Say 24 / Issue Nisan 2006 / April IB Diploma Program IB Middle Years Program IB Primary Years Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program"

Transkript

1 Say 24 / Issue Nisan 2006 / April IB Diploma Program IB Middle Years Program IB Primary Years Program Eyübo lu Koleji Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar, yüksek dünya kalite standartlar nda e itim veren IBO nun DP, MYP ve PYP programlar n n üçünü birden tüm seviyelerde uygulamak için yetkilendirilen ilk ve tek Türk e itim kurumu oldu...

2 index içindekiler > 3 > 4-14 > Eyübo lu'ndan Bir lk Daha... / Another First In Eyübo lu Eyübo lu Ataflehir'de / Eyübo lu Educational Educations s Now At Ataflehir. Kurumumuzdan Haberler / News From Eyübo lu Güney Amerika'n n 41 Günde Yeniden Keflfi... Bedri Rahmi Eyübo lu'nu, Aram zdan Ayr l fl n n 30. Y l nda Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda And k... V. Eyübo lu Veli Sempozyumu Milli E itim Bakan m z Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Eyübo lu E itim Kurumlar 'n Ziyaret Etti. E itimimiz Avrupa Birli i Yolunda 9. Sonbahar Ö retmen Sempozyumu 15 Ekim'de Eyübo lu Evsahipli inde Gerçekleflti 9 Ülkeden 200 Ö renci Bilgi Ve Kültürlerini Eyübo lu'nda Paylaflt 2. Global Diyabet Yürüyüflü 14 Kas m'da Gerçekleflti Geleneksel Eyübo lu Edebiyat Ve Kitap Günleri'ne Attila lhan mzas 95 Okuldan 810 Satrançsever Ö renci, Eyübo lu X. Dostluk Satranç Turnuvas 'nda Bulufltu Eyübo lu Ö rencileri Uzay Kamp 'ndan Sertifika le Döndüler Eyübo lu Kariyer Günü 2006 Eyübo lu Dünya Kad nlar Günü'nü Kutlad Onlar çin Matematik Hiç De Zor De il! Ö rencilerimiz Yurtd fl na Aç l yor Ö renci Birli i Çal flmalar Okul Aile Birli i Çal flmalar ndan Baz lar Akademik Çal flmalar / Academic Activities Matematik Bölümü - Bölüm çi Paylafl m Toplant lar Fen Bilimleri Bölümü - Ö retmenlerimizin Yapt Çal flmalardan Baz lar Türkçe Edebiyat Bölümü - fiiir ve Sevgi Dolu Bir Gün - Özgürlük ve Demokrasi - Atatürk'ün Hedefledi i Cumhuriyet'in Neresindeyiz? - Ata'ya Mektup - Edebiyat' n Büyülü Dünyas - fiiir Dinletisi: Emr.'Den... - Baflka Kültürleri Tan yal m: Frans z Kültürü ve Edebiyat - Necatibey Ö retmen Huzurevi'ndeydik - pek Ongun ile Doyumsuz Bir Gün - Kemal Demirel Bizlerleydi - Oyuncak Müzesi'ne Gezi - Atölye Çal flmas : fiiir Çözümlemesi - Bir Kitap Okudum: fiu Ç lg n Türkler - Tiyatro Kulüplerimiz Provalara Bafllad - Yarat c Çocuklar Derne i Sosyal Bilimler Bölümü - Tarih-Siyaset ve deoloji liflkileri - Dünya Felsefe Günü Kutlamalar - Hizmetiçi E itim Çal flmalar m z - Geçmifl Zaman Olur ki... - Paylafl lamayan Kudüs ngilizce Bölümü - 9. S n flar MYP Sunumlar - sviçre K fl Kayak Okulu - TOEFL Çal flmalar - ISTA Festivali - English School Assembly - Cambridge Üniversitesi Dil Yeterlilik S navlar - 4. S n f Ö rencilerimiz stanbul Belediyesi Harita Bölümü'nü Ziyaret Etti - Pakistan Depremzedelerine Yard m Ettik - OkumA Dil Ö renmenin En Önemli Yolu Modern Diller Bölümü - Modern Diller Bölümü'nde Teknoloji - Kültür Gezileri - Modern Diller Bölümü Ö renmeye Devam Ediyor Rehberlik Birimi - Aile çi Demokrasi - Anne Babalar ile Cinsellik Üzerine - Baflar ya Götüren Aile - Üniversite Gezileri Bafllad > > > > 44 > 45 - Motivasyon IB MYP Çal flmalar - Velilerimiz MYP Kiflisel Proje le Tan flt - MYP De erlendirme Ziyareti - MYP Sa l k Ve Sosyal E itim Alan Çal flmalar Eyübo lu'nda Sanat ve Spor /Arts And Sports in Eyübo lu Görsel Sanatlar Bölümü Etkinlik ve Baflar lar Gösteri Sanatlar Bölümü Etkinlikleri Beden E itimi Bölümü Etkinlikleri - Yaflamda fiampiyon Olmak - Eyübo lu Ö rencilerinin Gurur Veren Spor Baflar lar - Sporda Fairplay - 29 Ekim Cumhuriyet Kupas - Hizmetiçi E itim Okullar m zdan Haberler / News From Schools Kofluyolu Anaokulu'ndan Haberler 3 Yafl Grubu 4 Yafl Grubu Beden E itimi Bölümü Etkinlikleri - Yaflamda fiampiyon Olmak Erenköy Anaokulu'ndan Haberler Eyübo lu Erenköy Anaokulu Aç ld 3 Yafl Grubu 4 Yafl Grubu - Yaflamda fiampiyon Olmak Çaml ca lkö retim Okulu Yaratc l k S n f m z Aç ld Haz rl k S n f Etkinlikleri - Kitap fienli imiz - Sunay Ak n Oyuncak Müzesi'ne Gittik - Ayna Ayna Söyle Bana - Nas l Büyüyorum? 1. S n f Çal flmalar - Ailelerimiz - Hazine Av - Kardelenler Kampanyas na Destek - Kiflisel Müzem 2. S n f Çal flmalar - Duyu Organlar m z - Dostlar m z - Büyüklere Ders Verdik - Kiflisel Müzem 3. S n f Çal flmalar - nsanlar Anlamak - Uzay 4. S n f Çal flmalar - Ata'm z n Huzurunday z - Cumhuriyetimizin 82. Y l Kutlu Olsun - Sözlerin Dondu u, Gözlerin Doldu u O An - Ö retmenler Günü'nü Coflkuyla Kutlad k - Dünya'y Tan yorum 5. S n f Çal flmalar - Velilerimizle Anadolu'yu Ad m Ad m Gezdik - stanbul'u Çaml ca Tepesi'nden zledik Fen Lisesi'nden Haberler Ö renci Kulüplerimiz / Activities Cisco Bilgisayar A Sistemleri Kulübü - Cisco E itimleri Eyübo lu'nda Bafllad Gezi ve nceleme Kulübü S n flar Gezi Ve nceleme Kulübü Çal flmalar Trekking Da c l k Kulübü Uluslararas Avrasya Maratonu Mezunlar m zdan Haberler / News From Graduates Formula 1 stanbul Park' n lk Birincisi Melis Çeker Mezunumuz Tasar mc Gamze Saraço lu Genç Bayanlar Milli Voleybol Tak m n Giydirdi Tolga Pamir Fransa'da Ödül Ald Genç Foto rafç n n Büyük Baflar s : Pari Dukoviç Newsletter English Version mtiyaz Sahibi / Owner Eyübo lu E itim Kurumlar ad na On behalf of Eyübo lu Educational Institutions Sema Kan Özkaya Eyübo lu E itim Kurumlar Haz rlayanlar / Prepared by Handan Ergezer Kurumsal letiflim Koordinatörü Seda Serezli Kurumsal letiflim Asistan Çeviri / Translation Eda Taflk narda lke Bilge Elçin Peker Eyübo lu E itim Kurumlar / Eyübo lu Educational Institutions Nam k Kemal Mahallesi, Dr. Rüstem Eyübo lu Sokak, No. 8 Ümraniye stanbul Tel: Fax: Grafik Tasar m / Graphic Design Tia Tan t m / Burak Demirci pbx Renk Ayr m / Color Separation Figür Grafik Bask / Printed by Uniprint

3 Eyübo lu'ndan bir ilk daha..! 2003 y l nda Uluslararas Okullar Konseyi-CIS taraf ndan akredite edilerek dünya standartlar nda e itim verdi i onaylanan Eyübo lu Çaml ca lkö retim Okulu, bu kez de Uluslararas Bakalorya Organizasyonu'nun lkö retim Program IB PYP'yi (Primary Years Program) uygulamak için otorize oldu (yetkilendirildi) y l nda Uluslararas Bakalorya Diploma Program -IB DP (Diploma Program) otorizasyonunu, 2002 y l nda lkö retim kinci Kademe Program -IB MYP (Middle Years Program) otorizasyonunu alan Eyübo lu E itim Kurumlar, 2005 y l nda da lkö retim Birinci Kademe Program - IB PYP'yi (Primary Years Program) uygulamak için otorize edilerek IB programlar n n üçünü birden (IB DP, IB MYP, IB PYP) tüm seviyelerde uygulamak üzere yetkilendirilen ilk ve tek Türk e itim kurumu oldu. Böylece Eyübo lu, bu büyük baflar ile dünyada IB Programlar otorizasyonuna sahip toplam 1762 okul içinde her üçünü de uygulama yetkisi olan 80 okul aras na girdi. Eyübo lu Çaml ca lkö retim Okulu 5 y ld r yo un olarak sürdürdü ü IB PYP otorizasyon çal flmalar n 2005 y l n n Haziran ay nda tamamlad. Kas m 2005'te IBO Genel Merkezi PYP Direktörü Ann Hickey baflkanl ndaki heyet taraf ndan gerçeklefltirilen ekip ziyaretinde okulun tüm akademik çal flmalar incelendi. Ö renci, ö retmen ve velilerle görüflmeler ve gözlemler yap larak okul, idari ve akademik yönlerden ayr nt l olarak de erlendirildi. Baflar yla gerçekleflen otorizasyon ekip ziyaretinin ard ndan, 9 Aral k 2005 tarihinde IBO Yönetim Kurulu Genel Direktörü Prof. Dr. George Walker taraf ndan Eyübo lu Çaml ca lkö retim Okulu'nun IB PYP program n uygulamak için otorize oldu u bildirildi. Avrupa Birli i'ne girme sürecinde olan ülkemizin, e itimde sahip oldu u dünya standartlar n temsil eden ve gurur veren bu büyük baflar y tüm velilerimiz, ö rencilerimiz ve e itim camias yla paylafl yoruz... Eyübo lu Ataflehir'de... Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n yeni ilkö retim okulu Dr. Rüstem Eyübo lu lkö retim Okulu, Eylül 2006'da Ataflehir'de hizmete giriyor. Dr. Rüstem Eyübo lu lkö retim Okulu Kad köy Belediye Baflkan m z Say n Av. Selami Öztürk'ün kat l m yla 15 Mart 2006 Çarflamba günü gerçekleflti. Eyübo lu E itim Kurumlar, bünyesinde bulunan Kolej, Fen Lisesi, Çaml ca lkö retim Okulu, Erenköy Anaokulu ve Kofluyolu Anaokulu'nun yan s ra yeni aç lacak olan Dr. Rüstem Eyübo lu lkö retim Okulu ile 6 okulla e itim dünyas na hizmet vermeye devam edecek. Kad köy Belediye Baflkan m z Sn. Av. Selami Öztürk temel atma töreninde konuflma yapt. 3

4 Overland Güney Amerika Gezisi Güney Amerika'n n 41 Günde Yeniden Keflfi... Rota Rio Dünyan n farkl co rafyalar n, kültürlerini ve uygarl klar n yak ndan tan mak, kültürler aras iletiflim ve iflbirli ini art rmak; bu birikimler sonucunda elde edilen her türlü bilgi ve döküman güncelleyerek de iflik seviyedeki s n flarda ve e itim kurumlar nda destekleyici kaynak olarak kullanmak ve ö rencilerin dünyaya bak fl aç lar n gelifltirmek amac yla Güney Amerika Ülkeleri'ne gezi düzenlendi. Türk Co rafya Kurumu Uygulamal Geziler Koordinatörü ve Eyübo lu Lisesi Co rafya ö retmeni Mustafa And ç' n baflkanl n yapt Overland Güney Amerika gezisi 3 Temmuz 14 A ustos 2005 tarihleri aras nda gerçekleflti. Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n sponsor oldu u 41 günlük geziye çeflitli okullardan bir grup ö retmen kat ld. Gezide; Brezilya, Paraguay, Uruguay, Arjantin, fiili, Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya ve Venezuella Ülkeleri'nin co rafi, ekonomik, sosyal, tarihi ve kültürel özelliklerinin yan s ra çeflitli okullar ziyaret edilerek e itim sistemleri incelendi. 3 Temmuz 2005 günü Paris aktarmal olarak 14 saatlik bir uçufltan sonra Brezilya'n n Rio De Jenerio kentine var ld. Dünyaca ünlü Rio sahilleri, katedralleri, ünlü Marakana Stad ve flehir hayat ndan sonra dünyan n 2. büyük kenti olan Sao Paulo ve dünyan n en büyük flelale grubunun bulundu u guaçu fielaleleri gezildi. 4 milyonluk küçük bir kovboy ülkesi Paraguay' n keflfinden sonra pampalar, tangosu, buzullar ve Maradonas yla ünlü Arjantin'e gidildi. 1 haftal k Arjantin gezisinin ard ndan Uruguay' n Montevideo kenti ve And da lar geçilerek fiili'ye var ld. Pasifik k y lar boyunca gümüfl madenleri ve dünyan n en kurak çölü olan Atakama'da yakalan lan kum f rt nalar ndan sonra yerel kültürünü en iyi koruyan Bolivya'n n ünlü tuz havzalar, baflkent Lapaz ve dünyan n en yüksek gölü olan Titikaka gezildi. Peru üzerinden And da lar boyunca Amazonun kollar ndan Ekvador'a ulafl ld. Ard ndan Amazon yerlilerinin de bulundu u Kolombiya bafltan sona gezildi. Son durak olan tropikal iklimli Venezuella gezisininden sonra, binlerce foto raf, bilgi birikimi, deneyim ve belgesel film çekimleriyle yurda dönüldü. Uyuni La Paz Elde edilen bilgi, yaz, her türlü doküman, foto raf ve filmlerin gerekli çal flmalar yap larak daha genifl kitlelere ulaflt r lmas ve özellikle derslerde yard mc kaynak olarak kullan lmas planlan yor. Seyahat boyunca çekilen fotograflar, kamera çekimleri, yap lan röportajlardan oluflan birikim ve dokümanlar, co rafyay tasvir olarak kullan lmaktan ç kar p yaflam n içinde ve gözle görülür hale getirerek yeni nesillere aktar lacak. Geziyle ilgili izlenimler; foto raf sergileri, belgesel ve dia gösterimleri arac l yla baflta okullar olmak üzere çeflitli platformlarda kamuoyu ile paylafl lacak. Gezinin öyküsü görsel malzemeyle desteklenen bir kitap haline dönüfltürülecek ve ayr ca çeflitli mekanlarda foto raf sergileri aç lacak. Seni düflünürken bir çak l tafl s n r içimde Bedri Rahmi Eyübo lu nu, Aram zdan Ayr l fl n n 30. Y l nda Eyübo lu E itim Kurumlar nda And k... 4 Mehmet Eyübo lu Kurucumuz Dr. Rüstem Eyübo lu gecenin an s na aç lan deftere duygular n yazarken y ld r özlemle and m z Bedri Rahmi Eyübo lu'nu bu y l Eyübo lu E itim Kurumlar ev sahipli inde gerçekleflen törenle and k. 23 Eylül 2005 akflam gerçekleflen anma töreni Marshall Boya ve Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n katk lar yla düzenlendi. Tören kokteylle bafllad. Kokteylin ard ndan, Eyübo lu Hall'de Bedri Rahmi Eyübo lu'nun kendi sesinden fliirlerin yer ald, eserlerinin tan t ld ve hayat ndan kesitlerin film olarak gösterildi i anma töreni bafllad. Törenin aç fl konuflmas n Bedri Rahmi Eyübo lu'nun o lu Mehmet Eyübo lu yapt. Bedri Rahmi Eyübo lu'nun ailesinin, ö rencilerinin, yak nlar n n ve sevenlerinin bulufltu u bu özel gece izleyenlere duygulu anlar yaflatt

5 V. Eyübo lu Veli Sempozyumu E itim kurumlar aras nda bir ilk olan ve düzenlendi i ilk y ldan bu yana artan bir kat l m ve ilgiyle karfl lanan Eyübo lu Veli Sempozyumu, 24 Eylül 2005 tarihinde yaklafl k 500 velinin kat l m yla gerçekleflti. 4 y ld r al nan olumlu geri bildirimlerle geleneksel hale gelen Eyübo lu Veli Sempozyumu'nda gün boyunca 39 sunum yer ald. Eyübo lu E itim Kurumlar ö retmenleri ve uzmanlar taraf ndan yap lan sunumlar birbirinden ilgi çekici konular içeriyordu. Kat l mc veliler, ilkö retimden liseye kadar tüm seviyeler için haz rlanan bu sunumlardan tercih ettiklerine kat ld lar. 45 dakikal k ard fl k 3 zaman diliminde paralel sunumlar n yap ld Sempozyum, lkö retim 1. s n f ö rencilerimizin Kardelenler için yapt klar yard m kampanyas na destek konuflmas yla bafllad. Ö rencilerimizin Kardelenlere destek olal m ça r s veliler taraf ndan uzun süre alk flland. Sunum aralar nda Sezen Aksu'nun Kardelenler kaseti ve cd'sini satan ö rencilerimiz bu duyarl davran fllar ndan dolay velilerin takdirini kazand lar. Sempozyumun aç fl konuflmas n Akgün Akova yapt. Yazar ve foto raf sanatç s Akgün Akova konuflmas nda, günümüz popüler kültüründen ve çocuklar m z üzerindeki etkilerinden söz ederek onlar n gerçek bir ayd n olarak yetiflmesi için neler yapabilece imiz konusuna de indi. Sempozyum, Dr. Tamer Ergin'in Ev ve Okulda Ö renci Olmak konulu sunumu ile sona erdi. Sempozyumdan baz ilginç bafll klar : Efller Aras letiflim Çat flmalar ve Çocu a Olan Etkileri (Haz rl k - 8. s n flar) Cebirden Korkan Gelsin! (Haz rl k - 5. s n flar) yi Bir Gelecek yi Bir Planlama le Bafllar (Haz rl k - 5. s n flar) Eyübo lu'nda Yap lan Astronomi Çal flmalar ve Uzay Kamp Gezisi ( s n flar) Ö retim Program ndaki Tadilat Nedeniyle Aç z... ( S n flar) Bilimsel Düflün Ayr cal kl Yafla (Fen Lisesi) Kardelenlere Su Veriyoruz! (Tüm Seviyeler) Milli E itim Bakan m z Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Eyübo lu E itim Kurumlar 'n Ziyaret Etti. 10 Ekim 2005 tarihinde Eyübo lu E itim Kurumlar 'n ziyaret eden Milli E itim Bakan m z Say n Doç. Dr. Hüseyin Çelik, kendisine verilen brifingin ard ndan Eyübo lu ö renci ve ö retmenlerine hitaben bir konuflma yapt. Konuflmas ndan sonra Kütüphane ve Medya Merkezi'nin aç l fl n yapan Bakan Çelik, Eyübo lu Çaml ca Kampüsü'nü gezerek incelemelerde bulundu. 2 saat süren Kampüs gezisi s ras nda s k s k ö renci ve ö retmenlerle sohbet etti. Eyübo lu E itim Kurumlar 'na yap lan ziyarete Milli E itim Bakan 'n n yan s ra stanbul Milli E itim Müdürü Ömer Bal bey, Ümraniye lçe Milli E itim Müdürü lyas Tekin ve Milli E itim Bakanl mensuplar da kat ld lar. Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne entegrasyonu çal flmalar e itim alan nda da h zla devam ediyor. Eyübo lu E itim Kurumlar bu do rultuda özveriyle sürdürdü ü çal flmalar na her geçen gün bir yenisini ekliyor. Eyübo lu Kütüphane ve Medya Merkezi, içinde bulundu umuz ö retim y l ndan itibaren yeni binas nda donan ml ö renci çal flma odalar, modern kütüphane sistemi ve yüksek teknolojisi ile ö renci, ö retmen, mezun, veli ve çal flanlar n hizmetine sunuluyor. E itim ö retimi desteklemek ve ö rencilere bilgiye eriflim becerisi kazand rmak amac ile ileri düzeyde hizmet veren Eyübo lu Kütüphaneleri, 6 dilde yaklafl k kitap, 76 süreli yay n ve 1500 kitap d fl materyalden oluflan zengin arflivi ve bilgisayar donan m yla üniversite kütüphaneleriyle yar flacak düzeyde. 5

6 1300 Ö retmen Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda Bulufltu Sonbahar Ö retmen Sempozyumu Eyübo lu Evsahipli inde Gerçekleflti Ö retmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaflmalar amac yla düzenlenen Sonbahar Ö retmen Sempozyumu bu y l 9. kez düzenlendi. Her y l farkl bir okulun ev sahipli ini üstlendi i sempozyum, ö retim y l nda 15 Ekim 2005 tarihinde Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda büyük bir kat l mla gerçekleflti. Sempozyuma afla da isimleri yer alan 42 okuldan, 300'e yak n konuflmac ve 1000'in üzerinde izleyici ö retmen kat ld. Sempozyumda gün boyunca ard fl k 6 zaman diliminde her branflta paralel sunumlar yap ld. Sunumlar n yan s ra Yönetim, Sanat, Kütüphane gibi konularda da mesleki paylafl m toplant lar düzenlendi. Eyübo lu Çaml ca Kampüsü'nde yer alan tüm binalar n kullan ld sempozyuma Oxford, Cambridge ve Hitachi gibi baz yay nevleri de standlar yla kat larak e itim materyallerini gün boyu ö retmenlerin hizmetine sundu. 6 Kat l mc Okullar Adapazar Enka Okullar Bahçeflehir Koleji Baflkent Üniversitesi Koleji Ayfleabla Okullar Bilkent.O. ve Lisesi Bups Bilkent Haz rl k Okulu Bursa Özel Çak r E itim Kurumlar Enka Sakarya Okullar Eyübo lu E itim Kurumlar FMV Ifl k Okullar Hisar E itim Vakf Kemerköy lkö retim Okulu Ifl kkent E itim Kampüsü stanbul Amerikan Robert Koleji Enka Okullar zmir Amerikan Koleji Kültür 2000 Okullar Marmara E itim Kurumlar MEF Okullar ODTÜ Gelifltirme Vakf Ankara Okullar ODTÜ Gelifltirme Vakf Özel Denizli lkö retim Okulu ODTÜ Gelifltirme Vakf Özel Mersin lkö retim Okulu Özel Aka Koleji Özel Alev lök retim Okullar Özel Antalya Koleji Özel AR-EL Okullar Özel Büyük Kolej Özel Çevre Koleji Özel Irmak Okullar Özel zmir Sev Özel Sezin Okulu Terakki Vakf Özel fiiflli Terakki Okullar Özel Tarsus Amerikan Koleji Özel Tarsus Sev lkö retim Okulu Özel Tafl lkö retim Okulu Özel Üsküdar Amerikan Koleji Özel Yedi Renkli Ç nar.o. Özel Yüzy l Ifl l Okullar Sev Üsküdar lkö retim Okulu TED Ankara Koleji Vakf Özel Lisesi TED stanbul Koleji TEV nanç Türkefl Okullar VKV Koç Özel.O. ve Lisesi Zeynep Mutlu E itim Vakf Kemer Okullar Speculum-Ayk r Politikalar n nternetteki Sesi E itimimiz Avrupa Birli i Yolunda... Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl (Ulusal Ajans), Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne entegrasyonu sürecinde e itim ve kültürel çal flmalara destek sa layan bir kurulufl. Ulusal Ajans, 2005 y l nda Comenius Okul Ortakl projelerine Eyübo lu E itim Kurumlar 'n da dahil etti. Comenius Program 'n n temel amac ; "Okul E itimi" alan nda Avrupa ülkeleriyle iflbirli i yaparak e itimde kaliteyi art rmak ve kültürel diyalo u sa layarak dil ö renimini teflvik etmek. Proje toplant s, Ekim 2005 tarihleri aras nda Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n ev sahipli inde yap ld. Toplant lar, fiubat 2006'da Litvanya'n n Sialiau ve May s 2006'da ise Polonya'n n Gorzow Wlkp. flehirlerinde devam edecek. Speculum-Ayk r Politikalar n nternetteki Sesi Projesi kapsam nda; ortak ülkelerden her birinin editörlü ünü yapt bir dergi ç kar lacak. nternette yay nlanacak olan derginin çal flmalar talya'dan bir okulun koordinatörlü ünde, Türkiye, Portekiz, Polonya, Belçika, Hollanda, Litvanya ve Yunanistan'la birlikte yürütülecek. Çeflitli makalelerin yer alaca dergide F rsat Eflitli i (kad nlar, engelliler vs. aç s ndan), Gençlik, Hayalleri ve Beklentileri, Gençlik ve Ayr lm fl Aileler ve Gençlik ve Çevre temalar kullan lacak. Dergi; kat l mc liselerin ö retmen ve ö rencileri taraf ndan ngilizce olarak haz rlanacak ve internette yay nlanacak. Ö renciler, proje sayesinde fikirlerini ve deneyimlerini paylaflma, dillerini gelifltirme, gazete dilinin kullan m n tecrübe etme ve multimedya teknolojilerini kullanma flans bulacak. Dergi internette yay nlanarak projeye ortak olmayan okullar n da bilgi sahibi olmas na olanak sa layacak. Eyübo lu E itim Kurumlar, proje için Ulusal Ajans arac l yla Avrupa Birli i e itim fonlar ndan 6300 Euro'luk bir destek ald. Bu destek, projenin giderleri ile ö retmen ve ö rencilerin yurtd fl na yapacaklar geziler için kullan lacak.

7 Uluslar aras TOK (Theory of Knowledge) Bilgi Kuram Konferans Ekim'de Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda gerçekleflti... 9 Ülkeden 200 Ö renci Bilgi ve Kültürlerini Eyübo lu'nda Paylaflt... Eyübo lu E itim Kurumlar, 9 farkl ülkeden Uluslar aras Bakalorya- IB programlar n uygulayan okullar n ö rencilerini dördüncü kez düzenledi i TOK Konferans 'nda buluflturdu Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleflen uluslar aras konferans n temas "Bilgi ve Kültür". 4. TOK Konferans 'na ngiltere, Fransa, sveç, Norveç, Ürdün, Suudi Arabistan, H rvatistan, Yunanistan ve Türkiye'den 200'e yak n lise ö rencisi kat ld. Konuk ö rencilerin büyük bölümü Eyübo lu ö renci ve ö retmenlerinin evlerinde konaklad lar. Konferans n amac ; ö rencilerin "Bilgi ve Kültür" temas alt nda fikirlerini tart flmalar n, kültürleri görerek ve tan yarak anlamalar n, stanbul gibi zengin kültür mozayi ine sahip bir kentte teori ve prati i bir araya getirmelerini, gençlerin birbirlerini anlayarak dünya kültürüne ve bar fl na hizmet etmelerini sa lamakt. Uluslar aras Bakalorya programlar n uygulayan okullarda TOK (Theory of Knowledge) olarak adland r lan "Bilgi Kuram " dersi program n önemli bir parças. Bu derste, ö rencilerin bilgi ve de er yarg lar söylemlerine ve iddialar na elefltirel bir bak fl aç s yla yaklaflmalar n, baflkalar n n inanç ve yarg lar na hoflgörü ve anlay fl göstermelerini sa lamak amaçlan yor. Dünyada ilk kez ve halen sadece Eyübo lu E itim Kurumlar taraf ndan gerçeklefltirilen TOK Konferans, uluslar aras platformlarda temsilimiz aç s ndan son derece önemli bir organizasyon. Konferans n aç fl konuflmas n Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cem Alptekin yapt. 4 gün boyunca devam eden konferans n içeri i, ö renci ve ö retmenler taraf ndan yap lan "kültür" temas n n farkl bak fl aç lar yla ele al nd sunumlardan ve kültürümüzü tan tmaya yönelik farkl aktivitelerden olufltu Ekim 2005 Cumartesi ve Pazar günleri yap lan akademik çal flmalar n ard ndan 24 Ekim Pazartesi günü stanbul gezisi ve Eyübo lu Çaml ca Kampüsü'ndeki veda yeme i ile konferans sona erdi. Yemek sonras nda Eyübo lu E itim Kurumlar halk danslar ekibi kat l mc lara Türk folklöründen örnekler sundular. Eyübo lu, dünya ile ayn anda yürüdü 2. Global Diyabet Yürüyüflü 14 Kas m'da gerçekleflti... Diyabet hastal konusunda fark ndal k oluflturmak, hastal ve tedavi koflullar n tan tmak amac yla düzenlenen Global Diyabet Yürüyüflü 14 Kas m 2005 tarihinde tüm dünyada efl zamanl olarak gerçekleflti. Eyübo lu E itim Kurumlar, Çaml ca Kampüsü'nde gerçeklefltirdi i yürüyüfle 100'e yak n ö renci, veli, ö retmen ve çal flan yla kat larak organizasyona destek verdi. Eyübo lu, bugün tüm dünyada ayn anda gerçekleflen 2. Global Diyabet Yürüyüflü'ne Türkiye genelinde kat lan 25 okuldan biri oldu. Eyübo lu ö renci, ö retmen, veli ve çal flanlar ile Okul Aile Birli i üyeleri bu anlaml günde sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya gelerek dayan flma örne i gösterdiler. Yürüyüfl öncesinde Eyübo lu Hall'de Diyabet ve beslenme konulu konferans düzenlenerek ö rencilere diyabet konusunda bilgi verildi. Konferans n ard ndan saat 14:00'te bafllayan yürüyüfl, kat l mc lara sertifikalar n n verilmesiyle 14:30'da sona erdi. 7

8 Geleneksel Eyübo lu Edebiyat ve Kitap Günleri'ne Attila lhan imzas 1 Aral k 2005 günü fiair Attila lhan için bir anma program düzenlendi... Dünya Bar fl için Kitap Oku! Birikim sa lamada, iletiflim kurmada ve dünyay alg lamada kitap okuman n gereklili i yaklafl m yla her y l düzenlenen Geleneksel Eyübo lu Edebiyat ve Kitap Günleri, Dünya Bar fl için Kitap Oku slogan yla Aral k 2005 tarihlerinde gerçekleflti. Etkinlik, de erli flair, yazar, düflünür ve gazeteci Attila lhan' anma program n n da yer ald 1 Aral k 2005 Perflembe günü bafllad. Etkinli in bu y l ki slogan Dünya Bar fl için Kitap Oku. Edebiyat dünyas n n kap lar n aralayan etkinlikte, ö rencilerimizin haz rlay p sunduklar fliir dinletileri, söylefliler, canland rmalar, ustalar anma programlar ve imza günlerinin yan s ra edebiyatç lar n konuk oldu u söylefliler yer ald. Edebiyat ve kitapla dopdolu geçen 3 gün boyunca lkö retim ve Kolej binalar m zda yay nevlerinin zengin standlar nda kitap sat fllar da gerçekleflti. Attila lhan' anma program Eyübo lu Edebiyat ve Kitap Günleri kapsam nda; 1 Aral k 2005 Perflembe günü 18.00'de, de erli flair, yazar, düflünür ve gazeteci Attila lhan' anma program düzenlendi. Anma, Türkiye'de orta ö retim kurumlar aras nda gerek kapasitesi gerekse içerikteki kalitesiyle örnek al nan ve bu y l yenilenen kütüphanemizde Sunay Ak n, Akgün Akova, Eray Canberk gibi bir çok edebiyatç konu un ve Attila lhan' n ye enleri Ferhat lhan ile Elif Ero lu'nun kat l m yla gerçekleflti. Programda, ö rencilerimiz taraf ndan gitar ve piyano eflli inde Attila lhan' n bestelenmifl fliirleri flark olarak seslendirildi. Attila lhan' n kendi sesiyle fliirlerini okudu u barkovizyon gösterisi de kat l mc lara duygusal anlar yaflatt. Ö rencilerimizin haz rlad program n ard ndan Eray Canberk, Sunay Ak n ve Akgün Akova konuflma yaparak Attila lhan' farkl yönleriyle anlatt lar. Edebiyatç lar daha sonra Attila lhan için haz rlanm fl fleref defterine akflam n an s na duygu ve düflüncelerini yazd lar. Anma program nda, Kütüphane ve Medya Merkezi'nin kitap raflar n birbirinden ay ran sembolik sokaklardan ilkine de "Attila lhan Soka " ad verildi. Soka n ad n n yaz l oldu u tabela Attila lhan' n ye eni Elif Ero lu taraf ndan yerine tak ld. 8

9 95 okuldan 810 satrançsever ö renci, Eyübo lu X. Dostluk Satranç Turnuvas 'nda bulufltu... rekor kat l m E itim kurumlar aras nda düzenlenen en büyük turnuva olma özelli ine sahip Geleneksel Eyübo lu Dostluk Satranç Turnuvas onuncu y l nda da satrançsever ö rencilere ev sahipli i yapt. 9 Aral k 2005 Cuma günü bafllayan ve 810 ö rencinin mücadele etti i turnuvan n ödül töreni, 11 Aral k 2005 Pazar günü gerçekleflti. X. Dostluk Satranç Turnuvas 'na bu y l, 48'si devlet okulu, 47'i özel okul olmak üzere 95 okul kat ld. Küçükler, Y ld zlar ve Gençler kategorilerinde 810 ö rencinin yar flt turnuvada derece elde eden ö renciler, ödüllerini 11 Aral k Pazar günü yap lan törende ald lar. Turnuvada; Küçükler kategorisi ilkö retim s n f seviyelerini, Y ld zlar kategorisi ilkö retim s n f seviyelerini, Gençler kategorisi ise lise ö rencilerini kapsad. lkö retim s n f seviyelerini kapsayan Küçükler kategorisinde 294, ilkö retim s n f seviyelerini kapsayan Y ld zlarda 270, Lise ö rencilerinden oluflan Gençlerde ise 246 ö renci mücadele etti. Her kategori için 4 masada 7 tur karfl laflma yafland. ödül sevinci X. Dostluk Satranç Turnuvas Masa Dereceleri Küçükler 1. Masa 1. Tevfik Can Karanfil / Mef Okullar 2. Kaan Baransel / Özel stanbul Çevre Okullar 3. Do ufl Özdemiro lu / Özel Darüflflafaka lkö retim Okullar 2. Masa 1. Cengiz Ak n Dost / Mef Okullar 2. Josef Karaburun / Özel Esayan Ermeni lkö retim Okulu 3. Berk Hal gür / Ça r Bey lkö retim Okulu 3. Masa 1. Tuncay Ayd n / Oruçgazi lkö retim Okulu 2. Ali Cihan Tüfekçi / Özel Derya Öncü lkö retim Okulu 3. Kubilay zal / Gazi Mustafa Kemal lkö retim Okulu 4. Masa 1. Yücel Çelik / Çapa lkö retim Okulu 2. Rafet Ay / Özel Darüflflafaka lkö retim Okulu 3. Efe Kalyoncu / Mef Okullar Y ld zlar 1. Masa 1. Bar fl Erbifl / Vkv Koç Özel lkö retim Okulu 2. Fatih Tural / Çapa Atatürk lkö retim Okulu 3. Bekircan Bedir / Özel Ortado u lkö retim Okulu 2. Masa 1. Aykun Güler / Yeflilköy Ermeni lkö retim Okulu 2. Batuhan Mert / Çapa Atatürk lkö retim Okulu 3. Mert Umur Özcan / Özel Ortado u lkö retim Okulu 3. Masa 1. Kaan Faik Gökçeöz / Eyüp Ergenekon lkö retim Okulu 2. Ulafl Akbafl / Özel Ortado u lkö retim Okulu 3. Mustafa Çelik / Özel Darüflflafaka lkö retim Okulu 4. Masa 1. Yusuf Can Bakkalo lu / Çapa Atatürk lkö retim Okulu 2. Atacan Eker / Özel Tarhan lkö retim Okulu 3. Didem Ersoy / Mef Okullar Gençler 1. Masa 1. Onur Pehlivan / GOP Plevne Lisesi 2. Utku An l Bafltafl / Özel stanbul Çevre Okullar 3. Erinç Özçelik / Ca alo lu Anadolu Lisesi 2. Masa 1. Ahmet Y lmazer / stanbul Lisesi 2. U ur Yuvarlak / Vefa Lisesi 3. Ö. Efe Kul / Kad köy Anadolu Lisesi 3. Masa 1. Bar fl Tanyeri / Özel Avusturya Lisesi Ticaret Okulu 2. Atefl Can Demircan / Kad köy Anadolu Lisesi 3. Mustafa Can Ayhan / Özel Kültür Fen Lisesi 4. Masa 1. Serhat Temizsu / Kuleli Askeri Lisesi 2. O uzhan Atay / Vkv Koç Özel Lisesi 3. Özge Yalç n / Ca alo lu Anadolu Lisesi Okul Dereceleri Küçükler 1. Mef Okullar 2. Özel stanbul Çevre Okullar 3. Gazi Mustafa Kemal lkö retim Okulu Y ld zlar 1. Çapa Atatürk lkö retim Okulu 2. Özel Ortado u lkö retim Okulu 3. Mef Okullar Gençler 1. Kad köy Anadolu Lisesi 2. Özel Alman Lisesi 3. Özel Avusturya Lisesi Ticaret Okulu 9

10 Eyübo lu Ö rencileri Uzay Kamp 'ndan sertifika ile döndüler... Eyübo lu E itim Kurumlar 'ndan 35 ö renci ve 2 ö retmen, Ocak 2006 tarihleri aras nda Türkiye'nin ilk ve tek uzay kamp nda 5 gün geçirdiler. zmir'de bulunan kampta ö rencilerimiz farkl ülkelerden gelen ö rencilerle arkadafll klar kurdular. Ö rencilerimiz, tak m halinde çal flt klar e lenceli bir ortamda özgüven ve sorumluluk duygusu kazanman n yan s ra uzay bilimleri ve teknolojilerini de ö rendiler. Eyübo lu E itim Kurumlar Çaml ca Kampüsü'nde bulunan kiz Gözlemevleri'nde y l boyunca çeflitli gözlemler yapan ve etkinliklere kat lan ö rencilerimiz, bilgilerini Uzay Kamp Türkiye'de pekifltirme f rsat buldular. Uzay Kamp 'ndan kat l mc sertifikalar n alan ö rencilerimiz 27 Ocak Cuma günü stanbul'a döndüler. Moda tasar mc l Dilek Hanif'ten, reklamc l k Sinan Çetin'den, t p Op. Dr. Cengiz Aslan'dan, mimarl k Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'ten... Mesle inin önde gelen isimleri 24 fiubat'ta Eyübo lu ö rencileriyle birlikteydi... Eyübo lu Kariyer Günü 2006 Yar nlar yla ilgili rota çizmek isteyen gençlere popüler 24 mesle in popüler 44 isminden yol haritas... Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n geleneksel Kariyer Günü bu y l 24 fiubat 2006 günü Çaml ca Kampüsü'nde gerçekleflti. Etkinlik, ö rencilere önceden uygulanan anketler sonucunda tan mak istedikleri meslekler belirlenerek haz rland. Aç l fl konuflmas n Nuri Çolako lu'nun yapt "Kariyer Günü"nde 24 ayr meslek grubunu temsil eden çok say da konuk ö rencilerle deneyimlerini, baflar öykülerini paylaflt ve onlar n sorular na yan t verdi. Modac Dilek Hanif'ten, Op. Dr. Cengiz Aslan'a; Yönetmen Sinan Çetin'den, Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'e kadar gençlerin de tan d pek çok ismin kat ld Kariyer Günü nün amac ; ö rencilerin ilgi ve yeteneklerine en uygun mesle i seçmelerine yard mc olmak, ilgi duyduklar mesleklerle ilgili sorular na yan t bulmalar n sa lamakt. Dilek Hanif Günün Program : 10 Nuri Çolako lu, Dr. Rüstem Eyübo lu 24 fiubat 2006 Cuma günü 08:45-15:20 saatleri aras nda gerçekleflen etkinlik 50'fler dakikal k ard fl k 5 zaman diliminden olufluyordu. Eyübo lu Koleji'nde ö renim verilen EA-Eflit A rl k ve S-Say sal puan türündeki mesleklerin tan t ld Kariyer Günü sempozyum format nda gerçekleflti.

11 Kariyer Günü Kat l mc Listesi Sinan Çetin Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp HUKUK Banu Coflar / Avukat - Coflar Avukatl k A.fi. Doç. Dr. Ömer Ekmekçi / Ö retim Üyesi - stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi LOJ ST K Levent Egemen Ercebeci / nsan Kaynaklar Yöneticisi - Yurtiçi Kargo REKLAM / HALKLA L fik LER / NSAN KAYNAKLARI / DANIfiMANLIK Sinan Çetin / Yap mc Yönetmen Plato Film Yap m Reklamc l k ve Tan t m Ahter Kutadgu / Kurumsal letiflim Direktörü - Sabanc Holding Nergis Tüter / E itim Program Yöneticisi - Baltafl & Baltafl Deniz VanBasselaere / Kurumsal letiflim Müdürü - Nestle ULUSLAR ARASI L fik LER / AVRUPA B RL / ULUSLAR ARASI T C. Murat Bulca / Daire Baflkan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu - TMSF Sunay Dizdar / Daire Baflkan - D fliflleri Bakanl Cemalettin Akgül / Genel Müdür - Ally Corp. ERTEKS A.fi. EKONOM / BANKACILIK - F NANS Hüseyin Al / Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi - BDDK Ömer Kalav / Genel Müdür Yard mc s - Birleflik Fon Bankas Ali Orhan Özenç / Hazine Birim Yöneticisi - Finansbank MODA TASARIMI - TEKST L Dilek Hanif / Moda Tasar mc s filetme Gökhan Cücelo lu / Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü BriSA Cem Kandemir / Sat fl Müdürü - Coca Cola TUR ZM filetmec L Sarhan Keyder / Sat fl ve Pazarlama letiflimleri Direktörü Dedeman Hotels Resorts International B LG SAYAR MÜH. / B L fi M / ELEKTR K - ELEKTRON K MÜH. skender Erbil / Elektronik Mühendisi - HI TEK Alaaddin Gülbüken / Üretim Müdürü - Siemens Bar fl Yalç nkaya / Bilgi Teknolojileri E itim Koordinatörü Eyübo lu E itim Kurumlar Cem Afl k / Genel Müdür - Akora Teknoloji Pazarlama A.fi. ECZACILIK Prof. Dr. Afife Mat / Ö retim Üyesi stanbul Üniversitesi Eczac l k Fakültesi NfiAAT MÜHEND SL Günay Gürkan / Yüksek nflaat Mühendisi M MARLIK Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp / Yüksek Mimar Alp Mimarlar Tasar m Yap m ve Ltd. fiti. Prof. Yüksek Müh. Mimar Metin Hepgüler / Mimar ENDÜSTR MÜHEND SL Vahap Çoymak / ktisadi ve dari fller Genel Müdür Yrd. TOYOTASA A.fi. Ifl lay Okay / nsan Kaynaklar Yöneticisi - Divan A.fi. Ç M MARLIK Atilla Kuzu / ç Mimar - Zoom Tasar m Proje Uygulama GENET K / B YOLOJ Doç. Dr. Gökhan Çak ro lu / Cerrahi Patoloji Bölüm Baflkan International Hospital TIP Op. Dr. Cengiz Aslan / Nöroflirurji Bölüm Baflkan International Hospital Op. Dr. Nuri Battal / Plastik ve Estetik Cerrahi Uzman stanbul Cerrahi Hastanesi Dr. Kemal Rafla / Genel Cerrahi Uzman - Ac badem Hastanesi PEYZAJ M MARLI I P nar Tuba Biçmen / stanbul Büyükflehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ÇEVRE MÜHEND SL Pervin Eryavuz / Proses fiefi, TÜPRAfi Ceren Tosun / Çevre Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi K MYA MÜHEND SL Ferda Erol / malat Müdürü - Sandoz laç MAK NE / UÇAK MÜHEND SL Mehmet Ak nc / Fabrika Müdürü - Cam fl Ambalaj Sanayi Onursal Ünal / Uçufl Emniyet ve Kontrol Güvenlik Baflkan - THY D fi HEK ML Tar k flmen / Difl Hekimi - Türk Difl Hekimleri Birli i Yönetim Kurulu Üyesi GIDA MÜHEND SL Hande Baflaran / Asistan Bölge Müdürü Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.fi. METALURJ / MALZEME / MADEN MÜHEND SL Ali Y lmaz Bayezit / Müdür - Genel Mermer Tekno Granit Mehmet Can Buharal / Genel Müdür - Lapp Kablo GEM NfiAAT / MAK NE MÜHEND SL Berke Çiçek / Genel Müdür - Deniz Endüstrisi A.fi. Halil Yalk n / Genel Müdür - Ada Otomotiv Op. Dr. Cengiz Aslan Op. Dr. Cengiz Aslan 11

12 Eyübo lu DÜNYA KADINLAR GÜNÜ nü kutlad... SERG : Sesiyle, kalemiyle, paletiyle, çamuruyla, elinin hamuruyla, akl yla ve yüre iyle, Eyübo lu kad nlar... PANEL : Türkiye'de KADIN OLMAK..! Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda Dünya Kad nlar Günü kutlamalar bu y l çok renkli geçti. 9 Mart 2006 günü 13:30-16:00 saatleri aras nda Eyübo lu Hall'de gerçekleflen Türkiye'de Kad n Olmak konulu velilere yönelik panelde kad n olman n sorumluluklar ve sorunlar hakk nda tart fl ld. Panele; Maltepe Üniversitesi Rektör Yrd. ve Fen-Ed. Fakültesi Dekan Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Ressam Günseli Kato, Devlet Tiyatrolar Sanatç s Ifl l Yücesoy ve Alman Liseliler Vakf Kurucu Temsilcisi, stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, stanbul Kad n Kurulufllar Birli i Baflkan Avukat Nazan Moro lu konuflmac olarak kat ld lar. 16:00'da ise Eyübo lu E itim Kurumlar 'ndaki kad n idareci, ö retmen ve personelin Sesiyle, kalemiyle, paletiyle, çamuruyla, elinin hamuruyla, akl yla ve yüre iyle Eyübo lu Kad nlar slogan yla yola ç karak haz rlad serginin aç l fl yap ld. Çeflitli el becerileri ve koleksiyonlar n yan s ra Resim ö retmenlerinin haz rlad resim ve seramik çal flmalar da sergide yer ald. Sergide, çal flanlar n çantalar ndan ya da masalar ndan hiç ay rmad klar objelerinin sergilendi i stand büyük ilgi gördü. Eyübo lu bayan Müzik ö retmenleri seslendirdikleri flark larla veli ve çal flanlara müzik ziyafeti verdiler. Sergiyi, stanbul Valimiz Say n Muammer Güler'in efli Say n Neval Güler ve stanbul l Milli E itim Müdürümüz Say n Ömer Bal bey'in efli Say n Handan Bal bey de gezdiler. stanbul Valimiz Sn. Muammer Güler in efli Sn. Neval Güler, Genel Müdürümüz Burçak Eyübo lu ile sergiyi gezerken Onlar için Matematik hiç de zor de il! Matemati in yaln zca hesaplama, flekilleri çizme ve ölçme tekni i de il, tüm bunlar kapsayan bir düflünme ve alg lama sistemi oldu unu benimseyen Eyübo lu E itim Kurumlar, bu anlay fl do rultusunda gerçeklefltirdi i Matematik Buluflmas 2006 ile ö rencilerin hem kendi bilgilerini s namalar hem de bir tak m ruhu oluflturarak birlikte çal flma becerilerini gelifltirmelerini amaçl yor. Eyübo lu E itim Kurumlar bu büyük organizasyonla 39 okuldan 170 ö renciyi buluflturdu. Program n aç fl konuflmas n Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Sinan Sertöz yapt. 12

13 Yar flma nas l gerçekleflti? Matematik Buluflmas iki bölümden olufluyordu. Sabah uygulanan ilk bölümde 7. ve 11. s n f ö rencileri bireysel, fen lisesi ö rencileri ise kura çekilerek oluflturulan üçer kiflilik tak mlar halinde kendilerine verilen matematik sorular n yan tlamaya çal flt lar. Ö leden sonra uygulanan ikinci bölümde ise fen lisesi ö rencileri bireysel, 7. ve 11. s n f ö rencileri kura ile oluflturulan üçer kiflilik tak mlar halinde kendilerine verilen sorular yan tlad lar. 7. ve 11. s n f ö rencilerine yönelik sorular, kat l mc okullar n gönderdi i sorular aras ndan seçilerek oluflturuldu. Eyübo lu ö rencileri yar flmada ayr bir kategori olarak de erlendirildi. Kat l mc Okullar 7. S n f Özel Antalya Lisesi lkö retim Okulu Özel Edirne lkö retim Okulu Özel Ege lkö retim Okulu Özel Yüzy l Ifl l lkö retim Okulu Terakki Vakf Okullar Özel Sev Üsküdar lkö retim Okulu Özel Alev lkö retim Okulu Özel Irmak Okullar Adapazar Özel Enka Okullar Ulus Özel Musevi Karma Ana Ve lkö retim Ted Karadeniz Ere li Koleji Vakf Özel Okullar Özel U ur lkö retim Okulu Özel Dr. Natuk Birkan lkö retim Okulu ( TÜ) Lise 2 Befliktafl Anadolu Lisesi Özel Antalya Lisesi Özel Üsküdar Amerikan Lisesi FMV Özel Ifl k Lisesi FMV Özel Ayaza a Ifl k Lisesi Özel Ege Lisesi Ankara Özel Bilkent Lisesi Ulus Özel Musevi Lisesi Özel Yüzy l Ifl l Lisesi Robert Koleji Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Özel U ur Lisesi Fen Lisesi Batman Fen Lisesi K r kkale Fen Lisesi K rklareli Fen Lisesi Kocaeli Fen Lisesi Sakarya Fen Lisesi Özel Edirne Fen Lisesi Özel Antalya Fen Lisesi Seyhan Özel Adana Fen Lisesi Milli E itim Vakf Özel Avni Akyol Fen Lisesi Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Yalova Fen Lisesi Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi Özel Do ufl Fen Lisesi Zonguldak Fen Lisesi Bireysel Çal flma Ödülleri lkö retim Okullar 7. S n f Bireysel Çal flma Ödülleri 1. Kaan Arslan - Özel Dr.Natuk Birkan.O. ( tü) 2. Sertaç Çelik Meydanl k Özel Edirne lkö retim Okulu 3. Ali Nail Kara Ted Kdz.Ere li Koleji Vakf Özel Okullar Lise 11. S n f Bireysel Çal flma Ödülleri 1. fiükret Hasdemir - Özel Ege Lisesi 2. Zeki Tayfun Öcal - Özel Antalya Lisesi 3. Sinan Torun - Özel Üsküdar Amerikan Lisesi Fen Lisesi 9. S n f Bireysel Çal flma Ödülleri 1. Mevlüt Ç t r - Kocaeli Körfez Fen Lisesi 2. Arif Savc - Sakarya Fen Lisesi 3. Mustafa Ozan Çak r - Özel Antalya Fen Lisesi Fen Lisesi Lise 2. S n f Bireysel Çal flma Ödülleri 1. An l Koçak Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi 2. Özgür Can Caner - Özel Antalya Fen Lisesi 3. Ömer Melih Gül - Kocaeli Körfez Fen Lisesi Tak m Çal flmas Ödülleri lkö retim Okullar 7. S n f Tak m Çal flmas Ödülleri 1. Lisya Reyna - Ulus Özel Musevi Karma Ana ve.o. Berkay Saraç - Ted Kdz.Ere li Koleji Vakf Özel Okullar Gökçe Sarar - Özel Ege lkö retim Okulu 2. Onurcan Yi it - Terakki Vakf Okullar Kaan Arslan - Özel Dr. Natuk Birkan.O. ( TÜ) 3. Ayfle Ece Day bafl - Adapazar Özel Enka Okullar Melih Demirören - Ted Kdz.Ere li Koleji Vakf Özel Okullar Renan Dinçer - Özel Dr. Natuk Birkan.O. ( TÜ) Lise 11. S n f Tak m Çal flmas Ödülleri 1. Hakan Küçüker - Robert Koleji Cem Malki - Ulus Özel Musevi Lisesi Erinç Merdivan - Özel Ege Lisesi 2. fiükret Hasdemir - Özel Ege Lisesi Sertaç miflçi - Özel U ur Lisesi rem fiahver flgör - Befliktafl Atatürk Anadolu Lisesi 3. fiafak Mirio lu - H.Avni Sözen Anadolu Lisesi Zeki Tayfun Öcal - Özel Antalya Lisesi Yusa Öz - Özel Ege Lisesi Fen Lisesi Tak m Çal flmas Ödülleri 1. Merve Efendio lu - Özel Edirne Fen Lisesi Erdi Ertan - Zonguldak Fen Lisesi Özgür Can Caner - Özel Antalya Fen Lisesi 2. Gökhan Öztürk - Özel Do ufl Fen Lisesi Kemal Ça r Aksoy - Seyhan Özel Adana Fen Lisesi Ömer Melih Gül - Kocaeli Körfez Fen Lisesi 3. Onur Bozova - Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Mehmet Aktafl - Batman Fen Lisesi Sahap Altunhan - Yalova Fen Lisesi Eyübo lu Ö rencileri Bireysel Çal flma Ödülleri 7. S n f Bireysel Çal flma Ödülleri 1. Kaan Gündüz 2. Tevfik Burak Babao lu 3. Osman Kaan Demiröz Lise 11. S n f Bireysel Çal flma Ödülleri 1. Hande Güzel 2. Alpan Esen 3. Ece Demirci 13

14 Ö rencilerimiz yurtd fl na aç l yor Uluslar aras anlay fl ve dostlu u gelifltiren bir kültür hizmeti olan Türk Kültür Vakf AFS Kültürleraras Programlar, yurtd fl nda ö renim görecek ö rencileri seçmek için her y l Ö renci Seçme S nav uyguluyor. S nav; yaz l eleme s nav ve mülakat olmak üzere iki aflamada gerçeklefliyor. Kas m ve Aral k 2005 tarihlerinde gerçekleflen sözlü ve yaz l s navlarda baflar l olan Eyübo lu Koleji IB2 Fen s n f ndan Onur Candar ve Hakan Ulusel, L3 FA s n f ndan Berk Hakgüder ve 12 FA s n f ndan Ali Afl k ö retim y l nda bir y l süre ile yurt d fl nda ö renim görecek. AFS (American Field Service) nedir? AFS, kal c bir bar fl n sa lanabilmesi amac yla, dünyadaki çeflitli kültürlerden gelen kiflilerin daha iyi anlaflmas, toplumlar tehdit eden sorunlara karfl duyarl l k sa lanmas ve tüm insanlar n ortak yönlerinin bilincine var lmas için çal flan bir kültürleraras ö renim program d r. AFS'nin amac ; genç ö rencilerin birbirleriyle tan flma, anlaflma, karfl l kl örf ve adetlere sayg gösterme, dolay s yla dünya bar fl na katk da bulunma f rsat bulmas d r. Günümüzde yaklafl k 60 ülkede programlar n sürdüren AFS; Türkiye'deki faaliyetleri Milli E itim Bakanl taraf ndan tan nan, kar amac gütmeyen ve dünyada benzeri kurulufllar aras nda kendi kendini finanse eden en büyük kurulufl y l ndan bu yana çal flmalar n sürdüren AFS programlar na Türkiye 1951 y l nda kat lmaya bafllad. AFS hangi ülkelere ö renci gönderiyor? ABD, Almanya, Arjantin, Belçika, Flaman, Brezilya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, spanya, talya, Norveç, Rusya, Venezuela. Ö renciler yurtd fl nda nerede kal yorlar? Türkiye'den seçilerek gönderilen AFS ö rencileri yurt d fl nda ö renimlerine devam ettikleri bir y l içerisinde, titizlikle seçilmifl gönüllü aileler taraf ndan misafir edilirler. AFS ö rencisiyle ailenin bireyleri aras nda kurulacak yak nl k, AFS ö rencisinin içinde bulundu u toplumun günlük yaflant s na aktif olarak kat lmas n, o toplumun kültürünü ve insanlar n tan yarak onlardan biri gibi yaflamas n sa lar. Okul Aile Birli i Çal flmalar ndan Baz lar Ö renci Birli i Çal flmalar Eyübo lu Okul Aile Birli i y l n ilk kurul toplant s n 1 Ekim 2005 tarihinde gerçeklefltirdi ve yap lacak etkinliklere karar verdi. Etkinlikler için gerekli olan para okulumuzdaki kek ve po aça sat fl ile elde edildi. Üyelerimiz, 24 Kas m Ö retmenler Günü kutlamalar çerçevesinde Valideba Ö retmen Huzurevi'ni ziyaret ederek, sayg de er ö retmenlerimizin Ö retmenler Gününü kutlad lar. Ziyaretleri s ras nda emektar ö retmenlerimizle sohbet ederek Ö retmenler Günü ile ilgili düflüncelerini ve an lar n paylaflt lar. Ayr ca, Samand ra Erkek Yetifltirme Yurdu'nu ziyaret ederek ö rencilerin haz rlad klar Ö retmenler Günü program n izlediler. Okul Aile Birli i üyelerimiz Dünya Engelliler Haftas kapsam nda, Yunus Emre flitme Engelliler lkö retim Okulu'nu ziyaret ettiler. Ziyarette okul incelenerek ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi. En önemli eksiklerden biri olan projeksiyon cihaz Okul Aile Birli imiz taraf ndan al narak okula hediye edildi. Seçim Heyecan Eyübo lu Ö renci Birli i seçimleri s n flardaki tüm ö renciler ile iki aflamada gerçeklefltirildi. lk aflamada fiube Temsilcileri seçildi. 20 Eylül 2005'te seçilen temsilciler Eylül 2005 tarihlerinde propaganda çal flmalar n yürüttüler. Seçimin ikinci aflamas nda, 28 Eylül 2005 tarihinde ö renciler, seçmen kartlar n kullanarak s n f seviye temsilcilerini seçtiler ve 29 Eylül-4 Ekim 2005 tarihlerinde son s n flar n temsilcilerinden oluflan Ö renci Birli i baflkan adaylar tan t m çal flmalar n yürüttüler. 5 Ekim 2005'te yap lan oylama sonucunda tüm lise ö rencilerinden en çok oyu alan Merve Bal, Ö renci Birli i Baflkanl 'na seçildi. Ö retmenler Günü Kutlamas Eyübo lu Ö renci Birli i'nin 24 Kas m Ö retmenler Günü için haz rlad program ö retmenler taraf ndan be eniyle izlendi. Ö renci Birli i günün an s na ö renci ve mezunlar n fliir ve yaz lar n n yer ald K rk Dakika adl bir gazete ç kararak ö retmenlerine arma an etti. 14

15 Matematik Bölümü Bölüm içi paylafl m toplant lar Bölüm içi paylafl m çal flmalar m z n ilki Ekim ay sonunda, ikincisi ise Kas m ay sonunda yap ld. lk paylafl m n konuflmac lar olan Ahenk Ararat ve Seyhun Seyhun, grafik çizebilen hesap makinesi Texas Instruments TI - 83 ile ilgili çeflitli s n f içi uygulamalar aktard lar. kinci olarak Pembe Yalk n ve Seyhun Seyhun, integral kullanarak hacim hesaplamada gereken becerileri, bir günlük hayat örne i ile nas l kazand rd klar n paylaflt lar. Fen Bilimleri Bölümü Fen Bilimleri Bölümümüz, IB MYP Toplum Hizmeti çal flmalar kapsam nda geçen y llarda oldu u gibi bu y l da Ümraniye lçesindeki yard ma muhtaç kiflilere G da Yard m organizasyonu yapt. 9. s n f ö rencilerimizden toplanan paralarla haz rlanan g da kolileri, 19 Ekim 2005 tarihinde ö rencilerimiz taraf ndan da t ld. Dr. Mete Soytürk taraf ndan 25 Ekim 2005 günü Lise 2 Fen, 11 Fen, 11 FA, 11 MA s n flar na Hayvanlar Aleminde Görme ve Biyonik bafll kl bir sunum yap ld. Sunumda, insanda göz yap s ve göz yap lar n n çeflitli canl larda basitten karmafl a do ru geçirdi i evrim çarp c foto raflarla desteklenerek ö rencilerimize anlat ld. Gece körlü ü, miyop, hipermetrop ve renk körlü ü hastal klar oldukça anlafl l r bir dille anlat ld. Dr. Mete Soytürk'ün laser pointer kullanarak göz damarlar n göstermesi ve göz kartlar kullan larak bask n gözün bulunmas ö rencilerimiz taraf ndan ilgiyle izlendi. Türkçe Edebiyat Bölümü Ö retmenlerimizin Yapt Çal flmalardan Baz lar Ö retmen kadromuzun hizmet içi e itim çal flmalar ö retim y l nda da yo un olarak devam ediyor. Fizik ö retmenlerimizden Süheyla Özkan, 26 Kas m 2005 tarihinde FMV Ifl k Okullar 'nda Dünya Fizik Y l kapsam nda düzenlenen "Einstein' n Harika Y l " konulu panele izleyici olarak kat ld. Prof. Dr. Rahmi Güven, Prof. Dr. Ömür Akyüz ve Prof. Dr. Cihan Saçl o lu'nun konuflmac olarak kat ld klar panelde "Einstein ve fizik", Neden kütle h z ile de iflmez?, Einstein'in kuantum teorisine katk lar ve Ortaö retimde fizik e itimi konular ele al nd. Fizik ö retmenimiz Ahmet Öztürk ise Fizik derslerinde bilgisayar uygulamalar kapsam nda, Yüklü parçac klar n manyetik alanda hareketi konusunu Aurora borealis lerin oluflumu örne inden yola ç karak bölüm ö retmenlerimize sundu. Bu çal flmada, Internet'i kullanarak dersleri daha ilgi çekici hale getirmek, günlük hayattan örnekler vermek, bilgisayar yard m yla deneyler yapmak ve bu sonuçlar de erlendirmek amaçland. Bölüm ö retmenlerimizden Bahar Bal, 21 Kas m 2005 tarihinde kök hücrelerin ne oldu u, nerelerde bulundu u ve kök hücre tedavisindeki ilerlemeler hakk nda tüm bölüm ö retmenlerimizi bilgilendirdi. Kök Hücre Nedir? Kök hücreler, insan vücudunda bulunan ve her türlü vücut hücresine dönüflebilen ana hücrelerdir. Nerede bir zedelenme veya onar m ihtiyac varsa, oraya giderek gereken hücre tipine dönüflür ve hasar onar rlar. Kalp krizi geçiren bir kiflide kalbe, karaci erde tahribat varsa karaci ere, kemik k r klar nda k r k hatt na giderek gerekli tamirat yaparlar. Hangi tip hücre ve dokuya ihtiyaç varsa ona dönüflürler. Kök hücreler, tüm vücut doku ve organlar nda, kanda bulunurlar. Fakat özellikle üç yerde: bebeklerin göbek kordonu, kemik ili i ve damarlar m zda dolasan kanda daha fazla bulunurlar. fiiir Dinletisi'ni keyifli sohbeti ve etkileyici fliirleriyle renklendiren Akgün Akova ö rencimizle... fiiir ve sevgi dolu bir gün fiiir; geçmiflten bugüne, yar na iletiflilmifl bir selamd r. Her zaman var olacak, hiç bitmeyecek bir iletiflim yoludur. Edebiyat ve Kitap Günleri'nin 2. gününde okulumuzun 7. s n f ö rencileri sevgi, bar fl ve umut konulu fliirleri, arkadafllar n n çald keman, gitar ve saz ezgileriyle seslendirdiler. Bir saat boyunca bar fl savunan ve insan sevgisinin yarataca güzelliklerden bahseden ö rencilerimizin ard ndan flair Akgün Akova, fliir ve bar fl üzerine yapt söylefliyle günümüzü renklendirdi. 15

16 Atatürk'ün hedefledi i Cumhuriyet'in neresindeyiz? Türk Dili ve Edebiyat dersi kapsam nda; Atatürk'ün Hedefledi i Cumhuriyet'in Neresindeyiz? konulu bir aç k oturum yap ld. Aç k oturumda, Lise 2 Mat s n f ö rencilerinden Ifl l Tekinel, Ezgi Didem Da c ; 10 B s n f ö rencilerinden Zeynep Y lmaz, Menevifl C l zo lu ve Gözde Yard mc konuflmac olarak yer ald. Gençli in kendisini öz elefltiriden geçirdi i aç k oturuma, Lise 2 Mat s n f ndan bir grup ö renci de "Türkiye'den nsan Manzaralar " adl canland rmayla renk katt. Aç k oturumu izleyen çok say da ö renci ve ö retmenin görüfllerini ifade etti i etkinlikte, Atatürk ilke ve devrimlerine ve bunlar n topluma kazand rd klar na sahip ç kman n gereklili i bir kez daha vurguland. Özgürlük ve demokrasi! Bu y l 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlamalar m z n temas Özgürlük ve Demokrasi ydi. Tema çerçevesinde lise son s n f ö rencilerimizin gerçeklefltirdi i gösteri ile cumhuriyetin önemi bir kez daha vurguland. Gösteriden sonra Maltepe Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufl ve ilan edilifl sürecinde geçilen zorlu tarihsel aflamalar genifl bir bak fl aç s yla anlatarak ö rencilerimizin cumhuriyete duyarl l n pekifltirdi. Ata'ya mektup stanbul l Milli E itim Müdürlü ü'nün 10 Kas m Atatürk'ü Anma Günü kapsam nda düzenledi i, "Ata'ya Mektup" konulu kompozisyon yar flmas na 8-D s n f ö rencilerimizden Yunuscan Sevimli kat ld. Ö rencimiz yazd mektupla, Dolmabahçe Saray 'nda düzenlenen programa Ümraniye lçesi'ni temsilen kat ld. Ö rencimizi baflar s ndan dolay kutluyor ve Atatürkçü düflüncenin fl nda emin ad mlarla ilerlemesinin gururunu paylafl yoruz. fiiir Dinletisi : Emr.'den ö retim y l IB mezunlar m zdan Emre Emino lu, okulumuzun Edebiyat dergisi Yakamoz da yay mlayarak bizlerle paylaflt fliirlerini ve mezun olana kadar geçen sürede ürettiklerini, barkovizyon gösterisi ve müzik eflli inde okudu. Emre Emino lu ince esprileriyle süsledi i etkinlikte bizleri farkl bir duygu dünyas içinde büyülü bir yolculu a ç kard. Etkinli i mezunlar m z da izledi. Edebiyat n Büyülü Dünyas Edebiyat ve Kitap Günleri'nin aç l fl program niteli indeki "Edebiyat n Büyülü Dünyas " adl etkinlikte, 5. ve 6. s n f ö rencilerimiz masal kahramanlar yla bir araya gelerek onlarla tan flt, söyleflti ve bütün bunlara ba l olarak okuman n ve kitab n önemini bir baflka aç dan yeniden keflfettiler. Okuman n bar fla, sevgiye, karanl ktan kurtulup ayd nl a ulaflmaya nas l güçlü bir yol oldu unu bir kez daha anlad lar. Yine Edebiyat ve Kitap Günleri kapsam nda, 7 ve 8. s n f ö rencileri lkö retim 3. s n ftaki arkadafllar n kitap kahramanlar kostümleri giyerek ziyaret etti. Etkinlikte, kitap kahramanlar kendilerini ve kahraman olduklar kitaplar tan tt. Oldukça e lenceli geçen tan t mda, küçük ö renciler yeni kitaplar ve yeni kahramanlar tan d lar. Kahramanlar aras nda kimler yoktu ki; Nasreddin Hoca, Kelo lan, Pollyanna, Tom Sawyer, Don Quichotte, Kaptan Hook, Ali Baba, Robin Hood... 16

17 Baflka kültürleri tan yal m: Frans z Kültürü ve Edebiyat IB 1-MA s n f ndan Can lker, Efe Özenç, Aycan Kato ve Hazal pek; tarihi, sanat, müzi i, fliiri ve edebiyat yla özellikle ayd nlanma ça ndaki geliflmeleriyle uygarl k tarihinde önemli bir rolü olan Frans z kültürünü ve edebiyat n görselli e dayanarak tan tt lar. Ö rencilerimizin titiz araflt rmalar na ve özenli çal flmalar na dayal bu sunumda kat l mc lar oldukça keyifli anlar yaflad lar. Necatibey Ö retmen Huzurevi'ndeydik 1 Ekim Dünya Yafll lar Günü nedeniyle, Türkçe dersi kapsam nda 8. s n f ö rencilerimizle Necati Bey Ö retmen Huzurevi'ni ziyaret ettik. Ziyaret s ras nda ö rencilerimiz, Behçet Necatigil'in Sevgilerde fliirinden yola ç karak, sevgi temal fliirleri müzik eflli inde okudu ve huzurevindeki emekli ö retmenlerle duygular n paylaflt. pek Ongun ile doyumsuz bir gün 6 ve 7. s n f ö rencilerimiz Türkçe derslerinde eserini inceledikleri pek Ongun ile 7 Ekim 2005 tarihinde bir söylefli yapt lar. Bu söyleflide yazar, gençlerle birlikte olman n kendisi için önemini vurgularken ö rencilerimiz, yazar n yaz n hayat, sanat anlay fl ve hayata bak fl aç fl yla ilgili sorular na yan t buldular ve yazar n eserleriyle ilgili yorumlar n dile getirdiler. Söylefliden sonra pek Ongun, ö rencilerimiz için kitaplar n imzalad. Kemal Demirel bizlerleydi... Tüm büyükler hiç kuflkusuz, çocukluk y llar n da yaflayarak erifltiler erginlik ça lar na, o ça lar her neyi kaps yorsa. Hep düflünüp durmuflumdur, büyükler çocukluk yaflamlar n an msad klar zaman ne güçte bir coflku duyarlar varl klar nda. Yaflam, onu ne güçte ba ms z yaflarsak, o güçte bir derinlik çizer bizde. diyor Piano Piano Bacaks z adl eserinde Kemal Demirel. Yazar, Edebiyat ve Kitap Günleri kapsam nda s cak ve samimi üslubuyla eseriyle oldu u kadar söyleflisiyle de ö rencilerimizin yüreklerini kazand. Kemal Demirel söylefliden sonra kitaplar n imzalarken... Atölye çal flmas : fiiir Çözümlemesi IB 2 MA ve FA ö rencileri, Edebiyat ve Kitap Günleri kapsam nda Behçet Necatigil'den seçtikler birer fliiri çözümlediler. Etkinlik, aktif bir ortamda dinleyici kitlesinin de kat l m yla iki grup halinde IB-1 s n f ile 9. ve 10. s n flarla yap ld. Ö rencilerimiz flirin içeri i (konusu, temas, tezi) dil ve anlat m özellikleri; zaman, mekan, kahraman, anlat c, bafll k- içerik iliflkisi, anlat m teknikleri ve flekilsel özelliklerinin esere katk s n eserden kan tlar gösterek yorumlad lar. IB ö rencileri, fliiri sözlü olarak çözümlendikten sonra fliir üzerine yazd klar bir edebi elefltiriyi de okuyarak kat l mc lara edebi elefltirinin nas l yaz laca na iliflkin örnek de sundular. Kat l mc lar sunum boyunca bu konuda bilgi edinmenin ve metni birlikte anlamland rman n, keflfetmenin zevkini yaflad lar. Oyuncak Müzesi'ne gezi Yarat c l k Kulübü taraf ndan, 12 Ekim 2005 günü Oyuncak Müzesi'ne bir gezi düzenlendi. Üç kattan oluflan müzede odalar, oyuncaklar n özelliklerine göre ayr lm fl ve konu bütünlü üne uygun dekorlarla desteklenmiflti. Bilim kurgu oyuncaklar n n bulundu u oda ve bodrum kat n bir deniz alt görüntüsünde olmas ö rencilerin ilgisini çekti. Ö rencilerimiz, gezi s ras nda, birbirinden ilginç bölümleriyle oyuncak müzesini keflfederken hem oyuncak tarihi hakk nda bilgi edindiler hem de oyuncak ve yarat c l k iliflkisinin fark na vard lar. 17

18 Bir kitap okudum: "fiu Ç lg n Türkler" Edebiyat ve Kitap Günleri kapsam nda Türk Dili ve Edebiyat ö retmenimiz Bedriye Zaimo lu, 10-A s n f ö rencilerimizden Gökçe Önem ve Elif Y ld r mcan ile birlikte Turgut ÖZAKMAN' n son günlerde çok okunan kitab "fiu Ç lg n Türkler"i tan tt lar. Sunum, ö rencilerimizin esere karfl merak n artt rd Sosyal Bilimler Bölümü Tarih - Siyaset ve deoloji liflkileri stanbul Liseleri Felsefe Platformu bu y l Tarih-Siyaset ve deoloji liflkileri konulu okuma etkinlikleri organize etti. Eyübo lu Koleji, Koç Lisesi ile TED stanbul Lisesi ö renci ve ö retmenleri ö retim y l bafl ndan bu yana her hafta bir araya gelerek "Tarih, Siyaset ve deoloji liflkileri" konulu bir okuma etkinli i gerçeklefltirdiler. Yapt klar çal flmalar n sonuçlar n Eyübo lu Koleji ö rencileri ve stanbul Liseleri Felsefe Platformu üyesi okullar n konuk ö rencileriyle paylaflt lar. Etkinlikte; Delili in Tarihi, Günümüzde Ekonomik Ba lamda Avrupa Merkezcili i, Faflizm gibi ilgi çekici konular ele al nd. 17 Mart 2006 Cuma günü Eyübo lu Hall'de gerçeklefltirilen etkinli e Bilgi Üniversitesi Ö retim Üyesi Dr. Ferda Keskin dan flman akademisyen olarak katk da bulundu. Çal flma Grubu: Eyübo lu Koleji Hande Güzel, Bilgi, Güç ve ktidar liflkileri Merve Vural, Hapishanenin Do uflu Hazal pek, Delili in Tarihi Can lker, Tarih - Siyaset - deoloji liflkileri Barkovizyonu Nihal Eren - Dan flman ö retmen Özel Koç Lisesi Mine Eriflir, Pozitivizm ve Avrupa Merkezcili i dil Mefle, Sosyo - Ekonomik Faktörlere Antropolojik Yaklafl m Canem Özy ld r m, Mercan Beherezen Günümüzde Ekonomik Ba lamda Avrupa Merkezcili i Gülfer Birsin - Dan flman ö retmen Naz Öyken - Dan flman ö retmen TED stanbul Lisesi Bar fl Renda, Kominizm Ve Sosyalizm Ege Kanat, Faflizm Sona Tarpinyan - Dan flman ö retmen Bir kitap okudum: "fiu Ç lg n Türkler" Tiyatro Kulüplerimiz provalara bafllad! Tiyatro kulübümüz bu y l, 6 ve 7. S n f ö rencilerinin kat l mlar yla Güngör Dilmen'in mitolojik bir hikayeden esinlenerek yazd "Midas' n Alt nlar " adl oyunu sahneliyor. Oyunda, Frigya Kral Midas' n alt na olan düflkünlü ü ve bu u urda yapt klar trajikomik bir biçimde aktar l yor. 8-Lise Tiyatro Kulübümüz ise Robert Thomas' n yazd "8 Kad n" adl oyunu yeni bir dramaturji çal flmas yla " çimizden Biri" ad ile sahneliyor. Oyun, karl bir günde eve hapsolmufl bir ailenin bir cinayetle yüzyüze gelmesini anlat yor. Yarat c Çocuklar Derne i Yarat c Çocuklar Derne i'nin her y l devlet okullar ve özel okullar n kat l mlar yla gerçeklefltirdi i etkinliklere bu y l bir yenisi daha ekleniyor. Drama alan nda Koordinatör Okul oldu umuz çal flma Dolmabahçe Saray 'nda gerçekleflecek. May s ay nda sahnelenecek olan gösterinin provalar ikinci dönem bafllayacak. Drama alan nda Dolmabahçe etkinli inde görev alan okullar: Eyübo lu E itim Kurumlar Irmak lkö retim Okulu Küçük Prens lkö retim Okulu Kad köy Anadolu Lisesi VKV Koç lkö retim Okulu Pinokyo Ifl l Anaokulu Tunçsiper Okullar Dr. Natuk Birkan lkö retim Okulu Yüzy l Ifl l lkö retim Okulu Dünya Felsefe Günü Kutlamalar UNESCO 2002 y l ndan bu yana her y l Kas m ay n n 3. Perflembesini DÜNYA FELSEFE GÜNÜ olarak kutlar. Her ülkenin yapt etkinlikler, UNESCO bülteninde yer alarak dünyaya duyurulur. Bu y l, Türk Felsefe Kurumu Çocuklar çin Felsefe Birimi öncülü ünde lise ö rencileri düzeyinde kutlamalar yap lmas na karar verildi. UNESCO Dünya Felsefe Günü kutlamalar na, stanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformu'na üye olan okulumuz da kat ld. Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda 17 Kas m 2005 tarihinde yap lan kutlamalarda "AYRIMCILIK" temas ifllendi. Ö rencilerimiz Begüm U urlu, Asl Akal ve Sinan Tatl dede'nin "Irk Ayr mc l " konusunda yapt klar ÖTEK LE BARIfiMAK bafll kl sunum ilgiyle izlendi. 18

19 Geçmifl Zaman Olur ki C s n f ndan bir grup ö rencimiz 6 Aral k 2005'te Sosyal Bilgiler dersi kapsam nda haz rlad klar "Lale Devri" adl oyunu baflar yla sahnelediler. Senaryo, kostüm, dekor ve fl k düzeni çal flmalar n tümüyle ö rencilerimizin üstlendi i oyun, çok k sa sürede sahnelenen, örnek al nacak bir ekip çal flmas yd. Ö rencilerimiz üstlendikleri görevi büyük bir heyecan ve içtenlikle yerine getirerek, gelece e güvenle bakmak için gençlerimize f rsat ve sorumluluk vermemiz gerekti ini bir kez daha bizlere hat rlatt lar. Hizmetiçi E itim Çal flmalar m z Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö retmenlerimiz Nuri Irmak ve Mehmet Koyun, 3 Aral k 2005 günü Bahçeflehir Koleji'nde düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredat Tan t m Semineri'ne kat ld lar. Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. Recai Do an' n yönetti i seminerde, örnek ders sunumlar izlenerek müfredatta yap lan de ifliklikler ele al nd. ngilizce Bölümü Paylafl lamayan Kudüs 15 Ekim 2005 tarihinde okulumuzda düzenlenen 9. Sonbahar Ö retmenler Sempozyumu'nda Co rafya ö retmenimiz Ifl n Ergin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmenimiz Mehmet Koyun ve Tarih ö retmenimiz Esin Piflkinsoy "Paylafl lamayan Kudüs" konulu bir sunum yapt lar. Kudüs'ün önemini ve paylafl lamamas n n nedenlerini co rafi, tarihi ve dini aç dan ele alan ö retmenlerimiz bu çal flmalar yla disiplinler aras bir ders örne i sundular. 9. S n flar MYP Sunumlar Ö rencilerimizin bilgisini artt rmak ve ngilizce derslerinde ö rendikleri bilgilerin di er derslerle de ba lant l oldu unu göstermek amac yla Patricia McCormick ve 9. s n f ngilizce Koordinatörü önderli inde MYP sunumlar gerçeklefltirildi. 9. s n f ö rencilerimiz dil aç s ndan hayli zor olan To Kill a Mockingbird adl oyunu okudular. 1930'lar n Alabama Eyaletinde geçen bu oyun rkç l k ve Amerika'da o dönem yaflanan ekonomik kriz s ras ndaki adalet kavramlar na dikkat çekiyor. Bu konularda ö rencilerimizde bilinç uyand rmak için 3 ayr interaktif sunum haz rland. Mathew Dwyer taraf ndan yap lan, son derece canl ve bilgilendirici nitelikte olan ilk sunumda ekonomik kriz döneminin politik ve ekonomik etkileri tart fl ld ve ö rencilerimiz o dönem yaflanan olaylarla okuduklar oyun aras nda ba lant lar kurdular. Emine Köknel ise ayk r sanat ak m na yer verdi i sunumunda rkç l k temas n n ifllendi i ve roman yla ayn ad tafl yan oyun ile ba lant kurdu. Nicola Öztuna da, Blues ak m n n kökleri ile ilgili A Cry from the Heart adl interaktif bir sunum yapt. 9., 10. ve Lise 2. s n flar n Eyübo lu Hall'de izledikleri sunum de iflik flekillerde ele al nd. Nicola Öztuna'n n yazd "The Freedom Sketch" adl k sa skeç 5. s n f ö rencileri taraf ndan sergilendi. Skecin ard ndan Afrika ve Yeni Dünya aras ndaki ticaretle ilgili sorular n yer ald k sa bir barkovizyon sunumu yap ld. Lise 3 IB ö rencilerinden lker Durmaz ve Hakan Ulusoy sunuma davul ve gitarla efllik ettiler. Ö rencilerimiz Avrupa ve Afrika flark lar seslendirerek müzik ve kültürün nesilden nesile nas l aktar ld n gözlemlemifl oldular. sviçre K fl Kayak Okulu fiubat 2006 tarihleri aras nda 11., 9., 8. ve 7. s n f ö rencilerinden oluflan 5 kiflilik bir grup, ngilizce Ö retmenimiz Yeflim Özmen liderli inde sviçre, Crans Montana kayak okuluna gitti. Ça dafl Uzunhasano lu, Alex Gazeryan, Artun Aygün, Tolga Uzunhasano lu ve O ulcan Kufl Les Elfes kayak ve snowboard okulu taraf ndan sunulan heyecan verici programa kat ld. Do ruca Crans'a ulaflan mavi pistin eteklerinde, teleferik istasyonuna 20 m. uzakl ktaki otelde kalan grup sviçre Alpleri'nin muhteflem manzaras n n tad n ç kard. Sabah 9:00, akflam üzeri 16:00 aras nda tüm günü deneyimli kayak hocalar n n önderli inde kayarak geçirdikten sonra yine okul ö retmenlerince yürütülen kayak sonras ve akflam etkinliklerine kat ld lar. Tüm ekip bu unutulmaz haftay tekrar yaflamak dile iyle kamptan ayr ld lar. 19

20 Toefl Çal flmalar TOEFL S navlar na haz rlanan Lise son s n f ö rencilerimiz deneme s navlar na girmeye bafllad lar. Kurumumuz ö rencilerimizin deneme s nav na girmelerini teflvik etmek amac yla s nav ücretinin bir k sm n karfl l yor ve ö rencilerimize ulafl m imkan sa l yor. ISTA Festivali Ö rencilerimiz 2-5 fiubat 2006 tarihleri aras nda Zürih'te düzenlenen ISTA Festivali'ne kat ld lar. Temas "Halk Hikayeleri" olan festivalde ö rencilerimiz Nasreddin Hoca f kralar n drama yoluyla anlatarak izleyicilerden büyük be eni toplad lar. Çeflitli ülkelerden okullar n kat ld festivalde ö rencilerimiz Zurich Intercommunity School ö rencileri taraf ndan misafir edildiler. Festival süresince ISTA'n n profesyonel e itmenleriyle çal flma f rsat bulan ö rencilerimiz mask yap m, sahnede a r çekim ve hikaye anlatma gibi çeflitli atölye çal flmalar na kat larak bir kapan fl gösterisi haz rlad lar. flaret dilini kullanarak flark lar söyleyen ve hikaye anlatan ö rencilerimiz bu unutulmaz anlarla dolu festival sonunda hem drama yeteneklerini hem de ngilizcelerini gelifltirdiler. Ö renci Görüflleri: Bu kat ld m ikinci ISTA Festivaliydi ve tüm ISTA Festivalleri gibi harika geçti. Birçok atölye çal flmas na kat ld m ve yeni arkadafllar edindim. Yapt m z gösteriyle gerçekten çok gurur duydum. Herkes Nasreddin Hoca rolünde gösterdi im performanstan dolay beni kutlad. Bu gösteriden sonra çok popüler oldum. Gelecek sene okulumuzda düzenlenecek ISTA Festivali'ne kat lmay dört gözle bekliyorum. Dorukhan Afacan Bu y l Eyübo lu'ndaki ilk y l m ve ISTA benim için harika bir tecrübeydi. Festivalde çok güzel fleyler yapt k. Yeni bir ülkeyi tan ma flans m oldu. sviçre çok ilginç bir ülke. Yeni flark lar ö rendim ve ngilizcemi gelifltirme flans buldum. Çikolatalar harikayd! Dünya Özbay ISTA e itmenleri harikayd. Festivalin her dakikas ndan büyük zevk ald m. Zürih Intercommunity School ö rencileri taraf ndan misafir edildik. Benim kald m aile gerçekten çok iyi ve s cak kanl yd. Kendimi evimde gibi hissettim. Onlar özlüyorum ve onlarla haberlefliyorum. Umar m birgün onlarla tekrar görüflürüm. Ecem Mutlu English School Assembly lkö retim 1., 2. ve 3. s n f ö rencileri ngilizce derslerinde yapt klar çal flmalar ayda bir kez sergilemeye bafllad lar. Her s n f haz rlad k sa bir gösteriyi Eyübo lu Hall'de di er ö rencilere sunuyor. Cambridge Üniversitesi Dil Yeterlilik S navlar y l nda UCLES Young Learners, KET, PET, FCE S navlar na girerek baflar l olan ö rencilerimiz sertifikalar n 21 Kas m 2005 tarihinde düzenlenen bir törenle ald lar. lkö retim 3. s n f ö rencilerimiz Starters, 4. s n f ö rencilerimiz Movers, 5. s n f ö rencilerimiz Flyers, 6. s n f ö rencilerimiz KET, 7. s n f ö rencilerimiz PET, Lise 1. S n f ö rencilerimiz FCE s nav na girerek her y l oldu u gibi stanbul ve Türkiye ortalamalar n n çok üzerinde baflar gösterdiler. 20

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı Sayın Velimiz; TED Kayseri Koleji Özel Lisesi 2015-2016 öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerimize uygulanacak YGS LYS kurs programının tanıtım toplantısı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının eko okullar projesi hakkında bilgilendirilmesi

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir:

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: ÜNİVERSİTE Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: 1. Doğrudan yerleştirme: Akademik ortalaması istenilen düzeyde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı