*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN:

2 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard ndan kolektif bir emekle örgütlenen 2. Konferans tüm engellemelere ve yetmezliklere ra men 2 gün boyunca planlanana uygun flekilde ve YDG li arkadafllar m z n ilgi ve çabas yla baflar l flekilde örgütlendi. Sistemin yo un sald r lar na ve genel gençlik hareketinin durgunlu una ra men dipten gelen dalgay örgütlemek, yaflam her geçen gün kötüleflen, gelece i çal nmak istenen gençlikle bütünleflmek amac yla ülkenin farkl bölgelerinden gelen devrimci gençlerin 2 gün boyunca tart flmas, de erlendirmeler yapmas, deneyimlerini paylaflmas oldukça önemlidir. Bu olumlulu u ileriye tafl d - m z oranda halk gençli i, karfl s nda politik aç dan net, kararl, militan ve kolektif iflleyiflini sa lamlaflt ran bir gençlik örgütünü bulacakt r. Bu nedenle tüm çabam z att m z ad mlar özverili bir çal flmayla büyütmek amac n tafl maktad r. Bu say m zda ortaya konulan eme i farkl aç lardan yans tan yaz lar yer almaktad r. Bir bütün olarak okundu unda, konferans farkl aç lardan incelemek, de erlendirmek bu sayede mümkün olacakt r. Bu nedenle dergimizde yer alan yaz lar n ilgiyle okunaca- n düflünüyoruz. Konferans kararlar n anlamak, hayata uygulamak ve tan tmak aç s ndan dergimizin yararl olaca n düflünüyoruz y l n n son günlerini yafl yoruz. Bu y l s n f mücadelesi aç s ndan önemli olaylar n yafland bir y l oldu. Irkç -floven sald - r lar n yo unlaflt 2007 y l nda sistemin tüm çabas na ra men bekledi i sonucu alamad ortadad r. Hrant Dink in öldürülmesiyle devrimci demokratik güçlerin sinmesini beklerken bu sistemin 80 y ll k korkulu rüyas olan Ermeni Soyk r - m n yeniden gündemlefltiren, dayan flma ve kardefllik ça r s yapan yüz binlerle karfl laflt. 1 May s bayram n bask yla, tehditle, yasakla engellemek isterken binlerce devrimcinin stanbul un her yan n eylem alan na çevirmesine set olamad, girilmez denilen Taksim e girilebilece ini, tüm flehrin durdurabilece ini, sistemin çaresizli ini herkese gösterdi. Y l boyunca süren inkara dayal rkç sald r lar, linçler, tehditler Kürt halk n n direnifli karfl s nda hedefine ulaflamad. Militarist sloganlar, s n r ötesi operasyon tehditleri Kürt halk n n yi it o ul ve k zlar sayesinde bofla ç k yor, tersine dönüyor. flçi s n f na yönelik hak gasplar na karfl THY ve TELEKOM iflçileri direnmeyi ve hak elde etmeyi, patrona geri ad m att rmay ö retiyor. flte böylesi bir ortamda krizi derinleflen sistemin yo un sald r lar na karfl yükselen tepkiyi örgütlü güce dönüfltürmek için biz YDG lilere önemli görevler düflüyor. Konferansta yap lan do ru ve yerinde tespitlere hayat verdi imiz oranda, yarat c flekilde, projeler üreterek, görüfllerimizi coflkuyla yeni gençlerle tan flt rd m z takdirde güçlenmemiz, harekete geçmemiz zor olmayacakt r. Tüm arkadafllar m z bir kez daha devrimci coflkumuzla selaml yor, konferans n her alanda yans mas n bulmas için seferber olmaya ça r yoruz. D CLE ÜN VERS TES NDEN HABERLER Dicle Üniversitesi ndeki hareketlilik h z kesmeden sürmektedir. DÜÖ-DER, Kürt halk na yönelik artan sald r lara ö renci gençlik cephesinden cevap olmak ad na bir dizi eylem program ç kard. Bu ba lamda artan imha politikas na karfl l k bar fl vurgusu yap larak, her gün üniversitenin farkl fakültelerinde kantin toplant lar gerçeklefltirdi. Kantin toplant lar yla üniversitedeki tutuklamalar n devrimci-demokrat-yurtsever ö rencileri susturamayaca gösterilmeye çal fl ld. Kantinlerde toplanan ö rencilerin bölgede yaflanan çat flmalara, s n r ötesi operasyona dair fikirleri tart fl ld, bar fla srarl bir flekilde ça r yap ld. En demokratik hak talebine bile tahammülü olmayan faflizm, ö rencilerin bar fl savunmas na dahi tahammül edememifltir. Kantin toplant lar n n yap ld fakültelerin önüne polis y - p, ö rencileri korkutmak amac yla kamera çekimi yap lm fl, ÖGB ler s k flt r larak kantin toplant lar sabote edilmeye çal fl lm flt r. Kantin toplant lar sürerken YDG olarak 6 Kas m da gündemimize girmifl bulunmaktayd. 6 Kas m en genifl kesimle protesto etmek gerekirken (bu Dicle Üniversitesi nde Ö renci Derne i çat s alt nda yapmak anlam na gelir) buna yönelik çabam z yetersiz kald. 6 Kas m çal flmalar n DGH ile ortak yapmaya yönelik önümüze bir haftal k program koyarak bu program do rultusunda (bu arada kantin toplant lar sürmektedir) YÖK ü teflhir eden bir bildiri haz rlayarak, bildirinin bir yandan yayg n da t m n yapmaya bir yandan da üniversitenin farkl yerlerine 6 Kas m-yök ile ilgili duvar gazeteleri haz rlayarak asmaya bafllad k. Bildiri da t m n n ilk gününden sonra Ö renci Derne i nin YÖK ile ilgili eylem yapmay düflündü ünü ö rendik. Ortaklaflmaya yönelik ça r lar na uyarak biz de kendi program m z iptal ettik ve DÜÖ-DER in çal flmalar na kat ld k. Yeniden haz rlanan bildirilerin da t m na kat ld k. YÖK ile ilgili bas n aç klamas ndan önceki günlerdeki kantin toplant lar nda bas n aç klamas n n duyurusu yap larak, YÖK ün ö rencilerin gündemine k smi olarak girmesi sa land. 6 Kas m da lahiyat Fakültesi nde yap lan kantin toplant s ndan sonra, fakülteden sloganlar eflli inde Fen-Edebiyat Fakültesi ne yüründü. Tabii hem bunlar olup biterken hem de öncesinde üniversitede polisin önceden görülmemifl bir varl söz konusuydu. Yürüyüflün ard ndan 200 civar nda ö renciyle beraber bas n aç klamas okundu, ö renci dayan flmas n öne ç karan sloganlar at ld. 7 Kas m günü Fen-Edebiyat Fakültesi nde son kantin toplant s yap larak bir haftal k toplant lar sürecinde aç a ç kan bar fl yürüyüflü tart fl l p, ertesi gün yap lmas na karar verildi. 8 Kas m Perflembe günü 1500 civar nda ö rencinin Fen-Edebiyat Fakültesi önünde bafllayan yürüyüflü T p Fakültesi önünde yap lan bas n aç klamas yla son buldu. Bu yürüyüfl üniversitede bir süredir hakim olan sessizli i bozdu. Kantin toplant lar ndan bar fl yürüyüflüne kadar olan süreçte onlarca ö renci gözalt na al nd. Ev bask nlar ndan ve fakültede yap lan göz alt lardan sonra 25 ö renci tutukland. Çeflitli gerekçelerle YDG li arkadafllar m z n da aralar nda bulunan 50 ö renciye soruflturma aç ld. Tüm bu tutuklamalardan ve soruflturmalardan sonra 29 Kas m Perflembe günü E itim- Sen, HD ve Göç-Der in de aralar nda bulundu- u bir bas n aç klamas düzenlendi, davul-zurna eflli inde halaylar çekildi. Üniversitede bu flekilde bir hareketlilik sürerken biz de YDG nin 2. Konferans na haz rl k yapma gayretindeydik. Konferansa haz rl k çal flmalar m z politik ve pratik olarak ikiye ay rabiliriz. Politik haz rl k kapsam nda YDG de yay mlanan taslaklar tart flmaya bafllad k. Taslak tart flmalar n daha verimli olaca n düflündü ümüzden gruplara ayr larak her konuyu ayr ayr tart flmaya bafllad k. Önce gruplar kendi içinde konuyu tart flm fl, daha sonra yap lan YDG toplant s nda tart flma sonland r l p alan n konuyla ilgili görüflleri belirlenmifltir. Alanda YDG bilincinin zay f olmas ve ülke genelinde yaflanan kurumsallaflma meselesinin alan özgünlü ünde daha fazla hissedilir olmas ndan kaynakl konferansa ilgi zay ft. Bu eksikliklerden ötürü tart flmalar verimli geçmemifl, YDG toplant lar na genel bir durgunluk hakim olmufltur. Pratik olarak da üniversitede faflizmin bask lar n n artmas na ra men bir fleylerin yap lmas n n gerekti inin fark ndayd k. Bu çerçevede ortak ç kan karara göre çal flmalar m z emperyalizmin ve faflizmin teflhiri üzerinden yapmaya karar verdik. Emperyalizm vurgusunu e itim üzerindeki sald r lar konusunda, faflizm vurgusunu da üniversitede yaflanan tutuklamalar ve soruflturmalar üzerinden yapmaya çal flt k. E itim üzerindeki emperyalist sald r lar inceleyerek, bildiri haz rlayarak yayg n da t m n yapt k. Daha sonra konferansa bir kaç gün kala konferans program n n da içinde bulundu u bir ça r ile üniversite gençli ini konferans m za davet ettik. Üniversitedeki çal flmalar m z n d fl nda gidifl-gelifl masraflar n karfl lamak ad na çeflitli kurumlarla görüflerek kart sat fllar yapt k. Yap lan politik ve pratik çal flmalar genel olarak bunlard. Konferans sayesinde yoldafllar m z n YDG hakk ndaki fikirleri belirginleflmifltir. Pratik olarak da kendimize olan güvenimiz artm fl, kitle çal flmas ndaki tutuklulu umuzu k rmaya yönelik mütevaz bir ad m atm fl olduk. Bir dahaki konferansa daha örgütlü haz rlanmak ad na belli deneyimler edinmemiz olumlu olmufltur. Amed YDG UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön matbaac l k Tel: (0212) Da t m: YAY-SAT ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT:3 DA RE:32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: SMET YE MAHALLES, N YAZ M SR CAD., ERSOY APT. NO: 9 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab : CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY!

3 SYAN etmek meflrudur! Devrimci gençlerin mücadeleyi yükseltme amac yla 2 gün boyunca kolektif flekilde örgütledi i tart flmalar ve ald kararlar devletin bask ve zulüm politikalar n n bofla ç kaca n, bu topraklarda devrimci hareketin yok edilmesinin, devrimci fikirlerin yeni nesillerle buluflmas n n engellenmesinin mümkün olmayaca n bir kez daha kan tlamaktad r. Sald r lar n ve direniflin iç içe geçti i bir süreçten geçiyoruz. Devletin tüm güçlerini kullanarak gerçeklefltirdi i sald r kampanyas genifl kesimler üzerinde etki yaratsa da devrimci demokratik muhalefetin sindirilmesi hedefine ulaflmas mümkün görünmüyor. Özellikle medyan n yo un ve etkili flekilde kullan lmas ile militarist, rkç görüfller milyonlara her akflam haber programlar, reklamlar ve diziler üzerinden dayat lmakta, Irak Kürdistan ndan, Hakkari den, fi rnak tan canl yay nla programa kat lan embedded-ilifltirilmifl asker-gazeteciler ordunun kendi ellerine tutuflturdu u birbirinin kopyas yalan haberleri/bildirileri bizlere heyecanla anlatmakta, dakikalarca da lar n nas l bombaland - n göstererek korku salmaya çal flmaktad r. Ancak ne hikmettir ki ordu güçleri kay plar almaya devam etmekte, büyük kay plar verdi i tahmin edilen gerilla güçleri ise faaliyetlerini sürdürmekte, ulusal ve sosyal kurtulufl amaçl verilen mücadele tüm askeri donan ma ra men engellenememektedir. Bunun da etkisiyle mecliste partiler birbirine girmekte, hükümeti beceriksizlikle suçlamakta, Genelkurmay kinci Baflkan lker Baflbu ise televizyonlarda a lamakl bir üslupla rahat b rak lmalar n talep etmektedir. Ulusal mücadele karfl s nda taktiksel yenilgiler alan devletin baflbakan n n flikayet etmek ve yalvarmak amaçl yapt yurt d fl ziyaretleri ve özellikle ABD emperyalizminden izin alma sürecinde ortaya net flekilde ç kan efendi-uflak iliflkisi de ulusal sorunun uluslararas bir sorun haline çoktan dönüflmüfl oldu unu bizlere göstermektedir. Devlet yaln zca medyas ve ordusuyla de il di er kurumlar yla da kuflatmay derinlefltirmek amac ndad r. Hükümet ç kard bask c yasalarla kolluk kuvvetlerinin sald r lar n n önünü açmakta, demokratik harekete tekrar tekrar piflman olma ça r - s yapmakta, özellikle Ulusal Hareket e terörist deme dayatmas nda bulunarak Kürt halk nda umutsuzluk ve teslimiyet yaratmak istemektedir. Son dönemde DTP nin örgütledi i Yeter Art k! mitinglerine tahammül edemeyen ve kitleye sald ran polisin ald cevap da halk n teslim al namayaca n, devrimci dinami in söndürülemeyece ini bizlere göstermektedir. Faflist yarg da bu arada bofl durmamakta ve tüm çabalar yla bu ülkede hukukun olmad n bizlere kan tlamak için elinden geleni yapmaktad r. Yarg organlar n n faflist, militarist ve ataerkil karakterinin (efliyle cinsel iliflkiye girmedi i için öldürülen kad n n tahrik yaratt iddias yla katilinin cezas n n indirilmesinde görüldü ü gibi) gerçek adaletten uzakl n n çeflitli örneklerle ortaya serildi i bu dönemde DTP nin kapat lmas amaçl aç lan dava da devletin acizli ini bizlere göstermektedir. Y llard r kapat lan onca partiye ra men legal alanda verilen mücadelenin buna benzer yapt r mlarla engellenemeyece i herkes taraf ndan bilinmektedir. Ulusal Hareket in esasta illegal örgütlenmesinin bir sonucu olarak legal alandan tamamen yok edilmesi veya kapatma gibi yapt r mlarla devam n n gelmeyece inin düflünülmesi mümkün de ildir. Tüm bu sald r lar Kürt halk n n direnme gücünü motive etmekten baflka bir sonuç yaratmayacakt r. S n r ötesi operasyonun bafllad n n ilan edildi i bu dönemde net bir anti-emperyalist duruflun önemi üzerine yapt - m z vurgular n hakl l da ortaya ç kmaktad r. ABD nin Irak iflgalinde iflbirlikçi tutumlar n n ödülü olarak daha serbest hareket eden ve varl klar n ve güçlerini emperyalizme borçlu olan Barzani ve Talabani nin (bu hizmetleri sayesinde sadece kendi bölgelerinde de il merkezi hükümette de devlet baflkanl ndan önemli bakanl klara kadar KDP ve KYB nin temsilcileri yer almaktad r) Kürt ulusunun gerçek taleplerinin arkas nda duramayaca ortadad r. Bu nedenle Irak Kürdistan ndaki görece geliflimin yaratt hayallere kap larak Kürt ulusunun her parçadaki birli inin k sa sürede sa lanabilece i beklentisi, art k Kürt ulusunun eskisi gibi birbirlerine k rd r lamayaca iddias ve de Leyla Zana n n ilan etti i gibi Kürt halk n n yoldafllar aras nda bu iki zat n da say lmas n n yanl fll, son süreçte bu gerici güçlerin, efendilerinin talimat üzerine Ulusal Hareket i ablukaya almalar yla daha net flekilde ortaya ç km flt r. Kürt halk n n gerçek dost ve düflmanlar n netlefltirmesi oldukça önemlidir. Bush un aç klamalar ndan sonra ABD nin düflman oldu unu hayk rmak, Barzani ve Talabani nin iflbirli- i yapt n ilan etmek yetmemektedir. Emperyalizmden ve uflaklar ndan halk m za dost olunmayaca çok ac tarihi tecrübelerle sabittir. Bu tarihi ve bilimsel gerçekleri inkar ederek hayali beklentilere girmenin bizlere verece i zarar oldukça fazlad r. Bu nedenle farkl ulus ve milliyetlerden halk m z n emperyalizme her türlü haliyle karfl ç kmas oldukça önemlidir. Bu dönemde gündeme damgas - n vuran ve kitlelerin örgütlü gücünün karfl s nda hiçbir gerici zorbal - n duramayaca n kan tlayan bir baflka geliflme de TELEKOM iflçilerinin gerçeklefltirdi i grevin kazan mla sona ermesidir. Sendika önderli inin gerici ve uzlaflmac karakterine karfl n ülke genelinde on binlerce iflçinin 1.5 ay kadar greve gitmesi, deneyimsizli ine ve hak alma eylemlerine uzakl na ra men taban n sadece ekonomik gelir elde etme amac yla de il, ayn zamanda sendikalar n korumak ve örgütlülüklerini sahiplenmek amac yla grevde srar etmesi ve ülkenin en ücra köflelerine kadar yay lan eylemlerin sonunda kazan m elde etmesi oldukça de- erlidir. Medyan n yok sayma ve karalama kampanyas na, valiliklerin ve polisin zorla çal flt rma ve tutuklama sald r lar na, tafleron çal flman n kolluk kuvvetlerinin denetiminde hayata geçirilmesine ra men bu grev döneminde direniflteki iflçiler hem gerçek dost ve düflmanlar n daha iyi tan - yarak önemli bir deneyim kazanm flt r hem de bunca sald r n n ortas nda emekçilere, demokratik kamuoyuna moral vererek hak verilmez, al n r ilkesine yeni bir örnek sunmufllard r y l boyunca gerçekleflen çok say da irili ufakl emekçi eyleminin içinde TELEKOM iflçilerinin ve THY iflçilerinin sendikas zlaflt rma sald r lar na karfl n sendikalar na sahiplenmekte srar etmeleri, tüm dayatmalara karfl boyun e memeleri ve dayan flmay örgütleyerek haklar n kazanmalar devletin emperyalist patentli yasalara istedi i gibi hayat veremeyece ini bizlere göstermektedir. flçi s n f n n bu deneyimlerinden ö renerek halk gençli ini örgütlemede daha güçlü olanaklara sahip oldu umuz ortadad r. Bu dönemde halk n tepkisini çeken bir di er uygulama da polisin yetkilerinin artmas na paralel halka uygulad zulmün de ivme kazanmas d r. Güvenli i sa lad n iddia eden polis gücünün halk n gözünde güvenilmeyen, ihtiyaç oldu unda ifle yaramayan, bela bir çete örgütüne dönüfltü ü art k herkesin bilgisi dahilindedir. Araba sürerken h z yapt için ensesinden vurulan, parkta kimli ini göstermedi i için at lan tekme darbesiyle öldürülen, gözalt na sa girip ölü ç kan, bask c tav rlara itiraz etti i için darp edilen örneklere imza atan, istedi i zaman istedi i yerde istedi i gibi aramalar yaparak halk n üzerinde korku yaratmaya çal flan polise ve onu silahland ran devlete hak etti i cevab halk n örgütlü gücü verecektir. Tüm bu sald r lar ve direnifller içinde halk n yükselen hoflnutsuzlu- una ivme kazand racak olan en önemli güç, halk n en dinamik kesimi olan ve gelece i çal nmak istenen halk gençli idir. Halk gençli ini örgütlemek ve kaderini kendi ellerine almas n sa lamak hedefiyle Kas m da Adana da örgütlenen YDG 2. Konferans oldukça önemli bir yerde durmaktad r. Devrimci gençlerin mücadeleyi yükseltme amac yla 2 gün boyunca kolektif flekilde örgütledi i tart flmalar ve ald kararlar devletin bask ve zulüm politikalar n n bofla ç kaca- n, bu topraklarda devrimci hareketin yok edilmesinin, devrimci fikirlerin yeni nesillerle buluflmas n n engellenmesinin mümkün olmayaca - n bir kez daha kan tlamaktad r. fiayet YDG li devrimci gençler ald klar kararlar baflar yla ve özveriyle hayata geçirirse önümüzdeki süreçte arzu etti imiz bir seviyeye ulaflmak ve daha güçlü ve örgütlü direniflleri örgütlemenin önünü açmak mümkün olacakt r. Ataca m z ufak ama kararl ad mlar milyonlarca gencin gelece ini fethetme mücadelesine kat lmas - na imkan sa layacakt r. CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY! 3

4 fian be, Konferansame ya duyem! Devrimci gençlik hareketi aç s ndan önemli bir ad m: YDG 2. Konferans Yeni Demokrat Gençli in 2. Konferans Kas m tarihlerinde Adana da baflar yla gerçeklefltirildi. Ekim ay içinde Ankara da örgütlenen Temsilciler Toplant s nda al nan kararlara uygun olarak gerçekleflen Konferans, YDG lilerin kolektif eme inin sonucu olarak genel ve gençlik gündemleri üzerine ciddi tart flmalarla ve al nan önemli kararlarla sona erdi. 2. Konferans daha az merkeziyetçi olan ve demokrasinin ise daha fazla öne ç kt bir yöntemle örgütlendi. Buna göre her gündemde temsilciler toplant s nda görevlendirilen arkadafllar n sunumunun ard ndan konu hakk nda delegeler görüfllerini ifade ederek gündeme yön verdiler. Sunumun as l hedefi de zaten konu hakk nda bir çerçeve çizmek ve somut gerçeklikle ba n kurmakt. Bu anlam yla delegelerin görüfl ve önerileriyle gündemin zenginleflmesi mümkün olmufltur. Temsilciler toplant s nda ilk gün için çeflitli gündemler üzerine tart flmalar n gerçekleflmesi, ikinci gün ise bu tart flmalar n sundu u katk n n da etkisiyle önümüzdeki sürecin planlanmas kararlaflt r lm flt. Ancak konferans alan n n uygun olmamas nedeniyle günler yer de ifltirmifl, ilk gün önümüzdeki süreç ele al nm fl, ard ndan al - nan kararlar n pekifltirildi i tart flma gündemlerine geçilmifltir. Bununla birlikte ikinci günün daha kitlesel kat l mla gerçekleflmesi beklenirken, devletin bask lar sonucu konferansa gelmek için toplanan kitlenin da t lmas, konferansa yo un kat lacak yerlerde halka bask ve tehditlerin gerçekleflmesi, konferans sabah Adana ve Tarsus ta arbedenin ç kmas, YDG li arkadafllar m - z n gözalt na al nmas, burjuva bas nda konferansa gelmek için yola ç kan arkadafllar m z n terörist olarak teflhir edilmesi hedeflenen say ya ulaflmaya engel olmufltur. Buna ra men 50 yi aflk n delege arkadafl m - z n konferansta yerini almas, çok say da YDG linin gözlemci olarak konferansa kat lmas ve devrimci dostlar m z n misafir olarak katk sunmas konferans program n n aksamas na engel olmufltur. lk gün 1- Geçmifl faaliyetin de erlendirilmesi Konferans n ilk günü sunucu arkadafl n yapt aç l fl konuflmas ile bafllad. Konferans n önemini vurgulayan konuflman n ard ndan devrim flehitleri için sayg duruflunda bulunuldu ve konferans yönetecek divan n seçimine geçildi. Divan için aday olan 3 arkadafl m z n hepsinin divanda yer almas ve eflgüdüm içinde yönetmesi kabul edildi ve divan yerini ald. Konferans n ilk gündemi 1. Konferans tan bu yana geçmifl sürecin de erlendirmesiydi. Bu gündemde esas olarak arkadafllar m z YDG kitlesine hesap vererek denetlenirken ayn zamanda özelefltirilerini de sunmufllar, elefltiri ve öneri taleplerini iletmifllerdir. Bu gündemde ilk olarak dergimizin bir önceki say s nda yay nlanan faaliyet raporu tasla okunarak aç kland, ard ndan daha öncesinde YDG toplant lar nda alanlar n de erlendiren arkadafllar m z kendi alan raporlar n sundular. Faaliyet raporunun okunmas ndan önce sunumu yapan arkadafl m z genel hatlar yla son 2 y ll k süreçte ülke ve dünya gündemi üzerine bir de erlendirme yapt. Dünya çap nda emperyalizmin krizinin daha da derinleflti i, askeri-ekonomik-siyasi sald rganl n n ve denetiminin dünyan n her köflesinde hissedildi i, emperyalistler aras çeliflkilerin keskinleflti i belirtildi. Ülkemizde de bu duruma paralel olarak bask n n artt, özellikle Kürt ulusuna düflmanl k üzerinden rkç, flovenist sald r lar n gerçekleflti i, linçlerin devlet eliyle örgütlendi i, askeri operasyonlarla savafl ç - rtkanl n n yap ld, büyük bir medya kampanyas yla ilerici, demokratik kamuoyunun tecrit edilmeye çal fl ld vurguland. Bu sald r lar n amac n n örgütsüz bir toplum yaratmak ve halk m z n yo un sömürüsü üzerinden saltanatlar n sürdürmek oldu u aç klanarak bu sald r lara paralel onlarca emperyalist patentli yasan n meclisten geçirilmesinin tesadüf olmad belirtildi. Özellikle gençli in e itim ve mesleki haklar n n gasp edildi i, buna karfl ö rencilerin tepkisini göstermemesi için bask ve korkutma politikalar na a rl k verildi i, devrimci hareketin zay fl n n sald r lara set olmaya izin vermedi i vurguland. YDG nin de bu bask lardan pay n ald n, birçok YDG li arkadafl m z n tutukland, kaç r ld, haklar nda soruflturmalar aç ld, faflist sald r lara u rad üzerinde duruldu. Ancak gerek dünya çap nda gerekse de ülkemizde egemenlerin ideolojik-felsefi-politik sald r lar n n etkisinin zay flad -, teröre karfl savafl, medeniyetler çat flmas, yeni dünya düzeni gibi kavramlar n inand r c l n n silindi i, direnifl ve mücadele yöntemlerinin arand ve birçok ülkede kayda de er kitle eylemlerinin baflar yla örgütlendi i anlat ld. Ülkemizde de özellikle Kürt halk n n bask ve inkar politikalar na karfl direndi i, Hrant Dink in cenazesinde oldu u gibi yüz binlerin tepkisini ortaya koydu u, Telekom, THY gibi büyük çapl grevlerin yo un kuflatmaya ra men baflar yla sonuçland aç kland. Böylesi kritik bir dönemde toplanan YDG Konferans n n özellikle gençlik içinde hissedilen dipten gelen dalgay yüzeyde kucaklamak için önemli bir f rsat oldu u, YDG nin örgütlü gücünü pekifltirmesinin gereklili i vurguland. Bu gerçeklik göz önüne al narak YDG nin ilk konferans ndan bu yana geçen sürecinin incelenmesine geçildi. Sunumda, genel hatlar yla, 2000 sürecinden bu yana YDG içinde süren tart flmalar ve at lan ad mlar özetlendi, özellikle kitleye karfl sekter yaklafl mlarla sürece yönelik kendili indenci tutumlar n ön plana ç kt, bu zaaflar n afl lmas gerekti i vurguland. Özellikle 1. Konferans n ard ndan konferans kararlar n n gündemden düflmesinin, gençlik hareketinin sorunlar ndan uzaklaflman n olumlu olmad, gençli in e itim ve mesleki hak gasplar na yönelik kampanyam zla beraber YDG nin kendisini yeniden toparlad aç kland. Bu dönemde örgütlenen köy çal flmalar na da de inilerek devrimci gençler aç - s ndan yaz döneminin tatil ve rehavet dönemi olmad, bu aran n emekçi kitlelerle bütünleflmek, onlar n durumlar n n daha iyi anlafl lmas aç s ndan kullan lmas n n önemi üzerinde duruldu. Genel sunumun ard ndan okunan alan raporlar nda ortak vurgular aras nda kitlelere gitmede, genifl kesimlere seslenmede ve gençli i harekete geçirmede ciddi s k nt lar n yafland, bunda çal flma tarz m zda yaflad m z yetersizliklerin belirleyici oldu u, politikalar m z do rultusunda, gençli in somut ve güncel sorunlar yla hareket etti imizde ilgiyle karfl land m z, etkimizi artt rd m z ancak bunu süreklilefltiremedi imiz, güncel geliflmelere yönelik tepkimizin yetersiz kald anlat ld. Bununla birlikte faflist bask lar üzerinde duruldu. Son dönemde gençli in e itim ve mesleki hak gasplar na yönelik yapt m z çal flmalar n olumlulu u üzerinde ortaklafl ld. fian be, Konferansame ya duyem! 4 CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY!

5 2- Önümüzdeki süreç ve yönelimimiz a- Örgütsel yönelim kinci gündem olan önümüzdeki süreç 2 bafll k alt nda incelenmifltir. YDG lilerin daha fazla ilgi gösterdi i örgütsel yönelim ve kurumsallaflma meselesi öne al n rken politik yönelim üzerinde de canl tart flmalar gerçeklefltirildi. Örgütsel yönelim üzerine sözlü flekilde sunum yapan ve örneklerle tasla aç klayan arkadafl m z YDG nin bir kitle örgütü olarak birimden merkeze do ru örgütlenmesi gerekti ini, demokrasinin esas, YDG lilerin inisiyatifinin belirleyici oldu unu aç klad. Alanlar hakk ndaki kararlar n alan genelinde örgütlenen YDG toplant lar ile al nmas n n öneminin vurguland sunumda aksi takdirde ortaya ç kan flefçi-sekter tav rlar n engellenmesinin güç oldu u aç kland. YDG lilerin alanlar nda komisyonlarda örgütlenmesinin eme in daha verimli kullan lmas aç s ndan önemli oldu unu, hangi alanda hangi komisyonlar n kurulaca n n alan n gerçekli ine ba l olarak alandaki YDG liler taraf ndan belirlenece ini; ancak ö renci gençlik (üniversite ve lise), iflçi gençlik ve köylü gençlik komisyonlar n n esas komisyonlar oldu u, bu komisyonlar n faaliyetin omurgas n yüklenmesi gerekti i, di er komisyonlar n ise (kad n, kültür-sanat, çevre vb) tali komisyonlar oldu u, YDG lilerin ilgi ve isteklerine göre kurulabilece i anlat ld. Bu komisyonlar n alan genelinde ortak ve koordineli flekilde faaliyet yürütebilmesi aç s ndan alan merkezi toplant lar - fian be, Konferansame ya duyem! n n önemi vurgulanarak alandaki tüm YDG lilerin kat ld veya komisyondan seçilen delegelerle toplanan alan merkezi toplant lar üzerinden faaliyetin eflgüdümlü flekilde yürümesi gerekti i üzerinde duruldu. Bu anlamda faaliyetin geliflimine paralel olarak il genelinde yönetici organlar n oluflturulmas perspektifinin olumlu olaca anlat ld. YDG de örgütlenen komisyonlar n ve her bir alan n kendi içinde özerk çal flmas gerekti i, YDG nin program na ve merkezi yönelimine uygun olarak her alan n kendi gerçekli ine uygun politikalar ve yöntemlerle örgütlenece i üzerinde duruldu. Bununla birlikte k saca YDG içinde disiplin anlay fl na da de inildi. YDG ye girmenin ve YDG den ayr lman n gönüllülük esas na dayand, bu konuda zorlaman n uygun olmad aç kland. Ayr ca YDG içinde yaflanan disiplinsiz tutumlar n veya zaafl davran fllar n, alandaki en üst irade olan YDG toplant lar nda ele al nmas gerekti i, bu toplant larda elefltiri-özelefltirinin yap lmas n n, davran fllar ve tutumu nedeniyle YDG den uzaklaflt r lacaklar n da bu toplant larda belirlenmesinin önemi üzerinde duruldu. Sunumun ard ndan yap lan tart flma ve önerilerin ard ndan oylamalara geçildi. Buna göre; 1. "Örgütsel olarak merkezileflme ertelenmelidir. Kurumsallaflmay birimlerde bafllatmal y z." önerisi kabul edilirken merkezi yürütme kurulunun bu konferansta seçilmesi talebi reddedildi. 2. "Çal flmam z n esas n s n fsal ayr - ma giderek gerçeklefltirmeliyiz. Ö renci gençlik, iflçi/iflsiz (semt) gençlik, köylü gençlik esas çal flma alanlar olmal. Di er her türlü komisyonlar tali komisyonlar olmal d r. Esas komisyonlarda tüm YDG liler çal flmal, bunun yan nda tali komisyonlara arzu edenler üye olmal d r." önerisi kabul edilirken komisyonlar aras nda esas-tali ayr m n n yap lmas teklifi reddedildi. 3. "Komisyonlar özerk çal flmal d r." önerisi kabul edildi. 4. "YDG den ayr lma gönüllülük temelindedir. Disiplin ilkesizliklerini her komisyon kendi içerisinde çözmelidir. Disiplin cezalar anti-emperyalist, anti-faflist durufltan vazgeçenlere uygulanmal d r. Gerekçesi sunulmal d r." önerisi kabul edildi. Disiplin uygulan rken halk n de er yarg lar da göz önüne al nmal, halk n gerici de er yarg lar ndan kurtulmakta s k nt yaflayan arkadafllara yard mc olunmal d r. 5. "YDG dergisinin da t m sat fl 2 ayda bir % 30 artt r lmal d r." önerisi ilk gün reddedildi ve bu konunun alanlara b rak lmas karar al nd. Ancak ikinci gün dergi da t m ve mali politika üzerine yap lan tart flmalar n ard ndan delegelerin önerisiyle yeniden gündemleflen teklif kabul edildi. 6. "Her birim üst birime deneyim aktar m için faaliyet de erlendirme raporu sunmal d r. Ve üst birim alt birim temsilcilerinden seçilmelidir." önerisi kabul edilerek merkezileflme yöneliminin hangi yöntemle uygulanaca netlefltirildi. 7. "Konferanslar y lda 1 yap lmal - d r." önerisi kabul edildi. 8. YDG nin isminin de ifltirilmesi önerisi reddedildi. 9. YDG flamas ndan molotof atan gencin ç kar lmas önerisi reddedilirken amblemin daha anlafl l r olmas ve kad n devrimci figürünün yerlefltirilmesi karar al nd. 10. Kurumsallaflma konusunda al nan kararlara programda da yer verilerek program n zenginlefltirilmesi önerisi kabul edildi. 11. YDG nin bölge temsilciliklerinin oluflturulmas önerisi heyecanl bir oylaman n sonucunda reddedildi. 12. "Her YDG li farkl kitle örgütlerinde de çal flma yürütmelidir." önerisi kabul edildi. 13. YDG lilerin, özellikle de üniversiteli YDG lilerin ayda 20 YTL ba fl vermesi, toplanan paralar n alanlardaki mali komisyonlar n denetiminde de erlendirilmesi, alan için gerekli paradan kalan k sm n n dergimizin bas m masraflar n n karfl lanmas ve farkl alanlardaki ihtiyaçlar gidermek amac yla dergi merkezine gönderilmesi karar al nd. b- Politik yönelim Kurumsallaflma gündeminin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle politik yönelim üzerine gündem Pazar sabah na ertelendi. Pazar sabah farkl alanlardan gelen delege ve kat l mc arkadafllar n polis ve jandarma taraf ndan durdurularak kimlik kontrollerine tabi tutulmas ve baz yerlerde arbedelerin ç k p gözalt lar n yaflanmas nedeniyle Pazar günü konferans gecikme ile bafllad. Bu gündem de dergideki sunumun sözlü olarak aktar l p aç klanmas ile ele al nd. Öncelikle içinden geçti imiz süreçte flovenizme karfl mücadelenin gereklili i ve önemi üzerinde duruldu. Özellikle sald r lar n oda ndaki DTP ile kay ts z flarts z dayan flma içinde olman n önemi anlat ld. Bulundu umuz her alanda halk m z bölen milliyetçi yaklafl mlara karfl ç k lmas, özellikle Kürt düflmanl üzerinden bilinçleri zehirlenen Türk ulusundan ve farkl milliyetlerden gençler içinde de ajitasyon-propaganda çal flmas n n önemi vurguland. Ancak Kürt gençli i içindeki örgütlülü ümüzün gelifliminin esasa al nmas gerekti i kabul edildi. fiovenizm üzerine önerilen karar n kabul edilmesinin ard ndan gençlik içinde ö renci, özellikle de üniversiteli gençlik içinde çal flman n öne ç kar lmas yönelimi üzerinde duruldu. Üniversiteli ö rencilerin yar -ayd n karakterinin politik bilincin daha h zl geliflmesine yard mc oldu unu, kampüslerle ufkunu s n rlamayan bir yaklafl mla üniversiteli ö rencilerin emekçilerin örgütlenmesinde ve devrimin farkl alanlarda faaliyetlerin bafllat lmas nda etkili oldu u vurguland. Bu gündemde üniversite gençli i ve yar -ayd nl k meselesi üzerine farkl görüfller kendilerini ifade ettiler. Ancak delegelerin büyük ço unlu unun üniversite ö rencisi olmas ndan kaynakl var olan örgütlülüklerimizin güçlenmesi aç s ndan üniversiteli gençli in dönemsel olarak esasa al nmas oyçoklu u ile kabul edildi. Emperyalistlerin e itim ve mesleki haklar gasp etme amaçl kapsaml sald r - lar na karfl gençli in bilinçlendirilmesi ve harekete geçirilmesi üzerine önerilen karar kabul edildi. Emperyalistlerin bu konuda önemli ad mlar att, farkl ülkelerde ö rencilerin ciddi direnifllerinin gerçekleflti i ancak ülkemizde hem sald r lar n gizlenmesi hem de ö rencileri bilgilendirecek örgütlenme modellerinin bulunmamas nedeniyle ö rencilerin tepkilerini aç a ç kartamad klar, bunun için YDG nin ve dost devrimci örgütlerin farkl örgütlenme araçlar yla kitlelere giderek gericilerin planlar n bofla ç karmay hedeflemesinin önemi vurguland. Bu gündemde ayr ca köy çal flmalar n n her sene örgütlenmesinin önemi vurguland ve bu yönde karar al nd. Köy çal flmalar n n merkezi olarak m yoksa alanlar özgülünde mi örgütlenmesi üzerine yap lan tart flmada merkezi karar n a rl k kazanmas üzerine bu yönde oy verenlerin sorumlulu u da almas gerekti i üzerine divan n yapt öneriyle köy çal flmalar üzerine bafllayan tart flmaya son verildi. Bu gündemde ayr ca devrimci kültür üzerine de vurgunun yap lmas na karar verildi. Devrimci kültürde yaflanan dejenerasyona dikkat çeken delegeler YDG nin alternatif olarak devrimci kültürü temsil etmeleri gerekti i üzerinde duruldu. CÜRET KUfiAN, SYANI HER TARAFA YAY! 5

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı