YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar ken, Bu ka nu na gö re, Os man lý dev rin de in þa e dil miþ ne ka dar mil lî ve res mî bi na var sa, bu bi na lar da ki tuð ra la rý, ki ta be le ri ve Os man lý dev let ar ma la rý ný ka zý ya bi lir, ör te bi lir, sö ke bi lir ve ya yok e de bi lir si niz. Ký sa ca, ma zi ni sil kal dýr di yor... Dün ya nýn baþ ka hiç bir dev le tin de böy le bir re za let gö rül me miþ tir i fa de le ri ni kul lan dý. nhasan HÜSEYÝN KEMAL'ÝN RÖPORTAJI SAY FA 12 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ya zar Os man Ön deþ YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE Þû RÂ DIR 22 E KÝM 2012 PAZARTESÝ/ 1 TL ni as ya.com.tr Baþörtülülerin 28 Þubat ý ne zaman bitecek? MERVE KAVAKÇI NIN ONLARIN 28 ÞUBAT I HÂLÂ SÜRÜYOR DEDÝÐÝ BAÞÖRTÜSÜ YASAÐININ MAÐDURLARI CEVAP BEKLÝYOR. MEZUN OLUNCA YÝNE YASAKLI OLACAKLAR uan ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 350. haf taey le min de ko nu þan ÝHH An ka ra Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ser kan Co dal, Ü ni ver si te e ði ti mi ni ser best bir bi çim de a la bi len ba þör tü lü öð ren ci ler o kul la rý bit ti ðin de bu kez iþ ko nu sun da ya sak la yüz yü ze ka la cak lar. Bu du rum ya man bir çe liþ ki nin gös ter ge si dir de di. ÖÐRETMENLERE BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI u Ba zý o kul lar da i da re ci ler 1998'de çý ka rý lan MEB yö ner ge sin de ki Öð ret men a day la rý, uy gu la ma yap týk la rý o kul lar da, öð ret men le rin uy mak la yü küm lü ol duk la rý ya sa, yö net me lik, yö ner ge ve o kul yö ne ti mi nin koy du ðu ku ral la ra uy mak zo run da dýr mad de si ne da ya na rak stajyerlerin baþör tü sü i le staj yap masýný en gelliyor. Ha be ri say fa 8 de Sabah namazýnýn yaklaþmasýyla birlikte kuþlar da mü'minlerin safýna katýlýyor. FO TOÐ RAF: A A GECEYARISINDAN ÝTÝBAREN CEMAAT AKIN EDÝYOR Kâ be de sa bah na ma zý ukâ be de sa bah na ma zý da muh te þem o lu yor. Ge ceya rý sýn dan i ti ba ren mah þe rî ka la ba lýk o lu þur ken, ge ce nin ka ran lý ðý ný mü min le rin du a ve ya ka rýþ la rý ay dýn la tý yor. Sa at su la rý na ka dar ta vaf ya pan ha cý a day la rý bu sa at ten son ra ken di le ri ne sa bah na ma zý ný Kâ be yi gö züy le gö re rek ký la caklarý bir yer a ra ma ya baþ lý yor. Ha cý a day la rý bul duk la rý yer le re sec ca de le ri ni se rip du a e de rek sa bah e za ný ný bek le me ye baþ lý yor. Ha be ri say fa 3 te Irak ta vize engeli aþýldý u I rak ta a raç la rý dur du ru lan ve Mu sul ya kýn la rýn da bek le ti len Türk ha cý a day la rý nýn 200 o to büs lük kon vo yu nun ge çi þi ne i zin ve ril di ði bil di ril di. Ha be ri say fa 3 te Annan, Suriye'ye yapýlacak askerî müdahalenin bir iþe yaramayacaðýný söyledi. ANNAN: ASKERî MÜDAHALE SONUÇ VERMEZ Su ri ye Lib ya dan da ha kar ma þýk ues ki BM Ge nel Sek re te ri Ko fi An nan, Su ri ye ye bü yük ve güç lü ül ke ler ce ya pý la cak bir as ke rî mü da ha le nin i þe ya ra ma ya ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. Su ri ye de ki du ru mun Lib ya dan da ha kar ma þýk ol du ðu nu di le ge ti ren An nan, bu ül ke ye ya pý la cak as ke rî mü da ha le nin, du ru mu i yi leþ tir mek bir ya na, da ha da kö tü leþ ti re bi le ce ði ni söy le di. n 7 de NEW YORK TÝMES GAZETESÝNÝN ÝDDÝASI ABD, Ý ran la doðrudan gö rü þecek u New York Ti mes ga ze te si, Ý ran ýn nük le er prog ra mý ko nu sun da ABD ve Ý ran ýn ilk kez bi re bir mü za ke re ler yap ma yö nün de pren sip te an laþ tý ðý ný yaz dý. An laþ ma nýn, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn 2009 yý lýn da ilk gö re ve baþ la dý ðý za ma na ka dar u za nan giz li ve yo ðun gö rüþ me le rin ne ti ce sin de sað lan dý ðý kay de dil di. An cak ha ber, Be yaz Sa ray ta ra fýn dan jet hý zýy la ya lan lan dý. n 7 de GAZZE YE YARDIM GEMÝSÝNÝ ENGELLEDÝ Chomsky: Ýs ra il yi ne hu ku ku çið ne di uýs ra il do nan ma sý nýn Gaz ze ye in sa nî yar dým ta þý yan Es tel le ad lý ge mi ye mü da ha le si Gaz ze de pro tes to e dil di. Gös te ri ye ka tý lan ABD li ün lü dü þü nür No am Chomsky, Ýs ra il in tav rý na tep ki gös ter di. Chomsky, saldýrýnýn ilk olmadýðýný hatýrlatarak, Ýs ra il u lus la r a ra sý ka nun la rý çið ne di de di. n 7 de ÝSRAÝL DEN AB YE REST HABERİ 7 DE FRANSA HÜKÜMETÝNDEN SERT TEPKÝ Ca mi ye sal dý rý ka bul e di le mez ufran sa nýn Po i ti ers þeh rin de bir ca mi ye ya pý lan sal dý rý ya hü kü met tep ki gös ter di. Fran sa Baþ ba ka ný Je an Marc Ay ra ult sal dý rý yý sert dil le ký nar ken bir di ne yö ne lik düþ man lý ðýn ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Ý çiþ le ri Ba ka ný Ma nu el Valls da nef re ti kö rük le yen bu pro vo kas yo nun ka bul e di le mez ol du ðu nu di le ge tir di. n 7 de BAYRAM TRAFÝÐÝNE KURBAN OLMAYIN u6 ISSN BÜTÇE YÜKÜ DARGELÝRLÝNÝN SIRTINAu10

2 2 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ Y LÂ HÝ KA Â Y E T A'raf ehli, yüzlerinden tanýdýklarý Cehennemliklere seslenirler ve derler ki: Ne dünyadaki taraftarlarýnýzýn çokluðu, ne servetiniz, ne de büyüklük taslamanýz size bir fayda vermedi. A'raf Sû re si: 48 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Büyük bir güçlüðün içine düþtüðünüzde, Hasbünallahi ve ni mel-vekil (Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir) deyin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 507 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dünyevî dost ve rütbeler kabir kapýsýna kadardýr Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasýn, âhiretini dünyaya ar la nýn es ki den sa de ce Nur Ta le feda etmesin, hayat-ý ebediyesini B be le ri nin dün ya sýn da ay rý bir ye ri hayat-ý dünyevîye için bozmasýn... ol du ðu nu dü þü nür düm. Þim di ler de i se Bar la pek çok in sa nýn Be þin ci Me se le: dün ya sýn da yer et me ye baþ la dý. Dün ya ma dem fâ ni dir. Hem ma dem ö mür ký sa dýr. On dan dýr ki, zi ya ret çi le rin sa yý sý Hem ma dem ga yet lü zum lu va zi fe ler çok tur. Hem her ge çen gün art mak ta dýr. ma dem ha yat-ý e be di ye bu ra da ka za ný la cak týr. Hem Geç ti ði miz ay lar da Is par ta Va li si Mem ma dem dün ya sa hip siz de ðil. Hem ma dem þu mi sa - duh O ðuz, bir te le viz yon prog ra mýn da Is fir ha ne-i dün ya nýn ga yet Ha kîm ve Ke rîm bir mü - par ta nýn Ýs lâm â le min de i nanç tu riz mi ba deb bi ri var. Hem ma dem ne i yi lik ve ne fe na lýk ce za - ký mýn dan Mek ke, Me di ne ve Ku düs gi bi ö sýz kal ma ya cak týr. Hem ma dem Lâ yü kel li ful lâ hu nem li þehir ol du ðu gö rü þü nü sa vun muþ ve nef sen il lâ vüs a hâ [Al lah kim se ye gü cün den faz la sý - Sa id Nur sî nin Bar la da bu lu nan e vi ne 1 ný yük le mez. (Ba ka ra Sû re si: 2:286] sýr rýn ca tek lif-i gün de 20 bin ki þi gel di. Bu ge len le rin ki me mâ lâ yu tak yok tur. Hem ma dem za rar sýz yol, za rar lý ne za ra rý ol du? Be di üz za man Sa id Nur sî den yo la mü rec cah týr. Hem ma dem dün ye vî dost lar ve söz e dil di ði za man bi ri le ri bu me se le yi i de o rüt be ler ka bir ka pý sý na ka dar dýr. lo jik o la rak e le a lý yor. Sen is te sen de is te me - El bet te, en bah ti yar o dur ki, dün ya i çin â hi re ti u - sen de Be di üz za man po tan si ye li var bu þe nut ma sýn, â hi re ti ni dün ya ya fe da et me sin, ha yat-ý hir de de miþ ti. e be di ye si ni ha yat-ý dün ye vî ye i çin boz ma sýn, mâ lâ - Va li ko nuþ ma sý nýn de va mýn da, Þu an da yâ ni þey ler le öm rü nü te lef et me sin, ken di ni mi sa fir Tür ki ye de sa yý sal o la rak sýrf Be di üz za man te lâk ki e dip mi sa fir ha ne sa hi bi nin e mir le ri ne gö re ü ze ri ne yýl da Is par ta ya 5 mil yon ü ze rin de ha re ket et sin, se lâ met le ka bir ka pý sý ný a çýp sa a det-i zi ya ret po tan si ye li ol du ðu nu söy le ye rek Be - HA ÞÝ YE e be di ye ye gir sin. di üz za man sev gi si ne dik kat le ri çek miþ ti. HA ÞÝ YE: Bu ma dem ler i çin dir ki, þah sý ma kar þý o - Geç ti ði miz gün ler de çok sev di ðim bir ar lan zu lüm le re, sý kýn tý la ra al dýr mý yo rum ve e hem mi ka da þým be ni te le fon la a ra dý. Bar la Reh be yet ver mi yo rum. Me ra ka deð mi yor di yo rum ve ri ad lý ki ta bý mý o ku du ðu nu söy le ye rek ge ce dün ya ya ka rýþ mý yo rum. Mek tû bat, 16. Mek tub bir ar ka da þý i le Is par ta ya gi de cek le ri ni ve Bar la yý zi ya ret e de cek le ri ni söy le di. Ar ka - LÛ GAT ÇE: sýn dan ken di le ri ne reh ber lik yap mam dan Hakîm: Herþeyi gaye ve faydalarla yaratan Allah. çok mem nun o la cak la rý ný da söz le ri ne ek le - Kerîm: Ýkrâm ve ihsâný bol olan Allah. teklif-i mâlâyutak: Aðýr ve güç yetirilemeyeni isteme, teklif etme. di. Ben de mem nu ni yet le ka bul et tim. müreccah: Daha üstün kabul edilen, tercih edilen. Ge ce ya rý sý An ka ra dan ha re ket et tik. Yol Bar la yý reh ber le gez me li bo yun ca u yu ma dan geç miþ ten gü nü mü ze nur lu ha tý ra la rý an lat ma ya ça lýþ týk. Sa bah e zan la rý o ku nur ken Is par ta ya u laþ týk. Þeh rin gi ri þin de bir ca mi de sa bah na ma zý ný e da e dip ký sa bir þe hir tu ru yap týk. Da ha son ra dost la rý mý zý a ra ma ya baþ la dýk. Ka dim dos tu muz Ni ya zi Bey le bu lu þup ön ce Ye ni As ya bü ro su nu zi ya ret e dip il gi li ler le soh bet et tik. Za ma ný mýz sý nýr lý ol du ðun dan Be di üz za man Sa id Nur sî nin Is par ta da ki mü ze o lan e vi nin alt ka týn da öð le na ma zý ný kýl dýk. O ra nýn gö rev li le ri i le ta ný þýp soh bet et tik. Da ha son ra Üs ta dýn ö zel eþ ya la rý nýn ser gi len di ði üst ka ta çýk tý ðý mýz da bir grup li se öð ren ci si i le kar þý laþ týk. Bel li ki, ilk de fa ge li yor lar dý ve ne ya pa cak la rý ný bil mi yor lar dý. Ya kýn lýk gös te rip ta nýþ týk. Ya kýn bir o kul da o ku duk la rý ný söy le di ler. Öð le ta ti lin den is ti fa de e de rek mü ze yi zi ya re te gel miþ ler di. Ri sa le-i Nur u ve Be di üz za man Sa id Nur sî yi ne ka dar ta ný dýk la rý ný sor duk. Duy duk la rý ný an cak ta ný ma dýk la rý ný ve o kul da ki öð ret men le ri nin tav si ye le ri ü ze ri ne bu ra ya gel dik le ri ni söy le di ler. Öð ret men le ri bu ra yý bir reh ber le gez me le ri nin da ha fay da lý o la ca ðý ný söy le miþ ler. On la ra çok þans lý ol duk la rý ný i fa de e de rek bir lik te ge ze bi le ce ði mi zi söy le dik. Öð ren ci ler çok me rak lý ol duk la rýn dan her þe yi sor mak is ti yor lar dý. O da la rý te ker te ker ge zip ký sa ca bil gi ver dik. Bar la ya gi dip git me dik le ri ni sor dum. Git me dik le ri ni, a ma me rak et tik le ri ni söy le di ler. Ay rý lýr ken Bar la Reh be ri, Kü çük Söz ler ve Mü nâ cat ad lý ki tap la rý he di ye et tim. Bun la rý o ku ma la rý ný ve ar ka daþ la rý na da o kut ma la rý ný söy le dim. Mem nu ni yet le ka bul et ti ler. Gön lü müz da ha faz la kal mak, Bin ba þý A sým Be yin kab ri ni zi ya ret et mek ve Bin ka lem li Sav a git mek is ti yor du. Tat ma ya i zin var, a ma doy ma ya i zin yok tu. Is par ta dan ay rý lýp Bar la nýn yo lu nu tut tuk. Ye ni As ya Sos yal Te sis le ri ne a ya küs tü uð ra yýp kab ris ta na geç tik. Bar la tu ru na, ha yat la rý ný hi çe sa ya rak Be di üz za man a hiz met e den sýd dýk la rýn ka bir le ri ni zi ya ret le baþ la dýk. Biz den ön ce gi den þef kat kah ra ma ný ha ným la rýn kab ris tan da Kur ân ve Cev þen o ku duk la rý ný gör dük. Biz de bi raz Kur ân o ku yup ay rýl dýk. Se kiz se ne Üs ta dý hiç gü cen dir me den hiz met e den Sýd dýk Sü ley man ýn Cen net bah çe si ni gör me den ge çe mez dik. Bah çe yi te fek kür e de rek gez dik. Ba zý a ðaç la rýn al tý na de ði þik sa yý da o tur ma grup la rý ya pýl mýþ tý. Yo ru lan lar i çin din len me yer le ri ol mak la bir lik te mü za ke re li ders ler i çin de çok uy gun yer ler di. Sa ba hýn er ken sa at le rin de grup lar ha lin de ge lip bu ra lar da ri sa le o ku mak ne gü zel o lur du. Al týn da gü rül gü rül çeþ me si a kan, Üs ta dýn ilk med re se si ne doð ru yü rü me ye baþ la dýk. Ar ka da þým e lin de ka me ra i le Nur lu me kân la rý ka yýt e di yor du. Zi ya ret çi ler yaz mev si min de ki ka dar ol ma sa da ek sik de ðil di. Er kek li-ka dýn lý fark lý grup lar zi ya ret le ri ne de vam e di yor lar dý. Pa na yýr ye ri ni an dý ran dük kân lar da ri sa le ler ve Is par ta ha tý ra la rý ser gi le ni yor du. Bu so kak ka sa ba nýn di ðer yer le rin den da ha can lý ve ha re ket li i di ih ti lâ lin den son ra ke si len çý nar a ða cý nýn da lý su nî o la rak ya pýl mýþ ve ü ze ri ne Be di üz za man ýn yýl lar ca te fek kür ve te zek kür et ti ði ku lü be cik yer leþ ti ril miþ ti. Med re se si, bir kaç do lap ve ka pý sý dý þýn da ta ma mý res to re e dil miþ ti. Raf lar da çe þit li ya ban cý dil le re ter cü me e dil miþ ri sa le ler de yer a lý yor du. Te ber rü ken bir par ça o ku ma dan çý kýl maz dý. Be di üz za man ýn u zun za man na maz kýl dýr dý ðý Mus Mes ci di ne git ti ði miz de i kin di vak ti ol muþ tu. Bu ra sý Be di üz za man ha yat ta i ken ön ce ya sak lan mýþ, son ra da yý kýl mýþ tý. Ya kýn ta rih ler de ha mi yet sa hi bi ta le be le ri bu mes ci di ye ni den yap tý rýp hiz me te aç mýþ lar dý. Na ma zý ce ma at le ký lýp tes bi hat ya pýp na maz der sin den son ra ay rýl dýk. Bar la da ge zi le cek yer ler çok tu, a ma bi ze ay rý lan sü re bit mek ü ze rey di. Son o la rak Üs ta dýn 1954 yý lýn dan i ti ba ren a ra sý ra kal dý ðý e vi de zi ya ret et tik. Be di üz za man ýn Yýl dýz Sa ra yý na de ðiþ mem de di ði Çam da ðý na a þa ðý dan ba kýp bir baþ ka ta ri he bý ra kýp An ka ra nýn yo lu nu tut tuk. Be di üz za man ýn en çok sür gün ya þa dý ðý ve ha ya tý nýn en sý kýn tý lý gün le ri ni ge çir di ði E mir da ðý na gel di ði miz de yat sý e za ný o ku nu yor du. E mir dað Be le di ye si nin gay ret le riy le ya pý lan Be di üz za man E vi ni gö re me den An ka ra ya dön dük. Üs ta dýn kal dý ðý me kân la rýn ba kým lý ve te miz ol ma sý se vin di ri ci i di. Bu ra lar da bir i ki bro þü re rast la dým. Es ki den Is par ta da Be di üz za man Cad de si, Sa id Nur sî So ka ðý ; Bar la da Be di üz za man Sa id Nur si Haz ret le ri nin E vi ne Gi der ya zý lý lev ha lar var dý. Gez di ðim yer ler de Be di üz za man a dý na rast la ma dým. Ben mi gö re me dim, yok sa kal dý rýl dý mý? Hâl bu ki o Is par ta yý ken di kö yün den da ha çok se vi yor du. Bar la yý i yi o ku mak ve i yi ta ný mak lâ zým. Nur sev da lý la rý Bar la ya ko þu yor lar, hak ký ve ha ki ka ti öð ren mek i çin.

3 Y HA BER 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 Zilhicce 1433 Ru mî: 9 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Bu konuda en büyük görev topluma düþüyor ÞA HÝN, ken di le ri ne dü þen kýs mýy la ne yap ma la rý ge rek ti - ði ne ça lýþ týk la rý ný di le ge ti re rek, þöy le de vam et ti: En çok þi kâ yet e di len di zi ler en çok iz le nen di zi ler. Top lum da ka fa ka rý þýk lý ðý var. Bu ko nu da ça lýþ ma la rý mýz var. Ýn þal lah bay - ram dan son ra Baþ ba kan Yar dým cý mýz Bü lent Bey in baþ - kan lý ðýn da top la na ca ðýz, a ma en bü yük þey top lu ma dü - þü yor. Bu nu ba þa ran ül ke le re bak tý ðý nýz za man top lu mun çok bi linç len di ði ni, þi kâ yet et mek ten çý kýp e lin de ki ku - man da yý bi linç li bir þe kil de kul lan dý ðý ný gö rü yo ruz. Þahin, Avrasya Bir Vakfý'nýn Küçükçekmece'deki sezon açýlýþ töreninde konuþtu. FO TOÐ RAF: A A Tv dizileri, aile deðerlerini yýpratýyor A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Ö zel lik le gör sel med ya - nýn çok da ha et ki li ol du ðu gü nü müz de di zi le re bak tý ðý nýz za man a i le de - ðer le ri ni ha ki ka ten yýp ra tan, gay ri ah lâ kî du ruþ la rý nor mal leþ ti ren bir alt - ya pý nýn ol du ðu nu gö rü yo ruz de di. Av ras ya Bir Vak fý nýn Kü çük çek me - ce de ki bi na sýn da dü zen le nen se zon a çý lýþ tö re nin de ko nu þan Þa hin, ba - kan lý ðý nýn ya pý sý ve fa a li yet le ri hak kýn da bil gi ver di. Da ha son ra so ru la rý ce vap la yan Þa hin, Di zi le rin bü yük ço ðun lu ðu top lu mu tah rip e di yor, ba kan lýk o la rak a i le di zi si koy ma fik ri niz var mý? þek lin de ki so ru ya kar þý - lýk, ba kan lýk o la rak bu ko nu ya ö nem le e ðil dik le ri ni vur gu la dý. Ö zel lik le gör sel med ya nýn çok da ha et ki li ol du ðu gü nü müz de di zi le re bak tý ðý nýz za man a i le de ðer le ri ni ha ki ka ten yýp ra tan, gay ri ah lâ kî du ruþ la rý nor mal - leþ ti ren bir alt ya pý nýn ol du ðu nu gö rü yo ruz di yen Þa hin, bu ko nu da ki bü tün a raþ týr ma la rý çý kart týk la rý ný di le ge tir di. Þa hin, top lu mun yüz de 80 i nin bun dan þi kâ yet et me si ne rað men RTÜK e þi kâ yet et me o ra ný nýn yüz de 2,5 ta kal dý ðý nýn al tý ný çiz di. Rey ting o ra ný na ba kýl dý ðýn da, bu tarz di zi le rin o ra nýn da cid dî bir yük sel me ol du ðu nu kay de den Þa hin, top lu - mun ka fa ka rý þýk lý ðý ný çöz me le ri ge rek ti ði ni ak tar dý. Ýs tan bul / a a ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Kur ban ve Hac e ki miz Al lah na sip e der se, bir Kur ban Bay ra mý na da ha e riþ me mi ze üç gün kal dý. Ö nü müz - de ki 24 Ka sým Çar þam ba gü nü a re fe, er - te si gün de bay ra mýn bi rin ci gü nü. He pi ni zin bay ra mý þim di den mü ba rek ol sun di yor, bay ra mýn ha yýr lar ve sa a det ler ge tir me - si ni Rab bi miz den ni yaz e di yo ruz. Her yýl ol du ðu gi bi bu se ne ki Kur ban Bay ra - mýn da da siz de ðer li o ku yu cu la rý mý za bir Kur- ban ve Hac e ki he di ye e de ce ðiz. Tab lo it boy da ö zen le ha zýr la nan i la ve mi zin baþ lý ðý Al lah a ya kýn laþ ma ve si le si: Kur ban. 24 E kim e rast la yan a re fe gü nü ga ze te miz le bir lik te ve ri le cek o lan i la ve miz de yer a lan baþ - lýk lar þöy le: * Kur ban ne dir? (Ke li me an la mý, te rim an la - mý ve Kur ân da kur ban ke li me si). * Kur ba nýn ta rih çe si, Hz. Ýb ra him ve Ýs ma il (as) kýs sa sý. * Kur ban i ba de ti nin Kur an ve Sün net te ki da ya nak la rý. * Kur ba nýn mad dî ve ma ne vî hik met le ri. * Han gi hay van lar kur ban e dil mez? * Han gi hay van lar kur ban o la rak ke si lir? * Kur ban ne za man ve na sýl ke si lir? * Kur ba nýn e ti ve de ri si hak kýn da bi lin me si ge re ken ler. * Bay ram na ma zý ve ký lý nýþ þek li. * A re fe gü nü ne ni çin bu i sim ve ril miþ tir? * A re fe gü nün de bin Ýh las-ý Þe rif o kun ma sý. * Teþ rik tek bir le ri nin e hem mi ye ti. * Bay ram â dâ bý. * Fark lý kül tür ve dil ler de Kur ban Bay ra mý. * Ri sa le-i Nur dan Bay ram da kalp ler it ti had e di yor, Kur ban, sa hi bi ne Sý rat ta bu rak o la - cak ve Bay ram se vin ci ni þük re çe vir me li baþ - lýk lý bö lüm ler. * Ýs lâ mýn beþ þar týn dan bi ri o la rak hac i ba de ti. * Hac cýn bir Ýs lâm kon gre si ol ma sý. * Ta rih te hac. * E de bi yat ta hac. * Ri sa le-i Nur dan Hac cýn ve on da ki hik me - tin ih ma li ve Ha cý la rýn A ra fat ta ge tir di ði tek - bir ler baþ lýk lý bö lüm ler. A re fe, ya ni Çar þam ba gü nü ga ze tey le bir lik te i la ve ni zi de is te me yi u nut ma yý nýz. *** Ga ze te miz de bay ram laþ ma Bu a ra da, her bay ram ön ce si yap tý ðý mýz kla - sik ha týr lat ma mý zý yi ne tek rar la ya lým: Bay ram sa ba hý ga ze te miz mes ci din de bay - ram na ma zý ký lý na cak ve na maz son ra sý o kur la - rý mýz la bay ram la þa ca ðýz. Bek li yo ruz. Ý kin ci hu sus: Bay ram gün le rin de de ga ze te - miz çýk ma ya de vam e de cek. *** Kur ban hiz me ti Ay rý ca, Ýs tan bul da Ye ni As ya Vak fý, di ðer ba zý þe - hir le ri miz de de o ra lar da ki ar ka daþ la rý mýz ta ra fýn dan ö zel or ga ni zas yon lar la kur ban hiz me ti ve ri li yor. Bu nun la il gi li de tay lý bil gi ler, haf ta lar dýr ga - ze te miz say fa la rýn da çý kan i lan lar da yer a lý yor. Kur ban kes tir mek ve ba ðýþ la mak is te yen o - kur la rý mýz, bu i lan la ra ba ka rak ter cih le ri ni ya - pa bi lir ve ge rek li ir ti bat la rý ku ra bi lir ler. Al lah, kes ti re ce ði niz kur ban la rý ka bul et sin. *** Ca ða loð lu nda im za Ca ða loð lu bü ro muz daki im za prog ra mlarýnýn, Cu mar te si gü nü Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ - zým Gü leç yüz le baþ lat tý ðý mýz ilki ve rim li geç ti. Di ðer ya zar la rý mýz la de vam e de cek o lan bu prog ram la rý, Ýs tan bul da Nur soh bet le ri nin ya - pýl dý ðý bü tün semt ler de ve ay rý ca A na do lu da da yay gýn laþ týr ma yý dü þü nü yo ruz. Ya zar-o ku yu cu di ya lo gu nun güç len di ril me si a çý sýn dan da son de re ce is ti fa de li o lan bu tür or ga ni zas yon la rý ken di ma hal le rin de ger çek leþ tir mek is te yen o - ku r ve tem sil ci le ri miz, Sa týþ ve Pa zar la ma Ko or - di na tör lü ðü müz le ir ti bat ku ra bi lir ler. MEKKE DE Hz. Muhammed e (asm) ilk vahyin geldiði Hira Maðarasýnýn bulunduðu Nur Daðý eteðinde Türk giriþimciler tarafýndan yaptýrýlan Mekke maketi hacý adaylarýnýn uðrak yeri oluyor. Hacý adaylarýnýn daðlar arasýndaki Kâbe yi ve þehri tanýmada maket merkezi önemli bir fonksiyon icra ediyor. Hacý adaylarý, maket üzerinde Mekke de kaldýklarý süre içinde nereleri ziyaret edebileceklerini, Arafat ve Müzdelife vakfelerinin nerelerde yapýlacaðýný görüyor. Maket üzerinde hacý adaylarýna ýþýkla aydýnlatýlan Peygamber Efendimiz in (asm) doðduðu ev, Hz. Hatice validemizin evi gösteriliyor. Mekke ye ilk geldiklerinde ne yapacaklarý konusunda tereddüt yaþayan hacýlar, maket üzerinde hac ibadetini ne zaman, nerede, ne þekilde yerine getireceðini görüyor. Merkezin sorumlusu Ýrfan Bayar, maket merkezinde öncelikli Türk ve Arap umreci ve hacý adaylarýna hizmet verildiðini belirtti. Bayar, gelecekte diðer dillerde de bilgi verileceðini ifade etti. Cidde / cihan KÂBE'DE ÝBADET SEVÝNCÝ HAC farizasýný yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, zamanlarýnýn büyük kýsmýný Kâbe de geçiriyor. Tavaf yapýp duâ ediyor. Gündüz sýcak dolayýsýyla Kâbe de yeterince zaman geçiremeyen hacý adaylarý gece yarýsýndan itibaren Kâbe ye sel gibi akmaya baþlýyor. Akþam saatlerinde Kâbe çevresinde kýsmen boþluklar olsa da gece yarýsýndan itibaren mahþeri kalabalýk oluþuyor. Gecenin karanlýðýný mü'minlerin duâ ve yakarýþlarý aydýnlatýyor. Saat sularýna kadar tavaf yapan hacý adaylarý bu saatten sonra kendilerine sabah namazýný Kâbe yi gözüyle görerek kýlacak bir yer aramaya baþlýyor. Namaz vakti yaklaþtýðýnda Kâbe nin avlusu ve tavaf yapýlan katlarýn dolduðu gözleniyor. Hacý adaylarý bulduklarý yerlere seccadelerini serip duâ ederek sabah ezanýný beklemeye baþlýyor. Sabah namazýnýn yaklaþmasýyla birlikte sabah akþam Kâbe yi tavaf eden kuþlar da mü'minlerin safýna katýlýyor. Kuþlar da mü'minlerin Lebbeyk Allahumme lebbeyk yakarýþlarýna eþlik ederek tavafýný gerçekleþtiriyor. Ezanýn okunmasýyla birlikte Müslümanlar hep birlikte namaza duruyor. Namazýn bitiminde gece boyu yorulan hacý adaylarý otellerin yolunu tutuyor. Kâbe nin deðiþik kapýlarýndan çýkan hacý adaylarý, bir kaynaktan çýkýp farklý kollarý akan nehri andýrýrcasýna bembeyaz sel gibi akýyor. Mekke / cihan Maket merkezinde öðrenip Mekke de uyguluyorlar HAC FARÝZASINI YERÝNE GETÝRMEK ÝÇÝN KUTSAL TOPRAKLARA GELEN MÝLYON- LARCA MÜSLÜMAN, KÂBE'DE NAMAZ KILIP, TAVAF YAPIP, DUÂ EDÝYORLAR. Hacý adaylarý Habur dan Irak a giriþ yaptý KUTSAL topraklara gitmek için bir haftadýr Þýrnak ýn Silopi ilçesinde bekleyen hacý adaylarý, alýnan vizeler ardýndan Habur Sýnýr Kapýsý ndan Irak a giriþ yaptý. Kutsal topraklarda kasap olarak görevlendirilen Türk hacý adaylarý, Irak ýn vize engeline takýlmýþtý. Ýlk gün sýnýrý geçip Irak ýn güneyine ilerleyen 200 e yakýn otobüsten oluþan kafile, Irak merkezi hükümeti tarafýndan durdurulmuþtu. Suudi Arabistan vizeleri olduðu halde Irak vizeleri olmadýðý için Habur Sýnýr Kapýsý ndan geçemeyen kafile de, yaklaþýk bir haftadýr, zor þartlarda Þýrnak ýn Silopi ilçesinde bekliyordu. Dýþiþleri Bakanlýðý nýn, hacý adaylarýnýn yola devam etmesi için giriþimleri sonuç verdi. Þirket yetkililerinin, vizeyi halletmesinin ardýndan hacý adaylarý yola devam edebildi. Þirket yetkililerinin Gaziantep te vizeleri alarak hacý adaylarýna teslim etmelerinin ardýndan, hacý adaylarý önceki akþam Habur dan Irak a giriþ yapmaya baþladý. Þýrnak / cihan

4 4 KÜLTÜR SANAT 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ Y Fotoðrafçýlar çarþýsýnda dijital hüzün FÝLMLÝ MAKÝNE SORANLARIN SAYISININ GÜN GEÇTÝKÇE AZALDIÐINI BELÝRTEN USTA FOTOÐRAFÇI RESUL BOZDAÐ, "BAZEN ESKÝYE OLAN ÖZLEMÝNDEN DOLAYI FÝLMLÝ MAKÝNE SORAN OLUYOR. FAKAT BU KÝÞÝLER PARMAKLA SAYILACAK KADAR AZ" DÝYEREK, ANALOG MAKÝNELERE OLAN ÝLGÝNÝN DÜÞTÜÐÜNÜ ANLATTI. sya ho o.com Ýs ti þa re a çý sýn dan, a i di yet ve men su bi yet in hu ku ku Bu gün ken di mi, Kim ler le is ti þa re ya pýl maz? so ru su nun ce va bý ný a ra ma ya ha zýr lý yor dum. Çün kü bu der si ça lýþ mam i çin, kýy met li Sos lu A ða be yi miz, te le fon da, ne re dey se ya rým sa at, es pri li de bir þe kil de ko nu nun çer çe ve si i le il gi li bil gi ver di. Sa ðol sun lar, her ya zý mý zýn dik kat li bir o ku ru ve mü dak kik bir il gi li si ol duk la rý ný, ya zý lar la il gi li te le fon da i let tik le ri de tay lar ken di ni gös te ri yor. Bi raz da as lýn da söy le di ðim þey bu, bir ca mi a ya a i di yet duy gu su nun ol ma sý, bir dâ vâ ya men su bi yet has sa si ye ti nin bu lun ma sý ve bu a i di yet ve men su bi yet i çe ri sin de, ca mi a nýn ve dâ vâ nýn alt-üst çiz gi le ri ni ta kip et mek böy le bir þey ol sa ge rek. Ya ni du yar lý lýk. A dam, hem ca mi a nýn in sa ný yým di yor hem dâ vâ nýn men su bu yum di yor, a ma ne a i di yet ten bir a lâ met, ne de men su bi yet ten bir a lâ met ta þý yor. Be nim a i di yet ve men su bi yet ten an la dý ðým, a i di ol du ðun ca mi a nýn ve men su bu ol du ðun dâ vâ nýn hu ku ku nu dik ka te al mak ve o hu kuk et ra fýn da ya þa mak týr. Yok sa, o hu ku ka za rar ve re cek tarz da a dým lar at mak ve bir dâ vâ - nýn kud si ye ti ne ha lel ge ti re cek ta výr ve tu tum lar i çin de ol mak, ya ni süf li his ler ve cüz i men fa at ler i çin ih lâ sý ze de le mek ol duk ça cid dî bir du rum dur. Ýþ te bu ya pýl ma dý ðý tak dir de, Be di üz za man ýn, Yir mi Bi rin ci Lem a da i fa de et ti ði, Yok sa, hem þim di ye ka dar ka zan dý ðý mýz hiz met-i kud sî ye kýs men za yi o lur, de vam et mez; hem þid det li me sul o lu ruz. Be nim â yet le ri mi az bir dün ya men fa a tiy le de ðiþ tir me yin. (Ba ka ra Sû re si, 41) â ye tin de ki þid det li teh dit kâ râ ne nehy-i Ý lâ hî ye maz har o lup, sa a det-i e be dî ye za ra rý na, mâ nâ sýz, lü zum suz, za rar lý, ke der li, hod fu ru þâ ne, sa kîl, ri yâ kâ râ ne ba zý his si yat-ý süf li ye ve me nâ fi-i cüz i ye nin ha tý rý i çin ih lâ sý kýr mak la, hem bu hiz met te ki u mum kar deþ le ri mi zin hu ku ku na te ca vüz, hem hiz met-i Kur â nî ye nin hür me ti ne ta ar ruz, hem ha ka ik-i i ma ni ye nin kud si ye ti ne hür met siz lik et miþ o lu ruz. Cid dî tah lil, iþ te o a i di yet ve men su bi yet i çin de ol duk la rý ný id di a e den le ri da ha de rin dü þün me ye ve dik kat li a dým at ma ya sevk e di yor. Be nim bu ra da a sýl dik ka ti mi çe ken i se, Hem bu hiz met te ki u mum kar deþ le ri mi zin hu ku ku na te ca vüz, hem hiz met-i Kur â nî ye nin hür me ti ne ta ar ruz, hem ha ka ik-i i ma ni ye nin kud sî ye ti ne hür met siz lik et miþ ol mak ha di se si dir. Ya ni dün ye vî iþ le rin de, kim se, müm kün mer te be bir ih mal yap ma ma ya gay ret gös te ri yor. Ge re kir se bir kaç yýl baþ ka bir þe hir de e ði tim al mak, ya ban cý dil öð ren mek, üç beþ yý lý ný ve re cek bir ça lýþ ma ha zýr la mak gi bi pek çok þart lar hiç i ti raz sýz ye ri ne ge ti ri li yor. Hat ta ge re kir se, ken di bil gi si ni ve tec rü be si ni a þan du rum lar da uz man des te ði ne bi le baþ vu ru lu yor. Ýþ te ay ný has sa si ye tin bel ki da ha da cid dî bo yu tu nu bir mad dî ve ma ne vî hu kuk or ta mý o la rak ka bul e dil me si ge re ken ve e be dî lik ta ra fý bu lu nan bu a i di yet ve men su bi yet te de kul lan mak ge rek mi yor mu? Ýþ top lan tý la rý na da kik bir þe kil de ka tý lan, i þiy le il gi li on yýl lar dýr bir kez bi le ol sun a mi rin den bir i kaz, bir ih tar al ma mýþ o lan ki þi, ay ný has sa si ye ti a i di ye ti ve men su bi yet i ol du ðu ca mi a i çin de ta þý ma sý ge rek mez mi? ** Ne za man ki, bir hak ve hu kuk i çe ri sin de bu lun du ðu muz dâ vâ ar ka daþ la rý mý zý, res mî ye ti ve cid dî ye ti bu lu nan iþ ar ka daþ la rý mýz dan ve on lar la a ra mýz da ki i liþ ki le ri de da ha i le ri ve da ha cid dî tut ma ya baþ la rýz, o za man an cak gü zel ge liþ me le ri bek le me miz söz ko nu su o la bi le cek tir. Dý þa kar þý, hat ta hak et me yen ehl-i dün ya ya kar þý ne za ket li, ki bar, i yi ge çi nen, hoþ gö rü nün sý nýr la rý ný so nu na ka dar kul la nan, tat lý dil li, gü zel söz lü, di nin de bu yön de ki e mir le ri ni bu nok ta da çok i yi kul la nan ki þi, bir de ba ký yor su nuz ki, a i di ye ti ve men su bi ye ti bu lu nan, i ki dün ya ha ya týn da hu ku ku so ru lacak o lan mü min kar deþ le ri ne kar þý kul lan mý yor. Bu tab lo yu za man za man a i le ya pý la rýn da da gör mek müm kün dür. A i le i çin de ken di ni, duy gu la rý ný kon trol e de me yen ba ba, an ne mo del le ri, dý þa rý ya kar þý ta ma men fark lý bir mo del ü re te bil mek te dir. Bu ne a cý bir te na kuz dur. Oy sa mü min, i çi dý þý bir, gü zel ah lâk o nun her za man ö zel li ði o lan ve o nun e lin den ve di lin den kim se nin za rar gör me di ði bir ah lâk in sa ný dýr. ** Ya zý mý zý çok gü zel bir is ti þa re ha be ri i le bi ti re lim. Ha ný me fen di kar de þi miz a rý yor. Ho cam, is ti þa re ah lâ ký ve is ti þa re ci nin ah lâ ký ya zý ný zýn da ve si le siy le, biz a i le ce e vi miz de is ti þa re yi iþ let me ye baþ la dýk. Haf ta nýn bir gü nü nü e vi miz de ki bü tün gün dem le ri ko nuþ ma ya a yý rý yo ruz. E vet, mu zýr ma ni ler ol mu yor de ðil, a ma biz o ma ni le ri a þa cak ka dar ka rar lý yýz. Ol duk ça gü zel ge liþ me ler var. Ýk ram sa a ti ni de top lan tý sa a ti nin ar dýn dan uy gu lu yo ruz. Doð ru su ken di mi ze gel dik di ye bi li rim. Hat ta pek çok o lum suz a lýþ kan lýk la rý mý zý da is ti þa re i le tör pü lü yo ruz. Ýs ti þa re nin uy gu la na bi le ce ði en gü zel uy gu la ma a la ný, a i le dir di yo rum. E vet, ön ce ki ya zý la rý mýz da ev de de mok ra si de ne me le ri o la rak i lân et ti ði miz bu uy gu la ma lar, ha yat bul ma ya de vam e di yor. Doð ru, za ten e vin de de mok rat ol ma yan lar dan, e vin de is ti þa re yap ma yan lar dan, a i di ye ti ve men su bi ye ti bu lu nan mü min le re kar þý cid dî a dým lar i çe ri sin de bu lun ma sý ný bek le mek pek de uy gun de ðil. Ýþ ti þa re nin ge liþ me si ve doð ru uy gu la ma la rý nýn ya þan ma sý ge re ken ilk yer bel ki de a i le dir. Çün kü a i le ay ný za man da e ði ti min de ilk yu va sý dýr. Her þey o ra da e ki li yor. Ýs ti þa re i le il gi li bol ca te le fon ve ma il le rin gel me si i yi ye a lâ met. Hay din ba ka lým, is ti þa re yi ha ya tý mý zýn her a þa ma sý na kat ma duâ sýy la. YIL LAR CA kul la ný lan a na log fo toð raf ma ki ne le ri nin ye ri ni di ji tal ma ki ne ler al dý. Us ta lar, di ji tal ma ki ne le rin a na log ma ki ne le rin ka li te si ne e ri þe me di ði ni söy le se de da ha pra tik ve da ha mas raf sýz ol ma la rýn dan do la yý di ji tal ma ki ne le ri ter cih et mek zo run da kal dýk la rý ný söy lü yor. Ta ri hî Hay yam Çar þý sý nda mes le ði ni sür dü ren Re sul Boz dað, film li ma ki ne le rin bir kö þe ye a tý la ca ðý ný as la ak lý na ge tir me di ði ni i fa de e di yor. Boz dað, Sat mak i çin al dý ðým film li ma ki ne le rin son sa hi bi ol dum. di yor. Sir ke ci de bu lu nan ta ri hî Hay yam Pa sa jý o la rak bi li nen fo toð raf çý lar çar þý sýn da, bu gün ler de geç mi þe öz lem ha kim. A na log ma ki ne le rin yay gýn ol du ðu dö nem ler de ya þa nan ha re ket li lik ar týk gö rül mü yor. Us ta lar da bu du rum dan þi kâ yet çi. Tek no lo ji nin uð raþ la rý ný el le rin den al dý ðý ný dü þü nen us ta lar, a na log ma ki ne le rin bir kö þe ye a tý la ca ðý ný hiç a kýl la rý na ge tir me dik le ri ni söy lü yor. Yak la þýk 25 yýl dýr fo toð raf ma ki ne si sat mak ve ta mir et mek le uð ra þan Re sul Boz dað da bu du rum dan muz da rip. Di ji ta lin bu þe kil de ha kim o la ca ðý ný hiç ha yal e de mi yor dum. di yen Boz dað, duy gu la rý ný Sat mak i çin al dý ðým film li ma ki ne le rin son sa hi bi ol dum. Ü zü lü yo rum. Be nim gön lüm de hâ lâ çok i yi ma ki ne ler söz le riy le i fa de e di yor. Film li ma ki ne so ran la rýn sa yý sý nýn gün geç tik çe a zal dý ðý ný be lir ten Boz dað, Ba zen es ki ye o lan öz le min den do la yý film li ma ki ne so ran o lu yor. Fa kat bu ki þi ler par mak la sa yý la cak ka dar az di ye rek, a na log ma ki ne le re o lan il gi nin düþ tü ðü nü an la tý yor. A NA LOG MA KÝ NE LER HO BÝ O LA RAK KUL LA NI LI YOR Ti ca rî an lam da da di ji tal ma ki ne le rin da ha kâr lý ol du ðu nu vur gu la yan Boz dað, ar týk a na log ma ki ne ler le pa ra ka za nýl ma ya ca ðý ný be lir ti yor. Boz dað, bu du rum la il gi li þu söz le ri kul la ný yor: A na log ma ki ne nin pra tik li ði yok. O gün çe ke cek, ban yo et ti re cek, müþ te ri ye gös te re cek de pa ra ka za na cak. Ar týk kim se bu ka dar za man har ca mak is te mi yor. Böy le o lun ca di ji tal da ha mak bul o lu yor. A na log ma ki ne ar týk gü nü müz de sa de ce ho bi o la rak kul la ný lý yor. Boþ za ma ný var dýr ki þi nin, mad dî du ru mu da i yi dir a na log ma ki ne i le za ma ný ný de ðer len di rir. Ken di ne he ye can çý kar týr. A ca ba film den na sýl bir fo toð raf çý kar di ye ken di ne he ye can o luþ tu rur. Bu an lam da kul la nýr sa film li ma ki ne ta dýn dan yen mez. Film li ma ki ne nin di ji ta le gö re so nuç la rý da çok i yi dir. Ýstanbul / cihan US TA fo toð raf çý Boz dað, di ji tal ma ki ne le rin pra tik ve e ko no mik ol ma sý na rað men film li ma ki - ne le rin ka li te si ni ya ka la ya ma dý ðý na da vur gu ya pý yor. Ba na gö re, a lan de rin li - ði, renk dol gun lu ðu gi bi her a çý dan film li ma ki ne da ha i yi di yen Boz - dað, ký yas la ma ya par ken söz le ri ni þöy le sür dü rü yor: El bet te di ji tal ma ki ne le rin de ar tý yön le ri var. Di - ji tal ma ki ne le rin ko lay lý ðý var. Her yö nüy le pra tik ler. Fo toð ra fý müþ - te ri ye ye tiþ tir mek ko nu sun da, çe - kim tek nik le ri ko nu sun da di ji tal ma - ki ne ler, a na log ma ki ne le re gö re da ha pra tik di ye bi li riz. Di ji tal ma ki ne ler de çek - tik le ri ni zi he men gö re bi li yor su nuz. Film li ma ki ne ler de gö re mi yor su nuz. Ay ný ka re den ý þý ðý - ný, di yaf ra mý ný a yar la mak i çin 2 ka re çek men ge re ke bi li - Þahmeran figürleri sergileniyor ANADOLU efsanelerinden Þahmeran ýn figürleri, Düþ Ya Da Gerçek Þah-ý Maran adlý sergi ile Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde görücüye çýktý. Kadýn baþlý, yýlan gövdeli Þahmeran ýn hallerini konu alan sergiyi Küçükçekmece Kaymakamý Orhan Öztürk ve Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, sanatçýlarla birlikte açtý. Küratörlüðünü Erkan Doðanay ýn yaptýðý sergide besteci Gökhan Tanacý ya ait müziklere de yer verildi. Serginin tarihe dair birtakým ipuçlarý taþýdýðýna iþaret eden Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, Dünyanýn E DE BI YAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý (ES KA - DER) bün ye sin de ya yýn ya pan Sa na ta le mi.net si te si a dý na dü zen le nen E de bi yat Ya rýþ ma sý nýn i kin ci si nin so nuç la rý bel li ol du. Sa na ta le mi.net 2. E de bi yat Ya rýþ ma sý na gön de ri len e ser ler, ES KA DER ya zar la rý ta ra fýn dan ti tiz lik le in ce len di ve de re ce len di ril di. Bu na gö re jü ri nin seç ti ði e ser le rin sa hip le ri i le e ser le ri nin i sim le ri ve de re ce le ri þöy le; Kö þe Ya zý sý ka te go ri sin de Cey lan Er gin in Hep A li ve Ay þe Kal sak i sim li ça lýþ ma sý bi rin ci li ðe se çil di. Ý kin ci e ser o la rak Ser dar Üs tün dað ýn Ser vi Göl ge si se çil di. Kev ser Gü müþ ün Sa dýk Dost lar Ký ra at ha ne si ad lý ça lýþ ma sý i se ü çün cü lü ðe lâ yýk gö rül dü. De ne me tü rün de bi rin ci li ðe se çi len A su man De mir in Mey dan i sim li ça lýþ ma sý ol du. Sev de Ka ya nýn Meç hul i sim li ça lýþ ma sý da i kin ci sý ra yý al dý. Ü çün cü lü ðü i se M. Sa di Ka ra de mir in Ma su mi ye ti mi Kim Öl dür dü? i sim li ça lýþ ma sý al dý. Þi ir de i se, Sa na Mef tun Yü re ðim i sim li ça lýþ ma sý i le Ra bi a Ba rýþ bi rin ci se çil di. Fa ruk Gök bu lut un Bir Sev da dýr Ýs tan bul i sim li ça lýþ ma i kin ci li ðe, Ka dir Gü nay dýn ýn 21. Yüz yýl Ýn san lý ðý na ad lý ça lýþ ma sý i se ü çün cü lü ðe lâ yýk gö rül dü. pek çok yerinde halklar, kendilerine bir tarih ve efsane oluþturmak adýna yarýþ içindeler. Çocuklarýmýz, sanal kahramanlarý çok iyi tanýyor, ancak dünden bihaber yetiþiyorlar. Bu anlamda serginin toplumun tamamýna büyük yararlarý, katkýlarý olacaktýr dedi. Halký kültür ve sanatla buluþturmayý amaçladýklarýný belirten Aziz Yeniay, Umut ediyorum Düþler Ya Da Gerçekler Þah-ý Maran ý dolaþanlar burada yer alan eserlerden esinlenecek. Katiyetle yepyeni ufuklara yolculuk yapacaklar ifadelerini kullandý. Kültür Sanat Servisi 2. Sanatalemi.net yarýþmasý sonuçlandý Bozdað, "Si yah-be yaz film de as la di ji ta lin tek no lo ji si, a na log ma ki ne le rin ka li te si ne u la þa maz" diyor. FO TOÐ RAF: CÝHAN DÝ JÝ TAL MA KÝ NE LER FÝLM LÝ MA KÝ NE LE RÝN KA LÝ TE SÝ NÝ YA KA LA YA MA DI Hi kâ ye bi rin ci si Ka bul Sa a ti i sim li ça lýþ ma sýy la Fa ruk Yýl ma zer ol du. Ber na Gü nay dýn Son Per de i sim li ça lýþ ma sýy la i kin ci, Ö mer Fa ruk Ka ra taþ ýn Ze li ha i sim li ça lýþ ma sý da ü çün cü se çil di. Hâ tý ra da lýn da Dü ðün ve Ke le bek ler i sim li ça lýþ ma sýy la Ül kü Us lu bi rin ci se çi lir ken, Zey nep Bak týr ýn E yüp Hâ tý râ sý i sim li ça lýþ ma sý i kin ci, Râ zi ye Ge le ri de Ce za e vin de Bay ram i sim li ça lýþ ma sýy la ü çün cü se çil di. Ma ka le bi rin ci li ði U mut Os man lý nýn Mo dern Çað i le De ði þen De ðer ler Sis te mi ad lý ça lýþ ma sý ol du. On Al tý Pen ce re li Sa ray Ya hut Os man lý nýn Di ba ce si i sim li ça lýþ ma sýy la Ni hat Mal koç i kin ci se çil di. Ýb ra him A li pa þa lý oð lu nun Ço cuk E de bi ya tý i sim li ça lýþ ma sý i se ü çün cü se çil di. Sa na ta le mi.net si te si nin e be dî a le me göç e den kö þe ya zar la rý Ah med Yük sel Ö zem re, Er gun Gö ze, Ab dur ra him Bal cý oð lu, Ol cay Ya zý cý, Ha mit Can ve Ü mit Feh mi Sor gun lu a dý na dü zen le nen ya rýþ ma nýn ö dül tö re ni 30 E kim gü nü ger çek le þe cek. Kül tür Sa nat Ser vi si B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Buð day tar la la rýn da gö rü len þap has ta lý ðý nýn bir a dý. - Ma sal la rý mýz da kur naz ve hi le ci a dam. 2. Tut sak lýk, e sir lik ha li. - Eh li sün net i ti ka dýn da i ma nýn al týn cý rük nü. 3. Su lak a lan lar da ye ti þen ve yap rak la rý seb ze o la rak tü ke ti len bit ki. - A rap ça da ba ba. 4. Es ki za man hi kâ ye le ri. 5. Bü kü len ve ya kýv rý lan bir þe yin her kýv rý mý. - Al man mar ký nýn ký sa sý. 6. Mah þer mey da ný. 7. Þir ket, or tak lý ti ca rî mü es se se. - U ya rý, dik ka ti ni çek me. 8. Du yu rul muþ mah ke me ka ra rý. - Bil ge kral Ýz zet Be go viç. 9. Halk a ra sýn da sað yan. - Bir ve be ra ber ol ma yan. - Son suz luk. 10. Me caz da si ya sî çe kiþ me le rin geç ti ði yer. - Sö zü e di len ve ya ben zer i ki nes ne den ö nem ve ko num ba ký mýn dan u zak ta o lan. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. O kun yay ki ri þi ne ta ký lan bö lü mün de ki tüy. - Ba yan, ha tun ki þi. 2. E sas lar, ger çek ler. - Bir çok luk e ki. 3. Fas'ýn ku zey ba tý ký yý sýn da Bo u Reg reg Ir ma ðý nýn de ni ze dö kül dü ðü yer de bu lu nan þe hir. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 4. Rüt be siz as ker ler. - Ge mi le rin ba rýn ma la rý na, yük a lýp bo þalt ma la rý na, yol cu in di rip bin dir me le ri ne ya ra yan ta biî ve ya su n'î sý ðý nak. 5. Kö pek diþ le ri i yi ge liþ miþ, kas la rý çe vik ve kuv vet li ev cil, kü çük me me li hay van, pi sik (Fe lis do mes ti - yor. Böy le du rum lar da di ji tal ma ki ne ler çok iþ gö rü yor. Film li ma ki ne ler de 1 ka re çe ker sin ma ki ne yan lýþ poz la ma ya par. Bü tün e mek le rin zi yan o lur. Ye ri ge li yor ay ný ka re yi bir da ha bu la mý yor sun. Böy le du rum lar da film li ma ki ne ler sý kýn tý o - luþ tu rur. Di ji tal ma ki ne le rin ö zel lik le si - yah-be yaz fo toð raf lar da as la a na log la rýn ye ri ni a la ma ya ca ðý ný söy le yen bir baþ ka us ta A li Pek dön mez de id di a sý ný þu i fa - de ler le des tek li yor: Si yah-be yaz film de as la di ji tal ma ki ne ler a na log ma ki ne le rin ye ri ni a la maz. Si yah-be yaz film de as la di - ji ta lin tek no lo ji si, a na log ma ki ne le rin ka li te - si ne u la þa maz. Bel ki de bu yüz den si yah be - yaz fo toð raf ya rýþ ma la rýn da ge nel de a na log ma ki ne ler ter cih e di li yor. A na log ma ki ne i le di ji tal ma ki ne le rin kul la ným a lan la rý fark lý. Her i ki si nin de gü - nü müz de kul la nýl dý ðý ný dü þü nü yo rum Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI H A L A K A T A V A N A H Ý R E T U L E M A K A L A M A R L Ý Z A L B A L A L A Y K A R Ý S A L E A V A R E A N A T O M Ý F Ý T E T Ý A A L A K S Ý A R E S E F E R Ý H Ý S A R T M K A B A N Ý Ç E cus). - Bir ses len me ni da sý. 6. Vü cu da te miz kan da ðý tan da mar. 7. Mar ma ra De ni zi'n de bir a da. 8. Gü reþ te bir o yun. 9. Makara'nýn ortasý. - Ö len bi ri si nin ar ka sýn dan ya pýl ma sý ný is te di ði iþ ler. 10. Ya pýl ma sý, ye ri ne ge ti ril me si, in san lýk duy gu su, tö re ve ya sa ba ký mýn dan ge rek li o lan iþ ve ya dav ra nýþ, va zi fe, ve ci be. - Ge çil me si zor dað ge çi di. 11. Din ler ta ri hin de Bel kýs'ýn ül ke si. - Bir u zak lýk ni da sý. - Ke li me tü ret mek ve ya ke li me nin gö re vi ni be lirt mek i çin kul la ný lan þe kil ve ri ci ses ve ya ses ler. 12. Rüt be siz as ker. - Bir ya pým e ki. - Þah sî, ki þi sel.

5 Y 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Son yüz yýl i de o lo ji ler yu ma ðý na dö nüþ tü. Bir ne vî din le re al ter na tif o la rak ge liþ ti ri len izm le rin her bi ri in sa nýn zi hin ve gö nül dün ya sý ný ze hir le ye rek par ça lý yor. Al lah ýn in din de ka dýn ve er kek in san o la - (0 505) Dindarlarýn iktidarla imtihaný Ehl-i din o la rak bel ki de far ký na var ma dan si ya sî ik ti dar la ra en deks li bir du ruþ ser gi li yo ruz. Bi zi i da re et mek te o lan hü kû met le rin du ruþ la rý na gö re ha re ket e di yor, ta výr be lir li yo ruz ço ðu za man. On la ra nok ta-i is ti nat o lup, yön ve re ce ði miz yer de; ço ðu za man on la ra u yup, on la rýn be lir le dik le ri yön de yol al ma ya de vam e di yo ruz. Ý fa de et me ye ça lýþ tý ðým bu yan lýþ hâl ve ta výr, da ha çok, din dar bi li nen si ya sî kad ro la rýn ik ti dar la rý dö ne min de ya þa ný yor. Di ne ve din dar la ra me sa fe li du ran ma lûm si ya sî kad ro la rýn hü kü met le ri dö ne min de i se, din dar halk, da ha dik kat li ve tem kin li o la bi li yor; bel ki de bu si ya sî kad ro la ra i ti mat e de me dik le ri i çin, on la rýn her söy le dik le ri ne i nan mý yor, ted bi ri el den bý rak mý yor. Ehl-i di nin, ken di le rin den say ma dýk la rý ma lûm si ya sî ler kar þý sýn da ki bu tem kin li tav rý, as lýn da nor mal bir yak la þým ta bi î. Lâ kin bu ta výr ka dar ol ma sa da, ken di le rin den bil dik le ri ve rey le riy le ik ti da ra ge tir dik le ri hü kü met le re kar þý da hüsn-ü zan, a dem-i i ti mat ku ra lý ný göz ö nün de bu lun du ra rak ted bir ve tem ki ni el den bý rak ma sa lar da ha doð ru, da ha sað lýk lý o lur. Si ya set a re na sý nýn ya lan, hi le, al dat ma i le iç i çe ol du ðu; çok kar ma þýk, mü te hav vil ve kay gan bir ze min ol du ðu; da ha da teh li ke li o la ný i se Be di üz za man ýn Av ru pa üf lü yor, biz bu ra da oy nu yo ruz tesbi tiy le de i þa ret et ti ði gi bi biz de ki si ya se tin bir u cu nun ec ne bi le rin e lin de ol du ðu, do la yý sýy la far ký na var ma dan ya pý lan hak sýz lýk la ra, zu lüm le re or tak ol mak ris ki nin bu lun du ðu; yi ne Be di üz za man ýn Gü neþ gi bi i man lar ta þý yan bir ký sým Sa ha be ler ve on la ra ben ze yen mü ca hi din den, Se lef-i Sa li hin den baþ ka, si ya set çi, ek ser ce tam müt ta ki din dar o la maz. Tam ve ha ki kî din dar, müt ta ki o lan lar, si ya set çi ol maz lar tes bi tin den ha re ket le gü nü müz de din dar o la rak bi li nen bir çok si ya set çi nin is te me ye rek de ol sa ni ce ha ram lar la, gü nah lar la iç i çe ol duk la rý gi bi ha ki kat ler den ço ðu ehl-i din bî ha ber ol duk la rýn dan bü yük bek len ti ler le, gü nü mü zün ba zý si ya set çi le ri ni tam din dar bil di ler, ha ta sýz, ku sur suz zan net ti ler, fe rec ve fü tu ha tý on lar dan bek le me yan lý þý na düþ tü ler ma a le sef. Bi zim ik ti dar an la yýþ lý bir si ya sî yak la þým, be ra be rin de bir çok ehl-i din de re ha ve ti, ne me lâ zým cý lý ðý, a ta le ti ge tir di. Rey le ri miz le ba þý mý za ge tir dik le ri miz her hal de en i yi si ni bi lir ler, bek len ti le ri mi ze tam ce vap ve rir ler Ha ta yap maz lar, ku sur iþ le mez ler an la yý þý bir çok ki þi, ce ma at ve ca mi â da di ne hiz me ti da hi ge ri pla na it ti. As lî va zi fe le ri di ne hiz met o lan ki þi ve ya ce ma at ler, bu yü küm lü lük le ri ni bir ke na ra bý ra kýp, ak tif si ya se te ve ya ti ca re te so yu nun ca, ö nem li bir boþ luk mey da na gel di. Baþ ta ço cuk lar ve genç ler o la rak her ke sim den in san, ken di le ri ni bü yük bir boþ luk ta bul du lar. Bu ma ne vî boþ lu ðun ye ri ni de ba zý men fî lik ler al dý ma a le sef. Biz den say dý ðý mýz, mu ha fa za kâr di ye bi li nen bir ik ti dar dö ne min de böy le bir dün ye vî leþ me nin, ah lâ kî e roz yo nu n ya þa ný yor ol ma sý hem ca lib-i dik kat; hem de ders çý kar ma mýz ge re ken ib ret lik ve a cý bir tab lo ol sa ge rek. Bu ko nu da en i yi, en i sa bet li ör nek yi ne Be di üz za man ýn tar zý dýr. Di ne hiz me ti bü tün si ya set le rin üs tün de tu tan Be di üz za man, ha ya tý bo yun ca bir ta raf tan ak tif si ya set ten u zak du rur ken; di ðer ta raf tan da si ya si le re yön ver mek i çin i kaz ve tav si ye ler de bu lun ma ya ça lýþ tý. O nun mu ha ta bý bü tün par ti ler di. Va tan, mil let, Kur ân a dý na a çýk ça des tek ver di ði De mok rat kad ro la ra da hi ye ri ne gö re tel kin ve tav si ye ler de bu lu nu yor du. Bü tün bun la rý hiç bir mad dî-ma ne vî kar þý lýk bek le me den, di ne hiz met a dý na yap mýþ tý. Ve iþ te bu gün, Be di üz za man ýn si ya se te ba ký þý na ve si ya sî le re kar þý ta kýn dý ðý ör nek ta výr ve yak la þým la ra ne de re ce ih ti yaç ol du ðu da ha i yi an la þý lý yor. Aileyi yýkan fasit düþünce: Feminizm rak e þit tir. Fa kat gö rev ler ve hak a çý sýn dan e þit de ðil ler dir. Fe mi nizm i se, hak ve gö rev ler an la mýn da e þit li ði sa vu nu yor. Or ta da bü yük bir e þit siz lik var ken, zor la ma i le e þit lik id di a sýn da bu lun mak a da let siz li ðin ta ken di si de ðil mi dir? Er kek le re ka dýn sýz, ka dýn la ra er kek siz bir ha yat an la yý þý su nan fe mi nizm, bu tek li fiy le in sa nýn fýt ra tý na, psi ko lo ji si ne ay ký rý da yat ma da bu lu nu yor. Ka dýn-er kek i liþ ki si ne bir kö le li ði des tek ler, ne de mü ca de le yi. Or tak dü þün ce ve de ðer ler doð rul tu sun da sa da kat le ö rü lü bir ha yat týr i ki si ni bir a ra ya ge ti ren. Be di üz za man ýn de di ði gi bi: Bir a i le nin sa a det-i ha ya ti ye si, ko ca ve ka rý mâ bey nin de [a ra sýn da] bir em ni yet-i mü te ka bi le [kar þý lýk lý gü ven] ve sa mi mî bir hür met ve mu hab bet le de vam e der. (24. Lem a) Hz. Pey gam ber (asm) Ve da Hut be si nde, er kek le rin ka dýn lar ü ze rin de hak ký ol du ðu nu, ka dýn la rýn da er kek ler ü ze rin de hak sa hi bi ol du ðu nu be yan et miþ ti, a sýr la ra ders ve re rek. Her i ki cin sin bir bi ri ne e ma net o la rak ve ril di ði ni ha týr lat mýþ tý. Ev li lik, psi ko-bi yo-fiz yo-sos yo lo jik bir ih ti yaç týr ay ný za man da. Çý kar or tak lý ðý ya hut mey dan mu ha re be si de ðil dir. Ne ya zýk ki fe mi nizm ka dý ný si lâh lan dýr ma ya i te rek sa vaþ a la ný na sü rük le di. Ne sev gi, ne bað lý lýk, ne sa da kat, ne ro man tizm kal dý ge ri ye. Kuvvet kànunda olmalýydý "Kuv vet kà nun da" o la ma dý Bü yük Mil let Mec li si'nde 20 Ni san 1924'te ka bul e di len "1924 A na ya sa sý", ya kýn ta ri hi mi zin en u zun ö mür lü a na ya sa sý o la rak bi li nir. Za man i çin de ba zý mad de le ri ü ze rin de ö nem li de ði þik lik ler ya pýl mak la bir lik te, bu a na ya sa e sas i ti ba riy le 1960 yý lý dar be si ne ka dar yü rür lük te kal dý. 24 A na ya sa sý nýn en dik kat çe ken ö zel lik le ri a ra sýn da yer a lan þu i ki hu su su bil has sa na za ra ver mek te fay da var: Bi rin ci si: A na ya sa nýn 2. Mad de sin de yer a lan "Tür ki ye Dev le ti nin di ni din i Ýs lâm dýr" i ba re si bi lâ ha re (1928) çý kar tý la rak, res mî dev le tin din ha ne si boþ bý ra kýl dý. Bir mâ nâ da dev let "din siz" ha le ge ti ril miþ ol du. 1937'de ay ný mad de ü ze rin de ya pý lan bir kök lü de ði þik lik i le, CHP'nin "al tý ok"u nu tem sil e den "cum hu ri yet çi lik, mil li yet çi lik, halk çý lýk, dev let çi lik, lâ ik lik ve in ký lâp çý lýk" pren sip le ri, a na ya sa ya ko nul du. Bu al tý il ke, yýl lar yý lý a de ta i mâ nýn al tý þar tý gi bi mil le te lan se ve em po ze e dil me ye ça lý þýl dý. Ý kin ci si: 24 A na ya sa sýn da, "Kuv vet kà nun da ol ma lý" pren si bi a de ta ið diþ e di le rek, kuv ve tin kay na ðý Mil let Mec li si ne tev di e dil di. Yi ne 2. Mad de ye derc e di len þu i ba re ler, a sýl mak sa dýn ne ol du ðu nu bü tün a çýk lý ðýy la or ta ya koy mak ta: "Ýc ra kud re ti ve teþ rî (kà nun) sa lâ hi ye ti mil le tin ye gâ ne mü mes si li o lan Bü yük Mil let Mec li sin de te cel lî ve te mer küz e der." Böy le lik le, Mec lis'te ki sa yý üs tün lü ðü Þapka fetvâsý veren An ka ra müf tü sü Bö rek çi - za de M. Ri fat, 1924 yý lý Ni san a yý baþ la rýn da ye ni ku - ru lan Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý na ge ti ril di. Os man lý'da mev cut bu lu - nan Hi lâ fet, Me þi hat, Þer'i ye ve Ev kâf Ve kâ le ti gi bi di nî mâ nâ ve ma hi yet ta þý yan bü - tün mü es se se le rin ka pa týl - ma sýn dan son ra, bu boþ lu ðun bir þe kil de dol du rul ma sý mak - sa dýy la An ka ra'da Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý ku rul du. Di ya net ma ka mý, 3 Mart 1924'te Ba kan lýk se vi ye sin - den "Da i re Baþ kan lý ðý" se vi - ye si ne in dir gen di. Cumhuriyetin ilk yýllarý ki min e li ne ge çer se, ül ke de o hük me de cek ve mil let i ra de si ü ze rin de is te di ði gi bi ta sar ruf sa hi bi o la bi le cek de mek tir. Bu na gö re, bir a dým ö te ye gi dip fark lý par ti le re de ha yat hak ký ta ný ma dýn mý, ar týk kral sen sin, ha kim sen sin, ye gâ ne söz sa hi bi sen sin. Ni te kim, o ta rih ten son ra ki 27 yýl lýk to ta li ter re jim ül ke ye ha kim ol muþ ve her han gi bir mu ha le fet ha re ke ti ne zer re ce mü sa ma ha gös te ril me miþ. Bu du rum da gös te ri yor ki, 24 A na ya sa sý na gö re, kuv vet kà nun da de ðil, doð ru dan þa hýs lar ve þa hýs la rýn he ge mon ya sý al týn da ki tek par ti des po tiz mi nin e lin de ol muþ tur. * * * 1924 A na ya sa sý ný ha zýr la yan par la men to da, da ha zi ya de tek ses ve tek par ti zih ni ye ti ha kim du rum day dý. Mu ha lif ler sin di ril miþ, sus tu rul muþ ve hat ta ba zý la rý sû i kast so nu cu öl dü rül müþ tü. A li Þük rü Bey ci na ye ti mi sâ lin de ol du ðu gi bi A na ya sa sý, za man la de ðik li ðe uð ra dý. 37 yýl lýk sü re i çin de ba zý çý kar ma lar ve da ha çok i la ve ler ya pýl dý. 1961'de bü yük çap ta de ðiþ ti ril di ve ye ni bir a na ya sa ha zýr lan dý. Kim se di ðe rin den üs tün de ðil dir. E ge men lik kur ma ya kalk mak, ken di is tek le ri ni zor la yap mak, diz gin le ri e le al ma ya ça lýþ mak gi bi sa vaþ çý tu tum lar be ra ber li ðin gü zel li ði ni bo zar. A de ta ra kip düþ man lar ka te go ri si ne so kar ka dýn ve er ke ði. Oy sa Al lah ka dý ný ve er ke ði bir bi ri ni ta mam la ma sý i çin gön der miþ tir. Ka dý na öz gür lük va ad et ti ði ni id di â e den fe mi nizm, tam ter si bir ha re ket a la ný ge liþ ti re rek ka dý ný fýt ra tý na uy gun ol ma yan bir mü ca de le ye sü rük le mi yor mu? Kim sa vaþ tan mut lu luk du yar? Sa da kat der si ni sar ma þýk lar dan; da ya nýþ ma yý kub be li taþ lar dan a la bi li riz! Mu ka ye se li a na ya sa 1921 ve 1924 A na ya sa sý nýn a sýl is mi "Teþ ki lât ý E sa si ye Kà nu nu" i di. Bu a na ya sa la rýn "ah kâm ý e sa si ye" de ni len e sas hü küm le ri ni mu ka ye se li o la rak þu þe kil de tak dim et mek müm kün: Mad de 1: (Ýlk ha li) Hâ ki mi yet bi lâ kayd ü þart mil le tin dir. Ý da re u sû lü hal kýn mu kad de ra tý ný biz zat ve bil fi il i da re et me si e sa sý na da ya nýr. (1924 de ði þik li ði) Tür ki ye Dev le ti nin þekl i hü kû me ti, Cum hu ri yet tir. Mad de 2: (Ýlk ha li) Tür ki ye Dev le ti nin di ni, Din i Ýs lâm dýr. Res mî li sâ ný Türk çe dir. (1924'te, bu ký sým kal dý rýl dý. Ye ni mad de þöy le ol du:) Ýc ra kud re ti ve teþ ri (kà nun) sa lâ hi ye ti mil le tin ye gâ ne ve mü mes si li o lan Bü yük Mil let Mec li sin de te cel lî ve te mer küz e der. Mad de 9: BMM He yet i U mu mi ye si ta ra fýn dan in ti hap o lu nan (se çi len) re is, bir se çim dev re si zar fýn da BMM Re i si dir. Ýc ra Ve kil le ri He ye ti, iç le rin den bi ri ni ken di le ri ne re is in ti hap e der ler. An cak, BMM Re i si Ve kil ler He ye ti nin (Ba kan lar Ku ru lu nun) de re is i ta bi i si dir. Mad de 10: (Ýlk ha li) Tür ki ye coð ra fî va zi yet ve ik ti sa dî mü na se bet nok ta i na za ran vi lâ yet le re; vi lâ yet ler ka za la ra mün ka sem o lup ka za lar da na hi ye ler den te rek küp e der. (1924 de ði þik li ði) Tür ki ye Re i si cum hu ru, TBMM He yet i U mu mi ye si ta ra fýn dan ve ken di â za sý me ya nýn dan bir se çim dev re si i çin in ti hap o lu nur. Va zi fe i ri ya set (baþ kan lýk va zi fe si) ye ni Re i si cum hu run in ti ha bý na ka dar de vam e der. Tek rar in ti hap o lun mak (se çil mek) ca iz dir. Ýlk Diyanet Ýþleri Baþkaný: Börekçizâde O gün le rin An ka ra'sýn da bu ye ni ya pý lan ma nýn ba þý na ge - ti ril mek ü ze re uy gun bir a - dam a ran dý. M. Ke mal, en uy gun a da - mýn Ri fat Bö rek çi ol du ðu na ka na at ge tir di ve bir sü re son ra da a ta ma sý ya pýl dý. 17 yýl müd det le Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý ný yü rü ten Bö - rek çi, þap ka fet va sý da hil, ö - nü ne ge ti ri len din ve di ya net - le bað lan tý lý bü tün in ký lâp ha - re ke ti ni tas vip i le tas dik et ti. Bö rek çi, ilk baþ lar da "þap ka fet va sý"ný ver mek te bi raz çe - kin gen dav ra nýp te red düt gös ter miþ ti. Börekçizâde Mehmet Rifat ( ) An cak, nam lu nun u cu nu gö rün ce, der hal fet va yý im za - la mýþ ve bü tün bir mil le tin ba þý na þap ka nýn ge çi ril me - sin de, di nî yön den en a ðýr so - rum lu lu ðu üst len mek zo run - da kal mýþ tý. Bu des te ðin mü kâ fa tý o la - rak, Bö rek çi za de, ha ya tý nýn so nu na ka dar (5 Mart 1941?) bu ma kam da kal dý. Ne ga rip bir te cel li dir ki, Bö rek çi'nin se ke ra tý ve ö lü - mü, tam da Hi lâ fe tin kal dý rýl - dý ðý, di nî ted ri sa týn ya sak lan - dý ðý ve med re se le rin ka pa týl - dý ðý gün le rin (3 5 Mart 1924) yýl dö nü mü ne rast la dý. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ýhlâsý bilerek kýrmak Es ki þe hir den Ze li ha Ha ným: Ýh lâs Ri sa le sin de Üs tad, ih lâ sý bi le rek kýr mak tan sa kýn ma mý zý em re di yor. Bu ne de mek tir? Ýh lâs bi le rek na sýl ký rý lýr? ÝHLÂSIN FAZÝLETLERÝ Ýh lâs ki, sa hi bi ne Ce nâb-ý Hakk ýn rý za sý ný ka zan dý rý yor. 1 Ýh lâs ki, Nur hiz me ti ni, Zat-ý Pak-i Ri sa le tin (asm) ta sar ruf-u kut si si ne dâ hil e di yor. 2 Ýh lâs ki, Nur Ta le be si ni Haz ret-i A li nin (ra) il ti fa tý na maz har ký lý yor, Haz ret-i Gavs-ý A zam ýn (ks) hi ma ye si ne a lý yor. 3 Ýh lâs ki, sa hi bi ni Be di üz za man ýn du â sý na is miy le his se dar e di yor. 4 ÝHLÂSI BÝLEREK KIRMAK NE DEMEKTÝR? Böy le yük sek ve baþ ka þe kil de u la þýl ma sý müm kün ol ma yan mer te be le re u laþ tý ran bir yük sek ah lâ ký kýr mak mý? Ne va him þey! Ýh lâ sý bi le rek kýr mak, ih lâ sý kýr dý ðý ný bil di ði miz dav ra ný þý bi le rek yap mak de mek tir. Ýh lâ sý kýr mak gaf let le ol sa, bel ki Al lah af fe der. Ya bi le rek ol sa Bu, in sa ný tit re ti yor! E sa sen ih lâs gaf let le ký rýl mý yor, a ma bi le rek ký rý lý yor! Çün kü me se lâ, sen bil me den ve sen is te me den bi ri si se ni bir ma ka ma o turt sa, bun dan se nin ih lâ sýn ký rýl ma ya bi lir. A ma o ma ka ma sen ta lip ol san, o ma ka ma o tur ma san bi le, bun da ih lâ sý bi le rek kýr ma teh li ke si var dýr. ÝHLÂSI BÝLEREK KIRMAYA GÖTÜREN DAVRANIÞLAR? A þa ðý da sý ra la dý ðý mýz cü rüm ler bi le rek iþ len di ðin de, do la yý sýy la ih lâs bi le rek ký rý lýr. Bu cü rüm le rin ih lâ sý kýr ma sý, bu cü rüm le rin bir ne vi ce za sý ma hi ye tin de dir. 1- Ri ya ya sevk e den þey ler ve ri ya kâr lýk ih lâ sý ký rar Men fa at-i mad di ye re ka be ti ih lâ sý ký rar Ma kam hýr sý, þöh ret hýr sý, te vec cüh-i am me hýr sý, þan ve þe ref hýr sý, e na ni yet hýr sý, ken di ni be ðen me hýr sý ih lâ sý ký rar Ak lý, kal bi ve ru hu bý ra kýp; nef se, he vâ ya, his se ve veh me ta bi ol mak ih lâ sý ký rar U huv vet düs tu ru nu çið ne ye rek, kar deþ le ri ne kar þý mür þi da ne bir tu tum i çi ne gir mek ih lâ sý ký rar Hiz met-i Kur â ni ye de bu lu nan kar deþ le ri ten kit et mek ve on la rýn üs tün de fa zi let fu ruþ luk nev in den gýp ta da ma rý ný tah rik et mek ih lâ sý ký rar Tul-u e mel ih lâ sý ký rar Kor ku da mü ba lâ ða ih lâ sý ký rar Ta ma ih lâ sý ký rar Hýrs, ih lâ sý ký rar Ka na at siz lik ih lâ sý ký rar Þöh ret-i kâ zi be ih lâ sý ký rar Ýn san la rýn tak di ri ne gö re ha re ket et mek ih lâ sý ký rar Di nin e mir le ri ni dün ya da fay da gör mek i çin yap mak ih lâ sý ký rar A mal-i sa li ha nýn üc ret le ri ni ve mey ve le ri ni dün ya da is te mek ih lâ sý ký rar Ri sa le-i Nur i le kas ten dün ye vî mak sat lar güt mek ih lâ sý ký rar Dün ye vî zevk ler ve ke ra met ler, uh re vî a me le bir mak sat o lur sa ih lâs ký rý lýr Si ya set ve ta raf gir lik da ma rý ih lâ sý ký rar. 22 ÝH LÂ SI BÝ LE REK KI RAN NE KAY BE DER? 1- Ýh lâ sý bi le rek ký ran a dam, ih lâ sa ter cih et ti ði e me li ne u la þa maz; ak siy le to kat yer Ýh lâ sý kýr mak la, hem u mum kar deþ le ri nin hu ku ku na te ca vüz, hem hiz met-i Kur â ni ye nin hür me ti ne ta ar ruz, hem de ha ka ik-i i ma nî ye nin kud sî ye ti ne hür met siz lik et miþ o lur Ýh lâ sý ký ran a dam, bu hýl le tin ga yet yük sek ku le si nin ba þýn dan su kut e der. Ga yet de rin bir çu ku ra düþ mek ih ti ma li var; or ta da tu tu na cak yer bu la maz. 25 Öy ley se, ih lâ sý ký ra cak es bab dan yý lan dan ve ak rep ten çe kin di ði miz gi bi çe kin me miz ge re ki yor. Al lah ya rým cý mýz ol sun. Â min. DÝP NOT LAR: 1- Lem a lar, s Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, s. 230; Ta rih çe-i Ha yat, s Lem a lar, s Mek - tu bat, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Þu â lar, s Bar la Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ - hi ka sý, s E mir dað Lâ hi ka sý, s E mir - dað Lâ hi ka sý, s Lem a lar, s. 47, Lem a lar, s Lem a lar, s. 167.

6 6 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ YURT HABER Y Bayramda kaza uyarýsý EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK HÝZMETLERÝ BAÞKANLIÐI, KURBAN BAYRAMI'NA SAYILI GÜNLER KALA, VATANDAÞLARI TRAFÝK KAZALARINA KARÞI UYARIYOR. YETKÝLÝLER, YOLLARDA ARTAN TRAFÝÐE BAÐLI OLARAK BAYRAMLARDA KAZALARIN ARTTIÐINI HATIRLATTI. Hatay'ýn Ýskenderun ilçesinde çýkan yangýn yerleþim birimlerini korkuttu. FO TOÐ RAF: A A Ha tay da kor ku tan yan gýn kon trol al týn da HA TAY IN Ýs ken de run il çe sin de Su Çý ka ðý Ya rýk ka ya mev ki in de çý kan yan gýn, ge ce bo yu sü ren ça lýþ ma la rýn ar dýn dan dün sa ba ha kar þý kon trol al tý na a lýn dý. Ýs ken de run da, Ya rýk ka ya Fýr tý na sý o la rak bi li nen þid det li fýr tý na yan gý na sebep ol du. Ön ce ki gün ak þam sa at le rin de A ma nos Da ðý e tek le rin de baþ la yan yan gý na Or man Ýþ let me ve Ýt fa i ye e kip le ri ge ce bo yun ca mü da ha le e der ken, sa ba hýn ilk ý þýk la rý i le bir lik te he li kop ter ler le ha va dan yan gýn sön dür me ça lýþ ma la rý na de vam e dil di. Ge ce, rüz gâ rýn da et ki si i le þid de ti ni art tý ran ve bir a ra o to ba nýn al týn da ki ev le re ka dar sýç ra yan yan gýn pa ni ðe sebep o lur ken, it fa i ye e kip le ri o to ban çev re si ne ka dar ya yý lan yan gý ný yer le þim bi rim le ri ne sýç ra ma dan sön dür me yi ba þar dý. Ge ce yi uy ku suz ge çin Mo dern Ev ler hal ký i se yan gý ný pa nik le iz le di. Sa ba ha kar þý kon trol al tý na a lý nan yan gýn ye rin de du man lar yük se lir ken, yan gýn sön dür me he li kop te ri nin de niz den al dý ðý suy la yan gýn sön dür me ça lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü göz len di. Yan gý nýn, ge ce fýr tý na dolayýsýyla yük sek ge ri lim hat týn da ki tel le rin sür tüþ me si so nu cu çýk ma ih ti ma li ü ze rin de du ru lu yor. Yan gý na, Ýs ken de run Or man Ýþ let me Þef li ði ne bað lý e kip le rin ya ný sý ra çev re il çe ve bel de ler den ge len or man iþ çi le ri a ra zöz ler ve kep çe ler le mü da ha le et ti. Yak la þýk 100 de kar lýk bir a lan da et ki li o lan yan gý nýn yer le þim a lan la rý na ya kýn ol ma sý dolayýsýyla köy lü le rin kaz ma kü rek ler le ev le ri nin dý þýn da bek le di ði gö rül dü. Yan gý nýn yer le þim ye ri ni teh dit et me si dolayýsýyla ba zý va tan daþ lar ev le ri ni bo þalt tý. Ýs ken de run da ki or man yan gý nýy la bir bi ri ne ya kýn za man lar da baþ la yan mer ke ze bað lý Kü çük dal yan bel de sin de ki yan gýn da kýs men kon trol al tý na a lýn dý. Ha tay / ci han - a a FO TOÐ RAF: A A Bayram tatillerinden çok sayýda ölümlü trafik kazasý meydana geldiðini hatýrlatan emniyet yetkilileri, vatandaþlarý bayram trafiðinde dikkatli olmalarý konusunda uyardý. FO TOÐ RAF: A A KUR BAN Bay ra mý na sa yý lý gün ler ka la, em ni yet yet ki li le ri tra fik ka za la rý na kar þý u ya rý yor. Ö zel lik le sü rü cü ler den tra fik ku ral la rý na uy ma la rý ný is te yen em ni ye tin ve ri le ri ne gö re, Ey lül a yýn da ki ka za lar da 322 ki þi öl dü. En faz la ö lüm lü, ya ra la ma lý ka za i se Ýs tan bul ve An ka ra da ya þan dý. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Tra fik Hiz met le ri Baþ kan lý ðý nýn, is ta tis tik le ri ne gö re 2012 yý lý nýn ilk 9 a yýn da ki ka za lar da bin 979 ki þi öl dü, 167 bin 869 ki þi ya ra lan dý. Ka za lar da, 910 mil yon 150 bin 663 TL mad dî ha sar o luþ tu. Ey lül a yý tra fik ka za la rý is ta tis tik bil gi le ri ne gö re, 239 u ö lüm lü ol mak ü ze re top lam 31 bin 456 ka za ya þan dý. Tra fik ka za la rýn da 322 ki þi öl dü, 23 bin 20 ki þi ya ra lan dý. Ey lül a yýn da jan dar ma böl ge sin de ki tra fik ka za la rýn da i se 142 ki þi öl dü. Tem muz a yýn da ki tra fik ka za la rýn da 319 ki þi ö lür ken, A ðus tos a yýn da bu sa yý 307 o la rak ger çek leþ ti. EN AZ KA ZA AR DA HAN VE HAK KÂ RÝ DE OL DU Ey lül a yýn da en faz la ö lüm lü, ya ra la mý ka za nýn ya þan dý ðý Ýs tan bul da bin 342 ki þi ya ra lan dý, 28 ki þi öl dü. Ýs tan bul u, An ka ra, bin 244 ö lüm lü ya ra la malý ka za i le iz li yor. Ka za lar da 24 ki þi can ver di. Ay rý ca, Ey lül a yýn da ki tra fik ka za la rýn da Kon ya da 25, Çan ký rý da 12, Bo lu ve Ýz mir de 10 ki þi öl dü. Ey lül a yýn da, en az ö lüm lü ya ra la ma lý ka za lar i se Ar da han ve Hak kâ ri il le rin de ya þan dý. Ey lül a yýn da al kol lü a raç kul lan mak tan 14 bin 718 ki þi nin sü rü cü bel ge si ge ri a lýn dý yý lý nýn ilk 9 a yýn da 87 bin 218 ki þi nin sü rü cü bel ge si, al kol lü a raç kul lan mak tan ge ri a lýn dý. Tra fik ten men e di len a raç sa yý sý i se 555 bin 888. Ýs ta tis tik ve ri le re gö re, Cum hu ri yet sav cý lý ðý na 24 bin 60 sü rü cü sevk e di lir ken, tra fik ten men e di len a raç sa yý sý i se 70 bin 477 ol du. An ka ra / ci han KA ZA LA RIN ÇO ÐUN LU ÐU SÜ RÜ CÜ KU SU RUN DAN TRA FÝK ka za la rýn da, o lu þum la rý na gö re ka za lar en faz la, yan dan çarp ma ve çar pýþ ma, ya ya ya çarp ma, yol dan çýk - ma ve dev ril me þek lin de ger çek le þi yor. Ka za lar da, ku sur un sur la rý yö nün den sü rü cü ler bi rin ci sý ra da ge lir ken, sý ra - sýy la ya ya, yol cu, yol ve a raç ku sur la rý iz li yor. Sü rü cü ku sur - la rý nýn ba þýn da i se a raç hý zý ný yol, ha va ve tra fi ðin ge rek tir - di ði þart la ra uy dur ma mak, kav þak, ge çit ve ya kap la ma nýn dar ol du ðu yer ler de ge çiþ ön ce li ði ne uy ma mak, doð rul tu de ðiþ tir me (dö nüþ) ku ral la rý na uy ma mak, ta kip me sa fe si (ar ka dan çarp mak), ma nev ra la rý dü zen le yen ge nel þart la ra uy ma mak, þe rit ih lâ li yap mak, kýr mý zý ý þýk ve ya gö rev li nin dur i þa re ti ne uy ma mak ge li yor. Tra fik ka za la rý na, en faz la o to mo bil, kam yo net ve mo to sik let ler ka rý þý yor. Fýk ra gi bi ev, kur ta rý la cak Art vin in Ho pa il çe sin de Ýs ken der çif ti nin çam a ðaç la rý ü ze ri ne yap tý ðý dub leks e vin, a ðaç la - rýn ku ru ma ya baþ la ma sý dolayýsýyla kar þý kar þý ya kal dý ðý yý kýl ma teh li ke si, Art vin Or man Böl ge Mü dür lü ðü nün tek nik des te ði i le or ta dan kal dý rý la cak. Ýl çe mer ke zi ne yak la þýk 10 ki - lo met re u zak lýk ta ki Çam lý köy Kö yün de i ka met e den Ne ri man Ýs ken der (62) i le Or han Ýs - ken der in (68), 1991 yý lýn da Ka ra de niz fýk ra la rý ný a rat ma ya cak bir yön tem le 3 çam a ða cý nýn ü ze ri ne yer den 8 met re yük sek lik te yap tý ðý 70 met re ka re a la na sa hip ev, yý kýl mak tan kur - ta rý la cak. E vi a yak ta tu tan çam a ðaç la rý nýn a ra dan ge çen sü re nin ar dýn dan ku ru ma ya baþ - la ma sý dolayýsýyla ev le ri nin yý kýl ma teh li ke si bu lu nan Ýs ken der çif ti nin, Art vin Or man Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den is te dik le ri yar dým ta le bi ye ri ne u laþ tý. Artvin / a a Suriyeli sýðýnmacýlar için kurban kampanyasý YAK LAÞ MAK TA o lan mer ke zi Al man ya da Kur ban Bay ra mý mü na - bu lu nan Ha se ne IGMG se be tiy le Þan lý ur fa da sý - Vak fý nýn sek sen bü yük ðýn ma cý o la rak bu lu nan baþ hay van ba ðýþ la dý ðý - Su ri ye li le rin bay ram ný, Di ya net Vak fý nýn da coþ ku su nu ya þa ya bil me - yüz on his se yi Su ri ye li si i çin Þan lý ur fa Va li li ði le re ba ðýþ la dý ðý ný i fa de ta ra fýn dan Kur ban Ba ðý - et ti. Zi ra at Ban ka sý þý kam pan ya sý baþ la týl dý. Mer kez þu be sin de a çý - Baþ la tý lan kam pan ya ya lan he sa ba ya tý rý la cak o yö ne lik Va li lik Top lan tý lan beþ yüz TL kar þý lý - Sa lo nun da bir top lan tý Ce la let tin Gü venç ðýn da bir his se ba ðýþ la ger çek leþ ti ren Þan lý ur fa na bi le ce ði ni kay de den Va li si Ce la let tin Gü venç, kam pan ya Va li Gü venç, Tüm du yar lý va tan hak kýn da bil gi ver di. Va li Gü venç, Zi - daþ la rý mý za ya pa cak la rý ba ðýþ lar i çin ra at Ban ka sýn da a çý lan he sa ba va tan - þim di den te þek kür e di yo rum de di. Gü daþ la rýn kur ban la rý ný ba ðýþ la ya bi le ce ði venç, Sa lý gü nü ne ka dar ve ri len he sa ba kam pan ya kap sa mýn da bir kur ban his - ya pý la cak ba ðýþ la rýn Su ri ye li kar deþ le ri se be de li nin 500 TL o la rak be lir len di ði - mi ze bay ram se vin ci ya þa ta ca ðý ný i fa de ni söy le di. Va li Gü venç, þu a na ka dar et ti. Þanlýurfa / Ahmet Hamdi Çiçek Ki lim li de il çe se vin ci n 13 Ý LÝN bü yük þe hir ol ma sý ný ön gö ren ta sa rý kap sa mýn da Zon gul dak ta il çe ol ma sý bek le nen Ki lim li bel de sin de, An ka ra da ki gö rüþ me ler den dö nen be le di ye baþ ka ný ve AKP yö ne ti ci le ri da vul, zur na ve kö çek le kar þý lan dý. U zun a raç kon voy eþ li ðin de bel de ye ge len Be le di ye Baþ ka ný Seç kin Öz de mir, Ki lim li nin il çe ol ma sý ko nu sun da ki ge liþ me ler do la yý sýy la da vul, zur na ve kö çek le kar þý lan dý. Öz de mir, par ti bi na sýn da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, be le di nin il çe ol ma sý ný, yap týk la rý bütün iþ ler den da ha çok ö nem se dik le ri ni söy le di. Öz de mir, Ki lim li nin il çe ol ma sý nýn mil yon lar ca li ra lýk ya tý rý mýn ak ta rýl ma sý an la mý ný ta þý ya ca ðý ný vur gu la dý. Zonguldak / a a Kýrk la re li deki yaðmur, zor an lar ya þat tý n KIRK LA RE LÝ DE et ki li o lan sa ða nak ya ðýþ dolayýsýyla cad de ve so kak lar da o lu þan su bi ri kin ti le ri, va tan daþ la ra zor an lar ya þat tý. Sa bah sa at le rin de baþ la yan sa ða nak dolayýsýyla Kýrk la re li Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, u la þý mýn ak sa ma ma sý i çin tra fi ðin yo ðun ol du ðu kav þak lar da ted bir a la rak sü rü cü le ri u yar dý. Be le di ye ve it fa i ye e kip le ri de, Ka ra kaþ, Ka ra ca ib ra him, Ba dem lik ve Pý nar ma hal le le rin de su maz gal la rý ný te miz le ye rek o lu þa bi le cek su bas kýn la rý na kar þý tedbir al dý. Me te o ro lo ji Mü dür lü ðü yet ki li le ri, son 24 sa at te met re ka re ye 15,7 ki log ram ya ðý þýn düþ tü ðü nü be lir tti. Kýrklareli / a a T.C. PENDÝK 1. ÝCRA DAÝRESÝNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/1904- TAL. Örnek No: 27* Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan tapu kaydý yazýlý 5 (beþ) adet taþýnmaz ipoteklerden ari olarak satýþa çýkarýlacaktýr.; 1-GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Ýstanbul ili, Pendik Ýlçesi, Kurtköy Mah. 240ef3d Pafta 3985 Ada 1 Parsel A Blok 1.Kat 54/10773 Arsa Paylý 8 Nolu Baðýmsýz Bölüm ÖZELLÝKLERÝ Kurtköy Mah A da 1 Par sel ma hal len Ye ni þe hir Mah. Ber kay Sok. 1 ka pý No da tak ri bi i ki yýl dan be ri is kan e dil mek te ol du ðu an la þý lan Ko za ev le ri Si te si dir. Kurt köy Ma - hal le si 3985 a da, 1 par sel, A blok 1. Kat 8 no lu da i re : ba tý yö ne bak mak ta, gi riþ te an tre, sað da tu va let, an tre de va mýn da bal kon lu sa lon, kö þe sin de mut fak, sa lon dan ge çi len; ban yo lu ya tak o da sý tak ri bi 70,00 m 2 brüt yü zöl çüm lü, ban yo ve mut fak kýs mý ze mi ni; gra nit se ra mik, sa lon ma sif par ke, o da la mi nant par ke, tu va let te; an kas tre klo zet ve la va bo, ya tak o da sýn da ban yo sun da Hil ton la va bo, an kas tre klo zet ve ja ku zi li duþ kü ve - ti, pen ce re ler pvc, ka pý lar möb le ka pý mut fak ta tez gah, sa lo na ba kan kýs mýn da ser vis ya pý la bi le cek ve ye mek ye ni le bi le cek tez gâh, alt ve üs tün de do lap lar, mut fak ta va ný; spot ve ay dýn lat ma lý an tre ya tak o da sý gi ri þin de; la ke göm me do lap lar e lek trik, su ve kom bi sis tem de do ðal gaz ka lo ri fer li, i yi de re ce ye ya kýn mal ze me ve iþ çi lik le in þa a e dil - miþ tir. DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ : :30-09:40 2-GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Ýstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy Mah. 240ef3d Pafta 3985 Ada 1 Parsel A Blok 3. Kat 54/10773 Arsa Paylý 20 Nolu Baðýmsýz Bölüm ÖZELLÝKLERÝ Kurtköy Mahallesi, 3985 ada, 1 par sel, A blok 3. kat 20 no lu da i re: boþ o lan da i re ba tý yö ne bak mak ta dýr, gi riþ te an tre, sað da tu va let, an tre de va mýn da bal kon lu sa lon, sa lon kö þe sin de a çýk mut fak, sa lon dan ge çi len; ban yo lu ya tak o da sý, tak ri bi 70,00 m 2 brüt yü - zöl çüm lü, tu va let, ban yo ve mut fak kýs mý, ze min gra nit se ra mik, sa lon ma sif, ya tak o - da sý la mi nant par ke tu va let te; an kas tre klo zet ve la va bo, ya tak o da sý ban yo sun da; Hil - ton la va bo, an kas tre klo zet ve ja ku zi li duþ kuv ve ti, pen ce re ler, pvc, ka pý lar möb le ka pý mut fak ta tez gâh, sa lo na ba kan kýs mýn da ser vis ya pý la bi le cek ve ye mek ye ni le bi le cek tez gah, alt ve üs tün de do lap lar, mut fak ta va ný spot la ay dýn lat ma lý, an tre ve ya tak o da - sý gi ri þin de la ke göm me do lap lar e lek trik, su ve kom bi sis te min de do ðal gaz ka lo ri fer li i - yi de re ce ye ya kýn malzeme ve iþçilikle inþaa edilmiþtir. DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAAT : :00-10:10 3-GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Ýstanbul ili Pendik ilçesi Kurtköy Mah. 240ef3d Paf ta 3985 A da 1 Par sel B Blok Ze min Kat 85/10773 Ar sa Pay lý 4 No lu Ba ðýmsýz Bölüm ÖZELLÝKLERÝ Kurtköy Mahallesi, 3985 a da, 1 par sel, B blok, ze min kat 4 no lu mes ken; an tre, bal - kon lu mut fak bi ti þin de sa lon, bi ri so yun ma gi yin me ma ha li, 2 ya tak o da sý, ve ban yo, tak ri bi 90,00 m 2 brüt yü zöl çüm le ýs lak ze min ler gra nit se ra mik, sa lon ve o da lar ma sif par ke, mut fak ta tez gâh alt ve üs tün de do lap lar, ban yo da Hil ton la vabo, duþ kü ve ti ve klo zet, ka pý lar de ko ra tif ka pý, pen ce re ler pvc, e lek trik, su ve do ðal gaz ka lo ri fer te si sat lý, i yi de re ce ye ya kýn mal ze me ve iþ çi lik le in þa a e dil miþ e lek trik su ve kom bi sis te min de do ðal gaz kalorifer tesisatlý, bina asansörlüdür. DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ : :30-10:40 4-GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Ýstanbul ili Pendik Ýlçesi Kurtköy Mah. 240ef3d Pafta 3988 Ada 19 Parsel A1 Blok 3. Kat 210/29709 Arsa Paylý 8 Nolu Çatý Piyesli Mesken ÖZELLÝKLERÝ Kurtköy Mahallesi, 3988 ada, 19 parsel, mahallen Yeniþehir mahallesi, Selçuklu caddesiyle kesiþen çimen sokak köþesinde deðiþik büyüklükte 16 adet blok apartman ve sosyal tesis yapýmlarýnýn devam etmekte olduðu cam koza residens sitesi, a blok 3. Kat 8 nolu Çatý piyesli mes ken, be to nar me kar kas si te sin de in þa a e dil miþ bod rum + ze min + 3 nor mal ve ça tý pi yes li, kat lar da 2 top lam da 8 da i re li bi na dýr. Pen dik be le di ye baþ - kan lý ðý i mar ve þe hir ci lik mü dür lü ðü, 1993/00745 sa yý lý pro je si ve ma hal lin de ya pý lan tet kik te; dub leks da i re nin pro je sin den far ký in þa a e dil mek te ol du ðu gö rül müþ tür. Da i re an tre mut fak bal kon sa lon, ban yo lu ve ya tak o da sý, ça tý me hil li a ra sýn da çý kýþ mer di ve - ni, tak ri bi 125 m 2 brüt yüz öl çüm lü ýs lak ze min ler se ra mik, pen ce re ler (renk li pvc) sa lon ve o da lar ma sif par ke si lin me miþ, da i re ka pý sý (çe lik ka pý) ta kýl mýþ, o da ka pý la rý ta kýl ma - mýþ, an tre as ma ta van lý ay dýn lat ma lý, kar ton pi yer li, du var ve ta van bo ya la rý ya pýl mýþ, mut fak ve ban yo da te si sat lar çe kil miþ mut fak tez gâ hý kon ma mýþ, e be veyn ban yo sun - da duþ kü ve ti mev cut di ðer vit ri fi ye ve ar ma tür ler yok tur. Ça tý e yi me a ra sý na çý kýþ mer - di ve ni; be to nar me o la rak ya pýl mýþ, ka ba in þa at ha lin de dir. Ça tý me hil li a ra sýn da; pro je - sin de kü çük bir ho bi o da sý bu lun mak ta dýr. Ye rin de ya pý lan i ma lat ta i se; ge niþ bir hol, ye rin de te ras bu lu nan sa lon, bi ri ban yo lu, 3 ya tak o da sý ve i ki ban yo, tak ri bi 125m 2 brüt yü zöl çüm lü ça tý e yi mi nin dýþ du var lar la bir leþ ti ði yer de ki en dü þük ta van yük sek li ði; tak ri bi 1.70m. ban yo lar da; dö þe me ve du var la rý se ra mik, o da ve sa lon ma sif par ke, Ta - van ve du var lar bo yan mýþ, ka pý lar ta kýl ma mýþ, o da ban yo sun da sa de ce duþ ve ka bi ni kon muþ di ðer vit ri fi ye ve ar ma tür ler ta kýl ma mýþ týr, di ðer i ki ban yo dan bi ri na ta mam du rum da di ðe rin de; ja ku zi li kü vet mev cut, klo zet ve la vabo ta kýl mýþ týr. Bi na a san sör lü - dür, do ðal gaz te si sa tý da i re gi riþ le ri ne ka dar ge ti ril miþ, do ðal gaz sa at le ri ta kýl ma mýþ týr. Bod rum kat tan da i re le re a it ka pa lý ga raj ma hal li var dýr, bi na cep he si ý sý ya lý tým lý, de ko - ra tif mal ze me i le kap lý, bi na lar da 1. Sý nýf mal ze me ve iþ çi lik kul la nýl mak ta ol du ðu gö rül - müþ tür. Bu ha liy le net a la ný 150,00m 2 bü yük tür. DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAAT : :00-11:10 5-GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Ýstanbul Ýli, Pendik ilçesi, Kurtköy Mah. 240ef3d Pafta 3985 Ada 1 Parsel C Blok 8. Kat 130/10773 Arsa Paylý 35 Nolu Çatý Piyesli Mesken ÖZELLÝKLERÝ Pendik ilçesi, Kurtköy mahallesi, 3985 ada, 1 parsel, C blok 8. Kat 35 nolu çatý piyesli mesken: antre, balkonlu mutfak, bitiþinde salon, antre devamýnda geniþ bir hol, hole açýlan banyolu yatak odasý ve tuvalet, takribi 110 m 2 brüt yüz ölçümlü, mutfak, banyo ve tuvalet seramik, antre, hol ve odalar masif parke, mutfakta tezgah alt ve üstünde dolaplar, banyoda; Hilton lavabo, küvet ve klozet, küvette klozet ve labova, çatý mehilli arsý bölüme ahþah kaplý betonarme merdivenle çýkýlmakta; biri banyolu, iki oda, iki yöne bakan cephelerde teras, teraslar dahil takribi 110 m 2 brüt yüz ölçümlü bu kýsmýn proje hilafý büyütülmüþ olduðu, anlaþýlmaktadýr, ýslak zeminler seramik, hol ve odalar masif parke kaplý, pencereler pvc kapýlar birinci sýnýf dekoratif Amerikan kapý, elektrik, Su ve kombi sistemde doðalgaz kalorifer tesisatlý, iyi derecede malzeme ve iþçilikle inþaa edilmiþtir ada, 1 parsel sayýlý sitede, giriþte kontrol kulesi., site çevresi duvarla çevrili iyi derecede peyzajlý, açýk ve kapalý, garaj ve yüzme havuzu, sauna, jakuzi mahalli, çocuk oyun bahçesi, basket sahasý, yürüme barkuru, planlý yapýlaþma bölgesinde, ulaþýmý kolaydýr. DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAAT : :30-11:40 TAÞINMAZLARIN ÝMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Pendik Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün Tarih Ve 4710/10144 Sayýlý Yazýsýnda; Pendik Ýlçesi Kurtköy Mah. G22B006B3C Pafta 3985 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Tasdikli Kutköy Toplu Konut imar Planýnda R2 Rumuzlu Maxh:30.50m Kaks: 1,20 Yapýlanma Þartlarýnda Konut Alanýnda Kalmakta Olduðu; Pendik Ýlçesi Kurtköy Mah. G22B006B3D Pafta 3988 Ada 19 Parsel 1/1000 Ölçekli Tasdikli Kurtköy Toplu Konut Ýmar Planýnda R1 Rumuzlu Maxh:12.50m Kaks: 0,60 Yapýlanma Þartlarýnda Konut Alanýnda Kalmakta Olduðu Anlaþýlmýþtýr. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Taþýnmazlarýn birinci artýrmasý yukarýda yazýlý ve saatler arasýnda Pendik 1. Ýcra Dairesi'nin 2012/1904-TAL Sayýlý dos ya sýn dan a ra sýn da Pen dik 1. Ýc ra Da i re sin de a çýk ar - týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a - la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Pen dik 1. Ýc ra Da i re si'nin 2012/1904 TAL Sa yý lý dos ya sýn dan Pen dik 1. Ýc ra Da i re sin de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i - ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Bun dan faz la be del le alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2 - Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen muhammen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar bankanýn "... Þartsýz, kesin ve süresiz.." teminat mektubu vermeleri lâzýmdýr. 805 Sayýlý Kanunun 1. Maddesi gereðince "... döviz..." teminat olarak kabul edilemez. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Mevzuatta uygulanan oranda KDV'si, damga resmi, tapu alým harç ve tescil ve teslim, tahliye masraflarý alýcýya aittir. Tapu satým harcý, tellaliye ve birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3 - Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlcaktýr. 4 - Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise, ÝÝK nun 133. maddesi gereðince ihale feshedilir, ihaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5 - Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6 - Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1904-TAL sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur. (ÝÝK m. 126). (*) Ýlgi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ýþ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res le ri ge çip de teb lið e di le me yen il gi li le re teb - lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: Resmi Ýlanlar

7 Y DÜNYA 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ 7 Suriye, Libya dan daha karmaþýk HABERLER ESKÝ BM GENEL SEKRETERÝ KOFÝ ANNAN, SURÝYE'DEKÝ DURUMUN LÝBYA'DAN DAHA KARMAÞIK OLDUÐUNU BELÝRTEREK, BU ÜLKEYE YAPILACAK ASKERÎ MÜDAHALENÝN, DURUMU ÝYÝLEÞTÝRMEK BÝR YANA, DAHA DA KÖTÜLEÞTÝREBÝLECEÐÝNÝ SÖYLEDÝ. ÞAM'DA PATLAMA: 10 ÖLÜ, ONLARCA YARALI Su ri ye nin baþþehri Þam da mey da na ge len pat la ma da 10 ki þi nin öl dü ðü, on lar ca ya ra lý nýn ol du ðu bil di ril di. Su ri ye dev let te le viz yo nu nun ha be ri ne gö re, Þam ýn þe hir mer ke zin de ki Bab Tu ma böl ge sin de mey da na ge len pat la ma da bi ri ka dýn 10 ki þi öl dü, on lar ca ki þi ya ra lan dý. Pat la ma nýn, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn, BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah dar el-ýb ra - hi mî i le bay ram da a teþ kes ya pýl ma sý ný gö rüþ tü ðü sý ra da mey da na gel me si dik ka ti çek ti. Su ri ye li yet ki li ler, pat la ma nýn bir po lis ka ra ko lu nu he def al dý ðý ný, am bu lans ve po lis a raç la rý nýn böl ge ye git ti ði ni a çýk la dý. Þam / a a FO TOÐ RAF: A A ÖZEL TEMSÝLCÝ, ESAD ÝLE GÖRÜÞTÜ BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El Ah dar el Ýb ra hi mî nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad i le baþþehir Þam da gö rüþ tü ðü bil di ril di. Su ri ye dev let te le viz yo nu, Ýb ra hi mî i le E sad ýn gö rüþ tü ðü nü du yu - rur ken, gö rüþ me i le il gi li da ha faz la ay rýn tý ver me di. Ýb ra hi mî, Þam yö ne ti mi ne Kur ban Bay ra mý bo yun - ca Su ri ye de ge çi ci a teþ kes ya pýl ma sý çað rý sýn da bu lun muþ tu. Su ri ye li mu ha lif ler, ül ke de 19 ay dýr de - vam e den þid det o lay la rýn da yak la þýk 30 bin ki þi nin öl dü ðü nü i fa de e di yor. Þam / ci han ES KÝ BM Ge nel Sek re te ri Ko fi An nan, Su ri ye ye, bü yük ve güç lü ül ke ler ce ya pý la cak bir as ke rî mü da ha le nin i þe ya ra ma ya ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. BM ve A rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel tem sil ci li ði gö re vin de bu lu nan, an cak ha zýr la dý ðý ba rýþ pla ný nýn ba þa rý sýz lý ða uð ra ma sý ü ze ri ne A ðus tos ta gö re - vin den is ti fa e den An nan, CNN te le viz yo nun da Su ri ye ko nu su nu de ðer - len dir di. Fa re ed Za ka ri a GPS prog ra mýn da yap tý ðý de ðer len dir - me de, Su ri ye de ki du ru mun Lib - ya dan da ha kar ma þýk ol du ðu nu di - le ge ti ren An nan, bu ül ke ye ya pý la - cak as ke rî mü da ha le nin, du ru mu i - yi leþ tir mek bir ya na, da ha da kö tü - leþ ti re bi le ce ði ni sa vun du. An nan, ABD baþ kan lýk se çim le rin de Cum - hu ri yet çi Par ti nin baþ kan a da yý Mitt Rom ney in yar dým cý sý Pa ul Ryan ýn, ken di si nin ha zýr la dý ðý ba rýþ pla ný na yö ne lik e leþ ti ri le ri ne de ka - týl ma dý ðý ný i fa de et ti. Ryan, ABD baþ kan yar dým cý sý a day la rý a ra sýn da ya pý lan bir mü nâ za ra da, ABD nin An nan ýn ba rýþ pla ný ný þe kil len dir me si i çin bek le mek le ha ta et ti ði ni ve bu ge cik me nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ - þar E sad a da ha faz la za man ka zan dýr dý ðý ný ö ne sür müþ tü. Ryan ýn bu gö - rü þün de ta ma men ha ta lý ol du ðu nu sa vu nan An nan, di ðer ül ke ler he - nüz mü da ha le ye is tek siz ken, Su ri ye hal ký nýn ü mit le ri ni ar ttýr mak du ru mu da ha da kar ma þýk ha le ge ti rir di ye ko nuþ tu. Was hing ton / a a Gazze'ye yardým götüren Estalle gemisi, Ýsrail tarafýndan Aþdod Limaný'na çekildi. ÝS RA ÝL do nan ma sý nýn Gaz ze ye in sa nî yar dým ta þý yan, Es tel le ad lý ge mi ye mü da ha le si Gaz - ze de pro tes to e dil di. Gös te ri ye ka tý lan ABD li ün lü dü þü nür No am Chomsky, Ýs ra il in tav rý - na tep ki gös ter di. Ge mi ye mü da ha le nin ar dýn - dan Gaz ze Li ma ný nda dü zen le nen gös te ri ye ka tý lan Chomsky, Ýs ra il in u lus la r a ra sý ka nun - la rý çið ne di ði ni be lir te rek, sal dý rý nýn ilk ol ma - dý ðý ný, bu ül ke nin da ha ön ce de Gaz ze ye in sa - ni yar dým ta þý yan ge mi le re mü da ha le et ti ði ni ha týr lat tý. Ýs ra il in kor san lý ðý nýn Fi lis tin hal kýy - la da ya nýþ ma gi ri þim le ri ne en gel o la ma ya ca ðý - ný vur gu la yan Chomsky, ge mi de ki ak ti vist le - rin Ýs ra il in teh dit le ri ne rað men Gaz ze ye gir - mek te ka rar lý dav ran ma la rý ný da say gýy la kar - þý la dý ðý ný söy le di. Chomsky, Ýs lâm Ü ni ver si te si ta ra fýn dan dü zen le nen U lus la ra ra sý Uy gu la - ma lý Dil bi lim ve E de bi yat Kon fe ran sý na ka týl - mak ü ze re 18 E kim de Gaz ze ye gel miþ ti. Gös - te ri ye ka tý lan Gaz ze Si vil Top lum Ku ru luþ la rý Baþ ka ný Muh sin E bu Ra ma dan, Ýs ra il in sal dý - rý la rý nýn Fi lis tin le da ya nýþ ma ha re ket le ri ni yýl - dýr ma ya ca ðý ný, ak si ne da ya nýþ ma nýn da ha da güç len me si ne yol a ça ca ðý ný kay det ti. Gaz ze am bar go su nun ký rýl ma sý i çin mü ca de le e den Halk Ko mis yo nu nun ü ye si A li en-nez li i se Es tel le ge mi sin de ki gö nül lü le rin can gü ven li - ðin den Ýs ra il in so rum lu ol du ðu na i þa ret e de - rek, u lus la r a ra sý top lum ve dost ül ke ler den Ýs - ra il in de fa lar ca tek rar la dý ðý bu sal dý rý la ra tep ki gös ter me si ni is te di. Gaz ze / a a Es ki BM Ge nel Sek re te ri Ko fi An nan Ýs ra il, u lus lar a ra sý ka nun la rý çið ne di ESTELLE GEMÝSÝ AÞDOD LÝMANI NDA GAZ ZE YE yö ne lik am bar go yu kýr mak ve böl ge ye in sa nî yar - dým u laþ týr mak i çin yo la çý kan an cak Ýs ra il do nan ma sý ta ra - fýn dan mü da ha le e di len Es - tel le ad lý ge mi, Ýs ra il in Aþ dod Li ma ný na ge ti ril di. Gaz ze a çýk - la rýn da Ýs ra il ko man do la rý nýn kon tro lü nü e le ge çir di ði ge mi, Aþ dod Li ma ný na ya naþ tý. Es - tel le ye Ýs ra il do nan ma sý na a it her han gi bir ge mi nin eþ lik et - me di ði dik ka ti çek ti. Ýs ra il Sa - vun ma Ba kan lý ðý, ge mi de bu - lu nan 30 ki þi nin, Ý çiþ le ri Ba kan - lý ðý Göç men Bü ro su na gö tü rü - le ce ði sý nýr dý þý iþ lem le ri nin ya - pý la ca ðý ný bil dir di. Ýs ra il Baþ ba - ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, Es - tel le ge mi si ne el ko yan Ýs ra il or du su nu teb rik et ti. Ýs ra il in 7 te le viz yon ka na lýn da ya yýn la - nan a çýk la ma sýn da Ne tan ya - hu, Es tel le ge mi si ne el ko yan Ýs ra il or du su nu teb rik e de rek, Ge mi de bu lu nan la rý Ýs ra il i kýþ - kýrt mak la suç la dý. Ku düs / a a Beyrut'taki saldýrý Lübnan'da iç savaþ korkusunu arttýrdý. A teþ ten top Lüb nan a a týl ma sýn nlüb NAN IN baþþehri Bey rut ta, Ýç Gü ven lik Bi ri mi Ýs tih - ba rat Baþ ka ný Tuð ge ne ral Vi sam el-ha san ýn da öl dü ðü bom ba lý sal dý rý nýn yan ký la rý de vam e di yor. Ýt ti had Par ti si Baþ ka ný Ab dur ra him Mu rad i se sal dý rý nýn ar ka sýn da dýþ güç ler ol du ðu nu i le ri sür dü. Mu rad, Su i kast ten Lüb nan ý ka rýþ týr mak, is tik ra rý ný boz mak is te yen Ýs ra il fay da la na cak - týr. ABD de o la yýn dý þýn da de ðil de di. Sal dý rý nýn bü yük bir is tih ba rat o pe ras yo nu ol du ðu nu id di a e den Mu rad, hü kü - me tin dü þü rül me si çað rý sýn da bu lu nan la rýn bu o pe ras yon - la yý kým pro je si ni baþ lat týk la rý ný i le ri sür dü. Mu rad, Su ri - ye de ki, A teþ ten top un Lüb nan sa ha sý na a týl ma ma sý di le - ðin de de bu lun du. Ül ke de mu ha le fe tin ön de ge len i sim le - rin den Lüb nan Güç le ri Par ti si nin li de ri Se mir Ca ca, Ne - cip Mi ka ti baþ ba kan lý ðýn da ki hü kü me tin der hal is ti fa et - me si çað rý sýn da bu lu nur ken, ül ke de ki Su ri ye bü yü kel çi si - nin de sý nýr dý þý e dil me si ni, Þam yö ne ti miy le bü tün i ki li an - laþ ma la rýn ip tal e dil me si ni is te di. Lüb nan da ki Müs tak bel Ha re ke ti Li de ri Sa ad el-ha ri ri sal dý rý da ö len Ýç Gü ven lik Bi ri mi Ýs tih ba rat Baþ ka ný Vi sam el-ha san i çin Lüb nan ý Beþ þar E sad ýn plan la rýn dan ko ru du de di. Bey rut / a a Ca mi ye sal dý rý ka bul e di le mez nfran SA NIN Po i ti ers þeh rin de bir ca mi ye ya pý lan sal dý - rý ya hü kü met sert tep ki gös ter di. Fran sa Baþ ba ka ný Je an Marc Ay ra ult sal dý rý yý set dil le ký nar ken bir di ne yö ne lik düþ man lý ðýn ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Ý çiþ le ri Ba - ka ný Ma nu el Valls da nef re ti kö rük le yen bu pro vo kas yo - nun ka bul e di le mez ol du ðu nu di le ge tir di. Ba ka ný, hü kü - me tin bu gi bi sý nýr la rý zor la yan ey lem le rin bir da ha ger - çek leþ me me si i çin ge rek li tedbir le ri a la ca ðý ný i fa de et ti. Sos ya list Par ti Sek re te ri Har lem De sir de sal dýr gan tu tum ta ký nan ve in san la rý teh dit e der du ru ma ge len ýrk çý la rýn bir an ön ce ön len me si ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Fran sa Ýs lâm Kon se yi nden ya pý lan a çýk la ma da da iþ gal sert þe kil de ký na - nýr ken Müs lü man la ra kar þý düþ man ca slo gan lar eþ li ðin de sür dü rü len bu iþ gal, cid dî, vah þi ce ve ya sa dý þý vur gu sun da bu lu nul du. Fran sa nýn Po i ti ers þeh rin de bir ca mi in þa a tý ný iþ gal e den 70 ki þi lik ýrk çý gu rup ca mi yi sa at ler ce iþ gal et miþ, sa bah na ma zý na ge len Müs lü man la rýn da ca mi ye gi ri þi ni i - zin ver me miþ ti. Pa ris / ci han ABD i le Ý ran gö rü þü yor mu? nabd NÝN ön de ge len ga ze te le rin den New York Ti mes, Ý ran ýn nük le er prog ra mý ko nu sun da ABD ve Ý ran ýn ilk kez bi re bir mü za ke re ler yap ma yö nün de pren sip te an laþ - tý ðý ný yaz dý. An cak ha ber, ga ze te nin in ter net si te sin de ya - yým lan ma sýn dan ký sa sü re son ra Be yaz Sa ray ta ra fýn dan ya lan lan dý. Ga ze te, A me ri kan yö ne ti mi üst dü zey yet ki li le - ri ne da yan dýr dý ðý ha be rin de, Ý ran lý yet ki li le rin, han gi ABD Baþ ka ný i le mü za ke re e de cek le ri ni bil mek is te dik le ri i çin, gö rüþ me le rin se çim ler ta mam la na na ka dar baþ la ma ma sý ü ze rin de ýs rar cý ol du ðu nu be lirt ti. Ha ber de, an laþ ma nýn, A me ri ka lý ve Ý ran lý yet ki li ler a ra sýn da, ABD Baþ ka ný Ba - rack O ba ma nýn 2009 yý lýn da ilk gö re ve baþ la dý ðý za ma na ka dar u za nan giz li ve yo ðun gö rüþ me le rin ne ti ce sin de sað - lan dý ðý kay de dil di. Ýs mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen bir yö ne tim yet ki li si, ga ze te ye yap tý ðý a çýk la ma da, an laþ ma nýn, Ý ran ýn di nî li de ri A ye tul lah A li Ha ma ney e ra por ve ren üst dü zey Ý ran lý yet ki li ler le va rýl dý ðý ný söy le di. An cak bu ha be - rin ya yým lan ma sýn dan he men son ra Be yaz Sa ray, ya zý lý a - çýk la ma ya pa rak ha be ri ya lan la dý. Was hing ton / a a Ýs ra il den AB ye rest n KU DÜS Be le di ye Baþ ka ný Nir Be re kat, Av ru pa Bir li - ði nin(ab) tep ki si ne rað men Gi lo yer le þim yer le ri in þa sý - nýn sü re ce ði ni söy le di. Be le di ye Baþ ka ný, Ýs ra il ma kam la rý - nýn Do ðu Ku düs te ki Gi lo Ya hu di yer le þi min de 800 e ya - kýn ye ni bi ri min in þa sý na o nay ver me si ne AB den tep ki gel me si nin ü ze ri ne sert a çýk la ma lar yap tý. Gi lo Ku düs ün ay rýl maz bir par ça sý dýr, in þa at lar do la yý sýy la AB den as la ö - zür di le me yi dü þün mü yo ruz di yen Be re kat, AB ye rað - men Gi lo yer le þim ye ri in þa sý nýn sü re ce ði ni i fa de et ti. Gi - lo da yer le þim yer le ri ne in þa at iz ni nin ve ril me si nin ar dýn - dan AB den ya pý lan a çýk la ma da ve ri len o nay ký na nýr ken, AB Dý þiþ le ri Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton da Gi - lo da yer le þim yer le ri ne ve ri len i zin le il gi li ü zün tü sü nü di le ge tir miþ ti. Ku düs / a a Ab bas, Norveç'ten Fi lis tin e des tek istedi n FÝLÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Fi lis tin in Bir leþ miþ Mil let ler de (BM) ü ye ol ma yan dev let sta tü sü ka zan ma sý nýn, Ýs ra il in Fi lis tin top rak la rýn da sür dür dü ðü iþ ga li so na er di rip, baþ ken ti Do ðu Ku düs o lan Ba ðým sýz Fi lis tin Dev le ti nin ku rul ma sý an la mý na ge le ce ði ni söy le di. Ab bas, Fi lis tin in ge le cek ay BM de ya pa ca ðý göz lem ci dev let sta tü sü baþ vu ru su ön ce si u lus la r a ra sý a lan da des - tek a ra ma ça ba la rý ný art týr dý. Ge çen haf ta Ür dün ve Tür ki - ye de te mas lar da bu lu nan Ab bas, Ra mal lah ta ki dev let baþ kan lý ðý sa ra yý Mu ka ta da Nor veç in Fi lis tin tem sil ci si Hans Fri ed land i le bir a ra ya gel di. Ab bas gö rüþ me de, ba rýþ sü re cin de ya þa nan son ge liþ me ler, Ýs ra il in Ba tý Þe ri a ve Do ðu Ku düs te sür dür dü ðü ye ni Ya hu di yer le þim in þa at la - rý hak kýn da bil gi ver erek, Nor veç in BM oy la ma sýn da Fi lis - tin e des tek ver me si ni is te di. Fi lis tin, BM de þu an da göz - lem ci ku ru luþ sta tü sün de tem sil e di li yor. BM de göz lem ci dev let sta tü sü ne sa de ce Va ti kan sa hip. Ku düs / a a

8 Y 8 HA BER 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ ca ni as ya.com.tr SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz - 05 Aðustos Tel: (0 532) DOSYA NO: 2009/464 Esas. DÜZELTME ÝLANIDIR Müdürlüðümüze 2009/464 Esas sayýlý gayrimenkul satýþ ilanýnýn baþlýk kýsmýnda Ýpsala Ýcra Müdürlüðü yazýlmasý gerekirken sehven Eskipazar olarak yazýlmýþ olup; Doðrusu ise Ýpsala Müdürlüðü'dür. Tüm ilgililere ilanen duyrulur. B: T. C. ÝPSALA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Resmi Ýlanlar ZAYÝ: nehliyetimi ve Kimliðimi. Kaybettim. Hü küm süz dür. Murat Karayaðýz TAZÝYE Gazetemizin ressamlarýndan arkadaþýmýz Hayreddin Ekmen'in eniþtesi, Batman eþrafýndan Kemal Yýldýz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Ahmet Zerey'in ablasý, okuyucularýmýzdan Serdar Tokgöz'ün annesi; Naile Tokgöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Nurettin Abut ve Ailesi - ÝZMÝT Bu sene kurbanlarýnýz bizden Ankara Yenimahalle Susuz da çevreyolu kenarýnda modern kesimhanede Büyükbaþ hisse 1. Grup: 450 TL 2. Grup: 650 TL 3. Grup: 700 TL 4. Grup: 800 TL Telefon: Ahmet Erdem: (0 542) ÝHH An ka ra Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ser - kan Co dal, Ü ni ver si te e ði ti mi ni ser best bir bi çim de a la bi len ba þör tü lü öð ren ci - ler o kul la rý bit ti ðin de bu kez iþ ko nu - sun da ya sak la yüz yü ze ka la cak lar. Bu du rum ya man bir çe liþ ki nin de gös ter - ge si dir de di. An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun Ab di Ý pek çi Par ký nda dü zen le nen 350. haf ta ki ey le min de Plat - form a dý na a çýk la ma da bu lu nan Co dal, yýl lar dýr ül ke miz de sü re ge len ba þör tü sü ya sa ðý nýn ü ni ver si te ler de öð ren ci ol mak kay dýy la kýs men kal dý rýl mýþ ol ma sý na rað men, hâ lâ ki mi ü ni ver si te ler de, ba - þör tü lü se çil me ve ka mu da ça lýþ ma hak - ký ö nün de ki en gel ler he nüz a þý la ma dý ðý - ný söy le di. Ü ni ver si te e ði ti mi ni ser best bir bi çim de a la bi len ba þör tü lü öð ren ci - le rin o kul la rý bit ti ðin de bu kez iþ ko nu - sun da ya sak la yüz yü ze ka la cak la rý na dik kat çe ken Co dal, Bu du rum ya man bir çe liþ ki nin de gös ter ge si e sa sen. Geç - ti ði miz gün ler de med ya ya yan sý yan bir ha be re gö re yýl ba þý son ra sýn da AKP ve MHP iþ bir li ði ya pa rak ba þör tü lü se çil - me ya sa ðý ný kal dýr mak, öð ret men lik, yar gýç lýk ve em ni yet gö rev li si gi bi ba zý mes lek ler ha riç ol mak ü ze re ka mu da ba þör tü lü ça lýþ ma ser bes ti si ge tir me yi plan lý yor. Bu o lum lu bir ge liþ me ol mak - la be ra ber ye ter siz dir. Zi ra öð ret men lik, yar gýç lýk ve em ni yet gö rev li si gi bi mes - lek ler den ba þör tü lü ha ným la rýn mu af tu tul ma sý ak la zi yan bir du rum dur. Ka - mu da ko þul suz her a lan da ba þör tü sü ya sa ðý kal dý rýl ma lý dýr. Ar týk bu a yý ba bir son ve ril me li dir di ye ko nuþ tu. YA MAN ÇE LÝÞ KÝ DEN VAZ GE ÇÝL ME LÝ Ser kan Co dal, ü ni ver si te ler de ya sa ðýn a þýl mýþ ol ma sý nýn ye ter siz ol du ðu nu di le ge ti re rek þöy le de vam et ti: Bu na bir ör - nek o la rak e ði tim fa kül te le rin de o ku yan ba þör tü lü öð ren ci le rin staj yap mak ü ze - re git tik le ri o kul lar da kar þý laþ týk la rý ya - sa ðý gös te re bi li riz. Ba zý o kul lar da i da re - ci ler Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ta ra fýn dan E kim 1998 de çý ka rý lan 2493 sa yý lý yö - ner ge de yer a lan Öð ret men a day la rý, uy gu la ma yap týk la rý o kul lar da, gö rev li öð ret men le rin uy mak la yü küm lü ol - duk la rý ya sa, yö net me lik, yö ner ge ve o - kul yö ne ti mi nin koy du ðu ku ral la ra uy - mak zo run da dýr þek lin de ki mad de ye da ya na rak öð ret men a day la rý nýn ba þör - tü sü i le o kul da staj yap ma la rý na en gel o lu yor. Öð ret men le ri ya pý la cak ya sal dü zen le me dý þýn da bý rak ma yý dü þü nen hü kü me tin bu ya man çe liþ ki i le öð ren - ci le ri da ha faz la mað dur et me me le ri ge - rek ti ði ni i fa de e di yor ve ya pýl ma sý dü þü - nü len dü zen le me nin kap sa mý nýn ge niþ - le til me si ge rek ti ði ni bir kez da ha yi ne li - yo ruz. An ka ra / Fa tih Ka ra göz ANAYASA Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, a na ya sa la rýn ül ke le - rin kim lik bel ge si ol du ðu nu vur - gu la ya rak, Bu kim lik bel ge sin de ya zan lar si zin ne ka dar hu kuk dev le ti, ne ka dar de mok ra tik ol - du ðu nu zu gös te ren de ðer ler dir. A na ya sa lar da bu de ðer le rin ol - ma sý yal nýz ba þý na yet mi yor. Bun la rýn ha ya ta geç me si de bir o ka dar ö nem li de di. A na ya sa Mah ke me si i le Tur gut Ö zal Ü ni ver si te si nin or tak la þa dü zen le di ði, 21. Yüz yýl da A na ya sa Te o ri si ne Ý liþ kin So run lar: Kü re sel Öð re ti den Kav ra yýþ lar Kon fe ran sý A na ya sa Mah ke me si Yü ce Di van Sa lo nu nda ger çek leþ ti. Ye ni A na - ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký ver me si bek le nen kon fe ran sýn a çý lýþ ko - nuþ ma sý ný ya pan A na ya sa Mah ke - me si Baþ ka ný Ký lýç, ku rum la rýn, ku ru luþ la rýn bu or tak vic da ný i fa de e den ra por la rý ný, dü þün ce le ri ni, e - leþ ti ri le ri ya da öv gü le ri ni ö nem se - dik le ri ni di le ge tir di. Ya pý lan bu öv gü le ri ce be ko ya rak, e leþ ti ri le ri çö pe a ta rak gör me mez lik ten gel - me gi bi lük sün as la o la ma ya ca ðý ný kay de den Ký lýç, þöy le ko nuþ tu: Bun la rý ö nem se mek var sa yan lý þý dü zelt mek zo run da yýz. A na ya sa lar bir ül ke nin kim lik bel ge si dir. Bu kim lik bel ge sin de ya zan lar si zin ne ka dar hu kuk dev le ti, ne ka dar de - mok ra tik ol du ðu nu zu gös te ren de ðer ler dir. A na ya sa lar da bu de - ðer le rin ol ma sý yal nýz ba þý na yet - mi yor. Bun la rýn ha ya ta geç me si de bir o ka dar ö nem li. O ne den le bu ra da ki ko nuþ ma la rýn hem ya zý lý hu ku ka hem can lý a na ya sa tem sil - ci le ri ne ö nem li kat ký lar ve re ce ði ni u mu yo rum. An ka ra / ci han Bu a na ya sa var ol duk ça ve sa yet de vam e de cek nakp Mer kez Ka rar ve Yö ne tim Ku ru lu (MKYK) ü - ye si Prof. Dr. Maz har Bað lý, Bu a na ya sa var ol du ðu sü - re ce ü ze ri miz de ki ve sa yet çi göl ge kal ma ya de vam e de - cek tir de di. Maz har Bað lý, AKP Þan lý ur fa Teþ ki la tý nca dü zen le nen 2023 e Doð ru Kon fe ran sý nda yap tý ðý ko - nuþ ma da, 2023 e ka dar si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa - nýn ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ne i nan dý ðý ný vur gu la ya - rak, mev cut a na ya sa i le ar zu e di len he def le rin ger çek - leþ ti ri le me ye ce ði ni söy le di. Söz ko nu su he def le re u la þý - la bil me si i çin a na ya sa de ði þik li ði ne ge rek du yul du ðu nu i fa de e den Bað lý, þöy le ko nuþ tu: Bu a na ya sa bir ta raf tan o bah set ti ðim top lum sal di na mik le ri ha re ke te ge çi ri yor. A ma di ðer ta raf tan da ve sa yet çi bir ru ha sa hip ol ma sý do la yý sýy la o di na mik le ri bas tý ran bir ö zel li ðe sa hip. Ba - lan sý bo zuk a na ya sa hiç bir bi çim de bi zim i ler le me mi zi, so run la rý mý zý çö ze cek bir ta kým tar týþ ma ze min le ri o - luþ tur ma mý zý ve u lus lar a ra sý a re na da bah set ti ðim þe - kil de Tür ki ye nin söz sa hi bi ol ma sý na im kan ta ný ma ya - cak týr. Bu a na ya sa var ol du ðu sü re ce ü ze ri miz de ki ve - sa yet çi göl ge kal ma ya de vam e de cek tir. Bu nun ber ta - raf e dil me si ge rek ti ði ne i þa ret e den Bað lý, þöy le de vam et ti: Ber ta raf et me di ði miz sü re ce her va tan da þý mýz ken di si ni bu dev le tin bi rin ci sý nýf, öz gür bir va tan da þý o - la rak gör me ye cek tir. Çün kü bu a na ya sa yý ya zan lar bir de fa top lu mu dü þü ne rek de ðil, dev le ti dü þü ne rek yaz - mýþ lar dýr. Öz gür lük le ri de ðil ký sýt la ma la rý dü þü ne rek yaz mýþ lar dýr. Do la yý sýy la bu a na ya sa yý uy gu la yý cý lar ve o ku yu cu lar do ðal o la rak a na ya sa dan öz gür lük çü bir ta - kým yol lar, uy gu la ma lar ve ya ka rar lar çý kar mý yor lar. Ak si du rum lar çý ka rý yor lar. Þan lý ur fa / a a Çe lik: PKK, Kürt ün ca hil o la ný ný se ver nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Par ti Söz cü sü Hü se yin Çe lik, PKK, Kürt ün ca hil o la ný ný se ver. Çün kü o kul la rý kun dak lý yor lar, o kul la ra sal dý rý yor lar. Ýþ siz, tah sil siz, ça re siz kal mýþ bir Kürt de li kan lý sý nýn ken di le ri ne da ha ra hat ka tý la ca ðý ný dü þü nü yor lar de - di.çe lik, ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý Bah çe þe hir Ü ni - ver si te si Hü kü met Li der lik O ku lu Si ya set O ku lu ta - ra fýn dan dü zen le nen pa nel ön ce si ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, te rö rün u zun yýl lar dýr Tür ki ye nin a na prob lem le rin den bi ri ol du ðu nu söy le di. Hü kü me tin, dev le tin ka rar lý bir þe kil de te rör le mü ca de le si ni sür - dür dü ðü nü be lir ten Çe lik, þöy le de vam et ti: Dað lar da te rö rist ol duk ça, e li ne si lah a lýp ve þid de ti bir i fa de çö züm a ra cý o la rak da ya tan lar ol du ðu sü re ce te rör le ve te rö rist le mü ca de le de vam e de cek tir. Hü kü me ti - miz hem te rör le hem de te rö rizm le mü ca de le e di yor. Ý ki þe yi bir bi riy le ka rýþ týr ma mak ge re ki yor. Bi zim Kürt va tan daþ la rý mý zýn ma kul, meþ ru, man týk lý ta lep - le ri ne bu gü ne ka dar hep o lum lu ce vap ver dik. Bu ko - nu da bir çok þey ya pýl dý, ya pý lý yor ve ya pý la cak. Kürt va tan daþ la rý mý zýn ta lep le riy le te rör ör gü tü nün ta lep - le ri ni bir bi ri ne ka rýþ týr ma mak ge re ki yor. Kürt va tan - daþ la rý mý zýn gün de miy le te rör ör gü tü nün gün de mi ke sin lik le ay ný þey de ðil. Do la yý sýy la bir ta raf tan de - mok ra tik leþ me de vam e de cek. Bur sa / a a Sa kar ya A da let Gi ri þi mi nin 372. haf ta a çýk la - ma sýn da, ba þör tü sü ya sa ðý na ka mu da kýs mi dü zen le me nin ye ni so run lar a ça ca ðý i fa de e di - le rek, çö zü mün her a lan da öz gür lük sað la mak ol du ðu be lirt til di. Sa kar ya A da let Gi ri þi mi a dý - na Sa kar ya Da ya nýþ ma Der ne ði söz cü sü Kad ri - can Men di ta ra fýn dan o ku nan 372. haf ta ba sýn a çýk la ma sýn da þu i fa de le re yer ve ril di: Son gün ler de med ya ya yan sý yan bir id di a ya gö re, AK Par ti, MHP i le iþ bir li ði ya pa rak; öð ret men - lik, yar gýç lýk ve em ni yet gö rev li si gi bi ba zý mes - lek ler ha riç ol mak ü ze re ka mu da ba þör tü lü ça - lýþ ma ser bes ti si ge tir me yi plan la mak ta Oy sa çok a çýk týr ki; þart sýz-sý nýr sýz bir öz gür lük ge tir - mek ye ri ne böy le si ne tu tuk bir a dým at mak, so - ru nu de rin leþ tir mek le so nuç la na cak týr. Da ha sý, a na ya sa da her han gi bir ya sak bu lun ma ma sý na rað men 12 Ey lül yö net me lik le riy le yü rü tü len ya sa ða, ka nun da yer ta ri fi ya pý la rak, a na ya sal bir des tek de ü re til miþ o la cak týr. Ha liy le bu a - dým çö züm den zi ya de ya sa ða kat ký sað lar. Ay - rý ca bah si ge çen yer le rin, ö zel lik le de e ði ti min, ba þör tü lü ka dýn la rýn en faz la is tih dam e dil di ði a lan lar ol du ðu dü þü nül dü ðün de, ek sik a dý mýn a ça ca ðý ay rým cý ya ra yý tah min et mek da ha ko - lay o la bi lir. Þu nu tek rar be lirt mek is ti yo ruz ki, ba þör tü sü bu ül ke nin a da let so ru nun dan ba - ðým sýz de ðer len di ri le mez. Sa kar ya / Ye ni As ya Anayasalar bir ülkenin kimlik belgesidir Tur gut Ö zal Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. E rol O ral i se Tür ki ye nin ye ni, si vil bir a na ya sa yap mak i çin mü sa it bir or ta ma sa hip ol du ðu nun al tý ný çi ze rek, Tür ki ye va kit ge çir - me den si vil bir a na ya sa yý ha ya ta ge - çir me li dir de di. SÝVÝL ANAYASA ÝÇÝN ÞARTLAR MÜSAÝT An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun Ab di Ý pek çi Par ký nda dü zen le nen 350. haf ta ki ey le min de Plat form a dý na a çýk la ma da bu lunuldu. Bu ayýp artýk bitmeli AN KA RA Ý NANÇ ÖZ GÜR LÜ ÐÜ PLAT FOR MU NUN 350. HAF TA KÝ EY LE MÝN DE, BA ÞÖR TÜ LÜ ÖÐ REN CÝ - LE RÝN O KUL LA RI BÝT TÝ ÐÝN DE BU KEZ ÝÞ KO NU SUN DA YA SAK LA YÜZ YÜ ZE KA LA CAK LA RI NA DÝK KAT ÇE KÝ LE REK, KA MU DA ÞART SIZ HER A LAN DA BA ÞÖR TÜ SÜ YA SA ÐI KAL DI RIL MA LI DIR DE NÝL DÝ. Baþörtüsüne kýsmî deðil, tam özgürlük! Þehit polis duâlarla uðurlandý HAKKARÝ mer ke ze bað lý Ký rýk dað kö yün de çý kan ça týþ ma da þe hit o lan ö zel ha re kat po li si Er tuð rul Po lat, mem le ke ti Ga zi - an tep te dü zen le nen tö ren le son yol cu lu ðu na u ður lan dý. Þe - hit Po lat i çin Þe hit ka mil il çe si ne bað lý Bað ba þý kö yün de ce na - ze tö re ni dü zen len di. Þe hi din Türk bay ra ðý na sa rý lý ce na ze si, ce na ze a ra cýy la tö re nin ya pý la ca ðý mey da na ge ti ril di. Kalp a - me li ya tý ol du ðu be lir ti len ve ce na ze nin ya pý la ca ðý mey da na am bu lans la ge ti ri len ba ba Hü se yin Po lat, o tu ru la bi lir ko nu - ma ge ti ri len sed yey le ya kýn la rý ta ra fýn dan ta bu tun ba þý na ta - þýn dý. Hü se yin Po lat, güç lük le a ya ða kal ka rak, ta bu ta sa rýl dý. Ba ba Po lat ý ya kýn la rý te sel li et ti. Þe hit Po lat ýn 2,5 ay lýk ha mi le ol du ðu öð re ni len öð ret men e þi Üm mü Gül süm Po lat da ta - zi ye le ri ka bul e der ken, Git ti ka ra göz lüm. 10 gü nü kal mýþ tý di ye rek a ðýt yak tý.po lis me mu ru nun ce na ze si, köy mey da nýn - da ký lý nan na ma zýn ar dýn dan, mes lek taþ la rý ve ya kýn la rý nýn om zun da yak la þýk 20 da ki ka ta þý na rak köy me zar lý ðý na gö tü - rül dü. Bu sý ra da tö re ne ka tý lan lar tek bir ge ti re rek, Þe hit ler öl mez, va tan bö lün mez slo gan la rý at tý. Po lat ýn ce na ze si köy me zar lý ðýn da top ra ða ve ril di. Ga zi an tep / a a Da ha ne ler du ya ca ðýz? TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko - mis yo nu, dar be sü re cin de mað dur ol muþ ki þi - le ri din le me ye de vam e di yor. Mil yon lar ca ki - þi nin mað dur ol du ðu bir ko nu da 300 ya da 500 ki - þi nin din len me si bi le ye ter li de ðil. Keþ ke da ha faz la ki þi din len se ve dar be le rin mil let bün ye sin de aç tý ðý ya ra lar tam o la rak or ta ya ko nu la bil se. Bu a ra da, ge rek 12 Ey lül 1980 [ha týr la ya lým: Ye ni As - ya, 12 Ey lül son ra sý bir yýl dan da ha faz la bir sü re i le ka - pa týl mýþ tý] dar be sin de ve 28 Þu bat 1997 sü re cin de mað dur o lan Ye ni As ya men sup la rý nýn din len me me si, ka sýt de ðil se cid dî bir ih mal. Bu yö nüy le ko mis yo nun ça lýþ ma sý, mað dur la rý din le - me si, ka mu o yu nun ye ni bil gi ler öð ren me si ba ký mýn - dan da fay da lý o lu yor. Keþ ke da ha faz la ki þi ve ge re ki - yor sa ku ru la cak ye ni ko mis yon lar da din le ne bil se. TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu þim di lik sa de ce din li yor. U ma lým ki bu din le me ler ne - ti ce sin de el de e di len bil gi ler, key fî ha re ket e den dar be - ci le rin yar gý lan ma sý i le ne ti ce le nir. Ko mis yon ge çen gün ler de Ýs tan bul Ti ca ret Ü ni ver si - te si Hu kuk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Mus ta fa Er do - ðan ý din le di. (18 E kim 2012) 28 Þu bat sü re ci ne di re nen ve kar þý tu tum ser gi le yen ya zý lar yaz dý ðý ný i fa de e den Prof. Dr. Er do ðan, 28 Þu - bat ýn Tür ki ye nin dar be ler ve muh tý ra lar ta ri hin de fark lý gö rün me si ne rað men ar ka sýn da ki sa i kin ay ný ol - du ðu nu ha týr lat mýþ. Tür ki ye de bir a na ya sal hu ku kî dü zen ol du ðu nu, bir de ya zý lý ol ma yan ar ka plan dü ze ni nin bu lun du - ðu nu di le ge ti ren Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan, Tür ki - ye de ki dar be ler as lýn da re ji min o ri ji nal ha li nin res to - ras yo nu na yö ne lik tir de miþ. Ta biî ki sö zün ta ma mý nýn ki me söy le ne ce ði bel li dir. Bu, Mil le tin kur tul mak is te - di ði dar be ler dü ze ni/ dö ne mi, ger çek te; re jim i ih das e den le rin o ri ji nal ha li dir/ ha ya li dir an la mý na gel mez mi? Ýþ te, dar be ler den, muh tý ra lar dan kur tu la ma yý þý mý - zýn bir se be bi de bu. E lin de güç o lan la ra gö re Tür ki - ye yi dar be siz bý rak mak ol maz! Baþ ka uz man lar gi bi Prof. Er do ðan da teþ hi si or ta ya ko yar ken, TSK nýn hu ku kî sis te mi nin, si vil bir an la yýþ la kök ten de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ni, bu ya pýl ma ma sý du - ru mun da me se le nin bir yö nü nün ek sik ka la ca ðý ný kay - det miþ. (A A, 18 E kim 2012) Ü ni ver si te ler de fet va ve ren ho ca lar çýk tý. 28 Þu bat, 5 li çe te, [28 Þu bat sü re cin de ki yö ne tim le riy le 5 li çe te: TÝSK, TOBB, TESK, DÝSK ve Türk-Ýþ] med ya, ü ni ver - si te ve yar gý nýn des te ði ol ma dan ba þa rý la maz dý di yen Er do ðan, dar be dö ne mi nin ka pa na bil me si i çin as ke rî e ði tim müf re da tý nýn si vil bir an la yýþ la ye ni den e le a lýn - ma sý ný da tek lif et miþ. Ba ký nýz, as ke rî e ði tim müf re da tý nýn de ðiþ ti ril me si, de mok rat bir an la yýþ la ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den ilk ve tek ki þi de Prof. Dr. Er do ðan de ðil. Bel ki on - lar ca, hat ta yüz ler ce ki þi ay ný nok ta ya i þa ret e di yor. O hal de tek ba þý na iþ ba þý na ge len ler bu me se le ler le ni çin il gi len mez ler? E ði tim de ye ni bir sis tem i çin her risk i gö ze a lan lar, söz ko nu su as ke rî e ði tim o lun ca ni çin gör - mez, duy maz ve i þit mez o lur lar? As ke rî müf re dat ni çin de ðiþ sin? Ce va bý Prof. Dr. Er - do ðan ver miþ: Müf re dat as ker lik le il gi li tek nik bil gi le ri i çer mi yor, ta ma men i de o lo jik! Bu se bep le müf re da týn ta ma men de ðiþ ti ril me si ge re kir! Ü ni ver si te ler de ba zý bö lüm ler de A ta türk Ýl ke ve Ýn - ký lâp la rý der si nin ve ril me si ni de e leþ ti re rek, bu nun kal - dý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le yen Prof. Dr. Er do ðan, böy le - ce u nu tul ma ma sý ge re ken ö nem li bir nok ta ya da ha dik kat çek miþ. 28 Þu bat ýn güç lü le ri ne, vak tin de ve za ma nýn da i ti - raz e den Er do ðan, ba zý ko nu lar da ki ha yal ký rýk lý ðý ný da þöy le i fa de et miþ: AK Par ti nin ik ti dar ol ma sýy la dev le - te kar þý es ki me sa fe li du ruþ or ta dan kalk tý. Hat ta dev le - tin ba zý yan lýþ la rý bi le sa vu nu lur ha le ge lin di. Bu be ni bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý na uð rat tý. De rin dev le tin ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ni bal ta la yýp bal ta la ma ya ca ðý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de Er do ðan þöy le ce vap ver miþ: De rin dev le ti si zin da ha i yi bil me - niz ge re kir. Bu en gel AK Par ti den bi le ge le bi lir. Ben Baþ ba kan ý ve AKP yö ne ti mi ni ye ni a na ya sa ko nu sun da is tek li gör mü yo rum. Bu iþ ten AK Par ti ca ya bi lir. De mek ki ney miþ? Ye ni a na ya sa nýn ya pýl ma sý ça lýþ - ma la rý na AKP den bi le en gel ge le bi lir miþ. Ve AKP(li - ler), dev le tin ba zý yan lýþ la rý ný bi le sa vu nu lur ha le gel miþ. Ba ka lým, ko mis yo na ko nu þan sý ra da ki ler den da ha ne ler du ya ca ðýz?

9 HA BER 9 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ Y Van dep re mi 1. ya þýn da nvan Va li li ði, dep re min 1. yý lýn da an ma prog ram la rý dü zen le ye cek. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, prog ra mýn, bu gün Ö zalp il çe yo lu ü ze rin de dep rem de ö len ler i - çin a ðaç dik me tö re niy le baþ la ya - ca ðý bil di ril di. Sa at da Dep re - min 365 Gü nü ko nu lu ku rum la rýn ça lýþ ma la rýy la il gi li stant la rýn ge zi le - ce ði be lir ti len prog ra mýn, sa at da ye ni ku ru lan To pak taþ kö - yün de ve ri le cek ye mek ve o ku na cak du a lar la de vam e de ce ði bil di ril di. Tö re nin, Van Ka le si zir ve sin de bu - lu nan ta ri hi Sü ley man Han Ca mi - i nde o ku na cak mev lit ve son ra sýn - da, Van Gö lü sa hi lin de fe ner le rin gök yü zü ne bý ra kýl ma sýy la ta mam la - na ca ðý kay de dil di. Van / a a Do ðal gaz bo ru hat týn da pat la ma te rö rist le rin i þi ndo ÐU BA YA ZIT TA do ðal gaz bo ru hat týn da ki pat la ma nýn te rör ör gü tü men sup la rýn ca ya pý lan sa bo taj dolayýsýyla mey da na gel di ði bil di ril di. Að rý Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, il çe ye bað lý Som ka ya Kö yü mev ki sin de do ðal gaz bo ru hat týn da mey da na ge len pat la ma nýn ar dýn dan gü ven lik güç le ri nin böl ge de in ce le - me yap tý ðý be lir til di. A çýk la ma da, þöy le de nil di: 20 E kim 2012 gü nü sa at sý ra la rýn da Do ðu ba ya zýt il - çe si Som ka ya Kö yü mev ki in de Do - ðu ba ya zýt-van do ðal gaz bo ru hat tý - nýn 25 in ci ki lo met re sin de te rö rist ler ta ra fýn dan sa bo taj dü zen len miþ tir. Pat la ma son ra sýn da her han gi bir yan gýn o la yý mey da na gel me miþ ve a ka bin de gaz a ký þý ke sil miþ tir. Ge - rek li ön lem ler a lýn dýk tan son ra 21 E - kim 2012 gü nü sa bah sa at le rin de o - lay ye rin de ya pý lan in ce le me ler so - nu cun da mey da na ge len pat la ma böl ge sin de da ha son ra em ni yet al - mak ve in ce le me yap mak i çin ge le - cek per so ne le yö ne lik kul la nýl mak ü - ze re, pat la ma nok ta sý nýn 20 met re gü ney ba tý sýn da ka ya la rýn i çin de 1 a - det el ya pý mý pat la yý cý dü ze ne ði ve bu na bað lý 155 mi li met re lik top mer - mi si bu lun muþ tur. Bu lu nan pat la yý cý dü ze ne ði ve pat la yý cý, jan dar ma bom ba im ha uz man la rý ta ra fýn dan et ki siz ha le ge ti ril miþ tir. A çýk la ma - da, o lay da ya ra lan ma ve ya can kay bý - nýn ol ma dý ðý kay de dil di. Aðrý / a a Ö dül lü mo to sik let çi tra fik ka za sýn da öl dü ntür KÝYE Drag Þam pi yo na la rýn da de re ce le ri bu lu nan 23 ya þýn da ki Ah - met Sað dýç, mo to sik le tiy le ge çir di ði ka za da öl dü. Mo to sik let çi ar ka daþ la - rýy la bu luþ mak i çin git ti ði Ýz mir den, 45 ZB 8494 plâ ka lý mo to sik le tiy le Ma ni sa nýn Tur gut lu il çe si ne dön - mek ü ze re yo la çý kan Ah met Sað dýç, Ýz mir Ke mal pa þa il çe si Al fa Çu ku ro - va De ri Kav þa ðý nda di rek si yon ha ki - mi ye ti ni kay be de rek yol ke na rýn da ki tra fik lev ha la rý na çarp tý. Ka za da, Tür ki ye Drag Þam pi yo na la rýn da bir çok de re ce si bu lu nan ve son o la rak þam pi yo na kap sa mýn da ko þu lan 5b a yak ya rýþ la rýn da Stre et cc ka te go ri sin de bi rin ci o lan genç mo - to sik let çi, o lay ye rin de öl dü. Ah met Sað dýç ýn ce na ze si, a i le si ve ar ka daþ - la rý ta ra fýn dan tes lim a lý na rak Tur - gut lu ya ge ti ril di. Ýz mir / a a M ak ro gös ter ge ler de he def tut tu ru la mý - yor. Sü rek li re vi ze e di li yor bü yü me si yüz de 4 o la rak ön gö rül - müþ ken, son ra dan yüz de 3,2 ye ra zý o lun du. Ke za enf las yon 2012 yý lý tah mi ni yüz de 5 i di. Þim di yüz de 7,4 ü ya ka lar sak zil ta kýp oy - na ya ca ðýz. Yüz de 50 sap ma ol ma sý na rað men. Büt çe ye ge lin ce; Gü ven di ði miz dað la ra kar yað dý. A çýk yüz de 50 den faz la ar ta cak. Res mî a ðýz lar net leþ tir di. Da ha da ar ta bi lir. En çok ö vün dü ðü müz gös ter gey di. Ne ol du da bo zul du? Yý lýn ilk 9 a yýn da büt çe gi der le ri he de fin ü ze rin de bü yür ken, ge lir ler bek le nen den dü þük çýk tý. Ra kam la ra dö ker sek; Büt çe gi der le ri ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 16,8 o ra nýn da ar ta rak 258 mil - yar li ra ya u la þýr ken, ge lir ler de ki ar týþ yüz de 10,2 de kal dý, bu su ret le ge lir ler 244 mil yar li ra o la rak ger çek leþ ti. Gi der ler i çin de; ca rî trans fer ler yüz de 21,4, SGK yüz de 24,9, KÝT gö rev za rar la rý yüz de 66,7 i le en çok ar tan ka lem ler. Ver gi ge lir le rin de ki ar týþ yüz de 7,2 ci va - rýn da. Ýç tü ke tim ve it ha la týn da ral ma sýy la KDV ve ÖTV de ki ar týþ yüz de 4,5 e de mir at tý. Ýt hal de a lý nan KDV i se ön ce ki se ne nin ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 1,9 a zal dý. Do la yý sýy la 9 ay da 14 mil yar li ra ya va ran bir a çýk mey da na gel di. Ma li ye Ba ka ný, yýl so nun da büt çe a çý ðý - nýn 33,5 li ra ol ma sý ný bek le dik le ri ni i fa de et ti. Hal bu ki he def 21 mil yar li ray dý. Ye ni tah min tut sa da hi yu ka rý da di le ge - tir di ði miz gi bi he def ten yüz de 50 den faz la bir sap ma söz ko nu su o la cak. De mek ki zam lar ve ver gi ar týþ la rý bi le büt çe nin bo zul ma sý na ma ni o la mý yor. Yi ne de bir te sel li var. Büt çe a çý ðý nýn mil lî ge li re o ra ný yüz de 2,3 ü aþ ma ya cak. AB ül ke le ri ni kýs kan dý ra cak bir o ran. Ma as tricht kri ter le ri ne uy gun. Ý þin bu ya ný ný da bil gi le ri ni ze su na rýz. Bar da ðýn do lu ta ra fý ný da gör mek ge re kir yý lý Mer ke zi Yö ne tim Büt çe Ka nun Ta sa rý sý da ge çen haf ta ka mu o yu na a çýk - lan dý. Büt çe gi der le rin de yüz de 11,3, büt çe ge - lir le rin de yüz de 12,5 ar týþ tah min e di li yor. Bu na gö re; Büt çe gi der le ri 404 mil yar li ra, ge lir ler 370,1 mil yar li ra o la rak ön gö rül müþ. A çýk 33,9 mil yar li ra. Tu tar mý? 2013 te ye rel se çim ler ya pý lýr sa gi der ler ray dan çý ka bi lir. Ma lî di sip lin gev þe ye bi lir. O za man da büt çe den ge si bo zu lur. Ger çi 2011 ge nel se çim le rin de hü kü met ba þa rý lý bir sý nav ver miþ ti. Ke se nin að zý ný aç ma dý. Af ka nu nu ve ö zel leþ tir me ler den el de e - di len ka lý cý ol ma yan ge lir le rin kat ký sýy la da ol sa he def ten u zak la þýl ma dý. Ay ný per for mans gös te ri lir se gi der cep - he sin de sý kýn tý ya þan maz. Ge lir ta ra fý i se da ha prob lem li. Enf las yo nun yüz de 5,3, bü yü me nin yüz - de 4 o la rak be lir len di ði bir or tam da ver gi - ler de yüz de 12,5 ar týþ bek len ti si a bar tý lý gi bi gö rü nü yor. Bu an cak þöy le müm kün o la bi lir: Ya ga za ba sýp bü yü me hýz lan dý rý la cak Ya da ver gi ler zam la na cak. Ta biî her i ki þýk kýn da yan et ki le ri his se - di le cek. Bü yü me hýz la nýr sa e ko no mi nin en za yýf hal ka sý ca rî a çýk ar ta cak. Ý kin ci þýk da i se halk ver gi yü kü al týn da i - yi ce e zi le cek. Ak si hal de büt çe de he def yi ne þa þa cak. An la ya ca ðý nýz büt çe nin di kiþ tut ma sý zor. Bütçenin dikiþ tutmasý zor Büyüme hýzlanýrsa ekonominin en zayýf halkasý carî açýk artacak. Ýkinci þýk da ise halk vergi yükü altýnda iyice ezilecek. Aksi halde bütçede hedef yine þaþacak. Anlayacaðýnýz bütçenin dikiþ tutmasý zor. cev ni as ya.com.tr Arap ülkelerine Arapça bilmeyen elçi ORDAF BAÞKANI, PROF. DR. KURÞUN: TÜRKÝYE'NÝN ARAP ÜLKELERÝNDE BÜYÜKELÇÝLÝK YAPAN VE ARAPÇAYI BÝLEN BÝR TANE BÝLE BÜYÜKELÇÝSÝ YOK. OR TA DO ÐU ve Af ri ka A raþ týr ma cý la rý Der - ne ði (OR DAF) Baþ ka ný, Prof. Dr. Ze ke ri ya Kur þun, Türkiye'nin yýl bo yun ca Or ta do ðu ül ke le ri i le i liþ ki yi kes ti ði ni i fa de e de rek, Tür ki ye'nin bu ül ke ler de bü yü kel - çi lik yap an ve A rap ça yý bi len bir ta ne bi le bü yü kel çi si yok de di.u lus la ra ra sý Tek no - lo jik, E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Vak fý (U TE SAV) ta ra fýn dan Ha liç Bu luþ - ma la rý faaliyeti kap sa mýn da Müs ta kil Sa - na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði nin (MÜ SÝ - AD) Süt lü ce de ki Top lan tý Sa lo nu nda dü - zen le nen Or ta do ðu da Ne ler O lu yor, Ne - den O lu yor ve Ya rýn Bi zi Ne ler Bek li yor ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Prof. Dr. Kur þun, Or ta do ðu kav ra mý nýn coð ra fî de - ðil, si ya sî bir kav ram ol du ðu nu be lirt ti. Os - man lý nýn da ðýl ma sýy la Or ta do ðu kav ra - mý ný or ta ya çýk tý ðý ný di le ge tir en Kurþun, Or ta do ðu nun ö zel bir kav ram o la rak ih - das e dil di ði ni di le ge ti rdi. Prof. Dr. Kur þun, böl ge nin en gin me de ni yet le rin be þi ði ol - du ðu nu ifade ederek, hiç bir dö nem dün - ya da bu böl ge nin leh te ve ya a leyh te bah se - dil me di ði za ma nýn ol ma dý ðý ný, Or ta do ðu, Müs lü man, Hýris ti yan ve Ya hu di le rin dik - kat le ri nin yo ðun laþ tý ðý bir yer ol du ðu nu söy le di. Kur þun, Or ta do ðu kav ra mý nýn or ta ya çýk ma sýy la so run la rýn da o luþ tu ðu - nu be lirt ti. Os man lý nýn son Ku düs Mu ta - sar rýf la rýn dan A li Ke mal Bey in 1913 yý lýn - da Ýs tan bul a ha zýr la dý ðý ra po ru ha týr la tan Prof. Dr. Kur þun, O böl ge de ki ö zel lik le ba tý lý la rýn fa a li yet le ri ne dik kat çek mek i çin A li Ke mal Bey o ra da þöy le bir i fa de kul la - ný yor: Bu ra sý bü tün dün ya nýn dik kat le ri - nin top lan dý ðý en zar-ý a lem dir. Bu ra sý ce - re yan gâh-ý Mu sa dýr. Bu ra sý mek ki Ý sa dýr. Bu ra sý mi ra cý Mu ham me di ma hal li dir. di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Ze ke ri ya Kur þun, en bü yük ha ta la rýn dan bir ta ne si nin bu coð raf ya yý çok u za ðý mýz da bir yer o la rak tel lak ki et me miz ol du ðun i fa de e de rek, Os man lý nýn son dö nem le ri ve Cum hu ri - yet le bir lik te ba tý i le i liþ ki le ri miz art týk ça do ðuy la ir ti ba tý mý zý ke se rek, bu coð raf ya - dan san ki u zak laþ týk. A ma bu u zak laþ ma de ve ku þu mi sa li ol du de ðer len dir me sin de bu lun du. TÜR KÝ YE, YIL BU COÐ RAF YA Ý LE Ý LÝÞ KÝ YÝ KES TÝ Su ri ye, I rak, Tu nus, Mý sýr, Lib ya, Kör fez ül ke le ri ve Su u di A ra bis tan ýn, si ya si, e ko - no mik ve sos yal so run la rý na da de ði nen Prof. Dr. Ze ke ri ya Kur þun, Tür ki ye nin bu coð raf ya yý ta ný ma dý ðý ný be lirt ti. Prof. Dr. Kur þun, þöy le de vam et ti: A þa ðý yu ka rý yýl bu coð raf ya i le i liþ ki yi kes tik. Tür ki - ye nin bu ül ke ler de bü yü kel çi lik yap an ve A rap ça yý bi len bir ta ne bi le bü yü kel çi si yok. Müs te þar dü ze yin de A rap ça bi len ler ol du ðu nu bi li yo rum. Son za man lar da 4. kâ tip dü ze yi ü ze rin de ki kâ tip genç ler A - rap ça yý öð ren sin ler di ye bu böl ge ye gön de - ril di. Bil gi ba ký mýn dan bu ra da çok za yýf ol - du ðu mu zu bil me miz ge re ki yor. Re el po li - ti ka ol ma yýn ca sa de ce Sa yýn Baþ ba kan a ve Dý þiþ le ri Ba ka nýn a ka lýr sa kar deþ lik ve dost luk ü ze ri ne bir si ya set ge liþ ti re bi lir ler. A ma re el po li tik baþ ka bir þey dir. Kar deþ - lik ve dost luk ü ze ri ne ge liþ ti ri len si ya set bir yer de fark lý bir þe ye dö nü þe bi lir. Biz bu nu en ya kýn kom þu muz da Su ri ye de gör dük. Bil gi ko nu sun da Tür ki ye nin cid dî o ran da ken di si ni ye ni le me si ge re ki yor. AB de gerileme, ABD ile ilerleme 3E kim 2005 o la rak ve ri len mü zâ ke re ta ri hi nin a - çýk lan dý ðý 17 A ra lýk 2004 zir ve si nin Ký zý lay mey - da nýn da gün düz ha vaî fi þek ler le â lây-ý vâ lâ i le kut lan ma sýn dan bu ya na AB den u zak laþ mak ta yýz. Öy le si ne ki Cum hur baþ ka ný nýn, Baþ ba kan ýn, Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn ve hat ta AB Ba ka ný nýn AB ye mey dan o ku ma la rýy la, rest çek me le riy le sü re ge len ký rýl gan ve ti re de bir yan dan AB ye gi rer gi bi ya pýp di ðer yan dan Tür ki ye yi AB tre nin den in di re rek po li ti ka lar de vam et mek te. An ka ra da ki le rin her fýr sat ta, AB kri ter le ri ye ri - ne An ka ra kri ter le ri den dem vu ra rak, Tür ki - ye nin AB ye ih ti ya cý ol ma dý ðý çý kýþ la rýy la, on ca e - mek ve ri len ve res men ta ah hüt e di len AB al ter na - ti fi â de ta ber ha va e dil mek te. An cak bu na kar þý lýk ABD i le stra te jik müt te fik lik ve i liþ ki ler gün geç tik çe i ler li yor. Da ha sý tek bo yut lu po li ti ka lar la AB se çe ne ði ne kar þý Tür ki ye, stra te jik müt te fik ve mo del or tak tü rü par lak id di a lar la, ABD i le iþ gal ve sa vaþ or tak la rý nýn ku ca ðý na i ti li yor AB i le i liþ ki ler ge ri ler ken, iþ gal den son ra da ðý tý lan I - rak or du sun dan ka lan a ðýr ve ha fif si lâh la rý, kon tro - lün de ki Ku zey I rak ta on lar ca te rö rist kam pýn da yu - va lan ma sý na göz yum du ðu te rör ör gü tü ne ve ren, ör - gü te si lâh ve her tür lü lo jis tik des te ðin de bu lu nan ABD i le i liþ ki ler i ler le ti li yor. A me ri ka lý ve Ýs ra il li su - bay la rýn Kan dil de ki mi li tan la rý na si lâh lý te rör e ði ti mi - ni ver di ði te rör ör gü tü nün, ka çak çý lýk, u yuþ tu ru cu ti - ca re ti i le fi nans kay nak la rý ný ka pat ma yan ABD i le stra te jik iþ bir li ði ve i liþ ki ler ge liþ ti ri li yor. SU RÝ YE KRÝ ZÝ NÝN MÂ LÝ YE TÝ AB den u zak la þýp ABD ye o dak la nan tek bo yut lu po - li ti ka la rýn a ký be ti or ta da. Ý ran ý he def al dý ðý ve Ýs ra il in gü ven li ði ni a maç la dý ðý Be yaz Sa ray a su nu lan Pen ta - gon bel ge le rin de a çýk ça be lir ti len A me ri kan fü ze sa - vun ma sis te mi ra da rý ný NA TO pa ra va nýn da Ma lat ya- Kü re cik e ko nuþ lan dýr mak la baþ ta Ý ran ol mak ü ze re Müs lü man kom þu lar la kar þý kar þý ya ge ti ril dik. Da ha sý, An ka ra nýn ABD ve Ba tý lý iþ gal ve sa vaþ or - tak la rý nýn çý kar la rý uð ru na tek ta raf lý sür dür dü ðü Su ri - ye po li ti ka sý da Tür ki ye ye bü yük be del ler ö det mek te. Su ri ye de ki kriz de ba rýþ tý rý cý ve a ra bu lu cu ol ma - yýp tek ta raf lý tu tum la si lâh lý mu ha le fe te her tür lü lo - jis tik des tek ve re rek ça týþ ma lar la týr ma nan iç sa vaþ la on bin ler ce mâ su mun öl dü rül dü ðü zu lüm ve kat li a - ma se be bi yet ve ril me si nin mâ ne vî me su li ye ti bir ya - na. Mâ li ye Ba ka ný nýn a çýk la ma sýy la ilk 9 ay da 14.4 mil yar a çýk ve ren büt çe den Su ri ye li sý ðýn ma cý la ra 400 mil yon li ra har can mýþ. Su ri ye ka pý sý nýn ka pa nýp sý nýr ti ca re ti nin ke sil me siy le böl ge de 8 mil yar do la ra va ran e ko no mik ka yýp lar ya þan mýþ. Ke za Ma li ye Ba ka ný nýn a çýk a çýk, Türk e ko no mi si ve ö zel lik le sý nýr il ler de ya þa yan lar o lan bi ten den çok, hem de çok bü yük za rar gö rü yor. Kal dý ki, bu za rar ge çi ci de ðil. Ka lý cý. Biz Su ri ye sý ný rýn dan sa de ce Su ri - ye ye de ðil, 11 Or ta do ðu ül ke si ne da ha ih ra cat ya pý - yor duk. Su ri ye pa za rý ný kay bet me miz yet mi yor muþ gi bi di ðer ül ke le re de mal gön de re mez ol duk ik ra rýy - la, Or ta do ðu ya ih ra cat dur ma nok ta sý na gel miþ. Ba kan ýn tes bi tiy le, kriz ön ce sin de Or ta do ðu ya Su - ri ye ü ze rin den ay da or ta la ma 9 bin TIR ih raç ma lý ta - þýr ken, 2010 da Tür ki ye den Su ri ye ye 106 bin TIR ih - raç ma lý ta þý mak i çin ge çiþ yap ma sý na kar þý, baþ ta Su - u dî A ra bis tan, Ür dün, Ka tar, Bir le þik A rap E mir lik le ri ol mak ü ze re 11 Or ta do ðu ül ke si ne, yüz de 90 ý Su ri ye ü ze rin den ya pý lan ih ra cat ve ti ca re tin ta ma men dur - ma sý nýn e ko no mik a ðýr fa tu ra sý mil le te yük len miþ. Tür ki ye nin ha va sa ha sý ný Su ri ye si vil ha va cý lý ðý na ka pat ma sýy la Su ri ye nin mi sil le me de bu lun ma sý so - nu cu, Ýs tan bul dan Su u dî A ra bis tan, Ka tar, Um man, Ye men, Bir le þik A rap E mir lik le ri ve Bah reyn e ve U - zak do ðu ya ya pý lan u çuþ la rýn her se fe rin de do - lar lýk da ha faz la jet ya ký tý kul la nýl ma sý ge re ði doð muþ. Su ri ye tez ke re si nin ar dýn dan sý nýr bo yu di zi di - zi tank la rýn, top la rýn, zýrh lý a raç la rýn, u çak la rýn, he - li kop ter le rin dev ri ye u çu þuy la ya pý lan o la ðan dý þý ha re ket in a ðýr fa tu ra sý ca ba sý. Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý nca Baþ ba kan Er do ðan a su nu lan Su ri ye i le muh te mel bir sa va þýn mâ li ye ti bir mil yar do lar. Da - ha sý sa vaþ bir ay dan faz la sü rer se ve Rus ya da mü - da ha le e der se bu nun u cu a çýk A ÐIR FA TU RA LAR LA BÜ YÜK BE DEL Gö rü nen o ki AB yi bý ra kýp ABD i le i ler le ti len i - liþ ki le rin ve iþ bir li ði so nu cu kar ga þa ve ka os la iç sa - va þa sü rük le nen Su ri ye de on bin ler ce Müs lü ma nýn ka ný nýn dö kül me si nin mâ ne vî bi lân ço su bir ya na. mad dî fa tu ra sý da a ðýr la þý yor. Su ri ye li sý ðýn ma cý la - ra har ca nan 400 mil yon li ra i le kal mý yor. Kim se nin mik ta rý ný a çýk la ma dý ðý büt çe dý þý har ca ma lar da he sa ba ka týl dý ðýn da, Su ri ye po li ti ka la rý nýn a ðýr mâ li ye ti, çok da ha va him ra kam la ra va rý yor. Kal dý ki Su ri ye i le sý cak te mas ve harp ris ki her þe yin fi ya - tý ný art tý rý yor, e ko no mi yi çö ker ti yor. Ve bu fa tu ra ek ver gi ler le, her gün gün cel le ne rek art tý rý lan ye ni zam lar la hal ka ö de ti li yor. Sa de ce Ýs ken - de run dan Nu say bin e u za nan böl ge yi de ðil, ül ke e ko - no mi si ni zo ra so ku yor, tüm Tür ki ye kay be di yor. AKP ik ti da rýn da AB i liþ ki le rin ge ri le me si ne kar þý ABD ve iþ gal-sa vaþ or tak la rýy la iþ bir li ði nin i ler let me nin bir tek Su ri ye cep he sin de ki a ký be ti bu. AB yi bý ra kýp ABD ye o dak lan mak, sa de ce de mok ra si ve öz gür lük ler - de de ðil, e ko no mi de de Tür ki ye ye kay bet ti ri yor re cep tas ni as ya.com.tr Toplantýyý yöneten UTESAV Mütevelli Heyeti Baþkaný Ýsrafil Kuralay (solda) Müslümanlar ile Batý ülkeleri arasýndaki sorunlarýn, Filistin meselesi çözülmeden bitmeyeceðini vurguladý. Müslüman toplumlarýn zalim diktatörlerin elinden kan dökmeden kurtulmasý gerektiðini belirten Kurulay, Bu ülkelerin Arap Baharý ndan önce de sýkýntýlarý vardý. Bölgedeki insanlar kendi kaderlerine sahip çýkmak istiyorlar. Ama yeni bir düzen kurmaya hazýrlar mý, bunu sorgulamak lâzým diye konuþtu. DOÐU'DAKÝ PERDELER AÇILMAYA BAÞLADI BÝL GÝ ol ma yýn ca i liþ ki le rin ek sik kal dý ðý ný, kar deþ lik ve dost luk ü ze ri ne ge liþ ti ri len si ya se tin, bil gi ü ze ri ne uz man - la rýn yo ðun laþ tý ðý bir si ya se te dö nüþ me si ge rek ti ði ne vur - gu ya pan Prof. Dr. Kur þun, Ta ri hî so rum lu lu ðu nu dik ka ti al dý ðý mýz da Tür ki ye nin her ha lü kâr da bir a ya ðý nýn bu ra da ol ma sý ge re ki yor. Tür ki ye nin do ðu i le ba tý pen ce re si var - dýr. U zun za man dýr ka pa lý o lan Do ðu da ki per de ler a çýl ma - ya baþ la dý. Böl ge de ya þa nan lar Tür ki ye nin zan ne di le nin dý þýn da i ma jý ný boz muþ tur. Bu böl ge ler de di ðer un sur lar na sýl dü þü nü yor so ru su nun ce va bý ný bul mak zo run da yýz. A rap ül ke le ri i le ti ca rî i liþ ki le ri mi zin ne den bu ka dar za yýf ol du ðu nu da dü þün mek zo run da yýz þek lin de ko nuþ tu. Ý S RAÝL Ý KA BUL E DEN A RAP LAR, FÝ LÝS TÝN Ý KA BUL E DE ME DÝ SO RU LA RI da ce vap lan dý ran Prof. Dr. Kur þun, Per þem - be nin ge le ce ði Çar þam ba dan bel li dir sö zü nü ha týr la ta rak, bu coð raf ya da is tik ra rýn 2050 yýl la rýn da an cak müm kün o la ca ðý ön gö rü sün de bu lun du. Prof. Dr. Kur þun A rap la rýn Fi lis tin me se le si ne yak la þým la rýn da ki çe liþ ki ye dik kat çek - ti. Ge li nen nok ta da A rap la rýn Ýs ra il i be nim se di ði ni be lir ten Prof. Dr. Ze ke ri ya Kur þun, A ma ay ný þe kil de Fi lis tin dev - le ti ni be nim se ye me di ler di ye ya kýn dý. TÜR KÝ YE, RÝSK AL MAK ZO RUN DA KA LA BÝ LÝR A RAP top lu mun da bu gün var o lan top lum sal ve si ya sî so run la rýn, Hz. Mu ham med (asm) ön ce sin de ki Ku reyþ in i çin de bu lun du ðu so run lar la ay ný ol du ðu nu kay de den Prof. Dr. Kur þun, Su ri ye de E sad ýn ik ti dar da kal ma sý nýn Tür ki ye nin i ma jý na za rar ver di ði ni, ül ke nin i maj ka zan - mak i çin cid dî an lam da risk al mak zo run da ol du ðu nu söy - le di. Ze ke ri ya Kur þun, son za man lar da Su ri ye ve di ðer ül - ke le rin sý cak bir ça týþ ma i çi ne çe kil mek is ten di ði ni, u lus lar a ra sý ku ru luþ la rýn hiç bi ri nin Su ri ye me se le si ne cid dî an - lam da sa hip çýk ma dý ðý ný i fa de et ti. Kur þun, ye ni bir si ya - se tin mut la ka ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ne dik kat çek ti. FÝ LÝS TÝN ME SE LE SÝ ÇÖ ZÜL ME DEN BA RIÞ GEL MEZ FO TOÐ RAF: A A AHMET TURAN SÖYLER ÝSTANBUL

10 10 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ EKONOMÝ Y 2013 bütçe yükü yine dar gelirlinin sýrtýna YRD. DOÇ. DR. M. HANEFÝ BOSTAN, 2013 BÜTÇESÝNÝN GELÝR KALEMLERÝNÝN YENÝ DOLAYLI VERGÝLER YOLUYLA DAR VE SABÝT GELÝRLÝLERDEN KARÞILANACAÐINI SÖYLEDÝ. TÜR KÝ YE Ka mu Sen ve Türk E ði - tim Sen Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. M. Ha ne fi Bos tan, 2013 büt çe si nin ge lir ka lem le ri nin ye ni do lay lý ver gi ler yo luy la dar ve sa bit ge lir li ler den kar þý la na ca ðý ný sa vun - du. Ha berx.com da yer a lan ha be re gö re, Bos tan yap tý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, 2013 yý lý na i liþ kin Mer ke zi Yö ne tim Büt çe Ka nu nu Ta sa rý sý, TBMM gün de mi ne gel di. Ta sa rý in ce len di ðin de 2012 yý lýn da ar tan büt çe a çý ðý nýn ve teh li ke sin yal le ri ve ren ca ri a çý ðýn, ya tý rým la rýn ký sýl - ma sý ve ver gi le rin ar tý rýl ma sý yo luy - la ka pa týl ma ya ça lý þý la ca ðý gö rü lü - yor. Öy le ki; 2013 yý lý i çin enf las yon he de fi nin yüz de 5,3 ve bü yü me he - de fi nin yüz de 4 o la rak be lir len me - si ne rað men top lam ver gi ge lir le ri - nin 279 mil yar li ra dan 318 mil yar li ra ya çýk ma sý ön gö rü lü yor yý lýn da ver gi ge lir le ri ne ek len me si dü þü nü len 39 mil yar TL, or ta la ma yüz de 14 lük bir ver gi ar tý þý an la mý - na ge li yor de di. T. C. ANTALYA 6. ÝCRA DAÝRESÝNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/1256- TAL. Örnek No: 27* Bir borçtan dolayý i po tek li bu lu nan ta pu kay dý ya zý lý dört a det ta þýn maz i po tek ler den a ri o la rak sa tý þa çý ka rý la cak týr. 1- GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Antalya ili Döþemealtý ilçesi Kýrkgöz Yeniköy Mah. 722 Ada 2 Parsel 460,00-m 2 Arsada 16/58 Arsa Paylý 2. Kat 3 Nolu Mesken ÖZELLÝKLERÝ Satýþa konu 3 nolu baðýmsýz bölüm: Antalya ili, Döþemealtý ilçesi, Kýrkgöz. Yeniköy Mahallesi, 722 ada, 2 nolu parsel üzerinde, betonarme karkas yapý tarzýnda, zemin kat +3 normal kat olarak inþa edilmiþ, apartmanýnýn, 2. Katýnda, kuzey - güney - doðu - batý cepheli bir dairedir. Meskendir. 140 m 2 alana sahiptir. (3 nolu baðýmsýz bölümün alaný ilgili belediyesindeki "döþemealtý belediyesindeki" tarih ve 35 nolu yapý kullanma izin belgesinden alýndý.) içinde ; 1 salon, 3 oda, mutfak, hol, koridor, banyo ve wc bölümleri ile, 4 adet balkonu vardýr, iç ve dýþ duvarlarý sývalý ve boyalýdýr. Salon ve oda tabanlarý laminant kaplýdýr. Duvarlarý saten boyalýdýr. Tavan köþelerinde kartonpiyer vardýr. Holde iki adet alçý kemer vardýr, iç kapýlar Amerikan panel kapýdýr. Pencereler ve balkon kapýlarý ahþap doðramadýr. Pencerelerde pvc panjur vardýr. Islak zeminler seramik kaplýdýr. Mutfak tezgâhý mermerit olup. Tezgâh altýnda ve üstünde mdf dolaplarý vardýr. Daire giriþ kapýsý ahþap kapýdýr. Elektrik ve su tesisatlýdýr. GAYRÝMENKULÜN ÝMAR DURUMU Antalya Döþemealtý Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih ve 393/1646 sayýlý cevabi yazýsýnda ekinde gönderilen imar çapýna göre: Antalya ili, Döþemealtý ilçesi, Kýrkgöz Yeniköy mahallesi 722 ada, 2 nolu parsel, ayrýk nizam, E: 0,60 emsalli kat adeti 3 saçak seviyesi 9,50 mt, Yol ve Komþu mesafesi 5.00/5.00/3.00 mt dir. DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00 TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ : :50-11:00 2- GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Antalya Ýli Döþemealtý ilçesi Kýrkgöz Yeniköy Mah. 620 Ada 4 Parselde kain 402,00-m 2 Arsa DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ : :10-11:20 3-GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ Antalya ili Döþemealtý ilçesi Kýrkgöz Yeniköy Mah. 620 Ada 5 Parselde kain 402,00-m 2 Arsa DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ : :30-11:40 4-GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI VE YERÝ : Antalya Ýli Döþemealtý Ýlçesi Kýrkgöz Yeniköy Mah. 620 Ada 6 Parselde kain 402,00- m 2 Arsa DEÐERÝ : Satýþa konu taþýnmaza müdürlüðümüz dosyasýndan düzenlenen tarihli bilirkiþi raporuyla ,00-TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ : :50-12: ADA 4, 5 ve 6 PARSELLERÝN ÖZELLÝKLERÝ Satýþa konu taþýnmazlar imar planý içinde olduðunda arsa vasfýndadýrlar. Topoðrafik yapýlarý düzgündür. 620 ada 4,5 ve 6 nolu parseller: Bahçeyaka Mahallesinde, 804 nolu sokaðýn batýsýnda yer almaktadýrlar. Batý bitiþiðinde D.S.Ý tahliye kanalý vardýr. Atatürk caddesi batýsýnda iç kýsmýnda kalmaktadýrlar. Atatürk caddesinde mesafeleri yaklaþýk 1500-mt dir. Bulunduðu yere elektrik ve su hattý getirilmiþtir. Parseller üzerinde yapý ve tesis bulunmamaktadýr. 620 ADA 4, 5 ve 6 PARSELLERÝN ÝMAR DURUMU: Dosya içinde bulunan Antalya Döþemealtý Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih ve 393/1646 sayýlý cevabi yazýsýnda ekinde gönderilen imar çapýna göre: Antalya ili, Döþemealtý ilçesi, Kýrkgöz Yeniköy mahallesi 620 ada, 4,5 ve 6 nolu parseller, ayrýk nizam, E: 0,80 emsalli kat adeti max 5 kat, saçak seviyesi max 15,50 mt, ön bahçe çekme mesafesi 5 mt yan bahçe çekme mesafeleri 1-2 ve 3 kat yapýlmasý durumunda 3 mt, 4. kat yapýlmasý durumunda 3,50 mt, 5. Kat yapýlmasý durumunda 4 mt olacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Taþýnmazlarýn birinci artýrmasý yukarýda yazýlý ve saatler arasýnda Antalya 6. Ýcra Dairesi'nin 2012/1256-TAL Sayýlý dosyasýndan Antalya 6. Ýcra Dairesi Önü Koridorda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyle günü yukarýda yazýlý saatler arasýnda Antalya 6. Ýcra Dairesi'nin 2012/1256- TAL Sayý lý dos ya sýn dan, An tal ya 6. Ýc ra Da i re si Ö nü Ko ri dor da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar - týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Bun dan faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edecek le rin, tah min e di len mu ham men de ðe rin % 20'si o ra nýn - da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka nýn "... Þart sýz, ke sin ve sü re siz.." te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. 805 Sa yý lý Ka nu nun 1. Mad de si ge re ðin ce "... dö viz..." te - mi nat o la rak ka bul e di le mez. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me - mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Mev zu at ta uy gu la nan o ran da KDV'si, dam ga res mi, ta pu a - lým harç ve tes cil ve tes lim, tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ta pu sa tým har cý, tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra kýla cak týr. 4- Satýþ bedeli hemen veya veri len müh let i çin de ö den mez i se, Ý ÝK'nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir, i ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i - le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si - len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5 - Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1256-TAL sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ýþ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res le ri ge çip de teb lið e di le me yen il gi li le re teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: MUT LU A ZIN LIK, VER GÝ AR TI ÞIN DAN ET KÝ LEN ME YE CEK 2013 yý lýn da ki yüz de 4 bü yü me ve yüz de 5,3 lük enf las yon he de fi ne rað men 2012 yý lýn da 29 mil yar TL ol ma sý bek le nen ku - rum lar ver gi sin de ö nü müz de ki yýl i çin hiç ar týþ ön gö rül me di ði ni sa vu nan Bos tan, Ta sa rý ya gö re ö nü müz de ki yýl Tür ki ye de yüz de 4 lük bir bü yü me; tüm mal ve hiz - met fi yat la rýn da yüz de 5,3 ve top la na cak tüm ver gi ler de yüz de 14 lük bir ar týþ o la - cak, a ma bü yük þir ket le rin ö de di ði ver gi - ler hiç art ma ya cak. Bu e ko no mik bek len - ti ler ý þý ðýn da 2013 yý lýn da bü yük þir ket ler - den ye ni ver gi a lýn ma ya ca ðý or ta ya çý ký - yor. Bu na gö re mut lu a zýn lýk, ver gi ar týþ la - rýn dan et ki len me ye cek. Za ten Ta sa rý da do lay lý ver gi o la rak ad lan dý rý lan Ö zel Tü - ke tim Ver gi si tah si lâ tý nýn yüz de 16,9 luk bir ar týþ la 71 mil yar li ra dan 83 mil yar li ra - ya; KDV tah si lâ tý nýn da yüz de 18,3 lük bir ar týþ la 82 mil yar li ra dan 97 mil yar li ra ya çý - ka ca ðý nýn he sap lan ma sý, 2013 büt çe si nin ge lir ka lem le ri nin ye ni do lay lý ver gi ler yo - luy la dar ve sa bit ge lir li ler den kar þý la na ca - ðý ný göz ler ö nü ne se ri yor di ye ko nuþ tu. Tuzlanan arazileri yeniden tarýma kazandýrmak için kapsamlý bir proje baþlatýldý. Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje GIDA Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, salma sulama dolayýsýyla tuzlanan arazileri yeniden tarýma kazandýrmak için kapsamlý bir proje baþlattý. Harran ve Seyhan Ovasý ile Amasya Suluova da tuzlanmayý ortadan kaldýracak kapalý drenaj sistemleri kuran bakanlýk, Adana, Iðdýr, Aydýn, Muþ ve Konya Ovasý illerinde (Konya, Niðde, Aksaray, Karaman) ön çalýþmalara baþladý. Toprak yapýsý, iklim þartlarý ve bilinçsiz sulama dolayýsýyla tuzlanma ve çoraklýk problemiyle karþý karþýya kalan bölgelerde Tarým Reformu Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþmalarda, 81 bin hektar alan tekrar tarýma elveriþli hale gelecek. Harran Ovasý nda 65 bin hektar alan, Amasya Suluova da 10 bin hektar ve Seyhan Ovasý nda 6 bin 500 hektar alanda drenaj çalýþmalarý devam ediyor. GAP Eylem Planý kapsamýna alýnan Harran Ovasý ndaki tuzlanma sorunun çözümü için 2009 yýlýnda drenaj ve toprak etüt çalýþmalarýna baþlandý. Toplam 252 bin hektar araziye sahip ovada 65 bin hektar alan proje kapsamýna alýndý. 214 köyde çalýþmalarýn tamamlandýðý proje sayesinde þimdiye kadar 35 bin hektar alan tekrar tarýma kazandýrýldý. Þimdiye kadar 96 bin 700 çiftçinin faydalandýðý proje, 2013 yýlýnda tamamlanarak Harran Ovasý nýn tuzluluk sorununu ortadan kaldýracak. Proje, tamamlandýðý zaman yýlda yaklaþýk 390 milyon lira ilave gelir getirecek. Toplam maliyeti 160 milyon lira olan sistemin bütün masrafý bir yýl içinde karþýlanmýþ olacak. Ankara / aa Ta be lâ Ver gi si nde 31 E kim son gün CAD DE, bul var ve mey dan lar i le bu a lan la ra cep he si bu - lu nan bi na lar ü ze rin de ki her tür lü i lân ve rek lâm la rýn ver - gi le ri i le as ma, tah sis ve ba kým üc ret le ri ne a it 2. tak sit ö de me le ri, 31 E kim Çar þam ba gü nü so na e ri yor. Mü kel - lef le rin ce za lý du ru ma düþ me me si i çin i lân ve rek lâm ver gi si nin i kin ci tak sit ö de me le ri nin Çar þam ba gü nü me - sai sa a ti bi ti mi ne ka dar ö den me si ge rek ti ði ni be lir ten Bü yük þe hir Be le di ye si Ma lî Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý yet ki li le ri, ö de me le rin, Hi pod rom Cad de si No 5 te bu lu - nan Bü yük þe hir Be le di ye si Hiz met Bi na sý nýn gi ri þin de ki Ma li Hiz met ler Vez ne si ne ya tý rýl ma sý ge rek ti ði ni ve ya Bü yük þe hir Be le di ye si ne a it si lat.an ka ra.bel.tr in ter net ad re si ne ya pý la bi le ce ði ni söy le di. An ka ra / a a THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu, konunun çözümü için Ýran'a gitti. THY, bloke olan 69 milyon dolarýn peþine düþtü TÜRK Hava Yollarý (THY), Ýran ve Suriye de iç karýþýklýk ve bazý aksaklýklardan dolayý bankalarda bloke edilen parasýný almak için çalýþmalara devam ediyor. THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu, Ýran da ve Suriye de yaþanan aksaklýklardan dolayý bankalarda paralarýn bloke olduðunu, bunu almak için Ýran a gittiðini söyledi. Ýran da Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý ve Merkez Bankasý yla görüþtüðünü kaydeden Topçu, Ýran da THY nin 50 milyon Euro ya yakýn parasý transfer oldu. Bu paranýn merkez bankasýna transferinde bir zorluk vardý. Biz zorluðu aþtýk, ama bazý zorluklar devam ediyor. Zorluk sadece Ýran da deðil, birçok ülkede transfer zorluðu var. Suriye olayýnda 9 milyon dolar paramýz kaldý. Ama bu para kalmasý yok oldu anlamýna gelmiyor. Bu paramýz orada banka tarafýndan bloke edildi. Ýki ülkenin karþýlýklý bloke kararýný açýklamasýndan dolayý bloke edildi. Suriye Hava Yollarý nýn da parasý burada bloke edildi. dedi. Ýstanbul / cihan Not artýþý, 100 milyar dolar sermaye çekebilir KREDÝ not arttýrýmý gerçekleþtiðinde Türkiye, yýllarý arasýnda yýllýk ortalama 75 milyar dolar fon giriþi saðlayabilecek. Bu da 10 yýlda 100 milyar dolar civarýnda ekstra sermaye giriþi anlamýna geliyor. Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Fitch Ratings in Ýstanbul da 8 Kasým da düzenleyeceði Türkiye nin kredi görünümü baþlýklý toplantý öncesinde, piyasa aktörleri Fitch ten Türkiye ye yönelik bir kredi notu artýþý olacaðý beklentisine girdi. Oyak Yatýrým Makro Ekonomik Araþtýrmalar, yayýmladýðý analizde, kredi notlarý yatýrým yapýlabilir seviyeye çýkarýlan ülkelerin ekonomilerindeki dönüþümden hareketle kredi notu artýþýnýn Türkiye ekonomisine muhtemel etkilerini deðerlendirdi. Türkiye, yatýrým yapýlabilir düzeyde olmasa da döneminde yýllýk ortalama GSYH nin yüzde 5 i düzeyinde sermaye giriþi çekebildi. Türkiye, not arttýrýmý olmamasý durumunda yýllýk ortalama 65 milyar dolar yabancý sermaye çekebilecekken, not arttýrýmý gerçekleþtiðinde ise yýllarý arasýnda yýllýk ortalama 75 milyar dolar fon giriþi saðlayabilecek. Bu da 10 yýlda 100 milyar dolar civarýnda ekstra sermaye giriþi anlamýna geliyor. Ýstanbul / aa Ustalýk belgesinin aranmamasý olumsuz etkiliyor TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, iþyeri açarken ustalýk belgesi istenmemesinin esnaf ve sanatkârlarýn yaný sýra vatandaþý da olumsuz etkilediðini belirtti. Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2004 yýlýndan bu yana iþyeri açýlmasý sýrasýnda ustalýk belgesi þartý aranmamasýnýn Türkiye nin meslekî eðitim sistemi ve iþ hayatýný olumsuz etkilediðini kaydederek, Avrupa Birliði ne girme sürecinde meslekî eðitimi sekteye uðratmaktadýr. Her mesleðin standartlarýnýn belirlendiði bir süreçte iþyeri açanlarýn bazýlarýnda ustalýk belgesinin aranmamasý hem esnaf ve sanatkârlar açýsýndan hem de vatandaþ olarak bizleri olumsuz etkilemektedir ifadesini kullandý. Hâlâ ustalýk belgesi istenmeden iþyeri açýlabildiðine dikkati çeken Palandöken, meslekî eðitimin cazibesini korumasýnýn yaný sýra meslek ustalarýnýn ve tüketicinin korunmasý amacýyla da ustalýk belgesi istenmesinin gerektiðini ifade etti. Ustalýk belgesi aranmasýnýn, topluma nitelikli iþgücü ve giriþimci TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken saðlamasý açýsýndan önemine iþaret eden Palandöken, þu deðerlendirmelerde bulundu: Esnaf ve sanatkârlarýmýz ahilik kültürü çerçevesinde uzun yýllardýr ülkemizdeki meslekî eðitim sistemine destek olmuþ, zaman zaman getirdiði yüklere raðmen bu desteðini bugüne kadar sürdürmüþtür. Ancak olumsuz geliþmeler devam etmektedir. Taksicisi, berberi, tatlýcýsý esnaftýr. El emeði ustalýk ister. Ustalýk belgesi sorununun çözülmesi, belge sahibi kiþilerin iþyeri açmalarýný saðlamasý yoluyla gerçek meslek erbabýnýn korunmasý, kendi iþyerlerini açmasý hem de bu kiþilerin ürettiði mal ve hizmetten yararlanacak olan tüketicilerin korunmasý anlamýnda çok büyük öneme sahiptir. Ankara / aa Resmi Ýlanlar

11 Y 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ MEDYA POLÝTÝK 11 A si mi las yon suç i se A ta türk suç iþ le miþ ol mu yor mu? EN TE RE SAN bir tar týþ ma yö net tim (A ha ber) yüz de yüz si ya set te... E rol Mü ter cim ler, Ýb ra him Güç lü ve Ü mit Fý rat ýn ka týl dý ðý ve baþ lý ðý A ta türk ve Kürt ler o lan tar týþ ma nýn ka dý ný bu kez Pro fe sör Dok tor Nur þen Ma zý cý i di. Hem þeh rim ol ma sý na rað men Nur þen Ho ca yla da ha ön ce sin den bir ta ný þýk lý ðý mýz yok tu. A ma o gün kü tar týþ ma da mu hak kak ol ma sý ný is te dim. Çün kü ho ca sa de ce A ta türk ve Cum hu ri yet ta ri hi ü ze ri ne ko nu þa bi le cek yet kin bir i sim de ðil, ay ný za man da sý ký bir Ke ma list ka dýn dý. A ta türk ün Kürt ler le tar týþ ma lý i liþ ki le ri ne da ir bam baþ ka bir pen ce re den ba kýp, çok siv ri çý kýþ lar ya pa ca ðý na e min dim. Ni te kim öy le ol du. A ta türk ko yu bir Türk Mil li yet çi si i di. An cak Mil li Mü ca de le dö ne min de Kürt ler i de sa vaþ a nýn da ya nýn da tut mak i çin bu yö nü nü hep giz li tut tu. Ve sa vaþ bi tip or ta lýk süt li man o lun ca da o a þý rý mil li yet çi ta ra fý ö ne çýk tý. Mü ca de le sý ra sýn da ö zerk lik sö zü ver di ði Kürt ler e sýr tý ný dön dü! Sa de ce sýr tý ný dön mek le de kal ma dý ay ný za man da Kürt le ri Türk leþ tir mek i çin a - si mi las yon po li ti ka la rý na da im za at tý te zi ni yo rum la ma sý ný is te di ðim Ma zý cý ken di siy le il gi li ön gö rüm de be ni hak lý çý kar dý. Son de re ce spe si fik, ta ri hi bir if þa at ta bu lun du. Ve þöy le de di; A ta türk ka tý bir Türk çü de ðil di a ma U lus Dev le ti ku ra bil mek a dý na e vet Kürt ler e a si mi las yon yap mýþ týr. Kürt ler ön ce a si mi le e dil miþ son ra da en teg re e dil miþ ler dir. U lus Dev le tin o la bil me si i çin et nik kim lik le rin bu lun du ðu yer ler de ilk ön ce a si mi las yon yap mak ka çý nýl maz dýr! Ma zý cý nýn bu söz le ri ne A ta türk ve Ýn ký lap Ta ri hi uz ma ný Mü ter cim ler de; Ho cam doð ru söy lü yor. U lus Dev let le rin tek bir res mi di li ko nuþ ma ko þu lu var dý. Bu nun i çin de a si mi las yon yap mak zo run day dý. Bü tün Kürt ler in ko nuþ ma sý ge re ken res mi dil Türk çe i di ve bu nun ha yat bul ma sý i çin da yat ma cý po li ti ka lar iz le di söz le ri i le des tek ve rin ce be nim að zým i ki ka rýþ a çýk kal dý. Çün kü ba zý la rý nýn e leþ tir mek a dý na sýk sýk gün de me ta þý dýk la rý A ta türk Kürt ler e a si mi las yon yap mýþ týr! te zi ilk kez Ke ma list ve U lu sal cý kim li ði i le ta ný nan bi lim a dam la rý ta ra fýn dan te yid e di li yor - Roc ke fel ler a i le si! KOMP LO te o ri le rin de a dý en çok te laf fuz e di len a i le her hal de Roc ke fel ler dir. For bes der gi si nin a çýk la dý ðý en zen gin ler lis te sin de Roc ke fel ler a i le sin den tek bir i sim bi le gör mek müm kün de ðil. Ge nel de Ste ve Jobs lar, Bill Ga tes ler hep ön plan da ve en zen gin miþ gi bi gö rü nür ler. Ý þin iç yü zü nü bi len ler re a li te nin böy le ol ma dý ðý nýn far kýn da lar. Ka ðýt ü ze rin de gö rün me se ler de ABD nin ve dün ya nýn en zen gin a i le si Roc ke fel ler lar. Kon trol et tik le ri pa ra 5 tril yon do lar la 15 tril yon a ra sýn da de ði þi yor. Sa de ce pa ra yý kon trol et se ler i yi, bir de si ya set le o lan bað la rý var. New York ta ki o ku muþ yaz mýþ ta ký mý ABD ve si ya set de yin ce ak la ilk ge len is min Roc ke fel ler ol du ðu nu söy lü yor. Me se la geç ti ði miz 12 E kim de New York un ön de ge len si ya set çi le ri ni ken di o fis le rin de bir a ra ya ge tir miþ ler. Roc ke fel ler a i le si nin kim le rin New York se na tö rü ol ma sý ge rek ti ði ni, e ko no miy le il gi li a lý na cak ka rar la rý dik te et tir di ði bi le a çýk tan ko nu þu lu yor. Sa de ce New York ta bu a i le nin 1 tril yon do lar lýk gay ri men ku lü ol du ðu bi li ni yor. Pe ki Roc ke fel ler lar han gi a lan lar da iþ ya pý yor lar ve bu se vi ye le re ka dar han gi yol lar dan geç ti ler? New York Ti mes ga ze te sin den Ric hard D. Hylton 16 Þu bat 1992 de Roc ke fel ler a i le si nin ser ve ti nin bö lün me ris ki ni ta þý dý ðý ný be lir ten bir ha ber ya yýn la dý.* Ay ný ha ber de a i le nin han gi iþ le ri yap tý ðý ný de tay lý bir þe kil de yaz dý. A i le nin ku ru cu su John D. Roc ke fel ler. Pet rol i þiy le bir lik te iþ dün ya sý na hýz lý bir gi riþ ya pý yor. A me ri ka nýn ilk mil yar de ri o lu yor. As ya dan La tin A me ri ka ya, Av ru pa dan A vus tral ya ya he men her ye re ya tý rým ya pý yor lar. Stan dart O il Com pany i le pet rol a la nýn da ne re dey se ra kip siz ha le ge li yor lar. Bu þir ket da ha son ra Ex xon, Mo bil ve Chev ron o la rak bir çok baþ ka þir ke ti de bün ye sin den çý ka rý yor. A me ri ka nýn en bü yük ban ka la rýn dan bi ri o lan Cha se Man hat tan Bank Roc ke fel ler la rýn en bü yük ya tý rým la rýn dan bi ri. Bu ban ka nýn bu gün kü pi ya sa de ðe ri ne re dey se 3 tril yon do lar. Man hat tan ýn gö be ðin de ki Roc ke fel ler Cen ter ýn e de riy le her hal de Tür ki ye nin dýþ bor cu ö de nir. A me ri ka nýn et ki li a i le le rin den Dul les lar la Roc ke fel ler lar ku zen ler. Me se la bir dö ne min CI A baþ ka ný Al len Dul les ý bu gö re ve ge ti ren ku zen Roc ke fel ler o lu yor. La tin A me ri ka da CI A in yap tý ðý ba zý o pe ras yon la rýn fi nans ma ný ný Roc ke fel ler sað lý yor. ABD Baþ kan la rýn Ric hard Ni xon Ha zi ne Ba ka ný ol ma sý i çin John Roc ke fel ler Jr ya tam yet ki ve ri yor. A ma a i le nin bas ký sý so nu cu John Roc ke fel ler bu nu ka bul et mi yor. Pa ra sý nýn gü cüy le da ha çok þey ya pa ca ðý ný bi li yor a i le. ABD ye res mi ge ziy le ge len Rus ya, Çin gi bi ül ke le rin ön de ge len si ya si le ri off the re cord o la rak mut la ka Roc ke fel ler a uð ru yor. Bu top lan tý la ra ABD yi yö ne ten zi ya ret çi ler de ka týl mý yor de ðil. An cak bu gö rüþ me le rin i çe ri ði as la ba sý na yan sý mý yor. Ý ran Con tra skan da lý, Vi et nam Sa va þý nýn fi nans ma ný, Av ru pa nýn di zay ný Cha se Man hat tan Bank ta ra fýn dan sað la ný yor. U lus la ra ra sý i liþ ki ler de da ha ra hat nü fuz sað la mak ve o pe ras yon la ra ký lýf ha zýr la mak i çin CFR ler, Bil der berg ler or ga ni ze e di li yor. Bu ra la ra i ti nay la ü ye ler se çi li yor. A i le nin zen gin li ði her ke sin ma lu mu a ma Roc ke fel ler ý da ha ö nem li ký lan si ya set le o lan i liþ ki le ri. Ba ba o ðul Bush lar, Ro nald Re a gan lar, Ni xon lar, Ford lar a i le nin en kýy met li dost la rý o lu yor. Te sa dü fe ba kýn, bir dö ne min Rus ya Dev let Baþ ka ný Bo ris Yelt sin Roc ke fel ler la rýn en sev di ði a dam o lu yor. Dün ya za man za man e ko no mik kriz le re gi ri yor. Buh ran lý dö nem ler ka çý nýl maz o lu yor. A ma bu a i le te sa dü fe ba kýn hiç bir kriz den hiç bir za man et ki len mi yor. Leh man Brot hers, A IG, Ci tig ro up gi bi dün ya ça pýn da ki ku rum lar, ban ka lar bi le kriz le re bo yun e ðer ken Roc ke fel ler la rýn þir ket le ri ol du ðu gi bi ye rin de du ru yor. Hiç bir rüz gar, hiç bir fýr tý na Roc ke fel ler ýn ya nýn dan bi le geç mi yor. Þir ket ler ay ný güç lü lük te ol du ðu gi bi a yak ta. Her ge len si ya si san ki i ca zet a lýr gi bi bu a i le ö nün de diz çö kü yor. Irak ve Afganistan iþgallerinden sonra bu ülkelerin enerji ihalelerini kim aldý? Irak petrollerini kim kontrol ediyor? Ba ðým sýz med ya, ba sýn öz gür lü ðü der ler du rur lar. Siz hiç bu a i le nin yap tý ðý, ka rýþ tý ðý bir yol suz luk duy du nuz mu? So ruþ tur ma ya tâ bi tu tul du ðu na da ir bir ha ber o ku du nuz mu? Ban ka lar 2008 yý lýn da sa pýr sa pýr dö kü lür ken Cha se Man hat tan Bank na sýl ol du da dim dik a yak ta kal dý? Yok sa biz mi çok komp lo cu yuz? Sa hi ya I rak ve Af ga nis tan iþ gal le rin den son ra bu ül ke le rin e ner ji i ha le le ri ni kim al dý? I rak pet rol le ri ni kim kon trol e di yor? 2003 de Ýn gil te re Baþ ba ka ný Tony Bla ir i sa va þa ko lay ca ik na e den kim di? Ber lus co ni ki min le or tak lýk ya pý yor? Çin de ki en bü yük fir ma lar ki min? Çin fi nans ku rum la rý kim le or tak? NOT: Roc ke fel ler a i le si hak kýn da da ha de - tay lý bil gi is ter se niz Ron Cher now un Ti tan: The Li fe of John Roc ke fel ler ki ta bý il gi çe ki ci o - la bi lir. *htttp://www.nyti mes.com/1992/02/ 16/us/ roc ke fel ler-fa mily-tri es-to-ke ep-avast-for tu ne-from-dis si pa ting.html?pa ge - wan ted=all&src=pm Cem Kü çük, Ye ni Þa fak, Atatürk Kürtler e asimilasyon yapmýþtýr! tezi Kemalist ve Ulusalcý kimliði ile tanýnan bilim adamlarý tarafýndan da teyid ediliyor. du. Bi raz þaþ kýn lýk la, bi raz da ya pý lan if þa a ta dik kat çek mek i çin de dim ki; Her hal de Tür ki ye te le viz yon ta ri hin de ilk kez böy le bir þey o lu yor. Hay ret ler i çe ri sin de yim! Bu nun ü ze ri ne Ma zý cý la fa gir di ve o bil dik üs lu bu i le i ti raz et ti ba na; Ne a la ka sý var? Ben bu nu bu ra da ilk kez fi lan söy le mi yo rum. Sen ilk kez duy muþ sun a ma ben bu nu tam 27 se ne dir söy lü yo rum! Son ra da A ta türk ün Kürt ler e a si mi las yon uy gu la ma sý nýn hak lý lý ðý ný sa vun mak a dý na de vam et ti ko nuþ ma sý na. Kürt ler in sa yý sý 20 mil yon ci va rýn da de ni li yor. Bu 20 mil yon Kürt ba ðým sýz lýk E VET, On la rýn 28 Þu bat ý bit me di, ya ni ba þör tü lü le rin. Bu nu, Mer ve Ka vak çý söy lü yor ve so nu na ka dar hak lý. Si zin bil me di ði niz þey ler var de miþ Ce mil Çi çek, Ka vak çý o la yý ya þa nýr ken... An la þý lan hâ lâ bil me di ði miz þey ler var ki, 10 yýl lýk AK Par ti ik ti da rý na rað men ve AK Par ti nin en te mel e le man la rý ken di bün ye le rin de bu zul mü ya þa mýþ ken, ba þör tü sü ko nu sun da 28 Þu bat þab lo nu ö nem li öl çü de dev re de. Ö nem li öl çü de dev re de ya ni hâ lâ ü ni ver si te de, ÝHL ler de fi i li o la rak öz gür lük ten ya rar la ný la bi li yor, or ta öð re tim de yok, ka mu gö re vin de i se kuy tu a lan lar da, ya ni göz ler den u zak, ya ni ka ça mak, ya ni ya sa dý þý bir þey ya pý yor muþ duy gu suy la ya pý la bi li yor. Bil mem þu an da Cum hur baþ ka ný nýn sa yýn e þi, ü ni ver si te o ku mak i çin baþ vur sa on dan ba þör tü sü nü çý kar ma sý is te nir mi? A ma þu nu her kes bi li yor: Sa yýn first lady i miz me se la öð ret men lik ya pa cak ol sa, on dan ba þör tü sü nü çý kar ma sý ke sin lik le is te ne cek. Dok tor ol sa, ba þör tü lü gö rev ya pa ma ya cak, ha kim lik, po lis lik gi bi mes lek le rin i fa sý na en li be ral le ri miz bi le im kan sýz gi bi ba ký yor. A vu kat lýk hâ lâ dar be ci ba ro la rýn in saf a la nýn da... Cum hur baþ ka ný ya da Baþ ba kan e þi ba þör tü lü o la bi lir mi so ru su, çok ba di re li bir sü reç ten son ra o lum lu ce vap la nýr ha le gel di. Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný nýn e þi de ba þör tü lü o la bi lir ar týk, su bay eþ le ri nin a ký be ti ni bil mi yo rum. A ma þu an, me se la öð ret men le rin 28 Þu bat ý bit me di... Di ðer say dýk la rý mýn da... Ta bii Mer ve Ka vak çý nýn da... AH ÞU BÝLMEDÝÐÝMÝZ ÞEYLER Ge çen yaz dým, Baþ ba ka ný mýz 18 yaþ i çin se çi le bil me hak ký ný gün de me ge tir di a ma ba þör tü lü ler i çin se çi le bil me hak kýn dan hâ lâ söz e den yok. Bil me di ði miz þey ler var þüp he siz. Ma lum, bu bil me di ði miz þey ler me se le si, 28 Þu bat ýn de rin bir bil me ce si... De mi rel, bil me di ði miz a lan da ça lý þa rak dar be yi ön le miþ, E ce vit, Mec lis kür sü sün de Bu ra sý dev le te mey dan o ku na cak yer de ðil dir di ye rek ay ný i þi yap mýþ me ðer. Ya ni Mec lis e ba þör tü lü bir mil let ve ki li ni sok ma ya rak, dar be ci le rin öf ke si ni din dir miþ. Muh te me len, DSP Mec lis gru bu da a yak la nýp dý þa rý dý þa rý tem po su tu tar ken E ce vit in dar be dur dur ma mis yo nu na e fekt o luþ tur muþ bu lun mak tay dý lar. DSP nin ka dýn mil let ve kil le ri, þa yet is te se ne or du nun mü da ha le si, ne de dev le tin po li ti ka sý ö nü ne ge çe bi lir. Ger çek þu ki; Kürt le rin bü yük bir kýs mý Ba ðým sýz Kür dis tan fik ri ne ka týl mý yor. Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re % 90 ý Türk ler le bir a ra da ya þa mak is ti yor. Cum hu ri yet in ilk ku rul du ðu yýl lar da da tab lo ay nýy dý ve A ta türk de bu nu gör dü ðü i çin po li ti ka la rý ný o na gö re be lir le di. Kürt ler ba ðým sýz lýk is te sey di e mi nim da ha baþ ka yol iz ler di. A ma on lar da U lus Dev le tin da ha sað lýk lý o la ca ðý na i nan dý lar. A ta türk de bu nun i çin a si mi las yon yap tý! Sü re ký sa ol du ðun dan ve söz ko nu su if þa at prog ra mýn son la rý na doð ru gel di ðin den sor ma yý is te di ðim, sor gu lan ma sý ný is te di ðim bir yý ðýn so ru öy le ce kal dý or ta da. E ðer de vam e de bil sey dik hem Ma zý cý ya, hem de Mü ter cim ler e; Bi ze a si mi las yo nun bir in san lýk su çu ol du ðu öð re til di. Bu tes pi ti ni ze gö re A ta türk bir in san lýk su çu iþ le miþ ol mu yor mu? so ru su nu yö nel te cek tim. Çok me rak e di yo rum. A ca ba o so ru ma ce vap la rý ne o la cak tý? Ne di ye cek ler di? Se vi lay Yük se lir Sa bah, Onlarýn 28 Þubat ý bitmedi ye min e dil sey miþ, Mer ve Ha ným ýn ba þör tü sü nü par ça la ya cak lar mýþ... Mec lis te bir linç o la yý ya ni. Hep si, hep si dar be yi ön le mek i çin miþ. Er ba kan Ho ca mýz da, kan göv de yi gö tür me sin di ye, so rum lu bir ta výr ta kýn mýþ. Her kes ü ze ri ne dü þe ni yap mýþ ve biz ge le ge le 28 Þu bat a gel mi þiz. Ve öy le bir 28 Þu bat ya þa mý þýz ki, 10 yýl dýr, o nun la tam zýt ku tup ta ki bir si ya si kad ro ik ti dar da ve ba þör tü sü so ru nu hâ lâ çö zü le me miþ. SEN NEYMÝÞSÝN EY BAÞÖRTÜSÜ? Ne re dey se A ya sof ya nýn ka de riy le eþ bir ka der ya þý yor ba þör tü sü bu du rum da. Ne re dey se Lo zan ýn giz li mad de le ri gi bi bir þey. Ah þu bil me di ði miz þey ler... Tam da on lar mý a ca ba, bi zim de mok ra si mi zin de mok ra si o la ma yý þý nýn al týn da ki uk de? Acaba Sayýn Gül ve Erdoðan neyi biliyorlar ki, baþörtüsü konusunda 28 Þubat devamlýlýðý ný aþmak gibi bir iþe giriþemiyorlar? Yüz de 95 oy al sa nýz bi le bir þey ya pa mý yor ol ma nýn ar ka sýn da ki ger çek se bep ne o la ki? A ca ba Ab dul lah Gül, Tay yip Er do ðan, dev le tin en te pe si ne var dýk la rýn da, ba þör tü sü ko nu sun da ya da di ye lim A ya sof ya, di ye lim Kýr mý zý Ki tap ko nu sun da ne ye þa hit ol du lar? Bi li riz, Ce mil Çi çek ö te den be ri dev le tin nab zý ko nu sun da üs tat týr. Pe ki a ca ba Sa yýn Gül ve Er do ðan ne yi bi li yor lar ki, ba þör tü sü ko nu sun da 28 Þu bat de vam lý lý ðý ný aþ mak gi bi bir i þe gi ri þe mi yor lar? On lar He nüz vak ti gel me di de dik le rin de ben, on la rýn ya þa dý ðý þart la ra ge rek li has sa si ye ti gös ter me miþ ol ma mak i çin Ha yýr vak ti gel di de me ye ce sa ret e de mi yo rum. A ma doð ru su, on la rý bir tür tut sak du ru ma dü þü ren þart la rý da bil mek ve on la ra güç ver mek is ti yo rum. Ah met Taþ ge ti ren Bu gün, s.bu id nur si.de Kuþku medeniyetinin bedbaht çocuklarý Ren Neh ri nin sa hil le ri ne sin cap la rýn ek ti ði ce viz a ðaç la rý nýn al týn dan top la dý ðým ce viz le ri e vi min ö nün de oy na yan ço cuk la ra da ðýt mak is te miþ tim. Sa rý þýn üç kýz ço cu ðu al dý, a ma i ki si kü çü cük baþ la rý ný sa ða so la sal la dý. Se be bi ni so run ca; an ne le ri nin kim se den bir þey al ma ma la rý ný tem bih et ti ði ni söy le di ler... Ni ha yet ce viz di... Kom þu ço cuk la rýy dý lar... Fa kat her ke se ve her þe ye kuþ ku i le yak laþ ma sý ný tav si ye et miþ ti an ne le ri. Ay ný hal o tur du ðu muz a part man da da ge çer liy di. Yir mi kü sur se ne lik kom þu lar bir bir le rin den çok ol ma sa da- i yi lik gör dük le ri hal de, di ya log lar ço ðu tem kin li, me sa fe li ve kuþ ku lu dur Av ru pa'da... Bil has sa ku zey de... Ke sin doð ru la rý ve de ðiþ mez ger çek le ri ol ma yan bir me de ni yet te sep tiz min (þüp he ci lik) bir fel se fî a kým o la rak or ta ya çýk ma sý ta bi at la rý nýn ge re ði sa yýl ma lýy dý. Hat ta En dü lüs'ün doð ru la rýn dan al dýk la rý il mî te mel le rin ü ze ri ne þüp he har cýy la me de ni yet le ri ni in þa e den le rin bu gün i çi ne düþ tük le ri kuþ ku ka o su her þe yi ve her ke si de rin den de ri ne tah rip e di yor. Me de ni ye tin her gün bir ye ni si ni i lâ ve et ti ði tek no lo jik ge liþ me ler Av ru pa'nýn bed baht ço cuk la rý ný mut lu e de mi yor. Ya ni kuþ ku i le ha ki kî sev gi bir bi ri ne zýt o lun ca, bi ri si nin var lý ðý ö te ki nin kay bol ma sý ný ne ti ce ve ri yor. Vah ye i nan ma yan Av ru pa me de ni ye ti nin kuþ ku has ta lý ðý na dü þü þü nü nor mal kar þý lý yo ruz. Bu ra da teh li ke li o lan hu sus bu has ta lý ðýn ay ný me de ni ye tin bir ký sým sal dýr gan din siz ço cuk la rýn ca di ðer coð raf ya la ra yük se len de ðer o la rak pro pa gan da e dil me si dir. Ý lim yu va la rý o la rak bi li nen ü ni ver si te ler de kuþ ku nun her sa ha da bes me le gi bi te lâk kî e dil me si, bi li mi de kuþ ku ba tak lý ðý na sü rü yor. Kuþ ku nun doð ru ye ri ne ya lan i le kom þu ol ma ya ra zý ol du ðu bir za man da, ya la ný doð ru lu ðun at mos fe rin de i fa de e ði ti mi nin ve ril di ði ni ço ðu muz gö rü yor ve ya i þi ti yo ruz. Si ya set te, ti ca ret te, dip lo ma si ve me mu ri yet te kuþ ku nun tel ki niy le ra hat ça ya lan söy le yen mil yon la rý kon trol et mek i çin yi ne mil yon lar ca va zi fe li ye do ða cak ih ti ya cý dü þün dü ðü müz de, hal-i pür me la li mi zi da ha i yi gö rü yo ruz. Doð ru su kuþ ku ku þa ðý mý zýn in sa ný ný bed baht e di yor ve te da vi e dil mez se ge le cek te ki le rin de du ru mu teh li ke de Ha yat yü kü mü zü öy le a ðýr laþ tý rý yor ki, beþ ku ru þa kar þý la ya bi le ce ði miz bir te mel ih ti ya cý mý zý an cak beþ li ra ya sa týn a la bi li yo ruz. Gün de beþ sa at ça lý þa rak el de e de bi le ce ði miz na fa ka i çin ba zen on beþ sa at ça lýþ ma ya mec bur ka lý yo ruz. Þu söy le dik le ri mi zi mü þah has laþ tý ra rak dü þün dü ðü nüz de, bi rer id di a ol ma dý ðý ný, her gün so lu ya rak ya þa dý ðý mýz ha ki kat ler den bah set ti ði mi zi göz le ri niz le gö re cek si niz. Kuþ ku nun kay na ðý nýn Al lah'ý in kâr ol du ðu nu söy le di ði miz de, ag re sif a te izm i le öy le ve ya böy le mü na se bet i çin de o lan lar bel ki de du dak bü ke cek ler dir. Ya ra tý cý sý nýn var lý ðýn dan þüp he e den ler, O' nun dün ya yý mü kem mel bir se ya hat ge mi si o la rak in þa et ti ði ne, bü tün ih ti yaç la rý mý zý mev sim le re gö re ü ze rin de ser gi le di ði ne, o ra da an cak i man la mut lu o lu na bi le ce ði ne ve ni ha yet o ge mi nin bir gün e be dü la bad sa hil le ri ne u la þa rak yol cu la rý ný in di re ce ði ne de i nan ma ya cak lar dýr. Ya ni öl dük ten son ra, bu dün ya da yap týk la rýn dan sor gu lan mak ü ze re tek rar di ril ti le cek le ri ni de ka bul len me ye cek ler dir. Dik kat et ti ði miz de i man i le em ni yet et me nin bir kök ten tü re di ði ni gö rü rüz. Çok il ginç tir ki, Al lah'ýn gü zel i sim le rin den bir ta ne si de El-E min'dir. Â ciz, fa kir, ku sur lu, ek sik, kor kak ve muh taç o lan in sa nýn sý ðý na ca ðý ye gâ ne sý ðý nak de ðil mi El-E min Ýb ra hi mî din le re sýr tý ný dön müþ Av ru pa me de ni ye ti kuþ ku yu bir de ðer o la rak ka bul et se de Kur'ân me de ni ye ti nin de kuþ ku yu kul lan dý ðý ný gö rü yo ruz. Fen nî ha ki kat le re u laþ ma da ba zen bir me tot tur þüp he ci lik. Fa kat bu ra da a kýl ve man tý ðý do yu ra cak, tes kin e de cek ve em ni ye te bü rü ye cek o ka dar doð ru lar var ki Kuþ ku bel li bir sü reç i çin kul la ný lýr. Bu a ra da Ýs lâm Pey gam be ri nin (asm) he nüz yir mi le rin de i ken Mu ham me dü'l E min" lâ ka býy la a nýl ma sý, þüp he ci li ðin fýt rî ol ma dý ðý ný gös ter mez mi? Kýrk ya þýn dan son ra in san la rý em ni yet ve se lâ me te ça ðý rýr. O nun bu lun du ðu bel de, o tur du ðu þe hir, yö nel di ði kýb le ve hük met ti ði coð raf ya lar, dün ya nýn en em ni yet li me kân la rý dýr. O nun bay ra ðý ný yüz se ne gi bi ký sa cýk bir za man da Ganj Ir ma ðýn dan At las sa hil le ri ne u laþ tý ran en ö nem li fak tö rün in san lý ða sun du ðu ba rýþ ve em ni yet ol du ðun dan hiç kim se nin þüp he si o la maz. Ri sa le tin den ön ce kuv vet li nin za yý fý bo ðaz la dý ðý A rap ya rý ma da sýn da o nun sað la dý ðý em ni yet le bir lik te in san lar tek baþ la rý na Þam-ý Þe rif'ten Ye men sa hil le ri ne se ya hat e de cek du ru ma gel miþ ler dir. Fas, Ma ra keþ ve Kur tu ba'dan Þark'a, Or ta As ya ve Hind'e em ni yet ve ba rýþ i çin de se ya hat e den Av ru pa lý gez gin le rin e ser le ri, tek baþ la rý na kuþ ku me de ni ye ti nin ço cuk la rý na bir u fuk o la bi lir Kuþ ku nun e sas a lýn dý ðý din siz Av ru pa me de ni ye ti nin mey ve le ri de yu ka rý da ki id di a mý zý tas dik e di yor. En dü lüs'ten bu ya na Kurân'dan al dý ðý fen ler le te rak kî yo lu na gi ren Av ru pa'nýn geç mi þi ne bak tý ðý mýz da her þey den ön ce sa vaþ, göz ya þý, sö mür ge ve yað ma gö ze çar pý yor. Kuþ ku i le i man sýz lý ða yu var la nýn ca bu me de ni yet hem Av ru pa'nýn, hem Rus ya'nýn ve hem de Ýn gi li zin bin se ne lik ser ma ye, ta rih ve in sa ni ye ti ni tar u mar e di yor. Troç ki i le Le nin kuþ ku nun is ya na dö nüþ tü ðü mey ve ler ol du ðu gi bi, o gün kü din siz li ðin to hum la rý, gü nü müz Av ru pa'sý nýn ze mi ni ni ay rýk ot la rý gi bi iþ gal e din ce, in sa nî de ðer le rin ye tiþ me si i yi ce zor laþ tý. Ýn sa ni ye tin za yýf la dý ðý coð raf ya lar da ba rý þýn ye ri ni a nar þi ve te rör a lý yor ar týk. Din siz fel se fe nin te si riy le zak kum la þan kuþ ku nun ço cuk la rý, dün ya yý Ýs lâm ve Kur'ân'a kar þý þüp he ye ça ðý rý yor ve bü rün dük le ri psi ko lo ji yi Müs lü man la ra da mal et me ye ça lý þý yor lar. Doð ru su kuþ ku me de ni ye ti gü nü müz de bel li bir coð raf ya yý tem sil e di yor ar týk. Dün ya kü çül dük çe kuþ ku lar ya yý lý yor, in san la rýn a ra sýn da ki em ni yet bað la rý çü rük ip ler ce dö kü lün ce de kor ku ya yý lý yor et ra fa So kak ta oy na yan ço cuk tan Wi ki le aks sý zýn tý la rý na ka dar Her ke si ve her þe yi tah rip e di yor kuþ ku ve þüp he ler. A ma i lâ ni ha ye kuþ ku ve þüp hey le ya þa nýr mý? Not: Di ðer ya zý la rý mýz da ol du ðu gi bi, bu ra da ki kas tý mýz se - fih, din kar þý tý ve sa vaþ ta raf ta rý Ý kin ci Av ru pa dýr. Me sih in Av ru pa sý ay rý ca de ðer len di ril me li

12 RÖ POR TAJ EKÝM 2012 PAZARTESÝ Y MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE YAZAR OSMAN ÖNDEÞ "1057 SAYILI KANUN BU ULUSUN KENDÝ HAYSÝYETÝNE, ONURUNA, MAZÝSÝNE HAKARET EDÝYOR. 'MAZÝNÝ SÝL KALDIR' DÝYOR.. DÜNYANIN BAÞKA HÝÇBÝR DEVLETÝNDE BÖYLE BÝR REZALET GÖRÜLMEMÝÞTÝR. BU KANUN HALEN GEÇERLÝ; BU KANUNA GÖRE, OSMANLI ÝMPARATORLUÐU DEVRÝNDE ÝNÞA EDÝLMÝÞ NE KADAR MÝLLÎ VE RESMÎ BÝNA VARSA, BU BÝNALARDAKÝ TUÐRALARI, KÝTABELERÝ VE OSMANLI DEVLET ARMALARINI KAZIYABÝLÝR, ÖRTEBÝLÝR, SÖKEBÝLÝR VEYA YOK EDEBÝLÝRSÝNÝZ." hhke Tür ki ye de gün lük po li ti ka lar tar týþ ma la rýn ba þý ný çe ker ken gün lük ha ya tý mý za, kül tü rü mü ze da ir ko nu lar hep ge ri ler den mü za ke re e di li yor. Biz de bu haf ta ta ri hî a raþ týr ma la rýy la ö nem li e ser le re im za a tan Os man Ön deþ le bir kaç ay ön ce Ti maþ Ya yýn la rý ndan çý kan Vu run Os man lý ya ki ta bý ný ko nuþ tuk. Ön deþ ta ri hî bir ci na ye ti ki ta býn da göz ler ö nü ne se rer ken, bu na se bep o lan 1057 Sa - yý lý ka nu nunun hâ lâ yü rür lük te ol du ðu nu söy lü - yor. Os man Ön deþ in di ðer o ku na sý ve res mî ta ri - he dar be vu ran e se ri de Vah det tin in Sýr da þý Av - ni Pa þa An la tý yor ki ta bý Vu run Os man lý ya baþ lýk lý bir e ser le, Os man lý Dev rin den me de ni yet iz le ri nin yok e dil me si ni em re den 1057 Sa yý lý ka nu nu göz ler ö nü ne ser di niz. Bu gü ne ka dar iz le nim le ri niz ne ol du? Ön ce bu ka nun ne ye mü sa a de e di yor ve ya ne yi em re di yor bu na ba ka lým; 1057 Sa yý lý Ka nun bu u lu sun ken di hay si ye ti ne, o nu ru na, ma zi si ne ha ka ret e di yor. Ma zi ni sil kal dýr di yor... Dün ya nýn baþ ka hiç bir dev le tin de böy le bir re za let gö rül me miþ tir. Bu ka nun ha len ge çer li. Bu ka nu na gö re, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu dev rin de in þa e dil miþ ne ka dar mil lî ve res mî bi na var sa, bu bi na lar da ki tuð ra la rý, ki ta be le ri ve Os man lý Dev let ar ma la rý ný ka zý ya bi lir, ör te bi lir, sö ke bi lir ve ya yok e de bi lir si niz. Ta ri hi tah rip et mek suç de ðil mi? 1057 Sa yý lý Ka nun el an me ri dir.. Bu ka nunu kal dý rýn, ör tün, yok e din di yor... Bu ka nun hay si ye ti mi ze, mil let ve dev let o lu þu mu za ha ka ret e di yor. Se ne ler dir bir kaç ma ka le dý þýn da baþ ka bir te þeb büs te bu lu nul ma mýþ ve ya ya yýn la nan ma ka le ler ne de niy le dev let yet ki li le ri Þu ka nu nu in ce le ye lim fi lan da de me miþ ler an la þý lan. Ba ký yo rum; tah rip e dil miþ e ser le ri o na ra lým, sö kül müþ o lan ki ta be le ri yer le ri ne ko ya lým, ký rýl mýþ, yer ler de sü rü nen ki ta be le ri, tuð ra la rý sü rün dük le ri yer ler den o nur la rý ne re de i se o ra ya i a de e de lim di yen yok! Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun son i ki yüz yý lý na bak tý ðý mýz da baþ ta Ýn gil te re, Fran sa, Ý tal ya nýn, on la rýn peþ le ri ne ta kýl mýþ bir Yu na nis tan ve ar dýn dan Rus ya ol mak ü ze re, bu kos ko ca im pa ra tor lu ðu yýk mak i çin çe þit li de si se ler çe vir dik le ri ni gö rü yo ruz. Bu ra dan ba ka rak, 1057 sa yý lý ka nun la em per ya list dev let le rin e mel le ri ne kat ký da bu lun du ðu nu söy le ye bi lir mi si niz? Ý ki a sýr a man sýz bir hýrs la it ti fak i çin de ol muþ tur. Bir rö por taj sý ra sýn da de ðin miþ tim; ge rek Ýs tan bul da kýrk yýl dan faz la ya þa mýþ o lan Ýn gi liz hu kuk çu Sir Ed win Pe ars ve ge rek se ABD Bü yü kel çi si Henry Mor gent ha u yýl la rý a ra sýn da ki a ný la rýn da Av ru pa lý la rýn Türk ler i çin ta ma miy le Bar bar lar de di ði ni i fa de e di yor ve bu nu ken di le ri de kul la ný yor. Mor gent ha u, a çýk ca Os man lý hu dut la rý i çin de ki Hý ris ti yan un sur la rý e ðit mek a dý na Mis si on de dik le ri Mis yo ner o kul la rý a çýl dý ðý ný, (ya ni, Ý tal yan, Ýn gi liz, Fran sýz, A me ri kan) bu o kul la ra Müs lü man ço cuk la rý a lýn ma dý ðý ný, ter ci hen Hý ris ti yan o lan her u lus tan ve Er me ni, Rum, Bul gar ço cuk la rý nýn a lýn dý ðý ný ya zý yor. Ben Mis si on de ni len o kul la rý da in ce le mi þim dir. A sýl E fen di ler baþ lýk lý e se rim de bu ko nu da bel ge le re da ya lý ge niþ bö lüm ler ye ra lýr. Ya kýn yýl lar da bir çok ül ke de Türk çe e ði tim ve ren o kul lar a çýl dý di ye bir sü rü lâf et ti ler. Ý yi de bi zim top rak la rý mýz da Hý ris ti yan lý ðý yay mak a ma cýy la baþ ka la rý o kul lar kur du, o za man ne re dey di niz! Ak lý ba þýn da o lan her Türk, e mi nim Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nu bi tir mek i çin na sýl a man sýz ve sin si sal dý rý la rýn a sýr lar ca sür dü ðü nü ve bu sal dýr gan lý ðýn ö zel lik le 20. yüz yýl da az gýn laþ tý ðý ný gör mek te dir ler. De ðil ki, bir ta raf tan da Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nu par ça la mak is te yen ler ka dar ka pi tü las yon lar bi zi i çin i çin ke mi re rek bat ma mý za se bep ol muþ tur. Os man lý Ým pa ra tor lu ðu bi zim u lus ca ma zi miz dir, ne se bi mi zin bel ge si dir, o nu ru - Bu hafta tarihî araþtýrmalarýyla önemli eserlere imza atan Osman Öndeþ le birkaç ay önce Timaþ Yayýnlarý ndan çýkan Vurun Osmanlýya kitabýný konuþtuk. dur. Biz an cak yüz yýl ön ce dün ya ya ge len bir u lus de ði liz. Þan lý, o nur lu ma zi miz bun ca a sýr la rýn be ri si ne git mek te dir. Ýn kâ ra kal ký þan lar var sa, ne sep le ri ni in kâr e di yor lar de mek tir ki, ne an la ma gel di ði ni ken di le ri bil sin ler de rim. Vu run Os man lý ya baþ lýk lý e se ri, id rak, vic dan ve ma zi bi lin cin de o lan her ke sin o ku ma sý ný, ö ner me si ni ve ib ret al ma sý ný di le rim. Bu ka nun tek li fi ni tek ba þý na ve hem de dev le tin en zor gün le rin de dur ma dan gün de me ge ti ren dö ne min me bus la rýn dan Ek rem Ri ze nin Tür ki ye Cum hu ri ye ti da hi lin de bu lu nan bi lu mum me ba ni-i res mi ye ve mil li ye ü ze rin de ki tuð ra ve med hi ye le rin kal dý rýl ma sý þek lin de ka bul gö ren ka nun tek li fi nin a sýl a ma cý ney di? Vu run Os man lý ya baþ lýk lý e se rim de Ek rem Ri ze nin BMM Za být la rýn da ki i fa de le rin den ay nen nak let ti ðim ü ze re Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nu a þa ðý la ya rak in kâ ra kal ký þý yor du ki, o nun söz le ri mec lis te çýk tý ðý kür sü de din le ni yor ve i ti raz e dil me di ði gi bi, o nay la ný yor du. Ek rem Ri ze nin söy le dik le ri ni ay nen, tek ke li me bi le de ðiþ tir me den, Mec lis Za být la rýn dan a la rak nak let tim. A kýl sað lý ðý ye rin de o lan her kim se, böy le bir tek lif kar þý sýn da u tanç tan ye rin di bi ne gir me li dir. Vu run Os man lý ya baþ lýk lý e se ri mi bi ri le ri çý kar da ya ban cý di le çe vi rir se, a ta la rý na a it mil lî ve res mî bi na lar da ki mer mer ki ta be le ri, tuð ra la rý ký ran, par ça la yan, dev let ar ma sý ný sö küp yer le re a tan, par ça la yan bir u lus o la rak her hal de bi ze al kýþ tut ma ya cak lar dýr! Bu deh þet ve ri ci u tanç týr den be ri hâ lâ yü rür lük te o lan bu ka nun siz ce kim se nin dik ka ti ni çek me di mi? A kýl, gör gü, þu ur sa hi bi muh te lif ya zar lar geç ti ði miz yýl lar da bu ko nu da ma ka le ler yaz mýþ lar. Bun la rýn sa yý la rý her hal de be þi geç mez! Yük sek Li sans Tez le ri nde i se çok sý ra dan ge çiþ ti ri le rek; 1057 Sa yý lý Ya sa ne de niy le.. gi bi dipnot la rýy la ya pý lan tah ri bat la ra ge rek çe ler ko nul muþ. Bu so ru ya; bu mem le ke tin e fen di le ri o lan en a zýn dan mü nev ver le ri ne, sa nat çý la rý na, ya zar çi zer le ri ne, dev let a dam la rý ce vap ver sin ler.. Tuð ra lar, ki ta be ler ve dev let ar ma la rý Os man lý nýn mer mer ü ze rin de ki iz le ri dir, ta ri hi dir, sa na tý dýr, e de bi ya tý dýr ve hat sa na tý dýr. Za ten sa de ce tuð ra lar pa di þah la rý im za la rý dýr. Bun la rý mer mer ü ze ri ne iþ le mek i çin hat tat lar ve hak kak lar ça lýþ mýþ týr. Ki ta be ler o e se rin taþ ü ze ri ne hak ke dil miþ ta ri hi dir. Bu ra da dev rin ün lü bir þa i ri nin na zým la an lat tý ðý ta rih hi kâ ye si, son ra bir hat ta týn ço ðun - OS MAN ÖN DEÞ KÝM DÝR? 1931 yý lýn da ba ba ta ra fýn dan de de si Üs küp lü ve Se lâ nik den mu ha cir Ko la - ða sý Os man San cak dar E fen di ve Hâ fý - ze Fah ri ye Ha ným ýn Ýs tan bul, Üs kü dar Ým ra hor da ki e vin de doð du. An ka ra- SBF den ay rý la rak De niz Harp O ku lu na gir di. Bu o kul dan de de ve ba ba mes le ði o lan bah ri ye za bi ti o la rak bi rin ci lik le me zun ol du. Mes lek yýl la rýn da bir yý la ya kýn ABD Mary land, Ýn gil te re de So - uth Shi elds, New cast le, Glas gow, yýl la rýn da Mal ta A da sý nda ya - þa dý de ge mi ko mu ta ný i ken is te - ðe tâ bi o la rak is ti fa en e mek li ol du. Öð ren ci lik yýl la rýn dan be ri ya zar lýk ya - ný hep a ðýr bas tý ðýn dan Son Sa at, Mil li - yet, Hür ri yet, Gü nay dýn, Dün ya, Re fe - rans, Ha yat Ta rih Der gi si, Ha yat Mec - mu a sý ve Bel ge ler le Türk Ta ri hi, At las Ta rih gi bi ya yýn lar baþ ta o mak ü ze re muh te lif ga ze te ler de ve der gi ler de yüz ler ce ma ka le si, a raþ týr ma la rý ve Gü - nay dýn ga ze te sin de Ce mal Dün dar ýn res met ti ði çiz gi ro man la rý ya yýn lan dý. luk lu ce lî sü lüs stil de ki ya zý la rý ve ni ha yet bir an lam da muh te þem bir hey kel tý raþ di ye ce ði miz taþ us ta la rý nýn þa ha ser le ri ya þa mak ta dýr. Bu ka nun la bin ler ce e ser, a ký lal ma ya cak sal dý rý la ra ma ruz bý ra kýl dý lar! Vu run Os man lý ya baþ lýk lý e se ri niz de an lat tý ðý nýz ü ze re; 1057 Sa yý lý ka nu nun so rum lu su o lan Ek rem Ri ze bir dö nem me bus ol muþ. Ken di si ni me bus yap tý ran da Mus ta fa Ke mal. Hal bu ki ki ta býn da hem Ýs met Ý nö nü ye ve hem de do lay lý o la rak Mus ta fa Ke mal e kar þý çý kan i fa de le ri var. Bu þa hýs Os man lý Ým pa ra tor lu ðu i le ma zi mi zi a þa ðý lar ken, ö te ta raf tan ken di ne bir ta kým pay lar çý kar tý yor. Çok þa þýr tý cý ve dal ga lan ma lar i çin de o lu þu 1057 Sa yý lý ka nu nu na sýl ka bul et tir di gi bi, bir hay re te sebep o lu yor... Se ne ler ön ce sin de ve fat et miþ git miþ. Be nim gö rü þüm þu dur; yi ne de dav ra nýþ la rý ken di yaz dý ðý ma ka le ler de ve ki ta býn da mev cut. Ki ta býn da say fa lar do lu su ken di ni an la tý yor. Ben a dý ný koy mak is te mem.. Ý þin bir a cý ta ra fý da bu ra da dýr. Sus kun ka lan ve o ko ca man kö þe ya zar la rý; Ek rem Ri ze nin son yýl lar da yaz dý ðý ki ta bý ný a la rak o ku sa lar, son ra da dün ya ta ri hin de ken di ö zü nü ka zý yan bir baþ ka u lus ol muþ mu dur di ye a raþ týr sa lar.. Hat ta hiç bir ya zý yaz ma dan bu söy le dik le ri mi ya pa bil se ler Et raf ta de rin bir sus kun luk sü rüp gi di yor.. Ek rem Ri ze çok son ra la rý 1945 te MTTB i le ir ti bat ku ru yor. Þef re ji mi nin u nu tul muþ ol du ðu nu an la tý yor. Ken di ki ta býn da Ri ze DP ör gü tü nün çe kir de ði ni kur du ðu nu ya zý yor. Ha ya týn da müt hiþ dal ga lan ma lar var! Vu run Os man lý ya baþ lýk lý e se rim neþ re dil dik ten son ra ar týk ben bu þa hýs i le il gi li de ði lim. Ki ta býn o kun ma sý ný bek li yo rum. E ðer ül ke miz de en çok aþk ki tap la rý sa tý lý yor sa ve biz Os man lý me de ni ye ti nin mer mer ler den ka zý yan sal dý rý la rý o ku mu yor sak, o za man ba þý mý zý i ki e li mi zin a ra sý na a lýp ka ra ka ra dü þü ne lim. Za ten bu ka dar yýl son ra sýn da, me se le bu þa hýs de ðil dir di yo rum. Kal kýn, u ya nýn, bu dev let ve me de ni yet a yý bý ný dü zel tin de me ye ge ti ri yo rum. Ta rih te bir çok im pa ra tor luk son ra er di, ye ri ne ye ni yö ne tim ler ku rul du. Pe ki biz de hâ lâ yü rür lük te o lan bu 1057 sa yý lý ka nu nun ben ze ri ne rast la nýl dý mý? Ken di har sý ný im ha ya kal kan hiç bir dev let ol ma mýþ týr. Bu ba kým dan 1057 Sa yý lý Ka nun, a it ol du ðu dev let ve mil let i çin ka ra bir le ke dir. Ü ze rin den bu ka dar yýl geç miþ ol ma sý na rað men hâ lâ da pek ö nem sen di ði ka ný sýn da de ði lim! O nun i çin dir ki, Ma ka le ler an la þý lan yet mi yor de yip bu bü yük a raþ týr ma yý ki tap ha li ne ge tir dim. Lût fe dip o ku yu ver sin ler.. Ki tap ya yýn la na lý bir a yý geç ti. A ca ba o kun ma þan sý ný art týr mak i çin a dý ný Çýl gýn Os man lý lar fi lan mý yap say dýk.. BMM de söy le di ði söz le re ba ký nýz. Os man lý nýn Türk lü ðü yok et ti ði ni i fa de e di yor. Bu nun a sýl suç lu la rý o la rak pa di þah la rý gö rü yor.. Fa tih ten baþ la ya rak de vam e den a þa ðý la ma la rý BMM Za být Ce ri de le rin de ken di i fa de le riy le mev cut. Fa kat ar týk, a ra dan bun ca yýl geç tik ten son ra, me se le böy le bir þa hýs ol ma ma lý dýr. Me se le, gü nü müz de da hi tah rip e dil miþ a ta ya di gâ rý e ser le re al dý rýþ e dil me me si dir, o na rý ma gi dil me me si dir, böy le bir sal dý rý nýn man týk ha ta sý nýn genç ku þak la ra an la týl ma ma sý dýr. Tuð ra ve ki ta be le rin ka zýn dý ðý, sö kül dü ðü bu e ser le ri miz i çin ne ya pýl ma lý dýr? Bir ta raf tan bir mil let ve ki li ve ya doð ru dan Tu rizm ve Kül tür Ba ka ný BMM ne ö ner ge ve re rek bu ka nu nun kal dý rýl ma sý ný is te me li dir. Bu ka nu nun hâ lâ mer i o lu þu bir dev let ve me de ni yet a yý bý dýr. Ay ný sü reç ler de ha sar gör müþ, tah rip e dil miþ ve ya kal dý rý lýp bir yer le re a týl mýþ tuð ra ve ki ta be ler yer le ri ne i a de e dil me li dir. Bu ha re ke tin Cum hu ri ye ti miz le hiç bir il gi si yok. Dev rin de böy le bir fe ci ha ta yap mýþ lar. Ne ya pa lým.. Yap mýþ lar.. Biz ler, ta ri hi miz, kül tü rü müz a dý na bu fe ci ha ta yý dü zel te ce ðiz. Hep si ne ü zül me li yiz, u tan ma lý yýz! Yok e dil me ye cü ret e dil miþ Os man lý me de ni ye ti ne a it e ser le rin Dev let Ar ma la rý, tuð ra la rý ve ki ta be le ri e ðer yer ler de sü rü nü yor lar sa, yer le ri ne koy ma lý, ký rýl mýþ sa o nar ma lý ve o nur la, say gýy la da ha da sü r'at le, a sýl ol duk la rý yer le ri ne i a de et me li yiz. Bu ka nu na mu ha tap ol muþ ta ri hî me kân lar dan ör nek ve re bi lir mi si niz? Bu gö rev kim le re dü þer; Os man lý dev rin den kal mýþ bir çok o ku lun ki ta be le ri ve ya tuð ra la rý ka zýn mýþ ve ya ör tül müþ du rum da. Mil lî E ði tim Ba ka ný ken di ba kan lý ðý i çin ha re ke te ge çe bi lir. Ö zel lik le Sul tan Ab dü la ziz dev ri sal ta na týn da in þa e dil miþ bir çok As ke rî Rüþ di ye var. Bu o kul lar gü nü müz de çok baþ ka a maç lar la kul la ný lý yor. Bun lar da da ay ný re za let mev cut. Yi ne ka ra kol lar var; bir bi ri ne te zat o la cak i ki ör nek ve re yim; Sa rý yer de Os man lý dev ri ka ra kol la rýn en gü zel mi ma rî ör ne ði o lan bir ka ra kol var. Bu ka ra kol ha len ve se ne ler dir bah ri ye ye a it bir ga zi no o la rak kul la nýl mak ta ve i ki kar þý yan du va rýn da Os man lý Dev let ar ma la rý ay nen ko run mak la kal ma mýþ, mü kem mel þe kil de ko run muþ. Al týn yal dýz lar i çin de pa rýl dý yor lar Sa yý lý ka nu na gö re bu ra sý nýn der hal ka pa týl ma sý ge rek! Ýs tan bul Ü ni ver si te si nin gi riþ te ki ki ta be mer me ri nin ü ze rin de ye ra lan pa di þah tuð ra sý o lan mer mer ma dal yon ka pa týl mýþ ve ü ze ri ne T. C. harf le ri ça kýl mýþ. Ü ni ver si te nin e ði ti me de vam et me si 1057 Sa yý lý ka nu na gö re þa i be li dir. E ðer bu ka nu nu kal dýr ma dan o na rým ya par lar sa, suç iþ le miþ o lur lar. Ben ce her sal dý rý deh þet ve ri ci bir ki ni ve ce ha le ti i fa de et mek te dir; Þiþ ha ne den Un ka pa ný Köp rü sü ne i nen yo ku þun sa ðýn da Ha liç Ter sa ne si nin ka pý la rýn dan bi ri var. Ki ta be yi de, tuð ra yý da düm düz et miþ ler. Pe kâ lâ bu ter sa ne Fa tih Sul tan Meh med in in þa et tir di ði ilk Ha liç Ter sa ne si nin de va mý. Taþ ký zak Ter sa ne si nin ki ta be si De niz Mü ze si nde bu lu nu yor; o a sýr lar dan bu ya na ge len ki ta be yi ol du ðu gi bi tuð ra sýy la bir lik te ka zý mýþ lar ve ü ze ri ne ye ni harf ler le, bir de Ýlk ku ru luþ ta ri hi 1455 di ye baþ la ya rak ma ri fet le ri ni pis lik dö ker gi bi yaz mýþ lar. Ön ce ki rö por taj lar dan bi rin de de ör nek o la rak ver dim: Bu ve ya di ðer le ri ni il gi li o lan a mir me mur hiç mi kim se gör mü yor? Fýn dýk lý da Zev ki Ka dýn Sýb yan O ku lu nun tuð ra ki ta be si nin ka zýn mýþ ol du ðu nu, yýl lar dýr ö nün den ge çen bun ca bi lim a da mý, sa nat, mi mar lýk öð ren ci si gör mü yor mu? Da rü la ce ze nin ki ta be si ni bi le ka zý mýþ lar.. Yok mu in saf sa hi bi.. Han gi si ni sa ya yým.. De mek tir ki her ba kan lýk ken di yet ki a la nýn da ki e ser ler ko nu sun da ha re ke te ge çe bi lir. Fa kat a sýl ha re ket nok ta sý bu ka nu nun kal dý rýl ma sý dýr. Son ra sý za ten pe þin den ge le cek tir! Ben Vu run Os man lý ya ki ta bým i le bu re za le ti ilk kez bel ge le riy le ki tap ha lin de ha zýr la dým ve Ti maþ Ya yý ne vi neþ ret ti. O ku ya cak id rak ve i zan sa hi bi kim ler dir sa býr la sey re di yo rum.

13 Y OTOMOBÝL 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Hyun dai i30 Cross Wa gon da 5 yýl dýz lý HYUNDAI ak tif ve pa sif gü ven - lik a çý sýn dan da ö nem li ba þa rý lar el de et me ye de vam e di yor. Hyun da i, i30 a i le si nin ye ni ü ye - le rin den Cross Wa gon da da ay - rý ca lýk lar sun uyor. Av ru pa da sa - tý lan en po pü ler a raç la rýn ba zý gü ven lik per for mans la rý ný en ger çek çi ve ba ðým sýz o la rak de - ðer len di ren E u ro NCAP, Hyun dai i30 CW yi de çar pýþ ma test le ri ne ta bi tut tu. De ðer len dir me so - nuç la rý na gö re ye ni ne sil i30 CW, beþ yýl dýz a la rak Av ru pa nýn en yük sek gü ven lik de re ce si ni el de et ti. El de e di len bu ba þa rý lý so - nuç lar la bir lik te ye ni ne sil Hyun - dai i30 CW, sý ný fý nýn en gü ven li wa gon o to mo bil le rin den bi ri si o - lur ken gün cel beþ ka pý lý hatc - hback kar de þiy le de ben zer ö zel - lik le ri sun ma sýy la ö ne çý ký yor. Mer ce des ser vis le ri bay ram da da müþ te ri le ri nin ya nýn da MER CE DES-BENZ Türk Sa týþ Son ra sý Hiz met le ri, gü ve ni lir ve ka li te li ser vis an la yý þý ný müþ te ri - le ri ne her a lan da his set tir me ye ve bu a lan da fa a li yet le ri ni sür - dür me ye de vam e di yor. Bu kap - sam da, Mer ce des-benz Türk Yet ki li Ser vis le ri E kim ta - rih le ri a ra sýn da, bay ram ta ti li sü - re sin ce müþ te ri le ri ni yan lýz bý rak - ma ya cak ve yo ðun bay ram tra fi - ðin de top lam 53 fark lý nok ta da ke sin ti siz hiz met ver me ye de - vam e de cek. Mer ce des-benz Türk Yet ki li Ser vis le ri, Mer ce des- Benz Ý le ti þim Hat tý i le nu ma ra sý al týn da 24 sa at hiz met ve re cek ve des te ðe ih ti - yaç du yan bütün müþ te ri le ri ne bay ram ta ti li sü re sin ce ser vi si sür dü re cek. VW, en i yi 100 yet ki li ser vi si ni ö dül len dir di VOLK SWA GEN ÝN Av ru pa ve Rus ya da ki yet ki li ser vis le ri a ra - sýn dan seç ti ði Volk swa gen Ser - vis Ka li te si Ö dü lü -Volk swa gen Ser vi ce Qu a lity A wards sa hip le - ri ni bul du. Tür ki ye den de üç yet - ki li ser vis, Av ru pa nýn en i yi Volk - swa gen ser vis le ri a ra sýn da yer al - dý. Volk swa gen Yet ki li Ser vis le ri Do ðuþ O to, Mer can O to mo tiv ve Vos mer O to mo tiv, ser vis ka li te si ve sa týþ son ra sý müþ te ri mem nu - ni ye ti ko nu la rýn da en i yi so nuç la rý el de e de rek, en i yi ser vis ler a ra - sýn da yer al ma ya hak ka zan dý. ODD Baþ ka ný Bay rak tar, bu yýl top lam pa za rý n 775 bin a det ci va rýn da o la ca ðý ný ön gör dük le ri ni be lir te rek, "A u tos how un oluþtura ca ðý o lum lu rüz gâ rýn, Ka sým ve A ra lýk a yý ka pa nýþ sa yý la rý na po zi tif yan sý ya ca ðý na i na ný yo rum dedi. Ýs tan bul A u tos how a doð ru GE RÝ SA YIM BAÞ LA DI TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZÝ'NDE 2-11 KASIM TARÝHLERÝNDE DÜZENLENECEK ÝSTANBUL AUTOSHOW 2012 ÝÇÝN GERÝ SAYIM BAÞLADI. FUARDA, 4 DÜNYA LANSMANI, 31 TÜRKÝYE LANSMANI YAPILACAK. 45 MARKA 500'E YAKIN MODEL ÝLE KATILACAK KASIM 2012 ta rih le ri a ra sýn da TÜ YAP ta dü zen le ne - cek o lan 14. U lus la ra ra sý O to mo bil Fu a rý Ýs tan bul A u tos - how 2012 i çin ge ri sa yým baþ la dý. A i le le rin ke yif li bir gün ge çir me le ri ne o la nak ve re cek yep ye ni kon sep ti i le zi ya ret - çi le ri ni a ðýr la ma ya ha zýr la nan Ýs tan bul A u tos how 2012 de 4 mo de lin dün ya prö mi ye ri 31 mo de lin i se Tür ki ye prö - mi ye ri ger çek leþ ti ri le cek. 45 mar ka nýn top lam 500 e ya kýn mo del ser gi le ye ce ði, sek tö rün güç gös te ri si ni te li ðin de ki A u tos how 2012, 1 Ka sým da ba sýn ve ö zel ko nuk lar i çin dü zen le ne cek VIP gü nü i le ilk ko nuk la rý a ðýr la ya cak, 2 Ka - sým da i se zi ya re te a çý la cak. ODD (O to mo tiv Dis tri bü tör le ri Der ne ði) ve TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk Ya pým A.Þ. iþ bir li ði i le bu yýl ilk kez TÜ - YAP Fu ar ve Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul A u tos how 2012, 12 sa lon da ve top lam met re ka - re stand ku ru lum a la nýn da ger çek le þe cek; o to mo bil tut - ku su nun kal bi bu yýl TÜ YAP ta a ta cak. Ýs tan bul A u tos - how 2012 i çin de vam e den ha zýr lýk lar la il gi li o la rak dü - zen le nen ba sýn top lan tý sý TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk Ya - pým A no nim Þir ke ti Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Bü lent Ü nal, TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk Ya pým A no nim Þir ke ti A - u tos how Baþ ka ný Ýl han Er söz lü, ODD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Bay rak tar, ODD Ge nel Ko or di na tö rü Dr. Hay ri Er ce ve Shell &Tur cas Pet rol A no nim Þir ke ti CE O su Ja cek Dzi em baj ýn ka tý lý mýy la 19 E kim Cu ma gü nü ger çek leþ ti ril di. O to mo tiv Dis tri bü tör le ri Der ne ði (ODD) Yö ne tim Ku - ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Bay rak tar, Ýs tan bul A u tos how Fu a - rý nýn, Tür ki ye o to mo tiv sek tö rü nün ge rek Tür ki ye de ge - rek se u lus la r a ra sý plat form lar da ta ný tý mý na bü yük kat ký sað la ya cak bir or ga ni zas yon o la ca ðý ný be lirt ti. U lus la ra ra sý O to mo tiv Sa na yi ci le ri Bir li ði nin (O I CA) yýl lýk u lus la r a ra - sý top lan tý sý nýn da ay ný ta rih ler de dü zen len me si nin bir te - sa düf ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Bay rak tar, þun la rý söy le di: O I CA ü ye le ri fu a rý mý zý ge ze cek ler ve bu a lan da sek tö rü - mü zün ne ka dar i le ri bir nok ta da bu lun du ðu nu ken di le ri biz zat tec rü be e de cek ler. O I CA Baþ ka ný Pat rick Bla in de a çý lý þý mýz da bu lu na cak ve bir ko nuþ ma ya pa cak. Bu yýl kon sep ti ni Sek tö rün Güç Gös te ri si o la rak be lir le di ði miz fu ar da; 45 mar ka nýn 500 e ya kýn mo de li ilk kez bir a ra da ser gi le ne cek. Top lam 4 o to mo bi lin dün ya, 31 a det o to - mo bi lin i se Tür ki ye lans ma ný ger çek le þe cek. Bu ka dar çok sa yý da lans ma nýn ya pý la cak ol ma sý fu ar te ma sý nýn ne ka - dar doð ru be lir len di ði ni bir kez da ha ka nýt lý yor. 600 BÝN ZÝ YA RET ÇÝ BEK LE NÝ YOR TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk Ya pým A no nim Þir ke ti A u tos how Baþ ka ný Ýl han Er söz lü i se Ýs tan bul A u tos how 2012 ye ka tý la cak mar ka la rýn stand la rý ný ha zýr la ma la rý i çin TÜ YAP Fu ar ve Kon gre Mer ke zi nde yer le þi min 22 E kim de baþ la ya ca ðý ný kay det ti. Er söz lü, Mart a yýn - dan bu ya na her mar ka i çin bir ey lem pla ný o - luþ tu rul du ðu nu ve bütün ça lýþ ma la rýn bu pla na gö re ta kip e dil di ði ni i fa de e de rek, He - ye can la ha zýr lýk la rý mý zý sür dü rü yo ruz. Ma kul bir büt çe i le a i le ce tüm bir gü nü ke yif le ge çir - mek is te yen ler i çin her tür lü kon fo ru su na cak o lan Ýs tan bul A u tos how a her ke sin ko lay ca u la þa bil me si i çin de ye ni dü zen le me ler ya pýl - dý. Met ro büs i le u laþ ma im kâ ný sað lan dý, Ýs - tan bul un çok çe þit li nok ta la rýn da var o lan ser vis ler art tý rýl dý. TÜ YAP Fu ar ve Kon gre Mer ke zi ne ö zel a raç la rýy la ge le cek le re i se 4 bin 500 a raç ka pa si te li a çýk o to park i le 600 a raç lýk ka pa lý o to park hiz met ve re cek di ye ko nuþ tu. Er söz lü, bu yýl fu a ra 600 bin ci va - rýn da zi ya ret çi bek le dik le ri ni kay det ti. BAY RAK TAR: SON Ý KÝ AY ÇOK HA RE KET LÝ GE ÇE CEK ODD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta - fa Bay rak tar, bu yýl o to mo tiv sek tö rü top lam pa za rý nýn 775 bin a det ler ci va - rýn da o la ca ðý ný ön gör dük le ri ni be lir te - rek, Fu a rýn pa za rýn en ha re ket li ol - du ðu yý lýn son i ki a yý nýn he men ba - þýn da ger çek leþ me si de sek tör a çý sýn - dan ö ne mi ni ar ttý rý yor. Mar ka la rýn, fu ar da lans ma ný ný ger çek leþ ti re cek - le ri ye ni mo del le ri nin ya ný sý ra su na - cak la rý sa týþ a van taj la rý da pa za rýn son i ki ay da ol duk ça ha re ket li geç me - si ne sebep o la cak. A u tos how un oluþtura ca ðý o lum lu rüz gâ rýn, Ka sým ve A ra lýk a yý ka pa nýþ sa yý la rý na po zi tif yan sý ya rak sek tö re e ner ji ka ta ca ðý na i na ný yo rum þek lin de ko nuþ tu. KA DIN VE ÇO CUK LA RA Ö ZEL FAALÝYET LER Fu ar da, ço cuk lar i çin ço cuk ku lü bü faaliyetle ri kap sa mýn da ti yat ro, si - ne ma ve o yun a lan la rý ha zýr lan dý. O - yun a lan la rýn da BJK Ko le ji e ðit men - le ri fu ar bo yun ca her gün, ha ya lim - de ki pro je yi ger çek leþ tir mek is ti yo - rum di yen 4-12 yaþ ka te go ri sin de bu lu nan ço cuk la ra gör sel sa nat lar - dan spor tif be ce ri le re, bi lim mü ze si faaliyetle rin den mü zi ðe u za nan ge - niþ bir yel pa ze de fark lý muhtevalý e - ði tim ve a töl ye prog ram la rý su na cak. Ka dýn zi ya ret çi ler i çin i se bü tün gün za man ge çi re bi le cek le ri faaliyetler ta sar lan dý. DO VE Ba kým A la ný nda ka dýn lar uz man lar ta ra fýn dan ki þi ye ö zel uy gu la na cak cilt ve saç a na liz le ri sa ye sin de ken di le ri ne ö zel ki þi sel ba - kým ip uç la rý ný öð re ne cek. Fu ar, ka dýn lar, ço cuk lar ve öð ren - ci le re haf ta i çin de üc ret siz, haf ta so - nu i se ka dýn la ra yüz de 50 in di rim li, ço cuk lar ve öð ren ci le re i se yi ne üc - ret siz o la cak. Ka tý lým cý la rýn ke yif li bir gün ge çir me le ri i çin ay ný za man da Tü yap ýn 25 bin ki ta bý o lan TÜ YAP kü tüp ha ne si de fu ar sü re sin ce bütün zi ya ret çi le re a çýk o la cak. ÝS TAN BUL A U TOS HOW 2012 WEB SÝ TE SÝ A ÇIL DI ÝS TAN BUL A u tos how 2012 nin tan bu la u tos how12.com ad re - sin de ki can lý, ha re ket li ve in te rak tif web si te si de a çýl dý. A u tos how i le il gi li bütün ge liþ me le rin pay la þýl dý ðý si te de ay rý ca fu a rýn faaliyet tak vi mi, u la þým bil gi le ri, gi riþ üc ret le ri ve ka tý lým cý fir - ma lar i le il gi li bil gi ler de yer a lý yor. Ýs - tan bul A u tos how i le il gi li ge liþ me ler an lýk o la rak fa ce bo ok ve twit ter he - sap la rýn dan da du yu ru lu yor. Sos yal med ya he sap la rý nýn ta kip çi le ri çe þit li sür priz ler le de kar þý la þa cak lar. Web si - te si i le fa ce bo ok ve twit ter he sap la - rýn dan fu ar bo yun ca, fu ar i çi faaliyet - ler ve ak ti vi te ler de iz le ne bi le cek. Pro ton glo bal pa zar lar da da bü yü yor ULUBAÞLAR Hol ding bün ye sin - de fa a li yet gös te ren U lu Mo tor- Pro ton O to mo tiv glo bal pa zar lar - da da Tür ki ye pa za rýn da ol du ðu ka dar bü yü me gös te ri yor. Pro ton Sa týþ ve Pa zar la ma Ge nel Mü dü - rü Meh met Ba bür, Tür ki ye de ki ba þa rý yý glo bal plat for ma ta þý - mak ve glo bal an lam da müþ te ri mem nu ni ye ti sað la mak a ma cýn - da ol duk la rý ný be lir te rek ye ni dö - nem plan la rýn dan bah set ti. O pel in bir de Cas ca da sý ný gö rün O PEL ÝN, ye ni ku maþ ta van lý con ver tib le mo de li Cas ca da 2013 de pa zar da ye ri ni a la cak. Am pe ra i le ge niþ le til miþ men zil li bir e lek trik li o to mo bil, Mok ka i le bir kom pakt SUV, A DAM i le A sý - ný fý bir þe hir o to mo bi li ve þim di de Cas ca da i le bir con ver tib le ilk çey rek te Tür ki ye pa za rýn - da ye ri ni a la cak o lan 4 kol tuk lu ve ku maþ ta van lý Cas ca da, za rif ve spor tif ta sa rým ö ðe le ri i le ge li - yor le rin ku maþ ta van lý mo - del le ri ne göz kýr pan ve mo dern tek no lo ji ler le do na týl mýþ bir ta sa - rým la... Cas ca da 1 ben zin li, 1 di zel top lam da 2 fark lý mo tor se çe ne ði i le sa tý þa su nu la cak. 1.6 SI DI E CO - TEC Tur bo mo tor ta ma men ye ni bir mo tor tek no lo ji si o la rak Cas - ca da i le bir lik te ge li yor. 170 hp güç ve 280 Nm tork 6 i le ri ma nu - el ve o to ma tik þan zý man i le ge li - yor. 2.0 CDTI di zel mo tor i se 6 i le - ri ma nu el þan zý man i le 165 hp güç ve 380 Nm tork sað lý yor. Ford Tran sit a i le si nin ye ni ü ye le ri sa týþ ta FORD Tran sit ü rün a i le si nin ye ni ü ye le ri, Tran sit Cus tom ve To ur ne o Cus tom mo del le ri nin sa tý þý na baþ lan dý. Tran sit Cus tom 43 bin 750 TL, To ur ne o Cus tom i se 59 bin 925 TL lik baþ lan gýç fi ya týy la pa - za ra gir di. Ye ni ü rün a i le sin de mi ni büs, van ve kom bi göv de tip le ri i le zen gin do na ným se çe nek le ri bu lu nu - yor. Ti ca ret ha ya tý nýn bütün ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak þe kil de ge liþ ti ri len, sað lam lýk ve da ya nýk lý lýk i le öz - deþ le þen Tran sit ar týk lüks, tek no lo ji ve ta sa rým i le de ön pla na çý ký yor. Ford tut kun la rý, 2013 Yý lýn Ti ca rî CIT RO ËN, ilk kez Tür ki ye pa za rýn da sa tý þa su na ca - ðý ye ni se da ný C-Ely sé e i le or ta sý nýf se dan pa za rý na ye ni bir so luk ge ti ri yor. Cit ro ën; C-Ely sé e i le bu yýl ken di sa týþ re ko ru nu kýr ma yý ve ö nü müz de ki yýl - lar da yüz de 5 pa zar pa yý he de fi ne u laþ ma yý he def - li yor. Cit ro ën C-Ely sé e, Ka sým a yý ba þýn da dün ya - da ilk kez Tür ki ye de sa tý þa su nu lu yor.. Cit ro ën Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Ba hat tin Ta toð lu, 2012 yý - lý Türk o to mo bil pa za rý hak kýn da da ko nu þan Ta - toð lu þöy le de vam et ti: Bay rak tar Gru bu bün ye - sin de Cit ro ën o la rak bu yý lý 31 Bin 500 a raç sa týp A ra cý se çi len Tran sit Cus tom a 43 bin 750 TL, To ur - ne o Cus tom a i se 59 bin 295 TL den baþ la yan fi yat - lar la sa hip o la bi le cek. 8 ve 9 kol tuk lu ver si yon la ra sa hip To ur ne o Cus tom Trend, Ti ta ni um ve Ti ta ni um Plus ol mak ü ze re 3 do na ným se vi ye si ne, ký sa ve u - zun þa si ol mak ü ze re 2 fark lý göv de ti pi ne sa hip. Yi - ne u zun þa si ve ký sa þa si göv de tip le ri ne sa hip Tran - sit Cus tom ýn Kom bi ve Van ol mak ü ze re fark lý ter - cih le re hi tap e den i ki ver si yo nu bu lu nu yor. Tran sit Cus tom Trend ve De lu xe ol mak ü ze re i ki fark lý do na - Cit ro ën, C-Ely sé e i le re ko r he def li yor ken di re ko ru mu zu ký ra ca ðýz. Bun da en bü yük ro lü C-Ely sé e üst le ne cek. C-Ely sé e, Cit ro ën a çý sýn dan en ö nem li glo bal mo del ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. Cit ro ën in glo bal leþ me sin de ki mo tor gö re vi üst le - ne cek o lan mo de lin ilk o la rak Tür ki ye de sa tý þa çý - ka rý lý yor ol ma sý bi zim i çin ö nem li. Bütün dün ya - da ki top lam C-Ely sé e sa tý þý nýn yüz de 10 u Tür ki - ye de ger çek le þe cek. Kon for ve e ko no mi yi bir a ra - da su na bi len bir mo del o lan Cit ro ën C-Ely sé e 29 Bin 900 TL lik fi ya týy la da ay ný za man da u la þý la bi lir bir o to mo bil ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. ným se vi ye si i le su nu lu yor. Tran sit Cus tom ve To ur ne o Cus tom sa hip ol du ðu 2.2 lit re lik ge liþ ti ril miþ Du ra torq TDCi di zel mo to ru i le sý ný fý nýn en dü þük ya kýt e ko no mi si su nu yor. 100PS, 125PS ve 155PS lik güç ler le su nu lan yük sek tork lu ve E u ro5 norm la rý ný kar þý la yan 2.2 lit re lik Du ra torq mo - tor stan dart o la rak O to ma tik Start/Stop sis te mi ne sa hip. Or ta la ma 6,6 lit re/100 km lik ya kýt tü ke ti mi ve 174 gr/km lik CO2 sa lý mý i le mev cut Tran sit e gö re yüz de 8 e va ran bir dü þüþ an la mý na ge li yor. K A M P A N Y A L A R Pe u ge ot al, 2013 te ö de me ye baþ la PE U GE OT DA E kim a yý na ö zel 0 fa iz le þim di al 2013 yý lýn da ö de me ye baþ la a van ta jý su nu lu - yor. 308 mo de lin de 15 bin TL i çin 15 ay 0 fa iz; 3008, 5008 ve 508 mo del le rin de i se 20 bin TL i çin 0 fa iz i le þim di al 2013 te ö de me ye baþ la kam pan ya sý dik kat çe ki yor. Kre di kul lan ma yýp pe þin a lým yap mak is te yen müþ te ri ler 4 bin TL ye va ran in di rim ler i le Pe u ge ot mo del le ri ne sa hip o la bi li yor lar. Pe u ge ot, ha fif ti ca rî a raç seg - men tin de ki kuv vet li o yun cu la rý Ye ni Part ner Te - pe e ve Bip per Te pe e i çin de ö nem li kre di a van - taj la rý su nu yor. Ye ni Part ner Te pe e ve Bip per Te pe e müþ te ri le ri 18 bin TL ye 18 ay 0 fa iz i le þim di al 2013 yý lýn da ö de me ye baþ la ma im kâ - nýn dan fay da la na bi li yor lar. Ford sa hi bi ol mak da ha ko lay EKÝM a yý kam pan ya sý kap sa mýn da C-MAX mo - del le rin de ÖTV far ký ný kar þý la yan Ford, ye ni B- MAX ý ter cih e den Ford se ver le re 15 bin TL ye 15 ay 0 fa iz fýr sa tý su nu yor. Ay rý ca bi nek ve ti ca rî a - raç lar da sý fýr fa iz uy gu la ma sý E kim a yýn da da sü - rü yor. E kim kam pan ya sýn da Fo cus 1.0 E co Bo ost ve B-MAX dý þýn da ki bütün di ðer mo del ler i çin i - se; 18 ay va de li 18 bin TL i çin sý fýr fa iz uy gu la ný - yor. Bu nun ya ný sý ra bi nek mo del ler de des tek li For dop ti ons kre di si kul lan mak da müm kün. Al fa Ro me o dan 1 yýl son ra ö de me fýrsatý ALFA Ro me o Tür ki ye, bütün ü rün yel pa ze si i çin ge çer li o lan ve Koç Fi at Kre di des te ðiy le ve Al fa Ro me o Fi nans a ra cý lý ðýy la E kim a yýn da Gi u li et ta ve ya Mi To sa týn a la cak müþ te ri le ri ne 1 yýl son ra ge ri ö de me li kre di im kâ ný sað lý yor. Kam pan ya kap sa mýn da müþ te ri ler, ter cih e de cek le ri Al fa Ro me o mo de li nin sa týþ tu ta rý nýn ya rý sý ný þim di na kit ö der ken, ge ri ka la ný ný i se kre di len di re rek tam 1 yýl son ra ö de ye bi le cek ler.

14 14 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ SPOR Y Deplasmanda zorlanýyor Sü per Lig'de bu se zon çýk tý ðý 4 dep las man mü ca de le sin de he nüz ka za na ma yan Fe ner bah çe, 3 be ra - ber lik, 1 ye nil gi a lýr ken, bu se zon res mî maç lar da ki 2 dep las man ga li bi ye ti ni de Av ru pa a re na sýn da al dý. Kocaman: Gerektiðinde bir dakika bile kalmam FENERBAHÇE Tek nik Di - rek tö rü Ay kut Ko ca man, ken di si nin sü rek li e leþ ti ril - me si ko nu sun da, Ha ki ka - ten ku lü bü yü rek ten se ven, ne o lur sa ol sun, ta ký mýy la öz deþ leþ miþ in san la rýn, be - nim per for man sý mý be ðen - me yen ler de var dýr. On lar me rak et me sin ler, ge rek ti - ðin de bu ra da bir da ki ka bi le kal ma ya ca ðým. de di. Bir ga ze te ci nin, Mo u sa Sow un sa kat lý ðý i le il gi li Sa - kat bir o yun cu na sýl böy le bir per for masn gös te ri yor? þek - lin de ki so ru su na i se Ko ca - man, þu ce va bý ver di: Bil mi - yo rum a ma fut bol cu luk a ðýr bir spor. Sa kat lýk i þin i çin de var. Ya rýn ne ler o la ca ðý ný bil - mi yo ruz. A ma saç ma lýk lar de mek is te mi yo rum a ma ar - týk ce vap ver mek is te mi yo - rum, in san lar gör sün ler sey - ret sin ler. Böy le bir þe yi ko - nuþ ma nýn an la mý yok." Ko ca man, Kra sic de ði þik - li ði nin so rul ma sý ü ze ri ne de Çok u zun sü re maç la rýn dý þýn da kal dý. Gel dik ten son ra to par lan ma sü re cin - dey di a ma sa kat lýk ge çir di. O nu üç dört haf ta son ra sý - na ha zýr la ma ya ça lý þý yo ruz. O nun i çin de sý kýn tý lý bir sü - reç. Tek rar sa kat lýk sü re ci - ne gir me me si i çin o nu de - ðiþ tir dim. ce va bý ný ver di. HEYECAN VARDI: Bursalý futbolseverlerin yoðun ilgi gösterdiði karþýlaþmada 12. dakikada Serdar Kesimal'ýn kendi kalesine attýðý golle 1-0 yenik duruma düþen sarý-lacivertliler, 23 dakikada Musa Sow'un golüyle beraberliði yakaladý. Oldukça çekiþmeli geçen karþýlaþma 1-1 eþitlikle sonuçlanýnca her iki takým da 1'er puana razý olmak zorunda kaldý. FOTOÐRAF: A.A SÜPER Lig'de Bur sas por i le 1-1 be ra be re ka lan Fe ner bah çe, bu se zon lig de ra kip sa ha lar da yap tý - ðý maç lar da ol duk ça zor la ný yor. Sü per Lig'in 8 haf ta lýk bö lüm de 4 dep las man mü ca de le sin de he - nüz ka za na ma yan sa rý-la ci vert li ler, 3 be ra ber lik, 1 ye nil gi al dý.ýç sa ha da ki 4 maç ta al dý ðý 3 ga li bi yet, 1 be ra ber lik le 10 pu an top la yan ''Sa rý Ka nar ya lar'', ra kip sa ha lar da i se sa de ce 3 pu an ka zan dý. Sü per Lig'de ki son dep las man ga li bi ye ti ni ge çen se zon Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nun 5. haf ta sýn - da dep las man da Trab zons por kar þý sýn da (3-1) a - lan Fe ner bah çe, son 4 lig ma çýn da i se ka zan ma ba þa rý sý ný gös te re me di. Fe ner bah çe Fut bol Ta ký - mý, bu se zon res mi maç lar da ki i ki dep las man ga - li bi ye ti ni de Av ru pa a re na sýn da al dý. U E FA Þam - pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu run da Ro man ya'nýn Vas lui ta ký mý ný dep las man da 4-1 i le ge çen sa rý-la - ci vert li ler, U E FA Av ru pa Li gi (C) Gru bu'nda Al - man ya'nýn Bo rus si a Mönc heng lad bach ta ký mý kar þý sýn da da 4-2'lik skor la ka zan dý. Bu a ra da, Fe - ner bah çe, bu se zon çýk tý ðý 15 res mi maç ta, Sü per Lig'de 4, Av ru pa ku pa sý mü ca de le le rin de de 3 ol - mak ü ze re top lam 7 be ra ber lik el de et ti. Bekir ve Hasan Ali: Bursa'da iyi oynadýk FENERBAHÇE'NÝN ba þa rý lý o yun cu su Be kir Ýr te - gün a çýk la ma da, Ý yi oy na dýk, ka zan mak is ter - dik, a ma ol ma dý. Zor lu maç la rý mýz var. Mo ral o la cak tý bi ze, öz gü ve ni miz yu ka rý çý kar ta cak tý a - ma zor gün ler ya þa dýk. O zor gün le ri dü zel ten biz ol duk, bu nu da ha da yük sel te ce ðiz. Da ha i yi ol ma sý i çin skor la ra ih ti ya cý mýz var. Ýn þal lah ö - nü müz de ki haf ta lar da bu nu ya pa rýz. Ka dý köy de u zun sü re dir i yi bir per for man sý mýz var. Ra kip - le ri mi ze kar þý psi ko lo jik üs tün lü ðü müz var. Dep las man lar da i se skor ü ret me sý kýn tý mýz var de di. Ha san A li i se Bur sas por un gü cü ne dik kat çe ke rek, Bur sas por güç lü bir ta kým. Ý yi oy nu - yor lar. Ge ri ye düþ tük ve be ra ber li ði ya ka la dýk. Son 10 da ki ka a ðýr lý ðý mý zý koy duk. Gol bu la bil - sey dik, po zis yon lar da bul duk, üç pu an la gi de - bi lir dik. A ma ol ma dý" di ye ko nuþ tu. e ni as ya.com.tr Caner ve Sow'ýn kulaðý çekilmeli! Ga la ta sa ray üst üs te pu an kay be di yor, Fe ner bah çe bun dan is ti fa e dip, bir tür lü li der lik kol tu ðu na o - tu ra mý yor. 6 sa kat fut bol cu dan yok sun git ti ði Bur sa dep las ma nýn da a lý nan 1-1'lik so nu cun "ba þa rý" o la rak yo rum lan ma sý ný an la mak müm kün de ðil. Fe - ner bah çe ta ký mý e lin de ki fut bol cu lar la sa ha ya 2 ta kým çý ka bi le cek bir kad ro ya sa hip. Sa kat fut bol cu ba ha - neleri, kay be di len pu an la rýn ma ze re ti ol ma ma lýdýr. A lex'in ay rýl ma sýn dan son ra Fe ner bah çe ta ký - mýn da göz gö rü lür bir hu zur ve gü ven gö ze çar pý - yor. Sa ha da þu an da kim se li der lik po zis yo nun da gö rün mü yor. Her kes ken di ça pýn da oy na ma ya gay ret e di yor. An cak i ki fut bol cu var ki, bun lar çok ba sit po zis yon lar da bi le a sist ya pa ca ðý na, ken di le ri gol at ma a dý na ta ký mýn ga li bi ye ti ne en gel o lu yor. Bur sas por ma çýn da bu nu bir kaç po zis yon da gör - dük. Ö zel lik le Ca ner Er kin ve Mo us sa Sow'un a sist yap ma la rý ha lin de ta kým la rý ný ö ne geç me ih ti ma li yük - sek ol ma sý na kar þý lýk, ken di le ri nin to pu ka le ye gön der - me i nat la rý Ay kut Ko ca man'ýn þim di den ted bir al ma - ya zor la ma lý dýr. Bu i ki fut bol cu nun ba riz 4 gol lük po - zis yon da yap tý ðý bu e go ist lik ler ar ka daþ la rý nýn e me ði - ne de bü yük bir say gý sýz lýk o la rak gö rü yo rum. Mil li maç tan mo ral bo zuk lu ðu i le dö nen kap tan Vol kan De mi rel'in Bur sa'da müt hiþ kur ta rýþ lar yap ma sý a lý nan 1 pu an da en ö nem li un sur dur. Ay rý ca u zun bir sa kat lýk dö ne min den son ra ilk de fa for ma sý na ka vu þan Ser dar Ke si mal'in ken di ka le si ne at tý ðý gol de ki ha ta sý ný li gi miz de bir çok fut bol cu nun yap tý ðý ný gö rü yo ruz. De - mek ki, sa vun mada gö rev ya pan fut bol cu la rýn an tren - man lar da sü rek li bu tip yan top la ra na sýl mü da he le e - de ce ði yo lun da çok sýk ça lýþ ma la rý ge re ki yor. Aykut Kocaman'a da bir tavsiyemiz olacak. Miroslav Stoch sezon baþýndan bu yana yedek kulebesinde pas tutacak hale geldi. Kalitesi ve takýma katkýsý tartýþýlmaz bu futbolcudan mutlaka verim almak için daha çok sahada süre almasý gerekir. Ayný þekilde genç Recep Niyaz'a da artýk fýrsat tanýnmalý. Özellikle zayýf takýmlara karþý bu futbolcunun sahada yer almasý diðer takýmlardaki genç oyunculara da olumlu bir mesaj olacaktýr. ÞAMPÝYON AÐABEYÝNE KARDEÞÝ EL VERDÝ Bri tan ya lý Jo nat han Brown le e, ge çen yýl a ða be yi A lis ta - ir'in ka zan dý ðý dün ya tri at lon þam pi yon lu ðu na u laþ tý. BRÝTANYALI Jo nat han Brown le e, ge çen yýl a ða - be yi A lis ta ir'in ka zan dý ðý dün ya tri at lon þam pi yon - lu ðu nu el de et ti. Lon dra O lim pi yat la rý'nda tri at lon - da bronz ma dal ya a lan Bü yük Bri tan ya lý Jo nat han Brown le e, Dün ya Þam pi - yo na sý se ri si nin Ye ni Ze - lan da'da ya pý lan se ki zin ci ve son a ya ðýn da, Ýs pan yol Ja vi er Go mez'in 2 sa ni ye ge ri sin de 2. o la rak, top lam pu a ný ný 4935'e yük selt ti ve 2012 dün ya þam pi yon lu - ðu nu el de et ti. Ge çen yý lýn gü müþ ma dal ya lý is mi Jo - nat han Brown le e, Lon dra O lim pi yat la rý'nýn al týn ma dal ya lý is mi ve 2009 ve 2011 dün ya þam pi yo nu a - ða be yi A lis ta ir Brown le - e'nin yok lu ðun da Bü yük Bri tan ya mar þý ný bir kez da ha o kut tu met re yüz me, 40 ki lo met re bi - sik let ve 10 bin met re ko - þu dan o lu þan ya rýþ ta fi niþ çiz gi si ni, 2:00:29 sa at lik de re ce siy le Ýs pan yol Ja vi er Go mez ilk sý ra da geç ti. Lon dra O lim pi yat la rý'nda gü müþ ma dal ya ka za nan, 2008 ve 2010 dün ya þam - pi yo nu Go mez, top lam da 4845 pu an top la ya rak, gü - müþ ma dal ya yý boy nu na tak tý.ya rý þý, 2:01:50'lik de - re ce siy le 7. ta mam la yan Rus Dmitry Pol yans kiy, 3822 pu an la dün ya ü çün - cü sü ol du. Ýs viç re li Sven Ri e de rer i se ya rý þý Rus ra - ki bi nin ö nün de 3. ta mam - la ma sý na rað men se ri de ki pu a ný 3773'de ka lýn ca pod yu mun dý þýn da kal dý. YILMAZ VURAL ELAZIÐ'DA 1 PUANLA BAÞLADI SÜPER Lig'de puan cetvelinde ikinci sýrada bulunan ligin namaðlup tek takýmý Orduspor, sahasýnda ligin galibiyeti olmayan takýmý Sanica Boru Elazýðspor ile karþýlaþtý. Bülent Uygun'un görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan Orduspor maçýna Yýlmaz Vural'ýn teknik direktörlüðünde çýkan Sanica Boru Elazýðspor, 38. dakikada Faubert'in golüyle ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda 59. dakikada Köksal'ýn attýðý golle 2-0 yenik düþen ev sahibi Orduspor, 71. dakikada Nizamettin, 73. dakikada ise penaltýdan Stancu'nun golleriyle 2-2 beraberliði yakalayarak namaðlup ünvanýný sürdürdü. Ersan Ýlyasova maðlup, Enes Kanter galip geldi MÝLLÝ oyuncu Ersan Ýlyasova nýn takýmý Milwaukee Bucks hazýrlýk maçýnda BMO Harris Bradley Center da Washington Wizards a maðlup oldu. Bucks, hazýrlýk dönemindeki beþinci maçýnda evinde Washington Wizards ý aðýrladý. Bu karþýlaþmaya kadar çýktýðý 4 maçta 2 galibiyet-2 maðlubiyet elde eden Bucks, rakibine yenildi. Ersan Ýlyasova ise 26 dakika sahada kalýrken 4/8 ikilik, 2/5 üçlük isabetiyle 14 sayý kaydederken 8 ribaund, 3 asist ve 1 blokluk bir katký saðladý. NBA'deki bir diðer Türk oyuncu Enes Kanter in takýmý Utah Jazz ise evinde Los Angeles Clippers ý lik skorla geçerek 6. hazýrlýk maçýnda 4. galibiyetini elde etti. Enes Kanter kenardan gelerek 17 dakika süre aldýðý mücadelede 2/5 saha içi isabetiyle 4 sayý, 5 ribaund ve 2 asistlik bir katký saðladý. Jazz de ilk 5 çýkan oyuncularýn tamamý çift haneli sayýlara ulaþýrken Marvin Williams 18 sayý ile takýmýnýn en skorer ismi oldu.

15 Y SPOR 22 EKÝM 2012 PAZARTESÝ 15 Genel Müdür Mehmet Baykan ateþ püskürdü Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ba zý fe de ras yon la rýn baþ kan lýk se çim le rin de, ''ah - lâ ka ve e de be uy ma yan'' ya - rýþ ma or tam la rý ol du ðu nu be - lir terek, "Se çim ya pý mý zý mah ke me ka pý la rý na gö tü - ren le ri lâ net li yo rum'' de di. SPOR Ge nel Mü dü rü Meh met Bay kan, ''Yü ce Mec lis'in ge çen yýl yap tý ðý A na ya sa de ði þik li ði var ken, ge nel ku rul la rý mýz da ki se çim ya pý mý zý mah ke me ka pý la rý na gö tü - ren le ri la net li yo rum'' de di. Tür ki ye At le - tizm Fe de ras yo nu'nun Crow ne Pla za'da dü zen le nen 3. O la ðan Ge nel Ku ru lu'nda ko nu þan Meh met Bay kan, Lon dra O lim - pi yat la rý son ra sýn da fe de ras yon lar da ya pýl - ma ya baþ la nan baþ kan lýk se çim le ri nin, bas ket bol i le baþ la dý ðý ný ha týr lat tý. Ba zý fe - de ras yon la rýn baþ kan lýk se çim le rin de, ''ah - la ka ve e de be uy ma yan'' ya rýþ ma or tam la rý ol du ðu nu be lir ten Bay kan, ''Tah kim ku ru - lu ka ra rý ke sin i ken, A na ya sa de ði þik li ði ne Genç güreþçiler nefesleri kesti Baykan, "Fe de ras yon yö ne ti ci li ði yap mak, men fa at pe - þin de, güç o dak la rý nýn pe þin de koþ mak de ðil dir" dedi. rað men, bir fe de ras yo nu mu zun ge nel ku - ru luy la il gi li mah ke me ka ra rý var. Bu nu ka bul et me miz müm kün de ðil'' di ye ko - nuþ tu. Bay kan, þöy le de vam et ti: BEL ALTI YUMRUKLAR ATILIYOR ''El bet te ba ðým sýz yar gý nýn ver di ði ka rar - la ra kar þý boy nu muz in ce dir a ma ge ce nin si yah, gün dü zün be yaz ol du ðu ka dar ger - çek; A na ya sa mad de si ka ra rý var ken, yü ce Mec li sin ge çen yýl yap tý ðý A na ya sa de ði þik - li ði var ken, ge nel ku rul la rý mýz da ki se çim ya pý mý zý mah ke me ka pý la rý na gö tü ren le ri la net li yo rum. El bet te ö nü ne ka rar ge len - ler; ba ðým sýz yar gý, ken di gö rüþ le ri ko nu - sun da ka rar ve re cek tir. Doð ru su, yan lý þý yi ne i ti raz lar la, ad li hi ye rar þi i çin de çö zü - me ka vu þa cak týr. Fa kat spor a dam la rý na dü þen, spo ru mu zu mah ke me ka pý la rý na dü þür me mek, hem de bu a ra yýþ la ra te ves - sül e dil me si ne mey dan ver me mek tir. Bir ta raf ta çift ta raf lý bel al tý yum ruk lar at ma ça ba sý i çi ne gi ren ler, bir ta raf ta bu nun kar þý lý ðýn da spo ru mu zu mah ke me ka pý la - rýn da a de ta sü rün dü ren ler.. El bet te ba þý - mýz að rý dý ðýn da, hat ta dev let ka pý la rýn da bir der di miz ol du ðun da mü ra ca at e de ce - ði miz yer yar gý dýr a ma bu nu ya par ken de di na mik le ri mi ze, ya pý mý za so nu na ka dar sa hip çýk mak ve dik kat et mek zo run da yýz.'' MENFAAT PEÞÝNDE KOÞMAYIN Fe de ras yon yö ne ti ci li ði yap ma nýn, spor - cu ye tiþ tir mek ol du ðu na dik ka ti çe ken Bay - kan, ''Ül ke ye hiz met et mek tir. bay ra ðý mý zý her tür lü plat form da dal ga lan dýr ma yý be ce - re bil mek tir. Fe de ras yon yö ne ti ci li ði yap - mak, men fa at pe þin de, bel li güç o dak la rý nýn pe þin de koþ mak de ðil dir. Bu nu, 24 yý lý aþ kýn spor yö ne ti ci li ði ya pan bi ri si ve son 1 yýl dýr da spor ge nel mü dür lü ðü ya pan bi ri o la rak söy lü yo rum'' i fa de le ri ni kul lan dý. Sahasýnda konuk ettiði Sivasspor'u 4-2 yenerek puanýný 15'e çýkaran Antalyaspor zirve yarýþýna ortak oldu. FOTOÐRAF: AA Antalyaspor zirvede Sivasspor'u evinde 4-2 yenen Güney ekibi lider G.Saray'ý yakaladý. MEDÝCAL Park An tal yas por Tek nik Di rek tö rü Meh met Öz di lek, ''Ra kip - ten da ha is tek li oy na dýk ve hak lý bir ga li bi yet al dýk'' de di. Öz di lek, Sü per Li gi'nin 8'in ci haf ta sýn da sa ha la rýn da Si vass por'u 4-2 yen dik le ri kar þý laþ - ma ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede 3 pu an i çin çýk tklarýný, Si vass por'un o yun cu kad ro su nun dep las man da ka zan ma ü ze ri ne ku ru lu ol du ðu nu kay det ti. Öz di lek, ka za na nýn üst sý ra - lar da ki ye ri ni sað lam laþ tý ra ca ðý bir maç tan ga lip ay rýl ma nýn mut lu lu ðu - nu ya þa dýk la rý ný vur gu la dý. 3 haf ta dýr ka za na rak i yi bir se ri ya ka la dýk la rý ný an la tan Öz di lek, ''Ma çýn ba þýn dan so nu na ka dar hiç bir za man kay bet - me dü þün ce si i çe ri sin de ol ma dýk. Sa ha da ki o yun cu la rýn iþ ta hý, ka zan - ma ar zu su ön plan day dý. Fut bol a dý - na gü zel su num lar yap tý ðý mý za i na - ný yo rum. Fi nal pas la rý ný doð ru yap - sak çok da ha fark lý o la bi lir di. Ta lih siz i ki gol ye dik. Da ha çok to pa sa hip ol - duk ve da ha çok a tak ü ret tik. Ra kip - ten da ha is tek li oy na dýk ve hak lý bir ga li bi yet al dýk'' de di. An tal yas por lu ta raf tar la ra da te þek kür e den Öz di - lek, ''U zun za man dýr böy le do lu ve a - teþ li bir ta raf ta ra kar þý oy na mý yor - duk. Bu gün ta ký mý a teþ le di ler'' di ye ko nuþ tu. Kýr mý zý be yaz lý fut bol cu A - is sa ti i se zor lu bir maç tan 3 pu an la ay rýl ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dýk la - rý ný i fa de et ti. Antrenmanlarda i yi ça lýþ týk la rý na dik ka ti çe ken A is sa ti, ken di sa ha la rýn da oy na dýk la rý bü tün maç la rý ka zan ma la rý ge rek ti ði ni di le ge tir di. A is sa ti, Si vass por kar þý sýn da - ki kor ku suz fut bo lu sa ha ya yan sýt - ma la rý ha lin de lig de ki bü tün ta kým - la rý ye ne bi le cek le ri nin al tý ný çiz di. n28. U lus la ra ra sý Cum hu ri yet Ku pa sý Genç ler Ser best ve Gre ko ro men Gü reþ Tur nu va sý'na Cumartesi ya pý lan mü sa - ba ka lar la de vam e dil di. Bur han Fe lek 50. Yýl Spor Sa lo nu'nda ger çek leþ ti ri len tur - nu va nýn i kin ci gü nün de ser best ve gre - ko ro men stil de 55, 74 ve 120 ki lo lar da mü sa ba ka lar ya pýl dý. Tur nu va da ka te go - ri le rin de de re ce ye gi ren spor cu lar þöy le: Ser best: 55 ki lo: 1. Ras sa din Vic tor (Rus ya), 2. Vak hi dov Bo bok han (Rus ya), 3. Yor gi Van ge lov (Bul ga ris tan), 3. Sar - dar bek Er ges hov (Kýr gý zis tan) 74 ki lo: 1. Sab ri Sab ri (Bul ga ris tan), 2. M. Za hit Ö - rel, 3. Kök sal Mus lu, 3. Ma li ki la yev Say - gid (Rus ya) 120 ki lo: 1. Or han Sa lih A - kar, 2. Ma ri an To do rov (Bul ga ris tan), 3. Ya sin De mir, 3. E ren Fur kan Fe ner. Gre - ko ro men: 55 ki lo: 1. Ha kan Ye þil yurt, 2. Ya sin Ka ra daþ lý, 3. Fer di Yö rük, 3. Ay - han Ge be cik 74 ki lo: 1. Ýs ma il Er gan, 2. Fev zi Top çu, 3. Ba tu han Ko yun cu, 3. I - van Zir dum (Hýr va tis tan) 120 ki lo: 1. Fa - tih Baþ köy, 2. Em re Mu yan, 3. Mü min Kýr can, 3. Zü be yir E kin ci. Bo McCalebb Real Madrid'e karþý oynayacak THY E u ro le a gu e A gru bu i kin ci ma çýn da dep las man da U ni on O lim pi ja i le kar þý la þan Fe ner bah çe Ül ker Bas ket bol Ta ký mý'nda, ra - ki biy le po ta al týn da gir di ði i ki li mü ca de le son - ra sý bi le ði bur ku lan Bo McCa lebb in te da vi si - ne baþ lan dý. Fe ner bah çe Ül ker'in dok to ru Ko - ray Ta rým cý ta ra fýn dan ya pý lan ilk mu a ye ne - nin ar dýn dan, dün de MR ý çe ki len ve a yak bi - le ði bað la rýn da yo ðun yu mu þak do ku ö de mi i - le ta lus ke mi ðin de ö dem tes pit e di len o yun - cu nun te da vi si ne baþ lan dý ðý a çýk lan dý. Yo ðun bir te da vi prog ra mý i le Fe ner bah çe Ül ker Bas - ket bol Ta ký mý'nýn, Per þem be gü nü Re al Mad - rid i le oy na ya ca ðý THY E u ro le a gu e ma çý na ye tiþ ti ril me ye ça lý þý lan Bo McCa lebb in du ru - mu, Fe ner bah çe Ül ker Bas ket bol Ta ký mý'nýn dok to ru Ko ray Ta rým cý nýn ve re ce ði ra por doð rul tu sun da maç gü nü net lik ka za na cak. Çalýmbay: Bu yenilgi bize ders olsun SÝ VASS POR Tek nik Di rek tö rü Rý za Ça lým bay, An tal yas por kar - þý sýn da kar þý laþ ma ya kö tü baþ la - dýk la rý ný ve fut bol cu la rýn ka pa si - te le ri nin al týn da bir per for mans ser gi le dik le ri ni söy le di. De fans ta or ga ni ze o la ma dýk la rý ný, or ta sa - ha ve for vet te de ak sa ma lar ya þa - dýk la rý ný kay de den Ça lým bay, An tal ya'ya bir haf ta ön ce gel dik - le ri ni an cak yap týk la rý an tren - man ve top lan tý da ko nu þu lan la rý bir tür lü sa ha ya yan sý ta ma dýk la - rý ný vur gu la dý. Ta kým da ki 3 o - yun cu nun sa rý kart ce za sý ne de - niy le oy na ya ma dý ðý ný ha týr la tan Ça lým bay, bu ne den le kad ro yu de ðiþ tir mek zo run da kal dý ðý ný bu du ru mun da ta ký ma o lum suz et ki yap tý ðý ný di le ge tir di. Ça lým - bay, ''Bi ze ders o la cak bir mað lu - bi yet al dýk. Bu mað lu bi ye ti hak et tik. Bu ma çý te la fi et me miz ge - re ki yor. Lig de ki min ne o la ca ðý bel li de ðil. Bi zim ta ký mý mý zýn o - yu nu da bu de ðil. Da ha i yi o la ca - ðýz'' de di. Si vass por lu Nav ra til i - se kar þý laþ ma ya kö tü baþ la dýk la - rý ný ve ra kip le ri nin oy na ma sý na da i zin ver dik le ri ni di le ge tir di. Nav ra til, bu mað lu bi ye ti u nu ta - rak ön le rin de ki maç la ra bak ma - la rý ge rek ti ði ni kay det ti. Pa o lo Tag li a ven to G.Saray-Cluj maçýna Ýtalyan hakem nþampýyonlar Li gi (H) Gru bu'nda Ga la ta - sa ray i le Ro man ya'nýn Cluj ta kým la rý a ra sýn da 23 E kim Sa lý gü nü oy - na na cak 3. haf ta ma çý - ný Ý tal yan ha kem Pa o lo Tag li a ven to yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de - ras yo nu'ndan a lý nan bil gi ye gö re, Türk Te - le kom A re na'da sa at 21.45'te baþ la ya cak ma çý Ý tal ya Fut bol Fe - de ras yo nu'ndan Pa o lo Tag li a ven to'nun yö ne - te ce ði bil di ril di. Tag li a - ven to'nun yar dým cý lýk - la rý ný Ma u ro To no li ni ve Lo ren zo Man ga nel - li'nin ya pa ca ðý, i la ve yar dým cý ha kem lik gö - re vi ni Lu ca Ban ti ve An to ni o Da ma to'nun, dör dün cü ha ke min i se An dre a Ste fa ni'nin o la - ca ðý kay de dil di.

16

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN dan Ömer Döngeloðlu: Yeni sya yý tebrik ediyorum GR ÇK T H BR V RiR Y BRU OUR U RÖPORTJI SYF 11 D YI: 42 S YI: 15.040 S Y I BH TI I F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 4 OCK 2012 ÇRÞB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı