Dog.Dr. Ramazan MUSLU. Sakarya Oniversitesi ilahiyat Fakiiltesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dog.Dr. Ramazan MUSLU. Sakarya Oniversitesi ilahiyat Fakiiltesi"

Transkript

1 Dog.Dr. Ramazan MUSLU Sakarya Oniversitesi ilahiyat Fakiiltesi

2

3 EbO Soid 1-Hadimi 137 Giri Ebil Said Muhammed Hadimi ( /1762) fakih ve ayru zamanda mutasavv1f bir Osmanh a~dir. 1 N~ibendi-Miiceddidi ~eyhi Muhammed Murad-1 Buhari'nin (6.1720) g6zetiminde seyr u siiluk gormii~ ve hilafete nail olmu~tur. 2 Bilindigi gibi her tarikatm kendine ozgii terbiye usill ve esaslan vardrr. Tasavvuf tarihi boyunca bu konuda <;e~itli eserler kaleme almml~tl!. Mesela, Kiibreviyye'nin kurucusu Necmeddin Kiibra ( ) tarikatuun usill ve esaslanm el-usulii'l- 'a ~ere adb eserinde kaydetmi~tir. 3 Kiibra'nm tespit ettigi on usill ~unlardrr: (1) Tovbe, (2) ziihd, (3) tevek:ki1i, (4) kanaat, (5) uzlet, (6) zilcre miilazemet, (7) Allah' a yonelme (tevecciih), (8) Sabrr, (9) Murakabe ve (10) Rlza. 4 Bir diger misal, Sazili ~eyhi Ebii'l-Abbas ZerrUk'un ( ) 5 Riscllejf Usz1li't-tarfka adb eseridir. Miiellif, Saziliyye'nin usfil ve esaslanm ~u ~eklide Sl!alar: (1) Gizli ve a~ikar her durumdaallah'tan sakrnmak (takva). (2) Soz ve fiillerde siinnete uymak. (3) Kendisine tevecciih edilse (ikbal) de edilmese (idbtir) I Ebii Said Muhammed Hadimi ile ilgili bilgi is:in bk. Bursal! Mehmed Tabir, Osmanl! Miiellifieri,!stanbul1333, 1, ; YilsufElyan Serkis, Mu'cemii'l-matbuati'l-'Arabiyye ve mu'arrabe, I-ll, Kahire 1928, I, ; Bagdath ismail P~a, Hediyyetii'l-iirifin: Esmiiii'l-miieUifin ve iisiirii'l-musannifin, (n~r. ibnii'l-emin Mahmud Kemal Avni Aktur;:), istanbul 1955, IT, 333; Mehmet Coder, Biiyiik Alim Hz. Hadimi, Ankara 1969; Salib Gokta~. Ebil Said ei-hadimi (ks) ve Hadim, Konya 1985; Ramazan Ayval!, "Hadimi'nin ilmi ~ahsiyetinin T~ekkiiliine Tesir Eden AmiUer", SO. Sosyal Bilimler Enstitiisii Dergisi, sy. 2, Konya 1993, s. I vd.; Zekeriya Giiler, "Bir Osmanh Alimi Olan Hadimi Ozerine Dii~iinceler", iiim ve Sanat, sy. 42, Istanbul 1996, s ; Mustafa Yayla, "Hadimi, Ebii Said", DiA, XV (lstanbul 1997), s ; Ramazan Muslu, "Ebii Said Muhammed Hadimi ve N~bendilik Risiilesi'nin Tahlili", SAO. ilahiyat Fakilltesi Dergi~i. 4/2001, s ; Halil ibrahim $i~ek, Osmanh da Miiceddidilik (XTIJXVIll. Yiizyi.l), istanbul2004, s XVIll. yiizy1l Miiceddidiligi iizerine ara~ttrmalanyl a tarunan Halil tbrabim $~ek, Ebil Said Muhammed Hadimi'nin Muhammed Bahaiiddin ei-buhiiri'nin halifesi olma SID.l, dah.a kuvvetli bir ihtimal olarak goriir. Bk. Osmanh'da Miiceddidilik (XllJXVIll. Yiizyi.l), lstanbul 2004, s Necmeddin Kiibrii 'run bu eseri ne~redilmi$tir. Bk. Tasavvufi Hayat: Usillii ~ere, Risale ile'l-baim, Fevaihu'l-Cemiil, haz. Mustafa Kara, istanbtil: Dergah Yaymlan, Necmeddin Kiibrii, Usillii A~ere (Risale ile'1-baim, Fevaihu'I-Cemiil ile birlikte), haz. MiiStafa Kara, istanbul: Dergab Yaymlan, 1980, s. 31 vd.; Karahisiiri, Ara.isii'1-viisill 6 $erbi'1-usiil, Sii1eymaniye Kiitiiphanesi, Fatih, nr. 2891, vr. 3b-10b. 5 Zem1k'un hayatt ve eserleri ir;:in bk. Kadir Ozkose, "Ahmed Zerriik, Hayatt ve Tasavvufi Dii~iincesi", C.O. Ilahiyat Fakiiltesi Dergisi, XII/2, 2008, s

4 138 Ebli Said EJ-Hodim1 de halktan yiiz c;evi.rrnek. (4) Az ve c;ok her durumda Allab'tan raz1 olmak (5) Bolluk ve darllk:ta Allab'a donmek. 6 Anadolu'da tesis edilen Celvetiyye tarikatmm ~eybi Aziz Mahmiid Hiidayi (o. 1038/1628) de tarikatmm usul ve esaslanm ~u ~ekilde tespit etmi~tir: (1) Tezkiye: Terk-i diinya ile nefsin masiva teblikesinden pak olmas1 anlamma gelir. (2) Tasfiye: Kalbin maddi-manevi her tiirlii kirden annmasllli ifade eder. (3) Tecliye: Liigatte ke~f ve 1yan manalanna gel en kavram Isnlabta Cenab-1 Hakk'm kendi zan ic;in kendinde zubfuudur. (4) Zikirle i~tigal. (5) Sfui ve manev.i miicahede. Son ikisi Celvetiyye'nin siiluk esaslan olarak zikredilir. 7 Ebii Said Mubammed Hadimi'Qin de mensubu oldugu N~ibendiligin usiil ve esaslariabdiilbahk-1 Gucdiiva~ (o. 615/1218) tarafmdan daba x:m. asrrda tespit edilmi~tir. Bu on bir usiil (kelimdt-z kudsiyye) ~unlardrr : Hu ~ der-dem (Her nefes ah~veri~te bilinr;li olmak), Nazar ber-kadem (Bakt~larr ayakucuna yoneltmek), Sefer der-vata n (Halktan Hakk'a sefer etme), H alvet der-enciimen (Toplum i<;inde yalmzli.k), Yad-kerd {Dilin kalple beraber zikri), Baz-ge~t (Geri donii~ veya ba~ka bir makama donu~), Nigah-da~t (Koruma ve mubafaza etme), Yad-da ~t (Hannnda tutma, anma), Vukiif-i zamani (ir;inde bulunulan halin bilincinde olmak), Vukftf-i adedl (Zikirde say1ya riayet etme), Vukuf-i kalbl (Allab' m huzurunda olundugunun bilincinde olunmas1). 8 Bu tebligi.mizde Mubammed Hadimi'nin N~ibendiligin mabiyeti, usiilii ve esaslanyla ilgili gorii~ ve dii~iincelerini tespit etmeye ve N~ibendilik ir;erisindeki yerine i~aret etmeye c;ah~acagrz. Onun ziilcenaheyn bir alim olarak ya~adi~ donemle ilgili gozlemlerinin ve bunlann necicesinde tespit ettigi hususlarm, 6 Sihabiiddin Ahmed b. Ahmed b. Mubammed el-f si Zenilk, llisiile B Usilli't-tarika, Siileymaniye Kiitiipbanesi, Laleli, nr. 2450, vr H. Kamil Yllmaz, A:zS.z Mahmud Hiidiiyi: HayatJ, Eserleri, Tarikatl, istanbul: Erkam Yayllllan, 2004, s Bk. Necdet Tosun, Babiicddin N~beod: Hayan, Gii~l eri, Tarikatl, istanbul: iosan Yaymlan, 2002, s ; a.mlf., ''N~ibeodiyye: Adiib ve Erk.an", oia, XXXII (istanbul 2006), s. 342.

5 EbO Said EJ-Hadimi 139 tarikatm ger~ekle~tirmek istedigi insan modeli a~1smdan onemli oldugunu dii~iiniiyoruz. Hadiml'ye Gore Nak ibendiligin Mahiyeti Hadi.mJ'ye gore, Nak~bendiligin mahiyeti, en klsa ifadesiyle "ubfidiyet"i devam ettirmektir. Ubudiyet; namaz, oru9, hac ve zekat gibi en temel ibadetlerle gervekle~tirilir. Bir diger ifadeyle ubudiyet, zikrullaha devametmektir. Zira mutasavvtflmiza gore Hz.'Peygamber'in "Hangi amel dahafaziletlidir?" sorusuna verdigi cevap, en ~erefli ibadetin ne oldugunu a~ik~a ortaya koyar niteliktedir. 9 RasUliillah (s.a.)'in bu soruy,a verdigi cevap ~u idi: "Lisanzn zilmtllah ile 1slak iken ruhunu teslim etmendir. " 10 Hz. Peygamber (s.a.)'in bu hadisi sebebiyle sadece Hadimi degil, biitiin mutasavvifiar, en faziletli amelin zikrullah oldugu konusunda gorii~ birligi i~indedirler. Zira, zikrullahm fazilet ve iistiinliigu, zilaedilenin (Allah'm) ~erefli ve iistiin olu~undan kaynaklanmaktadrr. Hadimi, ubudiyetin (kullugun) ger9ekle~mesi hususunda iki noktaya dikkat ~eker: (1) Salik, her tiir_lii yardlid.l yalruzca Allah'tan istemelidir. Allah'm zikrinden ytiz 9eviren kimselerden yiiziinii 9evirmeli, nefsa_ni davram~lardan sakmmah ve diinya ehlinden uzak durmahdrr. Klsaca nefs-i emmarenin emrettigi ~eylerden ka9mmah ve ~eytanm verdigi her tiirlii vesveseden uzakla~mahdrr.u (2) Salik, ilgi ve muhabbetini Allah'a hasretmelidir. Kendisini Allah'm zikrine vermeli, Allah'I tefekkiirden gafil olmamahdrr. O'nun nzasllll tahsilden ba~ka bir dii~iincesi bulunmamah ve daima "istikamet" ve "istidamet" iizer~ olmahdrr.12 Birincisi, diinya ve ahiret nimetlerine iltifat etmeksizin sfuinet-i seniyyeye tabi olmay1; tovbe~ inabe ve taatle Hak yolunda yiiriimeye devam etmeyi ifade ederken, ikincisi, son nefese kadar 9 Hadimi, er-risaletii'n-n~bendiyye, Siileymaniye Ktp, Es'ad Efendi, nr. 3543/6, vr. 48b; Yazma Ba~lar, nr. 2950, vr. 72a; Dervi~zade, Mehmed Zeynelabidin, $erhu Risaleti'n-N~bendiyye, Miistensihi: ismail R~di, Siileymaniye Ktp, H. Hiisnii P;u;a, nr. 738, vr. 7a. 10 Benzer badisler i<;in bk. Tirmizi, Deavat Hadimi, a.g.e, vr. 48b; Miinib, a.g.e, s Hlidimi, a.g.e, vr. 48b; Miinib, a.g.e, s

6 140 EbO Said 8-Hadimi ubfidiyyeti gert;:ekle~tinnek, yani omriinii bo~ ~eylerle get;:irmemek demektir. Hadimi'ninN~ibendiligin mahiyeti ile ilgili go. rii~leri lasaca bu ~ek.ildedir. Muhammed Hadimi'ye Gore Nak ibendiligin ~artlan Hadimi, N~ibendiligin ~artlan ve esaslanyla ilgili er-risaletii 'n-nalcybendiyye 13 adh miistakil ve muhtasar bir eser kaleme ahm~trr. Kaynak.larda bu eserin tarikat mensup.lan tarafi.ntlan ragbet gordiigu. ve begenildigi ifade edilmektedir. Bu ilgi sebebiyle olmalldrr ki eser, daha iyi anla~ilmast it;:in birkat;: miiellif tarafi.ndan ~erh edilmi~tir. Bu konuda detaya girmeden yalmz ~u kadanna i~aret edelim ki bu ~arihlerden birisi de Hadimi'nin oglu Abdullah (o.l778)'trr. Muharmned Hadimi, N~ibendiligin ~artlan ve esaslan sadedinde ~u hususlara dikkat t;:ekmi~tir: 1) Sahib itikat: Bu, Hadimi'ye gore Na~ibendiligin birinci ~art1drr. 14 Esasmda bu ~art, sadece N~ibendilige has bir durum olmaytp diger biitiin siinni tarikatlar it;:in de get;:erlidir. Buna gore, N~ibendiyye tarikatma intisap etmek isteyen bir. talip, oncelik.le itikadtm ehl-i siinnet ve'l-cemaat mezheplerine gore tashih etmeli ve bozuk (lasid) itikatlardan sakmm.alldrr. 15 Hadimi'nin N~bendiligin ilk ~am olarak ileri siirdiigu_ bu esas, islam inancmm temel ilkelerini tarn olarak kabfilii ve benimsemeyi it;:ermesi balrnnmdan dikkat t;:ekicidir. Onun islam'm im.an esaslanm tarikatm ilk ~am olarak zikretmesi, tarikata intisap etmek isteyen taliplerin oncelik.le ~eriat diizeyindek.i bilgilerini gozden get;:inni~ ve onlarm geregini yerine getinni~ olmalarmm liizumuna i~aret eder. eden Dervi~za Hadimi'nin Nak ibendflik Risalesi'ni ~erh de'nin kaydettigine gore de bid'at ve rasid inant;: sahibi bir kim- 13 Silleymaniye Ktp, Es'ad Efeodi, or. 3543/6. 14 Hadimi, a.g.e., Silleymaniye Kip, Es'ad Efeodi, or. 3543/6, vr. 48b; Yazma Bagt~lar, or. 2950, vr. 7Ib; Dervi~zade, $erbu Risiileti'n-N~beodiyye, vr. 3b. 15 Dervi~:ziide, a.g.e., vr. 3b; Miinib, a.g.e, s. 16.

7 Ebil Said 8-Hadimi 141 senin, taat nurlanyla nurlanmas1 miimkiin degildir. Bu nedenle, bid'at ehli bir kimsenin Allah'm veli kullannm ula~ng,. makamlardan herhangi bir makama yiikselmesi miimkiin degildir. 16 Hadimi' den once siilukle ilgili itikat ~art1id ileri siiren sfifi ve mutasavvrllar da olmu~hlr. Mesela, Ciineyd-i Bagdadi (o. 297 /909), sahih bir siilfik ic;in sekiz ~art ileri siirer ve bunlardan ilki -Hadimi'de oldugu gibi- "itikat''ruy Ancak Ciineyd-i Bagdadi'nil;J. ileri siirdiigu ~artlan ~erh eden ismail Hakkl Bursevi (o.l725)'ye gore, "itikat"tan maksat, miiridin ~eyhine olan inancidrr. Yani, miiridin, ~eyhine kalbini raptedip Allah Teala tarafmdan feyzin kendisine ancak ~eyhi vasitasiy,la gelecegine inanma Sldrr. 18 Bursevi'nin yaptig,. bu yoruma gore, Ciineyd-i Bagdadi ile Hadimi'nin kullandlklan terim, lafiz ve mana itibariyle aym olsa da farkh baglamlarda kullarulml~trr.. Bu terimi Hadimi'nin kastettigi anlamda tarikatm ~art! olarak zikreden mutasavv1f, Mevlana Halid-i Bagdadi (o. 1242/1827)'nin halifelerinden Muham.med b. Abdullah Ham (o ) )'dir. 0, l.dab olarak bilinen el-behcetii's-seniyye adh eserinde tarikata siilfik etmek isteyen bir talibe, atmas1 gereken adunlan ~u ~ekilde srralar: "Once, ehl-i siinnet ve'l-cemaat inancma gore itikadnn dii,zeltmelisin. Yani dogru ve sahih bir itikad sahibi olmahsm. ikinci olarak ahkam-1 ~er'iyyeyi yani farz, vacip siinnet, mendup, helal, haram, mekruh ve hatta ~iiphelileri,.ia.sacas1 ilm-i halini ogrenmelisin. Dc;iincii olarak ogrendiklerinle amel etmeli ve ondan sonra da sfifiyye yoluna girmelisin. " 19 2)SadJ.k Tovbe:.Hadimi'ye gore, Na~bendlligin ikinci art!, giillahlara bir daha donmemek iizere s1dk ile tovbe etmektir. 20 Bilindigi gibi tovbenin sahih ve sadlk olabilmesinin baz1 artlan vardrr. Bunlar yerine getirildigi vakit toybe makbul haie gelir. 16 Dervi~zade, a.g.e., vr. 3b-4a; Miinib, a.g.e, s Digerleri ~unlardlr: Terk-i itiraz, devam-1 vudii, halvet, devam-1 savm, devam-1 siik."lit, devam-1 zikir ve nefy-i havat!rdlr. Bk. lsmail HakkJ Bursevi, RisaJe fi ~erhi'l-usiili's-semaniye, Siileymaniye Kiitiiphanesi, Laleli, nr. 1372, vr. 10b-21b. 18 Bursevi, a. g. e., VT. I Ob. 19 Muhammed b. Abdullah Haru, Adab (trc. Ali Hiisrevoglu),lstanbul: Erkam Yaymlan, 1985, s Hadi.mi, a.g.e., vr. 48b; Dervi~zade, a.g.e., vr. 4a:

8 142 EbiiSaid El-Hadimi Bunlardan ilki, giinahla ge<;:en vakte tarn olarak pi~manhk duyrnaktn-. ikincisi, yiiziinii derhal giinahtan salaha ve felaha <;:evirmek ve bu konuda azimli olmaktrr. U<;:iinciisii ise i<;:erisinde bulundugu "vakit" de dabil olmak iizere gelecekte bir daha giinah i~lerneyecegine ve eski durumuna d~rneyecegine dair kesin olarak niyet etmektir. 21 Dervi~zade'nin kaydettigine gore tovbe, "farz-1 ayn"drr. Tovbenin son merhalesi olan "inabe" ise, Allah nzas101, muhabbetini ve gayb ilmini talep eden kimse i<;:indir. Boy le bir kimsenin rnasiyetleri terk etmi~ olmast gerekir. 22 Dervi~zade'nin oglu Mehmed Miinib Efendi'nin kaydettigine gore tovbe ve inabe sahiplerinin, "iize.rinde hakkt.bulunanlar ile helalle~mek", "rnezalimi reddetmek (ki bu da sahip oldugu tiim hakstz kazan<;:lan "ayni" veya "nakdi" olarak, ne ~ekilde elde edildiyse, eksiksiz bir ~ekilde iade etmekle miimkiindiii)" ve "haslilllan ile razlla~mak" gibi ba~kaca yapmasl gereken hususlar vardrr. 23 Muhammed b. Abdullah Hani, tovbeyi miiridin nefsiyle olan edepleri arasmda birinci srrada "stdk"i, ikinci smida "tovbe"yi zikreder. 24 Hadimi'nin, "sadtk tovbe" ~eklinde ileri sur4iigu bu ~art, adt ge<;:en inutasavvtf tarafmdan iki ayn rnadde halinde ele alloid.l~ ve miiridin nefsiyle olan edepleri arasmda kaydedilmwir. 3)Siinnete Tam Bagbhk: Hadimi'ye gore N~ibendiligin us:iincii art!, siinnete tam baghhktrr. 25 Siinnete tarn baghltk ile siinnilik arasmda yakm bir ili ki rnevcuttur. Bu sebeple olmahdrr ki Hacegan ekolii islam.iyetin siinni yorumunu benimsemi ve bu ozelligini daima muhafaza etmi tir. Tarikat silsilesini - bir<;:ok tarikatm aksine- Hz. Ali'ye degil de Hz. EbU Bekir'e dayandrrmt olmas1, bu ekoliin siinnete ve siinnilige verdigi oneau gostermesi baknnmdan dikkat <;:ekicidir. N~ibendiligin 21 Dervi~ziide, vr. 4a; Miinib, a.g.e., s. 19; Siileyman Uludag, TasavvufTerimleri Sozliigii, istanbul 1991, s Dervi~zade, a.g.e., vr. 4a. 23 Miinib, a.g.e, s Hani, Adab, s Hlidimi, a.g.e., vr. 48b; Dervi ~zade, a.g.e, vr. 4b.

9 fbii Said fl Hadiml 143 onemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Ubeydullah Ahrar (o. 895/1489) da tasavvuf yolunda ilerlemenin ehl-i siinnet inanctyla mfunkiin oldugu gorii~iindedir. Dervi~lerine itikadlan soruldugunda ehl-i siinnet ve'l-cemaat itikadmda o'iduklarmi aylkya ifade etmelerini istedigi rivayet edilir. N~ibendilerin bu yap ISI sonraki donemlerde de devam etmi~tir. n Hadimi'nin siinnete tarn olarak boaglanmay1, N~bendiligin ~art1 olarak zikretmesi bu gelenegi temsil ettigini gosterir. 0, her haliikarda siinnete tarn bir baghh~ tarikatm esas1 olarak degerlendirmi~tir. 27 Hadimi' den yakla~ik bir asrr sonra vefat eden Nak~i ~eyhi Muhammed b. A.bdullah Ham de N~ibendiligin esasmm, zinet ve siisiiniin siinnet-i seniyye oldugunu ifade etmi~tir. 28 Bu hassasiyetin giiniimiiz N~ibendiyye miintesipleri tarafmdan da siirdiiriilmesi, gelenegin devam ettigini gosterir... d)azimetle Amel Etmeye Ozen Gostermek: Hadimi'ye gore, Nak~bendiligin dordiincii ~am, azimetle amel etmektir.29 Hadimi'den once de Hacegan ve N~bendi me~ayilimm dii~iince diinyasmda islamiyet'in emir ve yasaklanna bagh olmanm yam srra ruhsatlarla degil, azimetle amel etmenin onemli bir yer tuttugu goriiliir. MeseHi, Necdet Tosun'un kaydettigine gore, Abdiilhahk Gucdevam riiyasmda Bahaeddin Nak~bend'e: "Daima aya~ ~eriat ve istikamet seccadesine koymak, azimet ve siinnetle amel etmek, ruhsat ve bid'atten uzak durmak gerekir" diye tavsiyede bulununca, Hace N~ibend, azimetle amel etmek iyin cehri zikri terkedip hafi zikre yonelmi~tir. Emir Kiilal de ruhsatlardan uzak durmayi ve giiy yettigi olyiide azimetl~ amel etmeyi tavsiye etmi~ ve hatta ruhsatla amel etmenin zaytf insanlarm i~i oldugunu soylerni~tir.r. Hadimi'ye gore de Hak yolunun yolcusu, her amelin azimetini tercih etmeli ve hatta bunu kendisine "vacib" kllmahdrr. Salik, 26 Necdet Tosun, a.g.e., s Dervi~zade, a.g.e., vr. 4a; Miinib, a.g.e., s Hfull, Adab, s Hadimi, a.g.e., vr. 48b; Dervi~ziide, a.g.e., vr. 4b. 30 Necdet Tosun, a.g.e., s

10 144 EbO Said 1-Hodimi zarilret dt~mda azilneti terketmemeli, farzlar ve nafileler bususunda rubsatla amel etmeyi kendisirie ''yasak." ktlmah ve zarfrret olmachk~ta da ona yakl~mamaltdrr. 31 Aynca ibadet, muamelat ve adetlerde, ebl-i siinnet alimlerinin ittif'ak ettikleri bususlan yapmaltdtf.32 Dervi~zade'ye gore rubsatla amel etmek, tarikat amellerinden degildir. Qiinkii tarikat, Allab'a yakla~mak i~tin tutulan bir yoldur. Rpbsatla Allab'a yakla~mak (takarrub) mfunkiin degildir. Zira rubsatla amel, iman zayrfugun ve ubudiyete ozensizligi dogurur. bte yandan Allab'a yala.nhk iman ziyadesi ve yakln kuvveti ile olur. Bu da ancak azimetle amel etmek ve kamil. bir ubudiyetle mi.imkiin gori.ilmi.i~ti.ir. Bu nedenle, Na~ibendiyye tarikatmda salik rubsatla degil, azimetle amei etmelidir. 33 Allab'a vuslat konusunda azilnet kabul edilen ~eylerden ilki, salikin mi.icabede ve riyazat ile diinya sevgisini terk etmesi ve tamamen batrrdan ~ttkarmastdrr. Qiinkii diinya sevgisi seyr u si.ilfrke manidir. Yani diinya sevgisi kalpte oldugu miiddet<;:eallab'a vuslat miimkiin degildir. Ka1binde diinya sevgisi buluilpn. bir salikin yapmt~ oldugu iyi am ell er de Allah katmda biisn-i kabfil gormez. Hadimi'ye gore di.inya sevgisinin pek <;:ok zaran vardrr. 34 Allab'a vuslat konusunda azilnet kabul edilen ~eylerden ikincisi, uzleti tercih etmektir. Bu konuda "Kanaat rabat, uzlet ibadettir" 35 badisinin muktezastyla amel edilir. Aynca Cuma namazt ve cemaatle namaz hari9, miimlsiin oldugu kadar insanlarla ibtilattan ka9mmak gerekir. Salik uzle~e iken, farzlan, vacipleri, mi.iekked ve revatib siin,netleri uyguladtktan sonra, ~eyhinin vermi~ oldugu zikir ve murakabeyi yerine getirir. Bu ~ekilde zikir melekesi salikin kalbinde basil olunca, diger biiti.in amel ve taatt yerine getirebilir hale gelir. Uzlette iken salikin kalbine herhangi bir futfrr gelirse, namaz ktltp Kur'an tilavet ederek 31 Miinib, a.g.e., s Hlid.im.l, a.g.e., vr. 48b; Oervi}zade, a.g.e., vr. Sa; Miinib, a.g.e., s Dervi~ziide, a.g.e., vr. Sab. 34 Hiidim1, a.g.e., vr. 49b; Miinib, a.g.e., s Benzer hadisler i<;in bk. Buhan, Rikik 34; ibn Mace, Fiten 13.

11 . EbO Said B-Hadlmi 145 veya sesli zikir yaparak kalbindeki futfuu uzakla~trrmaya 9ah~rr. 36 Yme de ba~anh olamazsa "hatm-i hticegan" denilen vird-i ~erifi okur. 37 Tarn bir ihlasla buna devam edildiginde bacegan~i tarikat ve piran-1 hak.ikat olan zevatm kudsi ruhaniyetlerinin ve manevi feyzlerinin bereketiyle, salikin kalbine anz olan futfu ve gaflet derhal zail olur ve boylece kalpte tasfiye geryekle~ir. 6 e) Miiokerve Bid' atlerdeo UzakDurmak: Hadimi'ye gore, N~bendiligin be~inci ~am, miinker ve bid'atlerden ka9mmaya ihtimam gostermektir. 38 Yani haram, mekruh ve ~iipheli ~eylerden uzak durmaktrr. Bunlarm adet ya da ibadette olmas1 arasmda bir fark yoktur. Zira Hz. Peygamber (s.a.), :'Her bid'at saplkhktrr" buyurarak islam'a aykm hususlardan sakmd.mru~trr. 39 f) Nefsio Heva ve istelderindeo Uzakla~maya Gayret Etmek: Hadimi'ye gore, N~ibendiligin yedinci ~am, nefsin heva ve heveslerinden uzakla~maktrr. 40 Ashnda salik olsuo ya da olmasm her miisliimanm yapmas1 gereken ~ey, miibah da olsa nefsin heva ve beveslerinden, ~eriate ve tarikata gore ho~ kar~ilanmayan ~eylerden uzakla~maya 9ab~maktrr. <;iinkii bu tiir i~leri yapan bir kimse, siifli tabiat hapsinde tutulmu~ ve zulmani unsurlarla ku~atdiru~ haldedir. Bu nedenle, rubani alemlere yiikselip ilam nurlarla aydmlanamaz Milnib, a.g.e., s Habn-i bacegan, Nak bendilikte toplu olarak icra edilen bir zikir ve dua bis:imidir. Umfimiyetle Pazartesi ve Cuma geceleri tertip edilir. Habn-1 bacegan ~ ~ekilde yap1ltr: Mecliste bulunanlar once elleriill kaldmr ve "Ailahilmme ya iatiha'l-ebvab ve ya milsebbibe'l-esbab ve ya mukallibe'l-kulilbi ve'l-ebsiir ve ya delile'l-miltehayyirin ve ya gayiise'l-miistegisin, egisni. Tevekkeltii aleyk ya Rab ve fevvaztil emri ileyk, ya fettab ya vebhab ya biisit ve sallalliihii ala hayr-i haljaln Muhammedin ve alibi ve sahbihi ecmain" diyerek dua ettikten. yedi (7) defa besmele ile birlikte Fatiha siiresini okudul..-tan ve Hz. Peygamber is: in de yilz (I 00) kerre salavat-1 ~erife getirdikten sonra, yetmi~ dokuz (79) kerre besmele ile birlikte "~irah" silresini okurlar. Arkasmdan toplam 1001 adet "ihliis" suresi okunur. Bundan sonra tekrar b~a donerek, yedi (7). kerre Fiitiha-i ~erife okunur, yilz ( 100) kerre de salavat-1 ~erife getirilir. Sonra meclistekilerden biri bir a~r-1 ~erif okur ve eller kaldmhp Allah~dan ne murad varsa ta1ep edilir ve bu ~ek:ilde habn-i hiicegan tamaml~ olur. Habn-i hiicegandan sonra tatlj bir ~ey y~mek adettendir. bk. Hadimi, ag.e., vr. 49b; Milnib, ag.e., s. 93; Nurullah Bahiii, RisaJe-i Bahaiyye, istanbul 1328, s. 91; Necdet Tosun, a.g.e., s. 321; Uludag, a.g.e., s Hadimi, a.g.e., vr. 48b; Dervi~ziide, a.g.e., vr. Sa: 39 Milnib, a.g.e., s Hadimi, ayru yer; Dervi~ziide, ayru yer; Milnib, a.g.e., s Pervi~ziide, ayru yer.

12 146 Ebii Said 8-Hadimi g) Kotii Ah~kanhklan Terk Etmek: Hadimi'ye gore N~ibendiligin yedinci ~am. manevi necaset olarak. kabul edilen kotii suat ve ali~kanhklardan sak.mmak.trr. 42 Bunlar, bozuk ak.ide, giinah i~leme, tovbeyi terk etme, farz, vacip ve siinnetleri gaflet, kibir, based, dii~manlik ve riyaset sevgisiyle yerine getirme; yapttgi amelde gosteri~, kendini begenme, yagclltk, cimrilik, hlrs, tama', haramlara meyil ve m~abbet gibi_ kotii sifatlarchr. Bunlan terk etmeyen salikin hak yolunda ilerlemesi miimk:iin degildir. Biitiin bu kotii suatlar, yukanda da ifade edildigi gibi, manevi necaset hiikmiinde oldugundan salikin felaha ve ba~anya ula~abilmesi i9in nefsini bunlardan sak.marak antmast (tezkiye) gerekir. 43 h) Giizel AhH!k Sahibi Olmak: Hadimi'ye gore N~ibendiligin sekizinci ~artt, kotii s1fatlardan kurtulduktan ve nefsi tezkiye ettikten sonra giizel ahlak ile ahlaklanmaktlr. 44 Hilim, tevazu, yum~aklik, tebessiim; sozii sohbeti tatli olmak., ozellikle kendisine zulmetmi~ olan iyin affedici ve ibsan sarubi olmak, ofkeyi yenmek, ozellikle alakayt kesenler i9in s1la-i rahimde bulunmak., zaylflara kar~1 merhametli olmak, biiyiiklere sayg:i gostermek, ozellikle salih ihvana kar~1 hizmet etmek gibi hasletler, giizel ahlak omekleridir. 45 Hadimi'ye gore Na~ibendiligin ~artlan ozetle bu ~ekildedir. Hadimi'ye gore N~ibendilikte saliki terbiye i9in iki yol varchr: Bunlardan ilki, ism-i zat (Allah lafzl) ile zikir ve murakabe yapmak.trr. ik:incisi ise nefy ii isbat yani "la ilahe illallah" kelimesiyle yapuan zikirdir. Hadimi, zikir konusunda bir miir~ide ve salih bir arkada~a mutlaka ihtiyay bulundugunu soyler. 46 ism-i zat (Allah) ile yaptlan zikir, -cezbe ve muhabbet ehli ile a~k ve marifet ashab1 i9in dab a kolay ve mak.suda dab a 9abuk ula~tmctdrry <;iinkii, cezbe ehlinin kalpleri be~eri alaka ve diinyevi baller ile kaylth degildir. ism-i zah zikrederken kendilerine 42 Hadimi, ayru yer; Dervi~de, a.g.e., vr. 6a. 43 Hiidimi, ayru yer; Dervi~zii de, a.g.e., vr. 6ab; Miinib, a.g.e., s Hadimi, ayru yer; Dervi ~ziide, ayru yer. 45 Hadimi, ayru yer; Miinib, a.g.e., s Hadimi, a.g.e., vr. 49a; D ervi~ziide, a.g.e., vr. loa; Miinib, a.g.e., s Hadimi, ayru yer; Dervi~ziide, a.g.e., vr. 9a.

13 Ebti Said fl-hadlmi 147 herhangi bir futfrr gelmedigi gibi, futfrr doguracak dii~iincelerden de uzaktular. Bu yiizden lasa sfuede kolayca vuslata ererler. Cezbe ehli olmayan saliklere gelince, onlann nefy. ii isbat (la iliihe illalliih) yoluyla zi.kretmeleri daha uygundur. 48 <;iinkii, onlann kalpleri diinyevi alakalarla kaytth oldugundan, bu alakalardan kurtulmalan i~in nefy ii isbata muhta~trrlar. Zikir ve murakabe esnasmda salik, istihlak ve fena duygusunu yerle~tiren "/a ilahe" kelimesinin feyz kaynag-t olan manalarmt dii~iindiik~e, muka)'yed bulundugu be~eri engellerden kurtulur ve "illalliih" kelimesinin manaslol tefekkiir ederek de Allah' dan b~ka her ~eyin rani oldugu dii~iincesi kendisinde y~rle~ir. Boylece kalbindeki be~eri alakalan ortadan kaldmp k:urbiyyet menzillerine yiikselerek fenaya erer. Hasth, ism-i zat, masivadan soyutlanmi~ (miicerred) olanlarm; kelime-i tevhid ise masiva ile ~ayith (mukayyed) bulunanlann zikridir. 49 Sonu~ olarak ifade etmek gerekirse Hadimi, tarikatm inceliklerine dair verdigi. bilgilerle, zahir ve batmi dengede tutan bir alim ve n;mtasiivvlf 6ldugunu ortaya k6ymu~tur. N~ibendiligin bilinen usul ve esaslanndan ziyade kendi doneminin ihtiya~larmt goz oniinde bulundurarak bazt ~artlar ileri sfumii~ ve tarikat erbabmm bunlara riayet etm~sini istemi~tir. Bu durum, onun diger usul ve esaslan goz arm ettigi anlamma gelmez. Zira, onun da kaydettigi gibi, biitiin usul ve esaslarm ula~trrmak istedigi nihai hedef ubudiyettir. 48 Dervi~zade, a.g.e., vr.!la. 49 Miinib, a.g.e., s

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205)

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205) Zikir, hatırlayıp yâd etmek demektir. İbâdet olan zikir de Yüce Allah ı çok hatırlamaktan ibârettir. Kul, Rabbini diliyle, kalbiyle ve bedeniyle hatırlar ve zikreder. Diliyle Kur ân-ı Kerim okur, duâ eder,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi KANDİL GECELERİ Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac,

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI EYLÜL EKİM KASIM İBADET VE MÜKELLEF T E M İ Z L İ K 1.İbadetin (Salih Amel) Tanımı 2.Amacı ve Önemi: İbadet Bize Ne Kazandırır? 4.Temizlik-İbadet İlişkisi 9 2 NAMAZ 1.DÖNEM 1. DÜZEY (KUR 1) 3. Temel İbadetler

Detaylı

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههشو ش ر د ر م د م

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههشو ش ر د ر م د م Kelimat-ı Kudsiyye Abdülhâlik el-gucdüvânî Hazretleri...(k.s) Tasavvufî terbiyeyi sistematik hâle getirdi. Tasavvufta ilerlemek isteyen sâliklere yapmaları gereken en önemli görevleri sekiz ana başlık

Detaylı

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ.

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ. Ana Konu Alt Konu Tarih Vaaz Konusu Vaaz Dönem SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/30/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/29/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Abdulü Halik Gucduvanî (k.s.) tarafından zikredilmiş ve tarikatın üzerine bina edildiği asıllar.

Abdulü Halik Gucduvanî (k.s.) tarafından zikredilmiş ve tarikatın üzerine bina edildiği asıllar. Abdulü Halik Gucduvanî (k.s.) tarafından zikredilmiş ve tarikatın üzerine bina edildiği asıllar. Hoş derdem, Nazar ber-kadem, Sefer der-vatan, Halvet der-encumen, Yâd kerd, Baz-keşt, Nigah-daşt, Yad-daşt.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

KIRŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ 2018 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

KIRŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ 2018 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 29 Şevval Mehmet YAMAN İl Müftüsü Hoca Ahmet Yesevi Camii 15.5.2018 Salı Yatsıdan Önce RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ 1 Ramazan Halil YILMAZ Vaiz Cacabey Camii 16.5.2018 Çarşamba Öğleden Önce ORUCA AİT

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

İmanda Mürakebe Bilinci - Akaid - Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel web sitesine hoşgeldiniz.

İmanda Mürakebe Bilinci - Akaid - Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel web sitesine hoşgeldiniz. 4 5 Ayetleri müşriklerin, Allah Teala ile ilgili uzak ilah anlayışlarını çürütmektedir. 6 Hazreti Peygamber de Allah ın (c.) kullarına yakınlığını müminlerin daima hissetmelerini istemiş ve bu çerçevede

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Eposta : mekinci@harran.edu.tr Telefon : 0414 318 3503 ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Erdebil Tekkesi nin Kuruluşu,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. 16.MEKTUP MEVZUU : Uruc, (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı.. NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. Taleb babında en az duranlardan birinin arzuhalidir.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Meleklere benzemek için ilk yöntem şudur ki insan peygamberlerin mesajını dünyada yaymaya çalışsın. Allah meleklere şöyle emreder;

Meleklere benzemek için ilk yöntem şudur ki insan peygamberlerin mesajını dünyada yaymaya çalışsın. Allah meleklere şöyle emreder; Meleklere benzemek için ilk yöntem şudur ki insan peygamberlerin mesajını dünyada yaymaya çalışsın. Allah meleklere şöyle emreder; [1] Yani Ey melekler Ben insanı yarattığımda ona tam tamına itaat edin.

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2017 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI (26/05/ /06/2017)

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2017 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI (26/05/ /06/2017) ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2017 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI (26/05/2017-30/06/2017) GÜNLER ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV TARİHİ VAKTİ VA'Z'IN YERİ VA'Z'IN KONUSU Ramazan Ayı Arefesi Ramazan Akş.

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE TASLAK PROJE NİSAN 2014 PROJENİN ADI: ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE PROJENİN AMACI: 1. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürmeyip çeşitli sektörlerde çalışan gençlerimize yönelik

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

OSMAN BEDREDDİN-İ ERZURÛMÎ (İMAM EFENDİ) NİN MEKTUPLARINDA MÜRİTLERİNE ÖĞÜTLER

OSMAN BEDREDDİN-İ ERZURÛMÎ (İMAM EFENDİ) NİN MEKTUPLARINDA MÜRİTLERİNE ÖĞÜTLER Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi 51 Uluslararası Harput a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ 14-16 Mayıs 2015 OSMAN BEDREDDİN-İ ERZURÛMÎ (İMAM EFENDİ) NİN MEKTUPLARINDA MÜRİTLERİNE

Detaylı

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 3. DÖNEM TEMMUZ- AĞUSTOS - EYLÜL AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 3. DÖNEM TEMMUZ- AĞUSTOS - EYLÜL AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 3. DÖNEM TEMMUZ- AĞUSTOS - EYLÜL AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI ADI SOYADI ÜNVANI Haftalar GÖREV TARİHİ VAKTİ VA'Z-IN YERİ VA'Z-IN KONUSU Aydın ÖÇALAN İl Vaizi 5 Temmuz

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

2018 Yılı 1. Dönem Vaaz Listesi

2018 Yılı 1. Dönem Vaaz Listesi 2018 Yılı 1. Dönem Vaaz Listesi Personel Vaaz Konusu Tarih Cami Vakit ÇOKKTA BİRLİK CUMA NAMAZI 5.1.2018 ŞEHİTLER C. ONUN SÜNNETİ 12.1.2018 KEPEZ BLD. MERKEZ C. GÜZEL AHLAK SAHİBİ OLMAK 19.1.2018 MECİDİYE

Detaylı

(ED-DABITA Fİ R-RABITA) RABITADA USUL

(ED-DABITA Fİ R-RABITA) RABITADA USUL (ED-DABITA Fİ R-RABITA) RABITADA USUL TELİF Şeyh Muhammed Said Seyda el-cezerî (kaddesellahu sırrahu) MÜTERCİM Celal YILDIZ Mardin Emekli Müftüsü (Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla) Bizleri hidayete

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

Seven Ve Sevilen Kullar Perşembe, 12 Mart :40

Seven Ve Sevilen Kullar Perşembe, 12 Mart :40 Toz dumana karışmış gidiyor. Kur anî olan birçok kavram sırf tasavvufa karşı çıkmak için yok sayılıyor. Bir takım zorlama yorumlarla zikir, veli, ittiba, itminan gibi kavramlar tasavvufu yok saymak için

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN 1.Hafta 2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Amine BAYRAM Emir Bayırı Kur'an Kursu

Detaylı

eğitim sistemine bağlıdır,öyle ki Bektaşilikte, sofraya konulan gıdaların sofraya konulma sırasına,

eğitim sistemine bağlıdır,öyle ki Bektaşilikte, sofraya konulan gıdaların sofraya konulma sırasına, Dört Kapı Kırk Makam Bektaşi Tarikatı'nın en büyük özelligi, bir okul olmasıdır,kurumsallaşmasını tam olarak tamamlayan bu yapının,onlarca tasavvuf ereni yetiştirmesi büyük ölçüde bu oluşum ve eğitim sistemine

Detaylı

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86)

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Müslüman ın Müslüman üzerindeki hakkı

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAY VAAZ ÇİZELGESİ ( 2013 YILI 3. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAY VAAZ ÇİZELGESİ ( 2013 YILI 3. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAY VAAZ ÇİZELGESİ ( 2013 YILI 3. DÖNEM ) TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 01.07.2013 Pazartesi Öğle Namazı Konak Hisar Camii Ali ÖZDEMİR Allah Katında Üstünlüğün

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir.

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiç kıymeti yoktur. Ahmed-i Bedevî İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhab-ı Müttekî İnsanlar, ilmi büyüklerinden

Detaylı

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40 Vesvesenin en belirgin alanı ve iman açısından en tehlikelisi Allah Teâlâ hakkında olan vesvesedir. Kimi zaman tefekkür kılığında, kimi zaman hakikati araştırma adı altında farklı sorularla Allah Teâlâ

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana 1- Hz. Ali (ra) ``Bana bir harf öğretenin kälesi olurum buyurarak bize anlatmak istediği mana aşağılardan hangisidir? a) İlim öğrenmenin ve öğretmenin önemi b) Öğretmen can kulağıyla dinlenmeli c) Öğretenelere

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SADEDDİN İN NAKŞBENDİYYE TARİKATININ USÛL VE ADÂBINA DAİR GÖRÜŞLERİ

MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SADEDDİN İN NAKŞBENDİYYE TARİKATININ USÛL VE ADÂBINA DAİR GÖRÜŞLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SADEDDİN İN NAKŞBENDİYYE TARİKATININ USÛL VE ADÂBINA DAİR GÖRÜŞLERİ Serpil OCAK Yüksek Lisans

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı