Toprak. Yüksek Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak. Yüksek Lisans"

Transkript

1 Toprak Yüksek Lisans

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ÖZET YÜKSEK L SANS TEZ FARKLI TEKSTÜRDEK ÜÇ TOPRA IN BAZI F Z KSEL VE K MYASAL ÖZELL KLER NE ISITMANIN ETK S Emel DEM RÖZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Ana Bilim Dal Dan man: Prof. Dr. Cevdet EKER Konya 2006, Sayfa:59 Jüri: Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Cevdet EKER Yrd. Doç. Dr. H.Hüseyin ÖZAYTEK N Bu çal ma, laboratuarda s tmaya tabi tutulan üç farkl tekstürdeki topra i n (kil, killi t n ve kumlu killi t n), seçilen fiziksel ve kimyasal özelliklerinde ortaya ç kan de i imleri belirlemek için yap lm t r. Is tma i lemi hava kuru ve tarla kapasitesinin %50 si neme sahip olan topraklar n 250 ve 500 olu turulmu tur. Elde edilen sonuçlar, kontrol ile k yasland 0 C s cakl klarda 30 dakika süreyle bekletilmesiyle nda C de s t lan topraklar n ph, elektriki iletkenlik (EC), agregat stabilitesi, ekstrakte edilebilir Ca, Mg, Na ve K, yaray l P, al nabilir Fe, Cu ve Mn içeriklerinin artt azald n, yüzey alan n n kil tekstüre sahip örnekte n ve di erlerinde de i medi ini, organik madde kapsam n n her üç toprakta da azald n, topraklar n tekstür s n flar nda herhangi bir de i iklik olmad n göstermi tir. Ayr ca, C de s t lan kil ve kumlu killi t n tekstüre sahip topraklar n kireç içerikleri de i mezken, killi t n tekstürdeki topra n kireç içeri i artm t r. Di er taraftan, kontrol ile k yasland nda C de s t lan topraklar n ph, EC, agregat stabilitesi, ekstrakte edilebilir Ca, Mg, Na ve K, yaray l P, al nabilir Fe, Cu ve Mn içeriklerinde art lar, organik madde, yüzey alan ve al nabilir Zn içeriklerinde azal lar bulunmu tur. Ayr ca her üç topra n da tekstür s n f s tma ile de i mi tir. Is tma s cakl ile orant l olarak topraklar n kil içerikleri azal rken, kum içerikleri artm t r. Kireç içeri i bir toprak örne inde artarken ikisinde azalm t r. Topraklar n seçilen fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine su içeriklerinin etkisi istatistiksel olarak önemli ç km t r. Toprak özelliklerindeki de i im tarla kapasitesinin %50 si neme sahip olan örneklerde hava kuru örneklere göre daha az olmu tur. Toprak nemi s tman n olumsuz etkisini azaltm t r.

15 ÖZET Yüksek Lisans Tezi $6ø75($.6ø<21/8%ø57235$.7$7$98.*h%5(6ø 2'81.h/h9(.ø5(&ø1.8//$1,0, 5DPD]DQd$/,ù Selçuk Üniversitesi )HQ%LOLPOHUL(QVWLW V 7RSUDN$QDELOLP'DOÕ 'DQÕúPDQ3URI'U&HYGHWù(.(5 2006, 54 Sayfa - UL3URI'U&HYGHWù(.(5 Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN 3URI'U6DLW*(=*ø1 %XoDOÕúPDQÕQDPDFÕWDYXNJ EUHVL7*RGXQN O./NLUHo.5YH WDYXN J EUHVLRGXQN O Q Q7*./D ÕUOÕNoDHúLWRUDQODUGDNLNDUÕúÕPODUÕQÕQDVLWUHDNVL\RQOXELU WRSUD ÕQED]Õ ]HOOLNOHULLOHPÕVÕUELWNLVLQLQJHOLúLPSDUDPHWUHOHULQHHWNLVLQLODERUDWXDUYHVHUD úduwoduõqgdeholuohphnwlu/derudwxdugdnllqn EDV\RQGHQHPHVLVHUDGDNLVDNVÕGHQHPHVLQGH NXOODQÕODFDNRODQ7*./7*./YH.5 LQX\JXQGR]ODUÕQÕQEHOLUOHPHNLoLQ\DSÕOPÕúWÕU Sera denemesindeki muameleler; kontrol, TG nin kg da -1 OÕNGR]ODUÕ./ Q kg da -1 OÕNGR]ODUÕ7*./ Q kg da -1 OÕNGR]ODUÕYH.5 LQ kg da -1 OÕN GR]ODUÕ úhnolqgh \ U W OP úw U.RQWURO LOH NÕ\DVODQGÕ ÕQGD W P X\JXODPDODUGDWRSUDNS+ VÕ\ NVHOPHVLQHUD PHQWRSUDNS+ VÕQDHQROXPOXHWNL./ QLQ ve 500 kg da -1 OÕNGR]ODUÕQGD7*./ QLQNJGD -1 OÕNGR]XQGDYH.5 QÕQNJGD -1 OÕN GR]XQGDROPXúWXU%XX\JXODPDODUWRSUDNS+ VÕQÕ Gan 6.5-DUDOÕ ÕQD\ NVHOWPLúWLU7* X\JXODPDODUÕGL HUX\JXODPDODUODNÕ\DVODQGÕ ÕQGDGDKD\ NVHNELWNLER\XJ YGHoDSÕWD]H WRSUDN VW DNVDPÕNXUXWRSUDN VW YHN NDNVDPÕNORURILOELoHUL LDJUHJDWVWDELOLWHVLYH WDUODNDSDVLWHVLGH HUOHULROXúWXUPXúWXU'L HUWDUDIWDQ7* QLQNJGD -1 OÕNX\JXODPD GR]XQGD(&GH HULRODUDNWRSUDNWX]OXOX XRUDQÕQGDDUWÕUPÕúWÕU+HPS+ \ÕG ]HOWPHVL KHPGHWRSUD DRUJDQLNPDGGHND]DQGÕUPDVÕQGDQGROD\ÕDVLWUHDNVL\RQOXELUWRSUD ÕQÕVODKÕQGD 7*./NDUÕúÕPODUÕ QHULOPLúWLU Anahtar Kelimeler:2GXQN O WDYXNJ EUHVLNLUHoPÕVÕUELWNLVL i

16 ÖZET Yüksek Lisans Tezi YARI KURAK İKLİMDE KİREÇTAŞI ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARDA BAZI MAJÖR, MİNÖR VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DÜŞEY DAĞILIMI Cihan Uzun Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN 2006, 60 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Saim Karakaplan Prof Dr. Sait Gezgin Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin Özaytekin Bu araştırmada yarı kurak iklim şartlarında kireçtaşı üzerinde gelişen 5 toprak profilinde 42 elementin dikey dağılımları ve konsantrasyonları araştırılmıştır. Ayrıca toprakların fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri belirlenerek, alt grup seviyesinde toprak taksonomisine göre sınıflandırılmıştır. Çalışılan elementlerin çoğu anamateryalde çok az veya eseri miktarda bulunmaktadır. Çoğu element solumda düşük zenginleşme-fakirleşme göstermiştir. Bu durum profillerin düşük ayrışmaya uğradığını göstermektedir. Profillerden 1, 2, 3 ve 5 numaralı profiller orta, 4 numaralı profil ise zayıf dekalsifiye olmuştur. Na, Sr, Ca, Mg gibi mobil elementler ayrışma sürecinde yıkanma ve biyolojik döngü nedeni ile yüzeyde zenginleşirken Rb ve K gibi monovalant, Zn, Pb, Co gibi divalant, Ga, Va gibi trivalant ve Zr, U, Th, Ti ile Nb gibi tetravalant ve pentavalant katyonlar ile nadir toprak elementleri ( La, Ce, Pe, Nd, Sr, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu ), kil ve Fe oksit mineralleri ile olan ilişkileri nedeni ile akümüle olarak yüzey altı horizonlarda, özellikle kil fraksiyonunda zenginleşmişlerdir. Çalışılan

17 profillerden 2, 3 ve 5 numaralı profiller Lithic Xerorthent, 1 numaralı profil Mollic Haploxeralf, 4 numaralı profil ise, Lithic Haploxeralf olarak sınıflandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Majör, Minör, Nadir Toprak Elementleri, Dikey Dağılım, Toprak Oluşumu

18 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE NİN DEĞİŞİK İLLERİNDEN TOPLANAN BAZI YEREL BUĞDAY GENOTİPLERİNİN ÇİNKOYA TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ İbrahim KARA Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Sait GEZGİN 2007, 42 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Sait GEZGİN Prof. Dr. Bayram SADE Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Bu çalışma, Türkiye nin değişik illerinden toplanan 12 yerel ve 8 tescilli ekmeklik buğday çeşidinin çinko uygulamasına tepkilerinin belirlenmesi amacıyla ürün yılında, Konya kuru şartlarında yapılmıştır. Araştırma, ana parsellerde çinko alt parsellerde genotipler olacak şekilde tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede iki farklı çinko (ZnSO 4.7H 2 O) dozu uygulanmıştır: 1. doz toprağın mevcut çinko içeriği ( Zn), 2. doz ise tavsiye edilen miktar kadar toprağa ilave edilen (3 kg/da Zn) çinko (+Zn). Denemede çinko uygulamasıyla dane verimi (%30.73), metrekarede başak sayısı (%33.82), başakta dane sayısı (% 37.52), başakta dane ağırlığı (%22.35), danede çinko konsantrasyonu (%24.73) ve yaprakta çinko konsantrasyonunda (%12.02) artış, danede fosfor konsantrasyonunda azalma (% 8.5) belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yerel buğday, çinko, dane verimi, danede çinko içeriği

19 ÖZET Yüksek Lisans Tezi EĞİRDİR-BOĞAZOVA TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Kadir UÇGUN Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Cevdet ŞEKER 2007, 66 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Cevdet ŞEKER : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN : Yrd. Doç. Dr. Refik UYANÖZ Bu çalışma 2006 yılında, yaklaşık 20 km uzunluğunda km genişliğinde olan Eğirdir-Boğazova yöresinden alınan topraklarda yapılmıştır. Yapılan bu çalışmayla 50 yıldır tarım yapılan ve yapılmayan yöredeki toprak özelliklerindeki değişim incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ovanın farklı yerlerinden toplam 46 adet toprak örneği alınarak analize tabi tutulmuştur. Örneklerin 41 tanesi tarım arazilerinden, 5 tanesini de tarım yapılmayan alanlardan alınmıştır. Yöreden alınan bu topraklarda ph, EC, kireç, organik madde, tekstür, tarla kapasitesi, solma noktası, agregat stabilitesi, dispersiyon oranı, penatrasyon direnci, zerre yoğunluğu ve hacim ağırlığı analizleri yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu analizlerden gözeneklilik ve faydalı su miktarları hesaplanarak bulunmuştur. Tarım yapılan ve yapılmayan araziler arasında ph, organik madde, tarla kapasitesi, solma noktası, faydalı su, agregat stabilitesi, zerre yoğunluğu, hacim ağırlığı ve gözeneklilik arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Tarım arazilerinde bu değerler ortalama olarak sırasıyla; 7.57, %3.19, %23.94, %15.39, %8.55, %55.30, 2.61 g cm -3, 1.49 g cm -3, %42.86 olarak elde edilirken, tarım yapılmayan arazilerde 8.12, %4.34, %35.09, %21.76, %13.33, %73.26, 2.57 g cm -3, 1.35 g cm -3, %47.32 bulunmuştur. Yapılan regresyon analizlerinde ise agregat stabilitesi, dispersiyon oranı, hacim ağırlığı ve gözeneklilik yönünden bütün kriterler birbiri ile karşılaştırılmıştır. Agregat stabilitesi ile %kum, %kil, tarla kapasitesi, solma noktası, faydalı su, dispersiyon oranı, hacim ağırlığı ve gözeneklilik arasında R 2 değerleri arasında değişen ilişkiler elde edilmiştir. Dispersiyon oranı ile kil arasında, hacim i

20 ağırlığı ile organik madde, tarla kapasitesi solma noktası ve gözeneklilik, gözeneklilik ile organik madde, tarla kapasitesi, solma noktası arasında da R 2 değeri arasında değişen ilişkiler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Toprak, Fiziksel Özellikler, Eğirdir-Boğazova ii

21 ÖZET Yüksek Lisans Tezi KONYA HAVZASINDAK BAZI BÜYÜK TOPRAK GRUPLARI NCE FRAKS YONLARININ ORGAN K MADDE, BES N MADDELER ÇER VE KATYON DE M KAPAS TES Mehmet Özulu Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dal Dan man :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEK N 2007, 51 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Saim Karakaplan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zengin Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEK N Toprak organik karbonu topraklar n kil ve silt miktar ile yak n ili ki içindedir. Yar kurak bölgelerde do al arazilerin i lenmesi, üst toprak kat n n organik karbon, toplam azot ve fosfor miktarlar n azaltarak toprak kalitesini bozmaktad r. Tar m topraklar nda; toprak i leme, ürünün topraktan uzakla t r lmas, yeti tirme sezonu aralar nda topraklar n ç plak kalmas gibi nedenlerle toprak organik karbonu azalmaktad r. Bu nedenle i lenen topraklarda organik karbon miktar topra n tutabilece i maksimum miktarlardan daha dü ük olmaktad r. Arazi kullan m ve yönetim pratikleri, organik materyali azaltmas nedeniyle toprak verimlili ini bozmas, yar kurak bölgelerde yayg n bir problemdir.. Bu çal man n amac ; Konya kapal Havzas nda dört farkl toprak çe idinde ve iki farkl parçac k büyüklü ünde ( < 2µm ve 2-50 µm aras ) toprak i lemenin organik karbon, toplam azot, faydal fosfor, faydal potasyum ve KDK üzerine etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla 13 adet do al 13 adet i lenen alandan üst 30 cm den toprak örnekleri al nm, i

22 kimyasal dispersiyon kullanmadan ultrasonik dispersiyonla sedimantasyon ve sifonlama yöntemleriyle toprak fraksiyonlar ayr lm t r. Toprak fraksiyonlar nda organik karbon, toplam azot, faydal fosfor, faydal potasyum ve KDK de erlerinin da l m arazi kullan m ekillerine göre önemli de i im göstermi tir. Do al topraklarda i lenenlere göre daha yüksek organik karbon ve azot ölçülmü tür. Her iki kullan m türünde de ortalama organik karbon < 2µm fraksiyonda 2-50 µm aras fraksiyona göre daha yüksek bulunmu tur. Kil ve silt fraksiyonundaki azot da l m da organik karbon da l m na benzer bulunmu tur. Her iki kullan mda da 2-50 µm aras fraksiyonda daha az ayr lm organik materyal nedeniyle daha yüksek C/N oranlar bulunmu tur. KDK de erleri fraksiyonlar n içermi oldu u kil ve organik karbon içeriklerine ba l olarak de i mi tir. En yüksek KDK de erleri fraksiyonun mineralojik yap s na ba l olarak kil fraksiyonunda bulunmu tur. Faydal fosfor her iki kullan mda kil fraksiyonunda daha yüksek tespit edilmi tir. Faydal potasyum ise topraklar n mineralojik yap s na ba l olarak düzensiz da l m göstermi tir. Anahtar Kelimeler: Organik karbon, Toplam Azot, Arazi Kullan m, Ultrasonik Dispersiyon, Toprak zerre irili i Da l m ii

23 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TUZLU TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE VAM IN ETKİSİ Taliha UYSAL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman : Yrd. Doç. Dr. Refik UYANÖZ 2007, Sayfa: 76 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Refik UYANÖZ Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Kemal GÜR Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Tarımsal ya da peyzaj alanlarında yanlış sulama yapılması, özellikle doğal drenaj koşullarının kötü olduğu kurak ve yarı kurak yerlerde tuzluluk sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, tuzlu topraklarda yetiştirilen mısır bitkisinin, tuz stresini azaltmada mikorizanın etkisini test etmek için yapılmıştır. Altı farklı tuz konsantrasyonu (T-0= 0.4 ms/cm, T-1= 0.5 ms/cm, T-2= 0.7 ms/cm, T-3= 1.0 ms/cm, T-4= 1.6 ms/cm, T-5= 2.2 ms/cm), iki farklı mikoriza çeşidi ve deneme bitkisi olarak ise ADA 523 mısır bitkisinin kullanılmasıyla yürütülmüştür. Deneme sonuçları, tuzlu şartlarda doğal ve Glomus mossea türü mikorizaların, mısır bitkisinin gelişmesi, makro ve mikro besin elementi alımı üzerine etkileri farklı olmuştur. Öte yandan tuz çözeltilerinin uygulanması ile mısır bitkisinin kök ve toprak üstü kuru ve yaş ağırlıkları azalmıştır. Artan tuz konsantrasyonları test bitkisinin, Na hariç diğer besin elementlerinin alımını azaltmıştır. Deneme sonundaki en yüksek mikorizal enfeksiyon sayısı Glomus türünde T-1 tuz konsantrasyonunda % olarak saptanırken, doğal mikorizada T-2 tuz seviyesinde % olarak belirlenmiştir. Toprakta sayılan sporlar ise toplam olarak aynı tuz seviyelerinde i

24 Glomus aşılanmış saksılarda 138 adet iken, doğal mikorizalı saksılarda 110 adet olarak tespit edilmiştir. Mikorizal aşılamanın tuz stresi altındaki bitkinin gelişme parametreleri ve besin elementi alımı üzerine etkisi olmamıştır. Ancak doğal mikoriza ile aşılama yapmak Glomus mossea türüne göre daha etkili olmuştur. Anahtar Kelimeler: Mikoriza, tuz stresi, mısır bitkisi,spor. ii

25 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KARAMAN İLİNDE ELMA AĞAÇLARINA UYGULANAN KENTSEL KATI ATIK KOMPOSTUNUN TOPRAK VE BİTKİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Yaşar ŞEKERCİ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Sait GEZGİN 2008, Sayfa: 105 Jüri : Prof. Dr. Sait GEZGİN : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN : Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Bu çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Kompost Tesisinde kentsel katı atıklardan elde edilen çöp kompostunun Karaman İli elma bahçelerinde kimyasal gübre yerine kullanılıp kullanılamayacağını, kullanılması durumunda toprak, bitki ve meyvede ağır metal ve besin elementleri birikimine, elma verimi ve kalitesine olan etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma Karaman İli Merkezine bağlı Gökçe Köyünde 28 yaşındaki Starking Delicious klasik (8 x 8 m mesafe ile kurulmuş) elma ağaçlarına sahip bahçede yürütülmüştür. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre her bir ağaç bir parsel kabul edilerek 5 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede 3 kompost dozu (K 0 = 0 kg/ağaç, K 1 = 10 kg/ağaç, K 2 = 30 kg /ağaç) ve 3 kimyasal gübre dozu (G 0 = 0 g N + 0 g P 2 O g K 2 O ağaç -1, G 1 = 275 g N g P 2 O g K 2 O ağaç -1, G 2 = 550 g N g P 2 O g K 2 O ağaç -1 ) uygulanmıştır. Ağaçlardan yaprak ve meyve örnekleri ve iz düşümlerinden toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinde EC, organik madde, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Ni, Cd ve Pb analizleri; yaprak örneklerinde P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Cr, Ni analizleri; meyve örneklerinde ise verim, ağırlık, çap, kabuk sertliği, et sertliği, kuru madde, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Cr ve Ni analizleri yapılmıştır.

26 Toprak, yaprak ve meyve örnekleri üzerinde yapılan analizlere göre toprakların EC, organik madde, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B, Ni, Cd ve Ni miktarları değişik derinliklerde artış göstermiştir. Yaprak analizi sonuçlarına göre; Ca, Fe ve Cu miktarları kompost uygulamalarına bağlı olarak artış göstermiş, diğer besin elementleri toprakta artış göstermesine rağmen yapraklardan aynı sonuç alınamamıştır. Meyve örneklerinin analiz sonucuna göre, verim miktarında artış sağlanmış fakat diğer kalite unsurları değişiklik göstermemiştir. Besin elementlerindeki artış toprak örneklerinde olduğu kadar artmasa bile bazı elementlerde önemli artışlar olmuştur. Uygulanan kompost dozu arttıkça toprakların besin elementi içerikleri artmıştır. Analiz sonuçlarına göre en olumlu etki yüksek kompost dozlarından (K 1, K 2 ) elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Karaman, elma, kompost, verim, kalite, ağır metal.

27 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAK KOLONLARINDA ISISAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ Ömer YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fariz MİKAİLSOY 2008, 88 Sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. Fariz MİKAİLSOY Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Cevdet ŞEKER Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlası topraklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinden faydalanarak, ısısal özellikleri matematik modelleme yardımıyla belirlenmiştir. Toprak katmanlarındaki sıcaklık ölçümleri Elimko E680 cihazı ile yapılmıştır. Ölçüm değerleri ile ısı iletiminin matematiksel modeli arasında uyumlu ilişki bulunmuştur. Bu bakımdan söz konusu matematiksel model toprak sıcaklık rejimini belirlemek için uygundur. Anahtar Kelimeler: Toprak sıcaklığı, Modelleme, Ölçüm sistemi Elimko. i

28 ÖZET YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BAZI TESCĐLLĐ NOHUT ÇEŞĐTLERĐNĐN DEMĐR ve ÇĐNKO UYGULAMASINA TEPKĐLERĐ Nilüfer KARA Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Ayşen AKAY 2008, Sayfa: 89 Jüri :Prof. Dr. Saim Karakaplan : Prof. Dr. Mustafa Önder : Doç. Dr. Ayşen Akay Bu çalışma, sera koşullarında yetiştirilen bazı tescilli nohut çeşitlerine (Gökçe, Uzunlu, Sarı-98, Küsmen, ILC-195, Eser-87, Damla, Akçin-91, Canıtez-87 ve Er-99) artan dozlarda uygulanan demir ( mg Fe /kg) ve çinkonun (0-5 mg Zn /kg); bitkinin fiziksel özellikleri ve bitki toprak üstü aksamının demir, çinko, aktif demir, fosfor, bor içerikleri ve klorofil kapsamlarına etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre yapılan varyans analizlerinde klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil, bitki toprak üstü aksamı demir, aktif demir, çinko, fosfor ve bor içeriği ile yaprak boyu, sap kalınlığı, bitki boyu, bitki toprak üstü aksamı yaş ve fırın kuru ağırlığı, kök fırın kuru ağırlığı değerlerinde demir ve çinko uygulamaları ile önemli istatistiki farklılıklar bulunmuştur. Ortalama değerler dikkate alındığında bitki toprak üstü aksamı demir içeriği 507,62 mg/kg ve aktif demir içeriği 42,64 mg/kg dır. Fosfor içeriği ise 2634 mg/kg olarak bulunmuştur. Demir ve çinkolu gübre uygulamalarına en iyi tepki Sarı-98, Damla ve Uzunlu çeşitlerinde gözlenmiştir. Tüm çeşitler dikkate alındığında 5 mgzn/kg uygulaması tavsiye edilebilir. Anahtar Kelimeler: Nohut, klorofil miktarı, aktif demir, demir, çinko. iii

29 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ BOR TOPRAK TUZLULUĞU İLİŞKİSİNİN BUĞDAYIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Savaş SARI Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mehmet HAMURCU 2009, Sayfa: Jüri : Yrd. Doç. Dr. Mehmet HAMURCU : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN : Prof. Dr. Sait GEZGİN Bu araştırma kontrollü sera koşullarında farklı seviyelerde bor ve tuz uygulamalarının buğdayın biyolojik verim değeri, kuru madde miktarı, B konsantrasyonu ve içeriği ile Ca, Mg, K, Na konsantrasyonu ve K/Na oranları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede, bor beş (0, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 mg kg -1 ), tuz dört (0-200, , , >600 µs/cm) farklı seviyede uygulanmıştır. Buğday bitkisinin biyolojik verim değeri, kuru madde miktarı, bor konsantrasyonu ve içeriği ile Ca, Mg, K, Na konsantrasyonu ve K/Na oranları üzerine bor ve tuz uygulamaları ile interaksiyonlarının etkisi istatistiki olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. Bitkide uygulanan bor dozu miktarı arttıkça bor konsantrasyonu ve içeriği ile, K konsantrasyonunun ve K/Na oranlarının arttığı, Ca, Mg ve Na konsantrasyonlarının ise azaldığı, uygulanan tuz seviyelerinin artışı ile birlikte bitki bor konsantrasyonu ile K konsantrasyonu ve K/Na oranları azalırken, Ca ve Na konsantrasyonlarının arttığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Buğday, bor, tuz, Na, K/Na oranı, bor uygulaması, tuz uygulaması

30 ÖZET Yüksek Lisans Tezi YARI KURAK İKLİM ŞARTLARINDA VOLKANİK MATERYAL ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARIN FİZİKSEL, KİMYASAL, MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUMU Sıdıka Alp Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN 2009, 100 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Cevdet ŞEKER Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN Volkanik ana materyal üzerinde oluşan topraklar benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptirler ve yağışlı iklimlerde oluşanları çoğu kez andisol olarak sınıflandırılır. Yağışlı iklimlerde bulunan volkanik toprakların ayrışma prosesleri ve mineral oluşumları üzerine çok miktarda çalışma olmasına rağmen kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşanlarla ilgili olarak az sayıda veri bulunmaktadır. Türkiye de de volkanik materyal üzerinde oluşan topraklar ile ilgili çalışmalar, dağılımlarıyla karşılaştırıldığında yetersizdir. Sunulan bu çalışmanın hedefleri andezitik ana materyal üzerinde oluşan 5 toprak profilinin fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakteristikleri ile toprak genesisi ve toprak sınıflandırmasından sorumlu pedolojik prosesler üzerine iklim ve diğer toprak oluşum faktörlerinin etkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışmanın ana amacı, Konya da yarı kurak iklim şartlarında volkanik materyal üzerinde oluşan toprakların andisol olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığını belirlemektir. Bu amaçla her profilde makromorfolojik tanımlamalardan sonra horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış, i

31 fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikler belirlenmiştir. Söz konusu topraklar orta ve ince tekstür, düşük organik madde içeriği, düşük katyon değişim kapasitesi ve su tutma kapasitesi göstermişlerdir. Sonuçlar göstermiştir ki tüm topraklarda kum ve kaba silt fraksiyonu % 30 dan fazladır. Hacim ağırlığı tüm profillerde % 0.90 gr.cm -3 den yüksektir. Genel olarak düşük fosfor fiksasyonu bulunmuştur. Fosfor fiksasyonu sadece 3 ve 4 nolu profillerde % 25 in üzerindedir. Fakat tüm profillerde % 85 in altındadır. Amonyum oksalatta ekstrakte edilen Al+1/2 Fe yüzdesi bütün profillerde % 2 nin altındadır. NaF deki ph değerleri 9.5 in altındadır. Seçici ekstraksiyon ile tüm horizonlarda Fe d >Fe o >Fe p ve çoğu horizonda Al p >Al o >Al d şeklinde bir ilişki saptanmıştır. Sodyum ditiyonit-sitrat, asit amonyum oksalat ve sodyum pyrofosfat ile ekstraksiyonlar göstermiştir ki Dünya da yer alan volkanik materyal üzerinde oluşan toprakların tersine, çalışılan topraklarda allofan, imogolit ve Fe-humus kompleksleri gibi amorf mineraller saptanmamıştır. Amorf mineral olarak sadece önemli miktarda Al-humus kompleksi ve çok az miktarda da ferrihidrit bulunmuştur. Kristalize demir mineralleri, diğer demir minerallerinden daha fazladır. Seçici çözelti analizine ait bazı indeks değerler 3 nolu profilde eseri miktarda amorf materyalin bulunabileceğini göstermektedir. Feldspat (plajiyoklaz), kristobalit ve kuvars en yaygın primer minerallerdir. Bazı profillerde hematit, cummingtonit ve maghemit de bulunmuştur. X ışını kırınımları kaolinit ve illitin kil fraksiyonunda dominant kil minerali olduğunu göstermektedir. Ayrıca kil fraksiyonunda klorit-smektit ara tabakalı mineraller de oluşmuştur. Kısa yağışlı sezon, uzun kurak periyot ile karakterize edilebilecek lokal iklim, düşük yıkanma oranı hızlı toprak oluşumunu engellemiş bu durum toprak çözeltisinde Si konsantrasyonunun artmasına neden olarak kaolinit ve illit gibi kristalize kil minerallerinin oluşumunu teşvik etmiş, böylece ana materyalin ayrışmasıyla ortama salınan Si ve Al nin tüketilmesi sonucu allofan gibi amorf minerallerin oluşumu engellenmiştir. Erenler Dağı üzerinde toprak genesisini etkileyen temel faktörler, yıkanma rejimi ve ayrışma oranını belirleyen iklim, topoğrafya ve ana materyalin tabiatı olarak saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Andisoller, Volkanik materyal, Toprak Oluşumu, Toprak sınıflandırması, Konya Erenler Dağı ii

32 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ESKİ KONYA GÖLÜ KUVARTERNER TERASLARI ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE AYRIŞMA ORANLARI Hasan Hüseyin MUTLU Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN 2010, Sayfa 74 Jüri : Prof. Dr. Sait GEZGİN Yrd. Doç. Dr. Fetullah ARIK Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN Topraklar oluģumları için geçen zamana bağlı olarak önemli değiģimler gösterirler. Toprak oluģumu için geçen zaman toprakların özellikleri ve ayrıģma oranları üzerine etki eder. Bu çalıģmanın amacı eski Konya gölü terasları üzerinde oluģan toprakların pedojenik geliģimlerini, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte Kimyasal Alterasyon Ġndeksi (CIA), Kimyasal AyrıĢma Ġndeksi (CIW), Parker AyrıĢma Ġndeksi (WIP), Product Ġndeks (P), Plajiyoklaz Alterasyon Ġndeksi (PIA), Baz/Seksi Oksit Oranı(Baz/R 2 O 3 ), Vogt indeksi (V) gibi ayrıģma indeksleri ve bazı genetik oranlar kullanarak karģılaģtırmak ve zamana bağlı olarak geliģimlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla farklı teras seviyelerinde 4 adet temsili profil kazılmıģ, morfolojik tanımlamalardan sonra fiziksel, kimyasal ve jeokimyasal analizler için horizon esasına göre toprak örnekleri alınmıģtır. Elde edilen sonuçlara göre, araģtırma alanındaki topraklar farklı seviyelerdeki teraslarda oluģmalarına rağmen benzer ayrıģma oranlarına ve pedojenik aktiviteye i

33 sahiptir. Dolayısıyla söz konusu bölgede toprak oluģumunda belirleyici faktörler, diğer toprak oluģum faktörlerinden daha çok yıkanma rejimini ve ayrıģma oranlarını belirleyen iklim ve ana materyalin tabiatı olmuģtur. Anahtar Kelimeler: Toprak oluģumu, AyrıĢma indeksi, Jeokimyasal değerlendirme, Nadir toprak elementleri, Chronosequence, Eski Konya gölü ii

34 ÖZET YÜKSEK LĐSANS TEZĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ SARICALAR ÇĐFTLĐĞĐ TOPRAKLARININ KABUK BAĞLAMA PROBLEMĐNĐN ARAŞTIRILMASI Levent BAL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Cevdet ŞEKER 2010, 63 Sayfa Juri: Prof. Dr. Cevdet ŞEKER Prof. Dr. Sait GEZGĐN Yrd. Doç. Dr. Bilal ACAR Bu çalışmanın amacı; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar çiftliği topraklarının mevcut sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmektir. Bu itibarla söz konusu arazide 3 adet profil açılmıştır. Bu profillerin yerleri, toprak kullanım durumuna göre belirlenmiştir. Toplam 15 ayrı nokta ve derinlikten alınan toprak örnekleri çeşitli fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmuş ve bulunan sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Buna göre kırılma değeri ile % silt, % porozite ve suda çözünebilir potasyum kapsamları arasında pozitif, kütle yoğunluğu, büzülme sınırı, agregat stabilitesi, amonyum asetata çözünebilir ve değişebilir Ca+Mg içerikleri arasında ise negatif önemli ilişkiler bulunmuştur. Çoklu regresyon analizlerinde ise kırılma değeri ile büzülme sınırı + amonyum asetatta çözünebilen Ca+Mg arasında %84 açıklama yüzdesine sahip önemli ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarından anlaşılacağı gibi, çalışma alanı topraklarının kırılma değerlerindeki değişkenlikleri açıklamada etkili olan toprak özelliklerinin büzülme sınırı ve amonyum asetatta çözünebilen Ca+Mg içerikleri olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu topraklarda kaymak tabakası probleminin önüne geçilebilmesi için toprak organik madde miktarının arttırılması, toprak üzerinde mekanizasyon faaliyetlerin minimum düzeyle sınırlandırılması ve toprak agregasyonuna olumsuz etkisi olabilecek her türlü faaliyetin azaltılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Kaymak tabakası, kırılma değeri, agregat stabilitesi, organik madde i

35 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ Arpa Çeşitleri (Hordeum vulgare) ile Çorak Çimi nde (Puccinellia distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Hakkı KESKİN Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet HAMURCU 2010, 58 Sayfa Jüri Danışmanın Yrd.Doç.Dr. Mehmet HAMURCU Prof.Dr.Sait GEZGİN Yrd.Doç.Dr. Tijen DEMİRAL Arpaya göre bünyesinde kat daha fazla bor biriktirebilen ve hububatgiller familyasında yer alıp bor toksisitesine aşırı tolerans gösteren Puccinellia distans bitkisi önemli bir model bitki olarak karşımızda durmaktadır. Araştırmada bor stresine karşı dayanıklılık dereceleri daha önce belirlenmiş olan iki arpa çeşidi ile Puccinellia distans bitkisine toksik seviyede uygulanmış olan borun, büyüme parametreleri (kök ve gövde), bitkilerde biriken bor miktarları, prolin miktarı bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Arpa çeşitlerinde toksik seviyede bor uygulanmasına bağlı olarak kök ve gövde gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği ve bitki gelişiminin gerilediği görülmüştür. Puccinellia distans ta ise toksik seviyede bor uygulamasına bağlı olarak bitkide herhangi bir gelişme geriliği ve toksisite belirtisi olmaz iken, araştırmada uygulanan en yüksek doz olan 500 mg kg -1 B dozunda dahi arpa çeşitlerinin etkilenme oranlarından çok daha az oranlarda azalmalar olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan bitkilerin bor konsantrasyonları bor uygulamasına bağlı olarak artış göstermiş, ancak Puccinellia distans bitkisindeki artış oranı arpa çeşitlerindeki kadar yüksek olmamıştır. Prolin miktarları arpa çeşitlerinde artış gösterirken Puccinellia distans bitkisinde azalma göstermiştir. iv

36 Anahtar Sözcükler: Arpa, Puccinellia distans, bor toksisitesi, prolin. v

37 ÖZET YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TUZLU TOPRAKLARDA KATALAZ ENZĠMĠNĠN AKTĠVĠTESĠ VE KĠNETĠĞĠ Emine YILDIRIM Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Fariz MĠKAĠLSOY 2010, Sayfa: 72 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Fariz MĠKAĠLSOY Prof. Dr. Nizamettin ÇĠFTÇĠ Doç. Dr. Refik UYANÖZ Bu araģtırmada, Tuz gölü çevresi tarım dıģı arazilerden alınan 3 toprak örneğinde çalıģılmıģtır. Gazometrik metod kullanılarak katalaz enziminin aktivitesi tayin edilerek kinetik parametreleri hesaplanmıģtır. Fiziksel, kimyasal özellikleri ve % tuz oranı farklı toprakların katalaz enzim analizi o C laboratuar koģullarında değiģik substrat konsantrasyonlarda (% 3, % 6, % 9, % 12, % 15, % 18, %2 1, % 24, % 27, % 30 H 2 O 2 ) yürütülmüģtür. Bu analizde ürün olarak açığa çıkan O 2 nin zamana göre değiģimi (20, 40, 60, 80,.300 sn) kararlı hale gelmesine kadar devam edilmiģtir. Katalaz enzim aktivitesi (υ) ve kinetik parametreleri (υ 0, V max ve K m ) her toprak için ayrı ayrı yapılmıģtır. Sonuçlara göre, tuz konsantrasyonu yüksek toprakta katalaz enziminin kinetik parametresi olan K m nin değeri yüksek bulunmuģtur. V max değeri ise en düģük olarak bulunmuģtur. Ayrıca reaksiyon hızının % 24 substrat konsantrasyonunda artıģ gösterdiği ve daha sonra değiģmediği tesbit edildi. Bu metod toprakta katalaz enzim aktivitesinin tesbitinde kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Toprak, enzim aktivitesi, katalaz, kinetik parametreler, tuz i

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ HAZIRLAYANLAR Ahmet YÜZBAŞIOĞLU Laboratuar Şefi Mehmet DAĞLIOĞLU Kimya Mühendisi YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ 1. BİTKİ ANALİZLERİ NİÇİN YAPILIR? Eksiklik belirtilerinin teşhisi

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (Ulva sp., Cystoseira sp. ve Corallina sp.) FERMENTE SIVI ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ VE

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ.

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ. MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ Şebnem CANLI Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Muhittin KULAK DANIġMAN: Doç. Dr. Nazım ġekeroğlu YÜKSEK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015)

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) GİRİŞ... 9 1. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ... 10 1.1. Yöntemin Amacı...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN BÜYÜME VE BĠYOKÜTLE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kamuran

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 14-16 KASIM 2013 KONYA SUNUŞ KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri

Detaylı

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ 2008 1 ATMOSFER TOPRAK KABUK LİTOSFER ASTENOSFER ÜST MANTO ALT MANTO 1. TOPRAĞIN TANIMI Toprak esas itibariyle kayaların ve organik materyallerin türlü

Detaylı

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hülya AKAT 1 Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN 1 Özlem AKAT 2 Bülent YAĞMUR 3 İbrahim YOKAŞ 1 1 Muğla Sıtkı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı