Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?"

Transkript

1 Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %4,6 artarak 13 milyar 660 milyon dolar, ithalat %0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise ihracat %24,1, ithalat %45,6 arttý... 9 DA Cumhurbaþkaný Erdoðan Çorum'a gelecek Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn köþkteki Baþ Danýþmaný Binali Yýldýrým, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn önümüzdeki günlerde Çorum'a geleceðini açýkladý. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu'nun davetlisi olarak Kargý Ýlçesine gelen Ulaþtýrma ve Habercilik eski Bakaný Binali Yýldýrým, burada vatandaþlara hitap etti. Yýldýrým, konuþmasýnda Erdoðan'dan tüm Çorumlulara selam getirdiðini söyledi. 01 KASIM 2014 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Recep Tayyip Erdoðan Binali Yýldýrým þaþýrtan soru: Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? ÝÞKUR'dan 2014 yýlýnda 3 bin 216 kiþiye istihdam ÝÞKUR'un istihdama katkýda bulunma çalýþmalarý hýzla devam ediyor. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü 2014 yýlýnda Eylül ayý sonuna kadar özel iþyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarý tespiti için çalýþmalar yaptý. Bu ziyaretler sonucu adet açýk iþ tespit etti ve Toplum Yararýna... Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen "Hadisler Iþýðýnda Sevgili Peygamberimiz" konulu konferans Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konferansa konuþmacý olarak Prof. Dr. Ramazan Ayvallý katýldý.konferansýn açýlýþ DA Hz. Peygamber konferansýna ilgi yüksek oldu 9 DA MHP'den yeni hukuki düzenleyemeye tepki! MHP Ýl Baþkaný Yardýmcýsý Av.Özgür Öztekin düzenlediði basýn toplantýsýnda TBMM Baþkanlýðýna sunulan 'Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yasa Teklif'e tepki gösterdi. MHP Ýl Baþkanlýðýnda yaptýðý basýn DA Kargý Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Kargý panayýrýna Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden de çok sayýda katýlým oldu.asýrlýk Kargý Panayýrý için Ankara'da çeþitli temaslarda bulunan AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, mecliste birlikte görev yaptýðý eski bakanlar ile eski ve yeni birçok AK Partili Milletvekilini asýrlýk panayýra davet etti. Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, beraberinde çok sayýda eski milletvekili ile Kargý'ya geldi. Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nda demiryolu' vurgusu Karadeniz Özelliklerini Koruma (KÖK) Derneði, Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6.'sýný Çorum'da düzenledi. Kurultayýn açýlýþ töreni dün yapýldý. Anitta Otelde gerçekleþtirilen program Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Ýlk konuþmayý yapan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'un büyüdüðünü ama diðer illere göre yavaþ büyüdüðünü dile getirerek bununda sanki hiç geliþme olmamýþ gibi gösterdiðini söyledi. 3 DE 5 DE "Sungurlu tarým ve sanayi de iyi yerlere gelebilir" Berberler ve Kuaförler Odasý'ndan Muharrem iftarý 2 DE 7 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Karadað ve Kaya'dan Baðcý'ya tebrik 2 DE Ceylan'dan CHP'ye kutlama eleþtirisi 7 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere erkek eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Berberler ve Kuaförler Odasý'ndan Muharrem iftarý Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý tarafýndan oda üyelerine Muharrem ayý iftar yemeði verildi.çesob'ta verilen iftar yemeðine CHP Ýl Genel Meclisi üyesi Yýldýz Bek, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇRSOB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Lütfi Barut, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Çilingirciler ve Sobacýlar Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Mecitözü Esnaf Odasý eski Baþkaný Mustafa Tunç, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Oda Genel Sekreterleri, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda oda üyesi esnaf ve davetli katýldý.düzenlenen iftar yemeðinde konuþan Berberler ve Kuaförler Odasý Karadað ve Kaya'dan Baðcý'ya tebrik AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya ve Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilmesinden dolayý parti genel merkezindeki makamýnda hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti Ýl Genel Meclisi ve Encümen üyesi Mehmet Yücel'in de hazýr bulunduðu ziyarette Av. Mehmet Karadað cemiyetin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.osmancýk Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya'da Osmancýk ilçesindeki parti çalýþmalarý ile ilgili bilgi alýþveriþine bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baðcý, Kaya, Yücel ve Karadað'a bu ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek "Birlikte daha güçlü ve baþarýlý olacaðýz" dedi. Haber Servisi Yýl: 10 Sayý: KASIM 2014 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Baþkaný Mustafa Köse, "Tutmuþ olduðumuz oruçlarýmýzý Allah kabul etsin. Muharrem ayý yas ayýdýr. Hz. Hüseyin efendimizin þehit edilmesi bizi derinden yaralayan tarihteki önemli hadiselerden biridir. Muharrem ayýnda birçok hadise vuku bulmuþtur. Biz bu ayý hakkýyla anlamak ve yaþamak durumundayýz. Ehlibeyti sevmek elbette ki hepimizin boynunun borcu, Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiðimiz gibi Hz. Ali efendimizi de Hz. Hüseyin efendimizin nes- YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Ünal Kýzý Esra Sarýoðlu TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. linden gelenlerin hepsini çok seviyoruz. Hepimizin Allah'ý bir peygamberi bir kitabý bir bayraðý bir devleti bir, bir milletin çocuklarýyýz. Bizler yaratýlaný yaratandan ötürü çok seviyoruz. Dolayýsýyla bizi birbirimize baðlayan o kadar birler var ki, bu nedenle bu baðlarýmýz çok güçlüdür. Biz birbirimizi sevmeye birbirimizi saymaya birbirimize hürmet etmeye birbirimizi daha iyi anlamaya gayret edeceðiz. Ýftar yemeðine geldiðiniz için Allah hepinizden razý olsun. Hepinizi sevgiyle saygýyla hürmetle selamlýyorum" dedi.ýftar yemeði yapýlan dua ile son bulurken, Oda Baþkaný Mustafa Köse, iftar yemeðine katkýlarýndan dolayý Melodi Kozmetik Sahibi Mustafa Mucuk'a plaket takdim ederken, ayrýca teþekkür etti. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:36 Güneþ : 06:03 Öðle : 11:31 Ýkindi : 14:18 Akþam : 16:47 Yatsý : 18:07 YILDIZ AJANDA YARIN AÞÛRE GECESÝDÝR - Yahya Kemâl Beyatlý'nýn vefâtý (1958) - Türk Harf Devrimi Haftasý - Saltanat'ýn kadýrýlmasý (1922) Yanýnda birini gýybet edeni susturan kimseye, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette yardým eder. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri MADEN ÞEHÝDÝ Sizce karanlýk bir yerdeyiz Ama hiçte öyle deðil yerimiz Ömür nasýl olsa bitecekti, Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Kimimiz evli idi, kimiz bekâr Ne kadar yaþarsan yaþa ölüm var Burada çok deðerlidir dostlar Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Aðlamasýn annemiz, eþimiz Dünya da daha bitmedi iþimiz Göremeseniz de sizinleyiz Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Ey dünyada kalanlar Bir daha gitmesin canlar Ýnanýn biz çok rahatýz amma Lakin yavrularýmýz aðlar Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Bir daha gelsek dünyaya Gönül ister hep þehitlikten yana Selam olsun bunu anlayanlara Biz erkenden gelmiþleriz Þehitlik makamýna ermiþleriz Öldüðümüze üzülmeyiz Mahir ODABAÞI HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,1979 2,1987 EUR 2,8019 2,8026 STERLiN 3,5448 3,5464 JPY YENi 2,0325 2,0334 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK- -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nda demiryolu' vurgusu Murat Karayalçýn Karadeniz Özelliklerini Koruma (KÖK) Derneði, Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6.'sýný Çorum'da düzenledi. Kurultayýn açýlýþ töreni dün yapýldý. Anitta Otelde gerçekleþtirilen program Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Ýlk konuþmayý yapan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'un büyüdüðünü ama diðer illere göre yavaþ büyüdüðünü dile getirerek bununda sanki hiç geliþme olmamýþ gibi gösterdiðini söyledi. Gündem de olan demiryolu konusunun Çorum için çok önemli olduðunu kaydeden Baþaranhýncal, hem ürünlerin pazara ulaþýmýnýn kolaylaþmasý hemde navlun fiyatlarý açýsýnda demiryolunun gerekli olduðuna dikkat çekti. Maden kazalarý ile ilgili deðerlendirme de bulunan Baþaranhýncal, "Ýþ saðlýðý ve güvenliði çok önemlidir. Ankara'da alýnan kararlarýn her yerde uygulanma imkaný olmuyor. Bu tür kanunlar hazýrlanýrken daha geniþ kitlelerin görüþleri alýnmalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra kürsüye gelen Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise Borsa olarak kayýt dýþý ekonomini kayýt altýna alýnmasýnda önemli bir konumda olduklarýný ifade etti. Tarýmýn dünyada stratejik bir öneme sahip olduðunu kaydeden Bektaþ, Türkiye'de özellikle arazi toplulaþtýrmasý yoluyla arazilerin parçalanmasýnýn önüne geçen hükümete teþekkür etti. Programýn açýlýþ bölümünde kürsüye son olarak KÖK Genel Baþkaný Murat Karayalçýn geldi. Sözlerine Ermenek'te yaþanan maden faciasýna deðinerek baþladý. Türkiye Cumhuriyeti yasalarýnda iþ güvenliði ve saðlýðý ile ilgili bir eksiklik olmadýðýný bunun ÝLO uzmanlarýnýn da belirttiklerini dile getiren Karayalçýn, "Yasalarda eksiklik olmamasýna raðmen biz bu sorunlarýný neden yaþýyoruz? Türkiye'nin en büyük sorunu yasalarýn umursanmazlýðýdýr. Bu durumun altýný çizelim" dedi. Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn ana konusunun "Çorum'un Sanayileþmesi" olduðunu hatýrlatan Karayalçýn, "Türkiye'de Çorum için 'sanayileþmiþ kent' algýsý var. Biz bu algý nasýl oluþmuþ onu merak ediyoruz. Önemli olan ortak iþ yapabilme yeteneðidir. Bir yerde bu özellik Ali Bektaþ varsa önemlidir. Çorum sanayisinin daha ileri düzeye sýçrayabilmesi için lazým. Bu da demiryolu ile olur. Ankara'nýn iki tarafýnda Konya ve Çorum gibi sanayileþmiþ kentler var. Konya limana ulaþma sorununu çözüyor. Mersin limanýna ulaþacak. Çorum'da en kýsa sürede demiryoluna ulaþmalýdýr" þeklinde kaydetti. Milletvekili Salim Uslu ve diðer milletvekillerinin demiryolu konusunda açýklamalarýný okuduðunu anlatan Karayalçýn, "Açýklamada demiryolu projesinin 62. Hükümetin programýnda yer aldýðýný ifade etmiþler. Ve arkasýndan projenin tamamlanan etaplarýný anlatmýþlar. Önemli olan projenin Devletin yatýrým programýna girmesidir. Projenin Yüksek Planlama Kuruluna girmesi lazým" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan günün anýsýna TSO tarafýndan Murat Karayalçýn'a teþekkür plaketi verildi. Kurultay daha sonra Müze Müdürü Önder Ýpek ve OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn'ýn konuþmacý olarak katýldýðý panel bölümüyle devam etti. Fatih AKBAÞ Çetin Baþaranhýncal Ýl Defterdarlýðý Torba Yasayý anlattý Zulüm Ýsrail'in varlýk sebebidir Anadolu Gençlik Derneði düzenlediði basýn açýklamasýnda Ýsrail'in, Mescid-i Aksa'yý ibadete kapatmasýna tepki gösterdi. Basýn açýklamasýna bazý sivil toplum kuruluþlarý ile partiler de destek verdi. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Bekir Uyanýk, yattýðý konuþmada terör devleti Ýsrail'in, yine bizzat Siyonistlerin kýþkýrtmalarý neticesinde çýkan olaylarý bahane ederek ilk kýblemiz Mescid-i Aksa'yý ibadete kapattýðýný belirterek, "Bu kapatma kararý için "insan hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktýr" demek bir anlam ifade etmeyecektir. Burada topyekûn hiçe sayýlan bir buçuk milyar Ýslam âlemidir. Ýsrail'in bu cüretinin arkasýnda Ýslam âleminin parçalanmýþlýðýndan aldýðý cesaret vardýr. Ýsrail'in bu cüretinin arkasýnda altmýþ parça Ýslam ülkesinin bir tek Selahaddin çýkaramayýþýndan aldýðý cesaret vardýr. Ýsrail'in bu cüretinin arkasýnda yüzünü Batý'ya dönmüþ, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Bekir Uyanýk elini kolunu Batý'ya kaptýrmýþ iktidarlar vardýr" dedi. "Kendisi ile yapýlan her ateþkesin ardýndan, kendisi ile yapýlan barýþ görüþmesinin ardýndan bu terör devleti yeni bir gerekçe bularak ya da uydurarak zulümlerine yeni bir zulüm eklemektedir" diyen Uyanýk, "Çünkü zulüm Ýsrail'in varlýk sebebidir. Bu coðrafyada nerede bir bomba patlýyorsa, nerede bir insan terör saldýrýsýnda yaþamýný yitiriyorsa, nerede bir mezhep kavgasý varsa mutlaka ama mutlaka arkasýnda Ýsrail vardýr. Bu gerçeði göremeyenler sadece ve sadece ülkelerini felakete sürüklemekte olan politikacýlardýr. Bu ülkede yaþayan yedi yaþýndaki çocuklar bile Ýsrail'in bir terör devleti olduðunun farkýna varmýþ. Cümle âlem biliyor ki Siyonizm tüm insanlýðý felakete sürüklüyor. Þimdi asýl soru þu. Bütün bunlara raðmen nasýl oluyor da bu Ýsrail gemisini yürütüyor? Elbette bu sorunun bir cevabý var. Herkes elini vicdanýnýn üzerine götürecek ve kendisine bu sorunun cevabýný verecek. Bakýn bu Ýsrail'in iki hedefi var. Birinci hedefi bölgedeki bütün Müslüman ülkeleri parçalayarak kolay lokma haline getirmek. Þimdi Irak'ta yaþanan, Suriye'de yaþanan, Türkiye'de yaþanan terör olaylarýnýn arkasýnda Ýsrail'in olmadýðýný kim iddia edebilir ki? Irak'ýn üçe, Suriye'nin üçe, bu ülkenin ikiye bölünmesi bölgede Ýsrail'den baþka bir ülkenin iþine gelmemektedir. Ýsrail, taþeron terör örgütlerini destekleyerek ve kullanarak ya da bu örgütlere strateji belirleyerek bölgeyi ateþ çemberine dönüþtürmektedir. Müslüman'ý Müslüman'a kýrdýrarak kendince Büyük Ýsrail'e giden yolu temizlemektedir. Terör devleti Ýsrail'in ikinci hedefi Müslümanlarýn ilk kýblesi olan Mescidi Aksayý yýkmak ve yerine sözde yeniden Süleyman Mabedi'ni inþa etmektir. Hafta içinde Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya çok yakýn bir noktada bu konuyla ilgili bir provokasyon amaçlý bir sempozyum yapýlmýþtýr. Bir grup Siyonist Mescid-i Aksa'nýn yýkýlmasýný Ve Süleyman Mabedi'nin inþasýný konuþmuþtur. Tamamen kýþkýrtma amaçlý bu sempozyum Ýsrail'in yeni bir tuzaðýdýr. Þimdi Ýsrail yaþanan karýþýklýðý bahane ederek hem Filistin halkýna karþý yeni bir zulme giriþecektir hem de Mescid-i Aksa'nýn yýkýmýna giden yolda yeni adýmlar atacaktýr. Elbette bizler Ýsrail zulmünü ve terörünü tüm dünyaya haykýrmaya devam edeceðiz. Ýlk kýblemiz Mescid-i Aksa'nýn ve Kudüs'ün özgürlüðüne kavuþmasý için tüm gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Bölgedeki parçalanmýþlýðýn ve bölünmüþlüðün önüne geçmek için her türlü gayretimizi sürdüreceðiz. Bu coðrafyaya barýþ ve huzur ancak Ýslam Birliði'nin kurulmasý ile Mescid-i Aksa'nýn ve Kudüs'ün özgürlüðüne kavuþmasý ile ve Ýsrail'in iþgal ettiði tüm topraklardan kovulmasý ile geri gelecektir" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Ýl Defterdarlýðý tarafýndan "Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" hakkýnda bilgilendirme semineri düzenlendi. SMMMO toplantý salonunda gerçekleþtirilen seminerin açýlýþýnda konuþan Ýl Defterdarý Ali Sormaz, yasal düzenleneme hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen Ýl Defterdarlýðý Gelir Müdürü Halil Mat, Torba Yasa hakkýnda katýlýmcýlara detaylý açýklamalarda bulundu. Bahadýr YÜCEL Ali Sormaz Halil Mat

4 YILDIZ HABER 4 AK Parti'ye yeni katýlýmlar Mahir ODABAÞI MADEN FACÝAS I Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný AK Parti Ýl Baþkanlýðý ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýna AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý, il genel ve belediye meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticilerinin yaný sýra il ve ilçe kadýn ve gençlik kollarý üyeleri katýldý. Toplantý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn 20 dakika geç gelmesiyle baþladý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Ceylan'ýn konuþmasýnýn ardýndan Milliyetçi Hareket Partisinden ayrýlýp AK Partiye geçen Murat Çuhalar, Bekir Yýldýrým, Naci Ahmet Ýpek, Hamit Uyar, Ahmet Býcý ve Resul Saðýr'a AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse rozet takmasýyla devam etti. Daha sonra toplu fotoðraf çektirerek AK Parti Ýl Baþkanlýðý ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi basýna kapalý olarak devam etti. Yasin YÜCEL Ceylan'dan CHP'ye kutlama eleþtirisi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ekim ayý Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Ahmet Sami Ceylan, sözlerine Ermekte yaþanan maden faciasýnda mahsur kalan 18 madencinin ailesine Allah'tan sabýr dileyerek baþladý. Çözüm sürecinin hala devam ettiðini anlatan Ceylan, "Ama son günlerde þerefsizce arkadan saldýrýyorlar. Bunlarý yapanlar þunu bilsin ki bu yaptýklarý yanlarýna kalmayacaktýr" dedi. Ceylan, "Çözüm sürecinin arkasýnda duracaðýz. Üç beþ çapulcuya asla göz açtýrmayacaðýz. Türkiye artýk eski Türkiye deðil. Türkiye gündem belirleyen söz sahibi olan AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ak Parti Ýl Genel Meclisi ve Encümen üyesi Mehmet Yücel Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. bir Türkiye. 18 iþçimiz toprak altýndayken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kutlama yapmasý ne kadar doðru buradan halkýmýza soruyorum. Cumhuriyete en çok sahip çýkan parti AK Partidir. Söylemlerimizle hareketlerimiz örtüþüyor. Ama bazýlarýn söyledikleriyle yaptýklarý hiç örtüþmüyor. 5. olaðan genel kurulumuz öncesinde 15 Kasým'da ilçe seçimleri baþlýyor ve aralýk ayýnda bitecek. AK Partiye yakýþýr bir þekilde kongre süreci geçecektir. Ýlçe kongremiz bittikten sonra genel merkezimizin belirlediði tarihte de il kongremizi gerçekleþtireceðiz. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2015 yýlýnda da oyumuz arttýrarak çalýþacaðýz. Hepinize teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Karadað ve Kaya'dan Uslu'ya ziyaret Ziyarette, Kaya Karadað ve Yücel "Hac ibadetiniz hayýrlý olsun. Kutsal topraklarda ayaðýnýzda oluþan enfeksiyon nedeniyle rahatsýzlýðýnýzý öðrendik. Geçmiþ olsun. Acil þifalar diliyoruz" diyerek Uslu ile bir süre sohbet ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, teþekkür etti. Haber Servisi ÝHH'dan Suriye'ye dev yardým konvoyu ÝHH'nýn yurt dýþýndan bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla topladýðý insani yardým malzemelerini taþýyan 46 TIR, Suriye için yola çýktý.ýhh Ýnsani Yardým Vakfý'nýn "Sana Ýhtiyacým Var" Kampanyasý kapsamýnda Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Ýngiltere, Yemen, Danimarka, Suudi Arabistan, Mozambik'ten bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla topladýðý insani yardým malzemelerini taþýyan 400 TIR'ýn 46'sý düzenlenen törenle konvoy halinde Reyhanlý ilçesinden Suriye'ye doðru yola çýktý. ÝHH Reyhanlý Lojistik Merkezinde düzenlenen törene ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým'ýn yaný sýra katkýda bulunan ülke STK temsilcileri ve Türkiye'den üst düzey isimler katýldý.-baþkan YILDIRIM STK'LARA TEÞEKKÜR- Törende konuþan ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Suriye'de iç savaþýn 4 yýldýr sürdüðünü hatýrlattý. Suriye'deki savaþ maðdurlarýna yardýmlara ara verilmemesi gerektiðini dile getiren Yýldýrým, konvoya destek veren sivil toplum kuruluþlarýna katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Törenin ardýndan konuklarýn da katýlýmýyla Reyhanlý ve Kilis'te Ekim günlerinde program düzenlenecek. Ýki günlük program kapsamýnda Kilis'teki mülteci kamplarý da ziyaret edilecek.bebek paketi, hijyen paketi, mat, sünger yatak, battaniye, bakliyat, çocuk montu ve botu, atký-bere-eldiven seti ile gýda kolileri bulunan TIR'larýn bir bölümü Reyhanlý'daki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'ndan, bazýlarý ise Kilis'te yer alan Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan geçerek, içerisindeki yardým malzemeleri vakýf görevlilerince ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. 400 TIR'lýk malzemenin tamamý Ocak ayý sonuna kadar Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacak. ÝHH, savaþýn baþladýðý günden bugüne kadar Suriye'ye 4 binden fazla insani yardým TIR'ý gönderdi. Haber Servisi 13 Mayýs 2014 Salý günü saat sýralarý Türkiye Soma'dan gelen acý haberle sarsýldý. Televizyondan FACÝA-FACÝA diye alt yazýlar peþ peþe geçmeye baþladý. Peþinden çoðu yayýnlar kesilip bölgeyle irtibat kurulmaya ve akabinde konuklarýn biri gidip biri gelmeye baþladý. Biz vatandaþlar olarak ta elimizde kumanda kanaldan kanala geçiþ yaparak farklý haber veya yorumlar görebilmenin peþine düþtük. Çok konuþulup zamanla unutulan Marmara depremi, Düzce depremi, Van depremi gibi afetler gözümüzün önüne geliverdi. Enkazýn altýnda kalanlar, enkazýn üstünde aðlayanlar, yakýnlarýndan bi haber olanlar ve acýlar acýlar Henüz Soma faciasý hafýzamýzdan silinmeden günü saat 12.15'te Karaman - Ermenek ilçesinde bulunan maden ocaðýnda iþçiler yemek yerken ani su baskýný meydana geldi. Her zamanki gibi kara haber tez duyulur misali rýzkýný yerin yüzlerce metre altýnda kara kömürden çýkarmaya çalýþan iþçiler için, televizyonlar yine KARAMANDA FACÝA - FACÝA diye alt yazý geçmeye baþladý. Çok geçmeden 16 iþçinin kaçarak kurtulduðu ancak 18 iþçinin mahsur kaldýðý açýklandý. Ýþçilerin olduðu alana birden bin ton su birikti. Devlet tüm imkânlarý seferber etti ama iþçilerin pek kurtulma þansý yoktu. Sonuç hala bu iþçilerden haber alýnamýyor. Ailelerin aðýtlarý yürek yakýyor. Bir anne '' benim yavrum yüzmeyi bilmez'' diye aðlýyor. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Her mesleðin kendine göre zor yönü vardýr ama madende çalýþmanýn zor yönü biraz daha fazladýr diye düþünüyorum. Çünkü bizim Seki köyünden de Dodurga - Alpagot maden kömür ocaðýnda çok çalýþanlar vardý. Onlardan epey maden ocaðý hikâyeleri dinlemiþtim. En çok iþittiðim cümle 'HERGÜN EVDEN ÇIKARKEN ÇOCUKLARLA HELALLEÞÝYORUZ, yerin kaç metre altýnda kazma sallýyoruz. Geri dönüp dönemeyeceðimiz belli deðil' derken diðer taraftan hanýmlarýna, çocuklarýna 'Bizim çalýþtýðýmýz ortamý görseniz, aldýðýmýz maaþý harcayamazsýnýz' türü sohbetlere þahit olmuþumdur. Tabi bunun yanýnda güvenlik önlemini hiçe sayan arkadaþlarýmýz da çýkýyor. Bazen bir kiþinin hatasýný on kiþi çekiyor Söylemlerini de duyduðumu hatýrlýyorum. Hayat zor, ekmek aslanýn aðzýnda deðil midesinde hesabý çoluðunun çocuðunun rýzkýný temin edebilmek için benim iþçi kardeþim özellikle özel sektörde emeðinin karþýlýðýný umduðu þekilde tam alamazsa da çalýþmak zorunda kalýyor. Türkiye'de, 1941 yýlýndan bu yana 73 yýlda maden ocaðý kazalarýnda 3 bini aþkýn kiþi hayatýný kaybetti. En fazla kayýp verilen kaza, 1992'de 263 kiþinin öldüðü Zonguldak'ýn Kozlu ilçesindeki grizu faciasý oldu. 1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diðer maden ocaklarýnda yaþanan, pek çoðu grizu patlamasý, göçük ve yangýndan kaynaklý olmak üzere iþ kazalarýnda 3 binden fazla iþçi hayatýný kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aþkýn kiþi ise yaralandý. TÝK verilerine göre Türkiye'de iþ kazalarýnýn en fazla yaþandýðý sektör, "maden ve taþ ocakçýlýðý" olarak belirtilmektedir. Soma faciasýnda olduðu gibi, bu faciada da olayýn teknik yönü uzmanlarýn iþidir. 25 yýl önce Yozgat'ta buna benzer bir olayýn yaþandýðýný görüyoruz. Dünden ders alýndý mý, alýnmadý mý tam bilmiyoruz. (temennimiz bu ve önceki yaþanan kazalardan sözde deðil, özde ders alýnmasý ve hiçbir aksaklýða meydan vermeden gereðinin yapýlmasýdýr) Bu noktada ehil olmayanlar lüzumsuz açýklama yapmamalý. Çünkü yazýlý veya görsel medyaya baktýðýmýzda bilgi kirliliði göze çarpýyor. Bu kirlilik sýcaðý sýcaðýna ortamý geriyor. Maalesef bunu her afette yaþýyoruz. Bu nokta da kurumlarýn planlarýnýn güncel ve uygulanabilir olmasý çok ama çok önemlidir. Diðer taraftan kurtarma ekiplerinin iþi de çok zordur. Bu nedenle 'en iyi okul tecrübedir ama okul masrafý birazcýk çoktur' misali deneyimli ekiplerin olmasý önemlidir. Çünkü onlarýnda güvenliði de zaman zaman tehlikeye girer. Örneðin kurtarma çalýþmalarý esnasýnda yanýcý-parlayýcý olan metan gazý oluþur. Çalýþma yapýlamaz. Ancak daðýtma yapýldýktan sonra çalýþma devam edilebilir. Bazen ekipler; ''Kurtarayým derken, kurtarýlacak konuma düþebilir.'' Ayrýca dýþarýda ki kalabalýðý diklenmeden dik durarak muhafaza altýnda tutmakta çok önemlidir. Çünkü sýcaðý sýcaðýna bilgiler karýþýk sinirler gergindir. Herkes yakýnýndan hayýrlý haber almak isterken 'kurt dumanlý havayý sever ' misali bunu sabote etmeye çalýþanlarda çýkabilir. Soðukkanlý olarak bunun da bilincinde olunmasýnda fayda vardýr. Soma da hayatýný kaybeden maden iþçilerimiz için, ''Soba facialarýna alýþmýþtýk (!) - lakin Soma faciasý çok aðýr geldi.'' Demiþtim. Üzerinden 6 ay geçmeden bu aðýrlýðýn üzerine KARAMAN - ERMENEK maden ocaðýndaki facia eklendi. Gelecekte bizleri daha neler bekliyor þimdilik bilinmiyor. Lakin bilinen bir gerçek var ki, o da ünlü fizikçi Torahiko Terada'nýn dediði gibi '' natural disaster comes when it is forgetten - afet unutulduðu zaman meydana gelir'' Allah sonumuzu hayreylesin. Bu vesile ile Ermenek'teki kömür ocaðýnda hayatýný kaybeden kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifa, aileleri ve sevenlerine sabrý cemil diliyorum. Tabi en iyi duanýn da TEDBÝR olduðunu biliyorum (görüþ -öneri: )

5 YILDIZ HABER 5 Binali Yýldýrým þaþýrtan soru: Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Kargý Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Kargý panayýrýna Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden de çok sayýda katýlým oldu.asýrlýk Kargý Panayýrý için Ankara'da çeþitli temaslarda bulunan AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, mecliste birlikte görev yaptýðý eski bakanlar ile eski ve yeni birçok AK Partili Milletvekilini asýrlýk panayýra davet etti. Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, beraberinde çok sayýda eski milletvekili ile Kargý'ya geldi. Konuklarý, ilçe giriþinde Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ile Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen karþýladý. Programa, Çorum'dan da AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, iþadamlarý Mustafa Yaðlý, Timur Cevher ve Fikret Hýþýroðlu katýldý. Panayýra, ayrýca, AK Parti Osmaniye eski Milletvekili Þükrü Ünal, AK Parti Siirt eski Milletvekili Öner Ergenç, AK Parti Ardahan eski Milletvekili Kenan Altun, AK Parti Samsun eski Milletvekili Musa Uzunkaya, AK Parti Van eski Milletvekilleri Cüneyt Karabýyýk ile Hacý Biner de iþtirak etti. Konuklar, ilk olarak Kargý Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada, Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým'a Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen tarafýndan brifing verildi. Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerine ev sahipliði yapan Kargý Belediyesi, eski bakanlarýnda katýldýðý panayýr etkinliklerinde konuklara Kargý'nýn meþhur Sýrýk Kebabý ile saç eti, keþkek, su böreði, baklava ve tandýr yufkasý gibi Çorum yöresine ait yöresel lezzetler ikram etti. Ýlçede esnaf gezisine çýkan Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül ile Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, Kargý yöresinin meþhur sýrýk kebabýný bazý iþyerlerinde yakýndan incelediler. Binali Yýldýrým ile Milli Savunma eski Bakaný Vecdi Gönül, ilçede bulunan esnaf ve vatandaþlarla sohbet etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn da katýldýðý esnaf gezisi sýrasýnda eski bakan Binali Yýldýrým'ýn yanýna yaklaþan bir vatandaþ, bakana sorduðu soru ile zor anlar yaþattý. Ulaþtýrma eski Bakaný Binali Yýldýrým'a "Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?" diye soran vatandaþ, biranda tecrübeli siyasetçinin gülümsemesine yol açtý. Vatandaþýn kendisine sorduðu soruyu beðenen ve "Bu sözlerle bize dokundu" diyen Binali Yýldýrým, vatandaþýn çok güzel bir yöntemle Çorum'un önemli bir sorununu kendisine ilettiðini söyledi. BÝNALÝ YILDIRIM: ARÝF OLAN ANLAR Vatandaþýn sorusunu "Arif olan anlar, bizde ne demek istediðini anladýk" sözleri ile deðerlendiren Ulaþtýrma eski Bakaný Binali Yýldýrým, bakanlýðý döneminde söz konusu proje için yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Kýrýkkale, Çorum ve Samsun demiryolu projesi için 2012 yýlýnda avan proje yapýldýðýný belirten Binali Yýldýrým, bu projenin daha sonra uygulama projesine dönüþtüðünü vurguladý. Çorum demiryolu projesinin artýk hükümet programýnda olduðunu belirten Ulaþtýrma eski Bakaný Binali Yýldýrým, Devlet Demir Yollarýnda bu iþin mutlaka sonuçlanacaðýný söyledi. Yýldýrým, "Burada önemli olan devlette bir iz düþmesidir. Çorum demiryolu projesi artýk devlete iz düþmüþ bir projedir. Ek kýsa sürede de bunun hayata geçirileceðine inanýyorum" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Cumhurbaþkaný Erdoðan Çorum'a gelecek Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn köþkteki Baþ Danýþmaný Binali Yýldýrým, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn önümüzdeki günlerde Çorum'a geleceðini açýkladý. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu'nun davetlisi olarak Kargý Ýlçesine gelen Ulaþtýrma ve Habercilik eski Bakaný Binali Yýldýrým, burada vatandaþlara hitap etti. Yýldýrým, konuþmasýnda Erdoðan'dan tüm Çorumlulara selam getirdiðini söyledi. AK Parti'nin kuruluþundan bugüne kadar Çorum'un verdiði müthiþ destek ile yeni Türkiye'nin yükselen sesi olduðunu ifade eden Binali Yýldýrým, son yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde de yüzde 64?lük destek ile Çorum'un Erdoðan'a karþý büyük bir sevgi örneði sergilediðini belirtti.halkýn oylarý ile Cumhurbaþkanlýðýna seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ýn seçim gecesi kendisine, "Ben teþekkür amacýyla il il bütün Türkiye'yi dolaþacaðým" dediðini aktaran Ulaþtýrma ve Haberleþme eski Bakaný Binali Yýldýrým, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn yakýn bir zamanda Çorum'a gelerek Çorumlularla buluþacaðýný açýkladý. Haber Servisi "Sosyal hizmetlerde bundan sonra geriye dönülemez" Çorum'da zihinsel engelli öðrencilerin meslek edindirilerek topluma kazandýrýlmasý amacýyla hazýrlanan "Aþçý Yardýmcýlýðý" kursu baþladý. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan finanse edilen Çorum Belediyesi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün destek verdiði proje kapsamýnda 20 engelli öðrenciye eðitim verilecek. 42 bin TL bütçesi bulunan 272 saat sürecek olan kurs sonunda kursiyer öðrencilere sertifika verilecek. Vali Ahmet Kara, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde devam eden kursu ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte merkezi gezen Vali Kara'ya çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Atölye ziyareti de yapan Vali Kara ve Baþkan Külcü, engelli öðrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret sonunda protokol üyelerine kursta eðitim gören öðrenciler tarafýndan hazýrlanan akþam yemeði ikram edildi. Engelli bireylerin topluma kazandýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Vali Ahmet Kara, "Bu çocuklar bizim çocuklarýmýz. Bu çocuklarý evlerin karanlýk köþelerinde barýndýramayýz. Mutlaka topluma kazandýrmalýyýz" dedi. Geçmiþte bu tür merkezler ve eðitim kurumlarýnýn olmadýðýna dikkat çeken Vali Kara, ne engellilere, ne yaþlýlara nede dul ve yetime hizmet bulunmadýðýna dikkat çekti. Sosyal hizmetlerde Türkiye'nin iyi bir konuma geldiðini ve dünyada parmakla gösterilecek ülkeler arasýna girdiðinin altýný çizen Vali Kara, þuanda Türkiye'nin sosyal hizmet alanýnda ileri bir noktada olduðunu bu noktaya gelinmesinde baþta Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, TBMM, bakanlar ve milletvekillerine teþekkür ettiðini dile getirdi. Sosyal hizmetler alanýnda bundan sonra geriye gidilemeyeceðinin altýný çizen Vali Kara, "Bu imkanlarý gençleri ve çocuklarýmýza saðladýlar. Bundan sonra bu noktadan geriye gidilmez. Belediye Baþkanýmýz bu mekaný yapmakla zaten belediyeciliðin çýtasýna yükseltmiþ durumda. Bundan sonra görev yapacak baþkanlarýmýz bu mekandan daha kötü mekan yapamazlar. Yaparlarsa tutunamazlar. Hizmet çýtasýný yükselten belediye baþkanýmýzý tebrik ediyorum. Bu mekan çok güzel bu ortam çok güzel. Bu çocuklar bizim çocuklarýmýz. Bu çocuklarý evlerin karanlýk köþelerinde barýndýramayýz. Topluma kazanmasý lazým. Bekir Madan adlý öðrencimiz þiir yazýyor. Türkü söylüyor. Þimdide roman yazýyormuþ. Bekir gibi bir çok evladýmýzýn gizli yeteneði vardýr ama bizler bilmiyoruz. Bu tür kurumlar bu yeteneklerin ortaya çýkarýyorlar" diye konuþtu. Engellilere yönelik yapýlan çalýþmalarý altyapý ve diðer üstyapý çalýþmalarýndan daha fazla önemsediklerinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, "Engelli kardeþlerimiz bizlere Allah'ýn emaneti. Onlarýn küçücük bir tebessümü bile bizler için her þeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandý. Engelli bireylere yönelik hizmet veren baþka bir eðitim kurumunu ziyaretlerinde 20'li yaþýn üzerindeki engellilerin eðitim alamadýðýný ve evlerine hapsolduðunu öðrendikten sonra bu sorunun ortadan kaldýrýlmasý için Milli Eðitim Müdürlüðü çalýþma yaptýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, yapýlan çalýþmalar sonunda bu merkezi kente kazandýrdýklarýný açýkladý. Engelli Eðitim Merkezi'nin 1.5 milyon TL'ye mal olduðunu dile anlatan Baþkan Külcü, "Aslolan insana hizmet etmektir. Ülke nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluþturan engelli kardeþlerimizin yaþam kalitesini yükseltmek, bu yönde saðlýklý ve uygulanabilir politikalar, kalýcý çözümler üretmek hem devletimizin kurumlarýnýn hem yerel yönetimler olarak belediyelerimizin hem de toplum olarak hepimizin, temel sorumluluklarýn biridir. ÝÞKUR, Milli Eðitim Müdürlüðü ile ortak çalýþmalar yapýyoruz. Bu projenin hazýrlanmasýnda ve hayata geçirilmesinde katkýda bulunan herkese teþekkür ediyorum" dedi. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ise, bu yýl dezavantajlý gruplara yönelik 14 tane kurs açtýklarýný belirterek, 301 kiþiye eðitim verdiklerini söyledi. Zihinsel Engelliler Derneði tarafýndan hazýrlanan aþçý yardýmcýlýðý kursunun ÝÞKUR Genel Müdürlüðü tarafýndan finanse edildiðini belirten Eyvaz, projenin toplam maliyeti 42 bin TL olduðunu projenin amacý engelli öðrencilerin çalýþabilirliðine katkýda bulunarak iþ bulmalarýna yardýmcý olmak olduðunu söyledi. Kursun 54 gün süreceðini kaydeden Eyvaz, daha önce açýlan kurslardan mezun olan engelli örgencilerden istihdam edilenlerin olduðunu sözlerine ekledi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de engelli öðrencilerin yaptýklarý çalýþmalarýn ortada olduðunu dile getirerek "ÝÞKUR'un finanse ettiði proje kapsamýnda 272 saatlik bir modül. Mutfaðý sunumu gördüðünüzde engelli kardeþlerimizin yaptýklarý ortada. Onlar mý engelli biz mi engelliyiz bu tartýþýlýr. Çok güzel hazýrlanmýþ. Ýþverenlerden bu kursu tamamlayarak sertifika alan kardeþlerimizi istihdam etmelerini istiyoruz. Bu çalýþmalar devam edecek" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı