İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı."

Transkript

1 İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İhalenin Yapılacağı Yer: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Binası Konferans Salonu İhale Tarihi ve Saati : 05/08/2014 Salı günü Saat:11.:00

2 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 1-İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimize hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi.. 2-İhale dokümanının görülebileceği yer: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 3-İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 4-İhale dokümanı satış bedeli : TL 5- İhale dokümanı satış bedelinin yatırılacağı hesap: Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Adıyaman Şubesi TR İhaleye katılmak isteyenler aşağıdaki belgeleri ihale saatine kadar idareye vermek zorundadır: a- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. b- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri.( Tüzel kişi olmamak.) c- İstekli ihale tarihi itibariyle Cumhuriyet Savcılığından sabıkasızlık kaydı getireceğine dair taahhütname verecektir. (Gerçek kişi kendisi ve çalıştıracağı personele ait ) ç- İstekli ihale tarihi itibariyle sağlık raporu getireceğine dair taahhütname. (Çalıştıracağı personele ait.) d- Kantin kiralama ihalelerine katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olmadırlar. Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olması şarttır. e- İhaleye vekaletle girmek isteyenler, noterden vekalet alması gerekir. f- İhaleye katılacak kişi başka bir kantin işletmemesi gerekir. g- Bu işle ilgili geçici teminatı yatırdıklarına dair belge. (Söz konusu bedel Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Adıyaman Şubesi TR numaralı hesabına yatırılacaktır.) Geçici Teminat Bedeli :2.482,00-TL dir Adres: Adıyaman Üniversitesi Altınşehir Mah. Üniversite Cad. No:1/A ADIYAMAN Tel /Fax:

3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI KANTİNİ KİRA ŞARTNAMESİ MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın: İli: İlçesi Mahalle/Köyü : Mevkii : Pafta No / Cilt No : Ada No / Sayfa No : Parsel No / Sıra No : : Adıyaman : Merkez Yüzölçümü : 160 m² Hazine Payı : Cinsi Sınırları : Niteliği : Kantin : Çay, kahve, meşrubat, bisküvi, tost vb. satılan Kantin. MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünce, 05/08/2014 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:00 da yapılacak ihale ile malzemeli olarak kiraya verilecektir. MADDE 3- İhale Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 10/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile yapılacaktır. MADDE 4- Taşınmazın kira süresi 3 (üç) yıldır. MADDE 5 Taşınmazın tahmin edilen bedeli (bir yıllık kira bedeli) ,98-TL ve geçici teminat miktarı 2.482,00-TL dir. MADDE 6- Bir yıllık ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır. MADDE 7- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFEbir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. MADDE 8- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve

4 anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. -İhaleye katılmak isteyenler aşağıdaki belgeleri ihale saatine kadar idareye vermek zorundadır: a- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. b- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri.( Tüzel kişi olmamak.) c- İstekli ihale tarihi itibariyle Cumhuriyet Savcılığından sabıkasızlık kaydı getireceğine dair taahhütname verecektir. (Gerçek kişi kendisi ve çalıştıracağı personele ait.) ç- İstekli ihale tarihi itibariyle sağlık raporu getireceğine dair taahhütname.(çalıştıracağı personele ait.) d- Kantin kiralama ihalelerine katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olmadırlar. Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olması şarttır. e- İhaleye vekaletle girmek isteyenler, noterden vekalet alması gerekir. f- İhaleye katılacak kişi, başka bir kantin işletmemesi gerekir. g- Bu işle ilgili geçici teminatı yatırdıklarına dair belge. (Söz konusu bedel Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Adıyaman Şubesi TR numaralı hesabına yatırılabilir.) Geçici Teminat: 2.482,00-TL MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş gün içinde müşteri, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Üniversiteye gelir kaydedilir. İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. MADDE 11- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın

5 yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz. MADDE 12- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Üniversiteye ödemek zorundadır. MADDE 13- Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz. MADDE 14- Taşınmaza Üniversitemizce ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Üniversitemizden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden on beş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir. MADDE 15- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. MADDE 16- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatırılır. MADDE 17- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %1 i (yüzde bir) oranında ceza itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilemez. II-ÖZEL ŞARTLAR MADDE 18- İhale kesinleştikten sonra Kantin yeri kiracıya teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Kiracı kiraladığı yerde yapacağı önemli değişiklikler için Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisinden yazılı izin alacaktır. Kiracı yapmış olduğu, dekorasyon, camekân, vitrin, zemin ve duvar kaplaması, ofis, elektrik, su, kalorifer ve kanalizasyon tesisatı ile sabit tesis niteliğinde olan donanım malzemeleri gibi sabit değişiklik ve ilaveleri tahliye halinde bedelsiz olarak terk edecektir. Kiracı, kiraladığı yeri tahliye ederken, temiz, düzenli tahrip etmeden tahliye edecek, Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisinden izinsiz olarak yaptığı değişiklikleri eski haline getirecek veya bunun için teknik birimler tarafından hesaplanan masrafları Üniversiteye ödeyecektir. MADDE 19- Kiracı, Kantinden yararlanacak olan öğrenciler, görev yapan akademik-idari personelin ve yakınlarının siparişlerini zamanında karşılayacaktır.

6 MADDE 20- Kiracı, Kantinde çalıştıracağı personelin isimlerini, kanuni ikametgah adreslerini, sağlık raporlarını, Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıkasızlık kayıtları ile nüfus cüzdanları suretlerini ekleyerek dosya halinde Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisine verecektir. Çalıştırılan personelin yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik kanunlarından doğan her türlü sosyal güvencesinden (ücreti, vergisi, sigorta primi, iş kazası v. s) kiracı sorumlu olacaktır, ayrıca Üniversitemizden hiçbir hak talebinde bulunamaz. MADDE 21- Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisi gerekli gördüğü zamanlarda Kantin çevresindeki temizlik dahil hizmetin işleyişini, kullanılan malzemelerin kalitesini, sağlığa zararlı olup olmadığının tespitini ve fiyatlarını kontrol etmek hak ve yetkisine haizdir. Kiracının Kantin ve çevresini temiz tutmaması, Kurumun uygun bulmadığı kişileri istihdam etmesi durumunda, Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisince oluşturulacak en az üç kişilik denetim komisyonun sözleşme süresi içerisinde kendisine yapılan ihtarlara rağmen üst üste üç kere olumsuz tutanak düzenlendiği takdirde kurum sözleşmeyi her hangi bir adla tazminat vs ödemeksizin tek taraflı feshedebilir. MADDE 22- Kiracı, kiraladığı yerlerde hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisi Binasının güvenliğine, örf, adet ve genel ahlaki değerlere aykırı her türlü alet, edevat, kitap, broşür, resim, film, alkollü içecek, uyuşturucu maddeleri gibi eşyaları bulundurmayacak, Kantin ile çevresinin temizliği, bakım ve onarımından sorumlu olacak, sürekli olarak işletmeyi temiz ve düzenli bulunduracaktır. Yerleşkenin genel güvenliği ve asayişini sağlamak üzere Kurumca gerekli görülen her türlü denetim ve kontrol talimatlarına uyacak, bu konuda yapılacak uygulamalara yardımcı olacak, Kurumdan yazılı izin almadıkça bu yerlerde pano, ilan, afiş vb. asmayacak, bildiri ve benzerlerinin dağıtılmasına, toplantı yapılmasına meydan vermeyecek, yasak yayın bulundurulmayacak, bu yerlerde kiracı kavga ve polisiye olaylarına sebebiyet vermeyecek, kiralama kapsamındaki yerlerde kumar oynatılmasına ve oynanmasına müsaade etmeyecek, bu tür olaylar olduğu takdirde sorumlusu kiracı olacaktır. Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisinin onayı olmadan zamlı fiyatla mal ve hizmet satışı yapılmayacak ve kiralanan yerler amacı dışında kullanılmayacaktır. Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisince en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından sözleşme süresi içerisinde kendisine yapılan ihtarlara rağmen üst üste üç kere olumsuz tutanak düzenlendiği taktirde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir. MADDE 23- Kiracı, kiraladığı yerde Kantin konusu dışında herhangi bir iş yapamayacağı gibi, bu hizmetleri yaparken her ne suretle olursa olsun toplum ahlakına aykırı özellikte iş ve işlemler yapamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı fesih edilir. Kiracı bu nedenlerden dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz. Ayrıca iş yeri çalışanları mesai saatleri dahilinde yerleşke alanında alkollü içki ve keyif verici madde kullanamazlar ve bu tür maddeleri kullanmış bir vaziyette bulunamazlar. MADDE 24- Kiracı veya yanında çalışanlar Adıyaman Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içinde huzur bozucu davranışlarda bulunamaz. Kantinde kiracı ve personeli hiçbir nedenle konaklayamazlar. Kiracı üniversitede misafirleri ile görüşmelerini kısa süreli yapacak, MADDE 25- Kiracı, Kurumun uygun görüşünü alarak uygulayacağı (Esnaf ve Sanatkârlar odası) kurum onaylı fiyat listesini müşterinin görebileceği bir yere asmak zorundadır. Fiyatların piyasa fiyatlarına ve öğrenci bütçesine uygun olmasına dikkat edilecektir. Adıyaman Meslek Yüksekokulu personeli ve Adıyaman Meslek Yüksekokulu öğrencilerine %20 ıskontolu satış yapılacaktır. Bu konuda Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisince belirlenecek görevliler denetime yetkilidirler. İstekli, denetim sonucu belirlenecek hususları derhal düzeltmek zorundadır. Bu nedenlerle hakkında üç adet olumsuz tutanak düzenlendiği halde fiyatlarını piyasa fiyatlarına uygun hale getirmediği takdirde herhangi bir adla tazminat vs. ödenmeksizin sözleşme tek taraflı feshedilir. MADDE - Adıyaman Meslek Yüksekokulu bahçesi ve bina içinde İdare tarafından kantin ve çay ocağı amacıyla kiralanan mekânlar dışında, koridorlarda ve diğer yerlerde seyyar araba veya kişiler aracılığı ile idarenin uygun gördüğü saatlerde servis yapılabilir.

7 MADDE - Kantin dekorasyonunda yer alan masa, sandalye, koltuk vs. malzemelerin seçiminde idarenin onayı alınacaktır. MADDE sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamındaki ürünler ile 24758sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmayan oyuncaklar ve oyuncak niteliğinde olmayan ürünler satılamaz MADDE - Kantin içerisinde yiyecek kokularının rahatsızlığa sebep olmayacak şekilde tedbirler alınacaktır. MADDE 26- Kiralanan Kantin müştemilatında tüketilen ısınma gideri (payına düşen) elektrik, su ve gaz tutarları kiracı tarafından, bu tesisatların girişlerine konulacak sayaçlarla ölçümlendirecek, bu amaçla yapılacak olan tesisat tadilatları kiracı tarafından yaptırılacaktır. Ölçümler sonucunda belirlenen elektrik, su ve gaz giderlerinin belirlenen tarihlerde ödenmemesi durumunda kendisine yapılacak yazılı tebligat üzerine 10 takvim günü içerisinde İdarece belirtilen kurumun ilgili hesaplarına yasal faizleriyle birlikte ödeme yapılacaktır. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaz ise, 10 günlük ihtar çekilir bunun sonucunda yine de yasal faizleriyle birlikte ödenmediği takdirde 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek, kesin teminatı irat kaydedilecek ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilecektir. MADDE 27- Kantin ve müştemilatının ısıtma, pişirme, aydınlatma v. s. amaçlarla kullanılacak her türlü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddenin emniyetli bir biçimde kullanılmasını temin etmek kiracının sorumluluğundadır. Kiracı bu tür maddelerin (LPG vb.) kullanma ve işletilmesi ile ilgili talimatlara riayet etmek ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. MADDE 28- Kiracı kendisine teslim edilen Kantin ile çevresi (faaliyet yeri) Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisince kiracıya zarar vermeyecek şekilde değiştirilmek istendiğinde buna muvafakat edecek, aksi halde hiç bir tazminat ödenmeksizin ve o yıla ait kira bedeli iade edilmeksizin sözleşme feshedilebilir. MADDE 29- Kantinde kullanılması gereken her türlü malzeme (Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisince emaneten teslim edilen demirbaşlar dışında) kiracı tarafından karşılanacak, kullanım sırasında temizliğe ve hijyenik özelliklere dikkat edilecektir. MADDE 30- Kantinde kullanılan malzemeler her gün dezenfekte edilecek, dezenfekte edilmeme nedeniyle oluşacak bulaşıcı hastalıklardan kiracı sorumlu olacak, bu durum belgelendiği takdirde kurumun ve kişilerin maddi ve manevi zararları kiracıdan tahsil edilecektir. MADDE 31- Kantin konusunda ehil kişiler çalıştırılacak. Çalışacak personele kılık kıyafet bakımından Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisi tarafından belirlenecek kıyafetler giydirilecektir. MADDE 32- Bürolara yapılacak çay servisinde kullanılacak bardaklar hariç diğer çay servislerinde kullanılacak olan bardaklar tek kullanımlık kağıt bardaklar şeklinde olacaktır. Çaylara renk, tat katmak için katkı malzemeleri kullanılmayacaktır. MADDE 33- Kantinde kullanılacak ve satılacak malzemelerin tamamı TSE damgalı olacaktır. TSE damgası olmayan ürünler kantinde bulundurulmayacaktır. MADDE 34- Televizyon yayınları müzik ve haber kanalı dışında hiçbir yayın izletilmeyecektir.. MADDE 35- Resmi tatil günleri idareden izin alınarak kantinde satış ve servis yapılabilir.

8 MADDE 36- Kiracı tarafından kantin tezgâh arkasını, kantin iç ve dış mekanını görecek şekilde güvenlik kamerası konulacaktır. Güvenlik kameraları görüntüleri en az 40 gün saklanacak, kamera kayıtlarının silinmesi, kaybolması veya yetkili makamlarca istenildiği takdirde verilmemesi durumlarında tüm cezai sorumluluk kantin kiracısına ait olacaktır. MADDE 37- Büro, servis yapacak kantin personeli ile kantin içerisinde servis yapacak personel sayısı Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisince belirlenecektir. MADDE 38- İsteklilerin bu şartname konusu işi öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapmaları zorunlu olup, aşağıdaki cezai hükümler uygulanacaktır: a) Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisince yapılacak denetimler sonucu belirlenecek eksikliklerin öngörülen sürede giderilmemesi halinde birinci ikazda 100,00-TL./Gün (Yüz Türk Lirası), ikinci ikazda 200,00-TL./Gün (İki yüz Türk Lirası) para cezası alınır, üçüncü defasında hiçbir karar almaya ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmesi tek taraflı fesih edilir ve teminatlar irat kaydedilir. b) İşyerinin faaliyete geçirilmesi için öngörülen sürenin aşılması halinde aşılan her gün için 100,00-TL. (Yüz Türk Lirası) ceza uygulanır. MADDE 39- İşyerinin sözleşmesi aşağıdaki koşullarla sona erer. a) Bu sözleşmede belirtilen nedenlerden dolayı yapılan ikazlara ve düzenlenen tutanaklara rağmen isteklilerin tespit edilen eksikliği gidermemede direnmesi halinde son bir kez 3 (üç) günü geçmemek üzere bir süre verilir. Bu sürede de eksiklik giderilmez ise sözleşme fesih edilerek kesin teminat gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. b) Bu sözleşmede belirtilen KDV dahil 3 aylık kira tutarının belirlenen tarihlerde ödenmemesi durumunda, istekliye 10 takvim gününü geçmemek üzere süre verilir. Bu sürede kira tutarı yasal faizi ile yatırılmadığı takdirde 10 günlük ihtar çekilir.bunun sonucunda yine yasal faiziyle birlikte ödeme yapılmazsa sözleşme fesh edilerek kesin teminat gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. c) Kiraya verilen taşınmazda kullanılan elektrik ve su bedellerinin idare tarafından belirtilen tarihlerde ödenmemesi durumunda istekliye 10 günü geçmemek üzere süre verilir. Bu sürede yasal faizi ile yatırılmadığı takdirde 10 günlük ihtar çekilir.bunun sonucunda yine yasal faiziyle birlikte ödeme yapılmazsa sözleşme fesh edilerek kesin teminat gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. d) Kaçak elektrik ve su kullanılmasının tespiti halinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir. Kesin teminat gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir. MADDE 40- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Adıyaman İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

9 MADDE 41- Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin) Adı, soyadı : Tebligat adresi : İmza tarihi : İmzası :

10 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI KANTİN KİRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Kiraya verilen taşınmazın: İli: : Adıyaman İlçesi : Merkez Mahalle/Köyü : Mevkii : Pafta No / Cilt No : Ada no / Sayfa no : Parsel No / Sıra No : Yüzölçümü : 160 m² Hazine payı : Kira Bedeli :..-TL+KDV Kiralama Amacı : Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personele hizmet vermek üzere kiraya verilmesi. Kiraya veren : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Kiracının : Adı-Soyadı, Unvanı :. T.C. Kimlik No / Vergi Kimlik No :. Telefon Numarası :. Adresi : MADDE 2- Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. MADDE 3- İlk yıl kira bedeli -TL+KDV dir. Takip eden yıl kira bedeli ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye istatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı)oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Yıllık kira bedeli üçer aylık dönemler halinde, peşin olarak tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. MADDE 4- Kiraya verilecek taşınmaz, kiracıya Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisi mahallinde tanzim edilecek tutanakla sözleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle imzalanacak bir tutanakla teslim edilir. MADDE 5- Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisinden izin alınarak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına matuf olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.

11 MADDE 6- Kiralanan taşınmazın kullanılması sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır. MADDE 7- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Üniversiteye ödeyecektir. Ayrıca kiracı taşınmazı teslim aldığı tarihten, Üniversiteye teslim ettiği güne kadar çevreye veya üçüncü kişilere vereceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahil) sorumlu olacaktır. MADDE 8- Tabii afetler (yangın, deprem, su basması vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz. MADDE 9- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez ve amacı dışında kullanamaz. MADDE 10- Kiracı kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır. MADDE 11- Taşınmaza Üniversitemizce ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir, kiracı Üniversiteden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve taşınmazın yeniden kiraya verilmesine kadarki geçen sürenin kira bedeli; taşınmazın kiraya verilmemesi durumunda ise cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. MADDE 12- Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta, sözleşme ile teslim edilen ve kiracının kullanımına bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen müştemilat ve muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan, kaybolan veya bozulan maddeler kiracı tarafından ya aynen temin edilerek teslim ya da idareye teslim edildiği tarihteki rayiç değeri üzerinden başkaca hükme gerek kalmaksızın tazmin edilir.

12 Kiracı tarafından şartnameye uygun olarak yapılan her türlü yatırım en son hali ile idareye aynen teslim edilir ve bu da yukarıda belirtilen tutanakta yer alır. MADDE 13- Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir. İdarece yapılacak denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yine idarece belirlenecek süre içinde giderilmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. MADDE 14- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez. MADDE 15- Kiracı kira dönemi boyunca yapılacak imalat ve satış faaliyetleri dolayısıyla, 10/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen belge düzenine uymak zorundadır. Kira dönemi boyunca çeşitli tarihlerde üst üste üç kez bu zorunluluğa uyulmadığının tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilecektir. Mahalli idareler, sosyal sigortalar, vergi daireleri, meslek odaları ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim ve eğitime katkı payı ile benzeri yükümlülüklerden dolayı idare hiçbir zaman sorumlu tutulmayacak, bu yükümlülükler kiracı tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sözleşme feshedilecektir. MADDE 16- Bu sözleşme konusu iş için yapılacak her türlü tebligat kiracının göstermiş olduğu adrese veya varsa sözleşme konusu yer adresine yapılacaktır. Adres değişikliği olup da kiracı tarafından bildirilmediği takdirde, gösterilen adrese veya varsa sözleşme konusu taşınmaz adresine yapılan tebligat geçerlidir. MADDE 17-Kira şartnamesi bu sözleşmenin ekidir. MADDE 18- İhtilafların çözüm yeri Adıyaman İcra Daireleri ve Mahkemelerdir. MADDE 19- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 20-Diğer Hususlar İhale kesinleştikten sonra Kantin yeri kiracıya teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Kiracı kiraladığı yerde yapacağı önemli değişiklikler için Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisinden yazılı izin alacaktır. Kiracı yapmış olduğu, dekorasyon, camekân, vitrin, zemin ve duvar kaplaması, ofis, elektrik, su, kalorifer ve kanalizasyon tesisatı ile sabit tesis niteliğinde olan donanım malzemeleri gibi sabit değişiklik ve ilaveleri tahliye halinde bedelsiz olarak terk edecektir. Kiracı, kiraladığı yeri tahliye ederken, temiz, düzenli tahrip etmeden tahliye edecek, Adıyaman Meslek Yüksekokulu Bina Yöneticisinden izinsiz olarak yaptığı değişiklikleri eski haline getirecek veya bunun için teknik birimler tarafından hesaplanan masrafları Üniversiteye ödeyecektir.

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi :

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : EK-1 OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Seri No : Adresi : Cilt No : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : Sıra No NAKDÎ BAĞIŞLAR Bağışın Cinsi (TL/Döviz ) Tutar

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı