YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar ken, Bu ka nu na gö re, Os man lý dev rin de in þa e dil miþ ne ka dar mil lî ve res mî bi na var sa, bu bi na lar da ki tuð ra la rý, ki ta be le ri ve Os man lý dev let ar ma la rý ný ka zý ya bi lir, ör te bi lir, sö ke bi lir ve ya yok e de bi lir si niz. Ký sa ca, ma zi ni sil kal dýr di yor... Dün ya nýn baþ ka hiç bir dev le tin de böy le bir re za let gö rül me miþ tir i fa de le ri ni kul lan dý. nhasan HÜSEYÝN KEMAL'ÝN RÖPORTAJI SAY FA 12 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ya zar Os man Ön deþ YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE Þû RÂ DIR 22 E KÝM 2012 PAZARTESÝ/ 1 TL ni as ya.com.tr Baþörtülülerin 28 Þubat ý ne zaman bitecek? MERVE KAVAKÇI NIN ONLARIN 28 ÞUBAT I HÂLÂ SÜRÜYOR DEDÝÐÝ BAÞÖRTÜSÜ YASAÐININ MAÐDURLARI CEVAP BEKLÝYOR. MEZUN OLUNCA YÝNE YASAKLI OLACAKLAR uan ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 350. haf taey le min de ko nu þan ÝHH An ka ra Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ser kan Co dal, Ü ni ver si te e ði ti mi ni ser best bir bi çim de a la bi len ba þör tü lü öð ren ci ler o kul la rý bit ti ðin de bu kez iþ ko nu sun da ya sak la yüz yü ze ka la cak lar. Bu du rum ya man bir çe liþ ki nin gös ter ge si dir de di. ÖÐRETMENLERE BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI u Ba zý o kul lar da i da re ci ler 1998'de çý ka rý lan MEB yö ner ge sin de ki Öð ret men a day la rý, uy gu la ma yap týk la rý o kul lar da, öð ret men le rin uy mak la yü küm lü ol duk la rý ya sa, yö net me lik, yö ner ge ve o kul yö ne ti mi nin koy du ðu ku ral la ra uy mak zo run da dýr mad de si ne da ya na rak stajyerlerin baþör tü sü i le staj yap masýný en gelliyor. Ha be ri say fa 8 de Sabah namazýnýn yaklaþmasýyla birlikte kuþlar da mü'minlerin safýna katýlýyor. FO TOÐ RAF: A A GECEYARISINDAN ÝTÝBAREN CEMAAT AKIN EDÝYOR Kâ be de sa bah na ma zý ukâ be de sa bah na ma zý da muh te þem o lu yor. Ge ceya rý sýn dan i ti ba ren mah þe rî ka la ba lýk o lu þur ken, ge ce nin ka ran lý ðý ný mü min le rin du a ve ya ka rýþ la rý ay dýn la tý yor. Sa at su la rý na ka dar ta vaf ya pan ha cý a day la rý bu sa at ten son ra ken di le ri ne sa bah na ma zý ný Kâ be yi gö züy le gö re rek ký la caklarý bir yer a ra ma ya baþ lý yor. Ha cý a day la rý bul duk la rý yer le re sec ca de le ri ni se rip du a e de rek sa bah e za ný ný bek le me ye baþ lý yor. Ha be ri say fa 3 te Irak ta vize engeli aþýldý u I rak ta a raç la rý dur du ru lan ve Mu sul ya kýn la rýn da bek le ti len Türk ha cý a day la rý nýn 200 o to büs lük kon vo yu nun ge çi þi ne i zin ve ril di ði bil di ril di. Ha be ri say fa 3 te Annan, Suriye'ye yapýlacak askerî müdahalenin bir iþe yaramayacaðýný söyledi. ANNAN: ASKERî MÜDAHALE SONUÇ VERMEZ Su ri ye Lib ya dan da ha kar ma þýk ues ki BM Ge nel Sek re te ri Ko fi An nan, Su ri ye ye bü yük ve güç lü ül ke ler ce ya pý la cak bir as ke rî mü da ha le nin i þe ya ra ma ya ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. Su ri ye de ki du ru mun Lib ya dan da ha kar ma þýk ol du ðu nu di le ge ti ren An nan, bu ül ke ye ya pý la cak as ke rî mü da ha le nin, du ru mu i yi leþ tir mek bir ya na, da ha da kö tü leþ ti re bi le ce ði ni söy le di. n 7 de NEW YORK TÝMES GAZETESÝNÝN ÝDDÝASI ABD, Ý ran la doðrudan gö rü þecek u New York Ti mes ga ze te si, Ý ran ýn nük le er prog ra mý ko nu sun da ABD ve Ý ran ýn ilk kez bi re bir mü za ke re ler yap ma yö nün de pren sip te an laþ tý ðý ný yaz dý. An laþ ma nýn, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn 2009 yý lýn da ilk gö re ve baþ la dý ðý za ma na ka dar u za nan giz li ve yo ðun gö rüþ me le rin ne ti ce sin de sað lan dý ðý kay de dil di. An cak ha ber, Be yaz Sa ray ta ra fýn dan jet hý zýy la ya lan lan dý. n 7 de GAZZE YE YARDIM GEMÝSÝNÝ ENGELLEDÝ Chomsky: Ýs ra il yi ne hu ku ku çið ne di uýs ra il do nan ma sý nýn Gaz ze ye in sa nî yar dým ta þý yan Es tel le ad lý ge mi ye mü da ha le si Gaz ze de pro tes to e dil di. Gös te ri ye ka tý lan ABD li ün lü dü þü nür No am Chomsky, Ýs ra il in tav rý na tep ki gös ter di. Chomsky, saldýrýnýn ilk olmadýðýný hatýrlatarak, Ýs ra il u lus la r a ra sý ka nun la rý çið ne di de di. n 7 de ÝSRAÝL DEN AB YE REST HABERİ 7 DE FRANSA HÜKÜMETÝNDEN SERT TEPKÝ Ca mi ye sal dý rý ka bul e di le mez ufran sa nýn Po i ti ers þeh rin de bir ca mi ye ya pý lan sal dý rý ya hü kü met tep ki gös ter di. Fran sa Baþ ba ka ný Je an Marc Ay ra ult sal dý rý yý sert dil le ký nar ken bir di ne yö ne lik düþ man lý ðýn ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Ý çiþ le ri Ba ka ný Ma nu el Valls da nef re ti kö rük le yen bu pro vo kas yo nun ka bul e di le mez ol du ðu nu di le ge tir di. n 7 de BAYRAM TRAFÝÐÝNE KURBAN OLMAYIN u6 ISSN BÜTÇE YÜKÜ DARGELÝRLÝNÝN SIRTINAu10

2 2 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ Y LÂ HÝ KA Â Y E T A'raf ehli, yüzlerinden tanýdýklarý Cehennemliklere seslenirler ve derler ki: Ne dünyadaki taraftarlarýnýzýn çokluðu, ne servetiniz, ne de büyüklük taslamanýz size bir fayda vermedi. A'raf Sû re si: 48 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Büyük bir güçlüðün içine düþtüðünüzde, Hasbünallahi ve ni mel-vekil (Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir) deyin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 507 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dünyevî dost ve rütbeler kabir kapýsýna kadardýr Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasýn, âhiretini dünyaya ar la nýn es ki den sa de ce Nur Ta le feda etmesin, hayat-ý ebediyesini B be le ri nin dün ya sýn da ay rý bir ye ri hayat-ý dünyevîye için bozmasýn... ol du ðu nu dü þü nür düm. Þim di ler de i se Bar la pek çok in sa nýn Be þin ci Me se le: dün ya sýn da yer et me ye baþ la dý. Dün ya ma dem fâ ni dir. Hem ma dem ö mür ký sa dýr. On dan dýr ki, zi ya ret çi le rin sa yý sý Hem ma dem ga yet lü zum lu va zi fe ler çok tur. Hem her ge çen gün art mak ta dýr. ma dem ha yat-ý e be di ye bu ra da ka za ný la cak týr. Hem Geç ti ði miz ay lar da Is par ta Va li si Mem ma dem dün ya sa hip siz de ðil. Hem ma dem þu mi sa - duh O ðuz, bir te le viz yon prog ra mýn da Is fir ha ne-i dün ya nýn ga yet Ha kîm ve Ke rîm bir mü - par ta nýn Ýs lâm â le min de i nanç tu riz mi ba deb bi ri var. Hem ma dem ne i yi lik ve ne fe na lýk ce za - ký mýn dan Mek ke, Me di ne ve Ku düs gi bi ö sýz kal ma ya cak týr. Hem ma dem Lâ yü kel li ful lâ hu nem li þehir ol du ðu gö rü þü nü sa vun muþ ve nef sen il lâ vüs a hâ [Al lah kim se ye gü cün den faz la sý - Sa id Nur sî nin Bar la da bu lu nan e vi ne 1 ný yük le mez. (Ba ka ra Sû re si: 2:286] sýr rýn ca tek lif-i gün de 20 bin ki þi gel di. Bu ge len le rin ki me mâ lâ yu tak yok tur. Hem ma dem za rar sýz yol, za rar lý ne za ra rý ol du? Be di üz za man Sa id Nur sî den yo la mü rec cah týr. Hem ma dem dün ye vî dost lar ve söz e dil di ði za man bi ri le ri bu me se le yi i de o rüt be ler ka bir ka pý sý na ka dar dýr. lo jik o la rak e le a lý yor. Sen is te sen de is te me - El bet te, en bah ti yar o dur ki, dün ya i çin â hi re ti u - sen de Be di üz za man po tan si ye li var bu þe nut ma sýn, â hi re ti ni dün ya ya fe da et me sin, ha yat-ý hir de de miþ ti. e be di ye si ni ha yat-ý dün ye vî ye i çin boz ma sýn, mâ lâ - Va li ko nuþ ma sý nýn de va mýn da, Þu an da yâ ni þey ler le öm rü nü te lef et me sin, ken di ni mi sa fir Tür ki ye de sa yý sal o la rak sýrf Be di üz za man te lâk ki e dip mi sa fir ha ne sa hi bi nin e mir le ri ne gö re ü ze ri ne yýl da Is par ta ya 5 mil yon ü ze rin de ha re ket et sin, se lâ met le ka bir ka pý sý ný a çýp sa a det-i zi ya ret po tan si ye li ol du ðu nu söy le ye rek Be - HA ÞÝ YE e be di ye ye gir sin. di üz za man sev gi si ne dik kat le ri çek miþ ti. HA ÞÝ YE: Bu ma dem ler i çin dir ki, þah sý ma kar þý o - Geç ti ði miz gün ler de çok sev di ðim bir ar lan zu lüm le re, sý kýn tý la ra al dýr mý yo rum ve e hem mi ka da þým be ni te le fon la a ra dý. Bar la Reh be yet ver mi yo rum. Me ra ka deð mi yor di yo rum ve ri ad lý ki ta bý mý o ku du ðu nu söy le ye rek ge ce dün ya ya ka rýþ mý yo rum. Mek tû bat, 16. Mek tub bir ar ka da þý i le Is par ta ya gi de cek le ri ni ve Bar la yý zi ya ret e de cek le ri ni söy le di. Ar ka - LÛ GAT ÇE: sýn dan ken di le ri ne reh ber lik yap mam dan Hakîm: Herþeyi gaye ve faydalarla yaratan Allah. çok mem nun o la cak la rý ný da söz le ri ne ek le - Kerîm: Ýkrâm ve ihsâný bol olan Allah. teklif-i mâlâyutak: Aðýr ve güç yetirilemeyeni isteme, teklif etme. di. Ben de mem nu ni yet le ka bul et tim. müreccah: Daha üstün kabul edilen, tercih edilen. Ge ce ya rý sý An ka ra dan ha re ket et tik. Yol Bar la yý reh ber le gez me li bo yun ca u yu ma dan geç miþ ten gü nü mü ze nur lu ha tý ra la rý an lat ma ya ça lýþ týk. Sa bah e zan la rý o ku nur ken Is par ta ya u laþ týk. Þeh rin gi ri þin de bir ca mi de sa bah na ma zý ný e da e dip ký sa bir þe hir tu ru yap týk. Da ha son ra dost la rý mý zý a ra ma ya baþ la dýk. Ka dim dos tu muz Ni ya zi Bey le bu lu þup ön ce Ye ni As ya bü ro su nu zi ya ret e dip il gi li ler le soh bet et tik. Za ma ný mýz sý nýr lý ol du ðun dan Be di üz za man Sa id Nur sî nin Is par ta da ki mü ze o lan e vi nin alt ka týn da öð le na ma zý ný kýl dýk. O ra nýn gö rev li le ri i le ta ný þýp soh bet et tik. Da ha son ra Üs ta dýn ö zel eþ ya la rý nýn ser gi len di ði üst ka ta çýk tý ðý mýz da bir grup li se öð ren ci si i le kar þý laþ týk. Bel li ki, ilk de fa ge li yor lar dý ve ne ya pa cak la rý ný bil mi yor lar dý. Ya kýn lýk gös te rip ta nýþ týk. Ya kýn bir o kul da o ku duk la rý ný söy le di ler. Öð le ta ti lin den is ti fa de e de rek mü ze yi zi ya re te gel miþ ler di. Ri sa le-i Nur u ve Be di üz za man Sa id Nur sî yi ne ka dar ta ný dýk la rý ný sor duk. Duy duk la rý ný an cak ta ný ma dýk la rý ný ve o kul da ki öð ret men le ri nin tav si ye le ri ü ze ri ne bu ra ya gel dik le ri ni söy le di ler. Öð ret men le ri bu ra yý bir reh ber le gez me le ri nin da ha fay da lý o la ca ðý ný söy le miþ ler. On la ra çok þans lý ol duk la rý ný i fa de e de rek bir lik te ge ze bi le ce ði mi zi söy le dik. Öð ren ci ler çok me rak lý ol duk la rýn dan her þe yi sor mak is ti yor lar dý. O da la rý te ker te ker ge zip ký sa ca bil gi ver dik. Bar la ya gi dip git me dik le ri ni sor dum. Git me dik le ri ni, a ma me rak et tik le ri ni söy le di ler. Ay rý lýr ken Bar la Reh be ri, Kü çük Söz ler ve Mü nâ cat ad lý ki tap la rý he di ye et tim. Bun la rý o ku ma la rý ný ve ar ka daþ la rý na da o kut ma la rý ný söy le dim. Mem nu ni yet le ka bul et ti ler. Gön lü müz da ha faz la kal mak, Bin ba þý A sým Be yin kab ri ni zi ya ret et mek ve Bin ka lem li Sav a git mek is ti yor du. Tat ma ya i zin var, a ma doy ma ya i zin yok tu. Is par ta dan ay rý lýp Bar la nýn yo lu nu tut tuk. Ye ni As ya Sos yal Te sis le ri ne a ya küs tü uð ra yýp kab ris ta na geç tik. Bar la tu ru na, ha yat la rý ný hi çe sa ya rak Be di üz za man a hiz met e den sýd dýk la rýn ka bir le ri ni zi ya ret le baþ la dýk. Biz den ön ce gi den þef kat kah ra ma ný ha ným la rýn kab ris tan da Kur ân ve Cev þen o ku duk la rý ný gör dük. Biz de bi raz Kur ân o ku yup ay rýl dýk. Se kiz se ne Üs ta dý hiç gü cen dir me den hiz met e den Sýd dýk Sü ley man ýn Cen net bah çe si ni gör me den ge çe mez dik. Bah çe yi te fek kür e de rek gez dik. Ba zý a ðaç la rýn al tý na de ði þik sa yý da o tur ma grup la rý ya pýl mýþ tý. Yo ru lan lar i çin din len me yer le ri ol mak la bir lik te mü za ke re li ders ler i çin de çok uy gun yer ler di. Sa ba hýn er ken sa at le rin de grup lar ha lin de ge lip bu ra lar da ri sa le o ku mak ne gü zel o lur du. Al týn da gü rül gü rül çeþ me si a kan, Üs ta dýn ilk med re se si ne doð ru yü rü me ye baþ la dýk. Ar ka da þým e lin de ka me ra i le Nur lu me kân la rý ka yýt e di yor du. Zi ya ret çi ler yaz mev si min de ki ka dar ol ma sa da ek sik de ðil di. Er kek li-ka dýn lý fark lý grup lar zi ya ret le ri ne de vam e di yor lar dý. Pa na yýr ye ri ni an dý ran dük kân lar da ri sa le ler ve Is par ta ha tý ra la rý ser gi le ni yor du. Bu so kak ka sa ba nýn di ðer yer le rin den da ha can lý ve ha re ket li i di ih ti lâ lin den son ra ke si len çý nar a ða cý nýn da lý su nî o la rak ya pýl mýþ ve ü ze ri ne Be di üz za man ýn yýl lar ca te fek kür ve te zek kür et ti ði ku lü be cik yer leþ ti ril miþ ti. Med re se si, bir kaç do lap ve ka pý sý dý þýn da ta ma mý res to re e dil miþ ti. Raf lar da çe þit li ya ban cý dil le re ter cü me e dil miþ ri sa le ler de yer a lý yor du. Te ber rü ken bir par ça o ku ma dan çý kýl maz dý. Be di üz za man ýn u zun za man na maz kýl dýr dý ðý Mus Mes ci di ne git ti ði miz de i kin di vak ti ol muþ tu. Bu ra sý Be di üz za man ha yat ta i ken ön ce ya sak lan mýþ, son ra da yý kýl mýþ tý. Ya kýn ta rih ler de ha mi yet sa hi bi ta le be le ri bu mes ci di ye ni den yap tý rýp hiz me te aç mýþ lar dý. Na ma zý ce ma at le ký lýp tes bi hat ya pýp na maz der sin den son ra ay rýl dýk. Bar la da ge zi le cek yer ler çok tu, a ma bi ze ay rý lan sü re bit mek ü ze rey di. Son o la rak Üs ta dýn 1954 yý lýn dan i ti ba ren a ra sý ra kal dý ðý e vi de zi ya ret et tik. Be di üz za man ýn Yýl dýz Sa ra yý na de ðiþ mem de di ði Çam da ðý na a þa ðý dan ba kýp bir baþ ka ta ri he bý ra kýp An ka ra nýn yo lu nu tut tuk. Be di üz za man ýn en çok sür gün ya þa dý ðý ve ha ya tý nýn en sý kýn tý lý gün le ri ni ge çir di ði E mir da ðý na gel di ði miz de yat sý e za ný o ku nu yor du. E mir dað Be le di ye si nin gay ret le riy le ya pý lan Be di üz za man E vi ni gö re me den An ka ra ya dön dük. Üs ta dýn kal dý ðý me kân la rýn ba kým lý ve te miz ol ma sý se vin di ri ci i di. Bu ra lar da bir i ki bro þü re rast la dým. Es ki den Is par ta da Be di üz za man Cad de si, Sa id Nur sî So ka ðý ; Bar la da Be di üz za man Sa id Nur si Haz ret le ri nin E vi ne Gi der ya zý lý lev ha lar var dý. Gez di ðim yer ler de Be di üz za man a dý na rast la ma dým. Ben mi gö re me dim, yok sa kal dý rýl dý mý? Hâl bu ki o Is par ta yý ken di kö yün den da ha çok se vi yor du. Bar la yý i yi o ku mak ve i yi ta ný mak lâ zým. Nur sev da lý la rý Bar la ya ko þu yor lar, hak ký ve ha ki ka ti öð ren mek i çin.

3 Y HA BER 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 Zilhicce 1433 Ru mî: 9 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Bu konuda en büyük görev topluma düþüyor ÞA HÝN, ken di le ri ne dü þen kýs mýy la ne yap ma la rý ge rek ti - ði ne ça lýþ týk la rý ný di le ge ti re rek, þöy le de vam et ti: En çok þi kâ yet e di len di zi ler en çok iz le nen di zi ler. Top lum da ka fa ka rý þýk lý ðý var. Bu ko nu da ça lýþ ma la rý mýz var. Ýn þal lah bay - ram dan son ra Baþ ba kan Yar dým cý mýz Bü lent Bey in baþ - kan lý ðýn da top la na ca ðýz, a ma en bü yük þey top lu ma dü - þü yor. Bu nu ba þa ran ül ke le re bak tý ðý nýz za man top lu mun çok bi linç len di ði ni, þi kâ yet et mek ten çý kýp e lin de ki ku - man da yý bi linç li bir þe kil de kul lan dý ðý ný gö rü yo ruz. Þahin, Avrasya Bir Vakfý'nýn Küçükçekmece'deki sezon açýlýþ töreninde konuþtu. FO TOÐ RAF: A A Tv dizileri, aile deðerlerini yýpratýyor A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Ö zel lik le gör sel med ya - nýn çok da ha et ki li ol du ðu gü nü müz de di zi le re bak tý ðý nýz za man a i le de - ðer le ri ni ha ki ka ten yýp ra tan, gay ri ah lâ kî du ruþ la rý nor mal leþ ti ren bir alt - ya pý nýn ol du ðu nu gö rü yo ruz de di. Av ras ya Bir Vak fý nýn Kü çük çek me - ce de ki bi na sýn da dü zen le nen se zon a çý lýþ tö re nin de ko nu þan Þa hin, ba - kan lý ðý nýn ya pý sý ve fa a li yet le ri hak kýn da bil gi ver di. Da ha son ra so ru la rý ce vap la yan Þa hin, Di zi le rin bü yük ço ðun lu ðu top lu mu tah rip e di yor, ba kan lýk o la rak a i le di zi si koy ma fik ri niz var mý? þek lin de ki so ru ya kar þý - lýk, ba kan lýk o la rak bu ko nu ya ö nem le e ðil dik le ri ni vur gu la dý. Ö zel lik le gör sel med ya nýn çok da ha et ki li ol du ðu gü nü müz de di zi le re bak tý ðý nýz za man a i le de ðer le ri ni ha ki ka ten yýp ra tan, gay ri ah lâ kî du ruþ la rý nor mal - leþ ti ren bir alt ya pý nýn ol du ðu nu gö rü yo ruz di yen Þa hin, bu ko nu da ki bü tün a raþ týr ma la rý çý kart týk la rý ný di le ge tir di. Þa hin, top lu mun yüz de 80 i nin bun dan þi kâ yet et me si ne rað men RTÜK e þi kâ yet et me o ra ný nýn yüz de 2,5 ta kal dý ðý nýn al tý ný çiz di. Rey ting o ra ný na ba kýl dý ðýn da, bu tarz di zi le rin o ra nýn da cid dî bir yük sel me ol du ðu nu kay de den Þa hin, top lu - mun ka fa ka rý þýk lý ðý ný çöz me le ri ge rek ti ði ni ak tar dý. Ýs tan bul / a a ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Kur ban ve Hac e ki miz Al lah na sip e der se, bir Kur ban Bay ra mý na da ha e riþ me mi ze üç gün kal dý. Ö nü müz - de ki 24 Ka sým Çar þam ba gü nü a re fe, er - te si gün de bay ra mýn bi rin ci gü nü. He pi ni zin bay ra mý þim di den mü ba rek ol sun di yor, bay ra mýn ha yýr lar ve sa a det ler ge tir me - si ni Rab bi miz den ni yaz e di yo ruz. Her yýl ol du ðu gi bi bu se ne ki Kur ban Bay ra - mýn da da siz de ðer li o ku yu cu la rý mý za bir Kur- ban ve Hac e ki he di ye e de ce ðiz. Tab lo it boy da ö zen le ha zýr la nan i la ve mi zin baþ lý ðý Al lah a ya kýn laþ ma ve si le si: Kur ban. 24 E kim e rast la yan a re fe gü nü ga ze te miz le bir lik te ve ri le cek o lan i la ve miz de yer a lan baþ - lýk lar þöy le: * Kur ban ne dir? (Ke li me an la mý, te rim an la - mý ve Kur ân da kur ban ke li me si). * Kur ba nýn ta rih çe si, Hz. Ýb ra him ve Ýs ma il (as) kýs sa sý. * Kur ban i ba de ti nin Kur an ve Sün net te ki da ya nak la rý. * Kur ba nýn mad dî ve ma ne vî hik met le ri. * Han gi hay van lar kur ban e dil mez? * Han gi hay van lar kur ban o la rak ke si lir? * Kur ban ne za man ve na sýl ke si lir? * Kur ba nýn e ti ve de ri si hak kýn da bi lin me si ge re ken ler. * Bay ram na ma zý ve ký lý nýþ þek li. * A re fe gü nü ne ni çin bu i sim ve ril miþ tir? * A re fe gü nün de bin Ýh las-ý Þe rif o kun ma sý. * Teþ rik tek bir le ri nin e hem mi ye ti. * Bay ram â dâ bý. * Fark lý kül tür ve dil ler de Kur ban Bay ra mý. * Ri sa le-i Nur dan Bay ram da kalp ler it ti had e di yor, Kur ban, sa hi bi ne Sý rat ta bu rak o la - cak ve Bay ram se vin ci ni þük re çe vir me li baþ - lýk lý bö lüm ler. * Ýs lâ mýn beþ þar týn dan bi ri o la rak hac i ba de ti. * Hac cýn bir Ýs lâm kon gre si ol ma sý. * Ta rih te hac. * E de bi yat ta hac. * Ri sa le-i Nur dan Hac cýn ve on da ki hik me - tin ih ma li ve Ha cý la rýn A ra fat ta ge tir di ði tek - bir ler baþ lýk lý bö lüm ler. A re fe, ya ni Çar þam ba gü nü ga ze tey le bir lik te i la ve ni zi de is te me yi u nut ma yý nýz. *** Ga ze te miz de bay ram laþ ma Bu a ra da, her bay ram ön ce si yap tý ðý mýz kla - sik ha týr lat ma mý zý yi ne tek rar la ya lým: Bay ram sa ba hý ga ze te miz mes ci din de bay - ram na ma zý ký lý na cak ve na maz son ra sý o kur la - rý mýz la bay ram la þa ca ðýz. Bek li yo ruz. Ý kin ci hu sus: Bay ram gün le rin de de ga ze te - miz çýk ma ya de vam e de cek. *** Kur ban hiz me ti Ay rý ca, Ýs tan bul da Ye ni As ya Vak fý, di ðer ba zý þe - hir le ri miz de de o ra lar da ki ar ka daþ la rý mýz ta ra fýn dan ö zel or ga ni zas yon lar la kur ban hiz me ti ve ri li yor. Bu nun la il gi li de tay lý bil gi ler, haf ta lar dýr ga - ze te miz say fa la rýn da çý kan i lan lar da yer a lý yor. Kur ban kes tir mek ve ba ðýþ la mak is te yen o - kur la rý mýz, bu i lan la ra ba ka rak ter cih le ri ni ya - pa bi lir ve ge rek li ir ti bat la rý ku ra bi lir ler. Al lah, kes ti re ce ði niz kur ban la rý ka bul et sin. *** Ca ða loð lu nda im za Ca ða loð lu bü ro muz daki im za prog ra mlarýnýn, Cu mar te si gü nü Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ - zým Gü leç yüz le baþ lat tý ðý mýz ilki ve rim li geç ti. Di ðer ya zar la rý mýz la de vam e de cek o lan bu prog ram la rý, Ýs tan bul da Nur soh bet le ri nin ya - pýl dý ðý bü tün semt ler de ve ay rý ca A na do lu da da yay gýn laþ týr ma yý dü þü nü yo ruz. Ya zar-o ku yu cu di ya lo gu nun güç len di ril me si a çý sýn dan da son de re ce is ti fa de li o lan bu tür or ga ni zas yon la rý ken di ma hal le rin de ger çek leþ tir mek is te yen o - ku r ve tem sil ci le ri miz, Sa týþ ve Pa zar la ma Ko or - di na tör lü ðü müz le ir ti bat ku ra bi lir ler. MEKKE DE Hz. Muhammed e (asm) ilk vahyin geldiði Hira Maðarasýnýn bulunduðu Nur Daðý eteðinde Türk giriþimciler tarafýndan yaptýrýlan Mekke maketi hacý adaylarýnýn uðrak yeri oluyor. Hacý adaylarýnýn daðlar arasýndaki Kâbe yi ve þehri tanýmada maket merkezi önemli bir fonksiyon icra ediyor. Hacý adaylarý, maket üzerinde Mekke de kaldýklarý süre içinde nereleri ziyaret edebileceklerini, Arafat ve Müzdelife vakfelerinin nerelerde yapýlacaðýný görüyor. Maket üzerinde hacý adaylarýna ýþýkla aydýnlatýlan Peygamber Efendimiz in (asm) doðduðu ev, Hz. Hatice validemizin evi gösteriliyor. Mekke ye ilk geldiklerinde ne yapacaklarý konusunda tereddüt yaþayan hacýlar, maket üzerinde hac ibadetini ne zaman, nerede, ne þekilde yerine getireceðini görüyor. Merkezin sorumlusu Ýrfan Bayar, maket merkezinde öncelikli Türk ve Arap umreci ve hacý adaylarýna hizmet verildiðini belirtti. Bayar, gelecekte diðer dillerde de bilgi verileceðini ifade etti. Cidde / cihan KÂBE'DE ÝBADET SEVÝNCÝ HAC farizasýný yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, zamanlarýnýn büyük kýsmýný Kâbe de geçiriyor. Tavaf yapýp duâ ediyor. Gündüz sýcak dolayýsýyla Kâbe de yeterince zaman geçiremeyen hacý adaylarý gece yarýsýndan itibaren Kâbe ye sel gibi akmaya baþlýyor. Akþam saatlerinde Kâbe çevresinde kýsmen boþluklar olsa da gece yarýsýndan itibaren mahþeri kalabalýk oluþuyor. Gecenin karanlýðýný mü'minlerin duâ ve yakarýþlarý aydýnlatýyor. Saat sularýna kadar tavaf yapan hacý adaylarý bu saatten sonra kendilerine sabah namazýný Kâbe yi gözüyle görerek kýlacak bir yer aramaya baþlýyor. Namaz vakti yaklaþtýðýnda Kâbe nin avlusu ve tavaf yapýlan katlarýn dolduðu gözleniyor. Hacý adaylarý bulduklarý yerlere seccadelerini serip duâ ederek sabah ezanýný beklemeye baþlýyor. Sabah namazýnýn yaklaþmasýyla birlikte sabah akþam Kâbe yi tavaf eden kuþlar da mü'minlerin safýna katýlýyor. Kuþlar da mü'minlerin Lebbeyk Allahumme lebbeyk yakarýþlarýna eþlik ederek tavafýný gerçekleþtiriyor. Ezanýn okunmasýyla birlikte Müslümanlar hep birlikte namaza duruyor. Namazýn bitiminde gece boyu yorulan hacý adaylarý otellerin yolunu tutuyor. Kâbe nin deðiþik kapýlarýndan çýkan hacý adaylarý, bir kaynaktan çýkýp farklý kollarý akan nehri andýrýrcasýna bembeyaz sel gibi akýyor. Mekke / cihan Maket merkezinde öðrenip Mekke de uyguluyorlar HAC FARÝZASINI YERÝNE GETÝRMEK ÝÇÝN KUTSAL TOPRAKLARA GELEN MÝLYON- LARCA MÜSLÜMAN, KÂBE'DE NAMAZ KILIP, TAVAF YAPIP, DUÂ EDÝYORLAR. Hacý adaylarý Habur dan Irak a giriþ yaptý KUTSAL topraklara gitmek için bir haftadýr Þýrnak ýn Silopi ilçesinde bekleyen hacý adaylarý, alýnan vizeler ardýndan Habur Sýnýr Kapýsý ndan Irak a giriþ yaptý. Kutsal topraklarda kasap olarak görevlendirilen Türk hacý adaylarý, Irak ýn vize engeline takýlmýþtý. Ýlk gün sýnýrý geçip Irak ýn güneyine ilerleyen 200 e yakýn otobüsten oluþan kafile, Irak merkezi hükümeti tarafýndan durdurulmuþtu. Suudi Arabistan vizeleri olduðu halde Irak vizeleri olmadýðý için Habur Sýnýr Kapýsý ndan geçemeyen kafile de, yaklaþýk bir haftadýr, zor þartlarda Þýrnak ýn Silopi ilçesinde bekliyordu. Dýþiþleri Bakanlýðý nýn, hacý adaylarýnýn yola devam etmesi için giriþimleri sonuç verdi. Þirket yetkililerinin, vizeyi halletmesinin ardýndan hacý adaylarý yola devam edebildi. Þirket yetkililerinin Gaziantep te vizeleri alarak hacý adaylarýna teslim etmelerinin ardýndan, hacý adaylarý önceki akþam Habur dan Irak a giriþ yapmaya baþladý. Þýrnak / cihan

4 4 KÜLTÜR SANAT 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ Y Fotoðrafçýlar çarþýsýnda dijital hüzün FÝLMLÝ MAKÝNE SORANLARIN SAYISININ GÜN GEÇTÝKÇE AZALDIÐINI BELÝRTEN USTA FOTOÐRAFÇI RESUL BOZDAÐ, "BAZEN ESKÝYE OLAN ÖZLEMÝNDEN DOLAYI FÝLMLÝ MAKÝNE SORAN OLUYOR. FAKAT BU KÝÞÝLER PARMAKLA SAYILACAK KADAR AZ" DÝYEREK, ANALOG MAKÝNELERE OLAN ÝLGÝNÝN DÜÞTÜÐÜNÜ ANLATTI. sya ho o.com Ýs ti þa re a çý sýn dan, a i di yet ve men su bi yet in hu ku ku Bu gün ken di mi, Kim ler le is ti þa re ya pýl maz? so ru su nun ce va bý ný a ra ma ya ha zýr lý yor dum. Çün kü bu der si ça lýþ mam i çin, kýy met li Sos lu A ða be yi miz, te le fon da, ne re dey se ya rým sa at, es pri li de bir þe kil de ko nu nun çer çe ve si i le il gi li bil gi ver di. Sa ðol sun lar, her ya zý mý zýn dik kat li bir o ku ru ve mü dak kik bir il gi li si ol duk la rý ný, ya zý lar la il gi li te le fon da i let tik le ri de tay lar ken di ni gös te ri yor. Bi raz da as lýn da söy le di ðim þey bu, bir ca mi a ya a i di yet duy gu su nun ol ma sý, bir dâ vâ ya men su bi yet has sa si ye ti nin bu lun ma sý ve bu a i di yet ve men su bi yet i çe ri sin de, ca mi a nýn ve dâ vâ nýn alt-üst çiz gi le ri ni ta kip et mek böy le bir þey ol sa ge rek. Ya ni du yar lý lýk. A dam, hem ca mi a nýn in sa ný yým di yor hem dâ vâ nýn men su bu yum di yor, a ma ne a i di yet ten bir a lâ met, ne de men su bi yet ten bir a lâ met ta þý yor. Be nim a i di yet ve men su bi yet ten an la dý ðým, a i di ol du ðun ca mi a nýn ve men su bu ol du ðun dâ vâ nýn hu ku ku nu dik ka te al mak ve o hu kuk et ra fýn da ya þa mak týr. Yok sa, o hu ku ka za rar ve re cek tarz da a dým lar at mak ve bir dâ vâ - nýn kud si ye ti ne ha lel ge ti re cek ta výr ve tu tum lar i çin de ol mak, ya ni süf li his ler ve cüz i men fa at ler i çin ih lâ sý ze de le mek ol duk ça cid dî bir du rum dur. Ýþ te bu ya pýl ma dý ðý tak dir de, Be di üz za man ýn, Yir mi Bi rin ci Lem a da i fa de et ti ði, Yok sa, hem þim di ye ka dar ka zan dý ðý mýz hiz met-i kud sî ye kýs men za yi o lur, de vam et mez; hem þid det li me sul o lu ruz. Be nim â yet le ri mi az bir dün ya men fa a tiy le de ðiþ tir me yin. (Ba ka ra Sû re si, 41) â ye tin de ki þid det li teh dit kâ râ ne nehy-i Ý lâ hî ye maz har o lup, sa a det-i e be dî ye za ra rý na, mâ nâ sýz, lü zum suz, za rar lý, ke der li, hod fu ru þâ ne, sa kîl, ri yâ kâ râ ne ba zý his si yat-ý süf li ye ve me nâ fi-i cüz i ye nin ha tý rý i çin ih lâ sý kýr mak la, hem bu hiz met te ki u mum kar deþ le ri mi zin hu ku ku na te ca vüz, hem hiz met-i Kur â nî ye nin hür me ti ne ta ar ruz, hem ha ka ik-i i ma ni ye nin kud si ye ti ne hür met siz lik et miþ o lu ruz. Cid dî tah lil, iþ te o a i di yet ve men su bi yet i çin de ol duk la rý ný id di a e den le ri da ha de rin dü þün me ye ve dik kat li a dým at ma ya sevk e di yor. Be nim bu ra da a sýl dik ka ti mi çe ken i se, Hem bu hiz met te ki u mum kar deþ le ri mi zin hu ku ku na te ca vüz, hem hiz met-i Kur â nî ye nin hür me ti ne ta ar ruz, hem ha ka ik-i i ma ni ye nin kud sî ye ti ne hür met siz lik et miþ ol mak ha di se si dir. Ya ni dün ye vî iþ le rin de, kim se, müm kün mer te be bir ih mal yap ma ma ya gay ret gös te ri yor. Ge re kir se bir kaç yýl baþ ka bir þe hir de e ði tim al mak, ya ban cý dil öð ren mek, üç beþ yý lý ný ve re cek bir ça lýþ ma ha zýr la mak gi bi pek çok þart lar hiç i ti raz sýz ye ri ne ge ti ri li yor. Hat ta ge re kir se, ken di bil gi si ni ve tec rü be si ni a þan du rum lar da uz man des te ði ne bi le baþ vu ru lu yor. Ýþ te ay ný has sa si ye tin bel ki da ha da cid dî bo yu tu nu bir mad dî ve ma ne vî hu kuk or ta mý o la rak ka bul e dil me si ge re ken ve e be dî lik ta ra fý bu lu nan bu a i di yet ve men su bi yet te de kul lan mak ge rek mi yor mu? Ýþ top lan tý la rý na da kik bir þe kil de ka tý lan, i þiy le il gi li on yýl lar dýr bir kez bi le ol sun a mi rin den bir i kaz, bir ih tar al ma mýþ o lan ki þi, ay ný has sa si ye ti a i di ye ti ve men su bi yet i ol du ðu ca mi a i çin de ta þý ma sý ge rek mez mi? ** Ne za man ki, bir hak ve hu kuk i çe ri sin de bu lun du ðu muz dâ vâ ar ka daþ la rý mý zý, res mî ye ti ve cid dî ye ti bu lu nan iþ ar ka daþ la rý mýz dan ve on lar la a ra mýz da ki i liþ ki le ri de da ha i le ri ve da ha cid dî tut ma ya baþ la rýz, o za man an cak gü zel ge liþ me le ri bek le me miz söz ko nu su o la bi le cek tir. Dý þa kar þý, hat ta hak et me yen ehl-i dün ya ya kar þý ne za ket li, ki bar, i yi ge çi nen, hoþ gö rü nün sý nýr la rý ný so nu na ka dar kul la nan, tat lý dil li, gü zel söz lü, di nin de bu yön de ki e mir le ri ni bu nok ta da çok i yi kul la nan ki þi, bir de ba ký yor su nuz ki, a i di ye ti ve men su bi ye ti bu lu nan, i ki dün ya ha ya týn da hu ku ku so ru lacak o lan mü min kar deþ le ri ne kar þý kul lan mý yor. Bu tab lo yu za man za man a i le ya pý la rýn da da gör mek müm kün dür. A i le i çin de ken di ni, duy gu la rý ný kon trol e de me yen ba ba, an ne mo del le ri, dý þa rý ya kar þý ta ma men fark lý bir mo del ü re te bil mek te dir. Bu ne a cý bir te na kuz dur. Oy sa mü min, i çi dý þý bir, gü zel ah lâk o nun her za man ö zel li ði o lan ve o nun e lin den ve di lin den kim se nin za rar gör me di ði bir ah lâk in sa ný dýr. ** Ya zý mý zý çok gü zel bir is ti þa re ha be ri i le bi ti re lim. Ha ný me fen di kar de þi miz a rý yor. Ho cam, is ti þa re ah lâ ký ve is ti þa re ci nin ah lâ ký ya zý ný zýn da ve si le siy le, biz a i le ce e vi miz de is ti þa re yi iþ let me ye baþ la dýk. Haf ta nýn bir gü nü nü e vi miz de ki bü tün gün dem le ri ko nuþ ma ya a yý rý yo ruz. E vet, mu zýr ma ni ler ol mu yor de ðil, a ma biz o ma ni le ri a þa cak ka dar ka rar lý yýz. Ol duk ça gü zel ge liþ me ler var. Ýk ram sa a ti ni de top lan tý sa a ti nin ar dýn dan uy gu lu yo ruz. Doð ru su ken di mi ze gel dik di ye bi li rim. Hat ta pek çok o lum suz a lýþ kan lýk la rý mý zý da is ti þa re i le tör pü lü yo ruz. Ýs ti þa re nin uy gu la na bi le ce ði en gü zel uy gu la ma a la ný, a i le dir di yo rum. E vet, ön ce ki ya zý la rý mýz da ev de de mok ra si de ne me le ri o la rak i lân et ti ði miz bu uy gu la ma lar, ha yat bul ma ya de vam e di yor. Doð ru, za ten e vin de de mok rat ol ma yan lar dan, e vin de is ti þa re yap ma yan lar dan, a i di ye ti ve men su bi ye ti bu lu nan mü min le re kar þý cid dî a dým lar i çe ri sin de bu lun ma sý ný bek le mek pek de uy gun de ðil. Ýþ ti þa re nin ge liþ me si ve doð ru uy gu la ma la rý nýn ya þan ma sý ge re ken ilk yer bel ki de a i le dir. Çün kü a i le ay ný za man da e ði ti min de ilk yu va sý dýr. Her þey o ra da e ki li yor. Ýs ti þa re i le il gi li bol ca te le fon ve ma il le rin gel me si i yi ye a lâ met. Hay din ba ka lým, is ti þa re yi ha ya tý mý zýn her a þa ma sý na kat ma duâ sýy la. YIL LAR CA kul la ný lan a na log fo toð raf ma ki ne le ri nin ye ri ni di ji tal ma ki ne ler al dý. Us ta lar, di ji tal ma ki ne le rin a na log ma ki ne le rin ka li te si ne e ri þe me di ði ni söy le se de da ha pra tik ve da ha mas raf sýz ol ma la rýn dan do la yý di ji tal ma ki ne le ri ter cih et mek zo run da kal dýk la rý ný söy lü yor. Ta ri hî Hay yam Çar þý sý nda mes le ði ni sür dü ren Re sul Boz dað, film li ma ki ne le rin bir kö þe ye a tý la ca ðý ný as la ak lý na ge tir me di ði ni i fa de e di yor. Boz dað, Sat mak i çin al dý ðým film li ma ki ne le rin son sa hi bi ol dum. di yor. Sir ke ci de bu lu nan ta ri hî Hay yam Pa sa jý o la rak bi li nen fo toð raf çý lar çar þý sýn da, bu gün ler de geç mi þe öz lem ha kim. A na log ma ki ne le rin yay gýn ol du ðu dö nem ler de ya þa nan ha re ket li lik ar týk gö rül mü yor. Us ta lar da bu du rum dan þi kâ yet çi. Tek no lo ji nin uð raþ la rý ný el le rin den al dý ðý ný dü þü nen us ta lar, a na log ma ki ne le rin bir kö þe ye a tý la ca ðý ný hiç a kýl la rý na ge tir me dik le ri ni söy lü yor. Yak la þýk 25 yýl dýr fo toð raf ma ki ne si sat mak ve ta mir et mek le uð ra þan Re sul Boz dað da bu du rum dan muz da rip. Di ji ta lin bu þe kil de ha kim o la ca ðý ný hiç ha yal e de mi yor dum. di yen Boz dað, duy gu la rý ný Sat mak i çin al dý ðým film li ma ki ne le rin son sa hi bi ol dum. Ü zü lü yo rum. Be nim gön lüm de hâ lâ çok i yi ma ki ne ler söz le riy le i fa de e di yor. Film li ma ki ne so ran la rýn sa yý sý nýn gün geç tik çe a zal dý ðý ný be lir ten Boz dað, Ba zen es ki ye o lan öz le min den do la yý film li ma ki ne so ran o lu yor. Fa kat bu ki þi ler par mak la sa yý la cak ka dar az di ye rek, a na log ma ki ne le re o lan il gi nin düþ tü ðü nü an la tý yor. A NA LOG MA KÝ NE LER HO BÝ O LA RAK KUL LA NI LI YOR Ti ca rî an lam da da di ji tal ma ki ne le rin da ha kâr lý ol du ðu nu vur gu la yan Boz dað, ar týk a na log ma ki ne ler le pa ra ka za nýl ma ya ca ðý ný be lir ti yor. Boz dað, bu du rum la il gi li þu söz le ri kul la ný yor: A na log ma ki ne nin pra tik li ði yok. O gün çe ke cek, ban yo et ti re cek, müþ te ri ye gös te re cek de pa ra ka za na cak. Ar týk kim se bu ka dar za man har ca mak is te mi yor. Böy le o lun ca di ji tal da ha mak bul o lu yor. A na log ma ki ne ar týk gü nü müz de sa de ce ho bi o la rak kul la ný lý yor. Boþ za ma ný var dýr ki þi nin, mad dî du ru mu da i yi dir a na log ma ki ne i le za ma ný ný de ðer len di rir. Ken di ne he ye can çý kar týr. A ca ba film den na sýl bir fo toð raf çý kar di ye ken di ne he ye can o luþ tu rur. Bu an lam da kul la nýr sa film li ma ki ne ta dýn dan yen mez. Film li ma ki ne nin di ji ta le gö re so nuç la rý da çok i yi dir. Ýstanbul / cihan US TA fo toð raf çý Boz dað, di ji tal ma ki ne le rin pra tik ve e ko no mik ol ma sý na rað men film li ma ki - ne le rin ka li te si ni ya ka la ya ma dý ðý na da vur gu ya pý yor. Ba na gö re, a lan de rin li - ði, renk dol gun lu ðu gi bi her a çý dan film li ma ki ne da ha i yi di yen Boz - dað, ký yas la ma ya par ken söz le ri ni þöy le sür dü rü yor: El bet te di ji tal ma ki ne le rin de ar tý yön le ri var. Di - ji tal ma ki ne le rin ko lay lý ðý var. Her yö nüy le pra tik ler. Fo toð ra fý müþ - te ri ye ye tiþ tir mek ko nu sun da, çe - kim tek nik le ri ko nu sun da di ji tal ma - ki ne ler, a na log ma ki ne le re gö re da ha pra tik di ye bi li riz. Di ji tal ma ki ne ler de çek - tik le ri ni zi he men gö re bi li yor su nuz. Film li ma ki ne ler de gö re mi yor su nuz. Ay ný ka re den ý þý ðý - ný, di yaf ra mý ný a yar la mak i çin 2 ka re çek men ge re ke bi li - Þahmeran figürleri sergileniyor ANADOLU efsanelerinden Þahmeran ýn figürleri, Düþ Ya Da Gerçek Þah-ý Maran adlý sergi ile Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde görücüye çýktý. Kadýn baþlý, yýlan gövdeli Þahmeran ýn hallerini konu alan sergiyi Küçükçekmece Kaymakamý Orhan Öztürk ve Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, sanatçýlarla birlikte açtý. Küratörlüðünü Erkan Doðanay ýn yaptýðý sergide besteci Gökhan Tanacý ya ait müziklere de yer verildi. Serginin tarihe dair birtakým ipuçlarý taþýdýðýna iþaret eden Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, Dünyanýn E DE BI YAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý (ES KA - DER) bün ye sin de ya yýn ya pan Sa na ta le mi.net si te si a dý na dü zen le nen E de bi yat Ya rýþ ma sý nýn i kin ci si nin so nuç la rý bel li ol du. Sa na ta le mi.net 2. E de bi yat Ya rýþ ma sý na gön de ri len e ser ler, ES KA DER ya zar la rý ta ra fýn dan ti tiz lik le in ce len di ve de re ce len di ril di. Bu na gö re jü ri nin seç ti ði e ser le rin sa hip le ri i le e ser le ri nin i sim le ri ve de re ce le ri þöy le; Kö þe Ya zý sý ka te go ri sin de Cey lan Er gin in Hep A li ve Ay þe Kal sak i sim li ça lýþ ma sý bi rin ci li ðe se çil di. Ý kin ci e ser o la rak Ser dar Üs tün dað ýn Ser vi Göl ge si se çil di. Kev ser Gü müþ ün Sa dýk Dost lar Ký ra at ha ne si ad lý ça lýþ ma sý i se ü çün cü lü ðe lâ yýk gö rül dü. De ne me tü rün de bi rin ci li ðe se çi len A su man De mir in Mey dan i sim li ça lýþ ma sý ol du. Sev de Ka ya nýn Meç hul i sim li ça lýþ ma sý da i kin ci sý ra yý al dý. Ü çün cü lü ðü i se M. Sa di Ka ra de mir in Ma su mi ye ti mi Kim Öl dür dü? i sim li ça lýþ ma sý al dý. Þi ir de i se, Sa na Mef tun Yü re ðim i sim li ça lýþ ma sý i le Ra bi a Ba rýþ bi rin ci se çil di. Fa ruk Gök bu lut un Bir Sev da dýr Ýs tan bul i sim li ça lýþ ma i kin ci li ðe, Ka dir Gü nay dýn ýn 21. Yüz yýl Ýn san lý ðý na ad lý ça lýþ ma sý i se ü çün cü lü ðe lâ yýk gö rül dü. pek çok yerinde halklar, kendilerine bir tarih ve efsane oluþturmak adýna yarýþ içindeler. Çocuklarýmýz, sanal kahramanlarý çok iyi tanýyor, ancak dünden bihaber yetiþiyorlar. Bu anlamda serginin toplumun tamamýna büyük yararlarý, katkýlarý olacaktýr dedi. Halký kültür ve sanatla buluþturmayý amaçladýklarýný belirten Aziz Yeniay, Umut ediyorum Düþler Ya Da Gerçekler Þah-ý Maran ý dolaþanlar burada yer alan eserlerden esinlenecek. Katiyetle yepyeni ufuklara yolculuk yapacaklar ifadelerini kullandý. Kültür Sanat Servisi 2. Sanatalemi.net yarýþmasý sonuçlandý Bozdað, "Si yah-be yaz film de as la di ji ta lin tek no lo ji si, a na log ma ki ne le rin ka li te si ne u la þa maz" diyor. FO TOÐ RAF: CÝHAN DÝ JÝ TAL MA KÝ NE LER FÝLM LÝ MA KÝ NE LE RÝN KA LÝ TE SÝ NÝ YA KA LA YA MA DI Hi kâ ye bi rin ci si Ka bul Sa a ti i sim li ça lýþ ma sýy la Fa ruk Yýl ma zer ol du. Ber na Gü nay dýn Son Per de i sim li ça lýþ ma sýy la i kin ci, Ö mer Fa ruk Ka ra taþ ýn Ze li ha i sim li ça lýþ ma sý da ü çün cü se çil di. Hâ tý ra da lýn da Dü ðün ve Ke le bek ler i sim li ça lýþ ma sýy la Ül kü Us lu bi rin ci se çi lir ken, Zey nep Bak týr ýn E yüp Hâ tý râ sý i sim li ça lýþ ma sý i kin ci, Râ zi ye Ge le ri de Ce za e vin de Bay ram i sim li ça lýþ ma sýy la ü çün cü se çil di. Ma ka le bi rin ci li ði U mut Os man lý nýn Mo dern Çað i le De ði þen De ðer ler Sis te mi ad lý ça lýþ ma sý ol du. On Al tý Pen ce re li Sa ray Ya hut Os man lý nýn Di ba ce si i sim li ça lýþ ma sýy la Ni hat Mal koç i kin ci se çil di. Ýb ra him A li pa þa lý oð lu nun Ço cuk E de bi ya tý i sim li ça lýþ ma sý i se ü çün cü se çil di. Sa na ta le mi.net si te si nin e be dî a le me göç e den kö þe ya zar la rý Ah med Yük sel Ö zem re, Er gun Gö ze, Ab dur ra him Bal cý oð lu, Ol cay Ya zý cý, Ha mit Can ve Ü mit Feh mi Sor gun lu a dý na dü zen le nen ya rýþ ma nýn ö dül tö re ni 30 E kim gü nü ger çek le þe cek. Kül tür Sa nat Ser vi si B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Buð day tar la la rýn da gö rü len þap has ta lý ðý nýn bir a dý. - Ma sal la rý mýz da kur naz ve hi le ci a dam. 2. Tut sak lýk, e sir lik ha li. - Eh li sün net i ti ka dýn da i ma nýn al týn cý rük nü. 3. Su lak a lan lar da ye ti þen ve yap rak la rý seb ze o la rak tü ke ti len bit ki. - A rap ça da ba ba. 4. Es ki za man hi kâ ye le ri. 5. Bü kü len ve ya kýv rý lan bir þe yin her kýv rý mý. - Al man mar ký nýn ký sa sý. 6. Mah þer mey da ný. 7. Þir ket, or tak lý ti ca rî mü es se se. - U ya rý, dik ka ti ni çek me. 8. Du yu rul muþ mah ke me ka ra rý. - Bil ge kral Ýz zet Be go viç. 9. Halk a ra sýn da sað yan. - Bir ve be ra ber ol ma yan. - Son suz luk. 10. Me caz da si ya sî çe kiþ me le rin geç ti ði yer. - Sö zü e di len ve ya ben zer i ki nes ne den ö nem ve ko num ba ký mýn dan u zak ta o lan. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. O kun yay ki ri þi ne ta ký lan bö lü mün de ki tüy. - Ba yan, ha tun ki þi. 2. E sas lar, ger çek ler. - Bir çok luk e ki. 3. Fas'ýn ku zey ba tý ký yý sýn da Bo u Reg reg Ir ma ðý nýn de ni ze dö kül dü ðü yer de bu lu nan þe hir. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 4. Rüt be siz as ker ler. - Ge mi le rin ba rýn ma la rý na, yük a lýp bo þalt ma la rý na, yol cu in di rip bin dir me le ri ne ya ra yan ta biî ve ya su n'î sý ðý nak. 5. Kö pek diþ le ri i yi ge liþ miþ, kas la rý çe vik ve kuv vet li ev cil, kü çük me me li hay van, pi sik (Fe lis do mes ti - yor. Böy le du rum lar da di ji tal ma ki ne ler çok iþ gö rü yor. Film li ma ki ne ler de 1 ka re çe ker sin ma ki ne yan lýþ poz la ma ya par. Bü tün e mek le rin zi yan o lur. Ye ri ge li yor ay ný ka re yi bir da ha bu la mý yor sun. Böy le du rum lar da film li ma ki ne ler sý kýn tý o - luþ tu rur. Di ji tal ma ki ne le rin ö zel lik le si - yah-be yaz fo toð raf lar da as la a na log la rýn ye ri ni a la ma ya ca ðý ný söy le yen bir baþ ka us ta A li Pek dön mez de id di a sý ný þu i fa - de ler le des tek li yor: Si yah-be yaz film de as la di ji tal ma ki ne ler a na log ma ki ne le rin ye ri ni a la maz. Si yah-be yaz film de as la di - ji ta lin tek no lo ji si, a na log ma ki ne le rin ka li te - si ne u la þa maz. Bel ki de bu yüz den si yah be - yaz fo toð raf ya rýþ ma la rýn da ge nel de a na log ma ki ne ler ter cih e di li yor. A na log ma ki ne i le di ji tal ma ki ne le rin kul la ným a lan la rý fark lý. Her i ki si nin de gü - nü müz de kul la nýl dý ðý ný dü þü nü yo rum Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI H A L A K A T A V A N A H Ý R E T U L E M A K A L A M A R L Ý Z A L B A L A L A Y K A R Ý S A L E A V A R E A N A T O M Ý F Ý T E T Ý A A L A K S Ý A R E S E F E R Ý H Ý S A R T M K A B A N Ý Ç E cus). - Bir ses len me ni da sý. 6. Vü cu da te miz kan da ðý tan da mar. 7. Mar ma ra De ni zi'n de bir a da. 8. Gü reþ te bir o yun. 9. Makara'nýn ortasý. - Ö len bi ri si nin ar ka sýn dan ya pýl ma sý ný is te di ði iþ ler. 10. Ya pýl ma sý, ye ri ne ge ti ril me si, in san lýk duy gu su, tö re ve ya sa ba ký mýn dan ge rek li o lan iþ ve ya dav ra nýþ, va zi fe, ve ci be. - Ge çil me si zor dað ge çi di. 11. Din ler ta ri hin de Bel kýs'ýn ül ke si. - Bir u zak lýk ni da sý. - Ke li me tü ret mek ve ya ke li me nin gö re vi ni be lirt mek i çin kul la ný lan þe kil ve ri ci ses ve ya ses ler. 12. Rüt be siz as ker. - Bir ya pým e ki. - Þah sî, ki þi sel.

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı