International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p CHALLENGES AND EASINESS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AT UNDERGRADUATE LEVEL IN A FOREIGN COUNTRY; EXPECTATIONS AND LEARNING CONDITIONS OF STUDENTS: EXAMPLE OF IRAN ALLAMEH TABATABAI UNIVERSITY DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1 Mehmet Emin GÖNEN 2 ABSTRACT Throughout the history of humanity on earth, many languages have emerged.from the literary usage of these languages in hundreds of years bysocieties literature, called as the art of good word and writing, has emerged. Culture, that resulting from the processing of language and literary has been the identity of the nation. Introduction to other nations of this identity is realized in different ways throughout history as a cultural transmission. As communities modernize, every country and every state felt the need to teach their language, culture and literature to the people of other countries and thus to promote their culture and identity. In order to make the services of this teaching and promotion more regular and systematic, various institutions were established. In order to meet this need, Turkish Republic initiated the establishment of the Turkish Language and Literature Department in Iran AllamehTabatabai University by a protocol. This study will focus on the introduction of Turkish Language and Literature Department of Foreign Languages Faculty at AllamehTabatabai University; the importance of teachingturkish language and literature scientifically; the curriculum; the challenges and easiness of teaching Turkish language and literature to the Iranian students; students' requests, expectations and learning situations. In addition, it will be discussed the employment of students who graduate from this department by learning the Turkish language and Turkish literature; the positive contribution of the Turkish Language and Literature as well as the Turkish cultureafter graduation. Key Words: Language, Literature, Training, Challenges, Easiness, ÖZET İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde birçok dil ortaya çıkmıştır. Bu dillerin toplumlar tarafından yüzlerce yıl edebi bir şekilde kullanımından da edebiyat denilen güzel söz söyleme ve yazma sanatı doğmuştur. Dil ve edebiyatın işlenmesi sonucu ortaya çıkan kültür o milletin kimliği olmuştur. Bu kimliğin diğer milletlere tanıtılması kültür aktarımı olarak tarih boyunca farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Toplumlar modernleştikçe her ülke ve her devlet kendi dil, kültür ve edebiyatını başka ülkelerin insanlarına öğretme ve bu şekilde kendi kültür ve kimliğini tanıtma ihtiyacını hissetmiştir. Bu öğretme ve tanıtma hizmetini sistemli hale getirmek ve daha düzenli yapmak için de çeşitli kurumlar oluşturmuşlardır. Türkiye de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İran Allama Tabatabai Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulmasına bir protokolle ön ayak olmuştur. Bu çalışmada, Allameh Tabatabai Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün tanıtımı, Türk dili ve edebiyatını bilimsel olarak öğretmesi açısından önemi, müfredat programı ve bölümde İranlı öğrencilere Türk dili ve edebiyatını öğretmenin zorluk ve kolaylıkları; öğrencilerin istekleri, beklentileri ve öğrenme durumları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkçeyi ve Türk Edebiyatını öğrenerek bu bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanları, mezuniyetten sonra Türk Dili ve Edebiyatına; buna paralel olarak da Türk kültürüne olan olumlu katkıları ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Dil,, edebiyat, öğretim, zorluk, kolaylık, 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Dr., Allameh Tabatabai Üniversitesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, e-posta:

2 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ GİRİŞ Günümüzde gelişmiş ülkeler, diğer ülkelerle çeşitli alanlarda ilişkiler kurmak, kendini tanıtmak ve böylece dünya arenasında kendine bir yer edinmek amacını gütmektedirler. Bugünün modern ve medeni dünyasında bilinmenin, tanınmanın ve kabul edilmenin en önemli yollarından birisi dil, kültür ve buna bağlı olarak edebiyatın diğer ülkelere tanıtılmasıdır. Dil ve kültür aktarımı, tarih boyunca farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Önceki yüzyıllarda dil ve kültür öğretimi ve tanıtımı, çeşitli ülkelere seyahat eden gezginler aracılığıyla veya diğer ülkelere mal götüren tacirler aracılığıyla, bazen savaşlarda esir düşen esirlerin esir düştükleri ülkelerde kendi dil ve kültürlerini öğretmeleri şeklinde yapılmıştır. Ayrıca Din misyonerlerinin dinlerini yaymak amacıyla diğer ülkelerin dil ve kültürlerini öğrenmeleri ve daha sonra kendi dil ve kültürlerini benimsetmeleri yoluyla veya zaman zaman güçlü ülkelerin işgal ettikleri topraklardaki insanlara dillerini ve kültürlerini zorla kabul ettirmeleri şeklinde de kültür ve dil aktarımı yapılmıştır. Fakat bugünün dünyasında bu dil ve kültür aktarımı yolları geçerliliklerini hemen hemen kaybetmişlerdir. Çünkü günümüzde teknolojinin gelişmesinin doğal bir sonucu olarak dünyamızın küçük bir köy haline gelmesiyle, her ülke insanı artık televizyon ve internet vasıtasıyla diğer ülkeleri ve bu ülkelerin insanlarını görmektedirler. Bu görmenin sonucu yekdiğerinin dillerini öğrenmek kültür ve edebiyatlarını tanımak merak ve ihtiyacını duymaktadırlar. Devletler de modern insanın bu haklı ihtiyacını karşılamak ve sahip oldukları dillerini, edebiyatlarını ve buna bağlı olarak kültürlerini dünya ülkelerine tanıtmayı, aslında önemli bir devlet politikası olarak görmektedirler. Bu nedenle de karşılıklı çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu girişimlerden bazıları, diğer ülkelerde okullar açmak, başka ülkelerin üniversitelerinde kendi dil ve edebiyat kürsülerini kurmak, dil ve kültürlerini tanıtıcı kurslar düzenlemek ve kültür merkezleri açmaktır. Bu faaliyetler karşılıklı protokollerle gerçekleşmektedir. Bu amaca uygun olarak dil, edebiyat ve kültür aktarımını bilimsel bir seviyede yapmak için Türkiye ile İran arasındaki bir mutabakat zaptı ve Ankara Üniversitesi ile Allameh Tabatabai Üniversitesi arasında yapılan bir Akademik İşbirliği Protokolü (Temizel, ) sonucunda Tahran Allameh Tabatabâî Üniversitesi Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulmuştur Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tanıtımı ve Bölümde Öğretim Şekli Bölüm ilk öğrencisini yılında almış ve yılında ilk mezunlarını vermiştir.

3 1628 Mehmet Emin GÖNEN Her yıl ortalama olarak bölüme kırk ile kırk beş civarında öğrenci alınmaktadır. Fakat alınan bu öğrencilerin yüzde yirmisi çeşitli sebeplerden dolayı bölümü bırakmaktadırlar. Bölüm yaklaşık olarak otuz beş kişi ile öğretime devam etmektedir. Türk Dili Edebiyatı bölümüne bazı bürokratik nedenlerden dolayı iki dönem öğrenci alınamadı. Son dönemde 45 öğrenci alındı. Bu yıl itibariyle birinci sınıfımız ve dördüncü sınıfımız mevcuttur. Önümüzdeki dönemde de bölüme öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Şu anda İran daki yaklaşık iki yüz özel ve devlet üniversitesinin içinde sadece Allameh Tabatabai üniversitesinde Türk Dili Edebiyatı bölümü vardır. Yani bölümümüz İran da tek Türk Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Bu açıdan Türkçenin ve Türk Edebiyatının İran da bilimsel olarak öğretilmesi ve tanıtılması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizin ortalama olarak yarısı Azeri Türkü, diğerleri Farstır. Bölümde öğretim her gün yapılmaktadır. Türk Üniversitelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde uygulanan müfredat programı uygulanmaktadır. Fakat bölümün kuruluş yıllarında hazırlanan bu müfredat programının Türkçeyi öğrendikten sonra Türk Edebiyatını öğrenmeye başlayan yabancı bir öğrencinin dikkate alınmadan; salt Türkiye deki bir Türk Dili Edebiyatı bölümünün müfredat programının örnek alınarak yapılması özellikle edebiyat öğretiminde anlama zorluğunu da beraberinde getirmiştir. Örneğin 3. Döneme yerleştirilen Yeni Türk Edebiyatı ve şiir tahlili gibi tarihi ve soyut bazı dersleri, bu dönemde henüz Türkçeyi yeterli derecede öğrenmemiş öğrencilerimiz anlamakta gerçekten büyük zorlukla karşılaşmaktadırlar. Müfredat programında değişiklikler yaptık. Kavramsal ve soyut edebiyat derslerini 5. Dönemden sonraya alarak öğretimde zorluk meydana getiren bu sorunu ortadan kaldırdık. Genel derslerin dışında öğrencilerimiz haftada ortalama on dört saat bölüm dersi almaktadırlar. Genel dersleriyle birlikte dönemde on sekiz kredi alarak yüz kırk kredi ile mezun olmaktadırlar. Bölümümüzün yabancı öğrencilere hitap etmesi nedeniyle, Türkiye deki bir bölümden farklı olarak birinci ve ikinci dönemlerde daha çok Türkçe öğrenmeye yönelik iki kredili olarak şu derslere yer verilmektedir. Yazma ve Kuralları 1-2, Dinleme ve Anlama-1-2, Okuma ve Anlama-1-2 Konuşma 1-2 Yazma 1-2 Kolay Edebi Metinler 1-2 Kompozisyon 1-2 Dikte ve Telaffuz 1-2 Türkiye Türkçesi Grameri 1-2 Birinci ve ikinci dönemdeki bu dersler gerek Türkiye den gönderilen okutman ve öğretim görevlileri tarafından gerekse İranlı olup Türk Dili Edebiyatı alanında doktora yapan hocalar tarafından verilmektedir. Birinci sınıftaki Türkçe öğretimi mümkün olduğunca modern öğretim metotlarına göre yapılmaktadır. Dil laboratuarında bilgisayar destekli öğretim

4 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1629 yapılmaktadır. Kaynak olarak bu yıla kadar Tömer in Türkçe öğretim seti ve Orhun Türkçe öğretim seti kullanılmaktaydı. Bu yıl ise ilk kez bu kaynakların yanı sıra Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından hazırlanan ve basılan Türkçe Öğreniyorum setinden faydalanılmaya başlanmıştır. Yukarıda adı geçen derslerin her biri farklı bir hoca tarafından verilmektedir. Öğrencilerimizin okuma-anlamayı, dinlemeyi, yazmayı veya gramer dersini farklı hocalardan almaları, onların farklı konuşma üslup ve öğretim metotlarıyla tanışmalarını sağlamakta ve böylece Türkçeyi daha etkili ve çabuk öğrenmelerine sebep olmaktadır kanaatimce. Çünkü herhangi bir dersin hocasından anlayamadığı bir konuyu veya kuralı diğer dersin hocasına sorabilmekte ve bu şekilde eksiğini tamamlayabilmektedir. Ayrıca takdir edileceği üzere dil öğretiminde öğreticinin konuşma üslubu, sesi, konuşma açıklığı son derece önemlidir. Yabancı dil öğrenen bir kişi eğer öğreticinin ses tonunu ve ahengini benimseyemezse dil öğrenmekte zorluk ortaya çıkacak ve faydalı bir dinleme gerçekleşmeyecektir. İşte bundan dolayı öğrencilerimiz yukarıda bahsedilen dersleri farklı ses rengine, tonuna ve konuşma üsluplarına sahip öğreticilerden aldıkları için kendilerine uygun sesi bulabilmekte ve etkili bir dinleme yapabilmektedirler. Bu da Türkçe öğrenimini hızlandırıp kolaylaştırmaktadır. Bunun en önemli kanıtı üçüncü dönemin sonuna gelindiğinde öğrencilerimiz, Türkçeyi iyi bir derecede anlamakta ve kendilerini ifade edecek şekilde konuşmayı öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz Türkçeyi iyice pekiştirdikleri 4. dönemden sonra artık Türk Edebiyatının çeşitli alanlarıyla tanışmaya başlamaktadırlar. Bu dersler Klasik Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Metin Tahlilleri, şiir tahlilleri, Edebi Eleştiri, Cumhuriyet dönemi Türk Şiiri, Türk Edebiyatında roman ve hikâye gibi dallara ayrılmaktadır. 2. YÖNTEM Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşım tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, herhangi bir istatistiksel işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma yaklaşımıdır (Esin ). Çalışma Allameh Tabatabai Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimiyle hem Türkçeyi hem de Türk Edebiyatını öğrenen öğrencilerin Türkçeyi ve Edebiyatı öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve kolaylıkları ve öğrenme durumlarını sınıf içinde tespit etmeye yönelik bir gözlemleme ve durum çalışması olduğundan betimsel bir araştırmadır. Birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içindeki konuşmaları sırasında anlık tespit edilen yanlışların hemen kâğıda geçirilmesi şeklinde, sınav kâğıtları ve ayrıca kendilerine verilen bir konu etrafında yazdıkları kompozisyon kâğıtlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle çalışma yapılmıştır. Bunun yanı sıra son sınıf öğrencilerine sözlü ve yazılı soru sorma yöntemiyle onların Türk Edebiyatı ve Türkçe hakkında düşüncelerinin alınmasıyla veriler elde edilmiştir.

5 1630 Mehmet Emin GÖNEN 3. BULGU VE YORUMLAR 3.1. Öğretimde Karşılaşılan Zorluklar Türkçe öğrenmekte olan yabancı öğrenciler genellikle Türkçedeki ekleri kullanma konusunda gerek yazarken gerekse konuşurken ciddi sorunlar ve zorluklar yaşamaktadırlar (Kıvırcık ). Bölümümüze kayıt yapan öğrencilerimizin de ilk iki dönem Türkçeyi öğrenme sürecinde özellikle ekleri kullanma konusunda bazı zorluklar yaşadıkları gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak öğretici olarak bizler de eklerle ilgili ve diğer bazı gramer kurallarını onlara öğretmekte zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu zorluklar gerek Farsça ile Türkçenin arasındaki gramer farklılığından ve gerekse Azeri Türkçesini bilen Türk öğrencilerimizin Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasındaki benzerlikten dolayı olumsuz aktarım yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu zorluklar hem konuşmada hem de yazıda ortaya çıkmaktadır Konuşma ve Yazmada Karşılaşılan Zorluklar Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesi öğretimi üzerindeki olumsuz etkisi az da olsa bulunmaktadır. Şöyle ki, Azerbaycan Türkçesini bilen öğrencilerimiz bu Türkçenin yardımıyla Türkiye Türkçesini genel olarak anlamada önce bir kolaylıkla karşılaşmaktadırlar. Fakat daha sonra Türkiye Türkçesinde öğrenilen kelimelerin Azerice telaffuz edilmesi konuşmayı öğrenmede bir zorluğu da beraberinde getirmektedir. Yani diğer bir ifadeyle ortak bir kelimenin söylenişinde veya fiilin çekiminde alışılmış telaffuzun söylenmesi ve Azerbaycan Türkçesine göre yapılan fiil çekiminin hemen terk edilememesi sonucu konuşmada bir zorluk ortaya çıkmaktadır. Bu durum öğretimi biraz daha zorlaştırmaktadır. Örneğin; görerem (görürürüm) görmürüm (görmem) koşmarım (koşmam) koşmarız (koşmayız) anlaşaram (anlaşırım) anlaşarsan (anlaşırsın) anlaşar (anlaşır) anlaşaraz (anlaşırız) anlaşarsaz (anlaşırsınız) anlaşarlar (anlaşırlar) Daha çok fars öğrencilerde olmak üzere şimdiki zaman çekiminin yapılmasında da bir zorlanma ortaya çıkmaktadır. tuzlayırım (tuzluyorum) tuzlayırız (tuzluyoruz) tuzlayırsın (tuzluyorsun) tuzlayırsınız (tuzluyorsunuz) tuzlayır (tuzluyor) tuzlayırlar (tuzluyorlar) I sesinin söyleyişinde de bir zorluk ortaya çıkmaktadır. Fars ve Azeri Türkü öğrencilerin hepsi de ı sesini genellikle i olarak telaffuz etmektedirler.

6 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1631 Saygi, kitabi, koca adamsin, dinlemediz kalkmalıyim, kalkmalisin, kalkmali, kalkmaliyiz, kalkmalisiz, kalkmalilar, korkduydum, korkdiydim, korkdiydin, korkdiydi, çalisiyorum, yaymiştim, yaymıştin, yaymişti, yaymiştiniz, yaymişlerdi, aramişlerdi, anlamişlerdi, yazdiydim, anladiydim, bakdiydım, bakdiydın, bakdıydi, bakdiydiler, yağdiydi, basdiydılar, ağaçların yapraklari, kizdi (kızdı), yanina, kırlardan (kirlardan) Bazen ü sesi yerine i ve ı sesini, u sesi yerine ise ü sesini kullanmaktadırlar. Gördıydim (gördüydüm) gördıydın, (gördüydün olmişti (olmuştu) üzün böylü (uzun boylu) Öğrencilerin neredeyse hepsi Türkçedeki yuvarlak ünlüleri (o, ö, u, ü) çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Bazen o sesi yerine ö sesini kullanmaktadırlar. Çök (çok), üzün böylü (uzun boylu), ötelde (otelde) çalıştim, Bu yanlış kullanımın tersi de olabilmektedir. Ö sesi yerine o sesini kullanmaktadırlar. Gordüm (gördüm) boldüm (böldüm) yölümü (yolumu) gösterdiler. Yumuşak g nin (ğ) telaffuzunda önceleri oldukça fazla zorlanmaktadırlar. Bu sesi çıkaramıyorlar veya yanlış çıkarıyorlar. Fakat zaman içinde yapılan alıştırmalarla bu sesi doğru çıkarmayı öğrenmektedirler. kaşiyim (kaşığım) kaşiyin (kaşığın) kaşiyi (kaşığı) kaşiyimiz (kaşığımız) kaşiyiniz (kaşığınız) kaşikleri (kaşıkları) yemei (yemeği), Örencileri (öğrencileri) İlgi ve iyelik hal eklerini çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Bu ekleri yazarken de yanlışlık yapmaktadırlar. Örneğin, ilgi eki ile iyelik ekini karıştırmaktadırlar. Hal eklerini bazen gereksiz yere kullanıyorlar. Bazen hiç kullanmıyorlar. Bazen de birbirinin yerine kullanmaktadırlar. Ben onlar (onları) çok seviyorum. O evlidir ve iki çocuk (çocuğu) var. Ben dil öğrenme (öğrenmeyi) severim. Ben hikâye ve şiir kitapları (kitaplarını) beğeniyorum. Yardım ihtiyaç oldum (yardıma ihtiyacım oldu). Orada benim numarami (numaram) çok güzel oldi. (Gereksiz belirtme eki kullanımı). Ben istiyorum bu dönemden (dönemde) konuşmağım iyi olsun. Bazı fiilleri (fiillere) dikkat etmiyoruz. O zaman babamı (babam) pazara (pazarda) çalışti. Dört ay önce üniversitede (üniversiteye) geldim. Yoldan (yolda) arabam arızalandı.

7 1632 Mehmet Emin GÖNEN Ben Mehmet ten (Mehmet e) çok teşekkür ettim. Farsçada teşekkür ederken yönelme yerine çıkma durum eki kullanılmaktadır. Bundan dolayı öğrenciler teşekkür ederken olumsuz aktarım yaparak bu eki yanlış kullanmaktadırlar. Yapılan başka bir yanlış ve öğrenmede zorlanma şudur. Farsça nın etkisiyle iyelik ekini, isim cümlelerinde fiilin sonuna getirilen ek fiille karıştırmalarıdır. Örneğin Bugün sınavım var yerine, bugün sınav varım şeklinde kullanmaktadırlar. Her iki dilde de olan ve yazılışları aynı fakat farklı anlamlarda kullanılan kelimelerin anlamının kavratılmasında da zorluk ortaya çıkmaktadır. Böyle kelimeler çoktur. Örnek olarak birkaç tane verelim. Fakat kelimesi Türkçede ama anlamındadır. Bu kelime Farsçada aynı şekilde mevcuttur ve sadece anlamında kullanılmaktadır. Diğer örnekleri tablo üzerinde görelim. Sözcük Türkçede Farsçada Dert Hastalık Ağrı Hasta Hastalığı olan kişi Yorgun Misafir Eve ziyarete gelen kişi Yolcu Pul Kıymetli küçük kağıt Para Mert Cömert, doğru kişi Erkek kişi Sebze Yenilen bitkiler Yeşil Türkçede olan bazı zaman kiplerinin Farsçada olmaması da öğretimde bir zorluğu beraberinde getirmektedir. Örneğin görülen geçmiş zamanın hikâyesi ile geniş zaman kipi Farsçada yoktur. Bundan dolayı öğrencilere bu zamanı anlattığımızda yine bir zorlukla karşılaşmaktayız. Öğrenciler zihinlerinde bu kiplerin karşılığını bulamamaktadırlar. Bu kipleri uzun açıklamalarla ve örneklerle anlatmaya ve kavratmaya çalışmaktayız Kolaylıklar Bölümümüzde Türkçeyi öğretirken karşılaştığımız bu zorlukların yanı sıra bazı kolaylıklarla da karşılaşmaktayız. İlk olarak yukarıda bahsedildiği üzere Azeri öğrencilerimizin Azerbaycan Türkçesini bilmeleri nedeniyle bizim konuştuğumuz Türkiye Türkçesini tam olmasa da genel olarak anlamaktadırlar. Böylece anlattığımız kuralları Azerbaycan Türkçesiyle kıyas yaparak kavramaktadırlar. Bunun yanı sıra kuralı veya kelimeyi anlayamayan fars öğrencilere Farsça tercüme ederek ve Farsçadaki karşılığını anlatarak öğretime bir nevi yardımcı olmaktadırlar. Bu durum hem öğretici ve hem de öğrenci açısından ilk üç-dört ayda öğretim ve öğrenim sürecine oldukça önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Lisans düzeyinde Türkçe öğretirken karşılaştığımız en önemli kolaylıklardan biri de iki dildeki sayısı binleri aşan ortak söz varlığıdır. Bu çok önemli bir husustur. Gerçekten bir dil öğretilirken veya öğrenilirken kuralları, zamanları ve mantığı öğrendikten sonra yapılması gerekli en önemli çalışmalardan birisi kelime ezberlemektir. Biz bu açıdan büyük bir artı

8 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1633 değere sahibiz. Türkçe ve Farsçadaki ortak kelimelerin sayısının fazla olması ve şu anda da bazı telaffuz farklılıkları olsa da aynı anlamda kullanılması, öğretici olarak bizlere ve kelimenin anlamını ezberleme açısından da öğrencilerimize büyük ölçüde kolaylık getirmektedir. Bu kelimelerin sayısı binleri aşmaktadır. Biz örnek olarak birkaç taneyi tablo üzerinde gösterelim. Adam Adet Ateş Çorap Dahil Hariç Ders Dost Duvar Dünya Düşman Edebiyat Feryat Fındık Fikir Taze Gül Hayat İlim İncir Kebap Kırmızı Limon Mecbur Meydan Meyve Millet Muz Netice Pazar Pencere Perde Peynir Pirinç Renk Saat Sandalye Selam Sini Siyah Şair Şart Şehir Şehit Şikayet Tarçın Tarih Ümit Ütü Temel söz varlığından başka iki dil ve iki kültür arasında var olan ortak atasözleri ve deyimler de Türkçe öğretimini kolaylaştırıp hızlandıran temel etkenlerdendir. Deyimler ve atasözleri bir ulusun kültürünü, tarihini, yaşantısını ve ortak dil zevkini yansıtması açısından çok önemli fonksiyonlar üstlenmektedirler (Kurt, ). Türkler ve Farslar bin yıldır aynı coğrafyada iç içe yaşadıkları için ortak tecrübelerin ürünü olan atasözü ve deyimleri de ortak gelişmiş ve birbirlerinden etkilenmişlerdir. Türkçede var olan birçok atasözü ve deyim Fars dili ve kültüründe de aynı anlamda ve işlevde kullanılmaktadır. Öğrencilerimize Türkçeyi öğretim sürecinde bunu yakından gözlemlemekteyiz. Bir konuyu açıklarken veya anlattığımız konuya örnek verirken kullandığımız atasözü ve deyimin karşılığını Farsçada bulan öğrencinin konuyu hemen kavradığını görüyoruz. Her iki dilde var olan ve Türkçe öğretimi sırasında öğretimi ve öğrenimi olumlu yönde etkileyerek kolaylaştıran bu ortak atasözü ve deyimlerden (Tokmak-2001). birkaç tane örnek olarak verelim. Ortak Atasözleri: Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه Damlaya damlaya göl olur قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود Gözden ırak olan gönülden de ırak olur از دل برود هر آنکه از دیده رود Oynamasını bilmeyen kız; yerim dar demiş; yerini genişletmişler ; gerim. عروس نمیتونه برقصه میگه اتاق کجه ا ست ب ه دان ا د شمن Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir از دو ست ن ادان Aç tavuk kendini buğday ambarında görür

9 1634 Mehmet Emin GÖNEN آدمگرسنه خوابنانسنگکمیبینه Bir elin nesi var iki elin sesi var ن دارد صدا د ست ي ک Acele işe şeytan karışır عج له ک ار ي طان ش ا ست Aşçı iki olursa yemek ya ekşi olur ya tuzsuz آشپز که دوتا شد آش یا شوره یا بینمک Ortak Deyimler: Aba altından değnek göstermek ک ش یدن ن شان و خط Ağız aramak ک ش یدن حرف ک سی زب ان زي ر از Ağrımayan başını derde sokmak ب س تن د س تمال را ک ند ن می درد ک ه را سری Ağzı bir karış açık kalmak مان دن ب از دهان ش ت عجب از Armut piş, ağzıma düş گ لو ت و ب پر!ه لو Can kulağıyla dinlemek دادن گ وش دل و جان ب ا Cana yakın دا ش ت نی صم یمی دو ست Canı burnuna gelmek ر س یدن ل ب ب ه جان ش Çenesi düşük چان ه ل ق شدن ل ق ک سی ی چان ه Dikili ağacı olmamak ن بودن ق دم ث اب ت ن بودن ب ند جاي ی در Eski defterleri karıştırmak ک ش یدن پ یش را ها گ ذ ش ته Göz boyamak ان داخ تن ا ش ت باه ب ه ک ردن ل وخ را ک سی پ اال ن ک ردن آراي ی ظاهر Göz dikmek دوخ تن چ شم چ یزی ب ه چ یزی ب ه دا ش تن چ شم Gözden düşmek اف تادن چ شم از Kültürel Yakınlık Kültür ve Dil ayrılmaz bir bütündür. Dil ve kültür arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Dil kültür ilişkisi sorgulandığında, kültürün en önemli koruyucusu ve aktarıcısının dil olduğu gerçeğiyle

10 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1635 karşılaşırız. Dil, kültürü koruma ve aktarma görevinin yanında kültürü geliştirme ve değiştirme görevini de üstlenmiştir (Açık, ). Mehmet Kaplan dili bir toplumun duygu ve düşüncelerinin kabı olarak nitelendirir ve bunun bu kap ile nesilden nesile aktarıldığını vurgular. Dilin toplumu şekillendiren bir kap olmasının yanı sıra toplumu bir arada tutan bir yapıya sahip olduğu da görülecektir. Açık ın; Pehlivan dan yaptığı aktarıma göre yabancı dil öğretiminde kültürlerarası etkileşimin yaratılacağı ortamı oluşturmak son derece önemlidir. Yabancı dil öğretimi iki farklı kültürün karşılaştığı ortamdır. Yabancı dil öğrenen kişi aynı zamanda yeni bir kültür öğrendiğine göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi de Türk kültürünün anlatıldığı bir ortamdır (Açık ). Yabancı dil öğretiminde kültürel yakınlığın dil ve edebiyat öğretimini kolaylaştırıcı yönü yadsınamaz. Bir ülkenin kültürüne olan yakınlık onun dilini daha çabuk öğrenmeyi ve kavramayı ve edebiyatını daha kolay tanımayı beraberinde getirmektedir. Bunun diğer yönünü şöyle düşünebiliriz. Bir ülkenin dilini öğrenen kişi dil ile beraber o ülkenin kültürel yapısını da öğrenmektedir. Türk ve İran kültürü binlerce yıldan beri ilişki ve yakınlık içindedir. Din, yaşam, ahlak anlayışları, tarihsel yakınlık, ortak kelimeler, edebiyat bütün bunlar iki ülke insanının birbirlerinin dilini öğrenmede ve edebiyatlarını tanımada büyük bir kolaylığı beraberinde getirmektedir Edebiyatın Dil Öğretiminde Kolaylaştırıcı Etkisi Yabancılara Türkçe öğretirken hikâye şiir, roman gibi edebi metinlerle çalışmak her zaman için faydalı bir yöntemdir. Edebi metinler okuma anlama yazma ve konuşma becerilerini eş zamanlı geliştirir. Edebî metinler dili öğrenen öğrencilerin hedef dilin konuşulduğu ülke hakkında her açıdan bilgi edinmelerine kaynaklık da eder. Yabancı dili öğrenen kişiler edebi metinler yoluyla dili öğrendikleri zaman o hedef dile ait bütün değerleri de beraberinde öğrenmektedirler. Arak ın da ifade ettiği gibi (Arak ). edebî metinler öğrenilen dilin kültür ortamını yansıttığından öğrenilenler soyut ortamda kalmaz ve günlük yaşamda diyaloglar içinde kullanma olanağı doğar. Bu yüzden sınıf içinde dil öğretilirken özellikle kolay edebi metinler öğretimin başından sonuna kadar dil öğretiminin merkezinde yer almalıdır. Her şeyden önce unutulmaması gereken bir ilke vardır. Basit anlamda bir iletişim etkinliği için varlığından yararlandığımız dil olgusu, tek düze bir işleve sahip olmaktan öte; diller arası, kültürler arası, duyular arası ve daha birçok zihinsel, imgesel ve sanatsal işlevleri barındırır. Buradan yola çıkarak, dil öğeleri ile yapılandırılmış edebi ürünlerin öğrenenin dil öğrenme süreçlerinde soyut dünyasını geliştirme ve onu devindirme noktasındaki yararlarından söz etmek yerinde olur kuşkusuz. İşte tam da bu ara düzeyde edebiyatın ve yazınsal ürünlerin yabancı dil öğretimine katkılarının önemi ortaya çıkmaktadır (Bülbül, ). Edebi metinlerden hareketle öğrenci yalnızca dil becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrendiği dilin kültürünü de tanıma ve öğrenme olanağını bulur. Bu sayede dil

11 1636 Mehmet Emin GÖNEN öğreniminin başlıca koşullarından biri olan kültürler arası iletişim ders ortamında somut olarak hayata geçirilebilmektedir (Ünal, ). Edebiyat öğretiminin ve edebi metinlerin dil öğretimine olumlu yönde faydasının olduğunu, dil öğrenimini kolaylaştırıp çabuklaştırdığını öğrenci üzerinde yaptığımız anket ve gözlemlerimiz sonucunda da görmekteyiz. Bölümde Türk Edebiyatının çeşitli alanlarına ait olan derslerde çeşitli edebi metinleri okuyarak Türk Edebiyatını tanıyan öğrencilerimiz buna bağlı olarak okudukları bu edebi metinlerin etkisiyle Türkçeyi daha doğru ve hızlı öğrenmektedirler. Bunun yanı sıra Türk kültürünü ve Türk yaşamını da tanımaktadırlar. Örneğin, Bursa da Zaman ve Süleymaniye de Bayram Sabahı şiirleriyle Türk İslam yaşamına ve Türk tarihine ilgi duymakta ve Türkiye yi oldukça fazla merak etmektedirler. Öğrencilerin bu şekilde Türk Edebiyatının çeşitli dallarını öğrenmeleri, onların Türk Dilini daha iyi konuşmalarını ve Türk kültürünü daha iyi tanıyıp sevmelerini netice vermektedir Beklentiler Türk Dili ve edebiyatı bölümünü okuyarak Türkçeyi ve Türk Edebiyatını öğrenen öğrencilerimizin bu konuda farklı beklentileri vardır. Yaptığımız yazılı ve sözlü anketler sonucu elde ettiğimiz verilere göre, her şeyden önce öğrendikleri ve sevdikleri Türkçe ve Türk edebiyatını İran da öğreterek bu şekilde Türk diline ve edebiyatına hizmet etmek en birincil amaçları ve beklentileridir. Aldığımız cevaplar genel olarak Türkçeyi Farslar arasında yaygınlaştırmak, Türk edebiyatını tanıtarak iki ülke arasındaki ön yargı duvarlarını yıkmak böylece ilişkileri daha iyi bir seviyeye getirmek,tir. Türkçeyi öğreterek hayatını kazanmak, özellikle Türkçeyi, Türk edebiyatını ve kültürünü en iyi tanıtacak Türkiye den bir hocanın her zaman için bölümde olması en önemli beklentileri arasındadır. Otuz milyon Türkün yaşadığı İran da Türkçeyi akademik anlamda bilen kişi sayısı parmak sayısı kadar bile değil. Yapılması gereken birçok edebiyat çalışması bilim adamlarını bekliyor. Halk Edebiyatından tutun, Çağdaş Edebiyata kadar, İran da yapılması gereken birçok araştırma var. Maalesef Türkiye ye giden öğrencilerin bir kısmı ya hiç dönmüyor ya da döndükten sonra buradaki konularla ilgilenmiyorlar. Öğrencilerin kendilerini yetiştirdikten sonra İran da Türk Dili ve Edebiyatına ait bütün eserleri ve birikimleri ortaya çıkarmaları, ayrıca her iki edebiyatı karşılaştırmalı olarak araştırmak ve çalışmak amaçları beklentileri arasındadır Öğrenme Durumları Öğrencilerimizin öğrenme durumları çok iyi durumdadır. Dördüncü sınıfa gelen öğrencilerimiz çoğunluk itibariyle Türkçeyi çok rahat anlayıp konuşmaktadır. Bunun yanı sıra

12 YABANCI BİR ÜLKEDE LİSANS DÜZEYİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ZORLUK VE TABATABAİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 1637 aldıkları Türk Dili Tarihi dersleriyle Türkçenin geçmişten günümüze gelişimini bilimsel olarak öğrenmektedirler. Ayrıca Klasik Edebiyatımızın kaynaklarından başlayarak bu edebiyatı dönem dönem on sekizinci yüzyıla kadar iyice tanımaktadırlar. Yeni Türk Edebiyatının Tanzimat dönemi, Metin ve Şiir Tahlilleri ve Eleştiri gibi dersleriyle de Tanzimat tan Cumhuriyete kadar olan dönemde Türk Edebiyatında ortaya çıkan bütün fikri ve edebi gelişmeleri tanıyıp öğrenmektedirler. Bundan başka bir şiir veya metin üzerinde tahlil ve eleştiri yapabilme yetisini kazanmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu kazanımlarıyla ve öğrenme seviyeleriyle mezuniyetten sonra çeşitli alanlarda iş bulabilmektedirler. Bunların başında sözlü ve yazılı tercüme faaliyetleri, çeşitli Türk ve İran şirketlerinde tercümanlık görevleri, dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğretimi gelmektedir. Bunun yanı sıra her yıl üç veya dört öğrencimiz Türkiye Cumhuriyeti Türk Akraba Toplulukları Başkanlığının verdiği yüksek lisans bursunu kazanarak Türkiye de çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapmaya hak kazanmaktadır. Bu şekilde birkaç yıl önce yüksek lisans ve doktora yapmak için giden öğrencilerimizden bazıları doktoralarını tamamlamış ve bölümde derslere girmeye başlamışlardır. Öğrencilerimiz mezuniyetten sonra yaptıkları bütün bu faaliyet ve çalışmalarıyla Türk diline, edebiyatına ve kültürüne büyük ölçüde tanıtım katkısında bulunmaktadırlar. 4. SONUÇ Bölümümüz İran da Üniversite düzeyinde Türk Edebiyatının derin ve ihtişamlı dünyasına açılan bir kapıdır. Burada Türk dilini ve edebiyatın öğretirken bir takım zorluklarla karşılaştığımız gibi bazı kolaylaştırıcı unsurlara da sahibiz. Öğrencilerimizle birlikte gösterdiğimiz karşılıklı gayretle bu zorlukları aşarak kolaylaştırıcı unsurları da iyi değerlendirmek suretiyle onların Türkçe ve edebiyat öğrenim düzeylerini en iyi seviyeye getirmeye ve beklentilerine cevap vermeye çalışmaktayız. Bütün bunları göz önünde bulundurmak kaydıyla bizim buradaki vazifemiz, bu yabancı öğrencilerimize Türkçeyi öğretmekle kalmayıp aynı zamanda edebi eserler yoluyla onları Türk Edebiyatının zengin dünyasıyla tanıştırmak ve böylelikle Türk kültürünü sevdirmektir. KAYNAKÇA

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 57-79 ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a 53 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 53-63 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a TEACHING FORMULAIC

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FRANSA INALCO ÖRNEĞİ

AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FRANSA INALCO ÖRNEĞİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.19-35, TURKEY AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü mehmettok@comu.edu.tr Okt. Musa Yıgın

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ Đlhan ERDEM ÖZET Türkçe, yaklaşık 250 milyon insanın kullandığı yaygın bir dildir. Bu derece yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar

Detaylı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar Şenol DEMİR Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar Teaching Turkish as a Foreign Language: Methods, Applications, Some Problems Encountered

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ALFABE SORUNU

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ALFABE SORUNU TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ALFABE SORUNU Giriş: Özet Bu çalışmanın amacı, yabancıların Türkçe öğrenirken yaşadıkları alfabe sorununun hangi boyutlarda olduğunu ortaya koymak, yaşanan sıkıntılara

Detaylı

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ The Relationship between Language and Culture: The Function and Place of Folk Materials in Teaching Turkish

Detaylı

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 193-207, ANKARA-TURKEY BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM

Detaylı

İRAN DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

İRAN DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İRAN DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ali TEMİZEL * ÖZET Bu çalışmada; İran da Türkçe öğretiminin tarihçesi, İran da Türkçenin öğretildiği mekanlar, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki Türkçe Öğretim

Detaylı

Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler : Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri

Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler : Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler : Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri Ali Büyükaslan Marc Bloch Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Bölümü abaslan@yahoo.com ÖZET Türkçenin yabancı dil

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Volume 1(2), April 2014 MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 223-240 Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Özet Son yıllarda yabancı dil öğretiminde

Detaylı

The Usage of Historical Language of History Teachers

The Usage of Historical Language of History Teachers 184 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 184-211 TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL DİL KULLANIMI 1 The Usage of Historical Language of History Teachers Erhan METİN 2 Özet Bu

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe

Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Mustafa ARSLAN International Burch University, Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü marslan@ibu.edu.ba Özet:Yabancı

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU *

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 36 Erzurum 2008-65- MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * ÖZET Dil dünyasında emek harcayanlar kullandıkları

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı