OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-I"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2718 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1681 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-I Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Recep AHISHALI (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Muzaffer DOĞAN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPAL (Ünite 3, 7) Doç.Dr. Mesut AYDINER (Ünite 4) Doç.Dr. Ömer İŞBİLİR (Ünite 8) Editör Yrd.Doç.Dr. Recep AHISHALI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2 İçindekiler İçindekiler iii Önsöz... viii Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I... 2 GİRİŞ... 3 ORUÇ BEY, TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN Metne Ait Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları ÂŞIKPAŞA-ZÂDE, TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN Metne Ait Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları VÂKI ÂT-I SULTÂN CEM Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-II GİRİŞ KÂTİP ÇELEBİ, TUHFETÜ L-KİBÂR FÎ ESFÂR İL-BİHÂR / / Giridde Hanya Fethinden Sonra Vâkı Olan Deryâ Seferleridir Sefer-i Mûsâ Paşa ve Mehmed Paşa Muhârebe-i Donanma Zikr-i Geştî-i Âteş Cenk ve Şehâdet-i Mûsâ Paşa Sefer-i Mûsâ Paşa-yı Sânî Metne Âit Kelimeler Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Girit Adasında Hanya nın Fethinden Sonra Olan Derya Seferleridir AYN ALİ EFENDİ, KAVÂNÎN-İ ÂL-İ OSMÂN DER-HULÂSA-İ MEZÂMÎN-İ DEFTER-İ DÎVÂN - METİN /2.2.1a/ Altıncı Fasıl Metne Âit Kelimeler Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Altıncı Başlık İBRAHÎM PEÇUYÎ, TÂRÎH-İ PEÇEVÎ Zuhûr-ı Sefer-i Erdel Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Silistre Valisi Fazlı Paşa nın Öldürülmesi Özet Kendimizi Sınayalım ÜNİTE 2. ÜNİTE

3 iv İçindekiler Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar ÜNİTE Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-II GİRİŞ NAʻÎMÂ MUSTAFA EFENDİ, NAʻİMÂ TÂRİHİ II /3.1.1/ (Şehâdet-i Şehzâde Mehemmed Hân) Teveccüh-i Sultân Osman Hân Be-Gazve-i Hotin İmtihân-ı Yeniçeriyân Vesâ ir Piyâdegân İstîlâ-i Kazak der-ahyolu Ameden-i Dil Ez-Cânib-i Hacı Key Paşa İnʻâm-ı Dâden-i Pâdişâh-ı İslâm Der İsakçı İnhizâm-ı Kazak Der-Nehr-i Özü Ameden-i Kapudân Halil Paşa Metne Ait Sözlük Metinde Geçen Terimler Sözlüğü Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Şehzade Mehmed in Şehit Edilmesi Sultan Osman ın Hotin Seferine Gitmesi Yeniçeri ve Diğer Piyadelerin İmtihanı Kazakların Ahyolu yu İstila Etmeleri Hacı Key Paşa Tarafından Sorgulanmak Üzere Tutsak Getirilmesi İslam Padişahının İsakçı da Hediyeler Vermesi Özü Nehri nde Kazakların Hezimete Uğraması Kaptan Halil Paşa nın Gelişi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları AĞAOĞLU AHMED, ÜÇ MEDENİYET Metne Ait Sözlük Metinde Geçen Terimler Sözlüğü Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları GAZETE ÖRNEKLERİ: CERÎDE-İ HAVÂDİS (SENE /23) GAZETE ÖRNEKLERİ:- HAYAT /3.3.2/Tarih Musâhabesi Dâmâd İbrahim Paşa Baltacı Mehmed Paşa Hakkında Yeni Vesikalar Cerîde-i Havâdis e Ait Sözlük Hayat Mecmuası na Ait Sözlük Metinde Geçen Terimler Sözlüğü Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

4 İçindekiler v Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-IV GİRİŞ SUBHÎ MEHMED EFENDİ, SUBHÎ TÂRÎHİ Metin Metne Ait Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Donanma-yı Hümâyûn Kancabaşları Kaptanlarından Hasan Kaptanın Anlattığı İlginç Hikaye Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları İZZÎ SÜLEYMAN EFENDİ, İZZÎ TARİHİ Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Hristiyan Devletlere Sadrazam Hazretlerinin Mektuplarının Gönderilmesi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları AHMED CEVDET PAŞA, TARİH-İ CEVDET Fasl-ı Evvel İlm-i Târîhin Lüzûm ve Fâ idesi Beyânındadır Fasl-ı Sânî Hükûmetlerin Atvâr ve Aksâmı Beyânındadır Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Birinci Bölüm İkinci Bölüm Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar Metin Okuma ve Anlama: El Yazması Metinler-I GİRİŞ RÛHÎ EL-EDİRNEVÎ, TÂRÎH-İ RÛHÎ /5.1.1/ Temür İlçi Gönderüp Sultânı Kendü Yanına Da vet İtdüğidür Sultân Temür e Gidüp Yolda Kara Yahyâ ya Buluşup Ceng İdüp Sıduğıdur Sultân Tağlara Gidüp İlçiyile Hocasın Temür e Gönderdüğidür Temür Erzincân Tarafından Kendü Memleketine Gitdüğidür Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Timur un Elçi Gönderip Sultanı Kendi Yanına Davet Etmesi Sultanın Timur a Giderken Yolda Kara Yahya ile Karşılaşıp, Savaşıp Yenmesi Sultanın Dağlara Çıkıp Elçi İle Hocasını Timur a Göndermesi Timur un Erzincan Tarafından Kendi Memleketine Gitmesi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları MEVLÂNÂ MEHMED NEŞRÎ, KİTÂB-I CİHÂN-NÜMÂ II /5.2.1/ İbtidâ-yı Devlet-i Osmân Hikâyet ÜNİTE 5. ÜNİTE

5 vi İçindekiler Hikâyet Hurûc-ı Osmân Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Osmanlı Devleti nin Başlangıcı Hikâye Hikâye Osman Gazi nin Çıkışı Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları GAZAVÂT-I SULTÂN MURÂD B. MEHEMMED HAN Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları: Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar ÜNİTE 7. ÜNİTE Metin Okuma ve Anlama: El Yazması Metinler-II GİRİŞ ÜSKÜDÂRÎ ABDULLAH B. İBRAHİM, VÂKI ÂT-I RÛZ-MERRE Metne Âit Kelimeler Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metnin Bugünkü Dile Çevirisi SİLAHDÂR FINDIKLILI MEHMED AĞA, ZEYL-İ FEZLEKE Metne Âit Kelimeler Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Büyük Vezirlerin Ölümleri Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar Metin Okuma ve Anlama: El Yazması Metinler-III GİRİŞ KEYFİYET-İ RÛSİYYE Metne Ait Sözlük Metinde Geçen Terimler Sözlüğü Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları SEYYİD AHMED HIRSOVAVÎ Metne Ait Sözlük Metinde Geçen Terimler Sözlüğü Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları Özet Kendimizi Sınayalım

6 İçindekiler vii Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar Metin Okuma ve Anlama: El Yazması Metinler-IV GİRİŞ ANONİM TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN /8.1.1.a/Avân-ı Sultan Mustafa Han Hazretlerinin Asrında Milel- i Nasârâ İle Sulh u Salâha Ne Vechile Nizâm Verildüği Beyân Olunur Metne Ait Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Sultan Mustafa Han Hazretlerinin saltanatı Devrinde Hıristiyan Milletleriyle Barış ve İyileşmeye Nasıl Düzen Verildiğini Anlatır Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları AHMED RESMÎ EFENDİ, HALÎKATÜ R-RÜ ESÂ /8.2.1 a/ Râmî Mehemmed Paşa Küçük Çelebi Mehemmed Efendi Şeyh-zâde Abdî Efendi Metne Ait Sözlük Küçük Çelebi Mehemmed Efendi Lügatleri Şeyh-zâde Abdî Efendi Lügatleri Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Râmî Mehmed Paşa Küçük Çelebi Mehemmed Efendi Şeyh-zâde Abdî Efendi Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları AHVÂL-İ ANAPA VE ÇERKES /8.3.1 a/ Âmeden Ferah Ali Paşa Ahvâl-i Kal a-i Ahâlî-i Soğucak İhzâr-ı Bakıyye-i Mürde-gân Metne Ait Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Ferah Ali Paşa nın Gelişi Soğucak Kalesi Ahalisinin Durumu Ölülerden Geriye Kalanların Hazırlanması Metinde Geçen Bazı Dilbilgisi Unsurları Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar ÜNİTE

7 viii Önsöz Önsöz Sevgili Öğrenciler, Tarihi temel kaynaklarından öğrenmek şüphesiz tarihe bakışımızı önemli ölçüde değiştirecektir. Temel kaynaklardan birisi ve en önemlisi yazılı kaynaklardır. Bunlardan yararlanabilmek için öncelikle doğru bir şekilde okunup anlaşılması gereklidir. Osmanlı kaynakları için de aynı durum sözkonusudur. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan kaynaklar bugünkünden farklı bir alfabe ile oluşturulmuş ve dili de şimdiki Türkçe den biraz farklıdır. Bu metinleri okuyup anlamanıza yardımcı olmak üzere konunun uzmanları tarafından elinizdeki bu kitap hazırlanmıştır. Kitaba alınan parçalar seçilirken, metinlerin yazı ve dil özelliklerinin, sizin okuyup anlayabilmenize uygun, seviyenizin gerektirdiği temel kelimeleri öğretecek metinler olmasına dikkat edilmiştir. İlk dört ünite matbu eserlerden seçilmiş parçalardan oluşmaktadır. Sonraki dört ünitenin metinleri, sizi el yazısına alıştırmak amacıyla, okumakta zorlanmayacağınız uygun yazma eserlerden alınmıştır. Ünitelerde, seçilen metinlerin orijinal şekli konulduktan sonra, arkasından metnin bugünkü alfabeye çevirisi yapılmıştır. Sonra, metnin içerisinde geçen, anlamını bilmediğiniz kelimeler ve terimler için sözlük eklenmiştir. Bunları mutlaka öğrenmelisiniz. Metinleri sözlük eşliğinde okuduktan sonra anlayıp anlamadığınızı veya ne derece doğru anladığınızı kontrol edebilmeniz için metinlerin bugünkü dilde anlamı da verilmiştir. Arapça ve Farsça bazı dilbilgisi unsurları bilmeniz metinleri anlamanızda büyük önem taşımaktadır. Zira Osmanlı Türkçesi devirlere göre ve okunan metin türüne göre değişen oranda bu dillerden alınmış çeşitli kelime ve kalıplara sahiptir. Metinleri doğru okuyup anlayabilmemez için bu kalıpların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu ünitelerdeki okuma parçalarından sonra o metinde geçen Arapça ve Farsça ya ait bazı temel dilbilgisi kuralları ve kalıplar da gösterilmiştir Bu size hem önemli kuralları hatırlatacaktır, hem de geçen sene Osmanlı Türkçesi dersinde işlenen kuralların, dilbilgisi yapılarının metin içerisinde pratik olarak nasıl kullanıldıklarını ve nasıl anlamlandırılabileceklerini görmemizi sağlayacaktır. Bu kitaptaki dilbilgisi kuralları en temel kurallardır. Bunları anlamakta zorlanıyorsanız, geçen sene öğrendiğiniz dilbilgisi kurallarını yeniden hatırlamak üzere gözden geçirmelisiniz. Parçalar okunurken sadece dil yönünden değil, aynı zamanda tarihî muhtevâları da gözönünde bulundurulmalıdır. Bunun için öncelikle parçaları anlamaya çalışmalı, parçalarda geçen olayları, bu kaynaklardan yararlanmış çeşitli araştırmalarla karşılaştırmalısınız. Bu size aynı zamanda metinlerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda da fikir verecektir. Ünitelere eklenen Sıra Sizde kısımları da bilginizi sınamanız amacıyla konulmuştur. Bunları dikkatlice yapmanız, varsa eksikliklerinizi görmenizi sağlayacaktır. Her ünitenin sonuna eklenen Kendiminizi Sınayalım kısmında konulan test de üniteyi ne kadar anladığınızı size gösterecektir. Sıra Sizde ve Kendimizi Sınayalım kısımlarının yanıt anahtarlarını ünitenin sonunda bulabilirsiniz. Kitap, her biri 2-3 ayrı eserden seçilmiş parçaların olduğu 8 üniteden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Ünite: Oruç b. Âdil, Tevârîh-i Âl-i Osmân; Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân; Yazarı bilinmeyen, Vâkı ât-ı Cem Sultân; 2. Ünite: Kâtib Çelebi, Tuhfetü l-kibâr fî Esfâri l-bihâr; Ayn Ali Efendi, Kavânîn-i Âl-i Osmân Der-Hulâsa-i Mezâmin-i Defter-i Dîvân; Mustafa Nâimâ Efendi, Nâimâ Tarihi VI;

8 Önsöz ix 3. Ünite: Mustafa Nâimâ Efendi, Nâimâ Tarihi II; Ahmed Ağaoğlu, Üç Medeniyet; Gazete örnekleri. 4. Ünite: Subhî Mehmed Efendi, Subhî Tarihi; İzzî Süleymân Efendi, İzzî Tarihi; Ahmed Cevdet Paşa, Cevdet Tarihi; 5. Ünite: Rûhî el-edirnevi, Târîh-i Rûhî; Mevlânâ Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihânnümâ II; Yazarı bilinmeyen, Gazavât-ı Sultân Murad b. Mehemmed Han. 6. Ünite: Üsküdarî Abdullah b. İbrahim, Vâkı ât-ı Rûz-merre ve Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdâr Tarîhi. 7. Ünite: Yazar ismi olmayan Keyfiyet-i Rûsiyye adlı eser; Seyyid Ahmed Hırsovavî tarafından kaleme alınmış isimsiz bir eser. 8. Ünite: Yazarı bilinmeyen Tevârîh-i Âl-i Osmân; Ahmed Resmî, Halîkatü r-rü esâ (Sefînetü r-rü esâ); Hâşim Efendi, Ahvâl-i Anapa ve Çerkes. Kitapta çeşitli üniteleri hazırlayan Prof.Dr. Muzaffer Doğan, Doç.Dr. Ömer İşbilir, Doç.Dr. Mesut Aydıner ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Topal a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca teknik yardımları dolayısıyla dizgi-baskı çalışanlarına da teşekkür ederim. Editör Yrd.Doç.Dr. Recep AHISHALI

9 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-I 1Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; XV. ve XVI. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi metinlerinin dil özelliklerini tanıyabilecek, Matbu metinleri okuyabilecek, Yeni kelimeler öğrenerek kelime haznenizi geliştirebilecek, Osmanlı Türkçesinin temel dilbilgisi unsurlarını metin içinde belirleyebileceksiniz. Anahtar Kavramlar XV. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi Metinleri XVI. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi Metinleri Matbu Metinler İçindekiler Osmanlı Türkçesi Metinleri-I Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I GİRİŞ ORUÇ BEY, TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN ÂŞIKPAŞA-ZÂDE, TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN VÂKI ÂT-I SULTÂN CEM

10 Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I GİRİŞ Bu ünitede matbaa yazısı okumanızı geliştirmeniz için matbu metinlere yer verilmiştir. Öte yandan, yüzyılın dil özelliklerini de tanıyabilmeniz için metinler bu dönemde kaleme alınmış eserlerden seçilmiştir. Bu matbu metinler, yüzyılda yazılmış olmakla birlikte 20. yüzyıl başlarında matbaada basılmışlardır. XV. ve XVI. yüzyıl Osmanlı tarihî metinlerinin bir çoğu, kullanılan dil bakımından, oldukça sade, anlaşılabilir bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Özellikle Osmanlı Devletinin kuruluş dönemini anlatan Tevârîh-i Âl-i Osmân lar her türlü edebî kaygıdan uzak, halkın günlük kullandığı Türkçeyi yansıtmaktadır. Bu üniteye alınan ilk metin Oruç Bey in Tevârîh-i Âl-i Osmân ıdır. F. Babinger tarafından 1925 yılında yapılan neşirden küçük bir kısmı ele alınmıştır. Dili oldukça sade ve okunması kolay bir metindir. Diğer metin, Âşıkpaşazâde nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseridir. Osmanlı Devleti nin Kuruluş dönemini anlatan temel kaynaklardandır. XV. yüzyıl sonlarına doğru yazılmıştır. Âlî Bey tarafından H.1332/M.1914 yılında İstanbul da yayımlananan matbu eserden parçalar seçilerek bu üniteye konulmuştur. Ünitenin üçüncü parçası, Vâkı ât-ı Cem Sultân adlı, yazarı bilinmeyen bir eserden alınmıştır. Yine bu eser de, yazarının giriş kısmında belirttiği gibi, metin her türlü süsten arındırılmış ve herkesin anlayabileceği bir üslupla kaleme alınmıştır. Bu nedenle günlük hayatta kullanılan Türkçe yi gösterir bir metindir. Ancak diğer iki metine göre Arapça ve Farsça kelimeler biraz daha fazla kullanılmıştır.

11 4 Osmanlı Türkçesi Metinleri-I Metin Oruç Bey, Tevârîh-i Âl-i Osmân Metinleri Okumaya (Metin ) den başlayınız.

12 1. Ünite - Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I 5 Metin 1.1.5

13 6 Osmanlı Türkçesi Metinleri-I Metin 1.1.4

14 1. Ünite - Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I 7 Metin 1.1.3

15 8 Osmanlı Türkçesi Metinleri-I Metin 1.1.2

16 1. Ünite - Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I 9 Metin 1.1.1

17 10 Osmanlı Türkçesi Metinleri-I ORUÇ BEY, TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN /1.1.1/ Ve bu tarafdan Rûm tâ ifesi tekûrı oğlını bir nice bin kâfir ile ehl-i İslâm üzerine gönderdi. Sultân Alâeddîn e haber oldı, her tarafa nâmeler perâkende kıldı. Hükmi irdüği yerlere tâ Sivas kapusına değin çeriler cem itmeğe âdemler gönderdi. Bunda çeri cem itmekde [iken] bu tarafdan Osmân Gāzî bin mikdâr er ile gazâ-yı ekberdür deyüp bu gelen kâfir leşkerinün üzerine bin kişi üç bölük eyledi. Bir gice üç yerden şebîhûn idüp Rûm çerisine girdiler. Kâfir gāfil serhoş yaturken kılıç koydılar. Sabâha değin kılıcdan geçürüp târümâr itdiler. Nice mâl-ı ganâyimle dönüp mekânlarına geldiler. Mâlın öşrin çıkarup Sultân Alâeddîn e gönderdiler. Sultân Alâeddîn dahı bu ganîmet mâlı görüp Osmân Gāzî nün bahadurlığına sevinüp şâd oldı. Tiz buyurdı, hazî[ne]sinden cebe vü cevşen çıkarup elli katâr deve ve elli katâr katır esbâbla yükledüp gönderdi. Ve Mısr dan gelmiş hazret-i Risâlet ün salla llahü aleyhi ve sellem- ak alemin çıkarup Osmân Gāzî ye gönderdi. Vezîr Abdülazîz bile gönderdi. Tuğ ve sancak çözilüp Osmân Gāzî ye getürdiler. Bu tarafdan Osmân Gāzî ye haber oldı ki, Sultân Alâeddîn den sana bunca in âmlar geleyor. Osmân Gāzî dahı karşu çıkdı, Abdülazîz le görüşdi. Getürüp kondırdı. Çünki irte oldı, Abdülazîz pâdişâh gönderdüği in âmları virdi ve dahı Abdülazîz eytdi: Ey oğul! Atan Ertuğrul gördüği vâkı a buydı ki Şeyh Edebâlî ta bîr itmişdi. Meger Osmân Gāzî dahı dünyâya gelmedin Ertuğrul bir gice aceb vâkı a gördi, uyandı. Durup sabâh namâzın kılup atına süvâr olup Konya ya /1.1.2/ vardı. Meger Konya da bir mu teber kişi var idi. Adına Şeyh Edebâlî dirlerdi. Sâhib-i kemâllerden idi. İlm-i rû yâda mâhir idi. Velâyeti ve kerâmâtı zâhir olmuşidi. Dervîş idi. Dünyâsı ve ni meti bol idi. Ol vilâyetde meşhûr idi. Sultân Alâeddîn dahı ana i tikād itmişdi. Ertuğrul geldi, ol gördüği düşi söyledi. Eytdi: Yâ Şeyh! Bir düş gördüm. Senin koynundan bir ay doğdı, gelüp benim koynuma girdi. Göbeğümde bir ağaç bitdi. Gölgesi âlemi dutdı. Gölgesinin altında dağlar bitdi. Her dağın dibinden ulu sular akdı. Bu sudan kimi içdi, kimi bağlar ve ağaçlar dikdi suvardı ve çeşmeler akıtdı. Ol uykudan uyandım, düşüm budur. Ta bîrinde ne buyurursuz didi. Şeyh eytdi: Düşün ta bîri budur ki, bir oğlun ola, Osmân adlu. Çok gazâlar ide ve dahı muştuluk olsun kim evlâdına pâdişâhlık virildi. Mübârek olsun didi. Ve dahı benim Râbi a adlu bir kızım ola. Oğlun Osmân ol kızı ala. Ol kızdan çok oğullar cedd ber-cedd pâdişâh olalar didi. Ve dahı rivâyet iderler ki, Osmân Gāzî nün gazâya ibtidâ itdüği hicretün altı yüz sekseninde idi. Hikâyet iderler ki, Sultân Alâeddîn vezîri Abdülazîz tabl ü sancak gönderdüği vaktde şeyhin kızı Râbi a Hatun ı bile gönderdi. Abdülazîz, Şeyh Edebâlî kızı Râbi a Hatun ı nikâh idüp Osmân Gāzî ye virdi. Âlî düğün idüp ol gice halvet eyledi. Murâdları hâsıl oldı. Sabâh durup gusl eyledi. Namâzın kılup ata süvâr oldılar. Abdülazîz ve Şeyh Edebâlî ve bahâdurlar süvâr olup at koşusuna meydâna çıkdılar. Âdet üzerine koşu idüp şikâr iderek /1.1.3/ girü mekânlarına geldiler. Gelecekleri vakt nâgâh Rûm tarafından sahrâda bir toz belürdi. Toz içinden bir süvâr çıkageldi. Cebe vü cevşen tamâm mükemmel. Meger bu kişi kâfir beylerinden imiş. Gelüp meydânda çağırup âvâz virdi, eytdi: Aranuzda Osmân adlu âdem kimdür? didi. Osmân ı gösterdiler. Hemân sâ at atdan inüp Osmân Gāzî nün atı ayağına düşdi: es-salâtü ve s-selâmü aleyke yâ Resûlu llah didi. Kelime-i şehâdet getürdi, müslimân oldı. Eytdi kim: Yâ Osmân Gāzî! Düşümde sizin peygamberinüz Muhammed Mustafâ salla llahu aleyhi ve sellem- gelüp bana İslâm telkīn eyledi. Kelime-i şehâdeti ve sûre-i Fâtihai ve İhlâs ı bana ta lîm itdi. Dûr, sabâh filân yerde bir gāzî yiğit vardur, adı Osmân dur. Hakk yoluna gazâ niyyet idüpdür. Benim ak alemim onun katındadur, ana var didi. Benim adum Mihal dür ammâ hazret-i Resûl adımı Abdullah kodı. Osmân ile gazâya bile var didi. Senün dahı meslek ve zürriyetün âlî devlete irişüp cedd ber-cedd gazâlar iderler didi. Tâ Engürüs kapusuna değin İslâm sancağını çeküp dîn-i İslâm ı âşikâre kılalar, didi. Çünkim düşümden uyandım. Üş rikâbına yetişdüm deyüp Osmân önünde dahı tekrâr kelime-i şehâdet getürüp müslimân oldı. Şimdi Mihaloğlanları, kim

18 1. Ünite - Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I 11 vardur, anın neslindendür. Çün bu vâkı ayı Abdülazîz ve Şeyh Edebâlî gördiler, Hakk te âlâya şükrler kıldılar. Sonumuz hayr oldı. Bunun gibi devlete yetişdük didiler. Abdülazîz birkaç günden sonra Sultân Alâeddîn katına gelüp kamu ahvâli arz eyledi. Sultân Alâeddîn dahı işidüp şâd oldı. Mısr sultânından bir kılıc gelmişdi. Emîrü l-mü minîn hazret-i Osmân radiya llahu anhü- nın idi. O kılıcı kendü belinden çözüp Osmân a gönderdi ve istiklâlî ol vilâyete pâdişâh olsun /1.1.4/ Rûm vilâyetini ana ısmarladum. Açabildiği yere değin açsun, anın olsun didi. Sultân Alâ eddîn in Tatar ile cengi var idi. Bu tarafdan Çağatay çerisi belürdi. Üzerine gelüp Tatar la cenge meşgūl oldı. Âkıbet barışup Tatar dönicek Sultân Alâ eddîn vefât itdi. Oğlı Sultân Gıyâsüddîn tahta geçüp yerine pâdişâh oldı. Meğer onun zamânında bir şeyh var idi. Baba İlyâs dirlerdi. Sultân Alâeddîn zamânında gelüp Amâsiyye yöresinde Çat adlu kasabada vatan tutmuşdı. Acem vilâyetinden gelmişdi. Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn Konya da olurlardı. Ol zamânda ulular ve şeyhler çoğidi. Sultân Alâeddîn vefât idüp oğlı Gıyâsüddîn pâdişâh olıcak zulme başladı. Bir sebeb ucından Baba ilyâs dan havf idüp leşker gönderdi. Babayîler i kodı. Bir gice Sultân Gıyâsüddîn kulları katl idüp oğlı ve kızı kalmadı. Memleket hâlî kaldı. Babayîler den Muhlis Paşa gelüp pâdişâh oldı. Babayîler in intikāmın alup Babayîler kıranları kırdı, kılıcdan geçürdi. Kırk gün ve ba zılar eydür altı ay beylik eyledi. Andan sonra kendünün halîfelerinden Kör Kādî dirlerdi, Baba zamânında İç-il e halîfe idi, meger anun bir oğlı kalmışdı. Ona Karaman dirlerdi. Beş yaşında idi. Muhlis Paşa Karaman ı tahta geçürdi, pâdişâh eyledi. Bunun nesli âlemi duta didi. Karaman vilâyetin ana virdi. Karaman memleketi didiklerine sebeb budur. Biz yine Osmân Gāzî kıssasına gelelüm. Osmân Gāzî nün Şeyh Edebâlî kızı Râbi a Hatun dan bir oğlı oldı. Adını Orhan kodı. Hicretün altı yüz seksen altısında Osmân Gāzî gelüp Bilecük i ve İnegöl i feth itdi. Hicretün altı yüz seksen yedide Karacaşehr i alup anda bir âdem /1.1.5/ var idi, Tursun Fakīh dirlerdi. Cum a namâzın kılup Osmân Gāzî adına hutbei en evvel ol okudı, hicretün altı yüz seksen dokuzunda. Osmân Gāzî alduğı vilâyetleri bahş eyledi. Karacaşehr sancağını ki, ana İn-öni dirler, oğlı Orhan a virdi. Subaşılığını karındaşı oğlı Alp Gündüz e virdi. Ve Yarhisâr ı Hasan Alp e virdi. Hasan Alp Süleymân Şâh la Acem vilâyetinden gelmişler idi. İnegöl i Turgut Alp e virdi. Şimdi ol gāzîler adları anılur. Kayın atası Edebâlî ye Bilecük i virdi ve hem hatunını anda atası yanında bile kodı. Kendüsi Yenişehr de karâr kıldı. Gāzîler ev yapdılar, anda karâr kıldılar. Adını Yenişehr kodılar. Ve Osmân Gāzî nün bir oğlı dahı oldı. Adını Ali Paşa kodı. Onı yanında kodı. Bu yana Orhan Gāzî atası Osmân Gāzî yle buluşup dört yana iller açmağa başladılar. İnegöl i ve Köprihisâr ı feth itdiler. Bu tarafdan Burusa tekurı bir nice tekurla ittifâk itdiler ki, Türk ün üzerine yüriyeler. Koyunhisârı önünde buluşdılar. Azîm ceng itdiler. Âkıbet kırgun oldı. Gāzîlerden ve kâfirlerden haylî âdem düşdi. Osmân Gāzî nün karındaşı oğlı Alp Gündüz anda şehîd oldı. Karacaşehr e giden yol üzerinde defn itdiler. Mezârına taş yığup dâiresin çevirdiler. Her kaçan ol vilâyetde at sanculansa ol mezârı üç gün dolandururlar, Hakk te âlâ inâyetinde şifâ bulur. Şimdi ana Mezâr-ı Türk dirler. Ol arada Hakk te âlâ İslâm ehline fursat virüp küffâr leşkerine hezîmet vâkı olup Adranos tekurı kaçup Burusa katında gönderdi, Köse Mihal i ve Turgud Alp bile kovaladılar. Tekuruyla sulh itdiler. Osmân Gāzî Burusa nın üzerine havâle /1.1.6/ yapdı. Gördi kim, cengle alınmaz. Karşusunda kapluca tarafından bir havâle yapdı. Karındaşı oğlı Aktemür i üzerinde kodı. Gāyet bahâdurlardan idi. Ana yarar yoldaşlar koşdı. Dağ tarafından dahi bir havâle yapdı. Balabancık dirlerdi, bir bahadur kulı var idi, anda kodı. Bu iki havâlei bir yılda yapdılar. Burusa[ yı] eğretdiler. Hisârdan taşra kişi çıkartmaz oldılar. İlini hep aldılar, hisâr yalınuz kaldı. Üzerine havâle oldılar, bunlar bunda. Osmân Gāzî geldi, Yenişehr de karâr kıldı. Etrâfın kâfirleri geldiler, gāzîlere itâ at itdiler. Fursat gāzîlerün olup ol vilâyeti zabt itdiler. Gāzîler adl ü insâf itdiler. Ol vilâyeti ma mûr itdiler. Ganîmet mâlıyla ganî oldılar. Osmân Gāzî oğlı Orhan ı Burusa katına gönderdi. Köse Mihal i ve Turgud Alp bile koşdı. Küffâr âciz kalmışdı. Burusa üze-

19 12 Osmanlı Türkçesi Metinleri-I rinde azîm ceng itdiler. Âkıbet Burusa tekurı Orhan la sulh idüp hisârı virdi. Ahd ü peymânla tekurdan çıkdı, İstanbul a gitdi. Hicretün yediyüz on altısında Orhan Gāzî Burusai feth itdükde Osmân hayâtda idi. Ayağı ağrırdı. Zamânında beyliği Orhan a ısmarladı, Hakk emrine vardı. Oğlı Orhan Gāzî tahta cülûs kıldı, hicretün yedi yüz yiğirmi yedisinde Osmân Gāzî vasıyyet itmişdi kim: Beni Burusa da Gümüş Kubbe altında kon dimişdi. Ba zılar aydur, Söğütcük de defn itdiler. Allahu te âlâ rahmetin ziyâde kılsun. Âmîn. Yâ Rabbü l-âlemîn. (Oruc bin Âdil (1926). Tevârîh-i Âl-i Osmân. Nşr. Franz Babinger. Hannover). Metne Ait Sözlük ahd: Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Asır. Devir. Tevhid. Mukavele. ahvâl: Haller. Durumlar. Oluşlar. âkıbet: Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç. alem: Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, ay yıldız veya lale biçiminde süs. İşaret. âlî: Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. âşikâre: Belli, meydanda, açık. âvâz: Yüksek ses, nara, avaze. bile: Birlikte, beraber. Dahi, de. İle. cebe: Zincir veya halkadan örme zırh. Cevşen. cedd: Babanın babası veya ananın babası. Büyüklük, azimlik. cem : Toplama. Bir yere getirme, biriktirme. Yığma. cevşen: Zırh. cülûs: Oturma. Oturuş. Padişahın taht a oturması. çeri: Asker. devlet: Toprak bütünlüğü ve siyasal örgütü olan bir ulusun oluşturduğu hukuksal varlık. Büyüklük. Mevki. Mutluluk. Talih. Zenginlik dilâver: Gönül alıcı. eğirtmek: Muhasara etmek, etrafını kuşatmak, sarmak. ekber: Daha büyük, en büyük. esbâb: Elbise. Mal. eytmek: Söylemek, demek, anlatmak. ganâyim: Harpte ele geçen mallar. Ganimetler. ganî: Zengin. Kimseye muhtaç olmayan. Varlıklı, bol. hâlî: Tenhâ. Boş. Sahipsiz. Issız. İçinde bir şey olmama. halvet: Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. Gizlilik. havâle: Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Görmeyi önleyen duvar gibi perde. havf: Korku, korkutmak. hurûc: Çıkma. Dışarı çıkma, çıkış. Ayaklanma, isyan etmek. i tikād: İnanmak. İnanç. ibtidâ: Baş taraf. İlk. Başlangıç. En önce, başta. in âm: Nimet vermek. İhsan etmek. Doğruya sevketmek, hidâyete ulaştırmak. İyilik etmek, bahşiş vermek kamu: Hep, bütün, tamamen. kemâl: Kâmillik, olgunluk, olgunlaşma. Erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak. Fazilet. kerâmet: Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı davranış veya durum. Bağış, kerem. İkram, ağırlama. kırgun: Geniş ölçüde öldürüşme veya öldürme, kıtal. Maktul

20 1. Ünite - Metin Okuma ve Anlama: Matbu Metinler-I 13 leşker: Asker. ma mûr: İ mar edilen, tamir edilmiş. meslek: Yol. Usul. Gidiş. San at. Geçim için tutulan yol. Sistem. Mezheb. mu teber: İtibâr gören. Beğenilen. İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen. muştuluk: Müjde, beşaret. Müjdelik, müjde bahşişi. muti : İtaat eden, boyun eğen. İtaatli. Bağlı. Rahat. nâgâh: Birdenbire, ansızın, hemen. nâme: Padişah fermanı, Mektub. Risale. Kitap. öşr: Ondalık, onda bir. Mahsullerden onda bir olarak alınan vergi. peymân: And, yemin, muahede, ahitleşmek. rikâb: Özengi. Büyük bir kimsenin huzuru, önü, makamı. subaşı: Şehirlerin inzibat işlerine bakan görevli. sulh: Barış. Uyuşma. Muharebeyi terk için anlaşma. Rahatlık. suvarmak: Sulamak. Su vermek. süvâr: Ata binmiş. Binici. şâd: Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. şebhûn: Gece baskını. şikâr: Av, avlanan hayvan. Avlama. tabl: Davul. talgalık: Kargaşalık, karışıklık. üş: İşte, şimdi. Çünkü. Ancak. vâkı a: Meydana gelmiş, olmuş, var olan mevcud bir hâdise. Olan olmuş. Rüya, düş. Şiddetli hâdise. Savaş. velâyet: Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik. Dostluk. Sadakat zürriyet: Soy, nesil, kuşak. Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Bu taraftan, Rumların tekfuru, oğlunu birkaç bin kâfir ile Müslümanların üzerine gönderdi. Sultân Alâeddin haber alınca, her tarafa fermânlar yolladı. Tâ Sivas kapısına kadar hütmettiği yerlerden asker toplamaya adamlar gönderdi. Burada asker toplanırken, diğer taraftan, Osman Gazi bin kadar askerle büyük gazadır diyerek bu gelen kâfir askerinin üzerine bin kişiyi üç bölük yaptı. Bir gece üç yerden baskın yaparak Rum askerine girdiler. Kâfir sarhoş bir hâlde yatarken kılıç koydular, sabaha kadar kılıçtan geçirip darmadağın ettiler. Nice ganimet mallarıyla dönüp makamlarına geldiler. Malın onda birini çıkarıp Sultan Alâeddin e gönderdiler. Sultân Alâeddin de bu ganimet malını görüp Osman Gazi nin yiğitliğine sevinerek mutlu oldu. Hemen emretti, hazinesinden zırhlar çıkardı, elli katar deve ve elli katır mal ile yükletip gönderdi. Mısır dan gelmiş, hazret-i Peygamber in -salât ve selâm üzerine olsun- ak bayrağını çıkarıp Osman Gazî ye gönderdi. Vezir Abdülaziz i de birlikte gönderdi. Tuğ ve sancak çözülüp Osman Gazi ye getirdiler. Bu taraftan, Osman Gazi ye: Sana Sultan Alâeddîn den bu kadar hediyeler geliyor diye haber verdiler. Osman Gazi karşılayıp Abdülaziz ile görüştü. Getirip yerleştirdi. Ertesi gün Abdülaziz, padişahın gönderdiği hediyeleri verdi ve dedi ki: Ey oğul! Baban Ertuğrul un göndüğü ve Şeyh Edebali nin yorumladığı rüya şöyledir: Osman Gazi dünyaya gelmeden Ertuğrul bir gece tuhaf rüya görüp uyandı. Bekleyip sabah namazını kılıp atına binerek Konya ya vardı. Konya da itibarlı bir kişi vardı. Adına Şeyh Edebali derlerde. Olgun kişilerdendi. Rüya ilminde mahareti vardı. Veliliği ve kerametleri görülmüştü. Derviş idi. Dünyalığı ve nimetleri bol idi. O bölgede meşhurdu. Sultan Alâeddin bile ona inanmıştı. Ertuğrul gelip ol gördüğü düşü anlattı: Yâ Şeyh! Bir düş gördüm. Senin koynundan bir ay doğdu, gelip benim koynuma girdi. Göbeğimde bir ağaç bitti. Gölgesi dünyayı tuttu. Gölgesinin altın-

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı/Issue: 5 Yaz/Summer 2015 Issn: 2148-7537 Makaleler / Artıcles Ömer Lütfi Barkan İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler The Colonizer

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ NDEN SEÇMELER. Hazırlayan Atsız

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ NDEN SEÇMELER. Hazırlayan Atsız EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ NDEN SEÇMELER Hazırlayan Atsız Evliya Çelebi (1611-1682) T ÜRK EDEBİYATıNDA en büyük seyahatnameyi yazmış müellif olarak haklı bir şöhret kazanmış bulunan seyyah; memur ve asker.

Detaylı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı Asıl adı Pîr Mehmed olup namı es-seyyid Pîr Mehmed bin Çelebi dir. Doğumuna babası Seyyid Alî nin düşürdüğü feyz-i

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı

Nasihatler Kitabı Yunus Emre

Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı'nın yayın hakları Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'na aittir. ISBN 978-605-359-985-2 1. Baskı, Ocak 2013 40 bin adet basılmıştır. Görsel Tasarım

Detaylı

NİSAN 2014 Sayı 10. Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI

NİSAN 2014 Sayı 10. Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI NİSAN 2014 Sayı 10 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Değerli dostlar, Yeni dönemin ilk sayısı ile karşınızdayız.

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007 AHMED CEVDET PAŞA ve MECELLE Ahmed Şimşirgil Ekrem Buğra Ekinci İstanbul 2007 Takdim Osmanlı hukukçusu denince Batılıların hemen aklına gelen iki kişiden biri Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ise, diğeri de

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ

VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER SÛRE-İ FETH VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (19) 1 ÖN SÖZ BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM: Muhterem okuyucularım, uzun zamandır oluşturmağa çalıştığım

Detaylı

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA ŞEHRİ Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA BELEDİYESİ www.amasya.bel.tr Kültür Yayınları No: 14 Temmuz 2010 ISBN: 978-605-61549-1-1 Yayın Danışmanı Osman

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORUÇ BEY İN TEVÂRİH-İ ÂL-İ OSMÂN ADLI ESERİNE GÖRE TÜRKLERDE YER ADI VERME GELENEĞİ

ORUÇ BEY İN TEVÂRİH-İ ÂL-İ OSMÂN ADLI ESERİNE GÖRE TÜRKLERDE YER ADI VERME GELENEĞİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1067-1074, ANKARA-TURKEY ORUÇ BEY İN TEVÂRİH-İ ÂL-İ OSMÂN ADLI ESERİNE GÖRE TÜRKLERDE

Detaylı

Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE.

Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE. Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE. 1 UKDE KİTAPLIĞI: 119 MARAŞ KÜLTÜRÜ EDEBİYAT SERİSİ: 37 Editör: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı Cilt: ÖNCÜ BASIMEVİ

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

The Some Attitudes Turkish Language Faced in the Formation Process of the Written Language

The Some Attitudes Turkish Language Faced in the Formation Process of the Written Language Türkçenin Yazı Dili Oluşum Sürecinde Karşılaştığı Bazı Tutumlar Türkçenin Yazı Dili Oluşum Sürecinde Karşılaştığı Bazı Tutumlar Suat UNGAN Özet: Milletlerin tarih sahnesinde var olma unsurlarının başında

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 İslâm düşmanları, geçmişte kaba kuvvetle, sinsi plânlarla islâmiyeti ortadan kaldırmak için çok çalıştılar. Bunda tam bir başarı sağlayamayınca bu defa açıkça dine saldırmaya

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayıda yine beraberiz. Öncelikle mübârek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Mecmuamızın bu sayısını, doğumunun 800. yılı dolayısıyla,

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ

DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ KULELİ ASKERÎ LİSESİ MATBAASI İSTANBUL, 2007 T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KULELİ ASKERÎ LİSESİ KOMUTANLIĞI ÇENGELKÖY/İSTANBUL DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ KULELİ

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı