TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî Ģahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat iģlemlerine iliģkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Tebligatın Yapılması Tebligatın yapılması MADDE 4 (1) 2 nci maddede belirtilen merciler tarafından yapılacak tüm tebliğler, bu Yönetmelik hükümlerine göre Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memur vasıtasıyla yapılır. Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması MADDE 5 (1) Tebligatın; a) Kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde, b) Gecikmesi halinde zarar doğabilecek iģlerde, c) 2 nci maddede belirtilen ve aynı yerde bulunan merciler arasında ya da bu mercilerde bulunan kiģilere, yapılması durumunda, tebliğler kendi memurları veya mahalli mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılır. (2) Memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını gerektiren sebep tebligat evrakında gösterilir. (3) Kolluk vasıtasıyla tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, sebebini de belirtmek suretiyle mahalli mülki idare amirine müracaat etmesi gerekir. Mahalli mülki idare amirinin emri olmadan kolluğa gönderilen tebliğ evrakı gönderen mercie iade edilir. (4) Zor kullanılmasını gerektiren veya soruģturma evresine iliģkin görevlerin kolluk tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu Yönetmeliğin Yedinci Bölümünde yer alan özel hükümler saklıdır. Ücret tarifesi MADDE 6 (1) Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü, bu Yönetmeliğe göre yapacağı iģlerden dolayı alacağı ücretleri ayrı bir tarifeyle tespit eder. Memur vasıtasıyla tebliğde zorunlu masraflar MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik gereğince memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek zorunlu masrafların miktarı, tebliğ yapılacak Ģahsın bulunduğu yerin uzaklığına göre, her mali yılbaģında, il idare kurullarınca, merkez ilçe ve bağlı ilçeler için ayrı ayrı tespit olunur. (2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memurlara, yaptıkları tebliğler için ödeme yapılmaz. Ücret ve masrafların peģin ödenmesi MADDE 8 (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peģin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir. (2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiģ sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir. (3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir. (4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaģma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir. (5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır. Tebliğ evrakının kaybı halinde masraflar MADDE 9 (1) PTT ĠĢletmesine tevdi edilen tebliğ evrakının, mücbir haller dıģında kaybedilmesi halinde masraflar, 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun taahhütlü maddeler hakkındaki hükümleri gereğince karģılanır. Masraf miktarı, tebliğ evrakının tanzim ve tebliği için gerekli masraf miktarından fazla olamaz.

2 (2) Tebliğ evrakı, postaya değerli olarak verilirse, kaybı halinde tazminat, Posta Kanununun değerli maddeler hakkındaki hükümleri gereğince ödenir. (3) Tebliğ evrakının telgraf servisinde kayıp veya gecikmeye uğraması halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır. Uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla tebligat MADDE 10 (1) Tebligat, uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve özel vasıtalarla veya muhtelif iģaretli telgraflarla da yaptırılabilir. (2) Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı ilgilinin talebi üzerine veya resen, mahkeme baģkanı, hâkim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından kararlaģtırılır. Talepte bulunan müracaatını yazılı olarak yapmamıģsa, talep, ilgili evrak üzerine yazılarak kendisine imzalattırılır. (3) Ġlgilinin talebi veya resen görülen lüzum üzerine birinci fıkrada yazılı vasıtalardan biriyle tebligat yapılabilmesi için, tebligatı çıkaran merci tarafından sebebinin evrak üzerinde gösterilmesi gerekir. Uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla tebligat ücretleri MADDE 11 (1) Tebligatın, resen veya talep üzerine uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla yapılması halinde bunlara ait ücretler, 6 ncı madde gereğince hazırlanan ücret tarifesine göre tebliği isteyenden, tebliğ ücretine ilaveten alınır. Elektronik tebligat MADDE 12 (1) Tebligatlar, elektronik yolla yapılabilir, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Yönetmelikte belirtilen usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligata iliģkin usul ve esaslar buna iliģkin yönetmelikle düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tebligat Esasları Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi MADDE 13 (1) Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kiģilere verilmek üzere yeterli sayıdaki nüshadan oluģur. Bu nüshalarda, iģ sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Resen yapılan tebligata ait evrak, tebliği çıkaran merciin yetkili memuru tarafından imzalanır. (2) Tebliğ olunmak üzere yetkili mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. (3) Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konulur. Davetiyelerin tanzimi MADDE 14 (1) Tebligat Kanununun 9 uncu maddesinde yazılı kayıtları içermek üzere tanzim olunacak davetiyeler, ek-1 de yer alan (1) numaralı örnekte gösterildiği Ģekilde hazırlanır. Müddet tayini MADDE 15 (1) 10 uncu maddede sayılan vasıtalarla yapılan tebligatlar dıģındaki her çeģit tebliğ evrakı ve davetiyelerin, ilgililere ulaģması ve ilgililerin tebliğin veya davetiyenin gereklerini yerine getirebilmesi için bu evrakı çıkaran merci tarafından tayin edilecek müddetin hesabında, evrakın gönderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koģulları, ulaģım araçlarının durumu gibi hususlar dikkate alınır. Bilinen adreste tebligat MADDE 16 (1) Tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak Ģahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır. (2) Bilinen en son adresin tebligata elveriģli olmadığının anlaģılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleģim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca baģkaca adres araģtırması yapılmaz. 79 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre renkli bastırılan tebligat zarfında, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese tebligat yapılacağına dair meģruhata yer verilir. Adresten baģka yerde tebligat MADDE 17 (1) Bir Ģahsa, adresinden baģka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o Ģahsın kabulü halinde mümkündür. (2) Tebliğ yapılacak Ģahsın, tebliği çıkaran mercie, PTT merkezine veya tebliğ memuruna müracaat etmesi durumunda da tebliğ yapılır. Vekile tebligat MADDE 18 (1) Vekil vasıtasıyla takip edilen iģlerde tebligat vekile yapılır. Vekile bürosunda yapılacak tebligat, resmî çalıģma gün ve saatleri içinde yapılır. (2) Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmıģ ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmesine iliģkin hükümleri saklıdır. Kanuni temsilciye tebligat MADDE 19 (1) Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat temsilciye yapılır. (2) Kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hükümleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması icap ederse temsilciye tebligat yapılmaz. (3) Kanuni temsilcisi olmayıp da bulunması gerekenlere usulüne göre kanuni temsilci tayini yoluna gidilir. Tüzel kiģilere ve ticari iģletmelere tebligat MADDE 20 (1) Tüzel kiģilere tebliğ yetkili temsilcilerine, bunlar birden çok ise yalnız birine yapılır. (2) Bakanlıkların ve bunların teģkilatının, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan

3 düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve özel kanunlarına dayanılarak kurulmuģ bulunan teģekküllerle, Ģirketlerin, derneklerin ve vakıfların yetkili temsilcileri, bağlı bulundukları kanunlara ve statülerine göre tayin edilir. (3) Gerçek ve tüzel kiģilere ait ticari iģletmelerin iģlemlerinden kaynaklanan uyuģmazlıklarda, ticari iģletmenin o iģlemde yetkili ticari temsilcisine yapılan tebliğ geçerlidir. Tüzel kiģilerin memur ve müstahdemlerine tebligat MADDE 21 (1) Tüzel kiģiler adına tebligatı almaya yetkili kiģiler, herhangi bir sebeple mutat iģ saatlerinde iģyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kiģinin o yerdeki sürekli çalıģan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. (2) Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kiģinin o yerdeki teģkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kiģinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür iģlerle görevlendirilmiģ bir kiģi olması gereklidir. (3) Bu kiģilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır. Er ve erbaģlara tebligat MADDE 22 (1) Er ve erbaģlara yapılacak tebliğ, kıta komutanı ve kurum amiri gibi en yakın üste yapılır. (2) Nöbetçi amiri veya subayı, tebliğ memurunun en yakın üste tebliğ yapmasını temin eder. Diğer askeri Ģahıslara tebligat MADDE 23 (1) 22 nci maddenin kapsamı dıģında kalan askeri Ģahıslara, birlik veya kurumda tebligat yapılması gerektiğinde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Muhatap bu kiģiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellüğden kaçınırsa ya da diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ o nöbetçi amiri veya subayına yapılır. Seferde askeri Ģahıslara tebligat MADDE 24 (1) Sefer halinde olan birlik veya kuruma mensup askeri Ģahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aracılığıyla yapılır. (2) Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın üst yapar. Aynı konutta oturan kiģilere veya hizmetçiye tebligat MADDE 25 (1) Kendisine tebligat yapılacak kiģi adresinde bulunmazsa tebliğ, kendisi ile aynı konutta oturan kiģilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Meslek ve sanat erbabına tebligat MADDE 26 (1) Belirli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenlere, o yerde de tebligat yapılabilir. (2) Muhatabın iģyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalıģan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. (3) Muhatap, meslek veya sanatını konutunda icra ediyorsa, kendisi bulunmadığı takdirde memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Bunlardan hiç birinin bulunmaması durumunda tebliğ, aynı konutta sürekli olarak oturan kiģilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Otel, hastane, fabrika ve okul gibi yerlerde tebligat MADDE 27 (1) Tebliğ yapılacak kiģi; otel, pansiyon, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu, resmi veya özel daire veya kurum gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa tebliğin yapılmasını, o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. (2) Muhatap bu kiģiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellüğden kaçınırsa yahut diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amirine yapılır. Tutuklu ve hükümlülere tebligat MADDE 28 (1) Tutuklu ve hükümlülere tebligat yapılmasını, bu kiģilerin bulunduğu kurum müdürü, müdür yoksa orayı idare eden memur temin eder. (2) Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olup kendilerine kanuni temsilci atanmıģ olanlara ait tebligat, 19 uncu maddeye göre yapılır. (3) Tutuklu ve hükümlüye tebligat yapılamazsa tebliğ mazbatasına müdür veya memur tarafından belirtilen sebep Ģerh verilir. (4) Tutuklu veya hükümlünün hastanede bulunması halinde dahi tebligat, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre yapılır. Muhatabın geçici olarak baģka yere gitmesi MADDE 29 (1) 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazılı kiģiler, tebliğ yapılacak olanın geçici olarak baģka yere gittiğini belirtirlerse, tebliğ memuru, muhatabın hangi sebeple adresten geçici olarak ayrıldığını, beyanda bulunanın adı ve soyadı ile sıfatını tebliğ tutanağına yazar. Tebliğ tutanağını beyanda bulunana imzalattırır ve tebliğ edilecek evrakı beyanda bulunana verir. Bu kiģiler, tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. (2) Bu kiģilerin beyanlarını imzadan kaçınmaları ve tebliğ evrakını kabul etmemeleri durumunda, tebliğ memuru bu hususu tutanağa yazar, imzalar ve tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine ya da kolluk amir veya memurlarına imza karģılığında teslim eder ve teslim ettiği kiģinin adresini içeren ihbarnameyi gösterilen adresin kapısına yapıģtırır. (3) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazılı kiģilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıģtırılmıģsa bu tarihten itibaren onbeģ gün sonra yapılmıģ sayılır. Muhatabın adreste bulunmaması, ölmesi veya adresinden sürekli olarak ayrılması halinde yapılacak iģlem

4 MADDE 30 (1) Adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresine meģruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komģu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araģtırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir. (2) Muhatap ölmüģse veya gösterilen adresten sürekli olarak ayrılmıģ ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilememiģse tebligat evrakı, tebligatı çıkaran mercie geri gönderilir. (3) Yeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit edilmiģse bu adres, tebliğ mazbatasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazılır. (4) Yeni adres, tebliğ memurunun tevzi bölgesi dâhilinde bulunduğu takdirde tebligat o adrese yapılır. Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir tevzi bölgesinde veya baģka bir PTT merkezinin mıntıkası içinde bulunursa, tebliğ evrakı yeni adreste tebliğinin temini için memur tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur. (5) 15 inci maddede yer alan hususlar göz önünde bulundurulduğunda tebligatın, tebliğ evrakında belirtilen tarihten önce yapılamayacağının anlaģılması veya yeni adresin yabancı bir ülkeye ait olması durumunda PTT merkezi tebliğ evrakını tebligatı çıkaran mercie geri gönderir. Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden kaçınma ile adres kayıt sistemindeki adreste bulunamama halinde yapılacak iģlem MADDE 31 (1) Tebliğ memuru; a) Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kiģiler, o adreste bulundukları halde hiçbirinin tebliğ anında gösterilen adreste mevcut olmamaları, b) Muhatap ya da kendilerine tebligat yapılabilecek kiģilerin tebellüğden kaçınması, c) Muhatap, gösterilen adreste hiç oturmamıģ veya bu adresten sürekli olarak ayrılmıģ olsa dahi tebligatın, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresine bu husus meģruhat verilerek çıkarılması, hallerinden biri gerçekleģtiği takdirde tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi üyesinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karģılığında teslim eder. Tebliğ memuru, ek-1 de yer alan (2) numaralı örneğe uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi gösterilen adresteki kapıya yapıģtırır. (a) bendinde belirtilen halin gerçekleģmesi durumunda tebliğ memuru, tebliğ olunacak Ģahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komģularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. (2) Birinci fıkranın (c) bendi gereğince yapılacak tebligatlarda tebliğ memurunca 30 uncu maddeye göre araģtırma yapılmaz. Tebliğ tarihi MADDE 32 (1) 31 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak tebligatlarda, ihbarnamenin gösterilen adresin kapısına yapıģtırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ evrakının saklanması ve ihbarnamenin kapıda kalma süresi MADDE 33 (1) 29 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 31 inci madde gereğince kendisine tebliğ evrakı teslim edilen kiģiler, tebliğ evrakını üç ay saklamakla yükümlüdürler. Tebliğ evrakının belirli süre içermesi durumunda, bu evrak içerdiği sürenin bitiminden itibaren üç ay daha saklanır. Bu süreden sonra tebliğ evrakı hakkında yapılacak iģlemler ilgili kurumların mevzuatına tâbidir. (2) 29 ve 31 inci maddeler gereğince yapılan tebligatlarda kapıya yapıģtırılan ihbarname on gün süreyle kapıda kalır. Muhatap yerine tebligat yapılacak kiģinin yaģ ve ehliyet Ģartı MADDE 34 (1) Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kiģinin görünüģüne nazaran onsekiz yaģından aģağı olmaması ve açıkça anlaģılır bir Ģekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir. (2) Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık ya da engel sebebiyle kendisi ile anlaģma imkânı olmayan kiģiye tebligat yapılmaz. (3) Muhatap adına kendisine tebligat yapılacak olan, görünüģüne nazaran onsekiz yaģından aģağı veya açıkça anlaģılır bir Ģekilde ehliyetsiz olur ve o adreste muhatap yerine tebligat yapılacak baģka bir kiģi de bulunmazsa 30 ve 31 inci madde hükümlerine göre iģlem yapılır. Tebliğ mazbatasında bulunması gereken bilgiler ve tanzimi MADDE 35 (1) Tebliğ bir mazbata ile belgelendirilir. Bu mazbatanın; a) Tebliği çıkaran merciin adını, b) Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini, c) Muhatabın adını, soyadını ve adresini, ç) Tebliğin konusunu, d) Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından baģkasına yapılmıģ ise o kiģinin adını, soyadını, adresini ve 34 üncü madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu, e) Tebliğ tarihini, saatini ve nerede yapıldığını, f) 30 uncu ve 31 inci maddelerdeki durumların gerçekleģmesi halinde bu hususlarla ilgili hangi iģlemlerin yapıldığını, adreste bulunmama ve kaçınma için gösterilen sebebi, g) Tebligatın adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresine yapılması durumunda buna iliģkin kaydı, ğ) Tebliğ evrakı kime verilmiģ ise onun adı, soyadı, sıfatı ve imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını, içermesi gerekir. (2) Tebliğ mazbatasında yukarıda belirtilen hususları kaydetmek için yeterli alan bulunmaması halinde tebliğ memuru usulüne uygun Ģekilde mazbataya eklenti yapabilir.

5 (3) Bu maddeye göre hazırlanarak bastırılan ve tebligatı çıkaran merci tarafından tanzim edilen ek-1 de yer alan (3) numaralı örnek tebliğ mazbatasının ilgili bölümleri tebliğ memuru tarafından tebliğ yerinde düzenlenir. (4) Tebliğ mazbatası, tebliği çıkaran merci ve tebliğ memuru tarafından okunaklı Ģekilde düzenlenir. (5) Tebliğ mazbatasında muhatabın birden fazla adresine yer verilemez. Aksi halde tebliğ mazbatası tebligatı çıkaran mercie iade edilir. Kimlik araģtırması MADDE 36 (1) Tebliğ memuru, tebligat yaparken muhatabın veya bu Yönetmelik hükümlerine göre onun adına tebliğ yapılacak kiģilerin kimlikleri ile bu Yönetmelikte belirtilen Ģartları taģıyıp taģımadıklarını incelemeye yetkilidir. Ġmza edemeyecek durumda olmak MADDE 37 (1) Kendisine tebliğ yapılacak kiģi, imza atacak kadar yazı bilmez veya diğer sebeplerle imza atamayacak durumda bulunursa okuryazar komģulardan bir kimse, okuryazar bir komģu bulunmaz veya bulunan komģu imzadan kaçınırsa tebliğ memurunun daveti üzerine gelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti ya da meclisi üyelerinden birisi yahut bir kolluk görevlisi huzurunda aģağıdaki hükümlere göre tebligat yapılır: a) Kendisine tebliğ yapılan kiģinin sol elinin baģparmağı, sol elinin baģ parmağı yoksa aynı elinin diğer bir parmağı, sol eli yoksa sağ elinin baģ parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır. b) Tebliğ yapılacak kiģinin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. c) Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ yapılacak kiģinin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat yapılan Ģahsın kimliği yazılarak hazır bulunan Ģahsa da imzalattırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yabancı Ülkede Yapılacak, Yabancı Ülkeden Gelecek veya Yabancılara Yapılacak Tebligat Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat MADDE 38 (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla DıĢiĢleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya baģkonsolosluğuna gönderilir. (2) DıĢiĢleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya baģkonsolosluğuna gönderilebilir. (3) DıĢiĢleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlıģlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır. Tebliğ evrakının düzenlenmesi MADDE 39 (1) Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakı, anlaģma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenlenir. (2) Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakında; muhatabın adı ve soyadı, tam adresi ve uyruğu gösterilir. Bu bilgiler yazı makinesi ile yazılır. (3) Her takvim yılı baģında, tebligat iģleriyle ilgili anlaģmalar hükümleri, mütekabiliyet esasları ve hangi ülkeler için avans olarak ne kadar tebligat masrafı yatırılması gerektiği Adalet Bakanlığınca DıĢiĢleri Bakanlığından görüģ alınarak Resmî Gazete de yayımlanır. (4) Bir takvim yılı içinde meydana gelen değiģiklikler de aynı usulle ilan edilir. Tebliğ evrakının tercüme ettirilmesi MADDE 40 (1) Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı kapalı zarf, muhatabın bulunduğu ülke diline veya anlaģmalarla belirlenen dile tercüme ettirilir. (2) Tebliğ evrakı, ilgili tarafından tebligatı çıkaracak mercie verilmiģse, tercümenin noterlikte yaptırılması gerekir. Ġlgilinin bulunduğu yerdeki noterlikte o dili bilen mütercim bulunmaz ve ilgilinin tercümeyi Ģahsen veya vekili tarafından diğer bir Ģehirdeki noterlikte yaptırması imkânı da bulunmazsa, tercüme, tebligatı çıkaracak merci tarafından tercüme yapılabilecek yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla oradaki noterlikte yaptırılır. (3) Tebligat evrakı, ilgili merci tarafından resen tanzim edilmiģse, merciin mütercimi varsa onun tarafından tercüme edilir ve merci tarafından onaylanır. Aksi halde, o yerdeki noterlikte veya diğer bir yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla tercüme ettirilir. (4) ġu kadar ki ilgili merci, adli mercilerden ibaret ise, tercüme, mütercim bulunabilecek yerdeki yetkili merciin istinabesi suretiyle yaptırılır. Müddet tayini MADDE 41 (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir. Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaģı olmayanlara tebligat MADDE 42 (1) Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kiģi Türk vatandaģı olmadığı takdirde, tebligat o ülkenin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaģma veya o ülke kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını yetkili makamdan ister. Yabancı ülkelerde Türk vatandaģına yapılacak tebligat MADDE 43 (1) Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kiģi, Türk vatandaģı olduğu takdirde tebligat, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir. (2) Bu halde tebligatı Türkiye siyasi memuru veya konsolosu ya da bunların görevlendirecekleri bir memur yapar. (3) Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde baģvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmıģ sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.

6 (4) Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna baģvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmıģ sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna baģvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa, bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmıģ sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir. (5) Tebligat, ek-1 de yer alan (4) numaralı örneğe göre düzenlenecek bir mazbata ile belgelendirilir. (6) Tebellüğden kaçınma halinde bu husus mazbataya yazılarak tebliğ yapan tarafından imzalanır. (7) Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir. Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından tebliğ iģleminin gerçekleģtirilmesinden sonra evrak doğrudan ilgili kazaî mercie gönderilir. (8) Tebligatı çıkaran kazaî merci bu madde hükmüne ya da 38 inci maddeye göre tebliğ yapma hususunda takdir hakkına sahiptir. Yabancı ülkelerden gelen evrakın tebliği MADDE 44 (1) YerleĢim yeri Türkiye de bulunan yerli veya yabancı Ģahıslara tebliğ edilmek üzere yabancı bir ülkenin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalıyla konsolosluğundan DıĢiĢleri Bakanlığına tevdi olunan evrak, DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından anlaģma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına uygun görüldüğü takdirde, ek-1 de yer alan (5) numaralı örnek Ģeklindeki tebliğ mazbatası, zarf içinde tebligatın mahiyetine göre ilgili bakanlığa gönderilir. Ġlgili bakanlık tebligatı, muhatabın bulunduğu yerdeki yetkili merci vasıtasıyla bu Yönetmelik hükümleri gereğince yaptırır. (2) Tebliğ iģlemi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir. Türkiye de yabancılara tebligat MADDE 45 (1) Türkiye de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya tebligat çıkarılması durumunda muhatap, tebliğ memuruna kendisine tebligat yapılamayacağını beyan eder veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenirse keyfiyet tebliğ mazbatasına Ģerh edilerek evrak iade olunur. (2) Muhatap, tebliğ yapılabilecek kiģilerden olmasına rağmen, muhatabın adresi, ülke dıģı muamelesi gören bir yer ise ve tebliğ memuru tebligatı yapamazsa birinci fıkra gereğince iģlem yapılır. (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde, tebellüğden kaçınma gibi bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer bir iģlem yapılmaz. (4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde tebligatı çıkaran merci, tebliğ evrakını, bağlı olduğu bakanlık kanalıyla DıĢiĢleri Bakanlığına gönderir. (5) Türkiye de kendilerine tebligat yapılamayacak olan elçi, elçilik katibi gibi kiģiler DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Yabancı ülkelerde Türk memurlarına tebligat MADDE 46 (1) Resmî görevle yabancı ülkede bulunan Türk memurlarına 38 inci maddenin birinci fıkrası veya 43 üncü madde hükümlerine göre tebliğ yapılır. Yabancı ülkelerde Türk askerî Ģahıslarına tebligat MADDE 47 (1) Yabancı ülkede bulunan Türk askerî Ģahıslarına yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yapılır. (2) Bu komutanlıklar tebliğ evrakını, tebligat yapılacak Ģahsın bulunduğu yabancı ülkedeki birlik veya kurum komutan veya amirine gönderirler. (3) Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın üst yapar. Kıta veya bir kurum yoksa tebligat en yakın amiri tarafından yapılır. (4) Üçüncü fıkradaki haller dıģında yurt dıģında bulunan asker kiģilere tebligat, 46 ncı madde hükmüne göre yapılır. BEġĠNCĠ BÖLÜM Ġlanen Tebligat Adresin meçhul olması MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleģim yeri adresi bulunmayan kiģinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araģtırması yapılır. (2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araģtırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araģtırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. (3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. (4) Ġlânen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra baģvurulacak son çaredir. Ġlanen tebligat usulü MADDE 49 (1) Ġlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aģağıdaki Ģekilde yapılır: a) Ġlan, kendisine tebliğ yapılacak kiģinin en güvenilir bir Ģekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın Ġlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir Ģekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz. b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.

7 c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. Ġkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. Ġki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. Ġkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir. (2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kiģinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar. Ġlanın yaptırılması MADDE 50 (1) Ġlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8 inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır. (2) Ġlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38 ilâ 41 inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır. Ġlanın içeriği MADDE 51 (1) Ġlanda; ilgililerin ad ve soyadları, iģleri, yerleģim yeri veya mesken ya da iģyeri adresleri, tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti, tebliğin anlaģılabilecek Ģekilde konusu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti gerektiriyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı hususlarına yer verilir. Tebliğ tarihi MADDE 52 (1) Ġlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmıģ sayılır. Ġlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, iģin gereğine göre daha uzun bir süre tayin edebilir. Ancak bu süre onbeģ günü geçemez. ALTINCI BÖLÜM Usulsüz Tebligat, Gece ve Tatil Günlerinde Tebligat Usulüne aykırı tebliğin hükmü MADDE 53 (1) Tebliğ, usulüne aykırı yapılmıģ olsa bile, muhatabı tebliği öğrenmiģ ise geçerlidir. Aksi takdirde tebligat yapılmamıģ sayılır. Muhatap, her ne Ģekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiģ sayılır. (2) Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. (3) Tebliğin usulüne aykırı yapılmıģ olması halinde, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mümkün değildir. Gece vakti tebligat MADDE 54 (1) Gece vakti tebligat yapılabilir. Tatil günlerinde tebligat MADDE 55 (1) Resmî ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir. YEDĠNCĠ BÖLÜM Kazaî Tebligat Kazaî tebligatın kapsamı MADDE 56 (1) Adli, idari ve askerî kaza mercilerince yapılacak tebligat iģlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. DeğiĢtirilen adresin bildirilmesi zorunluluğu ve yapılacak iģlemler MADDE 57 (1) Muhataba veya adresinde bu Yönetmeliğin gösterdiği usullere göre onun yerine tebellüğ edebilecek birine tebligat yapılmasından veya 31 inci madde gereğince iģlem yapılmasından sonra muhatap bu adresini değiģtirirse, yeni adresini hemen tebliği yaptırmıģ olan kaza merciine bildirmek zorundadır. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler, bildirilen yeni adrese yapılır. (2) Adresini değiģtiren kiģi yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleģim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, adres araģtırması yapılmasına gerek kalmaksızın ek-1 de yer alan (6) numaralı örneğe göre düzenlenecek tebliğ evrakının bir nüshası eski adresin kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. (3) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmıģ sayılır. (4) Daha önce tebligat yapılmamıģ olsa bile, tüzel kiģiler bakımından ana statü, sicil, tüzük ve kuruluģ senedi gibi resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. (5) Daha önce yurt dıģındaki adresine tebligat yapılmıģ Türk vatandaģı, yurt dıģı adresini değiģtirir ve bunu tebliği çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleģim yeri adresi tespit edilemezse, bu kiģinin yurt dıģında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 43 üncü maddeye göre gönderilen bildirimin adrese ulaģtığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmıģ sayılır. Celse esnasında veya kalemde tebligat MADDE 58 (1) Celse esnasında veya kalemde soruģturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın; taraflara, ilgili üçüncü kiģilere, katılana, vekillere veya kanuni temsilcilere tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karģılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf da alınmaz. Avukat kâtiplerine ve stajyerlerine tebligat MADDE 59 (1) Celse esnasında kazaî merci tarafından, sıfatları usulen tespit edilen avukat kâtiplerine ve stajyerlerine bir sonraki celse gün ve saatinin bildirilmesi, avukata tebliğ hükmündedir. Vekillerin birbirlerine tebligat yapması MADDE 60 (1) Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekil, makbuz karģılığında diğer vekile tebligat yapabilir. Tebliğ mazbatası tanzim edilmemesi MADDE 61 (1) 59 uncu ve 60 ıncı maddeler gereğince yapılan tebligatta, ayrıca tebliğ mazbatası tanzim edilmez. Tebellüğ edecek Ģahsın hasım olması

8 MADDE 62 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre muhatap adına kendilerine tebliğ yapılabilecek kiģilerin, o davada hasım olarak ilgileri varsa, muhatap adına kendilerine tebligat yapılamaz. Tebliğ kararlarının ivediliği MADDE 63 (1) Tebliğe dair kararlar, daha önce belirlenmiģ celse günü beklenmeden verilir. Yargı yerlerinde memur vasıtasıyla tebliğ MADDE 64 (1) Adli, idari ve askerî yargı yerleriyle diğer adalet daireleri, resen veya talep halinde, iģin mahiyetine göre, memurları vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler. Cumhuriyet baģsavcılığına tebligat MADDE 65 (1) Cumhuriyet baģsavcılığına yapılacak tebligat, tebliğ olunacak evrak aslının gösterilmesi ya da elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır. Tebligatın belgelendirilmesi için, elektronik ortamda güvenli elektronik imzalı olarak gönderilen evrak hariç olmak üzere Cumhuriyet savcısı tarafından evrak aslına Görüldü ibaresi yazılarak imzalanır. (2) ġu kadar ki, bu Tebliğ bir sürenin baģlangıcına esas olacaksa, Cumhuriyet savcısı evrakın gösterildiği günü de evrak aslına yazar ve imzalar. Askerî kazada tebligat MADDE 66 (1) Askerî kaza makam ve mercilerince askeri Ģahıslara yapılacak tebligat, yazılı bir emirle ifa olunur ve tebellüğ ilmühaberi, tebligatı talep veya emreden makam veya mercie gönderilir. (2) Tebellüğ ilmühaberinin; a) Tebliği çıkaran merciin adını, b) Tebliği talep veya emreden makam veya merciin adını, c) Tebliğ olunan Ģahsın, adını, soyadını ve künyesini, ç) Tebliğin konusunu, d) Tebliğin nerede yapıldığını, tarihi ve saatini, e) Tebliğ ve tebellüğ eden Ģahısların imzalarını, içermesi gerekir. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM Ġdari Tebligat Kapsamı MADDE 67 (1) Kazaî ve mali tebligatın dıģında kalan tebligat, idari tebligattır. Birden fazla kiģinin temsilcisine tebligat MADDE 68 (1) Birden fazla kiģinin temsilcisine, tebliğ olunacak evrakın ancak bir nüshası verilir. (2) ġu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için vekalet verilen kiģiye temsil ettiği kiģilerin sayısı kadar nüsha verilir. (3) Evrakı tebellüğ için temsilci tayin ederek merciine bildirmiģ olan kiģiye tebligat yapılmaz. Gümrük ve tekel iģlerinde tebligat MADDE 69 (1) Gümrük ve tekel iģlerinde, kendi kanunlarının imkân verdiği hallerde, iģlemin yapıldığı yerde hazır bulunan ilgiliye tebligat, bu iģle görevli memurlar vasıtasıyla yapılır. Tapu idarelerince yapılacak tebligat MADDE 70 (1) Tapuda kayıtlı taģınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmıyla iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiģtirdikleri takdirde yenisini bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Kendilerine bu durumu belgeleyen bir makbuz verilir. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Malî Tebligat SayıĢtay tarafından yapılacak tebligat MADDE 71 (1) SayıĢtay tarafından yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak kiģilerden merkez teģkilatlarında görevli bulunanlara bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli mülki amiri vasıtasıyla ve memur marifetiyle yaptırılır. (2) Adresin tespit olunamaması veya tebellüğden kaçınma hallerinde tebligat, Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Diğer mali tebligat MADDE 72 (1) Özel kanunlarda tebligata iliģkin bir hüküm bulunmaması halinde mali tebliğler, Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. ONUNCU BÖLÜM Tebliğ Evrakının Hazırlanması ve PTT ĠĢletmesine Tevdi Tebliğ mazbatalı zarfın düzenlenmesi MADDE 73 (1) 2 nci maddede belirtilen mercilerce çıkarılacak tebliğ evrakı, teslim sırasında kolaylıkla ayrılabilecek Ģekilde, ek-1 de yer alan (7) numaralı örneğe göre hazırlanmıģ olan tebliğ mazbatalı bir zarf içine konulur. (2) Tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricindeki kısımları, tebliği çıkaran merci tarafından doldurulur. Telgrafla tebligat

9 MADDE 74 (1) Telgrafla tebligat, normal veya acele iģaretli olmak üzere iki tür olarak kabul edilir. Telgraf otomasyon sistemi üzerinden alınacak listenin bir örneği çıkaran mercie verilir. Liste ile tevdi MADDE 75 (1) Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerce usulüne uygun olarak düzenlenen tebliğ evrakı, ek-1 de yer alan (8) numaralı örneğe uygun olarak tanzim edilen tevdi listesi ile birlikte PTT iģyerlerine tevdi edilir. Tebliğ evrakının tetkiki MADDE 76 (1) PTT ĠĢletmesi, tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricinde kalan kısımlarının tebliği çıkaran merci tarafından tamamen doldurup doldurmadığı, posta pullarının tarifeye göre yapıģtırıp yapıģtırmadığı, evrakı tevdi edenin huzurunda tetkik eder. Usulüne uygun olmayan evrak, sebebi tevdi listesinde yazılarak iade edilir. Tebliğ evrakının kabulü MADDE 77 (1) Tebliğ evrakı, barkod numaraları vasıtasıyla kayıtlı posta otomasyon sistemine kaydedilir. Sistem üzerinden kabul listesi düzenlenir. Kabul listesinin bir örneği çıkaran mercie verilir. Kabul edilen tebliğ evrakı, sistem üzerinden takip edilir. Tebliğ evrakının teslimi ile mazbatalarının çıkıģ merciine iade iģlemleri bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılır. ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Tebliğin vaktinde yapılmaması MADDE 78 (1) Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda gelmezse tebligatı çıkaran merci durumu mahalli PTT merkezine bildirir. (2) Mahalli PTT merkezi, Ģikâyet konusu olan evrakın ne iģlem gördüğünü inceler ve gerekirse varıģ merkezinden araģtırır ve takip eder. (3) Yapılan araģtırma ve takip sonucu, mahalli PTT merkezi ve gerektiğinde Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde tebligatı çıkaran mercie bildirilir. Basılı evrak MADDE 79 (1) Ek-1 de yer alan (2) ve (7) numaralı örnek basılı evrağı, Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü, diğerleri ise tebliği çıkaran merciler tarafından temin edilir. (2) Bu Yönetmeliğe ekli örneklere göre bastırılacak evrakın beyaz renkte olması gerekir. Ancak, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca adres kayıt sistemine göre düzenlenecek tebliğ zarfı açık mavi renkte bastırılır. Atıflar MADDE 80 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, mevzuatta, 20/8/1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğüne yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmıģ sayılır. Yürürlük MADDE 81 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 82 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

10 ÖRNEK 1 Ek-1 Davetiyenin 1 inci sayfası Örnek No: 1 - Tebligat Yönetmeliği m. 14 T. C..... Dosya no TAAHHÜTLÜ No. Adres:. Not: Bu kısma davet edilen Ģahsın adresi yazılır. Davetiyenin 2 nci sayfası (Birinci sayfanın arkası) D A V E T Ġ Y E Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin: Adı ve soyadı Adresi Adı ve Soyadı Adresi Adı ve soyadı Adresi Tebliğin konusu Hazır bulunması gereken Yer Tarih Gün Saat Kanunlara göre derci icap eden sair hususlar Resmi mühür ve imza Not: Davetiyenin üçüncü sayfası, Örnek No; 3 ün birinci sayfası ile Davetiyenin dördüncü sayfası, Örnek No; 3 ün ikinci sayfası ile aynıdır.

11 ÖRNEK 2 TEBLĠGAT HABER KAĞIDI TEBLĠGAT HABER KAĞIDI Muhatabın Adı ve Soyadı:... Muhatabın Adı ve Soyadı:... Tebliği Çıkaran Merciin Adı: Barkod/Dosya no:. Tebliği Çıkaran Merciin Adı: Barkod/Dosya no:. Adınıza olan tebliğ evrakı: Sebebiyle e teslim edilmiģtir. Oradan alabileceğiniz duyurulur. Tarih: / / Saat:./. Tebligatı teslim alan Muhtarın Adı-Soyadı Ġmzası ve Mührü Tebliğ Memurunun Adı-Soyadı Ġmzası Tarih: / / Saat:./. Tebliğ Memurunun Adı-Soyadı Ġmzası (Örnek No:2 Tebligat Yönetmeliği m. 31 (Örnek No:2 Tebligat Yönetmeliği m. 31

12 ÖRNEK 3 Tebliğ Mazbatasının 1 inci sayfası Muhatabın adı soyadı veya unvanı:.. Adresi:... Tebliği isteyenin adı soyadı veya ünvanı.... Tebliğin Konusu:.... Örnek No:3 Tebligat Yönetmeliği m. 35 Dosya No:.. Barkod No:.. Adres:.... Not: Bu kısma tebligatı çıkaran merciin adresi yazılır. Tebliğ Mazbatasının 2 nci sayfası TEBLĠĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı; 1 Adresinde veya muhatap sebebiyle muhatap yerine Tebliğ yapılması... sebebiyle temin edilemediğinden Muhatabın muvakkaten gittiği...tarafından bildirildiğinden 5 (.....) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine tebellüğden imtina ettiğinden.. 7 Adreste kimse bulunmaması üzerine Tebliğ yapılacak kimse sebebiyle imtina ettiğinden huzurunda.. Tebligat yapılanın Tebliğ Tarihi (imza veya parmak izi) Ġmza Tebliğ Memurunun Ġmzası: Muhatap adresini değiģtirmiģse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi:

13 ÖRNEK 4 Örnek No:4 Tebligat Yönetmeliği m. 43 Tebligatı çıkaran merciin adı Dosya no Tebliğ evrakının tarihi T E B L Ġ Ğ M A Z B A T A S I (Yabancı memlekette Türk vatandaģına yapılacak tebligata mahsustur) :.. :.. :.. Tebliği isteyenin :.. Adı soyadı veya unvanı :.. Adresi :.. Muhatabın :.. Adı soyadı veya unvanı :.. Adresi :.. Tebliğin mevzuu : Tebliğ evrakı, 1 Muhatap 2.. sebebiyle muhatap yerine... 3 tebellüğden imtina ettiğinden... 4 Yukarıdaki (1, 2 ve 3) numaralarda yazılı durumların haricindeki iģlemler.... Tebliğ tarihi Tebligat yapılanın Ġmzası Tebliğ memurunun imzası ve mühür Tebliğ Mazbatalı Zarf Örnek No:4 Tebligat Yönetmeliği m. 43 T. C. DıĢiĢleri Bakanlığı Tebliği Çıkaran Merciin Adı:. Evrakın tarihi:. Barkod/Dosya no:. Adres:

14 ÖRNEK 5 Örnek no 5 ile birlikte kullanılacak olan tebliğ mazbatasının birinci sayfası (A) T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı Tarih: Numara: Tebliği çıkaran yabancı memleketteki merciin adı: Evrakın tarihi: Numarası: Tebliğin konusu: (B) Ġlgili Bakanlık: Evrakın tarihi: Numarası: Dosya No: Örnek No:5 Tebligat Yönetmeliği m. 44 TAAHHÜTLÜ No. Adres:.... Not: (A) kısmı DıĢiĢleri Bakanlığı, (B) kısmı ilgili Bakanlık tarafından doldurulur. Not: Bu kısmı, tebligatı PTT ye tevdi eden merci doldurur Not: Bu tebliğ mazbatasının ikinci sayfası, Örnek No: 3 ün ikinci sayfası ile aynıdır.

15 ÖRNEK 6 Örnek No: 6 nın 1 inci sayfası Örnek No: 6 - Tebligat Yönetmeliği m. 57 T. C..... Dosya no: TAAHHÜTLÜ No. Adres: Not: Bu kısma muhatabın adresi yazılır. Örnek No: 6 nın 2 nci sayfası T E B L Ġ Ğ Tebliği çıkaran Merciin adı Dosya no Muhatabın Adı ve soyadı Adresi 1 Tebliğin konusu 2 Tebliğ edilecek husus YapıĢtırıldığı tarih Ġmza ve mühür Tebliğ memurunun imzası Not: Bu sayfa görülüp okunacak Ģekilde kapıya yapıģtırılır. Not: Örnek No: 6 nın üçüncü sayfası, Örnek No: 3 ün birinci sayfası ile Örnek No: 6 nın dördüncü sayfası, Örnek No: 3 ün ikinci sayfası ile aynıdır.

16 ÖRNEK 7 Tebliğ Mazbatalı Zarf Örnek No: 7 - Tebligat Yönetmeliği m. 73 Tebliği çıkaran Merciin adı:... Dosya no:. Tebliğ daveti de kapsıyorsa, hazır bulunulması gereken: Yer:.. Tarih: Gün:.. Saat:.. Bu zarf.. ihtiva eder Ġmza ve mühür TAAHHÜTLÜ No. Adres: Not: Bu zarfa Örnek No: 3 eklenecektir.

17 ÖRNEK 8 Örnek No: 8 Tebligat Yön. m. 75 Tebligatı Çıkaran Mercii SIRA NO BARKOD NO MUHATABIN ADI SOYADI TEVDĠ LĠSTESĠ ADRESĠ AĞIRLIĞI ÜCRETĠ NOT Listeyi Tanzim Eden TOPLAM: Yukarıda yazılı adet tebliğ evrakı alınmıģ ve ücreti tahsil edilmiģtir. PTT Memuru Ġmza Tarih Damgası

Ek-1. Davetiyenin 1 inci sayfası. Adresi. Davetiyenin 2 nci sayfası (Birinci sayfanın arkası) D A V E T İ Y E

Ek-1. Davetiyenin 1 inci sayfası. Adresi. Davetiyenin 2 nci sayfası (Birinci sayfanın arkası) D A V E T İ Y E ÖRNEK 1 Ek-1 Davetiyenin 1 inci sayfası Örnek No: 1 - Tebligat Yönetmeliği m. 14 T. C..... Dosya no TAAHHÜTLÜ No.. Not: Bu kısma davet edilen şahsın adresi yazılır. Davetiyenin 2 nci sayfası (Birinci sayfanın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli

Detaylı

TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YÖNETMELİK TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) İLE TEBLİGAT

1. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) İLE TEBLİGAT 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT USULLERİ 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu Kanunun 60'ncı maddesine dayanılarak çıkarılan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre tebligat

Detaylı

6099 Sayılı Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Değişiklikler ve Yürürlük Tarihleri

6099 Sayılı Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Değişiklikler ve Yürürlük Tarihleri Tebligatın yapılması: Madde 1 Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

TEBLİGAT KANUNU NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 27-1 TEBLİGAT KANUNU NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN la 7201 sayılı Tebligat

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU. Abdullah ÇAVUŞ. Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan yardımcısı

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU. Abdullah ÇAVUŞ. Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan yardımcısı 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU Abdullah ÇAVUŞ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan yardımcısı TEBLİGAT TÜRLERİ Posta ile tebligat Memur vasıtasıyla Tebligat Uçak,Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat Elektronik

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TEBLİGAT HUKUKU. Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

TEBLİGAT HUKUKU. Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi TEBLİGAT HUKUKU Güncelleştirilip Genişletilmiş 3. BASKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. / S.TK/12

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. / S.TK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/10601 Karar No. 2015/14082 Tarihi: 14.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /41 7201 S.TK/12 TÜZEL KİŞİYE TEBLİGATIN

Detaylı

28/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

28/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER 28/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER Değerli Arkadaşlar ; 28/09/2017 tarihinde www.guncelders.com bünyesinde, Adalet

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) YASAL DAYANAK: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 13.07.2015/134-2 NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 13.07.2015/134-2 NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken defter onay işlemlerinin, güvenli elektronik imza

Detaylı

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 TEBLĐĞ Kamu Đhale Kurumundan: ĐHALELERE YÖNELĐK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLĐĞDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ MADDE 1 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı

Detaylı

S İ R K Ü L E R : / 3 3

S İ R K Ü L E R : / 3 3 03.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 3 Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği nin 7. maddesine göre anonim,

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

09.07.2013 Sirküler, 2013/19. Sayın MeslektaĢımız; Konu : Elektronik Tebligat Hk.

09.07.2013 Sirküler, 2013/19. Sayın MeslektaĢımız; Konu : Elektronik Tebligat Hk. 09.07.2013 Sirküler, 2013/19 Sayın MeslektaĢımız; Konu : Elektronik Tebligat Hk. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR:

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: SİRKÜLER TARİHİ : 28 /1/ 2013 SİRKÜLER NO : 2013/15 ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: 7201 sayılı Tebligat Kanunu nu kapsamına; kaza

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 22 İST, 28.01.2013 ÖZET: Kamu kurumlarının Anonim ve Limited şirketlere tebliğleri elektronik ortamda yapılacak. ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ (22.07.2010 tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET TEBLİGAT İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET TEBLİGAT İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET TEBLİGAT İŞLEMLERİ Ankara, 2016 Bu modül, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul / Kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Tarihi:10.08.1990 Sayısı:90/748 R.G. Tarihi:15.11.1990 R.G. Sayısı:20696 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) 09.11.2015 TARİHİNDE GÜNCELLEMİŞTİR.!! SUNUŞ Değerli Üyemiz, 31/08/2015* Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

VERGİ DAİRELERİNCE YAPILAN TEBLİĞLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

VERGİ DAİRELERİNCE YAPILAN TEBLİĞLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR VERGİ DAİRELERİNCE YAPILAN TEBLİĞLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR Ayşe GINALI * I-GİRİŞ : Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden konuların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5749 Kanun Kabul Tarihi : 13/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29156 SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA 2711 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40 İstanbul, 28.03.2013 Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete te Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlanmış olup yönetmelikte elektronik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali

Serbest Muhasebeci Mali SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Serbest Muhasebeci, Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 29.06.2004 Resmi Gazete Sayısı : 25507 Bakanlık Adı : İçişleri Bakanlığı Tebliğin : İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 505

TEBLİGAT KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 505 3185 TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı