Toprak. Yüksek Lisans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak. Yüksek Lisans"

Transkript

1 Toprak Yüksek Lisans

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ÖZET YÜKSEK L SANS TEZ FARKLI TEKSTÜRDEK ÜÇ TOPRA IN BAZI F Z KSEL VE K MYASAL ÖZELL KLER NE ISITMANIN ETK S Emel DEM RÖZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Ana Bilim Dal Dan man: Prof. Dr. Cevdet EKER Konya 2006, Sayfa:59 Jüri: Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Cevdet EKER Yrd. Doç. Dr. H.Hüseyin ÖZAYTEK N Bu çal ma, laboratuarda s tmaya tabi tutulan üç farkl tekstürdeki topra i n (kil, killi t n ve kumlu killi t n), seçilen fiziksel ve kimyasal özelliklerinde ortaya ç kan de i imleri belirlemek için yap lm t r. Is tma i lemi hava kuru ve tarla kapasitesinin %50 si neme sahip olan topraklar n 250 ve 500 olu turulmu tur. Elde edilen sonuçlar, kontrol ile k yasland 0 C s cakl klarda 30 dakika süreyle bekletilmesiyle nda C de s t lan topraklar n ph, elektriki iletkenlik (EC), agregat stabilitesi, ekstrakte edilebilir Ca, Mg, Na ve K, yaray l P, al nabilir Fe, Cu ve Mn içeriklerinin artt azald n, yüzey alan n n kil tekstüre sahip örnekte n ve di erlerinde de i medi ini, organik madde kapsam n n her üç toprakta da azald n, topraklar n tekstür s n flar nda herhangi bir de i iklik olmad n göstermi tir. Ayr ca, C de s t lan kil ve kumlu killi t n tekstüre sahip topraklar n kireç içerikleri de i mezken, killi t n tekstürdeki topra n kireç içeri i artm t r. Di er taraftan, kontrol ile k yasland nda C de s t lan topraklar n ph, EC, agregat stabilitesi, ekstrakte edilebilir Ca, Mg, Na ve K, yaray l P, al nabilir Fe, Cu ve Mn içeriklerinde art lar, organik madde, yüzey alan ve al nabilir Zn içeriklerinde azal lar bulunmu tur. Ayr ca her üç topra n da tekstür s n f s tma ile de i mi tir. Is tma s cakl ile orant l olarak topraklar n kil içerikleri azal rken, kum içerikleri artm t r. Kireç içeri i bir toprak örne inde artarken ikisinde azalm t r. Topraklar n seçilen fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine su içeriklerinin etkisi istatistiksel olarak önemli ç km t r. Toprak özelliklerindeki de i im tarla kapasitesinin %50 si neme sahip olan örneklerde hava kuru örneklere göre daha az olmu tur. Toprak nemi s tman n olumsuz etkisini azaltm t r.

15 ÖZET Yüksek Lisans Tezi $6ø75($.6ø<21/8%ø57235$.7$7$98.*h%5(6ø 2'81.h/h9(.ø5(&ø1.8//$1,0, 5DPD]DQd$/,ù Selçuk Üniversitesi )HQ%LOLPOHUL(QVWLW V 7RSUDN$QDELOLP'DOÕ 'DQÕúPDQ3URI'U&HYGHWù(.(5 2006, 54 Sayfa - UL3URI'U&HYGHWù(.(5 Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN 3URI'U6DLW*(=*ø1 %XoDOÕúPDQÕQDPDFÕWDYXNJ EUHVL7*RGXQN O./NLUHo.5YH WDYXN J EUHVLRGXQN O Q Q7*./D ÕUOÕNoDHúLWRUDQODUGDNLNDUÕúÕPODUÕQÕQDVLWUHDNVL\RQOXELU WRSUD ÕQED]Õ ]HOOLNOHULLOHPÕVÕUELWNLVLQLQJHOLúLPSDUDPHWUHOHULQHHWNLVLQLODERUDWXDUYHVHUD úduwoduõqgdeholuohphnwlu/derudwxdugdnllqn EDV\RQGHQHPHVLVHUDGDNLVDNVÕGHQHPHVLQGH NXOODQÕODFDNRODQ7*./7*./YH.5 LQX\JXQGR]ODUÕQÕQEHOLUOHPHNLoLQ\DSÕOPÕúWÕU Sera denemesindeki muameleler; kontrol, TG nin kg da -1 OÕNGR]ODUÕ./ Q kg da -1 OÕNGR]ODUÕ7*./ Q kg da -1 OÕNGR]ODUÕYH.5 LQ kg da -1 OÕN GR]ODUÕ úhnolqgh \ U W OP úw U.RQWURO LOH NÕ\DVODQGÕ ÕQGD W P X\JXODPDODUGDWRSUDNS+ VÕ\ NVHOPHVLQHUD PHQWRSUDNS+ VÕQDHQROXPOXHWNL./ QLQ ve 500 kg da -1 OÕNGR]ODUÕQGD7*./ QLQNJGD -1 OÕNGR]XQGDYH.5 QÕQNJGD -1 OÕN GR]XQGDROPXúWXU%XX\JXODPDODUWRSUDNS+ VÕQÕ Gan 6.5-DUDOÕ ÕQD\ NVHOWPLúWLU7* X\JXODPDODUÕGL HUX\JXODPDODUODNÕ\DVODQGÕ ÕQGDGDKD\ NVHNELWNLER\XJ YGHoDSÕWD]H WRSUDN VW DNVDPÕNXUXWRSUDN VW YHN NDNVDPÕNORURILOELoHUL LDJUHJDWVWDELOLWHVLYH WDUODNDSDVLWHVLGH HUOHULROXúWXUPXúWXU'L HUWDUDIWDQ7* QLQNJGD -1 OÕNX\JXODPD GR]XQGD(&GH HULRODUDNWRSUDNWX]OXOX XRUDQÕQGDDUWÕUPÕúWÕU+HPS+ \ÕG ]HOWPHVL KHPGHWRSUD DRUJDQLNPDGGHND]DQGÕUPDVÕQGDQGROD\ÕDVLWUHDNVL\RQOXELUWRSUD ÕQÕVODKÕQGD 7*./NDUÕúÕPODUÕ QHULOPLúWLU Anahtar Kelimeler:2GXQN O WDYXNJ EUHVLNLUHoPÕVÕUELWNLVL i

16 ÖZET Yüksek Lisans Tezi YARI KURAK İKLİMDE KİREÇTAŞI ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARDA BAZI MAJÖR, MİNÖR VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DÜŞEY DAĞILIMI Cihan Uzun Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN 2006, 60 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Saim Karakaplan Prof Dr. Sait Gezgin Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin Özaytekin Bu araştırmada yarı kurak iklim şartlarında kireçtaşı üzerinde gelişen 5 toprak profilinde 42 elementin dikey dağılımları ve konsantrasyonları araştırılmıştır. Ayrıca toprakların fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri belirlenerek, alt grup seviyesinde toprak taksonomisine göre sınıflandırılmıştır. Çalışılan elementlerin çoğu anamateryalde çok az veya eseri miktarda bulunmaktadır. Çoğu element solumda düşük zenginleşme-fakirleşme göstermiştir. Bu durum profillerin düşük ayrışmaya uğradığını göstermektedir. Profillerden 1, 2, 3 ve 5 numaralı profiller orta, 4 numaralı profil ise zayıf dekalsifiye olmuştur. Na, Sr, Ca, Mg gibi mobil elementler ayrışma sürecinde yıkanma ve biyolojik döngü nedeni ile yüzeyde zenginleşirken Rb ve K gibi monovalant, Zn, Pb, Co gibi divalant, Ga, Va gibi trivalant ve Zr, U, Th, Ti ile Nb gibi tetravalant ve pentavalant katyonlar ile nadir toprak elementleri ( La, Ce, Pe, Nd, Sr, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu ), kil ve Fe oksit mineralleri ile olan ilişkileri nedeni ile akümüle olarak yüzey altı horizonlarda, özellikle kil fraksiyonunda zenginleşmişlerdir. Çalışılan

17 profillerden 2, 3 ve 5 numaralı profiller Lithic Xerorthent, 1 numaralı profil Mollic Haploxeralf, 4 numaralı profil ise, Lithic Haploxeralf olarak sınıflandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Majör, Minör, Nadir Toprak Elementleri, Dikey Dağılım, Toprak Oluşumu

18 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE NİN DEĞİŞİK İLLERİNDEN TOPLANAN BAZI YEREL BUĞDAY GENOTİPLERİNİN ÇİNKOYA TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ İbrahim KARA Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Sait GEZGİN 2007, 42 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Sait GEZGİN Prof. Dr. Bayram SADE Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Bu çalışma, Türkiye nin değişik illerinden toplanan 12 yerel ve 8 tescilli ekmeklik buğday çeşidinin çinko uygulamasına tepkilerinin belirlenmesi amacıyla ürün yılında, Konya kuru şartlarında yapılmıştır. Araştırma, ana parsellerde çinko alt parsellerde genotipler olacak şekilde tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede iki farklı çinko (ZnSO 4.7H 2 O) dozu uygulanmıştır: 1. doz toprağın mevcut çinko içeriği ( Zn), 2. doz ise tavsiye edilen miktar kadar toprağa ilave edilen (3 kg/da Zn) çinko (+Zn). Denemede çinko uygulamasıyla dane verimi (%30.73), metrekarede başak sayısı (%33.82), başakta dane sayısı (% 37.52), başakta dane ağırlığı (%22.35), danede çinko konsantrasyonu (%24.73) ve yaprakta çinko konsantrasyonunda (%12.02) artış, danede fosfor konsantrasyonunda azalma (% 8.5) belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yerel buğday, çinko, dane verimi, danede çinko içeriği

19 ÖZET Yüksek Lisans Tezi EĞİRDİR-BOĞAZOVA TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Kadir UÇGUN Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Cevdet ŞEKER 2007, 66 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Cevdet ŞEKER : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN : Yrd. Doç. Dr. Refik UYANÖZ Bu çalışma 2006 yılında, yaklaşık 20 km uzunluğunda km genişliğinde olan Eğirdir-Boğazova yöresinden alınan topraklarda yapılmıştır. Yapılan bu çalışmayla 50 yıldır tarım yapılan ve yapılmayan yöredeki toprak özelliklerindeki değişim incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ovanın farklı yerlerinden toplam 46 adet toprak örneği alınarak analize tabi tutulmuştur. Örneklerin 41 tanesi tarım arazilerinden, 5 tanesini de tarım yapılmayan alanlardan alınmıştır. Yöreden alınan bu topraklarda ph, EC, kireç, organik madde, tekstür, tarla kapasitesi, solma noktası, agregat stabilitesi, dispersiyon oranı, penatrasyon direnci, zerre yoğunluğu ve hacim ağırlığı analizleri yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu analizlerden gözeneklilik ve faydalı su miktarları hesaplanarak bulunmuştur. Tarım yapılan ve yapılmayan araziler arasında ph, organik madde, tarla kapasitesi, solma noktası, faydalı su, agregat stabilitesi, zerre yoğunluğu, hacim ağırlığı ve gözeneklilik arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Tarım arazilerinde bu değerler ortalama olarak sırasıyla; 7.57, %3.19, %23.94, %15.39, %8.55, %55.30, 2.61 g cm -3, 1.49 g cm -3, %42.86 olarak elde edilirken, tarım yapılmayan arazilerde 8.12, %4.34, %35.09, %21.76, %13.33, %73.26, 2.57 g cm -3, 1.35 g cm -3, %47.32 bulunmuştur. Yapılan regresyon analizlerinde ise agregat stabilitesi, dispersiyon oranı, hacim ağırlığı ve gözeneklilik yönünden bütün kriterler birbiri ile karşılaştırılmıştır. Agregat stabilitesi ile %kum, %kil, tarla kapasitesi, solma noktası, faydalı su, dispersiyon oranı, hacim ağırlığı ve gözeneklilik arasında R 2 değerleri arasında değişen ilişkiler elde edilmiştir. Dispersiyon oranı ile kil arasında, hacim i

20 ağırlığı ile organik madde, tarla kapasitesi solma noktası ve gözeneklilik, gözeneklilik ile organik madde, tarla kapasitesi, solma noktası arasında da R 2 değeri arasında değişen ilişkiler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Toprak, Fiziksel Özellikler, Eğirdir-Boğazova ii

21 ÖZET Yüksek Lisans Tezi KONYA HAVZASINDAK BAZI BÜYÜK TOPRAK GRUPLARI NCE FRAKS YONLARININ ORGAN K MADDE, BES N MADDELER ÇER VE KATYON DE M KAPAS TES Mehmet Özulu Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dal Dan man :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEK N 2007, 51 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Saim Karakaplan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zengin Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEK N Toprak organik karbonu topraklar n kil ve silt miktar ile yak n ili ki içindedir. Yar kurak bölgelerde do al arazilerin i lenmesi, üst toprak kat n n organik karbon, toplam azot ve fosfor miktarlar n azaltarak toprak kalitesini bozmaktad r. Tar m topraklar nda; toprak i leme, ürünün topraktan uzakla t r lmas, yeti tirme sezonu aralar nda topraklar n ç plak kalmas gibi nedenlerle toprak organik karbonu azalmaktad r. Bu nedenle i lenen topraklarda organik karbon miktar topra n tutabilece i maksimum miktarlardan daha dü ük olmaktad r. Arazi kullan m ve yönetim pratikleri, organik materyali azaltmas nedeniyle toprak verimlili ini bozmas, yar kurak bölgelerde yayg n bir problemdir.. Bu çal man n amac ; Konya kapal Havzas nda dört farkl toprak çe idinde ve iki farkl parçac k büyüklü ünde ( < 2µm ve 2-50 µm aras ) toprak i lemenin organik karbon, toplam azot, faydal fosfor, faydal potasyum ve KDK üzerine etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla 13 adet do al 13 adet i lenen alandan üst 30 cm den toprak örnekleri al nm, i

22 kimyasal dispersiyon kullanmadan ultrasonik dispersiyonla sedimantasyon ve sifonlama yöntemleriyle toprak fraksiyonlar ayr lm t r. Toprak fraksiyonlar nda organik karbon, toplam azot, faydal fosfor, faydal potasyum ve KDK de erlerinin da l m arazi kullan m ekillerine göre önemli de i im göstermi tir. Do al topraklarda i lenenlere göre daha yüksek organik karbon ve azot ölçülmü tür. Her iki kullan m türünde de ortalama organik karbon < 2µm fraksiyonda 2-50 µm aras fraksiyona göre daha yüksek bulunmu tur. Kil ve silt fraksiyonundaki azot da l m da organik karbon da l m na benzer bulunmu tur. Her iki kullan mda da 2-50 µm aras fraksiyonda daha az ayr lm organik materyal nedeniyle daha yüksek C/N oranlar bulunmu tur. KDK de erleri fraksiyonlar n içermi oldu u kil ve organik karbon içeriklerine ba l olarak de i mi tir. En yüksek KDK de erleri fraksiyonun mineralojik yap s na ba l olarak kil fraksiyonunda bulunmu tur. Faydal fosfor her iki kullan mda kil fraksiyonunda daha yüksek tespit edilmi tir. Faydal potasyum ise topraklar n mineralojik yap s na ba l olarak düzensiz da l m göstermi tir. Anahtar Kelimeler: Organik karbon, Toplam Azot, Arazi Kullan m, Ultrasonik Dispersiyon, Toprak zerre irili i Da l m ii

23 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TUZLU TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE VAM IN ETKİSİ Taliha UYSAL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman : Yrd. Doç. Dr. Refik UYANÖZ 2007, Sayfa: 76 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Refik UYANÖZ Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Kemal GÜR Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Tarımsal ya da peyzaj alanlarında yanlış sulama yapılması, özellikle doğal drenaj koşullarının kötü olduğu kurak ve yarı kurak yerlerde tuzluluk sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, tuzlu topraklarda yetiştirilen mısır bitkisinin, tuz stresini azaltmada mikorizanın etkisini test etmek için yapılmıştır. Altı farklı tuz konsantrasyonu (T-0= 0.4 ms/cm, T-1= 0.5 ms/cm, T-2= 0.7 ms/cm, T-3= 1.0 ms/cm, T-4= 1.6 ms/cm, T-5= 2.2 ms/cm), iki farklı mikoriza çeşidi ve deneme bitkisi olarak ise ADA 523 mısır bitkisinin kullanılmasıyla yürütülmüştür. Deneme sonuçları, tuzlu şartlarda doğal ve Glomus mossea türü mikorizaların, mısır bitkisinin gelişmesi, makro ve mikro besin elementi alımı üzerine etkileri farklı olmuştur. Öte yandan tuz çözeltilerinin uygulanması ile mısır bitkisinin kök ve toprak üstü kuru ve yaş ağırlıkları azalmıştır. Artan tuz konsantrasyonları test bitkisinin, Na hariç diğer besin elementlerinin alımını azaltmıştır. Deneme sonundaki en yüksek mikorizal enfeksiyon sayısı Glomus türünde T-1 tuz konsantrasyonunda % olarak saptanırken, doğal mikorizada T-2 tuz seviyesinde % olarak belirlenmiştir. Toprakta sayılan sporlar ise toplam olarak aynı tuz seviyelerinde i

24 Glomus aşılanmış saksılarda 138 adet iken, doğal mikorizalı saksılarda 110 adet olarak tespit edilmiştir. Mikorizal aşılamanın tuz stresi altındaki bitkinin gelişme parametreleri ve besin elementi alımı üzerine etkisi olmamıştır. Ancak doğal mikoriza ile aşılama yapmak Glomus mossea türüne göre daha etkili olmuştur. Anahtar Kelimeler: Mikoriza, tuz stresi, mısır bitkisi,spor. ii

25 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KARAMAN İLİNDE ELMA AĞAÇLARINA UYGULANAN KENTSEL KATI ATIK KOMPOSTUNUN TOPRAK VE BİTKİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Yaşar ŞEKERCİ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Sait GEZGİN 2008, Sayfa: 105 Jüri : Prof. Dr. Sait GEZGİN : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN : Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Bu çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Kompost Tesisinde kentsel katı atıklardan elde edilen çöp kompostunun Karaman İli elma bahçelerinde kimyasal gübre yerine kullanılıp kullanılamayacağını, kullanılması durumunda toprak, bitki ve meyvede ağır metal ve besin elementleri birikimine, elma verimi ve kalitesine olan etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma Karaman İli Merkezine bağlı Gökçe Köyünde 28 yaşındaki Starking Delicious klasik (8 x 8 m mesafe ile kurulmuş) elma ağaçlarına sahip bahçede yürütülmüştür. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre her bir ağaç bir parsel kabul edilerek 5 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede 3 kompost dozu (K 0 = 0 kg/ağaç, K 1 = 10 kg/ağaç, K 2 = 30 kg /ağaç) ve 3 kimyasal gübre dozu (G 0 = 0 g N + 0 g P 2 O g K 2 O ağaç -1, G 1 = 275 g N g P 2 O g K 2 O ağaç -1, G 2 = 550 g N g P 2 O g K 2 O ağaç -1 ) uygulanmıştır. Ağaçlardan yaprak ve meyve örnekleri ve iz düşümlerinden toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinde EC, organik madde, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Ni, Cd ve Pb analizleri; yaprak örneklerinde P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Cr, Ni analizleri; meyve örneklerinde ise verim, ağırlık, çap, kabuk sertliği, et sertliği, kuru madde, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Cr ve Ni analizleri yapılmıştır.

26 Toprak, yaprak ve meyve örnekleri üzerinde yapılan analizlere göre toprakların EC, organik madde, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B, Ni, Cd ve Ni miktarları değişik derinliklerde artış göstermiştir. Yaprak analizi sonuçlarına göre; Ca, Fe ve Cu miktarları kompost uygulamalarına bağlı olarak artış göstermiş, diğer besin elementleri toprakta artış göstermesine rağmen yapraklardan aynı sonuç alınamamıştır. Meyve örneklerinin analiz sonucuna göre, verim miktarında artış sağlanmış fakat diğer kalite unsurları değişiklik göstermemiştir. Besin elementlerindeki artış toprak örneklerinde olduğu kadar artmasa bile bazı elementlerde önemli artışlar olmuştur. Uygulanan kompost dozu arttıkça toprakların besin elementi içerikleri artmıştır. Analiz sonuçlarına göre en olumlu etki yüksek kompost dozlarından (K 1, K 2 ) elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Karaman, elma, kompost, verim, kalite, ağır metal.

27 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAK KOLONLARINDA ISISAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ Ömer YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fariz MİKAİLSOY 2008, 88 Sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. Fariz MİKAİLSOY Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Cevdet ŞEKER Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlası topraklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinden faydalanarak, ısısal özellikleri matematik modelleme yardımıyla belirlenmiştir. Toprak katmanlarındaki sıcaklık ölçümleri Elimko E680 cihazı ile yapılmıştır. Ölçüm değerleri ile ısı iletiminin matematiksel modeli arasında uyumlu ilişki bulunmuştur. Bu bakımdan söz konusu matematiksel model toprak sıcaklık rejimini belirlemek için uygundur. Anahtar Kelimeler: Toprak sıcaklığı, Modelleme, Ölçüm sistemi Elimko. i

28 ÖZET YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BAZI TESCĐLLĐ NOHUT ÇEŞĐTLERĐNĐN DEMĐR ve ÇĐNKO UYGULAMASINA TEPKĐLERĐ Nilüfer KARA Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Ayşen AKAY 2008, Sayfa: 89 Jüri :Prof. Dr. Saim Karakaplan : Prof. Dr. Mustafa Önder : Doç. Dr. Ayşen Akay Bu çalışma, sera koşullarında yetiştirilen bazı tescilli nohut çeşitlerine (Gökçe, Uzunlu, Sarı-98, Küsmen, ILC-195, Eser-87, Damla, Akçin-91, Canıtez-87 ve Er-99) artan dozlarda uygulanan demir ( mg Fe /kg) ve çinkonun (0-5 mg Zn /kg); bitkinin fiziksel özellikleri ve bitki toprak üstü aksamının demir, çinko, aktif demir, fosfor, bor içerikleri ve klorofil kapsamlarına etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre yapılan varyans analizlerinde klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil, bitki toprak üstü aksamı demir, aktif demir, çinko, fosfor ve bor içeriği ile yaprak boyu, sap kalınlığı, bitki boyu, bitki toprak üstü aksamı yaş ve fırın kuru ağırlığı, kök fırın kuru ağırlığı değerlerinde demir ve çinko uygulamaları ile önemli istatistiki farklılıklar bulunmuştur. Ortalama değerler dikkate alındığında bitki toprak üstü aksamı demir içeriği 507,62 mg/kg ve aktif demir içeriği 42,64 mg/kg dır. Fosfor içeriği ise 2634 mg/kg olarak bulunmuştur. Demir ve çinkolu gübre uygulamalarına en iyi tepki Sarı-98, Damla ve Uzunlu çeşitlerinde gözlenmiştir. Tüm çeşitler dikkate alındığında 5 mgzn/kg uygulaması tavsiye edilebilir. Anahtar Kelimeler: Nohut, klorofil miktarı, aktif demir, demir, çinko. iii

29 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ BOR TOPRAK TUZLULUĞU İLİŞKİSİNİN BUĞDAYIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Savaş SARI Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mehmet HAMURCU 2009, Sayfa: Jüri : Yrd. Doç. Dr. Mehmet HAMURCU : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN : Prof. Dr. Sait GEZGİN Bu araştırma kontrollü sera koşullarında farklı seviyelerde bor ve tuz uygulamalarının buğdayın biyolojik verim değeri, kuru madde miktarı, B konsantrasyonu ve içeriği ile Ca, Mg, K, Na konsantrasyonu ve K/Na oranları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede, bor beş (0, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 mg kg -1 ), tuz dört (0-200, , , >600 µs/cm) farklı seviyede uygulanmıştır. Buğday bitkisinin biyolojik verim değeri, kuru madde miktarı, bor konsantrasyonu ve içeriği ile Ca, Mg, K, Na konsantrasyonu ve K/Na oranları üzerine bor ve tuz uygulamaları ile interaksiyonlarının etkisi istatistiki olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. Bitkide uygulanan bor dozu miktarı arttıkça bor konsantrasyonu ve içeriği ile, K konsantrasyonunun ve K/Na oranlarının arttığı, Ca, Mg ve Na konsantrasyonlarının ise azaldığı, uygulanan tuz seviyelerinin artışı ile birlikte bitki bor konsantrasyonu ile K konsantrasyonu ve K/Na oranları azalırken, Ca ve Na konsantrasyonlarının arttığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Buğday, bor, tuz, Na, K/Na oranı, bor uygulaması, tuz uygulaması

30 ÖZET Yüksek Lisans Tezi YARI KURAK İKLİM ŞARTLARINDA VOLKANİK MATERYAL ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARIN FİZİKSEL, KİMYASAL, MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUMU Sıdıka Alp Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN 2009, 100 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Saim KARAKAPLAN Prof. Dr. Cevdet ŞEKER Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN Volkanik ana materyal üzerinde oluşan topraklar benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptirler ve yağışlı iklimlerde oluşanları çoğu kez andisol olarak sınıflandırılır. Yağışlı iklimlerde bulunan volkanik toprakların ayrışma prosesleri ve mineral oluşumları üzerine çok miktarda çalışma olmasına rağmen kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşanlarla ilgili olarak az sayıda veri bulunmaktadır. Türkiye de de volkanik materyal üzerinde oluşan topraklar ile ilgili çalışmalar, dağılımlarıyla karşılaştırıldığında yetersizdir. Sunulan bu çalışmanın hedefleri andezitik ana materyal üzerinde oluşan 5 toprak profilinin fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakteristikleri ile toprak genesisi ve toprak sınıflandırmasından sorumlu pedolojik prosesler üzerine iklim ve diğer toprak oluşum faktörlerinin etkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışmanın ana amacı, Konya da yarı kurak iklim şartlarında volkanik materyal üzerinde oluşan toprakların andisol olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığını belirlemektir. Bu amaçla her profilde makromorfolojik tanımlamalardan sonra horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış, i

31 fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikler belirlenmiştir. Söz konusu topraklar orta ve ince tekstür, düşük organik madde içeriği, düşük katyon değişim kapasitesi ve su tutma kapasitesi göstermişlerdir. Sonuçlar göstermiştir ki tüm topraklarda kum ve kaba silt fraksiyonu % 30 dan fazladır. Hacim ağırlığı tüm profillerde % 0.90 gr.cm -3 den yüksektir. Genel olarak düşük fosfor fiksasyonu bulunmuştur. Fosfor fiksasyonu sadece 3 ve 4 nolu profillerde % 25 in üzerindedir. Fakat tüm profillerde % 85 in altındadır. Amonyum oksalatta ekstrakte edilen Al+1/2 Fe yüzdesi bütün profillerde % 2 nin altındadır. NaF deki ph değerleri 9.5 in altındadır. Seçici ekstraksiyon ile tüm horizonlarda Fe d >Fe o >Fe p ve çoğu horizonda Al p >Al o >Al d şeklinde bir ilişki saptanmıştır. Sodyum ditiyonit-sitrat, asit amonyum oksalat ve sodyum pyrofosfat ile ekstraksiyonlar göstermiştir ki Dünya da yer alan volkanik materyal üzerinde oluşan toprakların tersine, çalışılan topraklarda allofan, imogolit ve Fe-humus kompleksleri gibi amorf mineraller saptanmamıştır. Amorf mineral olarak sadece önemli miktarda Al-humus kompleksi ve çok az miktarda da ferrihidrit bulunmuştur. Kristalize demir mineralleri, diğer demir minerallerinden daha fazladır. Seçici çözelti analizine ait bazı indeks değerler 3 nolu profilde eseri miktarda amorf materyalin bulunabileceğini göstermektedir. Feldspat (plajiyoklaz), kristobalit ve kuvars en yaygın primer minerallerdir. Bazı profillerde hematit, cummingtonit ve maghemit de bulunmuştur. X ışını kırınımları kaolinit ve illitin kil fraksiyonunda dominant kil minerali olduğunu göstermektedir. Ayrıca kil fraksiyonunda klorit-smektit ara tabakalı mineraller de oluşmuştur. Kısa yağışlı sezon, uzun kurak periyot ile karakterize edilebilecek lokal iklim, düşük yıkanma oranı hızlı toprak oluşumunu engellemiş bu durum toprak çözeltisinde Si konsantrasyonunun artmasına neden olarak kaolinit ve illit gibi kristalize kil minerallerinin oluşumunu teşvik etmiş, böylece ana materyalin ayrışmasıyla ortama salınan Si ve Al nin tüketilmesi sonucu allofan gibi amorf minerallerin oluşumu engellenmiştir. Erenler Dağı üzerinde toprak genesisini etkileyen temel faktörler, yıkanma rejimi ve ayrışma oranını belirleyen iklim, topoğrafya ve ana materyalin tabiatı olarak saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Andisoller, Volkanik materyal, Toprak Oluşumu, Toprak sınıflandırması, Konya Erenler Dağı ii

32 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ESKİ KONYA GÖLÜ KUVARTERNER TERASLARI ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAKLARIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE AYRIŞMA ORANLARI Hasan Hüseyin MUTLU Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman :Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN 2010, Sayfa 74 Jüri : Prof. Dr. Sait GEZGİN Yrd. Doç. Dr. Fetullah ARIK Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN Topraklar oluģumları için geçen zamana bağlı olarak önemli değiģimler gösterirler. Toprak oluģumu için geçen zaman toprakların özellikleri ve ayrıģma oranları üzerine etki eder. Bu çalıģmanın amacı eski Konya gölü terasları üzerinde oluģan toprakların pedojenik geliģimlerini, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte Kimyasal Alterasyon Ġndeksi (CIA), Kimyasal AyrıĢma Ġndeksi (CIW), Parker AyrıĢma Ġndeksi (WIP), Product Ġndeks (P), Plajiyoklaz Alterasyon Ġndeksi (PIA), Baz/Seksi Oksit Oranı(Baz/R 2 O 3 ), Vogt indeksi (V) gibi ayrıģma indeksleri ve bazı genetik oranlar kullanarak karģılaģtırmak ve zamana bağlı olarak geliģimlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla farklı teras seviyelerinde 4 adet temsili profil kazılmıģ, morfolojik tanımlamalardan sonra fiziksel, kimyasal ve jeokimyasal analizler için horizon esasına göre toprak örnekleri alınmıģtır. Elde edilen sonuçlara göre, araģtırma alanındaki topraklar farklı seviyelerdeki teraslarda oluģmalarına rağmen benzer ayrıģma oranlarına ve pedojenik aktiviteye i

33 sahiptir. Dolayısıyla söz konusu bölgede toprak oluģumunda belirleyici faktörler, diğer toprak oluģum faktörlerinden daha çok yıkanma rejimini ve ayrıģma oranlarını belirleyen iklim ve ana materyalin tabiatı olmuģtur. Anahtar Kelimeler: Toprak oluģumu, AyrıĢma indeksi, Jeokimyasal değerlendirme, Nadir toprak elementleri, Chronosequence, Eski Konya gölü ii

34 ÖZET YÜKSEK LĐSANS TEZĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ SARICALAR ÇĐFTLĐĞĐ TOPRAKLARININ KABUK BAĞLAMA PROBLEMĐNĐN ARAŞTIRILMASI Levent BAL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Cevdet ŞEKER 2010, 63 Sayfa Juri: Prof. Dr. Cevdet ŞEKER Prof. Dr. Sait GEZGĐN Yrd. Doç. Dr. Bilal ACAR Bu çalışmanın amacı; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar çiftliği topraklarının mevcut sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmektir. Bu itibarla söz konusu arazide 3 adet profil açılmıştır. Bu profillerin yerleri, toprak kullanım durumuna göre belirlenmiştir. Toplam 15 ayrı nokta ve derinlikten alınan toprak örnekleri çeşitli fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmuş ve bulunan sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Buna göre kırılma değeri ile % silt, % porozite ve suda çözünebilir potasyum kapsamları arasında pozitif, kütle yoğunluğu, büzülme sınırı, agregat stabilitesi, amonyum asetata çözünebilir ve değişebilir Ca+Mg içerikleri arasında ise negatif önemli ilişkiler bulunmuştur. Çoklu regresyon analizlerinde ise kırılma değeri ile büzülme sınırı + amonyum asetatta çözünebilen Ca+Mg arasında %84 açıklama yüzdesine sahip önemli ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarından anlaşılacağı gibi, çalışma alanı topraklarının kırılma değerlerindeki değişkenlikleri açıklamada etkili olan toprak özelliklerinin büzülme sınırı ve amonyum asetatta çözünebilen Ca+Mg içerikleri olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu topraklarda kaymak tabakası probleminin önüne geçilebilmesi için toprak organik madde miktarının arttırılması, toprak üzerinde mekanizasyon faaliyetlerin minimum düzeyle sınırlandırılması ve toprak agregasyonuna olumsuz etkisi olabilecek her türlü faaliyetin azaltılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Kaymak tabakası, kırılma değeri, agregat stabilitesi, organik madde i

35 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ Arpa Çeşitleri (Hordeum vulgare) ile Çorak Çimi nde (Puccinellia distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Hakkı KESKİN Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet HAMURCU 2010, 58 Sayfa Jüri Danışmanın Yrd.Doç.Dr. Mehmet HAMURCU Prof.Dr.Sait GEZGİN Yrd.Doç.Dr. Tijen DEMİRAL Arpaya göre bünyesinde kat daha fazla bor biriktirebilen ve hububatgiller familyasında yer alıp bor toksisitesine aşırı tolerans gösteren Puccinellia distans bitkisi önemli bir model bitki olarak karşımızda durmaktadır. Araştırmada bor stresine karşı dayanıklılık dereceleri daha önce belirlenmiş olan iki arpa çeşidi ile Puccinellia distans bitkisine toksik seviyede uygulanmış olan borun, büyüme parametreleri (kök ve gövde), bitkilerde biriken bor miktarları, prolin miktarı bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Arpa çeşitlerinde toksik seviyede bor uygulanmasına bağlı olarak kök ve gövde gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği ve bitki gelişiminin gerilediği görülmüştür. Puccinellia distans ta ise toksik seviyede bor uygulamasına bağlı olarak bitkide herhangi bir gelişme geriliği ve toksisite belirtisi olmaz iken, araştırmada uygulanan en yüksek doz olan 500 mg kg -1 B dozunda dahi arpa çeşitlerinin etkilenme oranlarından çok daha az oranlarda azalmalar olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan bitkilerin bor konsantrasyonları bor uygulamasına bağlı olarak artış göstermiş, ancak Puccinellia distans bitkisindeki artış oranı arpa çeşitlerindeki kadar yüksek olmamıştır. Prolin miktarları arpa çeşitlerinde artış gösterirken Puccinellia distans bitkisinde azalma göstermiştir. iv

36 Anahtar Sözcükler: Arpa, Puccinellia distans, bor toksisitesi, prolin. v

37 ÖZET YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TUZLU TOPRAKLARDA KATALAZ ENZĠMĠNĠN AKTĠVĠTESĠ VE KĠNETĠĞĠ Emine YILDIRIM Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Fariz MĠKAĠLSOY 2010, Sayfa: 72 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Fariz MĠKAĠLSOY Prof. Dr. Nizamettin ÇĠFTÇĠ Doç. Dr. Refik UYANÖZ Bu araģtırmada, Tuz gölü çevresi tarım dıģı arazilerden alınan 3 toprak örneğinde çalıģılmıģtır. Gazometrik metod kullanılarak katalaz enziminin aktivitesi tayin edilerek kinetik parametreleri hesaplanmıģtır. Fiziksel, kimyasal özellikleri ve % tuz oranı farklı toprakların katalaz enzim analizi o C laboratuar koģullarında değiģik substrat konsantrasyonlarda (% 3, % 6, % 9, % 12, % 15, % 18, %2 1, % 24, % 27, % 30 H 2 O 2 ) yürütülmüģtür. Bu analizde ürün olarak açığa çıkan O 2 nin zamana göre değiģimi (20, 40, 60, 80,.300 sn) kararlı hale gelmesine kadar devam edilmiģtir. Katalaz enzim aktivitesi (υ) ve kinetik parametreleri (υ 0, V max ve K m ) her toprak için ayrı ayrı yapılmıģtır. Sonuçlara göre, tuz konsantrasyonu yüksek toprakta katalaz enziminin kinetik parametresi olan K m nin değeri yüksek bulunmuģtur. V max değeri ise en düģük olarak bulunmuģtur. Ayrıca reaksiyon hızının % 24 substrat konsantrasyonunda artıģ gösterdiği ve daha sonra değiģmediği tesbit edildi. Bu metod toprakta katalaz enzim aktivitesinin tesbitinde kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Toprak, enzim aktivitesi, katalaz, kinetik parametreler, tuz i

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto-Zinc 15 Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü KARE Mühendislik Çevre Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. A.O.S.B. 23. Cadde no:28 ADANA /TURKEY Tel: +90 322 394 4464 E-mail: ahmet48@yahoo.com Web:www.kareeng.com

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir.

Araştırmanın yürütüldüğü vejetasyon periyodu boyunca N %1.38-1.82, P%0.15-0.25, K %0,7-1.43, Ca % 0.84-2.58, Mg %0.21-0.44 arasında değişimiştir. ANTALYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NAR (Punica granatum L.Çeşit: Hicaznar) YAPRAKLARINDAKİ BAZI BİTKİ BESİN MADDELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Cevdet Fehmi ÖZKAN¹ Türkan ATE޹ Ahmet Emin ARPACIOĞLU¹

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı Ato Serisi Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli

Detaylı

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri.

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri. Docto-Fer Topraktan uygulama preparatı Demirin Bitkilerde Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede 104*208 ölçülerindeki

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA

TEKNĠK RAPOR. Tarih: 26.02.2013 KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Tarih: 26.02.2013 TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK ÇUHA ÇĠÇEĞĠ (PRIMULA SPP.) ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede

Detaylı

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER:

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: ÖZEL EGE LİSESİ GLEDİTSCHİA GÜBRESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Osman Emre Yıldırım 7A Frederick Can Troster 7B DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Demet Erol İzmir- 2010 1 İÇERİK LİSTESİ: 1. Prpje özeti...3 Projenin amacı

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ...

1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... İÇİNDEKİLER 1. TOPRAK ANALİZLERİNE BAKIŞ... 1 TOPRAKLAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 TOPRAK ANALİZLERİNİN AMACI ve TARIM YÖNÜNDEN ÖNEMİ... 2 TOPRAK ANALİZ YÖNTEMLERİ... 4 TOPRAK ANALİZLERİNDE HATA KAYNAKLARI...

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için TABLO LİSTESİ Tablo 1.1: Marmara Bölgesi AAT listesi... 2 Tablo 1.2: Karadeniz Bölgesi AAT Listesi... 14 Tablo 1.3: Ege Bölgesi AAT Listesi... 22 Tablo 1.4: Akdeniz Bölgesi AAT Listesi... 33 Tablo 1.5:

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

TÜBİTAK 1003 Buğday Tuzluluğu Projesinin Üçüncü Dönem Raporu Özeti

TÜBİTAK 1003 Buğday Tuzluluğu Projesinin Üçüncü Dönem Raporu Özeti TÜBİTAK 1003 Buğday Tuzluluğu Projesinin Üçüncü Dönem Raporu Özeti Toprak tuzluluğu, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde buğday verimliliğini etkileyen başlıca tarımsal sorunlardan biridir. Ayrıca,

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI

ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI ÜLKESEL PROJE TÜRKİYE TARIM TOPRAKLARI VERİ TABANI Projenin Adı: Türkiye tarım topraklarının bitki besin maddesi ve toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması

Detaylı

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit)

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit) Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ 5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ Toprak profili: Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar düşey kesittir. Horizon: Toprak oluşum süreçleri ile meydana gelmiş, yataya ve/veya birbirine oldukça paralel dizilmiş katmanlardır.

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER Hazırlayan ZİRAAT MÜHENDİSİ:Murad Ali DEMİR İSTANBUL 2009 N (DAL) (AZOT) Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan azot vejetatif gelişmeyi

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU

PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU PROJE ADI BOZKIR IN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI PROJESİ PROJE FİNANSMAN KAYNAĞI MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE İDARİ SORUMLUSU Veteriner Hekim SALİH ÖNCÜ (Bozkır İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü)

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

MANGAN. Toprakta Mangan. Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur

MANGAN. Toprakta Mangan. Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur MANGAN Toprakta Mangan Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur Volkanik kayalarda Fe/Mn oranı 1/60 dır Buralardaki topraklarda % 5-17 Fe, % 0.5-8

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr KASIMPATI (KRZANTEM) YETİŞTİRİCİLİĞİ-1

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 22.10.2014 Aylin ÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur?

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARKLAR, HANGİ YÖNTEMLER İLE BULUNUR. Bilimsel yöntemleri kullanmadan farkları bulmak,

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ FEYZA KOÇ TOPRAK ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı

Detaylı

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

39.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1-Bitki Yaprak Analizi 1- Toplam Azot (N) 2- Toplam Fosfor (P) 3- Toplam Potasyum(K) 4- Toplam Kalsiyum (Ca) 5- Toplam Magnezyum(Mg) 6- Toplam Demir (Fe) 7- Toplam Mangan (Mn) 8- Toplam Çinko (Zn) 9- Toplam

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI...

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... İÇİNDEKİLER 1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... 1 1.1. TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASINDA GÜBRELERİN ÖNEMİ... 1 1.2. GÜBRELERİN TARİHİ GELİŞİMİ... 9 1.3. GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI...

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI

Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI Biyogaz tesisi ürünlerinde analizler ALS ÇEVRE BİLGİ KİTAPÇIĞI İçindekiler 1. Biyogaz tesislerinde sunduğumuz hizmetler...1 1.1 Probleme dair kısa bilgi...1 1.2 ALS Çek Cumhuriyeti'nin yeterlilikerine

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1 TOPRAK PROFİLİ Genel olarak herhangi bir toprağın profili demek o toprağın yüzeyden itibaren

Detaylı

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar

Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar Güvenilir Ürünler, Bereketli Topraklar .html Kimyevi Bitki Besleme Grubu Evo-Cu BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Ambalaj: 1-5 LT Geliştirici ve Bitkiye Direnç Sağlayan Özel Bir Formül Özel bir formülle üretilmiştir.

Detaylı

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit),

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit), Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

KALE ORGANİK GÜBRE TARIM VE HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. Merkez Ofis: Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Skyport Rezidans Kat: 12 No: 131 Beylikdüzü/İSTANBUL Tel: 0212 875 23 66 Üretim Tesisimiz: Ortaköy Mahallesi

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. Doküman No: LS.03 SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. İlk Yayın Tarihi: 20.10.2014 Revizyon Tarih/No: 12.01.2016/01 Sayfa No 1/4 Güncellenme Tarihi: 12.01.2016 ANALİZ HİZMET

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

BAKLAGİLLER Familya: Leguminosae Alt familya: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür:

BAKLAGİLLER Familya: Leguminosae Alt familya: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür: BAKLAGİLLER Familya: Leguminosae Alt familya: Papilianaceae Cins: Phaseolus Tür: Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris var. nanus (Bodur fasulye) İri Phaseolus vulgaris var. comminus (Sırık fasulye) tohumlu

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Bitki Besleme. 1 Ders Adi: Bitki Besleme 2 Ders Kodu: TPR3901-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

Bitki Besleme. 1 Ders Adi: Bitki Besleme 2 Ders Kodu: TPR3901-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans Bitki Besleme 1 Ders Adi: Bitki Besleme 2 Ders Kodu: TPR3901-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik Ders

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI NOHUT (Cicer arietinum L.) MERCİMEK

Detaylı