýn dan ha zýr lan mak la bir lik te, BM Gü ve lik Kon se yi nde Rus ya ve Çin in ve to su i le kar þý la þan Su ri ye i le il gi li ka rar ta sa rý sý ný da des tek le miþ ti. Bun dan son ra ki sü reç te i se, Tu nus ta ya pý la cak o lan Su ri ye nin Dost la rý top lan tý sý i le Or ta do ðu da ya þa nan o lay la rýn mer ke zin de yer a lan Fi lis tin so ru nu ö ne çýk mak ta dýr. I- SU RÝ YE NÝN DOST LA RI TOP LAN TI SI Rus ya ve Çin in Su ri ye so ru nu i le il gi li ka rar ta sa rý sý ný ve to et me si son ra sý BM Gü ven lik Kon se yi nden çö zü me yö ne lik ye ni bir ka rar çýk ma sý þim di lik bek len mi yor. Bu ne den le ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Su ri ye mu ha le fe ti ne des tek bað la mýn da ye ni bir u lus la ra ra sý ko a lis yon çað rý sýn da bu lun muþ tu. Bu bað lam da, Rus ya nýn des tek le me me si ne rað men, ABD ve Fran sa nýn gi ri þi mi i le ve Tür ki ye ve A rap Bir li ði nin de i çin de yer al dý ðý bir Su ri ye nin Dost la rý gru bu ku rul du. Su ri ye nin Dost la rý gru bu a çý sýn dan, BM Gü ven lik Kon se yin de Su ri ye i le il gi li ka rar ta sa rý sý nýn ka dük kal ma sý, ül ke de ki in sa nî yar dým so ru nu nu ön ce lik li ha le ge tir miþ tir. Bu a ra da Tür ki ye, Su ri ye de ya þa nan o lay la rýn Ce nev re Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne gö tü rül me si i çin gi ri þim de bu lu nur ken, bu ül ke ye ba rýþ gü cü gön de ril me si gi ri þi mi ni de des tek le mek te dir. Tür ki ye nin de des te ði i le Su ri ye ko nu sun da ilk u lus la ra ra sý kon fe rans, 24 Þu bat 2012 de Tu nus ta ger çek le þe cek tir. Rus ya ve Çin in de ka tý lý mý nýn bek len di ði top lan tý da ön ce lik le Su ri ye de ki ça týþ ma lar dan do la yý aç lýk, se fa let ve sað lýk sýz þart lar i çin de ki Su ri ye hal ký na in sa nî yar dým u laþ tý rýl ma sý so ru nu nun e le a lýn ma sý bek len mek te dir. I I- FÝ LÝS TÝN SO RU NU VE SU RÝ YE Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun da, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný i le gö rüþ me si son ra sý gün de me ge tir di ði gi bi, Or ta do ðu da ki her ko nu bir bi çim de Fi lis tin so ru nu i le il gi li dir. Ni te kim, Su ri ye de þid de tin de vam et me si ü ze ri ne Ha mas ýn Þam da ki si ya sî bü ro su nu Gaz ze ye ta þý ma ka ra rý al ma sý, ye ni den Ýs ra il- Fi lis tin so ru nu nu gün de me ta þý dý. Böl ge de ki ge ri lim, Fi lis tin so ru nu çö züm süz bý ra kýl dý ðý sü re ce de vam e de cek tir. Bu du rum ay ný za man da Ýs ra il in gü ven lik kay gý la rý ný had saf ha da tut ma sý na ve bu na bað lý o la rak böl ge de her an sý cak bir ça týþ ma o la ca ðý bek len ti si ne de yol aç mak ta dýr. Bu ra da Ýs ra il in gü ven lik kay gý la rý nýn Su ri ye so ru nu na i liþ kin yö nü þu þe kil de or ta ya ko na bi lir: E sad yö ne ti mi nin düþ me si i le Su ri ye de ya þa na cak bir re jim de ði þik li ði, Ýs ra il in Ha zi ran 1967 de Al tý Gün Sa va þý i le iþ gal et ti ði ve ha len e lin de bu lun dur du ðu Go lan da mev cut sta tü ko yu ye ni den gün de me ge ti re cek tir. Su ri ye de ik ti da ra ge le cek si ya sî i ra de, Go lan da ki iþ ga lin so na er me si i çin ge rek ti ðin de güç kul la ný mý ný i çe ren bir se çe nek or ta ya ko ya bi lir. Bu ne den le, Ýs ra il in, Su ri ye de mev cut so ðuk sa vaþ dö ne mi ka lýn tý sý bas ký cý Ba as yö ne ti mi nin de va mý ný ter cih et me si do ðal dýr. Di ðer yan dan Mý sýr da si ya sal gü cü nü art tý ran Müs lü man Kar deþ ler, Su ri ye si ya se tin de de et kin ha le ge le cek tir. Ýs ra il a çý sýn dan Su ri ye so ru nu nun di ðer bir bo yu tu, Lüb nan da bu lu nan Hiz bul lah ýn Ý ran ve do la yý sýy la Su ri ye yö ne ti mi i le güç lü si ya sal ve as ke rî bað la rý nýn ol ma sý dýr. Bu du rum da Ýs ra il ta ra fýn dan bir teh dit o la rak al gý lan mak ta dýr. SO NUÇ Su ri ye de E sad yö ne ti mi nin so na er me si, Or ta do ðu da je o po li tik di na mik le ri de de ðiþ ti re cek tir. Bu bað lam da Tür ki ye nin mer ke zî ko nu mu ve dýþ po li ti ka ter cih le ri ö nem ka zan mak ta dýr. Ö nü müz de ki sü reç te Su ri ye de yö ne tim de ði þik li ði ne yö ne lik bir dýþ mü da ha le, so ru nu or ta dan kal dýr ma ya cak, bel ki da ha bü yük öl çek te bir trav ma ya yol a ça bi le cek tir. Su ri ye ü ze rin den u lus la ra ra sý ak tör le rin bir güç mü ca de le si ne gir me si, yal nýz bu ül ke de ki is tik rar sýz lýk ve iç ça týþ ma yý þid det len dir me ye cek, Lüb nan ve Ý ran ý da içine a lan çok ge niþ bir cep he de ye ni ge ri lim le re yol a ça bi le cek tir.

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HA BER Milletle barýþan kazanýr Tür ki ye yi 1950 yý lý na ka dar tek ba þý na i da - re e den Cum hu ri yet Halk Par ti si, ar týk do ðuþ tan CHP li o lan lar ca da a ðýr þe kil de e leþ ti ri li yor. Bil has sa genç le rin ak lý na þöy le bir so ru ge le bi lir: 1950 yý lý na ka dar u zun bir sü re Tür ki ye yi tek ba þý na i da re e den bir par ti na sýl ol du da bu hal le re düþ tü? Ne ol du da yýl lar dan be ri tek ba þý na ik ti dar yü zü gör mü yor? Böy le bir so ru nun ak la gel me si nin se be bi, o gün kü ha di se le ri bu gün kü þart lar la de ðer len dir - mek ten kay nak la na bi lir. Öy le ya bir par ti u zun yýl lar ik ti dar da ka la bil miþ se, mil let nez din de ka - bul gör müþ ol ma lý... Ta biî böy le bir du rum çok par ti li de mok ra si ler de söz ko nu su o la bi lir. Se - çim ler o lur, bir den çok par ti se çi me gi rer ve oy - la rýn ço ðu nu a lan ik ti dar o lur. Yok sa CHP, bu þe kil de ik ti dar ol ma dý mý? E vet, ha di se nin püf nok ta sý bu ra da! CHP nin tek ba þý na, iþ ba þý na gel di ði yýl lar da se çim le re gi ren i kin ci bir par ti yok tu! Pe ki, ni - çin yok tu? Hiç kim se par ti kur mak is te me di mi? El bet te kur mak is te di, a ma bu par ti le rin hep si ka pa týl dý! Bu gün bi le tek par ti/ 1950 ön ce si CHP dev ri ni sa vu nan lar, Tür ki ye nin þart lar ý çok par ti li ha ya ta ha zýr de ðil di der - ler! Der ler, a ma ki mi i nan dý ra bi lir ler? CHP ye sa de ce CHP li ol ma yan de ðil, CHP li - ler de ký zý yor. Me se la, Ben her þe ye rað men po - li ti ka ya gir miþ ol mak tan, son de re ce mut lu yum. Bir da ha ha ya ta gel sem, yi ne po li ti ka ya gi rer dim ve yi ne CHP den gi rer dim. Ben do ðuþ tan CHP li yim. Ba bam da CHP mil let ve kil li ði yap - mýþ. Bü tün ha ya tým bo yun ca CHP li ol dum ve sak la ma dým. Me mur ken da hi sak la ma dým ben bu nu di yen bir i sim, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te - þar Yar dým cý lý ðý, TBMM de 22. dö nem Ha tay Mil let ve ki li ve CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý lý ðý da ya pan Ý nal Ba tu ko nu þu yor: Ben çok cid di bir söy lem de bu lun mak is ti yo rum: CHP, so lun ö nü nü tý ký yor. Halk, sol de yin ce bun la rý gö rü yor ve sol dan ka çý yor. (...) Ben ce ar týk CHP de, Türk si ya se ti ne El ve da de me li. Ye ri ne ger çek sos yalde mok rat, yep ye ni, yýp ran ma mýþ, ka dýn a ðýr lýk lý in san lar Tür ki ye yi ye ni u fuk la ra ta þý ma lý. Ö nü - nü tý ký yor. Mu ha le fet di yor su nuz, CHP. Baþ ka o la bi le cek mu ha le fet le rin ö nü nü tý ký yor. Sol di - yor su nuz, so lun ö nü nü tý ký yor, sol de ðil çün kü. Tür ki ye yi ka na tan Gü ney do ðu da çö zü mün ö - nü nü tý ký yor, 35 yýl dýr, bü yük bir tra je di ya þý yo - ruz, o na da bir çö züm ü re te me miþ. Dýþ Po li ti ka di yor su nuz, bir al ter na tif o la mý yor. (Ko nu þan: Hül ya O kur, berx.com, 17 Þu bat 2012) CHP i le il gi li bir tes bi ti de, sos yo log Ab dur rah - man Ars lan dan ak ta ra lým: CHP, Tür ki ye de ku - ru cu i de o lo ji yi tem sil e di yor. Ya þa ma þan sý yok - tur. Ya de ði þe cek tir, ki o za man da ku ru cu i de o lo - ji yi Ke ma lizm i terk et mek mec bu ri ye tin de ka la - cak, o za man da o na kla sik an lam da CHP de mek müm kün de ðil. CHP nin i þi bit miþ tir. O nu ta mir et mek müm kün de ðil dir. Bü tün ku ru cu i de o lo ji - le rin par ti le ri nin si lin di ði gi bi CHP de si li ne cek tir. Bel ki ye ni bir sol, sos yal de mok rat ge lir. Tür ki - ye nin ger çek ten i yi bir so la, sos yal de mok ra si ye ih ti ya cý var dýr. A da le ti di le ge ti ren bu nu hem ik ti - da ra hem top lu ma ha týr la ta cak bir par ti ye ih ti ya - cý mýz var. Müs lü man lar a da let kav ra mý ný ye te ri ka dar ne ik ti da ra ne top lu ma dil len dir mi yor lar. Ben ce bu da bü yük bir a yý bý mýz dýr. (Ko nu þan: E - me ti Sa ru han, Ye ni Þa fak, 19 Ha zi ran 2011) CHP, mil le te ve de ðer le ri ne u zak dur du ðu i - çin ilk ser best se çim de sil le ye miþ, 1950 den son ra ki çok par ti li si ya sî ha yat bo yun ca bir da ha tek ba þý na ik ti dar yü zü gör me miþ tir. Bu par ti, bi rik miþ gü nah la rý ný iç le rin de ki yüz de 5 lik e ki be ve rir ve mil let ten ö zür di ler se ken di ka za nýr. Ak si hal de hem so lun hem de Tür ki - ye nin ö nü nü tý ka yan par ti o la rak bi lin me ye de vam e der. Ter cih on la rýn... Darbeyi aklýndan GEÇÝRENLER týmarhaneye ÝNSAN HAKLARI KOMÝSYONU BAÞKANI ÜSTÜN, DARBEYÝ AKLINDAN GEÇÝRENLERÝN TIMARHANEYE GÖNDERÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Vehbi Yurtseven'in baþarýlý bir ameliyat ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Y TBMM Baþ kan lý ðý, mil let ve kil le ri nin ya sa ma fa a li ye ti dý þýn da iþ yap ma la - rý ko nu sun da ki tar týþ ma lar la il gi li o - la rak, TBMM Baþ kan lý ðý nýn si ya si par ti le re gö re fark lý ve yan lý dav ran - dý ðý id di a sý, Mec li sin ma ne vî þah si - ye ti ni yýp rat ma a ma cý ta þý yan bir sal dý rý gö rü nü mü ne bü rün dü ðü nü i fa de et ti. TBMM Baþ kan lý ðý Ý le ti - þim O fi si, son gün ler de ba zý mil let - ve kil le ri nin ya sa ma fa a li ye ti dý þýn da iþ yap ma la rý ko nu sun da ki tar týþ ma - la ra ya zý lý a çýk la may la ce vap ver di. Mil let ve kil le ri nin ya pa bi le cek le ri iþ - le rin ni te li ði nin be lir len me si ve i zin ve ril me si ko nu su nun TBMM Baþ - kan lý ðý nýn ki þi sel tak di riy le de ðil, ya - sa lar la be lir len di ði kay de di len a çýk - la ma da, þöy le de nil di: Mil let ve kil - le ri nin yap týk la rý iþ ler den üc ret a lýp al ma dýk la rý ve ya ne ka dar üc ret al - dýk la rý nýn dik ka te a lýn ma sý ný ge rek - ti ren bir ya sa hük mü mev cut de ðil - dir. Ko nu te mel o la rak A na ya sa nýn Ü ye lik le bað daþ ma yan iþ ler baþ lýk lý 82. mad de si kap sa mýn da de ðer len - di ril mek te dir. Söz ko nu su mad de kap sa mýn da sa de ce ka mu sal ni te lik - li ku rum ve ku ru luþ lar sa yýl mýþ, ö zel þir ket le re ve ya sek tö re yer ve ril me - miþ tir. Di ðer de yiþ le, A na ya sa ve ay - ný pa ra lel de dü zen le nen TBMM Ü ye li ði i le Bað daþ ma yan Ýþ ler Hak - kýn da Ka nun mil let ve kil le ri nin ö zel ku ru luþ lar da iþ yap ma la rý na ge nel bir en gel ge tir me miþ tir. An ka ra / a a TBMM TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis - yo nu Baþ ka ný Ay han Se fer Üs tün, dar be yi ak lýn dan ge çi ren le rin tý mar ha ne ye gön de - ril me si ge rek ti ði ni kay det ti. Üs tün, BBP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve 12 Ey lül Mað dur la rý Ül kü cü le ri Ko mis yo nu Baþ ka - ný Rem zi Ça yýr baþ kan lý ðýn da ki he ye ti ka - bul et ti. 12 Ey lül re fe ran du mu na ek sik a - ma e vet de dik le ri ni be lir ten Ça yýr, 12 Ey lül A na ya sa sý nýn bir mad de si nin bi le de ðiþ me si bi zim i çin mut lu luk ve ri ci dir de di. Ça yýr, 13 yýl kal dý ðý ce za e vin de hep 12 Ey lül i le he sap laþ ma yý dü þün dük le ri ni i fa de e de rek, dar be yi ya pan la rýn 4 Ni - san da mah ke me ye çý ka cak ol ma la rý nýn ö - nem li ol du ðu nu be lirt ti. Ça yýr, bu ta ri hin in san hak la rý ve de mok ra si gü nü o la rak i lan e dil me si ni is te di. Ko mis yon Baþ ka ný Üs tün i se söz le ri ne baþ la ma dan ön ce, BBP ku ru cu Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu nu an dý. Ça - yýr a, 12 Ey lül re fe ran du mun da çok gü zel bir du ruþ ser gi le di niz di yen Üs tün, o za - man ken di le ri nin ya lan söy le mek le suç - lan dý ðý ný a ma ta ri hin ki min ya lan söy le di - ði ni or ta ya koy du ðu nu kay det ti. Üs tün, Dar be ci le rin en a zýn dan li der le ri nin yar - gý lan ma sý, bi zim he de fi miz di ve bu nun ol ma sý se vin di ri ci bir ge liþ me. An cak bu bu ra da kal ma ma lý, ka lýr sa ek sik o lur di ye ko nuþ tu. O dö nem de Mec lis te gös ter me - lik bir Da nýþ ma Mec li si ol du ðu nu i fa de e - den Üs tün, þöy le ko nuþ tu: Ka rar ver me yet ki si yok tu. MGK nýn tu ta nak la rý ný in - ce li yo rum. 5 ki þi o tu rup, ti yat ro oy nar gi - bi ka nun yap mýþ de di. Üs tün, ba kan lýk ve be le di ye ma kam la rý nýn zap de dil di ði ni i fa de e de rek, Þu an da ka pý dan bi ri si gir se ve Ay han Se fer Üs tün kalk, se nin ye ri ne ben o tu ra ca ðým de se, ne ka dar a ca yi bi - mi ze gi der de ðil mi? A ma bun la rýn hep si 1980 de ya pýl dý. Sav cý la rý mýz dan et kin so - ruþ tur ma bek li yo ruz, bun dan son ra kim - se nin böy le bir þe yi ya pa ma ma sý ge re kir, hat ta ak lýn dan ge çir di ði tak dir de bu ki þi - le rin tý mar ha ne ye gön de ril me si la zým, a - kýl sað lý ðý bo zul muþ, bun la rý te da vi e de - lim de nil me si la zým. An ka ra / a a HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, BBP Ge nel Baþ kan lý ðý na ye ni den se çi len Mus - ta fa Des ti ci ye teb rik zi ya re tin de bu lun du. Zi ya ret te i ki li der, ba sýn men sup la rý nýn so ru - la rý ný ce vap la dý. Bir ba sýn men su bu nun, MÝT gö rev li le ri nin i fa de ye çað rýl ma sý nýn ar dýn dan ya þa nan lar ve bu sa bah ka bul e di len MÝT ya - sa sý ný na sýl de ðer len dir dik le ri ni sor ma sý ü ze - ri ne Nu man Kur tul muþ, MÝT kri zi nin as lýn - da bir dev let kri zi ol du ðu nu id di a e de rek, þun la rý söy le di: Biz ba þýn dan be ri MÝT Müs - te þa rý na kar þý yar gý nýn baþ lat mýþ ol du ðu bu so ruþ tur ma yý, as lýn da si ya si i ra de ye kar þý mah ke me nin bir tav rý o la rak de ðer len di ri yo - ruz. Çok a çýk ki Os lo gö rüþ me le ri do la yý sýy la bu so ruþ tur ma baþ la tý lý yor sa Os lo gö rüþ me le - rin de ki i ra de; se çil miþ i ra de nin ya ni Baþ ba - kan ýn i ra de si dir. Me se le bu yö nüy le, bu kav - ga nýn ar ka sýn da ki ku rum lar a ra sý ça týþ ma yö - nüy le fev ka la de ö nem li bir me se le dir. Ö zel yet ki len di ril miþ mah ke me le rin, ih ti lal dö nem - le ri nin DGM le rin den far ký ol ma dý ðý ný be lir te Kur tul muþ, hal kýn i çe ri sin de o la ca ðý de net le - me me ka niz ma la rý nýn ku rul ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Kur tul muþ, Bu de ne tim mec li si nin ku rul ma sý en ö nem li a dým lar dan bi ri dir, ol - ma dý, bu gün MÝT ya sa sý çý ka rý lýr ya rýn baþ ka bir ya sa çý ka rýl mak ge re kir de di. An ka ra / a a MÝT Ka nu nu Çankaya'da nmýt Kanunu'nda deðiþiklik yapan kanun, Çankaya Köþküne gönderildi. Dev let Ýs tih ba rat Hiz met le ri ve Mil li Ýs tih ba rat Teþ ki la tý Ka nu - nu nda de ði þik lik ya pan tek lif, TBMM Ge nel Ku ru lun da, 12,5 sa at sü ren gö rüþ me le rin ar - dýn dan 63 ret o yu na kar þýn, 266 oy la ka bul e di - le rek ka nun laþ tý. Ka nu na gö re, MÝT men sup la - rý ve ya Baþ ba kan ta ra fýn dan be lir li bir gö re vi ye ri ne ge tir mek ü ze re ka mu gö rev li le ri a ra sýn - dan gö rev len di ri len ler, gö re vin ni te li ðin den do - ðan ve ya gö rev sý ra sýn da iþ le dik le ri id di a o lu nan suç lar dan do la yý hak la rýn da so ruþ tur ma ya pýl - ma sý Baþ ba ka nýn iz ni ne bað lý o la cak. Bu ki þi le - rin, ö zel yet ki li mah ke me le rin gö rev a lan la rý na gi ren suç la rý iþ le dik le ri id di a sýy la hak la rýn da so - ruþ tur ma ya pýl ma sýn da da Baþ ba ka nýn iz ni a ra - na cak. Ka nun yü rür lü ðe gir di ði ta rih i ti ba riy le de vam e den so ruþ tur ma ve ko vuþ tur ma lar da da Baþ ba ka nýn iz ni ne bað lý ol ma hük mü uy gu - la na cak. MÝT Ka nu nu nda de ði þik lik ya pan ka - nun, TBMM Ka nun lar ve Ka rar lar Baþ kan lý - ðýn da ki son o ku ma dan son ra Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek ta ra fýn dan im za lanarak, Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün o na yý na su nul - mak ü ze re Çan ka ya Köþ kü ne gön de ril di. A na - ya sa u ya rýn ca, Cum hur baþ ka ný Gül ün TBMM ta ra fýn dan ka bul e di len ka nun la rý 15 gün in ce - le me sü re si bu lu nu yor. An ka ra / a a Ký lýç da roð lu: Fa i li meç hullerde ka mu gö rev li le ri var mýy dý? nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, par ti ge nel mer ke zin de top la nan CHP Par ti Mec li - si nin (PM) a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, MÝT Ka nu nu nda de ði þik lik ya pan ka nun tek li fi nin TBMM Ge nel Ku ru lu nda ka bul e dil me si ne i liþ - kin de ðer len dir me de bu lun du. Ký lýç da roð lu, þun - la rý söy le di: Geç miþ te ki fa i li meç hul ci na yet le ri - nin i çin de ka mu gö rev li le ri var mýy dý, yok muy - du? On lar ca ka mu gö rev li si, fa i li meç hul ci na ye - tin fa i li o la rak or ta lýk ta ha la ge zi yor lar. Bu ül ke de te tik çe ke nin sýr tý ný sý vaz la ma dýk mý biz? O za - man bu ya sal yet ki yok tu. Þim di o nun yet ki si de gel di. Bir Ba kan çý ký yor, bu ya sa yý sa vun mak ü ze - re, Su ça bu laþ ma dan ör gü te sýz mak müm kün de ðil dir di yor. Ya ni dev let il le gal dir, dev le tin gö - rev li le ri il le gal o lay la rýn i çi ne gi re cek ler dir. Üs te lik o gö rev li ler de dev le tin en has sas ku rum la rýn da ça lý þan gö rev li ler. Þim di ben me rak e di yo rum, Sa yýn Ha kan Fi dan su ça mý bu laþ tý, ör gü te su ça bu la þa rak mý sýz dý? Ha yýr. Sa yýn Fi dan Baþ ba kan - lýk müs te þar yar dým cý sýy dý, sa yýn Baþ ba kan gö rev ver di, git Os lo da gö rüþ de di. O za man bu mad - de yi ni ye ge ti ri yor su nuz? An ka ra / a a Ö zel yet ki li mah ke me ler, yar gý bir li ðine uy mu yor nde MOK RAT Par ti ( DP) AR-GE Hu kuk Bi ri - mi Baþ ka ný A vu kat Si bel Ký zýl ka ya Ýt kü, ö zel yet ki li mah ke me le rin yar gý bir li ði il ke si ne uy - ma dý ðý ný söy le di. Ýt kü, de mok ra tik bir hu kuk dev le tin de mah ke me le rin, in san la rýn mer ha - met di len dik le ri yer ler de ðil, a da le tin te cel li e - de ce ði u mu du nu ya þa tan yer ler ol ma sý ge rek - te ði ni söy le di. Ce za ve tu tu ke vin de bu lu nan la - rýn yüz de 65 i nin tu tuk lu ol du ðu nu i fa de e den Ýt kü, u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin in fa za dö - nüþ tü ðü nü söy le di. Ö zel yet ki li mah ke me ler yar gý bir li ði il ke si ne uy mu yor di yen Ýt kü, þun - la rý kay det ti: Ül ke miz son yýl lar da bü yük bir hu kuk ve in san hak la rý sý na výn dan geç mek te - dir. Bun lar a ra sýn da ö zel lik le, in fa za dö nü þen u zun tu tuk lu luk sü re le ri, top lum vic da nýn da bü yük ya ra lar aç mak ta ve in san la rýn a da le te o - lan i nanç la rý ný sor gu la ma la rý na ne den ol mak - ta dýr. Hal bu ki de mok ra tik bir hu kuk dev le tin - de mah ke me ler, in san la rýn mer ha met di len - dik le ri yer ler de ðil, a da le tin bir þe kil de te cel li e - de ce ði u mu du nu ya þa tan yer ler ol ma lý dýr. Ger çek bir yar gý ba ðým sýz lý ðý nýn var lý ðý ha lin de yar gýç lar, ya sa lar ve vic dan la rý i le baþ ba þa kal - dýk la rýn da doð ru yo lu bul mak ta þüp he siz hiç zor lan ma ya cak lar dýr. Ýs tan bul / Ye ni As ya Boz kýr: NA TO ya kat ký mýz de vam e de cek ntbmm Dý þiþ le ri Ko mis yo nu Baþ ka ný Bü yü kel - çi Vol kan Boz kýr, Tür ki ye nin NA TO ya ü ye ol - du ðu 60 yýl bo yun ca ol du ðu gi bi bun dan son ra da gü ve ni lir bir müt te fik ol ma ya ve kat ký da bu - lun ma ya de vam e de ce ði ni söy le di. NA TO Ge - nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, TBMM Dý þiþ le ri ve Sa vun ma Ko mis yon la rý i le NA TO Par la men ter ler A samb le si (PA) ü ye le riy le TBMM de bir a ra ya gel di. Ras mus sen, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, NA TO nun bir a i le ol du ðu - nu, a i le le rin bir bi riy le yar dým laþ tý ðý ný ve bu yar - dým laþ ma nýn da de vam e de ce ði ni bil dir di. TBMM Dý þiþ le ri Ko mis yo nu Baþ ka ný Bü yü kel çi Vol kan Boz kýr da NA TO nun ta ri hin en ba þa rý lý sa vun ma it ti fa ký ol du ðu na i þa ret e de rek, Ü ye ol du ðu muz gün den i ti ba ren NA TO, ül ke mi zin sa vun ma ve gü ven lik po li ti ka sý nýn mi henk ta þý ný o luþ tur muþ tur. de di. NA TO nun Tür ki ye nin yu mu þak gü cü ne ve ih ti laf lar la do lu böl ge sin de - ki gü ven lik ve is tik rar sað la yý cý ro lü ne ö nem li kat ký lar da bu lun du ðu na dik ka ti çe ken Boz kýr, þun la rý kay det ti: Ay ný þe kil de Tür ki ye de NA - TO nun i kin ci bü yük ka ra or du su na sa hip o la - rak it ti fa kýn Av ru pa-ku zey At lan tik böl ge si ve ö te sin de ki ba rýþ ve is tik ra rýn ko run ma sý yö nün - de ki ro lü ne, ge rek So ðuk Sa va þýn en yo ðun ya - þan dý ðý dö nem de ge rek So ðuk Sa vaþ son ra sýn da ye ni den þe kil le nen ve ye ni risk ve teh dit le rin or - ta ya çýk tý ðý dün ya dü ze nin de güç lü ve kap sam lý bir kat ký sað la mýþ týr. Ül ke miz, Ýt ti fak a ü ye ol du - ðu 60 yýl bo yun ca ol du ðu gi bi bun dan son ra da gü ve ni lir bir müt te fik ol ma ya ve NA TO ya kat - ký da bu lun ma ya de vam e de cek tir. An ka ra / a a Ýd di a lar Mec lis i yýp ra tý yor ÞÜKÜR'ÜN BAÞVURUSU YOK AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ha kan Þü kür ta ra fýn dan TBMM Baþ kan lý ðý na ko nuy la il gi li her han gi bir baþ - vu ru ya pýl ma dý ðý ve ken di si ne her han gi bir res mi ce vap ve ril me di ði be lir ti le rek, Mil let ve ki li nin, du - ru mu hak kýn da baþ vur ma sý ha lin de de Baþ kan lý ðý - mý zýn ya sa la rýn ge rek le ri ni bil dir mek ten baþ ka bir yet ki si yok tur de nil di. TBMM Baþ kan lý ðý nýn a çýk la - ma sýn da, Ger çek du rum yu ka rý da be lir til di ði bi - çim de ol du ðu hal de TBMM Baþ kan lý ðý nýn si ya sî par ti le re gö re fark lý ve yan lý dav ran dý ðý id di a sý, TBMM nin ma ne vî þah si ye ti ni yýp rat ma a ma cý ta þý - yan bir sal dý rý gö rü nü mü ne bü rün müþ tür. Yan lýþ ve ya nýl tý cý ha ber her du rum da yan lýþ ol mak la bir lik te, bil has sa mil le ti mi zin ba ðým sýz lý ðý nýn sem bo lü o lan TBMM söz ko nu su ol du ðun da da ha faz la has sa si - yet gös te ril me si ge re ði a çýk týr i fa de si ne yer verildi. Kur tul muþ: MÝT kri zi as lýn da bir dev let kri zi DESTÝCÝ: ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKÝYORUM BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci i se hu ku kun her ke se ve her þe ye do ku na bil me si ge rek - ti ði ni söy le di. Des ti ci, MÝT e ya pý lan bu uy gu la ma nýn yü rüt - me ye mü da ha le o la rak de ðer - len di ril me si ni ben an la mak ta zor luk çe ki yo rum de di Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Üstün (solda), 12 Eylül Maðdurlarý Ülkücüleri Komisyonu Baþkaný Remzi Çayýr baþkanlýðýndaki heyeti kabul etti.

9 Y 18 ÞU BAT 2012 CUMARTESÝ HA BER 9 CHP den Ha be ral baþ vu ru su nchp Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek e CHP Zon gul dak Mil let ve ki li Meh met Ha be ral i çin baþ vur du. Ham za çe bi, baþ vu ru ya zý sýn da, Ha be ral ýn sað lýk du ru mu i le il gi li ay rýn tý la rý ö zet le di. Ham za çe bi, cid di sað lýk so run la rýy la kar þý kar þý ya ol du ðu nu sa vunn du ðu Ha be ral ýn du ru mu nun er te le ne cek ve za ma na bý ra ký la ma ya cak ka dar a cil ve ö nem li ol du ðu nu bil dir di. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek i se bu baþ vu ru ya ver di ði ce vap ta, baþ vu ru ya zý sý nýn, ko nu nun ö ne mi ve a ci li ye ti dik ka te a lý na rak, ge rek li iþ ve iþ lem le rin i ve di lik li ya pýl ma sý ve so nuç hak kýn da bil gi len di ril me si ri ca sýy la A da let Ba kan lý ðý na gön de ril di ði ni kay det ti. An ka ra / a a Yol suz luk o pe ras yo nun da 12 tu tuk la ma nan KA RA DA ka mu i ha le le ri ne fe sat ka rýþ tý rýl dý ðý id di a sýy la yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý na rak, mah ke me ye çý ka rý lan 15 ki þi den 12 si tu tuk lan dý. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma týy la, ba zý ka mu i ha le le ri ne men fa at kar þý lý ðýn da fe sat ka rýþ tý rýl dý ðý id di a sýy la yü rü tü len so ruþ tur ma da gö zal tý na a lý nan lar dan 15 i, so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý Ha kan Bü yü ka ba cý ya i fa de ver dik ten son ra, Suç ör gü tü ü ye si ol mak, ör güt fa a li ye ti kap sa mýn da rüþ vet al mak ve ver mek suç la ma la rýn dan tu tuk lan ma la rý ta le biy le mah ke me ye sevk e dil di. Nö bet çi An ka ra 13. Sulh Ce za Mah ke me sin de ha kim kar þý sý na ça kýn zan lý lar dan 12 si tu tuk lan dý, 3 ü ser best bý ra kýl dý. An ka ra / a a AKP'li vekiller kaza yaptý nkirikkale'de zincirleme trafik kazasýna karýþan AKP Kayseri milletvekillerinden Yaþar Karayel baþýndan yaralandý, Ýsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya kazayý yara almadan atlattý. Ankara'dan Kýrýkkale yönüne giden Ahmet Karademir'in kullandýðý 34 DAF 59 plakalý otomobil, kayganlaþan zeminde kontrolden çýkarak bariyerlere, arkadan gelen 34 AZ 8304 plakalý týr da bu otomobile çarptý. Bu sýrada, Ankara'dan Kayseri'ye gitmek için yola çýkan Milletvekili Ýsmail Tamer'in kullandýðý 38 DR 344 plakalý otomobil de týra, arkadan gelen Hüseyin Çiftçi idaresindeki 06 VR 543 plakalý akaryakýt tankeri de Tamer'in otomobiline çarptý. Tamer ile otomobilinde bulunan Milletvekili Ahmet Öksüzkaya kazayý yara almadan atlatýrken, Milletvekili Yaþar Karayel baþýndan yaralandý. Yaralanan Karayel ile sürücülerden Ahmet Karademir, Kýrýkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Kýrýkkale / aa E rez yon ve kir li lik Mec lis gün de min de nchp Ça nak ka le Mil let ve ki li Ser dar Soy dan ve 27 mil let ve ki li, top rak kay bý ve kir li lik le il gi li Mec lis A raþ týr ma sý a çýl ma sý ný is te di. TBMM Baþ kan lý ðý na ve ri len a raþ týr ma ö ner ge sin de, son yýl lar da ya þa nan ik lim de ði þik lik le ri nin e roz yon, çöl leþ me, ku rak lýk ve çev re du yar lý lý ðýn dan yok sun plan sýz ve çar pýk sa na yi leþ me so nu cu bit ki ör tü sü, ha va, su ve top ra ðýn hýz la kir len di ði be lir til di. Ha ya týn ve ta bi a týn vaz ge çil mez par ça sý o lan top rak ta ki ka yýp ve kir li li ðin se bep le ri nin a raþ tý rýl ma sý ve a lýn ma sý ge re ken ön lem le rin be lir len me si a ma cýy la Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý ge rek ti ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Sol han dâ vâ sý sa nýk la rý ye ni den yar gý la na cak n BÝN GÖL ÜN Sol han il çe sin de 12 E kim 2005 te 5 ki þi nin öl dü ðü, 13 ki þi nin ya ra lan dý ðý si lah lý kav ga ya i liþ kin yar gý la nan 21 sa nýk hak kýn da mah ke me ce ku ru lan hü küm, Yar gý tay ca i kin ci kez bo zul du. Ýl çe nin Er ba kan Cad de si nde i ki grup a ra sýn da çý kan si lah lý kav ga da, Ya þar Ça vu þoð lu, Yu suf Ba yýr, Yem li han Ba yýr, Fer hat Mol la o ðul la rý ve E bu zer Mol la o ðul la rý nýn ö lü mü, 13 ki þi nin de ya ra lan ma sý na i liþ kin 21 sa ný ðýn yar gý lan dý ðý Gü müþ ha ne 1. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce ve ri len ka ra rýn tem yiz in ce le me si Yar gý tay 1. Ce za Da i re sin ce ya pýl dý. Yar gý tay, in ce le me so nu cu, ye rel mah ke me nin söz ko nu su sa nýk lar hak kýn da ver di ði ka ra rý, sa nýk la rýn sa vun ma hak ký nýn ký sýt lan dý ðý ge rek çe siy le u sul ek sik li ði se be biy le boz du. Sa nýk lar, yük sek mah ke me nin bu ka ra rý ü ze ri ne Gü müþ ha ne 1. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ye ni den yar gý la na cak. Gü müþ ha ne / a a Þemdinli kýrsalýnda pat la yý cý mad de bu lun du nhak KA RÝ NÝN Þem din li il çe si kýr sa lýn da bir ka ya par ça nýn al týn da gö mü lü bu lu nan pat la yý cý mad de ler gü ven lik güç le rin ce im ha e dil di. Hak ka ri Va li li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Þem din li Em ni yet Mü dür lü ðü i le Jan dar ma Ko mu tan lý ðýn ca ya pý lan or tak ça lýþ ma lar so nu cun da E.S i sim li ki þi nin Bað lar Kö yü nde pat la yý cý mad de sak la dý ðý bil gi si ne u la þýl dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, Mo þe Mez ra sý nda bir de re ya ta ðý i çe ri sin de bu lu nan bü yük bir ka ya pa ça sý al týn da gö mü lü va zi yet te bu lu nan yak la þýk 10 ki log ram ö zel li ði tes pit e di le me yen toz pat la yý cý, 120 gram plas tik pat la yý cý, 4 a det fün ye, 1 a det o to a larm ci ha zý, 8 a det pil po þet i çe ri sin de sa rý lý va zi yet te bu lun muþ tur. Bu lu nan pat la yý cý mad de, bom ba im ha uz ma ný ta ra fýn dan et ki siz ha le ge ti ril miþ tir de nil di. Hak ka ri / a a CHP, Türk si ya se ti ne el ve da de me li ES KÝ BÜ YÜ KEL ÇÝ, SÝ YA SET ÇÝ ÝNAL BA TU, CHP'NÝN SO LUN Ö NÜ NÜ TI - KA DI ÐI NI, TÜRK SÝ YA SE TÝ NE 'EL VE DA' DE ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. ES KÝ Bü yü kel çi, Si ya set çi Ý nal Ba tu, CHP nin so lun ö nü nü tý ka dý ðý ný i fa de e de rek, Ben ce ar týk CHP de Türk si ya se ti ne El ve da de me li. Ye ri ne ger çek sos yal- de mok rat, yep ye ni, yýp ran ma mýþ in san lar Tür ki ye yi ye ni u fuk la ra ta þý ma lý de di. Ha berx.com da Hül ya O kur a ko nu þan Ba tu, CHP nin mu ha le fet an la þý ný e leþ ti re rerk, AKP nin Su ri ye po li ti ka sý ný e leþ tir mek çok do ðal dý ve gö re vi dir a na mu ha le fe ti nin a ma bu nu E sad re ji mi ni ar ka çý ka rak yap mak, on la ra hiç ya kýþ ma yan bir tu tum dur. Mes lek ta þým Fa ruk Lo ðoð lu, u lus la ra ra sý bir kon fe rans ya pa rak a kýl lý ca bir çý kýþ ta bu lun du. Yok sa E sad a he yet ler gön der mek, Biz ka rýþ ma ya lým, bý ra ka lým öl dür sün ler de mek ya kýþ maz de di. Her þe ye rað men po li ti ka ya gir miþ ol mak tan, son de re ce mut lu ol du ðu nu i fa de e den Ba tu, Bir da ha ha ya ta gel sem, yi ne po li ti ka ya gi re re dim ve yi ne CHP den gi rer dim. Ben do ðuþ tan CHP li yim. Ba bam da CHP mil let ve kil li ði yap mýþ. Bü tün ha ya tým bo yun ca CHP li ol dum ve sak la ma dým. di ye ko nuþ tu. Ba tu, Ký lýç da roð lu dö ne mi nin CHP i çin i yi geç med ði ni i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu bün ye sin de, te rör ve þid det o lay la rý kap sa mýn da ya þam hak ký ih lal le ri nin in ce len me si ne yö ne lik ku ru lan Alt Ko mis yo nun ca din le nen Ya zar Ýb ra him Güç lü, te rör ör gü tü PKK nýn iþ le di ði ci na yet le re i liþ kin Di yar ba kýr Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Os man Coþ kun a bil gi ver di. Güç lü, Di yar ba kýr Ad li ye si ö nün de yap tý ðý a çýk la ma da, ken di si nin ve Ke mal Bur kay ýn TBMM de yap týk la rý kap sam lý a çýk la ma, su num la rýn ya zý lý ve gör sel ba sýn da ya pý lan tar týþ ma lar dan son ra ye ni bir a þa ma ya ge lin di ði ni söy le di. Bu ye ni a þa ma da, Mec lis Alt Ko mis yo nu nun i ni si ya ti fiy le ko nu nun hu kuk a lan la rý na, sav cý la rýn so ruþ tur ma la rý na bý ra kýl dý ðý ný i fa de e den Güç lü, Mec lis te ki ge liþ me ler ü ze ri ne Di yar ba kýr Ö zel Yet ki li Sav cý lý ðý nýn ken di si ne çað rý yap tý ðý ný, Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Os man Coþ kun i le gö rü þe ce ði ni ve sav cý ya gö rüþ le ri ni kap sam lý bir þe kil de ya zý lý ve söz lü su na ca ðý ný an lat tý. Güç lü, ö lüm o lay la rý nýn, si ya si Bir tür lü Ký lýç da roð lu, se çim le ri ka za na cak ve ül ke ye Baþ ba kan o la cak i ma jý ný ya ra ta ma dý. Keþ ke ya ra ta bil miþ ol say dý. Her gün bir gaf! Ma a le sef dý þa rý dan iz le ye rek, her gün ye ni bir ha yal ký rýk lý ðý ya þý yo rum. Son an ket le re bak týk, yüz de 20 Bu gün ler de ya þa dý ðý mýz MÝT kri zi, bü yük bir dev let kri zi. Bir si ya si par ti nin ha ta sý nýn çok ö te sin de, Tür ki ye yi te mel le rin den sar san bü yük bir dev let kri zi ya þý yo ruz a ma CHP bu nun dan ya rar la na mý yor. Kut lu Do ðum da kar deþ lik ko nu þula cak DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan 2012 yý lý Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn a na te ma sý ný Hz. Pey gam ber ve Kar deþ lik Hu ku ku o la rak be lir len di. Kar deþ lik ah la ký ve hu ku ku nun, en ö nem li in sa ni de ðer ler den bi ri ol ma sý se be biy le se çil di ði, ül ke ça pýn da ya pý la cak et kin lik ler le top lum i çe ri sin de ki kar deþ lik ve da ya nýþ ma ru hu nun güç len di ril me si ne ça lý þý la ca ðý bil di ril di. Nev þe hir Ýl Müf tü lü ðü ta ra fýn dan, Ni san 2012 ta rih le ri a ra sýn da kut la na cak o lan Kut lu Do ðum Haf ta sý se be biy le ka mu ku rum la rý ve si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri nin ka týl dý ðý Em ni yet Mü dür lü ðü To puz lu Han Res ta u rant ta ye mek li is ti þa re top lan tý sý dü zen len di. Ýl Müf tü sü Ya kup Öz türk, Kut lu Do ðum Haf ta sý et kin lik le ri do la yý sýy la her yýl bir a na te ma nýn be lir len di ði ni kay de de - Nevþehir'de Kutlu Doðum Haftasý sebebiyle istiþare toplantýsý düzenlendi. rak, Bu yýl a na te ma o la rak kar deþ lik ko nu su be lir len di. Na sýl ki Pey gam ber E fen di miz (asm) En sar la Mu ha cir i kar deþ ya pýp kay naþ týr dýy sa, biz de in san lar a ra sýn da ay ný de ðer le ri or ta ya koy ma lý yýz. Kar deþ li ði söy lem den ey le me dö nüþ tü re cek þe kil de ha re ket tar zý be lir le me li yiz di ye ko nuþ tu. Ya zar Güç lü, ö zel yet ki li sav cý ya bil gi ver di ör güt le rin li der le ri ne, kad ro la rý na, ü ye le ri ne, PKK bün ye sin de mu ha lif o la rak ta ný nan la ra, Kürt ka na at ön der le ri, yö ne ti ci ve e ge men sý ný fýn tem sil ci ke sim le ri ne yö ne lik ger çek leþ ti ril di ði ni ö ne sü re rek, Bu ö lüm o - Ya zar Ýb ra him Güç lü lay la rý 1976 dan gü nü mü ze ka dar u za na rak 10 bin ler le i fa de e di len bir ko nu ma gel di de di. Ya zar Güç lü, Mec lis te yap týk la rý a çýk la ma la rýn ar dýn dan te rör ör gü tü PKK nýn ken di si ve Ke mal Bur - CHP, SO LUN Ö NÜ NÜ TI KI YOR Ý nal Ba tu, çok cid di bir i fa de de bu lun mak is te di ði ni di le ge ti re - rek, CHP nin, so lun ö nü nü tý ka dý ðý ný be lirt ti. Hal kýn sol de yin ce CHP yi gö rüp, sol dan kaç tý ðý ný sa vu nan Ba tu þö ye ko nuþ tu: Türk si ya se ti ne çok ö nem li kat ký lar da bu lun muþ, çok ö nem li par ti ler, de vir le ri ni ta mam la mýþ lar. Ben ce ar týk CHP de Türk si ya se ti ne El - ve da de me li. Ye ri ne ger çek sos yal- de mok rat, yep ye ni, yýp ran - ma mýþ, ka dýn a ðýr lýk lý in san lar Tür ki ye yi ye ni u fuk la ra ta þý ma lý. Ö - nü nü tý ký yor. Mu ha le fet di yor su nuz, CHP. Baþ ka o la bi le cek mu ha - le fet le rin ö nü nü tý ký yor. Sol di yor su nuz, so lun ö nü nü tý ký yor, sol de ðil çün kü. Tür ki ye yi ka na tan Gü ney do ðu da çö zü mün ö nü nü tý ký yor, 35 yýl dýr, bü yük bir tra je di ya þý yo ruz, o na da bir çö züm ü re - te me miþ. Dýþ Po li ti ka di yor su nuz, bir al ter na tif o la mý yor. A yýp de - ðil ki bu! Bel ki 10 se ne son ra AKP di ye bir par ti ol ma ya bi lir. Ye ni a - ra yýþ lar, ye ni par ti ler ol ma lý, di yo rum ben. Ýs ta nul / Ye ni As ya HER KE SÝ ME ME SAJ U LAÞ TI RIL MA LI Nev þe hir Va li si Ab dur rah man Sa vaþ da ko nuþ ma sýn da Pey gam be ri miz i (asm) an lat mak i çin Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn i yi bir fýr sat ol du ðu nu söy le di. Top lum da ya þa yan in san la rýn fark lý gö rüþ le ri, mes lek le ri ve il gi a lan la rý ol du ðu na dik kat çe ken Va li Sa vaþ, Ki mi ca mi ye, ki mi kah ve ye gi der. Ki mi öð ren ci dir, ki mi me mur ki mi ser best ça lý þan. Her ke se Pey gam be ri miz in (asm) me saj la rý ný en gü zel þe kil de an lat mak i çin ça lýþ mak ge re kir. Me sa jýn tüm kit le ye u laþ tý rýl ma sý ko nu su çok ö nem li dir. Bu ne den le si vil top lum ku ru luþ la rý nýn müf tü lük ta ra fýn dan ha zýr la nan prog ram la rýn ya nýn da ken di ü ye le ri ne yö ne lik ö zel et kin lik ler de dü zen le me sin de ya rar o lur di ye dü þü nü yo rum. Her si vil top lum ku ru lu þu ken di a la nýn da ö zel me saj ve re bi lir. þek lin de ko nuþ tu. Nev þe hir / ci han kay a kar þý sal dý rý ya geç ti ði ne i þa ret e de rek, PKK ve ta raf tar la rý nýn (ken di si ve Ke mal Bur kay a) bu sal dý rý la rý, PKK ya da ir ger çek le rin giz len me si i çin dir de di. Ýb ra him Güç lü, bu o lay lar kar þý sýn da BDP nin tav rý na da de ði ne rek, O lup bi ten ler kar þý sýn da BDP nin ses siz li ði, ka mu o yun da var o lan BDP nin PKK nýn iz sü rü cü sü ol ma sý dü þün ce si ni per çin le miþ du rum da dýr. BDP, Kürt kat li a mý na kar þý çýk ma dan ve bu ger çe ði gör me den yo lu na de vam e der se, ken di si i le meþ ru i yet so ru nun da ki kuþ ku ve tar týþ ma la rý de rin leþ tir mek ten baþ ka bir þey ya pa maz. Kürt le ri tem sil id di a sý da ta þý ya maz di ye ko nuþ tu. A çýk la ma sý nýn ar dýn dan Di yar ba kýr ö zel yet ki li sav cý sý Os man Coþ kun la yak la þýk ya rým sa at gö rü þen Güç lü, 35 say fa lýk ya zý lý o la rak bil gi ver di ði ni ve sav cý nýn in ce le me le ri nin ar dýn dan ö nü müz de ki gün ler de de is te nir se di ðer ko nu lar hak kýn da bil gi ve re ce ði ni söy le di. Di yar ba kýr / a a mka ni as ya.com.tr Bi zim an la ya ca ðý mýz a na ya sa yý ya pýn! Ge çen se çim de bü tün par ti le rin or tak va a di ye ni ve si vil bir a na ya sa yap mak tý. Bu mak sat la par la men to da bü tün par ti le rin e þit sa yý da tem sil e dil di ði TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ku rul du. Ko mis yon, 30 Ni san a ka dar sü re cek ça lýþ ma sý nýn bi rin ci a þa ma sý o lan Ka tý lým, ve ri top la ma ve de ðer len dir me sü re ci ne de vam e di yor. Bu min val de, si vil top lum ku ru luþ la rý gö rüþ le ri ni su nar ken, ko mis yon da top lan tý lar dü zen li yor. An cak ye te ri ka dar il gi nin ol ma dý ðý, biz zat ko mis yo nun Baþ ka ný Ce mil Çi çek ta ra fýn dan ses len di ri li yor. Ye ni bir a na ya sa ko nu sun da gö rüþ le ri ni sun mak a ma cýy la ge çen gün ler de ço cu lar Çi çek i zi ya ret et ti. Ço cuk lar ha zýr la dýk la rý ö ne ri le ri ni Çi çek e ak tar dý lar. Söy le dik le ri bü yük le ri ne ders o la cak ni te lik tey di. Ýz mit Be le di ye Baþ ka ný Nev zat Do ðan ve be ra be rin de ki Ýz mit Be le di ye si Ço cuk Hak la rý Ma sa sý ü ye si ço cuk lar; Çi çek, Bü yük le rin min ya tü rü de ðil, bi rey ol duk la rý ný söy ler ken, dik kat çe ki ci þu cüm le yi sarf et ti ler: Ço ðu ki þi o ku du ðu za man a na ya sa yý an la ya mý yor. Ye ni a na ya sa da ço cuk la rýn an la ya bi le ce ði i fa de ler kul la nýl ma lý. Ço cuk lar me rak et me sin. Ýh ti lal ü rü nü a na ya sa yý bü yük ler de an la ya mý yor. Zi ra öy le bir dil kul la nýl mýþ ki, her kes is te di ði gi bi an lý yor ve o na gö re de yo rum ya pý yor. Mil let bu nun sý kýn tý sý ný çok çek ti, ar týk si ya se te dü þen bu a na ya sa dan bir an ön ce Tür ki ye yi kur tar mak. Bu ya pý la bi lir mi? Bir i ra de or ta ya ko nu lur sa ne den ol ma sýn * * * HAM HUM ÞA RA LOP Si ya set çi nin kul lan dý ðý bir cüm le yýl lar son ra kar þý sý na çý ka bi li yor. Týp ký Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç gi bi Ma lu mu nuz, sert tar týþ ma ve kav ga la ra sah ne o lan ve kür sü iþ ga li ne ka dar gi den TBMM nin iç tü zü ðü nün de ði þik li ði þim di lik don du rul du. Mu ha le fet, se si miz ký sý lý yor di ye ta sa rý nýn ka nun laþ ma ma sý i çin bü tün yol la rý de ne di ve ba þa rý lý da ol du. Ö nü müz de ki gün ler de tek rar gün de me gel di ðin de de ði þik lik ya pý la bi lir mi? Bu ha liy le zor gö rü nü yor. Bu ra da e sas bah set mek is te di ði miz ko nu fark lý. Bun dan tam 11 yýl ön ce yi ne iç tü zük de ði þik li ði gün de me gel miþ o za man da mu ha le fet se si miz ke si li yor di ye kar þý çýk mýþ tý. Bu tar týþ ma lar da ü zü cü bir o lay ger çek leþ miþ, yum ruk laþ ma lar sý ra sýn da bir mil let ve ki li kalp kri zi ge çi rip ve fat et miþ ti. O za man mu ha le fet mil let ve ki li o lan A rýnç, DSP-A - NAP-MHP ko a lis yon hü kü me ti nin ben zer ni te lik te ki iç tü zük de ði þik li ði ne, Mu ha le fe tin se si ký sý lý yor di ye rek kar þý çýk mýþ tý. A rýnç, 26 O cak 2001 gü nü Fa zi let Par ti si Grup Baþ kan ve ki li o la rak, tu ta nak la ra yan sý yan ko nuþ ma sýn da, Mu ha le fet hak ký ký sýt lan mak, hat ta yok e dil mek is te ni yor, bir sus kun Mec lis ar zu e di li yor de miþ ti. Ve þun la rý söy le miþ ti: De mok ra si ler de mu ha le fet da ha ö nem li. O re ji mi de mok ra tik ya pan da mu ha le fe tin ol ma sý dýr. Mil le tin ve ki li ol du ðu mu zu dü þün me li yiz ve mut la ka bir gün mu ha le fe tiy le, ik ti da rýy la hu ku kun da, a da le tin de he pi mi ze lâ zým o la ca ðý nýn id ra ki i çe ri sin de ol ma lý yýz. Di ken siz gül bah çe si is te mek, sus kun Mec lis is te mek yan lýþ týr. Sa yý sal ço ðun luk, ay ný za man da si ya sî a ðýr lýk de ðil dir. Halk ta bi ri dir: Ham hum þa ra lop... Al, gön der, ge tir, ka bul et; ar ka sýn dan ne o la cak? Çok il ginç i fa de ler de ðil mi? Þim di du rum de ðiþ ti. Bu se fer mu ha le fet ne re dey se ay ný cüm le ler le iç tü zük de ði þik li ði ne kar þý çý ký yor. Bun la rý söy le yen A rýnç i se, þim di ik ti da rýn ö nem li bir is mi. Ýk ti dar da de ði þik li ði sa vu nu yor. De mek ki, si ya set çi le rin ko nuþ ma ya par ken i le ri si ni dü þün me si ve a da le tin bir gün her ke se lâ zým o la ca ðý ný da as la ak lýn dan çý kar ma ma sý ge re ki yor * * * Ö MER DÝN ÇER ÝN DÝK KA TÝ NE Öð ret men le rin sý kýn tý la rý bit mek bil mi yor. Tür ki ye de öð ret men a çý ðý ma lum, bin ler ci va rýn da. Ye ni dö nem de 17 bin öð ret men a ta ma sý ya pýl dý. Yaz ay la rýn da ye ni a ta ma la rýn o la ca ðý söy len se de bu a çý ðýn ka pan ma ya ca ðý mu hak kak. Ye ni gö re ve baþ la yan öð ret men le rin ö nem li bir so run la rý var. Yüz ler ce ma il le bu so run la rý ný bi ze i le ti yor lar ve des tek bek li yor lar. es du ru mu a ta ma la rý.com is miy le bir si te ku ran mað dur la rýn se si ni Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer e bu ra dan ak ta ra lým. Biz ler Ha zi ran, Tem muz ve A ðus tos 2011 de Tür ki ye nin çe þit li il le rin de öð ret men li ðe a ta nýp, bay ra mýn da a ra ya gir me si i le 5-15 Ey lül 2011 de gö re ve baþ la ya bi len öð ret men le riz. E þi mi zin bu lun du ðu i le a ta ma mý zý is te ye bil me miz i çin 1 yý lý dol dur ma mýz ge rek mek te. 1 yý lý dol dur du ðu muz ta rih de yi ne 5-15 Ey lül. Fa kat Sa yýn Mil li E ði tim Ba ka ný mýz Ö mer Din çer a tan ma ya hak ka za nan ki þi le ri 31 A ðus tos ta i þe baþ la yan lar la sý nýr la mak is te mek te. E ðer bu sý nýr la ma 31 A ðus tos o la rak baz a lý nýr sa 5-15 Ey lül de a ta nan lar sa de ce 5 GÜN i le a tan ma hak ký ný ka çýr mýþ o la cak lar. Bu da 1 se ne da ha bek le yip top lam da 2 se ne son ra eþ le ri ne ve ço cuk la rý na ka vu þa bi le cek le ri an la mý na ge li yor. Mil li E ði tim in a çýk la ma la rý, e ði tim sen di ka la rý nýn ha ber le ri ve ka mu o yu a raþ týr ma la rý mý za gö re bi li yo ruz ki si zin des te ði niz bi zim i çin çok ö nem li ve si zin des te ði niz le Sa yýn Ö mer Din çer Eþ Du ru mu A ta ma la rý i çin 31 A ðus tos o la rak dü þün dü ðü ta ri hi 15 Ey lül o la rak de ðiþ ti re bi lir. Biz den du yur ma sý Ba ka lým Din çer bu na bir çö züm bu la cak mý? Bek le yip gö re ce ðiz ve de ta kip çi si o la ca ðýz

10 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 16 ÞUBAT ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 97,70 ÖN CE KÝ GÜN 97,85 DÜN 660 ÖN CE KÝ GÜN 661 DO LAR DÜN 1,757 ÖN CE KÝ GÜN 1,7763 DÜN 2,3115 ÖN CE KÝ GÜN 2,3102 p p p p EKONOMÝ 10 Y HABERLER 2011/38 TLMT. 15/02/2012 Tav zih Ý la ný : 20/01/2012 Ta rih li Ye ni As ya Ga ze te sin - de i lan e di len Bah çe li ev ler il çe si Ko ca si nan Mah Par sel sa yý lý ta þýn maz da 4. Kat 12 No lu ba ðým sýz bö lüm ça ta a ra sý pi yes li mes ke nin 1. A çýk art týr ma sý 02/03/2012 Saat: 14:00-14:10 A ra sýn da ve bu ta rih te sa týþ ger çek leþ me di ði tak dir de 2. Art týr ma sý nýn 12/03/2012 Gü nün ay ný sa at ler de ya pý la ca ðý i lan e dil miþ i ha le be de li ü ze rin den a lý cý ya a it ol du ðu bil di ri len KDV ver gi sin den müs tes na ol du ðu tav zi han i lan o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY/ÝSTANBUL 11. ÝCRA DAÝRESÝ ZAYÝ nmarmara Ünivwersitesi Atatürk Eðitim Fakültesi Kimya Eðitimi Bölümü'nden 1988 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yakup Aslan ngebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüðü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalý'ndan almýþ olduðum doktora geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yakup Aslan n34 TDM 17 Plakalý Ticari Taksimin Seri Nolu Fiþ Sayfalarým Kaybolmuþtur Hükümsüzdür. Melek Bütün nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Talip Karakartal Bahçelievler'de kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor TL+SSK Tel: 0(212) Gsm: (0532) (0530) Avea Bayiinde çalýþmak üzere tecrübeli ve eðitilmek üzere personel alýnacaktýr. Tel: 0 (212) Gsm: (0507) TAZÝYE Kardeþlerimizden Þefik Peker ve Ata Uzun Ýsmail'in baldýzlarý muhtereme Menþure Dua'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ömer Yýlmaz'ýn baþarýlý bir ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý GENEL KURUL ÝLANI KÜTAHYA ÝLÝNDEN YETÝÞENLER DERNEÐÝ ÝSTANBUL ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI'NDAN Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, 04 Mart 2012 Pazar günü saat da FATÝH BELEDÝYESÝ TOP- KAPI SOSYAL TESÝSLERÝ, Topkapý Kaleiçi Beyazýtaða Mah. Surdibi Fatih/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaktýr. Belirtilen gün çoðunluk saðlanamadýðý takdirde, ikinci toplantý 11 Mart 2012 Pazar günü ayný gündemle ayný yer ve ayný saatte nisapsýz olarak yapýlacaktýr. Sayýn üyelerimizin toplantýya katýlmalarý saygý ile rica olunur. GÜNDEM YÖNETÝM KURULU 1-Açýlýþ ve Yoklama 2- Genel Kurul Baþkanlýk Divaný Seçimi ve Divan Baþkanlýðýna Toplantý Tutanaklarýný imza yetkisinin verilmesi. 3-Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý Okunmasý. 4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun Okunmasý ve müzakeresi. 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrý ayrý ibra edilmesi. 6- Tahmini Bütçenin Görüþülerek onaylanmasý. 7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Haysiyet Divaný seçimi 8- Genel Merkez Genel Kurul Toplantýsýna katýlacak Üyelerin tesbiti ve seçimi 9-Dilek ve Temenniler 10- Kapanýþ Ö zel sek tör borç kýs ka cýn da ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIÞINDA SAÐLADIÐI UZUN VADELÝ KREDÝ BORCU 2011 YILI ARALIK SONUN- DA 2010'UN AYNI DÖNEMÝNE GÖRE YÜZDE 6.3 ARTIÞLA 127 MÝLYAR 474 MÝLYON DOLAR OLDU. Ö ZEL sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, 2011 yý lý A ra - lýk a yý so nu i ti ba riy le, 2010 yý lý so nu na gö re 7,6 mil yar do lar ar týþ la, 127,5 mil - yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. Mer - kez Ban ka sý nýn Ö zel Sek tö rün Yurt dý - þýn dan Sað la dý ðý Kre di Bor cu is ta tis tik - le ri ne gö re, A ra lýk 2011 so nu i ti ba riy le, borç lu ya gö re da ðý lým in ce len di ðin de bir ön ce ki yýl so nu na gö re ban ka la rýn kre di ve tah vil bi çi min de ki borç lan ma - la rý nýn sý ra sýy la 3,6 mil yar do lar ve 2,5 mil yar do lar; fi nan sal ol ma yan ku ru luþ - la rýn i se kre di bi çi min de ki borç lan ma - la rý nýn 1,1 mil yar do lar art tý ðý göz len di. A la cak lý ya gö re da ðý lým in ce len di ðin de, A ra lýk so nu i ti ba riy le tah vil ha riç top - lam kre di bor cu nun yüz de 90,5 i ni o - luþ tu ran ö zel a la cak lý la ra ve yüz de 9,5 i - ni o luþ tu ran res mi a la cak lý la ra o lan borç lar sý ra sýy la 2,7 mil yar do lar ve 2,3 mil yar do lar art tý. Fi nan sal ol ma yan ku - ru luþ la rýn, 2011 yý lýn da Tür ki ye de yer - le þik ban ka la rýn yurt dý þý þu be ve iþ ti - rak le rin den sað la dýk la rý kre di ler 2010 yý lý so nu na gö re 3,4 mil yar do lar a za la - rak 22,7 mil yar do la ra düþ tü; ya ban cý ti - ca ri ban ka lar dan sað la nan kre di ler i se, 1,7 mil yar do lar ar ta rak 40,8 mil yar do - la ra yük sel di. BÝR YIL Ý ÇÝN DE 63.2 MÝL YAR DO LAR KRE DÝ BOR CU Ö DE NE CEK Dö viz kom po zis yo nu na ba kýl dý ðýn da, ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý 127,5 mil yar do lar tu ta rýn da ki u zun va - de li kre di bor cu nun yüz de 60,5 i ABD do la rý, yüz de 34,9 u E u ro ve yüz de 4,6 sý da di ðer dö viz cins le rin den o luþ tu. Ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý - ðý u zun va de li kre di bor cu nun, A ra lýk so nu i ti ba riy le sek tör da ðý lý mý in ce len - di ðin de, top lam bor cun yüz de 67,4 ü - nü o luþ tu ran fi nan sal ol ma yan ku ru - luþ la rýn yurt dý þýn dan sað la dý ðý 85,9 mil yar do lar tu ta rýn da ki bor cun yüz de 59,1 i hiz met ler sek tö rü, yüz de 40,1 i sý nai sek tör ler ve yüz de 0,8 i de ta rým sek tö rü ta ra fýn dan kul la nýl dý. A ra lýk so nu i ti ba riy le, ö zel sek tö rün yurt dý - þýn dan sað la dý ðý ký sa va de li kre di bor - cu (ti ca ri kre di ler ha riç), 2010 yýl so - nu na gö re 7,8 mil yar do lar lýk ar týþ la 27,1 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. Borç lu ya gö re da ðý lým in ce len di ðin de i se ban ka la rýn ve fi nan sal ol ma yan ku - ru luþ la rýn kre di bi çi min de ki borç lan - ma la rý 2010 yýl so nu na gö re sý ra sýy la 5,4 mil yar do lar ve 1 mil yar do lar ar týþ gös ter di. Ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý top lam kre di bor cu, 2011 yýl so nu i ti ba rýy la ka lan va de ye gö re in ce - len di ðin de, 1 yýl i çin de ger çek leþ ti ri le - cek o lan a na pa ra ge ri ö de me le ri nin top lam 63,2 mil yar do lar tu ta rýn da ol - du ðu göz len di. An ka ra / a a Tü ke ti ci nin ban ka la ra bor cu mil yar TL TÜ KE TÝ CÝ kre di le ri nin mil yon TL ar ta rak 162 mil yar mil yon TL ye çýk tý ðý 3-10 Þu bat 2012 haf ta sýn da kre di kar tý har ca ma la rý 76 mil yon TL a za lýþ la 54 mil yar mil yon TL ol du. A ný lan bir haf ta lýk dö nem de, tü ke ti ci le rin ban ka la ra top lam bor cu mil yon TL ar týþ la 217 mil yar mil yon TL ye çýk tý. Mer kez Ban ka sý nýn mev du at ban ka la rý ve ri le rin - den ya rar la na rak yap tý ðý he sap la ma ya gö re, ban ka la rýn tü ke - ti ci kre di si a la cak la rý 3-10 Þu bat haf ta sýn da mil yon TL ar týþ la 162 mil yar mil yon TL ye çýk tý. Bu dö nem de ko nut kre di le ri 21.2 mil yon TL ar týþ la 69 mil yar mil yon TL ye yük se lir ken, ta þýt kre di le ri de 22.7 mil yon TL a za lýþ la 6 mil yar 809 mil yon TL dü ze yi ne in di. Söz ko nu su dö nem de, di ðer tü - ke ti ci kre di le ri i se mil yon TL lik ar týþ la 86 mil yar mil yon TL ye yük sel di. Söz ko nu su dö nem de tü ke ti ci le rin kre - di kar tý borç la rý 76 mil yon TL a za la rak 54 mil yar 877 mil yon TL ye in di. Tü ke ti ci le rin kre di kar tý borç la rý nýn 54 mil yar 805 TL si nin TL cin sin den, 72.3 mil yon TL si nin i se ya ban cý pa ra cin sin den ol du ðu be lir len di. Böy le ce a ný lan bir haf ta lýk dö - nem de, tü ke ti ci le rin ban ka la ra top lam bor cu mil yon TL ar týþ la 217 mil yar mil yon TL ol du. An ka ra / a a Met ro büs reklam alanlarý satýlýk HER gün yüz bin ler ce Ýs tan bul lu nun kul lan dý ðý met ro - büs ve tü nel tur ni ke le ri rek lam a la ný o la rak sa tý lý yor. Ýs tan bul E lek trik Tram vay ve Tü nel (Ý ETT) Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü, met ro büs hat týn da ki is tas yon lar da ve tü nel gi riþ le rin de bu lu nan tur ni ke le rin dýþ yü zey le - ri ni, 36 ay sü rey le rek lam a la ný o la rak kul la nýl ma sý i çin ki ra ya ve ri yor. Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya - yým la nan i ha le i la ný na gö re, Ý ETT Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü ne a it met ro büs hat týn da ki is tas yon lar da ve tü nel gi riþ le rin de bu lu nan 249 tur ni ke nin dýþ yü - zey le ri nin 36 ay sü rey le rek lam a la ný o la rak kul la nýl - ma sý i çin ki ra ya ve ril me si a ma cýy la i ha le a ça cak. Ý ha le i le il gi li tek lif mek tup la rý 28 Þu bat 2012 ta ri hi ne ka dar Ý ETT Ge nel Mü dür lü ðü Sa týn Al ma Da i re Baþ kan lý ðý - na tes lim e di le cek. Tek lif mek tup la rý, ay ný gün sa at den i ti ba ren a çý la cak. Ka pa lý tek lif u su lüy le ya pý - la cak i ha le nin tah min e di len top lam be de li 1 mil yon 479 bin 60 li ra o la rak tes pit e dil di. Ankara / aa TÜR KÝ YE Ka mu-sen, 2012 O cak a - yýn da, 4 ki þi lik bir a i le nin as ga ri ge çim had di ni, 3 bin 299 li ra o la rak be lir le - di ði ni bil dir di. Tür ki ye Ka mu- Sen den ya pý lan a çýk la ma da, kon fe de - ras yo nun A raþ týr ma Ge liþ tir me Mer - ke zi nin yap tý ðý 2012 O cak a yý na a it as ga ri ge çim en dek si so nuç la rý na gö - re, ça lý þan tek ki þi nin yok sul luk sý ný rý - nýn yüz de 1,75 o ra nýn da ar ta rak, bin 635 li ra 33 ku ruþ o la rak he sap lan dý ðý be lir til di. Dört ki þi lik a i le nin as ga ri ge çim had di nin i se yüz de 2,33 o ra - nýn da ar ta rak, 3 bin 299 li ra 40 ku ruþ o la rak tes pit e dil di ði i fa de e di len a çýk - la ma da, þun lar kay de dil di: Ça lý þan tek ki þi nin aç lýk sý ný rý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 2 o ra nýn da art tý ve bin 257 li ra 60 ku ruþ ol du. Ya pý lan a raþ - týr ma da bir me mur or ta la ma ma a þý - nýn yüz de 74,48 i ni yal nýz ca gý da ve ba rýn ma har ca ma la rý na a yýr mak zo - run da kal dý. Or ta la ma üc ret le ge çi - nen bir me mur a i le si nin u la þým, sað - lýk, e ði tim, ha ber leþ me, gi yim gi bi di - ðer zo run lu ih ti yaç la rý ný kar þý la ma sý i çin O cak 2012 ma a þýn dan ge ri ye yal - nýz ca 440 li ra 26 ku ruþ kal dý. Tür ki ye Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, 2002 den be ri enf las yon yüz de 133,89 o ra nýn da ar tar ken va tan - daþ la rý mý zýn tü ket mek zo run da ol du - ðu ü rün le rin fi ya tý yüz de 164,64 o ra - nýn da ar týþ gös ter di. de di. Ankara / aa Yok sul luk sý ný rý bin 635 li ra E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba - ka ný Ta ner Yýl dýz, Do ðu Ak de - niz de pet rol a ra ma ça lýþ ma la rý - na i liþ kin, 10 a ya kýn u lus la ra ra sý fir ma nýn da mü ra ca at et ti ði Mer sin a çýk la rýn da pet rol ve do - ðal gaz a ra ma sý i le a la ka lý ça lýþ - ma la rý mýz var. de di. Bo lu da, E - ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru - mu (EPDK) ve Pet rol Sa na yi Der ne ðin ce (PET DER) dü zen le - nen Pet rol Sek tö rü baþ lýk lý top lan tý ya ka tý lan Yýl dýz, top lan tý ön ce sin de ga ze te ci le rin gün de - me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Tür ki ye nin Mer sin a çýk la - rýn da ya pa ca ðý pet rol a ra ma ça - lýþ ma la rý na 10 a ya kýn ya ban cý fir ma nýn baþ vu ru yap tý ðý ný a - çýk la yan Yýl dýz, bu böl ge ler de ya pý la cak a ra ma ça lýþ ma la rý nýn sa va þýn de ðil ba rý þýn ge rek çe si ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Yýl - dýz, Tür ki ye nin Mer sin a çýk la - rýn da baþ la ta ca ðý ça lýþ ma la rýn ha zýr lýk la rý nýn da de vam et ti ði - ni söy le di. Do ðal gaz da bir sý - kýn tý ol ma dý ðý na dik ka ti çe ken Yýl dýz, þun la rý kay det ti: Ha zar De ni zi nin ký yý dan i ti ba ren don du ðu nu ve plat form la rýn bun dan et ki len di ði ni gö rü yo - ruz. Bü tün bu o lum suz luk la ra rað men 5 ay rý ül ke den do ðal ga - zýn 11 ay rý ül ke den de pet rol a - lan ül ke o la rak tü ke ti ci mi ze va - tan da þý mý za yan sýt tý ðý mýz her han gi bir sý kýn tý yok. Ön gör dü - ðü müz bir prog ram lý ke sin ti de yok. Sa na yi ci le ri mi zin, ti ca ret - ha ne le ri mi zin, mes ken le ri mi - zin ge rek do ðal gaz te mi nin de ge rek se e lek trik le a la ka lý te mi - nin de her han gi bir sý kýn tý bu - lun ma mak ta dýr. Bo lu / a a YA BAN CILA RIN GÖ ZÜ MER SÝN A ÇIK LA RIN DA O cak ta ku ru lan þir ket sa yý sý yüz de 12 a zal dý TÜR KÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB), 2012 yý lý O cak a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ku ru - lan þir ket sa yý sý nýn yüz de 12,13 a zal dý ðý ný, ka pa - nan þir ket sa yý sý nýn i se yüz de 12,57 art tý ðý ný a çýk - la dý. TOBB, 2012 O cak A yý na A it Ku ru lan ve Ka - pa nan Þir ket is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2012 yý lý O cak a yýn da 5 bin 257 þir ket ku rul du yý lý O cak a yýn da i se bu ra kam 5 bin 983 i di. Ay ný dö nem de ka pa nan þir ket sa yý sý i se bin 870 ten 2 bin 105 e yük sel di. Ö te yan dan ku ru lan þir ket sa yý sýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 19,56, ka pa nan þir ket sa yý sýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 21,82 ar týþ ol du. O cak a yýn - da ku ru lan top lam 5 bin 328 þir ket ve ko o pe ra ti fin yüz de 93,37 si li mi ted þir ket, yüz de 5,24 ü a no nim þir ket, yüz de 1,33 ü i se ko o pe ra tif ten o luþ tu. Þir ket ve ko o pe ra tif le rin yüz de 38,64 ü Ýs tan bul, yüz de 10,59 u An ka ra, yüz de 6,55 i Ýz mir, yüz de 4,41 i An tal ya da ku rul du. O cak a yýn da ku ru lan top lam þir ket ve ko o pe ra tif le rin bin 481 i top tan ve pe ra - ken de ti ca ret, mo tor lu ta þýt la rýn ve mo to sik let le - rin o na rý mý, 938 i i ma lat, 935 i in þa at sek tö rün de bu lu nu yor. O cak a yýn da ka pa nan þir ket ve ko o pe - ra tif le rin 786 sý top tan ve pe ra ken de ti ca ret, mo - tor lu ta þýt la rýn ve mo to sik let le rin o na rý mý, 528 i in þa at, 432 si i ma lat sek tö rün de bu lu nu yor. Mar ka baþ vu ru sun da Av ru pa li de ri ol duk ntür KÝ YE, 2011 de 120 bin mar ka baþ vu ru suy la Fran sa yý ge ri de bý ra ka rak ilk kez Av ru pa bi rin ci si ol du. Türk Pa tent Ens ti tü sü (TPE) Baþ ka ný Prof. Dr. Ha bip A san, ku rum o la rak geç miþ yýl lar da yap týk la rý ça lýþ ma la rýn mey ve le ri ni ver me ye baþ la - dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye de cid dî bir mar ka bi lin - ci nin o luþ tu ðu nu söy le di. Tür ki ye nin ge rek mar ka ge rek se de pa tent baþ vu ru la rýn da Av ru pa da ö - nem li sa yý la ra u laþ tý ðý ný di le ge ti ren A san, 2009 yý - lýn da Av ru pa da mar ka baþ vu ru su a la nýn da Al - man ya nýn ar dýn dan ü çün cü o lan Tür ki ye nin 2010 da bu ül ke yi ge ri de bý ra ka rak i kin ci sý ra ya yük sel di ði ni ha týr lat tý. El de e di len ba þa rý ü ze ri ne 2011 yý lý i çin he def o la rak 100 bin baþ vu ru sý ný rý ný ge çe rek mar ka a la nýn da Av ru pa bi rin ci si ol ma yý be lir le dik le ri ni ak ta ran A san, þu bil gi le ri ver di: Mar ka baþ vu ru la rý ge çen yý lýn ilk 6 a yýn da bir ön - ce ki yýl la ký yas la yüz de 28 ar ta rak 54 bi ni bul du - ðun da be lir le di ði miz he de fe u la þa ca ðý mý za i nan cý - mýz da ha da art tý. Ge çen yýl so nu i ti ba riy le yak la þýk 120 bin mar ka baþ vu ru suy la Tür ki ye, Fran sa yý ge - ri de bý ra ka rak ilk kez Av ru pa bi rin ci si ol du. Bu so - nuç la mar ka da baþ vu ru sa yý sý ge çen yýl ön ce ki yý la gö re yüz de 41 art tý. El de et ti ði miz bu ba þa rý mar - ka laþ ma da doð ru yol da i ler len di ði ni gös te ri yor. Ya ban cý lar dan gay ri men ku le 2 mil yar do lar ntür KÝYE YE 2011 yý lýn da ge len 15 mil yar 732 mil yon do lar lýk doð ru dan ya ban cý ya tý rým la rýn 2 mil yar 13 mil yon do la rý gay ri men kul sek tö rü ne ya pýl dý. U lus la ra ra sý Doð ru dan Ya tý rým Ve ri le ri Bül te ni nden der le nen bil gi le re gö re, Tür ki ye ye, 2011 yý lý A ra lýk a yýn da 3 mil yar 328 mil yon do lar dü ze yin de u lus la ra ra sý doð ru dan ya tý rým gi ri þi (fi i li gi riþ/net) ger çek leþ ti. U lus la ra ra sý ya tý rým cý la rýn Tür ki ye de ki ye ni ve ya mev cut þir ket le ri i le iþ ti rak et tik le ri yer li ser ma ye li þir ket ler de ki or tak lýk pay la - rý na i liþ kin trans fer le ri i çe ren ser ma ye gi ri þi, 2011 A ra lýk a yýn da 3 mil yar 344 mil yon do lar ol du. Ser - ma ye gi ri þi nin 1 mil yar 474 mil yon do la rý i ma lat sek tö rü ne, 1 mil yar 471 mil yon do la rý e lek trik, gaz ve su sek tö rü ne gel di. Tür ki ye ye, 3 mil yar 343 mil - yon do lar o lan na kit ser ma ye gi ri þi nin yüz de 40 ýn - dan faz la sý na denk ge len 1 mil yar 349 mil yon do - lar lýk bö lü mü As ya ül ke le rin den gel di. An ka ra / a a AB Ti ca ret Ko mis yo nu CCC fab ri ka sý ný zi ya ret et ti nav RU PA Bir li ði Ti ca ret Ko mis yo nu ü ye 12 ül - ke nin kon so los ve ti ca ri a ta þe le ri, Yýl dýz Hol ding ve Da ni mar ka lý Gum link or tak lý ðý i le ku ru lan CCC (Con ti nen tal Con fec ti o nery Com pany) Gý - da nýn Çor lu da ki sa kýz fab ri ka sý ný zi ya ret et ti. 15 Þu bat 2012 Çar þam ba gü nü ger çek le þen zi ya ret te ev sa hip li ði ni Yýl dýz Hol ding Gý da, Ý çe cek, Sa kýz ve Þe ker le me Gru bu Baþ ka ný Meh met Tü tün cü ve CCC Gý da Ge nel Mü dü rü Ce mal E sen yap tý. Zi ya ret te 12 fark lý ül ke den 14 kon so los ve ti ca ri a te þe bu lun du. Av ru pa Bir li ði Dö nem Baþ ka ný Da ni mar ka nýn ön der li ðin de ger çek le þen zi ya re te Av ru pa Bir li ði ne ü ye ül ke ler den A vus tur ya, Bel - çi ka, Çek Cum hu ri ye ti, Da ni mar ka, Ýn gil te re, Ý - tal ya, Lük sem burg, Por te kiz, Ro man ya, Slo vak ya, Slo ven ya ve Yu na nis tan dan tem sil ci ler ka týl dý. Da ni mar ka Baþ kon so lo su Sø ren Ro ben ha gen, or - tak lýk lar ko nu sun da ba þa rý lý bir ör nek ol ma sý se - be biy le CCC yi zi ya ret et tik le ri ni be lirt ti. Tür ki - ye nin ya ban cý ya tý rým cý i çin el ve riþ li bir or tam sun du ðu nun al tý ný çi zen Meh met Tü tün cü, ko - mis yon ü ye le ri ni ya tý rým im kan la rý ko nu sun da bil gi len di ril di. Ýs tan bul / Ye ni As ya

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Dar be ü rü nü ka nun lar VE SA YET re ji mi nin ge ri le til me si sü re cin de a zým san ma sý ka dir þi nas lýk ol ma ya cak bir i ler le me mev cut, bu na kuþ ku yok a ma bu hu ku ki ya pýy la o lum lu ge liþ me le rin bir sý ný rý var, hat ta sü reç bü yük bir hýz la ge ri ye de gi de bi lir, bu nu i yi gö re lim. Ýn ter net ten ba ký yo rum, MÝT Ka nu nu 1 Ka sým 1983 de ka bul e dil miþ; baþ ka bir i fa dey le Ke nan Ev ren yö ne ti mi Baþ ba kan lý ðý Ö zal a dev ret me den (15 A ra lýk 1983) yak la þýk bir bu çuk ay ön ce. Týp ký KKTC nin 15 Ka sým 1983 de, Ö zal dan tam bir ay ön ce, yan gýn dan mal ka çý rýr ca sý na ku rul du ðu gi bi; bu ra ya bir mim ko ya lým, MÝT Ka nu nu Ke nan Ev ren ik ti da rýn da, 12 Ey lül dik ta tör lü ðü hâ lâ res men sü rer ken çý ka rýl mýþ. Tür ki ye nin yü rür lük te ki yak la þýk tüm ki lit ka nun la rýi as ke ri dar be dö nem le rin de çý ka rýl mýþ; ve sa yet re ji mi nin ö zü nü de bu as ke ri dar be ka nun la rý o luþ tu ru yor, bu ya sa lar nor mal dö nem ler de tü müy le ye ni den ya pýl ma dýk ça da ve sa yet re ji mi nin ka lý cý bir bi çim de ge ri le til me si im kân sýz. A na ya sa nýn yü rür lü ðe gi riþ ta ri hi 7 Ka sým 1982, ya ni Ke nan Pa þa nýn bü tün gü cüy le e sip, gür le di ði bir ta rih; bu A na ya sa yü rür lük te i ken ve sa ye tin ge ri le til di ði ni söy le mek ne ka dar ger çek çi? Ül ke miz de i ki te mel ve sa yet ku ru mu mev cut: as ke ri ye ve e ði tim; ba ka lým bu i ki te mel ve sa yet ku ru mu nun te mel ya sa la rý ne za man çýk mýþ lar? Sis te mi miz de çift baþ lý yar gý di ye bir a nor mal lik var; As ke ri Yar gý tay (?) Ka nu nu nun yü rür lü ðe gi riþ ta ri hi 27 Ha zi ran 1972, ya ni 12 Mart dar be si nin en ber bat gün le ri. As ke ri Yük sek Ý da re Mah ke me si (As ke ri Da nýþ tay?) Ka nu nu nun yü rür lü ðe gi riþ ta ri hi i se 20 Tem muz 1972, Kürt hal ký na pro vo kas yon O LA YIN si ya si bo yu tu var, hu ku ki bo yu tu var. Yar gý nýn ça lýþ ma sý nýn yü rüt me ta ra fýn dan tý kan ma sý ya da a çýl ma sý a çý sýn dan bak tý ðý mýz za man il ke sel o la rak söy le ne cek þey ler var. Dev le tin ken di a dam la rý ný ko ru ma ya al ma sý a çý sýn dan bak tý ðý mýz da sa vun ma mýz ge re ken il ke ler var. (...) Kar þý kar þý ya ol du ðu muz kriz, gün ler dir bü tün bu a çý lar dan tar tý þý lý yor, ir de le ni yor. A ma hiç ba kýl ma yan, hiç dik ka te a lýn ma yan bir baþ ka bo yu tu da ha var bu o la yýn: Bü tün bu o lan bi ten ler, or ta ya sa çý lan ol gu lar ve id di a lar kar þý sýn da Kürt ler ne his se di yor? Öy le ya; bü tün bu kriz ö zün de Kürt me se le si et ra fýn da dö nü yor di yo ruz. Ba zý MÝT men sup la rý ak la zi yan ey lem le ri ni KCK i çin de ger çek leþ tir miþ ler. MÝT in PKK yla yü rüt tü ðü gö rüþ me ler de se niz, bü tün Kürt hal ký nýn ka de ri ni ya kýn dan il gi len di ri yor. Öy ley se, bu kriz den MÝT na sýl et ki le nir, yar gý na sýl et ki le nir, hü kü met na sýl et ki le nir, mu ha le fet na sýl et ki le nir, Gü len Ce ma a ti na sýl et ki le nir, Er ge ne kon da va sý na sýl et ki le nir di ye tar tý þýp du rur ken, bir de Kürt hal ký na sýl et ki le nir; o ku yup iz le dik le ri kar þý sýn da ne ler his se der di ye dü þün mek ge rek mez mi? OS MAN LI DAN BU YA NA... Me se la, Van da PKK kýr sa lý i çin e le man top la yýp da ða gön de ren ve 20 ki þi nin ör gü te ka týl ma sý ný sað la yan KCK lý nýn MÝT e le ma ný çýk ma sý kar þý sýn da, o 20 gen cin an ne ba ba sý ve ço cuk la rý ný da ða kap týr mak tan kor kan bü tün an ne ba ba lar, o ço cuk la rýn PKK de ðil dev let ta ra fýn dan kan dý rý lýp ö lü me gön de ril di ði ger çe ði kar þý sýn da ne his se der? Mer sin de on lar ca ey le min dü zen le yi ci si o lan ve bir çok te rör ey le mi ne ka rý þan KCK so rum lu su nun MÝT e le ma ný çýk ma sý kar þý sýn da, o ey lem ler yü zün den ba cak ka dar ço cuk la rý gö zal tý na a lý nan, tu tuk la nan, fiþ le nen ya da ya ra la nan a i le ler dev le te kar þý ne gi bi duy gu lar du yar? Kürt le re yýl lar dýr KCK nýn ne ka dar Kürt düþ ma ný bir ör güt ol du ðu nu an la tan dev le tin as lýn da KCK yý ken di el le riy le kur du ðu nu öð ren mek na sýl bir trav ma et ki si ya par Kürt ler ü ze rin de? Ba rý þa su sa mýþ mil yon lar ca Kürt, MÝT in PKK yla yap tý ðý gö rüþ me le ri ne fe si ni ke sip bü yük bir u mut la iz ler ken, MÝT in as lýn da Ö ca lan ýn halk sa va þý baþ la týn ta li ma tý ný Kan dil e ta þý dý ðý ný öð ren di ðin de ne his se der? Bü tün bu gö rüþ me le rin a ma cý nýn PKK yý se çim son ra sý na ka dar o ya la mak tan baþ ka bir þey ol ma dý ðý ný fark et ti ðin de ne dü þü nür? Ve ya rýn ö bür gün U lu de re de ki kat li a mýn ar dýn dan da MÝT çý kar sa, kim na sýl baþ e der bu nun Kürt ler a ra sýn da ya ra ta ca ðý yý ký cý et kiy le? Os man lý dan bu ya na ol du ðu gi bi, dev le tin yi ne o yun i çin de o yun tez gâh la dý ðý ný, ken di si ni bir ke re da ha kan dýr dý ðý ný dü þün mez mi? Yi ne dev le tin o yu nu na gel dim. Bu de fa dü rüst dav ra na ca ðý na gü ven mek le ne bü yük ha ta yap tým di ye piþ man o lup diz le ri ni döv mez mi? Þu ra sý a çýk ki, KCK i çi ne sý zan MÝT, gi riþ ti ði kir li o yun lar la sa de ce KCK yý de ðil, Kürt hal ký ný da pro vo ke et miþ tir. Bu ör gü te ya kýn lýk du yan, ke nar dan sem pa tiy le iz le yen ya da kit le ey lem le ri ne ka tý lan yüz ler ce gen ci de pro vo ke et miþ tir. MÝT kri zi do la yý sýy la ya pý lan za rar-zi yan he sap la rýn da a sýl ka a le a lýn ma sý ge re ken za rar da bu ra da dýr iþ te. Oy sa Kürt me se le si nin çö zü mü nün a nah ta rý, gü ven te sis et mek ti. Bi rin ci ve en kri tik me se le Kürt ler in dev le tin de ðiþ ti ði ne, ar týk dev le te gü ve ne bi le cek le ri ni sað la mak tý. Oy sa bu ya þa nan lar, dev le tin Os man lý dan bu ya na sü re ge len hi le ye, hur da ya, pro vo kas yo na, giz li pa zar lýk la ra, böl ve yö net po li ti ka la rý na da ya nan çiz gi si nin bir tür lü de ði þe me di ði ni bir de fa da ha or ta ya koy du ve Kürt ler in ta ri hi gü ven siz li ði ni dep reþ tir di. Bun dan son ra Kürt so ru nu nu çöz me ye kal ký þan lar MÝT in ver di ði bu gü ven e roz yo nu nu na sýl ta mir e de cek ler, bil mi yo rum. Gü lay Gök türk, Bu gün, 17 Þu bat 2012 ya ni yi ne ay ný 12 Mart ýn çok ka ran lýk gün le rin den bi ri si. TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nu ve bu Ka nu nun dar be le re gü ya hu ku ki ze min ha zýr la yan ün lü 35. Mad de si ni bil me ye ni miz var mý? TSK Ýç Hiz met Ka nu nu da 10 O cak 1961 de ya ni baþ ka bir as ke ri dar be nin, bir Baþ ba kan, i ki Ba kan a san 27 Ma yýs dar be si nin en kor kunç gün le rin de yü rür lü ðe gir miþ. Ge le lim i kin ci ö nem li ve sa yet ku ru mu o lan e ði ti me. Türkiye nin yürürlükteki yaklaþýk tüm kilit kanunlarý askeri darbe dönemlerinde çýkarýlmýþ; vesayet rejiminin özünü de bu askeri darbe kanunlarý oluþturuyor. Yük se köð re ti mi cen de re ye al mýþ YÖK Ka nu nu nun çý ký þý 6 Ka sým 1981, Ke nan Ev ren dik ta tör lü ðü nün en ka ran lýk gün le ri. Me se le nin bir de Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ya ný var; e ði ti mi baþ ka bir cen de re ye a lan bu Ka nu nun da yü rür lü ðe gi ri þi 24 Ha zi ran 1973 ya ni 12 Mart dar be gün le ri. Ak lý ma kim se nin ü ze rin de pek dur ma dý ðý Ýl ler Ý da re si Ka nu nu ge li yor; çok ö nem li bir ka nun ve yü rür lü ðe gi riþ ta ri hi, il ginç tir, 18 Ha zi ran 1949, ya ni çok par ti li sis te me MÝT ka nu nun da de ði þik lik tar týþ ma sý yi ne si ya si po zis yon lar ü ze rin den ya pýl dý. MÝT men sup la rý na ge ti ri len ek ko ru ma, za ten va ro lan baþ ba kan iz ni nin ö zel yet ki li yar gý i çin de ge çer li ol ma sýy la sað la na cak. Bu tar týþ ma da be lir ti len sa kat lýk ö zel yet ki li yar gý nýn var lý ðý dýr. Böy le bir ö zel yet ki sis te mi nin ge ti ril me si nin ne de ni do ðal yar gý nýn iþ le yi þin de ki a rý za lar dýr. Ya vaþ lý ðý, den ge siz li ði, tu tar sýz lý ðý i le bir lik te dev le ti ko ru ma yý a sýl gö re vi o la rak be nim se miþ ve bu na gö re ça lý þan bir yar gý dü ze ni ni de ðiþ tir mek i çin hiç bir þey ya pýl ma yýn ca ba zý ko nu lar da so nuç a la bil mek i çin yi ne o la ða nüs tü yar gý sis te mi ge ti ril miþ tir. «««Te mel de ki bu sa kat lý ðýn ya nýn da bir baþ ka sa kat lýk; ay ný dev le ti ko ru ma man tý ðýn dan kay nak la nan bir sa kat lýk ü ze rin de faz la du rul ma dý. Prof. Sa mi Sel çuk, dün kü Ra di kal de ya yýn la nan, Baþ ba kan a mek tup o la rak yaz dý ðý ya zý da bu sa kat lý ðý or ta ya koy du. Çað daþ hu kuk man tý ðýn da ye ri ol ma yan sa kat lýk, dev le ti ko ru ma man tý ðý nýn u zan tý sý o lan dev let me mu ru nu ko ru ma sis te mi dir de, Os man lý nýn da ðýl ma sü re ci baþ la dý ðýn da, bü tün so run lar la ba þa çý ka bil mek i çin dev let me mur la rý nýn, ta bii ki e sas o la rak as ker ve po li sin ra hat ha re ket et me si i çin ön ce bir ni zam na me, son ra da Me mu rin Mu ha ke ma tý Hak kýn da Ka nun çý ka rýl mýþ týr. Böy le ce dev let me mur la rý nýn gö rev le riy le il gi li suç lar dan ko vuþ tu rul ma sý, yar gý lan ma sý yü rüt me nin iz ni ne bað lan mýþ týr. O dö nem de bu ka nu na ih ti yaç du yul ma sý nýn te mel ne de ni de mil li yet çi et ki ler al týn da ki et nik top lu luk la rýn ü ze ri ne git tik le rin de gü ven lik güç le ri nin ra hat dav ran ma la rý ný sað la mak týr. Bir ka mu gö rev li si nin gö re vi ni ya par ken suç (...)Dü þü ne bi li yor mu su nuz? Da ha doð ru düz gün ne fes a la bi le cek du rum da bi le de ði liz a ma ik ti dar kav ga sý na tu tu þu yo ruz! Ka vu ru cu kýþ mev si mi nde ba þý mý za ge le bi le cek he lâ ket se be bi ol ma ya ye te cek en bü yük fe lâ ket bu! Oy sa ik ti dar ýn ken di si fit ne dir / im ti han dýr. A kil a dam la rýn, in san la ra, a man gö zü nü zü ik ti dar hýr sý bü rü me sin! di ye çað rý da bu lun ma la rý ge re kir ken, ma dem kül fet ler pay la þýl dý, ik ti dar da pay la þýl sýn çað rý sýn da bu lun ma la rý, far kýn da ol ma dan da ha bü yük fit ne le re da ve ti ye çý kar mak týr ve bu, ne re le re sav ru la bi le ce ði mi zin ür per ti ci bir ha ber ci si dir. Fe lâ ket tel lal lý ðý mý ya pý yo rum? Ne mü na se bet! A sýl fe lâ ke te dik kat çe ki yo rum. Me se le, gö rü nüþ te, MÝT-Yar gý-em ni yet kav ga sý dýr; a ma ger çek te, Müs lü man la rýn, her tür ik ti dar bi çi miy le, se kü le rizm le, dün ye vî leþ me hýr sýy la ve ih ti ra sýy la im ti ha ný dýr; da ha sý, kü re sel dü zen baz la rýn tu za ðý na düþ me le ri dir. Üs te lik de hiç bir me se le, Ýs lâ mî bir çer çe ve de hal le dil me miþ ken; bi zim bu ül ke ye ve bu dün ya ya Müs lü man lar o la rak ne/ler su na bi le ce ði miz me se le si, hat ta te mel va ro luþ so run la rý mýz ü ze rin de dik ka te de ðer hiç bir zih nî ça ba or ta ya ko nul/a/ma mýþ ken. «««Bu tür zor za man lar da, ýs rar la ve yýl ma dan ha ki ka tin i zi ni sür mek, i ki çap raz a teþ a ra sýn da kal mak de mek! Hiç u mu rum da de ðil, fe ra set ve ba si ret ký lý cý ný ku þan mýþ bi ri o la rak. Zi ra Ha ki kat, bu tür be del ler ö de ne bil di ði, ya la ka lýk la ra prim ve ril me di ði za man yü zü nü gös te re bi lir ve hak e di le bi lir an cak! geç me den tam bir se ne ön ce. An la þý lan tek par ti re ji mi i yi (!) bir ön gö rü i le de mok ra si den bir se ne ön ce i çiþ le ri ni bo yun du ru ða al ma yý u nut ma mýþ; i þin il gin ci bu ya sa nýn alt mýþ kü sür se ne dir ha la de ðiþ me miþ, de ðiþ ti ril me miþ ol ma sý. TRT Ka nu nu yi ne 11 Ka sým 1983 ta rih li Ke nan Pa þa Ka nu nu; Si ya si Par ti ler Ka nu nu 24 Ni san 1983 ta rih li ya ni 12 Ey lül dö ne mi Ka nu nu, Mil let ve ki li Se çim Ka nu nu 10 Ha zi ran 1983 ta rih li yi ne 12 Ey lül dö ne mi Ka nu nu, Se çim le rin Te mel Hü küm le ri Ka nu nu 2 Ma yýs 1961 ta rih li ya ni 27 Ma yýs ih ti la li Ka nu nu, TBMM Ýç Tü zü ðü bi le 5 Mart 1973 ta rih li ya ni 12 Mart dar be si ü rü nü. Bu sa týr la rýn ya za rý AK Par ti ik ti da rý ný ve bu gü ne dek yap týk la rý ný o lum lu an lam da çok ö nem se yen, cid di ye a lan, bü yük öl çü de de yap ma dýk la rý ný, ek sik yap týk la rý ný e leþ ti ren bi ri si. (...) An cak, ve sa yet sis te mi nin ger çek ten ge ri le til me si Yük sek As ke ri Þu ra (YAÞ) top lan tý la rýn da Baþ ba kan ýn, ma sa nýn ba þýn da tek ba þý na o tur ma sý i le, sim ge sel o la rak ö nem li ol mak la bir lik te, sý nýr lý ol ma ma lý; YAÞ Ka nu nu da 26 Tem muz 1972 ta rih li ya ni bir 12 Mart as ke ri dar be gün le ri ka nu nu. AK Par ti yi bek le yen te mel gö rev, baþ ta A na ya sa ol mak ü ze re tüm bu as ke ri dar be gün le ri ka nun la rý ný çö pe a týp ye ri ne ye ni le ri ni, da ha ev ren sel an lam da hu ku ki le ri ni yap mak. Ben, bir yurt taþ o la rak, ar týk as ke ri dar be ya sa la rýy la yö ne til mek is te mi yo rum. De mok ra si ne za man te mel ka nun la rý, u cun dan de ðiþ tir mek de ðil, tü müy le ye ni den yap ma ya baþ la ya cak? E ser Ka ra kaþ, Star, 17 Þu bat 2012 Sa kat lýk ko ru ma sis te min de iþ le yip iþ le me di ði nin tes pi ti böy le ce yar gý nýn e lin den a lýn mýþ, yü rüt me ye ve ril miþ tir. «««Bu ka nun 1872 den bu ya na çe þit li de ði þik lik le re uð ra mak la bir lik te hâ len ge çer li dir. Ve Dev le ti ko ru mak i çin me mu ru nu ko ru mak man tý ðý hâ lâ ge çer li o lup da ken di si ni me de ni dün ya nýn ü ye si o la rak ni te le yen tek ül ke de her hal de Tür ki ye dir. Sa mi Sel çuk, Tür ki ye nin hu kuk hâ li nin Bel çi ka dan 181, Bo liv ya dan 151, Fran sa dan 142 yýl ge ri de ol du ðu nu bu ký yas la ma ya gö re söy lü yor. A dý ný Devleti korumak için memuruna özel koruma saðlamak demek, memurun bazý þartlarda kanunlarýn dýþýna çýkabileceðini kabul etmek demektir. ver di ði bu üç ül ke de me mu ru ko ru ma ka nun la rý be lirt ti ði ka dar yýl ön ce sin de so na er miþ tir. Dev le ti ko ru mak i çin me mu ru na ö zel ko ru ma sað la mak de mek, za ten dev le tin, do la yý sýy la da me mu ru nun ba zý þart lar da ka nun la rýn dý þý na çý ka bi le ce ði ni ka bul et mek de mek tir. Hâ lâ ken di du ru mu mu zun hu kuk dev le ti çer çe ve si i çin de ol du ðu nu sa ný yo ruz ve sis te min te me lin de ki va him man týk ge ri li ði ni gi der mek i çin hiç bir þey yap mý yo ruz. O kay Gö nen sin, Va tan, 17 Þu bat 2012 Ýk ti dar im ti ha ný A dým la rý mý zý bir kaç a dým son ra sý ný dü þü ne rek at mak ve a sýl he de fe, Ha ki kat e ki lit len mek zo run da yýz çün kü. «««Gör mü yor mu su nuz? Ýs lâm dün ya sý, sö mür ge ci le rin bý rak tý ðý so run lar la bo ðu þu yor hâ lâ. Ve sö mür ge ci le rin, top rak la rý mýz dan de fo lup git me le ri, ya kýn dýr... Bü tün kat mer len miþ, dað gi bi yý ðýl mýþ, de vâ sâ so run la rýy la bir lik te bi ze ka la cak bu coð raf ya! Fa kat gö rü nen o ki, hiç bir þe ye ha zýr/lýk lý de ði liz! Üs te lik de, kü re sel zor ba lýk dü ze ni nin çark la rý ný na sýl da ha i yi iþ le te bi li riz in kav ga sý ný ve ri yo ruz!(...) «««Müs lü man grup la rýn, ha re ket le rin, ce ma at le rin sö mür ge ci lik son ra sý dö ne me i liþ kin cid dî bir ha zýr lýk la rý yok. Hâ lâ kü re sel sis te min pro je le ri ni uy gu la mak la meþ gul ler ve bu nun kav ga sý ný ve ri yor lar, üs tü ne üst lük de! Tý ka nan kü re sel sis te min, in san lý ðýn ö nün de ki tek se çe nek (Ba ud ril lard) o la rak gör dü ðü Ýs lâm ýn ye ni den ta rih ya pa cak bir ak tör ko nu mu na ge le bil me si ni ön le mek a ma cýy la çok yön lü o pe ras yon la rý dev re ye gir dir di ði ve ye ni bir dün ya nýn ku rul ma sý sü re cin de, de rin ta ri hî tec rü be mi zi e sas lý bir me de ni yet fik riy le ha re ke te ge çi re bi le ce ði mi zin kü çük de ol sa i puç la rý ný su na bil di ði miz i çin bü tün dün ya nýn bi ze bak tý ðý bir za man di li min de, Müs lü man la rýn me se le si, kü re sel sis te min çark la rý ný da ha i yi dön dü re cek bir ik ti dar kav ga sý ver mek o la bi lir mi? Yu suf Kap lan, Ye ni Þa fak, 17 Þu bat 2012 MEHMED BOYACIOÐLU Okul lar dan Mil lî Gü ven lik Der si nin ge le cek öð re tim yý lýn dan i ti ba ren kal dý rý la cak ol ma sý ba zý tar týþ ma la rý da be ra be rin de ge tir di. Ka ra ra o lum lu bak mak la bir lik te, i ti raz la rý ný baþ ka yön ler den sür dü ren ke sim ler de var. Dik ka ti mi çe ken, sol li be ral ler di ye bi le ce ði miz ya zar la rýn dü þün ce le ri. On la ra gö re, na sýl Mil lî Gü ven lik Der si fa þiz mi bes li yor i se, zo run lu din der si de di nî bað naz lý ðý bes ler. Bi ri le ri de Din dar lar ken di de ðer le ri nin dev let büt çe sin den öð re til me si ko lay cý lý ðý na düþ me me li ler fik ri ni dil len di ri yor. Ya pý lan i ti raz lar, mo da de yim le, em pa ti ya par sak ga yet an la þý lýr dýr. An cak, bu, þu ko nu lar da çe kin ce le ri mi di le ge tir me me en gel de ðil dir: Ön ce lik le, bu der si li se le re zo run lu o la rak ko yan 12 Ey lül ge ne ral le ri, hem bu der sin i çi ni bo þalt mak i çin el le rin den ge len li yap tý lar, hem de, bu ders i le, si lâh zo ruy la yap týr dýk la rý ve ka bul et tir dik le ri a na ya sa ya meþ ru i yet ka zan dýr mak is te di ler. Ve bu nu ya par ken, mu te ber hiç bir Sün nî â li me de da nýþ ma mýþ lar, bu hu sus ta Sün nî ler den o lu þan bir þû râ mu ra da top la ma mýþ lar dýr. Bu yüz den de bu ki tap lar hiç bir za man Sün nî i ti kat ve i ba det il mi ha li ol ma mýþ týr. Tür ki ye de din dar lý ðýn göz le gö rü lür hal de ar tý þý nýn 1980 li yýl la ra denk gel me si nin, o kul lar da ki zo run lu din der siy le a lâ ka sý yok tur. Ak si ne, bu ül ke de din dar lý ðýn yük se li þi ge nel de ce ma at le rin teþ kil et ti ði gö nül lü ku ru luþ la rýn, ö zel de Nûr ta le be le ri nin gay re ti so nu cu ger çek leþ miþ tir. Da ha da ö nem li si, baþ ka la rý na say gý, di ðer in an la yý þý na ta ham mül, bu ül ke de ve di ðer Ýs lâm di yar la rýn da, Sün ni Ýs lâm ýn da ha i yi öð re til di ði dö nem ler de, la ik li ðin a na ya sa ku ra lý ol du ðu dö nem de kin den çok da ha i le ri i di. Ka dý köy de ki, Þiþ li de ki, Kay se ri de ki, An tak ya da ki, Bey rut ta ki ve Ýs ken de ri ye de ki ki li se ve hav ra la rýn var lý ðý bu na de lil dir. Ay rý ca, CHP i ca dý o lan bir der sin kal dý rýl ma sýn da, þah sen ben bir sa kýn ca gör mem. A ma bu nun la, dev le tin halk na za rýn da ki meþ rû i ye ti nin na sýl sor gu la na bi lir ha le ge le ce ði ni la ik ler dü þün sün ve o na gö re dav ran sýn lar. Þim di, baþ ta ki em pa ti hal ka sý ný bi raz ge niþ le te lim di ler se niz. Bir ke re pi ya sa e ko no mi si, har ca ma, he men har ca ma, çok har ca ma, â ný ya þa ma, er te le me den ya þa ma, is te di ði ni is te di ði yer de yap ma, ken di ni ger çek leþ tir me, bu nu ya par ken ge re kir se baþ ka la rý ný ez me, bu þe kil de do yum sað la ma gi bi li be ral de ðer ler ge rek o kul lar da, ge rek se di ðer or tam lar da hep öð re ti lip du ru yor. Mil yon la rýn, dev let büt çe si, be nim in sa ný mýn ver gi siy le denk le nen dev let büt çe si, bu be nim de ðer ver me di ðim de ðer ler i öð re tir ken ni ye kul la ný lý yor de me hak ký yok mu? Bu i ti ra za þun la rý da i la ve e de bi li riz: Kü re mi zin boþ luk ta, ken di ken di ne dö nüp dur du ðu nu söy le yen coð raf ya cý is te me yen ler o la maz mý? Bir ül ke nin genç nü fu su nu, o nun kal kýn ma sý nýn ö nün de en gel o la rak gö ren bir coð raf ya ki ta bý ný is te me yen yok mu dur? Da ha min na cýk e li i le ka lem kul lan mak ta zor la nan öð ren ci ye Ýþ te bü yük A ta türk! fi þi ni yaz dý ran bir Mil lî E ði ti me i ti raz la rý yok mu dur in san la rýn? Ýl köð re tim bi rin ci sý nýf tan ü ni ver si te so na ka dar, bir fa ni nin yap týk la rý ný tek rar la yýp dur mak han gi ras yo nel ve pe da go jik man týk la i zah e di lir? Ke ma list ler ken di fi kir le ri ni dev let büt çe si ni kul la na rak yay ma ve ya þat ma hak ký na sa hip ler mi? Ta ri hi Av ru pa mer kez ci (e u ro cen tric) bir an la yýþ la e le a lan ta rih çi den hoþ lan ma yan la rýn çýk ma sý nor mal de ðil mi? Av ru pa in sa ný ný gö tür dük le ri Zo run lu ders ler ve em pa ti nok ta bel li i ken, o ra dan çý kan fi lo zof la rýn söy le dik le ri nin de ðiþ mez doð ru lar o la rak an la týl dý ðý ders le ri is te me yen öð ren ci ve ya ve li nin bu lu na bi le ce ði ni ye dü þü nül mez? A to mun i çin de ki par ça cýk la rýn te sa dü fen dö nüp dur du ðu nu an la tan bir kim ya ki ta býn dan hoþ lan ma yan lar o la bi le ce ði ni dü þü nen yok mu dur a ra mýz da? Bi yo lo ji de, kâ i nat ta ki ha di se le rin do ðal sü reç ler den ge çe rek o luþ tu ðu nu söy le yen bir bi yo lo ji ki ta býn dan çok mu mem nun dur in sa ný mýz? Kal dý ki, hiç bir o kul ve müf re dat, i çin de bu lun du ðu top lu mun de ðer le rin den ta ma men ste ril de ðil dir. Ya ni Ja pon ya da ki müf re dat Bu dizm i, Ýn gil te re de ki Ang li kan ki li se si ni, Ý tal ya da ki Ka to lik li ði dýþ la ya maz. E ðer ve ri le cek ders ler baþ tan so na, yüz ler ce ma ki ne nin na sýl ya pýl dý ðý ný ve ça lýþ tý ðý ný öð re ten tek nik ders ler zin ci ri ol say dý, top lu mun te mel de ðer le ri nin müf re da ta yan sý ma sý ný ga rip kar þý la yan lar bel ki hak lý o la bi lir ler di. Öy le de ðil se, e ði ti min de ðer ler den bü tü nüy le a rýn mýþ ol ma sý ke sin lik le dü þü nü le mez. Zi ra o kul lar bu lun duk la rý top lu mun de ðer le ri nin ge le cek ne sil le re ta þýn ma sý ný te mel fonk si yon la rý a ra sýn da gö ren ku ru luþ lar dýr. Me se la, gün lük gü neþ lik bir E ge ba ha rýn da, bir sý ný fýn lam ba la rý nýn bo þu bo þu na yan dý ðý ný gö ren ve Sön dü rür mü sün bu lam ba yý; is raf týr, gü nah týr, çün kü e lek trik ni me ti bi ze Al lah ýn di ðer e ma net le ri gi bi bir e ma net tir di yen bir öð ret me ni, bel li bir di nin de ðer le ri ni ve ri yor di ye hap se mi at mak ge re kir? Dr. Se nai De mir ci dos tu mun, bi lim de ta raf sýz lý ðýn müm kün ol ma dý ðý sa de din de ver di ði en fes ör nek te ol du ðu gi bi, si ze he di ye o la rak ge ti ril miþ bir gü lü ta raf sýz o la rak an lat ma nýz müm kün de ðil dir. Ya si ze o nu he di ye e de nin a dý ný zik re de cek si niz, ya da gü lün va sýf la rý ný söy le yip, öy le ce bý ra ka cak ve he di ye o la rak ge ti re ni gör mez den ge le cek si niz. Ya ni de ðer ler den ba ðým sýz, top lu mun de ðer le ri ni hiç he sa ba kat ma yan, öð ren ci kit le si ne a de ta ku ru la cak ve bir þey ler öð re ti le cek ro bot lar na za rýy la ba kan bir e ði tim ol maz. Ni te kim bir dö nem ça lýþ tý ðým bir Frenk e lin de de bu nu gör müþ ve Din Der si i le il gi li o la rak An ka ra ya gön der di ðim ra po run bir kýs mýn da þu sa týr la ra yer ver miþ tim: Bu müf re dat [ya ni Re li gi o us E du ca ti on (Din E ði ti mi) müf re da tý] Ýn gil te re de di ðer din le rin öð re ti le ri nin ve uy gu la ma la rý nýn var lý ðý ný göz ö nü ne al mak la bir lik te, ül ke de e sas o la rak H ris ti yan la rýn bu lun du ðu ger çe ði ne gö re dav ran mak du ru mun da dýr. Bu na gö re, Tür ki ye de ki müf re dat bu ül ke de ki ço ðun lu ðun Müs lü man ol du ðu nu göz ar dý et me mek ge rek tir. So nuç o la rak, bir siz den bir biz den he sa bý i le kal dý rý la cak bir i ki ders i le Mil lî E ði tim de ki müf re dat so ru nu çö zü le mez. O za man, la ik dev le tin ö nün de i ki yol var dýr: Ya, bu ül ke ço ðun lu ðu nun Müs lü man ol du ðu nu na za ra a la rak bir de mok ra tik e ði tim sis te mi ni yü rür lü ðe ko ya cak týr. O za man dün ya nýn ve i çin de ki le rin o lu þu mu nu Al lah a ve ren öð ret men de sor gu lan ma ya cak týr, bun la rý te sa dü fe ve ren ders ki ta bý da. Öð ren ci yi Cem E vi ne gö tü re ne de ses çý ka rýl ma ya cak týr, ca mi ye da vet e de ne de. La u san ne a gö re, Ki li se O ku lun da, Üç le me yi an la ta nýn sor gu la ma dý ðý gi bi. Ya da, tek nik dev let ta ný mý na ya ký þýr þe kil de, e ði tim a la nýn da bir kaç kýr mý zý çiz gi be lir le yip, ge ri si ni ta ma men ö zel sek tö re, gö nül lü te þeb büs le re terk e de cek tir. O za man dev le te ne mi yap mak ka la cak týr? E sas i þi ni; ver gi top la mak ve as ker ye tiþ tir mek

12 12 Y AÝLE - SAÐLIK KA RIN AÐ RISI DE YÝP GEÇ ME YÝN ÇO CUK LUK dö ne min de çok sýk kar þý la þý lan ka rýn að rý la rý nýn, te da vi e dil me di ði tak dir de ha ya týn i le ri ki dö nem le rin de ö nem li so run la ra yol a ça bi le cek has ta lýk la rýn ha ber - ci si o la bi le ce ði be lir til di. Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Sa ni ye Gi rit, ka rýn að rý sý nýn, bir has ta lýk ol ma yýp, ka rýn i çi ve ka rýn dý þý ra hat sýz lýk lar dan kay nak la nan bir semp tom ol du ðu nu söy le di. Ço cuk lar da ki ka rýn að rý la rý nýn, ço - ðu cid di ol ma yan ne den le re bað lý ol sa da te da vi sin de a cil gi ri þim ge - rek ti ren cer ra hi has ta lýk lar o la bi le - ce ði ne i þa ret e den Dr. Gi rit, að rý la - rýn, te da vi e dil me di ði tak dir de i le - ri ki dö nem ler de ö nem li so run la ra yol a ça bi le cek has ta lýk la rýn bir ha - ber ci si o la bi le ce ði ne dik kat çek ti. Ka rýn að rý sý nýn, han gi or gan dan kay nak lan dý ðý ko nu sun da ba zý sý - nýf la ma lar kul la nýl dý ðý ný be lir ten Dr. Gi rit, þu bil gi le ri ver di: Ör ne - ðin, ka rýn að rý sý nýn kay na ðý nýn tah - mi ni ko nu sun da ço cu ðun ya þý ö - nem li dir. Að rý, is ter a kut, is ter kro - nik ve ya yi ne le yen ol sun, að rý nýn ne de ni nin be lir len me sin de ço cu - ðun ye ni do ðan, süt ço cu ðu, o kul ön ce si dö nem, o kul ça ðý ve er gen - lik dö ne min de ol ma sý ö nem li bir be lir le yi ci dir. Cer ra hi gi ri þim ge - rek ti ren has ta lýk lar a çý sýn dan a kut að rý lar ir de len di ðin de, ye ni do ðan dö ne min de do ðum sal ge li þim ku - sur la rýn dan kay nak la nan bar sak tý - ka nýk lýk la rý, me kon yum tý ka cý na bað lý bar sak tý ka nýk lý ðý, Hirsc - hprung has ta lý ðý, 2 yaþ ön ce sin de bar sak fý týk laþ ma sý, bar sak ta yer le - þim ku sur la rý na bað lý tý ka nýk lýk lar önp lan da dýr. Dr. Gi rit, be bek lik dö ne mi, o kul ön ce si ve o kul ço - cuk lu ðu i le er gen lik dö ne mi o la rak ka rýn að rý sý ne den le ri ni þöy le ö zet - le di: Be bek ler de en sýk ka rýn að rý sý ne den le ri; gaz san cý sý, gas tro ö zo fa - ge al ref lü has ta lý ðý, süt pro te in a ler - ji si, ba ðýr sak obs trük si yo nu, ka rýn i çin de ki or gan la ra a it ya pý sal a no - ma li ve enf la mas yo nu. Süt ve o kul ço cuk lu ðu dö ne min de ka rýn að rý sý ne den le ri i se sin di rim ve bes len me bo zuk luk la rý, ka býz lýk, is hal, gas tro - ö zo fa ge al ref lü has ta lý ðý, gas trit, ül - ser, ba zý be sin a ler ji le ri, ka rýn i çin - de ki or gan la ra a it enf la ma tu ar has - ta lýk lar, id rar yo lu en fek si yo nu, kur þun ze hir len me si, so lu num yo - lu en fek si yon la rý, ba ðýr sak obs trük - si yo nu, a pan di sit Er gen lik dö ne - min de ka rýn að rý sý ne den le ri o la rak i se sin di rim ve bes len me bo zuk - luk la rý, ka býz lýk, is hal, gas trit, ül ser, ka rýn i çin de ki or gan la ra a it enf la - ma tu ar has ta lýk lar, il ti ha bi bar sak has ta lýk la rý, a pan di sit, ji ne ko lo jik ne den ler, tes tis le re a it so run lar, i - laç kul la ný mý ve psi ko lo jik ne den - le ri sa yan Dr. Gi rit, kro nik ka rýn að rý sý hak kýn da da þu bil gi le ri ver di: Bir bi ri ni iz le yen en az 3 ay bo yun - ca en az ay da bir kez, gün lük ak ti - vi te yi et ki le yen ka rýn að rý sý o la rak ta ným lan mak ta dýr yaþ a ra sý o kul ço cuk la rý nýn yüz de i ni et ki le mek te dir. Yüz de 10 un dan da ha az bir bö lü mü nün or ga nik ne den ler den kay nak lan dý ðý bil di ril - miþ tir. Bur sa / ci han Sos yal fo bi, mad de kul la ný mý ný ar ttý rý yor BA KIR KÖY Prof. Dr. Maz har Os man Ruh Sað lý ðý ve Si nir Has ta lýk la rý E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Baþ he ki - mi Doç. Dr. Er han Kurt, bir çok psi ki yat rik has ta lýk la bir lik te gö rü le bi len sos yal fo bi nin al kol ve mad de kul la ný - mý ný 2-3 kat art týr dý ðý ný bil dir di. Kurt, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sos yal or tam lar da ve ki þi sel per for mans ge rek - ti ren du rum lar da, ba þa rý sýz o la ca ðý, a þa ðý la na ca ðý ve u ta ný la cak þe kil de dav ra na ca ðý na i liþ kin ki þi nin a þý rý ve sü - rek li kor ku duy ma sý nýn sos yal fo bi o la rak ad lan dý rýl dý ðý ný söy le di. Bu yüz den sos yal fo bi si o lan ki þi nin bu tür or tam la ra gir mek ten ka çýn dý ðý ný, gir me di ði ni, gi rer se hu zur suz ol du ðu nu be lir ten Kurt, E ðer kaç ma ve ka çýn - ma dav ra ný þý iþ, ö zel ve sos yal ya þa mý o lum suz et ki li yor sa ki þi ye sos yal fo bi teþ hi si ko nul mak ta dýr bil gi si ne yer ver di. Kurt, has ta lý ðýn be lir ti le ri nin er gen lik dö ne min de baþ la dý ðý ný kay de de rek, þun la rý di le ge tir di: Çar pýn tý, ter le me, ger gin lik, a ðýz ku ru lu ðu, yüz ký zar ma sý ve mi de de ra hat sýz lýk his si en sýk be lir ti le ri dir. Sos yal fo bi si o - lan lar i çin en sý kýn tý ve ri ci dav ra nýþ lar i se, ka la ba lýk ö nün de ko nuþ mak, baþ ka la rýy la bir lik te ye mek ye mek, baþ - ka la rý nýn ö nün de ya zý yaz mak, top lu ta þý ma a raç la rýy la se ya hat tir. Sos yal fo bi nin bir çok psi ki yat rik has ta lýk la bir lik te gö rü le bi le ce ði ni de ak ta ran Kurt, bun la rýn, dep res yon, a go ra fo bi, yay gýn ank si ye te bo zuk lu ðu ol du ðu - nu di le ge tir di. Sos yal fo bi i le al kol ve mad de kul la ný mý 2-3 kat art mak ta dýr. Çün kü ken di ken di ni te da vi e di ci a raç lar o la rak kul la nýl mak ta dýr i fa de si ne de yer ve ren Kurt, bu a lan da ya pý lan a raþ týr ma la rýn, has ta lý ðýn Tür ki - ye ve dün ya da fark lý o ran lar da gö rül dü ðü nü gös ter di ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul / a a Sev gi a i le de baþ lar MUÐ LA NIN Fet hi ye il çe sin de kon fe - rans ve ren e ði tim ci ya zar Veh bi Vak ka soð lu, sa vaþ ya pan ül ke le rin kur tu lu þu nun si lah la de ðil sev giy le o la bi le ce ði ni söy le di. Veh bi Vak ka - soð lu, Gö nül Dos tu Ha ným lar Der - ne ði ta ra fýn dan Ma ra O tel de dü zen - le nen Kalp Sev mek tan Yo rul maz ko nu lu kon fe rans ver di. Sev gi nin ilk öð re nil di ði ye rin in san la rýn ya þa dýk - la rý ev ler ol du ðu na dik kat çe ken Vak ka soð lu, ko nuy la il gi li dü þün ce - le ri ni ka tý lým cý lar la pay laþ tý. Vak ka - soð lu, pek çok ül ke de de vam e den sa vaþ la rýn tek kur tu lu þu nun sev gi do lu yü rek ler de ol du ðu nu ak tar dý. Her tür lü kö tü lü ðün pan ze hi ri nin ÇO CUK GRÝBÝ DÝYE BÝR GRÝP TÜRÜ YOK UZ MAN LAR, ço cuk la rýn gri bi da ha ha fif at - la ta ca ðý yö nün de ki ka na a tin yan lýþ ol du ðu - na dik kat çe ki yor. Ço cuk gri bi di ye ay rý bir has ta lýk yok, ço cuk lar da ye tiþ kin ler le ay ný gri be ya ka la ný yor. di yen Dr. A la at tin Kü - çük de ve ci, Ö zel lik le yaþ la rý kü çük se grip on lar da da ha a ðýr sey re de bi li yor. de di. Me di ca na Sam sun Has ta ne si Ço cuk Has - ta lýk la rý Uz man la rýn dan Dr. A la at tin Kü - çük de ve ci, grip be lir ti le ri gös te ren ço cu - ðu ken di ha li ne bý rak ma nýn teh li ke le - ri ne dik kat çek ti. Ýn san vü cu dun da has ta lýk lar la sa vaþ ma gö re vi nin ba ðý - þýk lýk sis te min de ol du ðu nu i fa de e - den Kü çük de ve ci, Ý ki ya þýn dan kü - çük ço cuk lar da ba ðý þýk lýk sis te mi, ge li - þi mi ni ta mam la ma dý ðý i çin has ta lýk la - ra da ha a çýk týr. Bu, grip i çin de ge - çer li dir. El bet te ki ço cu ðun ge nel sað lý ðý, ba ðý þýk lýk sis te mi nin di ren ci, i yi bes - len miþ o lup ol ma dý ðý gi bi fak tör ler de ço - cuk ta grip has ta lý ðý nýn sey ri ni et ki ler. u ya - rý sýn da bu lun du. sev gi ol du ðu na i þa ret e den Vak ka - soð lu, Sev gi sü rek li kon trol e di le bi - le cek bir þey dir. Mad dî sý kýn tý lar sev - gi le ri et ki le me me li dir. U nut ma ya lým ki sev gi a i le de baþ lar. Bu nun i çin sev - gi nin son ka le si o lan a i le le ri mi ze sa - hip çý ka lým. Ev de ki sev gi o ku lu nun mi ma rý da an ne sý cak lý ðýn da dýr. Keþ - ke ba ba lar da an ne sý cak lý ðý na ka vuþ - sa hiç bir ev lat ge le ce ði i çin en di þe et - mez di. de di. Sev gi mer kez li ço cuk e ði ti mi nin ö zü nün, eþ le rin bir bi ri ni de li ce si ne sev me sin den geç ti ði nin al tý ný çi zen Veh bi Vak ka soð lu, sev - giy le ye ti þen ço cuk la rýn bü yü yün ce ken di le ri ne o lan gü ven le ri nin tam o - la ca ðý ný söy le di. Muð la / ci han Vehbi Vakkasoðlu ÇO CUK GRÝ BÝ FARK LI DE ÐÝL Ço cuk gri bi di ye, yay gýn grip va ka la rý na se bep o lan vi rüs ler ha ri cin de ö zel bir vi rü - sün se bep ol du ðu bir has ta lýk tü rü ol ma dý - ðý nýn al tý ný çi zen Dr. Kü çük de ve ci, Ço cuk - lar da ye tiþ kin le rin ya ka lan dý ðý gri be ya ka la - nýr. di ye ko nuþ tu. Gri bin, ço cuk lar da baþ ka has ta lýk la ra da ka pý a ra la ya ca ðý na de ði nen Kü çük de ve ci, Bron þi te, za tür re e ye, kalp ve be yin il ti ha bý na ne den o la bi lir. Has ta lý ðýn ilk haf ta sý nýn son la rý na doð ru ü ze ri ne bak te ri ek le ne rek, bak te ri ye bað lý za tür re e o lu þa - bi lir. A ðýr ne fes dar lý ðý, kan lý bal gam gö rü - le bi lir. di ye i fa de et ti. Ço cuk la rýn gri be ya ka lan ma sý du ru mun da, a i le le rin, ken - di li ðin den ge çer di ye rek dok to ra git - me dik le ri ni be lir ten Dr. Kü çük de - ve ci, þöy le ko nuþ tu: Ço cuk tur at la - týr de mek çok teh li ke li so nuç la ra yol a ça bi lir. Ö zel lik le ço cu ðun ya þý kü çük se ve gri be öz gü be lir - ti ler gö rü lü yor sa mut la ka dok to - ru na gös te ril me si ge re kir. Grip vi rü süy le sa vaþ mak ço cuk lar da vü cut di - ren ci ni dü þü rü cü et ki ya pa bi lir, bu yüz - den baþ ka has ta lýk la ra kar þý da ha sa vun - ma sýz ha le ge lir ler. Sam sun / ci han Ses siz gö ðüs að rý sý na dik kat! DOÇ. DR. U LU SOY, HAL SÝZ LÝK, TER LE ME, KUS MA VE NE FES AL MA GÜÇ LÜ ÐÜ GÝ BÝ BE LÝR TÝ LER LE BÝR LÝK TE GE LEN SES SÝZ GÖ ÐÜS AÐ RI - SI KALP KA SI BES LEN ME BO ZUK LU ÐU NA Ý ÞA RET E DE BÝ LÝR DE DÝ. ME MO RÝ AL Hiz met Has ta ne si Kar di yo lo ji Bö lü mün den Doç. Dr. Ri fat E ralp U lu soy, hal siz lik, ter le - me, kus ma ve ne fes al ma güç lü ðü gi bi be lir ti le rin, ses siz gö ðüs að rý sý i le ge len bir is ke mi a ta ðý na, ya ni kalp ka sý bes len me bo zuk lu ðu na i þa ret e de bi le ce ði ni be lirt ti. U lu soy, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma - da, kal bin ok si jen ge rek si ni mi ni, ge len ko ro ner a kým mik ta rý nýn kar þý la ya ma ma sý du ru mun da kalp ka sý bes len me bo zuk lu ðu o lan is - ke mi nin or ta ya çýk tý ðý ný be lir te - rek, is ke mi nin en sýk be lir ti le rin - den bi ri nin ses siz gö ðüs að rý sý ol - du ðu nu ve ço ðun luk la er ken ta ný ko nu la ma dý ðý i çin te da vi si nin de ge cik ti ði ni kay det ti. Ya pý lan ça lýþ - ma lar da e riþ kin or ta yaþ lý has ta - lar da be lir ti ver me yen ko ro ner ar - ter has ta lý ðý gö rül me sýk lý ðý nýn yüz de 3-4 o la rak sap tan dý ðý ný i fa - de e den U lu soy, kal bin ko ro ner kan do la þý mý nýn bel li bir böl ge de ye ter siz kal ma sý so nu cu, o böl ge - de ki kalp ka sý do ku su nun öl me si son ra sýn da has ta lar da yüz de o ra nýn da ses siz is ke mi sap tan - dý ðý ný an lat tý. Ö zel lik le kalp na - kil le rin de tüm si nir sel yol lar ke - sil di ði i çin da ha son ra ki dö nem - de ge li þen ko ro ner bo zuk luk la - rýn da ses siz is ke mi ge liþ ti ði ne i þa - ret e den U lu soy, ses siz is ke mi li has ta lar da da di ðer ko ro ner prob le mi o lan va ka lar da ki gi bi ben zer teþ his ve te da vi pren sip le - ri kul la nýl dý ðý ný ak tar dý. U lu soy, Hal siz lik, ter le me, kus ma ve ne - fes al ma güç lü ðü gi bi be lir ti ler, ses siz gö ðüs að rý sý i le ge len bir is - ke mi a ta ðý na ya ni kalp ka sý bes - len me bo zuk lu ðu na i þa ret e de bi - lir. A ni ö lüm ris ki ni de be ra be - rin de ge ti re bi len ses siz is ke mi, di ya bet has ta la rý ve yaþ lý lar da da - ha sýk gö rül mek te dir i fa de le ri ni kul lan dý. Ses siz gö ðüs að rý sý ris ki ta þý yan grup la rý þe ker has ta la rý, yaþ lý has ta lar, kalp nak li ya pý lan has ta lar ve ze kâ ge ri li ði prob le mi o lan has ta lar þek lin de sý ra la yan U lu soy, te da vi yön te mi ni i se Ses siz is ke mi sap ta nan has ta lar - da, has ta lý ðýn de re ce si ne gö re i - laç, gi ri þim sel ba lon, stent ve ya cer ra hi yak la þým lar te da vi a çý sýn - dan de ðer len di ril me li dir þek lin - de a çýk la dý. Ýs tan bul / a a

13 ER ME NÝ GENÇ: BA TI LI LAR BÝ ZÝ SÖ MÜ RÜ YOR Di ðer genç ler den Arpi Manukyan i se u lus - lar a ra sý i liþ ki ler de o ku yor muþ O nun la da ba tý lý dev let le rin þark ü ze ri ne kir li po li - ti ka la rý hak kýn da bir soh bet yap týk A ra da di - ðer ar ka daþ la rý da kat ký da bu lu nu yor du ko nuþ - ma la ra Er me ni genç le rin ö zet le söy le dik le ri þey þuy du: Ba tý nýn Or ta Do ðu ya de mok ra si ve öz gür lük ge tir mek is te di ði ne ka ti yen i nan mý yo - ruz. On lar ta rih bo yun ca bu nu söy le miþ ve ül ke - le ri mi ze gel miþ ler a ma bu ra da ki kay nak la rý sö - mür mek ten baþ ka bir þey yap ma mýþ lar dýr. Do la - yý sýy la bu gün A rap ül ke le rin de ya þa nan la ra da o göz le bak ma mýz la zým I rak ta o lan lar ma - lum Lib ya da o lan lar ma lûm Þim di de Su ri - ye de ay ný þe yi yap mak is ti yor lar Ba tý lý la rýn bu ya lan la rý na biz de i nan mý yo ruz Ben að zým a çýk bu söz le ri din li yor ve hay ret e - di yor dum Son ra bir den ir kil dim ve ken di me gel dim Kar þým da ki genç ler Er me ni o la bi lir ler - di a ma ne ti ce i ti ba riy le on lar da bi zim gi bi Þark - lýy dý lar E vet or tak bir ka de ri pay la þý yor duk böl ge in - san la rý o la rak Ve siz le ri te min e di yo rum, bu Er me ni genç ler en az bir Türk, bir Su ri ye li ve Mý sýr lý ka dar do ðu luy du ve do ðu lu gi bi dü þü nü - yor du Em per ya list gar ba o lan hu su met nok ta - sýn da bu ka dar ay ný fre kans ta ol du ðu mu za þa hit ol mak be nim i çin mü him bir tec rü bey di De mek ki di ni bað lar ne o lur sa ol sun, sö mü - rü ye kar þý ay dýn lýk dü þün ce li le rin gö rüþ le ri pa ra - lel o la bi li yor du FRAN SA BÝ ZÝM SO RU NU MU ZA KA RIÞ MA SIN Genç le re fýr sa tý ný bul muþ ken Fran sa nýn Er - me ni soy ký rým ta sa rý sý ný na sýl kar þý la dý nýz? di ye so ru ver dim Ah sor maz o lay dým A ra la rýn - dan bi ri nin ce va bý su ra tý ma to kat gi bi ya pýþ tý a - çýk ça sý: E sas si ze sor ma lý siz na sýl his se di yor su - nuz? de yi ver di A cý bir te bes süm et tim ve yut - kun dum.. Hak lýy dý, e sas biz ne dü þü nü yor duk bu hu sus ta, bu da ha mü him di Ben de ö zet le þu nu söy le dim: Er me ni ler i le Türk ler a ra sýn da bir prob lem var i se bu nu ay ný ma sa ya o tu ra rak çö ze bil me li yiz. Ü çün cü ül ke le rin prob lem le re da hil ol ma sý na ve bu run ka rýþ týr ma sý na i zin ver me me li yiz di ye dü þü nü yo rum. A çýk ça sý Fran sa nýn böy le bir ya sa yý çý kart ma sý nýn bir ma na sý ol du ðu na i nan mý yo rum Bu ne Er me ni le re ne de Türk le re bir fay da sað la ma ya cak týr Ta rih te o lan la rý bel - ge le ri or ta ya ko ya rak so ðuk kan lý bir þe kil de ir de le me li yiz. A ma si ya se ti bu na da hil et me den bu nu yap ma lý - yýz Yok sa bir tür lü an la þa ma yýz Ba kýn ben bir Tür küm ve þu an da ken di ül ke me ol duk ça ya kýn bir nok ta da yýz. A ma ben bu ra dan ül - ke me ge çe mi yo rum. Bu kar da kýþ - ta Tif lis e dö nüp ül ke me öy le geç - mek zo run da yým Hal bu ki be nim ül kem de de Er me ni ler ya þý yor Hat ta Ýs tan bul da kü çük Er me nis tan di ye bi le ce ði miz yer ler var Ve ben þu an da si zin ül ke niz de yim ve ga yet me de ni bir þe kil de gez me ye gör me ye bil gi len me ye gel dim De mek ki bir a - ra da ya þa mak ya ni co-e xis ting müm - kün Üs te lik bi zim mem le ket te Er me ni - ler mil let-i sa dý ka o la rak bi li nir ler.. Os - man lý dö ne min de bu böy ley di a ma son ra ne ol duy sa her þey bo zul du SO RUN LA RI GE RÝ DE BI RAK MA MIZ LA ZIM Bü tün söz le ri mi tas dik ler þe kil de baþ la rý ný sal - lý yor lar dý So nun da ba na o ið ne li ce va bý ve ren genç kýz te bes süm e de rek þöy le söy le di: Hak lý - sýn Biz de ke sin lik le öy le dü þü nü yo ruz Fran - sa nýn böy le bir ya sa çý ka rýp çý kar ma ma sý pek u - mu ru muz da de ðil a çýk ça sý Er me nis tan da bu tür ko nu la rý ö nem se yen çok az bir ra di kal grup var Ge ri ka lan la rý i se nor mal ha ya tý ný sür dü - ren in san lar Üs te lik 1900 lü yýl la rýn ba þýn da ya þa nan lar dan þu an ki ne sil le ri so rum lu tut mak ve bu o lay lar ü ze rin den düþ man lýk yap mak çok saç ma Ne siz o es ki Os man lý dö ne mi nin in - sa ný sý nýz, ne de biz o dö nem de ya þa yan Er - me ni le riz O lan ol muþ, bi ten bit miþ Bu tür þey le ri ge ri de bý rak ma mýz la zým Ben de bu nun ü ze ri ne Ýs lâm da ki Hiç kim se bir baþ ka sý nýn ha ta sý yü zün den me - sul tu tu la maz düs tu ru nu ha týr lat tým On lar da tas dik et ti ler. A RA RAT I SA DE CE SE VÝ YO RUZ Bu nun ü ze ri ne Er me nis tan Cum hur baþ ka - ný nýn Er me ni genç le ri ne Að rý da ðý ný he def gös - ter me si ni ha týr lat tým On lar da bi zim öy le bir he de fi miz ve ga ye miz yok A ra rat bi zim i çin ö - nem li dir a ma gi dip zi ya ret et mek ve gör mek bi - ze ye ter ma na sýn da bir ce vap ver di ler An la dým ki kar þým da ger çek ten de ay dýn dü - þün ce li genç ler var A çýk ça sý i çim de bü yük bir ü mit ý þý ðý ol du bu du rum Ger çek ten de Er me nis tan da Að rý Da ðý na ya - ni on la rýn ta bi riy le A ra rat a o lan sev gi ve öz lem her yer de se zi li yor Ni te kim her yer de Að rý da - ðý nýn i kon o la rak sem bol le ri, re sim le ri ve A ra rat ke li me si ni gör mek müm kün As lýn da Er me ni - le rin Að rý ya hut A ra rat sev gi si ta ma men mi - to lo jik bir sev gi Mit leþ ti ril miþ bir hi ka ye nin di as po ra po li ti ka sýy la har man lan mýþ ha lin den do ðan il ginç bir sev gi Van þeh ri ve Að rý da ðý on lar i çin ne re dey se ü ze rin de ya þa dýk la rý Er me - nis tan dan bi le da ha gü zel ve ca zip A ma bu Di as po ra nýn yay dý ðý ve kul lan dý ðý bir tez As lýn da salt Er me ni top lu mu nun pek de öy le bir der di yok On lar da ha çok ge çim der - din de Ýþ siz li ðin yüz de do lay la rýn da sey - ret ti ði Er me nis tan da in san la rýn di as po ra ha yal - le ri ku ra cak hal le ri pek de yok gi bi Da ha çok A me ri ka ve Av ru pa da ki zen gin Er me ni ler ta ra - fýn dan bu iþ yü rü tü lü yor A de ta bü tün Er me - ni le ri va tan sýz ha le ge ti ren ve bir tür lü ya þa dýk la - rý va ta ný va tan o la rak ka bul e de me yen bir psi ko - lo ji do ðu yor ta bi bu nun ne ti ce sin de Sý ra dan hal kýn di as po ra sý i se e vi ne ek mek gö tü re bil mek ve hu zur i çin de ya þa mak tan i ba ret AÐ RI NIN GÖL GE SÝN DE KÝ E RÝ VAN Bu gün Að rý da ðý Er me nis tan ýn 32 ki lo met re u za ðýn da A ma a çýk ha va lar da þe hir den çok net bir þe kil de gö rü nü yor ve a de ta þeh ri ku cak lý - yor Bü tü nüy le Tür ki ye sý nýr la rý i çin de ka lan Að rý Da ðý E ri van lý lar i çin bir man za ra dan i ba - ret Kim bi lir e ðer bir gün i ki ül ke nin i liþ ki le ri dü ze lir ve ka pý lar a çý lýr sa, Er me ni ler de ra hat lýk - la sý ný rý ge çip Að rý da ðý na gi de bi lir, Van da, Van gö lü ký yý sýn da çay i çe bi lir ler Er me ni genç ler le o lan soh be ti miz kar þý lýk lý mu ta ba kat ve te þek kür i le son bul du Bir bi ri mi zin i le ti þim bil gi le ri ni a la rak ir ti bat ha - lin de kal ma ya söz ver dik On la rý grup ha lin de Tür ki ye ye da vet et tim ve bir gün gel me yi çok is - te dik le ri ni i fa de et ti ler Mi ni büs ten in dik ten son ra da be nim i çin tak si ciy le Er me ni ce ko nu þa - rak git mem ge re ken ye ri ta rif et ti ler ve ben den çok pa ra al ma ma sý ve tak si met re yi aç ma sý ko nu - sun da u ya rý da bu lun du lar Bir bi ri mi ze te þek kür e de rek ve kar þý lýk lý mem nu ni yet le ri mi zi be lir te - rek ay rýl dýk Ar týk E ri van day dým Sa at de ge - ce ya rý sý na yak la þý yor du E ri van da o sa at te ha fif kar çi se li yor du Yer ler de týp ký Tif lis te ki gi bi bem be yaz dý Þo för 10 da ki ka lýk bir sü rüþ ten son ra be ni be lir ti len ad re se ya ni Tpagc hi ne ri Cad de si nde ki Ye re van Hos tel e ge tir di 800 Er - me ni Dra mý ka dar bir üc ret ö de dim Yak la þýk 3 bu çuk Türk li ra sý ya pý yor Ger çek ten çok u - cuz 1 Türk Li ra sý yak la þýk o la rak 223 Er me ni Dra mý (AMD) ya pý yor Pa ra nýn de ðe ri ol duk ça dü þük Cum hu ri yet Mey da ný na 5 da ki ka lýk yü - rü me me sa fe sin de o lan hos te li mi zin bir ge ce lik üc re ti i se 4000 Dram ya ni yak la þýk 18 li ra Yi ne Tif lis te ki gi bi 6 ya tak lý ran za lý bir o da da ka la ca - ðým Ol duk ça u cuz ve fi ya tý na gö re o la ðan üs tü bir or tam su nu yor Ye re van Hos tel Ban yo, la va bo, in ter net, te le viz yon, a çýk bü fe çay -kah ve ve ça ma þýr yý ka ma ser vi si or tak kul - la ným a la nýn da fay da la na bi le ce ði niz ü rün ler Lap to pu nuz var sa wi-fi in ter net im kâ ný da su - nu lu yor Bir sey yah da ha ne is ter ki Hos tel de ol duk ça sý cak kar þý la ný yo rum Bu - nu söy lü yo rum zi ra, Er me nis tan a gel me den ön - ce san ki Tür ki ye den gel di ði ni zi her söy le di ði - niz de in san la rýn si ze kö tü dav ra na ca ðý gi bi bir ön yar gý i le ge li yor su nuz An cak bu nun böy le ol ma dý ðý ný bi la kis Tür küm de di ðim her Er me - ni nin bir te bes süm ve hoþ gel din i le be ni kar þý - la dý ðý ný söy le mem ge re ki yor TÜR KÝ YE ON LAR Ý ÇÝN EK MEK KA PI SI Tür ki ye hem Gür cü ler hem de Er me ni ler i çin as lýn da bir ek mek ka pý sý Bü yük bir ül ke ol ma mýz ve iþ im kân la rý sun ma mýz bu ül ke le rin in san la rý i çin ö nem li Bu se bep le i liþ ki le rin ge liþ ti ril me si ni her - kes ten çok on lar ar zu e di yor lar Er me nis tan ýn top lam nü fu su a þa ðý yu ka rý 3 mil yon ci va rýn da Bir de yüz de iþ siz lik dü þü nül dü ðün de kom þu ül ke ler le i liþ ki le rin ö ne mi da ha net an la þý lý yor Er - me ni ler bir yan da A zer bay can, bir yan da Ý ran bir yan da da Tür ki ye nin a ra sýn da yal nýz lý ða i til miþ bir va zi yet te ha ya ti ye ti ni sür dür mek is te mi yor Ta bi i ki on la rýn da ar zu su dýþ dün ya ya a çýk ol mak ve baþ - ka ül ke ler gi bi ge liþ mek Di as po ra da, A me ri ka lar da, Av ru pa lar da re fah i çin de ya þa yan Er me ni le rin bu du ru mu an la ma - ma sý ga yet nor mal Zi ra on lar za ten ra hat i çin - de ya þý yor ve bu ra hat lýk ne ti ce sin de di as po ra ha yal le ri ve po li tik he sap lar ya pa bi li yor lar A - ma Er me nis tan Er me ni le ri nin bü yük ço ðun lu - ðu nun bi rin ci de re ce de der di ge çim der di o la - rak gö ze çar pý yor Hos te li miz de o da ar ka daþ la rý mýz dan bi ri De mok ra tik Kon go Cum hu ri ye ti nden Ntum ba Lu fu lu a bo i sim li bu genç de bi - zim gi bi sey yah Da ha bir kaç haf ta bu ra da ka la ca ðý ný söy lü yor Son ra - sýn da i se Tür ki ye ye ge le cek miþ Di ðe ri i se bir Al man Pat rick is - min de ki bu Al man da, Al man - ya da bir öð ret men ol du ðu nu ve sö mestr ta ti lin de Er me nis tan, Gür cis tan ve Tür ki ye yi kap sa - yan bir tur yap tý ðý ný i fa de e di - yor Tür ki ye hak kýn da ben den bil gi ler a lý yor Ge ce sa at ler çok i ler le di ðin - den mü sa a de is te yip uy ku ya da - lý yo rum Zi ra er te si sa bah çok er ken bir sa at te E ri van yol la rý na dü þüp hem fo toð raf çe ke cek hem de iz le nim ler top la ya ca - ðým Sa bah çok er ken bir sa at te hos te - lin yö ne ti ci si Ho vik Gals tyan dan þe - hir i le il gi li tü yo lar a lýp sýr tý ma çan ta - mý, boy nu ma da fo toð raf ma ki ne mi ta - kýp yol la ra dü þü yo rum E RÝ VAN GE LÝ ÞEN BÝR ÞE HÝR E ri van ýn 1. Dün ya Sa va þý dö ne mi ne ka dar 30 bin nü fus lu kü çük bir kent ol du ðu ger çe ði ve 1950 li, hat ta 60 lý yýl la ra ka dar kü çük bir þe hir o la rak kal dý ðý dü þü nül dü ðün de, bu þeh rin do ku - su nu o luþ tu ran e sas un su run Sov yet et ki si ol du - ðu nu söy le mek müm kün Hal böy le o lun ca da E ri van ti pik bir de mir per de ül ke si þeh rin den fark sýz bir gö rü nüm arz e di yor De va sa cad de ve bi na lar ve Sov yet a nýt la rý Her ne ka dar son za man lar da bu iz ler si lin me ye ça lý þýl sa ve da ha mo dern bir E ri van in þa e dil me ye baþ lan sa da þeh rin bu ka rak te ris ti ði ha li ha zýr da ken di ni his - set ti ri yor. E ri van ýn þu an ki nü fu su nun 1 mil yon 250 bin ci va rýn da ol du ðu tah min e di li yor. Ya ni ne re dey se Er me nis tan ýn ya rý sý bu þe hir de ya þý - yor Ta bii son za man lar da iþ çi göç le ri se be biy - le hem Er me nis tan ýn hem de E ri van ýn nü fu su - nun düþ tü ðü söy le ne bi lir. ÞEH RÝN KAL BÝ CUM HU RÝ YET MEY DA NI E ri van ýn cad de le rin de yü rü me ye baþ la dý ðý - mýz da ilk he de fi miz ta bii ki þeh rin kal bi nin at tý ðý Cum hu ri yet Mey da ný o lu yor Mer kez as lýn da Cum hu ri yet Mey da ný ve E ri van O pe ra bi na sý - nýn bu lun du ðu böl ge den i ba ret tir de ni le bi lir. Sov yet a nýt la rý nýn yük sel di ði bü yük mey dan la ra a çý lan bü yük ve a ðaç lar la be ze li cad de ler u za nýr bu mey dan dan dört bir ta ra fa. Er me nis tan da ya pý la rýn cep he le ri sün ger taþ la rýy la ö rü lü ol du - ðun dan ti pik bir gö rü nüm arz et mek te Ay rý ca ye þil a lan la rýn bol lu ðu ve çeþ me ler de þeh re baþ - ka bir de ðer ve gü zel lik ka tý yor. SOV YET ÝZ LE RÝ SÝ LÝ NÝ YOR Son za man lar da Sov yet kah ra man la rý nýn a nýt - la rý sö kü le rek yer le ri ne Er me ni a nýt la rý di ki li yor. Ay rý ca so kak ve cad de i sim le ri de Er me ni kül tü - rü ne öz gü þe kil de de ðiþ ti ri li yor. Þeh rin en mo - dern ve ye ni cad de si Cum hu ri yet Mey da ný i le O pe ra bi na sý a ra sýn da u za nan Ku zey Cad de si Bu ra da ma ða za lar ve ye ni bi na la rý gör mek müm kün. Þe hir de bir met ro ça lý þý yor ve ay rý ca ti pik Sov yet þe hir le rin de ol du ðu gi bi e lek trik li o - to büs ler de re vaç ta Þe hir de ye þil a lan lar bol ve þeh ri bir kaç ki lo met re o la rak sa ran bir de ye þil ke mer mev cut. Bu ra da çay bah çe le ri, res to ran - lar, spor te sis le ri ve gö let ler var Þeh rin yük sek nok ta la rýn dan bi ri o lan Ka na - ker de týp ký Tif lis te ki gi bi bir A na Er me nis tan hey ke li mev cut. Bu hey ke lin ye rin de da ha ön ce Sta lin hey ke li bu lu nu yor muþ Sta lin ö lün ce o - nu kal dý rýp, bir ký lýç tu ta rak þe hir de ba rýþ sað la - yan bir ka dý ný be tim le yen bu hey kel di kil miþ... Bu yük sek nok ta dan Að rý da ðý ný ve ö nün de u za - nan ge niþ o va yý sey rey le mek de müm kün. Þeh re is mi ni ver di ði söy le nen E re bu ni Ka le - si nin ka lýn tý la rý da her ne ka dar pek bir þey kal - ma mýþ sa da gö rü le bi lir Cum hu ri yet mey da ný ný çev re le yen sa at ku le li de va sa bi na, Be le di ye bi na sý ve Ku zey cad de si gö rül me ye de ðer yer ler den. Bu ra la rý fo toð raf la dýk tan son ra Cum hu ri yet Mey da ný ndan 10 da ki ka lýk bir yü rü yüþ le Yýl dö - nü mü Ki li se si ne ya da di ðer a dýy la A ziz Kri kor Lu sa vo riç Ka ted ra li ne va rý yo ruz. E ri van da Hris ti yan lý ðýn en bü yük me kâ ný o - lan bu ya pý 2001 de ta mam lan mýþ. Bu me kân, 301 yý lýn da Hris ti yan lý ðýn Er me nis tan ýn res mî di ni o la rak se çil me si nin yýl dö nü mü nü kut la mak i çin ya pýl dý. Bu se bep le de Yýl dö nü mü Ki li se si o la rak da ad lan dý rýl mak ta. Yýl dö nü mü ne at fen i çin de 1700 san dal ye var. E RÝ VAN DA ÝS LAM IN SEM BO LÜ: GÖK CA MÝ E ri van da Ýs lam ýn en bü yük sem bo lü i se 1766 da in þa e di len Gök Ca mi i Bu E ri van da ki se kiz ca mi den en son ya pý la ný ve en bü yü ðü Ý - ran lý lar ta ra fýn dan 1995 yý lýn da res to re e dil miþ Ca mi, böl ge Os man lý i da re sin dey ken, Re van Han lý ðý dö ne min de Hü se yin A li Han ýn i da re si al týn da ya pýl mýþ. Sov yet ler Bir li ði i da re si al týn da i se di nî hiz met ler ya sak ol du ðu i çin 1952 de Sov yet hü kü me ti ca mi yi bir pla ne tar yu ma ya ni ra sat ha ne ye çe vir miþ 1988 ve 1991 yýl la rý a ra - sýn da sü ren Ka ra bað Sa va þý se be biy le de ül ke nin bü tün A ze ri nü fu su bu ra dan göç mek zo run da ka lýn ca; sa va þa ka dar bu Müs lü man nü fu su nun a na ca mi si o lan Gök Ca mii o ta rih ten son ra böl - ge de ki Ý ran lý lar ta ra fýn dan kul la nýl ma ya baþ lan - mýþ met re ka re a la na sa hip o lan bu ca mi, bir ta ne a na na maz o da sý, 28 fark lý o da, bir kü - tüp ha ne ve bir iç bah çe si ne sa hip. Ýlk ya pýl dý ðýn - da bo yu 24 met re o lan dört ta ne mi na re var mýþ, a ma ar týk sa de ce bir ta ne kal mýþ. Di ðer üç mi na - re i se bu ra yý ra sat ha ne ye çe vi ren Sov yet ler ta ra - fýn dan yý kýl mýþ UMUT YAVUZ / ya ni as ya.com.tr Y 5 ER ME NÝ Ü NÝ VER SÝ TE ÖÐ REN CÝ SÝ GENÇ LER Ö ZET LE, "BA TI NIN OR TA DO ÐU'YA DE - MOK RA SÝ VE ÖZ GÜR LÜK GE TÝR MEK ÝS TE DÝ ÐÝ NE KA TÝ YEN Ý NAN MI YO RUZ. ON LAR TA RÝH BO YUN CA BU NU SÖY LE MÝÞ VE ÜL KE LE RÝ MÝ ZE GEL MÝÞ LER A MA BU RA DA - KÝ KAY NAK LA RI SÖ MÜR MEK TEN BAÞ KA BÝR ÞEY YAP MA MIÞ LAR DIR" DÝ YOR { DEVAM EDECEK { BATILI DEVLETLER BÝZÝ SÖMÜRÜYOR 13 GEZÝ Aðrý ya da Ermenilerin diliyle Ararat, Erivan'ý kucaklayan ve sembolik anlamlar taþýyan bir dað... Erivan son yýldýr büyüyen ve geliþen bir þehir Daha önce þehre sinmiþ olan Sovyet etkisi yeni yeni silinmeye ve þehre kendine özgü bir karakter kazandýrýlmaya çalýþýlýyor 1 milyonu aþan nüfusuyla Ermenistan ýn kalbi ve can damarý olan Erivan ý daha yaþanýr hale getirmek için yapýlmasý gereken daha çok iþ var gibi görünüyor Bu þehri daha iyi keþfedebilmek için bahar ve yaz aylarýnda ziyaret etmek ve Ararat gölgesindeki bu yeþil þehri köþe bucak gezmek gerekiyor.. Erivan Gök Camii

14 14 SPOR Y Bal kan Sa lon At le tizm Þam pi yo na sý baþ lý yor A TA KÖY At le tizm Sa lo nu ilk kez u lus la ra ra sý bir þam pi yo na ya ev sa hip li ði ya pý yor. Ka pý la rý ný ge çen ay so nun da dü zen le nen Tür ki ye þam pi yo na sý i le a çan A ta köy At le tizm Sa lo nu, Bal kan Þam pi yo na sý i le de ilk kez u lus la ra ra sý bir or ga ni zas yo na ev sa hip li ði ya pa cak. 11 Bal kan ül ke si nin ya ný sý ra A zer bay can ve Slo ven ya nýn da ka tý lý mýy la 13 ül ke den 191 at le tin ya rý þa ca ðý Bal kan Þam pi yo na sý, bu gün sa at da baþ la ya cak ve ay ný gün bi te cek. Top lam 24 branþ ta ya pý la cak Bal kan Sa lon Þam pi yo na sý na Ar na vut luk, Bul ga ris tan, Bos na- Her sek, Hýr va tis tan, Yu na nis tan, Ma ke don ya, Mol do va, Ka ra dað, Ro man ya, Sýr bis tan, A zer bay can, Slo ven ya ve Tür ki ye ka tý lý yor. Ýs pan ya Meh met Topal ý ko nu þu yor TÜRK futbolunun Ýspanya'daki temsilcilerinden Meh met To pal, U E FA Av ru pa Li gi 2. tur ilk ma çýn da dep las man da Sto ke City i 1-0 yen me le ri ni sað la yan gü zel go lü a týn ca Ýs pan yol ba sý nýn gündemine oturdu. Ýs pan yol ga ze te le ri gol i çin, o la ða nüs tü, fü ze, bom ba la dý, ma çýn en gü zel ha re ke ti gi bi i fa de ler kul lan dý. Mar ca ga ze te si, Çok ö nem li bir ga li bi ye ti ba þar mak i çin To pal ýn gü zel go lü yet ti. To pal mü kem mel bir gol le tü nel den çýk tý baþ lý ðý ný a ttý. El Mun do De por ti vo ga ze te si de, Va len ci a, To pal ýn fü ze si sa ye sin de a van taj el de e di yor di ye yaz dý. Va len ci a ken ti nin spor ga ze te le rin den Su per De por te i se Meh met To pal ý da ha da ö ve rek, gol i çin Türk ö rüm ce ðin ið ne si i fa de si ni kul lan dý. "Futbolda þike" dâvâsýnýn Silivri'deki duruþmalarý tamamlandý. Duruþmalar Salý gününden itibaren Çaðlayan'da deva edecek. FO TO: CÝHAN Mayýs ayýna kadar tutukluyuz "FUT BOL DA ÞÝ KE" ÝD DÝ A LA RI NA Ý LÝÞ KÝN FE NER BAH ÇE SPOR KU LÜ BÜ BAÞ KA NI A - ZÝZ YIL DI RIM'IN DA A RA LA RIN DA BU LUN DU ÐU 23'Ü TU TUK LU 93 SA NIK LI DÂ VÂ - NIN 4'ÜN CÜ DU RUÞ MA SI NA YÝ NE A ZÝZ YIL DI RIM'IN SÖZ LE RÝ DAM GA SI NI VUR DU. FUT BOL DA þi ke id di a la rý na i liþ kin Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 23 ü tu tuk lu 93 sa nýk lý dâ vâ nýn 4 ün cü du ruþ ma sý na yi ne A ziz Yýl dý rým ýn söz le ri dam ga sý ný vur du. Sa nýk Ol gun Pe ker in ga ze te ci le re Çað la yan da ki du ruþ ma lar da ya pa ca ðý sa vun ma i le il gi li bil gi ve rir ken, Pe ker e ses le nen Yýl dý rým ýn, Ne ya pý yor sun? Ma yýs a ka dar tu tuk lu yuz söz le ri bir an da soh be ti bi tir di. Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde ki sa lon da gö rü len du ruþ ma ya ve ri len a ra da ba sýn men sup la rý nýn bu lun du ðu bö lü me yak la þan A ziz Yýl dý rým, ga ze te ci le re hi ta ben Söy le me di ðim þey le ri ya zý yor su nuz. Ne re den uy du ru yor su nuz bun la rý? de di. Yýl dý rým, el le ri ön de bað lý o la rak du ruþ ma yý iz le yen Fe ner bah çe Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca man a es pri li þe kil de E li ni kal dýr, sak la ma de di. Bu nun ü ze ri ne Ko ca man, e li ni kal dý ra rak se lam ver di. PEKER ÝLE YILDIRIM IN DÝYALOÐU DÂVÂNIN tutuklu sanýklarýndan eski Giresunspor Kulübü Baþkaný Olgun Peker, yemeðe gittiði sýrada basýn mensuplarýnýn olduðu bölüme gelerek, 20 Þubat ta Çaðlayan daki Ýstanbul Adalet Sarayý nda devam edecek duruþmada yapacaðý savunmaya iliþkin bilgi vermek istedi. Arkasýndan gelen Aziz Yýldýrým ýn ise Peker e hitaben Sen ne anlatýyorsun? Mayýs ayýna kadar tutukluyuz demesi dikkati çekti. ESKÝ FUTBOLCU BASTONCU'DAN ÝLGÝNÇ TEKLÝF DU RUÞ MA YI iz le me ye ge len es ki fut bol cu Meh met Bas ton cu da Yýl dý rým a hi ta ben Sen çýk, ben yat ma ya ra zý yým de di. Bu söz ler ü ze ri ne A ziz Yýl dý rým ýn gül dü. Du ruþ ma yý iz le me - ye ge len ler a ra sýn da yer a lan fut bol yo rum cu su Rýd van Dil men, ba sýn men sup la rý nýn so ru - la rý ü ze ri ne, es ki fut bol cu lar o la rak ilk kez du ruþ ma ya gel dik le ri ni be lir te rek, Ek me ði ni ye - di ði miz bir ku lüp. Ya þan tý mý zý bu ka zanç la rý mýz la sür dü rü yo ruz. Fe ner bah çe, e ti ke ti o lan bir ta kým. Bu na sa hip çýk ma mýz ge re kir. Di ðer sa nýk lar da ta ný dý ðý mýz in san lar. Du a la rý mýz hep si nin ak lan ma la rý yö nün de de di. Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Meh met E kin ci ye gös ter - di ði has sa si yet ten do la yý te þek kür e den Dil men, hu kuk ve yar gý nýn ö nü ne ge çi le me ye ce ði ni söy le di. Tür ki ye de mil lî fut bol cu la rýn yüz de 40 ý ný Fe ner bah çe nin ye tiþ tir di ði ni sa vu nan Dil men, Bun da A ziz Baþ kan ýn cid di e me ði var dýr de di. Es ki fut bol cu O ðuz Çe tin de ilk kez mah ke me sa lo nu na gel di ði ni be lir te rek, Sev di ði miz in san la rý bu ra da gör mek hiç hoþ de ðil. Ü zü cü. U ma rým en ký sa sü re de ak la nýr ve ev le ri ne dö ner ler. Kal bi miz on lar la di ye ko nuþ tu. Fe ner bah çe Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca man i se ga ze te ci le rin ýs rar lý so ru la rý na ce vap ver - me di. Bu a ra da, dâ vâ nýn dün gö rü len cel se sin de ga ze te ci le re sað lý ðý nýn ge nel o la rak i yi ol - du ðu nu, an cak sað ko lun da bi raz sý kýn tý ya þa dý ðý ný be lir ten A ziz Yýl dý rým ýn, du ruþ ma sý ra - sýn da sýk sýk sað ko lu nu sý vaz la dý ðý dik ka ti çek ti. Ö te yan dan, 93 sa nýk lý dâ vâ nýn 4 ün cü du - ruþ ma sýn da, 401 say fa lýk id di a na me nin 3 TRT spi ke ri ta ra fýn dan o kun ma sý ta mam lan dý. Sahasýnda PSV'ye yenilen Trabzonspor'da futbolcular tur için yine de ümitli olduklarýný söylediler. FO TOÐ RAF: A A Umudumuzu kaybetmedik TRAB ZONS POR LU fut bol cu Ol can A dýn, PSV E ind ho ven e ken di sa ha la rýn da 2-1 ye nil me le ri ne rað men tur i çin u mut la rý ný kay bet me dik le ri ni söy le di. Ol can, ön ce ki ak þam oy na nan PSV E ind ho ven ma çý na i yi baþ la dýk la rý ný i fa de e de rek, Ma çýn ilk da ki ka la rýn da po zis yon da bul duk, de ðer len di re me dik. Son ra ta lih siz bir þe kil de gol ye dik ten son ra ra ki be de gü ven gel di. Ar ka sýn dan 2. go lü bul du lar de di. Gol ler den son ra o yu nun kon tro lü nü e le ge çir dik le ri ni be lir ten Ol can, Gol de bul duk. Ý kin ci ya rý da gol at mak i çin ra kip ka le ye yük len dik, fa kat po zis yon la rý de ðer len di re me dik. Ta bii ki her þey bit miþ de ðil. Rö vanþ ma çý mýz var. Mað lup ol - duk a ma ü mi di mi zi kay bet me dik. O ra da da en i yi fut bo lu mu zu oy na yýp ga lip gel mek is ti yo ruz. Fut bol oy nan ma dan so nuç lan mý yor di ye ko nuþ tu. Tol ga i se kar þý laþ ma ya i yi baþ la dýk la rý ný a ným sa ta rak, þun la rý söy le di: Po zis yon bu la ca ðý mý zý a ma on la rýn da teh li ke li o la ca ðý ný bi li yor duk. Bir i ki i yi po zis yo nu muz var dý, de ðer len di re me dik. Son ra ge len ilk po zis yon da gol ye dik. Pe þin den o kon san tras yon kay býy la bir gol da ha ye dik. Son ra sýn da o yu nu den ge le dik a ma e vi niz de gol ye me me niz ge re ki yor. Tur þan sý mýz de vam e di yor. Ö nü müz de ki maç ta o ra ya gi de ce ðiz, fut bol her so nu cu a çýk bir o yun. E li miz den ge le ni ya pa ca ðýz. Hid dink, Anz hi Ma haç ka le i le an laþ tý nhol LAN DA LI tek nik di - rek tör Gu us Hid dink in, Rus ya nýn Anz hi Ma haç ka le ta ký mýy la an laþ tý ðý öð re nil di. Ken di si ni 18 ay lý ðý na Anz hi Ma haç ka le ye bað la yan an - laþ ma ya im za at tý ðý res men a çýk la nan ve bir dö nem Tür - ki ye Mil lî Fut bol Ta ký mý ný da ça lýþ tý ran Hid dink in, Anz hi Ma haç ka le ye, Tür ki - ye de ki ha zýr lýk kam pý sý ra - sýn da ka tý la ca ðý kay de dil di. Bar ce lo na lý fut bol cu lar Tek ra bi ki miz THY n TÜRK Ha va Yol la rý nýn res mî spon so ru ol du ðu FC Bar ce lo na nýn dün ya ca ün lü fut bol cu la rý, ge çen ay ger - çek leþ ti ri len THY Yö ne tim Zir ve si ön ce sin de, THY i çin ka me ra kar þý sý na ge çe rek Türk çe ve Ýn gi liz ce me saj lar ver di. THY den ya pý lan a çýk - la ma da, FC Bar ce lo na nýn Xa vi Her nan dez, E ric A bi dal, Ser gi o Bus qu ets, Ja vi er Masc he ra no, Ped ro Rod ri - gu ez, Da ni Al ves Da Sil va, Ce sa Fab re gas, An dres I ni - es ta, Ge rard Pi qu e, Li o nel Mes si gi bi yýl dýz fut bol cu la - rý nýn, O cak ta rih le ri a - ra sýn da An tal ya da A sýl maç þim di slo ga nýy la dü - zen le nen THY Yö ne tim Zir - ve si ön ce si her han gi bir üc - ret al ma dan THY i çin ka me - ra kar þý sý na geç ti ði be lir til di. Spor To to Sü per Lig de bu gün nbu GÜN: MKE An ka - ra gü cü-sam suns por (An ka - ra 19 Ma yýs), Me di cal Park An tal yas por-ma ni sas - por (Mar dan An tal yas por), Fe ner bah çe-si vass por (Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð - lu - Se yir ci siz). Ya rýn: Ga zi an teps por-or dus por (Ka mil O cak), Es ki þe - hirs por-kar de mir Ka ra büks - por (Es ki þe hir A ta türk), Kay se ris por-trab zons - por (Kay se ri Bü yük þe hir Be - le di ye si Ka dir Has), Be þik taþ-genç ler bir li ði (Fi ya - pý Ý nö nü). 20 Þu bat Pa zar te - si: Bur sas por-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por (Bur sa A ta türk) Fenerbahçe, Sivas maçýna cezasý sebebiyle çocuk ve kadýnlardan oluþan seyirci topluluðu önünde çýkacak. F.Bahçe puanýn peþinde SPOR To to Sü per Lig de bu gün sa ha sýn da Si vass por u ko nuk e de cek Fe ner bah çe, bi nin ci pu a ný na u la þan ilk tur ta ký mý ol mak is ti yor. Se yir ci siz oy na ma ce za sý ne de niy le, sa de ce ka dýn lar ve 12 yaþ al tý ço cuk la rýn iz le ye bi le ce ði maç ta Si vass por u ko nuk e de cek o lan sa rý-la ci vert li e kip, Si vass por kar þý sýn da sa ha a van ta jý ný kul la na rak 3 pu a na u laþ mak is ti yor. Lig ta ri hin de ki 54 se zon da bu gü ne dek çýk tý ðý 1758 maç ta 2 bin 998 pu an top la yan sa rý-la ci vert li ler, Si vass por mü ca de le sin de 3 pu an a lýr sa, top lam pu a ný ný 3001 e yük sel te cek. Fe ner bah - çe de sa kat lýk la rý ne de niy le ge çen haf ta ki maç ta for ma gi ye me yen Em re Be lö zoð lu ve Gök han Gö nül ün bu gün kü mü ca de le de ta ký ma ka týl ma la rý bek le ni yor. Tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man ýn, bu i ki fut bol cu nun da ka tý lý mýy la sa ha ya sür me si bek le nen muh te mel 11 þöy le: Vol kan De mi rel, Gök han Gö nül, Ser dar Ke si mal, Yo bo, Zi eg ler, Meh met To puz, Cris ti an, Em re Be lö zoð lu, Stoch, A lex, Sow. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý nda sa at da baþ la ya cak Fe ner bah çe-si vass por mü ca de le si ni ha kem Bü lent Yýl dý rým yö ne te cek. CA NER ER KÝN CE ZA LI, 5 FUT BOL CU SI NIR DA FE NER BAH ÇE DE sa rý kart ce za lý sý Ca ner Er kin, Si - vass por ma çýn da for ma gi - ye me ye cek. Bu a ra da, lig de 3 er sa rý kart la rý bu lu nan kap tan A lex, Cris ti an, Ser - dar Ke si mal, Gök han Gö nül ve Or han Þam, ya rýn ki maç ta for ma gi yip bi rer kart da ha gör me le ri du ru - mun da, 28. haf ta da Es ki - þe hirs por mü ca de le sin de ce za lý du ru ma dü þe cek.

15 HABER Y 15 MÜS LÜ MAN LAR DES TEK ÝS TÝ YOR LAR FÝLÝP HÝN LÝ Müs lü man la rýn mad dî ve mâ ne vî e ði tim hu su sun da des tek o lun ma sý nýn bü - yük ö nem ta þý dý ðý ný, böl ge e ko no mi si ni can lan dýr ma nok ta sýn da ül ke miz tüc car la rý ve iþ a dam la rý nýn ön cü bir rol oy na ma la rý ný bek le dik le ri ni ve en cid dî prob lem o lan hak lý dâ vâ - la rý ný dün ya ka mu o yu na du yu ra bil mek i çin baþ ta tüm si vil top lum ku ru luþ la rýn dan des - tek bek le dik le ri ni be yan et tik le ri ni söy le yen Er dim, Fi li pin ler de ki Mo ro hal ký nýn ye ni pro - je ler le des tek len me si ge rek ti ði ni di le ge tir di. Müs lü man nü fu sun % 100 lük bir o ran dan % 12 le re ge ri le di ði ger çe ði ne de dik kat çe ken Ýh san Er dim, Mo ro lu Müs lü man la rýn i nanç de ðer le ri ni, örf, a det ve ge le nek le ri ni gün dem de tu ta bi le cek le ri ve hal kýn bi linç len di ril - me sin de et kin kul la na bi le cek le ri bir rad yo ya ih ti yaç la rý ol du ðu nu vur gu la dý. Filipinler den selâm var FÝLÝPÝNLERÝ ZÝYARET EDEN AYDER, MÜSLÜMAN LÝDERLERLERDEN VE KANAAT ÖNDERLERÝNDEN SELÂM GETÝRÝRKEN, ONLARIN DESTEK ÝSTEKLERÝNÝ DE ÝLETTÝLER. A NA DO LU Ýn sa ni Yar dým Der ne ði (AY DER), Fi li pin ler de fa a li yet yü rü ten de ði þik si vil top lum ku ru luþ la rý i le pek çok si ya sî li der ve ka na at ön de ri zi ya ret e de rek, Tür ki ye ye se lam ge tir di. AY DER Yö ne tim Ku ru lu ü ye si Ýh san Er dim, E ði tim ci Ah met De met, Bur sa ÝHH yý tem si len Nu ri Gür ve ÝHH Ge nel Mer ke zi Teþ ki lat lan ma dan So rum lu Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Kes men den o lu þan bir he yet i le Fi li pin ler de çe þit li zi ya ret ler de bu lun du. Bu zi ya ret kap sa mýn da böl ge de fa a li yet yü rü ten de ði þik si vil top lum ku ru luþ la rý i le pek çok si ya sî li der ve ka na at ön de ri zi ya ret e dil di. 16. YY BAÞ LA RIN DA MÜS LÜ MAN O LAN BÖL GE Böl ge de ki iz le nim le ri ni ak ta ran Ýh san Er dim ve Ah met De met, Fi li pin ler in coð ra fi ko nu mu na dik ka ti çek ti ler. Er dim ve De met, 300 bin ki lo met re ka re o lan yü zöl çü mü ne sa hip ül ke de 90 mil yon in sa nýn ya þa dý ðý na ve bin ler ce a da dan o lu þan ül ke de or tak di lin Ýn gi liz ce ol ma sý na rað men, sek sen de ði þik dil ko nu þul du ðu na vur gu yap tý lar. 16. Yüz yýl baþ la rýn da ta ma men Müs lü man o lan bu böl ge de, bu - gün % 80 i Ka to lik Hris ti yan, % 12 si Müs lü man ve % 8 i Bu dist ve A ne mist ler den o lu þan bir nü fus ya þa dý ðý bil gi si ni ve ren Er dim, þun la rý kay det ti: 14. yy baþ la rýn da böl ge ye ge len Müs lü man A rap tüc car lar va sý ta sýy la Ýs lâm di ni ni ka bul e den böl ge hal ký 1521 yý lý na ka dar, Ýs lam ýn bah þet ti ði e sen lik i le mü ref feh bir ha yat sür dür müþ. An cak 16 Mart 1521 de Ma cel lan ön cü lü ðün de böl ge ye mu sal lat o lan Ba tý sö mür ge ci li ði, be ra be rin de bu gü ne dek sü ren iç hu zur suz luk la rý, kan lý sa vaþ la rý ve ký yým la rý ge tir miþ. En dü lüs ve Gra na da nýn dü þü þü nün he men a ka bin de, böl ge ye yö ne lik H ris ti yan Ýs pan yol sal dý rý la rý yýl la rý a ra sýn da yo ðun laþ mýþ. Sal dý rý la ra kar þý Müs lü man la rýn or ta ya koy du ðu bü yük di re niþ Ku zey Fi li pin ler in iþ gal al tý na gir me si ni en gel le ye me miþ. Ýþ ga li soy ký rým iz le miþ ve bu ta ri he ka dar E ma nil lah o la rak bi li nen böl ge ye, ca ni ve iþ gal ci ko mu tan Fi lip e at fen Fi li pin ler a dý ve ril miþ. Bu iþ ga li mü te a kip, Ýs pan yol sal dý rý la rý böl ge nin Gü ne yi ne, Mo ro A da sý na yö nel miþ ve 1898 yý lý na ka dar, tam 377 yýl de vam et miþ. Ýstanbul / Yeni Asya 16. Yüzyýl baþlarýnda tamamen Müslüman olan bölgede, bugün % 80 i Katolik Hristiyan, %12 si Müslüman ve % 8 i Budist ve Anemistler den oluþan bir nüfus yaþýyor. MÜS LÜ MAN LA RIN SIK ZÝ YA RET ET ME SÝ NÝ ÝS TÝ YOR LAR ÝS PAN YOL LAR IN so nuç suz ka lan sal dý rý la rý nýn ar dýn dan böl ge yi 20 mil yon do lar kar þý lý ðýn da ABD ye terk e - den ve bu ta rih ten son ra 1946 ya ka dar sü re cek o lan el li yýl lýk ABD zul mü baþ la dý ðý nýn al tý ný çi zen Er dim, ABD 1946 yý lýn da kuk la bir hü kü met ih das e de rek, böl ge den çe kil miþ tir de di. Gü nü müz de Fi li pin ler in Müs lü man böl ge si ni o luþ tu ran Mo ro nun kur tu lu þu i çin hal ka li der lik ya pan þah si yet ler i le ka na at ön der le ri, din le ri ve va - tan la rý uð ru na 1970 yý lýn dan bu ya na sür dür dük le ri mü ca de le de 500 bin þe hit ver dik le ri ni i fa de e den Er dim, ÝHH ve AY DER dý þýn da hiç bir Müs lü man dev let ve ya ku ru luþ tan des tek gör me miþ ler. Ön ce le ri in sa nî yar dým a ma cýy la ge len ba zý A rap si vil top lum ku ru luþ la rý 11 Ey lül o la yýn dan son ra böl ge yi terk et miþ. ABD, Ýn gil te re, Fran sa, Ýs pan ya ve Ja pon ya nýn mer ke zi hü kü met i le iþ bir li ði i çin de ha re ket e de rek, ken di le ri ne kar þý bir si ya - set iz le miþ ler. Müs lü man lar dan ken di le ri ni sýk lýk la zi ya ret et me le ri ni bek li yor lar þek lin de ko nuþ tu. Niðde de emekli polis memuru Nevzat Soydan, Çaðýn gerisinde kalmak istemedim dedi. 65 ya þýn da bil gi sa yar öð re ni yor NÝÐ DE DE e mek li po lis me mu ru Nev zat Soy dan, 65 ya þýn da bil gi sa yar öð ren me ye baþ la dý. Nið de Halk E ði ti mi Mer ke zi nde a çý lan bil gi sa yar kur su na ka yýt yap tý ran Soy dan, Ça ðýn ge ri sin de kal mak is te me dim. Ço cuk la rým, to run la rým hep bil gi sa yar kul la ný yor. On lar la da ha i yi i le ti þim kur mak i çin bil gi sa yar öð re ni yo rum. de di. Nið de Halk E ði ti mi Mer ke zi nde bir top lan tý ya pan ve a çý lan kurs la rý zi ya ret e den Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü Ce la let tin E kin ci, bil gi sa yar kur su na baþ la yan 65 ya þýn da ki e mek li po lis me mu ru Nev zat Soy dan la soh bet et ti. Az min den do la yý Soy dan ý teb rik e den E kin ci, halk e ði tim mer kez le ri nin 7 den 77 ye bü tün va tan daþ la ra a çýk ol du ðu nu ha týr la ta rak, Ha yat bo yu öð ren me ye ve hal kýn e ði ti mi ne bü yük ö nem ve ri yo ruz. Bu yüz den halk e ði ti mi mer kez le ri ni ö nem si yo ruz. Hal ký mý zý her tür lü kurs i çin halk e ði ti mi mer kez le ri ne bek li yo ruz. di ye ko nuþ tu. Niðde / cihan Di zi i çin ke ma ný i cat et ti ler! TA RÝH ÇÝ Ya zar Mus ta fa Ar ma ðan, Muh te þem Yüz yýl di zi sin de, o dö nem de he nüz i cat ol ma ma sý na rað men Par ga lý Ýb ra him e ke man çal dý rýl dý ðý ný söy le di. Ar ma ðan, Bu ka dar da ol maz. Ke man, 17. yüz yýl da i cat e dil miþ. Par ga lý Ýb ra him e ke ma ný ve ri yor lar, bu yet mez miþ gi bi bir de Vi val di çal dý rý yor lar. Vi val di ne za man ya þa mýþ? A ra da yýl var. Bu di zi nin se na ris ti nin da nýþ ma ný yok mu dur? Bun la rý bil mi yor lar mý? Bun lar in san la ra ger çek ta rih miþ gi bi yut tu ru lu yor de di. Ta rih çi Ya zar Ar ma ðan, Ma ni sa Mus ta fa Ar ma ðan Em pa ti Ça lý þan lar Der ne ði i le Ma ni sa Ak tif E ði tim ci ler Der ne ði nin Be le di ye Kül tür Si te si La le Sa lo nu nda or tak la þa dü zen le di ði Os man lý Me de ni ye tin de Ka dýn ko nu lu kon fe ran sý ver di. Ka nu ni Sul tan Sü ley man ýn ya þa dý ðý dö nem de, ma lûm di zi de ol du ðu gi bi Top ka pý Sa ra yý nda ha rem da i re si bu lun ma dý ðý ný vur gu la yan Ar ma ðan, o ra sý nýn bir bü ro ve iþ ye ri o la rak kul lan dý ðý ný an lat tý. Manisa / cihan

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı