MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr."

Transkript

1 KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

2 Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz! MBP35'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artõk bebeğiniz diğer odada uyurken onu görebilir ve duyabilirsiniz veya oyun odasõndaki daha büyük çocuğunuzu takip edebilirsiniz. Lütfen orijinal tarihli satõş fişinizi kayõtlarõnõz için saklayõn. Motorola ürününüzün garanti hizmetleri için, garanti durumunu onaylamak amacõyla satõn alma tarihini gösteren satõş fişine ihtiyacõnõz olacaktõr. Garanti kapsamõ için kayõt gerekli değildir. Ürünle ilgili sorular için lütfen şu numarayõ arayõn: Avrupa için +49 (0) Eposta: Web adresi: Bu Kullanõcõ Kõlavuzu ürününüzden en iyi şekilde faydalanmanõz için gereken tüm bilgiyi sağlar. Bebek monitörünü kullanmadan önce ebeveyn ünitesine pili yerleştirip tam olarak şarj etmeniz gerekmektedir. Üniteleri kurmadan önce lütfen sayfa 7 daki Güvenlik Talimatlarõnõ okuyun. Her şey tamam mõ? 1 x Ebeveyn ünitesi 1 x Bebek ünitesi 1 x Ebeveyn ünitesi şarj edilebilir Ni-MH pil 1 x Ebeveyn ünitesi için güç adaptörü 1 x Bebek ünitesi için güç adaptörü ÖNEMLİ Bebek ünitesi için gereken şarj edilemeyen piller ürünle birlikte verilmez. Elektrik kesintisi durumunda ünitenin çalõşmaya devam edebilmesi için pilleri kullanõmdan önce takmanõzõ tavsiye ediyoruz.

3 Ebeveyn ünitenize genel bakõş TALK MENU Ekran (LCD ekran) 2. Yukarõ < / Aşağõ > tuşlarõ Normal mod: Hoparlör sesini ayarlama Menü modu: Ayarlarõ ayarlama 3. Güç ve Zayõf pil LED'i 4. VOX LED (sesli aktivasyon için) 5. Ninni Çal/Durdur tuşu i Ninniyi çalmak için bir kez basõn. Durdurmak için tekrar basõn. 6. Ninni seçim tuşu j Ninni çalarken başka bir ninni seçmek için basõn. 7. Mikrofon 8. Menü tuşu m Menü seçeneklerini açmak için basõn 9. Konuşma tuşu t Bebeğinizle konuşmak için basõlõ tutun. 10. Güç tuşu p Üniteyi açõk hale getirmek için basõn. Kapatmak için basõn ve basõlõ tutun. 11. Anten 12. Pil kapağõ 13. Hoparlör

4 Ebeveyn ünitesi ekran sembolleri Bebek ünitesinin kapsama alanõ dõşõnda olduğunu veya ebeveyn ünitesi ile bağlantõlõ olmadõğõnõ gösterir. Sõcaklõk okumasõ ayarlanõrken ve gösterilirken görüntülenir. Sõcaklõğõn çok yüksek olduğunu gösterir (39ºC / 102ºF Üzerinde) Sõcaklõğõn çok düşük olduğunu gösterir (15ºC / 59ºF Altõnda) Gece Işõğõ fonksiyonunu ayarlarken belirir Konuşma fonksiyonunun açõk olduğunu gösterir Ninni çalarken belirir Ninni değiştirirken belirir Ebeveyn ünitesinin ses yüksekliğini ayarlarken belirir Ebeveyn ünitesinin LCD parlaklõğõnõ ayarlarken belirir Bebek ünitenize genel bakõş Foto sensör 2. Kamera lensi 3. Kõzõlötesi LED'ler 4. Güç LED i 5. Gece õşõklarõ 5 6. Açma/Kapatma anahtarõ 7. Hoparlör 8. Anten 9. Sõcaklõk sensörü

5 Bebek Monitörünüzün montajý için önemli noktalar Video monitör bebek ve ebeveyn ünitelerinizi bir arada kullanmak istediğinizde, bunlarõn arasõnda radyo bağlantõsõ sağlamanõz gereklidir, kapsama alanõ ortam şartlarõndan etkilenecektir. Bebek ve ebeveyn ünitesi arasõndaki buzdolabõ gibi büyük metal bir nesne, ayna, dosya dolabõ, metal kapõlar veya güçlendirilmiş beton radyo sinyallerini etkileyebilir. Sinyal gücü, duvarlar gibi diğer katõ yapõlar ya da TV, bilgisayar, telsiz telefon veya cep telefonu, flüoresan õşõklar ya da dimmer elektrik anahtarlarõ gibi radyo veya elektrikli aletlerden de etkilenebilir. Kablosuz ağlar, Bluetooth sistemleri ya da mikro dalga fõrõnlarõ gibi diğer 2.4 GHz ürünlerin kullanõlmasõ bu ürün ile interferans yaratabilir, bu yüzden bebek monitörünü bu tür ürünlerden uzak tutun veya interferans oluşturduğunu fark ederseniz bunlarõ kapatõn. Eğer sinyal zayõfsa, ebeveyn ve/veya bebek ünitesini odanõn içinde farklõ yerlere taşõmayõ deneyin.

6 İçindekiler 1. Güvenlik Talimatlarõ Başlarken Bebek ünitesine pil yerleştirme Bebek ünitesi güç kaynağõ Ebeveyn ünitesine pil yerleştirme Ebeveyn ünitesi güç kaynağõ Kayõt Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak Ayarlama Gece görüşü Konuşma fonksiyonu Ebeveyn ünitesinin ses yüksekliği ayarlama Bebeğinize ninni dinletme MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri Parlaklõk Sõcaklõk göstergesi (ºC veya ºF) Gece Işõğõ Sesli Aktivasyon Cihazõn bertaraf edilmesi (çevre) Temizleme Yardõm Genel Bilgiler İçindekiler

7 1. Güvenlik Talimatlarõ UYARI Bu bebek monitörü, elektromanyetik alanlarla ilgili tüm standartlarla uyumludur ve Kullanõcõ Kõlavuzunda belirtildiği gibi kullanõldõğõ sürece güvenle kullanõlabilir. Bu sebeple, cihazõ kullanmadan önce daima Kullanõcõ Kõlavuzunu dikkatlice okuyun. Kurulum yetişkin bir kişi tarafõndan yapõlmalõdõr. Kurulum sõrasõnda küçük parçalarõ çocuklardan uzak tutun. Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocuklarõnõzõn onunla oynamasõna izin vermeyin. Bebek monitörü yetişkin bir kişinin gözetiminin yerine geçmez. Bu Kullanõcõ Kõlavuzunu ileride bilgi alabilmek için saklayõn. Bebek ünitesini veya kablolarõ bebeğin yatağõna ya da kolunun erişeceği mesafelere yerleştirmeyin (ünite en az 1 metre uzakta olmalõdõr). Kablolarõ çocuklarõn erişiminden uzakta tutun. Bebek monitörünü havlu veya battaniye ile örtmeyin. Güç adaptörleri ile asla uzatma kablosu kullanmayõn. Sadece birlikte verilen güç adaptörlerini kullanõn. Kullanõmdan önce bebek monitörünü test edin. Fonksiyonlarõnõ iyice tanõyõn. Bebek monitörünü suya yakõn yerlerde kullanmayõn. Bebek monitörünü bir õsõ kaynağõnõn yakõnlarõna monte etmeyin. Sadece birlikte verilen şarj aletlerini ve güç adaptörlerini kullanõn. Cihazõnõza ve pillere zarar verebileceğinden, başka şarj aletleri ve güç adaptörleri kullanmayõn. Ebeyveyn ünitesi için, sadece aynõ türde şarj edilebilir pil kullanõn. Bebek ünitesi için şarj edilmeyen piller kullanõn, pilleri pil yuvasõnda ve 2.1 Bebek ünitesine pil yerleştirme bölümünde gösterilen doğru polariteye uygun şekilde takõn. Şarj aletine ve fiş kontaklarõna kesici veya metal cisimlerle temas etmeyin. TÜRKÇE DİKKAT Pilin yanlõş bir pil tipiyle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi. Kullanõlmõş pilleri talimata göre imha edin. Güvenlik Talimatlarõ 7

8 2. Başlarken 2.1 Bebek ünitesine pil yerleştirme Kamera ya 3 adet AA boy pille (şarj edilmeyen piller tavsiye edilir) veya ev tipi prizlerle çalõştõrõlabilir. Bebek ünitesinin şarj etme fonksiyonu yoktur! vida ÖNEMLİ Bebek ünitesi için gereken şarj edilemeyen piller ürünle birlikte verilmez. Elektrik kesintisi durumunda ünitenin çalõşmaya devam edebilmesi için pilleri kullanõmdan önce takmanõzõ tavsiye ediyoruz. 1. Küçük bir tornavida kullanarak vidayõ saat yönünün tersine doğru gevşetin. Pil kapağõnõ çõkartõn. 2. Bölmeye gösterilen polariteye uygun olarak 3 adet şarj edilmeyen AA pil yerleştirin. Pil bölmesini kapatõn ve vidayõ saat yönünde çevirerek sõkõştõrõn. 3. Güç düğmesini ON (AÇIK) pozisyonuna doğru kaydõrõn. Güç LED i yeşil yanar. Bebek ünitesini kapatmak için, güç anahtarõnõ OFF (KAPALI) pozisyona getirin. NOT Eğer pil seviyesi çok düşükse, güç LED i turuncuya döner ve yanõp söner. UYARI Eski pilleri yeni pillerle birlikte kullanmayõn. Pilleri küçük çocuklardan uzak tutun. Pilleri kõsa devre yapmayõn ve ateşe atmayõn. Eğer cihazõ uzun bir süre kullanmayacaksanõz pillerini çõkartõn. 8 Başlarken

9 2.2 Bebek ünitesi güç kaynağõ TÜRKÇE 1. Güç adaptörünün küçük fişini bebek ünitesine ve diğer ucunu ise elektrik prizine (230V/50Hz) takõn. NOT Sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanõn (6V DC / 1000mA). 2. Güç düğmesini ON (AÇIK) pozisyonuna doğru kaydõrõn. Güç LED i yeşil yanar. 3. Bebek ünitesini kapatmak için, güç anahtarõnõ OFF (KAPALI) pozisyona getirin. 2.3 Ebeveyn ünitesine pil yerleştirme Siyah Kõrmõzõ vida Başlarken 9

10 1. Küçük bir tornavida kullanarak vidayõ saat yönünün tersine doğru gevşetin. Pil kapağõnõ çõkartõn. 2. Şarj edilebilir pili kontak yuvasõna yukarõda gösterilen şekilde yerleştirin ve pili yuvaya oturtun. 3. Pil bölmesini kapatõn ve vidayõ saat yönünde çevirerek sõkõştõrõn. 4. Ebeveyn ünitesini AÇMAK için p tuşuna bir kez basõn. - Ünitenin çalõşmaya başlamasõ bir kaç saniye sürer. 5. Ebeveyn ünitesini KAPATMAK için p tuşunu basõlõ tutun. NOT Eğer pil seviyesi çok düşükse, güç LED i turuncuya döner ve yanõp söner. Sadece pil ile kullanmadan önce pil en az 15 saat şarj edilmelidir. NOT Ünite adaptör veya şarj edilebilir pil ile çalõşmaya başladõğõnda, LED yeşil yanar. Eğer hem adaptör hem de şarj edilebilir pil kullanõlõyorsa, LED kõrmõzõ yanar. 2.4 Ebeveyn ünitesi güç kaynağõ 1. Güç adaptörünün küçük fişini ebeveyn ünitesine ve diğer ucunu ise elektrik prizine (230V/50Hz) takõn. NOT Sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanõn (6V DC / 1000mA). 2. Ebeveyn ünitesini AÇMAK için p tuşuna basõn. Güç LED i yeşil yanar. 3. Ebeveyn ünitesini KAPATMAK için p tuşunu basõlõ tutun. 10 Başlarken

11 NOT Bebek ve ebeveyn üniteleri açõldõktan sonra, ebeveyn ünitesi üzerindeki ekran bebek ünitesi tarafõndan çekilen videoyu gösterecektir. Bağlantõ yoksa veya kapsama alanõ dõşõndaysa, LCD ekran üzerinde simgesi yanõp söner ve ebeveyn ünitesi sürekli olarak bipler. Ebeveyn ünitesini bağlantõ tekrar sağlanana kadar bebek ünitesine yaklaştõrõn. 2.5 Kayõt Bebek ünitesi siz satõn almadan önce kaydedilmiştir. Bebek ünitesi ebeveyn ünitesi ile bağlantõsõnõ kaybetmediği sürece yeniden kaydetmeniz gerekli değildir. Bebek monitörünüzü tekrar kaydetmek için aşağõdaki talimatlarõ uygulayõn: 1. Hem bebek hem de ebeveyn ünitelerini kapatõn. 2. m tuşunu basõlõ tutun ve ebeveyn ünitesinde p tuşuna basõn, ünite açõlkdõktan sonra m tuşunu güç LED'i yanõp sönene kadar 5 saniye basõlõ tutun. Ebeveyn ünitesi kayõt moduna girecektir. 3. Bebek ünitesinin lensini siyah bir bez veya poşet ile örtün ve sonra üniteyi açõn ünitenin de arayõp bağlantõyõ kurmasõnõ bekleyin. 5. Bebek ünitesindeki örtüyü kaldõrõn. Ebeveyn ünitesindeki ekranda bebek ünitesinden gelen video görüntüleri görüntülenmeye başlandõğõnda kayõt tamamlanmõştõr. TÜRKÇE Başlarken 11

12 3. Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak 3.1 Ayarlama Kamerayõ uygun bir yere yerleştirin ve kameranõn lensini izlemek istediğiniz alana yöneltin. Ebeveyn ünitesi bebekten iyi görüntü alõncaya kadar bebek ünitesinin kafasõnõ aşağõ yukarõ hareket ettirerek istediğiniz pozisyonu ayarlayõn. NOT Kamera bebeğin ulaşabileceği bir yere konulmamalõdõr! Eğer görüntü veya ses interferansõ varsa, üniteyi başka bir konuma taşõmayõ deneyin ve elektrikli ekipmanlara yakõn olmadõğõndan emin olun. 3.2 Gece görüşü Kamera, gece karanlõğõnda net görüntü alabilmek için 8 adet yüksek yoğunluklu kõzõlötesi LED'e sahiptir. Kamera içindeki foto sensör ortam õşõğõ seviyesinin düştüğünü algõladõğõnda, LED'ler otomatik olarak devreye girer ve ebeveyn ünitesinin ekranõ siyah-beyaz görüntüler. 3.3 Konuşma fonksiyonu Bebek ünitesi üzerindeki hoparlörden bebeğinizle konuşmak için Ebeveyn ünitesi üzerindeki t (KONUŞMA) tuşunu basõlõ tutun. LCD ekranõn ortasõnda sembolü görüntülenir. NOT Konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde, ninni çalmasõ durur. 3.4 Ebeveyn ünitesinin ses yüksekliği ayarlama Normal kullanõm sõrasõnda ebeveyn ünitesinin ses yüksekliğini ayarlamak için < ve > tuşlarõna basõn. 12 Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak

13 3.5 Bebeğinize ninni dinletme Bebek ünitesinde çalacak ninniyi uzaktan aktifleştirebilirsiniz. 1. Ninni çalmaya başlamak için ebeveyn ünitesinde i tuşuna bir kez basõn. Dinletmeyi duraklatmak için i tuşuna tekrar basõn. 2. Başka bir ninni seçmek için, ninni çalarken j tuşuna basõn. Seçebileceğiniz 5 ninni vardõr, bunlar 1, 2, 3, 4 veya 5 ile gösterilir. 3. Tüm ninnileri çalmak için, j tuşuna LCD ekranda görüntülenene kadar basõn. İPUÇLARI Ninni çalarken ilk 10 saniye içinde < veya > tuşuna basmak bebek ünitesinin ses yüksekliğini ayarlar. Ninni çalmaya başladõktan 10 saniyeden daha sonra < veya > tuşuna basmak ebeveyn ünitesinin ses yüksekliğini ayarlar. TÜRKÇE Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak 13

14 4. MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri 4.1 Parlaklõk 1. LCD ekranda görüntülenene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. 2. LCD parlaklõk seviyesini 1, 2, 3, 4 veya 5 olarak ayarlamak için < ve > tuşuna basõn (varsayõlan ayar 3). LCD parlaklõğõ uygun şekilde ayarlanõr. 3. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. 4.2 Sõcaklõk göstergesi (ºC veya ºF) 1. Ekranda belirene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. 2. < ve > tuşuna basarak sõcaklõk göstergesini ºC, ºF veya KAPALI olarak değiştirebilirsiniz (varsayõlan ayara ºC şeklindedir). Sõcaklõk birimi ve sõcaklõk göstergesi buna göre değişir. 3. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. NOT Sõcaklõk 39ºC (102ºF) üstüne çõktõğõnda LCD ekranda Sõcaklõk 15ºC (59ºF) altõna indiğinde LCD ekranda 4.3 Gece Işõğõ görüntülenir. görüntülenir. 1. LCD ekranda görüntülenene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. 2. < tuşuna basarak Bebek Ünitesi Gece Işõğõnõ AÇIK veya > tuşuna basarak KAPALI hale getirebilirsiniz. Bebek ünitesi üzerindeki gece õşõklarõ yanacak veya sönecektir. 3. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. 14 MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri

15 4.4 Sesli Aktivasyon Bebek monitörünün ses algõlama hassasiyet seviyesi (VOX) ayarlanabilir. Eğer bebek sessiz uyuyan bir bebekse, alçak seslerin algõlanõp ebeveyn ünitesine gönderilebilmesi için hassasiyet seviyesi artõrõlabilir. 1. LCD ekranda VOX görünene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. < ve > tuşuna basarak VOX seviyesini KAPALI, 1, 2, 3, 4 veya 5 olarak ayarlayõn (varsayõlan ayar KAPALI şeklindedir). VOX fonksiyonu açõk olduğunda (seviye 1-5), VOX LED yanar ve algõlanan ses seviyesi seçilen seviyeden daha düşük olduğunda LCD ekran bir kaç saniye sonra kapanõr. Not: Seviye 5 en hassas olandõr ve LCD kapanmadan önce en sessiz olmasõ gerekendir. 2. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. NOT Bebeğin ses seviyesi VOX eşik seviyesine geldiğinde ya da ebeveyn ünitesi üzerinde herhangi bir tuşa basõldõğõnda ebeveyn ünitesindeki LCD ekran tekrar çalõşõr. TÜRKÇE MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri 15

16 5. Cihazõn bertaraf edilmesi (çevre) Yaşam süresi sonunda ürünü diğer ev atõklarõyla birlikte atmayõn, cihaz elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasõna götürün. Ürün, kullanõcõ kõlavuzunun ve/veya kutunun üzerinde sembol bunu ifade eder. Ürünün içerisindeki bazõ malzemeler geri dönüşüm noktasõna teslim edildiği taktirde tekrar kullanõlabilir. Kullanõlmõş ürünlerin bazõ parçalarõnõn veya hammaddelerinin tekrar kullanõlmasõ ile çevre korumasõna önemli bir katkõda bulunursunuz. Bölgenizdeki toplama noktalarõ ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanõz yerel yetkililerle iletişime geçin. Pilleri yerel kurallarõnõza uygun olarak çevreye zarar vermeyecek bir şekilde atõn. 16 Cihazõn bertaraf edilmesi (çevre)

17 6. Temizleme MBP35'i nemli bir bezle veya antistatik bir bezle temizleyin. Asla temizlik malzemeleri veya aşõndõrõcõ maddeler kullanmayõn. Temizlenmesi ve bakõmõ Ürünün hiç bir parçasõnõ inceltici veya benzeri çözelti ve kimyasallarla temizlemeyin bu durum ürününüze garanti kapsamõnda olmayan kalõcõ bir hasar verebilir. Gerekirse nemli bir bezle temizleyin. MBP35'inizi sõcak, nemli alanlar veya güneş õşõğõndan koruyun ve õslanmasõna izin vermeyin. MBP35'inizin yüksek güven standartlarõna uygun olmasõ için her türlü çaba gösterildi. Fakat bir sorun olursa lütfen kendiniz tamir etmeye çalõşmayõn yardõm için Müşteri Servisi ile iletişime geçin. TÜRKÇE Temizleme 17

18 7. Yardõm Ekran Görüntü yok Pilleri şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin. Üniteleri sõfõrlayõn. Ünitenin hem pillerini hem de adaptörünü çõkartõn ve sonra bunlarõ geri takõn. Ünite açõldõ mõ? Açmak için ebeveyn ünitesindeki p düğmesine basõp bõrakõn. Kayõt Eğer bebek ünitesi ebeveyn ünitesi ile bağlantõsõnõ kaybettiyse Pilleri şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin. Eğer bebek ünitesi çok uzaktaysa kapsama dõşõnda kalmõş olabilir, bebek ünitesini ebeveyn ünitesine yaklaştõrõn. Ünitenin pillerini ve elektrik bağlantõsõnõ çõkartarak üniteyi sõfõrlayõn. Yaklaşõk 15 saniye kadar bekleyin ve tekrar fişe takõn. Bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesinin senkronize olmasõ için bir dakika kadar bekleyin. Eğer üniteleri tekrar kaydetmeniz gerekirse 2.5 Kayõt kõsmõna bakõn. İnterferans Ebeveyn ünitesinde ses çakõşmasõ Ebeveyn ve bebek üniteleriniz çok yakõn olabilir. Birbirinden uzaklaştõrõn. Etkileşimden dolayõ uğultu olmamasõ için iki ünite arasõnda en az 1 metre olduğundan emin olun. Eğer bebek ünitesi çok uzaktaysa kapsama dõşõnda kalmõş olabilir, bebek ünitesini ebeveyn ünitesine yaklaştõrõn. Bebek ve ebeveyn ünitesinin televizyon, bilgisayar veya kablosuz/ mobil telefon gibi diğer elektronik ekipmanlarõn yakõnõnda olmadõğõndan emin olun. 18 Yardõm

19 8. Genel Bilgiler Ürününüz düzgün çalõşmõyorsa Bu Kullanõcõ Kõlavuzunu veya Hõzlõ Başlangõç Kõlavuzunu okuyun. TÜRKÇE 2. İnternet sitemizi ziyaret edin: (0) numaralõ telefondan Avrupa Müşteri Servisimize başvurun. Eposta: Yedek pil sipariş etmek için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin. Avrupa'da Satõn Alõnan Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar. Bu garanti neleri kapsar? Aşağõda belirtilen istisnalar ve sõnõrlamalar çerçevesinde, Binatone Electronics International LTD. üretmiş olduğu Motorola marka tüketici ürünlerinin ("Ürünler") ve bu ürünler ile birlikte kullanõlmak üzere satõşa sunduğu Motorola markalõ veya sertifikalõ ürünlerin ("Aksesuarlar") aşağõda belirtilen süre boyunca normal tüketici kullanõmõ kapsamõnda herhangi bir malzeme veya işçilik kusuru taşõmadõğõnõ garanti eder. Bu sõnõrlõ garanti, sadece tüketiciye özel bir başvuru yolu teşkil eder ve Binatone Electronics International LTD. tarafõndan üretilen ve Avrupa sõnõrlarõ dahilinde bu yazõlõ garanti ile birlikte tüketiciler tarafõndan satõn alõnan Motorola markalõ yeni Ürün ve Aksesuarlar için aşağõdaki şartlar çerçevesinde geçerlidir: Bu garanti kimin için geçerlidir? Bu garanti sadece ilk tüketici için geçerlidir, üçüncü şahõslara aktarõlamaz. Genel Bilgiler 19

20 BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. tarafõndan ne yapõlacaktõr? BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., kendi değerlendirmesi doğrultusunda, bu garantiye uygun olmayan hiçbir Ürünü ve Aksesuarõ ücretsiz olarak tamir etmeyecek, değiştirmeyecek veya para iadesi yapmayacaktõr. Binatone Electronics International LTD., onarõm ve değişimlerinde işlevsel açõdan eşdeğer olan onarõlmõş/ yenilenmiş/ikinci el veya sõfõr Ürün, Aksesuar veya parçalar kullanabilir. Bu garanti kapsamõnda çõkartõlan veya değiştirilen tüm Ürün, Aksesuar veya parçalarõn mülkiyeti Binatone Electronics International LTD'a geçecektir. Diğer sõnõrlamalar nelerdir? YASALAR TARAFINDAN YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLÜP GÖRÜLMEDİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK TAHAKKUK EDEN TÜM ZIMNİ GARANTİ VE ŞARTLAR, HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN TİCARETE VE AMACA UYGUNLUK KAPSAMINDAKİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE KISITLIDIR. BU SARİH SINIRLI GARANTİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN ONARIM, DEĞİŞİM VEYA PARA İADESİ SADECE TÜKETİCİYE ÖZEL BİR BAŞVURU YOLU TEŞKİL ETMEKTEDİR VE TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇERLİDİR. MOTOROLA VE BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA HÜKMÜ ZIMNİ İFADE OLARAK KABUL ETMEYECEKTİR. BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDA YA DA SÖZLEŞME VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMALKARLIK VEYA SIKI MAL SORUMLULUĞU DAHİL) ÇERÇEVESİNDE YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE MOTOROLA VEYA BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., HİÇBİR DURUMDA ÜRÜNÜN VEYA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINI AŞAN HASARLAR VEYA TAZMİNAT TALEPLERİNDEN, HER TÜRDEN DOLAYLI, KAZA ESERİ, ÖZEL VEYA NETİCE OLARAK OLUŞAN HASARDAN, GELİR, BİRİKİM VEYA KÂR KAYBINDAN, İŞ KAYBINDAN, PROGRAM, VERİ, BİLGİLERİN KAYBINDAN (DOĞAL HALİYLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE GİZLİ, MÜSECCEL VEYA 20 Genel Bilgiler

21 KİŞİSEL OLUP OLMADIĞINDAN BAĞIMSIZ OLARAK) YA DA ÜRÜNLERİN VEYA AKSESUARLARIN KULLANIMI İÇİN GEREKEN BECERİLERİN OLUP OLMAMASINDAN VEYA BUNA BAĞLI OLARAK DOĞAN HERHANGİ BİR MADDİ KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ. BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., BU TÜR HASAR VEYA TAZMİNATLARIN TAM OLARAK KARŞILANMASI İÇİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ADINA SİZİN TARAFINIZDAN YAPILACAK HİÇBİR TALEPTEN SORUMLU TUTULAMAZ. Bazõ eyaletler, ülkeler veya yetki alanlarõnda rastlantõsal veya sonuçsal hasarlarõn sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç tutulmasõna, ya da zõmni garantinin uzunluğunda herhangi bir sõnõrlamaya izin verilmemektedir. Yukarõdaki sõnõrlamalar veya istisnalar bu eyalet, ülke veya yetki alanlarõ için geçerli değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar tanõmaktadõr. Ülkeye, eyalete veya yetki alanõna göre değişen başka haklarõnõz da olabilir. Garanti Kapsamõna Dahil Olan Garanti Süresi Ürün ve Aksesuarlar Tüketici Ürünleri Ürünün ilk tüketici tarafõndan satõn alõndõğõ tarihten itibaren iki (2) yõl Tüketici Aksesuarlarõ Ürünün ilk tüketici tarafõndan satõn alõndõğõ tarihten itibaren doksan (90) gün Onarõlan veya Değiştirilen Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar Orijinal garanti süresinin bakiyesi veya müşteriye geri gönderildiği tarihten itibaren doksan (90)gün, hangisi daha uzunsa. TÜRKÇE İstisnalar Normal Aşõnma ve Yõpranma. Normal aşõnma ve yõpranma çerçevesinde yapõlan periyodik bakõm, onarõm ve parça değişimi garanti kapsamõ dõşõndadõr. Genel Bilgiler 21

22 Piller. Sadece şarj edildiklerinde nominal kapasitelerinin %80'ninin altõna düşen ve akan piller bu sõnõrlõ garanti kapsamõndadõr. Pil ömrü ve zaman içinde veya kullanõma bağlõ olarak pil kapasitesinde meydana gelen değişiklikler bu garantinin kapsamõ dõşõndadõr. Kötü & Yanlõş Kullanõm. Şu durumlardan kaynaklanan hasar veya arõzalar: (a) yanlõş veya mantõksõz kullanõm, çalõştõrma, saklama, kötü veya yanlõş kullanõm, kaza veya ihmal veya kötü kullanõm sonucunda ürünün yüzeyinde oluşan fiziksel hasarlar (kõrõk, çizik v.s.) gibi başka bir dõş neden; (b) Ürünler veya Aksesuarlar ile birlikte verilen kullanõcõ talimatlarõndaki kullanõm parametrelerinin kullanõcõ tarafõndan ihlali veya Ürünün/Aksesuarlarõn bunlarõn dõşõnda çalõştõrõlmasõ; (c) sõvõ, su, yağmur, aşõrõ nem veya yoğun ter, kum, kir v.b., aşõrõ sõcaklõk veya yemek ile temas; (d) Ürünlerin veya Aksesuarlarõn ticari amaçla kullanõlmasõ ya da anormal kullanõm veya şartlara maruz bõrakõlmasõ; ya da (e) Motorola'nõn veya Binatone Electronics International LTD.'nõn hatasõ veya ihmali olmayan başka hareket veya kusurlar garanti kapsamõnõn dõşõndadõr. Motorola markasõnõ taşõmayan Ürün ve Aksesuarlarõn Kullanõmõ. Motorola olmayan markalarõn veya Motorola tarafõndan onaylanmayan ürünlerin, aksesuarlarõn veya diğer çevre birimlerinin kullanõlmasõ sonucu meydana gelen bozukluk veya hasarlar garanti kapsamõ dõşõndadõr. Yetkisiz Servis veya Modifikasyon. Motorola, Binatone Electronics International LTD. veya yetkili servis merkezleri haricinde yapõlan servis, test, ayarlama, kurulum, bakõm, değişiklik, modifikasyon sonucu meydana gelen bozukluk ve hasarlar garanti kapsamõ dõşõnda kalõr. Değiştirilmiş Ürünler. (a) seri numaralarõ veya tarih etiketleri çõkartõlmõş, değiştirilmiş veya tamamen silinmiş; (b) açõlmõş mühürler veya müdahale kanõtlarõ; (c) uyuşmayan kart seri numaralarõ; veya (d) uyumlu olmayan ya da Motorola dõşõndaki markalara ait muhafazalara sahip Ürünler ve Aksesuarlar garanti kapsamõ dõşõndadõr. Haberleşme Hizmetleri. Ürün veya Aksesuar ile birlikte kullandõğõnõz ya da abone olduğunuz haberleşme hizmetinin veya sinyalinin kaybõndan dolayõ Ürün ya da Aksesuarõn kusuru, hasarõ veya çalõşmamasõ kapsam dõşõndadõr. 22 Genel Bilgiler

23 Garanti Servisi veya Daha Fazla Bilgi Nasõl Edinilir? Servis veya bilgi edinmek için şu numarayõ arayõn: Avrupa için +49 (0) Gönderi riski ve masrafõ size ait olmak üzere, Ürün veya Aksesuarlarõn BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. Yetkili Servis Merkezine nasõl gönderilmesi gerektiği ile ilgili talimatlarõ alacaksõnõz. Servis almak için şunlarõ da göndermelisiniz: (a) fatura, satõş fişin veya Ürün ya da Aksesuar için satõn alma tarihini gösteren satõn alma kanõtõ; (b) problemin yazõlõ açõklamasõ; ve en önemlisi; (c) adresiniz ve telefon numaranõz. Bu şartlar ve koşullar sizinle BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. arasõnda tarafõnõzdan satõn alõnan Ürün ve Aksesuarlar ile ilgili olarak yapõlan garanti anlaşmasõnõ oluşturmaktadõr, bu anlaşma BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. ya da temsilcisi olan firmalarõn çalõşanlarõ ya da personelleri tarafõndan söz konusu satõn alma için kullanõlan yayõnlarda ve promosyon malzemelerinde kullanõlanlar dahil önceki anlaşmalarõn veya sunumlarõn yerini alõr. TÜRKÇE Genel Bilgiler 23

24 Teknik Özelikler Bebek ünitesi Frekans 2.4GHz ila GHz Maksimum kapsama 137 metre ye kadar* genişletilmiş mesafe alanõ *Engelsiz görüş hattõ temel alõnmõştõr. Gerçek mesafe çevre şartlarõna göre değişiklik gösterir. Görüntü sensörü Renkli CMOS Lens f 2.5mm, F 2.8 IR LED 8 adet Güç Adaptör: DC 6V, 1.0 A (Model: Kings, KSS12_060_1000G) VEYA Pil: 3xAA şarj edilmeyen pil (Not: Piller dahil değildir) Ebeveyn ünitesi Frekans Ekran Ekran renkleri Parlaklõk kontrolü Güç 2.4GHz ila GHz 3.5" TFT LCD 16.7M renk LCD 5 basamak Adaptör: DC 6V, 1.0 A (Model: Kings, KSS12_060_1000G) VEYA Pil: NiMH şarj edilebilir pil (Model: Desay pil = AA2000) UYARI Şarj edilemeyen pilleri ebeveyn ünitesi için kullanmayõn. Pilin yanlõş bir pil tipiyle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi. Kullanõlmõş pilleri talimata göre imha edin. 24 Genel Bilgiler

25 Motorola

26 Bu ürünün resmi lisans sahibi olan, Binatone Electronics International LTD., tarafõndan üretilmekte, dağõtõlmakta ve satõlmaktadõr. MOTOROLA ve Stilize M Logosu ve diğer Motorola ticari markalarõ ve ticari sunum Motorola, Inc.'e aittir ve Motorola, Inc. tarafõndan lisanslanmõştõr. MOTOROLA ve Stilize M Logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde kayõtlõdõr. Diğer tüm ürünler veya hizmet adlarõ ilgili sahiplerine aittir. Motorola, Inc Tüm haklarõ saklõdõr. Sürüm 1.0 Çin'de Basõlmõştõr

KULLANIM KILAVUZU. Wi-Fi (Kablosuz) Bebek Kamerası. Modeller: BLINK1.1-B

KULLANIM KILAVUZU. Wi-Fi (Kablosuz) Bebek Kamerası. Modeller: BLINK1.1-B KULLANIM KILAVUZU Wi-Fi (Kablosuz) Bebek Kamerası Modeller: BLINK1.1-B Bu kullanım kılavuzunda açıklanan özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola Wi-Fi

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz güç kaynağıdır

Detaylı

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Yasal Bildirim 2015 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, bunların ilgili logoları, Caterpillar Yellow, Power Edge ticari sunum şekli ve burada kullanılan

Detaylı

www.htc.com Kullanım Kılavuzu

www.htc.com Kullanım Kılavuzu www.htc.com Kullanım Kılavuzu Lütfen Devam Etmeden Önce Okuyun KUTUSUNDAN ÇIKARTTIĞINIZDA PİL ŞARJ EDİLMEMİŞ HALDEDİR. AYGITINIZ ŞARJ HALİNDEYKEN PİLİ ÇIKARTMAYIN. BU AYGITI SÖKERSENİZ YA DA SÖKMEYE ÇALIŞIRSANIZ

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

VUZU A URU KIL V BAÞ

VUZU A URU KIL V BAÞ BAÞVURU KILAVUZU Başlarken 1 BAŞLARKEN Bu kılavuzdaki simgeler Menü GÖNDER Vertu telefonunuzun ekranında görünen metni temsil eder; örneğin Bekleme ekranında Menü ye Bir Vertu telefon tuşunu temsil eder,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu HTR-1000S. HD Dijital Uydu Alıcısı. www.humaxdigital.com.tr. Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569*

Kullanım Kılavuzu HTR-1000S. HD Dijital Uydu Alıcısı. www.humaxdigital.com.tr. Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569* HD Dijital Uydu Alıcısı Kullanım Kılavuzu HTR-1000S Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569* 20000-00569 www.humaxdigital.com.tr Uyarı Uyarı Bir HUMAX ürününü satın aldığınız için

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 32PFL3008T http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395200

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 32PFL3008T http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395200 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar patriot Bu kullanma kılavuzu Piranha Patriot için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2010 Piranha. Tüm hakları

Detaylı

Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi. Kullanım kılavuzu

Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi. Kullanım kılavuzu Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi Kullanım kılavuzu Copyright 2007. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi Kullanım Kılavuzu Orijinal İhraç: 08/2007 Bu yayındaki bilgilerde

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bilgisayar aracılığıyla bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu

Detaylı

Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi. Kullanım kılavuzu

Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi. Kullanım kılavuzu Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi Kullanım kılavuzu Copyright 2007. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi Kullanım Kılavuzu Orijinal İhraç: 05/2007 Bu yayındaki bilgilerde

Detaylı

Kullanım Kılavuzuna İlişkin Bilgiler

Kullanım Kılavuzuna İlişkin Bilgiler Kullanım Kılavuzuna İlişkin Bilgiler Bu kullanım kılavuzunu; kurulum için içindekiler bölümünden konuya ilişkin gerekli bilgilere her zaman ulaşabileceğiniz şekilde bölümlere ayırdık. Not Navigasyonla

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Navajo model navigasyon cihazı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Navajo model navigasyon cihazı için geçerlidir. navajo Bu kullanma kılavuzu Piranha Navajo model navigasyon cihazı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841 ViewSonic VX2439wm LCD Display Model No. : VS12841 İçindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç Paket Muhteviyatı...

Detaylı