HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMEL"

Transkript

1 Tüm meslektaşlarımızın merakla beklediği Lisanslı Yedieminlik Yönetmeliğinin taslağı hazırlandı. Lisans alabilecekmiyim, kimler yedieminlik lisansı alabilir, yediemin olmak için ne gerekir, lisanslı yedieminlik nedir gibi sorulara yanıt Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden geldi... Lisanslı Yediemin Depoları Hakkında Yönetmelik Taslağına görüş bildirimi için belirlenen süre te son bulacak. Yedieminlik müracaatında bulanacaklarda ve yetki verilecek olanlarda aranması gereken şartlar hakkında fikirleriniz bizim için önemli. Lütfen görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Yapmanız gereken yazının altında bulunan alana fikirlerinizi yazmak.işte Lisanslı yediemin depo ve garajları yönetmelik taslağı... {jcomments on} 1 / 34

2 HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 2 / 34

3 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, haczedilen malların muhafaza edileceği lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, niteliklerine, işletilmesine, teminat alınmasına, sigortaya; Adalet Bakanlığı tarafından lisans ve işletme belgesi verilmesi, bu depoların denetimi, faaliyetinin durdurulması, lisansın ve işletme belgesinin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca haczedilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara, söz konusu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara, haczedilen malların muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak 3 / 34

4 MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İcra ve İflas Kanununun 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla değiştirilen 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, c) Başkanlık: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını, ç) Depo: Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından işletilen haczedilen malların muhafaza altına alındığı lisanslı yediemin deposunu, d) Depo işleticisi: Lisans sahibi veya yetki devri ile yetkilendirilmiş işletme belgesi sahibi sıfatıyla depoyu işleten gerçek ya da tüzel kişiyi, e) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu, 4 / 34

5 f) Kayıt: Fiziki veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan, bilgi, belge ve verinin saklanmasını, g) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin internet üzerinden UYAP a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ğ) Mudî: Depoya teslim edilen malın sahibini, h) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini, ı) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların internet üzerinden UYAP a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapmalarını sağlayan sistemi, i) Yediemin Bilgi Sistemi: Depo işleticilerinin internet üzerinden UYAP a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ifade eder. İKİNCİ KISIM Depoların Kurulması ve İşletilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 5 / 34

6 Haczedilen Malların Muhafazası Muhafaza işlemleri MADDE 5 (1) İcra müdürlükleri tarafından haczedilerek Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhafaza altına alınan taşınır mallar, lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. (2) Muhafaza altına alınan mallar icra dairesinin yetki çevresindeki depoya teslim edilir. Muhafaza işlemini yapan icra dairesinin yetki çevresinde birden fazla depo bulunması halinde mal tesliminde, haciz mahalline mesafeleri de dikkate alınarak depolar arasında dengeli bir dağılım yapılmasına özen gösterilir. İKİNCİ BÖLÜM Depoların Nitelikleri Depolarda bulunması gereken asgari nitelikler 6 / 34

7 MADDE 6 (1) Bu Yönetmeliğe konu depoların; a) Yüz metrekareden aşağı olmamak üzere kapalı alan ile araç kabul edilecek ise araçların park edilebileceği en az sundurma ile korunaklı, kapalı alana bitişik ya da makul uzaklıkta açık otoparkının bulunması, b) Kapalı alanın tabanlarının beton veya aralıksız taş döşeli olması, sundurma ile korunaklı açık otoparkın çamur veya su birikintisini önleyecek şekilde betonlanmış veya kaplanmış olması, c) Kapalı ve açık alanlarının, haczedilen malların taşınması, boşaltılması, yüklenmesi ve nakli için iş makinesi ve taşıma araçlarının kolayca çalışabileceği genişlik ve tavan yüksekliğine sahip olması, ç) İdari işlerin yürütüleceği uygun bir kapalı alan ile iş sahipleri için bekleme salonunun bulunması, d) Yeterli havalandırma sisteminin bulunması, e) Yangına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması, f) En az otuz gün öncesine kadar kayıt verebilen güvenlik kamera sistemi ile güvenlik görevlisinin bulunması, g) Kolay ve ekonomik ulaşım için yerleşim bölgelerine makul uzaklıkta olması, ğ) Depolama hizmetleri ve ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek uygun ve yeterli alet, ekipman ve cihazlarla donatılması, depoda ihtiyaç duyulan teknik donanım ile 7 / 34

8 bunları kullanacak yeterli ve nitelikli personel istihdamının sağlanması, h) İşyeri açma ruhsat veya izninin bulunması, gereklidir. (2) Depoda elverişli kapalı alanın bulunması halinde müzayede ve teşhir salonu da açılabilir. (3) Bakanlık, haczedilmiş malların sağlıklı muhafazasına yönelik olarak gerekli gördüğü diğer depo niteliklerini de lisans koşulu olarak arayabilir veya uygulamaya koyabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans ve İşletme Belgesi Başvurusu, Başvuru Sahibinde Aranan Şartlar, Başvuruya Eklenecek Belgeler ve Başvuruların Değerlendirilmesi Lisans başvurusu MADDE 7 (1) Gerçek veya tüzel kişiler depo açmak için lisans başvurusunda bulunabilirler. 8 / 34

9 Lisans başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar MADDE 8 (1) Gerçek kişilerde aranacak şartlar: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak. c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, yedieminlik görevini kötüye kullanma, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılık suçlarından ya da kasten işlenmiş bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak. ç) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak. d) Hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş olmak. (2) Tüzel kişilerde aranacak şartlar: a) Tüzel kişilerin yönetim organlarında görevli gerçek kişiler yönünden birinci fıkradaki şartları haiz olmak. b) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, 9 / 34

10 iflas kararı verilmemiş veya konkordato ilan edilmemiş olmak. c) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak. Başvuru mercii ve aranılacak belgeler MADDE 9 (1) Lisans almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Başkanlığa bir dilekçe ile başvurur. Başvuru dilekçesinde başvuru sahibinin ya da temsilcisinin adı ve soyadı, varsa unvanı, T.C kimlik numarası, vergi kimlik numarası ile iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur. (2) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir: a) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim organlarında bulunanların onaylı nüfus kayıt örneği ve arşivli adli sicil kaydı. b) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, iflas kararı verilmemiş veya ko nkordato ilan edilmemiş olduğunu gösterir belge. c) Bizzat veya alt işletici tarafından açılacak deponun bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyacağı ve bu niteliklerin korunacağı, ayrıca yedieminlik faaliyetinin Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütüleceği konusunda başvuru sahibi tarafından imzalanacak taahhütname. ç) Bu Yönetmelikte belirtilen lisans teminatı. 10 / 34

11 (3) Bakanlık kuruluş başvuru ve işlemlerinde, ihtiyaç gördüğü formların doldurulması ve sunulmasını isteyebilir. Lisans başvurusunun incelenmesi MADDE 10 - (1) Başvurular Başkanlık tarafından incelenerek karara bağlanır. (2) İlk incelemede başvuru dilekçesinde veya bu Yönetmeliğe göre başvuruya eklenmesi gereken belgelerde eksiklik bulunduğu tespit edildiği takdirde başvuru sahibine eksikliği tamamlaması için iki hafta süre verilir. Başvurunun kabul veya reddi MADDE 11 (1) Yapılan değerlendirme sonucunda; başvurunun Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun olduğunun anlaşılması halinde başvuru sahibine lisans verilir. (2) Bu Yönetmelikte gösterilen belgelerin verilen sürede tamamlanmaması veya başvuru sahibinin aranan şartları taşımaması halinde başvuru reddedilir. (3) Başvurunun kabul veya reddi işlemi Başkanlıkça alınacak Bakanlık oluru ile yapılır. 11 / 34

12 Tebligat MADDE 12 (1) Başvurunun ret veya kabulüne dair işlemler başvuru sahibine tebliğ edilir. Lisans belgesi MADDE 13 - (1) Başvuru sahibi adına, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenecek bir lisans belgesi düzenlenir. Yetkinin devredilmesi MADDE 14 (1) Lisans verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini yazılı bir sözleşme ile alt işleticilere devredebilirler. Alt işleticinin depo açabileceği yer ve depo sayısı sözleşmede açıkça belirtilir. (2) Alt işleticinin, lisans başvurusunda bulunacaklar için bu Yönetmelikte aranılan şartları taşıması zorunludur. (3) Devir sözleşmesi Bakanlık onayıyla geçerlilik kazanır. 12 / 34

13 (4) Bu devir, lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İşletme belgesi verilmesi MADDE 15 (1) Lisans sahibi veya bu yetkiyi devralan alt işleticiler bir veya birden fazla yerde depo açabilirler. Aynı yetkiye dayanılarak açılacak depolar ayrı işletmeler olabileceği gibi şube şeklinde de açılabilir. (2) Lisans sahibi veya bu yetkiyi devralan alt işleticilerin yedieminlik faaliyetine başlayacakları depo ya da şube için Bakanlıktan işletme belgesi almaları gerekir. (3) İşletme belgesi almak isteyenler deponun bulunduğu yer icra müdürlüğüne başvurarak deponun bu Yönetmelikte belirtilen asgari şartları taşıdığına dair inşaat bilirkişisi marifetiyle bir tespit yapılmasını talep eder. Birden fazla icra müdürlüğünün bulunması halinde tespiti ikinci icra müdürü yapar. Tespit talebi muhabere kaydına işlenir. Başvuru sahibi, icra müdürlüğü tarafından takdir edilecek bilirkişi ücretini ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanuna göre icra müdürü için belirlenen yolluk ile diğer masrafları peşin olarak yatırır. (4) İşletme belgesi verilmesi için Başkanlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvuruya, üçüncü fıkraya göre tespite ilişkin tutanak ve raporun bir örneği ile bu Yönetmeliğe göre gösterilen teminat ve sigorta yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair sigorta poliçesi eklenir. (5) Yapılan inceleme sonucunda deponun, bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde başvuru sahibine şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenecek bir işletme belgesi verilir. Aksi halde başvuru reddedilir. 13 / 34

14 (6) Başvurunun kabul veya reddi işlemi Başkanlıkça alınacak Bakanlık oluru ile yapılır. (7) İşletme belgesi verilmesi veya bu talebin reddine dair işlemler o yer icra müdürlüklerine bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Depo İşleticisinin Hak ve Yükümlülükleri Depo işleticisinin hakları MADDE 16 - (1) Depo işleticisinin hakları şunlardır: a) Yedieminlik hizmeti karşılığında Bakanlık tarafından çıkarılan ücret tarifesi çerçevesinde ücret talep etmek. b) Haczedilen malların depo haricindeki bir satış mahalline getirilmesi ve götürülmesi için gerekli nakil masrafını talep etmek. c) Ücreti ödenmemişse haczedilen mal üzerinde hapis hakkını kullanmak. 14 / 34

15 ç) Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda malların muhafazasını reddetmek. d) Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer hakları kullanmak. Depo işleticisinin yükümlülükleri MADDE 17 - (1) Depo işleticisinin yükümlülükleri şunlardır: a) İşletme belgesi verilmesi için aranan şartlarının korunması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu şartların kaybolması hâlinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek. b) Bu Yönetmelikte izin verilen durumlar dışında, icra müdürlüğü tarafından muhafazası istenen haczedilen mallar ile icra daireleri ve adli merciler tarafından teslim edilen diğer malları depoya kabul etmek, teslim alınan malların korunmasında gerekli özeni göstermek ve her türlü tedbiri almak. c) İcra müdürünün talebi üzerine haczedilen malları satış mahalline getirmek ve götürmek. ç) Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtları tutmak. d) Doğrudan Bakanlık tarafından veya denetim sırasında istenecek bilgi, belge ve raporları vermek. e) Bakanlık tarafından Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde verilen diğer görevleri ve 15 / 34

16 talimatları yerine getirmek. f) Depoda yedieminlik dışında bir faaliyette bulunmamak. g) Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer hükümlere uymak. BEŞİNCİ BÖLÜM Depoya Kabul Edilemeyecek Mallar, Depoya Kabulü Zorunlu Olmayan Mallar, Malların Depoya Girişi ve Çıkışı, Yedieminlik Ücreti Depolara kabul edilemeyecek mallar MADDE 18 - (1) Depoya; a) Değeri süratle düşen, b) Patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz 16 / 34

17 halinde olan, c) Kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, yaş sebze ve meyve ya da muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren, ç) Bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden, d) Kötü koku yayan, mallar alınmaz. (2) Depoya alınmayacak bu mallar hakkında Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca icra müdürlüğünce işlem yapılır. Depoya kabulü zorunlu olmayan mallar MADDE 19 - (1) Depo işleticisi, Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhafaza masrafı alacaklı tarafından peşin olarak icra müdürlüğüne ödenmemiş bulunan malları kabul etmeyebilir. Malların girişi 17 / 34

18 MADDE 20 - (1) İcra müdürlüğü tarafından teslim edilen mallar depo görevlisi tarafından giriş makbuzu düzenlenerek depoya alınır ve depo emanet kaydına kaydedilir. (2) Mallar teslim alınırken fotoğraf veya kamera görüntüleri alınır. Ayrıca araç, makine veya elektronik cihazların çalışır durumda olup olmadığı, herhangi bir parçasının sökülmüş veya eksik bulunup bulunmadığı ile araçların ruhsat ve anahtarlarının teslim edilip edilmediği kontrol edilip tutanağa bağlanarak giriş makbuzuna eklenir. Malın etiketlenmesi MADDE 21 - (1) Teslim alınan haczedilen malın cins, tür, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile icra dairesindeki dosya numarası, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadlarını gösteren barkod veya benzeri sistemler kullanılmak suretiyle üretilmiş bir etiket mala yapıştırılır. (2) Barkod veya benzeri sistem ile UYAP arasında gerekli uyum sağlanır. Bunun için gerekli tüm bilgiler UYAP Bilişim Sisteminde saklanır. İcra müdürlüğü tarafından yapılacak işler MADDE 22 (1) Haczedilen malların depoya getirilmesi ve teslimi işleri, ilgili icra müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Bu işlere ait masraflar, icra dairesince alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır. 18 / 34

19 Haczin takibi MADDE 23 (1) Depo işleticisi tarafından, haciz tarihinden itibaren altı ay geçmiş bulunan mallar üzerindeki haczin devam edip etmediği icra müdürlüğüne makul aralıklarla yazı yazılarak takip edilir. (2) Yasal sürede satışın istenmemesi ya da diğer bir sebeple haczin kalktığının anlaşılması halinde, malın teslim alınmasının sağlanması, teslim alınmayan mallar hakkında ise Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem yapılması için icra müdürlüğüne yazı yazılır. Malların çıkışı MADDE 24 - (1) Depoda muhafaza edilen mal, ilgili icra müdürlüğünün yazılı talimatı doğrultusunda yazıda belirtilen şahsa kimliğini ispata yarayan belge karşılığında çıkış makbuzu düzenlenerek teslim edilir. Yedieminlik ücreti MADDE 25 - (1) Haczedilen malların depoda muhafazası karşılığında, Kanunun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Başkanlık tarafından her yıl çıkarılan ücret tarifesinde 19 / 34

20 belirlenen ücret ödenir. İcra müdürlüğü tarafından yapılacak ödeme, depo işletmesinin bildireceği banka hesabına yapılır. (2) Depoya adli merciler tarafından teslim edilen diğer mallar hakkında da aynı Tarife uygulanır. (3) Depo işleticisi, yedieminlik hizmeti karşılığında taraflardan ücret tarifesinde yazılı ücretin dışında ek bir ücret isteyemez. ALTINCI BÖLÜM Depolarda Tutulacak Kayıtlar, Makbuzlar ve Kartonlar Kayıtların tutulması MADDE 26 - (1) Depolarda, mali mevzuatın öngördüğü defter, kayıt ve belgelerin dışında bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtların tutulması, makbuz ve kartonların kullanılması zorunludur. (2) Bu Yönetmelik uyarınca depolarda tutulması gereken her türlü kayıt dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. UYAP ın geçici olarak kullanılamadığı durumlarda işlemler fiziki ortamda yapılır ve en kısa sürede UYAP a aktarılır. 20 / 34

21 (3) Depoların UYAP la uyum ve işbirliğinin sağlanması için Bakanlık tarafından gerekli tedbirler alınır. Tutulacak kayıtlar MADDE 27 (1) Depolarda aşağıda gösterilen kayıtların tutulması zorunludur: a) Depo emanet kaydı. b) Gelen ve giden evrak kaydı. c) Zimmet kaydı. Depo emanet kaydı MADDE 28 - (1) Depoda muhafaza edilmek üzere icra müdürlükleri tarafından teslim edilen mallara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. (2) Depo emanet kaydı; sıra numarası, icra müdürlüğü esas numarası, alacaklı ve borçlunun adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresleri, giriş ve çıkışta malı teslim eden veya teslim alanın adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, malın cinsi, miktarı, adedi, teslim tarihindeki evsafı, taşıtların modeli, markası, tipi, değeri, haciz tarihi, malın 21 / 34

22 depoya giriş ve çıkış tarihi, kalma süresi, alınan ücret ve düşünceler sütunlarını içerir. Gelen ve giden evrak kaydı MADDE 29 - (1) Depoya gelen ve giden evraka ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. (2) Gelen ve giden evrak kaydı; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi, evrakın konusu ve düşünceler sütunlarını içerir. Zimmet kaydı MADDE 30 - (1) Depodan çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır. (2) Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir. (3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır. 22 / 34

23 Kullanılacak makbuzlar MADDE 31 - (1) Depolarda aşağıdaki makbuzlar kullanılır: a) Giriş makbuzu. b) Çıkış makbuzu. Giriş makbuzu MADDE 32 - (1) Haczedilen malların depoya kabulü esnasında düzenlenecek olan giriş makbuzu aşağıda yazılı hususları içerir: a) Sıra numarası. b) Malı teslim eden icra müdürlüğünün adı ve dosya numarası. c) Alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı. ç) Malın cinsi. 23 / 34

24 d) Malın haciz tutanağında belirtilen miktarı. e) Malı teslim eden ve alanın adı ve soyadı ile imzası. (2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar UYAP ta yer alan icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de giriş makbuzu kartonunda saklanır. Çıkış makbuzu MADDE 33 - (1) Haczedilen malların depodan çıkışı esnasında düzenlenecek olan çıkış makbuzu, giriş makbuzunda yer alan bilgileri içerir. (2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzun bir örneği malı teslim alana verilir. Bir örneği UYAP ta yer alan icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de çıkış makbuzu kartonunda saklanır. Kartonlar MADDE 34 (1) Depoda aşağıda yazılı olan kartonlar tutulur: a) Giriş makbuzu kartonu. 24 / 34

25 b) Çıkış makbuzu kartonu. c) Gelen evrak kartonu. ç) Giden evrak kartonu. d) Denetim kartonu. e) Sigorta ve tazminatlar kartonu. Yeni kayıt eklenmesi MADDE 35 (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar veya mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir. YEDİNCİ BÖLÜM Teminat ve Sigorta 25 / 34

26 Depo teminatı MADDE 36 (1) Lisans almak üzere başvuranlardan üç yüz bin Türk Lirası teminat alınır. (2) İşletme belgesi almak üzere başvuran lisans sahibi veya alt işleticilerden deponun açık ve kapalı alanının toplamı üzerinden metrekare başına beş yüz Türk Lirası depo teminatı alınır. Depo kapasitesi işletme belgesinde gösterilir. Lisans sahibinden lisans başvurusu sırasında alınan teminat lisans sahibinin bizzat açacağı depo için alınması gereken teminatı karşılıyorsa ayrıca depo teminatı alınmaz. Eksik kalması halinde ise tamamlattırılır. (3) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır: a) Tedavüldeki Türk parası. b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. ç) Hisse senedi, sigorta teminatı, kefalet senedi ve nakde çevrilebilir diğer güvenceler. (4) Teminatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde Bakanlığa bu tür teminatı alış ve satış, düzenleme ve transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rücu yetki belgesi de teminat ile birlikte verilir. (5) Banka teminat mektubunun, Türkiye de yerleşik bir bankadan alınması, vazgeçilmesi 26 / 34

27 imkânsız, kesin ve şartsız olması gerekir. Ayrıca banka teminat mektubu ile diğer teminatların süresiz olması aranır. (6) Kanun kapsamında alınacak teminatlar, Bakanlık adına ve lehine düzenlenir. Bu teminatların muhafazası, nakde çevrilmesi ve zarar görene ödenmesi, kanuni takibinin yapılması, ilgililer hakkında dava açılması, tahsili, yeterliliği, lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda depo işletmesinin yerine getirmesi gereken bir tazmin veya yükümlülüğünün bulunmadığının tespiti sonrası teminatın iadesi, teminatla ilgili diğer hususlar ve tasarruflar Başkanlıkça yerine getirilir. (7) Lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda, depo işletmesinin yerine getirmesi gereken bir tazmin veya yükümlülüğünün bulunmadığı Başkanlık tarafından tespit edilmedikçe, teminatlar iade olunamaz. (8) Bu maddede belirtilen teminat miktarlarını artırmaya ve eksiltmeye Bakanlık yetkilidir. Bu durumda alınmış bulunan teminatlar ilan tarihini takiben en geç 30 gün içinde tamamlanır ya da yenilenir. (9) Eski teminat, talep halinde yenisi ile değiştirilebilir. Sigorta MADDE 37 (1) Depo işleticisi, teslim aldığı haczedilen mallar için; hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yangın, duman, infilak, deprem, dâhili su basması, sel, grev, lokavt, toplumsal hareketler, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya hava aracı çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bakanlık yeni rizikolar belirlemeye yetkilidir. 27 / 34

28 (2) Sigorta poliçesi ve sözleşmesi düzenlenirken bu maddede yazılı yükümlülükler de dikkate alınır. (3) Depolanan mallar için düzenlenen sigorta poliçesinde, poliçe lehdarı, hasarın meydana geldiği tarihteki mudîdir. (4) Depoda sigorta kapsamına giren bir hasar meydana gelmesi durumunda, depo işleticisi bu durumu ve muhtemel zarar miktarını derhal Başkanlığa ve ilgili sigorta şirketine bildirir. Zarar hesabında, zararın oluştuğu tarihteki malın değeri dikkate alınır. (5) Depo işleticisi hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça hasarın tespitini takiben en geç beş iş gününde istenen tüm belgeleri ilgili sigorta şirketine iletmek, sigorta şirketi de belgelerin ulaşmasını takiben en geç on iş gününde mudîye hasarın bedelini ödemek zorundadır. (6) Sigorta sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğuracak bir nedenin ortaya çıkması durumunda, ilgili sigorta şirketi bunu derhal Başkanlığa ve depo işletmesine bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesinin feshi, ancak söz konusu bildirimin Başkanlığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder. (7) Depo işleticisi, sigorta poliçe ve sözleşmesinde öngörülen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davranışlardan kaçınmalarını sağlayacak tedbirleri almak zorundadır. ÜÇÜNCÜ KISIM 28 / 34

29 Depoların Denetimi, Lisansın İptali ve Faaliyetin Durdurulması Depoların denetimi MADDE 38 (1) Depolar, deponun bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetimine tâbidir. (2) Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirdiği Cumhuriyet savcısı depoların bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri muhafaza edip etmediğini, kayıt ve belgeleri ile tüm işlemlerini her yılın mart ayında denetler. Şikâyet ve ihbar durumunda depo işletmesi her zaman denetlenebilir. Denetim sırasında teknik konularda, bilirkişi yardımından faydalanılabilir. (3) Depo yöneticisi ve personeli; denetim amacıyla gelen Cumhuriyet savcısının işletme ve tesislere girmesine engel olmamaya, varlıklarını, numuneleri, cihazları, belgeleri, kayıt ve defterleri göstermeye, incelenmesine yardımcı olmaya, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermeye ve diğer her türlü yardımı ve kolaylığı göstermeye mecburdur. (4) Denetim sırasında, gecikmesinde sakınca görülen durumlarda, hatalı ve yanlış işlemlerin önlenmesi ve eksiklerin giderilmesini Cumhuriyet savcısı isteyebilir. (5) Denetim raporlarının birer örneği depo ve Cumhuriyet başsavcılığında muhafaza edilir. Bir örneği ise Başkanlığa gönderilir. (6) Başkanlık gerek gördüğü durumlarda ve her halde iki yılda bir lisans veya işletme belgesi sahibinin bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımaya devam edip etmediğini re sen inceler. 29 / 34

30 Lisansın iptali ve son bulması MADDE 39 (1) Aşağıdaki hallerde lisans iptal edilir: a) Lisans başvurusunda bulunacaklar yönünden bu Yönetmelikte aranılan şartların başlangıçta mevcut olmadığının anlaşılması ya da sonradan kaybedilmesi. b) Teminatın tamamlanması ya da yenilenmesi gerektiği durumlarda verilen sürede gereğinin yapılmamış olması. c) Lisans sahibinin lisansın iptalini talep etmesi. (2) Gerçek kişinin ölmesi veya tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda lisans kendiliğinden son bulur. Bu durumda alt işleticilere devredilen yetki de sona erer. İşletme belgesinin iptali ve son bulması MADDE 40 (1) Aşağıdaki hallerde işletme belgesi iptal edilir: a) İşletme belgesi başvurusunda bulunacaklar yönünden bu Yönetmelikte aranılan şartların mevcut olmadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmesi. 30 / 34

31 b) Teminatın tamamlanması ya da yenilenmesi gerektiği durumlarda verilen sürede gereğinin yapılmamış olması. c) Depoda yedieminlik dışında bir faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi. ç) Denetim sırasında depoda tespit edilen Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı ya da eksik hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi. d) İşletme belgesi sahibinin belgenin iptalini talep etmesi. e) Depolarda bu Yönetmeliğe göre bulunması gereken asgari niteliklerin başlangıçta bulunmadığının anlaşılması ya da sonradan kaybedilmiş olması. f) Lisans sahibi ile alt işletici arasında yapılan yetki devri sözleşmesinin sona ermesi veya taraflarca feshedilmesi. (2) Lisans sahibi ya da işletme belgesi sahibi gerçek kişinin ölmesi veya tüzel kişiliğin sona ermesi halinde işletme belgesi kendiliğinden son bulur. (3) İşletme hakkının ölümle sona ermesi halinde miras şirketi tarafından üç ay içerisinde lisans veya işletme belgesi alınması halinde depo işletmesi faaliyetine devam eder. (4) Depo işletmesinin herhangi bir nedenle kapanması veya hukuki ya da fiili olarak yönetim boşluğu oluşması halinde, geçici olarak yönetilmesi veya masrafı depo işletmesi tarafından karşılanmak suretiyle depoda bulunan malların başka bir depoya nakledilmesi gibi hususlarda Cumhuriyet başsavcılığı icra müdürlükleri ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirleri alır. 31 / 34

32 İşletme belgesinin askıya alınması MADDE 41 (1) Yapılmış bir tespit veya denetim sonucunda mevzuata aykırılığın belirlenmesi durumunda Başkanlık tarafından fiilin önem ve mahiyetine göre işletmenin faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmı durdurulabilir. (2) Eksiklikleri gidermesi için depo işleticisine iki hafta süre verilir. Aykırılık ve eksikliklerin bu sürenin sonunda da giderilmemesi halinde işletme belgesi iptal edilir. İptal ve askıya alınma usulü, bu işlemlerinin bildirilmesi ile belgelerin iadesi MADDE 42 (1) Lisans veya işletme belgesinin iptali ile faaliyetin askıya alınması Bakanlık oluru ile yapılır söz konusu işlem ilgililere ve icra müdürlüğüne bildirilir. (2) Lisansın ya da işletme belgesinin iptal edilmesi durumunda, söz konusu belgeler Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Başkanlığa iade edilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler 32 / 34

33 GEÇİCİ MADDE 1 (1) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye ve herhalde en geç 05/ 01/2014 tarihine kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur. Lisanslı depo faaliyete geçtikten sonra diğer depolara haczedilen mallar teslim edilemez. GEÇİCİ MADDE 2 (1) Depoların UYAP la uyum ve işbirliği sağlanıncaya kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar ile diğer işlemler fiziki ortamda yapılmaya devam olunur. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 43 (1) 13/07/1987 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 44 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 33 / 34

Tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik yeniden düzenlenmiş hali ile aşağıdaki gibidir.

Tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik yeniden düzenlenmiş hali ile aşağıdaki gibidir. 23.08.2016 Tarih 29810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik yeniden düzenlenmiş hali ile aşağıdaki gibidir. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ 23 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29810 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü,

YÖNETMELİK. a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü, 14 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29000 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü,

YÖNETMELİK. a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü, 14 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29000 Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEM İN DEPOLARI YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ.

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ. 10 Haziran Cumartesi 30092 sayılı Resmi Gazete Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ. Yazar Gürcan. 14 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29000 YÖNETMELİK MADDE 1.

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ. Yazar Gürcan. 14 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29000 YÖNETMELİK MADDE 1. 14 Mays 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say : 29000 YÖNETMELİK Adalet Bakanl ğ L İ B İ Ama ç Ama ç MADDE 1 Dayanak 1 / 34 MADDE 2 Tan MADDE 3 a) A ç b) Alt i ş c) Bakanl ç ) Depo: Adalet Bakanl d) Depo g ö

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı,

YÖNETMELİK. ç) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı, 8 Nisan 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28258 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU Karar No Evrak No Konu: 2015/ 520 2290570100 BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN 17.12.2004 tarihli

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BAŞBAKANLIK. Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.10.00.15-10.07/ /05/2010 Konu: Hacizli mallar İlgi: 17/07/2008 tarihli ve 2008/1 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ağustos 2016 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİKLER LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar.

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar. Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu nda Oda Yönetim Kurulu na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

yüksel önder tarafından yazıldı. Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:15 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:23

yüksel önder tarafından yazıldı. Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:15 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:23 AmaçMADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.01.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18289)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.01.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18289) Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 22.01.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18289) Amaç Madde 1- (Değişik:24/11/2006 tarih, 26356 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/7/1983

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ;

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ; T.C. TEKİRDAĞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L A N Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 26 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28833 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 3763-3 Karar Tarihi: 04/04/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı