Kahramanmaraş ta Üretimi Yapılan Toprak İşleme Aletlerinin Mekanik Testleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş ta Üretimi Yapılan Toprak İşleme Aletlerinin Mekanik Testleri"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Kahramanmaraş ta Üretimi Yapılan Toprak İşleme Aletlerinin Mekanik Testleri Selçuk ARSLAN Ali AYBEK KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Kahramanmaraş Özet Kahramanmaraş ilinde imalatı yapılan toprak işleme aletlerinin işleyici organlarının mekanik testleri ve spektral analizleri yapılmış ve standartlara uygunluğu incelenmiştir. Test edilen örnekler kazayağı, çizel ve pulluk uç demirleridir. Toplam olarak on darbe deneyi, on sertlik ölçme deneyi ve beş eğme deneyi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, test edilen örneklerden hiçbiri yeterli vurma dayanımına sahip değildir; beş adet parça üzerinde yapılan eğme deneylerinde, yalnızca bir işletmenin ürettiği kazayağında çatlama olmuş, diğerlerinde çatlama ya da kırılma şeklinde deformasyon olmamıştır; lama tipi çizel uç demiri dışında bütün örnekler sertlik deneyinde olumsuz sonuç vermiştir. Spektral analiz sonuçlarına göre, kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu orta karbonlu çelik sınıfına girmektedir. Kullanılan uç demirlerinin hemen hepsinde silisyum (Si) ve mangan (Mn) oranı genellikle bulunması gereken orandan düşük, fospor (P) ve kükürt (S) oranları normal sınırlardadır. Test sonuçlarının büyük çoğunluğunun olumsuz sonuçlanması, yöre imalatçılarının modern imalat teknikleri ve uygun malzeme kullanmamasından kaynaklanmaktadır. Anahtar kelimeler: Toprak işleme aletleri, mekanik testler, spektral analiz, standardizasyon. Mechanical Tests Of Tillage Equipment Produced In Kahramanmaras Abstract Mechanical tests and spectral analyses were conducted on tillage equipment produced in Kahramanmaraş province and the test results were used to determine whether or not the tools were manufactured in agreement with the Turkish Standards. The tools tested were cultivator, chisel and plow shares. A total of ten samples were subjected to impact test, ten samples were subjected to hardness test and five samples were subjected to bending test. It was found that no specimen complied with the impact test requirement; out of ten test specimens only one sample (one of the chisel shares) complied with the hardness requirement, and one of the five test samples subjected to bending test resulted in crack and hence was found inadequate. According to spectral analysis, the steels used to produce the shares had Si and Mn weight usually lower than the recommended values in the standards while P max and S max values were within the recommended limits. The substandard production of the shares was attributed to inadequate production techniques and inappropriate materials. Keywords: Tillage tools, mechanical tests, spectral analysis, standardization.

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Giriş Kahramanmaraş ta yaygın olarak birincil ve ikincil toprak işleme aletleri ve bunlara ait işleyici organlar (uç demirleri) üretilmektedir. Nüfusun yarısından çoğu tarım kesiminde çalışmaktadır (Direk ve ark., 1995) ve ürün çeşitliliği nedeniyle farklı tip tarım makinelerine gereksinim duyulmaktadır. İmalat ise, çoğunlukla toprak işleme aletleri ile sınırlı kalmaktadır yılı itibari ile Kahramanmaraş taki imalatçılardan sadece bir tanesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesi almak için başvurmuş ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştır. İmalatçıların büyük çoğunluğu küçük tamir atölyelerinde sipariş üzerine sınırlı sayıda tarım aletleri üretmektedir. Teknik personel ve donanımdan yoksun olan üreticiler, üretimlerini kopya yöntemi ile gerçekleştirmektedirler (Demir ve ark., 1995). Tarım makineleri üretiminde standartlara uyulmadan yapılan ve kalite kontrol işlemlerinden geçirilmemiş ürünlerle, çiftçiyi tatmin edebilecek satış, servis ve yedek parça güvencesi verilmemektedir. Böyle bir üretim mekanizması ile iç pazarda rekabet gücü oluşturulamadığı gibi dış satım olanakları da yaratılamamaktadır. Oysa, standardizasyonun üreticiye ve kullanıcıya bir çok yararı bulunmaktadır. Üreticiye, hammaddeden işlenmiş maddeye kadar üretimi verimli bir biçimde düzenleme olanağı, üretim hızını artırma, savurganlığı önleme, ölü stokları azaltma, zaman içinde üretimi düzene sokma, maliyeti düşürme, satıcılara ürünü tanıtmak amacıyla kullanılacak teknik belgeleri hazırlama; kullanıcıya ise, nitelik ve yedek parça güvencesi, teknik verilere kolay ulaşabilme olanağı ve siparişlerin çabuk ve güvenilir bir şekilde verilmesi gibi kolaylıklar sağlar. Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde yaygın olarak üretilen toprak işleme aletlerinin işleyici organlarının (uç demirleri) mekanik testlerini (eğme deneyi, sertlik ölçme deneyi ve çentik darbe deneyi) ve spektral analizlerini yapmak, işleyici organların imalinde kullanılan malzemelerin ve kullanıma hazır parçaların TSE nin belirlediği standartlara uygunluğunu saptamaktır. Araştırma sonuçlarını kullanarak yöre imalatçılarına alet ve makinelerin standartlara uygun hale getirilmesi için önerilerde bulunulacaktır. Materyal ve Metot Çalışmanın materyalini Kahramanmaraş ilinde üretimi yapılan tarım aletlerinden alınan malzeme örnekleri oluşturmaktadır. Mekanik testi yapılan aletler, kültivatör, çizel ve pulluk uç demirleridir. Mekanik testler; eğme deneyi (Anonim, 1977), çentik darbe deneyi (Anonim, 1974) ve sertlik deneyini (Anonim, 1964) kapsamaktadır. Ayrıca, malzemelerin spektral analizi yapılarak kimyasal elementlerin yüzde ağırlıkları belirlenmiş, standart malzemelerde bulunması gereken değerlerle karşılaştırılmıştır. Çentik darbe deneyi Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Laboratuarında; sertlik ölçme deneyi, eğme deneyi ve spektral analiz Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Adana Küçük İşletmeler Geliştirme Merkez Müdürlüğünün laboratuarlarında yapılmıştır. Darbe deneyi Charpy

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 deney seti ile, sertlik ölçme deneyleri Rockwell ölçüm cihazı (Matsuzawa) ile, eğme deneyi mekanik test cihazı (Dartek) ile, spektral analizler optik emisyon spektrometresi (Spektrolab) ile yapılmıştır. Deneylerde kullanılan örneklerin tümü TSE standartlarına uygun şekilde hazırlanmış ve test edilmiştir. Kahramanmaraş il merkezi, Göksun, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde toplam otuz imalatçı ile görüşmeler yapılmış, bunlardan yedi tanesi test için örnek vermeyi kabul etmiştir. Yedi işletmeden toplam 13 makineye ait uç demirleri alınmıştır. Bunlar; 4 imalatçıdan alınan kazayağı uç demiri, 4 imalatçıdan alınan lama tipi çizel uç demiri, 3 imalatçıdan alınan keski tipi uç demiri, bir imalatçıdan alınan pulluk uç demiri ve bir imalatçıdan alınan sertleştirilmemiş pulluk uç demiridir. Spektral analiz ve sertlik ölçme deneyleri bütün örnekler üzerinde yapılmış, darbe deneyine 10 örnek, eğme deneyine ise 5 örnek tabi tutulmuştur. Deney örnekleri ve uygulanan deneyler Tablo 1 de gösterilmiş, imalatçılar harflerle kodlanmıştır. Tablo 1 de bazı deneylerin yapılmadığı görülmektedir; bunun nedeni, işletmenin örnek vermek istememesi ya da alınan parçalardan test için uygun boyutlarda örnek çıkarılamamasıdır. Tablo 1. Test tipi, test örnekleri ve işletme kodu (X: Deneyi yapılanlar, *:Sertleştirilmemiş) Test edilen alet Spektral analiz Sertlik ölçme Darbe testi Eğme testi (işletme kodu) testi Lama tipi (A) X X X Keski tipi (A) X X X Kazayağı (A) X X X X Lama tipi (B) X X X Keski tipi (B) X X X Lama tipi (C) X X X Keski tipi (C) X X X Pulluk uç demiri (D) X X X X Kazayağı (D) X X X X Lama tipi (E) X X X Pulluk uç demiri* (E) X X X Kazayağı (F) X X Kazayağı (G) X X X Sonuçlar ve Tartışma Çentik Darbe Deneyi Her birinden 3 er adet olmak üzere 10 farklı parçadan alınan toplam 30 adet test örneğinin TS 269 (Anonim, 1974) a uygun olarak +20 C sıcaklıkta yapılan çentik darbe deneyi sonuçları Tablo 2 de verilmiştir. Örneklerin tamamı çentikten kırılmıştır. Kırılma türü, tüm örnekler için gevrek tiptir. Pulluk (Anonim, 1995a), kültivatör (Anonim, 1995b) ve çizel uç demirlerinde (Anonim, 1989) vurma dayanımının 150 J/cm 2 olması

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 gerekmektedir. Buna göre, test edilen örneklerden hiçbiri gerekli vurma dayanımına sahip değildir. Eğme Deneyi Eğme deneyi sonuçları Tablo 3 te görülmektedir. Malzemelerde 40 eğme açısında kırılma ve çatlama olmaması gerekmektedir (Anonim, 1977). Beş adet örnek test edilmiş ve yalnızca G kodlu imalatçının ürettiği kazayağında çatlama olmuştur. Tablo 2. Çentik darbe deneyi sonuçları Test edilen alet (işletme kodu) Darbe enerjisi Alan Darbe tokluğu (J) (mm) (J/cm 2 ) Keski tipi (A) 7,52 7,5x10 10,03 Lama tipi (A) 2,78 7,5x10 3,71 Kazayağı (A) 9,48 7,5x10 12,64 Keski tipi (B) 23,87 10x10 23,87 Lama tipi (B) 6,87 10x10 6,87 Keski tipi (C) 5,23 7,5x10 6,98 Lama tipi (C) 20,76 10x10 20,76 Pulluk (D) 21,26 7,5x10 28,34 Kazayağı (D) 22,89 7,5x10 30,52 Lama tipi (E) 7,36 10x10 7,36 Tablo 3. Eğme deneyi sonuçları Kazayağı (A) Pulluk uç demiri (D) Kazayağı (D) Sertleştirilmemiş kazayağı (E) Uzunluk, mm En, mm Kalınlık, mm Eğme açısı ( ) Mandrel çapı, mm Çatlama/kırılma Yok Yok Yok Yok Var Kazayağı (G) Buna göre, G kodlu işletmenin ürettiği kazayağı dışındaki örnekler eğme deneyi açısından yeterli özellikleri taşımaktadır. Deney için hazırlanan örneklerin kalınlığı parçanın kalınlığına uygun olarak değişmekte, buna bağlı olarak deneyde kullanılması gereken mandrel çapı farklı olmaktadır (Tablo 3). Sertlik Deneyi Kültivatör ve pulluk uç demirlerinde sertlik değerinin en az 49 RSD C, çizel uç demirlerinde ise 40 RSD C olması gerekmektedir (Anonim, 1964). Yapılan testler, imal edilen uç demirlerinden yalnızca B işletmesinin imal ettiği lama tipi uç demirinin

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 standartlara uygun olduğunu göstermektedir (Tablo 4). İmal edilen uç demirlerinin hemen hepsi sertlik yönünden, standart kriterlerine göre yetersizdir. Tablo 4 te sertleştirilmemiş kazayağı uç demirinin sertlik değeri Rockwell C ölçüsüne göre 12 dir ve tablodaki en küçük sertlik değeridir. Tabloda görülen diğer aletlerin sertleştirme işleminden önce yaklaşık olarak 12 RSD C değerinde olduğu kabul edilirse, sertleştirilmemiş uç demirlerinin sertliğinin, sertleştirme işlemiyle yaklaşık olarak 2-4 kat artırıldığı anlaşılmaktadır. Standart ölçütlerine ulaşabilmek için, imalatçıların sertliği daha çok artırmaları gerekmektedir. Tablo 4. Sertlik ölçümü sonuçları Test edilen alet (işletme kodu) Sertlik değeri (RSD C) Keski tipi (A) 36.5 Lama tipi (A) 30.0 Kazayağı (A) 32.5 Keski tipi (B) 24.0 Lama tipi (B) 50.5 Lama tipi (C) 22.0 Keski tipi (C) 22.0 Kazayağı (D) 24.6 Pulluk uç demiri (D) 19.1 Lama tipi (E) 21.7 Sertleştirilmemiş kazayağı (E) 12.0 Kazayağı (F) 26.1 Kazayağı (G) 47.0 Spektral Analiz Spektral analiz ile malzemeleri oluşturan elementlerin yüzde ağırlıkları, üç tekrarın ortalama değeri olarak Tablo 5 te verilmiştir. Çizel ve kültivatör uç demirlerinin (Anonim, 1976) de belirtilen kalite yay çeliklerinin özelliklerini taşıması gerekmektedir. TS 2288 de 60 Si Mn 5 için, C: % , Si: % , Mn: % , P max : %0.05, S max : %0.050 olmalıdır. Tablo 5 e göre (ilk yedi alet), imal edilen çizel uç demirlerinde karbon (C) oranı % sınır değerlerine yakın, ancak bu sınırların ya altında yada üstünde kalmaktadır. Si oranları 3 işletmede standartta önerilen sınır değerleri arasındadır ve diğer 4 alette Si oranı bulunması gereken sınırların dışındadır. Benzer şekilde, 3 alette Mn oranı yukarıda verilen sınır değerler arasında iken 4 alette Mn oranı düşüktür. Si ve Mn oranlarının düşük olması aşınma dayanımını azalttığından (Keçecioğlu ve ark., 1986) kullanılan aletlerin çalışma ömrünü olumsuz etkileyecektir. P oranı sadece bir alette fazla iken, S oranı bütün aletlerde uygun görülmektedir. P ve S oranları bulunması gereken en yüksek düzeyin altında olduğundan uygun sınırdadır.

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Kazayağında da çizel uç demirlerinde olduğu gibi Si ve Mn oranları kalite yay çeliklerde bulunması gereken oranların oldukça altında, ancak P ve S oranları en yüksek sınırın altındadır. Pulluk uç demiri malzemesi olarak, sertlik derecesi yüksek olduğundan yüksek karbon oranına sahip (% ) üç katlı çelikler uygundur; bununla birlikte orta karbonlu çelikler de yaygın olarak kullanılmaktadır (Erdoğan, 1984). Yüksek karbonlu çelikler, düşük ve orta karbonlu çeliklere oranla daha sert oldukları için tercih edilebilir. Tablo 5 e göre, sertleştirilmiş pulluk uç demiri, orta karbonlu çelik (% ) sınıfına girmektedir. Bu aletin sertlik yönünden yetersiz bulunması (Tablo 4), uç demiri karbon oranının düşük olmasından kaynaklanmış olabilir. Diğer aletler de çoğunlukla orta karbonlu çelik sınıfına girmektedir ve sertlik düzeylerinin düşük olması karbon oranının yüksek olmaması ile ilgili olabilir. Tablo 5. Spektral analiz sonuçları (* Sertleştirilmemiş) Test edilen alet (işletme kodu) C Si Mn P max S max Lama tipi (A) 0,495 0,242 0,787 0,0159 0,0208 Keski tipi (A) 0,696 0,284 1,10 0,0155 0,0199 Lama tipi (B) 0,565 0,983 1,03 0,0193 0,0212 Keski tipi (B) 0,486 1,64 0,757 0,0123 0,0211 Lama tipi (C) 0,379 0,216 0,790 0,0152 0,0222 Keski tipi (C) 0,634 0,174 0,889 0,0585 0,0225 Lama tipi (E) 0,562 1,08 1,18 0,0208 0,0208 Kazayağı (A) 0,498 0,235 0,665 0,0135 0,0208 Kazayağı (D) 0,437 0,215 0,755 0,0116 0,0205 Kazayağı (F) 0,522 0,0689 0,740 0,0124 0,0216 Kazayağı (G) 0,483 0,244 0,727 0,0134 0,0210 Pulluk (D) 0,475 0,228 0,790 0,0125 0,0204 Pulluk* (E) 0,157 0,0934 0,397 0,0118 0,0236 Orta karbonlu yay çeliklerinden 38 Si 7 için belirlenen C, Si, Mn, P ve S yüzdeleri şöyledir (9): C: % , Si: % , Mn: % , P min : %0.05, S min : %0.05. Uç demiri yapımında kullanılan diğer yay çeliklerindeki oranlar da bu sınırlarda ya da bu sınırlara çok yakındır. Buna göre, sertleştirilmemiş uç demirinde karbon oranının çok düşük olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Si ve Mn oranları da pulluk için belirlenen sınır değerlerin altındadır. Aletlerin aşınma dayanımının artırılması için Si ve Mn oranları daha yüksek olan çelik alaşımlarının kullanılması önerilebilir. Sonuç olarak; bu çalışmada yapılan deneyler, test edilen uç demirlenin genellikle Türk Standartlarının belirlediği ölçütlere uymadığını göstermektedir. Test edilen

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 aletlerin hiçbiri gerekli vurma dayanımına sahip bulunmamıştır ve biri dışında hiçbiri yeterli sertlik derecesine sahip değildir. Deney raporu almak amacıyla olmasa bile imalatçıların ürettikleri malzemeleri belirli aralıklarla test ettirmeleri yararlı olacaktır. Bu şekilde, standartlarda belirtilen özelliklerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilebilir ve daha kaliteli imalat için yapılması gerekenler araştırılabilir. Kullanılan malzemeler, standartlarda belirlenen özelliklere tam olarak uymamaktadır. İmalatçılar ucuz olduğu gerekçesiyle, hurdacılardan malzeme almakta ve bunlar her zaman istenilen özellikte olmayabilmektedir. İmalatçıların malzeme seçimi konusunda daha dikkatli olmaları önerilebilir. Bu çalışmada, standartta belirtilen ve imal edilen aletin kalitesinin en önemli ölçütlerinden biri olan tarla performansına ilişkin deneyler, araştırma bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle yapılamamıştır. Benzer çalışmalara yönelecek araştırmacıların tarla performans deneylerini yapabilmeleri, üretilen aletlerin kalitesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. Sonuç ve Öneriler 1. Beş adet parça üzerinde yapılan eğme deneylerinde, yalnızca bir işletmenin ürettiği kazayağında çatlama olmuş, diğerlerinde çatlama yada kırılma şeklinde şekil bozukluğu olmamıştır. 2. On adet örnek üzerinde yapılan vurma deneyi sonuçlarına göre, test edilen örneklerden hiçbiri yeterli vurma dayanımına sahip değildir. 3. On örnek içinde bir imalatçının ürettiği lama tipi çizel uç demiri dışında bütün örnekler sertlik deneyinde olumsuz sonuç vermiştir. 4. İmalatta kullanılan malzemelerin standarda uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Çizel uç demirlerinde C oranı bulunması gereken orandan biraz yüksek, Si ve Mn oranları ise bulunması gerekenden düşük bulunmuştur. 5. Küçük imalathanelerde, modern imalat yöntem ve araçlarından yoksun sürdürülen imalat nedeniyle aletler standartlarda belirtilen ölçütlere uymamaktadır. Bu durumdaki imalatçıların TSE belgeli üretim yaparak kendilerine yeni pazar yaratmaları pek olanaklı görülmemektedir. 6. TSE belgeli üretimde bulunmayan imalatçıların da alet ve makinelerini test ettirmeleri ve gereken önlemleri almaları yararlı olacaktır. Bu testlerin en azından birkaç yılda bir tekrarlanması imalatçıya daha kaliteli makine imalatı konusunda yol gösterebilir. 7. Gelecekte yapılacak çalışmalarda tarla deneylerinin de yapılması, imal edilen aletlere ilişkin önemli bilgiler sağlayabilir. Teşekkür Bu araştırmayı destekleyen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu na, deneyleri yapan Adana Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Destekleme İdaresi Başkanlığı na ve Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne teşekkür ederiz. Kaynaklar Direk, M., A. Tan, M. Çakan, A. N. Kaşoğlu, Kahramanmaraş İlinde Tarımsal Yapı ve Sorunlarının Belirlenmesi. Proje No: TOGTAG Demir, L., İ.K. Tunçer, V. Kirişçi, C. Elmas, Kahramanmaraş İlindeki Tarım Makinaları İmalatçıları ve Sorunları. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, S.25-34, Bursa. Anonim, TS 205. Metalik Malzemenin Eğme ve Katlama Deneyleri. TSE Şubat 1977, Ankara. Anonim, TS 269. Vurma Deneyi (Charpy ve İzod) - Metalik Malzemede. TSE Mart 1974, Ankara. Anonim, TS 140. Metalik Malzemelerin Rockwell Sertlik Muayenesi. TSE Mayıs 1964, Ankara. Anonim, 1995a. TS Tarım Makinaları Kulaklı Pulluklar-Uç Demirleri. TSE Ocak 1995, Ankara. Anonim 1995b TS Tarım Makinaları Kültivatörler Traktörler İçin. TSE Ocak 1995, Ankara. Anonoim, TS Çizel Pulluklar (Traktörle Kullanılan). TSE Mart 1989, Ankara. Anonim, TS Yay Çelikleri (Islah Edilebilen, Sıcak Haddelenmiş). TSE Nisan 1976, Ankara. Keçecioğlu, G., E. Ulusoy, C. Kayhan, Toprak İşleme Alet ve Makinalarının İş Organları İmalatında Çelik Malzeme Seçimi. Tarımsal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, S.59-68, Adana. Erdoğan, D., Makine Malzeme Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 913. Ders Kitabı: 256, S , Ankara.

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli

Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli Ünal ÜRKMEZ, Sakine ÖZPINAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü 17100 Çanakkale

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği

Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 135 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği Selçuk ARSLAN Kahramanmaraş

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi a Yusuf ÇELİK*, b Tuğba

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP KURUTMA ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU, TEMEL SORUNLARI VE GELECEK YÖNELİMLERİ

TÜRKİYE AHŞAP KURUTMA ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU, TEMEL SORUNLARI VE GELECEK YÖNELİMLERİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1) 2010, 109-123 TÜRKİYE AHŞAP KURUTMA ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU, TEMEL SORUNLARI VE GELECEK YÖNELİMLERİ CURRENT STATUS, CORE PROBLEMS AND FUTURE DIRECTIONS OF WOOD-DRYING

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK YÖNTEMLERİ İbrahim DORUK Haziran 2005 DENİZLİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK

Detaylı

ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hüseyin YENER ¹, Şenay AYDIN ², Nuray CEBECݹ ÖZET Manisa ili ve çevresi özellikle

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

KARS İLİ İMALAT SANAYİNİN YENİLİKÇİLİK VE MARKALAŞMA KAPASİTESİ: BİR DURUM ANALİZİ

KARS İLİ İMALAT SANAYİNİN YENİLİKÇİLİK VE MARKALAŞMA KAPASİTESİ: BİR DURUM ANALİZİ KARS İLİ İMALAT SANAYİNİN YENİLİKÇİLİK VE MARKALAŞMA KAPASİTESİ: BİR DURUM ANALİZİ Evren DEMİR * Levent GELİBOLU ÖZET Bu çalışma, Kars taki imalat sanayinin yenilikçilik ve markalaşma kapasitesinin araştırılması

Detaylı

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * Yrd. Doç. Dr. Tuna ALEMDAR 1 Yrd. Doç. Dr. Arzu SEÇER 1

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kahraman ÇATI (*) Selami YILDIZ (**) Özet: Çalışmanın teorik kısmında Türkiye de üretilen yaş ve kuru kayısı hakkında genel bilgiler

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

Hazır Beton Sektöründe Agrega Kullanımı

Hazır Beton Sektöründe Agrega Kullanımı Hazır Beton Sektöründe Agrega Kullanımı The Usage of Aggregates in Ready Mix Concrete Industry Mürsel ÖZTÜRK, Turner AKAKIN, Selçuk UÇAR Türkiye Hazır Beton Birliği Teknik Çalışma Grubu, Türkiye Hazır

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 36-53 MARA ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI Turgay DĐZDAROĞLU Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 708 Nisan 2010 ICS 77.140.60 ÇELİK - BETONARME İÇİN - DONATI ÇELİĞİ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcing steel TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı