TEKNOKENT bitiyor Türkiye de bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteði ile hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent tamamlanma aþamasýna geldi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOKENT bitiyor Türkiye de bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteði ile hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent tamamlanma aþamasýna geldi."

Transkript

1 Çorum'a havaalaný yapýlsa da bir görseniz!... MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan ýn geçtiðimiz günlerde Yozgat, Rize ve Trakya'ya havaalaný yapýlacaðýný duyurmasýnýn Çorum a da yansýmalarý oldu. * SAYFA 4 DE ÇORUM 12 OCAK 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gazeteciler anýlarýný tazeledi 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Belediye tarafýndan 'Muhabirin Objektifinden Fotoðraflar' konulu sergi düzenlendi. Gazetecilerin görev anýnda birbirlerini çektiði fotoðraf karelerinden oluþan sergi, Çorum'da görev yapan gazetecileri yýllar öncesine götürürken, mesleki hatýralarý da tekrar canlandýrdý. * HABERÝ DE Alper Zahir Su sayaçlarý için uyarý Çorum Belediyesi, son günlerde yaþanan aþýrý soðuklar nedeniyle su sayaçlarýnda görülebilecek don olaylarýna karþý vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 6 DA TEKNOKENT bitiyor Türkiye de bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteði ile hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent tamamlanma aþamasýna geldi. * HABERÝ 2 DE Mecitözü Belediyesi nde patlama Mecitözü belediye binasýndaki kalorifer kazaný henüz belirlenemeyen nedenle patladý, iki iþ yerinde ve binada maddi hasar meydana geldi. * HABERÝ 5 DE Ýkinci elin patlama yýlý bin araç pazara çýktý Çorum da 2014 yýlýnda 35 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. OTOPARK ýn araþtýrmasýna göre; 2014 yýlýnda ikinci el otomobil piyasasýnda arz patlamasý yaþandý. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Organize Sanayi Bölgesi nde inþaatýna baþlayan TEKNOKENT tamamlanma aþamasýna geldi. Rektör ün düðün mesaisi Rektör Alkan, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz a üniversitede somutlaþan projeleri özetledi. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Genel Kurulu önceki gün Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Erkek Öðrenci Yurdu Salonu'nda gerçekleþtirildi. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý nýn kýzýnýn düðün töreninde üniversite için mesai yaptý. * HABERÝ 2 DE ÝYC'nin hedefi kýz yurdu Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Genel Kurulu önceki gün gerçekleþtirildi. Eller Doðu Türkistan için semada Dünyanýn 6 ayrý ülkesinde ve Türkiye nin 81 ilinde ayný anda düzenlenen duanýn, Çorum da da Anadolu Öðrenci Birliði nin davetiyle Ulu Cami de gerçekleþtirildi. * HABERÝ 7 DE Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Kudüs ve Mescid-i Aksa temalý buluþma gerçekleþtirdi. Filistin ümmetin davasý Yüzlerce parlamenter Ýstanbul'dan dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün Müslümanlarýn onur ve namusu olduðu ve hiçbir þekilde taviz verilmeyeceðine dair güçlü bir mesaj verdiler. * HABERÝ 5 DE Türkiye sýnýrýna yardým çaðrýsý Özgür Der ve ÝHH Suriye'de katil Esed'in zulmüne maruz kalan halka yardým etmek için harekete geçti. * HABERÝ 3 DE

2 2 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Rektör ün düðün mesaisi Rektör Alkan, Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu ile görüþtü., Rektör Alkan, Bakan Fikri Iþýk a Teknokent ve HÜBTÜAM hakkýnda bilgi verdi. Saðlýkta iþbirliði meyve verdi itit Üniversitesi Rek- Prof. Dr. Reha Htörü Metin Alkan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevine atanan Uzm. Dr. Ömer Sobacý yý tebrik ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Üniversite ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda yapýlan itit Üniversitesi Rek- Prof. Dr. Reha Htörü Metin Alkan, T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne Hastane Yöneticisi olarak atanan Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Þimdiye kadar mesleki olarak yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarýn idari olarak ta devam edeceðine inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Hastane Yöneticisi olarak Rektör Alkan, Uzm. Dr. Ömer Sobacý yý tebrik ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. MUSTAFA DEMÝRER itit Üniversitesi HRektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý nýn kýzýnýn düðün töreninde üniversite için mesai yaptý. Edinilen bilgilere göre, Baðcý nýn Ankara da düzenlenen düðün merasimine Kalkýnma Bakaný Cevret Yýlmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu ile çok sayýda davetli katýldý. Düðün töreninde Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ve Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu ile görüþen Rektör Alkan, son üç yýlda üniversiteye verilen desteðin somut yatýrýmlara dönüþtüðünü afiliasyon anlaþmasý sonrasýnda uyum içerisinde yürütülen baþarýlý çalýþmalarýn bundan sonrada artarak devam edeceðine inandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Ortaya konan bu sinerji, ilimizin saðlýk alanýnda kýsa sürede büyük atýlýmlar kaydetmesine vesile oldu dedi. Yapýlan gayretli çalýþmalar sonucunda oluþan güç birliði ile Týp Fakültesi nin her geçen gün daha da geliþtiðini belirten Alkan, böylelikle geç kalýnmýþ olan Týp Fakültesi eksikliðinin de hýzla giderilmekte olduðunu, Týp Fakültemizde eðitim faaliyetlerini de yerine getirecek þekilde akademik çalýþmalarýn devam ettiðini sözlerine ekledi. Üniversitede geliþmelerin oldukça memnuniyet verici ve gözle görülür bir þekilde olduðunu, yapýlan bu baþarýlý çalýþmalar beraberinde Týp Fakültesi nin her geçen daha da büyüdüðünü belirten Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, bu olumlu geliþmelere kendilerinin de ellerinden geldiði kadar katký saðlayacaðýný belirterek, ziyarete teþekkür etti.(haber Merkezi) Hastane yöneticisine kutlama ziyareti atanan Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir i tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Almýþ olduðu desteklerin motivasyonunu daha da artýrdýðýný belirterek görevini layýkýyla yapmak için elinden gelen gayreti göstereceðini belirten Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastanenin baþarýlý çalýþmalarýnýn artarak devam edeceðine inandýðýný açýkladý. (Haber Merkezi) Rektör Alkan, Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Rektör Alkan, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz a üniversitede somutlaþan projeleri özetledi. takip ettiðini belirterek, HÜBTÜAM hakkýnda memnuniyetini dile bilgi veren Rektör getirdi. Alkan, katkýlarýndan Bilim Sanayi ve dolayý teþekkür etti. Teknoloji Bakaný Fikri Bakan Cevdet Iþýk e Teknokent ve Yýlmaz ile Bakan fikri belirterek, tamamlanan ve devam eden projeleri özetledi. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ise,, Hitit Üniversitesi nin geliþimini yakýndan Organize Sanayi Bölgesi nde inþaatýna baþlayan TEKNOKENT tamamlanma aþamasýna geldi. TEKNOKENT tamamlanma aþamasýnda Iþýk, Rektör Alkan ý dikkatle dinleyerek çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. rganize Sanayi Bölgesi nde (OSB), Hitit Üniversitesi, OÇorum Ýl Özel Ýdaresi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü ortaklýðýnda ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Türkiye de bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteði ile hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent tamamlanma aþamasýna geldi. HititÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan; Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkaný Bülent Karadayý ile Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Onur, Mustafa Yaðlý; ÇO- SÝAD Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Kayýlý, Muharrem Sarýaslan, Yurdagül Sivri, Ahmet Çenesiz, Süleyman Duduoðlu ve Organize Sanayi Müdürü Yaþar Þahin, kesin kabul iþlemleri tamamlanarak kýsa bir süre içerisinde hizmete girecek olan Teknokent binasýna binasýný gezerek, Teknokent Müdürü Doç.Dr. Ýrfan Kurtbaþ tan bilgi aldýlar. Ziyaretin ardýndan deðerlendirmelerde bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO ile Hitit Üniversitesi nin birçok çalýþmaya imza attýðýný, üniversite ile Oda nýn yan yana olduðu en önemli projenin Teknokent olduðunu söyledi. Teknokent in, bilim adamlarý ile sanayicilerin bir araya geldiði özel bir alan olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, Çorum iþ dünyasý olarak Teknokent i; üniversite-sanayi iþbirliðinin ileri bir boyutu olmasý anlamýnda önemsiyoruz. Ýlimizdeki mevcut sanayi kültürünün, akademik bakýþ açýsýyla harmanlanacaðý Teknokent in, ilimizin üretim yapýsýný çok uç noktalara taþýyacaðýna inanýyorum. Ancak bu elbette, sanayicilerimizin Teknokent e sahip çýkmasý ile mümkün olabilecektir. Ne kadar çok sanayicimiz, iþ adamýmýz Teknokent te yer alýrsa, burada ne kadar çok bilimsel çalýþma, AR-GE çalýþmasý yürütülürse, Teknokent imiz de o kadar verimli ve faydalý olabilecektir. Dolayýsýyla Firmalarýmýz, AR-GE çalýþmalarýna önem vermeli ve mutlaka Teknokent in içerisinde yer almalýdýr dedi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, bilgi çaðýnýn yaþandýðý günümüzde, toplumlarýn geliþmiþlik düzeylerinin temel kriterlerinden birinin, ülkelerin sahip olduklarý teknoloji olduðuna dikkat çekerek, kendi teknolojisini üretme ve ihraç etme ile markalaþma, firmalarýn küresel ekonomide kalýcý olmalarýnýn en önemli unsurlarýndan birisi haline geldiðini açýkladý. Bilim ve teknoloji dünyasýnda baþ döndürücü geliþmelerin yaþandýðý günümüzde, dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkeler teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapýdan, kendi teknolojilerini üreten ve ihraç eden ve böylelikle küresel dünyada yüksek bir rekabet gücüne sahip bir yapýya dönüþmek zorundadýr diyen Rektör Prof.Dr. Alkan, ülkemizde de son yýllarda ekonomik alanda yakalanan istikrarýn kalýcý hale getirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez bir unsur olan ihracatýn ekonomideki aðýrlýðýný artýrmak için inovasyon, Ar-Ge, tasarým ve markalaþmaya büyük önem verilmesi gerektiðini ifade ederek, Üniversite-Sanayi iþbirliðini saðlama konusunda en baþarýlý modelin Teknokentler olduðunu kaydetti. Rektör Alkan, günümüzde firma ve iþletmeler, bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olma zorunluluðunda olduðuna dikkat çekerek, üniversitelerdeki akademisyenlerin bilimsel altyapýlarý ile, sanayicilerin/iþadamlarýnýn pratik alandaki tecrübelerinden faydalanarak güçlü bir üniversite sanayi iþbirliðinin oluþturulmasý ve sürdürülebilir þekilde devam ettirilmesinin saðlanmasý için en etkili mekanizmalardan birinin Teknokentler olduðunu belirtti. Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasýnda doðrudan iliþki olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde oluþturan teknokentin öneminden hareketle Çorum da Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) inþa edilen teknokentin bir sanayi þehri olan ilimizde sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmelerin öncüsü ve lokomotifi olacaðýný, Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nin uzun vadeli kalkýnmanýn temelini inþa edeceðini dile getirdi. Teknokent te Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluþlar ile; sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluþlarýn Ar-Ge birimleri olabileceði gibi bu kuruluþlarýn kurduðu müstakil Ar-Ge þirketleri, bilgi tabanlý þirketler, öðretim elemanlarýnýn kurduðu Ar-Ge þirketleri, genç giriþimciler tarafýndan kurulmuþ bilgiye dayalý çalýþmaya odaklanmýþ Ar- Ge þirketleri de olabileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, kullanýcýsýna Kurumlar/Gelir Vergisi Ýstisnasý, KDV Ýstisnasý, Gelir Vergisi Stopaj Ýstisnasý, Sigorta Ýþveren Hissesi Prim Desteði gibi pek çok mali avantajýn sunulduðu Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nde yazýlým, otomasyon, elektronik, simülasyon, firmalarý baþta olmak üzere diðer pek çok teknoloji geliþtirme çabasýnda olan Ar-Ge firmalarýnýn yer alacaðýný sözlerine ekledi.(haber Merkezi) Doðru, tarafsýz, objektif, ilkeli ve dürüst yayýncýlýk prensibinden ödün vermeden, özveriyle görev yapan tüm basýn mensuplarýmýzýn; 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Orman Mühendisleri Odasý Temsilcisi Öztürk Mühendislik Bürosu Ýsmail Hüsamettin Öztürk (Ç.HAK:2502)

3 PAZARTESÝ 12 OCAK ÝYC'nin hedefi kýz yurdu Mehmet Karadað lim Yayma Cemiyeti ÝÇorum Þubesi Genel Kurulu önceki gün Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Erkek Öðrenci Yurdu Salonu'nda gerçekleþtirildi. Genel Kurul, Ýlim Yayma Cemiyeti Üyesi Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz'ýn Ýstiklal Marþýný okumaya daveti ile baþladý. Özyýlmaz, Ýlim Yayma Cemiyeti'ne maddi ve manevi katkýda bulunanlarýn geçmiþlerinin ruhlarý için, kalanlarýn saðlýk, sýhhat ve selameti için ve Allah rýzasý için dua etmesiyle devam etti. Divan Baþkanlýðýna Mustafa Aydýn Hoþbaþ, katip üyeliklere Halil Ýbrahim Aþgýn ve Erdal Karakaþ ittifakla seçildiler. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim kurulu Baþkaný Av Mehmet Karadað, yaptýðý açýþ konuþmasýnda, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle, gazetecilerin iþin en önemli yükünü ve çilesini çektiklerini HH Ýnsani Yardým Vak- Çorum Þubesince Ýfý Türkiye sýnýrýna yakýn kamplarda yaþayan savaþ maðduru 500 bin Suriyeli için yardým kampanyasý baþlatýldýðý bildirildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Çorum Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, yaptýðý yazýlý açýklamada, belirterek, gazeteciler gününü kutladý. Son iki yýlda yapýlan faaliyetlerden bahseden Karadað, "Buhara Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdu'nda 150 öðrenciye hizmet verildi, yurt binamýzýn ýsý yalýtýmý, ýþýklý tabelasý ve banyo tuvaletleri komple yenilendi ayrýca bütün katlarý halý ile döþendi." Dedi. Halka yönelik konferanslarda düzenlendiðini belirten Karadað, "Gençlik ve Spor Bakanlýðý desteði ile '81 Ýlimizi temsilen 81 genç Tarihiyle Buluþuyor' konulu proje hayata geçirildi. Baþta Kýrgýzistan dan gelen öðrenciler olmak üzere diðer ülkelerden gelen öðrencilere ev sahipliði yapýldý. Kamu Kurum ve Kuruluþlarý zaman zaman ziyaret edildi. STK'larýn desteði ile kurulan Ýnsani Deðerler Hizmet Platformu ve Milli Ýrade Platformu'nda yer aldýk. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi için çarþý içinde þube merkezi kiralandý." Diye konuþtu. Divan Baþkaný Aydýn Hoþbaþ ise, 1951 yýlýnda 68 mümtaz insanýn emeði ile kurulan Ýlim Yayma Cemiyeti'nin günümüzde hizmet halkasýný her geçen gün daha da geniþlettiðini söyledi. Ýlim Yayma Cemiyeti'nin vatanýný ve Divan Heyeti Aydýn Hoþbaþ baþkanlýðýnda oluþturuldu. milletini seven, milli ve manevi deðerleri benimseyen gençlerin yetiþmesi için gayret gösteren en köklü sivil toplum kuruluþlarýndan birisi olduðunu belirten Hoþbaþ, emeði geçen, hizmet eden, destek veren herkese teþekkür etti. Gündem gereði yönetim kurulu faaliyet, mali raporlar, denetim kurulu, tahmini bütçe ve fasýllar arasýnda aktarma konular görüþüldü ve oy birliði ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi gereði þubenin organ seçimlerine geçildi. Yönetim kurulu asýl ve yedek, denetim kurulu asýl ve yedek üyeliklerine dair verilen tek teklif genel kurula sunuldu. ÝYC Yönetim kurulu Asil Üyeliklerine Mehmet Karadað, Bekir Yýldýrým, Veysel Yetik, Mustafa Tuzcu, Orhan Horan, Ahmet Tuna, Abidin Ayaþ, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Nezir Kýlýç, Gökhan Bilgili, Hasan Demirer, Genel Merkezi Asil Delegeliklerine Mehmet Karadað, Mustafa Aydýn Hoþbaþ, Bekir Yýldýrým ve Veysel Yetik seçildi. Þube müþavere heyetine ise, Mustafa Aydýn Hoþbaþ, Ahmet Akçay, Arif Ersoy, Ahmet Týðlý, Ayhan Boyraz, Bahadýr Þimþek, Halil Ýbrahim ÝHH dan Suriyeliler için yardým ocak ayý sonunda gönderilmesi planlanan yardým týrý için kampanya baþlattýklarýný belirtti. Türkiye sýnýrýna yakýn kamplarda 500 bin savaþ maðduru Suriyeli'nin yaþadýðýný ifade eden Özkabakaçý, kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte kamplardaki Suriye halkýnýn zor þartlarda yaþam mücadelesi verdiðini vurguladý. Suriyeli vatandaþlarýn donma tehlikesiyle karþý karþýya olduðuna dikkati çeken Özkabakçý, þöyle devam etti: "Son günlerdeki aþýrý yaðýþýn meydana getirdiði çamur deryasýnda Türkiye sýnýrýna yakýn kamplarda yaþayan savaþ maðduru Suriyeliler e yardým yapýlacak. Aþgýn, Hüseyin Kýlýç, Hüseyin Kýsacýk, Ýsmail Tekçam, Kerim Mandýralýoðlu, Mehmet Yakar, Mehmet Ömer Bostancý, Mustafa Bilgin, Mustafa Lek, Mustafa Sungur, Ömer Kýlýç, Rumi Berkiroðlu, Süleyman Kýdýþ ve Talip Bektaþ getirildi. Gündemin sekizinci maddesi gereði dilek ve temennilere geçildi. Ýlim Yayma Cemiyeti Üyesi, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý söz alarak, Kýz Yurdu açýlmasýnýn önemine vurgu yaptý ve üzerlerine düþecek bir görev olduðunda desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Daha sonra söz alan MUSIAD Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, birlik ve beraberlik içinde çalýþmanýn önemine vurgu yaptý. Ýlim Yayma Cemiyeti'nin öðrencilik yýllarýnda kendisine vermiþ olduðu desteði hiç unutmadýðýný dile getirerek kendisinin de ihtiyaç hasýl olduðunda yardýma her zaman hazýr olduðunu ifade etti. Akabinde söz alan Ahmet Ölçer de, iki yýl süre ile Ýlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu'nda görev almasýnýn onur olduðunu söyledi. Þube adýna söz alan Av. Mehmet Karadað, yeni yönetimin göreve baþlamasýyla ilk hedeflerinin bir kýz yurdu olduðunu, ayrýca halka yönelik faaliyetlerin artýrýlmasýný planladýklarýný kaydetti.(haber yaþama tutunmaya çalýþan Suriyeli'leri daðlardaki karýn meydana getirdiði dondurucu soðuk vuruyor. Kamplarda 500 bin Suriyeli yaþýyor. Yaðýþla beraber meydana gelen sel çadýrlara doluyor, fýrtýna nedeniyle çadýrlar uçuyor. Ülkedeki iç savaþtan kaçan halk periþan durumda. Hijyenden yoksun, yetersiz beslenmenin de eklenmesi ile salgýn hastalýk kaçýnýlmaz halde. Bu duruma sessiz kalamayýz." Çorum Þubesince yardým kampanyasý baþlattýklarýný aktaran Özkabakçý, un, kuru gýda ve diðer malzemelerin toplanmaya baþlandýðýný ve ocak ayý sonunda hayýrseverlerin destekleriyle hazýrlanan týrýn yola çýkacaðýný kaydetti. Özkabakçý, kampanyaya bütün hayýrseverlerden ve vatandaþlardan destek beklediklerini sözlerine ekledi. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Genel Kurulu önceki gün gerçekleþtirildi. Özgür Der den duyarlýlýk çaðrýsý zgür Der, Suriye'de katil Esed'in zulmü- maruz kalan halka yardým etmek için Öne harekete geçti. Özgür Der'den yapýlan açýklamada, Ocak ayý sonu itibariyle bir týr yardýmýn gönderilmesi için çalýþma yapýldýðý, ancak týrn doldurulamadýðýný, un yardýmýna ihtiyaç olduðu ifade edilerek, þu bilgilere yer verildi: "Mart ayýnda dördüncü yýlýný geride býrakacak Bilad-ý Þam topraklarýndaki Baas katliamý geride milyonlarca kardeþimizi katlederek, sürgün ederek muhacir konumuna düþürdü. Evet, dünyanýn bir çok coðrafyasýnda Müslümanlar acý çekiyorlar, bedel ödüyorlar. Doðu Türkistan yeni yýla Ýslami ibadetleri yasaklayan uygulamalarla girerken, Irak'ta ve Suriye'de emperyalistler Ýran desteðiyle bombalamaya, Filistin'de siyonist Ýsrail Gazze ambargosunu kaldýrmadýðý gibi, son savaþ sonrasý varýlan antlaþma þartlarýný da yerine getirmemekte. Ve dünya kamuoyu sus pus Ýslam dünyasýnda akan kan ve göz yaþýna seyirci kalmakta. Peygamberimiz, Hz. Muhammed (sav) e hakaret karikatürlerini çizen Ýslam düþmaný derginin yapageldikleri 'ifade özgürlüðü' olarak deðerlendirilirken, Müslümanlarýn koyduklarý tepki 'ifade özgürlüðüne yönelik terör' olarak nitelendiriliyor. Elbette bu Batý dünyasýnýn Müslüman halklara karþý ilk çifte standardý deðil! Kimse bu derginin bir zamanlar Selman Rüþtü'nün 'Þeytan Ayetleri' kitabý ile yapmaya çalýþtýðý fitnenin benzeri olduðunu dile getirmiyor! Sonuç olarak unutmamalýyýz ki, kutsallarýmýzý, deðerlerimizi, Ýslami sembollerimizi ancak yine Müslümanlar koruyabilirler! Ýþte yetimlerimiz de muhacir kardeþlerimiz de bizlere Rabbimizin emaneti korunmasý gereken deðerlerimizdir, bizlerin imtihanýdýr. Yüce Rabbimiz Kitab-ý Mubin'de þöyle buyuruyor: "Muhacir ve Ensar'dan Ýslâm'a ilk önce girenlerin baþta gelenleri ve iyi amellerle onlarýn ardýnca gidenler var ya, iþte Allah onlardan razý oldu, onlar da Allah'dan razý oldular ve onlara, altlarýnda ýrmaklar akan cennetler hazýrladý ki, içlerinde ebedi kalacaklar. Ýþte büyük ve muhteþem kurtuluþ budur." (Tevbe/100) Bu vesile ile Ocak ayý sonunda ÝHH üzerinden gönderilmek üzere hazýrlamaya devam ettiðimiz un dolu yardým týrýmýzý sevk etmeyi diliyoruz. Ancak henüz týrý tamamlayabilmiþ deðiliz. Bundan dolayý duyarlý herkesin un yardýmý yapmasýný bekliyoruz. Yardýmlarýnýz için (0364) ve ejder unlarýnýn Yazý Çarþý Þubesinden visa ile de ödeme yapýlabilir. (Haber Merkezi) ÝHH hayýrseverlere savaþ maðdurlarý için çaðrýda bulundu. Selim Özkabakçý (Ç.HAK:200) HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3. KM. ÇORUM TEL :

4 4 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Hayrettin Karaman Ýthamlar ve gerçekler (5) Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan ýn geçtiðimiz günlerde Yozgat, Rize ve Trakya'ya havaalaný yapýlacaðýný duyurmasýnýn Çorum a yansýmalarý oldu. Çorum'a havaalaný yapýlsa da bir görseniz!... MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM laþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan Yozgat, Rize Uve Trakya'ya havalimaný yapacaklarýný duyurdu. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bir çok kente havaalaný açýlmasý bir hükûmet politikasý olarak dikkat çekerken, Türkiye'nin diðer bölgelerinde bazý illere yapýlan/yapýlacak havalimaný yatýrýmlarý o bölgenin siyasi gücünün etkin olmasýndan kaynaklandýðý algýsýný oluþturuyor. Yeni havaalaný projelerinin haliyle Çorum'a da yansýmalarý oluyor. Örneðin Yozgat ve Rize'ye havaalaný yapýlacak olmasý siyasetin rolünü ortaya koyuyor. Çok deðil yaklaþýk bir yýl önce Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýðý döneminde Rize'yi ziyaretinde gündeme getirilen havaalaný talebi, bugün Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn gündeminde ilk sýraya girebiliyor. SORULMAYAN SORULAR Kimse çýkýp Rize'nin hemen yaný baþýnda Trabzon Havaalaný, biraz daha geride denizin üzerine inþa edilen Avrupa'nýn üç-beþ havaalaný yatýrýmýndan birisi olan Ordu-Giresun Havaalaný veya daha aþaðýsýnda Samsun Havaalaný olduðunu hatýrlatamýyor. Yozgat Havaalaný'nýn yapýlmasýnýn o il için gerekliliðine iþaret edilirken, birileri çýkýp yolcu kapasitesinin yeterli olup olmayacaðýný, zarar eden havaalanlarý arasýna girebileceðini, Çorum un da ortak ortak kullaným için Alaca sýnýrlarýna yapýlmasýnýn daha rahtabýl ve mantýklý olacaðýný, çünkü Çorum'a hak ettiði halde zaten müstakil bir havaalaný kurulmadýðý için hak gaspý yapýldýðýný ifade edemiyor. HABER YORUM Mustafa Demirer HAVAALANI NASIL KÂR EDER? Gelelim sadede. Yozgat'a da, Rize'ye de hatta Trakya'ya havaalaný yapýlsýn, zararý yok. Memlekete çakýlan her çivi kazancýmýzdýr. Lakin Sayýþtay'ýn raporlarýna göre, zararý beþ yýlda iki kat artarak 9.5 milyar lirayý bulan TCDD 2013'ü 1 milyar 280 milyon liralýk zararla kapatmýþ. Sayýþtay'ýn Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü için hazýrladýðý 2013 denetim raporunda, iþletilmekte olan toplam 47 havalimanýndan sadece 7'sinin kâr elde ettiði belirtilmiþ yýlýnda trafiðin yoðun olduðu havalimanlarýnda uçuþ baþýna üretim giderleri düþerken, kullanýlmayan havalimanlarý ise ekonomik yük oluþturmuþ. En pahalý uçuþ baþýna sefer maliyetinin bin TLile Sinop havalimanýna ait olduðu, bunu yine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþbakanlýðý döneminde Kastamonu'yu ziyaretinde bir sözü ile uçuþlara açýlan Kastamonu havalimanýnýn izlediði görülmüþ. Ne diyelim, zarar etseler de havaalanlarýmýzýn açýlmasý bu memleketin insanlarýna çok önemli bir hizmet. Sadece parasý çok olanýn kullanabildiði hava yolu taþýmacýlýðýndan þimdi uygun fiyatlarla sade vatandaþ da istifade edebiliyor. Yani hava yollarý 'halkýn yollarý' oldu. Hatta Samsun-Çorum-Kýrýkkale Demiryolu Projesi nin devamýnda Karadeniz den Güney e yani Mersin, Adana ya kadar bir aksla ulaþýlabilmemiz Çorum açýsýndan bakýldýðýnda cumhuriyet tarihinin hayal bile edemeyeceðimiz devasa projesi olacak. Ah bir de gerçekleþse... Lâkin bu ülkeyi, memleketi yönetenlerden bir istirhamýmýz olacak. Zarar eden havaalanlarý ve demiryollarýnýn yaný sýra Çorum'a da demiryolu, havaalaný açsalar da nasýl kâr edildiðini bir görseler... Piþman olmayacaklarý kesin. Poþetçi Dede nin mirasý daðýtýldý Konya'da sokaklarda yaþayýp 'Poþetli Dede' nin vefatýyla birlikte býraktýðý miras tartýþma konusu olmuþtu. onya'da sokaklarda yaþayýp 'Poþetli Dede' Kolarak tanýnan, insanlarýn verdiði paralarla yaþamýný sürdüren otobüsün altýnda kalarak ölen 75 yaþýndaki Mehmet Keleþ'in, bankalarýndaki 1 milyon 85 bin lirasý, akrabalarý tarafýndan alýndý. Bir kamu bankasýndaki 487 bin, baþka bir kamu bankasýndaki 598 bin lira avukatlar tarafýndan alýnarak 'Poþetli Dede' Mehmet Keleþ'in 17 varisine hisse oranlarýna göre daðýtýldý. Paralar çekilmeden önce aslen Çorumlu olan Mehmet Keleþ'in biriktirdiði paranýn dilencilikten elde ettiðini öne sürerek kamuda kalmasý için resmi kurumlara baþvuran Avukat Bayram Koyuncu'ya ise Büyükþehir Belediyesi, 'Mehmet Keleþ'in dilencilik yaptýðýna iliþkin herhangi bir idari tutanak bulunmamaktadýr' diye yazý gönderdi. Konya'da sokaklarda yaþayan, halk arasýnda 'Garip' veya 'Poþetli dede' olarak tanýnan Mehmet Keleþ, 27 Eylül'de otogarda geri manevra yapan 31 yaþýndaki Mustafa B., yönetimindeki yolcu otobüsünün altýnda kalarak öldü. Polisin olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan insanlarýn verdiði paralar ile yaþamýný sürdüren yaþlý adamýn cesedi morga kaldýrýlýrken, kazaya yol açan otobüs þoförü Mustafa B., sevk edildiði mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. BANKADA 1 MÝLYON PARA Aslen Çorumlu olduðu öðrenilen, halk arasýnda atom mühendisi olduðu ileri sürülen, kýyafetin üzerine üþümemek için poþet giyen ve bu nedenlede kentte 'Poþetli dede' olarak tanýnan Mehmet Keleþ'in yapýlan araþtýrma sonrasý kamu bankalarýnda 1 milyon 85 bin lirasý olduðu belirlendi. 34 YILDIR Konya'da Poþetli Dede'nin 3 kýz kardeþinin olduðu, ancak kardeþlerinden 85 yaþýndaki Zeynep Yar hariç diðerlerinin öldüðü ortaya çýktý. Çorum'da iki evlilik yapan Mehmet Keleþ'in, çocuðu olmadýðý ve iki eþinden de boþandýðý öðrenildi. Ýkinci eþinin de Keleþ'in sokaklarda dilencilik yaptýðý için evi terk ettiði ve baþka bir erkekle yaþamaya baþladýðý, daha sonra sevgilisi tarafýndan öldürüldüðü öne sürüldü. Mehmet Keleþ'in, eþi evi terk ettikten sonra Çorum'dan ayrýlýp Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de sokaklarda yaþadýðý, 34 yýl önce de Konya'ya geldiði belirlendi. Konya'da sokaklarda yaþayan çevredekilerin verdiði yemekle karnýný doyurup, verdiði paralarý toplayan Keleþ'in, tanýdýðý bir esnaf aracýlýðýyla da topladýðý paralarý bankaya yatýrdýðý tespit edildi. Kazanýn ardýndan Mehmet Keleþ'i tanýyan bazý vatandaþlar ise ilginç bilgiler verdi. Bazýlarý 'Poþetli Dede' lakaplý Mehmet Keleþ'in para aldýðý vatandaþlara, 'Enayilere acýmayacaksýn' dediðini ileri sürdü. AKILLI ADAMDI Kazadan sonra yaþlý adamýn nüfus ve banka hesap cüzdanýný polise teslim eden Konyalý esnaf F.Þ. de Mehmet Keleþ'in akýllý birisi olduðunu belirterek "Mehmet amca, aklý yerinde birisiydi. Çevredekilerin verdiði paralarý toplayýp bin lira olunca bizden banka cüzdanýný alýr parayý yatýrmaya giderdi. Bazen tanýnmamak için ayakkabý boyasýyla sakallarýný siyaha boyardý. Bazen de bankalar tarafýndan özel araçla alýnýrdý ve banka müdürleri onu odalarýnda aðýrlardý" dedi. ELBÝSESÝNDEN MEDET UMANLAR VARDI Hatta üzerindeki yýrtýk elbiselerden medet umanlarýn bile olduðunu anlatan F.Þ. "Onun elbisesindeki yýrtýklardan manevi yönden medet umanlar vardý. Bazýlarý elbisesindeki yýrtýk parçalardan alýp manevi olarak götürdü. Örneðin bir kiþini bir mahkemesi varsa, Mehmet amca mahkemenin nasýl sonuçlanacaðý sorardý. O da karþýsýndaki kiþinin durumuna göre anlatýrdý. Bazen attýðý þeyler tutardý. O zaman kiþi gelip fazla fazla para verirdi. O yüzden bankada toplanan para 1'er lira 2'þer lira toplayarak birikmedi" diye konuþtu. Yakýnlarý Konya'ya geldi Gazete ve televizyonlarda çýkan haberlerin ardýndan Mehmet Keleþ'in öldüðünü öðrenen yakýnlarý Konya'ya gelerek cenazeyi teslim aldý. Ölen Mehmet Keleþ'i birkaç kez köyüne götürmek istediklerini dile getiren yakýnlarý, ancak kendisinin bunu kabul etmediðini ve uzakta yaþamayý tercih ettiðini belirtti. Parasýyla ilgilenmediklerini, anne ve babasýnýn yanýna cenazeyi defnetmek istediklerini dile getirdi. Hatta paranýn bir kýsmýný da Mevlana'ya baðýþlayacaklarýný ileri sürdü. Kýz kardeþi Zeynep Yar'a teslim edilen Mehmet Keleþ'in cenazesi Çorum'un Çamlýpýnar Köyü'nde topraða verildi. AVUKATDAN 'PARASI KAMUYA KALSIN' BAÞVURUSU Tüm bu geliþmeler yaþanýrken Konyalý avukat Bayram Koyuncu, Mehmet Keleþ'in, çevredekilerin verdiði paralarý toplayýp iki kamu bankasýna yatýrdýðý 1 milyon 85 bin liranýn dilencilikten elde edildiði iddiasýyla kamuya kalmasý için Valilik, Büyükþehir Belediyesi ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na müracaatta bulundu. Yaþamýný yitiren Mehmet Keleþ'in yaklaþýk 34 yýl Konya'da dilencilik yaparak geçimini saðladýðýný ve bunu da herkesin bildiðini öne süren avukat Bayram Koyuncu, 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesi dilencilik yapan kiþiye öncelikle para cezasý verilmesini, bu yolla elde edilen paraya da el konularak kamuya geçirilmesi gerektiðini hatýrlattý. Bununla ilgili olarak da mülki amir ve belediye encümeninin karar vereceðini bildirdi. TEDBÝR KARARI KALDIRILDI Yapýlan ihbar üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcýlýðý Mehmet Keleþ'in bankadaki paralarýna tedbir kararý koydu. Dava açýlmasý için de dosyayý Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Büyükþehir Belediyesi davaya müdahil olmadý ve mahkemede yeterli delil olmadýðý için davayý reddetti. Keleþ'in bankadaki paralarýndaki tedbir kararý da kaldýrýldý. DÝLENCÝLÝKTEN ÝÞLEM YAPILMAMIÞ Yapýlan ihbarýný deðerlendiren Konya Büyükþehir Belediyesi yetkililerinin Avukat Bayram Koyuncu'ya gönderdiði resmi yazý da dikkat çekti. Kanun gereði dilencilik yapan kiþiye 50 lira idari para cezasý kesilip dilencilikten elde edilen paranýn da kamuya geçirilmesine karar verileceðine vurgu yapýlan yazýda "Belediyemiz kayýtlarýnýn tetkikinde söz konusu Mehmet Keleþ'in dilencilik yaptýðýna iliþkin herhangi bir idari tutanak bulunmamaktadýr. Bu nedenle Mehmet Keleþ'in sahip olduðu paranýn dilencilikten elde edildiðine dair idari tutanak yada mahkeme kararý belediyemize gönderilmesi halinde talebiniz deðerlendirilecektir,"denildi. MÝRASÇILAR PARALARINI ALDI Yaþanan tüm bu geliþmelerin ardýndan Mehmet Keleþ'in yakýnlarýnýn veraset ilamý alarak bir kamu bankasýnda biriktirdiði 487 bin lira ile diðer kamu bankasýnda biriktirdiði 598 bin lirayý avukatlarý aracýlýðýyla geçtiðimiz ekim ayýnýn son gününde çektikleri belirlendi. 17 mirasçýsý bulunduðu öðrenilen Mehmet Keleþ'in bankada biriktirdiði paralarýn mirasçýlar arasýnda yakýnlýk derecesine göre pay edildiði öðrenildi. Ayrýca mirasçýlarýn Nisan 2015 tarihinde dolacak olan vadeli hesapta bulunan 598 bin liranýn, yaklaþýk 41 bin liralýk faizinden de vazgeçerek parayý çektikleri öðrenildi. (Yaygýn Basýn) Bu konuda bana þöyle bir soru gelmiþti: Bazý sohbetlerde, Hazreti Eyyüb(a.s.) ün hastalandýðý, vücudunda yaralar oluþtuðu, yaralarýnýn kurtlandýðý, ailesi tarafýndan terk edildiði, mezbelelere atýldýðý, Hazreti Musa(a.s.) nýn kekeme olduðu ve bu yüzden Yakup peygamberin kendisine yardýmcý olarak gönderildiði, Hazreti Ýbrahim(a.s.) in yýldýza, aya, güneþe taptýðý veya bunlara benim Rabbim dediði, sonra bunlardan vazgeçtiði (ve bu durumunun peygamber olmadan öncesine aittir diye izaha çalýþýlýyor) peygamberler için bu vb. ifadeler doðru mudur, peygamberlik sýfatlarý kendilerine ne zaman verilmiþtir, peygamberlere nasýl iman edeceðiz? Þu cevabý vermiþtim: Allah Teâlâ Duhâ suresinde Peygamberimiz'e hitaben Seni yanlýþ yolda bulup da doðru yola yönlendirmedi mi? buyuruyor. Þu halde peygamberlere vahiy gelmeden önce onlarýn düþünce ve davranýþlarýnýn Allah rýzasýna uygun olduðunu düþünmemiz ve böyle inanmamýz doðru olmaz; böyle olsaydý vahye de gerek kalmazdý. Hz. Ýbrahim ile ilgili ifadeler onun, vahiy gelmeden önce aklý ile düþünerek gerçek Allah inancýna varmak için geçirdiði tefekkür çilesini anlatýyor. Mesela gökte ayý görünce Bu benim Rabbim diyor; (bunu þöyle de okuyabiliriz) yani Bu Rabbim olabilir mi? diye soruyor, böyle varsayarak tefekkür ediyor sonunda daha büyük güneþi görünce ayýn, güneþin battýðýný görünce de güneþin Rab olamayacaðýný anlýyor. Ýnsanlar vahiy gelmese bile akýllarýyla Büyük Yaratýcý'ya ulaþmak durumundadýrlar; Hz. Ýbrahim bunu temsil ediyor. Peygamberlerin dini baþkalarýna anlatma, sevdirme, onlarý dine davet etme (teblîð) vazifeleri vardýr; insanlarýn nefret edecekleri, tiksinecekleri hal ve durumlar peygamberlerde olmaz; olursa teblið vazifesi aksar. Teblið vazifesine ters düþen hastalýk vb. ile ilgili hikayeler, inanç konusunda delil olabilecek kadar saðlam rivayetlere dayanmýyor, bunlarý gerçek saymak için yeterli delil (bilgi kaynaðý) yoktur. Þimdi þu cümleleri de ekleyeyim: Peygamberlere vahiy gelmeden önce de onlar, Allah ýn sonradan bildirdiklerini ve razý olduðu hayat tarzýný biliyorlardý demek vahyin deðerini hiçe saymaktýr. Elbette beþer olarak imkanlarý sýnýrlý olduðu için bilemezlerdi, Allah bildirdi ve bildiler. Þûrâ suresinin 52. ayeti de bunu teyit eder: Ýþte böylece sana kendi buyruðumuzla bir ruh (Kur an) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun, ama þimdi onu, dilediðimiz kullarýmýzý sayesinde doðruya eriþtirdiðimiz bir ýþýk kýldýk. Hiç þüphe yok ki, sen doðru yolu göstermektesin. Peygamberler, vahiy gelmeden önce de Allah a þirk koþmadýlar demek baþkadýr ve bu doðrudur, vahit gelmeden önce de dini biliyorlardý demek baþkadýr ve bu doðru deðildir. Ýtham: Hayrettin Karaman; hak mezhepleri Ýslam dan ayrý birer kurummuþ gibi göstermeye çalýþarak halkýn aklýný bulandýrmaya uðraþmaktadýr. Söze Ýslam a göre diye baþlarsanýz, Ýslam a göre kadýnlarýn erkeklerle ayný safta durup namaz kýlmasý mümkündür ve caizdir. Yani bütün mezheplerin alternatifi olarak Ama mezhebe göre diye baþlarsanýz; mesela Hanefi mezhebine göre kadýn erkek ayný safta namaz kýlamaz. Hâlbuki Ýslam tarihinden de bir örnek verememiþtir kadýn erkek ayný safta namaz kýlýnmasýna. Sanki haþa Ýslam ve mezhepler birbirlerinin alternatifiymiþ gibi gösteriyor. Cevap Nakilde cümle düþüklüðü yapýlmýþ ve kaynak gösterilmemiþ olsa da dediðim doðrudur. Kadýnlarla erkeklerin arada ayýrýcý bir þey bulunmaksýzýn- ayný hizada durarak, ayný imama uyarak namaz kýlmalarýnýn cevazý (muhâzât meselesi) konusunda mezhepler arasýnda ittifak yoktur. Hanefiler dýþýndaki üç mezhebe göre ayný hizada olan erkeklerin de kadýnlarýn da namazlarý sahih olur. Ancak Mescid-i Haram da olduðu gibi kaçýnýlmaz durumlar bulunmadan ve kasten ayný hizada durmak mekruhtur. Ýtham bilgisizlikten veya peþin hüküm ve taassuptan kaynaklanmýþtýr. Ýslam ve mezhepler birbirinin alternatifi deðildir; ama tek bir mezhep deðil, bütün hak mezhepler (toptan) Ýslam dýr. Tek bir mezhep, Ýslam ýn farklý, meþru ve uygulanabilir yorumlarýndan (içtihadlar bütününden) yalnýzca biridir. Bilmeyenler, bilenlerden fetva alacaklardýr; ancak hiçbir mümin, daima bir tek mezhepten fetva almaya mecbur deðildir.

5 Filistin ümmetin davasý üzlerce parlamenter Ýstanbul'dan dünyaya Mescid-i YAksa ve Kudüs'ün Müslümanlarýn onur ve namusu olduðu ve hiçbir þekilde taviz verilmeyeceðine dair güçlü bir mesaj verdiler. Baþkanlýðýný AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn yaptýðý Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu, Türk Arap Ýliþkileri Merkezi ve Uluslararasý Müslüman Parlamenterler Platformu'nun birlikte gerçekleþtirdiði Kudüs ve Mescid-i Aksa temalý uluslar arasý buluþma ve toplantý Ocak 2015 tarihlerinde Ýstanbul Avcýlar Hilton Oteli'nde gerçekleþtirildi. Programa Türkiye ve yurtdýþýndan çok sayýda parlamenter iþtirak etti. Programa Türkiye'den Dostluk Grubu Baþkaný, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Baþbakan Eski Yardýmcýsý, Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah Ýþler, AK Parti Mali Ýþler Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu üyeleri ve AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Tanrýverdi, Mehmet Özyürek, Muzaffer Çakar, Murtaza Yetiþ ve Harun Karaca, CHP Milletvekili Hamza Çebi, Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Temel Karamollaoðlu katýldýlar. Yurtdýþýndan Dünya Parlamenterler Birliði Baþkaný Dr. Nasýr Elsane, Aksa Forumu Hazýrlýk Komitesi Baþkaný Abdulmecid Munasýra ile çok sayýda ülkeden parlamenterler katýldý. Arap ve Ýslam ülkelerinden yaklaþýk 150 parlamenterin katýlýmýyla, Filistin'de yaþanan son geliþmelerin ele alýnndýðý "Direniþten Özgürlüðe Filistin", "Tehdit ve Çatýþmalar arasýnda Aksa", "Ýmar ve Abluka Arasýnda Gazze" gibi baþlýklar iki gün sürecince gerçekleþtirilen oturumlarda ayrýntýlý olarak tartýþýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Kudüs'ün Müslüman'ýn kutsalý ve öz malý olduðunu söyleyerek Kudüs konusunda hiçbir tavizin kabul edilmeyeceðinin altýný çizdi. 'Filistin davasý ümmetin davasýdýr' TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým ise Filistin meselesinin Ýslam dünyasýnýn ortak meselesi olduðunu vurgulayarak, "Filistin halkýnýn dünya genelinde en çok þiddete maruz kalan halktýr" deðerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Filistin iliþkilerinin kardeþlik üzerine kurulu olduðunu ifade eden Yýldýrým, Mescid-i Aksa konusunda ise tek vücut halinde harekete geçilmesi gerektiðini dile getirdi. Murat Yýldýrým, Filistin meselesinin Ýslam dünyasýnýn ortak meselesi olduðunu belirtti. 'Filistin'in baðýmsýz olmasý için desteðimizi sürdürüyoruz' Bu anlamda Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'ndan faydalanýlmasý gerektiðine iþaret eden Yýldýrým, "Asýrlarca birlikte yaþadýktan sonra Müslümanlar ve Hristiyanlara yapýlanlar, Kudüs'te adeta bir kabus halini aldý" diye konuþtu. Dinler savaþý konusunda da uyarýda bulunan Yýldýrým, Müslümanlar'ýn hedef alýnmaya baþladýðý bu günlerde Batý'nýn Ýslamafobiyi önlemek amacýyla giriþimlerde bulunmasý gerektiðini kaydetti. Halk tarafýndan seçilen parlamenterler olarak Ýsrail ve Ýslamafobinin karþýsýnda durmalarý gerektiðine dikkati çeken Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Türkiye olarak, Filistin'in 1967 sýnýrlarýnda baðýmsýz devlet olmasý için desteðimizi sürdürüyoruz. Bu durum dünya barýþýna da katký saðlýyor. Uluslararasý toplumun da bunun için çalýþmasý gerek. Filistin'in her platformda hakkýný elde etmesi için tüm parlamentolarla iletiþim halindeyiz" dedi. Filistin davasýnýn ümmetin ortak davasý olduðuna dikkat çeken Yýldýrým konuþmasýný þöyle sürdürdü: Yüzyýllar boyunca üç dinin barýþ içerisinde yaþadýðý topraklar siyonizmin doymak bilmeyen heveslerine kurban edilemez. Baðýmsýz ve egemen devlet çatýsý altýnda özgürce yaþamayý amaçlayan davasýnda Filistin halkýyla dayanýþma içerisinde olmak zorundayýz. Türkiye'nin iþgal ve kýsýtlamalara karþý onurlu mücadelesinde Filistin Devleti ve halkýna verdiði güçlü desteði buradan bir kez daha teyit etmek isterim. Ýþgal devleti Ýsrail, Filistin topraklarýndaki mütecaviz eylemlerini her geçen gün daha da yoðunlaþtýrmaktadýr. Ýsrail'in, baþta Kudüs ve Haremi Þerif olmak üzere Filistin topraklarýnýn tarihi, beþeri, kültürel ve dini dokusunu deðiþtirme hedefi güttüðü açýktýr. Ýþgal güçlerinin Ýslam'ýn ilk kýblesi ve üçüncü kutsal mekaný Mescid-i Aksa'nýn kutsiyetini ayaklar altýna alan barbarca saldýrýsý Ýsrail'in ihlallerini çok ciddi bir boyuta taþýmýþtýr. Ýsrail'in Müslümanlarýn hassasiyetlerini hiçe sayan bu aþaðýlayýcý uygulamalarý dinler arasý bir çatýþmayý tetikleme potansiyeli taþýmaktadýr. Nitekim bölgede ibadethanelere ve sivillere yönelik müessif saldýrýlar devam etmektedir. Müslümanlar'ýn ibadethanelerine karþý dünyanýn her yerinde saldýrýlar artmaktadýr. Batý dünyasý Ortaçað karanlýðýna sürüklenmektedir. Ýslam ülkelerinin ve uluslararasý toplumun kýnamadan öteye geçerek Ýsrail'e ve Ýslamofobi'ye karþý somut adýmlar atmasýnýn zamaný gelmiþtir. Hep söyledik, yine tekrarlýyorum: "Ýsrail barbarlýðý dünyayý teröre sürüklemektedir" Bugün de þunu ifade etmeliyim ki: Ýsrail barbarlýðý ile Avrupa barbarlýðý artýk birbirini besler hale gelmiþtir. Maalesef dünya planlý bir þekilde dinler arasý çatýþmaya sürüklenmektedir. Bu noktada bu toplantýnýn önemi büyüktür. Her birimiz ülkelerinde seçilmiþ parlamenterler olarak Ýsrail barbarlýðýna ve yükselen Ýslamofobia'ya karþý gerekli tavrý koymalýyýz. Dünya barýþýnýn yolu Ýsrail iþgalinin sona ermesinden ve baðýmsýz Filistin devletinden geçmektedir. Baðýmsýz Filistin devleti için hem bireysel, hem de kolektif olarak iþbirliði halinde çalýþmalýyýz. Kudüs ve Harem-i Þerif'in korunmasýnda, Ýslam dünyasýnýn tek vücut halinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu iþbirliði ve dayanýþmanýn tesisi bakýmýndan Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'nýn özel bir sorumluluðu bulunmaktadýr. Seçilmiþler olarak bizler gerek hükümetler nezdinde, gerekse sivil iradeler nezdinde Filistin davasýna daha güçlü katký saðlamalýyýz. Kudüs ile Harem-i Þerif'in statüsünün Ýslam âlemi bakýmýndan bir kýrmýzý çizgi teþkil ettiði mesajýný güçlü þekilde tüm dünyaya vermeliyiz. Buradan da ifade ediyorum ki: Ýsrail iþgalci ve terörist bir devlettir. Ýsrail, yasadýþý yerleþim uygulamalarýný uluslararasý toplumun tüm uyarýlarýna raðmen sürdürmektedir. Bu durum bölgede gerginliði daha da artýrmaktan baþka hiçbir amaca hizmet etmemektedir." Filistin meselesinin dünya için bir turnusol kaðýdý görevi yürüttüðünü kaydeden Yýldýrým sözlerini þöyle bitirdi: "Ýsrail uluslararasý toplum tarafýndan yalnýzlaþtýrýlmalýdýr. Ýsrail'e karþý Türkiye olarak ortaya koyduðumuz tepkinin dünya için bir milat olmasý gerekiyor.cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn Davos'da ezberleri bozan One Munit çýkýþý, Mavi Marmara gibi bir destan ümmetin uyanýþý için milat olmalýdýr. Mavi Marmara'ya uluslararasý hukuku katlederek yapýlan saldýrý sonrasýnda Ýsrail'e üç þart koþtuk. Gazze ablukasý derhal sona erdirilecek. Mavi Marmara için özür dilenecek. Ailelere tazminat ödenecek. Bunlar gerçekleþmeden Türkiye ile Ýsrail iliþkilerinin normale dönmesi mümkün deðildir. Biz Müslümanlar olarak davamýza hakkýyla sahip çýkmadýðýmýz sürece sonuç almamýz mümkün deðildir. Bunun için Müslümanlar aralarýndaki iþbirliðini güçlendirmek zorundadýrlar. Müslümanlar olarak Filistin davasýna birlik içinde sahip çýkmaz isek baþkalarýndan medet beklememiz sadece kendimizi kandýrmak olacaktýr. Filistin davasýnýn çözümü Ýslam Birliði'nden geçmektedir. Müslümanlar her açýdan birlikte hareket etmenin hukukunu oluþturmalýdýrlar. Yüzyýllarca kan akan Avrupa bugün birlik olabiliyorsa, Yüce Yaradan'ýn "ümmet olun" dediði Müslümanlar arasýndaki bu ayrýlýklar nedendir? Bu soruyu herkesin kendisine sormasý gerekiyor. O sebeple gerek bireyler olarak, gerekse ülke yönetimleri olarak bir sorgulama içerisine girmek zorundayýz. Ýslam toplumu tek yumruk olduðu takdirde Müslümanlar'ýn çektiði acýlar da son bulacaktýr. Filistin ve Kudüs özgürlüðüne kavuþacaktýr. Son söz olarak þunu söylemeliyim ki; Batý'nýn bizler arasýna çizdiði sýnýrlar sadece haritalarýn üzerinde kalmalýdýr. Bizler birbirimize ümmet olma bilinci ile sarýlmalýyýz. O sýnýrlarý zihinlerimizden kaldýrmalýyýz. Ancak o vakit sorunlarýmýzý kolaylýkla aþabiliriz. Hep birlikte Kudüs'e doðru siyasi bir coðrafya oluþturmak zorundayýz. Parlamenterler olarak bu siyasi coðrafyanýn oluþumunda öncü rol oynamalýyýz. Bu siyasi coðrafyanýn tesisi için Ýslam Birleþmiþ Milletler Teþkilatý, Ýslam Ortam Pazarý, Ýslam Ortak Savunma Paktý, Ýslam Eðitim ve Kültür Birliði, Ýslam Ortak Para Birim vb. tüm alternatifleri artýk tüm coðrafyalarda konuþmak ve bu noktada duyarlý bir had oluþturmak zorundayýz. Ayrýlýkta azap, birlikte rahmet vardýr" Ýþler, 'Filistin sorunu dünya sorunudur' TBMM Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Filistin'in tarihi önemine ve yüklendiði merkezi misyonu ile yaþadýðý soruna vurgu yaptýðý konuþmasýnda, "Ýsrail'in kuruluþuyla barýþýn ve tüm deðerlerin sembolü olan coðrafya, acýnýn, kederin ve sürgünün merkezi haline gelmiþtir" dedi. "Filistin'in içinde bulunduðu sorunun çözümü için baþta Arap ülkeleri olmak üzere Ýslam ülkelerinin üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirmediðine" dikkati çeken Ýþler, "Filistin sorunu ayný zamanda bir dünya sorunudur. Ýsrail ise bu sorunun merkezidir. Ýsrail uyguladýðý politikalarla saygý duyulmasý insani zorunluluk olan kutsal tüm deðerlere adeta savaþ açmýþ ve dolayýsýyla insanlýða karþý suç iþlemiþtir" ifadesini kullandý. Ýsrail'in Gazze saldýrýsý sonrasý Aksa'ya yönelik ihlaller ve yeni yerleþim birimleri inþasý faaliyetlerinin artýþ gösterdiðini vurgulayan Ýþler, þunlarý söyledi: "Türkiye, Ýsrail'in Müslümanlar'ýn ibadet ve inanç özgürlüklerini engelleyen ve Harem-i Þerif'teki tarihi statükoyu deðiþtirmeyi amaçlayan çirkin uygulamalarýný durdurmak için uluslararasý alanda çaba sarfediyor. Her þeye raðmen özellikle Filistin'in tanýnmasýna yönelik bazý uluslararasý olumlu geliþmeler kaydedildi ve bu Ýsrail'in iç politikasýnda yaþanan çalkantýya neden oldu." Ýþler, Ýsrail'in gayrý meþru yerleþim politikasýna devam ettiðini ve Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ne baþvuran Filistin'i, ekonomik baský ve engellemelerle cezalandýrmaya çalýþtýðýný ifade ederek, "Gelinen aþamada anlaþýlmaktadýr ki, sorunun çözümü, bölgesel ve küresel güç dengelerinde bir deðiþim ihtiyacýný ortaya koymaktadýr. Dolayýsýyla Ýsrail sorununun sona erdirilmesi ancak ve ancak bölgesel ve küresel güç dengelerinde yaþanacak bir deðiþimle mümkündür" dedi. Munasýra, 'Ýsrail sorunun merkezidir' Filistin'de yaþanan son geliþmeler ve çözüm yollarýnýn tartýþýldýðý oturumlarýn açýlýþ konuþmasýný yapan Aksa Forumu Hazýrlýk Komitesi Baþkaný Abdulmecid Munasýra, "Arap-Müslüman parlamenterler toplantýsý ilk kez, ecdadýmýz tarafýndan Filistin için Kahire'de 1938'te gerçekleþtirilmiþti. Bu toplantý da Fatih Sultan Mehmet'in þehri Ýstanbul'da 77 yýl sonra yapýlýyor" dedi. Filistin için birçok açýdan en zor yýlýn 2014 olduðunu dile getiren Aksa Forumu Hazýrlýk Komitesi Baþkaný Abdulmecid Munasýra, Ýsrail'in Gazze saldýrýsý ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini hatýrlatarak, "Ýsrail yönetimi, devrim yaþanan ülkelerdeki karþý devrimlerden sonra daha güvenli yaþadýðýný bunun yaný sýra ABD ve Avrupa baþta olmak üzere birçok ülkeden gelen Yahudi göçmen sayýsýnýn da iki kat arttýðýný açýkça söyledi" di- PAZARTESÝ 12 OCAK Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Kudüs ve Mescid-i Aksa temalý buluþma gerçekleþtirdi. Epilepsi ile ilgili bilinmeyenler orum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Derya Develioðlu, dünya nü- yaklaþýk yüzdü Çfusunun 1'ini etkileyen sara hastalýðýnýn (epilepsi) beynin sýrlarýndan biri olduðunu, erkek ve kadýnlarda eþit olarak görüldüðünü söyledi. Kýsa süreli beyin fonksiyon bozukluðuna baðlý olan ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayýlmasý sonucu ortaya çýkan epilepsi ile ilgili yaptýðý açýklamada, insan beyninin 100 milyardan fazla hücrenin birbiriyle kurduðu sonsuz olasýlýkta baðlantý üzerine kurulmuþ, saniyede milyonlarca bitlik iþlem kapasitesine sahip muhteþem bir bilgisayara benzetilebileceðini ifade eden Dr. Develioðlu, Bu kadar yoðun elektriksel baðlantý ve devrenin olduðu sistemde her gün yaþanan küçük aksaklýklar bizler farkýna varmadan giderilir. Ancak zaman zaman aksaklýk belirli bir eþik deðeri aþarsa beyin kabuðunun ilgili bölgesinde sýra dýþý bir elektriksel aktivite oluþur. Bu elektriksel aktivite, ilgili beyin kabuðu bölgesinin temsil ettiði vücut bölgesinde kasýlma, kriz gibi sýra dýþý iþlev veya konuþmada durma, gözlerin bir noktaya sabitlenmesi gibi var olan iþlevin yapýlamamasý durumu ile sonuçlanýr. Bu tabloya týpta 'epilepsi' adý verilir ve bu durum halk arasýnda 'sara hastalýðý' olarak bilinir" dedi. Epilepsinin, dünya nüfusunun yaklaþýk yüzdü 1'ini etkileyen bir hastalýk olduðuna iþaret eden Develioðlu, hastalýðýn erkek ve kadýnlarda eþit olarak görüldüðünü kaydetti. Epilepsi nöbetlerinin herhangi bir yaþta ortaya çýkabildiðini, ancak sýklýkla en gençler ile en yaþlýlarý etkilediðini dile getiren Develioðlu, epilepside belirli bir oranda genetik yatkýnlýk bilinmekle birlikte direkt olarak anne-babadan çocuða geçen bir hastalýk olmadýðýnýn altýný çizdi. Epilepsi hastalarýnda bilincini kaybedip düþme, tüm vücudun kasýlmasý ve aðzýndan köpük gelmesi gibi durumlarýn görülebileceðini aktaran Develioðlu, "Ancak çoðu zaman hastalarda bilinç yerindeyken belirli bir vücut bölgesinde kasýlma, silkelenme, þekil deðiþtirme, konuþmada duraksama, algýlamada bozulma, aðýz þapýrdatma, aranma, ecitözü belediye Mbinasýndaki kalorifer kazaný henüz belirlenemeyen nedenle patladý, iki iþ yerinde ve binada maddi hasar meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Mecitözü Belediye Baþkanlýðý binasýnda patlama olduðu yönündeki ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada çýkan ufak çaptaki yangýný kýsa sürede kontrol altýna alarak söndüren itfaiye ekipleri, yaptýklarý incelemede kalorifer kazanýnýn patladýðýný tespit etti. Patlama sonrasýnda hayal görme veya sýra dýþý davranýþlar gösterme ile seyreden nöbetler de görülür" diye konuþtu. EPÝLEPSÝ HASTALARI DA HA- MÝLE KALABÝLÝR Epilepsi hastalarýnýn büyük kýsmýnýn erken ve doðru tedavi ile saðlýklý bir hayat sürebileceklerine dikkat çeken Dr. Develioðlu, baþlý baþýna epilepsinin genel olarak yaþam kýsýtlayan veya sakat býrakan bir tablo olmadýðýnýn altýný çizdi. Çoðu hastanýn ilaç tedavisi ile tamamen rahatladýðýný ve doktorun uygun gördüðü sürenin sonunda ilacýnýn kesilebildiðini anlatan Develioðlu, toplumda çok merak edilen konulardan birinin de epilepsi hastalarýnýn Dr. Derya Develioðlu hamile kalýp kalamayacaklarý olduðunu kaydetti. Özel birkaç týbbi durum haricinde epilepsi hastalarýnýn genel olarak hamile kalabildiklerini söyleyen Develioðlu, "Epilepsi hastalarý doktor kontrolü altýnda saðlýklý bir hamilelik ve doðum süreci yaþayabilirler. Bazý hastalarýn ilaçlarý doktor tarafýndan hamilelikte kesilebilir. Ancak genel olarak ilaç kesimi kararý ve nasýl kesileceði mutlaka doktor kontrolünde gerçekleþtirilmelidir. Hamilelikte hangi ilaçlarýn kullanýlabileceði ve dozlarý konusunda doktora danýþýlmalýdýr. Keza loðusalýk döneminde de doktor kontrolünde ilaç kullanýlabilir. Anneden bebeðe geçen birkaç özel durum dýþýnda her epileptik annenin bebeðine hastalýk geçmesi beklenmez" ifadelerini kullandý. KRÝZ GEÇÝREN HASTAYA SOÐAN KOKLATMASI UYGUN DEÐÝLDÝR Epilepsi krizi geçiren birinin uygun bir yere yan olarak yatýrýlmasý ve hemen Acil servisin aranmasý gerektiðini dile getiren Çorum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Derya Develioðlu, hastaya müdahale konusunda þu önerilerde bulundu: "Çenesinde kasýlma varsa dilini ýsýrmamasý için diþlerinin arasýna kaþýk sapý, kalem gibi uygun bir malzeme yerleþtirin. Hasta kasýlýrken rahat nefes alýp vermesi için kravat, eþarp gibi nefes almayý zorlaþtýrabilecek eþyalarý uzaklaþtýrýn. Hastaya soðan koklatmayýn. Hastayý apar topar kendi aracýnýzla hastaneye götürmeye çalýþmayýn. Hastaya kriz esnasýnda ilaç içirmeye çalýþmayýn. Parmaðýnýzý hastanýn aðzýna sokmaya çalýþmayýn. (Haber Merkezi) Mecitözü Belediyesi nde patlama herhangi bir can kaybý ve yaralanma olmazken, binada ve giriþ kattaki iki iþ yerinde maddi hasar oluþtuðu belirlendi. Patlamanýn kalorifer kazanýnda meydana geldiðini ancak sebebinin henüz tespit edilemediðini ifade eden Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, yaptýðý açýklamada, "Patlamanýn neden kaynaklandýðýný tespit etmeye çalýþýyoruz. Þu an can kaybý ve yaralanma olmamasý en büyük tesellimizdir. Öte yandan kaloriferi yakan görevlinin de ifadesine baþvuruldu" dedi.(a.a.)

6 6 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Su sayaçlarý için uyarý Yaban hayatý koruma çalýþmalarý yetersiz aban hayatý koru- ve kontrol ça- Yma lýþmalarýnýn yetersiz olduðunu belirten Çorum Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði Avcý Baþý Fýrat Yýldýz, Keklik ve tavþan avý 4 Ocak 2015 tarihi itibarý ile kapandý ancak özellikle köylerdeki belgesiz avcýlar kural tanýmadan avlanmaya devam ediyor. Ruhsatlý ve belgeli avcýlar konuya daha duyarlý ve av kurallarýna uyuyor ancak olumsuz hava koþullarýnda çaresiz kalan hayvanlar bencil, vicdansýz bohcacý tabir edilen eli tüfekli kiþiler Alper Zahir Çorum Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði uyarýda bulundu. orum Belediyesi, son günlerde ya- aþýrý soðuklar nedeniyle su Çþanan sayaçlarýnda görülebilecek don olaylarýna karþý vatandaþlarý uyardý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, havalarýn iyice soðuduðu ve özellikle gece -20'lere kadar düþen hava sýcaklýklarý nedeniyle su sayaçlarýnda donmalar meydana gelebileceðini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, su sayaçlarýnýn donmamasý için tedbir alýnmasý gerektiðini ifade etti. Sayaçlarýn donmamasý için izolasyon malzemesi kullanýlmasý gerektiðini, donan su sayaçlarýna ise kesinlikle sýcak su ve ateþle müdahale edilmemesi gerektiðinin altýný çizen Zahir, "Hemþehrilerimiz, su sayaçlarý donduðu takdirde herhangi bir müdahalede bulunmadan 185 numaralý su arýza hattýný arayýp bilgi verebilirler." dedi.(haber Merkezi) tarafýndan katlediliyor. dedi. Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürlüðü nün yapýlan þikayetleri deðerlendirme konusunda yetersiz kaldýðýný ifade eden Yýldýz, Edindiðimiz bilgilere göre koruma kontrol ekibi yetersiz bulunan müdürlük yapýlan þikayetleri deðerlendirme konusunda yetersiz kalýyor. Özellikle duyarlý vatandaþlar tarafýndan yapýlan þikayetlere bile müdahale edilemiyor. Komþu illerimizde nufus ve toprak yüzölçümü dikkate alýndýðýnda Orman Müdürlüðünde konuyla ilgilenen ekiplerin çok daha fazla sayýda iken Çorum gibi büyük bir yaban hayatý alanýnda yalnýzca 1-2 ekibin koruma-kontrol görevi yapmasý yetersiz kalýyor. Yaban hayatýmýzýn ve gün geçtikçe azalan yabani hayvanlarýn korunmasý ve sayýlarýnýn artýrýlmasý açýsýndan daha duyarlý olunmasýný, koruma-kontrol iþlerinin sýklaþtýrýlmasýný istiyoruz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Buharaevler MTAL nin baþarýsý ürkiye genelinde yapýlan 'Kitap TOkuyan Bilir' yarýþmasýnda Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sýnýf öðrencileri Özlem Rabia Gökkuþ dördüncü,elif Þahin beþinci, Hilal Dilara Topal yedinci ve Nihal Gökoðlu dokuzuncu oldu. Ýl genelinde ilk 10 derecenin dördünü kazanan Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem bireysel hem de okul olarak yarýþmada büyük baþarý elde etti. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sabriye Esen, yaptýðý açýklamada, "Yarýþma kapsamýnda öðrencilerimiz Mehmet Akar'ýn 'Benefþe' ve Erdal Budak'ýn 'Bilimin Ýlham Kaynaðý' eserlerini okudular. Yarýþma ile ilgili 6 Aralýk'ta sýnav yapýldý. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sýnýf öðrencileri 'Kitap Okuyan Bilir' yarýþmasýnda dereceyeg irdi. Öðrencilere 80 soru soruldu. Sýnav sonucunda ilk 10'a giren dört öðrencimizi kutluyor ve emeði geçen öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" dedi.(haber Merkezi) Baðýmsýz Denetçilik eðitimleri devam Bayat Belediyesi karla mücadele ekipleri çalýþma yapýyor. Bayat'ta kar temizliði ayat Belediyesi karla mücadele ekipleri, Ýl- etkili olmaya baþlayan kar yaðýþý ile küreme, temizleme ve tuzlama çalýþmalarý somanda ana cadde ve sokaklarda sürdürülen kar Bçede birlikte tuzlama ve kar çalýþmalarýna baþladý. nucunda þehir merkezine herhangi bir kapalý Bayat Bayat Belediyesinden yapýlan açýlamada, yol bulunmadýðý bildirildi. Karla mücadele çacelikle " Kar yaðýþý baþladýðý andan itibaren önlýþmalarý kaldýrým temizleme, cadde ve sokak Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydaný, temizleme ekipleri ile gece gündüz demeden Çorum Caddesi bölgesinde tuzlama ve kar temizleme sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.(haber çalýþmalarýna aðýrlýk verdi. Ayný za- Merkezi) Baysan da yeni yönetim urdu etkisi altýna Yalan kar yaðýþý hayatý durma noktasýna getirdi. Ýstanbul u Ankara ya baðlayan TEM otoyolu, Konya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kayseri yi çevre illere baðlayan yollarda trafik kontrollü saðlanýrken, THY 50 den fazla uçak seferini iptal ettiðini bildirdi. Köy yollarý kapalý Öte yandan Ýzmir, Manisa ve Aydýn da etkili olan don, tarýmsal üretimi olumsuz etkiledi. Tarlalardaki ürünlerin donmasý sonrasý B aysan Bayatlýlar Tarým Ürün. Nakliyat San.Tic.A.Þ. salonunda yapýlan genel kurulda, yeni yönetim kurulunu üyelerini seçti. Yönetim Kurulu, Baþkan Hüseyin Saðdýç, Baþkan Yardýmcýsý Þeref Köse, Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Þahin, Üye M.Fatih Kara ve Üye Necati Aðlamaz olarak belirlendi. Genel Kurulda konuþan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, 2009 yýlý öncesinde büyük sýkýntýlar içerisinde olan Baysan A.Þ. derleyip toparlayýp o sýkýntý- Baysan Bayatlýlar Tarým Ürün. Nakliyat San.Tic.A.Þ. genel kurulu yapýldý. larýn içerisinden çýkarýp bu süreçte bir resmi kurum devam edeceklerini belirten Ünlü, "Milletin rekiyorsa yapmaya hazýrýz. Eski yönetime kimliðine kavuþ- malý olan Baysan yapmýþ olduðu çalýþ- turduklarýný söyledi. A.Þ'nin her zaman bekçisiyiz, malardan dolayý teþekkür Belediye Baysan'ýn her zaman yanýnda olmaya eski güzel günmalardan leri getirmek için ne geber ederim." Dedi.(Ha- Merkezi) Þehirler arasý yollarda araç kuyruðu Ýzmir Sebze ve Meyve Hali nde bazý mevsim sebzelerinde fiyatlar iki günde yüzde 100 arttý. Muðla nýn Fethiye ilçesinde domates üreticileri don tehlikesi yüzünden seralarda soba yaktý. Datça ya ise altý yýl aradan sonra kar yaðdý. muþ un Sertavul ilçesinde rüzgar enerji santrali inþaatýnda mahsur kalan 24 iþçi 16 saat süren bir çalýþmanýn ardýndan AKUT ve Karayollarý ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Yollar yine kapalýydý * Bolu: Ulaþýmýn durma noktasýna gelmesi nedeniyle Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluþtu. Kaynaþlý ilçesinden baþlayan araç kuyruðu, 30 kilometre uzaklýktaki Gümüþova ya ulaþtý. * Konya: Konya yý karaman, Isparta ve Afyonkarahisar a baðlayan yollar açýlýrken, kapalý olan Ankara, Antalya, Adana ve Aksaray yollarý da kontrollü saðlandý. * Hatay: Yayladaðý ilçesinde mahalle yollarý kapandý. Antakya-Hatay yolunda ise kontrollü saðlandý. * Kayseri: Kayseri-Malatya, Kayseri-Sivas, Kayseri- Kahramanmaraþ, Erciyes-Hacýlar yollarý kapalý. * Siirt: Þýrnak istikameti tedbir amacýyla kapatýldý. * Mersin: Karaman ile Mersin in Mut ilçesi arasýndaki Sertavul Geçidi nde ulaþým saðlanamadý. * Sivas: Kayseri istikameti ulaþýma açýlýrken, Malatya ve Erzincan da sadece zincirli araçlara izin var.(milliyet) Muzaffer Yýldýrým orum Serbest Muhase- ve Mali Müþavir- Çbeci ler Odasý (SMMMO) nda meslek mensuplarýna yönelik verilen Baðýmsýz Denetçilik Eðitimleri devam ediyor. Eðitimlere katýlan 71 meslek mensubu, eðitim sonunda Baðýmsýz Denetçilik Belgesi almaya hak kazanacak. Sermaye Piyasasý, Bankacýlýk, Sigortacýlýk ve Özel Emeklilik, Muhasebe Standartlarý, Denetim, Kurumsal Yönetim Ýlkeleri ve Finansal Yönetim derslerinden 24 Aralýk 2014 de baþlayan eðitimler, 11 Ocak 2015 tarihinde sona erecek. Eðitimler, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Görevlileri Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Yrd. Doç. Dr. Cihat Savsar ve Kýrýkkale Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðr. Gör. Yrd. Doç. Yusuf Dinç tarafýndan veriliyor. BAÐIMSIZ DE- NETÇÝLÝK BÝR MESLEK DEÐÝL UZMANLIK ÝÞÝ- DÝR Baðýmsýz denetçiliðin meslek deðil uzmanlýk iþi olduðunu belirten SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Meslek mensuplarý olarak bizler açýsýndan geçmiþte olduðu gibi deðiþim ve dönüþüm kaçýnýlmaz. Bizler bu süreçlere her zamanki gibi ayak uydurmalýyýz. Baðýmsýz denetim mesleðimizin iþ alanlarýndan birisidir. dedi. Meslektaþlarýna yöne- Baðýmsýz Denetçilik Eðitimleri devam ediyor. lik bir konuþma yapan Yýldýrým, Odamýz olarak Ankara Üniversitesi ile iþbirliði anlaþmasý yapmýþ bulunmaktayýz. Eðitim dokümaný olarak sizlere tablet pc içinde eðitim dokümanlarý veriyoruz. Baðýmsýz Denetimle birlikte meslek unvanlarýnýn kullanýmýnda bazý yanlýþlýklar ve sorunlar ortaya çýkmaktadýr. Meslek yasamýza göre SMMM ler YMM ler meslek unvanlarý dýþýnda baþka unvan kullanamazlar. Dolayýsýyla Baðýmsýz Denetçilik bir meslek deðil mesleðimizin uzmanlýk alanlarýndan birisidir. Eðitim konusundaki sýkýntýlarýnýn giderilmesi yönünde talepler var. Baðýmsýz denetçi olunmasý konusunda 15 yýlý dolduran meslek mensuplarý açýsýndan bir sýkýntý bulunmamaktadýr ancak bu süreyi doldurmayan genç meslektaþlarýmýz için yeni bir düzenleme yapýlmalý. Yetki alan meslek mensuplarýnýn mesleki ehliyetini kazandýktan sonra Baðýmsýz Denetçilik yetkisini kullanmak üzere lisanslanacaðý dönemde ayrýca bir sýnava girmesini gerekli görmüyoruz çünkü dünya uygulamalarýna uygun þekilde yürütülen 3 yýllýk stajlarý ve yeterlilik sýnavlarý var. Bunlarý tamamlamýþ ve dünya standartlarýnda bu eðitimi görmüþ kiþilerin mesleðin ikinci maddesinde olan baðýmsýz denetim yetkisini kullanýrken ayrýca bir sýnava tabi tutulmasýný haksýzlýk olarak görüyoruz. dedi. (Haber Merkezi) Yurdu etkisi altýna alan kar yaðýþý hayatý durma noktasýna getirdi.

7 PAZARTESÝ 12 OCAK Doðu Türkistanlý kardeþlerimize dua için Ulu Cami de buluþtular Eller semada gönüller niyazda Doðu Türkistanlý kardeþlerimizi unutmadýk, unutturmayacaðýz S Yakýp yýkmaya deðil, duaya çaðýran gençlik D ünyanýn 6 ayrý ülkesinde ve Türkiye'nin 81 ilinde ayný anda düzenlenen duanýn, Çorum'da da Anadolu Öðrenci Birliði'nin davetiyle Ulu Cami'de gerçekleþtirildi. Doðu Türkistan'da yaþanan zulüm için Müslüman soydaþlarýmýzýn yanýnda dualarýyla yer alan cemaat, Doðu Türkistan baþta olmak üzere, dünyanýn dört bir yanýndaki zulüm gören Müslümanlar için seher vakti semaya el açarak, niyazda bulundu. Ulu Cami Baþ Ýmam Hatibi Kur'a Hafýz Mustafa Gökmen, sabah namazýnýn ardýndan yaptýðý duada, semaya açýlan ellerin, zulüm gören Müslümanlar'ýn kurtuluþuna vesile olmasýný dilerken, "Çok þükür ki bizim gençlerimiz, memleketi yakýp yýkmaya deðil, insanlarýmýzý duaya davet eden bir gençlik." sözleriyle de gençleri tebrik etti. Sabah namazýnda Ulu Cami'de bir araya gelen gençler ve cemaat, dualarýn en makbul saatinde el açarak, Çin'in akýl almaz zulmü altýnda korkunç bir soykýrýma ve iþkenceye tabi tutulan kardeþleri için Allah'tan kurtuluþ istedi. EROL TAÞKAN abah namazýnda Ulu Cami'de düzenlenen duanýn ardýndan cami çýkýþý bir açýklama yapan Anadolu Öðrenciler Birliði Çorum Temsilcisi Muhammet Fatih Kiycak, "Doðu Türkistanlý kardeþlerimizi unutmadýk, unutturmayacaðýz." dedi. Kiycak, cami cemaatinin de eþlik ettiði basýn açýklamasýnda, Çin'in barbar bir istila ile adeta soykýrým uyguladýðýný ve milyonlarca insanýn katledildiði bu zulmün ne özgürlükçü batý, ne de Ýslam dünyasý tarafýndan umursanmadýðýný ifade etti. Türkiye, Bosna Hersek, Kýbrýs, Belçika, Almanya ve Filistin'de eþ zamanlý olarak düzenlenen dua sonrasý basýn açýklamasý yapan Anadolu Öðrenciler Birliði Çorum Temsilcisi Muhammet Fatih Kiycak, þunlarý söyledi; "Dünya 21, yüzyýla girerken Doðu Türkistan'da barbar istilalarý dönemini aratmayan zulümler yaþanmaktadýr. Dünya gözü önünde 40 milyon insan yok edilmeye çalýþýlmakta, ne özgürlükçü batý ne de Ýslam dünyasý feryatlarýný duymamakta. Müslüman ailelerin çocuklarý doðar doðmaz ellerinden alýndý ve kaybedildi. Okul çaðýndaki çocuklar eðitim bahanesiyle götürüldü ve bir daha haber alýnamadý. Nüfus planlamasý adý altýnda doðumuna bir gün kalmýþ çocuklar bile kürtajla öldürülüyor. Kýz çocuklarý, okum veya zorunlu çalýþma bahanesiyle Çin'in baþka bölgelerine esir gibi götürülerek, bir daha aileleriyle görüþtürülmüyor. Okullarda ana dilde eðitim yasaklandýðý gibi üniversitede okumak isteyenlere de engeller çýkartýlýyor. Camiler birer birer kapatýlýp, din adamlarý yoðun baský altýnda tutuluyor. Devletin propagandasýný yapmayan imamlar zindana atýlýyor. Evlerinde dini kitap bulunduranlar ya hapse atýlýyor, ya da aðýr para cezalarýna çarptýrýlýyor. Doðu Türkistan'da halkýn çocuklarýna dini eðitimi aldýrabileceði bir tane bile kurum býrakýlmadý. Çin devleti Doðu Türkistanlý kardeþlerimize karþý tam bir terör estiriyor. Polis sorgusuz sualsiz insanlarý tutuklayabiliyor, terörist diyerek öldürebiliyor. Tutuklanan insanlara yargýsýz infaz yapýlýp, göz altýnda dönebilenin saðlýðý eskisi gibi olmuyor. Çin'in her yerinde Doðu Türkistanlýlar üçüncü sýnýf insan muamelesi görüyor. Devlet kendi zulmü yanýnda, Çinliler'i kýþkýrtarak Müslüman halký katletmeye, mallarýný yaðmalamaya ortam hazýrlýyor. Týpký Ýsrail'in Filistin'e yaptýðý gibi. Topraklarý planlý bir þekilde ellerinden alýnarak, mülklerine el konuluyor, yerine Çinliler yerleþtiriliyor. Çin'in en zengin petrol, doðalgaz ve diðer kaynaklara sahip Doðu Türkistan bölgesi, sistematik olarak Müslüman halktan temizleniyor. Madenlerde karýn tokluðuna çalýþtýrýlarak, halk açlýða mahkum edilmekte. Çin, dejenere bir sosyalizm mantýðý ile kendi vatandaþlarýný sindirip, dinlerini, geleneklerini, özgürlüklerini yok ettiði gibi, Müslümanlarý da sindirip yok edebileceðini hesaplýyor. Bunu baþaramadýkça, saldýrganlýðýný ve zulmünü artýrýyor. Çin devleti, farklý etnik ve dini kökene sahip 1,5 milyon Çinli'yi sosyalizme kurban ederek, faþizmle köleleþtirmiþ olabilir. Ancak Çin faþizmi Doðu Türkistan halkýný yok edemeyecek. Temel hak ve hürriyetini, dini inançlarýný yaþamayý ellerinden alamayacaktýr. Anadolu Öðrenci Birliði olarak, bütün dünya devletlerini ve toplumlarýný Çin'in bu hukuksuz ve insanlýk dýþý uygulamalarý karþýsýnda harekete geçmeye davet ediyoruz. Hiçbir jeopolitik bahanenin arkasýna sýðýnýlmadan, Çin devletine temel insan haklarýný ihlal etmesi nedeniyle baský yapýlmalýdýr. Çin devleti, bu zulümleri nedeniyle uluslararasý mahkemelerde yargýlanmalýdýr. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz de Doðu Türkistan'da yaþanan hukuksuzluklara karþý sessizliðini bozmalý, Suriyeli kardeþlerimize kucak açtýðý gibi mazlum Doðu Türkistan Halký'nýn da hamisi olmalýdýr. Yaþasýn Doðu Türkistan Halký'nýn adalet ve özgürlük mücadelesi. Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin haklý mücadelesine selam olsun."

8 8 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 ransa'da meydana gelen ve hiçbir Müslüman'ýn ka- edemeyeceði menfur saldýrý sonrasýnda, Ýslâmo- Fbul fobi'nin daha güçlü bir biçimde hortlayacaðý, Avrupa'da zaten var olan Ýslâm korkusunun çatýþmalarý körükleyeceði endiþesi sardý tekrar dünyayý. Kaygý duymamak mümkün deðil! Çünkü Ýslâmofobi ve Müslümanlarýn barbar olduklarý inancý, Avrupa'da yýllar öncesine dayanan bir düþünce silsilesinin ürünü. Batýda bu düþüncenin oluþumunda, yayýlmasýnda ve bugüne deðin ulaþmasýnda, kimi Batýlý; hatta Doðulu yazarlarýn, felsefecilerin, siyaset adamlarýnýn eserlerinin büyük payý var. Daha açýkçasý bu korku, tarihsel olaylar ve eserler yoluyla sürekli beslenen bir duygu ve Batýlý toplumlarýn, Batý felsefesinin ve politikasýnýn bilinç altýnda yer etmiþ durumda(1). Konstantinos Kavafis'in 1904'te kaleme aldýðý "Barbarlarý Beklerken" þiiri, tam da bu korkuyu, bu düþman icat ederek vehim uyandýrma politikasýný, bu vehmin toplumsal etkisini yansýtan ironik bir þiir. Kavafis, bu "Barbar" vehminin, alýþýlagelmiþ düzenin korunmasý için önemli bir 'bahane' olduðunu da ima ediyor ve onun dizeleri, Avrupa'da Ýslâmofobi'nin niçin diri tutulduðunu, tutulmak istendiðini de açýklýyor aslýnda. Þiir özetle þöyle: Eski Yunan'da halk, agora'da toplanýr, çünkü barbarlarýn geleceði duyulmuþtur. Senatörler, uyuþuk uyuþuk otururlar, yasa yapmazlar, çünkü barbarlar gelecektir ve yasayý onlar yapacaklardýr. Ýmparator erken kalmýþ, þehrin ana kapýsýnda tahtýna oturmuþ, elinde bir berat, bir yýðýn rütbe ve hediye, barbarlarý beklemektedir. Yargýçlar, konsüller, en güzel giysilerini giymiþ, en deðerli pýrlantalarýný takmýþ barbarlarý karþýlamaya hazýrlanmýþlardýr. Hatipler, her zamanki gibi söylev çekmezler; çünkü barbarlar geleceklerdir ve onlar hoþlanmazlar güzel sözlerden ve nutuklardan Ama gün devrilir, akþam olur, beklenen barbarlar gelmezler bir türlü!.. Herkesin yüzü asýlýr, sokaklar birden boþalýr, üzüntüyle döner insanlar evlerine Ve þiir þöyle biter: "Çünkü akþam oldu ve gelmedi barbarlar. Ve sýnýrlardan gelen adamlarýmýz artýk barbar kalmadýðýný söylüyorlar. Peki, þimdi ne yapacaðýz biz böyle barbarsýz? Ýslamofobi nin kaynaklarý Bir türlü çözüm yoluydu bizim için bu insanlar." Gerçekten, bir gün olur barbarlar tümüyle ortadan kalkarsa, kökü kazýnýrsa ya da uzaklarda bir köþeye çekilip gelmekten vazgeçerlerse, ne olacaktýr dünyanýn sonu, Batý'nýn sonu? Kavafis, haklý olarak soruyor: "Peki, þimdi ne yapacaðýz biz böyle barbarsýz?" Sorunun cevabýný bulmak kolay: Barbarlar (Ýslamofobi) asla ortadan kalkmamalý, bu barbar vehmi sürekli diri tutulmalý, çünkü bu vehim "Bir tür çözüm yolu"dur Avrupa için, küresel iktidarýn sürdürülebilmesi için Baþta da söyledim Ýslâmofobi, Avrupa'da köklü bir düþüncenin ürünü Bu korkunun oluþmasýnda ve dolayýsýyla Müslümanlarý barbar olarak görme düþüncesinin arkasýnda zengin bir felsefî, edebî ve siyasal literatür mevcut. Ve bugün, Avrupa'nýn Ýslâm ülkeleriyle iliþkilerini, Avrupa Birliði'nin Ýslâm'a ve Türkiye'ye bakýþýný belirleyen ana etken de bu "barbar vehmi"ni yaratan zengin literatür ne yazýk ki! Her þeyden önce Batý'daki barbar vehminin kökeninde, "Muhammedanizm" (Doðu kaderciliði) diye adlandýrdýklarý kavram ve "Avrupalý akýl üstündür." anlayýþý yatmakta. Bu kavram ve düþünce, Wilhelm Leibniz'den baþlayarak, Avrupa düþüncesini etkileyen Voltaire, Kant, Herder, Marx ve Engels'e deðin, bir çok düþünür ve yazar tarafýndan dizgeleþtirilmiþ ve artýk âdeta Avrupa kültürünün bir parçasý hâline gelmiþtir. Leibniz'e göre Müslümanlar, "Her þeyin önceden Allah tarafýndan belirlendiði ve deðiþtirilemeyeceði" gibi bir "kaderci" anlayýþa, bir ön kabule (Doðu kaderciliði) sahiptir. Avrupalý düþünür, buna "fatum Mahometanum" adýný veriyor ve bu ön kabulün, bu "kader" inancýnýn aklý dýþladýðýný, insaný aklýn ve iradenin denetimi dýþýna ittiðini; dolayýsýyla Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. Müslümanlarýn akýl yürütmeksizin, sonunu düþünmeksizin, korkusuzca, gözü kara biçimde tehlikeye atýlabildiklerini söylüyor. Hatta Türklerin savaþçýlýðýný ve "barbar ceareti"ni buna örnek gösteriyor. Bugün Avrupalýlarýn Müslümanlarý terörle özdeþleþtirmelerinin arkasýnda iþte bu "barbar" vehmi var. Bu oryantalist düþünce, bu "barbar vehmi", söz konusu kaderci anlayýþý izleyerek, Müslümanlarý, nedenleri soruþturmayan, nedenlerle ilgisiz, doða/yaþam karþýsýnda edilgen insanlar ve toplumlar olarak nitelendirmekte ve dolayýsýyla onlarýn aklî melekeleri kullanma, önlemler alma, çözümler üretme gibi yetenekleri bakýmýndan Batýlý akýlla karþýlaþtýrýlamayacaklarýný, Avrupalý aklýn bundan dolayý Doðulu (Müslüman) akýldan üstün ve yetenekli olduðunu savunuyor. Bu düþünce Avrupa'da öylesine yer etmiþtir ki; sonuçta Müslümanlar, medeniyete hiçbir katký sunmayan; hatta aksine medeniyet yýkýcý, kan dökücü, sanattan ve inceliklerden yoksun, sadece savaþan "barbar"lar olarak nitelendirilmiþlerdir. Bunu Voltaire'in Candide'inde ve baþka yazýlarýnda da görmek mümkündür. Örneðin Voltaire, Prens Talmont'a yazdýðý bir yazýda, Müslüman Türkleri; "Yýkmaktan baþka bir þey yapmayan ve sanatlarýn düþmaný olan" bir halk olarak tanýmlar yýlýnda Prens Eugen'e ithaf ettiði bir þiirinde, bu barbarlara olan nefretini þöyle dile getirir: "Koþun peþinden þu Müslümanlarýn Kaldýrýn aradan engeli Yerle bir edin þu küstah sünnetlileri Mücadele tutkusuyla dolu Alýn ayaklar altýna türbanlarý Bitirin artýk þu yaþamý Osmanlýlarýn sarayýndaki." Ayný Voltaire, bakýn Alman Kralý II. Frederich'e neler yazýyor: "Tüm içten gelen duygularla, bu barbar Türklerin Ksenophon'un, Sokrat'ýn, Platon'un, Sophokles'in, Euripides'in ülkesinden kovulmasýný diliyorum." Voltaire gibi Herder de, daha keskin biçimde Avrupa'daki bu barbar vehmini, Ýslamofobi'yi besler. Bir eserinde Müslüman Türkler için; " birçok sanat yapýtýný yok etmiþ; bir zamanlarýn saygýn Yunan halkýný egemenlikleri altýna alarak, onlarý aþaðýlýk barbarlara dönüþtürmüþ, yüzyýllardan beri Avrupa'da bulunmalarýna karþýn, Asyalý barbarlar olarak kalmakta direnmiþlerdir. Bu nedenle Asyalý barbarlar olan Türklerin Avrupa'da yeri yoktur." demekten geri durmaz. Bu gibi örnekleri çoðaltmak mümkün. Batý dünyasý, Ýslamofobi'yi bu tür yayýnlarla, söylemlerle oluþturdu. Müslümanlara karþý hep bir "barbar vehmi"yle hareket etti, ediyor. Bu vehim ortadan kalkma ya da silinme eðilimi gösterdiðinde, piyonlarla, insanlar acýmasýzca katledilerek, yeniden yeniden diriltiliyor bu korku! Ve bu vehmin arkasýna gizlenerek "barbarlar" üzerine bombalar yaðdýrýlýyor, yüz binler öldürülüyor "barbarlarýn topraklarý"nda Evet, en iyisi bütün barbarlarý yok etmeli Ýyi de sonra ne yaparýz? Nasýl yürütürüz bu kanlý küresel düzeni? Kavafis de bu soruyu soruyor: "Çünkü akþam oldu ve gelmedi barbarlar. Ve sýnýrlardan gelen adamlarýmýz artýk barbar kalmadýðýný söylüyorlar. Peki, þimdi ne yapacaðýz biz böyle barbarsýz? Bir türlü çözüm yoluydu bizim için bu insanlar." 1-Batý'nýn Ýslamofobi düþüncesinin kaynaklarý için örnekler, Onur Bilge Kula'nýn, Batý Felsefesinde Oryantalizm ve Türk Ýmgesi (Türkiye Ýþ Bankasý Yay., Ýst. 2010) kitabýndan alýnmýþtýr. yýl önce kiþi ile baþlayan Sarýkamýþ þehitlerini anma yürüyüþü, harekâtýn 100. yýlýnda binlerce kiþilik dev bir törene dönüþtü. Torunlar, bir zamanlar dedelerinin can verdiði karlý yollarda tarihle yüzleþti yýlýnda Sarýkamýþ Dayanýþma Grubu, Arama Kurtarma Derneði (AKUT) ve Erzurum Kalkýnma Vakfý tarafýndan Kar Beyaz Ölüm.. Halit ÝNALTEKÝN Çavuþoðlu Turizm/Turizmci 250 kiþi ile baþlamýþtý bu yürüyüþ. Türk tarihinin acý sayfalarýndan olan Sarýkamýþ Harekâtý þehitlerini anmak ve onlarý onurlandýrmak için, cephe komutaný Enver Paþa nýn son konuþlandýðý yer olan Kýlýçulu köyünden Sarýkamýþ a kadar 9 kilometre yürümüþlerdi. Köylüler, daðcýlýk ekipmanlarý ve renkli kar elbiseleriyle gelen bu ilk gruba Ýstanbul turistler gözüyle bakmýþtý. Ama bu gönüllü insiyatif hiç yýlmadý ve her geçen yýl bir çýð gibi büyüyerek günümüze kadar ulaþtý. Osmanlý coðrafyasýnýn dört bir yanýndan gelen genç askerlerin yaþamýný yitirdiði topraklarda, 100 yýl sonra, hüzün ve gurur bir arada yaþandý. Sarýkamýþ ýn toplumda bilinme þekli: Bir gecede, tek kurþun atmadan, donarak, titreyerek yaþamýný yitiren þehitlerden ibaretti. Ama ben biliyordum ki onlar 15 gün kahramanca savaþan, Erzurum ile Sarýkamýþ arasýnda, 150 kilometre boyunca göðüs göðüse savaþan, Sarýkamýþ a saldýran, Sarýkamýþ ý alan ama Sarýkamýþ ý elde tutamayan kahramanlardý. Her savaþýn bir yenen bir de yenilen tarafý vardýr. Bu kahramanlar yenildiler denemezdi. Nitekim 90. yýlda Genelkurmay Baþkanlýðý, ilk defa, internet sayfasýnda þehitleri öven, onurlandýran, adeta onlarýn itibarýný iade eden bir yazý yayýmladýðýnda amacýmýza ulaþtýðýmýzý gördük. Bugün artýk herkes biliyor ki Sarýkamýþ bizim tarihimizde parlak bir onur sayfasýdýr. Tarihte örneði görülmemiþ bir emre itaat yaþanmýþtýr. Anýlar ortaya çýkmýþtýr. Hiç bilinmeyen, tartýþýlmaya cesaret edilmeyen konular medyada tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Zaten tarih tartýþýldýkça, konuþuldukça deðer kazanýr Sarýkamýþ Harekâtý'nýn 100. yýlýnda, sabahýn erken saatlerinden itibaren anma yürüyüþü için Kýzýlçubuk bölgesinde binlerce kiþi toplanmaya baþladý. Törenlere yerel saat ile 08:00'da Kuran-ý Kerim okutusu ve dualarla baþlandý. Kýzýlçubuk alaný tamamen dolunca yürüyüþ baþladý. Yürüyüþ kolunun önününde Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn temsili Osmanlý askeri, komandolar ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) birlikleri yer aldý. Yaklaþýk 20 bin kiþiden oluþan grup karlý patikada aðýr aðýr ilerlerken binlerce kiþi Sarýkamýþ'ta bulunan tören alanýnda yerlerini almýþtý bile. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ve diðer protokol üyelerinin alana gelmesi ile Sarýkamkþ þehitlerini anma töreni de baþladý. Cemil Çiçek'in anýta çelenk býrakmasýný protokol konuþmalarý izledi. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri uçaðý Solo Türk'ün gösterisi ise törenin en heyecan uyandýran bölümüydü. istiklal madalyasý belgesi copy Sarýkamýþ ta Dedem yýllarý arasýnda vatan savunmasýnda bulunmuþtur a) 1. Dünya savaþýnda (1914- Makedonya-Selanik bölgesinde b) Kafkas cephesinde Ruslarla (Van-Kars-Sarýkamýþ bölgeleri) c) Çanakkale savaþýnda 1.Orduya destek amaçlý Edirne bölgesinde d) ) Ýstiklal (Kurtuluþ) savaþýnda 6. Kolorduya baðlý birlikler olarak Uþak-Afyon-Eskiþehir bölgesinde BAÞKOMUTAN (Atatürk'ün ) emrinde. "Bir hilal uðruna can verenlere vefa borcumuz" Yoðun kar yaðýþý ve eksi 15 dereceyi bulan soðuða raðmen görevlilerin gönülden bir çabayla çalýþmalarý aralýksýz sürdürdüklerini ifade eden yetkililer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý iþbirliðiyle hayata geçirilen proje için "Sarýkamýþ'taki çaba bir hilal uðruna can veren þehitlerimize vefa borcumuzdur dediler. Cepheleri Dünya savaþýnda Debre,Manastýr ( Makedonya), Selanik (Yunanistan) cepheleri Kafkas Cephesi (Kars, Sarýkamýþ, Van) Enver Paþa komutasýnda Ruslarla gögüs gögüse harp Ordu bünyesine katýlým ve Çanakkale cephelerine destek amaçlý Edirne bölgesinde harp Ýstiklal (Kurtuluþ) savaþýnda Eskiþehir, Kütahya, Afyon bölgesinde gögüs gögüse harp Mustafa Kemal Paþa komutasýndaki Baþkomutanlýk Meydan muharebesinde (Kütahya) gögüs gögüse harp Yabancý dil : Bilmez Haram yemez Refarans : Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti 100 yýlý anma törenlerinde bulunmak nasip oldu Çanakkale ve Sarýkamýþ taki þehitlerimizin ruhunu þad etmiþtir. Allah mekânlarýný cennet eylesin ve Allah tan diliyorum ki bir daha bu millet böyle acý yaþamasýn. Bu millet evlatlarýný kaybetmesin hep birlikte geleceðe emin adýmlarla yürüyelim, büyük Türkiye ye yürüyelim. Kentsel Dönüþüm verileri açýklandý evre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Çkentsel dönüþüme 2014 yýlýnda 79 bin baþvuru olduðunu söyledi Çevre ve Þehircilik Bakaný Güllüce, 2014 yýlýnda kentsel dönüþüm alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda yaptýðý açýklamada, 2014 yýlýnda yaklaþýk 130 bin adet birimin risk tespitinin yapýldýðýný ve risk tespiti yapýlan binalardan yaklaþýk 12 bin 500 ünün yýkýldýðýný ifade etti. Bu maaþý alacaklar amu kurum ve ku- çalý- Kruluþlarýnda þan personel için 2015'in birinci altý aylýk dönemindeki 'ortalama ücret toplamý üst sýnýrý' 7 bin 900 lira olarak tespit edildi. Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayýlý Kararnamenin Eki Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý ile Devlet Memurlarýna Ödenecek Zam ve Tazminatlara Ýliþkin Kararýn 2015 Yýlýnda da Uygulanmasýna Dair Karar'ý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan tüm personel için 2015'in birinci altý aylýk dönemindeki "ortalama ücret toplamý üst sýnýrý" 7 bin 900 lira olarak tespit edildi. Ortalama ücret toplamý üst sýnýrýnýn aþýlmamasý kaydýyla 2015'in birinci altý aylýk döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal haklarý; kurum içi hiyerarþik yapýlarýn gerektirdiði ölçüde ve mevzuatý dahilinde yüzde 3 oranýna kadar yetkili organlar tarafýndan belirlenecek oranlarda artýrýlabilecek.(aa) Direksiyon sýnav ücreti ne kadar?direksiyon eðitimi sýnav ücreti, 50 liradan 60 liraya çýkarýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü tarafýndan illere gönderilen yazýda, Karayollarý Trafik Kanunu'nda, "teorik ve uygulamalý sýnavlar için sürücü adaylarýndan alýnacak sýnav ücreti ile sýnavlara iliþkin iþ ve iþlemlerde görev alanlara ödenecek ücretlerin her yýl Millî Eðitim Bakanlýðýnca belirlendiði hükümünün" yer Kentsel dönüþüme 2014 yýlýnda 79 bin baþvuru olduðunu ve bu kapsamda 250 milyon TL nin üzerinde kira yardýmý yapýldýðýný kaydeden Bakan Güllüce, 6306 sayýlý Kanun kapsamýnda 2014 yýlý içerisinde idarelere toplamda 40 proje için 110 milyon TL kaynak aktarýldýðýný bildirdi. Bugüne dek toplam 152 adet Riskli Alan ýn Resmi Gazete de yayýmlanarak ilan edildiðini belirten Güllüce, Bu alanlarda 392 bin adet baðýmsýz birim bulunmakta ve yaklaþýk 1 milyon 100 bin kiþiyi kapsýyor. Bunun dýþýnda riskli alan ilan edilmek üzere dosyasý hazýrlanan ve Bakanlýðýmýzda inceleme aþamasýnda olan 172 alan var dedi. Kentsel dönüþümün bir iþbirliði süreci olduðunun altýný çizen Bakan Güllüce, Belediyelere çok büyük sorumluluk düþüyor. El birliði ile vatandaþlarýmýzýn riskli binalardan hak ettikleri güvenli ve kaliteli binalara geçmelerini saðlayacaðýz ifadelerini kullandý.(ýha) Direksiyon sýnav ücreti 60 lira aldýðý hatýrlatýldý. Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eðitimi Dersi Sýnav Yönergesi doðrultusunda, sýnavda görev alanlarýn ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her yýl ocak ayýnda Bakanlýkça belirlenen miktarda sýnav ücretinin alýndýðý anýmsatýlan yazýda, bu ücretin, kursiyerler veya kurs yöneticilerince sýnav tarihinden 6 iþ günü önce belirlenen bankalara yatýrýldýðý belirtildi.

9 PAZARTESÝ 12 OCAK Ýkinci elin patlama yýlý bin araç pazara çýktý Ç orum da 2014 yýlýnda 35 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. OTOPARK ýn araþtýrmasýna göre; 2014 yýlýnda ikinci el otomobil piyasasýnda arz patlamasý yaþandý. Ýkinci el piyasasýndaki geliþmeleri yorumlayan sektör temsilcileri, Sýfýr kilometre araç satýþlarýndaki daralma, ikinci el otomotiv sektöründe olaðan dýþý bir hareketliliðe neden oldu tespitinde bulundular. Otomotiv sektörü açýsýndan duraðan sayýlabilecek bir yýl geride kalýrken ikinci ele olan talebin geçmiþ yýllara oranla arttýðýna iþaret eden sektör temsilcileri, 2015 yýlýna yeni ümitlerle merhaba dediklerini ifade ettiler. OTO PAZARINA AKIN Ýkinci el tutkunlarýnýn gözdesi olan Çorum Oto Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarý, 2014 yýlýnda 50 bine yakýn kiþiyi aðýrladý. Haftada ortalama 900 e yakýn kiþinin gezdiði Oto Pazarý, geçen yýl otomobil tutkunlarýnýn akýnýna uðradý. BEKLENTÝLER DEÐÝÞMEDÝ Kar yaðýþý ve kýþ mevsiminin dondurucu soðuðuna raðmen hareketli görüntülere sahne olan Oto Pazarý, çok sayýda araç ve ikinci el tutkununa evsahipliði yapýyor. Soðuða aldýrmadan pazara koþan ikinci el tutkunlarýnýn en büyük beklentisi, fiyatlarýn biraz daha makul düzeye gerilemesi. Model yaþýna raðmen pek çok otomobilin ikinci el fiyatýnýn hala beklentilerin üzerinde seyrettiðini ifade eden vatandaþlar, piyasa koþullarýnýn normale dönmesini arzu ettiklerini vurguladýlar. Çorum da 2014 yýlýnda 35 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Dacia Solenza 1.4 Rapsodie2004 Fiat Doblo 1.2 Actual 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2006 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2013 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2008 Ford Focus 1.6 Comfort 2003 Ford Mondeo 2.0 TDCI Trn2009 Hyundai Accent 1.3 LS 1997 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Mercedes Opel Astra 1.6 GL 2000 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2004 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot HDi XR 2005 Peugeot Bipper 1.4 HDi 2011 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway RNÝ 1999 Renault Clio 1.5 DCI Alize 2005 Renault Fluence 1.5 DCIEx 2011 Renault Kangoo 1.9 D Expr2002 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Kangoo 1.5 DCI M2008 Fiyatý (TL) 12 bin bin 21 bin 34 bin 25 bin 23 bin bin 13 bin 14 bin 15 bin 23 bin 21 bin 15 bin 23 bin 18 bin 42 bin 7 bin 9 bin bin 10 bin 19 bin 42 bin 13 bin 16 bin 30 bin Renault Megane 1.6 Alize 1999 Renault Megane 2.0 RXT 2000 Renault Toros STW Rover 420 SIS 1998 Tofaþ Doðan Tofaþ Þahin S Toyota Corolla 1.6 XEi AC 1995 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.3 Eco 1999 Toyota Corolla 1.6 Terra 2000 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2008 Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006 Volkswagen Passat bin 18 bin 7 bin bin 6 bin bin bin 16 bin 17 bin 13 bin bin 22 bin 27 bin 33 bin 50 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Gazeteciler anýlarýný ta En anlamlý 10 Ocak etkinliði oldu er yýl 10 Ocak'ta ÇalýHdüzenlenen þan Gazeteciler Günü etkinlikleri arasýnda, bu yýl Çorum Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen etkinlik, gazeteciler tarafýndan, "En anlamlý 10 Ocak etkinliði." olarak yorumlandý. Yýllar önce mesleðe baþlayanlarýn gençlik halleri ile bugün ki hallerinin kýyaslandýðý sergide, pek çok haberinin bile olmadýðý fotoðraflarýný görünce büyük bir sürprizle karþýlaþtý. Sergide yer alan tüm fotoðraflar, baþta gazetecilerin arþivinden toparlanýrken, kimi kareler ise belediye arþivinden derlendi. Sergiye katýlan gazeteciler, kendilerine ait anýlarýn derlendiði etkinliði, haber yapýp kamuoyuna duyurmaktan öte, önce kendi anýlarýný tazelemeyi tercih etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindekiler, sergiyi dikkatle izlerken, Baþkan Külcü, her bir karenin hikayesi hakkýnda karede yer alan basýn mensuplarýndan bilgi aldý. Mesleðe yýllarýný veren gazetecilerin mesleki çalýþmalarýný gösteren vesika deðerindeki fotoðraflar, yeni meslektaþlarýmýz tarafýndan da merak ve ilgiyle takip edildi. Herkesin kendinden bir parça bulduðu sergi için memnuniyetlerini teþekkürle ifade eden gazeteciler, farklý bir 10 Ocak yaþamanýn keyfiyle günlerini tamamladý. EROL TAÞKAN 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Belediye tarafýndan 'Muhabirin Objektifinden Fotoðraflar' konulu sergi düzenlendi. Gazetecilerin görev anýnda birbirlerini çektiði fotoðraf karelerinden oluþan sergi, Çorum'da görev yapan gazetecileri yýllar öncesine götürürken, mesleki hatýralarý da tekrar canlandýrdý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Gazeteciler Cemiyeti ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, Hitit Gazeteciler Derneði Baþkaný Demirci, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Ahmet Yabacý, Basýn Ýlan Kurumu Müdürü Osman Bolluk ve çok sayý- da basýn mensubunun katýldýðý sergi, Devlet Tiyatro Salonu fuayesinden düzenlendi. Titiz ve uzun soluklu bir çalýþma ile gazetecilerin yýllar öncesinden bugününe kadar gelen mesleki çalýþmalarýndan derlenen birbirinden güzel ve anýlarla dolu fotoðraf kareleri, kimi zaman keyifli anmalarla kimi zaman ise hüzünlü hatýralarla izlendi. Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve Hitit Gazeteciler Derneði Baþkaný Birkan Demirci'nin teþekkür konuþmalarý ile baþlayan programda, basýn mensuplarýnýn gününü kutlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gazeteciliðini toplum adýna yapýlan bir komu görevi olduðuna iþaret ederek, milletin menfaati doðrultusunda yayýn yapmanýn ahlaki bir mesele olduðunu, bu tavrý orta- Bu kez Baþkan Külcü çekti G Mustafa aðabey de aramýzdaydý Y akýn zaman önce aramýzdan ayrýlan Çorum Haber Gazetesi'nin emektar Haber Yönetmeni Mustafa Yolyapar'ýn yer aldýðý fotoðraf karesi, serginin hüzünlü anlarýný yansýttý. Basýn mensuplarýnýn her birinde deðerli anýlarý ve sevgisi yer alan aðabeyimize de sergide yer verilmesi, basýn mensuplarýný hüzünlendirse de mutlu etti. azetecilerin fotoðraflarýndan oluþan serginin açýlýþ karesini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü çekti. Her toplantýda protokolün yaptýðý açýlýþta, gazeteciler kurdelanýn diðer tarafýndan yer alýrken, gazeteciler kendi gününde açýlýþ kurdelasýný kesen taraf oldu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, açýlýþ anýnýn fotoðrafýný kendisi çekerken, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde bir ilk yaþanmýþ oldu.

11 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 nýlarýný tazeledi Çorumlu gazeteciler sýra gecesinde buluþtu RECEP MEBET Ç evlet e gaadar birkarei za- t Erkaný rý ile rýnýn fer pýlan milpmaorta- ya koyabilen gazetecilerin saygýnlýkla hatýrlandýðýný, ancak hýrsýnýn esiri olanlarýn da silinip gittiðini, sahibinin sesi olarak tozlu raflardaki yerini aldýklarýný belirtti. "Sizlerin tutumu ve duruþunuz gazetecilikten öte bir toplumun harcý haline gelebilir. Bu konuda dünya ve Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum özelinde de olumlu ya da olumsuz örnekleri sýralamak mümkün." diyen Baþkan Külcü, Fransa'daki yaþanan olaylarý örnek göstererek, bu olayýn tüm dünya basýný tarafýndan canlý verilirken, Ye- men'de ölen 2 bin insanýn haberinin sýradan bir haber olarak duyurulabildiðini aktardý. Baþkan Külcü, ayrýca konuþmasýnda, mesleki kalite ve becerilerin artýrýlmasý için düzenlenebilecek eðitim ve kurlar için gazetecilerin katýlýmý saðlamak adýna her türlü desteði vermeye de hazýr olduðunun sözlerine ekledi. Yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan gazeteciler için hazýrlanan hediyeler, protokol üyeleri tarafýndan basýn mensuplarýna hediye edildi. Emeðinize saðlýk B aþarýlý çalýþmalarý ve samimiyetleri ile basýn mensuplarýnýn gönlünde ayrý bir yere sahip olan Belediye Basýn Birimi, açýlýþa katýlan basýn mensuplarýndan teþekkür aldý. Uzun ve titiz bir çalýþmanýn ürünü olarak bir araya getirilen fotoðraf kareleri ile gazetecilere önemli bir gün yaþatan deðerli meslektaþlarýmýza, bizler de Ha- kimiyet Gazetesi olarak bir kez daha gönülden teþekkür ediyoruz. orum Belediyesi, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle yerel basýn mensuplarýna sýra gecesi düzenledi. Önceki akþam Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde düzenlenen eðlenceye yerel gazete, radyo ve televizyon çalýþanlarýnýn yaný sýra bazý ajans temsilcileri de katýldý. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan öncülüðündeki Belediye Basýn Birimi çalýþanlarýndan Salih Karslýoðlu, Uður Bilan, Ahmet Yazýcý ve Mehmet Okumuþ tarafýndan organize edilen program çið köfte ikramýyla baþladý. Belediye Türk Halk Müziði Korosu üyelerinden Uður ve Onur Ýnaç kardeþlerin türküleriyle renk kattýðý program halaylarla devam etti. Programa katýlan basýn mensuplarý, Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenledikleri organizasyonlar nedeniyle Çorum Belediyesi yetkililerine ve personeline teþekkür ettiler. 11

12 12 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Gazetecilerin çalýþma koþullarý iyileþtirilmeli RECEP MEBET illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Ýlçe Baþ- Sinan Özcan, halkýn haber alma kaynaðý olan diliyorum. dedi. Mkaný gazetecilerin çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini söyledi. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Þükrü Demiray, Kemal Kýroðlu ve Ahmet Yaðmur Çý- MHP Merkez Ýlçe yönetimi gazetemizi ziyaret etti. rak ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Sinan Özcan, Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, esenlikler Ýktidarýn basýn üzerinde baský oluþturmasýna karþý olduðunu belirten Özcan, MHP olarak gazetecilerin yanýnda olduklarýný söyledi. Ziyarete ev sahipliði yapan Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ise nezaketlerinden dolayý misafirlerine teþekkür etti. MÝSÝAD tebrik etti RECEP MEBET yen bazý problemlere emleketçi Sana- ve Ýþ Adam- Basýn Ýlan Kurumu de iþaret eden Ezer, Myici larý Derneði (MÝSÝ- Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliði ne AD) Çorum Þubesi yönetimi önceki gün yeniden aday olan gazetemizi ziyaret ettirýlar diledi. Þevket Erzen e baþa- Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel lerde basýn kuruluþla- Geliþmiþ ülke- Yayýn Yönetmenimiz rýna tanýnan vergi muafiyeti, sosyal güven- Þevket Erzen in ev sahipliðindeki ziyarete lik primi indirimi gibi MÝSÝAD Þube Baþkaný Selahattin Ezer, iþaret eden Ezer, Bu imkanlar tanýndýðýna MÝSÝAD yönetimi, gazetemize ziyarette bulundu. Baþkan Vekili Derya tür imkanlarýn ülkemizde de hayata geçmesini arzu ediyoruz. Ayrýca basýn Öztekin, Yönetim Kurulu Üyesi Þükrü Günaydýn ve Basýn Sözcüsü Ali Fatih Göktuð katýldý. kartý sahiplerine geçmiþte tanýnan avantajlarýn da yeniden saðlanmasý gerektiðine inanýyoruz dedi. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Selahattin Ezer, 10 Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise misafirlerine teþekkür ederek MÝSÝAD Þu- Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. besi nin Çorum iþ dünyasýna hayýrlar getirmesi dileðinde Basýn sektörünün içinden biri olarak çözüm bekle- bulundu. BASK'tan 10 Ocak kutlamasý RECEP MEBET nýnýn bölgesel ve ülke B aðýmsýz Kamu düzeyinde örnek bir Görevlileri Sendikalarý konumda olduðuna Konfederas- yonu (BASK) Ýl Temsilcisi Hayati Çam ve beraberindeki heyet önceki gün Çorum iþaret etti. Çam, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Öncelikle Çorum'da Gazeteciler Cemiyeti ni gazetecilik ziyaret etti. Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen in ev sahipliðindeki ziyarete Baðýmsýz Büro Çalýþanlarý mesleðini zorlu günlerden bugünlere taþýyan, çýkar gözetmeden bu çileli yolda görev yapan gazete sahipleri, Sendikasý Ýl BASK yönetimi Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. yazý iþleri müdürleri, Temsilcisi Musa Topbaþ muhabirler, karikatüristler, ve Baðýmsýz Eðitim Sendikasý Ýl Temsilcisi Yüksel Tavukcý da katýldý. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun diyen Hayati Çam, Þevket Erzen e çiçek takdim etti. ÇORUM BASINI GELECEKTE DAHA ÝYÝ YERLERDE OLACAK Yerel basýnýn Çorum daki geliþimi konusunda açýklamalarda bulunan Þevket Erzen, uzun bir dönem kýsýtlý imkanlarla yaþamýný sürdüren mahalli basýnýn, mesleðe gönül verenlerin özverisi ve kattýðý deðerler ile bugünkü parmakla gösterilir seviyeye geldiðini söyledi. Çorum basýnýnýn gelecekte daha iyi yerlerde olacaðýna inandýðýný belirten Erzen, Bugüne kadar pek çok deðerli basýn mensubunun katkýlarýyla büyüyen Çorum basýný, taþýdýðý bayraðý dönem dönem genç nesillere býrakýyor. Bayraðý teslim alacak yeni nesiller, toplumun deðerlerine önem vererek birlik içerisinde hareket ettiði sürece Çorum'a büyük katkýlar saðlamaya devam edecekler diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Erzen ise misafirlerine teþekkür ederek sendikal çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ÇAM: ÇORUM BASINI ÖRNEK KONUMDA basýmcýlar, yazarlar, teknik personel, gazete daðý- týcýlarý ve tüm gazete çalýþanlarýna þehrimize kattýklarý deðerler için ayrý ayrý teþekkür ediyoruz. Baðýmsýzlýk ve fikir özgürlüðünün toplumun her kesimine yayýlmasýnda önemli rol oynayan ve objektif bakýþ açýsýyla toplumun yeni kazanýmlar elde etmesine aracý olan gazetecilik mesleði gibi onurlu bir mesleðin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacaðý inancýndayýz. Çorum da yayýn yapan gazete, radyo ve televizyonlarýmýzýn beþer ve onar yýllýk dönemlerde köklü yatýrýmlar yaparak bugünkü seviyesine geldiðini görmekteyiz. Öncelikle ilimiz, sonrasýnda ise bölgemiz ve ülkemiz adýna örnek olacak bu davranýþlar fikri kalkýnmayý da doðrudan etkilemektedir. Bu vesile ile Çorum'da çalýþan gazeteciler, basýn çalýþanlarý, habercilik noktasýnda birbirinden ayrýlmayan bir kardeþ olarak gördüðümüz televizyon ve radyo habercilerinin de 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. STK LARIN BÝRLÝÐÝ ÇORUM UN GELECE- ÐÝ ÝÇÝN ÖNEMLÝ Çorum da bulunan sivil toplum kuruluþlarýnýn þehrimizin zenginliði olduðunu düþünüyoruz. Ancak bu kuruluþlar birbirinden ayrý hareket ettikleri için ortak karar ve büyük atýlýmlar konusunda yetersiz kalýyorlar. Þehrin kazanýmlarýný artýrmak için sivil toplum kuruluþlarýnýn birbirlerini daha yakýndan tanýmalarýný ve projelerinde Öte yandan Çalýþan Gazeteciler Günü yle ilgili güç birliði yapmalarýný temenni ediyoruz. açýklama yapan BASK Ýl Temsilcisi Çam, Çorum basý- HÜMÖD den ziyaret RECEP MEBET itit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði H(HÜMÖD) Baþkaný Ahmet Ölçer, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. Ýktidar partisinden milletvekili aday adayý olmaya hazýrlanan Ahmet Ölçer, önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in ev sa- HÜMÖD yönetimi, gazetemize ziyarette bulundu. hipliðindeki ziyarete HÜMÖD Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Aktan ve Hikmet Kaya da katýldý. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Ölçer, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Erzen ise nezaketinden dolayý Ölçer e teþekkür ederek baþarýlar diledi. alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Haber Merke- ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde Çzimize Çorum eski Valisi Hüseyin Poroy: - 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, Hakimiyet aracýlýðýyla tüm basýn çalýþanlarýna selamlarýmý sunuyorum. TSO Meclis Üyesi Haluk Aþkýn: - Gazeteciler Gününüzü kutluyor, Çorum için hayýrlý haberlerinizin devamýný temenni ediyorum. Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz: - 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü tebrik ederim. Konya Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Ömer Altýnkeser: - Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutlar, mesleðinizde baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Zorlu Oto Dekorasyon Yönetim Kurulu Baþkaný Elvan Zorlu ve Pazarlama Müdürü Uður Toker: - Yerel basýnýmýzýn güzide temsilcilerinin Çalýþan Gazeteciler Gününü kutluyoruz. Karabacaklar Mobilya sahibi Ali Karabacak: - 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, esenlikler diliyorum. Emekli Öðretmen ve Gazeteci Müslüm Tunaboylu: - Gazeteciler Gününü kutluyor, Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýna selamlarýmý iletiyorum. Özel Elitpark Hastanesi Yönetimi: - Bütün basýn çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak Gazeteciler Günü nü kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dileriz. Kardeþ Çamlýgüney Ýlkokulu eski Müdürü Onur Ürey: - Çorum Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ve üyelerinin Çalýþan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Çorum Valiliði Basýn Birimi eski çalýþaný Adem Buzlu: - 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü, özlük haklarýmýzýn iyileþtirilmesi niyazýyla en içten dileklerimle kutlarým. Tez Oksijen Yangýn Söndürme Cihazlarý Pazarlama Müdürü Hamdi Kabakçý: - Çorum halkýný geliþmelerden haberdar eden yerel basýn mensuplarýnýn Çalýþan Gazeteciler Gününü tebrik ederim. Cansu Bakkal sahibi Kemal Özkarslý: - Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn Gazeteciler Gününü kutluyorum. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðrencisi Mustafa Doðan: - Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutlarým. Çorumlu Popstar Arda Cenk Yahya Çakýcý: - 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüz kutlu, objektifiniz aydýnlýk olsun. Yazar Mustafa Arýkoðlu: - Kamuoyunun aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yerine getiren; halkýmýzýn gören gözü, iþiten kulaðý ve konuþan dili olma görevini üstlenen; sanata ve sanatçýya verdiði destekle halkýmýzýn kültürel ve sanatsal eþiðini yüksek tutan; demokrasinin ve insan haklarýnýn teminatý basýnýmýzýn deðerli mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum. Vatan ve millet sevgisiyle, baþarýyla yerine getirdiðiniz bu onurlu görevi bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceðinize yürekten inanýyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün: - Güçlü gazeteci, güçlü basýn kuruluþunun; güçlü basýn kuruluþlarý da güçlü demokrasinin tesisini saðlayacaktýr. Toplumun geliþimi ve kalkýnma süreci de, basýn çalýþanlarýnýn desteði ile daha hýzlý olacaktýr. Ülkemizin ve saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný kamuoyuna aktaran ve sorunlarýn çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasýnýn daha saðlýklý bir þekilde çalýþmasýna yardýmcý olan basýnýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nü kutlar, basýn ahlak ve meslek ilkelerine baðlý olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen deðerli basýn mensuplarýmýza saðlýklý, mutlu ve baþarýlý bir yýl geçirmelerini temenni ederim. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili: - Gazetecilik, kamuoyunu aydýnlatmak için haber peþinde koþarak, sorumluluk duygusu içinde toplumu bilgilendirirken, bir taraftan da halkýmýzýn talep ve beklentilerini yansýtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Bu nedenle basýn toplumun her zaman ortak sesi olmuþtur. Gazetecilik her zaman zor ve fedakarlýk isteyen bir meslek olmuþtur. Bu düþüncelerle sosyal, kültürel ve ekonomik geliþme ve kalkýnma adýna gündeme taþýdýklarý konularla adýna topluma katký saðlayan, tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarýnda baþarýlarýnýn devamýný dilerim. KESK Dönem Szöcüsü Merter Kocatüfek: - Ýktidar Türkiye'de batýnýn en özgür basýný olduðunu düþünüyor. Ama biz hukukun üstünlüðünün deðer yitirdiði, düþüncelerini yazýp çizdikleri için 200'e yakýn gazetecinin cezaevine girip çýktýðý Türkiye'de batýnýn en özgür basýný olmaktan mutsuzuz. Ýktidarýn etkisiyle gazete sahiplerinin çalýþanlara uyguladýðý baskýlar nedeniyle mutsuzuz. Sahada çalýþan muhabir, kameraman, foto muhabiri ve kameramana yönelik polis þiddetinin olaðanlaþtýrýlýp cezasýz býrakýlmasýna tanýk olmaktan mutsuzuz. Çalýþan gazetecilere 5953'le deðiþen 212 sayýlý Basýn Ýþ Yasasý'nýn uygulanmadýðý ve sendikalý olmanýn iþten atýlma nedeni sayýldýðý bir ülkede batýnýn en özgür basýný olmaktan mutsuzuz. Gazete ve görsel medyada çalýþan emekçilerin yoksulluk düzeyinde maaþ aldýðý Türkiye'de batýnýn en özgür basýný olmaktan mutsuzuz. Bu gözlem ve düþüncelerimizle tüm basýn emekçilerinin ''Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Demokrat Eðitimciler Sendikasý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak: - Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarýndan biri de baðýmsýz basýndýr. Ýfade özgürlüðünün en etkili aracý olan gazetecilik çok seslilik ve demokratikleþme açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Yerel gazeteler yaptýklarý haberlerle yöneten ile yönetilen arasýndaki iletiþimi saðlamakla kalmayýp sorunlarýn çözümünde etkili bir rol oynamaktadýr. Özellikle STK lar seslerini yerel basýn sayesinde duyurabilmektedirler. Büyük fedakarlýk ve özveri ile görevlerini yapan medya mensuplarý üzerindeki tüm baskýlarýn kaldýrýlmasý gerektiði düþüncesiyle; tarafsýz ve ilkeli yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeden toplumun sesi olan gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalýþan Gazeteciler Günü nü kutluyor, baþarý ve esenlikler diliyorum. Kültür Memursen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak: - Haber alma hakký, en temel insani ihtiyaçlardan biridir. Basýnýn; gücünü halktan alarak, tarafsýz ve baðýmsýz bir þekilde haber ve yayýn yapma, toplumu doðru bilgilendirme, elde ettiði haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansýtma, toplumu eðitme ve aydýnlatma gibi çok anlamlý ve önemli görevleri vardýr. Basýn mensuplarý, deðerlerimize sahip çýkmalý, kay naðý belli olan haberleri dile getirerek toplumla paylaþmalý, geliþmeleri takip etmelidir. Top luma ýþýk tutmalý, toplumun deðerlerine karþý hassas olmalý, nicelikten ziyade niteliðe önem vermelidir. Çorum'da görev yapan basýn mensuplarýmýzýn görevlerini ifa ederken bu deðerlere hassasiyet gösterdiklerine Kültür Memursen olarak gönülden inanýyoruz. Tüm basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak Basýn Çalýþanlarý Günü nü içtenlikle kutlayarak, saðlýk, huzur, baþarý ve mutluluklar temenni ederiz. Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günümüzü kutladý. Bilge Kaðan MTAL kutladý Erzen, nezaketlerinden dolayý misafirlerine teþekkür etti. KUTLAYANLAR RECEP MEBET ilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B(MTAL) Müdürü Mustafa Güneysu ile Gazetecilik Alaný Öðretmeni Mehtap Ökmen önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in ev sahipliðindeki ziyarette Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ve Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer ile bazý mesai arkadaþlarýmýz da hazýr bulundu. Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýna karanfil hediye eden Okul Müdürü Mustafa Güneysu, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyoruz dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise misafirlerine teþekkür etti. Mustafa Güneysu, basýn mensuplarýný unutmadý.

13 PAZARTESÝ 12 OCAK :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:21 REBÝ-UL-EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:30 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: OCAK Haiti depremi (Ölü sayýsý 230 bini geçti) (2010) - Enerji Tasarrufu Haftasý - Osmanlý Meclîs-î Mebûsaný'nýn son devre toplantýsý (1920) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýslâmýn beþ þartýndan biri yapýlmazsa, Ýslâmiyet eksik olur. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER NÖBETÇÝ ECZANELER BUHARA ECZANESÝ TUBA AKDAÐ BUHARA EVLER DR.SADIK AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 19 MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI SULAR ECZANESÝ ATÝLA SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 - ATA AÝLE HEKÝMLÝÐÝ YANI p P rof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancý ile dostluðumuz babalarýmýzýn dostluðundan feyz almýþ ve zaman içinde sürekli artan bir muhabbetle yaþamaktadýr. Kazancý ile 1953 yýlýnda ilimizde yeni açýlan bir okul olan Ýmam-Hatip Okulu nun ilk öðrencileri olarak orta tahsile ayný sýnýfta baþladýk. Ýmam Hatip Okulu yeni açýldýðý için daha önceki yýllarda ilkokulu bitirip tahsile devam etmeyen- edemeyen- yaþý 14 den18 e kadar ulaþmýþ, sakal týraþý olarak okula gelen arkadaþlarýmýz da bir hayli çoktu. Kazancý da ilkokulu bitirdikten sonra Kur an Kursu na devam edip Hafýz olmuþ, babasý yanýnda çarýkçýlýðý öðrenmiþ, devam ettiði kunduracý ustasý yanýnda da baþtan sona bir kundura ayakkabý dikecek kadar mahir bir kalfa da olmuþtu. Yeni açýlan okulumuzda yaþýnda olanlarýmýz daha yaþlý olan sýnýf arkadaþlarýmýza aðabey diyerek hitap ediyorduk. Rahmetli okul müdürümüz Necmi Þamlý Bey, bir okul kuralý getirerek sýnýf arkadaþlarýnýn birbirlerine sadece soyadlarýyla hitap etmeleri gerektiðini duyurduðu günden beri Kazancý bana Ozulu diye hitap eder. Ben de o na Kazancý demeyip aðabey dersem, hemen uyarýr. Biz arkadaþýz der. Ben de Kazancý derim ama benim için O, her zaman saygý duyduðum bir dostum ve aðabeyimdir. Kazancý, 1978 yýlýnda Çorum dan ayrýlarak Bursa Yüksek Ýslam Enstitüsü nde hocalýk görevine gitti. Orada ilmi kariyer sahipliðinin son basamaðý olan profesörlüðe kadar yükseldi. Okudu, okuttu ve yazdý. Bursa da 35 eser kaleme aldý. Milli ve manevi deðerlerimize sahip çýkarak, inanç dünyamýza ve Ýslam tarihine ait araþtýrmalarýný milletimizin ve insanlýðýn istifadesine sunmaya çalýþarak günler geceler, aylar yýllar geçirdi. Bu yýllar içinde de Çorum özlemini hep yaþadý ve her Çorum a geliþinde eski Çorum u sokak sokak, çarþý çarþý bir daha dolaþýp dostlarýný bir bir ziyaret etti. Çorum da yazdýðý bir eseri imzalayýp bana hediye edince, inþallah 50. eserini de imzalayýp bana hediye edersin, diye dilekte bulunmuþtum. Her bir eseri çýktýkça imzalayýp hediye ederken kaç oldu diye ilk sözümüzü hatýrlarýz. Þimdi ise 50 ye ulaþmaya 12 eser kaldý. Ýnþallah Rabbim O na yazmayý bana da okumayý nasip eder. Geçen günler içinde bir telefon görüþmemizde yine Çorum hasretiyle memleketten haberler soruyordu. Baktým, yine gurbet duygularý içinde Çorum dedikçe sesi titriyor. Sonunda þurada bir þiirim var, onu da okuyayým da dedi ve aþaðýdaki þiiri okudu. Þiiri yazýp bana göndermesini istedim. Þarki Anadolu'nun baðrýndan yetiþmiþ bir delikanlý. Abdulkadir Badýllý. Daha çok genç yaþlarýnda Bediüzzaman a talebe olmuþtu.. Onu ilk defa 1974 yýlýnda Urfa mevlidin de görmüþtüm. O yýllarda tabi genç sayýlacak yaþlarda idi. Kendisini münhasýran Risale-i Nur hizmetine vermiþ bir kahramandý. Müteaddit defalar Bediüzzaman hazretlerini ziyaret etmiþ, iltifatýna mazhar olmuþtur. Badýllý aþiretinin önemli simalarýndan idi. Hayatýnýn sonuna kadar Urfa da kaldý. Yüksek tahsil yapmadýðý halde, bir üniversite hocasýndan daha fazla bir ilmi kariyere sahipti. Üstadýmýzýn yanýnda kalýp hizmet etmek istedi.. Ama Bediüzzaman onun Urfa da kalmasýný arzu etti ve oda öyle yaptý. Hayatý boyunca çalýþtý hizmet etti. Uzun yýllar bekar kaldý. Kur'an hizmetinde koþturdu. Daha sonra evlendi. Ýkamet ettiði ev. Hemen evine yakýn Badýllý camii ve bediüzzaman hazretlerinin eþyalarýný ve Mevlana Baðdadi hazretlerinden üstadýmýza intikal eden cübbesinin bulunduðu,hatta Çam daðýnda üstadýmýza gaybi bir surette gelen ekmeðin bir parçasý ve yorganýnýn bulunduðu müzesi ile her þeyi ile hizmete adanmýþ bir ömür.. Araþtýran, soruþturan ve kaleme alan insandý. Bir müddet yeni asya da makaleler yazmýþtý. Tercümeler, üç ciltlik "mufassal tarihçe gibi eserlere imza atmýþtý.. Doksanlý yýllarda bir panel vesilesi ile beraber olmuþ,panelden sonrada bir tüccar kardeþin evindeki sohbette beraber olmuþtuk. Son ziyaretimiz, bayan kardeþleri Urfa ziyaretine götürdüðümüzde güzel külliyesine uðramýþ,mübarek oðluna selamýmýzý býrakmýþtýk.kendisini o zaman görememiþtik.. Ýþte Badýllý aðabey, Ýþte Bediüzzaman. Yetiþtirdiði talebeleri ile, bir üniversite talebesinden ziyade ilme sahip eden kahramanlar. Anadolu böyle fedakarlar ile doludur. Bediüzzman öyle imza atmýþtýr Anadolu ya.. Abdulkadir Badýllý Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Çorum a hasret (Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancý nýn bir þiiri) GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Kadir Yüktaþýr com Ve"hiçbir kuvvet Anadolu nun sinesinden onu çýkaramaz" demiþtir. Öyle olmuþtur.. Bu kadar baský ve zulümlere maruz kalan Nur talebeleri yýlmamýþlar ve vazgeçmemiþlerdir.. Birler binler olmuþ, binler milyonlar olmuþtur. Badýllý aðabey bir örnektir. Nur hizmeti serbest bir üniversitedir. Eðitimi yýllar ile sýnýrlý deðildir. Bir ömür boyu talebedirler. Meþrepleri hýllettir. En yakýn dost,en fedakar arkadaþ, en civanmert kardeþ. Ötesi yoktur. Muhabbet fadaileridir. Meslekleri sahabi mesleðinin bir cilvesidir. Anadoluya, Ýslam alemine, Ýnsanlýk alemine unutulmayacak hizmetler vermiþlerdir. Gazeteleri vardýr, kitaplarý vardýr, Dergileri vardýr, seminer ve konferanslarý vardýr. Her kademede fedakar talebeleri vardýr. Dershaneleri,vakýflarý ve müessesseleri vardýr. Onlar mükemmel ve kudsi bir hizmetin manevi bekçileridir. Devletin muhtelif kademelerinde ki tabileri dürüst ve faziletli insanlardýr. Siyaset için, menfaat elde etmek için,devletin kadrolarýný ele geçirmek için özel bir gayretleri yoktur. Her gelen siyasetçi ile olmazlar. Her arabaya binmezler. Durakta beklerken, gideceði otobüse binerler. Rastgele araca binmezler. Allah Rahmet eylesin. Cenazesinde onu yalnýz nur talebeleri uðurlamadý. Yüzlerce kuþlar gökyüzünde uðurladý. Ýmam efendi sordu. "Mevtayý nasýl bilirsiz!" dedi. Binler iyiliðine þahitlik etti. Mekanýn cennet olsun aziz aðabeyim. Sen vazifeni hakký ile yaptýn. Urfalýlara baþsaðlýðý diliyorum. Badýllý eþrafýna taziyetlerimi dliyorum. Ailesine çocuklarýna baþ saðlýðý diliyorum. Þimdi bilerce,milyonlarca Nur talebesi býraktýðýn yerden bayraðý kýyamete kadar devam ettireceklerdir. Üstadýma selam söyle aziz aðabeyim.. Bir haftaya kalmadý þiir geldi. Kazancý bu þiiri 2005 yýlýnda yazmýþ, þimdi 2015 yýlýndayýz. Kazancý 37 yýldýr Bursa da. Saygýdeðer Kazancý aðabeyime saðlýk ve afiyetler dileyerek þiirini okuyucularýmýzla paylaþýyorum. - Bursa da 27.yýlý doldururken- Hasretin eþliðinde giderken doludizgin Bakýyorum etrafa gözyaþlý, gönül ezgin Bastýrýyor diþlerim moraran dudaðýmý Diyorum, behey þaþkýn, Bursa ya neden geldin? Ya bir dereye indin ya bir yokuþ týrmandýn Memleket hasretiyle hep kavruldun, hep yandýn Aþina yüz mü gördün etrafýnda bunca yýl Yalnýzlýðýn, gurbetin boyasýyla boyandýn. Ne yurdunu unuttun, ne de Bursalý oldun Aðzým burnum demeden kendini burda buldun Kadere isyan etmek kimsenin hakký deðil Lakin gurbet ilinde bir öksüz gibi kaldýn Zaman zaman oturup anlatsam da derdimi Silemedim içimden Çorum un hasretini Üzülme gelir geçer demesi kolay amma Buyur, sök at, içimden gariplik illetini. Þu karþýki yüce daðlar aceb bizim daðlarmola? Diyen âþýk gibi oldum hasret ile yana yana Aylak gezmedim hiç, lakin ah-vah ile dolaþtým hep Bilmem ecel nerde bulur, nerde yapýþýr yakama Ahmet Lütfi Kazancý 11 Haziran Emirsultan- Bursa Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: OCAK 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,36 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Gençlik Meclisi Üyeleri Peygamberimizi yâd etti Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Çorum Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri Peygamberimizi andý. Peygamber efendimizi(s.a.v)anlatan kýsa hikayeler anlatýldý. EROL TAÞKAN Ç orum Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde düzenlediði anma programýnda Peygamber Sevgisi'ni dile getirdiler. Mevlid Kandili' ne nedeniyle Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafýndan hazýrlanan program Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ve kurs eðitmenlerinin katkýlarýyla Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezinde düzenlendi. Geçen hafta gerçekleþmesi planlanan program Sarýkamýþ Þehitleri'ni anma töreninden dolayý Cumartesi gününe ertelenen programda, þiir dinletisi ilahi dinletisi ve peygamber efendimizi(s.a.v)anlatan kýsa hikayeler anlatýldý. Programa,Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Dünya Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman Yüzgeç ve davetlilerin katýldýðý programda þiir ve ilahi dinletisi ile Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ile ilgili kýssalara yer verildi. Berat Kaan Ýgeç "Þefkat Peygamberi" adlý þiiri, Ayþe Þura Ýgeç "Sevgili þiirini Meryem iþli "Ebedi Sevgili" adlý Þiiri, Deniz Alacalý "O bir hayvanseverdi" adlý hikayeyi, Eren Erkan "Hasan ve Hüseyin" adlý hikayeyi, Alihan Tahtacý" Yetim Çocuk " adlý hikayeyi, Ahmet Uçar Hz. Muhammed'in ümmet sevgisi ile ilgili hazýrlamýþ olduðu konuþmayý okudu. Furkan Yýlmaz ve Elif Çýplak "O gece senden gelen" þiirini birlikte okurken Muhammed Doðan neyiyle onlara eþlik etti. Ülkü Zurnacý önderliðinde korodaki çocuklar Ahmet Tarýk Hakyemez, Emirhan Berber, Samet Tarhan Ahmet Taha Senel, Eren Erkan Ömer Yalçýnkaya birbirinden güzel ilahileri ney def ve ud eþliðinde seslendirdiler. Eðitim Bir Sen istiþare etti ðitimciler Birliði Sendi- ( Eðitim-Bir-Sen) Ekasý Osmancýk Ýlçe Temsilciliði okul ve kurum istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýda konuþan Eðitim -Bir - Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mahmut Tökel, sendikacýðýn öneminden ve ilçe kongresi ve sonrasýnda geliþen olaylarla ilgili okul ve kurum temsilcilerine bilgiler verdi. Üyelerden aldýklarý güçle Osmancýk'ýn eðitim kalitesini yükseltmeye çalýþtýklarýný belirten Tökel, "Bizler, medeniyet ihya ve inþacýsý merhum Mehmet Akif Ýnan'ýn kurmuþ olduðu bir sendikanýn mensubuyuz. Eðitimciler Birliði Sendikasý Osmancýk Ýlçe Temsilciliði istiþare etti. Okul ve kurum istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi. Bizim de amacýmýz ülke eðitiminin daha iyi yerde olmasý için mücadele etmek. Bu konuda hiç kimsenin baskýsýna ve tehditine aldýrmadan iþimizi en iyi þekilde yapacaðýz. Yakýn bir zamanda gerçekleþen ilçe kongremizde bütün baskýlara raðmen görevin tekrar yönetim kurulumuza verilmesi bizleri memnun ve bahtiyar etmiþtir. Bütün üyelerimizin teveccühüyle bu görevin tarafýmýza verilmesi bizi ayrýca gururlandýrmýþtýr. Bizler bu zamana kadar yaptýðýmýz gibi bundan sonra da hiç kimsenin payandasý olmadan, ilkelerimiz doðrultusunda hareket ederek, üyelerimizin her türlü haklarýný korumaya devam edeceðiz. Sizler bizim elimiz ayaðýmýzsýnýz, sizlerin iþyerlerinizdeki çalýþmalarýnýz bizi daha da ileriye götürecektir. Her bir üyemiz medeniyetimiz için kendini geliþtirerek çalýþmak zorundadýr. Bizim davamýz büyük Türkiye ve Anadolu medeniyeti davasýdýr.üzerimize atýlan sarý sendika ve siyasete payanda olma yaftasýnýn son dönemde geliþen olaylarla ne kadar mesnetsiz olduðu ortaya çýkmýþtýr."dedi. Karþýlýklý görüþ belirtme þeklinde devam eden toplantý, iyi dilek ve temennileriyle sona erdi.(haber Merkezi) Kültür Sohbetleri'nin bu haftaki konuðu Gazetemiz Yazarlarý'ndan Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu oldu. Abdülkadir Ozulu, Kültür Sohbetleri nin konuðu oldu HURÞÝT BOZKURT ültür ve Tu- Ýl Mü- Krizm dürlüðü tarafýndan 15 günde bir düzenlenen Kültür Sohbetleri'nin bu haftaki konuðu Gazetemiz Yazarlarý'ndan Eðitimci Yazar Abdulkadir Ozulu oldu. Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen Kültür Sohbeti'nde Çorumlu Ali Rýfat Rahmi Arýncý'nýn hayat hikayesini ve anýlarýný paylaþan Abdulkadir Ozulu, ayný zamanda bir öðretmen olan Arýncý'nýn yedek subay olarak vatani görevi yaptýðý sýrada katýldýðý savaþlar ve esirlik hayatýna dair anýlardan bahsetti. Çorum'un yetiþtirdiði önemli bir insanýn gözünden geçmiþe yapýlan yolculukta, Arýncý'nýn yazdýðý kitaplardan ve özellikle esaret yýllarýnda kaleme aldýðý þiirlerinden alýntý yapan Ozulu, Arýncý'nýn bugünün insanlarýna mesaj olarak býraktýðý, "Sanki ömür boyu esaret alýp mecbur kalmýþcasýna çalýþmak zorundayýz." Ozulu, Çorumlu Ali Rýfat Rahmi Arýncý'nýn hayat hikayesini ve anýlarýný paylaþtý. Sohbet Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlendi. Sohbete çok sayýda davetli katýldý. Ozulu, Arýncý'nýn bugünün insanlarýna mesaj olarak býraktýðý, "Sanki ömür boyu esaret alýp mecbur kalmýþcasýna çalýþmak zorundayýz." sözlerini aktardý. JFC Store de sadece 7 gün kampanyasý ürkiye de hýzla büyüyen tekstil ürün- maðazalarýndan JFC Store Konya Tleri Maðazasýnda, sadece 7 gün sürecek Palto-Kaban Fýrsatý haftasý baþladý. Soðuk havanýn kendini hissettirdiði Konya da, JFC Store Maðazasý Palto- Kaban Fýrsatý haftasý baþlattý. Yapýlan açýklamada, Soðuðun hissedildiði bu günleri JFC Store palto ve kabanlarý ile daha sýcak geçireceksiniz. Kýþ alýþveriþinizde JFC maðazalarýna uðramadan geçmeyin. Yeni sezon ürünlerindeki özel fiyatlarla, sizleri hesaplý alýþverie davet ediyor. JFC Store kaliteli, þýk, sitil 2015 Kýþ model ve kalýplarý ile raflarda yerini aldý. Dar ve düz kesimli palto ve kabanlar, farklý renk seçenekleri ile göz dolduruyor. Sadece 7 gün geçerli olan fýrsat haftasý, JFC Store tüm maðazalar zincirinde palto ve kabanlar için geçerli denildi. Konya nýn yaný sýra JFC Store Maðazasýnýn Ýstanbul, Samsun, Kýrýkkale, Kýrklareli, Karaman, Denizli, Çorum, Sinop ve Çanakkale þubelerinde kampanyanýn geçerli olduðu bildirildi.(ýha)

15 Ýnsanlar iþini severek yapmalý Ç orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði'nin ortaklaþa uyguladýklarý 'Deðerler Eðitimi Projesi' kapsamýnda 2 yýldýr 15 günde bir okul pansiyonunda kariyer günleri düzenleniyor. Kariyer günlerinin konuðu Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan olurken, programa Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi Osman Yüzgenç, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Müdür Baþ Yardýmcýsý Bekir Tokgöz, Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardýmcýsý Hayri Yýldýrým ile öðrenciler katýldý. Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nin 1982 mezunu olan Genel Sekreter Ömer Arslan, konuþ- Kariyer günlerinin konuðu Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan oldu. masýnda öðrencilere yaþadýðý tecrübeleri aktardý. Ýmam Hatip Okullarý'nýn toplum açýsýndan önemine deðinen Arslan, Ýmam Hatip Lisesi mezunu olmaktan gurur duyduðunu söyledi. Arslan, "Ýnsan yaptýðý iþi severek yapmalý. Sevmeyerek yapýlan çalýþmalar verimli olmuyor. Bu açýdan Ýmam Hatip mezunlarýnýn bulunduklarý makamlarda baþarýlý olmasýnýn sýrrý, onlarýn iþlerini severek yapmasýdýr. Bu okullar geçmiþte çok baþarýlý mezunlar vermiþtir. Bundan sonra da ülkemizin maddi ve manevi imarýnda Ýmam Hatip Okullarý önemli görevleri ifa edeceklerdir." dedi. Programdan sonra Okul Müdürü Hüseyin Kýr, okul hakkýnda Arslan'a bilgi verdi ve pansiyon gezilerek öðrencilerle sohbet edildi. (Haber Merkezi) Herkes O nu Okuyor tanýtýldý "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasýn bu yýlki tanýtýmý yapýldý. ÇESDER Baþkaný Erhan Þahin, bir konuþma yaptý. KESK ten yeni hukuki kazanýmlar ESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, KESK e baðlý Ksendikalarýn açmýþ olduklarý davalar ile kazandýklarý hukuki kazanýmlara yenilerinin eklendiðini söyledi. Kocatüfek, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Fiili ve meþru mücadelemizle birlikte hukuki mücadelemizi de kararlýlýkla devam ettiriyoruz. Baðlý sendikalarýmýzýn açtýðý davalarda elde ettiðimiz kazanýmlara yenileri ekleniyor. AKP nin hak gasplarýna ve örgütlenme özgürlüðüne yönelik saldýrýlarýna karþý açtýðýmýz davalarda üç önemli kazaným daha elde ettik. BASIN AÇIKLAMASI YAPILMASI HAKTIR! ÝDARÝ PARA CEZASI VERÝLEMEZ Bilindiði üzere; son yýllarda sendikal faaliyetlerimize yönelik baskýlarda sýkça karþýmýza 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu çýkarýlmaktadýr. Valilikler tarafýndan yasaklandýðý belirtilen yerlerde basýn açýklamasý yapýlmasý durumunda 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu nun 32.maddesine göre idari para cezasý verilerek en Temel Anayasal hakkýmýz bile engellenmek istenmektedir. Sendikamýz SES in, konuya iliþkin SES Niðde Temsilcisi, SES Mardin Þube Baþkaný ve SES Mardin üyesi adýna AÝHM e 2006 yýlýnda yapýlan baþvuru sonuçlanmýþtýr. AÝHM in 4524/06 baþvuru nolu ve 14 Ekim 2014 tarihli kararýnda, baþvurucularýn barýþçýl bir gösteriye katýlmalarýndan dolayý yargýlanýp idari para cezasý verilmesinin orantýlý olmadýðý ve AÝHS in 11.maddesinin 2.paragrafý kapsamýnda bu cezanýn kamu düzenini saðlamak için gerekli olmadýðý sonucuna varýldýðý belirtilmiþ ve Türkiye nin sözleþmenin 11.maddesini (örgütlenme ve toplanma özgürlüðü) ihlal ettiði belirtilmiþtir. Bu durumda, özellikle kamu kurum ve kuruluþlarý önünde yapýlan basýn açýklamalarýndan sonra polisler tarafýndan idari para cezasý tutanaðý tutulup, para cezasý verilmesi AÝHS in 11.maddesine açýkça aykýrý hale gelmiþtir. Türkiye deki tüm emniyet birimlerinin AÝHM kararý uyarýnca bundan böyle idari para cezasý tutanaðý düzenlememesi ve hiç kimseye para cezasý vermemesi gerekmektedir. SENDÝKAL ÝZÝN KULLANIMI ATAMAYA GEREKÇE YAPILAMAZ Sendikal iznini, haftanýn farklý günlerinde kullandýðý için, "saðlýklý görev yapma koþullarýnýn ortadan kalktýðý" gerekçesiyle Bandýrma'dan Bigadiç'e atanan Sendikamýz ESM Balýkesir Þube Yönetim Kurulu üyesi adýna sendikamýzýn açtýðý davada Danýþtay 5. Dairesi önemli bir karar vermiþtir. Danýþtay 5. Daire; mevzuatta sendikal izinlerin sabit bir günde kullanýlmasýna dair herhangi düzenleme bulunmadýðý, haftanýn farklý günlerinde izin kullanmanýn hakkýn kötüye kullanýmý sayýlýp atama gerekçesi yapýlamayacaðý ve bu sebeple de atama iþleminin hukuka aykýrý olduðu gerekçesiyle yerel mahkeme kararýnýn BOZULMASINA karar vermiþtir. Söz konusu karar, KESK ve baðlý sendikalarda sendikal izin kullanan yöneticiler açýsýndan emsal niteliði taþýmaktadýr. SAATLÝK ÝZÝNLER YILLIK ÝZÝNDEN DÜÞÜLEMEZ Sendikamýz ESM tarafýndan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2014/2 sayýlý Genelgesinde yer alan 1 ay içerisinde alýnan ve 8 saati aþan saatlik izinler yýllýk izinden düþülür ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle açýlan davada Danýþtay 5. Daire tarih ve 2014/3557 Esas sayýlý kararý ile yürütmenin durdurulmasýna karar vermiþtir. Karar gerekçesinde kanunda yýllýk izinden düþülebilecek sürelerin tahdidi biçimde sayýlmýþ olmasý karþýsýnda, alt derece bir düzenleme olan Genelge ile yýllýk izinden düþülebilecek sürelerin geniþletilerek saatlik iznin de bu sürelere eklenebilmesine, normlar hiyerarþisi uyarýnca hukuken imkân bulunmadýðýndan, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlýk görülmemiþtir. Öte yandan, dava konusu iþlem, davalý idare emrinde görevli personelin kullanacaðý saatlik izinlerin yýllýk izinden düþülmesi sonucunu doðurmakta, iþlemin hukuka aykýrý olduðu saptanmasýna raðmen uygulamanýn sürdürülmesi, personel yönünden telafisi güç zarara neden olmaktadýr. Zira, iþlemin kurulduðu tarih ile hukuka aykýrý olduðunun tespit edildiði tarih arasýnda yýllýk izin hakkýnýn kýsýtlanmasý, personelin hukuka aykýrý iþlemden ötürü katlandýðý durumun telafisini olanaksýz kýlmaktadýr. denilmiþtir. Konfederasyonumuz AKP nin baskýlarýna ve hukuk tanýmaz politikalarýna karþý mücadelesini sürdürecek ve kararlarýn hayata geçirilip geçirilmediðinin takipçisi olacaktýr. (Haber Merkezi) Merter Kocatüfek Ç orum'da Peygamber Yolu Derneði tarafýndan projelendirilen "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasýn bu yýlki tanýtýmý yapýldý. Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan düzenlenen tanýtým toplantýsýna, çok sayýda kiþi katýldý. Burada konuþan ÇES- DER Baþkaný Erhan Þahin, Fahr i Kâinat Hz. Muhammed (SAV)'in, insanlýk sema- Erhan Þahin sýna bir güneþ gibi doðarak bütün karanlýklarý aydýnlattýðýný söyledi. O'nun getirdiði mesajlarýn bir huzur kaynaðý olduðunu ifade eden Þahin, insanlýða yeniden bu huzuru götürmenin yegane çaresinin de O'nu ve O'nun getirdiði nuru tanýtabilmek olduðunu belirtti. Þahin ''Ýslamiyet'in maalesef terörle anýlmaya çalýþýldýðý þu dönemde, dinimizin aydýnlýk yüzü Peygamber Efendimiz (SAV)'in hayatýný öðrenmek daha bir anlam kazanýyor, çünkü þefkat güneþi olan Peygamber Efendimiz âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir ve bu rahmetten bütün canlýlar istifade etmiþtir. O'nun hayatýný, güzel ahlâkýný, af, hoþgörü ve sulh yörüngeli yaþamýný, insanlarla olan iliþkisini, sözlerini, yaptýklarýný, olaylara karþý duruþunu, Ýslam'ý yayma çabalarý sýrasýnda yaþadýðý zorluklarý ve bunlar karþýsýndaki sabrýný, þefkatini öðrenmek ve hayatýmýza taþýmak tek gayemizdir.'' dedi. Peygamber Yolu Derneði'nin, Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' kampanyasýný geçen yýl baþlattýðýný hatýrlatan Erhan Þahin, ÇESDER olarak Çorum ayaðýný kendilerinin yürüttüðünü ifade etti.(haber Merkezi) Parti Alaca Ýlçe Baþkaný ümit AKTokgöz, Alaca Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Tokgöz'ün Alaca ÝHL öðrencisi oðlu Muhammet Emin Tokgöz de hazýr bulundu. PAZARTESÝ 12 OCAK Ulukavak Mahallesi 3. Cadde üzerinde kaldýrým ortasýnda kalan elektrik direði görenleri þaþýrtýyor. Kaldýrýmda direk ve trafo lukavak Mahallesi 3. Cadde üzerin- kaldýrým ortasýnda kalan elektrik Ude direði görenleri þaþýrtýyor. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren çevre sakinleri, "Ne Çorum'a ne de modern þehre görüntüsüne yakýþan bir görüntü bu. Kaldýrýmýn tam ortasýna bir aydýnlatma direði ve hemen yanýna da trafo kondurulurmuþ. Hiç düþünülmedi mi acaba bunlar konurken, özürlüler, yaþlýlar nereden geçecek diye. Kaldý ki, normal insanlar bile geçemez. O kadar müsait yerler varken niçin kaldýrýmýn tam ortasýna konuyor bu tür þeyler. Ýnsanlýk vazifemiz gereði bu þikâyetii duyuruyoruz. Belki birileri görüp okurda, bu tür þeyler yapýlýrken daha planlý, programlý yapýlýr. Hem kaynaklar düzgün kullanýlýr hem de insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrýr, zorlaþtýrmaz " ifa- AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný ümit Tokgöz, Alaca Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Alaca ÝHL ye ziyaret AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, yeni göreve atanan Alaca ÝHL Müdürü Kadir Þimþek'e görevinde baþarýlar diledi. Ardýndan Kýz ÝHL'yi ziyaret eden Tokgöz,okula yeni atanan Seval Konar'a baþarýlar diledi.(haber Merkezi) Ziyarette Tokgöz'ün Alaca ÝHL öðrencisi oðlu Muhammet Emin Tokgöz de hazýr bulundu. 112 çalýþanlarýnýn iþ güvencesi yok ES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 112 Çalýþanlarý Günü nedeniyle yap- açýklamada, saðlýk çalýþanlarýnýn, insanca yaþamaya yetecek kadar ücret ve in- Stýðý san onuruna yakýþýr çalýþma ortamý istediklerini söyledi. Kocatüfek, Saðlýk hizmetlerinin piyasalaþtýrýlmasý ve saðlýk çalýþanlarýnýn köleleþtirilmesinden 112 çalýþanlarý da nasibini alýyor. Baþta araç sürücüleri olmak üzere çalýþanlar iþ güvencesinden yoksun esnek ve kuralsýz çalýþýyorlar, aldýklarý ücret ise gelecek kaygýlarýný gidermeye yetmiyor. Fazla mesai ücretleri ya ödenmiyor ya da geç ödeniyor. Yasalarda açýkça yer almasýna raðmen keyfi olarak kýyafetleri verilmiyor. Telefon açýlan her vakanýn, acil olup olmadýðý deðerlendirilmeden alýnmasý ve vakalarýn hastanelere teslim edilmesinde yaþanan sýkýntýlar çalýþanlarýn stresini arttýrýyor. Büyük þehirlerde 24 saatte ortalama 20 vakaya gidiyorlar. 112 çalýþanlarý çoðu zaman hasta nakillerine tek kiþi gitmek zorunda kalýyorlar. Ambulanslarda bulunmasý zorunlu olan saðlýk personeli Bakanlýk tarafýndan saðlanmayarak hem 112 çalýþanlarýnýn hem de hastalarýn güvenliði tehlikeye atýlýyor. 24 saatlik nöbetlerde ATT, Paramedik ya da þoförlerin yeterince ambulans eðitimi almadan ve yeterince dinlenmeden uzun süren araç kullanmaya zorlanmalarý sonucunda yaþanan trafik kazalarý nedeniyle can kayýplarý yaþanýyor. Vakaya müdahale ederken þiddete maruz kalýyorlar. Ýþ güvencesinin, ücret güvencesinin, can güvencesinin olmadýðý bir ortamda 112 çalýþanlarý canla baþla hasta kurtarmaya devam ediyorlar. Ve bugün 10 Ocak 112 Çalýþanlarý Günü Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak 112 çalýþanlarýnýn insanca yaþamaya yetecek ücret ve insan onuruna yakýþýr çalýþma ortamý için sadece 10 Ocak larda deðil, kazaným elde edinceye kadar her gün mücadele edeceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz. diye konuþtu. (Haber Merkezi)

16 16 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Ýskilip e yapýlacak hizmetleri sýraladý skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu hafta Ça- Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Cuma Ývuþ namazýný Þadibey (Cuval) Camii nde kýlan baþkan Çatma, cami çýkýþý mahalle sakinleri ile sohbet etti. Mahallelinin sorunlarýný dinleyen Çatma, göreve baþladýðý günden bu yana yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde bulundu. Kentte devam eden alt yapý çalýþmalarýnýn 2016 yýlý içerisinde bitirileceðini belirten Çatma, vatandaþlardan biraz daha sabýr istedi. Þehir þebeke suyunun ihalesinin yapýldýðýný, çalýþmalarýn önümüzdeki aylarda baþlayacaðýný aktaran Çatma, bu çalýþmanýn da 1.5 yýl gibi bir süreyi kapsayacaðýný belirtti. Þehir þebekesinin deðiþmesi ile birlikte Ýskilip'in asbestli borulardan kurtulacaðýnýn altýný çizen Çatma, yapýlacak yeni depolarla da birlikte vatandaþlarýn tertemiz su içeceðine dikkat çekti. Alt yapý çalýþmalarýnýn bitirilmesinin hemen ardýndan 2016 yýlý içerisinde kentin asfaltlama çalýþmasýna baþlanacaðýný vurgulayan Çatma, "Asbestli borularý deðiþtireceðiz. Doðalgaz çalýþmamýz var. Bunlarýn her ikisini yaptýktan sonra 2016 yýlý içerisinde asfalt atmaya baþlayacaðýz. Allah nasip ederse 2016 yýlý içerisinde çamur derdimiz bitecek. Yaptýðýmýz hiçbir iþ 1-2 aylýk iþler deðil. Þehir þebeke suyu deðiþecek onun bile 1,5 yýl süresi var. Þehir þebeke suyu hattýnýn bitiminin ardýndan yeni depolarýmýzla birlikte halkýmýz daha saðlýklý su içecek" dedi. Alt yapý çalýþmalarýnýn yaný sýra devlet yatýrýmlarý ile de Ýskilip'i kalkýndýrmak için yoðun çaba sarf Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu hafta Çavuþ Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi EMRE KUT irleþik Haziran Hareketi Ço- Örgütü dün Bahabey Cad- Brum desi Özdoðanlar Kavþaðý'nda protesto eylemi düzenledi. Türkiye genelinde eþ zamanlý düzenlenen eylemde konuþan Levent Tunçel, Fransa'nýn baþkenti Paris'te yaþanan saldýrýlarý kýnadý. Birleþik Haziran Hareketi Çorum Örgütü adýna açýklama yapan Tunçel, Paris'teki saldýrýyý tüm dünya ile birlikte lanetlediklerini ve hayatýný kaybedenlerin önünde saygýyla eðildiklerini söyledi. Okullardaki din eðitimi ve Ýmam Hatip okullarýný eleþtiren ettiklerini aktaran Çatma, "Alt yapý çalýþmalarýmýzýn haricinde Açýk Tarým Ceza Evi, Üniversite, kalenin restorasyon çalýþmasý gibi konularý da yakýndan takip ediyoruz. Geçtiðimiz yýl baþlayan Ýmam Hatip Lisesi'nin yurt inþaatý da bitmek üzere" diye konuþtu. '23 TRÝLYONLUK GÖLET PROJEMÝZ VAR' Ýkipýnar Köyü'nün altýnda yapýlmasý planlanan 23 trilyonluk gölet projesi ile Ýskilip'in sulanamayan hiçbir arazisinin kalmayacaðýna dikkat çeken Çatma, "Gölet projemizle Ýskilip'in sulanamayan yeri kalmayacak. Kuruçay, Uludere, Baðözü, Kanara vs. bu bölgelerin hepsini sulayacak, Ýkipýnar Köyü'nün altýna 23 trilyonluk gölet yapacaðýz" ifadelerini kullandý. HASTANEMÝZÝN YAPIM ÝÞÝ ÝHALESÝ GER- ÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Müteahhit firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle inþaat yarýda kalan 100 yataklý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin yapým iþinin yeniden ihale edildiðini hatýrlatan Çatma, inþaat çalýþmalarýna Mart-Nisan ayý gibi yeniden baþlanacaðýný kaydetti.. 'TÜRKÝYE'DE NADÝR ÝLÇELERDEN BÝRÝSÝ OLACAÐIZ' Ýskilip'in kanalizasyonunu, yaðmur suyunu, elektriðini, þehir þebeke suyunu, doðalgaz problemini çözmüþ Türkiye'nin nadir ilçelerinden birisi olacaðýnýn altýný çizen Çatma, "Allah nasip ederse Çankýrý Yolu'nun ihalesi var. Ýskilip için þu da gerekli dediðiniz her þeyi 5 yýl içerisinde Allah'ýn izni ile memleketimize kazandýracaðýz. Sizlerden sadece alt yapý çalýþmalarýna biraz daha sabýr göstermenizi istiyorum. Kanalizasyonunu, yaðmur suyunu, elektriðini, þehir þebeke suyunu, doðalgazýný bitirmiþ Türkiye'deki nadir ilçelerden birisi olacaðýz. 23 adet Hacý Ali Suyu çeþmesinin hepsi akýyor. Þu anda yunaklarýmýzýn da hepsi akýyor. Sadece hava þartlarý nedeni ile yetiþtiremediðimiz Þeyh Yavsi yunaðýmýz kaldý" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi) Birleþik Haziran Hareketi'nden protesto Tunçel, açýklamasýnda özetle þu ifadelere yer verdi: "Nefreti tüm topluma yaymayý hedefliyorlar. Dinler ve mezhepler arasýnda düþmanlýk tohumlarý atýyorlar. Toplumu bölerek daha kolay yönetebileceklerini biliyorlar. Geleceðimizi karanlýða teslim etmeyeceðiz. Laik ve bilimsel bir eðitim sistemi için mücadele baþlatýyoruz. 9 Þubat haftasýnda okullarý boykot edeceðiz. 9 Þubat'a kadar her gün mahalle mahalle, sokak sokak, okul okul bu boykotu hep birlikte örgütlemeye çaðýrýyoruz. Bu iktidara bir uyarýdýr ve sadece bir baþlangýçtýr." Levent Tunçel Cahit Baðcý nýn mutlu günü YÜKSEL BASAR Parti Ço- Mil- AKrum letvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý ile Leyla Baðcý'nýn kýzlarý Fatma Merve, Aysel-Ramazan Ortaçay'ýn oðullarý Ahmet Aydýn hayatýný birleþtirdi. Ankara Amade Topkapý Nikah Salonu'nda düzenlenen düðün törenine, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu, Çorum Valisi Þahiner e sürpriz doðum günü kutlamasý orum'un Sun- Belediye Çgurlu Baþkaný Þahiner'e yaþgünü nedeniyle belediye personeli tarafýndan sürpriz doðum günü düzenlendi. Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn Hakla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan tüm personel adýna Baþkan Þahiner'e çiçek verilirken, üzerinde Saðlýk, baþarý, mutluluk seninle olsun, sende hep bizimle ol. Nice mutlu yýllara' yazýlý pasta hazýrlandý. 48 yaþýna giren Þahiner, sürpriz karþýsýnda mutlu olduðunu belirterek, "Bölgemizde yaðan yoðun kar nedeniyle Ankara Amade Topkapý Nikah Salonu'nda düzenlendi. Fatma Merve ile Ahmet Aydýn hayatýný birleþtirdi. Ahmet Kara, AK kan, Saðlýk eski Bakan Yardýmcýsý Baþkaný Melih Gökyükþehir Belediye Parti Çorum Milletvekilleri, Salim Uslu ile Murat Yýldý- sayýda davetli katýl- Hakimiyet genç Agah Kafkas ile çok çek kýydý. rým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Genç çiftin ni- boyu mutluluklar dý. çifti kutlar, ömür Dr. Reha Metin Alkahýný Ankara Bü- diler. Baþkaný Þahiner'e yaþgünü nedeniyle belediye personeli tarafýndan sürpriz doðum günü düzenlendi. günlerdir belediye ekipleri ile birlikte dýþarýdayýz. Kendi doðum günümü dahi unutmuþtum. Doðum günümü hatýrlayýp, bana sürpriz hazýrlayan Belediye personelime çok teþekkür ederim" dedi. Konuþmasýnýn ardýndan Baþkan Þahiner, belediye personeli ile birlikte kendisi için özel hazýrlatýlan pastanýn mumlarýný üfleyerek Birleþik Haziran Hareketi Özdoðanlar Kavþaðý nda açýklama yaptý.

17 PAZARTESÝ 12 OCAK Özden Çorum un ayrý bir yeri var Serbest te Çorum grekoromende Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Liseleri birinci L A matör olarak geldiði Çorumspor da gösterdiði performansla çýký- þa geçen ve bir çok 2, lig kulübünde forma giyen Oðuz Özden, Çorum un B ir dönem Çorumspor da forma giyen Hasan Ali Acar o dönemde Çorumspor da görev yapan arkadaþlarýný Antalya kampýnda ziyaret etti. Futbolu býraktýktan sonra Antalya ya yerleyen Hasan Ali Acar cumartesi günü Çorum Belediyespor antrenmanýný ziyaret ederek Çorumspor da birlikte görev yaptýðý Ali Köseer ve Cafer Uçar ile bir süre görüþtü ve eski günleri andý. Hasan Ali Acar, Çorum Belediyespor a ligin ikinci yarýsýnda baþarýlar diledi. kendisini için ayrý bir yeri olduðunu belirterek Çorum u unutmam mümkün deðil dedi yýllarýnda iki yýl kýrmýzý siyahlý takým formasýný giyen Oðuz halen 2. ligde mücadele eden Bandýrmaspor un baþarýsý için ter akýtýyor. Çorum Belediyespor ile ayný otelde kamp yapan Oðuz, tanýdýðý isimlerle sýk sýk bir araya gelerek sohbet ediyor ve eski günleri anýyorlar. Çorumspor u ve Çorum u unutmasýnýn mümkün olmadýðýný belirten Oðuz Özden, tüm Çorumlularý kucak dolusu sevgi ve selam göndererek Çorum Belediyespor a baþarýlar dileðinde bulundu. Yýldýzlar futsalda dört maç var Y ýldýzlar futsal il birinciliðinde bugün erkeklerde dört maç oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak bugünki dört maçýn programý þöyle: Saat Merkez YBO - Karþýyaka Ortaokulu. Saat Sungurlu Atatürk Ortaokulu- Daniþmentgazi Ýmam Hatip Ortaokulu. Saat Laçin Çamlýca Ortaokulu - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu. Saat Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu - Ýnkilap Ortaokulu, Yýldýz erkeklerde grup maçlarý bugün ve yarýn oynanacak malarla sona erecek ve ikinci yarý yükselen takýmlar belli olacak. iseli Gençler güreþ il birinciliði hafta sonunda yapýldý. Adil Candemir Spor Salonu nda yapýlan il birinciliðinde cumartesi günü serbest stilde Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pazar günü grekoromen stilde ise Sungurlu MeslekiTeknik Anadolu Lisesi okullarý takým birinciliðini kazandýýlar. Serbest stilde Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi nin ardýndan Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi ikinci, Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi üçüncü Spor Lisesi üçüncü oldu. Serbest stilde yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporcular ve okullarý þöyle: Kg.: 1. Uður Doðan (Çorum MTAL), 2. Mustafa Dönek (Çorum MTAL), 3. Mehmet Küçük (Osmancýk ÝHL) 3. Faruk Yener (Osmancýk ÝHL). 46 Kg : 1. Ramazan Bolat (Çorum MTAL), 2. Erkan Karaman (Sungurlu MTAL). 50 Kg.: 1. Engin Çetin (Spor Lisesi), 2. Özgür Ýnler (Merkez Anadolu ÝHL), 3. Fevzi Özöndel (Spor Lisesi), 3. Mustafa Memiþ (Merkez Anadolu ÝHL). 54 Kg.: 1. Bilal Akbýyýk (Çorum MTAL), 2. Hasan Ali Kanderun (Merkez Anadolu ÝHL), 3. Samet Ka- Liseli Gençler Güreþ Ýl birinciliðinde serbest stilde Çorum, grekoromende ise Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okullarý takým sýralamasýnda birincliði kazandýlar. Serbest stilde takým sýralamasýnda ilk dört sýrayý alan okullar kupa töreni sonunda toplu halde görülüyor zel-(merkez Anadolu ÝHL), 3. Furkan Özdemir (Osmancýk Anadolu ÝHL). 58 Kg.. 1. Serhat Öztemel (Çorum MTAL), 2. Þükrü Aslan (Ýskilip Akþemseddin Anadolu Lisesi), 3. Ýbrahim Dokgöz (Merkez Anadolu ÝHL), 3. Sefa Karaarslan (Ýskilip ÝHL). 63 Kg.: 1. Enes Mehmet Damatoðlu (Merkez Anadolu ÝHL), 2. Yasin Havyar (Merkez Anadolu ÝHL), 3. Hüseyin Eren (Osmancýk ÝHL), 3. Harun Gedik (Merkez Anadolu ÝHL). 69 Kg.: 1. Ahmet Kývrak (Sungurlu MTAL), 2. Hamza Selçok (Spor Lisesi), 3. Alperen Karadað (Spor Li- Camii ve Gençlik Turnuvasý nda þampiyon Akdeniz 01spor oldu C Camii vegençlik projesi kapsamýnda düzenlenen ve toplam 24 takýmýn mücadele ettiði futbol turnuvasý final maçýnda Güvenlikspor u 6-4 yenen Akdeniz 01spor takýmý þampiyonluðu kazandý. ami ve Gençlik futbol turnuvasýnda Akdeniz 01spor takýmý þampiyonluðu kazandý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Cami ve Gençlik bbuluþmalarý projesi kapsamýnda Gençlik Camii çevresinde bulunan Anadolu Öðretmen Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Akþemsettin Yurdu nda kalan üniversite öðrencile- rinin katýlýmýyla düzenlenen futbol turnuvasýnda 24 takým mücadele etti. Toplam 65 maç oynanan turnuvanýn final maçý cumartesi günü Bý- Turnuvada birinci olan Akdeniz01spor un kupasýný Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi yýkoðlu Halý Saha da Akdeniz 01spor ile Güvenlikspor arasýnda oynandý. Final maçýný Gençlik Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar, Müftülük Kýsým Þefleri Erdal Bulut, Rüþtü Alptekin, Futbol Ýzleme Komitesi Üyeleri Ahmet Küyük ve ayný zamanda Gençlik Camii Görevlileri Ýmam-Hatip Mansur Yaðlý, MüezzinKayyým Osman Aksoy ve futbol severler izledi. Oldukça soðuk bir havada oynanan final maçýnda zorlu mücadeleyi 6-4 lük skorla kazanan Akdeniz 01spor takýmý þampiyonluðu kazanýrken Güvenlikspor ise ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle birinci olan Akdeniz 01spor takýmýnýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdü- rü Haþim Eðer, ikinci olan Güvenlik in kupasýný KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu üçüncü takýmýn kupasýný Müsiad Yönetim Kurulu Üyesi ve Býyýkoðlu Tesisleri Ýþletme Sahibi Engin Býyýkoðlu, Dördüncü, takýmýn kupasýný da Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu verirken turnuvada 24 gol ile birinci olan gol kralýnýn plaketini de Komite Üyesi ve Gençlik Camii Müezzin Kayyýmý Osman Aksoy verdi. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ve Futbol Komitesi Üyeleri; Turnuvaya katkýda bulunan, Gençlik Spor Ýl Müdürlüðüne, Kredi Yurtlar Kurumuna, Anadolu Öðretmen Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liselerinin Okul Müdürlerine, Býyýkoðlu Halýsaha Tesisleri Yöneticilerine ve turnuvaya katýlan bütün takýmlara katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. sesi), 3. Serkan Elmaz (Merkez Anadolu ÝHL). 76 Kg.: 1. Selim Oslu (Spor Lisesi), 2. Fatih Kurnaz (Sungurlu Anadolu Lisesi), 3. Mustafa Baykuþ (Osmancýk ÝHL), 3. M. Ýsmail Karakuþ (Ýskilip ÝHL). 85 Kg.: 1. Muhammed Buðday (Osmancýk ÝHL), 2. Batuhan Arabacý (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 3. Ýlhan Oslu (Hasanpaþa Merkez Anadolu Lisesi), 3. Mehmet Kýlýç (Çorum MTAL) Kg.: 1. Yusuf Kayýkçý (Çorum MTAL), 2. Ümit Keleþ (Osmancýk ÝHL). Grekoromen de Sungurlu birinci Grekoremen stilde ise dün yapýlan il birinciliðinde 26 güreþçi müadele etti. Takým sýralamasýnda Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinciliði kazanýrken Çorum Mesleki Tek- nik Amadolu Lisesi ikinci Spor Lisesi üçüncü Sungurlu Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Ferdi olarak yapýlan müsabakalarda dereceye giren güreþçiler ve okullarý ise þöyle: 46 Kg 1. Emrah Eroðlu (Sungurlu MTAL), 2. Zafer öçgen (Spor Lisesi), 50 Kg 1. Yahya Akkaya (Çorum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi), 2. Yunus Emre Odabaþý (Sungurlu Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi), 3. Melihcan Doðanlaroðlu (Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sezgin Baranlýoðlu (Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu). 54 K 1. Mehmet Ali Eryücel (Mesleki Teknik Anadolu), 2. Hasan Doðan (Osmancýk Atatürk), 3. Uður Kayar (Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu), Ekrem Deryakan (Sungurlu Mesleki Teknik Anado- lu). 58 Kg 1. Tarýk Bozkurt (Çorum Mesleki Teknik Anadolu), 2. Ý. Berkay Yaldýran (Sungurlu Anadolu), 3. Yusuf Kol (Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu), 4. Serkan Altun (Çorum Mesleki Teknik Anadolu), 63 Kg 1. Furkan Ekinci (Çorum Mesleki Teknik Anadolu), 2. Tunahan Büyükkayar. 69 Kg 1. Alkame Samiþ Kurutoprak (Sungurlu Anadolu Lisesi). 2. Seyfi Öncül (Spor Lisesi), 3. alican Þükrü (Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu). 85 Kg 1. Sina Fevzi Gör (Fatih Anadolu), 2. Mehmet Yaþçeltikoðlu (Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu),. 3. Onur Çobcu (Çorum Mesleki Teknik Anadolu) Kg 1. Ýhsan Borucu (Çorum Mesleki Teknik Anadolu). 2. Ömer Orak (Çorum Mesleki Teknik Anadolu). Ýþitme Engelliler den Gürsoy Erol a ziyaret Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyesi Mürsel Barýldar ýn da aralarýnda bulunduðu bir heyet geçtiðimiz ay yapýlmasý gerekirken sahte imzadan dolayý iptal edilen genel kurul ve yönetim boþluðu konusunu AK Parti Ýstanbul milletvekili Gürsoy Erol u ziyaret etti. T ürkiye Ýþitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Faruk Bilgili baþkanlýðýndaki bir heyet, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'u ziyaret etti. Türkiye Ýþitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bilgili, Ortadoðu Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Eðitim Derneði Baþkaný Hürriyet Cemal Özkaynak ve beraberindeki Ýstanbul Sessizler Spor Kulübünden Akif Küçük ve Murat Deler, Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Baþkaný, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Mürsel Barýldar, Ýzmir Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Baþkaný Ertuðrul Bursa, Altýndað Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Baþkaný Ömer Lütfi Tir- yaki ve beraberindekilerle birlikte Engellilerin Koordinatörü AK Parti Ýstanbul Milletvekili Erol'u makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Bilgili, Türkiye Ýþitme Engeliler Spor Federasyonu seçimleri öncesi yaþanan sahte imza suçlamalarý ile baþkan adaylarýnýn yeterli sayýda delegenin adaylýk teklifi beyanlarýnýn yeterli sayýda çýkmamasý nedeni ile iptal edilen genel kurul ve tahkimin belirlediði yeni seçim süreci hakkýnda bilgi verdi. Ýþitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Faruk Bilgili, yeni seçim sürecinde baþkan aday adayý olduðunu ifade ederek, Ýþitme Engelliler spor camiasýndan ve delegelerden gelen

18 18 PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 Salonsuz ilçeden geldiler, Çorum þampiyonu oldular Yýldýz kýzlar futsal il birinciliðinde final maçýnda Çeþmeören i 1-0 yenen Ortaköy Ortaokulu kýzlarý Çorum þampiyonu olarak salonu olan ancak müsabakalara bile katýlmayan okullara nazire yaparcasýna zoru baþardýlar. SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Yüksel Basar, Ömür Soytemiz. ORTAKÖY CUMHURÝYET ORTAOKULU : Derya, Ayþe, Zehra, Aylin, Güllü, Hafize, Gamze, Güler. ÇEÞMEÖREN ORTAOKULU : Zeynep, Senanur, Buket, Gamze, Rabia, Tuba, Þuheda, Meliha, Busenur, Bahar, Yücel, Beyzanur. GOL : 12. dak. Güllü (Ortaköy Cumhuriyet) NOT: 22. dakikada Çeþmeören Senanur ile penaltý atýþýndan yararlanamadý. O kullu Yýldýz kýzlar futsal il birinciliðinde þampiyonluðu Çorum un spor salonu olmayan ilçelerinden Ortaköy den gelen Ortaköy Ortaokulu kýzlarý kazanarak merkezde salonu olan ancak takým dahi çýkartmayan okullara nazire yaparcasýna þampiyonluk sevincini haklý olarak doyasýya yaþadýlar. Cumartesi günü Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan final maçýnda Ortaköy Ortaokulu ile Çeþmeören Ortaokulu kýz takýmlarý karþýlaþtý. Rakibi önünde Ortaköy Ortaokulu savunmada iyi kapanarak ilerde Güllü ile etkili oldu. Ortaköy Ortaokulu ilk yarýnýn son dakikalarýnda Güllü nün attýðý golle 1-0 öne geçti ve ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda Mustafa Kemal üçüncü Maçýn bitiminden sonra Ortaköy Ortaokulu kýz takýmý öðretmenleri ile þampiyonluk sevincini büyük coþku içinde yaþadýlar SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Yüksel Basar, Ömür Soytemiz. MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU: Büþra, Selen, Di- lara Dönmez, Ceren, Bilge, Nursena, Dilara Fatma. BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Cemre Berfin, Helin, Betül, Ekin Eylül, Rüya, Melisa Göksu, Ayþeceren, Eylül Aleyna, Berfin, Zeynep Ýzel, Dilan. GOLLER : Ekin Eylül (Bahçelievler Salim Akaydýn), Selen, Ceren, Nursena (Mustafa Kemal Ortaokulu). Üçüncü olan Mustafa Kemal Ortaokulu nun kupasýný Çeþmeören Ortaokulu Müdürü Meryem Erel verdi. O kullu Yýldýz kýzlar üçüncülük dördüncülük maçýnda Bahçelievler Salim Akaydýn ý 3-1 yenen Mustafa Kemal Ortaokulu kazandý. Yarý finalde kaybeden iki takýmýn maçýnda ilk yarý karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 berabere sona erdi. Ýkinci yarýda iki gol bulan Mustafa Kemal Ortaokulu sahadan 3-1 lik galibiyetle ayrýlarak üçüncülük kupasýnýn sahibi olurken Bahçelievler Salim Akaydýn ise dördüncülük kupasýný aldý. Dördüncü olan Bahçelievler Salim Akaydýn n kupasýný Ortaköy Ortaokulu Müdürü Cengiz Demirci verdi Çeþmeören Ortaokulu hücuma çýkmakta zorlandý. Bu bölümde Ortaköy Ortaokulu farký artracak pozisyonlardan yararlanamadý. 22. Þampiyon olan Ortaköy Ortaokulu nun kupasný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi dakikada Çeþmeören Ortaokulu beraberlik þansýný yakaladý. Kazanýlan penaltý atýþýný Senanur dýþarý atýnca beraberlik fýrsatýndan yararlanamadý. Maçýn sonraki bölümünde Çeþmeören in çabasý beraberliði getirmeye yetmeyince sahadan 1-0 galip ayrýlan Ortaköy Ortaokulu kýzlarý haklý iseli Genç erkekler voleybolda kupalar bugün oynanacak son maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Son maçlar öncesinde Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi þampiyonluðu garantiledi. Ýl Merkezi ve ilçe- Liseli Genç erkekler futsal il birinciliðine bugün oynanacak üç maçla devam edilecek. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Spor Lisesi - Karþýyaka Ortaokulu. Saat Bilge Kaðan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi- Çorum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Saat Anadolu Ýmam Hatip LisesiÝmam Hatip Lisesi, Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün lerde yapýlan grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan beþ takýmýn mücadele ettiði final grubunda mücadele bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Ligde son maçlar öncesinde üç maçýnýda ka- zanan Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi erkek takýmý þampiyonluðu garantiledi. Ýkincilik içinde Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi avantajlý durumda. Bugün saat da Atatürk Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi karþýlaþacak. Saat da oynanacak ikinci maçta ise Hasanpaþa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Sungurlu Ana-,Ýkinci olan Çeþmeören Ortaokulu nun kupasýný Bahçelievler Salim Akaydýn Müdürü Levent Tuzcu verdi Yýldýz erkekler basketbolda ikinci yarý heyecaný baþladý Yazý Çarþý Gençlik: 34-Basketbol Ýhtisas B :70 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Serkan ken, Furkan Alagöz. Demirdö- YAZI ÇARÞI GENÇLÝKSPOR : Furkan Özsakarya, Burak, Özkan, Turan, Mert Özarýcý, Furkan Nalçacý, Mert Aydemir, Semih, Ulaþ. BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Hamza, Furkan, Cihan, Oðuzhan, Anýl, Yiðit, Gökberk, Alper, Yusuf, Ali. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 7-17, 2. Periyot: Periyot: 12-22, 4. Periyot: 7-13 Gençler futsalda üç maç var Genç erkekler voleybolda kupa günü L Salonu olmayan Ortaköy de çalýþýp il þampiyonluðunu kazanan Ortaköy Ortaokulu kýz takýmý kupa töreni sonunda toplu halde görülüyor törenle dereceye giren þampiyonluk sevincini büyük bir sevinç okullara kupa sporculara yaþadýlar. yaþarken, Çeþmeören ise madalya ve katýlým kýzlarý ise hüzün Hakemin bitiþ belgeleri verildi. yaþadýlar. Maçýn düdüðünün ardýndan ardýndan düzenlenen Ortaköy Ortaokulu dolu Lisesi takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan sýralama belli olacak ve düzenlenecek törenle ilk dört sýrayý alan okullara kupa sporculara ise madalya ve katýlým belgeleri verilecek, Basketbol Ýhtisas A: 51-Genç Ülker:63 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýbrahim Furkan Alagöz. Coþkun, BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Gökhan, Eren, Yusuf, Gökay, Barýþ, Alperen, Emirhan, Ýhsan, Özgür. GENÇ ÜLKER BASKETBOL : Mehmet, Kubilay, Emre Can, Ali Yiðit, Furkan, Mehmet, Samet, Onurcan, Batuhan, Osman. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 12-12, 2. Periyot: Periyot: 13-24, 4. Periyot: 10-18

19 PAZARTESÝ 12 OCAK Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:178) 15 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de *** 23 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Keziban YILMAZ Veli kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:202) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Zeynep Ýrem YÝÐÝT Cemal kýzý 1997 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:205) YÝTÝK Dodurga Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Recep ÞANAL Abdurrahman oðlu 1963 Dodurga Doðumlu (Ç.HAK:201) YÝTÝK Dodurga Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B ve A2 sýnýfý ehliyetlerimi ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Zekeriya BERBER Fazlý oðlu 1984 Osmancýk Doðumlu (Ç.HAK:206) YÝTÝK Dodurga Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf Mert BERBER Zekeriya oðlu 2014 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:207) *** 26 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 12 ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 20 ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: *** 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 27 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, Azemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 6 MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek, esnek çalýþma saatlerine uygun, genç, dinamik, askerliðini yapmýþ BAY AÞCI Yardýmcýsý ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:204) (Ç.HAK:170) (Ç.HAK:169) (Ç.HAK:3507) Satýlýk Arsa Bayat Gediðinde 406 m2, 3 kat, 6 daire olmaya müsait arsa satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1740) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 tamamý kapalý dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * MAKÝNA MÜHENDÝSÝ * MAKÝNA TEKNÝKERÝ * CNC OPERATÖRÜ * TORNACI-KAYNAKCI * SEKRETER alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM ÞAHÝN MAKÝNA SAN. ÝML. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ankara Yolu 7. Km. (Tam Yem (Ç.HAK:203) arkasý) Tel: (Ç.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ 1- Üretim Sorumlusu Ýþ Tanýmý Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikamýzda istihdam edilmek üzere Unlu Mamuller üretimi, personel yönetimi konularýnda en az 2 yýl tecrübeli Gýda Mühendisi veya Kimya Mühendisi çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Üretimin istenilen zaman, miktar, kalite ve ilk seferinde doðru olarak gerçekleþtirilmesini saðlamak Üretim'in diðer bölümler ile iliþkilerini düzenlemek, üretim personelini yönetmek Aranan Nitelikler Üniversite mezunu (tercihen Gýda Mühendisliði, ya da Kimya Mühendisliði bölümlerinden mezun), Unlu Mamuller üretim sektöründe tercihen en az 2 yýl deneyimi olan, HACCP, ISO22000 sistemleri hakkýnda bilgi sahibi, Gýda Güvenliði ve Gýda Mevzuatýna hakim, MS Office uygulamalarýna hakim, Vardiyalý çalýþabilen, esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilen, Askerlik görevini tamamlamýþ olan, En az B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, Çorum da ikamet eden / edebilecek olan Bay Üretim Sorumlusu arýyoruz. 2- Kalite Sorumlusu Ýþ Tanýmý Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikamýzda istihdam edilmek üzere Unlu Mamuller üretimi konusunda en az 2 yýl tecrübeli Gýda Mühendisi çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Araþtýrma, Geliþtirme Laboratuvar Arþiv-Dokümantasyon Kalite Kontrol-Güvence Aranan Nitelikler Üniversitelerin Gýda Mühendisliði bölümlerinden mezun, HACCP, ISO sistemleri hakkýnda bilgi sahibi, Gýda Güvenliði ve Gýda Mevzuatýna hakim, Yerinde üretim deneyimine sahip, Ýyi seviyede Ýngilizce bilen, Ms Office programlarýný bilen, Sunum becerisine sahip, Ekip yönlendirme ve liderlik özellikleri geliþmiþ, Takým çalýþmasýna yatkýn, Askerliðini tamamlamýþ (Erkek adaylar için), Çorum da ikamet eden/edebilecek olan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Ýletiþim: A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. No: 6 Çorum (Ç.HAK:209) Tel:

20 Bugün de çift çalýþma var Ç orum Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah saat 10 da akþam ise saat de yapacaðý iki antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürecek. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal akþam antrenmanýný takýmýn yorgunluk durumuna göre iptal edebileceklerini söyledi. Kýrmýzý Siyahlýlar son hazýrlýk maçýnda yarýn Kahramanmaraþ Belediyespor ile yapacak. Baþkan futbolcularla iç içe! H afta sonu kampý ziyaret eden Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül futbolcularla yakýndan ilgilendi. Cuma akþamý Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Mertek ile birlikte takýmýn kampýný ziyaret eden Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Teknik Heyet ile yaptýðý görüþmelerin ardýndan futbol- Çapanoðlu ndan selam var Ç orumspor da futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan halende Bandýrmaspor Teknik Direktörü olan Mustafa Çapanoðlu ayný otelde kamp yapan Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ile sýk sýk bir araya gelerek Türk futbolunun sorunlarýn ve çözüm yollarý konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunuyorlar. Mustafa Çapanoðlu hem futbolcu hemde teknik adam olarak görev yaptýðý Çorum u ve ordaki arkadaþlarýný ve dostlarýný unutmasýnýn mümkün olmaýðýný belirterek tüm Çorumlulara selam ve saygýlarýný gönderirken kýrmýzý siyahlý takýma ligin ikinci yarýsýnda baþarýlar diledi. PAZARTESÝ 12 OCAK 2015 cularlada yakýndan ilgilendi. Kampta futbolcularla bir araya gelerek onlarla sohbet eden ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Baþkan Gül antrenmanlarý izledi dün akþam oynanan Van Belediyespor maçýnýda izledikten sonra gece kamptan ayrýlarak Çorum a döndü. Ýkinci prova da güzel 1-0 SAHA: Emirhan 4 No lu Saha. HAKEMLER: Yasin Duran, Levent Meriç, Ahmet Ünlü. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Osman Kaç, Eray, Ýmam, Nedim (70. dak. Burak Yýldýrým), Murathan (65. dak. Sefa Karaahmetoðlu), Bilal (61. dak. Furkan), M.Akif (61. dak. Okan), Ali (46. dak. Samet Bayrak), Emrah Akar, Turgay (57. dak. Burak Seres), Muhammed Fatih (55. dak. Emrah Çavdar) VAN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Murat Güney, Selahattin (46. dak. Medeni), Orhan (46. dak. Yakup), Murat Yýldýrým (46. dak. Havar), Nesip (46. dak. Murat Berge), Salih, Murat Kurnaz (46. dak. Furkan), Ýbrahim (46. dak. Sercan), Ozan (46. dak. Ali), Adem (46. dak, Mesut), Hidayet (46. dak. Emrah) GOL: 40. dak. Murathan (Çorum Belediyespor). Ç orum Belediyespor ikinci yarý kampýndaki ikinci hazýrlýk ma- çýnda Van Büyükþehir Belediyespor u ilk yarýda Murathan ýn attýðý tek Çorum Belediyespor ikinci yarý kampýndaki ikinci hazýrlýk maçýnda Van Büyükþehir Belediyespor u ilk yarýnýn son dakikalarýnda Murathan ýn attýðý güzel golle 1-0 yenerek ikinci maçýnýda kazanmayý baþardý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn daha çok görmek istediði isimlere aðýrlýk verdiði maçta Çorum Belediyespor mücadele olarak yine iyi görüntü verirken girdiði pozisyonlarý deðerlendirmekte sýkýntýnýn devam ettiði gözlendi. golle 1-0 yendi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bu maçta daha çok görmek istediðini gençlere ve yeni transferlere þans tanýmasý dikkat çekti. Baþkan Zeki Gül ile bazý yönetim kurulu üyelerininde izlediði maçta Çorum Belediyespor da bazý mevkilerde deðiþik Dün oynanan Van maçýnýn ikinci yarýsýnda Eray rakip ataðýný önleme çabasýnda isimler forma giyerken kýrmýzý siyahlý takým rakibi önünde ilk yarýda daha etkili bir görüntü verdi. Van Belediyespor da ise ikinci yarýda daha tecrübeli isimlerden kurulu kadro ile mücadele etmesi Belediyespor da ise gençlerin forma giymesiyle kontrol Van temsilcisine geçti. Maçýn büyük bölümünde rakibi ile baþa baþ bir futbol ortaya koyan Çorum Belediyespor gol yollarýnda girdiði net pozisyonlarda son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca karþýlaþmayý ilk yarýnýn son dakikalarýnda Murathan ýn attýðý güzel golle 1-0 kazanan Çorum Belediyespor kamptaki ikinci hazýrlýk maçýnýda galibiyetle kapattý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk hazýrlýk maçýnda 2. lig temsilcisi Gölbaþýspor u 2-1 yenmeyi baþarmýþtý. 7. dakikada sað kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Bilal ýn savunma arkasýna attýðý topla hareketlenen yeni transfer Muhammed Fatih topla buluþtuðu anda vurmakta gecikince savunma araya girerek mutlak bir pozisyonu önledi. 13. dakikada Van Büyükþehir Belediyespor ataðýnda Nesip orta alandan aldýðý topla ceza sahasýna kadar yaklaþtý sert vuruþunda top yandan az farkla auta gitti. 40. dakikada Çorum Belediyespor golü buldu. Bu dakikada sað kanattan Eray topla hareketlendi rakip ceza alanýna girdiði anda sol kanata çok güzel bir ters top gönderdi. Murathan atýlan bu güzel pasla ceza sahasýna girdi yakýn direðe sert vurdu topu doksan denilen yerden Van aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada ikinci gole çok yaklaþan Çorum Belediyespor Ali ile bu ataktan yararlanamadý. Orta sahadan Turgay ýn savunma arkasýna attýðý topla Ali buluþtu kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda vurmakta gecikince kaleci topa sahip oldu. Maçýn ilk yarýsýný Çorum Belediyespor Murathan ýn attýðý golle Gurbetçi forvet Emreh denemede 1-0 önde tamamladý. 51. dakikada sol kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Nedim in uzun pasýnda Emrah ceza sahasýna girdiði anda sert vurdu top yandan az farkla auta gitti, 60. dakikada Burak Seres sað kanattan ileri çýkan Eray ýn önüne gönderdiði güzel topla bu futbolcu kalci Murat ile karþý karþýya kaldýðý anda vuruþunda top yandan auta çýktý. 71. dakikada Çorum Belediyespor yine orta sahadan atýlan topta de- nenmek üzere kampa katýlan Emrah Çavdar kaleci ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda topu auta gönderdi. Maçta ilk yarýda atýlan tek golle Çorum Belediyespor un 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. Ç Rýfký hoca az daha sakata geliyordu Ç orum Belediyespor un cumartesi günü yapýlan antrenmanýnda antrenör Rýfký Ekenler büyük kazayý ucuz atlattý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn çalýþmasý son bölümünde futbolcular Rýfký hocayý havaya atarak oley çektiler. Bir kaç kez havaya atýlan Rýfký hoca son indiðinde futbolcular yere indirirken kaleci Utku nun dizi Rýfký hocanýn beline geldi. Acý içinde büyük bir feryat atan Rýfký hoca yere býrakýldý ve hemen masör Ali Köseer tarafýndan kendisine ilk müdahele yapýldý. Antrenmaný býrakarak otelde odasýnda dinlenmeye çekilen Rýfký Ekenler in ilaç tedavisi ile düzelecek durumda olduðu ve ciddi bir problemi bulunmadýðý açýklandý. orum Belediyespor gurbetçi deniyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Antalya kampýna katýlan Emrah Çavdar denemeye alýndý. Almanya nýn Düseldorf VfB 03 Hilden takýmýnda forma giyen Emrah Çavdar 1993 doðumlu. Genç futbolcu forvet mevkiinde oynuyor. Cumartesi günü Belediyespor kampýna katýlan Emrah Çavdar ýn göstereceði performansa göre Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn vereceði rapor doðrultusunda hakkýndaki karar verilecek. Çankýrý nýn bayan baþkanýndan ziyaret P rofesyonel liglerde mücadele eden kulüpler içinde tek bayan baþkan olan Çankýrýspor Baþkaný Sevda Karaali Çorum Belediyespor kampýný ziyaret etti. Cuma günü Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Mertek ile birlikte ayn uçakta Antalya ya giden Çankýrýspor Baþkaný Sevda Karaali, kýrmýzý siyahlý takýmýn kamp yaptýðý otele gelerek bir süre Belediyespor yöneticileri ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ile görüþtü ve baþarý dileklerinin ardýndan kendi takýmýnýn kampýna geçti.

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi

Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi Baðcý ve Aydýn ailelerinin mutlu günü Ayný zamanda AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Leyla Baðcý'nýn kýzlarý Fatma Merve ile Aysel Ramazan Ortaçay'ýn oðullarý Ahmet Aydýn Ortaçay hayatýný birleþtirdiler.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali Adnan Türkoðlu nun havaalaný yorumu Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn Yozgat a havaalaný sözüne bir eleþtiri de Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu ndan geldi. Adnan Türkoðlu * HABERÝ 3 DE Havaalaný

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı