ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ."

Transkript

1 ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin stratejisi doðrultusunda, Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ve Ýzsu Genel Müdürlüðü ile müþtereken; kaliteden taviz vermeden zamanýnda Ýzmir metropol alaný içerisindeki belediyelere hizmet götürmektir. Faaliyet Alanlarý Aþaðýda Özetlenmiþtir; Yeni yol ve bulvarlarýn açýlmasý, köprülerin yapýlmasý, Mevcut yol, cadde ve bulvarlarýn asfaltlanmasý veya betonlanmasý, yaðmur suyu drenaj ve kanalizasyon sistemlerinin yapýlmasý, Asfalt, hazýr beton, plentmiks, beton parke - bordür - prekast elemanlar, beton boru ve mýcýr üretimi, Yeni park alanlarýnýn yapýlmasý, mevcut parklarýn düzenlenmesi, aydýnlatma ve sulama sistemlerinin yapýlmasý, Açýlan rekreasyon alanlarýnýn düzenlenmesi, spor sahalarýnýn yapýlmasý Toplu konut alanlarýnda alt yapý, üst yapý ve sanat yapýlarý yapýlmasý, Ýzmir metropol sýnýrlarý içerisindeki duvar temizliklerinin yapýlmasý, Alt ve üst geçitlerin yapýlmasý, Asfalt çalýþmalarý paralelinde ýzgara, baca yükseltme imalat ve montajlarýnýn yapýlmasý, Harmandalý katý atýk depolama sahasýnda çöplerin serilmesi, sýkýþtýrýlmasý ve toprak ile örtülmesi, Ýhtiyaç duyulan ham (Orman vs.) yollarýn açýlmasý, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sorumluluk alanýndaki oto yol korkuluklarýnýn yapýlmasý, Acil durumlarda kriz ekipleri yönlendirilerek gerekli yardýmlarýn yapýlmasý, Doðal su kaynaðýndan el deðmeden þebeke kurarak Ýzmir halkýna ucuz ve saðlýklý içme suyu saðlayan su satýþ istasyonlarýnýn iþletilmesi. Makine ile yol süpürme iþleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Trafik hizmetlerinde kullanýlan trafik çekicilerinin temini ve iþletilmesi Faaliyetlere Ýliþkin Bilgi ve Deðerlendirmeler ASFALT ÜRETÝMÝ VE UYGULAMASI ÝZBETON, bugün Ýzmir'imiz ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içinde yer alan çevre il ve ilçelerin asfalt ihtiyacýný karþýlamaktadýr. T.C. Bayýndýrlýk Bakanlýðý Karayolu Teknik Þartnamesi'ne uygun olarak üretim yapan sýcak karýþým tesisimiz, pmt den aþýnma tabakasýna kadar gereken tüm ihtiyacý karþýlamaktadýr. 160 ton/h kapasiteli sýcak karýþým asfalt plentimiz günde 24 saat üretim yapmaktadýr. 422

2 Temmuz 2007'de Konkasör tesisimiz kapatýlarak Asfalt Plenti ile koordineli çalýþan 250 ton/h kapasiteli Kapalý Devre Taþ Kýrma (Challenger) Ünitesi devreye girmiþtir yýlýnda ton'u yol bakým onarýmda (küçük ve büyük yama) olmak üzere toplam ton asfalt uygulamasý gerçekleþtirilmiþtir. Bu asfalt miktarý ile ÝZBETON daha önceki yýllara göre en yüksek rakamýna ulaþarak kendi rekorunu da kýrmýþtýr. Bu miktar km yola tekabül eder. Asfalt Onarým çalýþmalarý: Ýzmir içindeki yollarýmýzýn Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ÝZSU Genel Müdürlüðü, Telekom, Ýzmir Gaz, Tedaþ vb. gibi kurumlarýn yapmýþ olduklarý kazýlar, olumsuz çevre þartlarý veya yoðun kullaným nedeni ile bozulmasýna en kýsa zamanda müdahale edilmekte ve yollar derhal onarýlmaktadýr. Þirketimiz günün 24 saati hizmet vermektedir. Onarým Ekiplerimiz kriz ve afet günlerinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesi kriz masasýnýn en büyük destekçisi olmaktadýr. Son dört yýlýn asfalt uygulamasýna ait tablo aþaðýdadýr: TON Sathi Kaplama çalýþmalarý: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Metropol Alan sýnýrlarý içersinde, Ýzbeton A.Þ. tarafýndan Sathi kaplama uygulamasý yapýlmaktadýr yýlýnda m 2 Sathi kaplama uygulamasý yapýlmýþtýr. Bu miktar 330 km yola tekabül eder. M2 Son dört yýlýn sathi kaplama uygulamasýna ait tablo yandadýr: 423

3 HAZIR BETON ÜRETÝMÝ VE UYGULAMASI ÝZBETON, hazýr beton ihtiyacý duyulan tüm yapýlar için beton üretimi yapmaktadýr. TS EN 206-1'e uygun olarak üretim yapan hazýr beton tesisimiz, güçlü transmikser filosuyla hizmet sunmaktadýr. Üretim kapasitesi m³/yýl olan tam otomatik Hazýr Beton Santralýmýzda, C-8/10'den baþlayarak C-40/50 sýnýfýna kadar üretim yapýlmaktadýr. Bunun yanýnda da özel beton tipleri üretilmekte ve 24 saat aralýksýz hizmet verilmektedir. Her adýmý titizlikle kalite kontrolden geçen üretimimizle ve baþarýlý uygulamalarýmýzla güzel Ýzmir'imize, saðlam ve kaliteli yapýlar ile ürünler kazandýrmaktayýz yýlýnda m üretim yapýlmýþtýr. Son dört yýlýn Hazýr Beton Üretimine ait tablo aþaðýdadýr. M3 PARKE ÜRETÝMÝ VE UYGULAMASI TS 2824 EN 1338'e uygun olarak üretim yapan tesisimiz, bir çok tip, ebat ve renkte parke üretimi yapmaktadýr m saatlik kapasiteli Parke Üretim makinemiz ile ürün çeþitliliðimiz artmýþtýr. Hammadde den baþlayarak, üretimin son aþamasýna kadar tüm ürünlerimiz titizlikle kalite kontrolden geçmektedir. Saðlam, kaliteli parke üretimimiz ve geniþ ürün seçeneklerimiz yanýnda, titiz uygulamalarýmýzla, hizmet vermeye devam ediyoruz.2007 yýlý sonunda alýmý yapýlan ve 2008 yýlýnda faaliyete geçecek olan 2. Parke Makinesi ile üretim kapasitemiz 200 m2/saat'e ulaþacaktýr yýlýnda m parke üretimi yapýlmýþtýr. M2 Son dört yýlýn parke üretimine ait tablo yandadýr. 424

4 BORDÜR ÜRETÝMÝ VE UYGULAMASI TS 436 EN 1340'a uygun olarak üretim yapan tesisimiz, birçok tip ve ebatta beton bordür üretimi yapmaktadýr. Saðlam, kaliteli beton bordür üretimimiz ve geniþ ürün seçeneklerimiz yanýnda titiz uygulamalarýmýzla hizmet vermeye devam ediyoruz yýlýnda adet bordür üretimi yapýlmýþtýr. Son dört yýlýn bordür üretimine ait tablo aþaðýdadýr: ADET DÝÐER FAALÝYETLERÝMÝZ MEMBA SUYU SATIÞ ÝSTASYONLARIMIZ MEMBALAR ADRESLER PETERSON KÖÞKÜ M.Kemal Cad. No:54 (PAZAR YERÝ) BORNOVA 8 MANAVKUYU 243 Sokak No:3/A (MÝGROS YANI) BORNOVA 11 ERZENE MAH. Türkelli Cad. No:2/A (CANIM ÖÐR.PARKI) BORNOVA 8 KIZILAY MAH. 477 Sokak No:5/A KIZILAY MAH. BORNOVA 4 ÇAMKIRAN 274/5 Sokak no:4/1 (M.AKSOY PARKI) BORNOVA 5 GÝRNE 1829 Sokak No:54 (LUNA PARK) GÝRNE K.YAKA 12 S.KUYU 1841 Sokak No:05 (BAHRÝYE ÜÇOK BLV.) S.KUYU K.YAKA 7 G.PALA Sokak Köþesi (P2-IZSU) G.PALA K.YAKA 4 ÇEÞME SAYISI 2007 yýlý içinde toplam 8 memba istasyonumuzdan 3 tanesi yeniden inþa edilmiþ, 5 tanesinde de tam tadilat yapýlmýþtýr yýlýnda ton su satýþý gerçekleþmiþtir. Son dört yýllýk memba suyu satýþ miktarýmýz aþaðýdaki grafikte verilmiþtir. TON 425

5 DUVAR TEMÝZLÝKLERÝ Ýzbeton temiz bir þehir görüntüsü oluþturmak için; afiþ yazý, resim vs ile kirlenen duvarlarýn, viyadük ve köprü ayaklarýnýn sürekli temizliðini yapmaktadýr yýlýnda m2 duvar temizliði yapýlmýþtýr. M3 TRAFÝK ÇEKÝCÝLERÝN ÝÞLETÝLMESÝ Ýzbeton Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Trafik Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülmekte olan, taþýt ve yaya yollarýnda araç ve yaya akýþýný zorlaþtýran her türlü engeli ortadan kaldýrma çalýþmalarýnda, 16 adet TRAFÝK ÇEKÝÇÝ ile 2 adet KIZAKLI NAKÝL ARACI ve 100 PERSONELÝ ile 24 saat hizmet vermektedir. Doðal afetlerde ekiplerimiz kentin ve kentlinin hizmetindedir. MAKÝNALI YOL TEMÝZLÝK ÇALIÞMALARI Ýzbeton Ýzmir'in ana yollarýný YOL SÜPÜRME MAKÝNELERÝ ile temizlemektedir. 10 adet yol süpürme makinesi ile 24 saat hizmet vermekte olan ÝZBETON 'Temiz Bir Þehir' için çalýþmaktadýr yýlýnda m3 süpürge makinesi ile yol temizliði yapýlmýþtýr. M3 Son dört yýllýk süpürge makinesi ile yapýlan temizlik miktarýmýz yandaki grafikte verilmiþtir. 426

6 DERE TEMÝZLÝK Yaðmurlar dolayýsýyla dere içlerinde biriken rusubatýn iþ makineleri ile dere yataðýndan alýnýp kamyonlar tarafýndan taþýnmasýyla yapýlmaktadýr. KANAL TEMÝZLÝK 8 ton temiz su ve 8 ton pis su çekme kapasitesi olan hem vakum hem de basýnçlý su saðlayabilen 3 kombine aracýmýz vardýr. Vakum kapasitesi 900 m³ /h, basýnç kapasitesi bar olan bu makineler ile kanal temizliði yapýlmaktadýr. Kanal temizliði 100 metre basýnç hortumu ucunda bulunan özel baþlýklarla kanalýn içinde bacadan bacaya kadar gönderilen baþlýk suyu yelpaze gibi açmakta baþlýk kanalda ilerlerken suyu geriye bastýðý için kanalýn içindeki malzemeyi geriye itmekte olup daha sonra hidrolik makaralar sayesinde basýnç kesilmeden hortum geriye bacaya çekilerek kanalýn içinde bulunan bütün malzeme bacaya toplanmakta araç vakum özelliði ile su ve malzemeyi içine çekerek temizliði tamamlar. Araç çekilen suyu tekrar kanala býrakarak sadece malzemenin alýnmasý ve daha uzun bir çalýþma süresi saðlanmaktadýr; her ebat ve büyüklükte baþlýklar sayesinde her kanal borusu temizlenebilmektedir. IZGARA ve BACA YÜKSELTME Baca ve ýzgara yükseltme imalatlarýnda, 2007 yýlýnda hizmete sunulan asfalt kesici aparatý (logar açma makinesi) ve priz hýzlandýrýcý malzeme kullanýlarak, yolun kýsa sürede trafiðe açýlmasý saðlanmaktadýr. Ýmalatýn bitiminden dakika gibi kýsa sürede yol trafiðe açýlmaktadýr. 427

7 KAMU KURUM ve KURULUÞLARINDA FÝZÝKÝ ÝYÝLEÞTÝRME VE YENÝLEME ÇALIÞMALARI ESKÝ Konak Uluðbey Ý.Ö.O. YENÝ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ýzbeton A.Þ. Ýzmir'deki okullarýmýzýn onarým ve yenileme çalýþmalarýna 2007 yýlýnda tekrar baþlamýþtýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ile ortak oluþturulan birimimizin yaptýðý saptamalar sonucunda proje ve keþif çalýþmalarý yapýlan okullarýmýzýn bakým, onarým ve yenileme ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr. Nisan tarihleri arasýnda toplam 400 okulda fiziki iyileþtirme ve yenileme çalýþmasý yapýlmýþtýr. Aralýk 2007'de okullarýn dýþýnda ibadethane (cami, cemevi vb.) ve amatör spor kulüplerinde de fiziki iyileþtirme ve yenileme çalýþmalarýmýz baþlamýþtýr ÝZBETON KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ ÝZBETON ilk olarak tarihinde TS EN ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi'ni almýþ, tarihinde TSE EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine geçiþ yapmýþtýr Aralýk 2006 tarihlerinde TSE tarafýndan denetlemeden geçmiþ ve Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin devamýna hak kazanmýþtýr. ÝZBETON, Kalite Politikasýný aþaðýdaki gibi tanýmlamýþ ve tüm çalýþanlarýyla paylaþmýþtýr. Ýç ve dýþ tüm çalýþmalarýnda bu politikaya uygun kararlar almaktadýr. Ýzbeton Kalite Politikasý ; Ýzbeton, MÜÞTERÝ'nin memnuniyetine önem verir, Ýþçilik, zaman ve malzemeyi VERÝMLÝ kullanýr, STANDART'lara uygun ürün üretir, KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ'nin þartlarýna uyar, etkinliðini sürekli iyileþtirir. KALÝTE KONTROL LABORATUVARIMIZ Kalite Kontrol Laboratuvarýmýzda deneyimli personelimiz ve test cihazlarýmýzla hammadde ve ürünlerimizin kalite kontrolü yapýlmaktadýr. Kalitesi onaylanmýþ ürünlerimiz sektörle ilgili standartlara uyum saðlanmaktadýr. Ýzbeton Kalite Kontrol Laboratuarý teknik donanýmý ile özellikle asfalt konusunda Ýzmir'in en geliþmiþ laboratuarlarýndan biridir. 428

8 Geliþimini günden güne daha iyi noktalara taþýyan Kalite Kontrol Laboratuarýmýzýn, bünyesinde bulunan asfalt, beton, zemin labatuvarlarý tüm proses kontrollerini gerçekleþtirecek teknoloji donanýma ulaþmýþtýr. Üretimde kullanýlacak hammaddeler üzerinde 10 hammadde kontrol noktasýnda, toplam 93 ayrý tip kontrol ve deney, Üretim safhasýnda 9 üretim kontrol noktasýnda, toplam 26 ayrý tip kontrol ve deney, ürün ve uygulama safhasýnda ise 8 noktada, toplam 29 ayrý tip kontrol ve deney gerçekleþtirilmektedir. Üretime baðlý olarak ayda ortalama 2000 adedin üzerinde yapýlan deneylerin sonuçlarý, standart ve þartnamelere göre uygunluk deðerlendirilmesinden geçirilerek, gerektiðinde düzeltici ve önleyici çalýþmalar süratle baþlatýlmaktadýr. Ýzbeton Kalite Kontrol Laboratuarý teknik donanýmý ile özellikle asfalt konusunda Ýzmir'in en geliþmiþ laboratuarlarýndan biridir yýlýnda Asfalt laboratuarýmýz asfalt agregasý ve asfalt üretim ve ürün kontrollerinde gerekli olan tüm deneyleri yapar hale gelmiþtir yýlýnda bitüm laboratuvarý kurularak en son teknoloji laboratuvar deney cihazlarý ile donatýlmýþtýr. Böylece asfalt laboratuarýmýz asfalt üretim ve uygulama sürecini tam anlamýyla kontrol eder hale gelmiþtir yýlýnda asfalt ürün ve uygulama kalitesinin artmasý yanýnda asfalt betonu altýna gelen temel ve alttemel tabakalarý için de iyileþtirmelere gidilmiþ ve yine ilk defa dizayný ve üretimi yapýlarak alttemel tip-a malzemesi ile alttemel tabakasý yapýlmaya baþlanmýþtýr. Asfalt uygulama öncesi temelin yeterliliði yeni alýnan nükleer cihazla kontrol edilerek uygulamalar kontrollü olarak devam ettirilmiþtir. Bu sayede asfalt betonunda temel yetersizliðinden kaynaklanan bozulmalarýn önüne geçilmiþtir yýlýnda asfalt laboratuarýnýn 2. Jenerasyon ar-ge deney cihazlarý ile (örn: tekerlek izi oluþum ölçüm cihazý) güçlendirilmesi ve toprak laboratuarýnýn teknolojisinin yenilenerek altyapý iþlerinde daha etkin kalite kontrol ve ar-ge çalýþmalarýnýn yapýlmasý hedeflenmektedir. Ayrýca expo 2015 için kentimizin doðaltaþ uygulamalarý ile zenginleþtirilesi düþüncesinden yola çýkýlarak, doðru doðaltaþýn doðru kullaným alanýnda deðerlendirilebilmesine yönelik doðaltaþ deney laboratuarý kurulmasý planlanmaktadýr. 429

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. İZBETON A.Ş. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. GÖREV TANIMI İzbeton 18.1.199 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU I. GENEL BÝLGÝLER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. İZBETON A.Ş İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. FAALİYET ALANLARI İzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı