Tercüme eden: Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tercüme eden: Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi"

Transkript

1 1 Baden-Württemberg Polis Kanunu 1 Tercüme eden: Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi BİRİNCİ BÖLÜM: POLİSİN HUKUKU BİRİNCİ KISIM: POLİSİN GÖREVLERİ 1 Genel Hükümler (1) Polis, bireyleri ve toplumu, kamu emniyetini ve kamu düzenini tehlikeye sokmağa elverişli nitelikteki tehlikelere karşı korumak ve kamu yararı açısından zorunlu olduğu oranda, kamu emniyetini veya kamu düzenini bozmuş olan durumları ortadan kaldırmakla görevlidir. Polis, Anayasa ile kurulmuş olan düzeni korumak ve bireylerin vatandaşlık haklarını herhangi bir engel ile karşılaşmadan kullanmalarını sağlamak konusunda, özel olarak görevlidir. (2) Polis, kendisine diğer hukuk normları ile verilen görevleri de yerine getirir. 2 Diğer makamların yerine harekete geçme (1) Birici madde uyarınca polisiye görev niteliğinde olan bir görevin yerine getirilmesi, 1 fıkra 1 uyarınca Kanunla diğer bir makamın görevine verilmişse ve bu makamın zamanında harekete geçmesi, gecikmedeki tehlike nedeni ile mümkün gözükmüyorsa, bu takdirde polis, geçici nitelikte olmak üzere, alınması zorunlu olan bütün tedbirleri alır. Yetkili makama, geciktirmeksizin bilgi verilir. (2) Bireylerin özel hukuktan doğan haklarının, polis tarafından bu Kanunundaki hükümlere göre korunması, hak sahibinin talepte bulunması koşulu ile ve mahkemede dava açmak suretiyle hakkın korunması o anda mümkün değilse; ve de polisin yardımı olmadığı takdirde, hakkın ortadan kalkması veya kullanılmasının önemli bir şekilde zorlaşması tehlikesi mevcutsa, mümkündür. 1 Yürürlük Tarihi: , son değişiklik: 18 Kasım 2008

2 2 İKİNCİ KISIM: POLİS TEDBİRLERİ BİRİNCİ ALT KISIM: GENEL HÜKÜMLER 3 Polis tedbirleri Polis, Kanunlarla sınırları çizilmiş olan görevlerini yerine getirmek üzere uygulayacağı polisiye tedbiri, görevle bağlantılı takdir yetkisini kullanarak seçer. 4 Temel hak ve ögzürlüklerin sınırlandırılması Anayasa da düzenlenmiş bulunan aşağıdaki temel hak ve özgürlükler, bu Kanunda düzenlenen polisiye tedbirler uygulanarak sınırlandırılabilir: 1. yaşama hakkı ve vücut bütünlüğü (GG 2/2 cü. 1), 2. kişi özgürlüğü (GG 2/2 cü. 2), 3. Mektup, posta ve iletişim sırrı (GG 10) (Değişiklik tarihi: ) 4. seyahat özgürlüğü (GG 11), 5. konut dokunulmazlığı (GG 13), 6. mülkiyet hakkı (GG 14). 5 Polisiye tedbirlerin türü (1) Kendisine verilen görevi yerine getirmesi için, birden fazla tedbirden yararlanması mümkün ise, polis somut olayda uygulayacağı tedbiri seçerken, bireyi ve toplumu en az engelleme ihtimali olan tedbiri seçer. (2) Somut olayda ulaşılmak istenen amaca göre, gözle görünür bir şekilde ölçüsüz nitelikte ağır bir sakınca doğuracağı belli olan bir polis tedbiri, uygulanmaz. 6 Tehlikeye sebebiyet veren kişi hakkında uygulanan tedbirler (1) Bir kişinin davranışları sonucunda kamu güvenliği ve düzeni tehlikeye düşmüş veya bozulmuş ise, polis, tehlike tehdidinin oluşmasına veya kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren bu kişi hakkında, polisiye tedbirler uygular. (2) Tehditin oluşmasına veya düzenin bozulmasına, 16 yaşını doldurmamış bir kişi sebebiyet vermişse, polis uygulayacağı tedbirleri, bu çocuğu bakıp gözetme yetkisine sahip

3 3 olan kişiye yöneltebilir. Kişinin hal ve gözetimi denetim altına alınmış ise, polis tedbirlerini, görevi dahilinde işlem yapması gereken bu kişiye yöneltebilir. (3) Tehdidin oluşumu veya düzenin bozulması, bir başkası tarafından bir iş yapmak üzere görevlendirilen bir kişinin davranışı nedeni ile ortaya çıkmış olursa, polis bu kişi hakkında da polisiye tedbirler uygulayabilir. 7 Mal sahibine veya eşyayı fiilen elinde bulunduran kişiye karşı uygulanan tedbirler Kamu güvenliği veya düzeni, bir eşyanın durumu nedeni ile tehdit altına girer veya bozulursa, Polis, uygulanması gereken tedbirleri, eşyanın sahibi veya eşyayı fiilen elinde bulunduran kişi hakkında uygular. 8 Tedbirin doğrudan doğruya uygulanması. (1) 6 ve 7 nci maddelerde tanımlanan kişilere ulaşılamıyorsa veya bunlara ulaşmak için zaman yoksa, sadece bu gibi hallerde, Polis, uygulanması gereken tedbiri, doğrudan doğruya kendisi tatbik edebilir. Tedbirin uygulandığı, ilgilisine geciktirmeksizin bildirilir. (2) Polisin doğrudan doğruya uyguladığı tedbirler nedeniyle masraf doğacak olursa, bu masraflar 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen kişilerce ödenir. Masraflar, idari icra usulü çerçevesinde tahsil edilir. 9 Taraf olmayan üçüncü kişiler hakkında uygulanan polisiye tedbirler. (1) Gerçekleşmek üzere bulunan kamu güvenliğini veya düzenini bozucu bir hususun başka türlü önlenmesi veya gerçekleşmiş olan düzeni bozucu durumun başka türlü ortadan kaldırılması mümkün değil ise, Polis 6 ve 7 nci maddede belirtilen kişilerin dışındaki şahıslar hakkında da polisiye tedbir uygulayabilir; özellikle, Polisin sahip olduğu imkanlar yetersiz kalacaksa veya 6 ila 8 nci maddelerde düzenlenen tedbirlerin uygulanması, ulaşılmak istenen amaç ile açıkça orantısız derecede ağır olan bir zarar doğurabilecek ise, Polis üçüncü kişiler hakkında polisiye tedbir uygulayabilir. (2) Bu tür tedbirler, sadece birinci fıkradaki koşulların varlığı sürdüğü sürece devam eder. 9a Meslek sırrı sahibi olan tanıklıklan çekinme yetkisi bulunanların korunması

4 4 (1) Bu Kanunun 20 ila 23, 25 ila 27, 29 ila 33, 35 ve 36 ıncı maddelerinde düzenlenmiş bulunan tedbirler, Ceza Muhakemesi Kanunun 53/I maddesinde tanımlanan kişilerden, hakkında tanıklık yapmaktan çekinme yetkisine sahip bulundukları kişilere ilişkin olarak bilgi elde etmeye yönelik olarak uygulanamaz. Buna rağmen bilgi elde edilmiş olursa, bu bilgi kullanılamaz. Bu konuda yapılmış olan kayıtlar geçiktirilmeksizin silinir. Bilgi elde etme ve silme hakkında tutanak düzenlenir. Tedbir uygulanarak, Ceza Muhakemesi Kanunun 53/I maddesinde adı geçmemekle birlikte, bu maddede adı geçen ve tanıklıktan çekinebilecek olan bir kişiden bilgi elde edilmiş olursa, bu fıkranın 2 ila 4 üncü cümleleri uygulanır. (2) Eğer, tedbir uygulanarak, Ceza Muhakemesi Kanunun 53/I maddesinde tanımlanan kişilerden, hakkında tanıklık yapmaktan çekinme yetkisine sahip bulundukları kişilere ilişkin olarak bilgi elde edilmiş olursa ve bu bilgi hayat, sağlık veya özgürlüğü doğrudan doğruya tehdit eden halen mevcut bir tehlikenin ortadan kaldırılması için gerekli ise, birinci fıkradaki düzenlemeden farklı olarak, bu bilgi kullanılabilir. (3) Ceza Muhakemesi Kanunun 53a maddesinde adı geçenler, tanıklıktan çekinme hakkına sahip oldukları oranda, bir ve ikinci fıkra kıyasen uygulanır. (4) Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan kişinin tehlikeye bizzat sebebiyet verdiğini kabul etmeyi haklı gösteren fiili olgular mevcutsa,1 ila 3 üncü fıkra hükümleri uygulanmaz. (Değişiklik tarihi: ) İKİNCİ ALT KISIM: POLİSİN İDARİ KARAR ALMA YETKİSİ 10 Polisin idari kararlar alma yetkisi (1) Genel İdari Polis Makamları kendilerine bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, yükümlülükler veya yasakları içeren idari polis kararları alabilirler; bu kararlar, gayri muayyen sayıdaki olayları kapsayan ve gayrimuayyen sayıdaki kişilere yönelik, genel nitelikteki düzenlemelerdir. (2) Başka bir Kanun, polisiye nitelikte idari karar alma yetkisini ayrıca ve açıkça düzenlenmiş olsa dahi, bu Kanunda yer alan ve polise idari karar alma yetkisini veren hükümler, uygulanmaya devam olunur. 11 İçerik

5 5 Polis makamları tarafından verilen idari kararlar, kanunlara veya üst makamların çıkardıkları hukuki düzenlemelere aykırı olamaz. 12 Şekil şartları (1) Polis makamları tarafından verilen idari polis kararlarının, aşağıdaki koşullara uygun olması mecburidir. 1. İdari polis kararının verilmesi konusunda, Polis Makamına yetki veren Kanunun, dayanak olarak gösterilmesi, 2. İdari polis kararını yürürlüğe koyan makamın belirtilmesi, nci maddede alınması zorunlu olan iznin, alınmış bulunduğunun açıklanması. (2) Polis makamı tarafından verilen idari polis kararlarında; 1. Kararın içeriğini tanımlayan bir başlık bulunur, 2. Başlıkta, bunun polis makamı tarafından verilen bir idari polis kararı olduğu yazılır, 3. Yürürlüğe gireceği gün belirtilir. (3) İçinde yürürlüğe gireceği tarih konusunda bir hüküm bulunmaması durumunda, idari polis kararı, resmen bildirildiği günden itibaren, 14 üncü günün sona ermesi ile, yürürlüğe girer. 13 Yetki İçişleri Bakanı tarafından verilen idari polis kararları, bütün Eyalet çapında, diğer Genel Polis Makamları tarafından verilen idari kararlar, veren makamın görev çevresinde geçerlidir. Yerel polis makamları açısından, idari polis kararı vermek yetkisi, Belediye Başkanına aittir. 14 Denetim makamının devreye girmesi Yetkili polis makamı, verilmesi gerekli olan idari polis kararını vermeyi kabul etmezse veya 15 nci maddede öngörülen izni vermezse, denetim görevine sahip olan bir üst makam ( 64), idari polis kararını kendisi verebilir. 15 İzin alma koşulu

6 6 (1) Bölge polis makamları tarafından verilen ve bir aydan fazla süre ile yürürlükte kalacak olan idari polis kararları, Bölge Belediye Meclisi tarafından onaylanır. (2) Yerel polis makamlarının bir aydan fazla süreli yürürlükte kalacak olan idari polis kararları, Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 16 Denetim makamının incelemesi (1) Bölgesel ve yerel polis makamlarının düzenledikleri idari polis kararları, bir üst makam tarafından incelenmek üzere, geciktirilmeksizin buraya gönderilir. (2) Polis makamı tarafından verilen bir idari polis kararı, üst makamların emirlerine aykırı ise, toplumun esenliğini tahdit ediyorsa veya kişisel hakları ihlal eder nitelikte ise, karar bozulur ve kaldırılır. 11 nci maddeye aykırılık halinde, yokluk müeyyidesi uygulanır. 17 Yürürlükten kalkma (1) Polis makamları tarafından verilen idari polis kararları, yürürlüğe girdikten itibaren 20 yıl sonra yürürlükten kalkarlar. (2) En üst Eyalet Polis Makamları tarafından verilen idari polis kararları hakkında, bu hüküm uygulanmaz. 18 Kabahatler (1) Polis ile ilgili normların, belli bir fiil bakımından bu maddeye yollama yaptığı durumlarda, bu Kanun uyarınca verilen bir idari polis kararına, kasten veya taksirli olarak aykırı davranan kişi, düzene aykırı bir fiil (kabahat) işlemiş sayılır. (2) Düzene aykırı fiiller hakkında idari para yaptırımı uygulanabilir. İdari para cezası en az 5 ve en fazla 5000 Euro, en üst Eyalet Polis Makamlarının idari işlemlerinde en fazla Euro dur. (3) İdari Kabahatler hakkındaki Kanunun 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendi anlamında idari makamdan yerel polis makamları anlaşılır. (4) Konu itibariyle yetkili olan Bakanlık üçüncü fıkradan doğan yetkilerini idari bir işlem yaparak başka makamalara devredebilir.

7 7 ÜÇÜNCÜ ALT KISIM: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YETKİSİ 19 Kişisel veri toplama konusundaki genel kurallar (1) Herkesin kullanabileceği genel kaynaklardan alınmadığı takdirde kişiye ilişkin bir veri sadece ilgilinin bilgisi dahilinde olmak koşulu ile elde edilebilir. İlgilinin bilgisi olmadan veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler, ilgilisinden elde edildiği takdirde ulaşılamayacaksa veya orantısız derecede büyük bir işgücü kaybı gerektiriyorsa veya polise verilmiş olan görevin yerine getirilmesi tehlikeye düşecekse, bu takdirde kişisel veriler bilgi verilmeden elde edilebilir. (2) Kişisel veriler, kural olarak, açık bir şekilde elde edilir. Kişisel veri elde etmenin polis tedbiri olduğu anlaşılmadan, gizlice veri toplanması, sadece orantısız derecede büyük bir işgücü kaybı gerektiriyorsa veya polise verilmiş olan görevin yerine getirilmesi tehlikeye düşecekse veya ilgilinin üstün basan yararı bunu gerektiriyorsa, bu gibi hallerde mümkündür. (3) Kişisel veriler açık olarak elde ediliyorsa, yazılı olarak istendiğinde, daima; diğer hallerde ise, talebi üzerine, somut halde kişisel bilgi vermesini gerektiren hukuk kuralı veya rızaya dayalı olarak kişisel veri verebileceği, ilgili kişiye bildirilir. İlgili kişinin açıkça korunması gerekli olduğu anlaşılan hukuki yararları ihlal edilebilecekse, üçüncü kişilere bildirim yapılmaz. 20 Soru sorma ve kişisel veri kaydetme. (1) Polise verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan maddi olgu ile bağlantılı bir bilgi verebileceği kabul edilebilen herkese, polis soru sorabilir. Bu kişi, soyadını, adını, doğum günü ve yerini, adresini ve vatandaşlık durumunu bildirmek mecburiyetindedir. Soru sorma devam ettiği sürece, kişi durdurulabir. (2) Bir tehlikenin önlenmesi veya mevcut bir asayiş bozukluğunun ortadan kaldırılması için gerekli ise ve polise Kanunla ayrıca bir görev verilmemişse, polis 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen kişilerin kişisel verilerini elde edebilir. (3) Polisin fiili görevlerini yerine getiren birimleri, suçun önlenmesi hizmetlerini yerine getirmek için gerekli ise, aşağıdaki verileri elde edebilirler: 1. ileride suç işleyebilecekleri konusunda fiili tutamak noktaları bulunan kişiler;

8 8 2. yukarıdaki 1. bentte tanımlanan kişilerin bağlantı kurdukları veya refakatinde bulunan kişiler; 3. suç mağduru olacakları konusunda haklarında fiili tutamak noktaları bulunan kişiler; 4. belli bir ölçüde tehlike altında bulunduğu anlaşılan şahısların, yer itibarıyla yakınında bulunan kişiler; 5. tanıklar, bilgi veren kişiler veya sair şekilde haber veren kişiler. (4) Polis, 1. özel bilgileri veya becerilerinden, tehlikenin önlenmesi amacı ile yararlanabileceği; 2. önemli bir tehlike yaratabilecek nitelikteki tesis veya kuruluşların sorumlusu olan; 3. özel bir tehlike altında bulunan tesis veya kuruluşlardan sorumlu olan, kişilerin kişisel verilerini, tehlikenin önlenmesi için yapılacak olan hazırlıklarda kullanmak için gerekli olduğu ölçüde, elde edebilir. Kayıtlar, soyadı, adı, adresi, kendisine ulaşılabilmesi için gerekli olan bilgiler ve sayılan kişi guruplarından hangisine girdiği hususu ile sınırlıdır. Gizli bilgi toplamak, yasaktır. (5) Polis bunlar dışında, özel hakların korunması ( 2/2) veya Devletin yürütme erkine yardım görevini yerine getirmesi için ( 60/4) gerekli ise, kişisel verileri elde edebilir. (6) Polis kendisine diğer kanunlarla yüklenmiş bulunan görevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kişilere ilişkin veri toplayabilir. 21 Aleni yerlerde yapılan resim ve ses kayıtları (1) Polisin fiili görevlerini yerine getiren birimleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına girmeyen aleni organizasyonlar ve topluluk oluşması sırasında veya bunlar vesilesi ile, bunlar sırasında önemli ağırlığı olan kabahatler veya suçlar işlebileceklerini kabul etmeyi haklı gösterecek fiili olgular bulunan kişilerin resimlerini veya seslerini kayda alabilir. Üçüncü kişiler, kaçınılmaz bir şekilde, etkilenecek olsalar dahi, kayıt yapma işlemi sürdürülür. (2) 26 ncı maddenin 1 nci fıkrasının 3 ncü bendinde tanımlanan objelerde veya bunların yakınında, bu objelere karşı veya bunların içinde suç işleneceğini kabul etmeyi haklı gösteren bulgular varsa, ve bu şekilde kişiler, bu objeler veya bunların içinde bulunan eşyanın tehlikeye düştüğü hallerde fiili polis hizmetini gören memurlar kişilerin resimlerini çekebilirler ve ses kaydı yapabilirler.

9 9 (3) Fiili polis hizmeti gören memurlar ve yerel polis makamları kamu güvenliğini tehdit eden tehlikeleri önlemek üzere veya 26 ncı maddenin 1 nci fıkrasının 2 no lu bendinde tanımlanan yerlerde, bunlar kamuya açık yer niteliğinde oldukları sürece kamu güvenliğini bozmuş olan halleri ortadan kaldırmak üzere aleni ve açık bir şekilde görüntü kaydı nakli yapmak suretiyle izleyebilirler ve kişilerin resimlerini çekebilirler. (4) Suçların veya kabahatlerin kovuşturulması, kamu hukukuna ilişkin taleplerin ileri sürülmesi veya bu kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, bireylerin özel haklarının korunması, özellikle başka türlü delil bulunmamasından dolayı ispat zorluğunun ortadan kaldırılması için somut olayda kullanılmaları gerekli olmadıkları takdirde resim ve ses kayıtları geciktirilmeksizin ancak en geç iki ayın geçmesi ile silinir. Üçüncü fıkra uyarınca yapılan resim kayıtları, bu fıkranın 1 nci cümlesi uyarınca kullanma koşulları oluşmamışsa, 48 saat sonra silinir. (5) Açıkça yapılmadığı hallerde, resim nakli ve resim ve ses kaydı şeklinde gerçekleşen izlemede uygun bir şekilde bilgilendirme yapılır. Resim ve ses kayıtları somut olayda suç soruşturma veya kovuşturmasında veya önemli kabahatlerin yaptırıma bağlanmasında gerekli olduğu haller dışında, geciktirilmeksizin, ancak en geç dört hafta sonra silinir, bunlar kamu hukukuna ilişkin talep haklarının ileri sürülmesi veya ikinci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen özel hakların korunması, bilhassa başka delil bulunmaması nedeniyle ispat zorluğu yaşandığı hallerde kullanılabilir. Kaçınılamaz bir şekilde üçüncü kişiler hakkında da kayıt yapılmışsa, bu kayıtların kullanılması buna rağmen mümkündür. Eğer somut olaydaki duruma göre önemli bir hukuki menfaat açısından bir zarar doğması veya diğer hukuki menfaatler açısından önemli ölçüde tehlike varsa veya ilgili hüküm toplumun sair önemli bir yararını koruyor ise, belli bir kabahatin önemli olduğu kabul edilir. 22. Kişisel veri elde etmenin özel yöntemleri (1) Kişisel veri elde etmenin özel yöntemleri şunlardır: 1. Bir hafta içerisinde 24 saatten fazla süreli veya bir haftalık süre içerisinde devam eden izleme (längerfristige Observation), 2. Resim çekmek veya görüntü kaydetmek ile aleni olarak yapılmış olmayan bir konuşmanın dinlenmesi ve banda kaydedilmesi için gizli teknik araçların kullanılması, 3. Gerçek kimliklerini gizleyen, polis memurlarının kullanılması.

10 10 (2) Fiili polis hizmeti gören memurlar kendilerine verilen görevi başka türlü yapmaları tehlikeye düşecekse veya önemli bir şekilde zorlaşacaksa 20 nci maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan kişilerin resimlerini çekmek veya görüntülerini kaydetmek için gizli teknik araçlar kullanarak kişisel veri elde etmek suretiyle onları önemli bir tehlikeye karşı savunmak için veya 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 1,2 ve 4 numaralı bentlerinde sayılan kişilerin suçla işlenmeden önce mücadele etmek amacıyla gizli teknik araçlarla resim çekebilirler ve görüntü kaydı yapabilirler. (3) Fiili polis hizmeti gören memurlar kendilerine verilen görevi başka türlü yapmaları halinde görev tehlikeye düşecek veya önemli surette zorlaşacak ise, 20 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirlenen kişilerin Federal Alman Devletine veya bir Eyaletin varlığına yönelik bir tehlikeyi önlemek veya bir kişinin hayat, sıhhat veya özgürlüğüne yönelik bir tehlikeyi önlemek veya başkasına ait önemli maddi veya mal varlığı değeri olan eşyaya yönelik bir tehlikeyi önlemek veya 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 1 ve 2 no lu bentlerinde tanımlanan kişilerin büyük önem taşıyan suçlarla işlenmeden önce mücadele edilmesi amacıyla, bu kişilere ait kişisel verileri uzun süreli izleme, kendiliğinden harekete geçen resim kaydedici gizli teknik araçlar kullanmak suretiyle ve de aleni olarak yapılmış olmayan konuşmaların banda kaydı ve dinlenmesi veya gizli görevli kullanmak yolu ile elde edebilirler. (4) Kayıt sırasında kaçınılmaz bir şekilde üçüncü kişiler etkilenecek olsa dahi, 2 veya 3 ncü fıkra uyarınca veri elde etme işlemi yapılır. (5) Bu maddede adı geçen önemli suçtan şu anlaşılır. 1. Cürümler 2. Cünhalar; somut olayda cünhanın türü ve ağırlığı açısından hukuki barışı ağır bir şekilde ihlal etmeye elverişli olacak şekilde, a. Bir veya birden fazla kişinin hayat, sıhhat veya özgürlüğüne veya başkasına ait mal veya malvarlığı değerlerine yönelik olması, b. Yasa dışı silah veya uyuşturucu madde kaçakçılığı, para veya kıymetli kağıt sahteciliği veya Devlet güvenliği alanında (GVG 74a ve 120) işlenmiş olması, c. Meslek ve sanat haline getirerek, alışkanlık oluşturularak, arka arkaya seri oluşturacak şekilde, çete oluşturarak veya sair örgütlü şekillerde işlenmiş olması gerekir. (6) Birinci fıkrada tanımlanan tedbirlerden 2 no lu bentteki gizli teknik araç kullanılması dışındakilerin uygulanması hakkında eyalet hükümet başkanı, eyalet adli polis

11 11 müdürü, bir polis müdürü emir verebilir. Hükümet başkanı ile adli polis müdürü emir verme yetkilerini üst dereceli bir memura devredebilirler. (7) Somut olayda suçların kovuşturulmasında gerekli olmadıkları takdirde, 2 ve 3 ncü fıkralarda tanımlanan kişilerin dışındaki kişilerin resim ve ses kayıtları geciktirilmeksizin en geç iki aylık sürenin geçmesinden sonra silinir. (8) Uygulanan tedbirin amacını tehlikeye düşürmeden bildirim yapılması mümkün olur olmaz, ilgiliye 2 veya 3 ncü fıkra uyarınca uygulanmış olan tedbir hakkında bilgi verilir. Bildirim yapılması gizli araştırma yapan memuru veya bunun 1 nci fıkranın 3 no lu bendi uyarınca kullanılmakta devam edilmesini tehlikeye düşürecekse, ilgili hakkında soruşturma yapılmasını sağlayacak bir olayın tedbire bağlı olarak ortaya çıkartılmasını engelleyecekse veya tedbir uygulanıp sona erdikten itibaren 5 yıl geçmiş ise, ilgiliye bilgi verilmez. 22a Otomatik plaka okuma sisteminin kullanılması (1) Polis bir tehlikenin önlenmesi veya suçların önlenmesi için yaptığı çalışmalarda 26 ıncı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı kontrollerde saklı teknik araçlar kullanarak araçların otomatik olarak resimlerini bunların plaka numaralarını kaydedebilir. Aracın içinde oturan kişiler kaçınılamaz bir şekilde kayıt altına alınmış olurlarsa, kayıtlar buna rağmen kullanılabilir. Birinci ve ikinci cümle uyarınca yapılan kayıtlar 1. Bütün alanı kapsayacak şekilde yapılamaz, ıncı maddenin birinci fıkrasının iki ve üç numaralı bentlerine giren hallerde sürekli olarak yapılamaz ıncı maddenin birinci fıkrasının dört ve beş numaralı bentlerine giren hallerde, kontrol noktasında suç işlendiğine ilişkin veya kontrol edilen çevrede Alman Ceza Muhakemesi Kanununun 100a maddesine giren suçların işlendiği veya bu suçların önlenebileceği polisin bilgisi dahilinde ise, ve ıncı maddenin birinci fıkrasının altı numaralı bendine giren hallerde uzun süreli olarak gerçekleştirilemez. Birinci fıkraya göre teknik araçlarla kaydedilmesi sırasında denetim amacıyla uygun bir şekilde tutanak düzenlenir. (2) Elde edilen plaka numaraları federal adli kolluk bürosundaki kanuna göre kayıt altında tutulmuş bulunan polis bilgisayar kayıtlarıyla karşılaştırılabilir. Polis bilgisayarındaki veriler Şengen Sözleşmesi uyarınca arandıkları için şengen bilgi bankasına kaydedilmiş bulunan verilerle de karşılaştırılabilir. Birinci cümle uyarınca yapılan karşılaştırma sadece aşağıda sayılan araç plaka numaraları hakkında uygulanabilir:

12 12 1. Görüldüğü yerde polis tarafından kayıt altına alınması, gizli kayıt yapılması veya bu kanunun 25 inci maddesi, Ceza Muhakemesi Kanununun 163 e ve 463 a maddesi, Şengen Sözleşmesinin 99 uncu maddesi veya federal anayasayı koruma kanununun 17/3 maddesinin hükümleri gereğince amaca bağlı kontrol kontrol edilen araçlar, 2. Ağır bir tehlike bulunan hallerde, tehlikenin önlenmesi amacıyla, 3. Suç şüphesi bulunan hallerde ceza soruşturma ve kovuşturması yapılması amacıyla veya, 4. Cezanın infazı amacıyla. Karşılaştırma plakanın içerdiği bütün harf ve numaralarının aranan araçların plaka numaraları ile karşılaştırılması yoluyla yapılır. (3) Birinci fıkranın birinci cümlesi uyarınca kayıt edilen veriler, aranan plaka numaraları arasında yer almıyorsa, karşılaştırmanın hemen arkasından, geciktirilmeksizin, otomatik olarak silinir. Birinci cümleye giren hallerde, veri toplandığı ve bunların karşılaştırıldığı konusunda tutanak düzenlenemez. (4) Elde edilen plaka numarası aranan araçların listesinde bulunduğu takdirde, plaka numarası aracın resmi, resmin çekildiği yer seyir istikameti tarih ve zamana ilişkin kayıt saklanır. Aracın içindekiler uyum sağlanan hallerde durdurulur. Daha sonraki işlemler mevcut aranan araçlar kayıt listesinden yapılacak inceleme üzerine elde edilen güncel bilgiye dayanılarak yapılır. Birinci cümle uyarınca kaydedilen veriler ile diğer tedbirlerden yola çıkılarak ulaşılan kişisel veriler; 1. Plaka numarasının arananlar bilgisayarına kaydedilmesine yol açan amaç açısından gerekli değil ise, 2. Suç soruşturma ve kovuşturması için gerekmiyorsa veya 3. Bir tehlikenin önlenmesi açısından gerekli değil ise, silinir. 23 Konut içinde veya konuttan teknik araç kullanmak yolu ile kişisel veri elde etme konusunda özel hükümler. (1) Fiili polis hizmeti gören memurlar Felderal Alman Devletinin veya bir eyaletin varlığı açısından mevcut yakın bir tehlikenin önlenmesi veya bir kişinin hayat, sıhhat veya özgürlüğü açısından mevcut yakın bir tehlikenin önlenmesi için gerekli ise, gizli teknik araçlar kullanmak suretiyle 22 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2 no lu bendi uyarınca 6 ve 7 nci maddelerde sayılan kişilerin ve 9 uncu maddedeki koşulların oluştuğu hallerde bu maddede sayılan kişilerin kişisel verilerini konutun içinde veya konuttan elde edebilirler.

13 13 (2) Bu tedbirin uygulanabilmesi için, tedbirin uygulanacağı yargı çevresindeki asliye mahkemesinin karar vermesi gereklidir. Kararda tedbirin uygulanacağı süre belirtilir. 31 nci maddenin 5 nci fıkrasının 2 ila 4 ncü cümleleri burada da uygulanır. Gecikmede tehlike olan hallerde tedbire 22 nci maddenin 6 ncı fıkrasında tanımlanan kişiler emredebilirler. Bu emrin asliye mahkemesi tarafından onaylanması gerekir. Onay geciktirilmeksizin alınır. (3) Teknik araç kullanılması sadece polis tedbiri sırasında görevlendirilen kişinin güvenliği için uygulanıyorsa, asliye mahkemesinin kararına itiraz yoktur; 22 nci maddenin 6 ncı fıkrası kıyas yolu ile uygulanır. Suçların kovuşturulmasında kullanılmaları gerekli değil ise, böyle bir polis tedbirinden elde edilen kayıtlar uygulamanın sona erdiği tarihten itibaren en geç iki hafta sonra silinir. (4) 22 nci maddenin 8 nci maddesi kıyas yolu ile uygulanır. Eyalet hükümeti her yıl birinci fıkra uyarınca uygulanan tedbirler ve hakim tarafından denetlenmesi gerekli olduğu ölçüde 3 ncü fıkra uyarınca yapılan polis baskınları sırasında uygulanan teknik kayıtlar hakkında her yıl bir rapor verir. Eyalet parlamentosu tarafından görevlendirilen bir komisyon bu rapora dayanarak meclis denetimi yapar. (5) Denetleme sırasında özel hayatın çekirdek alanına dahil olduğu anlaşılan kişisel verilerin kaydedildiği konusnda somut olgular varsa birinci fıkra uyarınca yapılan veri kaydına geciktirmeksizin ara verilir. Ara vermeye neden olan sebeplerin ortadan kalktığı beklenen hallerde işleme devam edilebilir. Ara verme anına kadar elde edilmiş bulunan özel hayatın gizli alanına dahil bulunan bilgiler elde edilmişse bunlar değerlendirilemez ve geciktirilmeksizin silinir. Silme hakkında tutanak tutulur. Birinci fıkrada öngörülen koşulların mevcut bulunmadığı hallerde tedbire son verilir. Tedbire son verildiği mahkemeye bildirilir. (6) Tedbirin ulaşmak istediği amaç veya polis tedbiri sırasında görevlendirilen kişilerin tehlikeye düşürülmesi sözkonusu olmayacaksa birinci fıkranın birinci cümlesi ve dördüncü fıkra uyarınca uygulanan tedbirler ilgililere derhal bildirilir. Aynı olay dolayısıyla ilgili kişi hakkında bir ceza soruşturması başlatıldığı durumlarda bilgi vermek konusunda savcılığın olumlu görüşünün alınması gerekir; bunun için soruşturmanın içinde bulunduğu durumun buna olanak sağlaması gerekir. Tedbir sona erdikten sonra altı ay içerisinde bilgi verilmezse, bilgi vermenin geciktirilmesi konusunda hakimin karar vermesi talep olunur. Hakimin kararından sonra her seferinde bir yıl sonra yeniden hakim kararı alınabilir. Aşağıdaki hallerde hakimin vereceği karar üzerine hiç bir zaman bilgi verilmeyebilir: 1. İlgili bir kişinin üstün menfaati bunu gerektiriyorsa veya, 2. İlgili kişinin kimliği veya bulunduğu yer sadece çok büyük zorluklarla tespit edilebiliyorsa veya,

14 14 3. Tedbirin sona ermesinden itibaren beş yıl süre geçmişse bu konuda üçüncü fıkrada belirtilen mahkeme karar verir. Tedbirin uygulanması için hakim kararına ihtiyaç bulunmadığı hallerde tedbirin uygulandığı polis karakolunun bulunduğu çevredeki mahkeme karar verme yetkisine sahiptir. (7) Bir ve dördüncü fıkralar uyarınca elde edilen kişisel bilgiler özel olarak işaretlenir. Nakit yapıldığı takdirde bu tanımlama alan taraından sürdürülür. Bir ve dördüncü fıkralar uyarınca elde edilmiş bulunan kişisel veriler, hangi amaçla elde edilmişlerse, bu amaçlar doğrultusunda kaybedilebilir işlenebilir ve yararlanılabilir. Aşağıdaki hallerde kayıt, değiştirme ve değerlendirme mümkündür; bunlar, 1. Birinci fıkranın birinci cümlesinde belirlenen anlamda bir başka ve yakın tehlikenin önlenmesi sözkonusu ile veya, 2. Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükte olan şekline göre konutun içini teknik araçlarla izleme yetkisi veren suçların aydınlatılması için gerekli ise. Dördüncü cümlede belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli ise ve tedbirin gerekli olduğu önceden hakim tarafından tespit edilmiş ise, dördüncü fıkra uyarınca uygulanan bir tedbirden elde edilen kişisel verilerin başka şekilde kaydı değiştirilmesi değerlendirilmesi ve başkasına verilmesi mümkündür; gecikmede tehlike olan hallerde hakim kararı bekletilmeksizin alınır. Diğer hallerde birinci fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen kişilere ilişkin olarak dördüncü fıkra uyarınca uygulanan tedbirlerden elde edilen kişisel veriler geciktirilmeksizin fakat en geç tedbirin sona ermesinden iki ay sonra silinir. (8) Eyalet hükümeti her yıl eyalet meclisine birinci fıkra uyarınca ve hakim tarafından denetlenmesi gereken durumlarda dördüncü fıkra uyarınca teknik araçlar kullanılarak elde edilmiş bulunan kayıtlar hakkında bilgi verir. Eyalet meclisi tarafından belirlenen bir kurul verilen bu rapora dayanılarak meclis adına denetleme yapar. 23a Telekominikasyon ile ilgili polis tedbirleri hakkında özel hükümler (1) Polis aşağıdaki hallerde ilgilinin bilgisi dışında 96. Maddenin birinci fıkrası ve telekominikasyon kanunun 113a maddesi uyarınca tutulan iletişim kayıtlarını elde edebilir; 1. 6 ve 7 inci maddeler ile 9 uncu maddedeki koşulların gerçekleştiği durumlarda burada belirtilen kişiler açısından devletin veya bir eyaletin bütünlüğü veya güvenliği veya hayat sağlık veya bir kişinin hürriyeti açısından gerekli olduğu takdirde halen mevcut yakın bir tehlikenin önlenmesi amacıyla veya 2. Aşağıda sayılan şahıslar hakkında ağır suçların önlenmesi için yapılan mücadelede gerekli ise;

15 15 a) Ağır suçları işlemek üzere tek başına veya birlikte hareket ettikleri, somut planlar yaptıkları veya hazırlık hareketlerinde bulunduklarını kabul etmeyi gerektiren somut olaylar bulunan kişiler, b) Yukarıda a harfi altında tanımlanan ve ağır suçların planlanması veya hazırlık hareketlerinde bulunduklarını kabul etmeyi gösteren olgular bulunan kişiler ile tamamen veya kısmen birlikte hareket eden veya bunların planlarını aktif olarak destekleyen kişiler veya, c) Yukarıda a veya b harfi altında tanımlanan kişilere verilmek üzere hazırlanan veya bunlardan kaynaklanan bildirimleri aldıklarını veya böyle kişilerin kullandıkları iletişim araçlarına sahip oldukları sonucunu çıkartmayı gerektiren olgular varsa ve bu işlem ağır suçların önlenmesi için yapılacak çalışmalar için gerekli ise. Birinci cümlenin iki nolu bendinde sayılan tedbirler sadece birinci cümlenin iki nolu bendinde sayılan kişilere ilişkin iletişim bağlantılarında veya son kullanıcı aletler hakkında uygulanabilir. Eğer polisin görevini yerine getirmesi tehlikeye düşecekse veya önemli derecede zorlaşacaksa birinci cümlede tanımlanan kişisel veri toplama sadece bu hallerde gerçekleştirilebilir. Kaçınılmaz bir şekilde üçüncü kişiler de kayıt altına alacak olsa dahi, kişisel veri toplanabilir. (2) Bu kanunda ağır suçlardan bahsedildiği hallerde, bundan aşağıda sayılan suçların somut olayda özellikle ağır sonuçlar doğuracağı ve ayrıca bunların terör örgütlü suç veya çete halinde işlenen suçlar ile bağlantılı bulunduklarına dair somut bağlantı bilgileri varsa uygulanabilir: 1. Ceza Kanunundaki suçlar 2 2. Vergi suçları 3. Eczacılık Kanunundaki suçlar 4. Mülteciler Kanundaki suçlar 5. Yabancıları kaçak olarak ülkeye getirme suçu 6. Dış Ticaret Kanunundaki suçlar 7. Uyuşturucu Maddeler Kanunundaki suçlar 8. Savaş Silahlarının Kontrolü Kanunudaki suçlar 9. Uluslararası Ceza Mahkemesi Kanunudaki suçlar 10. Silah Kanunundaki suçlar 2 Bu ve aşağıdaki (1-10) fıkralarda liste halinde sayılan suçlar tercüme edilmemiştir.

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2)

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır?

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Hazırlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, MAZLUMDER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir. I. BÖLÜM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARININ VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ve "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARDA

Detaylı

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN!

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN! Savcılık Aşaması 4 46 SAVCILIK AŞAMASI İlk bölümde kolluğun kendiliğinden yapabileceği işlemler incelenmişti. Bu bölümde ise C. savcısının emri ile yapılabilecek olan araştırma ve soruşturma işlemleri

Detaylı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı BİRİNCİ

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Önsöz Securitaris Güvenlik Hizmetleri olarak, dünyanın dört bir yanında verdiğimiz hizmetin değişmez dayanağı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı