Tercüme eden: Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tercüme eden: Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi"

Transkript

1 1 Baden-Württemberg Polis Kanunu 1 Tercüme eden: Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi BİRİNCİ BÖLÜM: POLİSİN HUKUKU BİRİNCİ KISIM: POLİSİN GÖREVLERİ 1 Genel Hükümler (1) Polis, bireyleri ve toplumu, kamu emniyetini ve kamu düzenini tehlikeye sokmağa elverişli nitelikteki tehlikelere karşı korumak ve kamu yararı açısından zorunlu olduğu oranda, kamu emniyetini veya kamu düzenini bozmuş olan durumları ortadan kaldırmakla görevlidir. Polis, Anayasa ile kurulmuş olan düzeni korumak ve bireylerin vatandaşlık haklarını herhangi bir engel ile karşılaşmadan kullanmalarını sağlamak konusunda, özel olarak görevlidir. (2) Polis, kendisine diğer hukuk normları ile verilen görevleri de yerine getirir. 2 Diğer makamların yerine harekete geçme (1) Birici madde uyarınca polisiye görev niteliğinde olan bir görevin yerine getirilmesi, 1 fıkra 1 uyarınca Kanunla diğer bir makamın görevine verilmişse ve bu makamın zamanında harekete geçmesi, gecikmedeki tehlike nedeni ile mümkün gözükmüyorsa, bu takdirde polis, geçici nitelikte olmak üzere, alınması zorunlu olan bütün tedbirleri alır. Yetkili makama, geciktirmeksizin bilgi verilir. (2) Bireylerin özel hukuktan doğan haklarının, polis tarafından bu Kanunundaki hükümlere göre korunması, hak sahibinin talepte bulunması koşulu ile ve mahkemede dava açmak suretiyle hakkın korunması o anda mümkün değilse; ve de polisin yardımı olmadığı takdirde, hakkın ortadan kalkması veya kullanılmasının önemli bir şekilde zorlaşması tehlikesi mevcutsa, mümkündür. 1 Yürürlük Tarihi: , son değişiklik: 18 Kasım 2008

2 2 İKİNCİ KISIM: POLİS TEDBİRLERİ BİRİNCİ ALT KISIM: GENEL HÜKÜMLER 3 Polis tedbirleri Polis, Kanunlarla sınırları çizilmiş olan görevlerini yerine getirmek üzere uygulayacağı polisiye tedbiri, görevle bağlantılı takdir yetkisini kullanarak seçer. 4 Temel hak ve ögzürlüklerin sınırlandırılması Anayasa da düzenlenmiş bulunan aşağıdaki temel hak ve özgürlükler, bu Kanunda düzenlenen polisiye tedbirler uygulanarak sınırlandırılabilir: 1. yaşama hakkı ve vücut bütünlüğü (GG 2/2 cü. 1), 2. kişi özgürlüğü (GG 2/2 cü. 2), 3. Mektup, posta ve iletişim sırrı (GG 10) (Değişiklik tarihi: ) 4. seyahat özgürlüğü (GG 11), 5. konut dokunulmazlığı (GG 13), 6. mülkiyet hakkı (GG 14). 5 Polisiye tedbirlerin türü (1) Kendisine verilen görevi yerine getirmesi için, birden fazla tedbirden yararlanması mümkün ise, polis somut olayda uygulayacağı tedbiri seçerken, bireyi ve toplumu en az engelleme ihtimali olan tedbiri seçer. (2) Somut olayda ulaşılmak istenen amaca göre, gözle görünür bir şekilde ölçüsüz nitelikte ağır bir sakınca doğuracağı belli olan bir polis tedbiri, uygulanmaz. 6 Tehlikeye sebebiyet veren kişi hakkında uygulanan tedbirler (1) Bir kişinin davranışları sonucunda kamu güvenliği ve düzeni tehlikeye düşmüş veya bozulmuş ise, polis, tehlike tehdidinin oluşmasına veya kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren bu kişi hakkında, polisiye tedbirler uygular. (2) Tehditin oluşmasına veya düzenin bozulmasına, 16 yaşını doldurmamış bir kişi sebebiyet vermişse, polis uygulayacağı tedbirleri, bu çocuğu bakıp gözetme yetkisine sahip

3 3 olan kişiye yöneltebilir. Kişinin hal ve gözetimi denetim altına alınmış ise, polis tedbirlerini, görevi dahilinde işlem yapması gereken bu kişiye yöneltebilir. (3) Tehdidin oluşumu veya düzenin bozulması, bir başkası tarafından bir iş yapmak üzere görevlendirilen bir kişinin davranışı nedeni ile ortaya çıkmış olursa, polis bu kişi hakkında da polisiye tedbirler uygulayabilir. 7 Mal sahibine veya eşyayı fiilen elinde bulunduran kişiye karşı uygulanan tedbirler Kamu güvenliği veya düzeni, bir eşyanın durumu nedeni ile tehdit altına girer veya bozulursa, Polis, uygulanması gereken tedbirleri, eşyanın sahibi veya eşyayı fiilen elinde bulunduran kişi hakkında uygular. 8 Tedbirin doğrudan doğruya uygulanması. (1) 6 ve 7 nci maddelerde tanımlanan kişilere ulaşılamıyorsa veya bunlara ulaşmak için zaman yoksa, sadece bu gibi hallerde, Polis, uygulanması gereken tedbiri, doğrudan doğruya kendisi tatbik edebilir. Tedbirin uygulandığı, ilgilisine geciktirmeksizin bildirilir. (2) Polisin doğrudan doğruya uyguladığı tedbirler nedeniyle masraf doğacak olursa, bu masraflar 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen kişilerce ödenir. Masraflar, idari icra usulü çerçevesinde tahsil edilir. 9 Taraf olmayan üçüncü kişiler hakkında uygulanan polisiye tedbirler. (1) Gerçekleşmek üzere bulunan kamu güvenliğini veya düzenini bozucu bir hususun başka türlü önlenmesi veya gerçekleşmiş olan düzeni bozucu durumun başka türlü ortadan kaldırılması mümkün değil ise, Polis 6 ve 7 nci maddede belirtilen kişilerin dışındaki şahıslar hakkında da polisiye tedbir uygulayabilir; özellikle, Polisin sahip olduğu imkanlar yetersiz kalacaksa veya 6 ila 8 nci maddelerde düzenlenen tedbirlerin uygulanması, ulaşılmak istenen amaç ile açıkça orantısız derecede ağır olan bir zarar doğurabilecek ise, Polis üçüncü kişiler hakkında polisiye tedbir uygulayabilir. (2) Bu tür tedbirler, sadece birinci fıkradaki koşulların varlığı sürdüğü sürece devam eder. 9a Meslek sırrı sahibi olan tanıklıklan çekinme yetkisi bulunanların korunması

4 4 (1) Bu Kanunun 20 ila 23, 25 ila 27, 29 ila 33, 35 ve 36 ıncı maddelerinde düzenlenmiş bulunan tedbirler, Ceza Muhakemesi Kanunun 53/I maddesinde tanımlanan kişilerden, hakkında tanıklık yapmaktan çekinme yetkisine sahip bulundukları kişilere ilişkin olarak bilgi elde etmeye yönelik olarak uygulanamaz. Buna rağmen bilgi elde edilmiş olursa, bu bilgi kullanılamaz. Bu konuda yapılmış olan kayıtlar geçiktirilmeksizin silinir. Bilgi elde etme ve silme hakkında tutanak düzenlenir. Tedbir uygulanarak, Ceza Muhakemesi Kanunun 53/I maddesinde adı geçmemekle birlikte, bu maddede adı geçen ve tanıklıktan çekinebilecek olan bir kişiden bilgi elde edilmiş olursa, bu fıkranın 2 ila 4 üncü cümleleri uygulanır. (2) Eğer, tedbir uygulanarak, Ceza Muhakemesi Kanunun 53/I maddesinde tanımlanan kişilerden, hakkında tanıklık yapmaktan çekinme yetkisine sahip bulundukları kişilere ilişkin olarak bilgi elde edilmiş olursa ve bu bilgi hayat, sağlık veya özgürlüğü doğrudan doğruya tehdit eden halen mevcut bir tehlikenin ortadan kaldırılması için gerekli ise, birinci fıkradaki düzenlemeden farklı olarak, bu bilgi kullanılabilir. (3) Ceza Muhakemesi Kanunun 53a maddesinde adı geçenler, tanıklıktan çekinme hakkına sahip oldukları oranda, bir ve ikinci fıkra kıyasen uygulanır. (4) Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan kişinin tehlikeye bizzat sebebiyet verdiğini kabul etmeyi haklı gösteren fiili olgular mevcutsa,1 ila 3 üncü fıkra hükümleri uygulanmaz. (Değişiklik tarihi: ) İKİNCİ ALT KISIM: POLİSİN İDARİ KARAR ALMA YETKİSİ 10 Polisin idari kararlar alma yetkisi (1) Genel İdari Polis Makamları kendilerine bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, yükümlülükler veya yasakları içeren idari polis kararları alabilirler; bu kararlar, gayri muayyen sayıdaki olayları kapsayan ve gayrimuayyen sayıdaki kişilere yönelik, genel nitelikteki düzenlemelerdir. (2) Başka bir Kanun, polisiye nitelikte idari karar alma yetkisini ayrıca ve açıkça düzenlenmiş olsa dahi, bu Kanunda yer alan ve polise idari karar alma yetkisini veren hükümler, uygulanmaya devam olunur. 11 İçerik

5 5 Polis makamları tarafından verilen idari kararlar, kanunlara veya üst makamların çıkardıkları hukuki düzenlemelere aykırı olamaz. 12 Şekil şartları (1) Polis makamları tarafından verilen idari polis kararlarının, aşağıdaki koşullara uygun olması mecburidir. 1. İdari polis kararının verilmesi konusunda, Polis Makamına yetki veren Kanunun, dayanak olarak gösterilmesi, 2. İdari polis kararını yürürlüğe koyan makamın belirtilmesi, nci maddede alınması zorunlu olan iznin, alınmış bulunduğunun açıklanması. (2) Polis makamı tarafından verilen idari polis kararlarında; 1. Kararın içeriğini tanımlayan bir başlık bulunur, 2. Başlıkta, bunun polis makamı tarafından verilen bir idari polis kararı olduğu yazılır, 3. Yürürlüğe gireceği gün belirtilir. (3) İçinde yürürlüğe gireceği tarih konusunda bir hüküm bulunmaması durumunda, idari polis kararı, resmen bildirildiği günden itibaren, 14 üncü günün sona ermesi ile, yürürlüğe girer. 13 Yetki İçişleri Bakanı tarafından verilen idari polis kararları, bütün Eyalet çapında, diğer Genel Polis Makamları tarafından verilen idari kararlar, veren makamın görev çevresinde geçerlidir. Yerel polis makamları açısından, idari polis kararı vermek yetkisi, Belediye Başkanına aittir. 14 Denetim makamının devreye girmesi Yetkili polis makamı, verilmesi gerekli olan idari polis kararını vermeyi kabul etmezse veya 15 nci maddede öngörülen izni vermezse, denetim görevine sahip olan bir üst makam ( 64), idari polis kararını kendisi verebilir. 15 İzin alma koşulu

6 6 (1) Bölge polis makamları tarafından verilen ve bir aydan fazla süre ile yürürlükte kalacak olan idari polis kararları, Bölge Belediye Meclisi tarafından onaylanır. (2) Yerel polis makamlarının bir aydan fazla süreli yürürlükte kalacak olan idari polis kararları, Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 16 Denetim makamının incelemesi (1) Bölgesel ve yerel polis makamlarının düzenledikleri idari polis kararları, bir üst makam tarafından incelenmek üzere, geciktirilmeksizin buraya gönderilir. (2) Polis makamı tarafından verilen bir idari polis kararı, üst makamların emirlerine aykırı ise, toplumun esenliğini tahdit ediyorsa veya kişisel hakları ihlal eder nitelikte ise, karar bozulur ve kaldırılır. 11 nci maddeye aykırılık halinde, yokluk müeyyidesi uygulanır. 17 Yürürlükten kalkma (1) Polis makamları tarafından verilen idari polis kararları, yürürlüğe girdikten itibaren 20 yıl sonra yürürlükten kalkarlar. (2) En üst Eyalet Polis Makamları tarafından verilen idari polis kararları hakkında, bu hüküm uygulanmaz. 18 Kabahatler (1) Polis ile ilgili normların, belli bir fiil bakımından bu maddeye yollama yaptığı durumlarda, bu Kanun uyarınca verilen bir idari polis kararına, kasten veya taksirli olarak aykırı davranan kişi, düzene aykırı bir fiil (kabahat) işlemiş sayılır. (2) Düzene aykırı fiiller hakkında idari para yaptırımı uygulanabilir. İdari para cezası en az 5 ve en fazla 5000 Euro, en üst Eyalet Polis Makamlarının idari işlemlerinde en fazla Euro dur. (3) İdari Kabahatler hakkındaki Kanunun 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendi anlamında idari makamdan yerel polis makamları anlaşılır. (4) Konu itibariyle yetkili olan Bakanlık üçüncü fıkradan doğan yetkilerini idari bir işlem yaparak başka makamalara devredebilir.

7 7 ÜÇÜNCÜ ALT KISIM: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YETKİSİ 19 Kişisel veri toplama konusundaki genel kurallar (1) Herkesin kullanabileceği genel kaynaklardan alınmadığı takdirde kişiye ilişkin bir veri sadece ilgilinin bilgisi dahilinde olmak koşulu ile elde edilebilir. İlgilinin bilgisi olmadan veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler, ilgilisinden elde edildiği takdirde ulaşılamayacaksa veya orantısız derecede büyük bir işgücü kaybı gerektiriyorsa veya polise verilmiş olan görevin yerine getirilmesi tehlikeye düşecekse, bu takdirde kişisel veriler bilgi verilmeden elde edilebilir. (2) Kişisel veriler, kural olarak, açık bir şekilde elde edilir. Kişisel veri elde etmenin polis tedbiri olduğu anlaşılmadan, gizlice veri toplanması, sadece orantısız derecede büyük bir işgücü kaybı gerektiriyorsa veya polise verilmiş olan görevin yerine getirilmesi tehlikeye düşecekse veya ilgilinin üstün basan yararı bunu gerektiriyorsa, bu gibi hallerde mümkündür. (3) Kişisel veriler açık olarak elde ediliyorsa, yazılı olarak istendiğinde, daima; diğer hallerde ise, talebi üzerine, somut halde kişisel bilgi vermesini gerektiren hukuk kuralı veya rızaya dayalı olarak kişisel veri verebileceği, ilgili kişiye bildirilir. İlgili kişinin açıkça korunması gerekli olduğu anlaşılan hukuki yararları ihlal edilebilecekse, üçüncü kişilere bildirim yapılmaz. 20 Soru sorma ve kişisel veri kaydetme. (1) Polise verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan maddi olgu ile bağlantılı bir bilgi verebileceği kabul edilebilen herkese, polis soru sorabilir. Bu kişi, soyadını, adını, doğum günü ve yerini, adresini ve vatandaşlık durumunu bildirmek mecburiyetindedir. Soru sorma devam ettiği sürece, kişi durdurulabir. (2) Bir tehlikenin önlenmesi veya mevcut bir asayiş bozukluğunun ortadan kaldırılması için gerekli ise ve polise Kanunla ayrıca bir görev verilmemişse, polis 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen kişilerin kişisel verilerini elde edebilir. (3) Polisin fiili görevlerini yerine getiren birimleri, suçun önlenmesi hizmetlerini yerine getirmek için gerekli ise, aşağıdaki verileri elde edebilirler: 1. ileride suç işleyebilecekleri konusunda fiili tutamak noktaları bulunan kişiler;

8 8 2. yukarıdaki 1. bentte tanımlanan kişilerin bağlantı kurdukları veya refakatinde bulunan kişiler; 3. suç mağduru olacakları konusunda haklarında fiili tutamak noktaları bulunan kişiler; 4. belli bir ölçüde tehlike altında bulunduğu anlaşılan şahısların, yer itibarıyla yakınında bulunan kişiler; 5. tanıklar, bilgi veren kişiler veya sair şekilde haber veren kişiler. (4) Polis, 1. özel bilgileri veya becerilerinden, tehlikenin önlenmesi amacı ile yararlanabileceği; 2. önemli bir tehlike yaratabilecek nitelikteki tesis veya kuruluşların sorumlusu olan; 3. özel bir tehlike altında bulunan tesis veya kuruluşlardan sorumlu olan, kişilerin kişisel verilerini, tehlikenin önlenmesi için yapılacak olan hazırlıklarda kullanmak için gerekli olduğu ölçüde, elde edebilir. Kayıtlar, soyadı, adı, adresi, kendisine ulaşılabilmesi için gerekli olan bilgiler ve sayılan kişi guruplarından hangisine girdiği hususu ile sınırlıdır. Gizli bilgi toplamak, yasaktır. (5) Polis bunlar dışında, özel hakların korunması ( 2/2) veya Devletin yürütme erkine yardım görevini yerine getirmesi için ( 60/4) gerekli ise, kişisel verileri elde edebilir. (6) Polis kendisine diğer kanunlarla yüklenmiş bulunan görevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kişilere ilişkin veri toplayabilir. 21 Aleni yerlerde yapılan resim ve ses kayıtları (1) Polisin fiili görevlerini yerine getiren birimleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına girmeyen aleni organizasyonlar ve topluluk oluşması sırasında veya bunlar vesilesi ile, bunlar sırasında önemli ağırlığı olan kabahatler veya suçlar işlebileceklerini kabul etmeyi haklı gösterecek fiili olgular bulunan kişilerin resimlerini veya seslerini kayda alabilir. Üçüncü kişiler, kaçınılmaz bir şekilde, etkilenecek olsalar dahi, kayıt yapma işlemi sürdürülür. (2) 26 ncı maddenin 1 nci fıkrasının 3 ncü bendinde tanımlanan objelerde veya bunların yakınında, bu objelere karşı veya bunların içinde suç işleneceğini kabul etmeyi haklı gösteren bulgular varsa, ve bu şekilde kişiler, bu objeler veya bunların içinde bulunan eşyanın tehlikeye düştüğü hallerde fiili polis hizmetini gören memurlar kişilerin resimlerini çekebilirler ve ses kaydı yapabilirler.

9 9 (3) Fiili polis hizmeti gören memurlar ve yerel polis makamları kamu güvenliğini tehdit eden tehlikeleri önlemek üzere veya 26 ncı maddenin 1 nci fıkrasının 2 no lu bendinde tanımlanan yerlerde, bunlar kamuya açık yer niteliğinde oldukları sürece kamu güvenliğini bozmuş olan halleri ortadan kaldırmak üzere aleni ve açık bir şekilde görüntü kaydı nakli yapmak suretiyle izleyebilirler ve kişilerin resimlerini çekebilirler. (4) Suçların veya kabahatlerin kovuşturulması, kamu hukukuna ilişkin taleplerin ileri sürülmesi veya bu kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, bireylerin özel haklarının korunması, özellikle başka türlü delil bulunmamasından dolayı ispat zorluğunun ortadan kaldırılması için somut olayda kullanılmaları gerekli olmadıkları takdirde resim ve ses kayıtları geciktirilmeksizin ancak en geç iki ayın geçmesi ile silinir. Üçüncü fıkra uyarınca yapılan resim kayıtları, bu fıkranın 1 nci cümlesi uyarınca kullanma koşulları oluşmamışsa, 48 saat sonra silinir. (5) Açıkça yapılmadığı hallerde, resim nakli ve resim ve ses kaydı şeklinde gerçekleşen izlemede uygun bir şekilde bilgilendirme yapılır. Resim ve ses kayıtları somut olayda suç soruşturma veya kovuşturmasında veya önemli kabahatlerin yaptırıma bağlanmasında gerekli olduğu haller dışında, geciktirilmeksizin, ancak en geç dört hafta sonra silinir, bunlar kamu hukukuna ilişkin talep haklarının ileri sürülmesi veya ikinci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen özel hakların korunması, bilhassa başka delil bulunmaması nedeniyle ispat zorluğu yaşandığı hallerde kullanılabilir. Kaçınılamaz bir şekilde üçüncü kişiler hakkında da kayıt yapılmışsa, bu kayıtların kullanılması buna rağmen mümkündür. Eğer somut olaydaki duruma göre önemli bir hukuki menfaat açısından bir zarar doğması veya diğer hukuki menfaatler açısından önemli ölçüde tehlike varsa veya ilgili hüküm toplumun sair önemli bir yararını koruyor ise, belli bir kabahatin önemli olduğu kabul edilir. 22. Kişisel veri elde etmenin özel yöntemleri (1) Kişisel veri elde etmenin özel yöntemleri şunlardır: 1. Bir hafta içerisinde 24 saatten fazla süreli veya bir haftalık süre içerisinde devam eden izleme (längerfristige Observation), 2. Resim çekmek veya görüntü kaydetmek ile aleni olarak yapılmış olmayan bir konuşmanın dinlenmesi ve banda kaydedilmesi için gizli teknik araçların kullanılması, 3. Gerçek kimliklerini gizleyen, polis memurlarının kullanılması.

10 10 (2) Fiili polis hizmeti gören memurlar kendilerine verilen görevi başka türlü yapmaları tehlikeye düşecekse veya önemli bir şekilde zorlaşacaksa 20 nci maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan kişilerin resimlerini çekmek veya görüntülerini kaydetmek için gizli teknik araçlar kullanarak kişisel veri elde etmek suretiyle onları önemli bir tehlikeye karşı savunmak için veya 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 1,2 ve 4 numaralı bentlerinde sayılan kişilerin suçla işlenmeden önce mücadele etmek amacıyla gizli teknik araçlarla resim çekebilirler ve görüntü kaydı yapabilirler. (3) Fiili polis hizmeti gören memurlar kendilerine verilen görevi başka türlü yapmaları halinde görev tehlikeye düşecek veya önemli surette zorlaşacak ise, 20 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirlenen kişilerin Federal Alman Devletine veya bir Eyaletin varlığına yönelik bir tehlikeyi önlemek veya bir kişinin hayat, sıhhat veya özgürlüğüne yönelik bir tehlikeyi önlemek veya başkasına ait önemli maddi veya mal varlığı değeri olan eşyaya yönelik bir tehlikeyi önlemek veya 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 1 ve 2 no lu bentlerinde tanımlanan kişilerin büyük önem taşıyan suçlarla işlenmeden önce mücadele edilmesi amacıyla, bu kişilere ait kişisel verileri uzun süreli izleme, kendiliğinden harekete geçen resim kaydedici gizli teknik araçlar kullanmak suretiyle ve de aleni olarak yapılmış olmayan konuşmaların banda kaydı ve dinlenmesi veya gizli görevli kullanmak yolu ile elde edebilirler. (4) Kayıt sırasında kaçınılmaz bir şekilde üçüncü kişiler etkilenecek olsa dahi, 2 veya 3 ncü fıkra uyarınca veri elde etme işlemi yapılır. (5) Bu maddede adı geçen önemli suçtan şu anlaşılır. 1. Cürümler 2. Cünhalar; somut olayda cünhanın türü ve ağırlığı açısından hukuki barışı ağır bir şekilde ihlal etmeye elverişli olacak şekilde, a. Bir veya birden fazla kişinin hayat, sıhhat veya özgürlüğüne veya başkasına ait mal veya malvarlığı değerlerine yönelik olması, b. Yasa dışı silah veya uyuşturucu madde kaçakçılığı, para veya kıymetli kağıt sahteciliği veya Devlet güvenliği alanında (GVG 74a ve 120) işlenmiş olması, c. Meslek ve sanat haline getirerek, alışkanlık oluşturularak, arka arkaya seri oluşturacak şekilde, çete oluşturarak veya sair örgütlü şekillerde işlenmiş olması gerekir. (6) Birinci fıkrada tanımlanan tedbirlerden 2 no lu bentteki gizli teknik araç kullanılması dışındakilerin uygulanması hakkında eyalet hükümet başkanı, eyalet adli polis

11 11 müdürü, bir polis müdürü emir verebilir. Hükümet başkanı ile adli polis müdürü emir verme yetkilerini üst dereceli bir memura devredebilirler. (7) Somut olayda suçların kovuşturulmasında gerekli olmadıkları takdirde, 2 ve 3 ncü fıkralarda tanımlanan kişilerin dışındaki kişilerin resim ve ses kayıtları geciktirilmeksizin en geç iki aylık sürenin geçmesinden sonra silinir. (8) Uygulanan tedbirin amacını tehlikeye düşürmeden bildirim yapılması mümkün olur olmaz, ilgiliye 2 veya 3 ncü fıkra uyarınca uygulanmış olan tedbir hakkında bilgi verilir. Bildirim yapılması gizli araştırma yapan memuru veya bunun 1 nci fıkranın 3 no lu bendi uyarınca kullanılmakta devam edilmesini tehlikeye düşürecekse, ilgili hakkında soruşturma yapılmasını sağlayacak bir olayın tedbire bağlı olarak ortaya çıkartılmasını engelleyecekse veya tedbir uygulanıp sona erdikten itibaren 5 yıl geçmiş ise, ilgiliye bilgi verilmez. 22a Otomatik plaka okuma sisteminin kullanılması (1) Polis bir tehlikenin önlenmesi veya suçların önlenmesi için yaptığı çalışmalarda 26 ıncı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı kontrollerde saklı teknik araçlar kullanarak araçların otomatik olarak resimlerini bunların plaka numaralarını kaydedebilir. Aracın içinde oturan kişiler kaçınılamaz bir şekilde kayıt altına alınmış olurlarsa, kayıtlar buna rağmen kullanılabilir. Birinci ve ikinci cümle uyarınca yapılan kayıtlar 1. Bütün alanı kapsayacak şekilde yapılamaz, ıncı maddenin birinci fıkrasının iki ve üç numaralı bentlerine giren hallerde sürekli olarak yapılamaz ıncı maddenin birinci fıkrasının dört ve beş numaralı bentlerine giren hallerde, kontrol noktasında suç işlendiğine ilişkin veya kontrol edilen çevrede Alman Ceza Muhakemesi Kanununun 100a maddesine giren suçların işlendiği veya bu suçların önlenebileceği polisin bilgisi dahilinde ise, ve ıncı maddenin birinci fıkrasının altı numaralı bendine giren hallerde uzun süreli olarak gerçekleştirilemez. Birinci fıkraya göre teknik araçlarla kaydedilmesi sırasında denetim amacıyla uygun bir şekilde tutanak düzenlenir. (2) Elde edilen plaka numaraları federal adli kolluk bürosundaki kanuna göre kayıt altında tutulmuş bulunan polis bilgisayar kayıtlarıyla karşılaştırılabilir. Polis bilgisayarındaki veriler Şengen Sözleşmesi uyarınca arandıkları için şengen bilgi bankasına kaydedilmiş bulunan verilerle de karşılaştırılabilir. Birinci cümle uyarınca yapılan karşılaştırma sadece aşağıda sayılan araç plaka numaraları hakkında uygulanabilir:

12 12 1. Görüldüğü yerde polis tarafından kayıt altına alınması, gizli kayıt yapılması veya bu kanunun 25 inci maddesi, Ceza Muhakemesi Kanununun 163 e ve 463 a maddesi, Şengen Sözleşmesinin 99 uncu maddesi veya federal anayasayı koruma kanununun 17/3 maddesinin hükümleri gereğince amaca bağlı kontrol kontrol edilen araçlar, 2. Ağır bir tehlike bulunan hallerde, tehlikenin önlenmesi amacıyla, 3. Suç şüphesi bulunan hallerde ceza soruşturma ve kovuşturması yapılması amacıyla veya, 4. Cezanın infazı amacıyla. Karşılaştırma plakanın içerdiği bütün harf ve numaralarının aranan araçların plaka numaraları ile karşılaştırılması yoluyla yapılır. (3) Birinci fıkranın birinci cümlesi uyarınca kayıt edilen veriler, aranan plaka numaraları arasında yer almıyorsa, karşılaştırmanın hemen arkasından, geciktirilmeksizin, otomatik olarak silinir. Birinci cümleye giren hallerde, veri toplandığı ve bunların karşılaştırıldığı konusunda tutanak düzenlenemez. (4) Elde edilen plaka numarası aranan araçların listesinde bulunduğu takdirde, plaka numarası aracın resmi, resmin çekildiği yer seyir istikameti tarih ve zamana ilişkin kayıt saklanır. Aracın içindekiler uyum sağlanan hallerde durdurulur. Daha sonraki işlemler mevcut aranan araçlar kayıt listesinden yapılacak inceleme üzerine elde edilen güncel bilgiye dayanılarak yapılır. Birinci cümle uyarınca kaydedilen veriler ile diğer tedbirlerden yola çıkılarak ulaşılan kişisel veriler; 1. Plaka numarasının arananlar bilgisayarına kaydedilmesine yol açan amaç açısından gerekli değil ise, 2. Suç soruşturma ve kovuşturması için gerekmiyorsa veya 3. Bir tehlikenin önlenmesi açısından gerekli değil ise, silinir. 23 Konut içinde veya konuttan teknik araç kullanmak yolu ile kişisel veri elde etme konusunda özel hükümler. (1) Fiili polis hizmeti gören memurlar Felderal Alman Devletinin veya bir eyaletin varlığı açısından mevcut yakın bir tehlikenin önlenmesi veya bir kişinin hayat, sıhhat veya özgürlüğü açısından mevcut yakın bir tehlikenin önlenmesi için gerekli ise, gizli teknik araçlar kullanmak suretiyle 22 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2 no lu bendi uyarınca 6 ve 7 nci maddelerde sayılan kişilerin ve 9 uncu maddedeki koşulların oluştuğu hallerde bu maddede sayılan kişilerin kişisel verilerini konutun içinde veya konuttan elde edebilirler.

13 13 (2) Bu tedbirin uygulanabilmesi için, tedbirin uygulanacağı yargı çevresindeki asliye mahkemesinin karar vermesi gereklidir. Kararda tedbirin uygulanacağı süre belirtilir. 31 nci maddenin 5 nci fıkrasının 2 ila 4 ncü cümleleri burada da uygulanır. Gecikmede tehlike olan hallerde tedbire 22 nci maddenin 6 ncı fıkrasında tanımlanan kişiler emredebilirler. Bu emrin asliye mahkemesi tarafından onaylanması gerekir. Onay geciktirilmeksizin alınır. (3) Teknik araç kullanılması sadece polis tedbiri sırasında görevlendirilen kişinin güvenliği için uygulanıyorsa, asliye mahkemesinin kararına itiraz yoktur; 22 nci maddenin 6 ncı fıkrası kıyas yolu ile uygulanır. Suçların kovuşturulmasında kullanılmaları gerekli değil ise, böyle bir polis tedbirinden elde edilen kayıtlar uygulamanın sona erdiği tarihten itibaren en geç iki hafta sonra silinir. (4) 22 nci maddenin 8 nci maddesi kıyas yolu ile uygulanır. Eyalet hükümeti her yıl birinci fıkra uyarınca uygulanan tedbirler ve hakim tarafından denetlenmesi gerekli olduğu ölçüde 3 ncü fıkra uyarınca yapılan polis baskınları sırasında uygulanan teknik kayıtlar hakkında her yıl bir rapor verir. Eyalet parlamentosu tarafından görevlendirilen bir komisyon bu rapora dayanarak meclis denetimi yapar. (5) Denetleme sırasında özel hayatın çekirdek alanına dahil olduğu anlaşılan kişisel verilerin kaydedildiği konusnda somut olgular varsa birinci fıkra uyarınca yapılan veri kaydına geciktirmeksizin ara verilir. Ara vermeye neden olan sebeplerin ortadan kalktığı beklenen hallerde işleme devam edilebilir. Ara verme anına kadar elde edilmiş bulunan özel hayatın gizli alanına dahil bulunan bilgiler elde edilmişse bunlar değerlendirilemez ve geciktirilmeksizin silinir. Silme hakkında tutanak tutulur. Birinci fıkrada öngörülen koşulların mevcut bulunmadığı hallerde tedbire son verilir. Tedbire son verildiği mahkemeye bildirilir. (6) Tedbirin ulaşmak istediği amaç veya polis tedbiri sırasında görevlendirilen kişilerin tehlikeye düşürülmesi sözkonusu olmayacaksa birinci fıkranın birinci cümlesi ve dördüncü fıkra uyarınca uygulanan tedbirler ilgililere derhal bildirilir. Aynı olay dolayısıyla ilgili kişi hakkında bir ceza soruşturması başlatıldığı durumlarda bilgi vermek konusunda savcılığın olumlu görüşünün alınması gerekir; bunun için soruşturmanın içinde bulunduğu durumun buna olanak sağlaması gerekir. Tedbir sona erdikten sonra altı ay içerisinde bilgi verilmezse, bilgi vermenin geciktirilmesi konusunda hakimin karar vermesi talep olunur. Hakimin kararından sonra her seferinde bir yıl sonra yeniden hakim kararı alınabilir. Aşağıdaki hallerde hakimin vereceği karar üzerine hiç bir zaman bilgi verilmeyebilir: 1. İlgili bir kişinin üstün menfaati bunu gerektiriyorsa veya, 2. İlgili kişinin kimliği veya bulunduğu yer sadece çok büyük zorluklarla tespit edilebiliyorsa veya,

14 14 3. Tedbirin sona ermesinden itibaren beş yıl süre geçmişse bu konuda üçüncü fıkrada belirtilen mahkeme karar verir. Tedbirin uygulanması için hakim kararına ihtiyaç bulunmadığı hallerde tedbirin uygulandığı polis karakolunun bulunduğu çevredeki mahkeme karar verme yetkisine sahiptir. (7) Bir ve dördüncü fıkralar uyarınca elde edilen kişisel bilgiler özel olarak işaretlenir. Nakit yapıldığı takdirde bu tanımlama alan taraından sürdürülür. Bir ve dördüncü fıkralar uyarınca elde edilmiş bulunan kişisel veriler, hangi amaçla elde edilmişlerse, bu amaçlar doğrultusunda kaybedilebilir işlenebilir ve yararlanılabilir. Aşağıdaki hallerde kayıt, değiştirme ve değerlendirme mümkündür; bunlar, 1. Birinci fıkranın birinci cümlesinde belirlenen anlamda bir başka ve yakın tehlikenin önlenmesi sözkonusu ile veya, 2. Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükte olan şekline göre konutun içini teknik araçlarla izleme yetkisi veren suçların aydınlatılması için gerekli ise. Dördüncü cümlede belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli ise ve tedbirin gerekli olduğu önceden hakim tarafından tespit edilmiş ise, dördüncü fıkra uyarınca uygulanan bir tedbirden elde edilen kişisel verilerin başka şekilde kaydı değiştirilmesi değerlendirilmesi ve başkasına verilmesi mümkündür; gecikmede tehlike olan hallerde hakim kararı bekletilmeksizin alınır. Diğer hallerde birinci fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen kişilere ilişkin olarak dördüncü fıkra uyarınca uygulanan tedbirlerden elde edilen kişisel veriler geciktirilmeksizin fakat en geç tedbirin sona ermesinden iki ay sonra silinir. (8) Eyalet hükümeti her yıl eyalet meclisine birinci fıkra uyarınca ve hakim tarafından denetlenmesi gereken durumlarda dördüncü fıkra uyarınca teknik araçlar kullanılarak elde edilmiş bulunan kayıtlar hakkında bilgi verir. Eyalet meclisi tarafından belirlenen bir kurul verilen bu rapora dayanılarak meclis adına denetleme yapar. 23a Telekominikasyon ile ilgili polis tedbirleri hakkında özel hükümler (1) Polis aşağıdaki hallerde ilgilinin bilgisi dışında 96. Maddenin birinci fıkrası ve telekominikasyon kanunun 113a maddesi uyarınca tutulan iletişim kayıtlarını elde edebilir; 1. 6 ve 7 inci maddeler ile 9 uncu maddedeki koşulların gerçekleştiği durumlarda burada belirtilen kişiler açısından devletin veya bir eyaletin bütünlüğü veya güvenliği veya hayat sağlık veya bir kişinin hürriyeti açısından gerekli olduğu takdirde halen mevcut yakın bir tehlikenin önlenmesi amacıyla veya 2. Aşağıda sayılan şahıslar hakkında ağır suçların önlenmesi için yapılan mücadelede gerekli ise;

15 15 a) Ağır suçları işlemek üzere tek başına veya birlikte hareket ettikleri, somut planlar yaptıkları veya hazırlık hareketlerinde bulunduklarını kabul etmeyi gerektiren somut olaylar bulunan kişiler, b) Yukarıda a harfi altında tanımlanan ve ağır suçların planlanması veya hazırlık hareketlerinde bulunduklarını kabul etmeyi gösteren olgular bulunan kişiler ile tamamen veya kısmen birlikte hareket eden veya bunların planlarını aktif olarak destekleyen kişiler veya, c) Yukarıda a veya b harfi altında tanımlanan kişilere verilmek üzere hazırlanan veya bunlardan kaynaklanan bildirimleri aldıklarını veya böyle kişilerin kullandıkları iletişim araçlarına sahip oldukları sonucunu çıkartmayı gerektiren olgular varsa ve bu işlem ağır suçların önlenmesi için yapılacak çalışmalar için gerekli ise. Birinci cümlenin iki nolu bendinde sayılan tedbirler sadece birinci cümlenin iki nolu bendinde sayılan kişilere ilişkin iletişim bağlantılarında veya son kullanıcı aletler hakkında uygulanabilir. Eğer polisin görevini yerine getirmesi tehlikeye düşecekse veya önemli derecede zorlaşacaksa birinci cümlede tanımlanan kişisel veri toplama sadece bu hallerde gerçekleştirilebilir. Kaçınılmaz bir şekilde üçüncü kişiler de kayıt altına alacak olsa dahi, kişisel veri toplanabilir. (2) Bu kanunda ağır suçlardan bahsedildiği hallerde, bundan aşağıda sayılan suçların somut olayda özellikle ağır sonuçlar doğuracağı ve ayrıca bunların terör örgütlü suç veya çete halinde işlenen suçlar ile bağlantılı bulunduklarına dair somut bağlantı bilgileri varsa uygulanabilir: 1. Ceza Kanunundaki suçlar 2 2. Vergi suçları 3. Eczacılık Kanunundaki suçlar 4. Mülteciler Kanundaki suçlar 5. Yabancıları kaçak olarak ülkeye getirme suçu 6. Dış Ticaret Kanunundaki suçlar 7. Uyuşturucu Maddeler Kanunundaki suçlar 8. Savaş Silahlarının Kontrolü Kanunudaki suçlar 9. Uluslararası Ceza Mahkemesi Kanunudaki suçlar 10. Silah Kanunundaki suçlar 2 Bu ve aşağıdaki (1-10) fıkralarda liste halinde sayılan suçlar tercüme edilmemiştir.

16 16 (3) Birinci fıkra uyarınca uygulanacak olan tedbirin uygulanabilmesi için yetkili polis karakolunun bulunduğu yargı çevresindeki Asliye Mahkemesinin karar vermesi gerekir. Bu konudaki talep eyalet başkanı veya eyalet adli kolluk bürosunun yöneticisi bir polis müdüriyeti veya bir polis yönetimi tarafından yazılı olarak yapılır ve gerekçelendirilir. Eyalet başkanı bu yetkisini üst düzeydeki yetkili memura devredebilir. Mahkemenin vereceği kararda telefon bağlantısını tanımaya yarayan numara veya son kullanılan telefonun numarası yer alır. Birinci fıkrada belirtilen kişi hakkında yapılacak olan bilgi toplama yer alır. Hayat sağlık veya kişi özgürlüğü bakımından halen mevcut bir tehlike varsa iletişim bağlantısının yer ve zaman bakımından tanımlanmasına yetecek bilgi yeterlidir. Diğer hallerde 23 üncü maddenin 3 üncü fıkrası uygulanır. (4) Birinci fıkrada yer alması gereken koşullar artık mevcut değilse, tedbire son verilir. Tedbire son verildiği, Asliye Mahkemesine ve 5 inci fıkra uyarınca yükümlü olanlara bildirilir. (5) Üçüncü fıkra uyarınca verilen karar üzerine meslek icabı telekominikasyon hizmetleri sağlayan veya buna katkıda bulunan herkes, polise birinci fıkra uyarınca uygulanacak olan tedbiri mümkün kılmak için ve gerekli olan bilgileri geciktirmeksizin vermek mecburiyetindedir. Bigi verme yükümü ileride yapılacak olan iletişim bilgilerini de kapsar. Bunu sağlayacak tedbirlerin alınıp alınmayacağı ve kapsamının ne olacağı konusu telekominikasyon Kanunu ve bunun yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre tayin edilir. Hizmet sağlayanlara yapılacak ödemeler hakkında adli ödemeler ve giderim kanunun 23 üncü maddesi uygulanır. (6) Polis birinci fıkrada belirtilen amaçlara ulaşmak üzere teknik araçlar kullanabilir. 1. Bunun için bir cep telefonunun bulunduğu yerin belirlenmesi veya 2. İletişim bağlantısının veya kullanılan bir son aletin belirlenmesi için gerekli ise eğer teknik nedenlerle amaca ulaşmak için kaçınılmaz olduğu takdirde ise, bu tedbirler sırasında üçüncü kişilere ait kişisel bilgiler sadece bu durumda toplanabilir. 22 inci maddenin 6 ıncı fıkrası kıyasen uygulanır. (7) Polis birinci fıkranın birinci cümlesinin birinci bendinde belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla, burada belirtilen kişilerin iletişim bağlantılarını kesmek veya engellemek amacıyla teknik araçlar kullanabilir. Eğer amaca ulaşmak için kaçınılmaz ise üçüncü kişilere ait bulunan iletişim bağlantıları sadece bu halde kesilebilir veya engellenebilir. 22 inci maddenin 6 ıncı fıkrası kıyasen uygulanır. (8) 23 üncü maddenin 6 ıncı fıkrası ve 7 inci fıkranın bir ila üçüncü cümleleri, birinci fıkranın 1, 6 ve 7 inci fıkraları uyarınca elde edilen kişisel veriler hakkında kıyasen uygulanır. Birinci cümle uyarınca verilmesi gereken mahkeme kararlarını yetkili polis karakolunun

17 17 çevresinde bulunduğu Asliye Mahkemesi verir. Aşağıdaki hallerde gerekli ise kayıt, değiştirme kullanma ve başka yere verme mümkündür; 1. Eğer birinci fıkranın birinci cümlesinin bir numaralı bendi anlamında halen mevcut başka bir tehlikenin önlenmesi için gerekli ise, 2. İkinci fıkraya göre ağır suçların önlenmesi için yapılan mücadelede gerekli ise veya 3. Ceza muhakemesi kanununa göre yürürlükte olan şekline göre iletişim bilgilerinin tespiti mümkün bulunan suçların aydınlatılması amacıyla. (9) Eyalet hükümeti meclise her yıl birinci fıkra uyarınca uygulanan tedbirler hakkında bilgi verir. (23a madde 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkar.) 24 Gizli araştırıcı kullanılması konusundaki özel hükümler. (1) Gizli araştırma yapan memurun gerçek kimliğinin gizli tutulması için gerekli olduğu ölçüde gerekli belgeler hazırlanabilir, üzerlerinde değişiklik yapılabilir veya kullanılabilir. Gizli araştırma yapan memur kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere, kendi gerçek kimliğini gizli tutarak hukuki işlem yapabilir. (2) Gizi araştırma yapan memur kendi gerçek kimliğini gizli tutmak suretiyle, fakat konuta girme hakkı olduğu konusunda yanıltıcı bilgi vermeksizin hak sahibinin rızası ile onun konutuna girebilir. 25 Aranan kişilere rastlandığında bu konuda rapor düzenlenmesi. (1) Fiili polis hizmeti yapan memurlar aşağıdaki hallerde, belli bir kişiye veya bunlar üzerine kayıtlı, bunların kullandıkları veya bunların harekete geçirttikleri motorlu araçlara rastlandıkları yerlerde, bu konuda bir kayıt tutulması için, emir verebilirler: Bu kişinin ileride önemli suçlar işleyeceği (Straftaten mit erheblicher Bedeutung; 22/5) konusunda; 1. kişiliği genel olarak değerlendirildiğinde ve daha önce işlemiş olduğu suçlar nazara alındığında, beklenebilmesi, veya 2. belli olguların bu kabulü haklı göstermesi, ve nerelerde rastlandığı konusunda tespit yapılması, bu suçlarla önleyici mücadele yapmak için gerekli olması şarttır. Nerelerde görüldüğünün kaydedilmesi emrine dayanılarak, polis tarafından yapılan kontroller sırasında elde edilen teyid edilmiş bilgiler, özellikle, kişiye rastlandığı konusunda, bu kişi ile temasta bulunan veya yanındaki şahıslar ile, yanında bulundurduğu eşya ile ilgili tespitler, bu emri çıkaran polis makamına bildirilir.

18 18 (2) Görüldüğü yerde rapor tutulması emri, müdür tarafından veya onun bu görevi devrettiği üst düzeyde bir adli polis görevlisi tarafından verilir. Emir yazılı olarak verilir ve gerekçesi de gösterilir; bu emir en fazla 12 ay süre için verilebilir. Her seferinde 12 aya kadar olma üzere birden fazla kere uzatma mümkündür; ancak her seferinde yeniden emir verilir. (3)Verilen emrin koşulları ortadan kalkarsa, görüldüğü yerde rapor tutulması emri amacına ulaşırsa, veya ulaşma imkanı bulunmadığı anlaşılırsa, emir yürürlükten kaldırılır. (4) Tedbir sonaerdikten sonra ilgiliye bu konuda bilgi verilir. 22 nci maddenin 8 nci fıkrası kıyas yolu ile uygulanır. DÖRDÜNCÜ ALT KISIM ÖZEL YETKİLER 26 Kimlik tespiti. (1) Aşağıdaki hallerde polis bir kişinin kimliğini tespit edebilir: 1. Somut bir olayda kamu güvenliği veya düzeni için, bir tehlikeyi önlemek veya kamu güvenliği veya düzeninin bozmuş olan bir hali ortadan kaldırmak için, 2. Kişi, tecrübeye göre genellikle suç faillerinin saklandıkları kişilerin suçları planladıkları, hazırladıkları veya işledikleri yerlerde bulunması ikamet izni olmadığı halde rastlanması veya fuhuş yapması, 3. Kişinin bir ulaşım veya topluma hizmet veren tesis veya kuruluşun içinde, kamusal ulaşım aracında resmi bir binada veya tehdit altında bulunan bir objenin içinde veya bunun yakınında bulunması ve bu objenin içinde veya bu objeye karşı bu tür suçlar işlenebileceğini gösteren fiili olgulara dayanarak suç işlenebileceğini kabulde haklılık varsa, 4. Polisin suç faillerini ortaya çıkartmak amacıyla oluşturduğu kontrol noktalarında rastlanmış ise, 5. Alman Ceza Muhakemesi Kanununun 100a maddesinde tanımlanan suçların fail veya şeriklerini ortaya çıkartmak amacıyla polisin oluşturduğu kontrol bölgelerinde bulunuyorsa ve teşebbüsün cezalandırılabildiği hallerde suç işleme teşebbüsü içinde bulunuyorsa, gecikmede tehlike olmayan haller dışında kontrol alanı sadece İçişleri Bakanlığı tarafından veya İçişleri Bakanlığının izni dahilinde bir Eyalet Polis Müdürlüğü tarafından oluşturulabilir veya,

19 19 6. Sınıraşan suçlulukla mücadele etmek amacıyla, milletlerarası trafiğe açık transit yollarda (otobanlarda) veya sınıraşan suçluların kullandığı diğer yollarda kimlik tespiti yapılabilir. (2) Polis bir kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla ilgili kişiyi durdurabilir, yanında bulundurduğu kimlik belgelerini göstermesini ve incelemek üzere kendisine vermesini isteyebilir. İlgili kimliğini ispat edemezse ve kimliğin tespiti başka türlü mümkün değilse veya büyük zorluklarla yapılacak idi ise, polis kişiyi yakalayabilir ve karakola götürebilir. Üst araması sadece aynı cinsten bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. (3) İlgili kurallar uyarınca, belli bir ruhsat bulundurmak mecburiyetinde ise polis, bu ruhsatın gösterilmesini ve incelenmek üzere kendisine verilmesini isteyebilir. 27 Çağrı. (1) Polis aşağıdaki hallerde bir kişiyi çağırabilir. 1. Kişinin polise verilmiş olan görevleri yerine getirebilmesi için, esasa ilişkin bilgiler verebileceğini kabul etmeyi haklı gösteren fiili olgular varsa, 2. Kimlik tespiti tespitinin uygulanabilmesi için gerekli ise. (2) Kişi çağırılırken, çağırının sebebi bildirilir. Gelmesi için, zaman tayin edilirken, ilgilinin mesleki mükellefiyetlerine ve diğer yaşam koşullarına dikkat edilir. (3) İlgili yapılan çağırıya yeterli bir sebep olmaksızın uymadığı takdirde sadece aşağıdaki hallerde zorla getirilebilir: 1. Kişinin getirilmesi bir kişinin hayat, sıhhat veya özgürlüğü açısından mevcut bir tehlikenin önlenmesi veya başkasına ait mal veya mal varlığı değerlerinin tehlikeye karşı korunması için veya, 2. Kimlik tespiti tedbirlerinin uygulanabilmesi için gerekli ise, (4) Sadece 3 ncü fıkranın 1 numaralı bendinde düzenlenmiş olan hallerde 20 nci fıkranın 1 nci fıkrası kapsamını aşan bilgi verme mecburiyeti vardır. İlgili bilgi verdiği takdirde, kendisini veya bir yakınını bir suç veya bir kabahatten dolayı kovuşturma tehlikesi altına sokabilecekse veya mesleği dolayısıyla tanıklıktan çekinme hakkı varsa, ilgili kendisi veya bir yakını hakkında StPO 52/1, 53, 53a ve 55 nci maddelerin kıyas yolu ile uygulanması yolu ile bilgi vermekten çekinebilir. 20 nci maddenin 1 nci fıkrası saklıdır. (5) Çağrı üzerine gelen tanık veya bilirkişinin yaptığı masrafların kendisine geri ödenmesi hakkında Tanık ve Bilirkişilerin Masraflarının Ödenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri geçerlidir.

20 20 27a Bulunduğu yeri terk etme emri, bir yerde kalma yasağı, konuta girme yasağı, geriye dönme yasağı, yakınlaşma yasağı (1) Polis bir tehlikeyi önlemek veya gerçeklşmiş olan bir ihlali ortadan kaldırmak üzere bir kişinin geçici olarak belli bir yerden uzaklaşmasını veya belli bir yere girmesini yasaklayabilir (bulunduğu yerden uzaklaşma yasağı). (2) Polis bir kişinin belirli bir yere, bir ilçede belirli bir bölgeye veya belirli bir ilçeye girmesini yasaklayabilir ve ya orada bulunmasını engelleyebilir; bu yasağın uygulanabilmesi için, bu kişinin orada bir suç işleyeceği veya işlenen bir suça katkıda bulunacağı konusunu kabul etmeyi haklı gösterecek olgular bulunmalıdır (belli bir yerde bulunma yasağı). Belli bir yerde bulunma yasağı zaman ve yer bakımından, suçun işlenmesini önlemek için gerekli olan kapsam ile sınırlı olarak uygulanabilir ve ilgili kişinin konutuna girmesini engelleyecek şekilde uygulanamaz. Bu yasak üç aylık bir süreyi geçemez. (3) Eğer aynı konutta bulunan bir başka bayanın veya konutu paylaşan başka bir erkeğin (mağdur olan veya tehdit altında olan kişi) hemen gerçekleşmek üzere olan ağır bir tehlikeden korunması için gerekli oldğu taktirde, polis bir kişi kendi oturduğu konuttan ve konutun doğrudan doğruya bağlantılı çevresinden uzaklaştırabilir. Eğer konutun terk edilmesinden sonra da ağır tehlikenin devam edeceği konusunda öngörüde bulunmayı haklı gösteren olgular varsa polis, konuttan uzaklaştırdığı kişinin konuta veya doğrudan doğruya konutu çevreleyen alana geri dönmesini yasaklayabilir (geri dönme yasağı). Bu kişinin mağdura veya tehdit altındaki kişiye yaklaşmasını yasaklayabilir (yakınlaşma yasağı). (4) 3 üncü fıkra uyarınca uygulanabilecek olan tedbire, tedbir en fazla 4 iş gününe kadar süreli olduğu taktirde, polis memuru tarafından ve en fazla 2 haftaya kadar süreli olduğu taktirde, polis müdürlüğü tarafından uygulanabilir. Mağdur veya tehdit altında olan kişi sürenin bitmesinden önce Cebre Karşı Koruma Kanunu hükümleri uyarınca koruma tedbiri uygulkanmasını talep ederse, 3 üncü fıkranın 2 inci cümlesinde öngörülen koşulların halen devam etmesi ve konuttan uzaklaştırılan kişinin korunması gereken menfaati göz önünde tutulduğunda gerekli görülüyorsa, polis müdürlüğü süreyi en fazla 2 hafta kadar uzatabilir. Uygulanan tedbirler mahkeme kararının yürürlüğe girdiği gün, mahkemece uzlaşma sağlanır veya ihtiyati tedbir kararı alınırsa, tedbirin uygulanmasına son verilir.

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Hakkının Kapsamı VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 30.03.2013 28603 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER

6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER 6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER I. KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri,

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ VE KAPSAM Madde1:

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 4 (1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

TEBLİĞ. MADDE 4 (1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında; 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.2013/28744 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı