ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ Ekoloji Ve Orman Ekolojisi Ekoloji;yunanca <oikos> ve<logi> sözcüklerinden oluşur.oikos <konut>,logiy ise <bilim> anlamına gelmektedir. Bugünkü anlayışla ekoloji;canlılarla,içinde yaşadıkları ortamı ve bu iki varlığa ait karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.buradaki <canlılar> insan hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplulukları ifade etmekte,<içinde yaşadıkları ortam> deyimi ise hava, su,toprak ve ışık gibi faktörleri kapsamaktadır. Orman ekolojisi;orman ile ormanın yaşama ve gelişmesini sağlayan tüm faktörlerin oluşturduğu sistemi inceleyen ve bu sistemdeki karşılıklı etki ve ilişkileri araştıran bir bilim dalıdır. Orman ekolojisinin konusu; orman yetişme bölgelerindeki arazi şekli,toprak ve iklim özellikleri ile tüm canlı varlıkların karakteristiklerini tespit etmek,bunlarla orman ağaçlarının yaşam gelişmeleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Ekosistem Doğadaki canlı ve cansız varlıkların aralarındaki karşılıklı bağlarla oluşturdukları sisteme <ekolojik sistem> veya <ekosistem> denmektedir.ekosistemi oluşturan ana ögeler ve aralarındaki ilişkiler şu şekilde ifade edilmektedir. 1

2 Orman Ekosistemi:Belirli bir yerde kendini meydana getiren elamanların kompozisyonu,karakterleri ve aralarındaki karşılıklı ilişkileri bakımından tekdüze olan herhangi bir orman parçası anlaşılmaktadır.bir başka ifade ile orman ekosistemi; orman ağaçları ile birlikte topoğrafik, klimatik,toprak ve vejetasyon etkenlerinin bütünlüğüdür.sayılan bu etkenlerin karakteristiği, orman ekosistemlerinin özelliğini belirler.bunun içindir ki orman ekosistemlerini (yetişme muhiti şartları) oluşturan faktörlerin iyice tanınması özelliklerinin bilinmesi gerekir. Yetişme Ortamı(Yetişme muhiti şartları): Bir ekosistemde belirli canlı toplumlarından oluşan yaşama birliğini etkileyen, fakat bu canlıların işlevleri ile de etkilenen yeryüzü şekli, iklim, anakaya-toprak ve vejetasyon faktörlerinin oluşturduğu bir bütün olarak tanımlanmaktadır. Ağaçlandırma çalışmalarının ilk adımı olan proje düzenleme çalışmalarında orman ekosistemini(yetişme muhiti şartları) oluşturan tüm faktörlerin incelenmesi (analiz) ve yorumlanması (sentez) zorunludur. Yetişme ortamını oluşturan faktörlerin incelenmesi: Ağaçlandırma çalışmalarının ilk adımı olan proje düzenleme çalışmalarında YETİŞME MUHİTİ ŞARTLARINI oluşturan tüm faktörlerin incelenmesi (analiz) ve yorumlanması (sentez) zorunludur. Yetişme ortamını oluşturan faktörler;,iklim, topoğrafya, toprak ve vejetasyon dur. İ k l i m :Bir yerde uzun süre devam eden atmosferik olayların ortalamasıdır 2

3 İklim elemanları bitki örtüsünün dağılışını, tür ve toplulukların yani vejetasyonun tür ve kapalılığını tayin eder. İklim elemanlarının bireysel olarak etkilerinden çok toplu etkileri önemlidir. İklimle ilgili olarak yapılan çalışmalarda özellikle sıcaklık ile yağış, yağış ile buharlaşma, yağış ile doygunluk açığı arasındaki ilişkiler matematik formüller halinde gösterilmekte, bir bölgenin yağış etkenliği ve buna dayanarak iklim tipleri nemli, yarı nemli, yarı kurak, kurak şeklinde deyimlerle karakterize edilmektedir. Genel olarak denilebilir ki bir bölgeye düşen yağış miktarı buharlaşan miktardan fazla ise o bölge iklimi nemli eğer buharlaşma yağış miktarından fazla ise o bölge iklimi kurak olarak nitelenir. Buharlaşma katı cisimlerin yüzeyinden, topraktan, durgun ve akarsu yüzeylerinden sıcaklık etkisiyle olması durumunda buna Evaporasyon, bitkiler tarafından atmosfere verilmesine de Tanspirasyon, her iki şekilde meydana gelen buharlaşmaya ise Evapotranspirasyon denilmektedir. ERİNÇ YAĞIŞ ETKİNLİĞİ İNDİSİ Erinç Formülü: Yıllık ortalama yağış miktarı(mm) Yağış etkenliği indisi= Yıllık ortalama yüksek sıcaklık ( C) 3

4 Yağış; yağışların miktarı, şiddeti, süresi şekli gibi çeşitli karakteristikler toprak erozyonu, toprağın su ekonomisi, bitkilerin gelişimi üzerinde etkilidir. Bu nedenle Etüt sahasına en yakın yerdeki meteoroloji istasyonunun en az 10 yıllık ölçme değerleri baz alınır. Alınacak değerler şunlardır; Ortama Yağış Miktarı(mm) Günlük En Çok Yağış Miktarı(mm) Yağış >10mm Olan Gün sayısı Saatlik Max.Yağış(mm) 4

5 Rüzgar; bitkilerin dağılışı ve gelişimi üzerinde büyük etkilere sahiptir. Özellikle buharlaşma ve fotosentez üzerinde önemli etkisi vardır. Rüzgarın yönü, şiddeti arazi yapısına göre değişmektedir. Sırt, boyun ve tepelerdeki rüzgar hızı daha fazladır. Sıcaklık; bitkilerin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Örneğin bitkilerin fotosentezi 0 5 ºC arasında başlar, ºC arasında en yüksek değerini bulur, ºC den sonra ise durur. Bitkilerin hayati faaliyetlerini gösterdiği ( tomurcuklanma, tomurcukların patlaması, yapraklanma, çiçek açma, odun artımı vs. ) devreye vejetasyon devresi denir. Ortalama sıcaklık bu devrenin tayini için bir ölçü olarak alınır. Ortalama sıcaklıklar +10 ºC üzerinde olan aylar, vejetasyon devresi olarak alınmaktadır. Nispi (bağıl) nem ;havada bulunan su buharı miktarının o andaki hava sıcaklığında bu havanın taşıyabileceği en yüksek su miktarına oranıdır. Nispi nem ile sıcaklık arasında önemli bir ilişki vardır. Sıcaklık artıkça havanın aldığı nem miktarı yükselir. Havanın sıcak ve nispi nemi yüksek olan sahalarda buharlaşma-terleme az olduğundan nem isteği yüksek olan bitkiler yer alır. Vejetasyon devresinde bulutluluğun ve nispi nemin düşmesi, evapotranspirasyonu artırır. Buda kuraklığın artmasına dolayısıyla dikilen fidanların su sıkıntısı çekmelerine sebep olur. Bitkiler için kuraklık kavramı, nispi nemin % 30 un altına düştüğü, rüzgar hızının 5 m/sn nin üzerine çıktığı, hava sıcaklığının da 25ºC i geçtiği zaman söz konusudur. Bu durumda toprak ne kadar nemli ise o kadar az zarar meydana gelir. 0-20cm. deki toprak derinliğinin nem miktarı 20mm. nin üzerindeyse kuraklık zararı çok az olur. Eğer bu miktar 10mm. nin altına düşerse bitkilerde kuraklık zararları beklenmelidir. Don; Bir yörede bir yılda veya bir periyotta meydana gelen donlu günlerin sayısıdır. Yıl içerinde meydana gelen donlu günlerin birbirini takip edip etmediği, en erken ve en geç don tarihleri dikilecek Topaoğrafya (Fizyografik Faktörler) 5

6 Fizyografik faktörler coğrafik ilişkileri ve jeomorfolojik karakteristikleri özellikler mevkii deyimi ile ifade edilir. kapsar. Bu Mevki, genel ve özel mevki olmak üzere ikiye ayrılır. a) Genel mevki : Yöreye verilen genel adı, enlem ve boylam derecelerini, denize olan yatay uzaklığı, jeomorfolojik yapıyı içerir. b) Özel mevki : Yöresel ismi, denizden yükseklik, bakı, eğim, arazi yüzü şekli (Röliyef) ve komşu çevre gibi özelliklerle tanımlanır. Denizden yükseklik: Arazinin toprak özellikleri, iklim ve vejetasyon yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Denizden yükseldikçe sıcaklık düşmekte, buna karşın nisbi nem, yağış ve rüzgar artmaktadır. Yükseklerde nem ve yağıştan dolayı bazlar yıkanır, toprak reaksiyonu asit özellikte olur. Denize olan yatay uzaklık azaldıkça yani denize yaklaştıkça mutlak ve bağıl nem yükselir. Bakı; Bir yerin sıcaklığı, yağış durumu, don etkisi ve güneş ışınlarını alması bakımından etkili olur. Ülkemizde kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı ve doğu bakıları genel olarak gölgeli bakılardır. Bu bakılar daha serindir. Güney, Güney doğu, Güneybatı ve batı bakılar ise güneşli bakılar olup daha sıcaktır. Nemli rüzgarlara bakan yamaçlar daha çok yağış alır. Bu bakılar serin olduğu için buharlaşma da daha azdır. Gölgeli bakılarda toprak, aynı bölgedeki güneşli bakılara göre daha nemlidir. Güneşli bakılarda ısınma fazla olduğundan nem kaybı da daha fazladır. Güneşli bakılarda don tehlikesi gölgeli bakılara göre daha fazladır. Eğim; yüzeysel akış, erozyon ve dolayısıyla toprak özellikleri üzerinde etkilidir. Eğim arttıkça yağış sularının yüzeysel akışı artar bundan ötürü erozyon şiddeti artar ve toprak derinliği azalır. Bunun sonucu eğimli yerlerde iskeletçe zengin sığ ve kurak topraklar oluşur. Arazi yüzü şekli ( Rölyef ) ; Bir yerin özellikleri ile toprakların su ve besin maddesi ekonomisi üzerine etkili olduğundan ova, yamaç, sırt, tepe, etek, çukur vb. deyimlerle tanıtımı yapılmalıdır. TOPRAK: Toprak; bitkilerin barındığı ve yaşamları için gerekli su, hava ve besin maddelerini temin ettiği yerkabuğunun üst kısmına toprak denir. Toprak oluşumunu; Anakaya ve özellikleri, zaman, iklim, arazi şekli ve canlı faktörler etkiler. Anakaya; kendisinden anamateryalin ve toprağın oluştuğu, yapısında çeşitli mineralleri içeren, henüz fiziksel parçalanmaya uğramamış jeolojik maddedir. Toprağı oluşturan anakaya ve anamateryaller kaynaklarına ve oluşumlarına göre üç büyük grupta toplanır. 1-Püskürük Kayalar: : Mağmanın yer içinde vaya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu meydana geli a-iç püskürük kayalarr :Magmanın yeryüzüne çıkmadan yerkabuğu içinde soğuyup 6

7 katılaşması sonucu meydana gelir.bunlar granit,siyenit,diyorit,gabro.. b-dış Püskürük Kayalar: Magmanın yeryüzü kabuğundaki çatlaklardan çıkarak katılaşmasıyla oluşur.örn.riyolit,trakit,andezit, bazalt 2-Tortul Anakayalar:Tortul ve başkalaşmış Kayaların fiziksel ve kimyasal olayların etkisiyle parçalanıp ayrışması sonucunda meydana gelen materyallerin su,rüzgar ve buzullar vasıtasıyla taşınıp birikmesi ile meydana gelirler... Kumtaşı: Kumların çimento görevi yapan silisyum ve karbonatların boşluklara dolarak sertleşmesi sonucu meydana gelirler. Şeyl: Sedimentasyonların en ince zerreleri olan toz ve kilin sertleşmesinden meydana gelmiştir. Konglomera: Genelde yuvarlak olan,değişik büyüklükteki çakıl ve molozların,aralarına yığılan ince materyaller vasıtasıyla sertleşmesinden meydana gelir.içinde pek çok cins kaya ve mineral vardır.kuvars ve feldispatlar çok bulunur.bir çok kayalardan daha sert ve dayanıklıdırlar. Kireç Taşı: Kireç taşı kalsiyum karbonat ihtiva eden ince taneli bir kayadır.kireç taşlarının esasını kalsit minerali oluşturur. Kalsiyum karbonattan başka kayanın saflığı üzerine tesir eden diğer yabancı maddeler de bulunur.genellikle griden kahverengiye doğru değişen bir renge sahiptir.organik menşeli oldukları gibi kimyasal yolla kalsiyum karbonatın çökmesi ile de meydana gelirler.kireç taşlarına kalker kayaları denilmekte olup; ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahiptir. Dolomit: Kireç taşlarının oluşumu sırasında CaCO3 ile birlikte MgCO3 lar da çökerse dolomit oluşur.bu kayaların çoğunda dolomit ve kalsit mineralleri karışmış haldedir.ca fazla ise dolomitik kalker,eşit seviyede ise dolomit denir. 3-Metamorfik Anakayalar: Tortul ve püskürük anakayaların basınç ve ısı altında bazı hallerde de sıvı ve gazların iştiraki ile metamorfoze olması neticesinde metamorfik kayalar meydana gelir. Kumtaşı kuvarsite,şeyl arduvaza,kalkerler mermerlere dönüşürler.anı şekilde granitin değişmesiyle gnays,bazaltın değişmesiyle şistler meydana gelir. Metamorfoze olan materyallerin yapıları değiştiği gibi yeni mineraller de bu arada oluşur. Bunlar yüksek basınç altında kaldıklarından birbirine paralel tabakalar yani şistli bir yapı kazanırlar. Metamorfik kayaların içinde bulunan mineraller püskürük ve tortul kayalarda bulunan minerallerin aynısıdır. 7

8 Gnays: Metamorfik kayaların en büyük grubunu teşkil eden bu taşlar püskürük veya sedimenter formasyonlardan meydana gelebilir. Şist yapılı olan bu taş granit gibi kuvars,feldispat ve mikalardan ibarettir.bu mineraller granitte olduğu gibi karmakarışık değil birbirine az çok paralel tabakalar halinde bulunur. Mikaşistler: Kuvars ve mikadan oluşan şist yapılı taşlardır.içindeki mika türüne göre biyotitli mikaşist veya muskovitli mikaşist adını alırlar. Mermerler: Kireç taşlarından ve dolomitlerden meydana gelirler.nadir hallerde saftırlar. Kuvarsit: Kum taşından teşekküle eden bu taş çok sert ve sıkı bie strüktüre sahiptir.kum taneleri birbirleriyle çok kuvvetli bir biçimde silisyumla bağlanmıştır. Serpantinler:Yeşil renkli başkalaşım kayalarının ve erüptif kayaların yüksek basınç altında yeşil renkli kayalara dönüşmesi ile oluşur.anamateryal; anakayaların fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışmaya uğramasıyla meydana gelen kısmen gevşek kütledir. Anamateryal, kendine özgü strüktür ve mineralojik yapısıyla toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkiler. Dolayısıyla bitki gelişimi üzerinde önemli roller oynar. Anamateryalin mineralojik bileşimi ile üzerinde meydana gelecek toprakların özellikleri arasında sıkı ilişkiler vardır. Örneğin, kalker anataşı üzerindeki toprakların tekstürü, baz doygunluk oranı ve asitliği ile granit anakayası üzerinde oluşmuş toprakları bu sayılan özellikleri arasında çok büyük farklar vardır. Anakayanın tanıtımı sadece isminin belirlenmesi ile değil tanelilik, tabakalılık, çatlaklık, içindeki katkı maddelerinin cins vb. özellikleri de belirtilerek yapılmalıdır. Anamateryal sınıflaması: Anamateryaller orjinlerine göre; Kolluvial: yerçekimi ile oluşan; Alluval:akarsular ile taşınmış; Glasial:buzullar ile taşınmış; Eolitik:rüzgarla taşınmış; Volkanik anamataryaller; Toprak profili ve özellikleri:.toprağın üst yüzünden anakayaya doğru alınmış olan düşey kesite toprak profili denir. Bu şekildeki düşey kesit,arazide dikdörtgenler prizması şeklinde bir hendek açmakla elde edilir ki, buna profil çukuru denir. Proje tanzimi için arazide, karelaj şebekesinde her 325 m ye denk gelen nokta üzerinde (10 hektar alanı temsil etmek üzere) açılması zorunlu olan profil çukurunun eni 75 cm,boyu 100 cm kadar olmalıdır. Derinliği ise anakayayın durumuna göre değişir.anakayası 120 cm den daha derinde olan topraklarda 120 cm derinliğe kadar,aksi takdirde anakayaya kadar kazılır.çukurun incelenecek kısmı çiğnenmemeli, üzerindeki ölü ve diri örtü bozulmamalıdır.çukurun ışık almasına da dikkat edilmelidir. 8

9 Profil Çukuru: * Yol,kanal,su arkı,dere kenarı ile sınır yerlerde * Hayvan yatmış yerler ile köstebek,tarla faresi vb.yuvalar civarında * Kompost,ahır gübresi,kireç,kum fabrika ve inşaat artıklarının yığıldığı yerlerde * Arazinin mevzii olarak su birikmiş,dere ve sel baskınına uğramış kısımlarında * Kömür ocakları,orman içi barakaları civarında ve diğer insan etkisi ile değiştirilmiş arazilerde Toprak Horizonları Bir toprak profili iyice incelenirse,bu profilin renk,,tekstür,strüktür vb. özellikler bakımından farklı olan ve birbiri üzerinde yatan tabakalardan oluştuğu görülür. Bu yatay tabakalara horizon denir. Horizonlar, klimatik, biyotik,arazi şekli ve anakaya gibi doğal faktörlerin etkisiyle uzun zaman periyotlarında oluşmuşlardır. A Horizonu ( Yıkanma Horizonu ):Mineral toprağın en üst kısmında olan,klimatik etkenlerle doğrudan doğruya temasta bulunan ve en fazla humus maddelerine sahip olan horizondur.humus etkisi nedeniyle genellikle koyu renktir. B-Horizonu ( Birikme Horizonu ): A horizonunun altında bulunan ve bu horizondan yağış suları ile taşınarak getirilmiş maddelerin biriktiği horizondur.bu horizon bazı koşullarda ayrışma olaylarının da cereyan ettiği horizondur. C-Horizonu ( Anamateryal Horizonu ): Üstündeki B horizonunu meydana getiren horizondur.eğer mekanik yollarla gevşemiş ve parçalanmış ise Cv ismini alır.ayrışmamaış sert kaya halinde ise Cn ismini alır. Toprak özelliği; fiziksel özellkleri ve kimyasal özellikleri olmak üzere ikiye ayrılır. 9

10 Toprak fiziksel özellkleri: Toprak türü: (tekstür) Toprak mataryalinin tane büyüklüğü bakımından bileşimini belirleyen bir deyimdir. Tekstür sınıfı üçtür.bunlar; Kum,toz ve kildir. Toprak türü çeşitleri: Toprak türü çeşitleri toprağın içinde bulunan toz kum ve kil oranlarına göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar;kum,toz,kil,balçıklı kum, kumlu balçık, killi balçık, balçıklı kil dir. Taşlılık Ve Derinlik Toprağın iskelet miktar:(toprak taşlılığı) Toprağın iskelet miktarı denilince,çapları iki mm den büyük olan mineral parçaları anlaşılır.taş ve çakıllar toprağın su tutma kapasitesi, geçirgenliği,besin ve sıcaklık ekonomisi üzerinde önemli bir role sahip olduğundan her horizon için veya her 30 cm toprak derinliği için hacmen % ölarak tespit edilir Toprak derinliği: Sert anakaya üzerinde yatan ince taneli gevşek mataryalin kalınlığıdır.buna<mutlak toprak derinliği> denir.köklerin yayıabildiği derinliğe ise <fizyolojik toprak derinliği> denir. Tanım Profilin İskelet % si Taşsız-az taşlı 0-25 Orta taşlı Çok taşlı İskelet ( litosolik ) Yüzeysel Taşlılık Sınıfları Taşlılık Oranı (%) 0-5 Taşsız-Az taşlı 6-25 Orta taşlı Taşlı >50 Çok taşlı TOPRAK DERİNLİĞİ 10

11 Derinlik ( cm ) Tanımı 0-30 Sığ Orta derin Derin Toprak Strüktürü: Toprak taneciklerin oluşturan kum,toz ve kilin istiflenmesidir. Toprağın üç ana strüktür sınıfı vardır. Tek tane strüktürü, Masif strüktür, Kırıntı strüktürü, Toprak rengi: Toprak rengi,bilinen renklerden hangisine benziyorsa o terim kullanılarak tanıtılabilir.her horizon,çin tespit edilir. Toprak rengi bir takım toprak özelliklerini ifade etmesi ve genetik horizonların,dolayısı ile klimatik toprak tiplerinin ayrılması bakımından büyük bir önem taşır. Örneğin alacalı renk kötü dranaj koşullarını,fazla koyu renk organik madde fazlalığını, açık soluk renk aşırı yıkanma olaylarını gösterir. Toprağın Humus Miktarı Toprakta ne kadar çok humus varsa genel olarak rengi o kadar koyu olur. Toprak organik maddesinin(humusun) arazide tanıtımı laboratuar analizlerine göre belirtilir. Organik madde%si 1 den az humus bakımından pek az 1-2 humus bakımından fakir 2-5 orta derecede humuslu 5-10 humus bakımından zengin humus bakımından çok zengin turbamsı 30 dan çok turba Humus tipleri: Ham humus, Çürüntü tipi humus, Mul tipi humus, 11

12 Kök Yayılışı: Bitki köklerinin toprakta inebildiği derinlik ile topraktaki kök yoğunluğunu ifade eder.topraktaki su, hava ve besin ekonomisi hakkında bilgi vermesi,horizonların su geçirgenliği ve havalanması hususunda etkili bulunduğundan önemlidir. Kök yayılışı ile ilgili olarak; Kök yayılış derinliği, ince köklerin(çapları 2mm den küçük) yayılış derecesi,köklerin dağılış şekli, Drenaj: Toprağin su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içinde yanlara ve aşağı doğru sızıp gitme hareketidir.buna<toprağın geçirgenliği>denir. Taban suyu:yer kabuğu içindeki boşlukları birbirine bağlayacak şekilde dolduran,yer çekimi etkisi ile oluşturulmuş bulunan,eğim veya farklı basınç potansiyeli ile hareket edebilen toprak suyudur. Toprağın Kimyasal Özellikleri: Toprak Reaksiyonu,Kireci Ve Tuzluluğu Toprak Reaksiyonu (ph):toprak ph sı bir toprak çözeltisindeki asitliği veya alkaliliği tanımlayan bir ölçüdür.asitliğin miktarı H+ ve OH- iyonlarının konsantrasyonuna bağlıdır. ph logaritmik birim şeklide ölçülür.ph bir birim artarsa,h konsantrasyonu 10 kez azalır.örneğin ph 4 te ph 7 ye göre 1000 kat fazla H+ iyonu vardır. ph kademeleri 0-14 arasındadır.ancak toprak tepkimesinin normal aralığı 5-8,5 olup bunun üstünde ve altındaki değerler çoğu bitki için ciddi sorunalr oluşturur.toprak ph sı labaratuvar şartlarında ph metre ile ölçülür.arazide kullanılan farklı ph ölçerler bulunmaktadır. Toprak ph sı doğrudan ve/veya dolaylı olarak toprak içersinde meydana gelen birçok fiziksel,kimyasal ve biyolojik olayı etkiler.toprak reaksiyonu ile canlılar arasında sıkı bir ilişki vardır.mesela,mantarlar 4-5,bakteriler ise 6-8 ph larda daha etkindir. Toprak reaksiyonu: Reaksiyon Sınıfı ph Reaksiyon Sınıfı ph Ekstrem Asit <4,5 Nötr 6,6-7,3 Çok Kuvvetli Asit 4,6-5,0 Hafif Alkali 7,4-7,8 Kuvvetli Asit 5,1-5,5 Orta Alkali 7,9-8,4 Orta Asit 5,6-6,0 Kuvvetli Alkali 8,5-9,0 Hafif Asit 6,1-6,5 Çok Kuvvetli Alkali >9,0 12

13 Tuzluluk: Toprağın tuzluluk kavramı, birim hacimdeki toprakta bulunan çözünebilir tuzların miktarını belirtir.genellikle Cl ve SO4 anyonlarının 2 değerli katyonlarla,özellikle Ca,Mg,ve Na ile oluşturdukları tuz bileşiklerinden kaynaklanmaktadır. Toprak tuzu labaratuvar koşullarında elektrik geçirgenlik ölçüm cihazıyla belirlenir ve veriler tablodaki sınıflandırmaya göre yapılır. Tuzluluk (ms/cm) Sınırı Tanımlaması <2 Tuzsuz 2-4 Az Tuzlu 4-8 Orta Tuzlu 8-16 Çok Tuzlu >16 Aşırı Tuzlu Kireç: Topraktaki kireç miktarı bitkiler için çok önemlidir.temel kireç bileşikleri; kalsiyum, mağnezyum, karbonatlar ve dolomittir.labaratuvar koşullarında, karbonat miktarı nicel olarak belirlenerek % toplam CaCO3 miktarı cinsinden ifade edilir. Toprak kireç içeriği sınıflaması genel olarak tablodaki gibi yapılmaktadır. Toprak Kireç %CaCO3 İçeriği Az Kireçli 0-4 Orta Kireçli 4-8 Kireçli 8-15 Çok Kireçli Çok Fazla Kireçli Marn >55 Rüzgar yönü dikkate alınarak yangın emniyet şeritlerinin tesisi Rüzgar Perdelerinin Tesisi, gibi karar verme mekanizmasında kullanılır. VEJATASYON: Vejatasyonu, orman çalı ve çayır gibi çeşitli bitki toplulukları oluşturur. Su harcamaları bakımından değişik derecede etkilere sahiptir.mevcut toprak florası o yerin su ekonomisi bakımından bir gösterge olabilir. Bu bakımdan su ekonomisi hususunda karar verilirken mevcut vejatasyon tipleri göz önün de bulundurulmalıdır. 13

14 Buraya kadar incelediğimiz yetişme muhiti faktörleri ormancılık faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olup; Ağaçlandırmanın amacı. Tür ve Orijin Seçimi Örtü Temizliği ve zamanı Toprak işleme zamanı ve yöntemleri Dikim zamanı ve yöntemleri Bakım zamanı ve yöntemleri, Bu etkenlerin analiz ve yorumlanmasına göre belirlenecektir. ROJE DÜZENLEME ESASLARI Uygulama Proje Adları: 1- Ağaçlandırma projeleri 2- Erozyon Kontrolü/Toprak Muhafaza Projeleri 3- Rehabilitasyon Projeleri 4- Mera Islahı Projeleri 5- Yeşil Kuşak Projeleri 6- Çok Amaçlı projeler PROJE YAPIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE TEMİN EDİLECEK BİLGİLER. * Proje sahasına ait en güncel haritalar ve amenajman bilgileri * sahanın mülkiyet durumuna ait bilgiler(hazine ise hahsis belgesi,orman ise kadastro parsel noları) * Kadastro bilgileri,sahadan gerçek ve tüzel kişilere verilen izin irtifak haklarına ait bilgiler,sit alanları, yöre halkına tanınan otlak,yaylak,geçiş hakları gibi haklar * Sahadaki tıbbi aromatik bitkiler ve endemik türler * *Uygulanacak projeden etkileneck olan yöre halkının talepleri, projeye bakış açısı ARAZİYE ÇIKARKEN YANIMIZDA BULUNDURMAMIZ GEREKEN TEMEL EKİPMANLAR 14

15 *Arazide dolduracağımız karneler ( Ek-1 vb ) *Amenajman haritası *Örnekler için yeteri kadar poşet *Küçük bir çapa ve el küreği *Kurşun kalem,silgi,yeteri kadar blok not *Asit,Ph metre,saf su,içme suyu ve yeterli azık BÜRO VE ARAZİDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: * Amenajman verilerine göre sahanın incelenmesi * Amenajman haritası ile topoğrafik paftanın çakıştırılması * Topoğrafik pafta üzerine 325m.ara ile karelajların atılıp koordinatlarının GPS ye yüklenmesi * Arazide GPS yardımıyla Belirlenen noktalara gidilip profil çukurlarının açılması * Çukurların incelenip gerekli verilerin çukurdan ve araziden toplanması * Verilerin haritaya işlenmesi ve gerekli örneklerin alınması * Yerel halkla proje ile ilgili görüşler yapılması fikirlerinin alınması * Veriler ışığında çalışma tekniğine ve çalışılacak alanlara karar verilmesi * Örneklerin labaratuvara tahlile gönderilmesi * Büroda projenin tanzimi Proje Tanziminde Tesis Amacının Belirlenmesi Ağaçlandırma projeleri; Endüstriyel amaçlı, Toprak muhafaza amaçlı (erozyon kontrol amaçlı), Hidrolojik amaçlı, Yeşillendirme amaçlı, Olarak tanzim edilir. TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI Sahada yapılacak faaliyet türlerinin belirlenmesi, yatırımların başarıya ulaşması başlangıçta toprak etütlerinin çok sağlıklı bir şekilde yapılıp değerlendirilmesine bağlı olduğu açıktır. Toprak etütleri için öncelikle aday proje sahasının sınırları 1/25000 ölçekli topografik pafta üzerine işlenir. Daha sonra, önceden aydınger kağıdına çizdiğimiz 1,30 x 1,30 cm lik karelaj şebekesinin delikli köşe noktaları proje sahası üzerine aktarılır. Her köşe noktasına sağa doğru 1 den başlamak üzere sıra numarası verilir. Köşe noktalarının koordinatları GPS ye yüklenerek arazide doğru bir şekilde yerlerinin bulunması sağlanabilir. Toprak profillerinin yer seçiminde de anlatıldığı gibi toprak profilleri; - Fizyolojik arazi birimleri (dağlık, düzlük, vadi, plato, v.b.) değiştiğinde, - Eğimlerin değiştiğinde, - Doğal bitki örtüsü değiştiğinde açılmalıdır. 15

16 - Ayrıca toprak yüzeyinde saptanan renk, taş, çakıl, çatlak, v.b. durumlarda gerektiği kadar ara profiller açılmalıdır 120 cm derinliğe veya anakaya ya kadar açılan profillerde gerekli incelemeler yapılarak yetişme ortamı etüt çizelgesi doldurulacaktır. Kızılçam, Fıstıkçamı gibi türler için gerektiğinde Ceviz, Kestane ve özel ağaçlandırmalarda kullanılan Zeytin ve benzeri türler için proje sahasını temsil eden ve değişik özellikler gösteren (anakaya, toprak bünyesi, taşlılığı, v.b) profillerden alınacak toprak örnekleri Toprak Laboratuar Müdürlüklerinde tahlil ettirilir. Bazen anakayanın tespitinde zorlandığımız kaya parçalarını da Laboratuar Müdürlüğüne getirilerek anakayanın belirlenmesi konusunda yardım alınmalıdır. Arazide gerekli etütler yapılırken taşlılığı % 81 den fazla olduğu litosolik sahalar ile kayalık sahalarına GPS ile koordinatları alınmalıdır. Büroda yetişme ortamı etüt çizelgesi, 1/ ölçekli jeoloji haritaları, Avan projelerdeki 1/ ölçekli toprak ve jeoloji haritaları ile toprak analiz cetvelleri göz önüne alınarak 1/25000 ölçekli harita üzerinde 4125 sayılı tamimin Toprak Haritası Özel İşaretleri kullanılarak toprak haritası tanzim edilir. Toprak profilleri açılan noktalar toprak haritası üzerinde veya proje sınırları çizilmiş ayrı bir krokide içerisine sıra numarası verilmiş ( 3 ) yuvarlaklarla gösterilecektir Proje Tanziminde Genel Esaslar Uygulama projesi tanziminde; Orman Genel Müdürlüğünün 7,14,16, 18, 4125 ve 4125 Ek-1 no.lu tamimleri ile idarece yayımlanan talimatlar ve bilimsel yayınlar dikkate alınarak, 4125 no.lu tamimdeki uygulama projesi dispozisyonları ve farklı tarihlerde yayımlanan dispozisyonlar (rehabilitasyon proje dispozisyonu,yeşil kuşak proje dispozisyonu vb.) ve ekteki çizelgeler kullanılacaktır.ağaçlandırma projeleri 4125 nolu tamimdeki Orman İçi ağaçlandırma Projesi dispozisyonuna göre yapılacaktır.projedeki cetveller yeniden numaralandırılmış olup dispozisyon numaralarına bakılmaksızın yeni numaralarıyla kullanılacaktır. Proje yapımcısı orman ve arazi kadastro bilgileri ile amenajman bilgilerini ilgili kurumlardan araştırarak bu doğrultuda idare ile koordineli çalışacaktır. İdare amenajman ve topografik haritaları altlık olarak kullanılmak üzere yükleniciye temin ve tedarikte yardımcı olacaktır. Proje ekine 22 No.lu Tablo ile Amenajman Planı Saha Döküm Tablosunun orijinalinin fotokopisi eklenecektir. Tüm projelerin, her sayfası tek taraflı olarak basılacak ve her bir sayfa, proje yapımcısı teknik eleman/elemanlar ile Etüt ve Proje Şube Müdürleri tarafından paraflanacaktır. Projeler onaylandıktan sonra istenilen sayıda bez cilt ile ciltlenecek ve özellikle ciltlenme aşamasında Genel Müdürlüğümüzce onaylanmış projenin, sayfaları (onay sayfası dahil) ve ekleri ile birlikte eksiksiz olarak ciltlenmiş olmasına azami dikkat edilecektir. Cilt renklerinde standardı sağlamak için Ağaçlandırma Projeleri Lacivert, Erozyon Kontrolu Projeleri Kırmızı, Rehabilitasyon Projeleri Mavi, Mera Islahı Projeleri Sarı, Yeşil Kuşak Projeleri Yeşil ve Çok Amaçlı Projeler Siyah renk cilt bezi ile ciltlenecektir. Ciltlerin her iki kapak içine A4 dosya 16

17 kağıdı sığacak cepler ile CD cebi yapılacaktır. Ciltlerin sırt kısmına proje adı ve yılı mutlaka yazılacaktır. Cildin kapak sayfasında projeye ait genel bilgiler başlık olarak yer alacaktır. (Bez cilt kapak örneği şartname ekindedir.) İdare,ihaleli projelerin idari şartnamelerinde proje yapımı ile ilgili iş akım planı oluşturacaktır. İş akım planının azami süresi uygulama projesinin idareye teslim edileceği süre olup, bu süre iki aydan az olmayacaktır. Azami süre üç zaman dilimine bölünecek olup, bu sürenin 1/3 lük birinci zaman diliminde yüklenici teknik şartname gereği toprak profillerinin açılması, toprak numunelerinin alınması ve arazinin etüt edilmesi iş ve işlemlerini bitirecek, ikinci 1/3 lük zaman diliminde yapımcı büro işlerini bitirip projeyi idareye teslim edecek, üçüncü 1/3 lük zaman diliminde ise İl Müdürlüğünce ve Genel Müdürlüğümüzce uygulama projelerinin varsa eksiklikleri tespit edilecek ve gerekli görülmesi durumunda Genel Müdürlüğümüzce arazi incelemesi yapılacaktır. Birinci ve ikinci 1/3 lük zaman diliminde İl Müdürlükleri Ağaçlandırma Şube Müdürü veya Mühendisi ile Etüt Proje Şube Müdürü veya Mühendisi imzalı tutanak tutulup ihale dosyasına konulacaktır. Büroda Yapılacak İşler : Proje sahasının sınırları 1/25000 ölçekli topoğrafik pafta üzerine işaretlenerek, Kadastro ve Amenajman haritaları ile çakıştırılacaktır. Proje Sahasını gösterir harita üzerine 1,30 x 1,30 cm.'lik karelaj şebekesine göre kuzey batıda 1 den başlayarak doğuya doğru profil numaraları verilecektir. Bu şekilde profil numaraları verilerek oluşturulan harita, kontrol teşkilatınca incelenip uygulanabilirliği kabul edildikten sonra uygulamaya başlanacaktır. Arazide Yapılacak İşler : Haritaya işaretlenen profil noktalarına, arazide GPS ile gidilecek ve profil noktasının koordinatları alınacaktır.projeye konu alan, arazide incelenerek amenajman planı ile karşılaştırılacak,fiili durum ile plan arasında farklılıklar var ise bu farklılıklar da haritaya işaretlenerek Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası belirlenecektir. Arazide her profil noktasında toprak derinliğinin uygun olduğu yerlerde 0,80 m genişlikte, 1,00 m uzunlukta, 1,20 m. derinlikte veya toprak daha sığ ise blok anakayaya kadar; ayrışmış, yumuşamış yada ayrışmakta olan bir Cv tabakasına rastlanılması durumunda yine 120 cm. derinliğine kadar toprak profilleri açılacaktır. Açılan profiller etüt edilerek bu şartnamenin ekinde bulunan "Fizyografik ve Genel Toprak Özellikleri" ile "Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesi" düzenlenecektir. Arazide anakaya, bitki örtüsü, toprak rengi ve topoğrafya gibi özelliklerin değiştiği noktalarda "ara profiller" açılarak değişiklikler tespit edilecektir. (Yetkililerin talebi doğrultusunda açılacak ara profiller için açılan toplam profil sayısının, projede açılması gereken profil sayısını aşan miktarı için birim fiyatlar dahilinde (2203 no.lu Poz) ayrıca ödeme yapılacaktır.) Proje sahasının ve Toprak Profilinin incelenmesi, a- Diri Örtü ve Topoğrafyanın İncelenmesi : Diri Örtünün ; türleri, ortalama dip çapı, ortalama boyu, kapalılığı ve karışım oranlarına göre sınırları, (Her bölme için diri örtü olsun olmasın farklı donelere ait en az 2 resim projeye eklenecektir.) arazi röliyefi, yamaç eğimi, kırıklığı, yüzeysel taşlılık, blok kayalık alanlar ve sınırları, tespit edilecektir. 17

18 b- Toprak Profilinin İncelenmesi : 1- Profillerin mutlak ve fizyolojik toprak derinlikleri, mevcut horizonlar ve derinlikleri, profil taşlılığı, anakayanın türü ve yapısı, yamaç sızıntı suyu durumu, profilde renklilik, taban suyu durumu vb. özellikler tespit edilecektir.(anakaya isim olarak belirtilecek ve genel özellikleri açıklanacaktır). Yol şevleri ve dere içlerindeki yarıntıların incelenmesinde, daha geniş manada saha genelinde tabakalanma varsa bu durum projede açıklanacak, bu yapıyı gösteren resimler projeye eklenecektir. 2- Açılan toprak profillerinin %10' undan ve varsa farklı özelliklerdeki ara profillerin her birinden horizonlar itibari ile; horizonlaşmanın olmadığı durumlarda ise 0-30, 31-60, ve cm derinliklerinden toprak örnekleri alınacaktır. Profillerde tespit edilen horizonların her birinin derinliğinin 30 cm den fazla olması durumunda aynı horizon da olsa her 30 cm lik bölüm için toprak örneği alınacaktır. Toprağın tekstürü, ph'sı, aktif ve total kireç oranı, tuzluluğu, organik madde oranı, toprağın türü (kum,toz,kil olarak) yönleriyle öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Laboratuar Müdürlüklerinde veya istenilen tüm bu verileri verebilecek diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da analiz ettirilecek ve analiz sonuç cetvelleri projenin toprak bölümüne ilave edilecektir. Bütün profillerin resimleri sıra numarasına göre açılmayan profiller de dahil olmak üzere projeye eklenecektir. 3- Toprak profillerinin resimleri çekilirken proje adı ve profil numarasını belirtir bilgi notu profilin uygun yerine yerleştirilecektir. Proje ekine konulan resimlerde profile ait bilgiler net olarak okunacak şekilde resim ebatlandırılacaktır. Fotoğraf ebatları A4 kağıtta en fazla 9 adet resim olacak şekilde tercih edilecek olup daha küçük ve daha fazla resim tek sayfada yer almayacaktır. Taşlılık, vejetasyon vb. nedenlerle açılamayan profillerin arazide isabet ettiği noktaların resimleri bilgi notu ile birlikte çekilecektir. Resimler sıra numarasına göre tab ettirilecektir. Baskılarda fotoğraf kağıdı kullanılacaktır. Madde 5- İklim Verilerinin Değerlendirilmesi Proje sahasına en yakın meteoroloji istasyonuna ait en son yayımlanan çok yıllık iklim değerleri alınır. Meteoroloji istasyonunun iklim değerleri ile proje sahasının mevkii, bakısı ve yüksekliği gibi iklim özellikleri dikkate alınarak Prof. Dr. Sırrı ERİNÇ'e göre yıllık ve aylık olarak meteorolojik değerler yorumlanacaktır. Proje sahasına ait aylık iklim indis değerleri tespit edilecek ve bu doğrultuda çalışma zamanları projede belirtilecektir. Madde 6- Uygulama Projesi Türünün Belirlenmesi Anakaya, toprak, iklim, bakı, yükselti ve mevcut flora gibi yetişme muhitini oluşturan faktörler birlikte ve tek tek analiz yapılarak yorumlanacaktır. Diri örtü tipine, erozyon şekline ve şiddetine, yüzeysel taşlılığa, yamaç eğimine, toprak özelliklerine ve analiz sonuçlarına göre yapılacak çalışma yöntemleri (ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı vb.) belirlenecektir. Uygulama yöntemlerinin tespitinde ilgili taşra birimleri ile koordineli olarak çalışılacaktır. 18

19 Madde 7- Uygulama Projesi Faaliyetlerinin Belirlenmesi a) İç Taksimat Şebekesi: Proje sahasındaki mevcut yollar tespit edilip ilgili cetvellere bölme bazında işlenecek ve çalışma alanından düşülecektir. Şayet saha içindeki mevcut yollarda herhangi bir bakım çalışması yapılacaksa çizelge - 3 de çalışma yapılacak alanlar kısmında değerlendirilecektir. Projeye konu alan içerisinde Yangın Emniyet Yolları ve Servis Yollarının bölme ve bölmecikler itibari ile miktarları,alanları yapılacak işler haritasında ve ilgili cetvellerde gösterilecektir.servis yolları standart meyile göre tesviye eğrili harita üzerinde dijital ortamda uygun metotla belirlenecektir. Yangın emniyet yolları hem Km. hem de Ha. birimi itibariyle belirtilecektir. b) Diri Örtü Temizliği : 1- İşçi ile diri örtü temizliği yapılacak alanlar, yöntemleri, zamanı ve kullanılacak aletler, ekipmanlar v.b, 2- Makineli diri örtü temizliği yapılacak alanlar, yöntemleri, zamanı, makine cinsleri ve gücü, kullanılacak ekipmanlar v.b, belirtilecektir. c) Toprak İşleme : 1- İşçi ile toprak işleme yapılacak alanlar, yöntemleri ve zamanı, mevcut duruma göre vejetasyon, taşlılık, rölyef vb. durumlara göre hektardaki teras miktarı, 2- Makine ile toprak işleme yapılacak alanlar, yöntemleri ve zamanı, makine cinsleri ve gücü, kullanılacak ekipmanlar ve çalışma zamanları v.b, belirtilecektir. Konu 18 No.lu Ağaçlandırma Tamiminde belirtildiği şekilde detaylı olarak anlatılacaktır. d) Dikim : Yetişme muhiti özellikleri ile yörenin odun hammaddesi ihtiyaçları dikkate alınarak dikilecek türler,idare süreleri, karışım oranları, dikim metodları ve dikim zamanları, gerekçeleri ile birlikte projede açıklanacaktır. Dikimde uygulanacak aralık x mesafeler Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünün bu konuda yayımladığı talimata uygun olacaktır. Ayrıca tür seçiminde idare ile mutabakat sağlanması şarttır. Dikilecek türlerin orijinleri, hangi tohum kaynağından ve hangi fidanlıklardan temin edileceği belirtilecektir. Belirlenen çalışma yöntemleri ve tesislerin sınırları ilgili haritalara sembolleri ile işaretlenecektir. Alan ölçümlerinde, fiili durum farklılıkları da dikkate alınacak olup amenajman planlarındaki alanlar esas alınacaktır. 19

20 Çalışma yöntemleri, kullanılacak makine,ekipman,aletler ile dikilecek türlerin tespitinde müteahhit firma ile idare arasında anlaşmazlık olduğu takdirde orman genel müdürlüğünün bu konuda yayımladığı tamim, tebliğ ve emir niteliğindeki açıklamaları doğrultusunda son karar mercii orman bölge müdürlüğüdür. e) Bakım : 1- Tamamlama oranı, zamanı, şekli belirtilecektir. (Tamamlama oranı % 15 olarak alınacaktır.) 2- İşçi gücü ile yapılacak bakım yöntemleri, zamanı, tekrarı, şekli, kullanılacak aletler, poz numaraları v.s belirtilecektir. 3- Makine ile yapılacak bakım yöntemleri, zamanı, tekrarı, şekli, makinenin cinsi, gücü, poz numaraları v.s belirtilecektir. 4- Bakım cetvelinde kullanılacak pozun birimine göre değerleri yazılarak cetveller tanzim edilecektir. f) Erozyon Kontrolu Çalışmaları : 1- Yamaç Islahı, 2- Oyuntu erozyonu ile mücadele, 3- Diğer erozyon kontrolü önlemleri, belirtilecektir. Erozyon kontrol çalışmaları, ilgili tamime uygun olarak yapılacaktır. Erozyon durumu cetveli proje sahasına göre hazırlanacaktır. g) Mera Islah Çalışmaları : Mera ıslahı çalışmalarında en az her 50,0 hektarda 1 adet toprak profili açılarak, etüt karneleri doldurulacaktır. Projede blok alanda arazi hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri öngörülüyorsa her 10,0 hektarda bir adet toprak profili açılıp etüt karneleri doldurulacaktır. Mera Islahı çalışmaları ıslah önlemleri, tuzluk, sıvat, kaşınma kazığı, gölgelik, koyun banyoluğu, karık v.b. yapılacak işler belirlenecektir. İlgili Mera tamimine uygun olarak yapılacaktır. Madde 8- Harita Üzerinde Yapılacak Ölçümler Alan ölçümlerinde halen uygulaması devam eden amenajman planlarındaki alanlar esas alınacak olup kadastrosu yapılmış olan yerlerde ise kadastro sınırları haritaya işaretlenecektir. 20

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ Orman ekolojisi;orman ile ormanın yaşama ve gelişmesini sağlayan tüm faktörlerin oluşturduğu sistemi inceleyen ve bu sistemdeki karşılıklı etki ve ilişkileri araştıran bir bilim

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAVZA PROJELERİNDE ETÜT ÇALIŞMALARI İÇERİK 1. Etüt Proje Tanımı, Amaç ve Kapsamı 2. Yetişme Ortamı Faktörleri 3. Yetişme Ortamı Faktörleri ve Aralarındaki

Detaylı

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ

TOPRAK İLMİ, ORMAN EKOLOJİSİ, HAVZA AMENAJMANI VE ETÜD-PROJE İŞLERİ DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

Uygulama Projesi tanzimine, uygulama projesine konu sahaya ait bilgi ve belgelerin teminine dönük büro çalıģmaları ile baģlanır.

Uygulama Projesi tanzimine, uygulama projesine konu sahaya ait bilgi ve belgelerin teminine dönük büro çalıģmaları ile baģlanır. KURAK VE YARIKURAK ALANLARIN PROJELENDİRİLMESi Kurak ve yarıkurak alanlarda yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, sel kontrolü ve benzeri faaliyetlerin tümü, konusunda uzman orman mühendisleri

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler.

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1- GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1.2- Özet Proje

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

2016 YILI ETÜT PROJE TEKNİK ŞARTNAMESİ

2016 YILI ETÜT PROJE TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 YILI ETÜT PROJE TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- Proje Tanziminde Genel Esaslar 4734 sayılı İhale Kanunu kapsamında ihaleli olarak yaptırılacak uygulama projesi tanziminde; Mülga Ağaçlandırma ve Erozyon

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

Bir ekosistemin genel mevkisi tanıtılırken şu özellikler belirtilmesi gerekir.

Bir ekosistemin genel mevkisi tanıtılırken şu özellikler belirtilmesi gerekir. Orman Ekosistemini Oluşturan Faktörler Fizyografik Faktörler Fizyografik faktörler, coğrafi ilişkilere ve jeomorfolojik özelliklere ait çeşitli karakteristikleri kapsar. Bu özellikler Mevki deyimi ile

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

Mustafa COŞKUN Orman ve Su İşleri Uzmanı

Mustafa COŞKUN Orman ve Su İşleri Uzmanı Mustafa COŞKUN Orman ve Su İşleri Uzmanı Denizden Yükseklik (m) Bakı Eğim % Tepe Sırt Üst Yamaç Orta Yamaç Alt Yamaç Taban Düzlük Çukurluk Anakaya/Anamateryal 0-25 Az TaĢlı 26-50 Orta TaĢlı 51-80 Çok TaĢlı

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü Alanların Ekim ve Dikime Hazırlanması Ön etüt tamamlandıktan sonra arazi hazırlığına başlanır. Bu kapsamda; İç taksimatın uygulanması Diri örtü temizliği ve Toprak

Detaylı

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28212 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI 01. Ait Olduğu Deniz : Çalışmanın icra edildiği denizin adı yazılacaktır (Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz gibi). 02. Çalışmanın Adı : İcra edilen çalışmayı en iyi tanımlayacak şekilde yazılacaktır.

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu JEODEZİ12 1 Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu Gauss-Kruger Projeksiyonunda uzunluk deformasyonu, noktanın X ekseni olarak alınan ve uzunluğu unluğu koruyan koordinat başlangıç meridyenine uzaklığının

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (şirket ise imza sirküsü, yetki belgesi ve vekâletname) HİZMETİN

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. ZEMİN MEKANİĞİ Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. Yakın çevrenizdeki yerleşim alanlarında mevcut zemini inceleyerek; Renk, tane yapısı, biçim,

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.)

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) 8.2.3. Storie İndex PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) PE: Parsel endeksi A: Toprak derinliği ve profil grubu B: Üst toprak bünyesi C: Eğim X: Diğer faktörler TE: A, B,

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü İşçi ile Diri Örtü Temizliği Sahanın erozyon durumu ve Çalışmanın ekonomisi göz önüne alınarak ŞERİTLER halinde yapılır İşçi İle Diri Örtü Temizliği Diri örtü

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Proje: Projenin Koordinat Sistemi

Proje: Projenin Koordinat Sistemi Proje: 1) Proje 1/1000 ölçeğine göre hazırlanacaktır. 2) Proje aşağıda açıklanan ve Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanacaktır. 3) Hazırlanacak proje fiber optik kablolama

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1 TOPRAK PROFİLİ Genel olarak herhangi bir toprağın profili demek o toprağın yüzeyden itibaren

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI ORMAN TOPRAK VE EKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI Dr. Aydın ÇÖMEZ 4 Nisan 2013- Bursa http://ekoloji.ogm.gov.tr/ SUNUNUN GENEL HATLARI - Toprak işlemenin

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 381 Yer kabuðu Nelerden Oluþur? Milyarca yýl önce Dünya, ekseni etrafýnda dönen, erimiþ ve gaz hâlinde bulunan maddelerden oluþmuþtu. Zamanla dýþtan içe doðru soðuyarak yer kabuðu

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1 HARİTA BİLGİSİ Produced by M. EKER 1 ÖLÇÜ BİRİMLERİ Uzunluk, Alan ve AçıA Ölçü Birimleri Herhangi bir objenin ölçülmesinden, aynı nitelikteki objeden birim olarak belirlenen bir büyüklükle kle kıyaslanmask

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı :

1. GİRİŞ. 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Proje kapsamına giren sahaların uygulama programına alınan nedenleri, var olan problemler ve bunların çözüm yolları, önerilen tedbirlerin esaslarını teşkil eden

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012 Yüzeysel Akış Giriş Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi ve bir noktaya ulaşması süresince

Detaylı

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr Ölçme Bilgisi Dr. Hasan ÖZ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr 1 Ölçme Bilgisi; yeryüzünün küçük ya da büyük parçalarının şekil ve büyüklüklerinin ölçülmesi ve elde

Detaylı

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR ANAKAYALAR Ormancılıkta, anakaynak olan toprağı oluşturan anakayanın özel bir önemi bulunmaktadır. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri (toprak derinliği, drenaj durumu, su tutma kapasitesi-hava

Detaylı