HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SARIKAMIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 02.11.2013 - SARIKAMIŞ"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SARIKAMIŞ Grup Adı : 6 Salon : 5 Grup Konusu : Özel Hukuk - Kadastro Grup Başkanı : Önder AYTAÇ (Yargıtay 16. HD Üyesi) Grup Sözcüsü : Oktay KAYA (Zonguldak Kadastro Mahkemesi Hakimi) Raporlama Heyeti : Önder Aytaç, Kenan Güney (7. HD Tetkik Hakimi) Kars'ın Sarıkamış İlçesinde / tarihleri arasında düzenlenen HMT toplantılarına, kadastro grubu, 6. grup olarak katılmıştır. Kadastro grubu olarak Cuma günü öğleden önce yapılan ilk toplantıda tüm katılımcılar tek tek söz alarak çalışmalar sırasında tartışılmasını istedikleri konuları dile getirmişlerdir. Bu konular, Sarıkamış toplantısının gündemi olarak belirlenmiş ve gündemlerin tamamı, toplantı süresince ele alınarak tartışılmıştır. Gündeme alınan konular altı grup halinde sınıflandırılmış, çalışmanın sonuna Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya ilişkin bir kararına ilişkin değerlendirmeler eklenmiştir. Müzakere sonuçları aşağıda toplantı raporu olarak sunulmuştur: İÇİNDEKİLER I) Kadastro Mahkemelerinde Yargılama Usulü... Sayfa 1 II) Tapu Kayıtları ve Kapsam Tayini... Sayfa 9 III) Orman ve Zilyetlik (KK. m.14)... Sayfa 14 IV) Kadastro Mahkemelerinde Resen Araştırma Halleri... Sayfa 17 V) Kullanım Kadastrosu ve Güncelleme... Sayfa 20 VI) Uygulama Kadastrosu... Sayfa 24 VII) Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Değerlendirme... Sayfa 38 1

2 I) Kadastro Mahkemelerinde Yargılama Usulü sayılı HMK nın Kadastro Mahkemelerinde uygulanma yeri Kadastro Mahkemeleri, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24. maddesi uyarınca kurulan mahkemeler olup, anılan kanunda bu mahkemelerde uygulanması gereken bir kısım usul hükümlerine de yer verilmiştir. Yasanın 29/3. maddesi ise, bu kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basit yargılama usulü uygulanır hükmü yer almaktadır. Bilindiği gibi, basit yargılama usulü 6100 sayılı HMK'da da yer almaktadır. Kadastro Kanunu, HMK'ya göre özel bir kanundur. Kadastro mahkemelerinde, özel hüküm bulunması halinde kadastro kanunu hükümleri uygulanmalıdır. Özel hüküm bulunmayan hallerde, 6100 sayılı HMK'nın basit yargılama usulüne ilişkin hükümleri ile basit yargılama usulünde de uygulanabilecek diğer hükümleri uygulanmalıdır. Bu nedele, kadastro mahkemelerinde, basit yargılama usulüne özgü öninceleme yapılmalı, re'sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalar hariç olmak üzere gider avansı na ilişkin hükümler; koşulları bulunması halinde HMK'nın 124. maddesinde düzenlenen iradi taraf değişikliği ne ilişkin hükümler de kadastro mahkemelerinde uygulanmalıdır. Kadastro Kanununda yer alan özel usul hükümlerinin başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Kadastro Kanununun 28/2. maddesi, Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. hükmünü içermektedir. Bu hüküm, resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda uygulanmaz. Kadastro mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulandığından ve bu usulde, ön inceleme ile ilk oturum (yani ilk tahkikat oturumu) ilk celsede birleştiği için HMK'nın yürürlüğe girmesi bu hükmün uygulanabilmesini etkilememiştir. 2

3 Yasanın 29/2. maddesi uyarınca, kadastro mahkemelerinde mirasçılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur. Mirasçılardan bir veya birkaçı tek başına dava açabilir ve bu davayı tek başına sürdürebilir. Diğer mirasçıların davaya dahil edilmesi istenmez ve mahkemece de re'sen dahil edilmez. Ancak diğer mirasçıların derdest olan davaya istekleri halinde müdahil olmaları mümkündür. Verilen kararlar, davada taraf olmayan mirasçılar açısından kesin hüküm oluşturmaz. Kadastro mahkemelerinde gelmeyen tarafların yokluğunda yargılamaya devam edilir (m.29/1) sayılı HUMK'nın 409. ve tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın 150. maddeleri kadastro mahkemelerinde uygulanmaz. Kadastro mahkemelerinde adli araverme hükümleri uygulanmaz (m.29/4). Kadastro mahkemelerinde karı ve koca, menfaatleri çatışmamak koşuluyla birbirlerini vekil tayin edebilirler (m.31/1). Kadastro tespitine itiraz davalarında, taşınmazın keşifle belirlenen gerçek değeri ya da dava dilekçesinde beyan edilen değer üzerinden değil, kadastro tutanağının birinci sayfasında gösterilen harca esas değer ; eğer bu hane boş ise taşınmazın ilgili belediye başkanlığından öğrenilebilecek son beyan dönem emlak vergisi (davanın açıldığı tarihe göre son dönem) değeri üzerinden harç alınır. (m.36/2) Kadastro mahkemelerinde nispi vekalet ücreti alınmaz; ücret hakim tarafından belirlenir. Yasanın 31. maddesi uyarınca kadastro hakimi, davanın önemi, vekilin sarfettiği emek vb hususları dikkate alarak vekalet ücretini serbest olarak tayin eder. Takdir edilen değer, Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde yer alan maktu vekalet ücretinin altında da belirlenebilir. Ancak, taşınmaz başında keşif yapılmışsa, vekalet ücreti, taşınmazın gerçek değerine göre belirlenecek nispi vekalet ücretini geçecek şekilde takdir edilemez. Yani yasakoyucu, vekalet ücretinde sadece üst sınırı belirlemiştir. 3

4 Kural olarak kadastro mahkemelerinde re'sen araştırma ilkesi uygulanmaz. Sadece, yasanın 30/2. maddede yazılı üç halde (genel mahkemelerden aktarılan dosyalar ve komisyonca aktarılan dosyalar ile yargılama sırasında, dava açan mirasçı dışında başka mirasçıların da bulunduğunun anlaşıldığı haller) re'sen araştırma ilkesi kuralları geçerlidir. Re'sen araştırma; Tarafların delil sunma hakları olmakla birlikte, mahkemece, taraflardan bağımsız olarak ihtilafın çözümü için hangi delillerin toplanması gerektiğinin takdir edilebilmesini, Delillerin toplanması için gerekli masrafların, bunun için ayrılan özel ödenekten karşılanmasını, (taraflardan masrafları karşılanması istenebilir ancak gider avansı ya da delil avansı için kesin süre verilemez, taraflar bu giderleri karşılamaya zorlanamaz) Yargılama sonunda, davanın tarafı olup olmadığına bakılmaksızın, tespit edilen gerçek hak sahibi yararına (davaya dahil edilmelerine gerek kalmaksızın) hüküm tesis edilebilmesini ifade eder. Yasanın 28/1. maddesi uyarınca kadastro mahkemesi, taraf teşkili için gerekli olan masrafları re'sen karşılar ve tarafları duruşmaya re'sen çağırır. Başka bir anlatımla bu giderlerin ödenmesi için taraflara kesin süreler verilemez. Bu hüküm karşısında, yargılama sırasında ölen tarafların mirasçları da re'sen davaya duruşmaya davet edilir. Yine, aynı yasanın 32/1. maddesi uyarınca kararlar, davanın taraflarına re'sen tebliğ edilir; mahkemece, tarafların karar tebliği için masraf yatırmaları beklenmez. 36/A maddesi uyarınca, Hazine ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kişiler aleyhine açılan davalarda, davalı aleyhine yargılama giderine (vekalet ücreti dahil) hükmedilemez. Kadastro mahkemelerinde delil avansı alınması için HMK'nın 324. maddesi değil Kadastro Kanununun 36/1. maddesi uygulanır. Ancak iki maddenin uygulama koşulları arasında fark bulunmamaktadır. 4

5 2. Gider avansı-delil avansı kavramlarının farkları ve uygulamasında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Gider avansı kavramı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile hukuk yargılamasının gündemine girmiştir. Gider avansı, yasanın 114/1-g maddesinde dava şartı olarak düzenlenmiş olup 120. maddesinde ise eksik gider avansının tamamlanmasından söz edilmiştir. Gider avansı, yargılamanın devamı süresinde muhtemel giderlerin önceden karşılanması ve yargılamanın uzamasına yol açılmaması amacıyla yapılan bir düzenlemedir. Gider avansına ve eksik gider avansının tamamlanmasına karar verilebilmesi için, herhangi bir delilin toplanmasına karar verilmiş olmasına gerek yoktur. Gider avansının dava açarken yatırılmamış olması halinde yasanın 115. maddesi; eksik gider avansının tamamlanmaması halinde ise yasanın 120/2. maddesi uyarınca tarafa iki hafta kesin süre verilir. Kesin süre verilirken, hangi madde uyarınca verildiği, istenen avansın gider avansı ya da eksik gider avansı ve müeyyidesinin ise davanın usulden reddine karar verilmesi olduğu kararda yer almalı ve ihtar bu çerçevede yapılmalıdır. Delil avansı ise, somutlaştırılmış; toplanmasına karar verilmiş bir delilin toplanması için gerekli olan masraflardır. Delil avansı hususunda kesin süre verilebilmesi için, delilin toplanmasına karar verilmek suretiyle toplanacak delilin somutlaştırılmış olması (örneğin keşif tarihinin ve keşfin nasıl yapılacağının arakararda yer alması) ve dosyanın öngörülen delil için gerekli ön hazırlığı içermiş olması (örnein keşif kararı verilecekse, keşifte uygulanacak ve uygulanması gereken tüm bilgi ve belgelerin toplanmış olması) gerekir. Ayrıca delil avansının, ispat külfeti kendisine düşen taraftan istenebileceği de gözönünde bulundurulmalıdır. Verilecek kesin süreye ilişkin arakararda, masraf farklı kalemlerin toplamından oluşacaksa her bir kalemin nelerden ibaret bulunduğu, istenen avansın 3402 sayılı yasanın 36/1 maddesi uyarınca istenen delil avansı ve müeyyidesinin ise o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmak olduğu hususlarının yer alması; ihtarların da buna uygun yapılması zorunludur. Yargıtay, iki müessesenin birbirine karıştırılarak (örneğin avansın, gider avansı olduğu belirtildiği halde müeyyide olarak delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ihtarının yapılması ya da tam tersine delil avansı denildiği halde müeyyide olarak usulden red kararı 5

6 verileceği hususun belirtilmesi) kesin süre verilmesi halinde, işlemi usulsüz kabul etmekte ve kesin süreye dayanılarak verilen kararları bozmaktadır. Gider avansı 6100 sayılı yasa ile dava şartı olarak düzenlendiğinden, sözkonusu yasanın yürürlüğe girdiği tarihinden önce açılan davalarda gider avansı istenemeyeceği gibi, eksik gider avansı da istenemez; bu hususlarda kesin süre verilemez tarihinden önce açılan davalarda, koşullarının bulunması halinde Kadastro Kanunun 36/1. maddesi uyarınca delil avansı istenebilir ve bu konuda ispat külfeti kendisine ait olan tarafa kesin süre verilebilir. 3. Eksik gider avansına karar verilebilmek için delil avansında olduğu gibi dosyanın ikmal edilmiş olması şartı var mı? Yukarıda da açıklandığı üzere, gider avansı ileride yapılması muhtemel yargılama giderlerinin karşılanması için talep edildiğinden, delil avansı uygulamasında (özellikle keşfe ilişkin delil avansında) olduğu gibi, dosyanın o aşama için zorunlu bulunan şekilde ikmal edilmiş olması şartı aranmaz. 4. Feragat halinde taraf teşkili tamamlanmadan karar verilebilir mi? Yine feragattan red halinde tüm taraflara kararın tebliği gerekir mi? Feragat halinde o aşamaya kadar toplanan delillerin durumu nedir; bu delillere göre karar verilebilir mi? 6100 sayılı HMK'nın 311. maddesi feragat ve kabul, kesin hüküm gibi sonuç doğurur hükmünü içermektedir. Bu nedenle, davadan feragat halinde, taraf teşkiline ilişkin eksikliklerin tamamlanmasının beklenmesine gerek olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak sonuçta kesin hükmün oluşabilmesi için verilen kararın davanın tüm taraflarına tebliği zorunludur. HMK'nın 310. maddesi uyarınca, feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. Bu nedenle, karar verildikten sonra, hükmün temyizi aşamasında da feragat mümkündür. 16. HD, temyiz aşamasında feragat ya da kabulün gerçekleşmesi halinde, sair temyiz itirazlarını 6

7 incelemeksizin, feragat veya kabul beyanının mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği hususunu belirterek bozmakta; feragat/kabul beyanını havi dilekçeye ilişkin sahtelik itirazlarının gündeme getirilebileceği ya da yasanın 311. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan irade bozukluğu hallerinde feragat ve kabulün iptali istenebilir. hükmü uyarınca işlem yapılabileceği düşüncesi ile bu husustaki kararın yerel mahkemeye bırakılmasının daha doğru olduğunu düşünmektedir. Yukarıda da açıklandığı gibi feragat tek taraflı ve kesin hüküm sonucunu doğuran bir beyan olduğundan, mahkemece o aşamaya kadar yapılan inceleme ve araştırmanın sonuca etkisi yoktur. Mahkemece, feragat beyanı doğrultusunda işlem yapılmalıdır. Ancak mahkemelerce feragat ya da kabul beyanları alınırken, taraflardan bu iradelerini açıklayıcı beyanda bulunmaları da istenmeli ve amaçlarının ne olduğu kesin olarak ortaya konup; duruşmada gerçekleşmiş ise bu husus zapta açıkça yazılmalı ve tarafların imzası alınmalıdır. Uygulamada zaman zaman, çok yetersiz beyanlar alınmakta, özellikle davadan kısmen feragat ya da davayı kısmen kabulün sözkonusu olabilceği durumlarda beyanlar yetersiz olduğu ve taşınmaz başında alınmadığı için mahiyeti tam olarak anlaşılamamakta; hayatın olağan akışı ve dosyadaki delil durumu karşısında beyanın yeterli açıklıkta olmaması durumunda Yargıtay tarafından beyanın taşınmaz başında ve açık bir şekilde alınması gereğine değinilerek kararlar bozulabilmektedir. Bu nedenlerle, sonuçları ağır olan bu beyanlar alınırken dikkatli olunmalı ve mutlaka tarafın gerçek iradesi açık bir şekilde zapta geçirilmelidir. Sözkonusu beyanların dilekçeyle mahkemeye sunulmuş bulunması halinde, sonradan sahtelik itirazlarına muhatap olmamak için, yöntemine uygun şekilde kimlik ibrazı istenmeli ve kimlik bilgileri teyit edilerek dilekçenin altına yazılmalı ve bu husus dilekçenin altına şerh edilerek hakim tarafından imzalanmalıdır. 5. Dava dilekçesinde dava konusu olarak gösterilen parsellerin numaraları daha sonra yanlışlık yapıldığından bahisle değiştirilebilir mi? Değişiklik halinde önceki parsel numaraları ve yeni parseller hakkında ne şekilde işlem yapılmalıdır? Değişiklik yapılabilirse, dava tarihi, değişikliğin yapıldığı tarih midir; başka bir anlatımla davanın 30 günlük askı ilan süresi içinde açılmadığı söylenebilir mi? 7

8 Dava dilekçesinde maddi hata sonucu ada ve parsel numarasının yanlış gösterilmiş olması halinde, sonradan bu maddi hatanın düzeltilerek doğru ada ve parsel numarasının bildirilmesi mümkündür. Bu durumda dava, baştan itibaren düzeltilen ada ve parsel numaralı taşınmaz hakkında açılmış kabul edilir ve yanlış gelen tutanağın ara kararla, dava konusu olmadığının anlaşıldığından bahisle, tespitin olağan usule göre tamamlanması için kadastro müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Diğer taraftan, dava dilekçesinde ada ve parsel numarasının yazılmasında maddi hata yapılmamış ancak, dava yanlışlıkla başka bir parsele karşı açılmış ise bu durumda değişiklik istemi, dava konusunun değiştirilmesi anlamına gelir ki; davanın konusunun değiştirilmesi mümkün değildir. Yanlış parsele hakkında açılan davanın esastan reddine karar verilmesi gerekir. Değişiklik isteğinin maddi hatadan kaynaklandığının kabul edilebilmesi için, davalının doğru olarak gösterilmiş olması; başka bir anlatımla, doğru ada ve parsel sayılı taşınmazın tespit maliki davalı olarak gösterilmiş bulunmalıdır. Eğer davalı olarak doğru taşınmazın tespit malikleri gösterilmemişse artık maddi hatanın varlığından söz edilemez. Konuyu bir kaç örnekle açıklığa kavuşturabiliriz: Ada No Parsel No Tespit maliki Osman Cengiz Kahraman Çetin Fatma İpek Örnek 1) Davalı Dava Konusu Dava Tarihi : Osman Cengiz : 112 ada 2 parsel : (askı ilan süresi içinde) Düzeltme Talebi :

9 * Bu örnekte davacı, dava dilekçesinde parsel numarasını yanlış gösterdiğini, dava konusu yapmak istediği taşınmazın aslında 101 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olduğunu bildirirse, davalı olarak doğru şekilde 101 ada 1 parselin tespit maliki olan Osman Cengiz gösterildiği için, talep, maddi hatanın düzeltilmesi şeklinde kabul edilmeli ve davaya 101 ada 1 parse sayılı taşınmaz yönünden devam edilmelidir. Davanın açıldığı tarih ise, düzeltme isteminin yapıldığı tarih değil, dava dilekçesinin ilk verildiği tarih olan tarihidir. 101 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tutanağı kesinleştirilmiş olsa bile, askı ilan süresi içinde açılan bir dava bulunduğundan, kesinleştirme işlemi hukuken geçersizdir ve tapu müdürlüğüne yazı yazılarak tutanak aslının gönderilmesi, taşınmaz hakkında kadastro mahkemesinde dava bulunduğunun tapu kaydına şerh düşülmesi istenmelidir. Örnek 2) Davalı Dava Konusu : Fatma İpek : 112 ada 2 parsel * Bu örnekte davacı, dava dilekçesinde davalı parseli yanlış gösterdiğini, doğrusunun 101 ada 1 parsel olduğunu söylerse; davalı olarak 101 ada 1 parselin tespit malikini değil, dava konusu ettiği taşınmazın tespit malikini hasım olarak gösterdiği için artık bir maddi hatadan söz edilemez ve davacının yanlışlıkla hakkı olmayan parsele karşı dava açtığı anlaşıldığından davasının esastan reddi gerekir. Örnek 3) Davalı Dava konusu : Kahraman Çetin : 112 ada 2 parsel * Davacı aynı değişiklik talebini burada dile getirir ve dava açmak istediği parselin 101 ada 1 parsel olması gerektiğini belirtirse; davalı olarak 101 ada 1 parselin tespit malikini göstermediği için, maddi hatanın varlığından söz edilemez. Dava 112 ada 2 parsele ilişkin olmaya devam eder ve dava 112 ada 2 parselin tespit malikine de yöneltilmemiş bulunduğundan davanın pasif taraf sıfatı yokluğundan reddi gerekir. 9

10 6. Kadastro dosyasının ya da kadastro tutanaklarının kısmen veya tamamen zayi olması halinde yapılması gerekenler nelerdir? Dosyanın kısmen ya da tamamen zayi olması halinde, resmi evrakların ihyasına ilişkin hükümler uyarınca, tarafların ellerinde bulunan dosyadaki evraka ilişkin örnekler (duruşma tutanakları, keşif zabıtları, bilirkişi raporları, dava dilekçesi ve teati edilmiş dilekçeler vb) getirtilmeli, tarafların bunlara itirazları bulunup bulunmadığı sorulmalı, itirazsız olanlar dikkate alınmalıdır. Tamamlanamayan evrak bulunmakta ve bu evrak hüküm için esas teşkil edecek mahiyette ise buna ilişkin işlemler (tanık dinleme, keşif vb) yenilenmelidir. Kadastro tutanağının zayi olması halinde, öncelikle, aynı parsel hakkında başka bir dava bulunup bulunmadığı araştırılarak varsa tutanak aslının o dosya içinde olup olmadığı, komşu parsellerle ilgili dava dosyalarına yanlışla tutanak örneği yerine aslının gönderilip gönderilmediği, sehven kesinleştirilerek mahalli tapu müdürlüğüne teslim edilip edilmediği araştırılmalı; yeterli araştırmaya rağmen tutanak aslı bulunamazsa, tutanağın fotokopisinin dava dosyası içinde bulunup bulunmadığı ya da tutanak örneğinin komşu parsellere ilişkin davalar nedeniyle o parsellerin dava dosyalarına gönderilmiş olup olmadığı saptanmalı, bulunabilirse kadastro tutanağının fotokopisi kadastro müdürlüğüne gönderilmeli, varsa örnekten ve diğer kadastro evrakından, yoksa yörede yapılan kadastro faaliyeti sırasında düzenlenen diğer evraklardan (ölçü krokisi, takometrik ölçü çizelgesi, askı ilan cetveli vb evrak) yararlanılarak kadastro tutanağının ihya edilmesi istenmelidir. İhya, kadastro çalışmasının yeniden yapılması değil; aksine, mevcut belgelerden istifade ile tutanağın asgari unsurlarının (ada, parsel numaraları, yüzölçümü, tespit maliki, askı ilan tarihleri) belirlenerek tutanağın yeniden düzenlenip kadastro müdürü tarafından imzalanıp mühürlenmesidir. Karar verilip kararları kesinleşen dava dosyalarının kaybolması halinde, kesinleşme şerhi bulunan karar örneği mevcutsa veya bir şekilde kararın kesinleştiği anlaşılıyorsa, kadastro tutanağının ihyası ile yetinilip, bulunabilirse diğer evraktan elde edilebilenlerde eklenmek suretiyle dosya ikmal edilmeli ve kesinleşen karar ile birlikte infaz için Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmelidir. Kararın hüküm fıkrasının yeterli açıklıkta olmaması (parsel numarasının ve kimin adına tescil kararı verildiğinin hüküm fıkrasında açıkça yer almaması) halinde kararın gerekçesinden hangi parsel hakkında kim adına tescil kararı verildiğinin tereddütsüz 10

11 anlaşılması durumunda tarafların talebi üzerine hüküm fıkrasının tavzih yoluyla açıklanabileceği değerlendirilmektedir. 7. Kadastro mahkemelerinde tavzih talebi / maddi hatanın düzeltilmesi talepleri karşısında hangi hususlara dikkat edilmelidir? Hükmün tavzihi, karar infaz edilinceye kadar istenebilir. Tavzih, ancak davanın taraflarınca talep edilebilir. Tapu müdürlüğünün ya da kadastro müdürlüğünün talebi ile tavzih kararı verilemez. Tavzih konusunda Kadastro Kanununda hüküm bulunmadığından, HMK'daki usule uygun olarak (m. 305 vd) tavzih kararı verilmelidir. Tavzih ile kararın hüküm sonucunu değiştirilecek ve farklılaştıracak şekilde karar verilemez. Hüküm fıkrasında maddi hatalar mevcut ise bu yanlışlıklar HMK'nın 304. maddesinde yazılı hükmün tashihi yoluyla düzeltilebilir. Bu hatalar, karar henüz taraflara tebliğ edilmemişse mahkemece re'sen ya da tarafların talebi üzerine düzeltilebilir. Ancak hüküm taraflara tebliğ edilmiş ise mahkemece tarafların önce bu konuda beyanları alınmak üzere davet edilmesi gerekir. Davete rağmen taraflar gelmezse, dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verilir. Birden fazla parsel hakkında açılan davada parseller hakkında tescil kararı verilirken, parsel numaralarından bir tanesinin yazılmasının sehven unutulması halinde, gerekçede bu parsel hakkında da nasıl karar verildiğinin açıklanmış bulunması halinde, bu eksiklik maddi hata kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Ancak, gerekçede bu parselle ilgili bir açıklama da yoksa artık eksikliğin maddi hatadan değil o parsel hakkında hüküm verilmesinin unutulmasından kaynaklandığı kabul edilmelidir ki; ne maddi hatanın düzeltilmesi ne de tavzih yoluyla eksiklik tamamlanamaz. Bu durumda, karar verilmeyen parsel yönünden davanın derdest kalmaya devam edeceği ve ilgililerin talebi ya da tapu müdürlüğü vb tarafından ihbarla mahkemece re'sen bu parsel yönünden davanın yeniden esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilebileceği değerlendirilmiştir. 11

12 8. İlçelerin kadastro mahkemelerinin birleştirilmesi hallerinde, aktarılan davalarda davanın taraflarına duruşma gününün tebliği gerekir mi? Bu durumlarda istinabe isteklerinin hangi mahkemelerce yerine getirilmesi gerekir? HSYK tarafından birleştirme kararı verilirken, birleştirilen mahkemelerde, kapanan mahkemelerden aktarılan davalara kaldığı yerden devam edileceği açıklanmıştır. Ancak bu karar, davanın taraflarının keyfiyetten ve yeni mahkemedeki esas numarası ile duruşma gününden haberdar edilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Davanın tarafları, somut dosya yönünden keyfiyetten ve duruşma gününden haberdar edilmemesi halinde tarafların savunma hakları engellenmiş, adil yargılama ilkesi zedelenmiş olur. Bu nedenle, özellikle eski dosyalarda uygulama güçlüğü bulunmakta ise de (davanın taraflarından ölenler varsa zaten yargılama sırasında haber alınır alınmaz mirasçılarının belirlenerek davadan haberdar edilmeleri zorunludur) bu husus ihmal edilmemeli; keyfiyet ve duruşma günü davanın taraflarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmelidir. II) Tapu Kayıtları ve Kapsam Tayini 1. Eski tapulara kapsam tayininde hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir ve araştırma yöntemi nedir? Keşifte kayıt ve belge uygulamasında mahalli bilirkişi ve tanıkların yeterli bilgiye sahip olmaması hali ve ispat sorunları nasıl aşılmalıdır? Taraflarca delil olarak tapu kayıtlarına dayanılması halinde, bu tapu kayıtlarına kapsam tayin edilmesi; başka bir anlatımla, tapu kaydının çekişmeli taşınmazı tamamen veya kısmen kapsayıp kapsamadığının saptanması gerekir. Kapsam tayini için öncelikle dayanılan tapu kaydı ile komşu parsellere revizyon gören tapu kayıtlarının ilk tesislerinden itibaren bütün tedavüllerinin, varsa harita, plan ve krokileri ile birlikte dosya içine getirtilmesi; dayanılan tapu kayıtlarının kadastro sırasında dava dışı taşınmazlara revizyon görüp görmediğinin sorulması gerekir. Tapu kaydının ilk tesisi bir mahkeme kararına veya idari bir işleme dayanıyorsa, buna ilişkin evrakın da istenmesinde yarar vardır. Gelen tesis kayıtları ve 12

13 tedavülleri incelenmeli, tedavüller sırasında tapu kaydının sınırlarında ve yüzölçümünde değişiklikler olup olmadığı denetlenmeli; değişiklikler varsa, bunun yasal bir sebebe dayanıp dayanmadığı tapu müdürlüğünden sorulmalı, bir mahkeme ilamına dayanıyorsa dava dosyası, idari bir işleme dayanıyorsa bu işleme ilişkin bilgi, belge ve haritalar getirtilmeli, tapu kayıtları zaman içinde ifraz olmuşsa, ifraz haritalarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. (Müzekkere örneği: İznik ilçesi, Çamdibi Köyü, Şubat 1987 tarih 2 sıra numaralı tapu kaydının ilk tesisinden itibaren bütün tedavüllerinin, plan, harita ve krokilerinin, ifraz görmüşler ise ifraz haritalarının; ilk tesisi mahkeme ilamına dayanıyorsa ilam örneği ile haritasının; kadastro sırasında revizyon görmüş ise revizyon gördükleri taşınmazlara ait kadastro tutanak örneklerinin gönderilmesi; tedavüller sırasında kayıtların yüzölçümü ve sınırlarında değişiklik olmuşsa sebebinin açıklanarak buna ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin de cevaba eklenmesi...) Tapu kayıtlarının tesis ve bir kısım tedavüllerinin Osmanlıca olması halinde bu kayıtlar, mahalli sicilde bilirkişi eliyle tercümeleri yapılmak yerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığından istenebilir. Söz konusu Başkanlıkta, eski; Osmanlıca olan kayıtların yeni alfabeye göre yazılmış örnekleri mevcut bulunduğundan, tercüme ile uğraşılmasına gerek kalmamaktadır. Arşiv Başkanlığından getirtilen tapu kayıtları Cumhuriyet döneminde tedavül görmüş ise bu tedavül kayıtları ise mahalli tapu müdürlüklerinden istenmelidir. Eski tapu kayıtlarında farklı yüzölçümü birimleri kullanılmaktadır. Eski tapu kayıtlarında yer alan dönüm ün karşılığı m2 değil, 919 m2'dir. Eski kayıtlarda dönüm yerine bir kısım mahalli yüzölçümü birimleri kullanılmışsa (örneğin: kil, kile, mucur, şinik gibi) bu durumda, söz konusu ölçülerin metrekare karşılıkları yöreden yöreye değişebildiği için tapu kaydının ait olduğu bölgede bu mahalli ölçü biriminin ne kadar metrekareye tekabül ettiği kadastro genel müdürlüğünden veya mahallinden araştırılmalı, yerel bilirkişilerden sorulmalıdır. İhsan Özmen/Halim Çorbalı tarafından yazılan Kadastro Kanunu Şerhi isimli kitapta ve bir kısım Kadastro Hukuku kitaplarında bu yerel ölçü birimlerinin karşılıklarının ne olduğuna dair bilgiler mevcut olduğu gibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sayfasında da bu konuda bilgiler yer almaktadır. Yine, tapu kayıtlarında yer alan bir kısım tabirlerin ne anlama geldiği de Osmanlıca Tapu Terimleri sözlüklerinden öğrenilebilir. (http://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/osmanlica-tapu-terimleri-sozlugu) 13

14 Eski tarihli tapu kayıtlarında yer alan ve sıkça karşılaşılan bir kısım kavramlara kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır: Eski tapu kayıtlarında çoğu zaman kaydın sınırları yönleri de belirtilmek suretiyle yer almaktadır: Şimal (poyraz): Kuzey Şark : Doğu Cenup (kıble) : Güney Garp : Batı Bazen de tapu kayıtlarında yönler belirtilmemekte sınırlar ve bağlacıyla ayrılmak suretiyle tek tek sıralanmaktadır. Örneğin; Hududu: Doğanhisar tariki ve Osman tarlası ve Çeşme ve Sahibi senet. Bu kayıtlarda yön belirtilmemekle beraber, yönler genellikle saat yönünde sıralanmaktadır. Yani, ilk okunan sınır kuzey, sonrakiler ise doğu, güney ve batı. Ancak sınırlar her zaman bu şekilde yazılmış olmayabileceğinden, sözü edilen kural, mutlak olarak kabul edilmemelidir. Zaman zaman da, özellikle şehir merkezlerinde ve binalara ait tapu kayıtlarında yönler şu şekilde yer almaktadır: Canibi Yemini Canibi Yesarı Cephesi Arkası : Sağ yönü (sağı) : Sol yönü (solu) : Önü : Arkası Bu tapu kayıtlarındaki ön ve arka, binanın kendisinin önü ve arkasıdır. Sağ ve sol yönler ise, binanın içinde bulunup binanın cephesine doğru bakan kişiye göre göre değil, binanın önündeki yoldan binaya doğru bakan kişiye göre binanın sağı ve soludur. 14

15 Tapu kaydına dayanan taraflar, tapu kaydında kayıt maliki olarak gözükmüyorlarsa, malik olarak gözüken kişilerle aralarındaki akdi ya da irsi ilişkiyi kanıtlamak zorundadırlar. Bu nedenle, mirasçı oldukları iddiası varsa nüfus kayıtları getirtilmelidir; kayıt malikinin nüfus kaydından önce ölmüş bulunması halinde bu ilişki taraflarca başka delillerle (başka tapu kayıtlarının edinme sebebi bölümündeki açıklamalar bu konuda ışık tutucu olabilir) kanıtlanmalıdır. Dayanılan tapu kayıtlarının kadastro sırasında başka parsellere revizyon görüp görmedikleri (yani dava dışı parsellere uygulanıp uygulanmadıkları) kadastro ve tapu müdürlüklerinden sorulmalı, revizyon görmüşler ise; revizyon gördükleri taşınmazlara ilişkin kadastro tutanağı örnekleri Tapu Müdürlüğünden; tutanaklar kesinleşmemiş ise Kadastro Müdürlüğünden istenmelidir. Dayanılan tapu kayıtları başka parsellere de revizyon görmüş ve o parseller de kadastro mahkemesinde davalı ise, tapu kayıtlarına kapsam tayin edilmesi yönünden davalar arasında irtibat bulunduğundan davaların birleştirilmesi yoluna gidilmelidir. Dayanılan tapu kayıtlarının başka parsellere revizyon görmesi, tek başına, söz konusu tapu kaydının revizyon gördüğü parsele ait olduğu ve dava konusu taşınmazı kapsamadığı anlamına gelmez. Kayıt, kadastro sırasında yanlış parsele revizyon görmüş de olabilir. Bu nedenle, kaydın dava dışı parsellere revizyon görmesi halinde, yapılacak keşif sırasında kaydın hangi parseli kapsadığı da araştırılmalıdır. Tapu kayıtlarının kapsamı, 3402 sayılı yasanın 20. maddesinde yazılan kurallara göre belirlenmelidir. Buna göre, tapu kaydı harita veya plana dayanıyor ve bunların uygulanması (kısmen ya da tamamen) mümkün ise kaydın kapsamı, bu plan ve haritanın kapsadığı yerlerdir. Kaydın plan veya haritası bulunmuyorsa ya da bulunsa dahi bu plan ve haritanın hiçbir şekilde uygulanması mümkün değilse, kayda, sınırlarının niteliğine göre kapsam tayin etmek gerekir. Bu durumda, kaydın sınırlarının niteliği önemlidir. Kayıt, sabit sınırlar (ihtilafsız kişi sınırları, güzergâh değiştirmemiş yollar, yatak değiştirmemiş dereler, dik yamaç şeklinde başlayan sırt vb) ihtiva ediyorsa, kaydın kapsamı bu sabit sınırların çevrelediği alandır. Kayıt, gayrı sabit (değişebilir) sınırlar ihtiva ediyorsa (mera, orman, hali arazi, kıraç, tepe, bor vb gibi) bu durumda kaydın kapsamı, sabit sınırlardan bağlantı kesilmeden belirlenecek olan kaydın yüzölçümü ile sınırlıdır. Yapılacak keşif sırasında yerel bilirkişilerden tapu kaydında okunan köy, mevki ve sınırlar hakkında tek tek bilgi alınmalı, kayıtta geçen sınırları göstermeleri istenmeli, fen 15

16 bilirkişisinden, gösterilen sınırları hazırlayacağı rapor ve haritada işaretlemesi istenmeli, yerel bilirkişiler tarafından zeminde gösterilemeyen ve bilinemeyen sınırlar yönünden taraf tanıklarının bilgisine başvurulmalıdır. Uygulama sırasında, bilirkişi ve tanık sözleri komşu parsellere ait kayıt ve belgelerle denetlenmelidir. Başka bir anlatımla, komşu parsellere uygulanan kayıt ve belgeler varsa, bu kayıtların sınır olarak birbirlerini ne olarak okudukları, birbirlerini okuyup okumadıkları dikkate alınmalı, kayıt ve belgeler ile beyanlar arasında çelişki bulunması halinde bu hususlar bilirkişi ve tanıklara açıklattırılmalıdır. Bu uygulama sırasında kayıt ve belgelerde okunan sınırların, kaydın tesis tarihinde mevcut olan sınırlar olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Örneğin; kayıt ilk kez 1936 yılında tesis edilmiş ve kaydın doğu sınırı Celal oğlu Osman okuyorsa, bu kişinin 1936 yılında var olan Osman olduğu dikkate alınmalı, varsa doğu yönündeki komşu taşınmaza ait tapu kaydının 1936 yılındaki malikinin (yani son kayıttaki maliki değil) Osman olup olmadığı belirlenmelidir. Sabit sınır, güzergâh değiştirmediği belirlenen isimli yollar, sınır uyuşmazlığı bulunmayan sahipli kişi sınırları, yatak değiştirmeyen isimli dereler gibi zamanla yer değiştirmemiş olan sınırlardır. Örneğin; Keçiler deresi, Ozanlar-Taşköprü köy yolu, İsmail ağa evi ve bahçesi. Gayrı sabit sınır ise, zemindeki sınırı zaman içinde değişebilecek sınırlardır. Örneğin; halen zeminde mevcut bulunmayan ve kadim yeri belirlenemeyen yol sınırı, mera, orman, çayır, hali arazi, ham toprak, tepe gibi sınırlar. Gayrı sabit sınırların zaman içinde değişmesi mümkün bulunduğundan, bu tapu kayıtlarının kapsamı, tapu kaydında yazılı yüzölçümleriyle sınırlıdır. Çekişmeli taşınmaz kaydın yüzölçümünden daha büyükse, kayıt miktar fazlası bölüm yönünden koşullarının oluşması halinde kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle mülk edinilmesi mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki; mera, orman gibi yerler zilyetlikle iktisap edilemeyeceğinden, kaydın gayrı sabit sınırının bu tür yerleri okuması halinde kural olarak kayıt miktar fazlasının bu taşınmazlardan (mera veya ormandan) edinildiğinin ve zilyetlikle kazanılamayacağının kabulü zorunludur. Bu kaydın aksi, bilirkişi ve tanık sözleri ile kanıtlanamaz; aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerle kanıtlanması gerekir. Örneğin, bir kaydın mera olarak okuduğu sınırı komşu parsellere ait tapu ya da tahrir kayıtları hali arazi, ham toprak olarak okuyorsa bu durumda bilirkişi ve tanık sözlerinden yararlanılarak bu yönün mera olmadığı kabul edilebilir. Aksi halde soyut beyanlara itibar edilmemesi gerekir. 16

17 2. Hazinenin 4753 sayılı yasaya göre oluşan tapuya dayanması halinde Kadastro Kanununun 46/1. maddesi nasıl uygulanmalı ve ne şekilde bir araştırma yapılmalıdır? 3402 sayılı Kadastro Kanununun 46. maddesi hükmüne göre 4753 sayılı Yasa uyarınca oluşan tapu kayıtları ile tapuda Hazine adına kayıtlı bulunan taşınmazlar, söz konusu tapu kaydının tesis tarihinden geriye doğru zilyetleri lehine 3402 sayılı yasanın 14 ve 17. maddesindeki koşulların gerçekleştiğinin tespiti halinde zilyetleri adına tespit edilirler. Yine bu tür taşınmazların dağıtımına ilişkin çalışmalara başlanmış ve dağıtım cetvelleri valiliklerce onaylanmış ise, işlemleri yarım kalıp tapu kayıtları şahıslara intikal ettirilmemiş olsa dahi bu tür yerlerde kişiler adına tespit edilir. Yani Hazine'nin 4753 sayılı yasa uyarınca oluşturulan tapulu taşınmazları üzerinde zilyetlikle iktisap koşulları mevcutsa kazanma mümkün olabilmektedir. Bu tür davalarda dosyada bir kısım belgelerin bulunması zorunludur. Bu belgeler; 4753 sayılı yasa uyarınca kurulan Toprak Tevzi Komisyonlarının çalışmalarına ait belirtmelik tutanağı, tablendikatif ve tevzi haritası ile belirtmelik tutanağında çekişmeli taşınmaza ve komşularına uygulandığı anlaşılan kayıt ve belgeler varsa (vergi kayıtları veya tapu kayıtları) bu kayıt ve belgeler ile varsa dağıtım cetvelleridir. Yine, elbette, Hazinenin dayandığı ve 4753 sayılı yasa uyarınca oluşan tapu kayıtları getirilmeli, kaydın tesisinden sonra tedavül görüp görmediği araştırılmalıdır. Bu kayıt tedavül görmüş (el değiştirmiş) ise sonradan tekrar Hazine'ye dönmüş olsa bile artık 46/1 maddesinin uygulanma imkânının kalmadığı (46/3. hükmü nedeniyle) gözden uzak tutulmamalıdır. Söz konusu kanun genelde 1960'lı yıllarda uygulanmış; topraksız çiftçiyi topraklandırmak maksadıyla Toprak Tevzi Komisyonlarınca çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkartılmıştır. Bu kanunlar uyarınca, tapu ve vergi kayıtlarının miktar fazlaları ile sahipsiz yerler ve ihtiyaç fazlası meralar Hazine adına tescil edilecek, köylere ihtiyaçları kadar mera tahsis edilecek ve sonra da Hazine adına tescil edilen yerler topraksız çiftçiye tevzi edilecekti. Ancak, bu çalışmalar sonucu tespit edilen taşınmazların bir kısmının topraksız çiftçilere tevzi tamamlanmış, önemli bir bölümü nün ise ya dağıtım işlemleri yarıda kalmış ya da Hazine adına tescilleri yapıldıktan sonra dağıtılmamıştır. Kadastro sırasında, bu şekilde tevzi edilmek üzere çalışmalara başlanıp dağıtım cetvelleri onaylanmış taşınmazlar, işlemleri tamamlanmamış olsa dahi hak sahipleri adına tespit ve tescil edilirken (m. 46/2), dağıtılmamış yerler ise KK'nın 46/1 maddesi uyarınca, tapu kaydının oluştuğu tarihe kadar kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla iktisap koşulları varsa zilyetleri adına tespit ve tescil edilirler. 17

18 46/1. madde uyarınca tescil kurallarının uygulanması gereken davalarda, taşınmazın hangi tarihte, hangi gerekçeyle Hazine adına belirtildiği, belirtme tutanakları, tevzi haritaları ve tablendikatif incelenmek suretiyle tespit edilmeli; belirtmelik tutanaklarında meradan açıldığı şeklinde bir açıklama varsa, taşınmazın öncesinin kadim mera olup olmadığı hususunda yöntemine uygun mera araştırması yapılmalıdır. Varsa, belirtme sırasında uygulanan kayıt ve belgeler getirtilerek mahallinde uygulanmalı, bu kayıtların çekişmeli taşınmaz yönünü ne olarak gösterdikleri tespit edilmeli, kayıt miktar fazlaları yönünden tapu kaydının tesis tarihine kadar iktisap koşullarının oluşup oluşmadığı belirlenmelidir. Yine bu tür davalarda, zilyetliğe ilişkin 20 yıl şartının, kadastro tespit gününe kadar değil, tapu kaydının oluştuğu tarihe kadar gerçekleştiğinin kanıtlanmış olması gerektiği unutulmamalıdır. Ancak, bu gün itibariyle yapılacak keşiflerde, 1960'lı yıllardan geriye doğru 20 yıllık zilyetliği kanıtlayacak şekilde bilgiye sahip yaşlı bilirkişi ve tanık bulmakta zorluk vardır. Zira yaklaşık 1940'lı yıllardaki zilyedi bilmesi için bilirkişi ve tanığın en azından 1930 ve daha eski doğumlu olması gerekir. Bu nedenle, mümkün olduğunca yaşlı bilirkişi ve tanık tespit edilmeli; bu yaşta bilirkişi ya da tanık bulunamaması halinde, mümkün olduğunca yaşlı bilirkişi ve tanıklar dinlenerek, yaşları itibariyle bizzat bilemedikleri döneme ilişkin olarak aile büyüklerinden ya da köyün kendisinden önceki yaşlılarından naklen duyumları olup olmadığı da sorulmalıdır. 3. Tapu kayıtlarının tedavülleriyle beraber getirtilmesi nedir? Tedavüller nasıl istenmeli, hangi hususlara dikkat edilmelidir? Tapu kayıtlarının, ilk tesislerinden sonra tapuda resmi senetle el değiştirmesine tedavül denilmektedir. Tapu kayıtları, kayıt malikinin ölmesiyle mirasçılarına miras yoluyla intikal edebileceği gibi satış, bağış ya da kamulaştırma gibi işlemlerle de tapuda el değiştirmiş ya da ifraz görerek kısmen el değiştirmiş olabilir. Örneğin; tarih 13 sıra numaralı tapu kaydı mahkemenin tescil ilamıyla tesis edilmiş (ilk tesis kaydı), daha sonra kayıt malikinin ölümü ile tarih 26 sıra numaralı tapu kaydı ile mirasçılarına intikal etmiş, daha sonra mirasçılarının satışı yoluyla tarih 5 sıra numaralı tapu kaydı oluşmuştur. Bu durumda, tarih 13 sıra numaralı tapu kaydı ilk tesis kaydı, sonraki tapu kayıtları ise tedavül leridir. 18

19 Tarafların dayandığı tapu kayıtlarının, ilk tesis ve tüm tedavülleri, varsa dayanağı plan, kroki ve haritası, dayanağı tescil ilamı ve tescil haritası, ifraz görmüş ise ifraz haritaları, Tapu Müdürlüğünden (önceden Tapu Sicil Müdürlüğü iken yasa değişikliği ile Tapu Müdürlüğü adını almıştır) getirtilirler. Gönderilen tapu kayıtlarında, kaydın iktisap sebebi bölümündeki açıklamaların yer alması gerekir. Eğer bu açıklama yer almıyorsa, kaydın iktisap sebebinin ne olduğu Tapu Müdürlüğünden sorulmalıdır. 4. Davacının ya da davalının çok sayıda tapu kaydına dayanması halinde nasıl bir hareket tarzı izlenmelidir? Dayanılan tapu kaydı sayısı makul miktarda ise, tapu kayıtları keşifte tek tek uygulanabilir. Ancak davacı tek tek uygulanamayacak sayıda (örneğin; 10, 20 veya adet tapu kaydı gibi) tapu kaydına dayanmış ise davacıdan hangi taşınmaz için hangi tapu kaydına ya da kayıtlarına dayandığı sorularak açıklattırılmalı; gerektiğinde bu konuda kendisine kesin süre verilmelidir sayılı kanun uyarınca oluşturulan eski tapu kayıtlarına ait haritaların uygulanma sorunları nasıl aşılmalıdır? Bu kayıtların tesis tarihleri itibariyle haritaları çok sağlıklı olmayabilir. Ölçekli haritaları varsa kadastro paftası ile ölçeği eşitlenip kapsamı belirlenmeli; ölçekli haritası olmamakla birlikte kaydın sınırlarının kenar uzunlukları varsa kenar uzunluklarından yararlanılmalı; kenar uzunluğu da yoksa şeklen yararlanılmaya çalışılmalıdır. Kaydın uygulanabilmesi için öncelikle zeminde, bu haritanın oluşturulduğu zaman da mevcut olan sabit sınır, yapı ve tesisler bulunarak bunlardan faydalanmak suretiyle haritalar uygulanmaya çalışılmalıdır. Haritanın hiçbir şekilde uygulanması mümkün değilse bu durumda sınırlarından istifade ile kayıt kapsamı belirlenmeye çalışılmalıdır. Tapu kaydının çekişmeli taşınmazı kapsadığını ispat yükünün bu kayda dayanan tarafa ait olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. III) Orman ve Zilyetlik (KK. m.14) 19

20 1. Arazi kadastrosu ve orman kadastrosunun çakışması halinde mükerrer kadastro yönünden Yargıtay'ın yaklaşımı nasıldır? 3402 sayılı KK'nın 4. maddesine göre kadastro çalışma alanı sınırları kesinleşince, dolu pafta sistemine göre her bir taşınmazın hukuki ve geometrik durumu tespit edilir. Kadastrosu yapılan taşınmazlar hakkında ikinci kez kadastro çalışması yapılamaz. Yapılmış ise 3402 sayılı yasanın 22/1. maddesi uyarınca ikinci kez yapılan kadastro tüm sonuçlarıyla hükümsüz sayılır. 22. maddenin devam eden fıkralarında ikinci kadastro yasağının istisnaları sıralanmıştır. Bunlar, yenileme/uygulama kadastrosu, ilk kadastro sırasında tescil harici bırakılan alanlarda yapılacak kadastro çalışması ile 2981 ve 6785 sayılı yasalar uyarınca (imar-gecekondu mevzuatları) yapılan kadastro çalışmalarıdır. Kadastro Kanunun Ek-4. maddesi uyarınca yapılan kullanım kadastrosu ve güncelleme kadastroları da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 22. maddede gösterilen istisnalar arasında orman kadastrosu yer almamaktadır. Bu nedenle, arazi kadastrosu yapılan taşınmazlarda orman kadastrosu yapılması halinde, orman kadastrosu 2. kadastrodur ve 3402 sayılı Yasanın 22/1. maddesi uyarınca hükümsüzdür. Aynı şekilde, daha önce orman kadastrosu yapılıp orman olarak tespit edilen yerlerde sonradan arazi kadastrosu yapılmış ise de, arazi kadastrosu ikinci kadastrodur ve hükümsüzdür. Yargıtay 7. ve 16. Hukuk Dairelerinin görüşü bu yöndedir. Orman ihtilaflarına ilişkin davaların temyiz incelemesini yapan 20. HD ise, uzun yıllardır, ikinci yapılan kadastro orman kadastrosu ise bunun ikinci kadastro sayılmayacağı görüşündedir. Bu konu zaman zaman Hukuk Genel Kurulu'nun da gündemine gelmiş, yakın zamana kadar 20. HD görüşü doğrultusunda kara verilmiştir. Ancak son zamanlarda ikinci kadastro sayılması gerektiği yönündeki görüş ağırlık kazanmaya başlamış; bu bağlamda Hukuk Genel Kurulunda bu hususun tartışıldığı son dosyasında oy çokluğu ile arazi kadastrosundan sonra yapılan orman kadastrosunun ikinci kadastro olduğu ve hükümsüz sayılması gerektiğine karar verilmiştir. Uygulamanın istikrar kazanabilmesi için benzer tartışmalarının birkaç kez daha HGK önüne getirilmesi ve tekrar tekrar tartışılması gerekmektedir. 2. Komşu parsellerin özel mülk olarak kesinleştiği hallerde, çevresi özel mülkle çevrili taşınmaz hakkında Hazine ve/veya Orman İdaresi tarafından açılan dava sırasında yapılan orman araştırması sonucunda uzman bilirkişiler tarafından 20

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Özel Hukuk 2. Grup Konu : Kadastro davaları Grup Başkanı : Önder AYTAÇ (Yargıtay Üyesi) Grup Sözcüsü

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 6495 sayılı Kanun ile; orman kadastrosunu yapma yetkisi kadastro ekiplerine verilmiştir. A G i r i ş 2 Ağustos 2013 tarih 28729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ Hukuk Genel Kurulu 2015/2178 E., 2016/805 K. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ o KAMULAŞTIRMA KANUNU (2942) Geçici Madde 6 o KAMULAŞTIRMA KANUNU

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası:2014/11376) Karar Tarihi: 20/7/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI H.Koçak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi hkocak@tkgm.gov.tr Özet: Ormanlar tescile tabidir. Tescilin yapılabilmesi için öncelikle

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/30406 Karar No. 2008/34836 Tarihi: 22.12.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 430 İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ İŞE BAŞLAMA İSTEMİNİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/384 Karar No. 2016/13384 Tarihi: 06.06.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA İŞÇİYE

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/17849 Karar No. 2013/12083 Tarihi: 31.05.2013 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI ÖZETİ: 506 sayılı Kanun kapsamında zorunlu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Dava Açma Talep Yazısı/Dava Dava Açma Talebinin Gelmesi/Dava nin Gelmesi Yazı ve Eklerinin Avukata Havale Edilmesi Yazı ve Eklerinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7417 Karar No. 2013/12193 Tarihi: 10.06.2013 İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 USTA ÖĞRETİCİLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı