MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR."

Transkript

1 MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. I-İHALE KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1-Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- Bu şartnamede Satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ olarak anılacaktır İDARENİN ADI : UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADRES : Halise Hatun Mah. Anabacı Cad. Belediye İş Merkezi No: 11 UZUNKÖPRÜ/EDİRNE TEL. NO : (125) 1.3- İhale ile ilgili bilgiler ve satış şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir. Ancak İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Veznesine 250,00,- TL. olan şartname bedelini yatırarak şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Madde 2- İhale konusu ve Şekli Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İmar Planında Mezbaha- Canlı Hayvan Borsası olarak belirtilen 1. sınıf Mezbaha tesisi ve müştemilatları ile arsasının satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi hükümleri çerçevesinde 15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 de KAPALI TEKLİF USULÜ (ARTIRMA ) ile Belediyemiz Hizmet Binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ Mahallesi/Köyü MURADİYE MAH. Hisse Nispeti TAM Sokağı Tapu Tarihi 09/01/2015 Mevkii YAYALAR OVASI Cilt No/Sahife No 21/2065 Niteliği MEZBAHA VE Ada No/Parsel No 299/75 MÜŞTEMİLATLARI İLE ARSASI Arsa Yüzölçümü ,76 M2 Madde 3 İhale konusu Gayrimenkulün Satış Bedeli, Şekli ve Tapu Devri: 3.1- Satışa konu gayrimenkulün muhammen satış bedeli her türlü vergi, resim ve harçlar hariç net ,00,- TL. (iki milyon beş yüz bin) dır Satışı yapılacak olan Mezbaha ve Müştemilatları ile arsası 2 yıldan fazla Belediyemiz mülkiyetinde bulunduğundan 5615 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre Katma Değer Vergisinden istisnadır Teklifler vergi, resim ve harçlar hariç olarak düzenlenecektir. Muhammen satış bedelinin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 3.4-Kesinleşen ihale İSTEKLİ ye tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde İDARE ile İSTEKLİ arasında Satış Sözleşmesi imzalanıp, satış bedeli PEŞİN olarak İDARE nin HALK BANKASI UZUNKÖPRÜ ŞUBESİ nezdinde bulunan TR nolu hesabına yatırılacak ve yatırıldığına dair makbuz ibraz edildikten sonra 15 (on beş) gün içinde Tapu devri işlemleri yapılacaktır. Madde 4- İhale Dokümanının Kapsamı 4.1- Satış şartnamesi 4.2- Tapu Fotokopisi (Belediyemizden) 4.3- Teklif Mektubu Örneği 4.4- Geçici teminat mektubu örneği 4.5- Mezbaha ve Müştemilatlarının fotoğrafları (Belediyemizden) İSTEKLİ nin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. İSTEKLİ nin teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk İSTEKLİ ye ait olacaktır.

2 II- İHALE KATILIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 5- İhaleye Katılamayacak Olanlar Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz İhaleyi yapan İta amirleri, 5.3- İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 5.4- İhaleyi yapan Komisyon üyelerinin eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, 5.5- İDARE nin bağlı ortakları ile iştiraki olduğu şirketleri Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İSTEKLİ ler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 6- Yasak Fiil veya Davranışlar 6.1- Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunan İSTEKLİ ler ihale dışı bırakılarak teminatları irat kaydedilir. 6.2-Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek. 6.3-İSTEKLİ leri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İSTEKLİ lere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 6.4-Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 6.5-İhalelerde İSTEKLİ tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek. III- İHALEYE İLİŞKİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER Madde 7-İhaleye Katılabilmek için Gerekli Belgeler 7.1- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, Tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi Gerçek ve Tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi, 7.3- Tüzel kişilerin tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 7.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Vekaleten ihaleye katılma halinde, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 7.6-Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen TEKLİF MEKTUBU İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz Geçici Teminat 7.9- Adli Sicil kaydı 7.10-Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden dilekçe alınacak ve dilekçe üzerine ilgili birimlerin onayı) 7.11-Her sayfası imzalanmış SATIŞ ŞARTNAMESİ 7.12-Belgelerin sunuluş şekli: a) İSTEKLİ ler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. b) İSTEKLİ ler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce İDARE nin yetkili personeli tarafından aslı İDARE ce görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilir. Madde 8- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İSTEKLİ ye aittir. İDARE ihalenin sonucuna bakılmaksızın İSTEKLİ nin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Madde 9- Satışa Sunulan Taşınmazın Görülmesi 9.1- Satışa sunulan taşınmazı ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İSTEKLİ nin sorumluluğundadır. Satışa sunulan yer ile çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar İSTEKLİ ye aittir. 9.2-Tekliflerin değerlendirilmesinde, İSTEKLİ nin satışa sunulan MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARINI incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 10- Satışa Sunulan Taşınmazın ve İçindeki Teçhizatların Hali Hazırdaki Durumu Muradiye Mahallesi Yayalar Mevkii 299 Ada 75 Parselde Mezbaha Tesisinin ön bahçe mesafesi 15,00 m. Koşu mesafesi 5.00 m. Arka bahçe mesafesi 5.00 m. dir. İmar planı Mezbaha Canlı Hayvan Borsası olarak düzenlenmiştir Toplam kapalı alan 1.622m2 olup Tesis 1. sınıf mezbaha tesisidir /04/2004 tarihli ve 327 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce verilen Çalışma İzin Belgesi ile Büyükbaş 50 adet/gün, Küçükbaş 50 adet/gün kapasite olarak belirlenmiştir sınıf mezbaha tesisi için yapılan modernizasyon sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü denetimleri neticesinde tesisimiz 08/01/2015 tarihli yazı ile İşletme Onay Belgesi almış bulunmaktadır adet toplam 155m² soğuk hava deposu bulunmaktadır Tesiste, büyükbaş monoray hattı ve ekipmanları ile küçükbaş monoray hattı ve ekipmanları bulunmaktadır adet karkas bölme testeresi (paslanmaz) ve 1 adet döş açma testeresi bulunmaktadır. 1 adet boyun kesme ve 1 adet bacak kesme makası bulunmaktadır Tesiste 1 adet 2 bölmeli araç dezenfeksiyon kısmı, 1 adet canlı hayvan( büyükbaş ve küçükbaş) karantina bölümü bulunmaktadır Büyük ve küçükbaş hayvan bekletme padokları 382 m2 olup, içinde metal suluk ve ahşap malzemeden yemlik bulunmaktadır Kesim salonuna büyükbaş ve küçükbaş giriş kapıları ayrı ayrı bulunmaktadır Kesim salonu içerisinde büyükbaş kesim alanı ile küçükbaş kesim alanı ayrı olup aynı alan içerisindedir Sakatathane kısmı, kesim salonu altında bulunmaktadır. Şutlama deliği ile iç organ salonuna; işkembe şutlama deliği ile işkembe salonuna; deri şutlama deliği ile deri odasına, kelle şutlama deliği ile kelle salonuna sakatatlar gönderilmektedir Bodrum katta kelle işleme salonu, işkembe salonu, deri odası, sakatat işleme odası, kan odası ve içerisinde kan tankı, atık soğuk hava odası, koridorlar, karantinalı et soğuk hava odası, 2 adet sakatat soğuk hava odası, 3 adet kavurma odaları, elektrik odası (mezbaha tesisi panosu, arıtma tesisi panosu ve kompanzasyon) yedek su depoları odası ve hidrafor, işçi duşları ve tuvaletleri, ısınma kazanı ve sıcak su hattı deposu, kasap işçileri soyunma odasında 5 adet 2 kapaklı giysi dolabı bulunmaktadır. Ayrıca bahçe içerisinde 305 jeneratör, iç organ yakma odası, kompresörün bulunduğu odada bir adet termosifon bulunmaktadır Zemin katta; kesim salonu(büyükbaş ve küçükbaş),çizme hijyen turnikesi, 3 adet soğuk hava odası, damga odası bıçak bileme odası, hayvan giriş kapıları, et nakliye kapısı, tuvaletler, bina giriş kapısı ve salon bulunmaktadır katta; veteriner hekim odası, kesim salonu izleme balkonu, kantar (et tartım odası), balkonda üç adet oda, 2 adet oda ve sucuk hane olarak planlanmış 3 adet oda bulunmaktadır Mecburi kesim salonu, normal kesim salonundan ayrı olup 1 adet vinç ve soğuk hava deposu bulunmaktadır Büyük ve küçükbaş hayvan kesimleri için alüminyum paslanmaz kaplama ve paslanmaz çelik olmak üzere toplam 190 adet kanca bulunmaktadır adet Güvenlik kamerası bulunup, işletim cihazı ve görüntü kayıt cihazı bulunmaktadır Karkas etler için barkotlama uygulanmakta olup, barkot yazıcısı, barkot ve kesim takip programı, dijital tartı, termal fiş yazıcısı ve tankın gösterge panosu bulunmaktadır.

4 Madde 11- İhalenin Saatinden Önce İhalenin İptalinde İDARE nin Serbestliği İDARE nin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespiti halinde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir İDARE 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, satışı yapıp, yapmamakta serbesttir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İSTEKLİ İDARE den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. IV- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 12- Teklif İSTEKLİ ler tekliflerini peşin ödenecek şekilde vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Madde 13- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi Teklif ve Ödemelerde geçerli para birimi Tedavüldeki Türk Parasıdır. Madde 14- Teklif Mektubunun Hazırlanması Şekli ve İçeriği İSTEKLİ ler şartname ekinde bulunan örnek teklif mektubunu kapalı iç zarf içerisinde; bu zarf ve diğer belgeleri ikinci bir dış zarfın içerisinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir İÇ ZARF İSTEKLİ ler almak istedikleri taşınmaza ait yazılı ve imzalı olarak düzenleyecekleri teklif mektubuna; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ile adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Düzenlenen teklif zarfa konulacak, zarfın üzerine TEKLİFTİR yazılarak kapatılacak ve zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibince imzalanacaktır. T E K L İ F T İ R DIŞ ZARF Bu zarfın içerisine teklif mektubunun olduğu kapalı iç zarf, Geçici Teminat ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler konulur. Zarfın üzerine İSTEKLİ nin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İDARE nin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri İSTEKLİ tarafından imzalanacaktır. Bu dış zarfın üzerine ; İSTEKLİ; Adı Soyadı veya Ticaret ünvanı Adresi : EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE BULUNAN MEZBAHA VE MÜŞTEMİLATLARI İLE ARSASININ SATIŞINA AİT TEKLİFTİR. Halise Hatun Mah. Anabacı Cad. Belediye İş Merkezi No: 11 UZUNKÖPRÜ/EDİRNE Yazılarak zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibi tarafından imzalanacaktır.

5 Madde 15- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli olan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. Madde 16- Geçici Teminat İSTEKLİ ler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Belirtilen tutardan daha az oranda geçici teminat veren İSTEKLİ lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden geçerli olmak üzere en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler İDARE tarafından, istenilen katılma şartlarını yerine getirmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 17- Teminat olarak Kabul edilecek Değerler ve Geçici teminatın Teslim Yeri Tedavüldeki Türk Parası Bankaların verecekleri teminat mektupları Teminatlar nakit olarak verilmesi halinde Belediyemiz Veznesinden teminatın yatırıldığına dair makbuz dış zarfın içinde ihale komisyonuna sunulur. Madde 18- Geçici Teminatın İadesi İhaleye iştirak eden katılımcıların Geçici Teminatları 2 (iki) gün sonra Kredi kartı ile yatırılan Geçici Teminatlar 20 (yirmi) gün sonra iade edilecektir İhale üzerinde kalan İSTEKLİ nin satış bedelini İDARE nin hesabına ödenmesinden sonra İSTEKLİ nin geçici teminat bedeli iade edilir. İSTEKLİ geçici teminat tutarının iadesi için aradan geçecek süre için İDARE den herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Her ne suretle olursa olsun İDARE ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. V- İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 19- Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi: Teklifler, ihale tarih ve saati olan 15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA günü saat e kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İDARE nin Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No: 11 UZUNKÖPRÜ/ EDİRNE adresine verilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İDARE ye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez İhale komisyonu ihale tarih ve saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur ve hemen ihaleye başlar İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede zarfın üzerinde İSTEKLİ nin adı,soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İDARE nin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin İSTEKLİ tarafından imzalanması hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirilmeye alınmaz Zarflar İSTEKLİ lerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İSTEKLİ lerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan İSTEKLİ ler tutanakla tespit edilir. İhaleye hak kazanan İSTEKLİ ler ile teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır Teklifleri geçerli olan İSTEKLİ ler ile ihale Açık Artırma Usulüyle devam edilir. (açık artırmada teklifler 1.000,00,- TL. (bin) ve katları olacak şekilde yapılır.) Açık Artırmada teklifler önce sözlü gerekirse son teklifler İSTEKLİ ler arasında yazılı olarak alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır Uygun bedel; yaklaşık satış fiyatından aşağı olmamak üzere teklif edilen satış fiyatının en yükseğidir.

6 Madde 20- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinin İDARE nin Serbestliği İDARE 2286 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale komisyonu kararı üzerine İDARE verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İDARE bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün İSTEKLİ lere derhal bildirilir. Ayrıca, İSTEKLİ ler den birinin talepte bulunması halinde İDARE, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden İSTEKLİ ye bildirecektir İhale için geçerli teklif alınamaması veya satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda ihalenin tekrar edilip, edilmemesi hususlarında İDARE serbesttir. Madde 21- İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale uygun bedel üzerinden sonuçlandırılır İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek İhale yetkilisinin onayına sunar İhale yetkilisi; ihale komisyon karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 22- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı ile satışa ilişkin belirlenen ödeme tutarı ihalenin onaylandığı tarihi izleyen 5 (beş) iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. (Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde, mektubun İSTEKLİ tarafından tebliğ alındığı tarihi, tebligat alındısının ulaşmaması halinde ise mektubun postaya verilmesini takip eden 7 inci (yedi) gün kararın İSTEKLİ ye tebliğ tarihi sayılır.) İhale kararının iptal edilmesi halinde bu durum İSTEKLİ ye aynı şekilde bildirilir İDARE maddesinde belirtilen tebligat sonrasında; ihale üzerinde bırakılan İSTEKLİ ihale konusu işe ilişkin belirlenen bedeli 15(on beş) gün içinde İDARE nin hesabına ödeyecek ve Satış Sözleşmesi imzalanacaktır. Bildirimin belirtilen süre içersinde yerine getirilmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan İSTEKLİ nin geçici teminatı gelir kaydedilir. VI- DİĞER HUSUSLAR Madde 23- İhaleye ait Vergiler Tapu devir işlemlerinde tüm vergi, resim ve alım- satım harçları İSTEKLİ ye ait olacaktır. Madde 24- Gecikme Cezası ve Kesintiler Üzerinde ihale kaldığı halde gerekli şartları yerine getirmeyenlerin geçici teminatları irat kaydedilir. İDARE bu tür teklif sahipleri hakkında talep ve dava etmeye yetkilidir İSTEKLİ yükümlülüğünü yerine getirmesinden sonra gerekli izinleri almak, işlemlerin ferah bir ortamda tamamlamak ve Şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmek İDARE nin yükümlülüğündedir. Madde 25- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli Satışa ilişkin uygulamada doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde UZUNKÖPRÜ mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. İş bu Satış Şartnamesi 25 (yirmi beş) maddeden ibaret olup Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur

7 BAŞKAN Av. Enis İŞBİLEN Belediye Başkanı Üye Üye Üye Üye Muharrem ÖZGEN Hacer DOĞRUGÜVEN Gürol SUSKAN Murat HOŞGÖR Mali Hizmetler Müd. İmar ve Şeh. Müd. V. Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. / /2015 İMZA : ADI-SOYADI :

8

9 TARTI ODASI PADOKLARDA YEMLİK VE SULUKLAR

10 BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ KARANTİNA PADOKLARI GENEL PADOKLARDAN GÖRÜNÜM

11 KESİM SALONU KESİM SALONU

12 KARKAS BÖLME TESTERESİ SAKATAT SOĞUK HAVA DEPOSU

13 SAKATAT ODALARI HİJYEN TURNİKESİ

14 İŞKEMBE İŞLEM ODASI KELLE İŞLEM ODASI

15 JENERATÖR ARITMA TESİSİ

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı