Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN"

Transkript

1 PERŞEMBE 13 AĞUSTOS 1964 yil: 13 SAYI: 2970 d B o z h u r t Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN Papandreu, Makarios a gönderdiği özel mesaj ında şöyle dedi: SAYIN PAPAZ^ BİZİMLE BAŞKA ŞEKİLDE ANLAŞIYO R, KIBRIS TA BAŞKA Tü r l ü HAREKET EDİYORSUN Türkler İçin Yol Emniyeti Sağlanmalıdır SEKİZ ardan beri Türk toplumunun içinde bulunduğu kötü hayat şart lan gün geçtikçe feci bir durum arzetmiye başlamıştır. Özellikle son günlerdeki olaylardan ve gelişmelerden buyana hiçbir Türk, köyünden çıkıp herhangi biı kasabaya ve şehre gelip mahsulünü satamadığı gibi kasabalar ve şehirlerden de kimse dışarı çıkamamaktadır. Hâttâ Kızılay vasıtasıyle bazı bölgelere gönderilmiye çalışılan yiyecek mad ç a t^ g a o u artık gelip a r t ı k ^. T Yvodalıklara Tüm, v rilerek maf«miyeti B^ aaathlin Tol İ? karet 2 f mmai1* Ç1* - yollarına l j S * * * * bir Gücü- *****»umlann haamı 2 sayfada) E Atina - Ajanslar - Basın: Atina Radyosunun dünkü neşriyatında, Papandreu Hükümetinin Türk Hava saldırısı karşısında neden bigâne kaldığını izah etmiş ve Makarios idaresine en ağır şamarı indirmiştir. Bu neşriyatıyle Atina Radyosu da Türkiye Hava Gücünün yapmış olduğu hava savunma harekâtını desteklediğini ima etmiştir, öğrenildiğine göre, Radyonun yaptığı bu neşriyat, Makarios - un Kibrianu eliyle göndermiş olduğu ve Papandreu Hükümetinin Türk saldırısı karşısında bigâne kalmasından acı acı şikâyet eden' mesaja verilen karşılığın muhteviyatın: teşkil etmekteydi. bile etmediklerini bildiren Papandreu Hükümetinin a- eıklamasında 'bu sebepten Yunan Hükümetinin davranışı gerek Yunan Halkının gerekse Kıbns Rum halkıtun menfaatinedir dediğine işaret edilmektedir. BAŞKA ANLAŞIYORUZ. Tillirya harekâtının baş. lamasından hemen sonra Makarios a gönderdiği ve muhteviyatı tamamen mah rem tutulan özel bir mesajda Papandreu nun kesin bir lisanla şunları söylediği an laşılmaktadır: 'Tillirya Harekâtına neden girdiğinizi, bu harekâta girişmenizin sebeplerin* bize açıklamanızı öğrenmek isterim. Anlaşıldığına göre sayın papaz, bizimle başka şekilde anlaşıyor fakat Kıb yetmemekte, dış yardım ve askerî destek mevzuubahis olduğunda *yabancı devletlerden yardım istediğini' bildirmektedir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Başbakan Papandreu, bitiün Sorumluluğu piskobos Makariosun üzerine yıkıyor!. Atinaya giden Kibrianu eli boş olarak döndü Baş- Yunanistan ın R u m la rı Desteklemesi İm kânsız KİBRİANU, ASKERİ YARDIM İÇİN SOVYET' LERE VE NASIR A BAŞVURACAK MENFAATLER Yunan Hükümetinin, Başpapaz Makarios a gönderdi rıs a dönünce yine başka Türlü hareketlere tevessül Lefkoşa Radyo özel dönmüştür. l>ün yapılan ği cevapta, Kıbrıs Rum liediyorsunuz. bir açıklamada, Makarios derleri ile Yunanistan Hükümet erkânı arasında Yunanistan hükümetiyle MAKARİOS AZARLANDI idaresinin I>ışişleri Bakanı son Kıbrıs gelişmelerini mü bundan böyle Papandreu*- Bu durumda Papandreu - Kibrianu, anavatanları (1) Eakere etmek ve Başbakan oun rizası alınmadan herhangi bir askeri harekâta şekilde saldırdığı, hareket Papandreu'ya Makariosun tıun Makarios a en sert bir ifıınanistandan umdukları vardımı göremeyince Moskova ve Kahireye ziyaret girişilmemesi' ile ilgili anlaşmayı ihlâl ettiğinden Ma dişine verdiği ağız kapatıcı üzere lerini tenkid ettiği ve ken- özel bir mesajını sunmak g önceki gün Atinaya deleri Kumlar tarafından karios'un hiçbir yardım gör cevapla azarladığı anlaşılmaktadır.. Nitekim, azarla dım hususunda anlaşma!aı lerde bulunarak askeri yar den Makarios İdaresinin yollardan geri çevrildiği gibi tahribata da uğramaktanilmiştir. Bu arada Tillirya nan ve hakikaten haksız ol mediğini belirttiği de öğre ışişleri Bakanı Kibrianu, İmzalayacağı bildirilmiştir. dır. Harekâtına girişirken ne duğunu anlayan Makarios, ıliin sabah Lefkoşaya dönmüştür. Makariosun mesa Makarios'un ne de Kıbrıs son birkaç günden beri yap Kanlı Noel'den buyana taki asker! liderlerin Yunanistan a projelerinden bahis da Yunanistan dan hiç bah makta olduğu konuşmalar jında Papandreu'ya Kıbns devam eden Rumların, politikasını artık sarih bir Tüıkleri aç ve susuz bırakpolitikaları artık hat çeltikle bildirmesini istedi r safhaya geldiği gibi ğî ve Yunan Başbakanının oevzü olmaktan da çıkmış ila önceki akşamki açıklama ve umumi bir mahiyet alkıştır. içinde bulunduğu Poli de Bir Türk Vurularak sında "takip ittiğim sitja&'et muz bu günlerde Türk cegerek Yunanistanm gerekse rnacr^1 fertleri, oldukları yer Kıbns Rumlarının menfaa lerde ellerindeki imkân ve Öldürüldü luıediı' demekle Makarios' vasıtalarla yaşantıya mec- un mesaj na cevap verdiği E L?4ümekte, Türklerin POLİ: anlaşılmaktadır. Son iki günden beri Cenevre de Kıbrıs a bir hal çâ.birleri ile olan münase- S e İ ^ i r doiay1s1yie k e s i l * Dün alman bir habere Diğer taraftan Baf Kazasının Görmeli Köyünde göç hayli artmış ve büyük bir A navataıüan resi bulunması ihtimalleri göre geçen gün Poli Okuluna sığınmış olan Türklere men olarak kalan Aktepe li iyimserlik beslenmeğe baş Bunun üzerine Atinada Ne kadirr acıdır ki Barış meyve götürmekte olduğu Nadim Musa isimli 64 yaşındaki bir soydaşımız Ak- kalacağı bildirilen Kibrianu Arabuluculuğu müzakerele Perşembe sabahına kadar lanmıştır. Nitekim, Kıbrıs yetkisiz kalınması bir sırada Mehmet Paşa Te İ b«konuda Türk cema- ralı isimli bir soydaşımız tepe mesarmda sürüsünü uun öfkelenerek son bir rine katılan çevrelerin de 2? î S r elini»«"»enıisttr. uz<rtma- Rum tedhişçiler tarafından bildirdiğine göre, bütün taraflara bir iyimserlik, biı otlamakta olduğu bir sırada Rumlar tarafından vuru müracaatta daha bulundu kahpece vurulmuştur. Rumb u S S ^ J?? Türklerinin ğu Yunan Silâhlı Birlikleri lar bu soydaşımızın cesedinin alınmasına ilkin müsa r»n de kendisini destekle - iyi niyet hâkimdir. lçi^d bulunduğu larak yaralanmıştır... Bu >!l_?lrleşmiş MUlet- ade etmemişler ve uzun vatandaşımızın dün sabah üiesinin hakîkaten imkânsız olduğunu ima etmeleri ÜMİT ads bocala» a». bütün münakaşalan müteakip ceset ancak 4 saat sonra alı- Baf Türk hastahanesine gö İsveç askerleri tarafından ^ Yatx olaylameklf nıısal teşkil et- nabilmiştir. türüldüğü öğrenilmiştir. üzerine 24 saat önce Adaya Bu cümleden olmak üzere, bundan böyle yapılacak Fakat şu gerçeği olan görüşmelerin daha verimli olacağı ümidi bütün h,rtırlntr5 UnYa illetlerine ^ ^ < n n ız gerekmekte- taraflarca izhar edilmiştir. Tillirga Bölgesindeki Başarısızlığından Sonra General Karayannis İstifasını Makarios a Sundu LEFKOŞA - BASIN: Rum Basın haberlerine göre, Rum Muhafız Alayı Kumandam Yunan Generali Karayiannis, bir ay kadar önce Makariosa sunmuş olduğu istifasında ısrar ettiğini ve istifasını geri çekemeyeceğini kendisine kesin bir lisanla bildirmiştir. Rum Basım General Karayiannis in istifa sebep lerini açıklam am aktad ır. Elde ettiğimiz bilgiye göre General Karayianras ın bir süre önce sunmuş olduğu istif asm ın sebebi Grrıvas'ın, Makarios un, Rum Bakanların ve hatta kendisinin işlerine buf nı^ 1U, J ^ j m ası ve çalışm alannı aksat ması olmuştu rios bu meseleyi haileoece ğine dair kendisine kesin töz verince Karayiannis İstifasını geri almıştı. Karayiannis in istifasını sunmasına sebeb, 10 bin kişilik bir ordu istiyerek Tillirya bölgesindeki bütün Türkleri kesip biçeceğini ve Mansur, Koççina köyleri dahil sahil bölgesini ele geçireceğini söz verdiği halde bunu başaramaması ve 21 ölü 59 da yaralı vererek harekâtı başarısızlıkla sona erdirmesidir. Makarios politika değiştirdi Bu suretle şimdiye kadar Bize yardan etmek isteyen gelsin de yardanım teklif çtstiri diyen Makarios İdaresi şimdi yardım elde etmek için müracaat ettiği Vunanistan tarafından bile reddedilmiş ve Sovyetlere ve Nasır a başvurmuştur. KIBRIS GÖRÜŞMELERİNE İYİMSERLİKLE BAKILIYOR Bu iyimserlik havası içinde Arabulucu Tuomioja mn A- tina, Ankara ve Lefkoşa da yapacağı görüşmelerden ü- mitli olduğu bildirilmiştir. İran, Kıbrıs davasında Türkiyeye her türlü yardıma hazır Ankara Radyo: Cumhurbaşkanı Cemal C-ürsel dün İranın Ankara c ezdindeld Büyükelçisini kabul etmiştir. Bu kabulde Püyükelçi, Hükümetinden îki gün önce aldığı talimat gereğince Kıbns davasında Türldvenin tutumunu sempati ile karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade ettik ten sonra, dost ve müttefik Türkiyeye her türlü yardı* ma amade bulunduklarını Cumhurbaşkanı Cemal Cürsel e arzetmişlerdir. Makarios, Timayya ve Delivanıs ı Kabul Ederek Görüştü LEFKOŞA - RADYO Barış Gücü Kumandanı General Timayya, beraberinde hukuk müşaviri Alessandro Flores olduğu halde dün Makarios u ziyaret etmiştir. Makarios, beraberinde Yorgacis ve General Grivas m da bulunduğu salona kabul ettiği Timayya ve Flores le bir süre görüşmüşse de görüşme hakkında hiç bir açıklamada bulunulmamıştır. DELTVANIS LE DE GÖRÜŞTÜ Bu görüşmeden sonra Makarios, Yunan elçisi Delivanis i de kabul etmiş ve onunla da bir süre görüşmüştür

2 v ; ,. a» ««1 T )»ATfA ## 1 J # France Press Ajansı Erenköyde yapılan bir röportajı yayın a ERENKÖY HALKI TOPTAN KIRILIR AMA RUM ÇETECİLERİNE TESLİM OLMAZ m Kttı ön brfif'ımtmftt Mu rs«m» ( mukdlm j tur»* tritftn 1. Ştıncit. I MHİa M 1.!ukan manzara, 12, 13, bi i/rh»h* Luutiaruu gerdiği m* İtemediniz 14 yaşındaki çocukların omuzlarında tüfek ^rukojltiv»ııuia a vardaki mağaralara sığman TuA kadınları tuofilutıt w* kalıramanua dolaşmalarıdır. ur#*»»r0 rttiikw*nfti, j, t* gönç kı/lan da yava$ Bakışlarında korkudan eser c İrt vaptluarmu **vaş ortaya çıkıyorlar. vok. Dudaklarında erkekçe Bunlar ılerlıa! siperlerde ^ BtutUt _ıir gülıimseme ve yüzlerin vv >tlm. VVU tavım Mihrt bakliyen kardeşleri. ile mertlik okunuyor. Bunlar göstermelik kalmaman»<ı nrt lıtııılfiv'm Tur» Kutluları, v«* ktk-alan için vı< tm tnttbı BitttltfUt venıti lu/vptam^hr ve değildir. Savaşm en şiddet UAL rtlr t» kuş (tınları ytıkanya tepelere «tfll I* 'akf.ût Çım aya başlamışlardır. lı anlarında sipere girmişler c H* -f >'il!r ' hıları. kııllarmda ekmek se ağabeyleri, babaları gibi r Bt <k hu H<ltTİ ve ellerinde sıt des çarpışmışlar, yaralanmışlar fileri ik* «evdiklerine doğnı f'lmiişlerdir. Hepsinde de ay heyecan ve özlesnle koşarla g«*dum. Elimde olma * Bunlardan hangisine sorsa m azim, ayni karar var. Hrr ir S lifwlrrin rturbiı (dan gözlerim yaşardı. nız cevap şudur "Hele Rum Erenköy halkı, karakıştık lar yeniden saldırsınlar, A hıvıtfua \unuı ^rı tabancılara ilk iş ola- topıuıun kafasını ezeriz.' I^rhş olmasına njpnrt) lak Makarianm hücıunbot Gece olurken, bu kahra r«srk Mu*T*h*tlmn»n uya lan tarafından duvarları de manlar yatağından ayni SuMndnklın vt* tıvntı l)k tlt-jik edilen camivi dım. 0 anda kafamda beli ;D4 4/ıntnoRi lıi^nir grateriyorlar. Etrafı Rum ren kanı şu idi. Erenköy Vıiv U<ırwrnty olduklm bol i çeteleri ite çevrilmiş olan halkı toptan kırılır, ama r W of Sjvaftn ra şiddet < i ı*ı krıvde insanı hayrete sü VüoHtt Vır f itte İ n C lm M i I niklfv ea etkisi altında bı- t Rum çetelerine teslim ol ma?. : " El Zaman Gazetesi Mısır İçin Şöyle Dedi: TÜRKİYE YE YEM EN DE KARŞI GELMEK İMAM BEDR E KARŞI GELMEYE BENZEMEZ M *k.*r *m bir jpâtooç 'ntutt* Un EL 2 Amerika, Ateş-Kes in Uygulanmasından Memnun Rıpvı mn Kıbrıs McnVItniıte IHamdan îte* ra y ı Mödahık Rtmc*«Beklenmiyor SsHftfbut Kulu amrtrcv nmeoro*..jit îftfi'!,. îfj.r v W fjoffıllîff '* ftsi Rumlar Türkiye Aleyhi^ Propagandaya K alkışıyorlar LEFKOŞA: Rumlar son hava harekâtı sırasında masum insanların ve hattâ bir doktorun öldüğünü ileri sürerek Türkiye aleyhinde propaganda yapmaya kalkışmışlardır, Bu propagandaların hiçbir esasa dayanmadığı gün gibi aşikârdır. Eğer ı, ten Turk jetlerinin ^ esnasında bir d<xp^ se, bu doktorun i 0''- surette askerî h a fi** ılışıgi vardı. B ilis * : Turk jetlerinin taarrv sadece askeri hedefim şı olduğu Türk Hukûîİ; ce açıklanmıştır Aziz Şehit Toper in Naaşı Bt İngiliz Uçağı İle Anavatan a Gönderilecek Lefkoşa RADYO: Ş Şelıit Türk Hava Yüzba şısı Cengiz Toper in maaşının Anavatana gönderilme si için girişilen teşebbüsler sonuç vermek üzeredir. İlk alman bilgilere göre Cen - giz Toper'in cenezesi 'İngiliz Hava Üssü Ağrotıır'a götürülecek ve omdan da bir İngiliz uçağı ile Anava tana gönderilecektir. Ancak Lefkoşa ile Üs arasında her hangi bir saldın ihtimaline karşı da Türk Maslahatgii zari Faruk Şahinbaş Birleş iniş Milletler Barış Kuvvet teri Kumandanı General Thimavya nezdinde Barış Gücü eskortu sağlamaya çalışmaıktadır. so n a l Hü s e y in ile TANGÖR Af. ALÎ Evlendiler Lefkoşa Hti/ruf (BY) diyor; Makanut'un BAC de yaymakla ya] ne demek is Leıjmosun dan ViUtlon isteği. Kahire temim vmn ıı Naunİan t * W ıekte ne obi bir gaye Leymosımdu Türk ve i ir arafımkm, tn tınnuı \lmnn kuvveti güdülmektedir. Rum çarşılarının birleştiği m büyük tesirler * i. r '.u.fn;4t Öte yandan Sağcı El Safa yerde bulunan Hilmi Ahmet Rasım a ait bir mağaza \w.ıtnv*k amacryle bir pro yayınlanmakta gazetesinin dış politika paçanda vasıtası olarak kul LAMAN \onımcıısu ise şunları vaz WknuJ)tır. "Büyük istihdamlar Duvarı' başlığı ile doğru yakılmıştır. Bu yan geçen aikşam gece yarısına iniştir: fıı pıhtfo \xvu ı m mutu «flyk., "Makarios ne kadar çaba gmın Rumlar tarafından r yayaılanaa makalede Kahi j larsa çabalasın, Yunanistan * i reni. Kıbrıs lul*tierim is-! istediği kadar dehşete kapıl kasten çıkarıldığına jinanıl jttsmar ettiği açıkça imalsin, Amerika ve İngiltere maıktadır. Leymosunun en KİİlnMİlP ve söv] denil güzel, en zengin ve yeni istedikleri kadar reddetsin mıtrdir. müesseselerinden biri olan ler, Kıbrıs bu kavgalardan bu mağazanın yakılışı, Ley bir biitiin olarak çtkamava r aktır. mosun Türkleri arasında tiksinti ile karşılanmıştır. Hiç bir akıllı insan Hum Un cirstekunnek için Mısır! m Titrkive awlüne fiili bir i mudahat«ae Kavuracağına \ilıttmal \-eremer. Zira mı - Leymosunda bir Türk mağazası yakıldı ALMAN BASINI KIBRIS OLAYLA- Doğum Yavuz Mehmet ile L Zülıre Yavuz kızlarmmg ğıımunu dost ve akraba duyururlar İsviçre, Makarios a Arabuluculuk teih ;rtm vanlur. Once } Mısır, benıız buviık devlet RINA GENİŞ YER AYIRDI : thimçivm Rutini î W sf vivesindîte anlaşmaz stklan adı geçecek bit FTdu üt in nhıktadırlar Kibrisin #6, MfıCORf HvÂ.ârJjjfa Sâri 1durama yetmemiştir. TvırVd ııli'rinif M eaâ fif. NATO nun Makarios Üzerinde ginlcrinden Lanitis ' İyeye karşı çelmek Yemen bırzkiltfm ı jk KrlAip ivmmki geçen gün adayı tafe^j Ulaçlarında t mam Bcdr'e 1 yakın ' Uy şrfmgr. bmmnez..) Tesirim Ktns buhran, Kullanması rad İsteniyor tîı. r Kıbrıs RTİ/ım hal ı - tçon vokm bir jjrlr Smrk askeri W e tle r bakı Vo, televizw«v- - mindan Mis'»' ın Türkiye * ile - izyon ve basmınd- h.plantı yapılması gametle lîvsht kackm dıı bîr ındkavme etmen^ imkin. ^ de ön plâ ri nden bahsedilmekted ir. M v4pıl»k î'ct^s İta hlgun *» Ingilterede pn O hakle haberleri Filhakika İj 9mt i4uk4 i w İ(t televi rvıniirnjfırtıı rtt u>tnavan bîr şekil- ^ VC NATO nun Güney kanadını tehlikeye sokmak ihtima»* ge 11İH AStfi n T t Mt TOKLU İÇ» TOt Km t P m neşriyata eden li sebebiyle Kıbns buhranının ilk defa olarak Batılı- Loadra ilâvefc Ntgtlp m; (H p v.»n*un li^sdnt t larca ciddi bir şekilde ele I T rn SACLAHHaubu «Mfık hakim i alındığını belirten Die Welt Türk azınlığını korumak 4..in kaautr gorf R»m*.İ Londradald K â t * * maksadıyle yapılan Türk N A TO S«ıvtwiM Pakt mm. hava hücumları karşısında lar, adadaki olayla * * r<«îant I ^ ı lanadmı ko Moskova dan neticesiz bir f>mda İngiltere ite num ak «n K t il*» Vıwr?kan yardım talebinde bulunan nın takındıkları Makarios un gayesine u la tpksf.k n \ m n ı m i t» fflomsnvtn ktnr t;iduşabilmek için ne gibi bir protesto. ' -il KOSFIHAS'.I pı Skderur hi% hattı hareket takip etm eğe ı>ir Umıle «daba I m i i bîr b*ıh muktedir olduğunun şim di Söaacöi,.SeearSarm». Kılı \tmm «a l bir da> 1 >* f*üiva ^rf, ıfp dışlardır, aha iyi anlaşıldığını ifade m fnerien Ur ıl _ H Kva\r*r*ı.x.m ka^tnbm&u, _ ^b«ettikten sonra vo-»**?**»»»««r. tıldığı bıı le hi«îls(?nra yazıslm şoy ^. «rmektedir:. tlrrnektedir: NATO nun İ İ gmi <&n* Ingiltere vunml bak,1ttlından ımmdı bu sa- Alec -,-ölâtm («r/ld kir ç&üuatı İn»!1*!» t tadar halef et yakfa'*~ çbir 1131 çaresine son, Türk, Yunan H S an Makarios un S & î 1 bötün tesirini 1 2amam art* Cemre Kıbns krizinin ham m es i için yardımda bufc maisı konusunda İsviçre: kûmetine Makarios tara dan yapılmış olan bir e racaat red cevabı almif İsviçre hükümeti Makara gönderdiği bir telgrar. H ükûmetinin bitaraf fe' yaset güttüğünü ve Birmiş Milletler kuvvetlen: masrafları için yaptığı * berrüden başka bu işe s rışmak istemediğinî mîştîr Zengin Rum adayı terkediyof Lefkoşe'1 Hıun liderleri ailelerinin çocuklarını tf layarak savaş meydirifcgönderir, Tiırklerin i#! saldırtirken zengin fiuın leri evlâtlarını alıp ^ kaçmaktadırlar Öğretriç nrıize göre birçok liıını aileleri bir cebeni İ nline gelen adadan plij pırtıyı toplayarak

3 p ı ^ T 3 f ^ apiian Cena7p ^ ^ in d e n Resimler 13 Ağustos 1964, Perşembe lab Z Z? Z '«kj k hr havaca,» Mt to naa,ı1 " «e «l& n AmukeT VM» ""«M»»Alt C.n,to ftmum sanı. t U " «< «* katafalk ÎUJHS ' ^ ^ a & ^ s E i & ı a a r ^ **« M^MS rssisprna naa* «taşınırireo.

4 perşembe 1J A«wu lovsa&unrj YUVARLAK MASA: USLANMIYACAKLAR MI? Yedikleri bunca şiddetli darbeden sonra, halâ akıllarım başlarına toplamayarak horozlanmaya heveslenen Rum liderleri radyoda tıklan konuşmalarla, "edeceği*, keseceğiz" d ye ter ter tepinmekte ve değil bir devlet ada nuna. sokaktaki külhanbeyin dahi ağzına ya kısrmyacak kelimelerle, sözde Rum toplumunun Maneviyatını yükseltmeye çalışmaktadırlar. Biz ta başlangıçta, tuttukları yolun yanlış ocuğunu kendilerine müteaddit defalar söylemis ve ikaz etmiştik Ama onlar, kendilerine üç beş ve top veren devletlere güvenmiş ve adayı aşılmaz bir kale haline getirdiklerine kendi kendilerini inandırdıktan sonra Türk Hükümetine kafa tutmağa başlamışlardı. Başkan Gürselin ikazım alayla karşılayan o sahte kah* romanlar, müşahhas gerçekler yanında mücerret kuvvetlerle Yunan ruhundan Den azminden, kuvvet ve kudretten kısaca akla gelen saçmalardan bahsediyorlardı. Olaylar Yunan ruhunu da Den azmini de ortaya koymuştur Dün yedikleri dayaktan, hâlâ ders almamı - şa benzeyenler, Aman ateş-kes yapalım'* yol lu ricalarım unutur görünerek, yeniden şiddete başlamışlardır Kombilideki olay. Leymosunda çıkarmağa çalıştıkları kanlı çarpışmalar. Bafta gittikçe artan barbarlıkları. Beşparmaklarda gi riştikleri teşebbüsler bunların en son ve en yeni örnekleridir. Leymosunda. suçsuz bir kardeşimizin, gece karanlığından istifade edilerek y a kılan mağazası, bize eşeği döğemeyip semerini düğmeye çalışan köylünün hikâyesini hatırlat maktadır Leymosunda hır çıkarmak için beha ne arayan ve gece gündüz oradaki Türkleri taciz eden Rum çeteciler, acab a Türk ucaklan geldiği saman nerede idiler? Bafta. bir damla suyu dahi Türklere çok gören ve onlan susuz luk ye açlığa mahkûm etmekle dize getireceğini sanan ve bununla kendilerine bir kahramanlık hissesi çıkaran Rumlar. Türk uçaldan Polide göründükleri zaman acab a ne yapıyorlardı? Baf Türklerini açlık ve susuzlukla dize getirmek hevesinde olan Rum çeteciler bunun boş bir hayal olduğunu herkesten daha iyi bilmektedirler Baf Türklerini değil açlık tehlikesi ile, 50 bin kişilik ordusuyle, buldozeri ile havanı ile bazukası ile ve en mühimi, havsalaya sığmayan vahşeti ile yine de dize getiremedi ğini pek çabuk unutmuşa benziyor. İnönü'nün ''ateş kes" sözleşmesini kabul etmesi Rumlar için bir nimettir. Ancak bu ni met, onlara, toparlanıp yeniden Türklere saldırmak imkânını vermiyecek. Rum liderleri bunu iyi bilsin. Akıllarını nl«m. külhan bey ağzı ile ona buna küfretmeyi bir yana bırakarak "neşelenin m asa başında çözüm yolunu araştırsın. Bu. kendi halklarına karşı taahhüt ettikleri bir vazifedir. Kendi varlıklarını düşünmeseler HnK» Rum hadanı düşünmek mecburiyetindedirler., Masum halkı, iet uçakları altında, bomba ezdirmeğe Rum liderlerinin Knrlrlr» yoktut. Hk ihtar Başkan Gürselden gelmişti. Kulak ermediler. İkinci İhtar. İrfan Tanı eki en geliyor. Bizim bildiğimiz sütten ağsı yanan yoğurda deyerek yer. Sa&h ÇELEB106LU Birçok Yunan Askeri Öldürüldü LEFKOŞA: halkından Rtzli olarak gömülmüşlerdir. Diğer taraftan Baf Bölgesindeki hasta esnas!nrta tlaki 8011 harekât sek S *, aralannda yük hane, otel, okul ve evlen dolduran yaralılar arasında nin Yunan askeri- da sık sık ölüm vakaları Bu Yun»,?, öğrenilmiştir. tesbit edilmektedir. Rum Jiry o S v f^ ^ rin in Pal- doktor ve hastabakıcılar, tesbit»rtn gömüldükleri sayıları yüzleri aşan bu ya ralılann bakımı için yeterli Bu arada rinin aiioi ) unan askerle- değillerdir. Zi yakınları ^brisa durmadan buradl, n etn *te ve Vp Ll- ya^lnlannm du- İsveç Elçisi bi,ki istpm u hakkında rel^ ( W tedir,er R" bu j^^kasyon idaresi. Carringtonla görüştü Londra da Şaskini ta ^p,er ^ar«wın S K 'a - t S 1'.»' -nisi ve hrvrîokda Türk İsveç'in Londra nezdinde ki büyükelçisi dün İngiltere Dışişleri Bakan Yardım ctsı Ixwd Carrogton'u ziya ret ederefc Kıbnstaki dununu görüşmüştür. Papandreu ya Mesaj Gönderen İnönü M eselenin Bir Ayda Halledilebileceğini Söyledi KIBRIS RUM BASINI İnönünün Papandreuyu yaa getirmek için gönderdiği tavsiyelerle dolu mesa ja geniş yer vermiş bunun yapıcı olduğu cihetle Yu - ran hükümetince dikkatle İncelenmekte olduğunu bil dirmiştir. Bundan başka Rumca gazetelerin en fazla önem verdiği haberler Türk uçakları tarafından NAPALM bombasının kul- Ianılmasının U Thant nez dinde protesto edilmediği ve Cenevrede kuliste, kara! hlar içinde Kıbrıs buhranı* tıin halledilmesi için geniş çanta faaliyetin gösterildiği haneri olmuştur \MER1KAYI KÖTÜLEMECE DEVAM EDİYORLAR MAHİ, Amerika tarafın dan Kıbns Rumlarının kan vardımı ile ilgili çağrısına larşıbk gönderilen kanın iyi olmadığım bildirmiş ve Amerika aleyhinde yazı yaz fnak için bulduğu konuyu makalesinde şöyle işlemiştir: Kibrisin müracaatına der lıal karşılık veren Amerika bize 24 şişe kan göndermiş tir. Fakat gönderilen bu kan o kadar tesirsizdi İd, bir kanama lıalinde geçici olarak kullanılabilecek ve uzun müddet kullanılma * ması halinde hasta çok geç meden lıakkin rahmetine kavuşacaktır. Kan plazmasının kullanılması için 2 ile 5 sene arasında değişen bir süre vardır. Lâkin Ame (ikanın bize gönderdi^ ka nın tarihinin ne okluğunu tmek stivor musunuz? Bunun bir sonucu olarak mezkûr kan, gönde renlere Kıbns halfanın ne* retivle birlikte iade edilecektir. RUMLARIN İKİ KUVVETM SİLAHI FLLELEFTEROS neşret tiği bir başmakalede, Kıbrıs Rumlarının iki kuvvetli silâhının bulunduğunu ve bunlara güvenerek lıareikete geçtiğini bildirmiş, dünya dala bütün düşmanlarına bunlar sayesinde karşı koyduğunu belirttikten son ra makalesine şöyle devam etmiştir: Bu iki kuvvetli silâhımıa da halkm dahildeki birlik ve beraberliği ve davamızın bütün dünyada gördüğü destektir. Bu iki sağlam silâhımızı görenler artık nalıat etmemekte başka baş ka yollar arayarak davamı a baltalamak için ellerinden geleni vapmaktadırlar. İşte bunlardan biri Bakan lan birbirine düşürmek için gayret sarf eden ve böylelilele Adada Rum ida reciler arasında bir keşme keş yaratarak memleketi esarete, kendi istedikleri hal şekillerine sevketmeğe çalışıyorlar Türkiye ise ha vadan bombardıman harekelerine girişmiş lâkin dün ya devletlerinin çoğu bizi desteklediğinden Türldye - nin hava saldmlannı tamam lamasını da önlemiş okluk. Lâkin şimdi bize düşen va zife bu kanstıncılığı yapa tak dahildeki cepheyi par yalamağa çalışanları meyda na çıkarmaktır. TÜRKİYE, GÜVENLİK KONSEYİNE ŞARTLAR tlerl SÜRME CÜRE TİNİ GÖSTERİYOR HARAVGİ bir diğer ma kalesinde Türkiyenin Gü - venlik Konseyi tarafından alınan kararların tatbik edil mesi için şartlar ileri sür meşini ele alarak şunlan yazıyor: 'Türk uçaklarının uçuşu nun Rumların ele geçirdiği bölgeleri fcesjfan etmeline kadar devam edeceğini bil diren Ankaranm gangsterleri Güvenlik Konseyinin kararlarının tatbikine dahi şartlar koşmağa başlamış- - lardır. Bu cüreti de göster mişlerdir. Güvenlik Konseyinin karannm geçirilme sinden kısa bir süre sonra Polinîıı de bombalanmasına bakılacak olursa Türkler hakikatte hiçbir zaman sal dınlanm durdurmayacak - lardır. Maksatları açıktır. Mansur Koççina bölgesi ni ellerinde bulundurmalı ve buradan çıkartma ve saire gibi hareketleri ger - çekleştirmelidirler. Türk kantonlan ancak bu şekilde kanunî vasıf kazanır. ŞAHİN Sineması - Tel: 6437 Bugün Saat 2.30 da Bu Akşam Saat 8.15*de Yeni renkli İngilizce Sinemaskop 1. DÜNYADA GECE HAYATI (Woı*ld by Night) 2. ÇAPKINLAR Başrollerde: Orhan Günşiray - Leylâ Sayar Kö RTİNG TRANSISTÖRLÜ r a d y o l a r RADYOLARIN EN İYİSİ VE PARANIZIN TAM Ahmet Rüstem KARŞILIĞIDIR Girne Caddesi No. 14 'İş Bankası Yanında) LEFKOŞA KIBRIS TÜRK MÜCAHİTLER RADYOSU BAYRAK >ABAH YAYIM İstiklâl Marşı Mücahitler Marşı C7.29 Açılış ve Program (17.30 Yurttan Sesler Şarkılar Türkçe Haberler Bağlama Takımından Zeybekler ve Oyun Havalan İngilizce Haberler Batı Müziği Rumca Haberler Kapanış (Kısa Dalga) Açılış ve Program Karışık Şarkılar Ay-Ferinin Programı Çeşitli Türküler Marşlar Kısa Haberler Bir Konuşma Kapanış ÖÇLE YAYINI: L1.59 Açılış ve Program Sanatkârlardan Birer Şarkı Türk Basınından Yankılar Keman ve Piyano ile Potpuri Yerli Sanatçdardan Şen Türküler Türkçe Haberler Mehter İngilizce Haberler Batı Müziği Rumca Haberler Kapanış (Kwa Dalga) Açılış ve program Bir Türkü bir Şarkı Güneyden Melodiler İki Sesten Türküler Şarkılar Dünden Bugüne Sazlar ve Ovunlar Î7.15 Marşlar Kısa Haberler Bir konuşma Kapanış YKŞAM YAYINI: Açılış ve Program Bir Solits: Güneri Tecer Sevilen Melodiler Türküler ve Ovun Havalan Türkçe Haberler Geçmişte Bugün Marşlar Kıbnstan Türkiyeye Sesleniş İngilizce Haberler Batı Müziği Rumca Haberler 2115 Kapanış (Kısa Dalga) Açılış ve Program Türküler Şarkılar Marşlar Kısa Haberler Bir konuşma Mücahitler Marşı İstiklâl Marşı Kapanış Dizilip Bastldtğı Yer Bozhtrt Basımevi Vjkoşn

5 SAYFA ' İsmail So> sal 20 Yabancı Muhabir in Katıldığı Bir Basın Toplantısı Yaptı: Dün ÎOTsiiriler MecfeiııJe Yapılan Bir Toplantıda: Adua Gdtctjî lumiua, Yorgacis ve K lirid is A m e r ik a J «Yunanlıların Takınacağı İngiltere ye Ş id d e tle saldırdılar Tutuma Bağlı SUJbruua gelecelı fittlffi oskerf yunâm film i İ m MKhm a# Yumhi Hukûtn* Yıı rı>ıl>ıiı în diplomatik ttafn takum n ) M*u * tutuma bo^lıdu ' UmlfttT, TUrkiy» Dulıkti Mun- n l! kin (MÜ nahı lann Ldtfini küm t* Türkiye Keşif Uçuşlarına Son Verecek Rtuhtı (.tul Sunay, Lemnitzer ve NATO Genel Sekreteri İle Görüştü,*k. ATU C > V İM Müttefik Kumula ı (kurnanv*v İrmiş [en it.- nvftal aiist ile bir tur, C«tic( İn TnrkivPVr nhıvrktrdir. Pendaya Hastahanesindeki Türk Kaduu Öldü Atıklan Kuvvetlen Am m h S ıh M: an Mrh ı racaat»»««* ettik. ottik Kuvvetli Rus- Kıbrıs PıohİP^m; Problemini a tehir etmiş ve Yor- LEFKOŞA - RADYO: ya ya özel bir ümitle müracaat ettik. Şimdiye kadar M illetlerde self I gacis in m 'nuirya harekâtı Temsilciler, dün sa- için bilgi vereceği toplantı- alenî beyanatlarla ve diplomatik faaliyetlerle bize b4huwav''ll.ö0'de' yapmağj H B p yı bu saatte gerçekleştirmişlerdir. Meclis Başkanıtasarladıktan olağanüstü yardımcı olmuştur. Rusya tun oturumu açmasından loplantıiannı öfteden sonra dan özel surette yaptığımız sonra kürsüye gelen Makaaskerî yardım ile ilgili mürios un içişleri Bakanı Yorgacls, ve onu takiben konuşan Meclis Başkanı Kli racaatimize müsbet karşı, lık bekliyoruz. Hiçbir vatandaşın ideoloji farkları ridis, Birleşik Amerika ile Britanya ya şiddetle saldırmışlardır. iki hatip, Kıbrıs larla ve liderleriyle elele gözetmeden, istenen yardım Rumlarını bombalayan Tür kiye kadar Birleşik Amerika ile Birleşik Krallığın da»imalarını dı^ukrm ihlal ttigi volundald Yunan kay nakli lıaberler üzerine hit Türk Hükümet Sözcüsü, hu iddiaların gerçeğe uymadığını siiy kiniştir. Kıbns t;7erinfleki keşif uçuşlan hakkmdaki diğer bir sanı va cevaben de Sözcü, 'Güvenlik Kcmneifi kararla rtna karp saıjphtjt? ılemek t* yetinmiştir. Amerikanın Şeşi Radvosunım ayni konu ile ilgili olarak verdiği bir lıabnre göre, Türkiye Gü - suçlu ve Türkiye nin suç ortağı olduğunu bildirmiş, lerdir. ZAFER ELDE EDECEĞİ SIRADA Once söz alan Yorgacis, yapmış olduğu çok uzun vererek davasını korumaktan kaçınması kabul edilemez. Hür yaşamak isteği herşeyden üstün olup, Hükümet de halkın bu isteğine tercüman olmaktadır. Halk bağımsızlığa kavuşa. çaktır. Başkanı venlik Konseyinde alman İtiraf etmiş ve özetle şöyle aha vardır, Amerika ile t Sunay kararlara ııygun olarak keşif uçuşlarına son verecek devam etmiştir: Ingiltere, Türkiye, bu iki devletin muvafakatini almamış olsaydı, NATO silâh NATO ZAYIF MEMLEKET tir larıyle saldırma cüretini Ṫürkiye İbişleri Bakan "Türkiye nin kötü niyet- gösteremezdi. Bütün yalanlamalara rağmen Amerika lıgmin Hu konu ile ilgili j terini öğrendiğinden beri OlalaK nlarftv avrnladıgı bir bil- Kıbns Hükümetli dost dev- bir plân sunmuştur. Bu plân letlerle daimî bir temas kur gereğince Adada idarecileri, diri Amerikan m Sesi Radyo muştur. Kendilerinden yar îolisi, meclisi ve Mahkeme unun hahttini teyid etmek dım istemiştir. Biz küçük leri Türk olacak iki kanton tedir. Türldve Dışişleri Ba ve zayıf bir memleketiz. Bu idaresi kurulacaktır. Bu kanlısının bildirisi şu keli bakımdan herhangi bir dost Plânl reddetmekle afokarimekrle sona ermektedir: memleketten yardım iste- os en ıyı harekette bulunmetniz gayet tabiidir. Düş- boylebır planı *Şu kadar id Kıhmlı manlanmız çok kuvvetlidir, kabul etmek Elenızme karhamlar, Güvenlik Konseyi' Kıbns Rumlan anavatan Yu S1 büyük bir ihanet teşkil n0 İı/ doktoru Tjyloc ta* nm hu karan hilâfma Kih nanistan a daima minnettar edecekti. Turk Başbakanı atından gunftctiicn bütün m Türklerine karşı tekrar olmalıdır. Zira Yunanistan, J^n Yunanistan a bazı tek- av rrtr ragmro muinden bize eşsiz yardımda bulun- liflerde bulunduğu ve Yu «ıldınya knlkt-prlarsa ve bu muştur Kıbns problemini nanistan ın da bunu yapıcı aırtnldotuvar;& jt lüt otmuş HÛdmİar Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince derhal miştir Fakat Kıbns, duru- mi bulunuyoruz. Yunanıs- kendi davası haline getir- Dİarak karşıladığını öğrenııtr Salâha Mehmet ılun ı^ptinn mut*-vxn bit tıiren j r nuetrfr bir *ekude iinlene munu korumak için dost tan m hiçbir görüşmeye kar I jrfvr şcbıtufetne (W nr! t nrzst, Hükümetimiz, ma devletîere müracaatlarda tıkmaması gerekmektedir, bulunmuştur. Bu dost devletler tabirinden şüphesiz ılkıuştif. Çbcnjtım ürrrkh ı um * H/daşlanmtzm har/amntiakale vapıkhktan sonra İl mt korumak içfn gerekli ki Birleşik Amer Uca ile Birleşik Kırallığı kastedmlyo- taburcu rotterek I^fkpvr 1t rdhtrleri almakta tereddüt poeıdm duji 11tmiı/rrekti/ rum. Biz mücadelemize sem pati gösteren devletlere mü... ınmwıımıı»an>wnmıwnııııımıııimiıw»m Pilot Oğlunun Şahadetim Büyük Bir Metanetle Karşılayan: naşyon hakkının elde e* m esıle halledeceğiz R,!r Türkler hava s a ld ır ıl Rum ların moralini boza^ i gını sanıyorsa tarihin l bu,yfuk patasını işlemiş oh çaktır. Kıbrıs Mes elesi Seî Determinasyon h a k k i t de edilm esi suretiyle Kıbıî H alkm m kendisi tarafındahalledilecektir. TEŞEKKÜR Bundan sonra Mületveki lerinden Titos Fanos Nıkos Angelidis, Ezekias Papaya annu ve Dafnis Panayifc konuşmuş ve Türk hava hı rekâtını takbih ettikten sor. ra Yorgacis ve Kliridis e teşekkür etmişlerdir. Bundaı sonra M eclis şu karar sure tini tasvip etmiştir: KARAR SURETİ 'Tem silciler Meclisi; 1. Türkiye nin, Kıbns top tak bütünlüğünü ve Güven, lik Konseyinin kararlarm: ihlâl etmesini takbih eder 2. Masum halka karşı ha AMERİKA VE INGİLTERE DE SUÇLU Dir bir konuşmada, KUIIUÇIIUIUJI, Türklere i luaa'cıv Müteakiben Meclis Başkarşı zafer elde etmek üze- kanı kürsüye gelmiş; Türki re olduğu bir sırada Rum ye ye hava saldırılarından Silâhlı Birliklerinin Türk dolayı şiddetle saldırmış ve Havacılarının saldırısına bu saldırının suçunun yalmaruz kaldığı ve gerek bu nız Türkiye ye affedilmeme saldmda gerekse Mansur, si gerektiğini bildirerek Aytotro ve diğer köyleri ele şunlan belirtmiştir: geçirme çabasında sayısı Bu Türk cinayetinden kabank zayiat verdiklerini utanacak olan iki devlet va saldırılarına geçilmes; ve 20. asırda eşine rastlan mayan bir saldmyı gerçekleştirmesi ve Kıbns Rumlarina karşı jenosid hareke j tine başvurmasını bütüı dünyaya takbih eder ve bü tün medenî dünyanın ta hareketi protesto etmesir. ümit eder. 3. Hükümetin, herhanp bir devletten askerî yardıır istemesiyle ilgili karann takdirle karşılar, ve 4. Mücadelesini zafere kadar devam ettirmek ipe Kıbns Rumlan, y a n a rında Yunan milleti oldugı halde Türklere ve suç orta* larına karşı saldınlara de vam edecektir. Kıbrıs halb. mukadderatın! self - determinasyon «J kını kullanmakla tâyin etmeğe kararlı olduğunu oudirir. Dr. Küçük ün U Thant a Gön derdiği Protesto Telgrafının Bayan Toper, Oğlumu Bugün için Yetiştirdim... Vatan Sağolsun O e d i S S S î ARtASA. BAOVOı T M Hamt K o v v ttk rl [ K omu un: Ot tıwrıl İrfan I Tanavİ Kıbns hankltı m. [ «mda yritit etmn Yuzbe^ı [ D eaftz in annesi M et i rttfş. Tbpt r'e 9u nmajı gan- i 4iMHlşKirt "Duydum U otlunvt Ctn Sta Toper'în ^ahtdrtı»çtr! B n İmgfin IçJa dajhtrdum i atan uluba»' ^SemipcEBİs, 1 9taı T6fk «nam. ata tmdtt Hfin #vttt y>fl - «Miââamtıf'. o U rtk üalmi»flytnıa Artık «la rslntt T i y i aaaaaı -'i*-#4.!. Tîhrtt»am amumr, Sofalaa aik* kueaj^tr»**» millet *ur»tn. UMi ile M rliitte Kıbn»!ı ^nut/si*n tnacm yetim çeruklan dal- IK* ^ son dncnntktadar. il fit lir :^rt imi;. îfroeier >w«tnr Batı Al &ul» karplifc Malara» Kak iaıaayada annsan çok olan! rwhnın d* anası i ara * Otlunu* da. Mittin»» asa katım manlt#»- Vubş - Cts da stoden esaapai Mat çin çevtr etm işt ir Bu «İÇİ nm Mf$nk asilft «af oba» al «dntm, T M te evu* yetiştirmeyi Bu ısiann omu-1 R ;Tilann eline düşen Cen- 1giz Topet'in daha sonra şehit olması üzertne Türkiyede çeşitli çevreler şiddetli tepkiler göstermekte ve his f taraftan Milli Türk >Birtifl Dcinci ı Hara Kuvvetleri Kc a Orgeneral İrfan i a bir telfraf gönde YHarbaf i Cenjru Top. *-jıyb«r1an duyulan iy t brlirtmiştlr. arada yavah olarak ALMANYADA TEDBİR ALINDI r.yatlarını bildirilerle ifade etmektedirler. B ild irilerde Metni Açıklandı Lefkoşa EN F: Cumhurbaşkap Yardım - cısı Dr. Fazıl Küçük ün 9 Ağustos tarihinde, Tillkya ğu nıii^kil dununu makta ve bütün dünya ö lafından tel in edilen Bı barbarlığının U Thanf ö rafından da takbih ediicce ği ümidini izhar etmek* idi. Biı telgrafın bir kopr si Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanı G&* ı al Tlümay^'aya göndöite ederken Birleşmiş l Milletler Genel Sekreteri Türk Hükümetinin barışçı, \] Thanta gönderdiği sabulı ve cesur tutumun- \ ^ _ < dam Han dolavı im» -----' - t luiumun-. pro iinuf,fyı memnuniyet be- ^ telgrafının metni dün Dr. Fazıl '"e birer sureti Türk Havo P ailesine. " 1 p KuvveUerin- telgrafında Konseyi üyelerine mıştır. 8 a denmektedir.... LEFKE YE YİYECEK ŞEVKİ önleniyor I-rfkcve yh^cek maddesi K»*«rmefcH«ot«ı Ahmet 'tuskrfa iumh bar sovdası. m " A'me rrfalo,' MiIMer kifwft!ertne memnp Kana j j? * * > *a «e M Afa po! OWi M tarafından >*> > «AW Bu l.cjkoşa-, Güven Dr. Şemsi Kâzım Japo n Basınım ayi!^1 Kıbns İçin Taksim Şart*1* Lefkoşa ENF: vokkurru sırasında Rumla Çemaat Meclisi As. y<-uul ıva/jin, nn soydaşımıkarşı tah- lllideo Yamachita ve Nobu kir edici bir şekilde Vonus} 1 massa Nisbizav? 1 ûe buiunmajda Türk'tü ^arşı beslediği hislerini ğa vurmuş olduğım 1& deden Dr. Şemsi irtfk bütün dünyan^ v. rıs için taksimin ğunu anladığını ve tuklan ve kendisini ohimle \ lapon tehdit ettikleri U uiut a isimli iki ı japon gazetecisir tencüt ettâderi bildirilm ekte \ diği uzun b ir mülakatta ne dün Ma ver Ur. öğrenildi^ne görelkariosun Türk Hava Taar - tezini destelediğini J r ] Hum sânılarının bu vatan ı tuzkmna karşı yaptığı iğ- miştir. Dr. Şemsi r.aştmıza çevrilmiş olduğu \ rene Bat-*- v cungulrenç şantaj üzerinde i* dur j S bu uzun mülakatında ^ mı gören Banş Kuvvetleri l muştur, Makariosun, ken d i t ıslı Rumların v k erleri duruma müdaha- \tebaw W etmek i la-1tehrkı ^ı Kendi çı tatbik --dnıp-- de çeleri,n ^ûdafaasız kim iktisadı abluka Ja. Ü S 6!11? «?*nde hanndığı 125 durmuş ve u ederek K)n tehdidin miştir.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS Rukiye MADEN Tarihçi Kitabevi Yayınları: 54 Tarihçi Kitabevi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu Editör: Necip Azakoğlu Sayfa ve Kapak Tasarım: Tarkan Togo Birinci

Detaylı

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ Kurtuluş Savaşı ndan 7 yıl sonra ilk kez bir Yunan Takımı; Selanik Şampiyonu Aris 1, yurdumuza gelmişti. Bu, temeli atılmakta olan Türk-Yunan Dostluğu çerçevesi

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

Bu tarihte İngiliz idaresi altında Kıbrısta ilk defa

Bu tarihte İngiliz idaresi altında Kıbrısta ilk defa There are no translations available. Kıbrıs eğitim gezisi çerçevesinde, K.K.T.C. kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş ile Dışişleri bakanlığında buluşuldu. Rauf Denktaş, birbuçuk saat süren görüşmede

Detaylı

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Ata Atun İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Rauf R. DENKTAŞ.. Ata ATUN... vii x 1) 1 Ağustos 1571 - Lala Mustafa Paşa ile Marc Antonio Bragadin arasında yapılan

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bodrum dan 88 yaşında bir Cumhuriyet aşığı

Bodrum dan 88 yaşında bir Cumhuriyet aşığı Bodrum dan 88 yaşında bir Cumhuriyet aşığı 60 yıldan fazla Cumhuriyet Halk Partisine üye olan 88 yaşındaki Bodrumlu Rıfat Güneri, elindeki bastonuyla yorgunluk nedir bilmeden neredeyse haftanın her günü

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU 6-8 MART 2012 LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU Odamızın 2012 yılı Çalışma Programı nda yer alan Londra İş ve İnceleme gezisi 06-08

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KASIM 1938 BÜYÜK YAS. Ulus Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti sen sağ ol. (11 Kasım 1938)

KASIM 1938 BÜYÜK YAS. Ulus Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti sen sağ ol. (11 Kasım 1938) KASIM 1938 BÜYÜK YAS Stj. Av. H. Burak KARAKUŞ Stj. Av. Oğuzhan SAPAN 10 Kasım1938, saat 9.05; Türk halkı büyük liderini sonsuza kadar kalbine gömdü. O gün tüm dünya bir nöbet değişimine sahne oluyordu.

Detaylı

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ Milli İttifak milletvekili adayları basınla bir araya geldi. 7 haziran 2015 yılında yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ortak giren Saadet Partisi

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı