T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ"

Transkript

1 SUR BELEDĠYESĠ T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...1 B- KURUMSAL BILGILER...2 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...6 FAALĠYET BĠLGĠLERĠ 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Fen iģleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler müdürlüğü Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü...72 A- MĠSYONUMUZ, VĠZYONUNUMUZ VE ĠLKELERĠMĠZ 2

3 MĠSYONUMUZ Kadim kentimizin özgün kimliği ve benliği olan mekânımızda, demokratik, katılımcı ve eģitlikçi bir yönetim anlayıģıyla kaliteli ve sürdürülebilir belediyecilik hizmeti sunmak. VĠZYONUMUZ GeçmiĢin gelecekle buluģtuğu, dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa ve ticareti ile yaģanabilir zengin, refah düzeyi yüksek bir kültür ve turizm kenti yaratmak. ĠLKELERĠMĠZ ġeffaflık Etkinlik Katılımcılık YurttaĢ Memnuniyeti Sürdürülebilir Hizmet Çözüm Odaklılık UlaĢılabilirlik Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli GeliĢim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler ĠĢ Etiği Kalite Bilinci YurttaĢ Odaklılık Farklılıklara Saygıyı Koruma ve GeliĢtirme Gücünü Halktan Alan, Halkına Hesap Veren Planlı ve Programlı Sosyal Belediyecilik AnlayıĢına Sahip Cinsiyet EĢitlikçi Dezavantajlı Gruplara Yönelen B-SUR BELEDĠYESĠ KURUMSAL BĠLGĠLER 3

4 a. Kurumsal Yapı 2006 yılı için Norm-Kadro uygulamalarının baģlaması ve Sur Belediyesine bağlanan mahallerle beraber verilen son Norm-Kadro ile birlikte Sur Belediyesinin mevcut kurumsal yapısı Ģekilde görüldüğü gibidir: Belediye Meclisi Üye Sayısı 31 Belediye BaĢkanı 1 Belediye Encümeni 7 Belediye BaĢkan 4 Yardımcıları Müdürlükler 21 Memurlar 309 ĠĢçiler 155 b. Personel Yapısı Sur belediyesinde istihdam türlerine göre Aralık 2014 itibarı ile personel dağılımı Ģekilde görüldüğü gibidir: İstihdam Türü Memur SözleĢmeli Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam Personel Sayısı YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZE NAKĠL GELEN MEMUR VE ĠġÇĠ PERSONEL DURUMU: MEMUR NAKĠL GELEN ĠġÇĠ :5 (Özkeli Belediyesinden devir.) :1 (Özekli Belediyesinden devir) 2014 YILI VE TARĠHĠNE KADAR BELEDĠYEMĠZDEN AYRILAN PERSONEL SAYISI: ĠġÇĠ EMEKLĠ :2 ĠġÇĠ NAKĠL(6111 s.y) :50 MEMUR ĠSTĠFA :2 MEMUR NAKĠL :1 TOPLAM : 55 Memur Norm kadro cetveli 4

5 ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Kadrolu ĠĢçi ĠĢçi BaĢkan Yardımcısı G.Ġ.H Müdür G.Ġ.H ġef G.Ġ.H Ġdari Personel (Memur) G.Ġ.H Zabıta Amiri G.Ġ.H Zabıta Komiseri G.Ġ.H Zabıta Memuru G.Ġ.H Avukat A.Ġ.H Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman Yrd. G.Ġ.H Hizmetli Yard.Hiz Bekçi Yard.Hiz Bahçıvan Yard.Hiz Kaloriferci Yard.Hiz Teknisyen Yardımcısı Yard.Hiz Çocuk Bakıcısı Yard.Hiz Mimar Tek.Hiz Mühendis Tek.Hiz Tekniker Tek.Hiz Teknisyen Tek.Hiz Ölçü Ayar Memuru Tek.Hiz Teknik Personel Tek.Hiz Sağlık Personeli Sağ.Hiz MüfettiĢ G.Ġ.H MüfettiĢ Yrd. G.Ġ.H TOPLAM

6 Belediyemizde Özel Kalem Müdürü, Zabıta Müdürü, Ġmar ve ġehircilik Müdürü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü, Bilgi ĠĢlem Müdürü, Emlak ve Ġstimlak Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü kadrolarına yapılan asaleten atamalar iptal edilmiģtir Sayılı Yasa gereğince Belediyemizde görev yapan elli (50) iģçi personellerin Milli Eğitim Müdürlüğüne nakilleri yapılarak iliģikleri kesilmiģtir. Belediyemizde görev yapmakta iken emeklilik talebinde bulunan iki (2) iģçi personelleri iģlemleri yapılarak iliģikleri kesilmiģtir Yılı içinde unvan değiģikliği sınavına girecek personellerin iģlemleri yapılarak Sur Kaymakamlığına bilgi verilmiģtir. 10 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Belediye Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte yapılan değiģikliklere istinaden Belediyemiz norm kadrosu yeniden düzenlenmiģtir. Türkiye ĠĢ Kurumu ile ortaklaģa düzenlenen Toplum Yararına iģçi çalıģtırılması ile ilgili Belediyemize gönderilen kursiyerlerin maaģ, ssk ve vergi iģlemleri yapılmıģtır. Belediyemizde görev yapan memur, iģçi ve sözleģmeli personellere Belediye personel kimlik kartları çıkarılmıģtır. Belediyemizde staj yapan (Yüksekokul ve Lise) öğrencilerinin staj iģlemleri yapılmıģtır Sayılı Yasanın 49. Maddesine istinaden Meclis üyeleri arasından BaĢkanlık Makamının olurları doğrultusunda BaĢkan Yardımcılığına görevlendirilen Meclis Üyelerinin iģlemleri yapılmıģtır Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa istinaden, Belediyemizde görev yapan memurların mal bildirimleri toplanmıģtır. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğünün yazılarına istinaden Belediyemiz Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği yeniden hazırlanarak yayımlanmıģtır. Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak üzere bir adet Harita Mühendisinin Tam Zamanlı sözleģmesi düzenlenerek ĠçiĢleri Bakanlığına bildirilmiģtir. Belediye BaĢkanının Yurt içi ve Yurt dıģı görevlendirmeleri yapılmıģtır. ĠçiĢleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Bilgi tabanına düzenli olarak Belediyemiz ile ilgili bilgiler yüklenmiģtir. Belediyemizde görev yapan Memur ve ĠĢçilerin Yurt içi ve Yurt dıģı görevlendirmeleri yapılmıģtır Kadro Ġptal ve ihdas iģlemleri yapılmıģtır. Memurların terfi ve kademe ilerlemeleri yapılmıģtır. Türkiye ĠĢ Kurumu müdürlüğüne her ay düzenli olarak personel durum çizelgesi gönderilmiģtir. ĠĢçi ve Memur disiplin kurullarına sevk edilen ĠĢçi ve Memurlar hakkında gerekli iģlemler yapılarak verilen cezalar Ģahıslara tebliğ edilmiģtir. ĠĢçi ve memurların senelik izinleri düzenli olarak verilmiģtir. Müdürlüğümüz tarafından BaĢkanlık makamının onayı doğrultusunda görev değiģiklikleri yapılmıģtır. Kamu Kurum ve kuruluģlar tarafından gönderilen ve Müdürlüğümüze intikal eden evraklara zamanında cevap verilmiģtir. Her ay iģçi maaģları hesaplanıp bordrolar düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. ĠĢçi SSK aylık prim bildirgeleri ÇalıĢma Bakanlığının her yıl belirlediği tavan taban oranlarına göre hesaplanarak herhangi bir cezai müeyyideye mahal verilmeden SSK ya teslim edilmiģtir. Emekli olan iģçilere ĠĢ kanunu ve TĠS nin vermiģ olduğu tavan miktarları göz önünde bulundurularak kıdem tazminatları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapan personellerin mesaileri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. ĠĢçilerin yasalardan doğan ikramiyeleri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiģtir. c. Sur Belediyesi'nin Fiziki KoĢulları 6

7 Fiziki koģullardan en önemlisi Diyarbakır Sur Belediyesi hizmet birimlerinin hizmet yürüttüğü binaların niteliği, sayısı ve coğrafi dağılımıdır. Halen kurum dağınık binalarda faaliyetlerini sürdürmekte ve bu nedenle yeterince etkili bir Ģekilde çalıģamamaktadır. Diyarbakır Sur Belediyesi binalarının dağılımı aģağıdaki gibidir; 1. Belediye Hizmet Binası: Ġnönü caddesi No:37'de 5 katlı bir binada hizmet vermektedir. Hizmet binası 2003 yılı itibariyle faaliyete geçmiģtir. Hizmet binamız içinde gelirler, sivil savunma, basın yayın ve halkla iliģkiler, muhasebe, satın alma, iktisat, personel ve eğitim, imar iģleri, idari iģler, özel kalem, evlendirme memurluğu, yazı iģleri, strateji geliģtirme, çevre çoruma ve kontrol, hukuk iģleri, kültür turizm ve spor müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynca baģkanlık makamının bulunduğu yerdir. 2. Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası: Dicle Mahallesi Kâbe Caddesi 3. YeĢil vadi (Çarıklı) Mahallesi Hizmet Binası: YeĢilvadi Mahallesi 4. Belediye Zabıta Müdürlüğü: Ulu Camii yanında bulunan BüyükĢehir belediyesi sağlık merkezi binasının altında faaliyette bulunmaktadır. 5. Sanat Atölyesi Binası: Camiikebir Mahallesi Bay Feyzi Sokak No: 3/A adresinde 169 m 2 üzerine zemin katlı avlulu yapı (kiralanmıģtır). 6. Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Melikahmet Mahallesi 1. Mazi Sokak No: 2'de 144 m- üzerine Z+ 1 katlı, avlulu yapı (kiralanmıģtır). 7. Cemal Yılmaz Çocuk Kütüphanesi: Cemal Yılmaz Mahallesi ġair Sırrı Sokak No:2 adresindedir. Yapı Z + 1 katlı olup 200 m" dır. 8. KADEM: Kadın Destek Merkezi. Hasırlı Mah. Zağlı Sk. No:6 Z+ 1 taģ ev. (kiralanmıģtır). 9. Kültür Merkezi: CevatpaĢa Mah. Hz. Süleyman Cad. Emek ĠĢ Hanı No:12 D:105 Sur.(KiralanmıĢtır.) 10. Belediye ġantiyesi: Mardin kapıda bulunmaktadır. ġantiyede Temizlik ĠĢleri, Fen ĠĢleri müdürlükleri Park Bahçe, Fidanlık ve Makine Ġkmal Bakım ve Onarım faaliyetlerini sürdürmektedirler. ġantiyemizde 5 birimimizin kullandığı 4 adet çalıģma yeri, 1 adet atölye ve 1 adet akaryakıt pompa istasyonu bulunmaktadır. a.fen ve Temizlik Müdürlüğü: Z+ 1 katlı yapı ve toplam 250 m-'dir. b.makine Ġkmal ve Depoları: Zemin katlı yapı ve ambar 500 m" dir. c.fen Ambarı: Zemin katlı depo 200 m2'dir. d.park ve Bahçe Birimi: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı e.fidanlık: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı f.spor Kulübü: Sur Belediyesi Ģantiyesi lokal üstü Mardin kapı 7

8 C. KURUMSAL POLĠTĠKALAR Kalite Politikamız Ġnsan odaklı yönetim anlayıģı doğrultusunda; PaydaĢların mevcut ve gelecekteki gereksinim/ beklentilerini karģılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir hizmetler sunmayı, Kentsel ve kırsal yaģam kalitesini ve kentlilik bilincini artırmayı, PaydaĢların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluģturmayı, Hizmet süreçlerini iģ mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileģtirmeyi, PaydaĢ memnuniyetini artırmayı taahhüt ederiz. Çevre Politikamız Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle; Sürdürülebilir kalkınma ve geliģme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı, YaĢam kalitesini artırmak için çevre yönetim sistemini oluģturmayı ve sürekli iyileģtirmeyi, Çevre kirliliğinin oluģmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluģturmayı, Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamayı, Toplumun sağlıklı bir çevrede yaģamasını güvence altına almayı, Atık oluģumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı, Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin arttırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız Belediyemiz faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin amaca uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini" teminat altına almak amacıyla, içeride ve dıģarıda yönetiģim Mekanizmalarını yasal zorunlulukların ötesinde bir anlayıģla oluģturmayı ve faal tutmayı Taahhüt ederiz. Eğitim Politikamız Belediyemiz tarafından kurulan eğitim kurumlarıyla teog ve üniversiteye hazırlık ve okuma kurslarıyla v.b. meslek edindirme kurslarının açılmasını sağlamak, sağlık, beslenme, hijyen konularında sağlık eğitim merkezlerinin açılmasını taahhüt ederiz. 8

9 1.1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ BaĢkanlık Makamının randevularını planlamak ve programlarını düzenlemek, sözlü talimatları ilgili birim, kiģi ve kuruluģlara iletmek, kentin yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıģının program dâhilinde yürütülmesini sağlamıģtır. Bağlı Bulunduğu Birim: BaĢkan, BaĢkan ın bulunmadığı zaman BaĢkan Vekil inin emir ve direktifleri doğrultusunda çalıģmıģtır. Görev ve Yetkileri: ÇalıĢmaları BaĢkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmüģtür. Yapılacak toplantı gün ve saatini ilgili birimlere iletilmiģtir. Makamın her türlü protokol ve tören iģlerini düzenlemek ve yürütme görevlerini yapmıģtır. Makama vatandaģlarca iletilen istek ve Ģikâyetlerin çözüme kavuģturulmasında ilgili birimlere sorunlarını aktarmak sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermiģtir. BaĢkanın, BaĢkan Yardımcıları ile birim müdürleriyle diyalog ve koordinasyonunu sağlamaktır. Makamın yurtiçi ve yurtdıģı programlarını düzenlemiģtir. Mahallelerde yapılan halk ve esnaf toplantılarına BaĢkanın katılımını sağlamak. BaĢkanın ziyaret, davet, karģılama, ağırlama, düğün ve taziye gibi hizmetleri düzenlemek ve diğer birimlerle eģgüdümü sağlamıģtır. Ülkemizde çeģitli alanlar ile kurum ve kuruluģlarda yapılan yönetim değiģiklikleri, atamaları ayrıca kutlama ve törenlerde Belediye BaĢkanı adına kutlama ve tebrik mesajı göndermiģtir. FAALĠYETLER Yerli ve yabancı heyetler ağırlandı. 9

10 Ermenistan milletvekili Eş Başkanlarımızla Kentin Sorunlar Kırklar Meclisi ABD Adana Konsolosu - Eş Başkanlarımız 10

11 1.2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ PERSONEL DURUMU: 1 Fikret AKGÜN (Yazı ĠĢleri Müdürü) 2-Osman AĞHAN ( Kâtip) 3-Nevin MUTLU (Yazıcı) 4-Harun ÖZKAYA (Evrak kayıt Servisi) 5- Mehmet ġanseçer (Evrak kayıt Servisi) YERLEġĠM DURUMU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğü birimi, Sur Belediye hizmet binasının, 4. katında, Evrak kayıt Servisimiz ise GiriĢ katında hizmet görmektedir. GÖREV TANIMI : -Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde iģlemleri yapılmaktadır Sayılı Yasa ve bu Yasa kapsamında hazırlanmıģ bulunan Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince, Belediye Meclisi toplantı ve Karar aģamalarında sekretarya görevi yapmaktadır. -Yine aynı yasa çerçevesinde, Belediye Encümeni çalıģmaları ile ilgili, iģ ve iģlemlerde sekretarya görevi yapmaktadır. - Sur Belediyesinin gerek iç ve gerekse dıģ birim ile amirlerden gelen ve giden tüm yazıların otomasyon sisteminde toplanması ve kayıt iģlemleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ : Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü mevcut kadrosu ile kendisine tevdi olunan vazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir. Belediyemiz Meclis çalıģmaları, Meclis Zabıtları ve Kararları Mevzuat Usullerine uygun olarak yürütülmektedir. Ocak 2014 ile Aralık 2014 tarihleri arasında 62 adet Meclis Kararı ve Zabıtları zamanında hazırlanarak ilgili Makamlara ve servislere gönderilmiģtir. Müdürlüğümüzce iç ve dıģ birimlere toplam 122 adet resmi yazıģma yapılmıģtır. ENCÜMEN BAġKATĠPLĠĞĠ : Belediye Meclisince almıģ olduğu Karar kapsamında, haftanın Salı ve PerĢembe günleri Belediye Encümeni toplantıları yapılmıģ olup, 2014 yılı çalıģma dönemimiz boyunca 5393 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri çerçevesinde; Encümenin salahiyeti dâhilinde mevzuları görüģüp gerekli Kararlar alınmıģtır. Ocak 2014 ile Aralık 2014 tarihleri arasında Encümenimize intikal eden talepler değerlendirilmiģ ve 190 adet Encümen Kararı alınmıģ olup, bu Kararlar mevcut dosya ve evrakları ile birlikte, gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiģtir. EVRAK KAYIT BÜROSU : Bir sene zarfında, Belediyemiz adına gönderilen, 2825 adet resmi evrak gelmiģ olup, 2585 adet Resmi evrak DıĢ Kurumlara gönderilmiģtir. Ayrıca bu müddet içinde Evrak Kayıt iģ ve iģlemlerinde, 1236 adet evrak postayla gönderilmiģtir. 11

12 1.3. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiģiliği adına her türlü dava ile icra takiplerine iliģkin, iģ ve iģlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekli çalıģmaları yapmak ve sonuçlandırmak. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluģan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıģmanlık yapmak, bu hususta sözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen Belediye BaĢkanı adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliğine ait, hukuksal alanındaki iģ ve iģlemlerini yapmak, ilgili Mahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmaktır. FAALĠYETLER GELEN GĠDEN YAZI DURUMU: 2014 yılında, Kurumun yetkilileri tarafından 373 Adet Resmi Yazı, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıģtır. Bu yazılar birimimiz tarafından incelenip değerlendirilmiģ ve cevap verilmesi gerekli olanların cevabi yazıları ilgi Kurum ve Ģahıslara gönderilmiģtir. Yine belirtilen bu tarihler arasında gerek Müdürlüğümüze intikal olunan yazıların cevabı ve gerekse, Müdürlüğümüzce gerekli gördüğü, 51 Adet Resmi yazı ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları ile, veya Ģahıslara Resmi olarak gönderilmiģtir. BELEDĠYEMĠZDE GÖRÜLMEKTE OLAN (DERDEST) DAVALAR ĠĢ, Sulh, Asliye ve Ġcra Mahkemesi: 62 Ġdare Mahkemesi : 78 Vergi Mahkemesi : 5 Ceza Mahkemesi : 4 BĠRĠMĠN DOSYALAMA VE ARġĠV Ġġ VE ĠġLEMLERĠ: Belediyemizle ilgili, gerek lehte ve gerekse aleyhte, ilgili Mahkemelerde açılmıģ bulunan dava dosyaları üzerinde çalıģma yapılmıģ olup, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünde bulunmayan dava dosyaları tespit edilmiģ ve bu dava dosyalarının temini cihetine gidilmiģtir. Eksik olan dava dosyalarının temin edildikten sonra, bu dosyalar hakkında dosyalama sistemi yapılmıģ, devam edilen ve halen gündemde bulunan dosyalar ayrı bir Ģekilde, sonuçlanmıģ ve tüm iģlemleri bitmiģ bulunan dava dosyaları ise arģive kaldırılmıģtır 12

13 1.4. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Müdürlüğümüz; Anayasa'nın 56. Maddesinde belirlenen "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaģın ödevidir." ilkesi doğrultusunda hareket etmekte olup; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun yönetmelikler kapsamında belirlenen alanlarda çalıģmalarını yürütmektedir. Genel temizlik sistemimiz Belediyemizin temizlik iģleri müdürlüğü 110 personel, 9 sıkıģtırma kamyon, 5 adet kubato(mini traktör) ile sur merkez mahalle ile bağlı köylerde temizlik çalıģmalarını yürütmektedir. 2 vardiya Ģeklinde çalıģan ekiplerimiz sabah 06:00 da gece 01:00 a kadar durmaksızın çalıģmaktadır. Merkezde bulunan 216 sokak süpürgede çalıģan elemanlarımızca temizlenmektedir. Gündüz ve gece yükleme çalıģmalarımız sıkıģtırma araçlarının yardımıyla yapılmaktadır. Günlük ortalama 120 ile 150 ton arasında evsel atık toplanmaktadır sayılı yasasıyla belediyemize bağlanan kırsal mahalle ve bağlı mezraların çöp toplama iģi kepçe ve kamyon yardımıyla yapılmaktadır.2014 yılında fen müdürlüğümüzün yardımıyla 170 yerleģim alanı çöpü bu Ģekilde temizlenmiģtir. Eğitim ekibi çalıģmalarımız pilot bölge seçtiğimiz ĠskenderpaĢa mahallesinde devam etmekte olup 50 civarında iģyeri ve bina zamansız ve geliģigüzel çöp çıkardıklarından eğitim ekibi tarafından tutanak yazılarak uyarılmıģtır. FAALĠYETLER a. Ġlaçlama ÇalıĢmaları: 6360 sayılı yasasıyla belediyemize yeni bağlanan kırsal mahalle ve bağlı mezralarının temizlik müdürlüğümüze ait pikap ve ilaçlama makinesiyle yaz ayı boyunca karasinek ve sivrisineğe yönelik ilaçlama çalıģması tarafımızca yapılmıģtır. b. Harabe Temizliği: Belediyemiz merkeze bağlı 15 mahallemizde bulunan 70 in üzerindeki harabe 2014 yılı içerisinde temizlik müdürlüğümüz ekiplerince temizlenerek gerekli görülenlerin ilaçlanmaları sağlanmıģtır. 13

14 c. Konteyner ÇalıĢmaları: Çarıklı, Bağıvar ve bağlı köylerimizde kullandığımız saç varillerin yerine 400lt lik 800lt lik çöp konteynerler ile değiģimi çalıģmamız nisan ayında baģlamıģ olup bu çalıģma sonucunda 250 adet çöp konteyneri pilot bölge seçtiğimiz çarıklı, bağıvar ve Silvan yolu bölgelerinde uygulanmıģtır. Bu çalıģma devam etmektedir. Öte yandan ana caddelerimizde çöp noktalarına da 800lt lik konteynerlerimizden bırakılmıģ olup ana caddelerde çöpün yere dökülmesi engellendi. d. Köy Temizliği ÇalıĢmaları: Belediyemize yeni yasasıyla bağlanan köyler ile birlikte mahalle ve bağlı mezra sayımız 250 civarındadır. Bu yerleģim alanlarının bir bölümü sıkıģtırma araçlarıyla çöpleri alınırken sıkıģtırma aracıya alamadığımız bölgelerin temizliğini iģ makineleri ve kamyonlar yardımıyla yapmaktayız. Bu yöntemle 2014 yılı içerisinde 170 in üzerinde yerleģim alanı temizlenmiģtir. Temizlikten Önce Temizlikten Sonra 14

15 e. Mahalle ve Sokak Temizliği ÇalıĢmaları: Sur merkeze bağlı 250 civarında sokak temizlik müdürlüğümüze bağlı süpürgede çalıģan personel tarafından günde 2, bazen de 3 defa olmak üzere süpürülerek temizlenmektedir. Sabah 06:00 da baģlayan süpürme çalıģmalarımız 16:00 ya kadar devam etmektedir. f. Evsel Atık Temizleme ÇalıĢmaları: Gündüz ve akģam olmak üzere 2 vardiya Ģeklinde çalıģan ekiplerimiz 08:00 de, gece 01:00 e kadar evsel atık toplama çalıģmamız sürmektedir. Günlük ortalama 120 ile 150 ton arasında evsel atık tarafımızca toplanmaktadır. g. Temizlik Eğitim ÇalıĢmaları: 2 erkek ve 2 kadından oluģan Temizlik Eğitim Ekibimiz sur içi merkez mahallelerinde temizlik bilincini geliģtirme çalıģmalarını yürütmektedir. Bu çalıģma kapsamında pilot bölge seçtiğimiz ĠskenderpaĢa mahallesinde ev ev dolaģarak evsel atıkların geliģigüzel ve saati dıģında sokağa çıkarmamaları konusunda halkı bilinçlendirme çalıģması yürütmektedir. Aynı 15

16 zamanda belediyemize temizlik ile ilgili gelen Ģikayetleri de değerlendiren ekibimizin çalıģmaları aralıksız devam etmektedir. h. Geri DönüĢüm ÇalıĢmaları: Belediyemiz ile Çevsan limited Ģirketi ile yapılan protokol gereği tüm okullara, kurumlara, kurum lojmanlarına, öğrenci yurtlarına, üniversiteye ve sitelere bırakılan geri dönüģüm kutuları ile toplanmakta olup bu konuda eğitim çalıģmaları da yapılmaktadır. 16

17 ı. Temizlik Kampanyaları: Sur içi bölgesinde temizlik bilincini aģılamak ve bilinci canlı tutmak adına okullarda, camilerde ve mahallelerde temizlik kampanyaları düzenledik. 17

18 1.5. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Fen ĠĢleri Müdürlüğü Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan mahalle ve sokaklarda alt yapı ve üst yapı hizmetlerini tespit ederek yapmak, ilgili kurumlara yaptırmak veya yapımını gerçekleģtirmektir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz beģ yıllık stratejik plan çerçevesinde Belediye baģkanlığının bütçe kararnamesine göre vereceği talimatlar doğrultusunda, Müdür, Makine Mühendisi,2 ĠnĢaat teknikeri,17 kadrolu ve 34 hizmet alımı personeli ile çalıģmalarını yürütmektedir. FAALĠYETLER I-ÇEVRE DÜZENLEMESĠ VE KĠLĠTLĠ TAġ DÖġEMESĠ Ġlçemiz sınırları dahilinde bulunan mahalleler, sokaklar, okullar, camiler, taziye evleri ve mezarlıklar gibi ortak kullanım alanlarının gelen talepler ve tespitler doğrultusunda çevre düzenlemeleri yapılıp, istenilen tadilatlar yerine getirilmiģtir. OKULLAR Ġlçemiz sınırların dâhilinde bulunan karaçalı (Tıhlalo), Soğanlı (AkmeĢe) ve Kozan mahallelerimizde bulunan okullarımızın çevre düzenlemesi yapılıp yaklaģık 2000 m2 lik kilitli taģ döģemesi yapılmıģtır. Parke TaĢı çalıģmasından önce Parke taģı çalıģmasından sonra 18

19 MEZARLIKLAR CAMĠ VE YASEVLERĠ Sur ilçe Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan mezarlık, cami ve yas evlerinin belli program dahilinde gerekli çevre düzenlemesi ve tadilatlarını gerçekleģtirmeye baģlamıģtır. GÖLPINAR ( ASLANOĞLU ) YASEVĠ Gölpınar yas yeri - Göreve geldiğimiz zaman Parke TaĢı yapılmadan önce Parke TaĢı yapıldıktan sonra 19

20 KARAÇALI (TIRALO ) MEZARLIĞI MAHALLELERĠMĠZDE YAPILAN KĠLĠTLĠ TAġ DÖġEMESĠ A-SOĞANLI (AKMEġE ) MAHALLESĠ Ġlçemiz mahallerinde olan Soğanlı Mahallesinin sokaklarında toplamda 8000 m2 lik kilitli taģ döģemesi yapılarak çevre düzenlemesi sağlanmıģtır. Önceki Hali 20

21 ġimdi hali Okul Yolu - Önceden böyleydi Okul Yolu ġimdi 21

22 B-YEġĠLVADĠ ( ÇARIKLI ) Ġlçemiz mahallerinde olan YeĢilvadi Mahallesinin sokaklarında toplamda m2 lik kilitli taģ döģenmiģtir ve bu anlamda çalıģmalarımız devam etmektedir. Önceki Hali ġimdiki Hali 22

23 Önceki Hali ġimdiki Hali 23

24 C-KOZAN MAHALLESĠ Ġlçemiz mahallerinde olan Kozan Mahallesinin sokaklarında toplamda m2 lik kilitli taģ döģemesi yapılarak çevre düzenlemesi sağlanmıģtır. Önceki Hali ġimdiki Hali Önceki Hali ġimdiki Hali D-MERMER (MERMERĠ FĠSE ) MAHALLESĠ Ġlçemiz mahallerinde olan Mermer Mahallesinin sokaklarında toplamda 8000 m2 lik kilitli taģ döģenmiģtir ve bu mahallemizde de çalıģmalarımız devam etmektedir. E-SUR ĠÇĠNDEKĠ MAHALLELER VE SUR BELEDĠYESĠ ġantġyesġ Ġlçemiz sur içinde bulunan mahallelerimizin sokaklarında çökmeye sebep olan kilitli taģlar yenilenerek döģemeleri yapılmıģtır bu anlamda 2000 m2 lik kilitli taģ döģenmiģtir. Sur Belediyemize ait Ģantiyemize de 1000 m2 lik kilitli taģ döģenip Ģantiye giriģ kapısı yapılmıģtır. 24

25 2-YOL ÇALIġMASI, KANAL KAZIMI, KÜNK DÖġEME VE SULAKLAR Ġlçemiz sınırları dahilinde bulunan daha önce köy statüsünde olup,ilçemize bağlanan ve son çıkan belediyeler yasalarına göre mahalle statüsü kazanan 32 köy ve mezrada yol çalıģması yapılmıģ olup, alanın ihtiyacına göre stabilize malzeme ( kum, mucur, curüf ve dağ malzemesi ) kullanılarak iģ makineleri ile yol düzenleme çalıģması yapılmıģ çalıģmalar sırasında 2 adet 1000 lik,39 adet 600 lük, 1 adet 400 lük, 6 adet 300 lük künk ( büz ) kullanılmıģtır.27 köy ve mezramızda kanalizasyon kazımı yapılmıģ,su gider yolları açılmıģ 15 boy ( korega ) boru döģenmiģtir.16 köyümüzde ise hayvanlar için 37 adet sulak ve gölet kazımı yapılmıģtır. 3-KATI ATIK BERTARAFI Ġlçemiz sınırları dahilinde bulunan sur içindeki mahalleler ve 134 köy ve mezrada toplamda yaklaģık 1500 kamyon çöp, hafriyat, tezek gibi çeģitli atıklar iģ makinelerimiz ile bertaraf edilmiģtir. 25

26 4-YIKIMLAR Maili inhidam kararı alınan veya tehlike arz eden 20 harabe ve yapının yıkımı gerçekleģtirilmiģ olup, hafriyatları kaldırılarak çevre düzenlemesi yapılmıģtır. 5-YARDIMLAR Genelde Cami ve Yas evlerinde kullanılmak üzere 50 kamyon kum,6 kamyon kilitli taģ, 260 torba çimento, 700 adet Bims ( briket ) malzemesi yardımı yapılmıģ olup ihtiyaçlara göre de iģ makineleri gönderilmiģtir.ġlçemiz sınırları dahilinde bulunan tüm köylerde günün her saatinde yapılan talepler doğrultusunda 150 adet cenaze defin iģlemi kepçelerimiz ile gerçekleģtirilmiģtir. 6-MAKĠNA ĠKMAL ÇALIġMALARIMIZ Belediyemize ait faal durumdaki toplam 57 adet aracın yıl içersindeki; arıza ( motor diferansiyel, Ģanzıman revizyon ), hasar onarım ve periyodik yağ bakımları günlük ortalama 15, senelik yaklaģık olarak araç arıza bildirim formlarına karģılık yapılmıģtır. Faal durumdaki tüm araçların yıl içerisinde trafik sigortaları ve fenni muayene ile ilgili her türlü resmi iģlemleri düzenli olarak yaptırılmıģtır.4 Adet MF Traktörün motor, kabin, sıkıģtırma genel bakım ve revizyon iģlemleri yapılmıģtır. 26

27 27

28 1 Adet sıkıģtırma kamyonetin sıkıģtırma genel bakım ve revizyon iģlemleri tamamlanmıģtır. 7-ATÖLYE VE DEMĠR KAYNAK ÇALIġMALARIMIZ Fen Müdürlüğümüze gelen talepler içerisindeki mahalle tandır larının gerek yeniden yapılması gerekse mevcut tandır onarım iģlemleri yapılmıģtır. 28

29 Temizlik Müdürlüğüne ait yaklaģık 800 adet bidonun çöp bidonu olarak kullanılması için gerekli kesim ve kaynak iģlemleri, Temizlik iģlerinde kullanılmak üzere yaklaģık olarak 100 adet kürek yapılmıģtır. 29

30 1.6. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 müdür, 8 memur,21 kadrolu iģçi ve 10 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 40 personel 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 1.Maddesi Kamu Hukukuna tabi olan ve kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanılan kamu kurum ve kuruluģlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektedir ve kanunun 2. maddesinin birinci paragrafında AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karģılanan mal ve hizmet alımları ile yapım iģlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülür denilmektedir ve kanunu 2.maddesi a bendinde ise kamu idareleri arasında Belediyelerde sayılmıģtır. Belediyemiz bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idaredir. Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım iģleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri kanununda belirtilen esas ve usullere göre Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü nce yürütülmektedir. Belediyemiz, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunun farkında olarak bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Belediyemizin sahip olduğu malzeme araç-gereçler, tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanıma arz edilmiģtir. Belediyemiz, öncelikle sahip olduğu iģ gücü, makine ve ekipmanlarından faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmektedir. Belediyemizin imkanları ile yapılamayan hizmetler yasalar çerçevesinde piyasadan temin edilmiģtir. 01 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Destek Hizmetleri birimi olarak yapmıģ olduğumuz mal, yapım ve hizmet alımları açık ihale, ile doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılmıģtır.yapılan alımlarda talep yapan birimlerimizden de temsilen görevlendirme yapılarak alımların açık ve Ģeffaf olması sağlanmıģtır. Yine ihtiyaç belirten birimlerimizle koordineli bir Ģekilde çalıģmalar yürütülmüģtür.bu çalıģmalar esnasında bir güven ortamının sağlandığı görülmüģtür. Bunların dıģında Belediye Hizmet Binası, Özekli Hizmet Binası, YeĢilvadi Hizmet Binası, Bağıvar Hizmet Binası ve Belediye ġantiyesi güvenlik ihtiyaçları Müdürlüğümüzce karģılanmaktadır. Yine telefon ve telsiz iģlemleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 01. Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerimiz aģağıya çıkarılmıģtır. 1. Belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerin ihtiyaçları ile ilgili 656 adet evrak iģlem görmüģtür. 2. Belediyemiz bünyesindeki araçlarda kullanılmak üzere bir adet akaryakıt ihalesi yapılmıģtır 3. Belediyemiz bünyesinde görev yapan memurlara verilmek üzere yemek ihalesi yapılmıģtır 4. Belediyemiz Fen iģleri Müdürlüğü Temizlik iģleri Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü,Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü bünyesinde çalıģtırılmak üzere toplam 7 ihaleden oluģan 184 personel hizmet alımı ihalesi yapılmıģtır. 5. Belediyemiz, Hizmet Binasının güvenliğini yağlamak için 4 adet Özel Güvenlik Alımı ihalesi yapılmıģtır. 6. Belediyemiz eğitim hizmetlerinin 5 ay boyunca 10 personel ile yapılması hizmet alım ihalesi yapılmıģtır. 7. Ġlçemizin çeģitli mahallelerinde kullanılmak üzere adet 8 lik kilitli parke taģı,8000 adet çim bordür taģı, adet oluk taģı alım ihalesi yapılmıģtır. 8. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü pazarlık usulü personel hizmet alım ihaleleri yapılmıģtır. 30

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 07.02.2012 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazan: Mehmet POLATTEMUR [BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ] 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ahmet TANBOĞA Bilgi İşlem Müdürü Müdürlüğümüz,

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER............1 A - Yetki, Görev

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı