SÖZLEŞMESt. Her ne kadar bu sözleşme eski Anayasa zamaınında kahul edilmiş ise de konu yeni Anayasa'ya göre bir neticeye bağlanmalıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLEŞMESt. Her ne kadar bu sözleşme eski Anayasa zamaınında kahul edilmiş ise de konu yeni Anayasa'ya göre bir neticeye bağlanmalıdır."

Transkript

1 CEZA ADALETİ AÇısıNDAN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESt Fanık EREM* Her ne kadar bu sözleşme eski Anayasa zamaınında kahul edilmiş ise de konu yeni Anayasa'ya göre bir neticeye bağlanmalıdır. Anayaısa'nın 65. maddesine göre anlaşınaiların onaylanmasını, Meclis'in bir kanuın,la uygun bulması gereklidir. litürk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşma1arın yapılmasında" bu hüküm uygulanacaktır. Anayas'a'mız, anlaşmaların usulüne göre yürürlüğe konma'3 ınd'an sonra bunların Ilkanun hükmünde" olduklarına işaret etmiştir. O halde sözleşmenin diğer kanunların üstünde (mesela Anayasa gibi) bir kanun olduğu kabul edhmemiş demektir. Yalnız Anayasa bunlar hakkında Anayasa'ya aykırılık davasının açılamıyacağını bildijrmekle yetinmiştir. Bu durum karşısında sözleşme hükümlerinin mhli kanunlar gibi mahkemelerce uygulanması gerek1i bulunacak, fakat milli kanunlarla çatışma haliınde, ÇıÖııürh şekli tercih esasına göre değll, herhangi iki kanun çatışmasındaki kurallara bağlı kalacaktır. Fakat Anayasa'ya aykınlığı dava edilemiyecek bir anlaşmanın,. diğer bir kanunla çatışması halinde, genel kurallara göre neticeye varılması, meseı1a yürürlü\k tarihlerine göre netice çıkarılma.;ı izahsız kalmaktadır. 1) Avrupa Sözıleşmesine aykırı muaıhhar hir kanun yapılahilir mi? Avrupa Sözleşmesine Anayasa değeri verilmedi~ bunuıl1 yapılamıyacağı ı~dıdia edilemez. Böyle hir kanunun, sötzleşmeye aykınhk sebebi ile uygulanmamasını mahkemeden istemeık mümkün değildir. Yapılan kanunun anlaşmaya aykırılığının çözüm yeri Millet Meolisi olacaktır. * Prof. Dr. Erem Anıkara Barosu Avukatlarındandır.

2 36 FARUK ERE M 2) Türk mahkemelerinde sözleşmeye dayanılarak talepte bu.. lunulmasının müin,kün olduğunu zannediyoruz. Sözleşme ukanun hükmü"nde olduğuna göre ona istinat edilebilmesi tabdi görülmelidir. Sözleşmeyikabul etmiş diğer memıleketlerden bazılarının tatbikatı hakkında aşağıdaki mis3.11er de bu anlayışı kuvvetlendirmektedir. Belçika Yüksek Mahkemesi, fertlerin sözleşme hükümlerine dayanarak hak iddia edebileceklerine karar veıımiştir. Nezaret altınd3. tutulan bir şahsın dosyayı tetki!k etme3inemüsaade ediıirnemesini haksız bulan talebi Yüksek Mahlkeme şu gerekçe ile red etmiştir: Anlaşn1anın 6. maddesine (3/b) sanığın umüdafaasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara malik olmak" hakkı, soruşturmada değh, dava sırasında neri süııü1ebillecek bir haktır. Yine aynı mahkeme savunma şahitlerinin çağrılmaması surethe sözleşmenin (,m. 6, 3) sanıklara tanıdığı umüldafaa şahitlerinin de iddia şahitleri ile aynı şartılar altında davet edilmesinin ve dinlenmesinin sağlanmasını i.~temek hakkı"nın ihlali sayılması yolunda talebi sözleşmesinin, bir şahidin şahj)detinin hbat değeri olup olmadığını takdir hususunda hakimlerin yetıkisini kaldırmadığı gerekçesi İıle red etmiştir. I Bu kararların gereıkçesinde anlaşmaya istinad edilemeyeceğine dair hiç bir kayııt yoktur. Alman An3.yasa Mahkemesinde, gayritabi mukareneti suç sayan Alman Ceza Kanununun 175. 'maddesinıin insan haklan sözleşmesine aykırı olduğu dava edilmiş, Yüksek Mahkeme sörıjieşmenin (8/2) sağlık ve ahlak baıkımından konulacak tahdiit1eni yasaklarnadığı gerekçesi ile talebi red etmiştir. 2 Bu karar dahi sözleşmenin Alman mabıkemelerinde bir hak iddiasına mesnet olarak kulhl.nıılabileceğini göstermektedir. 3) Sözleşmeye uymak için alınacak bazı tedbirler: İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerıini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi (Rom3., 4 Kasım 1950) Tür.k Devletince de kaıbui edilmiş.tir. (RG. 13 Mart 1954 n. 8662). Bu sözleşmenin bitinci maddesi şöyledir: "Yüksek akit taraflar kendi yargı haklarına tabi her şahsa, bu sözleşmenin birinci faslında tarif edilen hak ve hürniyet1eııi. tanırlar". 1 Buergenthal, s Bucrgenthal, s. 75.

3 CEZA ADALET! AÇısıNDAN 37 Bu hükmün hazı özellikleri vardır: Anlaşma ne mütekaıbiliyet şartı"na bağlanmış, ne de akit Devletlerin tabalarına hasredilmişıtir. Diğer taraftan birinci madde doğrudan doğruya uygulama zorunluğu getirmektedir. Bazı anlaşmalarda olduğu gibi akit Devletler, sadece kanunlarında gerekli değişiklik yapmak taaj.ı.hüdüne girmiş değildirler. Anlaşma ile milli mevzuat çatışma halinde ise bunların anlıaşmaya uydurulması zaruridir. Nitekim akitlerden pek çoğu bu intibakı, kanunlannda değişiklik yaparak, sağlamışlardır. Memleketimizde böyle bir ameliyeye başvurulmadığına göre durum nedir? Ta3diki anında derhal roğlayıcı anlaşmaların milli kanunlardan farkı yoıktur. Böyle olunca mahkemelerde, herhangi bir ıkanundan farksız olarak, anlaşma hükümlerinin uygulıanmasını talep etmek mümkündür ve mahkemeler de bu hükümler kanun hü.. kümleri gibi uygulamak durumundadır. Sözleşmenin 57. maddesi, akıtlerıin "dahili mevzuatının, işbu sönleşmenin bütün hükümlerinin fiilen tatbikini ne suretle temin ettiği hususunda Avrupa Konseyi Genel Sekreterlerinin talebi ile izahat vermeğe" onları mecbur tutmaktadır. Böyle bir talep halinde bazı konularda Türkiye için izahat verebilmek pek güçtür. Filhak1ka sözleşmenin 64.!mddesine göre, akit Devletlerin milli bir kanun sö~eşmenin muayyen bir hükmüne uygun bulumnaması halinde, tasdik belgesinin tevdii '3ırasında ilitlrazi kayıt koyrmalan mümkün idi Cm. 64). Böyle bir ihtirazi kayıtmevcut olmamasına nazaran Türk Devletinin ne kadar geniş bir taahhüt altına girdiği aşikardır. Buna rağmen mevzuatta bir ayarlama ameliyesine ihtiyaç var Bu düşüncenin bir kaç örnekle açıklanması doğru olur: dır. a) Tevıkif sebepleri: Usul Kanunumuzun 104. maddesinin 3. bendinde IISUç Devlet ve Hükümet nüfuzunu kıran fiiller"den ise bu hal bir tevkif sebebi olabilecektir. Halbuki sözleşmenin 5. maddesinin iic" bendi ancak suç işlediği hakkında kuvvetli şüphe ve kaçma şüphesi hallerinde tevkifi mümkün görmektedir. Usul Kanunumuzun bahis konusu hükmünün Anayasa'ya uygun olduğu hakkındaki AnaY3.'3a MaJ:ı;kemesıinin gerekçesinde şu ibareye yer verilmiştir: IIToplumun içinde bulunduğu şartlara ve özelliiklere göre değişik ihtiyaçların gerekti~diği tedbirleri almak zarureti inkar edilemez". Bu gerekçe, anlaşmanın yukarda arzedilen özellikleri ile bağdaşamamaktadır.

4 38 FARUK EREM Sözleşmesinin Sic. maddesinde tt suç işlenmesine... mani olmak zaruret,i inancını doğuran 'makul sebeplerin mevcudiyeti" halinde de bir kimsenin tevkifi mümkün görülmektedir. Bu hükümden maksat hiç şüphesiz bil[' kimsenin suç işlemesi "ihtimal"ine göre tevıkifi değildir. Fakat sadece ihtimal iizıcrine tevkif tatbtkatına yol açması mümkün olan bu anlayış isabetli değildir. b) Dava süresi: Anlaşmanın S.maddesinin 3. bendi ve 6. maddesinin 1. bendinde ceza davalarının ve ıtevkifin ılmakul süre'yi aşmaması esası kabul edilmiştir. limakul süre" deyimi vazılı değildir yılında Adalet divanına Almanya ve Avusturya Hükümetlerine karşı iki dava intikal etmiş, Divan H1makUlI süre" deyiminin açık ölçülere dayanmadığı, sürenin fahiş olup olmadığını tayin için her olayın özelliılderine göre yorumlanması gerektiği sonucuna vamııştı. Alman mahlkemıelerinin liçtiıh'3ıdına göre: iialman Usul Kanununun 121/1. paragrafına nazarran, hiç kiıınse altı aydan fazla tutuk kalamaz. Bu hüküm, İnsan Hakıl.arı Avrupa Anlaşmasının S/3. maddesinde yer alan o'herkesin maıkul bir '3üre içinde yaııgı.ıanmasını isıtemek hakkı"na uygun düşmekıtedir. Hakimlerin hastalık, izin gibi özlük durumları hükmüu gecikmesini mazur gösteremez. 3 Amerikan Yüksek Mahlkemesi.içtihadına göre "m.aıkul süre içinde yarıgılanmak Amerikan Anayaısasının gereğidir".4 Şöyle düşünmek de mümkündür: Soruşturma safhaları, hatta hüküm safhası için kanunla azami süreler koymak imkansız değildir. Fakat süresinde soruşturmayı bitirmek, süre dolmadan hüküm vermek zorunluğunun da ilk feda edileceklerin savun ma hak ve işlemleri olacağından korkulur. Mem,leketimime ne ceza davalarının ve ne de mevkufiyetin azami süres~ teshit edhmiştir. Bu belkimümkün olmayabilir. Faık'3Jt IImakuıl1süre" daıhi bir tlsüre" olaırak kaıbul edilmelidir. c) Savunma hakkı: Anlaşmanm 6. madtdesıinıin 3/c bendine göre adaletin tahakıkuku için zaruri ise, m'3iddi imkanı olmayan sanıklara resen müdah tayin edilmesi gerekhdir. Usul Kanunumuzda he resen müdaei tayin hallerj sayılmışhr. Meı:nleketimizde ölüm cezasını gerektiren suç iıthaımı ile mahkemeye verilen ve maddi imkanı olmadığı için müdahi bulunırnayan ve bu şekilde cezasına mahkcını edilen kişiler görülmüştür. Bu gibi,kimselerin anlaşma hükmüne dayanarak resen müdah tayinini isternek hakları o1mak lazım gelir 1 "Brerne İstinaf Mahkemesi: 9 Eylül 1965", Rev. de la Comm1ss1on Internationale de Jurlstes, 1957, n. 2, s "Amerikan Yüksek Mahkemesi : 13 Mart 1967", (aynı dergi), s. 160.

5 CEZA ADALETİ AÇısıNDAN 39 di. Fakat bu hususun bir hak olarak Usul Kanununda gösterilmesi daha isabetli olacaktır. ç) çarpaz sorgu: Anlaşmanın 6/d. maddesine göre itham şahitlerini (,kamu tanıklarını) sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da itham tanıldarı ile aynı şartlar altında davet edilmesinin sağlanmasını isternek hakkı '3an1Jklara tanınmıştır. Bu hükmün Usul Kanunumuzla ve bilhassa bu kanunun uygulanması ile çelişme halinde olduğu görülmektedir. SONUÇ: Yukarıdaki örnekler Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin memleketimizde gereği gibi uyıgulanabilmesi için mevzuatta ve bilhassa Ulus Kanunlarında bazı değiş.ikliklerin yapılması ve boşluklarm da doldurulması gerekıtiği sonucunu vermektedir. Her memleketin kendi iç usulılerine ve uygulamalara "İnsan Haklarını Koruma Avrupa Anlaşması"nın ve bilhas'3a bu anlaşmanın 6. maddesıinin etkili olması gerıeklidir. Bu madde hüıkmüne göre her sanığın itadilce, alenen, makul bir sürede ve kanunla bağımsız, tarafsız bir mahkemede yargılanmak" istemesi, hakkıdır. Alman Yargıtayının, bu anlaşm'aları iç hukuk kuralları gibi uyguladığına örnekler verilmektedir. 5 Yargıtayımızın usul hukuku uygulamasında bu yola gitmemesini izah İmıkansızdır. 5 Bk. Leibinger, s. ıl.

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK* * Adalet Eski Bakanı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Temmuz 2011 de patlak veren şike

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN TOPLU ÎŞ SÖZLEŞMELERİNİN BİRLEŞİMİ (TELÂHUKU)

TÜRK İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN TOPLU ÎŞ SÖZLEŞMELERİNİN BİRLEŞİMİ (TELÂHUKU) TÜRK İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN TOPLU ÎŞ SÖZLEŞMELERİNİN BİRLEŞİMİ (TELÂHUKU) Prof. Dr. Turhan ESENER I. Genel olarak hakların birleşimi Bir hukukî olayın özellikleri birden fazla kanun hükmünün şartlarını gerçekleştirebilir.

Detaylı

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s. TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI hakemli makaleler Uğur YİĞİT SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI Uğur YİĞİT* I. GİRİŞ 1982 Anayasası ndan sonra yürürlüğe giren

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ AV.EROL TÜRK İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 4857 sayılı İş Kanunu da, eski 1475 sayılı İş Kanunun da olduğu gibi iş sözleşmesinin taraflarca feshine ilişkin iki türlü fesih şekli öngörmektedir. İş sözleşmesinin

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME 1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME Genel Kurulunun 10 Aralık 1984 tarihli ve 39/46 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve

Detaylı