Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?"

Transkript

1 Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %4,6 artarak 13 milyar 660 milyon dolar, ithalat %0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise ihracat %24,1, ithalat %45,6 arttý... 9 DA Cumhurbaþkaný Erdoðan Çorum'a gelecek Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn köþkteki Baþ Danýþmaný Binali Yýldýrým, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn önümüzdeki günlerde Çorum'a geleceðini açýkladý. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu'nun davetlisi olarak Kargý Ýlçesine gelen Ulaþtýrma ve Habercilik eski Bakaný Binali Yýldýrým, burada vatandaþlara hitap etti. Yýldýrým, konuþmasýnda Erdoðan'dan tüm Çorumlulara selam getirdiðini söyledi. 01 KASIM 2014 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Recep Tayyip Erdoðan Binali Yýldýrým þaþýrtan soru: Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? ÝÞKUR'dan 2014 yýlýnda 3 bin 216 kiþiye istihdam ÝÞKUR'un istihdama katkýda bulunma çalýþmalarý hýzla devam ediyor. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü 2014 yýlýnda Eylül ayý sonuna kadar özel iþyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarý tespiti için çalýþmalar yaptý. Bu ziyaretler sonucu adet açýk iþ tespit etti ve Toplum Yararýna... Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen "Hadisler Iþýðýnda Sevgili Peygamberimiz" konulu konferans Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konferansa konuþmacý olarak Prof. Dr. Ramazan Ayvallý katýldý.konferansýn açýlýþ DA Hz. Peygamber konferansýna ilgi yüksek oldu 9 DA MHP'den yeni hukuki düzenleyemeye tepki! MHP Ýl Baþkaný Yardýmcýsý Av.Özgür Öztekin düzenlediði basýn toplantýsýnda TBMM Baþkanlýðýna sunulan 'Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yasa Teklif'e tepki gösterdi. MHP Ýl Baþkanlýðýnda yaptýðý basýn DA Kargý Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Kargý panayýrýna Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden de çok sayýda katýlým oldu.asýrlýk Kargý Panayýrý için Ankara'da çeþitli temaslarda bulunan AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, mecliste birlikte görev yaptýðý eski bakanlar ile eski ve yeni birçok AK Partili Milletvekilini asýrlýk panayýra davet etti. Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, beraberinde çok sayýda eski milletvekili ile Kargý'ya geldi. Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nda demiryolu' vurgusu Karadeniz Özelliklerini Koruma (KÖK) Derneði, Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6.'sýný Çorum'da düzenledi. Kurultayýn açýlýþ töreni dün yapýldý. Anitta Otelde gerçekleþtirilen program Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Ýlk konuþmayý yapan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'un büyüdüðünü ama diðer illere göre yavaþ büyüdüðünü dile getirerek bununda sanki hiç geliþme olmamýþ gibi gösterdiðini söyledi. 3 DE 5 DE "Sungurlu tarým ve sanayi de iyi yerlere gelebilir" Berberler ve Kuaförler Odasý'ndan Muharrem iftarý 2 DE 7 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Karadað ve Kaya'dan Baðcý'ya tebrik 2 DE Ceylan'dan CHP'ye kutlama eleþtirisi 7 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere erkek eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Berberler ve Kuaförler Odasý'ndan Muharrem iftarý Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý tarafýndan oda üyelerine Muharrem ayý iftar yemeði verildi.çesob'ta verilen iftar yemeðine CHP Ýl Genel Meclisi üyesi Yýldýz Bek, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇRSOB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Lütfi Barut, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Çilingirciler ve Sobacýlar Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Mecitözü Esnaf Odasý eski Baþkaný Mustafa Tunç, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Oda Genel Sekreterleri, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda oda üyesi esnaf ve davetli katýldý.düzenlenen iftar yemeðinde konuþan Berberler ve Kuaförler Odasý Karadað ve Kaya'dan Baðcý'ya tebrik AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya ve Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilmesinden dolayý parti genel merkezindeki makamýnda hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti Ýl Genel Meclisi ve Encümen üyesi Mehmet Yücel'in de hazýr bulunduðu ziyarette Av. Mehmet Karadað cemiyetin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.osmancýk Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya'da Osmancýk ilçesindeki parti çalýþmalarý ile ilgili bilgi alýþveriþine bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baðcý, Kaya, Yücel ve Karadað'a bu ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek "Birlikte daha güçlü ve baþarýlý olacaðýz" dedi. Haber Servisi Yýl: 10 Sayý: KASIM 2014 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Baþkaný Mustafa Köse, "Tutmuþ olduðumuz oruçlarýmýzý Allah kabul etsin. Muharrem ayý yas ayýdýr. Hz. Hüseyin efendimizin þehit edilmesi bizi derinden yaralayan tarihteki önemli hadiselerden biridir. Muharrem ayýnda birçok hadise vuku bulmuþtur. Biz bu ayý hakkýyla anlamak ve yaþamak durumundayýz. Ehlibeyti sevmek elbette ki hepimizin boynunun borcu, Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiðimiz gibi Hz. Ali efendimizi de Hz. Hüseyin efendimizin nes- YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Ünal Kýzý Esra Sarýoðlu TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. linden gelenlerin hepsini çok seviyoruz. Hepimizin Allah'ý bir peygamberi bir kitabý bir bayraðý bir devleti bir, bir milletin çocuklarýyýz. Bizler yaratýlaný yaratandan ötürü çok seviyoruz. Dolayýsýyla bizi birbirimize baðlayan o kadar birler var ki, bu nedenle bu baðlarýmýz çok güçlüdür. Biz birbirimizi sevmeye birbirimizi saymaya birbirimize hürmet etmeye birbirimizi daha iyi anlamaya gayret edeceðiz. Ýftar yemeðine geldiðiniz için Allah hepinizden razý olsun. Hepinizi sevgiyle saygýyla hürmetle selamlýyorum" dedi.ýftar yemeði yapýlan dua ile son bulurken, Oda Baþkaný Mustafa Köse, iftar yemeðine katkýlarýndan dolayý Melodi Kozmetik Sahibi Mustafa Mucuk'a plaket takdim ederken, ayrýca teþekkür etti. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:36 Güneþ : 06:03 Öðle : 11:31 Ýkindi : 14:18 Akþam : 16:47 Yatsý : 18:07 YILDIZ AJANDA YARIN AÞÛRE GECESÝDÝR - Yahya Kemâl Beyatlý'nýn vefâtý (1958) - Türk Harf Devrimi Haftasý - Saltanat'ýn kadýrýlmasý (1922) Yanýnda birini gýybet edeni susturan kimseye, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette yardým eder. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri MADEN ÞEHÝDÝ Sizce karanlýk bir yerdeyiz Ama hiçte öyle deðil yerimiz Ömür nasýl olsa bitecekti, Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Kimimiz evli idi, kimiz bekâr Ne kadar yaþarsan yaþa ölüm var Burada çok deðerlidir dostlar Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Aðlamasýn annemiz, eþimiz Dünya da daha bitmedi iþimiz Göremeseniz de sizinleyiz Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Ey dünyada kalanlar Bir daha gitmesin canlar Ýnanýn biz çok rahatýz amma Lakin yavrularýmýz aðlar Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Bir daha gelsek dünyaya Gönül ister hep þehitlikten yana Selam olsun bunu anlayanlara Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Mahir ODABAÞI HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,1979 2,1987 EUR 2,8019 2,8026 STERLiN 3,5448 3,5464 JPY YENi 2,0325 2,0334 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK- -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nda demiryolu' vurgusu Murat Karayalçýn Karadeniz Özelliklerini Koruma (KÖK) Derneði, Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6.'sýný Çorum'da düzenledi. Kurultayýn açýlýþ töreni dün yapýldý. Anitta Otelde gerçekleþtirilen program Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Ýlk konuþmayý yapan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'un büyüdüðünü ama diðer illere göre yavaþ büyüdüðünü dile getirerek bununda sanki hiç geliþme olmamýþ gibi gösterdiðini söyledi. Gündem de olan demiryolu konusunun Çorum için çok önemli olduðunu kaydeden Baþaranhýncal, hem ürünlerin pazara ulaþýmýnýn kolaylaþmasý hemde navlun fiyatlarý açýsýnda demiryolunun gerekli olduðuna dikkat çekti. Maden kazalarý ile ilgili deðerlendirme de bulunan Baþaranhýncal, "Ýþ saðlýðý ve güvenliði çok önemlidir. Ankara'da alýnan kararlarýn her yerde uygulanma imkaný olmuyor. Bu tür kanunlar hazýrlanýrken daha geniþ kitlelerin görüþleri alýnmalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra kürsüye gelen Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise Borsa olarak kayýt dýþý ekonomini kayýt altýna alýnmasýnda önemli bir konumda olduklarýný ifade etti. Tarýmýn dünyada stratejik bir öneme sahip olduðunu kaydeden Bektaþ, Türkiye'de özellikle arazi toplulaþtýrmasý yoluyla arazilerin parçalanmasýnýn önüne geçen hükümete teþekkür etti. Programýn açýlýþ bölümünde kürsüye son olarak KÖK Genel Baþkaný Murat Karayalçýn geldi. Sözlerine Ermenek'te yaþanan maden faciasýna deðinerek baþladý. Türkiye Cumhuriyeti yasalarýnda iþ güvenliði ve saðlýðý ile ilgili bir eksiklik olmadýðýný bunun ÝLO uzmanlarýnýn da belirttiklerini dile getiren Karayalçýn, "Yasalarda eksiklik olmamasýna raðmen biz bu sorunlarýný neden yaþýyoruz? Türkiye'nin en büyük sorunu yasalarýn umursanmazlýðýdýr. Bu durumun altýný çizelim" dedi. Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn ana konusunun "Çorum'un Sanayileþmesi" olduðunu hatýrlatan Karayalçýn, "Türkiye'de Çorum için 'sanayileþmiþ kent' algýsý var. Biz bu algý nasýl oluþmuþ onu merak ediyoruz. Önemli olan ortak iþ yapabilme yeteneðidir. Bir yerde bu özellik Ali Bektaþ varsa önemlidir. Çorum sanayisinin daha ileri düzeye sýçrayabilmesi için lazým. Bu da demiryolu ile olur. Ankara'nýn iki tarafýnda Konya ve Çorum gibi sanayileþmiþ kentler var. Konya limana ulaþma sorununu çözüyor. Mersin limanýna ulaþacak. Çorum'da en kýsa sürede demiryoluna ulaþmalýdýr" þeklinde kaydetti. Milletvekili Salim Uslu ve diðer milletvekillerinin demiryolu konusunda açýklamalarýný okuduðunu anlatan Karayalçýn, "Açýklamada demiryolu projesinin 62. Hükümetin programýnda yer aldýðýný ifade etmiþler. Ve arkasýndan projenin tamamlanan etaplarýný anlatmýþlar. Önemli olan projenin Devletin yatýrým programýna girmesidir. Projenin Yüksek Planlama Kuruluna girmesi lazým" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan günün anýsýna TSO tarafýndan Murat Karayalçýn'a teþekkür plaketi verildi. Kurultay daha sonra Müze Müdürü Önder Ýpek ve OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn'ýn konuþmacý olarak katýldýðý panel bölümüyle devam etti. Fatih AKBAÞ Çetin Baþaranhýncal Ýl Defterdarlýðý Torba Yasayý anlattý Zulüm Ýsrail'in varlýk sebebidir Anadolu Gençlik Derneði düzenlediði basýn açýklamasýnda Ýsrail'in, Mescid-i Aksa'yý ibadete kapatmasýna tepki gösterdi. Basýn açýklamasýna bazý sivil toplum kuruluþlarý ile partiler de destek verdi. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Bekir Uyanýk, yattýðý konuþmada terör devleti Ýsrail'in, yine bizzat Siyonistlerin kýþkýrtmalarý neticesinde çýkan olaylarý bahane ederek ilk kýblemiz Mescid-i Aksa'yý ibadete kapattýðýný belirterek, "Bu kapatma kararý için "insan hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktýr" demek bir anlam ifade etmeyecektir. Burada topyekûn hiçe sayýlan bir buçuk milyar Ýslam âlemidir. Ýsrail'in bu cüretinin arkasýnda Ýslam âleminin parçalanmýþlýðýndan aldýðý cesaret vardýr. Ýsrail'in bu cüretinin arkasýnda altmýþ parça Ýslam ülkesinin bir tek Selahaddin çýkaramayýþýndan aldýðý cesaret vardýr. Ýsrail'in bu cüretinin arkasýnda yüzünü Batý'ya dönmüþ, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Bekir Uyanýk elini kolunu Batý'ya kaptýrmýþ iktidarlar vardýr" dedi. "Kendisi ile yapýlan her ateþkesin ardýndan, kendisi ile yapýlan barýþ görüþmesinin ardýndan bu terör devleti yeni bir gerekçe bularak ya da uydurarak zulümlerine yeni bir zulüm eklemektedir" diyen Uyanýk, "Çünkü zulüm Ýsrail'in varlýk sebebidir. Bu coðrafyada nerede bir bomba patlýyorsa, nerede bir insan terör saldýrýsýnda yaþamýný yitiriyorsa, nerede bir mezhep kavgasý varsa mutlaka ama mutlaka arkasýnda Ýsrail vardýr. Bu gerçeði göremeyenler sadece ve sadece ülkelerini felakete sürüklemekte olan politikacýlardýr. Bu ülkede yaþayan yedi yaþýndaki çocuklar bile Ýsrail'in bir terör devleti olduðunun farkýna varmýþ. Cümle âlem biliyor ki Siyonizm tüm insanlýðý felakete sürüklüyor. Þimdi asýl soru þu. Bütün bunlara raðmen nasýl oluyor da bu Ýsrail gemisini yürütüyor? Elbette bu sorunun bir cevabý var. Herkes elini vicdanýnýn üzerine götürecek ve kendisine bu sorunun cevabýný verecek. Bakýn bu Ýsrail'in iki hedefi var. Birinci hedefi bölgedeki bütün Müslüman ülkeleri parçalayarak kolay lokma haline getirmek. Þimdi Irak'ta yaþanan, Suriye'de yaþanan, Türkiye'de yaþanan terör olaylarýnýn arkasýnda Ýsrail'in olmadýðýný kim iddia edebilir ki? Irak'ýn üçe, Suriye'nin üçe, bu ülkenin ikiye bölünmesi bölgede Ýsrail'den baþka bir ülkenin iþine gelmemektedir. Ýsrail, taþeron terör örgütlerini destekleyerek ve kullanarak ya da bu örgütlere strateji belirleyerek bölgeyi ateþ çemberine dönüþtürmektedir. Müslüman'ý Müslüman'a kýrdýrarak kendince Büyük Ýsrail'e giden yolu temizlemektedir. Terör devleti Ýsrail'in ikinci hedefi Müslümanlarýn ilk kýblesi olan Mescidi Aksayý yýkmak ve yerine sözde yeniden Süleyman Mabedi'ni inþa etmektir. Hafta içinde Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya çok yakýn bir noktada bu konuyla ilgili bir provokasyon amaçlý bir sempozyum yapýlmýþtýr. Bir grup Siyonist Mescid-i Aksa'nýn yýkýlmasýný Ve Süleyman Mabedi'nin inþasýný konuþmuþtur. Tamamen kýþkýrtma amaçlý bu sempozyum Ýsrail'in yeni bir tuzaðýdýr. Þimdi Ýsrail yaþanan karýþýklýðý bahane ederek hem Filistin halkýna karþý yeni bir zulme giriþecektir hem de Mescid-i Aksa'nýn yýkýmýna giden yolda yeni adýmlar atacaktýr. Elbette bizler Ýsrail zulmünü ve terörünü tüm dünyaya haykýrmaya devam edeceðiz. Ýlk kýblemiz Mescid-i Aksa'nýn ve Kudüs'ün özgürlüðüne kavuþmasý için tüm gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Bölgedeki parçalanmýþlýðýn ve bölünmüþlüðün önüne geçmek için her türlü gayretimizi sürdüreceðiz. Bu coðrafyaya barýþ ve huzur ancak Ýslam Birliði'nin kurulmasý ile Mescid-i Aksa'nýn ve Kudüs'ün özgürlüðüne kavuþmasý ile ve Ýsrail'in iþgal ettiði tüm topraklardan kovulmasý ile geri gelecektir" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Ýl Defterdarlýðý tarafýndan "Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" hakkýnda bilgilendirme semineri düzenlendi. SMMMO toplantý salonunda gerçekleþtirilen seminerin açýlýþýnda konuþan Ýl Defterdarý Ali Sormaz, yasal düzenleneme hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen Ýl Defterdarlýðý Gelir Müdürü Halil Mat, Torba Yasa hakkýnda katýlýmcýlara detaylý açýklamalarda bulundu. Bahadýr YÜCEL Ali Sormaz Halil Mat

4 YILDIZ HABER 4 AK Parti'ye yeni katýlýmlar Mahir ODABAÞI MADEN FACÝAS I Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný AK Parti Ýl Baþkanlýðý ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýna AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý, il genel ve belediye meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticilerinin yaný sýra il ve ilçe kadýn ve gençlik kollarý üyeleri katýldý. Toplantý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn 20 dakika geç gelmesiyle baþladý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Ceylan'ýn konuþmasýnýn ardýndan Milliyetçi Hareket Partisinden ayrýlýp AK Partiye geçen Murat Çuhalar, Bekir Yýldýrým, Naci Ahmet Ýpek, Hamit Uyar, Ahmet Býcý ve Resul Saðýr'a AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse rozet takmasýyla devam etti. Daha sonra toplu fotoðraf çektirerek AK Parti Ýl Baþkanlýðý ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi basýna kapalý olarak devam etti. Yasin YÜCEL Ceylan'dan CHP'ye kutlama eleþtirisi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Ahmet Sami Ceylan, sözlerine Ermekte yaþanan maden faciasýnda mahsur kalan 18 madencinin ailesine Allah'tan sabýr dileyerek baþladý. Çözüm sürecinin hala devam ettiðini anlatan Ceylan, "Ama son günlerde þerefsizce arkadan saldýrýyorlar. Bunlarý yapanlar þunu bilsin ki bu yaptýklarý yanlarýna kalmayacaktýr" dedi. Ceylan, "Çözüm sürecinin arkasýnda duracaðýz. Üç beþ çapulcuya asla göz açtýrmayacaðýz. Türkiye artýk eski Türkiye deðil. Türkiye gündem belirleyen söz sahibi olan AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ak Parti Ýl Genel Meclisi ve Encümen üyesi Mehmet Yücel Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. bir Türkiye. 18 iþçimiz toprak altýndayken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kutlama yapmasý ne kadar doðru buradan halkýmýza soruyorum. Cumhuriyete en çok sahip çýkan parti AK Partidir. Söylemlerimizle hareketlerimiz örtüþüyor. Ama bazýlarýn söyledikleriyle yaptýklarý hiç örtüþmüyor. 5. olaðan genel kurulumuz öncesinde 15 Kasým'da ilçe seçimleri baþlýyor ve aralýk ayýnda bitecek. AK Partiye yakýþýr bir þekilde kongre süreci geçecektir. Ýlçe kongremiz bittikten sonra genel merkezimizin belirlediði tarihte de il kongremizi gerçekleþtireceðiz. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2015 yýlýnda da oyumuz arttýrarak çalýþacaðýz. Hepinize teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Karadað ve Kaya'dan Uslu'ya ziyaret Ziyarette, Kaya Karadað ve Yücel "Hac ibadetiniz hayýrlý olsun. Kutsal topraklarda ayaðýnýzda oluþan enfeksiyon nedeniyle rahatsýzlýðýnýzý öðrendik. Geçmiþ olsun. Acil þifalar diliyoruz" diyerek Uslu ile bir süre sohbet ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, teþekkür etti. Haber Servisi ÝHH'dan Suriye'ye dev yardým konvoyu ÝHH'nýn yurt dýþýndan bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla topladýðý insani yardým malzemelerini taþýyan 46 TIR, Suriye için yola çýktý.ýhh Ýnsani Yardým Vakfý'nýn "Sana Ýhtiyacým Var" Kampanyasý kapsamýnda Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Ýngiltere, Yemen, Danimarka, Suudi Arabistan, Mozambik'ten bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla topladýðý insani yardým malzemelerini taþýyan 400 TIR'ýn 46'sý düzenlenen törenle konvoy halinde Reyhanlý ilçesinden Suriye'ye doðru yola çýktý. ÝHH Reyhanlý Lojistik Merkezinde düzenlenen törene ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým'ýn yaný sýra katkýda bulunan ülke STK temsilcileri ve Türkiye'den üst düzey isimler katýldý.-baþkan YILDIRIM STK'LARA TEÞEKKÜR- Törende konuþan ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Suriye'de iç savaþýn 4 yýldýr sürdüðünü hatýrlattý. Suriye'deki savaþ maðdurlarýna yardýmlara ara verilmemesi gerektiðini dile getiren Yýldýrým, konvoya destek veren sivil toplum kuruluþlarýna katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Törenin ardýndan konuklarýn da katýlýmýyla Reyhanlý ve Kilis'te Ekim günlerinde program düzenlenecek. Ýki günlük program kapsamýnda Kilis'teki mülteci kamplarý da ziyaret edilecek.bebek paketi, hijyen paketi, mat, sünger yatak, battaniye, bakliyat, çocuk montu ve botu, atký-bere-eldiven seti ile gýda kolileri bulunan TIR'larýn bir bölümü Reyhanlý'daki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'ndan, bazýlarý ise Kilis'te yer alan Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan geçerek, içerisindeki yardým malzemeleri vakýf görevlilerince ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. 400 TIR'lýk malzemenin tamamý Ocak ayý sonuna kadar Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacak. ÝHH, savaþýn baþladýðý günden bugüne kadar Suriye'ye 4 binden fazla insani yardým TIR'ý gönderdi. Haber Servisi 13 Mayýs 2014 Salý günü saat sýralarý Türkiye Soma'dan gelen acý haberle sarsýldý. Televizyondan FACÝA-FACÝA diye alt yazýlar peþ peþe geçmeye baþladý. Peþinden çoðu yayýnlar kesilip bölgeyle irtibat kurulmaya ve akabinde konuklarýn biri gidip biri gelmeye baþladý. Biz vatandaþlar olarak ta elimizde kumanda kanaldan kanala geçiþ yaparak farklý haber veya yorumlar görebilmenin peþine düþtük. Çok konuþulup zamanla unutulan Marmara depremi, Düzce depremi, Van depremi gibi afetler gözümüzün önüne geliverdi. Enkazýn altýnda kalanlar, enkazýn üstünde aðlayanlar, yakýnlarýndan bi haber olanlar ve acýlar acýlar Henüz Soma faciasý hafýzamýzdan silinmeden günü saat 12.15'te Karaman - Ermenek ilçesinde bulunan maden ocaðýnda iþçiler yemek yerken ani su baskýný meydana geldi. Her zamanki gibi kara haber tez duyulur misali rýzkýný yerin yüzlerce metre altýnda kara kömürden çýkarmaya çalýþan iþçiler için, televizyonlar yine KARAMANDA FACÝA - FACÝA diye alt yazý geçmeye baþladý. Çok geçmeden 16 iþçinin kaçarak kurtulduðu ancak 18 iþçinin mahsur kaldýðý açýklandý. Ýþçilerin olduðu alana birden bin ton su birikti. Devlet tüm imkânlarý seferber etti ama iþçilerin pek kurtulma þansý yoktu. Sonuç hala bu iþçilerden haber alýnamýyor. Ailelerin aðýtlarý yürek yakýyor. Bir anne '' benim yavrum yüzmeyi bilmez'' diye aðlýyor. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Her mesleðin kendine göre zor yönü vardýr ama madende çalýþmanýn zor yönü biraz daha fazladýr diye düþünüyorum. Çünkü bizim Seki köyünden de Dodurga - Alpagot maden kömür ocaðýnda çok çalýþanlar vardý. Onlardan epey maden ocaðý hikâyeleri dinlemiþtim. En çok iþittiðim cümle 'HERGÜN EVDEN ÇIKARKEN ÇOCUKLARLA HELALLEÞÝYORUZ, yerin kaç metre altýnda kazma sallýyoruz. Geri dönüp dönemeyeceðimiz belli deðil' derken diðer taraftan hanýmlarýna, çocuklarýna 'Bizim çalýþtýðýmýz ortamý görseniz, aldýðýmýz maaþý harcayamazsýnýz' türü sohbetlere þahit olmuþumdur. Tabi bunun yanýnda güvenlik önlemini hiçe sayan arkadaþlarýmýz da çýkýyor. Bazen bir kiþinin hatasýný on kiþi çekiyor Söylemlerini de duyduðumu hatýrlýyorum. Hayat zor, ekmek aslanýn aðzýnda deðil midesinde hesabý çoluðunun çocuðunun rýzkýný temin edebilmek için benim iþçi kardeþim özellikle özel sektörde emeðinin karþýlýðýný umduðu þekilde tam alamazsa da çalýþmak zorunda kalýyor. Türkiye'de, 1941 yýlýndan bu yana 73 yýlda maden ocaðý kazalarýnda 3 bini aþkýn kiþi hayatýný kaybetti. En fazla kayýp verilen kaza, 1992'de 263 kiþinin öldüðü Zonguldak'ýn Kozlu ilçesindeki grizu faciasý oldu. 1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diðer maden ocaklarýnda yaþanan, pek çoðu grizu patlamasý, göçük ve yangýndan kaynaklý olmak üzere iþ kazalarýnda 3 binden fazla iþçi hayatýný kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aþkýn kiþi ise yaralandý. TÝK verilerine göre Türkiye'de iþ kazalarýnýn en fazla yaþandýðý sektör, "maden ve taþ ocakçýlýðý" olarak belirtilmektedir. Soma faciasýnda olduðu gibi, bu faciada da olayýn teknik yönü uzmanlarýn iþidir. 25 yýl önce Yozgat'ta buna benzer bir olayýn yaþandýðýný görüyoruz. Dünden ders alýndý mý, alýnmadý mý tam bilmiyoruz. (temennimiz bu ve önceki yaþanan kazalardan sözde deðil, özde ders alýnmasý ve hiçbir aksaklýða meydan vermeden gereðinin yapýlmasýdýr) Bu noktada ehil olmayanlar lüzumsuz açýklama yapmamalý. Çünkü yazýlý veya görsel medyaya baktýðýmýzda bilgi kirliliði göze çarpýyor. Bu kirlilik sýcaðý sýcaðýna ortamý geriyor. Maalesef bunu her afette yaþýyoruz. Bu nokta da kurumlarýn planlarýnýn güncel ve uygulanabilir olmasý çok ama çok önemlidir. Diðer taraftan kurtarma ekiplerinin iþi de çok zordur. Bu nedenle 'en iyi okul tecrübedir ama okul masrafý birazcýk çoktur' misali deneyimli ekiplerin olmasý önemlidir. Çünkü onlarýnda güvenliði de zaman zaman tehlikeye girer. Örneðin kurtarma çalýþmalarý esnasýnda yanýcý-parlayýcý olan metan gazý oluþur. Çalýþma yapýlamaz. Ancak daðýtma yapýldýktan sonra çalýþma devam edilebilir. Bazen ekipler; ''Kurtarayým derken, kurtarýlacak konuma düþebilir.'' Ayrýca dýþarýda ki kalabalýðý diklenmeden dik durarak muhafaza altýnda tutmakta çok önemlidir. Çünkü sýcaðý sýcaðýna bilgiler karýþýk sinirler gergindir. Herkes yakýnýndan hayýrlý haber almak isterken 'kurt dumanlý havayý sever ' misali bunu sabote etmeye çalýþanlarda çýkabilir. Soðukkanlý olarak bunun da bilincinde olunmasýnda fayda vardýr. Soma da hayatýný kaybeden maden iþçilerimiz için, ''Soba facialarýna alýþmýþtýk (!) - lakin Soma faciasý çok aðýr geldi.'' Demiþtim. Üzerinden 6 ay geçmeden bu aðýrlýðýn üzerine KARAMAN - ERMENEK maden ocaðýndaki facia eklendi. Gelecekte bizleri daha neler bekliyor þimdilik bilinmiyor. Lakin bilinen bir gerçek var ki, o da ünlü fizikçi Torahiko Terada'nýn dediði gibi '' natural disaster comes when it is forgetten - afet unutulduðu zaman meydana gelir'' Allah sonumuzu hayreylesin. Bu vesile ile Ermenek'teki kömür ocaðýnda hayatýný kaybeden kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifa, aileleri ve sevenlerine sabrý cemil diliyorum. Tabi en iyi duanýn da TEDBÝR olduðunu biliyorum (görüþ -öneri: )

5 YILDIZ HABER 5 Binali Yýldýrým þaþýrtan soru: Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Kargý Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Kargý panayýrýna Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden de çok sayýda katýlým oldu.asýrlýk Kargý Panayýrý için Ankara'da çeþitli temaslarda bulunan AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, mecliste birlikte görev yaptýðý eski bakanlar ile eski ve yeni birçok AK Partili Milletvekilini asýrlýk panayýra davet etti. Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, beraberinde çok sayýda eski milletvekili ile Kargý'ya geldi. Konuklarý, ilçe giriþinde Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ile Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen karþýladý. Programa, Çorum'dan da AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, iþadamlarý Mustafa Yaðlý, Timur Cevher ve Fikret Hýþýroðlu katýldý. Panayýra, ayrýca, AK Parti Osmaniye eski Milletvekili Þükrü Ünal, AK Parti Siirt eski Milletvekili Öner Ergenç, AK Parti Ardahan eski Milletvekili Kenan Altun, AK Parti Samsun eski Milletvekili Musa Uzunkaya, AK Parti Van eski Milletvekilleri Cüneyt Karabýyýk ile Hacý Biner de iþtirak etti. Konuklar, ilk olarak Kargý Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada, Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým'a Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen tarafýndan brifing verildi. Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerine ev sahipliði yapan Kargý Belediyesi, eski bakanlarýnda katýldýðý panayýr etkinliklerinde konuklara Kargý'nýn meþhur Sýrýk Kebabý ile saç eti, keþkek, su böreði, baklava ve tandýr yufkasý gibi Çorum yöresine ait yöresel lezzetler ikram etti. Ýlçede esnaf gezisine çýkan Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, Kargý yöresinin meþhur sýrýk kebabýný bazý iþyerlerinde yakýndan incelediler. Binali Yýldýrým ile Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül, ilçede bulunan esnaf ve vatandaþlarla sohbet etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn da katýldýðý esnaf gezisi sýrasýnda eski bakan Binali Yýldýrým'ýn yanýna yaklaþan bir vatandaþ, bakana sorduðu soru ile zor anlar yaþattý. Ulaþtýrma eski Bakaný Binali Yýldýrým'a "Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?" diye soran vatandaþ, biranda tecrübeli siyasetçinin gülümsemesine yol açtý. Vatandaþýn kendisine sorduðu soruyu beðenen ve "Bu sözlerle bize dokundu" diyen Binali Yýldýrým, vatandaþýn çok güzel bir yöntemle Çorum'un önemli bir sorununu kendisine ilettiðini söyledi. BÝNALÝ YILDIRIM: ARÝF OLAN ANLAR Vatandaþýn sorusunu "Arif olan anlar, bizde ne demek istediðini anladýk" sözleri ile deðerlendiren Ulaþtýrma eski Bakaný Binali Yýldýrým, bakanlýðý döneminde söz konusu proje için yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Kýrýkkale, Çorum ve Samsun demiryolu projesi için 2012 yýlýnda avan proje yapýldýðýný belirten Binali Yýldýrým, bu projenin daha sonra uygulama projesine dönüþtüðünü vurguladý. Çorum demiryolu projesinin artýk hükümet programýnda olduðunu belirten Ulaþtýrma eski Bakaný Binali Yýldýrým, Devlet Demir Yollarýnda bu iþin mutlaka sonuçlanacaðýný söyledi. Yýldýrým, "Burada önemli olan devlette bir iz düþmesidir. Çorum demiryolu projesi artýk devlete iz düþmüþ bir projedir. Ek kýsa sürede de bunun hayata geçirileceðine inanýyorum" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Cumhurbaþkaný Erdoðan Çorum'a gelecek Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn köþkteki Baþ Danýþmaný Binali Yýldýrým, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn önümüzdeki günlerde Çorum'a geleceðini açýkladý. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu'nun davetlisi olarak Kargý Ýlçesine gelen Ulaþtýrma ve Habercilik eski Bakaný Binali Yýldýrým, burada vatandaþlara hitap etti. Yýldýrým, konuþmasýnda Erdoðan'dan tüm Çorumlulara selam getirdiðini söyledi. AK Parti'nin kuruluþundan bugüne kadar Çorum'un verdiði müthiþ destek ile yeni Türkiye'nin yükselen sesi olduðunu ifade eden Binali Yýldýrým, son yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde de yüzde 64?lük destek ile Çorum'un Erdoðan'a karþý büyük bir sevgi örneði sergilediðini belirtti.halkýn oylarý ile Cumhurbaþkanlýðýna seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ýn seçim gecesi kendisine, "Ben teþekkür amacýyla il il bütün Türkiye'yi dolaþacaðým" dediðini aktaran Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn yakýn bir zamanda Çorum'a gelerek Çorumlularla buluþacaðýný açýkladý. Haber Servisi "Sosyal hizmetlerde bundan sonra geriye dönülemez" Çorum'da zihinsel engelli öðrencilerin meslek edindirilerek topluma kazandýrýlmasý amacýyla hazýrlanan "Aþçý Yardýmcýlýðý" kursu baþladý. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan finanse edilen Çorum Belediyesi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün destek verdiði proje kapsamýnda 20 engelli öðrenciye eðitim verilecek. 42 bin TL bütçesi bulunan 272 saat sürecek olan kurs sonunda kursiyer öðrencilere sertifika verilecek. Vali Ahmet Kara, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde devam eden kursu ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte merkezi gezen Vali Kara'ya çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Atölye ziyareti de yapan Vali Kara ve Baþkan Külcü, engelli öðrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret sonunda protokol üyelerine kursta eðitim gören öðrenciler tarafýndan hazýrlanan akþam yemeði ikram edildi. Engelli bireylerin topluma kazandýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Vali Ahmet Kara, "Bu çocuklar bizim çocuklarýmýz. Bu çocuklarý evlerin karanlýk köþelerinde barýndýramayýz. Mutlaka topluma kazandýrmalýyýz" dedi. Geçmiþte bu tür merkezler ve eðitim kurumlarýnýn olmadýðýna dikkat çeken Vali Kara, ne engellilere, ne yaþlýlara nede dul ve yetime hizmet bulunmadýðýna dikkat çekti. Sosyal hizmetlerde Türkiye'nin iyi bir konuma geldiðini ve dünyada parmakla gösterilecek ülkeler arasýna girdiðinin altýný çizen Vali Kara, þuanda Türkiye'nin sosyal hizmet alanýnda ileri bir noktada olduðunu bu noktaya gelinmesinde baþta Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, TBMM, bakanlar ve milletvekillerine teþekkür ettiðini dile getirdi. Sosyal hizmetler alanýnda bundan sonra geriye gidilemeyeceðinin altýný çizen Vali Kara, "Bu imkanlarý gençleri ve çocuklarýmýza saðladýlar. Bundan sonra bu noktadan geriye gidilmez. Belediye Baþkanýmýz bu mekaný yapmakla zaten belediyeciliðin çýtasýna yükseltmiþ durumda. Bundan sonra görev yapacak baþkanlarýmýz bu mekandan daha kötü mekan yapamazlar. Yaparlarsa tutunamazlar. Hizmet çýtasýný yükselten belediye baþkanýmýzý tebrik ediyorum. Bu mekan çok güzel bu ortam çok güzel. Bu çocuklar bizim çocuklarýmýz. Bu çocuklarý evlerin karanlýk köþelerinde barýndýramayýz. Topluma kazanmasý lazým. Bekir Madan adlý öðrencimiz þiir yazýyor. Türkü söylüyor. Þimdide roman yazýyormuþ. Bekir gibi bir çok evladýmýzýn gizli yeteneði vardýr ama bizler bilmiyoruz. Bu tür kurumlar bu yeteneklerin ortaya çýkarýyorlar" diye konuþtu. Engellilere yönelik yapýlan çalýþmalarý altyapý ve diðer üstyapý çalýþmalarýndan daha fazla önemsediklerinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, "Engelli kardeþlerimiz bizlere Allah'ýn emaneti. Onlarýn küçücük bir tebessümü bile bizler için her þeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandý. Engelli bireylere yönelik hizmet veren baþka bir eðitim kurumunu ziyaretlerinde 20'li yaþýn üzerindeki engellilerin eðitim alamadýðýný ve evlerine hapsolduðunu öðrendikten sonra bu sorunun ortadan kaldýrýlmasý için Milli Eðitim Müdürlüðü çalýþma yaptýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, yapýlan çalýþmalar sonunda bu merkezi kente kazandýrdýklarýný açýkladý. Engelli Eðitim Merkezi'nin 1.5 milyon TL'ye mal olduðunu dile anlatan Baþkan Külcü, "Aslolan insana hizmet etmektir. Ülke nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluþturan engelli kardeþlerimizin yaþam kalitesini yükseltmek, bu yönde saðlýklý ve uygulanabilir politikalar, kalýcý çözümler üretmek hem devletimizin kurumlarýnýn hem yerel yönetimler olarak belediyelerimizin hem de toplum olarak hepimizin, temel sorumluluklarýn biridir. ÝÞKUR, Milli Eðitim Müdürlüðü ile ortak çalýþmalar yapýyoruz. Bu projenin hazýrlanmasýnda ve hayata geçirilmesinde katkýda bulunan herkese teþekkür ediyorum" dedi. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ise, bu yýl dezavantajlý gruplara yönelik 14 tane kurs açtýklarýný belirterek, 301 kiþiye eðitim verdiklerini söyledi. Zihinsel Engelliler Derneði tarafýndan hazýrlanan aþçý yardýmcýlýðý kursunun ÝÞKUR Genel Müdürlüðü tarafýndan finanse edildiðini belirten Eyvaz, projenin toplam maliyeti 42 bin TL olduðunu projenin amacý engelli öðrencilerin çalýþabilirliðine katkýda bulunarak iþ bulmalarýna yardýmcý olmak olduðunu söyledi. Kursun 54 gün süreceðini kaydeden Eyvaz, daha önce açýlan kurslardan mezun olan engelli örgencilerden istihdam edilenlerin olduðunu sözlerine ekledi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de engelli öðrencilerin yaptýklarý çalýþmalarýn ortada olduðunu dile getirerek "ÝÞKUR'un finanse ettiði proje kapsamýnda 272 saatlik bir modül. Mutfaðý sunumu gördüðünüzde engelli kardeþlerimizin yaptýklarý ortada. Onlar mý engelli biz mi engelliyiz bu tartýþýlýr. Çok güzel hazýrlanmýþ. Ýþverenlerden bu kursu tamamlayarak sertifika alan kardeþlerimizi istihdam etmelerini istiyoruz. Bu çalýþmalar devam edecek" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

6 YILDIZ HABER 6 ÝHH Acil Yardým Ekibi Ermenek'te ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Acil Yardým Ekibi, Karaman'ýn Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciasýnýn olduðu bölgeye ulaþarak yardým çalýþmalarýna baþladý.ýhh Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ÝHH Acil Yardým Ekibi, maden faciasýnda mahsur kalan iþçilerin ailelerine, maden ocaðýnýn çýkýþýnda bekleyiþini sürdüren iþçi yakýnlarýna ve yardým faaliyetinde bulunan iþçilere destek vermek ve acýlarýný paylaþmak amacýyla günde 3 öðün sýcak yemek daðýtýmý yapmaya baþladýðýný söyledi.maden faciasý haberinin gelmesiyle Karaman'ýn Ermenek ilçesine ulaþan ÝHH Acil Yardým Ekibi bölgeye ulaþtýrdýðý mobil aþevi TIR'ý ile bölgede bulunan ailelere ve yardým çalýþmasýnda bulunan ekiplere 3 öðün sýcak yemek daðýtýmýna baþladý.ýhh Acil Yardým ekipleri kazadan sonra bölgeye ulaþarak çalýþmalara baþladý. ÝHH Acil Yardým Ekipleri daha önce de Soma'da meydana gelen maden kazasýnda bölgeye intikal ederek sýcak yemek daðýtýmý yapmýþ ve lojistik faaliyetlere de destek vermiþti. Haber Servisi Tufan Köse'den esnaf ziyaretleri CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse, il merkezinde ve ilçelerde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Merkez deki ziyaretlerinin ardýndan Osmancýk Ýlçesine geçen Milletvekili Av. Tufan Köse, burada da kahvehane ve köy ziyaretlerine devam etti. Ziyaretlerinde açýklamada bulunan Köse, "Ermenek'te yaþanan maden faciasýnda sorunlar ayný deðil. Oradaki bir iþçinin anlattýklarý ise akýllara zarar. Ýþçilere madende tuvaletlerini yapmalarý için poþet veriliyor. Madende can güvenliklerinin olmamasý bir dert, bu tür þeyler baþka bir dert. Bu zihniyeti kýnýyorum" dedi. Milletvekili Av. Tufan Köse, "Türkiye, bir yandan çözüm süreci diyerek içeride zaman kazanmaya çalýþýyor. Diðer yandan da koruyup kolladýðý IÞÝD eliyle Kürtleri hizaya sokmaya çalýþýyor gibi bir durum söz konusu" diye kaydetti. Ýktidarýnýn Ortadoðu ve Türkiye'de mezhep konularý üzerinden milleti kutuplaþtýrma çabasýný anlamadýðýný kaydeden Köse, "Daha dün yine bu ülkenin Baþbakaný mezhepsel söylemleriyle yeni bir açýlým sözü haykýrarak kutuplaþma girdabýna ülkemizi sürüklemek istiyor. Bu ülkenin meselesi etnik mezhepler deðil, iþ, aþ, ekmek sorunudur. AK Parti Hükümetinin bu tür giriþimlerden vazgeçmesi gerekiyor" dedi.haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Mecitözü, kargý ve Ýskilip ilçelerinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Bölge Trafik, Ýkram Leblebi, Kaya Petrol, Zirvem Petrol, Vadi Et Lokantasý, Güleryüz Restoran, Özlem Max Mobilya, Fimar Petrol, Boncuklar Opet Petrol tesisleri tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesinde Çukuraluç, Tepelice, Akçataþ, Yaðcýlar, Bozarmut, Çobanlar, Koyunkýran, Alioðlu, Karaosmanlý, Çal, Akkise, Halýlar, Çakýrlar, Yeþilköy, Dereköy, Hacýveli, Saraçlar, Baþköy, Gökbudak, Gümüþoðlu, Kavakçayý ve Avþar köyleri, Aþarlar Çeltik Fab., Kýzýlýrmak Çeltik Fab., Ömer Bacak, Kütük Mermer, Kýzýlýrmak Kereste, Özgül Mermer, Sefer Yapý tesisleri tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Akkise köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesine baðlý Aþaðý Örenseki Köyü, Yukarý Örenseki Köyü, Eski Köy ve Akkil Mahallesi, Vodafone Baz Ýstasyonu ve Turkcell Baz Ýstasyon." Haber Servisi Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu'nda Öðrenci Meclis Baþkanlýðý seçimleri gerçekleþtirildi. Sýnýflarýnda temsilci olarak seçilen öðrencilerden beþ tanesi okul öðrenci meclis baþkanlýðý için aday oldular ve bir haftalýk seçim kampanyasý yürüttüler. Beþ adayýn yarýþtýðý baþkanlýk seçimi son ana kadar Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, mahalle ziyaretlerinde alt yapý çalýþmalarý hakkýnda vatandaþlarý kýsa kýsa bilgilendirdi.baþkan Çatma, þehir suyu þebeke hattýnýn deðiþtirilmesi iþinin þu anda ihale aþamasýnda olduðunu, bu yýlýn aralýk ayýnda Doðalgaz hattýnýn Ýskilip'e geleceði alanda kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn bitirileceðini ifade ederek, "Suyumuz þu anda ihale aþamasýnda, bu hafta içerisinde imzadan çýkacak yirmi gün askýda durduktan Türkiyem, Öðrenci Meclisi Baþkanýný seçti sonra ihale edilmiþ olacak. Yani bahar ayýnda da muhtemelen þehir þebekesi suyu isale hattýnýn deðiþtirilmesi çalýþmasýna baþlamýþ olacaðýz. Doðalgaz hakkýnda çeþitli söylentiler var. Geçen hafta BOTAÞ Genel Müdürü ile beraberdik. 18 Aralýk 2014'te kamulaþtýrma çalýþmalarý ve projesi bitiyor. Doðalgaz çekiþmeli bir þekilde devam etti. Oy kullanma iþleminin sona ermesinin ardýndan oy sayýmý gerçekleþtirildi ve 6.sýnýf öðrencisi Ahmet Hekim okul öðrenci meclis baþkanlýðýný 172 oyla kazandý.151 oy alan 7. sýnýf öðrencisi Ýrem Özen'de baþkan yardýmcýsý seçildi. Haber Servisi Ýskilip doðalgaza 2016'da kavuþacak Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyarbakýr'daki hain saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Diyarbakýr'daki hain saldýrýyý ve kalleþçe yapýlan saldýrýnýn arkasýndaki güçleri kýnýyor, þehidimiz Hv. Astsb. Üçvç Nejdet Aydoðdu'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyoruz" Sahnelenen bu oyunun, tüm ülkemizin huzur ortamýný, Ortadoðu'nun barýþýný hedef aldýðý belirten Saatçi, "Ülkemize yönelik bu tür provokasyonlarla, yakýn tarihte dâhil olmak üzere defalarca karþýlaþmýþ olan milletimiz, dün olduðu gibi bugün de bunlarýn üstesinden gelebilecek kudrettedir. Milletimiz, engin saðduyusuyla birlik ve beraberliðini bozacak oyunlara gelmeyecektir. Devletimize düþen ise þiddet ortamý çabalarýný bertaraf etmek, milletin buna dair kaygýlarýný gidermek, gereken tedbirleri gecikmeksizin almaktýr. Demokratik toplumlar için vazgeçilmez konumda bulunan güvenlik-özgürlük dengesi mutlaka korunmalý, þiddet olaylarýna yönelik müdahaleler demokratik devlet ilkeleri doðrultusunda, hukuk devletinin varlýðýna halel getirilmeyecek þekilde gerçekleþtirilmelidir. Türkiye'nin normalleþmesini sabote etmeye yönelik kalleþ eylemlere ve hainlere karþý tüm demokratik güçler ve sivil oluþumlar da tavýr almalýdýr. Terör, zulümdür ve kimden, nereden gelirse gelsin kýnanmalýdýr" dedi."çözüm Süreci'nin bütün bireylerin eþit yurttaþ sýfatýný kazanacaðý bir siyasal sistemin ve Ýskilip'e Osmancýk'tan gelecek. Allah nasip ederse 2015 Nisan ayý içerisinde de boru hattý döþenmeye baþlayacak. Doðalgaz hattýnýn döþenmesi çalýþmasýný þehir içi ile birlikte yürütebilirsek, 2016 yýlý içerisinde biz bu alt yapýyý tamamen bitirmiþ olacaðýz" dedi. Haber Servisi "Hain saldýrýyý ve arkasýndaki güçleri kýnýyoruz" Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan "Kale Mahallesi Huzur Toplantýsý" yapýldý. Kale Mahallesi'nde yaþanan sorunlara çözüm bulmak amacýyla Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Erkan Paþaalioðlu, Bahçelievler Polis Merkezi Amiri H. Celal Bozkurt, Asayiþ Þube Müdürü Ahmet Özkara, Çalýk YEDAÞ Ýþletme Bakým Onarým Þefi Rýdvan Uysal, Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, emniyet mensuplarý ve vatandaþlar katýldý. "Evde Hýrsýzlýk Yöntemi ve Analizi" konulu sunum gösterisinin mahalle sakinlerine izletilmesi ile baþlayan toplantýda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Erkan Paþaalioðlu, hýrsýzlýk vakalarýnýn en aza indirilmesi için alýnmasý gereken önlemleri anlattý. Apartman sakinlerinin binaya güvenlik kamerasý taktýrmasý, evden dýþarý çýkarken kapýlarýný kilitlemesi gerektiðine dikkat çeken Paþaalioðlu, "Evden çýktýktan sonra anahtarýnýzý paspas altý, ayakkabý içi, su veya elektrik saati kutularýnýn içine saklamayýn. Resmi kurumlardan geldiðini söyleyen kimselere kimliðini göstermesini söyleyin, þahsýn kimliðini görmeniz size yetersiz gelirse hangi kuruma baðlýysa o kurumu arayýp þahsýn o kurumda çalýþýp çalýþmadýðýný sorun" dedi. Deðerli eþyalarýn demokratik düzenin bihakkýn tesisinde en önemli aþamalardan biri olduðu açýktýr" diyen Saatçi, "Sürecin öncelikli hedeflerinden birisi bütün ülkeyi ve bütün milletimizi etkileyen terör sorununu sona erdirmek kaynaklýdýr. Bu anlamda tüm yapýlarýn, Çözüm Sürecine sadakatini ortaya koymasý için öncelikli olarak þiddeti reddetmeleri gerekmektedir. Çözümün ön þartlarýndan biri eylemsizliktir. Çözüm Sürecinin muhatabý olan bütün siyasi aktörler, kurumlar ve STK'lar yaþama ve eðitim hakký baþta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin ihlaliyle sonuçlanacak söylem ve eylemlerden hassasiyetle kaçýnmalýdýr. Çözüm Süreci, Türk ile Kürt'ün, Kürt ile Çerkez'in, Laz ile Abaza'nýn ayýrým olmaksýzýn eþit haklara, eþit imkan ve fýrsatlara sahip olmasýný amaçlamaktadýr. Durum ve beklenti bu yönde iken "daha eþit Kürt" veya "daha üstün Kürt" anlayýþýný dayatma aracý iþlevi gören eylem çaðrýlarý, sokak eylemleri ve terör eylemleri Çözüm Süreci üzerinden tolere edilebilir faaliyetler olarak görülemez, görülmemelidir. Bu noktada, ideolojisi, inancý, fikri, mensubiyeti yönüyle ayýrým olmaksýzýn bütün kiþi ve kurumlar Çözüm Süreci'ni sabote etmeye dönük dili, çaðrýyý ve tutumu terk etmelidir. Diyarbakýr'da ailesiyle birlikte pazar alýþveriþi yaptýðý esnada Hv. Astsb. Üçvç Nejdet Aydoðdu'nun þehit edilmesini kýnýyor, þehidimize Allah'tan rahmet, aileine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýna ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Kale Mahallesi sakinleri sorunlarýný aktardý evin kolay bulunabilecek yerlerinde býrakýlmamasý gerektiðini ifade eden Paþaalioðlu, yeni taþýnýlan evin kapý kilidinin çift kilit sistemiyle deðiþtirilmesinin hýrsýzlýk vakalarýný önleyebilecek unsurlardan olduðunu söyledi. Paþaalioðlu, mahalle sakinlerine evlerinin kapýlarýný yetkisi olan çilingirlere açtýrmalarýný, þehir dýþýna çýktýklarý zaman ise posta kutularýnýn anahtarlarýný komþularýna býrakmalarýný söyledi. Asayiþ Þube Müdürü Ahmet Özkara ise "Hýrsýzlýk konusu sýfýr olan bir þehir yok" dedi. Suçu önlemek amacýnda olduklarýný ancak hýrsýzlýk vakalarýnýn tamamýyla bitirilmesinin çok zor olduðunu ifade eden Özkara, "Olaylarý nasýl en aza indiririz veya vatandaþlarýn hýrsýzlýk olaylarýndan nasýl en az zararla kurtulmalarýný saðlarýz diye bakýyoruz" diye konuþtu. Çorum'da belli bir seviyede hýrsýzýn olduðunu ve bu hýrsýzlarýn önceden her binaya hýrsýzlýk yapmak için girdiðini söyleyen Özkara, "Güvenlik kameralarýna yakalandýklarý için artýk güvenlik kamerasý olan binalara giremiyorlar. Bir takým hýrsýzlýk yöntemleri var ancak ilimizde ciddi önlemler alýnmýþ evlere hýrsýzlýk için girebilecek hýrsýz yok" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan mahalle sakinleri yaþadýklarý sorunlarý dile getirerek, sorunlar için çözüme ulaþýlmasýný istedi. Bahadýr YÜCEL

7 YILDIZ HABER 7 Vali Kara'dan Sungurlu'da ziyaretler Vali Ahmet Kara ilçe ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Dün Sungurlu Ýlçesinde bir takým ziyaretlerde bulunan Vali Ahmet Kara ilk olarak Sungurlu Kaymakamý Osman Beyaz Yýldýz'ý ziyaret etti. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyaz Yýldýz, Vali Ahmet Kara Sungurlu Ýlçesi hakkýnda bilgi verdikten sonra ziyaret için teþekkür etti. Daha sonra Vali Ahmet Kara Cumhuriyet Baþsavcýsý Necip Doðan'ý, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Orhan Durmaz'ý, Sungurlu Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci'yi, Sungurlu Ýlçe Belediye Baþkan Vekili Fevzi Yalýnkýlýçlý'yý, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Alaaddin Akel'i, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil'i, ziyaret etti. Ziyaretlerde Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Sungurlu Ýlçe Belediye Baþkan Vekili Fevzi Yalýnkýlýçlý, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, bürokratlar, müdür yardýmcýlarý, baþkan yardýmcýlarý ve belediye meclis üyeleri katýldý. Vali Ahmet Kara, Oðuzlar'da temel atma töreni olduðu için ilk ziyaretini oradan baþlattýðýný ifade ederek, "Yoksa Sungurlu Ýlçemiz Çorum'un en büyük ilçesidir. Normalde ilk ziyaretimi buradan gerçekleþtirecektim. Sungurlu Ýlçemizde eksiklikler varsa biz yardýmcý olacaðýz. Sungurlu benim için çok önemli ben Çorum'u Sungurlu'da tanýdým biz sizin hizmetkarýnýzýz" dedi. Yasin YÜCEL "Sungurlu tarým ve sanayi de iyi yerlere gelebilir" Vali Ahmet Kara, Sungurlu Belediye Baþkan Vekili Fevzi Yalýnkýlýçlý'yý ziyaret etti. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in Ýlçe dýþýnda olmasý nedeniyle Vali Ahmet Kara'yý telefonla arayarak teþekkür etti ve özür diledi. Ýþlerinin yoðunluðu sebebiyle Ýlçede olmadýðýný için üzüntü duyduðunu söyledi. Vali Ahmet Kara ise "Bundan sonra sýk sýk ziyaret edeceðim sizleri bir daha ki ziyaretimizde görüþürüz" dedi. Vali Kara, "Sungurlu da su, kanalizasyon, yol, park ve bahçe bir de temizlik bunlar olmazsa olmazlardýr. Sungurlu büyük ve göç veriyor inþallah tersine çevireceðiz. Bu görevde bizlere düþüyor. Hizmetlerde acele etmek lazým. 5 seneyi en iyi þekilde deðerlendirerek Sungurlu'ya çok güzel yatýrýmlar kazandýrabiliriz. Erzincan'la Çorum'un yapýsý benziyor ben hiç yabancýlýk çekmiyorum. Mutlaka Sungurlu'da ki göçü durdurmamýz lazým. Sungurlu'nun arazisi çok elveriþli bu arazilere bakýn baktýrýn damla sulamaya geçin artýk. Teknik tarýma yönelin artýk. Sungurlu'da sulu tarým ve organize sanayisi geliþirse harika bir Ýlçe haline gelir. Belediyeler artýk il ve ilçeleri kapsayacak. Sungurlu organizesini bir an önce güçlendirerek göç kaybýnýn önüne bu þekilde geçilebilir" þeklinde konuþtu. Sungurlu Belediye Baþkan Vakili Fevzi Yalýnkýlýçlý, ziyarette Sungurlu Belediyesi çalýþmalarý hakkýnda Vali Karayý bilgilendirdi. Yasin YÜCEL Sungurlu Ticaret Borsasý'na Vali Kara'dan tam not Sungurlu OSB güçlendirmeli Vali Ahmet Kara, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasýndan sonra Sungurlu Ticaret Borsasýný ziyaret etti. Vali Ahmet Kara Sungurlu Ticaret Borsasý salonunu modernliðini çok beðendiðini ifade etti. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ise Ticaret Borsasý hakkýnda Kara'ya çeþitli bilgiler verdi. Daha sonra Vali Ahmet Kara ve beraberindekilerle birlikte Baktat Dinlenme Tesislerinde yemek ikram edildi. Yemeðe Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyaz Yýldýz, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýþadamý Haydar Öztaþ,Sungurlu Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Orhan Durmaz, Sungurlu Ýlçe Belediye Baþkan Vekili Fevzi Yalýnkýlýçlý, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, bürokratlar, müdür yardýmcýlarý, baþkan yardýmcýlarý ve belediye meclis üyeleri katýldý. Yemeðin ardýndan Vali Kara Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslýyý da ziyaret ederek Sungurluda ki elveriþli topraklarý iyi kullanmalarý istedi. Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý ise çalýþmalarý hakkýnda Vali Kara'yý bilgilendirdi. Vali Kara daha sonra kara son ziyaretini Larton Kaðýt Fabrikasýna yaptý. Fabrika da incelemelerde bulunan Vali Ahmet Kara fabrikayý gezerek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Yasin YÜCEL Valilik'ten 'kömür' açýklamasý Vali Ahmet Kara Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Alaaddin Akel'i ziyaret etti. Ziyarete Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyaz Yýldýz, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Sungurlu Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Orhan Durmaz, Sungurlu Ýlçe Belediye Baþkan Vekili Fevzi Yalýnkýlýçlý, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, bürokratlar, müdür yardýmcýlarý, baþkan yardýmcýlarý ve belediye meclis üyeleri katýldý. Ziyarette konuþan Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Alaaddin Akel, Sungurlu'da hayvanlýðýn yeni yeni geliþtiðini söyledi. Akel, "Orta Karadeniz Tanýtým Fuarlarýnda Sungurlu'nun olmamasý büyük bir kayýptý. Çorum'un tanýtým günleri Ankara'da çok güzel oluyor. Tanýtým fuarlarýnda bulunmak veya bir stant olmasýnýn katkýsý çok çok önem arz ediyor" dedi. Vali Ahmet Kara ise Devletin görevinin vatandaþýn iþinin kolaylaþtýrmak olduðunu ifade etti. Kara, "Organize Sanayi Bölgesinde yapýlan yatýrýmlar her türlü teþvikten yararlanýlýyor. Size Oda olarak büyük iþler düþüyor. Ýþ adamlarýný toplayarak Sungurlunun organizesini tanýtmanýz lazým. Buranýn içerisinde olan sizlersiniz. Baþka illerde vatandaþ teþvikten yararlanýyor da burada niye kimse devletin saðladýðý teþvikten yararlanmak istemiyorlar anlamýþ deðilim" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Bazý basýn yayýn kuruluþlarýnda çýkan 'Yardým Kömürünü Satanlar Var' baþlýðý altýnda çýkan haber ile ilgili Valilik'ten açýklama yapýldý. Açýklamada þu ifadeler yer aldý:"ýlimiz Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý olarak kýþ sezonunda merkez ilçe ve baðlý köylerde ikamet eden muhtaç durumda olan, 10 bin aileye toplamda 20 bin ton kömür yardýmý yapýlmasý planlanmýþ olup, hâlihazýrda kömür daðýtýmýna devam edilmektedir. Vakfa yapýlan tüm yardým baþvurularýnda olduðu gibi kömür yardýmý baþvurularýnda da vatandaþlarýn sosyal güvenlik ve mal varlýðý taramalarý yapýlýp ýsýnma amaçlý doðalgaz kullanýp kullanmadýklarý ise Çorumgaz'dan alýnan belgelerle tespit edilmekte, gerektiðinde hane incelemeleri büyük bir titizlikle yapýlmaktadýr. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan daðýtýlan kömürlerin satýldýðý yönündeki þikâyetler hassasiyetle deðerlendirilmekte, 3. kiþilere satýldýðýnýn tespiti halinde kömür yardýmý iptal edilmekte ve kömür geri alýnarak, ilgili makamlar nezdinde yasal soruþturma baþlatýlmaktadýr. Ayrýca Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan daðýtýlan kömür torbalarýný üzerinde 'para ile satýlamaz' ibaresi bulunmaktadýr." Haber Servisi Eðitim Bir Sen genel kurulu bugün Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi'nin Olaðan Genel Kurulu bugün yapýlacak. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 11.00'da gerçekleþtirilecek olan genel kurulda protokol konuþmalarýnýn ardýndan saat 17.00'a kadar zorunlu organlar için seçim yapýlacak. Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM Sedefin çaresi aktarda deðil 8 Borç Nasrettin Hoca pazarda zeytin satýyormuþ... Ýki üç sokak ileride oturan yarýbuçuk tanýdýðý bir kadýn gelmiþ.kadýn: - Zeytinin iyi mi?hoca: - Tadýna bak. Kadýn: - Ben orucum. Hoca: - Madem oruçlusun zeytini al git parasýný sonra ver.hocanýn birdenbire aklýna düþmüþ; Ramazanlýk deðilmiþ çünkü...hoca: - Tuttuðun oruç ne orucu ki?kadýn: - Üç sene önceden borcum vardý da onlarý tutuyorum.hoca tam zeytinleri veriyormuþ vazgeçmiþ...kadýn: - Biraz önce al git dedin ne oldu da vazgeçtin Hoca?Hoca: - Get anam get... Allah'a olan borcunu üç senede veriyorsan bizim borcu ne zaman getirirsin kim bilir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Server Serdaroðlu, sedef hastalýðýnýn bulaþýcý olmadýðýný belirterek, "Sedef hastalýðý bir kader de deðildir. Son derece iyi ilaçlar ve hekimler vardýr. Ancak bu hastalýðýn takibinin mutlaka dermatoloji uzmanlarý ile yapýlmasý gerekir. Aktardan ve bitkisel ürünlerden çare aranmamalýdýr" dedi. Serdaroðlu, sedef hastalýðýný, "deride tipik olarak keskin sýnýrlý kýrmýzý alanlar üzerinde yerleþmiþ, parlak, beyaz kepekler ile kendini gösteren tekrarlayýcý kronik bir deri hastalýðý" þeklinde tanýmlayarak, kepeklerin rengi sedef renginde olduðundan halk arasýnda hastalýða "sedef hastalýðý" denildiðini aktardý. Sedef hastalýðýnýn kesin nedeninin bilinmediðini dile getiren Serdaroðlu, hastalýðýn baðýþýklýk sistemindeki bir hatadan kaynaklandýðýný ve genetik bir yatkýnlýk zemininde ortaya çýkabildiðini belirtti. Serdaroðlu, psikolojik gerginlik ve sýkýntýlarýn hastalýðýn ortaya çýkýþýnda önemli rol oynadýðýna iþaret ederek, þu bilgileri paylaþtý: "Normalde deri yaklaþýk bir ayda kendini yenilerken, sedef hastalýðýnda bu süre birkaç güne kadar inmiþtir ve ölü deri hücrelerindeki artýþ kalýn plaklar oluþturmaktadýr. Hastalýk zaman zaman þiddetlenir, zaman zaman belirtilerde azalma gözlenir. Deri yüzeyine zarar veren çeþitli durumlar; kaþýnma, kesikler, yanýklar, yaralanmalar, aþýrý güneþlenme, aþýrý soðuk iklimler, stres, bazý ilaçlar, sigara, enfeksiyonlar ve genel saðlýk durumundaki bozukluklar da hastalýðý alevlendirebilir." SEDEF HASTALIÐI MERKEZLERÝ AÇILDI Serdaroðlu, sedef hastalýðý için birçok tedavi seçeneði bulunduðunu ancak tedavi yöntemlerinin hastalýðý tamamen iyileþtirmediðini belirterek, tedavilerin amacýný, "belirtilerin ortadan kaldýrýlmasý" ve "alevlenmelerin önüne geçilmesi" þeklinde açýkladý. Öncelikle hastanýn derisinin kurumasýnýn engellenmesi gerektiðine iþaret eden Serdaroðlu, "Ayrýca kýzarýklýða ve kalýnlaþmýþ belirtilere yönelik çeþitli krem ve merhemler kullanýlabilir. Ancak yaygýn durumlarda ise daha ciddi ve kontroller ile kullanýlacak son derece etkili ve modern ilaçlar geliþtirilmiþtir" diye konuþtu.serdaroðlu, hastalýk konusunda özel olarak hasta takibi yapýlan sedef hastalýðý merkezleri de açýldýðýna dikkati çekerek, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalýklarý Anabilim Dalý'nda açýlan Sedef Hastalýðý Birimi'nde yaklaþýk bin 500 hastanýn izlendiðini bildirdi. Erken tanýnýn, hastalýðýn ilerlemesi açýsýndan deðil, hastalarýn tedavisine erken dönemde baþlayýp yaþam kalitesini artýrmak açýsýndan önem taþýdýðýnýn altýný çizen Serdaroðlu, "Sedef hastalýðý ile birlikte görülebilen obezite, kalp damar hastalýklarý, depresyon, romatizma gibi durumlarý da erken dönemde engellemek açýsýndan yararlý olacaktýr" dedi. Serdaroðlu, oldukça sýk karþýlaþýlan sedef hastalýðýnýn, Türkiye'de toplumun yaklaþýk yüzde 0,5'inde görüldüðünü kaydederek, hemen her yaþta görülebilmesine raðmen hastalýða yaþlarý arasýnda daha sýk rastlandýðýný, kadýn ve erkeðin ayný oranda yakalandýðýný anlattý. "SEDEF HASTALARI STRESTEN UZAK KALMALI SÝGARA ÝÇMEMELÝ" Prof. Dr. Server Serdaroðlu, sedef hastalarýnýn günlük yaþamlarýnda dikkat etmesi gerekenleri ise þöyle sýraladý:"sedef hastalarý günlük yaþamlarýnda derilerinin mekanik olarak zedelenmesine yol açabilecek aktivasyonlardan kaçýnmalý, baþka nedenlerle ilgili olarak kullandýklarý ilaçlarýn sedefi þiddetlendirmeye yatkýn olup olmadýðýný öðrenmelidirler. Ayrýca stresten uzak kalmalý ve sigara içmemelidirler."sedef hastalýðýnýn kesinlikle bulaþýcý olmadýðýnýn altýný çizen Serdaroðlu, "Sedef hastalýðý bir kader de deðildir. Son derece iyi ilaçlar ve hekimler vardýr. Ancak bu hastalýðýn takibinin mutlaka dermatoloji uzmanlarý ile yapýlmasý gerekir. Aktardan ve bitkisel ürünlerden çare aranmamalýdýr" diye konuþtu. Sinema 23:15 20:00 22:45 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. Sinema Yedi Güzel Adam Kaçýþ Nathan Harper, hep baþka birinin hayatýný yaþadýðýný hissetmiþtir. Bir gün çocukluk resmini, kayýp kiþilerin resimlerinin yayýnlandýðý bir internet sitesinde görünce Nathan'ýn kabusu gerçek olur. Anne ve baba diye bildiði insanlarýn gerçek ailesi olmadýðýný ve yaþamýnýn da akla hayale sýðmayacak kadar gizemli ve tehlikeli bir gerçeðin üstünü örtmek için uydurulmuþ bir yalan olduðunu anlar. Nathan, gerçek kimliðini bulmaya çalýþýrken, profesyonel katillerin hedefi haline gelir ve hayatta güvenebileceði tek kiþi olan komþusu Karen ile kaçmak zorunda kalýr. Yerli Dizi Beyaz Karanfil Hasta oðlu Celal in tedavisinde gerekli olan parayý bulmak için harekete geçen Zülfü, kayýnbiraderinin yardým teklifini kabul etmez. Para sýkýntýsý içindeki Zülfü ile Burhan ýn oðlu Baþar ýn yollarý beklenmedik bir þekilde kesiþir ve baþlarý uyuþturucu satýcýlarýyla belaya girer. Zülfü ve Baþar para bulabilmek için girdikleri yolda karþýlaþtýklarý belalarla mücadele ederken, diðer taraftan Burhan ý cezaevine atamayan Salih Komiser, sürgün yediði Diyarbakýr da da uyuþturucu çetelerinin peþine düþer. Lütfi Paþa Nerede doðduðu ve nereli olduðu bilinmemektedir. Fakat Arnavut asýllý olduðu rivayet edilmektedir.[1] [2]Avlonya civarýndan devþirme olarak getirilmiþ ve Enderun'da eðitim görmüþtür. Çýkma ile çuhadar görevi verilmiþtir. 1512'de Yavuz Sultan Selim'in tahta geçtikten sonra müteferrika olarak saraydan dýþ göreve çýkmýþtýr. Daha sonra sýrasýyla çaþnigirbaþý, kapýcýbaþý ve miralemlik görevlerinde bulunmuþtur.kanunu Sultan Süleyman'ýn tahta çýkýnca önce Kastamonu sonra Aydýn sancakbeyi olmuþtur yýlýnda Rodos kuþatmasýna katýlmýþ sonra Yanya sancakbeyliðine atanmýþtýr. Bu görevde iken kendi sancak askeri baþýnda 1529'da I. Viyana Kuþatmasý'na katýlmýþtýr yýlýnda Karaman beylerbeyi olup, bu görevdeyken Irakeyn Seferi' ne katýlmýþtýr. Daha sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeyliði görevlerinin akabinde üçüncü vezirliðe yükselmiþ, 1537 yýlýnda donanmadaki kara askerlerinin serdarý olarak Barbaros Hayrettin Paþa ile birlikte Korfu Kuþatmasý'nda bulundu. Ýki hafta kadar devam eden kuþatma, Lütfi Paþa'nýn zafer beklentisi mesajlarý göndermesine raðmen padiþahýn emriyle kaldýrýlmýþtýr. 1538'de ikinci vezirliðe tayin edilmiþ ve Boðdan seferine katýlmýþtýr.genç yaþtan itibaren devlet görevine gelen Lütfi Paþa ayný zamanda I. Selim'in kýzý ve Kanuni'nin kýz kardeþi olan Þah Sultan'la 19 yýl süren bir evlilik yaparak saraya damat da olmuþtur. ISPANAKLI HÝNDÝ Malzemeler 4 adet hindi göðsü 1 kg ýspanak 1 adet soðan 1 çorba kaþýðý un 1 su bardaðý süt 1 su bardaðý rendelenmiþ kaþar peyniri Karabiber, pulbiber Tuz Yemeðin Tarifi Hindi etini iyice haþlayýn. Fýrýn kabýný yaðlayýn. Eti ince ince didin. Kaba alýn. Ispanaklarýn yapraklarýný ayýklayýp, temizleyin. Soðaný yemeklik doðrayýn. Margarinde ýspanakla beraber kavurun. Tuz, karabiber ve pulbiberi ilave edin. Hindilerin üzerine ýspanaðý yayýn. Ayrý bir kapta margarini Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. Andre Gide eritin. Un ilave edin. Hafifçe kavurun. Üzerine soðuk süt ekleyin. Muhallebi kývamýna gelene dek karýþtýrarak piþirin. Sonra ocaktan alýn. Rendelenmiþ kaþar peynirinin yarýsýný sosa ekleyin. Ispanaklarýn üzerine hazýrladýðýnýz sosu yayýn. En üste artan kaþar peynirini serpin. Önceden ýsýtýlmýþ 200 derecelik fýrýnda üzeri iyice kýzarana dek piþirin Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Beyaz Karanfil Yerli Dizi 22:30 Kertenkele 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Sakar Þakir 21:50 Kýlýç Aslan 23:50 Ýskele Sancak Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Yerli Dizi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Yarýþma 23:15 Kaçýþ Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Arka Sokaklar Yerli Dizi Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Yeþil Deniz 22:45 Yedi Güzel Adam 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:20 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Davetsiz Misafir

9 YILDIZ HABER 9 ÝÞKUR'dan 2014 yýlýnda 3 bin 216 kiþiye istihdam ÝÞKUR'un istihdama katkýda bulunma çalýþmalarý hýzla devam ediyor. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü 2014 yýlýnda Eylül ayý sonuna kadar özel iþyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarý tespiti için çalýþmalar yaptý. Bu ziyaretler sonucu adet açýk iþ tespit etti ve Toplum Yararýna Çalýþma Programý hariç kiþi bu açýk iþlere yerleþtirildi.2014 yýlýnda talep edilen açýk iþler;beden Ýþçisi 2.138, Temizlik Görevlisi 471, Makine sektöründe 425 (Gaz Altý Kaynakçýsý, Elektrik Oksijen Kaynakçýsý, Argon (Týð) Kaynakçýsý, Makine Montajcýsý, Makine Mühendisi, Makine Teknikeri, CNC Freze Tezgâhý Operatörü, CNC Torna tezgâh Operatörü, Tornacý, Elektrik Mühendisi, Makine- Metal Boyacý, Makine Teknik Ressamý), Lokantacýlýk ve Gýda- Ýçecek sektöründe 326 (Aþçý, Aþçý Yardýmcýsý, Pastane imalat iþçisi, Fast-food hazýrlayýcýsý, Izgara ve Döner ustasý, Garson, Komi, Simit Ustasý, Gýda Mühendisi, Gýda teknikeri, Bulaþýkçý), Büro, Muhasebe ve Sigortacýlýk hizmetleri 343 (Büro memuru- Ýþçisi, grafiker, Ýnsan Kaynaklar Yöneticisi, Muhasebeci, Ön Muhasebeci, sekreterlik, Sigortacýlýk), Ulaþtýrma, Sevkiyat ve Ticaret sektörleri 486 (Akaryakýt satýþ elemaný, Dýþ Ticaret Meslek Elemaný, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým elemaný, Þoför, Kasiyer, Kurye, Müþteri Temsilcisi, Pazarlamacý, Reyon görevlisi, Satýþ Danýþmaný ve Tezgahtar),Tekstil ve Ayakkabý sektörü 532 (Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi ve Sayacý, Kesimci (Konfeksiyon), konfeksiyon iþçisi, Dikiþ Makinesi Operatörü (Makineci), Overlok Makinasý Operatörü, Ütücü) iþçi talebi oldu. EKÝM 2014 ÝTÝBARÝYLE AKTÝF 179 AÇIK ÝÞ Mevcut açýk iþler;beden iþçisi ve Temizlik Görevlisi 68, Makine sektöründe 31, Lokantacýlýk ve Gýda- Ýçecek sektöründe 25, Büro, Muhasebe ve Sigortacýlýk hizmetleri 12, Ulaþtýrma, Sevkiyat ve Ticaret sektörleri 43 olmak üzere aktif olarak toplamda 179 açýk iþ bulunuyor.konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Ýþgücü taleplerini karþýlamakla görevli Türkiye Ýþ Kurumumuz; katkýlarýmýzla Çorum'un büyük oranda faydalandýðý" Toplum Yararýna Çalýþma" Programlarýnýn yanýnda iþveren ve çalýþaný buluþturmaya devam ediyor. Ýþgücü/açýk iþ taleplerine baktýðýmýzda; tuðla, kiremit ve Ýnþaat sektörü - beden Ýþçisi, Organize Sanayi - Makine ve teknik elaman talebinin çok olmasýna, Üniversite öðrenci sayýsýnýn artmasý, þehirdeki geliþme ve büyüme, yiyecek - içecek sektöründe ve daha birçok sektörde talebi artýrmaktadýr.ýlimizde iþsizlik oraný Türkiye ortalamasýnýn çok altýndadýr. Buna raðmen ÝÞKUR iþverenler tarafýndan talep edilen Açýk Ýþlerin ancak yarýsýný karþýlayabilmektedir. Buna karþýn ÝÞKUR kayýtlarýna bakýldýðýnda Büro hizmetlerinde çalýþmak için kiþi, hizmet ve satýþ iþleri için iþ arayanlarýn sayýsý kiþi, nitelik gerektirmeyen vasýfsýz iþlerde iþ arayanlarýn sayýsý ise kiþidir. Ýþ arayanlarýn mesleklere göre deðerlendirildiðinde büyük bir çoðunluðun nitelik gerektirmeyen, vasýfsýz iþlerde iþ aradýðý görülmektedir. Gençlerimizin iþ hayatýna meslekli olarak atýlmasý için mesleki eðitim veren okullara yönlendirilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Hükümetimiz mesleki eðitimin geliþmesi için tüm imkânlarý seferber etmektedir. Meslek Liselerinin önündeki katsayý engelinin kaldýrýlmasý, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kurulmasý gibi çalýþmalar; mesleki eðitim ve öðretiminde atýlan önemli adýmlardandýr. Ýstihdam edilmek isteyen vatandaþlarýmýz önce mesleki niteliklerini artýrarak arkasýndan da ÝÞKUR aracýlýðýyla iþe yerleþmeleri çok daha kolay ve mümkün olacaðý yukarýdaki tabloda açýkça görülmektedir" dedi. Haber Servisi Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %4,6 artarak 13 milyar 660 milyon dolar, ithalat %0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise ihracat %24,1, ithalat %45,6 arttý.eylül ayýnda dýþ ticaret açýðý %8,4 azalarak 7 milyar 560 milyon dolardan 6 milyar 925 milyon dolara düþtü.ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Eylül ayýnda %63,3 iken, 2014 Eylül ayýnda %66,4'e yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Eylül ayýnda bir önceki aya göre ihracat %4,8 arttý, ithalat %1 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Eylül ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %1,4 arttý, ithalat %4,1 azaldý. Eylül ayýnda Çorum'da ihracat 18 milyon 719 dolar olurken ithalat ise 17 milyon 195 bin olarak gerçekleþti. Haber Servisi Hz. Peygamber konferansýna ilgi yüksek oldu Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen "Hadisler Iþýðýnda Sevgili Peygamberimiz" konulu konferans Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konferansa konuþmacý olarak Prof. Dr. Ramazan Ayvallý katýldý.konferansýn açýlýþ konuþmasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yaptý. Prof. Dr. Ramazan Ayvallý'ya konferans için teþekkür eden Candan, "Hayatýn gerçekleri var. Güncel gerçekler, dönemsel gerçekler ve ebedi gerçekler. Güncel ve dönemsel gerçekler bitiyor ama ebedi gerçekler bitmiyor, deðiþmiyor. Ölüm bunlardan bir tanesi. Hepimiz öldükten sonra tekrar dünyaya dönseydik bambaþka bir hayat yaþamayý isterdik. O hayat için örnek alacaðýmýz tek kiþi Hz. Peygamber'dir" þeklinde kaydetti. Çorum Belediyesi'nin altyapý çalýþmalarý kadar eðitim, sosyal ve kültür faaliyetlerine de büyük önem verdiðini kaydeden Candan, "Böylesine önemli mevzularý ýskalama þansýmýz yok. Bugün bizleri kýrmayarak konferansýmýza konuþmacý olarak katýlan çok deðerli hocamýza þükranlarýmý sunuyorum. Ýnþallah dinleyicilerin çok þeyler öðreneceði bir konferans olacak" diye belirtti. Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallý, konferansta yaptýðý konuþmada ayetler ve hadisler eþliðinde Peygamber Efendimizin hayatýndan örnekler verdi. "Hz. Peygamber'i gündemde tutmak, insanlara tanýtmak ve sevdirmeye çalýþmak her Müslümanýn iþi olmalýdýr" diyen Ayvallý, Hz. Peygamber'in hayatýn bizzat içinde olduðuna, sýrça köþklerde yaþamadýðýna dikkat çekti. Peygamber Efendimizin "Merhamet etmeyene, merhamet edilmez" hadisini aktaran Ayvallý, Hz. Peygamber'in eþlerine, çocuklara ve hayvanlara karþý gösterdiði merhametine örnekler verdi. "Sözlerin en güzeli Kur'an-ý Kerim, yollarýn en güzeli Hz. Muhammed'in yoludur" diyen Prof. Dr. Ayvallý, zulüm ve anne-babaya isyanýn cezasýnýn dünyada da verildiðine vurgu yaptý. Sunumunu fýkralarla renklendiren Ayvallý, kendisini dinleyen katýlýmcýlara teþekkür ederek konuþmasýný tamamladý. Konferansýn sonunda Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Prof. Dr. Ayvallý'ya günün anýsýna çiçek takdim etti. Bahadýr YÜCEL Tarým dýþ ticaret fazlasý vermeye devam ediyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmýn dýþ ticaret fazlasý vermeye devam ettiðini bildirerek, "Tarým ve gýda 9 ayda verdiði dýþ ticaret fazlasý 3,7 milyar dolar. Böyle giderse tarýmýn verdiðidýþ ticaret fazlasý, yýl sonunda 6 milyar dolarý aþacak" dedi. Bayraktar, Ocak- Eylüldöneminde gýda ve tarýmda ihracatýn yýllarýnda yüzde 5,8 artýþla11,95 milyar dolardan, 12,64 milyar dolara çýktýðýný, ithalatýn ise 8,41 milyar dolardan 8,94 milyar dolara yükseldiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarým ve gýdada Eylül ayýnda ihracatýn, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,4 artarak 1 milyar 428 milyon 152 bin dolardan 1 milyar 505 milyon 882 bin dolara, ithalatýn ise yüzde 11,6 artarak 877 milyon 588 bin dolardan 979 milyon 434 bin dolara yükseldiðini vurguladý. Bayraktar, tarým ve gýdada ihracat, Haziran ayýnda yüzde 0,8, Temmuz ayýnda yüzde 10,6 gerilediðini, revize rakamlarla Aðustos ayýndayüzde 16,1 artýðýný hatýrlattý.9 ayda gýda ve tarýmýn, 3,7 milyar dolar dýþ ticaret fazlasý verdiðinin altýný çizen Bayraktar,son 12 ayda tarým ve gýdanýn 5,94 milyar dolar dýþ ticaret fazlasýna ulaþtýðýný belirtti. TZOB Genel Baþkaný, Ekim, Kasým, Aralýk aylarýnda dýþ ticaret fazlasý olmasa bile 5,94 milyar dolarlýk dýþ ticaret fazlasýna ulaþýlacaðýný, böyle gitmesi halinde dýþ ticaret fazlasýnýn 2014 yýlýnda 6 milyar dolarý aþacaðýný vurguladý. Sýkýntýlý bir sezonda bile Eylül itibarýyla 12 aylýk ihracatýn 17,67 milyar dolarý bulduðunu bildiren Bayraktar, son 12 aylýk ithalatýn ise 11,73 milyar dolarda kaldýðýna dikkati çekti.þemsi Bayraktar, Eylül ayýnda genel ihracatýn yüzde 4,6 artarak 13 milyar 60 milyon dolardan 13 milyar 660 milyon dolara çýktýðýný, genel ithalatýn ise yüzde 0,2düþüþle20 milyar 621 milyon dolardan 20 milyar 585milyon dolara indiðini bildirdi.bayraktar, 2013 Ekim ayýndan baþlamak üzere yaþanan kuraklýk, don, fýrtýna, dolu, aþýrý yaðýþ, sel gibi hemen bütün olumsuz iklim koþullarýyla mücadele eden tarým sektörünün, bütün bunlara raðmen, gýda ve tarým ihracatýnýn artmasýný saðladýðýný, kronik bir þekilde dýþ ticaret açýðý veren Türkiye'ye, 2014 yýlýnýn 9ayýnda 3,7 milyar dolarlýk bir dýþ ticaret fazlasýyla önemli katkýda bulunduðunu bildirdi. "Çorum Ýçin Bir Projem Var" projesi bilgilendirmesi yapýldý Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi arasýnda yapýlan iþ birliði ile geliþtirilen "Çorum Ýçin Bir Projem Var" adlý projenin baþvurularý baþladý. Üniversite ile Çorum Belediyesi arasýnda imzalanan "Çorum Ýçin Bir Projem Var" isimli proje protokolü kapsamýnda belediyenin söz konusu proje havuzu ile ilgili; baþvuru, satýn alma, ara-sonuç raporlarý, örnek proje konularý baþta olmak üzere, ilgili tüm hususlarýn paylaþýldýðý bilgilendirme toplantýsý, Çorum Belediyesi personelleri; Strateji Geliþtirme Yöneticisi Ömer Maz ve Ali Aybir tarafýndan Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinde gerçekleþtirildi. Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyokültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý yerine getirmek için Çorum Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarýna giren protokol kapsamýnda Üniversite-Belediye iþbirliðinin saðlanarak, ulaþým, planlama-imar, kamu düzeni-afet-risk yönetimi, kurumsal yapý ve teknoloji yönetimi, altyapý, çevre ve enerji kullanýmý, saðlýk-toplum refahý ve sosyal yardým, kültür-turizm-tanýtým vb. konularda araþtýrma projeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazýrlanmasý ve uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesi amaçlanýyor. Haber Servisi

10 YILDIZ HABER 10 "Mevsimlik iþçilerin çalýþma þartlarý insani koþullara uygun hale getirilmeli" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý trafik kazasý sonucu hayatlarýný kaybeden iþçilerle ilgili yaptýðý açýklamada, "Isparta'nýn Yalvaç ilçesinde elma toplamaya giden iþçileri taþýyan midibüsün þarampole devrilmesi sonucu hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyoruz" dedi. Mevsimlik iþçiliðin çalýþma þartlarýnýn insani koþullara uygun hale getirilmesi için bir çalýþma yürütmesi gerektiðini belirten Lafcý, "Özellikle; ulaþým, barýnma, eðitim, saðlýk, güvenlik, iþ ve sosyal güvenlik koþullarý iyileþtirilmelidir. Mevsimlik gezici tarým iþçilerinin çalýþma ve sosyal hayat koþullarýný bütünsel ve çok boyutlu bir bakýþ açýsýyla belirlenmeli, sorunlarýn çözümü için derhal adým atýlmalýdýr. Göç mevsiminde mevsimlik gezici tarým iþçilerinin ikametgâhlarýndan çalýþacaklarý yerlere ve tarladan konaklama mahalline ulaþýmlarý esnasýnda yol güvenlikleri saðlanmalýdýr. Ýl/ilçe giriþ ve çýkýþlarýnda, trafik denetimleri arttýrýlmalý, mevsimlik gezici tarým iþçilerinin taþýndýðý otobüs ve minibüslerin yetki belgeleri ile zorunlu sigortalarýnýn bulunup bulunmadýðý, araçlarýn trafiðe uygun olup olmadýðý, taþýma (yük ve yolcu) kapasitesinin üzerine çýkýlýp çýkýlmadýðý, sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyup uymadýklarý çýkýþ yaptýklarý illerden baþlamak üzere, güzergâh üzerinde titizlikle kontrol edilmesi saðlanmalýdýr. Mevsimlik gezici tarým iþçilerinin yeterli, güvenli ve saðlýklý konaklama alanlarýnda barýnmalarý da saðlanmalýdýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Prof. Ayvallý'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret T.C. ÇORUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ 2014/83 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 470 Ada No, 4 Parsel No, Taþýnmazýn bulunduðu parsel üzerinde yalnýzca zemin kattan oluþan tek katlý yapý yer almaktadýr. Mevcutta sanayi dükkaný olarak kullanýlmaktadýr. Dükkan içerisinde yaklaþýk 6 m2 alana sahip ofis bölümü yer almakta olup alüminyum doðrama cam kaplama þeklinde yapýlmýþtýr. Yer Döþemeleri karo mozaik duvarlarý plastik badanalýdýr. Isýnma soba ile saðlanmaktadýr. Adresi :Gülabibey Mh Sanayi 2. Sok N 8 Yüzölçümü : 59,47 m2 Arsa Payý : tam Ýmar Durumu : 18.Mad imar uygulamasý yapýlmaktadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. 1. Satýþ Günü : 05/01/2015 günü 14:30-14:40 arasý 2. Satýþ Günü : 30/01/2015 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA - Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve Ýflan Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaktan, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/83 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalan ilan olunur. Basýn No: Resmi ilanlar de Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlmak için kente gelen Prof. Dr. Ramazan Ayvallý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. "Hadisler Iþýðýnda Sevgili Peygamberimiz" konulu konferansýn ardýndan Külcü'yü ziyaret eden Ayvallý, Baþkan Külcü'ye, "Çorum'u hizmetlerinizle çok güzel bir noktaya taþýmýþsýnýz. Bu millet hizmet edene her zaman karþýlýðýný vermiþtir. Belediyede çok iyi bir çalýþma ekibiniz var. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ve Sayýn Baþbakanýmýzla birlikte ülkemize hizmet ediyorsunuz" diyerek Çorum'un çok hýzlý geliþen bir þehir olduðunun altýný çizdi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Ramazan Ayvallý hocamýzý yakýndan biliyoruz. Gazetelerdeki köþe yazýlarý ve televizyon programlarý ile insanýmýzý bilgilendiriyor. Allah, hocamýza saðlýk sýhhat versin. Bizleri kýrmayarak konferansýmýza katýldýðý için kendisine çok teþekkür ediyorum" diye kaydetti. Haber Servisi ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ NDEN ÝLAN Davacý Cezminur TEMÜR tarafýndan hasýmsýz olarak mahkememize açýlan Gaipliðe Karar Verilmesi davasý nedeniyle, Gaipliðe karar verilmesi istenen Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi Cilt No:9 Hane no:391 Bsn:4'de nüfusa kayýtlý TC kimlik numaralý Hüseyin ve Þehriye oðlu 27/10/1956 doðumlu Hüseyin TEMÜR'ün 14 yýldýr kayýp olduðu, bu zamana kadar ailesi tarafýndan yapýlan aramalara raðmen kendisinden herhangi bir haber alýnamadýðýný ve kendisine ait bir ize de rastlanýlmadýðýndan bahisle, adý geçinin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamý maddeleri gereðince iþbu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn.mahkememizin 2014/360 Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. Basýn No: Resmi ilanlar de MHP'den yeni hukuki düzenleyemeye tepki! MHP Ýl Baþkaný Yardýmcýsý Av.Özgür Öztekin düzenlediði basýn toplantýsýnda TBMM Baþkanlýðýna sunulan 'Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yasa Teklif'e tepki gösterdi. MHP Ýl Baþkanlýðýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Özgür Öztekin, siyasi iktidarýn, demokratik hayatýn DNA'sýný oluþturan temel haklar ve özgürlükler alanýnda, kamuoyunda tartýþýlmadan ve üzerinde iyice düþünülmeden günübirlik yaklaþýmlar içerisinde "kervan yolda düzülür mantýðý" ile torba yasalarla keyfi düzenlemeler yapma alýþkanlýðýný devam ettirdiðini öne sürerek, "Meydana getirdiði mutasyonlar hukuki garabete dönüþmektedir. En son 14 Ekim 2014 tarihinde bir grup AK Partili milletvekili TBMM Baþkanlýðý'na 'Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yasa Teklifi' adý altýnda arama, dinleme, el koyma, savunma haklarý gibi konularda önemli deðiþiklikler içeren bir teklif vermiþlerdir. Bu teklifle 'iletiþim özgürlüðü', 'kiþi dokunulmazlýðý', 'konut ve iþyeri dokunulmazlýðý', 'kiþisel verilerin korunmasý', 'malvarlýðý dokunulmazlýðý', 'ifade özgürlüðü' ve 'savunma hakký olmak üzere yedi temel özgürlükte geri adým atýlmýþ bulunmaktadýr. Bunlardan, 'arama, dinleme, malvarlýðý, savunma hakký'na getirilen iyileþtirmelerin ömrü ise sadece 8 ay oldu. 42 yýllýk Noter Kanunu'nda da özgürlüklerden geri adým sayýlacak düzenleme yer aldý" dedi. Özgür Öztekin düzenleme hakkýnda þu bilgileri verdi: "14 Ekim yasa teklifinin en önemli unsurlarýndan biri, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) þüphelilerin üstünün, konutunun, iþyerinin aranma þartlarýný düzenleyen 116. Maddesindeki þartlarý yumuþatmasý. Yasanýn mevcut halinde bu yönde bir arama kararý çýkarýlabilmesi için 'suç delillerinin elde edilebileceði hususunda somut delillere dayalý kuvvetli þüphe' olmasý gerekiyor. Sunulan teklifte ise 'somut delillere dayalý kuvvetli þüphe' yerine 'makul þüphe' yeterli sayýlýyor. Deðiþikliði daha da ironik kýlan ise yasaya 'somut delillere dayalý kuvvetli þüphe' ifadesi bundan daha 7 ay önce, 21 Þubat 2014'te kabul edilen kanunla 17 Aralýk ve 25 Aralýk soruþturmalarýnýn gündemin baþýnda olduðu, bakanlarýn çocuklarýnýn evlerinde aramalarýn yapýldýðý dönemde getirilmiþ olmasýdýr. 17 Aralýk ve 25 Aralýk soruþturmalarýnýn kapatýlmýþ olmasý ile 7 aylýk 'somut delil' uygulamasýnýn sonuna geliyor ve bu 21 Þubat öncesine dönüyoruz. Avukatlarýn soruþturma dosyasýna ulaþým hakký 8 ay sonra yeniden kýsýtlanýyor. Kanun teklifi ile getirilen bir diðer önemli deðiþiklik de avukatlarýn soruþturma evrakýna ulaþým hakkýna yönelik. Mevcut CMK'nýn 153. Maddesi gereði savunma hakkýnýn bu önemli parçasý sýnýrlanamazken, teklif ile, 'soruþturmanýn amacýný tehlikeye düþürebilecek' durumlarda bu hakkýn sýnýrlanabileceði öngörülüyor. Bu adým da týpký arama konusunda olduðu gibi Þubat 2014 öncesine dönüþ içeriyor. Þubat 2014'ten önce tam da bu yönde bir sýnýrlama CMK'da bulunuyordu ve verilen keyfi sýnýrlama kararlarý savunma hakkýný ciddi biçimde ihlal ediyordu. 17 Aralýk ve 25 Aralýk soruþturmalarý ile bu ihlallere aniden ilgi duymaya baþlayan hükümetin ilgisi artýk tükenmiþe benziyor. Teklif yasalaþýrsa birçok soruþturmada avukatýn soruþturma dosyasýna ulaþým hakkýnýn sýnýrlanacaðýný tahmin etmek için müneccim olmak gerekmiyor. 14 Ekim teklifi, CMK madde 128'te düzenlenen, soruþturma sýrasýnda þüpheli veya sanýðýn taþýnmazlarýna, alacaklarýna ve genel olarak haklarýna el koyma tedbirinin uygulama alanýný geniþletmeyi amaçlýyor. Bir baþka deyiþle daha hakkýnda hüküm bulunmayan kiþilerin mal varlýklarýna bir soruþturma veya devam eden yargýlama nedeni ile tedbir konulmasýný kolaylaþtýrýyor. Bu tedbir, mülkiyet hakkýný ciddi sýnýrlamasý hasebiyle, sadece madde 128'te sayýlan suçlar için uygulanabiliyor. Ýþte bu teklif ile "Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlarýn" tamamý da bu kapsama alýnýyor. Dinleme, gizli soruþturmacý kullanma ve teknik takip yetkileri geniþletiliyor. Teklif ile Türkiye'nin gündeminden hiç düþmeyen telefon dinlemeleri yeniden tartýþma konusu olacak gibi gözüküyor. Ayný yukarda özetlenen 'el koyma' durumunda olduðu gibi, tüm telekomünikasyon iletiþiminin takibi (CMK 135), gizli soruþturmacý atanmasý (CMK 139) veya teknik takip yapýlmasý (CMK 140) gibi tedbirlerin uygulanabileceði suçlar listesi geniþletiliyor. Artýk bir soruþturma kapsamýnda telefonunuzun dinlenmesi, mesajlarýnýzýn takip edilmesi, iþyerinizin dinlenmesi, polis tarafýndan takip edilmeniz daha kolay hale geliyor. Kanun teklifinde Noterlik Kanunu'nun Yönetmelik baþlýklý 198. Maddesine, "Elektronik Ýþlemler" baþlýklý 198/A maddesi eklendi. Söz konusu madde "...Noterler tarafýndan yapýlan tüm iþlemlere dair bilgi ve belgeler Türkiye Noterler Birliði'nin biliþim sisteminde kaydedilir ve saklanýr. Bu bilgi ve belgeler, mevzuat çerçevesinde yetkili kiþi ve kurumlarla paylaþýlabilir" ibaresi var. Bu düzenleme ile Güvenlik kurumlarýnýn, noterlerde iþlem yapan vatandaþlarýn bilgilerini talep etmesi halinde her türlü bilginin söz konusu kurumlarla paylaþýlmasýnýn yolu açýlmýþ oldu. Tehdit suçunun kapsamý geniþletilerek kamu görevlileri baský altýna alýnmaya çalýþýlýyor. Mevcut maddede olmayan "Kiþinin yerine getirdiði kamu görevi nedeniyle" ve "Kamu görevlisinin sahip bulunduðu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle" kriterleri bu suça eklendi. Tehdidin; kiþinin yerine getirdiði kamu görevi nedeniyle ve kamu görevlisinin sahip olduðu nüfuzu kötüye kullanýlmak suretiyle yapýlmasý halinde 2 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý verilebilecek. Bu düzenleme ile öyle zannediyorum siyasi iktidarla ters düþmüþ bir kýsým bürokrat, savcý ve hakimlerin baskýlanmasý ve "açýklama" yapmalarýnýn engellenmesi hedefleniyor. Öyle görülüyor ki; hukuk dünyamýzda ve temel hak ve özgürlüklerimizde torba yasalarla meydana getirilen bu med-cezirler, özgürlükler ve yasaklar arasýnda git-gel yapan çift kiþilik tezahürü þizofrenik yaklaþýmlar ve þüphe ve korkunun esir aldýðý paranoyak yansýmalar gittikçe otoriterleþme eðilimi gösteren bir siyasi akýþýn artçýllarýdýr. Hukuk kurallarýnda meydana getirilen iktidar ve yandaþlarýnýn menfaatlerine endeksli deðiþiklikler, her ne kadar birilerinin "daha fazla güce olan açlýklarýný tatmin etse de", uzun ve kýsa vadede toplumun sosyal dokusunda ve psikolojik yapýsýnda güvensizliklere, istikrarsýzlýklara ve rahatsýzlýklara sebebiyet verecektir ve vermektedir. Ülke menfaatlerinin popülizme ve sandýk fetiþizmine kurban verildiði ve iflas etmiþ politikalarýn cafcaflý sözlerle büyük baþarýlarmýþ gibi sunularak zekalarýmýzla alay edildiði ve algýlarýmýzýn yönlendirilmeye çalýþýldýðý bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak saðduyu sahibi aziz milletimizin dupduru vicdanýna sesleniyor ve o vicdanlarda güçlü ve samimi sesimizin yankýsýný bekliyoruz. Artýk titreyip kendimize dönme zamanýmýz gelmiþtir." Yýlmaz MERT

11 YILDIZ HABER 11 Anadolu lisesi 3 sayý fark ile kazandý Ulukavakspor, Karadeniz'e açýlýyor Bölgesele amatör lig 5 grup da mücadele eten Ulukavakspor, yarýn Fatsaspor'a konuk olacak. Ligde bir türlü istedði istikrarlý çýkýþý yakalayamayan Ulukavakspor,geçtiðimiz hafta sahasýnda ladik Beldespor'u 2-1 maðlup ederek 3 puan kazanmýþtý.yarýn saat 13:30 da Ordu ilçesi Fatsa da Fatsa belediyespor'un konuðu olacak olan Ulukavakspor da geçtiðimiz hafta yapýlan yönetim kurulunda kulüp baþkanlý ve yönetim kurulu belirlenmiþti. 7. hafta maçýnda Fatsa da puan savaþý verecek olan Ulukavakspor da moraller üst seviyede. (Yasin Yücel) Terzi: Taraftarýmýzla güleceðiz Zonguldak Kömürspor galibiyete odaklandý. Teknik direktör Cahit Terzi, Pazar günü sahalarýnda Ma-navgatspor'la oynayacaklarý maçta taraftarlarýyla birlikte kazanýp gülen taraf olacaklarýný söyledi. Lacivert Kýrmýzýlýlar'ýn teknik patronu, Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda yapýlan son taktik çalýþmasý sonrasýn da maçla ilgili olarak konuþtu. Tecrübeli teknik adam, yarýn sahalarýnda oynayacaklarý maçý muhakkak kazanacaklarýný belirtti. Hedefleri olan þampiyonluða ulaþabilmek için iç sahada hiç maç kaybetmemeleri gerektiðine vurgu yapan Terzi, Manavgatspor'la oynayacaklarý maçýn da bu maçlardan biri olduðunu dolayýsýyla galibiyetten baþka hiçbir þey düþünmediklerini söyledi. 'Taraftarýmýzla güleceðiz' En büyük kozlarýnýn taraftar olacaðýný kaydeden Cahit hoca, "Manavgatspor maçý önemli maçlarýmýzdan birisi. Rakibimiz bizi yakýndan takip ediyor. Kaybetmek istemiyoruz. Kaybedersek çok þey kaybetmiþ oluruz. Bunun farkýndayýz. Ayrýca þampiyon olacaksak, rakip kim olursa olsun içeride oynayacaðýmýz tüm maçlarý kazanmalýyýz. Manavgat maçý da bu maçlardan birisi. En büyük kozumuz taraftarýmýz olacak. Taraftarýmýzla birlikte güleceðiz." dedi. (Spor servisi) Okullar arasý Cumhuriyet kupasý erkek maçlarýnda önceki gün oynanan karþýlaþmalarda Ýmamhatip And lisesi Ýnönü and lisesi maðlup etti. Günün ikinci maçý büyük çekiþmeye sahne oldu. Anadolu lisesi ile karþýlaþan Cumhuriyet lisesi rakibi karþsýnda büyük bir mücadele sergiledi. Ancak sahadan son gülen taraf Anadolu Lisesi oldu. Anadolu lisesi zorlu maçtan rakibi karþsýnda 3 sayý fark ile galip ayrýlan taraf oldu. Ýnönü And Lisesi: 47 Ýmamhatip And Lisesi:56 Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya Ýnönü And lisesi-burak Þahinbaþ-Ulaþ-Burak Öztorun-Mert-Ozan-Furkan Nalçacý- Furkan Özsakaryalý-Oðulca-Rýza-Çaðdaþ-Zeki Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilciliði halý saha futbol turnuvasýnda gruplarýnda A grubunda Y.Sultan Selim, B grubunda Denetimli Serbestlik, takýmlarý liderliklerini sürdürdü 2.Hafta Toplu Sonuçlarý ve puan durumu þu þekilde oluþtu. Ýmam hatipandlis-furkan-çaðlayan-sedat- Muhammet-Ýsmail-Furkan Çýrak-Yýlmaz-Ahmet-Taha- Emre Bülbül-Emrecan-Enes Periyodlar Cumhuriyet And lis: 51 Anadolu lisesi:54 Hakemeler-Hakan Kaya-Ömer Ali Yýldýz Cumhuriyet And lisesi-kutay-fikret-fýrat-burak- Eflak-Muhammet-Mustafa-Burak Görkem-Alptuð- Yusuf-Hamit-Kemal Anadolu Lisesi-Özgür-Deniz-Ziya-Sercan-Alperen Karataþ-Barýþ-Alperen Leblebici-Gökay-Olçan-Anýl- Ahmet-Talha Periyodlar (Spor servisi) Kamu Sen halý saha turnuvasýnda 2 hafta geride kaldý Sosyal medya'da bunu yapanlar yandý Kýzýlcabölük de 3 Ýsmin Sözleþmesi Sezon baþýnda Eskiþehirspor'dan kiralanan 3 oyuncu Muhammet Serdar Yazýcý,Oðuzhan Çeþmeli ve Murat Aytaþ'ýn sözleþmeleri karþýlýklý anlaþýlarak feshedildi. Kulüp tarafýndan yapýlan açýklamada Futbolculara bugüne kadar Kýzýlcabölükspor'a verdikleri katkýlardan dolayý teþekkür edildi. "Adliye maçýný kazanmak istiyoruz" Takým olarak Ankara Adliyespor maçýna çok iyi Feshedildi hazýrlandýklarýný söyleyen Yavuzyiðitoðlu,'Tüm takým,teknik ekip ve Yönetim olarak bu maça kilitlenmiþ durumdayýz.maça çok iyi hazýrlandýk.moral olarak üst seviyedeyiz.kendi sahamýzda ki þanssýzlýðýmýzý kýrýp galibiyetlere baþlamak istiyoruz.hedefimiz 3 puan. Kerim Bölük ve Burak Gökbel'in sakatlýklarý sürüyor.maça yetiþtirmeye çalýþýyoruz.takýmýmýza güveniyoruz.' dedi. (Spor servisi) Yargýtay kararý ile Facebook ve Twitter basýn olarak kabul edildi. Artýk sosyal medyada "sporda þiddeti" teþvik edenler para cezasý alacak. Eskiþehir Baþsavcý Vekili Celalettin Karanfil, "Facebook ve Twitter 'basýn' gibi kabul edilmiyordu. Yargýtay þimdi bunu kabul etti. Burada normal vatandaþ da sporda þiddeti teþvik ediyorsa ayný suç, ayný ceza onlar için de geçerli. Bununla ilgili 5 binden 50 bin liraya kadar para cezasý var" dedi. Seyirci için en büyük cezanýn ''seyirden men'' cezasý olduðunu belirten Karanfil þöyle devam etti: "Seyirden men cezasý alan kiþi, karakola gidip imza atmak zorunda. Atmadýðý her maç için 500 lira ceza kesiliyor. 20 bin lirayý bulan cezalar var. Onun için seyirden men cezasýnýn aslýnda yaptýrýmýnýn da olduðunun bilinmesi gerekiyor. Bu yasa tüm spor branþlarýnda geçerli, sadece futbolda deðil hatta buna amatör ligler de dahil." 5 BÝNDEN 50 BÝN LÝRAYA KADAR PARA CEZASI! Karanfil, 6222 sayýlý Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun'un 22. maddesinin basýn ve basýn yayýn yoluyla yapýlan þiddete yönelik olduðunu dile getiren Karanfil, þunlarý kaydetti: "Yargýtay'ýn son uygulamalarý kapsamýnda Facebook ve Twitter üzerinde yapýlan yayýnlar da bu kapsamda görülüyor. Facebook ve Twitter'de yazýlanlara da dikkat etmesi gerekiyor. Gazete sahibine 100 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezasý kesilebiliyor. Bugüne kadar Trabzon'da bir gazeteye bu ceza kesildi. Facebook ve Twitter 'basýn' gibi kabul edilmiyordu. Yargýtay þimdi bunu kabul etti. Burada normal vatandaþ da sporda þiddeti teþvik ediyorsa ayný suç, ayný ceza onlar için de geçerli. Bununla ilgili 5 binden 50 bin liraya kadar para cezasý var. Ayrýca 3 ay seyirden men cezasý veriliyor" dedi. (Spor servisi)

12 01 KASIM 2014 CUMARTESÝ Ýl spor güvenlik toplantýsý dün yapýldý Pazar günü yapýlacak olan Çorum Belediyespor- Çatalcaspor maçý öncesi dün güvenlik toplantýsý yapýldý. Kulüp baþkaný Zeki Gül'ün bizzat katýldýðý güvenlik toplantýsýnda son zamanlarda Belediyespor maçlarýn da Emniyettin, seyirciler üzerinde yaptýðý baskýya tepki gösterdiði ve Çorum belediyespor'un deplasmanlarda oynadýðý maçlardan bazý örnekleri spor güvenlik kurulu toplantýsýnda yetkililere verdiði, kulübe yakýn kaynaklar tarafýndan öðrenildi. (Spor servisi) Haydi heri alýn bu maçý...! Çorum belediyespor takým kadrosu Çorum Belediyespor bugün sahasýn da istanbul temsilcisi Çatalcaspor'u konuk edecek. Lige iddialý hazýrlanan ve geride kalan 9 haftalýk lig maratonunda Çorum Belediyespor oynadýðý maçlardan 12 puan kazanarak, puan cetvelinde 11 basamakta yer aldý. Bugün Çorum belediyespor'a konuk olacak olan Ýstanbul temsilcisi Çatalcaspor ise, ligin geri de kalan 9 haftalýk lig maratonun da oynadýðý 9 karþýlaþmadan 3 galibiyet (Bozüyük maçý hükmen galip), 2 beraberlik, 4 maðlubiyet alýrken, rakip kalelere attýðý 10 gole (Bozüyük maçý hükmen galibiyette 3 gol yazýldý) karþýlýk kalesinde 11 gol gördü. Ýstanbul temsilcisi Çatalcaspor, puan cetvelindeki yer konumu itibari ile çok gol yiyen ve az gol atan bir takým görüntüsünde görülüyor. Þayet belediyespor gol yollarýndaki sorunlarýný bu karþýlþamada çözdüðü taktirde gollü bir maç ortaya çýkacaðý görülüyor. Çorum beledediyespor geride kalan 9 haftalýk maç maratonun da grupda iddalý olan takýmlar ile maç yaptý. 9 haftalýk maraton da sadece sezonun ik maçý olan Kýzýlcabölük maçýnda rakibine 3-2 maðlup olmuþtu. 1. Hafta maðlubiyettinden sonra kýrmýzý siyahlýlar 8 haftadýr maðlup olmaz iken, 6 maçýný beraberlik, 2 maçý da galibiyet ile kazandý.teknik direktör Yavuz Ýncedal hafta içinde yapýlan Çatalcaspor hazýrlýk çalýþmalarýnda hafta boyunca takýma antrenmanlarda gol bölgelerinde etkili vuruþlarýn yapýlmasý için bütün hazýrlýklarýný galibiyet üzerine yaptý. Çorum belediyespor da sakatlýðý devam eden Mehmet Akif, forma giymeyecek. Osman ve Sefa ise maç günü yapýlacak olan son kontroller sonrasýnda ilktakým kadrosunda yer almalarý bekleniyor. Geçtiðimiz hafta son lig maçýnda Çorum belediyespor, deplasmanda Niðde belediyespor ile 1-1 berabere kaldý. Rakip çatalcaspor ise, sahasýn da Gazi osmanpaþa takýmýný 2-1 maðlup etme baþarýsýný gösterdi. Grup da ve puan cetvelinde her iki takým içinde büyük önem arz eden karþýlaþmada Çorum belediyespor saha ve seyirci avantajýný kullanarak, rakibi çatalcaspor2u hem maðlup etmek hem de 3 puan hasretine son vermek istiyor. Saha zemini ise, her yaðan yaðmur sonrasýn da belediyespor için her zaman bir dezavantaj olarak görülüyor. Çatalcaspor'un 9 haftalýk lig karnesi Ýstanbulspor: 1 Çatalcaspor: 0, Çatalcaspor: 1 Adliyespor: 2, Niðde Çatalcaspor takým kadrosu bldspor: 3 Çatalcaspor: 0, Çatalcaspor: 1 Darýca GB: 1, Çatalcaspor: 1 Tuzlaspor: 1, Tutap Þekerspor: 1 Çatalcaspor: 2, Çatalcaspor- Bozüyük (Hükmen galip), B.Petrol: 1 Çatalcaspor: 0, Çatalcaspor: 2 G.O.P: 1 Maç'a Aksaray'dan düdük Yarýn saat 13:30 da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda oynayacak olan Çorum belediyespor- çatalcaspor maçýna Aksaray bölgesinden hakemler atandý. Maçýn hakemi Volkan Okur, yardýmcýlarý ise, Kýrþehir bölgesinden Özkan Yaþasýn, Yocgat bölgesinden Hicabi Pür yapacak. Karþýlþamada 4 hakem olarak Selçuk kahraman saha kenarýn da Volkan Okur'a yardýmcý olacak. Çorum belediyespor maçlarýna atanan karma bölge hakemleri de maç içinde bir birlerine uyum saðlayamadýklarý zaman adil bir maç yönetimi gerþekleþmiyor. Çünki genelde karma bölgelerden gelen hakemler aralarýnda verilecek kararlarda büyük sorunlar yaþýyor. Bu sorunlarý geçtiðimiz maçlarda gözlemledik. Grupta yenilgi görmeyen 3 takým var Zonguldak Kömürspor, Darýca Gençlerbirliði ve Bursa Nilüferspor ligin geride kalan 9 haftasýnda yenilgi görmeyen takýmlar oldu. (Yasin Yücel) Zeki Gül: Sözün bittiði yere geldik Yavuz Ýncedal: Kazanmaktan baþka çaremiz yok Çorum belediyespor teknik direktörü yavuz incedal, ayrýn konuk edecekleri çatalcaspor maçý ile ligili olarak " tek düþüncemiz kazanmak baþka yolu yok" dedi.belediyespor teknik direktör Ýncadal yarýnki maç ile ilgili olrak þunlarý vurguladý" Son haftalardaki beraberlikler serimizi çatalca karþsýnda sona erdirmek istiyoruz. Tek düþüncemiz galibyet ve 3 puan. Yarýnki maça taraftarlarýmýzý davet ediyorum. Onlar bizim tribünde elimiz ayaðýmýz onlarýn itici gücü sayaesinde maç sonunda birlikte sevinen taraf olmak istiyoruz " dedi. Ýncedal takýmdaki sahat futbolcularýn saðlýk sorunlarý ile ilgili olrak da þu açýklamlarda bulundu" Bugün yapacaðýmýz ter antrenmaný sonrasýnda Mehmet Akif, sefa ve osman'ýn durumlarý netlik kazancaktýr. Saðlýk ekibimizin bana vereceði rapor doðrultusunda bu futbolxularýn forma giyip giymeyecekleri netlik kazancaktýr" diye konuþtu. (Yasin Yücel) Çorum belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül, Pazar günü konuk edecekleri Çatalcaspor maçýnda galibiyet hasretine son vermek istediklerin vurguladý. Kulüp baþkaný Gül geçtiðimiz 9 haftalýk lig maratonun da takýmýn üst üstte aldýðý beraberliklere hem yönetim olarak hemde teknik kadro olarak çareler aradýklarýný belirtti. Gül açýklamalarýnda þunlarý vurguladý" Lig de istedðimiz sonuçlarý özellikle galip gelememe gibi bir hastalýða yakalandýk. Hem kulüp yönetimi hemde teknik kadro olarak bu sorunun çözümleri için çalýþmalar yaptýk. Takýmýn galip gelmesi adýna ne gerekiyor ise, ben ve yönetici arkadaþlar ile birlikte teknik kadromuz futbolcular ile birlikte zaman zaman bire bir görüþmelerde bulunduk. Geçtiðimiz günlerde kurban kesimi yaparak takýmýn üzerindeki þanssýzlýðý da daðýtmak istedik. Bizler yönetim olarak takým için elimizden gelen her þeyi yaptýk. Artýk söz futbolcularýn ve yarýn sahadan galibiyet ile ayrýlmalarýný temenni ediyorum. Geride kalan 9 haftalýk lig maratonun da sözün bittið yere geldik" dedi. (Yasin Yücel) Amatör Futbol Sezonunda ilimizde oynanacak olan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 2 Kasým 2014 tarihinde U19 Ligi ise 15 Kasým 2014 tarihinde oynanacak olan müsabakalarla start alacak. 1. Amatör Küme Büyükler amatör lig baþlýyor Büyükler ligi 11 Takým arasýnda çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda ligi birinci olacak takýmýmýz BAL Liginde oynayan K u l ü b ü m ü z ULUKAVAKSPOR Ýle baraj müsabakasý oynamaya hak kazanacaktýr. Ligi 9-10 ve 11. Sýrada tamamlayan kulüplerimiz ise küme düþeceklerdir. U19 Ligi ise 10 takým arasýnda iki grupta çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup, gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýnlarýmýz PAL-OFF Oynamaya hak kazanacaktýr. Alaca bldspor ligden çekildiðini önceki hafta yazýlý bir dilekçe ile Futbol il temsilciliðine bildirerek büyükler amatör lig maçlarýndan çekildiðini bildirdi. Buna göre Alacabldspor ile maçlarý olacak takýmlar direk hükmen galipo sayýlýp 3 puan alacaklar. Ýlk hafta Alaca deplasmanýnda oynayacak olan Kültürspor bu maçdan hükmen galip sayýularak 3 puaný hanesine yazdýracak. Fikstür gereði ise, Çimentospor haftayý maç yapmadan bay geçirecek. 02 KASIM 2014 PAZAR 1.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ (1.Hafta) 1 NOLU HÝTÝT GENÇLÝKSPOR / ÇORUMSPOR 1 NOLU ÝL ÖZEL ÝD.GENÇLÝKSPOR / ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR OSMANCIK OSMANCIK BLD.SPOR / OSMANCIKSPOR ÝSKÝLÝP ÝSKÝLÝP GÜCÜSPOR / ÝSKÝLÝPSPOR (Spor servisi)

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi

Rektör Alkan düðün ortamýný üniversite adýna fýrsata çevirdi Baðcý ve Aydýn ailelerinin mutlu günü Ayný zamanda AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Leyla Baðcý'nýn kýzlarý Fatma Merve ile Aysel Ramazan Ortaçay'ýn oðullarý Ahmet Aydýn Ortaçay hayatýný birleþtirdiler.

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı