GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u"

Transkript

1 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki ingþia Hui Özerk Bölgesinde 2020 senesine kadar eyaleeki çocuklarýn yüzde 95 ine hizme verebilecek þekilde okul öncesi eðiim esisleri kurmayý planlýyor. nhaberi sayfa 5 e nbu OU U ÖPOJI SF 9 D GÇ HB Vi Hafalýk F ekimiz gazeemizin iç sayfalarýnda S I BHII FHI, ÞV V ÞÛÂDI I: 42 SI: SI 2011 PZ/ 75 r BUZ ürkiye, B için çok önemli bir ülke. FOOÐF: P BÞI JZ BUZ: UC VÐD, 1938 DS ID S BD GÜ' SÜGÜ SOSI V CVP: ÜZ H DD. VÐ ZPI, 56 I SO D GÜDD u un ce li Va li li ðinin 'e u u ðu za bý: Hü se yin l ýn aþ'ýn nü fus ha ne ka yý la rýn da a dý ya zan Hü se yin ka rý sý Hu mar ve Hü se yin ev lâ la rý Hu mar'dan doð ma lif, eh me, Ha di ce, h me di, Su zan, li ce mal, He ip, mi ne'nin 1938 ha re kâ ýn da im ha e dil di ði ve a i le re i si Hü se yin l ýn aþ'ýn da 952 yý lýn da öl dü ðü, ha ne den yal nýz li k gün'ün sað kal dý ðý an la þýl makla ge re ði dü þü nül dü. B III, 72 I SO GI ÞIDI u un ce li Va li li ði, ha ne den sað ka lan li k gün'ün, sür gün ol du ðu ü ah ya'dan un ce li'ye dö nü þü nü bu za bý la ka ra ra bað la mýþ ý. O gün ge ri dö nüþ i çin ya zý lan bu i fa de ler, bu gün 'Der sim ka li a mý'nýn ilk res mî i i raf la rýn dan bi ri ol du. a di kal'ýn ha be ri ne gö re, k gün bu zap ý de lil gös e rip 10 ya ký ný ný kay be i ði ký yý mý 72 yýl son ra yar gý ya a þý dý. nhaberi sayfa 7 de J B GÖÜÜ n ÖZ/ SF 4 CS BÞIÐI DI I siklâl ahkemesi zabýlarý açýklanýyor u Cum hu ri ye in ilk yýl la rýn da is yan cý la rý yar gý la yan, ka rar la rý ar ýþ ma la ra yol a çan, an cak ar þiv le ri B de giz li u ul du ðu i çin in ce le ne me yen s ik lâl ah ke me le ri za bý la rý nýn ka mu o yu na a çýk lan ma sý i çin a dým a ýl dý. B, s ik lâl ah ke me le ri za bý la rý nýn müh rü nü kýr dý ve dos ya la rý in ce le me ye baþ la dý. nhaberi sayfa 6 da uhalifler basýrýyor, anavi direniyor u ý sýr da si vil yö ne im is e yen mu ha lif le rin ah rir ey da nýnda ki s ke rî ni za ma son, ah rol sun as ker sul a sý, an a vi gi, Hür ri ye is i yo ruz slo gan la rý na kar þý lýk, ik i dar da ki s ke rî on sey, dev rim genç le ri i le ko nuþ ma ya ha zýr ol du ðu nu a çýk la dý, fa ka mey daný dol du ran mu ha lifler bu ek li fe sý cak bak mý yor. nhaberi sayfa 5 e HDF ÞÞIDI, 25 PS S ÖDÜ O Pakisan ordusunu vurdu nhaberi sayfa 5 e B G S B, V GÖÜÞÜ u5 ahire de muhaliflerin yeni yapýlacak anayasada ordunun vesayeine karþý baþlaýklarý göseriler, ahrir eydanýnda devam ediyor. skerî kuvveler, gösericilerin ilerlemesini engellemek için se çeki. FOOÐF: B D ISI ÞDD SO ÇÐISI u5 uv ru pa Par la men o su Baþ ka ný Jerzy Bu zek, ür ki ye i le B a ra sýn da ki ka ý lým mü za ke re le ri nin da ha kap sam lý ve bir çok fa sýl la ek rar baþ la ma sý ar zu sun da ol duk la rý ný be lir i. ür ki ye nin ha yal ký rýk lýk la rý ný an la ya bil di ði ni di le ge i ren Bu zek, ür ki ye mo der ni zas yon sü re cin den ge çi yor, ka ý lým sü re ci bu na ka ký sað la ya cak di ye ko nuþ u. nhaberi sayfa 6 da eþilay: umar ve içki markasý, okul ismi olamaz 6 da C Ö OPSO 33 avukaa uuklama kararý ue rör ör gü ü P nýn þe hir ya pý lan ma sý C ya yö ne lik o pe ras yon da gö zal ý na a lý na rak, u uk lan ma la rý ale biy le mah ke me ye çý ka rý lan 43 ki þi den, 33 ü a vu ka 34 ki þi u uk la nýr ken, 8 i a vu ka 9 ki þi de ser bes bý ra kýl dý. Di yar ba kýr'da ki C o pe ras yo nun da da gö zal ý na a lý na rak ad li ye ye çý ka rý lan 42 ki þi den 32'si uuklandý.n6 da SÜPZ IÞ ÞÞII lâç fiyalarý düþmedi, arý u S Ge nel Baþ ka ný ur en Say dan, i laç fi ya la rýy la il gi li son dü zen le me le re i liþ kin, Va an daþ la rý mýz i laç la rýn fi ya la rý nýn dü þü þüy le da ha az ka ý lým pa yý ö de ye cek ler di ye se vi nir ken son eb lið de ya pý lan de ði þik lik le ö de ye ce ði mik ar da sür priz bir ar ýþ la kar þý kar þý ya kal mýþ ýr de di. nhaberi sayfa 6 da C de ilk sondaj 2-3 ay içinde yapýlacak u ner ji ve a biî ay nak lar Ba ka ný a ner ýl dýz, ür ki ye Pe rol le ri no nim Or ak lý ðýnýn yap ý ðý an laþ ma çer çe ve sin de 23 ay i çe ri sin de u zey ýb rýs a ka ra da son da ja baþ la ya ca ðý ný bil dir di. n6 da ISS ileniz imha edildi B müzakereleri ekrar baþlamalý

2 2 ÂH 27 SI 2011 PZ Bu asýrdaki ehl-i slâmýn fevkalâde safderunluðu ve dehþeli cânileri de âlicenâbâne affemesi ve bir ek haseneyi, binler seyyiâý iþleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibâdý mahveden adamdan görse, ona bir nevî arafar çýkmasýdýr. ne ca: ur u luþ. hâs sa: Bir kim se ye ya da bir þe ye ö zel o lan ni - e lik. â li ce nâ bâ ne: Cö mer çe. hu kuk-u i bâd: ul la - rýn hu ku ku. e kall-i ka lîl: zýn a zý. ehl-i uð yan: l lah ýn e - mir le ri ne ay ký rý ha re ke e bu lu nan gü nah kâr lar. eþ did: Þid de len dir me. a mâh: ç göz lü lük, hýrs la is e me. a füv kâ râ ne: f fe der - ce si ne. Ü G Ç â ne vî bir ih ar la bir i ki in ce me se le yi si ze ya zý yo rum. B C S e çen a ma zan-ý Þe rif e, hl-i Sün ne in se lâ me ve ne ca ý i çin e di len pek çok duâ la rýn þim di lik â þi kâ re ka bul le ri gö rün - me me si ne hu su si i ki se bep ih ar e dil di. Bi rin ci si: Bu as rýn a cip bir has sa sý dýr. (H Þ ) Bu a sýr da ki ehl-i s lâ mýn fev ka lâ de saf de run lu ðu ve deh þe li câ ni le ri de â li ce nâ bâ ne af fe me si ve bir ek ha - se ne yi, bin ler sey yi â ý iþ le yen ve bin ler ma ne vî ve mad dî hu kuk-u i bâ dý mah ve den a dam dan gör se, o na bir ne vî a raf ar çýk ma sý dýr. Bu su re le, e kall-i ka lîl o lan ehl-i da - lâ le ve uð yan, saf dil a raf ar la ek se ri ye eþ kil e de rek, ek se ri ye in ha a sý na e re üp e den mu si be-i âm me nin de va mý na ve i da me si ne, bel ki eþ di di ne ka der-i lâ hi ye - ye fe va ve rir ler; Biz bu na müs e ha kýz der ler. ve, el ma sý bil di ði (a hi re ve mân gi bi) hal de, yal nýz za ru re-i ka i ye sû re in de þi þe yi (dün ya ve mal gi bi) o na er cih e mek ruh sa-ý þer i ye var. ok sa, kü çük bir ih i yaç la ve ya he ves le ve ya a mâh ve ha fif bir kor kuy la er cih e dil se, eb le hâ ne bir ce - ha le ve ha sâ re ir, o ka a müs e hak e der. Hem â li ce nâ bâ ne af fe mek i se, yal nýz ken di ne kar þý ci na ye i ni af fe de bi lir. en di hak kýn dan vaz geç se hak ký var; yok sa baþ ka la rý nýn hu ku ku nu çið ne yen câ ni le re a - füv kâ râ ne bak ma ya hak ký yok ur, zul me þe rik o lur. kin ci se bep: az ma ya i zin ol ma dý ðýn dan ya zýl ma dý. C S ar deþ le rim, s ki þe hir Ha pis ha ne sin de, â hir za - ma nýn hâ di sa ý hak kýn da ge len ri va ye le rin e vil le ri mu a býk ve doð ru çýk ýk la rý hal de, ehl-i i lim ve ehli i mân on la rý bil me me le ri nin ve gör me me le ri nin sýr rý ný ve hik me i ni be yan e mek ni ye iy le baþ la - dým. Bir i ki say fa yaz dým; per de ka pan dý, ge ri kal dý. Bu beþ se ne de, beþ-al ý de fa ay ný me se le ye mü e - vec cih o lup mu vaf fak o la mý yo rum. al nýz o me se - le nin e fer ru â ýn dan ba na a i bir ha di se yi be yan e - mek ih ar e dil di. Þöy le ki: Hür ri ye in bi da ye in de, i sâ le-i ur dan çok ev vel, kuv ve li bir ü mi ve i i ka la, ehl-i i ma nýn me yu si ye le ri - ni i za le i çin, s ik bal de bir ý þýk var; bir nur gö rü yo rum di ye müj de ler ve ri yor dum. Ha a, Hür ri ye en ev vel de a le be le ri me be þa re e der dim. a rih çe-i Ha ya ým da mer hum b dur rah man ýn yaz dý ðý gi bi, Sü nû ha mi sil li ri sâ le ler de da hi Ben bir ý þýk gö rü yo rum di ye, deh þe li ha di sa a kar þý o ü mi le da ya nýp mu ka be le e der dim. Ben de her kes gi bi o ý þý ðý si ya se â le min de ve ha ya-ý iç - i mâ i ye-i s lâ mi ye de ve çok ge niþ bir da i re de a sav vur e der dim. Hal bu ki, ha di sa-ý â lem be ni o gay bî ih bar da ve be þa re e bir de re ce ek zip e dip ü mi di mi ký rar dý. Bir den bir ih ar-ý gay bîy le ka î ka na a ve re cek bir sû - re e kal bi me gel di. De nil di ki: Cid dî bir a lâ kay la se nin es ki den be ri ek rar e i ðin Bir ý þýk var, bir nur gö re ce ðiz di ye müj de le rin e vi li ve ef si ri ve a bi ri, si zin hak ký nýz da bel ki mân ci he iy le, â - lem-i s lâm hak kýn da da hi en e hem mi ye li si i sâ le-i ur dur. Bu ý þýk ýr, se ni þid de le a lâ ka dar e miþ i. Ve bu nur dur ki, es ki de de a hay yül ve ah mi nin le ge niþ da i re - de, bel ki si ya se â le min de ge le cek me su dâ ne ve din da râ - ne hâ le le rin ve va zi ye le rin mu kad de me si ve müj de ci si i ken, bu mu ac cel ý þý ðý o mü ec cel sa a de a sav vur e de rek es ki za man da si ya se ka pý sýy la o nu a rý yor dun. ve, o uz se ne ev vel bir hiss-i kab lel vu kuy la his se - in. Fa ka na sýl kýr mý zý bir per dey le si yah bir ye re ba kýl sa ka ra yý kýr mý zý gö rür. Sen da hi doð ru gör dün, fa ka yan lýþ a bik e in. Si ya se ca zi be si se ni al da ý. HÂ Þ : a ni, el ma sý el mas bil di ði hal de, ca mý o na er cih e der. as a mo nu â hi ka sý, ek ub o: 19, s. 48 G Binler maddî manevî hukuku mahveden adam udreiyle abbimiz cihana hâkim mukedir O azâme karþýsýnda varlýðýn hükmü nedir? Cümle varlýðý yaraýp onlara kuvve veren Sâhib-i kudreir üzerinde asarruf eden udreine göre her þey bire eþi sanki ha Ferdi îcadý gibi halký kolay hem raha asýl ordu bir kumandanla iyi yöneilir âinaa bir emirle kürreler sevk edilir Güneþe karþý uulan sayýsýz aynalarýn uþaýr hepsini güneþ olsa milyonca yýðýn Hem aðaç meyvesi bir kanuna, köke dayanýr O zaman zorluk gider oraya kolaylýk kalýr abbimizin kudreinin dengi asla olamaz O na nazîr afedenler zerre ýþýk bulamaz udrei dilediðini büyüür eyler aziz ýymei bilmeyeni bazen de eyler âciz O düzen vermezse ecsâda olurdu hepsi lâl Hepsi âciz çoðu saðýr hepsi kör hepsi opal abbim eðer diler ise çaresiz her þey kalýr a rife ehlini korkudan hem ürperi alýr erde göke her ne varsa hepsi emriyle döner Büün ecrâm-ý semava bir iþarele söner yilik ferahlýðý huzuru bolluðu veren Izýrap, sýkýný, azapla O dur kulu yeren ahrýna uðrayana hiçkimse fayda veremez ürü kulum dediðine de zarar erdiremez ukedirdir her þeye her iþine Gâlib lâh Hükmeden gerçek O dur hoþ göürür Hakka bu râh Dosluðuna eriþerek O na gönülden inan im severse maðlup olmaz durma rýzasýn kazan Þ S Â- HÜS Â Þ H H S Þ (Sa ba hî - rab zon) l-ukedir isâ Sûresi: 65 / Â ye -i e ri me e â li id de li kýþ ge ce le rin den ve va - ki le rin ký sal dý ðý gün ler den bi - riy di. Ço cuk, ü ze rin de pek ka lýn giy si ler ol ma yan o ço cuk, bi sik - le in ö nün de ba ba sý nýn sý cak ne fe si ni his se di yor du. ð zýn dan a lýp ver di ði o sý cak ne fes ler, ön ce o nun en se - si ne de ði yor ve ne fe sin den ba ba sý ný a ný yor - du. e ka dar gü zel bir man za ray dý bu. z son ra e ve va ra cak lar, ku zi ne so ba sý nýn sý - cak lý ðýn da, þim di ya þa dýk la rý bu so ðuk man za - ra nýn ye ri ni a lý bir sý cak lýk a la cak ý. e di le ri de var dý. Bir Van ke di si. O da her kes en ön ce ye ri ni a lýr, hýr la ma ya ya da â a him çek me ye baþ lar dý. Sý ra, er ken yer ka pa nýn dý bu ra da. Za en kü çü cük bir ev iþ e. Bir mu fak ki, ya ma ha ri cin de her þe yin ya pýl dý ðý bir me kân. Her kes o ra da. Dük kân i le ev a ra sý çok u zak bir me sa fe de - ðil. ma bir ço cuk i çin e pey bir me sa fe dir yi ne. Çün kü za ma nýn, me re le rin, ço cuk luk dün ya - sýn da a pay rý bir ye ri var. Bir da ki ka nýn da, beþ da ki ka nýn da, on da ki ka nýn da çok u zun, a ma çok u zun bir ye ri var. l gý la ma, bü yük le rin ki gi bi ol mu yor. Za ma ný id rak, za ma ný ya þa ma, on la rýn zi hin le rin de da ha ap a ze. þ e bu ka - dar ký sa bir me sa fe, çok u zun ge li yor gö zü ne. Gi gi bi me yen, u pu zun bir me sa fe o lu yor. Ha ya lin oy na dý ðý ga rip o yun lar da var. Ba - zen op rak kap lý yol da, ba zen as fal a yü rü yor bi sik le in e ker lek le ri. Ve bu, he men her mev - sim ek rar la ný yor. Ço cuk, o kul dan e ve gel di - ðin de, ev den de dük kâ na gi i ðin de, dö nü þü hep ba ba sý nýn bi sik le iy le o lu yor. ra da bir ba ba sý nýn mý rýl dan dý ðý þar ký la rý, du â la rý da din li yor o ço cuk. ra da bir ba ba sý - nýn ba þý ný kal dý rýp a ný dýk la ra ver di ði se lâm la rý da din li yor. Bir, i ki, üç, beþ, on, on beþ Ba zen yir mi - o u za va ra na ka dar se lâm lar ve ri li yor. e ka dar da çok a ný dýk var e ka dar da çok se lâm var Se lâm lar ve a ley küm se lâm lar, kar þý lýk lý a lýn ma lar Boþ a kal mý yor se lâm lar. e ka dar gü zel in san la rýn bir bir le ri ni se lâm la - ma la rý. Bir ço cuk i çin ne ka dar gü ven ve ren bir or am bu. Bi sik le in ö nün de ki ço cuk, sa de ce ba ba sý nýn en se sin de ki ne fe si ni his se mi yor, se - lâm ve rir ken gür se si ni de du yu yor. Ve kar þý - dan pal o su nun ya ka la rý ný kal dýr mýþ ve ki mi de i yi ce sa rýn mýþ in san la rýn ay ný þe kil de ver dik le ri ce va bý da du yu yor: Ve a - ley küm se lâm! k þa mýn a la ca ka ran lý - ðýn dan bi raz ön ce si bu ya þa nan lar. Dük - kân la rýn ke - penk le ri a - ðýr a ðýr ka - pa nýr ken, bi sik le in e ker le ði nin çý kar dý ðý ken di ne mah sus bir ri im le e ve doð ru yol a - lý yor lar dý. Son bir i ba de da ha bu dün ya dan ay rý lýr ken Se lâ mün a ley küm o lu yor du. Ço cuk dün ya sýn da ve ru hun da yan ký lar ya - pý yor, gü ven ve ri yor du bu ses ler. n sa nýn ru hu, i ba de le do yar, mü ba rek ke li me ler le do lar. n - la sa da, an la ma sa da, bil se de, bil me se de, bu böy le dir. Ço cuk la ra bir he di ye dir bü yük le re ol - du ðu ka dar. Bü yük le re de bi rer he di ye dir ço - cuk la ra ve büün in san la ra ol du ðu ka dar. Son - ra son ra an la ya cak o ço cuk. Se lâ mýn ne ka dar kýy me li bir söz ol du ðu nu, se lâ mý yay ma nýn bir Pey gam ber â de i ol du ðu nu, ba ba sý nýn da ras ge le bir söz söy le me di ði ni son ra an la ya cak. o pu o pu beþ - on da ki ka lýk bir yol cu - luk, a ma uy gu la ma lý bir ders. Ha ya a, dün - ya ya, a hi re e, e sû lul lah a (asm) a i, l - lah a, i ba de e a i gü zel bir ders. O u rup da an la a ca ðý nýz, ma zi ye dö nüp, ba kýp da ko - nu þa ca ðý nýz ne var sa, en kü çük ha ý ra la rýn ký rýn ý sý da hi de ðer li dir o gün ler de. Sa kýn o la ki, ha ýr la mý yo rum de me yin. Zih - ni ni zin em bel li ðin den ka çý nýn. ü çü cük bir yol cu lu ðun, þa hi di bu lun du ðu nuz bir ha ý ra - nýn bi le ne ka dar de ðer li ol du ðu nu, ye ri gel di - ðin de an la ma dan bi le mez si niz. Si zi din le - yen le rin þaþ kýn ba kýþ la rý al ýn da þu nu an lar sý - nýz ki, a ra a nýn ya ra ý ðý her an kýy me li dir. Fa ka siz o nu ül fe le, a lýþ kan lýk i le, nor mal zan ne i ði niz þey le rin a ra sý na a ýp kay be i ði - niz ya da o ra da bý ra kýp u nu u ðu nuz i çin de - ðe ri ni bil mez si niz. O ha ý ra ya pa ra lel bir ha ý - ra ya þan dý ðýn da iþ e u nu u ðu nuz ya da pek ö nem se me di ði niz bu ha ý ra o ra dan çý kar ge - lir, ha ya ki a býn da ye ri ni a lýr. yi ki ab bim ba na bu gü zel a ný ya þa mýþ. der si niz. Ba ba sýy la ya da an ne siy le ha ý ra la rý çok az dýr in sa nýn. He le bi zim ya þý mýz da ki le rin an ne ba ba la rý nýn o ka dar çok e lâþ la rý, iþ - le ri, yap mak zo run da ol duk la rý gö rev le ri var dý ki, bi zi sev me ye va ki le ri bi le yok u. Fa ka sev me nin en gü ze li ni bi zi yan la rýn da gö ü rüp ge i rir ken bi zim le ko nuþ ma la rýn - da ya þar dýk her hal de. u ru ku ru ya sev - me ler den, ku ru ku ru ya il gi len me ler den þüp he siz bu çok da ha faz la bir þey dir. Bak kal Ha san m ca, a lý cý az mi - ða bey, p lik çi li ða bey, Sa bun cu Þük rü ða bey, öf e ci b ra him, Hur da cý Ca fer ða bey, o ður çu Þe rif ða bey, Fý rýn cý ah mu, a sap ü fü ða bey, Ber ber Hil mi ve Ce mal ða bey ler Bun lar se lâm ve ril me si ge re ken ler den, a ma il le de ve ril me si ge re ken ler den sa de ce bir ka - çý. s ki ha ý ra la rýn ye rin de yel ler es i ði ve çok an el de ðiþ ir miþ o dük kân la rýn ö nün den ge çer ken, þim di al nýn - da ne ya zar sa yaz sýn, ben ha va da ve cep he le rin de sa de ce bu mü ba rek ke lâ mý o ku yo - rum. Ba ba - mýn o da vu dî se siy le Se lâ mün a ley küm de yi þi ni ve kar þý dan a ley küm se lâm ce va bý ný. Dük kân - la rýn yap ý ðý a lýþ ve ri þin en kâr lý, en be re ke li i - ca re i, l lah i çin söy le nen söz ler ve a lý nýp ve ri - len bu se lâm lar ol sa ge rek. ve, on la rýn mad dî ka zanç la rý bel ki az - dý, a ma ma ne vî ka zanç la rý çok u. üc car de di ðin, dük kâ ný ný ge ce den a çar dý. On lar da öy le ya par dý. a ma dan ön ce, ni ye i ne gi rer ler di ki, bu sa bah bir ih i yaç sa hi bi nin da ha i þi ni gör mek i çin er ken kalk ma lý yýz. Se her de ký yam da o lur lar dý. þ le ri o ka dar çok u ki, hiç bir müþ e ri le ri gel me se bi le, her dük kâ nýn sa hi bi, man gal la rý ný ya ka cak, çý - rak lar o na gö re ha zýr lýk ya pa cak, son ra bö - rek ler, po ða ça lar a lý na cak, yan la rýn da bir kaç zey in, bir a vuç pey nir ve ye ni dem len miþ sa bah çay la rý nýn o ne fis ko ku su e ra fa ya yý - la cak, Bis mil lah i le ilk lok ma lar a dý la cak, se lâm lar i le, sa lâ-u se lâm lar i le gü ne baþ la - nýp, ak þam da yi ne se lâm lar i le ka pa na cak ý. Biz bu so kak lar da, so kak la rýn ýr mak gi bi a kýp ka rýþ ý ðý bu cad de ler de bü yü dük. Þim di o yol la rý ya yan yü rü mek, o ka dar zevk li ge li yor ki, sor ma yýn. Her kö þe ba - þýn da bir ha ý ra, bir se lâm var. Se lâ mý a lýp ve rir ken in san la rýn yü zün den ya yý lan bir e bes süm var dý. San ki kay be i - ði ma lý ný bul muþ gi bi, hiç kim se bu ke lâm - dan sý kýl maz dý, ü þen mez di. Bir ra ha sýz lýk his se mez di. O nun i çin gü zel di bu söz. Can a ar dýk bir ka rýþ da ha bü yü se de bo yu - muz, biz de bu se lâ mý ver sek di ye dü þü nür dük. Son ra ilk de ne me le re baþ la dýk. Se lâ mün a ley - küm de dik. Bu a ðýr he di ye yi ay ný ne za ke le biz den de al dý lar. ü çü ðün, se lâ mý da kü çük de ðil miþ, an la dýk. en di miz kü çük ol sak da, se lâm bü yük müþ. Biz de se lâm la geç ik o yol - lar dan. Da ha kü çük yaþ lar da se lâm la bü yü dük. Dün den, geç miþ gün ler den ve yýl lar dan kal mýþ o lan se lâm la rý op lu yo rum. Ço cuk - ken op la dý ðým ga zoz ka pak la rý gi bi... Bu ra - da da ver miþ i, bu ra da da, bu ra da da... Ba ba - mýn dos la rý na i lâ ve en, þim di de be nim dos la rým var. Se lâ mý ya yý nýz. em ri, þim di bir bay rak ya rý þý gi bi dev re di yor, sü rü yor. Bü yük þe hir le re var dý ðý nýz da, se lâ mý ve re - cek in san bu la mý yor su nuz. a ný ya ma dý ðý nýz si ma la ra da bir þey de me den ge çip gi di yor su - nuz. Se lâ mýn yay dý ðý gü zel li ði, ken di kü çük þeh ri ni zin so kak la rýn da ve cad de le rin de ne ka dar hür do laþ ý ðý ný zý o za man çok da ha i yi an lý yor su nuz. So kak lam ba la rý nýn ay dýn lý ðýn - dan ev vel, mü min le rin dil le rin de ki se lâm lar ay dýn la ý yor du gö nül le ri, so kak la rý, ge ce le ri. So ðuk mu? ve, a dam gi bi so ðuk lar var dý. Sý cak mý? O da öy le. e sý ca ðý, ne so ðu ðu kal - dý. Sa de ce bir mev si min ha ýr lan ma sý i çin bir i þa re a þýy dý on lar. O ka dar O gün ler den bu gü ne se lâm kal dý. Hiç, a ma hiç es ki me yen, her dem ye ni ve a ze o lan se lâm kal dý. l lah ýn e su lü ne (asm) ar ma ða ný, e sû lul - lah ýn (asm) bü ün in san la ra ar ma ða ný se lâm dý. Se lâ mün a ley küm, ve a ley küm se lâm n san ve fa e dip gi ik en son ra, dün - ya ya ek rar dön me im kâ ný ol sa her hal de ka pý ka pý do la þýp dos la rý na se lâm ver - me yi ve bu nu bir i ba de o la rak ger çek leþ ir me yi, mü ba lâ - ða sýz, a bar ma dan, sa de ce ve sa de ce bir gö - rev ad de me yi, þüp he siz çok is e ye cek ir. y in san lar, ne du ru yor su nuz se lâ mý yay mak i çin, se lâm la ko nuþ ma ya baþ la mak i çin? Ha ya ýn ke penk le ri ni se lâm la ka pa - yýp ha ya ýn ka pý la rý ný se lâm la aç mak i çin ne du ru yor su nuz? Þim di dik ka e de lim ki, bir þey da ha ek si li - yor dün ya mýz dan. Se lâm a za lý yor. Se lâm ve - re cek dos lar da a za lý yor. Se lâ mý aþk ve þevk i le söy le yen ruh la rýn da es ki he ye ca ný gi di yor, þev ki sö nü yor. Dil ler de, a ðýz lar da ya ban cý ka - lý yor. a ban cý ka lan ke li me ler de, is en me yen mi sa fir ler gi bi, bir bir u ður la nýp gi di yor. Dik ka e de lim, ka çýr ma ya lým. li miz de, e - vi miz de, di li miz de mi sa fir e de lim se lâ mý. Se lâ mý ya ya lým dos la rý mý za. O ço cu ðun so - ðuk kýþ gün le rin de bi sik le i nin ö nün de o - ur du ðu, ba ba sý nýn ne fe si ni en se sin de his - se i ði ve se lâm ve re rek u zak an u za ða ni ce dos luk la rýn ku rul du ðu, se lâm i le so ðuk la rýn u nu ul du ðu, kar þý lýk lý dos ses le rin se lâm i le bir bi ri ne ka vuþ u ðu, bu luþ u ðu, iç le rin ý sýn - dý ðý, se lâm i le ruh la rýn doy du ðu o gün le ri bir a ziz ha ý ra o la rak ye ni den biz de ge le cek ne sil le ri mi ze, o run la rý mý za ak a ra ca ðý mýz se lâm lý ha ý ra la rý mýz ol sun in þâ al lah. Her þey es kir, çö ker, gi der. Fa ka ke lâm-ý lâ - hî es ki mez. Se lâm, ne gü zel ke lâm Se lâ mün a ley küm ur ân da, ha dis ler de ve i sâ le-i ur da ge - çen se lâm lar a de din ce he pi ni ze se lâm ol sun Hoþ ça ka lýn Se lâ mün a ley küm Ve a ley küm se lâm de di ði ni zi du yar gi - bi o lu yo rum. Se lâm ol sun biz den gü zel dün ya ya Bah çe ler de hâ lâ gül ler a çar mý? Se lâm ol sun son suz; gü ne þe, a ya I þýk lar, göl ge ler su da oy nar mý? h me Ham di an pý nar (e lek ler:) Sab re i ði ni ze kar þý lýk si ze se lâm ol sun! Dün ya yur du nun so nu (cen - ne) ne gü zel dir! (der ler). (ad Sû re si, 24) þ e on la ra, sab re me le ri ne kar þý lýk Cen ne in en yük sek ma ka mý ve ri le cek, o - ra da hür me ve se lâm la kar þý la na cak lar - dýr. (Fur kan Sû re si, 75) ab le ri ne kar þý gel mek en sa ký nan lar i se, bö lük bö lük cen ne e sevk e di lir, o ra ya va rýp da ka pý la rý a çýl dý ðýn da bek çi le ri on la ra: Se lâm si ze! er e miz gel di niz. r ýk e be dî kal - mak ü ze re gi rin bu ra ya, der ler. (Zü mer Sû re si, 73) Selâm, ne güzel kelâm S GÜ DÜ ZP se lim gun du ma il.com Hayýr! abbine and olsun ki, onlar, aralarýndaki anlaþmazlýklar için senin hükmüne müracaa edip, sonra da verdiðin hükme gönüllerinde hiçbir þüphe ve sýkýný duymaksýzýn am bir eslimiyele râzý olup uymadýkça, hakkýyla iman emiþ olmazlar. S

3 HB 27 SI 2011 PZ 3 a zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (Sorumlu) ecep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) us a fa DÖ Ü n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi eh me Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: usafa GÖ (0212) S C Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: Spor di ö rü oordinaörü e cep Þ CI rol DO U 36 S C Ð: Zep pe lin Sr. 25, h len, el: esu ÇOB , Fax: C S C Ð: v ni a yýn o or di na ö rü Görsel önemen: brahim ÖZDB fen di Sok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve Daðýým o or di na ö rü: dem Z abaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me U U Ge nel a yýn ü dü rü â zým GÜ Ç ÜZ Z V Hic rî: 2 uharrem 1433 u mî: 14. Sani 1427 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý Gençler, dini doðru öðrenmeli OSOV'D DÜZ 4. OOJ OFSI'D OUD ÖZ GÇ SÐII V GÜÜÜZ ÞI UGU DÎ Ð VS GÐ BD. Ü Di ya ne þ le ri Baþ kan lý ðý ve os ko va s lâm Ü ni ver si e si a ra fýn dan baþþehir os ko va da 4. e o lo ji on fe ran sý dü zen len di. on fe rans a genç le re en i yi þe kil de di nî e ði i min ve ril me si, o kul lar da din der si nin yan gýn laþ ý rýl ma sý ve din der si ho ca la rý nýn am do na ným lý e ði i mi i le il gi li ko nu lar e le a lýn dý. Gol den ing O e li nde dü zen le nen kon fe ran sa; ür ki ye, Su u di ra bis an, r na vu luk ve us ya nýn çe þi li böl ge ler den ge len din a dam la rý ve a ka de mis yen ler ka ýl dý. a ý lým cý lar, us ya da ve dün ya da üs lü man genç le re ve ri len e ði i min ec rü be le ri ni pay laþ ý. a ý lým cý lar o kul lar da ö zel lik e genç le re sað lýk lý ve gü nü müz þar la rý na uy gun di nî e ði im ve ril me si ko nu su na vur gu yap ý. y rý ca s lâm di ni ni, kül ü rü nü ve a ri hi ni en i yi þe kil de bi len ve e ði im de uy gu la ya cak öð re men le rin ye iþ i ril me si ü ze rin de du ran a ka de mis yen ler, mez hep, din ve ýrk ça ýþ ma la rý nýn en çok genç ler a ra sýn da ya þan dý ðý na dik ka çek i ve e ði im yo luy la bu so ru nun a þý la bi le ce ði ne vur gu ya pýl dý. a ý lým cý lar kon fe rans a, us ya da din e ði i minin da ha ve rim li ha le gel me si ve yay gýn laþ ma sý i le il gi li dü þün ce le ri ni de ak ar dý. D DOÐU ÖÐZS OZÞI OFS, gençliðin eðiiminde dinî bilginin önemi ve yeri ile ilgili bir konuþma yapan Sivas Cumhuriye Üniversiesi lahiya Fakülesi Öðreim Üyesi Prof. Dr. evza aþar þýkoðlu, nsanlarýn düþünce ve yaþayýþlarýný ekileyen ve þekillendiren inançlar ve deðerlerin ekisiyle oluþan külür okulda eðiim yoluyla yeni yeiþen genç nesillere kazandýrýlmak durumundadýr. dedi. Öðreim görevlilerin eðiilmesinin çok önemli olduðunu vurgulayan þýkoðlu, Dinî bilgi ihiyaçýr, doðru bilgiyle karþýlanmazsa yozlaþýr okul dýþýnda farklý kaynaklardan karþýlanmaya çalýþýlýr. haýrlamasýnda bulundu. Din eðiiminin psikolojik, sosyal ve külürel boyularý da deðerlendiren þýkoðlu, slâm dini her inananýn okumak, öðrenmek ve geliþmekle yükümlü olduðunu söyler. Din eðiimi maemaik, fizik kadar önemlidir. Gençler, oplumun ihiyaçlarýný dikkae alarak uygun müfreda programýyla dinî bilgileri almalýlar. dedi. onferansa kaýlan ürkiye Diyane Vakfý üevelli Heyei 2. Baþkaný azhar Bilgin ise yapýðý açýklamasýnda bilim adamlarýnýn daha çok eðiime vurgu yapýklarýný ifade ei. Bilgin, Gençlerin gelecekeki beklenileri ve dinî eðiim verilmesi üzerinde duruldu. uvarlak masa erafýndan grup çalýþmalarýyla oplanýya devam ediliyor. dedi. Bilgin, ürkiye Diyane þleri Baþkanlýðý nýn bu konuda kakýlarýný devam eireceðini sözlerine ekledi. oskova / cihan GP a 33,7 milyar lira harcandý I Ba kan ar dým cý sý eh me Cey lan, 2010 yý lý fi ya la rýy la 42 mil yar li ra fi nans man ih i ya cý bu - lu nan Gü ney do ðu na do lu Pro je si nde (GP) 2010 yý lý so nu na ka dar 33,7 mil yar li ra har can dý ðý ný, böy - le ce nak di ger çek leþ me nin yüz de 80 e u laþ ý ðý ný bil - dir di. Çe þi li a çý lýþ lar ve in ce le me ler i çin Di yar ba kýr a ge len al kýn ma Ba kan ar dým cý sý eh me Cey lan, 2008 yý lýn da ha zýr la dýk la rý ey lem pla ný i le GP a ay - rý lan ö de ne ði i ki ka ý na çý kar dýk la rý ný be lir e rek, Da - ha ön ce ka mu ya ý rým la rý nýn yüz de 7 si ni a lan pro je ar ýk yüz de 14 ü nü a lý yor. Di ðer böl ge ler le kar þý laþ ý - rýl dý ðýn da ka mu kay nak la rýn dan böl ge nin al dý ðý pay yüz de 50 da ha faz la di ye ko nuþ u. Böl ge de 10 hid - üz yý lýn rü ya sý a vi ü nel de so na ge lin di O ve Su þ le ri Ba ka ný Vey sel roð lu, ür ki ye nin en bü yük pro je le rin den on ya O va la rý Pro je si (OP) i çin de yer a lan a vi ü nel de so na yak la þýl dý ðý ný bil dir di. Ba kan roð lu yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, e me li 6 em muz 2007 de a ý lan ve u zun lu ðu 17 bin 34 me re o la cak a vi ü nel in 25 a sým i i ba riy le 16 bin 289 me re si nin a mam - lan dý ðý ný, ge ri ye 745 me re ü nel in þa a ý kal dý ðý ný be lir i. roð lu, üz yý lýn rü ya sý a vi ü nel de so na ge lin di. a vi ü ne li a mam la ya rak, on ya mý zýn 100 yýl lýk rü ya sý ný ger - çek leþ i re ce ðiz i fa de le ri ni kul lan dý. Pro je nin a mam lan - ma sýy la on ya ve a ra man o va la rýn da yak la þýk 1 mil yon 500 bin de kar a rým a ra zi si nin su lan ma sý nýn müm kün o - la ca ðý na i þa re e den roð lu, Ö zel lik le a hýl a ðýr lýk lý o lan ve ü re i ci le rin ço ðun lu ðu nun ku ru a rým yap ý ðý on ya O va - sý nda OP un a mam lan ma sýy la on ya ve ür ki ye e ko - no mi si ne bü yük ka ký sað la na cak." de di. n kara / a a ro e lek rik san ra lin a mam lan dý ðý ný, e ner ji ya ý rým - la rýn da yüz de 74 e u la þýl dý ðý ný i fa de e den Cey lan, 2011 yý lý kim so nu na ka dar bu san ral ler den 351,5 mil yar ki lo va sa a e lek rik el de e dil di ði ni, bu nun da yak la þýk de ðe ri nin 21,1 mil yar do la rý bul du ðu nu an - la ý. GP a a mam la nan ba raj sa yý sý nýn i se 15 e u - laþ ý ðý ný vur gu la yan Cey lan, GP a su la ma ya a çý lan a rým a ra zi si nin i se 340 bin 535 hek a rý bul du ðu nu, fi zi ki o la rak su la ma pro je le ri nin yüz de 18,7 si nin iþ - le il mek e ol du ðu nu kay de i. a ý rým lar la bir lik e böl ge de ki göç ha re ke le ri nin de a zal dý ðý ný vur gu la - yan Cey lan, is ih dam ar ý þý na da böl ge nin da ha yük - sek o ran da ka ýl dý ðý ný bil dir di. Di yar ba kýr / a a on ya O va la rý Pro je si (OP) i çin de yer a lan a vi ü nel de so na yak la þýl dý ðý bil dir ildi. 34 % ir i ni as ya.com.r ev cu di ye-i mil le i i i had la gös e ri niz Üs ad Be di üz za man ýn bir a sýr ön ce be yan e i ði, bir bi ri ni a mam la yan üç ve ciz ve öz lü i fa de si, gü nü müz de de ge niþ ve yay gýn þe kil de de vam e den sý kýn ý la rý aþ ma nýn hâ lâ ge çer li li ði ni ko ru yan for mü lü nü ve ri yor: 1) a dem meþ ru i ye e ha ki mi ye mil le e dir; 2) ev cu di ye-i mil le i gös er mek lâ zým dýr. (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, a ka lâ, s. 69) 3) ev cu di ye i ni zi i i had la gös e riniz. (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, Di van-ý Harb-i Ör fî, s. 163) Bu üç pren si bi ký sa ca ek ek ah lil e der sek: s ib da dýn al er na i fi o la rak ge len meþ ru i ye, mil le i il gi len di ren ka rar la rýn ek bir ki þi ve ya grup a ra fýn dan de ðil, mil le çe ve ril di ði; e pe den in me ve da ya ma cý yön em le rin ge ri de kal dý ðý; hak ve hür ri ye le rin ke ma liy le ya þan dý ðý ve ya ya þan ma sý ge re ken, bu na im kân ve ren bir sis em. O za man ki a dý meþ ru i ye i, son ra cum hu ri ye ol du, ar dýn dan de mok ra si a dý ný al dý. r ýk meþ ru i ye en bah se den yok. Cum hu ri ye de an cak ger çek an lam da de mok ra ik i se ka bul gö rü yor. Ve de mok ra si de ken di i çin de sü rek li ge li þi yor. e se lâ ya kýn za ma na ka dar em si lî de mok ra si den söz e di lir ken, ar ýk bu nun ye ri ni ka ý lým cý de mok ra si al mýþ bu lu nu yor. a ni, mil le ken di si ni il gi len di ren me se le ler le il gi li ka rar la rý, se çip gön der di ði em sil ci le ri ne ha va le e me nin ö e si ne ge çe rek, o ka rar la rýn o lu þum ve ol gun laþ ma sü re ci ne de ak if bir ka ý lým la iþ i rak e di yor. Böy le ce, Sa id ur sî nin ev cu di ye-i mil le i gös er mek di ye i fa de e i ði mâ nâ ger çek le þi yor. il le Ben va rým ve be ni il gi len di ren ko nu lar da böy le dü þü nü yo rum, öy ley se ka rar lar be nim bu fik ri me uy gun þe kil de a lýn ma lý ve uy gu la ma da bu çer çe ve de bi çim len me li di ye bil me li. i, mil le ha ki mi ye in den söz e di le bil sin. De di ði miz gi bi, bu hu sus hem a lý na cak ka rar lar i çin ge çer li, hem de bu ka rar la rýn uy gu lan ma sü re ci i çin. lý na cak ka rar lar mil le in as vi bi ne maz har ol ma lý ve a bi ka da yi ne mil le in ya kýn a kip, kon rol ve de ne i mi al ýn da ger çek leþ me li. il le in var lý ðý bu þe kil de gös e ril miþ o lu nur. Bu nu sað la ma nýn çok ö nem li bir þar ý da ak ar dý ðý mýz ü çün cü cüm le de be lir i li yor: i had. il le bir lik i çin de ha re ke e de rek or ak av rý ný ko ya cak ki, ka rar ve uy gu la ma lar o na gö re þe kil len sin. Bir lik en kuv ve do ðar sö zü bu bað lam da ko nu yu a mam la yan bir mâ nâ yý i çe ri yor. O nun i çin, bi rey sel a výr ve çý kýþ lar la mil le ha ki mi ye i sað la na maz. op ye kûn bir kay naþ ma ve da ya nýþ ma ya ih i yaç var. n a zýn dan her ke si il gi len di ren e mel ve or ak me se le ler de müþ e rek a výr a lýn ma lý ki, ne i ce o na gö re þe kil len sin. ðer bu bir lik sað la na maz, da ha sý mil le fer le ri a ra sýn da ki çe þi li fark lý lýk lar ih i lâf ve ça ýþ ma se be bi ha li ne ge i ri lir se, bu du ru mun or a ya çý kar dý ðý ka os ve kar ga þa is ib da dýn i þi ne ya rar ve ek me ði ne yað sü rer; mil le ha ki mi ye i nin ye ri ni ek rar þa hýs ve ya züm re is ib da dý a lýr. i is ib da sis em le ri nin, ö mür le ri ni u za mak i çin ö e den be ri en çok kul lan dýk la rý ak ik, fark lý lýk la rý kö rük le mek ve pro vo kas yon lar la gün dem sap ý rýp dik ka le ri da ðý a rak bir li ðin o luþ ma sý ný ve güç len me si ni en gel le me ye ça lýþ mak o la gel miþ. Bu ak i ði boz ma nýn ek yo lu, her ne o lur sa ol sun or ak nok a la rý ve bir lik bað la rý ný göz den ka çýr ma yýp i i had mâ nâ sý ný can lý u mak ol ma lý. Bu nu sað la mak nok a sýn da son de re ce bü yük ö nem a þý yan bir hu sus i se meþ ve re ve is i þa re. Be di üz za man ýn da ha ev vel de bu kö þe de iþ le me ye ça lýþ ý ðý mýz ( ) Hak lý þû râ ih lâs ve e sa nü dü ne i ce ve rir sö zü (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, Hu be-i Þa mi ye, s. 356), me se le nin bu ci he i ne ý þýk u u yor ve yo lu mu zu ay dýn la ý yor. ve, mev cu di ye-i mil le i gös er me nin þar ý i i had, i i ha dý sað la ma nýn ve ko ru yup güç len dir me nin yo lu i se hak lý þû râ dan ge çi yor. Fark lý lýk la rý kav ga se be bi yap ýr ma fi ne si ni bo þa çý kar mak da, fay da ye ri ne za rar ge i rip is ib da dýn öm rü nü u za an den ge siz ve bi rey sel çý kýþ la rýn ö nü ne geç mek de hak lý þû râ ze min le rin de bu lu na cak or ak for mül le rin uy gu lan ma sý na bað lý.

4 D PO 4 27 SI 2011 PZ BÞB r do ðan ýn, Der sim a li a - mý hak kýn da ki ba zý ger çek le ri CHP nin yü zü ne vur du ðu ve mað dur lar dan dev - le a dý na ö zür di le di ði ko nuþ ma yý can lý iz le ye me dim. l Baþ kan la rý op lan ý sý nda söy le dik - le ri ni son ra dan o ku dum ve e kin li ðin fo oð raf la rý na bak ým. þa ðý da ki sa ýr la - rý yaz ma dan ön ce de, in er ne en vi de - o su nu sey re im. Baþ ba kan r do ðan ýn du ru mu i çin a ca - ba han gi ke li me yi kul lan ma lý: e se la ra - jik u ya bi lir. Se be bi ni an la ma ya ça lý þa yým... Uy du ruk ge rek çe ler le Der sim li le vi ler- ür ler ka le di li yor. aç ki þi? 13 bin a dýn ve ço cuk la ra bi le ký yý yor kah ra - man or du muz. a ða ra ya sak la nan la ra ze - hir li gaz sý ka rak fa re ler gi bi öl dü rü yor. De re ler kýp kýr mý zý a ký yor. or kunç bir o lay i le kar þý kar þý ya yýz. Dev le in say mak la bi mez gü nah la rýn dan bi ri... Pe ki ka li a mýn so rum lu la rý kim? O pe - ras yo nu ya pan or du. s ke ri so rum luk Ge - nel kur may Baþ ka ný Fev zi Çak mak ve Der - sim o pe ras yo nu nu yü rü en or ge ne ral b dul lah lp do ðan da... en di si ni cid di ye a lan ol ma sa da, Hü kü - me in ba þýn da Ce lal Ba yar var. s i fa e me - di ði ne gö re so rum lu. y rý ca on dan ön ce ki s me nö nü Hü - kü me i de ma sum de ðil; çok sa yý da ö lü - mün al ýn da im za sý var. a zý nýn ba þýn da da be lir i ðim gi bi Baþ ba kan r do ðan, CHP ye yük le ni yor. a rih sel o la rak hak lý el be e: O dö nem ik i dar da CHP var. Za en baþ ka bir par i nin ol ma sý da müm kün de ðil. ek a dam, ek par i re ji mi sü rü yor. O hal de her þey a pa çýk: a li a mýn as ke - ri so rum lu su or du, si ya si so rum lu su i se CHP... O ka dar mý? Þim di ki sis em bi zi ya nýl - ma sýn: Bu gün di ye lim ki an dil e ya pý lan ha va ha re kâ ý nýn si ya si so rum lu su Baþ ba - kan r do ðan ve hü kü me i dir. Der sim ka li a mý nýn ya pýl dý ðý yýl lar da i se sa ü ler fark lýy dý: Cum hur baþ ka ný e mal a ürk, ay ný za man da CHP nin ge nel baþ ka nýy dý. a ni ka li a mýn en yük sek si ya si so rum - lu su a ürk i di. Bu ka dar mý? Ha yýr, de ðil! y ný za man da as ke ri so rum lu su ol du ðu nu da gö rü yo ruz. Ha ri a ü ze rin de çi zim ler ya - pa rak, or du nun o pe ras yo nu na sýl yü rü - me si ge rek i ði ni gös er miþ. Ge le lim yu ka rý da de ðin di ðim ko nu ya, ya ni r do ðan ýn ha li ne: Baþ ba kan ko nu - þur ken am ar ka sýn da bo yu nun on ka ý bü yük lü ðün de bir re sim a sý lý. r do ðan, o res min ya nýn da kü çü cük ka lý yor. De va sa re sim, Baþ ba kan ýn yer den ye re vur du ðu CHP nin ku ru cu su ve 10 a sým 1938 de ki ö lü mü ne dek ge nel baþ ka ný o lan a ürk e a i. Par i nin ku ru cu su o lan r do ðan, CHP yi e leþ ir di ði ko nuþ ma yý, CHP nin ku ru cu su ö nün de yap mak zo run da ka lý - yor! þ e ra jik du rum de di ðim bu... (G.Sa ray Baþ ka ný nýn, F.Bah çe yi e leþ ir - di ði bir ko nuþ ma yý, dev bir ziz ýl dý rým pos e ri ö nün de yap ý ðý ný dü þü nün.) Baþ ba - kan r do ðan, CHP ye dö nüp, Bu ka li a - mýn si ya si ve as ke ri so rum lu su si zin ku ru - cu nuz dur di ye ses le ne mi yor. Ve sa ye re ji mi nin bal a la rý þu sý ra lar op ra ða gö mül dü. a ni as ke ri ve si ya si o la - rak ge ri a dým a ý lar. n cak ve sa ye in i de o - lo ji si ya ni e ma lizm ay nen sür mek e: de o lo ji sa de ce ke li me ler den i ba re de - ðil dir. u la ma ya da an ma gün le ri, u lu laþ - ý ran sý fa lar, her ye re di ki len hey kel ler, dör bir ya na ko nu lan i sim ler, ö nün de ko - nu þu lan fo oð raf ve re sim ler de i de o lo ji nin par ça sý dýr. a lum re sim ler ma kul se vi ye - le re in me dik çe ve sa ye re ji mi nin bi i ði ni söy le ye me yiz. m re köz / Sa bah, S dev rim de yin is er ih i lal, ne hu kuk a nýr ne ku ral. en di doð ru - la rý var dýr dev ri min ve bu doð ru lar sa a ba þý de ði þe bi lir. ðer siz bu gel-gi le re a yak uy du ra maz sa nýz ya da sor gu la ma ya kal kar sa nýz o sa a kel le niz den o lur su nuz. Fran - sýz dev ri min de a dam Gi yo in var dý, ür ki ye dey se s ik lal ah - ke me le ri. Hýf zý Vel de Ve li de de - oð lu il li ü ca de le ad lý ki a býn - da, bu mah ke me ler i çin Bun la rýn her bi ri ken di ba þý na Bü yük il le ec li si ydi; dik a ör dü der. ah ke me he ye i u uk lu la ra sü - rek li ba ðý rýr ça ðý rýr, ko nu þa nýn að zý - na ý kar dý la fý: n kar fa lan e de yim de me sa kýn! Üs mah ke me siz, ar - gý ay sýz bir he ye in kar þýn da sýn... s - lýn da si ze bir i ki so ru sor duk an son - ra he pi ni zi i pe çek mek ge rek... Bu Gür cü lü ðü, Çer kez li ði, rap lý ðý ne za man ru hu nuz dan çý ka ra cak sý nýz bil mi yo rum ki! ür ki ye de do ðar, ür ki ye de bü yür sü nüz! e di ye Çer kez im, Gür cü yüm der si niz an - la mam... Da ha a çýk söy le ye yim mi? Bu op rak lar da ken di miz den baþ ka - sý nýn o ur ma sý ný is e mi yo ruz! n la - þýl dý mý! eh me kif in da ma dý, as len ý sýr lý Ö mer ý za Doð rul un su ra ý na hay ký rýl mýþ ýr bu son cüm - le, el li a ra fýn dan! fen dim, siz a ra kuþ a dý sýy la il - gi li fýk ra yý bi lir mi si niz? Hýr sý zýn bi ri a ra kuþ a dý sý nýn ö nü ne çý kar ve hýr sýz lýk i çin e vi ne gir di ði ki þi den þi - ka ye çi o lur: a dý fen di, e vin pen - ce re si çü rük müþ, çý kar ken yý kýl dý. Düþ üm, ko lum ký rýl dý. v sa hi biy se pen ce re yi ken di si nin de ðil ma ran - go zun yap ý ðý ný söy le ye rek i þin i çin - den sýy rý lýr. a ran goz, Pen ce re yi ya par ken gö zü me fa lan ca ka dý nýn el bi se si a kýl mýþ ý der. a dýn el bi se - yi kýr mý zý ya bo ya ya ný suç lar. Bo ya cý her han gi bir ma ze re bu la ma yýn ca ka dý o nu i da ma mah kum e der. n - cak bo ya cý nýn bo yu i dam seh pa sýn - dan da ha u zun ol du ðu i çin, so kak - an ge çen ký sa boy lu bir a da mý ya ka pa ça ge i rip i dam e der ler. þ e s ik - lal ah ke me le ri nin yap ý ðý da bu - dur. Se yi ý za dan u un, 16 ya þýn - da ki oð lu e þýk Hü se yin e, s ki lip li ýf Ho ca ya ka dar ni ce ki þi i pe çe - kil miþ ir, doð ru dü rüs sa vun ma ya - pa ma dan, suç la rý nýn ne ol du ðu nu bi le an la ya ma dan. Hep si nin öy kü sü bi rer að la ý dýr, he le de s ki lip li ýf Ho ca nýn ki! Þap ka Dev ri mi ne kar þý çýk mak an i dam e di lir ho ca. Ba ý lý - laþ ma ve Þap ka ko nu lu bir ki ap yaz mýþ ýr 1924 yý lýn da. i ap, Cum - hu ri ye in il li ði im Ba kan lý ðýn ca o nay lan mýþ, ho ca ya e þek kür mek - u bu bi le gön de ril miþ. i a býn ya zý lý - mýn dan bir bu çuk yýl son ra þap ka dev ri mi ger çek leþ i ril miþ. Ve ýf Ho ca, þap ka dev ri mi ne mu ha le fe - en yar gý la nýp i dam e dil miþ! s ki lip li ýf Ho ca ön ce i dam e dil miþ, ka ra - rýy sa da ha son ra ya zýl mýþ. Se yi ý za ve ço cuk la rý nýn i dam la rýn da ol du ðu gi bi! Gü ler mi sin að lar mý sýn bi ra - der. Biz, bi ri le ri nin i þi ne gel di ði bi - çim de ya zýl mýþ bir a ri hi o ku ya rak bü yü dük. i mi le ri ne al kýþ u up ki - mi le ri ni la ne le dik. ý sa ca sý al da ýl - mýþ, u fa ya ge i ril miþ bir ku þa ðýz biz - ler. ma gü nü müz ve ge le cek ku - þak lar ger çek le ri öð ren mek zo run - da, e ðer bir lik e, ba rýþ i çin de ya þa - mak is i yor sak a bi. ziz Üs el / Sar, S ah ke me le ri ka ra rý i le Þal cý Ba - cý i sim li boh ça cý bir ka dýn þap ka ka nu nu ge rek çe gös e ri le rek ne den a sýl dý? Þal cý Ba cý ný hi kâ ye si ni yýl lar ön ce Ci - han k aþ ýn an zi ma an Gü nü mü ze ý lýk-ý ya fe ve k i dar i sim li ki a býn da o - ku muþ um. Ci han k aþ a raþ ýr ma ya par - ken ka yý lar da s ki lip li ýf Ho ca i le bir lik - e i dam e di len 25 a li min ya nýn da Þal cý Ba - cý nýn da is mi ni fark e miþ ve hi ka ye si nin pe þi ne düþ müþ ü. Ci han k aþ a rih li Dün ya Bül e ni nde ki ma ka le sin de Þal cý Ba cý nýn i - da mý nýn o la sý ne den le ri hak kýn da ah - min ler de bu lu na bi li yor sa de ce: ýf fen - di Þap ka a nu nu çýk ma dan ön ce ba þör - ü sü ko nu lu bir ri sa le ya zý yor ve bu ri sa le 1924 e ba sý lý yor. Þal cý Ba cý i se boh ça sýy la gir di ði ev ler de, av lu lar da þal la rý ný ya ni ba - þör ü le ri ni ser gi ler ken Þap ka a nu nu hak kýn da i le ri ge ri laf lar e miþ o la bi lir mi, e min o la mý yo ruz. Þal cý Ba cý hak kýn da i me r zýk ýn da bir hi kâ ye si ol du ðu nu söy le yen k aþ an de vam e de lim yi ne: s ik lal ah ke me si is a is ik le ri ne gö re, Þap ka a nu nu nun yü rür lü ðe so kul du ðu i ki bu çuk ay i çin - de am 57 ki þi i dam e dil miþ, yüz ler ce ki þi de çe þi li ha pis ce za la rý na çarp ý rýl - mýþ lar dýr. Da ra ða cý yo lun da þaþ kýn lýk i - çin de, a dýn þap ka gi ye ki a sý la! di ye so ran bir boh ça cý nýn i da mý nýn, ka dýn la - ra þap ka giy me yo lu nun ha zýr lan ma sýn - da fay da sað la dý ðýn dan söz e den ler o - lur. r zu rum da Va li ve u man dan Pa - þa bir a ra ya gel miþ, Þap ka a nu nu nun mu hay yi le le re deh þe sal mak su re iy le ka bu lü i çin bir ka dý ný as ma gi bi bir ka - ra ra var mýþ lar dýr. sý la cak ka dýn, i ki me re bo yuy la, iz li yü züy le, yý lan yý lan in cel miþ ör gü le riy le, si yah pu þu suy la ve bü ün sa býr fel se fe siy le, Þal cý Ba cý dýr. ð zý laf ya pan boh ça cý ka dýn, bir ih ba - rýn kur ba ný ol muþ ur. Þal cý Ba cý nýn i - da mýn da rol oy na yan u man dan Pa þa, Çe in l an ýn de de si a ar Ha san Pa - þa dýr. Çe in l an bu ko nu yu an la ýr - ken, söz ko nu su ka dý nýn a ri hi miz de si - ya sal suç an a sý lan ilk ka dýn ol du ðu nun al ý ný çi zi yor. Þal cý Ba cý nýn seh pa ya çýk ma dan ön ce Ben bir ha un ki þi yim. Þap ka i le ne der dim o la ki! de di ði ni ak a - ran l an, Ben o a rih e doð ma mýþ ým. Çok a ma çok son ra dan öð ren dim bun la rý. Ve i na nýn in ce sý zý gi bi a sýz bir bu ruk luk kal dý i çim de, di yor. (Bir lim. Bir a dýn. Bir i dam/ci han k aþ/dün ya Bül e ni ) y þe Bö hür ler / e ni Þa fak, kýl la ra zi yan dýr s ik lâl ah ke me le ri Þap ka giy me yen ka dýn ni ye a sý lýr? ra jik bir gö rün ü Baþ ba kan ko nu þur ken am ar ka sýn da bo yu nun on ka ý bü yük lü ðün de bir re sim a sý lý. r do ðan, o res min ya nýn da kü çü cük ka lý yor. r zu rum da Va li ve u - man dan bir a ra ya gel miþ, Þap ka a nu nunun deh þe sal mak su re iy le ka bu lü i - çin bir ka dý ný as ma gi bi bir ka ra ra var mýþ lar dýr. Biz, bi ri le ri nin i þi ne gel di ði bi çim de ya zýl mýþ bir a ri hi o ku ya rak bü yü dük. i mi - le ri ne al kýþ u up ki mi le ri - ni lâ ne le dik. l da ýl mýþ bir ku þa ðýz biz. 2009/7941. ü dür lü ðü mü zün 2009/7941 sas sa yý lý i po e ðin pa ra ya çev ril me si yo luy la baþ la ý - lan a ki be e sas gay ri men ku lün a ri hin de bi rin ci sa ý þý o lup, e ni s ya Ga ze - e si nin a rih li i lan da sa ý þý is e nen gay ri men ku lun bu lun du ðu ka, 3. ka ol - ma sý ge re kir ken, seh ven 2. ka o la rak ya zýl mýþ ýr. Gay ri men ku lun a pu kay dý: s par a i - li, er kez il çe si, Gül cü mah. b lah lar mev ki in de. a pu nun 43 cil, 4177 say fa, 3572 a da, 1 par sel de ka yý lý m 2 yü zöl çüm lü, BC Blok lar dan o lu þan bir bod rum bir ze min dör nor mal ka lý bi na lar ve ar sa sý a na a þýn maz ni e lik li, blok. 3. ka 7 ba ðým sýz bö - lüm no lu, 1/30 ar sa pay lý mes ken ni e lik li a þýn maz da ki borç lu nun am his se si o la rak dü zel i le rek i lan o lu nur B: C. ISP 2. C V FS ÜDÜÜÐÜ (DÜZ I) Dosya o: a. Bir borçan dolayý ipoekli bulunan: apu aydý : anisa ili urgulu ilçesi yenimahalle 1147 ada 36 parsel sayýlý 158 m 2 aþýnmazýn rkan Özkara'ya ai 58/158 hisseli arsa payý ile apu kaydýnda þerhi mevcu ve apudaki krokisinde (B) harfi ile iþareli binanýn amamý. Özellikleri : ur gu lu il çe si e ni ma hal le Göç men so kak 79 a pý nu ma ra lý bi na o lup 158 m 2 a þýn maz ü ze rin de (Borç lu ya a i ar sa his se si 58/158'dir) di ðer ma lik le rin yap mýþ ol duk la rý bi na lar ay rýk ol mak kay dý i le borç lu ya a i o lan ve a pu ya iþ len miþ du - rum da ve a pu da (b) i le i þa re le nen Göç men so kak an gi riþ li i ki ka lý ge ce kon du ar zý ya pýl mýþ 2 ka lý ze min ka ý 3 o da, mu fak, ban yo, wc'den i bar e o lup yak la þýk ka ý 4 o da mu fak, ban yo, wc'den i ba re o lup yak la þýk 90 m 2 kul la ným a lan lý mes ken va sýf lý bi na o lup a þýn maz ze min de fi i len bö lün müþ du rum da o lup her his se da rýn kul - lan dý ðý yer ler ay rý dýr. mar Durumu : Biiþik nizam 3 ka konu imarlýdýr. Deðeri : ,00 Saýþ Saai : poeken ari olarak saýlarak paraya çevrilecekir. Saýþ Þarlarý : 1- Sa ýþ gü nü yu ka rý da ya zý lý sa a ler a ra sýn da ur gu lu d li ye si 1. ka 32 no lu o da da a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me i nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç - mek þar i i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar iy le gü nü yu ka rý da ya zý lý sa a ler a ra sýn da ur gu lu d li ye si 1. ka 32 no lu o da da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e di - le me miþ se a þýn maz en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be - de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a - le bi dü þe cek ir. 2- r ýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me i nin % 20'si nis pe in de pey ak çesi (.i ra sý ve ya dev le ah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek ir.) ve ya bu mik - ar ka dar bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. el la li ye res mi sa ýþ be de - lin den ö de ne cek, dam ga res mi, ah li ye ve es lim mas raf la rý i le DV, a pu a lým- sa ým har cý a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- po ek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa ýþ be de li ni he men ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra ve f las a nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve re es - kon o ra nýn da e mer rü fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiç bir hük me ha - ce kal ma dan ken di le rin den ah sil e di le cek ir. 5- Þar na me, i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa ý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin dos ya nu ma ra sý i le ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý ve sa ýþ i la nýn eb lið e di le me yen a la ka dar la ra eb lið ye ri ne kâ im o - la ca ðý i lan o lu nur (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: UGUU C ÜDÜÜÐÜ'D (ÞIZI ÇI I I) S ga ze e si ya zar la rýn dan e ja ren Ve zir köp rü de i sâ le-i ur es le - ði nin Ö ne mi ve Far ký ko nu lu bir se mi - ner ve re rek me ri ka da ki hiz me ler den bah se i. isâle-i ur mes le ði nin ha ki ka mes le ði ol du ðu nu, a ri ka ol ma dý ðý ný i fa - de e de rek ko nuþ ma sý na baþ la yan e ja ren, Üs a dýn i fa de siy le bu mem le ke in bin se ne den be ri â lem-i s lâ ma bay rak - ar lýk yap ý ðý ný be lir e rek dör yüz se ne bo yun ca da a ri ka le rin hâ kim ol du ðu nu ve çok bü yük hiz me ler i fa e i ði ni söy le - di. 19. yüz yý la ge lin di ðin de po zi i vizm (is pa i ye ci lik) de nen bir has a lý ðýn i çi mi - ze gi re rek ark sizm e, a e iz me ya ni din - siz li ðe se be bi ye ver di ði ni di le ge i ren - ren, söz le ri ne þöy le de vam e i: çi mi ze gi ren bu has a lýk la rýn i lâ cý e su lul lah ýn Her yüz se ne de bir di ni ec did e de cek bir mü ced did gön de ri le cek ir. i fa de si ne ma sa dak o lan pey gam ber va ri si Be di üz - za man Sa id ur sî ve isâle-i ur da dýr. Be di üz za man, Vic da nýn zi ya sý din i lim - le ri, ak lýn nu ru da fen i lim le ri dir di ye rek a le be nin bu i ki ka na la per vaz e de ce ði ni, bun lar dan bi ri si nin ek sik ol ma sý du ru - mun da bi rin ci sin den a as sup, i kin ci sin - den din siz lik çý ka ca ðý ný be lir miþ ir. Söz - le ri ni isâle-i ur a le be le ri nin ken di mes lek le ri nin re va cýy la uð raþ ý ðý ný, baþ ka mes lek le rin ha a, ku sur ve nok san la rýy la uð raþ ma dý ðý ný di le ge i re rek sür dü ren - ren, Be di üz za man ýn isâle-i ur ha ka - ik-i s lâ mi ye ye da ir ih i yaç la ra kâ fi ge li - yor, baþ ka e ser le re ih i yaç bý rak mý yor. - ma ný kur ar mak ve kuv ve len dir mek ve ah ki ki yap ma nýn en ký sa ve en ko lay yo - lu isâle-i ur da dýr. söz le ri ni ha ýr la - a rak bun la rýn bi rer fe va ol du ðu nu vur gu la dý. On se ne ön ce pa pa lý ðýn yap ý ðý bir a raþ ýr ma da o uz dör bin ki þi nin isâle-i ur o ku ya rak üs lü man ol du ðu nu ak a ran - ren, so ru la bi le cek bü ün so ru la rýn ce vap la rý nýn isâle-i ur lar da bu - lun du ðu nun al ý ný çiz di. isâle-i ur la rýn op lu mun hiç bir a ba ka sý ný ih - mal e me di ði ni de i fa de e den ren, Genç lik eh be ri, Ha ným lar eh be ri, h i - yar lar i sâ le si, Has a lar i sâ le si vb. e ser - le rin bu grup a ki in san la rýn ma ne vî has - a lýk la rý na re çe e ler sun duk la rý ný söy le di. Söz le ri nin de va mýn da yur dý þýn da ki hiz - me le re de pa rag raf a çan ren, mü e dey - yin i lim a dam la rý nýn me ri ka da s lâm ýn ya yýl ma sý nýn isâle-i ur la müm kün ol - du ðu yö nün de ki gö rüþ le ri ne e mas e de - rek ý sýr da ki i lim a dam la rý nýn da isâle-i ur la rý kas e de rek ý þý ðý ür ki - ye de gör dük le ri þek lin de ki es bi le ri ni ak ar dý. s lâm a zar lar Bir li ði Baþ ka ný Prof. Dr. u nus el u in in Be di üz za - man ve isâle-i ur, on dör a sýr lýk s - lâm ge le ne ði nin ha sa ý dýr. es bi in de bu lun du ðu nu kay de den ren, dün ya - da ki bü ün in saf lý i lim a dam la rý nýn isâle-i ur la rýn hak ký ný es lim e ik le - ri ni di le ge ir di. Üs a dýn sað lý ðýn da el li dör ül ke ye u la þan isâle-i ur la rýn bu - gün yüz dok san üç ül ke ye gi i ði ni be lir - en e ja ren, e ni s ya o la rak me ri - ka, l man ya, vus ral ya, Fran sa ve s - viç re de hiz me me kân la rý mý zýn bu - lun du ðu nu ve çok gü zel hiz me ler i fa e ik le ri ni söy le di. me ri ka da ki hiz - me ler den ör nek ler ak a ran ren, - me ri ka da hem ba yan hem de er kek öð ren ci le rin ba rý na bi le ce ði hiz me me - kân la rý mý zýn bu lun du ðu nu ve va kýf gö - rev li mi zin de is ih dam e dil di ði ni be lir - e rek Prof. Dr. Sü ley man ur er ve Dr. e vin Bar re in hiz me le riy le il gi li fo - oð raf su nu la rý yap ý. Þu an da ha bü - yük, ge niþ ve komp leks bir hiz me me - kâ ný yap ma yý gün dem le ri ne al dýk la rý ný i - fa de e den ren, ur he igh a dýn da bir der gi çý kar dýk la rý ný söy le di. Prog ra - mýn son bö lüm le rin de Ve zir köp rü de ki hiz me le re de ði nen ren, hiz me le rin, ö zel lik le öð ren ci hiz me le ri nin plan lý, prog ram lý, sis em li ve di sip lin li bir þe kil - de ya pý lý yor ol ma sýn dan duy du ðu mem - nu ni ye i di le ge i ren e ja ren, bu hiz - me ler de e me ði ge çen Ve zir köp rü kah - ra man la rý ný bi rer bi rer ebrik e i. i sâ le-i ur a le be li ði, ha ki ka mes le ði dir J SÂ - U S Ð Ö V F I O U U S D SÂ - U S Ð H S Ð O DU ÐU U, O DI ÐI I SÖD. H Þ VZÖPÜ isâle-i ur a le be le ri nin ken di mes lek le ri nin re va cýy la uð raþ ý ðý ný, baþ ka mes lek le rin ha a, ku sur ve nok san - la rýy la uð raþ ma dý ðý ný di le geiren eja ren, Be di üz za man ýn isâle-i ur ha ka ik-i s lâ mi ye ye da ir ih i yaç - la ra kâ fi ge li yor, baþ ka e ser le re ih i yaç bý rak mý yor. ma ný kur ar mak ve kuv ve len dir mek ve ah ki ki yap ma nýn en ký sa ve en ko lay yo lu isâle-i ur da dýr. söz le ri ni ha ýr la a rak bun la rýn bi rer fe va ol du ðu nu vur gu la dý.

5 27 SI 2011 PZ DÜ 5 B Sek re e ri Ban, an a vi i le e le fon da gö rüþ ü B Ge nel Sek re e ri Ban ýn, ý sýr ýn ük sek s ke rî on sey Baþ ka ný a - re þal Hü se yin an a vi i le e le fon da gö rüþ ü ðü bil di ril di. Ban, ý sýr da si vil yö ne im a lep e den gös e ri ci - ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ki ça - ýþ ma lar dan de rin en di þe duy ma ya de vam e i ði ni be lir e rek ý sýr lý ye - ki li le re bir kez da ha, ül ke de ki her ke - sin in san hak la rý ný ve me de ni hak la - rý ný ko ru ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Ge nel Sek re er Ban, haf a ba þýn da ý sýr lý ye ki li le re yap ý ðý çað rý yý yi - ne le ye rek, ý sýr hal ký nýn meþ rû e - mel le ri ne ce vap ve re cek ve ül ke de si vil yö ne i min ku rul ma sý nýn yo lu nu a ça cak þef faf ve gü ve ni lir se çim le re gi dil me si i çin ül ke de her ke si kap sa - yan, dü zen li ve ba rýþ çýl bir ge çiþ dö - ne mi nin sað lan ma sý ge rek i ði ni be - lir i. Bir leþ miþ il le ler / a a Gös e ri le re rað men çö züm se çim ler de ISI D üs lü man ar deþ ler gru - bu nun kur du ðu Öz gür lük ve da le Par i si nin Ge nel Sek re e ri u ham - med Sa ad a a ni, ü ba rek yan lý la rý - nýn, Pa zar e si gün kü se çim le ri en gel - le mek i çin ka os var mýþ gi bi bir or am mey da na ge ir me ye ça lýþ ý ðý ný be lir e - rek, ah rir ey da ný nda de vam e den gös e ri le re rað men çö zü mün se çim - ler de ol du ðu nu ve ön gü rü len a rih e ya pýl ma sý ge rek i ði ni sa vun du. a - a ni, s pan ya nýn l un do ga ze e - sin de dün ya yým la nan rö por a jýn da, ý sýr ýn ge le ce ðin de ürk mo de li reh - ber o la bi lir mi? þek lin de ki bir so ru ya yi bir ör nek, a ma a ma men kop ya la - ya ma yýz. ko no mik kal kýn ma da, da ha li be ral bir e ko no mi de on la rýn ec rü - be le rin den ya rar lan mak is i yo ruz, a - ma her op lum ken di mo de li ni iz le - me li ce va bý ný ver di. ý sýr da 28 a - sým Pa zar e si gü nü ya pýl ma sý ön gö - rü len par la men o se çim le ri ni ka zan - sa lar bi le u lu sal bir lik hü kü me i kur - mak is e dik le ri ni be lir en a a ni, Di ðer le riy le bir lik e ol ma lý yýz. Si ya sî an lam da ya rýþ ý ðý mýz li be ral ve sol cu güç ler le i i fak i çin de ol ma lý yýz i fa - de le ri ni kul lan dý. ad rid / a a ISI'D si vil yö ne im is e yen mu ha lif ler ik i dar da ki ük sek s ke rî on sey in yö ne i mi si vil le re dev re me si i çin ah rir ey da ný nda yap ýk la rý gös e ri ler de vam e di yor. ah rir ey da ný nda ki mu ha lif ler den, s ke rî ni za ma son, ah rol sun as ker sul a sý, an a vi gi, Hür ri ye is i yo ruz ve Ba ra dey baþ ba kan slo gan la rý yük se li yor. ey da ný dol du ran bin ler ce ki þi, as ke rî yö ne im ik i da rý bý rak ma dan ken di le ri nin de mey dan dan ay rýl ma ya ca ðý ný di le ge i ri yor. ey da na ça dýr lar ku ran mu ha lif ler a ra la rýn da op la dýk la rý pa ra lar i le gös e ri ci le rin, ih i yaç la rý ný kar þý la ma ya ça lý þý yor. Pa na yýr ha va sýn da ge çen gös e ri ler de sol ve li be ral grup lar e kin rol oy nu yor. ah rir ey da ný nda ki gös e ri le re üs lü man ar - deþ ler ve ba zý sol par i ler dý þýn da, si ya se in ve op lu mun büün ke sim le rin den des ek var. ey dan dan Ba ra dey ses le ri yük se lir ken bir grup mu ha lif ük sek s ke rî on sey a ra fýn dan hü kü me i kur ma gö re vi ve ri len es ki Baþ ba kan e mal Gen zu ri yi baþ ba kan lýk ve ba kan lar ku ru lu bi na la rý na sok ma ya cak la rý ný a çýk la dý. Baþ ba kan lýk ve Ba kan lar u ru lu bi na la rý ö nün de o ur ma ey le mi ya pan gös e ri ci ler, e mal Gen zu ri yi en gel le ye cek le ri ni söy le di ler. e ki li ler, as ke rî yö ne i me son ve ril me si i çin ül ke de 8 gün dür ya pý lan pro es o lar da 40 dan faz la ki þi nin öl dü ðü nü be lir i yor. ö ne im de ki ük sek s ke rî on sey in, dev rik Cum hur baþ ka ný Hüs nü ü ba rek dö ne min de, yýl la rýn da baþ ba kan lýk B den ý sýr da þid de in so na er me si çað rý sý v ru pa Bir li ði (B), ý - sýr da þid de in so na er me - si ni is e di. B Dý þiþ le ri ük - sek em sil ci si Ca he ri ne sh on, yap ý ðý ya zý lý a çýk - la ma da, þid de e son ve ril - me si ve hu ku kun üs ün lü - ðü nün ko run ma sý çað rý sýn - da bu lun du. Gös e ri ler de ki ö lüm ler le il gi li ba ðým sýz so ruþ ur ma ya pýl ma sý ný da is e yen sh on, so rum lu la - rýn bu nun he sa bý ný ver me si ge rek i ði ni i fa de e i. u - uk lu la rýn ser bes bý ra kýl - ma sý ný is e yen ve si ya sî par i le rin de mok ra ik ge çiþ sü re ci ne i liþ kin sö zü nü u - ma sý ge rek i ði ni be lir en sh on, Si vil re ji me he - men ge çi þin e mel un sur ol du ðu nu ve bu nun büün a raf lar a ra sýn da ki di ya lo - ðu e mel a la rak en ký sa sü - re de ya pýl ma sý ge rek i ði ni vur gu la dý. Brük sel / a a V D O ý sýr da si vil yö ne im is e yen mu ha lif le rin ah rir ey da ný nda yap ýk la rý gös e ri ler de vam e der ken, ük sek s ke rî on sey in Baþ ka ný u ham med an a vi i se di re ni yor. ya pan l Gen zu ri yi ye ni baþ ba kan o la rak be lir le me si pro es o cu la rýn öf ke si ni ar ýr dý. k i dar da ki ük sek s ke rî on sey, dev rim genç le ri i le ko nuþ ma ya ha zýr ol du ðu nu a çýk la dý, fa ka ah rir ey da ný ný dol du ran bin ler ce gös e ri ci bu ö ne ri ye sý cak bak mý yor. ý sýr ük sek Se çim u ru lu, er e le ne cek bir se çi min ka nu nî ol ma ya ca ðý ný a çýk lar ken, ül ke de gös e ri ler sü rer ken Pa zar e si gü nü se çim le rin ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý me rak ko nu su. ük sek s ke rî on sey se çim le rin za ma nýn da ya pý la ca ðý ný a çýk lar ken, ül ke ge ne lin de se çim le rin er e le ne ce ði ne i liþ kin i nanç da ha yay gýn. ah rir ey da ný nda da bin ler ce gös e ri ci nin yi ne op lan dý ðý kay de dil di. a hi re / a a H B Çin li üs lü man lar dan o kul ön ce si e ði im a a ðý Ç' en bü yük üs lü man grup la rýn dan o lan Çin li üs lü man lar (Hui mil li ye i) ül ke nin ku zey ba ý sýn da ki ing þi a Hui Ö zerk Böl ge sin de 2020 se ne si ne ka dar e ya le e ki ço cuk la rýn yüz de 95 i ne hiz me ve re bi le cek þe kil de o kul ön ce si e ði im e sis le ri kur ma yý plan lý yor. U lu sal ba sýn da yer a lan ha ber le re gö re, ing þi a yö ne i mi, e ya le in kal kýn ma pla ný çer çe ve sin de bu yýl dan i i ba ren baþ a kýr sal a lan lar ol mak ü ze re, dev le e bað lý bir çok kreþ ve a na o ku lu ku ra rak bu e ði i mi her kes a ra fýn dan e ri þi le bi lir ha le ge i re cek. e rel hü kü me ih i yaç sa hi bi ço cuk la rýn a i le le ri, ye im ler ve ö zür lü ço cuk la rýn bu e ði i mi ni üs le ne cek. Çin de bir çok ço cuk il ko ku la 6 ya þýn da baþ lý yor. Þang hay / a a us ya: Su ri ye nin di ya lo ða ih i ya cý var n US, Su ri ye yö ne i mi ne yö ne lik ye ni yap ý rým lar eklifi ne kar þý çý ka rak, Fran sa nýn ö ner di ði n sa nî ko ri dor i çin da ha faz la bil gi ye ih i yaç la rý ol du ðu nu a çýk la dý. us ya Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü lek san dýr u ka þe viç, os ko va da yap ý ðý a çýk la ma da, ev cu a þa ma da, ih i yaç o lu nan ka rar lar, yap ý rým lar, bas ký lar de ðil; ak si ne Su ri ye li le rin iç di ya lo ða ih i ya cý var de di. os ko va / a a Fi ra rî as ker ler le þid de li ça ýþ ma n SU 'D as ke rî bir lik ler le or du dan ay rý lan mu ha lif ler a ra sýn da ül ke nin do ðu sun da ki Deyr z zur da þid de li ça ýþ ma lar çýk ý ðý bil di ril di. er ke zi ond ra da bu lu nan Su ri ye n san Hak la rý z le me ör gü ün den ya pý lan a çýk la ma da, önceki gün geç sa a ler de çý kan ça ýþ ma lar da 10 as ke rin öl dü ðü be lir il di. Öz gür Su ri ye Or du su o la rak bi li nen mu ha lif ler den de ö len ya da ya ra la nan ol du ðu kay de dil di, an cak sa yý ve ril me di. e rel o or di nas yon o mi e le ri de, as ker le rin or du dan ay rý lan la ra yö ne lik ev ev a ra ma o pe ras yo nu nun ar dýn dan þid de li ça ýþ ma lar çýk ý ðý ný bil dir di. Bey ru / a a. C. BZO 3. C ÜDÜÜÐÜ (ÞIZI ÇI I I) Dosya o: 2010/7992 esas. Örnek o: 27* þ bu saýþ ilaný 'nun 127. maddesine göre apuda adresi bulunmayan ilgililere ve ebliga yapýlamayan ilgililere ebliga yerine kaim olunacaðý ilan olunur. Saýlmasýna karar verilen aþýnmazýn cinsi, nieliði, kýymei, adedi, önemli özellikleri: aþýnmaz rabzon ili merkez ilçesi rdoðdu ahallesi pafa 20-11, da 1134 par sel 30 cil 75 say fa 7365 C Blok a: 6 ba ðým sýz bö lüm no: 6 'dýr. a þýn maz mes ken ni e li ðin de dir. çýk ad re si r doð du a hal le si So ðuk su Cad de si ürk ler par ma ný no: 310'dur. Be le di ye hu du la rý da hi lin de her ür lü Be le di ye ve Sos - yal hiz me en en i yi þe kil de ya rar lan mak a dýr. Þe hir mer ke zi ne dol muþ ve o o büs i le bað lan ý sý mev cu ur. a þýn ma zýn çev re sin de yo ðun ya pý laþ ma mev cu ur. a þýn maz 3 o da, sa lon mu fak wc ban yo gi bi iç bö lüm ler den i ba re ir. Dör cep he si mev cu ur. Bi - na nýn iç ve dýþ i ma la la rý a mam lan mýþ ýr. san sö rü ve mer ke zi sis em ka lo ri fe ri mev - cu ur. a mül ki ye i pro je si ne gö re 135 m 2 dir. mar pla nýn da blok ni zam 6 ka i mar i - zin li dir. Bu i i bar la a þýn maz i ca re sa ha sý na ve sos yal e sis le re ol duk ça ya kýn dýr. a - kýn da o kul ve park mev cu ur. a þýn ma zýn ar sa pa yý i le op lam de ðe ri ,00 o - la rak he sap lan mýþ ýr. 1- aþýnmaz günü saa a ra sý rab zon d li ye si k Bi na sý Bah - çe sin de; a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la gü nü ay ný yer de ve ay ný sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da ah min e di len de ðe rin % 40'ý ný ve rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç me si þar ýy la en çok ar ý ra na i ha le o lu nur. 2- r ýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar ban ka e mi na mek u bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. % 1 DV, dam ga ver gi - si, a pu harç ve mas raf la rý 1/2 a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- po ek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si ak dir de hak la rý a pu si cili i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak ýr. 4- Sa ýþ be de li he men ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra ve f las a nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiç bir hük me ha ce kal ma dan ken di le rin - den ah sil e di le cek ir. 5- Þar na me, i lân a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa ý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka c a bil gi al mak is e yen le rin 2010/7992 e sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. ( m. 126) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu ö ne me lik en ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel mek - e dir. B: C. DIÖ 7. C ÜDÜÜÐÜ (ÞIII ÇI I I) DOS O: SIÞ SFSI Ö O: 25 Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý - ka rýl mý þ ýr. Birinci arýrma günü sa a le ri a ra sýn da Ö Ü H S P CD D S O: 117'de ya pý la cak ve o gü nün kýy me le ri nin % 60'ý na is ek li bu - lun ma dý ðý ak dir de gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr ma nýn ya pý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si nin þar ol - du ðu, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den.d.v.'nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na - me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði ak ir de þar na me nin bir ör - ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, sa ý þa iþ i rak e mek is e yen le rin mu ham men be - de lin % 20'si o ra nýn da na ki pa ra ya da eþ de ðer de ban ka e mi na mek u bu ver me le ri þar ýr. Faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ - vur ma la rý i lan o lu nur. (c.f..l14/1, 114/3) önemelik Örnek o: 25 21/11/2011 uhammen kýymei () DD CS , ZG 1350 Plakalý 2009 odel Bongo Beyaz amyone 0,00 0 Benzin Deposu zik Sað Ön apý zik eyp ok 0,00 0 ia arka Bradna ýrýk B: O, Pa kis an or du su nu vur du FGS'D O he li kop er le ri nin, Pa kis an da ki bir kon rol nok a sý na dü zen le di ði sal dý rý da 25 Pa kis an lý as ker ö lür ken 14 as ker de ya ra lan dý. Böl ge de ki Pa kis an lý is ih ba ra ye ki li le ri, f ga nis an sý ný rý nýn 2,5 ki lo me re u za ðýn da ki Sa la la kon rol nok a sý na dü zen le nen sal dý rý da 25 as ke rin öl dü ðü nü, 14 ü nün ya ra lan dý ðý ný be lir i. Bir Pa kis an or du söz cü sü de sal dý rý yý doð ru la ya rak, sal dý rý nýn þa fak an ön ce a þi re böl ge si uh mand da dü zen len di ði ni söy le di. Sal dý rý nýn, me ri ka lý Ge ne ral John l len ýn Pa kis an Ge nel kur may Baþ ka ný þ fak Per vez a ya ni i le sý nýr kon ro lü ve iþ bir li ði ko nu la rý ný gö rüþ me sin den bir gün son ra dü zen len di ði ne dik ka çe kil di. ak ka gund / a a PS'D I, O'D SOUÞU Pa kis an, f ga nis an da ki O he li kop er le ri nin, Pa kis an da ki kon rol nok a sý na dü zen le di ði sal dý rý yý ký na dý. Pa kis an Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Dý þiþ le ri Ba ka ný u suf i za Gi la ni nin sal dý rý yý en ser dil le ký na dý ðý be lir il di. çýk la ma da, ký na ma me sa jý nýn O ve BD ye i le il di ði kay de dil di. Bu a ra da O, f ga nis an da ki he li kop er le rin Pa kis an da ki bir as ke ri nok a ya dü zen le di ði sal dý rýy la il gi li so ruþ ur ma baþ la ý ðý ný bil dir di. f ga nis an da ki O ve BD ko mu a ný Ge ne ral John l len, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sal dý rý da ö len ya da ya ra la nan Pa kis an gü ven lik gü cü men sup la rý na a zi ye ve þi fa di lek le ri ni i le i. n cak f ga nis an da O li der li ðin de ki U lus la ra ra sý Gü ven lik Des ek Gü cü (I SF), sal dý rý nýn so rum lu lu ðu nu üs len me di. O, o lay la il gi li so ruþ ur ma nýn sür dü ðü nü bil dir mek le ye in di. s la ma bad / a a O ya ik mal yo lu ka pa ýl dý PS, f ga nis an da ki O he li kop er le ri nin, Pa kis - an da ki kon rol nok a sý na dü zen le di ði sal dý rý dan son ra, - O bir lik le ri ne ik ma li dur dur du. e rel ye ki li ler Pa kis an ýn, f - ga nis an da ki O bir lik le ri i çin ö nem li bir ik mal yo lu nu ka - pa ý ðý ný, kam yon ve ya ký a þý yan an ker le rin, Hay ber böl ge - sin de ki Cam rud þehrin de dur du rul du ðu nu be lir i. Üs dü zey hü kü me ye ki li le rin den u a hir Zeb, ik ma lin s la ma bad da - ki fe de ral hü kü me in em ri ü ze ri ne dur du rul du ðu nu, 40 an - ker ve kam yo nun Pa kis an da ki Cam rud kon rol nok a sýn dan ge ri dön dü ðü nü be lir ir ken, baþ ka bir ye ki li, ik ma lin gü ven lik sebeple riy le dur du rul du ðu nu söy le di. s la ma bad / a a Ze ba ri den sad a des ek n I Dý þiþ le ri Ba ka ný Hoþ yar Ze ba ri, Su ri ye ye e ko no mik yap ý rý mýn müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Ze ba ri dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, I rak ýn, rap Bir li ði nin Su ri ye ye e ko no mik yap ý rým uy gu lan ma sý yö nün de ki ka rar a sa rý sý na kar þý ol du ðu nu be lir i. I rak a çý sýn dan Su ri ye ye yap ý rý mýn müm kün ol ma dý ðý ný i fa de e den Ze ba ri, üb nan ve Ür dün ün de Su ri ye i le ö nem li e ko no mik i liþ ki le ri dolayýsýyla yap ý rý ma kar þý ol du ðu nu vur gu la dý. Ze ba ri ay rý ca, Su ri ye de ya þa yan I rak lý la rýn sa yý sý ve i ki ül ke a ra sýn da ki ya kýn e ko no mik i liþ ki le rin göz ö nü ne a lýn dý ðý ný be lir i. e cef / a a a la ba ni: P mu la ka si lâh bý rak ma lý n I Cum hur baþ ka ný Ce lal a la ba ni, e rör ör gü ü P nýn si lâh bý rak ma sýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne de, dö ne min si lâh lý mü ca de le dö ne mi ol ma dý ðý ný, P nýn mu la ka si lâh bý rak ma sý ge rek i ði ni söy le di. a la ba ni, I rak ýn ya rý res mî ka na lý o lan l I ra ki ye e le viz yo nu na yap ý ðý a çýk la ma da, Ba ý nýn ya da ür ki ye nin Su ri ye ye as ke ri mü da ha le de bu lun ma sý na kar þý ol duk la rý ný ve Su ri ye a ra fýy la yap ýk la rý ya zýþ ma lar da, Baþ ba kan u ri l a li ki, Dý þiþ le ri Ba ka ný Hoþ yar Ze ba ri ve Hü kü me söz cü sü li Deb bað a ra fýn dan da ha ön ce ya pý lan a çýk la ma lar da da bu nun di le ge i ril di ði ni kay de i. Bað da / a a

6 6 27 SI 2011 PZ HB ca ni as ya.com.r a lan ü ze ri ne ku ru lan a rih dev ri le cek! Doð ru la rý ha ýr la ma yý sür dür mek ge re ki yor, çün kü hâ lâ 1950 ön ce si ek par i/ CHP dev rin de ya þa nan hak sýz lýk la rý sa vu nan lar var. On la ra gö re ya pý lan yan lýþ lar, þar la rýn ge re ði i di! a sýl bir þar i se mil le e rað men ya pýl mýþ ve bü ün ür ki ye ye kan kus ur muþ... ýl lar dan be ri bü yük ço ðun luk ya kýn a rih in genç le ri mi ze doð ru öð re il me di ði ni be lir e rek res mî a rih e i i raz e der. ma yi ne ay ný ce nah, ok, bü ün bil gi ler doð ru dur. im se den giz le nen bir þey yok ur. es mî a rih de yok ur. k si id di a lar ka ra la ma mak sa lý dýr di ye rek 1950 ön ce si ni e mi ze çý kar ma ya ça lý þýr lar. e var ki ha ki ka le ri u zun sü re giz le mek müm kün de ðil dir ve son ar ýþ ma lar da bu du ru mu bir de fa da ha or a ya koy du. Bel ge ler or a ya çý kýn ca gö rül dü ki bir doð ru bin ler ce ya lan ý yak ý, kül e i! a mu o yu i le pay la þý lan ye ni bel ge ler as lýn da mil le ek se ri ye i nin bil di ði þey ler di. Çün kü ya zý la ma sa bi le bu ha di se ler el den e le, dil den di le an la ýl mýþ ve bu gün le re ka dar gel miþ i. De ði þen, bu bil gi le rin bel ge ler le doð ru lan mýþ ol ma sý. Bu ar ýþ ma nýn þöy le bir fay da sý da o la cak: r ýk hiç kim se i ki fark lý a rih yok di ye me ye cek. Bun dan son ra a dý na al er na if a rih mi de nir, ger çek a rih mi de nir; fark lý es bi le ri ses len di ren ler da ha dik ka le din le ne cek. Pe ki, al er na if a rih çi ler din le nin ce ne o la cak? a lan, yan lýþ ve bas ký ü ze ri ne ku ru lan bü ün bir ya kýn a rih an la yý þý kök en dev ri le cek, bu dev ril me nin se si de â Çin-u a çin den du yu la cak in þa al lah. Bir a dým son ra ders ki ap la rýn da ki ya lan ve yan lýþ bil gi ler de ar ý þý la cak ve ar ý þýl ma lý. Öy le ya, dün baþ ba kan dan Der sim de ya þa nan la rýn bel ge si ni din le yen ço cuk la rý mýz, o kul lar da am er si öð re il me ye ça lý þý lýn ca i i raz e me ye cek ya da cid dî so ru lar sor ma ya cak mý? Öð re men le ri miz bu so ru lar kar þý sýn da ne ya pa cak? Su sun, i i raz e me yin. Be ni din le yin. Bel ge ler doð ru de ðil, be nim an la ýk la rým doð ru dur mu di ye cek? Bu ar ýþ ma lar a lev le nip ev le ri mi ze ka dar gel me ye cek mi? n ne ba ba lar, ço cuk la rý nýn sor du ðu so ru la ra ders ki ap la rýn da ki bil gi ler le mi, yok sa ye ni ve a ze bel ge ler le mi ce vap ver ecek? s en se de is en me se de bun dan son ra bel ge le rin ve bel ge le re da ya na rak ko nu þan la rýn söz le ri da ha çok din le ne cek. Din len dik çe de ya lan lar bir bir yý ký la cak, ger çek kah ra man lar la sah e kah ra man lar yer de ðiþ ir me ye baþ la ya cak. Bu gün kü ar ýþ ma lar dan ra ha sýz o lan ve e er a ma! Dün dünde kal dý, es ki def er le ri ka rýþ ýr ma ya lým. Ö zür de ne re den çýk ý? di yen le rin a sýl kor ku su da bu dur! Ger çek ve sah e kah ra man la rýn yer de ðiþ ir me kor ku su... a biî ki çe liþ ki ya da ya lan bil gi sa de ce Der sim ko nu sun da ya þan ma mýþ. ek par i dev ri nin her a dý mý ya lan lar la, yan lýþ lar la, hak sýz lýk lar la, zu lüm ler le do lu dur. Bu hak sýz lýk la rýn lis e si ya pýl sa cil ler bi le al maz. Fa ka dev le ve mil le kay naþ ma sý i çin bu lis e le rin ya pýl ma sý ve mil le i miz den sa mi mî bir ö zür di len me si lâ zým. Ba ký nýz, bir a dým son ra s ik lâl ah ke me le ri nin za bý la rý nýn a çýk la na ca ðý (Sa bah, 26 a sým 2011) i fa de e di li yor ki, o za bý lar la ye ni bil gi le re u la þý la cak. ey fî yar gý la ma lar, sor gu suz su âl siz i dam lar ve aç ý ðý ya ra lar or a ya se ri le cek. (s ik lâl ah ke me le ri, 1920 yý lýn da il lî ü ca de le yi en gel le me a ma cýy la pro pa gan da ya pan la rý yar gý la mak mak sa dýy la ku rul muþ, a ma çok ar ýþ ma lý ka rar la ra im za a mýþ ve ni ha ye in de n ka ra da ki s ik lâl ah ke me si 1927 yý lýn da ka pa ýl mýþ ýr.) a kýn a ri hi miz de bir de ðil bin ler ce i i raz e di le cek uy gu la ma la ra im za a ýl mýþ. Bu ar ýþ ma lar sý ra yý o uy gu la ma la ra da ge i re cek. Ve a biî ki Bü ün bu yan lýþ la ra kim im za a ý? so ru su da yük sek ses le so ru la cak ve bu gün i kin ci a dam la rýn is mi zik re di lir ken, bir nu ma ra la ra da sý ra ge le cek. n þa al lah ür ki ye a ri hiy le yüz le þe cek. Ve yük le rin den kur ul muþ, ek yü rek, ek bi lek ha lin de i ler le ye cek. Hem ni çin dün ya her ke se e rak ki dün ya sý ol sun da, sa de ce bi zim i çin e den ni dün ya sý ol sun? Z Uzun yýllar eni sya emsilciliði yapmýþ deðerli hizme adamý Secaein rfidan'ýn babasý ve ehme uþdemir, esu arabenek, v. hme ýlmaz'ýn kayýnpederi, muherem aðabeyimiz âzým rfidan'ýn vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler. ederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Bayram Peker - Þaphane / üahya u mar ve iç ki mar ka sý o kul is mi o la maz Ü e þi lay Ce mi ye i Ge nel Baþ ka ný u - har rem Bal cý, ku mar ve al kol lü iç ki mar ka sý nýn o kul la ra i sim o la rak ve ril me si nin a na ya sal bir suç ol du ðu nu be lir e rek, Ve ri len mü ca de le nin bi rin ci a þa ma sý so nuç lan dý. s mi nin ba þýn da il lî Pi yan go o lan 48 o kul ve yur da, Van dep - re min de ha ya ý ný kay be den öð re men le rin i - sim le ri ko nu la cak de di. Se pe çi ler as rý nda ön ce ki gün dü zen le nen ba sýn op lan ý sýn da, il lî Pi yan go o kul ve yur la rý nýn i sim le ri nin de - ðiþ i ril me si i çin bir yýl ön ce hu ku kî mü ca de le baþ la ýk la rý ný ha ýr la an Bal cý, il lî ði im Ba - kan lý ðý ve va li lik ler a ley hi ne a çý lan 9 da va nýn ha len de vam e i ði ni ve i sim de ðiþ ir me ka ra - rý nýn yü rür lü ðe gir me siy le bir lik e da va lar dan fe ra ga e di le ce ði ni i fa de e i. u mar ve al kol - lü iç ki mar ka sý o kul la ra i sim o la rak ve ri le mez di ye rek baþ la ýk la rý mü ca de le nin bi rin ci a þa - ma sý nýn so nuç lan dý ðý ný kay de den Bal cý, þöy le de vam e i: Genç le ri ku mar dan ve al kol den ko ru mak la yü küm lü o lan dev le in, genç le rin o - ku du ðu o kul la ra ku mar ve al kol lü iç ki mar ka la - rý nýn i sim le ri ni ver me si a na ya sal bir suç ur. Ve - ri len mü ca de le nin bi rin ci a þa ma sý so nuç lan dý. s mi nin ba þýn da il lî Pi yan go o lan 48 o kul ve yur da, Van dep re min de ha ya ý ný kay be den öð - re men le rin i sim le ri ko nu la cak. e þi lay o la rak i sim de ðiþ ir me ka ra rý ný o lum lu kar þý lý yo ruz. Bal cý, il lî Pi yan go ko nu sun da ge rek li a dým la rý a an il lî ði im Ba kan lý ðý nýn, o kul la ra ve ri len al kol fir ma sý i sim le ri nin de de ðiþ ir me si ni bek - le dik le ri ni i fa de e de rek, mil le in a le bi o lan bu bek len i nin a ci len kar þý lan ma sý ge rek i ði ni söz le ri ne ek le di. s an bul / a a Z uherem kardeþimiz Hüseyin rok' un babasý ve muherem kardeþimiz hme Demirel'in eniþesi, muherem kardeþimiz hme rok'un Ö ör gü ü P nýn þe hir ya pý lan ma sý C ya yö ne lik o pe ras yon da gö zal ý na a lý - na rak, u uk lan ma la rý a le biy le mah ke - me ye çý ka rý lan 43 ki þi den 33 ü a vu ka 34 ki þi u uk la nýr ken, 8 i a vu ka 9 ki þi de ser - bes bý ra kýl dý. Be þik aþ a ki s an bul d li - ye si nde Cum hu ri ye sav cý la rý a ra fýn dan i fa de le ri a lý nan 43 ki þi u uk lan ma la rý a - le biy le nö be çi 11. ðýr Ce za ah ke me si ne sevk e dil di. ö be çi mah ke me, 43 ki þi den 33 ü a vu ka 34 ü nü u uk la dý. ah ke me, P e rör ör gü ü e le ba þý b dul lah Ö ca - lan ýn a vu ka la rý a ra sýn da gös e ri len es ki DP il le ve ki li ah mu lý nak ýn da a ra - la rýn da bu lun du ðu 9 ki þi yi i se ser bes bý - rak ý. Ön ce ki gün sa bah sa a le rin de Be - þik aþ a ki s an bul d li ye si ne sevk e di len ü za ke re ler ek rar baþ la ma lý P BÞ I BU Z, Ü Z D H P S I V B ÇO F SI BÞ SI ZU SU D IZ D D. VUP Par la men o su Baþ ka ný Jerzy Bu zek, ür ki ye i le B a ra sýn da ki ka ý lým mü za ke re le ri nin da ha kap sam lý ve bir çok fa sýl la ek rar baþ la ma sý ar zu sun da ol duk la rý ný be lir i. Bu zek, B ür ki ye De le gas yo nu O fi si nde yap ý ðý ba sýn op lan ý sýn da, n ka ra da ürk ma kam la rý ve si vil op lum em sil ci le riy le ve rim li gö rüþ me ler yap ý ðý ný söy le di. ür ki ye nin B i çin çok ö nem li bir ül ke ol du ðu na i þa re e den Bu zek, ür ki ye e ko no mik ba þa rý la rýy la gu rur duy ma lý, ger çek en de kü re sel e ko no mi de a ðýr sik le bir ak ör ha li ne gel di de di. v ru pa Par la men o su nun B nin ge niþ le me sü re ci ni des ek le yen bir a výr a kýn dý ðý na dik ka i çe ken Bu zek, böy le si bir mü za ke re sü re ci nin bir ül ke i çin ne ka dar ö nem li ol du ðu nu bil di ði ni kay de i. a ý lým mü za ke re le ri nin her za man zor ol du ðu nu ve ür ki ye nin is is nai bir du rum eþ kil e me di ði ni vur gu la yan Bu zek, ü za ke re le rin da ha kap sam lý ve bir çok fa sýl la ek rar baþ la ma sý ar zu sun da yýz de di. ür ki ye nin ha yal ký rýk lýk la rý ný an la ya bil di ði ni ve B nin de ba zý ha yal ký rýk lýk la rý ya þa dý ðý ný di le ge i ren Bu zek, ür ki ye mo der ni zas yon sü re cin den ge çi yor, ka ý lým sü re ci bu na ka ký sað la ya cak di ye ko nuþ u. ýb rýs so ru nu ko nu sun da a ý la cak a dým la rýn ö ne mi ne i þa re e den Bu zek, ýb rýs me se le si çö zü lür se, mü za ke re ler a nýn da, hýz lý bir bi çim de baþ la ya cak ýr i fa de si ni kul lan dý. Bu zek, Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül ve di ðer ye ki li ler le e mas la rýn dan son ra ýb rýs so ru nu nun çö zü mü ko nu sun da i yim ser ol du ðu nu söy le di. vrupa Par la men o su Baþ ka ný Jerzy Bu zek lâç fi ya la rý düþ me di, ar ý Ü c za cý þ ve ren ler Sen di ka sý ( S) Ge nel Baþ ka ný ur en Say - dan, i lâç fi ya la rýy la il gi li son dü - zen le me le re i liþ kin, Va an daþ la - rý mýz i lâç la rýn fi ya la rý nýn dü þü - þüy le da ha az ka ý lým pa yý ö de ye - cek ler di ye se vi nir ken son eb lið de ya pý lan de ði þik lik le ö de ye ce ði mik ar da sür priz bir ar ýþ la kar þý kar þý ya kal mýþ ýr de di. S Ge - nel Baþ ka ný Say dan, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ur ban Bay ra mý a ri - fe sin de Sos yal Gü ven lik u ru mu (SG) a ra fýn dan ya yým la nan Sað - lýk Uy gu la ma eb li ði (SU) i le ö - de me li mi le rin de de ði þik lik ya pýl - ma sý se be biy le çý kan fark la rýn va - an da þa yan sý dý ðý ný, da ha ön ce sü rek li al dý ðý i lâç la ra hiç fark ö de - me yen has a la rýn 17 a sým dan i - i ba ren fark ö de di ði ni, da ha ön ce fark ö de yen le rin i se ö de me mik - a rý nýn ar ý ðý ný i fa de e i. Say dan, Sað lýk Uy gu la ma eb li ði nde ya pý - lan dü zen le mey le il gi li Va an - daþ la rý mýz i lâç la rýn fi ya la rý nýn dü - þü þü i le da ha az ka ý lým pa yý ö de - ye cek ler di ye se vi nir ken, son eb - lið de ya pý lan de ði þik lik le ö de ye ce - ði mik ar da sür priz bir ar ýþ la kar þý kar þý ya kal mýþ ýr. ý sa ca sý i laç a fi ya dü þü þü di ye lan se e di len dü - zen le me, as lýn da i lâ cýn fi ya ýn da bir de ði þik lik yap ma mýþ, SG nýn ö de ye ce ði mik a rý a zal a rak ka lan kýs mýn va an da þa yük len me si ne ne den ol muþ ur de ðer len dir me - sin de bu lun du. n ka ra / a a S HÎ FI S B ve ken di a dý na, ür ki ye de ki ba sýn öz gür lü ðü ve i fa de öz gür lü ðü sü reç le riy le il gi li en di þe duy du ðu nu be lir en Bu zek, ürk ye ki li le rin ken di si ne ba zý yar gý la ma sü reç le ri nin e rör le il gi li ol du ðu nu i fa de e ik le ri ni, an cak bu ko nu da ürk ye ki li ler le ay ný gö rüþ e ol ma dýk la rý ný söy le di. Ga ze e ci le rin hü kü me e kar þý ak if ça lýþ ma yap ma la rý nýn iþ le ri ge re ði ol du ðu nu söy le yen Bu zek, de mok ra si nin ser bes med ya e mel le ri ne da yan dý ðý ný, bu nun ken di - vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler. ilesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. nkara eni sya Okuyucularý C o pe ras yo nun da 33 a vu ka u uk lan dý le ri i çin en ö nem li hu sus ol du ðu nu kay de i. fa de öz gür lü ðü ve e rör le il gi li hu sus la rýn ye ni a na ya sa da çö zü le bi le ce ði ni be lir en Bu zek, e ni a na ya sa ha zýr lan ma sü re ci a ri hi bir fýr sa ni e li ði a þý yor di ye ko nuþ u. e rör ko nu sun da B nin ür ki ye i le iþ bir li ði yap ma dý ðý hu su su nun gö rüþ me ler de ken di le ri ne ak a rýl dý ðý ný bil di ren Bu zek, e rör ko nu sun da iþ bir li ði kuv ve len di, B e rö re ka i su re le kar þý de di. S BS D O D G Ç D O S O Z B SI öz gür lü ðü ne i liþ kin so ru lar ü ze ri ne Bu zek, a na ya sa de ði þik lik le ri i le ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü ko nu la rýn da ki so run la rýn gi de ri le bi le ce ði ni ve bu ko nu da ü mi li ol du ðu nu söy le di. B de de za man za man ga ze e ci le rin so ruþ ur ma ya a bi u ul du ðu na i þa re e den Bu zek, ür ki ye de çok sa yý da ga ze e ci nin, hap se a ý lýp so ruþ ur ma ya a bi u ul ma sý nýn i pik bir du ru mu gös er me di ði ni kay de i. Ser bes bir med ya ol ma dan ger çek de mok ra si o la ma ya ca ðý ný be lir en Bu zek, Her bir ger çek de mok ra si nin kal bin de öz gür med ya ya ar de di. Si vil op lum ör gü le riy le gö rüþ me le ri ne i liþ kin so ru ü ze ri ne de Bu zek, si vil op lu mun so run la rý nýn ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýy la na sýl çö zü le bi le ce ði ni ve bu ça lýþ ma la ra si vil op lu mun na sýl da hil e di le bi le ce ði ni gö rüþ ük le ri ni bil dir di. n ka ra / a a 46 ki þi nin i fa de le ri, so ruþ ur ma yý yü rü en ö zel ye ki li Cum hu ri ye sav cý la rý d nan Çi - men ve s ma il an do ðan ýn ya ný sý ra ad li - ye de gö rev li di ðer sav cý lar ca ak þam sa a - le rin de a mam lan mýþ ý. Bu ki þi ler den 41 i a vu ka, 43 ü sav cý lýk a ra fýn dan u uk lan - ma la rý a le biy le s an bul ö be çi ðýr Ce za ah ke me si ne sevk e dil miþ, 3 ki þi de ser bes bý ra kýl mýþ ý. Bu a ra da, a - ra la rýn da a vu ka la rýn da bu lun du ðu bu ki þi le rin, mah ke me de sa vun ma la rý i çin s an bul Ba ro sun ca gö rev len di ri len a vu - ka la rý red de de rek, ken di a vu ka la rý ný a lep e ik le ri, bu sa nýk a vu ka la rý nýn i - se mah ke me nin ba ðým sýz ve a raf sýz ol ma dý ðý ný id di a e de rek, sa vun ma yap - ma dýk la rý öð re nil miþ i. s an bul / a a C as la yal nýz kal ma ya cak nbþb ar dým cý sý Be þir a lay, ür ki ye ni C yi as la yal nýz bý rak ma ya ca ðý ný söy le di. Or ga ni ze Sa na yi Böl ge le ri Üs u ru lu þu (OS BÜ) a ra fýn dan C nin Gir ne þeh rin de dü zen le nen 5. OSB ner ji Zir ve si nde ko nu þan a lay, ür ki ye ve u zey ýb rýs ýn þu an da böl ge sin de, a de a bu ka dar so run lu e ko no mik ha ya ýn yü rü dü ðü bir böl ge de is ik rar a da sý ol du ðu nu söy le di. a lay, Bu ko lay bir þey de ðil. Hem bü yü me si sü rü yor ür ki ye nin ve C nin. Hem e ko no mik o la rak güç len me si de vam e di yor, bir bir le riy le de çok ya kýn yar dým laþ ma i çin de... de di. ür ki ye Cum hu ri ye i o la rak u zey ýb rýs ýn her a çý dan da ha güç lü, da ha ka rar lý bir þe kil de yo lu na de vam e me si i çin da i ma ya nýn da ol duk la rý ný, bun dan son ra da da i ma ya nýn da o la cak la rý ný be lir en a lay, C as la yal nýz kal ma ya cak ve biz hem e ko no mik a çý dan kal kýn ma sýn da hem de si ya si a çý dan ge le ce ðe e min a dým lar la yü rü me sin de u zey ýb rýs ýn da i ma ya nýn da yýz. Bu nu da bir kez da ha be lir mek is i yo rum de di. Zir ve de ko nu þan C Baþ ba ka ný r sen ü çük i se ký sa bir sü re ön ce na mur da C ye su ge i ril me si i çin ö nem li bir ba raj in þa a ý ça lýþ ma sý nýn baþ la ýl dý ðý ný ha ýr la ý. Söz ko nu su pro je çer çe ve sin de C ye yýl lýk 75 mil yon me re küp su ge le ce ði ni kay de den ü çük, a dý ný ba rýþ su yu ko ya cak la rý söz ko nu su su yun 2014 yý lý ar a yýn da C ye ge le ce ði nin ah min e dil di ði ni de vur gu la dý. Gir ne / a a lk kaz ma, 2-3 ay i çin de vu ru la cak nj ve a biî ay nak lar Ba ka ný a ner ýl dýz, ür ki ye Pe rol le ri no nim Or ak lý ðý nýn (P O) yap ý ðý an laþ ma çer çe ve sin de 2-3 ay i çe ri sin de u zey ýb rýs a ka ra da son da ja baþ la ya ca ðý ný bil dir di. Or ga ni ze Sa na yi Böl ge le ri Üs u ru lu þu (OS BÜ) a ra fýn dan C nin Gir ne þeh rin de dü zen len 5. ner ji Zir ve si nde ko nu þan Ba kan ýl dýz, ül ke ler de za man za man e ner ji nin si ya se e, za man za man da si ya se in e ner ji ye yük ol du ðu dö nem le rin bu lun du ðu nu söy le di. Ha zýr la dýk la rý mas er plan la yav ru va an C i çin de bü ün bu pa ra doks la rý çöz me ye ha zýr ol duk la rý ný be lir en ýl dýz, P O nun yap ý ðý an laþ ma çer çe ve sin de de 2-3 ay i çe ri sin de C de ka ra da son da ja baþ la ya cak la rý ný bil dir di. ýl dýz, þöy le ko nuþ u: Bü ün ha zýr lýk la rý mý zý a mam la dýk. 3 haf a ka dar ön ce u zey ýb rýs ay dýk. ap ý ðý mýz an laþ may la ek nik ça lýþ ma la rý ha zýr la mýþ bu lu nu yo ruz. De niz de ki a ra ma la rý mýz da ö zel lik le u lus la r a ra sý hu ku ka ay ký rý o la rak ge liþ i ri len bü ün ça lýþ ma lar dan be ri o la cak ýr. ma bu bi zim ö zel lik le u lus la ra ra sý hu ku ka uy ma yan ça lýþ ma la ra kar þý lýk ver me ye ce ði miz an la mý na gel mez. ür ki ye Cum hu ri ye i nin C i le be ra ber ge liþ i re ce ði bir ký sým pro je le rin ol du ðu nu da söy le me li yim. a biî ki bü ün ne re de ku yu a çý lýr sa a çýl sýn, ne re de son daj vu ru lu yor o lur sa ol sun mu la ka ýb rýs ýn a ma mý nýn hak ký nýn ol du ðu nu da söy le me li yiz. Gir ne / a a Z uherem aðabeyimiz Secaein rfidan'ýn babasý, v. hme ýlmaz'ýn kayýnpederi ehli hizme dâvâ adamý âzým rfidan'ýn vefaýný eessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. uherem aðabeyimize Cenâb-ý Hak'an rahme diler. ederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Burdur eni sya Okuyucularý

7 H B 7 27 SI 2011 PZ mka ni as ya.com.r Sa kin, say gý lý, sa býr lý ec lis e son gün ler de kav ga ek sik ol mu yor. il - le ve kil le ri her ve si le i le bir bir le ri i le ser ar ýþ - ma la ra gi ri yor. ec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek de bu du rum dan hay li þi kâ ye çi. Gü zel bir se çim yap ýk, a ma i yi baþ la ya ma dýk di ye rek bu nu di le ge i ri yor. ec lis u a nak la rý na yan sý yan an cak ken di si a ra fýn - dan ka bul e dil me yen kü für lü söz ler ec lis Baþ kan ve - ki li eh me Sað lam ý zo ra so ku yor. u ha le fe par i le ri Sað lam ýn is i fa sý ný is i yor. O i se is i fa e de cek bir du - rum ol ma dý ðý ný dü þü nü yor. Öy le an la þý lý yor ki, Sað - lam ýn yö ne e ce ði o u rum lar da ö zel lik le CHP li ve kil ler sýk sýk ar ýþ ma çý ka ra cak lar. Ge nel u rul da CHP li u har rem n ce nin ko nuþ - ma sý nýn ar dýn dan P li u re in Ca nik li nin sa aþ ma ol du ðu ge rek çe siy le söz is e me sin den son ra ya þa nan lar ec lis u a nak la rý na da kü für lü bir þe kil de ay nen yan - sý dý. CHP li mil le ve kil le ri nin eh me Sað lam a Sa yýn Baþ kan, il ko kul mu yö ne i yor sun!, i ye P ye mü - da ha le e mi yor sun!, Ba ðým sýz ec lis Baþ kan lý ðý yap! vu ka lýk yap ma! de me sin den son ra Da ha sö ze baþ - la ma dý ya! de dik en son ra bu küf rü sarf e i ði u a nak - lar da yer al dý. lk an da bu küf rü fark e de me yen CHP li - ler mil le ve ki li da nýþ man la rý nýn i kaz la rýn dan son ra öð - ren ince bü yük ar ýþ ma lar ya þan dý ve ya þan ma ya da de vam e di yor. e ni bir a na ya sa nýn ha zýr lan ma a þa ma sýn da bu ve bu nun gi bi ar ýþ ma la rýn ya þan ma sý hem ec lis e göl - ge dü þü rü yor hem de bir çok uz laþ may la çý ka cak ko nu - la rýn çýk ma sý ný zo ra so ku yor. Bu yüz den hem mil le ve - kil le ri nin da ha say gý lý ol ma sý, hem de o u ru mu yö ne - en baþ kan ve kil le ri nin sa býr lý yö ne me le ri ve kü für gi bi ga liz i fa de ler kul lan ma ma la rý ge re ki yor. * * * B V GO U B S B i le ka ý lým or ak lý ðý mü za ke re le ri nin baþ la ma sý - nýn 6. yý lýn da bir ar pa bo yu yol gi di le me di ði ni söy le sek ye ri dir yý lýn da mü za ke re le re baþ la yan ba zý ül ke - ler 1 a yýs 2004 a ri hin de am ü ye ol du. Bul ga ris an ve o man ya i se, 2004 yý lýn da mü za ke re le ri a mam la dý - lar yý lýn da am ü ye ol du lar. Oy sa ür ki ye 33 fa - sýl dan an cak bir fas lý ka pa a bil di. Bun dan 10 se ne ön ce ik i da ra ge len P gö re ve gel di ðin de B ye da ha faz la sa rý lý yor du, an cak son yýl lar da B i le i liþ ki le ri dur ma nok a sý na ge ir di. Bu ko nu da bir ba kan lýk kur ma nýn ü ye li ði hýz lan - dýr ma dý ðý da böy le ce gö rül dü. P nin is ek siz li - ði nin se be bi i se bir ga ze e ye ve ri len mü lâ ka a a - de a gün yü zü ne çý ký yor. P Grup Baþ kan ve ki li u re in Ca nik li, bir ga ze e ye ver di ði mü lâ ka a ay nen þöy le di yor: çýk söy le mek ge re kir se þu an B nin bi ze fay da sýn dan çok za ra rý o la ca ðý ný dü - þü nü yo rum. B nin ken di i çin de bü yük so run la rý var, o va go na bi ner sek ge ri ye doð ru gi de riz Be - nim þah sî gö rü þüm hem e ko no mi de hem dýþ po li - i ka da a yak ba ðý ol mak an ö e hiç bir ka ký sað la - maz (Dün ya ga ze e si, ) B-ür ki ye i liþ ki le ri nin bir ar pa bo yu yol ka e de - me me si nin sebebi bu i fa de ler le or a ya çýk mýþ o lu yor. * * * B D D ÇO C Be del li as ker lik le il gi li o lum lu ve o lum suz ar ýþ ma - lar de vam e der ken, bu i þin bir i li mi ze de be de li nin a ðýr o la ca ðý or a ya çý ký yor. Dö viz li ve be del li as ker lik e 21 gü nün or a dan kalk - ma sý hiç þüp he yok ki en çok Bur dur lu es naf la rý üz dü. Dö viz li ve be del li de e mel e ði i min mer ke zi o lan Bur - dur da es naf þim di den ka ra ka ra dü þün me ye baþ la dý bi - le. s ker lik gö re vi mi dep re min ü ze rin den bir kaç yýl geç me si nin ar dýn dan r zin can da yap ý ðým i çin, dep re - min ya ra la rý nýn sa rýl ma sýn da o ra da gö rev ya pan as ker - le rin bü yük ka ký sý nýn ol du ðu nu ya þa yýp gör müþ üm. Bu yüz den Bur dur es na fý nýn ga ze e le re de yan sý - yan gö rüþ le ri nin hak lý lý ðý ný gö re bi li yo rum. Be del li as ker lik ya pan la rýn her bi ri si nin Bur dur a yak la þýk 750 ka ký sað la dý ðý be lir i li yor. Bur dur e ko no - mi si nin cid dî an lam da ya ra a la ca ðý or a da. Çün kü, o ra da as ker lik ya pan la rýn eþ le ri ço cuk la rý zi ya re e gel dik le rin de o el de ka lý yor lar, ye mek yi yor lar, he - di ye lik eþ ya lar a lý yor lar. Bir çok es naf böy le ge çi mi - ni sað lar ken þim di e mel e ði i min kal dý rýl ma sý i le bir çok es naf ke penk ka pa mak du ru mun da ka la - cak ýr. Baþ ba kan r do ðan ýn be del li as ker lik le il gi li a çýk la ma la rýn dan son ra ec lis ku lis le ri ne çýk ý ðý - mýz da P Bur dur il le ve ki li Bay ram Öz çe lik in, ga ze e ci le rin ya ný na ge le rek, Bu iþ en çok bi zi vur - du de me si ne ön ce bir an lam ve re me dik. Sebebi ni so run ca üs e bah se i ði miz sý kýn ý la rý an la ý. Bir ga ze e ci ar ka daþ da Si zi Bur dur a sok maz lar ar ýk di ye a kýl ma yý ih mal e me di. Bu da vic dan la rý ya ra - la yan be del li nin za rar la rýn dan bi ri si * * * P GU D Þ V I? il le ve kil le ri nin ba kan la ra yö nel i ði so ru lar da il - ginç þey ler or a ya çý ký yor. HP ü ah ya il le ve ki li lim I þýk, da le Ba ka ný Sa dul lah r gin a ra fýn dan ce - vap lan dý rýl ma sý is e miy le B ye bir so ru ö ner ge si ver di. I þýk, n ka ra da 1-12 ðus os 2011 a rih le rin de za bý kâ ip li ði i çin ya pý lan mü lâ ka sý na výn da so ru lan ba zý so ru la rýn þo ke e i ði ni be lir e rek, Ba kan r gin den þu so ru la rýn doð ru o lup ol ma dý ðý ný sor du: e ops pi ra mi din de kaç aþ kul la nýl mýþ ýr? Pen gu en - le rin diþ le ri var mý dýr? Ö rüm cek a da mýn an ne si nin a dý ne dir? i a nik Ge mi sin de kaç yol cu var dý? Ha ya a ka - lan la rýn i sim le rin den ü çü nü sa yý nýz? U lu ba lý Ha san kaç ok ye miþ ir? Ba ka lým da le Ba ka ný bu so ru la ra ne ce vap ve re - cek? ðer böy le so ru lar so rul duy sa, hod ri mey dan bil - sin ler ba ka lým bu so ru la rýn ce vap la rý ný! Doðu, ek si 24 ü gör dü ndo ÐU na do lu Böl ge si nde e ki li o lan so ðuk ha va ha ya ý o lum suz e - ki li yor. r zu rum da ha va sý cak lý ðý ge ce ek si 24 de re ce o la rak öl çül dü. e e o ro lo ji r zu rum Böl ge ü dür - lü ðü ye ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Or a a ra de niz ü ze rin den ge - len yük sek ba sýnç sis e mi nin e ki si al ýn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl - ge si nde so ðuk ha va e ki si ni sür dü - rü yor. So ðuk ha va se be biy le þe hir mer kez le rin de ki kal dý rým lar buz u u, ça ý lar da buz sar ký la rý o luþ u. Ba zý ev, iþ ye ri ve a raç la rýn cam la rý - nýn buz u u ðu gö rül dü. Sa bah sa a - le rin de e ki li o lan pus, gö rüþ me sa - fe si nin düþ me si ne se bep ol du. Ge ce ha va sý cak lý ðý ek si 24 de re ce o la rak öl çü len r zu rum da mev si min en so ðuk ge ce si ya þan dý yýl - la rý a ra sý a sým a yý sý cak lýk or a la - ma sý ek si 6 de re ce o lan r zu rum da, 2011 yý lý 26 a sým da ek si 24 de re ce o la rak kay de dil di. Bu a ra da, böl ge de öl çü len en dü þük ha va sý cak lýk la rý ars ve ð rý da ek si 20, r da han da ek si 18, Bay bur a ek si 14, Ið dýr da ek si 9 ve r zin can da ek si 8 o la rak kay de dil di. e ki li ler, böl ge de so ðuk ha va nýn e ki si ni sür dü re ce ði ni bil - dir di. r zu rum / a a OD Ü den Van dep re mi ra po ru no Do ðu ek nik Ü ni ver si e si Dep rem ü hen dis li ði raþ ýr ma er ke zi (OD Ü-D) a raþ ýr - ma cý la rý nýn, 23 kim 2011 de mey da - na ge len Van Dep re mi i le il gi li sa ha ça lýþ ma sýn da, ya pý sal ha sar la rýn bi na ka sa yý sýy la o lan i liþ ki si ne dik ka çe - kil di. OD Ü-D a raþ ýr ma cý la - rý nýn 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem le il gi li sa ha ça lýþ ma sýn dan çý kan ba zý so nuç lar þöy le: Göz lem le nen ya pý sal ha sar lar, bi na ka sa yý sýy la i liþ ki li. 5-7 ka lý be o nar me bi na lar, ha sar yo ðun - lu ðu a çý sýn dan a ðýr lý ðý o luþ u ru yor. Or a yük sek lik e ki per de siz be o nar - me çer çe ve sis em le ri nin, dep rem per for man sý a çý sýn dan ül ke miz de en ký rýl gan ya pý ür le ri ol du ðu Van Dep - re mi i le bir kez da ha e yi e dil miþ ir. a pý lar da ki a sa rým ve i ma la ka li e - siz li ði, ya pý de ne im me ka niz ma sý nýn iþ le yi þin de ki ak sak lýk lar, dep rem a ra - fýn dan bir kez da ha or a ya çý ka rý lan ö nem li un sur lar. So nuç la rýn, geç - miþ e ya pý lan ha a la rýn ya pýl ma ya de - vam e i ði ni gös er di ði be lir i len ra - por da, ür ki ye de dep re me da ya nýk lý ya pý a sa rý mý ve i ma la ýn dan so rum lu mü hen dis, mü e ah hi ve kon rol eþ - ki la la rý nýn dep rem ger çe ði ve dep - rem mü hen dis li ði ko nu sun da çok e - mel bil gi ek sik lik le ri nin bu lun du ðu ö ne sü rül dü. n ka ra / a a BG e 10 ye ni il mü dür lü ðü nb SI- I ve n for mas yon Ge nel ü dür lü ðü (BG) aþ ra eþ ki la ýn da 10 ye ni il mü dür lü ðü ku ru lu yor. BG aþ ra eþ ki lâ - ýn da il mü dür lük le ri ku rul ma sý na yö ne lik Ba kan lar u ru lu ka ra rý, es mî Ga ze e de ya yým lan dý. Bu na gö re, f yon ka ra hi sar, Bur sa, Ça - nak ka le, dir ne, Ga zi an ep, ay se - ri, on ya, uð la, Sam sun ve Þan - lý ur fa da il mü dür lü ðü ku rul ma sý - na ka rar ve ril di. n ka ra / a a Ger çek þu ki, u lus la r a ra sý if sad þe be ke le - ri nin, ön le ye me dik le ri, e le ge çi re me dik - le ri ku rum la rý, o lu þum la rý, ken di po li i - ka la rý na gö re yön len di rip kü re sel çý kar ve e - mel le rin de is i mal a ma cýy la boz ma ve sap ýr - ma plân la rý, B i çin de dev re de. Be di üz za man ýn es bi iy le, e de ni ye in sey yi a ý ný (kö ü lük le ri ni) me hâ sin (i yi lik) zan ne de rek in san lý ðý se fâ he e ve da lâ le e sevk e den, se fâ he ve da lâ le e bo zul muþ ve se vî di nin den u zak laþ mýþ; Dec cal gi bi bir ek gö zü a þý yan kör de hâ sý i le bü ün ruh-u be þe re bir ce hen ne mî hâ le i he di ye e den i - kin ci v ru pa, a çýk a çýk se vî lik din-i ha ki - ki sin den al dý ðý fe yiz le ha ya-ý iç i mâ i ye-i be - þe ri ye ye (in san lý ðýn sos yal ve me de nî ha ya ý - na) nâ fî (m iz me e den fen le ri (i lim le ri) â - kip e den bi rin ci v ru pa yla a man sýz bir mü ca de le i çin de. (e ma lar, 167-8) f ga nis an da ec ne bi le rin he ge mon ya ve kü re sel çý kar la rýn da kul la ný lan O nun a - ma cýn dan sap ý rý la rak sýrf pe rol ku yu la rý ný el - de e me he sâ bý na hiç bir il gi si ol ma dý ðý hal de ib ya ya mü da ha le de koç ba þý o la rak kul la nýl - ma sý gi bi, B nin de i çi ne gi rip ze hir le me o - yu nu, bu nun son ör ne ði. v ru pa o mis yo nu nun 12 kim 2011 a - rih li ür ki ye ler le me a po ru nda be lir le di ði e sas la rý ye ri ne ge ir me yen n ka ra nýn, B ye a ah hü e i ði de mok ra ik leþ me re form la rý ný ye ri ne ge ir mek ye ri ne, her fýr sa a B yi suç - la ma sý da bu o yu na hiz me e di yor. sa sen dok san yýl ön ce s an bul u iþ gal i çin ge len n gi liz sa vaþ ge mi si HS jax ýn a - ra köy li ma nýn da de mir le di ði yer de de mir le - yen ve ürk ka ra su la rý na gir me si ne rað men ürk bay ra ðý as ma yan HS l lus ri o us ge - mi sin de n gil e re ra li çe si I I. li za beh in e - þiy le bir lik e 15 a yýs 2008 de a ðýr la yýp ak ý ðý ük sek Þö val ye i þâ ný ný göð sü ne a kan Gül ün, son on dra zi yâ re in de B yi yi ne e - leþ ir me si, n ka ra nýn B ye ba ký þý ný bir de - fa da ha bil dir mek e. B i le mü zâ ke re sü re cin de hiç bir fas lýn a - çý la maz ha le gel di ði i i ra fýn da bu lu nan Cum - hur baþ ka ný nýn n gil e re de n ka ra nýn bu du - rum da ki pa yý ný e ðe geç me si de ma ni dar. Oy sa n ka ra nýn þi kâ ye ye ri ne, B nez din de ýb rýs ko nu su, um la rýn BD ve s ra il des e ðiy le ek a raf lý o la rak k de - niz de do ðal gaz ve pe rol a ra ma la rý, e rör - le mü ca de le, vic da nî red me se le si gi bi hu sus lar da, ger çe ði or a ya ko yup, B mer ci le ri ni ve ka rar me ka niz ma la rý ný ik na e me si, ür ki ye nin hak lý has sa si ye le ri ni, op lu mun de ðer le ri ni, sos yal ve kül ü rel ya pý sý ný i zah e me si ge re kir di. Doð ru ve e kin sra e jik dýþ po li i ka, þi kâ - ye le cay mak de ðil, hak lý dâ vâ sý ný ve po li i ka - la rý ný ka bul e ir me ba þa rý sý dýr cev ni as ya.com.r Gül ondra da da B yi suçladý U C Va li li ði, 1938 Der sim ka li a mýn da a i le si ni yi i ren li k gün e sür gün son ra sý i le ü ye le ri niz im ha e dil di ce va bý ver di Der sim ha re kâ ýn da a i le si ni yi i ren li k gün e sür gün son ra sý un ce li Va li li - ði nce ve ri len i le ü ye le ri nin im ha e dil di - ði... ya zý lý za bý, ilk Der sim da va sý nýn res mî da ya na ðý ol du. un ce li Va li li ði nin 27 ðus - os 1955 e u u ðu za bý a,...hü se yin l - ýn aþ ýn nü fus ha ne ka yý la rýn da a dý ya zan Hü se yin ka rý sý Hu mar ve Hü se yin ev la la rý Hu mar dan doð ma lif, eh me, Ha di ce, h me di, Su zan, li ce mal, He ip, mi ne nin 1938 ha re kâ ýn da im ha e dil di ði ve a i le re i si Hü se yin l ýn aþ ýn da 952 yý lýn da öl dü ðü, ha ne den yal nýz li k gün ün sað kal dý ðý an - la þýl mak ge re ði dü þü nül dü de ni yor. 72 I SO H ÞI DI un ce li Va li li ði, 27 ðus os 1955 e op lan dý ðýn da, ha ne den sað ka lan li k gün ün, sür gün ol du ðu ü ah - ya dan un ce li ye dö nü þü nü bu za bý la ka ra ra bað la mýþ ý. n cak o gün ge ri dö nüþ i çin ya zý lan bu i fa - de ler, Der sim a liâ mý nýn ilk res mî i i raf la rýn dan bi ri ol du. a - di kal ga ze e si nin i san 2010 a ri - hin de ver di ði ha ber, son ya þa nan Der sim a li â mý ar ýþ ma la rýy la ye ni den gün dem gel di. Ha be re gö - re, li k gün, bu zap ý ka ný gös e - rip 10 ya ký ný nýn öldürüldüðü ký yý mý 72 yýl son ra yar gý ya a þý dý. Dö ne min jan dar ma er le ri ve ye ki li le ri hak kýn da in san lýk kar þý suç iþ len di ði id di a sýy la suç du yu ru su yap ý. un ce li de ya þa yan e - mek li me mur Hü se yin k gün, 22 i - san da a vu ka ý Hü se yin y gün a ra cý lý ðýy - la a zi mi ye Sav cý lý ðý na suç du yu ru sun - da bu lun du. Bu di lek çe nin þüp he li ler ha - ne sin de, Der sim Ha re kâ ý na ka ý lan jan dar ma bir lik le ri ve ye ki li le ri ya zý yor. Suç ha ne sin de i se Plan da hi lin de si ya - sî, fel se fi ve ya di nî sa ik ler le bir op lum sal gru bun a ma men ve ya kýs men yok e dil - me si a ma cýy la 10 ka dýn ve ço cu ðun öl - dü rül me si i fa de si bu lu nu yor. ÖÜ H: 0/0/1938 Der sim o lay la rý i le il gi li k gün dâ vâ sý - nýn dan baþ ka ya pý lan 3 ay rý suç du yu ru su da ha ya pýl dý. Baþ vu ru lar da, þu id di a lar yer a lý yor du: fo Boz kur dâ vâ sý: fo Boz kur ve a ra - la rýn da ur u luþ Sa va þý nda s ik lâl a dal - ya sý a lan ba ba sý nýn da bu lun du ðu a i le men sup la rý, kur þu na di zil di. ur þu na di - zil dik le ri sý ra da ba zý a i le men sup la rý nýn kü çük le ri ve ka dýn la rý ko ru mak i çin ön le - ri ne a ýl ma la rý sa ye sin de, a i le nin ba zý men sup la rý sað kur ul du. Boz kur, op lu me zar la rýn a çýl - ma sý ve a i le si nin öl dü rül me si se be biy le suç du yu ru sun da bu lun du. Boz kur, sað kur - u lan ba ba sý nýn s ik lâl a dal ya sý bel ge si - nin ve an ne si da hil a i le sin den öl dü rü len le - rin kü ük e ki ö lüm a ri hi nin o - la rak gö zük ü ðü bel ge yi de sav cý lý ða sun - du. a ra dað dâ vâ sý: Der sim o lay la rý sý ra sýn - da a i le si öl dü rü len ve el ko nu lan mal la rý ü - çün cü ki þi le re sa ý lan li a ra dað, mal la - rýn i a de si i çin suç du yu ru sun da bu lun du. op lu me zar dâ vâ sý: O lay lar sý ra sýn da Der sim den r zin can a gi den köy lü ler den 95 ki þi kur þu na di zi le rek gö mül dü. Bu ki þi - le rin bu lun du ðu yer de ki ke mik ler, ya kýn za man da op rak al ýn dan gö rül me ye baþ - lan dý. Bu nun ü ze ri ne, op lu me za rýn a çý la - rak, öl dü rü len ler den ge ri ye ka lan ke mik le - rin a i le le ri ne es lim e dil me si i çin sav cý lý ða baþ vu rul du ve so rum lu la rýn ce za lan dý rýl - ma sý is e nil di. DÂ VÂ H ÞI DI il li ye in dün kü ha be ri ne gö re, Baþ ba - kan ö zür di le me si ne kar þý lýk, yar gý nýn 2011 de hak a le bin de bu lu nan la ra e ge men lik hak ký di ye ce vap ver di ði or a ya çýk ý. Bir bi ri nin ne re dey se ay - ný sý o lan ka rar lar da, Baþ ba kan ýn o - lay lar da 13 bin 806 ki þi nin öl dü ðü nü, 11 bin 683 ki þi nin sür gün e dil di ði ni a çýk la ma sý na kar þý lýk, is yan la ra ka rý - þan lar dý þýn da za rar gö re nin ol ma - dý ðý, dev le in öl çü lü bi çim de e ge - men lik hak ký ný kul lan dý ðý sa vu nul - du de un ce li ve il çe le rin de ki sav cý lýk lar, Der sim o lay la rý i le il gi li ya pý lan 4 ay rý suç du yu ru su nu a kip siz - lik le so nuç lan dýr dý. Ben zer o lay lar i çin de ör nek o luþ u ran baþ vu ru la rý gö rü þen sav - cý lýk lar, ne re dey se bir bi ri nin kop ya sý o lan ge rek çe ler le 4 þi kâ ye di lek çe si ni de a kip - siz lik le so nuç lan dýr dý Þu ba, ey lül ay la rý a ra sýn da ve ri len a kip siz lik ka rar la rý ü ze ri ne dâ vâ lar, H e a þýn dý. s an bul U C V Ð D, 1938 D SI Â I D S ÖDÜÜ GÜ SÜ GÜ SO SI V C VP: I Ü Z I H D D. CU HU ilk yýl la rýn da is yan cý la rý yar gý la yan, ka rar la rý ar ýþ ma la ra yol a çan an cak ar þiv le ri B de giz li u ul du ðu i - çin in ce le ne me yen s ik lâl ah ke me le ri za - bý la rý nýn ka mu o yu na a çýk lan ma sý i çin a - dým a ýl dý. Sa bah ýn ha be ri ne gö re B, s ik lal ah ke me le ri za bý la rý nýn müh rü nü kýr dý ve dos ya la rý in ce le me ye baþ la dý. 874 ku u i çin de bu lu nan bin 471 dos ya gü nü - müz ürk çe si ne çev ri li yor. Uz man he ye in ça lýþ ma sý i çin ec lis ar þi vin de bir o da o luþ - u rul du. B Baþ ka ný Ce mil Çi çek o nay ver di ðin de di ji al or a ma ak a rý lan dos ya lar ec lis in in er ne si e sin de ya yýn la na cak. s ik lâl ah ke me le ri Çer kez hem, z mir Su i kas ý, ko mü nis ku ru luþ lar, e ne men, Þeyh Sa i s ya ný gi bi dâ vâ la ra bak mýþ, bin 54 ki þi i dam e dil miþ i. s an bul Doð ru ve e kin sra e - jik dýþ po li i ka, þi kâ ye - le cay mak de ðil, hak lý dâ vâ sý ný ve po li i ka la rý - ný ka bul e ir me ba þa rý - sý dýr i le niz im ha e dil di s ik lâl ah ke me le ri za bý la rý a çýk la na cak Dersim olaylarýnda yakalanan ya da eslim olanlar lazýð a göürülerek yargýlamalarý yapýldý Dersim harekaýnda ailesini yiiren li kgün e sürgün sonrasý unceli Valiliði nce verilen ile üyelerinin imha edildiði... yazýlý zabý, ilk Dersim davasýnýn resmi dayanaðý oldu.

8

9 DZ 27 SI 2011 PZ 9 Ço cuk la rý mý zý ve a i le le ri e le viz yo na kar þý bi linç len di re lim V POGCISI UÐU CBO, HI H Z ZO ÞCÐII B, "DIÞI- D BÞ ÜÜ B ÞI ODUÐU D B ÇOCU IID DÐZ SÐ V GÐ IVD DOÐU BÇD VBÞS BU DUU ÞIB D" DD. BU OU -7- Çe ki len film ve v prog ram la rýn da ka li e ne ye gö re be lir le ni yor, ya da ka li e ür ki - ye de ne ka dar ö nem li? Bu arz prog ram la rýn muhevasý ko nu sun da ne di ye cek si niz? a li e an la yý þý ko nu sun da dü þün mek ge rek li sa ný rým a li e de mal ze me el be e ö nem li u ru lan kad ro, on la rýn ye e nek le ri, be lir le nen rol le rin doð ru se çi mi, çe kim me kâ ný, yö ne me nin sa na ma ha re i Bun la rýn ü mü kuþ ku suz ö nem li s la ih mal e dil me me li ma bun dan mý i ba re ir? Ol ma ma lý Bel ki pa zar la ma bi li mi nin kav ra mý o lan iç müþ e ri, dýþ müþ e ri kav ra mýy la ba ka bi li riz Biz de bu na iç ka li e, dýþ ka li e di ye lim me se lâ Bi na nýn i çi çok süs lü, muh e þem bir al be ni ye sa hip, a ma ge lin gö rün ki mal ze me den ça lýn mýþ Dý þý gür büz, a ma i çi has a o lan bir bün ye gi bi Film le rin de, V prog ram la rý nýn da arz a lep dön gü sü ne gir me den bir iç ka li e kay gý sý ol ma sý ge rek i ðin den bah se de bi li riz. Bu nu dik ka e a lan ya pým lar yok mu? Var dýr el be e ma bu mil le ne yer, ne i çer de mek gi bi bu op lu mun kül ü rel ve mo ral di na mik le ri ne ler dir, ma ne vî ve sa na sal bes len me sin de ne re ler de ek sik lik ler var di ye rek iç ka li e yi ar ý ra cak dü þün ce ler ge liþ i ril me li di ye bi li riz. V nin po an si ye li ve gü cünün ül ke miz de ki in sa ný mýz ne ka dar far kýn da? uh e þem bir gü cü ol du ðu nu ka bul e me li yiz Po an si ye li de ay ný þe kil de Doð ru kul la nýl ma sý ha lin de in sa nýn üm ruh dün ya sý ný do yu ra bi le cek hem sö zel, hem de gö ze hi ap e de bi len ö nem li bir u ya ran Doð ru me saj lar u sû lü ne uy gun ve ril di ðin de cid dî so nuç lar a lý na bi lir Bü yük med ya ku ru luþ la rý nýn sa hip le ri, el be e bu nun far kýn da lar. Ço ðu elevizyon yapýmcýsý Uður Canpola Ülke V'de her gece "oruyucu ruh saðlýðý" programý olan "yi bak kendine"nin yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu yapýyor. de fa za rar e ik le ri söy len di ði hal de di ðer ge i ri le ri ba ký mýn dan el de u ma yý sür dü rü yor lar n sa ný mýz far kýn da mý? ve far kýn da di ye me yiz n a zýn dan hiç ih i yaç ol ma dý ðý hal de i yi kur gu la nan rek lâm lar so nu cun da he pi mi zi pek çok þe yin za ru rî ol du ðu na i nan dýr mý yor lar mý? Her sa bah bi raz da gün de mi miz bi ze ve ri len gün dem ler ol mu yor mu? Sa a le ri mi zi o ar ýþ ma la ra a yýr mý yor mu yuz? en di iç gün dem le ri mi zi iþ gal e i ði nin far kýn da de ðil mi yiz? Bi raz dü þün mek bu nu ka bul e mek i çin ye er li ðer far kýn da de ðil sek bu da ay rý ca V nin ba þa rý sý sa yý la bi lir s e nen bel ki de bu dur. V prog ram la rýn da ül ke mi zin de ðer ve i - nanç sis e mi ne den yok sa yý lý yor? Hep si i çin söy le ye me yiz Bu kay gý yý a þý yan lar var z da ol sa Di ðer a raf an bir ký sým ya pým cý lar da a ma men e ko no mik ü rü nü - nü sa mak der din de o la bi lir O nun i çin de de ðer le re de ðil de za af la ra yö ne lip bu ra la ra hi ap e me yi doð ru bu lur lar De ðer sis e mi miz de is raf ha ram, baþ ka sý aç i ken ok ya ýl ma sý ký na nýr. ma hiç bir ü re i ci ih i ya cý nýz var sa biz bu ra da yýz de mez, bu ih i ya cý nýz dýr di ye rek su nar. Ha a mu lu o la cak sý nýz, ken di ni zi i yi his se de cek se niz, ak dir gö re cek si niz vs der a bul e de lim ki ya þa dý ðý mýz çað ü ke im ça ðý dýr ve iþ ler bu na gö re or ga ni ze e dil mek e dir. y ný þey V prog ram la rý i çin de ge çer li dir av ga e dil me yen, ha ka re le rin u çuþ ma dý ðý, ki þi sel hak la rýn ih lâl e dil me di ði, er e si gün a raf ar o luþ ur ma yan kaç prog ra mý ha ýr la ya bi li riz a pýl sa da rek lâm ve ri ci le rin er cih e me ye ce ðin den ses siz se da sýz kal dý rý lýr ya yýn dan Ge nel lik le Bu de for mas yon siz ce ka sý lý bir þe kil de mi ya pý lý yor? Bu na e ve di ye cek ka dar ve ri ye sa hip de ði - lim n cak bu nun ya pýl ma dý ðý ný söy le me mek i çin de bir ka ný ým yok Sa ný rým bu bi raz ki þi sel de ðer len dir me mi ze ka lan bir du rum üm op lum la rýn a rih bo yu muk e dir ler a ra fýn dan yön len di ril me is ek le ri ni dik ka e al dý ðý mýz da bir ka rar ve re bi li riz sa ný rým. Bu ko nu da dev le in a la bi le ce ði ed bir ler ne ler o la bi lir? Ü sa ný rým bu ko nu lar da du yar lý, a ma çark o ka dar a cý ma sýz dö nü yor ki ne re den ne ka dar mü da ha le e di le bi le ce ði de ar ýþ ma lý Bu nun ne ka dar doð ru ve sað lýk lý ya pý la bi le ce ði de ay rý bir hu sus Dev le er ki ni kul la nan la rýn yan lýþ er cih le ri nin bu gü ne ka dar ne le re se bep ol du ðu ko nu sun da dü þü nüp ka rar ve re bi li riz sa ný rým. Bu ko nu hak kýn da son o la rak biz le re ne ler söy le mek is er di niz? U ður Can bo la: 1964 yý lýn da oz ga ýn Sa rý ka ya il çe - si nin af kas kö ken li a ra el li kö yün de doð du. 12 ya þýn dan be ri s an bul da ya - þý yor ve bu þe hir de ya þa mak an çok mu lu... O ku ma yý ve din le me yi se vi yor. O ku du ðu ki þi le ri ko nuþ ur ma nýn, ya - zar ken söy le me dik le ri ni söy le ir me nin ar dý na dü þü yor. Bu ne den le yýl lar dýr söy le þi ler ya pý yor. o nuþ ma la rý, Za fer Der gi si, e fek kür Der gi si, ür ki ye Di ya - ne Der gi si, Psi ko ha ya Der gi si, Sur Der gi si ve ki ga ze e le rin de ya yýn lan - dý. Psi ko lo ji söy le þi le ri ni ri - ye.com.r, ber7.com gi bi mec - ra lar da ya yýn la dý. Psi ko lo ji a la nýn da ya - yýn la nan PS O H der gi si nin Ge - nel a yýn ö ne me ni ve S D ü - ye si o lan ya zar, ha len Ü V de haf - a i çi her ge ce ya yýn la nan o ru yu cu uh Sað lý ðý prog ra mý B D - nin su nu cu lu ðu nu ve ya pým cý lý ðý ný yü rü mek e dir. v li bir ço cu ðu var dýr. ed ya da bu lun dum yýl lar dýr Der gi, rad yo a yak la rýn da hiz me le rim ol du. V de ön ce ek ran ar ka sýn da bir sü re dir de ö nün de o ru yu cu uh Sað lý ðý ba ký mýn dan ya rar lý ol du ðu nu dü þün dü ðüm bir prog ram ya pý yo rum. ý rýp dök me den iþ yap mak el be e ö nem li ve e men ni miz. Fa ka ya þa dý ðý mýz çað da ne ka dar ger çek çi ka rar ve re mi yo rum. Sak la dý ðý mý zý san dý ðý mýz þe yi ne ka dar sak la ya bil di ði mi zin ör nek le riy le do lu de ðil mi he pi mi zin ha ya ý Çok za ma ným ol du ðu nu söy le ye mem, a ma iz le ni yor sa e ðer mü za ke re e di le rek iz len me li gö rü þün de yim. Ha ya her za man i zo le ya þa na maz. Dý þa rý da baþ ka ür lü bir ya þa mýn ol du ðu da bi lin me li Bi lin me li ki, ken di ni ko ru ma yý öð re ne bil sin ço cuk Bir se ra ha ya ý ya þa ý lýr sa be de li ki mi za man da ha a ðýr o la bi lir. lk ço cukluk yýl la rýn da de ðer le ri miz sað lam ve ge rek i ði ký vam da doð ru bi çim de ve ri le bil miþ se bu du rum a þý la bi lir ka na a in de yim e le viz yon iz le yi ci si o ku mu yor ki, ken di ni ko ru sun Z ODO DO, VZO ZCS BÜÜ ÇOÐUUÐUU P OUDIÐI D Ç, "BU GÖÜÜÜ Þ ÇOÐUU BÇ ÜZ SÜDÜÜS V D HIZ ÖS BS, SÖZ OUSU SI ÇO ÖÜ B HB O ÇIÐII D OC GÖÜÜZ" DD. op lum ha ya ý ný de for me e de cek de re ce de ah lâ kî de ðer ve öl çü le ri hi çe sa yan ür de ya - pým la ra ba ký þý nýz ne dir? h lâ kî de ðer ve öl çü le ri hi çe sa yan ya pým la ra ba ký þý mýn, hiç bak ma mak ol du ðu nu söy le ye bi li rim, ek bir ka re si ne bi le. ma bu bi ri le ri nin bun la ra bak ý ðý hem de o lum lu bul du ðu ger çe ði ni de ðiþ ir mi yor ne ya zýk ki. Bu nu an la mý yo rum di ye me ye ce ðim, zi ra vah þi ka pi a liz min e ge men ol du ðu bü ün op lum lar da ge çer li o lan her ma lýn bir a lý cý sý var dýr ku ra lýn dan ben de ha ber da rým. Bu arz a i le ha ya ý ný he def al mýþ prog ram - la rýn prim yap ma sý nýn sebebi ne dir? z le yi ci iz le di ði ni, on da ken di ni bul du ðu o ran da be ðe nir. i le ha ya ý ný he def a lan prog ram lar, e ðer ger çek en prim ya pý yor sa, bu ür ya pým la rý be ðe nen bir çok op lum sal de ðer yar gý sý gi bi, op lu mun e me li o lan a i le de ðe rin den de yok sun iz le yi ci ler ço ðal mýþ de mek ir. a ni a i le ha ya ý ný he def a lan prog ram lar da ken di ni bu lan bir ki le var de mek ir. en fî e ki le ri ne kar þý ne gi bi çö züm ler ü re i le bi lir? a yýn la rýn men fî e ki le ri, bir çok so run gi bi, e mel de op lum sal dü zen, sis em so ru nu dur. ik de ðer le rin, in san ru hu nun, gön lü nün hi çe sa yýl dý ðý, ha ya ýn ü müy le pa ra ya, gü ce gö re þe kil len di ði vah þi ka pi a liz min o lan ca a cý ma sýz lý ðýy la hü küm sür dü ðü bir op lum da, ek ek so run la ra ay rý ay rý çö züm ü re me ye ça lýþ mak ya da çö züm ü re i ði mi zi san mak bü yük bir ya nýl gý ve üm so run la rýn ek a na kay na ðý ný gör me mek o lur. ed ya ca mi a sý i çin de ki ya zar ve ga ze - e ci ler bu de for mas yo na kar þý ki þi sel du - ruþ la rý ný e kin bir þek il de na sýl or a ya ko - ya bi lir ler? ed ya ca mi a sý i çin de ki ya zar ve ga ze e ci le rin bu de for mas yo na kar þý ki þi sel du ruþ la rý ný e kin bir þek li de or a ya ko ya bil me le ri çok da müm kün gö rün mü yor ba na gö re. a pa bi le cek le ri yal nýz ca ken di o ku yu cu la rý na ses le ne - azar eodori Doni, köü v yapýmlarýný ne ailesiyle, ne de ek baþýna seyremeyerek proeso eiðini söyledi. bil mek en i ba re, ki sa de ce o ku yu cu o lan bir ki le den de söz e mek ar ýk çok zor. en di o ku yu cu la rým dan bi li yo rum, bir ço ðu ay ný za man da ya zar. Þöy le de di ye bi li riz, ner dey se her ke sin ya zar ol du ðu bir dö nem de yiz ne ya zýk ki. Bir bi ri mi ze ya zý yor, bir bi ri mi zi o ku yo - ruz. e le viz yon iz le yi ci si nin bü yük ço ðun lu ðu i se ma a le sef, bu o ku yan ya zan ke si min dý þýn da sa ný yo rum. Du rum böy le o lun ca da ya zar ve ga ze e ci le rin e le viz yon iz le yi ci si ne ses le ne bil me im kâ ný da yok gi bi ne re dey se. Bir ga ze e ci o la rak ken di a i le niz le bu arz men fî muhevalý prog ram la rý iz le ye - bi li yor mu su nuz? e a i lem le, ne de ek ba þý na o prog ram la rý iz le mi yo rum. Sa de ce ha ber prog ram la rý ný iz li yo rum, ki on la rýn da yi ne bir kýs mý ný, ken dim ce ö nem se dik le ri mi, iz le me ye de ðer bul duk la rý mý e le viz yon gi bi bu arz ki le a raç la rý nýn op lum ü ze rin de ki e ki si ne dir siz ce? n san la rý e ki le yen i ki i le i þim yo lu var, bi ri eb lið, di ðe ri el kin. Sa na ýn bü ün dal la rý nýn i le i þim yo lu el kin dir ve þi ir sa na la rýn ö zü, si ne ma sa na la rýn op la mý dýr de ni lir ço ðu za man. Bu çer çe ve de dü þü nül dü ðün de gü nü müz de e le viz yon a ra cý lý ðýy la mil yon la ra u la - þan gö rün ü lü i le i þi min ne ka dar bü yük bir e ki si nin ol du ðu ko lay ca an la þý lýr. a biî ki bu gö rün ü lü i le i þi min ço ðun luk la bir kaç yüz ke li mey le sür dü rül me si ne ve di lin hýz la kö rel il me si ne ba kar sak, söz ko nu su e ki nin na sýl çok yön lü bir ah ri ba a yol aç ý ðý ný da ko lay ca gö rü rüz. op lum ve ay ký rý prog ram la rý e leþ ir me ko - nu sun da fik ri ni zi be yan e der ken ken di ni zi ký - sý la mýþ his se di yor mu su nuz? Ha yýr. e den ken di mi ký sý la mýþ his se de yim ki? en di ken di mi ký sý la mam söz ko nu su o la maz za en. az dý ðým ga ze e den de bu yön de bir sý nýr la ma his se me dim hiç bir za man. Bu nun la bir lik e, op lum ve ay ký rý prog ram la rý e leþ ir me ko nu sun da çok da faz la ko nu þan, ya zan bi ri ol ma dý ðý mý da be lir mek is e rim. I: SOSOOG { SÜ DOÐ {

10 10 27 SI 2011 PZ SPO SÜP G'D BUGÜ s an bul B.Be le di ye-ga zi an eps por (O lim pi ya) s ki þe hirs por-n ka ra gü cü (s ki þe hir a ürk) a ni sas por-ay se ris por (a ni sa 19 a yýs) rab zons por-be þik aþ (Hü se yin v ni ker) 28 a sým Pa zar e si: a ra büks por-bur sas por (ec me in Þey hoð lu) B S 1. G'D BUGÜ Bo lus por-ar als por (Bo lu a ürk) Gi re suns por-de niz lis por (Gi re sun a ürk) k hi sar Be le di yes por-on yas por (Be le di ye) s an bul Gün gö rens por-ar þý ya ka (ah ya Baþ) Ga zi an ep B.Be le di ye-bu cas por (a mil O cak) Sa kar yas por-çay kur i zes por ( a ürk) Göz e pe-ay se ri r ci yess por (z mir a ürk) 28 a sým Pa zar e si: la zýðs por-a sým pa þa ( la zýð a ürk) 2. G BZ GUP' BUGÜ e pe ciks por-ur gu lus por (e pe cik Be le di ye) Þan lý ur fas por-bo zü yüks por (GP re na-se yir ci siz) Ço rums por-bug SÞ Spor (Dr. ur han ý lýç çý oð lu) s ken de run De mir Çe liks por-pen diks por (5 em muz) o ca e lis por-ofs por (s me pa þa) l ay-on ya or ku Þe kers por (l san cak) e ni a la yas por-o kas por (a la ya nö nü) Ba lý ke sirs por-ga zi os man pa þas por (Ba lý ke sir a ürk) O: açlar saa 13.30'da baþlayacak. 2. G IIZI GUP' BUGÜ Fe hi yes por- dý ya mans por (Fe hi ye l çe) Bey pa za rý Þe kers por-çan ký rýs por (Bey pa za rý l çe) De niz li Be le di yes por- da na De mirs por ( a ürk) ý zýl ca ha mams por- yüps por (ý zýl ca ha mam l çe) Ün yes por-ban dýr mas por (Ün ye l çe) ýrk la re lis por-ar dins por (ýrk la re li a ürk) lan yas por-l ý nor du ( lan ya O ba) O: açlar saa 13.30'da baþlayacak. D BUGÜ skiþehirspor-nkaragücü (ig V2) Giresunspor-Denizlispor ( 1) ersin B.Þ.Bld.-FenerbahçeÜlker (ig V) Boluspor-aralspor ( Spor) Galaasaray P-rabzonspor (ig V) Sakaryaspor-Çaykur izespor ( Spor) anisaspor-ayserispor (ig V3) G.nep B.Þ.Bld-Bucaspor ( 6) Werder Bremen-Sugar ( Haber) F1 Brezilya Grand Prix ( Spor) rabzonspor-beþikaþ (ig V) P sezon sonu finali (V Spor) Gözepe-ayseri rciyes ( Spor) Zaragoza-Sevilla (V Spor) rabzonspor'a para cezasý ns Piyasasý urulu (SP), rabzonspor Sporif aýrým ve Fubol þlemeciliði icare.þ'ye, rabzonspor Fubol þlemeciliði icare.þ'den olan alacaklarýnýn urul kararýna aykýrý þekilde azalýlmamasý nedeniyle 114 bin 464 lira uarýnda idari para cezasý uygulanmasýna karar verdi. G DÖÜO B'D U ZU SÜ D D V D O V I SO C O SI D O SU D B O U CU I BU - U DU I I ZO SO U. B Þ Þ W S V S H', DO U FS S'I, F BH Ç S FO OS H'I, G S PC HU 'I, Ü O S H O U'U B D C. B'nin yýldýz ismi Deron Williams Beþikaþ'a çok sevilmiþi. F.Bahçe 1 puan kazandý. G.Birliði 2 puan kaybei GÇBÐ u lü bü Baþ - ka ný l han Cav cav, s an bul e - kip le ri ne kar þý her za man i yi so nuç lar a lan bir a kým ol duk - la rý ný be lir e rek, ''Bu se zon i i - ba riy le es ki gün le re dö nü yo - ruz'' de di. Cav cav, Be þik aþ kar - þý sýn da a lý nan ga li bi ye, Si vass - por dep las ma nýn da ka zan ma yý hak e den bir o yun ve ge çen se - zo nun þam pi yo nu Fe ner bah çe kar þý sýn da or a ya ko nu lan o yu - nun ken di si ne ''s ki, gün le re dö nü yo ruz'' his si ver di ði ni söy - le di. Fe ner bah çe'nin i yi bir kad - ro ya sa hip ol du ðu nu kay de den l han Cav cav, ''Fe ner bah çe kar - þý sýn da fu bol cu la rý mýz son de - re ce i yi oy na dý lar a ma fu bol da gol o yu nu. Gol a a ma dý ðý nýz za man ga lip ge le mi yor su nuz. Po zis yon la ra gir dik, de ðer len - di re me dik. Þans da bi zim ya ný - mýz da de ðil di'' di ye ko nuþ u. O yun o la rak Fe ner bah çe'ye gö - re da ha i yi ol duk la rý ný i fa de e - den Cav cav, ''Bu yüz den bir pu a ný Fe ner bah çe ka zan dý, as - lýn da biz i ki pu an kay be ik'' gö rü þü nü sa vun du. Du a yen baþ kan, ri bün ler de ki boþ luk - lar la il gi li o la rak da ''Her ma ça ge lip bi zi des ek le yen n ka ra lý - la ra e þek kür e di yo rum, an cak bi zim da ha ba þa rý lý ol ma mýz i - çin da ha çok n ka ra lý sad yu - ma gel me li ve bi zi des ek le me - li'' di ye rek söz le ri ni a mam la dý. rsan lyasova (nadolu fes) ehme Okur (ürk elekom) Semih rden (Beþikaþ ilangaz) B'D u zun sü re dir de vam e den lo - kav ýn so na e re cek ol ma sý, kad ro sun da B o yun cu la rý bu lun du ran Be ko Bas - ke bol i gi a kým la rý ný zo ra sok u. o - kav ýn so na er me siy le Be ko Bas ke bol i gi'nde for ma gi yen 6 o yun cu BD'ye dö ne cek. Be þik aþ i lan gaz De ron Wil li ams ve Se mih r den'i, Ga la a sa ray e di cal Park Za za Pac hu li a'yý, Fe ner - bah çe Ül ker ha bo Se fo los ha'yý, na - do lu fes r san l ya so va'yý, ürk e le - kom i se eh me O kur'u kay be de cek. Bu du rum dan en çok e ki le ne cek ku lüp i se Be þik aþ i lan gaz o la cak. ad ro su - na B o yun cu la rý De ron Wil li ams ve Se mih r den'i ka an ve bu o yun cu la rýn ka ký sýy la hem lig de hem de v ru pa ku pa la rýn da ba þa rý lý so nuç lar a lan si - yah-be yaz lý lar, lo kav ýn so na er me siy le en çok sý kýn ý ya gi ren a kým ol du. Be - þik aþ, Wil li ams ve Se mih'in ar dýn dan B'in yýl dýz o yun cu la rýn dan a mar O dom i le de an la þýr ken, B'de ku lüp sa hip le ri ve o yun cu lar sen di ka sý nýn söz lü an laþ ma ya var ma sýy la bu rans fe - ri de ger çek leþ i re me ye cek. F.Bahçe, nkara deplasmanýnda G.Birliði ile 0-0 berabere kalarak arafarýný üzdü. D: OUHO B ' HIIO CO ad rid'de for ma gi yen mil li fu bol cu r da u ran, s pan yol l un do ga ze e sin de bu gün ya yým la nan bir rö por - a jýn da, ''Cris i a no o nal do mu yok sa es si mi da ha i yi'' so ru su na, ''Cris i a no dün ya nýn en i yi si a ma es si bu dün ya dan de ðil'' di ye rek es pri li bir ce vap ver di. r da, e al ad rid ek nik Di rek ö rü Jo se o u - rin ho'yu da Ga la a sa ray ek nik Di rek ö rü Fa ih e rim'e ben ze e rek, '' çin den ge le ni ya pý yor, çok a kýl lý bi ri ve ba þa rý lý ol ma sý i - çin l lah'ýn ha yýr du a sý ný al mýþ. s ki ek - nik di rek ö rüm Fa ih e rim'i ba na çok a - ným sa ý yor, o da fu bo lu bu þe kil de ya þý - yor du'' de di. 24 ya þýn da ki fu bol cu ay rý ca ''an za no'nun ge le ce ðiy le il gi li ko nuþ mak be nim i þim de ðil a ma þu nu söy le ye bi li rim ki, gör dü ðüm en i yi ek nik di rek ör ler den bi ri. Hiç þüp he yok ki, le i co'nun ge le ce - ði i çin an za no en i yi op si yon'' di ye rek, a - lý nan is ik rar sýz so - nuç lar dan ge le ce ði ar ý þý lan le i co ad rid ek nik Di - rek ö rü Gre go ri o an za no'ya des ek ver di. an za - no'nun ken di sin den is e di ði nin, ''ra kip sa ha day ken a ký mý or - ga ni ze e mek'' ol du ðu nu söy le yen r da, ''Her kes, o pun ol du ðu böl ge de ol mak is - er. o pa sa hip ol mak be nim çok ho þu ma gi di yor çün kü fu bo lu so kak a öð ren dim ve o ra da ku ral ek ir: o pa hep sa hip ol - mak'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ö e yan dan l un do ga ze e si, r da hak kýn da yap ý ðý de ðer len dir me de '' le i co'da, Di e go ve ya Fal ca o ses le ri a ra sýn da, 24 ya þýn da ki bu ürk, ko lay ve göz ka maþ ý rý cý fu bo luy la üm dün ya yý ik na e i'' di ye yaz dý. yku hoca 2-3 kalieli akviye yapmalý Þi ke ya sa sý yý lý ný dol dur ma dan, 7 ay son - ra de ðiþ i ril mek zo run da ka lýn dý. i mi - ne gö re ziz ýl dý rým'ý kur ar ma, ki mi - ne gö re de ya pý lan yan lýþ lý ðý dü zel me a dý na a - ýl mýþ a dým lar dý üm bu ya þa nan lar. n cak hiç bir za man bir a ra ya ge le me yen mec lis e ki par - i ler bir lik e ha re ke e ik le ri ne gö re, or a da bir prob lem ol du ðu da þüp he gö ür mez bir ger - çek ol sa ge rek. an lýþ ya pan lar mu la ka ce za sý - ný çek me li. ma yan lýþ ya pan la ra ve ri len ce za - lar a ra sýn da da, ka mu vic da ný ný sýz la ma ya cak þe kil de bir o ran ý ol ma lý. Bir ký zý ký ýr ký ýr ke - sen ve par ça la rý ný çöp kon ey ný rý na a an bi ri ne 24 yýl ce za ve ri lir ken, þi ke yap ý ðý id di a e di len bir a da ma 87 yýl ha pis ce za sý is e mek ne ka dar a dil o la bi lir? Spor ca mi a sý da, böy le zor bir dö - nem de gös er miþ ol du ðu gay re ve bir leþ i ri ci ro lün den do la yý sa yýn Su a ý lýç'ý eb rik e me li. O yun an la yý þý bir bi ri nin ay ný o lan i ki a ký mýn mü ca de le si sah ne len di n ka ra'da. Da ha çok a - ya ða op yap mak is e yen ve bol pas la ra kip ka le - ye gi me ye ça lý þan e kip ler den gol a a nýn ka za - na ca ðý bir gö rün ü var dý maç bo yun ca. Fe ner - bah çe'nin haf a lar i ler le dik çe, fu bo lun da ki dü - þüþ yad sý na maz bir þe kil de gö rü lü yor. Sa ha da - ki ler du ru mu i da re e me ye ça lý þý yor. k sik ler ol ma yýn ca þans bu la bi len ler de ka ký sað la ya mý - yor. Sa ka eh me o puz'un ye ri ne oy na yan Ö zer Hur ma cý bal yap maz a rý gi biy di. Son op - la rý hep ra ki bi ne ver di. o pu a ya ðý na al dý ðýn da sa ha da ken di ni ek zan ne di yor ve her þe yi ek ba þý na yap ma ya ça lýþ ý. r ka daþ la rýy la oy na ma - yý u nu muþ. ev ki si ni sü rek li kay be i ði i çin de, es ki for mun dan çok u zak o lan Gök han Gö - nül'ü de o yun dan i yi ce dü þür dü. y ku o ca man bu se zon çok yo rul du. ziz ýl dý rým e ris'e gi ik en son ra yö ne i min ya pa ca ðý iþ le ri de o yap ý. 3 kap a nýy la be ra ber ca mi a yý a yak a u ma yý be cer di. Her yer den ge len dar be le re rað men e ki bi ni pu an ce ve li - nin en üs ün de u ma yý ba þar dý. Bu ka dar yü - kün al ýn da vü cu di lin den fark e di len yor gun - lu ðu ve mo i vas yon ek sik li ði fu bol cu la rý na da yan sý mýþ du rum da. lk haf a lar da ki ý sýr gan ve bas ký lý fu bol dan þim di ler de e ser yok. Bu e zi - mi zi ra kam lar da des ek li yor. Son 4 maç a 2 gol a a bi len, doð ru dü rüs gol po zis yo nu na gi - re me yen bir li der var kar þý mýz da. Fe ner bah - çe'nin for ve i o la ma ya cak o lan Hen ri Bi en ve - nu i le an cak bu ka dar o la bi lir. lex de So u za da iþ ah kay bý na uð ra yýn ca, hü cum gü cü a - ma men sý fýr lan mýþ ol du ve ev le ri ne 2 pu an ka - yýp la dön dü sa rý la ci ver li kram pon lar. Dev re a ra sý ný boþ ge çir me me li y ku o ca - man. a ký mýn ka li e si gün geç ik çe dü þü yor Fe - ner bah çe'nin. n az 2-3 ka li e li ak vi ye ya pýl ma lý. ýr ý cý ve ek for ve oy na ya bi le cek bir san ra for rans fe ri þar. en di ka bu ðu na çe kil miþ bu yö ne - i min böy le bir gü cü ve ba si re i de gö rün mü yor. Her ke sin u mu du de ði þen ka nun la be ra ber ge mi - nin dü me ni ne geç me si ni bek le di ði ziz ýl dý - rým. ok sa play-of çok sý kýn ý lý ge çe cek gi bi rabzonspor Beþikaþ önünde galibiye arýyor nsüp ig'de bugün saa 19.00'da vni ker Sadý'nda Beþikaþ'ý konuk edecek rabzonspor, sahadan galibiyele ayrýlarak, zirve yarýþýnda yoluna kayýpsýz devam emeyi hedefliyor. Hafa içi UF vrupa Þampiyonlar igi (B) Grubu'nda sahasýnda Iner ile 1-1 berabere kalan bordomavililer, ligde Beþikaþ karþýsýnda sahadan galibiyele ayrýlmanýn hesaplarýný yapýyor. n son ligin 2. hafasýndaki sanbul Büyükþehir Belediyespor maçýnda aldýðý 1-0'lýk yenilginin ardýndan son 9 maça 5 galibiye, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen aradeniz ekibi, Beþikaþ karþýsýnda puan kaybemek isemiyor.

11 HZI: Hayreddin kmen BUC 27 SI 2011 PZ 11 ÇG BUC Baðda evliyâsýndan bir zâ llah'ýn askeri Bir Osmanlý arihçisi Bursa'nýn bir ilçesi nma, bahseme ahkir, hor görme asyonel olmayan Doðum yapýran kadýn Sarýk Örümceðin ördüðü uzak efiþ üçük bir öücü kuþ B sanbul için kullanýlan bir isim Bir hayvan aifesi ahrem olmayan, nikâh düþen azý parçasý kim yapan Bir akvim ahbub, sevgili asýlý olarak zan kulesi Sâfi, kaýksýz, hâlis ürk Sandarlarý nsiüsü (kýsasý) Bir ilimiz Uzak yerler nse kökü, boyun vrupa Parlamen osu sanbul'- da sem üsâbaka neicesi esmî olarak ur'ân cümlesi Bir ür eli lavaþ ekmek Boru sesi ama deðer vergisi nciler, lü'lü'ler Vilaye obilya cilasý avýr, cilve Bir aðaç Devr-ü dâim, dolaþma Bir çiçek n uzun, pek uzun abancý n has B'deki hayvan elefon sözü 'daki ülke eryüzü frika'da bir nehir arým Soylu Devri amamlama, akarma vlâdýn evlâdý Fransa'da bir nehir Direk, süun Boyun eðme, uyma Geniþlik Öðüülmüþ ahýl abanî hayvan yakalama frika'da bir devle ral baþlýðý Gelecek oada durak Baðýþýklýk iðnesi raliçe Bir noa frika'da bir devle Duman kiri ümör Haddini bilmez, câhil Fazla olanlar anýdýk Çevre yeþillendirmesinde kullanýlan bir biki Sahip übesiz asker, nefer HZS an da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. : ÜZÜ, HU, VU, V, UZ, PUZ, Z, IÇ, ÐD, VÞ, ISI, Ç,, DU, ÞF, C, S, VODO, U, HUDUDU,, PO, D, GO,, GFU. D Ð Þ OZ BUC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? UDÜS UF lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. P O D Ü Z Ü G U V U Ç I Z S I V S V C I Ç P O S U D Ü H I Z O H U D U D U V D F O Þ Ü Ð C U D U Z F Þ G P O Þ F B UU BUC H andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. I 9 F I B P S U V V D S S H B D B Ö C D C P H S I S Þ S Þ F F H B HZS 3 Harfli:, O, UH, U, UÞ, D, Ö, DÐ, HU. 4 Harfli: ÞF, SI,, H, PD, HB,, Z, Þ, UZ,, DI, HOC, S, UH,, HU,, H, BÐ. 5 Harfli: F, CB, D, B, S, D, ÖÜCÜ, FS,, C, IGI, H, ÞUUP, SU, Z, U, I, O, HB, C, OU, HÞ, Z, S. B: usuf, maemaik ödevini yapmak için abaküsü almak isiyor. Ulaþmasýna yardým eder misiniz? GZ S: okalý yerleri boyayarak gizli resmi oraya çýkarýn. CVP: ÇG: Soldan Saða: 1-l 2- Cündullah 3- aima- Has 4- Gemlik- S 5- ad- kasi 6- dhar- P- il 7- rrasyonel- Fa 8- be- asi- mud 9- mmame- imoza 10- ð- bare- orun 11- Deneim- sil 12- Saka- da- aç 13- Dersaade-i 14-Sinek-DV- n 15-ol-usya 16-esmen-þý 17-ye- s 18- ahmacun 19- i- Deveran. ukarýdan þaðýya: 2- Cüneydi Baðdadi 3- amahrem- ken 4- Dildar- inare 5- umi- akabe- Skor 6- aka- Samaya- eali 7- l- ayseri- kasya 8- hapo- medd- ehd 9- hass- im- Devreme 10- Seine- aa- Un- v 11- ilamos- s- ce 12- orianya- Ur 13- Fuzula- þina 14- adan- Çim- Is. UU BUC: Soldan: ÞH, F. ukarýdan: Þ, HF. DÐÞ: UDÜS, UDÜ, UD, U, U, U, UF.

12 ÇOCU V H ZII ( 4 ) Ü VÂ O U UZ: ÞU S B I Â BI Ç D Ü S GÜ S DÂ S ÂI S DÂ SI O C I 27 SI 2011 PZ skilipli ýf Hoca, ek pari döneminde, þapka inkýlâbýna muhalefe eiði gerekçesiyle 4 Þu ba 1926'da haksýz yere idam edilmiþi. FOOÐF: CH skilipli ýf Hoca 4 defa defnedildi y ý kim ýsýrdý? Be bek ler le il gi li ya pý lan bi lim sel a raþ ýr ma la rý bü yük bir me rak la o ku du ðu muz da, öð ren di ði miz her þey büün ço cuk la rýn mu ci ze ol du ðu ger çe ði ni bir kez da ha pe kiþ i rir. n ne rah min de ki be be ðin, dýþ dün ya i le ya kýn dan il gi li ol ma sý, doð du ðu an da an ne si ni, ba ba ve kar deþ le ri ni se sin den, ko ku sun dan he men a ný yý ver me si kud re in ne bü yük de lil le rin den dir! S O O I e ni do ðan be bek, y ýn yü zü ne ilk i nen as ro no un me ra kýy la çev re si ni a ný ma ça lýþ ma la rý na baþ lar. þe ön ce ken di sin den, el le rin den baþ lar. Si hir li bir o yu nu sey re der ce si ne gün ler ce el ha re ke le ri ni keþ fe der. i nik kah ka ha lar eþ li ðin de el le ri ni e vi rir, çe vi rir, par mak la rý ný að zý na gö ü rüp e mer Son ra a yak la rý ný, ku lak la rý ný, e ra fýn da ki eþ ya la rý, ya ý ðý o da yý in ce le me ye baþ lar, DI O nun i ki a ya ðý ü ze rin de dur ma ya ça lýþ ma sý ný, ilk a dým la rý ný iz le mek bir an ne i çin ha ya ýn u nu ul maz fo oð raf la rýn dan dýr dým a ma ya baþ la yan kü çü cük bir ço cuk i çin ko ca man e vin keþ fi ko lay mý dýr? lk a dým la be ra ber, ev de bir ha re ke len me bir e lâþ, or a lý ðýn hal laç pa mu ðu gi bi a ýl dý ðý gün ler baþ lar. en ce re ler, bar dak lar, çek me ce ler, düð me ler, pa ik ler, ha a pa a es ve so ðan la rýn bir lik e iç i çe ol du ðu za man lar dýr bu gün ler. lk ke li me ler en ya kýn dan a ný dý ðý ki þi ve eþ ya lar la il gi li dir. n ne, ba ba, a bi, ab la, e ðer að zý nýz dan sýk ça çý ký yor sa l lah ke li me si ni be bek çe e lâf fuz ça lýþ ma la rý ah me Pey gam be ri (asm) e ni ko nuþ ma ya baþ la yan ço cu ðu nu za a i la he il lal lah ý öð re in av si ye sin de bu lu nu yor. BU? r ýk ko nuþ ma ya baþ la yan ço cu ðun en çok sor du ðu so ru lar dan bi ri dir Bu ne?.. Ce vap lan dý rýl ma sý ge re ken o ka dar çok so ru var dýr ki k lý nýz dan sýk ça ge çen Hiç bu a çý dan dü þün me miþ im! cüm le ci ðiy le o nun bi mek ü ken mek bil mez so ru la rý ný þaþ kýn lýk la ce vap la ma ya ça lý þýr sý nýz. So ru la rýn sýk lý ðý ki mi za man Bi raz mo la ver. Son ra de vam e de lim. o rul dum bi le de dir ir. Bir a raf an da ken di ken di ni ze dü þü nür sü nüz. Ce nâb-ý Hakk ýn Hz. Â dem e (as) a lim-i es ma o la rak ad lan dý rý lan i sim le ri ni öð re me si, her hal de Hz. Â dem in (as) Bu ne? so ru suy la baþ la dý. e rak duy gu su, in sa noð lu na Hz. Â dem den (as) ka lan en bü yük ge ne ik mi ras lar dan bi ri de ðil mi dir siz ce? GÖ Ü ZÜ S F SI Ço cuk la rýn ken di ni, çev re si ni, y ý, Gü ne þi, ka rý, yað mu ru i le kâ i na ý a ný ma ve a ný ma ça lýþ ma la rý Var lýk â le mi nin ki ap gi bi ya zýl dý ðý ný, gök yü zü nün de o ki a býn en par lak ev hid de lil le rin den bi ri ol du ðu nun far kýn da sý nýz dýr. Ço cuk ba ký þýy la o ki a bý in ce le mek se ki mi za man gül dü rür, ki mi za man dü þün dü rür si zi. a lan lýk ol du. Gü nec ne le gi i an ne? y yu val lak ý, a ma kim ý sýr mýþ? Gü ne ci çev mi yo yum, göc le ri mi a cý ý yo Gök yü zü nü o nun la bir lik e sey re de cek, gü ne þin bi zi, kuþ la rý ve çi çek le ri ý sý ý ðý ný, ay dýn la ý ðý ný, ham mey ve le ri pi þir di ði ni, o gi i ðin de ar ka da þý y ýn gel di ði ni, ký þý, ba ha rý, yað mu ru büün bun la rý l lah ýn bi zi çok sev di ði i çin yap ý ðý ný an la a cak sý nýz, dik ka le, sa býr la ve ço cuk ça i nik hi kâ ye ler, ký sa þar ký lar, e ker le me ler le I ÞI ÐI ÇI O? y de de e vin ne re de? Sa na kim ba kar? I þý ðý ný kim a çar? þar ký sý ný mý rýl dan dý ðý nýz da so ru lar da ard ar da ge lir. y ýn ý þý ðý ný kim a çar an ne? l lah a çar a lým Þim di de l lah mý ý þý ðý ný a çý yo an ne? ve, her ge ce a yýn ý þý ðý ný l lah a çar a lým ü çük ço cuk la rý dik ka le, sa býr la iz le yin. So ru sor ma ya eþ vik e din. â i na ý ve ken di ni zi kav ra ya bil me ka bi li ye i ni zin se vi ye si ni, ha a in san lýk a ri hi nin ge li þi mi ni fark e i re cek ler si ze FOOÐF: CH par i dö ne min de þap ka in ký lâ bý na mu ha le fe e i ði ge rek çe siy le i dam e di len s ki lip li eh me ýf Ho ca nýn me za rý nýn, yýl lar son ra n ka ra dan s ki lip e a þýn ma sý na i liþ kin gö rün ü ler or a ya çýk ý. D es in den son ra ýf Ho ca nýn ke mik le ri ni op la yan es ki ve kil, be le di ye baþ ka nýy la bir lik e ce na ze na ma zý ný ký lýp du â lar eþ li ðin de ke mik le ri s ki lip e ki kab re göm müþ yý lýn da Üç li ler o la rak bi li nen he ye in yö ne i ði s ik lâl ah ke me si ka ra rýy la i da mý na ka rar ve ri len s ki lip li ýf Ho ca, 4 Þu ba 1926 a ri hin de n ka ra U lu can lar da ku ru lan i dam seh pa sýn da can ver di. Ce na ze si ilk o la rak a mak im se siz ler e zar lý ðý na def ne dil di. D S B BU DU DU d nan en de res in baþ ba kan ol ma sýy la kab ri bu lu na rak 1954 yý lýn da DP ik i da rý dö ne min de Gül ve ren i le Çin çin a ra sýn da ki as rî me zar lý ða a þýn dý. Da ha son ra ki yýl lar da me zar lý ðýn o bö lü mü par ka dö nü þün ce ýf Ho ca nýn kab ri de kay bol du. U zun yýl lar kab ri nin ye ri a i le si a ra fýn dan da hi bi li ne me di. Ce be ci de ki Þa fak e pe Par ký na ge len se ven le ri me za rýn ye ri ni da hi bil me den duâ e mek zo run da kal dý. Bu du rum i dam yýl la rýn da mah ke me de za bý kâ ipli ði ya pan ve ýf Ho ca nýn yar gý la ma ve i dam hal le ri ni ya kýn dan a kip e den bir gö rev li nin vic da ný ný de rin den ya ra la dý. Ha ya ay ken ýf Ho ca nýn kab ri ko nu sun da ha re ke e geç mek en çe ki - nen za býkâ ibi, oð lu na bir va si ye bý ra ka rak me za rýn ye ri ko nu sun da i puç la rý ver di. D S PI DI Ve fa e den za býkâ i bi nin oð lu na bý rak ý ðý va si ye son ra sý par ka dö nü þen yer de ýf Ho ca nýn me za rý bu lun du. ýf Ho ca nýn kab ri nin bu lun ma sý ve çý kar ýl ma sý i çin mer hu mun ya kýn la rý na Fa zi le Par i si es ki Ha ay il le ve ki li eh me Sý lay yar dým cý ol du yý lýn da bu lu nan me za rýn s ki lip e a þýn ma sü re ci am 8 yýl sür dü. ýf Ho ca nýn a i le sin den ge ri ye çok az kim se kal dý ðý i çin sü reç u za dý. Sý lay, me zar dan çý kar ý lan ke mik ör nek le ri ni ýf Ho ca nýn ya kýn la rýn dan a lý nan ör nek ler le bir lik e D es i yap ýr dý. D so nuç la rý ke mik le rin ýf Ho ca ya a i ol du ðu nu doð ru la yýn ca ýf Ho ca nýn ce na ze si nin mem le ke i Ço rum un s ki lip il çe si ne a þýn ma sý na ka rar ve ril di. e zar lýk a çýl dý ðýn da da ha ön ce am üç kez yer de ðiþ i ren ýf Ho ca nýn ce na ze sin den ge ri ye ka lan ke mik le ri nin bir kýs mý nýn ka yýp bir kýs mý nýn da par ça lan mýþ ol du ðu gö rül dü. s ki ve kil Sý lay, du â lar eþ li ðin de ö zen le çý kar ý lan ke mik le ri ken di ö zel a ra cýy la s ki lip e gö ür dü. o nu dan ha ber dar e di len dö ne min s ki lip Be le di ye Baþ ka ný Or han Öz ürk i le bir lik e Sý lay, 22 i san 2008 a ri hin de i kin di na ma zý son ra sýn da ce na ze nin s ki lip Gül ba ba e zar lý ðý na def ni ni sað la dý. De fin de du â lar o kun da ve ce na ze na ma zý da ký lýn dý. n ka ra / ci han ev lâ nâ ül ür er ke zi nde iç me kân la rýn e miz li ðin den bo yan ma sý na, dýþ cep he cam la rý nýn e - miz li ðin den bü yük kub be nin e miz le nip o na rýl ma sý na ka dar pek çok ha zýr lýk i i nay la yü rü ü lü yor. Þeb-i rûs a hazýrlýk baþladý VÂÂ ülür erkezi, 7-17 ralýk a yapýlacak evlânâ yý anma örenlerine hazýrlanýyor. Hz. evlânâ nýn 738 inci Vusla ýldönümü Uluslararasý nma örenleri için çalýþmalarýný sürdüren evlânâ ülür erkezi, on gün sürecek örenler boyunca sergi, söyleþi ve sema göserilerine ev sahipliði yapacak. onya Büyükþehir Belediyesi nce iþleilen evlânâ ülür erkezi nde yürüülen çalýþmalarda, iç mekânlarýn emizliðinden boyanmasýna, dýþ cephe camlarýnýn emizliðinden büyük kubbenin emizlenip onarýlmasýna kadar pek çok hazýrlýk iinayla yürüülüyor. evlânâ Celâleddin-i umî nin 738. Vusla ýldönümü Uluslararasý nma örenleri kapsamýnda, 7-17 ralýk arihleri arasýnda yuriçi ve yur dýþýndan çok sayýda misafir aðýrlayacak olan evlânâ ülür erkezi yekilileri, örenlere gelecek misafirlere en güzel, en raha oramý sunmak için çalýþýyor. onya / cihan Sinir hücreleri nakli farede baþarýlý oldu S hüc re le ri nin nak li, fa re le rin bey nin de si nir hüc re le ri a ra sýn da ki a ký mýn i yi leþ me si ni sað la dý. Har vard Ü ni ver si e si nden bi li m a dam la rý nýn yap ý ðý a raþ ýr ma, si nir hüc re le ri nak liy le, rav ma, e pi lep si, Par kin son ya da S gi bi has a lýk la rýn be yin de sebep ol du ðu ha sar la rýn e da vi si ne ý þýk u u. Bi li m a dam la rý, sað lýk lý fa re le rin ge liþ me miþ hi po a la mus hüc re le ri ni, me a bo liz ma ve ki lo kon ro lü nü dü zen le yen lep in hor mo nu a lý cý sýn dan yok sun ye iþ kin fa re le rin ki ne nak le i. O bez ye iþ kin fa re le rin na kil den son ra za rar gör - müþ be yin böl ge le rin de i yi leþ me gö rül dü, bu fa re ler za yýf la ya rak nor mal ki lo ya in di. Si nir hüc re si nak li nin o be zi e e da vi sin de so mu bir yak la þým sun ma dý ðý ný, o be zi e ye bir çok e ke nin sebep ol du ðu nu vur gu la yan bi li m a dam la rý, aç lýk ve vü cu sý cak lý ðý ný a yar la yan, ha fý za ve yön bul ma da ö nem li rol oy na yan bey nin ha ya î ö ne me sa hip böl ge si nin a mi ri nin si nir ve psi ki ya rik has a lýk la rýn e da vi sin de ben zer ek nik le rin ge liþ i ril me si ko nu sun da ü mi ver di ði ni be lir i. raþ ýr ma Sci en ce der gi sin de ya yým lan dý. n ka ra / a a

13 8 27 SI 2011 PZ 27 SI 2011 PZ l SI: 36 S GZS ÜCSZ VSD a ze bir ir mi Dör a sým ha ý ra sý HBB IÞI POZF PC SBH Þ sya ho o.com Sýnav sresi öðrencilerde olduðu kadar, öðremenlerde de oluyor. Onun için öðrenciler, normal þarlarda çok sakin olan, yumuþak bir üslûp içerisinde olan öðremenlerin sýnav günlerinde farklý bir yüzleri ile karþýlaþýrlar. Sýnav arihimiz yirmi dör kasýmdý. âðýlarý daðýýp, sorularý yazdýrdým. Ve sýnav baþladý. e var ki, bir öðrencinin harekelerinden þüpheleniyordum... Öð ren ci ler le sý nav da yýz. Hâ liy le her sý na výn ken din ce bir he ye ca ný ve sre si var. Sý nav sre si öð ren ci ler de ol du ðu ka dar, öð re men ler de de o lu yor. O nun i çin öð ren ci ler, nor mal þar lar da çok sa kin o lan, yu mu þak bir üs lûp i çe ri sin de o lan öð re men le rin sý nav gün le rin de fark lý bir yüz le ri i le kar þý la þýr lar. Sý nav a ri hi miz yir mi dör ka sým dý. â ðý la rý da ðý ýp, so ru la rý yaz dýr dým. Ve sý nav baþ la dý. Hâ liy le cid dî bir ses siz lik. a lem le rin, bü ün bir sý nýf o la rak ya zý ya zý lýr ken çý kar dý ðý ses, ol duk ça ne du yu lu yor. Öð ren ci le rin kalp a ýþ la rý a de a ka lem le rin ya zý ya zar ken çý kar dý ðý ses ler den an la þý lý yor. Ses siz li ði ka lem le rin ya zý ses le ri bo zu yor. ma yaz ma o la yý nýn i çin de o lan lar bu se si duy mu yor lar. Sý nav de yin ce, bir o ka dar he ye can ko nu su da el be e kop ya gün de mi dir. op ya, hem sý nav o lan öð ren ci i çin, hem de sý nav ya pan öð re men i çin ö nem li dir. Bu he ye can a de a sý nav la rýn a dý dýr de mek müm kün. op ya de yip geç me mek ge re ki yor. Sü rek li kop ya gün de mi de ði þi yor. a biî kop ya ek ni ði de de ði þi yor. Öð ren ci sü rek li bu ye ni le nen gün de mi a kip e der ken, öð re me nin de ge liþ me le ri a kip e de bil me si ge re ki yor. k si hal de, öð ren ci ler a ra sýn da na sýl çek ik a ma, na sýl u yu uk ho ca yý an la mýn da, es pri ko nu su o lu yor. Ha a ba zen öy le ye ni lik ler ya pý lý yor ki, bu, ko nu ü ze rin de çok dü þü nül dü ðü nün bir gös er ge si o lu yor. Geç i ði miz yýl lar da bir sý nav es na sýn da i di. Bir öð ren ci, sil gi nin i çi ni bo þal mýþ ve dör beþ say fa yý bu la cak ka dar o mar ha lin de sil gi nin i çi ne kü çük kü çük ya za rak dol dur muþ u. ö rük lü bir sis em gi bi bir kop ya yý ilk kez gö rü yor dum. Ço cu ðu eb rik e im ve kop ya da ki ge liþ me le rin o lum lu ge liþ me ler ol ma dý ðý ný ken di si ne i le im. e i ce de ne ga if ha di se ler de ki ge liþ me ler se vin di ri ci de ðil dir. ey se, sý na vý mýz sü rer ken, bir öð ren ci nin ha re ke le rin den þüp he le ni yo rum. Göz le ri ni kal dý rýp in dir me si ve yü zün de ki ký zar ma hâ li, i çin de ki ruh hâ lin den ha ber ve ri yor. Ha liy le ben de da ha çok o nun ü ze rin de yo ðun la þý yo rum. en di ni kö þe ye de çek miþ o lan er kek öð ren ci nin ke sin lik le kop ya hak kýn da ü ze rin de bir þey ler a þý dý ðý ne an la þý lý yor du. Sý nav i ler ler ken, a ra a ra sa kin leþ me ler ol du. ma o e dir gin lik hâ li ni hiç erk e me di. Ben de a de a ken di ni is pa la ma der din de o lan öð re men gi bi, Bu genç e ki kop ya yý ya ka la ma lý yým. di ye iç ko nuþ ma lar yap ým. O nun i çin pu su ya ya mýþ gi bi i yi ce göz gez di ri yor dum. So nun da du ru mu keþ fe im. Öð ren ci, ce ke i nin ko lu nun i çi ne kâ ðý kop ya ev rak la rý ný koy muþ. O ra dan o ku yup o ku yup ya zý yor. a biî be nim fark e i ði mi gö rün ce, he men be lir gin þe kil de, kü çük ça lýþ ma kâ ðý dý ný (!) ce ke in ko lu nun i çe ri si ne i e le di. ma fark e i ði mi de an la dý. Ben de ken di i çim den, r ýk fark e i, bun dan son ra yap maz. dü þün ce siy le ra ha a kýl ma ya baþ la dým. ma ko lu nun i çe ri sin de bir suç â le i ol du ðu ko nu sun da þüp hem yok u. çim den, ðer bir da ha yap maz sa, gör mez den ge le yim di ye dü þün düm. Bi raz son ra bak ým ki, kol ve i çin de ki kop ya kâ ðý dý ye ni den can lan dý. Bir kez da ha gör dü ðü mü, o na göz i le i þi mi i le his se ir dim. ma an la ya cak gi bi de ðil. Bir de o nun þöy le dü þün dü ðü nü dü þün düm. a sýl ol sa ho ca gör dü. De mek ki se si ni çý kar ma ya cak, ben çek me ye de vam e de yim. Bu ka na a im be ni gen ce mü da ha le ye sevk e i. Sen! Çýk o ra dan ve kâ ðý dý ný ge ir ba na! Öð ren ci, Ho cam, ne ol du ha yýr dýr! de di. Ben, ye rin den çý kýp gel me si ni ve sý nav kâ ðý dý ný ver me si ni bi raz da ha ser bir ses o nuy la i le im. Gel di ve kop ya kâ ðý dý ný ve rip, sý nav kâ ðý dý ný ver mek is e me den ye ri ne ge çip yaz ma ya de vam e mek is e di ði ni be lir i. Ben de bu nun müm kün ol ma dý ðý ný ken di si ne i le im. ma öð ren ci di re i yor du. Du rum, di ðer öð ren ci ler i çin de an la þýl ma ya baþ lan mýþ ý. Ben de, r ýk u a nak u ma nýn za ma ný gel di. di ye i çim den ge çir dim. Ger çi ön ce lik li a ma cým, kâ ðý dý a lýp, dý þa rý çýk ma sý ný sað la mak ý. Fa ka öð ren ci nin di re me si, i þi i yi ce ger di. So nun da genç, hem sý nav kâ ðý dý ný, hem de kop ya ev ra ký ný es lim e i. op ya kâ ðý dý na bak ý ðým da, süs lü bir ya zý i le ko ca man ay nen þu cüm le ya zý yor du. Öð re men ler gü nü nüz ku lu ol sun, ca ným ho cam! yi ki var sý nýz! Öð ren ci i le a ra mýz da o luþ muþ bü ün ge ri lim bir an da sön müþ ü. Ge ri lim hâ li, se vinç hâ li bir bi ri ne ka rýþ mýþ ý. Öð ren ci ye kâ ðý dý ný ver dim ve so ru la rý ce vap lan dýr ma ya de vam e i. Doð ru su ya þa nan lar, ol duk ça a lý bir yir mi dör ka sým ha ý ra sý ol muþ u. i san bir þa ka sý ný an lý yor ve bek li yor duk, a ma doð ru su yir mi dör ka sým ýn böy le bir es pri ye dö nüþ me si ni bek le mi yor dum. s pri nin kay na ðý, be nim sý nav gü nü mün yir mi dör ka sým a gel me siy di. Ben de, bir öð ren ci yi da ha kop ya dan ya ka la ma nýn ba þa rý sý i le ken di mi ce sa re len di re cek i ken, me ðer u za ða düþ müþ ol du ðu mu geç fark e de cek im. ve, bu ü ni ver si e li ler az de ðil ler. uh e þem genç ler! On la rý çok se vi yo rum. Genç lik yýl la rý on la ra, dün ye vî ve uh re vî bir sa a de ge ir sin, in þa al lah. Öð ren ci ler öð re men le rin gül le ri dir, sol ma sýn lar; on la ra du â lar e de lim. n bü yük sa a de ler, bü yük ve a cý fe lâ ke le rin ne i ce si dir. (Be di üz za man, Þu â lar, s. 650) n ne a day la rý nýn en kor ku lu rü ya sý do ðum san cý la rý, hiç bir að rý ya ben ze me yen san cý lar dýr. Do ðum san cý sý di ðer bü ün að rý lar dan fark lý bir a kým ö zel lik le re sa hip ir. Dü zen li a ra lýk lar la ge lir, be lir li bir za man sü rer ve gi de rek að rý nýn þid de i ar ar ve so nun da do ðum ger çek le þir. Ger çek en do ðum san cý la rý çok a cý ve ri ci o la bi lir, fa ka bu ya ra ý lýþ mu ci ze si ne þa hi o lan an ne be be ði ni ku ca ðý na al dý ðýn da ve o nun mis ko ku su nu duy du ðun da bu að rý la rý ný u nu ur. n ya kýn ar ka da þý mýn bu sa a de i ne þa hi lik e me fýr sa ý ný ver miþ i Ce nâb-ý r ha mür râ hi mîn. Sa a ler ce çek i ði san cý lar dan son ra Ce nâb-ý Hakk ýn ya ra ý lýþ mu ci ze si kar þý sýn da bü ün san cý la rý ný u nu muþ u. Bu sa a de i çin ye ni den ay ný san cý la rý çek me ye ra zý ol du ðu nu i fa de e miþ i. i ne bir in san a eþ li bir has a lý ða ya ka lan dý ðý bir za man da had siz a cý la ra gi rif ar o lur. e den se bu a eþ li has a lýk ge ce le ri ken di ni da ha çok bel li e der. Sa ba ha ka dar u yu ya maz in san. ýv ra nýr du rur bir o a ra fa, bir bu a ra fa. Du dak la rý ku rur su suz luk an ve ça lar a e þin ha ra re in den. Za man u za dýk ça u zar. Çün kü u sî be za ma ný u zun dur. ve, mu sî be za ma ný u zun dur. Fa ka örf-ü nâs a zan ne dil di ði gi bi sý kýn ý lý ol du ðun dan u zun de ðil, bel ki u zun bir ö mür gi bi ha ya î ne i ce ler ver di ði i çin u zun dur. 1 Ve in san yýl bo yu kü çük bü yük im i han lar la kar þý la þýr. Her im i ha nýn de re ce si ay ný de ðil dir. Þid de i ay ný ol ma dý ðý gi bi se me re le ri de ay ný de ðil dir. a ni De re ce-i ha ra re gi bi, her mu sî be e bir de re ce-i ni me var dýr. 2 Ce nâb-ý Hak es mâ sý nýn na kýþ la rý ný gös er mek i çin, in sa ný öy le bir sû re e ya ra mýþ ki, had siz e lem ler al dý ðý gi bi had siz lez ze le ri de a la bi lir. cý çe ker in san. Hem de a ri fi ol ma yan a cý la rý his se de bi le cek ci ha za lar la do na ýl mýþ ýr. al nýz a cý yý çe ken ru hu mu? al bi mi? Be de ni mi? k lý mý?... cý lar bi ze ih i ya cý mý zý bil dir mek i çin bir va sý a dýr. cý la rý mý zýn þid de i de re ce sin de ac zi mi zi, fak rý mý zý, ku su ru mu zu, nak sý mý zý an la ya bi li riz. ciz lik en mak sa kuv ve i miz yok mâ nâ sýn da dýr. a da sa hip ol du ðu muz kuv ve bi ze a i de ðil dir. c zi mi zin ve fak rý mý zýn far kýn da ol du ðu muz sü re ce ud re-i lâ hi ye yi an la ya bi li riz. Fa kir lik en kas e di len ma li ki ye i miz yok mâ nâ sý dýr. a li ki ye i miz yok, çün kü sa hi bi ol du ðu mu zu san dý ðý mýz þey ler bi ze l la hýs mar la dýk bi le de me den çe kip gi i ler. a lý mýz, genç li ði miz, gü zel li ði miz, ma ka mý mýz ký sa ca sý pe res iþ e i ði miz her þey... De mek ki mülk bi zim de ðil. u sur lu yuz de mek ki her þe ye ye e mi yo ruz. cý lar, im i han lar ya da mu sî be ler do ðum a nýn da ol du ðu gi bi ba zen u fak u fak e ik le me ler le baþ lar. Ba zen du ru lur. Ba zen çok þid de le nir. O þid de - n bü yük sa a de in en zi ya de ol du ðu an, as lýn da vus la a en ya kýn o lu nan hâl dir. cý la rýn ar ýk ça der gâh-ý lâ hi ye ye il i can da ar mak a dýr. ve u sî be ler, der gâh-ý lâ hi ye ye sevk e mek i çin bi rer ka der kam çý sý dýr. 3 Bu kam çý dan son ra u nu ul ma ma sý ge re ken bir ha ki ka da ha: n bü yük sa a de ler bü yük ve a cý fe lâ ke le rin ne i ce si dir. e se lâ, Haz re-i u suf, ý sýr a ziz li ði gi bi bir sa a de e, an cak kar deþ le ri a ra fýn dan a ýl dý ðý ku yu ve Zü ley ha nýn if i ra sý ü ze ri ne ko nul du ðu ha pis yo luy la nâ il ol muþ ur. Ve ke zâ, rahm-ý mâ der den [a na rah min den] dün ya ya ge len ço cuk, mâ hu ü nel de çek i ði sý ký cý, e zi ci zah me ne i ce sin de dün ya sa a de i ne nâ il o lu yor. 4 Ve â i na ýn fen di si Hz. u ham med in (asm) ha ya ýn da öy le bir yýl var dýr ki hü zün yý lý o la rak bi li nir. Üç se ne lik müþ rik ab lu ka sýn dan kur ul ma nýn se vin ci ni a cý o lay lar a kip e miþ ir. lk ön ce, e sul-i k rem in (asm) en bü yük oð lu a sým dör ya þýn da ve fa e miþ ir. Pey gam ber fen di mi zi (asm) bu du rum çok mü e es sir e miþ ir. He nüz bu a cý sý kül len me den di ðer oð lu b dul lah da ve fa e miþ ir. Bu ka yýp lar dan son ra çok geç me den e sul-i k rem fen di mi zi (asm) kü çük ya þýn dan be ri hi ma ye si al ý na a lan am ca sý bu a lib has a lan mýþ ve ö lüm dö þe ði ne düþ müþ ür. O nun da ve fa ýy la e sul-i k rem e (asm) iþ ken ce ler ar ý rýl mýþ ýr. Ve bir ka yýp da ha ge lir: bu a lib in ve fa ýn dan 3 gün son ra, zev ce si Hz. Ha i ce de (r.an hâ) ve fa e miþ ir e sul-i k rem (asm). Bu had siz hü zün ler yu ma ðý el be e gü zel sa a de le re ge be i di. Hü zün yý lýn dan son ra i rac u ci ze si ger çek leþ miþ ve ek ke den e di ne ye hic re i çin i zin çýk mýþ ý. i ha ye in de yi ne bir do ðum ger çek leþ miþ ir. Bi zim san cý la rý mýz, a cý la rý mýz, mü e es sir ol du ðu muz du rum lar böy le bü yük sa a de le re ge be o la cak ka dar bü yük mü? Dip no lar: 1- e ma lar, s Hu be-i Þa mi ye, s Bar la â hi ka sý, s Þu â lar, s. 650.

14 2 27 SI 2011 PZ 27 SI 2011 PZ 7 slâm ve þöhreler Þ ÜC Bir s an bul se ya ha i UHS DU Ha ber þöy le: f sa ne i sim le rin vil la la rý öl dük en son ra de ðer le ri ka la na rak mil yon lar ca do la ra a lý cý bek li yor. Bins Crosby un muh e þem vil la sý, 4 mil yon 795 bin do la ra. a he ri na Hep burn ün yer yü zü cen ne i, 28 mil yon do la ra. Har ri son Ford un e vi: 16 mil yon do la ra. li za beh ay lor un çi çek bah çe li vil la sý, 8 mil yon 600 bin do la ra. Se an Did yi Combs un vil la sý, 22 mil yon do lar dan sa ý þa su nul du. H a ber, in san lýk i çin muh e þem bir ni me ve ser ve o lan s lâm di ni nin na çi za ne kü çük bir fer di o la rak be nim þük rü mü ve e fek kü rü mü ar ýr dý. Þöy le ki: s lâm lü ga ler de, l lah ýn e mir ve ya sak la rý na es lim ol mak, kö ü lük ler den sâ lim ol mak (em ni ye le u zak laþ mak), bað lý lýk, in ký ya, hak ka hu kû ka a raf ar ol mak an lam la rý na gel mek e dir. fen di miz (asm) s lâm a dâ ve mek up la rýn da ki o gü zel i fa de le ri nin ya nýn da ý sýr Sul a ný na:.s lâm a gir so nun da em ni ye le se lâ me i çin de o lur sun. Bi zans im pa ra o ru He rak li us a: s lâm ý ka bul e ki, fe lâh bu la sýn. ran im pa ra o ru is ra ya:.s lâm a es lim ol, fe lâ ha er. Um man me li ki Cey fer ve bd e: s lâm a â bi o lun, kur u lu þa e rin. i fa de le ri ni kul lan mýþ lar. Bü ün bu i fa de ler de vur gu kur u lu þa ya pýl mak a dýr. Pe ki ne re den kur u luþ? e den kur u luþ? Bu so ru ya ce vap o la rak, þim di lik gö re me di ði miz a ma i le ri de, öl dük en son ra mu la ka kar þý la þa ca ðý mýz bir çok eh li ke den kur u luþ di ye bi li riz. ur ân-ý e rim i o ku du ðu muz da bu ha ber le ri o lan ca renk li li ðiy le gör mek müm kün dür. Pe ki yi, bu eh li ke le ri doð ru o la rak kim bi li yor, kim ha ber ve ri yor? ur ân-ý e rim ve Hz. u ham med (u ham me dü l- min asm) bi li yor ve o lan ca renk li ab lo la rýy la bil di ri yor lar. s lâm a, i ma nýn al ý þar ý ný dil i le i fa de e den, kal biy le de as dik e den ki þi nin, e li me-i Þa ha de i (â i lâ he il lal lah u ham me dü r-a su lûl lah) söy le me siy le gi ri lir. s lâm ýn e me li o lan i man þar la rý yer yü zün de ki bü ün in san la rýn or ak pay da sý dýr. Bun lar da ðý nýk þe kil de gün lük ha ya a za man za man bü ün in san la rýn, her ku lun dil len dir di ði söz cük ler dir. i ne bun lar ma a le sef, in san la rýn kü çük bir gay re le da hi der li op lu su nu bi linç li bir þe kil de i fa de e me dik le ri, e de me dik le ri, na sip le ne me dik le ri söz cük ler dir. Bu söz cük ler: n san la rýn çok az bir kýs mý ha riç, ek se ri si a bi a üs ü, do ða üs ü bir ya ra ý cý ya mu la ka i na nýr lar. Çün kü a kýl, bir ya ra ý cý yý bu la cak do na ným da ve ka pa si e de dir. ma bu ya ra ý cý nýn is mi, al gý lan ma sý a rif ve av si fi baþ ka baþ ka dýr; lah, an rý, o em her han gi bir ku sal al - gý, zan, ve him ve bu nun gi bi, ki þi le rin bu sa ha da bil gi len me si ve ya il gi len me si dü ze yin de dir. Bu ko nu da ki bil gi al gý la ma la rý nýn en sa hi hi, en doð ru su ur ân-ý e rim de bil di ril miþ o lan sý fa la rýy la; l lah a i nan mak ýr. n san la rýn ek se ri si, me lek le rin i yi li ðin, þey an la rýn da kö ü lü ðün em sil ci si ol du ðu nu bi lir ler. Gün lük ha ya a bu doð rul u da söz le ri var dýr. Bu nun der li op lu su yi ne ur ân da bil di ri len an lam da; e lek le re i nan mak ýr. k se ri in san lar dör ku sal ki a býn en az bi ri sin den ha ber li dir ler. Bun la rýn yi ne ay ný ya ra ý cý a ra fýn dan gön de ril miþ o lan son ver si yo nu i ap, di ðer le ri nin ah rif e dil me den ön ce ki hal le ri ne i nan ma yý i çer mek e dir ki bu da; ur ân-ý e rim dir. Bü ün in san lar a rih bo yun ca in san lý ðýn ze kâ ar la la rý sa yý lan fi lo zof lar gi bi, ze kâ ca on la rýn se vi ye sin de, bil gi ce on lar dan üs ün, in san lý ðýn us a ba þý sý, üs â dý ka bul e di len Pey gam ber ler den de ha ber dar dýr lar. þ e bu bil gi nin der li op lu su yi ne ur ân-ý e rim de; Pey gam ber le re i nan mak, o la rak ye ri ni al mýþ ýr. Bü ün in san lar þans, kýs me, na sip, u ður vb. ol gu lar - dan gün lük ha ya a bah se de rek bir ür i nanç la rý ný dý þa vu rur lar, a ma bu nun der li op lu su; a der ve ka za ya i nan mak ýr. s lâm ýn i ba de e sas la rý biz za ey lem, ya ni uy gu la ma is er. ma in kâr e dil me di ði sü re ce yap ma yan, uy gu la ma yan ki þi din den çýk mýþ ol maz. n cak gü nah kâr o lur. u ka rý da say dý ðý mýz i man e sas la rý nýn, ya ni gö rün me yen le re i nan cýn i ba de ler gi bi dü zen li, pe ri yo dik, ey lem sel bir du ru mu yok ur. ma ha ya ýn bü ün a la nýn da ken di ni gös er me si ge re kir. Da ha doð ru su bir ö mür bo yun ca, giz li yer ler de da hi l lah ýn var lý ðý nýn his se dil me si ve iþ le vi, dav ra nýþ o la rak yan sý ma sý ge re kir. Böy le ce ki þi de ha ya bi çi mi o luþ u rur. Bu i nanç e sas la rý nýn bir mad de sin de þüp he ve in kâr da hi din den çýk ma yý ge rek i rir. De mek ki, gö rün me yen le re ses siz se da sýz i nan mak o la ða nüs ü ö nem a þý yan â i na a en bü yük bir o lay dýr. nan ma mak i se, e be dî-son suz o lan i kin ci bir ha ya an in sa ný mah rum e de cek ka dar mü hiþ bir ha di se dir. Bir in sa nýn se ne kral lar-sul an lar gi bi ya þa dýk an son ra gi de ce ði yer ler hak kýn da kü çük bir a raþ ýr ma ya pa rak, ken di ni kur a ra cak i ma ný el de e de me yi þi, mil yon do lar lýk sa ray la rý, ma li kâ ne le ri erk e dip ka ra op ra ða gir me si ha zin de ðil mi? Da ha da ha zi ni; in sa nýn, s lâm ýn me saj la rý na ku lak ý ka ya rak, dün ya da kin den da ha mü kem mel, mu az zam, muh e þem a hi re sa ray la rý na, ma li ka ne le ri ne geç me se çe ne ði ni bi linç li bir er cih le red de miþ ol ma sý dýr. Hal bu ki ur ân-ý e rim de l lah (cc) ba ký nýz ne va ad e di yor: l lah, mü min er kek le re ve mü min ka dýn la ra, i çin de e be dî kal mak ü ze re al ýn dan ýr mak lar a kan cen ne ler ve dn cen ne le rin de gü zel mes ken ler va ad e i. l lah ýn rý za sý i se hep sin den bü yük ür. þ e bü yük kur u luþ da bu dur. (ev be: 72) Dün ya da çok bü yük ba þa rý la ra im za a an, bü yük ö dül ler al ma ya hak ka za nan, in san lý ða ya rar lý i ca lar ya pan, ki ap lar ya zan in san la rýn cen ne in yo lu nu bu la ma ma la rý ne þa þý la cak bir du rum dur. ay na ðý ný ha ýr la ya ma dý ðým bir i fa de de: Ce hen nem de a zap gör mek e o lan bir in sa na gö rev li me lek ya na þa rak so rar: Sen her hal de ca hil bi ri si i din, l lah ve e su lü nün (asm) u ya rý la rý ný öð re ne me din, ha ber siz kal dýn da bu ra ya düþ ün öy le mi? der. zap çe ken in san ce vap ve rir: Ha yýr ben çok bü yük, bil gin, bil ge bi ri siy dim de yin ce Ce hen nem gö rev li si hay re le: l lah l lah! a sýl o lur, bu ka dar i lim sa hi bi Cen ne e de ðil de Ce hen ne me ge lir? Baþ ka bi ri si ne ya na þýr: Siz ga li ba has a, a lîl, za yýf, sað lýk sýz bi ri i di niz de i ba de e me ye gü cü nüz ye me di. Bu yüz den de Ce hen ne me gel di niz. Öy le mi? O da: Ha yýr, ben þöy le yi ði im, böy le bir halk kah ra ma nýy dým de yin ce gö rev li: l lah l lah! a sýl ol du da bu yi ði lik le Cen ne e gi de me di niz? Bir baþ ka sý na yak la þa rak: Her hal de siz çok fa kir di niz, ge çim der diy le meþ gu li ye i niz si ze Cen ne i ka zan ma ya en gel ol du? Ha yýr, be nim þu ka dar em lâ kým, bu ka dar em vâ lim var dý. Dün ya nýn sa yý lý zen gi ni i dim de yin ce gö rev li me lek bu na da: l lah l lah! a sýl o lur? Bu ka dar zen gin lik le Cen ne i de ðil de Ce hen ne mi ka zan dýn? di ye hay re e de rek Ce hen nem de ki le rin ya nýn dan u zak la þýr. fen di miz Hz. u ham med (asm), l lah ýn gü zel kul la rý Cen ne e gi sin di ye bir ö mür bo yun ca çek medi ði çi le kal ma dý, sa bah la ra ka dar göz ya þý dök ü. On dan son ra ha li fe o la rak üm me in ba þý na ge çen Hz. bû Be kir (ra): a ab! Vü cû du mu o ka dar bü yü ki, Ce hen nem ben den baþ ka bir ku lu nu al ma sýn di ye cek ka dar ser den geç i lik gös er di. s lâm â lim le ri nin bir ço ðu nun da in san la rýn der le ri ne ça re bul mak i çin o la ða nüs ü ça lýþ ýk la rý ný, on la rýn gü nah la rý na að la dýk la rý ný bi li yo ruz. O hal de ey in san lýk: Fe ey ne ez he bûn Hâl böy le i ken ne re ye gi di yor su nuz, bu gi diþ ne re ye? (ek vir-26) e mu lu bu bah i yar la ra ku lak ve re rek dün ya sa ray la rý na al dan ma yan, l lah ýn Ce mâ li ne ve Cen ne i ne a lip o lan l lah ýn kul la rý na. DOU U SS ýl lar bo yu s an bul a gi dip ge li rim. Bu na sýl bir þe hir dir? þ e öy le bir þe hir dir. ah ya e mal e gö re ha ya li ci han de ðer dir Sa na dün bir e pe den bak ým a ziz s an bul ni da la rý na en gü zel ben ze me yi Be di üz za man Haz re le ri yap mýþ ýr. ek bir i fa de i le Dün ya Cen ne i dir. Hiç bu ka dar u zun so luk lu kal ma mýþ ým s an bul da. Çok de ðer li dos um Os man Zen gin in ek li fi ni ge ri çe vir mek müm kün de ðil di. u dan ya dan de niz o o bü sü i le e ni ka pý ya u laþ ma mýz çok ko lay ol du. Bu ve si le i le al ý gün sü re cek o lan yol cu lu ðun ilk gü nün de Þi ri nev ler in ye ni hiz me me kâ ný na, a ziz kar deþ le rim Ce la led din Çe le bi ve s ma il ar al i le gi ik. s an bul da bu min val de a çý lan dör dün cü gü zi de me kân ol du ðu na þa hi ik. ü kem mel di zay ný, ha ri ka a sa rý mý i le e ði im gö ren genç le ri mi ze en na di de im kân dý. O ak þam es naf der sin de dos lar i le be ra ber dik. o nu muz mu hab be i. â i na ýn se beb-i vü cu du ol du ðu nu di le ge i ri yor du Be di üz za man. Bu mu hab be i be ra ber e zek kür e ik. Bu me kân lar da yük sek öð re i mi ka za nan la rýn sa yý sý çok yük sek se vi ye de kin ci gü nün se her vak in de e ni s ya yý zi ya re e, ga ze e miz ya yýn ko or di na ö rü b dul lah ra çýk baþ ýn mü za he re i i le mu vaf fak ol duk. Sa ðol sun lar ge çer ken bi zi i sâ le-i ur ns i ü sün den al dý lar. ah val ý mý zý o ra da yap ýk. y la rýn ver di ði has re li ði gi der mek i çin bü ün bi rim le ri ge ze rek, ya þa nan hâl ve ha re ke le ri biz za mü þa he de e di yor duk. þ çý sýn dan çay cý sý na, mü dür le rin den ya zar la rý na va rýn ca ya ka dar bir bir ge zip fo oð raf lar çe kin dik. Bir an lam da bu de fa biz ler on la ra ga ze e ci lik ya pý yor duk. u hab be in ve sev gi nin can lý man za ra la rý na þa hi ol duk. eh me u lu lar ða bey le kah ve mu hab be i, ge nel mü dü rü müz i le es ki ve ye ni ha ý ra lar, ge nel ya yýn mü dü rü müz i le ge nel ha va yý mü za ke re e ik. Gün ak þam ol muþ u. Vak in na sýl geç i ði ni an la ya ma dýk. Bü ün e me ði ge çen le ri eb rik e di yo ruz. ns i ü de ki kar deþ le rin gü zel il gi le ri fev ka lâ de i di. Bir ha ya li miz var dý; Üs a dý mý zýn 1918 ler de en di me Sa rý yer de bir hal ve ha ne bul dum de di ði e vi zi ya re e mek. a sýl gi de riz, na sýl ya pa rýz der ken ak lý mý za ka dim dos u muz, ka dir þi nas in san s lâm a þar gel di. Sa ðol sun lar bi zi kýr ma dý lar. Bir gün ön ce Cu ma na ma zýn da Sü ley ma ni ye de na maz dan son ra bu lu þup Os man Be yin bir a vu ka dos u nu zi ya - re e gi i ði miz hal de, i kin ci gü nü yi ne bi zim bu ni ye i mi ze iþ i rak e i. ziz kar de þim us a fa Be yin ne za re in de bo ðaz ge zi si ne baþ la dýk. Be þik aþ an, u me li hi sa rý ndan, bir e pe nin ü ze rin den a mýk e mal in kab ri ne Fa i ha lar gön de re rek, eþ siz bo ðaz man za ra sý ný hay re ve iþ i yak i le sey re di yo ruz. mir gân da na maz mo la sýn da yýz. a il gü nü ol ma sý na rað men gö rev li kar de þi miz bi zi bu me kân la rýn gü zel li ðin den mah rum e me di. c da dý mý zýn es e ik an la yý þý na hay ran kal dýk. a maz kýl dý ðý mýz ca mi de on dan a þa ðý de ðil di. Son ra Be bek sem in den ge çe rek Sa rý yer e yak laþ ýk ça he ye ca ný mýz ar mýþ ý. Bü fe ça lýþ ý ran u ra kar de þim den e vin a nah a rý ný a la rak e ve doð ru i ler le dik. Ve has re bi miþ i. Üs a dý mý zýn ha zin ve hic ran lý ve bir çok ma ne vî a mos fe re sah ne o lan e vin de yiz. Duy gu la rý mýz ay yu ka çýk mýþ ý. e söy le ye ce ði mi zi, na sýl göz yaþ la rý dö ke ce ði mi zi bi le mi yor duk. Bu duy gu lar i çe ri sin de na maz kýl dýk, es bi ha yap ýk, ha ý ra la rý a ze le dik. v den bir ür lü çýk mak is e mi yor duk. Za ma nýn dur du ðu an lar böy le za man lar dý her hal de. Üs a dý mý zýn 1950 li yýl lar da bu ra yý Se la ha in Çe le bi ða bey i le zi ya re e i ði ni, bir müd de e fek kür ve e zek kür de bu lun du ðu nu bi li yor duk. Bu e vin ha ya lan ma sýn da e me ði ge çen her ke si eb rik e di yo rum. l lah ra zý ol sun. Üs a dý mý zýn s an bul da ki ek can lý ha ý ra sý bu dur. u ra kar de þim da ha son ra e lin de ba zý yi ye cek ve i çe cek ler i le gel di. e ya par sý nýz, ha ya ýn hal le ri bi zi is e me di ði miz mec bu ri ye le re mu ha ap e di yor. i ne göç var di ye mec nun ha ber ver me sa kýn mýs ra la rý ha ý rý mý za ge li yor ve mer hum Ha san Fey zi ða be yi mi zi a ný yo ruz. s e me ye rek ay rýl dýk Sa rý yer den. s an bul iþ e böy le dir. Ha ya li ci han de ðer dir. Bir Ba ý lý nýn i fa de si i le Dün ya bir ek ül ke ol sa, s an bul o nun mu la ka baþ þeh ri o lur du ha ki ka i nin ma na sýz bir ya kýþ ýr ma ol ma dý ðý ný bi li riz. i mi za man a cu ze-i þem a ka rak e ri ne mu ha ap ol sa da s an bul, s lâm bol hi a bý na maz har ol muþ ur. a ri he a dý ný al ýn harf ler le yaz dýr mýþ ýr. ki Ci han Ser ve ri e sul-i k rem fen di mi zin (asm) müj de si ne na il ol muþ ur. s an bul kos ko ca bir a rih ir. Bir me de ni ye sem bo lü dür. s an bul a sýl an la mý i le eh di a ra fýn dan fe he di le cek ir ha dis-i þe ri fi ni ha ýr la ya rak, ur hiz me i nin de s an bul dan â le me in i þar e i ði ni gö re rek, hu zur lu ve mu lu ol duk. ýl lar ca gö rüp gez di ði miz yer le ri ek rar gör mek bi zi yor ma dý. Sul a nah me, ya sof ya, â le li, Üsad Hazrelerinin 1918 lerde kaldýðý, endime Sarýyer de bir halvehane buldum dediði evi de ziyare eik. ylarýn verdiði hasreliði gidermek için, gazeemiz eni sya 'nýn Güneþli'deki esislerinin büün birimlerini gezerek, yaþanan güzel hâlleri bizza müþahede eik. azý iþlerindeki manþe oplanýsýna da kaýlarak birlike fooðraflar çekindik. Bir anlamda bu defa bizler onlara gazeecilik yapýk! Çem ber li aþ, op ka pý Sa ra yý, Ga la a öp rü sü Da ha na sýl an la ma lý bi le mi yo rum? s an bul u an la mak zor dur. O nu ya þa mak lâ zým. Dün ya cen ne i ni gez me nin a dý baþ ka dýr. Fa ih sem in den i le ri gi i ði niz za man s an bul un ma ne vî a hen gi ni gör me niz zor dur. s an bul an cak sur i çin de ya þa nýr. ýl lar ön ce bir Ba ý lý nýn, s an bul un es ki ha liy le kal ma sý ný ýs rar la ye ki li le re dik e e me si nin an la mý ný yýl lar geç ik en son ra an la dýk. Sa ðo lun s an bul lu lar, bi zi ih yâ e i niz. Sulanahme Camii her zaman olduðu gibi yine ilgi odaðý idi. Gazeemiz miyaz Sahibi ehme ulular aðabeyle... eni sya Vakfý'nda Celâleddin Çelebi ve smail aral kardeþlerle 'en yayýn yapan Bizim adyo'muzun Genel ayýn önemeni ehme aþar'la da hoþ sohbeler eik. arihî Galaa öprüsü'nün ayaðýnda slam aþar'la birlike... Gazeemiz ahika Sayfasý sorumlusu smail ezer'le birlike...

15 6 27 SI 2011 PZ 27 SI 2011 PZ 3 UUH Ç nu rul lah ce ma il.com O edrese-i â ina (Sa kar ya I I. Se mâ) ra sý nýn nâ mý ný du yup da he ye can fýr ý na sý na ka pýl - ma mak müm kün mü? s - er is e mez yü re ði ni zin en de rin lik le rin de bir me rak ve he ye can duy gu su o luþ u ðu nu his - se di yor su nuz. Sa kar ya mem le ke im ol ma sý na rað men, I I. Se mâ is mi ve - ri len Sa kar ya e ni s ya Vak fý na a i o - lan Gey ve Fýn dýk su yu nda ki kamp ye ri - ni hiç gör me miþ im. Fa ka ar ka daþ la - rým dan fo oð raf la rý ný gör müþ ve me rak duy gu la rým da ha da ka bar mýþ ý. ca ba na sýl bir yer di, her ke sin an la ýr ken he ye - ca na ka pýl dý ðý o me kân? O ra ya gi den le - rin ö zel lik le a ný la rý ný mu hak kak din ler si - niz. O ra da kâ i na la ve i çin de ba rýn dýr dý ðý mah lû ka la ya þa mýþ ol duk la rý a ný la rý mev cu ur. Ben de ü ni ver si e de ki ilk yý lý - mý bu a ný la rý din le ye rek bi ir dim. r ýk za man gel miþ ve o a ný lar i le in sa nýn yü re - ðin de he ye can fýr ý na sý ko pa ran, a ba ka-i ha ya â le mi nin i kin ci si o la rak ad lan dý rý lan me kâ na, kamp ye ri ne gi mek i çin ha zýr lýk - la ra baþ la mýþ ýk. Her ür lü eç hi za ý mý zý al - mýþ ýk. â lum, kü re-i ârz i le ir i ba ke si le - cek i. ðer ba þý nýz da Sa a de in Çe lik ða - bey gi bi ken di ni hiz me e vak fe miþ bir zâ o lur sa bu na mec bur su nuz. Hem za en o ra - da kü re-i ârz ak lý ný za bi le gel mi yor. O ra sý in sa ný a zam mun e di yor. Ha zýr lýk lar a mam - lan mýþ ve yo la ko yul muþ uk. He ye can bi raz da ha ar mýþ ý. Her bir ki lo me re de he ye ca ný - mýn ar ý ðý ný his se di yor dum. Ve so nun da me rak la bek le di ðim, be ni he ye ca na sü rük le - yen o i kin ci a ba ka-i ha ya â le mi ne gel miþ ik. Ben ilk baþ lar da bu ra ya i kin ci se mâ de nil me si - nin se be bi ni yük sek e ol du ðu i çin dir di ye ah - min e di yor dum. â kin du rum öy le de ðil miþ. lk za man lar, ya ni i kin ci se mâ nýn ye ni hiz me e a çýl dý ðý za man lar o ra ya gi den ler ba zen yer ve ba zen de aç ka lýr lar mýþ. Bu, ha ya mer e be le - rin den Hz. Hý zýr ve l yas ley his se lâ mýn ha ya ý - na ben ze di ði i çin bu ra ya i kin ci se mâ is mi ni ver - miþ ler. Fa ka a çýk ça sý ben bu ra da kal dý ðým müd de çe hiç aç kal ma dým. Sa a de in ða be yin â bi ri i le Ce nâb-ý Hak bi zi bo ða gi bi bes li yor du. i ha ye her ke sin an la mak la bi i re me di ði ah - þap ders hâ ne ye gel miþ ik. ýp ký Üs a dýn Bar la da i ka me e i ði ah þap ev gi biy di. a ma mý a ðaç iþ le - me si i le ya pýl mýþ ve hâ lâ iþ le vi ne de vam e den a - ðaç lar i le de des ek len miþ bir ders hâ ney di. Ben bu ra ya ed re se-i â i na de mek is i yo rum. Çün kü bak ma yý bi len i çin bu ra sý kâ i na ýn bir med re se si hük mün dey di. ed re se nin i çin de bu - lu nan me þe a ða cý, ýp ký Üs ad Be di üz za man ýn Çam da ðý nda ki a ran a ða cý na ben zi yor ve in sa - nýn dik ka i ni he men celp e di yor du. e miz li ði ya pýp, yer leþ ik en son ra ar ka daþ lar la kâ i na ý o ku ma ya çýk mýþ ýk. Öy le bir yer di ki, ne - bâ â ýn dan hay vâ nâ ý na ka dar, her bir zer re sin de in sa ný e fek kü re dâ ve e den gü zel lik ler mev cu i di. y rý ca da ðýn zir ve sin den Sa kar ya eh ri ne dö kü - len ça yýn se si ne, rüz gâ rýn do kun ma sýy la a ðaç yap - rak la rý nýn çý kar mýþ ol du ðu ses ka rý þýn ca ve bir de bu se se kuþ la rýn, ö zel lik le de bül bü lün se si ka ý lýn - ca in san bu â henk kar þý sýn da a de a mes o lu yor ve baþ ka bir â le me doð ru yol cu lu ða çý ký yor du. Ge zip gör dük çe an la ý lan la ra hak ve ri yor dum. Þah sî o ku ma la rý mý zý ge nel de a ðaç la rýn ü zer le rin de ya pý yor ve 23. em a yý ya þý yor duk. Her gün, ga ze e - miz de ya zan ve i sâ le-i ur u i yi e kik e miþ ve a - de a ya þan ý sý hâ li ne ge ir miþ a ða bey ler ge lip biz le re i sâ le-i ur dan ders ler ya pý yor lar dý. ed re se-i â i - na a bu ha ki ka le ri i yi e kik e miþ ki þi ler den din le - mek ger çek en ne ka dar þans lý ol du ðu mu zu gös e ri - yor du. ed re se-i â i na a gi den her öð ren ci nin bir ha ý ra sý o lur da, o ra ya ders ver mek i çin ge len a ða bey - le rin ha ý ra la rý ol maz mý? l be e var dýr. Ö zel lik le. â if Sa li hoð lu ða be yi mi zin ha ý ra sý e pey mev cu. eh me u lu lar ða bey den u re in bu ða be - ye ka dar hep si nin ha ý ra la rý var dýr. n þa al lah on la rý, i - zin ve rir ler se baþ ka bir ya zý da ak a ra ca ðým. ed re se-i â i na... â i na ýn O ku be ni ey be - þer! di ye ses len di ði yer. ðaç lar bir bi ri ar dýn ca di zil miþ ler, san ki in sa na hoþ gel din me ra si mi ya - pý yor lar. uþ lar gök yü zün de bir bir le ri i le raks e di - yor du, san ki be þe rin ge li þi ni ku lar gi bi. Her þey bir ni zâm, bir â henk ve bir gâ ye i çe ri sin de... O ra - da an lý yor su nuz, hiç bir þe yin ni zâm sýz ve gâ ye siz ol ma dý ðý ný. Ve ken di ni zin de bir ni zâm i çe ri sin de ol du ðu nu zun far ký na va rý yor su nuz. Gün düz ler ge nel de sý cak geç mek e dir med re se-i kâ i na a. Fa ka med re se nin ü çün cü ka ý na çýk ý ðý nýz - da, rüz gâ rýn yü zü nü zü ok þa dý ðý ný his se der si niz. am ü þü me ye baþ la dý ðýn da vü cu du nuz, bir ça yýn sý cak lý ðý kap lar i çi ni zi. ö be çi ar ka daþ dem le miþ ir en kýr - mý zý sýn dan ça yý. i ne Sa a de in ða be yin a bi ri i le bir se rum gi bi dir o çay. Si zi re ha ve en kur a rýr. kin di na ma zýn dan son ra kâ i na iz ni ve ri lir. Ön - ce her kes bir bi ri ne ba kar, san ki bir plan ya par gi bi. Son ra e ker e ker çý ký lýr kâ i na a. d res bel li dir. He - def, ki raz bah çe si. O sa a e her ke si o ra da bul mak müm kün dür. e fek kü rî i sâ le der si ya pý lýr o ra da ak þam e za ný na ka dar. Hem mad dî, hem de ma ne vî mi de dol du ru lur. k þam e za ný o ku nur ken, he men ya ný ba þý nýz da ki ça kal la rýn zik ri ni du yar sý nýz. Ön ce ir ki lir ve ür pe rir si niz bel ki, a ma son ra on la rýn o ko - ro þek lin de yap ýk la rý zik rin sa mi mi ye i nin sý cak lý ðý duy gu lan dý rýr si zi. üy le ri ni zin di ken di ken ol du - ðu nu fark e der si niz. Bir baþ ka hay ran lýk du yar sý nýz o ça kal la rýn ko ro ha lin de ki zik ri ne. k þam la rý e pey so ðuk o lur med re se-i kâ i na. ma bu na ü zül me yin, o ra da ki u huv ve in sý cak lý ðý si ze so ðu ðu his se ir - mez bi le. a sý na maz la rýn dan son ra ký sa bir na maz der si ya pý lýr ve hep bir lik e i lâ hi ler, ka si de ler, mev - lid ler, marþ lar vs. söy le nir. Bi nâ e la neyh, o ra da bir haf a nýn na sýl geç i ði ni an la ya maz sý nýz. Ve son gün ge lir, her ke sin yü zün de bir hü zün in ki þâf e der. y rýl mak zor dur med re se-i kâ i na - an. Fa ka, her ka vuþ ma nýn bir ay rý lý ðý ol du ðu gi bi bu ra dan da ay rýl mak ge rek ir. Fýr sa bul duk ça kâ i - na a a çý lýr ve her bir zer re i le he lâl leþ mek is er si - niz. Bir da ha ka vuþ mak i çin he lâl le þir ve bir müd - de e fek kü re da lar sýn. þ e böy le dir ed re se-i â i na a ha ya... U mu e di yo rum ki, bu ya zý yý o - ku yan her kes ed re se-i â i na a gi dip gör mek is - e ye cek. U nu ma yýn ki, her ke sin o ra da pay laþ mak is e ye ce ði bir ha ý ra sý o la cak ýr. Büün a ða bey le ri, ab la la rý ve kar deþ le ri say gý i le se lâm lar, siz le ri l lah a (cc) e ma ne e de rim. Se - lâm ve du â i le IDIZ FII fir i na yil id nur si.de Bu bir e leþ i ri-yo rum ya zý sý dýr. Fil me gi dip iz le yen bir a le be - nin mü þa he dâ ý dýr l lah ýn Sa dýk u lu - Bar la... Üs ad Be di üz za man Sa id ur sî nin ha ya ý nýn bü yük bir kýs mý ný o - luþ u ran Bar la ha ya ýn dan ke si le rin a lýn - dý ðý a ni mas yon film.. Baþ a du yun ca a ni mas yon fil mi ol ma sý be ni çok mem nun e miþ i. Zi ra Be di üz za - man gi bi bir þah si ye in can lan dý rýl ma sý ba na im kân sýz ge li yor du ve za en öy ley di. Bir ön ce ki film de ya ni Hür dam da da bu ko nu da çok e leþ ir miþ im. Se çi len yüz o na hiç ben ze mi yor, o nu am yan - sý mý yor di ye. Ve son ra dü þün düm ve an la dým ki, el be e hiç bir yüz o o la maz ve o na ben ze mez di za en. Se çi len yüz o nu am yan sý ma sa da bek le nen duy - gu yu ger çek en çok i yi yan sý mýþ ý. Baþ - rol o yun cu su ür þi ða Bað ro lü nü ger çek en his se de rek oy na dý. O fil min en gü zel yö nü de za en o i di.. llah ýn Sadýk ulu llah ýn (cc) dosu hem sadýk kulu, Özü sahabilik mesleði, hýlle yolu, Olmamýþ dünya memaliki ve pulu, Hayaýn her demi, keder elem dolu Ölsün gisin diye Barla ya sürüldü, Ona çok þeyler reva görüldü, Bin bir uzak hile baþýna örüldü, dam cezasý bile, yok yere verildi, Bir filmin çaðrýþýrdýklarý þ e a ni mas yon bu se bep en da ha i yi i di. n cak o da bek le di ðim gi bi ol ma dý. 8,5 yýl kal dý ðý Bar la ha ya ý ný i ki sa a lik bir fil me sýð dýr mak el be e müm kün de ðil, bel li baþ lý o lay la rý al mýþ film de za en. n cak bu o lay lar da da ba zý ay rýn ý lar a lan mýþ, ke sil miþ ya da de ðiþ i ril miþ. Bi le mi yo rum, bel ki de se na ris in kul lan dý ðý kay nak la rýn fark lý ol ma sýn dan o la bi lir. Ve yi ne ek sik o - lan yer ler ba na gö re ö nem li i di. e se lâ Sýd dýk Sü ley man ýn Üs a dý i le kar þý laþ ma - sý, ha ným lar la kar þý lýk lý ko nuþ ma sý vs. gi bi. Bun lar dan baþ ka fil min a ni mas yon ol ma sýn dan mý dýr bi lin mez, duy gu yok - u san ki. Çok ya lýn ol muþ, ya van kal mýþ gi biy di. Fil mi iz le yip fark lý yo rum lar ya - pan lar da ol du el be e. ð la ya rak iz le - yen ler gi bi... ma in san lar pek um du - ðu nu bu la ma dý sa ný rým. ah ra man lar as lý na gö re er sim e dil - me ye ça lý þýl mýþ ve kýs men ba þa rý lý da ol muþ. n cak on lar da çok ka ba ve dar ký ya fe ler le ha la rý bel li o la cak þe kil de ve ril miþ ve çok i i ci ol muþ u. ve bu ve bu na ben zer ek sik ler mev - cu u. De ni le bi lir ki hiç mi i yi bir yö nü Sanki zehir mi, kaýlmadý aþýna, eler geirilmedi derli baþýna, Bakýlmadý ihiyarlýðýna hem yaþýna, eydan okudu, zulmün savaþýna, ýrlara çýkýþýna edilmedi ahammül, Þenî gaddarlýða hangi sebep amil, Bu muamele sadece Üsada þamil, Sadýk insan vakarlý, hem de kâmil, Çok planlarla dolaplar döndü, Bedbahlarýn mumu çabuk söndü, Gönüller nura uuþup yandý, man galip geldi, zulümâý yendi, yok u? l be e var. e se lâ pek çok la rýn de di ði gi bi, ek sik e ol sa Üs a dý ve i sâ - le-i ur un bil me yen le re du yu rul ma sý ve a ný ýl ma sý gi bi... Son ra ço cuk la rýn se vi ye - si ne de hi ap e me si yi ne on lar a çý sýn dan i yi. e ni a ný yan la ra i sâ le le rin a ný ýl ma sý a çý sýn dan i yi ol muþ. Hür dam da bu ek - sik çok u. Zi ra ge nel de hep ay ný sö zü, ya - ni Bi rin ci Söz ü ve ri yor lar dý. Bu film de ba - ký lýn ca bir yön den ri sâ le der si gi bi. Bu da yi ne gü zel bir ya ný i di fil min. Son ra me kân lar gü zel er sim e dil miþ. l lah ýn Sa dýk u lu mü zi ði de ol duk ça gü zel di. me ði ge çen le rin el le ri ne sað lýk. Her - þe ye rað men, büün ek sik lik le re rað - men, Be di üz za man ý be yaz per de de iz - le mek ve ya a fiþ le ri ni bill bo ard lar da gör mek mü hiþ bir duy gu. So ka ða çý kýp ilk a fi þi gör dü ðüm de i çim den þ e bu be nim Üs a dým di ye ba ðý ra sým gel di. Bun dan do la yý çok mem nu num. Be di üz za man gi bi bir hür ri ye çi yi, bir dâ vâ (i man-ur ân) a da mý ný per de ye yan - sý mak ol duk ça zor ve ce sa re is e yen bir me se le. O nu ol du ðu gi bi am ve ek sik siz Dünya namýna yoku bir zevki, ek gayesi iman, nurlu þevki, semedi asla makamla mevki, Sulan oldu gönüllere belki, n þenî zulümler yýldýrmadý onu, Sabýr sebala beklemiþi sonu, ek sevdasý iman esasý o konu, Bilmeli herkes, anlamalý bunu, Büün mesaisini imana emiþ eksif, Bu dâvâ asla deðil olmaz pasif, Sarmýþý âfaký kara bulular kesif, Onu muhafaza eden Hakim-i Hafiz, yan sý mak da ce sa re in a van yap ý ðý du - rum lar da müm kün o la bi lir. n þâ al lah is - ik bal de bu nu da gör mek müm kün o la - cak ýr. ma ü mi di miz, ya kýn bir is ik bal ol sun ki biz ler de gö re bi le lim ve da ha o - lum lu e leþ i ri ler ya za bi le lim. e i ce-i ke lâm; Be di üz za man Sa id ur sî as rýn i ma mý. man ve ur ân dâ vâ - sýn da ha ya ý ný hi çe sa ya rak mad dî ve ma - ne vî hiç bir bek len i i çe ri si ne gir me den fe - da kâr lý ðýn if ra bo yu un da in san lý ðýn i ma - ný ný kur ar mak i çin hiz me e miþ ve a le - be ye iþ ir miþ ve ye iþ ir mek e dir. O nu böy le ve da ha i yi a ný yan la ra ve biz le re bu ek sik ler gö rü nü yor sa, bu ku sur ol ma sa ge rek. Gü ne þi gö ren â yi ne yi ney le - sin? Ha ya ý ný o nu a ný ma ya a da yan ve o - nun la ne fes a lýp ve ren fe da i ler- ur a le - be le ri el be e bu fil mi am o la rak be ðen - me ye bi lir. Çün kü da ha i yi si ni ve doð ru su - nu a ný yor lar. O se bep bu ya zý mý zý o ku yup ký zan lar bu a çý dan ba kar lar sa, bi ze hak ve - re cek ler dir di ye dü þü nü yo rum in þâ al lah. Ve son nok a; her þe ye rað men o nu gün dem de u mak i çin bi le bu fil me gi - me ye de ðer. Öy ley se sey ri niz bol ol sun mamý li den (ra) almýþý beþare, Celceluiye de görmüþü çok iþare, apýlmýþ olmadýk þekilde hakare, Dememiþ: llahým bu zalimleri kahre, srýn imamý Üsad Bediüzzaman, Gafillere llah (cc) vermemiþ eman, serler dilden dile okunur her an, Bu âlî hakikaler bir efsir-i ur ân HS Þ

16 4 27 SI 2011 PZ 27 SI 2011 PZ 5 n ka ra da bir haf a so nu; iyaronun baþlamasýyla birlike büün salonda o arif edilmesi imkânsýz hava solunmaya baþlamýþý. Büün hanýmlarýn korkulu rüyasý baþörüsü sorunu büün gerçekliðiyle sahneye akseirildi. iyaronun daha ilk dakikalarýnda seyirciler gözyaþlarýný uamadý. Çünkü o gün orada sahnelenenleri gerçeken yaþayanlarýn çoðu, orada seyirci koluklarýnda ouruyorlar ve içerisinde bulunduklarý manevi ýzýrabýn ecessüm emiþ hâlini seyrediyorlardý. 19 ZI SB ma il.com a sým Cu mar e si. Baþ þehir n ka ra nýn de va sa a lýþ ve riþ mer kez le rin den bi rin de bir ha re ke li lik var. ma öy le bir ha re ke li lik ki, bü ün þe hir de ki med re se a le be le ri he ye can lý bir e lâþ i çe ri sin de. ed re se ler de bir a raf an mi sa fir ler kar þý la ný yor, kah val ý lar ha zýr la ný yor. Bir yan dan sa lo na na sýl gi di le ce ði plan la ný yor. Bu sý ra da u zun za man dýr bir bi ri ni gör me yen dâ vâ kar deþ le ri bir bir le riy le ku cak la þýp has re gi de ri yor. om þu þe hir ler den ge len a le be ler le bu a lý ka la ba lýk gi gi de ar ý yor Öy le mu az zam bir ha va var ki e raf a; o or a ma gi re ni i çi ne çe kip a lý yor san ki. Pe ki ne den mi? Çün kü bu gün n ka ra da bü ün men hus ruh la ra, bü ün yý ký cý fýr ka la ra i na Gün Do ðu yor Ön ce lik le Ce nâb-ý Hakk ýn bi ze n ka ra da ki bu mu az zam or ga ni zas yo nu na sip e me si ne ve si le o lan z mir ed re se üz zeh ra a le be rin den o lu þan Gün doð du i ya ro ki bi nden, on la rý ku sur suz bir þe kil de mi sa fir e dip a ðýr la yan n ka ra e ni s ya em sil ci li ði nden ve o ra da ki þahs-ý ma ne vi yi so lu ya rak biz le rin de o u huv ve i ci ðer le ri mi ze ka dar çek me mi ze ve si le o lan bü ün i ya ro se yir ci le rin den ab bim e be den ra zý ol sun. Bu gü zel i sâ le-i ur hiz me in de mu vaf fak e sin Bu cüm le ler le o gün o ra da ki coþ ku yu a rif e mek bil mem ne ka dar müm kün o lur. n la ý lan lar dan zi ya de, bu i ya ro yu iz le mek bu or ga ni zas yo nun i çin de bi re bir bu lun mak in þa al lah bü ün a le be kar deþ le ri mi ze na sip o lur di ye lim. n ka ra e ni s ya em sil ci li ði nin ev sa hip li ði yap ý ðý or ga ni zas yon ke sin lik le gö rül me ye de ðer di doð ru su. O gün o ra da mad de en bu lu na ma yýp da mâ nen her za man ya ný mýz da o lan kar deþ le ri miz i çin prog ra mý ký sa ca an la a lým is e dik. Prog ram baþ a n ka ra da ki kar deþ le ri miz den bi ri nin ur ân i lâ ve i i le baþ la dý. r dýn dan ði im ci ur ba nu Þen, bir se mi ner sun du. Se mi ner muhevasýnda gü nü müz de ki e se ür an la yý þý nýn ne ka dar de ðiþ i ril me ye ça lý þýl dý ðýn dan, ha ki kî e se ü rün Be di üz za man Sa id ur sî ye gö re na sýl a rif e dil di ðin den bah se i. Se mi ner de ki ha ki ka ler ger çek en gü nü müz ha ným la rý nýn ve genç kýz la rý nýn ya ra la rý ný an la ý yor du. Her ke sin i çe ri sin de duy du ðu ü zün ü nün hâl di liy le du â ni ye i ne geç me si ni u mu e di yo ruz. Gün doð du... Se mi ne rin de va mýn da Þen; Be di üz za man ýn â hir za man ha ným lar a i fe si ne hi a ben bu lun du ðu av si ye ler den, on la rýn hak kýn da ver di ði müj de ler den bah se i ve sö zü Gün doð du i ya ro su na bý rak ý. i ya ro nun baþ la ma sýy la bir lik e bü ün sa lon da o a rif e dil me si im kân sýz ha va so lun ma ya baþ la mýþ ý. Bü ün ha ným la rýn kor ku lu rü ya sý ba þör ü sü so ru nu bü ün ger çek li ðiy le sah ne ye ak se i ril di. i ya ro nun da ha ilk da ki ka la rýn da se yir ci ler göz yaþ la rý ný u a ma dý. Çün kü o gün o ra da sah ne le nen le ri ger çek en ya þa yan la rýn ço ðu, o ra da se yir ci kol uk la rýn da o u ru yor lar ve i çe ri sin de bu lun duk la rý ma ne vi ýzý ra býn e ces süm e miþ hâ li ni sey re di yor lar dý. Biz ha ným la rýn ü ze rin de oy na nan o yun lar, a sýl sýz u a nak lar, mah ke me ler, ger çe ðin den u zak laþ ý rý lan e se ür an la yý þý ve da ha ço ðu þey bü ün bü ün o ra day dý iþ e. i ya ro o yun cu la rýn dan ba þör ü sü yü zün den ýz ý rap çe ken ha ným lar sah ne de rol le ri ge re ði (hem de ço ðu ger çek en bun la rý çe ken in san lar dý) að lý yor, bun la rý ger çek en ya þa yan genç ler se yir ci kol uk la rýn da hýç ký rý yor du. Bu i ya ro yu di ðer le rin den a yý ran ö zel lik le rin den bi ri si de buy du bel ki. O sa lon da sa de ce sah ne den se yir ci ye bir þey ve ril me di. Se yir ci de o yun cu la ra bah se ik le ri ýz ý ra býn ger çek li ði ni his se ir di. Ve sah ney le kol uk lar a ra sýn da o lu þan iþ e bu bað bü ün sa lo nu ku þa ý. e se ür ha ki ka i ni bü ün ha ným la ra bir kez da ha ha ýr la ý. Sah ne le nen skeç ler es na sýn da Be di üz za man Haz re le ri nden, o nun mah ke me ler de yap mýþ ol du ðu mü da fa a lar dan, sa dýk a le be si Zü be yir Gün dü zalp in mek up la rýn dan ve i sâ le-i ur e ser le ri nin da ha pek çok ye rin den ke si ler var dý. a ni i ya ro es na sýn da hem çe ki len ýz ý rap di le ge i ri li yor; hem de bu ýzý rap an ye gâ ne kur u luþ ça re si o lan ur lar in san la ra su nu lu yor du. i ya ro bo yun ca pek çok kez gü nü müz de ya lan lan ma ya ça lý þý lan e se ür â ye-i ke ri me si hem rap ça hem de me â len ek rar ek rar di le ge i ril di. Ger çek en in san lar ca pek çok en ri kay la ü ze ri ör ül me ye ça lý þý lan â ye; bü ün be yin le re iþ len me si ge re ken ha ki ka-i mu az za ma lar dan bi ri doð ru su. Böy le an lar da in san ger çek en böy le ha ki ka le ri a ný dý ðý i çin þük re me den e de mi yor. Ve yi ne an lý yor ki; bi zi bu ce re yan lar dan an cak ur lar kur a ra bi lir. ek rar ek rar bu hiz me e e me ði ge çen ler den l lah ra zý ol sun. Ben ce Gün doð du bü ün ha ným la rýn iz le me si ge re ken bir i ya ro e se ri. a da bü ün ha ným la rý ken di ne ge i re cek bir i ya ro e se ri mi de me liy dim a ca ba? ðiimci urbanu Þen, sunduðu seminerde, günümüzdeki eseür anlayýþýnýn ne kadar deðiþirilmeye çalýþýldýðýndan, hakikî eseürün Bediüzzaman Said ursî ye göre nasýl arif edildiðinden bahsei. Seminerdeki hakikaler gerçeken günümüz hanýmlarýnýn ve genç kýzlarýnýn yaralarýný anlaýyordu. Sen i bul dum.. Göz le rim Sen den baþ ka, kim se yi gör mü yor. u lak la rým Sen den baþ ka, kim se yi duy mu yor. ü re ðim Sen den baþ ka, kim se yi sev mi yor. Ba na Sen den baþ ka kim se, kim se ge rek mi yor. Göz le rim den yaþ, müm kün de ðil din mi yor. ü re ðim de ki a eþ, bir ür lü sön mü yor. Gön lüm de ki der, hiç bi mi yor. Ba na Sen den baþ ka kim se, kim se ge rek mi yor. o lu na baþ koy mu þum, ge rek se ke sil sin. Bi e cek se ne fe sim, Sen in yo lun da bi sin. Bý rak der le rim hiç ek sil me sin. Ba na Sen den baþ ka kim se, kim se ge rek mi yor. Z S z mir Ök süz par kýn dan baþ la dý yol cu lu ðu muz. a ný mýz da pek çok u her çe þi en yol lu ðu muz. Ge ce bo yun ca a ra lýk lý prog ram lar la yol a lýn dý n ka ra son ra sý ý rýk ka le de bir so luk ka lýn dý. ý rýk ka le de be ra ber ce sa bah na maz la rý e dâ e dil di Sn. ös me ne nin es bi ha ý i le yol bo yu gi dil di ýz la rý mýz her çe þi kah val ý lýk ik ram e i ler Hep si de uy ku suz luk ve yor gun luk an bi i ler i ha ye Gün doð du gru bu nun gü nü doð du Gö züm çok a ra dý; sev di ðim si ma lar yok u ür lü poz fo oð raf lar çek i i re li ur se na mýz Sað ol sun; yol cu luk a çek i her ür lü e za mýz Sa rar mýþ o va lar dan, kar lý dað lar dan yol lar ya rýl dý Gün ý þý dý hep be ra ber he de fi miz o ka i li ne va rýl dý Sey re me ye de ðer di; i piy le kar la rýn ye re i ni þi Pek hoþ u u ref þan ýn U ya nýn! ar ya ðý yor de yi þi ab be ze miþ var kâ i na ýn bin bir çe þi en gü zel li ði Her ye rin var ken di ne has ký yas lan maz ay rý gü zel li ði Çok ü þü dük ha va ger çek en de çok faz la a yaz dý ar kap la mýþ her ye ri, her a ra fý mýz bem be yaz dý o ka ýn a ri hî aþ han ý nýn i çi dý þý ge zil di s naf ça ö nü mü ze de sen li bas ký ör ü ler di zil di o ka a le si ne kar þý dan þöy le ce bir bak ýk ak ke ci ler ve li Pa þa ca mi le ri ne zi ya re yap ýk ev le vi ha ne yi me rak e ik, o ra ya da bir göz a ýk Son söz le rim du â dýr, ka bul bu yur ya âb! Biz le ri is i ka me üz re, dâ im ey le ya âb! Der le ri mi ze Sen, der man ol ya âb! Bi zi Sen bu yol da, mu vaf fak kýl ya âb! Hâ bî bi nin þe fa a i ne, maz har ey le ya âb! Be di üz za man a ha ki kî, a le be ey le ya âb! Biz le ri i sâ le-i ur dan, a yýr ma ya âb! Cen ne i ne gi re bil me yi, na sip ey le ya âb! Son söz le rim du â mý, ka bul bu yur ya âb! s e yin, ve re yim di yor sun. s e mek en baþ ka, e li miz den bir þey gel mi yor, Bi ze Sen den baþ ka kim se, kim se ge rek mi yor.. B DU H U OÐ U na do lu ya gün doð du e ni s ya a dý ný def e re ya zýp bi rer im za çak ýk Üs ka a di va na o u rup sa a ku le si ne bak ým Bir de; bu me kân la Üs ad me kâ ný nýn ký ya sý ný yap ým Grup la bir lik e ön ce ký sa bir þe hir u ru a ýl dý k þa mýn þe hir sa lo nun da i ya ro gös e ri si ya pýl dý em nu nuz. o ka zi ya re i mi zin hak ký ný faz la sýy la ver di Zor o la ný ko lay ey le di, im kân la rý ö nü mü ze ser di Bü ün gru ba, ha ným lar ca ay rý ay rý he di ye ler ve ril di o ka yol cu lu ðu bi i. n ka ra ya doð ru ge lin di n ka ra Ciy O u le i kâh Sa lo nu ey la De mir a ra fýn dan ur ân i lâ ve i ya pýl dý ur ba nu Þen de ko nuþ ma sý i le prog ra ma ka ýl dý Sa lon da ki ka ý lým çok faz la i di, bu be ni mu lu e i o nuþ ma lar da, ka dý na ku ru lan u zak la ra dik ka çek i Prog ram a ký þý y þe k kuþ a ra fýn dan sür dü rül dü Se yir ci ler de kâh að la ýl dý, kâh gül dü rül dü er yer se yir ci le re in ce in ce me saj lar ve ril di Ö nüm den ker van lar geç i, yol cu lar yo lu na gi i Ba zan nef se þey an bin di, ba zan da me lek ler in di e rak e di yo rum ve ri len me saj lar yer le ri ne u la þýr mý? Ör ü ko nu sun da, bir gün o lur da si ya sî ler uz la þýr mý? r ýk s ma lar, y þe ler, Ha i ce ler, Bur cu lar að la ma sýn Ör ü lü le re ya pý lan zu lüm ler dos ya lar da sak lý kal ma sýn ü ya yo rum cu su yo rum la rý ný çok gü zel yap ý e sûl e (asm) uy ma yan lar her za man doð ru yol dan sap ý Hiç bir þey i çin geç ka lýn ma dý ðý an la ýl dý bi ze Da i re ler çi zer ken ha va da rüz gâr Bir kuþ ka na dý na a ký lýr öz gür lük U sûl ca sü zü lür kal bi min ka fe si ne Gü müþ en ö üþ le ri yan ký la nýr þi ir de Sýr ça dan sa ra yý mýn naz lý bül bü lü Hü zün ko kar el le rin de yal nýz lýk su de bek le yiþ le rin son suz lu ða doð ru Bir ba kýþ, bir du yuþ ve hep bir çýr pý nýþ Üs ad! Hi da ye nur la rý i le ge ir di in san la rý di ze Gül di ya rýn dan ge çen ker va na ka ý lýn de di bi ze lim, ir fan ka le le rin de fe da i ler lâ zým mýþ, söy le di bi ze Gös e ri yi bü yük bir he ye can ve hu þu i le iz le dim Göz le ri min ya þý dur ma dý, duy gu la rý mý kâ ðý da giz le dim on ya lý kar deþ le ri miz ür lü ni me ler le do yur du bi zi Þu le Ha ným e vin de din len dir di, a ðýr la dý bi zi Ha i ce Ha ným da za man la ya rýþ ý a de a, koþ u e ram e pe si nde e zan ses le ri de çok hoþ u Say mak la bi i re mem gör dü ðüm me kân la rýn a dý ný Hiç bir yer de bu la mam bu zi ya re in a dý ný e þil sýr ma lý ör ü ler i çin de ya ý yor Þems-i eb rî zî Þa dýr van dan a kan su lar da yan sý yor kül ü rün i zi Se li mi ye Ca mi i nde öð le na ma zý e da e ik Son ra da Hz. ev lâ nâ yý zi ya re e gi ik. ev lâ nâ ül ür er ke zi nde prog ra ma ka ýl dýk e ni s ya m kar yol la mýþ, en ö ne o ur duk Zu hal Çif ka ya ur ân i lâ ve i i le ruh lar din len di ur ba nu Þen ko nuþ ma sý ve es pri si i le sa lon þen len di y þe k kuþ bu ra da da su nu cu luk gö re vi ni üs len di Sah ne ür lü çe þi de kor lar la ek rar süs len di Bu de vir de ka na a siz lik mad dî ma ne vî fa kir lik ge ir miþ Bu ne den le a i le de ki mu suz luk ve sa a de i bi ir miþ Bu þeh rin ha ným la rý biz le re çok fe da kâr dav ran dý Bu da hiz me þev ki; an la ýl maz ay rý bir kav ram dý Bu prog ra ma ka ý lan la ra ay rý ay rý e þek kür e de riz Son ra da gel di ði miz gi bi se lâ me le ge ri gi de riz. SS Þ Ses le rin ö e si ne geç i, ne fe sim Du â nýn es ra rýy la sa rar dý bu lu lar Fa kir he ce ler sý ra lan dý cüm le me Ve si nem de a çýl dý de rin ya ra lar ah me ka pý sýn da ben bir di len ci Göz le rim yer de ben li ðim de sý zý lar e li me ler ru hum da ol du kör dü ðüm man la çö zül dü, ö züm de her dü ðüm S C S

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı