HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ"

Transkript

1 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012

2 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet ENCAN ç Hastal klar ve Hematoloji Uzman Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi Nurcan DÜ ENC Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Teknikeri 1

3 Ç NDEK LER Sayfa 1. Hematoloji testleri öncesinde hastalar n dikkat etmesi gereken konular 3 2. Genel laboratuvar bilgileri Hematoloji laboratuvar i leyi i Test giri i Numunelerin al nmas ve laboratuvara transferi Numunelerin laboratuvara kabulü, ayr t r lmas Analiz Sonuç gönderme ( raporlama) Laboratuvar testleri sonuç teslim süreleri Analiz sonucunu etkileyen faktörler Referans aral Kalite güvenli i Numunelerin al nmas ve haz rlanmas Kan numunelerinin al nmas Panik de erler Laboratuvar numune ret kriterleri 9 3. Hematoloji laboratuvar nda çal lan testlerin listesi Özet test listesi Ekler 14 2

4 1. HEMATOLOJ TESTLER ÖNCES NDE HASTALARIN D KKAT ETMES GEREKEN KONULAR 1. Hematolojik laboratuvar tetkikleri için saatlik açl k sonras sabah kan verilmelidir. 2. Tetkik için hastanemize gelmeden önce a r ve zorlay c egzersizden kaç n lmal d r. 3. Kan vermeden önce yar m saat kadar dinlenilmelidir. 4. Gece saat 21:00'den sonra su hariç hiçbir ey yenilip içilmemelidir. 5. Düzenli kullan lan ilaçlar var ise doktora dan lmal d r. 2. GENEL LABORATUVAR B LG LER 2.1. HEMATOLOJ LABORATUVARI LEY Test Giri leri Test giri leri istem yapan ilgili poliklinik, servis ve acil servis taraf ndan hastane otomasyon sisteminde (HOS) hasta sayfas nda yer alan tetkik menüsü seçilerek yap l r. Test seçimi tamamland ktan sonra hastalar istem barkodlar ile birlikte poliklinikten kan alma birimine yönlendirilir. Test onaylar laboratuvar kay t biriminde yap l r. Acil biriminde ve servislerde test giri leri için ayn i lemler yap l r ve hastalardan al nan test materyalleri laboratuvara gönderilir. Tetkik giri leri onayland ktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonras i aretlenen testler Laboratuvar nformasyon Sistemi (L S) taraf ndan görülmeyecektir. Onay sonras her yeni test iste i için yeni bir HOS giri i ve L S kayd yap lmas gerekir Numunelerin al nmas ve laboratuvara transferi Polikliniklerden yap lan test isteklerinin L S e kayd yap ld ktan sonra, kan alma biriminde kan örnekleri al n r. Kan örne i için testlere göre uygun örnek tüpü seçimi yap l r, seçilen tüplere barkod yap t r l r ve kan alma i lemi gerçekle tirilir. Kan alma i lemi tamamlanan hastalara sonuç teslim süreleri ile ilgili bilgi verilir. Çocuk örnekleri çocuk poliklini i kan alma biriminde al nmaktad r. Servisler ve Acil de hastalar n örnekleri kendi birimlerinde al n r. Test istekleri HOS a girildikten sonra testlere göre örnek tüpü seçimi yap l r, örnek tüplerine barkod yap t r l r. Damar yolu aç k hastalarda kan alma için hastan n di er kolu kullan l r. Al nan örnekler bekletilmeden ta ma veya pnömatik sistemle Hematoloji laboratuvar na gönderilir. Kan Alma biriminde toplanan örnekler sürekli olarak pnömotik sistemle ilgili laboratuvara transfer edilir. Hem kan alma biriminde hem de acil ve servislerde numune alma ve numunelerin transferi i lemleri; numune alma ve transferi talimat, numune kabul ve ret kriterleri talimat do rultusunda gerçekle tirilmelidir Numunelerin laboratuvara kabulü, ayr t r lmas Kan örnekleri laboratuvara gelince, L S giri i kontrol edilir. L S den yap lan test isteklerine bak larak örnek kab n n uygunlu u, örnek miktar (tüpteki i aretli çizgiye kadar al n p al nmad ), p ht la ma, barkodlama vb. kontrolü yap l r. Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çal lacak testler için olanlar santrifüj edilir. Santrifüj süresi ve h z testlere göre de i iklik gösterebilir. Santrifüj sonras hemolizli örnekler çal lmaz. Hastadan tekrar kan al nmas için kan alma birimi, acil veya servisler bilgilendirilir. Ayr ca L S ortam nda hasta sonuç sayfas na numune ret sebebi belirtilir. 3

5 Analiz Cihazlar kullanarak yap lan analizlerden önce cihazlar n kontrolü ve internal kalite kontrol çal malar gerçekle tirilir. Sonuçlar kabul edilebilir de erlerde ise hasta örnekleri çal lmaya ba lan r. Sonuçlar geçersiz olarak de erlendirilirse çal ma ba lat lmaz ve cihaz ile ilgili bak m ve kalibrasyonlar gerçekle tirilir. Cihaz kontrolleri tamamland ktan sonra hasta örnekleri çal l r. Cihazlar tamamlad analizlerin sonuçlar n otomatik olarak L S e gönderir. L S de hastalar n tüm sonuçlar toplan r, bu sonuçlar de erlendirilir, uygun bulunan sonuçlar onaylan r. Uygun olmayan testler, sebebi ara t r larak (numunenin göz ile de erlendirilmesi vb) yeniden çal l r. Acil ve kan merkezi örnekler rutinden ayr olarak hemen çal l r ve analiz sonuçlar bekletilmeden onaylan r. Panik de erler listesine ait bir test sonucu bulunursa, analiz süreci gözden geçirilerek test tekrarlan r. Tekrar sonuçlar da panik de er listesinde ise, testi isteyen hekime bilgi verilir. Test sonucu hastan n klini i ile örtü müyorsa hastadan yeni örnek al narak analiz tekrarlan r. Üyesi oldu umuz eksternal kalite kontrol program n n belirledi i takvim günlerinde program dahilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumlar hasta testleriyle birlikte çal l r. Laboratuvar m zda çal lan testlerin büyük ço unlu u external kalite kontrol program na dahildir Sonuç Gönderme (Raporlama) Test sonuçlar L S de onayland zaman poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfas nda görülebilir. Test sonuçlar n n yaz c ç kt lar da hastan n muayene oldu u birim sekreterleri taraf ndan hastaya verilir Laboratuvar Testleri Sonuç Teslim Süreleri Laboratuvar m zda yap lan tam kan say m, periferik yayma boyamas, retikülosit boyama ve say m, kemik ili i Wright boyas, sedimentasyon testleri ayn günde verilmektedir. Koagülasyon testlerinden protrombin zaman (PT), aktive parsiyel tromboplastin zaman (aptt), fibrinojen, D-Dimer, Miksing test, faktör inhibitör testi, invitro kanama zaman testlerinin sonuçlar da ayn günde verilmektedir. Protein C, Protein S, antitrombin (AT), ve von Willebrand faktör (VWF) Ag haftada bir kez çal l r ayn gün sonuçlar verilir. Faktör II, V, VII, VIII, IX, X, XI ve XIII testleri yap l rken hasta plazmalar saklan r ve hasta say s na göre ayda bir kez çal l r. Hematoloji testlerinden Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz, piruvat kinaz enzimleri miktar tayinleri, Sudan Black B, PAS, Myeloperoksidaz, Hemosiderin, Lökosit alkalen fosfataz boyalar ayn gün çal l r. Trombosit aggregasyon testleri (ADP, kollajen, ristosetin, epinefrin), orakla ma, ozmotik frajilite, hemoglobin elektroferezi testleri için randevu verilmektedir. Ristosetin cofaktör (R COF) testlerinde ise kullan lan reaktifin ambalaj miktar na ve reaktifin stabilitesine ba l olarak randevu verilmektedir. NOT: Yukar da belirtilen sonuç verme süreleri ola and durumlarda bazen de i ebilir (yetersiz ve yanl numuneler, otomasyon problemleri vb ). 4

6 2.2. ANAL Z SONUCUNU ETK LEYEN FAKTÖRLER Güvenilir ve t bbi aç dan de erlendirilebilir sonuç elde edebilmek için sadece do ru ta ma ve do ru analiz yeterli de ildir. Analiz sonuçlar n etkileyen faktörler Tablo 1 de verilmi tir. Tablo 1: Analiz sonuçlar n etkileyen faktörler De i meyen faktörler Cinsiyet Irk Kal t m De i en faktörler Endojen faktörler Eksojen faktörler Beslenme Alkol Vücut a rl Kas dokusu Aktivite Pozisyon Günlük ritm laçlar Gebelik Hemoglobinemi Bilirubinemi Hiperlipemi Farmakoterapi Antikoagülanlar Bakteriyel kontaminasyon 2.3. REFERANS ARALI I Testler için belirtilen referans aral sa l kl bireylerden elde edilen de erlerin %95 ini içeren grubu temsil eder ve test sonucunu de erlendirmek için genel bir baz olu turur. Çe itli faktörlere ba l olarak bu de erler hastadan hastaya de i iklikler gösterebilir. Analiz yönteminin de i ti i durumlarda metoda ba l olarak referans aral da de i ebilir KAL TE GÜVENL ç kalite kontrol program uygulamas ile her gün iki veya üç seviyeli (normal, yüksek, dü ük) kontrol örnekleri çal larak günlük ve günler aras performans denetlenmektedir. D kalite kontrol program uygulamas nda ise, analizi yap lan d kalite kontrol örnekleri dünyan n her yerinden bu programa kat lm çok say da laboratuvar n sonuçlar ile kar la t r l r ve gerçek de ere uygunluk denetlenir. Laboratuvar m z kalite güvenli i için RIQAS, UKNEQAS, MLE gibi uluslararas düzeyde çok say da laboratuvar n kat ld d kalite kontrol programlar na kat lmaktad r. Sonuçlar n Klinik Uyumlulu u Klinik tablo ile uyumsuz oldu u dü ünülen sonuçlarda laboratuvar ile mutlaka temasa geçilmelidir. Hasta örnekleri her zaman taze çal lmas en ideal çal ma olmakla birlikte numune tekrar olamayaca durumlar dü ünülerek; gün içerisinde gerekti inde testler ayn örnekte tekrarlanabilmekte ya da yeni testler eklenerek yeniden de erlendirme yapmak mümkün olabilmektedir. 5

7 2.5. NUMUNELER N ALINMASI VE HAZIRLANMASI Kan Numunelerinin Al nmas Venöz Kan Al m Açl k gerektiren testler için 8-12 saat açl k gerekir. laç tedavisinin sürdü ü durumlarda örne in al nmas sabah ilaç al m ndan önce yap lmal d r. Kan al m esnas nda hasta yatar veya oturur pozisyonda olmal d r. Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman ayn pozisyonda al nmal d r. ne ucu mümkün oldu u kadar geni seçilmelidir. Turnike kolda 30 saniyeden fazla s k l kalmamal d r. Turnike i nenin ba ar l bir ekilde damara yerle tirilmesinden sonra çözülmelidir. Enjektör ile kan al m esnas nda kan n tüpe kuvvetli aspirasyonundan kaç n lmal d r. Kan al m u s ra ile yap lmal d r: -Kan kültürü -Antikoagülans z düz kan -Koagülasyon testleri için antikoagülanl tam kan -Hematoloji testleri için antikoagülanl tam kan Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan al m s ras nda kan n i aretli çizgiye kadar dolmas na özellikle dikkat edilmelidir. Antikoagülan içeren tüplere kan al nd ktan sonra tüp yava ça alt üst edilerek özenle kar t r lmal d r. Kesinlikle çalkalama yap lmamal d r. EDTA'l tam kan Tüp: Mor kapakl (K2EDTA) tüp 2 ml tam kan mor kapakl EDTA'l tüplere al n r. Tüplerin içerisinde p ht olu mamas için kan al n r al nmaz tüp 5-6 kez yava ca alt üst edilerek kar t r l r. Çalkalama i leminden kesinlikle kaç n lmal d r. Kan al m esnas nda kan n i aretli çizgiye kadar doldurulmas na özellikle dikkat edilmelidir. Kan tam olarak tüp üzerindeki i aretli çizgiye kadar al nmam veya tüpün içerisinde p ht olu mu ise yeniden örnek al nmal d r. 6

8 Sitratl tam kan Tüp: Mavi kapakl sitratl tüp Kan örne i 9:1 oran nda sodyum sitrat içeren mavi kapakl tüplere al n r. Venöz kan al m esnas nda damara ilk seferde zorlamadan girilmeli, turnike çok s k olmamal d r. E er kan yava ve zorlama ile geliyor ise di er koldan tekrar do ru kan örne i al nmal d r. Kan örne inin sodyum sitrat ile kar abilmesi için tüpler i aretli çizgiye kadar tam olarak doldurulmal ve 5-6 kez çok yava ça altüst edilerek kan n antikoagülan ile tam temas sa lanmal d r. Hemolizli örnek kesinlikle kabul edilmez. Koagülasyon testleri için al nan sitrat plazma örne i en geç 2 saat içerisinde test edilmelidir. Bu nedenle etiket üzerine örnek al n saati not edilmelidir. Sitratl tam kan Tüp: Siyah kapakl sitratl tüp Kan örne inin sodyum sitrat ile kar abilmesi için tüpler i aretli çizgiye kadar tam olarak doldurulmal ve 5-6 kez çok yava ça altüst edilerek kan n antikoagülan ile tam temas sa lanmal d r. P ht l uzun süre beklemi numuneler gerekenden az ya da fazla olmas kabul edilemez. Kan örneklerinin korunmas Serumla çal lacak testlerde kan al m sonras nda numune direkt olarak güne almayacak ekilde p ht la ma süreci bitene dek oda s s nda bekletilir. Bu süre genellikle dakika kadard r. Bu süre sonras serumun santrifüj ile p ht dan ayr lmas gerekir. Tam kan, sitratl tam kan ve EDTA l tam kan n uzun süre 7

9 bekletilmesi, örnekteki elektrolit konsantrasyonlar nda, enzimlerin aktivitesinde, hematoloji ve p ht la ma parametrelerinde çe itli de i ikliklere yol açar. Uygun numune toplanmas ile ilgili genel prensipler 1. Numuneyi temin etmek için do ru anatomik bölge seçilmelidir. Endojen mikrobiyal flora ile kontaminasyonu önlenmelidir. 2. Numune uygun teknik ve steril ekipmanla toplanmal d r. Aseptik teknikler uygulanmal d r. 3. nfeksiyonun akut safhas nda antibiyotik tedavisi ba lanmadan al nmal d r. Ba lanm ise numune yeni antibiyotik dozu verilmeden hemen önce al nmal ve laboratuar bilgilendirilmelidir. 4. Numune etkenin canl l n koruyacak ve çevrenin biyolojik güvenlini sa layacak bir ta ma kab na aktar lmal d r. Üzerine hasta ad, soyad, numunenin al nd tarih ve saat kaydedilmelidir. 5. Numunenin kayna ve/veya özel bölge hem istem formu hem de numune kab üzerinde aç k ve do ru olarak tan mlanmal d r. 6. Numunenin laboratuvara h zla ula mas, saklanacaksa saklama ko ullar n n uygun olmas sa lanmal d r. 7. Numune miktar yeterli olmal d r. Aksi halde hatal negatif sonuçlara neden olur. Numunelerin nakli 1. Tüm numunelerin nakli hemen hiç beklenilmeden yap lmal d r. 2. Herhangi bir nedenle hemen nakledilemiyorsa 2-8 C de buzdolab nda saklanmal d r PAN K DE ERLER Panik de erler listesi, laboratuvarda çal lan testlerden belirlenen referans aral d nda ve hasta için riskli olabilecek de erlerinin belirlenmesi sonucu olu turulan listedir. Bu listenin amac hasta güvenli ini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildi inde ilgili hekime acil bildirilmesidir. Hematoloji laboratuvarlar na ait panik de erler Tablo 2 de görülmektedir: Tablo 2: Hematoloji laboratuvar panik de erler listesi TEST DÜ ÜK TEST DE ER YÜKSEK Hemoglobin 6.5 g/dl 22 g/dl Beyaz küre 1500 /mm³ /mm³ Hematokrit % 21 % 65 Trombosit /mm³ /mm³ D-Dimer ng/ml PT - 35 sn INR aptt sn Fibrinojen 75 mg/dl 700 mg/dl 8

10 2.7. LABORATUVAR NUMUNE RET KR TERLER 1. Hasta ad ve soyad n n bulunmad, örnek tan m n n yap lmad, hatal yap ld durumlarda numune kabulü yap lmaz. 2. Ayr ca barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. Sistem ar zas oldu unda, servis sorumlusunun laboratuvar bilgilendirmesi dahilinde acil testler çal l r. 3. Belirtilen çizgiden az veya çok al nm ve uygun tüplere al nmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez; servis ve polikliniklerden yeni numune istenir. 4. Hemolizli kanlar laboratuvara kabul edilmez. 5. Barkod tüp üzerine uygun ekilde yap t r lmam sa, alt nda isim olup olmad kontrol edilir ve yeni barkod basarak kabul yap l r. 6. Tüp içindeki numune miktar yeterli de ilse numune kabul edilmez. 7. P ht l numuneler kabul edilmez. 8. Laboratuvara uygun transfer ko ullar nda gelmeyen örnekler kabul edilmez. 9. Önerilen sürelerin d nda bekletilmi örnekler laboratuvara kabul edilmez. 10. Bir ba ka materyalle kontamine örnekler (heparin bula m sitratl kan gibi) reddedilir. 11. Lipemik numuneler geldi inde L S in aç klama k sm nda belirtilir. 9

11 3. HEMATOLOJ LABORATUVARINDA ÇALI ILAN TEST L STES Hemogram Periferik Yayma Boyama Retikülosit Boyama Retikülosit Say m (Counter ile) Sedimantasyon Kanama zaman Tartarat Resistan Asit Fosfataz (TRAP) Boyas Sudan Black B Boyas PAS Boyas Myeloperoksidaz Boyas Lökosit Alkalen Fosfataz Boyas Demir (Hemosiderin) Boyas Sideroblast Boyas Naphol AS-D kloroasetat esteraz a-naphtyl asetat esteraz Boyas Osmotik Frajilite Testi Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Testi Piruvat Kinaz Testi Orakla ma Testi Hemoglobin Elektroferezi Protrombin Zaman (PT) -INR Aktive Parsiyel Tromboplastin Zaman (aptt) Fibrinojen D-Dimer Miksing Testi Antitrombin Protein C Protein S Faktör II Faktör V Faktör VII Faktör VIII Faktör IX Faktör X Faktör XI Faktör XIII Von Willebrand Faktör (vwf) Koagülasyon Faktör nhibitör Tayini n-vitro Kanama Zaman (PFA 100 ile Kollajen-Epinefrin+Kollajen-ADP) Trombosit Aggregasyon Testi (ADP, Epinefrin, Kollajen, Ristosetin) Ristosetin cofaktör (R COF) 10

12 4. ÖZET TEST L STES Tablo 3: Hematoloji laboratuvar özet test listesi Test Örnek Kap/Kapak Metod Çal ma Rapor Referans De erler Günü Tarihi Hemogram (Tam kan say m ) Tam kan (EDTA) Mor Otomatize Her gün Sonuç raporunda belirtiliyor Sedimantasyon Tam kan (Sodyum sitrat) Siyah Westergen Her gün Protrombin zaman (PT) INR Kad n :0-20 mm/h Erkek :0-15 mm/h Plazma Mavi COAG Her gün sn PT de eri kullan larak hesaplan r Mavi COAG Her gün INR Aktive parsiyel tromboplastin zaman Plazma Mavi COAG Her gün sn (aptt) Fibrinojen Plazma Mavi COAG Her gün mg/dl D-Dimer Plazma Mavi COAG Her gün ng/ml Faktör II Plazma Mavi COAG Hasta say s na göre ayda bir % Faktör VII Hasta say s na Plazma Mavi COAG göre ayda bir % Faktör VIII Plazma Mavi COAG Hasta say s na göre ayda bir % Faktör IX Plazma Mavi COAG Hasta say s na göre ayda bir % Faktör XI Plazma Mavi COAG Hasta say s na göre ayda bir % Faktör XIII Plazma Mavi COAG Hasta say s na göre ayda bir Ertesi gün Var-Yok Protein C Plazma Mavi COAG Haftada bir %

13 Protein S Plazma Mavi COAG Haftada bir % Antitrombin aktivitesi Plazma Mavi COAG Haftada bir % Von Willebrant faktör (VWF) Plazma Mavi COAG Haftada bir % Koagülasyon faktör Plazma Mavi COAG inhibitör tayini Var-Yok Hemoglobin elektroferezi Tam kan (EDTA) Mor HPLC Ayda bir Ertesi gün Osmotik frajilite testi Heparinli kan Enjektör Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz testi Tam kan (EDTA) Mor Piruvat kinaz testi Tam kan (EDTA) Mor Orakla ma testi Tam kan (EDTA) Mor Trombosit aggregasyon testi Kanditatif tüp yöntemi Periferik yayma çözünürlük Ertesi gün Ertesi gün Sitratl plazma Mavi Aggregasyon Randevu verilir Ertesi gün Ristosetin cofaktör Sitratl plazma Mavi Aggregasyon Randevu verilir Ertesi gün %>40 n vitro kanama zaman Tam kan (Sodyum sitrat) Mavi Periferik yayma boyama Tam kan (EDTA) Kemik ili i yayma Mor Wright boyama Her gün Retikülosit boyama Tam kan (EDTA) Mor Brillant krezil blue Her gün Retikülosit say m Tam kan (EDTA) Mor Otomatize Her gün Sudan Black boyas Tam kan (EDTA), periferik Sudan Black boyas Mor kan, kemik ili i kiti PAS boyas Tam kan (EDTA), periferik Mor PAS kiti kan, kemik ili i Lökosit Alkalen Fosfataz Heparinli ya da düz kan LAP kiti (LAP) boyas tüpte hemoliz varsa osmotik frajilite artm tüpte hemoliz varsa osmotik frajilite normal 8.tüp ve üzerinde hemoliz varsa osmotik frajilite azalm denilir. Negatif ADP:%63-85 Kollajen:%50-75 Epinefrin:%54-74 Ristosetin:%70-90 Kol-ADP: sn Kol-Epi : sn 12

14 Demir boyas Kemik ili i yaymas Demir kiti drarda hemosiderin boyas drar Demir kiti Sideroblast boyas Kemik ili i yaymas Sideroblast kiti Naphtol AS-D kloroasetat esteraz boyas a-naphtyl asetat esteraz boyas Tartarat Resistan Asit Fosfataz (TRAP) boyas Myeloperoksidaz boyas Tam kan (EDTA), periferik kan, kemik ili i Tam kan (EDTA), periferik kan, kemik ili i Tam kan (EDTA), periferik kan, kemik ili i Tam kan (EDTA), periferik kan, kemik ili i Mor Mor Mor Mor Naphtol AS-D kloroasetat esteraz kiti a-naphtyl asetat esteraz kiti Tartarat Resistan Asit Fosfataz (TRAP) kiti Peroksidaz kiti 13

15 5. EKLER Ek 1: Trombosit aggregasyonunun de erlendirilmesi Aggregasyon Ajan ADP Kollajen Aspirin Etkisi Normal, De i ken Normal, De i ken VWF&Bernard Soulier Sendromu Normal Normal Sekresyon defekti/depo Normal, De i ken Normal Epinefrin De i ken Normal De i ken Ristosetin Aggregasyon oran nda dü me olur Aggregasyon olmaz Glanzman Trombastenisi Aggregasyon olmaz Aggregasyon olmaz Aggregasyon olmaz Aggregasyon oran nda dü me olur 14

16 Ek 2: Hematoloji laboratuvar tüplerini do ru biçimde barkodlama talimat 15

17 Ek 3: Acil/Poliklinik/Servis ten istenilen testlerin sonuç verilme süreleri Testin ad Acil testler (Hemogram, PT, aptt, fibrinojen, D-Dimer) Hemogram Periferik yayma Retikülosit say m Sedimentasyon Kanama zaman PT aptt Koagülasyon faktör inhibitör testi Fibrinojen D-Dimer Myeloperoksidaz boyas Naphtol AS-D kloroasetat esteraz boyas a-naphtyl asetat esteraz boyas Tartarat Resistan Asit Fosfataz (TRAP) boyas Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP) boyas Sudan Black boyas PAS boyas Demir (hemosiderin) boyas Sideroblast boyas drarda hemosiderin boyas Faktör II Faktör V Faktör VII Faktör VIII Faktör IX Faktör X Faktör XI Faktör XIII Protein C Protein S Antitrombin Von Willebrand faktör ADP ile trombosit aggregasyonu Epinefrin ile trombosit aggregasyonu Kollajen ile trombosit aggregasyonu Ristosetin ile trombosit aggregasyonu Ristosetin cofaktör n-vitro kanama zaman (Kol-ADP, Kol-Epi) Hemoglobin elektroforezi (HPLC ile) Osmotik frajilite testi Orakla ma testi G6PD Piruvat kinaz Sonuç verme süresi 1 saat 2 saat 3 saat Plazma saklan r, hasta say s na göre ayda bir kez çal l r 4 saat Ertesi gün Plazma saklan r, haftada bir çal l r 4 saat Laboratuvardan randevu verilerek çal l r 2 saat Randevu verilerek ayda bir çal l r Ertesi gün 4 saat 16

LABORATUAR TEST REHBERİ

LABORATUAR TEST REHBERİ LABORATUAR HATA VE GÖSTERGE İZLEM FORMU MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 1/25 LABORATUAR TEST REHBERİ Güncelleme Tarihi : 2012 ÖNSÖZ MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 2/25 Hastalıkların gerek tanı

Detaylı

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI Mersin Sağlık Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermekte olup; Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SKS Bakış Açısıyla Preanalitik Evre Kalite Yönetimi

SKS Bakış Açısıyla Preanalitik Evre Kalite Yönetimi SKS Bakış Açısıyla Preanalitik Evre Kalite Yönetimi Uzm. Dr. Dilek TARHAN SHGM, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Laboratuvar Süreçleri Test istemi Hastanın hazırlanması Numune alımı Sonucun

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALIMI VE LABORATUVARA TRANSPORTU. Uzm.Dr.Esra Polat Mikrobiyoloji Laboratuvarı 04.04.2013

MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALIMI VE LABORATUVARA TRANSPORTU. Uzm.Dr.Esra Polat Mikrobiyoloji Laboratuvarı 04.04.2013 MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALIMI VE LABORATUVARA TRANSPORTU Uzm.Dr.Esra Polat Mikrobiyoloji Laboratuvarı 04.04.2013 DOĞRU TANI: Doğru yerden ve doğru zamanda alınmış örnek Laboratuvara doğru şekilde transfer

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Kitabın ilgili hasta ve çalışanlara faydalı olması dileklerimizle..

Kitabın ilgili hasta ve çalışanlara faydalı olması dileklerimizle.. MERKEZ HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST MERKEZ REHBERİ HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST 2009 REHBERİ 2009 ÖNSÖZ Laboratuvar altyapısını kurarak yeni taşındığımız binada, hastanemiz laboratuarları giderek artan

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ LABORATUVAR TEST REHBERİ [Buraya yazın] BL.RH.02 Yayın Tarihi:01.06.2013 Revizyon Tarihi: 26.05.2016 Revizyon No:00 Sayfa: 2 / 15 İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ 3 I. LABORATUVAR İŞLEYİŞİ 3 I.1. Poliklinikler

Detaylı

KOAGÜLASYON TESTLERİ

KOAGÜLASYON TESTLERİ KOAGÜLASYON TESTLERİ Koagülasyon nedir? Pıhtı oluşumudur; Örneğin, kanın pıhtılaşması. Koagülasyon; kandaki birçok protein veya koagülasyon faktörünün kimyasal reaksiyonu sonucu fibrin formasyonu ile sonuçlanan

Detaylı

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi 1- Sistem ile PCR ürünlerinden direkt olarak dizi analizi yapılabilmeli, ayrıca cycle sequencing işlemine gerek kalmamalıdır. 2- Sistemde dizinin sentezi ile deteksiyonu

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI Dok No:BİY.TL.02 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Laboratuvarda tespit edilen ve hemen müdahale edilmesi gereken test değerlerinin ilgili hekime acil olarak bildirilmesini

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

BİRİNCİL NUMUNE ALMA EL KİTABI MEDİLAB TIBBİ LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME

BİRİNCİL NUMUNE ALMA EL KİTABI MEDİLAB TIBBİ LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME 2016 BİRİNCİL NUMUNE ALMA EL MEDİLAB TIBBİ LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME Sayfa No 2 / 2 4 REVİZYON TAKİP SAYFASI Revizyon Yapılan Sayfa Revizyon Yapılan Tarih Revizyon No REVİZYON AÇIKLAMASI Sayfa No 3 /

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ. Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ. Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 2016 KAPSAM TEST TANIMLARI FATURALAMA BARKODLAMA PREANALİTİK

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Denetim Tarihi Ek-10 TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Ruhsat Tarihi ve Sayısı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın Adresi Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU 1-) MedData nın sitesinden MedData SağlıkNet Sistemi exe sini indirin. 2-) Hastane kullanıcısından bölümler kısmına 4050 bölüm numaralı sağlık net bölümü eklenir. 3-) Hastane

Detaylı

TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ. KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU

TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ. KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜRETİCİLER İÇİN KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU Tohumluk Veri Yönetim Sisteminin Erişim (TVYS)) Kullanımı https://tohum.tarim.gov.tr https://seed.tarim.gov.tr http://www.ttsm.gov.tr/tohum

Detaylı

yapıldığı takvim yılından sonraki yılın 31 Aralık ı olarak verilir. TR yönetmelik ve AB

yapıldığı takvim yılından sonraki yılın 31 Aralık ı olarak verilir. TR yönetmelik ve AB Sayfa No 1/6 1. Amaç: Bu prosedürün amacı ürün belgelendirme ve akreditasyon kuruluşu logo ve belgelerinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2. Sorumluluklar Bu prosedürün uygulanmasından Şirket

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

En yükseği dikkate alınır. 2 *

En yükseği dikkate alınır. 2 * Yüksek Lisans 4 Yüksek Lisans SAYSÖZEA En yükseği dikkate alınır. 2* 10 (a) 2 ( b) Programın Türü PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Milli Sporcu ÜNİP T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması Amaç: Tedarikçi Firmaların Barkod basabilmesi için Kullanacakları Uygulamanın Tanıtımı ve Kullanılması Eğitim İçeriği 1. Uygulamanın Teknik Özellikleri 2. Uygulamanın Çalıştırılması 3. Kullanıcı Girişi

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ .07.21 26.03.23-02 DEĞERLENDİR: -02 1. AMAÇ: Hastanemizde HKS yer alan şartlarla ilgili iç ve dış kaynaklı dokümanların ve verilerin hazırlanması, kontrolü, onayı, dağıtımı, korunması, güncelleştirilmesi,

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ TARAFLAR: Madde 1 : Mardin Artuklu Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili olarak düzenlenen

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

yapılabilmelidir. 2- Yöntem dizi analizine dayalı olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonları da tespit etmeye olanak

yapılabilmelidir. 2- Yöntem dizi analizine dayalı olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonları da tespit etmeye olanak Glivec Direnci Mutasyon Analizi Testi Teknik Özellikleri 1- Glivec Direnci pyrosequencing testi ile BCR-ABL genindeki Y253H, Y253F, E255K, E255V,V299L, T315A, T3 l 5I, F3 l 7L, F3 l 7V, F359V, F359C mutasyonlarının

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI Amaç Bu bilgi kitapçığının amacı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğunuz

Detaylı