TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî Ģahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat iģlemlerine iliģkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Tebligatın Yapılması Tebligatın yapılması MADDE 4 (1) 2 nci maddede belirtilen merciler tarafından yapılacak tüm tebliğler, bu Yönetmelik hükümlerine göre Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memur vasıtasıyla yapılır. Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması MADDE 5 (1) Tebligatın; a) Kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde, b) Gecikmesi halinde zarar doğabilecek iģlerde, c) 2 nci maddede belirtilen ve aynı yerde bulunan merciler arasında ya da bu mercilerde bulunan kiģilere, yapılması durumunda, tebliğler kendi memurları veya mahalli mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılır. (2) Memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasını gerektiren sebep tebligat evrakında gösterilir. (3) Kolluk vasıtasıyla tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, sebebini de belirtmek suretiyle mahalli mülki idare amirine müracaat etmesi gerekir. Mahalli mülki idare amirinin emri olmadan kolluğa gönderilen tebliğ evrakı gönderen mercie iade edilir. (4) Zor kullanılmasını gerektiren veya soruģturma evresine iliģkin görevlerin kolluk tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu Yönetmeliğin Yedinci Bölümünde yer alan özel hükümler saklıdır. Ücret tarifesi MADDE 6 (1) Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü, bu Yönetmeliğe göre yapacağı iģlerden dolayı alacağı ücretleri ayrı bir tarifeyle tespit eder. Memur vasıtasıyla tebliğde zorunlu masraflar MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik gereğince memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek zorunlu masrafların miktarı, tebliğ yapılacak Ģahsın bulunduğu yerin uzaklığına göre, her mali yılbaģında, il idare kurullarınca, merkez ilçe ve bağlı ilçeler için ayrı ayrı tespit olunur. (2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memurlara, yaptıkları tebliğler için ödeme yapılmaz. Ücret ve masrafların peģin ödenmesi MADDE 8 (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peģin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir. (2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiģ sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir. (3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir. (4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaģma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir. (5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır. Tebliğ evrakının kaybı halinde masraflar MADDE 9 (1) PTT ĠĢletmesine tevdi edilen tebliğ evrakının, mücbir haller dıģında kaybedilmesi halinde masraflar, 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun taahhütlü maddeler hakkındaki hükümleri gereğince karģılanır. Masraf miktarı, tebliğ evrakının tanzim ve tebliği için gerekli masraf miktarından fazla olamaz.

2 (2) Tebliğ evrakı, postaya değerli olarak verilirse, kaybı halinde tazminat, Posta Kanununun değerli maddeler hakkındaki hükümleri gereğince ödenir. (3) Tebliğ evrakının telgraf servisinde kayıp veya gecikmeye uğraması halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır. Uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla tebligat MADDE 10 (1) Tebligat, uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve özel vasıtalarla veya muhtelif iģaretli telgraflarla da yaptırılabilir. (2) Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı ilgilinin talebi üzerine veya resen, mahkeme baģkanı, hâkim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından kararlaģtırılır. Talepte bulunan müracaatını yazılı olarak yapmamıģsa, talep, ilgili evrak üzerine yazılarak kendisine imzalattırılır. (3) Ġlgilinin talebi veya resen görülen lüzum üzerine birinci fıkrada yazılı vasıtalardan biriyle tebligat yapılabilmesi için, tebligatı çıkaran merci tarafından sebebinin evrak üzerinde gösterilmesi gerekir. Uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla tebligat ücretleri MADDE 11 (1) Tebligatın, resen veya talep üzerine uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla yapılması halinde bunlara ait ücretler, 6 ncı madde gereğince hazırlanan ücret tarifesine göre tebliği isteyenden, tebliğ ücretine ilaveten alınır. Elektronik tebligat MADDE 12 (1) Tebligatlar, elektronik yolla yapılabilir, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Yönetmelikte belirtilen usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligata iliģkin usul ve esaslar buna iliģkin yönetmelikle düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tebligat Esasları Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi MADDE 13 (1) Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kiģilere verilmek üzere yeterli sayıdaki nüshadan oluģur. Bu nüshalarda, iģ sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Resen yapılan tebligata ait evrak, tebliği çıkaran merciin yetkili memuru tarafından imzalanır. (2) Tebliğ olunmak üzere yetkili mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. (3) Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konulur. Davetiyelerin tanzimi MADDE 14 (1) Tebligat Kanununun 9 uncu maddesinde yazılı kayıtları içermek üzere tanzim olunacak davetiyeler, ek-1 de yer alan (1) numaralı örnekte gösterildiği Ģekilde hazırlanır. Müddet tayini MADDE 15 (1) 10 uncu maddede sayılan vasıtalarla yapılan tebligatlar dıģındaki her çeģit tebliğ evrakı ve davetiyelerin, ilgililere ulaģması ve ilgililerin tebliğin veya davetiyenin gereklerini yerine getirebilmesi için bu evrakı çıkaran merci tarafından tayin edilecek müddetin hesabında, evrakın gönderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koģulları, ulaģım araçlarının durumu gibi hususlar dikkate alınır. Bilinen adreste tebligat MADDE 16 (1) Tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak Ģahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır. (2) Bilinen en son adresin tebligata elveriģli olmadığının anlaģılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleģim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca baģkaca adres araģtırması yapılmaz. 79 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre renkli bastırılan tebligat zarfında, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese tebligat yapılacağına dair meģruhata yer verilir. Adresten baģka yerde tebligat MADDE 17 (1) Bir Ģahsa, adresinden baģka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o Ģahsın kabulü halinde mümkündür. (2) Tebliğ yapılacak Ģahsın, tebliği çıkaran mercie, PTT merkezine veya tebliğ memuruna müracaat etmesi durumunda da tebliğ yapılır. Vekile tebligat MADDE 18 (1) Vekil vasıtasıyla takip edilen iģlerde tebligat vekile yapılır. Vekile bürosunda yapılacak tebligat, resmî çalıģma gün ve saatleri içinde yapılır. (2) Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmıģ ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmesine iliģkin hükümleri saklıdır. Kanuni temsilciye tebligat MADDE 19 (1) Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat temsilciye yapılır. (2) Kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hükümleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması icap ederse temsilciye tebligat yapılmaz. (3) Kanuni temsilcisi olmayıp da bulunması gerekenlere usulüne göre kanuni temsilci tayini yoluna gidilir. Tüzel kiģilere ve ticari iģletmelere tebligat MADDE 20 (1) Tüzel kiģilere tebliğ yetkili temsilcilerine, bunlar birden çok ise yalnız birine yapılır. (2) Bakanlıkların ve bunların teģkilatının, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan

3 düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve özel kanunlarına dayanılarak kurulmuģ bulunan teģekküllerle, Ģirketlerin, derneklerin ve vakıfların yetkili temsilcileri, bağlı bulundukları kanunlara ve statülerine göre tayin edilir. (3) Gerçek ve tüzel kiģilere ait ticari iģletmelerin iģlemlerinden kaynaklanan uyuģmazlıklarda, ticari iģletmenin o iģlemde yetkili ticari temsilcisine yapılan tebliğ geçerlidir. Tüzel kiģilerin memur ve müstahdemlerine tebligat MADDE 21 (1) Tüzel kiģiler adına tebligatı almaya yetkili kiģiler, herhangi bir sebeple mutat iģ saatlerinde iģyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kiģinin o yerdeki sürekli çalıģan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. (2) Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kiģinin o yerdeki teģkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kiģinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür iģlerle görevlendirilmiģ bir kiģi olması gereklidir. (3) Bu kiģilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır. Er ve erbaģlara tebligat MADDE 22 (1) Er ve erbaģlara yapılacak tebliğ, kıta komutanı ve kurum amiri gibi en yakın üste yapılır. (2) Nöbetçi amiri veya subayı, tebliğ memurunun en yakın üste tebliğ yapmasını temin eder. Diğer askeri Ģahıslara tebligat MADDE 23 (1) 22 nci maddenin kapsamı dıģında kalan askeri Ģahıslara, birlik veya kurumda tebligat yapılması gerektiğinde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Muhatap bu kiģiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellüğden kaçınırsa ya da diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ o nöbetçi amiri veya subayına yapılır. Seferde askeri Ģahıslara tebligat MADDE 24 (1) Sefer halinde olan birlik veya kuruma mensup askeri Ģahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aracılığıyla yapılır. (2) Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın üst yapar. Aynı konutta oturan kiģilere veya hizmetçiye tebligat MADDE 25 (1) Kendisine tebligat yapılacak kiģi adresinde bulunmazsa tebliğ, kendisi ile aynı konutta oturan kiģilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Meslek ve sanat erbabına tebligat MADDE 26 (1) Belirli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenlere, o yerde de tebligat yapılabilir. (2) Muhatabın iģyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalıģan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. (3) Muhatap, meslek veya sanatını konutunda icra ediyorsa, kendisi bulunmadığı takdirde memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Bunlardan hiç birinin bulunmaması durumunda tebliğ, aynı konutta sürekli olarak oturan kiģilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Otel, hastane, fabrika ve okul gibi yerlerde tebligat MADDE 27 (1) Tebliğ yapılacak kiģi; otel, pansiyon, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu, resmi veya özel daire veya kurum gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa tebliğin yapılmasını, o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. (2) Muhatap bu kiģiler tarafından derhal bulundurulamaz veya tebellüğden kaçınırsa yahut diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amirine yapılır. Tutuklu ve hükümlülere tebligat MADDE 28 (1) Tutuklu ve hükümlülere tebligat yapılmasını, bu kiģilerin bulunduğu kurum müdürü, müdür yoksa orayı idare eden memur temin eder. (2) Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olup kendilerine kanuni temsilci atanmıģ olanlara ait tebligat, 19 uncu maddeye göre yapılır. (3) Tutuklu ve hükümlüye tebligat yapılamazsa tebliğ mazbatasına müdür veya memur tarafından belirtilen sebep Ģerh verilir. (4) Tutuklu veya hükümlünün hastanede bulunması halinde dahi tebligat, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre yapılır. Muhatabın geçici olarak baģka yere gitmesi MADDE 29 (1) 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazılı kiģiler, tebliğ yapılacak olanın geçici olarak baģka yere gittiğini belirtirlerse, tebliğ memuru, muhatabın hangi sebeple adresten geçici olarak ayrıldığını, beyanda bulunanın adı ve soyadı ile sıfatını tebliğ tutanağına yazar. Tebliğ tutanağını beyanda bulunana imzalattırır ve tebliğ edilecek evrakı beyanda bulunana verir. Bu kiģiler, tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. (2) Bu kiģilerin beyanlarını imzadan kaçınmaları ve tebliğ evrakını kabul etmemeleri durumunda, tebliğ memuru bu hususu tutanağa yazar, imzalar ve tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine ya da kolluk amir veya memurlarına imza karģılığında teslim eder ve teslim ettiği kiģinin adresini içeren ihbarnameyi gösterilen adresin kapısına yapıģtırır. (3) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazılı kiģilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıģtırılmıģsa bu tarihten itibaren onbeģ gün sonra yapılmıģ sayılır. Muhatabın adreste bulunmaması, ölmesi veya adresinden sürekli olarak ayrılması halinde yapılacak iģlem

4 MADDE 30 (1) Adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresine meģruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komģu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araģtırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir. (2) Muhatap ölmüģse veya gösterilen adresten sürekli olarak ayrılmıģ ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilememiģse tebligat evrakı, tebligatı çıkaran mercie geri gönderilir. (3) Yeni adres, tebliğ memuru tarafından tespit edilmiģse bu adres, tebliğ mazbatasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazılır. (4) Yeni adres, tebliğ memurunun tevzi bölgesi dâhilinde bulunduğu takdirde tebligat o adrese yapılır. Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir tevzi bölgesinde veya baģka bir PTT merkezinin mıntıkası içinde bulunursa, tebliğ evrakı yeni adreste tebliğinin temini için memur tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur. (5) 15 inci maddede yer alan hususlar göz önünde bulundurulduğunda tebligatın, tebliğ evrakında belirtilen tarihten önce yapılamayacağının anlaģılması veya yeni adresin yabancı bir ülkeye ait olması durumunda PTT merkezi tebliğ evrakını tebligatı çıkaran mercie geri gönderir. Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden kaçınma ile adres kayıt sistemindeki adreste bulunamama halinde yapılacak iģlem MADDE 31 (1) Tebliğ memuru; a) Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kiģiler, o adreste bulundukları halde hiçbirinin tebliğ anında gösterilen adreste mevcut olmamaları, b) Muhatap ya da kendilerine tebligat yapılabilecek kiģilerin tebellüğden kaçınması, c) Muhatap, gösterilen adreste hiç oturmamıģ veya bu adresten sürekli olarak ayrılmıģ olsa dahi tebligatın, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresine bu husus meģruhat verilerek çıkarılması, hallerinden biri gerçekleģtiği takdirde tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi üyesinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karģılığında teslim eder. Tebliğ memuru, ek-1 de yer alan (2) numaralı örneğe uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi gösterilen adresteki kapıya yapıģtırır. (a) bendinde belirtilen halin gerçekleģmesi durumunda tebliğ memuru, tebliğ olunacak Ģahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komģularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. (2) Birinci fıkranın (c) bendi gereğince yapılacak tebligatlarda tebliğ memurunca 30 uncu maddeye göre araģtırma yapılmaz. Tebliğ tarihi MADDE 32 (1) 31 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak tebligatlarda, ihbarnamenin gösterilen adresin kapısına yapıģtırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ evrakının saklanması ve ihbarnamenin kapıda kalma süresi MADDE 33 (1) 29 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 31 inci madde gereğince kendisine tebliğ evrakı teslim edilen kiģiler, tebliğ evrakını üç ay saklamakla yükümlüdürler. Tebliğ evrakının belirli süre içermesi durumunda, bu evrak içerdiği sürenin bitiminden itibaren üç ay daha saklanır. Bu süreden sonra tebliğ evrakı hakkında yapılacak iģlemler ilgili kurumların mevzuatına tâbidir. (2) 29 ve 31 inci maddeler gereğince yapılan tebligatlarda kapıya yapıģtırılan ihbarname on gün süreyle kapıda kalır. Muhatap yerine tebligat yapılacak kiģinin yaģ ve ehliyet Ģartı MADDE 34 (1) Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kiģinin görünüģüne nazaran onsekiz yaģından aģağı olmaması ve açıkça anlaģılır bir Ģekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir. (2) Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık ya da engel sebebiyle kendisi ile anlaģma imkânı olmayan kiģiye tebligat yapılmaz. (3) Muhatap adına kendisine tebligat yapılacak olan, görünüģüne nazaran onsekiz yaģından aģağı veya açıkça anlaģılır bir Ģekilde ehliyetsiz olur ve o adreste muhatap yerine tebligat yapılacak baģka bir kiģi de bulunmazsa 30 ve 31 inci madde hükümlerine göre iģlem yapılır. Tebliğ mazbatasında bulunması gereken bilgiler ve tanzimi MADDE 35 (1) Tebliğ bir mazbata ile belgelendirilir. Bu mazbatanın; a) Tebliği çıkaran merciin adını, b) Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini, c) Muhatabın adını, soyadını ve adresini, ç) Tebliğin konusunu, d) Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından baģkasına yapılmıģ ise o kiģinin adını, soyadını, adresini ve 34 üncü madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu, e) Tebliğ tarihini, saatini ve nerede yapıldığını, f) 30 uncu ve 31 inci maddelerdeki durumların gerçekleģmesi halinde bu hususlarla ilgili hangi iģlemlerin yapıldığını, adreste bulunmama ve kaçınma için gösterilen sebebi, g) Tebligatın adres kayıt sistemindeki yerleģim yeri adresine yapılması durumunda buna iliģkin kaydı, ğ) Tebliğ evrakı kime verilmiģ ise onun adı, soyadı, sıfatı ve imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını, içermesi gerekir. (2) Tebliğ mazbatasında yukarıda belirtilen hususları kaydetmek için yeterli alan bulunmaması halinde tebliğ memuru usulüne uygun Ģekilde mazbataya eklenti yapabilir.

5 (3) Bu maddeye göre hazırlanarak bastırılan ve tebligatı çıkaran merci tarafından tanzim edilen ek-1 de yer alan (3) numaralı örnek tebliğ mazbatasının ilgili bölümleri tebliğ memuru tarafından tebliğ yerinde düzenlenir. (4) Tebliğ mazbatası, tebliği çıkaran merci ve tebliğ memuru tarafından okunaklı Ģekilde düzenlenir. (5) Tebliğ mazbatasında muhatabın birden fazla adresine yer verilemez. Aksi halde tebliğ mazbatası tebligatı çıkaran mercie iade edilir. Kimlik araģtırması MADDE 36 (1) Tebliğ memuru, tebligat yaparken muhatabın veya bu Yönetmelik hükümlerine göre onun adına tebliğ yapılacak kiģilerin kimlikleri ile bu Yönetmelikte belirtilen Ģartları taģıyıp taģımadıklarını incelemeye yetkilidir. Ġmza edemeyecek durumda olmak MADDE 37 (1) Kendisine tebliğ yapılacak kiģi, imza atacak kadar yazı bilmez veya diğer sebeplerle imza atamayacak durumda bulunursa okuryazar komģulardan bir kimse, okuryazar bir komģu bulunmaz veya bulunan komģu imzadan kaçınırsa tebliğ memurunun daveti üzerine gelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti ya da meclisi üyelerinden birisi yahut bir kolluk görevlisi huzurunda aģağıdaki hükümlere göre tebligat yapılır: a) Kendisine tebliğ yapılan kiģinin sol elinin baģparmağı, sol elinin baģ parmağı yoksa aynı elinin diğer bir parmağı, sol eli yoksa sağ elinin baģ parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır. b) Tebliğ yapılacak kiģinin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. c) Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ yapılacak kiģinin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat yapılan Ģahsın kimliği yazılarak hazır bulunan Ģahsa da imzalattırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yabancı Ülkede Yapılacak, Yabancı Ülkeden Gelecek veya Yabancılara Yapılacak Tebligat Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat MADDE 38 (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla DıĢiĢleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya baģkonsolosluğuna gönderilir. (2) DıĢiĢleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya baģkonsolosluğuna gönderilebilir. (3) DıĢiĢleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlıģlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır. Tebliğ evrakının düzenlenmesi MADDE 39 (1) Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakı, anlaģma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenlenir. (2) Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakında; muhatabın adı ve soyadı, tam adresi ve uyruğu gösterilir. Bu bilgiler yazı makinesi ile yazılır. (3) Her takvim yılı baģında, tebligat iģleriyle ilgili anlaģmalar hükümleri, mütekabiliyet esasları ve hangi ülkeler için avans olarak ne kadar tebligat masrafı yatırılması gerektiği Adalet Bakanlığınca DıĢiĢleri Bakanlığından görüģ alınarak Resmî Gazete de yayımlanır. (4) Bir takvim yılı içinde meydana gelen değiģiklikler de aynı usulle ilan edilir. Tebliğ evrakının tercüme ettirilmesi MADDE 40 (1) Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı kapalı zarf, muhatabın bulunduğu ülke diline veya anlaģmalarla belirlenen dile tercüme ettirilir. (2) Tebliğ evrakı, ilgili tarafından tebligatı çıkaracak mercie verilmiģse, tercümenin noterlikte yaptırılması gerekir. Ġlgilinin bulunduğu yerdeki noterlikte o dili bilen mütercim bulunmaz ve ilgilinin tercümeyi Ģahsen veya vekili tarafından diğer bir Ģehirdeki noterlikte yaptırması imkânı da bulunmazsa, tercüme, tebligatı çıkaracak merci tarafından tercüme yapılabilecek yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla oradaki noterlikte yaptırılır. (3) Tebligat evrakı, ilgili merci tarafından resen tanzim edilmiģse, merciin mütercimi varsa onun tarafından tercüme edilir ve merci tarafından onaylanır. Aksi halde, o yerdeki noterlikte veya diğer bir yerde bulunan denk bir merci vasıtasıyla tercüme ettirilir. (4) ġu kadar ki ilgili merci, adli mercilerden ibaret ise, tercüme, mütercim bulunabilecek yerdeki yetkili merciin istinabesi suretiyle yaptırılır. Müddet tayini MADDE 41 (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir. Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaģı olmayanlara tebligat MADDE 42 (1) Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kiģi Türk vatandaģı olmadığı takdirde, tebligat o ülkenin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaģma veya o ülke kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını yetkili makamdan ister. Yabancı ülkelerde Türk vatandaģına yapılacak tebligat MADDE 43 (1) Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kiģi, Türk vatandaģı olduğu takdirde tebligat, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir. (2) Bu halde tebligatı Türkiye siyasi memuru veya konsolosu ya da bunların görevlendirecekleri bir memur yapar. (3) Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde baģvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmıģ sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.

6 (4) Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna baģvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmıģ sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna baģvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa, bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmıģ sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir. (5) Tebligat, ek-1 de yer alan (4) numaralı örneğe göre düzenlenecek bir mazbata ile belgelendirilir. (6) Tebellüğden kaçınma halinde bu husus mazbataya yazılarak tebliğ yapan tarafından imzalanır. (7) Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir. Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından tebliğ iģleminin gerçekleģtirilmesinden sonra evrak doğrudan ilgili kazaî mercie gönderilir. (8) Tebligatı çıkaran kazaî merci bu madde hükmüne ya da 38 inci maddeye göre tebliğ yapma hususunda takdir hakkına sahiptir. Yabancı ülkelerden gelen evrakın tebliği MADDE 44 (1) YerleĢim yeri Türkiye de bulunan yerli veya yabancı Ģahıslara tebliğ edilmek üzere yabancı bir ülkenin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalıyla konsolosluğundan DıĢiĢleri Bakanlığına tevdi olunan evrak, DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından anlaģma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına uygun görüldüğü takdirde, ek-1 de yer alan (5) numaralı örnek Ģeklindeki tebliğ mazbatası, zarf içinde tebligatın mahiyetine göre ilgili bakanlığa gönderilir. Ġlgili bakanlık tebligatı, muhatabın bulunduğu yerdeki yetkili merci vasıtasıyla bu Yönetmelik hükümleri gereğince yaptırır. (2) Tebliğ iģlemi yerine getirildikten sonra tebliğ mazbatası aynı yollardan iade edilir. Türkiye de yabancılara tebligat MADDE 45 (1) Türkiye de kendisine tebligat yapılamayacak olan bir yabancıya tebligat çıkarılması durumunda muhatap, tebliğ memuruna kendisine tebligat yapılamayacağını beyan eder veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenirse keyfiyet tebliğ mazbatasına Ģerh edilerek evrak iade olunur. (2) Muhatap, tebliğ yapılabilecek kiģilerden olmasına rağmen, muhatabın adresi, ülke dıģı muamelesi gören bir yer ise ve tebliğ memuru tebligatı yapamazsa birinci fıkra gereğince iģlem yapılır. (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde, tebellüğden kaçınma gibi bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer bir iģlem yapılmaz. (4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde tebligatı çıkaran merci, tebliğ evrakını, bağlı olduğu bakanlık kanalıyla DıĢiĢleri Bakanlığına gönderir. (5) Türkiye de kendilerine tebligat yapılamayacak olan elçi, elçilik katibi gibi kiģiler DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Yabancı ülkelerde Türk memurlarına tebligat MADDE 46 (1) Resmî görevle yabancı ülkede bulunan Türk memurlarına 38 inci maddenin birinci fıkrası veya 43 üncü madde hükümlerine göre tebliğ yapılır. Yabancı ülkelerde Türk askerî Ģahıslarına tebligat MADDE 47 (1) Yabancı ülkede bulunan Türk askerî Ģahıslarına yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yapılır. (2) Bu komutanlıklar tebliğ evrakını, tebligat yapılacak Ģahsın bulunduğu yabancı ülkedeki birlik veya kurum komutan veya amirine gönderirler. (3) Tebligatı, kıta komutanı, kurum amiri gibi en yakın üst yapar. Kıta veya bir kurum yoksa tebligat en yakın amiri tarafından yapılır. (4) Üçüncü fıkradaki haller dıģında yurt dıģında bulunan asker kiģilere tebligat, 46 ncı madde hükmüne göre yapılır. BEġĠNCĠ BÖLÜM Ġlanen Tebligat Adresin meçhul olması MADDE 48 (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleģim yeri adresi bulunmayan kiģinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araģtırması yapılır. (2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araģtırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araģtırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. (3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. (4) Ġlânen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra baģvurulacak son çaredir. Ġlanen tebligat usulü MADDE 49 (1) Ġlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aģağıdaki Ģekilde yapılır: a) Ġlan, kendisine tebliğ yapılacak kiģinin en güvenilir bir Ģekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın Ġlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir Ģekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz. b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 BİRİNCİ BAP: UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL: KANUNUN ŞÜMULÜ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu.

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu. Tebligat K anununda Yapılan Değişiklikler Ve Bir Yargıtay K ararı Işığında (Yargıtay 12. H.d. 2012 / 32459 E. 2013 / 3328 K. S. -11.02.2013 T.) Tebligat Kanunu Uygulamaları Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63 T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/1 01/01/2006 Konu : Hukuki Konularda Uluslararası Adli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslar

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası: 2886 Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983 Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18161 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR KAPSAM: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628 Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003-2003/5960 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001-4721 Yayımlandığı

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı