Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN"

Transkript

1 PERŞEMBE 13 AĞUSTOS 1964 yil: 13 SAYI: 2970 d B o z h u r t Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN Papandreu, Makarios a gönderdiği özel mesaj ında şöyle dedi: SAYIN PAPAZ^ BİZİMLE BAŞKA ŞEKİLDE ANLAŞIYO R, KIBRIS TA BAŞKA Tü r l ü HAREKET EDİYORSUN Türkler İçin Yol Emniyeti Sağlanmalıdır SEKİZ ardan beri Türk toplumunun içinde bulunduğu kötü hayat şart lan gün geçtikçe feci bir durum arzetmiye başlamıştır. Özellikle son günlerdeki olaylardan ve gelişmelerden buyana hiçbir Türk, köyünden çıkıp herhangi biı kasabaya ve şehre gelip mahsulünü satamadığı gibi kasabalar ve şehirlerden de kimse dışarı çıkamamaktadır. Hâttâ Kızılay vasıtasıyle bazı bölgelere gönderilmiye çalışılan yiyecek mad ç a t^ g a o u artık gelip a r t ı k ^. T Yvodalıklara Tüm, v rilerek maf«miyeti B^ aaathlin Tol İ? karet 2 f mmai1* Ç1* - yollarına l j S * * * * bir Gücü- *****»umlann haamı 2 sayfada) E Atina - Ajanslar - Basın: Atina Radyosunun dünkü neşriyatında, Papandreu Hükümetinin Türk Hava saldırısı karşısında neden bigâne kaldığını izah etmiş ve Makarios idaresine en ağır şamarı indirmiştir. Bu neşriyatıyle Atina Radyosu da Türkiye Hava Gücünün yapmış olduğu hava savunma harekâtını desteklediğini ima etmiştir, öğrenildiğine göre, Radyonun yaptığı bu neşriyat, Makarios - un Kibrianu eliyle göndermiş olduğu ve Papandreu Hükümetinin Türk saldırısı karşısında bigâne kalmasından acı acı şikâyet eden' mesaja verilen karşılığın muhteviyatın: teşkil etmekteydi. bile etmediklerini bildiren Papandreu Hükümetinin a- eıklamasında 'bu sebepten Yunan Hükümetinin davranışı gerek Yunan Halkının gerekse Kıbns Rum halkıtun menfaatinedir dediğine işaret edilmektedir. BAŞKA ANLAŞIYORUZ. Tillirya harekâtının baş. lamasından hemen sonra Makarios a gönderdiği ve muhteviyatı tamamen mah rem tutulan özel bir mesajda Papandreu nun kesin bir lisanla şunları söylediği an laşılmaktadır: 'Tillirya Harekâtına neden girdiğinizi, bu harekâta girişmenizin sebeplerin* bize açıklamanızı öğrenmek isterim. Anlaşıldığına göre sayın papaz, bizimle başka şekilde anlaşıyor fakat Kıb yetmemekte, dış yardım ve askerî destek mevzuubahis olduğunda *yabancı devletlerden yardım istediğini' bildirmektedir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Başbakan Papandreu, bitiün Sorumluluğu piskobos Makariosun üzerine yıkıyor!. Atinaya giden Kibrianu eli boş olarak döndü Baş- Yunanistan ın R u m la rı Desteklemesi İm kânsız KİBRİANU, ASKERİ YARDIM İÇİN SOVYET' LERE VE NASIR A BAŞVURACAK MENFAATLER Yunan Hükümetinin, Başpapaz Makarios a gönderdi rıs a dönünce yine başka Türlü hareketlere tevessül Lefkoşa Radyo özel dönmüştür. l>ün yapılan ği cevapta, Kıbrıs Rum liediyorsunuz. bir açıklamada, Makarios derleri ile Yunanistan Hükümet erkânı arasında Yunanistan hükümetiyle MAKARİOS AZARLANDI idaresinin I>ışişleri Bakanı son Kıbrıs gelişmelerini mü bundan böyle Papandreu*- Bu durumda Papandreu - Kibrianu, anavatanları (1) Eakere etmek ve Başbakan oun rizası alınmadan herhangi bir askeri harekâta şekilde saldırdığı, hareket Papandreu'ya Makariosun tıun Makarios a en sert bir ifıınanistandan umdukları vardımı göremeyince Moskova ve Kahireye ziyaret girişilmemesi' ile ilgili anlaşmayı ihlâl ettiğinden Ma dişine verdiği ağız kapatıcı üzere lerini tenkid ettiği ve ken- özel bir mesajını sunmak g önceki gün Atinaya deleri Kumlar tarafından karios'un hiçbir yardım gör cevapla azarladığı anlaşılmaktadır.. Nitekim, azarla dım hususunda anlaşma!aı lerde bulunarak askeri yar den Makarios İdaresinin yollardan geri çevrildiği gibi tahribata da uğramaktanilmiştir. Bu arada Tillirya nan ve hakikaten haksız ol mediğini belirttiği de öğre ışişleri Bakanı Kibrianu, İmzalayacağı bildirilmiştir. dır. Harekâtına girişirken ne duğunu anlayan Makarios, ıliin sabah Lefkoşaya dönmüştür. Makariosun mesa Makarios'un ne de Kıbrıs son birkaç günden beri yap Kanlı Noel'den buyana taki asker! liderlerin Yunanistan a projelerinden bahis da Yunanistan dan hiç bah makta olduğu konuşmalar jında Papandreu'ya Kıbns devam eden Rumların, politikasını artık sarih bir Tüıkleri aç ve susuz bırakpolitikaları artık hat çeltikle bildirmesini istedi r safhaya geldiği gibi ğî ve Yunan Başbakanının oevzü olmaktan da çıkmış ila önceki akşamki açıklama ve umumi bir mahiyet alkıştır. içinde bulunduğu Poli de Bir Türk Vurularak sında "takip ittiğim sitja&'et muz bu günlerde Türk cegerek Yunanistanm gerekse rnacr^1 fertleri, oldukları yer Kıbns Rumlarının menfaa lerde ellerindeki imkân ve Öldürüldü luıediı' demekle Makarios' vasıtalarla yaşantıya mec- un mesaj na cevap verdiği E L?4ümekte, Türklerin POLİ: anlaşılmaktadır. Son iki günden beri Cenevre de Kıbrıs a bir hal çâ.birleri ile olan münase- S e İ ^ i r doiay1s1yie k e s i l * Dün alman bir habere Diğer taraftan Baf Kazasının Görmeli Köyünde göç hayli artmış ve büyük bir A navataıüan resi bulunması ihtimalleri göre geçen gün Poli Okuluna sığınmış olan Türklere men olarak kalan Aktepe li iyimserlik beslenmeğe baş Bunun üzerine Atinada Ne kadirr acıdır ki Barış meyve götürmekte olduğu Nadim Musa isimli 64 yaşındaki bir soydaşımız Ak- kalacağı bildirilen Kibrianu Arabuluculuğu müzakerele Perşembe sabahına kadar lanmıştır. Nitekim, Kıbrıs yetkisiz kalınması bir sırada Mehmet Paşa Te İ b«konuda Türk cema- ralı isimli bir soydaşımız tepe mesarmda sürüsünü uun öfkelenerek son bir rine katılan çevrelerin de 2? î S r elini»«"»enıisttr. uz<rtma- Rum tedhişçiler tarafından bildirdiğine göre, bütün taraflara bir iyimserlik, biı otlamakta olduğu bir sırada Rumlar tarafından vuru müracaatta daha bulundu kahpece vurulmuştur. Rumb u S S ^ J?? Türklerinin ğu Yunan Silâhlı Birlikleri lar bu soydaşımızın cesedinin alınmasına ilkin müsa r»n de kendisini destekle - iyi niyet hâkimdir. lçi^d bulunduğu larak yaralanmıştır... Bu >!l_?lrleşmiş MUlet- ade etmemişler ve uzun vatandaşımızın dün sabah üiesinin hakîkaten imkânsız olduğunu ima etmeleri ÜMİT ads bocala» a». bütün münakaşalan müteakip ceset ancak 4 saat sonra alı- Baf Türk hastahanesine gö İsveç askerleri tarafından ^ Yatx olaylameklf nıısal teşkil et- nabilmiştir. türüldüğü öğrenilmiştir. üzerine 24 saat önce Adaya Bu cümleden olmak üzere, bundan böyle yapılacak Fakat şu gerçeği olan görüşmelerin daha verimli olacağı ümidi bütün h,rtırlntr5 UnYa illetlerine ^ ^ < n n ız gerekmekte- taraflarca izhar edilmiştir. Tillirga Bölgesindeki Başarısızlığından Sonra General Karayannis İstifasını Makarios a Sundu LEFKOŞA - BASIN: Rum Basın haberlerine göre, Rum Muhafız Alayı Kumandam Yunan Generali Karayiannis, bir ay kadar önce Makariosa sunmuş olduğu istifasında ısrar ettiğini ve istifasını geri çekemeyeceğini kendisine kesin bir lisanla bildirmiştir. Rum Basım General Karayiannis in istifa sebep lerini açıklam am aktad ır. Elde ettiğimiz bilgiye göre General Karayianras ın bir süre önce sunmuş olduğu istif asm ın sebebi Grrıvas'ın, Makarios un, Rum Bakanların ve hatta kendisinin işlerine buf nı^ 1U, J ^ j m ası ve çalışm alannı aksat ması olmuştu rios bu meseleyi haileoece ğine dair kendisine kesin töz verince Karayiannis İstifasını geri almıştı. Karayiannis in istifasını sunmasına sebeb, 10 bin kişilik bir ordu istiyerek Tillirya bölgesindeki bütün Türkleri kesip biçeceğini ve Mansur, Koççina köyleri dahil sahil bölgesini ele geçireceğini söz verdiği halde bunu başaramaması ve 21 ölü 59 da yaralı vererek harekâtı başarısızlıkla sona erdirmesidir. Makarios politika değiştirdi Bu suretle şimdiye kadar Bize yardan etmek isteyen gelsin de yardanım teklif çtstiri diyen Makarios İdaresi şimdi yardım elde etmek için müracaat ettiği Vunanistan tarafından bile reddedilmiş ve Sovyetlere ve Nasır a başvurmuştur. KIBRIS GÖRÜŞMELERİNE İYİMSERLİKLE BAKILIYOR Bu iyimserlik havası içinde Arabulucu Tuomioja mn A- tina, Ankara ve Lefkoşa da yapacağı görüşmelerden ü- mitli olduğu bildirilmiştir. İran, Kıbrıs davasında Türkiyeye her türlü yardıma hazır Ankara Radyo: Cumhurbaşkanı Cemal C-ürsel dün İranın Ankara c ezdindeld Büyükelçisini kabul etmiştir. Bu kabulde Püyükelçi, Hükümetinden îki gün önce aldığı talimat gereğince Kıbns davasında Türldvenin tutumunu sempati ile karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade ettik ten sonra, dost ve müttefik Türkiyeye her türlü yardı* ma amade bulunduklarını Cumhurbaşkanı Cemal Cürsel e arzetmişlerdir. Makarios, Timayya ve Delivanıs ı Kabul Ederek Görüştü LEFKOŞA - RADYO Barış Gücü Kumandanı General Timayya, beraberinde hukuk müşaviri Alessandro Flores olduğu halde dün Makarios u ziyaret etmiştir. Makarios, beraberinde Yorgacis ve General Grivas m da bulunduğu salona kabul ettiği Timayya ve Flores le bir süre görüşmüşse de görüşme hakkında hiç bir açıklamada bulunulmamıştır. DELTVANIS LE DE GÖRÜŞTÜ Bu görüşmeden sonra Makarios, Yunan elçisi Delivanis i de kabul etmiş ve onunla da bir süre görüşmüştür

2 v ; ,. a» ««1 T )»ATfA ## 1 J # France Press Ajansı Erenköyde yapılan bir röportajı yayın a ERENKÖY HALKI TOPTAN KIRILIR AMA RUM ÇETECİLERİNE TESLİM OLMAZ m Kttı ön brfif'ımtmftt Mu rs«m» ( mukdlm j tur»* tritftn 1. Ştıncit. I MHİa M 1.!ukan manzara, 12, 13, bi i/rh»h* Luutiaruu gerdiği m* İtemediniz 14 yaşındaki çocukların omuzlarında tüfek ^rukojltiv»ııuia a vardaki mağaralara sığman TuA kadınları tuofilutıt w* kalıramanua dolaşmalarıdır. ur#*»»r0 rttiikw*nfti, j, t* gönç kı/lan da yava$ Bakışlarında korkudan eser c İrt vaptluarmu **vaş ortaya çıkıyorlar. vok. Dudaklarında erkekçe Bunlar ılerlıa! siperlerde ^ BtutUt _ıir gülıimseme ve yüzlerin vv >tlm. VVU tavım Mihrt bakliyen kardeşleri. ile mertlik okunuyor. Bunlar göstermelik kalmaman»<ı nrt lıtııılfiv'm Tur» Kutluları, v«* ktk-alan için vı< tm tnttbı BitttltfUt venıti lu/vptam^hr ve değildir. Savaşm en şiddet UAL rtlr t» kuş (tınları ytıkanya tepelere «tfll I* 'akf.ût Çım aya başlamışlardır. lı anlarında sipere girmişler c H* -f >'il!r ' hıları. kııllarmda ekmek se ağabeyleri, babaları gibi r Bt <k hu H<ltTİ ve ellerinde sıt des çarpışmışlar, yaralanmışlar fileri ik* «evdiklerine doğnı f'lmiişlerdir. Hepsinde de ay heyecan ve özlesnle koşarla g«*dum. Elimde olma * Bunlardan hangisine sorsa m azim, ayni karar var. Hrr ir S lifwlrrin rturbiı (dan gözlerim yaşardı. nız cevap şudur "Hele Rum Erenköy halkı, karakıştık lar yeniden saldırsınlar, A hıvıtfua \unuı ^rı tabancılara ilk iş ola- topıuıun kafasını ezeriz.' I^rhş olmasına njpnrt) lak Makarianm hücıunbot Gece olurken, bu kahra r«srk Mu*T*h*tlmn»n uya lan tarafından duvarları de manlar yatağından ayni SuMndnklın vt* tıvntı l)k tlt-jik edilen camivi dım. 0 anda kafamda beli ;D4 4/ıntnoRi lıi^nir grateriyorlar. Etrafı Rum ren kanı şu idi. Erenköy Vıiv U<ırwrnty olduklm bol i çeteleri ite çevrilmiş olan halkı toptan kırılır, ama r W of Sjvaftn ra şiddet < i ı*ı krıvde insanı hayrete sü VüoHtt Vır f itte İ n C lm M i I niklfv ea etkisi altında bı- t Rum çetelerine teslim ol ma?. : " El Zaman Gazetesi Mısır İçin Şöyle Dedi: TÜRKİYE YE YEM EN DE KARŞI GELMEK İMAM BEDR E KARŞI GELMEYE BENZEMEZ M *k.*r *m bir jpâtooç 'ntutt* Un EL 2 Amerika, Ateş-Kes in Uygulanmasından Memnun Rıpvı mn Kıbrıs McnVItniıte IHamdan îte* ra y ı Mödahık Rtmc*«Beklenmiyor SsHftfbut Kulu amrtrcv nmeoro*..jit îftfi'!,. îfj.r v W fjoffıllîff '* ftsi Rumlar Türkiye Aleyhi^ Propagandaya K alkışıyorlar LEFKOŞA: Rumlar son hava harekâtı sırasında masum insanların ve hattâ bir doktorun öldüğünü ileri sürerek Türkiye aleyhinde propaganda yapmaya kalkışmışlardır, Bu propagandaların hiçbir esasa dayanmadığı gün gibi aşikârdır. Eğer ı, ten Turk jetlerinin ^ esnasında bir d<xp^ se, bu doktorun i 0''- surette askerî h a fi** ılışıgi vardı. B ilis * : Turk jetlerinin taarrv sadece askeri hedefim şı olduğu Türk Hukûîİ; ce açıklanmıştır Aziz Şehit Toper in Naaşı Bt İngiliz Uçağı İle Anavatan a Gönderilecek Lefkoşa RADYO: Ş Şelıit Türk Hava Yüzba şısı Cengiz Toper in maaşının Anavatana gönderilme si için girişilen teşebbüsler sonuç vermek üzeredir. İlk alman bilgilere göre Cen - giz Toper'in cenezesi 'İngiliz Hava Üssü Ağrotıır'a götürülecek ve omdan da bir İngiliz uçağı ile Anava tana gönderilecektir. Ancak Lefkoşa ile Üs arasında her hangi bir saldın ihtimaline karşı da Türk Maslahatgii zari Faruk Şahinbaş Birleş iniş Milletler Barış Kuvvet teri Kumandanı General Thimavya nezdinde Barış Gücü eskortu sağlamaya çalışmaıktadır. so n a l Hü s e y in ile TANGÖR Af. ALÎ Evlendiler Lefkoşa Hti/ruf (BY) diyor; Makanut'un BAC de yaymakla ya] ne demek is Leıjmosun dan ViUtlon isteği. Kahire temim vmn ıı Naunİan t * W ıekte ne obi bir gaye Leymosımdu Türk ve i ir arafımkm, tn tınnuı \lmnn kuvveti güdülmektedir. Rum çarşılarının birleştiği m büyük tesirler * i. r '.u.fn;4t Öte yandan Sağcı El Safa yerde bulunan Hilmi Ahmet Rasım a ait bir mağaza \w.ıtnv*k amacryle bir pro yayınlanmakta gazetesinin dış politika paçanda vasıtası olarak kul LAMAN \onımcıısu ise şunları vaz WknuJ)tır. "Büyük istihdamlar Duvarı' başlığı ile doğru yakılmıştır. Bu yan geçen aikşam gece yarısına iniştir: fıı pıhtfo \xvu ı m mutu «flyk., "Makarios ne kadar çaba gmın Rumlar tarafından r yayaılanaa makalede Kahi j larsa çabalasın, Yunanistan * i reni. Kıbrıs lul*tierim is-! istediği kadar dehşete kapıl kasten çıkarıldığına jinanıl jttsmar ettiği açıkça imalsin, Amerika ve İngiltere maıktadır. Leymosunun en KİİlnMİlP ve söv] denil güzel, en zengin ve yeni istedikleri kadar reddetsin mıtrdir. müesseselerinden biri olan ler, Kıbrıs bu kavgalardan bu mağazanın yakılışı, Ley bir biitiin olarak çtkamava r aktır. mosun Türkleri arasında tiksinti ile karşılanmıştır. Hiç bir akıllı insan Hum Un cirstekunnek için Mısır! m Titrkive awlüne fiili bir i mudahat«ae Kavuracağına \ilıttmal \-eremer. Zira mı - Leymosunda bir Türk mağazası yakıldı ALMAN BASINI KIBRIS OLAYLA- Doğum Yavuz Mehmet ile L Zülıre Yavuz kızlarmmg ğıımunu dost ve akraba duyururlar İsviçre, Makarios a Arabuluculuk teih ;rtm vanlur. Once } Mısır, benıız buviık devlet RINA GENİŞ YER AYIRDI : thimçivm Rutini î W sf vivesindîte anlaşmaz stklan adı geçecek bit FTdu üt in nhıktadırlar Kibrisin #6, MfıCORf HvÂ.ârJjjfa Sâri 1durama yetmemiştir. TvırVd ııli'rinif M eaâ fif. NATO nun Makarios Üzerinde ginlcrinden Lanitis ' İyeye karşı çelmek Yemen bırzkiltfm ı jk KrlAip ivmmki geçen gün adayı tafe^j Ulaçlarında t mam Bcdr'e 1 yakın ' Uy şrfmgr. bmmnez..) Tesirim Ktns buhran, Kullanması rad İsteniyor tîı. r Kıbrıs RTİ/ım hal ı - tçon vokm bir jjrlr Smrk askeri W e tle r bakı Vo, televizw«v- - mindan Mis'»' ın Türkiye * ile - izyon ve basmınd- h.plantı yapılması gametle lîvsht kackm dıı bîr ındkavme etmen^ imkin. ^ de ön plâ ri nden bahsedilmekted ir. M v4pıl»k î'ct^s İta hlgun *» Ingilterede pn O hakle haberleri Filhakika İj 9mt i4uk4 i w İ(t televi rvıniirnjfırtıı rtt u>tnavan bîr şekil- ^ VC NATO nun Güney kanadını tehlikeye sokmak ihtima»* ge 11İH AStfi n T t Mt TOKLU İÇ» TOt Km t P m neşriyata eden li sebebiyle Kıbns buhranının ilk defa olarak Batılı- Loadra ilâvefc Ntgtlp m; (H p v.»n*un li^sdnt t larca ciddi bir şekilde ele I T rn SACLAHHaubu «Mfık hakim i alındığını belirten Die Welt Türk azınlığını korumak 4..in kaautr gorf R»m*.İ Londradald K â t * * maksadıyle yapılan Türk N A TO S«ıvtwiM Pakt mm. hava hücumları karşısında lar, adadaki olayla * * r<«îant I ^ ı lanadmı ko Moskova dan neticesiz bir f>mda İngiltere ite num ak «n K t il*» Vıwr?kan yardım talebinde bulunan nın takındıkları Makarios un gayesine u la tpksf.k n \ m n ı m i t» fflomsnvtn ktnr t;iduşabilmek için ne gibi bir protesto. ' -il KOSFIHAS'.I pı Skderur hi% hattı hareket takip etm eğe ı>ir Umıle «daba I m i i bîr b*ıh muktedir olduğunun şim di Söaacöi,.SeearSarm». Kılı \tmm «a l bir da> 1 >* f*üiva ^rf, ıfp dışlardır, aha iyi anlaşıldığını ifade m fnerien Ur ıl _ H Kva\r*r*ı.x.m ka^tnbm&u, _ ^b«ettikten sonra vo-»**?**»»»««r. tıldığı bıı le hi«îls(?nra yazıslm şoy ^. «rmektedir:. tlrrnektedir: NATO nun İ İ gmi <&n* Ingiltere vunml bak,1ttlından ımmdı bu sa- Alec -,-ölâtm («r/ld kir ç&üuatı İn»!1*!» t tadar halef et yakfa'*~ çbir 1131 çaresine son, Türk, Yunan H S an Makarios un S & î 1 bötün tesirini 1 2amam art* Cemre Kıbns krizinin ham m es i için yardımda bufc maisı konusunda İsviçre: kûmetine Makarios tara dan yapılmış olan bir e racaat red cevabı almif İsviçre hükümeti Makara gönderdiği bir telgrar. H ükûmetinin bitaraf fe' yaset güttüğünü ve Birmiş Milletler kuvvetlen: masrafları için yaptığı * berrüden başka bu işe s rışmak istemediğinî mîştîr Zengin Rum adayı terkediyof Lefkoşe'1 Hıun liderleri ailelerinin çocuklarını tf layarak savaş meydirifcgönderir, Tiırklerin i#! saldırtirken zengin fiuın leri evlâtlarını alıp ^ kaçmaktadırlar Öğretriç nrıize göre birçok liıını aileleri bir cebeni İ nline gelen adadan plij pırtıyı toplayarak

3 p ı ^ T 3 f ^ apiian Cena7p ^ ^ in d e n Resimler 13 Ağustos 1964, Perşembe lab Z Z? Z '«kj k hr havaca,» Mt to naa,ı1 " «e «l& n AmukeT VM» ""«M»»Alt C.n,to ftmum sanı. t U " «< «* katafalk ÎUJHS ' ^ ^ a & ^ s E i & ı a a r ^ **« M^MS rssisprna naa* «taşınırireo.

4 perşembe 1J A«wu lovsa&unrj YUVARLAK MASA: USLANMIYACAKLAR MI? Yedikleri bunca şiddetli darbeden sonra, halâ akıllarım başlarına toplamayarak horozlanmaya heveslenen Rum liderleri radyoda tıklan konuşmalarla, "edeceği*, keseceğiz" d ye ter ter tepinmekte ve değil bir devlet ada nuna. sokaktaki külhanbeyin dahi ağzına ya kısrmyacak kelimelerle, sözde Rum toplumunun Maneviyatını yükseltmeye çalışmaktadırlar. Biz ta başlangıçta, tuttukları yolun yanlış ocuğunu kendilerine müteaddit defalar söylemis ve ikaz etmiştik Ama onlar, kendilerine üç beş ve top veren devletlere güvenmiş ve adayı aşılmaz bir kale haline getirdiklerine kendi kendilerini inandırdıktan sonra Türk Hükümetine kafa tutmağa başlamışlardı. Başkan Gürselin ikazım alayla karşılayan o sahte kah* romanlar, müşahhas gerçekler yanında mücerret kuvvetlerle Yunan ruhundan Den azminden, kuvvet ve kudretten kısaca akla gelen saçmalardan bahsediyorlardı. Olaylar Yunan ruhunu da Den azmini de ortaya koymuştur Dün yedikleri dayaktan, hâlâ ders almamı - şa benzeyenler, Aman ateş-kes yapalım'* yol lu ricalarım unutur görünerek, yeniden şiddete başlamışlardır Kombilideki olay. Leymosunda çıkarmağa çalıştıkları kanlı çarpışmalar. Bafta gittikçe artan barbarlıkları. Beşparmaklarda gi riştikleri teşebbüsler bunların en son ve en yeni örnekleridir. Leymosunda. suçsuz bir kardeşimizin, gece karanlığından istifade edilerek y a kılan mağazası, bize eşeği döğemeyip semerini düğmeye çalışan köylünün hikâyesini hatırlat maktadır Leymosunda hır çıkarmak için beha ne arayan ve gece gündüz oradaki Türkleri taciz eden Rum çeteciler, acab a Türk ucaklan geldiği saman nerede idiler? Bafta. bir damla suyu dahi Türklere çok gören ve onlan susuz luk ye açlığa mahkûm etmekle dize getireceğini sanan ve bununla kendilerine bir kahramanlık hissesi çıkaran Rumlar. Türk uçaldan Polide göründükleri zaman acab a ne yapıyorlardı? Baf Türklerini açlık ve susuzlukla dize getirmek hevesinde olan Rum çeteciler bunun boş bir hayal olduğunu herkesten daha iyi bilmektedirler Baf Türklerini değil açlık tehlikesi ile, 50 bin kişilik ordusuyle, buldozeri ile havanı ile bazukası ile ve en mühimi, havsalaya sığmayan vahşeti ile yine de dize getiremedi ğini pek çabuk unutmuşa benziyor. İnönü'nün ''ateş kes" sözleşmesini kabul etmesi Rumlar için bir nimettir. Ancak bu ni met, onlara, toparlanıp yeniden Türklere saldırmak imkânını vermiyecek. Rum liderleri bunu iyi bilsin. Akıllarını nl«m. külhan bey ağzı ile ona buna küfretmeyi bir yana bırakarak "neşelenin m asa başında çözüm yolunu araştırsın. Bu. kendi halklarına karşı taahhüt ettikleri bir vazifedir. Kendi varlıklarını düşünmeseler HnK» Rum hadanı düşünmek mecburiyetindedirler., Masum halkı, iet uçakları altında, bomba ezdirmeğe Rum liderlerinin Knrlrlr» yoktut. Hk ihtar Başkan Gürselden gelmişti. Kulak ermediler. İkinci İhtar. İrfan Tanı eki en geliyor. Bizim bildiğimiz sütten ağsı yanan yoğurda deyerek yer. Sa&h ÇELEB106LU Birçok Yunan Askeri Öldürüldü LEFKOŞA: halkından Rtzli olarak gömülmüşlerdir. Diğer taraftan Baf Bölgesindeki hasta esnas!nrta tlaki 8011 harekât sek S *, aralannda yük hane, otel, okul ve evlen dolduran yaralılar arasında nin Yunan askeri- da sık sık ölüm vakaları Bu Yun»,?, öğrenilmiştir. tesbit edilmektedir. Rum Jiry o S v f^ ^ rin in Pal- doktor ve hastabakıcılar, tesbit»rtn gömüldükleri sayıları yüzleri aşan bu ya ralılann bakımı için yeterli Bu arada rinin aiioi ) unan askerle- değillerdir. Zi yakınları ^brisa durmadan buradl, n etn *te ve Vp Ll- ya^lnlannm du- İsveç Elçisi bi,ki istpm u hakkında rel^ ( W tedir,er R" bu j^^kasyon idaresi. Carringtonla görüştü Londra da Şaskini ta ^p,er ^ar«wın S K 'a - t S 1'.»' -nisi ve hrvrîokda Türk İsveç'in Londra nezdinde ki büyükelçisi dün İngiltere Dışişleri Bakan Yardım ctsı Ixwd Carrogton'u ziya ret ederefc Kıbnstaki dununu görüşmüştür. Papandreu ya Mesaj Gönderen İnönü M eselenin Bir Ayda Halledilebileceğini Söyledi KIBRIS RUM BASINI İnönünün Papandreuyu yaa getirmek için gönderdiği tavsiyelerle dolu mesa ja geniş yer vermiş bunun yapıcı olduğu cihetle Yu - ran hükümetince dikkatle İncelenmekte olduğunu bil dirmiştir. Bundan başka Rumca gazetelerin en fazla önem verdiği haberler Türk uçakları tarafından NAPALM bombasının kul- Ianılmasının U Thant nez dinde protesto edilmediği ve Cenevrede kuliste, kara! hlar içinde Kıbrıs buhranı* tıin halledilmesi için geniş çanta faaliyetin gösterildiği haneri olmuştur \MER1KAYI KÖTÜLEMECE DEVAM EDİYORLAR MAHİ, Amerika tarafın dan Kıbns Rumlarının kan vardımı ile ilgili çağrısına larşıbk gönderilen kanın iyi olmadığım bildirmiş ve Amerika aleyhinde yazı yaz fnak için bulduğu konuyu makalesinde şöyle işlemiştir: Kibrisin müracaatına der lıal karşılık veren Amerika bize 24 şişe kan göndermiş tir. Fakat gönderilen bu kan o kadar tesirsizdi İd, bir kanama lıalinde geçici olarak kullanılabilecek ve uzun müddet kullanılma * ması halinde hasta çok geç meden lıakkin rahmetine kavuşacaktır. Kan plazmasının kullanılması için 2 ile 5 sene arasında değişen bir süre vardır. Lâkin Ame (ikanın bize gönderdi^ ka nın tarihinin ne okluğunu tmek stivor musunuz? Bunun bir sonucu olarak mezkûr kan, gönde renlere Kıbns halfanın ne* retivle birlikte iade edilecektir. RUMLARIN İKİ KUVVETM SİLAHI FLLELEFTEROS neşret tiği bir başmakalede, Kıbrıs Rumlarının iki kuvvetli silâhının bulunduğunu ve bunlara güvenerek lıareikete geçtiğini bildirmiş, dünya dala bütün düşmanlarına bunlar sayesinde karşı koyduğunu belirttikten son ra makalesine şöyle devam etmiştir: Bu iki kuvvetli silâhımıa da halkm dahildeki birlik ve beraberliği ve davamızın bütün dünyada gördüğü destektir. Bu iki sağlam silâhımızı görenler artık nalıat etmemekte başka baş ka yollar arayarak davamı a baltalamak için ellerinden geleni vapmaktadırlar. İşte bunlardan biri Bakan lan birbirine düşürmek için gayret sarf eden ve böylelilele Adada Rum ida reciler arasında bir keşme keş yaratarak memleketi esarete, kendi istedikleri hal şekillerine sevketmeğe çalışıyorlar Türkiye ise ha vadan bombardıman harekelerine girişmiş lâkin dün ya devletlerinin çoğu bizi desteklediğinden Türldye - nin hava saldmlannı tamam lamasını da önlemiş okluk. Lâkin şimdi bize düşen va zife bu kanstıncılığı yapa tak dahildeki cepheyi par yalamağa çalışanları meyda na çıkarmaktır. TÜRKİYE, GÜVENLİK KONSEYİNE ŞARTLAR tlerl SÜRME CÜRE TİNİ GÖSTERİYOR HARAVGİ bir diğer ma kalesinde Türkiyenin Gü - venlik Konseyi tarafından alınan kararların tatbik edil mesi için şartlar ileri sür meşini ele alarak şunlan yazıyor: 'Türk uçaklarının uçuşu nun Rumların ele geçirdiği bölgeleri fcesjfan etmeline kadar devam edeceğini bil diren Ankaranm gangsterleri Güvenlik Konseyinin kararlarının tatbikine dahi şartlar koşmağa başlamış- - lardır. Bu cüreti de göster mişlerdir. Güvenlik Konseyinin karannm geçirilme sinden kısa bir süre sonra Polinîıı de bombalanmasına bakılacak olursa Türkler hakikatte hiçbir zaman sal dınlanm durdurmayacak - lardır. Maksatları açıktır. Mansur Koççina bölgesi ni ellerinde bulundurmalı ve buradan çıkartma ve saire gibi hareketleri ger - çekleştirmelidirler. Türk kantonlan ancak bu şekilde kanunî vasıf kazanır. ŞAHİN Sineması - Tel: 6437 Bugün Saat 2.30 da Bu Akşam Saat 8.15*de Yeni renkli İngilizce Sinemaskop 1. DÜNYADA GECE HAYATI (Woı*ld by Night) 2. ÇAPKINLAR Başrollerde: Orhan Günşiray - Leylâ Sayar Kö RTİNG TRANSISTÖRLÜ r a d y o l a r RADYOLARIN EN İYİSİ VE PARANIZIN TAM Ahmet Rüstem KARŞILIĞIDIR Girne Caddesi No. 14 'İş Bankası Yanında) LEFKOŞA KIBRIS TÜRK MÜCAHİTLER RADYOSU BAYRAK >ABAH YAYIM İstiklâl Marşı Mücahitler Marşı C7.29 Açılış ve Program (17.30 Yurttan Sesler Şarkılar Türkçe Haberler Bağlama Takımından Zeybekler ve Oyun Havalan İngilizce Haberler Batı Müziği Rumca Haberler Kapanış (Kısa Dalga) Açılış ve Program Karışık Şarkılar Ay-Ferinin Programı Çeşitli Türküler Marşlar Kısa Haberler Bir Konuşma Kapanış ÖÇLE YAYINI: L1.59 Açılış ve Program Sanatkârlardan Birer Şarkı Türk Basınından Yankılar Keman ve Piyano ile Potpuri Yerli Sanatçdardan Şen Türküler Türkçe Haberler Mehter İngilizce Haberler Batı Müziği Rumca Haberler Kapanış (Kwa Dalga) Açılış ve program Bir Türkü bir Şarkı Güneyden Melodiler İki Sesten Türküler Şarkılar Dünden Bugüne Sazlar ve Ovunlar Î7.15 Marşlar Kısa Haberler Bir konuşma Kapanış YKŞAM YAYINI: Açılış ve Program Bir Solits: Güneri Tecer Sevilen Melodiler Türküler ve Ovun Havalan Türkçe Haberler Geçmişte Bugün Marşlar Kıbnstan Türkiyeye Sesleniş İngilizce Haberler Batı Müziği Rumca Haberler 2115 Kapanış (Kısa Dalga) Açılış ve Program Türküler Şarkılar Marşlar Kısa Haberler Bir konuşma Mücahitler Marşı İstiklâl Marşı Kapanış Dizilip Bastldtğı Yer Bozhtrt Basımevi Vjkoşn

5 SAYFA ' İsmail So> sal 20 Yabancı Muhabir in Katıldığı Bir Basın Toplantısı Yaptı: Dün ÎOTsiiriler MecfeiııJe Yapılan Bir Toplantıda: Adua Gdtctjî lumiua, Yorgacis ve K lirid is A m e r ik a J «Yunanlıların Takınacağı İngiltere ye Ş id d e tle saldırdılar Tutuma Bağlı SUJbruua gelecelı fittlffi oskerf yunâm film i İ m MKhm a# Yumhi Hukûtn* Yıı rı>ıl>ıiı în diplomatik ttafn takum n ) M*u * tutuma bo^lıdu ' UmlfttT, TUrkiy» Dulıkti Mun- n l! kin (MÜ nahı lann Ldtfini küm t* Türkiye Keşif Uçuşlarına Son Verecek Rtuhtı (.tul Sunay, Lemnitzer ve NATO Genel Sekreteri İle Görüştü,*k. ATU C > V İM Müttefik Kumula ı (kurnanv*v İrmiş [en it.- nvftal aiist ile bir tur, C«tic( İn TnrkivPVr nhıvrktrdir. Pendaya Hastahanesindeki Türk Kaduu Öldü Atıklan Kuvvetlen Am m h S ıh M: an Mrh ı racaat»»««* ettik. ottik Kuvvetli Rus- Kıbrıs PıohİP^m; Problemini a tehir etmiş ve Yor- LEFKOŞA - RADYO: ya ya özel bir ümitle müracaat ettik. Şimdiye kadar M illetlerde self I gacis in m 'nuirya harekâtı Temsilciler, dün sa- için bilgi vereceği toplantı- alenî beyanatlarla ve diplomatik faaliyetlerle bize b4huwav''ll.ö0'de' yapmağj H B p yı bu saatte gerçekleştirmişlerdir. Meclis Başkanıtasarladıktan olağanüstü yardımcı olmuştur. Rusya tun oturumu açmasından loplantıiannı öfteden sonra dan özel surette yaptığımız sonra kürsüye gelen Makaaskerî yardım ile ilgili mürios un içişleri Bakanı Yorgacls, ve onu takiben konuşan Meclis Başkanı Kli racaatimize müsbet karşı, lık bekliyoruz. Hiçbir vatandaşın ideoloji farkları ridis, Birleşik Amerika ile Britanya ya şiddetle saldırmışlardır. iki hatip, Kıbrıs larla ve liderleriyle elele gözetmeden, istenen yardım Rumlarını bombalayan Tür kiye kadar Birleşik Amerika ile Birleşik Krallığın da»imalarını dı^ukrm ihlal ttigi volundald Yunan kay nakli lıaberler üzerine hit Türk Hükümet Sözcüsü, hu iddiaların gerçeğe uymadığını siiy kiniştir. Kıbns t;7erinfleki keşif uçuşlan hakkmdaki diğer bir sanı va cevaben de Sözcü, 'Güvenlik Kcmneifi kararla rtna karp saıjphtjt? ılemek t* yetinmiştir. Amerikanın Şeşi Radvosunım ayni konu ile ilgili olarak verdiği bir lıabnre göre, Türkiye Gü - suçlu ve Türkiye nin suç ortağı olduğunu bildirmiş, lerdir. ZAFER ELDE EDECEĞİ SIRADA Once söz alan Yorgacis, yapmış olduğu çok uzun vererek davasını korumaktan kaçınması kabul edilemez. Hür yaşamak isteği herşeyden üstün olup, Hükümet de halkın bu isteğine tercüman olmaktadır. Halk bağımsızlığa kavuşa. çaktır. Başkanı venlik Konseyinde alman İtiraf etmiş ve özetle şöyle aha vardır, Amerika ile t Sunay kararlara ııygun olarak keşif uçuşlarına son verecek devam etmiştir: Ingiltere, Türkiye, bu iki devletin muvafakatini almamış olsaydı, NATO silâh NATO ZAYIF MEMLEKET tir larıyle saldırma cüretini Ṫürkiye İbişleri Bakan "Türkiye nin kötü niyet- gösteremezdi. Bütün yalanlamalara rağmen Amerika lıgmin Hu konu ile ilgili j terini öğrendiğinden beri OlalaK nlarftv avrnladıgı bir bil- Kıbns Hükümetli dost dev- bir plân sunmuştur. Bu plân letlerle daimî bir temas kur gereğince Adada idarecileri, diri Amerikan m Sesi Radyo muştur. Kendilerinden yar îolisi, meclisi ve Mahkeme unun hahttini teyid etmek dım istemiştir. Biz küçük leri Türk olacak iki kanton tedir. Türldve Dışişleri Ba ve zayıf bir memleketiz. Bu idaresi kurulacaktır. Bu kanlısının bildirisi şu keli bakımdan herhangi bir dost Plânl reddetmekle afokarimekrle sona ermektedir: memleketten yardım iste- os en ıyı harekette bulunmetniz gayet tabiidir. Düş- boylebır planı *Şu kadar id Kıhmlı manlanmız çok kuvvetlidir, kabul etmek Elenızme karhamlar, Güvenlik Konseyi' Kıbns Rumlan anavatan Yu S1 büyük bir ihanet teşkil n0 İı/ doktoru Tjyloc ta* nm hu karan hilâfma Kih nanistan a daima minnettar edecekti. Turk Başbakanı atından gunftctiicn bütün m Türklerine karşı tekrar olmalıdır. Zira Yunanistan, J^n Yunanistan a bazı tek- av rrtr ragmro muinden bize eşsiz yardımda bulun- liflerde bulunduğu ve Yu «ıldınya knlkt-prlarsa ve bu muştur Kıbns problemini nanistan ın da bunu yapıcı aırtnldotuvar;& jt lüt otmuş HÛdmİar Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince derhal miştir Fakat Kıbns, duru- mi bulunuyoruz. Yunanıs- kendi davası haline getir- Dİarak karşıladığını öğrenııtr Salâha Mehmet ılun ı^ptinn mut*-vxn bit tıiren j r nuetrfr bir *ekude iinlene munu korumak için dost tan m hiçbir görüşmeye kar I jrfvr şcbıtufetne (W nr! t nrzst, Hükümetimiz, ma devletîere müracaatlarda tıkmaması gerekmektedir, bulunmuştur. Bu dost devletler tabirinden şüphesiz ılkıuştif. Çbcnjtım ürrrkh ı um * H/daşlanmtzm har/amntiakale vapıkhktan sonra İl mt korumak içfn gerekli ki Birleşik Amer Uca ile Birleşik Kırallığı kastedmlyo- taburcu rotterek I^fkpvr 1t rdhtrleri almakta tereddüt poeıdm duji 11tmiı/rrekti/ rum. Biz mücadelemize sem pati gösteren devletlere mü... ınmwıımıı»an>wnmıwnııııımıııimiıw»m Pilot Oğlunun Şahadetim Büyük Bir Metanetle Karşılayan: naşyon hakkının elde e* m esıle halledeceğiz R,!r Türkler hava s a ld ır ıl Rum ların moralini boza^ i gını sanıyorsa tarihin l bu,yfuk patasını işlemiş oh çaktır. Kıbrıs Mes elesi Seî Determinasyon h a k k i t de edilm esi suretiyle Kıbıî H alkm m kendisi tarafındahalledilecektir. TEŞEKKÜR Bundan sonra Mületveki lerinden Titos Fanos Nıkos Angelidis, Ezekias Papaya annu ve Dafnis Panayifc konuşmuş ve Türk hava hı rekâtını takbih ettikten sor. ra Yorgacis ve Kliridis e teşekkür etmişlerdir. Bundaı sonra M eclis şu karar sure tini tasvip etmiştir: KARAR SURETİ 'Tem silciler Meclisi; 1. Türkiye nin, Kıbns top tak bütünlüğünü ve Güven, lik Konseyinin kararlarm: ihlâl etmesini takbih eder 2. Masum halka karşı ha AMERİKA VE INGİLTERE DE SUÇLU Dir bir konuşmada, KUIIUÇIIUIUJI, Türklere i luaa'cıv Müteakiben Meclis Başkarşı zafer elde etmek üze- kanı kürsüye gelmiş; Türki re olduğu bir sırada Rum ye ye hava saldırılarından Silâhlı Birliklerinin Türk dolayı şiddetle saldırmış ve Havacılarının saldırısına bu saldırının suçunun yalmaruz kaldığı ve gerek bu nız Türkiye ye affedilmeme saldmda gerekse Mansur, si gerektiğini bildirerek Aytotro ve diğer köyleri ele şunlan belirtmiştir: geçirme çabasında sayısı Bu Türk cinayetinden kabank zayiat verdiklerini utanacak olan iki devlet va saldırılarına geçilmes; ve 20. asırda eşine rastlan mayan bir saldmyı gerçekleştirmesi ve Kıbns Rumlarina karşı jenosid hareke j tine başvurmasını bütüı dünyaya takbih eder ve bü tün medenî dünyanın ta hareketi protesto etmesir. ümit eder. 3. Hükümetin, herhanp bir devletten askerî yardıır istemesiyle ilgili karann takdirle karşılar, ve 4. Mücadelesini zafere kadar devam ettirmek ipe Kıbns Rumlan, y a n a rında Yunan milleti oldugı halde Türklere ve suç orta* larına karşı saldınlara de vam edecektir. Kıbrıs halb. mukadderatın! self - determinasyon «J kını kullanmakla tâyin etmeğe kararlı olduğunu oudirir. Dr. Küçük ün U Thant a Gön derdiği Protesto Telgrafının Bayan Toper, Oğlumu Bugün için Yetiştirdim... Vatan Sağolsun O e d i S S S î ARtASA. BAOVOı T M Hamt K o v v ttk rl [ K omu un: Ot tıwrıl İrfan I Tanavİ Kıbns hankltı m. [ «mda yritit etmn Yuzbe^ı [ D eaftz in annesi M et i rttfş. Tbpt r'e 9u nmajı gan- i 4iMHlşKirt "Duydum U otlunvt Ctn Sta Toper'în ^ahtdrtı»çtr! B n İmgfin IçJa dajhtrdum i atan uluba»' ^SemipcEBİs, 1 9taı T6fk «nam. ata tmdtt Hfin #vttt y>fl - «Miââamtıf'. o U rtk üalmi»flytnıa Artık «la rslntt T i y i aaaaaı -'i*-#4.!. Tîhrtt»am amumr, Sofalaa aik* kueaj^tr»**» millet *ur»tn. UMi ile M rliitte Kıbn»!ı ^nut/si*n tnacm yetim çeruklan dal- IK* ^ son dncnntktadar. il fit lir :^rt imi;. îfroeier >w«tnr Batı Al &ul» karplifc Malara» Kak iaıaayada annsan çok olan! rwhnın d* anası i ara * Otlunu* da. Mittin»» asa katım manlt#»- Vubş - Cts da stoden esaapai Mat çin çevtr etm işt ir Bu «İÇİ nm Mf$nk asilft «af oba» al «dntm, T M te evu* yetiştirmeyi Bu ısiann omu-1 R ;Tilann eline düşen Cen- 1giz Topet'in daha sonra şehit olması üzertne Türkiyede çeşitli çevreler şiddetli tepkiler göstermekte ve his f taraftan Milli Türk >Birtifl Dcinci ı Hara Kuvvetleri Kc a Orgeneral İrfan i a bir telfraf gönde YHarbaf i Cenjru Top. *-jıyb«r1an duyulan iy t brlirtmiştlr. arada yavah olarak ALMANYADA TEDBİR ALINDI r.yatlarını bildirilerle ifade etmektedirler. B ild irilerde Metni Açıklandı Lefkoşa EN F: Cumhurbaşkap Yardım - cısı Dr. Fazıl Küçük ün 9 Ağustos tarihinde, Tillkya ğu nıii^kil dununu makta ve bütün dünya ö lafından tel in edilen Bı barbarlığının U Thanf ö rafından da takbih ediicce ği ümidini izhar etmek* idi. Biı telgrafın bir kopr si Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanı G&* ı al Tlümay^'aya göndöite ederken Birleşmiş l Milletler Genel Sekreteri Türk Hükümetinin barışçı, \] Thanta gönderdiği sabulı ve cesur tutumun- \ ^ _ < dam Han dolavı im» -----' - t luiumun-. pro iinuf,fyı memnuniyet be- ^ telgrafının metni dün Dr. Fazıl '"e birer sureti Türk Havo P ailesine. " 1 p KuvveUerin- telgrafında Konseyi üyelerine mıştır. 8 a denmektedir.... LEFKE YE YİYECEK ŞEVKİ önleniyor I-rfkcve yh^cek maddesi K»*«rmefcH«ot«ı Ahmet 'tuskrfa iumh bar sovdası. m " A'me rrfalo,' MiIMer kifwft!ertne memnp Kana j j? * * > *a «e M Afa po! OWi M tarafından >*> > «AW Bu l.cjkoşa-, Güven Dr. Şemsi Kâzım Japo n Basınım ayi!^1 Kıbns İçin Taksim Şart*1* Lefkoşa ENF: vokkurru sırasında Rumla Çemaat Meclisi As. y<-uul ıva/jin, nn soydaşımıkarşı tah- lllideo Yamachita ve Nobu kir edici bir şekilde Vonus} 1 massa Nisbizav? 1 ûe buiunmajda Türk'tü ^arşı beslediği hislerini ğa vurmuş olduğım 1& deden Dr. Şemsi irtfk bütün dünyan^ v. rıs için taksimin ğunu anladığını ve tuklan ve kendisini ohimle \ lapon tehdit ettikleri U uiut a isimli iki ı japon gazetecisir tencüt ettâderi bildirilm ekte \ diği uzun b ir mülakatta ne dün Ma ver Ur. öğrenildi^ne görelkariosun Türk Hava Taar - tezini destelediğini J r ] Hum sânılarının bu vatan ı tuzkmna karşı yaptığı iğ- miştir. Dr. Şemsi r.aştmıza çevrilmiş olduğu \ rene Bat-*- v cungulrenç şantaj üzerinde i* dur j S bu uzun mülakatında ^ mı gören Banş Kuvvetleri l muştur, Makariosun, ken d i t ıslı Rumların v k erleri duruma müdaha- \tebaw W etmek i la-1tehrkı ^ı Kendi çı tatbik --dnıp-- de çeleri,n ^ûdafaasız kim iktisadı abluka Ja. Ü S 6!11? «?*nde hanndığı 125 durmuş ve u ederek K)n tehdidin miştir.

MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti

MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti U umm a uç vıaaaetık Bir Hân Sunan MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASÎ GAZETE SAYI 51921 1TL 14 PAZAR 12 EYLÜL 1965 FİATI 15 MİL Dizilip

Detaylı

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 1-22 İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI Ahmet GÜLEN* Özet Türk siyasi tarihinin en zorlu süreçlerinden birisi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Hamparsum Boyacıyan veya Haçinli Murat ın Tarihi Yol Hikâyesidir

Hamparsum Boyacıyan veya Haçinli Murat ın Tarihi Yol Hikâyesidir Hamparsum Boyacıyan veya Haçinli Murat ın Tarihi Yol Hikâyesidir Cezmi Yurtsever* Hamparsum Boyacıyan ile ilgili Ermeni, Batılı ve Türk kaynaklarından elde ettiğim bilgiler, Haziran 2014 içinde Osmanlı

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III Rapor No: 159, Mayıs 2013 REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR Araştırmalar MERKEZİ Merkezi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri Tarih Okulu The History Scholl İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 113-145. Number XIV, pp. 113-145. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951) Filiz ÇOLAK Özet Türkiye

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER Yusuf HALAÇOĞLU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... IV SUNUŞ... V ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ... 1 NEDEN

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI IMPR RAPOR NO: 9 2011 TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI

Detaylı

Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri

Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri ahali de provokasyona gelmeyip duyarlı davrandığı için hiçbir çatışma yaşanmamıştır. Büyük Güçler in İstanbul daki

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Güz 2013, Sayı: 15, ss. 53-76 Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları İsmail SABAH * Özet Bu çalışma Çanakkale Kara Muharebelerinin

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı