DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSLERĠ DENETĠM HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ (TASLAK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSLERĠ DENETĠM HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ (TASLAK)"

Transkript

1 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSLERĠ DENETĠM HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında inģa edilen/edilecek olan hidroelektrik enerji üretim tesislerinde, baraj / regülatör gövdesi, her türlü tünel ve galeriler, iletim kanalı ve üzerinde yer alan tüm sanat yapıları, yükleme havuzu, dolusavak, kuyruksuyu yapıları, Ģantiye içi ulaģım ve taģıma yolları vb yapılar ile enerji yapılarını teģkil eden tüm sanat yapıları ve bunlara ait hidro-mekanik ekipmanlar ile santral binası ve içinde bulunan elektrik üretimine esas türbinler, generatörler, vanalar, trafolar, türbin yardımcı sistemleri gibi kısımların proje onayları, inģaat / montaj denetimleri ve kabul iģlemlerinin, denetimde hangi kontrollerin yapılacağının, dikkat edilecek hususların neler olduğunun, Yüklenici nin Ģantiyede hangi tesisleri kurmak zorunda olduğunun, Yüklenicinin Ģantiyede ne gibi önlemler almak zorunda olduğun, DSĠ tarafından yetkilendirilmiģ olan ve görevi DSĠ açısından bağlayıcı olmayacak Ģekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak olan Su Yapıları Denetim Firması nın Ģantiyedeki organizasyon yapısının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiģtir. (2) ġalt sahası ve sonrasındaki enerji iletim hattı vb yapıların proje onayları, inģaat / montaj denetimleri ile kabul iģlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılır. Dayanak MADDE 2- Bu Yönerge; (1)18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü nün TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2. Maddesi, (2)../../2013 tarihli Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisleri Denetim Hizmetleri Yönetmeliği nin 28. Maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Denetçi Mühendis (BaĢmühendis): DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde çalıģan, su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araģtırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inģa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak asgari üç yıl çalıģmıģ, DSĠ den bu hususları belgelendiren Denetçi Mühendis Sertifikası almıģ mühendis ve mimarları, b) DSĠ: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünü, c) ĠĢ sonu projesi (As-built proje): Onaylı uygulama projelerinin sahada uygulanması sırasında, görülen teknik lüzum üzerine Denetim Yetilileri (Ġdare/ onay mercii) tarafından da tutanak, ataģman, skeç proje vb Ģekilde imza altına alınarak belgelendirilmiģ değiģikliklerin, yapıldıkları Ģekli ile iģlenmiģ son halini gösterir projeyi, ç) Kat-i / Kesin Proje: Yatırımcı tarafından, yapım ihalesine çıkılmasını sağlamak amacı ile Yatırımcının yetkilendirdiği tasarım firması (proje müellifi) tarafından yapılan, üretim tesisi ya da inģaatın hangi ana ve yardımcı yapılar ile nasıl 1 / 106

2 yapılacağını gösteren açıklama, Ģema, plan ve proje paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keģif ve Ģartnamelerden oluģan ihaleye /teklife esas projeyi, d) Kilit personel (Sorumlu Müdür) : DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde çalıģan, su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araģtırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inģa ve kontrollük faaliyetlerinde kamu veya özel sektörde toplam olarak asgari on yıl çalıģmıģ, DSĠ den bu hususları belgelendiren Kilit Personel Sertifikası almıģ mühendis ve mimarları, e) Mühendis: DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde Denetçi Mühendislerin (BaĢmühendislerin) sevk ve idaresi altında su yapılarının inģaatına iliģkin inceleme, tespit ve raporlama yapan mühendis ve mimarları, f) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iģtigal konusu seçmiģ, su yapıları projelerini hazırlayan gerçek veya tüzel kiģiyi, g) Su yapıları: 6446 Sayılı Kanun kapsamında inģa edilen her türlü baraj, regülatör ve HES Tesisi ile bunlara ait DSĠ nin görev alanına giren her çeģit tamamlayıcı yapıları, ğ) Su yapıları yetkili denetim firması (SYDF): Su yapılarının ve tamamlayıcı tesislerinin projelerine ve inģaatına iliģkin inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere DSĠ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuģ anonim veya limited Ģirketleri, h) ġantiye ġefi :Yüklenici adına Ģantiyede iģlerin yürürlükteki mevzuata, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılmasından, Ģantiyenin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasından, Ģantiyede çalıģanların iģ sağlığı ve güvenliği konularındaki tedlerin alınmasından en üst seviyede sorumlu olan ve mühendis kiģiyi, ı) Uygulama Projesi : Yatırımcının yapacağı yapım ihalesinden sonra Yatırımcı tarafından yetkilendirilen tasarım firmasınca (proje müellifi) sahada yapılacak imalatların iģ programına göre hazırlanacak olan, kat-i / kesin projede prensipleri belirlenmiģ, ana ve yardımcı yapıların, DSĠ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği Ģekilde imalata yönelik detayları içeren, Ģema, plan, kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, keģif ve Ģartnamelerden oluģan uygulamaya esas projeyi, i) Yardımcı Teknik Eleman: DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde Kilit Personel (Sorumlu Müdür), Denetçi Mühendis (BaĢmühendis) ve Mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapan laborant, tekniker, teknisyen, sürveyan, alet operatörü, nivocu vb j) Yatırımcı: Su yapıları yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuģ ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında EPDK dan lisans almıģ elektrik üretim firmaları ile, 6446 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında lisanssız tesis kurmak üzere gerekli izinleri almıģ olan gerçek ve tüzel kiģileri, k) Yüklenici: Su yapılarının inģaat yapım iģini üstlenen gerçek veya tüzel kiģiyi, ifade eder. (2) Bu Yönergede geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. 2 / 106

3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Atölyeler, Ambar, Demir-Kalıp ve Prekast Eleman Hazırlama Sahaları, Kalite Kontrol Laboratuvarı, ġantiyenin Enerjisi, ġantiyenin Suyu, Elektriği, Telefon ve Ġnternet Bağlantısı, Yangına Müdahale, Çevresel Koruyucu Tedler, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Atölyeler MADDE 4- (1) Yüklenici, Ģantiyede kullanılan her türlü iģ makinası ile alet ve ekipmanın düzenli olarak bakımlarını yapar ve bunları sürekli olarak kullanıma hazır bulundurur. Kurulacak atölye iģin icrasında makina ve ekipman yönünden oluģacak olumsuzlukları minimum düzeyde tutacak kapasitede araç ve personel ile donatılır.yüklenicinin Ģantiyede kuracağı atelyelerde baģlıca Ģu iģlemler yapılır; a) Ağır iģ makinasi tamiri b) Hafif mekanik tamir c) Lastik tamiri ve değiģimi d) Araç yağ değiģimi ve temizliği Ambar MADDE 5 - (1) Ambar iģin ilerlemesini sağlayacak ekipman ve malzeme ile sürekli dolu bulundurulur. Bunun dıģında ambar dıģında açık havada ancak korunaklı alan oluģturulur. (Barajlı HES projelerinde Ģantiye ambarında minimum 500 m 2 kapalı alan bulunur.) Demir-kalıp ve prekast eleman hazırlama sahaları MADDE 6 - (1) ġantiye sahasında uygun alanda demir, kalıp ve gerekmesi durumunda prekast eleman hazırlama sahası oluģturulur. Bu sahada uygun kapasiteli gezer vinç bulundurulur. Kalite kontrol laboratuvarı MADDE 7 - (1) Laboratuvar binası beton santrallarına yakın yerlerde kurulur. Laboratuvarlar, Yüklenici tarafından beton, beton malzemeleri (çimento, kimyasal katkılar ve agrega) ve dolgu iģleri ile ilgili Ģantiyede yapılabilecek bütün testleri karģılayabilecek malzeme ve ekipman ile donatılır. (2) Regülatörlü ve barajlı HES tesislerinde laboratuvar asgari olarak aģağıdaki bölümlerden oluģur ve Yüklenici tarafından tesis edilir. KıĢ ve yaz aylarında sabit sıcaklık için her test odasında klima bulundurulur. a) Yatırımcı, DSĠ / SYDF ve Yüklenici temsilcileri için üç oda b) Testlerin yapılacağı salon (asgari 50 m 2 ) c) Çimento ve katkı maddeleri testleri için oda (asgari 12 m 2 ) ç) 2000 adet silindir numune saklanabilecek kür odası d) Tuvalet e) Depo ġantiyenin enerjisi MADDE 8 - (1) Yüklenici tarafından, Ģantiye sahasına enerji hattının getirilmesini sağlanır ve gerekmesi durumunda jeneratör destekli çalıģma yapılır. ġantiyenin suyu, elektriği, telefon ve internet bağlantısı MADDE 9 - (1) Yüklenici, Ģantiyenin baģlıca su ihtiyacı olan; a) Malzeme yıkama tesisi, b) Beton santrali, c) Beton kürleme, ihtiyacı için su teminini sağlar. 3 / 106

4 (2) Yüklenici tarafından, Ģantiye içme ve kullanma suyu olarak Ģantiye yakınındaki en uygun yerden kaptajla su temin edilir. (3) ġantiyenin elektrik, telefon ve internet bağlantıları da Yüklenici tarafından sağlanır. Yangında müdahale MADDE 10 - (1) Her hangi yangın durumunda ilk müdahalenin yapılabileceği yangın söndürme tüpleri her kısımda ve imde Yüklenici tarafından hazır bulundurulur. Ayrıca büyük çapta herhangi yangına müdahale etmek için Ģantiye alanında minimum arazöz hazır bulundurulur. Çevresel koruyucu tedler MADDE 11 - (1) Yüklenici, çalıģmalarını projenin çevresel etki değerlendirme raporunda öngörüldüğü Ģekilde yapar. Bu maksatla Yüklenici tarafından; a) Bakım ve Atelye sahalarından çıkacak olan sular, yağ tutucular vasıtasıyla yağdan arındırılır. b) Agrega iģleme tesislerinden ve yollardan kaynaklanan tozlanma minimuma indirilir. Agrega tesislerinde toz önleyici özel sistemler kurulur. Santiye içi toprak yollar tozumaya karģı sulanır. Ayrıca beton santrali çimento ve kül silolarının üzerine tozumaya karģı filtreler yerleģtirilir. c) Patlatmalarda en yakın yerleģim imine zarar vermemek üzere patern ile belirlenmiģ maksimum anlık Ģarj miktarlarına uyulur. (2) Bunların dıģında ilgili mevzuatı gereği alınması gerekli olan her türlü çevresel koruma tedi Yüklenici tarafından alınır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği MADDE 12 - (1) ġantiyede iģ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileģtirmesi için, Yatırımcı, Yüklenici ve Alt yükleniciler tarafından konu ile ilgili mevzuatta belirtilen gereklilikler yerine getirilir ve uygun iģ sağlığı ve güvenliği tedleri alınır. Yatırımcı, Yüklenici ve Alt yükleniciler iģ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiģ iģ sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı istihdam etmek ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı nın talimatlarına uymak ile yükümlüdür. (2) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından iģyerinde, çalıģma yöntem ve Ģekillerinde veya iģ ekipmanlarında çalıģanlar için hayati tehlike oluģturan husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalıģanlar dikkate alınarak, iģyerinin bölümünde veya tamamında Yatırımcı, Yüklenici ve Alt yükleniciler tarafından iģ durdurulur. Ġmalata yönelik çalıģmalara tekrar baģlanılması için hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli çalıģmalar derhal yapılarak Ģantiyede çalıģan iģ güvenliği uzmanının uygunsuzluğun ortadan kalktığı yönünde rapor vermesi beklenir. 4 / 106

5 (3) ĠĢ Sağlığı ve Güveliği Uzmanı tarafından iģin niteliği ve türüne bağlı olarak aģağıda isimleri yazılı denetim formlarının ve bu formlar dıģında hazırlanması gerekecek tüm denetim formlarının içerikleri ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanacak ve denetimler bu doğrultuda titizlikle gerçekleģtirilecektir. a) ĠSG Kurulu Kontrol Formu b) Yatakhane Kontrol Formu c) Tuvalet Banyo Kontrol Formu ç) Sağlık Birimi (Revir) Kontrol Formu d) Tertip-Düzen Saha Kontrol Formu e) Mutfak-Yemekhane Saha Kontrol Formu f) ĠĢyeri-Büro Saha Kontrol Formu g) KKD (KiĢisel Koruyucu Donanım) Kullanımı Saha Kontrol Formu ğ) Kazı ĠĢleri Kontrol Formu h)tünel ÇalıĢmaları Saha Kontrol Formu ı) Ġskele ve Platformlar Saha Kontrol Formu i) Kalıp ĠĢleri Saha Kontrol Formu j) BoĢluklar-Açıklıklar Saha Kontrol Formu k) Bakım-Onarım Saha Kontrol Formu l) Merdivenler Saha Kontrol Formu m) El Aletleri Saha Kontrol Formu n) Elektrik ĠĢleri Saha Kontrol Formu o) Gır Gır Vinç Saha Kontrol Formu ö) ĠĢ Makinaları Saha Kontrol Formu p) Kaldırma Araçları Saha Kontrol Formu r) Kompresör Saha Kontrol Formu s) Makina-Tezgah Saha Kontrol Formu Ģ) Malzeme Deposu Kontrol Formu t) Malzeme Hareketi Kontrol Formu u) Nakliye Araçları Saha Kontrol Formu ü) Mazot Deposu Ġkmal Kamyonu Kontrol Formu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kalite Kontrol Faaliyetleri, Malzeme Testleri ve Onayı, KarıĢım GeliĢtirme ÇalıĢmaları, Enjeksiyon Yapılması, Karot Alınması ve Sismik Tehlike Analiz Raporu, Hidro-mekanik ve Elektro-mekanik Teçhizatın Ġmalat, Montaj ve Deney ĠĢlemleri, ĠĢ Tamamlama / Sonuç Raporları, Baraj Emniyeti Kalite kontrol faaliyetleri MADDE 13 - (1) Kalite Kontrol faaliyetlerin yürütülebilmesi için uygun nitelikteki kalite kontrol personelini (mühendis, laborant, laborant yardımcısı) içeren Ģantiye laboratuvarları gerekli test ekipmanları da temin edilmek sureti ile Yüklenici tarafından kurulur. Yüklenicinin Ģantiye laboratuvarı kurmayarak akredite olmuģ laboratuvardan hizmet almak istemesi halinde bu durumu DSĠ ye sunacağı Genel Yapım Metodolojisinde açıkça belirtmesi gerekir. Böyle durumda DSĠ tarafından SYDF nin Kalite Kontrol ve Laboratuvar Grubunda çalıģması öngörülen personel sayıları ihale hazırlık aģamasında azaltılır. ġantiyede kurulan Laboratuvarın DSĠ tarafından yeterli bulunması gerekir. ĠĢin bünyesinde kullanılacak malzemelerle ilgili uygunluk testleri ve iģin rutin kalite kontrolüne yönelik testler SYDF personelinin nezaretinde yapılır. Test raporları, SYDF nin teste nezaret eden personeli tarafından da imzalanır. ġantiye laboratuarında 5 / 106

6 yapılamayan testler; DSĠ nin uygun göreceği Kamu laboratuvarları ve/veya TÜRKAK tarafından akredite özel laboratuvarlarda Yüklenici tarafından yaptırılır. Firma kendi Laboratuvarında test yapıyor ise sonuçlar, Laboratuvar Mühendisi tarafından imzalanarak SYDF ye iletilir. Bu laboratuvarların yaptığı testlerin doğruluğunun teyidi için; Kamu laboratuvarları veya TÜRKAK tarafından akredite özel laboratuvarlarda rutin aralıklarla testler yaptırılır. (2) ĠnĢaatta kullanılacak kalite kontrol sistemi sadece ana yükleniciyi değil alt yüklenicileri de kapsayacak Ģekilde olacaktır. Alt yükleniciler tarafından sağlanan bütün malzeme ve hizmetler de kayıt altına alınır. (3) Ġmalatta kullanılacak tüm malzemeler için Tedarikçi Onay Formları ve Malzeme Onay Formları düzenlenerek SYDF nin de uygun görüģü alınacaktır. Tedarikçi Onay Formu ekinde; Firmaya ait bilgiler, ilgili kurumlardan alınmıģ uygunluk belgeleri, çalıģma belgeleri, sicil belgeleri, Kalite, Çevre ve ĠSG Sistem Belgeleri, kapasite raporları, iģyerine olan mesafe bilgileri gibi dokümanlar bulunacaktır. Malzeme Onay Formları ekinde ise; Ürün katalogları, sertifikaları ve onaylı test raporları bulunacaktır. DıĢarıdan alınacak bütün malzemeler için mümkün olduğunca üretici sertifikası, TS belgesi, CE Belgesi ve referanslar istenir. (4) Enjeksiyon iģlerinde kullanılacak malzeme (çimento, bentonit, kimyasal katkı, su, kum vb ) ile ekipman (mikser, çalkalayıcı, hortum, manometre vb ) DSĠ Temel Sondaj ve Enjeksiyon ġartnamesi ne uygun olmalıdır. (5) HES projelerinde yapılacak olan kalite kontrol faaliyetleri ve izlenecek olan yol aģağıda belirtilmiģtir. a) Yüklenici firmalar, kullandıkları çimentonun tipini fabrika test sonuçları ile likte beyan etmek zorundadırlar. Çimentonun standartlara uygunluğunun denetimi için, çimento tedarikçisi fabrikanın dıģında bağımsız (kamu-özel) akredite laboratuvarlarda fiziki ve kimyasal testler yapılarak çimentonun standartlara uygunluğu gözlenir. (TS EN 197-1) b) Enjeksiyon iģlemleri sırasında kullanılan bentonitin uygunluğu TS EN ISO standardına göre test edilir. Bentonit testleri ilgili standarttaki bentonit tipine göre yapılır. c) Enjeksiyon iģlemleri için arazide enjeksiyon numunelerinin fiziksel özellikleri takip edilir. ç) Beton üretiminde kullanılan suyun beton karıģımına olumsuz etkisinin gözlenmesi amacıyla fiziksel ve kimyasal testler yapılır. Bu testler TS EN 1008 standardında yapılarak değerlendirilir. d) Beton üretiminde kullanılacak olan agreganın fiziksel ve kimyasal uygunluk testleri TS 706 EN standardı ve ASTM C33 standardı kapsamında yapılır. e) Agrega testlerinden alkali silika, organik madde, klorür, sülfat, karbonat ve metilen mavisi testleri yaptırılarak sonuçları beyan edilir. f) Kargir duvar yada tahkimatta kullanılacak olan kayalar TS 699, TS EN 1936, TS EN 1926 ve iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen standartlar uyarınca teste tabi tutulur. g) Beton imalatında kullanılan kimyasal katkı maddelerinin uygunluğu, Ģahit betonlar dökülerek TS EN 934 ve TS EN 480 standartlarına göre test edilir. Bu testlerde katkının, üretici firma bilgilerinde yer alan özelliklere sahip olup olmadığı gözlenir. ğ) Arazide beton dökümü sırasında taze beton testleri yapılarak, beton karıģımına uygun döküm yapıldığı gözlemlenir. Taze betonun kontrolü deneyleri (kıvam, yoğunluk, hava muhtevası 6 / 106

7 vb ) ile iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen diğer deneyler de yapılır. Ġstenirse taze betonda im ağırlık ve hava deneyleri de yapılabilir. Taze betondan numune alma iģleminin ne sıklıkta yapılacağı, DSĠ ve/veya SYDF tarafından yapı betonu, kütle betonu (baraj gövdesi), SSB, püskürtme betonu (shotcrete) ve baraj ön yüz betonu için ayrı ayrı olmak üzere değerlendirilir. Betonun projede verilen dayanımı sağlayıp sağlamadığı ano bazında değerlendirilir. Yapı betonlarında her anoyu temsilen 100 m 3 e kadar 1 takım (6 adet) numune alınır. Bu numuneler harmandan alınır. Eğer anodaki beton miktarı 100 m 3 ten az ise yine takım (6 adet) numune alınır. Ano 100 m 3 ten fazla ise her 150 m 3 için takım (6 adet) numune alınır. Dayanım değerlendirmesi DSĠ teknik Ģartnamelerine göre yapılır. h) Hazır beton temini aģamasında yüklenici firma G uygunluk belgesi olan beton tesisini tercih etmelidir. Hazır beton tesisinin TS EN ve TS EN standartlarına uygun beton üretimi yaptığı belgelendirilmelidir. Hazır beton tesisinin Laboratuvarı olmak zorundadır. ı) Beton imalatlarından alınacak olan sertleģmiģ beton örnekleri kür iģlemleri yapıldıktan sonra basınç dayanımı testine tabi tutularak projedeki dayanımı sağladığı gözlenir. Proje dayanımı yakalanmadığı ve/veya yeterli test sonucu olmadığı durumlarda karotlu değerlendirme TS EN standardına ve iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen diğer standartlara göre yapılır. i) Projede belirtiliyorsa sertleģmiģ beton numuneleri üzerinde çekme dayanımı ve basınç altında su iģleme derinliği tayini deneyi yapılır. j) Drenaj boruları, PVC borular, polietilen borular, beton bordürler ve kanalet imalatlarının uygunluk testleri yapılır. k) Ġmalatta kullanılan çelik çubuklar, profil demirleri, çelik hasırlar ve yassı çeliklerin uygunluk testleri yapılır. l) Ġmalatta yer alan su tutucu conta, neopren mesnet ve diğer su yalıtım malzemelerinin uygunluk testleri yapılır. Ġsmi belirtilmeyen malzeme testleri için iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen standartlara göre test iģlemi uygulanır. m) Anti korozif boyalar için fabrika test sonuçları üretici firma tarafından beyan edilecek, uygunluk testleri ise üretici fabrikanın dıģında, tercihen akredite olmuģ laboratuvarda yapılır. n) Enerji santrali memba ve mansabında, türbinlerin suyu nasıl etkilediğinin tespiti amacıyla fiziksel, kimyasal, ağır metal ve yağ-gres testleri yapılır. o) Öngerilmeli kiriģ imalatlarında, üretici firma kullandığı agrega, çimento, kimyasal katkı maddesi ve çeliğin uygunluğunu beyan etmek zorundadır. Agrega, alkali silika reaksiyonu içermemelidir. Bu özellikte agrega temin edilememesi durumunda alkali-silika reaksiyonunu önleyecek tedlere, yapılacak testler neticesinde karar verilir. Üretim sırasındaki deneylerle elde edilen gerilme-deformasyon eğrilerini içeren Rapor Yüklenici tarafından DSĠ ye teslim edilir. ö) HES Projelerinde geçirimsiz-yarı geçirimli dolgularda kullanılan zemin için tanımlama ve Mühendislik testleri yapılarak, zeminlerin su yapılarında kullanılabilirliği gözlenir. p) HES projelerinde kullanılan geçirimsiz-yarı geçirimli dolgu için yerinde sıkılık kontrolü her tabakada en az 3 defa yapılır. Kaya dolgularda sıkıģma her tabakada en az 1 defa yapılır. 7 / 106

8 Projede geçirimli dolgu yer alıyorsa her 50 m lik kısım için en az 2 defa sıkılık testi yapılır. Borulu imalatlarda yatak, gömlek ve üst dolguda 200 m de en az 1 defa sıkılık kontrolü yapılır. r) Sıkılığın kontrolü; kullanılan malzemenin maksimum dane çapına göre, kum konisi metodu, çakma silindir metodu, çabuk metot, halka, kare, kasnak ile su değiģtirme metotları, nükleer metot, elektriksel metot, düģen ağırlık deflektometresi ve jeofizik yöntemlerden i veya aynı anda kaçı ile yapılır. s) Gerek duyulduğu durumlarda dolgularda sızma ve oturmanın belirlenmesi için basınçlı / basınçsız geçirgenlik deneyleri ve plaka yükleme deneyi yapılır. (6) Yüklenici firmalar, DSĠ nin ilgili Teknik ġartnamelerine uygun imalat yapmak zorundadır. (7) Kalite Kontrol ve laboratuvar çalıģmalarında TS, TS- EN gibi ulusal standartların yanında gerekmesi halinde ASTM, ACI, USBR ve DIN gibi uluslararası standartlar da kullanılır. Malzeme testleri ve onayı MADDE 14 -(1) Malzeme Testleri ve Onayı; Ġmalatta kullanılacak malzemelerin (beton, püskürtme beton,enjeksiyon, dolgu ve bunların bileģimine giren malzemelerin) rutin kalite kontrolü için Yüklenici tarafından hazırlanacak olan test programı, Su Yapıları Denetim Firmasının uygun görüģü de alınarak DSĠ nin onayına sunulur. Laboratuvarda ve Ģantiyede yapılan tüm testlere DSĠ ve/veya SYDF nin ilgili teknik personeli de katılır. (2) Yüklenici, baraj inģaatında kullanılacak çimentoların ĠnĢaat Teknik ġartnamesi ve Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Beton ġartnamesine uygunluğu belgeler, çimento ile ilgili test sonuçları ve sertifikasını aylık olarak fabrikadan ister ve Su Yapıları Denetim Firmasına sunar. Ayrıca, Su Yapıları Denetim Firması tarafından uygun görülerek DSĠ tarafından onaylanan test programına uygun olarak ġantiye Laboratuvarında rutin çimento fiziksel testleri de (özgül ağırlık, özgül yüzey (Blaine), priz süreleri, basınç dayanımı) Yüklenici tarafından yapılır. Yapılan deneylerin bedelleri Yüklenici ye aittir. (3) Yüklenici, DSĠ nin ve/veya Su Yapıları Denetim Firmasının istemesi durumunda baraj inģaatında kullanılacak uçucu külün, ilgili Ģartnamesine uygunluğunu göstermek için her 5000 ton için gerekli testleri yapıp sonuçlarını yazılı olarak sunar. (4) Yüklenici, agregaların gradasyonlarını günlük olarak denetleyip mümkün mertebe üniform olmasını sağlar. Yüklenici, agrega stoklarının üzerinde gezen kamyonların stokları kirletmemesine özen gösterir, agrega stoklarını ayrıģma yapmayacak, ve stokların etekleri ine girmeyecek Ģekilde düzenler. (5) Yüklenici, beton karıģımında ve betonun küründe kullanılacak suyun, temiz ve zararlı maddelerden arındırılmıģ olmasını sağlar, suyun TS EN 1008 de yer alan Ģartlara uygunluğunu temin eder ve beton temas suyu için de fiziksel ve kimyasal testleri yapar. (6) Yüklenici, Su Yapıları Denetim Firması tarafından onaylanmıģ karıģımlar içerisindeki her türlü katkı maddesinin kalite standartlarının, yürürlükteki kalite standartlarını karģılayacak düzeyde olmasını temin eder. (7) Yüklenici, donatı için betonarme demirlerinin, TS 708 veya ASTM A615 Standartlarına uygun olarak sıcak haddelenmiģ nervürlü demir çubuk olmasını sağlar. 8 / 106

9 (8) Yüklenici, Su Yapıları Denetim Firması veya DSĠ gerek gördüğünde, iģyerine getirilen demirlerden numuneler alır ve bunların kabul gören test kurumu tarafından test edilmesini sağlar. O kurumdan alınacak test belgeleri Yüklenici tarafından Su Yapıları Denetim Firmasına sunulur. Su Yapıları Denetim Firması veya DSĠ istemesi durumunda numuneleri alarak doğrudan test de yaptırır. (9) Yüklenici, baraj ve HES inģaatında kullanacağı su tutucuların Teknik ġartnamelere uygun olmasını sağlar.(ts 3078) (10) Yüklenici,Sanat yapılarında kullanılacak malzemenin etütlerini DSĠ Doğal Yapı Malzeme Etütleri ġartnamesi ne uygun olarak yapar ve Doğal Yapı Gereçleri Raporu nu hazırlar. KarıĢım geliģtirme çalıģmaları MADDE 15 - (1) KarıĢım GeliĢtirme ÇalıĢmaları; Geleneksel Betonlar; Geleneksel Betonlar için yapılacak karıģım çalıģmaları DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firması (SYDF) gözetiminde, Ģantiye laboratuvarında ve DSĠ ġartnamelerine uygun olarak yapılır. ÇalıĢmalara baģlanmadan 15 gün önce detaylı program Yüklenici tarafından DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firmasına sunulur. (2) Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Betonlar, Kütle Betonları; SSB ve kütle betonu karıģım geliģtirme çalıģmaları Ģartnamesine uygun olarak, DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firması gözetiminde yapılır. ÇalıĢmalara baģlanmadan 15 gün önce detaylı program Yüklenici tarafından DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firmasına sunulur. (3) Test Silindirlerinin Hazırlanması; Yüklenici tarafından çalıģmada kullanılacak malzemelerin her inden teste yetecek miktarda numune temin edilip laboratuvarda kayıt altına alınır. Yüklenici, teknik Ģartnamesine uygun miktarda ve farklı zaman aralıklarında teste tabi tutmak üzere yeter sayıda test silindirini hazırlar. Yapılan deneylerin bedelleri Yüklenici ye aittir. Enjeksiyon yapılması, karot alınması ve sismik tehlike analiz raporu MADDE 16- (1) ġantiyede Yüklenici tarafından, DSĠ nin "Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik ġartnamesi" ve Ģartname ekinde yer alan "Temel Sondaj Karotlarının Korunması, Fotoğraflarının Çekilerek Albümlenmesi ve Gerek Duyulmayan Karotların Yok Edilmesi Talimatı" ile "Temel Sondaj Talimatı" nda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilir. (2) Sanat yapı yerlerinde yapılacak tüm enjeksiyonlar, DSĠ Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik ġartnamesi ne uygun olarak yapılır. (3) Sanat yapılarının projelendirilmesinde kullanılmak üzere DSĠ Jeoteknik Etüt ġartnamesi ne uygun Sismik Tehlike Analiz Raporu iģin Yatırımcısı tarafından konunun uzmanlarına hazırlatılır. Hidro-mekanik ve elektro-mekanik teçhizatın imalat, montaj ve deney iģlemleri MADDE 17- (1) Hidro-mekanik ve elektro-mekanik teçhizata ait bütün malzeme ve ekipmanın, imalat, montaj ve deney iģlemleri aģağıda belirtilen standartların son Ģekline uygun olacaktır. a) Türk Standartları Enstitüsü TSE b) Amerikan Test ve Malzeme KuruluĢu ASTM c) Alman Sanayi Normları DIN ç) Amerikan Kaynak KuruluĢu AWS d) Amerikan Makina Mühendisleri Odası ASME 9 / 106

10 e) Uluslararası Elektrik Komitesi IEC f) Amerikan Milli Elektrik Ġmalatçıları Cemiyeti NEMA ĠĢ tamamlama/ sonuç raporları MADDE 18- (1) Yüklenici tarafından, iģin baģından sonuna kadar Ģantiyede yer alan ünitelerde yapılan tüm faaliyetleri özetleyen ĠĢ Tamamlama Raporu hazırlanır. Bu raporun içeriğinde aģağıda belirtilen baģlıklarla sınırlı olmamak üzere, a) projenin tanıtımı ve fizibilite ve kat-i projeye uygunluk değerlendirmesi, b) kalite kontrol faaliyetleri, c) ölçüm iģleri, ç) derivasyon ve nehir taraması, d) regülatör / baraj kazısı, e) iletim yapıları ve yükleme havuzu f) cebri borular, g) regülatör / baraj gövdesi, ğ) dolusavak, h) Ģalt sahası, ı) enerji santrali ve vana odası, i) elektro-mekanik ve hidro-mekanik ekipman, j) kuyruksuyu yapıları, k) re-lokasyon yolları, l) alınmıģ olan çevresel önlemler, m) alınmıģ olan iģ sağlığı ve güvenliği önlemleri, n) Ģantiye tesisleri (beton santrali, kırma-eleme-yıkama tesisleri vb ), o) inģaatta kullanılan iģ makinaları ve ekipmanlar (enjeksiyon, beton ekipmanları vb) Konularında özet bilgi ve değerlendirmeler, yaģanan sorunlar ve çözüm yolları, alınan tedler belirtilir. Bu rapor Geçici Kabul Heyeti ne kabul iģlemleri öncesinde verilir. (2) SYDF tarafından iģin baģından sonuna kadar Ģantiyede yer alan ünitelerde yapılan inceleme, tespit, raporlama ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını içeren ĠĢ Tamamlama Raporu ayrıca hazırlanır. Bu rapor Geçici Kabul Heyeti ne kabul iģlemleri öncesinde verilir. (3) Uygulama aģamasında yapılacak tüm jeoteknik çalıģmalara ait Uygulama AĢaması Jeoteknik Etüt Raporu ile enjeksiyon çalıģmaları ve eğer yapılmıģ ise jet grouting, slurry trench vb çalıģmalarına ait Sonuç Raporu Yüklenici tarafından, DSĠ Jeoteknik Etüt ġartnamesi ve Temel Sondaj ve Enjeksiyon ġartnamesi ne uygun olarak hazırlanır. Bu rapor Geçici Kabul Heyeti, DSĠ ve SYDF ye kabul iģlemleri öncesinde verilir. Yüklenici tarafından, geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasında yapılan enjeksiyon çalıģmaları da göz önünde bulundurularak Enjeksiyon Sonuç Raporu revize edilerek Kesin Kabul Heyeti, DSĠ ve SYDF ye kabul iģlemleri öncesinde verilir. 10 / 106

11 Baraj emniyeti MADDE 19- (1) Proje Müellifi, Yatırımcı ve Yükleniciler, baraj emniyetinin sağlanması ve takibi ile ilgili olarak aģağıda belirtilen çalıģmaları yapar. a) Proje Müellifi, projelendirme aģamasında barajın, iģletme süresi boyunca baraj emniyeti açısından takibini sağlayacak teknik açıdan gerekli ve yeterli miktarda ölçüm tesisini kapsayan baraj gözlem sisteminin projelendirilmesi sağlar ve Yüklenici, bu projeler uyarınca inģaat aģamasında söz konusu ölçüm tesislerinin montajının ve kalibrasyonunun yapılması sağlar. b) Barajda inģaat, su tutma ve iģletme süresi boyunca belirlenen ve aģağıdaki tabloda belirtilen ölçüm periyotları doğrultusunda ölçüm yapılması, yapılan ölçüm sonuçlarının sayısal model çalıģmasını da içerecek biçimde baraj tasarım kabulleri doğrultusunda yorumlanmasını içeren Baraj Emniyet Raporunun belirli periyotlarla hazırlanması ve DSĠ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesi gerekir. Bu hususlar Yüklenici ve Yatırımcı sorumluluğundadır. Ölçüm Parametresi 1 Yüzey deplasmanı 2 Yeraltı su seviyesi, dolgudaki su seviyesi veya su basıncı Ölçüm Aletinin Adı Harici Çökme Röperleri Rasat Kuyusu, Su Basınç Ölçer (Mansapta filtre zonunun tabanına konulur) Baraj Tipi BARAJ EMNĠYETĠ ÖLÇÜMLERĠ ÖBKB- BETON-KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU ÖBKB -KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU ĠnĢaat 15 günde Haftada Su Tutma 15 günde Haftada Ġlk Yıl 15 günde Haftada Ġkinci ve Üçüncü Yıllar Yılda 2 defa Ayda Düzenli Olarak Ġlk Üç Yıldan Sonra Yılda 2 defa Ayda Ġlave Durumlar 1- ) Normal ve maksimum su seviyesinde 3. Bir okuma alınır 2-) Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır - 3 Farklı katmanlardaki veya gövde içerisindeki boģluk suyu basıncı, barajda temeldeki boģluk suyu basıncı, temeldeki veya gövdedeki sızma, su seviyesi kontrolü Temel Tipi Piyezometre ( Gövde altı ve yamaçlarda temel delinip konulur), Gövde Tipi Piyezometre ÖBKB - BETON-KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU Haftada Haftada 15 günde Ayda Ayda - 4 Dolgudaki deformasyonlar, oturmalar Hidrolik Oturma Ölçer ÖBKB Haftada Haftada Haftada 15 günde Ayda 1-)Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır 11 / 106

12 Dolgu ağırlığından oluģan boģluk suyu basınçları ve kemerleģme ile boģluk suyu basıncı Beton bloklar arasındaki derz açılma ve kapanmalarının ölçülmesi Baraj rezervuar su seviyesinin otomatik olarak izlenmesi YerleĢtirilen kesitte ve derinlikte düģey ve yatay deplasmanların ölçülmesi Toplam Basınç Ölçer (Pressure Cell) Derz Ölçer Rezervuar Su Seviye Ölçer Ġnklinometre- Servo Ġnklinometre- Inplace Ġnklinometre ÖBKB - BETON-KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU ÖBKB - BETON ÖBKB - Haftada Haftada Haftada Haftada Günde ÖBKB - Günlük Haftada Haftada Günde Haftada 15 günde Ayda Günde 15 günde Ayda Ayda Günde Ayda 1-)Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır 1- ) Normal ve maksimum su seviyesinde 3. Bir okuma alınır - 1- ) Normal ve maksimum su seviyesinde 3. Bir okuma alınır 2-) Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır Beton barajlarda bloklar arasındaki düģey hareketin ölçülmesi Gövdedeki galerilerde ve projesinde gösterilen noktalarda anoların yatay ve düģey eğimlerinin ölçülmesi Kaya ve gövde içindeki galerilerdeki akımın (debinin) ölçülmesi Pendulum, Ters Pendulum Clinometer (Remote ve manual ölçüm yapılan eğim ölçerler) V Ağızlı Debi Ölçer BETON - Günlük BETON - Günlük BETON Haftada Haftada 15 günde Haftada Haftada 15 günde 15 günde 15 günde Ayda Ayda Ayda 1- ) Normal ve maksimum su seviyesinde 3. Bir okuma alınır 2-) Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır 1- ) Normal ve maksimum su seviyesinde 3. Bir okuma alınır 2-) Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır - 12 Gövde içindeki betonun im deformasyonlarının ve zonlarının ölçülmesi Strainmeter (betonun içine gömülürler veya yüzeyde bağlanırlar) BETON Haftada Haftada Haftada Ayda Ayda - 13 Baraj temel ve enstrümen sıcaklığının ölçülmesi (toplanan veri miktarının azaltılması, kesinliği arttırmak ve sıcaklığın veri Sıcaklık Ölçer BETON Günlük Günlük Haftada Ayda Ayda - 12 / 106

13 14 toplanmasına etkisinin anlaģılması için), sızıntı sıcaklığının ölçülmesi (sızıntı kaynağının belirlenmesi için) Barajın düģey deformasyonlarının (çökme, kabarma)ölçülmesi- Boruların üzerine plate magnet veya spideer magnet monte edilerek yatay deplasmanların ölçülmesi Magentic Extensometer- Çift Yönlü Ġnklinometer Sistemi KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU Haftada Haftada 15 günde Ayda Ayda 1-)Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır Notlar : 1-Yukarıda belirtilen aralıklarla ölçüm tesislerinden alınan veriler baraj tasarım verileri göz önünde bulundurularak yorumlanır ve karģılaģtırmalı sonuçlar 3 aylık periyotlar halinde raporlanır. 2- ÖBKB = Ön Yüzü Beton Kaplı Baraj 3- Tabloda yer almayan tipler ile ilgili ölçüm sistemleri ve periyotları DSĠ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı tarafından belirlenir. c) Yatırımcı tarafından deprem, taģkın ve teknik probleme bağlı olarak oluģması muhtemel hasarların dikkate alındığı yıkılma senaryolarının çalıģılacağı Baraj Yıkılma Analizleri hazırlatılır. Bu analizlerde, baraja ait risk durumu ile mansapta oluģacak can ve mal kayıpları tespit edilir ve bu tespitler uyarınca Yatırımcı tarafından Acil Eylem Planları hazırlatılır ve Erken Uyarı Sistemleri kurulur. ç) Yatırımcı, aģağıda liste halinde verilen dökümanları içeren Baraj Emniyet Dosyasını oluģturur. Yatırımcı tarafından, Baraj Emniyet Dosyası nın nüshası baraj yerinde bulundurulur, diğer nüshası ise DSĠ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı na gönderilir. Baraj Emniyet Dosyası DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından tasdik edilir. Baraj Emniyet Dosyasında Bulunması Gereken Dökümanlar; 1) Baraj Emniyeti Bilgi Formu 2) Baraja ait Risk Potansiyeli Sınıflandırma Tablosu 3) Planlama Raporu 4) Baraj yeri ve civarına ait Bölgesel Jeoloji ile ilgili Proje ve Raporlar 5) Kat i Proje ve ilgili Hesap ve Raporlar 6) Model Deney Raporları 7) Uygulama Projeleri ve ilgili Hesap ve Raporlar 8) Proje Revizyonları ve Nedenleri 9) (Bayındırlık ĠĢleri Genel ġartnamesi, Bölüm III, Madde-10 a göre hazırlanması gereken)nihai (As-built) Projeler 10) ĠnĢaat Sonu (ĠĢ Bitirme) Raporları 11) (Aylık) ĠĢ Ġlerleme Raporları 12) ĠnĢaat, Su Tutma ve ĠĢletme aģamalarında Tutulan Kayıtlar (Gözlemler, Fotoğraf, Dijital Video, vb) 13) Önemli Onarımlara ait Proje, Rapor ve Kayıtlar (Fotoğraf, Dijital Video, vb) 14) Baraj inģaatında kullanılan Malzemelere (Toprak, Agrega, Beton, Riprap, vb) ait Bilgiler 15) Her türlü Laboratuvar Test Sonuçları 13 / 106

14 16) Baraj Daimi teçhizatına ait Dokümanlar 17) ĠĢletme ve Bakım Talimatları 18) Projede öngörülen Ölçüm Aletlerine ait Dokümanlar (Sıfır Okumaları, ĠnĢaat-Su Tutma ve ĠĢletme aģamalarında ve çeģitli rezervuar su seviyelerine gerçekleģmesi tahmin edilen tasarım değerleri (aralıkları) ve düzenli aralıklarla alınan okumalar doğrultusunda oluģturulan Çizelge,Tablo ve Grafikler) 19) Stabilite Analizleri 20) Sızma Analizleri 21) Yeraltı Su Seviyesininin Durumuna ait Bilgiler (Baraj dolmadan önce ve sonra) 22) Temel ve Gövde Oturma Analizleri 23) Sismik Analizler 24) Baraj Yıkılma Analizleri 25) Acil Eylem Planları 26) Bölge TaĢkın Planları 27) Erken Uyarı Sistemlerine ait Bilgiler 28) Baraj Emniyet Raporları 14 / 106

15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Su Yapıları Denetim Firması nın (SYDF) ġantiyedeki Organizasyon Yapısı Su yapıları denetim firması nın (SYDF) Ģantiyedeki organizasyon yapısı MADDE- 20 (1) DSĠ nin yapacağı danıģmanlık hizmet alım ihalesine göre belirlenecek olan SYDF nin Ģantiyedeki organizasyon yapısı aģağıda verilmektedir. SYDF nin ġantġyedekġ ORGANĠZASYON YAPISI Sıra No Birimi Bulundurulacak Personel 1 Sorumlu Müdür Kilit Personel (Sorumlu Müdür) 2 ĠnĢaat Grubu 3 Kalite Kontrol ve Laboratuvar Grubu 4 Jeoteknik Grubu 5 Harita Grubu 6 Elektro-Mekanik Grubu Denetçi Mühendis (Arazi Kontrol BaĢmühendisi) Mühendis Yardımcı Teknik Eleman (Tekniker, Teknisyen, Sürveyan) Denetçi Mühendis (Kalite Kontrol ve Laboratuvar BaĢmühendisi) Mühendis Yardımcı Teknik Eleman (Laborant) Denetçi Mühendis (Jeoteknik Kontrol BaĢmühendisi) Mühendis Yardımcı Teknik Eleman (Tekniker, Teknisyen, Sürveyan) Denetçi Mühendis (Harita Kontrol BaĢmühendisi) Mühendis Yardımcı Teknik Eleman (Tekniker, nivocu, Alet operatörü) Denetçi Mühendis ( Elektro-Mekanik Teçhizat Kontrol BaĢmühendisi) Mühendis Yardımcı Teknik Eleman (Tekniker, Teknisyen, Sürveyan) BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE- 21 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE- 22 (1) Bu Yönerge DSĠ nin bağlı olduğu Bakan ın tasdik tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE- 23 (1) Bu Yönerge hükümlerini DSĠ Genel Müdürü yürütür. 15 / 106

16 Ekleri Su Yapıları Denetim Firması (SYDF), Ģantiyede kullanılacak bütün denetim formlarını hazırlayarak DSĠ nin onayına sunar. ġantiyede, DSĠ nin onayı alınmıģ olan denetim formları kullanılır. EK-5 ve EK-20 arasındaki formlar DSĠ nin onayına bağlı olarak değiģtirilerek ve geliģtirilerek kullanılabilir. EK-5 ve EK-20 arasındaki formlar Ģantiyede orijinal nüsha Yüklenicide kalmak üzere 2 nüsha halinde düzenlenir. Proje teslimleri ise Ek-21, Ek-22 ve Ek-23 e uygun Ģekilde yapılır. EK 1- DSĠ Proje ġartnameleri Listesi EK 2- DSĠ ĠnĢaat ġartnameleri Listesi EK 3-Seviye Tespit Tutanağı Örneği EK 4- Denetleme Raporu Örneği EK 5- Tünel Ġçin ĠĢ Ġstek ve Onay Formu EK 6- Tünel Kaya Sınıflandırması Formu EK 7- Portal ve Açık Kazı ĠĢ Ġstek Onay Formu EK 8- Tünel ĠĢleri Süren, Bulon YerleĢtirme Tutanağı EK 9- Saha ĠĢ Tutanak Formu EK Yüklenicinin Günlük ÇalıĢan Sayısı Formu EK Yüklenicinin Günlük Makina ve Ekipman Durumu Formu EK Yüklenicinin Günlük ĠĢ Durum Formu EK Beton ĠĢleri Kontrol Formu EK Beton Tamir ĠĢleri Kontrol Formu EK 12- Enjeksiyon ĠĢleri Kontrol Formu EK 13- ĠĢ Talimatı Formu EK 14- Denetim Ġstek Formu EK 15- Malzeme Onay Formu EK 16- Tedarikçi ve Üretici Onay Formu EK 17- Portal ve Açık Kazı ĠĢleri Ġmalat Raporu Formu EK 18- Tüneller Çöküntüler Formu EK 19- Tünel ĠĢleri Patlatma Raporu Formu EK 20- Tünel ĠĢleri, Süren Raporu Formu EK 21- Proje Hazırlanması ve Sunumu EK 22- DSĠ Genel Müdürlüğü Onaylı Antet Örneği EK 23- DSĠ Bölge Müdürlüğü Onaylı Antet Örneği EK 24- ġantiyede Kullanılacak ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Formları Listesi EK 24/ 1- ĠSG Kurulu Kontrol Formu EK 24/ 2- Yatakhane Kontrol Formu EK 24/ 3- Tuvalet Banyo Kontrol Formu EK 24/ 4- Sağlık Birimi (Revir) Kontrol Formu EK 24/ 5- Tertip-Düzen Saha Kontrol Formu EK 24/ 6- Mutfak-Yemekhane Saha Kontrol Formu EK 24/ 7- ĠĢyeri-Büro Saha Kontrol Formu EK 24/ 8- KKD (KiĢisel Koruyucu Donanım) Kullanımı Saha Kontrol Formu EK 24/ 9- Kazı ĠĢleri Kontrol Formu EK 24/ 10- Tünel ÇalıĢmaları Saha Kontrol Formu EK 24/ 11- Ġskele ve Platformlar Saha Kontrol Formu EK 24/ 12- Kalıp ĠĢleri Saha Kontrol Formu EK 24/ 13- BoĢluklar-Açıklıklar Saha Kontrol Formu EK 24/ 14- Bakım-Onarım Saha Kontrol Formu EK 24/ 15- Merdivenler Saha Kontrol Formu EK 24/ 16- El Aletleri Saha Kontrol Formu 16 / 106

17 EK 24/ 17- Elektrik ĠĢleri Saha Kontrol Formu EK 24/ 18- Gır Gır Vinç Saha Kontrol Formu EK 24/ 19- ĠĢ Makinaları Saha Kontrol Formu EK 24/ 20- Kaldırma Araçları Saha Kontrol Formu EK 24/ 21- Kompresör Saha Kontrol Formu EK 24/ 22- Makina-Tezgah Saha Kontrol Formu EK 24/ 23- Malzeme Deposu Kontrol Formu EK 24/ 24- Malzeme Hareketi Kontrol Formu EK 24/ 25- Nakliye Araçları Saha Kontrol Formu EK 24/ 26- Mazot Deposu Ġkmal Kamyonu Kontrol Formu TASDĠK OLUNUR../../2013 Prof. Dr.Veysel EROĞLU Orman ve Su ĠĢleri Bakanı 17 / 106

18 EK-1 DSĠ PROJE ġartnamelerġ PROJE ġartnamelerġ Baraj Projesi Yapım ĠĢi Teknik ġartnamesi, Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik ġartnamesi, DSĠ KamulaĢtırma Harita ve Harita Bilgileri Üretim Teknik ġartnamesi, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Jeoteknik Etüt ġartnamesi, Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik ġartnamesi, Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik ġartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik ġartnamesi, Doğal Yapı Malzeme Etütleri ġartnamesi, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması ĠĢi Teknik ġartnamesi, Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik ġartnamesi, Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım ĠĢi Genel Teknik ġartnamesi, Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım ĠĢi Genel Teknik ġartnamesi, Islah ve TaĢkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri Yapım ĠĢi Genel Teknik ġartnamesi, Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi Teknik ġartnamesi, Ġçmesuyu Arıtma (Proses) ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Ve diğer DSĠ Ģartnameleri. Not: DSĠ Ģartnamelerinde hüküm bulunmayan veya tarif edilmeyen hususlarda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluģlarının Ģartnameleri kullanılacaktır. 18 / 106

19 EK-2 DSĠ ĠNġAAT ġartnamelerġ ĠNġAAT ġartnamelerġ Aydınlatma-Topraklama-Yıldırımdan Korunma-Yangın Ġhbar Sistemi Teknik ġartnamesi, Baraj Ölçüm Cihazları Teknik ġartnamesi, Baraj Projesi Yapım Teknik ġartnamesi, Beton ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Jeoteknik Etüt ġartnamesi, Boru ġartnameleri (CTP, PE, Çelik), Boya ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Cebri Boru ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Dalgıç Pompaları Teknik ġartnamesi, Demir ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Doğal Yapı Malzeme Etütleri Teknik ġartnamesi, Dolgu ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Drenler ve Drenaj ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Jeneratör ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Harita ġartnamesi, Hidrojeolojik Etüt Teknik ġartnamesi, Ġçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi Teknik ġartnamesi, Ġçmesuyu Arıtma Tesisi Elektro Mekanik Teknik ġartnamesi, Ġçmesuyu Arıtma ĠĢleri (Proses) Teknik ġartnamesi, Ġçmesuyu Boru Hatları Teknik ġartnamesi, Ġçmesuyu Dezenfeksiyon Teknik ġartnamesi, Ġdari ve Müteferrik ĠĢler Teknik ġartnamesi, Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemleri Teknik ġartnamesi, Izgara ve Kapak ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Kanalizasyon Hatları Yapım ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Kazı ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Pompa Ġstasyonları Mekanik ve Elektrik Teçhizatı Teknik ġartnamesi, Prefabrike Betonarme Yapı Elemanları ile ilgili Teknik ġartname, ġalt Sahası Çelik Konstrüksiyonu Teknik ġartnamesi, Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Beton (SSB) ĠnĢaat Teknik ġartnamesi, Su Sondajı Teknik ġartnamesi, Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları ĠnĢaatı Teknik ġartnamesi, Tekstil Malzeme Geotekstil-Geomembran Teknik ġartnamesi, Telefon, Anons Sistemleri Teknik ġartnamesi, Terfi Merkezi ĠnĢaat Teknik ġartnamesi, Türbin ve GiriĢ Vanası Teknik ġartnamesi, Vana ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Vinç ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Zemin ve Kayalarda ĠyileĢtirme ve Güçlendirme ĠĢleri Teknik ġartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik ġartnamesi Zonlu Toprak ve Kaya Dolgu Barajlar ĠnĢaat Teknik ġartnamesi, Ve diğer DSĠ Ģartnameleri. Not: DSĠ Ģartnamelerinde hüküm bulunmayan veya tarif edilmeyen hususlarda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluģlarının Ģartnameleri kullanılacaktır. 19 / 106

20 SEVĠYE TESPĠT TUTANAĞI 1- Proje adı : 2- Seviye tespit tutanağı tarihi ve numarası : 3- Tesisin yeri (Ġl / Ġlçe / Köy / Su kaynakları) : 4- DSĠ Bölge Müdürlüğü : 5- Yatırımcı adı ve iletiģim bilgileri : 6- Proje müellifinin adı ve iletiģim bilgileri : 7- Yüklenici adı ve iletiģim bilgileri : 8- SYDF nin adı ve iletiģim bilgileri : 9- Kurulu gücü (MWm/ MWe) : 10- Yüklenicinin iģe baģlama tarihi : EK-3 SEVĠYE TESPĠT TUTANAĞI ÖRNEĞĠ Sıra No Ana iģ kalemleri (iģ programına uygun olarak) Proje içindeki oranı (%) Fiziki gerçekleģme oranı (%) Toplam fiziki gerçekleģme oranı (%) :... /... / 20.. tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen iģin fiziki gerçekleģme oranı yüzde... (yazıyla ) 'dır. Bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiģtir. DÜZENLEYENLER / /20.. Yüklenici veya adına ġantiye ġefi Adı-Soyadı Ġmza Yatırımcı Adı-Soyadı Ġmza DSĠ veya SYDF Yetkili Kilit Personeli Adı-Soyadı Unvanı Ġmza 20 / 106

(1)18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü nün TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2. Maddesi,

(1)18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü nün TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2. Maddesi, HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSLERĠ DENETĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Detaylı

HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI üzerine TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ (TürkMMMB) GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ TASLAĞIN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞ

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YILLIK

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ DSĠ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1. KamulaĢtırma ĠĢlemleri

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

III. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU TAŞKIN VE SİGORTA

III. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU TAŞKIN VE SİGORTA III. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU TAŞKIN VE SİGORTA Mine Ayhan Generali Sigorta A. Ş. İstanbul, 29-30 Nisan 2013 1 İçerik Sigortacılığa Genel BakıĢ TaĢkın TaĢkın Sigortaları Risk Yönetimi Sigortacılığa Genel

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

www.ozgen.com info@ozgen.com

www.ozgen.com info@ozgen.com Şirketimiz bugüne kadar tamamlamış olduğu Elektrik Santrallarında kaliteli, emniyetli ve hızlı iş üretimi ile işverenlerin takdirini kazanmıştır. Bu broşürde Elektrik Santralları ile ilgili yapmış olduğumuz

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Ceyhun Atıfkansu Cad. 1222.Sok.No : 15/2 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : http://www.heseninsaat.com email

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Cevizlidere Cad. No : 40/1 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : www.heseninsaat.com.tr email : heseninsaat@gmail.com

Detaylı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014 İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları Oyak Beton Mart/2014 İçerik Genel Bakış Beton Özellikleri Keson İnşaatı o Kuru Havuz o Yaş Havuz-Deniz Dökümleri o Kesonların Batırılması

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM ARMUTÇUK YENİ KUYU KARO SAHASI UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

BETONARME EK ODALARI

BETONARME EK ODALARI BETONARME EK ODALARI TIP 100 BETONARME EK ODASI 1. Kullanılan beton sınıfı C40/50 dir. (15 (r yarıçaplı) x 30 cm lik silindir dayanımı 40 MPa ve 15x15x15 cm 2. Beton, çelik kalıplarda yüksek vibrasyonla

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR 4. Bölge Müdürlüğü - KONYA 1/ 33 BARAJ NEDİR NE İŞE YARAR? Barajlar, eski zamanlardan

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL ESASLARI Murat AKTAŞ İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi OHSAS & İSO Başdenetçi İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 11/02/2004 25/04/2013

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 30 / 06 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU

KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU Baraja Ait Ana Birimler a)plint Betonu ve geometrisi ( A hattı teşkili) b)gövde Zonları Ön yüzü Beton

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

Su Yapıları Örnekleri

Su Yapıları Örnekleri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği IM 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Su Yapıları Örnekleri Arş. Gör. Dr. İbrahim UÇAR 11 Kasım 2015 Baraj Kullanım Amaçları Su Temini Sulama Taşkın

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Buhar Kazanları,

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı