GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com."

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski bü yü kel çi Ý nal Ba tu "SOLUN ÖNÜNÜ TIKIYOR" CHP, Türk si ya se ti ne el ve da de me li u ha berx in ter net si te si ne ko nu þan CHP es ki Ge nel Yar dým cý sý ve es ki bü yü kel çi Ý nal Ba tu, CHP, so lun ö nü nü tý ký yor. Halk sol de yin ce bun la rý gö rü yor ve sol dan ka çý yor. Türk si ya se ti ne çok ö nem li kat ký lar da bu lun muþ, çok ö nem li par ti ler, de vir le ri ni ta mam la mýþ lar... Ben ce ar týk CHP de, Türk si ya se ti ne El ve da de me li þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da TARTIÞMALARA RAÐMEN MÝT Ka nu nunda de ði þik lik ya sa laþ tý u TBMM Ge nel Ku ru lun da, Dev let Ýs tih ba rat Hiz met le ri ve Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý Ka nu nun da de ði þik lik ya pan tek lif, 12,5 sa at sü ren gö rüþ me le rin ar dýn dan 63 ret o yu na kar þý lýk, 266 oy la ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Ya sa, Cum hur baþ ka ný nýn in ce le me si ne su nuldu. nha be ri say fa 8 de 127 MÝLYAR DOLARI AÞTI Ö zel sek tör de borç kýs ka cýn da u Ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, 2011 yý lý A ra lýk a yý so nu i ti ba riy le, 2010 yýl so nu na gö re 7,6 mil yar do lar ar týþ la, 127,5 mil yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. nha be ri say fa 10 da ALMANYA'DAKÝ GURBETÇÝLER ÜZGÜN u Al man ya Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff, do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý is teðiy le hak kýn da fez le ke ha zýr lan ma sý ü ze ri ne is ti fa et ti. Müs lü man dos tu o la rak bi li nen Cum hur baþ ka ný Wulff, Ýs lâm Al man ya nýn ay rýl maz bir par ça sý dýr söz le riy le bir lik te, Müs lü man lar ve Hý ris ti yan lar ça týþ ma ye ri ne bir lik te li ði he def al ma lý dýr lar" þek lin de ki be yan la rýy la or tak bir dün ya ve kültürel çeþitlilik fik ri ne vur gu ya pý yor du. nha be ri say fa 7 de istemiyoruz DARBEYÝ AKLINDAN GEÇÝRENLER TIMARHANEYE Müslüman dostu Wulff u istifa ettirdiler Chris ti an Wulff NÝSAN TARÝHLERÝ ARASINDA KUTLANACAK Kut lu Do ðum da kar deþ lik ko nu þa cak u Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan 2012 yý lý Kut lu Do ðum Haf ta sýnýn a na te ma sý Hz. Pey gam ber ve Kar deþ lik Hu ku ku o la rak be lir len di. Bu ko nu nun, en ö nem li in sa nî de ðer ler den bi ri ol ma sý sebebiy le se çil di ði bil di ril di. n9 DA PEK ÇOK KRÝTÝK KANUNUN DARBE DÖNEMÝ ÜRÜNÜ OLMASI, VESAYET REJÝMÝNÝ DEVAM ETTÝRÝYOR. ANAYASA DEÐÝÞMEDEN VESAYET BÝTMEZ u MÝT ka nu nu ü ze ri ne ko pan fýr tý na lar dan yo la çý kan E ser Ka ra kaþ, Star'da ki kö þe sin de yü rür lük te ki pek çok te mel ka nu nun dar be dö ne mi ü rü nü ol du ðu nu yaz dý. YÖK'ten YAÞ'a, Ýç Hiz met Ka nu nun dan Si ya sî Par ti ler Ka nu nu na ka dar pek çok ya sa nýn ve sa yet re ji mi ni de vam et tir me de ö nem li fonk si yon ic ra et ti ði ni be lir ten Ka ra kaþ, "Dar be dö ne mi ka nun la rýy la yö ne til mek is te mi yo rum. Tam de mok ra si i çin par ça par ça de ðil, a na ya sa nýn tü müy le de ðiþ me si ni is ti yo rum" de di KÝÞÝ HASTANEDE Ukrayna da þiddetli soðuklardan 151 kiþi öldü u Do ðu Av ru pa yý et ki si ne a lan þid det li so ðuk lar sebebiyle Uk ray na da ö len le rin sa yý sý nýn 151 e yük sel di ði bil di ril di. Don ma o lay la rý yü zün den de yak la þýk 4 bin ki þi has ta ne ye kal dý rýl dý. TEMEL KANUNLAR DARBE DÖNEMÝ ÜRÜNÜ u Eser Karakaþ þunlarý yazdý: "Türkiye nin yürürlükteki yaklaþýk tüm kilit kanunlarý askerî darbe dönemlerinde çýkarýlmýþ; vesayet rejiminin özünü de bu askerî darbe kanunlarý oluþturuyor. Bu yasalar normal dönemlerde tümüyle yeniden yapýlmadýkça da vesayet rejiminin kalýcý bir biçimde geriletilmesi imkânsýz. Ülkemizde iki temel vesayet kurumu mevcut: askeriye ve eðitim. Bu iki temel vesayet kurumunun temel yasalarý da hep darbe dönemlerinden kalma." nmedya POLÝTÝK SAYFA 11 DE ISSN u8 KADDAFÝ'SÝZ GÜNLERE ALIÞTILAR Libya da bir gün erken kutlama u Lib ya da, 42 yýl lýk Mu am mer Kad da fi re ji mi nin so na er di ði dev ri min bi rin ci yýl dö nü mü o lan 17 Þu bat kut la ma la rý na halk, bir gün ön ce sin den baþ la dý.ha be ri say fa 7 de Sarkozy ye sahtekârlýk suçlamasý u7

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ýman eden ve güzel iþler yapanlarý, daimî kalmak üzere, Cennette altýndan ýrmaklar akan yüksek makamlarayerleþtireceðiz. Ýyi iþler yapanlarýn mükâfatý ne güzeldir. Ankebut Sû re si: 58 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Sizin için ölüm kesin olarak takdir edilmiþtir; ya azap getirir, ya da saadet. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 54/ Ha di s-i Þe rif Me â li hayatýn mahdud, ömrünün günleri maduddur Senin Senin iktidarýn kýsa, bekan az, hayatýn mahdud, ömrünün günleri madud ve herþeyin fanidir. Öyleyse, þu kýsa, fani ömrünü fani þeylere sarf etme ki, fani olmasýn. Bakî þeylere sarf et ki, bakî kalsýn. Ý lem eyyühe l-aziz! S enin iktidarýn kýsa, bekan az, hayatýn mahdud, ömrünün günleri madud ve herþeyin fanidir. Öyleyse, þu kýsa, fani ömrünü fani þeylere sarf etme ki, fani olmasýn. Bakî þeylere sarf et ki, bakî kalsýn. Evet, yaþadýðýn ömürden dünyada göreceðin istifade ancak yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü yüz tane hurma çekirdeði farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse, ilâ-maþaallah semere verecek yüz tane aðaç olur. Aksi takdirde, ateþe atýp yakmaktan baþka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik, senin o yüz senelik ömrün de, þeriat suyuyla iska ve ahirete sarf edilirse, âlem-i bekada ilelebed semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh, semeredar yüz tane hurma aðacýný terk ve yüz tane çekirdeklerine kanaatla aldanýrsa, o adam, hutameye (Cehenneme) hatab olmaya lâyýktýr. Mesnevi-i Nuriye, Zerre, s. 153 *** Evet, insan bir çekirdeðe benzer. Nasýl ki, o çekirdeðe Kudretten mânevî ve ehemmiyetli cihazât ve kaderden ince ve kýymetli program verilmiþ. Tâ ki, toprak altýnda çalýþýp, tâ o dar âlemden çýkýp, geniþ olan hava âlemine girip, Hâlýkýndan istidad lisâniyle bir aðaç olmasýný isteyip, kendine lâyýk bir kemâl bulsun. Eðer o çekirdek, sû-i mizâcýndan dolayý, ona verilen cihazât-ý mâneviyeyi, toprak altýnda bâzý mevaddý muzýrrayý celbine sarf etse, o dar yerde, kýsa bir zamanda, faydasýz tefessüh edip çürüyecektir. Eðer o çekirdek, o mânevî cihazâtýný, Fâliku l-habbi ve nnevâ nýn* emr-i tekvinîsini imtisâl edip, hüsn-ü istimâl etse, o dar âlemden çýkacak meyvedar koca bir aðaç olmakla, küçücük cüz î hakikati ve ruh-u mânevîsi, büyük bir hakikat-i külliye sûretini alacaktýr. Ýþte, aynen onun gibi, insanýn mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazât ve kaderden kýymetli programlar tevdî edilmiþ. Eðer insan, þu dar âlem-i arzîde, hayat-ý dünyeviye topraðý altýnda, o cihazât-ý mâneviyesini nefsin hevesâtýna sarf etse, bozulan çekirdek gibi, bir cüz î telezzüz için, kýsa bir ömürde, dar bir yerde ve sýkýntýlý bir halde çürüyüp tefessüh ederek, mesuliyet-i mâneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, þu dünyadan göçüp gidecektir. Eðer o istidad çekirdeðini Ýslâmiyet suyu ile, imânýn ziyâsýyla, ubûdiyet topraðý altýnda terbiye ederek evâmir-i Kur âniyeyi imtisâl edip, cihazât-ý mâneviyesini hakiki gâyelerine tevcih etse, elbette âlem-i misâl ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i âhiret ve Cennette hadsiz kemâlât ve nimetlere medâr olacak bir þecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-i dâimenin cihazâtýna câmi kýymettar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu þecere-i kâinatýn mübârek ve münevver bir meyvesi olacaktýr. * Dâneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah. (En âm Sûresi: 95.) Sözler, 23. Söz, s. 291 LÛ GAT ÇE: mahdud: Sýnýrlanmýþ, çevrilmiþ. Az sayýlý. Hududlanmýþ. madud: sayýlý. ilâ-maþaallah: Allah dilemiþ ne güzel yaratmýþ, Allah nazardan saklasýn denilecek kadar. mevadd-ý muzýrra: Zararlý maddeler. revnaktar: Zinetli, göz alýcý bir parlaklýk ve güzellikte. SÜLEYMAN AKKUÞ in da rýn ik ti dar la im ti ha ný en çe tin D sý nav lar dan bi ri dir. Ýs lâm ta ri hi, bu zor lu im ti ha nýn ör nek le ri a çý sýn dan son de re ce zen gin bir mal ze me su nar bi ze. Ýlk ký rýl ma Hz. Re su lul lah ýn (asm) ve fa tý i le baþ lar. Ve fat þo ku nu ü zer le rin den ye ni ye ni a tan bir grup En sar ýn da ha ilk gün de Be ni Sa i de göl ge li ðin de ha ra ret li bir ik ti dar tar týþ ma sý na gir dik le ri ni gö rü yo ruz. Ýlk e ta bý Evs ve Haz reç a ra sýn da ge çen bu tar týþ ma ya mu ha cir le rin i le ri ge len le ri nin de dâ hil ol ma sýy la he men o ra cýk ta ha li fe se çi le rek i þin bu na zik dö nem de bü yük bir so ru na yol aç ma sý en gel len miþ tir. Re su lul lah ýn (asm) de fin iþ le ri i le meþ gul o lan Âl-i Beyt ve Ha þi mo ðul la rý i se ay rý bir hi zip o la rak dur du ðu nu ve hat ta ken di le ri ne da ný þýl ma dý ðý i çin kýr gýn ol duk la rý ný ta rih kay nak la rýn dan öð re ni yo ruz. Bun la rý söy ler ken sa ha be nin hâ þâ ik ti dar pe þin de ko þan ki þi ler an la mýn da an la þýl ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la mam ge re kir. Ýlk dört ha li fe nin se çim le ri es na sýn da o lu þan tat lý re ka be tin son ra ki dö nem ler de güç lü bir ik ti dar hýr sý na dö nüþ tü ðü ve bu u ður da Ýs lâm â le mi nin çok za rar gör dü ðü ma lum dur. Müs lü man lar a ra sýn da si ya sî ne den ler le or ta ya çý kan çe kiþ me le rin gün geç tik çe kö tü ye git ti ði ne i þa ret e den Be di üz za man Haz ret le ri; Ce mel Va ka sý ný a da let-i mah za - a da let-i i za fi ye sa va þý, Hz. Mu a vi ye - Hz A li a ra sýn da ki çe kiþ me yi hi la fet-sal ta nat mü ca de le si, Haz ret-i Ha san ve Hü se yin in E me vî le re kar þý mü ca de le le ri ni i se, din i le mil li yet sa va þý o la rak ni te len di rir. E me vi hâ ki mi ye ti i le i yi ce zý va na dan çý kan ik ti dar sa hip le ri nin, bu dö nem de ik ti dar uð ru na iþ le dik le ri ci na yet le rin ve zu lüm le rin had di he sa bý yok tur. Ö zel lik le ken di ik ti dar la rý na mu ha lif ve teh li ke o la rak gör dük le ri her ke si te red düt et me den or ta dan kal dýr ma la rý ta ri hî bir ger çek tir. Bu u ður da Hz. Pey gam be rin (asm) öz to run la rý ný bi le hun har ca þe hit et me le ri, si ya set ve ik ti dar hýr sý nýn in sa nýn gö zü nü na sýl dön dür dü ðü nün en a çýk bel ge si dir. Hz. Ýb ra him (as) za ma nýn dan be ri A rap lar ca kut sal ka bul e di lip say gý du yu lan Kâ be nin, Eb re he nin fil des tek li or du sun dan son ra i kin ci kez Ab dul lah bin Zü be yir in bi at et me me si ba ha ne siy le sal dý rý ya uð ra yýp man cý nýk lar la dö vül me si yi ne E me vî ik ti da rý dö ne mi ne denk ge lir. Bu du rum ik ti dar hýr sý nýn hiç bir kut sa lý ik ti da rýn dan da ha kut sal gör me di ði nin de ka ný tý dýr. Dev let fel se fe si ni A rap mil li yet çi li ði ve u lus çu lu ðu ü ze ri ne bi na e den E me vi le rin bu an lam da dün ya ta ri hi nin bel ki de ilk u lus dev le ti ol du ðu nu söy le ye bi li riz. Mil li yet çi lik il ke si ü ze ri ne ku ru lan E me vi ik ti da rý nýn þah sýn da tüm mil li yet çi-u lus çu yö ne tim le ri Be di üz za man þöy le ta rif e der: Un su ri yet ve mil li yet e sas la rý, a da le ti ve hak ký ta kip et me di ðin den, zul me der, a da let ü ze ri ne git mez. Çün kü un su ri yet per ver bir hâ kim (yö ne ti ci), mil let ta þý ný ter cih e der, a da let e de mez. Bu a ra da þu nu da söy le ye lim ki, Ýs lâm ta ri hi nin ne re dey se bü tün dö nem le rin de ik ti dar da ki ler za li ma ne ic ra at la rý ný meþ ru laþ týr mak i çin ik ti da rýn gü dü mün de ken di - Müs lü manýn ik ti dar la im ti ha ný tartýþmasýna Ýlk kýrýlma Hz. Resulullah ýn (asm) vefatý ile baþlar. Vefat þokunu üzerlerinden yeni yeni atan bir grup Ensar ýn daha ilk günde Beni Saide gölgeliðinde hararetli bir iktidar girdiklerini görüyoruz. le ri ne fet va cý Bel am tar zý u le ma-i sû (kö tü â lim le ri) bul mak ta hiç zor lan ma mýþ lar. Za ten ik ti dar la rý ný u zat mak i çin ic ra at la rý ný hal kýn gö zün de meþ rû laþ týr mak tan baþ ka ça re le ri yok tu. Bu iþ i çin de ip le ri ni el le rin de tut tuk la rý, sa ra yýn tüm ni met le rin den fay da lan dý rý lan ve si pa riþ ü ze re fet va ve ren söz de â lim le ri bul muþ lar dý. E me vi le ri yý kýp ik ti da rý dev ra lan Ab ba si ler, ge len gi de ni a ra týr cüm le si ni hak lý çý ka rýr ca sý na E me vi le rin ki ne ben zer zu lüm ler le ik ti dar uð ru na mu ha lif le ri ne çok çek tir di ler. Bü tün bun la rý söy ler ken ehl-i Ýs lâm na za rýn da mev ki le ri ni mu ha fa za et mek i çin bi le ol sa din i çin yap týk la rý hiz met ler el bet te çok tur. Sal ta nat-ý dün ye vi ye al da tý cý dýr di yen Üs tad Be di üz za man, Ýs lâm ta ri hin de sa de ce ilk dört ha li fe, Ö mer ib ni Ab dü la ziz ve Meh dî-i Ab ba sî yi ha ri ku lâ de bir zühd-ü kalp ta þý dýk la rý i çin is tis na tut muþ tur. Ay rý ca Üs tad, Âl-i Beyt in ik ti da ra ge lip si ya sî dev let ler te þek kül et tik le ri za man bu i þin on la ra ya ra ma dý ðý ný, sal ta na tý terk et tik le ri za man, par lak ve yük sek bir su ret te Ýs lâ mi ye te ve Kur ân a hiz met et tik le ri ni ta ri hi de lil le ri i le is pat e di yor. Be di üz za man, E me vi-ab ba si ik ti dar la rý nýn bü tün bü tün çý ðýr dan çýk ma la rý ný en gel le yen du ru mu yi ne Âl-i Bey tin ga yet kuv vet li ve lâ yet ve di ya net ve ke mâ lâ tý ve ta bii ki mu ha le fet te ol ma nýn a van ta jý i le sað lan dý ðý ný Mek tu bat ýn On do kuz un cu mek tu bun da ha ri ka bir tarz da ta ri hî ve sos yo lo jik ger çek li ði i le i zah e di yor. Hi la fe tin sal ta na dö nüþ me si i le baþ la yan ik ti dar mü ca de le si ve bu pa ra lel de þeh za de ler a ra sý ya þa nan taht kav ga la rý i se ko nu muz a çý sýn dan son de re ce ö nem li dir. Ri sa le-i Nur da sev di ði kar deþ le ri ni mer ha met siz ce kes miþ ler (30. Lem a, s. 905) ve mâ sum ev lât - la rý ný kat let me le ri þek lin de ge çen i fa de ler, bu du ru mun ta rih te ya þan dý ðý nýn ka nýt la rý dýr. O pa di þah la ra kar deþ le ri ni ve ma sum ço cuk la rý ný gö zü nü kýrp ma dan kes ti ren fet va, si ya si ik ti da rýn de va mý ve ya sö züm o na dev le tin be ka sý, mil le tin se lâ me ti i çin ve ril me miþ miy di? E vet, ik ti dar sa hip le ri nin gö zün de sal ta nat la rý na za rar lý ol ma ih ti ma li o lan her þey ar týk te rör dür, baðy dir, hu ruç tur, is yan dýr, a nar þi dir. Ve mut la ka yok e dil me li dir. Bu du ru ma za hi rî ge rek çe her ne ka dar mil le tin se lâ me ti ol sa da ken di þah sî men fa at le ri ol ma sý kuv vet le muh te mel dir. Gaf let ve re cek ve dün ya ya boð du ra cak ve ha ki ki va zi fe-i in sa ni ye ti ve a hi re ti u nut tu ra cak o lan en ge niþ da i re i se si ya set da i re si dir di yen Be di üz za man; si ya set çi, ek ser ce tam müt ta kî din dar o la maz. Tam ve ha ki ki din dar, müt ta ki o lan lar, si ya set çi ol maz lar. Ya ni, mak sad-ý as li si ya se ti ni ya pan lar da din, i kin ci de re ce de ka lýr, te bei hük mü ne ge çer di ye rek son de re ce ha ya ti bir u ya rý da bu lu nur. Müs lü man lar ta ri hin her dö ne min de mut la ka si ya si bir ik ti dar kur ma lý mý? tar týþ ma sý ný, bu i þin ger çek uz man la rý na (var sa) bý rak mak ge re kir. Fa kat þu da bir ger çek tir ki ik ti dar ol mak, yö net mek, hâ kim ol mak, ger çek an la mýy la a teþ ten göm lek tir. Zi ra i þin u cun da ta ðut laþ mak, az gýn laþ mak da var dýr. Çün kü ik ti dar be ra be rin de zen gin leþ me yi, mal bi rik tir me yi, ser ma ye yi de ge ti rir. Bu mad di re fah, Hey hat! Ýn san ken di si ni ih ti yaç tan u zak gö rün ce az gýn la þý ve rir. (A lak, 6 7) â ye tin de be lir til di ði gi bi ik ti dar sa hi bi ni yol dan çý ka ra bi lir. A ca ba ik ti da rý ný ko ru mak i çin ya pý lan zu lüm le rin al týn da ya tan ger çek se bep bu mad di re fah ve deb de be yi kay bet me en di þe si mi dir bi lin mez a ma hiç bir ge rek çe zul mü ve za li mi te mi ze çý kar maz. Ah met Tu ran Al kan, Ak si yon der gi sin de ki bir ya zý sýn da ik ti dar ol ma nýn mo dern za man lar da da ay ný teh li ke le ri i çin de ba rýn dýr dý ðý ný þu þe kil de an la týr: Gü nü müz de ken di ni al týn la tart tý ran, son de re ce pa ha lý yat ve u çak lar da te nez züh e den, ilk fýr sat ta þa ta fat lý ha rem ler ku ran, ya kýn la rý ný dün ya ni met le riy le ih ya e den, hâ sý lý ser vet, va ri yet ve ik ti dar ni met le ri ni e le ge çi rin ce gör me mi þin oð lu gi bi dav ra nan li der le rin ço ðu, ne den se hep Ýs lâm top lu luk la rý nýn yö ne ti ci le ri dir. Kur ân-ý Ha kî min hiz me ti, be ni þid det li bir su ret te si ya set â le min den men et ti di yen As rýn Mü ced di di Be di üz za man Sa id Nur sî, si ya set le ve ya ik ti dar yo luy la di ne hiz met et me nin ge çer li bir yol ol ma dý ðý ný hem söz le ri hem de hiz met tar zý i le gös ter miþ tir. Üs ta dýn ge rek çe si i se þu sa týr lar da: Bü tün si ya set ce re yan la rý nýn ve ta raf gir lik le rin çok fev kin de ve on la rýn ga raz kâ râ ne te lâk ki yat la rýn dan mü ber râ ve sâ fi o lan bir ma kam da ve ri len ders-i Kur ân ve gös te ri len en vâr-ý Kur â ni ye den hiç bir ta raf ve hiç bir ký sým çe kin me mek ve it ham et me mek ge rek tir, si yâ set-i hâ zý ra, o ka dar çok ya lan ve hi le ve þey tâ nât, i çi ne gir miþ ki, ves ve se-i þe yâ tîn hük mü ne geç miþ tir. Ce nab-ý Hak meþ ve ret-i þer i ye i le iþ ba þý na gel miþ, a da let li, mer ha met li, eh li yet li, ha ri ku lâ de bir zühd-ü kalp ta þý yan, fe ra set li, ma ka mý ken di þah sî çý kar la rý na â let et me yen yö ne ti ci le ri na sip et sin.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 5 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý U la þý m ve 8 ÝLDE OKULLAR TATÝL EDÝLDÝ YURT ge ne lin de et ki li o lan kar ya ðý þý ne de niy le Kon ya, Nið de, Ka ra man, Kü tah ya, Bur sa, Si vas, Çan ký rý ve Is par ta nýn ba zý il çe le - rin de o kul lar dün ta til e dil di. Kon ya Mil li E ði tim Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, yo ðun kar ya ðý þý ne de niy le Hýf zýs sýh ha Ku ru lu ka ra rýy la Bey þe hir ve Do ðan hi sar il çe mer kez, bel de ve köy le rin de ki ilk ve or ta de re ce li o kul lar da dün e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Ka ra man da da et ki li o lan kar ya ðý þý, ne de niy le Baþ yay la il - çe sin de ilk ve or ta de re ce li o kul lar bir gün ta til e dil di. Kü tah ya da da et ki li o lan yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi ne de niy le, Si mav, Pa zar lar ve Þap ha ne il çe le rin de ilk ve or ta de re ce li o kul lar i le o kul ön ce si ve yay gýn e ði tim ku rum la rýn da e ði ti me dün a ra ve ril di. E met il çe sin - de i se ta þý ma lý sis tem kap sa mýn da ki öð ren ci ler i çin o kul lar dün i - çin ta til e dil di. Is par ta nýn Yal vaç il çe sin de de o lum suz ha va þart - la rý ne de niy le o kul lar dün ta til e dil di. Nið de de yo ðun kar ya ðý þý ne de niy le o kul lar da e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Bur sa nýn Bü yü - kor han, Ke les ve Or ha ne li il çe le rin de, o lum suz ha va þart la rý yü - zün den o kul lar bir gün sü rey le ta til e dil di. Çan ký rý mer kez ve köy - le rin de de o kul lar dün ta til e dil di. Si vas mer ke ze bað lý bel de ve köy ler de de e ði ti me 1 gün a ra ve ril di. Malatya nýn Hekimhan ve Sivas ýn Yýldýzeli ilçelerinde, yoðun kar yaðýþý nedeniyle eðitime 1 gün ara verildi. a a-ci han Ýs tan bul ha zýr lýk lýy dý Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si A fet Ko or di nas - yon Mer ke zi (A KOM), Ýs tan bul u et ki si al - tý na a lan kar ya ðý þý nýn ö zel lik le Ha - dým köy, Ze ke ri ya köy, Bey koz, Þi le, Kar tal ve Üm ra ni ye nin yük sek yer le rin de et ki li ol du - ðu nu be lirt ti. A KOM dan ya - pý lan a çýk la ma da, þu bil gi le re de yer ve ril di: Kar ya ðý þý ne de - niy le a na ar ter ler ve a ra so kak lar da her han gi bir o lum suz luk ya þan ma dý. Köp rü yol la rýn da i se ru tin tra fik sey ri ha kim ol du. 2 bin 406 per so nel, 870 a raç i le tüm e kip ler a na ar ter - ler ve ka tý lým nok ta la rýn da o lum suz luk la ra kar þý ha zýr bek le ti lir ken, ön ce ki gün sa bah tan bu sa ba - ha ka dar 2 bin 760 ton tuz, 59 ton so lüs yon kul - la nýl dý. Me tin Ok tay Spor Sa lo nu nda 385 va tan - daþ mi sa fir e di li yor. Ýs tan bul/a a ir ti ni as ya.com.tr Sa id Nur sî ve A le vî ler Der sim çý ký þýy la par ti si i çin den de e pey ce tep ki a lan CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün, bir grup par ti li mil let ve ki li nin dek la ras yon ya yýn la ya rak ken di si ni he def al dý ðý ve Ký lýç da roð lu na da do kun dur du ðu gün ler de Söz le ri min ar ka sýn da yým di ye rek tak dir top la mýþ tý. A ma o lay za ma na ve so ðu ma ya bý ra ký la rak u nut tu rul duk tan son ra ne den se fark lý tel ler den çal ma ya baþ la mýþ. Ýs lâm cý la rýn A ta türk le he sap la rý ný A le vî ler ü ze rin den gör mek is te dik le ri gi bi söz ler söy le miþ ve bu nun la da ye tin me yip, hiç ilgisi de yok ken sö zü Bediüzzaman'a ge ti re rek þöy le de miþ: A ta türk ye ri ne ki mi ku ru cu gör mek is ti yor lar? Sa id Nur sî yi mi? (Þe nay Yýl dýz, Ak þam, ) Bir de fa kim miþ böy le ya pan Ýs lâm cý lar? Ý kin ci si, me se le ye A ta türk le he sap laþ mak ve bu nu A le vi ler ü ze rin den yap mak gi bi provokatif bir man týk la yak laþ ma nýn i ler tu tar ta ra fý var mý? E vet, Tür ki ye nin bil has sa ya kýn ta ri hiy le mut la ka yüz leþ me si ge re ki yor. Ay gün ün gün de me ge tir di ði Der sim fa ci a sý da yüz leþil me yi bek le yen tra jik olaylardan bi ri. Ve bu yüz leþ me A le vî-sün nî, Türk-Kürt... ay rý mý yap ma dan, top lu mun bü tün ke sim le ri nin ka tý lý mýy la ya pýl ma lý. Me se le yi mün ha sý ran Ýs lâm cý la rýn A ta türk le he sap laþ ma sý ek se nin de e le a lýp, bu bað lam da la ik-an ti la ik, Ke ma list-an ti Ke ma list düz le mi ne çek me ye ça lý þan bir yak la þým, hem baþ lan gýç ta ki Sö zü mün ar ka sýn da yým tav rý ný su lan dý rýp boþ luk ta bý ra kýr, hem baþ ka ge ri lim le ri te tik ler, hem de Der sim yüz leþ me si ni a ka me te uð ra týr. A ta türk ye ri ne ki mi ku ru cu gör mek is ti yor lar? su a li nin pe þin den Sa id Nur sî yi mi? di ye de vam et mek i se, tam Dam üs tün de sak sa ðan de yi þi ne denk dü þen ti pik bir de ma go ji ör ne ði. Çün kü Sa id Nur sî nin de, M. Ke mal in ta rih te ki yer le ri ve yap týk la rý or ta da. Be di üz za man bir si ya set a da mý de ðil ki, o na dev let ku ru cu su sý fa tý i za fe e dil sin. Böy le bir þe yi ta lep e dip pe þi ne dü þen bir kim se de yok. Dahasý, ta rih te ya þan mýþ ve o lup bit miþ o lay la rý re vi ze et mek müm kün mü? An cak þu var: Ge rek Der sim fa ci a sý i le, ge rek se ön ce si ve son ra sýn da ay ný zih ni yet le ya pý lan uy gu la ma larýn top lum bün ye sin de a çtýðý de rin ya ra la rýn re çe te si Be di üz za man ýn e ser le rin de. Ay gün den bek le nen ta výr, o na hiç bir da ya na ðý ol ma yan bað naz ca ön yar gý lar la yak laþ mak de ðil, me se lâ þu söz le ri ne ku lak ver mek ol ma lý: Ey ehl-i hak o lan Ehl-i Sün net ve Ce ma at! Ve ey Âl-i Bey tin mu hab be ti ni e sas it ti haz e den A le vîler! Ça buk bu mâ nâ sýz ve ha ki kat sýz, hak sýz, za rar lý o lan ni zaý (çe kiþ me yi) a ra nýz dan kal dý rý nýz. (...) Siz ehl-i tev hid ol du ðu nuz dan, u huv ve ti ve it ti ha dý (kar deþ lik ve bir li ði) em re den yü zer e sas lý ra bý ta-ý kud si ye (mu kad des bað) ma bey ni niz de (a ra nýz da) var ken, if ti ra ký (ay rý lý ðý) ik ti za e den (ge rek ti ren) cüz î me se le le ri bý rak mak el zem dir. (Lem a lar, 4. Lem a, s. 52) *** CHP, ö ze leþ ti ri ye de vam et me li CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu tek par ti dev ri ne da ir ö ze leþ ti ri ya par ken, Na zým Hik met i kim hap se at tý? Sa ba hat tin A li yi kim öl dürt tü? di ye so rup de vam et miþ: Tek par ti dö ne min de pek çok ha ta lar, yan lýþ lar ol du... O dö ne me toz kon dur ma ma tav rýn dan böy le bir ö ze leþ ti ri nok ta sý na ge lin me si el bet te ki tak di re þa yan bir ge liþ me. A ma ye ni ve baþ ka so ru lar la da ha da ol gun laþ tý rýl ma sý na ih ti yaç var. Bir kaç ör nek le kat ký da bu lu na cak o lur sak: * Sa id Nur sî ye ta le be le riy le bir lik te çey rek a sýr bo yun ca zin dan lar da, sür gün ler de, tec rit ler de e zi yet e den ler ve çi le çek ti ren ler kim ler di? * Þap ka ka nu nu na mu ha le fet et tik le ri ge rek çe siy le Ýs ki lip li A týf Ho ca yý ve Er zu rum da Þal cý Ba cý yý kim ler da ra ða cý na çý ka rýp i dam et tir di? * Ýs tik lâl þa i ri miz Meh met A kif i Mý sýr a göç e dip senelerce va tan has re tiy le ya þa tan lar ve öm rü nün son de min de bu has ret le dö nüp kýr gýn bir ha let-i ru hi ye i çin de 1936 da ve fat et ti ði za man ce na ze si ni de sa hip siz bý ra kan lar kim ler di? Da ha çok su al var, a ma þim di lik bun lar ye ter. e ði ti me kar en ge li YURDU ETKÝSÝ ALTINA YOÐUN KAR YAÐIÞI VE BAZI YERLERDE DE ETKÝLÝ OLAN TÝPÝ SEBEBÝYLE ÞEHÝRLERARASI ULAÞIMDA AKSAMALAR OLURKEN, BAZI ÝLLERDE EÐÝTÝME BÝR GÜN ARA VERÝLDÝ. BOLU Da ðý nda et ki li kar ya ðý þý u la þý mý o lum suz et ki li yor. Bo lu Da ðý nda ön ce ki ak þam baþ la yan ve a ra lýk lar la de vam e den kar ya ðý þý ne de niy le ka ra yo lu nun yük sek ke sim le rin de kar ka lýn lý ðý 30 san ti met re ye u laþ tý. Kay naþ lý, Ba ka cak, Ka ran lýk de re ve Sa rý yay la mev ki sin de et ki li o lan kar ya ðý þý ne de niy le u la þým da ak sa ma lar mey da na ge li yor. Ka ra yol la rý e kip le ri yol aç ma tuz la ma ça lýþ ma la rý ný sür dü rür ken, kay gan la þan ze min de çok sa yý da mad di ha sar lý tra fik ka za sý mey da na gel di. Tra fik e kip le ri de sü rü cü le ri a þý rý hýz yap ma ma la rý ve ta kip me sa fe si ni ko ru ma la rý yö nün de u ya rý yor. Düz ce/bo lu/a a ÝDO BAZI SEFERLERÝNÝ ÝPTAL ETTÝ ÝSTANBUL De niz O to büs le ri AÞ (Ý DO), ha va mu ha le fe ti ne de niy le ba zý se fer le ri ip tal et ti. Ý DO dan a lý nan bil gi ye gö re, Ý - DO nun, da ki Bur sa-ye ni ka pý-ka - dý köy, sa at de ki Ka dý köy-ye ni ka pý- Bur sa ve te ki Bos tan cý-ye ni ka pý/ar - mut lutk-ar mut lu de niz o to bü sü se fer - le ri ip tal e dil di. Ý DO nun sa at da ki Ban dýr ma/ye ni ka pý-bos tan cý ve de ki Ar mut lu-ar mut lutk/ye ni ka - pý-bos tan cý de niz o to bü sü se fer le ri de ha va mu ha le fe ti ne de niy le ya pý la ma - mýþ tý. Bu a ra da ha va þartlarý ne de niy le Av cý lar-ba kýr köy de niz o to bü sü iç hat se - fer le ri nin ya pý la ma dý ðý öð re nil di. THY DEN 40 SEFERE ÝPTAL TÜRK Ha va Yol la rý (THY), o lum suz ha va þart la rý se be biy le bu gün ya pýl ma sý ge re - ken 40 iç ve dýþ hat se fe ri ni ip tal et ti. THY, yurt ge ne li ni et ki si al tý na a lan a ðýr kýþ þart la rý se be biy le ha va yo lu u la þý mýn - da ak sa ma lar ol du ðu du yu rul du. Yol cu la - rýn ha va li ma ný na gel me den ön ce bil gi al - ma sý ný is te yen THY, A ta türk Ha va li ma - ný ndan yurt dý þý na ya pý la cak Han no ver, Ba kü, Ce nev re, A ti na, Ham burg, Ni ce ve Ba tum se fer le ri i le iç hat lar da De niz li, An ka ra, Ma lat ya, Di yar ba kýr, Ga zi an tep, Ýz mir, Muð la, Si vas, Er zin can ve Si nop a ya pý la cak ba zý se fer le rin kar þý lýk lý o la rak ip tal e dil di ði ni du yur du. Ýs tan bul/ci han Fu at Ok yö ne ti min de ki 06 HA 1560 pla ka lý yol cu o to bü sü, ön ce ki ge ce An ka ra - Ýs tan bul TEM ka ra yo lu A kýn cý lar gi - þe le ri ne gel me den ön ce yol dan çý ka rak þa ram po le uç tu. Kupon No: 37 An ka ra da o to büs ka za sý: 1 ö lü, 34 ya ra lý ÞANLIURFA'DAN Ýs tan bul a gi den yol cu o to bü sü, An ka ra - Ýs tan bul TEM ka ra yo lu A kýn cý lar gi þe le ri mev ki in de buz lan ma se be biy le yol dan çý ka rak þa ram po le uç tu. Ka za da 1 ki þi öl dü, 27 si a ðýr 34 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, i çin de 40 ki þi bu lu nan Fu at Ok yö ne ti min de ki 06 HA 1560 pla ka lý yol cu o to bü sü, ön ce ki ge ce An ka ra - Ýs tan bul TEM ka ra yo lu A kýn cý lar gi þe le ri ne gel me den ön ce yol dan çý ka rak þa ram po le uç tu. Ters dö nen o to bü sün al týn da ka lan 1 ki þi öl dü, a ra la rýn da ço cuk la rýn da ol du ðu 27 si a ðýr 34 ki þi ya ra lan dý. Yo ðun kar ya ðý þý nýn ar dýn dan yol da o lu þan buz lan ma se be biy le Fu at Ok un di rek si yon ha ki mi ye ti ni yi tir di ði öð re nil di. Ka za dan ya ra al ma dan kur tu lan Ok, po lis e kip le ri ta ra fýn dan ka ra ko la gö tü rül dü. Yol cu la rýn bir kýs mý o to büs i çe ri sin de sý ký þýr ken ba zý la rý ken di im kân la rýy la pen ce re ler den çýk tý. O lay ye ri ne çok sa yý da am bu lans ve it fa i ye e ki bi sevk e dil di. Ya ra lý lar An ka ra da ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. Þan lý ur fa - Ýs tan bul se fe ri ni ya pan baþ ka bir o to büs 3 gün ön ce An ka ra Çel tik çi mev ki in de ka za yap mýþ, 5 ki þi öl müþ tü. An ka ra/ci han

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı