KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNETMELİĞİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNETMELİĞİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNETMELİĞİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi ve ona bağlı birimlerde yapılacak her türlü eğitim ve araştırma çalışmalarının değerlendirilmesi ve eserlerin yayımlanması ile telif hakları, yayın ve satış esaslarını düzenlemektedir. KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik, Üniversite ve bağlı birimlerde ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları ile eğitim, akademik araştırma faaliyetlerine ilişkin her türlü eserlerin yayımlanmasına dönük hazırlık çalışmaları ve telif ücretlerinin hesaplanması, satışı ve bu işle ilgili hususları kapsar. DAYANAK Madde 3- Bu yönetmelik, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü nün 5. maddesinin (7.6) numaralı fıkrasına göre çıkarılmıştır. TANIMLAR VE KISALTMALAR Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; Üniversite Yönetim Kurulu Senato Yayın Kurulu Yayın Komisyonu Rektör Rektör Vekili : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesini, : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Yönetim Kurulunu, : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunu : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Yayın Kurulunu : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesine bağlı Fakülte Yüksekokul/ Enstitü Yayın Komisyonlarını, : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörünü, : Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekilini ifade eder. Yayın Komisyonu Çalışmaları İKİNCİ BÖLÜM (*) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkalığı nın 29/06/2002 tarih ve /1 7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1

2 Madde 5 - Üniversite ve bağlı kuruluşların yayın işlerini yürütmek, her türlü hazırlık çalışmalarını yapmak, işlenme ve telif ücretlerini hesaplamak ve tüm bu konularla ilgili karar vermek üzere Rektörlük merkezinde Üniversite Yayın Kurulu oluşturulur. Üniversite Yayın Kurulu, Rektör Vekilinin başkanlığında, Senato tarafından farklı birim alanlarında 2 yıl süre ile seçilecek 2 üye ve Raportörlük işlerini yürütmek üzere Üniversite Genel Sekreterinden oluşur. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine yeni üye seçimi yapılır. Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Yayın Kurulu çalışmalarında öğretim elemanları ile idari personelin hizmetinden yararlanır ve gerektiğinde üniversite içinden veya dışından eserin ait olduğu alanda tanınmış bir veya fazla uzmana incelettirebilir. Üniversite Yayın Kurulu kararları Yönetim Kurulu nun kararı ile kesinleşir. YAYIN KOMİSYONLARI Madde 6- Fakülte / Yüksekokul ve Enstitülerde yayın işlemleri yürütmek üzere Yayın Komisyonu kurulur. Yayın komisyonları Dekan veya Müdürün başkanlığında, Fakülte/ Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kuruluna 2 yıl süre ile seçilerek 2 (iki) üyeden oluşur. Yayın komisyonlarının çalışma esas ve usulleri Yayın Kurulu gibidir. Yayın komisyonu kararları gereği yapılmak üzere Yayın Kuruluna gönderilir. YAYIN KURULU VE YAYIN KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 7- Yayın Komisyonlarına eserler, normal kağıda (A4) daktilo harfleri ile yazılmış ve basılabilecek biçimde 2 nüsha ve disketi ile birlikte verilir. Madde 8- Yayın Komisyonları incelemelerini aşağıdaki esaslara göre yaparlar. a) Nitelik ve eğitim- öğretim ihtiyaçları açısından yayına uygun olup olmadığı, b) Bilimsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı, c) Şartnameye uygunluğu, d) Üniversite Tüzüğü nde öngörülen ilkelere uygunluğu, e) Kapsam ve üslupça yeterliliği, f) Baskı adedi ve özellikleri, maliyet ve satış fiyatı ödenecek telif hakları. ÜNİVERSİTE DIŞI KURULUŞLAR VEYA KİŞİLERİN ESERLERİ Madde 9- Başka Üniversitelerdeki veya üniversite dışındaki kişiler tarafından hazırlanmış ders kitabı, yardımcı ders kitabı veya üniversitenin amaçlarına uygun telif veya tercüme eserlerin de basılması mümkündür. Bunun için yazarın, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak eserin basılmasını kabul ettiğine ilişkin yazılı beyan ve eserin konusu ile ilgili bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumundan eserin basımı ile ilgili yasal sakınca olmadığına dair izin belgesi gerekir. ÇEVİRİ YAYINLARI Madde10- Çeviri Yayınları için çevirenin eserin yazarından veya yayın hakkına sahip varislerinden veya kuruluşlardan yazılı yayın izni alınması şarttır. Bu iş için gerekli ücretin ödenmesine Yönetim Kurulu karar verir. 2

3 Madde 11- Yayımlanacak eserlerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir. Eserler, yazarların eserinin bu yönetmeliğin şartlarına uygun olarak basılmasını kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları ile birlikte Rektörlük, Dekanlık, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüklerine teslim edilir. Madde 12- Tercüme eserler için Yayın Kurulu gerekli gördüğü taktirde çeviriciden, tercüme edeceği eserden sayfalık deneme tercümesi isteyebilir. Deneme çalışması olumlu sonuç verirse eser o çeviriciye ısmarlanır. Deneme tercümesi için ücret ödenmez. Madde 13- Üniversite ve bağlı birimlerce gerekli görülen çalışma ve eserlerden bu yönetmeliğe göre telif ücreti ödeme imkanı bulunmayan işler için şartları yayın kurulunca tespit ve teklif edilip yönetim kurulunca onaylanan faaliyetler karşılığı olarak özel şartnamelerde belirlenecek esaslara göre ödeme yapılır. Madde 14- Basılmayan her türlü eserin bir kopyası üniversiteye bırakılır. TELİF HAKKI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücretlerin Hesaplanma Esasları Madde 15- Yayımlanmasına karar verilen eserlerin birinci baskıları için aşağıdaki tabloda yer alan birim bedel (ABD doları) ile itibarı sayfa sayısı adedinin çarpılması sonucu bulunacak rakam üzerinden telif hakkı ödenir. Bir eserde aynı metnin farklı dillerde yer alması durumunda biri için ödeme yapılır. Bir yayında orijinal metni yazarlara ait olmayan kısımlara telif olarak ödeme yapılmaz. Telif haklarının ödenmesinde de üniversitemizin genel ücret politikası göz önünde bulundurulur. Türk, Kırgız ve yabancı uyruklulara verilecek telif ücreti miktarı aşağıda verilen miktarlardan fazla olmamak şartıyla üniversite yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Ayrıca aşağıdaki miktarlardan fazla olmamak şartıyla Üniversite Yayın Kurulu nun teklifi Üniversite Yönetim Kurulu nun Kararıyla her kitap için ayrı telif ücreti belirlenebilir. Çok özel yayınlar dışında yayınlanan kitapların telif ücretlerinin tespitinde ilk 250 sayfa dikkate alınır. Yayın Türü Telif Tercüme Monograflar 10 4 Bilim, Edebiyat, Araştırma ve 10 4 Sanat Eserleri Ders Kitapları 10 4 Yardımcı Ders Kitapları 6 4 Teksirler 2 - Süreli Yayınlar 10 4 Aktarma ve Tercüme - 4 Eser sahibine, eser baskıya verildiğinde %50ye kadar avans verilebilir. Verilen avans ilk ödemede mahsup edilir den fazla baskı için ücret ödenmez. İTİBARİ SAYFANIN TESBİTİ Madde 16- Yayımlanması kabul edilen eserler için telif hakkı olarak verilecek ücretin tespitinde itibari sayfa esas alınır ve ücret eserin baskı miktarına göre hesaplanır

4 kelimelik bir metin, bir itibarı sayfa sayılır. Eserin itibari sayfa sayısının tespiti için bilgisayar yazımlarındaki sözcük sayımından yararlanılır. Bunun mümkün olmadığı hallerde eserin itibari sayfa tespiti şu şekilde yapılır. a) Önce eserin çeşitli yerlerinden metin ile tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeler sayılır ve toplanır. Bu toplam 10 a bölünerek eserin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu tespit edilir. b) Sonra eserin tamamındaki dolu sayfalar sayılır. Yarım veya yarımdan fazla sayfalar tam sayfa olarak kabul edilir. Bibliyografya, önsöz, fihrist, indeks ve benzeri sayfaların yazarın fikri çalışmasının sonucu olduğu yayın kurulunca tespit edildiği taktirde telif ücreti hesabında sayfa sayısına dahil edilir. c) Bundan sonra (a) fıkrasına göre bir sayfada bulunan ortalama kelime sayısı ile (b) fıkrasına göre bulunan dolu sayfa sayısı çarpılarak eserin metinle dolu sayfalarının kelime sayısı bulunur. d) Daha sonra orijinal (ilk defa yayımlanan) fotoğraf, harita, grafik, tablo, çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin santimetre karesinde 2 kelime, resim ve motiflerde 4 kelime bulunduğu varsayılarak eserin bu kısımlarına düşen kelime sayısı hesaplanır. Çeviri eserlerde ve iktibaslarda bu fıkra hükmü uygulanmaz. e) Sonunda metinle dolu sayfaların ve diğer kısımların (c) ve (d) fıkralarına göre bulunup toplanan kelime sayısı 200 e bölünerek, eserin itibari sayfa sayısı belirlenmiş olur. f) Her itibari sayfa için verilen telif hakkı eserin tirajının 1000 e kadar baskıları karşılığıdır.1000 adetten fazla basılacak eserler için telif ücreti her 1000 adet için %20 fazlasıyla ödenir. Eserin ilk baskısı da 1000 adetten aşağı olduğu takdirde, izleyen baskıları 1000 adedi dolduruncaya kadar telif hakkı ödenmez. TELİF ÜCRETLERİNİN ÖDENEMEYECEĞİ, EKSİK ÖDENECEĞİ VEYA BÖLÜNECEĞİ HALLER Madde 17- Üniversite ve bağlı yükseköğretim kurumlarında kadrolu personel ile sözleşmeli uzman personelin görevi gereği yaptığı çalışmalara telif, tercüme ücreti ödenmez. Ancak, yukarıda sözü geçen personelin makale, tebliğ ve konferansları ile mesai dışında meydana getirdiği eserler bu hükmün dışındadır. Telif ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması halinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır. Yayın Kurulu nun üniversite içinden veya dışından bir eseri incelemek için verdiği kişi veya kişilerin rapor veya değerlendirmesi, Yayın Kurulu nun teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yeterli ve başarılı bulunduğu taktirde inceleyen uzman veya uzmanlara yukarıdaki 15. maddedeki baskı adedi karşılığı telif ücreti hariç, itibari sayfa karşılığı telif ücretinin %10 unu geçmemek üzere inceleme ücreti verilebilir. İnceleme ücreti yazara verilecek telif ücretinden kesilmez. Bu hüküm dışarıdan verilen veya kurumca hazırlattırılıp teslim alınan eserler için basılmasına karar verilmese dahi uygulanır. YAYIMLARIN MALİYET HESABI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde18- Kitabın maliyeti; telif hakkı, klişe kağıt, baskı, cilt bedelleri ile kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücret, vb ile ücretsiz olarak verilecek kitaplar için %50 oranındaki bedel tutarından oluşur. Bunun toplam baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın 4

5 maliyeti bulunmuş olur. Yayın Kurulu nun teklifi Yönetim Kurulu nun onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit edilebilir. TELİF HAKKI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Madde19- Dışarıdan hazırlanarak verilen basılacak eserler için yazar veya çevirici ile üniversite arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının üniversiteye devredildiğine, basım işlerinin bu yönetmelik hükümleri gereğince yapılmasının kabul edildiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve imza edilir. Bu baskıyı kapsayan miktarın bitmesi halinde veya değiştirilerek yapılacak sonraki baskılar için üniversite ile yazar ya da çevriciler arasında bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden anlaşma yapılması gereklidir. Aksi halde yazar ya da çevirici eserin sonraki baskılarının tüm haklarına sahiptir. Yazar ya da çevirici, basılmak üzere üniversiteye verdiği kitabını olduğu gibi veya değiştirerek bir başka yerde bastıramaz. Birinci baskıdan sonraki baskılarda telif hakkı 15. maddedeki rakamların %50 si olarak ödenir. Birinci baskıyı izleyen veya daha sonraki baskılarda yeni eklenmiş kısımlar için birinci baskı ücreti uygulanır. KİTAPLARIN SATIŞ BEDELİ Madde 20- Kitapların satış bedeli 18. maddedeki hesaplanan maliyet bedeline %20 eklenerek bulunur. Üniversite ve bağlı yükseköğretim kurumlarının kendi malı olan ders kitabı ve teksirler öğrencilere maliyet bedeli üzerinden ve aradan 5 yıl geçtiği halde satılmamış kitap veya diğer yayınların Yayın Kurulu nun teklifi, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi üzerine öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılabilir. YAZARA VEYA ÇEVİRİCİYE VERİLECEK MİKTAR Madde 21- Basılan yayınlardan 50 adedi yazara veya çevriciye ücretsiz verilir. Dergi ve kolektif eserlerdeki makalelerden yazar veya çevriciye 20 şer adet ayrı basım verilir. Kolektif eseri düzenleyicilere 5 er adet verilir. Yazar yada çevirici adına veya başka bir nedenle fazladan bir miktar basılamaz ve bastırılamaz. ÜCRETSİZ DAĞITIM Madde 22- Üniversitece, yayımlanan her türlü yayımdan, a) Türkiye ve Kırgızistan Milli Kütüphanelerine beşer adet, b) Türk Yükseköğretim Kuruluna TÜBİTAK ve Kırgız İlimler Akademisi ve Kırgız Eğitim ve Kültür Bakanlığına ikişer adet, c) Yayının ilgili olduğu birimin kütüphanesine 2 adet, d) Manas Üniversitesi Kütüphanesine 10 adet, e) Üniversitedeki konu ile ilgili öğretim elemanlarına birer adet, f) Türkiye ve Kırgızistan içinde aynı konuda yükseköğretim kurumlarının kitaplıklarına birer adet, g) Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilen kişilere birer adet,kuruluşlara yeteri kadar parasız olarak verilir. Bu sayılar ile diğer konu hükümleri gereğince ücretsiz olarak dağıtılacak eser sayıları kararlaştırılan baskı sayısı dışında kabul edilir. 5

6 İNDİRİMLİ SATIŞLAR Madde 23- Yayın Kurulu, yayınların hangi kişilere ve kuruluşlara ne oranda indirimli olarak satılabileceğini tespit eder ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Teklifin kabulü halinde satış yapılır. YAYIN GELİRLERİ Madde 24- Üniversite Döner Sermaye Müdürlüğü kuruluncaya kadar yayın gelirleri gelir bütçesinin Yayın Satış Gelirleri kesimine kaydedilir. Madde 25- Üniversite ve bağlı yükseköğretim kurumları yayınlarını satış yerlerinde öğrencilere ve dışarıya satabilirler. Yayınlar kitap satışı yapan kuruluşlara yayın kurulunca tespit edilecek indirimle satılabilir. Madde tarih ve sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilmiş bulunan Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır YÜRÜRLÜK Madde 27- Bu yönetmelik Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetinin kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 28- Bu yönetmelik hükümleri Rektör ve Rektör Vekili tarafından birlikte yürütülür. 6

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.1985 Resmî Gazete: 10.04.1985-18721 1 Amaç ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2006 No : 2006/10932 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/6/1989 No : 375 Yayımlandığı

Detaylı

VIII/1 KANUN VE YÖNETMELİKLER 1

VIII/1 KANUN VE YÖNETMELİKLER 1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından

Detaylı

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından basılacak kitap, yardımcı

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ve bağlı birimlerinde

Detaylı

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230576 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YAYINLARININ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge Kurumun yayın hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla eserlerin seçilmesi, yayımlanması,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1.. Bu Yönergenin amacı, Akademik Yayınlar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alımı ve satımı ile kiralama, taşıma

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin örgün ön lisans, lisans

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı