YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ"

Transkript

1 KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm medeniyetinin yazma eserlerini gün yüzüne ç kar p, restore ettikten sonra yay nlamay hedefleyen bu kurum, üç ay süren yo un bir araflt rmadan sonra, 50 yi aflk n konuda 1000 civar nda de- erli elyazmas metin ve kitab n listesinin içeren bir katolog haz rlay p, görüfllerini almak üzere araflt rma merkezleri ve uzmanlara gönderdi ve bunlar aras ndan 100 eser seçildi. Daha sonraki incelemede, bu eserlerin pek ço u üzerinde daha önce yap lan tashih ve araflt rmalar n kabul edilebilir düzeyde oldu u ve önceden yay nland anlafl ld. Ancak bu eserlerin müelliflerinin, bugüne kadar tan n mam fl, araflt r lmam fl ve yay nlanmam fl baflka telifleri ve eserlerinin de bulundu u görüldü. Bu yüzden daha önce yap lanlardan farkl olarak, sadece yay nlanmam fl yazma eserler üzerinde çal flmay ilke olarak benimsedi y l bafllar nda Merkez, yay nlanmam fl yazma metinler üzerine araflt rma ve tashih faaliyetlerine bafllad ve maksad na ulaflmak için bir tak m hedefler belirledi. - ran ve slâm kültür ve medeniyeti alan ndaki bilim adamlar ve düflünce erbab n n de erli el yazma eserlerini belirleyip tan tmak. - ran ve slâm dünyas n n de erli el yazma nüshalar n araflt rmak ve yay nlamak. - Yurt içi ve yurt d fl ndaki araflt rma merkezleri, araflt rmac lar ve musahhihler aras nda görüfl al fl veriflinin sa lanmas için zemin haz rlamak.

2 110 Yaz l Mîras Yay n Merkezi - Yazma nüshalar üzerinde çal flan yurt içi ve d fl ndaki yay n kurulufllar, araflt rmac lar ve musahhihleri desteklemek. - Elefltirel metin tashih kurallar e itiminin yayg nlaflt r lmas yönündeki çabalar ve özel metinlerin tercüme ve telifini desteklemek. - El yazmas eserlerle ilgili bilgi a lar n n gelifltirilmesini desteklemek. - Yazma eser katologlar n n düzenlenmesi ve yay nlamas n desteklemek. - Yazma eserler hakk nda bilgi veren ve ilgili araflt rmalar içeren periyodik yay nlar yay nlamak. - Yaz l mîrasa millî destek yasas n n haz rlanmas için çaba göstermek. - Yaz l eserler üzerinde çal flan araflt rmac ve musahhihlerin hukukî aç dan desteklenmesi tüzü ünün haz rlanmas için çaba göstermek. Bu hedefler çerçevesinde, yay nlanmaya de er eserler hakk nda araflt rmaya bafllayan Kurum, konu önceliklerini seçmek için belirledi i ölçütler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu ölçütler flöyle s ralanabilir: A) Özel ölçütler: 1. Konu, içerik, dil ve edebiyat aç s ndan faydal ve de erli nadir el yazmalar yüzy llar aras na ait, fiia ile ilgili Farsça metinler (öncelik s - ras na göre). 3. Dil ve edebiyat, içerik, bilimsel de er aç s ndan seçkin ve nevi flahs na özel olmak kayd yla 9. yüzy l öncesine ait, fiia ya ait olmayan Farsça metinler (öncelik s ras na göre). 4. Birinci derece fiiî ulemaya ait, fiia ile ilgili Arapça metinler (öncelik s ras na göre). B) Genel ölçütler: 1. Eserin edeb ve ahlâk s n rlar içinde, hakaret ve sövgü içermeyen ve tefrikaya neden olmayacak nitelikte olmas. 2. Konu ve muhteva olarak yenilik ortaya koymas. 3. Araflt rmaya dayal ve bilimsel olmas. 4. Konular n kapsaml olmas. 5. Ak c ve güzel Farsça ve Arapça ile yaz lm fl olmas. 6. Pratik fayda sa lamas.

3 Name-i Aflina 111 Konu Öncelikleri: 1. Kur an ve Hadis kitaplar n n eski tercümeleri. 2. Çeflitli konularda Farsça ya tercüme edilmifl eski eserler. 3. Eski de erli Farsça tefsirler. 4. Kur anî ilimler ve ilgili konular. 5. Peygamber (s.a.v.) ve mamlar(a.s) n yaflam. 6. Çeflitli dönemlere ait slâm ve ran tarihi. 7. Kelâm, felsefe, ahlâk ve irfan. 8. Fars edebiyat ve edebî bilimler. 9. Temel bilimler. 10. Sanat, teknik ve sanayii. Hedeflerin belirlenmesiyle birlikte, yaz l mîras ihya etmek amac yla, rahmetli Üstad Seyyid Abdülaziz Tabatabaî, rahmetli Üstad Muhammed Takî Daniflpejûh, Üstad Ahmed Münzevî, Üstad Abdülhüseyin Hâirî, Üstad Hüseynî Eflkeverî, Üstad Muhammed Ali Ravzatî, Üstad Nûranî, Üstad Gaffarî gibi büyük musahhihler ve lütufkar ve muhabbet dolu yaklafl mlar yla bu mukaddes çabada yard mlar n esirgemeyen daha pek çok kitap araflt rmac s ve musahhihlerin kat l m yla çeflitli toplant lar gerçeklefltirildi. Bugün bu çabalar n sonucu olarak, bu de erli hocalar m z sayesinde birçok yazma eserin yay nland na tan k oluyoruz. Hali haz rda ise, birçok bilim adam taraf ndan tashih için haz rlanm fl çok say da eser Merkez e sunulmufl durumdad r. Bu eserler, belirlenen hedefler ve önceliklere göre Merkez in bilim kurulunda incelendikten sonra, seçilen eserlerin konusuna uygun olarak, en az iki yetkin uzman n görüflüne daha baflvurulmakta ve son onaylaman n ard ndan yay nlanmak üzere alt birimlere intikal ettirilmektedir. YAN FAAL YETLER VE GELECE E YÖNEL K PROJELER Yaz l Mîras Yay n Merkezi, yazma eserler üzerine çal flman n yan s - ra, belirledi i hedeflere ulaflmas nda etkili olan, destek programlar, e itim, araflt rma, yat r m ve iletiflim faaliyetleri gibi yan çal flmalar da yürütmektedir, bunlardan baz lar flöyledir:

4 112 Yaz l Mîras Yay n Merkezi A) Destek Giriflimleri; 1. Ö renci tezleri ve genç musahhihleri desteklemek: Merkez bu konuda büyük baflar lara imza atm flt r. Özellikle lahiyat ve insanî bilimler dal nda tahsil gören yüksek lisans ve doktora ö rencilerinin konuyla ilgili tezlerine destek verilmektedir. Verilen destekler, nüsha ve tashih konusu önermek, yazma nüshalar n foto raflar n n temini konusunda katk da bulunmak, bitirme tezlerinin dizgi ve bask s konusunda yard mc olmak ve ayr ca, tez araflt rmalar nda uzman dan flmanl kta bulunmak fleklinde s ralanabilir. Bu tezler ilgili üniversite taraf ndan onayland ktan sonra Merkez taraf ndan bas l r. Belirtmek gerekir ki, Merkezle çal flan musahhihlerin önemli bir bölümü, ilk olarak tashih çal flmas yapan kiflilerden oluflur. 2. Baflka musahhihlerin desteklenmesi: Yaz l Mîras Yay n Merkezi, üniversite ö rencileri d fl nda da, yazma nüshalarla ilgili tüm çal flanlar desteklemeyi hedeflemektedir. Bu do rultuda, Merkez in önerisiyle belirlenen konular üzerinde anlaflma sa land ktan sonra çal flmalar bafllamaktad r. Merkezin takip etti i bu yöntem bir çok araflt rmac, musahhih, üniversite hocas ve ö rencileri taraf ndan ilgiyle karfl lanm flt r. 3. Yurt d fl ndaki musahhihlerin desteklenmesi: Yurt d fl ndaki musahhihlerin desteklenmesi ve çeflitli ülkelerde Farsça konuflanlar aras ndaki kültürel ba lar n güçlendirilmesi yönünde iyi ad mlar at lm fl ve flu ana kadar yay nlanan baz eserlerin tashihi, bu musahhihler taraf ndan yap lm flt r. Söz konusu eserler Orta Asya, Hindistan ve Arap ülkelerinin yaz l mîras n ihya etme ba lam nda ve Avrupa da bulunan baz yazmalar aras ndan Merkez in öncelikli konular çerçevesinde seçilerek tashih edilmifltir. B) E itim ve Araflt rma Giriflimleri; Merkezin, elefltirel tashih ve tashih edilmifl metinlerin tercümesi usûl ve temellerinin ö retiminin yayg nlaflt r lmas hedefi do rultusunda afla daki faaliyetler gerçeklefltirilmifl veya gelecek y llarda gerçeklefltirilmesi planlanmaktad r: 1. lmî ve kültürel simalar n anma törenlerine katk da bulunmak, 2. De erli el yazmalar n n tashih ve tan t m nda yaflanan sorunlar n giderilmesi ve Merkez in hedefleri çerçevesinde çeflitli konular hakk nda seminer, konferans ve aç k oturumlar düzenlenmesi,

5 Name-i Aflina Metin tashihi kurallar n n ö retimi ve ilgili konulara yönelik kurslar düzenlemek ve e itim kitaplar n n yay nlanmas. C) Yat r m Giriflimleri; Yaz l Mîras Yay n Merkezi, ran ve slâm tarihine ait eski yaz l mîras ihya etmek amac yla bafllatt faaliyetlerinin malî finansman için devlet taraf ndan tahsis edilen bütçenin yan s ra, mevcut kurallar çerçevesinde yat r mlarda da bulunmaktad r: 1. Yazma nüshalar n tashih ve araflt r lmas yönünde yurt içi ve d fl kurum ve kurulufllarla ortak yat r m yapmak. 2. Kitap ve di er kültürel ürünlerin ihracat ve ithalat için yurt içi ve yurt d fl nda bilim, kültür, iletiflim ve bas n-yay n alan nda çal flan kurulufllar n temsilciliklerini üstlenmek ve uluslararas kitap fuarlar na kat lmak. 3. Araflt rma projelerine ve devletten ba ms z araflt rma merkezlerinin kurulmas na yat r m yapmak. 4. Nadir ve kaynak kitaplar n haz rlan p yay nlanmas amac yla yurt içi ve d fl ndaki gerçek ve tüzel kiflilerle ortak yat r m yapmak. D) Bilgi letiflimi Alan ndaki Giriflimler; Merkezin en önemli hedeflerinden olan, yazma eserlerle ilgili bilgi iletiflim a lar n n gelifltirilmesi için afla daki çal flmalar yap lm fl veya yap lmas planlanmktad r. 1. El yazmas nüshalar n tespit ve tan t m amac yla yurt içi ve yurt d fl bilimsel kurum ve kurulufllarla irtibat sa layarak, bilimsel hizmet ve kültürel materyal de ifliminin gerçeklefltirilmesi. 2. Yurt içi ve d fl ndaki el yazmalar n n foto raf, mikrofilm ve fotokopilerinin haz rlanmas. 3. Ülke içi ve d fl nda, Merkez in hedefleri do rultusunda seminer ve toplant lara kat lmak ve böyle toplant lar düzenlemek, yurt içi ve yurt d fl nda kitap fuarlar na kat lmak. 4. El yazmas eserlerle ilgili bilgi iletiflim a lar, uzmanl k ve araflt rma kütüphanelerinin kurulmas ve araflt rmac larla musahhihlerin, genel kurallar dahilinde bu kütüphanelerden faydalanmalar - n n kolaylaflt r lmas.

6 114 Yaz l Mîras Yay n Merkezi 5. nternet ve intranet iletiflim a lar nda ilgili siteler oluflturulmas. 6. Yaz l Mîras Yay n Merkezi nin faaliyetlerinden bir di eri, yazma eserler katalo u ve bu konuyla ilgili haber bülteni yay nlamakt r. Bugüne kadar bu do rultuda Karnâme-i Mîras ve Âyîne-i Miras 1-2 olmak üzere 3 katalog yay nlad. Bu kataloglarda, Merkez taraf ndan yay nlanan veya yay na haz rlanan toplam olarak 104 eser, kitab n konusu, içeri i ve dili hakk nda, Farsça, Arapça ve ngilizce olarak k sa bilgilerle birlikte yer almaktad r. 7. Merkez in iletiflim alan ndaki faaliyetlerinden biri de, Âyîne-i Miras dergisini yay nlamas d r. Âyîne-i Mîras dergisi eski metinler alan nda kitap elefltirisi, kitap araflt rmalar ve iletiflim gibi konular içermektedir. 8. Gencîne-i Mîras, Merkez in, yay n f rsat bulamayan küçük risaleleri ihya etmek amac yla bafllatt di er bir projesidir. Bu çerçevede Kur an ve hadis ilimleri, felsefe (mant k, felsefe, kelam ve tasavvuf), tarih ve co rafya, Fars edebiyat, Arap edebiyat, f k h ve usûl, ahlak ve fen bilimleri (matematik, astronomi, t p, fizik, kimya, musikî, hüsnü hat vb...) alanlarda uzman bilim adamlar ve musahhihlerin çabalar yla küçük risaleleri belirleyip tashih ettikten sonra yay nlamak istemektedir. BASIM VE YAYINLAMA FAAL YETLER Yaz l Mîras Yay n Merkezi bir eserin tashihinden yay nlanmas na kadar tüm bilimsel ve teknik aflamalar kendisi yürütmektedir. Bu do rultuda yararland uzman ekipleri sayesinde, son derece yüksek kalitede ve neredeyse s f r hatayla çal flmalar sonland r lmaktad r. Bu çal flmalara ek olarak olarak afla daki hususlar da Merkez in projeleri aras ndad r: 1. Çeflitli kitap ve dergi vb. bas m iflleri için bir yay n kuruluflu tesis etmek. 2. Merkezin yay nlar ndan oluflan bir ihtisas sergisi ve kitap sat fl ma azas açmak. Bu ba lamda Merkez haricinde kendi eserlerinin

7 Name-i Aflina 115 ve di er yay nc lar taraf ndan yay nlanan yazma metinlerin sat fla sunuldu u iki sat fl ma azas aç lm fl bulunmaktad r. Bu sat fl ma azalar n n yazma eser metinlerinin sat fla sunuldu u ran n tek, dünyan n ise say l ma azalar ndan oldu unu belirtmek gerekir. Kurumun bu yöndeki tüm faaliyetleri bir yandan ran topraklar nda yaflam fl eski bilim adamlar n n de erli eserlerini ihya ederek onlara minnet borcumuzu ödemek, di er yandan ise y llar boyunca çaba sarfedip bu eserleri yay na haz rlayarak ilim erbab na sunan araflt rmac lar n emeklerinin semeresini derleme bab nda küçük bir teflekkürdür.

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi An integrated model proposal for project management in universities Hakk Gökbel 1,

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI

ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI Sönmez Çelik Do ufl Üniversitesi Kütüphanesi Özet: Bu araflt rmada, üniversite kütüphaneleri, üniversite kütüphanelerinin amaç, görev

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı