DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSLERĠ DENETĠM HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ (TASLAK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSLERĠ DENETĠM HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ (TASLAK)"

Transkript

1 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSLERĠ DENETĠM HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında inģa edilen/edilecek olan hidroelektrik enerji üretim tesislerinde, baraj / regülatör gövdesi, her türlü tünel ve galeriler, iletim kanalı ve üzerinde yer alan tüm sanat yapıları, yükleme havuzu, dolusavak, kuyruksuyu yapıları, Ģantiye içi ulaģım ve taģıma yolları vb yapılar ile enerji yapılarını teģkil eden tüm sanat yapıları ve bunlara ait hidro-mekanik ekipmanlar ile santral binası ve içinde bulunan elektrik üretimine esas türbinler, generatörler, vanalar, trafolar, türbin yardımcı sistemleri gibi kısımların proje onayları, inģaat / montaj denetimleri ve kabul iģlemlerinin, denetimde hangi kontrollerin yapılacağının, dikkat edilecek hususların neler olduğunun, Yüklenici nin Ģantiyede hangi tesisleri kurmak zorunda olduğunun, Yüklenicinin Ģantiyede ne gibi önlemler almak zorunda olduğun, DSĠ tarafından yetkilendirilmiģ olan ve görevi DSĠ açısından bağlayıcı olmayacak Ģekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak olan Su Yapıları Denetim Firması nın Ģantiyedeki organizasyon yapısının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiģtir. (2) ġalt sahası ve sonrasındaki enerji iletim hattı vb yapıların proje onayları, inģaat / montaj denetimleri ile kabul iģlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılır. Dayanak MADDE 2- Bu Yönerge; (1)18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü nün TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2. Maddesi, (2)../../2013 tarihli Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisleri Denetim Hizmetleri Yönetmeliği nin 28. Maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Denetçi Mühendis (BaĢmühendis): DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde çalıģan, su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araģtırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inģa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak asgari üç yıl çalıģmıģ, DSĠ den bu hususları belgelendiren Denetçi Mühendis Sertifikası almıģ mühendis ve mimarları, b) DSĠ: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünü, c) ĠĢ sonu projesi (As-built proje): Onaylı uygulama projelerinin sahada uygulanması sırasında, görülen teknik lüzum üzerine Denetim Yetilileri (Ġdare/ onay mercii) tarafından da tutanak, ataģman, skeç proje vb Ģekilde imza altına alınarak belgelendirilmiģ değiģikliklerin, yapıldıkları Ģekli ile iģlenmiģ son halini gösterir projeyi, ç) Kat-i / Kesin Proje: Yatırımcı tarafından, yapım ihalesine çıkılmasını sağlamak amacı ile Yatırımcının yetkilendirdiği tasarım firması (proje müellifi) tarafından yapılan, üretim tesisi ya da inģaatın hangi ana ve yardımcı yapılar ile nasıl 1 / 106

2 yapılacağını gösteren açıklama, Ģema, plan ve proje paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keģif ve Ģartnamelerden oluģan ihaleye /teklife esas projeyi, d) Kilit personel (Sorumlu Müdür) : DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde çalıģan, su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araģtırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inģa ve kontrollük faaliyetlerinde kamu veya özel sektörde toplam olarak asgari on yıl çalıģmıģ, DSĠ den bu hususları belgelendiren Kilit Personel Sertifikası almıģ mühendis ve mimarları, e) Mühendis: DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde Denetçi Mühendislerin (BaĢmühendislerin) sevk ve idaresi altında su yapılarının inģaatına iliģkin inceleme, tespit ve raporlama yapan mühendis ve mimarları, f) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iģtigal konusu seçmiģ, su yapıları projelerini hazırlayan gerçek veya tüzel kiģiyi, g) Su yapıları: 6446 Sayılı Kanun kapsamında inģa edilen her türlü baraj, regülatör ve HES Tesisi ile bunlara ait DSĠ nin görev alanına giren her çeģit tamamlayıcı yapıları, ğ) Su yapıları yetkili denetim firması (SYDF): Su yapılarının ve tamamlayıcı tesislerinin projelerine ve inģaatına iliģkin inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere DSĠ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuģ anonim veya limited Ģirketleri, h) ġantiye ġefi :Yüklenici adına Ģantiyede iģlerin yürürlükteki mevzuata, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılmasından, Ģantiyenin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasından, Ģantiyede çalıģanların iģ sağlığı ve güvenliği konularındaki tedlerin alınmasından en üst seviyede sorumlu olan ve mühendis kiģiyi, ı) Uygulama Projesi : Yatırımcının yapacağı yapım ihalesinden sonra Yatırımcı tarafından yetkilendirilen tasarım firmasınca (proje müellifi) sahada yapılacak imalatların iģ programına göre hazırlanacak olan, kat-i / kesin projede prensipleri belirlenmiģ, ana ve yardımcı yapıların, DSĠ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği Ģekilde imalata yönelik detayları içeren, Ģema, plan, kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, keģif ve Ģartnamelerden oluģan uygulamaya esas projeyi, i) Yardımcı Teknik Eleman: DSĠ nin yaptığı danıģmanlık hizmet alımı ihalesi neticesinde Ģantiyede Su Yapıları Denetim Firması organizasyon yapısı içerisinde Kilit Personel (Sorumlu Müdür), Denetçi Mühendis (BaĢmühendis) ve Mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapan laborant, tekniker, teknisyen, sürveyan, alet operatörü, nivocu vb j) Yatırımcı: Su yapıları yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuģ ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında EPDK dan lisans almıģ elektrik üretim firmaları ile, 6446 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında lisanssız tesis kurmak üzere gerekli izinleri almıģ olan gerçek ve tüzel kiģileri, k) Yüklenici: Su yapılarının inģaat yapım iģini üstlenen gerçek veya tüzel kiģiyi, ifade eder. (2) Bu Yönergede geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. 2 / 106

3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Atölyeler, Ambar, Demir-Kalıp ve Prekast Eleman Hazırlama Sahaları, Kalite Kontrol Laboratuvarı, ġantiyenin Enerjisi, ġantiyenin Suyu, Elektriği, Telefon ve Ġnternet Bağlantısı, Yangına Müdahale, Çevresel Koruyucu Tedler, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Atölyeler MADDE 4- (1) Yüklenici, Ģantiyede kullanılan her türlü iģ makinası ile alet ve ekipmanın düzenli olarak bakımlarını yapar ve bunları sürekli olarak kullanıma hazır bulundurur. Kurulacak atölye iģin icrasında makina ve ekipman yönünden oluģacak olumsuzlukları minimum düzeyde tutacak kapasitede araç ve personel ile donatılır.yüklenicinin Ģantiyede kuracağı atelyelerde baģlıca Ģu iģlemler yapılır; a) Ağır iģ makinasi tamiri b) Hafif mekanik tamir c) Lastik tamiri ve değiģimi d) Araç yağ değiģimi ve temizliği Ambar MADDE 5 - (1) Ambar iģin ilerlemesini sağlayacak ekipman ve malzeme ile sürekli dolu bulundurulur. Bunun dıģında ambar dıģında açık havada ancak korunaklı alan oluģturulur. (Barajlı HES projelerinde Ģantiye ambarında minimum 500 m 2 kapalı alan bulunur.) Demir-kalıp ve prekast eleman hazırlama sahaları MADDE 6 - (1) ġantiye sahasında uygun alanda demir, kalıp ve gerekmesi durumunda prekast eleman hazırlama sahası oluģturulur. Bu sahada uygun kapasiteli gezer vinç bulundurulur. Kalite kontrol laboratuvarı MADDE 7 - (1) Laboratuvar binası beton santrallarına yakın yerlerde kurulur. Laboratuvarlar, Yüklenici tarafından beton, beton malzemeleri (çimento, kimyasal katkılar ve agrega) ve dolgu iģleri ile ilgili Ģantiyede yapılabilecek bütün testleri karģılayabilecek malzeme ve ekipman ile donatılır. (2) Regülatörlü ve barajlı HES tesislerinde laboratuvar asgari olarak aģağıdaki bölümlerden oluģur ve Yüklenici tarafından tesis edilir. KıĢ ve yaz aylarında sabit sıcaklık için her test odasında klima bulundurulur. a) Yatırımcı, DSĠ / SYDF ve Yüklenici temsilcileri için üç oda b) Testlerin yapılacağı salon (asgari 50 m 2 ) c) Çimento ve katkı maddeleri testleri için oda (asgari 12 m 2 ) ç) 2000 adet silindir numune saklanabilecek kür odası d) Tuvalet e) Depo ġantiyenin enerjisi MADDE 8 - (1) Yüklenici tarafından, Ģantiye sahasına enerji hattının getirilmesini sağlanır ve gerekmesi durumunda jeneratör destekli çalıģma yapılır. ġantiyenin suyu, elektriği, telefon ve internet bağlantısı MADDE 9 - (1) Yüklenici, Ģantiyenin baģlıca su ihtiyacı olan; a) Malzeme yıkama tesisi, b) Beton santrali, c) Beton kürleme, ihtiyacı için su teminini sağlar. 3 / 106

4 (2) Yüklenici tarafından, Ģantiye içme ve kullanma suyu olarak Ģantiye yakınındaki en uygun yerden kaptajla su temin edilir. (3) ġantiyenin elektrik, telefon ve internet bağlantıları da Yüklenici tarafından sağlanır. Yangında müdahale MADDE 10 - (1) Her hangi yangın durumunda ilk müdahalenin yapılabileceği yangın söndürme tüpleri her kısımda ve imde Yüklenici tarafından hazır bulundurulur. Ayrıca büyük çapta herhangi yangına müdahale etmek için Ģantiye alanında minimum arazöz hazır bulundurulur. Çevresel koruyucu tedler MADDE 11 - (1) Yüklenici, çalıģmalarını projenin çevresel etki değerlendirme raporunda öngörüldüğü Ģekilde yapar. Bu maksatla Yüklenici tarafından; a) Bakım ve Atelye sahalarından çıkacak olan sular, yağ tutucular vasıtasıyla yağdan arındırılır. b) Agrega iģleme tesislerinden ve yollardan kaynaklanan tozlanma minimuma indirilir. Agrega tesislerinde toz önleyici özel sistemler kurulur. Santiye içi toprak yollar tozumaya karģı sulanır. Ayrıca beton santrali çimento ve kül silolarının üzerine tozumaya karģı filtreler yerleģtirilir. c) Patlatmalarda en yakın yerleģim imine zarar vermemek üzere patern ile belirlenmiģ maksimum anlık Ģarj miktarlarına uyulur. (2) Bunların dıģında ilgili mevzuatı gereği alınması gerekli olan her türlü çevresel koruma tedi Yüklenici tarafından alınır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği MADDE 12 - (1) ġantiyede iģ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileģtirmesi için, Yatırımcı, Yüklenici ve Alt yükleniciler tarafından konu ile ilgili mevzuatta belirtilen gereklilikler yerine getirilir ve uygun iģ sağlığı ve güvenliği tedleri alınır. Yatırımcı, Yüklenici ve Alt yükleniciler iģ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiģ iģ sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı istihdam etmek ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı nın talimatlarına uymak ile yükümlüdür. (2) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından iģyerinde, çalıģma yöntem ve Ģekillerinde veya iģ ekipmanlarında çalıģanlar için hayati tehlike oluģturan husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalıģanlar dikkate alınarak, iģyerinin bölümünde veya tamamında Yatırımcı, Yüklenici ve Alt yükleniciler tarafından iģ durdurulur. Ġmalata yönelik çalıģmalara tekrar baģlanılması için hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli çalıģmalar derhal yapılarak Ģantiyede çalıģan iģ güvenliği uzmanının uygunsuzluğun ortadan kalktığı yönünde rapor vermesi beklenir. 4 / 106

5 (3) ĠĢ Sağlığı ve Güveliği Uzmanı tarafından iģin niteliği ve türüne bağlı olarak aģağıda isimleri yazılı denetim formlarının ve bu formlar dıģında hazırlanması gerekecek tüm denetim formlarının içerikleri ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanacak ve denetimler bu doğrultuda titizlikle gerçekleģtirilecektir. a) ĠSG Kurulu Kontrol Formu b) Yatakhane Kontrol Formu c) Tuvalet Banyo Kontrol Formu ç) Sağlık Birimi (Revir) Kontrol Formu d) Tertip-Düzen Saha Kontrol Formu e) Mutfak-Yemekhane Saha Kontrol Formu f) ĠĢyeri-Büro Saha Kontrol Formu g) KKD (KiĢisel Koruyucu Donanım) Kullanımı Saha Kontrol Formu ğ) Kazı ĠĢleri Kontrol Formu h)tünel ÇalıĢmaları Saha Kontrol Formu ı) Ġskele ve Platformlar Saha Kontrol Formu i) Kalıp ĠĢleri Saha Kontrol Formu j) BoĢluklar-Açıklıklar Saha Kontrol Formu k) Bakım-Onarım Saha Kontrol Formu l) Merdivenler Saha Kontrol Formu m) El Aletleri Saha Kontrol Formu n) Elektrik ĠĢleri Saha Kontrol Formu o) Gır Gır Vinç Saha Kontrol Formu ö) ĠĢ Makinaları Saha Kontrol Formu p) Kaldırma Araçları Saha Kontrol Formu r) Kompresör Saha Kontrol Formu s) Makina-Tezgah Saha Kontrol Formu Ģ) Malzeme Deposu Kontrol Formu t) Malzeme Hareketi Kontrol Formu u) Nakliye Araçları Saha Kontrol Formu ü) Mazot Deposu Ġkmal Kamyonu Kontrol Formu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kalite Kontrol Faaliyetleri, Malzeme Testleri ve Onayı, KarıĢım GeliĢtirme ÇalıĢmaları, Enjeksiyon Yapılması, Karot Alınması ve Sismik Tehlike Analiz Raporu, Hidro-mekanik ve Elektro-mekanik Teçhizatın Ġmalat, Montaj ve Deney ĠĢlemleri, ĠĢ Tamamlama / Sonuç Raporları, Baraj Emniyeti Kalite kontrol faaliyetleri MADDE 13 - (1) Kalite Kontrol faaliyetlerin yürütülebilmesi için uygun nitelikteki kalite kontrol personelini (mühendis, laborant, laborant yardımcısı) içeren Ģantiye laboratuvarları gerekli test ekipmanları da temin edilmek sureti ile Yüklenici tarafından kurulur. Yüklenicinin Ģantiye laboratuvarı kurmayarak akredite olmuģ laboratuvardan hizmet almak istemesi halinde bu durumu DSĠ ye sunacağı Genel Yapım Metodolojisinde açıkça belirtmesi gerekir. Böyle durumda DSĠ tarafından SYDF nin Kalite Kontrol ve Laboratuvar Grubunda çalıģması öngörülen personel sayıları ihale hazırlık aģamasında azaltılır. ġantiyede kurulan Laboratuvarın DSĠ tarafından yeterli bulunması gerekir. ĠĢin bünyesinde kullanılacak malzemelerle ilgili uygunluk testleri ve iģin rutin kalite kontrolüne yönelik testler SYDF personelinin nezaretinde yapılır. Test raporları, SYDF nin teste nezaret eden personeli tarafından da imzalanır. ġantiye laboratuarında 5 / 106

6 yapılamayan testler; DSĠ nin uygun göreceği Kamu laboratuvarları ve/veya TÜRKAK tarafından akredite özel laboratuvarlarda Yüklenici tarafından yaptırılır. Firma kendi Laboratuvarında test yapıyor ise sonuçlar, Laboratuvar Mühendisi tarafından imzalanarak SYDF ye iletilir. Bu laboratuvarların yaptığı testlerin doğruluğunun teyidi için; Kamu laboratuvarları veya TÜRKAK tarafından akredite özel laboratuvarlarda rutin aralıklarla testler yaptırılır. (2) ĠnĢaatta kullanılacak kalite kontrol sistemi sadece ana yükleniciyi değil alt yüklenicileri de kapsayacak Ģekilde olacaktır. Alt yükleniciler tarafından sağlanan bütün malzeme ve hizmetler de kayıt altına alınır. (3) Ġmalatta kullanılacak tüm malzemeler için Tedarikçi Onay Formları ve Malzeme Onay Formları düzenlenerek SYDF nin de uygun görüģü alınacaktır. Tedarikçi Onay Formu ekinde; Firmaya ait bilgiler, ilgili kurumlardan alınmıģ uygunluk belgeleri, çalıģma belgeleri, sicil belgeleri, Kalite, Çevre ve ĠSG Sistem Belgeleri, kapasite raporları, iģyerine olan mesafe bilgileri gibi dokümanlar bulunacaktır. Malzeme Onay Formları ekinde ise; Ürün katalogları, sertifikaları ve onaylı test raporları bulunacaktır. DıĢarıdan alınacak bütün malzemeler için mümkün olduğunca üretici sertifikası, TS belgesi, CE Belgesi ve referanslar istenir. (4) Enjeksiyon iģlerinde kullanılacak malzeme (çimento, bentonit, kimyasal katkı, su, kum vb ) ile ekipman (mikser, çalkalayıcı, hortum, manometre vb ) DSĠ Temel Sondaj ve Enjeksiyon ġartnamesi ne uygun olmalıdır. (5) HES projelerinde yapılacak olan kalite kontrol faaliyetleri ve izlenecek olan yol aģağıda belirtilmiģtir. a) Yüklenici firmalar, kullandıkları çimentonun tipini fabrika test sonuçları ile likte beyan etmek zorundadırlar. Çimentonun standartlara uygunluğunun denetimi için, çimento tedarikçisi fabrikanın dıģında bağımsız (kamu-özel) akredite laboratuvarlarda fiziki ve kimyasal testler yapılarak çimentonun standartlara uygunluğu gözlenir. (TS EN 197-1) b) Enjeksiyon iģlemleri sırasında kullanılan bentonitin uygunluğu TS EN ISO standardına göre test edilir. Bentonit testleri ilgili standarttaki bentonit tipine göre yapılır. c) Enjeksiyon iģlemleri için arazide enjeksiyon numunelerinin fiziksel özellikleri takip edilir. ç) Beton üretiminde kullanılan suyun beton karıģımına olumsuz etkisinin gözlenmesi amacıyla fiziksel ve kimyasal testler yapılır. Bu testler TS EN 1008 standardında yapılarak değerlendirilir. d) Beton üretiminde kullanılacak olan agreganın fiziksel ve kimyasal uygunluk testleri TS 706 EN standardı ve ASTM C33 standardı kapsamında yapılır. e) Agrega testlerinden alkali silika, organik madde, klorür, sülfat, karbonat ve metilen mavisi testleri yaptırılarak sonuçları beyan edilir. f) Kargir duvar yada tahkimatta kullanılacak olan kayalar TS 699, TS EN 1936, TS EN 1926 ve iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen standartlar uyarınca teste tabi tutulur. g) Beton imalatında kullanılan kimyasal katkı maddelerinin uygunluğu, Ģahit betonlar dökülerek TS EN 934 ve TS EN 480 standartlarına göre test edilir. Bu testlerde katkının, üretici firma bilgilerinde yer alan özelliklere sahip olup olmadığı gözlenir. ğ) Arazide beton dökümü sırasında taze beton testleri yapılarak, beton karıģımına uygun döküm yapıldığı gözlemlenir. Taze betonun kontrolü deneyleri (kıvam, yoğunluk, hava muhtevası 6 / 106

7 vb ) ile iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen diğer deneyler de yapılır. Ġstenirse taze betonda im ağırlık ve hava deneyleri de yapılabilir. Taze betondan numune alma iģleminin ne sıklıkta yapılacağı, DSĠ ve/veya SYDF tarafından yapı betonu, kütle betonu (baraj gövdesi), SSB, püskürtme betonu (shotcrete) ve baraj ön yüz betonu için ayrı ayrı olmak üzere değerlendirilir. Betonun projede verilen dayanımı sağlayıp sağlamadığı ano bazında değerlendirilir. Yapı betonlarında her anoyu temsilen 100 m 3 e kadar 1 takım (6 adet) numune alınır. Bu numuneler harmandan alınır. Eğer anodaki beton miktarı 100 m 3 ten az ise yine takım (6 adet) numune alınır. Ano 100 m 3 ten fazla ise her 150 m 3 için takım (6 adet) numune alınır. Dayanım değerlendirmesi DSĠ teknik Ģartnamelerine göre yapılır. h) Hazır beton temini aģamasında yüklenici firma G uygunluk belgesi olan beton tesisini tercih etmelidir. Hazır beton tesisinin TS EN ve TS EN standartlarına uygun beton üretimi yaptığı belgelendirilmelidir. Hazır beton tesisinin Laboratuvarı olmak zorundadır. ı) Beton imalatlarından alınacak olan sertleģmiģ beton örnekleri kür iģlemleri yapıldıktan sonra basınç dayanımı testine tabi tutularak projedeki dayanımı sağladığı gözlenir. Proje dayanımı yakalanmadığı ve/veya yeterli test sonucu olmadığı durumlarda karotlu değerlendirme TS EN standardına ve iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen diğer standartlara göre yapılır. i) Projede belirtiliyorsa sertleģmiģ beton numuneleri üzerinde çekme dayanımı ve basınç altında su iģleme derinliği tayini deneyi yapılır. j) Drenaj boruları, PVC borular, polietilen borular, beton bordürler ve kanalet imalatlarının uygunluk testleri yapılır. k) Ġmalatta kullanılan çelik çubuklar, profil demirleri, çelik hasırlar ve yassı çeliklerin uygunluk testleri yapılır. l) Ġmalatta yer alan su tutucu conta, neopren mesnet ve diğer su yalıtım malzemelerinin uygunluk testleri yapılır. Ġsmi belirtilmeyen malzeme testleri için iģin teknik Ģartnamesinde belirtilen standartlara göre test iģlemi uygulanır. m) Anti korozif boyalar için fabrika test sonuçları üretici firma tarafından beyan edilecek, uygunluk testleri ise üretici fabrikanın dıģında, tercihen akredite olmuģ laboratuvarda yapılır. n) Enerji santrali memba ve mansabında, türbinlerin suyu nasıl etkilediğinin tespiti amacıyla fiziksel, kimyasal, ağır metal ve yağ-gres testleri yapılır. o) Öngerilmeli kiriģ imalatlarında, üretici firma kullandığı agrega, çimento, kimyasal katkı maddesi ve çeliğin uygunluğunu beyan etmek zorundadır. Agrega, alkali silika reaksiyonu içermemelidir. Bu özellikte agrega temin edilememesi durumunda alkali-silika reaksiyonunu önleyecek tedlere, yapılacak testler neticesinde karar verilir. Üretim sırasındaki deneylerle elde edilen gerilme-deformasyon eğrilerini içeren Rapor Yüklenici tarafından DSĠ ye teslim edilir. ö) HES Projelerinde geçirimsiz-yarı geçirimli dolgularda kullanılan zemin için tanımlama ve Mühendislik testleri yapılarak, zeminlerin su yapılarında kullanılabilirliği gözlenir. p) HES projelerinde kullanılan geçirimsiz-yarı geçirimli dolgu için yerinde sıkılık kontrolü her tabakada en az 3 defa yapılır. Kaya dolgularda sıkıģma her tabakada en az 1 defa yapılır. 7 / 106

8 Projede geçirimli dolgu yer alıyorsa her 50 m lik kısım için en az 2 defa sıkılık testi yapılır. Borulu imalatlarda yatak, gömlek ve üst dolguda 200 m de en az 1 defa sıkılık kontrolü yapılır. r) Sıkılığın kontrolü; kullanılan malzemenin maksimum dane çapına göre, kum konisi metodu, çakma silindir metodu, çabuk metot, halka, kare, kasnak ile su değiģtirme metotları, nükleer metot, elektriksel metot, düģen ağırlık deflektometresi ve jeofizik yöntemlerden i veya aynı anda kaçı ile yapılır. s) Gerek duyulduğu durumlarda dolgularda sızma ve oturmanın belirlenmesi için basınçlı / basınçsız geçirgenlik deneyleri ve plaka yükleme deneyi yapılır. (6) Yüklenici firmalar, DSĠ nin ilgili Teknik ġartnamelerine uygun imalat yapmak zorundadır. (7) Kalite Kontrol ve laboratuvar çalıģmalarında TS, TS- EN gibi ulusal standartların yanında gerekmesi halinde ASTM, ACI, USBR ve DIN gibi uluslararası standartlar da kullanılır. Malzeme testleri ve onayı MADDE 14 -(1) Malzeme Testleri ve Onayı; Ġmalatta kullanılacak malzemelerin (beton, püskürtme beton,enjeksiyon, dolgu ve bunların bileģimine giren malzemelerin) rutin kalite kontrolü için Yüklenici tarafından hazırlanacak olan test programı, Su Yapıları Denetim Firmasının uygun görüģü de alınarak DSĠ nin onayına sunulur. Laboratuvarda ve Ģantiyede yapılan tüm testlere DSĠ ve/veya SYDF nin ilgili teknik personeli de katılır. (2) Yüklenici, baraj inģaatında kullanılacak çimentoların ĠnĢaat Teknik ġartnamesi ve Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Beton ġartnamesine uygunluğu belgeler, çimento ile ilgili test sonuçları ve sertifikasını aylık olarak fabrikadan ister ve Su Yapıları Denetim Firmasına sunar. Ayrıca, Su Yapıları Denetim Firması tarafından uygun görülerek DSĠ tarafından onaylanan test programına uygun olarak ġantiye Laboratuvarında rutin çimento fiziksel testleri de (özgül ağırlık, özgül yüzey (Blaine), priz süreleri, basınç dayanımı) Yüklenici tarafından yapılır. Yapılan deneylerin bedelleri Yüklenici ye aittir. (3) Yüklenici, DSĠ nin ve/veya Su Yapıları Denetim Firmasının istemesi durumunda baraj inģaatında kullanılacak uçucu külün, ilgili Ģartnamesine uygunluğunu göstermek için her 5000 ton için gerekli testleri yapıp sonuçlarını yazılı olarak sunar. (4) Yüklenici, agregaların gradasyonlarını günlük olarak denetleyip mümkün mertebe üniform olmasını sağlar. Yüklenici, agrega stoklarının üzerinde gezen kamyonların stokları kirletmemesine özen gösterir, agrega stoklarını ayrıģma yapmayacak, ve stokların etekleri ine girmeyecek Ģekilde düzenler. (5) Yüklenici, beton karıģımında ve betonun küründe kullanılacak suyun, temiz ve zararlı maddelerden arındırılmıģ olmasını sağlar, suyun TS EN 1008 de yer alan Ģartlara uygunluğunu temin eder ve beton temas suyu için de fiziksel ve kimyasal testleri yapar. (6) Yüklenici, Su Yapıları Denetim Firması tarafından onaylanmıģ karıģımlar içerisindeki her türlü katkı maddesinin kalite standartlarının, yürürlükteki kalite standartlarını karģılayacak düzeyde olmasını temin eder. (7) Yüklenici, donatı için betonarme demirlerinin, TS 708 veya ASTM A615 Standartlarına uygun olarak sıcak haddelenmiģ nervürlü demir çubuk olmasını sağlar. 8 / 106

9 (8) Yüklenici, Su Yapıları Denetim Firması veya DSĠ gerek gördüğünde, iģyerine getirilen demirlerden numuneler alır ve bunların kabul gören test kurumu tarafından test edilmesini sağlar. O kurumdan alınacak test belgeleri Yüklenici tarafından Su Yapıları Denetim Firmasına sunulur. Su Yapıları Denetim Firması veya DSĠ istemesi durumunda numuneleri alarak doğrudan test de yaptırır. (9) Yüklenici, baraj ve HES inģaatında kullanacağı su tutucuların Teknik ġartnamelere uygun olmasını sağlar.(ts 3078) (10) Yüklenici,Sanat yapılarında kullanılacak malzemenin etütlerini DSĠ Doğal Yapı Malzeme Etütleri ġartnamesi ne uygun olarak yapar ve Doğal Yapı Gereçleri Raporu nu hazırlar. KarıĢım geliģtirme çalıģmaları MADDE 15 - (1) KarıĢım GeliĢtirme ÇalıĢmaları; Geleneksel Betonlar; Geleneksel Betonlar için yapılacak karıģım çalıģmaları DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firması (SYDF) gözetiminde, Ģantiye laboratuvarında ve DSĠ ġartnamelerine uygun olarak yapılır. ÇalıĢmalara baģlanmadan 15 gün önce detaylı program Yüklenici tarafından DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firmasına sunulur. (2) Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Betonlar, Kütle Betonları; SSB ve kütle betonu karıģım geliģtirme çalıģmaları Ģartnamesine uygun olarak, DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firması gözetiminde yapılır. ÇalıĢmalara baģlanmadan 15 gün önce detaylı program Yüklenici tarafından DSĠ ve/veya Su Yapıları Denetim Firmasına sunulur. (3) Test Silindirlerinin Hazırlanması; Yüklenici tarafından çalıģmada kullanılacak malzemelerin her inden teste yetecek miktarda numune temin edilip laboratuvarda kayıt altına alınır. Yüklenici, teknik Ģartnamesine uygun miktarda ve farklı zaman aralıklarında teste tabi tutmak üzere yeter sayıda test silindirini hazırlar. Yapılan deneylerin bedelleri Yüklenici ye aittir. Enjeksiyon yapılması, karot alınması ve sismik tehlike analiz raporu MADDE 16- (1) ġantiyede Yüklenici tarafından, DSĠ nin "Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik ġartnamesi" ve Ģartname ekinde yer alan "Temel Sondaj Karotlarının Korunması, Fotoğraflarının Çekilerek Albümlenmesi ve Gerek Duyulmayan Karotların Yok Edilmesi Talimatı" ile "Temel Sondaj Talimatı" nda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilir. (2) Sanat yapı yerlerinde yapılacak tüm enjeksiyonlar, DSĠ Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik ġartnamesi ne uygun olarak yapılır. (3) Sanat yapılarının projelendirilmesinde kullanılmak üzere DSĠ Jeoteknik Etüt ġartnamesi ne uygun Sismik Tehlike Analiz Raporu iģin Yatırımcısı tarafından konunun uzmanlarına hazırlatılır. Hidro-mekanik ve elektro-mekanik teçhizatın imalat, montaj ve deney iģlemleri MADDE 17- (1) Hidro-mekanik ve elektro-mekanik teçhizata ait bütün malzeme ve ekipmanın, imalat, montaj ve deney iģlemleri aģağıda belirtilen standartların son Ģekline uygun olacaktır. a) Türk Standartları Enstitüsü TSE b) Amerikan Test ve Malzeme KuruluĢu ASTM c) Alman Sanayi Normları DIN ç) Amerikan Kaynak KuruluĢu AWS d) Amerikan Makina Mühendisleri Odası ASME 9 / 106

10 e) Uluslararası Elektrik Komitesi IEC f) Amerikan Milli Elektrik Ġmalatçıları Cemiyeti NEMA ĠĢ tamamlama/ sonuç raporları MADDE 18- (1) Yüklenici tarafından, iģin baģından sonuna kadar Ģantiyede yer alan ünitelerde yapılan tüm faaliyetleri özetleyen ĠĢ Tamamlama Raporu hazırlanır. Bu raporun içeriğinde aģağıda belirtilen baģlıklarla sınırlı olmamak üzere, a) projenin tanıtımı ve fizibilite ve kat-i projeye uygunluk değerlendirmesi, b) kalite kontrol faaliyetleri, c) ölçüm iģleri, ç) derivasyon ve nehir taraması, d) regülatör / baraj kazısı, e) iletim yapıları ve yükleme havuzu f) cebri borular, g) regülatör / baraj gövdesi, ğ) dolusavak, h) Ģalt sahası, ı) enerji santrali ve vana odası, i) elektro-mekanik ve hidro-mekanik ekipman, j) kuyruksuyu yapıları, k) re-lokasyon yolları, l) alınmıģ olan çevresel önlemler, m) alınmıģ olan iģ sağlığı ve güvenliği önlemleri, n) Ģantiye tesisleri (beton santrali, kırma-eleme-yıkama tesisleri vb ), o) inģaatta kullanılan iģ makinaları ve ekipmanlar (enjeksiyon, beton ekipmanları vb) Konularında özet bilgi ve değerlendirmeler, yaģanan sorunlar ve çözüm yolları, alınan tedler belirtilir. Bu rapor Geçici Kabul Heyeti ne kabul iģlemleri öncesinde verilir. (2) SYDF tarafından iģin baģından sonuna kadar Ģantiyede yer alan ünitelerde yapılan inceleme, tespit, raporlama ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını içeren ĠĢ Tamamlama Raporu ayrıca hazırlanır. Bu rapor Geçici Kabul Heyeti ne kabul iģlemleri öncesinde verilir. (3) Uygulama aģamasında yapılacak tüm jeoteknik çalıģmalara ait Uygulama AĢaması Jeoteknik Etüt Raporu ile enjeksiyon çalıģmaları ve eğer yapılmıģ ise jet grouting, slurry trench vb çalıģmalarına ait Sonuç Raporu Yüklenici tarafından, DSĠ Jeoteknik Etüt ġartnamesi ve Temel Sondaj ve Enjeksiyon ġartnamesi ne uygun olarak hazırlanır. Bu rapor Geçici Kabul Heyeti, DSĠ ve SYDF ye kabul iģlemleri öncesinde verilir. Yüklenici tarafından, geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasında yapılan enjeksiyon çalıģmaları da göz önünde bulundurularak Enjeksiyon Sonuç Raporu revize edilerek Kesin Kabul Heyeti, DSĠ ve SYDF ye kabul iģlemleri öncesinde verilir. 10 / 106

11 Baraj emniyeti MADDE 19- (1) Proje Müellifi, Yatırımcı ve Yükleniciler, baraj emniyetinin sağlanması ve takibi ile ilgili olarak aģağıda belirtilen çalıģmaları yapar. a) Proje Müellifi, projelendirme aģamasında barajın, iģletme süresi boyunca baraj emniyeti açısından takibini sağlayacak teknik açıdan gerekli ve yeterli miktarda ölçüm tesisini kapsayan baraj gözlem sisteminin projelendirilmesi sağlar ve Yüklenici, bu projeler uyarınca inģaat aģamasında söz konusu ölçüm tesislerinin montajının ve kalibrasyonunun yapılması sağlar. b) Barajda inģaat, su tutma ve iģletme süresi boyunca belirlenen ve aģağıdaki tabloda belirtilen ölçüm periyotları doğrultusunda ölçüm yapılması, yapılan ölçüm sonuçlarının sayısal model çalıģmasını da içerecek biçimde baraj tasarım kabulleri doğrultusunda yorumlanmasını içeren Baraj Emniyet Raporunun belirli periyotlarla hazırlanması ve DSĠ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesi gerekir. Bu hususlar Yüklenici ve Yatırımcı sorumluluğundadır. Ölçüm Parametresi 1 Yüzey deplasmanı 2 Yeraltı su seviyesi, dolgudaki su seviyesi veya su basıncı Ölçüm Aletinin Adı Harici Çökme Röperleri Rasat Kuyusu, Su Basınç Ölçer (Mansapta filtre zonunun tabanına konulur) Baraj Tipi BARAJ EMNĠYETĠ ÖLÇÜMLERĠ ÖBKB- BETON-KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU ÖBKB -KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU ĠnĢaat 15 günde Haftada Su Tutma 15 günde Haftada Ġlk Yıl 15 günde Haftada Ġkinci ve Üçüncü Yıllar Yılda 2 defa Ayda Düzenli Olarak Ġlk Üç Yıldan Sonra Yılda 2 defa Ayda Ġlave Durumlar 1- ) Normal ve maksimum su seviyesinde 3. Bir okuma alınır 2-) Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır - 3 Farklı katmanlardaki veya gövde içerisindeki boģluk suyu basıncı, barajda temeldeki boģluk suyu basıncı, temeldeki veya gövdedeki sızma, su seviyesi kontrolü Temel Tipi Piyezometre ( Gövde altı ve yamaçlarda temel delinip konulur), Gövde Tipi Piyezometre ÖBKB - BETON-KĠL ÇEKĠRDEKLĠ DOLGU Haftada Haftada 15 günde Ayda Ayda - 4 Dolgudaki deformasyonlar, oturmalar Hidrolik Oturma Ölçer ÖBKB Haftada Haftada Haftada 15 günde Ayda 1-)Ġlk rezervuar yükünün baraj davranıģına olan etkisini görmek için, su tutma iģleminin hemen öncesinde okuma alınır 11 / 106

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye, ilgili mevzuat

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluģturulan inceleme kurulunu,

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluģturulan inceleme kurulunu, 1.2. DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ( Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 01/12/2004 -Sayısı: 25657 DeğiĢiklik: 31/07/2009-27305 S.R.G, 29/11/20-27770 S.R.G. BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç,

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

BĠRĠNCĠ KISIM. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç; Kapsam; Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı kamu görevi yapan Devlet, il, belediye ve köyler ile gerçek ve tüzel kiģiler tarafından elektrik enerjisi

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELİK Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ ANKARA-2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- GENEL HÜKÜMLER 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve ulusal elektrik şebekesine bağlantısı olmayan seyyar jeneratör grupları,

YÖNETMELİK. ç) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve ulusal elektrik şebekesine bağlantısı olmayan seyyar jeneratör grupları, 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ AĞUSTOS 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ MEVZUATIN ADI : YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLĠ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK R.G TARĠHĠ / SAYISI : 03.08.2013 / 28727

Detaylı

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı