Say 24 / Issue Nisan 2006 / April IB Diploma Program IB Middle Years Program IB Primary Years Program

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program"

Transkript

1 Say 24 / Issue Nisan 2006 / April IB Diploma Program IB Middle Years Program IB Primary Years Program Eyübo lu Koleji Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar, yüksek dünya kalite standartlar nda e itim veren IBO nun DP, MYP ve PYP programlar n n üçünü birden tüm seviyelerde uygulamak için yetkilendirilen ilk ve tek Türk e itim kurumu oldu...

2 index içindekiler > 3 > 4-14 > Eyübo lu'ndan Bir lk Daha... / Another First In Eyübo lu Eyübo lu Ataflehir'de / Eyübo lu Educational Educations s Now At Ataflehir. Kurumumuzdan Haberler / News From Eyübo lu Güney Amerika'n n 41 Günde Yeniden Keflfi... Bedri Rahmi Eyübo lu'nu, Aram zdan Ayr l fl n n 30. Y l nda Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda And k... V. Eyübo lu Veli Sempozyumu Milli E itim Bakan m z Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Eyübo lu E itim Kurumlar 'n Ziyaret Etti. E itimimiz Avrupa Birli i Yolunda 9. Sonbahar Ö retmen Sempozyumu 15 Ekim'de Eyübo lu Evsahipli inde Gerçekleflti 9 Ülkeden 200 Ö renci Bilgi Ve Kültürlerini Eyübo lu'nda Paylaflt 2. Global Diyabet Yürüyüflü 14 Kas m'da Gerçekleflti Geleneksel Eyübo lu Edebiyat Ve Kitap Günleri'ne Attila lhan mzas 95 Okuldan 810 Satrançsever Ö renci, Eyübo lu X. Dostluk Satranç Turnuvas 'nda Bulufltu Eyübo lu Ö rencileri Uzay Kamp 'ndan Sertifika le Döndüler Eyübo lu Kariyer Günü 2006 Eyübo lu Dünya Kad nlar Günü'nü Kutlad Onlar çin Matematik Hiç De Zor De il! Ö rencilerimiz Yurtd fl na Aç l yor Ö renci Birli i Çal flmalar Okul Aile Birli i Çal flmalar ndan Baz lar Akademik Çal flmalar / Academic Activities Matematik Bölümü - Bölüm çi Paylafl m Toplant lar Fen Bilimleri Bölümü - Ö retmenlerimizin Yapt Çal flmalardan Baz lar Türkçe Edebiyat Bölümü - fiiir ve Sevgi Dolu Bir Gün - Özgürlük ve Demokrasi - Atatürk'ün Hedefledi i Cumhuriyet'in Neresindeyiz? - Ata'ya Mektup - Edebiyat' n Büyülü Dünyas - fiiir Dinletisi: Emr.'Den... - Baflka Kültürleri Tan yal m: Frans z Kültürü ve Edebiyat - Necatibey Ö retmen Huzurevi'ndeydik - pek Ongun ile Doyumsuz Bir Gün - Kemal Demirel Bizlerleydi - Oyuncak Müzesi'ne Gezi - Atölye Çal flmas : fiiir Çözümlemesi - Bir Kitap Okudum: fiu Ç lg n Türkler - Tiyatro Kulüplerimiz Provalara Bafllad - Yarat c Çocuklar Derne i Sosyal Bilimler Bölümü - Tarih-Siyaset ve deoloji liflkileri - Dünya Felsefe Günü Kutlamalar - Hizmetiçi E itim Çal flmalar m z - Geçmifl Zaman Olur ki... - Paylafl lamayan Kudüs ngilizce Bölümü - 9. S n flar MYP Sunumlar - sviçre K fl Kayak Okulu - TOEFL Çal flmalar - ISTA Festivali - English School Assembly - Cambridge Üniversitesi Dil Yeterlilik S navlar - 4. S n f Ö rencilerimiz stanbul Belediyesi Harita Bölümü'nü Ziyaret Etti - Pakistan Depremzedelerine Yard m Ettik - OkumA Dil Ö renmenin En Önemli Yolu Modern Diller Bölümü - Modern Diller Bölümü'nde Teknoloji - Kültür Gezileri - Modern Diller Bölümü Ö renmeye Devam Ediyor Rehberlik Birimi - Aile çi Demokrasi - Anne Babalar ile Cinsellik Üzerine - Baflar ya Götüren Aile - Üniversite Gezileri Bafllad > > > > 44 > 45 - Motivasyon IB MYP Çal flmalar - Velilerimiz MYP Kiflisel Proje le Tan flt - MYP De erlendirme Ziyareti - MYP Sa l k Ve Sosyal E itim Alan Çal flmalar Eyübo lu'nda Sanat ve Spor /Arts And Sports in Eyübo lu Görsel Sanatlar Bölümü Etkinlik ve Baflar lar Gösteri Sanatlar Bölümü Etkinlikleri Beden E itimi Bölümü Etkinlikleri - Yaflamda fiampiyon Olmak - Eyübo lu Ö rencilerinin Gurur Veren Spor Baflar lar - Sporda Fairplay - 29 Ekim Cumhuriyet Kupas - Hizmetiçi E itim Okullar m zdan Haberler / News From Schools Kofluyolu Anaokulu'ndan Haberler 3 Yafl Grubu 4 Yafl Grubu Beden E itimi Bölümü Etkinlikleri - Yaflamda fiampiyon Olmak Erenköy Anaokulu'ndan Haberler Eyübo lu Erenköy Anaokulu Aç ld 3 Yafl Grubu 4 Yafl Grubu - Yaflamda fiampiyon Olmak Çaml ca lkö retim Okulu Yaratc l k S n f m z Aç ld Haz rl k S n f Etkinlikleri - Kitap fienli imiz - Sunay Ak n Oyuncak Müzesi'ne Gittik - Ayna Ayna Söyle Bana - Nas l Büyüyorum? 1. S n f Çal flmalar - Ailelerimiz - Hazine Av - Kardelenler Kampanyas na Destek - Kiflisel Müzem 2. S n f Çal flmalar - Duyu Organlar m z - Dostlar m z - Büyüklere Ders Verdik - Kiflisel Müzem 3. S n f Çal flmalar - nsanlar Anlamak - Uzay 4. S n f Çal flmalar - Ata'm z n Huzurunday z - Cumhuriyetimizin 82. Y l Kutlu Olsun - Sözlerin Dondu u, Gözlerin Doldu u O An - Ö retmenler Günü'nü Coflkuyla Kutlad k - Dünya'y Tan yorum 5. S n f Çal flmalar - Velilerimizle Anadolu'yu Ad m Ad m Gezdik - stanbul'u Çaml ca Tepesi'nden zledik Fen Lisesi'nden Haberler Ö renci Kulüplerimiz / Activities Cisco Bilgisayar A Sistemleri Kulübü - Cisco E itimleri Eyübo lu'nda Bafllad Gezi ve nceleme Kulübü S n flar Gezi Ve nceleme Kulübü Çal flmalar Trekking Da c l k Kulübü Uluslararas Avrasya Maratonu Mezunlar m zdan Haberler / News From Graduates Formula 1 stanbul Park' n lk Birincisi Melis Çeker Mezunumuz Tasar mc Gamze Saraço lu Genç Bayanlar Milli Voleybol Tak m n Giydirdi Tolga Pamir Fransa'da Ödül Ald Genç Foto rafç n n Büyük Baflar s : Pari Dukoviç Newsletter English Version mtiyaz Sahibi / Owner Eyübo lu E itim Kurumlar ad na On behalf of Eyübo lu Educational Institutions Sema Kan Özkaya Eyübo lu E itim Kurumlar Haz rlayanlar / Prepared by Handan Ergezer Kurumsal letiflim Koordinatörü Seda Serezli Kurumsal letiflim Asistan Çeviri / Translation Eda Taflk narda lke Bilge Elçin Peker Eyübo lu E itim Kurumlar / Eyübo lu Educational Institutions Nam k Kemal Mahallesi, Dr. Rüstem Eyübo lu Sokak, No. 8 Ümraniye stanbul Tel: Fax: Grafik Tasar m / Graphic Design Tia Tan t m / Burak Demirci pbx Renk Ayr m / Color Separation Figür Grafik Bask / Printed by Uniprint

3 Eyübo lu'ndan bir ilk daha..! 2003 y l nda Uluslararas Okullar Konseyi-CIS taraf ndan akredite edilerek dünya standartlar nda e itim verdi i onaylanan Eyübo lu Çaml ca lkö retim Okulu, bu kez de Uluslararas Bakalorya Organizasyonu'nun lkö retim Program IB PYP'yi (Primary Years Program) uygulamak için otorize oldu (yetkilendirildi) y l nda Uluslararas Bakalorya Diploma Program -IB DP (Diploma Program) otorizasyonunu, 2002 y l nda lkö retim kinci Kademe Program -IB MYP (Middle Years Program) otorizasyonunu alan Eyübo lu E itim Kurumlar, 2005 y l nda da lkö retim Birinci Kademe Program - IB PYP'yi (Primary Years Program) uygulamak için otorize edilerek IB programlar n n üçünü birden (IB DP, IB MYP, IB PYP) tüm seviyelerde uygulamak üzere yetkilendirilen ilk ve tek Türk e itim kurumu oldu. Böylece Eyübo lu, bu büyük baflar ile dünyada IB Programlar otorizasyonuna sahip toplam 1762 okul içinde her üçünü de uygulama yetkisi olan 80 okul aras na girdi. Eyübo lu Çaml ca lkö retim Okulu 5 y ld r yo un olarak sürdürdü ü IB PYP otorizasyon çal flmalar n 2005 y l n n Haziran ay nda tamamlad. Kas m 2005'te IBO Genel Merkezi PYP Direktörü Ann Hickey baflkanl ndaki heyet taraf ndan gerçeklefltirilen ekip ziyaretinde okulun tüm akademik çal flmalar incelendi. Ö renci, ö retmen ve velilerle görüflmeler ve gözlemler yap larak okul, idari ve akademik yönlerden ayr nt l olarak de erlendirildi. Baflar yla gerçekleflen otorizasyon ekip ziyaretinin ard ndan, 9 Aral k 2005 tarihinde IBO Yönetim Kurulu Genel Direktörü Prof. Dr. George Walker taraf ndan Eyübo lu Çaml ca lkö retim Okulu'nun IB PYP program n uygulamak için otorize oldu u bildirildi. Avrupa Birli i'ne girme sürecinde olan ülkemizin, e itimde sahip oldu u dünya standartlar n temsil eden ve gurur veren bu büyük baflar y tüm velilerimiz, ö rencilerimiz ve e itim camias yla paylafl yoruz... Eyübo lu Ataflehir'de... Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n yeni ilkö retim okulu Dr. Rüstem Eyübo lu lkö retim Okulu, Eylül 2006'da Ataflehir'de hizmete giriyor. Dr. Rüstem Eyübo lu lkö retim Okulu Kad köy Belediye Baflkan m z Say n Av. Selami Öztürk'ün kat l m yla 15 Mart 2006 Çarflamba günü gerçekleflti. Eyübo lu E itim Kurumlar, bünyesinde bulunan Kolej, Fen Lisesi, Çaml ca lkö retim Okulu, Erenköy Anaokulu ve Kofluyolu Anaokulu'nun yan s ra yeni aç lacak olan Dr. Rüstem Eyübo lu lkö retim Okulu ile 6 okulla e itim dünyas na hizmet vermeye devam edecek. Kad köy Belediye Baflkan m z Sn. Av. Selami Öztürk temel atma töreninde konuflma yapt. 3

4 Overland Güney Amerika Gezisi Güney Amerika'n n 41 Günde Yeniden Keflfi... Rota Rio Dünyan n farkl co rafyalar n, kültürlerini ve uygarl klar n yak ndan tan mak, kültürler aras iletiflim ve iflbirli ini art rmak; bu birikimler sonucunda elde edilen her türlü bilgi ve döküman güncelleyerek de iflik seviyedeki s n flarda ve e itim kurumlar nda destekleyici kaynak olarak kullanmak ve ö rencilerin dünyaya bak fl aç lar n gelifltirmek amac yla Güney Amerika Ülkeleri'ne gezi düzenlendi. Türk Co rafya Kurumu Uygulamal Geziler Koordinatörü ve Eyübo lu Lisesi Co rafya ö retmeni Mustafa And ç' n baflkanl n yapt Overland Güney Amerika gezisi 3 Temmuz 14 A ustos 2005 tarihleri aras nda gerçekleflti. Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n sponsor oldu u 41 günlük geziye çeflitli okullardan bir grup ö retmen kat ld. Gezide; Brezilya, Paraguay, Uruguay, Arjantin, fiili, Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya ve Venezuella Ülkeleri'nin co rafi, ekonomik, sosyal, tarihi ve kültürel özelliklerinin yan s ra çeflitli okullar ziyaret edilerek e itim sistemleri incelendi. 3 Temmuz 2005 günü Paris aktarmal olarak 14 saatlik bir uçufltan sonra Brezilya'n n Rio De Jenerio kentine var ld. Dünyaca ünlü Rio sahilleri, katedralleri, ünlü Marakana Stad ve flehir hayat ndan sonra dünyan n 2. büyük kenti olan Sao Paulo ve dünyan n en büyük flelale grubunun bulundu u guaçu fielaleleri gezildi. 4 milyonluk küçük bir kovboy ülkesi Paraguay' n keflfinden sonra pampalar, tangosu, buzullar ve Maradonas yla ünlü Arjantin'e gidildi. 1 haftal k Arjantin gezisinin ard ndan Uruguay' n Montevideo kenti ve And da lar geçilerek fiili'ye var ld. Pasifik k y lar boyunca gümüfl madenleri ve dünyan n en kurak çölü olan Atakama'da yakalan lan kum f rt nalar ndan sonra yerel kültürünü en iyi koruyan Bolivya'n n ünlü tuz havzalar, baflkent Lapaz ve dünyan n en yüksek gölü olan Titikaka gezildi. Peru üzerinden And da lar boyunca Amazonun kollar ndan Ekvador'a ulafl ld. Ard ndan Amazon yerlilerinin de bulundu u Kolombiya bafltan sona gezildi. Son durak olan tropikal iklimli Venezuella gezisininden sonra, binlerce foto raf, bilgi birikimi, deneyim ve belgesel film çekimleriyle yurda dönüldü. Uyuni La Paz Elde edilen bilgi, yaz, her türlü doküman, foto raf ve filmlerin gerekli çal flmalar yap larak daha genifl kitlelere ulaflt r lmas ve özellikle derslerde yard mc kaynak olarak kullan lmas planlan yor. Seyahat boyunca çekilen fotograflar, kamera çekimleri, yap lan röportajlardan oluflan birikim ve dokümanlar, co rafyay tasvir olarak kullan lmaktan ç kar p yaflam n içinde ve gözle görülür hale getirerek yeni nesillere aktar lacak. Geziyle ilgili izlenimler; foto raf sergileri, belgesel ve dia gösterimleri arac l yla baflta okullar olmak üzere çeflitli platformlarda kamuoyu ile paylafl lacak. Gezinin öyküsü görsel malzemeyle desteklenen bir kitap haline dönüfltürülecek ve ayr ca çeflitli mekanlarda foto raf sergileri aç lacak. Seni düflünürken bir çak l tafl s n r içimde Bedri Rahmi Eyübo lu nu, Aram zdan Ayr l fl n n 30. Y l nda Eyübo lu E itim Kurumlar nda And k... 4 Mehmet Eyübo lu Kurucumuz Dr. Rüstem Eyübo lu gecenin an s na aç lan deftere duygular n yazarken y ld r özlemle and m z Bedri Rahmi Eyübo lu'nu bu y l Eyübo lu E itim Kurumlar ev sahipli inde gerçekleflen törenle and k. 23 Eylül 2005 akflam gerçekleflen anma töreni Marshall Boya ve Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n katk lar yla düzenlendi. Tören kokteylle bafllad. Kokteylin ard ndan, Eyübo lu Hall'de Bedri Rahmi Eyübo lu'nun kendi sesinden fliirlerin yer ald, eserlerinin tan t ld ve hayat ndan kesitlerin film olarak gösterildi i anma töreni bafllad. Törenin aç fl konuflmas n Bedri Rahmi Eyübo lu'nun o lu Mehmet Eyübo lu yapt. Bedri Rahmi Eyübo lu'nun ailesinin, ö rencilerinin, yak nlar n n ve sevenlerinin bulufltu u bu özel gece izleyenlere duygulu anlar yaflatt

5 V. Eyübo lu Veli Sempozyumu E itim kurumlar aras nda bir ilk olan ve düzenlendi i ilk y ldan bu yana artan bir kat l m ve ilgiyle karfl lanan Eyübo lu Veli Sempozyumu, 24 Eylül 2005 tarihinde yaklafl k 500 velinin kat l m yla gerçekleflti. 4 y ld r al nan olumlu geri bildirimlerle geleneksel hale gelen Eyübo lu Veli Sempozyumu'nda gün boyunca 39 sunum yer ald. Eyübo lu E itim Kurumlar ö retmenleri ve uzmanlar taraf ndan yap lan sunumlar birbirinden ilgi çekici konular içeriyordu. Kat l mc veliler, ilkö retimden liseye kadar tüm seviyeler için haz rlanan bu sunumlardan tercih ettiklerine kat ld lar. 45 dakikal k ard fl k 3 zaman diliminde paralel sunumlar n yap ld Sempozyum, lkö retim 1. s n f ö rencilerimizin Kardelenler için yapt klar yard m kampanyas na destek konuflmas yla bafllad. Ö rencilerimizin Kardelenlere destek olal m ça r s veliler taraf ndan uzun süre alk flland. Sunum aralar nda Sezen Aksu'nun Kardelenler kaseti ve cd'sini satan ö rencilerimiz bu duyarl davran fllar ndan dolay velilerin takdirini kazand lar. Sempozyumun aç fl konuflmas n Akgün Akova yapt. Yazar ve foto raf sanatç s Akgün Akova konuflmas nda, günümüz popüler kültüründen ve çocuklar m z üzerindeki etkilerinden söz ederek onlar n gerçek bir ayd n olarak yetiflmesi için neler yapabilece imiz konusuna de indi. Sempozyum, Dr. Tamer Ergin'in Ev ve Okulda Ö renci Olmak konulu sunumu ile sona erdi. Sempozyumdan baz ilginç bafll klar : Efller Aras letiflim Çat flmalar ve Çocu a Olan Etkileri (Haz rl k - 8. s n flar) Cebirden Korkan Gelsin! (Haz rl k - 5. s n flar) yi Bir Gelecek yi Bir Planlama le Bafllar (Haz rl k - 5. s n flar) Eyübo lu'nda Yap lan Astronomi Çal flmalar ve Uzay Kamp Gezisi ( s n flar) Ö retim Program ndaki Tadilat Nedeniyle Aç z... ( S n flar) Bilimsel Düflün Ayr cal kl Yafla (Fen Lisesi) Kardelenlere Su Veriyoruz! (Tüm Seviyeler) Milli E itim Bakan m z Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Eyübo lu E itim Kurumlar 'n Ziyaret Etti. 10 Ekim 2005 tarihinde Eyübo lu E itim Kurumlar 'n ziyaret eden Milli E itim Bakan m z Say n Doç. Dr. Hüseyin Çelik, kendisine verilen brifingin ard ndan Eyübo lu ö renci ve ö retmenlerine hitaben bir konuflma yapt. Konuflmas ndan sonra Kütüphane ve Medya Merkezi'nin aç l fl n yapan Bakan Çelik, Eyübo lu Çaml ca Kampüsü'nü gezerek incelemelerde bulundu. 2 saat süren Kampüs gezisi s ras nda s k s k ö renci ve ö retmenlerle sohbet etti. Eyübo lu E itim Kurumlar 'na yap lan ziyarete Milli E itim Bakan 'n n yan s ra stanbul Milli E itim Müdürü Ömer Bal bey, Ümraniye lçe Milli E itim Müdürü lyas Tekin ve Milli E itim Bakanl mensuplar da kat ld lar. Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne entegrasyonu çal flmalar e itim alan nda da h zla devam ediyor. Eyübo lu E itim Kurumlar bu do rultuda özveriyle sürdürdü ü çal flmalar na her geçen gün bir yenisini ekliyor. Eyübo lu Kütüphane ve Medya Merkezi, içinde bulundu umuz ö retim y l ndan itibaren yeni binas nda donan ml ö renci çal flma odalar, modern kütüphane sistemi ve yüksek teknolojisi ile ö renci, ö retmen, mezun, veli ve çal flanlar n hizmetine sunuluyor. E itim ö retimi desteklemek ve ö rencilere bilgiye eriflim becerisi kazand rmak amac ile ileri düzeyde hizmet veren Eyübo lu Kütüphaneleri, 6 dilde yaklafl k kitap, 76 süreli yay n ve 1500 kitap d fl materyalden oluflan zengin arflivi ve bilgisayar donan m yla üniversite kütüphaneleriyle yar flacak düzeyde. 5

6 1300 Ö retmen Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda Bulufltu Sonbahar Ö retmen Sempozyumu Eyübo lu Evsahipli inde Gerçekleflti Ö retmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaflmalar amac yla düzenlenen Sonbahar Ö retmen Sempozyumu bu y l 9. kez düzenlendi. Her y l farkl bir okulun ev sahipli ini üstlendi i sempozyum, ö retim y l nda 15 Ekim 2005 tarihinde Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda büyük bir kat l mla gerçekleflti. Sempozyuma afla da isimleri yer alan 42 okuldan, 300'e yak n konuflmac ve 1000'in üzerinde izleyici ö retmen kat ld. Sempozyumda gün boyunca ard fl k 6 zaman diliminde her branflta paralel sunumlar yap ld. Sunumlar n yan s ra Yönetim, Sanat, Kütüphane gibi konularda da mesleki paylafl m toplant lar düzenlendi. Eyübo lu Çaml ca Kampüsü'nde yer alan tüm binalar n kullan ld sempozyuma Oxford, Cambridge ve Hitachi gibi baz yay nevleri de standlar yla kat larak e itim materyallerini gün boyu ö retmenlerin hizmetine sundu. 6 Kat l mc Okullar Adapazar Enka Okullar Bahçeflehir Koleji Baflkent Üniversitesi Koleji Ayfleabla Okullar Bilkent.O. ve Lisesi Bups Bilkent Haz rl k Okulu Bursa Özel Çak r E itim Kurumlar Enka Sakarya Okullar Eyübo lu E itim Kurumlar FMV Ifl k Okullar Hisar E itim Vakf Kemerköy lkö retim Okulu Ifl kkent E itim Kampüsü stanbul Amerikan Robert Koleji Enka Okullar zmir Amerikan Koleji Kültür 2000 Okullar Marmara E itim Kurumlar MEF Okullar ODTÜ Gelifltirme Vakf Ankara Okullar ODTÜ Gelifltirme Vakf Özel Denizli lkö retim Okulu ODTÜ Gelifltirme Vakf Özel Mersin lkö retim Okulu Özel Aka Koleji Özel Alev lök retim Okullar Özel Antalya Koleji Özel AR-EL Okullar Özel Büyük Kolej Özel Çevre Koleji Özel Irmak Okullar Özel zmir Sev Özel Sezin Okulu Terakki Vakf Özel fiiflli Terakki Okullar Özel Tarsus Amerikan Koleji Özel Tarsus Sev lkö retim Okulu Özel Tafl lkö retim Okulu Özel Üsküdar Amerikan Koleji Özel Yedi Renkli Ç nar.o. Özel Yüzy l Ifl l Okullar Sev Üsküdar lkö retim Okulu TED Ankara Koleji Vakf Özel Lisesi TED stanbul Koleji TEV nanç Türkefl Okullar VKV Koç Özel.O. ve Lisesi Zeynep Mutlu E itim Vakf Kemer Okullar Speculum-Ayk r Politikalar n nternetteki Sesi E itimimiz Avrupa Birli i Yolunda... Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl (Ulusal Ajans), Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne entegrasyonu sürecinde e itim ve kültürel çal flmalara destek sa layan bir kurulufl. Ulusal Ajans, 2005 y l nda Comenius Okul Ortakl projelerine Eyübo lu E itim Kurumlar 'n da dahil etti. Comenius Program 'n n temel amac ; "Okul E itimi" alan nda Avrupa ülkeleriyle iflbirli i yaparak e itimde kaliteyi art rmak ve kültürel diyalo u sa layarak dil ö renimini teflvik etmek. Proje toplant s, Ekim 2005 tarihleri aras nda Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n ev sahipli inde yap ld. Toplant lar, fiubat 2006'da Litvanya'n n Sialiau ve May s 2006'da ise Polonya'n n Gorzow Wlkp. flehirlerinde devam edecek. Speculum-Ayk r Politikalar n nternetteki Sesi Projesi kapsam nda; ortak ülkelerden her birinin editörlü ünü yapt bir dergi ç kar lacak. nternette yay nlanacak olan derginin çal flmalar talya'dan bir okulun koordinatörlü ünde, Türkiye, Portekiz, Polonya, Belçika, Hollanda, Litvanya ve Yunanistan'la birlikte yürütülecek. Çeflitli makalelerin yer alaca dergide F rsat Eflitli i (kad nlar, engelliler vs. aç s ndan), Gençlik, Hayalleri ve Beklentileri, Gençlik ve Ayr lm fl Aileler ve Gençlik ve Çevre temalar kullan lacak. Dergi; kat l mc liselerin ö retmen ve ö rencileri taraf ndan ngilizce olarak haz rlanacak ve internette yay nlanacak. Ö renciler, proje sayesinde fikirlerini ve deneyimlerini paylaflma, dillerini gelifltirme, gazete dilinin kullan m n tecrübe etme ve multimedya teknolojilerini kullanma flans bulacak. Dergi internette yay nlanarak projeye ortak olmayan okullar n da bilgi sahibi olmas na olanak sa layacak. Eyübo lu E itim Kurumlar, proje için Ulusal Ajans arac l yla Avrupa Birli i e itim fonlar ndan 6300 Euro'luk bir destek ald. Bu destek, projenin giderleri ile ö retmen ve ö rencilerin yurtd fl na yapacaklar geziler için kullan lacak.

7 Uluslar aras TOK (Theory of Knowledge) Bilgi Kuram Konferans Ekim'de Eyübo lu E itim Kurumlar 'nda gerçekleflti... 9 Ülkeden 200 Ö renci Bilgi ve Kültürlerini Eyübo lu'nda Paylaflt... Eyübo lu E itim Kurumlar, 9 farkl ülkeden Uluslar aras Bakalorya- IB programlar n uygulayan okullar n ö rencilerini dördüncü kez düzenledi i TOK Konferans 'nda buluflturdu Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleflen uluslar aras konferans n temas "Bilgi ve Kültür". 4. TOK Konferans 'na ngiltere, Fransa, sveç, Norveç, Ürdün, Suudi Arabistan, H rvatistan, Yunanistan ve Türkiye'den 200'e yak n lise ö rencisi kat ld. Konuk ö rencilerin büyük bölümü Eyübo lu ö renci ve ö retmenlerinin evlerinde konaklad lar. Konferans n amac ; ö rencilerin "Bilgi ve Kültür" temas alt nda fikirlerini tart flmalar n, kültürleri görerek ve tan yarak anlamalar n, stanbul gibi zengin kültür mozayi ine sahip bir kentte teori ve prati i bir araya getirmelerini, gençlerin birbirlerini anlayarak dünya kültürüne ve bar fl na hizmet etmelerini sa lamakt. Uluslar aras Bakalorya programlar n uygulayan okullarda TOK (Theory of Knowledge) olarak adland r lan "Bilgi Kuram " dersi program n önemli bir parças. Bu derste, ö rencilerin bilgi ve de er yarg lar söylemlerine ve iddialar na elefltirel bir bak fl aç s yla yaklaflmalar n, baflkalar n n inanç ve yarg lar na hoflgörü ve anlay fl göstermelerini sa lamak amaçlan yor. Dünyada ilk kez ve halen sadece Eyübo lu E itim Kurumlar taraf ndan gerçeklefltirilen TOK Konferans, uluslar aras platformlarda temsilimiz aç s ndan son derece önemli bir organizasyon. Konferans n aç fl konuflmas n Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cem Alptekin yapt. 4 gün boyunca devam eden konferans n içeri i, ö renci ve ö retmenler taraf ndan yap lan "kültür" temas n n farkl bak fl aç lar yla ele al nd sunumlardan ve kültürümüzü tan tmaya yönelik farkl aktivitelerden olufltu Ekim 2005 Cumartesi ve Pazar günleri yap lan akademik çal flmalar n ard ndan 24 Ekim Pazartesi günü stanbul gezisi ve Eyübo lu Çaml ca Kampüsü'ndeki veda yeme i ile konferans sona erdi. Yemek sonras nda Eyübo lu E itim Kurumlar halk danslar ekibi kat l mc lara Türk folklöründen örnekler sundular. Eyübo lu, dünya ile ayn anda yürüdü 2. Global Diyabet Yürüyüflü 14 Kas m'da gerçekleflti... Diyabet hastal konusunda fark ndal k oluflturmak, hastal ve tedavi koflullar n tan tmak amac yla düzenlenen Global Diyabet Yürüyüflü 14 Kas m 2005 tarihinde tüm dünyada efl zamanl olarak gerçekleflti. Eyübo lu E itim Kurumlar, Çaml ca Kampüsü'nde gerçeklefltirdi i yürüyüfle 100'e yak n ö renci, veli, ö retmen ve çal flan yla kat larak organizasyona destek verdi. Eyübo lu, bugün tüm dünyada ayn anda gerçekleflen 2. Global Diyabet Yürüyüflü'ne Türkiye genelinde kat lan 25 okuldan biri oldu. Eyübo lu ö renci, ö retmen, veli ve çal flanlar ile Okul Aile Birli i üyeleri bu anlaml günde sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya gelerek dayan flma örne i gösterdiler. Yürüyüfl öncesinde Eyübo lu Hall'de Diyabet ve beslenme konulu konferans düzenlenerek ö rencilere diyabet konusunda bilgi verildi. Konferans n ard ndan saat 14:00'te bafllayan yürüyüfl, kat l mc lara sertifikalar n n verilmesiyle 14:30'da sona erdi. 7

8 Geleneksel Eyübo lu Edebiyat ve Kitap Günleri'ne Attila lhan imzas 1 Aral k 2005 günü fiair Attila lhan için bir anma program düzenlendi... Dünya Bar fl için Kitap Oku! Birikim sa lamada, iletiflim kurmada ve dünyay alg lamada kitap okuman n gereklili i yaklafl m yla her y l düzenlenen Geleneksel Eyübo lu Edebiyat ve Kitap Günleri, Dünya Bar fl için Kitap Oku slogan yla Aral k 2005 tarihlerinde gerçekleflti. Etkinlik, de erli flair, yazar, düflünür ve gazeteci Attila lhan' anma program n n da yer ald 1 Aral k 2005 Perflembe günü bafllad. Etkinli in bu y l ki slogan Dünya Bar fl için Kitap Oku. Edebiyat dünyas n n kap lar n aralayan etkinlikte, ö rencilerimizin haz rlay p sunduklar fliir dinletileri, söylefliler, canland rmalar, ustalar anma programlar ve imza günlerinin yan s ra edebiyatç lar n konuk oldu u söylefliler yer ald. Edebiyat ve kitapla dopdolu geçen 3 gün boyunca lkö retim ve Kolej binalar m zda yay nevlerinin zengin standlar nda kitap sat fllar da gerçekleflti. Attila lhan' anma program Eyübo lu Edebiyat ve Kitap Günleri kapsam nda; 1 Aral k 2005 Perflembe günü 18.00'de, de erli flair, yazar, düflünür ve gazeteci Attila lhan' anma program düzenlendi. Anma, Türkiye'de orta ö retim kurumlar aras nda gerek kapasitesi gerekse içerikteki kalitesiyle örnek al nan ve bu y l yenilenen kütüphanemizde Sunay Ak n, Akgün Akova, Eray Canberk gibi bir çok edebiyatç konu un ve Attila lhan' n ye enleri Ferhat lhan ile Elif Ero lu'nun kat l m yla gerçekleflti. Programda, ö rencilerimiz taraf ndan gitar ve piyano eflli inde Attila lhan' n bestelenmifl fliirleri flark olarak seslendirildi. Attila lhan' n kendi sesiyle fliirlerini okudu u barkovizyon gösterisi de kat l mc lara duygusal anlar yaflatt. Ö rencilerimizin haz rlad program n ard ndan Eray Canberk, Sunay Ak n ve Akgün Akova konuflma yaparak Attila lhan' farkl yönleriyle anlatt lar. Edebiyatç lar daha sonra Attila lhan için haz rlanm fl fleref defterine akflam n an s na duygu ve düflüncelerini yazd lar. Anma program nda, Kütüphane ve Medya Merkezi'nin kitap raflar n birbirinden ay ran sembolik sokaklardan ilkine de "Attila lhan Soka " ad verildi. Soka n ad n n yaz l oldu u tabela Attila lhan' n ye eni Elif Ero lu taraf ndan yerine tak ld. 8

9 95 okuldan 810 satrançsever ö renci, Eyübo lu X. Dostluk Satranç Turnuvas 'nda bulufltu... rekor kat l m E itim kurumlar aras nda düzenlenen en büyük turnuva olma özelli ine sahip Geleneksel Eyübo lu Dostluk Satranç Turnuvas onuncu y l nda da satrançsever ö rencilere ev sahipli i yapt. 9 Aral k 2005 Cuma günü bafllayan ve 810 ö rencinin mücadele etti i turnuvan n ödül töreni, 11 Aral k 2005 Pazar günü gerçekleflti. X. Dostluk Satranç Turnuvas 'na bu y l, 48'si devlet okulu, 47'i özel okul olmak üzere 95 okul kat ld. Küçükler, Y ld zlar ve Gençler kategorilerinde 810 ö rencinin yar flt turnuvada derece elde eden ö renciler, ödüllerini 11 Aral k Pazar günü yap lan törende ald lar. Turnuvada; Küçükler kategorisi ilkö retim s n f seviyelerini, Y ld zlar kategorisi ilkö retim s n f seviyelerini, Gençler kategorisi ise lise ö rencilerini kapsad. lkö retim s n f seviyelerini kapsayan Küçükler kategorisinde 294, ilkö retim s n f seviyelerini kapsayan Y ld zlarda 270, Lise ö rencilerinden oluflan Gençlerde ise 246 ö renci mücadele etti. Her kategori için 4 masada 7 tur karfl laflma yafland. ödül sevinci X. Dostluk Satranç Turnuvas Masa Dereceleri Küçükler 1. Masa 1. Tevfik Can Karanfil / Mef Okullar 2. Kaan Baransel / Özel stanbul Çevre Okullar 3. Do ufl Özdemiro lu / Özel Darüflflafaka lkö retim Okullar 2. Masa 1. Cengiz Ak n Dost / Mef Okullar 2. Josef Karaburun / Özel Esayan Ermeni lkö retim Okulu 3. Berk Hal gür / Ça r Bey lkö retim Okulu 3. Masa 1. Tuncay Ayd n / Oruçgazi lkö retim Okulu 2. Ali Cihan Tüfekçi / Özel Derya Öncü lkö retim Okulu 3. Kubilay zal / Gazi Mustafa Kemal lkö retim Okulu 4. Masa 1. Yücel Çelik / Çapa lkö retim Okulu 2. Rafet Ay / Özel Darüflflafaka lkö retim Okulu 3. Efe Kalyoncu / Mef Okullar Y ld zlar 1. Masa 1. Bar fl Erbifl / Vkv Koç Özel lkö retim Okulu 2. Fatih Tural / Çapa Atatürk lkö retim Okulu 3. Bekircan Bedir / Özel Ortado u lkö retim Okulu 2. Masa 1. Aykun Güler / Yeflilköy Ermeni lkö retim Okulu 2. Batuhan Mert / Çapa Atatürk lkö retim Okulu 3. Mert Umur Özcan / Özel Ortado u lkö retim Okulu 3. Masa 1. Kaan Faik Gökçeöz / Eyüp Ergenekon lkö retim Okulu 2. Ulafl Akbafl / Özel Ortado u lkö retim Okulu 3. Mustafa Çelik / Özel Darüflflafaka lkö retim Okulu 4. Masa 1. Yusuf Can Bakkalo lu / Çapa Atatürk lkö retim Okulu 2. Atacan Eker / Özel Tarhan lkö retim Okulu 3. Didem Ersoy / Mef Okullar Gençler 1. Masa 1. Onur Pehlivan / GOP Plevne Lisesi 2. Utku An l Bafltafl / Özel stanbul Çevre Okullar 3. Erinç Özçelik / Ca alo lu Anadolu Lisesi 2. Masa 1. Ahmet Y lmazer / stanbul Lisesi 2. U ur Yuvarlak / Vefa Lisesi 3. Ö. Efe Kul / Kad köy Anadolu Lisesi 3. Masa 1. Bar fl Tanyeri / Özel Avusturya Lisesi Ticaret Okulu 2. Atefl Can Demircan / Kad köy Anadolu Lisesi 3. Mustafa Can Ayhan / Özel Kültür Fen Lisesi 4. Masa 1. Serhat Temizsu / Kuleli Askeri Lisesi 2. O uzhan Atay / Vkv Koç Özel Lisesi 3. Özge Yalç n / Ca alo lu Anadolu Lisesi Okul Dereceleri Küçükler 1. Mef Okullar 2. Özel stanbul Çevre Okullar 3. Gazi Mustafa Kemal lkö retim Okulu Y ld zlar 1. Çapa Atatürk lkö retim Okulu 2. Özel Ortado u lkö retim Okulu 3. Mef Okullar Gençler 1. Kad köy Anadolu Lisesi 2. Özel Alman Lisesi 3. Özel Avusturya Lisesi Ticaret Okulu 9

10 Eyübo lu Ö rencileri Uzay Kamp 'ndan sertifika ile döndüler... Eyübo lu E itim Kurumlar 'ndan 35 ö renci ve 2 ö retmen, Ocak 2006 tarihleri aras nda Türkiye'nin ilk ve tek uzay kamp nda 5 gün geçirdiler. zmir'de bulunan kampta ö rencilerimiz farkl ülkelerden gelen ö rencilerle arkadafll klar kurdular. Ö rencilerimiz, tak m halinde çal flt klar e lenceli bir ortamda özgüven ve sorumluluk duygusu kazanman n yan s ra uzay bilimleri ve teknolojilerini de ö rendiler. Eyübo lu E itim Kurumlar Çaml ca Kampüsü'nde bulunan kiz Gözlemevleri'nde y l boyunca çeflitli gözlemler yapan ve etkinliklere kat lan ö rencilerimiz, bilgilerini Uzay Kamp Türkiye'de pekifltirme f rsat buldular. Uzay Kamp 'ndan kat l mc sertifikalar n alan ö rencilerimiz 27 Ocak Cuma günü stanbul'a döndüler. Moda tasar mc l Dilek Hanif'ten, reklamc l k Sinan Çetin'den, t p Op. Dr. Cengiz Aslan'dan, mimarl k Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'ten... Mesle inin önde gelen isimleri 24 fiubat'ta Eyübo lu ö rencileriyle birlikteydi... Eyübo lu Kariyer Günü 2006 Yar nlar yla ilgili rota çizmek isteyen gençlere popüler 24 mesle in popüler 44 isminden yol haritas... Eyübo lu E itim Kurumlar 'n n geleneksel Kariyer Günü bu y l 24 fiubat 2006 günü Çaml ca Kampüsü'nde gerçekleflti. Etkinlik, ö rencilere önceden uygulanan anketler sonucunda tan mak istedikleri meslekler belirlenerek haz rland. Aç l fl konuflmas n Nuri Çolako lu'nun yapt "Kariyer Günü"nde 24 ayr meslek grubunu temsil eden çok say da konuk ö rencilerle deneyimlerini, baflar öykülerini paylaflt ve onlar n sorular na yan t verdi. Modac Dilek Hanif'ten, Op. Dr. Cengiz Aslan'a; Yönetmen Sinan Çetin'den, Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'e kadar gençlerin de tan d pek çok ismin kat ld Kariyer Günü nün amac ; ö rencilerin ilgi ve yeteneklerine en uygun mesle i seçmelerine yard mc olmak, ilgi duyduklar mesleklerle ilgili sorular na yan t bulmalar n sa lamakt. Dilek Hanif Günün Program : 10 Nuri Çolako lu, Dr. Rüstem Eyübo lu 24 fiubat 2006 Cuma günü 08:45-15:20 saatleri aras nda gerçekleflen etkinlik 50'fler dakikal k ard fl k 5 zaman diliminden olufluyordu. Eyübo lu Koleji'nde ö renim verilen EA-Eflit A rl k ve S-Say sal puan türündeki mesleklerin tan t ld Kariyer Günü sempozyum format nda gerçekleflti.

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı