FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR"

Transkript

1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR Çiğdem ALDAN KARADEMİR 1 Esra UÇAK 2 Hüseyin BAĞ 3 1 Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 2 Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 3 Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü ÖZET: Bu araştırma, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim görmekte olan 1. sınıf (n=35), 2. sınıf (n=30), 3. sınıf (46) ve 4. sınıf (n=33) olmak üzere toplam 144 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, öğretmen adaylarının, Bilgi. gibidir; çünkü,... cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. İlk bölümde bilgi kavramını tek bir sözcükle ifade etmeleri, ikinci bölümde kullandıkları metaforun nedenini açıklamaları, bir gerekçe ya da mantıksal dayanak sunmaları istenmiştir. Verilerin analizinde, üretilen bütün metaforların geçici bir listesi oluşturulmuş, listesi çıkarılan metaforların belli bir metaforu net bir şekilde ifade edip etmediği incelenmiştir. Tüm metaforlar ve gerekçeleri incelenerek, ortak özellikleri belirlenmiş ve bunları temsil edebileceği düşünülen kategoriler (literatürden yararlanılarak) oluşturulmuştur. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının, bilgi kavramına ilişkin olarak toplam 44 adet geçerli metafor ürettikleri, üretilen bu metaforların on kavramsal kategori altında toplandığı ve sınıf seviyelerine göre kavramsal kategorilerde farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Metafor, Bilgi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı. 1. GİRİŞ Metafor kavramı ile kastedilen, bir kavram, olgu veya olayın başka bir kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanmasıdır (Oxford ve arkadaşları, 1998). Metafor, günümüz eğitimcilerinin dikkatini yoğun bir şekilde çekmekte ve son yıllarda çeşitli kavramlara yönelik metafor çalışmaları öğrenci, öğretmen adayları ve öğretmenler gibi çeşitli gruplar üzerinde çalışılmaktadır. Metaforlar, öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi esnasında, belli olgulara ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri açığa çıkarmada, anlamada ve değiştirmede güçlü bir pedagojik araç olarak kullanılabilir (Saban, 2008). Lakoff ve Johnson (1980) Yaşamımızdaki Metaforlar (Metaphors We Live By) adlı kitaplarında insanların düşünme sürecinin ve kavramsal sistemlerinin metaforlar ile yapılandırıldığını belirtmektedirler. Bu nedenlerle eğitimde, insanların belirli bir olguya ilişkin algılarının betimlenmesinde metaforlar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 2011). Literatür incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına (Saban, 2004; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006), Türkçe öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramlarına (Aydın ve Pehlivan, 2010), sınıf öğretmeni adaylarının matematik (Güveli, İpek, Atasoy ve Güveli, 2011) ve coğrafya (Geçit ve Gencer, 2011) kavramlarına, değişik branşlardan öğretmen adaylarının ortaöğretim öğretmeni (Oğuz, 2009) ve değerlendirme kavramlarına (Tatar ve Murat, 2011), Bilgisayar öğretmeni adaylarının okul ve bilgisayar öğretmeni (Saban ve Keleşoğlu, 2011) kavramlarına ilişkin ürettikleri metaforların incelendiği çalışmalar mevcuttur. Tüm bu araştırmalar değerlendirildiğinde ve öğretmen adayları ele alındığında, öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin ürettikleri metaforlara ilişkin yapılmış bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu kapsamda, bilim, bilgi, bilimsel bilginin öneminin ve gerekliliğinin vurgulandığı bir dönemde, öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin ürettikleri metaforların ortaya çıkarılması ve neden bu metaforları ürettiklerinin gerekçelerinin tartışılması önemlidir. Bu araştırmada da, Eğitim Fakültesi

2 Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin ürettikleri metaforların incelenmesine gereksinim duyulmuştur. Bu bağlamda, bu araştırma, öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1.Öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? 2.Öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır? 3.Öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri arasında elde edilen kavramsal kategoriler açısından farklılık var mıdır? 2. YÖNTEM 2.1. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, öğretim yılı bahar döneminde, bir devlet üniversitesinin, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya, 1. sınıf (n=35), 2. sınıf (n=30), 3. sınıf (46) ve 4. sınıf (n=33) olmak üzere toplam 144 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları, gönüllülük esasına ve ulaşılabilirliğe dayalı olarak belirlenmiştir Verilerin Toplanması Öğretmen adaylarının, bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla, her bir öğretmen adayından Bilgi... gibidir, çünkü... cümlesini tamamlaması istenmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarına, sayfanın en üstünde bu ibarenin yazılı olduğu boş bir form verilmiş, bu ibareyi dikkate alıp sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istenmiştir. Metaforun bir araştırma aracı olarak kullanıldığı çalışmalarda gibi kavramı genellikle metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki bağı daha net bir şekilde çağrıştırmak için kullanılmaktadır (Saban, 2008). Bu araştırmada çünkü kavramına da yer verilerek, öğretmen adaylarının kendi metaforları için bir gerekçe ya da mantıksal dayanak sunmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar, bu araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır Verilerin Analiz Edilmesi Verilerin analizinde, öncelikle üretilen bütün metaforların geçici bir listesi oluşturulmuş, listesi çıkarılan bu metafor ifadelerinin belli bir metaforu net bir şekilde ifade edip etmediği incelenmiştir. Tüm metaforlar ve gerekçeleri incelenerek, ortak özellikleri belirlenmiş ve bunları temsil edebileceği düşünülen literatürdeki kategoriler kullanılmış, ancak bunlara ek olarak da araştırmacılar tarafından kategoriler oluşturulmuştur. Verilerin analiz edilmesinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi yapılırken, Saban (2008) ve Aydın ve Ünaldı (2010) tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan beş aşamalı değerlendirme süreci dikkate alınmıştır. Bunlar sırasıyla: (1) adlandırma aşaması, (2) eleme ve arıtma aşaması, (3) kategori geliştirme aşaması, (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması ve (5) verileri bilgisayar ortamına aktarma aşamasıdır. Adlandırma Aşaması: Bu aşamada, çalışma grubu tarafından üretilen metaforların alfabetik sıraya göre geçici bir listesi yapılmış ve öğretmen adaylarının yazılarında belli bir metaforu belirgin bir şekilde dile getirip getirmediklerine bakılmıştır. Eleme ve Arıtma Aşaması: Bu aşamada, öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar tekrar gözden geçirilerek, her metafor imgesi (1) metaforun konusu, (2) metaforun kaynağı ve (3) metaforun konusu ile kaynağı arasındaki ilişki bakımlarından analiz edilmiştir. Herhangi bir metafor imgesini içermeyen, boş bırakılan, gerekçesi eylem şeklinde olan ve anlamsız olan 26 kağıt elenmiştir.

3 Kategori Geliştirme Aşaması: Öğretmen adaylarının doldurduğu, zayıf yapılı metafor imgelerini içeren toplam 26 adet kâğıdın ayıklanmasından sonra, toplam 44 adet geçerli metafor imgesi elde edilmiştir. Bu aşamada, bu metaforlar tekrar alfabetik sıraya göre dizilmiş ve ham veriler üçüncü kez tekrar gözden geçirilerek her metaforu temsil eden öğretmen adayı metaforlarından birer örnek metafor ifadesi seçilmiştir. Böylece, 44 metaforun her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan metafor imgelerinin derlenmesiyle birlikte bir metafor listesi oluşturulmuştur. Bu liste, iki temel amaca yönelik olarak derlenmiştir: Bunlar, metaforların belli bir kategori altında toplanmasında bir başvuru kaynağı olarak kullanmak ve bu araştırmanın veri analiz sürecini ve yorumlarını geçerli kılmaktır. Öğretmen adaylarının üretmiş oldukları metaforlar, Saban (2008) tarafından bilgi kavramına ilişkin olarak oluşturulan kategorilere göre analiz edilmiş ve bu kategorilere ek olarak da araştırmacılar tarafından iki kategori oluşturulmuştur. Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması: Geçerlik ve güvenirlik bir araştırma sonuçlarının inandırıcılığını sağlamak (ya da arttırmak) için kullanılan en önemli iki ölçüttür. Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmadan elde edilen 44 metaforun her biri için, onu en iyi temsil ettiği varsayılan bir katılımcı metafor imgesi derlenmiş ve bu metafor imgelerinin tümüne, bulgular kısmında yer verilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için ise, araştırmada ulaşılan 10 kavramsal kategori altında verilen metaforların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaçla, üç öğretim elemanı farklı zamanlarda öğretmen adayları tarafından üretilen geçerli metaforları mantıksal açıklamalarına göre içerik analizi ile analiz etmiş ve kavramsal kategorilere yerleştirmiştir. Daha sonra araştırmacıların analizleri karşılaştırılarak, görüş birliği sağlanmıştır. Karşılaştırmalarda görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları tespit edilerek araştırmanın güvenirliği, Miles ve Huberman ın (1994) formülü (Güvenirlik=görüş birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu araştırmaya özgü olarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında, % 92 oranında bir uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır. Verileri Bilgisayar Ortamına Aktarma Aşaması: Toplam 44 adet metaforun belirlenmesinden ve bu metaforların oluşturduğu kavramsal kategorilerin geliştirilmesinden sonra, bütün veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, öğretmen adaylarının ürettikleri geçerli metaforlar, ele alınan kategorilere yerleştirilerek, f ve % değerleri hesaplanmıştır. 3. BULGULAR Öğretmen adaylarının bilgi kavramına yönelik oluşturdukları metaforlar, açıklamalarına yönelik olarak kategorilere yerleştirilmiştir. Bu kategoriler ışığında, öğretmen adaylarının oluşturdukları bilgi kavramına ilişkin metaforlar, sınıf seviyelerine göre, tablolar halinde sunulmuştur. Yapılan içerik analizi sonucuna göre, çalışma grubuna alınan toplam 144 öğretmen adayının 118 inin geçerli metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 1. Besin (Gıda) Olarak Bilgi Metaforlar 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3.Sınıf f 4.Sınıf f Toplam f Gübre 1 1 Un 2 2 Toplam f 1 (%3,1) 2 (%5) 3 (%2,5) Tablo 1 de, öğretmen adaylarının, besin (gıda) olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam iki adet geçerli metafor

4 Besin (gıda) olarak bilgi kategorisinde; 1. sınıftan bir öğretmen adayı, bilgiyi gübreye benzetirken, 3. sınıftan iki öğretmen adayı bilgiyi una benzetmiştir. Besin olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 3. sınıfların, yüzdelik olarak (%5) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Bilgi, un gibidir diyen öğretmen adaylarından biri, (Ö.1) Hamurun oluşup şekillenmesi için gerekli madde undur. Un olmadan hamur oluşmaz ve ekmek gibi en gerekli besin yapılamaz. İnsanların şekillenmesi de bilgiyle olur. İnsanın kişiliğinin temelini bilgi oluşturur şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, besin (gıda) olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir. Bilgi, insan beyni için bir vitamin kaynağıdır ve bilgi, insanın kişiliğinin temelini oluşturur. Tablo 2. Dinamik (Gelişen) Bir Olgu Olarak Bilgi Metaforlar 1. Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Beyin 1 1 Tohum 1 1 Bilgisayar programı Çocuk 1 1 Ağaç Saat 1 1 Kartopu 1 1 Arı kovanı Bilgisayar 1 1 Toplam f 3 (%9,4) 3(%13) 3 (%7,5) 5(%21,8) 14 (%11,9) Tablo 2 de, öğretmen adaylarının, dinamik (gelişen) bir olgu olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam dokuz adet geçerli metafor Dinamik (gelişen) bir olgu olarak bilgi kategorisinde üretilen metaforlar değerlendirildiğinde; 1. sınıf öğretmen adayları, bilgiyi, beyin, ağaç ve arı kovanına; 2.sınıf öğretmen adayları, bilgiyi, bilgisayar programı, kartopu ve arı kovanına, 3. sınıf öğretmen adayları, bilgiyi, çocuk, ağaç ve arı kovanına, 4. sınıf öğretmen adayları ise bilgiyi, tohum, bilgisayar programı, bilgisayar, ağaç ve saate benzetmişlerdir. Dinamik (gelişen) bir olgu olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 4. sınıfların, yüzdelik olarak (%21,8) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Bilgi arı kovanı gibidir diyen öğretmen adaylarından biri (Ö.2) Arılar sürekli bitki özleri toplayıp kovanda bal yaparlar. Bilgi de böyledir. Bilgi işlendikçe, üzerine farklı yorumlar kattıkça değerlenir şeklinde bir açıklama yapmıştır. Yine, bilgi kartopu gibidir diyen ikinci sınıf öğretmen adayı, (Ö.3) Bilgi kartopu gibidir, çünkü üzerine bilgi eklendikçe büyür ve şekillenir şeklinde bir açıklama yapmıştır. 4. sınıf öğretmen adayı ise (Ö.4) Bilgi bilgisayar gibidir, çünkü sürekli olarak işlendiği zaman istediğimiz sonuca ulaştırır bizi şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, dinamik (gelişen) bir olgu olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir. Bilgi, zamanla gelişen bir olgudur ve bilginin gelişimi süreklilik arz eder.

5 Tablo 3. Yol Gösterici Olarak Bilgi Metaforlar 1. Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Güneş Işık Yol haritası 1 1 Kılavuz Toplam f 5 (%15,6) 4 (%17,5) 2(%5) 3 (%13) 14 (%11,9) Tablo 3 te öğretmen adaylarının, yol gösterici olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam dört adet geçerli metafor Yol gösterici olarak bilgi kategorisinde; 1., 2. ve 4. sınıftan toplam beş öğretmen adayı bilgiyi güneşe ve yine 1., 2. ve 4. sınıftan toplam dört öğretmen adayı bilgiyi ışığa, 1. sınıftan bir öğretmen adayı bilgiyi yol haritasına ve 2. ve 3. sınıftan toplam dört öğretmen adayı ise bilgiyi kılavuza benzetmiştir. Yol gösterici olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 2. sınıfların, yüzdelik olarak (%17,5) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor ürettikleri görülmektedir. Bilgi güneş gibidir diyen öğretmen adaylarından biri (Ö.5) Bilgi güneş gibidir, çünkü nasıl güneş bizi aydınlatıyorsa, bilgi de bizi aydınlatır. şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi yol haritası gibidir diyen öğretmen adayı (Ö.6) ise Bilgi yol haritası gibidir, çünkü yol haritası yolumuzu gösterir ve bilgi de yol haritası gibi kendimizin doğru yolda ilerlemesini sağlar şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, yol gösterici olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi, insan için bir rehber ve kılavuzdur. Bilgi, insanın zihnini aydınlatır. Tablo 4. Araç Olarak Bilgi Metaforlar 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Anahtar Merdiven Telefon 1 1 Toplam f 3 (%9,4) 3 (%7,5) 1 (%4,3) 7 (%5,9) Tablo 4 te öğretmen adaylarının, araç olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam üç adet geçerli metafor ürettikleri görülmektedir. Araç olarak bilgi kategorisinde; 1., 3. ve 4. sınıftan toplam dört öğretmen adayı bilgiyi anahtara, 1. ve 2. sınıftan toplam iki öğretmen adayı bilgiyi merdivene ve 1. sınıftan bir öğretmen adayı ise bilgiyi telefona benzetmiştir. Araç olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 1. sınıfların, yüzdelik olarak (%9,4) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Öğretmen adaylarından biri, (Ö.7) Bilgi anahtar gibidir, çünkü öğrendiğimiz her bilgi bir kapıyı açar şeklinde bir açıklama yaparken, diğer bir öğretmen adayı (Ö.8) ise, Bilgi telefon gibidir, çünkü ihtiyacımız olduğunda kullanırız şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, araç olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi, insanın kendini keşfetmesini sağlar. Bilgi, insan için bir gelişim aracıdır.

6 Tablo 5. Sonsuz Bir Olgu Olarak Bilgi Metaforlar 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Deniz Okyanus Nehir 1 1 Akarsu 1 1 Dipsiz kuyu 1 1 Uzay Irmak 1 1 Yol 1 1 Şelale 1 1 Kaynak suyu 1 1 Toplam f 5 (%15,6) 3 (%13) 11 (%27,5) 5 (%21,8) 24 (%20,3) Tablo 5 te öğretmen adaylarının, sonsuz bir olgu olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam on adet geçerli metafor Sonsuz bir olgu olarak bilgi kategorisinde; 1., 2. ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam beş öğretmen adayı bilgiyi denize, 1., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam üç öğretmen adayı bilgiyi okyanusa, birer öğretmen adayı bilgiyi nehire, akarsuya, dipsiz kuyuya, ırmağa, yola, şelaleye ve kaynak suyuna benzetmişlerdir. 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam dokuz öğretmen adayına göre ise bilgi, uzay gibidir. Sonsuz bir olgu olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 3. sınıfların, yüzdelik olarak (%27,5) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun bilgiye yönelik oluşturdukları metaforlar, uzay metaforuna ilişkindir. Bilgi uzay gibidir diyen öğretmen adaylarından biri (Ö.9) Bilgi uzay gibidir, çünkü uzay sonsuzdur. Bilginin ve bilmenin de herhangi bir sınırı yoktur şeklinde bir açıklama yaparken, bilgi okyanus gibidir diyen öğretmen adaylarından biri, (Ö.10) Bilgi okyanus gibidir, çünkü dibini, sonunu göremezsin şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi yol gibidir diyen öğretmen adayının (Ö.11) açıklaması ise Bilgi sonsuza giden bir yol gibidir, çünkü ne kadar öğrenirsek öğrenelim, her zaman öğreneceğimiz başka şeyler vardır şeklindedir. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri sonsuz bir olgu olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi, sınırsız bir olgudur. Bilgi, birikim sonucu oluşur ve çoğalır. Bilgi, öğrenmekle tükenmez. Tablo 6. Değerli Bir Varlık Olarak Bilgi Metaforlar 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Mücevher 1 1 Altın 2 2 Hazine Aile Para Sermaye 4 4 Toplam f 8 (%25) 6 (%26,1) 1 (%2,5) 2 (%8,7) 17 (%14,4) Tablo 6 da öğretmen adaylarının, değerli bir varlık olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam altı adet geçerli metafor Değerli bir varlık olarak bilgi kategorisinde; 1. sınıftan bir öğretmen adayı bilgiyi mücevhere, iki öğretmen adayı bilgiyi altına ve bir öğretmen adayı bilgiyi aileye benzetirken, dört öğretmen adayı

7 ise bilgiyi sermayeye benzetmişlerdir. 2. ve 4. sınıftan toplam dört öğretmen adayına göre bilgi hazine gibi iken yine aynı sınıflardan toplam dört öğretmen adayına göre bilgi para gibidir. 1. ve 3. sınıftan toplam iki öğretmen adayına göre ise, bilgi aile gibidir. Değerli bir varlık olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 2. sınıfların, yüzdelik olarak (%26,1) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Bilgi sermaye gibidir diyen birinci sınıf öğretmen adaylarından biri, (Ö.12) Bilgi sermaye gibidir, çünkü ekonomide ne kadar birikim yaparsanız o kadar sermayeniz olur. Bilgiyi de yaşam boyunca birikim yaparsanız ebediyen sermayeniz gibi kalır şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgiyi hazineye benzeten 2. sınıf öğretmen adaylarından biri (Ö.13) ise Bilgi hazine gibidir, çünkü nasıl hazineyi açtığımızda mücevher çıkıyorsa, bilgi de öğrendikçe değerlenir şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi para gibidir diyen 4. sınıf öğretmen adayının (Ö.14) açıklaması ise Bilgi para gibidir, çünkü ne kadar paran varsa o kadar zenginsindir. Bilgi de böyledir şeklindedir. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, değerli bir varlık olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi, insan için kıymetli (değerli) bir olgudur. Bilgi, insan için önemli bir olgudur. Tablo 7. Zorunlu Bir Gereksinim Olarak Bilgi Metaforlar 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Hava Nefes 1 1 Yemek Su Toplam f 5 (%15,6) 5 (%21,8) 14 (%35) 4 (%17,4) 28 (%23,8) Tablo 7 de öğretmen adaylarının, zorunlu bir gereksinim olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam dört adet geçerli metafor Zorunlu bir gereksinim olarak bilgi kategorisinde; 1. sınıftan bir ve 3. sınıftan iki öğretmen adayı bilgiyi havaya, 4. sınıftan bir öğretmen adayı ise bilgiyi nefese benzetmişlerdir. 1. sınıftan iki, 2. sınıftan bir ve 3. sınıftan altı öğretmen adayı bilgiyi yemeğe benzetirken; 1. sınıftan iki, 2. sınıftan dört, 3. sınıftan altı ve 4. sınıftan üç öğretmen adayı bilgiyi suya benzetmişlerdir. Zorunlu bir gereksinim olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 3. sınıfların, yüzdelik olarak (%35) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Bilgi su gibidir diyen üçüncü sınıf öğretmen adaylarından biri (Ö.15) Bilgi su gibidir, çünkü her yerde, yaşamın her anında nasıl suya ihtiyaç duyarsak, bilgiye de ihtiyaç duyarız şeklinde bir açıklama yaparken, bilgi yemek gibidir diyen birinci sınıf öğretmen adaylarından biri (Ö.16) Bilgi yemek gibidir, yemek yemeye nasıl ihtiyacımız varsa bilgiye de o şekilde ihtiyaç duyarız şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, zorunlu bir gereksinim olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi, insan için hayati bir öneme sahiptir. İnsan beyninin bilgiye olan ihtiyacı süreklilik arz eder. Tablo 8. Koruyucu, Kurtarıcı ve İyileştirici Olarak Bilgi Metaforlar 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f İlaç Vitamin Toplam f 2 (%6,3) 3 (%7,5) 2 (%8,7) 7 (%5,9)

8 Tablo 8 de öğretmen adaylarının, koruyucu, kurtarıcı ve iyileştirici olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam iki adet geçerli metafor Koruyucu, kurtarıcı ve iyileştirici olarak bilgi kategorisinde; 1. ve 4. sınıftan birer öğretmen adayı ve 3. sınıftan üç öğretmen adayı bilgiyi ilaca benzetmişlerdir. 1. ve 4. sınıftan birer öğretmen adayı ise bilgiyi vitamine benzetmişlerdir. Koruyucu, kurtarıcı ve iyileştirici olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 4. sınıfların yüzdelik olarak (%8,7) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Bilgi ilaç gibidir diyen öğretmen adaylarından biri (Ö.17) Bilgi ilaç gibidir, çünkü zor durumlarında ihtiyaç duyarsın, insan hayatını kurtarır şeklinde bir açıklama yaparken, bilgi vitamin gibidir diyen öğretmen adaylarından biri (Ö.18) Bilgi vitamin gibidir, çünkü ne zaman kendini halsiz hissetsen vitamin alırsın. Bilgi de öyledir. Ne zaman ihtiyaç duysan alman gerekir şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, koruyucu, kurtarıcı ve iyileştirici olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi insanın hayatını kurtarır. Bilgi, insanı tedavi ederek iyileştirir. Saban (2008) tarafından yapılan kategorilere ek olarak araştırmacılar tarafından da iki kategori geliştirilmiştir. Bunun sebebi, öğretmen adaylarının ürettikleri metaforların bu kategorilere yerleştirilememiş olmasıdır. Bu ek iki kategori; bağımlılık yapıcı olarak bilgi, uçup gidici olarak bilgi kategorileridir. Tablo 9. Bağımlılık Yapıcı Olarak Bilgi Metaforlar 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Uyuşturucu 1 1 Sigara 1 1 Toplam f 1 (%4,3) 1 (%2,5) 2 (%1,7) Tablo 9 da öğretmen adaylarının, bağımlılık yapıcı olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam iki adet geçerli metafor Bağımlılık yapıcı olarak bilgi kategorisinde; 3. sınıftan bir öğretmen adayı bilgiyi uyuşturucuya, 2. sınıftan bir öğretmen adayı da bilgiyi sigaraya benzetmiştir. Bağımlılık yapıcı olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 2. sınıfların, yüzdelik olarak (%4,3) diğer sınıf seviyelerine göre daha çok metafor Bilgi uyuşturucu gibidir diyen öğretmen adayı, (Ö.19) Bilgi uyuşturucu gibidir, çünkü nasıl uyuşturucu kişide bağımlılık yapar ve vücuduna bir kez aldığında sürekli almak isterse, bilgi de böyledir. Öğrendikçe çok az bildiğini fark eder insan. Daha çok öğrenesi gelir şeklinde bir açıklama yaparken, bilgi sigara gibidir diyen öğretmen adayı, (Ö.20) Bilgi sigara gibidir, çünkü sigara kişide nasıl bağımlılık yapıyorsa, bilgi de öyledir. Öğrendikçe öğrenesin gelir şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, bağımlılık yapıcı olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi edinildikçe daha fazlasına ihtiyaç duyulur. Tablo 10. Uçup Gidici Olarak Bilgi Metafor 1.Sınıf f 2.Sınıf f 3. Sınıf f 4. Sınıf f Toplam f Alkol 1 1 Buhar 1 1 Toplam f 1 (%4,3) 1 (%4,3) 2 (%1,7)

9 Tablo 10 da öğretmen adaylarının, uçup gidici olarak bilgi kategorisine ilişkin ürettikleri metaforlar yer almaktadır. Bu kategoride öğretmen adaylarının; toplam iki adet geçerli metafor Uçup gidici olarak bilgi kategorisinde; 2. sınıftan bir öğretmen adayı bilgiyi alkole benzetirken, 4. sınıftan bir öğretmen adayı bilgiyi buhara benzetmiştir. Uçup gidici olarak bilgi kategorisinde, sınıf seviyeleri açısından değerlendirildiğinde, 2. ve 4. sınıfların, yüzdelik olarak (%4,3) eşit oranda metafor Bilgi alkol gibidir diyen ikinci sınıf öğretmen adayı, (Ö.21) Bilgi alkol gibidir, çünkü uygulamaya geçilmezse uçar gider şeklinde bir açıklama yapmıştır Bilgi kavramına yönelik olarak öğretmen adaylarının ürettikleri, uçup gidici olarak bilgi kategorisini oluşturan metaforların ortak özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Bilgi kullanılmazsa yok olur. 4. SONUÇ VE YORUM Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, fen bilgisi öğretmen adayları, bilgi kavramına ilişkin olarak toplam 44 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Öğretmen adaylarının sınıf seviyelerine göre üretmiş oldukları metaforlar, Saban (2008) tarafından bilgi kavramına ilişkin olarak oluşturulan (besin, dinamik bir olgu, yol gösterici, araç, sonsuz bir olgu, değerli bir varlık, zorunlu bir gereksinim, koruyucu, kurtarıcı ve iyileştirici olarak bilgi) kategorilerine göre yerleştirilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının, bu kategoriler dışında da metafor ürettikleri tespit edilmiş ve araştırmacılar tarafından da ek olarak iki kategori (bağımlılık yapıcı, uçup gidici) geliştirilmiştir. Öğretmen adaylarının, toplam on kategori altında üretmiş oldukları metaforlar sınıf seviyelerine göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Birinci sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 35 öğretmen adayından 32 si geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar kategorilere göre incelendiğinde, birinci sınıf öğretmen adaylarının yüzdelik olarak büyük bir çoğunluğu (%25) bilgiyi değerli bir varlık olarak görmektedir. İkinci sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 30 öğretmen adayından 23 ü geçerli metafor üretmiştir. Yine bu metaforlar kategorilere göre incelendiğinde, ikinci sınıf öğretmen adaylarının yüzdelik olarak büyük bir çoğunluğu (%26,1) bilgiyi değerli bir varlık olarak görmektedir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak birinci sınıf ve ikinci sınıf öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun bilgiyi değerli bir varlık olarak görmekte oldukları sonucuna ulaşılabilir. Üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 46 öğretmen adayından 40 ı geçerli metafor üretmiştir. Öğretmen adaylarının üretmiş oldukları metaforlar kategorilere göre incelendiğinde, üçüncü sınıf öğretmen adaylarının yüzdelik olarak büyük bir çoğunluğu (%35) bilgiyi zorunlu bir gereksinim olarak görmektedirler. Dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 33 öğretmen adayından 23 ü geçerli metafor üretmiştir. Öğretmen adaylarının üretmiş oldukları metaforlar kategorilere göre incelendiğinde, dördüncü sınıf öğretmen adaylarının %21,8 i bilgiyi dinamik (gelişen) bir olgu olarak görürken, yine %21,8 i sonsuz bir olgu olarak görmektedirler. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak fen bilgisi öğretmen adaylarının, bilgi kavramına ilişkin oluşturdukları metaforların ve gerekçelerinin sınıf seviyelerine göre değişim gösterdiği ve farklılaştığı görülmektedir. Özellikle birinci ve ikinci sınıf öğretmen adayları bilgiyi değerli bir varlık olarak görürken, üçüncü sınıf öğretmen adayları zorunlu bir gereksinim olarak, son sınıf öğretmen adayları ise dinamik (gelişen) bir olgu ve sonsuz bir varlık olarak görmektedirler. Tüm öğretmen adaylarının geneline bakıldığında ise yüzdelik olarak büyük bir çoğunluğu, (%23,8) bilgiyi, zorunlu bir gereksinim olarak görmektedirler.

10 KAYNAKLAR Aydın, İ. S. & Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5 (3), Aydın, F. & Ünaldı, Ü. E. (2010). The Analysis of Geography Teacher Candidates Perceptions Towards Geography Concept With the Help of Metaphors. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2), Geçit, Y. & Gençer, G. (2011). Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi (Rize Üniversitesi Örneği), Marmara Coğrafya Dergisi 23, Güveli, İ., İpek, A. S., Atasoy, E. & Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 2 (2), Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2011). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), 1 (1), Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma. Miles, M.B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. Oğuz, A. (2009). Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. Milli Eğitim Dergisi, 182, Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. & Longhini, A. (1998). Clashing Metaphors About Classroom Teachers: Toward a Systematic Typology for the Language Teaching Field. System, 26, Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), Saban, A., Koçbeker, B. N. & Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), Saban, A. (2008). Okula ilişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, Saban, A. & Keleşoğlu, A. (2011). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Okul ve Bilgisayar Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Zihinsel İmgeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), Tatar, N. & Murat, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye Yönelik Algıları. e- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 2(4), Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI 2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI 2 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI 2 Özet Nazlı GÖKÇE 1 Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

e-international journal of educational research Volume: 2 Issue: 4- Autmn-2011 pp. 70-88

e-international journal of educational research Volume: 2 Issue: 4- Autmn-2011 pp. 70-88 ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDĠRMEYE YÖNELĠK ALGILARI Yrd. Doç. Dr. Nilgün TATAR Cumhuriyet Üniversitesi,Türkiye ntatar@cumhuriyet.edu.tr Y. Lis. Öğr. Serap MURAT Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye serappmuratt@hotmail.com

Detaylı

Eylül 2014 September 2014 Yıl 7, Sayı XIX, ss. 699-718. Year 7, Issue XIX, pp. 699-718. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh549

Eylül 2014 September 2014 Yıl 7, Sayı XIX, ss. 699-718. Year 7, Issue XIX, pp. 699-718. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh549 Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2014 September 2014 Yıl 7, Sayı XIX, ss. 699-718. Year 7, Issue XIX, pp. 699-718. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh549 EDEBİYAT ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI NA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR Hakan DÜNDAR 1 Elif Tuğçe KARACA 2

FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI NA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR Hakan DÜNDAR 1 Elif Tuğçe KARACA 2 19 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.19-34 ÖZET FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI NA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR Hakan DÜNDAR 1

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 38, ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 38, ISSN: 2146-9199 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR Yrd. Doç. Dr. Sare Şengül Marmara Üniversitesi zsengul@marmara.edu.tr Arş. Gör. Yasemin Katrancı Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Doğu Coğrafya Dergisi: Ocak-2017, Yıl:22, Sayı: 37, Sayfa: Eastern Geographical Review; January-2017, Volume:22, Numbers: 37, Page:99-112

Doğu Coğrafya Dergisi: Ocak-2017, Yıl:22, Sayı: 37, Sayfa: Eastern Geographical Review; January-2017, Volume:22, Numbers: 37, Page:99-112 Doğu Coğrafya Dergisi: Ocak-2017, Yıl:22, Sayı: 37, Sayfa: 99-112 Eastern Geographical Review; January-2017, Volume:22, Numbers: 37, Page:99-112 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA KAVRAMINA İLİŞKİN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SDU International Journal of Educational Studies

SDU International Journal of Educational Studies SDU International Journal of Educational Studies Analysis of Vocational High School and Vocational Secondary School Students Thoughts towards Thermal Tourism Concept Using Metaphors Nurettin Bilgen 1,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER Yasemin Kuyucu Selçuk Üniversitesi yasemin.kuyucu@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin Selçuk Üniversitesi mesahin@selcuk.edu.tr

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNDE MATEMATİĞİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNDE MATEMATİĞİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNDE MATEMATİĞİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Yasemin Deringöl İstanbul Üniversitesi H.A.Y.E.F, İlköğretim Bölümü Sınıf

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ Journal o Research in Education and Teaching SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ Arş. Gör. M. Hanii Şahin Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ 1901 FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ Nurcan Uzel, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kimya Metaforlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma *

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kimya Metaforlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma * Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kimya Metaforlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma * Geliş Tarihi: 14.02.2015 Kabul Tarihi: 06.03.2015 Necla DÖNMEZ USTA ** Neslihan ÜLTAY *** Öz Bu çalışmanın

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER Arş. Gör. Ezgi Akıncı Demirbaş Kırıkkale Üniversitesi akinciezgi87@gmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı»

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı» 2015-2016 BBDT-Sunu_1 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ «Bilim, Anlamı ve Kapsamı» Dr. Aysun Ö. KAPLAN Dersin Akışı Bilimin doğası kart oyunu sonuçlarının tartışılması Tercih edilen kartlar Bilim tanımlarında

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

The Metaphorical Perceptions of Teacher Candidates towards the Concepts University and Academic Staff *

The Metaphorical Perceptions of Teacher Candidates towards the Concepts University and Academic Staff * International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Metaphorical Perceptions of Teacher Candidates towards the Concepts University and Academic Staff * Didem Koşar 1

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ş Ü Ö Ü ö Ğ ş ş ş ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ş ş Ğ ö ş ö ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ö ş ö ö ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ö ş ş ş ö ö ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ş ö ö ö ö ö ş ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ş ş ö ö ş

Detaylı

İ İ Ş İ İ İ İ İ Ö İ Ö İ Ü Ü İ Ü İ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö İ İ Ö Ö Ü Ü Ü İ Ö Ö Ö İ Ö Ö Ü İ Ü Ü Ş Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ş Ö Ö Ö Ü İ İ Ö İ Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş İ Ü Ü Ü Ü Ü İ Ü İ Ş Ş Ö İ Ş İ İ İ İ İ İ İ Ş İ İ İ İ İ İ İ İ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERİN REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

REHBER ÖĞRETMENLERİN REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ Eylül 2013 Cilt:21 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 883-918 REHBER ÖĞRETMENLERİN REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ Taner ALTUN KTÜ, Fatih

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

SOSYAL BĠLGĠLER, SINIF VE FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA YÖNELĠK METAFOR DURUMLARI

SOSYAL BĠLGĠLER, SINIF VE FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA YÖNELĠK METAFOR DURUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 2, (2007), (55-69) 55 SOSYAL BĠLGĠLER, SINIF VE FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA YÖNELĠK METAFOR DURUMLARI

Detaylı

PRE-SERVICE TEACHERS METAPHORICAL PERCEPTIONS TOWARDS THE CONCEPT OF CAREER

PRE-SERVICE TEACHERS METAPHORICAL PERCEPTIONS TOWARDS THE CONCEPT OF CAREER Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 119-130 R. Şamil TATIK 1, Münevver ÇETİN 2, Semih ÇAYAK, Bahar DOĞAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Özet Bu çalışmanın amacı, öğretmen

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ 30 Ekim 2014 Hasan U. Akay AMAÇ Atılım Üniversitesinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ile ilgili bir bilgilendirme ve tartışma platformu oluşturmak.

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 2015 Manas Journal of Social Studies Vol.: 4 No: 1 2015 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFOR DURUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFOR DURUMLARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 287-306 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI *

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1172 Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013 COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, KAYNAŞTIRMA ÖĞRETMENİ VE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, KAYNAŞTIRMA ÖĞRETMENİ VE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, KAYNAŞTIRMA ÖĞRETMENİ VE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Öğr. Gör. Gülşen Altıntaş Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Celal MUTLUER

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Celal MUTLUER Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2015 June 2015 Yıl 8, Sayı XXII, ss. 575-595. Year 8, Issue XXII, pp. 575-595. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh735 SOSYAL BİLGİLER

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Rehber Öğretmene (Psikolojik Danışman) İlişkin Algılarının İncelenmesi

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Rehber Öğretmene (Psikolojik Danışman) İlişkin Algılarının İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1371-1392 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1515

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİLLİ DEĞERLERE YÖNELİK METAFORLARI Hatice KARAÇANTA 1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİLLİ DEĞERLERE YÖNELİK METAFORLARI Hatice KARAÇANTA 1 107 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.107-114 ÖZET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİLLİ DEĞERLERE YÖNELİK METAFORLARI Hatice KARAÇANTA 1 Bu araştırma üniversite

Detaylı

Okula ilişkin Metaforlar

Okula ilişkin Metaforlar Educational Administration: Theory and Practice Summer 2008, Issue 55, pp: 459-496 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2008, Sayı 55, ss: 459-496 Okula ilişkin Metaforlar Ahmet Saban Bu araştırma,

Detaylı

ISSN : 1308-7274 raifkalyoncu@hotmail.com 2013 www.newwsa.com

ISSN : 1308-7274 raifkalyoncu@hotmail.com 2013 www.newwsa.com ISSN:1306-3111 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: September 2012 Raif Kalyoncu Accepted: January 2013 Karadeniz Technical University NWSA ID : 2013.8.1.1C0574 Trabzon-Turkey ISSN : 1308-7274 raifkalyoncu@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Araştırmalarda

Detaylı

The Analysis of Geography Teacher Candidates Perceptions towards. Geography Concept with the Help of Metaphors

The Analysis of Geography Teacher Candidates Perceptions towards. Geography Concept with the Help of Metaphors www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2010, 2 (2), 600-622 The Analysis of Geography Teacher Candidates Perceptions towards Geography Concept with the Help of Metaphors Fatih

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Arş. Gör. Esra Güven Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kayseri esraguven.g@gmail.com Özet Bu araştırma fen

Detaylı

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev Doç. Dr. Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Merkez Kampus (43000) KÜTAHYA Cep Telefon: Telefon:

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Perceptions of Social Studies Preservice Teachers related to the Concept of Social Studies: Metaphor Analysis Sample *

Perceptions of Social Studies Preservice Teachers related to the Concept of Social Studies: Metaphor Analysis Sample * International Online Journal of Educational Sciences, 2015, X (X), X-X International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Perceptions of Social Studies Preservice Teachers

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 471-484 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 5

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 5 Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 119-130 Münevver ÇETİN 1, R. Şamil TATIK 2, Semih ÇAYAK 3, Bahar DOĞAN 4 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 5 Özet Bu çalışmanın amacı, öğretmen

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 0 Cilt/Volume: 0 Sayı/Issue:, s. 08- ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ KAVRAMINA

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi.

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi. TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.04.2016 211 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001. ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ESMA ÖZ I. Adı Soyadı Esma ÖZ E-posta: (kurum/özel) eoz@ybu.edu.tr; esmao443@gmail.com Cep Telefonu: 0506 934 32 13 İş Adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.4.1C0597 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.4.1C0597 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7274 Status : Original Study NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.4.1C0597 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Necdet Güner Pamukkale

Detaylı

1:1 netbook senaryosu, Nº3

1:1 netbook senaryosu, Nº3 1:1 netbook senaryosu, Nº3 Bir yabancı dil dersinde nanoteknolojinin etik yönlerini tartışma Konular: yabancı dil, bilim, etik Seviye: Ortaöğrenim Süre: +/-120 dakika sınıf çalışması; +/-30 dakika evde

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA BECERİSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA BECERİSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2016 Cilt/Volume: 13 Sayı/Issue: 33, s. 18-27 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı