MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr."

Transkript

1 KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

2 Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz! MBP35'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artõk bebeğiniz diğer odada uyurken onu görebilir ve duyabilirsiniz veya oyun odasõndaki daha büyük çocuğunuzu takip edebilirsiniz. Lütfen orijinal tarihli satõş fişinizi kayõtlarõnõz için saklayõn. Motorola ürününüzün garanti hizmetleri için, garanti durumunu onaylamak amacõyla satõn alma tarihini gösteren satõş fişine ihtiyacõnõz olacaktõr. Garanti kapsamõ için kayõt gerekli değildir. Ürünle ilgili sorular için lütfen şu numarayõ arayõn: Avrupa için +49 (0) Eposta: Web adresi: Bu Kullanõcõ Kõlavuzu ürününüzden en iyi şekilde faydalanmanõz için gereken tüm bilgiyi sağlar. Bebek monitörünü kullanmadan önce ebeveyn ünitesine pili yerleştirip tam olarak şarj etmeniz gerekmektedir. Üniteleri kurmadan önce lütfen sayfa 7 daki Güvenlik Talimatlarõnõ okuyun. Her şey tamam mõ? 1 x Ebeveyn ünitesi 1 x Bebek ünitesi 1 x Ebeveyn ünitesi şarj edilebilir Ni-MH pil 1 x Ebeveyn ünitesi için güç adaptörü 1 x Bebek ünitesi için güç adaptörü ÖNEMLİ Bebek ünitesi için gereken şarj edilemeyen piller ürünle birlikte verilmez. Elektrik kesintisi durumunda ünitenin çalõşmaya devam edebilmesi için pilleri kullanõmdan önce takmanõzõ tavsiye ediyoruz.

3 Ebeveyn ünitenize genel bakõş TALK MENU Ekran (LCD ekran) 2. Yukarõ < / Aşağõ > tuşlarõ Normal mod: Hoparlör sesini ayarlama Menü modu: Ayarlarõ ayarlama 3. Güç ve Zayõf pil LED'i 4. VOX LED (sesli aktivasyon için) 5. Ninni Çal/Durdur tuşu i Ninniyi çalmak için bir kez basõn. Durdurmak için tekrar basõn. 6. Ninni seçim tuşu j Ninni çalarken başka bir ninni seçmek için basõn. 7. Mikrofon 8. Menü tuşu m Menü seçeneklerini açmak için basõn 9. Konuşma tuşu t Bebeğinizle konuşmak için basõlõ tutun. 10. Güç tuşu p Üniteyi açõk hale getirmek için basõn. Kapatmak için basõn ve basõlõ tutun. 11. Anten 12. Pil kapağõ 13. Hoparlör

4 Ebeveyn ünitesi ekran sembolleri Bebek ünitesinin kapsama alanõ dõşõnda olduğunu veya ebeveyn ünitesi ile bağlantõlõ olmadõğõnõ gösterir. Sõcaklõk okumasõ ayarlanõrken ve gösterilirken görüntülenir. Sõcaklõğõn çok yüksek olduğunu gösterir (39ºC / 102ºF Üzerinde) Sõcaklõğõn çok düşük olduğunu gösterir (15ºC / 59ºF Altõnda) Gece Işõğõ fonksiyonunu ayarlarken belirir Konuşma fonksiyonunun açõk olduğunu gösterir Ninni çalarken belirir Ninni değiştirirken belirir Ebeveyn ünitesinin ses yüksekliğini ayarlarken belirir Ebeveyn ünitesinin LCD parlaklõğõnõ ayarlarken belirir Bebek ünitenize genel bakõş Foto sensör 2. Kamera lensi 3. Kõzõlötesi LED'ler 4. Güç LED i 5. Gece õşõklarõ 5 6. Açma/Kapatma anahtarõ 7. Hoparlör 8. Anten 9. Sõcaklõk sensörü

5 Bebek Monitörünüzün montajý için önemli noktalar Video monitör bebek ve ebeveyn ünitelerinizi bir arada kullanmak istediğinizde, bunlarõn arasõnda radyo bağlantõsõ sağlamanõz gereklidir, kapsama alanõ ortam şartlarõndan etkilenecektir. Bebek ve ebeveyn ünitesi arasõndaki buzdolabõ gibi büyük metal bir nesne, ayna, dosya dolabõ, metal kapõlar veya güçlendirilmiş beton radyo sinyallerini etkileyebilir. Sinyal gücü, duvarlar gibi diğer katõ yapõlar ya da TV, bilgisayar, telsiz telefon veya cep telefonu, flüoresan õşõklar ya da dimmer elektrik anahtarlarõ gibi radyo veya elektrikli aletlerden de etkilenebilir. Kablosuz ağlar, Bluetooth sistemleri ya da mikro dalga fõrõnlarõ gibi diğer 2.4 GHz ürünlerin kullanõlmasõ bu ürün ile interferans yaratabilir, bu yüzden bebek monitörünü bu tür ürünlerden uzak tutun veya interferans oluşturduğunu fark ederseniz bunlarõ kapatõn. Eğer sinyal zayõfsa, ebeveyn ve/veya bebek ünitesini odanõn içinde farklõ yerlere taşõmayõ deneyin.

6 İçindekiler 1. Güvenlik Talimatlarõ Başlarken Bebek ünitesine pil yerleştirme Bebek ünitesi güç kaynağõ Ebeveyn ünitesine pil yerleştirme Ebeveyn ünitesi güç kaynağõ Kayõt Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak Ayarlama Gece görüşü Konuşma fonksiyonu Ebeveyn ünitesinin ses yüksekliği ayarlama Bebeğinize ninni dinletme MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri Parlaklõk Sõcaklõk göstergesi (ºC veya ºF) Gece Işõğõ Sesli Aktivasyon Cihazõn bertaraf edilmesi (çevre) Temizleme Yardõm Genel Bilgiler İçindekiler

7 1. Güvenlik Talimatlarõ UYARI Bu bebek monitörü, elektromanyetik alanlarla ilgili tüm standartlarla uyumludur ve Kullanõcõ Kõlavuzunda belirtildiği gibi kullanõldõğõ sürece güvenle kullanõlabilir. Bu sebeple, cihazõ kullanmadan önce daima Kullanõcõ Kõlavuzunu dikkatlice okuyun. Kurulum yetişkin bir kişi tarafõndan yapõlmalõdõr. Kurulum sõrasõnda küçük parçalarõ çocuklardan uzak tutun. Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocuklarõnõzõn onunla oynamasõna izin vermeyin. Bebek monitörü yetişkin bir kişinin gözetiminin yerine geçmez. Bu Kullanõcõ Kõlavuzunu ileride bilgi alabilmek için saklayõn. Bebek ünitesini veya kablolarõ bebeğin yatağõna ya da kolunun erişeceği mesafelere yerleştirmeyin (ünite en az 1 metre uzakta olmalõdõr). Kablolarõ çocuklarõn erişiminden uzakta tutun. Bebek monitörünü havlu veya battaniye ile örtmeyin. Güç adaptörleri ile asla uzatma kablosu kullanmayõn. Sadece birlikte verilen güç adaptörlerini kullanõn. Kullanõmdan önce bebek monitörünü test edin. Fonksiyonlarõnõ iyice tanõyõn. Bebek monitörünü suya yakõn yerlerde kullanmayõn. Bebek monitörünü bir õsõ kaynağõnõn yakõnlarõna monte etmeyin. Sadece birlikte verilen şarj aletlerini ve güç adaptörlerini kullanõn. Cihazõnõza ve pillere zarar verebileceğinden, başka şarj aletleri ve güç adaptörleri kullanmayõn. Ebeyveyn ünitesi için, sadece aynõ türde şarj edilebilir pil kullanõn. Bebek ünitesi için şarj edilmeyen piller kullanõn, pilleri pil yuvasõnda ve 2.1 Bebek ünitesine pil yerleştirme bölümünde gösterilen doğru polariteye uygun şekilde takõn. Şarj aletine ve fiş kontaklarõna kesici veya metal cisimlerle temas etmeyin. TÜRKÇE DİKKAT Pilin yanlõş bir pil tipiyle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi. Kullanõlmõş pilleri talimata göre imha edin. Güvenlik Talimatlarõ 7

8 2. Başlarken 2.1 Bebek ünitesine pil yerleştirme Kamera ya 3 adet AA boy pille (şarj edilmeyen piller tavsiye edilir) veya ev tipi prizlerle çalõştõrõlabilir. Bebek ünitesinin şarj etme fonksiyonu yoktur! vida ÖNEMLİ Bebek ünitesi için gereken şarj edilemeyen piller ürünle birlikte verilmez. Elektrik kesintisi durumunda ünitenin çalõşmaya devam edebilmesi için pilleri kullanõmdan önce takmanõzõ tavsiye ediyoruz. 1. Küçük bir tornavida kullanarak vidayõ saat yönünün tersine doğru gevşetin. Pil kapağõnõ çõkartõn. 2. Bölmeye gösterilen polariteye uygun olarak 3 adet şarj edilmeyen AA pil yerleştirin. Pil bölmesini kapatõn ve vidayõ saat yönünde çevirerek sõkõştõrõn. 3. Güç düğmesini ON (AÇIK) pozisyonuna doğru kaydõrõn. Güç LED i yeşil yanar. Bebek ünitesini kapatmak için, güç anahtarõnõ OFF (KAPALI) pozisyona getirin. NOT Eğer pil seviyesi çok düşükse, güç LED i turuncuya döner ve yanõp söner. UYARI Eski pilleri yeni pillerle birlikte kullanmayõn. Pilleri küçük çocuklardan uzak tutun. Pilleri kõsa devre yapmayõn ve ateşe atmayõn. Eğer cihazõ uzun bir süre kullanmayacaksanõz pillerini çõkartõn. 8 Başlarken

9 2.2 Bebek ünitesi güç kaynağõ TÜRKÇE 1. Güç adaptörünün küçük fişini bebek ünitesine ve diğer ucunu ise elektrik prizine (230V/50Hz) takõn. NOT Sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanõn (6V DC / 1000mA). 2. Güç düğmesini ON (AÇIK) pozisyonuna doğru kaydõrõn. Güç LED i yeşil yanar. 3. Bebek ünitesini kapatmak için, güç anahtarõnõ OFF (KAPALI) pozisyona getirin. 2.3 Ebeveyn ünitesine pil yerleştirme Siyah Kõrmõzõ vida Başlarken 9

10 1. Küçük bir tornavida kullanarak vidayõ saat yönünün tersine doğru gevşetin. Pil kapağõnõ çõkartõn. 2. Şarj edilebilir pili kontak yuvasõna yukarõda gösterilen şekilde yerleştirin ve pili yuvaya oturtun. 3. Pil bölmesini kapatõn ve vidayõ saat yönünde çevirerek sõkõştõrõn. 4. Ebeveyn ünitesini AÇMAK için p tuşuna bir kez basõn. - Ünitenin çalõşmaya başlamasõ bir kaç saniye sürer. 5. Ebeveyn ünitesini KAPATMAK için p tuşunu basõlõ tutun. NOT Eğer pil seviyesi çok düşükse, güç LED i turuncuya döner ve yanõp söner. Sadece pil ile kullanmadan önce pil en az 15 saat şarj edilmelidir. NOT Ünite adaptör veya şarj edilebilir pil ile çalõşmaya başladõğõnda, LED yeşil yanar. Eğer hem adaptör hem de şarj edilebilir pil kullanõlõyorsa, LED kõrmõzõ yanar. 2.4 Ebeveyn ünitesi güç kaynağõ 1. Güç adaptörünün küçük fişini ebeveyn ünitesine ve diğer ucunu ise elektrik prizine (230V/50Hz) takõn. NOT Sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanõn (6V DC / 1000mA). 2. Ebeveyn ünitesini AÇMAK için p tuşuna basõn. Güç LED i yeşil yanar. 3. Ebeveyn ünitesini KAPATMAK için p tuşunu basõlõ tutun. 10 Başlarken

11 NOT Bebek ve ebeveyn üniteleri açõldõktan sonra, ebeveyn ünitesi üzerindeki ekran bebek ünitesi tarafõndan çekilen videoyu gösterecektir. Bağlantõ yoksa veya kapsama alanõ dõşõndaysa, LCD ekran üzerinde simgesi yanõp söner ve ebeveyn ünitesi sürekli olarak bipler. Ebeveyn ünitesini bağlantõ tekrar sağlanana kadar bebek ünitesine yaklaştõrõn. 2.5 Kayõt Bebek ünitesi siz satõn almadan önce kaydedilmiştir. Bebek ünitesi ebeveyn ünitesi ile bağlantõsõnõ kaybetmediği sürece yeniden kaydetmeniz gerekli değildir. Bebek monitörünüzü tekrar kaydetmek için aşağõdaki talimatlarõ uygulayõn: 1. Hem bebek hem de ebeveyn ünitelerini kapatõn. 2. m tuşunu basõlõ tutun ve ebeveyn ünitesinde p tuşuna basõn, ünite açõlkdõktan sonra m tuşunu güç LED'i yanõp sönene kadar 5 saniye basõlõ tutun. Ebeveyn ünitesi kayõt moduna girecektir. 3. Bebek ünitesinin lensini siyah bir bez veya poşet ile örtün ve sonra üniteyi açõn ünitenin de arayõp bağlantõyõ kurmasõnõ bekleyin. 5. Bebek ünitesindeki örtüyü kaldõrõn. Ebeveyn ünitesindeki ekranda bebek ünitesinden gelen video görüntüleri görüntülenmeye başlandõğõnda kayõt tamamlanmõştõr. TÜRKÇE Başlarken 11

12 3. Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak 3.1 Ayarlama Kamerayõ uygun bir yere yerleştirin ve kameranõn lensini izlemek istediğiniz alana yöneltin. Ebeveyn ünitesi bebekten iyi görüntü alõncaya kadar bebek ünitesinin kafasõnõ aşağõ yukarõ hareket ettirerek istediğiniz pozisyonu ayarlayõn. NOT Kamera bebeğin ulaşabileceği bir yere konulmamalõdõr! Eğer görüntü veya ses interferansõ varsa, üniteyi başka bir konuma taşõmayõ deneyin ve elektrikli ekipmanlara yakõn olmadõğõndan emin olun. 3.2 Gece görüşü Kamera, gece karanlõğõnda net görüntü alabilmek için 8 adet yüksek yoğunluklu kõzõlötesi LED'e sahiptir. Kamera içindeki foto sensör ortam õşõğõ seviyesinin düştüğünü algõladõğõnda, LED'ler otomatik olarak devreye girer ve ebeveyn ünitesinin ekranõ siyah-beyaz görüntüler. 3.3 Konuşma fonksiyonu Bebek ünitesi üzerindeki hoparlörden bebeğinizle konuşmak için Ebeveyn ünitesi üzerindeki t (KONUŞMA) tuşunu basõlõ tutun. LCD ekranõn ortasõnda sembolü görüntülenir. NOT Konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde, ninni çalmasõ durur. 3.4 Ebeveyn ünitesinin ses yüksekliği ayarlama Normal kullanõm sõrasõnda ebeveyn ünitesinin ses yüksekliğini ayarlamak için < ve > tuşlarõna basõn. 12 Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak

13 3.5 Bebeğinize ninni dinletme Bebek ünitesinde çalacak ninniyi uzaktan aktifleştirebilirsiniz. 1. Ninni çalmaya başlamak için ebeveyn ünitesinde i tuşuna bir kez basõn. Dinletmeyi duraklatmak için i tuşuna tekrar basõn. 2. Başka bir ninni seçmek için, ninni çalarken j tuşuna basõn. Seçebileceğiniz 5 ninni vardõr, bunlar 1, 2, 3, 4 veya 5 ile gösterilir. 3. Tüm ninnileri çalmak için, j tuşuna LCD ekranda görüntülenene kadar basõn. İPUÇLARI Ninni çalarken ilk 10 saniye içinde < veya > tuşuna basmak bebek ünitesinin ses yüksekliğini ayarlar. Ninni çalmaya başladõktan 10 saniyeden daha sonra < veya > tuşuna basmak ebeveyn ünitesinin ses yüksekliğini ayarlar. TÜRKÇE Bebek Monitörü MBP35'i Kullanmak 13

14 4. MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri 4.1 Parlaklõk 1. LCD ekranda görüntülenene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. 2. LCD parlaklõk seviyesini 1, 2, 3, 4 veya 5 olarak ayarlamak için < ve > tuşuna basõn (varsayõlan ayar 3). LCD parlaklõğõ uygun şekilde ayarlanõr. 3. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. 4.2 Sõcaklõk göstergesi (ºC veya ºF) 1. Ekranda belirene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. 2. < ve > tuşuna basarak sõcaklõk göstergesini ºC, ºF veya KAPALI olarak değiştirebilirsiniz (varsayõlan ayara ºC şeklindedir). Sõcaklõk birimi ve sõcaklõk göstergesi buna göre değişir. 3. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. NOT Sõcaklõk 39ºC (102ºF) üstüne çõktõğõnda LCD ekranda Sõcaklõk 15ºC (59ºF) altõna indiğinde LCD ekranda 4.3 Gece Işõğõ görüntülenir. görüntülenir. 1. LCD ekranda görüntülenene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. 2. < tuşuna basarak Bebek Ünitesi Gece Işõğõnõ AÇIK veya > tuşuna basarak KAPALI hale getirebilirsiniz. Bebek ünitesi üzerindeki gece õşõklarõ yanacak veya sönecektir. 3. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. 14 MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri

15 4.4 Sesli Aktivasyon Bebek monitörünün ses algõlama hassasiyet seviyesi (VOX) ayarlanabilir. Eğer bebek sessiz uyuyan bir bebekse, alçak seslerin algõlanõp ebeveyn ünitesine gönderilebilmesi için hassasiyet seviyesi artõrõlabilir. 1. LCD ekranda VOX görünene kadar m tuşuna arka arkaya basõn. < ve > tuşuna basarak VOX seviyesini KAPALI, 1, 2, 3, 4 veya 5 olarak ayarlayõn (varsayõlan ayar KAPALI şeklindedir). VOX fonksiyonu açõk olduğunda (seviye 1-5), VOX LED yanar ve algõlanan ses seviyesi seçilen seviyeden daha düşük olduğunda LCD ekran bir kaç saniye sonra kapanõr. Not: Seviye 5 en hassas olandõr ve LCD kapanmadan önce en sessiz olmasõ gerekendir. 2. Çõkõş için m tuşuna birkaç kez basõn. NOT Bebeğin ses seviyesi VOX eşik seviyesine geldiğinde ya da ebeveyn ünitesi üzerinde herhangi bir tuşa basõldõğõnda ebeveyn ünitesindeki LCD ekran tekrar çalõşõr. TÜRKÇE MBP35 Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri 15

16 5. Cihazõn bertaraf edilmesi (çevre) Yaşam süresi sonunda ürünü diğer ev atõklarõyla birlikte atmayõn, cihaz elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasõna götürün. Ürün, kullanõcõ kõlavuzunun ve/veya kutunun üzerinde sembol bunu ifade eder. Ürünün içerisindeki bazõ malzemeler geri dönüşüm noktasõna teslim edildiği taktirde tekrar kullanõlabilir. Kullanõlmõş ürünlerin bazõ parçalarõnõn veya hammaddelerinin tekrar kullanõlmasõ ile çevre korumasõna önemli bir katkõda bulunursunuz. Bölgenizdeki toplama noktalarõ ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanõz yerel yetkililerle iletişime geçin. Pilleri yerel kurallarõnõza uygun olarak çevreye zarar vermeyecek bir şekilde atõn. 16 Cihazõn bertaraf edilmesi (çevre)

17 6. Temizleme MBP35'i nemli bir bezle veya antistatik bir bezle temizleyin. Asla temizlik malzemeleri veya aşõndõrõcõ maddeler kullanmayõn. Temizlenmesi ve bakõmõ Ürünün hiç bir parçasõnõ inceltici veya benzeri çözelti ve kimyasallarla temizlemeyin bu durum ürününüze garanti kapsamõnda olmayan kalõcõ bir hasar verebilir. Gerekirse nemli bir bezle temizleyin. MBP35'inizi sõcak, nemli alanlar veya güneş õşõğõndan koruyun ve õslanmasõna izin vermeyin. MBP35'inizin yüksek güven standartlarõna uygun olmasõ için her türlü çaba gösterildi. Fakat bir sorun olursa lütfen kendiniz tamir etmeye çalõşmayõn yardõm için Müşteri Servisi ile iletişime geçin. TÜRKÇE Temizleme 17

18 7. Yardõm Ekran Görüntü yok Pilleri şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin. Üniteleri sõfõrlayõn. Ünitenin hem pillerini hem de adaptörünü çõkartõn ve sonra bunlarõ geri takõn. Ünite açõldõ mõ? Açmak için ebeveyn ünitesindeki p düğmesine basõp bõrakõn. Kayõt Eğer bebek ünitesi ebeveyn ünitesi ile bağlantõsõnõ kaybettiyse Pilleri şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin. Eğer bebek ünitesi çok uzaktaysa kapsama dõşõnda kalmõş olabilir, bebek ünitesini ebeveyn ünitesine yaklaştõrõn. Ünitenin pillerini ve elektrik bağlantõsõnõ çõkartarak üniteyi sõfõrlayõn. Yaklaşõk 15 saniye kadar bekleyin ve tekrar fişe takõn. Bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesinin senkronize olmasõ için bir dakika kadar bekleyin. Eğer üniteleri tekrar kaydetmeniz gerekirse 2.5 Kayõt kõsmõna bakõn. İnterferans Ebeveyn ünitesinde ses çakõşmasõ Ebeveyn ve bebek üniteleriniz çok yakõn olabilir. Birbirinden uzaklaştõrõn. Etkileşimden dolayõ uğultu olmamasõ için iki ünite arasõnda en az 1 metre olduğundan emin olun. Eğer bebek ünitesi çok uzaktaysa kapsama dõşõnda kalmõş olabilir, bebek ünitesini ebeveyn ünitesine yaklaştõrõn. Bebek ve ebeveyn ünitesinin televizyon, bilgisayar veya kablosuz/ mobil telefon gibi diğer elektronik ekipmanlarõn yakõnõnda olmadõğõndan emin olun. 18 Yardõm

19 8. Genel Bilgiler Ürününüz düzgün çalõşmõyorsa Bu Kullanõcõ Kõlavuzunu veya Hõzlõ Başlangõç Kõlavuzunu okuyun. TÜRKÇE 2. İnternet sitemizi ziyaret edin: (0) numaralõ telefondan Avrupa Müşteri Servisimize başvurun. Eposta: Yedek pil sipariş etmek için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin. Avrupa'da Satõn Alõnan Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar. Bu garanti neleri kapsar? Aşağõda belirtilen istisnalar ve sõnõrlamalar çerçevesinde, Binatone Electronics International LTD. üretmiş olduğu Motorola marka tüketici ürünlerinin ("Ürünler") ve bu ürünler ile birlikte kullanõlmak üzere satõşa sunduğu Motorola markalõ veya sertifikalõ ürünlerin ("Aksesuarlar") aşağõda belirtilen süre boyunca normal tüketici kullanõmõ kapsamõnda herhangi bir malzeme veya işçilik kusuru taşõmadõğõnõ garanti eder. Bu sõnõrlõ garanti, sadece tüketiciye özel bir başvuru yolu teşkil eder ve Binatone Electronics International LTD. tarafõndan üretilen ve Avrupa sõnõrlarõ dahilinde bu yazõlõ garanti ile birlikte tüketiciler tarafõndan satõn alõnan Motorola markalõ yeni Ürün ve Aksesuarlar için aşağõdaki şartlar çerçevesinde geçerlidir: Bu garanti kimin için geçerlidir? Bu garanti sadece ilk tüketici için geçerlidir, üçüncü şahõslara aktarõlamaz. Genel Bilgiler 19

20 BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. tarafõndan ne yapõlacaktõr? BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., kendi değerlendirmesi doğrultusunda, bu garantiye uygun olmayan hiçbir Ürünü ve Aksesuarõ ücretsiz olarak tamir etmeyecek, değiştirmeyecek veya para iadesi yapmayacaktõr. Binatone Electronics International LTD., onarõm ve değişimlerinde işlevsel açõdan eşdeğer olan onarõlmõş/ yenilenmiş/ikinci el veya sõfõr Ürün, Aksesuar veya parçalar kullanabilir. Bu garanti kapsamõnda çõkartõlan veya değiştirilen tüm Ürün, Aksesuar veya parçalarõn mülkiyeti Binatone Electronics International LTD'a geçecektir. Diğer sõnõrlamalar nelerdir? YASALAR TARAFINDAN YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLÜP GÖRÜLMEDİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK TAHAKKUK EDEN TÜM ZIMNİ GARANTİ VE ŞARTLAR, HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN TİCARETE VE AMACA UYGUNLUK KAPSAMINDAKİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE KISITLIDIR. BU SARİH SINIRLI GARANTİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN ONARIM, DEĞİŞİM VEYA PARA İADESİ SADECE TÜKETİCİYE ÖZEL BİR BAŞVURU YOLU TEŞKİL ETMEKTEDİR VE TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇERLİDİR. MOTOROLA VE BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA HÜKMÜ ZIMNİ İFADE OLARAK KABUL ETMEYECEKTİR. BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDA YA DA SÖZLEŞME VEYA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMALKARLIK VEYA SIKI MAL SORUMLULUĞU DAHİL) ÇERÇEVESİNDE YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE MOTOROLA VEYA BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., HİÇBİR DURUMDA ÜRÜNÜN VEYA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINI AŞAN HASARLAR VEYA TAZMİNAT TALEPLERİNDEN, HER TÜRDEN DOLAYLI, KAZA ESERİ, ÖZEL VEYA NETİCE OLARAK OLUŞAN HASARDAN, GELİR, BİRİKİM VEYA KÂR KAYBINDAN, İŞ KAYBINDAN, PROGRAM, VERİ, BİLGİLERİN KAYBINDAN (DOĞAL HALİYLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE GİZLİ, MÜSECCEL VEYA 20 Genel Bilgiler

21 KİŞİSEL OLUP OLMADIĞINDAN BAĞIMSIZ OLARAK) YA DA ÜRÜNLERİN VEYA AKSESUARLARIN KULLANIMI İÇİN GEREKEN BECERİLERİN OLUP OLMAMASINDAN VEYA BUNA BAĞLI OLARAK DOĞAN HERHANGİ BİR MADDİ KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ. BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., BU TÜR HASAR VEYA TAZMİNATLARIN TAM OLARAK KARŞILANMASI İÇİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ADINA SİZİN TARAFINIZDAN YAPILACAK HİÇBİR TALEPTEN SORUMLU TUTULAMAZ. Bazõ eyaletler, ülkeler veya yetki alanlarõnda rastlantõsal veya sonuçsal hasarlarõn sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç tutulmasõna, ya da zõmni garantinin uzunluğunda herhangi bir sõnõrlamaya izin verilmemektedir. Yukarõdaki sõnõrlamalar veya istisnalar bu eyalet, ülke veya yetki alanlarõ için geçerli değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar tanõmaktadõr. Ülkeye, eyalete veya yetki alanõna göre değişen başka haklarõnõz da olabilir. Garanti Kapsamõna Dahil Olan Garanti Süresi Ürün ve Aksesuarlar Tüketici Ürünleri Ürünün ilk tüketici tarafõndan satõn alõndõğõ tarihten itibaren iki (2) yõl Tüketici Aksesuarlarõ Ürünün ilk tüketici tarafõndan satõn alõndõğõ tarihten itibaren doksan (90) gün Onarõlan veya Değiştirilen Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar Orijinal garanti süresinin bakiyesi veya müşteriye geri gönderildiği tarihten itibaren doksan (90)gün, hangisi daha uzunsa. TÜRKÇE İstisnalar Normal Aşõnma ve Yõpranma. Normal aşõnma ve yõpranma çerçevesinde yapõlan periyodik bakõm, onarõm ve parça değişimi garanti kapsamõ dõşõndadõr. Genel Bilgiler 21

22 Piller. Sadece şarj edildiklerinde nominal kapasitelerinin %80'ninin altõna düşen ve akan piller bu sõnõrlõ garanti kapsamõndadõr. Pil ömrü ve zaman içinde veya kullanõma bağlõ olarak pil kapasitesinde meydana gelen değişiklikler bu garantinin kapsamõ dõşõndadõr. Kötü & Yanlõş Kullanõm. Şu durumlardan kaynaklanan hasar veya arõzalar: (a) yanlõş veya mantõksõz kullanõm, çalõştõrma, saklama, kötü veya yanlõş kullanõm, kaza veya ihmal veya kötü kullanõm sonucunda ürünün yüzeyinde oluşan fiziksel hasarlar (kõrõk, çizik v.s.) gibi başka bir dõş neden; (b) Ürünler veya Aksesuarlar ile birlikte verilen kullanõcõ talimatlarõndaki kullanõm parametrelerinin kullanõcõ tarafõndan ihlali veya Ürünün/Aksesuarlarõn bunlarõn dõşõnda çalõştõrõlmasõ; (c) sõvõ, su, yağmur, aşõrõ nem veya yoğun ter, kum, kir v.b., aşõrõ sõcaklõk veya yemek ile temas; (d) Ürünlerin veya Aksesuarlarõn ticari amaçla kullanõlmasõ ya da anormal kullanõm veya şartlara maruz bõrakõlmasõ; ya da (e) Motorola'nõn veya Binatone Electronics International LTD.'nõn hatasõ veya ihmali olmayan başka hareket veya kusurlar garanti kapsamõnõn dõşõndadõr. Motorola markasõnõ taşõmayan Ürün ve Aksesuarlarõn Kullanõmõ. Motorola olmayan markalarõn veya Motorola tarafõndan onaylanmayan ürünlerin, aksesuarlarõn veya diğer çevre birimlerinin kullanõlmasõ sonucu meydana gelen bozukluk veya hasarlar garanti kapsamõ dõşõndadõr. Yetkisiz Servis veya Modifikasyon. Motorola, Binatone Electronics International LTD. veya yetkili servis merkezleri haricinde yapõlan servis, test, ayarlama, kurulum, bakõm, değişiklik, modifikasyon sonucu meydana gelen bozukluk ve hasarlar garanti kapsamõ dõşõnda kalõr. Değiştirilmiş Ürünler. (a) seri numaralarõ veya tarih etiketleri çõkartõlmõş, değiştirilmiş veya tamamen silinmiş; (b) açõlmõş mühürler veya müdahale kanõtlarõ; (c) uyuşmayan kart seri numaralarõ; veya (d) uyumlu olmayan ya da Motorola dõşõndaki markalara ait muhafazalara sahip Ürünler ve Aksesuarlar garanti kapsamõ dõşõndadõr. Haberleşme Hizmetleri. Ürün veya Aksesuar ile birlikte kullandõğõnõz ya da abone olduğunuz haberleşme hizmetinin veya sinyalinin kaybõndan dolayõ Ürün ya da Aksesuarõn kusuru, hasarõ veya çalõşmamasõ kapsam dõşõndadõr. 22 Genel Bilgiler

23 Garanti Servisi veya Daha Fazla Bilgi Nasõl Edinilir? Servis veya bilgi edinmek için şu numarayõ arayõn: Avrupa için +49 (0) Gönderi riski ve masrafõ size ait olmak üzere, Ürün veya Aksesuarlarõn BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. Yetkili Servis Merkezine nasõl gönderilmesi gerektiği ile ilgili talimatlarõ alacaksõnõz. Servis almak için şunlarõ da göndermelisiniz: (a) fatura, satõş fişin veya Ürün ya da Aksesuar için satõn alma tarihini gösteren satõn alma kanõtõ; (b) problemin yazõlõ açõklamasõ; ve en önemlisi; (c) adresiniz ve telefon numaranõz. Bu şartlar ve koşullar sizinle BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. arasõnda tarafõnõzdan satõn alõnan Ürün ve Aksesuarlar ile ilgili olarak yapõlan garanti anlaşmasõnõ oluşturmaktadõr, bu anlaşma BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. ya da temsilcisi olan firmalarõn çalõşanlarõ ya da personelleri tarafõndan söz konusu satõn alma için kullanõlan yayõnlarda ve promosyon malzemelerinde kullanõlanlar dahil önceki anlaşmalarõn veya sunumlarõn yerini alõr. TÜRKÇE Genel Bilgiler 23

24 Teknik Özelikler Bebek ünitesi Frekans 2.4GHz ila GHz Maksimum kapsama 137 metre ye kadar* genişletilmiş mesafe alanõ *Engelsiz görüş hattõ temel alõnmõştõr. Gerçek mesafe çevre şartlarõna göre değişiklik gösterir. Görüntü sensörü Renkli CMOS Lens f 2.5mm, F 2.8 IR LED 8 adet Güç Adaptör: DC 6V, 1.0 A (Model: Kings, KSS12_060_1000G) VEYA Pil: 3xAA şarj edilmeyen pil (Not: Piller dahil değildir) Ebeveyn ünitesi Frekans Ekran Ekran renkleri Parlaklõk kontrolü Güç 2.4GHz ila GHz 3.5" TFT LCD 16.7M renk LCD 5 basamak Adaptör: DC 6V, 1.0 A (Model: Kings, KSS12_060_1000G) VEYA Pil: NiMH şarj edilebilir pil (Model: Desay pil = AA2000) UYARI Şarj edilemeyen pilleri ebeveyn ünitesi için kullanmayõn. Pilin yanlõş bir pil tipiyle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi. Kullanõlmõş pilleri talimata göre imha edin. 24 Genel Bilgiler

25 Motorola

26 Bu ürünün resmi lisans sahibi olan, Binatone Electronics International LTD., tarafõndan üretilmekte, dağõtõlmakta ve satõlmaktadõr. MOTOROLA ve Stilize M Logosu ve diğer Motorola ticari markalarõ ve ticari sunum Motorola, Inc.'e aittir ve Motorola, Inc. tarafõndan lisanslanmõştõr. MOTOROLA ve Stilize M Logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde kayõtlõdõr. Diğer tüm ürünler veya hizmet adlarõ ilgili sahiplerine aittir. Motorola, Inc Tüm haklarõ saklõdõr. Sürüm 1.0 Çin'de Basõlmõştõr

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Kanal Seçimi Gelişmiş Özellikler Temizlik ve Bakım

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 İçindekiler Hoş Geldiniz Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. Baz İstasyonu güç adaptörü %100 kablosuz kameralar Ethernet Kablosu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38 Termo Higrometre PCE-THB 38 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 ÖZELLİKLER... 3 2 TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 3 FONKSİYONLAR... 4 4 ÖLÇÜM YÖNTEMİ... 4 4.1 Mod Seçimi (fonksiyonlar)... 4 4.2 Birim Ayarı...

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI 4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-60000 B C F G D I H E Genel Uyarı Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Özellikler Alıcı Işık/Yakınlık Sensörü LED Dokunmatik Ekran Programlanabi lir Düğme Ses Kontrolü Programlanabi lir Düğme Mikrofon Hoparlör Şarj Kontakları Kamera Pil Kapağı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU PLUSSMART HT 350 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

inmarsat.com/isatphone

inmarsat.com/isatphone inmarsat.com/isatphone Programlanabilir yardım düğmesi Kulaklık Ortam ışığı sensörü LED izleme göstergesi LED durum göstergesi Eller serbest rahatlık İzleme düğmesi Ses yükseltme tuşu Ses azaltma tuşu

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürün Tanıtımı Ürün Açıklaması Gaz sensörlü sensör kafası, değişebilir. Esnek prob Kulaklık soketi, adaptör girişi Ekran Tuş takımı Yeşil ışık Kırmızı ışık Gaz

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

MBP40, MBP40/2, MBP40/3, MBP40/4

MBP40, MBP40/2, MBP40/3, MBP40/4 KULLANMA KILAVUZU MBP40, MBP40/2, MBP40/3, MBP40/4 KAMERALI BEBEK TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU Bu kılavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Hoşgeldiniz...

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. KULLANICI KILAVUZU 3B GÖZLÜK Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. AG-S100 www.lge.com 2 Dikkat Kişisel güvenliğinizi sağlamak

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Legend model oyun gitarı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Legend model oyun gitarı için geçerlidir. legend Bu kullanma kılavuzu Piranha Legend model oyun gitarı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

ELİTE EFES KULLANIM KILAVUZU

ELİTE EFES KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

Temassız alın kızılötesi termometre. Kullanma kılavuzu

Temassız alın kızılötesi termometre. Kullanma kılavuzu Temassız alın kızılötesi termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir 1 İçindekiler 1. Genel tanım 2. Güvenlik bilgileri 3. Özellikler

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın SHL3850NC İçindekiler 1 Önemli güvenlik talimatları

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-47000 B H I C D E F G Genel Uyarı Tehlike Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

1 Önemli Güvenlik Bilgisi

1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1. Bebek telsizinizi çalıştırmadan önce kullanım talimatını iyice okuyunuz. 2. Alıcı ünite, verici ünite, güç adaptörü ve paketlerini çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz. 3. Bebek

Detaylı

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 625 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 - INDEX 1. GENEL BİLGİ... 3 2. BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR... 3 3. TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA

Detaylı

HERCULES DJCONTROLWAVE VE DJUCED DJW BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

HERCULES DJCONTROLWAVE VE DJUCED DJW BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ HERCULES DJCONTROLWAVE VE DJUCED DJW BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ HERCULES DJCONTROLWAVE GENEL BAKIŞ Hercules DJControlWave Bluetooth kablosuz teknolojili 2 deck'li bir DJ kontrol ünitesidir. Özel DJUCED DJW uygulaması

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kapı Deliği Görüntüleyicisi Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kullanım Kılavuzu WEEE Yönetmeliği & Ürünün İmha Edilmesi Bu ürün, kullanım süresinin sonunda standart ev atıkları gibi imha

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200 Boroskop PCE-VE 200 Versiyon 1.0 Oluşturulma Tarihi:14.06.2016 Manual İçindekiler 1 Giriş...2 2 Güvenlik Bilgisi...2 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...4 5 Talimatlar...5 6 Sorun Giderme...6 7 Geri

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 İçindekiler 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir.

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir. Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu Apex Pointer + apeks bulucu cihazını aldığınız için tebrik ederiz. Yeni enstrümanınız kök kanal boyunu kesin ve çabuk olarak belirleme imkanı sağlar. Cihazınızdan en

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı